Sunteți pe pagina 1din 81

DEGEOMH GffiHfi[{M

GHEORGHE{DALBERT SC}INEIDER

MATEMATICA ELEMENTE DE GEOMETRIE


pentru claselel-lv

sb
doadedby8te{50
CRAIOVA EDMJRATTYPERION

tibrffirie"net
E-mail: info@tibraleICj Telefon: 0771/7 14645sau 0/33/0'1 7948 Copyright O EditwaH)'pedon

Descrieres CIP a BiblioteciiNa{ioflale a Romeriei

SCIINIIIDER.GIIEORGTIE-AD.{LBERT
pentru Matematici : element de geomtrie claselel-M Gh(:orghe-Adalbert Schffider - CBiova : Hyperi{,n,201I rsIlN 978-606-589-003-9

5102s.11

PREFATA
Lucranea de fala a fost elabomli in conformitak au progarna Folare actuali, cu scopul de a vt'ni in sprijinul elevilor din clasele I - IV, pErinlilor care doresc si-fi ajute copiii, precumti invilatorilo!. Pdn conceperca exelciliilor $ problemeloreste stimulat, g6ndir, $i creativitatea elevului qi ajutaF dezvoltaxea imagimijei ti a spfuihrluide observalie al acestuia. Lugmrea are o densitatemare de proble:ne Di exercilii, prezentiite pe tipuli de probteme. sistematizat Acolo undea fost posibil, s-a realizat o acoperircca1mai completi a capitolelor tratate, dandu-se posibilitatea elevului, ca plin repdilie ti evaluart, si aprofi.mdezepdncipalele tehnici legate de Drobleoele di(I caoitolelcabordate. in prima parte a lucr'adi sun{ prezentate enunudle problemelor,g'upale pe clase,iar ln cadrul clasei pe capitole, printre altlela foruregeometrice planeqi spaliale. refedndo-se In partea a doua a lucririi sunt dat rezolviri aie exrciliilor ti Foblemelor mai dificile $i rczultatelepentrualte problen'e. Fieraxe caDitol abordat se lncheie cu cateva teste de valuar{,careajuta ebvul se aprofi.urdeze cunoifi4ele insufite, s6.!i dezvolte imaginatia, gandirca $i creativitatea, fi ajut6 gradul de insrrqirc de citre elev a invaFlorul si stabileascd cuno din capitol. acel itir'4elor AurcRrl

rploedeA tustf50

CLASA I-a
FIGURI GEOMETRICE Triurghi, pitrat, dreplunghi, cerc 1. Deseneazi trei timghiuri coloreaziicu culori diferite.
e) b) c) d)

de milimi

diferite qi le

2. Complete.azi: triurghiul are_ latui; patrat d are__ latu i; dleptughiul arc_ tatud; cerculare laturi. doutr triroghiud demtuimidif!,rite. 3. Drrseneaztr Numir6

hturi auln totalceledoui triunghiuri: I Fiscde(iate pdtrate: scriecat( laturiauin lotalcledoue

demtrimi diferitc.Numtr6Si 4, fleseneazi doui patrate l] douA 5, Deseneaz,A drcptunghiuri dcmddmidil'elite. NumaraSj$cricetelaturiauln totalceledou.6 drcptunghiuri: f_l 6 ,( loloreaz! desenulunntrtor astfel: hiunghiurile cu pihatele cu rotu, drcptunghiurilecu galben ti albas1ru. cercudle cu vsrde;

fI
I
\(

figurile de mai jos stabileqte 5. Pentntfiecaredin desenele sunt: componente geomehice 9i nutlArAcate

pentru1iecarc asemanatoare 6. Numira frgurile geomtdce dernaijos: dir deserele

vt-ll t_Lr
folosind ; ull desen 7. Reali?a?6 a) doui triunghiuri; o) hei triunghiud; patu triunghiuri. folosind : un desen 8, Realizra:rd a) doui petrate; b) trei pAtate; pi ru patate. folosird : un desen 9. RealizearzA ghiud; 4 douadreptuir b) trci drcptmgltiuri; patru &epttrrghiuri folosind : .10,Realizeaziun desen a) douacercurll b) b l.i cercuri; patru aercuri. un patat folosind : 11. Deseneaze

,rr [T-] [;-]

a) douairiurghiud ; b) patru hiunghiwi. 12. l)esensazS un dreptuoghi,folosind: pEtrate; a) doud b) trei prit1"te; c) patrupdhate. 13. l)eseneaziun dreptunghifolosind: a) doui &ephrghiud; b) trei d'-eptunghiuri; c) pa1ru dteptunghiud. 14. Deseneazt rm d$ptuaghi folosinl: a) douAhirmghiud; b) patrutriwEhiuri. 15. Desercaziun tdunghi folosind uDdrcptmghi ti tei tdunghirri. 16. Deseneazi un trirmghi folosind un patralti tIei triunghiud. o casirfolosind tdunghiuri, pdto?te 17. Dseneazi fi dreptunghiwi. 18. Deseneazi ud zid despi4itor, folosind dreptunghirri.

') f l f cnf ") L ] AC N d,!caIoau

d t_lcf oI

19. Cofiinu.[ $irul cu figum geometricicorespunzdloaxe:

" r AOX ACI A

'I'este de evahare TestulI de maijos: 1 . Numira fiunghiudle din desenul

?. Catepihate cooliredesernrJ demaijos?

3, Contilui girul cu figurageometrica corcspunzitoaxe:


a)
D)

nto t]Iot.l /-\ r't T-t a\ f--l


\ -/ t lr r\JLiLl -t

/^\ ll

'

O A A C]NAAOIfA
41.Realizea,ra trei desercdifffite folcsind pentu fiecare parte cdtedouaflgwi geometric cunoscute. desel in li. Deseneazi un trirmghi folosiod doui triunghiuri. 6. imparteun pihat in douadreptunE;hiuri egale.in cdte moduripoti realizaacestlucru!' 7" Consti-uigite din bele de chibrituri un triuoghi cu loate laturiLe egale. [i CAtepitrate poli numira la un cub?

Test[l 2 l. f.)eseneazi un tdunghi folosind trci tduoghiuri, patrate. 2. Ileseneazd m pdtratfolosind pahr.r 3. lhEtr[|d toatetriuoghindle din desenul de maijos:

4. I{ealizeaze t1eidesene diferite folosind p$nhufiecate dgsen irr parls catet{ei tiguri geometrice ouqosclrte. qirul cu figura geometricicorespunzdtoa&: 5. ( Jontinud . Tl r\ r-: ft /\ r-t a, L_.1 U L_l u U LJ Lt -l
h)

"'

tI Ll

/\t

ti

\_-/ \-/

tI

)lttl/\....

tl Ll a

", C)AAT I II! O


6. L)eseneazd un om d z6pad6 folosind nunlai cercuri. 7. (lonstruiegte din chibritud un drcptunghi cu laturamare fonnati din doun chibrituri ti latwa micd dintr-un chibrit. Ageazi rm chibrit la locul poh.ivit ti obline doudptlxate 8. ( lonstl1rieste din bele de chibrituri uo pitrat cu latua egald cU douA chib tud. Ageazi pa1ruchibritud la locurite pohivit{ fi obline patu patrat. 9. J)in |ase bele de chibrituri cor$huie$teu trimghi. De catebel,, de chibrituri ai nevoie pentru a consbui i11inte orul hiunghirtlui altepatrutdunghiud?

Test{l 3 1, Conshuietleun triunghi folosind lrei b4e de chibrituri. Plecind de la {igura constuill, cu ajulorul alto{ 6 bele de cldbrituri mai coNtruiette inci tloi triunghiuri. umAtor: 2, Num5d toatehiunghituile din desenul

. /-\ tr.] T'-"1/-\ a) L/ Ll L._l L/


..

3. Continua$irul cu figura geometlicilcorsptmzdtoare:

n T-"] a\ t_l L_.1L,/


t/\
l

DJ / \ t

A /'1

lr,

/'\

tttttt

l--l Tl T--l

""

") AAnIil!OOa
folosind numaipatrate. 4. Realizeaz[un desen numrri cercuri.. 5" Realizeaza w desen folosind din pauu belitorue un petrat. Ateaza alte 6, Construi$te {louebelitoarc la locul potlivit $i obline altepatru patrate. 7, LTnelev arc in ghiozdanun tdunghi, douApi'trate Si douA dreptulgfuud. NumtuA cata btwi au tulpreuni acaste figuri geometricr:. E, Calculeazd sumsnumerekxscrisein figudle ggometrice

10

TESTTJL 4 l lJesneaza u! triunghi.El areun numir delaturiegal


cu: a) I
cll:

b ) 2 c)3 d)a e) s .

2. Ilescneaz6 un fueptunghi. El areuo numir delahuieg4l


a) I

b )2 c)3 d)4 e) s ,

3, I )eseuaza doudtriunghiuride mirimi diferite-Ele au lmpleun,i un nunardel&tudegalcu: a)s b )6 c)7 d)8 e) 9. 4. l)eseneaz6 doua pdtrate de mirimi diferile.Ele au delatnriegalcu: impreuDii un nurnar a)5 b )6 c)'7 d)8 e) 9. 5. Dese[azA doui cercuride mirimi diferite. Ele au lmpreunir un numir delaturiegalcu: a)0 b l c)2 d)3 e) 4. 6. Ilumlrul detriuughiuridin desnul demaijos:

b) 2c )3d) a e ) 5 .
7. Numarul depihale din desenuLde maijos:

este: a )1 b ) 2 c ) 3 d )4 e ) 5 .

sb

TESTIIL 5 a) l uo p[tlat. El arerm lrumir de laturi egalcu: L Deseneazd b ) 2 c ) :) d )4 e )s.

un cerc ai un dreptunghiin intedorul sau. ?. Desenaze Figula formati areun mxnarde latud egalcu: n) i b ) 2 c ) 3 d )4 e )5 . 3. Numaml de tdunghiuri din figura de maijos:

n /rA 1V\
estei

a) s

b ) 6 c ) '7 d )8 e ) 9 .

4, Deseleazd bei pitate rle mdrimi diferite. Ele au impreunaun lrunlarde laluri egal cu: a) 1t) b) 11 c) 12 d) 13 e) 14. 5. Deseneaziuo cerc, uo triuuhi $i un pAtat. Ele au un numtud laturi egal cu: lmpr,"=utrA a) 5 b ) 6 c ) '/ d )8 e ) 9 . le pabate din de;enulde maijos: 6. Nurndrui

este:
d)1

b ) 2 c ) :] d )4 e ) 5 .

7 . Numad de &eptunghiuri din desenul de maijos:

BSIC:

a )1 b ) 2

c ) :J d ) 1 e )5 .
1'

CLASAa-II-a
I]LEMENTI] INTI]ITIVtr DE GEOMETRIE FORME PLANf, Pitratnl l. (lolorcazi fiecare din pitmtele de mai jos cu culori diferite:

r*t
ll

L__.1 t--l

[-]

L.l [] r:
--,

pitratele de la exerciliul artenor in ordinede 2. I ieseneazi la corespondr-"nfa la cel mjc cel uare Sile coloreazi pe$trand mirime-culoareca la exerciliul anterior. 3. l)eseneazi cinci petratecu lah(ile egale cu cele cinci do la mam ta $i le coloreazi cu culori dif, ite. degete

T-l-rl l*- '


ull '**l

4. llumfui pitratele continutede fiecatefigurt ln

5. lln petat are latura galt cu 100.Calculeazisuma latudlor patlatuld.

din 12 ble de chibrituri unpabat.Cate 6. ( lonslruiege chibritudarelatua patatului?,Dac[ iei un ba]din cele12mai poli conlbuipilntul? Dardadiiei 2?Dat daca iei 4? din fiecalefiguri 9i num6r6: toalepatratele ?, fiesizazi

Dreptuughiul
de md jos cu l. Colorpazifiecarcdin dreptungtLiurile culori diferite:

t---l tl
t_ _i

t_il

de dreptughiule conlinute L Numtua

nrE n-|]_u

(tn drcplungLi are laturile ega.le cu 100 9i respectiv -t. sumalaturilor dreptunghiului. 200. Calel.tleazL ,{. Construie$tedin 6 bele de chibrituri tm dreptu4hi. Cat chibritud ar la1un marc $i cale iatum mict a &eptunghiului?.Daci iei ur bil din cele 6 mai poli construi Dar dacemai pui 2 bIe?Daxdaci rnai pui 4? dleptimghiul'? 5. imparte cels trei dreptunghiuri in alte patru dreptunghiuriegple,in moduri diferite qi apoi le coloreazi:

t_

6. l-.h drcphrnghi are o latur[ egaE cu 120, iar cealaltd, laturii cu 80 r1ai maxe. Detennini suma tuturor latudlor

rrl
t4

dreptuntrahiului.

Triunghiul 1, ('olorcaza ficare dilr tdunghiudle de mai jos ln mod diferit;

llAn/\n

/x

rriunghiurile 2. l.lumara conlinute deftetar,: figurd:

3. Un hirurghi are laturile egale cu 125, U5 fi 200. Calculeazisumolaturilor triunghiului. 4. l) latura a unui triunghi axlunginea de 132, a doua latur5.are cu 19 mai mult, iar a ueia lature cl) 19 mai pulin. sumalatuliior triunghiului. Calculazd 5. oare cstenumIrul cel mai mic de betede chibritud cu caxe poli consfui un tdunghi? Dar 2 hiunglduri? Dar 3 triunghirri? 6. impafie triunghiurile de mai jos ln alto triunghiud in moduri diferite qi le coloreazi difsdt:

l\
7. inparte un patat io doudtdurghiuri. [n cdtemodrui poli lbcr'acest lucru?

(Jercul tr. CoIoreazA fiecare <lin cercurile de mai jos in mod diferit:

?. Nu1ndli cercurile de rnai jos gi coloreazd cercurile de

OOoo
z-\ /^\ ( J

(-)"t)OLr\rO
3. CAtecercud au in ele au altecerct.ri?

/--\a\

cu.loare: acaa$i mdrimeou aceeaqi

( oc @,i
ca& in 4. Cdtecercurisuntln pdfat, calein dreptunghi, cen:si cite lrr triunghi?

()r\o

.)*'o ,r#
c)\/
t6

()o^

co

Interiorul ti exteriorul unei figuri 1. CalculeazA suma nrmerelor dil interionrl gi apoi obtinute: din extedoruldreplunghiuluiSicomparl numerele

23 112

83 324

35 225 r02

112 65 45

30i 88

101 76 3 7

145

2. Cete figwi sunt in interiorul qi cak in exteriorul tdunghiuiui?

A c fl
l

/u:)l

/a
A

t:

3. (loloreazi cu rogu figurile din interiorul cercului gi al t unghiului, cu galben cele din interiorul tdunghiului qi cu albastruDeceledin interiorul cercului.

o
4

4. ( lalculeaza fluna mrmerclo! din ideriorul ltecrrui obli lte: triungli qi compari numerele

144
l7

2q9-"2\

//

,,Z;\. 233
\

FORME SPATIAI,E Crbrl hei cubud de mdrimi difedte. 1, Deseneazi 2. Completeazdi nluahii; a) cubulare __ varftui; b) crrbulare ___ cubul are cubr aretoal muchiile sale __; to.rtefetelec bului irunt __,_; din fiecarevljrf al cubuhdplesci ___muchii; muchii; h) bazacubului are muchii laterale. r) cubul axe

cubudle demaijos: 3. Analizeazd

L',_)/ l_' 2
Calculeazi f i completeazi:

/-T:1 titttitl

/I-7
"a'rui f]

nuctrii [-l

to" f]

maimuliecuburicumuchia 4. Se consiiderf egal51.Am diripozilie o cutie, care are lungimea la egaltcu 4, ldlimea egal6
ou 3 fi lnElliolea egalAcu 2. Cate cuburi iircap ln aceasti outie?

5. De cate befe de chibrituri ai nevoie penhu a putea conslrui un cub? Dar pnhu a construidoui cuburi lipite uJlul alealtul? Dar pe ru a coNtrui tlei cubud lipite unul de altul? (i. IJn cut, are rnuchia egali cu 50. Calculeazi suma muchiilor bazei cubutui qi qi suma nuchiilor lalerale ale aubului,Compard celedouanurnere. l8

dreptutrghic Cuboidr ( paralelipipedul ) drcptunghicede medmi l. l)eseneazitrei paralelipipede diferite. 2. Completeazd: muchii; a) cuboitlul are vdrftli; b) cubojdul are __ cuboidularc sau___ d) felek' cuboiduluisrmt_ _, d) din flecart varf al cuboiduluipleaci __muchii; muchii la1erale. i) cuboitlul are paralelipipedele de maijos: nalizeazd dreptunghice

Calculeaza ti completazd: muchl| Ll vamul

f4"

[-]

egalS camaijos. 4, i;e lipescdoui cuburi calle au muchia l li tti

.f'--- l - -.* -"'l -

4:7 ti l l
f:V

Ce lbrmi spalial[ se ob]ine?Dar dacd lipoqti ti al heilea cubud ceformd spatialt se obtine? cub de primeledou-a 5. I In paralelilped drepbnghicare bazaun dreptunghicu tatudle gale cu 5 respectiv 10, iar initlinea egald cu 15. sumatutuor muchiilor pamlelipipedului. Calculeirze celuilalt. Ca 6, Lipeste 4 cuburi punind unul deasupra formii syratialiseobline? 19

Sfera, cilindml, colul Recunoatte formele spaliale desenatemai jos ti l. completeazi1 srb sferd,2 subcilindm qi 3 subcon:

tl

t_l

2. Catecercui recrmottila figurilodesenal la prob lema antdoa16? pundnd egali rmuldeasupra 3, Lipegte doicilindri celuilalt. Cafomd sp0liale seobline? 4, Privefte 0uatenlie desenul demaijos:

lJtabile$te cAte sfere se gtrsesc in irLteriorrl a cel pulino sfere?


5. Desenea?i o sfed in interionrl tmui cilindru. 6. f)esenea?[ rm oonin interiorul un.uicilindru. '7. Deseueard un cilildru in inredorul unei sfere. 8. Deseneai d un conln inleriorul unoi sfere.

20

Testede evaluare Testul 1 1. llsizeazi ti numird toate pitatele din desenulde mai Jos:

2, I.In pEtratare suma laturilor egali cu 400. Calculeazi laturii pdlratului. lutrgimea 3. lln triunghi cu toate laturile egaleare sumalaturilor egaldcu 600.Calculeazilungimealaturii trimghiului4. A i la dispozilieun cub, Cetepatlatesesizezi? 5. Ai in faln un cilindru ti rlt1con CAtecarcudobservi? de 278 m 6. i In terenin fomA de dreptmghi arelwtglimea penhu a gard sunt necesari de 198 m. Ca mctri lSlimoa de Si imprejmuiterenul? grupelede figuri geometdce 7. uesizazd ti cotltinul $irul panase{rompleteazd 5 grupede figuli geometrice:

1 :l! c on ",

b) f lnna f,

" ) o I aco

8. ( latetrirmghiud poli construidin 5 blede chibritui? 9. ( jatepitrate poli construidin 7 bele de chibrituri? 2l

Testul2 crt atenlie figurade mai jos, numiri fi 1. Analizea?-i completeazd:

uiunghiuri = drcplunghiuri

t:]
tf

2. Ducanddoui linii bin alese, nf,afie un p6trat ir pahu trionghiuri egak. 3. Calculeazisum4numerelorscdseln figwilg geometrice fel qi oompara ra tatrle: de acelagi

trJ!T/r1

1l9z\

4. Compad sumanumerelordin pAtratele mici cu numdrul patratul rnare: dio

m---lt'
L
| 358

|ti

5. Se co[$idert un pAtrat cu laiura egald cu 50. Se consTruiagc ull eptulghi din doudpttrate egalecu cel de mai sus.Calculeaza sumalaturilor dreptunghjului. 6. Se conrided ult pat?t cu lat$a egale cu 40. Se leturi opuseale patatului cu 20 9i se miresc miclioreazi doub. cellalte doui lahri ale pAlratului cr{ 20. Compari suma lahuilor drepturLghiului u srmlaIaturilor pAtfatului.

22

Testul 3 de tiunghiud egal 1. ftr figurademaijos existi un numbr


cu:

a)l

b)2

c )3

d)4

e) 5.

maimic dintrecercui segbsegte 2, ir figuradernaijos ce1 lnh-unnumfudecercuriegalcu:

a)1

b)2

c)3

d )4

e ) s.

ou 100.Atunci latua 3. Iju patrat are sumalahrdlor egaL6 pihatului ale luruimea egali cu: e) 3(). d) 25 b) 15 c) 20 a) 10 4. Cu 10 bele de chibdtud poli forma ul nlmir de pitnte egalcu: d )4 e) 5. b)2 c)3 a )1 5. i'tr-un pitrat cu latula de 3 pot Ii conshuiteun numer ma,\imde paaatgcu latura 1, egal cu: e) 9. c)7 d )8 b)6 a )5 6. Se1ipsc douacubufi. Noua frgureare ufl nwndr de fete decubegalcu: e ) 1 1. c)9 d) 10 a)7 b)8 7. Ai in faF doi cilindri si un con,Nrurirul decercudcaxe pot se v(deaesleggalcu: ) 9. c)7 d )8 b)6 a)5

Testul4 de patrateegalou: 1. ln figura de maijos existi un numirf,

Frrl t [f]
. L )4 b) 5 c)6 d)7 e) 8.

2. In figura dc mai jos numirul de hiunghiudestemai cu dreptunghiuri decitnumtuulde inare

NT , ZI | \i,,'
n)l b )Z c )3 d)4

t,' \ I ta | 's
e) 5. cu 6 bclede chibdtud.Daci un drepturghi 3. Construiette loc binealespoti oblineun numdr pui un btrId chibdtlDtr-Lm cu: egal depbtrate e) 5. c ):l d)4 b )2 a)l depdtat 41,Cu 12betedechibrihd poli formaun numtrr egalou: c )l d)4 e) 5. B )1 b )Z cu 400Si 100.Nrunirul 5. Un &epflnghi tre latwile egal pot cese formt est: depAtatooulatumde 100 )t r) b)4 c )5 d)6 e)'7. 3 (;. Selipesctri cubud.Norlafigurdareur numdrde fele decubegal cu: c) 14 d) ls ) 16. i) t:2 b) 13 ?. Ai in fa{n un cub.Numtuulde pitratepe carele are egal c$: cubul este b)6 c )7 d)8 e) 9. a)5

CLASA a -III -a
I]LEMENTE INTUITNIE DE CEOMNTRIE FORMtr PLANE Pitr&tul cu rogu: pltratele de maijos 9i coloreazd-le 1, Rectmoatte

tl nOnA.n
2. Desenead patru pihate egale. Poti forma cu acaste pihate utl pttrat mai marc?Dacdda deseneaz6-1" cu lotuxilediforite, ordonaztr-le cinci p'trtrate 3, esenazd culori diferite' crescato) $i le aoloreaz[cu

pdxratle conlinut culoare egale cu aceafi 4. ( ioloreazd


de ficarefigura in pafle:

5. t.)ntercnareformaunuiptrtlatou latura egeldotl 150 pentru terenului? imprejmuirea degardsuntnecesari m, Celi1l1 6. (ionstuie$tedin 8 bele de chibrituri un pttrat.Cate chibrituriarlaturaptrtatului? Dac[ ii un b61dincelo8 mai iei 4? patrBttrl? iei 2?Dardacd poli con$trui Dardacd 7. Porimetrul unui pAtrat estemai marecu 30 nl decat lat[lrap[hahr1ui. Determiod latuIap:itraxului. 10 cu 8 m qi respectiv ai: laturileegale 8. fln &epttmghi perimetrul egalcu pbtntul careareperimetrul ln. Seconsidere calungimile pdtratului, AIatA latwa Determina dreptunghiului. pauntului, ordonate laturii latudlordreptunghiului $i lungimea consecutive' natualg sunttrei numre fiescdtor

9. Laturile Llllui patmt suDteglale cu 2 m. Fiecaredin ele cu 10 cm. Cu laturile astfeloblhute sefomeazi 6emicForeaza un nou p6trat.Delemiuaii ped$etrul noului pdlrat 10. Latura rlrrui pt{rat esteun num;:r natural impar pitrat pefe,ct cupdnsintre 50 qi 100.Determina$lungimealatlrrii $i primetrulpdtratului. 11. Latura unui pefat esteun nu4Ex natual impar pauat perf'ctcuprins ihtre 50 9i 99- Determiaatilugimea laturii $i perimetndpitutului. 12. Perime(ul unui pdaat estecu 9 cm mai mare decat laturii pEtratului. laturalui. Determimli hurgimea 13. Daci adllnin la latura \rnui p6trat 6 cm, obfinem perimetul ptrtratului.D,eteminali laturapitratului. 14. DaeA scddem 90 cm diDperimetmlunui pAtratoblinem latum patratdui- Deteminali hmgimea laturii $ perimetrul pitralului. 15. DacirdubEE lattEa ului piaat gi adiugirD 20 de cm, perjmeaul patratului. Detemioa! lungimea laturii li obtfurem perimetul pit|al.ului16. Daci mictodm perimetrul uui pitrat cu 30 cm, oblirlem latura patratului. DetermiEad lungimea latudi Ai perimtrulpdtraiului. 17. Dacd la latura unui ptuat adunim 25 cm, oblinem jum'date din perimetrulpntrahrlui.Detenninatilungioea laturii fi pedmehd patutului. 18. Dacntiipltun laturarmui petat obliaem cu 15 cm trlai pulin decatlrrimekul patratului. Detcrminali lulgimea laturii qi perimeirulpnrahlui. .[9. Daci milim cu 3 cm laturarmui patra! atunci oblincm un rmit cu 4 cm sai mic decAt jumAtatea pelimtrului pit?dului. Deteminali lungimeaLaturiig:i perimetrulpatratului.

26

Dreptutrghiul dreptunghiudle de maijos qi coloreaza-le cu 1. Recunoalte albastur

l-l

l-i Vn r r-rrA
Jrepn-rnghiuri 2. llumetle figuracarcarecclemarrnuite in ei: interionrl

TTTTI
a)

t_l-]-1_u
b)

3. Un &eptunghi are laturile egalecu 100m gi respectiv 150m. ( ialculeazi sumalatudlor dreptunghiului. drcptunghi. 4. (:onshuieste din 8 bele de chiblituli ll11 Cete chibritwi are lat-ura marc !i cale htura mici a dreptunghiului?.DacAiei on bil din cele 8 mai poli constuli mai pui 4? Dar dacnmai pui 2 bele?Dai daczi drephmghiul? 5. impa*e frecaredin cele trei dreptmghiufi in atte las &epbmghiudegale,ln moduridiferite $i apoi le colorcazi:

aresuma laturilorgaliicu 200m, iar 6. Un drephrnghi una din laturi cu 40 m mai mare decat oealalcilaturi. tuturorlaturilordreptung,hiului, Detelmir, d suma

tnn

7. Un dreptmghi areperimetrulegalcu 100n qi lungimea egaliicu 30 m. Detnninalilfiimea drcptuughiului. B. Un dreptunghiarc pedmctrul egal cu 200 m fi litimea egalitcu 40 m. Determinatilungimeadreptunghiului t). Un &eptunghi ar pedmeful egal cu 90 m ti lungimea cu 5 cm mai mare decathftnea egali. Detenninati lungimea dreptunghiului. 10. Un drptulgli are pedmetul egal cu 450 mm fi Ittimea cu 25 mm mai mica decAt lqngimea, Deteminali lilimea drepturghiului. 11. Un droptuughi are perimokul egal cu 90 m, iar lungimea este de 2 ori mai mare decal hlimea. Deteminali lungimile laturilor dreptunghiului. 12. Ur dreptunghiare perimetrul egal cu 800 m 9i lilimea de ii ori mai micd decat lungimea. Determinati lungimile latwilor dreptunghirui, 13. Perimenulurui fuptunghiarc 270 cm s,iestecu 190 cm mai rnare decdt lurginea dreptunghiului. Deletminali lungimile latudlor drcptunghiului. .14. Ldfimea qi lungimea unui drcpturghi swrt exprimate prin irumerenallual colsecutive,iar perimetnrldrcphtnghiului esteegalcu 22 cm. Dteminafi lungimea&eptMghiului. t5. Un drcpbnghi are perimetrul egal cu 50 cm $i latudle sale sult exprimate priu numere natrBle patate pelfecte. Detemina.li lungimeafueptunghiului. 16. Prcdusd laturilor unui dreptunii esteegal cu 40, iar latuile drephughiului se expdml pdn nunere nahnalo. Detemina-ti lanrdle dreptungliuhli Stiind cd perimetul lui se irDarte exactla 7.

28

Triunghiul 1. Recunoattetriunghiurile de mai jos gi coloreazh-le galben:

( ) Ae 'a
2. Numettefiguracareare celemai multetdunghiwiin intdorul ei gi cololeazd cu culori diferite triunghiuriledin interiorul figurii:

/x

3. tmpafteun dreptunghiin doudtriunghiuri egale.in cdte modud poli faaeacestlucru? de 175m, a doua 4. () latue a imui tdunghi are huLgimea htura ar) cu 30 m mai mrdt, iar a teia laturi cu 30 mai pufin. Calculearesumalatudlor triunghiului. cu ele 5. Ai 5 betede chibdhr la dispozilie.Constndeqte pentru a 2 tdungliuri. De cAtebe{ede chibrituri mai ai nevoie conshri 3 triunghiuri? Dar 4 triunghiuri? D&r 5 t unghiuri? Dar 6 trirmghilui? 6. imparte fiecars dir triunghiurile de mai jos in cate 4

29

7. Perimetlul unui triunghi echilateraleste cu 6 cm mai maxe decat lalr.rn lui, Detominali latura triunghiului echilateral. tt. Dacd adunim la latura rmui txiuoghi echilatelal 4 cm obtinem perimetul triunghiului echilateral DetetEinali pedloehd trilmg,hiuluiechilateral. !,. DacEdublamlatun un[i lriunghi echilateraloblilem un num:I cu 20 mai rnic decit pe metrul triunghiului Detenninatiperimetrultriunghiului. 10. Fie /8f, un triunghi isoscelcu AB = .rld = 10 cm ti pedrnebulegalcu 35 cm. Deiem nali lulgimea celei mai mari lalu a triuryhiului. cu laturaBC egalE cu 125 isoscel 11. FielBf un fxiunghi am, iar latulile r,gale/B fi /C sAfie cu 15 cm mai mici decat latua 8C. Doterminaliprimetd trilaghiului. AB c\r AB = AC. Lnn]na \2. Fie ABC un trirmghiisoscel estocu 5 cm m,d micd decathtura BC, iar pedmetrul estegal cu 35 cm.Detrminalilungimile latudlor triuryhiului. C un tdughi isoscelcu .48 = AC. Latwa AB 13. Fie .AB este de 2 ori mai mare decAt ktutrL BC, iar primeuul triunghiului csteegal cu 50 cm, Determinalilungimile laturilor triunghiului. esteegal cu 18 dm. 14. Perimehultrnui triunghi oarccair Laturile trirmghiului au ca lungimi numere nafuale Determinalilungimile lalurilor hiunghiului. cor"secutive. 15. Perimetrulunui triunghi oarcca.eesteegal cu 26 cm, O latud a triuEhiului este cu 2 clu r,ai micd docit a doua laturii si cu 3 cm mai mica decat a h(ia latud, Detenninafi llmgimile latudlor trirxrghiului.
xrl

Cercul 1. ltecunoatte cercurile de mai jos 9i cr)loreaza-lecu verde:

[/ O a o oo Oooooooo (D@o o
2. Coloteazd cu aceeasi culoare cercurile de aceea;i mirime [i cu culori diferite cercurilede mirimi diferite:
Cate cercud vezi? Colorcazd cu aceati Guloare 3. cele mai mici. cercurile

4. ( olorczJ;dcu aceeasi culoare cercurile din aceea$i din figuri diferite: cercurile figulati cu culo!idil'erite

Qc L-]

oo

L)v

OC

d droapti,linie dreepti PulIct,segment line frdnti, linie curb[, poligotr l. Numarapuncteledin fiecarefigudi:

a)

o)

c)

:1. Uneqtedoui cetedouepuncteleiri prccizeazA ce figula geometdcd seobline:

a)

b)

c)

c figura geometrictr ;1, tlneFtepunctele se ti precizeazi fomeazd:


a) b)

puncte cu ateqiedesenelc de maijos. CAte 4. Pdv$te ele? la fiecarodin C6tr:segmente de dreaptd distiuctsesizezi sesiz,ezi la li$car dinele?

S, Ur segnLent d$ dreapti are luq;imea de lom.Unalt segnentestede 5 ori mai mic, i|u altul estede 5 ori mai mare. DeteminA luqlimea fiecirui segment, suma luogimilor $i produsullungimilor celor trei segmnte.

lm punct C lm segment de &eapte /B 6. Sc considera cu / de dreapti. Une$teC extedor $egmentului fi apoi C cu ,. Ce iiguli geometrici se fomeazd gi cite segmenleare flgua geometricd? un segmentcu lungimeaegali cu 8 cm. 7. Se considerA Constuic$tg un segmenlcu hmgimea egali cu un sfelt din egali cu lungimea segmentului,fi alt segmentcu lunpJimea dublul segmentului, 8. Se consideri un tiunghi IBC !i ur pulct M intelior triunghiului AtsC (fi91 ). Unegtcpunctul M au lieaarc din se formeaziiti care $mt pwctele l,B,C. Cate segmente Acaeati problemdcand Catetdunghiuri se fonneaza? acestga? punctulM esteexte ortdunghiului(fig2). A

ll

1: \
fig. I

flc.2

de 9. l)eseneazi o dreapta 9i consided p ea 3 segmente pot altele? $e mai ooffiderati dreapta. trei drepte care sA teace printt-uir punct. 10. Deseneaza Mai potriduceli attelc? 11. {late drcptecarcs[ teaci prin 2 pmate Poli desijna? l?. ])io ce secompule o lioie A6tfl de mai jos: liniile ftAntedin desenele 13. .li.ecunoaqte

,/l a\ /\/\ /' ( , T_l / '| I I /v \ -'//.4


/--\//

/4

--

Al

,./l

33

de dreapue$te realizata figorade JL4.Din catesegme[te Lnai ios? a, A ., o) . ---. b.t r--r c) ,/\ '--.2 | ,/ \ \ / \ / \---, |

) \__/

\, /

\ /)a r,\

/ |

15. Deseneazd 3 linii frdnte descldse ti 3 linii fran& inchi$e. punctele A, B,C, D, E.lJnege punctele 116.iSe consideri .,1 ii r , B t i C , C $ i D ,D E i E . arc a? a) Ce fel de linir fr6ntn s-aobtinut fi catr segmente b) Unelle pe E cu I . Ce fel de linie frante s-a oblinut d cete
seg$lllte aie eai'

de segmente: AB =10 cm, BC = 5 cm, c) Sedaulungirnile lungimile CD'.8 cm, DE=1 ctr 9i El=9 cm. Calculeazi dschise: ABC,IBCD, ABCDE, BCDE,CDE liniilor frante li . fiante irchlse ABCDEA lrngimea liniei
t4 .

o,9 AC

E, .D 117.O linie frAntii deschisiestecomllusi din trei segmente egale.Lungimealiriei llaffe estede 15 om. Ce lungimeaxeuri
segmerrt?

:18. O linie ftanti inchisd este compusi din patru segncntq egal. LunS;imealiniei fr6nte este de 20 cm. Ce hurgimearerm $egment. cu hngimea de 36 cm se .19. Din trei bucriti de sAnEA modeleazi 3 lidi frAnte inchise fomratc din 3, 4 respectiv6 segmenle egale.Ce lungimearc fiecaresegment al fiecixei linii ft6n1e inchise?

5 linii crllbe. 20. l)eseneaze 21. J)eseneazl4 figuri alcAhlite djn linii curbe $i din segmed( de dreapti. 22. l)ali exemplede litere mici de tipar din alfabetullimbii romarc caresunl alclhrite: a) numai din linii curbe; dedreaplii. b) din li ij curbc$i segmeme da maijo$!i selecteazd: 23. I'rivelt cu.atenliedesenele numajdin linii curbel a) pe celualcatuite de dleaPtir. b) pe cele alcatuitedin linii oulbe li sog,mente

--' a)a \b)F=


\
\*,,

/l

c) a--J o,f---|.,t\ r _ _ ,^ r \- .i- /


\ \

24. NumAIa din cete segmeoteesle format fiecare din denlaijos: potigoanele _

i'rA
(

v'

t, /---. .) n o,/-_^ .,Cl


/ \ /\

\-J 1-r \ / \_l

26. ()un senumgftepoligonul cu: a) trei lofuli? b) patu latud? 27. Se consideraun poligon cu las latud' avendtoate labrile rgale cu 6 cm. Calculeazipe metul poligouului. 28. Un potigoo cu 5 laturi lle toate laturile ogal Perimetlulpoiigonuluieste25 cm.DeteDrindlugrmea laturii' 29. Dintr-o salmecarc are lungimeade 16 cm construiesc lungimealatudi pitatutui. un pbtrd',DetenniDa 35

BC 30. Segmentr A6 a{e lungimea22 dm, iar segmentril lr. Ad1a1i cA suma irre cu 5 dm mai mult decat segrnentul lungimilor celor doui seg rente se exprimi pdnlr-uu numir natuli pitjat perfect. 31. UD segmed,48 are lulgjmea ilo dm, segmentdBC fle llr|rgimea cu 10 dm Inai mare deciit segmefltul AB, iat seglnentulCD cu 10 dm mai rnicfr decat segmentul ,AB. Deteuinali surnalungimilor celor tlei se$nenteexpdmati ln
llrm,

58 cm, segmentul :i2. Ur segnentlB are lungimea BC arc lmgimea cu 12 cn mai mare deciit segrnentul,AB, iar llt. se$nentl CD cu 20 cm mai mice decat segmentul Dgterminatisumalulgimilor celor trci sellmente. prmcteleA, B, C in aceastd 33. Pe o dreaptA a seconsidera ordine. astfel ilicit /B = 24 tm si )JC= 36 cm- Fie D /8. Calculalilungrmile segmentelol ,4D mijlocul segmentului gi respectiv rt. punctele,A,B, C in aceastl ii4. Pe o dreapti a seconsidera * 30 ctrl astfelincat .4B ordirLe, $i AC = 4B cm. Fie , ti t /B gi respectiv BC. Calculali luugimile mijloacele segmentelor gi respectiv tf. segnentelor,4D, DE pun(itele 35. Peo dftapti a seconsideri ,4,B, C in areasta = = rndine, astfel ijiLcbl AB 32 cm ti llc 48 cm. Fie D AB qi, ti miilocul segmentului ,4C. mijl('cul seg,rne?rtului lr,rf Calculafi lungi ile segmentelor dC. frirespectiv a se considri punctele 36, Pe o rlrcapta I,B,C,D lD acealitiorditre,astfel1lciit .48 =.22 cm, AD = 66 cm, iu B .4C.Fie E mijJocul esternijloculse1;mentului segmentului /8. segmentelot AE,BE,t:E qi respectiv Calculali lunginrile Dr'. :17. Doui rgmente au lungimile exprimate prin doud iar suma lungirnilor acestor numere natxmle coruJecutive, leg$ente esteegala cu 15 crr. Detennioali lungimeafiecirui segnentlh Pa$e,. l6

38. l)oud segmenteau lungimile expdmate prin douA rnnre nanuale co$ecutive, iar suma lungimilor acestor segmert. esteun numir naturalpAbatperfect cuprinsintre 20 !i 30. Delermimfi lungimeafiec6flri se$entin parte. 39. i)oue segmenteau lungimile expdmate prir doud iar sumalungimilor acestor nurnergllatutale parc consecutive, lwgimea fieoirui Dteminali egau cu ?2 cm. este segmentc in parte. segment 40. DouA segmentau hmgimile xpdmate prin doud 1lumerc [a1ura19impare consecutive, iar suina lungimilor esteu1rnumdr naftral patrat pedect oupdns acestorsegmente h parte. inte 30 !i 40. Deteminati lungimeafieoirui segtnent /B estebu 5 cm mai mic decatsegmentul 41. Uo segment esteegalacu 29 8C, iar sumalungimilor celor doua sftmnie doui segnente. lungimile oelor cm. Determinali lB estede 2 ori mai mic decetsegmentul 42. Un segmeot cu 15 esteegala BC, iar:;umalungimilorcelordouesegnlellte lungimile celor douasegrnente cm. Detc,rminali a qi 4 puncteA,B,C'D e Q o dreapta 43. Se considera lui ,4, iar C 9i D la dreaptalui /4 astfel situateastfel: B la stAnga = = incatBA 5 cm.,4C 6 cm $i CD = 7 cm. distincieexistd. cetesegmente a) Saseprecizeze fiecarui segment. lungimea b) Si secalculeze o dxe4pu4 $i 4 puncteA'B'C'D e q 44. Se cousiderd lui,A $i in dreapta astfelincit puncteleB,C,D sunt situ.rte AB = 3 am.AC = 7 cm ElAD = 1.2cm. ,48, BC.CD fomrcszi Sd s,.jaratecd lu[gidile segmentelor 3 numercnatwale consecutive. 18 ti BC ttiind lungimile segmentelor 45. Si sedetermine
ca i

AR; segnefltul BC este15cm mai mafedecat a) segmentul tC. mic decat segmentul 2 mai este de o segmentul.4B

o dreaptia $i 4 pmcte /, B,C,D e a, C 46. Seconsideri lui ,4 astfelincatAC = 2 AB, la stingalui "4,iar B, D la &eapta = 3,48.Sf severificeegalitdlile; $i/O .t) CB = 3AB; h) CD = tiAB; c) CB = AD. {7. Sc tonsider[rur segnentlB, C mijlocul lui ,48 ti , eUalil6lile: rdjlrcul lui /:8. Sasevcrifice L) AB = 4CD; b) AC = ZDR; :) AD = 3DB. lunginil segmentelor AB,BC li CD 48. SAse aletennine cii: ftiind lungime; ,/{BSiBC auaceeagi a) sogqertele de 2 ori mai mic decetCD. .48 este b) segolentul c) segmenlul,4B se exprimi pri.nlr-unrlumir natural pitrat perfect cuplinsinte 150 qi 200. 49. Fie ABCDE o lirie fianta tleschisi, astfel lnc6t AB = BC tCD =I2 cm $i rE estecu l0 cm mai mare ,4B Si respectiv decatlB. Fie i? ti 6 nijloacelesegmentetor lungimealiniei frdnle deschise FBCDG. Dt. Sdsecalculeze 50. Fie ABCD o linio t"atrti inchisi, astfel incat 1B,rc,cD suntegale$i cu 12 AD = 32 cm, iff seglnenlele A1).Fie f mijlocul lui BC. Si s amtci om mai mici.decat ECDA Ti EBAD a\\ aceea$i lungime. liniile ftantedosohise $7. Fie ABCDA o linic finfi inchisA, de lungime80 = = = = CD DA 16 cr, E mijlocul cfl, AB llC lE. Si se calculeze sgmentului lrl qi F mijloculsegmentdui gBCD $i FIDC. lun,imile liniiklr ftantedeschise

38

Interiord ti exteriorulunei ffgud interiorul 1. llalculaza produsul numerelor din petratului exteriorul din numelelor patralullri ti apoi suma ti numerele ob$nuk: compard 33 73
lll 99

122 324 lJ5

66 1

2. ()e figud qi cdte frguri de acela;i fel sunt in interiorul dreptunplhiului ;i ce frgu ti cateln extrioml dreptunghiului?

A o n T
o
A

[f

3. t)oloreazecu roqn figurile dia inlerion cercului ti al tdunghirrlui, cu galben cele din inte onrl tdunghiului ti cu albastruDecele din interioml cercuhd.

din int,rdorulfiectrui 4, (alculeazdprodusulnumerelor oblinute: nurnerele tuiunghi fi compar[

39

FOIIME SPATIALI; Cubul ( cu o faJA comund). doui cuburi aiAturate Deseneazd 7".a) Catemuchii arecubul'/ b) Cater.ar'fini arecubul? c1 Cdre Ielearecubul? i. a) CuItrsuntuluchiile cubului? suni fetelecubd i? b) Ce figuri geometrio a) Cetemuchii pleacadin fiecarevarf al cubului? b) CAtenuchii latemlearecrrbr 'l

Calculeazd fi completeazi:

ntu"trii fl

varfrli I

fq" n

6. Se considerbmai multe cubud ou muchiaegali 3. Am la dispozilie o cutie, care are lungimea egah cu 12, tatimea egali cu 9 qi iniilfmea galAcu 6. Catecubud incap ln acea$A culie? 7, Ai 12 bfle de chibdturi. Construieltecu ele un cub. De cAtebele de chibritwi mai ai nwoie pejltru a coDstruiinci un cub lipit de cel constltdt? suna 8. Un <ubare muchiaegali cu 150m. Calculeazd muchiilor bazeiculrului gi suua muchiilor lateraleale cubului. celedoui numere. CourDalii 40

cuboidul ( paraletipipedut dreplunglic ) &eptmghice de mirimi douaparalelipipede 1. De$eneazd diferite. 2. a) CAlemuchii are cutroidul? b) CAtevalfird are cuboidul? c) Calefele axecuboidul ? suntfelele cuboidului? 3. a) Ce ligrui geometfice bj Cdtemuchii pleaci din tiecarevdrfal cuboidului? c) Catomuchii latcralearcuboidul?'

demaijos: fueptunghice paralelipipedele 4. Analizeazd

Calculeaziti complet9aza:

lalamic mu(hii f_l

- v;mM [l

.-r

seg'nenle LI

--;

5. Se lipesotrei cubtui carcau muchiaegal6ca maijos

Ce fonnl spalialdse obtine? Dar dacd lipesti ircd lul cub de primeletlei cubuti ce formi spalialdseobtine? dreptunghicare bazarur dreptunglricu 6. Un paralelipiped 20, iar iMltirna ogaldcu 15' laturile egalecu iO respectiv sumatutwor muchiitor paBlelipipedt ui Calculeaza celuilalt Ce 7. Lipe$te 3 cuburi punSndunul deasupra folme spatiali seobline?
41

Sfera.cilirdrul, cotrul 1. Recunoa$te fc,rmeie spaliale de$elate mai jos completMi I sub sfbri, 2 sub cilindru 9i 3 sub con qi recunoa$te liniile curbede la fiecaredesen:

nfl

2. Cdte cercud recunofti la figldle desenate la problema anterioarA? 3. Lipette trci cilin&i egali purand unul deasupra celuilalt. Ce folmtr spaliali seobline? 4. P re$le cu atenlie desenui demaijos:

pr4in o sfbra?

Stabilegte cAle sferc sunt Si cAte se gdsescin exterLorul a cel

5. Deseneirzh o sferi in interiomlunuicon. 6. Deseneaza un cilindru in ioteriorul unui con . 7. Deseneazd un cilindru in intedorul unei sfere. 8. Deseneaze un con in interiorul unei sfere.

42

I'estede evdlrare Testul1


die deseruI toatedreptunglfudle 1. Sesizeaz[ fi numare de mai jos, care au laturamarede doui ori mai maxedcat laturamic[:

cu l0 cm, iar-unlriunghi arc 2. Un pilmt are lahrraegal6 toatelatudG egalecu 15 cm. Compari pedmelrd pAtratuluicu perimetnrltriunghiului. 3. Se consideri linia frintn ABCDEFGH Ordoneaze liniilor frdnteABC' AB|:D, AB1DI:' lrtngimile descroscator ABCDEF, ABCDEFG. 4. Un triunghi cu toate laludle egalearc perimetrulegal cu 300 m, iar un prhat axe pedmetrul egal tot cu 300 m' Comptrd lungimea latufii triunghiului cu lurlgimea latudi p[u?tului. 5. Ai la dispozilie un cub. Cate litrii fr6nte inr:hise sesizezi? 6. Ai in fa{i un cilindru iri un con.Catelinii curbeobservi? 7. Un terenln forma de dreptunghiaxehmgimeade 250 m pcntrua de t75 nr. Ca(i mertide g d suntnecesird si ldtimea in Cu gardulcu careilnprejmuiet terenul rerenul? i'mpreimui pduat de in formd .eren pot imprejmldun fonnade dreptunghi 200 m? de latura cu cu 6 chibrituri o litie franti inchisi Purc 8. Construieqt acoloundetrebuiealte 6 chibdturi $i obline 6 triunghiuri'

43

Testul2
L A\alizpazd, crt atentie figwa de mai jos, nullard $i completeaza: piitrate = [

triunghiuri = n = dreptLmghiuri fl segmente = n


2. Ducanddoui lirdi bine alese,lmparteun pitmt in paau patrateegate. 3. Cdse$te 5 litere mari de tipar din alfabetul limbii romanealcAtuite diq linii cwbe 5i din segmente de disap16. 4. Se consideri un pahat cu latura egalA cu 40 cm. Se conskuieqte un dreptuEhi din hei petate egalecu cel de mai sus.Calculeaza perimetrul dreptunghil ui. 5. Se colrsideltr un pdtrat cu latwa egalecu lom. Se micgoreazi doud laturi opuse ale p5tratului cu 5 cm gi se meresccelelalte doui laturi ale pdtratului cu 5 cm. Compati perimetruldrcptudghiuluioblinut cu pe'.imtrul pAha h]lui. 6. Compad produsul numerelor din pdtratele mici cu numAruldin pltratul mare i

3
360

()

7. I)eseneazE o sferi. Catelinii curbeveri? Dal la 3 sfere cAte[nii curbevezi?


44

Testul3 1. UD trena1eforma unui drept nghi cu lwrgimeadq 150 m $i ltiimea de 100 m se iuprejmuiegte cu gatd Lungimea (erenultri cste: penlnrimpreimuirea qardului necesar a ; z oOt U r 1 0 0 n ' i ) 4 (r0 m d ) 5 0 0 rn e) 600m 2. Perimetrul unui pdtmt este cu 60 m lnai fiare decat laturap1tratului.PAfatul are lungimealatuii egaldcu: a) 20m b) 3Om c) 40nI d) 50m e) 60m. 3. NwMrul mirdm de betrenecesarpeirtru a consttd 3 t unghiuri este: a )a b ) 5 c ) 6 d )7 e ) 8 . 4. Deseneaziun paralelipipeddreptunghic Numfuul de linii fi6nte inchisepe care1epoti nun[."a este: a)4 b ) s c ) 6 d ) '7 c) 8 . 5. Urt pdtrat ale latura egalacu 15 cm, iar un triunghi are toate laturift egale crr 25 on. Perimetrultriunghiului estelnai naxe decatperimetlul pdkatului cu: a) 10cm b) 15cm c) 20cm d) 25cm e) 30cm' 6. Se consided rm poligon cu 6 laturi, avendbate latudle egale cu 6 cln. tlne$ doui vaxftri cale mr sunt alatumte' Numtuul de linii ftante pe carele poli numaraeste: a )2 b ) 3 c ) 4 d )s e ) 6 . 7. Numirul de drepbnghiuri cereau una din tatud dc 2 oti dernaijos: dcsenul cealll4gtin decet maimdre

ffil l-L ll
este: a) 10 b) 11 c) t2 d) 13

45

",'N'TEil mloaded Durst{

Testul 4 l. Un terncarea1fonna unui dreptunghicu hmgimeade 100 m 9i l{imea de 50 m se imprejmuieqte cu gard. Ur1balot d gard implelit ar lungimeade 100 m. Numbrul de baloturi pentrutnprgjmuka terenuluiestede: necesarg a )1 b ) 2 c )3 d )4 e ) 5 . 2. Un dreptunghiarc lungimeade 80 cm fi litirnea de 40 cm. l.atura pitratului ce are perimetrul egal cu pedmetrul dreptunghiului are lungimeaegali cu: a) 50 cm b) 60 cm c) 70 cm d) 80 cm e) 90 em. 3. Numnd minim de beJenecesarpeotru a cotstrui 3 pitrate este: a)6 b ) 7 c ) 8 d )9 e )1 0 . 4. DeseneazA un cub. Nurntuul de linii fr6n1einchise pe carele potriEumdxa este: a)4 b ) 5 c )6 d )7 e ) 8 . 5. Ltnpamlelipipecl dreptrurghic arebazaun drefrunghi cu lungimea de 30 cm gi ldfirnea cu 20 cm mai micd.inillimea paralelipipedului este jumitate din lungimea bazri. Suma tutuor muchiilorparalelipipeduluieste: a) 250cm b) 260crn c) 270cn d) 280cm e) 290cm. 6. Se conside$ur patratcu laturaegaldcu 25 cm. Se mdrescdoui lafiri opuseale pltratolui cu 5 crn qi se obline un drcptun!'li. Perimehrl dreptunghiuluieste: a) l 0 0 c m b ) 11 0 o m c) 1 2 0 cn d ) l 30cm e) l40cm. 7. Se lipesc doui cuburi cu Lttlira egali cu l0 trn, astfel inc6t cele douAcubu se aibAo fali comuni $i se obline asfel m palalelipiped. Suma celor tei dimedsiuni aie paralelipipeclului drepttulghiceste: a ) l o c m b ) 2 0 cm c) 3 0 cm d ) 4 0 cm e) 50cm .
46

CI-'ASAa -IV -a
ELEMEI{TE INT'UTTIVE DT GEOMETRIE Unghi,drepteparaleleli drepteperpetrdiculare demaijos: un$riuLile 1. Analizeazn

r/l\t--n
|

,/

---a)

L-b)

L-

/\

\-()

e)0

cateungtriuridrcpteti cate ceteunghiuri ascr4ite, $i precizeaza jlunt qi care acestea. unghiuri obtuzeexistZ. 2. Prcaizeaz' pontu fiecare figuIA de tnai jos' care unghiuri suntasaulite,carc suntdrepte9i c^re stult obtuze:

AB-

()x
ht

a_

caxe 3. Analizeazdtrirmghiurile de mai jos 9i precizeaze obrw un ungli au care asculite, !i dintre ele au numai unghiuri carcau uo unghi drepl

1_)
BC a)

\= b:
BCBCC
b) c)

t--7

lr''
d)

de maijos !i prccizoaze figurile geornetrice 4. Analiz.eoza qi unghiurite drepte,unghiudle obtuze ulgiiurile asculile ale fiecareiadinhg ele: 47

t-I
B
a)

L
\

',

5. Analizeaz5perechilede dreptede mai jos fi l,rcizeazi carcsunlparalele$i caresuntperpendiculare.


| '\',.../ ,..-

a)

I --\
b)

c)

6. Ar'alize3a,lfigurile de mai jos fi plecizeaz.A dreptele perpendiculare para.lele dreptele de la fiecare figur5 l $i

^[-1"
a)

b)

7. Prive$ie clasa in care inve{i gi di cAteva er<emple de fuepteparalele$i de drcptperyndiculare. 8. Se considerd o dreaptii d qi doui prurcteM Si N pe dreapta d. Prin fiecare din punctele M qi lf duce{i cAteo pe dleapta d. Cate unghiuri drepte se drapte perpendicula{A fofieazd? 9. Deseneazd o figur5 geometrica caresdaibe : a) doudurghiuridrepte b) trei unghirlri drepte. 48

plane Figuri geometrice 'friurgbiul


l . Seconsideri un triunghi echilateralABC :

,/\

suntcgale? DA/NU a) Latuxile triunghiului DA /l{lj --egale? tdunghiului sunt b) Unghiurile ar,e un unghidrept?DA/N'U --*.c) Triunghiul DA / N\J -*". d) Triunghiulareaxedesimetrie? intrecle $i o latuxilare 2. Latudleunui biulwhi suntegale cu I cm. 5 cm. Fiecarelaturaa hiughiului se micgoraazll perimetrul nouluituiurghitbrmat. Calculeaz!. este de 15cm.lll se unuitiunghi echilatnral 3. Pelimetrul cu a0elafi micaoleazlcu 3 cnr, fiecarelaturamia$odndu-se latudlenouluitriungbiechilaieral, nurnrrdecm.Deteflnind estecu 6 cm mai urui triunghiechiloteml 4. Pedmebul tdurghiului. latwa htura sa.Detenninb decat marE cal canu existlinici rn t unghiechilatoral 5, S[ searate perimetrul ial saaibdlaturaexprinat[ pdntr.unnumfunotural, latum. cu 101 maimsre decet cu pri$etrul utui fiiuughi echilaterol 6. I)acd mic9orrru decat lirtura mai mio 2 o)d url numar de 25 cm,atunciobtinem triunghiului. latura Si sedetermine hiudghiului, jumat|lte adundm 7. Dacdla laturawui tdu[ghi echiiateral din ea,un sfet din ea li i\rcd3 cm obtinem: din perimeful
49

triuoghiului. Sn sedetermftte laturatriunghiului echil;teral care pedmetrul cu 12 cm mai maredecetperimetrul biunghiului aje antenor. 8- Fie ABC un triungbi isoscel cu lB -= ,4C. Perimetul tliuoghiului este 325 cm. DacI mdrim laturile lB 9i lC cu l0 cm fi mic$oramBC cu 15 cm obtinem un tdunghi echilateral. Sdsedetermine latudle triunghiului. 9. Fie ABC un triunghi isoscel cu lB :,4C. Perimetrul triuughiului este 35 dru. Daci mdrim pe -BCcu 5 (lrn, atunci BC = lB + lC. SAsedeternine laturile triuaghiului i;oscel. 10.. Fie lrc ulr triunghi isoscelcu l3 - .4C 9i BC < AB. l,atruile aiunghiului s6 exprima prin n1mere naiuale, iax perimetrul triunghiului este 10 cm. Sd $e detemide laturile triunghiului. 11. Fie,4l9Cun tilmghi isoscel cul, - lC. lahna lB este glai dec6t latura BC, cu 5 lrrtrl mici ial perimetrultriunghiului este de 35 mm.Detsnfni laturiletiughiului, 12. FieIBC un triunghiisoscdci AB: AC.Latura lB este de 2 ori mai mare de.at htu a BC, iar perimetrullriunghiului estede 50 om.hrmini kurile triunghiului. 13. Fi,48C lrrl aiunghi isocelcu lB : lC. Perimetrul triunghiolui este cu 100 mm mai srare decat hhrra BC. Determhdlat(a l'& . 14. Fle ABC un tiuaghi isosclcu l-B : lC. Perimtxul triunghiului esiecu 13 m mai maredecatsuna laturilor lB $i .4C si cu 20 m mai mare decatiatua tC. DelerDinnlahnile 1t-iuoghiului. 15. Perimetrul rmui triunglf este de 306 c$1. Latffile idunghiului au ca lurgimi numere naillate consecutive. Determina hhuile hiurshiului. 50

16. Primetn{ lmui aiunghi este de 80 m' Sumaa doui laturi estede 50 m. A doua latuli estecu 2 m mai mare decat prima latud. Detetmindlaturile triunghiului' 17, Perimetul unoi t{irmghi este de 102 cm Suma orimelordoui laturi estecu 22 crn mai maredecata treia latuIa' a doualanrd- Determina irima ldrxd estecu 4 cm maiIrrici decAt laturiletirmghiului 18. Perimehul rrrui triurghi este de 90 cm' Primalaturl 2 estecu-2 cm mai micd decata doualatrn4 iar a dou&la$ra cu a trgialafirra.Deterrnii5latdle triunghiului' cm mai micadecat 19. Perimetrul rmui triunghi oaiecare este de 138 cm' mai Prirn; latud estejumalate ditr i doua latura 9i cu 18 cn] perimetd mici decet a bJia laturi- Deterytine btudle 5i triuog$ului. indeplioescurmdtoarele 20. Lanuile ului triungbi oarecare dh a doualahrrd' iar a feia coo;iii:;rirna tatua estcjiumEtate latrudestecu 8 cm mai maledcalprimalahfii Si cu 4 cm nlar mici decata doualaturL Determini lat|-|Iiletri$ghiului' urmd$arcle indeplinesc 21. Lau.rileunui triunghioarecare prima decdt conditii: latura a doua este cu 3 cor mai mare laturd.latura a treia estecu 7 cm mai mare decatlatura a doua del:atprima latuin- Detsrminaperinrefirl ii ,1" i oti mai triunghiului. -ate 22. O lan!.n a unui triunghi oareoarceslg clr 2 cII) mal marc decat alt?i latuie. Dacd adunAn 8 cm la perimotrul riunehiului obtinem o valoarede 3 ori mai mare deadla treia triungbiuluiestede J? cm' tanui'a triurgfiiutui. Perimetrul Detenninahturile fiirmghiului. estede 98 cm' fiuna 23. Perimetrultmui triuoghi oaxe4are laturSe$tcu 7 cm Pdrna Drimelordoui laturi estede 73 cm. ;ai mice decata doualatur5-Determini laturile triunghiului' 5l

pdlratul
l. Seconsideri tmpitrat ABCD :

a) Latutile ptrlratrduisunt egale? DA / NU b) Larurile opLrse alepdffatuJui suntparalcle? DA, N.l Patratularepatlu unghiud &epte? DA I NU d) PAuarul arca\e desimehie.) DA/NU AC g1BD sontaxede simetrie? DA / NU PAtrafiI are4 a,\ed simetrie?DA / NU 2, Lahdle unui pAftatsuntegalecu 20 cm. Fiecarelahudse mtue$te cu 5 cm !i sc oblirc tm alt pihat. Determintr rjerimehul nouluipitrat. 3. Dace h htrla unui pdtrat adundrn 60 cm oblinern pcrimetlulpAh"tului.Deteminahhra petatului. 4. DacAmic$orimpdmetrulunui pitrat cu 30 on obJinem lahra pitratului. Detenninn pedmehulpetratutui. I)aca mictoran perimetul unui pAtat de 5 ori, obfinem -5. perimetrul rmui pitrat cu latua de l0 om. Detertrina perimetrul
pilratdui inilial.

6. DacA mArim dublul laturii unui plbat cu 12 cm g mic$orarllpedmehulpdtraluluicu 12 c.ra,obiinemdoqi nurete egale. Detfrmille laturapdtrahrlui. 7. Dar, mArim cu 3 cm latrua unui petrat, atunci obfinem un nlunau ou 4 cm mai mic decat jumitatea perinetnrlui p:itralului. DetereinA perimenul pa i raI Lilu i.

52

wl 8. DacA merim latura urlui patat cu 5 cm, oblinerD Determina numar de 3 ori mai mic decatperimetlul pdtranrlui lahfa patratului. ul 9. Dacdmicgordn latua unui pAtratcu 5 cm' ob{inem Detemine n ottat'a" e oti t*i .ic decatperimtrulpeft4tului perimetrulPitratului. la rerultat pdtmlti addugem r.toui lahLra 10, Dacbdubltur, pertntet-rut 20 cm, obfnem perdnend pakatului Derermin6 plttutuir.i ouo utaiut,lra mai maxcu 2 cm decala patatutui de mai sus, ad 11. Detuninaperi[tetrul patranrluide lalurd /' $tii{d lx l = 8 x l . 5 ori' 12. Ddc:aoic$ordm pdmetrul unui pitat de 1 cm' cu oblinem perimetrul'unui patrat ae latrui egali I)etelmioa htua Patratului. numernatural printr-(rn arelaturauxprimala lJ. Un Datrat latula Dctermina 40 mai mare decdt J5 5i Inai mic decil latura cu echilaleral care are perimetrul egal tti*gftiJni petmtului. 50.(lecrD lilluraunui pdtratli rdaugtun 14. Daci dubletrr laLura sr pennleuuL patratului Dctefmina oblincmperimetrul plbatului. pa'r' 15. Perimetrul unui Flhat este un numdr naflrat a ca prodttsul Zs 5i 50 qi carc poatefi exprinral .uo.i* i* lalumP'lralu]Lli cgaleDelelrDine numerc doua 16. Daca la latura un$i p6'trat adunim 25' obtirBm latua pdtratului iuroarnt" ain pdmetrd pAhatudi' AraU oA poate1i exprimati caprodusula doudnumoreegale' 17. Dacd triplim latura urui pdftal oblinem "l tl.tyi triunghiului Iatura pa'ratuluiDetermine pqin iccar perimetn,l nauatului' ut" p".i.itrulegal cu latura i"hituterul." 53

18. DacA mtuimcu 3 cm latua unuipAtat,atunclobtrinem un numdrau 4 cn mai mic decatiumataleaperlnetrului ptlxatului, 19. Dacemic$orim cu 5 cm latura unui Ditflrt, atunci oblinern unnurnar de6 ori maimicdecdt peimetull,aratuiui. Detemfntr perimetulpatratului. Daci miclotiln perimetrul unui pauatct 55 cm. - .20. ut DLUnir obtlnern de 3 ori mai rnic decet laluraIiuatului. Detemindperimetrul pltratului. 21. Dacd mtuim drblul lahuii wrd parat cu 50 cm fi micsorxrnpedrnetrulpdhatulut cu 20 cm, ohin,In <toun numere egale. I)erennind latuapalratului. 22. Dacemic$ortrrD tipluj laturii unui patratcir l0 cm. jumdrare oblinem din ne metrulpfirrrtului. I)erermina lanua pitratului. 23, DacE, sctrdem 21 din jumitate dio perimatrulunui p[trat, oblinen jumitate dilr lalwa p6t(ahrlui.Detennid primtnrl pitratului. 24. Daca jla laruro unuipiuatadunam t0 crn,ohtinem dirr perimerrul pntatului.EKistariuughiuriechilaLerate c'u perimetn egal cu latura pitratului $i care si aibi latura
expdmatd prinh-ur ounlal rlat1llal?

25, DacA mdxim 0u 1 cm liecaredin latrrilc rrrui pdtrat, oblinemm al1patat c'Jf,rimehll d 2 ori mai mare'decAi perimetrul pitrutuluiinitial. Dctolminii latura pitratuhd. 26. D c:iscadeln dinlxtwa un,ri patrar o rreimc,,lin restul jumata{e, obtinut iar,ljnnoulresr u rru-ime obdnem ?g cm.SA sedelemline pedmetrul tdunghiuluiec.hilateraL, careiue latura egalicupe metrulpitatu.lui..
54

Rombd 1. Seconsideri un rprntr ABCD : A

(2
c

a) Laturile rombului rult egale? DA/NU -DA / NU -b) Unghiurile rombului slnt egale? DA / NU _cj Unghiurile opuseale rornbului surf egale? NU DA / d) Rombul areun unghi drpt? -e) Rombutare2 unghiud obtuze? DA / Ntt ,I) Rombul are axede simetuie?DA / NLI --g) AC qi,BD surt axeclesimetrie?DA / NU .--, l)A / NU --' h; Laturile opuseale rombului suntparalele? 2. Latwa unui mmb esteegalacu latu& pdtratului Qare perimetrulegalcu 100cm. Determini laturarcmbului' 3. Latv^ unui patat cste egald cu 7 cm. Un romb are lahra de 2 od mai marc decat htura pdtlatrlui. Determiol perimehldrcmbului. 4. Arati ci [u existl nici un romb care sd aibi pedmetrul egalcu 40 m !i lahua expdlnalapdntr-un numtunaturalilnpar. 5. Perimetrulurui romb estemai mare declit 40 $i mai cste mic decat55. Detemina latrra rombuhd,ftiird ca aceasla pal pdntr-ur numetnaflral exprimatA clPrins 6. Perimerul unui rotnb esteulr nuntarDatural muncre h1tle?5 !i 125,ti poateli exprimatca prcdusula douA
t5

egale. DetermioA htum rombului,gtiindcd aceasta sc exprirni printr-un numer nahrial. 6. DacA adunetn 18 m la latura unui romb obtinem pelimetrulrombului.Detemini laturatriunghiuluiechilateral carareperimetrul egalcu latura rombului. 7. DacA adunirn8 om la latun unui romb obtinem jundtate din perimetrul rcmbului.DeterminilaturapAuatului oare areprimetrul egalcu latumrombului. 8. Dad scAdem l0 din perimetrulmui romb obtinem jumetate din pedmetuu. Determinipedmetrul ptrtratului ca are latura egsli cutriphrllaturiirombului. 9. Scddem din latua unuircmb3 cm ti oblinernunmrmel de 8 ori eai mic decit pcrimetrul rombului. I)etermina perimetrul rombului. 10. Daci scldem5 cm din perimetrul unuiromb,obfinem un numdr de 3 ori maimaredecat htuta rombului.AIat6c6nu existadunghiuri echilaterale care sA aibtr latua oxprimatd priutr-un numir natural, iar perimetrul egalaulatura i)mbului. 11. Dacdsc[dem2 cm din laturaunui romb,oblinemun numlr de 12ori mai mic decat perime&ul rombului. I)elermind lahrlatrifiEhiului echilatetal careare perimetrul egalcu latua roi bului. 12. Dao{ dublim latua rmui (otrlbli adiugen t8 cm Ia rezultat,oblinernperimelrulrombului. Anti cA pedmejxul ronbuhi poate fi exprimat printr-unnumir ce poatc{i sc s ca produsul a doui numere egale. 13. Dacetriplim laturaunuirombobtrinem cu 16cm mai pr4indecAt perimetrul rombului.Arati cd alat latwa rombului cat fi perimetluliombuluisepot expdma ca produsula doui
numere rlaftrlale egale.

56

14. Dac6 la latura urri romb adiuglm jumetab din latwi htura !i incd 5 cm, oblircm juodLxtedin perimetru'DotelminA rombului. 15. DacA h latum uuui romb adiugAmjuDEtat din ea $i inca un sfert, oblinern cu 5 dm mai pulin decatjqmital diD perimetru. AmtA ce dac6 adaugAm 20 dm la pedmetul rombului, oblinem uo nunAr ce se poate scde ca plodusul a douetrumereegale. jumElatedin ea $1 16. Dacb la lattra unui romb addugSm ince 25 cm, oblinem primctrul rombului. Aratd cA tatua rombdui se er? mi prilltr-un uumer natual ce se imtr[rte exactla 10. 1?. Dacbmlrim cu 5 cm latu.a rmui romb' atunoioblinem un numir cu 3 mai mic decetjumdtateaperimetmlui rombului' Determini latula rcmbului. lS. Daceaduoam1 cm ta laturaunui rcmb 9i apoi dublim rombolui' 10cm. Detellnint pedmetrul obJinern rezultatul 19. Dacd dublArn latura unui roll1b Si adunlm I om la rezultat,oblinem 25 (:m Detemine perimetnrlpatratuluice are ca lahud perimetrulrombului 20. Daci scidem din latura unui romb juniurc $i scbdem apoi o patrim din rcst obtinem l 5 cm. Sa se detemine perimetmlrombului. 21. Daceh hhra unui rornb adiu!:6m 7 cm' oblinenl de 2 ori pe metrul rombuhd.Determini perimefiul rcmbului' laturarombulul, 22. Dacddin perimetml tmui romb scddem 2 I oblinem25 In Detemli[eperilnetrul iar din rezullatscadem rombului.

Dreptunghiul 1 , Secomideri un dreptunghiABCD : AD

a) LaturiledftpnnBhiuluisuntegale? DA /NU _ b) Laturileopuse aledreptunghiului suntegale? DA/ l{U _ c) Unghiurile dreptunghiultri sunt egale? DA/NU _ _ d) Dreptunghiul patru aro unghiui drepte? DA/NU _ e) Dreptunghiul arcaxedesimeaie?DA /Nt, __ f) l,aturileopruealeromb lui sunlparalele? DA / Ni I _*. 2. Un drephrnghi are hmgimea de 8 m ii l4imoe d2 m. perimetrul Determind dptuBhiului. 3. Un dreptunghi areperimetrul de 100m $i lungima de 30 n . Determintr lefmeadrcphlnehiu.luj . 4. tln teren ln fomxidedrepttmghi arepffimeauldegO m $i lungimeir de 3 ori nrai maredecAt ttrtimea. Determintlaturilc dlptunghiului.
mai maredec6l lungimca drepunglriului. Derelmina hngimea,i la meaoreprungluulul

5, I,erimelrul mui dreptuhiarc270cm si este uu 190cm

6. tln dreptunghi perimetrul axe de 90 m $i lungjmaa cu 5 cm maimaredecathlimea.DeteminAh$meadrcphrnghiutui. 7. Perimetrullu drcptunghieste de l,l0 cm. Diferenta dinhe lungim li lAdmeestede l0 6m. DetminA hurgimea $ li{imea drephurghiului.

sunt expftnat prin 8. Lunginea 5i ldlimeatmui dreptunghi este iar perimetruldreptuoghiului noroa *t*ul" consecutive, Ia tile dreptunghiului egalcu 22 crn.Determine tonscctltive' irnpare stxll nutnere unuicfentunghi 9. Laturile estede63 Si searatecAda4a iar produsullatudlordleptunghiului va fi de ? on mai crl 5, aceasta mfim lungimeadrcptungJtului maledecdtlllirnea dreptunghiului. 10. Si se axatooA existi rm sfuguI fteptunghi car| axe latudle exprilnate pdn numerc natualc fi produsul laturilor egalcu 31. Sd sedetermireperimetruldreptulghitlui' 11. Un dreptunghiare perimetrul egal cu 50 cm !i lar dle sale sr.mtexprimatepdn nurr]erenalrllale carcise pot scrle ca produsul a doud numereegale. DetorminAlungimile laturilor drcptunghiului. 12. Ur dreptunghi are produsul laturilol egal cu 100 li oerimotml egaliu 5b. Deteminl laturile d&prunghiului,;'tiind seexprimaprin numerenattuale. ;i e1e 13. Un dreptunghi are produsul latudlor egal cu 15 Si latu.ile lui se eiprimd pd|r numerenaturale' Sa se detemrine laturile dreptunghiului,$tiind cX pnnletrul se poarc scne ca produsula doui.numereegale. 14. Dintir toate dreptunghiuritede perimetm 16 dm 9i larurile exp male prin orrrnerenatu'ale' iii 5e delelmlne dreptunghiulperltru care produsul lat]rrilor are cea mai micd valoare, 15. Dacd aduntun 8 cm la lurgimea rmui dreptxrghi iar dacd obtinem iumaratedin perimetrul drr'prunghiulLLi' SEse perimeut o reinle djn adunam 4 cm la ladme;hljnem determirepelimetut dreptunghiului.

59

Paralclogramul
l . Seoonsiderd un paralelogramABCD :

NIJ

BC a) Latudleparulelogramului suntegale? DA / NU _ _ b) Labrile opuse aleparalelogramului sw{ egale? DA/ NU_ c) Uqhiurile opusaleparalelograDului sunt egaie?DA /

d) Paralelogramul afe doui unghiud obtuze?DA,/NlI e) Panlelogramul areaxede simetrie? DA/NU _, D Latudle opuseale pamlelo$amului sunt paralele? DA / NU 2. Un paralelogram are lungirnea de l0 dm $i 14i! ea de 5 dm. Deteruiui perimetrul panlelogramului. 3. Un paralelogram arelilimea de 10cm gi lungimea de3 ori maiD1are. Dtrmina perimetrul paralelogramului. 4. Un pamJelograrn arelungimea de 30 dm qi lilimea de 3 ori mai micd. Determinipeiioetrul panlelogramuloi. 5. Un paralelogra.m are lungimea de 2 m $i perimetxul de 10 m. Deieminn hfmea pamlelogamului. 6. inlr-un paralelograrn tungimeaestede 2 ori rnai mare decdt htjmea, iax perimetrul paralelogramului este do 60 crn. DtolminA lungimea Sildlimeaparalelogamului. 7. Laturile uoui paralelogram sllrd expfmate prin doua nu&ercnahlmleconsecutive. Perimetrul paralelogramuliri estede 30 cm.D(.telmirrd lunginile laturilorparalelogramului. 60

estede 5 ori mai maredecat unui panlelograrn 8. l,rmgimea paraleluFrfiIului estede ()0cm Determind perimetrul iar tStimea laturilepanlelogramuhiestd 300 cm $i estecu 9. Perimetrulunui paralelogram 210 crn mai rnaxedecatlatura mai mare. Detemild lungimile latudlorpaxallogramului. 10. Perimeuulunui pamlelograneslede 150cm. Difercnla lungirnile estde 5 cm,L)termir5 dintrelahuileparaleloramulli laturilorparalelogramului. este de 39 cn! iar 11. Suna laturilor unui paralelogram hmgimile lahrilor de 7 cm. Detemriul laturilor este diferenta paralelogralnului. maretlccat estecu 4 m B1ai 12. O latud a unui patalelogram estede 40 m. DetermiM pamlelogmmului calalt4iar perimeh1rl paialelogramului. lungimilelaluilor 13. O laturi a turui pralelogram are lungimeade 2 ori mai maredecatbtime4 iar perimotlulesfeegal cu J0 m. Determini gnmului. lungimilelaturilorparalelo estecu 28 cm mai marc 14. Perimetrulunui par.alelogram paratelogramului dublullaturii mari a decdt $i cu 40 cm mai male (hbh latudi mici a paralelogmmului. Determini lu$gimile decAt paralelogramului. laturilor 15. inh-un palalelogfamo latura estede 2 od nai mire decatcealalti si cu l0 cm mai rnare dcataceastaDetefffna paralelogramului. perimetrul o latura este cu 2 cm mai mare 16. intr-un para.lelogarn perimotrul este cu 7 cm mai maredecattliplul iar decetcealalli. pEtratului cearc laturaogal6ou perimetrul laturii mari.Detennine gdralelogramultLj. sunalunginilorlaturilor 61

Trapezul 1. Seconsideri un trapez isoscel ABCD D

B a) Laturile trapezuluisuntegale? DA / NU b) Laturile oprrse ale hapezuluipot fi egale? DA/ NU Utrghiurile opuse trapezului sunt egale?DA/NJ d) Trapezu.l axedouEunghiuri obtuze? DA / NU Trapezulisoscelare a,ri de simetrie? DA / NU n Trapezularedoudlaturi opuseparalele? DA / NU 2. Un tapez oarecare are latudle de lungimi 4 crn, 5 cm, 7 cm $i rcspectiv 8 cm.Deiemtini perimeirultapezului. 3. Un trapezoarecarc are3 laturi de lungimi 7 m,lO m, l2 m qi pedmehulegalcu 40 m. Determinia pahalaturda tualJezului. 4. tln tapez oaxecar perimetnt gal cu 26 dm, doui a-re latud de lungimi egalecu 5 dm qi 8 dm, iar diferentacelodalte doui lahri de 3 dm. Dete@ini celelalte doui latud aletraprzrlui. 5. Lfi.un fiapzoarcoaxe, srma a doui latud estede 20 m, ial sumaclorlaltedoui latrui estede 29 m. Arati cd perimetrnrl tBpezuluipoatefi scriscaplodusula douA numeleegalc. 6. Ln-un lrapezisoscelde pcrimetru100cm, sumalatwilor pamlele este de 50 cm. DeknninA htudlc nepamlele ale trapezului. 7. IJn falez isoscelarc perimeh egal cu 82 un, Iaturile egale au 21 cnl iaf difelerya laturilor paraleleestede 10cm.

62

aletrapezului Determini laturileparalelc 8. Un trapez isoscelareperimebll egalcu 150m, l:fttile de 2 ori mai mare este marea trapeztllui au 30 m, iar baira eqale paral,le aleLrapezului' laturile mice.DelenniM d;dt baza 9. Un lrapezisoscelarepedmetd d 200 cm, laturile egale au 40 cm, iar bazamicAa tupezului eslede 3 ori mai mice decat pamlcle aietrapezului' larurilc Determina baza rnare. 10. Un tapez isosaelarc perinetrul egal cu 82 cm' l'durilc laturilor paraleleestede 10 egaleal' 2l crn fiecare,iar di1'elenla laturile paralele. cm- Sdsedetermine 11. Perimetxuluoui trapez isoscel este de 40 m' Laturile bazamicdd cu 2 In mai suntcu 2 ln mai mari decat neoamlele mici decdtbazamare Si sedeten[ine laturile tapezului 12. Un trapezisoscelare bazarnicd cu l0 cm mai Dici decet laturile neparalele,iar baza mare cu l0 cm mai mare decdtlaturile neparalele 6i de 2 ori mai mare decatbazamicd' laturile tmpezului SAsedetermine 13. Perimetrul unui lrapez este de 54 cm La'tu'ile consecutive' natufcle prin 4 ounlere suntexpri.nalc traperului laturile trapgzului DeterminA 14. Perimetul unuj trapez este egal cu perimetrul unui pdbat cu latura egale cu 9 cm. I.atudle lrapearlui sunt exprimateprin 4 numerenatuale paxeconsecutiveDeteftnine latudle hapez.ului. 15. Un trapezisoscelare perimetrulegai cu 10;l cm, iar latwile paralelesuntexprimale au 12 cl11. laturile neparalele prin numite naturale trare conseculive_Determina l'turile paxalele ale tl?pezului. 16. Perimetrulrmui trapezisoscelestede 72 cm' Laturjle sunt de ? o mai mari dccatbazamici a trapezrdui oepaxaleie

63

ti cu 2 mai mici decatbazamarea tapezului. lletermini latu le trapezu.lui. 17. Perimetml unuitmpezisoscel estede40 dm.Laturile neparalle suntcu 2 m maimaddecat baza micAa tupezului$i cu 2 m mai mici dec6tbazamare a trapez,ului. I )etrmini laluriletraoearlui. 18. Perimetrul uoui trapez isoscel est de 135cn. Latwile
nepamlelesmt de 2 ori rnai mari dec6tbaza mici ti de 2 ori mai mici decat baza marc a trapezului. Detelmini latudle trapezului. 19. Perimetrulunui trapezisoscelestede 105mm. Latudle nepaxalele suat egalecu bazamic.i qi cu 5 mm mai tdci decat bazamarea trapezului.Determini laturile trapezului. 20. Un trapz isoscela.rebaza micA cu 10 cm mai mici dec.athltuit reparalele, iar baza rnare cu 10 cm rrrai mare decathhrrile npaxalele 9i de 2 ori mai mare decdthazamica. Determindlaturile trapezuluiisoscei. 21. Perirnetruiuuui trapezestede 56 clu. Daci! am miri doui din latui cu 4 cm $i respctiv3 cm gi am micgoraala lailri c! 7 cln, atuoci am obfue un patrulatercu toale laturile egriJe. Si sedetermine laturiletrapezului. 22. Perimetrul unui trapez estede 80 cm. Daci am mdti doui di|r latud cu 7 cm $i respectiv 5 cm gi am mic$o1a altA latud cu 12 cm, atunci am obline m patrulatercu tork laturile egale.SAsedeterminelaturile trapezulur. 23. Primehulunui txapez oarccare estede 71 cm. Una din laturile neparalele estecu 2 cm mai mare decatceatralta laturi nsparaleu Si ou 6 cm mai rnic6.cleci|tbaza micd. ll^za m?.f.e este cu 1 cm mai marc dcat dublul celei mai mici dintre latwile neparalele. Determindlaturile trapezului. 64

Patlulaterul oarecare ale surnaa doud laturi gaH cu oaxecale 1. Un Datrulater 15 cm. iar suma oelorlaltedoui latwi egld cn 22 al'r' Detenninafiperimetmlpalrulateni i. 2. Media axitFetica a doua lalrd ale unui pauulater oarrcarc este de 18 m, iar media arilintici a celorlalte dou'i lahti estede 32 cm. Determinalipedmellul pafulaterului' estede 75 dtn, iar 3. Perimetrul unui patrulater oarecare a trei lahri ale lui suntdc 12 dm, 18 dm,21 dm Determirlali patralaturl a Pahdaterulul. 4. Perimetill unui patdater oiuecarceste d 75 dm' Doud din latud sunt de 2a dm, 18 dm, iar diferenla celorlalte doudlaturi estede 4 om. Determintli lutgimile tatudlor 1feiti patruale palrulaterului 5. Pedmetiul urui pafulater oarecareeste de 50 m' il Laturileparularen ui sunt cgatedou6c6tedou:r'Diferenla lungitnile eslede 5 nl Detcrminoti doualarurialc patrulallrulLli lahuilor trei Si patruale patrujalerului. 6. Perimetrul unui patrulater oarecareeste de 50 cm' Laturile Darulateruluisunt exptimate prilt patru numere ' ,rurur'uta aoo.""utiue Dctemrinali lungimile lal L lor patrulaterului. rn' estede 1(10 7. Perimetrul unui patrulater oiuecaJe pattlr numere L,ah.rile patrulatenrlui slrnt exprimate Pliu p"t" consecutive. Determinali lungimile latirilor *t*ut" patrulaterultf. 8. Perimetml unui patulater o'rrecareeste de 50 cm' Trei laturi ale patmlateruiui sunt egall irtre ele qi egale cu jumttate din a patra latl|ri. Determi ati lungimile latfilor patmlaterului.
05

9. Perimetrul unui patrulater oaxecare estede 70 mm. ' Trei latud ale patrulatemluisunt egaleinhe ele si de 2 ori mai mari decat a patm laturi. DeteminaF lungimil laturilor pahulaterului. 10. Primetrul unui patulater garecare estede 105m. A patm latuxi are lungimeade 2 ori mai maredecAta doualatud, iar primle trci latuxi ale patrulaterului sunt exprimate prin numerc natural conscutive crcscitoare. Determinati lungimile latu{ilor patulatrului. 11. Perimetrul unui patrarlateroarccareestede 150 m. Trci laturi ale patulaterului sunt egaleintre ele ti sutt de 3 od mai mici decat a patra latur5- Detcrminati iungimile laturilor Patlulaterului. 12. Perimetul unui patmlater oarecare estedo 3?5 cm. O latud a patulaterului estede 2 ori mai marc decllt a doua laturd, de 4 ori mai mare decet a troia laturA $i de ll od mai maxe decat a patra laturA. Detcrminali lungimile latrritor patrulaterului. 13. O laturAa unui patrulateroarecareestede 2 ori mai maredcatfiecaredin clelaltelahri ale patrulateruhji6i cu 15 cm mai mare decdt ele. Determinali lungimile larMilor pah'ulaterului. 1.4. Laturile urlui pab-uiater indeplinesc utmatoarele conditii: 1) a doualatu'd estecu 3 mai marcdecetpdrna laturir: 2) a trcialatulaestecu 5 mai maredecdt; doualatur.il 3) a patmlatuli estecu 2 mai midi decatdublul laturii a doua; 4) sumaprimelor dou6laturi este27. Deteminali lungimile latudlor patrulaterului.

66

Formespafiale cubuldemaijos: 1. Seconsideri

a cubrrlui? a) Cetepercchide dreptparaleleare o fati oarccare oalecarea perpdndicUlare are o falr"t b) C61epdrechi de drepte cubului? a cubului? c) Ceteuoghiuri drepteareo fajd oarecare estefata unui oub? d) Ce 6gurdgeometricA un culr? e) Catefele axe t Catevarfuli are un cub'/ g) Catelahni areun cub? h) Cum suntlaturile cubului? 2. Ai la dispozilie rnulle culluri cu lahua de 1 cm' Cu cle poli faceconstrucliaaltot cuburi. a) de cdtecubwi cu latwa de I cm ai levoie peBtrua corstrul un cub cu laturade 2 fln? b) de catecuburi cu latwa de I cm ai nevoigpntm a construi un cub cu laturade 3 cm? c) de catecuburi cu latura de I cm ai nevoiepentm a coisirui un cub ctr latua de 4 cm? de maijos: dreptunghic 3. Seconsideri paralctipipedrd

a) Cale perechi de drepte paralele are o f4A o.lrecate a palalelipipeduluidrptunghic? 67

b) CAteperechide dreple peryendiculare areo falaoaxecare a pamlelipipedului dreptunghic? c) Cdteunghiuridrepte axeo fa16 oarecare a paraleli|ipedului drepturghic? d) Catgfbleareun paxalelipiped drephmgtric? &eptunghic? D Catevarfirdafun patalelipiped g) Catehtud areurl paralelipiped clreptunghic'i 4. Ai la dispoziliemultecuburiculatLua de I crn.Cuele
poli face construclia unor paralelipipede dreptunghice.

a) Catiaftlelipipe(le drepturgldcepoti ccnstrui cu 2 cuburi cu latu" de 1 cm? b) CAteparalelipipedc dreptunghice poli corstrui cu 3 cubud cu laturade I !xn? c) Cate paralelipipede poli corctrui cu 4 cubwi dreptunghice cu latua de I c.rn? piramids. 5. Seconsider6 patrulateri rgulati de ruaijos:

a) b) c) d)

Cum srmtrnuchiile lalelal ale pirarnidei? Ce figllra geometd cd oslf baz?i! perechi Ca& de dreptepcrpendicularc are bazapirrrmidei? Latua b^zei esteegalecu muchialateralA?

6. Se consided o pitamidi patrulated legulatli care are Buchiilelaterale egale cu 10 cm ti lahuilebaziegale cu 8 cm. Detemfud su a muchiilor lateraleti suna lalurilor bazei. 7, Imparte un paralelipiped dreptunghic ln alte doui paralelipipede drcptunghice. Expriuecateva posibilitiili.

Testede sveluare Testul 1 indeplinescutmdtoarcle 1 Laturile unui triunghi oarecare condilii: pdma laturi estocu 3 ru mai nici decata doualatur5. a doualahrd estecu 5 m mai mici decata tleia latud ti egala perimetrLrl triunghiului cu I din ea.Deterruioe cul3 =,4C,Dardmic{iol,m 2. FieIBC un triunghiisoscel perimetrultriunghiului cu 8 cm oblinemperimetrultdtnghiului ;chilateral de laturd (igalii cu BC. Daci micsodm latua l3C cu 1 cm oblinem o valoare de 2 ori mai mici decet lB' Sd se perimetrulltiunghiului isoscel. determine 3. Peiimetrul unui trapez isoscelestede 48 cm Da(E aln qi am mdri cu 4 cm bazamici, nldri cu 2 cm latulile neparalele atuoci am obtine un patulater cu toate laturile egale' Si sc isoscel. latu le trapezului determine 4. l)acd adudm 8 cm ia latura mare a unui &eptunghi, oblinemjumltate din perimetrul drcptunghitdui.Dacaaduodm oblincm o treime din 4 cm la- latura micd a rLreptunghiului perimehu.Detemina perimful dreptrmghiului. 5. Dace adiugen 25 cm Ia latura urui romb, ob{inem 20 cm din perimetruls[u nulnit ca atmci cind scddem acela$i Determindlaturarombului. estede 105 m ]'rima 6. Perimetrul u[ui tapez oarecarei lature nepanlelS este cu 5 m mai rnici decdt ccalaltd laturi Bazamicd eslede 2 od mai maredecatprima latna nepalateH. neoaraleli. iar bazamare este de 2 ori mai mare decata doua lahra nparaleli.SAsedetennile laturjle ftapezuluijwnetate qi din rest 7. Dacd scidem din latura urui petxat la ra pdhatului' 15cm.Deler.miDi o pitrime,obtrinem scedenr 69

Testul2 1. P metul unui tdunghi oarecareeste 138 nl. Prima latwi stjumrtate din a doua li crl 18 m mai micl decdt a reja. Sasedetermine laturiletriunghiuJui. 2. Laturile unui tiunghi oarecar indeplinescunndtoarele conditii: prima laturd estejumbtatedin a doua,iar a ttei latui estecu 8 cm mai maredeaatpdma $i cu 4 cm mai micl decata doualaturS.Sdsedetefltrinelaturile tritmghiului. 3. Pedmetrul unui trapz oarecarcgsle 80 m. Una din latudle nepamleleestc cu I cm mai mici decatcealaltdlaturi neparaleli, cu 4 crnmai micedecat bazamici qi cu 11 cm mai micA decat baza mate. Sd sc dtemine laturile traoezului oarecara. 4. Dacd din perioetlul unui romb scedem o hoimo Si diD rcst scAdem un sfor| oblinem 16 cm. Deteruini latura rombului. 5. Dinhe toate dreptunghiurile careau perimetuu12 cm li laturile exprimate prin numere naturale, (letennin[ dreptunghiul la carc plodusul latudlor af,evaloarca cea mai mlca. 6. Un triunghi oalecaleare pdma latue ou 5 m uai micd decat a. doua laturi. a treia laturz cu 15 m mai marc decat a doua lalud qi de 2 ori mai marc dscat pdma latufii. Si se determine latuile triuqghiului. 7. idr-un paralelogran lungimea lui este de ? od mai ltr0xedecet hfmea" iar perimetrul paalelogramului estede 18 cm. Determinehurgimea $i lAlimeaparalelogramului. 8. De&rmini latura unui pdtrat Stiind ci: dubl6ndlat\rra$i scdzand5 cm, dubland rezultatul obtinut $i sclzend 5 cm obttnem25 cm. 70

'festul 3 egalcu 100cm Se consided areperimetrul 1. Un patuat un alt pdtratcareare latra de 2 ori mai maredecata pitah}Iui ini1ial.Perimetrulnoului pihat arevaloareain clD egal, cu: a) 100 b) 200 c) 300 d) 400 r:) 500. ale pedmetmlegalcu 300 cm' 2. Un tdunghiechilaleral Se consideredreptunghiulcareare latrua mict galdcu latura triuqghiului $i latura mare de 2 ori mai male decat latura triunghiului. Pelimehul dreptunghiului est mai ma.redecel perimetrultrimghiului echilateralde un numir de ori egaicu: a )2 b ) 3 c ) 4 d )5 e ) 6 . patu pvnate A'B,C,D diferitedotr[ cate 3. SeconsiderA doui 9i oricare3 di[tre ele nu srut coliniare Ele determin[ uo numir de hiunghiui egal cu: a )2 b ) 3 c ) 4 d )s e ) 6 . 4. lntr-un trapz oarecarernedia aritmetica a latudlor uaralele este de 2.2 cm, iar media aritnretici a laturilol prin estede 28 cnt.Pcrimetultrapezult seexpdrDtr ;eDaralele numfuul naluralpatratperfectegfll cul a) 64 b) 8l c) 100 d) 121 e) 144. iumaute, iar 5. Dace din pe metrul mui ronlb scadem Primetrul cm. 40 din rcst saldem o chrcime, oblinero pAhatuluice arolahua ega.lil cu laturar,rmbuluiesteegal';u: 6. Perimetrul unui tiunglf oarecare este de 53 cm' AdunandDrimalatui cu a doua lahfi! qi cu dublul celei de a treia laturi oblinem de 73 cm. A doualature estecu 3 cm mai marc decat prima latr(d, Prima lature a triunghiului are lungimealn cm egaldcu: a) 1 2 b ) 1 3 c) 1 4 d ) 1 5 e ) l (i

il oo u; ?o c) 8o d) 9o e) loo.

Testul4 f. ina-un pamlelograrnlungimeaestede 2 ori urai rnare decdt l6jimea, iar perimetrul este de 36 cm. Se considerd rombul ce are latula egal[ cu Hlimea paraielo$amului. Perimetrulrombului ate valoarea in cm egali cu: a) 20 b) 2l c) 2l d) 23 e) 24 2. Un triuryhi echilateral arpedmtrul egalcu 150cm. - consideri paralelogramul Se caxe are latua mare ,:gali cu laturatdunghiului ti latua mici de 2 ori mai micd decdtlatura triunghiului, Perimetrulparalelogramuluiestemai mare decdt perimetrultrirmghiulni eclilateral cu un num6rde cm egalcu: a )0 b ) l c ) 3 d )4 ) 5 . 3, Se consideri un drep[\nghj, ABCD, Se ulesc vdrfurile opuseale drcplunghiului, I cu C $i B cu D. Nurndrul de triuDghiuricarc sefonneazaestcegalcui a )6 b ) 7 c ) 8 d )9 e ) 1 0 . 4. Primetrulului &ptunghi estede 20 cm. Micaordndcu I clu lalura ma.re a drEptunghiului ob{inemdublul latuiii mici a drcptunghiului. Perimetrul rombului ce are iatu{a rgald cu latua marea dreptunghiuluiesteegalcu: a) 27 b ) 2 8 c ) 2 q d ) i 0 e ) l l . 5. Daci mic9or6mperimetrulunui petrat de 5 od, obtrinem perhletul rmui piU"t ou latua egah cu I cm. pdhatul inilial arelatuxacgaldcu: a) 2 cm b) 3 cm c) 4 cm d) 5 crr.r. e) 6 cm. 6. Perimekul ulrui triunghi oarecareest'ede 36 cm. O htri a triurghiului estede 2 od mai rnica decata doda latui [i cu 4 cm mai jrrici decata treia latua. Suna dintre lrima fi a doua latud estemai ma{e decata teia laturd de un numir de ori egalcu: a)l b ) 2 c ) 3 d )4 e ) 5 .

RNZOLVARI, RASPUNSURI CLASA I -a Pag, 5.2. a) 3laturi, b) 4laturi, c) 41aturi,d) Olanrd. fa!. f. l. 5 triunghitui. 2. 5 patate. 6. in doudmoduri. Pag.g. 3. 8 hiunghiui. 9. tte3 betre. 96 Pag.10. 2. 4 himghiui. 7. 19la1ud. 8. Sumaeste 1 1 . T e s t d4 c,d ,b ,d ,a ,b ,e . Pag . Pag.12. Testuls d, d, a, c, c, e, d. C L A S A a -U -a Pag, 13. {. 5 pitrale, 7 pauateFi 6 patrate5. 100 + 100't 100+ 100 = 400. 6. Latua ptrlratuluiaxe3 ble de chibritud. Dacdiei un bat sau doud bele rtu mai poti conslrui pitratul. Daci iei 4 bele poti bete. cLrlalut"de douE unpatrat construi are 2 bele, iar tatura a dreptunghiului Latwa rna! 14. 4. t^g. nu mai poti cotrstrui mici are un bil. Daci iei un bil a mci poli coostrui &eptulghiul. Daci pui 2 bele sau 4 betre, drcptunghiul. axe132+19=15l,ialateialalure laturd Pag.15. 4. A doua = 396. 113 + 151+ . u ma1 : 32 are1 3 2 - 1 9 . . 1 1 3S Pag. 18. 4. Pe primulr)ivelincap41 4-4 - 12 cubtd in cutie incap12+12=24cubud. P eg. 21. 2. 400= 100+ 100r- 100+ 100. Lahla ptrtlatuhdestt 100. 8. 2 triunghiuri. 9. 2 piLflate. P^9 .2 2 . 4 . 7 9 +9 6 +9 5 +8 8 =3 5 8 Pa g . 2 3 . T e s t d3 d ,b ,d ,c,e ,e ,a . P&9.24.Testul4 d, e, b, d, b, e, b.

C L A S A a -U I-a patratduiareB:4 = 2 befe. Pag.25.6. Latura drephmgbiului este 2x8+2x10=16 r20=36 8. Perimetrul m. I-ilh[a patlatului are 36 m:4=9m . Numerele8, 9, 10 sulrt consecutive. Pag.26. 10. Singurelepitrate prfectecuprinseintre 50 fi 100 sunt64 qi 81. Impareste81. fieci latua pAtratului a.rc 81, iar perimetrulpttratului 324. 12. Deoareceperihetuul p5tratului este cu 9 cm r{ai marc decathtura patuatului, rezultacA 3 iaturi au iltlpreull 9 cm, $i deci o laturi axe3 cm. 14, 3 latud au hpreuna 90 cm, deci o laturi arc 30 cm. 17. l,aftua are 25 cm. Pag.28. 7. Liitimea are(100 - 2 - 30): 2 = 20m. 11. Pedmetrul este egalcu 6 ldlimi fi cu 90 m, decildtimea arc 90m:6 = 1 5 m . 15. l^mgimeai'mprctlld cu ldlimea&eptunghiului are25 cm. Singu{elepatate prfectecare adunatefac 25 sunt 9 !i 16, Atunci ladmeaafe 9 cm $i luogimea16 cm, 16. 40 poate fi scrisca: 1.40,2'20,4 ' 70,5'B- (lalculAnd perimetrulpenlu fiecarc caz i1l parte!el seimpffte la 7 numai pentru4 $i 10,perimetul fiind 28. Peg.29. 3. In doui moduri,duc6fidpe rfDd diagonalele dreptunghiului. P{g.30. 7. De dou6 ori latura triunghiului are 6 clo. Atunci latxra tdunghir{ui echilateralare3 cm. 10. Ceamai marelatnt a lriunghinluiare(33i- 10 - 10)cm, adici 15cm. Pag.32, 5. Al doileasegment are l0 m:5=2m, ia1al teilea segment arc: l0mx5.-50m. 10 n1 +2 m +50 m -62 m10x2x50=10x10(,=1000. Produsul celor treisegmente este: Pag.36. 34. AD = Afi:2 = 75 cm,BC = AC - AB = 79cm. E R= E C = BC t z =g cm, D E =D B +B E = 1scm+.9cm= = 24cm. 74

Pag.38.46. a) CB= CA+' AB = 2 AB + AB -- 3 AB' b) CD=C A+AD =2A B 13A B =5A 8. c) CB= CA+ AE = 2 AB + AB = 3 AB = AD. 49. DE = AB * I'cm = 12cm+ 10cm= 22cm. F B = AB:2 '- l 2c mt2- 6c m. FB -l-Bf * CD 1FECDGatelungimea: Lida ftantAdeschisd +DG = 6cm+ 72cm+ 12cm+ 6cm- 36cm. In, iar tatura ?ag.43.4. Latualduqhiului are:300m:3=100 pdtratuluj are: 300 m:4./5 m. 75< 100
are 40 cmx 3: marea drcptunghiului Psg.44, 4. Latura : 120 cm . Perimetnl dre,phmghiului: 40x 2 + t20 x 2 = 320 m Pag,45. Teslul3 d, a, d, c, b, b, o. lestd 4 c, b, e,c. b, b, d. CLASA a -- IV - a P^9,49 4. ---] -llatLrratriurghiului l*----]

Dublullaturiiafe6 cm' Deci are6 : 2 =' 3cm. latua triunghiului chilate,ral ?. Un sfert din latura trirurghiului arc 3cm, d unde rezutti ctr latua triunghiului are I 2cm. (102 - 22) : 2 = 40cm Suma P^g.SI. 17. A treia latud 'are primelordoudlaturi este40cm+ 22cr\r= 62crn.l'rima iaturi arc(62 - 4) : 2 = 58 :2 '"'29cm,iar a doualatureare29cm + 4 cm = 33cm. a doualalura. pdntr-uo segment 18.Reprezenthm f --] a doualaturd

f--11-]

Pdmarahua

l---f-+-l

lahra ahia
7S

A doualaturi rre 90 cm :3 - 30 cm, prima lahrd are 30 cm r -2 cm = 28 cirr, iar a tleia laturhare 30 cm + 2 cm : 32 cm.

f---

--l

latur{ t:rima adoua lalurd ateialaura

i*--1----,] l---l--!,1]

lt l Primalaturdare 8 cm l-4 cm = 12 cm, a doualaturi ire 12 cm x 2 = 24 cm,rE a&eia latur[ are 8 cm + 8 cm = 16 crn. Prg.53.10.

Latump5hatuluiare 20 clD : 2 - 10 cm. 15.Primelrol este 36 fi latum36 : 4 = 9. Pag.56.6. Perimetrul este100$i latum100: 4 = 25. P Ng. 5 8 7 . . l ( 1 4 0 - 20 ):4 =3 0 cm9 i t,=3 0 + 10= 4( icln. Pag.59. J 1 . 1 "L + 2 1 =5 0 =+ L +l =2 5 :+ L =16,1= tt. Prg. 60. 6. Notim cu I l5fimea $ cu I hmgime{ qi 4vem L = 21.Dcci:21 + 2l .= 60cm:> 6l = 60cm =) I = 10cm. Pag.52. 6. Sumalaturilorneparalele esteegal6cu 100cm= fiind egale,rczulta cA -50cm 50cm. Laturile neparalele hmgimea lor este egala cu: 50cm:2 = 25cm. 7. Sumalaturilorpamlele esteegah cu: 82cm - 2.21cm = = Bzcm* 42cm = 40cm- Difrrenfa latudlor paltele este egalhcu l0cm $i atunci bazamareare 25cm, iat baznmicl are 15cm. Pag. 63. 13. Cel patru numcreoahuaie coosecutive sunt 12, 11, 14, 15 qi ahmci laturiletnpez,uluiau lungimilede 12cm, l3crn, 14cm l5cm. 5i respectiv = 15. Suma laturilorparalele csteegald cu 102cm- 2 . 1.2cm

* 702cm- Z4cm= 78cm.Atulci srma a doui numere pate pa1 consecutive srnt: este78. Celedoutrnumeri comecutive 38si40. cste consecutive Pag.65, 6. Sumaa patrummerc naturale cu 50.Celepatrunumerc sunt:11,12,13,14 ii ahmci egala patrulatemlui au llcm, l2cm,l3cm,l4cm. laturile a trei lahiri ale rombuluiesteegi a cu Pag.69. 5. LunEiimea iJAtuncilatuarombnlui are45cnt: 25cm+ 20cm= 45cm. = 15cm. Pag: 71. Testd3 b, a,c, c, e,d. Teslul4 d, c,d, d, a,b.

77

BIBLIOGRAI'IE
1. Gh, Sclneider, Malemalicd, exerci(ii li ptobleme penlru clasaI - a, EdituraHyperion,Craiova2009. 2. Gh. Schneider, Matenmticd, exercilii Si probleme pentru clasaa - II - e. flditura Hypedon,Craiova2009. 3. Gh. Schneider, Mslemsticd, exercilii Si ptobleme pentra closaa - III - a, Edih[a H]pedon, Craiova2009. 4. Glr. Schneider, Matemqticd, exercilii fi problehv penh'u closqa - IV - a, Editura Hyperioq Craiova200{). 5. Manuale clasele 1,2,3,4. 6. CslecCia, Gqzels Matematicd, ser' B,1966-1993.

78

CUP RI NS
CI,ASA I _A FIGURI GEOMETRICE Tr i un g hpe i. baq Creptunglri.6rc .......

'lestedeevaluare TestulI Testul 2 Testul 3 Testul 4 Testul 5 CI"ASA II - A

....

5
8

8 9 l0 l1

ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRII] ...., FORME PLANE Pttratul

11

Dreprunghiul Triunghiul
Cercul Inrerioflrl uneifiguri . ... .. . . . . . . $iederiorxl FORME SPATIALE Cubul (paralelipipedul Cuboidu| &eptunghic) .. . ..... S[era, ciiindrul, conui Testede evaluare

t4 16 t7 t8 IE t9 20 2l 2l 22 24 25 25 25 27 29 i1

ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRII] ..... FORME PLANE Pdtratut

TestulI Testul2 Testul 3 Tstul 4 CI"ASAIIT -A

Dreptunghiul Triunghiul
Cercul

Punct, segnent de dreapfi, linie dreapttr,linie frani6, linic curbi-poligo'l Interiorul uneifiguri .. .. . .. .. . ... ri exterionrl FORME SPATIAL|' Cublrl

Cuboidr (paralelipipedul dreptunghic)


SIera, cilindrul, cotrul Testede evaluare Testul I ..

32 39 40 40 4l

Testltl2 Testul 3 Testul 4 CLASA IV _.A IILEMENTE INfi'ITTVE DE CDOMETRIE . . . . parolele tlighi, drepte perpendicutare .. fi drepte geoir)etrice Figuri plane Triunghiul PItatul Rombul Dreptunghiul Paralel,)gramul Trapezul
Palrulateruloarecare Fonne spaliale Testede evaluare Testul I Teshrl2 l'estul 3 'Itstul 4

43 44 45 46 47 47 49 49

REZOLVARI, MSPUNSTIRI

58 60 62 65 67 69 69 70 7l 72 73

Tillsrul executat la EDITURA HYPERION Str.Ftorilornr. 15 80

&
:t .::

6-589,003-9

ililililt

S-ar putea să vă placă și