Sunteți pe pagina 1din 759

1

JAMES CLAVELL
NOBILA CAS Vol. II

Coperta: GHEORGHE MARINESCU 2

James Clavell Noble House Copyri !t 1"#1 by James Clavell I$S$%$N$ R$A$I$ "&'(")&1#(O(* I$S$%$N$ R$A$I$ "&'(")&1#(2(+ I$S$%$N$ "&'(21##(12(1#

'

JAMES CAVELL

NOBILA CAS
Vol. II

,ersiu-ea rom.-eas/0: A12RE3 NEAGU

E3I4URA E1I4 COMEN4A4OR 5 REGIA AU4ONOIMA A IM6RIMERII1OR 1""2

JOI 1 Ora 4.50. Cu vreo or0 8-ai-te /a 9orile s0 se iveas/0: st.-; 8- ploaia /are tur-a: 6oo- ,remebu-0 privea /a;avrul lui Jo!- C!e-: pe <um0tate ol: =i trase o 8-<ur0tur0$ S/oto/ise pri- !ai-ele mortului =i s/ormo-ise pri- morma-ul ;e p0m.-t <ilav pe /are /ei ;oi ti-eri: >i- 6a? =i C!e- Ure/!e@;e@/.i-e 8l s/oseser0 ;i- roap0$ 3ar A -imi/$ Ni/i mo-e;e: -i/i Br.-turi ;e mo-e;e sau bi<uterii: -imi/$ Mai ;evreme: Cu 6atru 3e ete spusese: DO s0 0siEi voi <um0tatea aia ;e mo-e;0: 6oo- ,remebu-0$F %0tr.-ul 8i mai ;0;use =i alte i-stru/Eiu-i: iar 6oo- ,remebu-0 era bu/uros /0 asta 8l s/utea ;e ori/e respo-sabilitate =i -u mai avea /um s0 re=eas/0$ G-ai-te ;e a ve-i ai/i: 8i or;o-ase lui C!e- Ure/!e@;e@/.i-e =i lui >i6a? s0 ;u/0 la parter /a;avrul b0tr.-ului >i- =i 8l ame-i-Ease pe >iCiupitul: /are 8=i oblo<ea m.-a s/!ilo;it0: /0 8i taie limba ;a/0 8l mai au;e o ;at0 <eli-;u@se$ Au l0sat /orpul b0tr.-ului >i- pe alee$ 6oo- ,remebu-0 8l ;es/operi apoi pe Re ele Cer=etorilor ;i- >oHloo- City: /are era u- v0r mai 8-;ep0rtat al lui Cu 6atru 3e ete$ 4oEi /er=etorii erau membri ai Cor@ poraEiei Cer=etorilor: /are avea u- re e 8- Ho- >o- : u-ul 8- >oHloo- =i u-ul 8- >oHloo- City$ G- vremurile ;e ;emult: /er=etoria era o proBesie b0-oas0: ;ar a/um: ;i- /au9a /o-;am-0rilor rele la 8-/!isoare: a ame-@ 9ilor =i a -umeroaselor mu-/i bi-e pl0tite: -u mai a;u/ea vreu- /.=ti serios$ I ,e9i: prea/i-stite Re e al Cer=etorilor: /u-o=ti-Ea asta a -oastr0 a murit: 8i eJpli/0 pe 8-;elete 6oo- ,remebu-0 ;isti-sului b0tr.-$ Nu are pe -ime-i: a=a /0 a Bost aba-;o-at pe Aleea 2lorarilor$ Marele meu 3ra o- va apre/ia 8- mo; si ur u- mi/ a<utor$ Ai putea ara-<a o 8-morm.-tare ;is/re@ t0K S@au t.r uit politi/os: apoi au pl0tit suma /o-ve-it0: ;up0 /are s@au ;us la taJi =i la ma=i-a /are 8i a=teptau ;i-/olo ;e mar i-ea ora=ului: Beri/iEi /0 ;e@a/um /orpul va ;ispare pe-tru tot;eau-a B0r0 -i/i o urm0$ >i- 6a? era ;e<a i-stalat pe s/au-ul ;i- BaE0 al taJiului$ 6oo- ,remebu-0 se a=e90 l.- 0 el$ )

I 3u@-e la Jo!- C!e-: /eru el$ 3ar repe;eL I Ia@o spre =oseaua S!a@4i-: 9ise >i- 6a? =oBerului pe u- to- impor@ ta-t$ C!e- Ure/!e@;e@/.i-e se !emuise pe /a-apeaua ;i- spate /u mai mulEi lupt0tori ;e@ai lui 6oo- ,remebu-0$ >i- Ciupitul =i /eilalEi i-trar0 =i ei 8- ma=i-0$ Cele ;ou0 automobile o luar0 spre -or;@vest: 8- Noile 4erito@ rii: pe =oseaua S!a 4i-@4ai 6o /are o /otea spre sate =i spre 9o-e re/olo@ -i9ate: spre a=e90ri ;e /o/ioabe lo/uite ;e oame-i stabiliEi ai/i ile al: ;up0 /e se stre/uraser0 pri-tr@o tre/0toare a mu-telui$ Mer eau pe l.- 0 /alea Berat0: /are ;u/ea spre -or;: spre ra-iE0: tre/.-; pe l.- 0 bo ate r0;i-i ;e le ume: /e 8mpr0=tiau miasme ;e b0le ar$ Cu puEi- 8-ai-tea satului ;e pes/ari S!a@4i-: au B0/ut la st.- a: l0s.-; ;eoparte =oseaua pri-/ipal0 =i i-tr.-; pe u- ;rum lateral: ;istrus =i pli- ;e -oroi$ Se oprir0 l.- 0 u- p.l/ ;e /opa/i =i ie=ir0 ;i- ma=i-0$ Era /al; =i ploua: iar p0m.-tul mirosea pl0/ut$ >i- 6a? lu0 lopata =i 8i /o-;use pe /eilalEi 8- /r.- $ 6oo- ,reme@ bu-0 lumi-a /u la-ter-a: 8- timp /e >i- 6a?: C!e- Ure/!e@;e@/.i-e =i >iCiupitul /0utau$ 1e era reu s0 0seas/0 lo/ul eJa/t pe 8-tu-eri/$ Au 8-/e@ put s0 sape pe-tru a ;oua oar0 8- alt lo/$ G-ai-te /a t.-0rul >i- 6a? s0@=i ami-teas/0 8- sB.r=it /0 tat0l lor mar/ase lo/ul /u o piatr0 8- Borm0 ;e semilu-0$ G-<ur.-;: u9i p.-0 la piele: 0sir0 8- /ele ;i- urm0 piatra =i 8-/epur0 s0 sape$ Mai 8- a;.-/: p0m.-tul era us/at$ Nu ;up0 mult timp: s/oaser0 /a;avrul 8-B0=urat 8-tr@o p0tur0$ Mirosea reu$ 6oo- ,remebu-0 8i puse s0 ;espoaie !oitul =i s0 /aute /u ate-Eie: ;ar -u 0sir0 -imi/$ I Ai trimis toate /elelalte lu/ruri la Nobila Cas ChenK 8-treb0 el ;i-ou: 8- vreme /e pi/0turile ;e ploaie 8i /ur eau pe BaE0: iar !ai-ele i se 8mbibau ;e ap0$ I 3a: r0spu-se t.-0rul >i- 6a? e-ervat$ 3e /.te ori trebuie s0 v0 mai spu-K Era Boarte obosit: iar !ai-ele 8i erau ;e<a murate =i par/0 simEea /0@=i ;0 suBletul$ I S/oateEi toEi ;e pe voi !ai-ele astea 8mpuEite ;e b0le ar$ 6a-toBi: /iorapi: tot$ ,reau s0 v0 /aut pri- bu9u-are$ 4oEi se supuser0$ >i- 6a? purta la .t u- i-el ieBti- ;i- <a;$ Aproape toEi oame-ii ;i- C!i-a purtau /.te u- obie/t ;i- <a; /are s0 le a;u/0 -oro/: pe-tru /0 toEi /re;eau /0 atu-/i /.-; u- 9eu r0u 8Ei pu-e pie;i/i: spiritul <a;ului te ap0r0 8mpotriva r0ului: ia asupra sa puterea ;iavoleas/0: ;istru@ .-;@o: salv.-;u@te ;e la pieire$ 3ar ;a/0 -u se 8-t.mpla a=a: 8-sem-a /0 +

Meul Ja;ului ;ormea: =i asta ar Bi Bost: ;e!: !i-io-ul t0u$ 6oo- ,remebu-0 -u 0si -imi/ 8- bu9u-arele lui >i- 6a?$ Gi aru-/0 8-apoi !ai-ele$ Era ;e@ a/um =i el u; leoar/0 =i Boarte sup0rat$ I 6oEi s0 te 8mbra/i: =i 8mbra/0 =i !oitul 0la$ Ni r0biEi@v0L C!e- Ure/!e@;e@/.i-e avea aproape 7## ;e ;olari Ho- >o- =i o br0Ear0 ;e <a; ;e bu-0 /alitate$ U-ul ;i-tre oame-i i@a luat <a;ul: iar 6oo- a b0 at ba-ii 8- bu9u-ar: 8-tor/.-;u@se spre >i- Ciupitul$ 4oEi au !olbat o/!ii /.-; au v09ut sulul ;e ba-/-ote pe /are l@au 0sit 8- bu9u-arul lui ;e la pa-talo-i$ 6oo- ,remebu-0 se p09ea /.t putea ;e ploaie$ I U-;e m0@ta ai 0sit at.tea loveleK El le povesti /um i@a u=urat ;e ba-i pe /ei -oro/o=i: 8- BaE0 la Ho-Pak. Au r.s /u toEii =i l@au Beli/itat pe-tru isteEimea lui$ I 2oarte bi-e: Boarte i-teli e-t: 9ise 6oo-$ E=ti u- bu- om ;e aBa/eri$ Gmbra/0@te$ Cum se -umea b0tr.-aK I G=i 9i/ea A! 4amL >i- Ciupitul 8=i =terse =iroaiele ;e pe o/!i: r0su@ /i-;u@=i ;e etele ;e la pi/ioare 8- -oroi: =i simEi /0 m.-a s/!ilo;it0 a/um 8l ar;ea =i 8l ;urea ro9av ;e tare$ 4e ;u/ la ea ;a/0 ;ore=ti: 8i spuse$ I Hei: am -evoie ai/i ;e blestemata aia ;e lumi-0L stri 0 >i- 6a?: /are mo=mo-;ea 8- patru labe: lupt.-;u@se s0@l 8mbra/e pe Jo!- C!e-$ 6oate /areva s0@mi ;ea o m.-0 ;e a<utorK I A<utaEi@lL C!e- Ure/!e@;e@/.i-e =i >i- Ciupitul s0rir0 s0@l a<ute: 8- timp /e 6oo,remebu-0 BiJ0 lumi-a la-ter-ei pe /a;avru$ Corpul era umBlat: bu!0it$ 6loaia sp0lase -oroiul$ CeaBa lui Jo!- C!e- era pli-0 ;e s.- e =i 9;robit0: ;ar BaEa i se putea re/u-oa=te$ I Ayeeyah: 9ise u-ul ;i- oame-i: !ai;eEi s0 -e termi-0m treaba$ Simt /0 spiritele rele -e ;au t.r/oale$ I Gi pu-em -umai pa-talo-ii =i /0ma=a: 9ise pe u- to- a/ru 6oo- ,re@ mebu-0$ A=tept0 p.-0 8i traser0 /.teva !ai-e pe el$ Se 8-toarse apoi spre ei: I A/um spu-eEi: /are ;i-tre voi: ti/0lo=ilor l@a a<utat pe b0tr.- s0@l omoare pe pr0p0;itul 0staK >i- 6a? vru s0 r0spu-;0: Eu: amO Se opri /.-; 8i v09u pe /eilalEi ;oi ar0t.-;u@l /u ;e etul: stri .-; 8-tr@u- las: I El a Bost: 8-;ep0rt.-;u@se iute ;e el$ &

I Am b0-uit euL 6oo- ,remebu-0 era bu/uros /0 8- sB.r=it: a ;e9v0@ luit misterul: 8=i 8-;rept0 ;e etul ar0t0tor butu/0-os spre >i- 6a?: poru-@ /i-;u@i: 4re/i 8- roap0 =i a=ea90@te <osL I Avem u- pla- simplu s0@l r0pim /!iar pe C!e-: ;e la Nobila Cas, /eea /e -e@ar a;u/e tuturor u- /.=ti ;e ;ou0@trei ori mai mare ;e/.t pr0p0@ ;itul 0sta$ S0 v0 spu- /um Ba/em: heya? 9ise >i- 6a?$ 1a a/east0 i;ee -ou0: 6oo- ,remebu-0 e9it0 u- mome-t: 8=i ami-ti apoi ;e i-stru/Eiu-ile lui 6atru 3e ete =i stri 0 la el: I %a 0@Ei mutra 8- mo/irl0 8- roap0$ >i- 6a? se uit0 la o/!ii 8-/ru-taEi ai lui 6oo- =i 8-Eelese pe ;at0 /0@l a=tepta moartea$ Ri;i/0 ;i- umeri$ Joss. I M0 pi= pe toEi urma=ii vo=tri: stri 0 el: b0 .-;u@se 8- roap0 =i aru-@ /.-;u@se la p0m.-t$ G=i puse /apul pe braEe 8- -oroi =i 8-/epu s0 simt0 /um i se sti- e viaEa$ ,e-ise ;i- -imi/: se ;u/ea /a u- -imi/: tot;eau-a o p0rti/i/0 a Bamiliei >i-: a tuturor e-eraEiilor: tr0i-; tot;eau-a 8- /ur erea ei perma-e-t0: ;ie-eraEie 8- e-eraEie: mer .-; pri- istorie spre u- viitor B0r0 Eel$ 6oo,remebu-0 puse m.-a pe o lopat0 =i: pe-tru /0 t.-0rul se ar0tase prea 8-;r09-eE 8l trimise pe lumea /ealalt0 8-Bi- .-;u@i lama as/uEit0 a lopeEii 8-tre vertebre$ >i- 6a? muri i-sta-ta-eu$ I Astup0 roapaL C!e- Ure/!e@;e@/.i-e r0mase -0u/it: ;ar se r0bi s0 eJe/ute or;i-ul$ 6oo- ,remebu-0 8-/epu s0 r.;0: 8i puse pie;i/0 =i pe-tru /0 se ar0tase Bri/os 8l lovi s0lbate/ /u pi/iorul: B0/.-;u@i v.-t spre roap0$ G-tr@o se/u-;0 lopata se 8-v.rti 8- m.-a lui 6oo-: =i@l tr0s-i pe C!e- Ure/!e@;e@ /.i-e 8- /eaB0$ A/esta mai apu/0 s0 oBte9e =i se pr0bu=i peste >i- 6a?$ CeilalEi spuser0: eJ/lam.-;: I Eeeee: ;ar ai m.-uit lopata aia /a pe o b.t0 ;e /ri/?etL A muritK 6oo- ,remebu-0 -u r0spu-se: privi ;oar la ultimul ,.r/ola/: >iCiupitul$ 4oEi 8=i 8-;reptar0 o/!ii spre el$ St0tea Eeap0- 8- ploaie$ G- a/el mome-t: 6oo- observ0 =-urul str.-s tare 8- <urul .tului s0u$ 1u0 la-ter-a: se 8-;rept0 spre el =i v09u /0 partea /ealalt0 a =-urului at.r-a pe spate$ 1a /ap0t se aBla o <um0tate ;e mo-e;0 rupt0: /u o aur0 B0/ut0 /u ri<0$ Era uba- ;e aram0 =i p0rea a Bi ve/!i$ I 4oEi 9eii s0@mput0 /u v.-tuituri BaEa lui 4sao 4saoL U-;e ai 0sit@oK 8-treb0 el ra;ii-; ;e bu/urie$ P

I 4ata mi@a ;at@o$ I 3e u-;e o are: r0!0EeluleK I Nu mi@a spus$ I A primit@o oare ;e la C!e- 2iul Num0rul U-uK I Nu =tiu: spuse =i ri;i/0 ;i- umeri$ Nu eram a/olo /.-; l@au omor.t$ su-t -evi-ovat: pe viaEa mamei meleL Cu o mi=/are brus/0: 6oo- ,remebu-0 8i smulse =-urul ;e la .t$ I 3u/eEi@l la ma=i-0L le poru-/i el lupt0torilor lui$ 609iEi@l bi-e$ Gl lu0m 8-apoi /u -oi$ 3a: 8l ;u/em 8-apoi$ CeilalEi a/operiEi roapa /u p0@ m.-t =i /amuBlai@o /u ri<0L Or;o-0 apoi ultimilor ;oi ;i- oame-ii s0i s0 ia p0tura 8- /are se aBla Jo!- C!e- =i s0@l urme9e$ Au eJe/utat or;i-ul /am 8mpleti/i-;u@se ;ipri/i-a be9-ei$ 6oo- mer ea a-evoie spre S!a 4i- Roa;: o/oli-; mo/irla$ G- apropiere se 0sea u- reBu iu 8-/ropit ;i- /ar/asa u-ui autobu9 ;istrus$ C.-; pe ;rum -u mai Bu -ime-i: le B0/u oame-ilor /u m.-a =i a/e=tia ;esB0/ur0 repe;e p0tura: re9em.-; /orpul 8-tr@u- /olE$ S/oase ;up0 a/eea -otiEa pe /are o pre 0tiser0 ;i-ai-te ,.r/ola/ii =i o lipi /u ri<0 pe /orp$ I 3e /e Ba/i asta$ 6oo- ,remebu-0: heya? 3e /e BaO I 6e-tru /0 a=a mi@a spus 6atru 3e ete s0 Ba/L 3e u-;e s0 =tiu eu ;e /eK Qi-eEi@v0 spur/ata aia ;e ur0O 2arurile u-ei ma=i-i /are se apropia: lu.-; /urba: 8i lumi-ar0 brus/$ Au 8- !eEat: 8-tor/.-;u@=i BeEele: B0/.-;u@se /0 su-t -i=te pasa eri a=tept.-; autobu9ul$ 3up0 /e tre/u ma=i-a: o tulir0$ Morile br09;au /erul: iar ploaia 8=i mai 8mpuEi-ase puterile$ 4eleBo-ul su-0 stri;e-t =i Armstro- se tre9i ;i- som- /u reu$ %.<b.i /u m.-a ;up0 re/eptor$ Gl ri;i/0$ SoEia lui se 8-toarse pe partea /ealalt0: ;era-<at0: =i se tre9i$ I 1a teleBo- ser e-tul ma<or ;ivi9io-ar 4a- @po: sir: iertaEi@m0 /0 v@ am tre9it: sir: ;ar l@am 0sit pe Jo!- C!e-$ ,.r/oO Armstro- s0ri repe;e ;i- pat: 8-trerup.-;u@l: I ,iuK I Dew neh loh moh -u: sir: /orpul s0u a Bost 0sit 8- apropiere ;e S!a 4i- 8-tr@o staEie ;e autobu9: u- reBu iu: sir: =i blestemaEii 0ia ;e ,.r/ola/i au l0sat o -otiE0 pe pieptul lui: sir: DA/est 2iu Num0rul U-u C!e- a B0/ut

"

prostia s0 8-/er/e s0 s/ape ;e -oi$ Nime-i -u poate s/0pa ;e ,.r/ola/iL S@o =tie tot Ho- >o- ul$ O/!ii -o=tri su-t pretuti-;e-iLF El aO Armstro- as/ulta 8- ro9it: 8- timp /e omul: a itat: relata /um a Bost /!emat0 poliEia la S!a 4i- ;e /0tre u- pasa er mati-al$ Ime;iat au 8-/o-@ <urat 9o-a =i au teleBo-at la Se/Eia ;e i-vesti aEii /rimi-alisti/e ;e la >oH@ loo-$ I Ce trebuie s0 Ba/em: sirK I 4rimiteEi@mi ime;iat o ma=i-0$ Armstro- 8-/!ise teleBo-ul: Bre/.-;u@se la o/!i s0@=i alu- e oboseala$ 6urta u- saro- /are /0;ea bi-e pe trupul s0u mus/ulos$ I 6roblemeK Mary 8=i as/u-se u- /0s/at =i se 8-ti-se: avea eJa/t patru9e/i ;e a-i: era /u ;oi a-i mai t.-0r0 ;e/.t el: =ate-0: Boarte 8- ri<it0: /u o 8-B0Ei=are pl0/ut0: ;e=i pli-0 ;e ri;uri$ Armstro- 8i spuse ;espre /e era vorba: urm0ri-;@o ate-t$ Ea p0li$ I O!L E roa9-i/$ ,ai /e roa9-i/$ %ietul Jo!-L I 6re 0tes/ eu /eaiul: 9ise Armstro- $ I Nu: -u: 8l Ba/ eu: se s/ula ;i- pat: !ot0r.t0$ Mai ai timpK I 3oar o /ea=/0 ;e /eai$ As/ult0 /um plou0: /e vreme -e-oro/it0L C09ut pe .-;uri: Armstro- se ;use 8- baie: se b0rbieri =i se 8mbr0/0 rapi;: /um -umai u- poliEist sau u- ;o/tor poate s@o Ba/0$ N@apu/0 s0 ia ;e/.t ;ou0 8- !iEituri ;i- /eaiul Bierbi-te: ;ul/e: =i p.-0 s0@=i ia p.i-ea pr0<it0 se =i au9i su-.-; la u=0$ I se a;res0 soEiei: I GEi teleBo-e9 mai t.r9iu$ Ce 9i/i ;e o /i-0: ;esear0: /u m.-/are i-;ia-0K 6utem mer e la in!h. I 3a: r0spu-se ea$ 3a: ;a/0 vrei tu$ U=a se 8-/!ise ;up0 el$ Mary Armstro- privi spre u=0$ M.i-e s0rb0@ torim /i-/ispre9e/e a-i ;e /0s0torie: se .-;i ea$ Nu =tiu ;a/0 8=i va ami-ti$ 6robabil /0 -u$ 3i- paispre9e/e a-ivers0ri: 8- opt a Bost ple/at 8- misiu-e: o ;at0 am Bost eu 8- spital: iar 8- restO totul a ;e/urs -ormal: /re;$ Se ;use la Bereastr0 =i trase ;raperia$ Niroaie ;e ploaie br09;au Berestrele 8- lumi-a 8-/0 -e/lara a 9orilor$ A/um 8-s0 era r0/oare =i pl0/ut$ Apartame-tul avea ;ou0 ;ormitoare: mobilate ;e ei: ;e=i lo/ui-Ea aparEi-ea uver-ului =i le Busese reparti9at0 pe-tru perioa;a 8- /are era el 8- servi/iu$ 3oam-e: /e servi/iuL 6e-tru o soEie ;e poliEist era roa9-i/$ S0@Ei petre/i viaEa a=tep@ t.-;u@l s0 vi-0 a/as0: a=tept.-;u@te /a u- t.l!ar s0@l 8-<u- !ie /u /uEitul: sau s0@l 8mpu=te: sau s0@l r0-eas/0 A 8- /ele mai multe -opEi ;ormi si- ur0: 1#

sau e=ti tre9it0 la orele la /are se ;oarme /el mai bi-e pe-tru a@Ei a-u-Ea ;e9astre ;e -e8-/!ipuit =i iar plea/0 ;e a/as0$ Mu-/0 mult0: prost pl0tit0$ Sau te ;u/i la Clubul 6oliEiei =i stai /u alte -eveste: 8- timp /e b0rbaEii pot Bi omor.Ei$ Iar tu stai la ta/lale /u /elelalte =i bei i- /u ap0 to-i/0$ Cel puEi- ele au /opii$ Copii$ O!: 3oam-eO A= Bi vrut s0 avem /opii$ 3ar /ele mai multe soEii se pl.- eau /.t su-t ;e obosite: /.t le epui9ea90 /opiii: se pl.- eau ;e slu<-i/e =i ;e =/oal0: ;e /!eltuieli$$$ =i ;e ori/e$ Ce -aiba mai 8-seam-0 =i viaEa astaK Ce mi9erabil0 pier;ere ;e vreme$ Ce mo-oto-0 =i ;etestabil0O Su-0 teleBo-ul$ I "a#i$ stri 0 ea la aparatul a/ela -e-oro/it: apoi r.se -ervos$ Mary: Mary: Ba/i eJa/t i-vers ;e /um 8Ei ;i/tea90 BireaK se mustr0 si- ur0 =i ri;i/0 re/eptorul$ AloK I Mary: ai/i %ria- >Ho?$ Iart0@m0 /0 te tre9es/: e a/as0 RobO I O!: bu-0: ;ra 0$ Nu re ret: to/mai a ple/at$ Ceva 8- le 0tur0 /u ,.r/ola/ii$ I Am au9it =i eu: ;e a/eea 8l su-am$ S@a ;us la S!a 4i-K I 3a$ 4e ;u/i =i tuK I Nu$ Eu su-t /u %0tr.-u$ I ,ai ;e ti-e$ Gl au9i r.9.-;$ 3is/utar0 puEi- =i apoi el 8-/!ise teleBo-ul$ Mary oBt0 =i 8=i mai tur-0 o /ea=/0 ;e /eai: a;0u 0 lapte =i 9a!0r: .-;i-;u@se la Jo!C!e-$ O;i-ioar0 Busese 8-;r0 ostit0 lulea ;e el$ I@a Bost ama-t ;oi a-i =i el a Bost primulO A/easta se 8-t.mpla 8- la 0rul <apo-e9 ;e pe l.- 0 8-/!i@ soarea Sta-ley: 8- partea ;e su; a i-sulei$ G- 1"7#: ea luase 8- A- lia /u brio eJame-ul ;e Bu-/Eio-ar ;e stat =i ;up0 /.teva lu-i Busese trimis0 la Ho- >o- : pe la Capul %u-ei Spera-Ee$ A a<u-s t.r9iu: 8- 1"71 A av.-; ;oar -ou0spre9e/e a-i A eJa/t 8- mome-tul 8- /are toEi europe-ii /ivili erau i-ter-aEi 8- la 0r: u-;e aveau s0 stea p.-0 8- 1"7)$ Aveam ;ou09e/i ;e a-i /.-; am ie=it ;i- la 0r: iar 8- ultimii ;oi a-i Jo!- =i /u mi-e -e iubeam$ %ietul Jo!-: /i/0lit tot timpul ;e Busta- iul 0la ;e tai/0@s0u =i ;e -ebu-a aia ;e m0@sa: B0r0 -i/i o =a-s0 ;e a s/0pa ;e ei$ Ni aproape total lipsit ;e u/olE u-;e s0 -e retra em =i -oi 8- la 0rul a/ela: 8- !esuiEi: 8- toEi a/ei a-i: ;e Bamilii: /opii: su ari: /u soEii: /u ur0: Boame: i-vi;ie =i prea puEi-0 vese@ lie$ Ne@am iubit /a s0 -e Ba/em viaEa ;i- la 0r mai suportabil0O

11

Nu vreau s0 m0 mai .-;es/ la a/ele vremuri 8- ro9itoare$ Sau la perioa;a ur.t0 /e a urmat la 0rului: /.-; s@a /0s0torit /u a/eea pe /are i@a ales@o tai/0@s0u: o mi/0 s/orpie stri/at0: ;ar /are avea ba-i =i i-Blue-E0: le 0turi ;e Bamilie 8- Ho- >o- $ Eu -u aveam -imi/ ;i- toate astea$ Ar Bi trebuit s0 m0 ;u/ a/as0: ;ar -@am vrut$ Ce m0 a=tepta a/oloK A=a /0 am r0mas: lu/r.-; la Mi-isterul Colo-iilor: u-;e m@am simEit bi-e$ 3estul ;e bi-e$ Iar ;up0 a/eea: l@am 8-t.l-it pe Robert$ A!: Robert$ Ai Bost u- om bu- =i te@ai purtat Brumos /u mi-e: =i -e@am ;istrat bi-e: ;ar =i eu am Bost o soEie bu-0: =i 8-/er/ =i@a/um s0 Biu$ 3ar -u pot avea /opii: iar tuO am.-;oi ;orim /opii$ Ni 8-tr@o bu-0 9i: a/um /. iva a-i: ai aBlat ;espre Jo!- C!e-$ Nu m@ai 8-trebat -i/io;at0 ;espre el: ;ar mi@am ;at seama /0 =tii =i /0 ;e atu-/i l@ai ur.t$ 4otul s@a 8-t.mplat mult 8-ai-te ;e a te Bi 8-t.l-it =i tu ai =tiut ;espre la 0r: ;ar -u ;espre ama-tul meu$ A;u@Ei ami-te /0 8-ai-te ;e a -e Bi /0s0torit te@am 8-trebat: ,rei s0@mi /u-o=ti tre/utul: iubituleK Ni tu mi@ai r0spu-s: Nu: b0tr.-i/o$ Obi=-uiai s0@mi 9i/i tot timpul b0tr.-i/o$ A/um -u@mi mai spui 8- -i/i u- Bel$ 3oar Mary: /.teo;at0$ %ietul RobertL C.t ;e mult trebuie s0 te Bi ;e9am0 it euL %ietul Jo!-L Cum m@ai ;e9am0 it =i tu$ O;i-ioar0 a Bost at.t ;e pl0/ut: iar a/um e=ti tre/ut 8- -eBii-E0$ Mai bi-e a= Bi murit =i eu$ Ni 8-/epu s0 pl.- 0$ 2
Ora %.&5 .

I O s0 /o-ti-ue s0 plou0: AleJi: 9ise 3u-ross: pista este ;e<a 8mbibat0 ;e ap0: /erul 8--orat puter-i/: e o 9i mo!or.t0$ I A=a@i: tai@pa-$ 3a/0 mai plou0 =i m.i-e: /!iar ;a/0 -u va ploua toa@ t0 9iua: /ursa ;e s.mb0t0 va Bi ;iBi/il0$ I Ja/RuesK Ce /re9iK I 3e a/or;: r0spu-se ;e,ille$ MulEumim 3om-ului pe-tru ploaie: ;ar: mer'e, ar Bi tare p0/at s0 se a-ule9e /ursele$ 3u-ross ;0;u ;i- /ap$ St0teau 8- pi/ioare pe iarb0 aproape ;e /er/ul /.=ti 0torului la !ipo;romul Happy ,alley: toEi trei 8- impermeabile =i /u p0l0rii$ 6e BaEa lui 3u-ross se ve;ea u- sem- ur.t =i v.-0t0i: ;ar o/!ii 8i erau Bermi =i limpe9i: p0rea ;e a<at: si ur pe si-e: privi-; la /erul 8--orat: la ploaia /are /0;ea 8-tru-a Smai slab 8-s0 ;e/.t 8- /ursul -opEiiT: la alEi a-tre-ori: proprietari =i spe/tatori r0sp.-;iEi 8- <urul pa;o/ului =i al tribu-elor: tot at.t ;e 8- .-;uraEi$ C.Eiva /ai se a-tre-au: pri-tre ei Bii-; 12

Noble Star: %u//a-eer 1ass 8-/0le/at ;e u- 8- ri<itor ;e ra<; =i 6ilot 2is! al lui Gor-t$ 4oEi erau stru-iEi ate-t: /u !0Eurile str.-se: pista =i tere-ul ;iapropierea ei erau Boarte alu-e/oase$ 3ar 6ilot 2is! s0rea Ea-Eo=: 8i pl0/ea ploaia$ I %uleti-ul meteorolo i/ ;e ;imi-eaE0 vorbea ;e e Burtu-0 puter-i/0: =i o/!ii mi ;alaEi ai lui 4rav?i- erau ro=ii ;e oboseal0: 8l privi pe 3u-ross$ 3a/0 m.i-e -u mai plou0: /o-ti-u0 el: /ursa ;e s.mb0t0 mai poate avea surpri9e pl0/ute$ I AleJi: spu-e@mi: 8i m0re=te sau 8i mi/=orea90 =a-sele lui Noble StarK 8-treb0 Ja/Rues$ I Cum vrea 3um-e9eu: Ja/Rues$ Ea -u a aler at -i/io;at0 pe teremoale$ 1ui 4rav?i- 8i era reu s0 se /o-/e-tre9e$ Cu o sear0 8-ai-te: su-ase teleBo-ul: era ;i- -ou str0i-ul ;e la >G%: /are 8i 8-trerupsese brutal 8-tre@ barea pri- /are vroia s0 aBle ;e /e a ;isp0rut at.t ;e brus/: D4u -u ai ;reptul s0 pui 8-treb0ri: pri-E >ur a-: 8i spusese i-;ivi;ul$ Mai bi-e spu-e@ mi tot /eea /e =tii ;espre 3u-ross$ A/um$ 4otul$ Obi/eiurile lui: 9vo-urile /are /ir/ul0 pe seama lui: totul$F 4rav?i- s@a /o-Bormat$ Ntia /0 a re=it@o: =tia /0 str0i-ul ;e la >G% va 8-re istra /e@i va spu-e pe-tru a veriBi/a ;a/0 -u mi-te: /ea mai mi/0 abatere ;e la a;ev0r put.-; s0 pu-0 8- peri/ol viaEa soEiei lui sau a Biului: sau a soEiei Biului: sau a /opiilor Biului s0u A ;a/0 toEi a/e=tia or mai tr0i$ EJistau eiK se 8-treb0 ;i- -ou: Br0m.-t.-;u@se$ I Ce s@a 8-t.mplat: AleJiK I Nimi/: tai@pa-: r0spu-se 4rav?i-: simEi-;u@se vi-ovat$ M0 .-;eam pri- /e@ai tre/ut asear0$ Ntirea privi-; Bo/ul ;e la Aber;ee- i-va;ase u-;ele ra;ioBo-i/e: 8-;e@ osebi ;es/rierile 8- ro9itoare ale u-ui martor o/ular: ,e-us 6oo-: /are /o-stituiser0 eleme-tul pri-/ipal al relat0rilor$ I A Bost roa9-i/ pe-tru /eilalEi: -u@i a=aK I 3a$ 6.-0 a/um au Bost -um0raEi /i-/ispre9e/e morEi: ar=i =i 8-e/aEi: pri-tre /are =i ;oi /opii$ ,or tre/e multe 9ile p.-0 vom aBla /.Ei au murit$ I G- ro9itor: spuse Ja/Rues$ C.-; am au9it ;espre Bo/O ;a/0 Susa-@ -e ar Bi Bost ai/i: -e@ar Bi mistuit =i pe -oi$ EaO Curios: /um e viaEa u-eoriL I Al ;ra/ului i-/e-;iuL Nu mi s@a mai 8-t.mplat -i/io;at0: spuse 3u-ross$ 4oEi am m.-/at a/olo ;e 9e/i ;e ori A voi vorbi /u uver-atorul 8- a/east0 ;imi-eaE0 ;espre toate restaura-tele astea plutitoare$ 1'

I 3ar 8- /eea /e v0 prive=te: v0 simEiEi bi-eK 8-treb0 4rav?i-$ I O!: ;a$ N@am -imi/$ 3u-ross 9.mbi 8- reEo=at$ Numai ;a/0 -@am luat vreo ;iBterie 8-ot.-; pri- !a9-aua aia$ C.-; (loa)in! Dra!on s@a r0stur-at: 3u-ross: Gor-t =i 6eter MarloHe au a<u-s ;ire/t sub ap0$ 3i- ;iBu9orul ;e pe =alupa poliEiei a r0su-at uavertisme-t Berm =i toEi au 8-/eput s0 aler e ;isperaEi$ 3u-ross era u- bu8-ot0tor =i 8mpreu-0 /u Gor-t s@au salvat: ;e=i valurile mari 8i 8mpi- eau la Bu-;$ Ni pe-tru /0 i-trase /u /apul 8- ap0: 3u-ross v09u /uterul pe <um0tate pli- atras 8- v.rte<: iar pe MarloHe 8- ;iBi/ultate$ S@a l0sat ;us ;e tore-tul tumultuos: 8- timp /e vasul se s/uBu-;a pe o parte: -0pusti-;u@se spre MarloHe$ Cu ;e etele: 3u-ross l@a apu/at ;e /0ma=0$ S@au 8-v.rtit am.-;oi pe-tru u- mome-t: tr0 .-;u@l apoi 8- <os /.Eiva metri$ S@a lovit puter-i/ ;e pu-te$ 1ovitura l@a ameEit: ;ar -u l@a s/0pat ;i- m.-0 pe MarloHe: =i /.-; -u s@a mai l0sat a=a ;e reu l@a 8mpi-s spre supraBaE0$ Capetele lor au ie=it o;at0 ;i- ap0$ MarloHe ;e@abia s/oase /.teva /uvi-te ;e mulEumire =i 8=i B0/u si- ur ;rum spre 2leur /are st0tea a 0Eat0 /u /eilalEi ;e /uterul r0stur-at$ G- <urul lor era u- !aos: oame-i /are ;e@abia mai respirau sau se 8-e/au: u-ii erau salvaEi ;e mari-ari =i ;e /ei mai puter-i/i$ 3u-ross o v09u pe Casey s/uBu-;.-;u@se 8- ap0 ;up0 /i-eva$ Gor-t -u se mai ve;ea -i/0ieri$ %artlett ie=i la supraBaE0 /u C!ristia- 4oJe =i se aru-/0 ;up0 u- /ola/ ;e salvare$ Se asi ur0 /0 i@a pus bi-e /ola/ul =i /0 4oJe e 8- aBar0 ;e peri/ol$ Apoi 8i stri 0 lui 3u-ross: DCre; /0 Gor-t s@a l0sat la Bu-;$$$ o BemeieO: =i ime;iat s@a s/uBu-;at ;i- -ou$ 3u-ross privi 8- <urul lui$ (loa)in! Dra!on era ;e@a/um 8-/li-at0 pe o parte$ El simEi o u=oar0 eJplo9ie sub ap0 =i pe-tru u- mome-t 8- <urul lui apa se 8-volbur0$ Casey ie=i la supraBaE0 pe-tru a lua aer: 8=i umBl0 pl0m.@ -ii =i se s/uBu-;0 ;i- -ou$ 3u-ross i-tr0 =i el 8-/0 o ;at0 sub ap0$ Era aproape imposibil s0 ve9i /eva: b.<b.i pri- 8-tu-eri/: s/uBu-;.-;u@se ;e@a lu- ul p0rEii superioare a pu-Eii /are a<u-sese s0 stea aproape verti/al 8ap0$ G-ot0 8mpre<urul epavei /0ut.-;: st.-; sub ap0 /.t putu: apoi ie=i la supraBaE0 /u ate-Eie pe-tru /0 mi=u-au mulEi 8-ot0tori pri- prea<m0$ 4oJe 8- !iEea ap0 ;e mare: Ei-.-;u@se /u reu ;e /ola/ul ;e salvare$ 3u-ross 8-ot0 p.-0 la el: 8mpi- .-;u@l li- spre u- mari-ar: =tii-; /0 4oJe !abar -@ avea s0 8-oate$ I 6ri-;e@te: C!ristia-O e=ti 8- si ura-E0 a/um$ 3isperat: 4oJe 8-/er/0 s0 vorbeas/0 pri-tre i/-ituri: 17

I SoO soEiaO meaO e a/oloO /olo <osO <osO Mari-arul se apropie: I 1@am pri-s: sir: ;um-eavoastr0 v0 ;es/ur/aEiK I 3aO ;aO el spu-e /0 soEia a Bost ;us0 ;e ap0 la Bu-;$ I HristoaseL N@am v09ut pe -ime-iO Am s0 /er a<utorL Mari-arul se 8-toarse =i stri 0 spre =alupa poliEiei$ Mai mulEi mari-ari s0rir0 ime;iat ;i- =alup0 =i 8-/epur0 s0 /aute$ 3u-ross -u@l 0sea pe Gor-t$ Casey ie=i la supraBaE0 respir.-; reu: se Ei-u ;e /uterul r0stur-at pe-tru a@ =i tra e suBletul$ I Cum te simEiK I EiO bi-eO MulEumes/ lui 3um-e9eu /0 ai s/0pat =i tuO$ spuse ea .B.i-;$ E o Bemeie a/olo <os: /re; /0 e /!i-e9oai/0: am v09ut@o /um a ;us@o apa la Bu-;$ I 1@ai v09ut pe Gor-tK I NuO 6oate /0 eO Ar0t0 spre =alup0$ Oame-ii se /0E0rau pe pasarel0: alEii se 8- !esuiau pe pu-te$ %artlett ie=i la supraBaE0 pe-tru o /lip0 =i apoi se s/uBu-;0 ;i-ou$ Casey mai i-spir0 o ;at0 a;.-/ =i plo-<0 8- a;.-/uri$ 3u-ross se ;use ;up0 ea puEi- spre ;reapta$ 4oEi trei au /0utat p.-0 /.-; /eilalEi au a<u-s 8si ura-E0 8- =alup0 sau 8- sampa-e$ 6e Bemeie -@au mai 0sit@o$ C.-; 3u-@ ross a<u-se a/as0: 6e-elope ;ormea proBu-;$ Se tre9i pe-tru u- mome-t$ I Ia-K I 3a$ Cul/0@te ;i- -ou: iubito$ I Ai petre/ut bi-eK 8-treb0 ea: B0r0 s0 Bie /omplet trea90$ I 3a: !ai ;ormi a/um$ 3imi-eaE0: /.-; ple/ase ;e a/as0: /u o or0 8- urm0: el -u o tre9ise$ I Ai au9it /0 Gor-t a s/0pat: AleJiK 8-treb0 el$ I 3a: am au9it: tai@pa-$ Cum vrea 3um-e9eu$ I A;i/0K I 3up0 /ele 8-t.mplate la burs0 ieri ar Bi Bost Boarte bi-e ;a/0 -u ar Bi s/0pat$ 3u-ross s/!iE0 u- 9.mbet BorEat: simEi-; /0 ;urerea ;e spate i se mai potolise$ I A!: 9ise el: asta m@ar Bi sti- !erit Boarte tare: 8-tr@a;ev0r: pe-tru /0 altBel a= mai Bi avut pl0/erea s0 ;istru eu 8-sumi /ompa-ia *o)hwell+orn)? 1)

I E ;e mirare /um ;e -@a murit spuse ;up0 o pau90 ;e,ille$ 6riveau arm0sarul 6ilot 2is!: /are tre/ea 8- alop mi/: ar0t.-; Boarte bi-e$ 3e,ille 8=i aru-/0 privirea peste !ipo;rom$ I Este a;ev0rat /0 %artlett a salvat@a pe soEia lui 6eter MarloHeK 8-treb0 4rav?i-$ I 3a$ A s0rit 8mpreu-0 /u ea$ Am.-;oi: 1i-/ =i Casey au B0/ut o trea@ b0 eJ/epEio-al0$ Mi-u-at0$ ( M0 s/u9i: tai@pa-$ Ja/Rues ;e,ille ar0t0 /u /apul: spre tribu-e$ A ve-it Jaso- 6lumm A trebuie s0 <o/ bri; e /u el 8- seara asta$ I Ne ve;em la 6rayers: Ja/RuesL 3u-ross 8i 9.mbi: ;e,ille ple/0: 3u-ross oBt0 8-tristat pe-tru -e-oro/irea priete-ului s0u$ M0 ;u/ la birou: AleJi$ 4eleBo-ea90@mi la ora =ase$ I 4ai@pa-$ I Ce esteK 4rav?i- e9it0$ Apoi spuse ;ire/t: I Am ;orit ;oar s0 =tii /0 euO eu te a;mir e-orm$ 3u-ross r0mase perpleJ 8- BaEa mela-/oliei subite =i ;ire/te /are pusese st0p.-ire pe a/est om$ I MulEumes/: r0spu-se el /u /0l;ur0: b0t.-;u@l pe um0r: -i/io;at0 p.-0 atu-/i -u@l tratase /a priete-$ Ni/i tu -u e=ti b0iat r0u: Ei-u el s0 a;au e$ 3u-ross ple/0: iar 4rav?i- r0mase privi-; 8- urma lui: /u ;urere 8suBlet: 8- vreme /e la/rimile ru=i-ii se al0turau pi/0turilor ;e ploaie$ G=i =terse BaEa /u ;osul palmei =i se re8-toarse s0@l urm0reas/0 pe Noble Star =i 8-/er/0 s0 se /o-/e-tre9e$ G- ;ep0rtare v09u pe /i-eva =i se 8-toarse speriat$ Omul ;e la >G% era 8-tr@u- /olE al tribu-ei: 8-soEit a/um ;e 8-/0 u- b0rbat: 8- v.rst0: ri i; =i bi-e /u-os/ut 8- Ho- >o- /a parior la /urse$ 4rav?i/0uta s0@=i ami-teas/0 -umele$ Cli-?er$ Usta eL Cli-?erL 8i privi abse-t pe-tru u- mome-t$ Jaso- 6lumm era 8- tribu-0: /!iar 8- spatele omului ;e la >G% =i 8l v09u pe 6lumm ri;i/.-;u@se =i r0spu-9.-; la salutul lui ;e,ille: apoi /obor.-; s/0rile pe-tru a@l 8-t.l-i$ EJa/t 8- mome-tul a/ela: i-;ivi;ul ;e la >G% privi spre el =i se 8-toarse pru;e-t: 8-/er/.-; s0 -u Ba/0 ;i- -ou o mi=/are brus/0: 8=i puse bi-o/lul la o/!i$ 4rav?i- -u@=i ;0;u seama ;a/0 a Bost observat sau -u$ Se 8-Bior0 la .-;ul /0 bi-o/lul a/ela puter-i/ Busese 8-;reptat spre el$ 6oate /0 i-;ivi;ul 8-Eele ea ;e pe bu9e /e se vorbe=te: se .-;i el 8- ro9it$ Isuse Hristoase =i Mai/a 3om-ului: mul@ 1+

Eumes/ lui 3um-e9eu /0 -u mi@a s/0pat ;i- ur0 a;ev0rul /.-; eram /u tai@pa-$ I-ima i se 9b0tea ;estul ;e alarma-t =i avea o se-9aEie ;e reaE0$ UBul er bra9;0 /erul 8-spre r0s0rit$ 6loaia u;ase asBaltul =i partea ;e <os: -ea/operit0: a tribu-ei: 8-/er/0 s0 se /alme9e: uit.-;u@se 8- <urul s0u i-util: -e=tii-; /e s0 Ba/0 =i ;ori-; -espus s0 aBle /i-e era omul >G%@ului$ 3e@ abia observ0 /0 6ilot 2is! 8=i termi-ase a-tre-ame-tul: Bii-; 8-tr@o Borm0 bu-0$ 1.- 0 el: Ri/!ar; >Ha- vorbea: absorbit: /u u- alt rup ;e /!i-e9i pe /are -u@i /u-o=tea$ 1i-bar Strua- =i A-;reH Gavalla- st0teau re9emaEi ;e balustra;0$ Gmpreu-0 /u ameri/a-ul Rosemo-t =i alte persoa-e ;e la /o-sulat pe /are le =tia ;i- ve;ere$ 6riveau la /ai: uit.-; ;e ploaie$ G- apro@ pierea /abi-elor <o/!eilor: la a;0post: 3o-al; M/%ri;e ;is/uta /u alEi ra- uri ai !ipo;romului: pri-tre ei -um0r.-;u@se sir S!i@te! 4VC!u- : 6u mire =i Ro er Crosse$ Gl v09u pe M/%ri;e privi-;u@l pe 3u-ross: salut.-;u@l =i B0/.-;u@i sem- s0 vi-0 l.- 0 ei: %ria- >Ho? 8l a=tepta pe Ro er Crosse$ 4rav?i- 8i /u-o=tea pe am.-;oi: ;ar -u =tia /0 B0/eau parte ;i- Servi/iul Spe/ial ;e I-BormaEii$ 20r0 voia lui: o por-i spre ei$ Gustul amar al Bierii 8i a<u-se p.-0 8- ur0$ G=i st0p.-i imbol;ul ;e a se r0bi =i ;e a le spu-e a;ev0rul$ G- s/!imb: 8l /!em0 /u las tare pe =eBul r.-;a=ilor: I 4rimite toEi /aii 8- ra<;$ 6e toEi$ ,e9i s0 -u Bie tra-spiraEi /.-; li se ;0 ;e m.-/are$ I 3a: sir$ Sup0rat: 4rav?i- se t.r8 ale-e spre /abi-e$ Cu /oa;a o/!iului v09u /0 omul ;e la >G% avea bi-o/lul 8-;reptat spre el$ 6loaia i se preli- ea pe .t =i se /ombi-a /u su;oarea /e i@o provo/ase Bri/a$ I A!: Ia-: -e .-;eam /0 ar Bi mai bi-e s0 am.-0m /ursele ;a/0 m.i@ -e va ploua$ S0 9i/em ora 1P$## m.i-e: propuse M/%ri;e$ E=ti ;e a/or;K I Nu: ;e Bapt -u su-t ;e a/or;$ A= su era s0 lu0m o ;e/i9ie Bi-al0 s.mb0t0 la ora 1#$##$ I Nu@i puEi- /am t.r9iu: ami/eK 8-treb0 6u mire$ I Nu: ;a/0 /omitetul mobili9ea90 oame-ii ;e la ra;io =i televi9iu-e$ Ar m0ri i-teresul pe-tru /urse$ G- spe/ial ;a/0 ;ai =tirea ;e a9i$ I %u-0 i;ee: 9ise Crosse$ I Atu-/i -e@am 8-Eeles: 9ise 3u-ross$ Mai e /evaK

1&

I Nu /re9iO e o problem0 /u pista: observ0 M/%ri;e$ Nu vrem s0 o ;istru em$ I G-tru totul ;e a/or;: 3o-al;$ ,om !ot0r8 ;eBi-itiv s.mb0t0 la ora 1#$##$ Are /i-eva /eva 8mpotriv0K Ni/i o opo9iEie$ %u-: relu0 3u-ross$ Mai e vreo problem0K IertaEi@m0: ;ar am o =e;i-E0 8-tr@o <um0tate ;e or0$ I O: tai@pa-: mi@a p0rut at.t ;e r0u pe-tru /e s@a 8-t.mplat asear0O 8- ro9itor: i se a;res0 st.- a/i S!i@te!$ I 3a$ 1a ;ra/u: /.-; 8l 8-t.l-im pe uver-ator 8- /o-siliu: la pr.-9: va trebui s0@i su er0m s0 impu-0 -oi =i Boarte severe m0suri pe-tru preve-irea i-/e-;iilor la Aber;ee-$ I 3e a/or;: 9ise Crosse$ E u- mira/ol /0 -u s@au pier;ut mai multe persoa-e$ I A;i/0 s0 se 8-/!i;0 restaura-tele: priete-eK s0ri =o/at 6u mire: /ompa-ia lui avea i-terese 8- ;ou0 ;i- ele$ Ar ;0u-a 8-tr@o mare m0sur0 turismului: /o-ti-u0 el$ Nu poEi s0 Ba/i mai multe ie=iriO Ar trebui s@o iei apoi ;e la 9eroL 3u-ross se uita 8- spate la S!i@te!$ I 3e /e -u@i su ere9i uver-atorului s0 ;ea or;i- /a toate bu/0t0riile s0 Bie i-stalate ;e 8-;at0 pe -i=te bur<e /are pot Bi a-/orate ;e@a lu- ul -avelor restaura-tK Ar putea or;o-a /a ma=i-ile pompierilor s0 Bie me-Ei@ -ute 8- ime;iat0 apropiere p.-0 /.-; vor Bi Bost eBe/tuate s/!imb0rile$ C!eltuielile ar Bi mo;este: ar Bi u=or ;e a/Eio-at =i ris/urile ;e i-/e-;iu s@ar elimi-a o ;at0 pe-tru tot;eau-a$ 4oEi se uitau la el$ S!i@te! ra;ia$ I Ia-: e=ti u- e-iuL I Nu$ Nu pot ;e/.t s0 re ret /0 -u -e@am .-;it mai ;emult la asta$ Nu mi s@a 8-t.mplat p.-0 a/um$ Groa9-i/ /u MepO =i soEia lui C!ristia-: -u@i a=aK Au 0sit /orpul ei? I Nu /re;$ I 3um-e9eu =tie /.Ei alEii s@au mai pr0p0;it$ 6arlame-tarii s@au salvat: 6u K I 3a: b0tr.-e$ Cu eJ/epEia lui sir C!arles 6e--yHort!$ %ietul pe;e@ rast: /.-; a /09ut s@a lovit puter-i/ /u /apul ;e u- sampa-$ 3u-ross era uluit$ I Gmi pl0/ea omulL Ce -e-oro/it ;e !i-io-L

1P

I 1a u- mome-t ;at mai erau l.- 0 mi-e /.Eiva ;i- /eilalEi$ 4i/0losul 0la ra;i/al: /um 8l /!eam0K Grey: o! ;a: Grey: 0sta e$ Iar /el0lalt: alt apu@ /at: u- -e-oro/it ;e so/ialist: %roa;!urst$ S@au ;es/ur/at bi-e: am.-;oi$ I Am au9it /0 %artlett =i Casey au Bost eJtraor;i-ari: -uK 6oate /0 ar trebui s0 Bie ;e/oraEi$ I 3e /e -u propuiK 9ise 3u-ross: -er0b;0tor s0 ple/e$ 3a/0 -u mai su-t probleme$$$ I Ia-: ;a/0 a= Bi 8- lo/ul t0u: a= Ba/e o i-<e/Eie$ G- olBul asta trebuie s0 Bie -i=te mi/robi /are -@au Bost 8-/0 ;es/operiEi$ Au i9bu/-it /u toEii 8- r.s$ I 3e Bapt: am B0/ut /eva mai bu-$ C.-; am ie=it ;i- ap0: i@am 8-=B0/at pe 1i-/ %artlett =i Casey =i am Bu it la 3o/torul 4ooley: =i 3u-ross 9.mbi subEire$ C.-; i@am spus /0 am 8-otat 8- portul Aber;ee-: i@a ve-it s0 le=i-e$ Ne@a 8-;em-at: %eEi ;i- astaL Ca -i=te pro=ti: am b0ut =i: 8-ai-te ;e a =ti /e se 8-t.mpl0: -e@am v0rsat =i suBletul ;i- -oi$ 3a/0 a= mai Bi avut putere l@a= Bi b0tut /u /ureaua: ;ar eram /u toEii 8- patru labe: lupt.-;u@-e s0 a<u- em la /loset: B0r0 s0 =tim /are a<u- e mai 8-t.i$ Atu-/i Casey a 8-/eput s0 r.;0: respir.-; 8-/0 reu: =i apoi -e@am pr0v0lit pe pr0p0;ita aia ;e ;u=umeaL Apoi: 8-ai-te s0 -e ;e9meti/im: b0tr.-ul ;o/tor -e@a b0 at pe .t -i=te pilule =i %artlett a 9is: 6e-tru -umele lui 3um-e9eu: ;o/tore: /e@ai 9i/e ;e u- supo9itor =i atu-/i Bolosim o si- ur0 aur0L I E a;ev0rat /e se spu-e ;espre CaseyK C0 s@a ;e9br0/at =i a s0rit 8ap0 /a o ve;et0 olimpi/0K 8-treb0 6u mire$ I Mai ro9av: ami/e: oal0 pu=/0: eJa er0 /u ;e9i-voltur0 3u-ross$ Ca o ,e-us ;i- MiloL 6oate /ea mai ro9av0O pe /are am v09ut@o vreo@ ;at0$ I O!K toEi B0/ur0 o/!ii mari$ I 3a$ I 3um-e9eule: ;ar s0 8-oEi 8- portul Aber;ee-: /a-alul 0la 8mpuEit: 9ise M/%ri;e: ri;i/.-; ;i- spr.-/e-e$ 3a/0 o s0 mai tr0iEi: o s0 Bie mare mi-u-eL I 3o/torul 4ooley a spus /0 8- /el mai r0u /a9 vom /o-tra/ta o as@ troe-terit0: ;i9e-terie sau /ium0 =i 3u-ross 8=i 8-toarse privirea 8- alt0 parte: 9i/.-;: %u-: a9i ai/i: m.i-e /i-e =tie u-;e$ Mai e /evaK

1"

I 4ai@pa-: i-terve-i S!i@te!$ EuO sper /0 -u ai -imi/ 8mpotriv0 8-s0O eu amO a= vrea s0 i-iEie9 u- Bo-; pe-tru a<utorarea Bamiliilor vi/timelor$ I %u-0 i;eeL Clubul turBi=tilor va trebui s0 /o-tribuie =i el$ 3o-al;: ;is/uEi tu a9i /u /eilalEi: s0 obEii a/or;ul lorK Ce p0rere aveEi ;espre o /o-@ tribuEie ;e 1##$###K I 3estul ;e e-eros: -u@i a=aK 9ise 6u mire$ 3u-ross a ri;i/at /apul$ I Nu$ S0 spu-em mai bi-e 1)#$###$ Nobila Cas va /o-tribui /u a/e@ ea=i sum0: =i 6u mire se 8-ro=i$ Nu s/oase -ime-i -i/i u- /uv.-t$ Ri;i/0m =e;i-EaK %u-$ VNeaEa: =i 3u-ross 8=i s/oase politi/os p0l0ria =i ple/0$ I S/u9aEi@m0 u- mome-t: =i Crosse 8i B0/u sem- /u m.-a lui %ria>Ho? s0@l urme9e =i stri 0: Ia-L I 3a: Ro erK C.-; Crosse se apropie ;e 3u-ross 8i spuse 8-/et: I Ia-: se /o-Birm0 sosirea lui Si-;ers /u 9borul ;e m.i-e al /ompa-iei %OAC$ ,om mer e ;ire/t la ba-/0 ;e la aeroport: ;a/0 a=a trebuie$ I ,a Bi a/olo =i uver-atorulK I O s0@l 8-treb$ ,a trebui s0 Bim a/olo pe la =ase$ I 3a/0 avio-ul sose=te la timp: 3u-ross 9.mbi$ I Ai primit aprobarea oBi/ial0 pe-tru eliberarea lui ,as)ern Clo-'? I 3a: mulEumes/$ Am primit u- teleJ ieri ;e la 3el!i$ Am or;o-at re@ 8-toar/erea -avei ime;iat =i a ple/at pe BluJ$ %ria-: 8Ei ami-te=ti pariul pe /are l@am B0/ut A a/ela ;espre Casey$ 3espre s.-ii ei A /i-/i9e/i ;e ;olari la u-u: pl0tiEi pe lo/: /0 su-t /ei mai Brumo=i ;i- Ho- >o- K %ria- >Ho? se 8-ro=i: remar/.-; privirea posomor.t0 a lui Crosse$ I A0O ;a: ;e /eK I Nu =tiu ;a/0 su-t /ei mai Brumo=i: ;ar aseme-ea <u;e/0Eii lui 6aris: ai avea o problem0 al ;ra/ului ;e rea ;a/0 i@ai pu-e la 8-/er/areL I E a;ev0rat ;e/i: a Bost oal0 /a EvaK I A Bost 9eiEa salv0rii$ 3u-ross se 8-/li-0 spre am.-;oi aBabil =i ple/0 salut.-;u@i /u u- D6e m.i-eF$ Se uitar0 ;up0 el$ 1a ie=ire 8l a=tepta u- a e-t al Servi/iului se/ret /a s0@l 8-soEeas/0$ I Asta pu-e la /ale /eva: 9ise Crosse$ I A=a e: sir$ 2#

Crosse 8=i lu0 o/!ii ;e la 3u-ross: privi-; spre %ria- >Ho?: pe /are 8l 8-treb0: I Obi=-uie=ti s0 parie9i pe s.-ii vreu-ei BemeiK I Nu: sir: s/u9e sir$ I %u-$ 3i- Beri/ire Bemeile -u su-t si- ura surs0 ;e BrumuseEe: -u@i a=aK I A=a e: sir$ I Mai su-t o arii: pi/turile: mu9i/a: /!iar =i /.te u- asasi-at$ NuK I 3a: sir$ I A=teapt0 ai/i: te ro =i Crosse se 8-toarse la /eilalEi a;mi-istratori$ %ria- >Ho? oBt0$ Era pli/tisit =i obosit$ E/!ipa ;e s/uBu-;0tori 8l 8-t.l-ise la Aber;ee- =i /u toate /0 aBlaser0 aproape ime;iat /0 3u-ross era salvat =i ple/ase ;e<a a/as0: a trebuit s0 stea aproape toat0 -oaptea ;.-; a<utor la or a-i9area /0ut0rii vi/timelor$ Era o misiu-e ma/abr0$ Apoi: /.-; era ata s0 ple/e spre /as0: Crosse 8i /eru /a 8- 9ori s0 Bie 8- Happy ,alley: a=a /0 -u mai avu /.-; s0 se /ul/e 8- s/!imb: se ;use la restau@ ra-tul 6ara u-;e ;0;u ;e oame-i ai tria;elor =i ;e >o Olo ul$ A/um se uita la 3u-ross$ Ce@o Bi 8- mi-tea a/estui i-;ivi;K se 8-treb0 el$ O i-vi;ie /!i-uitoare 8l m0/i-a$ Ce -@a= Bi B0/ut eu /u puterea =i /u ba-ii luiL Gl v09u pe 3u-ross s/!imb.-; ;ire/Eia spre tribu-a ;i- apropiere: apoi o observ0 pe A;ryo- st.-; l.- 0 Marti- Haply: am.-;oi privi-; la /ai: B0r0 s0 se uite la 3u-ross$ Dew neh loh moh, .-;i el: surpri-s$ E /iu;at /0 su-t 8mpre@ u-0$ Hristoase: /e BrumuseEeL MulEumes/ lui 3um-e9eu /0 -u su-t tat0l ei$ A= 8--ebu-i$ Crosse =i /eilalEi 8i v09user0 =i ei /u uimire pe A;ryo- =i Marti- Haply$ I Ce@o Bi B0/.-; ola-ul 0sta /u Bata tai@pa-uluiK 8-treb0 6u mire pe u- to- iritat$ I Nimi/ bu-: asta@i si ur: spuse /i-eva$ I %lestematul 0sta -u a;u/e ;e/.t -e/a9uriL murmur0 6u mire: iar /eilalEi 8-/uvii-Ear0 ;i- /ap$ Nu 8-Eele pe-tru /e 4oJe 8l mai Ei-e$ I 6e-tru /0 -e-oro/itul e so/ialist: ;e@aiaL Ni el ar trebui 8-;ep0rtat$ I 3estul: 6u $ 4oJe este ;e treab0O =i u-ii so/iali=ti su-t /umse/a;e: spuse S!i@te!$ 3ar trebuia s0@l ;ea aBar0 pe Haply =i toEi am Bi ;us@o mai bi-e$ 4oEi Buseser0 Ei-ta ata/urilor lui Haply$ G- urm0 /u /.teva s0pt0m.-i s/risese o serie ;e arti/ole i-/isive ;espre u-ele aBa/eri /omer/iale ale lui 21

S!i@te! ;i- /a;rul ime-sului s0u /o- lomerat ;e /ompa-ii: 8- /are se vorbea =i ;espre u-ele o-orarii ;ubioase pl0tite u-or perso-alit0Ei ;iuver-ul ;e la Ho- >o- pe-tru Bavorurile B0/ute$ I A=a este: 9ise 6u mire: tr0;.-;u@se /0 =i el 8l ;etesta$ Haply: /u-os/ut pe-tru mi-uEio9itatea sa: ;0;use ;etalii /o-Bi;e- iale 8- le 0tur0 /u Bu9io-area /u -.er/oo's, ;emo-str.-; 8- mo; /.t se poate ;e /lar /0 6u mire a be-eBi/iat mult mai mult ;e/.t a/Eio-arii s0i ;e la +eneral )ores la /are -u au Bost /o-sultaEi ;e/.t 8-tr@o mi/0 m0sur0 asupra /o-;iEiilor u-iBi/0rii$ M.ravul$ A= ;ori: evi;e-t: s0 =tiu ;e u-;e 8=i ia i-BormaEiile$ I E /urios /0 Haply e /u ea: 9ise Crosse: privi-; ate-t la bu9ele lor: a=tept.-; s0 vorbeas/0$ Si- ura /ompa-ie mare pe /are -@a /0utat 8-/0 s@o ata/e este )r-an. I Cre9i /0 e r.-;ul /ompa-iei )r-an, =i Haply o is/o;e=te pe A;ryo-K 8-treb0 u-ul ;i- ei$ Ce lovitur0 ar Bi astaL Gl privir0 /u i-teres pe 3u-ross i-tr.-; 8- tribu-0: B0r0 /a /ei ;oi ti-eri s0@l observe$ I 6oate /0@l va Ba/e E0-;0ri: /um a B0/ut@o =i /u /el0lalt ola-: 9ise 6u mire pe u- to- vesel$ I EiK i-terve-i S!i@te!$ 3espre /i-e e vorbaK Cum a BostK I O!: /re;eam /0 =tii$ G- urm0 /u ;oi a-i: u-ul ;i- ;ire/torii eJe/utivi ;e ra- mai mi/ al b0-/ii 0i#)oria a 8-/eput: ;ire/t ;e la 1o-;ra: s0 o urm0reas/0 pe A;ryo-$ Ea avea =aispre9e/e a-i: poate =aptespre9e/e A el avea ;ou09e/i =i ;oi =i era mare /.t o /as0: mai 8-alt /a Ia-$ Se -umea %yro-$ Cre;ea /0 este lor; %yro- =i s@a apu/at s0@i Ba/0 /urte$ A 8--ebu-it@ o pe biata Bat0$ Ia- l@a averti9at pe-tru: ultima ;at0$ 4.r.tura se Ei-ea ;up0 ea: a=a 8-/.t Ia- l@a i-vitat s0 ias0 puEi- aBar0 ;i- sala sa ;e im-asti/0 ;e la S!e?@O: =i@a pus m0-u=ile A =tia /0 pr0p0;itul se /re;ea ro9av la boJ A =i a 8-/eput s0 ;ea 8- el B0r0 mil0$ G-tr@o s0pt0m.-0 ba-/a i@a ;at papu/ii$ I Ai asistat la b0taieK 8-treb0 S!i@te!$ I %i-e8-Eeles /0 -u$ Au Bost si- uri: pe-tru -umele lui 3um-e9eu: iar -e-oro/itul 0sta ;e -ebu- era 8- 0leat0$ Nu mi@ar pla/e s0@l am /a a;ver@ sar pe tai@pa- A mai ales /.-; e 8-Buriat$ S!i@te! 8-toarse privirea spre 3u-ross$ I 6oate 8i Ba/e a/ela=i lu/ru =i mi/uEului 0sta ti/0los: 9ise pe u- tolumeE$ 22

4oEi 8l urm0reau pe tai@pa-: pli-i ;e spera-E0$ Crosse se 8-;ep0rt0: /u %ria- >Ho?: mer .-; u-ul l.- 0 altul$ 3u-ross ur/0 8- BorE0 s/0rile tribu@ -ei: /u e-er ia sa /u-os/ut0: opri-;u@se l.- 0 ei: I %u-0: iubito$ I O!: bu-0: tat0: r0spu-se A;ryo-: tres0ri-;$ Nu te@am v0O Ce@ai pe BaE0K I Am i-trat /u ma=i-a 8- spatele u-ui autobu9: -eaEa Haply$ I NeaEa: sir$ Haply se ri;i/0 =i apoi se a=e90 ;i- -ou$ I U- autobu9K spuse ea$ Qi@ai ;istrus Ja uarulK 4e@au ame-;atK se i-teres0 ea pli-0 ;e spera-Ee pe-tru /0 ea a;u-ase ;e<a trei ame-9i$ I Nu$ 4e@ai s/ulat ;evremeK spuse el: a=e9.-;u@se l.- 0 ea$ I EJa/t i-vers$ N@am ;ormit toat0 -oaptea$ I 3aK I@ar Bi pus pe lo/ /el puEi- patru9e/i =i opt ;e 8-treb0ri: ;ar 8lo/ ;e asta remar/0: 4rebuie s0 Bii obosit0$ I Nu: -u su-t ;elo/ obosit0$ I 3espre /e a Bost vorba: o s0rb0torireK I Nu$ Am stat /u bietul Marti-: =i puse /u aBe/Eiu-e o m.-0 pe um0@ rul t.-0rului$ 3u-ross se BorE0 s0 9.mbeas/0$ Se a;res0 apoi t.-0rului /a-a;ia-: I Ce s@a 8-t.mplatK Haply e9it0: apoi 8i spuse /e se 8-t.mplase la 9iar: /.-; l@a su-at pro@ prietarul: =i C!ristia- 4oJe: re;a/torul s0u =eB: i@a ;esBii-Eat rubri/a ;e /ro-i/0 mo-;e-0$ I Nemer-i/ul 0la -e@a tr0;at$ 6roprietarul 9iarului i@a ;at voie s0 -e /e-9ure9e$ Eu =tiu /0 am ;reptate$ Ntiu /0 am ;reptate$ I 3e u-;e =tiiK I Gmi pare r0u: ;ar -u pot s0 v0 ;e9v0lui sursa$ I Nu poate 8-tr@a;ev0r: tat0: a/easta ar Bi o 8-/0l/are a libert0Eii presei: spuse A;ryo- lu.-;u@i ap0rarea$ Haply str.-se ;i- pum-i: pu-.-; apoi palma B0r0 s0@=i ;ea seama: pe e-u-/!ii lui A;ryo- /are: la r.-;ul ei: 8=i puse m.-a pe m.-a lui$ I Ho-Pak a Bost vi/tima u-or ma=i-aEii$ I 3e /eK I Nu =tiu$ G-s0 GorO 8-s0 tai@pa-ii su-t la ori i-ea ata/ului =i -u pri/ep ;e /e$

2'

I Gor-t este 8- /ulisele a/estei aBa/eriK 3u-ross se 8-/ru-t0 la au9ul a/estei -oi i;ei$ I N@am spus Gor-t: sir$ Nu: -@am spus asta$ I N@a spus: tat0: i-terve-i A;ryo-$ Ce ar trebui s0 Ba/0 Marti-K S0@=i ;ea ;emisia: sau s0@=i 8-Br.- 0 m.-;ria =i$$$ I Nu pot: A;ryo-: 9ise Marti- Haply$ I 1as0@l pe tata s0 vorbeas/0: el =tie /e trebuie s0 Ba/i$ 3u-ross o v09u /um 8=i 8-toarse o/!ii ei Brumo=i spre el =i -evi-ov0Eia ei 8i st.r-i o 8-/.-tare pe /are -@o mai simEise p.-0 atu-/i$ I 3ou0 lu/ruri: 8- primul r.-;: te ;u/i 8-apoi ime;iat$ C!ristia- are -evoie ;e a<utor$ G- al ;oilea r.-;: tuO I A<utorK I N@ai au9it ;e soEia luiK I Ce@i /u eaK I Nu =tii /0 a muritK Am.-;oi se uitar0 la 3u-ross /u -i=te o/!i pier;uEi$ 1e spuse repe;e /e se 8-t.mplase la Aber;ee-$ R0maser0 uluiEi: iar Haply se b.lb.i: I Isuse: -oiO -oi -@am as/ultat ra;io: -@am au9it -i/0ieriO -@am B0/ut ;e/.t s0 ;a-s0m =i s0 vorbimL A s0ri s0 ple/e: apoi se re8-toarse$ EuO mai bi-e ple/ ime;iat$ IsuseL A;ryo- se ri;i/0 =i ea: oBeri-;u@se s0@l ;u/a ea /u ma=i-a$ I Haply: 9ise 3u-ross: spu-e@i lui C!ristia- s0 atra 0 ate-Eia 8- mo; Berm tuturor /elor /are au /09ut 8- ap0 sau au 8-otat s0 se pre9i-te la ;o/tor ;e 8-;at0 A e Boarte importa-t$ I Am 8-Eeles$ I 4at0: 9ise A;ryo- 8- ri<orat0: ai Bost la ;o/torul 4ooO I 3a: ;a: r0spu-se 3u-ross$ M@a ;e9i-Be/tat =i pe ;i-0u-tru =i pe ;i-aBar0$ Hai ;u/eEi@v0 a/um$ I Care era /el ;e@al ;oilea lu/ru: tai@pa-K 8-treb0 Haply$ I Al ;oileaK Nu trebuie s0 uiEi /0 ba-ii su-t ai proprietarului: ;e a/eea 9iarul 8i aparEi-e =i poate Ba/e /e vrea$ 6roprietarii ;e 9iare pot Bi i-Blue-@ EaEi$ M0 8-treb: ;e eJemplu: /i-e l@a /o-vi-s pe el sau pe ea: ;e /e ei =i ea au a//eptat s0@l su-e pe C!ristia-O ;a/0 /eea /e spui tu este a;ev0rat$ Haply 9.mbi$ I Hai s0 mer em: iubito: i se a;res0 lui A;ryo-: mulEumi-; tai@pa@ -ului$ 27

2u ir0 Ei-.-;u@se ;e m.-0$ 3u-ross r0mase pe-tru mome-t 8- tribu-0$ OBt0 a;.-/: apoi se ri;i/0 =i ple/0$ Ro er Crosse era /u %ria- >Ho? 8apropierea /abi-elor <o/!eilor =i urm0reau /o-versaEia tai@pa-ului ;up0 mi=/area bu9elor$ Gl v09ur0 ple/.-; urmat ;e omul ;e la Servi/iul ;e I-BormaEii$ I Nu mai e -evoie s0 -e pier;em vremea ai/i: %ria-$ Hai s0 mer em$ O luar0 8-ai-te spre ie=ire$ Su-t /urios ;a/0 Robert a 0sit /eva la S!a 4i-$ I %lestemaEii 0ia ;e ,.r/ola/i vor avea o 9i a itat0: 8-tre ul Ho>o- va Bi speriat ;e moarte$ 6ot paria /0 -oiO %ria- >Ho? se opri brus/$ SirL Ia uitaEi@v0 a/oloL ar0t0 /u /apul spre tribu-0: observ.-;u@i pe Suslev =i Cli-?er: pri-tre rupurile r09leEe /are priveau la ploaie$ Nu a= Bi /re9ut s0 se s/oale at.t ;e ;evreme$ Crosse 8=i mi<i o/!ii pe-tru a s/ruta 8- ;ep0rtare$ I 3a$ E /urios$ 3aL e9it0 u- mome-t: apoi 8=i s/!imb0 privirea 8- alt0 ;ire/Eie: urm0ri-;u@le ate-t mi=/area bu9elor$ 6e-tru /0 el -e@a o-orat /u pre9e-Ea am putea =i -oi s0 avem o mi/0 ;is/uEie$ A!O -e@au v09ut$ Cli-?er -u -e iube=te ;elo/$ Se 8-;rept0 ale-e spre tribu-0$ 6e BaEa rusului a/eluia soli; ap0ru u9.mbet$ S/oase o sti/l0 subEire =i trase o ;u=/0$ I@o oBeri apoi =i lui Cli-?er$ I Nu: mulEumes/: ami/e: to/mai beam o bere: =i o/!ii re/i ai lui Cli-?er erau aEi-tiEi asupra poliEistului /are se apropia$ Nu prea miroase a bi-e pe ai/i: -u@i a=aK 9ise el /u vo/e tare$ I VNeaEa: Cli-?er: salut0 Crosse tot pe u- to- re/e: apoi 8i 9.mbi lui Suslev$ VNeaEa: /0pita-e$ S/.rboas0 9i: -uK I 4r0im: )o1ar2e, su-tem viiL A=a;ar /um poate o 9i s0 Bie s/.rboa@ s0K Suslev: vorbi-; /u o apare-t0 bo-omie: /o-ti-u0 s0 se as/u-;0 sub mas/a u-ei atitu;i-i Bamiliare: I S.mb0t0 vor avea lo/ /ursele: ;om-ule i-spe/torK I 6robabil$ Hot0r.rea ;eBi-itiv0 se va lua s.mb0t0 ;imi-eaE0$ C.t timp veEi r0m.-e 8- portK I Nu prea mult: ;om-ule i-spe/tor$ Repararea /.rmei mer e 8-/et$ I Nu prea 8-/et: sper$ 6e toEi -e sup0r0 ;a/0 oaspeEii -o=tri Boarte importa-Ei -u su-t serviEi /.t mai repe;e: =i vo/ea lui Crosse era Berm0$ ,oi vorbi /u /oma-;a-tul portului$

2)

I MulEumes/: su-teEiO su-teEi Boarte ate-t$ Ca =i ;epartame-tul ;um@ -eavoastr0O Suslev e9it0: apoi se 8-toarse spre Cli-?er$ Ami/e: -@ai -imi/ 8mpotriv0 s0 mai stau puEi- ;e vorb0 /u ;um-ealuiK I Si ur /0 -u: r0spu-se Cli-?er$ Copoii m0 s/ot ;i- s0riteL %ria>Ho? se uit0 la el: Cli-?er 8l privi =i el B0r0 team0$ M0 0se=ti 8- ma=i-0: spuse el =i ;isp0ru$ Glasul lui Suslev ;eve-i mai re/e: I 3epartame-tul ;um-eavoastr0 a Bost amabil =i a trimis /orpul bietu@ lui -ostru tovar0= ,ora-s?i$ I@aEi pri-s pe asasi-iK I 3i- p0/ate -u$ 6ot Bi asasi-i pl0tiEi A ;e pe ori/e meri;ia-$ 3esi ur: ;a/0 -@ar Bi =ters@o 8- mo; misterios la E0rm: ar Bi /o-ti-uat s0 Bie =i a/um u- a e-t util alO al ori/0rui ;epartame-t 8- /are ar Bi lu/rat$ I Nu era ;e/.t u- mari-ar =i u- om /umse/a;e$ Am /re9ut /0 8- Ho>o- poEi Bi 8- si ura-E0$ I AEi tra-smis Boto raBiile asasi-ilor =i i-BormaEiile privi-; /o-vor@ birile lor teleBo-i/e superiorilor ;um-eavoastr0 ;e la >G%K I Eu -u su-t ;e la >G%: m0 pi= pe >G%L 3a: i-BormaEiile au Bost v09uteO ;e superiorul meu: se r0sti Suslev iritat$ 3um-eavoastr0 =tiEi /um e: pe-tru -umele lui 3um-e9eu$ 3ar ,ora-s?i a Bost u- om bu- =i asasi-ii trebuie pri-=i$ I Gi vom pri-;e ;estul ;e repe;e: 9ise Crosse /alm$ N@aEi =tiut /0 ,o@ ra-s?i era 8- realitate maiorul Wuri %a?ya- 8- 3ire/Eia 1@a a 3eparta@ me-tului + ;i- >G%K 6e BaEa lui Suslev se v09u surpri-;erea$ I EraO mi@era ;oar priete- =i ve-ea la -oi ;i- /.-; 8- /.-;$ I Ci-e se o/up0 ;e problemele astea: /0pita-eK 8-treb0 Crosse$ Suslev se uit0 la %ria- >Ho?: /are 8l privi /u o B0Ei=0 aversiu-e$ I 3e /e su-teEi a=a ;e sup0ratK Ce v@am B0/ut euK I 6e-tru /e imperiul rus e at.t ;e !r0p0reE$ G-;eosebi /.-; vi-e pe p0m.-tul C!i-eiK I 6oliti/aL r0spu-se Suslev iritat$ Nu m0 i-teresea90 politi/a$ I 2ir@ar s0 Bie: v0 ameste/aEi tot timpul 8- treburile altoraL Ce ra; ai 8- >G%K ( Nu am -i/i u- ra;$ I U- pi/ ;e /olaborare ar Bi Boarte importa-t0: 9ise Crosse$ Ci-e stabi@ le=te la voi e/!ipa<ele: /0pita-e SuslevK 2+

A/esta 8l privi u- mome-t =i apoi 9ise: I 6ot s0@Ei vorbes/ 8-tre patru o/!iK I 3esi ur: r0spu-se Crosse: a;res.-;u@se apoi lui %ria-: A=teapt0@m0 ai/i$ Suslev se 8-;rept0 spre s/0rile /are /oborau pe a9o-: Crosse 8l urm0$ ( Ce =a-se /re9i /0 are Noble StarK 8-treb0 Suslev bi-evoitor$ I %u-e$ 3ar ea -@a aler at -i/io;at0 pe tere- moale$ I 3ar 6ilot 2is!K I Uit0@te la el A poEi s0@Ei ;ai seama si- ur$ 1ui 8i pla/e tere-ul ume;$ ,a Bi Bavorit$ 4e .-;e=ti s0 Bii ai/i s.mb0t0K Suslev se spri<i-i ;e balustra;0 =i 9.mbi: r0spu-9.-;: I 3e /e -uK I 3e /e -u: 8-tr@a;ev0rK repet0 Crosse r.9.-; li-i=tit$ Era /o-vi-s /0 a/um erau absolut si- uri$ E=ti u- bu- a/tor: Gre or: /o-ti-u0 el: Boarte bu-$ I Ni tu la Bel: tovar0=e$ I GEi asumi u- ris/ al ;ra/ului ;e mare: -u@i a=aK 9ise Crosse ;e@abia mi=/.-;u@=i bu9ele$ I 3a: ;ar toat0 viaEa e u- ris/$ Cei ;i- /e-tral0 mi@au /erut s0 preiau eu a/tivitatea p.-0 la sosirea 8-lo/uitorului lui ,ora-s?i A su-t prea multe /o-ta/te /are trebuie B0/ute =i !ot0r.ri /are trebuie luate 8- timpul a/estei ;eplas0ri$ Ni -u 8- ultimul r.-;: e1rin. Ni ori/um: ;up0 /um =tii: a=a a vrut Art!ur$ I U-eori m0 8-treb ;a/0 e 8-Eelept$ I EsteL Suslev 9.mbi =i ri;urile ;i- <urul o/!ilor lui se 8-/reEir0$ O!: ;a$ 2oarte 8-Eelept$ M0 bu/ur s0 te v0;$ Cei ;i- /e-tral0 su-t Boarte: Boarte mulEumiEi ;e a/tivitatea ta ;e a-ul 0sta$ Am multe s0@Ei spu-$ I Ci-e@i ti/0losul /are l@a tur-at pe e1rin lui AMGK I Nu =tiu$ A Bost u- Bu ar$ 3a/0@l aBlu: e u- om pier;ut$ I Ci-eva a tr0;at o parte ;i- oame-ii mei: ;e-u-E.-;u@i R$6$ C!i-e9e$ 3es/operirea lor s@a B0/ut probabil ;i- ;osarele lui AMG$ Cite=te eJempla@ rul meu$ Ci-e alt/i-eva ;e pe -ava ta putea s@o Ba/0K Ci-eva a Bost i-Biltrat 8- operaEiu-ea ta ;e ai/i$ Suslev se albi$ I ,oi or a-i9a ime;iat o veriBi/are a situaEiei$ 6uteau ve-i ;e la 1o-@ ;ra sau Cas!i- to-$ 2&

I M0 8-;oies/$ Cre; /0 ;e ai/i provi-e totul$ Ni apoi 8-t.mplarea /u ,ora-s?i$ Ci-eva a Bost i-Biltrat 8- e/!ipa voastr0$ I 3a/0 R$6$ C!i-e90O ;a: s@a termi-at$ 3ar /i-eK 6arie9 pe /e vrei /0 -u eJist0 -i/i u- spio- pe -av0$ Crosse era =i el Burios$ I Se 0se=te tot;eau-a /i-eva /are poate Bi /orupt$ I Ai u- pla- ;e Bu 0K I Mai multe$ I Mi s@a or;o-at s0@Ei ;au spri<i- sub ori/e Borm0$ ,rei s0 te iau pe 31ano1? I A=tept s0 /ites/ ;osarele lui AMG$ Ar Bi p0/at: ;up0 at.ta vremeO I 3e a/or;$ I Qi@e u=or s0 Bii ;e a/or;$ 3a/0 tu e=ti pri-s e=ti ;oar eJpul9at =i ru@ at politi/os: v0 ro : s0 -u mai ve-iEi pe ai/i$ EuK N@a= vrea s0 Biu pri-s viu$ I Evi;e-t$ Suslev 8=i apri-se o Ei ar0$ Nu vei Bi pri-s: Ro er$ E=ti mult prea ;e=tept$ Ai /eva pe-tru mi-eK I 6rive=te /olo: l.- 0 balustra;0$ %0rbatul a/ela 8-alt$ Calm: Suslev puse la o/!i bi-o/lul$ G=i /e-tr0 pe 8-;elete ima i-ea =i apoi privi$ I Usta e Sta-ley Rosemo-t: CIA$ Ntii /0 te urm0re=teK I 6ot s0 Ba/ s0@mi piar;0 urma: ;a/0 vreau$ I Omul ;e l.- 0 el este E; 1a- a-: 2%I$ Cel /u barb0 este Mis!auer: ;e la Servi/iul ;e i-BormaEii al Mari-ei Ameri/a-e$ I Mis!auerK 8mi su-0 /u-os/ut$ Ai Bi=ele lorK I G-/0 -u: ;ar la /o-sulat se aBl0 u- i-;ivi; /u ;epri-;eri a-ormale /are are o /ombi-aEie Brumu=i/0 /u Biul u-uia ;i- avo/aEii -o=tri /!i-e9i ;e Bru-te$ 6e /.-; vei reve-i: la viitoarea ta /0l0torie: el va Bi ata s0@Ei 8-;e@ pli-eas/0 =i /ea mai mi/0 ;ori-E0$ Suslev s/!iE0 u- 9.mbet BorEat$ I %i-eL ;i- -ou /alm: privi la Rosemo-t =i la /eilalEi: 8-tip0ri-;u@=i bi-e 8- memorie Bi urile lor$ Cu /e se o/up0K 8-treb0 el$ I A;<u-/t al =eBului biroului ;e i-BormaEii$ E 8- CIA ;e /i-/ispre9e/e a-i$ A Bost OSS A servi/iul Se/ret Ameri/a-: pre/ursor al CIA =i 8- alte aseme-ea servi/ii$ A mai avut ai/i o ;u9i-0 ;e Bu-/Eii ;e a/operire =i as@ /u-90tori peste tot$ Am trimis o list0 8- mi/ropu-/te la '2$ 2P

I %u-$ Ce-trala vrea s0@=i i-te-siBi/e urm0rirea tuturor mi=/0rilor pe /are le 8-trepri-;e CIA$ I Ni/i o problem0: su-t /am i-;ole-Ei: ;ar au resurse Bi-a-/iare mari =i mereu 8- /re=tere$ I 3atorit0 r09boiului ;i- ,iet-amK I Evi;e-t$ Suslev r.se mulEumit$ I 6ro=tii: !abar -u au 8- /e s@au b0 at$ Ei 8-/0 mai /re; /0 pot s0 lupte 8- <u- l0 /u ta/ti/a ;i- r09boiul ;i- Coreea sau ;i- /el ;e@al ;oilea r09boi mo-;ial$ I Nu su-t toEi pro=ti: observ0 Crosse$ Rosemo-t e bu-: e Boarte bu-$ 6e-tru /0 ve-i vorba: ei =tiu ;espre ba9a aeria-0 ;e la Ima-$ Suslev 8-<ur0 8- =oapt0: spri<i-i-;u@=i /apul 8-tr@o m.-0: pe /are o Ei-ea: /a ;i- 8-t.mplare: 8- ;reptul urii pe-tru a -u se ve;ea /e spu-e$ ( O ;espre Ima- =i aproape totul ;espre 6etropavlovs?: -oua ba90 se/u-;ar0 ;e la >orsa?ov =i Sa!ali-O Suslev 8-<ur0 ;i- -ou: eJprim.-;u@=i -e;umerirea$ I Cum au a<u-s s0 =tie toate asteaK I 4r0;0toriiL =i Crosse 9.mbi ;is/ret$ I 3e /e e=ti a e-t ;ublu: Ro erK I 3e /e 8mi pui 8-trebarea asta ;e /.te ori -e 8-t.l-imK Suslev oBt0$ El avea u- or;i- pre/is /a pe Crosse s0 -u@l /!estio-e9e: /i s0@l spri<i-e sub ori/e Borm0$ Ni: ;e=i era /oor;o-atorul 8-tre ii a/tivit0Ei ;e spio-a< a >G% 8- EJtremul Orie-t: -u i se permisese s0 /u-oas/0 a;ev0rata i;e-titate a lui Crosse ;e/.t 8- ultimul a-$ G- Bi=ele >G%: Crosse i-tra 8/ate oria se/retului ;e importa-E0 ;eosebit0: Bii-; u- spio- ;e importa-Ea u-ui 6!ilby$ 3ar -i/i /!iar 6!ilby -@a =tiut /0 8- ultimii =apte a-i Crosse lu/ra pe-tru >G%$ I G-treb ;i- /urio9itate: r0spu-se el$ I Nu Ei s@a or;o-at s0 -u Bii /urios: tovar0=eK Suslev r.se$ I Ni/i u-ul ;i-tre -oi -u respe/t0 or;i-ele tot;eau-a: -u@i a=aK Ulti@ mul t0u raport a pl0/ut at.t ;e mult 8- /e-tral0 8-/.t mi s@a /erut s0@Ei spu/0 8- /o-tul t0u ;i- ElveEia se va ;epu-e o prim0 suplime-tar0 ;e )#$### ;e ;olari: 8-/ep.-; ;e la ;ata ;e /i-/ispre9e/e a lu-ii viitoare$

2"

I %u-$ MulEumes/$ 3ar -u e prim0: este plata pe-tru u- pro;us pri@ mit$ I Ce =tie Servi/iul se/ret ;e i-BormaEii ;espre vi9ita ;ele aEiei parla@ me-tareK Crosse 8i spuse /eea /e 8i 9isese uver-atorul: a;0u .-;: I 3e /e m0 8-trebiK I ,eriBi/are ;e ruti-0$ 4rei ;i- ;ele aEie su-t persoa-e Boarte i-Blu@ e-te A Gut!rie: %roa;!urst =i Grey$ Suslev 8i oBeri o Ei ar0$ A/Eio-0m ;is/ret s0@i i-tro;u/em pe Grey =i %roa;!urst 8- Co-siliul Mo-;ial al 60/ii$ Se-time-tele lor a-ti/!i-e9e -e a<ut0$ Ro er: vrei s0 pui pe /i-eva s0@l urm0reas/0 pe Gut!rieK 6oate are /eva apu/0turi rele$ 3a/0 8l /ompro@ mitem: ;a/0 8l Boto raBiem /u vreo Bat0 ;e moravuri u=oare: s@ar putea /a mai t.r9iu s0 -e Bie ;e Bolos$ Crosse ;0;u ;i- /ap$ I Am s0 v0; /e pot Ba/e$ I 6oEi s0@l 0se=ti pe ti/0losul a/ela /are l@a asasi-at pe bietul ,ora-@ s?iK I 6.-0 la urm0 o s0@l pri-;em$ Crosse 8l privi /u ate-Eie$ 6robabil /0 a Bost /o-;am-at ;e mult$ Ni asta -u@i a bu-0 pe-tru -i/i u-ul ;i-tre -oi$ I Erau oare ;i- Gomi-;a-K Sau ba-;iEii lui MaoK I Nu =tiuL Crosse 9.mbi sar;o-i/$ 3e Bapt: Rusia -u e iubit0 ;e -i/i u- /!i-e9$ I Co-;u/0torii lor au tr0;at /omu-ismul$ ,a trebui s0@i ;istru em p.@ -0 -u ;evi- prea puter-i/i$ I Asta urm0riEiK I 3e la Gi- !is!a- 8-/oa/e: =i Suslev r.se$ 3ar a/umO a/um trebuie s0 avem puEi-0 r0b;are: =i ar0t0 brus/ /u ;e etul mare 8- spate spre %ria>Ho?$ 3e /e -u@l /ompromiteEi pe a/est ma)yeryebye)s? Nu@mi pla/e ;elo/ tipul$ I 4.-0rul %ria- e Boarte bu-$ Am -evoie ;e oame-i bu-i$ I-Bormea90 /e-trala /0 Si-;ers: ;e la MI@+: sose=te m.i-e ;e la 1o-;ra pe-tru a prelua ;o/ume-tele lui AMG$ Ni Ml@+ =i CIA b0-uies/ /0 AMG a Bost asasi-at$ A Bost sau -uK I Nu =tiu$ Ar Bi trebuit li/!i;at /u a-i 8- urm0$ Cum poEi obEi-e ueJemplarK

'#

I Nu =tiu: su-t aproape si ur /0 Si-;ers mi le va ;a =i mie s0 le /ites/ 8-ai-tea ple/0rii sale$ I Ni ;a/0 -@o va Ba/eK Crosse ri;i/0 ;i- umeri$ Spuse apoi !ot0r.t: I G-tr@u- Bel sau altul trebuie s0 le ve;em$ I 3u-rossK I Numai 8- ultim0 i-sta-E0$ El e prea preEios a/olo u-;e este =i preBer s0@l am a/olo u-;e pot s0@l v0;$ Ce 9i/i ;e 4rav?i-K I I-BormaEia ta a Bost eJtrem ;e valoroas0$ 4otul s@a veriBi/at: =i Sus@ lev 8i relat0 ese-Eialul ;i- 8-t.mplarea /u a/esta$ A/um va Bi /0Eelu=ul -ostru pe-tru tot;eau-a$ ,a Ba/e tot /e@i vom /ere$ Ori/e$ Ar Bi 8- stare s0@l omoare =i pe 3u-ross ;a/0 va Bi -evoie$ I %u-$ C.t a Bost real ;i- /e i@ai spusK Suslev 9.mbi$ Apoi r0spu-se: I Nu prea mult$ I SoEia lui tr0ie=teK I O! ;a: )o1ar2e, tr0ie=te$ I 3ar -u 8- propria@i vil0K I A/um e a/olo$ I 3ar 8-ai-teK Suslev ;0;u ;i- umeri: relu.-; apoi ;is/uEia ;espre 4rav?i-: I I@am spus /eea /e mi s@a /erut s0@i spu-$ Crosse apri-se o Ei ar0: ;up0 /are 8l 8-treb0: I Ce =tii ;espre Ira-K 3up0 /e@l privi is/o;itor: Suslev r0spu-se: I 3estule$ Este u-ul ;i- /ele opt obie/tive mari /are -e@au mai r0mas: a/easta Bii-; o operaEiu-e ;e a-ver ur0 /are se ;esB0=oar0 /!iar a/umL I Re ime-tul "2 /u trupe ameri/a-e aeropurtate se aBl0 8- a/est mo@ me-t la Bro-tiera sovieto@ira-ia-0L I Ce spuiK Suslev se !olb0 la el$ Crosse 8i relat0 tot /eea /e@i spusese Rosemo-t ;espre ma-evre: =i /.-; a a<u-s la partea privi-; BorEele armate ale SUA /are ;eEi-eau arme -u/lea@ re: Suslev se albi$ I Mam0 3oam-eL %lestemaEii 0=tia ;e ameri/a-i vor Ba/e 8-tr@o 9i o re=eal0 =i atu-/i -u vom mai putea sub -i/i o Borm0 s0 -e mai ;es/ur/0mL 4rebuie s0 Bie -ebu-i s0 Boloseas/0 aseme-ea arme$ '1

I 6uteEi lupta 8mpotriva lorK I %i-e8-Eeles /0 -u: -u 8-/0: r0spu-se Suslev iritat$ I;eea ;e ba90 a strate iei -oastre /o-st0 8- a -u -e /o-Bru-ta ;ire/t /u Ameri/a p.-0 /.-; a/easta -u va Bi total i9olat0 =i atu-/i -u vom avea -i/i o 8-;oial0 8- vi/to@ ria Bi-al0$ U- /o-Bli/t armat ;ire/t a/um ar Bi o si-u/i;ere$ M0 ;u/ s0 iau le 0tura /u Ce-trala$ I 20@i s0 8-Eelea 0 /0 ameri/a-ii /o-si;er0 a/Eiu-ea respe/tiv0 ;rept o ma-evr0$ 3etermi-0 Ce-trala s0@=i retra 0 BorEele ;e a/olo =i totul se va li-i=ti$ 20@o ime;iat: sau situaEia se va a rava$ Nu@i provo/aEi 8- -i/i u- Bel pe ameri/a-i$ G- /.teva 9ile s0 p0r0seas/0 9o-a$ Nu tra-smite i-BormaEia ;espre pre9e-Ea BorEelor ameri/a-e spio-ilor vo=tri ;e la Cas!i- to-$ 1as@o s0 vi-0 ;i- partea oame-ilor vo=tri ;i- CIA$ I Re ime-tul "2 este 8-tr@a;ev0r a/oloK 6are imposibil$ I Ar Bi mai bi-e s0 aveEi mai multe trupe aeropurtate: mai mobile: /u mai mare putere ;e Bo/$ Suslev morm0i /.teva /uvi-te: I E-er iile =i resursele a trei sute ;e milioa-e ;e ru=i su-t /a-ali9ate spre soluEio-area a/estei probleme: )o1ar2e. 3a/0 am mai avea la ;ispo@ 9iEie 8-/0 ;ou09e/i ;e a-iO -umai 8-/0 ;ou09e/i ;e a-i$ I Atu-/iK I G- a-ii VP# am /o-;u/e lumea$ I ,oi Bi ;emult mort atu-/i$ I Nu tu$ ,ei /o-;u/e ori/e provi-/ie sau Ear0 pe /are vei ;ori$ A- liaK I Re ret: ;ar a/olo vremea e 8- ro9itoare$ Cu eJ/epEia u-ei 9ile sau ;ou0 ;i- a-: /.-; 8-s0 este /el mai pl0/ut lo/ ;e pe p0m.-t$ I A!: ar trebui s0 ve9i /asa mea ;i- Gru9ia =i lo/urile ;i- <urul 4bili@ siului: =i o/!ii lui Suslev s/.-teiau$ Usta@i E;e-ul: a;0u 0 el$ G- timp /e vorbeau: Crosse se uita 8- toate p0rEile$ Ntia /0 -u pot Bi as@ /ultaEi$ %ria- >Ho? st0tea <os: 8- tribu-0: a=tept.-;: pe <um0tate a;ormit$ Rosemo-t =i /eilalEi 8l stu;iau ;is/ret$ Jos: 8- /er/ul /.=ti 0torului: Ja/Rues ;e,ille se plimba li-i=tit /u Jaso- 6lumm$ I Ai vorbit /u Jaso-K I Si ur: /.-; eram 8- tribu-0$ I %u-$ I Ce@a spus ;espre ;e,illeK

'2

I Ni el se 8-;oia /0 Ja/Rues va Bi vreo;at0 ales tai@pa-$ 3up0 8-t.l-i@ rea mea ;e asear0 am Bost ;e a/eea=i p0rere A este evi;e-t prea slab: -@are Bermitate$ A=a se 8-t.mpl0 a;esea /u a e-Eii re/rutaEi ;emult: /are -u au -i/i o misiu-e pre/is0 ;e 8-;epli-it: /i trebuie ;oar s0 a=tepte$ Este /ea mai rea ;i- toate o/upaEiile$ I 3a$ I E u- om bu-: 8-s0 -u /re; /0 o s0 Bie -umit tai@pa-$ I Cum te .-;e=ti s0@l Bolose=tiK I Nu m@am !ot0r.t 8-/0$ I Co-si;eri /0 -u mai e spio- i-ter-: /i u-ul /o-;am-atK I Numai ;a/0 tu sau /eilalEi ;i- e1rin su-teEi 8- peri/ol$ 6e-tru a ;eruta pe ori/i-e i@ar Bi privit: Suslev trase@o ;u=/0 ;i- sti/l0: pe /are i@o oBeri apoi lui Crosse: /are /l0ti-0 ;i- /ap$ Am.-;oi =tiau /0 8sti/l0 -u era ;e/.t ap0$ Suslev =opti: I Am o i;ee$ 3epu-em mai multe str0;a-ii 8- Ca-a;a: este /lar /0 mi=/area separatist0 Bra-/e90 este pe-tru -oi o o/a9ie eJtraor;i-ara$ G/a9ul 8- /are Xuebe/@ul se separ0 ;e Ca-a;a: 8-tre ul /o-ti-e-t al Ameri/ii ;e Nor; va Bi aru-/at 8-tr@o /omplet -ou0 stru/tur0 a puterii$ M0 .-;eam /0 ar Bi perBe/t ;a/0 ;e,ille ar prelua /o-;u/erea /ompa-iei )r-an ;iCa-a;a$ Ce 9i/iK I 2oarte bi-e: Boarte bi-e: spuse Crosse 9.mbi-;$ Ni mie 8mi pla/e Ja/Rues$ Ar Bi p0/at s0 -u Bie Bolosit$ 3a: ar Bi u- lu/ru i-teli e-t$ I E /!iar mai mult ;e/.t at.t: Ro er$ El are /.Eiva priete-i /a-a;ie-i ;e limb0 Bra-/e90 ;i- perioa;a petre/ut0 la 6aris: ime;iat ;up0 r09boi: toEi separati=ti -otorii: toEi /u ve;eri ;e st.- a$ C.Eiva ;i-tre ei su-t pe /ale ;e a ;eve-i 8- Ca-a;a o BorE0 politi/0 -aEio-al0 ;e prim or;i-$ I ,rei s0@l s/oEi ;i- perioa;a ;e a=teptareK I Nu$ Ja/Rues ar putea s0 ;ea o m.-0 ;e a<utor problemei separa@ tismului B0r0 s0 se eJpu-0 ris/urilor$ G- /alitate ;e li;er al u-ei importa-te Biliale a /ompa-iei )r-anO =i ;a/0 u-ul ;i-tre priete-ii lui apropiaEi ar ;eve-i mi-istru ;e eJter-e sau prim@mi-istru: e!K I Este posibil a/est lu/ruK I Este$ Crosse Bluier0 mirat$ I G- /a9ul 8- /are Ca-a;a s@ar ;ista-Ea ;e Statele U-ite: asta ar Bi o lovitur0 ;e raEie$ ''

I 3a$ I O;i-ioar0: 9ise Crosse ;up0 o pau90: u- 8-Eelept /!i-e9 a Bost ru at ;e u- priete- s0@i bi-e/uv.-te9e Biul -ou@-0s/ut$ %i-e/uv.-tarea lui su-a /am a=a: S0 -e ru 0m /a el s0 tr0ias/0 8- -i=te timpuri i-teresa-te$ Ei bi-e: Gre or 6etrovi/i Suslev: al /0rui -ume a;ev0rat este 6etr Ole M9ytry?: -oi tr0im 8- mo; si ur -i=te vremuri i-teresa-te$ Nu@i a=aK Suslev 8l privi uimit$ I Ci-e Ei@a spus -umele meuK I Superiorii t0i: =i Crosse 8l privi ate-t: privire ;eve-it0 subit -e/ruE0@ toare$ 4u m0 /u-o=ti: eu te /u-os/$ Su-tem /!it: -u@i a=aK I O!O ;esi ur$ EuO: r.se: 8-s0 BorEat$ N@am mai Bolosit -umele 0sta ;e at.ta vremeO aproape /0 l@am uitat$ 6rivi 8- o/!ii lui: 8-/er/.-; s0 se st0p.-eas/0$ Ce s@a 8-t.mplatK 3e /e te@ai 8-Buriat a=aK I AMG$ Cre; /0 ar trebui pe-tru a9i s0 8-/!eiem ;is/uEia$ 6e-tru /eilalEi va trebui s0 se =tie /0 am 8-/er/at s0 te /orup: ;ar tu ai reBu9at$ S0 -e 8-t.l-im m.i-e la -um0rul =apte$ Napte era -um0rul /o;iBi/at al aparta@ me-tului ;e l.- 0 Gi--y 2u 8- Mo- >o?$ 4.r9iu$ 1a ora u-spre9e/e$ I Ora 9e/e e mai bi-e$ Crosse B0/u /u m.-a spre Rosemo-t =i /eilalEi$ I G-ai-te ;e a ple/a: am -evoie ;e /eva pe-tru ei$ I %i-e$ M.i-e voiO ( A/um trebuie: Crosse r0mase piro-it$ Ceva spe/ial: /o-ti-u0 el$ G/a9ul 8- /are -u voi putea s0@mi aru-/ o privire pe eJemplarele lui Si-;ers: va trebui s0 Ba/ /u ei u- s/!imb 8- -atur0L I S0 -u ;ivul i -im0-ui sursa$ Nim0-ui$ I %i-e$ I Ni/io;at0K I Ni/io;at0$ Suslev r0mase u- mome-t pe .-;uri: /.-t0ri-; posibilit0Eile$ I G- -oaptea asta u-ul ;i- a e-Eii -o=tri va prelua u- material stri/t@ se/ret ;e pe portavio-$ I 6erBe/tL BaEa e- le9ului se lumi-0$ 3e a/eea ai ve-itK I A Bost ;oar u-ul ;i- motive$ I C.-; =i u-;e are lo/ preluareaK Suslev 8i spuse: a;0u .-;: I 3ar eu /o-ti-ui s0 ;ores/ s0 am eJemplare ;i- rapoarte$ '7

I Evi;e-t$ 4otul se va ara-<a Boarte bi-e$ Rosemo-t 8mi va Bi /u a;e@ v0rat 8-;atorat$ 3e /.t timp este a e-tul vostru pe vasK I 3e ;oi a-i: /el puEi- ;e atu-/i a Bost re/rutat pe-tru prima ;at0$ I ,0 ;0 materiale i-teresa-teK I Ori/i-e vi-e ;e pe vasul a/ela este ;e valoare$ I Ce preE preti-;eK I 6e-tru astaK 2### ;e ;olari$ Nu@i prete-Eios: -i/i u-ul ;i- a e-Eii -o=tri -u@i prete-Eios: /u eJ/epEia ta$ Crosse 9.mbi: ;ar B0r0 e-tu9iasm$ I %u-: ;ar eu su-t /el mai bu- ;i- tot /e aveEi 8- Asia =i mi@am ;ove@ ;it /alit0Eile ;e /i-/i9e/i ;e ori p.-0 a/um: am B0/ut@o ;i- pasiu-e: b0tr.-e$ I 6reEurile tale: b0tr.-e: su-t /ele mai mariL Cump0r0m a-ual tot pla@ -ul ;e b0taie al NA4O: /iBru: ori/e: /u mai puEi- ;e P### ;e ;olari$ I Ne-oro/iEii 0ia ;e amatori -e stri/0 piaEa$ 6e-tru /0 asta e o aBa/ere: -u@i a=aK I Nu pe-tru -oi$ I Ra!atL ,oi 0=tia ;e la >G% su-teEi re/ompe-saEi mai mult ;e/.t bi-e$ ,ile: /ase re9i;e-Eiale la 4bilisi =i ma a9i-e spe/iale ;e la /are v0 aprovi9io-aEi$ Ama-te$ 4rebuie s0@Ei spu-: 8-s0: /0 e tot mai reu s0 s/oEi u- ba- ;e la /ompa-ia ta$ M0 a=tept la u- /.=ti mai substa-Eial pe-tru 4ane1ra =i pe-tru rapoartele AMG atu-/i /.-; se va 8-/!eia ara-<ame-tul$ ( ,orbe=te /u ei ;ire/t$ Nu am -i/i o putere 8- le 0tur0 /u ba-ii$ I Mi-/i-osule$ Suslev r.se$ I E bi-e A =i e=ti 8- si ura-E0 A /.-; lu/re9i /u u- proBesio-ist$ Prsi)$ ri;i/0 sti/la =i@o oli$ I G-ti-;e@o repe;e: te ro : 8i 9ise brus/ Crosse$ Simt bi-o/lurile /um -e urm0res/L Suslev 8-/epu s0 8-<ure 8- ruse=te: pe =optite: ;ar ve!eme-t: 8l ame-i-E0 apoi /u pum-ul =i ple/0$ Crosse r0mase uit.-;u@se ;up0 el$ 6e =oseaua S!a 4i-: Robert Armstro- privea la /a;avrul lui Jo!C!e- 8- timp /e poliEi=ti 8- ma-tale ;e ploaie 8l 8-B0=urau ;i- -ou 8- p0tur0$ Gl ;user0 apoi pri- mulEimea ;e /urio=i spre ambula-Ea /are a=tepta$ G- <ur mi=u-au /rimi-ali=ti =i alEi eJperEi: /0ut.-; i-;i/ii$ 6loua ;i- /e 8- /e mai tare =i peste tot era -umai -oroi$ ')

I 4otu@i Boarte 8-/ur/at: sir: spuse /u am0r0/iu-e ser e-tul 1ee$ Su-t ampre-te: ;ar pot Bi ale ori/ui$ Armstro- ;0;u ;i- /ap =i 8=i =terse BaEa /u batista$ MulEi /urio=i se 0seau 8- spatele barierelor /are Buseser0 ri;i/ate 8- 9o-0$ Cir/ulaEia pe ;rumul 8- ustat 8-/eti-ise: aproape se blo/ase: =oBerii /laJo-au e-ervaEi$ I Qi-e pe toEi ur0@/as/0 0=tia la ;ista-E0 ;e vreo sut0 ;e metri$ 4rimi@ te u- a e-t 8- satul /el mai apropiat: este posibil /a /i-eva ;e pe a/olo s0 Bi v09ut /evaL ple/0 ;e l.- 0 1ee: 8-;rept.-;u@se spre ma=i-a poliEiei: i-tr0 8ma=i-0: 8-/!i9.-; u=a =i lu0 teleBo-ul$ Ai/i Armstro- $ 3aEi@mi pe I-spe/@ torul =eB 3o-al; Smyt! ;e la East Aber;ee-: v0 ro $ A=tept0 la teleBo-: simEi-;u@se 8- ro9itor$ NoBerul era t.-0r =i isteE$ El -u se u;ase$ I 6loaia e mi-u-at0: -u@i a=a: sirK Armstro- 8l privi a/ru: t.-0rul p0li$ I 2ume9iK I 3a: sir$ 4.-0rul s/oase pa/!etul ;e Ei 0ri: oBeri-;u@i@l$ Armstro- lu0 pa/!etul =i@l 8-treb0: I 3e /e -u e=ti /u /eilalEiK A/olo este -evoie ;e u- b0iat ;r0 uE =i isteE /a ti-e pe-tru a ;a o m.-0 ;e a<utor$ Caut0 s0 0se=ti =i tu o urm0 /e@ va$ E!K I 3a: sir$ 4.-0rul ie=i repe;e ;i- ma=i-0: 8- ploaie: Armstro- s/oase /u ri<0 o Ei ar0$ Se uit0 la ea 8-;elu- $ O puse Burios 8-apoi: iar pa/!etul 8l b0 0 8- bu9u-ar$ G!ebo=.-;u@se 8- s/au-: murmur0: I Ale ;ra/ului ;e Ei 0ri: a ;ra/ului ploaie: la -aiba /u aBurisitul 0sta =i mai presus ;e toate la ;ra/u /u m.r=avii 0ia ;e ,.r/ola/iL 4eleBo-ul 8-/epu s0 b.9.ie: I I-spe/torul =eB 3o-al; Smyt!$ I VNeaEa$ Su-t la S!a 4i-: 8-/epu Armstro- : spu-.-;u@i /e se 8-t.m@ plase =i ;espre ;es/operirea /a;avrului$ Avem 9o-a sub /o-trol: ;ar pe ploaia asta -u m0 a=tept s0 0sim /eva$ C.-; va au9i presa ;e /a;avru =i ;espre mesa< vom Bi asaltaEi$ Cre; /0 ar Bi mai bi-e s@o ri;i/0m pe b0tr.-a amah /!iar a/um$ Este si- urul Bir pe /are@l avem$ Oame-ii ;um-eavoastr0 o mai suprave !ea90K I Si ur /0 ;a$

'+

I %i-e$ A=teptaEi@m0: apoi por-im 8-tr@a/olo$ ,reau s0@i Ba/em o per@ /!e9iEie$ 6re 0tiEi o e/!ip0$ I G- /.t timp vei Bi ai/iK I Gmi trebuie a/um ;ou0 ore s0 a<u- a/olo$ 3e ai/i p.-0 la Beribot: /ir/ulaEia e a lomerat0$ I Ni ai/i e tot a=a$ 6este tot 8- Aber;ee-$ 3ar -u e -umai ;i- /au9a ploii: Bl0/0ia=ule$ Su-t vreo mie ;e <eBuitori ;e mormi-te /are se !olbea90 la epav0: iar mai mulEi -e-oro/iEi ;e a- steri: su-t ;e<a la Ho-Pak, la 0i#)oriaO ;e Bapt la toate blestematele ;e b0-/i ;i- ve/i-0tate =i au; /0 ar Bi ;e@a/um 8- BaEa Bilialei 0i#)oria ;i- /e-tru vreo /i-/i sute ;e oame-i /are vor s0@=i ri;i/e ba-ii$ I HristoaseL 4oate -e-oro/itele mele ;e e/o-omii ;e o viaE0 su-t a/o@ lo$ I Qi@am spus ieri s0@Ei s/oEi ba-iiL Armstro- 8l au9i pe Narpe /um r.;e$ Ni pe-tru /0 ve-i vorba: ;a/0 ai /eva -umerar ;ispo-ibil: vi-;e a/Eiu@ -ile )r-an B0r0 a/operire repe;e A am au9it /0 Nobila Cas urmea90 s0 ;ea Balime-t$ 3
Ora

5.67.

Clau;ia lu0 o mulEime ;e -ote: s/risori =i r0spu-suri ;i- mapa /u !.rtii re9olvate ;e pe biroul lui 3u-ross =i 8-/epu s0 le r0sBoias/0$ 6loaia =i -orii <o=i luar0 ;i- lumi-0: ;ar era r0/oare =i Boarte pl0/ut ;up0 umi;itatea eJ/e@ siv0 ;i- ultimele s0pt0m.-i$ 6e-;ula: BiJat0 pe u- ;ispo9itiv spe/ial ;iar i-t /are s@o Ei-0 ;reapt0 pe poliEa ;e ;easupra /0mi-ului: b0tu P$'#$ U-ul ;i- teleBoa-e su-0 stri;e-t$ Clau;ia se uit0 la el: B0r0 s0 se si-/!i@ seas/0 s0 r0spu-;0$ Su-0 i-siste-t: apoi se opri$ Sa-;ra Wi: se/retara lui 3u-ross: i-tr0 /u u- tea-/ ;e ;o/ume-te =i /orespo-;e-E0: umpl.-; mapa /u !.rtii abia sosite$ I 6roie/tul /o-tra/tului /u Par-Con este ;easupra: Sor0 Mai Mare$ E ai/i =i lista /u 8-t.l-iri pe-tru a9i: /el puEi- pe a/elea pe /are le /u-os/$ I-spe/torul >Ho? a teleBo-at a/um 9e/e mi-ute =i Sa-;ra ro=i /.-; Clau;ia o privi sem-iBi/ativ$

'&

Sa-;ra era 8mbr0/at0 /u u- #heon!-sam ;espi/at p.-0 sus =i str.-s pe /orp: uler 8-alt: ele a-t$ Ea a;0u 0: I 1@a su-at pe tai@pa-: -u pe mi-e: Sor0 Mai Mare$ 3a/0 tai@pa- ;o@ re=te: s0@i r0spu-;0$ I Sper 8-s0 /0 ai vorbit ;estul ;e mult /u o-orabilul t.-0r Arm0sar: Sor0 Mai Mi/0 =i ai le=i-at: ai suspi-at ;e pl0/ere: 8i r0spu-se Clau;ia 8/a-to-e90: tre/u apoi pe e- le90 B0r0 s0@=i ;ea seama: /o-ti-u.-; s0 r0sBo@ ias/0 pri- -ote 8- timp /e vorbea: ara-<.-; !.rtiile 8- ;ou0 ;osare ;iBerite$ G- ;eBi-itiv: a;0u 0 ea: ar trebui 8-tr@a;ev0r s0 pu-em !eara pe el: s0@l a;u/em 8- Bamilie p.-0 -u@l a aE0 vreo Gur0 Mieroas0 ;i- alt /la-$ I O!: ;a$ Ni eu am apri-s /i-/i lumi-0ri 8- /i-/i temple ;iBerite$ I Sper /@ai B0/ut@o 8- timpul t0u liber: -u 8- timpul servi/iului$ I O!: ;esi ur: =i r.ser0 am.-;ou0$ 3ar avem o o/a9ie A m.i-e la ;i-eu$ I EJ/ele-tL 2ii sobr0: -u te 8mbr0/a eJ/e-tri/: ;ar ;u@te B0r0 sutie- A /a Orla-;a$ I O!: atu-/i e a;ev0ratL O!: o!: /re9i /0 a=a ar trebui s0 Ba/K Sa-;ra Wi era uimit0$ I 6e-tru %ria- al t0u: ;a: =i Clau;ia r.se pe 8-Bu-;ate$ Are Bler i-;ivi@ ;ul$ I 6re9i/0toarea mi@a spus /0 a-ul a/esta va Bi u- a- bu- pe-tru mi-e$ A Bost roa9-i/ Bo/ul a/ela: -u@i a=aK I 3aL =i Clau;ia veriBi/0 lista ;e 8-t.l-iri: 1i-bar 8- /.teva mi-ute: Sir 1uis %asilio la P:7)$ C.-; sose=te sir 1uisO I Sir 1uis a=teapt0 ;e<a 8- biroul meu$ Ntie /0 a ve-it mai ;evreme A l@am servit /u /aBea =i i@am ;at 9iarele ;e ;imi-eaE0: pe BaEa Sa-;rei se putea /iti o team0$ Ce se va 8-t.mpla la ora 9e/eK I Se ;es/!i;e bursa: 8i spuse Clau;ia pe u- to- tra-=a-t: ;.-;u@i partea mai mare ;i- !.rtii$ 4u te o/upi ;e partea asta: Sa-;ra$ A!: ai/i: a a-ulat vreo /.teva =e;i-Ee ;e /o-siliu =i ;e<u-uri: iar eu m0 o/up ;e astea$ Am.-;ou0 ri;i/ar0 /apul 8- mome-tul 8- /are 3u-ross i-tr0$ I NeaEa: salut0 el$ Avea o mi-0 mai rav0 /a ;e obi/ei: iar v.-0t0ile 8i subli-iau asprimea tr0s0turilor$ I 4oEi su-t at.t ;e Beri/iEi /0 -@ai p0Eit -imi/: tai@pa-: 9ise Sa-;ra Wi /u ;r0 0l0=e-ie$ I MulEumes/$ 'P

Sa-;ra ple/0$ El 8i urm0ri mersul =i apoi observ0 privirea Clau;iei$ 3e pe BaEa lui mai ;isp0ru ravitatea$ I Nimi/ mai Brumos /a o Bat0 Brumoas0: -u@i a=aK Clau;ia r.se$ I C.t timp ai Bost ple/at: teleBo-ul perso-al a su-at ;e ;ou0 ori$ 1a teleBo-ul s0u perso-al r0spu-;ea -umai elY -um0rul -u@l avea ;e/.t Bamilia =i o m.-0 ;e oame-i apropiaEi$ I O!: mulEumes/$ A-ulea90 totul 8-/ep.-; ;e a/um p.-0 la pr.-9 /u eJ/epEia lui 1i-bar: a b0tr.-ului sir 1uis %asilio =i a b0-/ii$ ,e9i /a 6e-- =i >at!y s0 se bu/ure ;e toat0 ate-Eia$ Gavalla- le ;u/e la aeroport$ Mai 8-t.i /aut0@l la teleBo- pe 4u- M .r/itul$ Apoi pe 1a-;o Mata A 8-treab0@i ;a/0@ i pot ve;ea ast09i: preBerabil la 1#$2# la /aBe-ea$ Ai v09ut -ota mea ;espre MepK I 3a: roa9-i/$ M0 voi 8- ri<i ;e toate$ A teleBo-at asiste-tul uver@ -atoruluiY te ;u/i la =e;i-Ea ;e la pr.-9K I 3a$ G- timp /e Clau;ia ie=ea ;i- birou =i 8-/!i;ea u=a: 3u-ross Borm0 u-um0r ;e teleBo-$ I 6e--K Ai avut -evoie ;e mi-eK I 3a: Ia-: ;ar -@am teleBo-at: a=a ai /re9utK I 3a: am /re9ut /0 tu ai teleBo-at pe li-ia ;ire/t0$ I Nu: ;ar m0 bu/ur a=a ;e mult /0 m@ai /!emat$ Am au9it ;espre i-/e-;iu la primele =tiri =i -uO -u =tiam ;a/0 am visat sau -u /0 a9i -oapte ai reve-it$ EuO am Bost tare 8- ri<orat0$ S/u9e: A! 4at mi@a spus /0 ai ple/at ;evreme: 8-s0 -@am 8-/re;ere 8- /otoroa-Ea asta b0tr.-0: /are u-eori bate /.mpii$ S/u9e$ A Bost 8- ro9itor: -u@i a=aK I Nu$ Nu prea r0u: ;e Bapt: =i 8i povesti pe s/urt /e s@a 8-t.mplat =i pe-tru /0 aBlase ;e@a/um /0 ea -u avea -evoie ;e el: voi s0 8-/!eie /o-vor@ birea$ GEi ;au am0-u-te /.-; voi ve-i s0 te /o-;u/ la aeroport$ Am veriBi/at la i-BormaEii =i am aBlat /0 avio-ul plea/0 la timpO Su-0 teleBo-ul$ Iart0@ m0 u- mome-t: 6e--O 3a: Clau;ia$ I I-spe/torul >Ho? e pe li-ia ;oua$ Spu-e /0 e /eva importa-t$ I %i-e: iart0@m0: 6e--: trebuie s0 ple/$ 4re/ s0 te iau la timp pe-tru /a s0 pri-9i avio-ul$ 1a reve;ere: iubitoO Mai e /eva$ Clau;iaK I Avio-ul /u /are vi-e %ill 2oster ;e la Sy;-ey mai 8-t.r9ie o or0$ 1a "$'# ai 8-t.l-ire /u ;om-ii Haver ill =i Jo!-<o!-$ Am teleBo-at pe-tru /o-Birmare$ Mi s@a spus /0 su-t la ba-/0 ;e la + ;imi-eaEa$ '"

3u-ross ;eve-i mai -eli-i=tit$ G-/er/ase s0 vorbeas/0 /u Haver ill ;ia<u-: pe la ora trei ;up0 amia9a: ;ar vi/epre=e;i-tele -u Busese ;e 0sit: iar 8- seara a/eea -u avusese timp s0@l mai /aute iar$ I Nu e bi-e: observ0 3u-ross$ G- BaEa b0-/ii era a;u-at0 ;e<a o mulEi@ me ;e oame-i /.-; am ve-it la &$'#$ I %a-/a 0i#)oria -u va ;a Balime-t: -u@i a=aK SimEi 8- vo/ea ei 8- ri<orare$ I 3a/0 Balime-tea90: su-tem /u toEii 8- 0leat0: =i ap0s0 buto-ul li-iei a ;oua$ Salut %ria-: /e se 8-t.mpl0K %ria- >Ho? 8i spuse ;espre Jo!- C!e-$ I Isuse Hristoase: bietul Jo!-L 3up0 /e li s@au ;at asear0 ba-ii ;e r0s@ /ump0rare am /re9ut /0O Ce ti/0lo=iL E mort mai ;emultK I 3a$ 3e /el puEi- trei 9ileL I 4i/0lo=iiL I@ai spus lui 6!illip sau 3ia-eiK I Nu: -u 8-/0$ Am vrut s0 8Ei 9i/ Eie mai 8-t.i$ I ,rei s0 le spu- euK 6!illip e a/as0 a/um$ 3up0 povestea ;e asear0 i@ am spus s0 -u vi-0 la =e;i-Ea ;e ;imi-eaE0 ;e la ora opt$ Gl su- /!iar a/um$ I Nu: Ia-: asta@i treaba mea$ Re ret /0@Ei a;u/ ve=ti proaste: ;ar m@am .-;it /a ar trebui s0 =tii /e s@a 8-t.mplat /u Jo!-$ I 3aO ;a: priete-e: mulEumes/$ As/ult0: am o a ap0 la uver-ator 8<urul orei =apte: ;ar la 22$'# se va termi-a$ ,rei s0 bem 8mpreu-0 u- pa!ar sau s0 lu0m o ustare mai t.r9iuK I 3a$ E o bu-0 i;ee$ Ce 9i/i ;e barul 8-an#e, 8- Ma-;ari-K I 22$7)K I 3e a/or;$ Apropo: am l0sat vorb0 /a soEia ta s0 trea/0 repe;e privam0$ Gmi pare r0u /0 a trebuit s0@Ei ;au ve=ti proaste$ 1a reve;ere$ 3u-ross puse teleBo-ul 8- Bur/0: se ri;i/0 =i privi pe Bereastr0$ I-terBo@ -ul 9b.r-.i: ;ar -u@l au9i$ Ne-oro/itul: murmur0 el$ Ce pier;ere p0/0toas0L Se au9i o b0taie ;is/ret0 la u=0: apoi se 8-tre;es/!ise$ I Iart0@m0: tai@pa-: 9ise Clau;ia: 1a-;o Mata e pe li-ia ;oi$ 3u-ross st0tea pe mar i-ea biroului$ I Hello 1a-;o: putem s0 -e ve;em la 1#$2#K I 3a: ;esi ur$ Am au9it ;espre Meppeli-$ Groa9-i/L 3e@abia am s/0@ pat =i eu /u viaE0$ %lestemat Bo/L 4otu=i: am s/0pat$ 1a ;ra/uL I Al luat le 0tura /u M .r/itulK I 3a$ Sose=te /u primul Beribot$ 7#

I %u-$ 1a-;o: s@ar putea s0 am -evoie ;e a<utorul t0u a9i$ I 3ar Ia- am ;is/utat ;espre asta seara tre/ut0: /re;eam /0 euO I 3a$ 3ar vreau spri<i-ul t0u a9i: to-ul lui 3u-ross se 8-0spri$ Urm0 o pau90 lu- 0$ I Am s0 vorbes/ /u M .r/itul: se b.lb.i 1a-;o$ I O s0 vorbes/ =i eu /u el p.-0 atu-/i 8-s0 a= vrea s0 =tiu a/um /0 am spri<i-ul t0u$ I Ai reeJami-at oBerta -oastr0K I Am spri<i-ul t0u: 1a-;oK Sau -uK O -ou0 pau90$ ,o/ea lui Mata ;eve-ise mai rav0$ I O s0O o s0@Ei spu- /.-; -e vom ve;ea la 1#$2#$ Re ret: Ia-: ;ar 8-tr@a;ev0r trebuie s0 vorbes/ mai 8-t.i /u M .r/itul$ 4e v0; la /aBea$ 1a reve;ereL 4eleBo-ul p0/0-i 8- Bur/0$ 3u-ross puse 8-/et re/eptorul la lo/ =i mur@ mur0 pri-tre ;i-Ei: Dew neh loh moh, 1a-;o: ve/!i priete-$ St0tu o /lip0 pe .-;uri: apoi Borm0 u- -um0r$ I Cu ;om-ul %artlett: v0 ro $ I Nu r0spu-;e teleBo-ul$ 3oriEi s0 l0saEi u- mesa<K spuse operatoarea$ I 3aEi@mi atu-/i pe miss > C$ 4/!olo?$ I CumK I CaseyO miss CaseyL 4eleBo-ul su-0 =i se au9i vo/ea a;ormit0 a lui Casey$ I HelloK I O!: iart0@m0: te /!em mai t.r9iuO I O!: Ia-K NuO -u: -u@i -i/i o problem0: ar Bi trebuitO ar Bi trebuit s0 m0 s/ol mult mai ;evremeL au9i /um 8=i reEi-e u- /0s/at$ Isuse: /.t su-t ;e obosit0$ N@a Bost u- /o=mar /u Bo/ul a/ela: -u@i a=aK I Nu: Cira-ous!: am vrut -umai s0 m0 asi ur /0 su-teEi bi-e am.-@ ;oi$ Cum te simEiK I A=a =i a=a$ Cre; /0 am B0/ut 8-ti-;ere la /.Eiva mu=/!iO -u =tiu ;a/0 pri- /e@am tre/ut a Bost u- amu9ame-t sau u- peri/ol$ 4u te simEi bi-eK I 3a: p.-0 a/um$ N@ai temperatur0K 1a asta -e@a spus ;o/torul 4oo@ ley s0 Bim ate-Ei$ I Nu /re; /0 am$ G-/0 -u l@am v09ut pe 1i-/$ Ai vorbit /u elK I Nu: -u r0spu-;e$ As/ult0: vroiam s0 v0 i-vit la u- /o/teil la ora 1P$ 71

I Eu: u-a: vi- /u mare pl0/ereL mai /0s/0 o ;at0$ M0 bu/ur /0 -@ai p0Eit -imi/$ I 4e su- ;i- -ou mai t.r9iu pe-tru /a s0$$$ I-terBo-ul 9b.r-.i iar$ I 6e li-ia ;oi e uver-atorul: tai@pa-$ I@am spus /0 vei Bi pre9e-t la =e;i-Ea ;e ;imi-eaE0$ I %i-e$ As/ult0: Cira-ous!: la ora 1P la /o/teil: ;a/0 -u se poate: eve-tual la u- supeu mai t.r9iu$ 4e mai su- pe-tru /o-Birmare$ I 3e a/or;: Ia-$ MulEumes/ pe-tru teleBo-$ I 6e-tru -imi/$ 1a reve;ereL 3u-ross ap0s0 pe buto-ul li-iei a ;oua$ I %u-0 ;imi-eaEa: sir$ I Iart0@m0 /0 te ;era-<e9: Ia-: 8-s0 trebuie s0 vorbes/ /u ti-e ;espre i-/e-;iul a/ela roa9-i/: spuse sir GeoBBrey$ E u- mira/ol /0 -u s@au pier@ ;ut mai multe vieEi ome-e=ti: mi-istrul e Boarte aBe/tat ;e moartea lui sir C!arles 6e--yHort! =i ;e@a ;reptul Burios /0 m0surile -oastre ;e si ura-E0 au permis s0 se 8-t.mple a=a /eva$ Cabi-etul a Bost i-Bormat: astBel 8-/.t -e putem a=tepta la reper/usiu-i ;e la -ivel 8-alt$ 3u-ross 8i spuse ;espre i;eea lui /u bu/0t0riile pe-tru Aber;ee-$ preti-9.-; /0 propu-erea era ;e Bapt a lui S!i@te! 4VC!u- $ I EJ/ele-t$ Al ;ra/ului ;e ;e=teapt0 /!estieL E u- 8-/eput bu-$ G-tre timp Robi- Grey =i Julia- %roa;!urst =i /eilalEi membri ai parlame-tului au teleBo-at ;e<a pe-tru /o-vo/area u-ei =e;i-Ee pe-tru a protesta 8le 0tur0 /u m0surile -oastre 8mpotriva i-/e-;iilor: /o-si;erate /a -e/orespu-90toare$ Asiste-tul meu mi@a spus /0 Grey era Boarte BuriosL sir GeoBBrey oBt0$ 6oate /0 are ;reptate$ G- ori/e /a9: ;om-ul a/esta va a ita lu/rurile 8-tr@u- mo; ;estul ;e -epl0/ut: ;a/0 va putea$ Mi se spu-e /0 a /o-vo/at o /o-Beri-E0 ;e pres0 pe-tru m.i-e /u %roa;!urst$ A/um: /0 sir C!arles a murit: %roa;!urst ;evi-e membru ;e Bru-te =i -umai 3um-e9eu =tie /e se va 8-t.mpla ;a/0 a/e=tia ;oi vor trata ;e sus /u C!i-a$ I CereEi@i mi-istrului s0 le 8-/!i;0 ura: sir$ I Am B0/ut@o =i mi@a repli/at: 3oam-e 3um-e9eule: GeoBBrey: s0@i 8-/!i9i ura u-ui parlame-tarK Asta ar Bi mai r0u ;e/.t s0 ;ai Bo/ parlame-@ tului 8-su=i$ E 8-tr@a;ev0r Boarte ;iBi/il$ M0 .-;eam /0 tu ai putea s0@l potole=ti pe ;om-ul Grey$ G- seara asta 8l a=e9 la mas0 l.- 0 ti-e$ I Nu /re; /0 e o i;ee bu-0: sir$ Omul e -ebu-$

72

I 6erBe/t ;e a/or;: Ia-: 8-s0 a= apre/ia Boarte mult ;a/0 ai 8-/er/a$ E=ti si- urul om 8- /are am 8-/re;ere$ Xuilla- l@ar ples-i$ Xuilla- mi@a teleBo-at ;e<a reBu9.-; 8- mo; oBi/ial s0 vi-0 pe-tru simplul motiv /0 vi-e =i Grey$ Ai putea s0@l i-viEi pe i-;ivi; =i la /ursele ;e s.mb0t0K 3u-ross 8=i ami-ti ;e 6eter MarloHe$ I 3e /e s0 -u@l i-vit0m pe Grey =i pe /eilalEi 8- lo<a ;um-eavoastr0: eu urm.-; s0 m0 o/up ;e el pe-tru u- timp$ MulEumes/ lui 3um-e9eu /0 6e-- -u va Bi ai/i: se .-;i el$ I 2oarte bi-e$ G- alt0 or;i-e ;e i;ei: Ro er mi@a /erut s0 te 8-t.l-es/ la ba-/0: m.i-e sear0: la ora =ase$ 3u-ross l0s0 /a t0/erea s0 se prelu- eas/0$ I Ia-K I 3a: sirK I 3esear0 la ora + Si-;ers va Bi a/olo$ I Gl /u-oa=teEi: sirK 6erso-alK I 3a$ 3e /eK I Am vrut ;oar s0 m0 asi ur$ 3u-ross sesi90 pau9a pe /are o B0/u uver-atorul$ 3eve-i tot mai -er@ vos$ I %i-e$ 1a +$ A/um alt/eva$ Ai au9it ;e bietul Jo!- C!e-K I 3a: sir: a/um /.teva mi-ute$ Al ;ra/ului !i-io-$ I A=a e$ %ietul b0iatL %eleaua asta ;e ,.r/ola/i -u putea ve-i 8-tr@umome-t mai -epotrivit$ ,a ;eve-i 8- mo; si ur o #a-se #elebre pe-tru toEi a;versarii Ho- >o- ului$ %lestemat -e/a9: /a s0 -u mai vorbim ;e tra e@ ;ia ;e p.-0 a/um$ EJtraor;i-ar: /el puEi- tr0im vremuri i-teresa-te: -umai /u probleme$ I 3a: sir$ %a-/a 0i#)oria are -e/a9uriK 8-treb0 3u-ross ;e a<at$ 3ar as/ult0 /u ate-Eie =i simEi e9itarea lui sir GeoBBrey /are r0spu-se pe u- to- s/09ut$ I 3oam-e sBi-te: -uL 3ra ul meu priete-: /e i;ee uluitoareL MulEu@ mes/ Ia-: /elelalte probleme pot a=tepta p.-0 la =e;i-Ea -oastr0 ;e la pr.-9$ I 3a: sir$ 3u-ross 8-/!ise teleBo-ul =i se 8-/ru-t0$ Nov0iala uver-atorului era usem- al ;ra/ului ;e r0u: 8=i spuse el =i ;a/0 e /i-eva /are =tie /.t ;e prost mer lu/rurile a/ela este sir GeoBBrey$ O raBal0 ;e ploaie i9bi 8- Berestre$ Su-t at.tea ;e B0/ut$ 6rivirea i se 8-;rept0 spre /eas$ A/um trebuie s0 vi-0 7'

1i-bar: ;up0 a/eea sir 1uis$ Hot0r.se ;e<a /eea /e vroia s0@i /ear0 ;ire/@ torului bursei: /e trebuie s0 obEi-0 ;e la el$ N@o ;e9v0luise la =e;i-Ea ;e ;imi-eaE0 a Co-siliului i-ter-$ CeilalEi 8l s/oseser0 ;i- s0rite$ 4oEi A Ja/Rues: Gavalla-: 1i-bar A erau /o-vi-=i /0 ba-/a 0i#)oria va spri<i-i /ompa-ia )r-an /.t se poate ;e mult$ I Ni ;a/0 -@o va Ba/eK 8-trebase el$ I Avem aBa/erea /u Par-Con. Este ;e -e/o-/eput /a 0i#)oria s0 -u -e a/or;e /re;ite$ I 3ar ;a/0 -@o Ba/eK I 6oate /0: ;up0 /eea /e s@a 8-t.mplat asear0: Gor-t -u va mai /o-ti@ -ua s0 v.-;0$ I ,a vi-;e$ Ce Ba/emK I 3a/0 -u putem s0@l oprim sau s0 am.-0m pl0Eile "o'a =i Orlin, su-tem 8- 0leat0$ Nu putem am.-a pl0Eile: se .-;i el ;i- -ou$ 20r0 ba-/0: B0r0 Mata sau M .r/itul A -i/i /!iar aBa/erea Par-Con -u@i va sta 8- /ale lui Xuilla-$ El =tie /0 ast09i =i vi-eri toat0 9iua el trebuie s0 v.-;0: s0 v.-;0 =i iar s0 v.-;0 =i /0 eu -u pot s0 /ump0rO I Master 1i-bar: tai@pa-$ I S0 i-tre: te ro L se uit0 la /eas: t.-0rul i-tr0$ Ai 8-t.r9iat aproape ;ou0 mi-ute: i se a;res0 -oului ve-it$ ( Gmi /er s/u9e$ I Se pare /0 -u su-t 8- stare s0 te obi=-uies/ /u pu-/tualitatea$ Este imposibil s0 /o-;u/i =ai9e/i =i trei ;e /ompa-ii B0r0 pu-/tualitate$ 3a/0 se mai 8-t.mpl0 o si- ur0 ;at0 -u mai iei prima a-ual0$ I S/u9e: tai@pa-: =i 1i-bar se ro=i tot$ I ,rei s0 preiei ;e la %ill 2oster operaEiu-ile -oastre ;e la Sy;-eyK I 3a: ;esi ur: 1i-bar Strua- se lumi-0 la BaE0$ Mi@ar pla/e$ Mi@am ;orit mult s0 /o-;u/ eu si- ur: pe-tru u- timp: o operaEiu-e$ I %u-$ ,reau s0 ple/i m.i-e /u 9borul /ompa-iei Xa-tas =iO I M.i-eK ImposibilL 1i-bar i9bu/-i: =i toat0 bu/urie: lui se evapor0 ;i-tr@o;at0$ Gmi vor trebui ;ou0 s0pt0m.-i s0O ,o/ea lui 3u-ross ;eve-i /alm0: ;ar at.t ;e sar/asti/0 8-/.t 1i-bar Strua- p0li$ I 4e 8-Eele : 1i-bar$ G-s0 eu ;ores/ s0 ple/i a/olo m.i-e$ Stai ;ou0 s0pt0m.-i =i apoi vi-o 8-apoi =i pu-e@m0 la /ure-t$ Ai 8-EelesK 77

I 3a: am 8-Eeles$ G-s0O 8-s0 /e Ba/em /u 9iua ;e s.mb0t0K CurseleK ,reau s0@l v0; pe Noble Star /um alear 0$ 3u-ross 8l str0Bul er0 /u privirea$ I Eu vreau /a m.i-e s0 Bii 8- Australia$ 2oster -@a putut s0 pu-0 m.-a pe 9oolara Pro.er)ies. 20r0 9oolara -u avem -avlositor pe-tru -avele -oastre$ 20r0 -avlositor a/tualele -oastre ara-<ame-te ba-/are su-t -ule =i -eave-ite$ Ai ;ou0 s0pt0m.-i s0 re9olvi a/est Bias/o =i s0 m0 i-Borme9i$ I Ni ;a/0 -u reu=es/K 9ise 1i-bar 8-Buriat$ I 6e-tru -umele lui 3um-e9eu: -u mai pier;e vremeaL Ntii /are@i r0s@ pu-sul 8-tr@o aseme-ea situaEie$ 3a/0 -u reu=e=ti ie=i ;i- /o-siliu$ Iar ;a/0 m.i-e -u vei Bi 8- avio-ul respe/tiv: ple/i ;i- /ompa-ia )r-an, /el puEiat.ta timp /.t eu voi Bi tai@pa-$ 1i-bar Strua- 8-/er/0 s0 8- aime /eva: ;ar se r09 .-;i$ I %i-e$ 9ise 3u-ross$ 3a/0 reu=e=ti 8- aBa/erea /u 9oolara Ei se va ;ubla salariulL 1i-bar -u B0/u ;e/.t s0 se uite lu- la el$ ( Mai aveEi ;e spus /eva: sirK I Nu$ 1a reve;ere: 1i-bar$ 1i-bar se 8-/li-0 =i ie=i$ 3up0 /e u=a se 8-/!ise: 3u-ross 8=i permise u9.mbet ;is/ret$ D60/0tos t.-0r =i obra9-i/F: murmur0 el$ Se ri;i/0: se ;use ;i- -ou la Bereastr0: simEi-;u@se /laustrat =i voi-; s0 se aBle mai bi-e pe o -av0 rapi;0 sau: =i mai bi-e: 8- ma=i-a sa lu.-; /urbele /a la /urse: o-i-; /a v.-tul: pe-tru a@=i limpe9i .-;urile$ G-;rept0: abse-t: u- tablou: privi apoi la pi/0turile ;e ploaie =i /09u pe .-;uri: 8-tristat ;e moartea lui Jo!C!e-$ Stropii rei ;e ploaie /0;eau pe pista /urselor /u obsta/ole =i ;isp0@ reau pe-tru a Bi 8-lo/uite ;e alEii =i ;e alEii$ Nu se ;eslu=ea -i/i o Borm0 /lar0 =i tur-a /u 0leata$ 4eleBo-ul parti/ular 8l tre9i la viaE0$ I 3a: 6e--: r0spu-se el$ I 3om-ul 3u-rossK spuse o vo/e stra-ie$ I 3a$ Ci-e eK 8-treb0 el: tres0ri-;: -eput.-; s0 re/u-oas/0 vo/ea b0r@ batului sau a//e-tul a/estuia$ I M0 -umes/ >ir?: Jamie >ir?: ;om-ule 3u-ross$ Eu su-tO 00O su-t u- priete- al ;om-ului Gra-t: Ala- Me;Bor; Gra-tO$ 3u-ross aproa@ pe /0 aru-/0 teleBo-ulO$ AloK 3om-ul 3u-rossK I 3a: v0 ro /o-ti-uaEi$

7)

1ui 3u-ross 8i tre/u ;e@a/um =o/ul$ AMG era u-a ;i- puEi-ele per@ soa-e /0rora li s@a ;at a/est -um0r =i =tia /0 trebuia s0 Bie Bolosit -umai 8/a9uri ;e ur e-E0 =i /0 -u trebuie s0@l Boloseas/0 ;e/.t atu-/i /.-; eJist0 motive Boarte serioase$ I Cu /e pot s0 v0 Biu ;e BolosK a;0u 0 el$ I Eu su-O 00O ;e la 1o-;ra: ;i- S/oEia ;e Bapt$ Ala- mi@a spus s0 v0 su- /um a<u- 8- Ho- >o- $ ElO 00O mi@a ;at -um0rul ;um-ea@ voastr0 ;e teleBo-$ Sper /0 -u v0 ;era-<e9L I Nu: ;elo/: ;om-ule >ir?$ I Ala- mi@a ;at u- pa/!et pe-tru ;um-eavoastr0 =i a ;orit s0 v0 8-t.l@ -es/$ Su-t 8- Ho- >o- pe-tru trei 9ile 8mpreu-0 /u soEia: a=a /0 m0 .-;es/ /0 a= putea s0 v0 v0;$ I 3esi ur$ U-;e lo/uiEiK 8-treb0 tai@pa-ul /alm: ;e=i i-ima i se 9b0tea 8- piept$ I 1a !otelul No- Dra!oni ;i- >oHloo-: /amera 7))$ I C.-; l@aEi v09ut ultima ;at0 pe Ala-: ;om-ule >ir?K I C.-; am ple/at ;i- 1o-;ra$ Asta eraO 00O a/um ;ou0 s0pt0m.-i$ 3a: a9i ;ou0 s0pt0m.-i$ Am BostO 00O am Bost la Si- apore =i 8- I-;o@ -e9ia$ 3e /e m0 8-trebaEiK I 3up0 pr.-9 v@ar /o-ve-iK Re ret: ;ar p.-0 la 1)$'# su-t Boarte pri-s$ A= putea s0 v0 v0; atu-/i: ;a/0 v0 /o-vi-e ora$ I 1)$'# e Boarte bi-e$ I ,0 trimit o ma=i-0 =iO I O!: -u: -u e -evoie$ G0sim ;rumul p.-0 la biroul ;um-eavoastr0$ I 3ar -u e -i/i u- ;era-<$ 1a 17$'# va ve-i s0 v0 ia o ma=i-0$ 3u-ross puse teleBo-ul la lo/ =i r0mase pe .-;uri$ Ceasul b0tu P$7)$ Clau;ia /io/0-i la u=0$ I Sir 1uis %asilio: tai@pa-$ Jo!-<o!- era la ba-/a 0i#)oria =i stri a 8- teleBo-: I Nu ;au -i/i u- ba- pe /e /re;eEi voi: ti/0lo=ii ;e la 1o-;ra$ ,0 spu/0 ai/i au 8-/eput retra erile ;e ;epu-eri ;i- ba-/0: -u miroase ;elo/ a bi-e$ EuO Ce@ai spusK ,orbe=te mai tare: omuleL 1e 0tura e a ;ra/ului ;e proast0O CumKO Ni/i mie -u@mi pla/e /0 e ora 1$'# -oaptea A u-;e -aiba ai Bost A 8-/er/ s0 te 0ses/ ;e patru oreLO CumKO A /ui a-iver@ sareK Hristoase atotputer-i/L =i ri;i/0 ;i- spr.-/e-ele lui ro=/ate: st0p.-i-@ 7+

;u@=i -ervii$ As/ult0: /o-ti-u0 el: ;u@te mai 8-t.i ;e toate 8- City =i la Mo@ -et0rie =i spu-e@leO AloLO O!: pe-tru -umele lui 3um-e9euL AloL tr.-ti apoi re/eptorul 8- Bur/0: 8-<ur.-;: apoi ap0s0 pe buto-ul i-terBo-ului$ 3om@ -i=oar0 Mills: s@a 8-trerupt le 0tura: te ro reB0@o /.t mai repe;e$ I 3esi ur: 8i r0spu-se o vo/e re/e: tipi/ ;e e- le9oai/0$ 3om-ul 3u-@ ross este ai/i$ Jo!-<o!- se uit0 la /eas =i se 8- 0lbe-i$ Era ora "$''$ I O!: 3oam-eL Me-Ei-e le 0turaO ;a$ Eu: puse brus/ teleBo-ul <os: aler 0 la u=0: se li-i=ti =i ;es/!ise u=a /u o apare-t0 -o-=ala-E0$ 3ra ul meu Ia-: se s/u90 el: iart0@m0 /0 te@am B0/ut s0 a=tepEi$ Cum 8Ei mer eK I %i-e$ 3ar EieK I Mi-u-at$ I Mi-u-atK I-teresa-t$ ABar0 e ;e<a o /oa;0 ;e =ase@=apte sute ;e /lie-Ei impa/ie-taEi =i mai ai o <um0tate ;e or0 p.-0 la ;es/!i;ere$ Su-t /.Eiva =i la :la#s 8- BaE0$ I C!iar mai mulEiO Jo!-<o!- 8=i re/0p0t0 la timp e/!ilibrul$ N@avem motive s0 -e 8- ri<or0m: Ia-$ ,rei o /aBea sau mer em ;ire/t 8- biroul lui 6aulK I G- biroul lui 6aul$ I %i-eL =i Jo!-<o!- o lu0 8-ai-te: pe /ori;orul /u mo/!et0 roas0$ Nu: -u avem -i/i o problem0: su-t ;oar /.iva /!i-e9i superstiEio=i A =tii /um su-t ei$ Mvo-uri =i at.ta tot$ 1a ;ra/uV =i /u i-/e-;iul 0la$ Am au9it /0 Casey s@a ;e9br0/at =i s@a aru-/at 8- ap0 s0 salve9e oame-i$ Ai Bost la !ipo@ ;rom ast09iK E ploaie mare: -u@i a=aK I 3aL -eli-i=tea lui 3u-ross /res/u 8-s0$ Au; /0 su-t /o9i la aproape toate b0-/ile ;i- /olo-ie$ Cu eJ/epEia :n#ii Chinei. R.sul lui Jo!-<o!- su-0 Bals$ I 6riete-ilor -o=tri /omu-i=ti -u le@ar pla/e ;elo/ /a la ba-/a lor s0 aib0 lo/ retra eri masive ;e ;epu-eri$ Ni@ar trimite trupeleL I A=a;ar a 8-/eput asaltul asupra b0-/ilorK I 1a Ho-Pak, ;a$ 1a -oi: -u$ G- ori/e /a9 -u s@ar 8-t.mpla /a la Ri/!ar; >Ha- $ Am 8-Eeles /0 el 8-tr@a;ev0r a B0/ut 8mprumuturi Boarte ris/a-te$ Cre; /0 -i/i Chin! Pros.eri)y -u e 8-tr@o situaEie mai bu-0$ 4otu=i: C!i- M.mb0reEul merit0 s0 ia o b0taie ;up0 o viaE0 a=a ;e ti/0@ loas0: /u a-i ;e 9ile ;e aBa/eri ;ubioase la a/tiv$ I 3ro uriK 7&

I N@a= putea s0 spu-: Ia-$ M0 ro : -u oBi/ial$ 3ar 9vo-urile b.-tuie$ I Spui 8-s0 /0 asaltul /re;itorilor -u se va 8-ti-;e =i la ti-eK I Nu: ;elo/$ 3a/0 a<u- e =i la -oiO su-t si ur /0 -u -e va aBe/ta$ Jo!-<o!- /o-ti-u0 s0 mear 0 pe /ori;orul lambrisatY totul v0;ea bo 0@ Eie: soli;itate =i si ura-E0$ 4re/.-; pe l.- 0 se/retara e- le9oai/0 mai 8v.rst0: 8-/li-0 ;i- /ap: ;es/!ise u=a pe /are s/ria 6AU1 HA,ERGI11: ,ICE6RENE3IN4E$ Cabi-etul era mare: /u lambriuri ;i- lem- ;e ste<ar: u- birou ime-s =i B0r0 !.rtii$ 2erestrele ;0;eau spre s/uar$ I Ia-: ;ra ul meu priete-$ Haver ill se ri;i/0: 8-ti-9.-;u@i m.-a$ Gmi pare r0u /0 -@am putut s0 te v0; ieri: iar re/epEia ;e asear0 -u era u- lo/ prea potrivit pe-tru ;is/utat aBa/eri: -uK Cum te simEiK I %i-e: /re;: p.-0 a/um$ 4uK I Eu am avut o u=oar0 ;iaree: ;ar Co-sta-/e e bi-e: mulEumes/ lui 3um-e9eu$ Cum am a<u-s a/as0 am luat am.-;oi o ;o90 mai mare ;ime;i/ame-tul ;e alt0;at0: *eme'i-l 'r. Coli#os, u- eliJir i-ve-tat 8- tim@ pul r09boiului Crimeii ;e ;o/torul Coli/os pe-tru tratarea tulbur0rilor stoma/ului: /.-; 9e/i ;e mii ;e sol;aEi e- le9i au murit ;e Bebr0 tiBoi;0: !oler0 =i ;i9e-terie$ 2ormula /o-ti-u0 s0 Bie u- se/ret bi-e p0strat$ I A;mirabil me;i/ame-tL 3o/torul 4ooley -e@a ;at =i -ou0$ I G- ro9itor /e s@a 8-t.mplat /u /eilalEi: -uK Cu soEia lui 4oJeK I Am au9it /0 au 0sit@o a9i ;imi-eaE0: 8- ap0: sub o r0ma;0 ;e lem-e: i-terve-i Jo!-<o!-$ 3a/0 -u a= Bi avut u- bilet ;e voie ro9: Mary =i /u mi-e am Bi Bost =i -oi a/olo$ U- bilet ro9 8-sem-a s0 ai permisiu-ea soEiei ;e a ie=i 8- ora= seara B0r0 ea: s0 <o/i /0rEi /u priete-ii: s0 mer i la /lub sau pri- ora= /u oaspeEi: sau oriu-;e A ;ar /u permisiu-ea ei bi-evoitoare$ I O!L 9.mbi Haver ill$ Ci-e era Beri/ita ;oam-0K I Am <u/at bri; e /u M/%ri;e la /lub$ I A=a ;a: r.se Haver ill: ;is/reEia este mama /ura<ului =i -oi trebuie s0 -e .-;im la reputaEia b0-/ii$ 3u-ross simEi par/0 8- aer 8-/or;area ;i-tre /ei ;oi$ M.mbi politi/os: a=tept.-;$ I Cu /e pot s0@Ei Biu ;e Bolos: Ia-K 8-treb0 Haver ill$ I Mai vreau u- /re;it ;e 1## ;e milioa-e pe-tru trei9e/i ;e 9ile$ Se a=ter-u o li-i=te ;e morm.-t$ Am.-;oi se uitau la el$ 1ui 3u-ross i se p0ru /0 ve;e o umbr0 ;e sur.s 8- /olEul bu9elor lui Haver ill$ 7P

I ImposibilL 8l au9i rosti-;$ I Gor-t a la-sat u- ata/ 8mpotriva -oastr0: asta@i limpe;e pe-tru ori@ /i-e$ Am.-;oi =tiEi /0 su-tem o /ompa-ie serioas0: si ur0 =i prosper0$ Am -evoie ;e spri<i-ul t0u pe BaE0: masiv: apoi -@o s0 mai 8-;r09-eas/0 s0 a/@ Eio-e9e =i -u voi mai avea ;e Bapt -evoie ;e ba-i$ 3ar a/um am -evoie ;e ba-i 8- /o-t$ A/um$ 3i- -ou: li-i=te$ Jo!-<o!- a=tepta =i privea ate-t$ Haver ill 8=i apri-se o Ei ar0$ I G- /e sta;iu e aBa/erea /u Par-Con Ia-K I MarEi sem-0m /o-tra/tul: 8l i-Borm0 3u-ross: ;up0 /e le eJpli/ase mai 8- ;etaliu 8- /e /o-sta aBa/erea$ I Ai 8-/re;ere 8- ameri/a-K I Am 8-/!eiat o aBa/ere$ 3i- -ou se a=ter-u t0/erea$ Jo!-<o!- o 8-trerupse: v0;it -eli-i=tit$ I E o aBa/ere Boarte bu-0: Ia-$ I 3a$ Cu spri<i-ul vostru: Gor-t =i :la#s -u m0 vor mai ata/a$ I 3ar 1## ;e milioa-eK 9ise Haver ill$ Asta 8-tre/e posibilit0Eile -oastre$ I N@am 9is /0 am -evoie ;e 8-trea a sum0$ I E ;oar o presupu-ere: ;ra ul meu ami/$ S@ar putea s0 Bim ames@ te/aEi 8mpotriva voi-Eei -oastre: 8-tr@u- Boarte /ompli/at <o/ al puterii$ Am au9it u-ele 9vo-uri potrivit /0rora Xuilla- este Bi-a-Eat ;i-aBar0: ;e er@ ma-i$ Nu putem ris/a s0 -e impli/0m 8-tr@o lupt0 /u u- /o-sorEiu ;e b0-/i erma-e$ AEi ;ep0=it ;e<a limita /re;itului ;e rulme-t$ Iar a/Eiu-ile 8valoare ;e )##$### pe /are le@aEi /ump0rat a9i trebuie a/!itate lu-i$ Gmi pare r0u: r0spu-sul meu e -u$ I 6re9i-t0 /ererea mea 8- /o-siliu$ 3u-ross =tia /0 avea ;estule voturi /u /are s0 8-Br.- 0 opo9iEia lui Haver ill$ 3i- -ou: se l0s0 o li-i=te ap0s0toare$ I 2oarte bi-e$ O voi Ba/e la viitoarea =e;i-E0 ;e /o-siliu$ I Nu$ Asta -u e o problem0 /are s0 a=tepte trei s0pt0m.-i$ 4e ro : /o-voa/0 o =e;i-E0 eJtraor;i-ar0$ I Nu pot: re ret$ I 3e /eK I Nu trebuie s0@Ei eJpli/ Eie motivele: Ia-: 9ise Haver ill /rispat$ A/east0 i-stituEie -u este -i/i proprietatea /ompa-iei )r-an =i -i/i sub 7"

/o-trolul ei: ;e=i pre9e-taEi mare i-teres BaE0 ;e -oi: a=a /um -e i-teresaEi =i voi la r.-;ul vostru: iar Nobila Cas este /lie-tul -ostru valoros$ ,oi pu-e 8- ;is/uEie /!estiu-ea /u mare pl0/ere$ 1a viitoarea =e;i-E0 ;e /o-@ siliu$ A /o-vo/a =e;i-Ee eJtraor;i-are ;epi-;e ;e mi-e$ Numai ;e mi-e$ I 3e a/or;$ A=a este =i /u a/or;area ;e /re;ite$ N@ai -evoie ;e /o-si@ liu$ 6oEi s@o Ba/i pe lo/$ I ,oi propu-e /u pl0/ere /ererea 8- /o-siliu la viitoarea =e;i-E0$ Mai avem /eva ;e ;is/utatK 3u-ross 8=i st0p.-i /u reu imbol;ul ;e a 8-l0tura ;e pe BaEa ;u=ma-u@ lui s0u 8-Bumurarea abia ;isimulat0$ I Am -evoie ;e a/est /re;it pe-tru a@mi spri<i-i a/Eiu-ile$ A/um$ I Evi;e-t: =i %ru/e =i eu 8-Eele em /u a;ev0rat /0 plata 8- -umerar a lui Par-Con v0 va asi ura Bi-a-Earea pe-tru a 8-/!eia tra-9a/Eiile -avale =i pe-tru a eBe/tua plata parial0 lui Orlin. Haver ill trase ;i- Ei ar0$ Apropo: ;up0 /.te am 8-Eeles: Orlin -u va prelu- i s/a;e-Ea A va trebui s0 le pl0tiEi 8-trea a sum0 8- trei9e/i ;e 9ile: /um preve;e /o-tra/tul$ 3u-ross se 8-ro=i$ I 3e u-;e ai au9it astaK I 3e la pre=e;i-te: evi;e-t$ I@am teleBo-at asear0 s0@l 8-treb ;a/0O I Ce@ai B0/utK I 3a: ;esi ur$ 3ra 0 priete-e: Haver ill se bu/ura ;e@a/um B0Ei= ;e =o/ul pe /are i@l pro;usese lui 3u-ross =i lui Jo!-<o!-$ Avem tot ;reptul s0 -e i-Borm0m$ G- ;eBi-itiv: su-tem ba-/a /ompa-iei )r-an =i trebuie s0 /u@ -oa=tem toate mi=/0rile$ 3a/0 ;aEi Balime-t: partea /are -e r0m.-e ;up0 plata /re;itorilor este =i ea supus0 ris/ului: -u@i a=aK I Ni tu ;ai o m.-0 ;e a<utor s0 Balime-t0mK Haver ill 8=i sti-se Ei ara /u o mare pl0/ere$ I Este 8- i-teresul -ostru /a -i/i o mare /ompa-ie ;i- /olo-ie s0 -u ;ea Balime-t: /u at.t mai puEi- Nobila Cas. O: -u: -u trebuie: ;ra ul meu: s0 Bii 8- ri<orat$ 1a mome-tul potrivit -e vom impli/a =i vom /ump0ra a/Eiu-ile voastre$ Nu vom permite -i/io;at0 /a Nobila Cas s0 ;ea Bali@ me-t$ I Ni /are este mome-tul potrivitK I A/ela 8- /are a/Eiu-ile au o valoare pe /are -oi o /o-si;er0m /ore/t0$ I Care a-umeK )#

I 4rebuie s0 mai stu;ie9 /!estiu-ea: Ia-$ 3u-ross =tia /0 Busese 8-Br.-t: ;ar -u l0s0 ;elo/ s0 se va;0$ I ,eEi permite /a a/Eiu-ile s0 s/a;0 p.-0 /.-; a<u- la u- preE ;e -imi/ =i atu-/i veEi /ump0ra pe-tru a prelua /o-trolul$ I )r-an este a/um o /ompa-ie publi/0: i-;iBere-t /u /.te Birme e /uplat0: i-terve-i Haver ill$ 6oate /0 ar Bi Bost 8-Eelept s0 Bi urmat sBatul lui Alastair =i al meu: /.-; am atras ate-Eia asupra ris/urilor pe /are Ei le@ai asumat /.-; ai tra-sBormat /ompa-ia 8-tr@u-a publi/0$ Ni poate ar Bi trebuit s0 -e Bi /o-sultat 8-ai-te ;e a /ump0ra a/ea masiv0 /a-titate ;e a/Eiu-i$ Este /lar /0 Xuilla- /re;e /0 te are la m.-0: iar tu 8-tr@a;ev0r ai ;ep0=it /re;itul ;e /are ;ispui: ;ra 0 priete-e$ Ei bi-e: -u te teme: Ia-$ Noi -u vom permite /a Nobila Cas s0 ;ea Balime-t$ 3u-ross r.se$ Se ri;i/0$ I ,a Bi mult mai bi-e 8- /olo-ie /.-; -u vei mai Bi pre=e;i-te ;e ba-/0$ I 6ar;o-K se r0sti Haver ill$ 2u-/Eia pe /are o ;eEi- ;urea90 p.-0 la 2' -oiembrie$ S@ar putea /a tu s0 ple/i ;i- /olo-ie 8-ai-tea meaL I Nu /re;eEi /0O 8-/epu Jo!-<o!-: uimit ;e Buria lui Haver ill ;ar se opri /.-; vi/epre=e;i-tele se 8-toarse spre el$ I 2u-/Eia ta 8-/epe la 27 -oiembrie$ Cu /o-;iEia /a a;u-area e-eral0 a-ual0 s0 /o-Birme -umirea$ 6.-0 atu-/i eu /o-;u/ ba-/a 0i#)oria. 3u-ross r.se ;i- -ou$ I Nu Bi a=a ;e si ur ;e asta$ Apoi ie=i ;i- birou$ Sup0rat: Jo!-<o!- rupse t0/erea: I Ai putea /u u=uri-E0 s0 /o-vo/i o =e;i-E0 eJtraor;i-ar0$ 4ot at.t ;e u=or poEi s0O I Am 8-/!eiat ;is/uEiaL G-Eele iK GataL Haver ill: Burios: 8=i apri-se 8-/0 o Ei ar0$ Noi avem propriile -oastre probleme /are trebuie soluEio-ate /u prioritate$ 3ar tare m@a= mira ;a/0 ;e ;ata asta -etreb-i/ul va mai reu=i s0 ias0 ;i- 8- !esuial0$ E 8-tr@o situaEie peri/uloas0: Boarte peri/uloas0$ Noi -u =tim -imi/ ;espre blestematul 0sta ;e ameri/a- =i priete-a lui$ Ntim 8-s0 /0 Ia- este re/al/itra-t: aro a-t =i -u@i mai a<u- i /u pr0<i-a la -as$ Nu e ;elo/ potrivit pe-tru Bu-/Eia pe /are o are$ I Asta -uO I Su-tem o i-stituEie pro;u/0toare ;e proBit: -u ;e /aritate: iar oame-i /a 3u-ross =i /eilalEi Strua-i au avut a-i ;e 9ile u- /uv.-t reu ;e spus 8)1

aBa/erile -oastre$ 3a/0 vom putea obEi-e /o-trolul: -oi ;eve-im Nobila Cas a Asiei A ;a: -oiL ,om re/upera pa/!etul s0u ;e a/Eiu-i: 8i /o-/e;iem pe toEi ;ire/torii =i i-stal0m ime;iat o -ou0 /o-;u/ere: -e ;ubl0m ba-ii =i voi l0sa b0-/ii o mo=te-ire ;urabil0$ 6e-tru asta su-tem ai/i A s0 Ba/em ba-i pe-tru ba-/a noas)r =i pe-tru a/Eio-arii no2)ri$ 1@am /o-si;erat tot;eau-a pe ami/ul 3u-ross u- Boarte mare peri/ol =i a/um se ;u/e ;e r.p0$ Ni ;a/0 a= putea s0 a<ut la sp.-9urarea lui: a= Ba/e@oL 3o/torul lua pulsul lui 2leur MarloHe Ei-.-;u@=i m.-a /!iar l.- 0 /easul ei ;e aur ;emo;at$ O sut0 trei$ 6rea mult: se .-;i el /u tristeEe$ G-/!eietura ei era Boarte ;eli/at0Y 8i a=e90 braEul ;i- -ou pe /uvertur0: simEi-;u@i Bebra /u ;e etele lui se-sibile$ 6eter MarloHe 8=i B0/u apariEia ;i- mi/a baie a apartame-tului lor$ I Nu e bi-e: e!K spuse 4ooley sup0rat$ I Este mai ;e rab0 sup0r0tor$ Au -e/0<it@o ;oar -i=te /rampe: =i -u a avut s/au-: a ie=it -umai puEi- li/!i;: =i r0mase /u o/!ii la soEia lui: /are 90/ea trist0 8- patul ;ublu$ Cum te simEi: iubitoK o 8-treb0$ I %i-e: r0spu-se ea$ %i-e: mulEumes/: 6eter$ 3o/torul 8=i lu0 ea-ta ve/!e 8- /are puse stetos/opul$ I A ie=it: 00: a ie=it /u /eva s.- e: ;om-ule MarloHeK 6eter MarloHe 8-/uvii-E0 ;i- /ap: a=e9.-;u@se apoi obosit$ Ni/i el: -i/i soEia lui -u ;ormiser0 prea mult$ Crampele 8-/epuser0 la ora 7$## =i ;e: atu-/i /o-ti-uaser0 /u tot mai mare i-te-sitate$ I Nu: /el puEi- p.-0 a/um: 8i r0spu-se el ;o/torului$ 6are a Bi mai ;e rab0 o Borm0 simpl0 ;e ;i9e-terie: /u /rampe: e mai mult o /uBureal0: -u@i /i-e =tie /e$ I Simpl0K AEi mai avut ;i9e-terieK C.-;K Ce Bel ;e ;i9e-terieK I Cre; /0 a Bost o Borm0 i-testi-al0$ EuO eu am Bost pri9o-ier la C!a- i 8- V7' A ;e Bapt 8-tre Z72 =i V7): am Bost Ei-ut u- timp 8- JaHa: ;ar /ea mai mare parte ;i- timp la C!a- i$ I A!: 8-Eele $ Gmi pare r0u: =i ;o/torul 8=i ami-ti ;e tot /e se povestea ;up0 r09boi 8- le 0tur0 /u tratame-tul 8- ro9itor apli/at militarilor e- le9i =i ameri/a-i ;e /0tre armata <apo-e90$ M@am simEit tot;eau-a 8-tr@ua-umit Bel tr0;at: /o-ti-u0 ;o/torul /u tristeEe 8- las$ Japo-e9ii au Bost tot;eau-a aliaEii -o=triO su-t o -aEiu-e i-sular0 a=a /um su-tem =i -oi$ %u-i lupt0tori$ Am Bost ;o/tor la C!i-;its$ Am lu/rat 8- timpul lui Ci- ate )2

;e ;ou0 ori$ S1e eJpli/0 apoi /0 Ci- ate era u- e-eral e- le9 eJ/e-tri/ /are /o-/epuse u- pla- ;e b0taie /omplet ori i-al /e preve;ea trimiterea ;i- I-;ia 8- <u- la birma-e90: mult 8- spatele li-iilor <apo-e9e: a u-or /oloa-e eJtrem ;e mobile ;e sol;aEi e- le9i A -umiEi /o;iBi/at C!i-;its A pe-tru a /omite ata/uri$ Aprovi9io-area lor se B0/ea pri- para=utarea provi@ 9iilorT$ Am avut -oro/ A pe-tru /0 8-trea a operaEiu-e C!i-;its era peri/u@ loas0: a;0u 0 el: =i 8- timp /e vorbea: -u o s/0p0 ;i- o/!i pe 2leur: /0ut.-; /el mai mi/ i-;i/iu: Bolosi-; 8-trea a lui eJperie-E0: 8- 8-/er/area ;e a ;es/operi boala: ;e a i9ola i-ami/ul ;i-tr@o mie ;e posibilit0Ei: 8-ai-te /a B0tul s0 Bie aBe/tat$ Al ;ra/ului avioa-e mereu aru-/au re=it alime-tele$ I 1a C!a- i i@am 8-t.l-it pe /.Eiva ;i- priete-ii ;um-eavoastr0: =i t.-0rul /0ut0 pri- memorie$ G- V7' sau V77: -u@mi ami-tes/ /u pre/i9ie$ Ni/i -umele lor$ Au Bost trimi=i la C!a- i ;up0 /e au Bost /apturaEi$ I 4rebuie s0 Bi Bost 8- V7'$ 3o/torul se 8-trist0$ O /oloa-0 8-trea 0 a Bost pri-s0 8-/0 ;e la 8-/eput: 8-tr@o ambus/a;0$ C.-; te aBli pe-tru prima oar0 8-tr@o <u- l0 este 8- ro9itor$ Cea mai mare parte ;i- timp -i/i -u =tiam /e ;ra/uV aveam ;e B0/ut$ 60/at /0 puEi-i ;i-tre b0ieEi au supravieEuit =i au a<u-s la C!a- i$ S3r$ 4ooley era u- om 8- v.rst0: a reabil: /u u- -as mare =i p0r puEi-: /u m.i-ile mereu /al;e$ Gi 9.mbi lui 2leur$T A=a;ar: t.-0r0 ;oam-0: 9ise el /u vo/ea sa pl0/ut0 pe u- to- bi-evoitor$ AveEi o u=oar0 BebO I O!O iertaEi@m0: ;om-ule ;o/tor: 8l 8-trerupse ea brus/: albi-;u@se la BaE0 8-tr@o /lip0: /re;O /re; /0O Se ri;i/0 ;i- pat: repe9i-;u@se spre baie /u mi=/0ri -esi ure$ G- urma ei u=a se 8-/!ise$ 6e spatele /0m0=ii ;e -oapte era o pat0 ;e s.- e$ I E bi-e ;o/toreK 8-treb0 MarloHe: /rispat$ I Are Bebr0: 7# ;e ra;e: iar pulsul e /res/ut$ 6oate Bi ;oar o astro@ e-tero/olit0O I Nu poate Bi !epatit0K I Nu$ Nu s@ar putea i-stala at.t ;e repe;e$ 6erioa;a ;e i-/ubaEie este ;e la =ase s0pt0m.-i la ;ou0 lu-i$ Cre; /0 peri/olul 0sta p.-;e=te pe ori/i-e: 8mi pare r0u$ SO raBal0 ;e ploaie se i9bi ;e Berestre$ Se uit0 la el =i se 8-/ru-t0 la .-;ul /0 lui 3u-ross =i ameri/a-ilor -u le spusese -imi/ ;espre posibilitatea ;e a Ba/e !epatit0$T 6oate e mai bi-e s0 mai a=tept0m =i s0 avem r0b;are$ 3ou0 lu-i =i veEi s/0pa ;e ri<0: le spuse el$ Am.-;oi v@ aEi va//i-at: a=a /0 -u veEi mai avea probleme /u Bebra tiBoi;0$ )'

I 3ar /opilulK I G- /a9ul 8- /are /rampele se i-te-siBi/0 s@ar putea s0 piar;0 sar/i-a: ;om-ule MarloHe: r0spu-se /alm ;o/torul$ Re ret: ;ar e mai bi-e s0 =tiEi$ Ori/um: -u@i va Bi u=or A -umai 3um-e9eu =tie /e viru=i =i ba/terii se aBl0 la Aber;ee-$ 1o/ul a/ela este u- /a-al ;e s/ur ere publi/ =i asta ;e use/ol$ S/a-;alos: ;ar -u putem Ba/e -imi/L se s/oto/i pri- bu9u-are ;up0 /ar-etul s0u ;e reEete$ Nu@l poEi s/!imba -i/i pe /!i-e9 =i -i/i obi/eiurile lui ;e se/ole: 8mi pare r0u$ I Joss, eJ/lam0 6eter MarloHe: -esimEi-;u@se prea bi-e$ Oare o s0 -e 8mbol-0vim /u toEiiK Am Bost vreo patru9e/i sau /i-/i9e/i /are -e@am 9v.r/olit 8- ap0 =i era imposibil s0 -u 8- !iEi ;i- mur;0ria aia$ I O!: /i-/i9e/iL 3i- 0=tia poate vreo /i-/i se vor 8mbol-0vi r0u: 9ise ;o/torul ;up0 o e9itare: /i-/i vor s/0pa -eati-=i: iar /eilalEi vor avea =i ei ;e suBerit: ;ar mai puEi-$ Hon! ;on! yan A lo/uitorii Ho- >o- ului A vor Bi mai puEi- aBe/taEi ;e/.t str0i-ii$ 3ar a=a /um spu-eEi: o bu-0 parte ;itoate astea este <oss$ 8=i 0si /ar-etul$ ,0 voi ;a o reEet0 pe-tru u- a-tibi@ oti/ relativ -ou /o-tra aBe/Eiu-ilor i-testi-ale: ;ar /o-ti-uaEi /u ve/!iul *eme'i- al 'r. Coli#os, /are va elimi-a balo-0rile$ Urm0riEi@o /u Boarte mult0 ri<0$ AveEi u- termometruK I 3a$ CuO: u- spasm 8l str0Bul er0 pe 6eter MarloHe: 8l /utremur0 =i apoi ;isp0ru$ C0l0tori-; /u /opiii trebuie s0 avem tot timpul o trus0 ;e prim a<utor$ Am.-;oi se Bereau s0 priveas/0 spre u=a b0ii$ O au9eau A ;e=i -u Boarte /lar A /um se v0ita: mai tare sau mai 8-/et: ;up0 /um /re=teau sau ;es/re=teau ;urerile$ I C.Ei a-i au /opiii ;um-eavoastr0K 8-treb0 ;o/torul 4ooley$ G- timp /e s/ria: Beri-;u@se s0 par0 8- ri<orat S/.-; i-trase remar/ase !arababura -ostim0 ;i- /el ;e@al ;oilea ;ormitor mititel ;e l.- 0 austera /amer0 ;e 9i A 8- /are ;e@abia 8-/0pea u- pat suprapus =i u-;e <u/0riile erau 8mpr0=tiate peste totT$ Ale mele su-t mari a/um$ Am trei Bii/e$ I CumK O!: ale -oastre au patru =i opt a-i$ Am.-;ou0 su-t Bete$ I AveEi o amah? I O!: ;a$ 3a$ Cu toat0 ploaia ;e ;imi-eaE0 ea a ;us /opiii la =/oal0$ Au traversat portul =i au luat u- bo-.i, Su- taJi -eautori9at: Bolosit aproape ;e toat0 lumea ;i- timp 8- timpT$ N/oala este l.- 0 Gar;e- Roa;$ 3e /ele mai multe ori ei i-sist0 s0 ple/e si- uri$ Su-t 8- ;epli-0 si ura-E0$ )7

I 3a$ 3esi ur$ Am.-;oi aveau a/um ure/!ile /iulite la /!i-urile Bemeii: /.te u- Bior sur; 8i /utremura$ I Nu BiEi 8- ri<orat: 8l li-i=ti ;o/torul ;up0 o /lip0 ;e =ov0ial0$ ,0 voi trimite me;i/ame-tele A la !otel este o Barma/ie$ 1e voi tre/e 8- /o-tul ;um-eavoastr0$ Revi- ast0@sear0 la ora =ase: =i 8-/er/ s0 Biu /.t se poate ;e pu-/tual$ 3a/0 apare vreo problem0O =i 8i ;0;u o reEet0 -e/ompletat0: atr0 .-;u@i ate-Eia: Ai/i aveEi -um0rul meu ;e teleBo-$ Nu v0 sBiiEi s0@mi teleBo-aEi: ;aK I MulEumes/$ A/um: o-orariul ;um-eavoastr0O I Nu v0 8- ri<iEi ;e asta: ;om-ule MarloHe$ 6rima ;um-eavoastr0 obli aEie este s0 v0 Ba/eEi bi-e S;o/torul 4ooley se uit0 ate-t spre u=0: 8i era team0 s0 ple/eT$ AEi Bost 8- armata ;e us/atK 8l 8-treb0 el$ I Nu: 8- aviaEie$ I A!$ 2ratele meu a Bost u-ul ;i- puEi-ii ale=i$ El a Bost ;obor.t 8-O Se opri$ 2leur MarloHe stri a ;i- baie /u o vo/e sti-s0$ I 3o/toreO aiO ai puteaO te ro O 4ooley se ;use la u=0$ I 3a: ;oam-0 MarloHe$ Ce se 8-t.mpl0K I G-O puteEiO v0 ro O 3es/!ise u=a =i o 8-/!ise ;up0 el$ G- mi/a baie era u- miros reu: ;ul/e@a/ru: ;ar -u@i ;0;u ate-Eie$ I EuO U- -ou spasm o 8-;oi$ I A/um li-i=tiEi@v0: spuse el: /alm.-;@oY 8i puse o m.-0 pe spate =i /ealalt0 pe stoma/: a<ut.-;@o s0 apese pe mu=/!ii ab;omi-ali /are o ;ureau: /u m.i-ile masa u=or =i /u mare pri/epere$ A=a: a=aL 8i i-;i/0 ;o/torul: relaJaEi@v0: -u v0 las eu s0 /0;eEi$ SEl simEi sub ;e ete -o;urile /are se Bormaser0 =i 8i tra-smise /0l;ura =i BorEa luiT$ Su-teEi aproape ;e v.rst0 Bii/ei mele: me9i-a: 8i spuse el$ Am trei BeteY /ea mai mare are ;oi /opii$ A=a: relaJaEi@v0: .-;iEi@v0 ;oar /0 ;urerile au tre/ut =i 8- /ur.-; v0 veEi simEi bi-e =i v0 veEi 8-/0l9iO 4reptat: /rampele ;isp0rur0$ I EuO 3oam-e: ierO iertaEi$

))

4.-0r0 Bemeie /0ut0 sulul ;e !.rtie i ie-i/0: ;ar o apu/ar0 alte /rampe: =i apoi altele$ G- /amera a/eea mi/0 era i-/omo; pe-tru el: ;ar o 8-;rept0 susEi-.-;@o /.t a putut ;e tare /u braEele sale puter-i/e$ 3eo;at0 8l s0 et0 =i pe el o ;urere ;e spate$ I M0O m0 simt bi-e a/um: 9ise ea$ MulEumes/$ El =tia /0 -u se simte bi-e$ Era leoar/0 ;e tra-spiraEie$ Gi =terse su;oa@ rea ;e pe BaE0$ O a<ut0 apoi s0 stea 8- pi/ioare: spri<i-i-;@o: vorbi-;u@i Brumos tot timpul$ O =terse$ H.rtia se pat0 ;e s.- e: iar 8- /loset se ve;eau urme ;e mu/oas0 sa- vi-0 8- apa mur;ar0$ G-/0 -u avea !emora ie: /eea /e@l B0/u s0 r0suBle u=urat$ I O s0 v0 reve-iEi: spuse el$ A=a: a/um staEi o /lip0$ Nu v0 Bie team0L S8i puse m.i-ile 8- /!iuvet0: 8mp0turi repe;e u- prosop us/at 8- lu- ime =i@ l 8-B0ur0 str.-s 8- <urul stoma/ului: 8-;oi-;u@l la /apete$ Cel mai bulu/ru pe-tru ;iaree: /ea mai bu-0 meto;0$ ,0 Ei-e str.-s stoma/ul =i@i Ei-e =i ;e /al;$ Ni bu-i/ul meu a Bost me;i/: 8- armata i-;ia-0: =i <ura /0 e /ea mai bu-0 meto;0T$ O privi ate-t$ Su-teEi o t.-0r0 a;mirabil ;e /ura<oas0$ O s0 v0 Ba/eEi bi-e$ Gata: a tre/utK I 3a$ Ierta$$: iertaEi@m0 /0 amO 3o/torul ;es/!ise u=a$ 6eter MarloHe s0ri s0 ;ea o m.-0 ;e a<utor$ O puser0 8- pat$ Ea se lu- i sleit0 ;e puteri: av.-; pe Bru-te u- Bir ;e p0r u;$ 3o/torul 4ooley 8l ;0;u la o parte =i o privi .-;itor$ I Eu /re;: t.-0r0 ;oam-0: /0 va trebui s0 v0 i-ter-0m pe-tru o 9i sau ;ou0 8-tr@u- spital parti/ular$ I 3aO ;arO I Nu ;u/eEi -i/i o ri<0$ E mai bi-e s0@i ;0m viitorului /opil toate =a-sele: -uK Cu ;oi /opii mi/i a/as0 mai mult v0 /!i-uiEi$ 3ou0 9ile ;e o;i!-0 vor Bi suBi/ie-te$ S,o/ea sa Berm0 8i impresio-0 pe am.-;oi: li-i=ti-;u@iT$ M0 ;u/ s0 iau m0surile -e/esare =i m0 8-tor/ 8-tr@u- sBert ;e or0$ Gl privi pe 6eter MarloHe pe sub spr.-/e-ele sale stuBoaseT$ Sa-atoriul este 8- >oHloo-: a=a /0 -u va trebui s0 Ba/em ;rumul lu- p.-0 8- i-sul0$ MulEi ;i-tre -oi mer em a/olo =i e bu-: /urat =i e/!ipat pe-tru ori/e ur e-E0$ 6oate 8i pre 0tiEi o sa/o=i/0$ SS/rise a;resa =i -um0rul ;e teleBo-T$ A=a: ;om-iE0: revi- 8- /.teva mi-ute$ A=a e /el mai bi-e: apoi -u va trebui s0 v0 8- ri<oraEi 8- privi-Ea /opiilor$ Ntiu /.t ;e reu v@ar Bi /u ei$ Nu v0 Bie team0 ;e -imi/: ;om-ule MarloHe$ ,oi vorbi /u servitorul ;um-eavoastr0

)+

=i@i voi /ere s0 pu-0 ai/i toate lu/rurile 8- or;i-e$ Nu v0 preo/upaEi -i/i ;e ba-i$ Ai/i: 8- Ho- >o- : su-tem Boarte e-ero=i /u oaspeEii -o=tri ti-eri$ Ie=i$ 6eter MarloHe se a=e90 8- pat$ 4rist$ I Sper /0 Betele s@au ;us la =/oal0: 9ise ea$ I 3a: ;esi ur$ A! Sop e o Bat0 bu-0$ I Cum o s0 te ;es/ur/iK I U=or$ ,oi Bi /a %0tr.-a Mam0 Hubbar;$ Nu@i vorba ;e/.t ;e o 9i sau ;ou0$ Se mi=/0 reu: re9em.-;u@se 8-tr@o m.-0 =i privi-; ploaia: =i la apart@ ame-tul /e-u=iu ;i- !otelul ;e vis@a@vis: ;e /are 8i ;esp0rEea o stra;0 8- ust0: /l0;ire pe /are o ura at.t ;e tare pe-tru /0 ;i- /au9a ei -u mai putea privi /erul$ I EuO eu sper s0 -uO s0 -u /oste prea multL spuse ea /u u- las pier;ut$ I Nu te mai .-;i la asta$ 2leur: -e vom ;es/ur/a$ So/ietatea s/riito@ rilor va pl0ti$ I Cre9iK 6arie9 /0 -@o va Ba/e$ 6eter: -u va pl0ti la timp$ S0@i ia ;ra/uL NoiO Su-tem /u ba-ii ;e<a pe Bu-;ul sa/ului$ I 6ot ori/.-; s0 8mprumut ;i- ba-ii /e mi se /uvi- pe a-ul viitor$ I O!: -uL Nu o s0 Ba/em asta: 6eter$ Nu trebuie s@o Ba/em$ Am /o-ve@ -it asupra a/estui lu/ru$ AltBel vom Bi ;i- -ou 8- !esuiEi$ ,a ap0rea /eva /are s0 -e salve9e: spuse ea 8-/re90toare$ 1u-a viitoare: 9iua ;e 1' va /0@ ;ea 8-tr@o vi-eri =i asta -e@a a;us tot;eau-a -oro/$ Roma-ul lui ap0ruse 8-tr@o 9i ;e 1' =i Busese 8-s/ris pe lista /elor mai /0utate /0rEi tot 8- 9iua ;e 1'$ G- urm0 /u trei a-i: /.-; am.-;oi erau pe ea-t0 /u ba-ii: 8-tr@o alt0 9i ;e 1' 8-/!eiase /o-tra/tul pe-tru u- s/e-ariu /i-emato raBi/: =i astBel o s/oseser0 la lima-$ 6rima sa -umire ;e re i9or se /o-Birmase 8- 9iua ;e 1': 8- aprilie: /u u- a- 8- urm0$ ,i-eri 1' Busese 9iua 8- /are u-ul ;i- stu;iourile ;e la HollyHoo; 8i /ump0rase ;repturile ;e autor pe-tru Bilmul B0/ut ;up0 roma-ul s0u: pl0ti-;u@i 1)&$### ;e ;olari$ A e-tul a luat 1#[: iar /eea /e i@a r0mas: MarloHe a 8mp0rEit /a s0 le a<u- 0 /i-/i a-i$ %a-ii Bamiliei pe /i-/i a-iY 2)$### pe a-$ SuBi/ie-t ;a/0@i vor /!eltui /u ri<0: pe-tru =/oal0 =i 8- ri<ire me;i/al0: pe-tru ;iBe@ rite taJe: pe-tru ma=i-0 =i alte pl0Ei A /i-/i a-i mi-u-aEi liberi ;e toate ri<ile /oti;ie-e$ Ni B0r0 s0 Bie -evoit s0 a//epte o Bu-/Eie ;e /oor;o-are a elabor0rii ;e s/e-arii: put.-; astBel s0 vi-0 8- Ho- >o- pe-tru u- a-: )&

liber s0 se o/upe ;e o a ;oua /arte$ O!: 3oam-e: 8=i 9ise 6eter MarloHe: Bul erat ;eo;at0 ;e u- .-;$ 3up0 /e ;ra/u umbluK Ce ;ra/u Ba/ ai/iK I Hristoase: se lame-t0 el: ;a/0 -u a= Bi i-sistat s0 mer em la re/ep@ Eie: -u s@ar Bi 8-t.mplat -imi/$ I Joss, ea s/!iE0 u- 9.mbet$ Joss, 6eter$ A;u@Ei ami-te /eO /e@mi spui tot;eau-a$ Joss. Nu e ;e/.t <oss, 6eter$ O!: 3oam-e m0 simt 8- ro9i@ tor$ 4 Ora &0.0&. Orla-;a Ramos ;es/!ise u=a apartame-tului =i 8=i puse umbrela pli-0 ;e ap0 8-tr@u- suport$ I I-tr0: 1i-/: 9ise ea ra;ioas0. 4inha #asa e 1ossa #asa. Casa mea e =i a ta$ I C!iar a=aK 9.mbi %artlett$ I Ei =i tuL r.se Orla-;a =i@i =opti tai-i/: Asta r0m.-e ;e v09ut$ Nu@i ;e/.t u- ve/!i obi/ei portu !e9O s0@Ei oBeri /asa oaspeEilor$ G=i s/oase impermeabilul lu/ios: Boarte mo;er-$ G- vestibul: el B0/u a/ela=i lu/ru /u tre-/iul lui pli- ;e ap0$ I Stai: las0@m0 s0 Ei@l a 0E eu: se repe9i ea$ Nu@Ei Ba/e probleme /0 e u;: o s0 =tear 0 me-a<era$ Hai: i-tr0$ Remar/0 ime;iat /u /.t bu- ust era mobilat0 /amera ;e 9i: /.t era ;e /urat0: Bemi-i-0 =i primitoare$ Ea 8-/!ise u=a =i 8i puse !ai-a 8- /uier$ 1i-/ se ;use spre u=a /are ;0;ea 8-tr@u- bal/o- mi/$ Apartame-tul se 0sea la eta<ul opt 8- blo/ul Rose Court: ;e pe >oteHall Roa;$ I G-tot;eau-a e ploaia a=a ;e -0pras-i/0 ai/iK 8-treb0 el$ I G- timpul u-ui taiBu- a;ev0rat e mult mai r0u$ 6re/ipitaEiile a<u- la mulEi litri pe u-itate ;e m0sur0$ Atu-/i se pro;u/ alu-e/0ri ;e tere-: iar 9o-ele re/olo-i9ate su-t pra/ti/ m0turate$ 1i-/ privea ;e la 8-0lEime pri- plaBo-ul ;e -ori 8-tu-e/aEi$ Nu ve;ea /i-e =tie /e ;i- /au9a ;ealurilor 8-alte: ;oar =oseaua =erpuitoare t0iat0 8pov.r-i=ul mu-telui$ 3i- timp 8- timp reu=ea s0 va;0 pe-tru o /lip0 8;ep0rtare /erul =i E0rmul$

)P

I 6ar/0 am Bi 8- avio-: Orla-;a$ G- -opEile se-i-e =i 8-miresmate tre@ buie s0 Bie mi-u-at$ I 3a: a=a este$ Gmi pla/e Boarte mult$ 6oEi ve;ea tot >oHloo-@ul$ G-ai-te ;e a se Bi /o-struit 4ur-ul Si-/lair (: blo/ul a/ela ;rept 8- BaE0 A am avut /ea mai Brumoas0 priveli=te ;i- Ho- >o- $ Ntiai /0 4ur-ul Si-/lair este proprietatea /ompa-iei )r-an? Cre; /0 Ia- 3u-ross a a<utat la /o-struirea lui mai mult pe-tru a@l s./.i pe Xuilla-: /are are u- aparta@ me-t ai/iO sau /el puEi- 8l avea atu-/i$ I I@a luat priveli=tea$ I A ;istrus@o ;e@a ;reptul$ I E u- ase;iu /am /ostisitor$ ( Nu$ Ambele blo/uri su-t eJtrem ;e re-tabile$ Xuilla- 8mi spu-ea /0 ori/e /o-stru/Eie 8- Ho- >o- se amorti9ea90 8- trei a-i$ Ori/are$ I-ves@ tiEiile imobiliare su-t /ele mai bu-e$ 6oEi Ba/eO 6oEi s0@Ei m0re=ti averea ;a/0 ;ore=ti: r.se ea$ I 3a/0 a= r0m.-e ai/i: u-;e ar trebui s0 stauK I Ai/i: la mi<lo/ul pa-tei$ Mai sus: spre 6is/: e tot;eau-a ume9eal0: pereEii su-t ume9i =i peste tot se 8-ti-;e mu/e aiul$ G=i s/oase bati/ul =i 8=i /l0ti-0 /apul pe-tru a@=i l0sa liber p0rul: se a=e90 apoi pe braEul u-ui s/au-: privi-;u@l ;i- spate =i a=tept.-; /u r0b;are s0 se 8-toar/0$ I 3e /.t timp lo/uie=ti ai/iK 8-treb0 el$ I 3e /i-/i: aproape =ase a-i$ 3e /.-; s@a /o-struit blo/ul$ Se 8-toarse =i se spri<i-i ;e u=0$ ( E sple-;i;: spuse el$ 3a- =i tu e=ti a;orabil0$ I MulEumes/: ;om-ul este prea amabil$ ,rei o /aBeaK I 4e ro : =i 1i-/ %artlett 8=i tre/u m.-a pri- p0r: 8- vreme /e privirea 8i r0mase pe o pi/tur0 8- ulei$ I A/esta e u- Xua-/eK I 3a$ Mi l@a ;0ruit Xuilla-$ ,rei BiltruK I 3a$ 20r0 lapte: te ro $ Mi@a= Bi ;orit s0 =tiu mai multe ;espre pi/tu@ r0O Era ata s0 a;au e: Casey =tie$ 3ar se opri: privi-;@o /um ;es/!i;ea u-a ;i- u=i$ %u/0t0ria era mare: mo;er-0 =i bi-e e/!ipat0 /u aparatur0$ I E /a ;i- revista Casa 2i +r'ina, remar/0 el$

)"

I Asta se ;atore=te eJ/lusiv lui Xuilla-$ Gi pla/e s0 m0-.-/e =i s0 0teas/0$ 4ot pla-ul e /o-/eput ;e el: restulO restul 8mi aparEi-e: ;e=i el m@a 8-v0Eat /e poate Bi mai ;e valoare ;i- lu/rurile ;e u- ust 8-;oiel-i/$ I GEi pare r0u /@ai rupt le 0tura /u elK I Ni ;a =i -u$ Joss, karma. ElO totul -@a Bost ;e/.t <oss. ,e-ise tim@ pul S/ump0tarea /u /are vorbea 8l impresio-0T$ Nu putea s0 ;ure9e$ 3elo/$ Nu ai/i Sel observ0 /0 pe-tru /.teva /lipe o /upri-se tristeEea: ;ar o alu- 0: B0/.-;u@=i ;e lu/ru /u /aBetiera str0lu/itoare$ 4oate raBturile erau /urate /a la/rimaT$ Xuilla-: /o-ti-u0 ea: avea ma-ia /ur0Ee-iei: mulEumes/ lui 3um@ -e9eu /0 mi@a tra-smis a/east0 /alitate$ 2emeia mea ;e servi/iu: A! 2at: m0 s/oate ;i- mi-Ei$ I 1o/uie=te ai/iK I O!: ;esi ur$ A/um e ;up0 /ump0r0turi A /amera ei este la /ap0tul /ori;orului$ Uit0@te pri- /as0: ;a/0 vrei$ 1ipses/ ;oar u- mi-ut$ 6li- ;e /urio9itate: 8-/epu s0 eJami-e9e apartame-tul$ O suBra erie Brumoas0 /u o mas0 rotu-;0 pe-tru opt persoa-e$ 3ormitorul era 9u r0vit alb =i ro9: lumi-os =i aerisit: /u ;raperii moi ro9: pri-se ;e tava-: /are /0;eau 8- <urul u-ui pat ime-s /u bal;a/!i-$ 2lori ara-<ate /u ;eli/ateEe$ O /amer0 ;e baie mo;er-0: 8- Baia-E0: B0r0 /usur: /u prosoape asortate la /uloarea b0ii$ U- alt ;ormitor /u /0rEi: teleBo-: ra;io =i u- pat mai mi/: =i a/esta /urat =i ;i/!isit$ A l0sat@o ;e /0ruE0 pe Casey: 8=i 9ise el: ami-ti-;u@ =i ;e !arababura /e ;om-ea 8- /0suEa ei ;i- /0r0mi;0 ro=ie: ;i- /a-io-ul ;e la 1o- A- eles: /u /0rEi: peste tot: /u r0tarul: teleBoa-ele: multipli/a@ toarele =i ma=i-ile ;e s/ris ele/tri/e$ 4ulburat ;e a/este .-;uri =i ;e Belul 8- /are B0/use automat /omparaEie 8-tre ele: se 8-toarse spre bu/0t0rie: tre/.-; tiptil pri- /amera Bemeii ;e servi/iu$ Orla-;a era /o-/e-trat0 la /aBetiera ei: B0r0 s0@=i ;ea seama /0 era privit0$ 1ui 1i-/ 8i pl0/ea s@o priveas/0$ 3imi-eaE0 ;evreme 8i teleBo-ase: Boarte 8- ri<orat: tre9i-;@o: ;ori-; s0@i reami-teas/0 s0 se ;u/0 la u- me;i/: pe-tru ori/e eve-tualitate$ G- !0rm0laia ;e /u sear0: 8- mome-tul 8- /are Casey =i 3u-ross ie=iser0 ;iap0: ea ple/ase a/as0$ I O!: mulEumes/: 1i-/: /.t ;e ate-t ;i- partea ta s0@mi teleBo-e9iL Nu: m0 simt bi-e: se r0bi ea s0@i r0spu-;0: Beri/it0$ Cel puEi- a/um m0 simt bi-e$ 3ar tuK Casey e bi-e =i eaK O!: -u am /uvi-te s0 v0 mulEumes/: am Bost 8- ro9it0O 4u mi@ai salvat viaEa: tu =i CaseyO

+#

Au ;is/utat la teleBo- bi-e ;ispu=i: ea promiE.-;u@i /0 se va ;u/e ori/um la me;i/: pe-tru /a ;up0 a/eea s@o 8-trebe ;a/0 vrea s0 ia mi/ul ;e<u- /u el$ A a//eptat pe lo/$ S@au ;us pe ;ealul Ho- >o- ului: 8-/.-taEi ;e ploaia tore-Eial0 =i ;e temperatura Boarte pl0/ut0$ Au luat mi/ul ;e<usus pe Ma-;ari-Y ou0 %e-e;i/t: p.i-e pr0<it0 =i /aBea: simEi-;u@se a;mi@ rabil$ Orla-;a era str0lu/itoare =i avea -umai /uvi-te ;e mare apre/iere la a;resa lui =i a lui Casey$ I Cre;eam /0 o s0 mor$ Ntiam /0 o s0 m0 8-e/: 1i-/: ;ar eram prea 8-sp0im.-tat0 /a s0 mai pot Eipa$ 3a/0 -@aEi Bi a/Eio-at at.t ;e repe;e -@a= mai BiO 8- mome-tul 8- /are am a<u-s sub ap0: s/umpa ;e Casey a =i Bost l.- 0 mi-e =i am Bost ;i- -ou 8- viaE0 =i 8- si ura-E0$ A Bost /el mai pl0/ut mi/ ;e<u- pe /are 8l luase el vreo;at0$ Orla-;a l@a servit: /u esturi Bire=ti: servi-;u@i p.i-e pr0<it0: tur-.-;u@i /aBea B0r0 /a el s0@i /ear0: ri;i/.-;u@i ;e <os =ervetul /.-; 8i /0;ea: aru-/.-;u@i vorbe Bru@ moase: 8-;r09-eaE0 =i Bemi-i-0: B0/.-;u@l s0 se simt0 b0rbat a;ev0rat: puter-i/$ S@a 8-ti-s apoi spre el: pu-.-; pe braEul lui m.-a ei /u ;e ete lu- i =i u- !ii ;es0v.r=ite: iar se-9aEia a/elei ati- eri mai st0ruia 8-/0$ Apoi a /o-;us@o a/as0: ispiti-;@o s0@l i-vite 8- apartame-tul ei: iar a/um se aBla ai/i: privi-;@o /um robotea 8- bu/0t0rie$ Gmbr0/at0 /u o Bust0 ;e m0ta@ se =i /i9me ;e /au/iu/: blu90 u=oar0 str.-s0 pe talia ei subEire: sorbi-;@o ;i- o/!i ;e sus p.-0 <os$ Isuse: 8=i spuse el: mai bi-e s0 m0 p09es/$ I O!: -u te@am v09ut: 1i-/$ 6e-tru u- b0rbat ;e 8-0lEimea ta mer i /a o pisi/0$ I Iart0@m0L I Nu te s/u9a: 1i-/L aburul =uiera ;i- /e 8- /e mai tare: mi/i stropi 8-/epur0 s0 /ur 0 8- /e=ti$ S0@Ei stor/ l0m.ieK I MulEumes/$ 3ar tuK I Nu$ Eu preBer /apu/i-o$ G-/0l9i laptele$ Nuieratul a/ela era pl0/ut: iar mirosul ;e /aBea eJ/ele-t$ 3use apoi tava la lo/ul u-;e serveau mi/ul ;e<u-$ 1i- uriEe ;e ar i-t =i porEela- ;e bu-0 /alitate$ Am.-;oi simEeau te-siu-ea ;i- /amer0: ;ar se preB0/eau /0 -u o ba 0 8- seam0$ %artlett 8=i b0u /aBeaua$ I E mi-u-at0: Orla-;aL Cea mai bu-0 /aBea pe /are am b0ut@o vreo;at0$ 3ar e /eva ;eosebit 8- ea$ I E ameste/at0 /u =o/olat0$ I GEi pla/e s0 0te=tiK +1

I O!: ;aL 2oarte mult$ Xuilla- spu-ea /0 su-t o bu-0 elev0$ Gmi pla/e s0 m0 o/up ;e ospo;0rie =i s0 or a-i9e9 petre/eri: iar Xuilla- tot;eau-aO Spe BaE0 8i ap0ru o 8-/ru-tare ;is/ret0$ Gl privi 8- o/!iT$ Mi se pare /0 l@am pome-it ;e prea multe ori$ Iart0@m0: ;ar e u- obi/ei reBleJ$ A Bost primul b0rbat 8- viaEa mea A si- urul b0rbat A Ba/e parte ;i- mi-e =i asta -u se poate uita$ I Nu trebuie s0 te eJpli/i: Orla-;a: eu 8-EeO I Ntiu: ;ar vreau s@o Ba/$ N@am priete-i a;ev0raEi: -@am vorbit -i/io@ ;at0 /u -ime-i ;espre el: -@am vrut: ;ar ori/umO ori/um: m0 simt bi-e Bii-; /u ti-e =iO Su- 9.mbet lar 8i lumi-0 brus/ BaEaT$ Si urL UitasemL A/um r0spu-9i ;e mi-eL r.se =i b0tu ;i- palmele sale mi/uEe$ I Ce vrei s0 spuiK I 3up0 obi/eiul /!i-e9 tu ai tulburat <oss@ul$ O!: ;a$ 4e@ai ameste/at 8- treburile 9eilor$ 4u mi@ai salvat viaEa: pe-tru /0 B0r0 ti-e a= Bi murit: 8mo; si ur: asta ;epi-;ea ;e 9ei$ Ni pe-tru /0 tu te@ai ameste/at 8- treaba asta: ai preluat respo-sabilitatea lor: astBel 8-/.t va trebui s0@mi porEi ;e ri<0 toat0 viaEaL Este u- bu- =i 8-Eelept obi/ei /!i-e9L S8i <u/au o/!ii 8/ap: iar el -u v09use -i/io;at0 -i=te o/!i /0prui at.t ;e limpe9i sau o BaE0 /are s0 ra;ie9e at.ta pl0/ereT$ 4oat0 viaEa: repet0 Orla-;a$ I S@a B0/utL au r.s am.-;oi: =i bu/uria ei Bre-eti/0 8l e-tu9iasm0$ I %i-eL 9ise ea: apoi ;eve-i /eva mai serioas0 =i 8i puse m.-a pe braE$ Am lumit: 1i-/$ E=ti at.t ;e ala-t A -u su-t obi=-uit0 /u o aseme-ea amabilitate$ 4e elibere9 8- mo; oBi/ial A <um0tatea mea ;e /!i-e9oai/0 te eliberea90$ I 6oate -u vreau s0 Biu eliberat$ ,09u /um o/!ii ei se m0res/ ;i-tr@o;at0$ SimEi /eva ap0s0tor 8- piept =i i-ima a//eler.-;u@=i ritmul$ 6arBumul ei 8l tortura$ 2orEa ;e atra/Eie se ampliBi/0 brus/: la am.-;oi$ 1i-/ 8-ti-se m.-a =i 8i ati-se p0rul: at.t ;e m0t0sos =i Bi- =i se-9ual$ A Bost prima apropiere$ 6rima m.- .iere$ Gi str0@ b0tu u- Bior =i apoi se s0rutar0$ Gi simEi bu9ele ume;e: B0r0 ru<Y savur0 mireasma lor pur0 =i pl0/ut0$ Starea ;e eJ/itaEie /res/u: m.-a o por-i spre s.-ii ei: simEi-;u@i /0l;ura /are str0b0tea pri- m0tase$ 3i- -ou o tre/ur0 Biori: ea 8-/er/0 timi; s0 se ;espri-;0 ;i- 8mbr0Ei=are: ;ar el o str.-se /u putere$ I-ima i se 9b0tea 8- timp /e o m.- .ia$ Apoi m.i-ile ei se oprir0 pe pieptul lui: pip0i-;u@l pe-tru o /lip0: str.- .-;u@l 8- braEe$ G=i ;ep0rt0 ura:

+2

st.-; 8-s0 lipit0 ;e el: re/0p0t.-;u@=i r0suBlarea: iar i-ima /o-ti-u0 s0@i bat0 /u putere$ Ni el era la Bel ;e ameEit$ I 1i-/O tuO I M0 simt a=a ;e bi-e: =opti el: 8-l0-Eui-;@o /u braEele$ Se aple/0 s@o mai s0rute o ;at0: ;ar ea se opuse$ I Stai 1i-/O mai 8-t.iO I Mai 8-t.i s0rutul =i apoi stauL Ea r.se$ EmoEia tre/use$ G=i aru-/0 u- blestem pe-tru re=eala pe /are o B0/use: l0s.-;u@se pra;0 -e8-Br.-atei sale ;ori-Ee$ Mome-tul /riti/ ;isp0@ ru =i ;i- -ou Bie/are era la lo/ul lui$ G-/epu s0@l /upri-;0 m.-ia: ;ar: 8-ai-te ;e a pu-e st0p.-ire pe el: ea 8l s0rut0 p0tima=$ Sup0rarea lui ;isp0ru brus/$ Gi r0mase ;oar 8-Bl0/0rarea$ I E=ti prea puter-i/ pe-tru mi-e: 1i-/: spuse ea: /u vo/ea u=or r0 u@ =it0: Ei-.-;u@l /u braEele ;e .t: 8-s0 8-/or;at0 /a u- ar/$ E=ti prea puter-i/: prea atr0 0tor =i prea ;r0 uE: =i@Ei ;atore9 /u a;ev0rat viaEa S/u m.-a@i ;eli/at0 8l m.- .ia pe .t: iar 1i-/ simEi /um se 8-Bioar0 /.-; 8l prive=teT$ Mai 8-t.i s0 vorbim: propuse ea: 8-;ep0rt.-;u@se puEi- ;e el: mai t.r9iu poate -e vom mai s0ruta$ I %u-$ Se aple/0 brus/ spre ea: am.-;oi erau a/um 8-tr@o bu-0 ;ispo9iEie: ea 8i puse 8-s0 ;e etele pe bu9e: 8mpie;i/.-;u@l s@o s0rute$ I 3om-ule %artlettL 4oEi ameri/a-ii su-t /a ;um-eataK I Nu: r0spu-se el rapi;$ Ea -u se l0s0 8-s0 am0 it0$ I 3a: =tiu: B0/u ea pe u- to- serios$ Ntiu$ 3espre asta am vrut s0@Ei vorbes/$ Mai vrei /aBeaK I 3a: 9ise el: sorbi-;@o ;i- o/!i =i 8-treb.-;u@se /um s0 a/Eio-e9e: pe-tru /0 o ;orea -espus: Busese /u totul Bas/i-at ;e lumea a/eea -e/u-os@ /ut0: ;e Orla-;a$ Ea 8i tur-0 /u ri<0 /aBeaua$ Avea a/ela=i ust bu- /a =i prima$ A/um 8-s0 era si ur pe el: ;e=i ;ori-Ea -u@l p0r0sise$ I S0 mer em 8- /amera ;e 9i: propuse ea$ GEi a;u/ eu /ea=/a$ Se ri;i/0: Ei-.-;@o ;up0 mi<lo/$ Ea -u obie/t0$ SimEi /0 =i ei 8i pl0/ea s0@l aib0 aproape$ Se a=e90 8-tr@u-ul ;i- Botoliile a/elea /o-Bortabile$ I Stai ai/i: l.- 0 mi-e: 9ise el: lu.-;@o u=or ;e braE$ 4e ro $

+'

I Mai t.r9iu: 8-t.i vreau s0 ;is/ut0m S9.mbi: puEi- ru=i-at0: =i se a=e90 pe soBaua ;i- BaEa lui: tapiEat0 /u /atiBea albastru 8-/!is: asortat0 /u u- /ovor /!i-e9es/ ;e pe par/!etul lu/iosT$ 1i-/: /o-ti-u0 ea: ;e@abia te@ am /u-os/ut ;e /.teva 9ile =i euO eu -u su-t o Bemeie ;e moravuri u=oare Sspu-.-; asta: Orla-;a se 8-ro=iT$ Re ret: ;ar -u su-t$ Xuilla- a Bost primul =i si- urul =i -u ;ores/ o simpl0 ave-tur0$ Nu ;ores/ o ave-tur0 p0tima=0 sau ami/al0 =i apoi u- a;io ru=i-os sau ;ureros$ Am 8-v0Eat s0 tr0ies/ B0r0 ;ra oste: -u mai re9ist s0 mai tre/ pri- /e@am tre/ut$ 1@am iubit pe Xuilla-: -i/i eu -u mai =tiu /.t ;e mult$ Aveam =aptespre9e/e a-i /.-; -oiO /.-; am 8-/eput: iar a/um am ;ou09e/i =i /i-/i$ Ne@am ;esp0rEit ;e aproape trei a-i$ 4otul s@a termi-at a/um trei a-i =i -u@l mai iubes/$ Nu iubes/ pe -ime@ -i$ Gmi pare r0u: ;ar -u su-t o Bemeie ;e moravuri u=oare$ I Ni/io;at0 -@am /re9ut a=a /eva: 9ise el$ 1a -aiba: ;ar /e /re9i /0 su-t euK ;e=i 8- suBletul lui =tia /0 mi-te =i 8=i blestem0 !i-io-ul$ I Eu /re; /0 e=ti u- om bu-: r0spu-se ea ime;iat: si-/er: ;ar 8- Asia o Bat0: ori/are Bat0 se l0mure=te repe;e /0 b0rbaEii ;ores/ s0 se /ul/e /u ea =i 8-tr@a;ev0r toEi asta vor$ Re ret: 1i-/: eu -u su-t ;i-tre a/elea /0rora le pla/e amorul a//i;e-tal$ 6oate voi a<u- e =i a/olo 8-tr@o 9i: ;ar -u a/um$ 3a: su-t eurasiati/0: ;ar -u su-tO =tii /e vreau s0 spu-K I Evi;e-t: o asi ur0 el: s/0p.-;u@i B0r0 s0 vrea: spui /0 e=ti i-a/@ /esibil0$ Gi ;isp0ru 9.mbetul =i r0mase privi-;u@l$ 4risteEea ei 8l B0/u s0 se 8-Bi@ oare$ I 3a: murmur0 ea: ri;i/.-;u@se 8-/et: aproape /u la/rimi 8- o/!i$ 3a: /re; /0 su-t ;e Bapt: ;i-/olo ;e bi-e =i ;e r0u$ I Hristoase: Orla-;aL se ;use spre ea =i o lu0 8- braEe$ N@am vrut s0 spu- -imi/ r0u$ I 1i-/: -u 8-/er/ s0 s./.i pe -ime-i sau s0 lumes/ sau s0 Biu ;iBO I G-Eele $ Ce ;ra/u: -u su-t u- /opil =i -i/i omul /are s0 BorEe9e lu@ /rurileO I O!: m0 bu/ur tare mult$ 6e-tru mome-tO: privi spre el: iar i-o/e-@ Ea ei 8l topi$ Nu e=ti sup0rat pe mi-e: 1i-/K ,reau s0 spu- /0 euO -u eu am Ei-ut s0 vii la mi-e: 8- realitate tu ai i-sistat s0 ur/i$ I Ntiu: repli/0 el$ O Ei-ea 8- braEe: .-;i-;u@se: A/esta@i a;ev0rul: ;up0 /um a;ev0rat este /0 te ;ores/ a/um =i -u =tiu /e e=ti: /i-e e=ti: ;ar te ;ores/$ Ce vreau +7

;e la ti-eK Ce vreau 8- realitateK ,reauO ,reau o mi-u-eK Sau ;oar o parte-er0 ;e patK E=ti mi-u-ea pe /are o /aut ;e@o viaE0 sau -umai o Beme@ ie 8- plusK Ce 8-sem-i tu pe-tru mi-e =i /e 8-seam-0 CaseyK GEi m0sor Bemi-itatea ;up0 Bi-eEea pielii taleK A;u@Ei ami-te /e Ei@a spus Casey o ;at0: D3ra ostea se /ompu-e ;i- multe lu/ruri: 1i-/: seJul este -umai o parte a iubirii$ Numai u-a$ G.-;e=te@te la toate /elelalte p0rEi$ Ju;e/0 o Bemeie ;up0 iubirea ei: ;e a/or;: ;ar /aut0: s0 =i 8-Eele i /e este o BemeieF$ C0l;ura ei 8-s0 8i p0tru-;ea 8- trup: iar obra9ul ei st0tea lipit ;e pieptul lui =i ;i- -ou 8i erau st.r-ite simEurile$ O s0rut0 pe .t: -evoi-; s0@=i 8-Br.- 0 ;ori-Ea p0tima=0$ I Ce e=ti tu ;e Bapt: Orla-;aK I Su-tO -u pot s0@Ei spu- ;e/.t /eea /e -u su-t: =opti /u vo/ea ei ;eli/at0$ Nu su-t o pis0loa 0$ Nu vreau s0 /re9i /0 8-/er/ s0 te =i/a-e9$ Gmi pla/i: 8mi pla/i Boarte mult: ;ar eu -u su-t oO -u su-t Bemeie ;e o -oapte$ I Ntiu$ Isuse: /i-e Ei@a b0 at i;eea asta 8- /apK 8i v09u o/!ii lu/i-; =i a;0u 0: 20r0 la/rimi$ 20r0 -i/i o la/rim0: O$>$K I 3a Sse ;use s0@=i /aute e-tuEa: s/oase o batist0 =i 8=i =terse o/!iiT$ Ayeeyah, m0 port /a o =/ol0riE0 sau /a o vestal0$ Iart0@m0: ;ar totul a ve-it prea ;i-tr@o;at0 =i -@am Bost pre 0tit0 pe-truO SimEeam /0 m0 pier; Si-spir0 a;.-/T$ 3eplorabile s/u9e$ I Nu su-t primite: r.se el$ I MulEumes/ lui 3um-e9euL S8l privi /u ate-EieT$ 3e Bapt: 1i-/: ;e obi/ei m0 ;es/ur/ /u ori/e Bel ;e b0rbaEi A /u /ei puter-i/i: /u /ei bl.-9i sau /u /ei =me/!eri: /!iar =i /u /ei Boarte =me/!eri A B0r0 prea mult0 b0taie ;e /ap$ Cre; /0 m@am lovit ;e tot Belul ;e situaEii /u /are o Bat0 se poate /o-Bru-ta =i 8-tot;eau-a am Bolosit i-sti-/tiv -i=te =iretli/uri /u /are i@am p0/0lit to/mai /.-; se pre 0teau s0 m0 ata/e$ 3ar /u ti-e$$$ Se9it0T: iart0@ m0: ;ar ori/e b0rbat 8-t.l-es/ se /omport0 aproape la Bel$ I Ni asta -u e bi-eK Nu e vorba ;e asta$ E pe-ibil s0 i-tri 8-tr@o /amer0 sau 8-tr@u- restau@ ra-t =i s0 simEi privirile a/elea la/ome$ Nu =tiu /um s@ar simEi b0rbaEii 8aseme-ea situaEii$ 4u e=ti t.-0r =i Brumos$ Ce@ai Ba/e ;a/0 te@ar privi Bemeile 8- Belul a/esta oriu-;e te@ai ;u/eK Spu-e@mi: /.-; ai tre/ut a9i ;imi-eaE0 pri- !olul !otelului 0i#)oria an' Alber) ai v09ut toate Bemeile: ;e toate v.rstele: ;e la bu-i/e /u ;i-Ei Bal=i: !arpii /u peru/0: p.-0 la /ele rase: ur.te: vul are: toate privi-;u@te B0r0 <e-0 /u o/!i poBti/io=i: ;e9br0@ +)

/.-;u@te 8- mi-te$ G-/er/.-; B0Ei= s0 se apropie ;e ti-e: 8-/er/.-; s0 te ;e9mier;e pe spate: /u o/!ii aEi-tiEi la pieptul t0u sau la or a-ul t0u seJual: /ele mai multe ;i-tre ele ;e@abia suBl.-;: tra-spirate =i mirosi-; s/.rbos: ;ar 8-/!ipui-;u@=i /0 e=ti 8- pat /u ele: =i /0 te ;e9l0-Eui s0 le pro;u/i /ele mai i-time pl0/eri$ I 3a: -u mi@ar pla/e ;elo/$ C.-; -e@am /u-os/ut: Casey 8mi spu-ea a/ela=i lu/ru: ;ar /u alte /uvi-te$ G-Eele /e vrei s0 spui: Orla-;a$ Cel puEipot s0@mi ima i-e9$ 3ar a=a@i B0/ut0 lumea$ I 3a: ;ar u-eori e@- ro9itor$ Nu: -@a= vrea s0 Biu b0rbat$ 1i-/: su-t Beri/it0 /0 su-t Bemeie$ 3ar u-eori e 8-tr@a;ev0r ;e@a ;reptul 8- ro9itor s0 =tii /0 e=ti tratat0 ;oar /a u- re/epta/ul /are poate Bi /ump0rat iar ;up0 tot /e se 8-t.mpl0: s0 spui mulEumes/ Boarte mult u-ui b0tr.- r0sa- ;esBr.-at /are ;e@abia mai respir0 =i s0 a//epEi o !.rtie ;e ;ou09e/i ;e ;olari: pe-tru /a apoi s0 ;ispar0 8- -oapte /a u- !oE$ I Cum ;e am a<u-s -oi s0 -e pl.- em ;e toate asteaK se 8-/ru-t0 1i-/$ I 6e-tru /0 m@ai s0rutat: r0spu-se ea r.9.-;$ El 9.mbi: bu/uros /0 erau ;i- -ou am.-;oi bi-e ;ispu=i$ I A=a eL 6oate /0 am meritat le/Eia: su-t vi-ovat$ Ni@a/um /um st0m /u s0rutul promisO El 8-s0 -u se mi=/0 ;i- lo/$ 4ato-a tere-ul$ S@a /reat o -ou0 problem0: se .-;i el$ E /lar: vreau s@oO /um i@a spus eaK S@o Boloses/ ;rept per-0O 3a: /o-ti-ui s@o ;ores/: /!iar mai mult ;e/.t 8-ai-te$ 3ar a/um lu/rurile s@ au s/!imbat$ Ju/0m u- alt <o/$ Ni/i -u =tiu ;a/0 vreau s0 iau parte la el$ Re ulile s@au s/!imbat$ G-ai-te era simplu$ A/um: poate: este =i mai sim@ plu$ I E=ti Brumoas0$ Qi@am mai spus /0 e=ti Brumoas0K i-sist0 el: evit.-; s0 mai a;u/0 vorba ;espre povestea a/eea ;e /are -u vroia s0 mai au;0$ I 4o/mai vroiam s0 vorbes/ ;espre s0rutul a/ela$ ,e9i 1i-/: a;ev0rul este /0 -@am Bost pre 0tit0: s0 Biu si-/er0: pe-tru Belul 8- /areO am Bost /ople=it0: /re; /0 0sta@i /uv.-tul$ I Asta e bi-e sau e r0uK I Ni u-a =i alta S9.mbetul 8i B0/u /.teva ri;uri 8- <urul o/!ilorT$ 3a: /o-ti-u0 ea: /ople=it0 ;e propria@mi ;ori-E0$ 3um-eata e=ti alt/eva: ;om@ -ule %artlett: =i asta e: ;i- -ou: Boarte r0u sau Boarte bi-e$ MieO mie mi@a pl0/ut /um m@ai s0rutat$ ++

I Ni mie mi@a pl0/ut /um m@ai s0rutat S8i 9.mbi ;i- -ou: puEi- BorEatT$ 6oEi s0@mi spui 1i-/$ I Ni/io;at0 -u am Bost st0p.-it0 ;e o aseme-ea ;ori-E0 =i -u am Bost at.t ;e /ople=it0: B0/u /a ;up0 o pau90: =i ;e a/eea am Bost a=a ;e 8-sp0i@ m.-tat0$ I Nu trebuie s0 te sperii: 9ise el =i se 8-treb0 /e are ;e B0/ut: i-sti-/tul 8i spu-ea s0 ple/e: a/ela=i i-sti-/t 8i spu-ea s0 stea: raEiu-ea 8i /erea s0 -u Ba/0 -imi/ =i s0 a=tepte: au9ea /um 8i bate i-ima =i /um ples/0ie 8- eamuri ploaia$ Ar Bi mai bi-e s0 ple/: 8-/er/0 el s0 se !ot0ras/0$ Orla-;a: /re; /0 e mom$$ I Nu vrei s0 st0m puEi- ;e vorb0K Numai puEi-K 8l 8-treb0 ea: simEi-@ ;u@i =ov0iala$ I Si ur: si ur$ %i-e8-Eeles$ G=i ;0;u la o parte p0rul ;e pe BaE0$ I ,roiam s0@Ei vorbes/ ;espre mi-e$ Xuilla- a Bost =eBul tat0lui meu la S!a- !ai =i mi se p0rea /0@l =tiu ;e@o viaE0$ 1@a a<utat pe tata s0 m0 Ei-0 la stu;ii: 8-;eosebi 8- Statele U-ite: =i s@a purtat tot;eau-a Boarte ;r0 uE /u mi-e =i Bamilia mea A am patru surori =i u- Brate: iar eu su-t /ea mai mare: toEi /eilalEi su-t a/um 8- 6ortu alia$ C.-; am reve-it la S!a- !ai ;e la Sa2ra-/is/o: ;up0 absolvire: aveam =aptespre9e/e: aproape optspre9e/e a-iO Era u- b0rbat pl0/ut: a=a mi se p0rea mie /el puEi-: ;e=i u-eori era Boarte aspru$ I Cum a=aK I El /re;e 8- ;reptul la r09bu-are: a/ea r09bu-are la /are u- b0rbat are ;reptul ;a/0 este b0rbat$ Xuilla- este u- a;ev0rat b0rbat$ A Bost tot@ ;eau-a bu- /u mi-e$ Ni mai este 8-/0 S8- timp /e@i vorbea: Orla-;a 8l stu;iaT$ Xuilla-: /o-ti-u0 ea: 8mi ;0 =i a/um o sum0 ;e ba-i pe-tru 8-treEi@ -ere: pl0ti-; =i /!iria a/estui apartame-t$ I Nu e=ti obli at0 s0@mi spui toate astea$ I Ntiu$ 3ar vreau s0 Ei le spu-O ;a/0 e=ti ;ispus s0 m0 as/ulEi$ 3up0 a/eea poEi !ot0r8$ I %i-e: r0spu-se el: privi-;@o$ I ,e9i: 8- parte a/easta se ;atore=te Baptului /0 su-t eurasiati/0$ Cei mai mulEi ;i-tre europe-i 8i ;ispreEuies/ pe eurasiati/i$ C!i-e9ii la Bel$ A=a /0 -oi su-tem 8-tot;eau-a 8- ;eBe-siv0: aproape tot;eau-a suspe/taEi: aproape tot;eau-a so/otiEi /opii ;i- Blori =i: ;esi ur: u=or ;e supus$ 3oam@ +&

-e: /.t mi@e ;e sil0 ;e ameri/a-ismul 0staL /.t ;e s/.rbos vul ar =i ;e -imi/ este 8- realitate$ Ni /.t ;e bi-e 8l repre9i-t0 b0rbatul ameri/a- A ;e=i: e /iu;at /0 to/mai a/olo am /0p0tat simEul propriei ;em-it0Ei =i mi@am 8-Br.-t Dvi-aF ;e a Bi eurasiati/0$ Xuilla- m@a 8-v0Eat o sume;e-ie ;e lu/ruri =i m@a Bormat 8- multe privi-Ee$ Gi su-t 8-;atorat0$ 3ar -u@l iubes/$ Asta vroiam s0@Ei spu-$ Mai vrei /aBeaK I 3a: mulEumes/$ I 2a/ u-a proasp0t0: =i o por-i spre bu/0t0rie /u mersul ei se-9ual: blestem.-;u@=i soarta$ I 3e /e te@ai /ertat /u elK Ea 8i povesti pe u- to- rav /ele 8-t.mplate la Ma/ao$ I Mi@am permis s0 m0 las 8-;uple/at0 s0 m0 ;u/ 8- patul lui: u-;e am stat toat0 -oaptea: ;e=i -u s@a 8-t.mplat -imi/: /!iar -imi/ A bietul om era beat =i -u era bu- ;e -imi/$ A ;oua 9i l@am mi-Eit /0 a Bost mi-u-at Sto-ul /u /are povestea era 8- apare-E0 /alm: ;ar se b0-uia o umbr0 ;e suBeri-E0T$ Nu s@a 8-t.mplat -imi/ 8- -oaptea a/eea: 8-s0 /i-eva i@a spus lui Xuilla-$ 6e ;rept /uv.-t: el s@a 8-Buriat$ N@am avut /um s0 m0 ap0r$ EraO XuillaBusese ple/at$ Ntiu /0 asta -u@i o s/u90: 8-s0 8-/epuse s0@mi pla/0 s0 Ba/ ;ra oste =iO So 8-v0lui tristeEea: ri;i/0 ;i- umeriT$ Joss. ;arma$ =i /u a/ela=i las sti-s 8i povesti ;espre r09bu-area lui Xuilla-$ Asta era el: 1i-/: /o-ti-u0 ea$ 3ar avea tot ;reptul s0 Bie Burios pe mi-e$ Gre=isem$ CaBetiera 8-/epu s0 =uiere: /aBeaua s0 pi/ure$ G- timp /e vorbea: s/oase -i=te /e=ti /urate: pr0<ituri ;e /as0 =i =ervete s/robite$ 3ar mi-tea lor -u era ;e/.t la triu- !iul a/ela pe /are@l Borma ;ra ostea /.-; era vorba ;e b0rbaEi =i Bemei$ I Gl mai v0; /.teo;at0 pe-tru o /lip0$ 3oar /a s0 st0m puEi- ;e vorb0$ A/um -u su-tem ;e/.t -i=te priete-i$ E bu- /u mi-e$ Eu Ba/ /e vreau: m0 8-t.l-es/ /u /i-e vreau Ss/oase /aBetiera ;i- pri90 =i privi spre elT$ AmO am u- /opil /u el: ;e patru a-i$ Eu am ;orit s0 am u- /opil: el -u$ Mi@a spus /0 pot avea u- /opil: ;ar trebuie s0@l -as/ 8- A- lia$ 2etiEa mea e a/um 8- 6ortu alia: la p0ri-Eii mei$ 4at0l meu s@a pe-sio-at =i BetiEa st0 /u ei: =i pe obra9 i se preli-se o la/rim0$ I I;eea s0 Eii /opilul a/olo a Bost a luiK I 3a$ 3ar are ;reptate$ M0 ;u/ =i eu a/olo o ;at0 pe a-$ 60ri-Eii meiO mama a ;orit s0 Ei-0 /opilul: m@a ru at s0@l las la ei$ Xuilla- se poar@ t0 Brumos =i /u ei Sla/rimile 8i /ur eau ;e@a/um ;i- abu-;e-E0 pe obra9$ +P

6l.- ea li-i=tit: B0r0 s/.-/eteT$ A/um =tii totul: 1i-/: /o-ti-u0 ea$ N@am mai spus -im0-ui povestea mea: 8- aBar0 ;e ti-e =i a/um =tii /0 su-tO /0 -u am Bost o ama-t0 /re;i-/ioas0 =i /0 su-t: /0 -u su-t o mam0 bu-0 =iO El se ;use spre ea =i o str.-se la piept$ O simEi /um se /o-tope=te /u el: =i 8-/er/0 s@o opreas/0 ;i- pl.-s$ O li-i=ti: Ei-.-;@o 8- braEe: /u tot trupul ei lipit ;e@al lui: /u /0l;ur0: /u i- 0=ie$ C.-; 8=i reve-i: se ri;i/0 8- v.rBul pi/ioarelor =i@l s0rut0 ;eli/at: /u mare ta-;reEe: uit.-;u@se 8- o/!ii lui$ El B0/u la Bel$ Se /er/etau ;i- priviri s0rut.-;u@se apoi ;i- -ou$ 6l0/erea p0tima=0 8i /upri-;ea tot mai mult =i se p0rea /0 va ;ura o ve=-i/ie: ;ar -@a Bost a=a: pe-tru /0 am.-;oi au9ir0 8- a/ela=i timp /!eia 8-v.rti-;u@se 8broas/0$ Se ;espri-ser0 u-ul ;e /el0lalt: 8-/er/.-; s0@=i Ei-0 r0suBlarea: as/ult.-;u@=i i-imile /um b0teau$ Au9ir0 ;i- !ol vo/ea aspr0 a slu<-i/ei: I CeyyyyyK Orla-;a 8=i ara-<a p0rul: ri;i/.-; u=or ;i- umeri: par/0 s0@=i /ear0 iertare$ I Su-t 8- bu/0t0rie: stri 0 ea 8- ;iale/tul ;i- S!a- !ai$ 4e ro ;u@te 8/amera ta p.-0 te voi /!ema eu$ I O!K O!: ;iavolul 0la ;e str0i- e 8-/0 ai/i: -u@i a=aK Ce Ba/ /u /um@ p0r0turileK Am mai luat /.te /evaL I 1as0@le la u=0L I O!: bu-: t.-0ra mea st0p.-0: r0spu-se amah, =i ple/0 bomb0-i-;: u=a se tr.-ti /u 9 omot 8- urma ei$ I U=tia tot;eau-a tr.-tes/ u=aK 8-treb0 1i-/: 8- timp /e i-ima /o-ti@ -ua s0@i bat0$ I 3a: a=a se pare$ S/u9e: =i@=i puse ;i- -ou m.-a pe um0rul lui: m.-@ .i-;u@l /u ;e etele pe .t$ I Nu ai ;e /e s0 te s/u9i$ Ce 9i/i ;e o /i-0 8mpreu-0K I ,i- ;a/0 o a;u/i =i pe Casey: r0spu-se ea ;up0 u- mome-t ;e =ov0@ ial0$ I Nu: -umai eu /u ti-e$ I 1i-/: e mai bi-e s0 -u -e 8-t.l-im si- uri$ A/um -u mai su-tem 8peri/ol$ S0 -e spu-em ;oar la reve;ere$ I Ne ve;em la /i-0$ 1a ora opt$ ,i- s0 te iau$ Ale i tu restaura-tul$ Cu spe/ialit0Ei ;i- S!a- !ai$ I Nu: -u$ Su-t ;e<a prea ameEit0: 8mi pare r0u: spuse ea ;.-; ;i- /ap 8- sem- /0 8l reBu90$ +"

I 4re/ s0 te iau la opt: %artlett o s0rut0 ;eli/at =i se 8-;rept0 spre u=0: Orla-;a lu0 ;i- /uier tre-/iul =i 8l a<ut0 s0 se 8mbra/e$ MulEumes/: B0/u el ala-t$ Nu@i -i/i u- peri/ol: Orla-;a$ 4otul va Bi Boarte bi-e$ Ne 8-t.l-im la opt$ 3aK I Mai bi-e -u$ I 6oate /0 ai ;reptate: 9.mbi el stra-iu$ Asta ar Bi Joss, ;arma. 4re@ buie s0 -e reami-tim ;e -oi: -uK Ea -u r0spu-se$ ,oi Bi ai/i la opt$ G-/!ise u=a ;up0 el$ Ea se ;use a ale spre Botoliu =i se a=e90 8- .-;u@ rat0: 8-treb.-;u@se ;a/0 -u /umva l@a speriat: 8- ro9it0 ;e .-;ul /0 a mers prea ;eparte$ Nu =tia ;a/0 se va mai 8-toar/e la opt sau -u$ Ni ;a/0 avea s0 vi-0: /um s0@l Ei-0 la ;ista-E0: /um s0@l Biarb0: p.-0 8=i va pier;e mi-Eile ;e ;ori-E0: s0@l 8--ebu-eas/0 8-tr@at.t 8-/.t s@o /ear0 8- /0s0torie$ SimEi o !ear0 8- stoma/$ 4rebuie s0 a/Eio-e9 rapi;: se .-;i ea$ Casey 8l tratea90 /a pe u- s/lav: l@a 8-v0luit 8- mre<ele ei: atuurile mele se re9um0 la Baptul /0 0tes/ bi-e: /0 su-t ospo;i-0: /0 l@a= iubi: l@a= iubi Boarte mult =i /0 a= avea =i alte /alit0Ei pe /are Casey -u le are$ 3ar s0 -u m0 /ul/ /u el$ Cu asta l@a vr0<it ea$ 3ar trebuie s0 Ba/ a/ela=i lu/ru$ Ni atu-/i va Bi al meu$ Orla-;a se simEea B0r0 putere$ 4otul ;e/ursese /um trebuia: se .-;i ea$ G=i a;use: atu-/i ;i- -ou ami-te ;e /eea /e spu-ea Gor-tY DEste o le e a v.rstei potrivit /0reia Bie/are b0rbat trebuie atras 8- /ursa /0s0toriei: pri-s 8- propria /ap/a-0 a simEurilor: a setei ;e posesiu-e: a avariEiei: a ba-ilor: a Bri/ii: a /omo;it0Eii: sau pri- ori/e ar putea /o-stitui o /ap/a-0$ Ni -i/io;at0 u- b0rbat -u se /0s0tore=te ;e bu-0 voie /u ama-ta$F 3a$ 3i- -ou Xuillaare ;reptate: se .-;ise ea$ G- /eea /e prive=te persoa-a mea: 8-s0: re=e=te$ Eu -u su-t ;ispus0 s0 m0 mulEumes/ ;oar /u <um0tate ;e pr0<itur0$ ,oi 8-/er/a s0 o iau pe toat0$ ,reau s0 am -u -umai Ja uarul =i a/est apartame-t /u tot /e e 8- el: /i =i o /as0 8- CaliBor-ia =i: mai mult ;e/.t ori/e: bo 0Eie ameri/a-0: ;eparte ;e Asia: u-;e -u voi mai Bi o eurasiati/0: /i o Bemeie /a ori/are alta: Brumoas0: iubitoare =i B0r0 ri<i$ O!: 8i voi Bi /ea mai bu-0 soEie pe /are =i@o poate ;ori u- b0rbat$ Gi voi pu-e la ;ispo9iEie tot /e are -evoie$ Gi voi satisBa/e toate ;ori-Eele$ I@am simEit BorEa =i voi Bi /.t se poate ;e bu-0 /u el$ I A ple/atK A! 2at umbla ;e /olo p.-0 /olo pri- /amer0: ara-<.-; 8mo; me/a-i/ lu/rurile: 8- timp /e vorbea 8- ;iale/tul ;i- S!a- !ai$ %i-e: Boarte bi-e: 9ise ea$ S0 Ba/ u- pi/ ;e /eaiK 4rebuie s0 Bii obosit0$ 2a/ /eai ;e/i: heya? &#

I Nu$ %a ;a: B0 puEi- /eai$ A! 2at$ I 20 puEi- /eai: repet0 slu<-i/a$ Mu-/0: mu-/0 =i iar mu-/0L %0tr.-a ple/0 spre bu/0t0rie t.r=.i-;u@=i pi/ioarele$ 6urta -i=te pa-ta@ lo-i b0rb0te=ti =i /0ma=0 alb0: p0rul ei str.-s 8-tr@o si- ur0 /oa;0 /are@i at.r-a pe spate$ O 8- ri<ea pe Orla-;a ;e /.-; se -0s/use a/easta$ A! 2at /o-ti-u0: I M@am uitat bi-e la el: pe s/0ri: /.-; aEi ve-it am.-;oi$ Ca persoa-0 -e/ivili9at0 /e se aBl0 e Boarte pre9e-tabil: remar/0 ea /u u- oare/are /ura<$ I U-;e erai: /0 -u te@am observatK I Jos: sub s/0ri: r.se servitoarea pe 8-Bu-;ate$ Eeeee: am avut eu ri<0 s0 m0 as/u-;: ;ar am vrut s0@l v0;$ O!oL Ai aru-/at aBar0 8- ploaie pe biata ta b0tr.-0 s/lav0: /u oasele ei ru i-ite: ;e=i -i/i -u se simEea ;a/0 eram sau -u ai/iL Ci-e iEi a;u/e la pat ;ul/iurile: /eaiul =i b0uturile /.-; 8Ei termi-i tu treburile: heya? I O!: termi-0L 4a/0@Ei uraL I Nu ta/e s0rma-a ta mam0 b0tr.-0L Ea =tie /um s0 te@- ri<eas/0L A!: ;a$ Mi/0 8mp0r0teas0: pe-tru mi-e a Bost limpe;e /0 era ata: ata /a 8- voi s0 se 8-/i- 0 b0taie 8-tre ya- =i yi-Y am.-;oi p0reaEi tare Beri/iEi: /a -i=te pisi/i 8-tr@u- butoi /u pe=teL 3ar -u trebuia s0 m0 ;ai pe mi-e aBar0$ I 3iavolii ;e str0i-i su-t altBel: A! 2at$ ,roiam /a el s0 Bie ai/i si-@ ur$ Str0i-ii 0=tia@s ru=i-o=i$ Ni@a/um: !ai: ;u@te =i B0 /eaiul =i Ei-e@Ei ura: sau vrei s0 te mai ;au a ;at0 aBar0K I El o s0 Bie -oul st0p.-K stri 0 A! 2at: pe u- to- /e eJprima spera-E0$ E timpul s0@Ei iei u- st0p.-$ Nu e bi-e pe-tru -ime-i s0 -u aib0 u- 1u<er 2ierbi-te la 6oarta ;e Ja;$ Poar)a )a se va ve=te<i =i va a<u- e us/at0 /a praBul ;e pe ;rum: ;a/@o la=i at.ta -eu;at0L O!: am uitat s0@Ei ;au ;ou0 ve=ti$ ,.r/ola/ii par a Bi str0i-i ;i- Ma/aoY ei vor ata/a ;i- -ou 8-ai-te ;e a ap0rea lu-a -ou0$ Astea su-t 9vo-urile /are /ir/ul0$ 4oEi <ur0 /0@i a;ev0rat$ Cealalt0 =tire: 4o? %0tr.-ul OBti/os: ;e la taraba /u pe=te: susEi-e /0 a/est ;iavol str0i- ;i- Mu-tele ;e Aur a /. ti at mai mult aur ;e/.t 4u- Eu-u/ulL S4u- era u- eu-u/ vestit: ;e la Curtea Imperial0 ;iOra=ul I-ter9is ;e la %ei<i- : a /0rui poBt0 ;e aur era at.t ;e mare 8-/.t 8-trea a C!i-0 -u putea s0@l satureY era at.t ;e ur.t ;e oame-i 8-/.t -oul 8mp0rat a aru-/at peste el tot aurul pe /are@l /. ti ase: pri- ti/0lo=e-ie: p.-0 /.-; reutatea aurului i@a luat suBlareaT$ A-ii -u stau pe lo/: tu -u

&1

8-ti-ere=ti: Mi/uE0 Mam0L S0 Bim serio=i: i se a;res0 A! 2at: 8-treb.-;@o ;i- -ou: el o s0 Bie st0p.-ulK I Sper: r0spu-se Orla-;a: /alm0$ O!: ;a: .-;ea ea /u ar;oare: ;obor.t0 ;e 8- ri<orare: /o-=tie-t0 /0 1i-/ %artlett era u-i/a =i /ea mai importa-t0 =a-s0 a vieEii ei$ 3eo;at0 se /risp0 ;i- -ou ;e team0 s0 -u se Bi 8-tre/ut /u luma =i s0@l Bi B0/ut s0 -u mai revi-0$ I9bu/-i 8- pl.-s$ Opt eta<e mai <os: %artlett tre/u pri- mi/ul Boaier: ie=i-; aBar0: u-;e se mai aBlau vreo 9e/e persoa-e /are a=teptau -er0b;0toare u- taJi$ Nuvoiul ;e ap0 ;eve-ise /o-sta-t =i se rev0rsa pe asBalt ;e u-;e ie=ea pe-tru a se topi 8- tore-tul /are Borma u- r.uleE spre >oteHall Roa;: i-u-;.-; ri ole@ le: s/ur .-;u@se 8-/et /0/i erau 8-Bu-;ate: ;u/.-; /u el pietre: m.l =i resturi ve etale a;u-ate ;e pe maluri 8-alte =i pov.r-i=uri$ Autoturisme =i /amioa-e: 8-ai-t.-; /u ri<0 8- sus =i 8- <os pe ;rumurile abrupte: 8mpro=@ /au /.-; tre/eau pri- v.rte<uri ;e ap0 =i bulboa-e: /u =ter 0toarele ;a-s.-; ritmi/ pe eamurile aburite$ 3e partea /ealalt0 a ;rumului: tere-ul se ri;i/a: r.pos =i %artlett v09u -umeroasele =iroaie /obor.-; 8- /as/a;e pe ;i urile ;e beto- /are 8mpie;i/au tere-ul s0 alu-e/e$ 6ri- /r0p0turi /re=teau buruie-i$ U- bu=tea- /09u a;0u .-;u@se molo9ului: pietrelor =i m.lului$ O parte ;i- ;i ap0ra u- ara< 8-/o-<urat ;e 9i;uri: iar sus pe pov.r-i= se aBla u- /o-a/ /!i-e9es/: or-ame-tat: pe <um0tate as/u-s: /u ua/operi= /u Ei l0 ver;e =i /u ;ra o-i pe /oama /asei$ 1.- 0 el se 90reau s/!elele ;e pe u- tere- ;e /o-stru/Eii =i s0p0turi 8- ve;erea ri;i/0rii u-or /l0;iri 8-alte$ 6e l.- 0 toate a/estea: se mai 8-0lEa u- alt blo/ ;e lo/ui-Ee /are se pier;ea 8- 8-tu-eri/$ Se /o-struie=te at.t ;e mult: remar/0 %artlett: poate ar trebui s0 -e la-@ s0m 8- aBa/eri ;e /o-stru/Eii$ Oame-i mulEi 8-tr@u- spaEiu mi/ 8-seam-0 proBit: proBit ime-s$ G- trei a-i se =i amorti9ea90 i-vestiEia$ SBi-te IsuseL UtaJi lu0 u- vira< 8- BaEa lor: B0r0 s0 se si-/!iseas/0 ;e b0ltoa/0$ 3i- el u-ii pasa eri ie=ir0: alEii se /ertau s0 i-tre$ U- /uplu /!i-e9 ie=i val@v.rte< ;i!otel: 8l 8mbr.-/i pe el =i pe /eilalEi /are a=teptau u- taJi A o /u/oa-0 0l0 ioas0 /u o umbrel0 e-orm0: u- tre-/i s/ump peste u- #heon!-sam, /are avea al0turi u- soE mo;est =i bl.-;$ 4e ba 8- m0@ta: ma;am: 8-<ur0 8.-; %artlett: -@o s0 mi@o iei tu 8-ai-te$ G=i /roi lo/: /u/eri-;u@=i o po9iEie mai bu-0$ Ceasul lui ar0ta 1#$')$

&2

Ni@a/um /e urmea90K se 8-treb0 el$ N@o l0sa pe Orla-;a s0 te abat0 ;e la aBa/erile taleL )r-an sa- +orn)? A9i e 9iua ;is/uEiilor apri-se: m.i-e A vi-eri A m.i-e este 9iua 8- /are se va spar e a=/a: sB.r=itul ;e s0pt0m.-0 este mome-tul re rup0rii: lu-i A ata/ul Bi-al =i pe la ora 1) va trebui s0 Biu 8-vi- 0tor$ Cu /i-e vreau s0 8-/!ei aBa/ereaK Cu 3u-ross sau /u Gor-tK Gor-t 0sta e u- om -oro/os A a Bost u- om -oro/os: .-;i el: puEi- buim0@ /it$ Isuse: Orla-;a este /eva /u totul ;eosebit$ G- lo/ul lui: e- a= Bi p0r0sit@ oK Si ur /0 a= Bi B0/ut@o$ Sau: m0 ro : poate /0 -u A poate -u s@ar Bi 8-t.m@ plat -imi/$ A= Bi luat@o ;e soEie 8- mome-tul 8- /are a= Bi avut posibilitatea =i -@a= Bi trimis /opilul nos)r- 8- 6ortu alia A Gor-t 0sta e ori u- ti/0los ori al ;ra/ului ;e ;e=tept$ Care ;i- ;ou0K Ea a re9olvat lu/rurile 8-tr@u- mo; pl0/ut =i /ore/t A eJa/t /um ar Bi B0/ut Casey: ;ar altBel: ;e=i /u a/ela=i re9ultat$ A/um totul a ;eve-it /ompli/at$ Sau simpluK Care ;i- ;ou0K ,reau eu oare s@o iau ;e -evast0K Nu$ ,reau s@o p0r0ses/K Nu$ ,reau s@o amK Asta ;a$ A=a;arO or a-i9ea90 o /ampa-ie: o ma-evr0 s@o a;u/i 8- pat B0r0 obli aEii$ Nu v0 Ba/eEi viaEa ;up0 re ulile /reate ;e Bemei: 8- ;ra oste /a =i 8- r09boi totul este permis$ 3e Bapt /e e ;ra osteaK 3up0 /um spu-ea Casey: seJul este ;oar o parte ;i- ;ra oste$ Casey$ Ce mai pot spu-e ;espre eaK A/um -u mai am mult ;e a=teptat pe-tru /a s0 Bie a mea$ Ni@ apoi ea /e vreaK Amor 8- pat sau /lopotele -u-Eii: sau ;esp0rEire sau /e@o vrea ;e BaptK S0 m0 ia ;ra/u ;a/0 am ;e .-; s0 m0 mai 8-sor 8-/0 o ;at0$ Cu prima soEie: viaEa ;eve-ise roa9-i/0$ Curios: -u m@am mai .-;it ;e@ mult la ea$ C.-; %artlett se re8-torsese ;i- 6a/iBi/: 8- V7): o 8-t.l-ise la Sa- 3ie o =i 8-tr@o s0pt0m.-0 s@a =i 8-surat /u ea: ;i- ;ra oste =i ;i- ambiEie: la-s.-@ ;u@se apoi 8-tr@o aBa/ere ;e /o-stru/Eii 8- su;ul CaliBor-iei$ G- CaliBor-ia /o-<u-/tura ;eve-ise propi/e: =i toate Bormele ;e /o-stru/Eii luaser0 av.-t$ 6rimul /opil ve-ise pe lume ;up0 9e/e lu-i: al ;oilea ;up0 u- a-: iar /el ;e@al treilea /u 8-/0 9e/e lu-i mai t.r9iu$ Mu-/ise tot timpul: =i s.mbetele =i ;umi-i/ile: /u mare pl0/ere: /0/i era t.-0r =i Ei-ea la t0v0leal0$ U- su/@ /es e-orm$ 3ar -e@am 8-str0i-at$ Au 8-/eput /erturile =i v0i/0relile =i imput0rile ;e e-ul ::-u mai stai /u -oi ;elo/: te@ai: 8-Bu-;at /u totul 8aBa/eri: -u@mi pas0 ;e aBa/eri: vreau s0 mer 8- 2ra-Ea =i la Roma =i ;e /e -u vii a/as0 mai ;evreme: ai o iubit0: =tiu eu: ai o iubit0OF Nu avea -i/i o iubit0$ Nu B0/ea ;e/.t s0 mu-/eas/0$ Ni apoi: 8-tr@o 9i: apare /itaEia avo/a@ tului$ 6ri- po=t0$ &'

1a ;ra/u: se 8-Burie %artlett: e totu=i ;ureros$ 3ar: 8- ;eBi-itiv: su-t ;oar u-ul ;i- at.tea milioa-eY s@a 8-t.mplat =i 8-ai-te =i se va 8-t.mpla =i 8viitor$ Cu toate a/estea: /itaEia ta: sau /o-vorbirile )ale teleBo-i/e su-t <i -i@ toare$ Ele r0-es/ =i asta te /ost0$ 4e /ost0 ;estul ;e mult$ Avo/aEii 8=i iau partea /ea mai importa-t0 =i ;e a/eea aE.E0 Bo/ul 8-tre p0rEi 8-tr@u- mo; Boarte abil: pe-tru a@=i umple ei bu9u-arele$ Si ur$ 4u e=ti sursa lor ;e ve-ituri$ 4oEi su-temL 3i- lea 0- p.-0 8- morm.-t: avo/aEii 8Ei i-ve-tea90 -epl0/erile =i 8Ei me-Ei- starea ;e 8-/or;are$ Ai ;ra/uluiL Avo/aEii su-t a;ev0rata pla 0 a so/iet0Eii ameri/a-e$ N@am 8-t.l-it 8- viaEa mea ;e/.t patru avo/aEi bu-i: ;ar restulK 4r0ies/ /a para9iEii ;e pe urma -oastr0$ Ni/i u-ul ;i-tre -oi -u -e putem Beri ;e eiL 3a$ 4i/0losul 0la ;e Sto-eL A /.=@ ti at o avere ;e pe urma meaY pe Bosta mea soEie a tra-sBormat@o 8-tr@u;emo-: a 8-t0r.tat@o at.t pe ea: /.t =i pe /opii 8mpotriva mea =i aproape m@ a ;istrus =i mi@a /ompromis aBa/erile$ Sper /a t.l!arul 0la s0 piar0 pe-tru tot;eau-a$ Cu u- eBort: %artlett 8=i ab0tu .-;ul ;e la -e/a9urile lui =i privi ploaia: a;u/.-;u@=i ami-te ;oar ;e ba-i =i /0 era liber =i asta 8l B0/ea s0 se simt0 mi-u-at$ Isuse HristoaseL su-t liber =i le am l.- 0 mi-e pe Casey =i pe Orla-;a$ Orla-;aL 3oam-e: 8=i 9ise simEi-; 8-/0 /!i-urile eJ/itaEiei: su-t ;i- -ou 8- 0leat0$ 1a Bel =i Orla-;a$ Mi@era ;estul ;e reu s0 m0 st0p.-es/ =i /u Casey: a/um am ;ou0 pe /apL 3e vreo ;ou0 lu-i -u se mai iubise /u -i/i o Bat0$ Ultima ;at0 se 8-t.m@ plase la 1o-;raY o 8-t.l-ire: o /i-0 -eprev09ut0 =i apoiO la pat$ 2emeia st0tea la a/ela=i !otel: era ;ivorEat0 =i ;e/i -u era -i/i o problem0$ Ce spu-ea Orla-;aK O 8mbr0Ei=are ami/al0 =i o ;esp0rEire sBioas0K 3a$ A=a e$ 3ar Bata a/eea -u era prea sBioas0$ St0tea la /oa;0 a=tept.-; taJiul: bi-e@ ;ispus: simEi-;u@se ;eo;at0 pli- ;e viaE0: privi-; la =uvoiul ;e ap0: =i tr0 ea 8- piept mirosul pl0/ut al ploii /09ut0 pe p0m.-t$ 3rumul se iEea pli;e pietre =i -oroi: tore-tul se r0su/ea 8-tr@o /r0p0tur0 lu- 0 =i lat0 a 9i;ului ;e 8-t0rire: ;a-s.-; pri- aer /a v.rte<ul u-ui p.r.u ;e mu-te$ 6loaia asta va a;u/e multe -e/a9uri: i se -090ri lui$ Iar Orla-;a 8Ei pri/i-uie=te o r0ma;0 ;e -e/a9uri =i ea: ami/e: 8- mo; /lar$ Cu toate astea trebuie s0 eJiste umi<lo/ s0 m0 /ul/ /u ea$ Ce@ai v09ut la ea ;e Ei@a luat mi-EileK Ceva ;i/!ipul ei: ;i- silueta ei: ;i- privirea ei: /evaO oB$ 3oam-e: Ei-@te bi-e: e Bemeia ;es0v.r=it0: ;ar =i o a;ev0rat0 pa/oste$ Mai bi-e uit@o pe Orla-;a$

&7

2ii /umi-te: Bii /umi-te: b0tr.-e$ Cum spu-ea Casey: Bemeia asta e ;i-ami@ t0L
5 Ora &0.50.

G- ultimele ;ou0spre9e/e ore plouase 8-tru-a: 8mbib.-; ;i- abu-;e-E0 solul Colo-iei: /u toate /0 re9ervoarele se/ate ;e@abia a;u-aser0 puEi-0 ap0 pe Bu-;$ 6e-tru p0m.-tul p.r<olit 8-s0 Busese o bi-e/uv.-tareL Cea mai mare parte a apei se s/ur ea la vale peste E0r.-a b0t0torit0 ;e ar=iE0: i-u-@ ;.-; lo/urile <oase: tra-sBorm.-; ;rumurile 8mb./site ;e u-oaie 8- a;ev0@ rate mla=ti-i: iar 9o-ele populate 8- veritabile la/uri$ 6e alo/uri: ploaia p0tru-sese a;.-/$ G- alte p0rEi: a/olo u-;e a=e90rile re/olo-i9ate se 8-=irau pe /oasta mu-telui: tore-tele B0/user0 u- ;e9astru$ A=e90ri improvi9ate /u /o/ioabe 8-/ropite ;i- r0m0=iEe ;e /arto-: ;e s/.-;ur0: tabl0 o-;ulat0: pa-ouri ;i- p.-90: pla/a< A u-ele ;oar /u trei pereEi: /u u- a=a@9is a/operi= pe-tru /ei mai 8-st0riEi A oBereau priveli=tea u-ei <al-i/e 8- r0m0;iri: a=a /um se spri<i-eau =/!iop u-ele ;e altele: u-ele peste altele: u-ele 8- altele: r0m0;ite pe toat0 pa-ta mu-telui: toate /u po;ele ;e lut: pri-tre Bu-;0turi 8-tu-e/ate: a/um musti-; ;e ap0: -oroi =i tot Belul ;e mo/irle: pli-e ;e prime<;ii$ 6loaia se s/ur ea 8- voie pri- a/operi=uri: p0tru-9.-; pri- tot /e 8-t.l-ea 8- /ale: a=ter-uturi: !ai-e: r0m0=iEe str.-se ;e o viaE0: oame-ii: 8- !esuiEi u-ii 8- alEii: u-ii peste alEii: a tept.-; /u stoi/ism s0 se opreas/0 ploaia$ 6ote/ile 8-torto/!eate =i 8- uste =erpuiau la 8-t.mplare: -evoite s0 mai lase u- spaEiu pre/ar ;e reBu iu pe-tru -oile Bamilii sau imi ra-Eii /e se stre/urau /la-;esti- S;e=i -u erau to/mai imi ra-Ei: ;eoare/e ai/i era totu=i C!i-a =i: o;at0 tre/ut0 Bro-tiera: ori/e /!i-e9 era autori9at: 8- ba9a u-ei !ot0r.ri a ve/!iului uver- ;i- Ho- >o- : s0 se stabileas/0 =i s0 r0m.-0 a/olo /.t timp ;oreaT$ 6uterea /olo-iei Busese ;i-tot;eau-a BorEa -umeroas0 ;e mu-/0 ieBti-0: oBerit0 9 omotos =i s/e-ele a/estea se sol;au /u 8-/0ier0ri$ G- s/!imbul u-ui a;0post perma-e-t: /olo-ia -u preti-;ea ;e/.t prestaEia u-ei mu-/i /i-stite =i pa=-i/e pe-tru o plat0 9il-i/0: ori/are ar Bi Bost ea$ Ho- >o- ul -u@=i ;orise -i/io;at0 imi ra-Ei: 8-s0 populaEia C!i-ei se s/ur ea mereu 8-/oa/e: at.t 9iua /.t =i -oaptea: 8- ambar/aEii: pe <os: pe tar 0: tre/.-; ra-iEa ori ;e /.te ori C!i-a era ame-i-Eat0 ;e Boamete =i /o-Bli/te i-ter-e$ &)

2amilii 8-tre i: b0rbaEi: Bemei =i /opii ve-eau s0 se stator-i/eas/0 ai/i: iar ;up0 o perioa;0 ;e timp se 8-tor/eau a/as0: /0/i C!i-a r0m.-ea /asa lor ;i-tot;eau-a$ ReBu iaEii -u erau 8-s0 mereu bi-e ve-iEi$ G- urm0 /u u- a-: Colo-ia Busese i-va;at0 ;e u- val ;e reBu iaEi$ 3i- motive 8-/0 -e/u-os@ /ute =i B0r0 vreu- avertisme-t prealabil: 0r9ile ra-iei R$ 6$ C!i-e9e 8=i sl0biser0 vi ile-Ea pe partea lor: =i 8- ;e/urs ;e o s0pt0m.-0: se -0pustir0 9il-i/: imi ra-Ei /u miile$ Cei mai mulEi tre/eau -oaptea peste =i pe sub ar;ul simboli/: /u =ase r.-;uri ;e s.rm0 !impat0: /e separa Noile 4eri@ torii ;e >Ha-tu- : provi-/ia 8-ve/i-at0$ 6oliEia r0m.-ea -eputi-/ioas0 8BaEa a/estui pu!oi: Bii-; -evoit0 s0 Ba/0 apel la armat0$ G-tr@o -oapte ;e mai: aproape =ase mii ;e /la-;esti-i Buseser0 arestaEi: 8-s0 eliberaEi a ;oua 9i =i trimi=i 8-apoi peste Bro-tier0$ 3ar alte mii au tre/ut ra-iEa B0r0 s0 Bie pri-=i =i au ;eve-it /et0Ee-i /u ;repturi le ale$ AstBel s@au petre/ut lu/rurile -oapte ;e -oapte: 9i ;e 9i: -um0rul lor a<u- .-; la 9e/i =i 9e/i ;e mii ;e -ou@ve-iEi$ 1a Bro-tier0 8-/epur0 s0 aib0 lo/ ma-iBestaEii Buribu-;e pe-tru a 8mpie;i/a ;eport0rile$ A/estea erau totu=i -e/esare: 8-tru/.t Colo-ia 8-/e@ pea s0 se suBo/e ;e -um0rul mare ;e imi ra-Ei ile ali: sosiEi 8- ultimul timp$ A/e=tia ;ep0=eau ;e<a patru milioa-e: Bapt /e st.r-ea o proBu-;0 8-@ ri<orare$ Apoi: -0vala 8-/et0 ;i-tr@o;at0: tot a=a /um 8-/epuse: B0r0 vreumotiv apare-t: iar ra-iEa Bu 8-/!is0: 8- ;e/ursul urm0toarelor s0pt0m.-i: aproape &#$### au Bost arestaEi =i retur-ai: ;ar: ulterior: alEii /ir/a 1##$### A 2##$###$ -ime-i -u =tie /.i a-ume: s/0paser0 ;e bara<$ %u-i/ul =i /ei patru u-/!i ai lui Cu O/!elaristul: 8mpreu-0 /u Bamiliile lor A 1& suBlete 8- total A se -um0rau pri-tre a/e=tia$ S@au stabilit 8- 9o-ele re/olo-i9ate: 8- partea ;e sus a Aber;ee-ului$ Cu O/!elaristul ara-<ase totul pe-tru ai s0i$ Se a=e9aser0 pe tere-ul pe /are Bamilia Casei C!e- 8l st0p.-ea 8-/0 ;e la 8-/eput =i /are p.-0 ;e /ur.-; -u valora mai -imi/$ A/um 8-s0: situaEia se s/!imbase =i valoarea lui /res/use$ 2amilia C!e- 8l are-;ase bu/0Ei/0 /u bu/0Ei/0 a/elora /are erau ;ispu=i s0 pl0teas/0$ Cu O/!elaristul Bu re/u-os/0tor /erului /0 putuse s0 pu-0 m.-a pe o supraBaE0 ;e /ir/a =ase pe patru metri: /o-tra trei ;olari H> pe metru: pe lu-0: iar 8lu-ile /e@au urmat: =i@a a<utat Bamilia s0@=i pre 0teas/0 tere-ul pe-tru a@=i ri;i/a ;ou0 lo/ui-Ee /are p.-0 la ploaia a/eea mare Buseser0 us/ate$ Nu eJista ;e/.t u- si- ur robi-et la o sut0 ;e Bamilii: erau lipsiEi ;e /a-ali9are: ;e ele/tri/itate: ;e=i a=e90rile lor se eJti-;eau tot mai mult: 8-s0 peste tot ;om-ea or;i-ea$ U-ul ;i- u-/!i avea ;e<a o B0bri/uE0 pe-tru Blori ;i- plas@ &+

ti/: 8-tr@o ma !er-iE0 pe /are o 8-/!iriase /u 7:)# ;olari H> metrul: u-;eva la poalele /oli-ei: u- altul 8-/!iriase o tarab0 8- piaE0 =i vi-;ea turte =i s/over i ;i- B0i-0 ;e ore9 /um se B0/eau 8- satul lor ;e ba=ti-0: Ni- @to?$ 4oEi /ei 1& tru;eau pe-tru a astupa /ele 1P uri Bl0m.-;e: /u /ea a -oului -0s/ut /u o s0pt0m.-0 8- urm0$ C!iar =i /elor ;e ;oi a-i li se ;0;ur0 treburi u=oare /um ar Bi sortarea petalelor pe-tru Blorile ;e plasti/ Bi-isate ;e /ei mai v.rst-i/i$ A/east0 ma-uBa/tur0 /o-stituia o surs0 ;e ve-it pe-tru lo/al@ -i/ii /olo-iei: permiE.-;u@le s0@=i asi ure traiul 9il-i/ =i s0 mai pu-0 /eva ba-i ;eoparte pe-tru <o/urile ;e -oro/$ 3a: .-;i Cu O/!elaristul: =i se ru a tuturor 9eilor s0@l a<ute s0 obEi-0 re/ompe-sa pe-tru /apturarea la timp a ,.r/ola/ilor pe-tru /a s0 poat0 <u/a la /ursele ;e s.mb0t0 =i s0 parie9e pe 6ilot 2is!: arm0sarul -e ru /are: ;up0 toate pro-osti/urile: avea s0 /.=ti e /u si ura-0$ G=i 8-0bu=i u- /0s/at: 8- timp /e 8-ai-ta ;es/ulE pe u-a ;i- /0r0rile a/elea 8-torto/!eate ;i- 9o-a re/olo-i9at0: ;e m.-0 /u -epoEi/a sa ;e =ase a-i: =i ea ;es/ulE0$ 6loaia 8i aburise le-tilele roase ale o/!elarilor: am.-;oi p0=eau /u ate-Eie pe-tru a -u /0l/a 8- vreu- /iob ;e sti/l0 sau 8- /utiile ;e tabl0 ru i-it0 pres0rate peste totO 6e alo/uri mo/ir@ la le a<u- ea p.-0 la le9-e$ Am.-;oi 8=i suBle/ar0 pa-talo-ii: iar BetiEa p0rea /0 ;ispare sub uria=a@i p0l0rie ;e pai Bolosit0 ;e /uli$ 60l0ria =i !ai-ele ;e pe el erau /ump0rate la m.-a a ;oua: =i -e/o-Borme /u re le@ me-t0rile poliEiei$ Erau si- urele lui !ai-e 8- aBar0 ;e 8-/0lE0mi-tea pe /are o /0ra 8-tr@o sa/o=0 ;e plasti/: sub tre-/iul ;e ploaie: pe-tru a o prote<a$ S0ri peste o roap0: =i Bu /.t pe@a/i s0 alu-e/e$ 1a ;ra/u /u !.rtoapele asteaL 8-<ur0 el: bu/uros /0 -u lo/uia ai/i =i /0 reu=ise s0 8-/!irie9e o /ame@ r0: pe /are o 8mp0rea /u mama lui: u-;eva 8- apropierea postului ;e poliEie Aber;ee-@Est$ Camera era 8- ri<it0 =i Berit0 ;e /alamit0Eile /e se ab0teau at.t ;e ;es pri- partea lo/uluiO Slav0 3om-ului /0 -u trebuie s0 Ba/ ;rumul 0sta 9il-i/L .-;i el: DaltBel s@ar ale e praBul ;e 8mbr0/0mi-te: iar viitorul meu ar Bi 8- prime<;ieF: =tii-; /0 Servi/iului se/ret 8i pl0/ea /ur0Ee@ -ia =i pu-/tualitatea$ DO!: 3oam-e: B0 /a a9i s0 Bie 9iua mea /ea mareLF 8l /upri-se oboseala$ Gruma9ul i se 8-/ovoie: simEi-; /um pi/0turile ;e ploa@ ie i se preli- pe /eaB0 =i apoi pe =ira spi-0rii$ 2usese la servi/iu toat0 -oaptea$ C.-; ple/ase ;e la postul ;e poliEie: 8- 9ori: i se spusese /0 vor Ba/e o ;es/i-;ere la b0tr.-a amah, A! 4am: b0-uit0 a avea le 0turi /u ba-;a ,.r/ola/ilor: pe /are el o ;epistase =i 8i ;es/operise as/u-90toarea$ G=i spusese ;e/i /0 trebuie s0 se r0beas/0 la bu-i/ul s0u bol-av: /are &&

tr0 ea s0 moar0: =i apoi s0 se 8-toar/0 la timp$ Se uit0 la /eas: mai avea ;estul timp p.-0 s0 a<u- 0 la post: a=a /0 o por-i ;i- -ou la ;rum: tre/.-; -ep0s0tor pe l.- 0 morma-ele ;e u-oi$ A<u-se la o r0s/ru/e: apoi o lu0 pe o pote/0 mai lar 0 /e se m0r i-ea /u u- /a-al ;e s/ur ere$ Ca-alul avea /am u- metru =i <um0tate a;.-/ime =i servea 8- mo; /ure-t la s/ur erea ploilor: la sp0latul ruBelor =i s/0l;at: 8- Bu-/Eie ;e /a-titatea ;e ap0 str.-s0 a/olo$ G- a/el mome-t: =uvoiul ;0;ea pe ;i-aBar0: spori-; mi9eria ;i- vale$ I 2ii ate-t0: a /i-/ea -epoat0: 8i spuse el$ I 3a: bi-e: al =aselea u-/!i$ 6ot s0 mer tot ;rumul /u ti-eK 8-treb0 bu/uroas0 BetiEa$ I Numai p.-0 la pr0v0lia ;e ;ul/iuri: iar a/um Bii ate-t0L Uite: ai/i e u- alt /iob ;e sti/l0L I Cre9i /0 prea/i-stitul bu-i/ o s0 moar0K I Ei: asta@i /um vor 9eii: ei !ot0r0s/ /easul: -u -oi: a=a /0 s0 -u -e Ba/em ri<i: heya$ I 3a: 8-/uvii-E0 mi/uEa pe u- to- rav ;e om mare$ 3a: 9eii su-t 9ei$ El spuse 8- .-; o ru 0/iu-e implor.-; toEi 9eii s0 se 8-;ure ;e el: s0@i a;u/0 ali-are 8- 9ilele /e i@au mai r0mas ;e tr0it: a;0u .-; pru;e-t: pe-tru mai mult0 si ura-E0: SB.-t0 M0rie Mai/0 =i IosiB: milostiviEi@v0 ;e %0tr.-ul meu bu-i/$ Ci-e =tie /are@s mai a;ev0raEi A 3um-e9eul /re=ti- sau 9eii /ei a;ev0raEiK .-;i el$ Cre; /0 ar trebui s0 te pui bi-e /u toEi: ;a/0 poEi$ Nu se =tie -i/io;at0 =i -u /ost0 -imi/$ 6oate /areva ;i- ei te@o a<uta: poate la ora asta ;orm =i ei: poate s@au ;us la mas0O Ei: ;ar -u@i -imi/: viaEa e viaE0: iar 9eii su-t 9ei: ba-ul ba-: le ile trebuie respe/tate: iar a9i trebuie s0 Biu Boarte isteE$ Noaptea tre/ut0 Busese /u ser e-tul ;ivi9io-ar Mo? =i /u Nar@ pele$ Era pe-tru prima oar0 /.-; 8l luau /u ei 8-tr@u-a ;i- ra9iile a/elea spe/iale ale lor$ 20/ur0 ;es/i-;eri 8- trei spelu-/i /u <o/uri ;e -oro/: ;ar: /iu;at: l0sar0 -eati-se alte /i-/i: mult mai prospere: ;e=i a/estea se aBlau pe a/ela=i palier al /l0;irii: ;e u-;e r09b0tea p.-0 la ei 9 omotul <etoa-elor 8-soEite ;e stri 0tele r0 u=ite ale /rupierilor$ Dew neh loh moh. Ce -@a= ;a s0 am =i eu parte ;i- mita pe /are o iau ei: r0buB-i el: apoi a;0u 0: 6iei Sata-0L Servi/iul se/ret este mai importa-t pe-tru mi-e a/um: a= avea viaEa asi urat0: a= putea /u-oa=te tot Belul ;e se/rete /are s0@mi Boloseas/0 ;rept s/ut: iar mai t.r9iu: /.-; voi ie=i la pe-sie: am s0 m0 8mbo 0Ees/ tot ;e pe urma lor$ 30;ur0 /olEul =i a<u-ser0 la ;u !ea-a /u ;ul/iuri$ S/!imb0 /.te@ va /uvi-te /u b0tr.-a =tirb0: 8i ;ete ;ou0 mo-e9i ;e aram0 pe-tru /are &P

primi 8- s/!imb o turt0 ;ul/e ;i- B0i-0 ;e ore9 =i 8-tr@u- /or-et ;e 9iar: o m.-0 ;e /o<i parBumate ;e porto/ale /oapte la soare: ;ul/i@amare: ;e la /are te /am ustura limba =i se meste/au Boarte reu$ I MulEumes/: al =aselea u-/!i: 8i spuse BetiEa ra;ii-; ;e Beri/ire: sub e-orma ei p0l0rie$ I S0 le m0-.-/i s0-0toas0: a /i-/ea -epoat0: 8i r0spu-se el: privi-;@o /u ;ra : 8-/.-tat ;e ;r0 0l0=e-ia ei$ 3a/0 9eii Ei- /u -oi: /.-; va Bi mai mare va Bi /!iar ;r0 uE0 =i@i vom putea vi-;e Be/ioria pe ba-i bu-i: iar servi/iile ei vor a;u/e ve-ituri Bru@ moase Bamiliei$ Cu O/!elaristul era Boarte m.-;ru /0 reu=ise s0 Bie ;e Bolos Bamiliei 8- /easurile ;e restri=te$ 2ie/are era la a;0post =i avea /e s0 m0-.-/e: iar pro/e-ta<ul Babri/ii ;e Blori ;i- plasti/ al /elui ;e@al -ou0lea u-/!i: -e o/iat /u at.ta r0b;are: m0 va a<uta: /u puEi- <oss, /a 8-tr@u- asau ;oi: s0@mi a/!it /u ve-iturile ei /!iria =i voi putea m.-/a ;e trei ori pe s0pt0m.-0 turt0 ;i- aia ;eli/ioas0 ;e ore9: ;e Ni- @to?: s0 pu- /eva ba-i ;eoparte: astBel /a s0 -u Biu -evoit s0 iau mit0 =i s0@mi peri/lite9 situaEia 8poliEie$ NuL Martori s0@mi Bie toEi 9eiiL N@am s0 m0 mai ba 8- aseme-ea lu/ruri at.ta timp /.t am =a-se 8- Servi/iul se/ret: ;e=i -u e -ormal s0 -e pl0teas/0 a=a ;e prost$ Mie s0@mi ;ea ;oar '2# ;olari H> pe lu-0: ;up0 ;oi a-i ;e servi/iuK Ayeeyah$ Ce Ei@e =i /u barbarii 0=tia: e reu s0@i 8-Eele iL I Hai: a/um plea/0: am s0 m0 8-tor/ m.i-e: spuse el$ 2ii ate-t0 pe u-;e /al/i$ I 3aL Se aple/0 s@o s0rute =i se ;esp0rEir0$ Ea 8-/epu s0 ur/e pov.r-i=ul: -u 8-ai-te ;e a mai lua o bu/0Ei/0 ;e turt0$ Ce ;ul/e =i bu-0 eraL 6loua /u 0leata: mo-oto-$ 4ore-tul m0turase ;i- /alea lui tot Belul ;e resturi =i le 8-=irase pe /0rare: ;e@a lu- ul /o/ioabelor$ 2ata ur/a 8-s0 /u ri<0: Beri-;u@ se pe /.t putea: Bas/i-at0 ;e =uvoiul ;e ap0$ 6e alo/uri: a;.-/imea era mare: 8- alte p0rEi: a/olo u-;e tere-ul era abrupt: apa se rosto olea 8/as/a;e$ 3eo;at0: o /a-istr0 ;i- tabl0 ;e /ir/a 2) ;e litri por-i ;e@a ;ura: rosto oli-;u@se 8- /a-alul ;e s/ur ere: ata: ata s@o striveas/0: ;ar ;iBeri/ire: se i9bi 8-tr@u- perete ;e /arto- =i se opri$ Ea r0mase: Ei-tuit0 ;e Bri/0$ O ospo;i-0 Burioas0 se r0sti la ea: I 3u@te a/as0L N@ai /e /0uta pe ai/iL Car0@teL 3u@te a/as0L I 3aO ;a: 8i r0spu-se BetiEa iuEi-; pasul: /o-ti-u.-; ur/u=ul /e ;eve@ -ise =i mai a-evoios$ &"

C!iar 8- /lipa a/eea p0m.-tul sub pi/ioare 8-/epu brus/ s0 alu-e/e la vale: /09.-; /u el sute ;e to-e ;e mo/irl0: bolova-i =i pietre: 8- !iEi-; totul 8- /ale$ G- /.teva se/u-;e: alu-e/area ;e tere- 8-ai-t0 /u peste /i-/i@ 9e/i ;e metri: smul .-;: ;0r.m.-; =i ;u/.-; la vale Biravele /o-stru/Eii 8-t.l-ite 8- ;rum: pu-.-; pe Bu 0 b0rbaEi: Bemei =i /opii: pe u-ii 8- rop.-@ ;u@i pe alEii s/!ilo;i-;u@i: 8-e/.-; totul: a/olo u-;e /u puEi- timp 8- urm0 Busese u- sat$ Apoi se opri: la Bel ;e brus/ /um 8-/epuse$ O li-i=te 8-sp0i@ m.-t0toare se a=ter-u peste toate /oli-ele =i v0ile 8-ve/i-ate: mar/at0 ;oar ;e ropotul ploii$ 3eo;at0: li-i=tea se Br.-se =i 8-/epur0 s0 se au;0 stri 0te ;isperate ;e a<utor: pl.-sete: Eipete: urlete$ %0rbaEi: Bemei =i /opii ie=ir0 8rab0 ;i- /o/ioabele r0mase i-ta/te: sl0vi-; 9eii /0@i o/rotiser0: larma lor spori-; =i mai mult !arababura e-eral0$ 6riete-ii =i ve/i-ii se a<utau 8-tre ei: mamele 8=i /0utau /opiii: a/e=tia 8=i stri au p0ri-Eii: 8-s0 o mare parte r0m0sese 8- ploaie: s0 8-alEe mii ;e mulEumiri /erului /0 s/0paser0 /u viaE0$ 2etiEa st0tea 8-/0 pe mar i-ea pr0pastiei: pe lo/ul u-;e p0m.-tul alu@ -e/ase: privi-; -e;umerit0 8- <urul ei$ Cam la vreo patru metri sub ea -u se mai 90rea ;e/.t o mas0 ;e -oroi =i pietre: a/olo u-;e -umai /u /.teva se/u-;e 8- urm0 Busese p0m.-t soli;$ Mar i-ile pr0pastiei se Br.- eau: ;e/la-=.-; mi/i avala-=e ;e -oroi =i pietre: 8mpi-se ;e apa ;i- /a-alele ;e s/ur ere$ SimEi /um 8i alu-e/0 pi/ioarele: 8- timp /e 8-/er/a s0 Ba/0 u- pas 8-apoi =i o alt0 B.=ie mare ;e p0m.-t 8-/epu s0 se ;islo/e: a=a 8-/.t se opri 8mpietrit0: str.- .-; 8- pum-ul ei mi/ o ultim0 bu/0 i/0 ;e turt0$ C0l/.iul i se aBu-;0 8- p0m.-tul moale: 8-/er/.-; s0@=i me-Ei-0 e/!ilibrul$ I Nu te mi=/aL stri 0 u- b0tr.-$ I 6lea/0 ;e pe mu/!ieL url0 u- altul$ Iar /eilalEi priveau a=tept.-; /u r0suBlarea t0iat0 s0 va;0 /e !ot0r0s/ 9eii$ Apoi: o alt0 bu/at0 ;i- mar i-e se ;espri-se =i se pr0v0li: ;u/.-;@o la vale =i pe BetiE0$ 3i- Beri/ire: Bu 8- ropat0 -umai puEi-: ;oar p.-0 la e-u-@ /!i$ Se asi ur0 /0 bu/0Ei/a ;e turt0 era salvat0 =i i9bu/-i 8- pl.-s$

6
Ora &&.=0.

P#

Ma=i-a i-spe/torului ;e poliEie Armstro- 8=i /roi ;rum pri- mulEimea 8-Buriat0 /e se 8mbul9ea 8- <urul b0-/ii Ho-Pak, 8-;rept.-;u@se /0tre postul ;e poliEie Aber;ee-@Est$ Str09ile erau 8-Eesate ;e loata /are a=tepta 8- BaEa tuturor b0-/ilor ;i- 9o-0: mai mi/i sau mai mari$ C!iar =i 8- BaEa b0-/ii 0i#)oria, peste ;rum ;e Ho-Pak, se aBla o mare ;e oame-i: toEi a=tept.-; -er0b;0tori s0 i-tre =i s0@=i s/oat0 ba-ii$ 6retuti-;e-i atmosBera era 8-/0r@ /at0 =i prime<;ioas0: iar ploaia tore-Eial0 /o-tribuia la sporirea te-siu-ii e-erale$ %ari/a;ele ri;i/ate pe-tru ;iri<area pu!oiului ;e oame-i la i-@ trarea =i ie=irea ;i- b0-/i Buseser0 8-t0rite ;e poliEi=ti: la Bel ;e iritaEi =i 8-/or;aEi =i eiY se reparti9ar0 /am ;ou09e/i ;e poliEai la mia ;e oame-i$ Nu purtau arme: /i -umai bastoa-e ;e /au/iu/$ I Slav0 3om-ului /u ploaia asta: murmur0 Armstro- $ I Ce aEi spus: sirK 8-treb0 =oBerul: 8-s0 9 omotul e-erva-t al =ter 0@ toarelor ;e parbri9 prost mo-tate 8i 8-0bu=i lasul$ Armstro- repet0 mai tare =i a;0u 0: I Cre; /0 ;a/0 ar Bi Bost /al;: ume; /a ;e obi/ei: lo/ul 0sta blestemat ar Bi ;eve-it u- /.mp ;e b0taie$ 3um-e9eu -e@a trimis ploaia astaL I 3a: sir: a=a@iL Ma=i-a poliEiei se opri la timp 8- BaEa se;iului$ Armstro- i-tr0 8rab0$ I-spe/torul =eB: 3o-al; C$C$ Smyt!: 8l a=tepta$ %raEul st.- 8i era le at /u o e=arB0$ I Gmi pare r0u /0 am 8-t.r9iat: se s/u90 Armstro- : 8-s0 aBurisitul 0sta ;e traBi/ -e@a blo/at o bu-0 bu/at0 ;e ;rum$ I Nu@i -imi/: -umai /0 -u prea am oame-i$ 6oliEia ;i- Aber;ee-@,est =i /ea /e-tral0 s@au oBerit s0 -e a<ute: ;ar au =i ei problemele lor$ 6a/ostele astea ;e b0-/iL 1a ra9ie: va trebui s0 -e ;es/ur/0m /u u- si- ur om /are s0 p.-;eas/0 8- spatele /asei 8- /a9ul 8- /are Bu e vreu-ul ;i- -emer-i/ii 0=tia: iar -oi: /u Cu O/!elaristul: 8- BaE0$ Smyt! 8i pre9e-t0 lui Armstro- pla-ul s0u ;e a/Eiu-e$ I %i-e$ Mer emK Nu vreau s0 lipses/ prea mult$ I 2ire=te$ ABar0 e ;estul ;e 8mpuEit0 toat0 treaba$ I Sper s0 mai Ei-0 ploaia asta p.-0 /e -e-oro/itele astea ;e b0-/i vor 8-/!i;e: altBel or s0 Bie obli ate s0 le pl0teas/0 p.-0 la ultimul b0-uE$ 4u Ei@ ai s/os ba-iiK

P1

I Cre; /0 lume=tiL Cele /.teva leE/aie ale mele -u mai /o-tea90L Armstro- 8=i 8-;rept0 spi-area /are@l ;urea$ A! 4am e 8- /as0K 8-treb0 el$ I 3up0 /.te =tiu: este$ 2amilia la /are lu/rea90 se -ume=te C!Vu- $ St0p.-ul este u-oier$ 4ot a/olo s@ar putea s0 Bie =i u-ul ;i- ti/0lo=ii 0ia: a=a /0 va trebui s0 a/Eio-0m rapi;$ Am primit aprobare ;e la =eB s0 iau revolverul$ ,rei =i tu u-ulK I Nu: mulEumes/$ Hai s0 mer em: ;e a/or;K Smyt! era mai s/u-; ;e/.t Armstro- : 8-s0 bi-e B0/ut =i u-iBorma 8i ve-ea ;e mi-u-e$ G=i 8mbr0/0 a-evoie tre-/iul: Beri-;u@=i braEul$ O lu0 8-ai-te: apoi se opri brus/: eJ/lam.-;: I 3ra/eL Era s0 uit$ %ria- >Ho? ;e la Servi/iul se/ret: te@a /0utat =i a ru at s0@l su-i$ 6oEi Bolosi teleBo-ul ;i- biroul meu$ I MulEumes/$ G0ses/ a/olo -i=te /aBeaK Mi@ar pri-;e bi-e o /ea=/0$ I ,i- 8-;at0$ %iroul era /urat: bi-e ;otat: 8-s0 oare/um sumbru: /u toate /0 Arm@ stro- observ0 ;e /um i-tr0 mobilierul s/ump =i aparatul ;e ra;io mo;er-$ I Ate-Eii ;e la /lie-Ei re/u-os/0tori: 8l l0muri Smyt!: ;e a<at$ 4e las pe-tru /.teva mi-ute$ Armstro- 8-/uvii-E0 =i Borm0 -um0rul$ I Alo: %ria-K I O!: salut: RobertL Cum mer eK %0tr.-ul spu-e /0 trebuie s@o a;u/i la se;iu: s0 -@o i-tero aEi la poliEia ;i- Aber;ee-@Est$ I 6rea bi-e: /!iar eram pe pi/ior ;e ple/are$ Ei: ;ar ;e /e la se;iuK Care@i motivulK I Nu mi@a spus: ;ar s0 =tii /0 a9i e 8- toa-e bu-e$ Se pare /0 ;isear0 avem u- 1+\2L Armstro- ;eve-i =i mai i-teresat: Bormula 1+\2 la Servi/iul se/ret 8-sem-a /0 au ;es/operit u- a e-t al i-ami/ului =i /0 vor pu-e m.-a pe u-ul sau mai mulEi spio-i$ I Cre9i /0 are vreo le 0tur0 /u aBa/erea -oastr0K 8-treb0 el /u pru@ ;e-E0: .-;i-;u@se la e1rin. I 6oateL Apoi urm0 o pau90$ GEi ami-te=ti /e@Ei spu-eam eu ;espre spio-ul i-Biltrat la -oiK A/um su-t mai /o-vi-s /a ori/.-; /0 am ;reptateL %ria- >Ho? o ;0;u pe /a-to-e90: Bolosi-; Bra9e tru-/!iate =i /u o/oli=uri: tem.-;u@se s0 -u Bie as/ultaEi$ Armstro- 8l urm0rea /u ui-teres /res/.-;: 8- timp /e priete-ul s0u /el mai bu- relata /e se 8-t.m@

P2

plase pe par/urs =i ;espre tai-i/a =i 8-;elu- ata 8-t.l-ire ;i-tre Crosse =i Suslev$ I 3ar asta -u 8-seam-0 -imi/$ Crosse 8l /u-oa=te pe ti/0los: /!iar =i eu am b0ut o ;at0 sau ;e ;ou0 ori /u el: /a s0@l tra ;e limb0$ I 6oate: ;ar ;a/0 Crosse este omul -ostru: atu-/i =i 0la e la Bel =i B0@ /eau u- s/!imb ;e i-BormaEii 8- v09ul lumii$ Heya? Armstro- Bu /upri-s ;e presimEiri -e re$ I A/um -u e mome-tul: b0iete$ 1as0 /0 ;is/ut0m asta /.-; a<u- la se;iu: sau poate lu0m pr.-9ul 8mpreu-0 =i vom putea vorbi 8- voie$ Urm0 o -ou0 pau90$ I %0tr.-ul vrea s0@l i-Borme9i 8-;at0 /e o a;u/i ai/i pe ama!$ I E@- re ul0: pe /ur.-;L Armstro- puse re/eptorul la lo/$ Smyt! reve-i =i: 8- .-;urat: 8i 8-ti-se o /aBea$ I ,e=ti proasteK I Numai 8-/ur/0turiL 8=i sorbi /aBeaua$ 4ot;eau-a -umai 8-/ur/0turi$ Cea=/a era ;i-tr@u- porEela- Bi-: iar /aBeaua eJ/ele-t0$ O!: /e bu-0 /aBea: Boarte bu-0$ Crosse vrea s0 i@o ;u/ ;ire/t la se;iu: -u ai/i$ Smyt! ri;i/0 ;i- spr.-/e-e =i eJ/lam0 e-ervat: I 3um-e9eule mare: /e@o Bi at.t ;e importa-t 8- le 0tur0 /u o am0r.t0 ;e amah? Este ;i- paro!ia meaO I 3e u-;e 3um-e9eu s0 =tiu: -@am i;ee: iar eu -@a= ;a pe eaO: i9bu/-i Armstro- : apoi se st0p.-i =i /o-ti-u0 mai /alm: Iart0@m0: -@am prea ;ormit bi-e 8- ultimul timp$ Nu ;au eu or;i-ele$ Crosse a 9is s@o a;u/ la se;iu: B0r0 eJpli/aEii$ 3oar =tii /um stau lu/rurile /.-; e vorba ;e or;i@ -ele lui =i ale Servi/iului se/ret$ 4a/i =i Ba/i$ I 4i/0los aro a-tL Smyt! 8=i termi-0 /aBeaua$ Slav0 3om-ului /0 -u su-t 8- Servi/iul se/ret$ N@a= putea suporta s0 am ;e@a Ba/e 9il-i/ /u u-emer-i/ /a 0sta$ I Ni/i eu -u su-t 8- Servi/iul se/ret =i /u toate astea m0 ba 0 mereu 8- toate /0/aturile lor$ I Era /umva vorba ;e a e-tul lor i-Biltrat la -oiK Armstro- privi iute /0tre el$ I Care a e-tK I Ei: !ai: pe-tru -umele lui 3um-e9euL Smyt! r.se$ Se 9vo-e=te pri-@ tre 3ra o-i /0 va<-i/ii -o=tri =eBi au Bost sB0tuiEi s0@l pri-;0 rapi; pe spur@ /at$ Se pare /0 mi-istrul 8- persoa-0 l@a pus pe <ar pe uver-ator: iar P'

1o-;ra s@a sup0rat a=a ;e tare 8-/.t 3ire/torul lui MI@+ A presupu- /0@l /u-o=ti pe Si-;ers A sose=te m.i-e /u u- 9bor %OAC$ Armstro- 8l BiJ0 /u privirea$ I 3e u-;e -aiba obEi- ei toate i-BormaEiile asteaK I Operatori ;e la teleBoa-e: b0tr.-e amah, m0tur0tori =i /i-e mai =tie /i-e: ;ar u- lu/ru este si ur: b0iete: /0 u-ul ;i- 0=tia =tie tot$ Gl /u-o=ti pe Si-;ersK I Nu: -u l@am 8-t.l-it -i/io;at0$ Armstro- 8i sorbi /aBeaua: savur.-@ ;u@i aroma puter-i/0: ustul ;e -u/0: simEi-; /um treptat /ap0t0 puteri$ 3a/0 0la =tie tot: atu-/i spu-e@mi =i mie /i-e@i a e-tul tr0;0torK 3up0 o pau90: Smyt! rosti: I Soiul 0sta ;e i-BormaEii /ost0 ba-i rei$ S0 m0 i-terese9 /am /.tK I 3a: te ro : =i b0rbatul /el soli; puse /ea=/a <os$ Observ /0 spio-ul te preo/up0: -u@i a=aK I Nu: ;elo/: 8mi Ba/ ;oar ;atoria: treaba mea -u este s0@mi Ba/ ri<i 8le 0tur0 /u ei =i -i/i s0@i pripo-es/$ G-;at0 /e am pri-s u-ul: 8i ia lo/ul altul$ Noi pro/e;0m la Bel 8- r.-;ul a;versarilor: i-;iBere-t /i-e ar Bi a/e=@ tia$ Ori/um: ;a/0 -@ar Bi Bost aBa/erea asta blestemat0 /u Ho-Pak, se/Eia -oastr0 ar mer e /el mai bi-e: iar 9o-a mea Aber;ee-@Est ar Bi /ea mai li-i=tit0 ;i- /olo-ie$ Asta@i tot /e m0 preo/up0: =i Smyt! 8i oBeri o Ei ar0 ;i-tr@o taba/!er0 ;i- aur$ 2ume9iK I Nu: mulEumes/: m@am l0sat$ I %i-e ai B0/ut: eu -u pot: at.t timp /.t m0 aBlu ai/i si- ur =i p0r0sit pe-tru 8-/0 patru a-i p.-0 la pe-sio-areO 8=i apri-se Ei ara /u o bri/!et0 tot ;i- aur: Armstro- 8l privi r0ut0/ios$ Apropo: Robert: /re; /0 -u e=ti 8toate mi-Eile ;a/0 -u iei pli/ul /are Ei se las0 lu-ar pe birouL I CeK Ntii /umva =i ;e treaba astaK se 8-/ru-t0 Armstro- $ I 3a: =i s0 =tii /0 pe-tru asta -u trebuie s0 Ba/i -imi/: absolut -imi/$ GEi ara-te9$ I 3a: ;ar o ;at0 /e ai luat u-ul: ai =i i-trat 8- belea$ I O!: -u: ;oar su-tem 8- C!i-a ai/i =i -u@i a/ela=i lu/ruL O/!ii alba=@ tri ai lui Smyt! se 8-tu-e/ar0 =i ei$ I Atu-/i tu trebuie s0 =tii lu/rurile astea mai bi-e ;e/.t mi-e$ Qi@a /erut /umva vreu-ul ;i-tre Dpriete-iiVV t0i s0@mi tra-smiEi vreu- mesa<K Smyt! ri;i/0 ;i- umeri$

P7

I Mi@a mai tre/ut pe la ure/!e u- 9vo- /um /0 re/ompe-sa 3ra o-i@ lor pe-tru pri-;erea lui Jo!- C!e- se ri;i/0 la 7#$### ;e ;olari H> =iO I 3a: ;ar -u l@am pri-s 8-/0L r0spu-se Armstro- pe u- to- arE0 os$ I C!iar =i a=a: ba-ii vor Bi ;isear0 8-tr@u- pli/ 8- biroul t0u$ 3a: asta am aBlat: b0tr.-e$ E ;oar u- 9vo-: Bire=te$ Computerul ;i- /reierul lui Armstro- 8-/epu s0 prelu/re9e i-BormaEia$ 7#$### ;e ;olari H> pi/au to/mai bi-e s0@=i a/!ite o Boarte ve/!e ;atorie /e avea terme- p.-0 lu-i A pier;eri la burs0$ I se pusese 8- ve;ere: DEi: b0iete ar Bi /a9ul s0@Ei pl0te=ti ;atoria$ E o sum0 pe /are o ;atore9i ;e peste u- a- =iO avem =i -oi re ulile -oastre: /u toate /0 -u te BorEe9: ;ar o ;at0 =i o ;at0: trebuie s0 s/api ;e eaOF Smyt! are ;i- -ou ;reptate: .-;i el /u am0r0/iu-e: ti/0lo=ii 0=tia 8Ei /u-os/ toate mi=/0rile: =i ;e Bapt -i/i -u e a=a ;e reu s0 aBle /e ;atorii amL Ce s0 Ba/L S0@i iau: s0 -u@i iauK I Numai patru9e/iK 8-treb0 el pe u- to- preB0/ut lumeE$ I Gmi 8-/!ipui /0@Ei a<u- /a s0@Ei re9olvi problema /are a ;eve-it at.t ;e presa-t0: 8i r0spu-se Smyt! urm0ri-;u@l /u a/eea=i privire sever0$ Nu@i a=aK Armstro- -u era sup0rat pe Smyt! /0 =tia at.tea lu/ruri ;espre viaEa lui parti/ular0$ Ni eu /u-os/ /el puEi- tot at.tea lu/ruri ;espre el: ;e=i -u am !abar /.i ba-i are =i pe u-;e@i Ei-e$ N@ar Bi reu ;e aBlat =i ;a/0 a= vrea s0@l ;obor: ar Bi /!iar Boarte u=orO I MulEumes/ pe-tru /aBea: ;e a-i ;e 9ile -@am b0ut u-a /a asta$ Mer emK Smyt! 8=i 8mbr0/0 /u st.- 0/ie tre-/iul peste u-iBorma bi-e /roit0: 8=i ara-<0 e=arBa ;e la braE: 8=i puse /!ipiul 8-tr@o parte /a ;e obi/ei =i o lu0 8-ai-te$ 6e ;rum: Armstro- 8i /eru lui Cu s0@i relate9e /e se 8-t.mplase =i /e m0rturisise t.-0rul /are preti-;ea a Bi ;i- ba-;a ,.r/ola/ilor: =i apoi /e@ a spus b0tr.-a amah. I 2oarte bi-e: Cu: 8i spuse Armstro- 8- /ele ;i- urm0$ Ai B0/ut o treab0 eJ/ele-t0$ I-spe/torul Smyt! mi@a spus /0 vrei s0 i-tri 8- Servi/iul se/ret$ I 3a: sir$ I 3e /eK I 6e-tru /0 e o se/Eie Boarte importa-t0 a Si ura-Eei statului: sir$ M@a preo/upat 8-tot;eau-a Si ura-Ea: /a s0 =tiu /um s0 Berim /olo-ia ;e ;u=@

P)

ma-i$ 3a: /re; /0 ar Bi Boarte i-teresa-t =i importa-t$ A= vrea s0 Biu util: ;a/0 pot: sir$ G- ;ep0rtare se au9ir0 ;i-tr@o ;at0 sire-ele pompierilor /are ve-eau ;i-spre /oli-0$ I Se pare /0 a mai eJplo;at o sob0 ;i- /au9a vreu-ui t.mpit irespo-@ sabil: spuse Smyt! /u am0r0/iu-e$ Slav0 3om-ului /u ploaia astaL I 3a: a;0u 0 Armstro- : 8-tor/.-;u@se /0tre Cu$ 3a/0 /eea /e ai raportat se a;evere=te: voi pu-e o vorb0 bu-0 pe-tru ti-e la Si ura-E0 sau la Servi/iul Se/ret$ Cu O/!elaristul -u@=i putu st0p.-i 8-/.-tarea$ I 3a: sir: v0 mulEumes/: sir$ A! 4am este 8-tr@a;ev0r ;i- satul meu: sir$ Se 8-;reptar0 spre alee$ MulEimea ;e /ump0r0tori =i ;e v.-90tori /u tarabe =i ;u !e-e 8i urm0reau b0-uitori ;e sub umbrele =i Boile ;e /ort sus@ pe-;ate: 8- timp /e tre/eau pri- BaEa lor: Smyt! Bii-; /el mai /u-os/ut =i mai ;e temut >-ai loh ;i- Aber;ee-$ I Asta@i: sir: =opti Cu$ Smyt! se opri /a ;i- 8-t.mplare 8- BaEa u-ei tarabe: preB0/.-;u@se /0 se uit0 la -i=te le ume: /eea /e@l B0/u pe -e ustor s0 tresar0 ime;iat$ Arm@ stro- =i Cu tre/ur0 ;e i-trarea /asei b0tr.-ei apoi se 8-toarser0 brus/: =i toEi trei ;0;ur0 bu9-a 8-0u-tru: s0ri-; treptele ;i- ;ou0 8- ;ou0: 8- timp /e alEi ;oi poliEi=ti 8- u-iBorm0 erau ate-Ei la i-trare: ;e la o ;ista-E0 /o-ve@ -abil0: apoi se repe9ir0 =i o blo/ar0$ G-;at0 /e /uloarul 8- ust Bu pus sub pa90: u-ul ;i- ei se pre/ipit0 =i i-tr0 pe o alee lateral0: B0/u 8-/o-<urul /l0;irii =i se asi ur0 /0 ;ete/tivul 8- /ivil era la post: p09i-; u-i/a ie=ire ;ispate$ Apoi se ;use 8-apoi s0 8-t0reas/0 e/!ipa /e asi ura or;i-ea 8- BaEa %0-/ii 0i#)oria. EJteriorul /a =i i-teriorul lo/ui-Eei erau la Bel ;e mur;are =i i-salubre: pretuti-;e-i ;om-i-; o !arababur0 ;e -e;es/ris$ Smyt! era 8- Bru-te$ C.-; a<u-se pe al treilea palier: 8=i s/oase revolverul ;i- to/ =i se ;0;u la o parte$ 20r0 e9itare: Armstro- se propti 8- u=a =ubre;0: BorE0 8-/uietoarea =i ;0;u bu9-a 8-0u-tru$ Smyt! 8l urm0 ime;iat: iar Cu O/!elaristul r0mase ;e pa90 la i-trare$ G-/0perea era o !arababur0 ;e /a-apele =i s/au-e: /u ;raperii soioase /e at.r-au <al-i/: iar 8- aer plutea u- miros ;ul/ea ;e opium =i ulei pr0<it$ O matroa-0 masiv0 8-tre ;ou0 v.rste ap0ru 8-ai-tea lor at.t ;e surpri-s0 /0@i /09u 9iarul ;i- m.-0$ Am.-;oi b0rbaEii ;es/!iser0 u=ile r.-; P+

pe r.-;$ Smyt! trase ;e /la-Ea u-ei u=i 8-tre;es/!ise /e ;0;ea 8-tr@u- ;or@ mitor s0r0/0/ios$ G- urm0toarea 8-/0pere ;0;u ;e o toalet0 8mpuEit0 =i o baie$ O a treia era u- alt ;ormitor 8- mi<lo/ul /0ruia tro-au le 0turi ;e: bl0-uri -e/o-Be/Eio-ate$ Armstro- ;es/!ise ultima u=0$ A/easta ;0;ea 8-tr@o bu/0t0rie 8- ust0 =i sli-oas0: u-;e A! 4am era aple/at0 ;easupra u-ei /!iuvete al /0rei aspe/t se 8-/a;ra perBe/t 8- ;e/orul e-eral: /u umorma- ;e ruBe -esp0late al0turi$ G- spatele ei: o alt0 u=0$ Cu o mi=/are rapi;0: Armstro- o 8mbr.-/i =i o ;0;u la o parte$ Ni a/east0 8-/0pere era oal0: sem0-.-; mai ;e rab0 a ;ebara: lipsit0 ;e Bereastr0: av.-; ;oar o ;es/!i90tur0 8- perete ;rept aerisire =i -u oBerea ;e/.t u- mo;est spaEiu pe-tru u- !ama/ =i u- s/ri- s/os ;i- u9$ Se 8-torsese 8- a=a@9isul salo-$ A! 4am ve-ea 8- urma lui t.r.-;u@=i pi/ioarele =i re 0si-;u@=i suBlul$ Cer/eta@ rea lo/ui-Eei -u ;ur0 ;e/.t /.teva se/u-;e: apoi Smyt! s/oase o !.rtie =i spuse pe u- to- mieros: I Re ret /0 trebuie s0 te 8-trerup: ma;am: ;ar avem autori9aEie ;e per/!e9iEie$ I CumK I 4ra;u@i Cu: or;o-0 Smyt!: iar t.-0rul poliEist 8-/epu 8-;at0 s0@i tra;u/0 =i: a=a /um /o-ve-iser0 8- prealabil: pro/e;0 /a =i /um ar Bi Bost i-terpretul a ;oi poliEi=ti -e !iobi A >-ai loh A /are -u /u-o=teau ;iale/tul /a-to-e9$ 2emeia se !olb0 ;i- -ou la ei: I 6er/!e9iEieK stri 0 ea /a ars0$ S0 /0utaEi /eK Noi respe/t0m le ile ai/iL %0rbatul meu lu/rea90 pe-tru uver- =i are priete-i importa-Ei =i ;a/0 /umva /0utaEi =/oala ;e <o/uri ;e -oro/: asta e la eta<ul patru: 8- spate: -oi -@avem -i/i ;e@a Ba/e /u ea =i -u =tiu -i/i ;e t.rBele alea 8mpuEite ;e la 1+ /are s@au 8-Bipt a/olo =i lu/rea90 /.t 8i 9iuli/a =i -oaptea ;e mare =i /are -e Ba/ pe -oi oame-i /umse/aO I 3estulL stri 0 t0ios Cu: -oi su-tem ;e la poliEie /u probleme impor@ ta-teL Iar a/e=ti 8-alEi ;om-i ;e la poliEie su-t oame-i ;e va90L E=ti sau -u -evasta u-oierului C!Vu- K I 3a: r0spu-se ea moro/0-os$ Ce vrei ;e la -oiK N@am B0/ut -imi/L I A<u- eL se r0sti Armstro- 8- e- le90: /u o aro a-E0 voit0$ Asta e A!@4amK I 4u e=ti A! 4amK I E!: /i-e euK CeK P&

%0tr.-a amah 8-/epu a@=i mototoli /olEul =orEului ;e -ervi: -ere/u-os@ /.-;u@l pe Cu$ I 3e/i tu e=ti A! 4amL Eti arestat0L A! 4am se B0/u livi;0: iar Bemeia mai 8- v.rst0 8-/epu s0 blesteme: a;res.-;u@i@se B0r0 s0 mai a=tepte: I A!aL 3e/i tu e=ti aia pe /are o /aut0 eiL Noi -u =tim ;espre ea ;e/.t /0 am /ules@o ;e pe stra;0 a/um /.teva lu-i =i i@am ;at u- a/operi= =i o leaB0O I Cu: spu-e@i s0 ta/0L El repet0 sever or;i-ul$ Ea se supuse: ;ar ;eve-i =i mai moro/0-oas0$ I A/e=ti 8-alEi 3om-i vor s0 =tie ;a/0 mai lo/uie=te /i-eva ai/iK I %i-e8-Eeles /0 -u mai e -ime-i$ Ce ei su-t /!ioriK Nu mi@au s/oto/it ei toat0 /asa /a -i=te u/i a=i =i au v09ut /0 -u@i -ime-iK /ro-/0-i baba$ Eu -u =tiu -imi/ ;espre -ime-i: a;0u 0 ea$ I A! 4am: a/e=ti ;om-i vor s0 =tie /are e /amera taK A! 4am pri-se rai =i 8-/epu s0 tu-e =i s0 Bul ere$ I Ce vreEi ;e la mi-e: prea/i-stite poliEistK N@am B0/ut -imi/: -u stau ai/i /la-;esti-: am !.rtii 8- re ul0 8-/0 ;e a-ul tre/ut$ N@am B0/ut -imi/$ Eu m0 iau ;up0 le i /a o persoa-0 /umse/a;e /are a lu/rat toat0 vi $$$ I U-;e@i /amera taK 2emeia mai t.-0r0 ar0t0 /u ;e etul$ I A/olo: r0spu-se ea pe u- to- as/uEit: stri;e-t$ U-;e 8- alt0 parte ;e@ /.t la bu/0t0rieK Ce ;ra/u: str0i-ii 0=tia su-t /!iar t.mpiEiK U-;e pot sta slu<-i/eleK Ni tu: vierme -e-oro/itL S0 ba i tu 8- bu/lu/ lumea /i-stit0L Ce Ei@a B0/ut eaK 3a/0 8- piaE0 s@au Burat le ume: asta -@are ;e@a Ba/e /u mi-eL I GuraL Sau te umBlu =i te ;u/ a/olo la 0ia /are -u stau pe .-;uri =i te ba 0 la 9;up ime;iatL GuraL %0tr.-a se opri 8- sB.r=it ;i- /as/a;a ;e su;alme$ I Ei =i a/umO relu0 Armstro- $ 3ar se opri iar: observ.-; /0 vreo /. iva /!i-e9i ur0@/as/0 se 8- r0@ m0;iser0 pe palier: 8-/er/.-; s0 va;0 /e se petre/e 8-0u-tru$ El 8i privi =i 8se/u-;a urm0toare se B0/ur0 -ev09uEi$ G-/!ise u=a: as/u-9.-;u@=i amu9at: u- 9.mbet$ I Ei: =i a/um: 8-treab0@le pe am.-;ou0: /e =tiu ;espre ,.r/ola/iK A! 4am se 8-vi-eEi$ St0p.-a r0mase piro-it0 lo/ului$

PP

I 60i: euKO,.r/ola/iiK Nimi/L Ce s0 =tiu /u ;espre ti/0lo=ii 0iaK Ce le 0tur0 am eu /u eiK I 3ar tu: A! 4amK I EuK Absolut -imi/: B0/u ea pe u- to- arE0 os$ Eu su-t o biat0 amah, respe/tabil0: /are@=i Ba/e treaba =i at.tL Cu tra;use r0spu-surile$ Am.-;oi b0rbaEii observar0 /0 tra;u/erea lui Cu era eJa/t0 =i rapi;0$ Am.-;oi ;0;ur0 ;ova;0 ;e r0b;are =i /o-ti-uar0 <o/ul: u- <o/ pe /are@l 8-v0Easer0 =i@l pra/ti/au ;e mult$ I Spu-e@i /0@i mai bi-e s0 spu-0 a;ev0rul =i asta /.t mai repe;e$ Armstro- privi la ea /u o m.-ie preB0/ut0$ 3e Bapt: -i/i el =i -i/i Smyt! -u le purtau pi/0: -u vroiau ;e/.t s0 aBle a;ev0rul: a;ev0r /e putea ;u/e la i;e-tiBi/area ,.r/ola/ilor =i /u /.t mai /ur.-; a/e=ti -emer-i/i aveau s0 Bie sp.-9uraEi pe-tru /rim0: /u at.t ar Bi Bost mai les-e ;e st0p.-it Ho- @>o- ul: iar /et0Ee-ii /are respe/t0 le ea: i-/lusiv ei 8-=i=i: =i@ar putea ve;ea mai ;eparte ;e treburile lor: s0 Ba/0 ba-i =i s0@i /!eltuie ;up0 bu-ul lor pla/$ 3a: .-;i Armstro- : 8mi pare r0u ;e b0tr.-0$ 6arie9 pe ;ou09e/i ;e ;olari /0 baba asta -u =tie -imi/$ Nu a/ela=i lu/ru se 8-t.mpl0 /u A! 4am: /are: /u si ura-E0: =tie mult mai mult ;e/.t o s0 -e spu-0$ I ,reau a;ev0rul$ Spu-e@iL I A;ev0rulK Care a;ev0r: /i-stite ;om-K Cum ar putea o biat0 b0tr.@ -0 /a miO I 3estulL Armstro- ri;i/0 teatral braEul$ A/esta era u- alt sem-al ;i-ai-te stabilit$ 3eo;at0: Cu O/!elaristul o ;0;u pe ;iale/tul Ni- @to? pe /are =tia /0 -u@l 8-Eele e -i/i u-ul ;i- ei$ I Surioar0 te sB0tuies/ s0@Ei ole=ti u=a: ;ar repe;e =i si-/er$ Noi =tim ;e<a totulL A! 4am se !olb0 la el /u ura /0s/at0$ Nu mai avea ;e/.t ;oi ;i-Ei 8partea ;e <os =i 0ia 8-/0le/aEi$ I Ei: Br0EioareL 8i r0spu-se ea 8- a/ela=i ;iale/t: par.-; 8-trebarea$ Ce vrei ;e la mi-eK I A;ev0rulL Ntiu totul ;espre ti-eL Ea 8l sBre;eli /u privirea: B0r0 s0@l re/u-oas/0$ I Care a;ev0rK Nu te@am v09ut 8- viaEa meaL I Cum: -u@Ei mai a;u/i ami-te ;e mi-eK Era 8- piaEa ;e 0i-i$ M@ai a<utat s0 /ump0r u- pui: pe-tru /a apoi s0 bem 8mpreu-0 u- /eai$ Ieri$ Nu@Ei

P"

ami-te=tiK Nu mi@ai vorbit tu ;e ,.r/ola/i =i ;e re/ompe-sa ras0 pe /are Ei@au promis@oOK G- o/!ii ei ap0ru o brus/0 li/0rire /e -u tre/u -eobservat0 ;e /ei trei$ I ,.r/ola/iiK 8-/epu ea /u 8mpotrivire /res/.-;0$ ImposibilL 6oate a Bost alt/i-evaL M0 a/u9i pe -e;rept$ Spu-e@le o-orabililor ;om-i: /0 -u te@ am mai v09ut -i/ioO I Gura: /otoroa-E0L url0 m.-ios Cu: tr0 .-;u@i /.teva 8-<ur0turi /are mai ;e /are mai /olorate$ Ai lu/rat pe-tru Cu 4i- @top: ;ar -umele st0p.-ei tale /are a murit a/um trei a-i =i /are Ei-ea o Barma/ie la r0sp.-tie era 2a- @li- L Cu-os/ eu bi-e lo/ul 0laL I Mi-/iu-i$$$ mi-/iu-i$ I Ea spu-e /0 toate@s mi-/iu-i: sir$ I %i-e: 9i@i /0 o ;u/em la post =i a/olo o s0 vorbeas/0 ea$ A! 4am 8-/epu s0 tremure$ I S0 m0 s/!i- iuias/0K 6e mi-e: o biat0 Bemeie b0tr.-0K ,aiO vaiO vaiO I C.-; spu-ea ,.r/ola/ul 0la /0 se 8-toar/eK Nu /umva a9i ;up0@ amia90K I ,aiO vaiO -u =tiuO mi@a spus /0 vi-e s0 m0 va;0: ;ar pu- a=ul -u s@a mai 8-tors$ I@am 8mprumutat /i-/i ;olari /a s0 aib0 /u /e s0 ple/e a/as0 =iO I U-;e a/as0K I Ei: /i-eK A: ;a: elO 9i/ea /0 el era o ru;0O a u-ei ru;e =iO -u@mi ami-tes/: /re; /0 a spus /eva ;espre 6romo-toriul ;i- Nor;O -u@mi mai ami-tes/ ;e -imi/O Armstro- =i Smyt! a=teptar0: o mai is/o;ir0 u- timp: ;ar /ur.-; 8=i ;0;ur0 seama /0 b0tr.-a -u /u-o=tea ;e/.t puEi- ;i- /eea /e vroiau s0 aBle: ;e=i r0spu-;ea Boarte 8-torto/!eat: iar mi-/iu-ilor ei le a;0u a ;i- /e 8- /e mai multe 8-Blorituri$ I Ori/um trebuie s@o s0lt0mL spuse Armstro- $ Smyt! 8-/uvii-E0$ I 4e poEi ;es/ur/a si- ur p.-0 trimit vreo ;oi oame-iK Eu trebuie s0 m0 8-tor/ -eap0rat$ I 2ire=te$ MulEumes/: B0/u Armstro- : iar Smyt! ple/0$ Armstro- 8i spuse lui Cu s0 poru-/eas/0 /elor ;ou0 Bemei s0 stea <os li-i=tite: 8- timp /e el per/!e9iEio-a /asa$ 2emeile se supuser0 8-Bri/o=ate$ El se ;use 8- bu/0t0rie =i 8-/!ise u=a$ 3eo;at0: A! 4am 8-/epu s0@=i smul@ "#

0 /oa;a ;e p0r aseme-ea u-ei /o9i ;e =obola- =i@i =opti /u vi/le-ie lui Cu: =tii-; /0 st0p.-0@sa -u /u-o=tea ;iale/tul Ni- @to?$ I As/ult0: Br0EioareL Nu su-t vi-ovat0 /u -imi/$ 1@am 8-t.l-it pe bles@ tematul 0la a=a /um te@am 8-t.l-it =i pe ti-e$ Oame-ii ;i- a/ela=i sat trebuie s0 Ei-0 u-ul /u altul: heya? U- b0rbat bi-e /a ti-e are -evoie ;e ba-i pe-tru BeteO sau pe-tru -evast0$ E=ti 8-surat: prea/i-stite Br0@Br0EioareK ( Nu: surioar0: 8i r0spu-se Cu: pe u- to- politi/os: trat.-;@o 8-;atori@ tor: a=a /um i se /eruse$ Armstro- r0mase 8- pra ul u=ii o;0ii lui A! 4am =i se 8-treb0 pe-tru a mia oar0: ;e /e /!i-e9ii se poart0 at.t ;e ur.t /u slu ile lor =i ;e /e a/e=tia ;i- urm0 slu<es/ /u at.ta /re;i-E0 =i a//ept0 astBel ;e /o-;iEii: tru;i-; o viaE0 8-trea 0 pe-tru o leaB0 ;e mi9erie: lipsiEi ;e respe/t sau ;e u- pi/ ;e aBe/Eiu-e$ G=i a;use ami-te /0 8l 8-trebase /.-;va pe proBesorul s0u 8le 0tur0 /u a/est lu/ru$ %0tr.-ul poliEist 8i r0spu-se: DNu =tiu Bl0/0ia=: ;ar /re; /0 asta se 8-t.mpl0 pe-tru /0 ei a<u- /u timpul s0 Ba/0 parte ;i/amilia st0p.-uluiF$ 3e obi/ei: serves/ la a/ela=i st0p.- o viaE0: iar Bami@ liile slu ilor ;evi- automat parte a Bamiliilor st0p.-ilor$ Servitorul este ubu- /are le a.ar?ine, iar aBa/erea asta are =i .r?ile ei b-ne. Se 8-Eele e ;e la si-e /0 toate slu ile 8=i iau la r.-;ul lor /aima/ul ;i- ba-ii pe-tru 8-treEi@ -erea /asei: pe-tru !ra-0: b0utur0: sp0l0torie: ;i- absolut totul: i-;iBere-t ;e starea material0 a st0p.-ului =i: Bire=te: /u ;epli-a =tii-E0 =i aprobare a /elui /e@i a- a<ea90: /are ve !ea90 8-s0 /a ve-iturile slu ilor s0 -u ;ep0@ =eas/0 u- -ivel Bires/$ AltBel /um ar putea s0@i pl0teas/0 at.t ;e puEi- mai ales ;a/0 a/e=tia mu-/es/ suplime-tarK A=a se Ba/e /0 8-ai-te /a u- /!i-e9 s0 se a- a<e9e pe-tru ori/e Bel ;e mu-/0: eJami-ea90 mai 8-t.i: /u Boarte mult0 ate-Eie: suma la /are se ri;i/0 )ain-l, valoarea a/estuia Bii-; mai tot;eau-a u- Ba/tor ;e/isiv$ 3a: ai/i poate se aBl0 r0spu-sul: .-;i Armstro- $ O;aia ;u!-ea: iar el 8-/er/0 s0@=i astupe -0rile$ Stropii ;e ploaie r09b0@ teau pri- ura ;e aerisire ;i- perete: /09.-; /u 9 omot pe po;ea$ 3rept urmare: mu/e aiul =i ru i-a a/opereau 8-tre peretele$ Cer/et0 meto;i/ =i am0-u-Eit: /u toate simEurile 8- alert0$ Nu puteai as/u-;e -imi/: pe-tru /0 -u aveai u-;e$ Salteaua =i a=ter-utul erau relativ /urate: ;e=i plo=-iEele /ol/0iau pe la 8-/!eieturile patului$ Sub pat -u era -imi/ 8- aBar0 ;e u- vas 8- 0lat /iobit pe-tru ap0 =i o la;0 oal0$ Cele /.teva e-Ei ve/!i =i o sa/o=0 -u ;0;ur0 -imi/ la iveal0$ S/ri-ul /o-Ei-ea /.teva bi<uterii ieBti-e: o br0Ear0 "1

;i- <a; ;e /alitate i-Berioar0$ 3e;esubtul /.torva !ai-e era as/u-s0 o po=e@ t0 bro;at0: ;e o /alitate mult mai bu-0$ G- ea se aBlau /.teva s/risori ve/!i: o t0ietur0 ;i- 9iar =i ;ou0 Boto raBii$ I se p0ru /0 i se opre=te i-ima 8- lo/$ Se apropie ;e lumi-0 =i privi /u ate-Eie Boto raBiile$ Nu se 8-=elase$ Citi t0ietura ;i- 9iar =i simEi /0@l apu/0 ameEeala$ Era =i o ;at0 tre/ut0 pe mar@ i-e =i pe u-a ;i- Boto raBii$ G- subsolul /u /elule al Cartierului e-eral al poliEiei: A! 4am st0tea pe u- s/au- B0r0 sp0tar: 8- mi<lo/ul u-ei 8-/0peri bi-e i9olate: puter-i/ lumi@ -at0 =i vopsit0 8- 8-tre ime 8- alb: i-/lusiv ;u=umeaua =i si- ura u=0 mas/at0$ C!iar =i s/au-ul pe /are st0tea era alb$ Era si- ur0: 8-/reme-it0: /a o sta-0 ;e piatr0: iar a/um vorbea B0r0 s0 mai Bie 8mbol;it0$ I Ei: =i a/um /e =tii ;espre b0rbaEii a/eia ;i- Boto raBieK se au9i ;i-tr@ u- mi/roBo- mas/at: vo/ea mo-oto-0: metali/0 8- ;iale/t Ni- @to?: a lui Cu$ I Am spus =i am tot spus /0 -u esteO Nu =tiu -imi/: st0p.-e: se v0i/0ri ea$ ,reau s0 ple/ a/as0O: v@am spus: ;e abia l@am v09ut: o si- ur0 ;at0: atu-/i /.-; a ve-it pe la -oi: st0p.-eO Nu@mi ami-tes/: asta e ;e a/um /.Eiva a-i$ O!: a/um pot s0 ple/K ,@am spus totulO Armstro- o urm0rea pri- eamul spe/ial ;i- /amera ;e observaEie: /u Cu al0turi$ Am.-;oi b0rbaEii p0reau vi9ibil st.-<e-iEi$ %roboa-e ;e su;oa@ re 8i periau Bru-tea lui Cu: /u toate /0 8-/0perea era ;otat0 /u aer /o-;iEio@ -at$ O ba-;0 ;e ma -etoBo- se ;erula B0r0 9 omot$ Mai eJistau mi/roBoa-e =i o mas0 /u e/!ipame-t ele/tro-i/ 8- spatele lor$ I Cre; /0 -e@a spus tot /e -e i-teresea90: remar/0 Armstro- /omp0@ timi-;@o$ I 3a: sir: 8-/uvii-E0 Cu: st0p.-i-;u@=i emoEia pe /are i@o tr0;a vo/ea$ 6e-tru prima oar0 lua parte ;ire/t la u- i-tero atoriu pe-tru Servi/iul se/ret$ Era emoEio-at =i 8-sp0im.-tat toto;at0$ G-/epu s0@l ;oar0 /apul$ I G-treab@o ;i- -ou ;e la /i-e a primit ea-taK Cu se eJe/ut0: vo/ea 8i era /alm0: 8-s0 autoritar0$ I 3ar Ei@am mai spus@o ;e at.tea ori: se lame-ta b0tr.-a$ 4e ro : pot s0 plOK I Mai spu-e@-e o ;at0 =i apoi poEi s0 ple/i$ I %i-e: bi-e: 8Ei spu- ;i- -ouO e-tuEa era a st0p.-ei mele /are mi@a ;at@o pe patul ;e moarte: ea mi@a ;at@o: <ur =iO

"2

I Ultima oar0 -e@ai spus /0 Ei@a ;at@o /u o 9i 8-ai-te s0 moar0$ Care@i a;ev0rulK G-sp0im.-tat0: A! 4am 8-/epu ;i- -ou s0 se tra 0 ;e /oa;a ;e p0r: 9i/.-;: I Nu@mi a;u/ ami-te: st0p.-eO b0tr.-a p0ru /0 murmur0 /eva: ;ar -u se au9i -i/i u- su-et: apoi ;eo;at0: se repe9i =i r0i pe u- to- r0stit: Eu am luat@o =i am as/u-s@o ;up0 /e a murit =i erau a/olo Boto raBiile alea ve/!iO Nu am -i/i o Boto raBie ;e@a st0p.-ei mele: a=a /0 le@am luat pe astea =i mai era a/olo u- ba- ;e ar i-t /u /are mi@am pl0tit o parte ;i/0l0toria mea la Ho- @>o- 8- vremea Boametei$ Am luat@o pe-tru /0 -i/i u-ul ;i- ti/0lo=ii 0ia ;e b0ieEi ai ei sau Betele: sau Bamilia /are o ura =i m0 ;u=m0-ea =i pe mi-e: -u mi@ar Bi ;at -imi/: a=a /0 le@am luat /.-; -u mai era -ime-iO ea mi@a ;at@o 8-ai-te s0 moar0 =i am as/u-s@o: e a mea: ea mi@a ;at@oO Ei as/ultar0 u- timp: b0tr.-a /o-ti-ua s0 vorbeas/0 B0r0 =ir: /easul ;e pe perete ar0ta ora 1'$7)$ O i-tero au ;e<a ;e o <um0tate ;e or0$ I A<u- e a/um: Cu$ ,om relua peste trei ore: pe-tru mai mult0 si u@ ra-E0: ;e=i /re; /0 -e@a spus totulL pli/tisit: Armstro- ri;i/0 re/eptorul =i Borm0 u- -um0r$ O puteEi ;u/e 8-apoi 8- /elul0$ 1uaEi m0suri s0 stea /omo; =i s0 Bie bi-e 90vorit0$ S0 o eJami-e9e =i me;i/ul$ Era o pro/e;ur0 -ormal0 a Servi/iului se/ret /a arestatul s0 Bie supus u-ui eJame- me;i/al: 8-ai-te =i ;up0 i-tero atoriu$ Me;i/ul spusese /0 A! 4am are i-ima =i te-siu-ea /a la ;ou09e/i ;e a-i$ G- mome-tul urm0tor: v09ur0 u=a alb0 ;i- perete ;es/!i9.-;u@se: ap0ru o poliEist0 8- u-iBorm0 =i@i B0/u sem- /u amabilitate lui A! 4am s@o urme9e$ A/easta se supuse =i ie=i =/!iop0t.-;$ Armstro- re;use lumi-ile: ;erul0 ba-;a: 8- timp /e Cu 8=i Bre/a spr.-/e-ele$ I 4e@ai ;es/ur/at Boarte bi-e Cu: v0; /0 pri-9i repe;e$ I MulEumes/: sir$ Qiuitul as/uEit al ma -etoBo-ului ;eve-i =i mai stri;e-t: iar Armstrourm0rea ba-;a 8- t0/ere: /09ut pe .-;uri =i 8-/0 vi9ibil 9;ru-/i-at$ Su-e@ tul 8-/et0$ S/oase ba-;a ;i- aparat$ I G-tot;eau-a -ot0m ;ata: ora eJa/t0 =i ;urata i-tero atoriului: Bolosi-; pe-tru suspe/t u- -um0r ;e /o;: asta pe-tru si ura-E0 =i p0strarea se/retului: /0ut0 u- -um0r 8-tr@u- /ar-et: 8l 8-s/rise pe rol0: apoi 8-/epu s0 8-to/meas/0 o Bi=0$ ,eriBi/0m /u a/east0 Bi=0: sem-0m ai/i /ei /are am luat "'

i-tero atoriul =i tre/em -um0rul ;e /o; pe-tru A! 4am: ,@11@'$ A/easta 8-seam-0 se/ret ;e importa-E0 ;eosebit0 =i@l 8-;osariem 8- seiB Sprivirea i se 8-/eo0: Cu p0ru speriat pe-tru o /lip0T$ Repet: e bi-e s0 reEii 9i/ala /um /0 8- oala a/operit0 -u i-tr0 mus/a =i /0 tot /e este le at ;e Servi/iul se/ret: tot /e@ai B0/ut tu a9i ai/i este stri/t se/ret$ I 3a: sir$ 6uteEi /o-ta pe mi-e: sir$ I E bi-e ;e aseme-ea s0@Ei ami-te=ti /0 Servi/iul se/ret 8=i are pro@ priile sale le i: ;easupra uver-atorului =i a mi-isterului ;e la 1o-;ra$ ,e/!ile le i e- le9e=ti valoroase: ;e e/!itate: /o;urile -ormale ale poliEiei A habeas #or.-s, pro/ese ;es/!ise: re/ursuri A n- se a.li# =i la Si ura-E0 sau Servi/iul se/ret$ G-tr@u- /a9 /er/etat ;e Servi/iul se/ret -u eJist0 pro@ /es: -u eJist0 re/urs: eJist0 -umai or;i- ;e ;eportare 8- R$ 6$ C!i-e90 sau 4aiHa- =i -u =tii /are ;i- ele e mai reaL Ai 8-EelesK I 3a: sir$ ,reau s0 i-tru 8- Servi/iul se/ret: sir: v0 ro s0 m0 /re;eEi$ Eu -u su-t u-ul ;i- 0ia /are s0@=i potoleas/0 setea /u otrav0: 8l asi ur0 Cu: pli- ;e spera-E0$ I %i-eL 6e-tru urm0toarele ;ou0 9ile e=ti /o-sem-at ai/i: la se;iu$ Cu r0mase piro-it$ I 3ar: sir: euO ;a: sir$ Armstro- se 8-;rept0 spre ie=ire =i 8-/uie u=a 8- urma lui$ G-m.-0 /!eia =i Bormularul u-ui a e-t ;e servi/iu$ I %a-;a r0m.-e la mi-e pe-tru mome-t: am sem-at pe-tru ea$ I 3a: sir$ I Ai ri<0 ;e poliEistul Cu: este oaspetele -ostru pe-tru /.teva 9ile: i@ ai mai 8-t.i ;atele perso-ale A -e@a Bost ;e mare a<utor$ Gl re/oma-; pe-tru Servi/iul se/ret$ I 3a: sir$ Gl l0s0 =i se 8-;rept0 spre liBtul /are@l ;use la eta<ul s0u$ A-/!etele astea erau u- blestem pe-tru el =i 8i l0sau 8-tot;eau-a u- ust amar$ 1e ;etesta: ;e=i erau rapi;e =i eBi/a/e:=i mai tot;eau-a obEi-ea re9ultate bu-e$ El pre@ Bera s0 pro/e;e9e ;up0 ve/!ea meto;0: s0 Boloseas/0 r0b;area =i a erimea mi-Eii 8- lo/ul -oilor meto;e mo;er-e: psi!olo i/e$ 3a/0 m0 8-treab0 /i-e@ va: p0rerea mea este /0 toate su-t ale ;ra/ului ;e peri/uloase: 8=i spuse el 8timp /e str0b0tea /ori;orul$ Mirosul obi=-uit ;e mu/e ai al /l0;irii 8i p0@ tru-se 8- -0ri =i 8- a/el mome-t se .-;i /u ur0 la Crosse =i la tot /e@l le a

"7

;e Servi/iul se/ret$ Ura mai /u seam0 /eea /e ;es/operise a9i$ U=a biroului lui era ;es/!is0$ I Ei: salut %ria-: spuse Armstro- /u o rimas0 =i 8-/uie u=a$ %riast0tea /u pi/ioarele pe birou: /u spatele la Bereastra pe /are se s/ur eau =iroaiele ;e ploaie =i /itea /u -ep0sare u-ul ;i- 9iarele /omu-iste /!i-e@ 9e=ti$ Ce -out0EiK 8l 8-treb0 el$ I S/rie Boarte mult ;espre Ira-: 8i r0spu-se priete-ul s0u /uBu-;at 8le/tur0$ Au9i /e spu-$ ,.rBurile /apitaliste ale CIA 8mpreu-0 /u =a!ul tira=i@au ;at m.-a =i au reprimat 8- s.- e revoluEia ;i- A9erbai;<a- sol;at0 /u mii ;e morEiO =i a=a mai ;eparte$ 2ire=te: eu -u /re; -imi/ ;i- toate astea: 8-s0 aBa/erea su-0 /a =i /.-; CIA =i batalio-ul "2 ;e trupe aeropurtate au 9burat pe ;easupra re iu-ii /u pri/i-a =i au B0/ut pr0p0;ul 0sta$ Au B0/ut =i ya-?eii o ;at0 /e trebuia$ I S0 -u m0 8-trebi /e le@a= Ba/e euL %ria- >Ho? privi 8- sus: 8-s0 9.mbetul 8i pierise$ I Ce s@a 8-t.mplatK 8-treb0 el$ I M0 simt -asol: spuse Armstro- /l0ti-.-; ;i- /ap /u u- aer obosit$ Am trimis ;up0 -i=te bere: am putea mer e apoi s0 lu0m masa$ Ce@ai 9i/e ;e u- /urryK I 2oarte bi-e: ;ar ;a/0 -u e=ti 8- apele tale: am putea s0ri masa$ I Nu: -u e vorba ;e asta: e o simpl0 i-;ispo9iEie: euO pur =i simplu ;etest i-tero atoriile astea$$: m0 ;au peste /ap$ %ria- >Ho? 8l privi Ei-t0$ I Ai a;us@o pe b0tr.-a amah ai/iK 3e /e -aibaK I A=a a or;o-at Crosse$ E u- ti/0losL %ria- >Ho? puse 9iarul <os$ I 3a: a=a@i =i su-t /o-vi-s /0 am ;reptate 8- le 0tur0 /u el: remar/0 el pe u- to- mai potolit$ I Nu a/um %ria-: poate ;is/ut0m la masa: ;ar -u a/um$ 3oam-eL /e /!eB am s0 beauL 1a -aiba /u Crosse =i /u Servi/iul se/retL Eu -u su-t ;e la ei =i se poart0 /u mi-e /a =i /.-; a= Bi u-ul ;e@ai lui$ I Ei bi-e: ;ar ;isear0 ai u- 1+\2$ Cre;eam /0 ai Bost ;eta=at la ei$ I Nu mi@a pome-it -imi/ ;e asta$ 3espre /e@i vorbaK I 3a/0 -u Ei@a spus -imi/: poate e mai bi-e s0@mi Ei- ura$ I Evi;e-tL S=tia /0 ;i- motive ;e se/uritate: pro/e;eul obi=-uit al Ser@ vi/iului se/ret era s0 limite9e ;iBu9area i-BormaEiei: astBel 8-/.t: /!iar =i ")

/elor mai ;e 8-/re;ere a e-Ei s0 -u li se ;ea prea multe i-BormaEii$ 1a ;ra/u: -@am s0 m0 las ;eta=at: 9ise Armstro- : 8-Buriat: ;eoare/e =tia bi-e /0 ;a/0 Crosse or;o-a astBel: -u mai era -imi/ ;e B0/ut$ Are vreo le 0tur0 /u i-ter/eptarea lui e1rin? 8-treb0 el$ I N@am i;eeO: ;e=i a=a /re;$ %ria- >Ho? 8l stu;ie: apoi 9.mbi$ Hai: Robert: /apul sus: am ve=ti bu-e pe-tru ti-e$ Armstro- observ0 ;i- -ou /.t ;e /!ipe= =i bi-e B0/ut era priete-ul lui: /u o ;a-tur0 impe/abil0: pielea bro-9at0: maJilare puter-i/e: o/!i <u/0u=iY p.-0 =i ;ra/ul s@ar Bi temut s0 i se ;ea pe m.-0$ I Mare =-apa- e=ti: /are su-t -out0EileK Ai tras /umva /u ure/!ea la priete-ul -ostru N/!iopul: la Restaura-tul 6ara =i Ei@a =optit /are su-t /ei patru /.=ti 0tori ;e s.mb0t0K I Nu Bi -aivL Nu: e vorba ;e ;osarele a/elea pe /are le@ai subtili9at ieri ;e la 1o 3i-Eosul =i le@ai pasat la A-ti@/orupEie$ GEi ami-te=ti: -uK 3e la Boto raBul N $ I O!: ;a$ I Se pare /0 -epreEuitul -ostru oaspete ameri/a-o@/!i-e9: 4!omas >$>$ 1im A aBlat a/um pe u-;eva 8- %ra9ilia A este u- tip ;eosebit$ 3osa@ rele sale au Bost o mi-0 ;e aur: 8-tr@a;ev0r: =i u-;e mai pui /0 erau 8e- le90: a=a /0 pe-tru /ei ;e la AAC su-t u- a;ev0rat /!ilipirL Ni/i -u =tii /u /e /omoar0 ai ve-itL I Are vreo le 0tur0 /u 4su@ya-K 8-treb0 Armstro- : ;u/.-;u@se ime@ ;iat /u .-;ul 8- alt0 parte$ I 3a: =i /u 8-/0 mulEi alEii$ Oame-i Boarte importa-Ei: BoarO ( %a-astasioK %ria- >Ho? 9.mbi ar0t.-;u@=i toEi ;i-Eii =i r0spu-se: I ,i-/e-9o %a-astasio 8- persoa-0$ Asta eJpli/0 Boarte bi-e le 0tura ;i-tre Jo!- C!e-: armele: 4su@ya-: %a-astasio =i teoria lui 6eter MarloHe$ I %artlettK I G-/0 -u$ G-s0 MarloHe /u-oa=te pe /i-eva /are =tie prea multe ;i/eea /e -oi -u =tim$ Cre; /0 ar trebui /er/etat =i el: -u /re9iK I 3a: a=a /re;$ Ce mai =tii ;e ;osareK I 4!omas >$>$ 1im este /atoli/: a treia e-eraEie ;e ameri/a-o@/!i@ -e9i: /ole/Eio-ar ;e lu/ruri bi9are: pri-tre /are /orespo-;e-E0 i-/e-;iar0: s/risori: -ote: memorii: 8-sem-0ri: =i %ria- >Ho? s/!iE0 u- -ou 9.mbet se/$ 6riete-ii -o=tri ya-?ei su-t mai r0i ;e/.t /re;eam$ "+

I 3e pil;0K I 3e eJemplu: o a-umit0 Bamilie ;i- Noua A- lie: bi-e/u-os/ut0 =i /u relaEii soli;e: este impli/at0: 8mpreu-0 /u a-umiEi e-erali ameri/a-i =i viet-ame9i: 8- /o-struirea mai multor ba9e ale 2orEelor Aerie-e Ameri/a-e 8- ,iet-am A Boarte proBitabile pe-tru ei$ I AleluiaL NumeK I Nume: ra- =i -umere ;e serie$ 3a/0 /ei mari ar =ti /.t ;e bi-e s@a ;o/ume-tat priete-ul 4!omas: 6rea@o-orabila Cas0 Memorial0: 6e-ta o@ -ul: =i alte /.teva /abi-ete luJoase ;e pe a/olo sus s@ar /utremura ;e roa90$ I Cre9i /0 el este i-terme;iarulK morm0i Armstro- $ I El 9i/e /0 este a-trepre-or$ Se =tie /0 este 8- terme-i Boarte bu-i /u o mulEime ;e oame-i sus@pu=i pri-tre ameri/a-i: italie-i: viet-ame9i: /!i@ -e9i ;i- ambele tabere$ H.rtiile s/ot la iveal0 Brau;a 8- 8-tre ime$ O alt0 s/!em0 ar Bi ;iri<area milioa-elor ;i- Bo-;urile ameri/a-e 8-tr@u- alt pro@ ram ;e asiste-E0 8- ,iet-am: ;ome-iul teleBo-iei A P milioa-e mai eJa/t$ U- milio- a =i Bost pl0tit$ 6riete-ul 1im a ;is/utat /!iar /um s@ar putea /a u- milio- ;e h@e-n! ya- s0 Bie 8-;reptat spre b0-/ile ;i- ElveEia$ I Cre9i /0 am putea ;a ;e vreo urm0K I O!: ;a: ;a/0 l@am pri-;e pe 4!omas >$>$ 1im =i ;a/0 Ei-em /u tot ;i-a;i-sul s0@i b0 0m 8- belea$ 1@am 8-trebat pe Crosse: 8-s0 el a ;at ;iumeri spu-.-; /0 -u e treaba -oastr0 =i /0 ;a/0 ya-?eii vor s0@=i es/ro@ /!e9e uver-ul: -@au ;e/.tL %ria- >Ho? 9.mbi: 8-s0 -umai pe <um0tate$ Asta e o i-BormaEie tr0s-et: Robert: =i ;a/0 -umai parte ;i- ea s@ar aBla: 8Ei ;ai seama /e@ar putea i9bu/-i a/olo susO I Cre9i /0 o va tra-smite lui Rosemo-tK I Nu =tiu: -u /re;$ 3i-tr@u- pu-/t ;e ve;ere: are ;reptate$ N@are -i/i o le 0tur0 /u -oi$ Au9i: t.mpitul$ S0 s/rie el toate asteaL U- /reti-L Merit0 s0@l Ba/i bu/0EeleL /.-; ai u- mi-ut: /ite=te !.rtiile: su-t /.t se poate ;e savuroaseL I ,e9i vreo le 0tur0 8-tre 1im =i /eilalEi pu- a=iK 1o 3i-Eosul =i /ei@ lalEiK Cre9i /0 o s0 pu-0 m.-a pe 2o-;urile ;e A<utorareK I O!: ;a: e posibil: 8-s0 toate ;osarele su-t 8- /!i-e90: a=a /0 va mai tre/e /eva timp p.-0 s0 poat0 Bi pripo-iEi: =i %ria- >Ho? a;0u 0 pe u- tostra-iu: Ciu;at: /um a mirosit Crosse aBa/erea: /a =i /.-; =tia si ur /0

"&

eJist0 o le 0tur0: apoi: /u o vo/e mai s/09ut0: a;0u 0: Ntiu eu /0 am ;rep@ tate 8- privi-Ea lui$ Se a=ter-u li-i=tea$ Armstro- 8=i simEi ura us/at0 =i /u u- ust r0u$ G=i ;espri-se privirea ;e pe eamul pe /are se preli- ea ploaia =i =i@o 8-;rept0 spre %ria- >Ho?$ I Ce@ai aBlatK I Gl /u-o=ti pe vi/e@/o-sulul ;e la Co-sulatul Ameri/a-: pe;erastul 0la: /el /are vi-;e vi9eK I Ce@i /u elK I 1u-a tre/ut0: Crosse a /i-at /u el 8- apartame-tul lui$ I Asta -u ;ove;e=te -imi/: spuse Armstro- Bre/.-;u@=i b0rbia -er@ vos$ As/ult0: m.i-eO m.i-e avem rapoartele AMG$ M.i-e$ Si-;O I 6oate /0 -@o s0 a<u- em -oi s0 le /itim$ I 6erso-al -u ;au -i/i o /eap0 ;e erat0 pe ele$ Asta@i treaba Servi@ /iului se/ret: iar eu su-t ;e la poliEie =i ;e a/eeaO O b0taie ;is/ret0 8- u=0 8l B0/u s0 ta/0$ U- /!el-er /!i-e9 i-tr0 /u o tav0 =i ;ou0 !albe ;e bere re/e: 8-/li-.-;u@se: ar0t.-;u@=i i- iile: I Seara sir: 9ise el oBeri-;u@i o !alb0 lui %ria-: /ealalt0 i@o 8-ti-se lui Armstro- =i ple/0$ I Noro/: 8i spuse Armstro- : simEi-; ;eo;at0 /um 8l /upri-;e tulbu@ rarea: b0u pe -er0suBlate =i se ;use la seiB s0 8-/uie ba-;a$ %ria- 8l stu;ia$ I E=ti si ur /0 te simEi bi-e: b0ieteK I 3a: ;a: si ur /0 ;a$ I Ce@a spus b0tr.-aK I 1a 8-/eput -umai mi-/iu-i: multe mi-/iu-i: iar 8- /ele ;i- urm0 a;ev0rul: a;ev0rul ol@ oluE$ GEi voi povesti la mas0: %ria-$ Ntii /um e: pri-9i ;i- 9bor /.te /eva: ;a/0 ai r0b;are: su-t s0tul ;e mi-/iu-iL Arm@ stro- 8=i termi-0 berea$ O!: 3oam-e: /e sete mi@a BostL I O vrei =i pe a meaK 8l 8mbie %ria-$ Ia@oL I Nu: mulEumes/: eu am /!eB ;e u- H!is?y mare /u siBo-: 8-ai-te ;e /urry =i poate 8-/0 u-ul: ;up0$ Hai: bea: =i s0 mer emO %ria- puse !alba pe mas0 pe <um0tate oal0: I A<u- eL apri-se Ei ara$ Cum o mai ;u/i /u Bumatul: tot absti-e-tK I Groa9-i/L Armstro- 8l privea /um tr0 ea /u -esaE ;i- Ei ar0$ Ai aBlat /eva ;e ,ora-s?iK Sau ;e asasi-K "P

I S@au evaporat: ;ar avem Boto raBiile lor: a=a 8-/.t vom putea pu-e m.-a pe ei: -umai s0 -u Bi tre/ut ra-iEa 8- R$ 6$ C!i-e90$ I Sau 8- 4aiHa-$ 3up0 o pau90: %ria- ;0;u ;i- /ap =i mai a;0u 0: I Sau la Ma/ao: sau 8- Coreea ;e Nor;: sau 8- ,iet-am sau oriu-;e$ Mi-istrul 8-su=i s@a sup0rat tare pe Crosse pe-tru aBa/erea ,ora-s?i: la Bel =i Ml@+: la Bel =i CIA$ A=a se Ba/e /0 mai marii CIA ;e la 1o-;ra au ;at: iama 8- toEi: ;e la mi-istru p.-0 <os$ Sau 8i pri-;em pe ba-;iEii 0=tia 8-ai-tea lui Rosemo-t sau s@a termi-at /u -oi$ Rosemo-t e pisat s0 vi-0 /u /apetele lor pe tav0$ Au; /0 a mobili9at toate BorEele: i-tui-; /0 aBa/erea este le at0 ;e e1rin =i ;e portavio-ul -u/lear$ Este 8- ro9itor s0 te .-@ ;e=ti /0 s@ar putea pro;u/e u- i-/i;e-t 8- le 0tur0 /u portavio-ul -u/lear$ Ni %ria- >Ho? a;0u 0 /u ;uritate: Ne-oro/iEii -aibii: /e lips0 ;e ta/t s0 irite R$ 6$ C!i-e90 a;u/.-; -ava ai/i$ Mo-strul este o i-vitaEie ;ire/t0 pe-@ tru ori/e a e-t 8- Asia$ I 3a/0 a= Bi sovieti/: a= 8-/er/a o i-Biltrare pe vas$ 6robabil /0 asta =i Ba/e a/um =i Servi/iul se/ret$ Crosse ar Bi ;orit s0 aib0 u- spio- la bor;$ 3e /e -uK Armstro- urm0rea spirala ;e Bum =i .-;i /u vo/e tare: 3a/0 a= Bi -aEio-alist: a= Bi pla-tat /.teva mi-e =i a= Bi a/u9at R$6$ C!i-e90 sau i-vers: pe C!ia- >ai@=i$ I A=a pro/e;ea90 a/um CIA: =i@a propus s0 8-sp0im.-te lumea 8-trea@ 0 /u C!i-a$ I Hai s0 ie=im: %ria-L %ria- >Ho? lu0 o ultim0 8- !iEitur0 ;e bere =i se ri;i/0$ Mi@a<u- e$ Hai s0 mer em$ I Stai o /lip0L Armstro- Borm0 u- -um0r$ Armstro- la teleBo-: Bi@ Jea90 pe-tru ora 1& o alt0 8-t.l-ire pe-tru ,@ll@S$ ,reauO Se opri: v09.-; o lu/ire sti/loas0 8- o/!ii priete-ului s0u: 8l pri-se u=or =i@l spri<i-i: 8- timp /e %ria- se pr0bu=i 8-apoi pe s/au-$ Cu u- est auto@ mat: puse teleBo-ul 8- Bur/0$ A/um -u mai avea ;e B0/ut -imi/ ;e/.t s0 a=tepte$ Mi@am 8-;epli-it misiu-ea: .-;i el$ U=a se ;es/!ise$ Crosse ap0ru 8-soEit ;e trei a e-Ei ai Servi/iul se/ret 8- /ivil: toEi brita-i/i: oBiEeri /u BeEe ri i;e =i 8-/or;ate$ U-ul ;i-tre ei a9v.rli 8- rab0 o lu 0 pe /apul lui %ria- >Ho?: 8l 8-=B0/0 =i ie=i 8mpreu-0 /u /eilalEi$ A/um /0 se termi-ase: Robert Armstro- -u mai simEea -imi/: -i/i remu=/are: -i/i m.-ie: -imi/$ G=i spu-ea: pe ;e o parte: /0 -u era -i/i o re=eal0 la mi<lo/: iar pe ;e alta: par/0 /i-eva 8i =optea /0 ""

-u e /u puti-E0 /a priete-ul lui ;e aproape 2# ;e a-i s0 Bie a e-t /omu-ist$ 3ar a=a era$ 3ova;a era ;e -et0 0;uit$ 6iesa peste /are ;0;use ar0ta /u /ertitu;i-e /0 %ria- >Ho? era Biul lui 2a- @li- Cu: Bosta st0p.-0 a slu<-i/ei A! 4am: /o-Borm /ertiBi/atului ;e -a=tere =i ;atelor perso-ale$ Mama =i tat0l s0u: supra-umit >Ho?: presupu=i a Bi Bost u/i=i ;e /omu-i=ti la Ca-to- 8- V7'$ U-a ;i- Boto raBii 8l ar0ta pe %ria- >Ho? al0turi ;e o /!i-e9oai/0 m0ru-Ei/0 8- BaEa u-ei Barma/ii: la o r0s/ru/e ;e ;rumuri: 8satul Ni- @to?$ 3e=i /alitatea Boto raBiei era slab0: se puteau ;eslu=i ;estul ;e bi-e 8-sem-ele Birmei =i ;isti- e u- /!ip: /!ipul lui %ria-$ G- pla- mai 8-;ep0rtat: se aBla o ma=i-0 ;e tip ve/!i$ 1.- 0 ma=i-0: u- europea- 8semi@proBil$ Cu O/!elaristul i;e-tiBi/ase ma a9i-ul /a Bii-; Barma/ia: pro@ prietatea Bamiliei 4o?@li- Cu$ A! 4am i;e-tiBi/ase Bemeia /a Bii-; st0p.@ -0@sa$ I 3ar b0rbatulK Ci-e e b0rbatul /are e al0turi ;e eaK I O!: 0sta e Biul ei: st0p.-e$ Qi@am mai spus$ Este /el ;e@al ;oilea Biu C!u@toy$ A/um el tr0ie=te peste m0ri: /u ;iavolii 0ia ;e str0i-i: 8- -or;: 8-or;ul Q0rii Mu-Eilor ;e Aur: Ameri/a: se v0i/0ri b0tr.-a ;i- /amera alb0$ I Mi-Ei ;i- -ou$ I O!: -u: st0p.-e: 0sta@i Biu@su: C!u@toy: al ;oilea Biu al ei: -0s/ut la Ni- @to? =i /!iar eu am a<utat@o /u m.i-ile mele s0@l a;u/0 pe lume$ Ea este mama 0luia /are ;e mi/ a ple/at ;eparte$ I A ple/at ;eparteK U-;eK I 1aO 8- Qara 6loilor: iar apoi 8- Qara Mu-Eilor ;e Aur$ A/um Ei-e u- restaura-t =i are ;oi b0ieEiO e om ;e aBa/eri a/olo: =i a ve-it s0@=i va;0 tat0lO 4ai/0@su era pe moarte /.-; a ve-it el: /a u- Biu supus: ;ar ;up0 a/eea a ple/at ;eparte: iar mama a pl.-sO =i a pl.-sO I C.t ;e ;es ve-ea la p0ri-EiK I O!: -@a ve-it ;e/.t o ;at0: st0p.-e: -umai ;e ;ata a/eea$ A/um el tr0ie=te ;eparte: 8-tr@u- lo/ Boarte ;eparte: at.t ;e ;eparte: ;ar a ve-it: /um trebuie s0 Ba/0 u- Biu supus: =i@apoi a ple/at$ 1@am v09ut ;oar ;i- 8-t.m@ plare: st0p.-e$ Mama lui m@a trimis 8- satul ve/i- la -i=te ru;e: ;ar eram si- ur0 =i m@am 8-tors mai ;evreme =i a=a l@am v09utO /!iar 8-ai-te ;e ple/are$ 4.-0rul st0p.- a ple/at 8-tr@o aBurisit0 ;e ma=i-0 str0i-0O I 3e u-;e avea ma=i-a: era a luiK I Nu =tiu: st0p.-e: -u erau ma=i-i 8- Ni- @to?: -i/i m0/ar Comitetul /omu-al -u avea: -i/i /!iar tat0l lui /are era Barma/istul satului$ S0rma-ul 1##

tat0 /are a murit /u o ;urere a=a ;e mare$ Era membru 8- /omitetO Oame@ -ii /o-;u/0torului Mao -e@au l0sat 8- pa/eO 3a: au B0/ut asta pe-tru /0 tat0l lui: ;e=i era u- i-tele/tual =i Barma/ist: a Bost 8-tot;eau-a u- parti9aal lui Mao: 8- se/ret: ;ar -@am =tiut -i/io;at0: st0p.-e: <ur /0 -@am =tiut$ Oame-ii /o-;u/0torului Mao -e@au l0sat 8- pa/e: st0p.-e$ I Cum 8l /!ema pe b0iatul st0p.-ei taleK Omul ;i- Boto raBieK repet0 el 9 .lE.i-;@o$ I C!u@toy Cu: st0p.-e: 0sta era al ;oilea -0s/utO Mi@ami-tes/ /.-; el a Bost trimis ;i- Ni- @to? 8-O ai/i: 8- lo/ul 0la s/.rbos$ 6ortul 8-mires@ mat$ Avea /i-/i sau =ase a-i /.-; a Bost trimis la u- u-/!i a/olo =iO I Cum se -umea u-/!iulK I Nu =tiu: st0p.-e: -u mi s@a spus -i/io;at0: 8mi ami-tes/ -umai /0 mama pl.- ea =i iar pl.- ea /.-; tat0l l@a trimis ;eparte la =/oal0O 6ot s0 ple/ a/umK 4e ro : su-t obosit0: te ro O I C.-; ai s0 spui tot /e vrem s0 =tim$ 3a/0 -e spui a;ev0rul$ ( O!: ;ar v0 spu- a;ev0rul: -imi/: -imi/O ( A Bost trimis la =/oal0 la Ho- >o- K U-;eK I Nu =tiu$ St0p.-a -u mi@a spus -i/io;at0: -umai /0@i la =/oal0: apoi -u s@a mai .-;it la el =i -i/i eu$ O!: ;a: a=a era mai bi-e: pe-tru /0 ple/ase pe-tru tot;eau-a: =tii /um e: 8-tot;eau-a b0iatul al ;oilea -0s/ut trebuie s0 ple/eO I C.-; s@a 8-tors C!u@toy Cu la Ni- @to?K I A/um /.Eiva a-i /.-; tat0l murea$ Atu-/i a Bost si- ura ;at0 /.-; s@ a 8-tors: st0p.-e: ;oar Ei@am mai spus: =tiu /0 Ei@am mai spus asta$ Atu-/i mama a i-sistat s0 Ba/0 Boto raBia =i a pl.-s =i l@a ru at s0 Ba/0 o Boto raBie =i /u eaO Si ur: simEea moartea aproape =i a/um /.-; =i tat0l se ;usese: am r0mas /u a;ev0rat si- ureO O!: =i s@a t.- uit: =i a pl.-s: a=a /0 C!u@ toy a l0sat@o s0 se t.- uie /.t vrea: /a u- Biu supus /e era: =i st0p.-a mea era a=a ;e mulEumit0O I Ni str0i-ul ;i- Boto raBie: /i-e eK %0rbatul ;i- Boto raBie: 8-tors pe <um0tate: st0tea mai 8- spate =i era reu s0@l ;isti- i ;a/0 -u@l /u-o=teai: era l.- 0 ma=i-a par/at0 8- BaEa Barma/iei$ Era u- europea- 8-alt: /u !ai-e boEite: reu ;e ;es/ris$ I Nu =tiu st0p.-e$ Era =oBerul /are l@a ;us pe C!u@toy ;eparte: 8-s0 Comitetul /omu-al =i /!iar C!u@toy se 8-/li-au ;e mai multe ori 8- BaEa lui

1#1

=i se spu-ea /0 este om Boarte importa-t$ A Bost primul ;iavol 8mpieliEat ;e str0i- pe /are l@am v09ut 8- viaEa mea: st0p.-eO I Ni oame-ii ;i- /ealalt0 po90: /i-e su-tK 2oto raBia era ve/!e: aproape sepia =i 8- ea se putea ve;ea u- /uplu 8!ai-e ;e -u-t0: 8- /are p0reau puEi- sti- !eriEi: /are priveau i-eJpresiv la aparat$ I O!: Bire=te: 0=tia su-t tat0l =i mama: st0p.-e$ Nu@Ei ami-te=ti /0 Ei@ am spusK Qi@am spus ;e mai multe ori$ Asta e mama =i tata$ Numele lui era 4i- @top Cu: iar al st0p.-ei mele era 2a- @li- O I 3ar t0ietura ;i- 9iarK I Nu =tiu st0p.-e: era lipit0 ;e po90 =i am l0sat@o a/olo$ Mama a lipit@ o: a=a /0 am l0sat@o a=a$ Ce s0 vreau eu /u prostiile astea ale str0i-ilor sau /u /e s/ria a/oloO Robert Armstro- /er/et0 /u ate-Eie t0ietura 8- 0lbe-it0 ;i-tr@u- 9iar /!i-e9es/ ;i- Ho- >o- : ;atat0 1) iulie 1"'&: =i relata ;espre trei ti-eri /!i-e9i /are se ;isti-seser0 la eJame-ele ;e sB.r=it ;e =/oal0 =i /0 uver-ul ;i- Ho- @>o- le a/or;ase bursa pe-tru o =/oal0 publi/0 e- le90$ >ars!u>Ho? era primul me-Eio-at$ >ars!u- era -umele /!i-e9es/ oBi/ial al lui %ria- >Ho?$ I Ai Bost la 8-0lEime Robert: 8i spuse Crosse privi-;u@l /u ate-Eie$ I C!iar a=aK repli/0 Robert ime;iat: simEi-;u@se mai -e-oro/it /a ori@ /.-;$ I 3a: ai pro/e;at Boarte bi-e$ Ai Bost prompt: ai ve-it /u probele 8;i-Ei =i ai urmat ;ispo9iEiu-ile 8-to/mai$ 3rept re9ultat: iat0@l a/um pe omul -ostru a;ormit tu-$ Crosse apri-se o Ei ar0 =i se a=e90 la birou$ I Gmi pare bi-e /0 -@ai re=it !alba$ Cre9i /0 a b0-uit /evaK I Nu: -u /re;: =i Armstro- 8-/er/0 s0 se st0p.-eas/0$ Sir: v0 ro s0 m0 s/u9aEi: m0 simt tare <e os: trebuieO s0 Ba/ -eap0rat u- ;u=$ IertaEi@m0$ I Stai <os u- mi-ut: te ro : =tiu /0 trebuie s0 Bi obosit: treburile ;e e-ul 0sta su-t 8-tr@a;ev0r stresa-te$ I 3oam-e: ar Bi vrut Armstro- s0 urle ;e ;isperare$ E imposibilL Imposibil /a %ria- s0 Bie u- a e-t at.t ;e bi-e a/operit: ;ar prea se potri@ veau toate$ 6e-tru /e alte motive ar Bi purtat u- -ume /omplet ;iBerit: u/ertiBi/at ;iBeritK 3i- /e alte /au9e =i@ar Bi /o-struit /u at.ta mi al0 a/o@ perirea /o-Borm /0reia p0ri-Eii s0i Buseser0 u/i=i ;e /omu-i=ti la Ca-to-: 8timpul r09boiuluiK Sau ;e /e ar Bi ris/at s0 se 8-toar/0 pe Buri= la Ni- @to?: 1#2

s0@=i ;0r.me tot e;iBi/iul /l0;it /u at.ta mi-uEio9itate timp ;e peste trei9e/i ;e a-iK 3ar ;a/0 /el aBlat pe moarte era 8-tr@a;ev0r tat0l s0u$ Ni ;a/0 toate a/estea su-t a;ev0rate: atu-/i automat urmea90 =i altele$ C0 el trebuie s0 Bi Bost 8- /o-ta/t perma-e-t /u /o-ti-e-tul ;e vreme /e aBlase ;e apropiata moarte a tat0lui s0u: /0 8- /alitate ;e i-spe/tor ;e poliEie 8- Ho- @>o- el trebuie s0 Bi Bost B0r0 -i/i o 8-;oial0 .ersona !ra)a pe-tru R$ 6$ C!i-e90: /0reia s0 i se permit0 s0 i-tre =i s0 ias0 8- se/ret$ Ni ;a/0 era .ersona !ra)a, atu-/i trebuie s0 Bi Bost u-ul ;e@ai lor: /res/ut ;e ei a-i ;e@a r.-;ul: 8-;o/@ tri-at ;e ei a-i ;e@a r.-;ul$ Hristoase: murmur0 el: Boarte u=or ar Bi ;eve-it /omisar a;<u-/tO poate /!iar /omisarO I Ce propui a/um: RobertK 8-treb0 Crosse pe u- to- i-si-ua-t$ MulEumit0 eJperie-Eei sale 8-;elu- ate: Armstro- reu=i s0@=i st0p.@ -eas/0 .-;urile /are@l torturau =i 8=i reve-i ime;iat$ I S0@i /er/et0m tre/utul: 9ise el$ O s0 ;0m -oi ;e vreo le 0tur0$ 3a: tat0l s0u era u- /omu-ist m0ru-t: 8-s0 ori/um u-ul ;i- Ni- @to?: iar ru;a la /are Busese trimis %ria- la Ho- >o- : era -ormal s0 Bie la Bel$ A/e=tia trebuie s0@l Bi Ei-ut pe %ria- 8- les0 8- A- lia: 8- Ca-a;a: ai/i: peste tot: lu/ru Boarte u=or ;e reali9at: /u-os/.-; u=uri-Ea /u /are u- /!i-e9 8=i poate as/u-;e ura BaE0 ;e >-ai-loh. Nu su-t ei /ei mai r0b;0tori =i mai as/u-=i oame-i ;e pe p0m.-tK 3a: /0ut0m 8- urm0 =i vom 0si eve-tual le 0tura =i apoi a;ev0rul$ I G-tr@a;ev0r: ai ;reptate =i ;e ;ata asta: Robert$ 3ar mai 8-t.i 8-/epe i-tero atoriul$ I 3a: spuse Armstro- simEi-; u- Bior ;e !eaE0 8- stoma/$ I Gmi Ba/e pl0/ere s0@Ei /omu-i/ /0 Eie Ei s@a re9ervat a/east0 o-oare$ I NuL I 4u vei suprave !ea i-tero atoriul: 8-s0 B0r0 /!i-e9i ai/i: -umai a e-Ei superiori brita-i/i A /u eJ/epEia lui Cu O/!elaristul$ El -e va Bi 8/o-ti-uare ;e Bolos: -umai el$ E u- b0iat =i <um0tate$ I Nu potO -@a= putea$ Crosse 8l BiJ0 /u privirea =i ;es/!ise u- pli/ mare pe /are@l a;usese /u el$ I Ce p0rere ai ;espre astaK ,i9ibil tulburat: Armstro- lu0 Boto raBia$ Era o mi/0 porEiu-e m0rit0 P\1# ;i- Boto raBia ;e la Ni- @to?: /u /apul europea-ului ;e l.- 0 ma=i-0$

1#'

2aEa b0rbatului era semi@proBil: 8-s0 ;estul ;e estompat0: ;i- /au9a pro/e@ ;eului ;e m0rire$ I A= spu-e /0 a/esta a observat aparatul =i a 8-tors /apul /a s0@l evite sau era ;e<a 8-tors to/mai ;i- /au9a asta$ I Ni eu /re; la Bel$ Gl re/u-o=tiK Armstro- privi /u ate-Eie /!ipul: 8-/er/.-; s0@=i limpe9eas/0 .-;urile$ I NuL ,ora-s?iK 6riete-ul -ostru sovieti/ mortK I 6oate$ Nu: -u /re;$ I Ce@ai 9i/e ;e 3u-ross: Ia- 3u-rossK G-/0 =i mai tulburat: Armstro- ;use Boto raBia la lumi-0 =i r0spu-se: I 6osibil: ;ar improbabil$ 3a/0 a/esta este 3u-ross: atu-/i /re9i /0 el e pio-ul lui e1rin? Imposibil$ I Improbabil: -u imposibil$ 3ar este Boarte bu- priete- /u %ria-$ Crosse lu0 8-apoi Boto raBia =i o privi ;i- -ou$ Ori/i-e ar Bi el: mi se pare /u-os/ut: 8-s0 -u pot pre/i9a u-;e =i /.-; l@am mai v09ut$ Cu toate a/es@ teaO bu-: -@are importa-E0: ori/um: %ria- o s0@=i ami-teas/0 el$ Cu si u@ ra-E0$ G=i 8-;ul/i lasul: O!: -u@Ei Ba/e ri<i: Robert$ Ei@l pre 0tes/ eu pe %ria-: 8-s0 tu vei Bi a/ela /are@i va ;a lovitura ;e raEie$ ,reau s0 aBlu /i-e e i-;ivi;ul: =i asta /.t mai repe;e$ I Nu: ;esem-aEi pe alt/i-evaO I Hai: Robert: termi-0: 8-/epi s0 m0 pli/tise=tiL C!u@toy Cu: alias %ria- >ars!u- >Ho? este u- a e-t ;u=ma-: /are -e@a ;us ;e -as a-i ;e 9ile: asta@i tot: =i Crosse s/!imb0 ;i-tr@o ;at0 vorba$ Apropo: 8- seara asta e=ti la 1+\2 la orele 1P$'# =i e=ti ;eta=at la Servi/iul se/ret$ Am vorbit ;e<a /u 8mputer-i/itul re al$ I Nu: -u@i pot lua i-tero atO I Ei las0: ;ra ul meu: /0 poEi =i ai s@o Ba/i$ E=ti si- urul /are poate$ %ria- este mult prea isteE /a s0 se lase pri-s /a u- amator$ 2ire=te: =i eu su-t la Bel ;e uluit /a =i ti-e ;e /ele aBlate: ;e altBel /a =i uver-atorul$ I ,0 ro : eu -uO I 4ot el l@a tr0;at =i pe 2o- @Bo- : u- alt priete- ;e@al t0u: -u@i a=aK 4ot el trebuie s0 Bie /el /e a sustras ;o/ume-tele AMG =i /el /e a Bur-i9at toate ;atele i-ami/ului: pre/um =i toate /elelalte i-BormaEii =i 3um-e9eu mai =tie la /e alte i-BormaEii mai avea a//es la /ursurile e-erale ale perso@ -alului =i la toate /elelalte /ursuri: /o-ti-u0 Crosse s0 puB0ie ;i- Ei ar0: impasibil$ G- Servi/iul se/ret are /ea mai 8-alt0 ara-Eie ;e se/uritate =i 1#7

su-t /o-vi-s /0 a Bost i-struit pe-tru u- post Boarte 8-alt$ Era /!iar s0@l Ba/ a;<u-/tul meu: a=a /0 e mai bi-e s0 aBlu totul ;espre el: /.t mai rapi;$ Ciu;atL Noi /0utam u- a e-t sovieti/ =i am ;at peste u-ul /!i-e9L strivi mu/ul ;e Ei ar0$ Am or;o-at pe-tru el u- i-tero atoriu ;e ra;ul I /are s0 8-/eap0 ime;iat$ Armstro- p0li =i r.mase /u privirea pli-0 ;e ur0 aEi-tit0 asupra lui Crosse: I Su-tei u- ti/0los: /el mai mare -etreb-i/: o lep0;0tur0$ I E a;ev0rat: r.se Crosse amu9at$ I Su-tei /umva =i popo-arK I 6oate: poate -umai o/a9io-al =i -umai atu-/i /.-; am /!eB: vorbi Crosse /alm$ Hai: Robert: /!iar /re9i /0 eu pot Bi =a-ta<atK EuK Na-ta<atK C!iar -u 8-Eele i viaEa asta: RobertK Am au9it /0 !omoseJualitatea este Boarte -ormal0: /!iar =i 8- lumea bu-0$ I OareK I G- 9ilele -oastre este Boarte -ormal0: aproape la mo;0: pe-tru u-ii$ O!: ;a: este: ;ra ul meu: =i se pra/ti/0 ;i- /.-; 8- /.-; /!iar =i 8- /ele mai purita-e rupuri ;e ra- uri: pretuti-;e-i$ C!iar =i la Mos/ova SCrosse 8=i mai apri-se o Ei ar0T$ 3esi ur: trebuie s0 Bii ;is/ret: sele/tiv =i ;e preBeri-E0 s0 -u te impli/i prea tare: /o-ti-u0 el: 8-s0 o 8-/li-aEie spre perversiu-e: 8proBesia -oastr0: poate avea tot Belul ;e ava-ta<e$ I A=a ;e/i: 8- -umele blestematului ;e Servi/iu se/ret: <ustiBi/aEi ori/e ti/0lo=ie: ori/e es/ro/!erie: ori/e /rim0: -u@i a=aK I Robert: eu -u <ustiBi/ -imi/: eu =tiu /0 e=ti u- aiurit: 8-s0 /re; /0 e /a9ul s0 ispr0ve=ti o ;at0$ I Nu puteEi s0 m0 obli aEi s0 i-tru 8- Servi/iul se/ret: 8mi ;au ;emi@ sia$ Crosse r.se ;ispreEuitor: I 3ar ;ra ul meu: spu-e@mi /e Ba/i /u ;atoriileK Ce Ba/i /u /ei 7#$### p.-0 lu-iK Se ri;i/0 8- pi/ioare: /u o/!ii s/0p0r.-; ;e r0utate: 8-s0 /u o vo/e -es/!imbat0: =i 8i spuse aproape poru-/itor: I Am.-;oi am tre/ut ;e 21 ;e a-i: Robert$ M;robe=te@lL Ni B0@o /.t mai repe;eL

1#)

7
Ora &5.00.

Se au9i sem-alul ;e 8-/!i;ere a bursei: 8-s0 /li-/!etul lui se pier;u 8!0rm0laia pri/i-uit0 ;e 8mbul9eala a e-Eilor: 8- 8-/er/area lor ;isperat0 ;e a@=i 8-/!eia ultimele tra-9a/Eii$ 6e-tru Strua-: 9iua Busese: /atastroBal0$ Ca-tit0Ei uria=e ;e a/Eiu-i Buseser0 8mpi-se spre v.-9are momi-; /ump0r0@ torii: apoi v.-9area lor i-tr0 8- ;e/li- pe m0sur0 /e alte 9vo-uri ;eBavora@ bile se r0sp.-;ir0 /u iuEeal0 uluitoare$ 6reEul lor s/09u verti i-os: ;e la 27:&# la 1P:)#: iar 8- /oloa-a v.-90rilor mai Bi urau 8-/0 vreo '##$### ;e a/Eiu-i$ 4oate sto/urile b0-/ii erau 8- s/0;ere: iar bursa se -0ruia$ A ;oua 9i se preve;ea Balime-tul lui Ho-Pak A ;oar sir 1uis %asilio: /are suspe-@ ;ase pe la amia90 ori/e tra-9a/Eie: reu=ise s0 salve9e ba-/a ;e la pr0bu=ire$ I Isuse HristoaseL Ce por/0rieL eJ/lam0 /i-eva: 8-Biorat ;e su-etul Bu-est al /lopoEelului$ I Uit0@te la tai@pa-L i9bu/-i u- altul$ Hristoase atotputer-i/: /i-e ar Bi b0-uit p.-0 mai ieri /0 Nobilei Case ar urma s0 i se /.-te pro!o;ulK I Se Ei-e tare: Ia- al -ostru: B0r0 ;oar =i poate$ 6rive=te la el /um r.-<ete$ 3oam-e: a/Eiu-ile lui /oboar0 mereu: ;e la 27:&# la 1&:)# 8-tr@o si- ur0 9i: or: se =tie /0: ;e /.-; s@au la-sat la burs0: a/Eiu-ile lui -@au s/09ut -i/io;at0 sub 2): iar el arat0 ;e par/0 -u s@ar 8-t.mpla -imi/L 3e m.i-e: Gor-t o s0 preia /o-trolul$ I 3e a/or;: el sau ba-/a$ I Ci-e: 0i#? Nu: au =i ei problemele lor: spuse u- altul: al0tur.-;u@se rupului eJaltat$ I SBi-te Sisoie: /!iar /re9i /0 Gor-t e@- stare ;e astaK Gor-t: tai@paal -oii Nobile Case? I Nu pot s0 /re; astaL stri 0 u- altul peste toat0 !0rm0laia$ I Mai bi-e te@ai obi=-ui /u i;eea: b0tr.-e: ;e=i p0rerea mea este /0 -@ ai s0@l ve9i -i/i/.-; pe Ia- =i ai lui striviEi subO sub Bu-;ul luiO I 3i- /au9a vremurilor astea aBurisite: i-terve-i /i-eva$ I Ei: !ai;e: tai@pa-ul e b0iat ;e treab0: 8- vreme /e Gor-t e u- ti/0los aro a-t$ 1#+

( Am.-;oi su-t ti/0lo=i: B0/u u- altul$ I O!: las0 /0 =tiu euL Ntiu Boarte bi-e /0 Ia- este u- 8- .mBat ;e -u@i a<u- i /u pr0<i-a la -as: Ia- s/orEosulL I 3a: ;ar -u /!iar /.t Cilly b0Eosul$ E la p0m.-t: -e-oro/itul$ I CillyK Cilly =i mai /umK 8-treb0 /i-eva: 8- mi<lo/ul u-ui !o!ot ;e r.s$ EiK I O: pe-tru -umele lui 3um-e9eu: C!arlie: -u e ;e/.t o lum0: u/.-te/el: u- poemL Cilly b0Eosul rimea90 /u s/orEosul: asta@i tot$ Ce@ai B0/ut a9iK I Am B0/ut o roa90 ;e ba-i -umai ;i- /omisio-$ I Ni eu la Bel$ I 2a-tasti/: eu mi@am li/!i;at toate a/Eiu-ile: -u am ;e/.t li/!i;it0Ei$ Slav0 3om-uluiL C.torva ;i- /lie-Eii mei le va Bi reu 8-s0: ;e!: /e vi-e repe;e plea/0 =i mai iute: iar 0=tia 8=i pot permite s0 piar;0$ I Mie mi@au r0mas )P$### )r-an =i -u 0ses/ /ump0r0toriO I 3s-se Hris)oase$ I Ce: s@a termi-atK I Uia ;e la Ho-Pak su-t pe ;u/0L Ni@au 8-/!is porEile$ I CeK I 6.-0 =i ultima -e-oro/it0 ;e Bilial0L I Hristoase atotputer-i/: e=ti si urK I 3a: su-t si ur =i se spu-e /0 0i# -u o s0 ;es/!i;0 -i/i m.i-e: iar uver-atorul va ;e/lara 9i liber0 la ba-/0L Ntiu asta: b0tr.-e: ;i- /er/urile /ele mai 8-alte$ I 3oam-e sBi-te: 0i# 8-/!i;eL I O!: Hristoase: su-tem rui-aEi /u toEiiO I As/ult0: /!iar a/um am vorbit /u Jo!-<o!-: t0v0lu ul 8i a<u- e =i pe ei: 8-s0 el spu-e /0 totul va Bi bi-e A -u su-t motive ;e 8- ri<orareO I Slav0 3om-uluiL I El spu-ea /0 la Aber;ee- a Bost t0r0boi mare a/um vreo <um0tate ;e or0: /.-; Biliala lui Ho-Pak ;e/larase Balime-t: 8-s0 Ri/!ar; >Ha- to/mai a ;at u- /omu-i/at ;e pres0 /are spu-e /0 se 8-/!i;e: DtemporarF: /u eJ/epEia biroului /e-tral$ Nu@s motive ;e 8- ri<orare: are ba-i ;estui =iO I Mi-te ti/0losulL I O =i /0 ori/i-e are ;epo9ite la Ho-Pak poate mer e a/olo /u /ar-e@ tul ;e ;epu-eri =i 8=i va putea ri;i/a ba-ii$ 1#&

I Ni /u a/Eiu-ile lorK C.-; vor li/!i;a: /.t /re9i /0 vor pl0tiK Me/e /e-Ei la ;olarK I 3um-e9eu =tieL 3ar u- lu/ru e si ur: /0@=i vor pier;e -0;ra ii /u miile 8- tot ;e9astrul 0staL I Hei: tai@pa-L 8Ei la=i tu /apitalul s0 se ;u/0 ;e r.p0 sau ai ;e .-; s0 /umperiK I Nobila Cas este soli;0: a=a /um a Bost 8-tot;eau-a: b0tr.-e: spuse 3u-ross ime;iat$ SBatul meu este s0 /umperiL I C.t mai poEi a=tepta: tai@pa-K I ,om supravieEui: -u@Ei Ba/e ri<i$ 3u-ross /o-ti-ua s0 8-ai-te9e primulEime: spre ie=ire$ 1i-/ %artlett =i Casey 8l urmar0: asalt.-;u@l /u 8-tre@ b0ri$ 3e u-ele se es/!iva lumi-;: altora le r0spu-se: apoi: ;i-tr@o ;at0: se tre9i /u Gor-t BaE0 8- BaE0 =i am.-;oi r0maser0 8- mi<lo/ul u-ei t0/eri ap0@ s0toare$ I A!: Xuilla-: /um Ei@a mers a9iK 8-treb0 el politi/os$ I %i-e: Boarte bi-e: mulEumes/: Ia-$ Eu =i aso/iaEii mei am /.ti at ' sau 7 milioa-e$ I Ai parte-eriK I 3esi ur: -u@i u=or s0 pre 0te=ti u- ata/ /o-tra )r-an A trebuie s0 ;ispui ;e u- suport Bi-a-/iar soli;: 9.mbi Gor-t$ 3i- Beri/ire: )r-an este ;etestat pe BaE0 ;e o mulEime ;e oame-i /umse/a;e =i asta se 8-t.mpl0 ;e u- se/ol =i mai bi-e$ M0 bu/ur s0@Ei spu- /0 to/mai am mai a/!i9iEio-at '##$### ;e a/Eiu-i pe-tru v.-9are$ Cu asta /re; /0 s@a termi-at ;eBi-itiv /u /asa ta$ I 3oar -u su-tem mario-ete: su-tem Nobila Cas. I 6.-0 m.i-e ;oar$ 3a: sau poate p.-0 poim.i-e$ 1u-i: /el mai t.r9iu: privi Gor-t ;i- -ou la %artlett$ 6e-tru marEi seara mai r0m.-e valabil0 i-@ vitaEia la /i-0K I 3a$ I Xuilla-: ori/i-e se ar;e r0u ;a/0 vi-;e sub valoare pe o piaE0 at.t ;e i-stabil0: 3u-ross 9.mbi: se 8-toarse /0tre %artlett =i Casey =i le /eru p0re@ rea$ Nu /re;eEiK I 1a -aiba: si ur /0 -u este /a la bursa -oastr0 ;i- NeH Wor?: re@ mar/0 %artlett 8- mi<lo/ul u-ui !o!ot e-eral$ 3a/0 s@ar 8-t.mpla /e se 8-t.mpl0 ai/i: s@ar ;u/e ;e r.p0 toat0 e/o-omia -oastr0$ Nu@i a=a: CaseyK 1#P

I 3a: 9ise Casey st.-<e-it0: simEi-; o/!ii lui Gor-t aEi-tiEi asupra ei$ %u-0L 8l salut0 ea: r0spu-9.-; privirii lui$ I Su-tem o-oraEi s0 te avem 8- mi<lo/ul -ostru: o /omplime-t0 Gor-t: ala-t$ Gmi ;ai voie s0 te Beli/it pe-tru /ura<ul ;i- seara tre/ut0: ;e Bapt pe am.-;oi$ I N@am B0/ut -imi/ ;eosebit: se es/!iv0 %artlett$ I Ni/i eu: 8l se/o-;0 Casey: sti- !erit0: /o-=tie-t0 /0 era si- ura Bemeie ;i- 8-/0pere =i a/um se aBla 8- /e-trul ate-Eiei$ 3a/0 -@ar Bi Bost 1i-/ =i Ia-O tai@pa-ul: tu =i alEii: a= Bi i-trat 8- pa-i/0$ I A!: ;ar -@ai i-trat$ 6lo-<o-ul t0u a Bost perBe/t: spuse Gor-t: s0 mai 8-veseleas/0 atmosBera$ Ea -u r0spu-se -imi/: 8-s0 .-;ul o 8-/0l9i =i -u pe-tru prima oar0$ Ori/um: viaEa ei se s/!imbase ;e /.-; se ;espuiase B0r0 s0 se .-;eas/0 prea mult$ Gavalla- 8i teleBo-ase ;e ;imi-eaE0 /a s@o 8-trebe /um se simte$ Ni alEii B0/user0 la Bel$ 1a burs0: observase privirile aEi-tite asupra ei$ I se B0/user0 multe /omplime-te$ Ni ;e /0tre mulEi str0i-i$ I-tuise /0 Gor-t: 3u-ross =i %artlett erau m.-;ri ;e ea: pe-tru /0 -u@i ;e9am0 ise$ 3up0 /um -u se ;e9am0 ise -i/i pe ea 8-s0=i$ 3a: .-;i ea: ai /0p0tat presti iu 8BaEa tuturor a/estor b0rbaEi =i ai st.r-it i-vi;ia tuturor Bemeilor lor$ Ciu;atL I ,i-9i B0r0 a/operire: ;om-ule %artlettK 8-treb0 Gor-t$ I Nu perso-al: 9.mbi u=or %artlett: -u 8-/0$ I Ar trebui: 8i re/oma-;0 Gor-t /u amabilitate$ Se pot Ba/e o roa90 ;e ba-i la o burs0 8- pr0bu=ire: su-t si ur: s0 =tiEi$ Sume mari ;e ba-i vor tre/e 8- alte m.i-i ;ob.-;i-; /o-trolul asupra /ompa-iei )r-an: 8=i BiJ0 ;i- -ou privirea asupra lui Casey: a .at ;e /ura<ul =i Barme/ul trupului ei: pre/um =i ;e .-;ul /0 ;umi-i/0 va ie=i si- ur: ;oar /u ea 8- lar /u ia!tul$ Ni tu: Cira-ous!: e=ti 8- aBa/eriK 8-treb0 el$ Casey 8=i au9i -umele =i Belul 8- /are Busese pro-u-Eat$ 4res0ri$ 2ii ate-t0: se puse ea 8- ar;0$ A/est om este peri/ulos$ 3a: la Bel 3u-ross: /a =i 1i-/$ Care ;i- eiK Cre; /0@i vreau pe toEi: .-;i ea: =i u- val ;e /0l;ur0 o -0p0;i$ Miua 8-/epuse ro9av /!iar ;i- primul mome-t: /.-; 3u-ross 8i teleBo-ase =i i se a;resase at.t ;e bi-evoitor$ Apoi se s/ulase: B0r0 s0 simt0 vreu- eBe/t -epl0/ut 8- urma tratame-tului a;mi-istrat ;e ;r$ 4ooley$ 4oat0 ;imi-eaEa lu/rase bi-e ;ispus0: Bii-; o/upat0 /u tele ramele: teleJurile =i apelurile teleBo-i/e 8- Statele U-ite: tru;i-; la problemele le ate ;e vasta /orporaEie Par-Con, /o-soli;.-; o Bu9iu-e /e tre-a ;e lu-i ;e 9ile pe 1#"

a e-;a ei: apoi v.-;u Boarte proBitabil o /ompa-ie pe-tru a a/!i9iEio-a alta: /e avea s0@i 8-t0reas/0 po9iEia lui Par-Con 8- Asia A i-;iBere-t ;e parte@ -erul /u /are ar i-tra 8- aBa/eri$ Apoi: pe -ea=teptate: Busese i-vitat0 la pr.-9 ;e 1i-/O S/umpul ;e 1i-/: u- om atr0 0tor =i pe ;easupra ;e 8-/re;ere: 8=i 9ise ea: ami-ti-;u@=i ;e pr.-9ul 8- ;oi: 8- marele salo- ver;e ;e la Alber) 2i 0i#)oria /are ;0;ea spre port: /u 1i-/ al0turi: /ople i-;@o /u ate-Eii: apoi sple-;i;a pa-oram0 a Ho- >o- ului: /u str09ile sale mo!o@ r.te ;i- /au9a ploii /e to/mai se por-ise$ O <um0tate ;e repBrut: o mi/0 salat0: 6errier: toate servite perBe/t: eJa/t /e@=i ;orea$ Apoi /aBeaO I Ce@ar Bi s0 mer em la burs0: CaseyK E bi-e la 17$'#K 8-trebase el$ Ne@a i-vitat Ia-$ I Mai am o roa90 ;e treburi$ 1i-/: =iO I 3a: ;ar a/olo e /u totul alt/eva: iar /eea /e Ba/ b0ieEii 0=tia este ;e -e/re9ut$ ABa/erile astea /u spe/ulaEia a/Eiu-ilor este ai/i u- mo; ;e viaE0 =i perBe/t le al$ 3oam-e: este Ba-tasti/ A mi-u-at A u- a;ev0rat sistemL 6e-tru /eea /e Ba/ ei ai/i 9il-i/: 8- mo; le al: 8- Statele U-ite /apeEi ;ou0@ 9e/i ;e a-i pu=/0rie$ I Asta -u e bi-e: 1i-/$ I Nu: ;ar 0sta este Ho- >o- ul: iar re ulile astea le /o-vi-: =i ;oar e Eara lor: su-t pe pi/ioarele lor: iar /aima/ul uver-ului este ;e -umai 1)[ taJe: turuise el$ Ia ami-te: Casey: ai/i e lo/ul -imerit s0 Ba/i ba-i$ I S0 sper0mL 6lea/0: 1i-/: mai am u- morma- ;e !.rtii pri- /are trebuie s0 m0 uit$ I 6ot s0 a=tept$ A9i ar putea Bi 9iua ;e/isiv0$ ,a Bi o lupt0 pe viaE0 =i pe moarte$ I Cre9i /0 Gor-t va 8-vi- eK I 2ire=te: ;a/0 Ia- -u va obEi-e Bo-;uri masive ;e u-;eva$ ABlu /0 0i#)oria -u@l va spri<i-i: iar Orlin -@o s0@i am.-e 8mprumutul: 8-to/mai /um am prev09ut$ I Gor-t Ei@a spus astaK I C!iar 8-ai-te ;e pr.-9: ;e=i pe ai/i totul se aBl0 repe;e$ N@am mai v09ut a=a /eva$ I Atu-/i: poate /0 Ia- =tie /0 tu ai pus la b0taie ;ou0 milioa-e pe-tru a@l spri<i-i pe Gor-t$ I 6oate$ Nu /o-tea90: at.t timp /.t ei -u =tiu /0 Par-Con este pe /ale s0 ;evi-0 o -ou0 Nobil Cas. Cum su-0 %artlett tai@pa-K 11#

Casey 8=i ami-ti ;e 9.mbetul s0u ;e atu-/i =i ;e pl0/uta se-9aEie /e pusese st0p.-ire pe ea 8-to/mai /a =i a/um: ai/i la burs0: urm0rit0 ;e toate privirile: 8-/o-<urat0 ;e o ;roaie ;e b0rbaEi ;i-tre /are -umai trei /o-tau pe-tru ea A Xuilla-: Ia- =i 1i-/: /ei mai Bas/i-a-Ei ;i-tre toEi /ei pe /are@i /u-os/use vreo;at0$ 1e sur.se Berme/0tor: apoi 8i spuse lui Gor-t: I Nu: -u$ Eu perso-al -u <o/ la burs0$ Nu@mi pla/e s0 ris/$ 6e-tru ba-ii pe /are 8i am m0 /ost0 prea mult$ Ci-eva =opti: I Cum poate spu-e u-a /a astaK Gor-t -u@l lu0 8- seam0 =i r0mase 8- /o-ti-uare /u o/!ii aEi-tiEi asupra ei$ I G-Eelept: Boarte 8-Eelept: remar/0 el$ U-eori 8-s0 poEi Bi Boarte si ur pe <o/ul pe /are@l Ba/i: alteori poEi ;a lovitura /ea mare: ;e moarte a;ver@ sarului: =i se uit0 spre 3u-ross /are@l privea /u u- 9.mbet /iu;at$ G- se-s Bi urat: ;esi ur$ I 2ire=te$ %i-e Xuilla-: -e ve;em m.i-e$ I Hei: ;om-ule %artlett: stri 0 /i-eva: aEi B0/ut aBa/erea /u )r-an sau -uK I 3a: B0/u u- altul: =i /e /re;e /orsarul %artlett ;e u- ata/ la burs0 8stil Ho- >o- K 3i- -ou se a=ter-u t0/ere$ %artlett ;0;u ;i- umeri: I U- ata/ asupra bursei e la Bel: oriu-;e: eJpli/0 el pre/aut: =i a= 9i/e /0 aBa/erea a/easta este pus0 la /ale =i la-sat0 a/um$ 3ar -u se =tie -i/io@ ;at0$ Nu =tii ;a/0 ai /.ti at p.-0 -@ai 8-/!eiat toate so/otelile$ Su-t ;e a/or; /u ;om-ul 3u-ross$ 4e poEi Bri e: r.-<i el ;i- -ou: o/!ii <u/.-;u@i 8orbite: su-t ;e a/or; =i /u ;om-ul Gor-t$ U-eori: poEi ;a o lovitur0 ;e moarte a;versarului: la Bi urat$ Urm0 o -ou0 eJplo9ie ;e r.s$ 3u-ross proBit0 pe-tru a se stre/ura aBa@ r0$ %artlett =i Casey 8l urmar0$ 3u-ross a<u-se la Rollsul s0u: /o-;us ;e u=oBer: =i 8i i-vit0: I Hai;eEi: i-traEi A 8mi pare r0u: eu su-t r0bit$ Ma=i-a v0 va ;u/e a/as0$ I Nu: -u@i -evoie: vom lua u- taJiO ( Nu: ur/aEi@v0: pe ploaia asta puteEi a=tepta =i o <um0tate ;e or0$

111

I 6utem lua Boarte bi-e ba/ul: tai@pa-: spuse Casey: -e poate l0sa ;i-@ /oloL ur/ar0 totu=i =i ma=i-a por-i: B0/.-;u@=i ;rum /u reu pri- traBi/ul !aoti/$ I Ce ai ;e .-; /u Gor-tK 8-treb0 %artlett$ 3u-ross r.se: iar Casey =i %artlett 8-/er/ar0 s0 8-Eelea 0 ;e /e r.;e$ I ,oi a=tepta: 9ise el$ E o ve/!e ta/ti/0 /!i-e9eas/0: r0b;are$ Cel /e a=teapt0: iese 8- /.ti $ MulEumes/ /0 -@ai suBlat o vorb0 ;espre aBa/erea -oastr0$ 4e@ai ;es/ur/at Boarte bi-e$ I ,ei Ba/e publi/0 8-Eele erea m.i-e la 8-/!i;erea bursei: a=a /um s@a pl0-uitK 8-treb0 %artlett$ I A= ;ori s0@mi me-Ei- opEiu-ile ;es/!ise$ Eu /u-os/ bursa asta: tu -@ o /u-o=ti$ 6oate m.i-e: =i 3u-ross 8i privi /u ate-Eie pe am.-;oi$ 6oate -u 8-ai-te ;e marEi: /.-; ;e Bapt vom =i sem-a$ 6resupu- /0 -u v@aEi r09 .-@ ;it: p.-0 marEi la mie9ul -opEii: ;aK I 3esi ur: spuse Casey$ I 6ot s0 BiJe9 eu mome-tul a-u-EuluiK Qie 8Ei voi spu-e 8-ai-te: ;ar s@ ar putea s0 mai am -evoie ;e o mar<0 ;eO ma-evr0$ I 2ire=te$ I MulEumes/$ Evi;e-t: ;a/0 p.-0 atu-/i -u vom Bi ;e<a 8- 0leat0$ 3i- /.te pri/ep eu: 8- /a9ul 0sta s@a termi-at /u 8-Eele erea -oastr0$ I Gor-t poate obEi-e /o-trolul ;epli-K 8l is/o;i Casey$ Am.-;oi observar0 s/!imbarea ;e pe BaEa s/oEia-ului$ M.mbetul 8-/0 mai persista: ;ar se ve;ea /0 8- si-ea lui -u mai 9.mbea$ I Nu: ;ar ;esi ur: ;a/0 pu-e m.-a pe o /a-titate mare ;e a/Eiu-i: poate s0@=i /roias/0 ime;iat ;rum spre /o-siliu =i s0 -umeas/0 alEi ;ire/@ tori$ O;at0 a<u-s 8- /o-siliu: el va /u-oa=te ma<oritatea se/retelor -oastre =i atu-/i -e va ;e9bi-a =i -e va ;istru e: =i 3u-ross privi ;i- -ou spre Casey$ Qelul lui este s0 -e ;istru 0$ I 3i- /au9a tre/utuluiK I G- parte: 9.mbi 3u-ross: ;e ;ata a/easta 8-s0 ei ;eslu=iser0 pe BaEa lui o /umplit0 oboseal0$ Mi9a e mare: /o-ti-u0 el: e vorba ;e /i-stea obra@ 9ului -ostru: iar ai/i su-tem 8- Ho- >o- $ Ai/i /el puter-i/ supravieEu@ ie=te: iar /el slab piere: la mi<lo/ Bii-; uver-ul: /are -u te Bur0: ;ar -i/i -u te ap0r0$ 3a/0 -u@Ei pla/e libertatea =i -i/i re ulile -oastre sau mai ;e rab0 lipsa lor: -u ve-i$ N@aEi ve-it oare to/mai /a s0 proBitaEi: heya? 8l privi ate-t pe %artlett$ Ni proBitul 8l veEi obEi-e p.-0 la urm0 8-tr@u- Bel sau altul$ 112

I 3a: a;mise %artlett: bi-evoitor: iar Casey se 8-treb0 /.t ;e mult =tia 3u-ross ;espre ara-<ame-tele /u Gor-t: iar .-;ul o -eli-i=ti$ I 3a: s/opul -ostru este proBitul: 8-t0ri =i ea: ;ar -u vrem s0 ;istru@ em$ I Asta@i 8-Eelept: r0spu-se tai@pa-ul$ E mai bi-e s0 /ree9i ;e/.t s0 ;istru i$ O!: pe-tru /0 ve-i vorba: Ja/Rues a 8-trebat ;a/0 v@ar Ba/e pl0/ere s0 luaEi /i-a /u el 8- seara asta: la 2#$'#$ Eu -u pot: am o 8-treve;ere oBi/ial0 /u uver-atorul: ;ar -e@am putea 8-t.l-i mai t.r9iu: la u- pa!ar$ I MulEumes/: ;ar -u pot 8- seara asta: spuse %artlett r0bit =i u=or sti- !erit: ami-ti-;u@=i ;e Orla-;a$ 4e poEi ;u/e tu: CaseyK I Nu: mulEumes/$ Am o problem0 pe /are trebuie s@o re9olv$ 4ai@pa-: poate am.-0m i-vitaEiaK 8-treb0 ea bu/uroas0: .-;i-; /a =i 1i-/ %artlett /0 era mai 8-Eelept s0@=i Ei-0 ura =i /0 ar trebui s@o mai r0reas/0 /u )r-an. 3a: 8=i 9ise ea: /.t ;e pl0/ut ar Bi s0 /i-e9 /u 1i-/: ;oar 8- ;oi: /a atu-/i la pr.-9$ 6oate vom mer e =i la u- Bilm$ 3u-ross i-tr0 8- biroul s0u$ I O!:O bu-0 9iua: tai@pa-: spuse Clau;ia$ 3om-ul =i ;oam-a >ir? su-t <os 8- sala ;e primire$ 3emisia lui %ill 2oster se aBl0 8- map0$ I %i-e$ Clau;ia: spu-e@i lui 1i-bar /0 vreau s0@l v0; 8-ai-te ;e ple/a@ re$ O urm0ri /u ate-Eie =i: ;e=i ea B0/ea eBorturi s0@=i as/u-;0 8- ri<orarea: el 8i !i/i teama$ A/easta plutea ;e Bapt 8- toat0 /l0;irea$ 2ie/are preti-;ea /o-trariul: ;ar 8-/re;erea lor 8-/epuse s0 se /lati-e$ D20r0 8-/re;ere 8- e@ -eralF: s/risese Su- 49u /.-;va: D-u poEi /.ti a -i/i o b0t0lie: i-;iBere-t ;e /.te trupe =i arme ;ispuiF$ 3u-ross 8=i re/o-si;er0 -eli-i=tit pla-ul ;e b0taie =i po9iEia$ Ntia /0 -u are prea multe mut0ri la 8-;em.-0: /0 si- ura sa a;ev0rat0 ap0rare era ata/ul: ;ar /0 -u putea ata/a B0r0 u- /apital soli;$ 3e ;imi-eaE0: /.-; se 8-t.l-ise /u 1a-;o Mata: -u obEi-use ;rept r0spu-s ;e/.t u- DpoateF va =i ;estul ;e a/ruO I Qi@am spus /0 trebuie mai 8-t.i s0 m0 /o-sult /u 4u- M .r/itul$ I@ am l0sat vorb0: ;ar -@am putut ;a ;e el$ I E ple/at la Ma/aoK I 3a: /re; /0 ;a$ Mi/ea /0 se 8-toar/e a9i: ;ar -u =tiu /u /e /urs0$ M0u: -u =tiu /e s0@Ei spu-: tai@pa-$ 3a/0 -u vi-e /u ultima /urs0: m0 8-tor/ la Ma/ao =i@l voi 8-t.l-i ori/um: bi-e8-Eeles ;a/0 va Bi ;ispo-ibil$ 4e su11'

;isear0: ime;iat /e vorbes/ /u el$ Apropo: ai mai stu;iat vreu-a ;i- oBerte@ le -oastreK I 3a: -u@Ei pot #e'a /o-trolul /ompa-iei )r-an. Nu pot l0sa /ompa@ -ia )r-an, =i s0 m0 o/up ;e si-;i/atul <o/urilor la Ma/ao$ I Cu ba-ii -o=tri 8l poEi spulbera pe Gor-t: poEi s0O I Nu pot /e;a /o-trolul$ I Am putea /ombi-a ambele oBerte$ 4e spri<i-im /o-tra lui Gor-t 8s/!imbul /o-trolului /ompa-iei )r-an =i ai putea /o-;u/e rupul -ostru ;e Birme pe-tru <o/uri ;e -oro/: 8- mo; se/ret: Bire=te: ;a/0 vrei$ 3a: aBa/e@ rea ar putea Bi se/ret0O 3u-ross se r0su/i 8- s/au-ul s0u: Bii-; /o-vi-s /0 1a-;o Mata =i M .r@ /itul Boloseau /ap/a-a 8- /are se aBla el a/um pe-tru a@=i promova propriile i-terese$ 1a Bel /a =i %artlett =i Casey: .-;i el B0r0 s0 se supere$ Iat0 o Bemeie i-teresa-t0$ 2rumoas0: /ura<oas0 =i /re;i-/ioas0O lui %artlett$ M0 8-treb ;a/0 =tie /0 1i-/ a luat mi/ul ;e<u- /u Orla-;a a9i ;imi-eaE0 =i apoi a vi9itat@o =i la ea a/as0$ M0 mai 8-treb ;a/0 ei b0-uies/ /0 eu =tiu ;e /ele ;ou0 milioa-e ;i- ElveEia$ %artlett este ;e=tept: Boarte ;es/ur/0reE =i ori/e Ba/e: Ba/e /u /ap: 8-s0 vul-erabil pe-tru /0 e u=or s0@i aBli tai-ele: iar la el: /0l/.iul lui A/!ile este o Beti=/a-0 asiati/0$ 6oate Orla-;a: poate -u: ;ar /u si ura-E0 e o pui/uE0 ;i- alea /u pielea aurie$ Xuilla- a Bost i-spirat /.-; a Bolosit o aseme-ea momeal0$ 3a: Orla-;a este o momeal0 perBe/t0: .-;i el: apoi se 8-toarse /u .-;ul la 1a-;o Mata =i la milioa-ele lui$ Ca s0 pum.-a pe ba-ii lui ar trebui s0@mi 8-/al/ SB.-tul Jur0m.-t: iar asta -@am s@o Ba/$ I Ci-e m@a mai /0utat: Clau;iaK 8-treb0 el =i u- Bior ;e !eaE0 8l s0 e@ t0 8- stoma/$ Mata =i M .r/itul r0m0seser0 si- urii lui Da=iF 8- m.-0$ Ea e9it0 pe-tru o /lip0: privi lista$ I Hiro 4o;a a teleBo-at ;e la 4o?yo pe ;ire/t$ 4e ro /!eam0@l /.-; vei avea u- mome-t liber$ 4e@a /0utat =i Alastair Strua-: ;i- E;i-bur !O 3avi; Ma/Strua- ;i- 4oro-toO tat0l t0u ;i- AyrO %0tr.-ul sir Ross Strua- ;i- NisaO I U-/!iul 4russler ;i- 1o-;ra: o 8-trerupse el:O u-/!iul >e-y ;i3ubli-O v0rul Cooper ;i- Atla-ta: v0rO I 3i- NeH Wor?: /o-ti-u0 Clau;ia$

117

I 3i- NeH Wor?KL ,e=tile proaste se r0sp.-;es/ repe;e: /o-/lu9io-0 el /alm$ I 3a: apoi a BostO =i o po;i;ir0 la/rimile$ Ce@o s0 -e Ba/emK I 20r0 pl.-sete: o potoli el: =tii-; /0 o bu-0 parte ;i- e/o-omiile ei erau b0 ate 8- a/Eiu-i )r-an. I 3aL %i-e$ G=i s/oase batista =i oBt0: trist0 pe-tru el: 8-s0 mulEumi-; /erului /0 avusese i-spiraEia s0 v.-;0 /.-; /ota era la maJimum =i s0 -u /umpere atu-/i /.-; /o-;u/0torul /asei C!e- =optise 8-tre ului /la- s0 /umpere masiv$ Ayeeyah, tai@pa-: re ret: 8mi pare a=a ;e r0u: iart0@m0: te ro O 3ar e Boarte rav: -u@i a=aK I O#h aye, BetiEo: re/u-os/u el: /u u- pro-u-Eat: a//e-t s/oEia-: ;a: ;ar -umai /.-; ai murit ;e@a bi-elea$ Nu a=a obi=-uia s0 spu-0 %0tr.-ul tai@pa-K %0tr.-ul tai@pa- era sir Strua-: tat0l lui Alastair: primul tai@pa- ;e /are@=i mai a;u/ea ami-te$ I Co-ti-u0 =i spu-e@mi /i-e m@a mai /0utat$ I ,0rul >er- ;i- Housto- =i v0rul 3ee?s ;i- Sy;-ey$ A/esta este ultimul ;i- Bamilie$ I Utia@s toEi$ 3u-ross respir0 a;.-/$ Co-trolul asupra Nobilei Case se B0/ea prii-terme;iul tuturor a/elor Bamilii$ 2ie/are ;i- ele avea pa/!ete ;e a/Eiu-i /are le Buseser0 8-m.-ate: /u toate /0: /o-Borm le ii /asei: el si- ur vota pe-tru toate a/Eiu-ile: /.t timp era tai@pa-$ A/Eiu-ile Bamiliei 3u-ross: /are prove-eau ;e la Bii/a lui 3ir? Strua-: Ci-iBre;: /o-stituiau 1# la sut0: ale Bamiliei )r-an ;e la Robb Strua-: Bratele vitre al lui 3ir? A )[: ale Bamiliilor 4russler =i >elly ;e la Culum =i Bii/a /ea mai mi/0 a lui StruaCotoroa-Ea A Bie/are /.te )[: ale Bamiliilor Cooper: >er- =i 3erby prove-eau ;e la u- -e ustor ameri/a-: JeBB Cooper ;e la Coo.er-"illman, priete- ;e o viaE0 al lui 3ir?: /0s0torit /u Bii/a /ea mai mare a lui StruaCotoroa-Ea A Bie/are /.te )[: Bamilia Ma/Strua-: presupusul Biu -ele itim al lui 3ir? A 2:)[: iar /ele ale Bamiliei C!e- A &:)[$ 6a/!etul ;e )#[ ;ia/Eiu-i: proprietatea perso-al0 =i testame-tar0 a lui Strua- Cotoroa-Ea r0@ m.-ea 8- /usto;ia perma-e-t0 a tai@pa-ului: DBie /0 era b0rbat sau Bemeie: iar proBitul va Bi 8mp0rEit a-ualL )#[ 8i va r0m.-e lui: iar restul va Bi 8mp0rEit 8- ;iBerite pro/e-te Bamiliilor ;eEi-0toare A ;ar -umai ;a/0 tai@pa!ot0r0=te astBelF: s/risese ea /u o m.-0 Berm0$ D3a/0 el ;e/i;e s0 retra 0 proBitul ;i- a/Eiu-ile mele ;e Bamilie: i-;iBere-t ;e motivul pe /are@l va 11)

avea: atu-/i a/est proBit va Bi v0rsat 8- Bo-;urile sale perso-ale: spre a@l Bolosi ;up0 bu-ul s0u pla/$ 3ar: s0 ia ami-te toEi tai@pa-ii /are vor urma: Nobila Cas0 -u va Bi l0sat0 ;e/.t pe m.i-i si ure: pe tere- soli;: a=a /um va !ot0r8 8-su=i tai@pa- =i 3um-e9eu mi@e martor /0 blestemul meu va /0;ea asupra lui: asupra a/eluia sau a/eleia /are -e va tr0;aOF 3u-ross simEi u- Bior re/e str0b0t.-;u@l /.-; 8=i ami-ti mome-tul 8- /are 8i /itise testame-tul: pe-tru prima oar0: la Bel ;e 8-robitor /a =i /el al lui 3ir? Strua-$ 3e /e oare su-tem at.t ;e st0p.-ii ;e Ba-tomele lorK se 8-treb0 el ;i- -ou$ 3e /e -u putem rupe /u tre/utul: ;e /e su-tem mereu la /!eremul a/estor Ba-tome -u to/mai bu-e /u -oiK Nu: eu -u su-t st0p.-it ;e ele: 8=i 9ise el /u Bermitate: 8-/er/ s0 m0 ri;i/ la -ivelul lor$ 6rivi ;i- -ou spre Clau;ia: /u alura ei ;e matroa-0 te-a/e =i Boarte Bi;el0 /ompa-iei: ;ar a/um speriat0: speriat0 pe-tru prima ;at0$ O /u-o=tea ;e@o viaE0: ;e /.-; lu/ra pe-tru b0tr.-ul sir Ross: apoi pe-tru tat0l s0u: pe urm0 /u Alastair =i a/um /u el: Bii-; ;e o loialitate Ba-ati/0: a=a /um Busese 6!ilip C!e-$ A!: 6!ilip: bietul 6!illipL I A su-at /umva 6!illipK 8-treb0 el$ I 3a: tai@pa-: =i 3ia--e$ Ea a su-at ;e patru ori$ I Ni mai /i-eK I G-/0 vreo ;u9i-0: poate mai mulEi$ Cei mai importa-Ei su-t Jo!-<o!;e la ba-/0$ Ge-eralul Je- ;i- 4aiHa-: Gavalla- .ere ;e la 6aris$ Cu 6atru@3e ete: 6u $ I 6atru@3e eteK ,estea 8l umplu pe 3u-ross ;e spera-E0$ C.-; a su-atK Ea 8=i /o-sult0 lista: la 17$)+$ M0 8-treb ;a/0 %0tr.-ul pirat =i@a s/!imbat p0rerea: .-;i 3u-ross =i emoEia 8i spori$$ Cu o 9i 8- urm0: ;up0 amia9a t.r9iu: el ple/ase la Aber;ee- s0@l 8-t.l@ -eas/0 pe Cu pe-tru a@i /ere spri<i-: 8-s0: /a =i 8- /a9ul ;is/uEiei /u 1a-;o Mata: -u obEi-use ;e/.t promisiu-i va i$ I As/ult0: priete-e: 8i spusese el 8- !a?lo: p.-0 a/um -u Ei@am /erut -i/io;at0 -i/i o Bavoare$ I U- =ir -esB.r=it ;e tai@pa-i: str0mo=i ;e@ai t0i: au /erut ;estule Bavo@ ruri =i au proBitat ;i- pli- ;e pe urma str0mo=ilor mei: r0spu-sese b0tr.-ul: sBre;eli-;u@l /u privirea sa vi/lea-0$ 2avoruriK /o-ti-u0 el$ S0 m0 ia ;ra/u: tai@pa-: ;a/0 am suma asta: 2# ;e milioa-eK Cum ar putea avea u- am0r.t ;e b0tr.- pes/ar suma astaK 11+

I Ai /!iar mai mult ;e at.t: priete-e: a tra-spirat ieri ;e la Ho-Pak. I Ayeeyah, s0@i ia ;ra/u pe /ei /e r0sp.-;es/ aseme-ea 9vo-uri$ 6oate /0 mi@am retras -i=te ba-i: ;ar s@au ;us toEi: am /ump0rat /u ei m0rBuri: m0rBuri pe-tru /are ;atoram ba-i$ I Sper /0 -u pe-tru pulberea alb0: se r0stise tai@pa-ul$ As/ult0@m0 pe mi-e$ 6ulberea alb0 este o pa/oste$ Se au;e /0 te@ar /am i-teresa treaba$ 4e sB0tuies/ /a pe u- priete-$ Str0mo=ii mei: %0tr.-ul 3iavol /u O/!i@,er9i =i Strua- Cotoroa-Ea /u O/!iul 3ra/ului =i ColEii 3ra o-ului: am.-;oi au aru-/at blesteme asupra /elor /are vor Ba/e aBa/eri /u pulberea alb0: -u /u opium: /i /u pulbere alb0: spuse el eJa er.-;: pe-tru /0 =tia /.t ;e super@ stiEios era b0tr.-ul$ 4e previ- /o-tra praBului u/i 0tor$ 2ire=te: aBa/erile tale /u aurul su-t mai mult ;e/.t re-tabile: -u@i a=aK I Nu =tiu -imi/ ;espre pulberea alb0: =i %0tr.-ul 9.mbise BorEat: ;e9veli-;u@=i i- iile =i puEi-ii ;i-Ei 8-/0le/aEi pe /are@i mai avea$ Ni ;a/0 -u m0 tem ;e blesteme: -i/i /!iar ;e blestemul lorK I %i-e: spusese 3u-ross: =tii-; /0 mi-Eea: p.-0 u-a alta: a<ut0@m0 s0 /ap0t u- /re;it ;e )# milioa-e pe-tru trei 9ile: asta e tot /e vreau$ I Am s0 8-treb pri-tre priete-ii mei: tai@pa-$ 6oate ei te vor a<uta: poate vom Ba/e /eva 8mpreu-0: ;ar -u a=tepta ap0 ;i-tr@u- puE se/at$ Cu /e ;ob.-;0K I Cu ;ob.-;0 mare ;a/0 se re9olv0 m.i-e$ I Nu@i posibil: tai@pa-$ I Co-vi- e@l pe M .r/itul: su-tei ;oar aso/iaEi =i ve/!i priete-i$ I M .r/itul -u@i priete- ;e/.t /u el 8-su=i: se r0Eoise %0tr.-ul moro/0@ -os$ 3u-ross -u mai putuse a;0u a -imi/ /are s0@l /li-teas/0 pe b0tr.- ;i8-/0p0.-area lui$ I Ci-e a mai su-at: Clau;iaK 8-treb0 el 8- timp /e se 8-;repta spre te@ leBo-$ 2orm0 u- -um0r$ I Jo!-<o!- ;e la ba-/0: 6!illip =i 3ia--eO o!: Ei@am mai 9is ;espre eiO i-spe/torul =eB Crosse: apoi toEi a/Eio-arii -o=tri importa-Ei =i toEi ;ire/torii a;mi-istrativi ai Bie/0rei su/ursale: mai /u seam0 ;e la Clubul !ipi/O 4rav?i-: a-tre-orul t0u: =i lista /o-ti-u0O I U- mome-t: Clau;ia: =i 3u-ross: .tuit ;e emo ie stri 0 8- aparat: 8- !a?lo$ Ai/i e tai@pa-: a/olo@i priete-ul meuK

11&

I 3esi ur: ;om-ule 3u-ross: r0spu-se politi/os o vo/e 8- e- le90$ MulEumim /0 -e@aEi /!emat: v0 Ba/ le 0tura /u el ime;iat: ;om-ule$ I 3om-ul C!oy$ 3om-ul C!oyK I 3a: sir$ I U-/!iul ;umitale mi@a povestit totul ;espre ;um-eata$ %u- ve-it la Ho- >o- $ I EuO iat0@l este ai/i: ;om-ule$ I MulEumes/$ ReBle/t0 o /lip0 8-treb.-;u@se ;e /e 6aul C!oy era /u 6atru@3e ete a/um: 8- lo/ s0 se pu-0 pe treab0 =i s0 se stre/oare 8- aBa/erea lui Gor-t =i ;e /e a su-at Crosse: =i ;e /e Jo!-<o!-$ I 4ai@pa-K I 3a: priete-e: vroiai s0@mi vorbe=tiK I 3a: poEiO -e putem 8-t.l-i ;isear0K 3u-ross ar Bi vrut s0 urle: Cum: Ei@ai s/!imbat p0rereaK G-s0 bu-ele ma-iere 8l 8mpie;i/ar0 s@o Ba/0: =i =tia /0 /!i-e9ului -u@i pl0/eau teleBoa@ -ele: preBer.-; 8-tot;eau-a ;is/uEiile ;ire/te$ I Si ur: /am la al optulea /lopot al /artului ;e mi<lo/: propuse el i-;iBere-t$ C0tre mie9ul -opEii: /.t mai spre mie9ul -opEii: a;0u 0 el: ami-@ ti-;u@=i /0 trebuie s0@l 8-t.l-eas/0 pe %ria- >Ho? la 22$7)$ I %i-e: la ;ebar/a;erul meu$ 4e va a=tepta a/olo o bar/0$ I G-t.i ;0@mi@l pe Crosse: Clau;ia: apoi a;u@i pe soEii >ir?: ;up0 /are vom reve;ea lista$ Stabile=te o ;is/uEie /u tat0l meu: Alastair =i Sir Ross: pe-tru ora /i-/i: la ei la Nisa e ora -ou0 =i 9e/e$ 6e 3avi; =i pe /eilalEi ;iStatele U-ite 8i vom /!ema ;isear0$ Nu@i -evoie s0@i tre9im 8- toiul -opEii$ I 3a: tai@pa-$ Clau;ia 8-/epu ;e<a s0 Borme9e -um0rul$ Gl 0si pe Crosse: 8i 8-m.-0 re/eptorul =i ple/0: 8-/!i9.-; u=a 8- urma ei$ I Alo: Ro erK I 3e /.te ori ai Bost 8- C!i-aK G-trebarea -ea=teptat0 8l ;es/ump0-i pe-tru o /lip0 pe 3u-ross$ I N@ai ;e/.t s0 te uiEi 8- Bi=ier: r0spu-se el$ N@ai ;e/.t s0 veriBi/i$ I %i-e Ia-: ;ar -@ai putea s0@Ei ami-te=ti: totu=iK 4e ro $ I 3e patru ori la Ca-to-: la t.r : 8- ultimii patru a-i: ;e Bie/are ;at0 =i o ;at0 la %ei<i- : /u o /omisie /omer/ial0: a-ul tre/ut$ I Ai reu=it vreo;at0 s0 ie=i 8- aBara Ca-to-ului sau a %ei<i- uluiK I 3e /eK 11P

I 3a: sau -uK 3u-ross e9it0$ Nobila Cas0 avea multe so/iet0Ei /u ve/!ime 8- C!i-a: pre/um =i mulEi priete-i ;e 8-/re;ere$ C.iva ;i-tre ei erau a/um /omu-i=ti /o-vi-=i$ AlEii erau -umai ;e supraBaE0: 8- suBletul lor Bii-; /!i-e9i sa;ea: =i ;e/i /ir/umspe/Ei: ermeti/i: prev090tori =i apoliti/i$ Erau ierar!i9aEi pe /ate orii ;e importa-E0: u-ul a<u- .-; p.-0 8- Co-siliul E0rii$ Ni: /a toEii /!i-e9ii: =tiau /0 istoria se repet0: /0 vremurile se s/!imb0 /u rapi;itate: iar 8mp0ratul ;e a9i putea ;eve-i /.i-e va abo-; 8- /!iar ;up0@amia9a a/ele@ ia=i 9ile: /0 o ;i-astie urmea90 alteia: ;up0 bu-ul pla/ al 9eilor: /0 primul ;i- Bie/are ;i-astie ur/a i-evitabil pe tro-ul 3ra o-ului /u m.i-ile m.-<ite ;e s.- e: /0 8-tot;eau-a se /0uta o /ale ;e ie=ire =i /0 a-umiEi str0i-i erau priete-i bu-i =i ;e 8-/re;ere$ Mai =tiau: mai presus ;e toate: /0 poporul /!i-e9 este u- popor pra/ti/$ C!i-a avea -evoie ;e m0rBuri =i spri<i-$ 20r0 a/estea: /!i-e9ii r0m.-eau lipsiEi ;e ap0rare 8- BaEa si- urului lor ;u=maistori/ real A Rusia$ 3atorit0 8-/re;erii ;eosebite ;e /are se bu/ura Nobila Cas, 3u-ross Busese ;e at.tea ori abor;at at.t ;e oBi/ial /.t =i -eoBi/ial: ;ar 8-tot;eau-a 8- se/ret$ El avea multe aBa/eri pote-Eiale puter-i/e pe-tru toate Belurile ;e ma=i-0rii =i m0rBuri: 8- /a-tit0Ei mi/i: i-/lusiv /ome-9i pe-tru Blota aeria-0 ;e turborea/toare$ 3eseori: el avea a//es a/olo u-;e -ime-i -u p0tru-;ea$ O ;at0: Busese la o reu-iu-e la Ha-/iou: 8- /ea mai Berme/0toare parte a C!i-ei: pe-tru a@i saluta pe /eilalEi membri ai Clubu@ lui 7": parti/ip.-; /a i-vitaEi ;e o-oare ai C!i-ei$ Clubul 7" era Bormat ;ia/ele /ompa-ii /are /o-ti-uaser0 /omerEul /u R$6$ C!i-e90 ;up0 1"7": 8spe/ial Birmele brita-i/e$ A- lia re/u-os/use uver-ul lui Mao 4se@4u;rept uver-ul C!i-ei: la s/urt timp ;up0 ple/area ;e pe /o-ti-e-t a lui Cia- >ai@=i: /are se reBu iase apoi 8- 4aiHa-$ Cu toate a/estea: relaEiile ;i-tre /ele ;ou0 uver-e Buseser0 8-tot;eau-a 8-/or;ate$ 6ri- ;eBi-iEie 8-s0: -u eJistau /o-Bli/te 8-tre b-nii .rie)eni, ;e/.t ;a/0 vreu- bu- priete- tr0;a sau 8-=ela priete-ia$ I O!: am B0/ut /.teva /0l0torii pri- partea lo/ului: spuse 3u-ross ;e@ a<at: -evr.-; s0@l mi-t0 pe =eBul Servi/iului se/ret$ I Ai putea s0@mi spui /am pe u-;eK 4e ro $ I 3a/0 ai putea Bi mai /lar: Ro er: Bire=te: 8=i 8-0spri el lasul$ Noi su-tem -e ustori: -u politi/ie-i =i -i/i spio-i: iar Nobila Cas are o po9iEie aparte 8- Asia$ Su-tem ai/i ;e /. iva a-i bu-i =i -umai ;atorit0 -e usto@

11"

rilor: Blamura A- liei Blutur0: sau mai bi-e 9is Blutura 8- peste <um0tate ;iE0rile lumii$ 3e Bapt: /e aveai 8- .-;: b0tr.-eK Urm0 o pau90 lu- 0$ I Nimi/: -imi/ spe/ial$ 2oarte bi-e: Ia-$ Atu-/i am s0 a=tept p.-0 voi avea pl0/erea s0 /ites/ rapoartele =i ;up0 a/eea voi Bi mai eJpli/it$ MulEu@ mes/: s/u90@m0 ;e ;era-<: la reve;ere$ 3u-ross privi spre teleBo- 8-/0 tulburat$ Ce voia ;e Bapt Crosse s0 =tieK se 8-treb0 el$ Multe ;i- aBa/erile sale ;e p.-0 a/um =i /ele 8- /urs erau ;eparte ;e a Bi /o-Borme /u politi/a oBi/ial0 a uver-ului ;e la 1o-;ra =i /u at.t mai puEi- /u /ea ;e la Cas!i- to-$ Atitu;i-ea sa pe terme- s/urt /.t =i pe terme- lu- BaE0 ;e C!i-a ve-ea /lar 8- /o-tra;i/Eie /u /ea oBi/ial0$ Ceea /e pe-tru 1o-;ra =i Cas!i- to- era /o-traba-;0: pe-tru el A aBa/eri le ale$ Ei bi-e: at.t timp /.t voi Bi tai@pa-: 8=i spuse el !ot0r.t: poate ve-i =i potopul: le 0turile -oastre /u C!i-a vor r0m.-e tot a=a: =i /u asta basta$ Ma<oritatea politi/ie-ilor ;e la 1o-;ra =i Cas!i- to- -u reali9ea90 /0 u/!i-e9 este mai 8-t.i /!i-e9 =i -umai ;up0 a/eea /omu-ist: iar Ho- >o- @ ul este vital pe-tru pa/ea 8- Asia$ I 3om-ul =i ;oam-a >ir?: sir$ Jamie >ir? era u- b0rbat pe;a-t: s/u-;: /u o BaE0 =i m.i-i tra-;aBirii: /u u- pl0/ut a//e-t s/oEia-: soEia lui 8-alt0: tipul ;e ameri/a-/0 robust0$ I O!: /e pl0/ere pe-tru mO: 8-/epu >ir?$ I 3a: ;om-ule 3u-ross: /e pl0/ere pe-tru -oi: i-terve-i soEia lui: pe u- to- mai stri;e-t: ;ar ami/al$ 4re/i la subie/t: Jamie: ;ra ule: ;om-ul 3u-ross este u- om Boarte o/upat =i mai avem =i -oi ;e B0/ut /ump0r0turi$ SoEul meu are u- pa/!et pe-tru ;um-eavoastr0: ;om-ule$ I 3a: este ;e la Ala- Me;Bor; G$ I Ntie /0 este ;e la Ala- Me;Bor; Gra-t: s/umpule: /iripi ea voioas0: lu.-;u@i@o ;i- -ou 8-ai-te$ 30@i pa/!etul$ I O!: o: ;a: iat0 ai/i este oO I O s/risoare: tot ;e la el: se repe9i ea$ 3om-ul 3u-ross este Boarte o/upat: a=a /0 ;0@i@le =i !ai la /ump0r0turi$ I Ei: ;a: bi-eO >ir? 8i 8-m.-0 lui 3u-ross pa/!etul$ Era /am ;e ')\ 2) /m$ =i ros ;e /ir/a u- /m$: ;e /uloare /aBe-ie =i bi-e lipit /u s/o/i$ 6li/ul era si ilat /u /ear0 ro=ie$ 3u-ross re/u-os/u si iliul$ I Ala- spu-ea s0O 12#

I ,i@l ;0m perso-al: 8mpreu-0 /u ur0rile sale /ele mai bu-e: r.se ea ;i- -ou: se ri;i/0 s0 ple/e$ E=ti at.t ;e 8-/et: ;ra uleL ,0 mulEumim: ;om@ -ule 3u-ross: !ai vi-o ;ra O Ea se opri: 8l privi pe 3u-ross /are ri;i/0 o m.-0 /u u- est impu-0tor =i spuse /u politeEe: ;ar /u o autoritate absolut0$ I Ce Bel ;e /ump0r0turi aEi ;ori s0 Ba/eEi: ;oam-0 >ir?K I O!: /eva 8mbr0/0mi-te: 000O a= ;ori /.teva /o-Be/Eii: iar pe-tru s/umpul ;e el: /.teva /0m0=i =iO 3u-ross r0mase /u m.-a ri;i/at0: apoi ap0s0 pe buto-$ Clau;ia ap0ru 8-tr@o /lip0$ I Ia@o pe ;oam-a >ir? =i /o-;u@o ime;iat la Sa-;ra 1ee$ Ea o va ;u/e 8-;at0 la 1ee 2oot 4ap: la parter =i pe-tru -umele lui 3um-e9eu: s0@i Ba/0 ;oam-ei >ir? /ele mai ava-ta<oase preEuri posibile: /0 altBel 8l eJpe@ ;ie9 ;i- -ou pa/!et 8- C!i-a$ 3om-ul >ir? va Bi =i el a/olo 8-tr@o /lip0$ O lu0 pe ;oam-a >ir? ;e braE =i: p.-0 s0@=i ;ea seama: era s/oas0 ;i8-/0pere$ Clau;ia as/ulta /u ate-Eie /eea /e avea ;e .-; ;oam-a s0 /umpere$ >ir?: oBt0 8- t0/ere: u- oBtat a;.-/: ro;ul u-ei lu- i suBeri-Ee$ I A= ;ori s0 pot Ba/e eu a/est lu/ru: m0rturisi el posomorit: ;ar re@ sem-at$ O#h aye: tai@pa-: e=ti eJa/t aa /um spu-ea Ala-$ I Ei: -@am B0/ut -imi/$ SoEia ;umitale ;orea s0 Ba/0 /ump0r0turi: -u asta eraK I 3a: arO Ala- spu-ea /0O /0 ar trebui s0 /ite=ti s/risoarea: /.t timp mai su-t 8-/0 ai/i$ EuO -u i@am spus ei -imi/$ Cre9i /0 ar trebuiK I Nu: r0spu-se 3u-ross amabil$ As/ult0 ;om-ule >ir?: /re; /0 trebu@ ie s0@Ei ;au o veste proast0: ;ar mi@e team0 /0 AMG a murit 8-tr@u- a//i@ ;e-t ;e moto/i/let0: lu-ea tre/ut0$ 1ui >ir? 8i /09u Bal/a$ I Ce spu-eEiK I Re ret /0 a trebuit s0@Ei spu-: ;ar /re; /0 e mai bi-e s0 =tii$ >ir? privi la ploaia /are r0p0ia aBar0: pier;ut 8- .-;uri$ I Ce roa9-i/: rosti el 8- /ele ;i- urm0$ %lestematele astea ;e moto/i@ /lete: -u su-t ;e/.t -i=te /o=/iu e pe roEi$ Cum s@a 8-t.mplatK A Bost r0s@ tur-atK I Nu$ A Bost 0sit 8- ;rum: l.- 0 moto/i/let0$ I Groa9-i/L %ietul Ala-$ O!: 3oam-eL Gmi pare bi-e /0 -@aEi 9is asta ;e BaE0 /u 2ra-/es: ea esteO a Bost Boarte ata=at0 ;e el$ EuO 00O poate ar 121

Bi mai bi-e atu-/i s0 /itiEi s/risoareaO 2ra-/es -u@i era /!iar priete-0O a=a 8-/.t -u voiO bietul Ala-L 8=i privi m.i-ile: u- !iile 8i erau roase: ar0@ tau <al-i/$ S0rma-ul Ala-L 10s.-;u@l pe >ir?: 3u-ross ;es/!ise s/risoarea =i 8-/epu s0 /iteas/0: DStimate ;om-ule 3u-ross: pri- pre9e-ta v0 re/oma-; u- ve/!i =i Boarte bu- priete- ;e =/oal0: Jamie >ir? =i pe soEia sa 2ra-/es$ 6a/!etul pe /are vi@l a;u/e: ;es/!i;eEi@l: v0 ro : perso-al$ Am vrut s0 a<u- 0 8- si ura-E0 8m.i-ile ;um-eavoastr0: iar Jamie a a//eptat s0 se opreas/0 la Ho- >o- $ Este o persoa-0 ;e 8-/re;ere: a=a /um -u 0se=ti ;es 8- 9iua ;e a9i$ C.t ;espre 2ra-/es: -u v0 Ba/eEi ri<i: e o Bat0 bu-0: /re;eEi@m0: se potrive=te /u Jamie =i s@a ales /u ;estul0 avere ;e la Bo=tii ei soEi$ Gi las0 lui Jamie liber@ tatea ;e /are are -evoie pe-tru treburile sale A u- Boarte rar privile iu 89ilele -oastre$ Apropo: ei -@au -imi/ ;e a Ba/e /u ;ome-iul meu ;e a/tivi@ tate: =tiu ;oar /0 eu su-t istori/ pe /o-t propriuF$ 3u-ross ar Bi 9.mbit ;a/0 -@ar Bi avut 8- m.-0 s/risoarea u-ui mort$ S/risoarea se 8-/!eia astBel: Jamie este spe/ialist 8- ;ome-iul eolo iei mari-e: u-ul ;i- /ei mai bu-i ;i- lume$ G-treab0@l ;espre mu-/a lui ;i- ultimii a-i: ;e preBerat -u ;e BaE0 /u 2ra-/es A -u pe-tru /0 ea -@ar /u-oa=te tot /e =tie el: ;ar este /am b0 0@ rea0$ El are /.teva teorii i-teresa-te ;e pe urma /0rora ar putea be-eBi/ia Nobila Cas =i eve-tualele ;umitale proie/te$ Cu salut0ri AMG$F 3u-ross privi spre >ir?: I AMG s/rie /0 su-tei ve/!i priete-i ;e =/oal0K I O!: ;a: eram 8mpreu-0 la =/oal0$ 3e Bapt la i-ter-at$ Apoi eu am ple/at la Cambri; e: iar el la OJBor;$ 3a: -oiO am p0strat le 0tura ;e@a lu- ul a-ilor: 8-t.mpl0tor: ;esi ur$ Gl /u-oa=teEi ;e multK I 3e vreo trei a-i$ Ni mie mi@a Bost simpati/$ 3ar probabil -u vreEi s0 vorbim a/um ;e asta$ I O!: -u@i -imi/: e@- re ul0: e u- =o/: Bire=te: ;ar viaEa trebuie s0 mear 0 8-ai-te$ 3ra ul ;e Ala-O e u- b0iat /iu;at: -u@i a=aK Cu toate !.roa ele alea: =i /0rEile sale: /u pipa i s/rumul peste tot =i /u papu/ii s0i S>ir? 8=i privi ;e etele /u am0r0/iu-eT$ 6resupu- /0 ar trebui s0 spu- /0 a /os). Nu mi se pare -imerit s0 vorbim ;espre el la timpul tre/ut: 8-s0 m0 tem /0 a=a trebuie$ 3a: 8-tot;eau-a purta papu/i ;e /as0$ Nu@mi ami-tes/ s0 Bi i-trat vreo;at0 la el 8- ;ormitor =i s0 -u Bi purtat papu/i$ I A;i/0 vreEi s0 spu-eEi 8- apartame-tul luiK Eu -@am Bost -i/io;at0 a/olo$ M0 8-t.l-eam 8-tot;eau-a /u el la biroul meu ;i- 1o-;ra: ;e=i o 122

;at0 a ve-it =i la Ayr S3u-ross /0ut0 s0@=i ami-teas/0T$ Nu@mi a;u/ ami-te s0 Bi purtat papu/i: a/olo$ I A!: ;a: mi@a vorbit ;e Ayr: ;om-ule 3u-ross$ 3a: 8-tr@a;ev0r mi@a vorbit$ A BostO u- eve-ime-t 8- viaEa lui$ Su-te iO su-tei Boarte -oro/os /0 aveEi u- aseme-ea ;ome-iu$ I Castelul Avisyar; -u este al meu: ;om-ule >ir?: ;e=i este 8- Bamilie ;e mai bi-e ;e o sut0 ;e a-i$ 3ir? Strua- l@a /ump0rat pe-tru soEia sa =i pe-tru Bamilie A o re=e;i-E0 ;e var0: mai bi-e 9is$ Ca 8-tot;eau-a: 3u-ross se 8-Bior0 8- mo; pl0/ut la ami-tirea at.tor BrumuseEi: /oli-e ;omoale: u-;uioase: la/uri: 8-ti-;eri s0lbati/e: p0;uri: poie-i: peste =apte mii ;e a/ri: v.-at bu-: ;i- abu-;e-E0: /u alte /uvi-te S/oEia 8- ;epli-a sa m0reEie$ I Co-Borm tra;iEiei: tai@pa-ul 8- Bu-/Eie ;eEi-e /astelul Avisyar;: at.t timp /.t este tai@pa-: ;ar a/olo se ;u/ mai ales /opiii ;iBeritelor Bamilii$ A/e=tia 8l /u-os/ bi-e$ ,a/a-Eele ;e var0O: Cr0/iu-ul la Avisyar; se 8-s/riu 8-tr@o mi-u-at0 tra;iEie$ Oi 8-tre i: !0l/i ;e /ar-e ;e vit0 se Bri ;e A-ul Nou: H!is?y ;i- abu-;e-E0: v.lv0taia Bo/ului uria=: su-ete ;e /impoi$ E u- lo/ -easemuit$ Mai eJist0 o Berm0 /u vite /u lapte: u-t =i: mai presus ;e toate ;istileria ;e la 1o/! ,eyL A= vrea s0@mi petre/ mai mult timp a/olo A soEia mea a ple/at /!iar a9i s0 Ba/0 pre 0tirile pe-tru va/a-Ea ;e Cr0/iu-$ Cu-oa=teEi lo/urile a/eleaK I 2oarte puEi-: r0spu-se a/esta /u u- pro-u-Eat a//e-t s/oEia-$ Cu@ -os/ mai bi-e partea: ;e -or;$ 2amilia mea provi-e ;i- I-ver-ess$ I A!: atu-/i trebuie s0 ve-iEi s0 -e vi9itaEi: ;om-ule >ir?: 8- perioa;a =e;erii -oastre la Ayr$ AMG spu-e 8- s/risoare /0 su-tei eolo =i 8-/0 u-ul ;i-tre /ei mai bu-i ;i- lume$ I O!: el este prea amabil: a;i/0O era prea amabil$ Spe/ialitatea mea este eolo ia mari-0$ 3a: /u a//e-t spe/O Se opri brus/$ I Ce s@a 8-t.mplatK I O!: -imi/: ;e Bapt -imi/: ;ar /re;eEi /0 2ra-/es -u va p0Ei -imi/K I AbsolutL ,reEi s0@i spu- eu ;espre AMGK I Nu: am s@o Ba/ eu: mai t.r9iu$ Nu: euO ;a/0 m0 .-;es/ bi-eO am s0 m0 Ba/ /0 -u =tiu /@a murit: ;om-ule 3u-ross$ 6uteaEi 8- ;eBi-itiv s0 -u@ mi spu-eEi: =i -u eram obli at s0@i stri/ va/a-EaL 3a$ A=a@i /el mai bi-e: -u

12'

/re;eEiK >ir? se mai lumi-0 puEi-$ Mai t.r9iu: /.-; vom a<u- e a/as0: vom aBla vestea ori/um$ I Cum ;oriEi$ Spu-eaEi a;i-eaori: /u a//e-t spe/ial peOK I A!: ;aO pe petro raBie: /are impli/0: ;esi ur: u- vast stu;iu asupra ro/ilor: i-/lusiv pe i-terpretarea =i ;es/iBrarea lor$ G- /a;rul petro raBiei: ;ome-iul meu s@a restr.-s 8- ultimul timp la ro/ile se;ime-tare$ Am$$$ 00O parti/ipat: 8- ultimii a-i: la u- proie/t ;e /er/etare: 8- /alitate ;e /o-@ sulta-t 8- le 0tur0 /u se;ime-tele paleo9oi/e: /ele poroase$ 3a: stu;iul s@a aJat pe ro/ile ;e pe /oasta ;e est a S/oEiei$ AMG /re;ea /0 poate aEi ;ori s0 aBlai /.te /eva ;espre a/est lu/ru$ I 3esi ur$ 3u-ross 8=i st0p.-i /urio9itatea$ 6rivirea lui alu-e/0 pe pa/!etul ;e pe biroul s0u$ Ar Bi vrut s0@l ;esBa@ /0$ Ar Bi voit s0@l /!eme pe Jo!-<o!- =i s0 se mai o/upe 8-/0 ;e o ;u9i-0 ;e alte treburi presa-te$ Mai erau at.tea ;e B0/ut =i el tot -u 8-Eele ea /e i-te-Eio-ase AMG ;e pusese Nobila Cas 8- le 0tur0 /u >ir?$ I 6are Boarte i-teresa-t: spuse el$ 3espre /e este vorba 8- a/est stu@ ;iuK I E!K >ir? 8l BiJ0 perpleJ: rosti-; u- si- ur /uv.-t: Hi;ro/arburi: =i la privirea -e;umerit0 a lui 3u-ross: el a;0u 0 8- rab0: Hi;ro/arburile se 0ses/ -umai 8- se;ime-tele ;e ro/i poroase ;i- era paleo9oi/0$ 6etrol: ;om-ule 3u-ross: petrol brut$ I O!: ;e/i Ba/eEi eJplor0ri petroliereK I O!: -uL Era u- proie/t me-it s0 stabileas/0 posibilitatea eJiste-Eei !i;ro/arburilor 8- lar : 8- lar ul /oastelor S/oEiei$ Gmi Ba/e pl0/ere s0 spu/0 a/estea eJist0 ;i- abu-;e-E0 a/olo$ Nu 8- apropiere: /i mai ;eparte: 8Marea Nor;ului: =i BaEa tra-;aBirie a omuleEului ;eve-i =i mai ro9alie =i 8=i 8-/ru-t0 spr.-/e-ele$ 3a: ;a: /re; /0 a/olo 8- lar : eJist0 ;estule 90/0mi-@ te$ 3u-ross r0mase 8-/0 -e;umerit: -eeJpli/.-;u@ i /e le 0tur0 putea el avea /u asta$ I %i-e: mai /u-os/ =i eu /.teva lu/ruri 8- le 0tur0 /u Bora<ul maritim: 8- Orie-tul Mi<lo/iu: 8- GolBul 4eJas: ;ar -u =i 8- Marea Nor;ului$ 3um-e9eule mare: ;om-ule >ir?: ;ar marea asta este /ea mai /umplit0: probabil /ea mai -estator-i/0 ;i- lume: aproape 8-tot;eau-a b.-tuit0 ;e Burtu-i: /u valuri /.t mu-tele$ Cum poEi Bora a/oloK Cum se pot asi ura i-stalaEiile -e/esare: /um le@ai putea aprovi9io-a: /um ai putea a;u/e pe@ 127

trolul la E0rm: 8- /ister-e: /!iar ;a/0@l vei 0siK Ni ;a/0 reu=e=ti s0@l a;u/i 8- Bi-e pe /oast0: 3oam-e: /ostul ar Bi BabulosL I O!: ;a: a=a e: ;om-ule 3u-ross: a;mise >ir?$ 4ot /e spu-eEi ;um@ -eavoastr0 este Boarte a;ev0rat: ;ar treaba asta -u este ;e resortul meu: eu -u su-t /omer/ia-t: misiu-ea mea este ;oar s0 ;au ;e urma -epreEuitelor: eJtrem ;e valoroaselor -oastre !i;ro/arburi$ Este pe-tru prima oar0 /0 -e .-;im la posibilitatea eJiste-Eei lor a/olo$ 2ire=te: -u este ;e/.t o teorie: teoria mea A -i/io;at0 -u poEi =ti /u si ura-E0 p.-0 -u te apu/i s0 Bore9i A 8-s0 asta Ba/e parte ;i- eJperie-Ea mea 8- ;ome-iul i-terpret0rii: seismi/e: /eea /e 8-seam-0 stu;iul asupra u-;elor re9ultate 8- urma eJplo9iilor eBe/@ tuate: iar abor;area ultimelor ;es/operiri a Bost puEi- /am -eorto;oJ0$ 3u-ross as/ulta a/um -umai pe <um0tate: /ealalt0 parte a mi-Eii sale lu/r.-; 8-/0 la ;e9le area motivului pe-tru /are AMG /o-si;era importa-t a/est lu/ru$ Gl l0s0 pe >ir? s0 /o-ti-ue u- timp: apoi politi/os: 8l rea;use la subie/t$ I M@aEi /o-vi-s: ;om-ule >ir?: v0 Beli/it$ C.t mai staEi 8- Ho>o- K I O!: ;oar p.-0 lu-i: apoiO ple/0m spre Noua Gui-ee S3u-ross p0ru pe-tru o /lip0 Boarte preo/upatT$ I U-;e a-ume 8- Noua Gui-eeK I G-tr@o lo/alitate -umit0 Su?a-apura: pe /oasta ;e -or;: 8- partea -ou0 a I-;o-e9iei$ Am BostO >ir? 9.mbi$ 6ar;o-: Bire=teO =tiEi /0 pre=e@ ;i-tele Su?ar-o a preluat Noua Gui-ee ola-;e90: 8- mai$ I Mai bi-e 9is: Burat$ 3a/0 -@ar Bi eJistat presiu-ea -e/!ib9uit0 a ameri/a-ilor: Noua Gui-ee ola-;e90 ar mai Bi =i a/um ola-;e90 =i mult mai prosper0: /re;$ 6e-tru mome-t: poate /0 -@ar Bi ;elo/ -imerit /a ;um-ea@ voastr0 =i ;oam-a >ir? s0 mer eEi a/olo$ Este Boarte ris/a-t: situaEia politi/0 Boarte i-stabil0: iar pre=e;i-tele Su?ar-o este ostil$ I-sure/Eia ;e la SaraHa? s@a bu/urat ;e Bi-a-Eare =i spri<i- i-;o-e9ia-$ El este Boarte potriv-i/ vestului: 8-tre ii Malae9ii =i e pro@marJist$ G- aBar0 ;e a/east0: Su?a-apura este u- port blestemat: /u ar=iE0 ve-i/0 =i mai /u seam0 b.-tuit ;e o sume;e-ie ;e boli /are se a;au 0 la toate /elelalte -e/a9uri$ I Ei: -u v0 Ba/eEi ri<i: am o robusteEe ;e s/oEia- =i apoi: am Bost i-vitaEi /!iar ;e uver-$ I 60rerea mea este /0 8- mome-tul ;e BaE0 uver-ul are o Boarte slab0 i-Blue-E0$ 12)

I 3a: ;ar a/olo se 0ses/ se;ime-te Boarte i-teresa-te la /are ei ar ;ori s0 aru-/ o privire$ Nu trebuie s0 v0 -eli-i=tiEi: ;om-ule 3u-ross: -oi su-tem eolo i: -u politi/ie-i$ 4otul este ara-<at A a/esta a Bost ;e Bapt 8-tre ul s/op al /0l0toriei -oastre A -u v0 temeEi$ 3e/i: trebuie s0 ple/$ I Mai este 8-/0 /eO voi ;a u- /o/?tail s.mb0t0 8-tre orele 1"$'# A 21$##: 8l i-Borm0 tai@pa-ul$ 6oate v@ar Ba/e pl0/ere s0 ve-iEiK Am mai avea astBel prile<ul s0 ;is/ut0m ;espre Noua Gui-ee$ I O!: su-tei Boarte amabil$ EuO 8i: -e@ar Ba/e pl0/ere /u a;ev0rat$ U-;e vaO I ,0 voi trimite o ma=i-0$ A/um: probabil ;oriEi s@o 8-t.l-i i pe ;oam-a >ir?$ Nu@i voi povesti ;espre AMG: ;a/0 su-tei si ur /0 asta ;oriEi$ I O!: ;a: Bire=te$ %ietul Ala-$ 3is/ut.-; ;espre se;ime-te: pe-tru mome-t l@am =i uitat$ Ciu;at /.t ;e /ur.-; uit0m: -u@i a=aK 3u-ross 8l eJpe;ie ;up0 -evast0@sa: ;.-;u@l pe m.-a u-ui asiste-t =i 8-/!ise u=a$ 1u0 pa/!etul ;e la AMG =i 8i rupse /u ri<0 si iliul: 8- i-terior era u- pli/ =i u- alt pa/!et$ 6li/ul era a;resat: ::Ia- 3u-ross: perso-al =i /o-Bi;e-Eial$F Co-trar /elorlalte s/risori: /are erau s/rise ;e m.-0: 8-tr@umo; 8- ri<it: a/easta era ;a/tilo raBiat0: DStimate ;om-ule 3u-ross: am 0sit a/east0 /ale rapi;0 ;e a v0 trimite pre9e-ta s/risoare: pri- bu-ul =i ve/!iul meu priete-: Jamie$ 4o/mai primisem -i=te ve=ti alarma-te: mai eJist0 u- /a-al Boarte 8- ri<or0tor ;e s/ur ere a i-BormaEiilor privitor la se/uritatea -oastr0: =i a/easta pe u-;eva 8- sistemul -ostru brita-i/ sau ameri/a-$ Este Boarte /lar: a;versarii -o=tri =i@au i-te-siBi/at ata/urile lor mas/ate$ U-ele ;i-tre a/estea m@ar putea vi9a pe mi-e: /!iar =i pe ;um-eavoastr0: ;e ai/i =i 8- ri<orarea mea$ 6e ;um-eavoastr0 pe-tru /0 e posibil s0 se Bi aBlat ;espre eJiste-Ea ;o/ume-telor -oastre eJtrem ;e se/rete$ 3a/0 mi se va 8-t.mpla /eva: v0 ro su-aEi la teleBo- P&l@+)@+) la Ge-eva =i 8-trebaEi ;e ;oam-a Ri?o Gresser!oBB$ Ea =tie /0 m0 /!eam0 Ha-s Gresser!oBB$ Numele ei a;ev0rat este Ri?o A-<i-$ ,orbe=te erma-a: <apo-e9a =i e- le9a: puEi- Bra-/e9a: iar ;a/0 mai am ;e ri;i/at /eva ba-i: v0 ro s0@i trimiteEi ei$ Ea v0 va ;a -i=te ;o/ume-te: u-ele spre a Bi tra-@ smise mai ;eparte$ ,0 ro : tra-smiteEi@le perso-al /.-; veEi putea$ A=a /um v0 spu-eam: rar 0se=ti pe /i-eva ;e 8-/re;ere$ G- ;um-eavoastr0 am 8-/re;ere$ Su-tei si- urul ;i- lumea asta /are =tie ;e eJiste-Ea ei =i@i

12+

/u-oa=te a;ev0ratul -ume$ Qi-eEi mi-te: este vital /a s/risoarea a/easta /.t =i !.rtiile mele a-terioare s0 -u 8-/ap0 pe m.i-ile nimn-i. Mai 8-t.i: iat0 /.teva eJpli/aEii 8- le 0tur0 /u >ir?$ Cre; /0 8- ;e/urs ;e aproJimativ 9e/e a-i: /o-tra;i/Eiile ;i-tre E0rile arabe se vor estompa =i 8=i vor Bolosi a;ev0rata lor BorE0: -u ;ire/t 8mpotriva Israelului: /i /o-tra lumii o//i;e-tale: pu-.-;u@-e 8-tr@o situaEie ;e -esuportat$ Ori aba-;o-0m Israelul: ori -e vor 8-Bometa$ Se vor Bolosi ;e petrol /a ;e o arm0 ;e r09boi$ 3a/0 vor reu=i vreo;at0 s0 a/Eio-e9e 8- /omu-: o m.-0 ;e =ei/i =i re i ;e tip Beu;al ;i- Arabia Sau;it0: Ira-: GolBul 6ersi/: Ira?: 1ibia: pot suprima ;up0 bu-ul lor pla/ aprovi9io-area E0rilor o//i;e-tale =i a Japo-iei /u si- ura materie prim0 /e -e este i-;ispe-sabil0$ Ei mai au o alter-ativ0: /!iar =i mai soBisti/at0: s0 ri;i/e preEul la /ote B0r0 pre/e;e-t =i s0 -e blo/!e9e e/o-omia$ 6etrolul /o-stituie ultima arm0 a arabilor: at.t timp /.t vom ;epi-;e ;e petrolul lor: ei su-t ;e -e8-vi-s$ 3e ai/i i-teresul meu subit pe-tru teoria lui >ir?$ Ast09i s/oaterea u-ui baril ;e petrol ;i;e=ertul arab /ost0 /ir/a opt /e-Ei ameri/a-i$ 3i- Marea Nor;ului: pe-tru a;u/erea la mal 8- S/oEia a u-ui baril ;e petrol ar /osta & ;olari$ 3a/0 petrolul arab sare ;e la ' ;olari: /.t este 8- pre9e-t u- baril pe piaEa mo-@ ;ial0: la "O su-t si ur /0 aEi pri/eput ime;iat se-sul$ 3i-tr@o ;at0 Marea Nor;ului ;evi-e o ime-s0 posibilitate =i o /omoar0 -aEio-al0 pe-tru brita@ -i/i$ Jamie spu-e /0 tere-urile se aBl0 8- partea ;e -or; =i ;e est a S/oEiei: 6ortul Aber;ee- ar Bi lo/ul i;eal pe-tru a ;u/e petrolul pe /oast0$ U- om 8-Eelept ar 8-/epe s0 /o-struias/0 la Aber;ee- /!euri: u- /e-tru a;mi-is@ trativ: aeroporturi$ Nu v0 Bie team0 ;e vremea rea: vor eJista !eli/optere /are vor Ba/e le 0tura$ Costisitor: ;esi ur: ;ar viabil$ G- plus: ;a/0 a//eptaEi pre9i/erile mele /0 laburi=tii vor /. ti a viitoarele ale eri: ;i- /au9a s/a-@ ;alului 6roBumoO Miarele relataser0 /opios a/est /a9$ Cu =ase lu-i 8- urm0: mai eJa/t 8martie: se/retarul ;e stat pe-tru problemele ;e ap0rare: Jo!- 6roBumo: -e a oBi/ial /0 ar Bi avut vreo;at0 le 0turi amoroase /u o Bat0 ;e moravuri u=oare: pe -ume C!risti-e >eeller: u-a ;i- multele Bete propulsate rapi; 8lumea aBa/erilor i-ter-aEio-ale: 8mpreu-a /u proJe-etul lor Step!e- Car; A p.-0 atu-/i ;oar u- bi-e/u-os/ut osteopat ;i- 8-alta so/ietate lo-;o-e90$ Mvo-uri -eBo-;ate 8-/epuser0 s0 /ir/ule potrivit /0rora Bata ar Bi avut le 0turi /u u-ul ;i- ata=aEii militari sovieti/i: bi-e/u-os/ut a e-t >G%: /oma-;a-tul Ev !e-ii Iva-ov: re/!emat 8- Rusia: 8- ;e/embrie tre/ut$ G12&

urma t0r0boiului /are a urmat: 6roBumo a ;emisio-at: iar Step!e- Car; s@a si-u/is$ E /iu;at /0 aBa/erea a Bost ;e9v0luit0 presei 8- mome-tul /el mai propi/e pe-tru sovieti/i: /o-ti-u0 Gra-t$ Nu am 8-/0 ;ove9i: ;ar ;up0 p0rerea mea: -u este ;oar o /oi-/i;e-E0$ A;u/eEi@v0 ami-te /0 ;o/tri-a sovieti/0 este to/mai B0r.mi area E0rilor A Coreea ;e Nor; =i ;e Su;: Germa-ia ;e Est =i /ea ;e ,est: =i a=a mai ;eparte A l0s.-;u@ i apoi slu ile 8-;o/tri-ate s0 Ba/0 treaba 8- /o-ti-uare$ 6ri- urmare: /re; /0 so/iali=tii pro@sovieti/i vor /o-tribui la Bra me-tarea Marii %rita-ii: 8- mai multe state: A- lia: S/oEia: Qara Galilor: Su;ul =i Nor;ul Irla-;ei SuitaEi@v0 la Republi/a Irla-;a =i Irla-;a ;e Nor;: /are /o-stituie ;e<a pe-tru sovieti/i u- tere- propi/e pe-tru o ;iversiu-eT$ Ni@a/um 8- le 0tur0 /u pla-ul meu -r$ 1: ;e -e/esitate: pe /are 8l su ere9 Nobilei Case: pru;e-E0 BaE0 ;e A- lia =i /o-/e-trare asupra S/oEiei /a ba90 ;e la-sare$ 6etrolul ;i- Marea Nor;ului va pu-e pe ;epli- S/oEia pe pi/ioarele ei$ 6opulaEia este mi/0: ;ar ;.r90 =i patriot0$ Ca e-titate: S/oEia ar trebui a/um s0 Bie pra/ti/0: s0 eJpor@ te masiv petrol: /eea /e ar Ba/e@o ;e -e8-vi-s$ O S/oEie puter-i/0 ar putea avea eve-tual o importa-E0 ;e/isiv0 s0 a<ute o A- lie =ov0iel-i/0O s0rma@ -a -oastr0 Ear0: ;om-ule 3u-rossL 4are m0 tem pe-tru A- lia$ 6oate /0 a/easta este o alt0 teorie ;e@a mea /are m0 Br0m.-t0 ;emult$ 3ar S/oEia: Aber;ee-: trebuie evaluate 8- -oua lumi-0 a valorii M0rii Nor;ului$F E ri;i/olL eJplo;0 3u-ross: =i se opri pe-tru mome-t: ;i- /itit: Br0m.-@ tat ;e .-;uri: apoi 8=i spuse: Nu lua Bo/ /.-; -i/i -u@i ap0sat tr0 a/iulL AMG o ia ra9-a /.teo;at0: e 8-/li-at spre eJa er0ri: Bii-; u- imperialist ;e eJtrem0 ;reapt0 /are ve;ea /.te 1) ro2ii ;up0 Bie/are /opa/: ;ar /e spu-ea el ai/i ar putea Bi Boarte posibil: iar ;a/0 este posibilY atu-/i trebuie a-ali@ 9at$ 3a/0 ar i-terve-i o /ri90 mo-;ial0 a petrolului: iar -oi am Bi pre 0tiEi: am putea Ba/e o avere: 8=i spuse el =i: emoEia 8i spori vi9ibil$ Ar Bi les-e ;e /ump0rat a/Eiu-i la Aber;ee-: ;e pus la pu-/t o retra ere ;i- 1o-;ra: B0r0 s0 ;0r.mi totul: /0/i E;i-bour !ul ;ispu-e ;e toate bi-eBa/erile lumii mo;er-e: b0-/i: li-ii ;e /omu-i/aEii: porturi: aeroporturi: ;e /are am avea -evoie pe-tru a opera /u eBi/a/itate$ S/oEia pe-tru s/oEie-i: /u u- eJport masiv ;e petrolK 2oarte posibil: 8-s0 -u si- ur0: /i 8- i-teriorul u-ei puter-i/e %rita-ii$ 3ar ;a/0 /er/urile /omer/iale =i Bi-a-/iare ale 1o-;rei: 6arlame-tul =i :an#a An!liei vor ;eve-i ;e st.- aO 60rul i se 9b.rli la .-;ul /0 Marea %rita-ie ar putea Bi 8- ropat0 8- li-Eoliul so/ialismului aripii st.- i$ Ce se va 8-t.mpla /u Robi- Grey sau /u Julia- %roa;!urst la 12P

putereK se 8-treb0 el 8-Biorat$ 3e bu-0 seam0: ei ar -aEio-ali9a totul: ar mo-opoli9a petrolul ;i- Marea Nor;ului: ;a/0 s@ar 0si: =i ar i-stitui blo/a;a asupra Ho- >o- ului A ;oar au spus /0 o vor Ba/e$ Se str0;ui s0 8-;ep0rte9e .-;ul a/esta pe-tru mai t.r9iu: 8-toarse pa i-a =i /iti mai ;eparte: Apoi am i;e-tiBi/at trei ;i- a e-Eii t0i ;e la e1rin. I-BormaEia a /ostat /eva A poate voi mai avea -evoie ;e -i=te ba-i: 8-ai-te ;e Cr0/iu- A ;ar 8-/0 -u =tiu /u eJa/titate S8-/er/ ime;iat s0 mai veriBi/ =i pe alte /a-ale: /u-os/.-; /e importa-E0 repre9i-t0 pe-tru ;um-eavoastr0T$ A e-Eii ar pu@ tea Bi: Jaso- 6lumm: ;e la /ompa-ia -umit0 Asian Pro.er)ies, 1io-el 4u?e: ;e la /ompa-ia ;e teleBoa-e =i Ja/Rues ;e,ille: ;e la )r-anOA I ImposibilL i9bu/-i 3u-ross /u vo/e tare$ AMG a 8--ebu-it$ 6lummO este imposibil: la Bel =i Ja/Rues: absolut imposibil$ Nu se poate /a ei s0O 4eleBo-ul perso-al 8-/epu s0 su-e$ Ri;i/0 automat re/eptorul: I 3aK I Ai/i este operatorul tra-s/o-ti-e-tal$ 3om-ul 3u-ross este /0utat$ I Ci-e@l /!eam0: te ro K s0ri el /a ars$ I A//ept0 ;om-ul 3u-ross u- apel /u taJ0 i-vers0 ;i- Sy;-ey A Australia: ;e la ;om-ul 3u-/a- 3u-rossK I-ima tai@pa-ului tres0ri$ I 3esi urL Alo: 3u-/a-O 3u-/a-K I 4at0K I Alo: Biule: e=ti bi-eK I O!: ;a: sir: perBe/tL au9i-;u@=i Biul: -eli-i=tea i se risipi$ Gmi pare r0u: tat0: /0 te /!em 8- timpul 9ilei: ;ar la avio-ul ;e lu-i -u mai su-t lo/uri =iO I 1a -aiba: b0iete: ;ar ai re9ervarea /o-Birmat0$ ,oiO I Nu: tat0: mulEumes/: e@- re ul0$ ,oi ve-i /u u-ul mai ;evreme$ ,i/u 9borul -r$ + al Compa-iei Si- apore /are sose=te la Ho- >o- la pr.-9$ Nu te oste-i s0 m0 8-t.mpi-i$ ,oi lua u- taJi =iO I Uit0@te ;up0 ma=i-0: 3u-/a-: 1ee C!oy va Bi a/olo: ;ar 8-ai-te ;e a mer e a/as0: tre/i pe la mi-e pe la birou$ EiK I %i-e: mi@am vi9at biletele =i am 8-/!eiat totul ai/i$ 3u-ross ;eslu=i o -ua-E0 ;e m.-;rie 8- lasul Biului s0u =i asta 8i 8-/0l9i i-ima$

12"

I %i-e ai B0/ut$ Apropo: v0rul 1i-bar va sosi m.i-e /u Xua-tas: la orele 2#: ora -oastr0$ Ni el va sta la -oi S )r-an avusese o Birm0 8- Si;-ey ;i- 1"## =i u- birou perma-e-t ;i- a-ii VP#$ Cotoroa-Ea Strua- se aso/iase /u u- bo 0ta= pe -ume %ill S/ra er: iar /ompa-ia Busese 8-Bloritoare p.-0 8- lu-a -oiembrie a a-ului marelui /ra! ;i- 1"2"T$ Cum a Bost 8- va/a-E0K 8l 8-treb0 el$ I O!: Bormi;abilL 3a: Bormi;abil: a= ;ori s0 m0 8-tor/ =i la a-ul$ Am /u-os/ut o Bat0 tr0s-et: tat0$ I O!K 3u-ross 9.mbi -umai pe <um0tate$ Cealalt0 <um0tate ;i- el era /uBu-;at0 8- /o=marul posibil: a/ela /0 Ja/Rues ar Bi u- tr0;0tor: =i ;a/0 era a=a: B0/.-; parte ;i- e1rin, el era a/ela /are 8i Bur-i9ase lui 1i-/ %artlett u-ele ;i- /ele mai i-time se/rete ale lor$ Nu: -u putea Bi Ja/Rues$ Nu avea /um s0 =tie ;espre ;epo9itele -oastre ba-/are$ Ci-e putea avea /u-o=ti-E0 ;espre a/esteaK Ci-eO I 4at0K I 3a: 3u-/a-K SimEi e9itarea ;i- lasul b0iatului: apoi Biul 8l 8-treb0 8-tr@u- suBlet: 8-/er/.-; s0 par0 mai matur$ I 6oate u- b0iat s0 aib0 o priete-0 puEi- mai mare ;e/.t elK 3u-ross 9.mbi /u bl.-;ee =i 8-/er/0 s0 alu- e .-;ulO 2iul s0u -u avea ;e/.t 1) a-i ;ar 8=i a;use ami-te ;e Ja;e Ele a-ta: /.-; el 8-su=i -u avea mai mult ;e 1) a-i: Bire=te /eva mai b0rbat ;e/.t 3u-/a-$ 6oate -u e /!iar a=a: .-;i el 8- mo; si-/er$ 3u-/a- este 8-alt =i 8-/0 8- /re=tere: aproape u- b0rbat$ Nu eu am Bost a/ela /are m@am 8-;r0 ostit lulea ;e ea 8a/el a- =i 8- a-ul urm0tor: =i -u eram eu a/ela /are eram ata s0 mor ;up0 /e ea s@a B0/ut -ev09ut0K I Ei bi-e: 8i 9ise el: vorbi-; ;e la e al la e al: ;epi-;e /i-e este Bata: /e v.rst0 are b0iatul =i /e v.rst0 are BataK I O!: i-terve-i o pau90 lu- 0$ Ea are 1P a-i$ 3u-ross r0suBl0 u=urat$ Asta 8-seam-0 /0 este ;estul ;e mare =i /u@ -oa=te lu/rurile mai bi-e: .-;i el$ I A= spu-e /0 e perBe/t: 8l li-i=ti el pe 3u-/a-$ Mai /u seam0: ;a/0 respe/tivul are aproape 1+ a-i: e 8-alt: puter-i/ =i i-tro;us 8- tai-ele vieEii$ I O!: eu: eu -u amO O!: eu -u a=O$

1'#

I N@am spus@o /a o /riti/0: Bl0/0ule: /i ;oar Ei@am r0spu-s la 8-tre@ bare$ U- b0rbat trebuie s0 Bie ate-t 8- lumea asta: iar parte-era trebuie aleas0 /u ri<0$ U-;e ai 8-t.l-it@oK I 1a Berm0$ O /!eam0 S!eila$ 3u-ross 8=i st0p.-i u- 9.mbet$ 2etele ;i- Australia su-t toate S!eila: a=a /um 8- A- lia vr0biile su-t vr0bii$ I E u- -ume ;r0 uE: 8i spuse el$ S!eila =i mai /umK I S!eila S/ra er$ Nepoata b0tr.-ului ;om- 4om =i a ve-it ;i- A-@ lia ai/i 8- vi9it0$ Se pre 0te=te s0 ;evi-0 i-Birmier0 la Spitalul Guy: se poart0 eJtraor;i-ar /u mi-e: =i la 6al;oo- e eJtraor;i-ar$ Nu pot s0@Ei mulEumes/ 8-;ea<u-s tat0 pe-tru /0 mi@ai ara-<at o va/a-E0 at.t ;e mi-u-a@ t0$ 6al;oo-: Berma sau staEiu-ea S/ra er: a=a /um se -umea 8- Australia: era si- ura proprietate pe /are reu=iser0 s@o salve9e ;i- marea /ri90$ 6al;oo- se aBla la )## ;e mile spre su;@vest ;e Sy;-ey: 8- apropiere ;e r.ul Murray: 8- re iu-ea /ulturilor ;e ore9 ale Australiei: +##$### ;e a/ri A '#$### ;e oi: 2$### ;e a/ri ;e r.u =i 1$### /apete ;e vite: Bii-; ;e/i /el mai potrivit lo/ pe-tru va/a-Ea u-ui t.-0r: /.t e 9iua ;e mare: mu-/0 ;i9ori p.-0 la asBi-Eit: o-i-; pe =aua /alului ;up0 turme ;e oi =i /ire9i ;e vite: 2#$### ;e mile 8- ori/e ;ire/Eie B0r0 s0 ;ai 8-/0 ;e !otarele proprie@ t0EiiO I 4ra-smite@i lui 4om S/ra er salut0rile mele =i ;0@i o sti/l0 ;e H!is?y 8-ai-te ;e ple/are$ I O: i@am trimis o la;0$ N@am B0/ut bi-eK 3u-ross 9.mbi$ I %i-e: Bl0/0ia=ule$ O sti/l0 B0/ea tot at.t ;e mult: 8-s0 o la;0 e perBe/t$ C!eam0@m0 ;a/0 i-tervi-e vreo s/!imbare a 9borului$ O!: apropo: mama =i Gle--a au ple/at a9i la 1o-;ra /u m0tu=a >at!y: a=a 8-/.t va trebui s0 te 8-tor/i la =/oal0 si- ur: =iO I O!: ;ar e ro9av: tat0L B0/u Biul bu/uros$ 1a urma urmei su-t b0rbat a/um =i /a m.i-e i-tru la u-iversitate$ I 3a: ;a: e=ti$ O u=oar0 tristeEe 8l /upri-se pe 3u-ross: pe /.-; st0tea 8- m.-0 /u s/risoarea lui AMG: ;e /are aproape /0 uitase$ I Cum stai /u ba-iiK I O!: bi-e: -@am /!eltuit aproape -imi/ la Berm0: -umai pe o bere sau ;ou0$ 4at0: s0 -u@i spui -imi/ mamei ;e priete-a mea$

1'1

I %i-e$ Ni/i lui A;ryo-: -uK 8l /omplet0 el ime;iat: =i i-ima i se str.-se la .-;ul /0 o =tia pe A;ryo- 8mpreu-0 /u Marti- Haply =i 8i v09use ple/.-; m.-0@- m.-0$ Ar trebui s0@i spui tu 8-suEi lui A;ryo-$ I A!: a=a e: am =i uitat ;e ea$ Ce mai Ba/eK I E bi-e: 9ise 3u-ross: impu-.-;u@i s0 Bie 8-Eelept: s0 -u@i pese =i s0 se /o-vi- 0 si- ur /0 a=a era Boarte -ormal la b0ieEi =i Bete: to/mai pe-tru /0 eJistau b0ieEi =i Bete S3a: ;ar Isuse: /e reu este s0 Bii tat0LT$ %i-e: 3u-@ /a-: pe lu-i: atu-/i$ MulEumes/ pe-tru teleBo-$ ( %i-e tat0: =i s0 =tii /0 S!eila m@a /o-;us la Sy;-ey /u ma=i-a$ EaO r0m.-e pe-tru Hee?e-; /u priete-ii =i m0 va /o-;u/e =i la ple/are$ 3isear0 mer em la /i-ema$ Ai v09ut D1aHre-/e oB ArabiaFK I 3a: to/mai l@au a;us =i la Ho- >o- $ O s0@ti pla/0$ I O!: mi-u-at$ 1a reve;ere: tat0: m0 r0bes/$ 4e iubes/L I Ni eu te iubes/: 8i spuse el: 8-s0 le 0tura Busese ;e<a 8-trerupt0$ Ce -oro/ am eu /u Bamilia mea: /u soEia =i /opiiiY .-;i 3u-ross =i a;0u 0 8-;at0: 4e ro $ 3oam-e: B0 s0 -u li se 8-t.mple -imi/L Cu u- eBort privi ;i- -ou la s/risoare$ E imposibil /a Jaso- 6lum sau Ja/Rues s0 Bie spio-i /omu-i=ti: 8=i spuse el$ Nimi/ ;i- /e@au spus sau au B0/ut -@ar Bi ;at vreo;at0 ;e b0-uit$ 1io-el 4u?eK Nu: -i/i el$ 1@am /u-os/ut 8-t.mpl0tor: u- tip ur.t: -epopular: 8-/!is: ;ar este 8- e/!ipa ;e /ri/?et: membru al Clu@ bului !ipi/ =i se aBl0 pe ai/i /am ;i- a-ii trei9e/i$ N@a Bost /!iar el ;eEi-ut la Sta-ley 8-tre a-ii V72AV7)K El poate: ;ar /eilalEi ;oiK ImposibilL Re ret /0 AMG a murit$ 1@a= Bi /!emat /!iar a/um s0 m0 l0mureas/0 /um este /u Ja/Rues =iO Mai 8-t.i termi-0 s/risoarea: apoi a-ali9ea9@o pe probleme: 8=i spuse el$ 2ii /ore/t: Bii eBi/a/e$ %u-ule 3um-e9euL 3u-/a- =i o S!eila ;e 1P a-iL MulEumes/ lui 3um-e9eu /0 -@a Bost me9i-a lui 4om S/ra er$ C.i a-i s0 aib0 6ris/illa a/umK 6aispre9e/e: ;r0 uE: bi-e B0/ut0 =i maturi@ 9at0 seJual mai ;evreme$ OBt0$ M0 8-treb ;a/0 eu a= Ba/e pe-tru 3u-/a- /e a B0/ut pe-tru mi-e C!e-@C!e-L Ni s/risoarea /o-ti-u0 astBelO D3up0 /um spu-eam: -u su-t Boarte si ur: 8-s0 sursa mea este ;e obi/ei impe/abil0$ Gmi pare r0u /0 trebuie s@o spu-: ;ar r09boiul spio-a<ului a 8-/eput s0 se 8-/i- 0 ;i- /lipa 8- /are l@am ;es/operit =i l@am pri-s pe %la?e ,assal A Bu-/Eio-ar la servi/iul ;e /iBru al Amiralit0Eii A iar 6!ilby: %ur ess =i Ma/lea-: toEi Bu iEi ;i- Ear0: ;ar mai t.r9iu ap0ruEi la Mos/ova$ Ne a=tept0m /a spio-a<ul s0 se i-te-siBi/e spe/ta/ulos 8- Asia Sam Bost 8m0sur0 s0@l i;e-tiBi/0m pe S?ripov: primul se/retar ;e la Ambasa;a Sovie@ 1'2

ti/0 la Ca-berra =i l@am eJpul9at 8- Bebruarie$ A/easta a avut /a re9ultat a-i!ilarea Bilierei Australie-e: /are era: /re;: /o-e/tat0 la reEeaua e1rin =i impli/at0 8- %or-eo =i I-;o-e9iaT$ 1umea liber0 este i-Bestat0 ;e Dro=iiF$ MI@) =i MI@+ su-t /orupte$ C!iar =i CIA$ G- timp /e -oi pluteam 8-tr@o se-i-0 -aivitate =i 8-/re;ere: a;versarii -o=tri reali9au: /u u- /eas mai ;evreme: /0 viitorul e/!ilibru va ;epi-;e ;e puterea e/o-omi/0 =i ;e BorEa militar0: =i astBel =i@au pus 8.-; s0 obEi-0 A s0 Bure A se/retele -oastre i-;ustriale$ G- mo; /iu;at: mass@me;ia lumii -oastre libere a e=uat 8- mo; lame-tabil 8- a evi;e-Eia Baptul /0 tot ava-sul sovieti/ s@a ba9at ;e la bu- 8-/eput pe u-a ;i- i-ve-@ Eiile =i te!-i/ile -oastre Burate: =i /0: B0r0 masivul -ostru a<utor Bi-a-/iar: mereu 8- /re=tere =i /re;itele pe-tru /ump0rarea ;e r.-e =i te!-olo ie: ar Bi murit ;e Boame =i -u =i@ar Bi putut aprovi9io-a =i reaprovi9io-a 8-trea a lor i-Brastru/tur0 i-;ustrial@militar0 /are me-Ei-e imperiul =i poporul 8robie$ ,0 re/oma-; s0 v0 BolosiEi /o-ta/tele /u C!i-a =i s0 le /o-soli;aEi 8/o-ti-uare$ Sovieti/ii v0; 8- C!i-a: tot mai mult: i-ami/ul lor -um0rul u-u$ 3e aseme-ea: 8- mo; stra-iu: ei -u par a mai avea a/ea team0 para@ -oi/0 ;e SUA: /are 8- pre9e-t su-t: B0r0 8-;oial0: /ea mai mare putere militar0 =i e/o-omi/0 ;i- lume$ 3e=i C!i-a este slab0: at.t ;i- pu-/t ;e ve;ere e/o-omi/ /.t =i militar: /u eJ/epEia -um0rului ;e sol;aEi ;ispo-ibili =i -u pre9i-t0 /u a;ev0rat o ame-i-Eare militar0 pe-tru ei: /!iar =i a=a: 8i 8-sp0im.-t0$ U-ul ;i- motive este lu- a ra-iE0 ;e /i-/i mii ;e mile pe /are o au 8- /omu-: u- altul: ar Bi vi-ov0Eia -aEio-al0 a Rusiei sovieti/e ;e a Bi 8- !iEit: vaste 8-ti-;eri ale teritoriului istori/ /!i-e9 ;e@a lu- ul se/o@ lelor$ G-/0 u- motiv ar Bi bu-a /u-oa=tere a poporului /!i-e9: u- popor r0b;0tor: ;ar /u memorie bu-0$ G-tr@o 9i C!i-a 8=i va lua 8-apoi teritoriile$ Ni le@a luat 8-tot;eau-a: atu-/i /.-; ;i- pu-/t ;e ve;ere militar a Bost posibil$ Am subli-iat 8- repetate r.-;uri /0 piatra ;e temelie a politi/ii sovieti/e SimperialisteT este s0 i9ole9e =i s0 B0r.mi e9e C!i-a: pe-tru a o me-Ei-e slab0$ Marea o oriE0 a lor este o alia-E0 tripartit0 8-tre C!i-a: Japo-ia =i SUA$ Nobila Cas ar trebui s0 lu/re9e 8- a/east0 ;ire/Eie$ S3e aseme-ea: o 6iaE0 Comu-0 8-tre SUA: MeJi/o =i Ca-a;a: este /u totul ese-Eial0: ;up0 p0rerea mea pe-tru u- /o-ti-e-t ameri/a- stabilT$ 6e u-;e 8- alt0 parte ;e/.t pri- Ho- >o- ( =i ;e/i pri- m.i-ile ;um-eavoastr0 A s@ar putea s/ur e /0tre C!i-a toat0 a/east0 avuEieK 1''

S0 -e 8-toar/em la e1rin: mi@am asumat u- mare ris/ =i am abor;at pe /el mai ;e pre eleme-t al -ostru: 8- /!iar i-ima ultrase/retului 3eparta@ me-t ) al >G%$ Am aBlat ime;iat /0 i;e-titatea lui Ar)h-r: =eBul so/iet0Eii: este /o-si;erat0 se/ret ;e importa-E0 ;eosebit0: -eput.-; s0 aBlu mai mult$ Si- urul i-;i/iu /are mi s@a ;at a Bost /0 a/esta este e- le9 =i /0: u-a ;ii-iEialele sale este R$ M0 tem /0 -u a<u- em prea ;eparte ;oar /u at.t$ G- a=teptarea reve;erii: ami-tiEi@v0 /0 !.rtiile mele -u trebuie s0 8-/ap0 8- m.i-ile -im0-ui$ Cu salut0ri: AMG$F 3u-ross i-tro;use 8- memorie -um0rul ;e teleBo- ;i- Ge-eva: 8l /o;i@ Bi/0 8- a e-;a sa ;e a;rese =i apri-se u- /!ibrit$ Urm0ri !.rtia s/risorii /um se r0su/e=te =i 8-/epe s0 ar;0$ RL Robert A Ralp! A Ri/!ar; A Robi- A Roy A Ro er A ReJ A Rupert A Re; A Ro;-ey =i ;i- -ou 8-;0r0t la Ro er: =i Robert$ Robert Armstro- sau Ro er Crosse sau A sau /i-eK 3um-e9eule SBi-te: .-;i 3u-ross: simEi-@ ;u@se vl0 uit$ I Ge-eva P&1@+)@+): /eru pe teleBo-ul lui perso-al$ Gl /upri-se oboseala$ Avusese u- som- a itat: 8- /are /o=marurile 8l purtaser0 ;i- -ou 8- r09boi: 8- /arli- a sa 8- Bl0/0iri$ SimEise miros ;e ars 8- -0ri: apoi se tre9ise 8-Bri urat: as/ult.-; ropotul ploii$ Se s/ulase ;i- pat u=or: 8- vreme /e 6e-- ;ormea 8-/0 bu=tea-$ Marea Cas0 era /uBu-;at0 8t0/ere: -umai A! 4at: /a ;e obi/ei: 8l a=tepta /u /eaiul pre 0tit$ Apoi pe ;rum: aler ase toat0 9iua$ G-/o-<urat ;e ;u=ma-i =i aBl.-; -umai ve=ti proaste$ S0rma-ul Jo!- C!e-: 8l /omp0timi el: B0/.-; u- eBort s0@=i alu- e oboseala$ 6oate voi putea s0 tra u- pui ;e som- 8-tre /i-/i =i =ase$ G-oaptea asta am -evoie ;e u- /ap limpe;e$ Operatorul 8i B0/u le 0tura =i au9i su-.-;$ I JaK r0spu-se o vo/e pl0/ut0$ I Hier is) Herr 3u-ross im Ho- >o- $ 2rau Gresser!oBB bi))e, /eru el 8-tr@o erma-0 /ore/t0$ I O!L Urm0 o pau90 lu- 0$ 3#h bin 2rau Gresser!oBB$ 4ai@pa-K I Ah so 'es-$ Ohayo !oBaimas-. Ana)a wo An<in *iko-san? 8-treb0 el /u ;es0v.ritul s0u a//e-t <apo-e9$ %u-0 ;imi-eaEa$ ,0 mai -umiEi =i Ri?o A-<i-K I Hai, hai, 'oBo. Ah, nihon!o wa <o)B- 'es-. 3a$ O!: vorbiEi <apo-e9a Boarte bi-e$

1'7

I 3ye, s-koshi, !omen nasai. Nu: re ret: ;oar puEi- S8- /a;rul pre 0@ tirii sale: el petre/use ;oi a-i la se;iul lor ;i- 4o?yoT$ A!: 8mi pare at.t ;e r0u: /o-ti-u0 el 8- <apo-e90: ;ar teleBo-e9 8- le 0tur0 /u ;om-ul Gresser@ !oBB$ AEi au9it vesteaK I 3a: =i el simEi tristeEea ;i- las$ 3a: am aBlat lu-i$ I C!iar a;i-eaori am primit o s/risoare ;e la el$ Spu-ea /0 aveEi /eva pe-tru mi-e$ 3aK 8-treb0 el /u pru;e-E0$ I 3a: tai@pa-$ I Ar eJista /umva posibilitatea s0 mi le a;u/eEi ai/iK Re ret -espus: ;ar eu -u pot ve-i a/olo$ I 3a: ;esi ur: a//ept0 ea ;up0 o /lip0 ;e =ov0ial0$ ,orbea o <apo-e90 melo;ioas0 =i pl0/ut0$ C.-; s0 vi-K I C.t mai /ur.-; posibil$ 3a/0 veEi mer e la biroul -ostru ;i- Ave@ -ue %er-: 8- /ir/a ;ou0 ore: pe la amia90: veEi 0si a/olo biletele =i ba-ii -e/esari$ Cre; /0 eJist0 u- 9bor elveEia- /are plea/0 a9i ;up0@amia90 A ;a/0 ar Bi posibil$ 3i- -ou 8i i-tui e9itarea$ A=tept0 r0b;0tor$ S/risoarea lui AMG se /o-@ suma 8-/et 8- s/rumier0$ I 3a: r0spu-se ea 8- /ele ;i- urm0$ Ar Bi posibil$ I ,oi lua toate m0surile ;e si ura-E0 pe-tru ;um-eavoastr0$ ,reEi s0 BiEi 8-soEit0 ;e /i-evaK I O: -u: mulEumes/: 9ise ea: ;ar at.t ;e 8-/et 8-/.t Bu obli at s0@=i astupe /ealalt0 ure/!e pe-tru a au9i mai bi-e$ S/u9e pe-tru tot ;era-<ul pri/i-uit$ M0 pot ;es/ur/a si- ur0$ I Nu e -i/i u- ;era-<: spuse el: B0/.-;u@i pl0/ere /0 <apo-e9a lui era /ur 0toare$ ,0 ro ve-iEi la pr.-9 la mi-e la birouO Apropo: vremea ai/i este /al;0 =i ume;0$ IertaEi@m0 /0 -u v@am 8-trebat ;espre pa=aport: este elveEia- sau <apo-e9K Ni sub /e -ume /0l0toriEiK O pau90 =i mai lu- 0 urm0$ I A= ;oriO /re; /0 ar trebuiO va Bi elveEia- =i /0l0tores/ sub -umele ;e Ri?o Gresser!oBB$ I MulEumes/: ;oam-0 Gresser!oBB$ A=tept s0 v0 v0;$ ;iyoske))e, 8-/!eie el$ C0l0torie bu-0L G- .-;urat puse re/eptorul 8- Bur/0$ Ultima r0m0=iE0 a s/risorii lui AMG se r0su/i mistui-;u@se 8-tr@o spiral0 ;e Bum /are se pier;u 8- v09;u!$ Cu ri<0 lu0 s/rumul: =i 8l B0r.miE0 p.-0 /e se preB0/u 8- pulbere$ 1')

Ei: =i a/um s0 ve;em /e e /u Ja/RuesK


8 Ora &%.45.

Ja/Rues ;e,ille ur/0 /u u- mers sB.r=it treptele ;e marmor0 ale Hotelului Ma-;ari-: spre me9a-i-: u-;e era 8- !esuial0: lume mult0 /are servea /eaiul$ G=i s/oase impermeabilul: 8=i /roi ;rum pri- 8mbul9eal0: simEi-;u@se brus/ Boarte b0tr.-$ Mai 8-ai-te ;is/utase /u soEia lui: Susa--e: aBlat0 la Nisa$ Spe/ialistul ;i- 6aris o mai eJami-ase o ;at0 pe Avril =i ;e/larase /0 i-ter-: s@ar putea s0 -u Bie at.t ;e r0u a//i;e-tat0 /um p0ruse la 8-/eput$ DNe sB0tuie=te s0 avem r0b;are: 8i spusese ea 8- Bra-/e9a ei Boarte pari9ia-0$ 3ar: 3oam-e sBi-te: /um s0 avem at.ta r0b;areK %ietul /opil e ;istrus =i 8=i pier;e mi-Eile$ Nu 8- aim0 mereu ;e/.t u- si- ur lu/ru: Eu eram la vola-: mam0: eu: =i ;i- vi-a mea a murit %or e: ;a/0 eu -uO C!eri: tare mi@e team0 pe-tru viaEa eiFONtie /0O /0 ;e@a/umO i-ter- e a=a /um eKF DNu: ;eo/am;at0 -u i@a spus -ime-i -imi/$ Ni me;i@ /ul i-sist0 s0 -u aBle p.-0 /.-; -u va Bi 8- aBar0 ;e ori/e peri/olF$ 3up0 /are Susa--e 8-/epuse s0 pl.- 0$ C!i-ui-;u@se =i el ;e moarte: 8-/er/ase s@ o li-i=teas/0 /um se pri/epuse mai bi-e =i@i spusese /0 o s@o /!eme ;i- -ou peste o or0$ Cump0-ise o vreme /e s0 Ba/0: ;up0 /are 8=i pusese lu/rurile la pu-/t =i ple/ase ;e la birou: ve-i-; ai/i$ 4eleBo-ul publi/ ;e l.- 0 sta-;ul ;e 9iare era o/upat: a=a /0 luase u- 9iar ;e ;up0@amia90: par/ursese titlu@ rile$ 3ou09e/i ;e morEi 8-tr@o lu-e/are ;e tere- la Aber;ee-O ploile /o-ti-u0O marea /urs0 !ipi/0 ;e s.mb0t0 va Bi am.-at0KO >e--e;y 8i averti9ea90 pe ru=i s0 -u i-tervi-0 8- ,iet-amO 4ratatul ;e i-ter9i/ere a eJperie-Eelor atomi/e sem-at la Mos/ova ;e 3ea- Rus?: A-;rei Gromi?o =i sir Alee 3ou las@Home: respi-s ;e 2ra-Ea =i C!i-aO /omu-i=tii ;iMalaie9ia au por-it oBe-sivaO al ;oilea Biu al lui >e--e;y: -0s/ut pre@ matur: a muritO /o-ti-u0 urm0rirea ba-;iEilor impli/aEi 8- marele <aB al tre-ului po=tal ;i- A- liaO s/a-;alul 6roBumo a;u/e ;au-e parti;ului /o-servatorO I IertaEi@m0: sir: a=teptaEi s0 ;aEi u- teleBo-K 8l 8-treb0 o ameri/a-/0 ;i- spatele lui$ I 3a: mulEumes/: iertareL N@am b0 at ;e seam0 /0 era liber$ 1'+

Ni i-tr0 8- /abi-0: 8-/!ise u=a: i-tro;use o mo-e;0 =i Borm0 u- -um0r$ 1a /el0lalt /ap0t se au9i teleBo-ul su-.-;$ SimEi /0 ;evi-e =i mai -ervos$ I 3aK I Cu ;om-ul 1op@sin!: v0 ro : spuse el 8-/0 -esi ur ;a/0 era vo/ea la /are se a=tepta$ I Ai/i -u e -i/i u- ;om- 1op@)in!$ Gmi pare r0u: aEi Bormat u- -um0r re=it$ I 3ores/ s0 las u- mesa<: spuse el: u=urat /.-; re/u-os/u vo/ea lui Suslev$ I Nu e -um0rul a/esta$ Mai uitaEi@v0 8- /artea ;e teleBo-$ 3up0 /e s/!imbul ;e parole se 8-/!eie: el vru s0 /o-ti-ue: I Iertare /0 v@amO I 3e la /e teleBo- teleBo-e9iK Bu el 8-trerupt brutal$ Gi spuse -um0rul$ I E vorba ;e o /abi-0 teleBo-i/0K I 3a$ G- a/eea=i se/u-;0 le 0tura se 8-trerupse$ C.-; puse re/eptorul 8- Bur/0 simEi brus/ /um i se ume9es/ palmele$ Num0rul ;e teleBo- al lui Suslev -u trebuia Bolosit ;e/.t 8- /a9 ;e BorE0 ma<or0$ 3ar a/um -u era u- /a9 ;e BorE0 ma<or0L Se uit0 prostit la teleBo-$ I IertaEi@m0: ;om-ule: i se a;res0 ameri/a-/a ;i- -ou pri- u=a ;e sti@ /l0$ 6ot s0 ;au =i eu u- teleBo-K 4ermi- 8-tr@u- mi-ut$ I A!: ;aO 000O eu termi- 8-tr@o se/u-;0: 8i repli/0 Ja/Rues e-ervat: mai ales /.-; 8i v09u =i pe /eilalEi trei /!i-e9i atept.-; r0b;0tori la r.-;: ;ar uit.-;u@se ur.t la el$ O se/u-;0 v0 mai ro s0 8- 0;uiEiL 8-/!ise u=a: pe spi-are 8i /ur ea su;oarea: a=tept0: a=tept0: apoi brus/ teleBo-ul su-0$ AloL I Spu-e /are@i ur e-EaL I AmO am primit o veste ;e la NisaL =i /u mult0 ri<0 8i relat0 ;is/u@ Eia avut0 /u -evast0@sa: B0r0 s0 pome-eas/0 -i/i u- -ume$ 6le/ 8-tr@a/olo /u u- avio- 8- seara asta: =i am so/otit /0 e mai bi-e s0 v0 spu- /!iar eu perso-alO I Nu: 8- seara asta -u se poate: reEi-e@Ei u- bilet pe-tru m.i-e$ JaRues simEi /a =i /um lumea s@ar Bi pr0bu=it sub el$ I Am ;is/utat =i /u tai@pa-ul a/um /.teva mi-ute =i mi@a spus /0 e ;e a/or; s0 ple/ 8- -oaptea asta$ Ni am =i reEi-ut bilet$ G- trei 9ile su-t 8-apoi: /.-; am au9it@o la teleBo- mi s@a p0rut ;istrus0$ Nu /re;eEiO 1'&

I NuL =i Suslev /o-ti-u0 pe u- to- mai t0ios$ Am s0 te su- eu 8- seara asta /um -e@am 8-Eeles$ Ni restul lu/rurilor pot s0 mai a=tepte$ Nu mai Bolo@ si -um0rul 0sta ;e teleBo- ;e/.t ;a/0 8-tr@a;ev0r e u- /a9 ;e eJtrem0 ur e-E0$ Ja/Rues ;es/!ise ura s0 spu-0 /eva: ;ar le 0tura se 8-trerupsese$ SimEi m.-ia /eluilalt$ 3ar e o situaEie ;e eJtrem0 ur e-E0: 8=i spuse el 8-Bu@ riat: =i se apu/0 s0 Borme9e ;i- -ou -um0rul$ Susa--e are -evoie ;e mi-e: la Bel =i Avril$ Iar tai@pa-ul a Bost 8- totul ;e a/or;: D4e@ai .-;it Boarte bi-e: Ja/Rues: 8i spusese 3u-ross pe lo/$ Ni stai a/olo /.t e -evoie$ A-;reH te poate 8-lo/ui Boarte bi-e$F Ni a/umO mer'e, /e -aiba m0 Ba/K Nu Suslev e st0p.-ul meuL Ni ;e,ille -u Borm0 -um0rul mai ;eparte: simEi su;oarea re/e 8- spate: puse re/eptorul 8- Bur/0$ I Sir: aEi termi-atK 8i stri 0 ameri/a-/a 9.mbi-;u@i i-siste-t: o Bemeie 8- <ur ;e /i-/i9e/i ;e a-i: /u u- p0r alb0strui: /um era mo;a$ UitaEi /e /oa@ ;0 s@a BormatL I IertareO =i se /!i-ui s0 ;es/!i;0 u=a$ I Sir: v@aEi uitat -i=te !.rtiiL 8i atrase ea ate-Eia pli-0 ;e soli/itu;i-e$ I A!: v0 mulEumes/L =i Ja/Rues ;e,ille 8-ti-se m.-a: lu0 !.rtiile =i ie=i am0r.t aBar0$ G- a/eea=i /lip0 toEi /!i-e9ii /are a=teptau: trei b0rbaEi =i o Bemeie: se repe9ir0 8- BaE0: 8mpi- .-;u@l /u /oatele la o parte =i pe el =i pe ameri@ /a-/0: o matroa-0 soli;0 a<u-se la u=0 prima: o tr.-ti 8- urma ei: /eilalEi se a=e9ar0 iar la /oa;0$ I Hei: era r.-;ul meuL se revolt0 ameri/a-/a: ;ar -ime-i -u@i lu0 8seama protestele: ;e/.t ;oar /.t s@o mai spur/e o ;at0 pome-i-;u@i ;e toate ale ei =i ale str0mo=ilor ei pe r.-;: B0r0 -i/i o Bereal0$ Suslev st0tea 8- pi/ioare 8-tr@u- apartame-t mo;est ;i- >oHloo-: reBu iul 8- /a9 ;e -evoie al lui Art!ur: i-ima 8-/0 8i b0tea s0@i spar 0 pieptul ;up0 alarma a/elui teleBo- -ea=teptat$ G- 8-/0pere ;0i-uia u- i9 ;e mu/e ai: ;e mur;ar: ;e bu/0t0rie ve/!e$ R0m0sese /u o/!ii piro-iEi pe teleBo-: Burios -evoie mare pe Ja/Rues ;e,ille$ C0/at -e-oro/itL Ja/Rues a 8-/eput s0 ;evi-0 o problem0 /e trebuie re9olvat0 iute$ G- seara asta am s0@i spu- lui Art!ur s0 ve;em /e putem Ba/e /u el$ Cu /.t mai repe;e /u at.t mai bi-e$ Ni /u /.t te li-i=te=ti mai repe;e /u at.t mai bi-eL 8=i spuse el$ Oame-ii Burio=i Ba/ re=eliL G-Br.- e@i BuriaL Ni /u u- eBort ;e voi-E0 reu=i 1'P

s0 =i@o ;omi-e: ;up0 /are ie=i pe palierul ;e pe /are se /o=/ovea te-/uiala: 8-/!ise u=a 8- urma lui /u /!eia$ Cu o alt0 /!eie: ;es/!ise u=a lui Gi--y 2u: apartame-tul al0turat$ I ,reu vo;/0K 8l 8-treb0 ea 9.mbi-;u@i 8mbietor$ I M;a$ Gi 9.mbi: 8-/.-tat s@o va;0$ 2ata st0tea /u pi/ioarele 8-/ru/i=ate pe o /a-apea =i se putea spu-e /0 era toat0 8-v0luit0 -umai 8- 9.mbet ;a/0 9.m@ betul 8i putea slu<i ;e vem.-t$ C.-; su-ase teleBo-ul prima oar0: to/mai se s0rutau =i ei$ G- apartame-tul ei erau ;ou0 teleBoa-e: u-ul al ei: =i altul se/ret: as/u-s 8-tr@u- ;ulap: la /are -u r0spu-;ea ;e/.t el$ Art!ur 8i spusese /0 era o treab0 si ur0: -e8-re istrat -i/0ieri =i ;e/i imposibil ;e as/ultat$ 3ar /!iar =i a=a: Suslev se Bolosea ;e teleBo-ul ;i- /el0lalt apartame-t: teleBo-ul pe-tru /a9uri ;e alert0$ Ja/Rues: ma)eriebio)$ 8l 8-<ur0 el ruse=te 8.-;: 8-/0 sup0rat ;e E.r.itul e-erva-t al teleBo-ului -ea=teptat$ I %eai: tavari=: 8i spuse Gi--y: 8-ti-9.-;u@i pa!arul$ Apoi: beai =i la euL El 8i 9.mbi: lu0 pa!arul /u vo;/0 =i tre/u /u m.-a peste =ol;ul ispititor$ I Gi--y: !ol-b-2ka, e=ti o Bat0 mi-u-at0$ I S0 =tie /0 ;aL Cel mai bu-a Bata pe-tru la ti-eL =i se 8-ti-se =i 8-/epu s0 se <oa/e /u lobul ure/!ii lui$ Ni a/um Ba/e !.@!.K I 3e /e -uK El sorbi ale-e ;i- li/!i;ul a/ela /a Bo/ul: ;ori-; par/0 s0@=i prelu-@ eas/0 pl0/erea: m.i-ile ei mi/i =i !ar-i/e se apu/ar0 s0@i ;es/!eie /0ma=a: o opri la u- mome-t ;at /a s@o s0rute: ea 8i r0spu-se /um se /uvi-e$ I A=teptam pi-a !ai-ele <os: heya? r.se ea ;e el$ I S0pt0m.-0 viitoare ple/: eiK 8i spuse el str.- .-;@o /a u- urs 8braEe$ Ce@ai 9i/e s0 vii /u mi-eK Ntii: va/a-Ea aia pe /are Ei@am tot promis@ oL I 3aK C!iar a;ev0rK =i@i 9.mbi /u toat0 Bii-Ea$ C!i-;K C!i-;K 4u -u lume=te la mi-eK I 6oEi ve-i /u mi-e: si ur$ O s0 -e oprim la Ma-ila: prima es/al0@i la Ma-ila: apoi o lu0m spre -or;: =i peste o lu-0 su-tem 8-apoi ai/i$ I A!: /!iar lu-a 8-trea aK A!: Gre yL =i@l str.-se 8- braEe ;i- toate puterile ei$ Eu Bie /el mai bu- Bata la /0pita- ;i- tot C!i-a$ I 3a: bi-e8-Eeles /0 ai s0 BiiL I C!i-; ple/e la -oiK 1'"

I S0pt0m.-0 viitoare$ O s0@Ei spu- eu$ I %u-: eu m.i-e mer !e la pasport iaO I Gi--y: -u@i -evoie ;e pa=aport$ Qie -@au s0@Ei ;ea pa=aport -i/io@ ;at0$ 4.mpiii 0ia: 1iblio'ok: o s0 te Ei-0 ai/i$ N@o s0@Ei ;ea ;rumul s0 vii /u mi-eO -u: olubu=/a: poliEi=tii 0ia <e oi -@au s0@Ei ;ea ei -i/io;at0 ;rumul sa vii /u mi-e$ I Atu-/i eu /e Ba/em: !eyaL I 4e iau /la-;esti- la bor; 8-tr@o la;0L =i 8-/epu s0 r.;0 /u !o!ote$ Sau poate pe u- /ovor Berme/at$ Ce 9i/iK Se uit0 la el /u o/!ii ei -e ri =i mari: pli-i ;e -eli-i=te$ I 3a tu a;ev0r iei la mi-eK A;ev0rK U-a lu-a pe bar/a la ti-e: !eyaK I Cel puEi- o lu-0$ 3ar s0 -u spui -imi/ la -ime-i$ 6oliEia e pe urmele mele tot timpul =i ;a/0 aBl0: -@o s0 mai poEi ve-i /u mi-e$ 6ri/epiK I 4oEi 9ei martor la mi-e eu -u spu-e u-a vorba: -i/i la mama al meu: se <ur0 Gi--y /u /o-vi- ere: apoi 8l lu0 ;i- -ou 8- braEe: -emaipome-it ;e Beri/it0$ Eeeee: /a iubita la /0pita-: eu /!i=ti !e mult /i-ste la obra9 al meuL =i r.se: /o-ti-u.-; s0@l ;e9bra/e$ Si eu ;am la ti-e tot ;istra/Eia: /el mai bu- ;istra/EiaL Ni se apu/0 s0@l lu/re9e /u ;es0v.r it me=te=u : /u ;e etele =i bu9eleY m.- .i-;u@l =i a..-;u@l: Bre/.-;u@se ;e el: st.r-i-;u@l p.-0 /.-; el 8-/e@ pu s0 eam0 =i a<u-se u-a /u 9eii 8- marea ;es/0tu=are a Norilor =i 6loii$ 3ar m.i-ile =i bu9ele ei -u@l sl0bir0 8- /o-ti-uare: p.-0 /.-; -u@l stoarser0 =i ;e ultima pi/0tur0 ;e pl0/ere$ Abia atu-/i se opri =i se /ul/u=i 8- el: as/ult.-;u@i suBlarea a;.-/0: Boarte mulEumit0 /0 8=i 8mpli-ise treaba a=a /um trebuia$ Ea -u a<u-sese s0 se bu/ure ;e Nori =i 6loaie: ;e=i se preB0/use /0 tre/use pri- /lipele a/elea ;e mai multe ori: ;oar pe-tru a@i spori lui pl0/erea$ Numai ;e ;ou0 ori ;e /.-; 8mp0rEeau ei per-a 8mpreu-0 ati-sese =i ea 9e-itul =i ;e ambele ;0Ei Busese beat0 =i apoi -u mai Busese si ur0 ;a/0 i se 8-t.mplase mi-u-ea sau -u$ Nu ati-sese 9e-itul ;e Bie/are ;at0 ;e/.t /u 4o? %u/0tarul ;e Sa-vi=uri ;i- tura ;e -oapte ;e la 0i#)oria 2i Alber)$ Meii s0@mi bi-e/uv.-te9e -oro/ul: se .-;i ea Beri/it0$ Cu o lu-0 ;e va/a-E0 =i /u ba-ii 8- plus pe /are o s0 mi@i ;ea Gre or: /u puEi- <oss, ;a/0 mai stau 8-/0 u- a- /u el: o s0 avem ba-i ;estui /a s0 ;es/!i;em propriul -ostru restaura-t: iar eu o s0 pot atu-/i s0 -as/ b0ieEi =i s0 am =i -epoEi apoi =i s0 a<u- u-a /u 9eii ;e Beri/it0$ A!: /e Beri/it0 su-tL

17#

Era Boarte obosit0: Bii-;/0 trebuise s0 tru;eas/0 ;i- reu: se v.r8 =i mai tare 8- el: 8-/!ise o/!ii: 8i pl0/ea b0rbatul a/ela ;e l.- 0 ea: mulEumi 9eilor pe-tru /0 o a<utaser0 s0 trea/0 peste Baptul /0 i-;ivi;ul era at.t ;e mare 8toate: =i /0 avea o piele alb0: /a ;e broas/0 =i /am puEea$ MulEumes/ tutu@ ror 9eilor: se .-;i ea Beri/it0: =i lu-e/0 8- som-$ Suslev -u ;ormea$ 3oar moE0ia: /u mi-tea =i trupul 8mp0/ate$ Avusese parte ;e o 9i bu-0: =i Boarte puEi- Boarte reaL 3up0 8-t.l-irea /u Crosse ;e la !ipo;rom: se 8-torsese la -ava lui: 8- ro9it /0 s@ar putea s0 eJiste vreu/a-al ;e s/ur ere a i-BormaEiei pe 31ano1. Co;iBi/a repe;e i-BormaEiile ;e la Crosse privitoare la a/Eiu-ea 4ane1ra, =i /elelalte i-BormaEii =i le tra-@ smise ;i- /abi-a lui 8- /are -u p0tru-;ea -ime-i$ Mesa<ele primite 8i a;u/eau la /u-o=ti-E0 /0 ,ora-s?i -u va Bi 8-lo/uit p.-0 la voia<ul urm0tor al lui o1ie?ki 31ano1, /0 eJpertul 8- substa-Ee psi!i/e: >oro-s?i: este ;ispo-ibil =i /0 va sosi ;e la %a-?o? 8- ;ou0spre9e/e /easuri ;e la primul apel: iar el: Suslev: trebuia s0 preia /oma-;a reEelei e1rin =i s0 trate9e ;ire/t /u Art!ur: DS0 -u /are /umva s0 -u reu=e=ti a pu-e m.-a pe ;osarele AMGF$ Ni 8=i ami-ti =i a/um /e Biori 8l tre/user0 /.-; /itise Ds0 -u /are /umva s0 -u reu=e=tiF$ Avusese at.tea su//ese =i e=e/uri Boarte puEi-e: ;ar -umai e=e/urile erau memorabile$ U-;e era pe -av0: Bisura aia pri- /are se s/ur ea i-BormaEiaK Ci-e 8- aBar0 ;e mi-e a mai /itit raportul a/ela al lui AMGK Numai 3imitri Met?i-: a;<u-/tul meu$ Nu se poate s0 Bie el$ 2isura trebuie s0 Bie altu-;eva$ C.t ;e mult s0 m0 8-/re; 8- Crosse$ Nu prea mult: ;ar /u si ura-E0 i-;ivi;u@i /el mai -epreEuit pio- pe /are@l avem -oi 8la 0rul /apitalist ;i- Asia: =i trebuie prote<at /u ori/e preEL Gi pl0/ea s@o simt0 pe Bata a/eea lipit0 ;e el$ Respira 8-/et: ;i- /.-; 8/.-; tres0rea u=or: s.-ii i se ri;i/au =i se l0sau ritmi/$ 6e u=a ;es/!is0 v09u ve/!iul /eas pus 8-tr@o -i=0 pe u-ul ;i- raBturile mur;are ale bu/0t0riei: pri-tre sti/le pe <um0tate oale: /utii$ %u/0t0ria era ;e Bapt ame-a<at0 8-tr@ u- u- !er al suBra eriei: 8- ;ormitor -u eJista ;e/.t u- pat ime-s /are um@ plea aproape toat0 8-/0perea$ El 8i /ump0rase patul a/ela /.-; se 8-/ur/ase /u ea prima oar0: 8- urm0 /u ;oi: trei a-i$ U- pat bu-: moale: -u prea moale totu=i: o s/!imbare bi-eve-it0 ;up0 /u=eta lui ;e pe vapor$ Ni Gi--y era bi-eve-it0$ As/ult0toare: /umi-te: -u@i B0/ea probleme$ 6urta p0rul -e ru alb0strui t0iat s/urt: /u breto- pe Bru-te: /um 8i pl0/ea lui: mare ;eosebire BaE0 ;e ,erti-s?aia: iubita lui ;e la ,la;ivosto?: o/!i /0prui: p0r /asta-iu: lu- pe spate =i /u u- temperame-t ;e pisi/0 s0lbati/0: mai/0@sa 171

Bii-; o a;ev0rat0 pri-Ees0 Mer !eev: iar tai/0@su o /or/itur0 ;e -e ustor /!i-e9 /are o /ump0rase pe m0@sa la o li/itaEie pe /.-; avea ;oar trei@ spre9e/e a-i$ 2usese 0sit0 8-tr@u-a ;i- /0ruEele trase ;e boi /u reBu iaEi /are Bu eau ;i- Rusia ;up0 ;e9astrul ;i- V1&$ Eliberare: -u ;e9astru: 8=i spuse el Beri/it$ Hmm: /e pl0/ut s0 te /ul/i /u Bata pri-Eesei Mer !eev: /.-; -u e=ti ;e/.t -epotul u-ui E0ra- ;e pe mo=iile lui Mer !eevL Ni .-;i-;u@se la Mer !eev: .-;ul 8l ;use spre AleJei 4rav?i-$ M.mbi ;e u-ul si- ur$ S0rma-ul 4rav?i-: /e aiuritL O s0@i ;ea ;rumul -eveste@si: pri-Eesa Nesto@ rova s0 vi-0 la Ho- >o- ;e Cr0/iu-K 4are m0 8-;oies/$ 3ar s@ar putea s0@i ;ea totu=i ;rumul =i bietul 4rav?i- o s0 moar0 ;i- pri/i-a =o/ului /.-; o s0 se va;0 8- braEe /u o bab0 albit0: B0r0 u- ;i-te 8- ur0: toat0 -umai /reEuri =i artriti/0$ Mai bi-e s0@l /ruEe ;e /!i-ul 0sta: se .-;i el /omp0ti@ mitor$ 4rav?i- e rus: =i -u@i om r0u$ Se uit0 ;i- -ou la /eas$ A/um ar0ta 1P:2#$ M.mbi: /.teva /easuri -u avea -imi/ ;e B0/ut ;e/.t s0 ;oarm0: s0 m0-.-/e: s0 se .-;eas/0 =i s0 pu-0 lu/rurile la /ale$ Apoi va avea a/ea 8-t.l-ire at.t ;e mi-uEios ara-<at0 /u a/el membru al parlame-tului e- le9: =i: mai t.r9iu 8- -oaptea a/eea: avea s0@l va;0 pe Art!ur ;i- -ou$ R.se$ Gl ;istra atu-/i /.-; el =tia se/rete ;e /are Art!ur -i/i !abar -u avea$ 3ar =i Art!ur 8=i p09e=te se/retele lui =i -u le spu-e pe toate: se .-;i el B0r0 m.-ie$ 6oate /0 =i =tie ;e 8-t.l-irea lui /u a/el parlame-tar$ E ;e=tept: Boarte ;e=tept: =i -i/i el -u are ;epli-0 8-/re;ere 8- mi-e$ Asta@i le ea /ea sB.-t0: s0 -u ai -i/io;at0 8-/re;ere 8-ime-i: Bie el b0rbat: Bemeie sau /opil: ;a/0 vrei s0 r0m.i 8- viaE0: s0 Bii 8si ura-E0: s0 -u pu-0 ;u=ma-ul laba pe ti-e$ Eu am s/0pat =i su-t 8- si u@ ra-E0 pe-tru /0 eu 8i /u-os/ pe oame-i: =tiu /um s0@mi Ei- ura: =tiu /um s0 promove9 politi/a E0rii mele: a;apt.-;@o la pla-urile mele ;e viaE0L Ni am at.tea pla-uri mi-u-ate ;e 8mpli-it: at.tea lovituri mi-u-ate am ;e ;at =i apoi mai e =i e1rin$ 3i- -ou r.se: Gi--y se mi=/0 pri- som-$ I 3ormi: ;ormi: pri-Ees0 mi/0: 8i =opti el m.- .ietor /a u-ui /opil$ 3ormiL As/ult0toare: ea -i/i -u se tre9i ;e@a bi-elea: 8=i ;0;u ;oar p0rul ;io/!i =i se /ul/u=i =i mai /omo;$ Suslev 8-/!ise o/!ii: simEi-;u@i trupul lipit ;e al lui: 8-ti-se m.-a =i i@o puse pe /oaps0$ ABar0 ploaia se mai ;omolise$ A/um se oprise /u totul$ C0s/0: =i se l0s0 Burat ;e som-: =tii-; bi-e /0 Burtu-a -u@i st.-<e-ea /u -imi/ pla-urile$

172

9 Ora &5.65.

Robert Armstro- ;0;u berea pe .t$ I G-/0 u-a: stri 0 el /u limba 8mpleti/it0: preB0/.-;u@se beat$ Se aBla la +oo' C-#k +irl/rien': u- bar a lomerat ;e pe /!eiul ;iCa-/!ai: pli- /u mari-ari ameri/a-i ;e pe portavio-ul -u/lear$ C!i-e@ 9oai/ele 8i serveau /u b0utur0 ;i- bel=u : a//ept.-; 8- s/!imb lumele =i pip0iala lor: pre/um =i /.te u- pa!ar ;e b0utur0 /u mult0 ap0: la preEuri pip0rate$ Se mai 8-t.mpla /a u-a ;i-tre ele s0 /oma-;e u- H!is?y a;ev0@ rat: /a s0@i ;ove;eas/0 parte-erului ei /0 0sta e u- bar bu- =i /0 -ime-i -u vrea s0@i 8-=ele$ 3easupra barului se 0seau /amere: ;ar -u era re/oma-@ ;abil pe-tru mari-ari s0 le vi9ite9e$ Nu toate Betele erau /urate =i 8- ri<ite: pur =i simplu ;i- i -ora-E0$ Iar -oaptea: t.r9iu: ris/ai s0 o p0eti: ;e=i -umai /ei Boarte beEi erau u-eori <eBuiEi$ 3e Bapt: -i/i -u era -evoie: mari@ -arii erau ;ispu=i s0 /!eltuias/0 tot /e aveau$ I ,rei <i @<i K 8l 8-treb0 /opila eJa erat ;e ma/!iat0 ;e l.- 0 el$ Dew neh loh moh pe toEi str0mo=ii t0i: ar Bi vrut s0@i r0spu-;0 el$ Ar trebui s0 Bii a/as0: 8- pat: /u -i=te /0rEi ;e =/oal0 8- braEe$ 3ar -u i@o spuse$ N@ar Bi servit la -imi/$ 6robabil /0 p0ri-Eii ei erau Beri/iEi /0 i@au 0sit a/east0 slu<b0 =i astBel toat0 Bamilia putea s0 o mai ;u/0 u- timp$ I ,rei b0utur0K 9ise el as/u-9.-;u@i /0 =tia s0 vorbeas/0 8- /a-to-e@ 90$ I S/ot/!: s/ot/!: /oma-;0 /opila /u las imperios$ ( 3e /e -u iei u- /eai =i@Ei ;au ba-ii ori/um: repli/0 el a/ru$ I 3a/0 eu su-t trioare: 8-seam-0 /0 toEi 9eii =i mamele 9eilor prea@ /urves/L 6li-0 ;e mor 0: /opila 8i 8-ti-se pa!arul mur;ar pe /are@l tr.-tise 8- BaEa ei /!el-erul$ Co-Ei-ea 8-tr@a;ev0r H!is?y: /!iar ;a/0 era ;i- /el ieBti-$ C!el-erL G-/0 u- s/ot/! =i o bereL 4u bei: eu beau: pe urm0 -oi <i @ <i $ Armstro- se uit0 la ea$ I Cum te /!eam0K I 1ily$ 1ily C!op$ 3ou09e/i =i /i-/i ;olari timp s/urt$ I C.i a-i aiK I MulEi$ 4u /.i aiK 17'

I Nou0spre9e/e$ I Ha: /opoii la -oi tot;eau-a mi-teL I 3e u-;e =tii /0 su-t /opoiK I NeB spus mie$ Numai ;ou09e/i ;olari: heya? I Ci-e e =eBulK Care@i 0laK I Ea$ G- spatele barului$ Ea mama-san. Armstro- 8-/er/0 s0 o ;isti- 0 pri- Bum0raia ;i- lo/al$ Era o Bemeie slab0 =i us/0Eiv0: ;e vreo /i-/i9e/i ;e a-i: /are asu;a mu-/i-; ;i- reu: B0/.-; s/!imb ;e lume ;e=u/!eate /u mari-arii 8- timp /e pre 0tea /o@ me-9ile /!el-erilor$ I 3e u-;e =tie ea /0@s /opoiK 1ily ;0;u ;i- umeri$ I As/ult0: ea 9is mie s0 Ba/ la ti-e Beri/it: ;a/a -u eu 8- stra;0$ Mer@ !em sus a/um: heya? Gratis la ti-e: -u ;ou09e/i ;olari: /opila se ri;i/0 8pi/ioare: =i a/um el v09u spaima /e i se /itea pe /!ip$ I Stai <os: poru-/i el$ Ea se a=e90: 8-/0 =i mai speriat0$ I 3a/0 eu -u pla/ la ti-e: =i aru-/0 8- straO I Gmi pla/iL Armstro- oBt0: era u- tru/: ;a/0 mer eai: pl0teai: ;a/0 -u mer eai: tot pl0teai: iar patro-ul trimitea 8-tot;eau-a u-a t.-0r0$ Gi 8-@ ti-se /i-/i9e/i ;e ;olari$ Uite: 3u@te =i ;0@i lui mama-san, /u mulEumirile mele$ Spu-e@i /0 -u pot s0 <i @<i a/um: /0 su-t la /i/lu$ Su-t pe stop$ 2ata /0s/0 o/!ii mari: apoi 8-/epu s0 /!i/oteas/0 pre/um o bab0$ I Eiii: pe toEi 9eii: asta bu-0L 6le/0: str0;ui-;u@s/ s0 mear 0 pe to/urile 8-alte: /u #heon!-sam@ul ei ;espi/at peste m0sur0 /are l0sa s0 i se va;0 pi/ioarele subEirati/e =i Besele$ Armstro- 8=i termi-0 berea: pl0ti -ota =i se ri;i/0 s0 ple/e$ Masa lui Bu o/upat0 ime;iat =i el 8=i /roi ;rum spre u=0 pri- a;u-0tura ;e mari-ari asu@ ;aEi =i 0l0 io=i$ I E=ti bi-eve-it ori/.-;: 8i stri 0 mama-san /.-; tre/u pri- ;reptul ei$ I Si ur: r0spu-se el B0r0 sup0rare$ 6loaia se tra-sBormase a/um 8-tr@o bur-iE0 m0ru-t0 =i 8-/epu s0 se lase 8-tu-eri/ul$ Str09ile erau pli-e ;e mari-ari: toEi ameri/a-i$ Cei e- le9i primiser0 or;i- ;e la /0pita-ii lor s0 -u Bre/ve-te9e 9o-a a/eea 8- primele 9ile$ G=i simEea pielea ume;0 =i 8-/i-s0 sub ma-taua ;e ploaie$ Cur.-;: l0s0 8- urm0 Glou/ester Roa; =i /!eul: 8-;rept.-;u@se pri- mulEime spre 177

OV%rie- Roa;: /0l/.-; pri- b0ltoa/e$ Ora=ul mirosea a/um pl0/ut: a /urat$ Coti spre 1o/!art Roa; =i 8- /ele ;i- urm0: 0si aleea pe /are o /0uta$ Era ti/sit0: /a ;e obi/ei: /u tarabe ;e stra;0: pr0v0lioare: /.i-i /ostelivi: pui 8- !esuiEi 8- /u=ti: raEe Bripte =i /0r-uri at.r-.-; 8- /.rli e: Bru/te =i le ume$ C!iar la ura aleii se 0sea: 8- stra;0: u- lo/al /u /.teva taburete: ;easupra /0rora Busese 8-ti-s0 o prelat0 pe-tru a le Beri ;e bur-iE0: 8l salut0 ;i- /ap pe proprietar: 8=i alese u- /olE mai 8-tu-e/at: /oma-;0 u- /astro;e paste si- apore9e A o Bi;ea subEire: puEi- pr0<it0: /u /!ilii =i miro;e-ii: /reveEi to/aEi =i le ume proaspete A =i se puse s0 a=tepte$ %ria- >Ho?$ G.-;urile 8i reve-eau tot timpul la %ria- >Ho?$ Ni la /ele 7#$### 8ba-/-ote u9ate pe /are le 0sise 8- sertarul biroului lui: /el pe /are@l Ei-ea mereu 8-/uiat$ Co-/e-trea90@te: 8=i spuse el: altBel vei ;a re=$ ,ei Ba/e o re=eal0 =i -u poEi s0@Ei permiEi a=a /evaL Era obosit =i avea se-time-tul /0 e /ople=it ;e o mur;0rie pe /are s0pu-ul =i apa Bierbi-te -@o puteau 8-l0turaK 20/u u- eBort /a s0@=i obli e o/!ii s0 /aute pra;a: ure/!ile s0 urm0reas/0 9 omotele str09ii: iar -asul s0 se bu/ure ;e aroma m.-/0rii$ 4o/mai termi-ase ;e m.-/at: /.-; 8l 90ri pe mari-arul ameri/a-$ 4ipul era slab: purta o/!elari =i ;e=i mer ea u=or ple/at: tot 8i ;ep0=ea /u mult 8- 8-0lEime pe pieto-ii /!i-e9i$ Qi-ea pe ;up0 umeri o piEipoa-/0 /u o umbrel0 ;es/!is0: /are 8l tot tr0 ea ;e m.-e/0$ I Nu: -u ai/i: baby: 8-/er/a ea s0@l /o-vi- 0$ Camera mea 8- partea ailalt0: VEele iK I Si ur: s/umpo: ;ar 8-t.i mer em 8-/oa/e: pe urm0 la ti-e$ %i-eK Hai: ;r0 uEo$ Armstro- se B0/u =i mai mi/ 8- /olEul lui$ Gi privi apropii-;u@se: 8-tre@ b.-;u@se ;a/0 0sta era omul$ 4ipul vorbea /u a//e-t su;i/: melo;ios: =i avea spre trei9e/i ;e a-i$ G-ai-t.-; pe str0;uEa a lomerat0: se uita 8;reapta =i 8- st.- a: 8-/er/.-; s0 se orie-te9e$ Apoi Armstro- 8l v09u /um ;es/oper0 la u-ul ;i- /olEurile aleii: pr0v0lioara /roitorului: /are se -umea Po.-)in! Croitorie: iar peste ;rum ;e ea se 0sea u- mi/ restaura-t ;es/!is spre stra;0: ilumi-at /u be/uri /!ioare =i av.-; o Birm0 rosola-0: pri-s0 8/uie pe u- st.lp: D%u- ve-it mari-arilor ameri/a-iF$ 3easupra u=ii st0tea s/ris /u /ara/tere /!i-e9e=ti: DRestaura-tul O Mie ;e A-i S0-0tate lui Mao 4se 4u- $ I Hai: ;r0 uEo: 9ise mari-arul: lumi-.-;u@se la BaE0$ Hai s0 bem o bere ai/i$ 17)

I Nu bu- lo/: mai bi-e vi-e la bar a meu: heya? MaiO I Ei: ;r0/ie: am spus /0 bem o bere ai/iL I-tr0 8- restaura-tul ;es/!is =i se i-stal0 la u-a ;i- mesele ;e plasti/: p0r.-; masiv 8- ma-taua lui ;e ploaie: Bata 8l urm0 8mbuB-at0$ %ere: 3ou0 beriL Sa- Mi uel: bi-eK 3e pe lo/ul lui: Armstro- 8i ve;ea bi-e pe am.-;oi$ 1a u-a ;i-tre mese se 0seau patru /uli /e@=i sorbeau 9 omotos supa /u paste$ Aru-/ar0 o s/urt0 privire 8- ;ire/Eia mari-arului =i a Betei$ U-ul ;i-tre ei B0/u o remar/0 obs/e-0 =i i9bu/-ir0 /u toEii 8- r.s$ 2ata ro=i =i le 8-toarse spatele$ Mari-arul Bre;o-a 8- timp /e privea ate-t 8- <ur: b.-;u@ i ta/ti/os berea: apoi se ri;i/0$ I Am -evoie la toalet0$ Se 8-;rept0 Boarte si ur ;e el spre spatele restaura-tului pri- per;eaua B0/ut0 ;e =iruri ;e m0r ele: mur;0rit0 ;e mu=te: urm0rit ;e privirea 8-/ru-@ tat0 a omului ;e la te< !ea$ Armstro- suspi-0 =i se ;esti-se$ Cap/a-a era 8-ti-s0$ Mari-arul se 8-toarse ;up0 u- mi-ut$ I Hai: spuse el Betei: s0 ple/0m ;e ai/i: 8=i oli pa!arul: pl0ti: =i ple@ /ar0 am.-;oi: la braE: 8- ;ire/Eia ;e u-;e ve-iser0$ I Mai vreEi pasteK se r0sti la Armstro- proprietarul tarabei: iar o/!ii lui ;u=m0-o=i se B0/ur0 /a ;ou0 /r0p0turi pe /!ipul /u pomeEi proemi-e-Ei$ I Nu: mulEumes/$ G-/0 o bere$ I Nu e bere$ I S/.r-avi /e su-tei tu =i toEi str0mo=ii t0i: 8i =uier0 Armstro- 8-tr@o perBe/t0 /a-to-e90 ;e ma!ala$ Ce@s eu: u- -e !iob ;e la Eara Mu-telui ;e AurK Nu: su-t u- oaspete 8- restaura-tul t0u bor.t$ A;0@mi o bere: sau 8i pu- pe oame-ii mei s0@Ei taie ma-;ravela =i s0 o aru-/e primului /.i-e 8-t.l-it 8- /ale: sp.r/.iturile alea /u 4ai-i/ul t0u S0/uleE /u tot: ;e /are e=ti at.t ;e m.-;ru$ Omul -u spuse -imi/$ Mo!or.t: se ;use p.-0 la taraba al0turat0 =i lu0 o bere Sa- Mi uel: apoi se 8-toarse =i o ;es/!ise pe te< !ea$ CeilalEi /ome@ se-i 8-/0 se uitau /u ura /0s/at0 la Armstro- $ %rus/: a/esta 8=i ;rese 9 omotos lasul: s/uip0: =i 8=i aEi-ti privirea re/e pe tipul ;e l.- 0 el$ Gl v09u /um se 8-Bioar0 =i se uit0 8- alt0 parte$ 4ulburaEi: /eilalEi se 8-toarser0 la /astroa-ele lor: sti- !eriEi ;e pre9e-Ea a/estui poliEist barbar /are avea -eru=i-area s0 8-<ure at.t ;e -o-=ala-t 8- propria lor limb0$ Armstro- se i-stal0 =i mai /o-Bortabil pe taburet: apoi 8=i l0s0 privirea s0 se plimbe 8voie pe stra;0 =i pe alee atept.-; r0b;0tor$ Nu avu mult ;e a=teptat p.-0 17+

/e 8l 90ri pe europea-ul mi/ =i bo-;o/ /are se apropia mer .-; pe mar i@ -ea aleii: opri-;u@se =i uit.-;u@se 8- vitri-a u-ui ma a9i- ieBti- ;e 8-/0lE0@ mi-te: aBlat 8- spatele lo/alurilor ;e /are era pli-0 stra;a 8- ust0$ A!a: e uproBesio-ist: 8=i spuse Armstro- 8-/.-tat: =tii-; /0 omul Bolosea eamul vitri-ei ;rept o li-;0 pe-tru a lo/ali9a restaura-tul$ Nu se r0bea$ 6urta o ma-ta ;e ploaie ba-al0 =i p0l0rie: /are@l B0/eau reu ;e ;es/ris$ 4rupul 8i Bu as/u-s ve;erii o /lip0: /.-; u- /uli tre/u pe l.- 0 el /0r.-; ;ou0 le 0turi ime-se /e se le 0-au la /apetele u-ui par ;e bambus pe /are@l purta pe umeri$ Urm0ri-; pi/ioarele /eluilalt om: Armstro- 8i observ0 pulpele -o@ ;uroase: /u vari/e$ A/operit ;e /uli: omul ie=i ;i- alee B0r0 s0 se opreas/0 =i 8=i /o-ti-u0: ;rumul 8- susul str09ii$ E Boarte bu-: .-;i poliEistul /u a;miraEie: -epier9.-;u@l ;i- o/!i$ 4ipul a mai B0/ut treaba asta =i alt0 ;at0$ 4rebuie s0 Bie ;i- >G% ;a/0 e at.t ;e isteE$ Ei: a/um -@o s0 mai ;ure9e mult p.-0 te 8-!0E0m: ami/e: 8=i spuse el B0r0 ra-/!iu-0: aseme-i u-ui pes@ /ar /e ve;e u- p0str0v ;oloBa- ;.-; t.r/oale momelii$ I-;ivi;ul /o-ti-ua s0 a;mire vitri-ele$ Hai;e: pe=ti=orule$ Omul se /omporta eJa/t /a u- p0str0v$ 4re/u ;e mai multe ori 8- sus =i@- <os: ple/.-; =i 8-tor/.-;u@se ;ar ;e Bie/are ;at0 /u mult0 ri<0 =i B0r0 s0 atra 0 ate-Eia$ G- /ele ;i- urm0 i-tr0 8- restaura-tul ;es/!is: se a=e90 =i /oma-;0 o bere$ Armstro- suspi-0 iar0=i: Beri/it$ I se p0ru o ve=-i/ie p.-0 /.-; tipul se ri;i/0 =i el: 8-treb0 u-;e este toaleta: tre/u pri-tre puEi-ii /lie-Ei =i ;isp0ru 8- ;osul per;elei ;e m0r ele$ G- s/urt timp reap0ru =i se 8-;rept0 spre masa lui$ G-tr@o /lip0: /ei patru /uli /are /i-au se -0pustir0 asupra lui ;i- spate: Ei-tui-;u@i braEele =i imobili9.-;u@l: 8- vreme /e u- altul 8i pri-se .tul /a 8-tr@o me- !i-0$ CeilalEi oame-i ;i- lo/al: /lie-Ei a;ev0raEi: -u a e-Ei as/u-=i ai Servi/iului se/ret: r0maser0 /u ura /0s/at0: u-ul 8=i s/0p0 beEi a=ele: vreo ;oi o luar0 la s0-0toasa: iar alEii 8-/reme-ir0$ Arm@ stro- se ri;i/0 ;e pe taburet =i travers0 li-i=tit stra;a p.-0 la restaura-t: 8l v09u pe /!i-e9ul /u Bi ur0 ;e ;ur ;i- spatele te< !elei s/o.-;u@i =orEul$ I 4a/i ;i- ur0: ti/0losule: 8i spuse tipul pe ruse=te omului /are bles@ tema =i se 9b0tea -eputi-/ios$ %u-0 seara: ;om-ule /omisar: a;0u 0 el 8;ire/Eia lui Armstro- : /u u- u=or r.-<et$ Numele lui era Mal/olm Su- =i era a e-t pri-/ipal 8- Servi/iul se/ret Bii-; /!i-e9ul /el mai 8-alt 8- ra; 8- a/east0 operaEiu-e 1+\2$ El era /el /are or a-i9ase i-ter/eptarea =i 8l pl0tise pe bu/0tarul /are lu/ra ;e obi/ei 8- a/est s/!imb /a s0@i ia lo/ul$ 17&

I %u-0: Mal/olm$ ,@aEi ;es/ur/at Boarte bi-e$ Armstro- 8=i 8-toarse ate-Eia /0tre a e-tul i-ami/$ Cum te /!eam0K 8-treb0 el amabil$ I 4u /i-eK 3aEi ;rumulO ;rumulL .B.ii omul 8-tr@o e- le90 /u pu@ ter-i/ a//e-t str0i-$ I E al t0u: Mal/olm: 9ise Armstro- $ Ime;iat: Su- i se a;res0 pe ruse=te: I As/ult0: m.-/0tor@;e@mam0: =tim /0 e=ti ;e pe 31ano1, =tim /0 e=ti u- /urier =i /0: to/mai ai ri;i/at u- mesa< l0sat ;e ameri/a-ul ;e pe portavio-ul -u/lear$ Nemer-i/ul e ;e<a 8- m.i-ile -oastre: a=a /0O I Mi-/iu-iL AEi B0/ut o re=eal0: i9bu/-i tipul pe ruse=te$ Nu =tiu -i@ mi/ ;e -i/i u- ameri/a-$ 3aEi@mi ;rumulL I Cum te /!eam0K I AEi B0/ut o re=eal0$ 3aEi@mi ;rumulL G- <urul lo/alului se a;u-ase ;e@a/um o mulEime ;e /urio=i /are urm0reau s/e-a /u ura /0s/at0: -e;umeriEi$ Mal/olm Su- se@-toarse /0tre Armstro- $ I E /am tare ;e /ap: sir$ Nu pri/epe prea bi-e ruse=te$ Cre; /0 va trebui s0@l lu0m la -oi: 9.mbi el =iret$ I Ser e-t: a;u ;uba$ I G-Eeles: sir$ U- alt a e-t ple/0 repe;e: iar Armstro- se apropie ;e rus$ Era u- tip /0ru-t: bo-;o/: /u o/!i mi/i =i m.-ioi$ Qi-ut 9;rav0-: -u avea -i/i o =a-s0 s0 s/ape sau s0 ba e m.-a 8- vreu- bu9u-ar ori 8- ur0 pe-tru a ;istru e ;ove9ile: sau pe si-e 8-su=i$ Armstro- 8l per/!e9iEio-0 /u 8-;e@ m.-are$ Nimi/ s/ris ;e m.-0 sau rol0 ;e Bilm$ I U-;e le@ai pusK 8l is/o;i el$ I Nu 8-Eele L Ura a/estui om -u@l st.-<e-ea pe Armstro- $ Nu 8i purta pi/0$ 6e-tru el: -u era ;e/.t u-ul /e /09use 8- /ap/a-0$ M0 8-treb /i-e l@o Bi tur-at pe am0r.tul 0sta /are pe bu-0 ;reptate e speriat ;e moarte: iar a/um va Bi /om@ promis pe ve/i 8- o/!ii >G%@ului =i ai tuturor alor lui: =i ar putea la Bel ;e bi-e s0 Bie 8- /ur.-; mort$ M0 8-treb ;e /e e aBa/erea -oastr0 =i -u a b0tr.-ului Rosemo-t =i a b0ieEilor lui ;i- CIAK Cum ;e -oi am aBlat ;e pre;area mesa<ului =i -u ameri/a-iiK Cum a a<u-s Crosse s0 aBle astaK Crosse 8i spusese ;oar u-;e =i /um se va Ba/e pre;area mesa<ului: ;e /0tre u- mari-ar ;e pe portavio- =i preluat ;e /i-eva ;e pe 31ano1. 17P

I 4u r0spu-9i ;e asta: Robert: =i te ro s0 -u Ba/i vreo aB0$ I Nu o s0 Ba/$ 3ar: ;aEi@i alt/uiva sar/i-a s0 se o/upe ;e %ria- >O I 6e-tru ultima oar0: Robert: 8Ei spu- /0 tu te o/upi ;e i-tero area lui >Ho? =i e=ti ;eta=at la Servi/iul se/ret p.-0 8Ei ;au /u ;rumul$ Iar ;a/0 mai /r./-eti o ;at0: voi avea ri<0 s0 Bii ;at aBar0 ;i- poliEie: aBar0 ;i- Ho>o- : lipsit ;e ;reptul la pe-sie =i -u /re; /0 e -evoie s0@Ei ami-tes/ /0 Servi/iul se/ret are braEul lu- $ M0@-@;oies/ /0 ai mai putea s0@Ei 0se=ti vreo slu<b0: poate ;oar /a borBa= ori /rimi-al: =i atu-/i 3um-e9eu /u mila$ A/um Ei@e /larK I 3a: sir$ I %u-$ M.i-e ;imi-eaE0 la =ase %ria- va Bi ata ;e i-tero atoriu$ Armstro- se 8-Bior0$ Ce baBt0 uluitoare am avut s0@l pri-;emL 3a/0 Cu O/!elaristul -@ar Bi ve-it ;e la Ni- @to?: ;a/0 b0tr.-a amah -@ar Bi vorbit /u ,.r/ola/ul: ;a/0O 3oam-e: /. i ;e D;a/0F$ 3ar ;e Bapt a=a se pri-;e u- pe=te mare$ 3e /ele mai multe ori e vorba ;e -oro/: ;e o baBt0 /!ioar0$ Isuse: %ria- >Ho?L S0rma-ul ;e ti-eL SimEi /0@l s0 etea90 iar uBior$ I ,0 e bi-e: sirK 8-treb0 Mal/olm Su-$ I 3a$ Armstro- 8=i 8-toarse privirea spre rus$ U-;e ai pus BilmulK Rola ;e BilmK 4ipul 8i aru-/0 o privire sBi;0toare$ I Nu 8-Eele L Armstro- oBt0$ I %a 8-Eele i: /!iar prea bi-e$ 3uba mare =i -ea r0 str0b0tu mulEimea =i se opri$ 3i- ea /obor.r0 alEi a e-Ei$ I Ur/aEi@l =i -u@i ;aEi ;rumul sub -i/i o Borm0: le or;o-0 Armstro/elor /are@l Ei-eau$ MulEimea privea /urioas0: sporov0i-; =i B0/.-; !a9 /.-; tipul Bu t.r.t 8- ;ub0$ Armstro- =i Su- se ur/ar0 =i ei =i 8-/!iser0 u=a$ I 30@i ;rumul: =oBer: /oma-;0 Armstro- $ I G-Eeles: sir$ NoBerul por-i 8- vite90 =i 8=i /roi ;rum pri- mulEime: apoi i-tr0 8- /ir@ /ulaEia ;e-s0: 8-;rept.-;u@se spre se;iul /e-tral$ I G- re ul0: Mal/olm$ 6oEi 8-/epe$ A e-tul /!i-e9 s/oase u- /uEit as/uEit /a u- bri/iO Sovieti/ul p0li$ 17"

I Cum te /!eam0K 8-treb0 Armstro- : e9.-; pe ba-/!eta ;i- BaEa lui$ Mal/olm Su- repet0 8-trebarea 8- rus0$ I 3O 3imitri Met?i-: b.i ui omul: Ei-ut 8- /o-ti-uare /a 8- me- !i@ -0 ;e /ei patru /!i-e9i: -eput.-; mi=/a -i/i u- ;e et$ Mari-ar: /lasa 8-t.i$ I Mi-/i-osule: spuse Armstro- li-i=tit$ 30@i ;rumul: Mal/olm: Mal/olm Su- puse /uEitul sub o/!iul st.- al tipului: =i a/esta era /.t pe /e s0 le=i-e$ I Asta urmea90 mai t.r9iu: spio-ule: 9ise Su- pe ruse=te: /u u- sur.s /e@Ei provo/a Biori$ Cu m.-0 ;e eJpert: Su- 8i ;espi/0 rapi; ma-taua: /u o pl0/ere sa;i/0$ Armstro- se apu/0 s0 o /o-trole9e /u ;e@am0-u-tul: 8- vreme /e Su-: m.-ui-; /uEitul /u pri/epere: t0ie <erseul ;e mari-ar al rusului =i apoi restul !ai-elor: l0s.-;u@l 8- pielea oal0$ 1ama t0ioas0 -i/i m0/ar -u@l 9 .riase$ Cer/etarea ate-t0: repetat0: -u ;0;u -imi/ la iveal0$ Ni/i 8- to/ul sau 8- talpa pa-toBilor$ I 3a/0 -u /umva este o /opie 8- mi/ropu-/te /are -e@a s/0pat p.-0 a/um: -u poate Bi ;e/.t 8- el: presupuse Armstro- $ G-;at0: /ei patru /are@l Ei-eau pe rus 8l aple/ar0 8- BaE0: iar Su- 8=i puse m0-u=i /!irur i/ale: se u-se pe m.i-i =i 8l pip0i a;.-/ 8- re/t$ Omul se /utremur0: emu =i ;i- o/!i i se preli-ser0 la/rimi ;e ;urere$ I Dew neh loh moh, 9ise Su- Beri/it: tr0 .-; aBar0 /u ;e etele u- mi/ tub 8-velit 8- /eloBa-$ I Nu@i ;aEi ;rumulL stri 0 Armstro- $ 3up0 /e se /o-vi-se /0 tipul era imobili9at: se uit0 la pa/!eEelul /ili-@ ;ri/$ G-0u-tru se puteau ve;ea /ele ;ou0 /er/uri ale u-ui /artu= ;e Bilm$ I 6are a Bi u- Mi-olta: rosti el /u u- aer abse-t$ 2olosi-;u@se ;e -i=te =erveEele: 8-veli /u ri<0 /eloBa-ul =i se a=e90 iar0=i 8- BaEa tipului$ I 3om-ule Met?i-: 8- virtutea 1e ii privi-; Se/retul ;e stat: e=ti a/u@ 9at ;e a Bi luat parte la u- a/t ;e spio-a< 8mpotriva uver-ului Ma<est0Eii Sale =i aliaEilor s0i$ Ori/e vei spu-e va Bi -otat =i Bolosit /a ;ova;0 8mpotriva ta$ A/um: ;om-ule: /o-ti-u0 el pe u- to- bl.-;: e=ti pri-s$ Noi Ba/em parte toEi ;i- Servi/iul Spe/ial ;e I-BormaEii =i -u su-tem supu=i le ilor obi=-uite: /um -u este -i/i >G%@ul$ Nu vrem s0@Ei Ba/em -i/i ur0u: ;ar te putem Ei-e 8-/!is pe-tru tot;eau-a si- ur 8-tr@o /elul0: ;a/0 vrem$ Am ;ori 8-s0 puEi-0 /ooperare$ 3oar r0spu-suri la /.teva 8-treb0ri$ 1)#

3a/0 reBu9i: tot 8Ei vom stoar/e ;atele pe /are le ;orim$ 2olosim multe ;ite!-i/ile voastre ;e la >G%: ba u-eori /!iar v0 ;ep0=im$ ,09u o s/lipire ;e roa90 8- o/!ii omului: ;ar /eva 8i spu-ea /0 tipul -u se va l0sa u=or$ I Care e -umele t0u a;ev0ratK Numele t0u oBi/ial la >G%K 4ipul 8l privea B0r0 s0 /lipeas/0$ I Care Ei@e ra;ul 8- >G%K 4ipul 8l privea 8- /o-ti-uare$ Armstro- oBt0$ I A= putea s0@i las pe priete-ii mei /!i-e9i s0 se o/upe ;e ti-e: ami/e: ;a/0 a=a preBeri$ Ni s0 =tii /0 ei -u te pla/ ;elo/$ Armata sovieti/0 a ;istrus satul ;i- Ma-/iuria a lui Mal/olm Su- =i i@au u/is Bamilia$ Re ret: ;ar trebuie s0 aBlu -umele t0u ;e pe lista >G%@ului: ra;ul =i Bu-/Eia oBi/ial0 pe o1ie?ki 31ano1. Urm0 o alt0 t0/ere ostil0$ Armstro- ri;i/0 ;i- umeri$ I 30@i ;rumul: Mal/olm$ Su- 8-ti-se m.-a =i apu/0 8-Bri/o0toarea bar0 ;e Bier /e era pri-s0 a/olo: 8- timp /e patru oame-i 8l 8-toarser0 pe Met?i- /u brutalitate pe burt0: i-.-;u@l /u m.i-ile =i pi/ioarele ;esB0/ute$ Su- 8i 8-Bipse /ap0tul barei 8- re/t$ Omul s/oase u- urlet$ I StaEi: staEiLO !or/0i el 8-tr@o e- le90 utural0$ StaEiO su-t 3imitriO Alt urlet$ Ni/olai 1eo-ov: maior: /omisar politi/O ( A<u- e: Mal/olm: 8l opri Armstro- : surpri-s ;e importa-Ea /aptu@ rii lor$ I 3ar: sirO I A<u- e: repet0 Armstro- aspru: preB0/.-;u@se 8- mo; voit prote/tor: tot a=a /um Su- se ar0ta 8- mo; ;eliberat ostil: tr.-ti Burios bara la lo/ul ei$ Ri;i/aEi@l: /oma-;0 Robert: p0r.-;u@i r0u pe-tru umili-Ea suBe@ rit0 ;e i-;ivi;$ 3ar Bi ura asta -u ;0;ea re= -i/io;at0 /.-; voiai s0 aBli -umele =i ra;ul real al /uiva: mai ales ;a/0 era B0/ut0 repe;e$ Era -umai ;e sperie@ tur0: pe-tru /0 -i/io;at0 -u 8-Bi eau bara prea a;.-/: iar primul urlet era 8-tot;eau-a ;e pa-i/0: -u ;e ;urere$ 3a/0 a e-tul ;u=ma- -u /la/a ime;iat ei se opreau 8-tot;eau-a =i apoi: 8l se;iu: 8l supu-eau u-ui a;ev0rat i-tero@ atoriu$ 4ortura -u era -e/esar0: ;e=i u-ii Ba-ati/i o Boloseau /o-trar or;i@ -elor$ E o meserie prime<;ioas0: se 8-/ru-t0 el$ Meto;ele >G%@ului su-t

1)1

mai ;ure: ;ar /!i-e9ii au alt0 atitu;i-e BaE0 ;e viaE0 =i moarte: 8-vi- 0tor =i 8-vi-s: ;urere =i pl0/ere$ I Nu Bi sup0rat: maior 1eo-ov: 8i spuse el /u bl.-;e e ;up0 /e /eilalEi 8l ri;i/ar0 =i@l a=e9ar0 la lo/ pe ba-/!et0: i-.-;u@l 8- /o-ti-uare 9;rav0-$ Nu vrem s0@Ei Ba/em -i/i u- r0u =i -i/i s0 te l0s0m s0@Ei Ba/i si- ur vreu-ul$ Met?i- s/uip0 8- ;ire/Eia lui =i 8-/epu s0 blesteme 8- vreme /e la/rimi ;e spaim0: Burie =i -eputi-E0 i se preli- eau pe BaE0$ Armstro- 8i B0/u usem- /u /apul lui Mal/olm Su-: /are lu0 u- tampo- ata pre 0tit =i 8l ap0s0 peste -asul =i ura lui Met?i-$ Mirosul reu: ;ul/e@ reEos al /loro@ Bormului umplu aerul 8-0bu=itor$ Met?i- se 9b0tu 9a;ar-i/ o /lip0: apoi se 8-muie$ Armstro- 8i /o-trol0 o/!ii =i pulsul: s0 se asi ure /0 -u simula starea ;e i-/o-=tie-E0$ I Gi puteEi ;a ;rumul a/um: r0i el$ ,@aEi ;es/ur/at /u toEii Boarte bi-e$ O s0 am ri<0 s0 se me-Eio-e9e asta 8- ;osarele voastre$ Mal/olm: trebuie s0 avem ri<0 ;e el$ S@ar putea si-u/i;e$ I 3a$ Su- se a=e90 =i el: al0turi ;e /eilalEi: 8- ;uba /are abia se t.ra 8- traBi/ul ;e-s: ba opri-;u@se: ba por-i-;: le 0-.-;u@se e-erva-t$ G-tr@u- t.r9iu: ;0;u las 8-treb0rii /are 8i preo/upa pe ei toEi$ I 3imitri Met?i-: alias Ni/olai 1eo-ov: maior: >G%@ist: ;e pe 31ano1, =i /omisar politi/ al -avei$ Ce /aut0 u- tip importa-t /a 0sta 8-tr@o treab0 at.t ;e m0ru-t0K 10
Ora &7.05.

1i-/ %artlett 8=i alese /u ri<0 /ravata$ 6urta o /0ma=0 bleu pal =i u/ostum maro ;es/!is: iar /ravata era maro-ie: /u o ;u- 0 ro=ie$ 6e s/ri- se aBla o bere ;es/!is0: 8-tr@o /utie aburit0 ;e re/e /e era$ 4oat0 9iua se Br0m.-tase ;a/0 s0 o /!eme pa Orla-;a sau s0 -u o /!eme: ;a/0 s0@i spu-0 lui Casey sau s0 -u@i spu-0$ 2usese o 9i bu-0$ G-t.i: mi/ul ;e<u- /u Orla-;a: apoi la >ai 4a? s0@=i veriBi/e avio-ul =i s0 se asi ure /0@l va putea Bolosi pe-tru 9borul /u 3u-ross p.-0 la 4aipe$ 6r.-9ul /u Casey: apoi atmosBera pli-0 ;e a itaEie a bursei$ 3up0 /e bursa se 8-/!isese: el =i Casey luaser0 Beribotul p.-0 la >oHloo-$ 6relatele me-ite s0 a;0posteas/0 ;e ploaie as/u-;eau priveli=tea =i pe pu-te te simEeai /laustrat: a=a /0 traver@ 1)2

sarea -u Busese ;elo/ pl0/ut0$ 3ar se simEea bi-e /u Casey: pre9e-Ea ei 8l eJ/ita =i mai mult a/um: /.-; eJista Orla-;a =i se aBla 8- ;ilem0$ ( Ia- a 8-/asat@o: -u@i a=a: 1i-/K I Cre; /0 ;a: /u si ura-E0$ 3ar e u- tip ;e=tept: b0t0lia -u s@a 8-/!eiat 8-/0: este -umai primul ata/$ I Cum ar putea s0 se pu-0 iar pe pi/ioareK A/Eiu-ile lui se v.-; pe -imi/a toat0$ I Comparativ /u s0pt0m.-0 tre/ut0: a=a e: ;ar -oi -u@i =tim rata ;e /.ti $ %ursa asta e /a u- !opa@miti/0: ai spus@o /!iar tu: =i@i tare peri/u@ loas0$ Ia- a avut ;reptate 8- privi-Ea asta$ I 6arie9 /0 =tie ;e /ele ;ou0 milioa-e pe /are le@ai i-vestit la Gor-t$ I S@ar putea$ 1ui -imi/ -u@i st0 8- /ale ;a/0 i se ive=te o/a9ia$ 4e ve9i /u Seymour =i /u C!arlie 2orresterK I 3a$ Mborul 6a- Am sose=te la timp =i am /!emat o ma=i-0$ 6le/ ;e 8-;at0 /e a<u- em 8-apoi$ Cre9i /0 or s0 mai vrea s0 /i-e9eK I Nu$ 3iBere-Ea ;e Bus orar 8i va ;emola$ M.mbi$ Cel puEi-: sper$ At.t Seymour Stei ler III: avo/atul lor: /.t =i C!arlie 2orrester: =eBul se/Eiei lor ;e spume poliureta-i/e erau tipi a /0ror /ompa-ie -u@i B0/ea ;elo/ pl0/ere$ I 1a /e or0 sose=te avio-ul lorK I 1a 1+$)#$ O s0 a<u- em 8-apoi pe la =ase$ 1a =ase avuseser0 o 8-t.l-ire /u Seymour Stei ler$ 2orrester -u se simEea bi-e =i se ;usese ;ire/t la /ul/are$ Avo/atul lor era ;i- NeH Wor?: u- b0rbat /!ipe=: /u p0rul -e ru u=or 8-/0ru-Eit =i o-;ulat: /u o/!i -e ri =i /ear/0-e vi9ibile$ I Casey m@a pus la /ure-t /u ;etaliile: 1i-/: 8l a-u-Ease el$ Se pare /0 st0m ro9av$ %artlett =i Casey /o-ve-iser0 8-ai-te s0@l pu-0 la /ure-t pe avo/atul lor /u toat0 aBa/erea: /u eJ/epEia 8-Eele erii se/rete /u 3u-ross privi-; -avele lui$ I A= vrea s0 mai i-tro;u/ /.teva /lau9e: 1i-/: /a prote/Eie pe-tru -oi: spusese Stei ler$ I G- re ul0$ 3ar -u vreau /a aBa/erea s0 Bie re-e o/iat0$ ,rem s0 o 8-/!eiem p.-0 marEi: a=a /um am /o-ve-it$ I Cum e /u *o)hwell-+orn)? N@ar Bi bi-e s0 tato-e9 ;is/ret tere-ulK 6utem =ter e ;e pe BaEa p0m.-tului /ompa-ia )r-an. 1)'

I Nu: se 8mpotrivise Casey$ 1as0@i pe Gor-t =i pe 3u-ross 8- pa/e: Seymour$ Nu i@au spus lui Stei ler -i/i ;espre 8-t.l-irea tai-i/0 ;i-tre %artlett =i Gor-t$ I Ho- >o- ul e mai /ompli/at ;e/.t am /re9ul -oi$ Mai bi-e las0 lu/rurile a=a /um su-t$ I A=a e: 8-/uvii-Ease %artlett$ 1as0@i pe Gor-t =i pe 3u-ross 8- seama mea =i a lui Casey$ 4u tratea90 -umai /u avo/aEii lor$ I Cum su-tK I E- le9i$ 2oarte /ore/Ei: 8l averti9ase Casey$ M@am v09ut /u Jo!3aHso- la pr.-9: el este parte-erul pri-/ipal al Birmei$ 4rebuia s0 vi-0 =i 3u-ross: ;ar l@a trimis 8- lo/ul lui pe Ja/Rues ;e,ille$ E u-ul ;i- ;ire/torii /ompa-iei )r-an, /are se o/up0 ;e toate aBa/erile lor /orporative =i ;e partea Bi-a-/iar0O Ja/Rues e Boarte bu-: ;ar 3u-ross e /el /are /o-;u/e =i ;e/i;e totul$ El are ultimul /uv.-t$ I Ce@ar Bi s0@l su-0m /!iar a/um pe a/estO 3aHso-K M@a= putea 8-t.l-i /u el la mi/ul ;e<u-: s0 9i/em la ora opt: ai/i$ %artlett =i Casey i9bu/-iser0 8- r.s$ I Ni/i o =a-s0: SeymourL !o!otise ea$ 4reaba 8-/epe 8- ti!-0: pe la 9e/e: =i pr.-9ul Ei-e ;ou0 /easuri$ Ai/i se m0-.-/0 =i se bea ;e par/0 m.i-e -@ar mai Bi o 9i: =i totul: e /a pe vremuri: stilul Dol;@boyF$ I Atu-/i o s0 m0 v0; /u el ;up0 pr.-9: /.-; e mai bi-e ;ispus: =i poate reu=im s0@l mai ;e9morEim: 9isese Seymour Stei ler: =i privirea i se 8-0sprise: 8=i 8-0bu=ise u- /0s/at$ 4rebuie s0 su- la NeH Wor? 8-ai-te ;e a b0 a /or-ul 8- per-0$ Hei: am toate a/tele pe-tru Bu9io-area /u G*R =iO I Astea ;0@mi@le mie: Seymour: se oBerise Casey$ I Am /ump0rat pa/!etul ;e 2##$### ;e a/Eiu-i *o)hwell-+orn) /u 2':)#$ A9i /u /.t su-tK I 21$ I 3oam-e: 1i-/: a9i Ba/ /u )## ;e miare mai puEi-: se -eli-i=tise Casey$ 3e /e -u le vi-9i a/um =i s0 le /umperi mai t.r9iuK 3a/0 e /a9ul$ I Nu$ 60str0m a/Eiu-ileL %artlett -u@=i B0/ea ri<i 8- privi-Ea s/0;erii a/Eiu-ilor *o)hwell: Bii-;/0 era la /ure-t /u ma-evra lui Gor-t ;e a spe/ula B0r0 a avea a/operire$ Seymour: -@ar Bi mai bi-e s0 te o;i!-e=ti a/umK 3a/0 te tre9e=ti: putem lua mi/ul ;e<u- 8mpreu-0: toEi trei: pe la opt$ I %u-0 i;ee$ Casey: 8mi ara-<e9i tu 8-t.l-irea /u 3aHso-K 1)7

I Si ur$ O s0 te primeas/0 8- /ursul ;imi-eEii$ 4ai@pa-ulO Ia- 3u-@ ross i@a a-u-Eat /0 aBa/erea -oastr0 are prioritate$ I Cre; =i eu: r.-<ise Stei ler$ 6lata -oastr0 8- -umerar 8l s/oate pe 3u-ross ;i- bu/lu/$ I 3a/0 supravieEuie=te: subli-iase Casey$ I A9i ai/i: iar m.i-e ;us: a=a /0 s0 -e bu/ur0mL Era o eJpresie preBerat0 at.t ;e Stei ler /.t =i ;e %artlett /are@i mai su-a 8- ure/!i =i a/um$ A9i ai/i: iar m.i-e ;usO /a i-/e-;iul ;e ast0@ -oapte$ Ar Bi putut s0 se termi-e prost$ A= Bi putut s0@mi sBarm =i eu Eeasta: /a am0r.tul 0la ;e 6e--yHort!$ Nu =tii -i/io;at0 /.-; 8Ei vi-e r.-;ul: /.-; e voia 3om-ului: /.-; 8Ei vi-e moartea: ;i- aBar0 sau ;i-0u-tru$ Ca tataL IsuseL %ro-9at =i s0-0tos$ N@a Bost bol-av -i/i o 9i 8- viaEa lui: apoi me;i@ /ul spu-e /0 are /a-/er: iar ;up0 trei lu-i a r0mas o umbr0 ;e om: ;u!-ea: =i s@a pr0p0;it 8- /!i-uiri /umplite$ 1i-/ 8=i simEi ;eo;at0 Bru-tea brobo-it0 ;e tra-spiraEie$ 4re/use pri- /lipe rele atu-/i: 8- perioa;a ;ivorEului lui: /.-; 8=i 8- ropase tat0l: /.-; mama lui era 8--ebu-it0 ;e ;urere: /.-; totul p0rea s0 se ;u/0 ;e r.p0$ 6arta<ul ;up0 ;ivorE Busese -e;rept: ;ar a i9butit p.-0 la urm0 s0 p0stre9e /o-trolul asupra /ompa-iilor: s0 a/!ite tot /e i se /uve-ea -evesti@si B0r0 s0 trebuias/0 s0 v.-;0$ G-/0 8i mai ;0;ea ba-i: ;e=i se rem0ritase: plus o pe-sie alime-tar0 ;i- /e 8- /e mai mare pe-tru /opii: =i Bie/are /e-t 8l ;urea =i a/um: -u pe-tru ba-i 8- si-e: /i pe-tru -e;reptatea le ii /aliBor-ie-e: pe-tru Baptul /a te <upoaie =i avo/atul t0u =i al ei$ G-tr@o bu-0 9i: o s0 m0 r09bu- /u pe ei: 8=i promise ;i- -ou %artlett: pe ei =i pe toEi para9iEii 0=tia blestemaEi$ 20/.-; u- eBort: se ;e/ise s0 -u se mai .-;eas/0 la asta$ 3eo/am;at0$ A9i ai/i: iar m.i-e ;us: a=a /0 trebuie s0 -e bu/ur0m: 8=i repet0 8- si-ea lui 8- timp /e@=i sorbea berea: 8=i le 0 /ravata =i se privi 8- o li-;0$ 20r0 va-itate$ Se 8mp0/a bi-e /u si-e 8-su=i: se 8mp0/a@ se /u eul s0u: =tii-; /i-e este =i /e arr ;e .-; s0 8-B0ptuias/0$ R09boiul 8l a<utase s0 Ba/0 a/est lu/ru$ Gl a<utase s0 supravieEuias/0 =i ;ivorEului: =i ;esp0rEirii: =i ;e9ilu9iei$ Iar Casey Busese si- urul lu/ru bu- 8- a/el a-$ Casey$ Ce s0 Ba/ eu /u CaseyK Re ulile -oastre su-t ;estul ;e /lare: a=a au Bost 8-tot;eau-a$ Ea le@a stabilit: ;a/0 eu am o 8-t.l-ire sau ea are o 8-t.l-ire: avem pur =i simplu o 8-t.l-ire$ 20r0 8-treb0ri =i B0r0 repro=uri$ Atu-/i ;e /e su-t at.t ;e /rispat a/um /.-; m@am !ot0r.t s0 m0 v0; /u Orla-;a B0r0 s0@i spu- lui CaseyK Aru-/0 o privire la /eas$ Era aproape

1))

timpul s0 ple/e$ Se au9i o b0taie slab0 8- u=a /are se ;es/!ise aproape ime;iat =i So- ,alet ;e Noapte 8i 9.mbi /u ura p.-0 la ure/!i$ I Misseee: a-u-E0 b0tr.-ul =i se ;0;u la o parte$ Casey ve-ea pe /ori;or /u u- tea-/ ;e !.rtii =i u- -otes 8- m.-0$ I %u-0: Casey: B0/u %artlett$ 4o/mai voiam s0@Ei teleBo-e9$ I %u-0: 1i-/: 8i r0spu-se ea: iar apoi 9ise: 8- /a-to-e90: Doh <eh, la a;resa b0tr.-ului: i-tr0 8- apartame-tul /u ;ou0 ;ormitoare: /u u- aer Beri/it$ Am -i=te treburi pe-tru ti-e$ Gi 8-ti-se tea-/ul ;e s/risori =i teleJuri: apoi se ;use la bar =i 8=i tur-0 u- marti-i se/$ 6urta pa-talo-i str.mEi: ri: pa-toBi ri B0r0 to/ =i o blu90 ;e m0tase ri$ Avea p0rul le at la spate =i ;rept u-i/0 po;oab0 u- /reio- pe /are 8l uitase 8-Bipt 8- p0r$ G- seara asta purta o/!elari: -u obi=-uitele le-tile ;e /o-ta/t$ I 6rimele su-t 8- le 0tur0 /u Bu9io-area /u G*R$ E totul sem-at =i =tampilat: =i i-tr0m 8- posesie pe 2 septembrie$ S@a /o-Birmat o =e;i-E0 ;e /o-siliu la ora 1): la 1os A- eles: /eea /e -e ;0 timp suBi/ie-t s0 a<u- em 8-apoi$ AmO I 6re 0tes/ patul: st0p.-eK i-terve-i So- ;e Noapte: /u u- aer pli;e importa-E0: st.-; 8- pra $ %artlett ;es/!ise ura s0@i spu-0 /0 -u: ;ar Casey /l0ti-a ;e<a ;i- /ap: I Dm ho, spuse ea amabil 8- /a-to-e90: pro-u- .-; /uvi-tele /u ri<0 =i /lar$ Cha B@er, 'oh <eh. Nu mulEumes/: te ro las0 pe mai t.r9iu$ So- ;e Noapte o privi B0r0 s0 par0 /0 pri/epuse$ I Cum /eK Casey repet0$ %0tr.-ul puB-i: iritat /0 2lo/i Aurii avea -eru=i-area s0 i se a;rese9e 8- propria lui limb0$ I 20/ut pat: heya? A/um heya? 8-treb0 el 8-tr@o e- le90 stri/at0$ Casey repet0 /ele spuse 8- /a-to-e90: B0r0 s0 obEi-0 -i/i a/um vreo rea/Eie: o lu0 ;e la /ap0t: se opri: =i spuse pli/tisit0 8- e- le9e=te: I OB: asta eL Nu a/um$ 6oEi s0@l Ba/i mai t.r9iu$ So- ;e Noapte 9.mbi lar : Beri/it /0 o umilise$ I 3a: MisseeeL 8-/!ise u=a /u ;oar at.t 9 omot /.t s0@=i subli-ie9e vi/toria$ I 4.mpitul: bomb0-i ea$ Nu se poate s0 -u Bi 8-Eeles: =tiu /0 am spus /um trebuie: 1i-/$ 3e /e se Ba/ mereu /0 -u 8-Eele K Am 8-/er/at =i /u /amerista mea =i -u mi@a r0spu-s ;e/.t: Cum /eK 1)+

R.se B0r0 s0 vrea 8- timp /e o maimuE0rea pe /!i-e9oai/0: Cum /e spu-eK %artlett r.se =i el$ I A=a@s ei: moro/0-o=i$ 3ar u-;e ai 8-v0Eat /!i-e9e=teK I Asta e /a-to-e90$ Mi@am luat u- proBesor: am reu=it s0@mi Ba/ timp u- /eas: a9i ;imi-eaE0$ M@am .-;it /0 ar trebui s0 Biu 8- stare s0 9i/ m0/ar: %u-0 ;imi-eaEa: ;aEi@mi v0 ro -otaO: /.teva lu/ruri ;i- astea$ 3e@ ai =ti /e /ompli/at eL Cu toate i-to-aEiile lorL G- /a-to-e90 su-t =apte i-to@ -aEii: =apte mo;uri ;e a rosti a/ela=i /uv.-t$ Ceri -ota ;e plat0: /are e mai 'an, ;ar ;a/0 re=e=ti u- pi/ to-ul iese o- .r<i)e, /are@s tot mai 'an, =i pu- pariu /0 /!el-erul o s0@Ei a;u/0 ou0 pr0<ite: -umai /a s0@=i bat0 <o/ ;e ti-e: lu0 o 8- !iEitur0 ;e marti-i =i 8=i mai puse 8-/0 o m0sli-0$ SimEeam -evoia s0 beau /eva$ Mai vrei 8-/0 o bereK %artlett ;0;u ;i- /ap$ I Nu: mi@e ;e a<u-s$ 4ermi-ase ;e /itit teleJurile$ Casey se a=e90 pe /a-apea =i 8=i ;es/!ise -otesul$ I A teleBo-at se/retara lui ,i-/e-9o %a-astasio =i m@a ru at s0 /o-@ Birm re9ervarea apartame-tului lui pe-tru s.mb0t0O I Nu =tiam /0 urmea90 s0 vi-0 8- Ho- >o- $ 4u =tiaiK I 6ar/0 8mi ami-tes/ /0 ultima ;at0 /.-; -e@am v09ut /u el 9i/ea /eva ;e AsiaO 6ar/0 lu-a tre/ut0: la /urse: la 3el Mar: /.-; era a/olo =i Jo!C!e-$ E roa9-i/ /e s@a 8-t.mplat lui Jo!-: -u@i a=aK I Sper s0@i pri-;0 pe ,.r/ola/ii 0ia$ Ce ti/0lo=iL Au9i: s0@l omoare =i s0 pu-0 i-s/ripEia aia pe elL I Am s/ris o -ot0 ;e /o-;olea-Ee ;i- partea -oastr0 pe-tru tat0l lui =i pe-tru soEie: 3ia--e$ Qii mi-te: am /u-os/ut@o la Ia-: la Aber;ee-$ 3oam@ -e: par/0 ar Bi tre/ut u- milio- ;e a-i ;e atu-/iL I 3a: se 8-/ru-t0 %artlett$ Eu tot -u Ei- mi-te /a ,i-/e-9o s0 Bi pome@ -it /eva ;espre asta$ O s0 stea ai/iK I Nu$ ,rea s0 stea: pe i-sul0: 8- Ho- >o- $ Am /oma-;at teleBo-i/ re9ervarea la Hilto- =i@o s0 o /o-Birm m.i-e: perso-al$ ,i-e /u 9borul JA1: ;e la 4o?io: s.mb0t0 ;imi-eaE0$ Casey se uit0 la el pe ;easupra o/!elarilor$ ,rei s0 BiJe9 o 8-t.l-ireK I C.t st0K

1)&

I 3oar 8- Hee?@e-;: /.teva 9ile$ Ntii /0 -i/io;at0 -u spu-e eJa/t$ Ce 9i/i ;e s.mb0t0: ;up0 /urseK ,om Bi pe i-sul0 =i putem a<u- e u=or ;iHappy ,alley pe <os: ;a/0 -u 0sim o ma=i-0$ %artlett era pe /ale s0 9i/0 !ai s@o l0s0m pe ;umi-i/0: ;ar 8=i ami-ti /0 ;umi-i/0 trebuia s0 mear 0 la 4aipe$ I Si ur: s.mb0t0 ;up0 /urse: apoi observ0 eJpresia lui Casey$ Ce eK I M0 8-trebam ;oar /e o Bi av.-; ;e .-; %a-astasio$ I C.-; a /ump0rat 7 la sut0 ;i- a/Eiu-ile -oastre Par-Con, spuse el: -e@am /o-sultat /u Seymour: /u /o-siliul ;e /o-;u/ere =i /u alEi /. iva =i toEi au Bost satisB0/uEi /0 ba-ii lui su-t /uraEi$ Nu a Bost -i/io;at0 arestat sau a/u9at: ;e=i eJist0 multe 9vo-uri$ Nu -e@a B0/ut -i/i u- Bel ;e proble@ me: -u a /erut s0 Ba/0 parte ;i- -i/i u- /o-siliu: -u 8=i Ba/e apariEia la -i/i u-a ;i- =e;i-Eele a/Eio-arilor: 8mi ;0 8-tot;eau-a pro/ur0 s0@l repre9i-t eu: =i a ve-it /u ba-ii atu-/i /.-; am avut -evoie ;e eiL se uit0 la Casey$ EiK I Ei: -imi/: 1i-/: 8mi /u-o=ti p0rerea ;espre el$ Su-t ;e a/or; /0 -u@i putem lua 8-apoi a/Eiu-ile$ 1e@a /ump0rat /i-stit =i mai 8-t.i -e@a /o-sultat: iar -oi aveam mare -evoie ;e ba-i =i e /lar /0 -e@au Bost ;e Bolos: 8=i potrivi o/!elarii =i 8=i 8-sem-0 /eva$ ,oi BiJa 8-t.l-irea =i voi Bi politi/oas0 /a ;e obi/ei$ Mai ;eparte: /o-tul -ostru la ba-/a 0i#)oria este ;es/!is$ Am ;epus 8- el 2)$### =i 0sta e /ar-etul t0u ;e /e/uri$ Am stabilit u- Bo-; /are se re8--oie=te automat =i (irs) Cen)ral e ata s0 tra-sBere /ele & milioa-e i-iEiale 8- /o-t ori/.-; spu-em -oi$ Ai a/olo teleJul ;e /o-Birmare$ Am ;es/!is ;e aseme-ea u- /o-t perso-al pe-tru ti-e la a/eea=i ba-/0: uite /ar-etul t0u ;e /e/uri pe-tru alte 2) ;e mii: ;i- /are 2# 8- ;olari Ho>o- : =i 9.mbi 8-veselit0$ Sper s0 a<u- 0 pe-tru o /i-0 /!i-e9eas/0 =i o bi<uterie ;e <a; veritabil0: ;e=i am au9it /0 su-t reu ;e ;eosebit /ele Balse ;e /ele bu-e$ I 3e/i B0r0 <a;$ %artlett ar Bi vrut s0 se uite la /eas: ;ar -@o B0/u: lu0 -umai o 8- !iEitur0 ;i- bere$ Mai ;eparteK I Mai ;eparte: a su-at Clive %ers?y: /er.-; o Bavoare$ Casey i9bu/-i 8- r.s$ Clive %ers?y era ;ire/torul Bilialei (irs) Cen)ral ;i- NeH Wor? /u /are lu/rau ei$ Era u- tip Boarte meti/ulos =i pe;a-t: /are@ l 8--ebu-ea pe %artlett /u prete-Eiile lui ;e a avea ;o/ume-taEie perBe/t0$ I Ne /ere /a: ;a/0 8-/!eiem aBa/erea /u )r-an: s0 Ba/em tra-sBerul ;e Bo-;uri pri- A se uit0 pe /ar-eEel A pri- *oyal :el!i-m =i (ar ,as) :ank ;e ai/i$ 1)P

I 3e /e /u eiK I Nu =tiu$ Gi veriBi/ a/um$ Avem 8-t.l-ire /u ;ire/torul Bilialei lo/ale la ora opt: la o b0ut0$ (irs) Cen)ral to/mai a /ump0rat ba-/a lui: /are are Biliale ai/i: la Si- apore: la 4o?io$ I O/up0@te tu ;e el: Casey$ I %i-e$ 6ot s0 beau u- pa!ar =i pe urm0 s@o =ter $ ,rei s0 /i-0m ;up0 aiaK Am putea mer e la ,s#o//ier sau la Ea.)e Dra!oni: ori s0 o lu0m pe <os pe Nat!a- Roa; s0 m.-/0m spe/ialit0Ei /!i-e9e=ti$ 6e u-;eva priapropiere: /0/i meteorolo ii au a-u-Eat /0 iar0=i o s0 plou0$ I MulEumes/: ;ar -u 8- seara asta$ Eu m0 ;u/ la Ho- >o- $ I O!K CeO Casey se opri$ %u-: /.-; ple/iK I A/u=i/a$ Nu@i -i/i o rab0$ %artlett v09u pe /!ipul ei a/ela=i 9.mbet se-i-: ;ar era si ur /0 8=i ;0;use seama u-;e se ;u/e =i se 8-Burie brus/$ G-/er/0 s0@=i /o-trole9e lasul: s0 Bie /alm$ I Ce mai s/rie pe@a/oloK Casey se uit0 pe /ar-eEel$ I Nimi/ /e -u suBer0 am.-are: r0spu-se ea /u a/ela=i las -etulburat: m.i-e ;imi-eaE0 am o 8-t.l-ire /u /0pita-ul Ja--elli 8- le 0tur0 /u eJ/ursia ta la 4aipe$ %iroul lui Armstro- a trimis ;o/ume-taEia ri;i/.-; temporar se/!estrul asupra avio-ului$ 4rebuie -umai s0 sem-e9i Bormularul pri- /are te a- a<e9i s0 te 8-tor/i la Ho- >o- $ Eu am pus 9iua ;e marEi pe el: e 8re ul0K I Si ur$ MarEi e 9iua M$ Ea se ri;i/0$ I Asta@i tot ;eo/am;at0: 1i-/$ M0 o/up eu ;e ba-/!er =i ;e restul: 8=i termi-0 /e mai r0m0sese ;i- marti-i =i puse pa!arul pe ;ul0piorul a/operit /u o li-;0$ Au9i: 1i-/: /ravata aia -u@mi pla/eL Cea albastr0 s@ar potrivi mai bi-e$ Ne ve;em la mi/ul ;e<u-: 8i trimise /a ;e obi/ei u- sur.s =i se 8-;rept0 spre u=0 /a =i /.-; -u s@ar Bi 8-t.mplat -imi/: spu-.-;u@i ;i- u=0: /a 8-tot;eau-a: ,ise Brumoase: 1i-/$ 3e /e -aiba su-t at.t ;e BuriosK bomb0-i el m.-ios: ;e u-ul si- ur$ Casey -@a B0/ut -imi/$ 2ir@ar s0 BieL 20r0 s0@=i ;ea seama: strivi 8- m.-0 /utia ;e bere oal0$ 2ir@ar s0 BieL Ni a/um /e Ba/: ple/ sau -uK Casey se 8-;repta pe /ori;or spre /amera ei: /lo/oti-; ;e Burie$ 6arie9 /0 iese iar0=i 8- ora= /u =toarBa aia$ Ar Bi trebuie s@o 8-e/: atu-/i /.-; am avut prile<ul$ 1)"

Apoi observ0 /0 So- ;e Noapte 8i ;es/!isese u=a =i i@o Ei-ea: /u u- 9.m@ bet lar pe /are ea 8l i-terpret0 ;rept preB0/0torie$ I S0 te ia -aiba =i pe ti-e: m.r.i ea pri-tre ;i-Ei B0r0 s0 se poat0 st0p.@ -i: ;up0 /are tr.-ti u=a: a9v.rli pe pat !.rtiile =i a e-;a =i Bu /.t pe /e s0 i9bu/-eas/0 8- pl.-s$ N@o s0 pl.- i: 8=i poru-/i ea /u vo/e tare: /u la/rimi 8- las$ Ni/i ub0rbat ;i- lume -u o s0 te Ba/0 s0 pl.- iL G=i privi ;e etele: /are tremurau ;e Buria /e o /upri-sese$ S0@i ia ;ra/uV pe toEi b0rbaEiiL
11 Ora &7.40.

I S/u9ai@m0: EJ/ele-E0: su-tei /!emat la teleBo-$ I MulEumes/: Jo!-: sir GeoBBrey Alliso- se 8-toarse 8-apoi /0tre 3u-@ ross =i /eilalEi$ ,0 ro s0 m0 s/u9aEi o /lip0: ;om-ilor$ Se aBlau 8- /asa uver-atorului: re=e;i-Ea oBi/ial0 ;e ;easupra Ce-tra@ lului: Berestrele erau ;es/!ise spre r0/oarea serii: spre /opa/ii =i tuBi=urile ;e pe /are se s/uturau pi/0turile ;e ploaie$ Guver-atorul travers0 8-/0perea pli-0 ;e lume u-;e se serveau ust0ri =i /o/?tailuri 8-ai-te ;e /i-0: Boarte mulEumit ;e /um ;e/ursese seara p.-0 atu-/i$ 4oat0 lumea p0rea s0 se simt0 bi-e$ Se lumea: se ;is/uta: se r.;ea: =i -u se iviser0 p.-0 a/um -i/i u- Bel ;e alter/aEii 8-tre tai@pa-ii ;i- Ho- @>o- =i membrii ;ele aEiei par@ lame-tare$ 1a /ererea lui: 3u-ross se str0;uise ;i- r0sputeri s0 Bie amabil /u Grey =i /u %roa;!urst: =i p.-0 =i Grey p0rea s0 se mai Bi 8mbl.-9it$ A !iota-tul 8-/!ise u=a biroului: l0s.-;u@l si- ur la teleBo-$ G- /amer0 pre;omi-a u- ver;e 8-/!is: pl0/ut: /are s/otea 8- evi;e-E0 raBi-ame-tul /ovoarelor persa-e ;i- perioa;a /.-; lu/rase la ambasa;a ;e la 4e!era-: /ristalurile: ar i-t0ria ;e preE =i vitri-ele /u ;eli/ate porEela-uri /!i-e9e=ti$ I AloK I Gmi /er s/u9e /0 v0 ;era-<e9: sir: spuse Crosse$ I A: bu-0: Ro er: r0spu-se uver-atorul simEi-; /0 i se str.- e i-i@ ma$ Nu e -i/i u- ;era-<$ I Am ;ou0 i-BormaEii i-teresa-te: sir$ 3estul ;e importa-te$ M0 8-tre@ bam ;a/0 v@a= putea Ba/e o vi9it0K Sir GeoBBrey aru-/0 o privire la /easul ;e porEela- ;e pe =emi-eu$ 1+#

I Ci-a se serve=te peste /i-/ispre9e/e mi-ute: Ro er$ U-;e e=ti a/umK I 1a -umai trei mi-ute ;e re=e;i-Ea ;um-eavoastr0: sir$ Nu o s0 v0 reEi- prea mult$ 3ar: ;a/0 preBeraEi: a= putea ve-i ;up0 /i-0$ I ,i-o a/um$ Nu@mi stri/0 s0 au; -i=te ve=ti bu-e$ 3up0 toate pove=@ tile /u b0-/ile =i /u bursaO O s0 te ro s0 vii pe poarta ;e la r0;i-0$ 4e va 8-t.mpi-a Jo!-$ I MulEumes/: sir$ 4eleBo-ul se 8-/!ise$ Co-Borm tra;iEiei: =eBul Servi/iului se/ret avea o /!eie ;e la u=a ;e Bier ;i- 9i;ul 8-alt /e 8-/o-<ura r0;i-a$ 6este eJa/t trei mi-ute: Crosse str0b0tea terasa: /u pas u=or$ 6loaia 8mbibase pietri=ul m0ru-t$ Se =terse /u ri<0 pe pi/ioare 8-ai-te ;e a i-tra$ I Am pri-s u- pe=te ;estul ;e mare: sir: u- a e-t i-ami/: l@am pri-s /u m.a 8- sa/: 8l i-Borm0 el 8-/eti=or$ Este maior 8- >G% =i /omisar politi/ al -avei 31ano1. 1@am surpri-s 8- Bla ra-t ;e spio-a< 8mpreu-0 /u uameri/a-: eJpert 8- /omputere: ;e pe portavio-ul -u/lear$ Guver-atorul se /o- estio-ase la BaE0$ I %lestematul 0la ;e 31ano1L 3um-e9eule: Ro er: u- maiorK GEi ;ai seama /e Burtu-0 ;iplomati/0 =i politi/0 va st.r-i treaba asta 8- URSS: 8SUA =i la 1o-;raK I 3a: sir$ 3e asta m@am =i .-;it /0 este bi-e s0 v0 /o-sult ;e ur e-@ E0$ I Ce -aiba B0/ea i-;ivi;ulK Crosse 8i relat0 pe s/urt Baptele: 8-/!ei-;: I Am.-;oi su-t a/um sub se;ative =i se aBl0 8- si ura-E0$ I Ce era pe BilmK I Era alb: sir: voalat$ I 6oBtimKL I 3a$ %i-e8-Eeles /0 am.-;oi au -e at /0 ar Bi vorba ;e spio-a<$ Mari@ -arul a -e at /0 a pre;at u- mesa<: a -e at totul: a spus /0 /ei 2$### ;e ;olari ameri/a-i pe /are i@am 0sit asupra lui 8i /. ti ase la po?er$ E o /opil0rie s0 mi-Ei /.-; e=ti pri-s: s0 pui beEe 8- roate: /0/i -oi p.-0 la urm0 aBl0m 8-tot;eau-a a;ev0rul$ Am /re9ut: /0 sau -e@a s/0pat Bilmul real: sau era u- tra-sBer 8- mi/ropu-/te$ 1e@am /er/etat 8-/0 o ;at0 !ai-ele =i am ;at or;i- s0 li se a;mi-istre9e vomitive =i s0 se a-ali9e9e Be/alele$ MaiorulO a e-tul >G% a ;at aBar0 -e ativul ori i-al a/um o or0$ Crosse 8i 8-ti-se 1+1

pli/ul mare pe /are 8l avea 8- m.-0$ A/estea su-t /opii ;e opt pe 9e/e: sir: ima i-e /u ima i-e$ Guver-atorul -u ;es/!ise pli/ul$ I Cu /e su-tK G- mareK I U- set pre9i-t0 ma-ualul pe-tru sistemul ;e orie-tare ra;ar al -avei: Crosse =ov0i o /lip0$ Cel0lalt set este o Boto/opie /omplet0 a /ertiBi@ /atului privi-; arse-alul: mu-iEiile: ra/!etele =i Bo/oasele ;e la bor;ul portavio-ului$ Ca-tit0Eile: spe/iBi/aEiile: -umerele =i 8- /e lo/ su-t ;epo9i@ tate pe -av0$ I Isuse HristoaseL I-/lusiv Bo/oasele -u/leareK Nu: te ro -u@mi r0s@ pu-;e la asta: se !olb0 8-sp0im.-tat sir GeoBBrey$ 3up0 o pau90: l0sui: Ei bi-e: Ro er: e ro9av /0 i-BormaEiile -u au a<u-s 8- m.-a ;u=ma-ului$ MeriEi Beli/it0ri$ 6riete-ii -o=tri ameri/a-i vor Bi =i ei la Bel ;e mulEumiEi =i 8Ei vor r0m.-e 8-;atoraEi$ 3oam-e 3um-e9eule: 8- m.-a u-or eJperEi: a/este ;ate ar ;e9v0lui 8-trea a /apa/itate ;e lupt0 a -aveiL I 3a: sir: 9.mbi Crosse /am str.mb$ Sir GeoBBrey 8l privi ate-t$ I 3ar /e s0 Ba/em /u a/est maior al t0uK I Gl voi trimite sub es/ort0 spe/ial0 la 1o-;ra: /u u- avio- ;e tra-@ sport al RA2: /.t mai repe;e$ Cre; /0 e mai bi-e s0 Bie i-tero at a/olo: /!iar ;a/0 -oi su-tem mai bi-e e/!ipaEi: /u mai mult0 eJperie-E0 =i mai eBi/ie-Ei$ Mi@e team0 8-s0 /0 superiorii lui vor aBla /u si ura-E0 8- vreu/eas =i s@ar putea s0 8-/er/e s0@l salve9e ori s0@l Ba/0 i-oBe-siv$ 6oate or s0 Ba/0 u9 /!iar ;e presiu-i ;iplomati/e eJtreme /a s0 -e obli e s0@l eliber0m: s0 se 8-toar/0 pe 31ano1. G- plus: ;a/0 aBl0 R$6$ C!i-e90 =i -aEio-ali=tii /0 am pri-s u- tip at.t ;e importa-t: or s0 vrea s0 pu-0 ei m.-a pe el$ I Ni /u mari-arul ameri/a- /um pro/e;0mK I Cre; /0 ar Bi i-;i/at s0@l pre;0m ime;iat /elor ;e la CIA: 8mpreu-0 /u -e ativul Bilmului =i /u astea$ Su-t si- urele /opii pe /are le@am B0/ut$ Am ;evelopat Bilmul =i am B0/ut /!iar eu /opiile: evi;e-t: ;i- motive ;e se/uritate$ %0-uies/ /0 Rosemo-t ar Bi persoa-a /ea mai potrivit0$ I A: ;a: Rosemo-t$ Este =i el ai/i a/um$ I Ntiu: sir$ 6rivirea lui sir GeoBBrey se 8-0spri$ I 4u ai /opii ;up0 toate listele mele ;e i-vitaEi: Ro erK

1+2

I Nu: sir$ A/um o <um0tate ;e or0 am su-at la /o-sulat s0 8-treb u-;e este$ Ei mi@au spus /0 e ai/i$ Sir GeoBBrey se uit0 la el pe sub spr.-/e-ele@i stuBoase: B0r0 s0@l /rea@ ;0: /o-vi-s /0 =eBul Servi/iului se/ret =tia /.-; =i pe /i-e i-vit0$ Ce s0@i Ba/i: 8=i 9ise el moro/0-os: asta 8i e meseria$ Ni Ba/ pariu pe o ui-ee ;e aur /0 astea -u su-t si- urele /opii pe /are le@a B0/ut Ro er: /0/i =tie /0 /ei ;e la Amiralitatea -oastr0 ar Bi Boarte bu/uro=i s0 le va;0 =i ei: =i este ;e ;atoria lui s0 le Bur-i9e9e ;atele$ I Ar putea s0 eJiste vreo le 0tur0 /u aBa/erea AMGK I Nu$ C.tui ;e puEi-: spuse Crosse: =i uver-atorului i s@a p0rut /0 sesi9ea90 o oare/are tulburare 8- lasul lui$ Nu /re; s0 eJiste vreo le 0tur0$ Sir GeoBBrey se ri;i/0 ;i- Botoliul /u spetea90 8-alt0 =i se plimb0 /.teva /lipe pri- /amer0: tre/.-; 8- revist0 impli/aEiile$ Ro er are ;reptate$ Servi@ /iile spe/iale /!i-e9e ;e ambele p0rEi ale ar;ului ;e bambus vor aBla /u si ura-E0 rapi;: ;at Bii-; /0 toEi poliEi=tii -o=tri /!i-e9i -utres/ simpatie Bie pe-tru C!i-a 6opular0: Bie pe-tru -aEio-ali=ti$ A=a 8-/.t e mult mai bi-e s0@ l 8-;ep0rt0m pe spio-$ Atu-/i -ime-i -u va mai Bi te-tat$ Cel puEi- ai/i$ I 6oate /0: 8- /o-;iEiile eJiste-te: sir: aEi putea s0@l in/orma?i pe mi-istru /e am B0/ut 8- le 0tur0 /u maiorul: /0@l trimit la 1o-;ra sub esO I A =i ple/atK I Nu: sir$ Nu: ;ar e ;e /ompete-Ea mea s0 re9olv ;e ur e-E0 a/east0 /!estiu-e: ;a/0 su-tei ;e a/or;$ G.-;itor: Sir GeoBBrey aru-/0 iar0=i o privire spre /eas$ G- /ele ;iurm0: 9.mbi u=or: I 2oarte bi-e$ A/um e ora pr.-9ului la 1o-;ra: 8l voi in/orma peste vreo or0$ Ai suBi/ie-t timpK I 3a: sir: mulEumes/$ 4otul este ara-<at$ I Gmi 8-/!ipuiam eu$ I O s0 respir u=urat /.-; i-;ivi;ul va Bi 8- ;rum spre /as0: sir$ ,0 mulEumes/$ I %u-$ Ni mari-arulK I 6oate aEi putea s0@l r-!a?i pe mi-istru s0 aprobe s0@l pre;0m lui Rosemo-t: sir$ Sir GeoBBrey ar Bi vrut s0 pu-0 /el puEi- vreo 9e/e 8-treb0ri: ;ar -u puse -i/i u-a$ Ntia: ;i-tr@o 8-;elu- at0 eJperie-E0: /0 -u se pri/epea s0 mi-t0: ;e/i /u /.t =tia mai puEi-: /u at.t era mai bi-e$ 1+'

I G- re ul0$ A/um: /are@i /ea ;e a ;oua veste bu-0K Sper /a asta s0 Bie mai bu-0$ I Am pri-s /.rtia: spio-ul i-Biltrat la -oi: sir$ I EiKL %ravo$ EJ/ele-tL 2oarte bi-e$ Ci-e eK I Comisarul pri-/ipal %ria- >Ho?$ I Nu se poateL Crosse avu ri<0 s0 -u i se /iteas/0 satisBa/Eia pe BaE0$ I 3e a/or; /u ;um-eavoastr0: sir$ Ni totu=i: /omisarul >Ho? este o /.rti0 /omu-ist0: u- spio- al C!i-ei 6opulare$ Crosse povesti /um a Bost ;at0 8- vilea a/operirea lui %ria- >Ho?$ I A= propu-e /a s0 i se a/or;e o me-Eiu-e /omisarului Armstro- : pre/um =i lui Cu O/!elaristul$ Gl iau la Servi/iul se/ret: sir$ Sir GeoBBrey privea pe Bereastr0: mut ;e uluire$ I CeruleL 4.-0rul %ria-L 3e /eK G-tr@u- a- sau ;oi putea s0 a<u- 0 a;<u-/t al Servi/iului se/retO C!iar -u s@a /omis -i/i o re=eal0K I Nu: sir$ 3up0 /um am spus: ;ova;a este ;e -et0 0;uit$ %i-e8-Eeles: 8-/0 -u =tim /um =i ;e /e: ;ar vom =ti /ur.-;$ Sir GeoBBrey sesi90 ;i- to- !ot0r.rea lui Crosse: =i v09.-; /!ipul a/ela as/uEit =i aspru: o/!ii re/i: 8i Bu mil0 ;e %ria- >Ho?: pe /are 8l simpati9ase mulEi a-i$ I S0 m0 Eii la /ure-t 8- le 0tur0 /u el$ 6oate reu=im s0 aBl0m /e poate ;etermi-a u- om /a el s0 Ba/0 u- astBel ;e lu/ru$ 3oam-e: u- tip at.t ;e a reabil =i u- <u/0tor ;e /ri/?et ;e prim0 m.-0$ 3a: s0 m0 Eii la /ure-t$ I 3esi ur: sir: Crosse se ri;i/0 8- pi/ioare$ I-teresa-t$ Ni/io;at0 -u am 8-Eeles ;e /e era at.t ;e a-tiameri/a-$ Era si- urul lui ;eBe/t$ A/um e /lar ;e /e$ Ar Bi trebuit s0@mi atra 0 ate-Eia$ Re ret: sir: =i@mi pare r0u /0 v@ am ;era-<at$ I MeriEi Beli/it0ri: Ro er$ 3a/0 a e-tul sovieti/ este trimis la 1o-;ra: poate ar trebui trimis =i %ria- >Ho?K A/elea=i raEiu-i pot Bi valabile =i pe-tru elK I Nu: sir$ Nu /re;$ Ne putem o/upa ;e >Ho? ai/i: mult mai rapi; =i mai bi-e$ Noi su-tem /ei /are trebuie s0 aBl0m /e =tie$ Cei ;e la 1o-;ra -u ar 8-Eele e$ >Ho? repre9i-t0 o ame-i-Eare pe-tru Ho- >o- : -u pe-tru A- lia$ Este u- a e-t al C!i-ei 6opulare: /el0lalt e sovieti/$ Nu e a/ela=i lu/ru$ Sir GeoBBrey oBt0 a;.-/: =tii-; /0 Crosse avea ;reptate$ 1+7

I 3e a/or;$ A Bost o 9i /u a;ev0rat roa9-i/0: Ro er$ G-t.i retra erea masiv0 ;e Bo-;uri ;e la b0-/i: apoi bursaO morEii ;e asear0: bietul sir C!arles 6e--yHort! =i soEia lui 4oJeO iar a9i ;imi-eaE0 /ei morEi 8- alu@ -e/area ;e tere- ;e la Aber;ee-O Nobila Cas0 se /lati-0O A/um se pare /0 a/est Bro-t ;e ploi se tra-sBorm0 8-tr@u- blestemat ;e taiBu- /are -e va stri/a probabil =i /ursele ;e s.mb0t0O =i peste toate astea: ve=tile tale$ Umari-ar ameri/a- 8=i tr0;ea90 Eara: -ava =i o-oarea pe-tru ;ou0 mii ;e ;olari mi9erabiliL Crosse s/!iE0 iar0=i u- sur.s r0ut0/ios$ I 6oate /0 pe-tru el ;ou0 mii -u erau o -imi/a toat0$ 4r0im -i=te vremuri 8- ro9itoare: era /.t pe /e s0 spu-0 sir GeoBBrey: ;ar =tia /0 -u vremurile erau ;e vi-0$ Oame-ii su-t oame-i: iar l0/omia: or oliul: avariEia: i-vi;ia: m.-ia =i setea ;e putere =i ;e ba-i i@au st0p.-it =i 8i vor st0p.-i 8-tot;eau-a$ 6e /ei mai mulEi ;i-tre ei$ I GEi mulumes/ /0 ai ve-it: Ro er$ G-/0 o ;at0: meriEi Beli/it0ri: 8l voi i-Borma 8- a/est se-s pe mi-istru$ Noapte bu-0$ Gl privi pe Crosse ple/.-;: 8-alt: si ur pe si-e =i -emilos$ 3up0 /e poarta metali/0 ;i- 9i; Bu 90vorit0 8- urma lui ;e /0tre a !iota-tul s0u: sir GeoBBrey se ;use iar0=i /u .-;ul la a;ev0rata 8-trebare: /are -u Busese rostit0$ Cine es)e #Fr)i?a 'in .oli?ia mea? Raportul lui AMG era Boarte /lar$ 4r0;0torul este u- om al ru=ilor: -u al C!i-ei 6opulare$ %ria- >Ho? a ie=it la iveal0 ;i- 8-t.mplare$ 3e /e -u a ;is/utat Ro er a/est Bapt: /are este evi;e-tK Sir GeoBBrey simEi /um 8l iau Biori$ 3a/0 %ria- >Ho? poate s0 Bie o /.rti0: ori/i-e poate Bi$ Ori/i-e$ 12
Ora 60.&%.

Aproape 8-ai-te ;e a apu/a s0 ia ;e etul ;e pe so-erie: u=a se ;es/!ise$ I O: 1i-/: spuse Orla-;a /u suBletul la ur0: ra;ii-; ;e bu/urie$ Cre;eam /0 -u mai vii$ I-tr0 te ro L I Gmi pare r0u /0 am 8-t.r9iat: r0spu-se %artlett: impresio-at ;e BrumuseEea ei =i ;e primirea at.t ;e /0l;uroas0$ Cir/ulaEia e 8-/ur/at0 /a -aiba: Beriboturile blo/ate: =i -@am reu=it s0 a<u- la u- teleBo-$ I E=ti ai/i: ;e/i -u ai 8-t.r9iat: ;elo/$ Mi@era ;oar team0 /0O$ apoi a;0u 0 repe;e: Mi@era team0 /0 -u o s0 te 8-tor/i 8- seara asta =i m@a= Bi 1+)

i-;ispus ro9av$ Gata: am spus totul: =tii totul: ;ar su-t at.t ;e Beri/it0 s0 te v0; 8-/.t -u@mi pas0$ Se ri;i/0 pe v.rBuri =i 8i ;0;u o s0rutare u=oar0: pli-0 ;e ta-;reEe: 8l lu0 ;e braE =i 8-/!ise u=a 8- urma lor$ 6arBumul ei ;eli/at era Boarte ;is/ret: ;ar el 8l simEea /a pe o pre9e-E0 Bi9i/0$ 6urta o ro/!ie lu- 0 p.-0 la e-u-/!i: ;i- =iBo- alb /are Bo=-ea /.-; se mi=/a: 8-/!is0 la ma-=ete =i la .t$ Gi pu-ea 8- evi;e-E0: ;e=i oare/um 8i as/u-;ea: pielea aurie$ I Su-t at.t ;e Beri/it0 /0 e=ti ai/i: spuse ea ;i- -ou: lu.-;u@i umbrela s0 o pu-0 8-tr@u- suport$ I Ni eu$ G-/0perea ar0ta mai pl0/ut seara: lumi-at0 mai mult /u lum.-0ri$ U=ile mari ;e sti/l0 ale terasei l0sau s0 i-tre aerul proasp0t$ Se aBlau /!iar sub /erul 8-tu-e/at =i ora=ul se 8-ti-;ea la vale pe /oasta mu-telui: spre mare: iar ;e;esubt: salba ;e lumi-iEe p0lea u-eori: a/operit0 ;e /.te u- -ori=or /e plutea 8- apropiere$ Marea era la o sut0 ;e pi/ioare mai <os$ >oHloo-ul =i portul se 8-tre90reau /a pri- /eaE0: ;ar =tia /0 -avele su-t a/olo =i putea 90ri uria=ul portavio- la /!eu: /u pu-tea lui lar 0: puter-i/ lumi-at0: la Bel /a =i avioa-ele /u botul lu- =i as/uEit$ 6u-tea ;e /oma-;0 se 8-0lEa /e-u@ =ie spre /er: /u pavilio-ul ameri/a- at.r-.-; u; =i -emi=/at$ I Hei: se mi-u-0 el spri<i-i-;u@se ;e balustra;a terasei: /e -oapte sple-;i;0: Orla-;a$ I 3a: a=a este$ ,i-o =i ia lo/$ I 6reBer s0 a;mir priveli=tea: ;a/0 -u te superiL I 3esi ur: ori/e ;ore=ti tu: ori/eL Costumul 0sta 8Ei st0 Boarte bi-e: =i@ mi pla/e /ravata$ Gi 9ise asta /u 8-/.-tare: vr.-; s0@i Ba/0 u- /omplime-t: ;e=i era ;e p0rere /0 /ravata -u se asorta prea bi-e$ Nu /o-tea90: 8=i spuse ea: -u se pri/epe la /ulori: -i/i Xuilla-: a=a /0 are -evoie s0 Bie a<utat$ ,oi Ba/e a=a /um m@a 8-v0Eat Xuilla-: -u o s0@l /riti/: /i m0 voi ;u/e s0@i /ump0r u-a pe ustul meu =i i@o voi ;0rui$ 3a/0@i pla/e: va Bi mi-u-at: ;a/0 -u: /e /o-tea@ 90K El e /el /are o poart0$ Albastru: albastru s@ar potrivi mai bi-e /u o/!ii lui 1i-/ =i /u a/east0 /0ma=0$ I 4e 8mbra/i Boarte /u ust$ I MulEumes/: =i tu$ G=i ami-ti p0rerea lui Casey ;espre /ravat0 =i /.t ;e Burios Busese pe ea tot timpul /.t ;urase traversarea /u Beribotul: /.t ;e mult a=teptase u- taJi: 1++

=i apoi b0tr.-a aia /are 8l /0l/ase pe pi/ior 8-/er/.-; s0@i ia taJiul ;e sub -as: ;ar el Busese mai iute$ Abia a/um 8i ;isp0ru /omplet Buria$ 3atorit0 bu/uriei Orla-;ei /.-; m@a v09ut: .-;i el$ Su-t a-i ;e 9ile ;e /.-; Casey -u s@a mai bu/urat a=a: sau ;e /.-; -u mi@a spus /eva /.-;O oB: la -aiba /u toate astea$ Nu o s0@mi Ba/ .-;uri ;i- pri/i-a lui Casey ast0 sear0$ I 6riveli=tea este Ba-tasti/0: iar tu e=ti Brumoas0 /a o /a;r0L Ea r.se$ I Ni tu e=ti la Bel =iO o: b-)-ra )a, iart0@m0O: o lu0 9orit0 spre bu/0t0rie: /u ro/!ia Blutur.-;u@i$ Nu =tiu ;e /e: ;ar m0 Ba/i s0 m0 simt /a o =/ol0riE0: 8l stri 0 ea: =i ;up0 o /lip0 reve-i /u o tav0 pe /are se aBlau u/astro- ;e /erami/0 /u pate: ro-;ele ;e p.i-e proasp0t pr0<it0 =i o sti/l0 ;e bere aburit0$ Sper /0 am -imerit@o$ Era bere A-Heiser$ I 3e u-;e =tii /0@i mar/a mea Bavorit0K I 4u mi@ai spus: a9i ;imi-eaE0: -u@Ei mai ami-te=tiK ,09.-; /0 8i B0@ /use pl0/ere: ea str0lu/ea iar0=i ;e 8-/.-tare$ Ni /0 8Ei pla/e s0 o bei ;isti/l0$ El lu0 berea =i 8i 9.mbi$ I O s0 apar0 =i asta 8- arti/olK I Nu$ M@am !ot0r.t s0 -u mai s/riu ;espre ti-e$ G=i ;0;u seama /0 ;eve-ise brus/ serioas0$ I 3e /eK Orla-;a 8=i tur-0 u- pa!ar ;e vi- alb$ I Mi@am ;at seama /0 -u a= putea -i/io;at0 s0 te pre9i-t a=a /um meriEi: 8-tr@u- arti/ol: a=a /0 -u voi s/rie -i/i u-ul$ Ni apoi: -u /re; /0 Ei@ar pl0/ea s0 =tii /0 urm0res/ a=a /eva: 8=i puse m.-a pe i-im0$ Jur: -i/i uarti/ol: totul va r0m.-e 8-tre -oi$ Ni/i u- arti/ol: B0r0 9iaristi/0: m0 <ur pe SB.-ta 2e/ioar0$ I Hei: -u@i -evoie s0 ;evii pateti/0L Ea st0tea /u spatele spri<i-it ;e balustra;0: p.-0 la /ime-tul ;e <os /0s/.-;u@se u- !0u ;e opt9e/i ;e pi/ioare$ Si-/eritatea i se /itea pe /!ip =i %artlett 8i ;0;u /re9are 8-tru totul$ Se simEea u=urat$ Arti/olul Busese si- urul lu/ru /are@l ;era-<a: si- urul lu/ru /e putea repre9e-ta o ame-i-@ Eare pe-tru el: plus Baptul /0 ea era 9iarist0$ Se aple/0 =i o s0rut0 u=or: 8mo; voit 8- trea/0t$ I G-Eele ere pe/etluit0 /u u- s0rut$ GEi mulEumes/$ 1+&

R0maser0 o /lip0 privi-; pa-orama$ I S@a termi-at ;e tot /u ploaiaK I Sper /0 -u: 1i-/$ Avem -evoie ;e -i=te ploi 9;rave-e /a s0 se umple re9ervoarele$ E at.t ;e reu s0 te p0stre9i /urat =i -oi -u primim ap0: -i/i a/um: ;e/.t o 9i ;i- patru: 8i 9.mbi =tre- 0re=te: /a u- /opil$ Noaptea tre/ut0: 8- timpul Burtu-ii: m@am ;e9br0/at =i m@am 8mb0iat ai/i$ A Bost Bormi;abil$ 6loaia a Bost at.t ;e puter-i/0 8-/.t m@am putut sp0la =i pe p0r$ Ima i-ea ei oal0: a/olo: -oaptea: 8l 8-;uio=a$ I S0 ai ri<0: 8i spuse el$ %alustra;a -u e Boarte 8-alt0 =i -@a= vrea s0 alu-e/i$ I Ciu;at: marea m0 sperie ;e moarte: ;ar -u mi@e Bri/0 ;e 8-0lEimi$ Numai tu mi@ai salvat viaEa =i /i-stea obra9ului$ I Ei !aiL 4e@ai Bi ;es/ur/at =i B0r0 mi-e$ I 6oate: ;ar tu mi@ai salvat /u si ura-E0 /i-stea obra9ului$ 20r0 ti-e: pre/is m@a= Bi B0/ut ;e r.s$ A=a /0 8Ei mulEumes/ 8- -umele obra9ului meu$ I Ni ai/i e mai importa-t: /!iar ;e/.t viaEa: -u@i a=aK I U-eori: ;a: ;a: este$ 3e /e vorbe=ti a=aK I 4o/mai m0 .-;eam la 3u-ross =i Xuilla- Gor-t$ U=tia ;oi au /e au u-ul /u /el0lalt: 8- spe/ial ;i- motive ;e /i-ste a obra9ului$ I 3a$ Ai ;reptate: bi-e8-Eeles: =i r0mase pe .-;uri$ G-tr@u- Bel: am.-@ ;oi su-t -i=te tipi mi-u-aEi$ G-tr@altul: -i=te ;iavoli$ I Ce vrei s0 spuiK I Su-t am.-;oi -e/ruE0tori: Boarte: Boarte puter-i/i: Boarte te-a/i: pri@ /epuEi =iO tre/uEi pri- multe$ G- timp /e 8i spu-ea toate astea: puse pate pe u-a ;i- ro-;elele ;e p.i-e pr0<it0 =i i@o oBeri: m.-a ei avea u- !ii lu- i: perBe/te$ C!i-e9ii au o vorb0: Chan )s@ao, #h- ken, /.-; smul i buruie-i: ai ri<0 s0 s/oEi =i r0;0/i-ile$ R0;0/i-ile a/estora ;oi su-t a;.-/ 8mpl.-tate 8Asia: Boarte a;.-/: mult prea a;.-/$ Ar Bi reu ;e s/os a/este r0;0/i-i: lu0 o 8- !iEitur0 ;e vi- =i 8i sur.se timi;$ Ni poate /0 -i/i -@ar Bi o i;ee bu-0: -u pe-tru Ho- >o- $ Mai vrei puEi- pateK I 3a: te ro $ E eJ/ele-t$ 4u 8l Ba/iK I 3a$ E o ve/!e reEet0 e- le9eas/0$ I 3e /e -@ar Bi bi-e pe-tru Ho- >o- K I 6oate Bii-;/0 ei ;oi se /o-tra/area90 u-ul pe /el0lalt$ 3a/0 u-ul 8l ;istru e pe /el0laltO -u m0 reBer ;oar la Xuilla- sau 3u-ross: m0 reBer la hon!s, la /ele ;ou0 /ompa-ii: )r-an =i *o)hwell-+orn). 3a/0 u-a o 8- !i@ 1+P

te pe /ealalt0: s@ar putea /a /ea /are r0m.-e s0 Bie prea puter-i/0: =i -@ar mai eJista /ompetiEie: iar tai@pa-ul s@ar putea s0 ;evi-0 prea la/om =i s0 se !ot0ras/0 s0 striveas/0 Ho- >o- ulL 9.mbi timi;$ Iart0@m0O vorbes/ prea mult: su-t ;oar opi-iile mele$ Mai ;ore=ti o bereK I 3a: ime;iat: mulEumes/: ;ar e /!iar i-teresa-t /e spui tu$ Ni: .-;i %artlett: asta@i o i;ee /are -u mi@a tre/ut pri- /ap: -i/i mie =i -i/i lui Casey$ Oare 0=tia ;oi s0 Bie 8-tr@a;ev0r -e/esari u-ul /eluilaltK 3ar Casey =i /u mi-eK Su-tem -oi -e/esari u-ul /eluilaltK O v09u pe Bat0 pri@ vi-;u@l =i 8i 9.mbi$ I Orla-;a: -u e -i/i u- se/ret /0 am ;e .-; s0 8-/!ei o aBa/ere /u u-ul ;i-tre ei$ 3a/0 ai Bi 8- lo/ul meu: pe /are l@ai ale eK I 6e -i/i u-ul: r0spu-se ea prompt: i9bu/-i-; 8- r.s$ I 3e /eK I 4u -u e=ti e- le9: -u Ba/i parte ;i- ol' boys, -u e=ti membru ere;i@ tar al -i/i u-ui /lub: =i ori/.t ;e mulEi ba-i =i putere ai avea ai/i: p.-0 la urm0 /ei /u tra;iEie: reEeaua ;e ol' boys !ot0r0=te /e va Bi$ Gi lu0 sti/la ;e bere oal0 =i se ;use s0@i a;u/0 alta$ I Ni /re9i /0 -@a= putea avea su//esK I Nu asta am vrut s0 spu-: 1i-/$ M@ai 8-trebat ;espre )r-an sau *o)hwell-+orn), ;a/0 s0 i-tri 8- aBa/eri /u u-ul ;i-tre ei$ 3a/0 o Ba/i: p.-0 la urm0 tot ei vor Bi /.ti 0torii$ ( Su-t /!iar at.t ;e ;e=tepEiK I Nu ;e asta$ 3ar ei su-t ;i- Asia: ei su-t ;e ai/i$ EJist0 o 9i/al0: "ien hsia w- ya i .an hei, toate /iorile ;e sub soare su-t -e re: /eea /e 8-seam-0 /0 toEi tai@pa-ii su-t la Bel: =i ei se vor u-i 8-tot;eau-a s0@l ;istru 0 pe u-ul ;i- aBar0$ I 3e/i -i/i Ia- =i -i/i Xuilla- -u ar ;ori u- parte-erK Orla-;a =ov0i$ I Cre; /0 am mers prea ;eparte: 1i-/$ Nu m0 pri/ep la lumea aBa/e@ rilor$ Numai /0 -u am au9it -i/io;at0 ;e vreu- ameri/a- /are s0 vi-0 ai/i =i s0 reu=eas/0 -emaipome-it$ I 3ar %ilt9ma--: -.er/oo's, /are a 8- !iEit H. ;. +eneral )ores? I %ilt9ma-- e u- /ara !ios$ 4oat0 lumea 8l ;etest0 =i sper0 /0 o s0@=i Br.- 0 .tul: p.-0 =i 6u O 6u mire$ Xuilla- e /o-vi-s /0 a=a se va 8-t.mpla$ Nu: -i/i m0/ar Cooper =i 4illma- -u au reu=it$ U=tia au Bost pe vremuri -i=te -e ustori ameri/a-i: B0/eau -e oE /u opiu: =i s@au umBlat 1+"

/!iar sub prote/ia lui 3ir? Strua-Y ba su-t /!iar =i 8-ru;iEi: Bamiliile Strua=i Cooper$ Ha Strua- =i@a m0ritat Bii/a /ea mare: Emma: /u %0tr.-ul JeBB Cooper: pore/lit %0tr.-ul %or-0u Co/o=at ;up0 /e s@a ramolit: =i se 9i/e /0 a/east0 /0s0torie a Bost o r0splat0 pe-tru /0 el a a<utat@o s0@l ;istru 0 pe 4yler %ro/?$ Ai au9it ;espre ei: 1i-/K 3espre Bamilia %ro/?: ;espre sir Mor a- =i tat0l s0u: 4yler: =i ;espre Ha : /otoroa-EaK I 6eter MarloHe -e@a povestit /.te /eva$ I 3a/0 vrei s0 aBli a;ev0ratul Ho- >o- : ar trebui s0 stai ;e vorb0 /u M0tu=i/a O/!i ;e S/0p0ri/i: asta e Sara! C!e-: m0tu=a -em0ritat0 a lui 6!illip C!e-L E o mare Bi ur0: 1i-/: =i are o mi-te as/uEit0 /a bri/iul$ Ea spu-e /0 are opt9e/i =i opt ;e a-i: ;ar /re; /0 are mai mult$ 4at0l ei a Bost sir Gor;o- C!e-: Biul -ele itim al lui 3ir? Strua- /u ama-ta lui: >ai@Su- : iar mama ei a Bost vestita BrumuseEe >are- Wua-$ I Asta /i-e mai eK I >are- Wua- a Bost -epoata lui Robb Strua-$ Robb a Bost Bratele vitre al lui 3ir?: =i a avut o ama-t0 pe -ume Wau Mi- Soo: /u /are a avut o Bii/0: Isobel$ Isobel s@a m0ritat /u Jo!- Wua-: u- Biu -ele itim al lui JeBB Cooper$ Jo!- Wua- a ;eve-it u- /u-os/ut pirat =i traBi/a-t ;e opiu: iar Isobel: /.-; a murit: a<u-sese Baimoas0 /a <u/0toare p0tima=0: /are pier;u@ se averea a ;oi ;i-tre soEii ei <u/.-; ma!@<o- $ A=a;ar: Bii/a lui Isobel =i a lui Jo!-: >are-: a Bost /ea /are s@a m0ritat /u sir Gor;o- C!e-$ 3e Bapt: a Bost a ;oua soEie a lui: mai ;e rab0 u- Bel ;e /o-/ubi-0: ;e=i /0s0toria era perBe/t le al0$ Ai/i: /!iar =i 8- 9iua ;e a9i: ;a/0 e=ti /!i-e9 poEi avea 8mo; le al: /.te soEii ;ore=ti$ I 2oarte pl0/utL I 6e-tru u- b0rbatL 9.mbi Orla-;a$ 3e/i a/east0 mi/0 ramur0 a Bami@ liei Wua- su-t ;es/e-;e-Eii lui Cooper$ 2amiliile 4VC!u- =i C!e- se tra ;i- 3ir? Strua-: iar Su- : 4up =i 4o- ;i- Aristotle Xua-/e: pi/torul$ Ai/i: 8- Ho- >o- : eJist0 obi/eiul /a o;raslele s0 ia -umele mamei: /are ;e /ele mai multe ori este o Bat0 oare/are pe /are p0ri-Eii ei au v.-;ut@o pe-tru pat$ I 60ri-EiiK I Aproape 8-tot;eau-a: spuse ea li-i=tit0$ "@-n! Hen ?i- min!, as/ult0 /erul =i urmea90@Ei soarta$ Mai ales /.-; e=ti muritor ;e Boame$ Ri;i/0 ;iumeri$ Nu e -i/i o ru=i-e 8- asta: 1i-/: -u 8-seam-0 /0@Ei pier9i /i-stea obra9ului$ Nu 8- Asia$ 1&#

I Cum se Ba/e /0 tu =tii at.t ;e multe ;espre Bamiliile Strua- =i Co@ oper: ;espre ama-tele lor =i toate /elelalteK I Ho- >o- ul e mi/ =i -ou0 tuturor -e pla/ se/retele: ;e=i: ;e Bapt: ai/i -u eJist0 /u a;ev0rat se/rete$ Cei ;e ai/i: lo/al-i/ii ;i- tat0@- Biu: =tiu aproape totul u-ii ;espre /eilalEi$ Cum Ei@am spus: r0;0/i-ile -oastre su-t a;.-/ 8mpl.-tate 8- a/est p0m.-t$ Ni -u uita /0 Bamiliile C!e-: Wua- =i Su- su-t eurasiati/i: iar eurasiati/ii se /0s0tores/ /u eurasiati/i: ;e/i e -ormal s0 =tim ;i- /i-e -e tra em$ 6e -oi: e- le9ii =i /!i-e9ii -u -e vor /a soEii sau soEi: ;oar /a ama-te sau iubiEi: lu0 o 8- !iEitur0 ;e vi-: =i pe el 8l 8-/.-t0 ;eli/ateEea esturilor ei: raEia ei$ 2amiliile /!i-e9e au obi/eiul s0@ =i s/rie e-ealo ia 8- /artea satului: asta e si- ura Borm0 ;e le alitate pe /are o au: =i asta le asi ur0 /o-ti-uitatea$ Ei -@au avut -i/io;at0 /ertiBi/ate ;e -a=tere: 8i 9.mbi$ Ca s0 reve-im la 8-trebarea ta: at.t 3u-ross: /.t =i Xuilla- ar primi bu/uro=i ba-ii t0i =i relaEiile tale pe piaEa ameri/a-0$ Ni /u ori/are ;i-tre ei ai reali9a proBit ai/i: ;a/0 te@ai mulEumi s0 Bii u- simplu parte-er /umi-te$ G.-;itor: %artlett 8=i l0s0 privirea s0 r0t0/eas/0 spre pa-oram0$ Orla-;a a=tept0 r0b;0toare: l0s.-;u@l s0@=i rume e .-;urile: -emi=/at0$ M0 bu/ur Boarte mult /0 Xuilla- a Bost u- proBesor at.t ;e bu- =i u- om at.t ;e ;e=tept: 8=i spuse ea$ Ni Boarte 8-Eelept$ A avut ;reptate =i ;e ;ata asta$ 3e ;imi-eaE0 8i ;0;use teleBo- pe li-ia lui perso-al0: pl.- .-; /a s0@i ra@ porte9e /ele 8-t.mplate$ I O: Xuilla-: /re; /0 am stri/at totulO I Ce ai 9is tu =i /e a 9is elK Gi relatase totul 8- am0-u-Eime =i el o li-i=tise$ I Nu /re; /0 ai ;e /e s0@Ei Ba/i ri<i: Orla-;a$ Se va 8-toar/e$ 3a/0 -u ;isear0: m.i-e$ I E=ti si urK 8l 8-trebase ea: re/u-os/0toare$ I 3a$ A/um =ter e@Ei la/rimile =i as/ult0$ 3up0 /are 8i spusese /e s0 Ba/0: /um s0 se 8mbra/e =i mai ales: s0 Bie Bemeie$ Ce bu/uroas0 su-t /0 su-t Bemeie: reBle/t0 ea: ami-ti-;u@=i a/um /u tristeEe ;e vremurile /.-; ea =i Xuilla- Buseser0 Beri/iEi 8mpreu-0$ Ea avea ;oar -ou0spre9e/e a-i: era ama-ta lui ;e ;oi a-i: =i -u mai era -i/i timi;0: -i/i 8-Bri/o=at0: -i/i /.-; B0/ea ;ra oste: -i/i BaE0 ;e el: -i/i BaE0 ;e ea$ U-eori: se ;u/eau pe ia!tul lui: s0 Ba/0 o plimbare 8- mie9 ;e -oapte: -umai ei ;oi: =i el 8i Ei-ea le/Eii$ 1&1

I E=ti Bemeie ;i- Ho- >o- a=a /0 ;a/0 vrei s0 ai u- trai bu- =i lu/ruri Brumoase: s0 Bii preEuit0: iubit0: ;r0 ostit0 =i s0 te simEi ap0rat0 pe lumea asta: Bii Bemi-i-0$ I Cum: ;ra ul meuK I G.-;ete@te ;oar la satisBa/Eia =i la pl0/erea mea$ 30ruie=te@mi pasiu-e atu-/i /.-; am -evoie: si- ur0tate atu-/i /.-; am -evoie: Beri/ire =i ;is/reEie tot timpul$ G0te=te /a u- bu/0tar ;e /las0: 8-vaE0 /are@s vi-urile bu-e: ap0r0@mi 8-tot;eau-a reputaEia =i -u Bi -i/io;at0 /i/0litoare$ I 3ar$: Xuilla-: totul su-0 /am u-ilateral$ I 3a: a=a este: ;esi ur$ G- s/!imb: eu 8mi 8-;epli-es/ partea mea /u tot at.ta ;evotame-t$ 3ar asta e /eea /e vreau ;e la ti-e$ Ai vrut s0 Bii ama-ta mea$ Qi@am spus ;i-ai-te /e a=tept ;e la ti-e: =i ai a//eptat$ I Ntiu /0 am a//eptat =i 8mi pla/e s0 Biu ama-ta ta: ;arO ;ar u-eori 8mi Ba/ ri<i 8- privi-Ea viitorului$ I Ei: mi/uEo: -u ai ;e /e s0@Ei Ba/i ri<i$ Ntii /0 re ulile -oastre au Bost ;i-ai-te stabilite$ Ne vom re8--oi 8-Eele erea 8- Bie/are a-: ;a/0 )- vrei: p.-0 vei avea ;ou09e/i =i patru ;e a-i$ Apoi: ;a/0 te !ot0r0=ti s0 m0 p0r0se=ti: 8Ei voi ;a apartame-tul: ba-i suBi/ie-Ei s0@Ei satisBa/i -i=te -evoi re9o-abile =i o 9estre Brumu=i/0 ;a/0@Ei 0se=ti u- soE potrivit$ Noi -e@am 8-Eeles =i p0ri-Eii t0i au Bost ;e a/or;$$$ 3a: au Bost ;e a/or;$ Orla-;a 8=i ami-tea /u /.t e-tu9iasm aprobaser0 mama =i tat0l ei a/east0 le 0tur0: ba /!iar i@o su eraser0 atu-/i /.-;: abia 8-toars0 ;e la =/oal0 ;i- Ameri/a: 8i spuseser0 /um Xuilla-: 8-;r0 ostit: /eruse permisiu-ea s0 se apropie ;e ea$ I E u- om bu-: povestea tat0l ei: =i a promis s0 aib0 ri<0 s0 -u ;u/i lips0 ;e -imi/: ;a/0 a//epEi$ 4u trebuie s0 !ot0r0=ti: Orla-;a$ Noi su-tem ;e p0rere /0@i bi-e s@o Ba/i$ I 3ar: tat0: abia peste o lu-0 Ba/ optspre9e/e a-i: =i apoi: a= vrea s0 m0 8-tor/ =i s0 tr0ies/ 8- SUA$ Su-t si ur0 /0 a= putea obEi-e u- +reen Car' /a s0 r0m.- a/olo$ I 3a: poEi s0 te ;u/i: /opil0: 9isese mama ei: ;ar vei Bi s0ra/0$ Noi -u@ Ei putem ;a -imi/: -i/i u- a<utor$ Ce slu<b0 ai putea 0siK Ci-e te@ar 8-tre@ Ei-eK 6e /.-; a=a: peste puEi- timp vei avea u- ve-it: o proprietate ai/i: ;i/are s0 tr0ie=ti$ I 3ar e at.t ;e b0tr.-O

1&2

I U- b0rbat -u 8mb0tr.-ete la Bel ;e repe;e /a o Bemeie: 8i eJpli/a@ ser0 ei am.-;oi$ E puter-i/ =i respe/tat: =i s@a purtat Brumos /u -oi ;e a-i ;e 9ile$ A promis s0 aib0 ri<0 ;e ti-e =i s0 te iubeas/0: iar ara-<ame-tele Bi-a-/iare su-t e-eroase: i-;iBere-t /.t timp vei sta /u el$ I 3ar -u@l iubes/$ I ,orbe=ti prostiiL 3a/0 -@ar Bi ap0raEi ;e bu9e: ;i-Eilor le@ar Bi Bri L se m.-iase mama ei$ A/east0 o/a9ie /e Ei se oBer0 e /a puBul Be-iJului =i i-ima ;ra o-uluiL Ni /e trebuie tu s0 Ba/i 8- s/!imbK Numai s0 Bii Bemeie: s0 /i-ste=ti =i s0 as/ulEi ;e u- om /umse/a;e: timp ;e /.iva a-i: =i /!iar =i ;up0 a/eea: ;a/0 e=ti /re;i-/ioas0 =i isteaE0: -u trebuie s0 se termi-e$ Ci-e =tieK SoEia lui e i-vali;0 =i e pe ;u/0$ 3a/0 8l mulEume=ti =i te porEi Brumos /u el: ;e /e -u te@ar lua /!iar ;e soEieK I S0 se 8-soare /u o eurasiati/0K Xuilla- Gor-tK i9bu/-ise ea$ I 3e /e -uK 4u -u e=ti -umai eurasiati/0: e=ti portu !e90$ El are ;e<a Bii =i Bii/e e- le9i: heya? ,remurile se s/!imb0: /!iar =i ai/i 8- Ho- >o- $ 3a/0 te str0;uie=ti: /i-e =tieK 30ruie=te@i u- Biu: peste u- a- sau ;oi: /u permisiu-ea lui: =i /i-e =tieK Meii su-t 9ei: =i ;a/0 vor ei: poate s0 Bul ere ;i- /er se-i-$ Nu Bi proast0L 3ra osteK Ce 8-seam-0 /uv.-tul 0sta pe-tru ti-eK Orla-;a Ramos privea a/um 8- <os spre ora=: B0r0 s0@l va;0$ Ce -0u/0 =i -aiv0 eram atu-/i: .-;i ea$ Naiv0 =i Boarte proast0$ 3ar a/um -u mai e /a9ul: Xuilla- m@a e;u/at Boarte bi-e$ G=i ri;i/0 privirea spre 1i-/ %artlett: mi/.-;u@i ;oar o/!ii: -evr.-; s0@l tulbure$ 3a: su-t Boarte bi-e 8-v0Eat0: 8=i repet0 ea: su-t pre 0tit0 s0 Biu /ea mai bu-0 soEie pe /are =i@ar putea@o ;ori u- b0rbat: pe /are ar putea@o avea vreo;at0 %artlett$ 3e ;ata asta 8-s0: B0r0 re=eli$ Xuilla- m0 va 8-;ruma$ M0 va a<ut0 s0 o 8-l0tur pe Casey$ ,oi Bi ;oam-a 1i-/ %artlett$ Martori 8mi su-t toEi 9eii =i toEi ;iavolii: asta e /eea /e trebuie s0 se 8-t.mpleO Cur.-;: el 8=i ;espri-se o/!ii ;e pe prive@ li=te: termi-.-; ;e /u etat la /e@i ;est0i-uise ea$ Orla-;a 8l privea /u usur.s i-;es/iBrabil$ I Ce eK I M0 .-;eam /.t ;e -oro/oas0 am Bost /0 te@am 8-t.l-it$ I G-tot;eau-a Ba/i /omplime-te b0rbaEilorK I Nu: ;oar /elor /are 8mi pla/: =i a/e=tia su-t la Bel ;e rari pre/um puBul Be-iJului =i i-ima ;ra o-ului$ 6ateK

1&'

I MulEumes/L lu0 p.i-ea /u pate pe /are i@o 8-ti-;ea ea$ 4u -u m0@ -.-/iK I M0 abEi- p.-0 la /i-0$ 4rebuie s0 am ri<0 /.t m0-.-/: -u su-t /a ti-e$ I Eu Ba/ mi=/are 8- Bie/are 9i$ 4e-is: /.-; pot: =i olB$ 4uK I Jo/ puEi- te-is$ Gmi pla/e s0 mer pe <os: ;ar 8-/0 mai iau le/Eii ;e olB$ 3a: .-;i ea: m0 str0;uies/ Boarte mult s0 Biu /ea mai bu-0 8- tot /e Ba/: iar pe-tru ti-e: 1i-/ %artlett: su-t /ea mai potrivit0 ;i- toat0 lumea asta mare$ Ntia s0 <oa/e Boarte bi-e te-is =i era ;estul ;e bu-0 =i la olB$ Xuilla- i-sistase s0 le 8-veEe bi-e pe am.-;ou0: /0/i 8i pl0/eau lui$ I Qi@e BoameK I Su-t li!-it$ I Ai spus m.-/are /!i-e9eas/0$ Si ur asta vreiK Ri;i/0 ;i- umeri$ I 6e-tru mi-e -u /o-tea90$ Ce@Ei pla/e Eie$ I Si urK I 2oarte$ 3e /e: tu /e ai vreaK I ,i- 8-tr@o /lip0$ El o urm0$ Orla-;a ;es/!ise u=a la suBra erie$ Masa era ara-<at0 su@ perb: pe-tru ;ou0 persoa-e: /u Blori =i o sti/l0 ;e ,er;i/!io pus0 la !eaE0$ I 1i-/: e at.t ;e mult ;e /.-; -@am mai 0tit pe-tru -ime-i: m0rturisi ea /u vorba ei pre/ipitat0: /are@l 8-/.-ta at.t ;e mult$ 3ar am vrut s0 0tes/ pe-tru ti-e$ 3a/0 vrei: m.-/0m o /i-0 italie-eas/0 /are@i ;e<a pre 0tit0O Pas)a proaspete: a!lio e olio, /u usturoi =i ulei: viEel .i##an)a, o salat0 ver@ ;e: Baba!lione: eJpresso =i /o-ia/$ Cum 8Ei su-0K G- ;ou09e/i ;e mi-ute e ata: iar p.-0 atu-/i tu poEi s0 /ite=ti 9iarul$ 3up0 a/eea putem l0sa toate 8s/ama lui amah, /are@o s0 le str.- 0 =i mer em s0 ;a-s0m sau s0 -e plim@ b0m /u ma=i-a$ Ce 9i/iK I M.-/area italie-eas/0 e m.-/area mea Bavorit0: Orla-;aL se e-tu@ 9iasm0 el$ Apoi 8i ve-i 8- mi-te o ;is/uEie: =i o /lip0 se 8-treb0 oare /ui 8i spusese /0 preBer0 m.-/area italie-eas/0$ 1ui CaseyK Sau Orla-;ei: a9i ;imi-eaE0K

1&7

13
Ora 60.=6.

%ria- >Ho? se tre9i brus/ ;i- som-$ Se 9b0tu o /lip0 8- mie9ul u-ui /o=mar: iar 8- /lipa urm0toare se tre9i: ;e=i par/0 r0m0sese tot /uBu-;at 8!0ul 8-tu-e/at al som-ului: /u i-ima b0t.-;u@i /u putere: mi-tea buima/0: ;e par/0 -@ar Bi eJistat -i/i o ;iBere-E0 8-tre som- =i tre9ie$ Gl /upri-se pa-i/a$ Apoi 8=i ;0;u seama /0 era ol: 8- 8-tu-eri/ul /al; al /elulei: =i 8=i a;use ami-te /i-e era =i u-;e se aBla$ 6robabil m@au ;ro at: .-;i el$ Gura 8i era us/at0: /apul 8l ;urea: =i se 8-ti-se la lo/ pe salteaua pe /are o simEea lipi/ioas0: 8-/er/.-; s0@=i a;u-e .-;urile$ G=i ami-tea va /0 se aBla 8biroul lui Armstro- : iar 8-ai-te ;e asta se 8-t.l-ise /u Crosse: ;is/utase ;espre u- 1+\2: =i apoi mai -imi/$ 3oar /0 umbla pri- be9-0: b.<b.i-; s0 0seas/0 pereEii: simEi-;u@i aproape: 8-0bui-;u@i roa9a ;e a se =ti tr0;at =i lipsit ;e ap0rare 8- str0Bu-;urile se;iului /e-tral al poliEiei: 8-tr@o /u=/0 B0r0 Berestre: ;oar /u o u=0 u-;eva$ Apoi: istovit: a;ormise: se ;e=teptase 8su-etul u-or lasuri Burioase A ori poate am visat astaK A apoi iar0=i som-O -u: 8-t.i am m.-/at: -@am m.-/at mai 8-t.iKO ;a: -i=te l0turi pe /are 0=tia le -umes/ /i-0: =i /eai re/eO Hai: .-;eteL E importa-t s0 .-;eti =i s0@ Ei ami-te=tiO 3a: 8mi ami-tes/: a Bost o por/0rie ;e to/a-0 =i u- /eai re/e: apoi: mai t.r9iu: mi/ul ;e<u-$ Ou0$ Au Bost mai 8-t.i ou0le: sau mai 8-t.i a Bost to/a-a =iO ;a: ;e Bie/are ;at0 /.-; m.-/am s@au apri-s o /lip0 lumi-ile: ;oar /.t am m.-/atO ba -u: ;e Bie/are ;at0 lumi-ile s@au sti-s =i am termi-at ;e m.-/at 8- be9-0$ Gmi ami-tes/ -umai /0 am termi-at pe 8-tu-eri/ =i /0 mi@era sil0 s0 m0-.-/ pe 8-tu-eri/: =i apoi am uri-at 8/0l;are pe 8-tu-eri/: m@am 8-tors la saltea =i m@am /ul/at iar0=i$ 3e /.t timp su-t ai/iK 4rebuie s0 -um0r 9ilele$ Cu reu: se ;0;u <os ;i- pat =i merse poti/-it p.-0 la u- perete: 8vreme /e ;urerea 8i s0 eta pi/ioarele$ 4rebuie s0 Ba/ mi=/are: .-;i el: s0 elimi- ;ro urile ;i- or a-ism: s0@mi limpe9es/ mi-tea =i s0 m0 pre 0tes/ pe-tru i-tero atoriu$ 4rebuie s0@mi pre 0tes/ mi-tea pe-tru /.-; o s0 8-/eap0: /.-; or s0 /rea;0 /0 m@am muiat: /0/i atu-/i or s0 m0 Ei-0 trea9 p.-0 m0 supu- =i spu- tot$ Nu: -u o s0 m0 Ba/0 s0 m0rturises/$ Su-t puter-i/: pre 0tit: =i mai /u-os/ =i eu u-ele ;i-tre tru/urile Bolosite$ Ci-e m@a tr0;atK EBortul ;e a 0si u- r0spu-s era prea mare pe-tru el: a=a /0 8=i a;u-0 BorEele =i B0/u /.teva e-oBleJiu-i$ Apoi au9i 9 omot 8-0bu=it ;e 1&)

pa=i /e se apropiau$ 6e b.<b.ite: se ;use repe;e spre pri/i =i se 8-ti-se: preB0/.-;u@se /0 ;oarme: =i: 8- vreme /e 8-/er/a s0@=i st0p.-eas/0 roa9a: simEea /um i-ima 8i 9v./-ea ;ureros$ 60=ii se oprir0$ Se au9i /li-/!etul u-ui 90vor =i se ;es/!ise o mi/0 trap0$ G- /elul0 p0tru-se o ra90 ;e lumi-0 =i o m.-0 -umai pe <um0tate vi9ibil0 puse <os o BarBurie =i o /a-0 ;i- metal$ I M0-.-/0@i mi/ul ;e<u-: i r0be=te@te: spuse o vo/e 8- /a-to-e90$ G- /ur.-; /o-ti-u0 i-tero atoriul$ I As/ult0: a= vreaO stri 0 %ria- >Ho?: ;ar trapa se 8-/!isese ;e<a /u 9 omot =i r0mase si- ur 8- be9-0: ;oar /u e/oul vorbelor sale$ 60strea90@Ei /almul: 8=i poru-/i el$ Calmea90@te =i .-;e te$ %rus/: /elula Bu i-u-;at0 ;e lumi-0$ 1umi-a 8i r0-ea o/!ii$ 3up0 /e reu=i s0 se obi=-uias/0: observ0 /0 apri-seser0 be/urile ;i- tava-: plasate Boarte sus: =i 8=i ami-ti /0 par/0 le mai v09use$ 6ereEii erau 8-tu-e/aEi aproape -e ri: =i par/0 se str.- eau asupra lui$ Nu te .-;i la ei: 8=i spuse$ Ai mai v09ut /elule 8-tu-e/ate =i: ;e=i -u ai luat -i/io;at0 parte la u- i-tero atoriu sever: =tii /are su-t pri-/ipiile =i u-ele ;i-tre meto;e$ U- ust ;e vom0 8i ve-i 8ur0 la .-;ul /alvarului /e@l a=tepta$ U=a abia se ;isti- ea: =i trapa la Bel$ SimEea priviri aEi-tite asupra lui: ;e=i -u se ve;eau -i/i u- Bel ;e o/!iuri ;e observaEie$ 6e BarBurie se aBlau ;ou0 ou0 pr0<ite =i o Belie ;e p.i-e -ea r0$ 6.i-ea era puEi- pr0<it0$ Ou0le erau re/i: /u r0sime sleit0: ;elo/ 8mbietoare$ G- /a-0 /eai re/e$ 4a/.muri -u eJistau$ %0u /eaiul /u sete: 8-/er/.-; s0@l soarb0 8-/et: ;ar -i/i -u 8=i ;0;u seama /.-; 8l termi-0 =i setea tot -u =i@o potolise$ Dew neh loh moh, /e -@a= ;a pe-tru o periuE0 ;e ;i-Ei =i o sti/l0 ;e bere =iO 1umi-ile se sti-ser0 tot at.t ;e brus/ /um se apri-seser0$ 3ur0 mult p.-0 /e reu=i s0@=i obi=-uias/0 iar0=i o/!ii /u 8-tu-eri/ul$ 2ii /alm: -u@i ;e/.t o alter-are ;e 8-tu-eri/ =i lumi-0: lumi-0 =i 8-tu-eri/: /a s0 te ;erute9e =i s0 te ;e9orie-te9e$ 2ii /alm$ Ia totul pe r.-;: Bie/are 9i: Bie/are i-tero atoriu$ Groa9a 8l /upri-se iar0=i$ Ntia /0 -u este /u a;ev0rat pre 0tit: /0 -u are ;estul0 eJperie-E0: ;e=i Busese a-tre-at pe-tru /a9ul /0 ar Bi Bost pri-s: /e s0 Ba/0 ;a/0 l@ar Bi pri-s ;u=ma-ul: /omu-i=tii ;i- R6C$ 3ar C!i-a 6opular0 -u e ;u=ma-ul$ A;ev0ratul ;u=ma- su-t e- le9ii =i /a-a;ie-ii: /are s@au preB0/ut a@Ei Bi priete-i =i proBesori: ei su-t a;ev0ratul ;u=ma-$ Nu te .-;i la asta: -u 8-/er/a s0 te /o-vi- i pe ti-e 8-suEi: 8-/ear/0 ;oar s0@i /o-vi- i pe ei$ 4rebuie s0 m0 Ei- tare$ S0 susEi- /0@i o eroare: /.t pot ;e mult: apoi s0 1&+

le spu- povestea pe /are am pre 0tit@o ;e@a lu- ul a-ilor s0@i ;erute9$ Asta mi@e ;atoria$ Setea 8l ro;ea$ Ni Boamea$ %ria- >Ho? ar Bi vrut s0 a9v.rle /u /a-a 8- perete: /u BarBuria: s0 stri e ;up0 a<utor: ;ar ar Bi Bost o re=eal0$ Ntia /0 trebuie s0 se st0p.-eas/0: s0@=i /o-/e-tre9e toat0 e-er ia pe-tru a riposta$ 2olose=te@Ei mi-tea$ 2olose=te /e ai 8-v0Eat: apli/0 8- pra/ti/0 teoria$ G.-;ete@te la /ursul ;e supravieEuire urmat a-ul tre/ut 8- A- lia$ %u-: /e trebuie s0 Ba/K G=i ami-tea /0 o parte a teoriei supravieEuirii era /0 trebuie s0 m0-.-/i: s0 bei =i s0 ;ormi /.-; poEi mai mult: /0/i -u se =tie -i/io;at0 /.-; 8Ei vor t0ia !ra-a: b0utura =i som-ul$ Ni s0@i Bolose=ti o/!ii: -asul: pip0itul: i-teli@ e-Ea pe-tru a -u pier;e =irul timpului 8- be9-0: =i s0 Eii mi-te /0 /ei /e te@ au pri-s -u se poate s0 -u Ba/0 la u- mome-t ;at o re=eal0: iar ;a/0 pri-9i re=eala =i poEi Ba/e /orelarea /u s/ur erea timpului real: atu-/i 8Ei p0stre9i e/!ilibrul =i poEi s0@i ;u/i /um vrei tu: s0 -u ;ivul i /eea /e -u trebuie ;ivul at A -umele eJa/te =i /o-ta/tele reale$ Re ula era s0@Ei as/uEi mi-tea 8mpotriva lor$ S0 Bii a/tiv =i s0 te BorEe9i s0 observi totul$ Au B0/ut oare vreo re=eal0 p.-0 a/umK 1e@a s/0pat oare /eva a/estor ;iavoli barbari ;e e- le9iK Numai o ;at0: 8=i spuse el /u 8-Bri urare$ Ou0leL 4.mpi ii ;e e- le9i /u ou0le lor la ori/e mi/ ;e<u-L SimEi-;u@se mai bi-e a/um =i /omplet trea9: se ;0;u <os ;e pe pri/i =i se@-;rept0 pe pip0ite spre BarBuria ;e metal: pu-.-; <os l.- 0 ea: 8-/et: /a-a$ Ou0le erau re/i =i r0simea sleit0: ;ar le 8- !iEi: m.-/0 toat0 p.i-ea: =i par/0 se simEea mai bi-e a/um ;up0 /e m.-/ase$ Avea u- se-time-t /iu;at m.-/.-; a=a: /u m.i-ile: pe 8-tu-eri/: =i era -epl0/ut /0 -u avea /u /e s0 se =tear 0 pe ;e ete: ;oar propria@i oli/iu-e$ Gl str0b0tu u- Bior$ Se simEea p0r0sit =i mur;ar$ ,e9i/a 8l ap0sa =i b.<b.i p.-0 la /0l;area pri-s0 ;e perete$ C0l;area ;u!-ea$ Cu ;e etul ar0t0tor: m0sur0 -ivelul ;i- /0l;are$ Era parEial pli-0$ Se u=ur0 8ea =i m0sur0 ;i- -ou -ivelul$ Cal/ul0 8- mi-te ;iBere-Ea$ 3a/0 -u au a;0u@ at li/!i; 8- ea /a s0 m0 ;erute9e: 8-seam-0 /0 am uri-at ;e trei sau patru ori$ 3e ;ou0 ori pe 9i: sau ;e patru ori pe 9iK G=i =terse ;e etul mur;ar pe piept: /eea /e@l B0/u s0 se simt0 =i mai mur;ar: ;ar era importa-t s0 Boloseas/0 ori/e i-;i/iu pe-tru a Ei-e so/o@ teala timpului s/urs$ Se 8-ti-se iar0=i$ Era roa9-i/ s0 -u =tii ;a/0 e lumi-0 sau 8-tu-eri/: ;a/0 e 9i sau -oapte$ 3i- stoma/ 8i ve-i u- val ;e reaE0: ;ar =i@o 8-0bu=i: Bor.-;u@se s0@=i ami-teas/0 ;e a/el %ria- >Ho? pe /are ei: 1&&

;u=ma-ii: 8l /re;eau a Bi %ria- >ar@s!u- >Ho?: iar -u /el0lalt om: a/el om aproape uitat: al /0rui -ume ;e Bamilie era Cu: -umele ;e e-eraEie 6a!: iar -umele ;e a;ult C!u@toy$ G=i ami-ti ;e Ni- @to?: ;e tat0l =i ;e mama lui: /um Busese trimis la =/oal0 la Ho- >o- : /.-; 8mpli-ise =ase a-i: ;or-i/ s0 8-veEe =i s0 ;evi-0 u- patriot: la Bel /a p0ri-Eii s0i =i /a u-/!iul pe /are 8l v09use 8- piaEa satului: bi/iuit p.-0 =i@a ;at suBletul pe-tru /0 era patriot$ G-v0Ease ;e la ru;ele lui ;i- Ho- >o- /0 a Bi patriot =i a Bi /omu-ist erau u-ul =i a/ela=i lu/ru: /0 asta -u 8-sem-a /0 e=ti ;u=ma- al C!i-ei$ C0pete-iile Gomi-;a@ -ului erau la Bel ;e rele /a =i ;iavolii ;e str0i-i /e 8i impuseser0 C!i-ei tratate i-e/!itabile: iar si- urii a;ev0raEi patrioEi erau /ei /e urmau 8-v0E0@ turile lui Mao 4se 4u- $ G=i ami-ti /um Busese primit 8- prima ;i- multele /o-Brerii se/rete: str0;ui-;u@se s0 Bie /el mai bu-: pe-tru /au9a C!i-ei =i a lui Mao: 8-v0Ease ;e la ;as/0lii s0i tai-i/i: pre 0ti-;u@se a Bi parte ;iuria=ul -ou val revoluEio-ar /e va re/u/eri ;e la ;iavolii str0i-i =i ;e la la/!eii a/estora st0p.-irea asupra C!i-ei: a9v.rli-;u@i pe-tru tot;eau-a 8mare$ Apoi /.ti ase a/ea burs0L 1a ;oispre9e/e a-iL Ce m.-;ri Buseser0 ;as/0lii lui tai-i/iL 3up0 /are ple/ase 8- Ei-uturile barbarilor: /u-os/.-;u@ le a/um la perBe/Eie limba: ;ar /0lit 8mpotriva .-;urilor =i obi/eiurilor lor rele$ A<u-se la 1o-;ra: /apitala /elui mai mare imperiu pe /are l@a /u-os@ /ut vreo;at0 lumea: ;espre /are el =tia /0 8-tr@o bu-0 9i va Bi umilit =i sB0r.mat ;e=i atu-/i: 8- 1"'&: mai era 8-/0 8-Bloritor$ 3oi a-i a/olo$ Ur.-; =/oala e- le9eas/0 =i pe b0ieEii e- le9i: C!i-?ee C!i-?ee /!i-e9oiul preB0@ /.-;u@se /umi-te 8- ba-/a luiO ;ar as/u-9.-; a/est lu/ru: 8-0bu=i-;u@=i la/rimile: a<utat =i 8-;rumat ;e -oii ;as/0li ai Co-Breriei: /are 8l 8-v0Easer0 s0 a-ali9e9e 8-treb0rile =i r0spu-surile: 8i ;e9v0luiser0 mi-u-ile ;iale/ti/ii: /e 8-seam-0 s0 Bii parte ;i- a;ev0rata revoluEie$ Ni -i/i o /lip0 -u simEise -evoia s0 pu-0 8-treb0ri$ Apoi r09boiul /u erma-ii: eva/uarea: 8mpreu-0 /u toEi /eilalEi b0ieEi =i Bete ;e la =/oal0: 8- Ca-a;a: la a;0postY toEi a/ei a-i mi-u-aEi 8- ,a-/ou@ ver: Columbia %rita-i/0: pe malurile 6a/iBi/ului: toat0 a/ea ime-sitate: mu-Eii =i o/ea-ul: u- C!i-atoH- 8-Bloritor: /u o eJ/ele-t0 bu/0t0rie Ni- @ to?O Ni o alt0 Bilial0 a /o-Breriei mo-;iale: alEi ;as/0li: 8-tot;eau-a /i-eva 8-Eelept /u /are s0 poEi sta ;e vorb0: ata s0@Ei ;ea eJpli/aEii =i sBaturiO Nea//eptat ;e /ole ii ;e =/oal0: ;ar 8-tre/.-;u@i la 8-v0E0tur0: b0t.-;u@i la 1&P

propriile lor sporturi: la boJ: la /ri/?et =i la te-is A toate astea B0/.-; parte ;i- pre 0tirea lui$ D2ii /el mai bu-: C!u@toy: Biul meu: Bii /el mai bu- =i Bii r0b;0tor: pe-tru loria parti;ului: pe-tru loria lui Mao 4se 4u- : /are este C!i-aF: ultimele /uvi-te pe /are i le spusese tat0l lui: /uvi-te rostite pe as/u-s: /are 8i r0m0seser0 8-tip0rite 8- mi-te ;e /.-; avea =ase a-i: =i pe /are tat0l lui i le repetase pe patul ;e moarte$ I-trarea lui 8- Royal Ca-a;ia- Mou-te; 6oli/e B0/ea parte ;i- pla-$ Nu era reu s0 Bii /el ;i-t.i 8- RCM6: /.-; lu/rai 8- C!i-atoH- =i vorbeai e- le9a: ma-;ari-a =i /a-to-e9a Spropriul s0u ;iale/t ;i- Ni- @to? t0i-ui-@ ;u@l /u ri<0TY -u era reu s0 a<u- i u- bu- poliEist 8- a/el Brumos =i 8-ti-s ora=@port$ Cur.-; a ;eve-it ;e -e8-lo/uit A eJpertul /!i-e9 al ,a-/ouveru@ lui: om ;e 8-/re;ere: primul 8- toate: -eab0tut 8- lupta 8mpotriva -ele iuiri@ lor patro-ate ;e a- sterii tria;elor ;i- C!i-atoH- A opiul: morBi-a: !eroi-a: prostituEia =i ve=-i/ele <o/uri ;e -oro/ ile ale$ Mu-/a lui Busese l0u;at0 at.t ;e superiorii s0i: /.t =i ;e /o-;u/0torii /o-Breriei: /are erau =i ei 8mpotriva supremaEiei ba-;elor: a traBi/ului /u ;ro uri =i a /rimei: a<ut.-;u@l s0 Ba/0 arest0ri: s0@i ;es/opere pe r0uB0/0tori: si- urul lor i-teres se/ret Bii-; s0 aBle ;espre Bu-/Eio-area i-ter-0 a RCM6: ;espre /um se B0/eau a- a<0rile =i /o-/e;ierile: promov0rile: veriBi/0rile: a-/!etele =i urm0ririle: /i-e r0spu-;e ;e Bie/are /ompartime-t: /.-; =i 8- /e mo;$ 3up0 a/eea a Bost trimis ;e la ,a-/ouver la OttaHa: pe-tru =ase lu-i ::luat /u 8mprumutF ;e u- =eB ;e poliEie /are -u mai =tia /um s0@i mulEumeas/0: -umai s0@i ;ea o m.-0 ;e a<utor la ;es/operirea u-ei reEele ;e traBi/a-Ei /!i-e9i ;e ;ro uri$ Ni@a B0/ut astBel -oi =i importa-te relaEii pri-tre /a-a;ie-i: /u oame-i ai /o-Breriei: a 8-v0Eat tot mai multeO p.-0 la urm0 reEeaua a Bost ;es/operit0: iar el promovat$ E u=or s0 /o-trole9i /rima or a-i9at0 =i s0 obEii promov0ri atu-/i /.-; te str0;uie=ti =i /.-; ai sute ;e priete-i -e=tiuEi: /are au o/!i peste tot$ Apoi r09boiul s@a termi-at =i el a /erut s0 Bie tra-sBerat la poliEia ;iHo- >o- A partea Bi-al0 a pla-ului$ 3ar -@ar Bi vrut s0 ple/e: /0/i iubea Ca-a;a =i o iubea pe ea: pe Jea-ette: Jea-ette ;e %ois$ Avea -ou0spre9e/e a-i: era Bra-Eu9oai/0 ;i- Mo-treal: vorbea Bra-/e9a =i e- le9a: iar p0ri-Eii ei: Bra-/e9i@/a-a;ie-i: ;e mai multe e-eraEii: 8l pl0/eau: -u ;e9aprobau le 0tura lor: -u erau /o-tra lui Bii-;/0 era #hinoise: /um 8i spu-eau ei 8lum0$ El avea pe atu-/i ;ou09e/i =i u-u ;e a-i: se =tia ;e<a /0 are stoB0 ;e

1&"

/oma-;a-t: /0 i se ;es/!i;e 8- BaE0 o /arier0 str0lu/it0: /0 8l a=teapt0 /0s0@ toria: peste u- a- sau ;oiO %ria- >Ho? se Boi pe saltea: /!i-uit$ G=i simEea pielea lipi/ioas0: 8-tu-eri/ul 8l ap0sa$ G-/!ise o/!ii: /u pleoapele /a ;e plumb: l0s.-;u@ i mi-tea s0 r0t0/eas/0 8-apoi la ea =i la a/el mome-t -eBeri/it ;i- viaEa lui$ G=i ami-ti /um susEi-use 8- BaEa /o-Breriei: a /o-;u/0torului: /0 putea s0 Bie mai util 8- Ca-a;a ;e/.t 8- Ho- >o- : u-;e ar Bi Bost u-ul pri-tre mulEi alEii$ Ai/i: 8- Ca-a;a: el era u-i/$ G- /. iva a-i ar Bi putut a<u- e 8- v.rBul ierar!iei poliEiei ;i- ,a-/ouver$ 3ar toate ar ume-tele lui Buseser0 9a;ar@ -i/e$ Cu tristeEe: a trebuit s0 re/u-oas/0 Baptul /0 ei aveau ;reptate$ Ntia /0: ;a/0 ar Bi r0mas: ar Bi sB.r=it pri- a tre/e ;e partea /ealalt0: ar Bi rupt@o /u parti;ul$ G- mi-tea lui eJistau prea multe 8-treb0ri B0r0 r0spu-s: ivite ;up0 /e /itise rapoartele RCM6 ;espre sovieti/i: ;espre >GB ;espre ula uri: avea prea mulEi priete-i pri-tre /a-a;ie-i =i -aEio-ali=ti$ Ho- >o- ul =i C!i-a erau a/um pe-tru el ;eparte: tre/utul lui era u-;eva ;eparte$ Jea@ -ette era ai/i: o iubea =i 8i pl0/ea viaEa lor 8mpreu-0$ Gi pl0/ea ma=i-a lui puter-i/0: presti iul ;e /are se bu/ura 8- o/!ii /ole ilor: pe /are -u@i mai privea /a pe -i=te barbari: /i /a pe e ali ai s0i$ Co-;u/0torul 8i a;usese ami-te ;e tre/utul s0u: ;e Baptul /0 barbarii -u@s alt/eva ;e/.t barbari: /0 era -evoie ;e el 8- Ho- >o- : u-;e lupta abia 8-/epea: u-;e Mao -u era 8-/0 pre=e;i-tele Mao: -u era 8-/0 8-vi- 0tor: mai avea 8-/0 ;e luptat /u Cia- >ai@=i$ Cu am0r0/iu-e: se supusese: ;etest.-; Baptul /u a Bost obli@ at: =tii-; /0 se aBla 8- puterea lor$ Ni se supusese to/mai ;i- /au9a puterii lor$ 3ar apoi au urmat /ei patru a-i 8mb0t0tori: p.-0 8- 1"7" =i vi/toria i-/re;ibil0: /omplet0: a lui Mao$ 3up0 /are se ;0;use ;i- -ou la o parte: Bolosi-;u@=i str0lu/itele /apa/it0Ei 8- lupta 8mpotriva /rimei: /are pe-tru el 8-sem-a u- blestem =i o ru=i-e pe-tru Ho- >o- : o pat0 pe obra9ul C!i-ei$ ,iaEa re;eve-ise Brumoas0$ Ntia /0@l a=teptau promov0ri: e- le9ii Ei@ -eau la el: 8l respe/tau: /0/i urmase o =/oal0 e- le9eas/0 ;e elit0: vorbea e- le9e=te /u u- a//e-t aristo/rati/: =i era u- sportiv la Bel ;e bu- /a toEi /ei ;i- elita imperiului$ Iar a/um su-tem 8- 1"+': am trei9e/i =i -ou0 ;e a-i: =i m.i-eO -u m.i-e: ;umi-i/0: ;umi-i/0 e raliul: iar s.mb0t0 su-t /ursele =i Noble StarO ,a ie=i oare Noble Star: ori 6ilot 2is! al lui Gor-t: ori %utters/ot/! 1ass a lui Ri/!ar; >Ho?: -u: Ri/!ar; ;wan!: ori Gol;e1a;y a lui Jo!- C!e-K Cre; /@o s0@mi pu- ba-ii pe Gol;e- 1a;y: toEi ba-ii 1P#

pe /are 8i am: e/o-omiile mele ;e o viaE0: =i@mi <o/ =i 6ors/!e@ul: ;e=i e o prostie: ;ar trebuie$ 4rebuie: Bii-;/0 a=a a spus Crosse =i Robert e ;e a/or; =i am.-;oi au spus /0 trebuie s0@mi mi9e9 =i viaEaO ;ar: Isuse Hristoase: a/um Gol;e- 1a;y trop0ie 8- pa;;o/?: pariurile su-t B0/ute: au por-it: alear 0: !ai;e Gol;e- 1a;y: !ai;e ;e ;ra ul lui Mao: -u@Ei pese ;e -orii ;e Burtu-0 =i ;e Bul ere: !ai;e: toate e/o-omiile mele =i viaEa mea su-t /0lare pe blestematul t0uO o!: pre=e;i-te Isuse -u m0 l0saO Era a/um a;.-/ /uBu-;at 8- vise: vise rele: provo/ate ;e ;ro uri: iar Happy ,alley: ,alea 2eri/it0 ;eve-ise ,alea MorEii$ O/!ii lui -u per/e@ pur0 lumi-ile /are se apri-ser0 8-/et: -i/i u=a ;es/!i9.-;u@se$ Era timpul s0 re8-/eap0$ Armstro- 8=i privi priete-ul: Bii-;u@i mil0 ;e el$ 1umi-ile erau re late /u ri<0: s0 -u Bie puter-i/e$ Al0turi ;e el se aBlau a e-tul pri-/ipal Mal/olm Su-: u- ar;ia- =i me;i/ul Servi/iului spe/ial ;r$ 3or-: u- b0rbat mi/ ;e statur0 =i spri-te- 8- mi=/0ri: /u u- 8-/eput ;e /!elie: =i o a erime /a ;e pas0re$ Gi lu0 pulsul lui %ria- >Ho? =i te-siu-ea =i 8i as/ult0 i-ima$ I Clie-tul e 8- Borm0 eJ/ele-t0: /omisare: ;i- pu-/t ;e ve;ere Bi9i/: sur.se el u=or$ 4e-siu-ea =i b0t0ile i-imii su-t puEi- m0rite: ;ar era ;e a=teptat$ Not0 m0sur0torile pe Bi=0: i@o 8-ti-se lui Armstro- : /are se uit0 la /eas: s/rise ora: =i sem-0 =i el Bi=a$ I 6uteEi /o-ti-ua$ 3o/torul umplu /u ri<0 seri- a$ Gi B0/u i-<e/Eia lui %ria- >Ho? 8Bes0: /u u- a/ -ou$ Aproape /0 -u se ve;ea -i/i o urm0: ;oar o mi-us/ul0 pi/0tur0 ;e s.- e pe /are o =terse$ I I se poate servi /i-a: ori /.-; ;oriEi$ Armstro- ;0;u -umai ;i- /ap$ Gar;ia-ul a;0u ase o m0sur0 ;e uri-0 8- /0l;are: =i a/est lu/ru se tre/u =i el 8- Bi=0$ I 2oarte ;e=tept ;i- partea lui s0 m0soare -ivelul: -@a= Bi /re9ut s0 Ba/0 asta: /ome-t0 Mal/olm Su-$ Ra9ele i-Braro=ii B0/eau posibil0 urm0ri@ rea ori/0rei mi=/0ri a arestatului: pri- mi/i 0uri ;e observaEie plasate 8tava-$ Dew neh loh moh: /i-e =i@ar Bi 8-/!ipuit /0 el este /.rti aK 3e=tept: 8-tot;eau-a a Bost al -aibii ;e ;e=tept$ I S0 sper0m /0 am0r.tul ;e el -u prea mai e al -aibii ;e ;e=tept: 8i spuse Armstro- pe u- to- a/ru$ Cu /.t vorbe=te mai repe;e: /u at.t mai bi-e$ %0tr.-ul -u@l va ierta$ 1P1

CeilalEi se uitar0 la el: t.-0rul ar;ia- se /utremur0$ 3r$ 3or- rupse t0/erea st.-<e-itoare: I S0 /o-ti-u0m tot a=a la Bie/are ;ou0 ore: sirK Armstro- 8i aru-/0 o privire priete-ului lui$ 6rimul ;ro : 8- bere: 8i Busese a;mi-istrat pe la 1':'#$ 3e atu-/i: %ria- >Ho? Busese tratat 8re!im 'oi A u- pro ram ;e som-@tre9ie@som-@tre9ie provo/at /u ;ro uri$ 1a Bie/are ;ou0 /easuri: i-<e/Eii ;e tre9ire eJa/t 8-ai-te ;e 1+$'#: 1P$'# =i 2#$'#: =i tot a=a p.-0 a ;oua 9i la +:'# ;imi-eaEa: /.-; va 8-/epe primul i-tero atoriu serios$ 1a 9e/e mi-ute ;up0 i-<e/Eie: /lie-tul este tre9it 8mo; artiBi/ial: setea =i Boamea Bii-;u@i i-te-siBi/ate ;e ;ro uri: 8- !ite !0mesit m.-/area: ;0 pe .t /eaiul re/e: iar ;ro urile a/estea 8=i Ba/ rapi; eBe/tul$ Som- Boarte a;.-/ =i Boarte rapi;: a<utat ;e o alt0 i-<e/Eie$ Alter@ -a-E0 ;e 8-tu-eri/ =i lumi-0 puter-i/0: ;e lasuri metali/e =i t0/ere$ Apoi tre9irea$ Mi/ul ;e<u-$ Iar peste ;ou0 ore /i-a: =i peste alte ;ou0 ore mi/ul ;e<u-$ 6e-tru o mi-te tot mai ;e9orie-tat0: ;ou0spre9e/e ore ;evi- astBel =ase 9ile: /!iar =i mai mult: ;a/0 pa/ie-tul suport0 tratame-tul: ;ou0spre@ 9e/e 9ile: ora =i 9iua$ Nu e -evoie ;e tortur0 Bi9i/0: ;oar ;e 8-tu-eri/ =i ;e9orie-tare: at.t /.t s0 aBli /eea /e ;ore=ti s0 aBli ;e la /aptivul i-ami/: sau s0@l Ba/i s0 sem-e9e /eea /e vrei tu s0 sem-e9e: s0 a<u- 0 /ur.-; s0 /rea;0 /0 versiu-ea ta e /ea a;ev0rat0$ Ori/i-e /apotea90L Ori/i-e ;up0 o s0pt0m.-0 ;e so-m@tre9ie@somurmat0 ;e ;ou0 sau trei 9ile B0r0 som-$ Ori/i-e$ OB: Isuse atotputer-i/: se .-;i Armstro- : biet am0r.t /e e=ti: tu o s0 8-/er/i s0 re9i=ti =i asta -u te va a<uta la -imi/$ 3elo/$ 3up0 a/eea 8-s0: u-: las l0u-tri/ 8i stri 0: 0sta -u e priete-ul t0u: e u- a e-t ;u=ma-: u- simplu D/lie-tF: u- ;u=ma- /are te@a tr0;at pe ti-e: a tr0;at totul: ;e a-i =i a-i ;e 9ile$ 6robabil /0 el i@a tur-at pe 2o- @Bo- =i pe b0ieEii lui: /are 9a/ a/um 8-tr@o /elul0 8mpuEit0: 8-;ur.-; a/ela=i tratame-t: ;ar B0r0 me;i/i: B0r0 suprave !ere =i 8- ri<ire$ Ni totu=i: poEi s0 Bii m.-;ru ;e a/est e- ;e tratame-tK 6oate vreo persoa-0 /ivili9at0 s0 BieK Nu$ Este oare -e/esar s0 8-Bu-9i u- trup -ea<utorat /u ;ro uri 8mpuEiteK NuO ba ;a: este: u-eori este: u-eori =i s0 u/i9i e -e/esar: /.i-i turbaEi: oame-iO ;a: u-ii oame-ii su-t r0i =i /.i-ii turbaEi su-t r0i$ 4rebuie s0 Bolose=ti a/este te!-i/i psi!ia@ tri/e mo;er-e: puse la pu-/t ;e 6avlov =i alEi sovieti/i: puse la pu-/t ;e /omu-i=ti sub u- re im >G%@ist$ %i-e: ;ar trebuie s0 le urme9iK Isuse: -u

1P2

=tiu: ;ar =tiu /0 >G%@ul 8-/ear/0 s0 -e ;istru 0: s0 -e /oboare pe toEi la -ivelul lor: s0O Armstro- 8i v09u pe /ei ;i- <ur !olb.-;u@se la el$ I Ce eK I S0 me-Ei-em /i/lul ;e ;ou0 ore: sirK repet0 ;o/torul: -eli-i=tit$ I 3a$ Iar la +$'# 8-/epem primul i-tero atoriu$ I Gl veEi Ba/e /!iar ;um-eavoastr0K I 3oar s/rie 8- or;i-: /e -aibaL m.r.i Armstro- $ Nu =tii s0 /ite=tiK I Iertare: se repe9i me;i/ul: /u-o=teau /u toEii priete-ia ;i-tre Arm@ stro- =i arestat =i Baptul /0 Crosse 8i or;o-ase s0 /o-;u/0 i-tero atoriul$ Ai vrea u- se;ativ: priete-eK 8-treb0 ;r$ 3or- pli- ;e ri<0$ Armstro- 8l 8-<ur0 ur.t =i ple/0: sup0rat /0 se l0sase provo/at ;e ;o/tor =i 8=i ie=ise ;i- Bire$ Se ;use la ultimul eta<: la popota oBiEerilor$ I %arma-L I Ime;iat: sirL Obi=-uita lui !alb0 ;e bere sosi repe;e: ;ar 8- a/ea sear0 li/oarea bru-0 =i ;eli/ioas0: /u malEul ;e-s =i amar: -u@i potoli setea =i -u@i /l0ti ura$ 3e o mie ;e ori se 8-trebase: el /e ar Ba/e ;a/0 ar Bi pri-s ;e ei =i b0 at ol 8-tr@o astBel ;e /elul0: /u-os/.-; 8-s0 mai toate te!-i/ile =i Bii-; pre 0tit$ Mai bi-e ;e/.t -e-oro/itul ;e %ria-: 8=i 9ise el posomor.t$ %ietul ;e el =tie at.t ;e puEi-$ 3a: ;ar oare Bolose=te la /eva mai mult0 /u-oa=tere: atu-/i /.-; e=ti pe post ;e pa/ie-tK G.-;i-;u@se la /e 8l a=tepta pe %ria- >Ho? 8=i simEea pielea lipi/ioas0: tre/.-;u@l su;ori ;e spaim0$ I %arma-L I 3a: sir: vi-L I %u-0: Robert: pot s0 stau l.- 0 ti-eK G-treb0 i-spe/torul =eB 3o-al; C$C$ Smyt!$ I A: salut$ Si ur: ia lo/: 8l poBti el: B0r0 e-tu9iasm$ Smyt! se a=e90 pe taburetul ;e bar ;e l.- 0 el: pu-.-;u@i braEul le at 8- Ba=0 8-tr@o po9iEie mai /omo;0$ I Cum mer eK I Ca ;e obi/ei$ Armstro- 8l v09u pe Smyt! 8-/uvii-.-; ;i- /ap =i se .-;i /.t ;e bi-e i se potrivea pore/la: Narpele$ Smyt! era /!ipe=: suplu =i i-si-ua-t /a u- =arpe: r0sp.-;i-; a/eea=i se-9aEie ;e prime<;ie u/i 0toare =i av.-; a/ela=i obi/ei ;e a@=i li- e bu9ele ;i- /.-; 8- /.-; /u v.rBul limbii$

1P'

I 3oam-eL 8-/0 tot -u pot s0 /re; /0 e %ria- A Smyt! Bii-; u-ul ;ipuEi-ii la /ure-t /u /a9ul %ria-$ E ;e@a ;reptul =o/a-t$ I 3a$ I Robert: mi s@a or;o-at ;e /0tre 3CI3 A 3ire/torul 6oliEiei <u;i/iare: =eBul /el mare al lui Armstro- A s0 preiau ;e la ti-e /a9ul ,.r/ola/ilor /.t timp e=ti o/upat$ Ni ;a/0 mai ai /eva ;e /are vrei s0 m0 o/up eu$ I G0se=ti totul 8- ;osare$ Ser e-tul ma<or 4a- o@po este omul meu -um0rul ;oiO e u- bu- ;ete/tiv: /!iar Boarte bu-$ Armstro- 8- !iEi -i=te bere$ Are relaEii$ Smyt! s/!iE0 u- 9.mbet$ I Asta -e va Bi ;e Bolos$ I Numai s0 -u te apu/i s0@mi or a-i9e9i ;istri/tul$ I Ni/i vorb0: ami/e$ East Aber;ee- 8mi o/up0 tot timpul$ %u-: a/um 9i@mi ;e ,.r/ola/i$ Co-ti-u0m suprave !erea lui 6!illip C!e-K I 3a$ Ni a -eveste@si$ ( E i-teresa-t /0 8-ai-te ;e a se m0rita /u 9 .r/iobul 0la b0tr.-: 3ia-@ -e era Mai@Hei 4VC!u- $ Ni /0 u-ul ;i-tre verii ei a Bost Su- Colibri$ Armstro- se uit0 lu- la el$ I ,0; /0 ai 8-v0Eat le/Eia$ I 2a/e parte ;i- slu<b0L a;0u 0 Smyt! moro/0-os$ 4are a= vrea s0 pu- m.-a pe ,.r/ola/ii 0ia$ Am primit ;e<a trei apeluri ;isperate 8- East Aber;ee- ;e la oame-i /are au primit teleBoa-e ;e la ,.r/ola/i: /er.-;u@li@ se h@e-n! ya-: DBoalte iutiF: altBel 8i pa=te o r0pire$ Am au9it /0 8- toat0 /olo-ia e a/eea=i situaEie$ 3a/0 s@au 0sit trei speriaEi /are s0 -e su-e: pre/is /0 alEi trei sute -@au avut /ura<ul s@o Ba/0: =i Smyt! lu0 o 8- !iEitur0 ;i- H!is?yul /u siBo-$ Asta -u@i bi-e pe-tru aBa/eri: -u@i bi-e ;elo/$ Nu poEi lua =apte piei ;e pe o va/0$ 3a/0 -u@i pri-;em rapi; pe ,.r/ola/i: i-;ivi9ii or s0 aib0 propria lor surs0 ;e ba-i A /.teva teleBoa-e rapi;e =i ba-ii vor Bi eJpe;iaEi pri- po=t0 ;e am0r.tele ;e vi/time: bu/uroase s0 pl0teas/0 pe-tru a -u mai Bi 8- ate-Eia lor A =i ori/e alt -emer-i/ ;e ai/i /are se pri/epe la Burti=a uri le va urma eJemplul$ I Ai ;reptate: Armstro- 8=i termi-0 berea$ Mai vrei u-ulK I 1as0@m0 pe mi-e$ %arma-L Armstro- se uit0 /um i se toar-0 berea$

1P7

I Cre9i /0 e o le 0tur0 8-tre Jo!- C!e- =i Su- ColibriK G=i ami-ti ;e Su- : bo atul armator r0pit /u =ase a-i 8- urm0: =i sur.se obosit$ Isuse: -u m@am mai .-;it la el ;e a-i ;e 9ile$ I Ni/i eu$ Ca9urile -u su-t asem0-0toare: iar pe r0pitorii lui i@am b0 at la r0/oare pe ;ou09e/i ;e a-i =i or s0 putre9eas/0 a/olo: ;ar -u se =tie -i/io;at0: =i Smyt! ri;i/0 ;i- umeri$ 3ia--e C!e- /re; /0 8l ura pe Jo!C!e- =i su-t si ur /0 =i el o ura: toat0 lumea o =tie$ 1a Bel =i /u %0tr.-ul Colibri: r.se$ Cealalt0 pore/l0 a lui Colibri: 8- ta m0 /a s0 9i/ a=a: e %0 0@ reEul$ Armstro- emu$ Se Bre/0 la o/!i s0@=i mai alu- e oboseala$ I 6oate merit0 oste-eala s0 te ;u/i s@o ve9i pe soEia lui C!e-: %arbara$ Eu aveam ;e .-; s0 mer m.i-e: ;arO poate -@ar Bi r0u$ I Am BiJat ;e<a o 8-t.l-ire$ 3ar 8-t.i m0 ;u/ la S!a 4i-$ 6oate /0 po@ liEiei lo/ale i@a s/0pat /eva pe ploaia aia$ I %u-0 i;ee: /upri-s ;e -eli-i=te Armstro- 8l urm0ri pe Narpe /um 8=i bea /u 8- !iEituri mi/i H!is?yul$ Ce te Br0m.-t0K 8-treb0 el: b0-uitor$ Smyt! 8l privi 8- o/!i$ I Su-t o mulEime ;e lu/ruri pe /are -u le 8-Eele 8- le 0tur0 /u r0pirea asta$ 3e eJemplu: ;e /e au oBerit G-alEii 3ra o-i o re/ompe-s0 at.t ;e uria@ =0 pe-tru 0sirea lui Jo!- C!e-: viu sau mortK I G-treab0@i pe ei$ I I@am 8-trebat$ Cel puEi-: am 8-trebat pe /i-eva /are@l /u-oa=te pe u-ul ;i-tre ei$ Narpele ri;i/0 ;i- umeri$ Ni -imi/$ Absolut -imi/: B0/u o pau90$ ,a trebui s0 s0p0m 8- tre/utul lui Jo!-$ Armstro- simEi u- Bior re/e: pe /are@l as/u-se$ I %u-0 i;ee$ I Ntii /0 Mary l@a /u-os/utK G- la 0rul ;e pri9o-ieri ;e r09boi ;e la Sta-ley$ I 3a: Armstro- b0u ;i- bere: B0r0 s0@i simt0 ustul$ I 6oate -e ;0 ea u- Bir$ 3a/0 Jo!- a Bost: s0 9i/em: ameste/at 8- aBa@ /erile pieEii -e re ;i- la 0r: =i o/!ii lui ;e u- albastru ;es/!is priveau Ei-t0 8- o/!ii ;e a/eea=i /uloare ai lui Armstro- $ 6oate -@ar Bi r0u s0 8-treb0m$ I O s0 m0 .-;es/ la asta$ O s0 m0 .-;es/$ Armstro- -u@i purta pi/0 Narpelui$ 3a/0 ar Bi Bost 8- lo/ul lui: =i el ar Bi 8-trebat$ ,.r/ola/ii erau o mare problem0 =i /omu-itatea /!i-e90 era

1P)

;e<a 8-sp0im.-tat0$ Oare /.i =tiu ;espre Mary =i Jo!- C!e-K 9ise el$ Sau ;espre /ele 7#$### /are 8-/0 mai ar; 8- biroul meu: /are m0 Bri pe suBletK I A tre/ut mult timp ;e atu-/i$ I 3a$ Armstro- ri;i/0 !alba$ I I@ai /o-vi-s pe priete-ii t0i s0@Ei v.-;0 u- po-t la /urseK I S0 9i/em ;oar /0 Brater-itatea <o/urilor ;e -oro/ e ;ispus0 s0 pl0teas/0: /u bu/urie: re/ompe-se Boarte substa-Eiale: 9.mbetul sar;o-i/ ;isp0ru ;e pe /!ipul lui Smyt!$ 4rebuie s0@i pri-;em Boarte repe;e pe -emer-i/ii 0ia ;e ,.r/ola/i: /0/i ;a/0 -u: /!iar -e stri/0 ploile$ 17
Ora 6&.&5.

Cu 6atru 3e ete se aBla pe pu-tea 8-alt0 a <o-/0i /u motor /e@=i /roia a-evoie ;rum: mer .-; /o-tra v.-tului: spre lo/ul ;e 8-t.l-ire ;i- lar ul m0rii: /u toate lumi-ile re;use la mi-im$ I As/ult0: u-oi ,.r/ola/: 8i =uier0 el -ervos lui >i- Ciupitul /are tremura pe pu-te: la pi/ioarele lui: 8--ebu-it ;e ;urere: le at /u Bu-ie roa@ s0: la-Euri rele$ ,reau s0 =tiu /i-e mai e 8- ba-;a ta s/.r-av0 =i ;e u-;e ai mo-e;a: <um0tatea ;e mo-e;0$ Nu primi -i/i u- r0spu-s$ 4re9iEi@l pe s/.r@ -avL G-;at0: 6oo- ,remebu-0 tur-0 8-/0 o 0leat0 ;e ap0 ;e mare peste t.-0rul B0r0 simEire$ C.-; v09u /0 -u obEi-e -i/i u- eBe/t: se aple/0 peste el: /u /uEitul s/os$ 3e@-;at0: >i- Ciupitul s/oase u- Eip0t =i@=i ie=i ;i- toro@ peal0$ I Ce este: /e@i st0p.-eK Eip0 el$ Nu mai potO /e: /e vreEi s0 =tiEiK Cu 6atru 3e ete repet0 8-trebarea$ 4.-0rul Eip0 iar0=i /.-; 6oo,remebu-0 8l 8-Eep0 /u /uEitul$ I ,@am spus totO totO: ;isperat: -e8-/!ipui-;u@=i /0 poate eJista at.ta ;urere pe lumea asta: -emaip0s.-;u@i ;e -imi/: 8- 0im0 ;i- -ou -umele reale ale tuturor membrilor ba-;ei: a;resele lor: /!iar =i ;espre b0tr.-a amah ;i- Aber;ee-O$4at0l meu mi@a ;at mo-e;aO -u =tiu ;e u-;eO mi@a ;at@o B0r0 s0@mi spu-0 ;e u-;e o areO <uurL lasul i se sti-se =i le=i-0 ;i- -ou$ 6atru 3e ete s/uip0 s/.rbit$ 1P+

I 4i-erii ;i- 9iua ;e a9i -@au pi/ ;e vla 0@- eiL Noaptea era 8-tu-e/oas0 =i v.-tul -estator-i/ suBla 8- raBale sub plaBo-ul ;e -ori /e /obora B0r0 8-/etare: motorul puter-i/ tor/ea re ulat: mai re;u/.-; ;i- bala-sul i-evitabil al <o-/0i$ Se 0seau la /.teva mile su;@vest ;e Ho- >o- : 8- aBara /0ilor ;e -avi aEie =i a apelor teritoriale ale R$6$ C!i-e9e: 8- apropiere ;e ura lar 0 a Bluviului 6earl: aBlat la babor;: iar spre tribor; av.-; marea ;es/!is0$ 4oate p.-9ele erau str.-se$ G=i apri-se o Ei ar0 =i tu=i$ I %lestema@i@ar toEi 9eii pe toEi -emer-i/ii s/.r-avi ;i- tria;eL I S0@l tre9es/ ;i- -ouK 8-treb0 6oo- ,remebu-0$ I Nu$ S/.rba asta a spus a;ev0rul: at.t /.t =tie el: =i ;e etele -o;u@ roase ale lui Cu ati-ser0 -ervos <um0tatea ;e mo-e;0 pe /are o purta a/um la .t: pe sub tri/oul aspru: s0 se asi ure /0 e tot a/olo: i se puse u- -o; 8.t ;e tulburare: la .-;ul /0 mo-e;a ar putea Bi veritabil0: ar putea Bi /!iar /omoara ;isp0rut0 a lui 6!illip C!e-$ Ai B0/ut treab0 bu-0: 6oo- ,reme@ bu-0$ G- -oaptea asta o s0 prime=ti u- premiu: privirea i se 8-;rept0 spre su;@est: /0ut.-; sem-alul: 8-t.r9ia s0 apar0: ;ar 8-/0 -u@=i B0/ea ri<i: automat: -asul lui a;ulme/0 v.-tul =i pe limb0 simEi ustul 8-Eep0tor: s0rat: s/rut0 /u o/!ii /erul =i marea ;i- 9are$ Cur.-; o s0 vi-0 iar ploaie: bomb0@ -i el$ 6oo- apri-se o alt0 Ei ar0 ;e la /!i=to/ =i pe a/esta 8l strivi pe pu-te /u pi/iorul lui ol: b0tu/it$ I O s0 ;ea peste /ap /ursele ;e s.mb0t0K %0tr.-ul ri;i/0 ;i- umeri$ I 3a/0 a=a or vrea 9eii$ Cre; /0 m.i-e o s0 toar-e iar /u 0leata$ 3a/0 -u s@o s/!imba v.-tul$ 3a/0 -u@=i s/!imb0 ;ire/Eia: s@ar putea s0 avem parte ;e ,.-turile 3r0/e=ti: ;e ,.-turile Cele Mari =i astea -e@ar putea spulbera peste Cele 6atru M0ri$ S0 le ia -aiba ;e ,.-turi MariL I O s0 Ba/ /eva pe ele ;a/0 -u se Ei- /ursele$ 6ar/0 8mi spu-e mie /eva /@o s0 ias0 /alul ba-/!erului >Ha- $ I HaL Nepotul 0la al meu 8mpuEit =i /u vorba mieroas0 90u ar avea -evoie ;e o s/!imbare ;e <oss$ 6rostuV =i@a pier;ut ba-/aL 6oo- 8=i ;rese lasul =i s/uip0 /a s0 a;u/0 -oro/$ I Slav0 9eilor /0@l avem pe 6roBitabilul C!oyL 3e /.-; 6atru 3e ete: /0pita-ii =i oame-ii lui reu=iser0 /u toEii s0@=i s/oat0 la timp ba-ii ;e la Ho-Pak: ;atorit0 i-BormaEiei primite ;e la 6aul 1P&

C!oy: =i ;at Bii-; /0 el 8-su=i proBita 8-/0 =i a/um ;e pe urma ma-ipul0rii ili/ite ;e /0tre Biul s0u a a/Eiu-ilor )r-an: Cu 8l bote9ase 6roBitabilul C!oy$ 6e-tru /.ti ul reali9at: 8i iertase Biului lui re=eala$ 3ar -umai 8a;.-/ul i-imii$ 6ru;e-t ;i- Bire: b0tr.-ul -u ar0tase a/est lu/ru pe BaE0 =i -u se ;est0i-uise ;e/.t priete-ului =i /o-Bi;e-tului s0u: 6oo- ,remebu-0$ I A;u@l pe pu-te$ I Ni /u s/.r-0via asta ;e ,.r/ola/ /e Ba/emK 8l 8mpu-se 6oo- /u pi/iorul pe >i-$ 4.-0rului C!oy: -u i@a pl0/ut ;elo/ -i/i ;e el: -i/i aBa/e@ rea asta: heya? I E vremea s0@i vi-0 mi-tea la /ap: s0 8-veEe /um trebuie s0 te porEi /u ;u=ma-ii: s0 8-veEe pe-tru /e merit0 s0 te 9baEi pe lumea asta: -u pe-tru aiurelile alea ;e le@a bu/!isit 8- Qara Mu-telui ;e Aur: =i b0tr.-ul s/uip0 pe pu-te$ A =i uitat /i-e e =i u-;e@i su-t a;ev0ratele i-terese$ I C!iar tu ai spus /0 -u trimiEi u- iepure s0 8-Bru-te u- ;ra o-$ Ori o /ara/u;0 8mpotriva u-ui re/!i-$ 4rebuie s0 te .-;eti la i-vestiEia ta =i -u uita /0 6roBitabilul C!oy Ei@a restituit 8-9e/it toEi ba-ii /.t te@a /ostat el 8/i-/ispre9e/e a-i$ G- lumea ba-ilor el e u- G-alt 3ra o-: =i -@are ;e/.t ;ou09e/i =i =ase ;e a-i$ 1as0@l a/olo u-;e se pri/epe /el mai bi-e: pe-tru Bolosul lui =i@al t0u$ Heya? I G- seara asta: lo/ul lui e ai/i$ %0tr.-ul mari-ar s0 s/0rpi-0 ;up0 ure/!e$ I Nu@s a=a si ur ;e asta: 6atru 3e ete$ Or s0 !ot0ras/0 9eii$ Eu: u-ul: l@a= Bi l0sat pe E0rm$ 6oo- ,remebu-0 se 8-toarse s0 se uite spre su;@est: u-;e par/0 90rise /eva /u /oa;a o/!iului$ ,e9i /evaK 3up0 u- timp: 6atru 3e ete /l0ti-0 ;i- /ap$ I E timp bere/!et$ %ere/!et$ I 3a$ %0tr.-ul mari-ar aru-/0 o privire la trupul le at /u la-Euri: pre@ /um u- pui <umulit: BaEa i se ;esti-se 8-tr@u- r.-<et$ Eiii: /.-; 6roBitabilul C!oy s@a B0/ut alb /a o me;u90 la au9ul primului Eip0t al s/.rbav-i/ului 0sta: atu-/i: /.-; i@a ;at s.- ele: a trebuit s0 tra o b0=i-0 /a s0 -u r.; =i s0@i m.-<es/ /i-stea obra9ului$ I 4i-erii ;i- 9iua ;e a9i -@au pi/ ;e vla 0@- ei: repet0 Cu: apoi 8=i apri-se o alt0 Ei ar0 =i ;0;u ;i- /ap aprobator$ 3aV ai ;reptate$ 3e a9i 8-/olo 6roBitabilul va r0m.-e u-;e@i e lo/ul: /a s0 a<u- 0 =i mai proBitabil: =i se uit0 8- <os la >i- Ciupitul$ E mortK

1PP

I G-/0 -u$ Ce /urv0 -emer-i/0 B0rV ;e mam0 s0@l loveas/0 pe 2iul Num0rul U-u C!e- /u o lopat0 =i pe urm0 s0 -e 9i/0 -ou0 mi-/iu-i: heya? Ni s0@i taie ure/!ea lui C!e-: ;.-; vi-a pe tat0l =i pe BraEii lui: =i s0 mi-t0 =i 8- privi-Ea astaL Iar apoi s0 ia r0s/ump0rarea /.-; -u mai puteau livra marBaL G-Bior0torL I 3e9 ust0torL !o!oti b0tr.-ul$ 3ar =i mai roa9-i/ e s0 Bii pri-s$ 3aV l@ai 8-v0Eat tu mi-te pe s/.r-av: 6oo- ,remebu-0$ R.ser0 am.-;oi: veseli$ I S0@i tai =i /ealalt0 ure/!e: 6atru 3e eteK I Nu 8-/0$ Cur.-;: Boarte /ur.-;$ 6oo- se s/0rpi-0 ;i- -ou 8- /ap$ I U- lu/ru -u pri/ep$ Nu pri/ep ;e /e m@ai 8-;em-at s0 pu- sem-ul lor pe 2iul Num0rul U-u =i s0@l las a=a /um aveau ei ;e .-; s0@l lase: =i se uit0 la 6atru 3e ete /u spr.-/e-ele ri;i/ate a mirare$ C.-; /0/0/iosuV 0sta o s0 Bie mort: toEi ,.r/ola/ii@s morEi: heya? Atu-/i /e rost are sem-ulK 6atru 3e ete /!i/oti$ I 4oate se l0mures/ pe-tru /el /e are r0b;are$ A=teapt0: spuse el Boarte 8-/.-tat ;e si-e$ Sem-ul voia s0 9i/0 /um /0 ,.r/ola/ii su-t /.t se poate ;e vii$ Ni: ;at Bii-; /0 -umai el =i /u 6oo- =tiau /0 su-t toEi morEi: 8-sem-a /0 putea ori/.-; s0@i re8-vie: ori /el puEi- s0 re8-vie ame-i-Earea pe /are o repre@ 9e-taser0 ei$ 3up0 bu-u@i pla/$ 3a: .-;i el Beri/it: u/i;e u-ul /a s0 ba i spaima 8- 9e/e mii$ ,.r/ola/ii ar putea ;eve-i u=or o surs0 ;e ve-it supli@ me-tar: la u- preE Boarte mi/: /.teva teleBoa-e: poate u-a sau ;ou0 r0piri bi-e .-;ite: poate 8-/0 o ure/!e$ I R0b;are: 6oo- ,remebu-0: /ur.-; veiO Se opri: am.-;oi 8=i aEi-tiser0 o/!ii spre a/ela=i pu-/t ;i- be9-0$ Cur.-; u- mi/ /ar obot slab lumi-at ie=i la iveal0: /roi-;u@=i ;rum spre ei$ 6este o /lip0: 8- v.rBul /atar ului a/estuia s/lipir0 s/urt ;ou0 sem-ale lumi-oase$ Cu se ;use ;e@-;at0 la /oma-;a ;e la /.rm0 =i r0spu-se la sem-al$ Car obotul /o-Birm0$ I Gro9av: B0/u Cu mulEumit: re/o-Birm.-; /u u- sem-al$ E/!ipa<ul ;e pe pu-te v09use =i el sem-alul$ U- om se repe9i <os s0@i /!eme pe /eilalEi: iar restul mari-arilor tre/ur0 la posturile lor$ O/!ii lui Cu /09ur0 asupra lui >i- Ciupitul$ I Mai 8-t.i 0sta: r.-<i el /u r0utate$ A;0@l pe Biu@meu ai/i$ 1P"

A-evoie: 6aul C!oy se /0E0r0 pe pu-te$ 3up0 ;u!oarea ;e sub pu-te: trase brus/ 8- piept aerul proasp0t$ Ur/0 s/ara p.-0 la pupa: /.-; v09u ;.rele ro=ii ;e pe pu-te =i i-;ivi;ul /e 90/ea pe <os: stoma/ul i se@-toarse pe ;os =i v0rs0 iar0=i peste parapet$ Cu 6atru 3e ete 8i spuse: I 30@i o m.-0 ;e a<utor lui 6oo- ,remebu-0$ I 6oBtimK I Qi@s ure/!ile 8-Bu-;ate /u bor.turiK stri 0 b0tr.-ul$ 30@i o m.-0 ;e a<utorL Speriat: 6aul C!oy se ;use: /l0ti-.-;u@se: p.-0 la b0tr.-ul mari-ar: 8timp /e /.rma/iul urm0rea s/e-a pli- ;e i-teres$ I CeO /e vrei s0 Ba/K I Apu/0@l ;e pi/ioareL 6aul C!oy 8-/er/0 s0@=i st0p.-eas/0 reaEa: 8-/!ise o/!ii$ SimEi 8- -0ri miros ;e s.- e =i vom0$ Se aple/0: pri-se pi/ioarele =i o parte ;i- la-Eul reu =i: /l0ti-.-;u@se mai s0 /a;0: a<u-se la parapet$ 6oo- ,remebu-0 /0ra /ea mai mare parte a reut0Eii =i ar Bi putut /u u=uri-E0 s@o /are pe toat0: ba /!iar =i pe 6aul C!oy ;a/0 ar Bi Bost -evoie$ 20r0 -i/i u- eBort: 8l puse pe >i- Ciupitul 8- e/!ilibru pe /opastie$ I Qi-e@l a/oloL 3up0 /um stabilise ;i-ai-te /u 6atru 3e ete: b0tr.-ul mari-ar se ;0;u 8-apoi: l0s.-;u@l pe 6aul C!oy si- ur: /u trupul i-/o-=tie-t =i mutilat proptit ;e el$ I Aru-/0@l peste bor;L /oma-;0 Cu$ I 3ar: tat0O te ro O -u@iO -u@i mort 8-/0$ 4eO I Ar-n#-l .es)e bor'$ G--ebu-it ;e spaim0 =i s/.rb0: 6aul C!oy 8-/er/0 s0 tra 0 trupul 8-apoi pe pu-te: ;ar o raBal0 ;e v.-t 8-/li-0 bar/a =i ultimul ;i-tre ,.r/ola/i se rosto oli 8- mare =i se s/uBu-;0 B0r0 urm0$ Neputi-/ios: 6aul C!oy privea valurile /e se sp0r eau 8- lem-ul <o-/0i$ Observ0 /0 are s.- e pe !ai-e =i pe m.i-i$ Gl /upri-se u- alt val ;e reaE0: /!i-uitor$ I Qi-e$ Moro/0-os: Cu 8i 8-ti-se Biului s0u o sti/l0 plat0$ G- ea era H!is?y: H!is?y bu-$ 6aul C!oy se 8-e/0 puEi-: ;ar stoma/ul lui suport0 b0utura$ Cu se 8-toarse la /oma-;a ;e la /.rm0: 8i B0/u sem- /.rma/iului spre /ar obot =i ambal0 motorul s0 mear 0 /u toat0 vite9a$ 6aul C!oy era /.t pe 1"#

/e s0 /a;0: ;ar reu=i s0 apu/e parapetul =i s0 r0m.-0 8- pi/ioare: surpri-s ;e vuietul brus/ al motorului =i ;e .-itura b0r/ii 8-ai-te$ A/um b0tr.-ul era 8mpreu-0 /u 6oo- ,remebu-0 l.- 0 aJul /.rmei =i am.-;oi s/rutau 8-tu-eri/ul$ 6aul v09u =i Bel mi/ul vas =i 8=i simEi stoma/ul 8-tors pe ;os$ Gl /upri-se iar0=i ura pe-tru tat0l lui: pe-tru /0 se aBla pe <o-/0: pe-tru /0 era impli/at 8- /eva /e era /lar /o-traba-;0 A /a s0 pu-0 /apa/ pove=tii oribile /u ,.r/ola/ul$ Ori/e ar Bi B0/ut -emer-i/ul 0la am0r.t: 8=i 9ise el Buribu-;: -u 8-seam-0 s0 8mp0rEi le ea ;up0 /apul t0uL Ar Bi trebuit s0 Bie pre;at poliEiei pe-tru a Bi sp.-9urat: 8-/!is ori/are i@ar Bi Bost soarta$ Cu simEi /0 este privit =i se uit0 spre el$ C!ipul 8i r0mase ;e -e/li-tit$ I ,i-o 8-/oa/e: /oma-;0 el: ar0t.-; /u m.-a B0r0 u- ;e et spre para@ petul ;i- BaEa lui$ 4re/i ai/i$ Qeap0-: 6aul C!oy se supuse$ Era mult mai 8-alt ;e/.t tat0l s0u =i ;e/.t 6oo- ,remebu-0: ;ar -u s@ar Bi putut m0sura /u -i/i u-ul ;i-tre ei$ Jo-/a 8-ai-ta pri- be9-0 pe u- /urs ;e i-ter/eptare$ Apa m0rii era -ea r0: -oaptea era -ea r0 =i ;oar ;i- /.-; 8- /.-; se 90rea lumi-a lu-ii r09b0t.-; pri-tre -ori$ Cur.-; a<u-ser0 aproape ;e pupa vasului =i se apropiau /u repe9i/iu-e ;i-spre tribor;$ ,asul era mi/: le-t =i ;estul ;e ve/!i =i se aBu-;a peri/ulos 8- !ula tot mai puter-i/0$ I Asta@i u- /ar ou ;e /oast0: 8i eJpli/0 6oo- ,remebu-0$ Noi le 9i/em traulere t!aila-;e9e$ G- apele asiati/e su-t 9e/i ;e s/.r-0vii ;e@astea: su-t p0;u/!ii m0rilor: /0pita-ii =i e/!ipa<ele lor su-t -umai ti/0lo=i: =i@s 0urite pre/um /o=urile ;e la- uste$ Ma<oritatea /ir/ul0 pe rutele %a- ?o?: Si- apore: Ma-ila: Ho- >o- =i oriu-;e 0ses/ /eva ;e tra-sportat$ Asta vi-e ;e la %a- ?o?: tu=i =i s/uip0: s/.rbi-;u@l iar0=i pe t.-0r$ N@a= vrea s0 /0l0tores/ pe u-a ;i- 8mpuEi/iu-ile astea$ Se opri$ Se 90ri u- alt s/urt sem@ -al lumi-os: la /are Cu r0spu-se$ Apoi toEi ;e pe pu-te v09ur0 apa 8mpro /.-; la tribor;ul vasului: /.-; /eva reu Bu aru-/at peste bor;$ 6atru 3e ete /oma-;0 ;e@-;at0 ::opriEi motoareleF$ 40/erea brus/0 era asur9i@ toare$ Mari-arii ;e ve !e la prova s/rutau be9-a 8- vreme /e <o-/a se /l0ti-a tot mai puter-i/ pe m0sur0 /e 8-/eti-ea$ Apoi u-ul ;i- oame-ii ;e ve !e B0/u sem- /u u- stea $ Cu por-i puEimotorul =i /ore/t0 ;ire/Eia$ Alt sem-al sile-Eios: alt0 s/!imbare ;e ;ire/Eie: apoi o Bluturare mai puter-i/0 a stea ului$ Cu puse ime;iat motorul pe mers 8-apoi$ Eli/ele mu=/ar0 a;.-/ ;i- ap0$ Apoi opri motorul =i <o-/a se apropie /l0ti-.-;u@se ;e =irul ;e eama-;uri$ 1ui 6aul C!oy: /are@l privea: 1"1

b0tr.-ul i se p0rea a Bi u-a /u vasul: a=a /um st0tea /u privirea aEi-tit0 spre marea ;i-ai-te$ Cu 8-;em.-are: Cu ma-evr0 <o-/a reoaie p.-0 l.- 0 o; o-ul /e Ei-ea le ate eama-;urile$ U- mari-ar 8-armat /u u- !io-;er lu- : /u /.rli la /ap0t a 0E0 Br.- !ia$ %ali9ele rosola-e ;i- plut0 Bur0 rapi; s0ltate pe pu-te ;e alEi mari-ari: iar o; o-ul le at 9;rav0- ;e umo-ta-t$ Cu o ;eJteritate /e ;ove;ea o pra/ti/0 8-;elu- at0: =eBul ;e e/!ipa< ;espri-se eama-;urile =i le aru-/0 peste bor;: 8- timp /e alEi mari-ari veriBi/au ;a/0 baloturile pri-se ;e /el0lalt /ap0t al o; o-ului: aBlat sub ap0: su-t 8- si ura-E0$ 6aul C!oy ;isti- ea a/um /lar baloturile$ Erau ;ou0: /am ;e ;oi metri lu- ime =i u- metru 8-0lEime pe u-ul l0Eime: le ate 8-tre ele /u sBoar0: reutatea lor B0/.-; Bu-ia s0 stea 8-ti-s0 /a o /oar;0$ 3up0 /e se asi urar0 /0 8-/0r/0tura se aBl0 8- si ura-E0: bi-e a-/orat0 l.- 0 <o-/0: ;ar la vreo ;oi metri sub supraBaEa apei: =eBul ;e e/!ipa< sem-ali90$ 6atru 3e ete por-i ime;iat motoarele =i <o-/a o lu0 /u vite90 ;e /roa9ier0 8- alt0 ;ire/ie$ G-trea a operaEie Busese eBe/tuat0 8t0/ere: /u si ura-E0 =i 8- -umai /.teva se/u-;e$ 6este ;oar /.teva /lipe: lumi-ile slabe ale traulerului t!aila-;e9 ;isp0ruser0: =i se aBlau ;i- -ou si- uri pe 8-ti-sul m0rii$ Cu =i 6oo- ,remebu-0 8=i apri-ser0 /.te o Ei ar0$ I 2oarte bi-e: 9ise 6oo- ,remebu-0$ 6atru 3e ete -u@i r0spu-se: ure/!ile lui as/ult.-; uruitul re ulat al motorului$ G- privi-Ea asta -i/i o problem0: .-;i el$ SimEurile lui a;ulme@ /au v.-tul$ Ni/i ;i- partea asta -u@s probleme$ O/!ii lui s/rutau 8-tu-eri@ /ul$ Ni/i a/olo -u e -imi/: 8=i spuse el$ Atu-/i /e te Br0m.-t0K S0 Bie ;i/au9a /elui ;e@al Naptelea 2iuK Gi aru-/0 o privire lui 6aul C!oy: /are se aBla la babor;: /u spatele spre el$ Nu$ Ni/i 8- privi-Ea asta -u@i -i/i o pri@ me<;ie$ 6aul C!oy privea baloturile: /are 8-/epur0 s0 salte puEi- pe ap0$ Se simEea mai bi-e a/um: 8-/0l9it ;e H!is?y$ Mirosul ;e sare 8-/epuse s0@i pla/0$ 1a asta se a;0u au emoEiile 8-t.l-irii =i Baptul /0 totul se 8-/!eiase /u bi-e =i erau 8- si ura-E0$ I 4at0: ;e /e -u le a;u/i la bor;K Ai putea s0 le pier9i$ Cu 8i B0/u sem- lui 6oo- s0 r0spu-;0$ I E mai bi-e s0 la=i roa;ele m0rii 8- seama m0rii: 6roBitabile C!oy: p.-0 le poEi a;u/e 8- si ura-E0 la mal$ Heya? I 6e mi-e m0 /!eam0 6aul: -u 6roBitabilul =i: t.-0rul 8=i 8-toarse privirea spre tai/0@su =i se 8-Bior0$ Nu era -evoie s0@l omori pe s/.r-avul 0la$ 1"2

I 3aV /0pita-ul -i/i -u l@a omor.t: r0spu-se 6oo- ,remebu-0 8- lo/ul b0tr.-ului: /u u- r.-<et$ 4u ai B0/ut@o: 6roBitabile C!oy$ 4u: =i l@ai aru-/at peste bor;$ Am v09ut /lar$ Eram la o <um0tate ;e pas ;e ti-e$ %0tr.-ul mari-ar ri;i/0 ;i- umeri$ I Mi-/iu-iL Am 8-/er/at s0@l tra 8-apoiL Ni: ori/um: el mi@a poru-/it s@o Ba/$ M@a ame-i-Eat$ I Spu-e@i asta: 6roBitabile C!oy: u-ui ;iavol str0i- ;e <u;e/0tor: =i 90u /0 -@o s0@Ei Boloseas/0 la -imi/L ( Numele meu -u@i 6roO ( C0pita-ul Blotelor te@a -umit 6roBitabilul =i: pe toEi 9eii$ 6roBitabilul vei r0m.-e pe ve/ie$ Heya? a;0u 0 el 9.mbi-; 8-veselit spre 6atru 3e ete$ %0tr.-ul -u 9ise -imi/: sur.se ;oar: ;e9veli-;u@=i puEi-ii ;i-Ei stri/aEi =i sparEi: /eea /e B0/ea /a Bi ura lui s0 par0 =i mai 8-sp0im.-t0toare$ 30;u ;i- /apu@i /!el: /u BaEa br09;at0 ;e ri;uri: 8- sem- ;e aprobare$ Apoi se uit0 la Biul lui$ 6e 6aul C!oy 8l str0b0tur0 Biori$ I 4ai-a ta: Biule: -@o va aBla -ime-i ;e la mi-e$ Nu te teme$ Nime-i ;e pe a/east0 bar/0 -@a v09ut -imi/$ Nu@i a=a: 6oo- ,remebu-0K I Nimi/$ Jur pe toEi 9eii: mari =i mi/iL Nime-i -@a v09ut -imi/L I Nu poEi a/operi Bo/ul /u !.rtieL morm0i 6aul C!oy ursu9$ 6oo- ,remebu-0 8=i ;rese lasul$ I 6e bar/a asta: poEiL I 3a: B0/u Cu /u las aspru$ 6e bar/a asta poEi p0stra u- se/ret pe ve/ie: 8=i apri-se o alt0 Ei ar0: tu=i =i s/uip0$ Nu vrei s0 =tii /e@i 8- balotu@ rile aleaK I Nu$ I Opiu$ 6e E0rm: mu-/a ;i- -oaptea asta 8mi va a;u/e u- proBit ;e 2##$### ;e ;olari: plus premii ;i- bel=u pe-tru e/!ipa<ul meu$ I 6roBitul 0sta -u merit0 ris/ul: .en)r- mine n-$ Qi@amO 6aul C!oy se 8-trerupse$ 6atru 3e ete se uit0 lu- la el$ S/uip0 pe pu-te: 8i tre/u /.rma lui 6oo,remebu-0 =i se 8-;rept0 spre ba-/!etele a/operite /u per-e mari a=e9ate 8- semi/er/ la pupa$ I ,i-o 8-/oa/e: 6roBitabile C!oy: poru-/i el$ Speriat: 6aul C!oy se a=e90 u-;e i se spusese$ Ai/i erau mai retra=i$ I 6roBitul e proBit: 9ise Cu: Boarte m.-ios$ 1#$### este proBitul t0u$ Asta a<u- e s0@Ei /umperi u- bilet ;e avio- p.-0 8- Ho-olulu =i 8-apoi la 1"'

Ho- >o- =i s0 petre/i 9e/e 9ile ;e va/a-E0: v09u ilumi-area ;e o /lip0 ;e pe /!ipul Biului s0u =i 9.mbi 8- si-ea lui$ I Nu o s0 m0 mai 8-tor/: 9ise 6aul C!oy /u /ura<$ Ni/io;at0$ I %a ;a: o s0 te 8-tor/iL A/um o s0 te 8-tor/i$ 3up0 /e ai pes/uit 8ape Boarte prime<;ioase$ I Nu o s0 m0@-tor/ -i/io;at0$ Am u- pa=aport ameri/a- =iO I Ni o t.rB0 <apo-e90: heya? 6aul C!oy se !olb0 la tai/0@su: uimit /0 a/esta =tia: simEi /um 8l /upri-@ ;e Buria: s0ri 8- pi/ioare =i str.-se pum-ii$ I 6e toEi 9eii: -u@i o t.rB0L E sple-;i;0: e o ;oam-0 =i ei su-tO I 4a/iL Cu 8- !iEi 8-<ur0tura /e@i st0tea pe limb0$ 2oarte bi-e: -u@i o t.rB0: ;e=i pe-tru mi-e toate Bemeile su-t t.rBe$ Nu@i o t.rB0: /i o 8mp0r0@ teas0$ 3ar tot u- ;iavol s/.r-av ;i- Marea ;e la R0s0rit r0m.-e: u-ul ;i/ei /are au siluit C!i-a$ I Ea este ameri/a-0: la Bel /a =i mi-e: i9bu/-i 6aul C!oy: /u pum-ii 8-/le=taEi: ata s0 se repea;0$ C.rma/iul =i 6oo- ,remebu-0 se pre 0teau s0 i-tervi-0: B0r0 s0 lase s0 se va;0 a/est lu/ru$ G- m.-a lui 6oo- ap0ru u- /uEit$ I Eu su-t ameri/a-: ea e ameri/a-0: iar tat0l ei a Bost 8- Italia 8u-itatea 772 =iO I 4u e=ti !a?lo: e=ti u-ul ;i-tre Cu ai M0rilor: -avi atori: =i ai s0 mi te supuiL 3a: 6roBitabile C!oy: ai s0 mi te supuiL Heya? 6aul C!oy st0tea 8- pi/ioare 8- BaEa lui: tremur.-; /u o Burie la Bel ;e puter-i/0: 8-/er/.-; s0@=i p0stre9e /ura<ul /0/i: la m.-ie: b0tr.-ul era -0@ pras-i/ =i 8i simEea pe 6oo- ,remebu-0 =i pe /eilalEi 8- spatele lui$ I S0 -u o mai o/0r0=tiL I G-;r09-e=ti s0 str.- i ;i- pum-i 8- BaEa meaK A mea: /are Ei@am ;at viaE0: Ei@am ;at totulK 4oate =a-sele: /!iar =i =a-s0 ;e a o /u-oa=te pe a/east0O 8mp0r0teas0 a M0rii ;e la R0s0ritK Heya? 6aul C!oy par/0 era b0tut ;e Burtu-0$ 6oo- ,remebu-0 se uita 8-/ru-@ tat la el$ I E=ti 8- BaEa C0pita-ului 2lotelor$ Ni ai s0@l respe/EiL %raEul ;e Bier al mari-arului 8l 8mbr.-/i pe ba-/!et0$ C0pita-ul a 9is s0 =e9i$ Ne9iL 3up0 o /lip0: 6aul C!oy 8-treb0 moro/0-os: I Cum ai aBlat ;e eaK EJasperat: b0tr.-ul i9bu/-i: 1"7

I 2ie@mi martori toEi 9eii /e E0r0-oi am 90mislit: /e maimuE0 /u mi-te =i purtare ;e E0r0-oi$ 4u /re9i /0 -@am avut ri<0 s0 Bii suprave !eatK 609itK C0 a= Bi trimis o /.rti0 pri-tre =erpi ori u- /opila-;ru /ivili9at pri-tre ;iavoli str0i-i: B0r0 -i/i o ap0rareK E=ti Biul lui Cu Sa- 2a- : =eBul tuturor Cu ai M0rilor: =i eu 8i ap0r pe ai mei 8mpotriva tuturor ;u=ma-ilor$ Cre9i /0 -@avem ;estui ;u=ma-i 8- stare s0@Ei rete9e S0/uleEul /el 40i-uit =i s0 mi@l trimit0 ;oar /a s0 m0 sBi;e9eK Heya? I Nu =tiu$ I Ei bi-e: a/um o =tii: BiuleL Cu 6atru 3e ete era /o-=tie-t /0 a/easta era o 8-/le=tare pe viaE0 =i pe moarte =i /0 trebuia s0 Bie 8-Eelept: a=a /um trebuie s0 Bie u- tat0 /.-; Biul 8-;r09-e=te p.-0 la urm0 s0@l 8-Bru-te$ Nu@i era team0$ 20/use asta /u mulEi Bii =i -u pier;use ;e/.t u-ul$ 3ar 8i era re/u-os/0tor tai@pa-ului /are@i ;0;use i-BormaEia ;espre Bat0 =i ;espre Bamilia ei$ Asta e /!eia: .-;i el: /!eia /0tre suBletul a/estui /opil -e/uvii-/ios ;e la o a treia soEie al /0rei As/u-9i= ;e Aur a Bost p.-0 la sB.ritul 9ilelor ei la Bel ;e ;ul/e =i Bra e; /a =i /ar-ea ;e pe=te proasp0t$ 6oate o s0@l las s@o a;u/0 pe /urv0 ai/i$ S0rma-ul prostova- are -evoie ;e o t.rB0: ori/um i@ar 9i/e el$ 3oam-0K HaL Am au9it /0 ;iavolii ;i- Marea ;e la R0s0rit -u au Blo/iL 3e9 ust0torL 1u-a viitoare poate s@o a;u/0 ai/i pe /urvi=ti-0$ 3a/0 p0ri-Eii ei o las0 s0 vi-0 si- ur0: asta ;ove;e=te /0 e o stri/at0$ 3a/0 -u: am s/0pat ;e ea$ Iar 8-tre timp am s0@i 0ses/ o soEie$ 3a$ 6e /i-eK U-a ;i-tre -epoatele M .r/i@ tuluiK Sau ale lui 1a-;o MataO Ia stai: ploa;a a mai mi/0 a /or/iturii 0leia -u e =i ea =/olit0 8- Qara Mu-Eilor ;e Aur: la o =/oal0 ;e Bete$ U-a Baimoa@ s0K Ce /o-tea90 pe-tru -0t0r0ul 0sta ;a/0 e ;e s.- e pur sau -uK Am mulEi Bii: .-;i el: B0r0 s0 simt0 -imi/ ;eosebit pe-tru /el ;i- BaEa lui$ Eu le@am ;at viaE0$ C.t tr0ies/ eu: ;atoria lor e BaE0 ;e mi-e: iar ;up0 /e mor: BaE0 ;e /la-$ 6oate mai potrivit0 pe-tru el ar Bi o Bat0 Ha?lo: ;e mari-ar: /u =ol;uri lar i =i pi/ioare b0t0torite$ 3aV: eiiiO -u@i -evoie s0@Ei tai 1u<erul /a s0 s/api ;e o ;urere la b0=i/0: ori/.t ;e -esimEitor =i obra9-i/ ar Bi -etotul 0staL 6este o lu-0 %arb0 Nea r0 8Ei va ;a o va/a-E0: 9ise el pe u- to- /ate@ ori/$ O s0 am eu ri<0 s@o Ba/0$ Cu proBitul t0u ;e 1#$### 8Ei iei bilet pe o ma=i-0 9bur0toareO NuL Mai bi-e a;u@o pe ea ai/i: a;0u 0 el /a =i /um to/mai 8i ve-ise i;eea$ O s0 o a;u/i pe ea ai/i$ Ar trebui s0 ve9i Ma-ila:

1")

Si- apore =i %a- ?o?: s0@i vi9ite9i pe /0pita-ii -o=tri ;e a/olo$ 3a: a;u@o ai/i peste o lu-0: /ei 1#$### ai t0i 8Ei vor a<u- e pe-tru bilet =i pe-tru toate$ I Nu$ Nu vreau$ Nu o voi Ba/e$ Ni -u vreau ba-i ;i- ;ro uriL Nu voi a//epta -i/io;at0 ba-i ;i- ;ro uri =i te sB0tuies/ =i pe ti-e s0 ie=i ;i- traBi@ /ul ;e ;ro uri imeO %rus/: 8-trea a <o-/0 Bu s/0l;at0 8- lumi-0$ 6e mome-t: toEi Bur0 orbiEi$ ReBle/torul era u-;eva la tribor;$ I O.ri?i: se au9i /oma-;a 8- e- le9e=te pri- portavo/e: repetat0 apoi 8- ;iale/t !a?lo =i 8- /a-to-e90$ 6rimii /are rea/Eio-ar0 au Bost Cu =i 6oo- ,remebu-0: /are 8-tr@o /lipit0 s0rir0 8- pi/ioare$ Cu su/i /.rma mult spre babor;: 8-;ep0rt.-;u@se ;e -ava ;e patrul0 a 6oliEiei Maritime =i ambal0 am.-;ou0 motoarele la putere maJim0$ 6oo- /obor.se rapi; s/ara p.-0 pe pu-tea pri-/ipal0 =i rete90 Bu-ia 8-/0r/0turii: ;.ra ;e spum0 l0sat0 ;e baloturi ;isp0r.-; /.-; a/estea se ;user0 la Bu-;$ I O.ri?i .en)r- ins.e#?ie$ Cuvi-tele metali/e 8l str0pu-ser0 par/0 pe 6aul C!oy: /are r0m0sese parali9at ;e spaim0$ Gl v09u pe tat0l lui umbl.-; 8-tr@u- ;ul0pior =i s/o .-; /.teva bo-ete ;e sol;aEi ai armatei C!i-ei 6opulare: =i pu-.-;u@ i u-a pe /ap$ I Repe;eL poru-/i el: aru-/.-;u@i =i lui u-a$ G-/reme-it: se supuse =i =i@o 8-;es0 pe /ap$ Ca pri- mi-u-e 8-tre e/!ipa<ul avea a/um a/ela=i Bel ;e bo-et0: iar /.iva 8mbr0/au 9oriEi tu-i/i militare la Bel ;e <erpelite =i boEite$ I-ima 8-/et0 s0@i mai bat0$ 3i- ;ul0@ pioare: u-ii s/oteau pu=ti =i arme automate ;e@ale armatei /!i-e9e: 8vreme /e alEii: ;e pe latura /ea mai apropiat0 ;e -ava poliEiei: le aru-/au blesteme obs/e-e$ Nava: /e-u=ie /a toate -avele militare: avea pe pu-te utu-: =i ambele reBle/toare apri-se$ I se 90reau =i lumi-ile ;e po9iEie$ 6lutea la o sut0 ;e metri spre tribor;: /u motoarele m.r.i-;: i-.-; B0r0 -i/i ueBort pasul /u ei$ Se 90reau mari-arii 8mbr0/aEi 8- u-iBorme albe: /urate: iar pe pu-tea ;e /oma-;0 /!ipiurile oBiEerilor brita-i/i$ 6atru 3e ete avea a/um o portavo/e =i se apropie ;e parapet: /u bo-eta tras0 mult pe Bru-te: =i stri 0: I 3u/eEi@v0 s0 v0 prea/urviEi: barbarilorL UitaEi@v0 la pavilio-ul -os@ truL m.-a lui se 8-ti-se spre /atar : u-;e Blutura pavilio-ul mari-ei C!i-ei

1"+

6opulare: la pupa era u- Bals -um0r ;e 8-re istrare ;e Ca-to-$ 10saEi 8pa/e o patrul0 pa=-i/0O su-tei 8- apele -oastreL 6e /!ipul lui 6oo- se ve;ea u- r.-<et r0ut0/ios$ Qi-ea 8- m.-0 upistol automat =i st0tea la parapet: 8- lumi-0: /u bo-eta tras0 a;.-/ pe-tru a -u putea Bi i;e-tiBi/at pri- bi-o/lurile /are =tia /0 su-t aEi-tite spre bor;$ I-ima 8i b0tea /u putere =i 8- ur0 simEea u- ust reEos ;ul/e@amar ;e Biere$ Se aBlau 8- apele i-ter-aEio-ale$ Apele /!i-e9e: =i ;e/i s/0parea: erau la /i-/ispre9e/e mi-ute ;ista-E0$ Arm0 pu=/a$ Or;i-ele erau /lare$ G- seara asta -ime-i -u se va ur/a la bor; s0 i-spe/te9e$ I O.ri?i$ 0enim la bor'$ ,09ur0 toEi -ava ;e patrul0 8-/eti-i-;: /uterul ;espi/.-; apa: =i mulEi ;e la bor; 8=i mai pier;ur0 ;i- si ura-Ea i-iEial0$ 6atru 3e ete str.-se ma-eta: s0 stoar/0 =i ultimul strop ;e putere a motoarelor$ Se blestema 8si-ea lui /0 -u v09use mai ;i- vreme -ava poliEiei =i -i/i -u@i simEise pre@ 9e-Ea: ;ar =tia /0 ei au me/a-isme ele/tro-i/e /u /are v0; pri- 8-tu-eri/: 8timp /e el trebuia s0 se ba9e9e -umai pe o/!ii =i pe -asul lui =i pe a/el al =aselea simE /are p.-0 a/um 8l a<utase: pe el =i pe /ei mai mulEi ;i-tre oame-ii lui: s0 r0m.-0 8- viaE0$ Rar se 8-t.l-ea o -av0 ;e patrul0 at.t ;e aproape ;e apele /!i-e9e$ Ori/um: -ava era a/olo =i: ;e=i s/0pase ;e 8-/0r/0tur0: avea arme la bor;$ Ni mai era =i 6aul C!oy$ Joss$ S0 se sloboa@ ;0 toEi 9eii pe -ava aiaL 6oo- ,remebu-0 a avut ;reptate 8- Belul lui$ Meii vor !ot0r8 ;a/0 a Bost ori -u 8-Eelept s0@l ia pe t.-0r la bor;$ I 3u/eEi@v0 s0 v0 ;e9m0EaEiL Ni/i u- ;iavol str0i- -@o s0 ur/e pe o -av0 ;e patrul0 a Republi/ii 6opulare C!i-e9eL E/!ipa<ul ovaEio-0: spori-; !0rm0laia /u u- potop ;e obs/e-it0Ei$ I O.ri?i$ %0tr.-ul -u le ;0;u -i/i o ate-Eie$ Jo-/a por-i /u vite90 maJim0 spre estuarul Bluviului 6earl =i el: la Bel /a toEi ;e la bor;: se ru a s0 -u Bie priapropierea vreo aute-ti/0 -av0 ;e patrul0 a C!i-ei 6opulare$ G- lumi-a reBle/torului se 90rea /uterul av.-; la bor; 9e/e mari-ari 8-armaEi: 8-ai-@ t.-; pe u- /urs ;e i-ter/eptare: ;ar -u era suBi/ie-t ;e rapi; /a s0@i ;ep0@ =eas/0$ I Pen)r- -l)ima oar, o.ri?i$ I 6e-tru ultima oar0: l0saEi o patrul0 pa=-i/0 s0@=i va;0 ;e ;rum 8apele@i propriiO

1"&

3eo;at0: sire-ele patrulei 8-/epur0 s0 =uiere =i p0ru s0 Ba/0 u- salt 8-ai-te o;at0 /u /re=terea vite9ei motoarelor: iar uruitul ei puter-i/ se apropie ;i- urm0$ 1umi-a reBle/torului -u@i sl0bea o /lip0: 8- timp /e -ava 8i ;ep0=i =i se puse ;e@a /urme9i=ul: la prova: iar motoarele ei m.r.iau ame-i-E0tor: t0i-;u@le /alea spre a;0post$ 6aul C!oy /o-ti-ua s0 se !olbe9e la -ava /e-u=ie: ale /0rei motoare erau ;e patru ori mai puter-i/e ;e/.t ale lor: /u botul as/uEit: /u toEi oame-ii la posturi$ 3ista-Ea s/0;ea verti i-os: -u mai r0m0sese spaEiu ;e ma-evra$ Se ve;eau mari-arii 8- u-iBorm0: oBiEerii ;e pe pu-tea ;e /oma-@ ;0: a-te-ele ra;ar roti-;u@se$ I 1as0@Ei /apul 8- <os: 8l averti90 Cu =i 6aul C!oy se supuse i-sta-ta@ -eu$ Apoi Cu aler 0 8-ai-te spre pupa: /u 6oo- ,remebu-0 l.- 0 el$ Am.-;oi aveau pu=ti mitralier0$ I A/umL Cu ri<0: el =i /u priete-ul s0u 8mpro=/ar0 apa 8- ;ire/Eia -avei ;e patrulare: /are era aproape asupra lor: ate-Ei /a -i/i u- lo-te s0 -u ati- 0 pu-tea$ Ime;iat: reBle/torul se sti-se =i 8- be9-a orbitoare /.rma/iul 8-/li-0 <o-/a puter-i/ spre tribor;: ru .-;u@se /a Cu s0 Bi ales /ore/t mome-tul$ Jo-/a alu-e/0 pe l.- 0 /ealalt0 -av0 la -umai /.iva metri: 8- vreme /e a/easta .-i 8-ai-te s0 s/ape ;i- /alea loa-Eelor$ C.rma/iul o rea;use pe /ursul ei =i pe /alea spre a;0post$ I %u-: murmur0 Cu: =tii-; /0 mai /.ti ase o sut0 ;e metri$ Avea 8-tip0rit0 8- mi-te !arta a/elor ape$ Se aBlau a/um 8- 9o-a /e-u=ie ;i-tre apele !o- ?o- !e9e =i /ele /!i-e9e=ti: la /.teva sute ;e metri ;e 9o-a ;e salvare$ G- be9-0: toEi ;e la bor; Ei-user0 o/!ii str.-s 8-/!i=i$ 3e 8-;at0 /e simEir0 ;i- -ou lumi-a reBle/torului: 8i ;es/!iser0: a;apt.-;u@se a/um mai u=or$ Ata/a-tul era 8- BaE0: la st.- a: 8- aBara b0t0ii pu=tilor mitralier0: ;ar tot 8-ai-te =i 8- /alea lor$ Cu 9.mbi si-istru$ I 1ee Nas MareL =eBul ;e e/!ipa< se pre9e-t0 prompt =i el 8i 8-ti-se pu=/a mitralier0$ N@o Bolose=ti ;e/.t atu-/i /.-; 8Ei spu-: =i s0 -u@l love=ti pe vreu-ul ;i- s/.r-0vii 0iaL %rus/: 8-tu-eri/ul Bu ;espi/at ;e o lumi-0 =i bubuitul tu-ului ;e pe pu-te 8i asur9i$ 3up0 o Bra/Eiu-e ;e se/u-;0: 8- BaEa provei .-i o <erb0 ;e stropi$ Cu r0mase stupeBiat =i ar0t0 /u pum-ul 8- ;ire/Eia -avei$

1"P

I S/.r-0vii /e su-tei voi: /u mamele voastre /u totL 10saEi@-e 8pa/e: ori pre=e;i-tele Mao va s/uBu-;a tot Ho- >o- ulL Se ;use r0bit la pupa$ I Iau eu /.rmaL C.rma/iul era speriat$ 6aul C!oy era =i el speriat: ;ar simEea toto;at0 o bi9ar0 8-suBleEire =i era proBu-; impresio-at ;e mo;ul /um /oma-;a tat0l s0u =i /um toEi ;e la bor;: pe /are el 8i /re9use a Bi o a;u-0tur0 ;e piraEi -eispr0viEi: r0spu-;eau ;is/ipli-at la or;i-e$ I O.ri?i$ 3ista-Ea 8-/epu ;i- -ou s0 se mi/=ore9e: ;ar patrula se Ei-ea 8- aBara ra9ei ;e b0taie a mitralierelor$ Stoi/: Cu me-Ei-u /ursul$ Alt0 str0Bul erare: apoi 8-/0 u-a: =i bum: bumL 3ou0 proie/tile /09ur0 ;e o parte =i ;e alta a <o-/0i: 9 .l.i-;@o$ 2e/iori ;e t.rBeL 8- 0im0 Cu$ Meilor: Ba/eEi /a Ei-ta=ii 0ia s0 -u ;ea re=L =tia /0 tr0 eau -umai /a s0@i sperie$ 6riete-ul lui Narpele 8l asi urase /0 toate patrulele aveau or;i- s0 -u loveas/0 sau s0 s/uBu-;e vreo <o-/0 a C!i-ei 6opulare: ;a/0 pavilio-ul era real: =i s0 -@o abor;e9e /u BorEa 8- aBar0 ;e /a9ul /0 vreu-ul ;i- propriii lor mari-ari era u/is sau r0-it$ 4rimite@le o raBal0: stri 0 el$ As/ult0tori: ;ar /u mare ri<0: /ei ;oi b0rbaEi ;e la prova 8mpro=/ar0 apa$ ReBle/torul r0mase -emi=/at: ;ar brus/ se sti-se$ Cu Ei-ea Berm a/eea=i ;ire/Eie$ Ni a/um /e urmea90: se 8-treb0 el ;isperat$ U-;e se ;u/e s/.rboe-ia aiaK S/rut0 be9-a: 8-/or;.-;u@i o/!ii s0 va;0 -ava ;e patrul0 =i promo-toriul /are =tia /0 se aBl0 8- apropiere$ Apoi ;es/operi silueta 8-tu-e/at0 mai 8- spate: la babor;$ Se apropia rapi; 8-tr@u- potop ;e stropi: /u /0- ile ;e a 0Eare pre 0tite$ A;0postul se 0sea la o sut0 ;e metri 8- BaE0$ 3a/0 se 8-;ep0rta ;e -oua prime<;ie 8-sem-a s0 mear 0 paralel /u a;0postul: r0m.-.-; 8- apele i-ter-aEio-ale: =i atu-/i -ava va repeta ma-evra: !0rEui-;u@l spre marea ;es/!is0 p.-0 /e el va r0m.-e B0r0 mu-iEii sau p.-0 /e se vor ivi 9orii: =i atu-/i va Bi pier;ut$ Nu 8-;r09-ea s0 se a- a<e9e 8-tr@o veritabil0 lupt0: /0/i =tia /0 le ea brita-i/0 are braEul lu- =i u/i;erea u-uia ;i-tre mari-arii lor se pe;epsea /u sp.-@ 9ur0toarea: =i -i/i ba-ii: -i/i priete-ii 8- posturi 8-alte -u te mai puteau s/0pa$ 3a/0@=i me-Ei-ea /ursul: -ava putea s0@l 8-!aEe =i =tia /.t ;e 8-;e@ m.-ate/i =i ;e bi-e pre 0tiEi erau mari-arii 0=tia /a-to-e9i: /are 8i urau pe !a?lo$

1""

C!ipul i se ;esti-se 8-tr@u- r.-<et$ A=tept0 p.-0 /e -ava ;e patrul0 era la -umai /i-/i9e/i ;e metri: apropii-;u@se Boarte rapi;: /u sire-a url.-; asur9itor: apoi su/i brus/ /.rma spre ea: sper.-; ;i- tot suBletul /0 8- /lipa a/eea /0pita-ul ei -u ;oarme$ O /lip0: /ele ;ou0 -ave merser0 pe u- /urs paralel$ Apoi -ava ;e patrul0 /oti /a s0 evite /oli9iu-ea: 8mpro /.-;u@i /u stropii st.r-ii ;e eli/ele ei$ Cu su/i /.rma spre tribor;: Bor.-; a//eleraEia /are era =i a=a 8mpi-s0 p.-0 la reBu9$ Mai /. ti 0 astBel /.iva metri$ ,09u /0 -ava ;e patrul0 8=i revi-e rapi;$ 3es/rise vui-; u- /er/ =i se 8-toarse spre ei pe o alt0 /ale$ 4o/mai i-traser0 8- apele /!i-e9e$ Nemaiav.-; aproape -i/i o spera-E0: Cu 6atru 3e ete l0s0 /.rma =i apu/0 o alt0 pu=/0 mitralier0 /u /are 8mpro=/0 8-tu-eri/ul: p0/0-itul ei =i mirosul ;e /or;it0 spori-;u@i teama$ %rus/: lumi-a reBle/torului Bu asupra lui: /ru;0$ G-toarse /apul: orbit: /lipi-; ;i- o/!i: /u /apul l0sat 8- <os =i bo-eta 8-Bu-;at0 a;.-/$ C.-; simEi /0 ve;e iar0=i: 8-;rept0 arma spre reBle/tor: 8-<ur.-; ro9av: 8-sp0im.-tat /0@l vor a 0Ea =i@l vor t.r8 ;eparte ;e a;0post$ Qeava 8-/i-s0 8i tremura 8- m.-0 /.-; o/!i spre lumi-0: /u ;e etul pe tr0 a/i$ 3a/0 tr0 ea: 8-sem-a moartea: ;a/0 -u tr0 ea: 8-/!isoarea$ 4eama 8l str0@ b0tu ;i- /ap p.-0@- pi/ioare: la Bel /a pe toEi /ei ;e pe vasul lui$ 3ar lumi-a -u se apropie: a=a /um se a=tepta$ R0mase 8- urm0: =i v09u /um valul ;e la prov0 ei se mi/=orea90: la Bel /a =i ;.ra ;e spum0 pe /are o l0sa 8- urm0: =i i-ima re8-/epu s0@i bat0 ;i- -ou$ Nava ;e patrul0 8l l0sa 8- pa/e$ Narpele avusese ;reptate$ M u;uit: l0s0 pu=/a ;i- m.-0$ 6ortavo/ea era l.- 0 el: o ;use la ur0$ I ,i/torie pre=e;i-telui MaoL stri 0 el ;i- r0sputeri$ Nu v0 apropiaEi ;e apele -oastre: ;iavoli str0i-i =i s/.r-aviL ,orbele pli-e ;e bu/urie Bur0 purtate peste ape /a u- e/ou$ E/!ipa<ul r0/-i tot soiul ;e 8-<ur0turi: ar0t.-; /u pum-ii spre reBle/tor$ C!iar =i 6aul C!oy Bu /upri-s ;e Bre-e9ie =i urla 8mpreu-0 /u /eilalEi /.-; 8=i ;0;u seama /0 -ava ;e patrul0 -u se va ave-tura 8- apele /!i-e9e$ 1umi-a ;isp0ru$ C.-; o/!ii li se rea;aptar0 la 8-tu-eri/: v09ur0 patrula 8- urm0: abia 8-ai-t.-;: /u lumi-ile ;e po9iEie apri-se$ I Or s0 -e urm0reas/0 pe ra;ar: murmur0 6aul C!oy 8- e- le9e=te$ I Cum /eK Repet0 /ele spuse 8- ;iale/t !a?lo: Bolosi-; /uv.-tul e- le9es/ ra'ar, 9i/.-; /0 0sta@i u- Bel ;e o/!i ma i/$ At.t 6oo- /.t =i 6atru 3e ete =tiau 8pri-/ipiu /e@i 0la u- ra;ar: ;ar -u v09user0 -i/io;at0 u-ul$ 2##

I Ni /e /o-tea90: 9ise ;ispreEuitor Cu$ E/ra-ele lor ma i/e sau o/!ii lor ma i/i -u le mai serves/ la -imi/ a/um$ 6utem s/0pa u=or ;e ei 8/a-alele ;e l.- 0 1a- 4ao$ Nu eJist0 -i/i o ;ova;0 8mpotriva -oastr0: -i/i o marB0 ;e /o-traba-;0 la bor;: -imi/$ I 3ar armeleK I 6utem s0 le aru-/0m peste bor;: sau putem s0 s/0p0m ;e -etreb-i/ii 0ia =i s0 le p0str0mL Eiii: 6oo- ,remebu-0: /.-; au /09ut l.- 0 -oi pro@ ie/tilele alea am /re9ut /0@mi 8- !eaE0 0o9ulL I 3a: repli/0 6oo- vesel: =i /.-; am tras pe 8-tu-eri/ spre r0p/iu@ o=iO pe toEi 9eiiL Mereu mi@am ;orit s0 tra /u pu=tile aleaL Cu r.se =i el p.-0 /e@i ;0;ur0 la/rimile$ I 3a: b0tr.-e priete-: apoi 8i eJpli/0 lui 6aul C!oy strate ia pe /are i@ o spusese Narpele$ %u-0: heya? I Ci-e@i NarpeleK 8-treb0 6aul C!oy$ Cu =ov0i: o/!ii lui mi/i s/0p0r.-;$ I U- Bu-/Eio-ar: s@ar putea 9i/e u- Bu-/Eio-ar ;e la poliEie: 6roBitabile C!oy$ I 3up0 pier;erea 8-/0r/0turii: -oaptea -u mai e ;elo/ proBitabil0: m.r.i 6oo- ursu9$ I 3a: Bu ;e a/or; Cu: la Bel ;e ursu9$ Gi promisese ;e<a lui ,e-us 6oo- u- i-el /u ;iama-te pe /are avusese ;e .-; s0@l /umpere ;i- /.=ti ul a/estei -opEi$ A/um va trebui s0 umble la propriile@i e/o-omii: /eea /e /o-tra9i/ea toate pri-/ipiile sale$ 6l0te=ti t.rBele ;i- /.=ti urile /ure-te: -u ;i- e/o-omii: luaVr@ar -aiba -ava poliEieiL 8=i 9ise el$ 20r0 /a;oul /u ;iama-teO Eiii: ;ar 2rumosul ei 10/a= era tot /e@=i ;orea Ri/!ar; >Ha- : =i u-;uirea /rupei ei era to/mai a=a /um se 9i/ea$ Iar 8- -oaptea astaO 8- -oaptea asta ;up0 /e se termi-0 pro ramul la 4,: 6oarta ei Mi-u-at0 se va ;es/!i;e iar0=i pe-tru el$ I O mi9erie ;e <oss, s0 ;ea peste -oi 8- -oaptea asta ba-;itul 0la /u bot as/uEit: spuse el: eJ/itat ;e .-;ul la ,e-us 6oo-$ At. ia ba-i ;u=i pe apa s.mbetei$ Ni am =i avut /!eltuieli mariL I G-/0r/0tura e pier;ut0K 8-treb0 6aul C!oy Boarte surpri-s$ I %i-e8-Eeles /0@i pier;ut0: ;us0 la Bu-;: se r0Eoi la el b0tr.-ul Boarte -ervos$ I Nu aveEi -i/i u- reper ;e mar/a< pe ea sau m0/ar u- emiE0torK 6aul C!oy Bolosi terme-ul e- le9es/: blee.er: eJpli/.-;u@le /e 8-seam-0$ Eu 2#1

/re;eam /0 are: ori poate u- Blotor /are s0 se umBle /!imi/: ;e la si-e: peste o 9i sau ;ou0: /a s0 puteEi s0 o re/uperaEi: ori s0 trimiteEi s/aBa-;ri s@o ia /.-; -u@i -i/i u- peri/olL Cei ;oi b0rbaEi se uitar0 la el /u ura /0s/at0$ Ce s@a 8-t.mplatK I Su-t u=or ;e 0sit emiE0toare ;e@astea sau Blotoare /are s0 se umBle peste o 9i sau ;ou0K 8-treb0 Cu$ I Sau /!iar peste o s0pt0m.-0 sau ;ou0: ;a/0 vrei: tat0$ I ,rei s0 s/rii toate astea pe !.rtie: /um se Ba/eK Sau te poEi o/upa tuK I Si ur /0 ;a$ 3ar ;e /e s0 -u aveEi =i voi u- o/!i ma i/: /a al lorK I 1a /e -e trebuie: =i /i-e ar =ti s0 umble /u eleK puB-i iar0=i ;ispre@ Euitor b0tr.-ul$ Noi avem -asuri: ure/!i =i o/!i$ I 3aV 8- seara asta aEi Bost pri-=i$ I ,e9i /e spuiL se m.-ie Cu$ A Bost vorba ;e <oss: <oss: o lum0 a 9eilor$ Su-tem teBeri =i asta /o-tea90L I Nu@s ;e a/or;: /0pita-eL 9ise a/um 6aul C!oy B0r0 team0$ Ar Bi u=or ;e e/!ipat -ava asta /u u- o/!i ma i/ =i atu-/i voi i@aEi putea ve;ea 8-;at0 /e v0 v0; =i ei: sau /!iar mai@-ai-te$ Nu v0 mai pot lua pri- surpri-;ere$ A=a /0 aEi putea s0 le ;aEi /u tiBla B0r0 team0 =i s0 -u pier;eEi -i/io;at0 vreo 8-/0r/0tur0$ Heya? 9.mbi 8- si-ea lui: v09.-; /0 8i momise$ N@ar mai Bi posibil0 -i/i o re=eal0: /.t ;e mi/0$ Ni -@ar mai eJista -i/i u- peri/ol$ Ni/i o 8-/0r/0tur0 pier;ut0$ Iar la 8-/0r/0tur0 pu-eEi emiE0toare$ Ni/i m0/ar -u@i -evoie s0 BiEi 8- apropierea lo/ului ;e livrare$ 6uteEi lua marBa peste o s0p@ t0m.-0: heya? I Ar Bi /eva: se 8-Bl0/0r0 6oo-$ 3ar ;a/0 9eii@s 8mpotriva ta: 6roBita@ bile C!oy: -i/i u- o/!i ma i/ -u te poate a<uta$ G- seara asta am s/0pat /a pri- ure/!ile a/ului$ Curva aia -@ar Bi trebuit s0 se aBle a/olo$ Se uitar0 /u toEii spre -ava /are staEio-a spre pupa: 8- a=teptare: la /.te@ va sute ;e metri 8- urm0$ Cu puse motorul pe 8-/et 8-ai-te$ I Nu vrem s0@i-tr0m prea a;.-/ 8- apele C!i-ei 6opulare: 9ise el -eli-i=tit$ S/.rbav-i/ii 0ia /ivili9aEi -u@s a=a politi/o=i sau pli-i ;e respe/t pe-tru le i: 8l str0b0tu u- Bior$ Nu -e@ar stri/a u- o/!i ma i/: 6oo- ,reme@ bu-0L I 3aV ;e /e -u v0 luaEi o -av0 /a astea ;e patrul0K 9ise 6aul C!oy: ispiti-;u@i iar0=i$ Sau /!iar u-a /eva mai rapi;0$ Atu-/i i@aEi putea ;ep0=i$ I U-a ;i- aleaK E=ti -ebu-K I Ci-e -e@ar vi-;e -ou0 a=a /evaK 8-treb0 Cu -ervos$ 2#2

I Ja.oneBii. I S0@i ia -aiba pe toEi ;iavolii ;i- Marea ;e la R0s0rit: se 8-Bierb.-t0 6oo-$ I 6oate: ;ar ei v@ar /o-strui a=a /eva: e/!ipat /u ra;ar$ ArO Se 8-trerupse: /0/i -ava ;e patrul0 a poliEiei ;0;u ;rumul la motoare =i: 8- vuietul lor a;.-/: /u sire-a url.-;: .-i 8- -oapte: l0s.-; 8- urm0 o ;.r0 ;e spuma 8-volburat0$ I Uite@o /um plea/0: spuse 6aul C!oy 8- e- le9e=te: pli- ;e a;mira@ Eie$ Are /las0: -emer-i/aL Repet0 apoi 8- !a?lo$ I 6arie9 /0 mai are 8-/0 traulerul t!aila-;e9 8- o/!iul ei ma i/$ Ei pot s0 va;0 tot: ori/e <o-/0: ori/e -av0: ori/e olBuleE =i ori/e promo-toriu pe ;ista-E0 ;e mile 8-tre i$ %a /!iar =i o Burtu-0$ G.-;itor: Cu 6atru 3e ete 8i ;0;u u- -ou /urs /.rma/iului: /.t s0 r0m.-0 /!iar la limita apelor /!i-e9e: 8-ai-t.-; spre -or;: spre i-suliEele =i re/iBurile ;i- prea<ma I-sulei 1a- 4ao u-;e putea s0 aib0 lo/ urm0toarea 8-t.l-ire: B0r0 -i/i u- peri/ol$ A/olo se vor tra-sBera pe o alt0 <o-/0: /u -umere ;e 8-re istrare reale A /!i-e9 =i !o- @?o- !e9 A: pe-tru a se stre/ura 8-apoi la Aber;ee-$ Aber;ee-L 3e etele lui pip0ir0 iar0=i /u emoEie <um0tatea ;e mo-e;0$ Uitase ;e ea 8- v.ltoarea eve-ime-telor$ A/um ;e etele 8i tremurau =i tulburarea 8l /upri-se ;i- -ou la .-;ul 8-t.l-irii ;i- a/east0 -oapte /u tai@pa-ul$ Era timp ;estul$ Nu va 8-t.r9ia$ 4otu=i: m0ri vite9a$ I Hai;eEi: le B0/u el sem- lui 6oo- =i lui 6aul C!oy s0 vi-0 pe per-ele ;e la pupa: u-;e erau mai i9olaEi$ I 6oate /@ar Bi mai 8-Eelept s0 r0m.-em la <o-/ile -oastre =i s0 -u lu0m o /urv0 ;e@aia: Biule: ;e etul lui Cu str0pu-se be9-a ar0t.-; spre lo/ul u-;e st0tuse -ava ;e patrul0$ 3iavolii str0i-i ar ;eve-i =i mai Burio=i ;a/0 a= avea u-a ;i- aia 8- Blota mea$ 3ar a/el o/!i ma i/ al t0uO ai putea s0@l i-stale9i =i s0 -e ar0Ei /um s0@l BolosimK I A= putea 0si eJperEi /are s@o Ba/0$ Oame-i ;i- Marea ;e la R0s0rit$ Mai bi-e s0@i Bolosim pe ei ;e/.t e- le9i sau erma-i$ Cu se uit0 la priete-ul lui$ I Heya?

2#'

I Eu -u vreau u- u-oi ;e@0la sau u- o/!i ma i/ ;e@al lor pe vasul meu$ Am a<u- e /ur.-; la m.-a s/.r-avilor =i -e@am pier;e averile o;at0 /u /apetele: bomb0-i 6oo-$ I 3aV =i s0 poEi ve;ea atu-/i /.-; alEii -u potY puB0i Cu ;i- Ei ar0$ Mai eJist0 vreu- alt v.-90tor: 6roBitabile C!oyK I Ei ar Bi /ei mai bu-i$ Ni /ei mai ieBti-i: tat0$ I Mai ieBti-i: heya? Ni /.t o s0 /osteK I Nu =tiu$ 2#$### ;olari ameri/a-i: sau poate 7#O %0tr.-ul eJplo;0: I 7#$### ameri/a-iK Ce: eu su-t B0/ut ;i- aurK Eu /.=ti ba-ii mu-@ /i-;L Ce io@s 8mp0ratuV CuK 6aul C!oy 8l l0s0 pe b0tr.- s0 se ;es/ar/e$ Nu mai simEea -imi/ BaE0 ;e el: ;up0 toate ororile a/estei -opEi: ;up0 /rim0: ;up0 /e Busese pri-s 8/urs0 =i =a-ta<at /u /ru9ime: =i mai ales ;i- /au9a /elor spuse ;e tai/0@su la a;resa iubitei lui$ G=i va respe/ta tat0l pe-tru /alit0Eile lui ;e mari-ar: pe-tru /ura<ul =i pe-tru t0ria lui$ Ni /a =eB al /asei$ At.t =i -imi/ mai mult$ Ni ;e a/um 8-/olo 8l va trata /a pe ori/i-e alt/i-eva$ C.-; simEi /0 b0tr.-ul a tu-at =i Bul erat ;estul: /o-ti-u0: I A= putea: ;a/0 vrei: s0 obEi- i-stalarea primului o/!i ma i/ =i pre@ 0tirea a ;oi oame-i B0r0 s0 te /oste -i/i u- ba-$ Cu =i 6oo- se !olbar0 la el$ Cu ;eve-i ime;iat b0-uitor$ I Cum B0r0 -i/i u- ba-K I O s0 pl0tes/ eu pe-tru voi$ 6oo- 8-/epu s0 !o!oteas/0: ;ar Cu 8i morm0i pri-tre ;i-Ei: I 4a/i: prost0-a/ule: =i as/ult0$ 6roBitabilul C!oy =tie lu/ruri pe /are tu -u le =tiiL O/!ii 8i s/.-teiau =i mai puter-i/$ 3a/0 se poate u- o/!i ma i/: ;e /e s0 -u se poat0 =i u- ;iama-tK Iar ;up0 u- ;iama-t: poate /!iar u- vi9o- =i alte /ele /e =i@ar putea ;ori t.rBa aia mieroas0 /a s0@i 8-treEi-0 voio=ia /r0p0turii: m.i-ilor =i urii$ I 3i- /e o s0 pl0te=ti pe-tru asta: BiuleK I 3i- proBit$ I 6roBit pe /eK I ,reau s0 am /o-trol: timp ;e o lu-0 asupra b0-iilor t0i ;e la 0i#)oria. I Cu -eputi-E0L 2#7

I Am ;es/!is /o-turi 8- valoare ;e 22$72'$###$ Co-trolul pe-tru o lu-0$ I Ce s0 Ba/i /u eiK I 1a burs0$ I S0 <o/i la burs0K S0 <o/i /u ba-ii meiK %a-ii mei /. ti ai /u tru;0K Ni/io;at0L I O lu-0$ Gmp0rEim proBitul: tat0$ I A!a: 8mp0rEimK Su-t ba-ii mei: ;aV vrei <um0tate$ Jum0tate ;i- /eK I 6oate alte 2# ;e milioa-e$ 6aul C!oy l0s0 suma s0 pluteas/0 8- aer$ ,e;ea l0/omia ;e pe /!ipul tat0lui lui =i =tia /0 ;e=i t.r uiala va Bi 8-Bierb.-tat0: vor a<u- e la o 8-Eele ere$ Era ;oar o /!estiu-e ;e timp$ I Ayeeyah, /u -eputi-E0: -i/i -u se ;is/ut0L %0tr.-ul simEi <os o m.-/0rime =i se s/0rpi-0$ %0rb0Eia i se 8-Bior0$ 3eo;at0: se .-;i la ,e-us 6oo- /are@l B0/use s0 se tre9eas/0 /um -u mai Busese ;e mult =i la urm0toarea lor 8-t.l-ire ;i- a/ea sear0$ I 6oate /0 o s0 pl0tes/ eu o/!iul 0sta ma i/: 8l is/o;i el: vr.-; s0 pu-0 la 8-/er/are !ot0r.rea t.-0rului$ 6aul C!oy <u/0 totul pe o /arte$ I 3a: si ur /0 poEi: ;ar atu-/i eu ple/ ;i- Ho- >o- $ Cu l0sui pli- ;e ;ispreE: I O s0 ple/i /.-; 8Ei spu- eu s0 ple/i$ I 3ar ;a/0 -u pot Bi util: =i astBel s0@mi Boloses/ pre 0tirea /ostisi@ toare: ;e /e a= r0m.-eK Ai /!eltuit at.ia ba-i /u mi-e /a s0 Ba/ pe pe=tele pe u-a ;i- b0r/ile tale ;e pl0/ereK Sau mari-ar pe o <o-/0 pe /are o bate ori/e /uter al ;iavolilor str0i-iK Nu: mai bi-e ple/L Mai bi-e s0 a;u/ Bolos alt/uiva: /a s0 pot s0@Ei restitui /e ai i-vestit 8- mi-e$ O s0@i ;au lui %arb0 Nea r0 u- preavi9 ;e o lu-0: =i pe urm0 ple/$ I O s0 ple/i /.-; 8Ei spu- eu s0 ple/iL se r0sti Cu$ 6es/uie=ti 8- ape prime<;ioase$ I 3a$ Ni la Bel ai B0/ut =i tu: ar Bi vrut s0 a;au e 6aul C!oy: -eBii-;u@i ;elo/ team0$ 3a/0 tu /re9i /0 m0 poEi =a-ta<a: atu-/i m0 ai la m.-0: ;ar =i eu te am la m.-0 =i tu ai mai mult ;e pier;ut$ N@ai au9it ;e martor al a/u90rii: /0 poEi ;epu-e m0rturie /o-tra /ompli/ilor t0i pe-tru a Bi iertat ;e pe;eaps0K

2#)

3ar 8=i Ei-u se/ret pla-ul ;e viitor: /a s0@l Boloseas/0 la -evoie: =i /!ipul 8i r0mase politi/os =i impasibil$ I 4oate apele su-t prime<;ioase ;a/0 9eii !ot0r0s/ s0 Bie prime<;ioa@ se: a;0u 0 el e-i mati/$ Cu trase a;.-/ ;i- Ei ar0: simEi-; Bumul p.-0 8- Bu-;ul pl0m.-ilor$ Observase s/!imbarea /are se pro;usese 8- t.-0rul ;i- BaEa lui$ ,09use astBel ;e s/!imb0ri la mulEi oame-i$ 1a multe Bii/e =i mulEi Bii$ EJperie-Ea a-ilor 8-;elu- aEi 8i stri a s0 Bie pru;e-t$ 6lo;ul 0sta@i peri/ulos: Boarte peri/ulos: 8=i spuse el$ Cre; /0 6oo- ,remebu-0 avea ;reptate: a Bost o re=eal0 s0@l iau pe 6roBitabilul C!oy /u -oi 8- -oaptea asta$ A/um =tie prea multe$ 3a 8-s0 re=eala e u=or ;e ;res: ;a/0 am -evoie: 8=i ami-ti el sie=i$ G- ori/e 9i sau ori/e -oapte$
15 Ora 66. 0=.

I Ei bi-e: /e -aiba o s0 Ba/i: 6aulK 8l 8-treb0 uver-atorul pe Haver@ ill: era ;up0 /i-0 =i se aBlau pe terasa Re=e;i-Eei Guver-atorului: 8mpreu@ -0 /u Jo!-<o!-: spri<i-iEi ;e balustra;a <oas0$ 3oam-e 3um-e9euleL 3a/0 0i#)oria r0m.-e =i ea B0r0 ba-i: toat0 i-sula e rui-at0: -uK Haver ill aru-/0 o privire 8- <ur s0 se asi ure /0 -ime-i -u@i putea au9i =i spuse /u las s/09ut: I Am luat le 0tura /u %a-/a A- liei: sir$ 6.-0 m.i-e la mie9ul -opEii: ora 1o-;rei: la aeroportul Heat!roH se va 0si u- tra-sportor RA2 pli- /u ba-/-ote ;e /i-/i =i ;e 9e/e lire sterli-eL 8=i re/0p0t0 si ura-Ea obi=-uit0$ 3up0 /um am spus: 0i#)oria e /.t se poate ;e soli;0: absolut solvabil0: iar a/tivele -oastre ;e ai/i =i ;i- A- lia su-t suBi/ie-te pe-tru a a/operi ori/e eve-tualitate: sau aproape ori/e eve-tualitate$ I 3ar p.-0 atu-/i s@ar putea s0 -u aveEi ;estui ;olari Ho- >ope-tru a Ba/e BaE0 retra erilorO I 3a/0O 000O problema /o-ti-u0: poate: ;ar su-t si ur /u totul se va re9olva: sir$ Sir GeoBBrey se uit0 lu- la el$ I Cum -aiba am i-trat 8- ;a-;a-aua astaK I Joss, 9ise Jo!-<o!- obosit$ 3i- p0/ate: mo-et0ria -u poate tip0ri pe-tru -oi: 8- timp util: suBi/ie-Ei ;olari Ho- >o- : /a s0 -e eJpe;ie9e 2#+

/a-titatea ;e /are avem -evoie: =i -i/i -@ar Bi s0-0tos s0 i-tro;u/em 8e/o-omia -oastr0 a/el surplus ;e ba-/-ote$ %a-ii e- le9e=ti su-t o soluEie provi9orie: sir$ 6utem pur =i simplu s0 a-u-E0m /0O /0 mo-et0ria tru;e=te ;e 9or pe-tru a -e a/operi -e/esarul$ I 3e /.t avem -evoie 8- realitateK Guver-atorul 8l v09u pe 6aul Haver ill =i pe Jo!-<o!- privi-;u@se /u t.l/ =i -eli-i=tea 8i spori$ I Nu =tim: sir: 8-/epu Jo!-<o!-$ 1a -ivelul /olo-iei: 8- aBar0 ;e -oi: toate /elelalte b0-/i vor trebui s0@=i ipote/!e9e valorile A a=a /um le@am ipote/at =i -oi provi9oriu pe ale -oastre la %a-/a A- liei A pe-tru a obEi-e ba-ii li/!i9i ;e /are au -evoie$ 3a/0 Bie/are ;epu-0tor ;i- /olo-ie 8=i vrea 8-apoi toEi ba-iiO =i pe /!ipul ba-/!erului ap0rur0 broboa-e ;e tra-spi@ raEie$ Nu avem ;e u-;e s0 tim /.t ;e mari su-t /elelalte b0-/i sau /e ;epu-eri au$ Nime-i -u =tie$ I U- si- ur tra-sportor RA2 e ;e@a<u-sK sir GeoBBrey 8-/er/0 s0 -u par0 sar/asti/$ ,reau s0 9i/: 8-/ape u- miliar; ;e lire 8- !.rtii ;e /i-/i =i 9e/eK 3e u-;e -aiba o s0 str.- 0 at.tea ba-/-oteK Haver ill 8=i tampo-0 Bru-tea$ I Nu =tim: sir: ;ar -e@au promis /0 u- prim tra-sport va sosi p.-0 lu-i -oapte: /el t.r9iu$ I Nu mai ;evremeK I Nu: mai ;evreme e imposibil$ I Ni -u putem Ba/e -imi/ alt/evaK Jo!-<o!- 8- !iEi 8- se/$ I Ne@am .-;it s0 v0 ru 0m s0 ;e/laraEi o Dva/a-E0 ba-/ar0F pe-tru a st0vili valul: ;ar: 000O am a<u-s la /o-/lu9ia: /u /are %a-/a A- liei a Bost ;e a/or;: /0 asta ar putea Ba/e i-sula s0 eJplo;e9e$ I Nu e /a9ul s0 v0 Ba/eEi ri<i: sir$ Haver ill 8-/er/a s0 su-e /o-vi- 0@ tor$ 6.-0 la sB.ritul s0pt0m.-ii viitoare: totul va tre/e 8- uitare$ I Eu -u o s0 uit: 6aul$ Ni m0@-;oies/ /0 =i C!i-a va uita: sau priete-ii -o=tri: parlame-tarii laburi=ti$ S@ar putea s0 aib0 ;reptate 8- privi-Ea -e/esi@ t0Eii u-ui oare/are /o-trol asupra b0-/ilor$ Am.-;oi ba-/!erii p0rur0 ati-=i 8- or oliul lor: iar 6aul Haver ill 9ise ;e9aprobator: I 4ipii 0=tia ;oi -u =tiu /are@i ;iBere-Ea ;i-tre 0o9ul lor =i o aur0 8pereteL 4otul este sub /o-trolL 2#&

Sir GeoBBrey ar Bi vrut s0@l /o-tra9i/0: ;ar to/mai atu-/i 8i 90ri pe Rosemo-t: ;ire/torul a;<u-/t ;e la CIA: =i pe E; 1a- a-: omul ;e la 2%I: ie=i-; pe teras0$ I Qi-eEi@m0 la /ure-t$ ,reau u- raport /omplet p.-0 la pr.-9$ S/u9aEi@ m0 o /lip0$ ,0 ro serviEi 8-/0 u- pa!ar$ Se r0bi s0 le ias0 8- /ale lui Rosemo-t =i lui 1a- a-$ I Ce mai Ba/eEiK I EJ/ele-t: mulEumim: sir$ E o sear0 sple-;i;0: am.-;oi ameri/a-ii 8i urm0rir0 /u privirea pe Haver ill =i pe Jo!-<o!- /are i-trar0 8-apoi 8- /as0$ Cum o mai ;u/ priete-ii ;um-eavoastr0 ba-/!eriK 8-treb0 Rosemo-t$ I %i-e: Boarte bi-e$ I 6arlame-tarul 0la so/ialist: Grey: a B0/ut tot /e a putut s0@i i-tre 8voie lui Haver ill$ I Ni tai@pa-ului: a;0u 0 E; 1a- a- r.9.-;$ I Nu mi s@a p0rut: 9ise uver-atorul 8-tr@o ;oar0$ U- pi/ ;e opo9iEie -u stri/0: -u@i a=aK Nu@i asta /ea mai bu-0 ;ova;0 a ;emo/raEieiK I Cum st0 0i#)oria: sirK Cum e /u retra erile ;e ;epu-eriK I Nimi/ /e s0 -u poat0 Bi re9olvat: repli/0 sir GeoBBrey /u Barme/ul lui obi=-uit$ Ni/i u- motiv ;e 8- ri<orare$ ,reEi s0 -e s/u9aEi u- mome-t: ;om-ule 1a- a-K I 3esi ur: sir: ameri/a-ul 9.mbi$ 4o/mai m0 pre 0team s0 ple/$ I Sper /0 -u ;e la petre/erea meaL 6oate /0 mai serviEi u- pa!arK I 3a: sir$ Sir GeoBBrey /obor8 spre r0;i-0: /u Rosemo-t al0turi$ 3i- /opa/i 8-/0 mai pi/urau stropi =i -oaptea era 8-tu-e/oas0$ O luar0 pe o pote/0 pli-0 ;e b0lEi =i -oroi$ I Sta-ley: avem o mi/0 problem0$ Cei ;e la Servi/iul se/ret to/mai au pri-s pe u-ul ;i- mari-arii ;e pe portavio-ul vostru tra-smi .-;u@i se/rete u-ui tip ;e la >G%$ RoO Rosemo-t se opri: 8-/reme-it$ I 3e pe 31ano1? I 3a$ ( SuslevK C0pita-ul SuslevK I Nu$ Nu 0sta era -umele$ A= propu-e s0 iei ime;iat le 0tura /u Ro er$ Am.-;oi tipii su-t arestaEi: a/u9aEi ;e 8-/0l/area 1e ii se/retului ;e stat: ;ar am obEi-ut aprobarea mi-istrului ;e la 1o-;ra /a s0@l luaEi voi 82#P

primire pe omul vostruO e mai puEi- <e-a-t: -u@i a=aK EO e spe/ialist 8/omputere: am impresia$ I 4i/0losuVL morm0i Rosemo-t: ter .-;u@i /u m.-a su;oarea /are@i brobo-ise brus/ BaEa$ Ce a tra-smisK I Nu =tiu eJa/t$ Ro er o s0@Ei ;ea ;etalii$ I Avem posibilitatea s0@l i-tero 0mO s0@l i-terviev0m =i pe /el ;e la >G%K I 3e /e -u ;is/utaEi asta /u Ro erK Mi-istrul e =i el 8- le 0tur0 ;ire/t0 /u Ro er: sir GeoBBrey B0/u o pau90$ EuO sper /0 vei apre/iaO I 3a: ;esi ur: iertaEi@m0: sir$ Cre;O /re; /0 e /a9ul s@o iau ;i- lo/ ime;iat$ Rosemo-t era alb /a varul la BaE0 =i ple/0 rapi;: lu.-;u@l /u el pe 1a- a-$ Sir GeoBBrey oBt0$ S0@i ia -aiba ;e /.rtiEe =i ;e imbe/ili so/iali=ti /are -u =tiu -imi/ ;espre Ho- >o- $ Se uit0 la /eas$ Era timpul s0 8-/!eie petre/erea$ Jo!-<o!- i-tr0 8- a-te/amer0$ 3u-ross se aBla l.- 0 bar$ I Ia-K I %u-0L U- pa!ar 8-ai-te ;e ple/areK 8-treb0 3u-ross$ I Nu: mulEumes/$ 6ot s0@Ei spu- o vorb0K I Si ur$ 3ar repe;e: /0 trebuie s0 ple/$ Am promis s0@i /o-;u/ pe priete-ii -o=tri parlame-tari p.-0 la !"ribot$ I Ni tu ai bilet ;e voieK 3u-ross 9.mbi u=or$ I 3e Bapt: b0tr.-e: eu am bilet ;e voie ori/.-; vreau: Bie /0 6e-- e sau -u ai/i$ I 3a$ Ai baBt0: viaEa ta a Bost 8-tot;eau-a bi-e r.-;uit0: 9ise Jo!-<o!sumbru$ I Joss. I Ntiu: =i Jo!-<o!- o lu0 8-ai-te spre bal/o-$ Ur.t0 treaba /u Jo!C!e-$ I 3a$ 6!illip e Boarte ;0r.mat$ U-;e@i Haver illK I A ple/at ;e /.teva mi-ute$ I A!a: ;e@asta ai a;us vorba ;e Dbilet ;e voieFK E u- t.r K I Nu =tiu$ I 3ar /u 1ily Su: ;i- >oHloo-: /um eK 2#"

Jo!-<o!- se !olb0 la el$ I Am au9it /0 6aul e Boarte amore9at ;e ea$ I Cum -aiba reu=e=ti s0 aBli at.t ;e multeK 3u-ross ri;i/0 ;i- umeri$ Se simEea obosit =i i-;ispus: puEi- lipsise s0@ =i ias0 ;i- Bire ;e /.teva ori 8- seara asta: /.-; Grey se aBlase 8- /e-trul u-ei ;ispute apri-se /u /.iva ;i-tre tai@pa-i$ I Apropo: Ia-: am 8-/er/at s0@l /o-vi- pe 6aul s0 /o-voa/e o =e;i-E0 a /o-siliului: ;ar -u st0 8- puterea mea$ I 3a: =tiu$ Se aBlau 8-tr@o 8-/0pere mai mi/0: /u /.teva Brumoase pi/turi /!i-e9e=@ ti pe m0tase: /ovoare persa-e =i ar i-t0rie$ 3u-ross observ0 /0 8- /olEurile /amerei =i ;e pe Brumoasele stu/aturi ;e pe tava- 9u r0veala se s/oro<ise: =i se simEi <i -it ;e a/est lu/ru$ Asta e simbolul supremaEiei brita-i/e =i -@ ar trebui /a 9u r0veala s0 Bie s/oro<it0$ 40/erea se prelu- ea$ 3u-ross se preB0/u a stu;ia /.teva ;i- ;eli/atele sti/luEe aBlate pe o eta<er0$ I Ia-O Jo!-<o!- se opri: r09 .-;i-;u@se: o lu0 ;e la /ap0t$ Nu e /eva oBi/ial /e@Ei spu-$ Gl /u-o=ti ;estul ;e bi-e pe 4iptop: -u@i a=aK 3u-ross 8l privi /u o/!i mari$ 4iptop era pore/la ;at0 ;e ei lui 4ip 4o?@ to!: u- b0rbat ;e v.rst0 mi<lo/ie ;i- Hu-a-: provi-/ia -atal0 a lui Mao 4se 4u- : /are ve-ise ai/i 8- timpul eJo;ului ;i- 1")#$ Nime-i -u p0rea s0 =tie -imi/ ;espre el: -u ;era-<a pe -ime-i: avea u- mi/ birou 8- 6ri-/ess %uil@ ;i- =i tr0ia bi-e$ 3e@a lu- ul a-ilor: ;eve-ise limpe;e /0 avea Bu-/Eii Boarte 8-sem-ate la :an#a Chinei =i se /re;ea /0 ar Bi u- se/ret /o-;u/0tor oBi/ial al b0-/ii$ Nime-i -u@i =tia Bu-/Eia 8- ierar!ie: ;ar se 9vo-ea /0 ar Bi Boarte importa-t0$ :an#a Chinei era si- urul or a-ism /omer/ial al C!i-ei 6opulare 8- aBara C!i-ei: a=a /0 toate relaEiile =i /o-ta/tele a/esteia erau 8-;eaproape suprave !eate ;e ierar!ia /o-;u/0toare ;e la 6e?i-$ I Ce@i /u 4iptopK 8-treb0 3u-ross pru;e-t$ Gi pl0/ea 4iptop A u- om Berme/0tor: /u vorba ;omoal0: /are apre/ia /o-ia/ul =i vorbea o e- le90 eJ/ele-t0: ;e=i: ;up0 /um /ereau u9a-Eele: aproape 8-tot;eau-a se Bolosea ;e u- i-terpret$ Costumele lui erau bi-e /roite: /u toate /0 mai tot timpul purta o tu-i/0 maoist0 =i sem0-a /u C!ou E- 1ai: Bii-; la Bel ;e isteE$ Ultima ;at0 3u-ross avusese ;e@a Ba/e /u el 8le 0tur0 /u -i=te avioa-e pe-tru aviaEia /ivil0 a C!i-ei 6opulare$ 4ip 4o?@ to! ara-<ase: 8- ;ou09e/i =i patru ;e ore: ;es/!i;erea a/re;it0rilor =i Bi-a-@ Earea pri- i-terme;iul /.torva b0-/i elveEie-e =i str0i-e$ D4iptop e =iret$ 21#

Ia-F: 8l averti9ase 8- repetate r.-;uri Alastair Strua-$ D4rebuie s0 Bii ate-t: ;ar el e omul /u /are merit0 s0 trate9i$ Eu /re; /0 se aBl0 Boarte sus 8ierar!ia ;e parti; ;e la 6e?i-$ 2oarte$F 3u-ross 8l privea pe Jo!-<o!-: st0p.-i-;u@i -er0b;area$ A/esta luase 8- m.-0 u-a ;i- sti/luEe$ Erau mi/i: ;i- /erami/0 or-ame-tat0: ;i- <a; sau ;i- sti/l0: multe ;i-tre ele sple-;i; pi/tate .e 'in-n)r-: peisa<e: ;a-sa@ toare: p0s0ri: peisa<e mari-e: /!iar =i poeme /ali raBiate /u o Bi-eEe i-/re;i@ bil0$ I Cum Ba/ asta: Ia-K Cum pi/tea90 pe ;i-0u-truK I 2oloses/ o pe-sul0 Boarte Bi-0: a /0rei /oa;0 este 8-;oit0 la -ou09e/i ;e ra;e$ G- ;iale/t ma-;ari- i se spu-e li myan h-ai: Dpi/tur0 pe ;i-0u-@ truF$ 3u-ross ri;i/0 o sti/luE0 elipti/0 /e avea u- peisa< pe o parte: ubu/!et ;e /amelii pe /ealalt0 =i o /ali raBie mi-us/ul0 pe pi/turi$ I UluitorL C.t0 r0b;areL Ce s/rieK 3u-ross se uit0 ate-t la mi/ul =ir ;e /ara/tere$ ( A: e u-a ;i- lo9i-/ile lui Mao: DCu-oa=te@te pe ti-e 8-suEi: /u@ -oa=te@Ei ;u=ma-ulY o sut0 ;e b0t0lii: o sut0 ;e vi/toriiF$ 3e Bapt: pre=e;i-@ tele a luat maJima ;e la Su- 49u$ G.-;itor: Jo!-<o!- stu;ie obie/tul$ G- spatele lui Berestrele erau ;es@ /!ise =i o a;iere u=oar0 umBl0 per;elele$ I Ai vrea s0 vorbe=ti /u 4iptop pe-tru -oiK I 3espre /eK I ,rem s0 lu0m /u 8mprumut ba-i li/!i9i ;e la %a-/a C!i-ei$ 3u-ross se uit0 la el uluit$ I 6oBtimK I 3a: pe-tru vreo s0pt0m.-0$ Ei su-t pli-i ;e ;olari Ho- >o- =i pe ei -u 8i asaltea90 ;epu-0torii$ Ni/i u- /!i-e9 -@ar 8-;r09-i s0 Ba/0 o /oa;0 8- BaEa :n#ii Chinei$ Ei au ;olari Ho- >o- /a parte a ;evi9elor str0i-e$ 1e@am pl0ti o ;ob.-;0 bu-0 =i le@am ;a ori/e ara-Eie ;e /are au -evoie$ I Asta@i o /erere oBi/ial0 ;i- partea :n#ii 0i#)oria? I Nu$ Nu poate s0 Bie oBi/ial0$ Este i;eea mea: -@am ;is/utat@o -i/i m0/ar /u 6aul: -umai /u ti-e$ E=ti ;e a/or;K I-teresul lui 3u-ross ati-sese /ulmea$ I Ni p.-0 m.i-e la 9e/e ;imi-eaEa 8mi obEi- 8mprumutul ;e 1## ;e milioa-eK 211

I Gmi pare r0u: ;ar asta -@am /um s@o Ba/$ I 3ar Haver ill poate$ I 6oate: ;ar -@o s@o Ba/0$ I Ni atu-/i ;e /e v@a= a<utaK I Ia-: ;a/0 ba-/a -u st0 8- pi/ioare la Bel ;e trai-i/ pre/um 6is/ul: bursa se va pr0bu=i: la Bel /a =i Nobila Cas0$ I 3a/0 -u Ba/ rost rapi; ;e Bi-a-Eare: su-t ori/um 8- ra!at$ I O s0 Ba/ tot /e pot: ;ar vorbe=ti ime;iat /u 4iptopK G-treab0@l$ Eu -u pot s0@l abor;e9O -ime-i -u poate s0 o Ba/0 oBi/ial$ I@ai Ba/e /olo-iei umare servi/iu$ I Gara-taEi@mi 8mprumutul =i vorbes/ /u el /!iar 8- seara asta$ O/!i pe-tru o/!i: 8mprumut pe-tru 8mprumut$ I 3a/0 p.-0 la ;ou0 m.i-e ;up0@mas0 8mi a;u/i ;i- partea lui promi@ siu-ea u-ui /re;it ;e o <um0tate ;e miliar;: ba-i !eaE0: 8Ei Ba/ rost ;e spri<i-ul ;e /are ai -evoie$ I CumK I Nu =tiuL I 30@mi asta 8- s/ris p.-0 m.i-e la 1#: /u sem-0tura ta: a lui Haver@ ill =i a ma<orit0Eii /o-siliului =i m0 ;u/ s0@l v0;$ I Asta -u se poate$ I 60/at$ O/!i pe-tru o/!i =i 8mprumut pe-tru 8mprumut: 3u-ross se ri;i/0$ Ce motiv ar avea :an#a Chinei s0 spri<i-e :an#a 0i#)oria? I Noi su-tem 8- Ho- >o- : 9ise Jo!-<o!- Boarte /o-vi-s$ -n)em. Su-tem 0i#)oria :ank o/ Hon! ;on! an' China$ Su-tem ve/!i priete-i ai C!i-ei$ 20r0 -oi -u mai este -imi/Y s@ar ale e praBul ;e /olo-ie =i la Bel =i ;e /ompa-ia )r-an =i: pri- urmare: ;e 8-trea a Asie$ I Nu Bi a=a si ur ;e astaL I 20r0 b0-/i: mai ales B0r0 -oi: C!i-a o 8-/ur/0$ Noi su-tem ;e a-i ;e 9ile parte-eri /u C!i-a$ I Atu-/i vorbe=te tu 8-suEi /u 4iptop$ I Nu pot: s/r.-i ;i- ;i-Ei Jo!-<o!-$ Ntiai /0 :an#a Comer#ial a 4os#o1ei a /erut ;i- -ou autori9aEie s0 Bu-/Eio-e9e la Ho- >o- K 3u-ross 8-/reme-i$ I 3a/0 p0tru-; ai/i: su-tem toEi pri-=i 8- /le=te$ I Ni s@a oBerit: 8- parti/ular: o /a-titate substa-Eial0 ;e ;olari Ho>o- : pl0tibil0 pe lo/$ 212

I Co-siliul va vota 8mpotriv0$ I 4reaba e: ami/e: /0 ;a/0 -u vei mai Bi 8- /o-siliu: -oul /o-siliu poate s0 Ba/0 /e@i pla/e: spuse Jo!-<o!- simplu$ 3a/0 D-oulF /o-siliu e ;e a/or;: uver-atorul =i %iroul Colo-ial pot Bi u=or /o-vi-=i$ Asta ar Bi upreE mi/ ;e pl0tit pe-tru a -e salva ;olarul -ostru$ Iar ;a/0 o ba-/0 sovieti@ /0 p0tru-;e ai/i: /i-e =tie /e ;r0/ove-ii ar mai Bi 8- stare s0 Ba/0K I E=ti mai r0u ;e/.t aBurisitul ;e Haver illL I Nu: b0tr.-e: mai bu-L eJpresia lumeaE0 ;isp0ru ;e pe /!ipul ba-@ /!erului$ 3a/0 se pro;u/e o s/!imbare ma<or0: -oi ;eve-im Nobila Cas0: /0 vrei tu sau -u$ MulEi ;i- ;ire/torii -o=tri ar preBera s0 s/ape ;e ti-e: /u ori/e preE$ GEi /er ;oar s0@i Ba/i Ho- >o- ului: =i ;e/i Eie 8-suEi: o Bavoare$ Nu uita: Ia-: :an#a 0i#)oria -u se va s/uBu-;a: va avea ;e suBerit: ;ar -u va Bi rui-at0: 8=i =terse o broboa-0 ;e tra-spiraEie$ 20r0 ame-i-E0ri: Ia-: 8Ei /er o Bavoare$ G-tr@o bu-0 9i s@ar putea s0 a<u- pre=e;i-te =i -u voi uita a/est lu/ru$ I Ori/um s0 -u uiEi$ I %i-e8-Eeles: priete-e: 9.mbi Jo!-<o!- bi-evoitor =i se ;use la bar$ Ce ai 9i/e a/um ;e u- ultim pa!arK Co-ia/K Robi- Grey =e;ea pe ba-/!eta ;i- spate a Rolls@ului lui 3u-ross 8m@ preu-0 /u Hu ! Gut!rie =i Julia- %roa;!urst: iar 3u-ross =e;ea 8- BaE0: l.- 0 =oBerul s0u 8- u-iBorm0$ Geamurile erau aburite$ ,is0tor: Grey =terse eamul aburit: bu/ur.-;u@se ;e luJul tapiseriei ;i- piele pl0/ut mirositoa@ re$ Cur.-; o s0 am =i eu a=a /eva: 8=i spuse el$ U- Rolls al meu$ Cu =oBer$ Ni /ur.-; -emer-i/ii 0=tia vor Bi termi-aEi: i-/lusiv Ia-: blestematul ;e 3u-ross$ Ni 6e--L 3a: ;r0 uEa ;e sora@mea: /are Ba/e pe -ebu-a: o s0@i va;0 pe /ei puter-i/i umiliEi$ I ,a ploua iar0=iK 8-treb0 %roa;!urst$ I 3a: r0spu-se 3u-ross$ Se pare /0 a/east0 Burtu-0 se va tra-sBorma 8-tr@u- a;ev0rat taiBu-$ Cel puEi- a=a 9i/ /ei ;e la meteo$ G- seara asta am primit u- raport ;e la u-a ;i- -avele -oastre: /are vi-e spre /as0 =i se aBl0 l.- 0 Si- apore$ Spu-eau /0 marea e Boarte a itat0 /!iar =i a/olo 8- su;$ I 4aiBu-ul va lovi ai/i: tai@pa-K se i-teres0 Gut!rie: parlame-tarul liberal$

21'

I Nu se =tie -i/io;at0 si ur$ 6ot s0 se 8-;repte spre ti-e =i pe urm0 s@o /oteas/0 8- ultima /lip0$ Sau i-vers$ I Gmi ami-tes/ /e am /itit ;espre Ca-;a: taiBu-ul Ca-;a ;e a-ul tre/ut$ A Bost o ro90vie: -u@i a=aK I Cel mai aBurisit pe /are l@am v09ut eu vreo;at0$ 6este ;ou0 sute ;e morEi: mii ;e r0-iEi: 9e/i ;e mii r0ma=i B0r0 a;0post$ 3u-ross st0tea pe <um0tate 8-tors spre /ei ;i- spate: /u braEul pe spetea9a s/au-ului$ "ai-/-n, ,.-turile Cele ,i<elioase suBl0 /u 1&# ;e mile pe or0 la Royal Observatory =i ati- 1"# la 4ateVs Caim$ O/!iul Burtu-ii s@a ab0tut asupra -oastr0 la /easul BluJului: a=a /0 8- u-ele lo/uri -ivelul apelor a Bost /u opt metri peste -ormal$ I IsuseL I 3a$ 1a S!a 4i-: 8- Noile 4eritorii: valul BluJului a p0tru-s 8- sus pe /a-al: a rupt ;i ul ;e Burtu-0 =i a a9v.rlit -avele ;e pes/uit la o <um0tate ;e mil0 pe E0rm: p.-0 pe stra;a pri-/ipal0: =i a 8-e/at <um0tate ;i- sat$ O mie ;e vase ;e pes/uit: ;i- /.te se =tie: au ;isp0rut: opt -ave ;e tra-sport au e=uat: pa ubele s@au ri;i/at la milioa-e ;e ;olari: iar /ea mai mare parte ;i- /asele lor pr0p0;ite au Bost luate ;e ape$ 3u-ross ri;i/0 ;i- umeri$ Joss$ 3ar i-.-; seama ;e ro90via Burtu-ii: pa ubele la tra-sportul pe mare au Bost i-/re;ibil ;e mi/i ai/i: ;e etele lui ati-ser0 spetea9a ;e piele =i Grey remar/0 i-elul masiv ;e aur 8- al /0rui si iliu ;i- !ematit era ravat bla9o-ul Bamiliei Strua-$ U- taiBu- a;ev0rat 8Ei arat0 /.t ;e -e8-@ sem-at e=ti 8- realitate: 9ise 3u-ross$ I G- /a9ul 0sta: p0/at /0 -u avem taiBu-uri 8- Bie/are 9i: r0buB-i Grey 8-ai-te ;e a se putea /o-trola$ N@ar Bi r0u /a: 9i/ eu: /ei tari =i mari ;e la C!ite!all s0 Bie rea;u=i la realitate ;e /el puEi- ;oua ori pe 9i$ I M0u -@ai pi/ ;e !a9: Robi-: spuse Gut!rie$ C!iar trebuie ;e Bie/are ;at0 s0 Ba/i o remar/0 -es0rat0K Grey se /uBu-;0 iar0=i 8- muEe-ia lui ursu90: B0r0 s0 le mai as/ulte /o-versaEia$ S0@i ia -aiba pe toEi: .-;i el$ Cur.-;: ma=i-a se opri 8- BaEa !otelului 4an'arin$ 3u-ross /obor8$ I Ma=i-a v0 va ;u/e p.-0 la 0 an' A$ Ne ve;em s.mb0t0: ;a/0 -u mai ;evreme$ Noapte bu-0$ Ma=i-a por-i$ O/oli ime-sul !otel: 8-;rept.-;u@se spre Beribotul pe-tru automobile: /are era puEi- mai la est ;e Gol;e- 2erry 4ermi-al: mer .-;

217

pe Co--au !t Roa;$ 1a termi-al era o /oa;0 lu- 0 ;e ma=i-i =i /amioa-e /are a=teptau s0 se 8mbar/e$ Grey se ;0;u <os ;i- ma=i-0$ I Cre; /0 o s0@mi ;e9morEes/ puEi- pi/ioarele: mer 8-apoi p.-0 la Gol;e- 2erry =i traverse9 /u u- vas ;e a/olo: 8i a-u-E0 el /u bo-omie preB0/ut0$ Simt -evoia ;e mi=/are$ Noapte bu-0$ 6or-i pe /!eiul ;e pe Co--au !t Roa;: u=urat /0 Busese at.t ;e simplu s0 s/ape ;e ei$ Ce t.mpii: 8=i 9ise el: e-ervat$ 3ar -@o s0 trea/0 mult =i o s0 primeas/0 /eea /e merit0: mai ales %roa;!urst$ C.-; se asi ur0 /0 -u mai pot s0@l va;0: se opri sub u- lampa;ar: provo/.-; u- v.rte< 8- /ure-tul ;e pieto-i /are mer eau 9oriEi 8- sus =i@- <os: =i B0/u sem- u-ui taJi$ I Ai/i: 8i ar0t0 el =oBerului =i 8i 8-ti-se o bu/at0 ;e !.rtie pe /are era b0tut0 la ma=i-0 o a;res0$ NoBerul o lu0: se uit0 lu- la ea =i se s/0rpi-0 8mbuB-at 8- /re=tet$ I E 8- /!i-e9e=te$ 6e ;os e 8- /!i-e9e=te: B0/u Grey$ NoBerul -u@i ;0;u -i/i o ate-Eie: /o-ti-u.-; s0 priveas/0 a;resa: e- le@ 9eas/0$ Grey se 8-ti-se =i o 8-toarse: ar0t.-;u@i s/risul /u /ara/tere /!i-e@ 9e=ti$ I UiteL Ime;iat: =oBerul 8-toarse iar0=i !.rtia pe ;os: uit.-;u@se 8-/ru-tat la s/risul e- le9es/$ Apoi r. .i: ap0s0 pe a//eleraEie =i p0tru-se 8- traBi/: /la@ Jo-at ;i- toate p0rEile$ 4i/0los -e/ioplit: .-;i Grey: brus/ Burios$ G-;rep@ t.-;u@se spre ora=: 8- s/r.-etul -e8-trerupt al /utiei ;e vite9e: taJiul o lu0 mai 8-t.i /u spatele pe str09i /u u-i/ se-s: apoi pe alei 8- uste: pe-tru a i-tra ;i- -ou pe Co--au !t Roa;$ G- /ele ;i- urm0: se oprir0 8- BaEa u-ui blo/ ve/!i =i ;0r0p0-at: pe o str0;uE0 mur;ar0$ 6ava<ul era 8- ust: /r0pat: =i pli- ;e b0lEi: iar /elelalte ma=i-i /laJo-au e-ervate taJiul oprit$ Grey -u ve;ea -i/i u- -um0r$ Cobor8: spu-.-;u@i =oBerului s0 a=tepte: =i merse 8-apoi p.-0 la /eea /e p0rea a Bi o u=0 lateral0$ U- b0tr.- =e;ea pe us/0u-el: Bum.-; =i /iti-; u- 9iar ;e /urse: sub u- be/ ol$ I Ai/i e -um0rul +P: >Ha- Wi? Street: ;i- >e--e;y 4oH-K 8-treb0 Grey politi/os$ %0tr.-ul se !olb0 la el ;e par/0 ar Bi Bost u- mo-stru eJtraterestru: apoi ;0;u ;rumul la o avala-=0 ;e /uvi-te 8-tr@o /a-to-e90 r0stit0$ I +P >Ha- Wi? Street: repet0 Grey: mai rar =i mai tare: >e-@-e;@;y 4oH-K

21)

O alt0 avala-=0 ;e /a-to-e90 utural0 =i u- est i-sole-t /0tre o u=0 mi/0$ %0tr.-ul tu=i =i s/uip0: apoi se 8-toarse /u u- /0s/at la le/tura lui$ I Nemer-i/ 8mpuit: bomb0-i Grey: simEi-; /um i se ur/0 s.- ele la /ap$ 3es/!ise u=a$ 3i-/olo ;e ea se aBla u- mi/ !ol aBumat: /u 9u r0veala /o<it0: u- =ir <al-i/ ;e /utii po=tale /u -umele pe ele$ R0suBl0 u=urat v09.-; pe u-a ;i- ele -umele pe /are 8l /0uta$ G-tors la taJi: se uit0 ate-t: ;e ;ou0 ori: la aparatul ;e taJat 8-ai-te ;e a s/oate ba-ii ;i- portoBel$ 1iBtul era mi/: /laustroBobi/: mur;ar =i s/.r.ia 8- timp /e ur/a$ 1a eta<ul patru /obor8 =i ap0s0 pe so-eria ;e la apartame-tul 77$ U=a se ;es/!ise$ I 3om-ule Grey: sir: /e o-oareL Molly: a sosit ;om-ia saL Sam 2i-- 8i 9.mbi lar $ Era u- tip ;i- Wor?s!ire: mare /.t u- taur: ro=u la BaE0: /u o/!i ;e u- albastru ;es/!is: Bost mi-er: repre9e-tat al mu-/i@ torilor: /u priete-i importa-Ei 8- 6arti;ul laburist =i 8- Co-siliul si-;i/a@ telor$ C!ipul /iupit ;e v0rsat 8i era br09;at ;e ri;uri a;.-/i =i 8- pori avea =i a/um praB ;e /0rbu-e$ I 6e le ea mea: /e pl0/ereL I MulEumes/: ;om-ule 2i--$ Ni eu m0 bu/ur s0 v0 /u-os/$ Am au9it multe ;espre ;um-eavoastr0: Grey 8=i s/oase impermeabilul =i a//ept0 re/u-os/0tor o bere$ I 1uaEi lo/$ Apartame-tul era mi/: ;e o /ur0Ee-ie irepro=abil0: /u mobilier mo;est$ Mirosea a /.r-ai pr0<iEi: a /artoBi pr0<iEi =i a p.i-e pr0<it0$ Molly 2i-- ve-i ;e la bu/0t0rie$ %raEele =i m.i-ile 8i erau ro=ii ;e at. ia a-i ;e Bre/at =i sp0lat$ Era o Bemeie m0ru-Ei/0 =i rotoBeie: ;i- a/ela=i ora= mi-ier /a =i soEul ei: ;e a/eea=i v.rst0: =ai9e/i =i =ase ;e a-i: =i la Bel ;e 9;rav0-0$ I 6e 3um-e9eul meu: 9ise ea /u /0l;ur0 8- las: era /.t pe /e s0 le=i-0m ;e emoEie /.-; am au9it /@o s0 -e vi9itaEi$ I 6riete-ii -o=tri /omu-i voiau s0 v0; /u o/!ii mei =i s0 le povestes/ /um o ;u/eEi$ I Gro9av$ O ;u/em ro9av: spuse 2i--$ %i-e8-Eeles /0 -u@i /a a/as0 8- Wor?s!ire =i -e e ;or ;e priete-ii -o=tri =i ;e mu-/a ;e si-;i/at: ;ar avem u- pat =i /.te /eva ;e m.-/are: se au9i u- 9 omot ;e ap0 tras0 la toalet0$ E ai/i u- priete- pe /are -e@am .-;it /0 v@ar Ba/e pl0/ere s0@l /u-oa=teEi: 9.mbi iar0=i 2i--$ I 3aKL 21+

I 3a: 8l asi ur0 2i--$ Se ;es/!ise u=a ;e la toalet0$ %0rbatul masiv =i b0rbos 8-ti-se m.-a: pli- ;e /0l;ur0$ I Sam mi@a vorbit mult ;espre ;um-eavoastr0: ;om-ule Grey$ Su-t /0pita- Gre ori Suslev ;i- mari-a sovieti/0$ ,asul meu e 31ano1. 2a/em o mi/0 !alt0 ;e ree/!ipare 8- a/est raBt /apitalist$ Grey 8i str.-se m.-a /eremo-ios$ I G-/.-tat ;e /u-o=ti-E0$ I Avem /.iva priete-i /omu-i: ;om-ule Grey$ I 3aK I 6e M;e-e? Ha-9olova: ;e la 6ra a$ I A: ;aL sur.se Grey$ 1@am /u-os/ut a-ul tre/ut: /.-; am Bost 8Ce!oslova/ia /u o ;ele aEie parlame-tar0 pe-tru probleme /omer/iale$ I Cum v@a pl0/ut 6ra aK I 2oarte i-teresa-t0$ 2oarte$ G-s0 -u mi@a prea pl0/ut represiu-eaO =i -i/i pre9e-Ea sovieti/0$ Suslev r.se$ I 60i -oi am Bost i-vitaEi a/olo /!iar ;e ei$ Ne pla/e s0 avem ri<0 ;e priete-ii -o=tri$ 3ar se petre/ multe lu/ruri /u /are -i/i eu -u@s ;e a/or;$ A/olo: 8- Europa$ C!iar =i 8- Mai/a Rusie$ Sam 2i-- i-terve-i: I 1uaEi lo/: v0 ro luaEi lo/$ Se a=e9ar0 8- <urul mesei ;i- /amera ;e 9i: pe /are a/um era 8-ti-s0 o BaE0 ;e mas0 alb0: iar 8- mi<lo/ era a=e9at u- !ive/i /u o l0/r0mioar0 asiati/0$ I NtiEi: ;esi ur: /0 -u su-t /omu-ist =i -@am Bost -i/io;at0: 8-/epu Grey$ Nu su-t ;e a/or;: /u u- stat poliEie-es/$ Su-t pe ;e@a@-tre ul /o-vi-s /0 so/ialismul -ostru ;emo/rati/ brita-i/ este /alea viitorului A parlame-t: repre9e-ta-Ei ale=i: =i tot /eea /e repre9i-t0 el A ;e=i Boarte multe i;ei marJist@le-i-iste su-t /.t se poate ;e valabile$ I 6oliti/aL spuse Gre ori Suslev ;ispreEuitor$ S0 l0s0m politi/a 8- sea@ ma politi/ie-ilor$ I 3om-ul Grey este u-ul ;i- /ei mai bu-i repre9e-ta-Ei ai -o=tri 8parlame-t: Gre ori$ Molly 2i-- se 8-toarse spre Grey: Iar Gre ori e =i el ub0iat bu-: ;om-ule Grey$ Nu e u-ul ;i-tre /ei /are eJa erea90$ 1u0 o 8- !iEitur0 ;e /eai$ Gre ori e u- b0iat bu-$ 21&

I A=a e: Bat0: o aprob0 2i--$ I Sper /0 -u prea bu-: lumi Grey =i r.ser0 /u toEii$ Ce te@a ;etermi@ -at s0 te stabile=ti ai/i: SamK I 3up0 /e -e@am pe-sio-at: ;oam-a 2i-- =i /u mi-e: am vrut s0 ve;em puEi- lumea$ Aveam /eva ba-i pu=i ;eoparte: am s/os m0ru-Ei=ul pe /are@l aveam pe o poliE0 ;e asi urare: =i -e@am luat bilete ;e vapor$ I Gro9av: a mai Bost: i-terve-i Molly 2i--$ Am Bost 8- at.tea lo/uri str0i-e$ A Bost ;e@a ;reptul mi-u-at$ 3a /.-; am a<u-s ai/i lui Sam -u@i era prea bi-e: a=a /0 am /obor.t ;e pe vapor =i urma s0 lu0m altul: la 8-toar/e@ re$ I A=a@i Bat0: spuse Sam$ 6e urm0 am ;at peste u- om ;r0 uE: /i-stit: /are mi@a oBerit o slu<b0: 9.mbi =i@=i Bre/a /iupiturile -e re ;e pe obra9$ Urma s0 Biu /o-sulta-t la -i=te mi-e u-;e el era suprave !etor: 8-tr@u- lo/ -umit 2ormosa$ Ne@am ;us a/olo o si- ur0 ;at0: ;ar -u era -evoie s0 r0m.-em: a=a /0 -e@am 8-tors ai/i$ Asta@i tot: ;om-ule Grey$ C. ti 0m /eva b0-i=ori: berea@i bu-0: a=a /0 ;oam-a 2i-- =i /u mi-e -e@am .-;it s0 r0m.-em ai/i$ Copiii@s toEi mari ;e@a/umO sur.se iar0=i Beri/it: ;e9ve@ li-;u@=i ;i-Eii Bal=i$ A/um su-tem !o- ?o- !e9i$ Co-ti-uar0 s0 Ble/0reas/0$ 6e Grey l@ar Bi /o-vi-s 8-tru totul povestea /e servea ;e a/operire Bamiliei 2i--: ;a/0 -@ar Bi /itit ;osarul lor Boarte se/ret 8-ai-te ;e a p0r0si 1o-;ra$ 2oarte puEi-i erau /ei /are =tiau /0 2i-era ;e a-i ;e 9ile membru /u /ar-et al 6arti;ului Comu-ist %rita-ia$ 3up0 /e a ie=it la pe-sie: a Bost trimis la Ho- >o- ;e u-ul ;i- /omitetele se@ /rete ale parti;ului: pe-tru a servi ;e surs0 ;e i-BormaEii privitor la tot /e are o le 0tur0 /u biro/raEia =i le islatura !o- ?o- !e90$ 6este /.teva mi-ute: Molly 2i-- 8=i 8-0bu=i u- /0s/at$ I OB: /e obosit0 su-tL 3a/0 su-tei bu-i s0 m0 iertaEi eu m@a= ;u/e la /ul/are$ I 3u@te: Bat0: 8i spuse Sam$ Mai vorbir0 o vreme ;espre u-a =i alta: apoi =i el 8-/epu s0 /a=te$ I 3a/0 m0 iertaEi: /re; /0 m0 ;u/ =i eu la /ul/are: apoi a;0u 0 8rab0: Nu: -u v0 ;era-<aEi: sporov0iEi /.t aveEi poBt0$ Ne mai ve;em p.-0 ple/aEi ;i- Ho- >o- : ;om-ule GreyO Gre ori$ 1e str.-se m.-a =i trase u=a ;e la ;ormitor ;up0 el$ Suslev se ;use la televi9or =i 8i ;0;u ;rumul: r.9.-;$

21P

I AEi v09ut pro ramele ;e televi9iu-e ;i- Ho- >o- K Re/lamele su-t Boarte amu9a-te$ 6otrivi su-etul suBi/ie-t ;e tare /.t s0 poat0 ;is/uta B0r0 a putea Bi au9iEi$ I Ni/io;at0 -u e=ti ;estul ;e pru;e-t: -u@i a=aK I ,0 a;u/ salut0ri Br0Ee=ti ;e la 1o-;ra: 9ise Grey la Bel ;e 8-/et$ El era 8-/0 ;i- 1"7& membru al rupului /o-;u/0tor al 6arti;ului /omu-ist: mult mai 8- se/ret =i ;e/.t 2i--: i;e-titatea lui Bii-; /u-os/ut0 8A- lia ;oar ;e vreo =ase persoa-e: I Ni eu la Bel: Suslev ar0t0 /u ;e etul spre u=a 8-/!is0$ Ei /.t ;e multe =tiuK I 3oar /0 su-t ;e st.- a =i posibil simpati9a-t al parti;ului$ I EJ/ele-t: se li-i=ti Suslev$ SCei ;e la Ce-tru Buseser0 Boarte ;e=tepEi ara-<.-; at.t ;e D/uratF a/east0 8-t.l-ire$ Ro er Crosse: /are -u =tia -imi/ ;espre le 0tura lui /u Grey: 8i spusese ;e<a /0 parlame-tarii -u erau sub observaEia Servi/iului se/ret$T Ai/i su-tem 8- si ura-E0$ Sam e Boarte bu-$ 6rimim =i -oi /opii ale rapoartelor sale$ Ni -u pu-e 8-treb0ri$ ,oi e- le9ii =tiEi s0 v0 Ei-eEi ura =i su-tei Boarte eBi/ie-Ei: ;om-ule: Grey$ ,0 Beli/it$ I MulEumes/$ I Cum a mers 8-t.l-irea ;um-eavoastr0 ;e la 6e?i-K Grey s/oase u- tea-/ ;e !.rtii$ I Asta e o /opie a rapoartelor -oastre parti/ulare oBi/iale /0tre parla@ me-t$ CitiEi@o p.-0 ple/ A veEi primi raportul i-te ral pe /a-alele -oastre$ 6e s/urt: eu su-t ;e p0rere /0 toEi /!i-e9ii su-t total ostili =i revi9io-i=ti$ Nebu-ul ;e Mao =i a/olitul lui: C!ou E- 1ai: su-t ;u=ma-ii ;e moarte ai /omu-ismului i-ter-aEio-al$ C!i-a e slab0 8- toate privi-Eele: /u eJ/epEia voi-Eei ;e a lupta: =i vor lupta p.-0 la ultimul om /a s0@=i apere p0m.-tul$ Cu /.t a=teptaEi mai mult: /u at.t mai reu va Bi s0@i st0viliEi: ;ar at.ta timp /.t -u au arme -u/leare =i sisteme ;e ata/ la mare ;ista-E0 -u vor /o-stitui o ame-i-Eare$ I 3a$ 3ar 8- privi-Ea /omerEuluiK Ce au vrutK I I-;ustrie rea: i-stalaEii ;e /ra/are a petrolului: e/!ipame-te ;e Bora<: u9i-e /!imi/e: oEel0rii$ ( Ni /um vor s0 pl0teas/0K I Au spus /0 au ;evi9e str0i-e ;i- bel=u $ %u-0 parte su-t Bur-i9ate ;e Ho- >o- $ 21"

I Au /erut armeK I Nu$ Nu 8- mo; ;ire/t$ Su-t isteEi: iar la 8-t.l-iri =i ;is/uEii -@am Bost tot timpul 8- rup$ Ntiau multe ;espre mi-e =i ;espre %roa;!urst =i -u prea -e a reau: -u prea aveau 8-/re;ere 8- -oi$ S@ar putea s0 Bi vorbit 8- parti/u@ lar /u 6e--yHort! sau /u u-ul ;i- /eilalEi /o-servatori: ;e=i 0=tia -u i@ar Bi a<utat$ AEi au9it /0 a muritK I 3a$ ( %i-e /@am s/0pat ;e el$ Era u- ;u=ma-$ Grey lu0 a ;u=/0 ;e bere$ C!i-a 6opular0 vrea arme: ;e asta@s si ur$ Su-t o a;u-0tur0 ;e se/reto=i -emer-i/i$ I Cum e Julia- %roa;!urstK I U- i-tele/tual /are se /re;e so/ialist$ E o -ulitate: ;ar ;eo/am;at0 e util$ 6atri/ia-: e-ul /are poart0 /ravata /olii pe /are a absolvit@o: r.-<i Grey$ 3i- a/east0 /au90 va Bi u- tip puter-i/ 8- viitorul uver- laburist$ I Cre;eEi /0 ;ata urm0toare vor /.ti a laburi=tii: ;om-ule GreyK I Nu: -u /re;: ;e=i Ba/em tot /e putem pe-tru a@i a<uta pe laburi=ti =i pe liberali$ Suslev se 8-/ru-t0$ I 3e /e 8i spri<i-iEi pe liberaliK 3oar su-t /apitali=ti$ Grey r.se sar;o-i/$ I 3um-eavoastr0: /0pita-e Suslev -u 8-Eele eEi sistemul -ostru brita@ -i/$ Noi su-tem Boarte -oro/o=i: /0/i avem u- vot tri@partit la u- sistem bi@ partit$ 1iberalii Bra/Eio-ea90 votul 8- Bavoarea -oastr0$ 4rebuie s0@i 8-/ura@ <0m$ MulEumit: 8=i termi-0 berea =i mai a;use 8-/0 ;ou0 ;i- Bri i;er$ 3a/0 -@ar Bi Bost liberalii: laburi=tii -@ar Bi a<u-s -i/io;at0 la putere: -i/io;at0L Ni -i/i -u vom mai a<u- e vreo;at0$ I Nu pri/ep$ I G- /el mai Beri/it /a9: votul 8- Bavoarea laburi=tilor e ;at ;oar ;e 7) la sut0 ;i- populaEie: sau /u puEi- sub$ Co-servatorii obEi- /am tot at.t: ;e obi/ei /eva mai mult$ Restul ;e aproJimativ 1# la sut0 votea90 ma<oritatea /u liberalii$ 3a/0 -@ar eJista u- /a-;i;at liberal: ma<oritatea ar vota /u /o-servatorii$ Su-t toEi -i=te pro=ti: ;e/ret0 el pli- ;e si-e$ E- le9ii su-t -i=te pro=ti: tovar0=e: 6arti;ul liberal este pa=aportul perma-e-t al 6arti;u@ lui laburist spre putere: =i pri- urmare al -ostru$ Cur.-; 6arti;ul /omu-ist va avea /o-trolul asupra Co-siliului Si-;i/atelor: =i astBel asupra 8-tre ii mi=/0ri laburiste A 8- tai-0: Bire=te$ 1u0 o 8- !iEitur0 9;rav0-0$ 6roletarii 22#

e- le9i su-t pro=ti: /ei ;i- /lasa mi<lo/ie su-t pro=ti: 8- aristo/raEie su-t pro=ti A aproape /0 -i/i -u mai ai /u /i-e s0 te lupEi$ 4oEi su-t -i=te larve$ Numai /.iva: Boarte puEi-i: /re; 8- so/ialismul ;emo/rati/$ 3ar /!iar =i a=a: a;0u 0 el /u mare satisBa/Eie: am ;0r.mat imperiul lor putre; =i am B0/ut /eva pe ei /u OperaEiu-ea 1io-$ SOperaEiu-ea 1io- ::1eulF Busese Bormulat0 ime;iat ;up0 ve-irea bol=evi/ilor la putere: =i avea /a s/op ;istru erea imperiului brita-i/T$ G- -umai optspre9e/e a-i /. i au tre/ut ;i1"7): /el mai mare imperiu /are a eJistat vreo;at0 pe lumea asta a pier;ut toate /olo-iile$ I Cu eJ/epEia Ho- >o- ului$ I Cur.-; -u va mai Bi -i/i 0sta$ I Ni/i -u pot s0 v0 spu- /.t ;e importa-t0 este /o-si;erat0 mu-/a ;um-eavoastr0 ;e /0tre superiorii mei: spuse Suslev /u o preB0/ut0 a;mi@ raEie si-/er0$ A ;um-eavoastr0 =i a tuturor e- le9ilor /are -e su-t BraEi$ Avea or;i- s0 se poarte pli- ;e respe/t /u a/est tip: s0 aBle ;e la el tot /e se putea 8- le 0tur0 /u misiu-ea lui 8- C!i-a: s0@i /omu-i/e i-stru/@ Eiu-ile sub Borma ;e ru 0mi-Ei$ Ni s0@l m0 uleas/0$ Citise ;osarul lui Grey =i al Bamiliei 2i--$ ClasiBi/area %eriaA>G% a lui Robi- Grey era 7\22\a: DU- importa-t tr0;0tor e- le9 /are preti-;e a Bi ;evotat i;ealurilor marJist@ le-i-iste$ 4rebuie Bolosit: ;ar B0r0 a@i a/or;a 8-/re;ere: =i: 8- /a9 /0 6arti;ul Comu-ist %rita-i/ ar a<u- e vreo;at0 la putere: trebuie li/!i;at ime;iatF$ Suslev 8l observ0 pe Grey$ Ni/i Grey: -i/i Bamilia 2i-- -u@i /u-o=teau Bu-/Eia real0: ;oar /0 era u- membru oare/are al 6arti;ului /omu-ist: ;i,la;ivosto? A lu/ru /e Bi ura =i 8- ;osarul lui ;e la Servi/iul se/ret$ I AveEi /eva i-BormaEii pe-tru mi-eK 8-treb0 Grey$ I 3a: =i: /u permisiu-ea ;um-eavoastr0: =i -i=te 8-treb0ri$ Mi s@a spus s0 v0 8-treb ;espre pu-erea 8- apli/are a 3ire/tivei &2\6ra a$ A/east0 ;ire/tiv0 Boarte se/ret0 a/or;a o importa-E0 ;e prim or;ii-Biltr0rii u-or eJperEi ;e -0;e<;e 8- posturi ;e repre9e-ta-Ei ai mu-/itorilor 8- toate u9i-ele ;e ma=i-i ;i- SUA =i ;i- O//i;e-t: i-;ustria ;e ma=i-i Bii-;: ;i- /au9a -e-um0ratelor i-;ustrii /u /are /olabora: mie9ul ori/0rei so/iet0Ei /apitaliste$ I Su-tem pe /alea /ea bu-0: se e-tu9iasm0 Grey$ Cel mai bu- mi<lo/ su-t revele -ea-u-Eate$ Cu a<utorul lor putem o/oli ierar!iile si-;i/ale B0r0 s0 tulbur0m mi=/area si-;i/al0 eJiste-t0$ Si-;i/atele -oastre su-t Bra @ me-tate$ G- mo; ;eliberat$ Ci-/i9e/i ;e oame-i pot Borma u- si-;i/at 221

separat: iar a/esta poate s0 ;omi-e mii ;e oame-i$ Ni at.ta timp /.t -u va eJista vot se/ret 8- si-;i/ate: /ei puEi-i 8i vor /o-;u/e 8-tot;eau-a pe /ei mulEi$ R.se$ Su-tem /!iar 8- ava-s: /0/i a/um -e@am 8-Br0Eit /u Ca-a;a: /u Noua Meela-;0: /u R!o;esia: /u Australia: mai ales /u Australia$ G- /.iva a-i vom avea a itatori bi-e pre 0tiEi 8- toate atelierele u9i-elor ;e ma=i-i ;i- lumea a- loBo-0$ U- e- le9 se va aBla 8- Bru-tea mu-/itorilor oriu-;e este@o rev0 A la Sy;-ey: ,a-/ouver: Jo!a--esbur : Celli- to-$ O s0 Bie u- e- le9L I Iar ;um-eavoastr0 su-tei u-ul ;i- /o-;u/0toriL Sple-;i;L Suslev 8l l0s0 s0 /o-ti-ue: ;.-;u@i ap0 la moar0: s/.rbit ;e /.t ;e u=or era s0@l m0 ule=ti$ Ce /reaturi oribile su-t tr0;0torii 0=tia: 8=i 9ise el$ I Cur.-; veEi avea raiul ;emo/rati/ pe /are@l ;oriEi: =i va Bi pa/e pe p0m.-t: 8l li- u=i iar0=i$ I N@o s0 mai ;ure9e mult: 9ise Grey 8-Bo/at$ Am re;us BorEele armate: iar la a-ul le vom re;u/e =i mai mult$ S@a termi-at pe-tru tot;eau-a /u r09boiul: ;i- /au9a bombei$ Numai 8mpuEiEii ;e ameri/a-i /u /ursa asta a 8-arm0rilor a lor -e mai stau 8- /ale: ;ar 8i vom obli a =i pe ei s0 ;epu-0 armele =i vom Bi /u toEii e ali$ I NtiaEi /0 Ameri/a 8-armea90 pe as/u-s Japo-iaK I 6oBtimK se !olb0 Grey la el$ I Cum: -u =tiaEiK Suslev =tia bi-e /0 Grey petre/use trei a-i =i <um0@ tate 8- la 0rele ;e pri9o-ieri ;e r09boi ale <apo-e9ilor$ Nu =tiaEi /0 ameri/a-ii au /!iar a/um a/olo o misiu-e militar0: /a s0@i 8-trebe ;a/0 -@ar a//epta arme -u/leareK I Nu se poateL I 3ar au B0/ut@o: ;om-ule Grey: mi-Ei Suslev /u -o-=ala-E0$ 3esi ur: totul e stri/t se/ret$ I 6uteEi s0@mi ;aEi am0-u-te ;e /are s0 m0 Boloses/ 8- parlame-tK I 60i: a= putea bi-e8-Eeles s0 le /er superiorilor mei s0 vi le Bur-i9e9e: ;a/0 /re;eEi /0 ar putea servi la /eva$ I ,0 ro : /.t mai /ur.-; /u puti-E0L %ombe -u/leareO IsuseL I AveEi oame-i ;e@ai ;um-eavoastr0: eJperEi pre 0tiEi: =i 8- u9i-ele -u/leare brita-i/eK I 6oBtimK Grey B0/u u- eBort s0 se /o-/e-tre9e: Bii-; /u .-;ul ;us la Japo-ia$ U9i-e -u/leareK I 3a$ AveEi oame-iK 222

I Nu$ 3e Bapt: 8- Marea %rita-ie -u@s ;e/.t u-a sau ;ou0 u9i-ele: lipsite ;e importa-E0$ Ameri/a-ii /!iar 8i 8-armea90 pe <apo-e9iK I Japo-ia -u@i =i ea /apitalist0K Nu e ea prote<ata SUAK Nu /o-struies/ ei =i u9i-e -u/leareK 3a/0 -@ar Bi Ameri/aO I Nemer-i/ii 0ia ;e ameri/a-iL Slav0 3om-ului /0 =i voi aveEi bom@ be: /0/i altBel ar trebui s0 Ba/em /u toEii slu< 8- BaEa lorL I 6oate /0 -@ar Bi r0u s0 v0 /o-/e-traEi puEi- eBorturile =i asupra u9i-elor alea -u/leare ;e la voiK i-si-ua Suslev: uimit ;e /.t ;e /re;ul putea s0 Bie Grey$ I 3e /eK I Avem u- -ou stu;iu: B0/ut ;e u- /ompatriot al ;um-eavoastr0$ 6!ilby$ I 6!ilbyK Grey 8=i ami-ti /.t ;e =o/at =i 8-sp0im.-tat Busese /.-; 6!ilby Busese ;es/operit =i Bu ise: apoi /.t ;e u=urat se simEise /0 6!ilby =i /eilalEi s/0paser0 B0r0 s0 ;ea listele: pe /are probabil /0 le aveau: /u mem@ brii se/reEi al 6arti;ului /omu-ist$ Ce mai Ba/eK I Am 8-Eeles /0@i Boarte bi-e$ 1u/rea90 la Mos/ova$ Gl /u-o=teaEiK I Nu$ El era la 2orei - OBBi/e: 8- /er/uri Boarte 8-alte$ Ni/i u-ul ;i-tre -oi -@a =tiut /0@i ;e@al -ostru$ I El arat0 8- stu;iul lui /0 o u9i-0 -u/lear0 e auto-om0: /0 o si- ur0 u9i-0 poate s0 pro;u/0 suBi/ie-t /ombustibil =i pe-tru ea =i pe-tru altele$ O;at0 pus0 8- Bu-/Eiu-e: o u9i-0 -u/lear0 este aproape perpetu0: -u are -evoie ;e/.t ;e o m.-0 ;e te!-i/ie-i Boarte bi-e pre 0tiEi: -u =i ;e mu-/i@ tori: spre ;eosebire ;e petrol sau /0rbu-e: 8- mome-tul ;e BaE0: toate i-;ustriile ;i- O//i;e-t su-t ;epe-;e-te ;e /0rbu-e sau petrol$ El su e@ rea90 /0 politi/a -oastr0 ar trebui s0 Bie 8-/ura<area Bolosirii petrolului: -u a /0rbu-elui: =i o total0 ;es/ura<are a Bolosirii e-er iei -u/leare$ I A!a: 8-Eele ;e /eL C!ipul lui Grey se 8-0spri$ O s0 am ri<0 s0 i-tru 8- /omitetul parlame-tar pe-tru stu;ierea e-er iei atomi/e$ I O s0 Bie u=orK I Ni/i /0 se poate mai u=or: tovar0=e$ E- le9ii@s le-e=i: -u vor proble@ me: vor s0 mu-/eas/0 /.t mai puEi- pe-tru /.t mai mulEi ba-i: s0 poat0 mer e la /.r/ium0 =i la me/iuri s.mb0t0: -u s0 mu-/eas/0 B0r0 s0 Bie pl0tiEi: s0 parti/ipe ;up0 orele ;e pro ram la ;is/uEii a-oste 8- tot soiul ;e /omitete$ Este /!iar prea u=or: /u at.t mai mult /u /.t -oi avem u- pla-: iar ei -u$ 22'

Suslev oBt0 satisB0/ut$ Misiu-ea lui Busese ;us0 aproape p.-0 la /ap0t$ I G-/0 o bereK Nu: l0saEi@m0 pe mi-e s@o a;u/: e pl0/erea mea: ;om@ -ule Grey$ Se 8-t.mpl0 /umva s0@l /u-oa=teEi pe u- s/riitor /are se aBl0 ai/i 8- a/est mome-t: u- /et0Eea- ameri/a-: 6eter MarloHeK Grey ri;i/0 brus/ /apul$ I MarloHeK Gl /u-os/ Boarte bi-e: ;e=i -u =tiam /0@i /et0Eea- ameri@ /a-$ 3e /eK Suslev 8=i mas/0 i-teresul =i ri;i/0 i-;iBere-t ;i- umeri$ I Mi s@a spus s0 v0 8-treb -umai: pe-tru /0 ;um-eavoastr0 su-te i e- le9: iar el a Bost tot e- le9 la ori i-e$ I E u- 8mpuEit -emer-i/ ;i- 8-alta so/ietate: /u o me-talitate ;e pre/upeE$ Nu@l mai v09usem ;e a-i ;e 9ile: ;i- 1"7): p.-0 /e a ap0rut ai/i$ A Bost =i el la C!a- i$ 6.-0 ieri -@am =tiut /0 e s/riitor sau /0 Ba/e Bilme$ Ce i-teres pre9i-t0K I E s/riitor: r0spu-se ime;iat Suslev$ 2a/e Bilme$ 6ri- i-terme;iul televi9iu-ii: s/riitorii pot i-Blue-Ea milioa-e ;e oame-i$ Cei ;e la /e-tru 8i Ei- 8- evi;e-E0 pe s/riitori: /a o /!estiu-e politi/0 ;e pri-/ipiu$ 2ii-;/0 -oi =tim: 8- Mai/a Rusie: /e importa-Ei su-t s/riitorii$ S/riitorii -o=tri -e@au ar0tat 8-tot;eau-a /alea ;e urmat: ;om-ule Grey: ei -e@au mo;elat .-;irea =i se-time-tele: 4olstoi: 3ostoievs?i: Ce!ov: %u-i-O a;0u 0 pli- ;e m.-;rie: 6e-tru -oi s/riitorii su-t ;es/!i90tori ;e ;rumuri$ 3e a/eea 8- 9iua ;e a9i trebuie s0@i 8-;rum0m 8- pre 0tirea lor =i s0 le /o-trol0m opera: sau s@o 8- rop0m: se uit0 la Grey$ Ni voi ar trebui s0 Ba/eEi la Bel$ I Noi 8i susEi-em pe s/riitorii /are -e su-t Bavorabili: /0pita-e: iar pe restul 8i po-e rim 8- Bel =i /!ip: 8- publi/ =i 8- parti/ular$ C.-; a<u- a/as0: o s0@l pu- pe MarloHe pe lista oBi/ial0 a parti;ului pe-tru a Bi Dara-<atF$ N@ o s0 -e Bie reu s0@i Ba/em pres0 proast0: avem o mulEime ;e priete-i 8mass me;ia ;e la -oi$ Suslev 8=i apri-se o Ei ar0$ I I@aEi /itit /arteaK I Cea ;espre C!a- iK Nu: -@am /itit@o$ Nu au9isem ;e ea 8-ai-te ;e a ve-i ai/i$ 6robabil /0 -@a Bost publi/at0 8- A- lia$ G- plus: -u prea am timp s0 /ites/ roma-e: iar ;a/0 e s/ris0 ;e el -u poate Bi ;e/.t o s/.rbo e-ie /u prete-Eii: /are vrea s0 Ba/0 se-9aEieO e!: C!a- i a Bost C!a- i =i /el mai

227

bi-e e s0@l ;0m uit0rii: B0r0 s0@=i ;ea seama 8l str0b0tu u- Bior$ 3a: s0@l ;0m uit0rii$ 3ar eu -u pot: ar Bi vrut el s0 stri e$ Nu pot s0 uit: =i 8-/0 =i a/um e pe-tru mi-e u- /o=mar /e -u se mai termi-0$ A/ele 9ile 8- la 0r: a- ;up0 a-: 9e/ile ;e mii ;e morEi: 8-/er/.-; s0 apli/ le ea: s0@i ap0r pe /ei slabi 8mpotriva spe/ula-Eilor -emer-i/i /are tr0iau pe spi-area lor: /.-; toat0 lumea murea ;e Boame =i -u eJista -i/i o spera-E0 ;e s/0pare$ 4rupu@mi putre9ea: -u aveam Bemei: iar eu m0 aBlam la v.rsta ;e ;ou09e/i =i u-u ;e a-i: B0r0 r.sete: B0r0 !ra-0: B0r0 b0utur0$ Aveam ;ou09e/i =i u-u ;e a-i /.-; am Bost pri-s 8- Si- apore: 8- 1"72: =i ;ou09e/i =i patru: aproape ;ou09e/i =i /i-/i /.-; s@a 8-t.mplat mi-u-ea A supravieuisem =i m@am 8-tors 8- A- lia$ Casa -oastr0 ;isp0ruse: p0ri-Eii@mi ;isp0ruser0: lumea 8-trea 0 ;isp0ruse: iar si- ura mea sor0 se v.-;use ;u=ma-ului$ ,orbea /a ;u=ma-ul: m.-/a la Bel /a ei: tr0ia /a ei: se m0ritase /u u-ul ;i- ei: ru=i-at0 ;e tre/utul -ostru: vr.-; s0@l uite: vr.-; s0 m0 uite =i pe mi-e$ Nim0-ui -u@i p0sa ;e mi-e$ Ni apoi: 3oam-e: s#himbarea$ S0 te 8-tor/i la viaE0 ;up0 -o-@viaEa ;e la C!a- i$ 4oate /o=marurile: -opEile B0r0 som-: teama ;e viaE0: i-/apa/itatea ;e a vorbi ;espre /e@a Bost a/olo: pl.-sul: B0r0 s0 =tiu ;e /e pl.- eam: 8-/er/.-; s0 m0 a;apte9 la /eea /e imbe/ilii -umeau -ormal$ 3a: p.-0 la urm0 m@am a;aptat: ;ar /u preE: /u /e preE$ 3oam-e 3um-e9euleO Opre=te@teL Cu u- eBort: Grey se s/utur0 ;e a/este .-;uri: ;e v.rte<ul ami-tirilor ;e la C!a- i$ Gata /u C!a- iL C!a- i -u mai eJist0: e mort =i 8- ropat$ E mort A trebuie s0 Bie mort$ 3arO I 6oBtimK 8-treb0 el$ I 4o/mai spu-eam /0 a/tualul vostru uver- este a/um /omplet vul@ -erabil$ I 3aK 3e /eK I ,0 ami-tiEi s/a-;alul 6roBumoK Mi-istrul vostru ;e r09boiK I 3esi ur$ 3e /eK I A/um /.teva lu-i: MI@) a 8-/eput o i-vesti aEie Boarte se/ret0: Boarte am0-u-Eit0: a presupuselor le 0turi ;i-tre C!risti-e >eeler: a/el ma-e/!i- ;eve-it /elebru: =i /0pita-ul@/oma-;or Ev !e-i Iva-ov: ata atul -ostru -avalY pre/um =i alte Bi uri importa-te ;i- viaEa so/ial0 a 1o-;rei$ I I-vesti aEia s@a 8-/!eiatK ;eve-i Grey ate-t ;i-tr@o ;at0$

22)

I 3a$ Raportul /o-Ei-e probe ale /o-versaEiilor pe /are le@a avut Bemeia /u /0pita-ul Iva-ov$ Iva-ov 8i /eruse s0 aBle ;e la 6roBumo /.-; vor Bi livrate Germa-iei armele -u/leare$ Se susEi-e: mi-Ei Suslev 8- mo; i-te-Eio-at pe-tru a@l a.a pe Grey: /0 6roBumo Busese preve-it ;e MI@) 8privi-Ea /0pita-ului Iva-ov: #- #F)e1a l-ni Gnain)e ;e i9bu/-irea s/a-;a@ lului: /0 =tia /0 e ;i- >G% =i /0@i ama-tul Bemeii$ I IsuseL C0pita-ul Iva-ov va /o-Birma a/est lu/ruK I Nu$ G- -i/i u- /a9$ N@ar Bi /ore/t: =i -i/i -e/esar$ 3ar raportul MI@) re;0 Baptele 8- mo; /ore/t: mi-Ei Suslev B0r0 <e-0$ Raportul e a;ev0ratL Grey r.se 8- !o!ote$ I Isuse: povestea asta va ;a <os uver-ul =i va a;u/e ale eri e-eraleL I Ni pe laburi=ti la putereL I 3aL 6e-tru /i-/i a-i mi-u-aEiL Ni ;up0 /e a<u- em a/olo: 3um-e@ 9euleL Grey ;0;u ;rumul la u- alt !o!ot$ G-t.i uver-ul a mi-Eit 8- privi-Ea lui >eelerL Iar a/um spu-eEi /0 el 2)ia ;espre Iva-ov: ;e la 8-/eputL 3a: al -aibii s0 Biu: asta va Ba/e uver-ul s0 /a;0L O treab0 /a asta merit0: 90u: s0 Bi 8- !iEit at.ia a-i mi9eriile t.mpiilor 0lora ;i- /lasa mi<lo/ie$ Su-tei si urK se -eli-i=ti el ;eo;at0$ C!iar este a;ev0ratK I 3oar -u v@a= mi-EiL Suslev r.se 8- si-ea lui$ I O s0 Boloses/ asta$ 6e 3um-e9eul meu: o s@o Boloses/$ Grey -u@=i mai 8-/0pea 8- piele ;e bu/urie$ Su-tei absolut si urK 3ar Iva-ovK Ce s@a 8-t.mplat /u elK I A Bost promovat: bi-e8-Eeles: pe-tru ma-evra str0lu/it eJe/utat0 ;e /ompromitere a u-ui uver- ;u=ma-$ 3a/0 mu-/a lui va /o-tribui la /0;e@ rea a/estuia: va Bi ;e/orat$ G- mome-tul ;e BaE0 e la Mos/ova: urm.-; s0 Bie -umit 8- alt0 parte$ Apropo: la /o-Beri-Ea ;e pres0 ;e m.i-e aveEi ;e .-; s0@l me-Eio-aEi pe /um-atul ;um-eavoastr0K Grey i-tr0 brus/ 8- alert0$ I 3e u-;e =tiEi ;espre elK Suslev 8l privi /alm$ I Superiorii mei =tiu totul$ Mi s@a spus s0 v0 su ere9 s0 me-Eio-aEi a/east0 ru;e-ie la /o-Beri-Ea ;e pres0: ;om-ule Grey$ I G- /e s/opK

22+

( 6e-tru a v0 /o-soli;a po9iEia: ;om-ule Grey$ O le 0tur0 at.t ;e str.-s0 /u tai@pa-ul Nobilei Case va ;a mult mai mult0 reutate ai/i /uvi-@ telor ;um-eavoastr0$ Nu@i a=aK I 3ar ;a/0 =tiEi ;espre el: 9ise Grey /u las aspru: atu-/i trebuie s0 =tiEi =i /0 sora mea =i /u mi-e avem o 8-Eele ere s0 -u me-Eio-0m a/est Bapt$ E o /!estiu-e ;e Bamilie$ I C!estiu-ile ;e stat: ;om-ule Grey: pre/ump0-es/ asupra /!estiu-i@ lor ;e Bamilie$ I Ci-e su-tei ;um-eavoastr0K Grey ;eve-i ;i-tr@o ;at0 b0-uitor$ Ci-e su-tei 8- realitateK I 3oar u- mesa er: ;om-ule Grey: 90u: Suslev 8=i puse m.i-ile mari pe umerii lui Grey: str.- .-;u@l /0l;uros$ "a1ari2, =tiEi bi-e /0 trebuie s0 Bolosim tot /e -e st0 8- puti-E0 pe-tru a Ba/e /au9a s0 pro rese9e$ Su-t /o-vi-s /0 superiorii mei s@au .-;it -umai la viitorul ;um-eavoastr0$ O apropiat0 le 0tur0 ;e Bamilie /u o astBel ;e Bamilie /apitalist0 v@ar Bi util0 8parlame-t: -u@i a=aK 1a a-ul: /.-; ;um-eavoastr0 =i 6arti;ul laburist veEi a<u- e la putere: veEi avea -evoie ;e oame-i /u relaEii: /!iar ;um-ea@ voastr0 aEi spus@o$ ,eEi Bi eJpertul 8- materie ;e Ho- >o- : /u relaEii spe/iale$ Ne puteEi a<uta e-orm s0 st0vilim C!i-a: s0 o rea;u/em pe /alea /ea bu-0: =i s0 trimitem Ho- >o- ul =i pe toEi /ei ;i- Ho- >o- a/olo u-;e le e lo/ul: la u-oi$ Ce 9i/eEiK Grey se .-;i o /lip0 la asta: i-ima b0t.-;u@i /u putere$ I Am putea ;istru e@Ho- >o- ulK I 3e /e -uK 9.mbi Suslev$ Nu v0 Ba/eEi ri<i: -u va trebui s0 povestiEi ;um-eavoastr0: ;i- proprie i-iEiativ0: ;espre tai@pa-: 8-/0l/.-;u@v0 /uv.-@ tul ;at sorei ;um-eavoastr0$ 6ot ara-<a eu s0 vi se pu-0 o 8-trebare$ Gre ul0K 16
Ora 6=.05.

3u-ross 8l a=tepta pe %ria- >Ho? la :ar-l 8-an#e ;e la Ho)el-l 4an'arin, sorbi-; u- bra-;y /u 6errier$ %arul /u a//es eJ/lusiv mas/uli- era aproape pustiu$ 6.-0 a/um: %ria- >Ho? Busese 8-tot;eau-a pu-/tual: ;ar a/um 8-t.r9ia$ G- slu<ba lui poate ap0rea ori/.-; o ur e-E0: 8=i 9ise 3u-ross -etulburat$ Gl mai a=tept 8-/0 vreo /.teva mi-ute$ G- seara a/eea: pe 22&

3u-ross -u@l ;era-<a s0 a=tepte$ Avea timp bere/!et s0 a<u- 0 la Aber;eela 8-t.l-irea /u Cu 6atru 3e ete: iar 6e-- Bii-; 8- ;rum spre A- lia: -u avea -i/i u- 9or s0 a<u- 0 a/as0$ C0l0toria 8i va Ba/e bi-e: .-;i el$ 1o-;ra: teatrele: apoi Castelul Avisyar;$ A/olo trebuie s0 Bie sple-;i;: /ur.-; vi-e toam-a: /u ;imi-eEile r0/oroase =i limpe9i /.-; 8Ei ve9i respiraEia: se9o-ul ;e v.-0toare la pot.r-i/!i: iar apoi Cr0/iu-ul$ O s0 Bie ro9av s0 Biu a/as0 ;e Cr0/iu-: pe 90pa;0$ M0@-treb /e va mai a;u/e a/est Cr0/iu- =i /e voi .-;i ami-ti-;u@mi ;e a/este mome-te rele$ A/um su-t prea multe probleme$ 6la-ul Bu-/Eio-ea90: ;ar ;e<a s/.r.ie: toate mer prost =i -u su-t sub /o-trol: sub /o-trolul meu$ %artlett: Casey: Gor-t: 6atru 3e ete: Mata: M .r/itul: Haver ill: Jo!-<o!-: >ir?: Crosse: Si-;ers: AMG: Ri?o a lui: toEi a/e=ti Bluturi 8- <urul Bl0/0rii: iar a/um 8-/0 u-ul: 4iptop: =i Hiro 4o;a /are sose=te m.i-e 8- lo/ ;e s.mb0t0$ 3up0@mas0 ;is/utase pe 8-;elete /u <apo-e9ul: priete-ul =i parte-erul lui 8- /o-stru/Eia ;e -ave$ 4o;a 8l 8-trebase ;espre burs0 =i ;espre /ompa-ia )r-an: -u ;ire/t: 8stilul e- le9es/: /i pe o/olite: politi/os /um Ba/ <apo-e9ii$ 3ar 8-trebase: iar 8- lasul bl.-;: /u a//e-t ameri/a- A ro;ul a ;oi a-i petre/uEi la Harvar; A 3u-ross !i/ise 8- ri<orarea$ I 4otul va Bi 8- re ul0: Hiro: 8l li-i=tise 3u-ross$ E ;oar u- ata/ tre/0@ tor$ 1u0m 8- primire -avele a=a /um am prev09ut$ Oare o s0 o Ba/emK 3a$ G-tr@u- Bel sau altul$ 1i-bar se ;u/e m.i-e la Sy;-ey s0 8-/er/e s0 re8-vie aBa/erea Coolara =i s0 re8--oias/0 a/el /o-tra/t$ O te-tativ0 !a9ar;at0$ 20r0 s0 vrea: 8i ve-i iar 8- mi-te Ja/Rues$ S0 Bie Ja/Rues 8-tr@a;ev0r u- tr0;0tor /omu-istK Ni Jaso- 6lumm =i 4u?eK Iar R$ s0 Bie oare Ro er Crosse sau Robert Armstro- K Nu se poate: -i/i ei =i -i/i Ja/RuesL 6e-tru -umele lui 3um-e9eu: 8l /u-os/ pe Ja/Rues ;e /.-; m0 =tiu: /u-os/ Bamilia ;e,ille ;e@o viaE0$ E ;rept /0 s@ar putea /a Ja/Rues s0@i Bi ;at lui %artlett u-ele i-BormaEii ;espre treburile -oastre: ;ar -u pe toate$ Nu /ele privi-; /ompa-ia: pe /are le =tie ;oar tai@pa-ul$ A;i/0 Alas@ tair: tata: eu =i %0tr.-ul sir Ross$ 4oate ipote9ele astea par ;e -e/o-/eput$ 3a$ 3ar /i-eva e u- tr0;0tor: =i 0la -u@s eu$ Ni mai e la mi<lo/ =i e1rin. 3u-ross aru-/0 o privire 8- <ur$ %arul r0m.-ea 8- /o-ti-uare aproape ol$ Era o 8-/0pere mi/0: pl0/ut0 =i /o-Bortabil0: /u s/au-e 8mbr0/ate 8piele ver;e 8-/!is: mese ;e ste<ar lustruit =i pereEii 8mpo;obiEi /u pi/turile lui Xua-/e$ 4oate erau repro;u/eri$ Multe ;i- ori i-ale se aBlau 8- Galeria 1u- 0 ;e la Casa Mare: iar restul pe /uloarele b0-/ilor 0i#)oria 2i :la#s, 22P

/.teva erau 8- /ole/Eii parti/ulare: pri- alte p0rEi$ Se l0s0 pe spate 8- al/ov: simEi-;u@se bi-e: bu/uros /0 e 8-/o-<urat ;e at.tea lu/ruri /e Ei-eau ;e tre/utul lui =i /are par/0 8l prote<au$ C!iar ;easupra /apului lui era portretul u-ei Bete !a?lo i-.-; 8- braEe u- b0ieEel blo-;: /u p0rul le at 8- /o;iE0$ Se 9i/ea /0 Xua-/e l@ar Bi pi/tat ;rept /a;ou ;e 9iua ;e -a=tere pe-tru 3ir? Strua-: ;i- partea Betei ;i- tablou: May@may 4VC!u- : iar /opilul ;ipi/tur0 se spu-ea /@ar Bi Biul lor: 3u-/a-$ O/!ii lui se oprir0: 8- /ealalt0 parte a 8-/0perii: pe portretele lui 3ir? =i al Bratelui s0u vitre : Robb: aBlate al0turi ;e o alt0 pi/tur0 repre9e-t.-;u@l pe -e ustorul ameri/a- JeBB Cooper: =i ;e peisa<e /u 6is/ul =i /u ;ebar/a@ ;erul a=a /um ar0tau ele 8- 1P71$ M0@-treb /e@ar 9i/e 3ir? ;a/0 =i@ar putea ve;ea opera a/um 8-Bloritoare: /res/.-;: re e-er.-;u@se: 8- /o-ti-uare buri/ul lumii: al lumii asiati/e: /are@i si- ura lume$ I G-/0 u-ul: tai@pa-K I Nu: mulEumes/: 2e- : 8i r0spu-se el barma-ului /!i-e9$ Numai u6errier: te ro $ G- apropiere se aBla u- teleBo-$ 2orm0 -um0rul$ I Se;iul poliEiei: se au9i o vo/e ;e Bemeie$ I Cu /omisarul >Ho? v0 ro $ I O /lip0: ;om-ule$ G- timp /e a=tepta: 3u-ross 8-/er/0 s0 se !ot0ras/0 8- privi-Ea lui Ja/Rues$ Imposibil: 8=i spuse el /u ;urere: ;oar ;a/0 o Bi Bost 8mpi-s ;e la spate$ 4rimi.-;u@l 8- 2ra-Ea s0 le ia pe Susa--e =i pe Avril: va Bi i9olat pe-tru vreo s0pt0m.-0$ 6oate /0 o s0 vorbes/ /u Si-;ers: -u@i eJ/lus /a ei s0 =tie ;e<a$ Isuse atotputer-i/: ;a/0 AMG -u ar Bi s/ris a/olo u- R m@a= Bi ;us ;ire/t la Crosse$ E oare posibil /a el s0 Bie Art!urK A;u@Ei ami-te ;e 6!ilby: ;e la 2orei - OBBi/e: 8=i 9ise el: revoltat /0 u- e- le9 ;i-tr@o ase@ me-ea Bamilie =i aBlat 8-tr@o po9iEie at.t ;e 8-alt0 =i ;e 8-/re;ere a putut Bi u- tr0;0tor$ 1a Bel /a =i /eilalEi ;oi: %ur ess =i Ma/lea-$ Ni %la?e$ 6.-0 u-;e s0 m0 8-/re; 8- AMGK S0ra/uV ;e elL 6.-0 u-;e s0 m0 8-/re; 8Jamie >ir?K I ,0 ro : /i-e 8l /aut0 pe /omisarul >Ho?K 8-treb0 la teleBo- o vo/e ;e b0rbat$ I 3om-ul 3u-ross: ;e la )r-an. I O /lip0: v0 ro $ O s/urt0 pau90: apoi vo/ea u-ui b0rbat: pe /are o re/u-os/u ime;iat$ 22"

I %u-0 seara: tai@pa-: Robert Armstro- $ Re ret: ;ar %ria- -u poate Bi 0sit$ Era /eva importa-tK I Nu$ Aveam -umai o 8-t.l-ire s0 bem u- pa!ar =i e 8- 8-t.r9iere$ I O: -u mi@a pome-it -imi/: 8- e-eral e Boarte pu-/tual la treburi ;iastea$ C.-; v@aEi ara-<at 8-t.l-ireaK I A9i ;imi-eaE0$ M@a su-at s0@mi spu-0 ;e Jo!- C!e-$ Mai aveEi /eva -ou ;espre ti/0lo=ii 0iaK I Nu$ Gmi pare r0u$ %ria- a trebuit s0 ple/e ;i- ora=: a i-terve-it /eva -eprev09ut: =tii /um e$ I 3esi ur$ 3a/0 vorbe=ti /u el: tra-smite@i /0 -e ve;em ;umi-i/0: la raliu: ;a/0 -u mai ;evreme$ I 4ot mai ai ;e .-; s0 te ;u/i 8- 4aiHa-K I 3a$ Gmpreu-0 /u %artlett$ 6le/0m ;umi-i/0 =i -e 8-toar/em marEi$ Am au9it /0 putem Bolosi avio-ul lui$ I 3a$ 4e ro ai ri<0 s0 se 8-toar/0 marEi$ I 6oate mai repe;e$ I 6ot s0 te a<ut /u /evaK I Nu: mulEumes/: Robert$ I 4ai@pa-: amO am avut 8-/0 o 8-t.l-ire ;estul ;e problemati/0: ai/i 8- Ho- >o- $ N@a= vrea s0 te alarme9: ;ar ai mare ri<0 /e Ba/i p.-0 m.i-e /.-; te 8-t.l-eti /u Si-;ers: bi-eK I Si ur$ 1a Bel mi@a spus =i %ria-$ Ni Ro er$ MulEumes/: Robert -oap@ te bu-0$ 3u-ross 8-/!ise$ Uitase /0 era 8-soEit ;e u- om al Servi/iului se/ret$ 4ipul trebuie s0 Bie mai bu- ;e/.t /eilalEi$ Nu l@am remar/at ;elo/$ 3aV /e Ba/ /u elK 6re/is /0 -@are /e /0uta la 6atru 3e ete$ I M0@-tor/ 8-tr@o /lip0$ I 3a: tai@pa-: r0spu-se barma-ul$ 3u-ross ie=i: 8-;rept.-;u@se a ale spre toalet0: privi-; ate-t 8- <ur: B0r0 s0 se va;0$ Nu@l urm0rea -ime-i$ 3up0 a/eea i-tr0 8- !olul 9 omotos =i a lomerat ;e la me9a-i-: 8l travers0 =i /obor8 pe s/ara pri-/ipal0 p.-0 la /!io=/ul /u 9iare ;i- Boaier: /a s0 /umpere u- 9iar ;e sear0$ 1a 8-toar/ere: 8i /09ur0 o/!ii pe u- /!i-e9 m0ru-Eel: /u o/!elari: /are@l urm0rea pe ;easu@ pra u-ei reviste: a=e9at pe u- s/au- 8- Boaier$ 3u-ross e9it0: reve-i 8Boaier =i v09u o/!ii urm0ri-;u@l$ SatisB0/ut: o lu0 iar0=i 8- sus pe s/ara a lomerat0$ 2'#

I A: bu-0: MarloHe: B0/u el: /.t pe /e s0 se /io/-eas/0 /u a/esta$ I A: bu-0: tai@pa-$ 3u-ross /iti ;e@-;at0 oboseala =i 8- ri<orarea ;e pe /!ipul lui$ I Ce s@a 8-t.mplatK 8-treb0 el: simEi-; ime;iat /0 /eva -u e 8- re ul0: se ;0;u la o parte ;i- valul mulEimii$ I Nimi/: absolut -imi/$ I Ceva este 8- -ere ul0: 9.mbi bl.-; 3u-ross$ 6eter MarloHe =ov0i$ I EsteO e vorba ;e 2leur$ Gi spuse /e p0Eise$ 3u-ross p0ru si-/er 8- ri<orat$ I %0tr.-ul 4ooley e u- me;i/ bu-: =i asta /o-tea90$ Gi povesti lui MarloHe /um 8i 8-;opase 4ooley /u a-tibioti/e pe el: pe %artlett =i pe Casey$ 4u te simEi bi-eK I 3a$ 3oar o u=oar0 ;iaree$ Nimi/ 8- ri<or0tor pe-tru o lu-0 sau ;ou0: =i 6eter MarloHe 8i povesti /e@i 9isese 4ooley ;espre !epatit0$ Nu asta m0 8- ri<orea90: /i 2leur =i /opilul: asta@i problema$ I AveEi o amah? I 3a$ Iar !otelul e sple-;i;: b0ieEii ;e servi/iu -u mai =tiu /um s0@Ei i-tre 8- voie$ I Ai timp s0 bei u- pa!arK I Nu: -u: mulEumes/: trebuie s0 m0 8-tor/$ Amah -u eO -u este lo/ =i pe-tru ea: a=a /0 st0 ;oar /u /opilul$ 4rebuie s0 tre/ pe la spital la 8-toar@ /ere: s0 v0; /e mai e$ I %i-e: atu-/i pe alt0 ;at0$ 4e ro tra-smite@i /omplime-tele mele soEiei tale$ Cum mer e mu-/a ;e /er/etareK I EJ/ele-t: mulEumes/$ I C.te se/rete ;e@ale -oastre ai mai i9butit s0 aBli ;e la /o-/et0Ee-ii -o=tri ;i- Ho- >o- K I O mulEime$ 3ar toate@s ;e bi-e: 6eter MarloHe 9.mbi 8- /olEul urii$ 3ir? Strua- a Bost u- b0rbat =i <um0tate$ 4oEi 9i/ /0 =i tu e=ti la Bel: =i sper0 s0@l 8-vi- i pe Gor-t: s0 /.ti i iar0=i$ 3u-ross se uit0 la el$ Gi pl0/ea a/est om$ I 4e ;era-<ea90 8-treb0rile ;espre C!a- iK ,09u umbra /e travers0 /!ipul ri;at: 8mb0tr.-it ;eo;at0$ I 3epi-;e$

2'1

I Robi- Grey povestea /0 tu te@ai o/upat /u piaEa -ea r0 8- la 0r$ Gmpreu-0 /u u- ameri/a-$ U- /aporal$ Urm0 o pau90 lu- 0: ;ar eJpresia lui MarloHe -u se s/!imb0$ I Eram u- -e ustor: ;om-ule 3u-ross: sau mai /ore/t spus: u- i-ter@ pret pe-tru priete-ul meu /are era u- -e ustor: u- /aporal: ameri/a-$ Ne@a salvat viaEa: =i mie =i priete-ilor mei$ Eram patru: u- maior: u- /olo-el ;e aviaEie: u- pla-tator ;e /au/iu/ =i eu$ Ni a salvat mulEi alEi oame-i: /u 9e/i@ le$ Numele lui era >i- =i a Bost 8mp0rat: 8-tr@u- Bel 8mp0ratul C!a- i@ului: 9.mbi iar0=i u=or$ ComerEul era /o-trar le ii <apo-e9e: =i /o-trar le ilor la 0rului$ I Ai spus <a.oneBe: -u <a.$ Asta@i u- lu/ru rar: observ0 ime;iat 3u-@ ross$ 3up0 toate ororile ;e la C!a- i: -u 8i ;ete=tiK 3up0 o pau90: 6eter MarloHe /l0ti-0 ;i- /ap$ I Nu ;etest pe -ime-i$ Ni/i m0/ar pe Grey$ Am -evoie ;e toat0 mi-tea =i ;e toat0 e-er ia mea /a s0 m0 bu/ur /0 su-t 8- viaE0$ Noapte bu-0L se 8-toarse s0 ple/e$ I O: MarloHe: 8-/0 /eva: 8l opri 3u-ross: !ot0r.-;u@se pe lo/$ Ai vrea s0 vii la /urse s.mb0t0K G- lo<a meaK ,or Bi a/olo /. iva oame-i i-teresa-EiO ;a/0 tot /ule i material ;espre Ho- >o- : ;e /e s0 -@o Ba/i 8- stil mareK I MulEumes/$ MulEumes/ Boarte mult: ;ar m@a i-vitat ;e<a 3o-al; M/%ri;e$ 3ar mi@ar Ba/e pl0/ere s0 vi- s0 beau u- pa!ar: ;a/0 se poateK Cum r0m.-e /u /arteaK I 6oBtimK I Cartea ;espre istoria /ompa-iei )r-an, /ea pe /are mi@ai promis /0 m0 la=i s@o /ites/$ I A: ;a$ Am ;at@o la reb0tut: se es/!iv0 3u-ross$ 6are@se /0 -u e ;e/.t u- si- ur eJemplar$ 3a/0 mai ai r0b;areO I Si ur$ MulEumes/$ I 4ra-smite@i /omplime-te lui 2leur$ 3u-ross 8l privi /um se 8-;ep0rtea90: bu/uros /0 MarloHe 8-Eele e ;iBere-Ea 8-tre -e oE =i piaE0 -ea r0$ O/!ii 8i /09ur0 pe tipul ;e la Servi/iul se/ret /are /o-ti-ua s0@l urm0reas/0 pe ;easupra revistei$ O lu0 8-/et 8-apoi spre bar: ;e par/0 ar Bi Bost /uBu-;at 8- .-;uri$ O;at0 a<u-s 8-0u-tru: 9ise iute: I 2e- : este <os u- 9iarist -esuBerit pe /are -u vreau s0@l 8-t.l-es/$ 2'2

%arma-ul ri;i/0 8-;at0 pla/a ;e la bar$ I E o pl0/ere s0 v0 Biu ;e Bolos: tai@pa-: se oBeri el: -e/re9.-; -i/i o /lip0 s/u9a i-vo/at0$ Clie-Eii lui se serveau a;esea ;e ie=irea ;e servi/iu ;i- spatele barului$ Cum Bemeile -u aveau a//es 8- bar: ;e obi/ei /ei /are ie=eau pe a/olo o B0/eau /a s0 evite vreo Bemeie /are atepta aBar0$ Oare /e t.rB0 o Bi vr.-; tai@pa-ul s0 evite: se 8-treb0 el: v09.-;u@l /0 las0 u- ba/=i= e-eros 8-ai-te ;e a ie=i 9orit$ A<u- .-; pe o alee l0tural-i/0: 3u-ross ;0;u r0bit /olEul =i se ur/0 8-tr@u- taJi: l0s.-;u@se 8- <os pe ba-/!eta ;i- spate$ I Aber;ee-: /oma-;0 el: ;.-; l0muriri 8- /a-to-e90$ I Ayeeyah, iute /a s0 eata: tai@pa-: r0spu-se prompt =oBerul: lumi-.-@ ;u@se la /!ip /.-; 8l re/u-os/u$ 6ot s0 8-treb /e =a-se su-t pe s.mb0t0K O s0 plou0 sau -uK I 6e toEi 9eii: B0r0 ploaieL ( Eiii: =i /.ti 0torul ;i- a /i-/eaK I Meii -u mi@au =optit asta =i -i/i s/.rboii ;e G-alEi 4i ri /are mitu@ ies/ <o/!ei =i ;ro !ea90 /ai /a s0 tra 0 pe sBoar0 -i=te oame-i /i-stiEi /are paria90 /i-stit$ 3ar Noble Star se va str0;ui$ I 4oEi or s0 se str0;uias/0: se posomori =oBerul: ;ar /are este /el ales ;e 9ei =i ;e G-altul 4i ru al Hipo;romului ;i- Happy ,alleyK Ce 9i/eEi ;e 6ilot 2is!K I E u- arm0sar bu-$ I 3a %utters/ot/! 1assK %a-/!erul >Ha- are -evoie ;e o 8-toar/ere a -oro/ului$ I 3a: iar 1ass e bu-0 =i ea$ I %ursa o s0 mai s/a;0: tai@pa-K I 3a: 8-s0 /ump0r0 a/Eiu-i ale Nobilei Case /u u- sBert 8-ai-te ;e ora trei: vi-eri$ I 1a /e preEK I 2olose=te@Ei mi-tea: ve-erabile Brate$ Ce@s eu: %0tr.-ul 4u- OrbulK Orla-;a =i 1i-/ %artlett ;a-sau 8- semi8-tu-eri/ul barului ;e -oapte: str.-s lipiEi u-ul ;e altul$ Mu9i/a era ;ul/e =i se-9ual0: ritmul pl0/ut: BormaEia Bilipi-e90: iar 8-/0perea mare: tapetat0 /u o li-9i somptuoase: me=te=u it ilumi-at0: avea al/ovuri ;is/rete: Botolii s/u-;e =i a;.-/i 2''

a=e9ate 8- <urul meselor <oase =i /!el-eri 8mbr0/aEi 8- smo/!i- : Bolosi-;u@ se ;e mi/i la-ter-e =i mi /.-;u@se ;e /olo /olo /a -i=te li/uri/i$ Mai multe Bete 8- ro/!ii ;e sear0 viu /olorate =e;eau 8mpreu-0 la ta/lale: sau 8i priveau pe puEi-ii ;a-satori$ 3i- /.-; 8- /.-;: /.te u-a sau /.te ;ou0: se ;u/eau la masa u-ui b0rbat: sau a mai multor b0rbaEi: 8-/.-t.-;u@i /u r.sete: /o-versaEie =i b0utur0: iar ;up0 vreu- sBert ;e or0 tre/eau mai ;eparte: ;iri<ate ;is/ret ;e mama-san ve=-i/ vi ile-t0 =i ;e a<utoarele sale$ Ai/i mama-san era o s!a- !aie90 atr0 0toare: ;e /i-/i9e/i =i /eva ;e a-i: bi-e 8mbr0/at0 =i ;isti-s0$ ,orbea =ase limbi =i r0spu-;ea ;e Bete 8- BaEa proprietarului$ 3e ea ;epi-;ea su//esul sau e=e/ul lo/alului$ 2etele i se supu-eau 8-tru totul$ 1a Bel /a =i orilele =i /!el-erii$ Era re i-0 peste ;ome-iul ei: =i respe/tat0 /a atare$ Rar se 8-t.mpla /a vreu- b0rbat s0 vi-0 8-soEit ;e o parte-er0: ;e=i a/est lu/ru era a//eptat: /u /o-;iEia /a ba/=i=ul s0 Bie e-eros: iar /o-sumul ;e b0utur0 -e8-trerupt$ G- /olo-ie se aBlau 9e/i ;e lo/uri ;e pl0/ere /a a/ela: ma<oritatea ;es/!ise: me-ite s0@i ;istre9e pe b0rbaEi A turi=ti =i Ho- >o- yan: auto!to-i$ 4oate aveau parte-ere ;e ;a-s ;e toate rasele$ 1e pl0teai /a s0 stea /u ti-e: s0 ;is/uEi: s0 r.9i: ori s0 te as/ulte$ 6reEurile =i /alitatea variau 8- Bu-/Eie ;e lo/ul ales: Eelul Bii-; 8-tot;eau-a a/ela=i: ;esB0tarea oaspetelui =i ba-i pe-tru lo/al$ 1i-/ %artlett =i Orla-;a erau =i mai aproape a/um: mai mult le 0-.-;u@se ;e/.t ;a-@ s.-;$ Ea 8=i l0sase u=or /apul pe pieptul lui: u-a ;i- m.i-ile ei era pus0 ;eli/at pe um0rul b0rbatului: iar pe /ealalt0 i@o Ei-ea el: mi-u-.-;u@se /.t ;e r0/oroas0 era la ati- ere$ Cu /el0lalt braE o /upri-sese aproape /u totul$ Ea 8i simEea /0l;ura p.-0 8- a;.-/ul Bii-Eei ei =i: B0r0 s0@=i ;ea par/0 seama ;e etele ei 8i m.- .iar0 /eaBa =i se str.-se mai aproape ;e el: p0tru-s0 ;e mu9i/0$ 6a=ii =i trupurile lor erau 8- perBe/t0 /o-/or;a-E0$ 6este o /lip0: 8l simEi Brem0t.-;: eJ/itat$ Ce Ba/ /u el 8- -oaptea astaK se 8-treb0 ea vis0@ toare: 8-/.-tat0 ;e perBe/Eiu-ea a/elei -opEi$ O Ba/ sau -@o Ba/K O!: /.t a= vreaO Corpul ei p0rea s0 se mi=te ;e la si-e: a/um: mai aproape: /u spatele u=or ar/uit: =ol;urile lipite ;e el$ O str0b0tu u- val ;e /0l;ur0$ E prea mult0 /0l;ur0: 8=i spuse ea: =i /u u- eBort se trase 8-apoi$ %artlett o simEi ;ep0rt.-;u@se$ M.-a lui r0mase pe talia ei: simEi-;u@i trupul pri- Ees0tura ro/!iei$ Ce se-9aEie mi-u-at0$ Numai /ar-aEia sub =iBo@ -ul ;iaBa-O ;e Bapt mai mult0 /0l;ur0 ;e/.t /ar-e$ IsuseL I Hai s0 -e mai a=e90m puEi-: propuse ea /u las su rumat$ I 3up0 /e se termi-0 ;a-sul: murmur0 el$ 2'7

I Nu: 1i-/: 8mi simt pi/ioarele -esi ure: =i /u u- eBort: 8=i puse am.-;ou0 braEele pe ;up0 .tul lui =i se l0s0 puEi- pe spate: ;ar r0m.-.-; 8-/0 lipit0 ;e el: 9.mbea /u/eritor$ S@ar putea s0 /a;$ Ni ;oar -@ai vrea s0 /a;: -u@i a=aK I Nu poEi s0 /a9i: 8i r0spu-se: 9.mbi-;u@i =i el$ Ni/i o =a-s0$ I 4e ro O I 3oar -@ai vrea s0 /a; eu atu-/i: -uK R.se =i r.sul ei 8l i-/i-t0$ Isuse: 8=i spuse el: ia@o mai 8-/et: Ba/e /e vrea /u ti-e$ Mai ;a-sar0 o /lip0: 8-s0 la ;ista-E0: =i asta 8l mai potoli puEi-$ Apoi o luar0 spre masa lor: ae9.-;u@se /omo; pe soBa: /o-=tie-Ei 8- /o-ti@ -uare ;e apropierea ;i-tre ei$ 6i/ioarele li se ati-ser0$ I Mai ;oriEi ;e b0ut: sirK 8-treb0 /!el-erul 8- smo/!i- $ I Eu -u$ 1i-/: 9ise ea: ve-i-;u@i s0@l blesteme pe /!el-er pe-tru -e8-;em.-area lui: /0/i 8-/0 -u@=i termi-aser0 pa!arele$ I G-/0 o /reme ;e me-t!eK 8-treb0 %artlett$ I Nu: 90u: pe-tru mi-e -u: ;ar ia pe-tru ti-e$ C!el-erul se B0/u -ev09ut$ %artlett ar Bi preBerat o bere: ;ar -u voia s0@i miroas0 respiraEia a bere =i: 8- plus: -u voia s0 stri/e /ea mai perBe/t0 /i-0 ;e /are avusese parte vreo;at0$ 6astele Buseser0 eJ/ele-te: viEelul Bra e; =i su/ule-t: /u u- sos ;e l0m.ie =i vi- u=or 8-Eep0tor: salata perBe/t0$ Apoi Baba!lione: ameste/ate 8- BaEa lui: ou0 =i Marsala =i atmosBera a/eea ;e basm$ Iar peste toate: str0lu/irea ei: a;ierea parBumului ei$ I Cea mai pl0/ut0 sear0 pe /are am petre/ut@o ;e a-i ;e 9ile$ Ea 8=i lu;i/0 pa!arul /u o solem-itate preB0/ut0: I S0 bem pe-tru multe altele la Bel$ 3a: pe-tru multe: multe altele la Bel: .-;i ea: ;ar ;up0 /e vom Bi /0s0toriEi: sau /el puEi- lo o;iEi$ E=ti prea 8mb0t0tor: 1i-/ %artlett: prea potrivit /u mi-e: prea puter-i/$ I M0 bu/ur /0 Ei@a pl0/ut$ Ni mie mi@a pl0/ut$ M0u: =i mieL Gi v09u o/!ii ;espri-9.-;u@se ;e pe /!ipul ei 8- timp /e o a-imatoare tre/u pe l.- 0 ei: 8mbr0/at0 8-tr@o ro/!ie ;e/oltat0$ 2ata era a;orabil0: ;e vreo ;ou09e/i ;e a-i: =i se al0tur0 u-ui rup 0l0 ios ;e <apo-e9i /are =e;eau la o mas0 ;i- /olE: 8-/o-<uraEi ;e u- roi ;e Bete$ Ime;iat: o alt0 Bat0 se ri;i/0: se s/u90 =i ple/0$ Orla-;a 8l privi /um le urm0re=te: mi-tea Bii-;u@i a/um limpe;e /a /ristalul$ I 4oate pot Bi D8-/!iriateVVK 8-treb0 el i-volu-tar$ 2')

I 6e-tru patK Avu o e9itare =i@=i 8-toarse privirea spre ea: ate-t$ I 3a: /re; /0 la asta m@am .-;it: spuse el pru;e-t$ I R0spu-sul este -u =i ;a: =i ea /o-ti-u0 s0 9.mbeas/0 bl.-; =i s0 vorbeas/0 /u las ;ul/e$ Ca mai toate lu/rurile 8- Asia: 1i-/$ Nimi/ -u e -i/io;at0 simplu: ;a sau -u$ E 8-tot;eau-a .oa)e$ 3epi-;e ;e ;ispo-ibi@ litatea Betei$ 3epi-;e ;e b0rbat: ;e ba-i =i ;e suma pe /are ea o ;atorea90: 8i 9.mbi =tre- 0re=te$ 6oate o s0 te 8-;rum pe /alea /ea bu-0: ;ar te@ai Ei-e ;e rele: Bii-;/0 u- tip 8-alt =i puter-i/ /a ti-e Bas/i-ea90 toate Betele ;r0@ uEe: heya? I Ei: !ai: Orla-;aL r.se el ;e Belul /um imitase ea a//e-tul ;e /uli$ I 4e@am v09ut /0 ai remar/at@o$ Nu te 8-vi-uies/: e mi-u-at0: a;mise ea: i-vi;ii-;@o pe Bat0 pe-tru ti-ereEea ei: ;ar -u =i pe-tru viaEa pe /are o ;u/ea$ I Ce@ai vrut s0 spui /u ;atoriileK I O Bat0: /.-; vi-e prima ;at0 s0 lu/re9e ai/i: trebuie s0 arate bi-e$ Hai-ele su-t s/umpe: /oaBorul /ost0: /iorapii: ma/!ia<ul: toate@s s/umpe: a=a /0 mama-san A asta@i Bemeia /are are ri<0 ;e Bete A sau proprietarul barului ;e -oapte 8i vor ava-sa Betei ba-i /.t s0@=i /umpere /ele -e/esare$ %i-e8-Eeles /0 la 8-/eput toate Betele su-t ti-ere =i -ep0s0toare: proaspete pre/um primii tra-;aBiri ai verii: =i /ump0r0 lu/ruri 8- -e=tire: iar apoi trebuie s0 restituie ba-ii$ Ma<oritatea: /.-; 8-/ep -@au -imi/: ;oar pe ele 8-sele A ;a/0 -u /umva au lu/rat 8-ai-te 8- alt bar =i au o suit0 ;e a;mi@ ratori$ Si ur /0 Betele mai s/!imb0 barurile: 1i-/: ;up0 /e s/ap0 ;e ;atorii$ U-eori: u- proprietar e ;ispus s0 pl0teas/0 ;atoriile u-ei Bete pe-tru a o avea pe ea =i a;miratorii ei A multe Bete su-t Boarte /u-os/ute =i Boarte /0utate$ O Bat0 poate s0 /.ti e bi-e ;a/0 =tie s0 ;a-se9e: s0 susEi-0 o /o-versaEie =i ;a/0 vorbe=te mai multe limbi$ I 3e/i ;atoriile lor su-t mariK I Cres/ mereu$ Cu /.t stau mai mult: /u at.t mai reu este s0 arate bi-e: /u at.t le /ost0: mai mult$ 3ob.-;a la ;atorie este ;e /el puEi;ou09e/i la sut0$ G- primele lu-i Bata poate s0 /. ti e mult =i s0 restituie mult: ;ar -i/io;at0 ;estul: peste /!ipul Orla-;ei tre/u o umbr0$ 3ob.-;a se a/umulea90: ;atoria /re=te$ Nu toEi patro-ii su-t r0b;0tori$ A=a /0 Bata trebuie s0 /aute alte surse ;e Bi-a-Eare$ U-eori trebuie s0 8mprumute ;e la /0m0tari /a s0@i restituie ba-ii patro-ului$ I-evitabil: /aut0 u- spri<i-$ Iar 2'+

apoi: 8-tr@o sear0: mama-san 8i arat0 u- b0rbat: D,rea s0 te /umpere pe-tru seara asta$F NiO I Ce 8-seam-0 asta: s0 /umperi o Bat0 pe-tru o sear0K I Este vorba ;e u- obi/ei al barurilor ;e -oapte ;e ai/i$ 4oate Betele trebuie s0 Bie ai/i pu-/tuale: la opt: /.-; se ;es/!i;e barul: /urate =i /o/!e@ te$ 4rebuie s0 stea p.-0 la u-u -oaptea: altBel su-t ame-;ate$ Su-t ame-;a@ te =i ;a/0 -u su-t /urate: 8- ri<it 8mbr0/ate: sau ;a/0 -u se poart0 Brumos /u /lie-Eii$ 3a/0 u- b0rbat vrea s0 ias0 /u o Bat0: pe-tru /i-0 sau /e o Bi: =i mulEi /lie-Ei le iau pe Bete -umai /a s0 /i-e9e 8mpreu-0: mulEi se 8-t.mpl0 /!iar s0 ia ;ou0 Bete la /i-0 /a s0@=i impresio-e9e priete-ii: o /ump0r0 pe Bat0 pe-tru o sear0 ;e la bar: pl0te=te barului o taJ0: 8- Bu-/Eie ;e /.t timp mai e p.-0 la 8-/!i;erea lo/alului$ Nu =tiu /.t prime=te BaEa ;i- a/east0: taJ0: /re; /0 vreo '# la sut0: ;ar /e /.ti 0 8- plus 8i aparEi-e 8- 8-tre ime: ;a/0 -u /umva mama-san -e o/ia90 pe-tru ea 8-ai-te ;e ple/are$ Atu-/i lo/alul 8-/asea90 ba-ii$ I 4aJa e obli atorieK I E o /!estiu-e ;e /i-ste a obra9ului$ 1i-/: 8- a/est lo/al: /are e u-ul ;i- /ele mai bu-e: s0 /umperi o Bat0 te@ar /osta /am P# ;e ;olari Ho>o- pe or0: a;i/0 vreo 1+ ;olari ameri/a-i$ %artlett o privea: pu-.-;u@i tot Belul ;e 8-treb0ri 8- le 0tur0 /u ea: ;ori-;@o: bu/uros /0 -u e -evoit s0 o /umpere pe-tru o sear0$ 3ra/e: ar Bi /eva 8- ro9itorL Sau poate /0 -uK Cel puEi- a=a: /!iar ;a/0 m@a= u=ura ;e /.iva ;olari: vi-e patul: =i ata$ Oare asta e /e@mi ;ores/K I 6oBtimK 8-treb0 ea$ I 4o/mai m0 .-;eam: /e viaE0 mi9erabil0 au Betele astea$ I Nu@i mi9erabil0: -u@i mi9erabil0 ;elo/: spuse ea /u a/ea i-Bi-it0 -evi-ov0Eie /are@l impresio-a at.t ;e mult$ Este probabil perioa;a /ea mai Brumoas0 ;i- viaEa lor: 8- tot /a9ul e prima ;at0 /.-; poart0 o ro/!ie ;r0@ uE0: /.-; su-t /omplime-tate =i au /0utare$ Ce alt0 slu<b0 ar putea s0@=i 0seas/0 o Bat0 /are -@are /i-e =tie /e /arteK 3e se/retar0: ;a/0 are -oro/: ori ;a/0 -u 8-tr@o Babri/0: mu-/i-; 8-tre ;ou0spre9e/e =i paispre9e/e ore pe 9i pe-tru 1# ;olari Ho- >o- $ Ar trebui s0 te ;u/i 8-tr@u- atelier: 1i-/: s0 ve9i /o-;iEiile$ 4e ;u/ eu: ;a/0 vrei$ ,reiK 4rebuie s0 ve9i /um mu-/es/ oame-ii: /a s0 -e 8-Eele i pe -oi /ei ;e ai/i$ Mi@ar pl0/ea s0@Ei serves/ ;rept !i;$ 3a/0 tot stai mai mult: ar trebui s0 =tii totul: 1i-/: s0 /u-o=ti totul$ O:

2'&

-u: Betele astea se /o-si;er0 -oro/oase$ M0/ar pe-tru o s/urt0 perioa;0 ;iviaE0 tr0ies/ =i ele bi-e: m0-.-/0 bi-e =i r.; ;i- pli-$ I 20r0 la/rimiK I 1a/rimi eJist0 8-tot;eau-a$ 3ar ele su-t u- mo; ;e viaE0 pe-tru o Bat0$ I 3ar -u =i pe-tru ti-e$ Orla-;a suspi-0 =i@=i puse m.-a pe braEul lui$ I Am avut =i eu reul vieEii mele$ 3ar tu m0 Ba/i s0 uit toate la/rimile pe /are le@am v0rsat$ U- brus/ !o!ot ;e r.s 8i B0/u s0 ri;i/e /apul$ Cei patru oame-i ;e aBa/eri <apo-e9i =e;eau 8mpreu-0 /u =ase Bete$ Masa lor se umpluse ;e pa!are: iar altele to/mai soseau$ I Su-t at.t ;e Beri/it0 /0 -u trebuieO -u@s -evoit0 s0@i serves/ pe <apo-e9i: rosti ea simplu$ Gmi bi-e/uv.-te9 <oss@ul pe-tru asta$ 3ar ei su-t /ei mai mari /!eltuitori: 1i-/: 8- mult mai mare m0sur0 ;e/.t ori/are alEi turi=ti$ Aru-/0 8- st.- a =i@- ;reapta /u ba-ii /!iar mai mult ;e/.t s!a- !aie9ii: a=a /0 au parte ;e /el mai bu- servi/iu: ;e=i su-t t.r. i =i ei =tiu /0 -oi 8i ur.m$ 6are@se /0 -u le pas0 /0 /eea /e /!eltuies/ -u le a;u/e 8- s/!imb ;e/.t ipo/ri9ie$ 6oate /0 =tiu asta: /0/i su-t ;e=tepEi: Boarte ;e=@ tepEi$ E /ert 8-s0 /0 ei au o atitu;i-e ;iBerit0 BaE0 ;e pat: BaE0 ;e 3oam-ele NopEii: ;iBerit0 ;e a altora: se au9i u- alt !o!ot ;e r.s$ C!i-e9ii le spu- 8ma-;ari-0 lan! syin !o- /ei, /eea /e 8-seam-0 Di-im0 ;e lup: pl0m.-i ;e /.i-eF: a;i/0 oame-i lipsiEi ;e /o-=tii-E0$ El ri;i/0 ;i- spr.-/e-e$ I Ce le 0tur0 are u-a /u altaK I AreL ,e9i tu: /!i-e9ii 0tes/ =i m0-.-/0 ori/e parte a u-ui pe=te: v.-at sau a-imal: /u eJ/epEia i-imii ;e lup =i a pl0m.-ului ;e /.i-e$ Su-t si- urele lu/ruri /0rora -u le poEi ;a o arom0Y put ori/e le@ai Ba/e$ Aru-/0 o privire spre: /ealalt0 mas0$ 6e-tru /!i-e9i: b0rbaEii <apo-e9i su-t lah! syin !o- /ei$ 1a Bel =i ba-ii$ %a-ii -@au -i/i ei /o-=tii-E0: sur.se stra-iu =i lu0 o 8- !iEitur0 ;e li/!ior$ G- 9iua ;e a9i multe mama-san sau patro-i su-t ;ispu=i s0 le ava-se9e ba-i Betelor pe-tru a le a<uta s0 8-veEe <apo-e9a$ Ca s0 ;istre9i pe /i-eva: trebuie s0 poEi /omu-i/a: -u@i a=aK U- alt /.r; ;e Bete tre/u pe l.- 0 ei =i Orla-;a le v09u uit.-;u@se la %artlett: apoi la ea: =i pe urm0 privi-; 8- alt0 parte$ Ntia /0 o ;ispreEuies/

2'P

pe-tru /0 e eurasiati/0 =i /0 e /u u- /lie-t >-ai loh$ Se a=e9ar0 la o alt0 mas0$ 1o/alul 8-/epea s0 se umple$ I 6e /are o vreiK 8-treb0 ea$ I 6oBtimKL R.se ;e uimirea =i aerul lui =o/at$ I Ei !ai: 1i-/ %artlett: te@am v09ut /um le priveai$ I 4ermi-0: Orla-;aL B0/u el st.-<e-it: /u las t0ios$ G- a/est lo/ e imposibil s0 -u le ba i 8- seam0$ I %i-e8-Eeles: ;e asta Ei@am =i propus: 9ise ea ime;iat: str0;ui-;u@se s0 9.mbeas/0 la Bel /a 8-ai-te: =i 8l ati-se ;i- -ou ;uios /u m.-a pe e-u-/!i$ Eu am ales a/est lo/ spe/ial pe-tru ti-e /a s0 poEi s0@Ei ;esBeEi o/!ii$ 6o/-i ;i- ;e ete$ C!el-erul =eB se 8-Bii-E0 ;e@-;at0: 8- e-u-/!i-; poli@ ti/os l.- 0 m0suEa lor <oas0$ I 30@mi /ar-etul t0u: 8i poru-/i ea 8- s!a- !aie90: /upri-s0 ;e o -eli-i=te teribil0: ;ar pe /are =i@o as/u-;ea perBe/t$ 4ipul s/oase ime;iat /eva /e ar0ta a aBi=$ I 1as0@mi la-ter-a$ O s0 te /!em /.-; am -evoie ;e ti-e$ 4ipul ple/0$ Aseme-i u-ui /o-spirator: Orla-;a se apropie mai mult ;e %artlett$ 6i/ioarele li se ati- eau$ 1i-/ o /upri-se /u braEul$ 2ata 8-;rept0 la-ter-a mi/0 spre aBi=$ 6e a/esta erau po9e: portretele a vreo ;ou09e/i sau trei9e/i ;e Bete$ Sub Bie/are se aBlau =iruri ;e /ara/tere /!i-e9e=ti$ I Nu vor Bi toate Betele astea ai/i 8- seara asta: ;ar ;a/0 ve9i u-a /are 8Ei pla/e: o s0 o /!em0m$ %artlett o privi /u o/!i mari$ I ,orbe=ti seriosK I 2oarte serios: 1i-/$ Nu trebuie s0@Ei Ba/i probleme: o s0 trate9 eu pe-tru ti-e: ;a/0@Ei pla/e Bata: ;up0 /e o /u-o=ti =i stai ;e vorb0 /u ea$ I Eu -u vreau u-a ;i- astea: te vreau pe ti-e$ I 3a$ 3a: =tiu: ;ra ul meu: =iO ;ar 8- seara asta las0 totul 8- seama mea: te ro $ Hai s0 <u/0m u- <o/: las0@m0 s0@Ei or a-i9e9 eu -oaptea$ I Isuse: e=ti -emaipome-it0L I Iar tu e=ti /el mai mi-u-at b0rbat pe /are l@am /u-os/ut vreo;at0 =i vreau s0@Ei Ba/ o -oapte perBe/t0$ Nu pot s0 m0 oBer Eie a/um: ori/.t ;e mult a= ;ori@o: a=a /0 vom 0si o 8-lo/uitoare ;e mome-t$ Ce 9i/iK

2'"

%artlett tot o mai privea /u uimire$ G=i termi-0 pa!arul: B0r0 s0 simt0 ustul b0uturii$ Ap0ru ime;iat altul: /a ;i- p0m.-t$ %0u <um0tate ;i- el$ Orla-;a era /o-=tie-t0 ;e /eea /e Ba/e =i ;e ris/: ;ar simEea /0 =i@l va apropia =i mai mult$ 3a/0 el a//epta: 8i va r0m.-e 8-;atorat pe-tru o -oapte i-teresa-t0: o -oapte pe /are -i/i Casey: -i/i ori/e alt0 Bemeie >-ai loh -@ar Bi Bost 8- stare s0 i@o oBere -i/i 8-tr@o mie ;e a-i$ 3a/0 reBu9a: tot 8i va r0@ m.-e re/u-os/0tor pe-tru e-ero9itatea ei$ I 1i-/: ai/i e Asia$ Ai/i seJul -u este: /a la a- lo@saJo-i: o sperie@ toare: u- p0/at$ Este o pl0/ere /are trebuie ;e ustat0 pre/um o m.-/are sau o b0utur0 aleas0$ Ce 8-seam-0 pe-tru u- b0rbat: u- b0rbat a;ev0rat: o -oapte petre/ut0 /u u-a ;i- a/este 20pturi ale 6l0/eriiK O /lip0 ;e ;esB0@ tare$ O ami-tire$ Nimi/ mai mult$ Ce are asta ;e@a Ba/e /u ;ra ostea: /u ;ra ostea a;ev0rat0K Nimi/$ Eu -u su-t pe-tru o -oapte: -u pot Bi 8-/!i@ riat0$ Qi@am simEit ya- @ulO Nu: te ro : 1i-/: a;0u 0 ea repe;e v09.-;u@l /0 se 8mb0Eo=ea90$ 3espre ya- =i yi- -u putem mi-Ei: /0/i asta ar Bi /ea mai mare re=eal0$ 4e@am simEit =i asta m@a umplut ;e bu/urie$ 4u -u m@ai simEit pe mi-eK 4u e=ti puter-i/ =i e=ti b0rbat: e=ti ya- : iar eu su-t Bemeie: su-t yi-: iar /.-; mu9i/a este ;ul/eO O: 1i-/O: 8i /upri-se m.-a /u a ei =i se uit0 la el implor.-;u@l ;i- priviri$ 4e ro : -u te l0sa /ople=it ;e pri-@ /ipii stupi;e$ Ai/i e Asia =i eu vreau s0 Biu pe-tru ti-e tot /eea /e poate Bi o Bemeie$ I Isuse: tu /!iar vorbe=ti seriosK I %i-e8-Eeles$ 6e SB.-ta 2e/ioar0: a= vrea s0 Biu tot /eea /e ;ore=ti tu ;e la o Bemeie$ 4otul$ Ni <ur /0 atu-/i /.-; voi Bi b0tr.-0: =i tu -u m0 vei mai ;ori: s0 am ri<0 /a a#eas) latur0 a vieEii tale s0 Bie pl0/ut0: 8- mo; ;es/!is: liber$ N@a= /ere ;e/.t s0 Biu )ai-)ai: s0 Biu parte ;i- viaEa ta$ Orla-;a 8l s0rut0 u=or$ Iar apoi sesi90 s/!imbarea brus/0 /e se pro;use 8- el$ Gi v09u uimirea =i -ea<utorarea 8- BaEa ei =i 8=i ;0;u seama /0 a /.ti at$ %u/uria era /.t pe /e s0 o 8-e/e$ O: Xuilla-: e=ti u- e-iu: ar Bi vrut ea s0 stri e$ N@a= Bi /re9ut /a su estia ta s0 Bie at.t ;e perBe/t0$ N@am /re9ut /0 e=ti at.t ;e i- e-ios: o: 8Ei mulEumes/: 8Ei mulEumes/$ 3ar pe /!ip -u se /itea -imi/ ;i- toate astea =i a=tept0 /u r0b;are: -emi=/at0$ I Ce 8-seam-0 )ai-)ai? 8-treb0 el /u las utural$ "ai-)ai 8-sem-a D/ea ;i-t.i 8-tre toate soEiile mult preEuiteF$ 3up0 ve@ /!iul obi/ei /!i-e9es/: 8- /as0 soEia era /ea mai presus: atotputer-i/0$

27#

I S0 Ba/ parte ;i- viaEa ta: 9ise ea 8-/et: 8- vreme /e toat0 Bii-Ea ei o 8-;em-a la pru;e-E0$ 3i- -ou: a=tept0$ %artlett se aple/0 spre ea =i o s0rut0 u=or$ 3ar s0rutul era ;iBerit =i ea =tia /0 ;e a/um 8-/olo relaEia: lor se va situa pe u- alt pla-$ Se simEi 8- /ulmea bu/uriei$ Rupse vra<a$ I A/um: 8l r0bi ea /a =i /um el ar Bi Bost u- /opil -eas/ult0tor: a/um: ;om-ule 1i-/ %artlett: pe /are o ale iK ( 6e ti-e$ I Ni eu te ale pe ti-e: ;ar p.-0 u-a@alta trebuie s0 -e !ot0r.m pe /are ai vrea s0 o /u-o=ti$ 3a/0 a/estea -u@Ei su-t pe pla/: putem mer e 8-tr@ualt lo/al: 8- mo; i-te-Eio-at: vorbea /u u- las ;eta=at: se/$ Ce ai 9i/e ;e eaK Era Bata Sa/eea ;es0v.rit0T: ;up0 /are se uitase el$ Orla-;a se !ot0r.se ;e<a s0 o alea 0 =i =tia pe /are o preBer0: ;ar: .-;i ea satisB0/ut0: bietul b0iat are =i el ;reptul s0@=i ;ea /u p0rerea$ O s0 Biu o soEie perBe/t0 pe-tru ti-eL I Ai/i s/rie 1ily 4ee$ 4oate Betele poart0 -ume pe /are =i le ale /!iar ele$ Are ;ou09e/i ;e a-i: e ;i- S!a- !ai: vorbe=te s!a- !aie9a =i /a-to@ -e9a: iar !obby@urile ei su-t ;a-sul: plimbatul /u bar/a =i A Orla-;a se aple/0 s0 va;0 mai bi-e /ara/terele m0ru-te =i el 8i remar/0 ar/uirea sple-;i;0 a .tului A =i mersul pe <os$ Ce 9i/i ;e eaK %artlett se uit0 la po90$ I As/ult0: Orla-;a: -@am mai Bost /u o /urv0 ;e a-i ;e 9ile: ;e pe vremea /.-; eram 8- armat0$ Ni/io;at0 -u m@au te-tat prea mult$ I 4e 8-Eele =i ai perBe/t0 ;reptate: 9ise ea /u r0b;are: ;ar a/estea -u su-t /urve: -u 8- se-sul ameri/0-es/$ Nu eJist0 -imi/ se/ret sau vul ar 8/e le prive=te sau 8- /eea /e@Ei propu- eu$ A/estea su-t 20pturi ale 3esB0@ t0rii /are s-ar .-)ea s0@Ei oBere ti-ereEea lor: #are are o mare 1aloare, pe-tru ba-ii t0i: /are -@au aproape -i/i u-a$ Este u- s/!imb /i-stit: -i/i /i-e ;0: -i/i /i-e prime=te -u este umilit$ 3e eJemplu: trebuie s 2)ii ;i-a@ i-te /.t trebuie ea s0 primeas/0 =i -u e voie s0@i ;ai ba-ii ;ire/t: /i s0@i pui 8- po=et0$ E u- lu/ru Boarte importa-t: =i pe-tru mi-e e Boarte importa-t /a prima ta 8-t.l-ire s0 Bie perBe/t0$ Eu trebuie s0@Ei ap0r /i-stea obra9ului =iO I Ei: !ai: OrO I ,orbes/ Boarte serios: 1i-/$ A/east0 ale ere: a/est ;ar al meu pe-tru ti-e -u are -imi/ ;e@a Ba/e /u ti-e =i /u mi-e: -imi/$ Ce se 8-t.mpl0 271

/u -oi Ei-e ;e <oss$ 6e-tru mi-e /o-tea90 -umai /a tu s0 te bu/uri: s0 =tii /um este /u a;ev0rat Asia: -u /e@=i 8-/!ipuie ameri/a-ii /0 este$ 4e ro $ %artlett era a/um total ;erutat: /riteriile =i reperele ;up0 /are se orie-tase 8-tot;eau-a p.-0 a/um Bii-; ;etro-ate =i i-utile 8- BaEa a/estei Bemei /are@l Bas/i-a =i@l uluia$ Era 8mb0tat ;e /0l;ura =i ;uio=ia ei =i se 8-/re;ea pe ;epli- 8- ea$ Apoi: brus/: 8=i ami-ti /eva =i ;i- str0Bu-;ul Bii-Eei lui au9i stri 0tul /e@l 8-;em-a la pru;e-E0$ EuBoria i se risipi$ 4o/@ mai 8=i ami-tise /ui 8i pome-ise /.t ;e mult 8i pla/e m.-/area italie-eas/0: lui Gor-t$ 1ui Gor-t: /u vreo ;ou0 9ile 8- urm0$ ,e-ise vorba ;e /ea mai bu-0 mas0 pe /are o m.-/ase vreo;at0: m.-/are italie-eas/0 =i bere$ Gor-t$ Isuse: oare 0=tia ;oi s0 Bie 8- /.r;0 ieK Nu: -u se poateL 6oate i@am povestit =i ei ;e a/ea mas0$ OareKL G=i s/ormo-i mi-tea: 8-s0 -u i9buti s0@=i ami-teas/0 /u pre/i9ie$ G-/re@ me-ise: ;ar o/!ii lui /o-ti-uau s@o va;0 a/olo atept.-;: 9.mbi-;u@i: iu@ bi-;u@l$ Gor-t =i Orla-;aK Nu se poate s0 Bie 8-Eele=iL Nu se poateL 4otu=i: Bii pru;e-t$ Nu =tii aproape -imi/ ;espre ea a=a /0: pe-tru -umele lui 3um@ -e9eu: Bii ate-t: e=ti pri-s 8- mre<e: 8- mre<ele ei$ S0 Bie oare =i mre<ele lui Gor-tK 6u-e@o la 8-/er/are: stri a ;iavolul ;i- el$ 6u-e@o la 8-/er/are$ 3a/0 ea /re;e 8-tr@a;ev0r /eea /e spu-e: atu-/i 8-seam-0 /0 e /eva -emai@ pome-it: e ;i- alt0 lume: o raritate: =i va trebui s0 te !ot0r0=ti 8- privi-Ea ei$ Nu vei putea s0 o ai ;e/.t a//ept.-;u@i /o-;iEiile$ 6u-e@o la 8-/er/are /.t mai ai timp: -@ai -imi/ ;e pier;ut$ I Ce eK 8-treb0 ea: simEi-; o s/!imbare$ I 4o/mai m0 .-;eam la /e ai spus: Orla-;a$ S0 ale a/umK
17

Ora 6=.=5. Suslev =e;ea 8- semiobs/uritatea /asei lor /o-spirative ;e la -um0rul '2: Si-/lair 4oHers$ 3i- /au9a 8-t.l-irii /u Grey: s/!imbase lo/ul 8-t.l-irii /u Art!ur: a/esta urm.-; s0 vi-0 ai/i$ 4rase o ;u=/0 ;i- pa!ar: pe 8-tu-e@ ri/$ 6e m0suEa ;e l.- 0 el se aBla o sti/l0 ;e vo;/0: ;ou0 pa!are =i teleBo@ -ul$ I-ima 8i b0tea /u putere: /a 8-tot;eau-a /.-; se aBla la o 8-tru-ire /la-;esti-0$ Oare -@o s0 m0 obi=-uies/ o ;at0 /u eleK se 8-treb0 el$ Nu$ G- seara asta m0 simt obosit: ;e=i totul a mers sple-;i;$ Grey e a/um prelu/rat$ S0rma@ 272

-ul -0t.- : m.-at ;e ur0: ;e i-vi;ie =i ;e elo9ieL Cei ;e la /e-tru trebuie s0@i mai previ-0 8-/0 o ;at0 pe /ei ;i- /o-;u/erea 6arti;ului /omu-ist brita-i/ 8- privi-Ea lui$ Oame-ii ;e Belul lui su-t prea vul-erabili$ 3e pil;0: 4rav?i-: /.-;va pri-E: =i a/um -imi/: =i Ja/Rues ;e,ille: i-/ompete-tul 0la impetuos: =i toEi /eilalEi$ Ce /o-tea90L 4otul mer e eJ/ele-t$ 4otul e pre 0@ tit 8- ve;erea 9ilei ;e m.i-e =i a sosirii tipului pe -ume Si-;ers: 8=i 9ise Suslev =i@l str0b0tu u- Bior: N@a= vrea s0 Biu pri-s 8- /urs0 ;e ei$ U=tia ;e la MI@+ su-t peri/ulo=i: Ba-ati/i =i por-iEi /o-tra -oastr0: /a =i /ei ;e la CIA: ;ar mult mai r0i$ 3a/0 pla-ul MI@+ =i al CIA: /u -umele ;e /o; A-ubis: prev09.-; u-irea Japo-iei: C!i-ei: A- liei: Ca-a;ei =i Ameri/ii: i9bute=te /umva: Mai/a Rusie va Bi rui-at0 pe ve/ie$ O: E0ri=oara mea: E0ri=oara meaL Ce ;or mi@e ;e Gru9ia /ea Brumoas0: ;ul/e =i 8-ver9it0L Gi reve-ir0 8- mi-te /.-te/ele /opil0riei: /.-te/ele populare ru9i-e: =i se l0s0 purtat 8-apoi 8- tre/ut pe-tru o /lip0$ G=i =terse o la/rim0 la .-;ul u-ei astBel ;e mi-u-i: aBlat0 a/um at.t ;e ;eparte$ Ei: las0: /ur.-; o s0 am ;reptul la /o-/e;iu$ Ni o s0 mer a/as0$ Ni o s0 Bie a/olo =i Biul meu: ve-it ;e la Cas!i- to- 8- /o-/e;iu: 8mpreu-0 /u t.-0r0 lui soEie =i pru-/ul lor A au avut ri<0 s0 se -as/0 8- Ameri/a$ 6e-tru el -u va Bi o problem0 /u pa=a@ portul$ El va Bi a patra e-eraEie ;i- Bamilia -oastr0 aBlat0 8- slu<ba E0rii$ Ava-s0m$ G-tu-eri/ul 8l ap0sa$ 1a /ererea lui Art!ur: pe-tru =i mai mult0 si ura-@ E0: tr0sese per;elele =i Ei-ea Berestrele 8-/!ise: ;e=i -u eJista -i/i o posibili@ tate ;e a Bi v09uEi$ Apartame-tul era prev09ut /u o i-stalaEie ;e aer /o-;i@ Eio-at: ;ar: tot ;i- motive ;e si ura-E0: i se /eruse s0 -u@i ;ea ;rumul =i s0 lase lumi-ile sti-seK 2usese 8-Eelept /0 ple/ase ;e la Bamilia 2i-- 8-ai-tea lui Grey: 8- eve-tualitatea /0 s@ar Bi s/!imbat pla-urile =i ar Bi avut u- om al Servi/iului se/ret pe urmele lui$ Crosse 8i spusese /0 8- seara a/eea -u va Bi -i/i u-ul: ;ar a ;oua 9i avea s0 Bie -umit u- alt tip /are s0@l urm0reas/0$ 1uase u- taJi =i se oprise la Gol;e- 2erry s0 /umpere 9iarele ;e sear0: preB0/.-;u@se /0 se /lati-0 /a u- om beat: pe-tru /a9ul /0 l@ar Bi urm0rit /i-eva: apoi tre/use pe la Rose Court =i pe la Cli-?er: o luase pri- tu-el: =i ve-ise ai/i$ G- BaE0 la Rose Court se postase u- om al Servi/iului se/ret$ 4ipul era tot aBar0 =i putea s0 r0m.-0 sau s0 -u r0m.-0 a/olo$ Ori/um: -@ avea -i/i o importa-E0$ 4eleBo-ul 9b.r-.i$ Su-etul 8l B0/u s0 tresar0: ;e=i so-eria era BiJat0 la mi-imum: ;i- pru;e-E0$ 4rei .r.ituri: apoi t0/ere$ I-ima 8-/epu s0@i bat0 mai iute$ Art!ur va sosi /ur.-;$ 27'

6ip0i automatul as/u-s ;up0 u-a ;i- per-e$ A=a era or;i-ul ;e la /e-tru: u-ul ;i- multele or;i-e /u /are -u era ;e a/or;$ 1ui Suslev -u@i pl0/eau armele: pistoalele$ O arm0 putea ;a re=: pe /.-; otrava -i/io;at0$ Ati-se /u ;e etele Biola mi/uE0 as/u-s0 8- reverul !ai-ei: suBi/ie-t ;e aproape /a s0 a<u- 0 /u ura la ea$ Cum ar Bi s0 tr0ie=ti B0r0 a avea tot timpul at.t ;e aproape o moarte i-sta-ta-eeK G=i impuse s0 se relaJe9e =i@=i /o-/e-tr0 simEurile aseme-i u-ui ra;ar: vr.-; s0 simt0 pre9e-Ea lui Art!ur 8-ai-te /a a/esta s0 a<u- 0 8-tr@a;ev0r a/olo$ Oare Art!ur va Bolosi u=a ;i- BaE0 sau /ea ;i- spateK 3e u-;e =e;ea: ve;ea am.-;ou0 i-tr0rile$ G=i as/uEise au9ul =i Ei-ea ura ;es/!is0 pe-tru a m0ri a/uitatea$ 2..itul liBtului$ O/!ii i se 8-;reptar0 spre u=a ;i- BaE0: ;ar B..itul se opri /u multe eta<e mai <os$ A=tept0$ U=a ;i- spate se ;es/!ise 8-ai-te /a el s0 simt0 /eva$ G=i simEi m0ru-taiele r0su/i-;u@se: -ere/u-os@ /.-; Borma 8-tu-e/at0$ O /lip0 r0mase parali9at$ Apoi silueta 8=i 8-;rept0 u- um0r =i -u mai p0ru u=or a;us0 ;e spate$ I ;ris)os$ murmur0 Suslev$ Am tras o spaim0L$$$ I Ris/urile meseriei: b0tr.-e: /uvi-tele sa/a;ate: rostite 8- =oapt0: se ameste/au /u o tuse !.r.it0: preB0/ut0$ E=ti si- urK I %i-e8-EelesL Umbra i-tr0 8- /amera ;e 9i: B0r0 s0 Ba/0 -i/i u- 9 omot$ Suslev v09u pistolul automat ;isp0r.-; =i lu0 m.-a ;e pe al lui: l0s.-;u@l 8-s0 la 8-;em.-0 8- as/u-90toarea lui$ Se ri;i/0 8- pi/ioare =i 8-ti-se m.-a /u /0l;ur0$ I 3e ;ata asta e=ti pu-/tual$ 30;ur0 m.-a$ Jaso- 6lumm -u@=i s/oase m0-u=ile$ I Era /.t pe /e s0 -u vi-: spuse el /u las -ormal: 9.mbi-; ;oar ;ibu9e$ I Ce s@a 8-t.mplatK 8-treb0 rusul: sesi9.-; 9.mbetul$ Ni /e@i /u Dtra e per;elele =i Ei-e Berestrele 8-/!iseFK I Cre; /0 a/est lo/ s@ar putea s0 Bie suprave !eat$ I EiL i9bu/-i Suslev -eli-i=tit$ 3e /e -u mi@ai spus p.-0 a/umK I Am 9is #re' /0 s@ar putea s0 Bie$ Nu su-t si ur$ Mi@am ;at toat0 oste-eala s0 Ba/ ;i- asta o /as0 /o-spirativ0 si ur0 =i -u vreau s0 Bie ;at0 8vilea pe-tru -imi/ 8- lume: vo/ea e- le9ului avea o -ua-E0 aspr0$ As/ult0: tovar0=e: a ie=it u- 8-tre t0mb0l0u$ Cei ;i- Servi/iul se/ret au pri-s u- tip pe -ume Met?i-: ;e pe -ava ta$ A$$$ 277

I Ce Ba/eK se !olb0 la el Suslev: B0/.-; pe uimitul$ I Met?i-$ 6are@se /0 e /omisar poliO I 3aV asta@i imposibil: se preB0/u Suslev 9;ru-/i-at: <u/.-;u@i rolul la perBe/Eie: as/u-9.-;u@i 8-/.-tarea /0 Met?i- /09use 8- /urs0$ Met?i- -u s@ar ;u/e -i/io;at0 el 8-su=i s0 ri;i/e u- mesa<$ I Ori/um$ Servi/iul se/ret a pus m.-a pe elL Armstro- l@a pri-s pe el =i pe u- ameri/a- ;e pe portavio-: l@au pri-s asupra Baptului$ Met?i- =tie ;e e1rin? I Nu: /ate ori/ -u$ I E=ti si urK I 3a$ Ni/i m0/ar eu -@am =tiut p.-0 a/um /.teva 9ile: /.-; /e-trul mi@a spus s0 preiau =taBeta ;e la ,ora-s?i: mi-Ei Suslev: /u mare ;e9i-vol@ tur0O I E=ti si urK Ro er era s0 eJplo;e9eL 6are@se /0 Met?i- ar Bi /omisa@ rul t0u politi/: =i maior >G%$ A=a eK ( 3a: ;ar e ri;i$$$ I 3e /e -aiba -u -e@aEi spus: tu sau el sau /areva: /0 aveEi o opera@ Eiu-e 8- /urs: /a s0 Bim pre 0tiEi 8- /a9 /0 iese o 8-/ur/0tur0KL Eu su-t =eBul reEelei e1rin =i a/um voi a/Eio-aEi ai/i B0r0 s0 m0 Ei-eEi la /ure-t$ Nu a=a -e 8-Eelesesem$ ,ora-s?i -e a-u-Ea 8-tot;eau-a ;i-ai-te$ I 3ar: tovar0=e: 9ise Suslev 8mp0/iuitor: eu -@am =tiut -imi/ ;e vreo ri;i/are ;e mesa<$ Met?i- Ba/e /e vrea el$ El e =eBul: /el mai mare pe -av0$ Eu -u su-t la /ure-t /u toate: ;oar =tii bi-eL Suslev p0rea s0 se s/u9e: Bii-; 8- a/ela=i timp iritat: preB0/.-;u@se: /a ;e obi/ei: /0 -u el este a;ev0ratul /reier al e1rin@ului$ Nu@mi ;au seama /e l@a apu/at pe Met?i- s0 ri;i/e /!iar el u- mesa<$ O prostieL Cre; /0 =i@a pier;ut mi-EileL Slav0 3om-ului /0 are otrav0 8- reverul !ai-ei =i -u eJist0 -i/iO I Au pus m.-a pe el teaB0r$ Suslev B0/u o/!ii mari: ;e ;ata asta =o/at /u a;ev0rat$ Se a=tepta /a Met?i- s0 Bie ;e mult mort$ I E=ti si urK I Au pus m.-a pe el i-ta/t$ Au -umele lui real: ra;ul =i -um0rul matri/ol =i 8- mome-tul a/esta se aBl0 8-tr@u- avio- ;e tra-sport al RA2: sub pa90 stra=-i/0: 8- ;rum spre 1o-;ra$ 6e-tru o /lip0: 8- mi-tea lui Suslev se B0/u u- ol$ Gl pusese: /u vi/le@ -ie: pe Met?i- s0 preia sar/i-a a e-tului /are trebuia s0 ri;i/e mesa<ul$ 3e 27)

lu-i ;e 9ile observase /um Met?i- 8l prive=te /u o/!i tot mai /riti/i =i e tot mai b0 0reE: a=a;ar prime<;ios$ G- ultimul a- i-ter/eptase trei rapoarte private ale a;<u-/tului /0tre /e-tru: 8- /are /ome-ta mo;ul u=urati/ 8- /are 8=i /o-;u/ea -ava =i@=i B0/ea ;atoria: =i le 0tura lui /u Gi--y 2u$ Suslev era /o-vi-s /0 Met?i- 8i pre 0tea o /ap/a-0: 8-/er/.-; probabil s0@=i asi ure 8- a/ela=i timp propria lui retra ere 8- Crimeea: u- post /0l;uE: =opti-;: ;e eJemplu: /uiva ;e la /e-tru /0 suspe/ta o s/ur ere ;e i-BormaEii ;e pe 31ano1, a /0rei surs0 ar putea Bi Suslev$ Se /utremur0$ Ni/i Met?i-: -i/i /e-trul: -ime-i -u ar avea -evoie ;e ;ove9i$ Simpla b0-uial0 ar 8-sem@ -a pier9a-ia lui$ I Este /ert /0 Met?i- e 8- viaE0K 8-treb0 el: rume .-; a/east0 -ou0 problem0$ I 3a$ E=ti absolut si ur /0 -u =tie -imi/ ;espre e1rin? I 3a$ 3oar Ei@am mai spus: r0spu-se Suslev /u las mai t0ios$ 4u e=ti si- urul /are 8i =tie pe toEi membrii e1rin-l-i, ;aK Ni/i m0/ar Crosse -u@i =tie pe toEi: -u@i a=aK I Nu$ 6lumm se ;use la Bri i;er =i s/oase sti/la ;e ap0$ Suslev 8=i tur-0 o vo;/0: 8-/.-tat /0 misiu-ea e1rin era asi urat0 /u at.tea supape ;e si u@ ra-E0: 6lumm -e=tii-; /0 Ro er Crosse era: pri-tre altele: i-Bormator ;ire/t al >G%: Crosse Bii-; si- urul /are /u-o=tea po9iEia real0 a lui Suslev 8-su=i 8- Asia: B0r0 8-s0 /a Crosse sau 6lumm s0 Bie la /ure-t /u ve/!ea lui le 0tur0 /u ;e,ille$ Apoi /eilalEi membri -e/u-os/.-;u@se 8-tre eiO =i -i/i u-ul ;i- ei -eav.-; !abar ;e %a-astasio: ;e arme: sau ;e a;ev0ratele ;ime-siu-i ale i-Blue-Eei sovieti/e 8- Orie-tul 8-;ep0rtat$ A/este rotiEe se 8mbi-au u-a 8-tr@alta: iar a/um Met?i-: u-a ;i- piesele ;eBe/te: ;isp0ruse pe-tru tot;eau-a ;i- a- re-a<$ 2usese at.t ;e simplu s0@l momeas/0 spu-.-;u@i /0 pro/urarea /ertiBi/atului /u armame-t aBlat la bor;ul portavio-ului ar ara-ta promovarea a e-tului impli/at$ I M0 surpri-;e /0 l@au pri-s viu: m0rturisi el si-/er$ I Ro er mi@a spus /0 l@au Ei-tuit pe am0r.t =i i@au pus u- <uv0E 8-ai-te ;e a apu/a s0@=i 8-Bi 0 ;i-Eii 8- reverul !ai-ei$ I Au 0sit probele asupra lui$ I Ro er -u mi@a spus$ A trebuit s0 lu/re9e al -aibii ;e iute$ Ne@am .-;it /0 /el mai bu- lu/ru era s0@l eJpe;iem pe Met?i- ;i- Ho- >o/.t mai repe;e posibil$ Ne 8- ro9ea .-;ul /0: Bii-; at.t ;e mare 8- ra;: s@ 27+

ar putea s0 =tie ;e -oi$ ,a Bi mai u=or s0 -e o/up0m ;e el la 1o-;ra: =i lasul lui 6lumm ;eve-i rav$ I Crosse o s@o re9olve /u Met?i-$ I 6robabil$ Nu Boarte 8- lar ul lui: 6lumm mai b0u o ur0 ;e ap0$ I 3e u-;e a aBlat Servi/iul se/ret ;e preluarea mesa<uluiK 8-treb0 Suslev: vr.-; s0 aBle /.t ;e multe =tia /el0lalt$ G-seam-0 /0 eJist0 u- tr0;0@ tor pe -ava mea$ I Nu$ Ro er 9i/e /0 a aBlat pri-tr@u- i-Bormator al Ml@+: ;e pe porta@ vio-$ Ni/i m0/ar CIA -u a =tiut$ I ;ris)os$ 3e /e -aiba a trebuit Ro er s0 Bie at.t ;e eBi/ie-tK I Armstro- s@a o/upat ;e asta$ Servi/iul se/ret are re ulile lui$ 3ar ;i- mome-t /e Met?i- -u =tie -imi/: -u@i -i/i o problem0L Suslev simEi privirea s/rut0toare a e- le9ului aEi-tit0 asupra lui =i@=i p0str0 o mutr0 -evi-ovat0$ 6lumm -u era prost$ 4ipul 0sta era puter-i/: vi/lea-: -e/ruE0tor: u- prote<at se/ret sele/Eio-at ;e 6!ilby$ I Su-t si ur /0 Met?i- -u =tie -imi/ ;i- /e -e@ar putea ;0u-a -ou0$ Ori/um 8-s0: /e-trul ar trebui i-Bormat ;e@-;at0$ 6ot re9olva ei treaba asta$ I Am =i B0/ut@o$ Am /erut a<utor: prioritate ra;ul u-u$ I %u-: aprob0 Suslev$ Ai B0/ut Boarte bi-e: tovar0=e$ Ni tu: =i CrosseL 2aptul /0 l@ai /.ti at pe Crosse ;e partea -oastr0 a Bost o lovitur0 str0lu@ /it0: 8-/0 o ;at0: trebuie s0 te Beli/it$ Complime-tul lui Suslev era si-/er$ Ro er Crosse era u- proBesio-ist: -u /a tipul 0sta =i toEi /eilalEi ;i- e1rin. I 6oate l@am /.ti at eu: sau poate: el m@a /.ti at pe mi-e$ U-eori -u@s Boarte si ur: B0/u 6lumm .-;itor$ Ni/i 8- /e te prive=te pe ti-e: tova@ r0=e$ 6e ,ora-s?i 8l =tiam: lu/ram 8mpreu-0 ;e a-i ;e 9ile: ;ar tu e=ti -ou =i 8-/0 -u te@am testat$ I 3a$ Cre; /0 e ;iBi/il pe-tru ti-e$ I Nu pari Boarte -e/0<it ;e pier;erea superiorului t0u$ I Ni/i -u su-t$ 4rebuie s0 m0rturises/ /0 -u su-t$ Met?i- -@a Bost 8toate mi-Eile /.-; s@a eJpus u-ui aseme-ea peri/ol$ Cu totul /o-trar or;i@ -elor$ 1a ;rept vorbi-; eu /re; /0 au Bost s/ur eri ;e i-BormaEii ;e pe 31ano1. Met?i- era si- urul membru ve/!i al e/!ipa<ului: /u eJ/epEia lui ,ora-s?i: /are avea a//es pe E0rm$ Era /o-si;erat mai presus ;e ori/e

27&

repro=: ;ar -u se =tie -i/io;at0$ 6oate o Bi B0/ut =i alte re=eli: =i@o Bi ;at ;rumul la ur0 pri- vreu- bar: /i-e =tieK I S0 -e apere 3um-e9eu ;e pro=ti =i ;e tr0;0tori$ 3e u-;e a obEi-ut oare AMG i-BormaEiileK I Nu =tim$ 3ar ;e /um o s0 aBl0m: s/ur erea va Bi blo/at0$ I O s0 Bii 8-lo/uitorul perma-e-t al lui ,ora-s?iK I Nu =tiu$ Nu mi s@a spus$ I Nu@mi pla/ s/!imb0rile$ S/!imb0rile su-t prime<;ioase$ Ci-e l@a omor.tK I G-treab0@l pe Crosse$ Ni eu a= vrea s0 =tiu: Suslev se uit0 =i el ate-t la 6lumm: 8l v09u ;.-; ;i- /ap: apare-t satisB0/ut$ Cum e /u Si-;ers =i /u rapoartele lui AMGK 8-treb0 el$ I Ro er se o/up0 ;e tot$ Ni/i o ri<0$ E si ur /0 vom putea s0 aru-@ /0m o privire pe ele$ 4u o s0 prime=ti o /opie m.i-e: 6lumm 8l privi iar0=i ate-t$ 3a/0 su-tem -omi-ali9aEi 8- rapoarteK I ImposibilL 3u-ross i@ar Bi spus ime;iat lui Ro er: sau u-uia ;ipriete-ii lui ;i- poliEie: probabil lui >Ho?: 9.mbi Suslev ;ispreEuitor$ 3a/0 -u lui: uver-atorului$ Ni asta ar Bi a<u-s automat la ure/!ile lui Ro er$ Su-tei /u toEii 8- si ura-E0$ I 6oate ;a: poate -u$ 6lumm se ;use la Bereastr0 =i privi /erul 8--e u@ rat$ Nimi/ -u e -i/io;at0 si ur$ 3e pil;0: Ja/Rues$ A/um e =i u- ris/ /u el$ Nu va a<u- e -i/io;at0 tai@pa-$ Suslev 8-/ru-t0 voit ;i- spr.-/e-e: ;up0 /are: /a =i /um to/mai atu-/i i@ar Bi ve-it i;eea: 8i propuse: I 3e /e -u@l 8-;em-i s0 ple/e ;i- Ho- >o- K Su erea90@i lui Ja/Rues s0 /ear0 s0 Bie -umitO s0 9i/em la Biliala /ompa-iei )r-an ;iCa-a;a$ Ar putea Bolosi /a preteJt re/e-ta lui tra e;ie$ G- Ca-a;a va Bi 8-tr@ u- lo/ li-i=tit =i totul se va sti- e ;e la si-e$ Ce 9i/iK I 2oarte bu-0 i;ee$ 3a: /re; /0 -@ar Bi reu$ Are a/olo /.teva /o-ta/te bu-e /are ar putea Bi utile: 6lumm aprob0 ;.-; ;i- /ap$ O s0 Biu mult mai Beri/it ;up0 /e vom /iti ;osarele alea =i 8-/0 =i mai Beri/it ;up0 /e veEi aBla /um -aiba -e@a ;es/operit AMG$ I A ;es/operit reEeaua e1rin, -u pe ti-e$ As/ult0: tovar0=e: te asi ur /0 e=ti 8- si ura-E0 s0@Ei /o-ti-ui a/tivitatea ta ;e importa-E0 vital0$ 4e ro /o-ti-u0 s0 Ba/i tot /e@Ei st0 8- puti-E0 pe-tru a a.a /ri9a ba-/ar0 =i /ra!ul bursei$ 27P

I Ni/i o ri<0$ Asta e /eea /e -e ;orim /u toEii$ 4eleBo-ul pri-se viaE0$ Am.-;oi b0rbaEii se !olbar0 la el$ Nu su-0 ;e/.t o ;at0$ U- si- ur /li-/!et$ G- mi-te le ve-i ime;iat: /e 8-sem-a asta 8- /o;: .eri#ol. G--ebu-it: Suslev 8=i 8-!00 pistolul as/u-s: ami-ti-;u@=i /0 pe el erau ampre-tele lui: =i se repe9i pri- bu/0t0rie spre u=a ;i- ;os: /u 6lumm aproape pe urmele lui$ 3es/!ise u=a /u o smu/itur0: l0s.-;u@l pe 6lumm s0 ias0 primul pe palier$ G- a/ea /lip0 se au9i bo/0-itul u-or pa=i apropii-;u@se =i o i9bitur0 8- u=a ;i- BaE0: aBlat0 8- spatele lor: /are re9ist0: ;e=i par/0 se ;eBorm0 puEi-$ Suslev 8-/!ise B0r0 9 omot u=a ;i- spate =i o blo/0 /u u- ;ru $ Alt0 i9bitur0$ 6rivi pri-tr@o /r0p0tur0$ G-/0 o i9bitur0$ %roa=tele ;e la u=a ;i- BaE0 s0rir0$ O /lip0: 90ri siluetele a patru b0rbaEi pe Bu-;alul lumi-ii ;i- !ol: apoi o lu0 la oa-0$ 6lumm /obor.se ;e<a s/0rile: a/operi-;u@l ;e pe palierul urm0tor: /u pistolul s/os iar Suslev /obor8 trep@ tele /.te trei ;eo;at0 p.-0 la /el0lalt palier$ G-tor/.-;u@se apoi s0@l a/opere la r.-;ul s0u$ 3easupra lui: u=a ;i- ;os se 9 u;uia /u u- 9 omot /e@i B0/ea r0u$ Sile-Eios: 6lumm 8l ;ep0=i 8- Bu 0: a/operi-;u@l iar0=i 8- timp /e /obo@ rau spre urm0torul palier$ Apoi 6lumm ;0;u la o parte -i=te l09i /e /amu@ Blau ie=irea se/ret0 aBlat0 l.- 0 u=a pri-/ipal0$ 3e <os se au9eau pa=i 9oriEi ve-i-; spre ei$ G-/0 o i9bitur0 8- u=a ;i- spate$ Suslev r0mase la p.-;0 8timp /e 6lumm s/ stre/ur0 pri- ;es/!i90tur0 8- be9-0: apoi 8l urm0: tr0 .-; ;up0 el u=iEa$ 6lumm 0sise ;e<a la-ter-a pre 0tit0 pe u- suport$ M omotul ;e pa=i se apropia$ Cu ri<0: 6lumm o lu0 8-ai-te$ Am.-;oi se mi=/au repe@ ;e =i B0r0 9 omotO 6a=ii tre/ur0 mai ;eparte =i au9ir0 lasuri 8-Bu-;ate$ Se oprir0 o /lip0: 8-/er/.-; s0 8-Eelea 0 /e se spu-ea ;ar su-etele erau mult prea -e/lare =i 8-0bu=ite /a s0@=i ;ea m0/ar seama ;a/0 vorbeau 8- e- le90 sau /a-to-e90$ 6lumm se 8-toarse: por-i-; ;i- -ou$ A<u-ser0 /ur.-; l.- 0 ie=irea se/ret0$ 20r0 -i/i o =ov0ire: ri;i/ar0 8mpreu-0 po;eaua Bals0 =i /obor.r0 8ume9eala re/e a /a-alului ;e ;re-a<$ O;at0 a<u-=i a/olo: u-;e erau 8si ura-E0: se oprir0 s0@=i tra 0 suBletul: /u i-imile b0t.-;u@le /u putere ;i/au9a repe9i/iu-ii /u /are se petre/user0 toate$ C.-; 8=i re/0p0t0 lasul: Suslev =opti: I Gomi-;a-ulK 6lumm ri;i/0 -umai ;i- umeri$ G=i =terse su;oarea ;e pe Bru-te$ 3easupra tre/u !ur;u/0i-; o ma=i-0: 8-;rept0 la-ter-a spre tava-ul ;e pe /are pi/ura ap0$ Era pli- ;e /r0p0turi =i se pr0v0li peste ei o a;ev0rat0 27"

avala-=0 ;e pietre =i -oroi$ 6e <os apa era a;.-/0 ;e ;ou0 palme =i le a/operea pa-toBii$ I E mai bi-e s0 -e ;esp0rEim: b0tr.-e: =opti 6lumm =i Suslev remar/0 /0 ;e=i tipul tra-spira: vo/ea lui era ;e u- /alm /a ;e !eaE0: iar lumi-a la-ter-ei lui -u se /l0ti-a ;elo/$ O s0@l pu- pe Ro er s0 aBle ;e 8-;at0 /e s@ a 8-t.mplat$ Al -aibii ;e -epl0/ut$ I-ima lui Suslev 8-/epu s0 bat0 -ormal: ;ar tot 8i ve-ea reu s0 arti/u@ le9e /uvi-tele$ I U-;e -e 8-t.l-im m.i-eK I O s0@Ei /omu-i/ eu$ C!ipul e- le9ului era ri i;: 8-t.i ,ora-s?i: apoi Met?i- =i a/um /!es@ tia asta$ 6rea multe s/ur eri$ Ar0t0 /u ;e etul 8- sus$ I 4reaba asta a Bost pe mu/!ie ;e /uEit$ 6oate /0 Met?i- al t0u =tia mai multe ;e/.t /re;eai tu$ I Nu$ GEi 9i/ /0 -u =tie -imi/ ;espre e1rin: -imi/: -i/i ;espre aparta@ me-t: ;espre Cli-?er: ;espre -imi/ ;i- toate astea$ Numai ,ora-s?i =i /u mi-e: -oi su-tem si- urii /are =tiam$ S/ur erea -u vi-e ;e la -oi$ I Sper s0 ai ;reptate: a;0u 0 6lumm 8-/ru-tat$ O s0 aBl0m: Ro er o s0 aBle /umva: 8-tr@o bu-0 9i: =i atu-/i vai ;e tr0;0torL I %u-$ Ni eu 8l vreau$ 3up0 o pau90: 6lumm spuse: I Su-0@m0 m.i-e ;i- <um0tate 8- <um0tate ;e or0: ;e la ;iBerite /abi@ -e: 8-/ep.-; ;e la ora 1":'#$ I G- re ul0$ 3a/0: ;i- /i-e =tie /e motive e vreo problem0: ;up0 u-@ spre9e/e voi Bi la Gi--y$ G-/0 /eva$ 3a/0 -u reu=im s0 ve;em rapoartele lui AMG: /e p0rere ai ;e 3u-rossK I Are o memorie i-/re;ibil0$ I Atu-/i 8l i9ol0m pe-tru u- i-tero atoriu sub ;ro uriK I 3e /e -uK I %u-: )a1ari2. O s0 Ba/ pre 0tirile -e/esare$ I Nu$ Gl 8-!0E0m -oi =i vi@l a;u/em$ 6e 31ano1? Suslev 8-/uvii-E0 ;i- /ap =i 8i su er0 lui 6lumm s0 ;ea vi-a pe ,.r/ola/i: B0r0 s0@i spu-0 8-s0 /0 asta Busese i;eea lui Met?i-$ I Ce p0rere aiK 6lumm 9.mbi$ I 3e=teapt0 i;eeL 6e m.i-e$ 2)#

Gi 8-ti-se la-ter-a lui Suslev: s/oase o la-ter-0 mai mi/0: si o lu0 8- <os pri- /a-al: /u pi/ioarele 8- ap0$ Suslev 8l urm0ri /u privirea p.-0 /e b0rba@ tul /el 8-alt ;0;u /olEul =i ;isp0ru$ El -u mersese -i/io;at0 mai <os pri/a-al$ 6lumm 8l averti9ase /0 era peri/ulos =i se mai 8-t.mpla s0 /a;0 pietre$ Respir0 a;.-/: eliberat ;e Bri/0$ 6e ;easupra tre/u 9;ro-/0-i-; o alt0 ma=i-0$ 6robabil e u- /amio-: .-;i el abse-t$ Iar0=i /09u ;e sus -oroi =i o bu/at0 ;e /ime-t al /0rei ples/0it 8l B0/u s0 tresar0$ 3up0 puEi- timp Suslev o lu0 /u ri<0 8- sus pe pa-t0$ Alt0 mi/0 avala-=0$ %rus/: 8l /upri-se ura BaE0 ;e a/el tu-el subtera-: /are@l B0/ea s0 se simt0 8- -esi ura-E0 =i par/0 p.-;it ;e -e-oro/ire$ 18
Ora 6=.57.

3u-ross privea /ar/asa ars0 a restaura-tului Dra!on-l Pl-)i)or: /e 90/ea pe o r.-0 8- apa a;.-/0 ;e =ase metri a olBului Aber;ee-$ Celelalte lo/aluri multieta<ate /are pluteau 8- apropiere: -umai lumi-i bo at 8-9or9o@ -ate =i 9 omotoase: pli-e o/!i: /u -oile lor bu/0t0rii provi9orii i-stalate 8rab0 pe =lepuri aBlate al0turi ;e -ava@mam0: /u /a9a-e Bume .-; sub /are ar;ea Bo/ul =i o mulEime ;e bu/0tari =i a<utoare 8-v.rti-;u@se 8- <urul lor /a -i=te albi-uEe$ C!el-erii 9oreau 8- sus =i 8- <os pe -i=te pasarele =ubre;e: ;u/.-; t0vi =i /astroa-e$ O parte ;i- suprastru/tura /ar/asei ie=ea ;i- ap0$ E/!ipe ;e salvare se apu/aser0 ;e<a ;e treab0 la lumi-a reBle/toarelor: pre 0ti-;u@se s0 repu-0 pe li-ia ;e plutire /eea /e mai r0m0sese ;i- -av0$ 6e bu/ata ;e /!eu =i par/area restaura-tului se ri;i/aser0 a/operi=uri =i bu/0t0rii provi9orii$ Se vi-;eau Boto raBii /u p0l0laia: suve-iruri: m.-/0ruri ;e Bot Belul: iar o pa-/art0 uria=0: s/ris0 8- /!i-e9e=te =i 8- e- le9e=te a-u-Ea /0 SINGURU1 RES4AURAN4 61U4I4OR CU 3ES],]RNIRE MO3ERN =i NEIN@ 21AMA%I1: 3RAGONU1 61U4I4OR se va ;es/!i;e /ur.-;: mai mare /a -i/io;at0: mai ro9av /a -i/io;at0O iar p.-0 atu-/i ustaEi m.-/0rurile vestiEilor -o=tri bu/0tari$ ABa/erile mer eau /a ;e obi/ei: ;oar /0 pe-tru mome-t restaura-tul era pe us/at: -u pe mare$ 3u-ross o lu0 ;e@a lu- ul /!eului spre u-a ;i- s/0rile /e /oborau la ap0$ G- apropiere: sampa-ele st0teau 8- rupuri: mari =i mi/i$ Ma<oritatea erau ;e 8-/!iriat: Bie/are mi/0 2)1

ambar/aEiu-e av.-; u- v.sla: b0rbat: Bemeie sau /!iar /opil: Bie/are /u o prelat0 8-ti-s0 pe /er/uri: a/operi-; <um0tate ;i- bar/0: servi-; /a a;0post /o-tra soarelui: a ploii sau a privirilor i-;is/rete$ U-ele ;i-tre sampa-e erau mai ;i/!isite$ A/elea erau -umite %0r/ile 6l0/erii$ G-0u-tru se 0seau per-e pe /are s0 te 8-ti-9i: m0suEe <oase: iar 8- /ele mai luJoase era lo/ suBi/ie-t pe-tru u- /uplu s0 ia masa: =i apoi s0 Ba/0 ;ra oste: si- urul v.sla av.-; lo/ul lui ;eoparte: 8- aBara /abi-ei$ 6uteai s0 8-/!irie9i u-a pe-tru u- /eas sau o -oapte: =i s0 plute=ti 8- ti!-0 pri- olBuleEe 8-/.-t0@ toare: ;esB0t.-;u@te$ Alte sampa-e ve-eau /u tot Belul ;e b0uturi =i m.-@ /0ruri proasp0t pre 0tite: aburi-;e: servite /u 8- ri<ire =i puteai s0 petre/i o -oapte ;e vis 8mpreu-0 /u o Bemeie: 8-tr@o i-timitate -etulburat0$ 6uteai s0 mer i =i si- ur ;a/0 voiai$ Atu-/i: 8- lar : l.- 0 u-a ;i- 8-ti-sele i-sule ;e b0r/i: sampa-ul t0u se apropia ;e o -av0 /u 3oam-e ale NopEii: ;i-tre /are puteai s0@Ei ale i: s0 te t.r uie=ti: iar apoi s0 -avi !e9i 8- li-i=te$ G- port 8Ei puteai satisBa/e ori/e ;ori-E0: ori/e sete A la u- preE -u prea mare: /i-stit: i-;iBere-t ;e /lie-t A ;a/0 erai 8- stare s0 pl0te=ti =i erai b0rbat$ Opiu: /o/ai-0: !eroi-0 tot /e voiai$ Se putea 8-t.mpla =i /a m.-/area s0 -u Bie bu-0: sau Bata ;e o -oapte s0 -u Bie bu-0: ;ar asta era ;oar <oss: o re re@ tabil0 re=eal0 8-s0 B0r0 a Bi preme;itat0$ Se putea 8-t.mpla =i s0@Ei pier9i portoBelul: ;ar -umai /i-eva s0ra/ /u ;u!ul ar Bi ve-it s0@=i etale9e bo 0Eia pri-tre a/e=ti s0rma-i pli-i ;e m.-;rie$ 3u-ross 9.mbi v09.-; u- turist rotoBei ur/.-;u@se sBios =i /rispat 8-tr@o bar/0: a<utat ;e o Bat0 8- #heon!sam$ E=ti pe m.i-i bu-e: .-;i el: 8-/.-tat ;e 9arva =i Br0m.-tarea ;i- <urul luiY u-ii vi-;eau: alEii /ump0rau: alEii se t.r uiau$ 3a: 8=i 9ise el: /!i-e9ii su-t a;ev0raEii /apitali=ti ai lumii$ Ce s0 Ba/ /u 4iptop =i /u /ererea lui Jo!-<o!-K 3ar /u 1a-;o Mata: /u M .r/itul =i /u Par-ConK Cu Gor-tK Cum r0m.-e /u AMG: /u Ri?o A-<i-: /u Si-;ers =iO Nu te mai .-;i la ei a/um$ A;u-0@Ei mi-EileL Cu 6atru 3e ete -u te@a /!emat /a s0 vorbiEi ;espre vreme$ 3ep0=i primul =ir ;e trepte: 8-;rept.-;u@se spre s/ara /ea mare: lumi-a Beli-arelor B0/.-; umbrele s0 par0 =i mai 8-tu-e/ate$ 3e 8-;at0 sampa-ele ;e a/olo 8-/epur0 s0 se Boias/0: iar proprietarii lor la-sar0 /!em0ri 8mbietoare$ C.-; a<u-se 8- v.rBul treptelor: a itaEia se potoli$ I 4ai@pa-L O %ar/0 ;e 6l0/ere Brumoas0: av.-; la pupa u- pavilio- /u 1otusul ;e Ar i-t: 8=i B0/u lo/ pri-tre sampa-e$ ,.slaul era s/u-; =i 8-;esat: /u ura

2)2

pli-0 ;e ;i-Ei ;e aur$ 6urta -i=te pa-talo-i ?a?i rupEi =i u- tri/ou ;e bum@ ba/$ 3u-ross Bluier0 a;mirativ 8- si-ea lui: re/u-os/.-;u@l pe Biul /el mare al lui Cu 6atru 3e ete: /are era loh-.an: =eBul Blotilei ;e %0r/i ;e 6l0/ere a lui Cu$ Nu@i ;e mirare /0 /elelalte b0r/i se ;0;eau la o parte ;i- /alea lui: .-;i el: impresio-at /0 Cu 3i-te@;e@aur ve-ise perso-al s0@l 8-t.mpi-e$ Se ur/0 spri-te- 8- bar/0: salut.-;u@l$ 3i-te@;e@aur por-i ime;iat$ I Simte@te /a a/as0: tai@pa-: spuse 3i-te@;e@aur 8-tr@o e- le90 ;es0@ v.rit0: /u a//e-t brita-i/$ Avea ;iplom0 ;e absolve-t al U-iversit0Eii ;i- 1o-;ra =i ar Bi ;orit s0 r0m.-0 8- A- lia$ 3ar 6atru 3e ete 8i poru-/ise s0 se 8-toar/0 a/as0$ Era u- om bl.-;: li-itit =i /umse/a;e: /are@i pl0/ea lui 3u-ross$ I MulEumes/$ 6e masa l0/uit0 se aBla /eai proasp0t: H!is?y: bra-;y: ap0 8mbuteliat0 =i pa!are$ 3u-ross privi ate-t 8- <ur$ Cabi-a era 8- ri<it0: lumi-at0 /u be/u@ leEe mi/i: /urat0: /o-Bortabil0 =i mare$ U- ra;io mi-us/ul r0sp.-;ea o mu9i/0 pl0/ut0$ 6robabil /0 asta e D-ava@amiralF a lui 3i-te@;e@aur: .-;i el: amu9at =i vi ile-t$ Nu era -evoie s0 8-trebe u-;e 8l ;u/ea$ G=i tur-0 puEi- bra-;y: a;0u i-; ap0 a9oas0$ G!eaE0 -u era$ G- Asia -u se Bolosea -i/io;at0 !eaE0$ Isuse: se .-;i el brus/: ami-ti-;u@=i /e@i spusese 6eter MarloHe ;es@ pre posibilitatea u-ei !epatite i-Be/Eioase$ Ci-/i9e/i sau =ai9e/i ;e oame-i su-t ame-i-EaEi ;e a/east0 boal0: ;i- /are u-ii =tiu: iar alEii -u$ Gor-t e =i el u-ul ;i-tre ei$ 3a: ;ar i-;ivi;ul 0la are o /o-stituEie ;e taur$ N@a avut -i/i m0/ar ;iaree 8- viaEa lui$ Ce s0 m0 Ba/ /u elK Ce soluEie ar Bi !ot0r.toareK O <o-/0 uria=0 tre/u pe l.- 0 ei: puB0i-; 8-Bu-;at: =i el se l0s0 pe spate: pe per-e: 8mb0t.-;u@se ;e puterea presimEirilor sale$ I-ima 8i b0tea re ulat$ %0u ;i- bra-;y: l0s.-;u@se 8- voia .-;urilor: r0b;0tor$ 6artea lateral0 a sampa-ului se Bre/0 ;e o alt0 bar/0$ Ciuli ure/!ile$ 1a bor; se au9i lip0it ;e pi/ioare oale$ 3ou0 pere/!i ;e pi/ioare$ U-ele a ile: altele -u$ I %u-0: tai@pa-L r.-<i 6atru 3e ete: /u ura@i =tirb0: se aple/0 s0 i-tre sub bal;a/!i- =i se a=e90$ Cum tu: bi-eK 8-treb0 el 8-tr@o e- le90 ro9av ;e st.l/it0$ I %i-e: ;ar tuK 3u-ross 8l privi lu- : 8-/er/.-; s0@=i as/u-;0 uimirea$ Cu 6atru 3e e@ te era 8mbr0/at 8-tr@u- /ostum bu-: /u /0ma=0 alb0 /urat0 =i o /ravat0 Eip0@ 2)'

toare: =i avea =osete =i pa-toBi 8- pi/ioare$ Ultima oar0 3u-ross 8l v09use 8astBel ;e Ei-ut0 8- -oaptea i-/e-;iului: iar 8-ai-te ;e asta o si- ur0 ;at0: /u mulEi a-i 8- urm0: la or ia ;e la -u-ta lui S!itee 4VC!u- $ Se au9i alt 9 omot ;e pa=i apropii-;u@se =i 6aul C!oy: sti- !erit: se a=e90 al0turi ;e ei$ I %u-0 seara: sir$ Eu su-t 6aul C!oy$ I Ce mai Ba/iK %i-eK 8-treb0 tai@pa-ul: 8-ele .-;u@i sBiala =i teama$ I 3a: si ur: mulEumes/: sir$ 3u-ross ri;i/0 ;i- spr.-/e-e$ I Ei: 8mi Ba/e pl0/ere s0 te v0;: 9ise el$ A/um lu/re9i pe-tru u-/!iul t0uK 8-treb0 el: =tii-; totul ;espre 6aul C!oy: ;ar preB0/.-;u@se a -u =ti: a=a /um /o-ve-ise /u 6atru 3e ete$ Era Boarte impresio-at ;e /u-o=ti-Eele t.-0rului: ;e a /0rui lovitur0 la burs0 aBlase ;e la ve/!iul s0u priete- Soor<a-i$ I Nu: sir$ 1u/re9 la *o)hwell-+orn), ;e /.teva 9ile -umai su-t ai/i s0 v0 serves/ ;e i-terpretO ;a/0 aveEi -evoie ;e mi-e$ 6aul C!oy: se 8-toarse spre tat0l lui =i 8i t0lm0/i$ 6atru 3e ete ;0;u ;i/ap$ I %la-;iiiK I 2oarte bu- bra-;y: mulEumes/: ri;i/0 3u-ross pa!arul$ M0 bu/ur s0 te v0;: heya, /o-ti-u0 el pe e- le9e=te: atept.-; /a b0tr.-ul s0 8-/eap0 8!a?lo$ Era o /!estiu-e ;e obra9 =i: ;at0 Bii-; pre9e-Ea lui 6aul C!oy: pru@ ;e-Ea i-sti-/tiv0 a lui 3u-ross sporise peste m0sur0$ O vreme: b0tr.-ul mari-ar 8-;ru 0 ver9i =i us/ate: b.-; H!is?y$ 1ui 6aul C!oy -u@i oBeri ;e b0ut =i -i/i a/esta -u se servi$ St0tea 8- umbr0: as/ult.-;: speriat: -e=tii-; la /e s0 se a=tepte$ 4at0l lui 8l pusese s0 <ure: /u 8-Bri/o=0toare le 0mi-te ;e s.- e: /0 va p0stra se/retul 8- ve/ii ve/ilor$ G/ele ;i- urm0: Cu se !ot0r8 s0 -u@l mai perpeleas/0 pe tai@pa- =i rosti 8!a?lo$ I 2amiliile -oastre su-t ;e mulEi a-i ve/!i priete-i: spuse el: vorbi-; rar =i /u ri<0: =tii-; /0 3u-ross -u /u-oa=te la perBe/Eie ;iale/tul$ 2oarte mulEi a-i$ I 3a: 9- 4ari)ima =i )r-an su-t /a BraEii: repli/0 tai@pa-ul pru;e-t$ 6atru 3e ete morm0i$ I 6e-tru -oi pre9e-tul e a/ela=i lu/ru /u tre/utul: iar tre/utul la Bel /u pre9e-tul$ Heya? 2)7

I 4u- %0tr.-ul Orb 9i/e /0 tre/utul =i pre9e-tul su-t tot u-a$ Heya? I Ce@i spu-e tai@pa-ului Nobilei Case -umele ;e Cu >Ho?K 3u-ross 8=i simEi stoma/ul /o-tra/t.-;u@se$ I A Bost str0bu-i/ul t0u: heya? Ilustrul t0u str0mo=$ 2iu =i prim@amiral al u-ui 8-/0 =i mai ;e seam0 /oma-;a-t al m0rilor: Cu 2a- C!oi: al /0rui pavilio-: 1otusul ;e Ar i-t: a Bluturat pe toate /ele patru m0ri$ I C!iar elL 6atru 3e ete se aple/0 =i mai mult spre el: iar pru;e-Ea lui 3u-ross spori$ Ce le 0tur0 a Bost 8-tre 3iavolul /u O/!i ,er9iO 8-tre primul tai@pa- al Nobilei Case =i vestitul Cu >Ho?K I S@au 8-t.l-it pe mare$ S@au 8-t.l-it 8- estuarul 2luviului 6earl: l.- 0O I Nu ;eparte ;e ai/i: l.- 0 6o? 1iu C!au: 8-tre 6o? 1iu C!au =i Apli/!au$ O/!ii b0tr.-ului se mi<iser0 /a ;ou0 /r0p0turi$ I Apoi s@au 8-t.l-it l.- 0 Ho- >o- $ 4ai@pa-ul s@a ur/at la bor;ul -avei amiral a lui Cu >Ho?$ Erau si- uri =iO 3u-ross /0ut0 /uv.-tulO =i a 8-/!eiat o 8-Eele ere /u el$ I G-Eele erea a Bost s/ris0 pe !.rtie =i pe/etluit0K I Nu$ I G-Eele erea a Bost 8mpli-it0 8-to/maiK I E o s/.r-av0 -e/uvii-E0 s0 8-trebi a=a /eva pe u- ,e/!i 6riete-: /.-; u- ,e/!i 6riete- ;i- BaEa mea =tie r0spu-sulL 6aul C!oy tres0ri B0r0 s0 vrea la au9ul a/estor vorbe ve-i-oase =i t0ioa@ se$ Ni/i u-ul ;i- /ei ;oi b0rbaEi -u@i ;0;u ate-Eie$ I A;ev0rat: a;ev0rat: tai@pa-: 8l temper0 b0tr.-ul: la Bel ;e si ur pe el /a =i 3u-ross$ 3a: 8-Eele erea a Bost 8-;epli-it0: ;e=i 8-tr@u- alt Bel: -u /!iar /a ;i-tru@-/eput$ Cu-o=ti 8-Eele ereaK I Nu: /.tui ;e puEi-: r0spu-se 3u-ross si-/er$ 3e /eK I G-Eele erea a Bost /a pe Bie/are ;i- /ele ;ou09e/i ;e /or0bii rapi;e ale voastre -oi s0 pu-em u- om /a s0@=i Ba/0 u/e-i/ia ;e /0pita-$ %u-i/ul meu a Bost u-ul ;i-tre a/e=tia$ Apoi: 3iavolul /u O/!i ,er9i a a//eptat s0 ia pe trei ;i- b0ieEii lui Cu >Ho? =i s0@i trimit0 8- Eara lui: s0@i 8-veEe /a pe ;iavolii str0i-i 8- /ele mai bu-e =/oli: a=a /um i@ar Bi ;at la 8-v0E0tur0 pe propriii lui Bii$ Apoi tai@pa-O 3u-ross B0/u o/!ii mari$ I 6oBtimK Ci-eK Ci-e su-t a/e=ti b0ieEiK Ce s@a 8-t.mplat /u eiK Cu 6atru 3e ete -u r0spu-se: -umai sur.se str.mb$ 2))

I Apoi: 3iavolul /u O/!i ,er9i a 8-/uvii-Eat /a s0 obEi-0 pe-tru vesti@ tul Cu 2a- C!oi o /orabie rapi;0 ;e@a ;iavolilor str0i-i: Brumoas0: armat0 =i e/!ipat0 /u ;e toate$ Cu 2a- C!oi a pl0tit@o: tai@pa-ul a /oma-;at@o =i a bote9at@o Clo-' Co)-s. G-s0 ;up0 /e Culum /el Nevol-i/ a livrat -ava: /u aproape ;oi a-i mai t.r9iu: s/.r-avul ;e prim@amiral al vostru: Orlov Co@ /o=atul: a ve-it ;i-spre est /a u- u/i a=: 8- toiul -opEii: =i a =ters ;e pe BaEa p0m.-tului /orabia -oastr0 =i pe Cu >Ho? 8mpreu-0 /u ea$ 3u-ross lu0 o 8- !iEitur0 ;i- bra-;y: apare-t -etulburat: ;ar 8- si-ea lui =o/at$ Ci-e ar putea Bi a/ei b0ieEiK S0 Bi Bost a/el lu/ru 8-tr@a;ev0r parte ;i- 8-Eele ereK G- <ur-alul =i 8- testame-tul lui 3ir? -u apare -imi/ 8le 0tur0 /u Biii lui Cu >Ho?$ Nimi/$ Ci-eO I HeyaK I Ntiu ;espre Co)-s Clo-'$ 3a$ Ni ;espre oame-i: ;espre /0pita-i$ Cre; /0 erau -ou0spre9e/e: -u ;ou09e/i ;e /or0bii$ 3ar -u =tiu -imi/ ;espre trei b0ieEi$ G- privi-Ea lui Co)-s Clo-' str0mo=ul meu a promis s0 -u ata/e /orabia ;up0 /e va Bi livrat0K I Nu: o: -u: tai@pa-: -@a promis asta$ 3iavolul /u O/!i ,er9i era isteE: Boarte isteE$ Moartea lui Cu >Ho?$ Joss. 4oEi trebuie s0 murim$ Joss$ Nu: 3iavolul /u O/!i ,er9i a respe/tat 8-Eele erea$ Ni Culum /el Nevol-i/ a respe/tat 8-Eele erea$ ,ei respe/ta =i tu 8-Eele erea luiK Cu 6atru 3e ete ;es/!ise pum-ul$ G- m.-a lui se aBla o <um0tate ;e mo-e;0$ 3u-ross o lu0 /u ri<0: s/r.-i-; 8- si-ea lui$ CeilalEi ;oi 8l urm0reau /a -i=te =erpi =i le simEea ap0sarea privirilor$ 3e etele 8i tremu@ rau imper/eptibil$ Era pere/!ea <um0t0Eii ;e mo-e;0 /are se mai aBlau 8%iblia lui 3ir?: 8- seiBul ;e la Casa Mare$ Mai lipseau ;ou0 bu/0Ei Saltele ;ou0 erau ;e<a r0s/ump0rateT: iar /ea a lui Cu >Ho? p0rea a Bi u-a ;i- ele$ Str0;ui-;u@se s0@=i st0p.-eas/0 tremurul ;e etelor: ;0;u mo-e;a 8-apoi$ Cu o lu0: -ep0s.-;u@i /0@i tremura m.-a$ I 6oate@i veritabil0: 9ise 3u-ross: /u u- las /e su-a /iu;at$ 4rebuie s0 veriBi/$ 3e u-;e o aiK I E veritabil0: bi-e8-Eeles /0 e$ O re/u-o=ti /a Bii-; veritabil0K I Nu$ 3e u-;e o aiK 6atru 3e ete 8=i apri-se o Ei ar0 =i tu=i$ G=i ;rese lasul =i s/uip0$ I C.te mo-e;e au Bost la 8-/eputK C.te i@a ;at ilustrul ma-;ari- Ji-@ Rua 3iavolului /u O/!i ,er9iK I Nu =tiu si ur$ 6atru$ Au Bost patru$ 2)+

I 3a: u-a ilustrului t0u str0mo=: Cu >Ho?: pl0tit0 =i o-orat0$ 3e /e s0@i Bi ;at lui marele Ji-@Rua ;ou0K Nu e /u puti-E0: a=a /0 asta e Burat0$ 3e la /i-eK %0tr.-ul se apri-se la BaE0 =i 3u-ross se@-treb0 ;a/0 -u /umva mersese prea ;eparte$ I 2urat0 sau -u: s/r.-i ;i- ;i-Ei b0tr.-ul: tu a/or9i o Bavoare$ Heya? 3u-ross -u r0spu-se: /o-ti-u0 s0@l priveas/0 BiJ$ I Heya? Sau obra9ul 3iavolului /u O/!i ,er9i -u mai este =i obra9ul Nobilei Case? I 3e u-;e o aiK Cu se uit0 Ei-t0 la el$ G=i sti-se Ei ara pe /ovor$ I 3e /e a a//eptat 3iavolul /u O/!i ,er9i pe-tru mo-e;eK 3e /eK Ni ;e /e o Bi <urat pe 9eii lui /0 el =i toEi urma=ii lui 8i vor o-ora /uv.-tul ;at: heya? I 6e-tru o alt0 Bavoare$ I A: tai@pa-: ;a: pe-tru o Bavoare$ Ntii /e BavoareK 3u-ross 8i 8-toarse privirea$ I 6rea/i-stitul Ji-@Rua i@a 8mprumutat )ai-.an-l-i: str0@str0bu-i/ul meu: patru9e/i ;e la# ;e ar i-t$ I 6atru9e/i ;e la#: a;i/0 7 milioa-e ;e ;olari$ A/um o sut0 ;ou09e/i ;e a-i$ %0tr.-ul oBt0: o/!ii i se 8- ustar0 =i mai mult: 6aul C!oy st0tea -emi=/at: /u respiraEia t0iat0$ A /erut /umva o !.rtieK O re/u-oa=tere ;e ;atorie pe/etluit0 ;e ilustrul t0u str0mo=: /u pe/etea Nobilei Case? I Nu$ I 6atru9e/i ;e la# ;e ar i-t$ 20r0 !.rtie: B0r0 pe/ete: ;oar pe 8-/re;e@ reL G-Eele erea a Bost o simpl0 8-Eele ere 8-tre ,e/!i 6riete-i: B0r0 pe/ete: -umai pe 8-/re;ere: heya? I 3a$ M.-a b0tr.-ului: /ea B0r0 ;e etul mare: E.=-i: /u palma ;es/!is0: pu-.-;u@i mo-e;a sub -as lui 3u-ross$ I O mo-e;0: a/or9i Bavoare$ Ori/ui o /ere$ Eu o /er$ 3u-ross oBt0$ G- /ele ;i- urm0: rupse t0/erea$ I G-t.i v0; ;a/0 /ele ;ou0 <um0t0Ei se potrives/$ Apoi trebuie s0 veri@ Bi/ ;a/0 su-t ;i- a/ela=i metal$ 3up0 aia 8mi spui Bavoarea$ Se 8-ti-se s0 ia mo-e;a: ;ar pum-ul se 8-/!ise =i se retrase: iar 6atru 3e ete 8i B0/u sem- /u ;e etul /el mare pe /are@l mai avea lui 6aul C!oy$ 2)&

I EJpli/0: 8i poru-/i el$ I Iertai@m0: tai@pa-: 9ise 6aul C!oy pe e- le9e=te: Boarte st.-<e-it: simEi-; /um 8l suBo/0 /abi-a a/eea str.mt0: te-siu-ea ;iavoleas/0 /e o b.-tuia: =i toat0 situaEia /reat0 ;e o promisiu-e -e !ioab0 B0/ut0 /u ;ou0@ spre9e/e ;e/e-ii 8- urm0 ;e u- pirat altui pirat: am.-;oi -i=te u/i a=i: ;a/0 /ele /e se povesteau erau ;oar pe <um0tate a;ev0rate$ U-/!iul meu vrea s0 v0 eJpli/ /um vrea el Bavoarea astea$ G-/er/0 s0@=i /o-trole9e vo/ea: s0 vorbeas/0 /u las e al$ %i-e8-Eeles /0@=i ;0 seama /0 veEi avea u-ele reEi@ -eri =i vreEi s0 BiEi si ur sut0@- mie$ 3ar: 8- a/ela=i timp: -u vrea s0 o ;ea ;i- m.-0: ;eo/am;at0: p.-0 e si ur /0 e aute-ti/0 sau -u: ar preO I ,rei s0 9i/i /0 -u are 8-/re;ere 8- mi-eK Asprimea /uvi-telor 8l B0/u pe 6aul C!oy s0 se 8-Bioare$ I O: -u: sir: se repe9i el: tra;u/.-; apoi /uvi-tele lui 3u-ross$ I %i-e8-Eeles /0 am 8-/re;ere 8- ti-e: 9.mbi Cu pie9i=$ 3ar tu ai 8-/re;ere 8- mi-eK I O: ;a: ,e/!i 6riete-$ Am Boarte mult0 8-/re;ere 8- ti-e$ 30@mi mo@ -e;a$ 3a/0 e veritabil0: eu: tai@pa- al Nobilei Case: 8Ei voi a/or;a /eea /e /eriO ;a/0 e posibil$ I Ori/e /er: ori/e: 8mi a/or9iL i9bu/-i b0tr.-ul$ I 3a/0 e posibil$ 3a$ 3a/0 mo-e;a e veritabil0: a/or; Bavoare: ;a/0 -u e veritabil0: Ei@o ;au 8-apoi$ Gata$ I Nu ataL Cu 8i B0/u sem- lui 6aul C!oy$ 4ermi-0 tu: repe;eL I U-/!iul meu propu-e urm0torul /ompromis$ 1uaEi asta: t.-0rul s/oase o bu/at0 plat0 ;e /ear0 ;e albi-e: pe /are Buseser0 B0/ute trei am@ pre-te ale <um0t0Eii ;e mo-e;0$ ,eEi putea ve;ea ;a/0 /ealalt0 <um0tate se potrive=te /u astea: sir$ Mar i-ile su-t suBi/ie-t ;e /lare /a s0 puteEi veriBi/a$ Asta ar Bi prima Ba90$ 3a/0 v0 veEi /o-vi- e: a ;oua Ba90 ar Bi s0 mer em 8mpreu-0 la u- eJpert sau la u- /usto;e ;e mu9eu =i s0@l pu-em s0 teste9e am.-;ou0 <um0t0Eile 8- BaEa -oastr0$ AstBel: am.-;oi aBl0m 8a/ela=i timp: pe 6aul C!oy 8l tre/eau =iroaie ;e su;oare$ Asta 9i/e u-/!iul meu$ I U-a ;i- p0rEi ar putea /u u=uri-E0 s0@l mituias/0 pe spe/ialist$ I %i-e8-Eeles$ 3ar 8-ai-te ;e a -e ;u/e la el: ameste/0m /ele ;ou0 <um0t0Ei$ 2ie/are ;i- p0rEi va =ti /are@i bu/ata lui: ;ar el -@are ;e u-;e s0 =tie: -u@i a=aK I Ar putea Bi i-Bormat$ 2)P

I Si ur$ 3ar ;a/0 Ba/em asta m.i-e: =i ;a/0 Cu Sa- v0 ;0 /uv.-tul lui =i ;um-eavoastr0 8i ;aEi /uv.-tul s0 -u 8-/er/aEi vreu- =iretli/ ar mer e$ 4.-0rul 8=i =terse tra-spiraEia ;e pe BaE0$ Isuse: /e aer 8-/!is e ai/iL 3u-ross /u et0 o /lip0$ Apoi 8=i 8-toarse privirea re/e spre 6atru 3e ete$ I Ieri Ei@am /erut eu o Bavoare =i mi@ai spus -u$ I Aia a Bost alt/eva: tai@pa-: r0spu-se pe ;at0 b0tr.-ul: vi/lea- /a u=arpe$ Nu era a/ela=i lu/ru /u plata u-ei ve/!i ;atorii$ I I@ai 8-trebat pe priete-ii t0i 8- le 0tur0 /u /e Ei@am /erut: heya? Cu 8=i apri-se alt0 Ei ar0$ Glasul 8i ;eve-i mai t0ios$ I 3a$ 6riete-ii mei su-t 8- ri<oraEi 8- le 0tur0 /u Nobila Cas. I 3a/0 -u eJist0 Nobil Cas, -u eJist0 -i/i -obil0 Bavoare: heya? 40/erea ;eve-i ap0s0toare$ 3u-ross v09u /um o/!ii is/o;itori ai b0tr.@ -ului se 8-;reapt0 spre 6aul C!oy =i apoi spre el$ Ntia /0 este pri-s 8- /urs0 ;i- /au9a mo-e;ei$ ,a trebui s0 pl0teas/0$ 3a/0 este veritabil0: va trebui s0 pl0teas/0: i-;iBere-t ;a/0 e Burat0 sau -u$ 2urat0 ;e la /i-e: urla mi-tea lui$ Oare a /ui putea BiK 3ir? Strua- -u =tiuse -i/io;at0 /ui Buseser0 ;ate /ele@ lalte$ G- testame-tul lui s/risese /0 b0-uia /0 u-a i@a Bost ;at0 iubitei lui: May@may: ;ar -u eJista -i/i u- motiv apare-t /a Ji-@Rua s0@i Ba/0 u- ase@ me-ea ;ar$ 3a/0 a a<u-s la May@may: raEio-0 3u-ross: atu-/i ar Bi Bost mo=te-it0 ;e S!itee 4VC!u- : /are era 8- pre9e-t =eBul Bamiliei 4VC!u- : ;es/e-;e-Eii lui May@may$ 6oate /0 ;e la el a Bost Burat0$ Ci-e alt/i-eva ;iHo- >o- K 3a/0 )ai-.an-l =i Cotoroa-Ea -@au Bost 8- stare s0 r0spu-;0 la 8-trebarea asta: eu /!iar -@am /um s0 r0spu-;$ Nu eJist0 -i/i o alt0 le 0tur0 ;e Bamilie /are s0 mear 0 p.-0 la Ji-@Rua$ G- t0/erea rea /e se l0sase: 3u-ross privea =i a=tepta$ 3e pe b0rbia lui 6aul C!oy /09u o alt0 pi/0tur0 ;e su;oare 8- timp /e se uit0 la tat0l lui =i apoi ;i- -ou la mas0$ 3u-ross observ0 ura ;i- o/!ii lui =i asta@i st.r-i i-teresul$ Apoi 8l v09u pe Cu m0sur.-;u@l pe 6aul C!oy /u o privire /iu;at0$ Ime;iat: 8i ve-i o i;ee$ I Eu su-t /el /e st0p.-ete 8- Ho- >o- spuse el pe e- le9e=te$ Spri<i-0@m0: =i 8-tr@o s0pt0m.-0 vei obEi-e proBituri uria=e$ I Heya? 3u-ross 8l urm0rise ate-t pe 6aul C!oy =i@l v09use ri;i/.-;u@i privi@ rea: uimit$ I 4e ro : tra;u: ;om-ule C!oy$

2)"

6aul C!oy se supuse$ 3u-ross suspi-0: mulEumit$ 6aul C!oy -u tra;u@ sese: eJa/t$ Iar0=i t0/ere$ Se ;esti-se: mai 8- lar ul lui a/um: simEi-; /0 am.-;oi b0rbaEii mu=/aser0 ;i- momeal0$ I 4ai@pa-: 8- /e prive=te propu-erea mea /u mo-e;a: e=ti ;e a/or;K 8-treb0 b0tr.-ul$ I G- /e prive=te /ererea mea: s0 m0 spri<i-i /u ba-i: e=ti ;e a/or;K I 3ori-Eele -oastre -u se ameste/0 pre/um ploaia 8-tr@o s/.r-0vie ;e Burtu-0: se m.-ie Cu$ 3a sau -u pe-tru mo-e;0K I 3e a/or; 8- privi-Ea mo-e;ei$ 3ar -u m.i-e$ S0pt0m.-a viitoare$ Ga /i-/ea 9i$ I M.i-e$ 6aul C!oy i-terve-i /u pru;e-E0$ I 6rea/i-stite u-/!i: poate ai putea s0@i mai 8-trebi o ;at0 pe priete-ii t0i: m.i-e$ M.i-e ;imi-eaE0$ 6oate ar putea s0@l a<ute pe tai@pa-: o/!ii lui vi/le-i se 8-toarser0 spre 3u-ross$ M.i-e e vi-eri: 9ise el pe e- le9e=te$ Ce 9i/eEi ;e lu-i laO la patru ;up0@amia90: pe-tru mo-e;0K repet0 asta 8!a?lo$ I 3e /e la ora aiaK 8-treb0 Cu iritat$ I 6iaEa ;e ba-i a ;iavolilor str0i-i se 8-/!i;e la al treilea /eas al ;up0@ amie9ii: prea/i-stite u-/!i$ 6.-0 atu-/i se va =ti ;a/0 Nobila Cas mai e -obil0 sau -u$ I Noi vom Bi 8-tot;eau-a Nobila Cas, ;om-ule C!oy: 8l /ore/t0 3u-ross politi/os impresio-at ;e abilitatea t.-0rului =i ;e repe9i/iu-ea /u /are pri/epuse alu9ia i-;ire/t0$ Su-t ;e a/or;$ I Heya? 3up0 /e 6aul C!oy termi-0 ;e tra;us: b0tr.-ul morm0i: I G-t.i o s0 /er/ete9 sorEii Cerului =i ai 60m.-tului: s0 v0; ;a/0 aia e o 9i Bast0$ 3a/0 este: atu-/i su-t ;e a/or;$ Gi B0/u sem- /u ;e etul lui 6aul C!oy$ 4re/i pe /ealalt0 bar/0$ 6aul C!oy se ri;i/0$ I MulEumes/: tai@pa-$ Noapte bu-0$ I 6e /ur.-;: ;om-ule C!oy: r0spu-se 3u-ross$ 3up0 /e r0maser0 si- uri: b0tr.-ul 8i =opti: I GEi mulEumes/: ,e/!i 6riete-: /ur.-; vom Ba/e aBa/eri mult mai 8-@ sem-ate$

2+#

I Qi-e mi-te: ,e/!i 6riete-: /e@au 9is str0mo=ii mei: r0i 3u-ross /u u- las 8- /are se simEea ame-i-Earea$ At.t 3iavolul /u O/!i ,er9i: /.t =i ea: /ea /u O/!i R0i =i 3i-Ei R0i =i 3i-Ei ;e 3ra o-: au pus u- mare blestem pe 6raBurile Albe =i /ei /e proBit0 ;e pe urma lor$ %0tr.-ul mari-ar: a/um 8mbr0/at: ri;i/0 -ervos ;i- umeri$ I Ce treab0 am eu /u astaK Eu -u =tiu -imi/ ;espre 6raBurile Albe$ S0 ia -aiba toate 6raBurile Albe$ Eu -u =tiu -imi/ ;e ele$ 3up0 /are se ri;i/0 =i se B0/u -ev09ut$ ,l0 uit: 3u-ross 8=i tur-0 upa!ar mare$ Sampa-ul se puse iar0=i 8- mi=/are$ S/oase mula<ele ;e /ear0$ 6e o mie la u-u /0 mo-e;a@i veritabil0$ Isuse atotputer-i/: /e o s0 /ear0 ;iavolul 0staK 3ro uri: parie9 /0 e /eva le at ;e ;ro uriL 6ovestea /u blestemul =i O/!iul R0u era o -0s/o/ire: -u B0/ea parte ;i- 8-Eele erea lui 3ir?$ Ori/um 8-s0: -u voi Bi ;e a/or; /u ;ro urile$ 3ar -u se simEea 8- apele lui$ ,e;ea 8- BaEa o/!ilor s/risul lui 3ir? Strua- ;i- %iblia pe /are sem-ase: a- a<.-;u@se 8- BaEa lui 3um-e9eu s0 a<ute pe ori/i-e a;u/e u-a ;i- a/este <um0t0Ei ;e mo-e;0: /u ori/e ar /ere: ;a/0 st0 8- puterea tai@pa-ului s@o Ba/0O Ure/!ile lui sesi9ar0 o pre9e-E0 str0i-0 /!iar 8-ai-te ;e a se apropia$ O alt0 bar/0 se Bre/0 u=or ;e a lui$ M omot ;e pa=i$ Se pre 0ti: -e=tii-; /e peri/ol se apropie$ 2ata era t.-0r0: Brumoas0 =i vesel0$ I Numele meu este Ja; /a M0pa;a: tai@pa-: am optspre9e/e a-i: =i su-t u- ;ar perso-al ;i- partea prea/i-stitului Cu Sa- : pe-tru a/east0 -oapteL ,orbea o /a-to-e90 /.-tat0$ Era 8mbr0/at0 8-tr@u- #heon!-sam 8-/!is p.-0 la .t =i avea pi/ioarele lu- i: puse 8- valoare ;e /iorapii Bi-i: =i pa-toBi /u to/uri 8-alte$ M.mbi: ;e9veli-;u@=i ;i-Eii albi: sple-;i9i$ I S@a .-;it /0 ai putea avea -evoie ;e u- 8-t0ritor$ I M0uK murmur0 el: 8-/er/.-; s0@=i revi-0$ 2ata r.se =i se a=e90$ I O: ;a: a=a a spus =i -i/i mie -u mi@ar stri/a u- 8-t0ritor: mor ;e Boa@ me: 8-0lEimea ,oastr0 -uK 6rea/i-stitul 3i-te@;e@aur a /oma-;at /.teva 8mbu/0turi /a s0 v0 ;es/!i;0 poBta ;e m.-/are: /reveEi pr0<iEi: /u p0st0i ;e ma90re: Briptur0 ;e va/0 8- sos -e ru: 0lu=te s!a- !aie9e: le ume rume@ -ite: /u var90 ;e S9e/!ua-: =i pui pi/a-t C!Via- 6ao$ Eu su-t ;esertulL 9.mbi ea /u toat0 ura$ 2+1

VINE#I 19 Ora 64.=5.

Nervos: ba-/!erul >Ha- ap0sa 8-tru-a pe so-erie$ U=a se ;es/!ise =i ,e-us 6oo- Eip0 8- /a-to-e90: I Cum 8-;r09-e=ti s0 vii ai/i la ora asta B0r0 s0 Bii i-vitatK G=i 8mpi-se b0rbia 8-ai-te =i r0mase /u o m.-0 pe u=0: /ealalt0 8- =ol;: 8-tr@o po90 autoritar0: ;es0v.rit0 ;e superba ei ro/!ie ;e sear0 ;e/oltat0 a;.-/$ I Gura: t.rB0 mieroas0L r0/-i ba-/!erul >Ha- 8mbr.-/i-;@o 8- l0turi =i i-tr.-; 8- apartame-t$ Ci-e pl0te=te /!iriaK Ci-e a /ump0rat toat0 mobila astaK Ci-e a pl0tit pe-tru ro/!ia ;e pe ti-eK 3e /e -u e=ti ata pe-tru patK 3e /eO I +-ra$ vo/ea ei as/uEit0 o a/operi 8-;at0 pe a lui$ 4u ai .l)i) /!iria: ;ar a9i e 9iua ;e plat0 a /!iriei =i u-;e su-t ba-ii: hayaheyaheyaheya?$ I Uite@iL ba-/!erul >Ha- 8=i smulse /e/ul ;i- bu9u-ar =i i@l Blutur0 pe sub -as$ Gmi uit eu aBurisitele mele ;e promisiu-iK Nu$ GEi uiEi tu aBurisi@ tele tale ;e promisiu-iK D a $ ,e-us 6oo- /lipi ;i- o/!i$ 2uria i se sti-se /a pri- Barme/: tr0s0turile i se ;esti-ser0: vo/ea i se 8-;ul/i$ I O!: =i@a a;us ami-te tataK O!: mi s@a spus /0 ai p0r0sit@o pe biata ta Bii/0 8-si- urat0 =i te@ai 8-tors: la /urvele ;i- Stra;a %lore Num0rul U-u$ I Mi-/iu-iL stri 0 ba-/!erul >Ha- aproape suBo/.-;u@se: 8- pra ul apopleJiei: ;e=i era a;ev0rat$ 3e /e -u e=ti 8mbr0/at0 pe-tru patK 3e /e porEiO I 3ar am Bost su-at0 ;e trei persoa-e ;iBerite /are mi@au spus /0 ai Bost a/olo 8- ;up0@masa asta: la patru =i u- sBert$ O!: /e 8- ro9itori su-t oame-ii: se t.- ui ea: =tii-; /0 el Busese a/olo: 8-s0 ;oar pe-tru a@l pre9e-@ ta pe ba-/!erul C!i- : ;e la /are 8-/er/a s0 8mprumute ba-i$ O!: bietul meu tat0: /e roa9-i/i su-t oame-ii: 8l 8mp0/0 ea: apropii-;u@se ;e el 8a/ela=i timp =i 8-B0/.-; brus/ /e/ul ;i- m.-a lui: 8-ai-te /a el s0 se poat0 Beri$ O!: mulEumes/: tat0: ;i- toat0 i-imaO oh ko$ ;ar o/!ii 8i Bul erar0: vo/ea i se 8-0sprii =i 8-/epu ;i- -ou s0 Eipe$ Ce/ul -u e sem-at: /.i-e 2+2

b0tr.- =i 8mpuEitL G-/0 u-a ;i- =me/!eriile tale ;e ba-/!erK O!: o!: o!: /re; /0 o s0 m0 omor pe pra ul /asei taleO -u: mai bi-e o Ba/ 8- BaEa /amerei ;e televi9iu-e =i spu- 8-tre ului Ho- >o- /um tuO o!: o!: o!L Amah a ei era ;e@a/um 8- /amer0 =i 8-/epu =i ea s0 se t.- uie =i s0 miorl0ie laolalt0 /u st0p.-a: a/operi-;u@l am.-;ou0 /u u- tore-t ;e i-ve/tive: provo/0ri =i ame-i-E0ri: Neputi-/ios: le 8-<ur0 =i el: ;ar asta -u B0/u ;e/.t s0 le st.r-eas/0 =i mai r0u$ R0mase pe po9iEie pe-tru o /lip0: apoi: 8-vi-s: s/oase /u u- est oste-tativ stiloul: 8i smulse /e/ul ;i- m.-0 =i 8l sem-0$ Qipetele 8-/etar0$ ,e-us 6oo- 8l lu0 =i@l /er/et0 pe toate p0rEile /u mare ate-Eie$ Apoi !.rtia ;isp0ru 8- po=eta ei$ I O!: mulEumes/: o-orate tat0: susur0 ea bl.-; =i se 8-toarse ;i-tr@ o;at0 /0tre amah. Cum 8-;r09-e=ti s0 te ameste/i 8-tr@o ;is/uEie 8-tre ;ra ostea vieEii mele =i st0p.-a ta: bu/at0 8mpuEit0 ;e /ar-e ;e /.i-e$ Numai tu e=ti ;e vi-0 /0 ai r0sp.-;it mi-/iu-ile altora ;espre i-Bi;elitatea tat0luiL ABar0L 6ieiL A;u /eai =i m.-/areL Ie=iL 4ata vrea u- bra-;yO a;u u- bra-;y: re.e'e$ %0tr.-a se preB0/u a se 8-/ovoia sub Balsa i9bu/-ire ;e m.-ie =i o 9bu !i aBar0 /u la/rimi ;e /ro/o;il pe obra<i$ ,e-us 6oo- .- uri =i 8-/e@ pu s0@i ;e9mier;e .tul lui Ri/!ar; >Ha- $ G- /ele ;i- urm0: sub vra<a m.i-ilor ei: el se l0s0 8mbl.-9it =i servit /u b0utur0: 8- timp /e se v0ita mereu /u vo/e tare ;e <oss@ul s0u /el r0u =i ;e Baptul /0 subor;o-aEii: priete-ii: aliaEii =i ;ator-i/ii lui 8l p0r0siser0 /u /ru9ime: ;up0 /e el si- ur 8- tot imperiul Ho-Pak 8=i to/ise ;e etele =i 8=i rupsese pi/ioarele mu-/i-; =i av.-; ri<0 ;e toEi$ I O!: bietul ;e ti-e: 8l /0i-a ,e-us 6oo-: 8- vreme /e .-;urile ei aler au 8-tr@alt0 parte: iar ;e etele sale moi =i pri/epute 8l m.- .iau$ Mai avea ;oar o <um0tate ;e or0 p.-0 la 8-t.l-irea /u Cu 6atru 3e ete =i: ;e=i =tia /0 ar Bi mult mai 8-Eelept s0@l Ba/0 s@o a=tepte: -u voia s0@l Biarb0 prea mult: /a s0 -u i se ostoias/0 ;ori-Ea$ 1a ultima lor 8-t.l-ire 8l eJ/itase a=a ;e mult: 8-/.t el 8i promisese u- ;iama-t ;a/0 se va repeta mi-u-ea$ I GEi B0 0;uies/: st0p.-e: .B.ise ea: /u vo/ea pierit0: simEi-;u@=i pielea lipi/ioas0 ;e su;oare ;up0 /ele ;ou0 ore ;e mu-/0 tru;-i/0 =i i-u-@ ;at0 8-tr@u- t.r9iu ;e =uvoiul -emaiv09ut al sevei lui$ O/!ii ei se m0rir0 /.-; 8=i a;use ami-te ;e uluitoarele eBorturi ale lui Cu 6atru 3e ete: ;e m0rimea seJului s0u =i perBe/ta te!-i/0 a b0tr.-ului$ 2+'

Aiii iaaa: .-;i ea: ;e9mier;.-; .tul Bostului ei iubit: o s0 am -evoie ;e Bie/are tael ;e e-er ie =i ;e Bie/are strop ;i- -e/tarul yin@ului meu: pe-tru a ;omoli 0l0 iosul yan! al !o;oro ului ;esBr.-at$ I Ce@Ei mai Ba/e .tul: iubitul meu ;ra K 8-treb0 ea ;uios$ I Mai bi-e: mai bi-e: 9ise el B0r0 tra ere ;e i-im0: mi-tea i se limpe9i ;i-tr@o;at0 =i ;eve-i Boarte /o-=tie-t /0 ;e etele Bemeii erau la Bel ;e i-si@ -ua-te /a =i ura ei: /a 8-tre ul ei trup$ O trase pe e-u-/!i: 8=i stre/ur0 m.-a 8- ;e/olteul a;.-/ al ro/!iei -e re: ;e sear0: pe /are i@o /ump0rase /u o s0pt0m.-0 8- urm0: =i o m.-@ .ie pe s.-i$ C.-; v09u /0 ea -u se 8mpotrive=te: 8i trase 8- <os o bretea: l0u;.-; 8- a/ela=i timp BrumuseEea vestm.-tului =i bu-ul ust al /elei /e 8l alesese$ C0l;ura ei 8l a.0 =i simEi /um yan!@ul s0u se 8-v.rtoea90$ Ime;iat 8i /0ut0 yin@ul /u /ealalt0 m.-0: ;ar 8-ai-te /a el s0@=i ;ea seama: ea se eliberase ;e<a ;i- str.-soare$ I O!: -u: tat0L O-orabilul Ro=u a ve-it 8- vi9it0 =i ori/.t ;e mult a= vreaO I CeK se r0sti suspi/ios ba-/!erul >Ha- $ O-orabilul Ro=u trebuie s0 vi-0 abia poim.i-eO I O!: -u: a ve-it o;at0 /u Burtu-a =iO I CeK 6oim.i-e trebuie s0 vi-0$ Ntiu eu$ M@am uitat pe a e-;0 /a s0 Biu si ur 8-ai-te ;e a sosi ai/i$ Oare su-t eu prostK ,reau eu s0 pes/uies/ u- ti ru 8- ap0K Ast0@sear0 avem o 8-t.l-ire lu- 0: toat0 -oaptea$ AltBel ;e /e am 9is tuturor /0 ple/ 8- 4aiHa-K Qie -i/io;at0 -u@Ei vi-e mai ;evreme =i -i/ioO I O!: -u: mi@a ve-it a9i@;imi-ea 0O No/ul i-/e-;iului =i =o/ul =i mai mare /0 m@ai p0r0sitO I ,i-o ai/iL I O!: -u: tat0$ O-orabilul RoO G-ai-te /a ea s0 se poat0 Beri: m.i-ile b0rbatului se 8-ti-ser0: el o puse ;i- -ou pe e-u-/!i =i 8-/epu s0@i ri;i/e ro/!ia$ 3ar ,e-us 6oo- era vulpe b0tr.-0 8- ;@al;e astea =i tre/use pri- /el puEi- o sut0 ;e astBel ;e lupte: ;e=i avea ;oar -ou0spre9e/e a-i$ Nu se 8mpotrivi: /i se lipi mai str.-s ;e el: =opti-;u@i: I O!: tat0: ;ar e u- <oss Boarte r0u s0@l ;era-<e9i pe O-orabilul Ro=u =i ori/.t ;e mult a= ;ori 8- mi-e ime-sitatea ta: =tim am.-;oi /0 eJist0 =i alte Beluri 8- /are yin@ul s0 soarb0 semi-Eele vieEii$ 2+7

I 3ar mai 8-t.i vreauO I Mai 8-t.iK Mai 8-t.iK 8l imit0 ea: mulEumit0 ;e ea 8-s0=i: =i 8l simEi /um se a.0$ A!: /e puter-i/ e=tiL E u=or ;e v09ut ;e /e toate t.rBele /u ura spur/at0 8l vor pe %0tr.-ul meu tat0: aiii iaaa: u- b0rbat at.t ;e vi u@ ros: p0tima=: mi-u-atO: 8l st.r-i ea =i mai tare: 8- vreme /e 8i s/otea yan!ul: 8l ;omi-0 /u pri/epere =i@l l0s0 pe b0rbat .B.i-;$ I G- pat: iubita mea: 8i 9ise el r0 u=it$ Mai 8-t.i u- bra-;y: apoi puEisom- =iO I A=a e: ;ar -u ai/i: o!: -uL spuse ea !ot0r.t0: a<ut.-;u@l s0 se ri;i/e$ I CeeeKL 3ar se =tie /0 su-t 8- 4aiHa-O I 3a: a=a /0 mai bi-e te ;u/i la /lubul t0uL I 3ar euO I O!: ;ar ;e<a ai oste-it@o pe biata ta Bii/0$ Se preB0/u obosit0 /.-; 8l ara-<0: =i@l ;use la u=0: 8-ai-te /a el s0@=i ;ea seama /u a;ev0rat /e se 8-t.mpl0$ A/olo 8l s0rut0 pli-0 ;e pasiu-e: 8i <ur0 ;ra oste eter-0: 8i promise /0 se vor 8-t.l-i a ;oua 9i =i 8-/!ise u=a ;up0 el$ 4remur.-;: el r0mase /u o/!ii la u=0: /u e-u-/!ii moi: /u pielea lipi@ /ioas0: vr.-; s0 bat0 =i s0 /ear0 s0 se o;i!-eas/0 8- patul pe-tru /are pl0tise$ 3ar -u b0tu$ Nu avu puterea s@o Ba/0: =i se 8-;rept0 /l0ti-.-;u@se /0tre liBt$ Cobor.-;: se lumi-0 ;eo;at0 la BaE0: 8-/.-tat ;e si-e$ Ce/ul pe /are i@l ;0;use era -umai pe-tru /!iria pe o lu-0$ Ea uitase /0 el a//eptase /u o lu-0 8- urm0 s0 m0reas/0 suma /u )## ;e ;olari$ Eeee: GuriE0 Mi-u@ -at0: /!i/oti ba-/!erul >Ha- 8- /ele ;i- urm0: yan!-ul a Bost mai =me@ /!er ;e/.t yin@ulL O!: /e bu-0 /io/0-eal0 Ei@am Bi tras 8- seara asta =i: o!: =i Norii =i 6loaia a/eeaL Am simEit 8-tr@a;ev0r Moartea /ea Mi/0 =i Marea Na=tere =i /!iar ;estul ;e ieBti-: la preEul /!iriei pe o lu-0: B0r0 m0rireL ,e-us 6oo- termi-0 sp0latul pe ;i-Ei =i 8-/epu s0@=i reBa/0 ma/!ia<ul$ O 90ri 8- o li-;a b0ii pe amah. I A! 6oo: stri 0 ea as/uEit: a;u@mi !ai-a ;e ploaie: /ea ve/!e: -ea r0: =i ;0 u- teleBo- la taJiO =i r0be=te@te: /0 altBel te /iupes/ ;e obra<iL %0tr.-a se r0bi s0 Ba/0 /e i se /eruse: 8-/.-tat0 /0 st0p.-ei ei 8i tre/u@ se proasta ;ispo9iEie$ I Am /!emat ;e<a u- taJi: =uier0 ea$ O s0 Bie <os: la i-trarea lateral0: 8-;at0 /e mama a<u- e a/olo: ;ar ar Bi bi-e s0 la=i tat0lui /.teva mi-ute ;e r0 a9: 8- /a9ul 8- /are b0-uie=te /evaL

2+)

I HmmmO Carapa/ea aia b0tr.-0 ;e broas/0 Eestoas0 -u mai e bu-0 ;e -imi/ a/umL Si- ura putere /e o mai are e s0 se pr0bu=eas/0 8- ma=i-0 =i s0 se t.ras/0 la /lubul luiL ,e-us 6oo- termi-0 ru<atul =i@=i 9.mbi 8- o li-;0: a;mir.-;u@se$ Ei: =i a/um ;iama-tul: 8=i spuse ea -er0b;0toare$ I C.-; ve;em iar: 6aaulK 8-treb0 Su Cri-$ I Cur.-;$ S0pt0m.-0 viitoare$ Haver ill termi-0 /u 8mbr0/atul =i@=i lu0 impermeabilul: mi/.-;u@se /u 8-/eti-eal0: B0r0 tra ere ;e i-im0: 8-/0perea era mi/0: ;ar /urat0 =i pl0/ut0: av.-; al0turi o baie /u ap0 /al;0 =i re/e: pe /are /o-;u/erea !ote@ lului o i-stalase 8- mo; spe/ial: /o-tra u-ei sume Boarte mari: /u a<utorul /la-;esti- al u-or eJperEi ;i- Comitetul ;e Ape$ I O s0 te su-: /a ;e obi/ei$ I 3e /e trist: 6aaulK El se 8-toarse =i o privi$ Nu@i spusese /0 8- /ur.-; va ple/a ;i- Ho- @ >o- $ Ea se uit0 la el: ;i- pat: str0lu/i-; toat0 ;e ti-ereEe$ Era iubita lui ;e aproape patru lu-i: ;ar -u 8- eJ/lusivitate: pe-tru /0 el -u@i pl0tea /!iria sau alte /!eltuieli$ Era a-imatoare la Salo-ul ;e 3a-s al A-imatoarelor 2eri/ite: lo/ul lui preBerat ;e petre/ere a -opEii: 8- partea >oHloo-@ului$ 6roprietarul salo-ului 6o? C!iorul: era u- ve/!i /lie-t al b0-/ii: iar mamasan: o Bemeie ;e=teapt0: /are 8i apre/ie ale erea$ Avusese multe priete-e ;e la a/est salo- 8- ;e/ursul a-ilor: ma<oritatea pe-tru /.teva ore: u-ele pe-tru o lu-0: Boarte puEi-e pe-tru mai mult timp: =i o si- ur0 eJperie-E0 -eBeri@ /it0: 8- /i-/ispre9e/e a-i A o Bat0 /are 8-/er/ase s0@l =a-ta<e9e$ Ime;iat se ;usese la mama-san$ 2ata ple/ase /!iar 8- a/eea=i sear0$ Ni/i ea =i -i/i pe=tele ei tria; -u mai Buseser0 v09uEi vreo;at0 ;e atu-/i$ I 3e /e trist: heya? 6e-tru /0 8- /ur.-; o s0 ple/ ;i- Ho- >o- $ ar Bi voit el s0@i spu-0$ 6e-tru /0 vreau -umai pe-tru mi-e /eea /e -u pot avea: -u trebuie s0 am: -u 8-;r09-es/ s0 am A =i -i/io;at0 p.-0 a/um -u am mai voit asta ;e la -ime-i$ 3um-e9eule ;i- /eruri: Brumoaso: /.t ;e mult te ;ores/L I Nu su-t trist: r0spu-se el$ 3oar obosit$ 6robleme la ba-/0: 8-tristare 8- suBletO I 6oate Bie tot bu-: 8-/er/0 ea s0@l li-i=teas/0$ Su-i /ur.-;: heya? I 3a$ 3a: o s0 su-$ 2++

Ara-<ame-tul lor era simplu: u- teleBo-$ 3a/0 -u ;0;ea ;e ea o su-a pe mama-san =i 8- a/ea -oapte ve-ea la salo-ul ;e ;a-s: si- ur sau /u -i=te priete-i: ;a-sa /u ea /.teva ;a-suri: pe-tru obra9: =i beau 8mpreu-0 /.teva pa!are: apoi ea ple/a$ 3up0 o <um0tate ;e or0 el 8=i pl0tea /o-sumaEia =i ve-ea ai/i A totul a/!itat ;i-ai-te$ Nu ve-eau 8mpreu-0 8- a/est lo/ ;e 8-t.l-ire se/ret =i pe-tru /0 ea -u voia s0 Bie v09ut0 pe stra;0: sau ;e ve/i-i /u u- ;iavol str0i-$ Ar Bi ;e9astruos pe-tru reputaEia u-ei Bete s0 Bie v09ut0 si- ur0 /u u- barbar$ G- publi/$ G- aBara lo/ului ;e mu-/0$ Ori/e Bat0 aBlat0 la v.rst0 relaEiilor seJuale ar Bi ime;iat /o-si;erat0 o t.rB0 ;e /ea mai <oas0 speE0: t.rBa u-ui ;iavol str0i-: =i ar Bi ;ispreEuit0: lumea =i@ar bate <o/ ;e ea pe BaE0: iar preEul i@ar s/0;ea$ Haver ill =tia asta$ Nu@l ;era-<a$ G- Ho>o- era u- lu/ru obi=-uit$ Doh <eh, mulEumes/ A spuse el pli- ;e iubire: vr.-; s0 r0m.-0: sau s@o ia /u el$ Doh <eh, spuse el ;oar =i ple/0$ R0mas0 si- ur0: ea ;0;u ;rumul a/elui /0s/at /are 8i ve-ise ;e mai multe ori 8- /ursul serii: se ur/0 ;i- -ou 8- pat =i se 8-ti-se /u voluptate$ 6atul era mototolit: ;ar ;e o mie ;e ori mai bu- ;e/.t p0tuEul ;i- /amera pe /are o 8-/!iriase 8- 4ai@pi- S!a-$ Se au9i u- /io/0-it u=or 8- u=0$ I O-orat0 3oam-0K I A! C!u-K I 3aL u=a se ;es/!ise =i b0tr.-a i-tr0 B0r0 9 omot: a;usese prosoape /urate$ C.t r0m.i ai/iK Su Cri- e9it0$ Obi/eiul /erea /lie-tului /are Bre/ve-ta a/est lo/ ;e 8-t.l-ire s0 pl0teas/0 o /amer0 pe-tru 8-trea a -oapte$ A/ela=i obi/ei /erea /a 8- /a9ul 8- /are /amera era eliberat0 mai ;evreme: o parte ;i- sum0 s0 Bie 8-apoiat0 Betei$ I 4oat0 -oaptea: r0spu-se: vr.-; s0 se bu/ure ;e /o-Bort: -e=tii-; /.-; va mai avea a/east0 o/a9ie: poate /0 a/est /lie-t 8=i va pier;e ba-/a =i restul averii p.-0 s0pt0m.-0 viitoare$ Joss, 8=i 9ise ea$ 6re 0te=te@mi: te ro baia$ Morm0i-;: b0tr.-a B0/u /eea /e i se /eruse: apoi ple/0$ Su Cri- /0s/0 ;i- -ou: as/ult.-; Beri/it0 /lipo/itul apei$ Ni ea era obosit0$ Avusese o 9i rea$ Iar 8- seara a/eea: /lie-tul ei vorbise mai mult ;e/.t ;e obi/ei: 8vreme /e ea r0m0sese lipit0 ;e el: B0r0 s0@l as/ulte: 8-/er/.-; s0 a;oarm0 =i 8-ele .-; ;oar /.te u- /uv.-t ;i- /.-; 8- /.-;: ;ar mulEumit0 /0 el mo-olo a$ Ntia ;i- eJperie-E0 /0 a/easta era o Borm0 ;e ;es/0r/are: mai ales pe-tru u- barbar b0tr.-$ Ce /iu;at: se .-;i ea: at.ta mu-/0 =i 9 omot 2+&

=i la/rimi =i ba-i: /a s0 -u obEii -imi/ mai mult ;e/.t mai mult0 suBeri-E0: mai multe ;is/uEii =i mai multe la/rimi$ ::S0 -u@Ei pese ;a/0 yan!@ul -@are vla 0: sau ;a/0 ei vorbes/: sau morm0ie: sau bolboroses/ 8- limba lor /are su-0 at.t ;e ur.t: sau ;a/0 pl.- 8- braEele tale: 8i spusese mama-san. A=a Ba/ barbarii$ Astup0@Ei ure/!ile$ Ni astup0@Ei -0rile s0 -u simEi mirosul ;e ;iavol str0i-: mirosul ;e b0tr.-: =i a<ut0@l s0 se bu/ure ;e o /lip0 ;e pl0/ere$ E u- lo/al-i/ ;i- Ho- >o- : u- ve/!i priete-: /are pl0te=te bi-e =i pe lo/: a=a /0 te s/ap0 ;e ;atorii =i@Ei /i-ste=te obra9ul u- astBel ;e /lie-t$ 2ii voioas0: repet0@i mereu /0 e viril =i oBer0@i pl0/ere pe-tru ba-ii luiF$ Su Cri- =tia /0 8i oBerise b0rbatului mult0 pl0/ere pe-tru plata primit0$ 3a: <oss@ul meu este Boarte bu- =i: o!: mult mai bu- ;e/.t al bietei mele surori =i al /lie-tului ei$ %iata 2loare 6arBumat0 =i s0rma-ul 2iu Num0rul U-u al Nobilei Case C!e-$ Ce tra e;ie$ C.t0 /ru9imeL se /utremur0 Bata$ O!: ,.r@ /ola/ii a/eia 8-sp0im.-t0toriL Ce 8- ro9itor s0@i taie ure/!ea: s0@l omoare =i s0 ame-i-Ee 8-tre ul Ho- >o- KL Ce 8- ro9itor pe-tru biata mea sor0 mai mare: strivit0 ;e pes/arii 0ia stri/aEi =i 8mpuEiEi ;i- Aber;ee-$ O!: /e <oss$ C!iar 8- ;imi-eaEa a/eea v09use 8-tr@u- 9iar s/risoarea ;e ;ra oste a lui Jo!- C!e- =i o re/u-os/use ime;iat$ Ea =i 2loare 6arBumat0 r.seser0 patru s0pt0m.-i ;e ea: =i ;e 8-/0 alte ;ou0 s/risori pe /are 2loare 6arBu@ mat0 i le l0sase ei: pe-tru mai mult0 si ura-E0$ DCe b0rbat /ara !ios: aproape B0r0 pi/ ;e yan! =i aproape -i/io;at0 ri;i/at /.tui ;e puEi-F: 8i m0rturisise sora ei$ DM0 pl0te=te ;oar /a s0 stau s0 m0 s0rute peste tot: /.teo;at0 s0 ;a-se9 ;e9br0/at0: =i 8-tot;eau-a s0 promit /0 spu- /elorlalte /.t ;e puter-i/ esteKL Eeee: 8mi ;0 ba-i /um mi@ar ;a ap0L 3e u-spre9e/e lu-i su-t Du-i/a lui ;ra oste a;ev0rat0FL 3a/0 o mai Ei-e a=a 8-/0 alte u-spre9e/e lu-iO poate o s0 am u- apartame-t /ump0rat =i pl0titLF G- ;up0@amia9a a/eea: moart0 ;e Bri/0: Busese 8mpreu-0 /u tat0l ei la se/Eia ;e poliEie ;i- Aber;ee-@Est: /a s0 i;e-tiBi/e /a;avrul$ N@au s/os -i/i u- /uv.-t ;espre /lie-tul surorii ei$ G-Eelept: tat0l ei !ot0r.se s0 p0stre9e tai-a$ DC!e- ;i- Nobila Cas0 ar preBera /u si ura-E0 /a asta s0 r0m.-0 se/ret$ E vorba =i ;e obra9ul lui ai/i A =i ;e obra9ul -oului mo=te-itor: /um 8l /!eam0K 4.-0rul /u -ume ;e ;iavol str0i-$ 6este /.teva 9ile o s0@i teleBo@ -e9 lui C!e- ;i- Nobila Cas0 =i o s0 is/o;es/ /um stau lu/rurile$ 4rebuie s0 a=tept0m puEi-$ 3up0 =tirile ;e a9i ;espre /e i@au B0/ut ,.r/ola/ii 2iului Num0rul U-u: -i/i u- tat0 -@ar vrea s0 se mai t.r uias/0F$

2+P

3a: tata e ;e=tept: 8=i 9ise Su Cri-$ Nu ;e eaba tovar0=ii lui ;e lu/ru 8l pore/les/ C!u Nou0 Carate$ Slav0 9eilor /0 am /elelalte ;ou0 s/risori$ 3up0 /e re/u-os/user0 moarta: /ompletaser0 -i=te Bormulare /u -umele lor a;ev0rate =i -umele ;e Bamilie C!u pe-tru a ri;i/a =i ba-ii surorii ei: 7'## ;olari Ho- >o- : pe -umele ;e Su Gli/i-0 =i '### ;olari pe -umele ;e 4a? 2loare 6arBumat0: toEi ba-ii /.=ti aEi 8- aBara Salo-ului ;e 3a-s Noro@ /os$ 3ar ser e-tul ;e poliEie Busese -e8-;uple/at$ DRe ret: ;ar a/um: /0@i =tim -umele real: trebuie s0@l a-u-E0m: astBel /a toEi /re;itorii s0@=i reve-@ ;i/e ;atoriileF$ Ni/i m0/ar e-eroasa oBert0 ;e 2) la sut0 ;i- sum0 8- /a9ul 8- /are le@ar ;a@o ime;iat -u reu=ise s0@i s/!imbe !ot0r.rea$ A=a /0 ple/aser0$ S/lav ti/0los ;e ;iavol str0i-: 8l o/0r8 ea s/.rbit0$ N@o s0 mai r0m.-0 -imi/ ;up0 /e salo-ul ;e ;a-s 8=i re/uperea90 ;atoriile$ Nimi/L Aiii iaaaL 3ar -u@i -imi/: .-;i ea pe /.-; le-evea 8- baie: ro9av ;e mulEumit0$ Nu@i -imi/: se/retul s/risorilor valorea90 o avere pe-tru C!e;i- Nobila Cas$ Iar C!e- ;i- Nobila Cas are mai multe ba-/-ote ro=ii ;e/.t are o pisi/0 p0r 8- bla-a ei$ Casey st0tea !emuit0 pe Bereastra /amerei ei: /u toate lumi-ile sti-se: 8- aBara u-ei veio9e mi/i: pe-tru /itit: a=e9at0 ;easupra patului$ 6rivea: posomorit0 stra;a aBlat0 /u /i-/i eta<e sub ea$ C!iar =i la ora a/easta t.r9ie: aproape 1$'# -oaptea: 8-/0 tre/eau multe ma=i-i$ Cerul era <os =i /eEos: B0r0 lu-0: B0/.-; /a uria=ele re/lame ;e -eo- =i /oloa-ele ;e sem-e /!i-e9e=ti s0 par0 mai orbitoare$ Str0lu/irile ro=ii: albastre =i ver9i se reBle/tau 8- b0l@ toa/e =i tra-sBormau ur.e-ia 8-tr@o lume ;e basm$ 2ereastra era ;es/!is0: l0s.-; aerul r0/oros s0 p0tru-;0 8-0u-tru =i ea ve;ea pere/!ile /are E.=-eau pri-tre autobu9e: /amioa-e =i taJiuri$ Multe ;i-tre ele se 8-;reptau spre Boaierul -oului !otel *oyal Ne)herlan's =i spre o ustare t.r9ie la Ca/enea-a ,-ro.ean, u-;e: /u puEi- timp 8- urm0: b0use =i ea o /aBea 8mpreu-0 /u /0pita-ul Ja--elli: pilotul lor$ 4oat0 lumea m0-.-/0 mult ai/i: 8=i spuse ea$ Isuse: =i su-t at. ia oame@ -i: at.tea lo/uri ;e mu-/0 ;e asi urat: a=a ;e puEi-e slu<be =i /umplit ;e puEi-i ;easupra /elorlalEi: /.te u-ul 8- v.rBul Bie/0rei r0me9i ;e oame-i -e8-sem-aEi: 8-tot;eau-a u- b0rbat$ 4oat0 lumea se lupt0 s0 a<u- 0 a/olo: s0 r0m.-0 a/oloO 3ar ;e /eK Ma=i-a /ea -ou0: /asa /ea -ou0: !ai-ele /ele -oi: Bri i;erul /el -ou: Blea/urile /ele -oi =i multe alte -imi/uriO ,iaEa asta e o lu- 0 -ot0 ;e plat0$ Ni/io;at0 -u se aBl0 suBi/ie-te !.rtii ver9i 2+"

pe-tru a a/!ita -otele 9il-i/e: /a s0 -u mai vorbim ;e u- ia!t perso-al sau ;e o vil0 pe pla<a ;e la A/apul/o sau pe Coasta ;e A9ur: =i mi<loa/ele pri/are s0 a<u- i a/olo A /!iar la /lasa a treia$ Nu pot s0 suB0r s0 mer la /lasa a treia$ Numai /u /lasa 8-t.i merit0: asta e ;e mi-e$ U- avio- parti/ular e mai bu-: mult mai bu-$ S0 -u m0 mai .-;es/ la 1i-/O Gi i-vitase la mas0 pe Seymour Stei ler: la restaura-tul ;e sus =i ;is/u@ taser0 toate problemele 8-Eele erii lor: ma<oritatea probleme le ale pe /are el le tot a;u/ea pe tapet$ I 4rebuie /a totul s0 Bie perBe/t$ Ni/io;at0 -u e=ti suBi/ie-t ;e prev0@ 90tor /u str0i-ii: Casey: repeta el 8-tru-a$ Ei -u <oa/0 ;up0 bu-ele =i ve/!ile re uli ale ia-/!eilor$ Ime;iat ;up0 /e termi-ar0 masa ea preteJt0 /0 are mult ;e lu/ru =i@l p0r0si$ G=i 8-/!eiase treaba a=a /0 se !emui 8-tr@u- Botoliu =i 8-/epu s0 /iteas/0$ 2ru-90rise (or)-ne :-siness 9eek, "he 9all )ree) Jo-rnal =i /.teva reviste e/o-omi/e ;e spe/ialitate$ Apoi mai /itise o le/Eie ;e /a-to-e90: l0s.-; /artea la urm0$ Cartea era roma-ul lui 6eter MarloHe: Chan!i. O 0sise 8-tr@o e;iEie bro=at0: /u /olEurile 8-;oite: la u-ul ;imultele /!io=/uri ;i-tr@o alee aBlat0 la -or; ;e !otel: /u o ;imi-eaE0 8urm0$ Gi B0/use pl0/ere s0 se to/meas/0 pe-tru ea$ 6rimul preE Busese ;e 22 ;e ;olari Ho- >o- $ Casey se t.r uise p.-0 a<u-sese la &:)) ;olari: a;i/0 ;oar 1 ;olar =i <um0tate SUA$ G-/.-tat0 ;e si-e =i ;e ;es/operirea sa: /o-@ ti-uase s0 se uite la vitri-e$ G- apropiere se aBla o libr0rie mo;er-0: ale /0rei vitri-e erau pli-e ;e albume ;espre C!i-a =i Ho- >o- $ G-0u-tru: pe u- raBt: erau 8-/0 trei eJemplare bro=ate ;i- C!a- i$ Noi: /ostau ):&) ;olari Ho- >o- $ O blestemase pe b0tr.-a v.-90toare ;e la /!io=/ pe-tru /0 o p0/0lise$ 3ar b0tr.-a 9 ripEuroai/0 -u te@a p0/0lit ;elo/: 8=i spusese ea apoi$ A Bost mai bu-0 -e ustoreas0$ G- Bo-;: -umai a/um u- mi-ut <ubilai pe-tru /0 i@ai re;us /.=ti ul la 9ero: =i -umai 3um-e9eu =tie /.t au -evoie oame-ii 0=tia ;e /.=ti $ Casey privi traBi/ul ;e pe Nat!a- Roa;: ;e;esubt: 8- ;imi-eaEa a/eea mersese pe Nat!a- Roa; p.-0 la %ou-;ary Roa;: /am o mil0 =i <um0tate$ Se aBla pe lista ei ;e obie/tive turisti/e$ Era u- ;rum /a ori/are altul: a lomerat: a itat: pli- ;e Birme Eip0toare: -umai /0 tot /eea /e se aBla la -or; ;e %ou-;ary Roa; p.-0 la Bro-tier0 avea s0 revi-0 8- 1""& 8proprietatea C!i-ei$ 4otul$ G- 1P"P brita-i/ilor li se /o-/esio-ase pe-tru "" ;e a-i tere-ul /are se 8-ti-;ea ;e la %ou-;ary Roa; p.-0 la r.ul S!am 2&#

C!u-: u-;e va Bi -oua ra-iE0: 8mpreu-0 /u u- -um0r ;e i-sule ;iapropiere$ I Nu@i a=a /0 a Bost o prostie tratatul 0staK 8l 8-trebase ea pe MarloHe: 8-t.l-i-;u@l 8-t.mpl0tor 8- Boaier la ora /eaiului$ I A/um poate /0 a=a pare: r0spu-sese el .-;itor$ 3ar atu-/iK Ci-e poate =tiK 6robabil /0 pe vremea a/eea a Bost u- lu/ru 8-Eelept: altBel -u l@ar Bi B0/ut$ I 3a: ;ar pe-tru -umele lui 3um-e9eu: 6eter: "" ;e a-i 8-seam-0 at.t ;e puEi-KL Ce i@a apu/at s0 Ba/0 u- pa/t pe-tru at.t ;e puEi- timpK Cre; /0 mi-tea le@a BostO le@a Bost 8- alt0 parteLO I 3a$ A=a s@ar p0rea$ A/um$ 3ar 8- a/ele 9ile: /.-; tot /e@avea ;e B0/ut primul mi-istru brita-i/ era s0 r. .ie =i r0sp.-;ea Biori ;e roa90 8toat0 lumea$ 1eul %rita-i/ era 8-/0 ).Fn-lO 3eosebirea BaE0 ;e po9iEia sa a/um se eJpli/0 pri- tra-sBerul ;e putere mo-;ial0$ C!iar =i a=a: atu-/i a eJistat o re9iste-E0 armat0 ;i- partea lo/al-i/ilor: 8- Noile 4eritorii$ Evi;e-t: B0r0 -i/i u- re9ultat$ Guver-atorul ;e atu-/i: sir He-ry %la?e: s@a o/upat ;e asta$ Nu s@a r09boit /u ei: ;oar le@a vorbit$ G- /ele ;i- urm0: s0te-ii mai v.rst-i/i au a//eptat s0 8-toar/0 =i /el0lalt obra9: /u /o-;iEia /a le ile =i obi/eiurile lor s0 r0m.-0 8- vi oare: <u;e/ata s0 se Ba/0 ;up0 le ea /!i-e9eas/0: ;a/0 /ei impli/aEi o ;ores/: iar >oHloo-@ul s0 r0m.-0 /!i-e@ 9es/$ I 1o/al-i/ii ;e ai/i mai su-t 8-/0 <u;e/aEi ;up0 le ea /!i-e9eas/0K I 3a: le ea istori/0: -u /ea a C!i-ei populare: a=a /0 trebuie s0 eJiste ma istraEi brita-i/i spe/iali=ti 8- le ea lui Co-Bu/ius$ E /u totul alt/eva$ 3e pil;0: le ea /!i-e9eas/0 presupu-e /0 toEi martorii mi-t: /0 e ;e ;atoria lor s0 mi-t0 =i s0 as/u-;0 a;ev0rul: iar ma istratul trebuie s0 ;es/opere a;ev0@ rul$ Oame-ilor /ivili9aEi -u le pla/e s0 <ure /@or s0 spu-0 a;ev0rul: =i toate /!estiile alea barbare A -e /o-si;er0 -ebu-i /0 Ba/em a=a /eva: =i -u su-t Boarte si ur /0 re=es/$ Au tot Belul ;e obi/eiuri aiurite sau 8-Eelepte: ;epi-@ ;e /um le prive=ti$ Ntiai /0 ai/i e le al: 8- toat0 Colo-ia: s0 ai mai multe -eveste A ;a/0 e=ti /!i-e9K I Ce bi-e ;e eiL I S0 =tii /0 a avea mai multe -eveste pre9i-t0 a-umite ava-ta<e$ I As/ult0: 6eter: 8-/epuse ea Burioas0: apoi 8=i ;0;u seama /0 el ;oar o -e/0<ea$ 4u -@ai -evoie ;e mai multe: o ai pe 2leur$ Cum o mai ;u/eEi

2&1

voiK Cum mer e ;o/ume-tareaK N@ar vrea 2leur s0 ia masa /u mi-e m.i-e ;a/0 tu e=ti o/upatK I Gmi pare r0u: ;ar e 8- spital$ I O!: 3oam-e: /e s@a 8-t.mplatK El 8i povesti /e se 8-t.mplase ;imi-eaEa =i ;espre ;o/torul 4ooley$ I ,i- ;e la ea a/um$ Nu eO -u e prea bi-e$ I Gmi pare r0u$ 6ot s0 te a<ut /u /evaK I Nu: mulEumes/$ Nu /re;$ I 3a/0 ai -evoie 8mi spui: ;aK I MulEumes/$ I 1i-/ a B0/ut bi-e /0 a s0rit 8- ap0 /u ea: 6eter$ M0uL I O!: si ur: Casey$ 4e ro : -i/i s0 -u@Ei trea/0 pri- mi-teO 1i-/ a B0/ut /eea /e euO a B0/ut@o mai bi-e ;e/.t a= Bi putut eu$ Ni tu$ Ni /re; /0 am.-;oi aEi salvat@o pe /ealalt0 Bat0$ Orla-;a: Orla-;a Ramos$ I 3a$ I Ar trebui s0 v0 Bie toat0 viaEa re/u-os/0toare$ Am.-;urora$ Era 8- ro9it0 A am v09ut prea mulEi oame-i speriaEi /a s0 -u re/u-os/ Bri/a$ AltBel ro9av0 tip0$ I 3a$ Cum mer e ;o/ume-tareaK I MulEumes/: bi-e$ I A= vrea s0 s/!imb0m -i=te impresii 8-tr@o 9i$ Hei: apropo: Ei@am 0sit /artea$ Am /ump0rat@o: -@am /itit@o 8-/0: ;ar e prima la r.-;$ I O!L Casey 8=i ami-ti /um el 8-/er/ase s0 par0 -ep0s0tor$ O!: sper s0@Ei pla/0$ Ei: =i@a/um trebuie s0 ple/: e ora /eaiului =i pe-tru /opii$ I Nu uita: 6eter: ;a/0 ai vreo problem0: /!eam0@m0$ MulEumes/ pe-tru /eai =i salut@o pe 2leur$ Casey se 8-ti-se: simEi-; o ;urere 8- spate$ Se ;0;u <os ;e pe Bereastr0 =i se 8-toarse 8- pat$ Camera era mi/0 =i -u avea ele a-Ea /eleilalte$ El !ot0r.se s0 p0stre9e /el ;e@al ;oilea ;ormitor$ DGl putem Bolosi /a birou: 8i eJpli/ase: sau s0@l Ei-em ;e re9erv0$ Nu@Ei Ba/e probleme: Casey: e i-/lus0 8- preE: =i apoi -u =tii -i/io;at0 /.-; ai -evoie ;e o /amer0 liber0$F Orla-;aK Nu: ea -@are -evoie ;e patul 0laL Casey: 8=i poru-/i ea: -u Bi r0ut0/ioas0: sau proast0$ Sau eloas0$ N@ai Bost -i/io;at0 eloas0: a)F) ;e eloas0 p.-0 a/um$ 4u ai stabilit re ulile$ 3a: ;ar m0 bu/ur /0 m@am mutat$ Noaptea a/eea a Bost rea: rea pe-tru 1i-/ =i rea pe-tru mi-e: mai rea pe-tru el$ Orla-;a va Bi bu-0 pe-tru elO o!: s@o ia ;ra/uV pe Orla-;aL 2&2

G=i simEi ura us/at0$ Se ;use la Bri i;er: lu0 o sti/l0 re/e ;e 6errier =i ustul lui pl0/ut o B0/u s0 se simt0 mai bi-e$ Oare /um Ba/e b0utura bulele asteaK se 8-treb0 ea /u .-;urile aiurea: ur/.-;u@se 8- pat$ Mai ;evreme 8-/er/ase s0 ;oarm0: ;ar era prea -ervoas0 =i mi-tea 8-/0 mai /o-ti-ua s0@i lu/re9e$ 6rea multe lu/ruri -oi A m.-/0ruri -oi: mirosuri: aer: obi/eiuri: prime<;ii: oame-i: /ulturi -oi$ 3u-ross$ Gor-t$ 3u-ross =i Gor-t$ 3u-ross =i Gor-t =i 1i-/$ U- 1i-/ -ou$ Ni tu e=ti alta: speriat0 ;e u- /ur apetisa-tO ;a: /ur ;a/0 vrei s0 Bii vul ar0: =i asta e 8-/0 /eva -ou pe-tru ti-e$ G-ai-te s0 vii ai/i erai si ur0 pe ti-e: ;i-ami/0: st0p.-0 pe lumea ta$ A/um -u mai e=ti$ A/um totul te ;ep0=e=te: /!iar =i aBurisita ;e la;y Joa--a: /u a//e-tul ei at.t ;e pli- ;e iBose aristo/rati/e: DAi uitat: ;ra 0: a9i e pr.-9 la Clubul Celor peste 4rei9e/i ;e A-i$ Qi@am spus ;e el /.-; am luat masa la tai@ pa-OF C0Eea b0tr.-0 =i aBurisit0$ 6este trei9e/iL N@am 8mpli-it -i/i ;ou09e/i =i =apteL A=a e: Casey$ 3ar e=ti u- pa/!et ;e -ervi: /a o pisi/0 !0ituit0: =i -u e ;oar ;i- /au9a Orla-;ei: /i =i ;i- a lui 1i-/ =i a sutelor ;e Bete ;ispo-ibile pe /are le@ai v09ut ;e<a =i -i/i m0/ar -u le@ai privit: a/ele Bemei@/ap/a-0 ;i- saloa-ele ;e ;a-s =i baruri =i /asele u-;e se perBe/Eio-ea90 8- arta se;u/Eiei$ Nu Ei@a spus@o =i Ja--elliK I Isuse: Casey: 9.mbise el lar : e /a =i /um a= Bi ;i- -ou pe vremuri: 8- 9ilele ;e o;i!-0 =i ;istra/Eie ;i- Coreea$ 4ot 2# ;e ;olari /ost0 =i a/um =i te simEi /a@- s.-ul lui Avraam$ G- seara a/eea: pe la 9e/e: Ja--elli teleBo-ase s@o 8-trebe ;a/0 -u vrea s0 mear 0 /u el =i /u restul e/!ipa<ului la *oyal Ne)herlan's pe-tru o ustare t.r9ie$ I-ima 8i s0rise ;i- piept /.-; su-ase teleBo-ul: /re9.-; /0 este 1i-/$ Ni /.-; s@a /o-vi-s /0 se 8-=elase: preti-sese /0 are o mulEime ;e lu/ruri ;e B0/ut: ;ar: re/u-os/0toare: se l0sase 8-;uple/at0$ A<u- .-; a/olo: /oma-;ase o porEie ;ubl0 ;e omlet0 /u =u-/0: p.i-e pr0<it0 =i /aBea: ;e=i -u ;orea -imi/ ;i- toate astea$ G- sem- ;e protest: BaE0 ;e Asia: Ho- >o- : Joa--a =i Orla-;a: =i: o!: Isuse: re ret /0 m@a i-teresat Asia =i /0 i@am propus lui 1i-/ s0 -e eJti-@ ;em aBa/erile =i ai/i$ 3e /e@ai B0/ut@oK 6e-tru /0 e si- urul mo; 8- /are aBa/erile ameri/a-e pot s0 i-tre 8/ir/uitul i-ter-aEio-al A si- urul mo; pe-tru 6ar@Co-$ EJportul$ G- toat0 lumea A eJport$ Ni Asia este /ea mai mare piaE0 -eeJploatat0 ;i- lume: pli-0 ;e BorE0 ;e mu-/0 ieBti-0 =i a/est se/ol va aparEi-e Asiei$ Iar 3u-ro@ 2&'

ss@ii =i Gor-t@ii o Ba/ s0 mear 0 8-ai-te A ;a/0 i-tr0 8- aBa/eri /u -oi A pe-tru /0 -oi su-tem a<utaEi ;e /ea mai mare piaE0 ;i- lume: =i avem toEi ba-ii: te!-olo ia: ;e9voltarea =i pri/eperea /a s0 reu=im$ 3ar ;e /e te@ai omor.t at.t /u Birea pe-tru Ho- >o- K Ca s0@mi Bru/tiBi/ ba-ii =i s0 umplu timpul p.-0 la 9iua mea A sB.r itul /elui ;e@al =aptelea a-$ G- ritmul 8- /are mer i: se autopersiBl0 ea: 8- /ur.-; -@o s0 mai ai -i/i slu<b0: -i/i viitor: -i/i pe 1i-/ /0ruia s0@i spui ;a sau -u$ OBt0$ Mai ;evreme se ;usese 8- apartame-tul lui =i@i l0sase u- tea-/ ;e teleJuri =i s/risori pe-tru sem-at: iar ;easupra u- bileEel: DSper /0 te@ai ;istrat bi-eF$ C.-; se 8-torsese: ;up0 ustarea t.r9ie: se ;usese ;i- -ou a/olo =i luase 8-apoi tot /e@i l0sase$ 3i- /au9a Orla-;ei e=ti at.t ;e por-it0$ Nu te p0/0li si- ur0: 8=i spuse ea /u vo/e tare$ Nu@i -imi/: =i m.i-e e o 9i$ 6oEi s0 o 8-Br.- i u=or pe Orla-;a se 8-Burie ea: iar a/um: ;up0 /e stabili /e avea ;e B0/ut /u rivala ei: se simEi mai bi-e$ 6rivirea 8i /09u pe /artea lui 6eter MarloHe: /u /olEurile 8-;oite$ O lu0: 8=i a=e90 mai bi-e per-ele =i 8-/epu s0 /iteas/0$ Citise ;estul ;e mult: /.-;: ;eo;at0: su-0 teleBo-ul$ 2usese at.t ;e /aptivat0 ;e le/tur0 8-/.t tres0ri =i o Beri/ire brus/0 o i-va;0$ I %u-0: 1i-/: te@ai ;istrat bi-eK I Casey: su-t eu: 6eter MarloHe: 8mi pare Boarte r0u /0 te su- a=a t.r9iu: ;ar am 8-trebat =i b0iatul ;e servi/iu pe palier mi@a spus /0 lumi-a e 8-/0 apri-s0 la ti-eO Sper /0 -u te@am tre9itK I O!: o! -u: 6eter$ Casey simEi /0 i se Ba/e r0u ;i- pri/i-a ;e9am0@ irii$ Ce s@a 8-t.mplatK I Iart0@m0 /0 te su- at.t ;e t.r9iu: ;ar a ap0rut /eva -eprev09ut: trebuie s0 m0 ;u/ la spital =i m@amO ai spus s0 te su-$ Sper /0O I Ce s@a 8-t.mplatK Casey 8=i reve-ise /omplet a/um$ ( Nu =tiu$ Mi@au spus ;oar s0 vi- ime;iat$ 4e@am su-at pe-tru /opii$ O s0 vi-0 pe ai/i ;i- /.-; 8- /.-; u- b0iat ;e servi/iu: ;ar voiam s0 le las u- bileEel /u -um0rul t0u 8- /a9ul 8- /are se tre9es/: s0 aib0 pe /i-eva apropiat /u /are s0 vorbeas/0$ C.-; -e@am 8-t.l-it ieri 8- Boaier am.-;ou0 au spus /0 e=ti -emaipome-it0$ 6ot s0 te su-eK Gmi pare r0uO I Si ur$ Sau mai bi-e: vi- eu a/olo$ I O!: -u: -i/i .-;$ Numai s0O I Nu mi@e som- =i e=ti aproape$ Ni/i o problem0: 6eter: vi- /!iar a/um$ A=a /0 poEi ple/a la spital$

2&7

Gi lu0 ;oar u- mi-ut s0@=i pu-0 pa-talo-ii: blu9a =i u- <erseu ;e /a=mir$ C!iar 8-ai-te s0 apese pe buto-ul liBtului: So- ;e Noapte era ;e<a a/olo: /u o/!ii mari =i 8-treb0tori$ Ea -u@i 9ise -imi/$ A<u- .-; <os: travers0 !olul =i ie=i 8- Nat!a- Roa;: tre/u str0;uEa lateral0 =i i-tr0 8- !olul /l0;irii a-eJe$ 6eter MarloHe o a=tepta$ I 3um-eaei e ;om-i=oara 4/!olo?: 8i eJpli/0 el r0bit portarului ;e -oapte$ ,a sta /u /opiii p.-0 m0 8-tor/ eu$ I %i-e: ;om-ule: 9.mbi eurasiati/ul: /0s/.-; =i el o/!ii mari$ %0iatul o s0 v0 /o-;u/0: ;om-i=oar0$ I Sper /0 totul e 8- re ul0: 6eterO Se opri$ El ie=ise pe u=a tur-a-t0: 8-/er/.-; s0 0seas/0 u- taJi$ Apar@ tame-tul era mi/: la eta<ul =ase: iar u=a ;e la i-trare 8-tre;es/!is0$ %0iatul ;e servi/iu pe eta<: 6o ;e Noapte: ri;i/0 ;i- umeri =i se ;ep0rt0 bomb0-i-;: blestem.-;u@i pe barbari$ 6ar/0 el -@ar Bi putut s0 aib0 ri<0 ;e ;oi /opii /are ;orm =i /u /are 8- Bie/are sear0 se <oa/0 ;e@a v@aEi as/u-selea$ Casey 8-/!ise u=a =i aru-/0 o privire 8- /el ;e@al ;oilea ;ormitor mi/uE$ Am.-@ ;ou0 BetiEele ;ormeau ;use 8- p0tuEurile lor suprapuse: Ja-e: /ea mi/0: 8/el ;e sus: iar AleJa-;ra 8-ti-s0 ;e@a /urme9i=ul patului ;e <os$ Casey simEi /0@i su-t ;ra i$ %lo-;e: /iuBulite: /a -i=te 8- era=i: Ei-eau str.-s la piept ;oi ursuleEi$ O!: /e mult a= vrea s0 am /opiiL Copiii lui 1i-/$ OareK At.tea s/ute/e: 8-tot;eau-a s0 Bii obli at0 s0 stai a/as0: s0 8-;uri -opEile -e;ormite =i lipsa ;e libertateL Nu =tiu$ Cre; /0 ;a$ O!: ;a$ 3ou0 BetiEe: /a asteaLO Casey -u =tia ;a/0 s0 le 8-veleas/0 sau -u$ Aerul era 8-/i-s: a=a /0 !ot0r8 s0 le lase /um erau: /a s0 -u le tre9eas/0$ G- Bri i;er 0si ap0 8-tr@o sti/l0: =i asta o 8-vior0 =i 8i li-i=ti b0t0ile r0bite ale i-imii$ Apoi se a=e90 8Botoliu$ 3up0 o /lip0 s/oase ;i- ea-t0 /artea lui 6eter =i 8-/epu ;i- -ou s0 /iteas/0$ El se 8-toarse: ;ou0 ore mai t.r9iu$ Casey -u@=i ;0;use seama /um tre@ /use timpul$ I O!: eJ/lam0 ea v09.-;u@i /!ipul$ A pier;ut /opilulK El 8-/uvii-E0 ;i- /ap: posomor.t$ I Iart0@m0 /0 am 8-t.r9iat$ ,rei o /ea=/0 ;e /eaiK I Si ur: ;ar: 6eter: las0@m0 pe mi-e s0@lO I Nu$ Nu: mulEumes/$ Eu =tiu u-;e su-t toate lu/rurile$ Gmi pare r0u /0 te@am ;era-<at at.t$ I Ni/i u- ;era-<$ ,a Bi bi-e: -uK 2leurK 2&)

I Ei: ei /re; /0 ;a$ Crampele stoma/ale au ;e/la-=at totul: =i u- u=or a//es ;e Bebr0 tiBoi;0$ E ;estul ;e ;evreme s0 se pro-u-Ee: ;ar -u eJist0 -i/i u- peri/ol real: asta au spus$ Avortul: 9i/eau: e 8-tot;eau-a reu: at.t Bi9i/: /.t =i emoEio-al$ I Gmi pare at.t ;e r0u$ I Nu@Ei Ba/e probleme: Casey$ 2leur e bi-e$ Japo-e9ii /o-si;er0 /0 -imi/ -u este si ur ;e/.t ;up0 -a=tere: ;up0 trei9e/i ;e 9ile ;e la ea: trei9e/i ;e 9ile pe-tru u- b0iat =i trei9e/i =i u-a pe-tru o Bat0: -imi/ -u e si ur: -u eJist0 suBlet: -u eJist0 perso-alitate: -u eJist0 Bii-Ea /a atareO p.-0 atu-/i -u eJist0 -i/i o Bii-E0: se 8-toarse 8- bu/0t0ria mi/uE0 =i puse /eai-i/ul ;e: metal pe Bo/: 8-/er/.-; s0 vorbeas/0 -etulburat =i /o-vi-@ 0tor$ Este mai bi-e s0 /re9i asta: -uK Cum ar putea s0 Bie alt/eva ;e/.tO Nu e vorba ;e o Bii-E0 p.-0 atu-/i: trei9e/i =i /eva ;e 9ile ;up0: =i asta Ba/e s0 -u Bie prea r0uO Si ur /0 e 8- ro9itor pe-tru mam0: ;ar -u /!iar at.t ;e r0u$ Gmi pare r0u: /re; /0 -u prea are se-s /e spu-$ I O!: ba ;a$ Sper /0 2leur e bi-e a/um: spuse Casey: vr.-; s0@l ati-@ 0 =i s0@l m.- .ie: -e=tii-; ;a/0 s@o Ba/0 sau -u$ Era at.t ;e ;em- 8- suBeri-Ea sa: 8-/er/.-; s0 se arate /alm: =i totu=i ei i se p0rea ;oar u- b0ieEel$ I C!i-e9ii =i <apo-e9ii su-t 8-tr@a;ev0r Boarte 8-EelepEi: Casey$ Super@ stiEiile lor Ba/ viaEa mai u=oar0$ 6resupu- /0 rata lor ;e mortalitate i-Ba-til0 era at.t ;e mare pe vremuri 8-/.t u- tat0 8-Eelept a i-ve-tat a/est lu/ru /a s0 u=ure9e ;urerea mamei: oBt0 6eter$ Sau =i mai probabil: o mam0 mai 8-Eeleapt0 a i-ve-tat@o /a s0 li-i=teas/0 u- tat0 ;istrus$ NuK I 6robabil: 8l aprob0 ea: /omplet ;e9orie-tat0: privi-;u@i m.i-ile /are pre 0teau /eaiul$ Mai 8-t.i ap0 /lo/otit0 8- /eai-i/ul ;e porEela-: /eai-i/ul /l0tit bi-e: apoi apa aru-/at0$ 4rei li- uriEe ;e /eai =i 8-/0 u-a pe-tru /eai-i/: apa /lo/otit0 tur-at0 8- /eai-i/$ I Gmi pare r0u: -u avem /eai la pli/uleEe$ Nu reu=es/ s0 m0 obi=-uies/ /u ele: ;e=i 2leur spu-e /0 su-t la Bel ;e bu-e =i mai i ie-i/e$ Gmi pare r0u: alt/eva 8- aBar0 ;e /eai -u avem$ A;use tava pe-tru servit /eaiul 8- /amera ;e 9i =i o a=e90 pe masa ;i- suBra erie$ 1apte =i 9a!0rK 8-treb0 el$ I Si ur: r0spu-se ea: ;e=i -u b0use -i/io;at0 /eaiul a=a$ Avea u- ust /iu;at$ 3ar era tare =i 8-vior0tor$ %0ur0 8- t0/ere$ El 9.mbi u=or$ 2&+

I Cristoase: oare /e -e@am Bi B0/ut B0r0 o /ea=/0 ;e /eai: eiK I E ro9av$ 6rivirea lui /09u pe /artea ;es/!is0$ I O!L I Gmi pla/e /e@am /itit p.-0 a/um: 6eter$ C.t ;e a;ev0rat eK Abse-t: 8=i mai tur-0 o /ea=/0 ;e /eai$ I 1a Bel ;e a;ev0rat /a ori/e povestire relatat0 /u /i-/ispre9e/e a-i ;up0 /e s@au 8-t.mplat Baptele$ 3i- /.te 8mi a;u/ ami-te: 8-t.mpl0rile su-t eJa/te$ Oame-ii ;i- /arte -u au tr0it 8- realitate: ;e=i oame-i /a ei au eJistat =i au spus a/ele /uvi-te =i au B0/ut a/ele lu/ruri$ I E i-/re;ibil$ I-/re;ibil /0 oame-ii: ti-erii au putut s0 supravieEu@ ias/0 ;up0 a=a /eva$ C.i a-i aveai atu-/iK I C!a- i a 8-/eput /.-; 8mpli-isem optspre9e/e a-i =i s@a 8-/!eiat /.-; aveam ;ou09e/i =i u-u A ;ou09e/i =i u-u =i /eva$ I Ci-e e=ti tu 8- /arteK I 6oate /0 -u eJist ;elo/ a/olo$ Casey !ot0r8 s0 o lase a=a$ 3eo/am;at0: p.-0 /e va termi-a /artea$ I Ar Bi mai bi-e s0 ple/ a/um$ 4rebuie s0 Bii Br.-t$ I Nu: -u su-t$ 3e Bapt -u su-t obosit$ Am ;e termi-at -i=te -ote$ O s0 m0 /ul/ ;up0 /e /opiii plea/0 la =/oal0$ 3ar tu: tu trebuie s0 Bii obosit0$ Nu =tiu /um s0@Ei mulEumes/: Casey$ GEi r0m.- ;ator$ Ea 9.mbi =i ;0;u ;i- /ap /0 -u$ 3up0 o pau90 spuse: I 6eter: tu /are =tii at.t ;e multe ;espre Ho- >o- : /u /i-e ai ple/a la ;rum: /u 3u-ross sau Gor-tK I 6e-tru aBa/eri: /u Gor-t$ 6e-tru viitor: /u 3u-ross: ;a/0 reu=e=te s0@=i re9olve problemele$ 3e=i: ;i- /.te am au9it: se pare /0 -u$ I 3e /e 3u-ross pe-tru viitorK I 6e-tru obra9$ Gor-t -u are stilul ;e a Bi )ai-.an-l: /el puEi-: -u are ori i-ea -e/esar0$ I E /!iar at.t ;e importa-tK I Ai/i: 8-tot;eau-a$ 3a/0 Par-Con ;ore=te o sut0 ;e a-i ;e prospe@ ritate A 3u-ross$ 3a/0 vreEi ;oar s0 ;aEi lovitura: o aBa/ere s/urt0 =i rapi;0: mer eEi /u Gor-t$ Ea 8=i termi-0 .-;itoare /eaiul$ I Ce =tii ;espre Orla-;aK

2&&

I O mulEime: r0spu-se el ime;iat$ 3ar s0 /u-o=ti b.rBele sau s/a-;a@ lurile ;espre o persoa-0 /are tr0ie=te: -u e a/ela=i lu/ru /u a /u-oa=te b.rBele =i s/a-;alurile ;e ;emult: -uK Ea 8l privi s/rut0tor$ I C!iar ;a/0 mi@ai Ba/e o BavoareK I Asta@i alt/eva: =i o/!ii lui se 8- ustar0 u=or$ Gmi /eri o BavoareK Ea 8=i puse /ea=/a pe mas0$ I Nu: 6eter: -u a/um$ 6oate mai t.r9iu: ;ar a/um -u: 8l v09u 8-/ru-@ t.-;u@se =i mai mult$ Ce@iK 8-treb0 ea$ I M0 8-trebam ;e /e Orla-;a /o-stituie pe-tru ti-e o ame-i-Eare$ 3e /e 8- seara astaK Evi;e-t: asta are le 0tur0 /u 1i-/$ Asta ;u/e i-evitabil la /o-/lu9ia /0 ea e a/um /u el: /eea /e eJpli/0 ;e /e ai p0rut at.t ;e speriat0 /.-; am su-at$ I A=a Ei s@a p0rutK I 3a$ O!: si ur: am observat /um o privea 1i-/ la Aber;ee- =i /um 8l priveai tu: /um te privea ea: sorbi ;i- /eai: =i BaEa i se 8-0spri$ Gro9av0 petre/ere$ O mulEime ;e 8-/eputuri la petre/erea asta: te-siu-i mari: ;ram0$ 2as/i-a-t: ;a/0 poEi s0 -u te impli/i$ 3ar tu -u poEi: a=a@iK I G-tot;eau-a prive=ti =i as/ulEiK I G-/er/ s0 m0 Borme9 /a observator$ G-/er/ s0@mi Boloses/ ure/!ile =i o/!ii =i /elelalte simEuri: total: a=a /um trebuie ele Bolosite$ Ni tu e=ti la Bel$ Nu@Ei s/ap0 prea multe$ I 6oate /0 ;a: poate /0 -uO I Orla-;a are =/oala Ho- >o- ului =i =/oala lui Gor-t$ 3a/0 ai pl0@ -uit o lupt0 /u ea pe-tru 1i-/: trebuie s0 Bii pre 0tit0 pe-tru u- r09boi pe viaE0 =i pe moarte: ;a/0 e !ot0r.t0 s0 pu-0 m.-a pe el: /eea /e -u =tiu 8-/0$ I E posibil /a Gor-t s@o Boloseas/0K 3up0 o pau90: el spuse: I Gmi 8-/!ipui /0 Orla-;a e propria ei st0p.-0$ Nu su-t ma<oritatea Bemeilor a=aK I Ma<oritatea Bemeilor 8=i /o-;u/ viaEa 8- Bu-/Eie ;e u- b0rbat: Bie /0 vor sau -u$ I 3i- /eea /e =tiu ;espre ti-e: poEi 8-Bru-ta ori/e rival0$ I Ce 2)ii tu ;espre: mi-eK I O mulEime: 8i 9.mbi el iar0=i /alm =i priete-os$ 6ri-tre altele: /0 e=ti ;e=teapt0: /ura<oas0 =i ai mult0 /i-ste a obra9ului$ 2&P

I M@am s0turat ;e /i-stea@obra9ului$ 6eter$ 6e viitorO: 9.mbetul ei ;eve-i la Bel ;e /al; /a =i al lui$ 6e viitor am s0 iau ;rept etalo- -umai /i-stea Bu-;ului: sau a ;osului: /um 8i spu-eEi voi: e- le9ii$ 6ier9i sau /.ti i -umai /i-stea Bu-;ului: -u a obra9uluiO R.ser0 am.-;oi /u poBt0$ I A=a /um o spui tu: su-0 mai ;isti-s$ I Eu -u su-t ;isti-s0$ I O!: ba ;a: e=ti: a;0u 0 el mai bl.-;$ Am v09ut /um se uita 1i-/ la ti-e la petre/erea lui 3u-ross$ 4e iube=te$ Ni ar Bi u- prost s0 te s/!imbe /u /ealalt0$ I GEi mulEumes/: 6eter$ Se ri;i/0: 8l s0rut0 =i ple/0: li-i=tit0 a/um$ C.-; /obori ;i- liBt la eta<ul ei: So- ;e Noapte era a/olo$ O lu0 8-ai-tea ei =i@i ;es/!ise u=a /amerei /u u- est lar $ ,09u privirea ei 8-;rept.-;u@se spre u=a ;e la /ap0tul /ori;o@ rului$ I St0p.- -u a/as0: o i-Borm0 pe u- to- solem-$ Nu 8-/0 8-toar/e$ Casey oBt0$ I Ai pier;ut /i-stea Bu-;ului: ami/e$ I A0K Ea 8-/!ise u=a: mulEumit0 ;e si-e$ G- pat 8-/epu s0 /iteas/0 ;i- -ou$ 4ermi-0 /artea /.-; se mi<i ;e 9iu0$ Apoi se /ul/0$ 20 Ora 7.65. 3u-ross lu0 repe;e /urba 8- Ja uarul s0u: ur/.-; u=or ;rumul =erpuit: apoi 8-toarse pe o str0;uE0 lateral0 =i opri la /.iva /e-timetri ;e porEile mari: t0iate 8- 9i;uri 8-alte$ Ime;iat: u- portar /!i-e9 se uit0 pri-tr@o vi9et0$ C.-; 8l v09u pe tai@pa-: ;es/!ise lar porEile =i@i B0/u sem- s0 i-tre$ Aleea =erpuia mai ;eparte =i se oprea 8- BaEa u-ei /ase spaEioase: 8- stil /!i-e9es/: bo at 8mpo;obit0$ 3u-ross /obor8 ;i- ma=i-0$ U- alt servitor 8l salut0 t0/ut$ 6ar/ul ;i- <ur era bi-e 8-treEi-ut =i la poalele u-ei pa-te se aBla u- tere- ;e te-is u-;e patru /!i-e9i: ;oi b0rbaEi =i ;ou0 Bemei: <u/au o parti;0 ;e ;ublu miJt$ Nu@i ;0;ur0 -i/i o ate-Eie =i 3u-ross -u re/u-os/u pe -i/i u-ul ;i-tre ei$ 2&"

I ,0 ro s0 m0 urmaEi: tai@pa-: 8l poBti servitorul$ 3u-ross 8=i 8-Br.-0 /urio9itatea 8- vreme /e era /o-;us 8-tr@o a-te/a@ mer0$ Era prima ;at0 /.-; el sau vreu- /u-os/ut al s0u era i-vitat 8- /asa lui 4iptop$ I-teriorul era /urat =i 8-/0r/at 8- a/el stil spe/iBi/ /!i-e9es/: /iu;at =i -e li<e-t: ;e /loiso--e@Hi ve/!i =i valoroase: bibelouri mo;er-e ;e u- ust 8-;oiel-i/$ 6ereEii erau lambrisaEi =i or-ame-taEi /u ravuri ur.te$ Se a=e90$ U- alt valet 8l servi /u /eai$ 3u-ross simEi /0 este spio-at: ;ar a/esta era ;e<a u- lu/ru obi=-uit$ Ma<oritatea /aselor ve/!i aveau ;es/!i90turi ;e observaEie 8- pereEi =i u=i$ C!iar =i 8- Marea Cas0 se aBlau multe$ C.-; se 8-torsese 8- Marea Cas0 8- a/ea ;imi-eaE0: la ora 7: se ;usese ;ire/t 8- biroul s0u =i ;es/!isese seiBul$ Nu 8-/0pea -i/i o 8-;oial0: /!iar la o privire superBi/ial0: /0 u-a ;i/ele ;ou0 mo-e;e r0mase se potrivea /u matriEa ;i- /ear0 a lui Cu 6atru 3e ete$ Nu 8-/0pea -i/i o 8-;oial0$ 3e etele 8i tremurar0 /.-; ;esB0/u %iblia lui 3ir? Strua- =i o /ur0E0$ Crest0turile se potriveau perBe/t$ I Cristoase: murmurase el$ Ni a/umK 6usese apoi matriEa =i mo-e;a 8-apoi 8- seiB$ 6rivirea 8i /09u pe auto@ matul 8-/0r/at =i pe lo/ul ol u-;e Buseser0 ;osarele lui AMG$ Neli-i=tit: 8-/uie seiBul =i se ;use la /ul/are$ 6e per-a lui era u- bilet: D4at0 ;ra 0$ ,rei s0 m0 s/oli /.-; ple/iK ,rem s0 -e uit0m la !ipo;rom la probele ;e sele/Eie$ 4e iubes/: A;ryo-$ 6$ S$ 6ot s0@l i-vit pe Marti- la /urse s.mb0t0K 4e ro : te ro : te ro L 6$ 6$ S$ Cre; /0 e u- tip Bormi;abil$ 6$ 6$ 6$ S$ Ni tu e=ti u- tip Bormi;abil$ 6$ 6$ 6$ 6$ S$ ,ii t.r9iu: -uK A/um e '$1+LLLLF Mersese pe v.rBuri p.-0 la /amera ei =i ;es/!isese u=a: ;ar Bata ;ormea a;.-/$ C.-; ple/ase ;e ;imi-eaE0 trebuise s0 bat0 ;e ;ou0 ori p.-0 o tre9ise$ I A;ryo-L E +$'#L I O!L 6lou0K 8-treb0 ea som-oroas0$ I Nu$ G- /ur.-; va ploua$ S0@Ei ri;i/ <alu9eleleK I Nu: tat0 ;ra 0: mulEumes/O -u /o-tea90: lui Marti- -@o s0O -@o s0@i pese$ G=i 8-0bu=ise u- /0s/at$ O/!ii i se 8-/!iseser0 =i aproape ime;iat a;or@ mise ;i- -ou a;.-/$ Amu9at: o s/uturase u=or: ;ar ea -u se tre9ise$ I Nu /o-tea90: tat0$ 1ui Marti- -@o s0@iO

2P#

Iar a/um: a;u/.-;u@i ami-te /.t ;e ;r0 0la=0 era =i /e 8i spusese soEia sa ;espre a-ti/o-/epEio-ale: se !ot0r8 s0 8l veriBi/e serios pe Marti- Haply$ 6e-tru ori/e eve-tualitate$ I A!: tai@pa-: iart0@m0 /0 te@am B0/ut s0 a=tepEi$ 3u-ross se ri;i/0 =i str.-se m.-a 8-ti-s0$ I AEi Bost amabil s0 m0 primiEi: ;om-ule 4ip$ Gmi pare r0u /0 su-te i r0/it$ 4ip 4o?@to! era tre/ut ;e =ai9e/i ;e a-i: /0ru-t: /u o BaE0 rotu-;0 =i pl0/ut0$ 6urta u- !alat ;e /as0 =i avea o/!ii ro=ii: -asul 8-Bu-;at: =i vorbea puEi- r0 u=it$ I Clima asta -e-oro/it0 e ;e vi-0$ G- Hee?e-;@ul tre/ut am Bost /u ia!tul /u S!itee 4VC!u- =i probabil /0 atu-/i am r0/it$ ,orbea e- le9a /u u- u=or a//e-t ameri/a-: poate /a-a;ia-$ Ni/i 3u-ross -i/i Alastair Strua- -u reu=iser0 vreo;at0 s0 s/oat0 /eva ;e la el ;espre tre/utul lui: =i -i/i Jo!-<o!- sau /eilalEi ba-/!eri -u au9iser0 ;e el 8- /er/urile ba-/are ;i- perioa;a C!i-ei NaEio-aliste: ;i-ai-te ;e 1"7"$ Ni/i m0/ar S!itee 4VC!u- sau 6!illip C!e-: /are 8l Bre/ve-tau 8- mo; /ure-t -u reu=iser0 s0 aBle -imi/ ;e la el$ C!i-e9ii 8l pore/liser0 Stri;ia$ I ,remea a Bost proast0: aprob0 3u-ross pe u- to- amabil$ Slav0 3om-ului pe-tru ploaie$ 4iptop B0/u u- sem- spre b0rbatul ;e l.- 0 el$ I 3um-ealui este u- aso/iat: ;om-ul 1Veu- $ Era u- b0rbat =ters$ 6urta o tu-i/0 maoist0: be< =i pa-talo-i la Bel$ Avea o BaE0 ri i;0: re/e =i /ir/umspe/t0$ 30;u ;i- /ap$ 3u-ross 8i r0spu-se la Bel$ DAso/iatF putea 8-sem-a o mulEime ;e Bu-/Eii: ;e la =eB la tra-slator: ;e la i-stru/tor politi/ la pa9-i/$ ( ,reEi -i=te /aBeaK I 3a: mulEumes/$ AEi 8-/er/at s0 luaEi vitami-a C pe-tru r0/eal0K Cu r0b;are: 3u-ross 8-/epu p0l0vr0 eala /o-ve-Eio-al0 /are 8-tot;ea@ u-a pre/e;a a;ev0ratul motiv al u-ei 8-t.l-iri$ Cu o sear0 8- urm0: 8- timp /e 8l a=tepta pe %ria- >Ho? 8- %arul Xua-/e se .-;ise /0 merita s0 8-/er/e varia-ta lui Jo!-<o!-: a=a /0 8i teleBo-ase lui 6!illip C!e- =i 8l ru ase s0 ara-<e9e o 8-t.l-ire pe-tru a/ea 9i: ;evreme$ Ar Bi Bost la Bel ;e u=or s0@l su-e ;ire/t pe 4iptop: ;ar 8-/0l/a proto/olul /!i-e9es/$ Mo;alita@ tea /ivili9at0 era s0 a/Eio-e9i pri- i-terme;iul u-ui priete- /omu-$ AstBel: ;a/0 /ererea 8Ei era reBu9at0: -u@Ei pier;eai -i/i tu /i-stea obra9ului: -i/i 2P1

/ealalt0 persoa-0 =i -i/i i-terme;iarul$ Gl as/ulta pe 4iptop ;oar pe <um0@ tate: /o-vers.-; politi/os: mirat /0 vorbes/ 8-/0 e- le9e=te: 8- BaEa lui 1Veu- $ A/easta -u putea 8-sem-a ;e/.t /0 =i e- le9a a/estuia era perBe/t0 =i poate /0 -u 8-Eele ea -i/i /a-to-e9a: -i/i /!i-e9a vorbit0 8- S!a- !ai pe /are le vorbea 4iptop: iar 3u-ross le Bolosea Blue-t$ 3is/ut0 e-eralit0Ei /u 4iptop: atept.-; /a ba-/!erul s0 a;u/0 vorba ;espre /e 8l i-teresa pe el$ G/ele ;i- urm0 a/esta a<u-se la subie/t: I S/0;erea a/easta la burs0 a a/Eiu-ilor ;um-eavoastr0 trebuie s0 v0 8- ri<ore9e Boarte mult: tai@pa-$ I 3a: ;a: m0 8- ri<orea90: ;ar -u e o s/0;ere: /i ;oar o rea=e9are: ;om-ule 4ip: ;oar o rea=e9are$ %ursa /re=te =i s/a;e$ I Ni ;om-ul Gor-tK I Xuilla- Gor-t e Xuilla- Gor-t =i 8-tot;eau-a 8-/ear/0 s0 -e mu=te$ 4oate /iorile ;i- /er su-t -e re: 3u-ross 8=i p0str0 u- to- e al: 8-treb.-;u@ se /.te =tie /el0lalt$ I Ni 8-/ur/0turile ;e la Ho-Pak? Ni astea@s o rea=e9areK I Nu: -u: asta e treab0 serioas0$ M0 tem /0 Ho-Pak are !i-io-$ I 3a: ;om-ule 3u-ross: ;ar !i-io-ul -u prea are ;e@a Ba/e /u asta$ 3e vi-0 e sistemul /apitalist: el =i -epri/eperea ba-/!erului >Ha- $ 3u-ross t0/u$ 6rivirea i se 8-;rept0 pe-tru o /lip0 spre 1Veu- /are st0tea ri i;: imobil =i Boarte ate-t$ Ate-Eia 8i era /o-/e-trat0: =i mi-tea la Bel: 8-/er/.-; s0 pri-;0 8-Eelesurile as/u-se ale /elor spuse$ I Nu parti/ip la aBa/erile ;om-ului >Ha- : ;om-ule 4ip$ 3i- p0/ate: problemele b0-/ii Ho-Pak aBe/tea90 =i /elelalte b0-/i =i asta@i Boarte r0u pe-tru Ho- >o- =i: /re; eu: r0u pe-tru Republi/a 6opular0 C!i-a$ I Nu e r0u pe-tru Republi/a 6opular0 C!i-a$ Cum poate Bi r0u pe-tru -oiK ( C!i-a e C!i-a: Re atul Mi<lo/iu$ Noi /ei ;i- Nobila Cas0 am /o-si@ ;erat 8-tot;eau-a C!i-a /a Bii-; =i mama =i tat0l /asei -oastre$ A/um ba9a -oastr0 ;i- Ho- >o- este supus0 u-ui ase;iu: u- ase;iu /are ;e Bapt -@ are -i/i o -oim0 A ;oar o lips0 temporar0 ;e 8-/re;ere: =i ;e ba-i pe-tru o s0pt0m.-0 sau /eva mai mult$ %0-/ile -oastre au toate re9ervele =i toat0 bo 0Eia =i puterea ;e /are au -evoie pe-tru a a/Eio-aO pe-tru ve/!i priete@ -i: ve/!i /lie-Ei =i pe-tru -oi 8-=i-e$ I Atu-/i ;e /e -u emit mai mulEi ba-i ;a/0 mo-e;a lor este at.t ;e puter-i/0K 2P2

I E o problem0 ;e timp: ;om-ule 4ip$ Mo-et0ria -u poate s0 emit0 suBi/ie-Ei ba-i Ho- >o- $ 3u-ross r0spu-se la 8-treb0ri /u mare r0b;are: =tii-; a/um /0 ma<oritatea eJpli/aEiilor erau pe-tru 1Veu- : /eea /e 8-sem@ -a /0 1Veu- era superiorul lui 4iptop: superior 8- ierar!ia ;e parti;: B0r0 s0 Bie ba-/!er$ SoluEia -oastr0 provi9orie ar Bi s0 a;u/em ime;iat /.teva avioa-e ;e lire sterli-e pe-tru: a a/operi retra erile ;e ba-i$ ,09u /um o/!ii ambilor b0rbaEi se 8- ustar0 u=or$ I A/easta -u prea ar a<uta ;olarul Ho- >o- $ I 3a: ;a: ba-/!erii -o=tri =tiu asta$ 3ar :la#s, 0i#)oria =i :an#a An!liei au !ot0r.t /0 asta ar Bi /ea mai bu-0 soluEie ;e mome-t$ Noi -u avem suBi/ie-Ei ;olari Ho- >o- pe-tru a satisBa/e pe toEi ;epu-0torii$ 40/erea ;eve-i mai rea$ 3u-ross a=tept0$ Jo!-<o!- 8i spusese /0 el /re;ea /0 :an#a Chinei -u avea re9erve substa-Eiale ;e lire sterli-e ;atorit0 restri/Eiilor mo-etare asupra i-tr0rii =i ie=irii a/estora ;i- A- lia: ;ar aveau /a-tit0Ei mari ;e ;olari Ho- >o- pe-tru /are -u eJistau restri/Eii ;e eJport$ I N@ar Bi ;elo/ bi-e pe-tru ;olarul Ho- >o- s0@i sl0beas/0 puterea: observ0 4ip 4o?@to!$ G=i suBl0 /u 9 omot -asul$ Nu e bi-e pe-tru Ho>o- $ I 3e a/or;L 6rivirea lui 4ip 4o?@to! se 8-0spri =i el se aple/0 8-ai-te$ I Este a;ev0rat: tai@pa-: /0 :an#a #omer#ial Orlin -u vrea s0 v0 re8--oias/0 Bo-;ul ;e rulme-tK I-ima lui 3u-ross 8-/epu s0 bat0 mai tare$ I 3a$ I Ni e a;ev0rat /0 mi-u-ata ;um-eavoastr0 ba-/0 -u va a/operi a/est 8mprumut =i -u va ava-sa suBi/ie-t /a s0 puteEi opri ata/ul lui *o)hwell+orn) asupra a/Eiu-ilor Nobilei CaseK I 3a$ 3u-ross era mulEumit s0@=i au;0 vo/ea /alm0$ I Ni e a;ev0rat /0 mulEi ve/!i priete-i au reBu9at s0 v0 /re;ite9eK I 3a$ I Ni e a;ev0rat /0O /0 persoa-a Hiro 4o;a sose=te 8- a/east0 ;up0@ amia90 =i /ere plata ur e-t0 pe-tru vasele /oma-;ate la =a-tierul lui <apo@ -e9K I 3a$

2P'

I Ni e a;ev0rat /0 Mata =i Compa-ia lor +rea) +oo' C-#k ;i- Ma/ao =i@au triplat /oma-;a obi=-uit0 ;e li- ouri ;e aur: ;ar -u vor s0 v0 a<ute ;ire/tK I 3a$ 3u-ross ;eve-i =i mai pru;e-t$ I Ni e a;ev0rat /0 ti/0lo=ii ;e !e emo-i=ti sovieti/i au /erut 8-/0 o ;at0: 8- mo; -eru=i-at: Boarte Boarte -eru=i-at: privile ii ba-/are 8- Ho>o- K I Cre; /0 ;a: Jo!-<o!- mi@a spus /0 ;a$ Nu su-t si ur$ 6resupu- /0 el -u mi@ar spu-e o mi-/iu-0$ I Ce v@a spusK 3u-ross repet0 totul: /uv.-t /u /uv.-t: 8-/!ei-;: I Si ur /0 -e vom opu-e /ererii: eu: /o-siliile ;e /o-;u/ere ale tutu@ ror b0-/ilor: toEi tai@pa-ii =i uver-atorul$ Jo!-<o!- a mai 9is /0 !e emo@ -i=tii au avut 8-;r09-eala s0 oBere ime;iat sume substa-Eiale ;e ;olari Ho- >o- pe-tru a@i a<uta 8- situaEia a/tual0$ 4ip 4o?@to! 8=i termi-0 /aBeaua$ I Mai vreEiK I 3a: mulEumes/$ 3u-ross observ0 /0 1Veu- Bu /el /are tur-0 =i simEi /0 B0/use u- mare pas 8-ai-te$ Cu o sear0 8- urm0 a;usese vorba 8- mo; ;iplomati/ ;espre ba-/a mos/ovit0 lui 6!illip C!e-: =tii-; /0 6!illip avea s0 tra-smit0 mai ;eparte i-BormaEia: /eea /e ;esi ur 8i va i-;i/a u-ui tip at.t ;e isteE /a 4ip@ top a;ev0ratul motiv al 8-t.l-irii ur e-te =i 8i va ;a astBel timpul -e/esar pe-tru a lua le 0tura /u /el /are lua !ot0r.rile ;e/isive$ 3u-ross 8=i simEea Bru-tea ume;0 ;e su;oare =i se ru 0 /a -i/i u-ul ;i- b0rbaEii aBlaEi 8- BaEa lui s0 -u observe asta$ Neli-i=tea sa ar ur/a preEul A ;a/0 urma s0 se 8-/!eie u- t.r $ I G- ro9itor: 8- ro9itor: murmur0 .-;itor 4iptop$ G- ro9itoare vre@ muri$ ,e/!ii priete-i 8=i p0r0ses/ ve/!ii priete-i: ;u=ma-ii su-t primiEi 8/0mi-O 8- ro9itorL O!: apropo: tai@pa-: u-ul ;i- ve/!ii -o=tri priete-i 8-treab0 ;a/0 ai putea Ba/e pe-tru el u- tra-sport /u -avele$ Cre; /0 e vorba ;e o 8-/0r/0tur0 /u oJi; ;e toriu$ Cu mare eBort: 3u-ross 8=i p0str0 o mi-0 -etulburat0$ OJi;ul ;e toriu era o ar il0 rar0: materia prim0 pe-tru /o-Be/Eio-area aba<ururilor ve/!ilor l0mpi /u a9: el B0/ea /a aba<urul s0 ra;ie9e str0lu/itoarea sa lumi-0$ Cu u- a- 8-ai-te au9ise: ;i- 8-t.mplare: /0 Ho- >o- ul to/mai ;eve-ise /el 2P7

;e@al ;oilea mare /o-sumator: ;up0 SUA$ Ime;iat: /urio9itatea 8i /res/use: ;eoare/e /ompa-ia )r-an -u era impli/at0 8- /eea /e: 8-: mo; si ur: era o aBa/ere proBitabil0$ ABlase Boarte repe;e /0 a//esul la material era relativ u=or =i /0 aBa/erea era mi-u-at0: t0i-uit0: =i a-tre-ase o mulEime ;e mi/i importatori: toEi =tii-; 8-s0 ;estul ;e puEi- ;espre a/est eleme-t$ 4oriul eJista 8- -atur0 8- ;iBeriEi i9otopi ra;ioa/tivi$ U-ii ;i-tre a/e=tia erau simplu ;e tra-sBormat 8- ura-iu ;e Bisiu-e 2'): iar toriul 2'2 8-su=i era u;eosebit ;e valoros material ra;ioa/tiv pe-tru o pil0 atomi/0$ Evi;e-t: a/e=tia =i mulEi alEi ;erivaEi ;e toriu erau materiale strate i/e restri/tive: ;ar el Busese uluit s0 ;es/opere /0 oJi;ul =i -itratul: u=or /o-vertibile /!imi/: erau BolosiEi 8- a/eea=i m0sur0$ N@a putut 8- -i/i u- Bel s0 ;es/opere u-;e mer eau ;e Bapt oJi9ii ;e toriu$ 3ar a/um era evi;e-t A 8- C!i-a$ Mult0 vreme: el =i alEii b0-uiser0 /0 R6C avea u- pro ram atomi/ ur e-t ;e 8-armare: ;ar toat0 lumea /re;ea /0 aveau s0 trea/0 /el puEi- 9e/e a-i p.-0 la reali9area lui$ I;eea u-ei C!i-e 8-armate -u/lear 8i st.r-ea rea/Eii /o-tra;i/torii$ 6e ;e o parte: ori/e proli@ Berare -u/lear0 era peri/uloas0Y pe ;e alt0 parte: Bii-; o putere -u/lear0: C!i-a ar putea ;eve-i ime;iat u- rival Bormi;abil pe-tru Rusia sovieti/0: e ala a/esteia: poate /!iar o ame-i-Eare =i: 8- mo; si ur: ;e -e/u/erit A mai ales ;a/0 ;ispu-ea =i ea ;e mi<loa/e pe-tru a re/ur e la represalii$ 3u-ross 8i surpri-se pe /ei ;oi b0rbaEi privi-;u@l$ Mi/a ve-0 ;e pe Bru-tea lui 1Veu- pulsa: ;e=i BaEa lui r0m0sese impasibil0$ I Asta s@ar putea Ba/e: ;om-ule 4ip$ 3e /.t este -evoie =i /.-;K I Cre; /0 ime;iat: /.t ;e mult se poate obEi-e$ 3up0 /um =tiEi: R6C vrea mo;er-i9are: ;ar o mare parte ;i- ilumi-atul -ostru este 8-/0 /u a9$ I 3esi ur$ I 3e u-;e aEi putea obEi-e oJi9ii =i -itraEiiK I Cel mai repe;e: probabil ;i- Australia: ;e=i a/um -u =tiu -imi/ ;espre /alitate$ G- aBara Statelor U-ite: a;0u 0 el ate-t: se 0se=te -umai 84asma-ia: %ra9ilia: I-;ia: ABri/a ;e Su;: R!o;esia =i UraliO su-t mari ;epo9ite a/olo: -i/i u-ul -u 9.mbi$ %0-uies/ /0 R!o;esia =i 4asma-ia ar /ele mai bu-e$ E /i-eva /u /are 6!illip sau eu am putea trataK I U- ;om- ,ee Cee N : ;e la Prin#ess :-il'in!. 3u-ross 8=i st0p.-i /u reu u- Bluierat /.-; u- alt eleme-t al e-i mei i se l0muri$ 3om-ul ,ee Cee N $ N 2oto raBul era u- bu- priete- al lui 4su@ya-: 4su@ya- ve/!iul priete- =i aso/iat /are Bu ise 8- mo; misterios 82P)

C!i-a: peste ra-iEa ;i- Ma/ao$ 4su@ya- Busese u-ul ;i- importatorii ;e toriu: p.-0 -u v09use le 0tura$ I Gl =tiu pe ;om-ul N $ Apropo: /e mai Ba/e ve/!iul meu priete- 4su@ ya-K 1Veu- tres0ri 8- mo; vi9ibil$ 6u-/t o/!it: pu-/t lovit: 8=i spuse 3u-@ ross Burios: =o/at /0 -u@l suspe/tase -i/i o /lip0 pe 4su@ya- /0 era /omu-ist sau /0 avea simpatii /omu-iste$ I 4su@ya-K se 8-/ru-t0 4iptop$ Nu l@am v09ut ;e@o s0pt0m.-0 sau mai bi-e$ 3e /eK I Am au9it /0 a ple/at pri- Ma/ao s0 vi9ite9e 6e?i-ul$ I Ciu;atL Asta@i Boarte /iu;at$ M0 8-treb ;e /e@ar Ba/e astaO u/apitalist 8-ver=u-atK Ei bi-e: 8-tot;eau-a vor eJista mi-u-i$ 3a/0 veEi avea amabilitatea s0 luaEi ;ire/t le 0tura /u ;om-ul N : su-t si ur /0 v0 va ;a toate ;etaliile$ 3u-ross a=tept0$ Oare s0 mai preti-;0 =i alte /o-/esii 8-ai-te /a ei s0@i oBere /eea /e ;orea: ;a/0 urma s0@i oBere /evaK Mi-tea 8i umbla /u repe9i@ /iu-e: /0ut.-; impli/aEiile primei lor /ereri: /um s0 Ba/0 rost ;e oJi9i ;e toriu: ;a/0 s0 Ba/0 sau -u rost ;e ei: vr.-; s0 aBle /.t ;e ;eparte a<u-sese R6C /u pro ramul ei atomi/: =tii-; /0 ei -@o s0@i spu-0 -i/io;at0 asta$ 1Veu- s/oase u- pa/!et ;e Ei 0ri =i i@l 8-ti-se$ I Nu: mulEumes/: reBu90 el$ Am.-;oi 8=i apri-ser0 Ei 0rile$ 4iptop tu=i =i 8=i suBl0 -asul$ I E /iu;at: tai@pa-: 8-/epu el: Boarte /iu;at /0 te ;ai peste /ap s0 a<uEi 0i#)oria 2i :la#s =i toate b0-/ile voastre /apitaliste: 8- timp /e se 9vo-e=te /0 ele -u vor s0 te a<ute la -evoie$ I 6oate /0 vor ve;ea u-;e au re=it: 9ise pru;e-t 3u-ross$ U-eori trebuie s0 uiEi ;e9ava-ta<ele ;e mome-t pe-tru proBitul tuturor$ Ar Bi r0u pe-tru Re atul Mi<lo/iu /a Ho- >o- ul s0 se poti/-eas/0: observ0 ;ispre@ Eul ;e pe BaEa lui 1Veu- ;ar -u@i p0s0$ 3o/tri-a /!i-e90 spu-e s0 -u@i uiEi pe ve/!ii priete-i: /ei ;e 8-/re;ere: =i at.ta timp /.t su-t tai@pa- al Nobilei Case =i am putere: ;om-ule 4ip: eu =i /ei /a mi-e A ;om-ul Jo!-<o!- pe ;e o parte: uver-atorul pe ;e alta A vom Bi mereu priete-ii Re atului Mi<lo/iu =i -u vom permite -i/io;at0 !e emo-i=tilor s0 prospere pe st.-/a -oastr0 ola=0$ I E st.-/a noas)r ola=0: ;om-ule 3u-ross: i-terve-i t0ios 4iptop: /are este 8- pre9e-t a;mi-istrat0 ;e e- le9i: -u@i a=aK 2P+

I Ho- >o- este =i a Bost 8-tot;eau-a u- p0m.-t al Re atului Mi<lo/iu$ I 6e-tru mome-t o s0 las ;eoparte ;eBi-iEia ;umitale: ;ar totul: ;i>oHloo- =i p.-0 8- Noile 4eritorii la -or; ;e %ou-;ary Roa; -e va reve-i peste vreo trei9e/i =i /i-/i ;e a-i: -uK C!iar ;a/0 voi a//eptaEi 4ratatele Ne;repte impuse str0mo=ilor -o=tri: pe /are -oi -u le a//ept0m$ I Str0mo=ii mei i@au /o-si;erat 8-tot;eau-a 8-EelepEi pe ve/!ii lor priete-i =i -i/io;at0 b0rbaEi /are s0@=i taie 1u<erul /a s0 Ba/0 8- /iu;0 u-ei 6orEi ;e Ja;$ 4iptop r.se$ 1Veu- /o-ti-u0 s0 8l priveas/0 sever =i ostil$ I Ce preve;eEi /0 se va 8-t.mpla 8- 1""&: ;om-ule 3u-rossK I Eu -u su-t %0tr.-ul 4u- Orbul: =i -i/i !i/itor: ;om-ule 4ip$ 3u-ross ri;i/0 ;i- umeri$ S0 a<u- em 8- 1""&$ ,e/!ii priete-i vor avea =i atu-/i -evoie ;e ve/!i priete-i$ Heya? 3up0 o pau90 4iptop /o-ti-u0: I 3a/0 ba-/0 ;um-eavoastr0 -u va a<uta Nobila Cas, =i -@o vor Ba/e -i/i ve/!ii priete-i: =i -i/i Orlin, /um veEi r0m.-e Nobila Cas? I Str0mo=ului meu: 3iavolul /u O/!i ,er9i: i s@a pus a/eea=i 8-treba@ re ;e /0tre Marele =i O-orabilul Ji-@Rua /.-; a Bost asaltat ;e ;u=ma-ii s0i: 4yler %ro/? =i ti/0lo=ii lui: =i el a r.s ;oar =i a spus: DNen! #he )o laoF A ub0rbat 8-tre ;u/e multe reut0Ei$ Cum eu su-t mai 8-tre ;e/.t ma<orita@ tea: trebuie s0 tra-spir mai mult ;e/.t ei$ 4ip 4o?@to! 9.mbi =i el$ I Ni tra-spiraEi: ;om-ule 3u-rossK I Ei bi-e: uitaEi /um stau lu/rurile: se 8-veseli 3u-ross$ Eu 8-/er/ s0 evit /ea ;e@a opt9e/i =i patra reutate$ 3up0 /um =tiEi: %u;;!a a spus /0 toEi oame-ii au opt9e/i =i trei ;e reut0Ei$ 3a/0 reu=im s0 elimi-0m u-a: 8mo; automat /0p0t0m alta$ Se/retul vieEii este s0 te a;apte9i la /ele opt9e/i =i trei =i s0 eviEi /u ori/e preE s0 o /apeEi pe@a opt9e/i =i patra$ %0tr.-ul 9.mbi$ I ,@aEi .-;it s0 vi-;eEi o parte ;i- /ompa-ie: poate /!iar )1 la sut0K I Nu: ;om-ule 4ip: %0tr.-ul 3iavol /u O/!i ,er9i -e@a i-ter9is asta: =i /utele ;i- <urul o/!ilor lui 3u-ross se a;.-/ir0$ A vrut /a -oi s0 tra-spi@ r0m$ I S0 sper0m /0 -u va trebui s0 tra-spiraEi prea mult$ 3a$ 4iptop 8=i sti-se Ei ara$ G- vremuri tulburi ar Bi bi-e pe-tru :an#a Chinei s0 aib0 o 2P&

le 0tur0 mai str.-s0 /u sistemul ;um-eavoastr0 ba-/ar$ Atu-/i a/este /ri9e -@ar mai Bi perma-e-te$ Ime;iat mi-tea lui 3u-ross B0/u u- salt$ I M0 8-treb ;a/0 :an#a Chinei -u s@ar putea .-;i s0 aib0 u- om perma-e-t la 0i# =i u-ul ;e@al -ostru la ba-/a ;um-eavoastr0K ,09u umbra ;e 9.mbet =i =tiu /0 !i/ise$ Asta ar asi ura /o-trolarea ori/0rei /ri9e: =i v@ ar a<uta s0 -u aveEi -i/io;at0 -evoie ;e spri<i- i-ter-aEio-al$ I 6re=e;i-tele Mao -e sB0tuie=te s0 -e auto@a<ut0m =i asta =i Ba/em$ 3ar su estia ;um-eavoastr0 ar putea merita oste-eala$ O s@o tra-smit mai ;eparte /u pl0/ere$ I Su-t si ur /0 ba-/a ar Bi re/u-os/0toare ;a/0 aEi re/oma-;a pe /i-eva /are s0 Bie le 0tura lor /u marea :an# a Chinei. I O s0 tra-smit =i asta /u pl0/ere mai ;eparte$ Cre;eEi /0 :la#s sau 0i#)oria ar ava-sa valuta -e/esar0 pe-tru importurile ;om-ului N K I Su-t si ur /0 ar Bi 8-/.-tai s0 Bie ;e Bolos$ 0i#)oria /u si ura-E0$ GBo-;: 0i#)oria are le 0turi ;e u- se/ol =i /eva /u C!i-a$ Nu a /o-tribuit ea la ava-sarea /elei mai mari p0rEi a 8mprumuturilor ;um-eavoastr0 str0i-e: /ele pe-tru /0i Berate: =i pe-tru aparatele ;e 9borK I Cu u- mare proBit: subli-ie se/ 4iptop: privirea 8i Bu i spre 1Veu/are se uita /o-/e-trat la 3u-ross$ 6roBit /apitalist: a;0u 0 el 8-/et$ I A=a e: spuse 3u-ross$ 4rebuie s0 -e iertaEi =i pe -oi: /apitali=tii: ;om-ule 4ip$ 6oate si- ura -oastr0 s/u90 e /0 mulEi ;i-tre -oi su-tem ve/!i priete-i ai Re atului Mi<lo/iu$ 1Veu- 8i spuse lui 4iptop /.teva /uvi-te 8-tr@u- ;iale/t pe /are 3u-ross -u@l 8-Eelese$ 4iptop 8i r0spu-se aBirmativ: am.-;oi se uitar0 apoi la el$ I Gmi pare r0u: ;ar trebuie s0 m0 s/u9aEi a/um: ;om-ule 3u-ross: trebuie s0 m0 ;u/ s0 iau -i=te me;i/ame-te$ 6oate 8mi ;aEi u- teleBo- ;up0 pr.-9: s0 9i/em 8- <ur ;e 17$'#$ 3u-ross se ri;i/0 =i 8-ti-se m.-a: B0r0 s0 Bie si ur ;a/0 reu=ise: ;ar Boarte /o-vi-s /0 ar Bi mai bi-e s0 Ba/0 /eva 8- privi-Ea toriului: =i Boarte repe;e: -eap0rat 8-ai-te ;e 17$'#$ I ,0 mulEumes/ /0 m@aEi primit$ I Ce 9i/eEi ;e /ea ;e@a /i-/ea /urs0K %0tr.-ul ri;i/0 o privire ate-t0 spre el: 8- timp /e@l /o-;u/ea la u=0$ I Noble Star merit0 u- pariu$ Ori/um$ 2PP

I A!L 3ar %utters/ot/! 1assK I 1a Bel$ I Ni 6ilot 2is!K 3u-ross r.se$ I Arm0sarul e bu-: ;ar -u 8- a/eea=i /las0: ;oar ;a/0 i-tervi-e 3um-e9eu: sau ;iavolul$ Erau a/um l.- 0 u=a ;e i-trare =i u- servitor o ;es/!isese lar $ 3i-ou 1Veu- spuse /eva 8- ;iale/tul pe /are 3u-ross -u@l re/u-os/u$ 3i-ou 4iptop r0spu-se aBirmativ =i ie=i aBar0$ Ime;iat 1Veu- 8i p0r0si =i se 8-;rept0 spre tere-ul ;e te-is$ I A= vrea s0 /u-oa=teEi u- priete-: u- -ou priete-: ;om-ule 3u-ross: 8l a-u-E0 4iptop$ Ar putea: eve-tual: s0 Ba/0 multe aBa/eri /u ;um-ea@ voastr0 8- viitor$ 3a/0 vreEi$ 3u-ross 8i observ0 privirea re/e =i bu-a ;ispo9iEie 8i ;isp0ru$ C!i-e9ul /are ve-ea /u 1Veu- era tre/ut ;e patru9e/i ;e a-i =i avea u- trup Brumos =i vi uros$ 60rul -e ru@alb0strui 8i era /iuBulit ;i- /au9a <o/ului: /ostumul ;e te-is mo;er-: ele a-t =i ameri/a-$ 6e tere-ul ;i- spatele lui: /eilalEi trei a=teptau =i priveau$ 4oEi ar0tau bi-e =i erau ele a-t 8mbr0/aEi$ I A/esta este ;o/torul Josep! Wu ;i- CaliBor-ia$ 3om-ul Ia- 3u-@ ross$ I %u-0: ;om-ule 3u-ross: 8l salut0 Josep! Wu /u o Bamiliaritate ;e a@ <at0: tipi/ ameri/a-0$ 3om-ul 4ip s@a .-;it /0 ar trebui s0 -e /u-oa=tem 8-ai-te s0 ple/: m.i-e: 8- C!i-a /u %etty a;i/0 soEia: B0/u u- est va /0tre u-a ;i- Bemeile ;e pe tere-ul ;e te-is$ 6robabil /0 o s0 lipsim u- timp: a=a /0 a= vrea s0 stabilim o 8-t.l-ire 8- Ca-to- peste vreo lu-0: se uit0 la 4iptop$ Nu su-t probleme /u vi9a ;om-ului 3u-ross: b0-uies/K I Nu: ;om-ule Wu$ O!: -u$ Ni/i u-a$ I Gro9av$ 3a/0 te su- eu: ;om-ule 3u-ross: sau ;om-ul 4ip: putem ara-<a o 8-t.l-ire pe-tru /.teva 9ile mai t.r9iuK I Si ur: ;a/0 toate ;o/ume-tele su-t 8- re ul0$ 3u-ross 8=i p0str0 9.mbetul: observ.-; asprimea pli-0 ;e si ura-E0 a lui Wu$ 1a /e v@aEi .-;itK I 6e -oi v0 ro s0 -e s/u9aEi: 9ise 4iptop: v0 l0s0m si- uri$ 30;u politi/os ;i- /ap =i se 8-toarse 8- /as0 8mpreu-0 /u 1Veu- $ I Su-t ;i- Statele U-ite: /o-ti-u0 vesel Wu: -0s/ut ameri/a-: 8Sa/rame-to$ A treia e-eraEie 8- CaliBor-ia: ;e=i o parte ;i- stu;ii le@am 2P"

B0/ut la Ca-to-$ 3o/toratul mi l@am luat la Sta-Bor;: i- i-erie aerospaEial0: spe/ialitatea ra/!ete =i /ombustibili ;e ra/!ete$ 1a NASA mi@am petre/ut /ei mai bu-i a-i: /ei mai bu-i ;up0 u-iversitate: Wu -u mai 9.mbea$ E/!i@ pame-tul pe /are@l voi /oma-;a va /o-sta 8- tot Belul ;e arti/ole ;e Bier soBisti/ate pe-tru metalur ie =i i-;ustria aerospaEial0$ 3om-ul 4ip a spus /0 aEi Bi /el mai bu- importator pe-tru -oi$ 2abri/a-Eii vor Bi e- le9ii: apoi Bra-/e9ii =i -emEii$ ,0 i-teresea90K 3u-ross as/ulta /u o 8- ri<orare ;i- /e 8- /e mai mare: pe /are -u se obosi s0 =i@o as/u-;0$ I 3a/0 -u su-t obie/te strate i/e =i -u au restri/Eii: =ov0i el$ I Ma<oritatea vor Bi strate i/e =i ma<oritatea /u restri/Eii$ ,0 i-tere@ sea90K I 3e /e@mi spu-eEi toate astea: ;om-ule WuK Gura lui Wu s/!iE0 u- 9.mbet$ I Am ;e .-; s0 reor a-i9e9 pro ramul spaEial al C!i-ei: o/!ii i se 8- ustar0 =i mai mult 8- vreme /e 8l privea pe 3u-ross /u ate-Eie$ ,i se pare surpri-90torK I 3a$ I Ni mie: privirea lui Wu se 8-;rept0 spre soEia sa: apoi se 8-toarse la 3u-ross$ 3om-ul 4ip e /o-vi-s /0 se poate avea 8-/re;ere 8- ;um-ea@ voastr0$ El simte /0 su-tei u- om /i-stit =i ;eoare/e 8i su-te i 8-;atorat: veEi tra-smite u- mesa< pe-tru mi-e: vo/ea lui Wu ;eve-i mai aspr0$ ,0 a-u-E /0 atu-/i /.-; veEi /iti ;espre moartea sau r0pirea mea sau alte prostii: s0 =tiEi /0 su-t mi-/iu-i =i s0@mi Ba/eEi servi/iul s0 tra-smiteEi la CIA =i ;e la ei mai sus: a;ev0rul$ Respir0 a;.-/$ 6le/ ;i- propria mea voi-E0$ Am.-;oi ple/0m$ 3e trei e-eraEii -oi: /!i-e9ii: /are su-tem /ei mai bu-i imi ra-Ei ;i- tot;eau-a: am Bost !0rEuiEi 8- toat0 Ameri/a ;e /0tre ameri/a-i$ %0tr.-ul meu a Bost 8- primul r09boi mo-;ial: iar eu am ;at o m.-0 ;e a<utor 8- /el ;e@al ;oilea ;ar ultima pi/0tur0 aBurisit0 a Bost a/um ;ou0 lu-i: %etty =i /u mi-e voiam o /as0 8- %everly Hills$ Cu-oa=teEi %everly Hills ;i- 1os A- elesK I 3a$ I Am Bost reBu9aEi pe-tru /0 eram /!i-e9i$ 4i/0losul a ve-it =i -e@a stri at: DNu v.-; u-or aBurisiEi ;e /!i-e9i$F Nu era prima ;at0: o!: -u: ;ar ti/0losul a spus@o 8- BaEa lui %etty =i asta a Bost /!iar /ulmeaL ura lui Wu se str.mb0 ;e Burie$ 6uteEi s0 v0 ima i-aEi prostia ti/0losului 0laK Su-t /el mai 2"#

bu- 8- ;ome-iul meu =i Bu-;ul 0la ;e /al 8mi spu-e: DNu v.-; u-or /!i@ -e9iF: r0su/i ra/!eta 8- m.-0$ O s0 le spu-eEiK I ,reEi s0 tra-smit i-BormaEia 8- se/ret sau publi/K 3a/0 vreEi: voi repro;u/e /uv.-t /u /uv.-t /e mi@aEi spus$ I G- se/ret: la CIA: ;ar -u 8-ai-te ;e lu-ea viitoare: la + ;up0@amia90$ G- re ul0K Apoi lu-a viitoare: ;up0 8-t.l-irea -oastr0 ;e la Ca-to-: ;evi-e publi/0$ G- re ul0: ;om-ule 3u-rossK I 2oarte bi-e$ 6uteEi s0@mi ;aEi -umele proprietarului /asei: ;ata: vre@ u- ;etaliuK Wu s/oase o bu/at0 ;e !.rtie b0tut0 la ma=i-0$ 3u-ross aru-/0 o privire pe ea$ I MulEumes/$ 6e !.rtie erau tre/ute ;ou0 -ume: a;rese =i -umere ;e teleBo- ;i- %everly Hills$ Am.-;oi v@au reBu9at ;i- a/ela=i motivK I 3a$ I O s0 m0 o/up ;e asta$ ( Co-si;eraEi /0@i mes/!i-: -uK I Nu: -u /re;$ Gmi pare ;oar r0u /0 s@a 8-t.mplat =i /0 se 8-t.mpl0 peste tot A /u tot Belul ;e oame-i$ E Boarte trist$ 3u-ross e9it0$ Se 8-t.mpl0 =i 8- C!i-a: Japo-ia: ai/i: 8- toat0 lumea$ C!i-e9i =i <apo-e9i: viet-ame9i: oame-i Boarte ;iBeriEi su-t u-eori la Bel ;e i-tolera-Ei =i bi oEi$ 3e /ele mai multe ori /!iar mult mai mult ;e/.t at.t$ Nu su-tem -oi toEi oare -umiEi >-ai loh? I N@ar trebui s0 se 8-t.mple 8- Ameri/a A ameri/a-ii BaE0 ;e ameri@ /a-i$ Asta m0 sup0r0$ ( C r e ; e E i /0 o;at0 aBlat 8- C!i-a o s0 vi se permit0 s0 ple/aEi =i s0 ve-iEi /.-; vreEiK I Nu$ 3ar -u@mi pas0$ M0 ;u/ ;e bu-0voie$ Nu su-t te-tat ;e ba-i sau =a-ta<at s0 m0 ;u/$ 6ur =i simplu m0 ;u/$ I Ni NASAK M0 surpri-;e /0 au 8- 0;uit s0 se 8-t.mple a=a /eva$ I O!: -i s@a oBerit o /as0 Brumoas0: ;ar -u a/olo voiam s0 lo/uim$ %etty ;orea /asa aia aBurisit0 =i aveam =i ba-ii =i situaEia pe-tru ea: ;ar -@ am putut i-tra 8- ea$ Nu a Bost -umai ti/0losul 0la: au Bost =i ve/i-ii: Wu 8=i ;0;u ;eoparte ;i- o/!i u- Bir ;e p0r$ Nu -e@au vrut: a=a /0 m0 ;u/ u-;e su-t ;orit$ Ce@ar Bi /a =i C!i-a s0 aib0 o BorE0 -u/lear0 ;e ;es/ura<areK Ca Bra-/e9ii: eiK Ce 9i/i ;e astaK

2"1

I I;eea /0 /i-eva ;eEi-e ra/!ete /u bombe A sau H m0 umple ;e roa90$ I Su-t eJa/t armele a/estui mome-t: ;om-ule 3u-ross: eJa/t armele a/estui mome-t$ I Isuse CristoaseL eJ/lam0 uluit Jo!-<o!-$ Haver ill era la Bel ;e =o/at$ I 3o/torul Josep! Wu e /u a;ev0rat pri-tre /ei ;i- v.rB: Ia-K I Absolut$ Am su-at u- priete- ;i- Cas!i- to-$ Wu este u-ul ;i- /ei ;oi: sau trei ;i- lume A ra/!ete =i /ombustibili ;e ra/!ete$ E la Bel ;e a;e@ v0rat /0 -ime-i -u are !abar /0 va tre/e ra-iEa: =i -i/i /0 a ple/at ;iHaHai: u-;e se =tie /0 e 8- va/a-E0 A mi@a spus /0 a /0l0torit p.-0 ai/i B0r0 s0 se as/u-;0$ I Cristoase: repet0 Jo!-<o!-$ 3a/0 o s0 aib0 C!i-a eJperEi /a elO: r0su/i /oupe@papier@ul ;e pe biroul lui Haver ill$ Ia-: te@ai .-;it s0@i spui lui Ro er Crosse sau lui Rosemo-t: /a s0 8mpie;i/e u-a /a astaK I Si ur: ;ar -u pot s@o Ba/$ G- -i/i u- /a9$ I Nu te@ai .-;it /e e 8- <o/K Haver ill ar0t0 m.-ios /0tre Bereastr0$ 6aispre9e/e eta<e mai <os: o loat0 -er0b;0toare 8-/er/a s0 i-tre /u BorEa 8- ba-/a ap0rat0 ;oar ;e u/or;o- Bormat ;i- /.Eiva poliEi=ti$ I S0 -u -e 8-=el0m /u bu-0=tii-E0: ata/ul a 8-/eput: =i o s0 a<u- em la Bu-;ul sa/ului$ 3e@abia avem suBi/ie-Ei ba-i /a s0 re9ist0m ast09i =i s0@i pl0tim pe Bu-/Eio-arii uver-ului$ Slav0 3om-ului /0 m.i-e e s.mb0t0L 3a/0 Ia- /o-Birm0 /0 eJist0 o =a-s0 s0 /0p0t0m /re;ite ;e la :an#a Chinei, bi-e8-Eeles /0 -u poate ris/a s0 Ba/0 o astBel ;e /o-Bi;e-E0KL Ia-: ai au9it /0 Ho-Pak =i@a 8-/!is porEileK I Nu$ Am aler at 8- toate p0rEile /a o mus/0 beat0: ;e /.-; am ple/at ;e la 4iptop$ I Ni Chin! Pros.eri)y a 8-/!is: :an#a 3n'iei 2i Orien)-l-i Gn'e.r)a) se /lati-0 =i ea: :la#s o s/al;0 /um poate =i: /a =i -oi: ;e altBel: se roa 0 s0 mai poat0 supravieEui 8-/0 o <um0tate ;e or0 p.-0 la 8-/!i;ere$ S8mpi-se teleBo-ul peste biroul s0u ve/!iT$ Ia-: te ro : su-0@l a/um pe 4iptop: este eJa/t 17$'#$ 3u-ross 8=i p0str0 BaEa impasibil0 =i vo/ea -es/!imbat0$

2"2

I Mai 8-t.i trebuie s0 stabilim /.teva lu/ruri: 6aul: 8- le 0tur0 /u importurile ;e toriuL Sle spusese /0 luase le 0tura /u N 2oto raBul /are: Beri/it: 8i B0/use ime;iat o /oma-;0 Berm0 pe-tru ori/.t ;e mult0 ar il0 rar0 putea obEi-eT O s0 asi uri valutaK I 3a: /u /o-;iEia /a a/est /omerE s0 -u aib0 restri/Eii$ I O s0 am -evoie ;e aprobarea ta 8- s/ris$ I O vei avea 8-ai-te ;e 8-/!i;ere: 8- seara asta$ A/um su-0@l te ro $ I 6este 9e/e mi-ute$ C!estie ;e obra9$ O s0 a//epEi u- om ;e le 0tur0 perma-e-t ;e la :an#a Chinei? I 3a: su-t si ur /0 ei -@or s0 lase -i/io;at0 pe u-ul ;e@al -ostru 8/l0;irea lor: ;ar -u /o-tea90$ Haver ill se uit0 ;i- -ou la /eas: apoi 8l privi pe Jo!-<o!-$ 4ipul trebuie suprave !eat =i probabil o s0 Bim -evoiEi s0 s/!imb0m /.teva pro/e;uri ;e se/uritate: -uK Jo!-<o!- 8-/uvii-E0 ;i- /ap$ I 3a: ;ar asta -@ar trebui s0 /ree9e -i/i o problem0: 6aul$ 3a/0 ar Bi /!iar 4iptop: ar Bi perBe/t$ Ia-: /re9i /0 e vreo =a-s0K I Nu =tiu$ A/um: /e Ba/em /u aBa/erea lui WuK I Noi -u putem Bi-a-Ea /o-traba-;a: 9ise Haver ill$ ,a trebui s0 te o/upi si- ur ;e treaba asta$ I Ci-e a spus /eva ;e /o-traba-;0K I A=a@i$ Atu-/i o s0@Ei spu- /0 va trebui s0 stu;iem /u ate-Eie la aBa/erea Wu /.-; =i ;a/0 e=ti soli/itat s0@i a<uEi$ I Hai;e: 6aul: =tii bi-e /0 Ba/e parte ;i- 8-Eele ere ;a/0 va eJista o 8-Eele ere$ AltBel ;e /e@ar Bi vrut ei s0@l /u-os/K I Hai s0 l0s0m asta ;eoparte ;eo/am;at0: Ia-: eJ/lam0 Jo!-<o!-$ ,om Ba/e tot posibilul s0 te spri<i-im la -evoie$ I@ai eJpli/at a/ela=i lu/ru =i lui Wu A /0 o s0 a=tepEi =i o s0 ve9i: B0r0 s0 te a- a<e9i /u a;ev0rat: -uK I 3ar su-teEi ;e a/or; s0 m0 a<utaEi /.t puteEiK I 3a: /u asta =i /u totul$ I Ni@atu-/i 8mprumutul meuK I Nu am voie s0 Ei@l oBer: Ia-: 9ise r0spi/at 6aul Haver ill$ Am mai ;is/utat ;e<a$ ( Atu-/i /o-voa/0 o =e;i-E0 a /o-siliului ;e /o-;u/ere /!iar a/um$ I O s0 m0 .-;es/ la asta$ S0 ve;em /um stau lu/rurile: -uK 6aul Haver ill ap0s0 pe u- buto- =i vorbi 8- mi/ul mi/roBo-$ %ursa: te ro $

2"'

6este o /lip0 se au9i o vo/e 8- mi/roBo-$ 3rept Bu-;al A o 9arv0 i-Ber@ -al0$ I 3a: ;om-ule Haver illK I C!arles: /are@i ultima situaEieK I G-trea a burs0 a s/09ut sub 2P ;e pu-/teO Cei ;oi ba-/!eri p0lir0$ Mi/a ve-0 ;e pe Bru-tea lui 3u-ross pulsa$ I Ni se pare /0 8-/epe pa-i/a$ %a-/a a s/09ut /u & pu-/te: )r-an a /obor.t /u 11:)#O I CristoaseL murmur0 Jo!-<o!-$ ( O *o)hwell-+orn) a s/09ut /u &: Hon! ;on! Power /u ): Asian Can' /u 11O totul /oboar0$ 4oate a/Eiu-ile ba-/are se pr0bu=es/$ Ho-Pak a 8- !eEat la 12 =i /.-; se va ;e9 !eEa va a<u- e la u- ;olar$ (ar ,as) an' 3n'ia pl0te=te ;oar maJimum 1$### ;e /lie-t$ Nervo9itatea lui Haver ill /res/u$ (ar ,as) era u-a ;i- /ele mai mari ;i- /olo-ie$ I Nu vreau s0 Biu pesimist: ;ar arat0 /a NeH Wor?@ul 8- V2"L Cre;O vo/ea Bu a/operit0 ;e u- val ;e stri 0te$ S/u9e: 8-/0 o oBert0 Boarte mare ;e a/Eiu-i Strua-$ 2##$### a/Eiu-iO I Cristoase: ;e u-;e ;ra/uV vi- toate a/Eiu-ile asteaK 8-treb0 Jo!-<o!-$ I 3e pri- tot Ho- >o- ul repli/0 re/e 3u-ross$ I-/lusiv ;e la 0i#)oria. I A trebuit s0 -e prote<0m i-vestitorii: se <ustiBi/0 Haver ill: apoi a;0u 0 8- mi/roBo-: MulEumes/: C!arles$ Su-0@m0 ;i- -ou la trei B0r0 usBert: 8-/!ise mi/roBo-ul$ Iat0 r0spu-sul t0u: Ia-$ Ci-stit vorbi-;: -u pot s0 re/oma-; /o-siliului ;e a;mi-istraEie s0 te s/0p0m ;e probleme oBeri-;u@Ei u- alt 8mprumut ;e 1## ;e milioa-e B0r0 ara-Eie$ I Ai ;e .-; sau -u s0 /o-vo/i /!iar a/um o =e;i-E0 a /o-siliului ;e /o-;u/ereK I A/Eiu-ile tale s/a;$ Nu ai bu-uri pe /are s0 le oBeri ;rept ara-Eie pe-tru ata/ul asupra sto/ului t0u: ;epu-erile tale ;i- ba-/0 su-t ;e<a ;ate ;rept ara-Eie: a/Eiu-ile pe /are le ;eEii tu 8=i pier; valoarea ;i- mi-ut 8mi-ut$ 1u-i sau marEi Gor-t va /ump0ra totul =i atu-/i va avea /o-trolul asupra /ompa-iei )r-an. 3u-ross 8l privi$ I O s0@l la=i pe Gor-t s0 -e preiaK Nu te /re;$ O s0 /umperi tu 8-ai-te s@o Ba/0 el$ Sau v@aEi 8-Eeles ;e<a s0 8mp0rEiEi /ompa-ia 8-tre voiK 2"7

I N@am B0/ut -i/i o 8-Eele ere$ Nu 8-/0$ 3ar ;a/0@Ei ;ai /!iar a/um ;emisia ;e la /ompa-ie: ;ai 8- s/ris /0 e=ti ;e a/or; s0 -e vi-9i lu-i ori/.t ;e mult vrem ;i- sto/ul t0u la preEul pieEii la 8-/!i;ere: /0 a//epEi s0 -ume=ti u- -ou tai@pa- pe /are@l va ale e /o-siliul -ostru: -oi vom a-u-Ea /0 spri<i-im ;i- toate puterile /ompa-ia )r-an. I C.-; ai a-u-Ea toate asteaK I 1u-i la '$1#$ I Cu alte /uvi-te -u@mi ;ai -imi/$ I 4u ai spus 8-tot;eau-a /0 lu/rul /el mai bu- 8- Ho- >o- e /0 eJist0 o piaE0 liber0: u-;e /ei puter-i/i supravieEuies/: iar /ei slabi pier$ 3e /e -u l@ai /o-vi-s pe sir 1uis s0@Ei retra 0 sto/ul ;e pe piaE0K I El a su erat$ Eu am reBu9at$ I 3e /eK I Compa-ia )r-an e la Bel ;e puter-i/0 /um a Bost 8-tot;eau-a$ I Oare motivul a;ev0rat -u a Bost obra9ul A =i m.-;ria ta -ebu-eas@ /0K Gmi pare r0u: -u pot s0 Ba/ -imi/ s0 opres/ i-evitabilul$ I AiureaL se r0sti 3u-ross =i Haver ill se 8-ro=i$ 6oEi s0 /o-vo/i o a;u-are$ 6oEi s0 /O I Ia-: 8-/er/0 Jo!-<o!- s0 ate-ue9e ostilitatea ;es/!is0 ;i-tre /ei ;oi$ As/ult0: 6aul: /e@ai 9i/e ;e u- /ompromis: ;a/0: pri- Ia-: /0p0t0m ba-ii ;e la :an#a Chinei, /o-vo/i o 8-t.l-ire a /o-siliului ;e /o-;u/ere: o 8-t.l-ire eJtraor;i-ar0: ast09i$ Ai putea s0 o Ba/iO su-t suBi/ie-Ei ;ire/tori 8- ora=: =i ar Bi o 8-Eele ere /i-stit0$ Ce 9i/iK Haver ill e9it0$ I M0 mai .-;es/$ I Nu e suBi/ie-t: se apri-se 3u-ross$ I M0 mai .-;es/$ 2ii amabil =i su-0@l pe 4iptO I C.-; e 8-t.l-ireaK 3a/0 te !ot0r0=tiO I S0pt0m.-a viitoare$ I Nu$ A9i: /um a propus Jo!-<o!-$ I Am spus /0 m0 .-;es/: se 8-Burie Haver ill$$ A/um: te ro : su-0@l pe 4iptop$ I 3a/0 promiEi s0 /o-vo/i /o-siliul -u mai t.r9iu ;e m.i-e la 1#$ ,o/ea lui Haver ill ;eve-i mai aspr0$ I N@o s0 m0 las =a-ta<at /a ;ata tre/ut0$ 3a/0 -u vrei s0@l su-i tu pe 4iptop o s0@l su- eu$ A/um pot$ 3a/0 vor s0 -e 8mprumute ba-ii lor: -i@i 2")

vor 8mprumuta i-;iBere-t /i-e ;ra/uV su-0$ Ai Bost ;e a/or; /u aBa/erea /u toriul: ai Bost ;e a/or; s0 te 8-t.l-e ti /u Wu lu-a viitoare: -oi am Bost ;e a/or; s0 spri<i-im aBa/erea asta i-;iBere-t /i-e ;eEi-e /o-trolul asupra Nobilei Case. Nu su-t autori9at s0@Ei oBer alte 8mprumuturi$ A=a /0 -@ai ;e ales$ O s0 m0 .-;es/ ;a/0 voi /o-vo/a o =e;i-E0 a /o-siliului ;e /o-;u@ /ere 8-ai-te /a bursa s0 se ;es/!i;0 lu-i$ Asta@i tot /e@Ei promit$ 40/erea ;eve-ise ap0s0toare$ 3u-ross 8-0lE0 ;i- umeri$ Ri;i/0 re/epto@ rul =i Borm0 u- -um0r$ I CeyyyyK vo/ea Bemeii era aro a-t0$ I Cu o-orabilul 4ip 4o?@to!: v0 ro : spuse el 8- /a-to-e90$ Su-t tai@ pa-ul$ I A!: tai@pa-ul$ A!: o /lip0 v0 ro : 3u-ross a=tept0: o pi/0tur0 ;e su;oare se a;u-0 8- v.rBul b0rbiei lui Jo!-<o!-$ Ceyyyy ? 4ai@pa-: e la el ;o/torul: 8i e Boarte r0u$ 4e ro su-0 mai t.r9iuL 4eleBo-ul se 8-/!ise 8-ai-te /a 3u-ross s0 mai poat0 a;0u a /eva$ 2orm0 ;i- -ou -um0rul$ I Ai/i e tai@pa-ul: vreaO I 4eleBo-ul 0sta e 8- ro9itor$ Amah-a ri;i/0 vo/ea$ Gi e r0u: stri 0 ea$ Su-aEi mai t.r9iu$ 3u-ross reve-i peste 9e/e mi-ute$ A/um su-a o/upat: 8-/er/0 8-tru-a: ;ar B0r0 su//es$ Se au9i u- /io/0-it 8- u=0 =i /asierul =eB i-tr0 r0bit$ I M0 s/u9aEi: ;om-ule: ;ar /oa;a -u se subEia90: =i mai avem ;oar usBert ;e or0$ 6ropu- s0 limit0m retra erile a/um: s0 9i/em o miO I Nu: spuse ime;iat Haver ill$ I 3ar: ;om-ule: -u mai avem aproape -imi/$ Nu v0O I Nu$ 0i#)oria trebuie s0 mear 0 8-ai-te$ 4rebuie$ Nu$ Co-ti-u0 s0 o-ore9i Bie/are pe--y$ Omul =ov0i o /lip0: apoi ie=i$ Haver ill 8=i =terse Bru-tea$ 1a Bel B0/u =i Jo!-<o!-$ 3u-ross Borm0 ;i- -ou -um0rul$ 4ot o/upat$ C!iar 8-ai-te ;e ora trei 8-/er/0 ultima oar0: apoi teleBo-0 la /ompa-ia ;e teleBoa-e =i 8i ru 0 s0 veriBi/e li-ia$ I E ;era-<at0 mome-ta-: ;om-ule: spuse operatorul$ 3u-ross puse re/eptorul <os$ I 6u- pariu pe /e vreEi /0 e ri;i/at ;i- Bur/0 8- mo; voit$ Ceasul ar0ta '$#1$ Hai s0 ve;em /e mai e la burs0$ 2"+

Haver ill 8=i =terse palmele$ G-ai-te s0 poat0 Borma -um0rul: teleBo-ul su-0$ I Casierul =eB: ;om-ule$ Noi amO su-tem 8- re ul0 a/um$ Ultimul /lie-t a primit ba-ii$ Am 8-/!is u=ile$ :la#s to/mai a B0/ut a/ela=i lu/ru: ;om-ule$ I %u-$ ,eriBi/0 /e -e@a mai r0mas 8- subsol =i su-0@m0$ I Slav0 3om-ului /0 e vi-eri: se 8-/!i-0 Jo!-<o!-$ Haver ill Borm0 u- -um0r$ I C!arlesK Ce mai e -ouK I %ursa a s/09ut /u '& pu-/te$ Sto/ul -ostru /u P pu-/te$ I Cristoase: b.i ui Jo!-<o!-$ %a-/a -u a mai s/09ut -i/io;at0 at.t ;e mult: -i/i m0/ar 8- timpul mi=/0rilor ;i- V)+$ I )r-an? I ":)#$ Am.-;oi ba-/!erii se uitar0 la 3u-ross$ 2aEa lui era impasibil0$ 2orm0 ;i- -ou -um0rul lui 4iptop: 8- vreme /e a e-tul ;e burs0 /o-ti-ua s0 8-=ire preEurile la 8-/!i;ere$ 3i- -ou sem-alul ;e o/upat$ I O s0 teleBo-e9 iar ;e la birou: rosti el$ C.-; 8l pri-; v0 su-$ 3a/0 -u /0p0t0m ba-ii ;e la :an#a Chinei, /e@aveEi ;e .-; s0 Ba/eEiK I Nu su-t ;e/.t ;ou0 soluEii$ A=tept0m lirele: iar uver-atorul ;e/lar0 9iua ;e lu-i 9i ;e pau90 ba-/ar0: sau ori/.t ;e mult vom avea -evoie$ Sau a//ept0m oBerta Mos/ovei$ I 4iptop a spus Boarte /lar /0 a=a /eva ar avea urm0ri -epl0/ute$ Asta le va ;es/!i;e Ho- >o- ul pe-tru tot;eau-a$ I Su-t si- urele posibilit0Ei$ 3u-ross se ri;i/0$ I Nu eJist0 ;e/.t u-a$ Apropo: te@a su-at uver-atorulK I 3a: spuse Haver ill$ ,rea s0 ;es/!i;em seiBul la + ;up0@amia90: 8pre9e-Ea lui: a ta: a lui Ro er Crosse =i a u-ui tip -umit Si-;ers$ 3espre /e e vorbaK I Nu Ei@a spusK I Nu$ 3oar /0 era /eva 8- le 0tur0 /u Se/retul ;e stat$ I Ne ve;em la =ase: B0/u 3u-ross =i ie=i ;i- 8-/0pere$ Haver ill 8=i =terse ;i- -ou su;oarea /u o batist0$ I Si- urul lu/ru bu- 8- toat0 !arababura e /0 ti/0losul 0sta pli- ;e el e 8-tr@o situaEie =i mai rea: murmur0 el Burios$ 2"&

2orm0 -um0rul lui 4iptop$ Ni 8-/0 o ;at0$ 4eleBo-ul i-terior su-0: Jo!-<o!- 8l ri;i/0 pe-tru Haver ill$ I 3aK I Su-t /asierul =eB: ;om-ule$ Mai su-t ;oar &1+$#2& ;olari Ho>o- 8- subsol: vo/ea omului tremura$ Su-temO asta@i tot /e mai avem: ;om-ule$ I MulEumes/$ Jo!-<o!- puse teleBo-ul <os =i 8i spuse lui Haver ill$ ,i/epre=e;i-tele -u r0spu-se: Borm0 ;oar ;i- -ou -um0rul lui 4iptop$ Su-a tot o/upat$ I Ar Bi mai bi-e s0 iei le 0tura /u i-terme;iarul sovieti/$ Jo!-<o!- se 8-ro=i$ I 3ar e imposibilO I (-o$ 20@o ime;iatL Haver ill: la Bel ;e Burios: su-0 ;i- -ou la 4iptop$ 4ot o/upat$ 3u-ross se ;use 8- biroul s0u$ I 3om-ul 4o;a e ai/i /u 8-soEitorii s0i obi=-uiEi: tai@pa-: Clau;ia -u@ =i as/u-se aversiu-ea =i -i/i -ervo9itatea$ I I-vit0@i 8-0u-tru: te ro $ I 3om-ul Alastair a su-at ;e ;ou0 ori A te roa 0 s0@l a-u-Ei ime;iat /e te 8-tor/i$ Ni tat0l t0u$ I O s0 vorbes/ mai t.r9iu /u ei$ I %i-e$ Iat0 teleJul ;i- ElveEia pe-tru Nelson "ra'in!, 8- /are se /o-@ Birm0 /0 au /ump0rat o /oma-;0 ;e aur tripl0 pe-tru Com.ania +rea) +oo' C-#k ;i- Ma/ao$ I %u-$ 4rimite@i ime;iat o /opie lui 1a-;o =i /ere Bo-;urile$ I 4eleJul 0sta e ;e la ba-/a Orlin 4er#han) pri- /are -e /o-Birm0 /0 re ret0: ;ar -u pot re8--oi 8mprumutul =i soli/it0 plata$ I 4rimite@le u- teleJ: DMulEumes/F$ I Am vorbit /u ;oam-a 3u-ross =i au a<u-s /u bi-e a/as0$ I %u-$ G0se=te -um0rul ;e a/as0 al spe/ialistului lui >at!y /a s0@l pot su-a 8- Hee?@e-;$ Clau;ia mai -ot0 /eva$ I 3om-ul 3u-/a- a teleBo-at ;e la Sy;-ey s0@Ei spu-0 /0 a petre/ut o sear0 ro9av0 =i se 8-toar/e /u /ursa Xa-tas ;e lu-i$ Asta e o list0 /u /i-e te@a mai /0utat$ 2"P

Se uit0 la lista /ea lu- 0: 8-treb.-;u@se pe-tru o /lip0 ;a/0 Biul s0u mai era vir i-: sau -u Busese -i/i 8-ai-te ;e 8-/.-t0toarea S!eila$ G.-;ul la o 8-/.-t0toare S!eila i@o a;use ;i- -ou 8- mi-te pe mi-u-ata Ja; ;e M0pa;0$ Ce /iu;at /0 -umele ei e Ja; ;e M0pa;0$ Gmi ami-te=te at.t ;e mult ;e Ja; Ele a-t /are: pe u-;eva pri- 4aipe: /o-;u/e o Cas0 a Multor 6l0/eri$ 6oate a ve-it timpul s0 o 0seas/0 pe Ja; Ele a-t =i s0@i mulEumeas/0$ G=i ami-ti ;i- -ou sBatul b0tr.-ului C!e-@/!e- pe patul ;e moarte$ DAs/ult0: Biul meu: =optise b0tr.-ul C!e-@/!e-: /u vo/ea ;i- /e 8- /e mai sti-s0: s0 -u 8-/er/i -i/io;at0 s0 o 0se=ti$ O s0 8i iei /i-stea obra9ului =i BrumuseEea: =i ;e la ea =i ;e la ti-e$ A/um e b0tr.-0$ 6oarta ei ;e Ja; e oBilit0 =i pl0/erea ei /ea mare e m.-/area ustoas0 =i bra-;y bu-$ Copiii 1umii 6l0/erilor -u 8mb0@ tr.-es/ Brumos: =i -i/i Birea lor$ 1as@o /u <oss@ul =i /u ami-tirile ei$ 2ii bu-$ G-tot;eau-a Bii bu- /u /ele /are@Ei ;au ti-ereEea =i yin@ul lor /a s0@Ei 8-t0reas/0 yan!@ul$ Eeee: a= vrea s0 Biu ;i- -ou la Bel ;e t.-0r /a ti-eOF 3u-ross oBt0$ Seara lui Ja; ;e M0pa;0 Busese ;es0v.r it0$ Ni pli-0 ;e veselie$ I 20r0 'eser), spusese el ime;iat$ Qi- /ur0$ I Oh ko, -u: tai@pa-: te a<ut eu s0 sl0be=ti: -u /o-te=te$ I MulEumes/: ;ar B0r0 'eser) =i -i/io;at0 8- Ho- >o- $ I A!L 6atru 3e ete m@a preve-it /0 o s0 spui asta: tai@pa-: =i eu s0 -u m0 ru=i-e9: se lumi-ase la BaE0 =i 8i tur-ase u- H!is?y$ 4rebuie s0 Ei@o 9i/: ai pa=aport: poEi /0l0tori p.-0 la mi-e$ R.seser0 am.-;oi$ I Ce@a mai spus 6atru@3e eteK ,.rBul limbii i se ivise pri-tre bu9e$ I 3oar /0 ;iavolii str0i-i su-t Boarte /iu;aEi 8- u-ele privi-Ee$ 3e pil;0: spu- -u la ori/e 'eser)$ Ca =i /um ar /o-taL ea 8l privi lu- $ N@am mai Bost p.-0 a/um /u u- barbar$ I 3a$ U-ii ;i-tre -oi su-t /!iar Boarte /ivili9aEi$ 3u-ross 9.mbi 8- si-ea sa: ami-ti-;u@=i /.t ;e atras Busese ;e ea: apoi ;e ta/!i-0rile lor =i ;e masa ro9av0$ 4otul se ;esB0 urase vesel =i pl0/ut$ 3a$ 3ar asta -u@l s/u90 pe ti/0losul 0la b0tr.-: 6atru 3e ete: /u <um0tatea lui ;e mo-e;0: =i -i/i Burtul <um0t0Eii ;e mo-e;0: 8=i spuse el Burios: =i -i/i /ursa 8- /are /re;e el /0 m@a pri-s$ 3ar toate astea mai t.r9iu$ Mai 8-t.i lu/rurile importa-te$ Co-/e-trea90@te: su-t o mulEime ;e B0/ut p.-0 ;isea@ r0L 2""

1ista pe /are i@o ;0;use Clau;ia era lu- 0: ma<oritatea apelurilor ur@ e-te: =i avea 8- BaE0 ;ou0 ore ;e mu-/0$ 4iptop -u era pe list0: -i/i 1a-;o Mata: 4u- M .r/itul: 6atru 3e ete sau 6aul C!oy$ Casey =i %artlett erau: 4rav?i-: Robert Armstro- : Ja/Rues ;e,ille: Gavalla-: 6!illip C!e-: 3ia--e C!e-: Alla- Hol;broo? A a e-tul ;e s/!imb al /ompa-iei ( sir 1uis: =i mulEi alEii ;i- toat0 lumea$ I O s0 -e o/up0m ;e ei ;up0 Hiro 4o;a: Clau;ia$ I %i-e$ ( 3up0 4o;a: vreau s0@l v0; pe Ja/Rues: apoi pe 6!illip C!e-$ Ntii /eva ;e ;oam-a Ri?o Gresser!oBBK I Avio-ul ei trebuie s0 soseas/0 la & ;up0@amia90$ I s@a re9ervat o /a@ mer0 la 0. 2i A. =i va Bi 8-t.mpi-at0 ;e /i-eva$ G- /amer0 o a=teapt0 Blori$ I MulEumes/$ 3u-ross i-tr0 8- biroul s0u =i se uit0 pe Bereastr0$ 6e-tru mome-t B0/use tot /e putuse pe-tru Nobila Cas =i pe-tru Ho- >o- $ 3e@a/um totul ;epi-;ea ;e <oss$ Ni ;e 8-/0 /eva: ;e -ave$ Ner0b;area 8i /res/u$ I Salut0ri: tai@pa-$ I %u-0: Hiro: str.-se 3u-ross /u priete-ie m.-a 8-ti-s0$ Hiro 4o;a: ;ire/torul e-eral al /ompa-iei "o'a hi..in! 3n'-s)ries era ;e@o v.rst0 /u 3u-ross$ 60rea u- b0rbat aspru: /u o/!i 8-EelepEi: 9.mbitor: 8- ri<it =i mult mai s/u-; ;e/.t tai@pa-ul$ ,orbea /u u- u=or a//e-t ameri/a-: /0p0tat ;up0 ;oi a-i ;e stu;iu postu-iversitar la 1os A- eles: la sB.r=itul a-ilor V7#$ I 30@mi voie s0 Ei@i pre9i-t pe aso/iaEii mei: ;om-ii >a9u-ari: Ebe: >asi i$ Cei trei b0rbaEi mai ti-eri se 8-/li-ar0: iar 3u-ross se 8-/li-0 =i el$ 4oEi erau 8mbr0/aEi 8- /ostume 8-/!ise la /uloare: bi-e /roite: /u /0m0=i albe =i /ravate 8- /ulori pale$ I 1uaEi lo/: v0 ro $ 3e a<at: 3u-ross ar0t0 /u m.-a spre s/au-ele ;i- <urul mi/ii mese ;e /o-Beri-Ee: u=a se ;es/!ise =i i-terpreta =i asiste-ta lui <apo-e90: A?i?o: i-tr0: a;u/.-; o tav0 /u /eai ver;e$ Se pre9e-t0: tur-0 ;eli/at li/oarea aromat0 =i apoi se a=e90 l.- 0 tai@pa-$ 3e=i a/esta /u-o=tea ;estul ;e bi-e limba <apo-e90: /a s0 se ;es/ur/e 8-tr@o 8-t.l-ire ;e aBa/eri: avea -evoie ;e ea pe-tru /i-stea obra9ului$ G-/epur0 s0 ;is/ute /.-; 8- <apo-e90: /.-; 8e- le90: Blea/uri politi/oase ;espre lu/ruri B0r0 importa-E0: /are: /o-Borm '##

obi/eiului <apo-e9: pre/e;a ori/e ;is/uEie serioas0$ 4ot u- obi/ei <apo-e9 /erea /a la 8-t.l-irile ;e aBa/eri s0 parti/ipe mulEi ;ire/tori: =i /u /.t ;ire/torul avea o Bu-/Eie mai 8-alt0: /u at.t ve-eau mai mulEi oame-i /u el$ 3u-ross a=tept0 r0b;0tor$ Gi pl0/ea Hiro 4o;a$ A/esta era =eBul marii /ompa-ii -avale /are Busese 8-temeiat0 ;e str0bu-i/ul s0u: /u aproape o sut0 ;e a-i 8- urm0$ Str0mo=ii s0i Buseser0 'aimy, lor9i Beu;ali: p.-0 /e Beu;alismul =i /lasa samurailor Buseser0 ;esBii-Eate 8- 1P&# =i 8-/epuse epo/a mo;er-0 a Japo-iei$ Autoritatea sa 8- "o'a hi..in! era apare-t atotputer-i/0: ;ar: a=a /um se 8-t.mpla a;eseori 8- Japo-ia: a;ev0rata putere se aBla 8- m.i-ile tat0lui s0u: ;e &' ;e a-i: /are oBi/ial se retr0sese$ G- /ele ;i- urm0: 4o;a a<u-se la subie/t$ I A/east0 /0;ere a bursei probabil s0 te 8- ri<ore9e mult: tai@pa-$ I O lips0 ;e 8-/re;ere ;e mome-t$ Su-t /o-vi-s /0 totul se va re9olva ;e la si-e 8- timpul a/estui Hee?@e-;$ I A!: ;a$ Ni eu sper asta$ I C.t stai: HiroK I 6.-0 ;umi-i/0$ 3a: ;umi-i/0$ Apoi ple/ la Si- apore =i Sy;-ey$ O s0 m0 8-tor/ s0pt0m.-0 viitoare s0 8-/!ei aBa/erea /u ti-e$ M0 bu/ur s0@Ei spu- /0 vasele su-t ata 8-ai-te ;e ;ata pla-iBi/at0$ 4o;a puse u- tea-/ ;e !.rtii pe mas0$ Am ai/i u- raport ;etaliat$ I EJ/ele-tL 3u-ross la-s0 ata/ul: bi-e/uv.-t.-; 9eii =i pe AMG =i pe >ir? S/.-; se 8-toarse a/as0: seara t.r9iu: reali9ase brus/ importa-Ea /!eii pe /are AMG =i >ir? i@o ;0;user0 pe-tru pla-ul la /are se .-;ea ;e aproape u- a-T$ ,rei s0 ;eva-s0m plataK I A!L /el0lalt abia 8=i as/u-se surpri-;erea$ A= putea ;is/uta asta /u /ole ii mei mai t.r9iu: ;ar m0 bu/ur s0 au; /0 astBel totul este sub /o-trol: =i oBertele ;e prelu/rare /o-Birmate$ I N@a spus oare Su- 49u: DCel /are -u ;0 ;ova;0 ;e pru;e-E0 =i@=i subapre/ia90 a;versarii va Bi u=or /u/erit ;e a/e=tiaFK Gor-t /aut0 8-tr@a;e@ v0r s0 -e pri-;0Y si ur /0 !0rEuiala asupra b0-/ilor -oastre e serioas0: ;ar /e@a Bost mai reu a tre/ut$ Nu /re9i /0 ar trebui s0 eJti-;em aBa/erile pe /are le Ba/em 8mpreu-0K 4o;a 9.mbi$ I 3ou0 vase: tai@pa-K Co-Borm -ormelor a/tuale su-t ime-se$ G-tr@usi- ur a-K Asta -u e o aBa/ere m0ru-t0$

'#1

I Ar putea Bi ;ou09e/i =i ;ou0 ;e vase: plus0 3u-ross apare-t -o-=a@ la-t: ;e=i 8-: si-ea sa era 8-/or;at /a u- ar/$ Am o propu-ere pe-tru ti-e: ;e Bapt pe-tru toate /ompleJele i-;ustriale -avale <apo-e9e$ 6e-tru mome-t voi ;oar /o-struiEi -ave =i le vi-;eEi: Bie !ai-<in-ilor A str0i-ilor A sau /omer/ia-Eilor -avali <apo-e9i$ 3a/0 le vi-;eEi /omer/ia-Eilor <apo-e9i /osturile voastre ;e eJploatare 8mpreu-0 /u preEul mare al e/!ipa<elor <apo-e9e A pe /are trebuie s0 le pl0tiEi /o-Borm le ilor voastre A ;e<a 8-/ep s0 ;evi-0 -e/ompetitive: la Bel /um se 8-t.mpl0 /u vasele ameri/a-e /u e/!ipa<e ameri/a-e$ G- /ur.-; -u veEi mai putea /o-/ura /u re/ii: /u alEii: =i /!iar /u -oi: pe-tru /0 preEurile -oastre vor Bi mult mai mi/i$ 3u-ross 8i v09u pe toEi /o-/e-traEi asupra lui A?i?o: /are tra;u/ea aproape simulta- =i se .-;i vesel la alte /uvi-te ale lui Su- 49u: DG- ori/e b0t0lie: meto;a ;ire/t0 poate Bi Bolosit0 pe-tru a i-tra 8- lupt0: ;ar pe-tru a avea vi/toria asi urat0 va Bi -evoie ;e meto;a i-;ire/t0$F Apoi /o-ti-u0: I G- al ;oilea r.-;$ Japo-ia trebuie s0 importe toate m0rBurile ;e /are are -evoie pe-tru a a<uta e/o-omia sa 8- ;e9voltare: -ivelul ;e trai =i i-;ustria: =i /u si ura-E0 ") la sut0 ;i- toat0 e-er ia -e/esar0 pe-tru a/easta$ 6etrolul este /!eia viitorului vostru$ 6etrolul trebuie s0 a<u- 0 la voi pe mare: /a =i toate materiile voastre prime A 8-tot;eau-a tra-sportate ;e /ar ouri mari$ Hn)o)'ea-na pe mare$ ,oi /o-struiEi vasele Boarte eBi/ie-t: ;ar /a proprietari ;e vase preEurile voastre ;e eJploatare =i sistemul vostru Bis/al i-ter- o s0 v0 elimi-e ;e pe piaE0$ 6ropu-erea mea e simpl0: Nu mai 8-/er/aEi s0 r0m.-ei proprietarii propriilor voastre Blote /omer/iale -ere-@ tabile$ ,i-;eEi@v0 -avele 8- str0i-0tate =i apoi ;oar le 8-/!iriaEi pe-tru -evoile voastre ;e tra-sport$ I CeK 3u-ross 8i v09u !olb.-;u@se la el: uluiEi$ A=tept0 o /lip0: apoi /o-ti@ -u0: I ,iaEa u-ui vas este ;e: s0 9i/em: /i-/ispre9e/e a-i$ S0 presupu-em /0 -e vi-;eEi -ou0 /ar oul: ;ar 8- 8-Eele ere i-tr0 =i 8-/!irierea lui ;e /0tre voi pe /i-/ispre9e/e a-i$ Noi v0 oBerim /0pita-ul =i e/!ipa<ul =i 8l eJploa@ t0m: 8-ai-te ;e a -i@l livra: 8l -avlosiEi lui Mitsubis!i sau ori/0rei alte mari /ompa-ii ;e@a voastr0 pe-tru tra-sporturi 8- vra/ pe /i-/ispre9e/e a-i A /0rbu-e: mi-ereu ;e Bier: ore9: r.u: petrol: ori/e vreEi$ A/est sistem oBer0 Japo-iei o aprovi9io-are /o-ti-u0 /u materii prime: stabilit0 ;up0 /um vreEi voi =i /o-trolat0 ;e <apo-e9i$ Ja.an 3n#. poate s0 v0 m0reas/0 Bi-a-@ '#2

Earea: pe-tru /0 ;e Bapt voi su-tei /ei /are tra-sportaEi propriile voastre materii prime ;e ba90$ I-;ustriile voastre 8=i pot pla-iBi/a a/tivitatea$ Ja.an 3n#. 8=i poate permite s0@i a<ute b0-e=te pe a-umiEi /ump0r0tori ai vaselor voastre pe-tru /0 preEul ;e a/!i9iEio-are este u=or ;e a/operit /u -avlosirea pe /i-/ispre9e/e a-i$ Ni pe-tru /0 vasele su-t -avlosite pe terme- lu- : ba-/!erii -o=tri: /a ;e pil;0 :la#s =i 0i#)oria, vor Bi Beri/iEi s0 oBere restul$ 4oat0 lumea are ;e /.=ti at$ ,oi /.=ti aEi /el mai mult: pe-tru /0 asi uraEi o li-ie ;e aprovi9io-are pe terme- lu- aBlat0 sub /o-trolul vostru$ Ni -@am spus 8-/0 -imi/ ;espre ava-ta<ele voastre Bis/ale: mai ales pe-tru "o'a 3'-s)ries$ 3u-ross se ri;i/0 8-tr@o t0/ere morm.-tal0: 8- timp /e toEi /eilalEi 8l priveau BiJ: =i se ;use la biroul s0u$ Reve-i /u /.teva rapoarte /omer/iale$ I AveEi ai/i u- stu;iu Bis/al 8-to/mit ;e oame-ii -o=tri 8- Japo-ia: /u eJemple /o-/rete: i-/lusiv meto;e ;e mi/=orare a preEului vaselor pe-tru u- proBit mai mare$ A/easta e o propu-ere ;e s/!em0 pe-tru /ar ouri$ Ai/i: ;iBerite mo;alit0Ei 8- /are /ompa-ia )r-an v@ar putea a<uta la -avlosire: 8/a9ul 8- /are -oi am Bi u-ul ;i-tre proprietarii str0i-i ;e vase$ 3e pil;0: 9oolara 4ines ;i- Australia su-t ata: la su estia -oastr0: s0 8-/!eie u/o-tra/t /u "o'a 3n'-s)ries pri- /are v0 oBer0 ") la sut0 ;i- pro;u/Eia lor ;e /0rbu-e pe timp ;e o sut0 ;e a-i$ 4o;a Bu uluit$ 1a Bel =i /eilalEi /.-; A?i?o tra;use a/easta$ 9oolara 4ines era o mi-0 Boarte mare: /u ra-;ame-t bu- =i re-tabil0$ I Am putea s0 v0 a<ut0m 8- Australia: /are este o a;ev0rat0 /omoar0 pe-tru Asia A v0 Bur-i9ea90 tot /uprul: r.ul: alime-tele: Bru/tele =i mi-e@ reul ;e Bier ;e /are aveEi -evoie$ Mi s@a spus: -eoBi/ial: /0 to/mai s@au ;es/operit -oi ;epo9ite ime-se ;e mi-ereu ;e Bier ;e mare puritate 8vestul Australiei: u=or a//esibile ;i- 6ert!$ EJist0 a/olo petrol: ura-iu: toriu =i alte materiale preEioase pe /are le ;oriEi$ 1.-0$ Ore9$ Cu a<utorul proie/tului meu 1oi v0 veEi /o-trola propriile voastre tra-sporturi ;e mate@ riale: proprietarii str0i-i ;e vase vor avea -avele =i o i-trare perma-e-t0 ;e li/!i;it0Ei /are 8i vor Bi-a-Ea =i le vor permite s0 /oma-;e alte -ave: s0 le 8-/!irie9e apoi Japo-iei: s0 tra-sporte ;i- /e 8- /e mai multe materii prime =i ma=i-i: televi9oare =i arti/ole ele/tri/e: =i mai multe m0rBuri /0tre Ameri/a A =i Babri/i =i ma=i-i ale i-;ustriei rele 8- restul lumii$ G - Bi-e: s0 -e 8-toar/em la /el mai importa-t material ;e import pe-tru voi: petrolul$

'#'

Iat0 u- proie/t pe-tru o -ou0 Blot0 ;e petroliere: ;e la <um0tate ;e milio- la u- milio- ;e to-e ;ea;Hei !t Bie/are$ 3i- -ou 4o;a Bu uluit =i termi-0 /!iar el tra;u/erea /u suBletul la ur0$ Surpri-=i: /elorlalEi li se t0ie respiraEia /.-; au9ir0 ;e <um0tate ;e miliop.-0 la u- milio- ;e to-e$ 3u-ross r0mase li-i=tit: bu/ur.-;u@se ;e uluiala lor$ Gi v09u uit.-;u@se u-ul la altul: apoi la 4o;a: a=tept.-; rea/Eia a/estuia$ I EuO eu /re; /0 ar Bi bi-e s0@Ei stu;iem propu-erile: tai@pa-: spuse 4o;a: 8-/er/.-; s0@=i p0stre9e vo/ea /alm0$ Evi;e-t: ele su-t ;e mare amploare$ 6utem reve-i mai t.r9iuK I 3a: ,e-iEi m.i-e la /urseK 6r.-9ul va Bi la 12$7)$ I MulEumim: ;a: ;a/0 -u te ;era-<0m prea mult: spuse 4o;a: brus/ -ervos$ 3ar -e va Bi imposibil s0@Ei ;0m p.-0 atu-/i u- r0spu-s$ I Evi;e-t$ AEi primit i-vitaEiile =i e/usoa-eleK I 3a: mulEumim$ Eu: 000: sper /0 vei ie=i ;i- ;iBi/ult0Eile ;e mome-t$ 6ropu-erea ta pare 8-tr@a;ev0r ;e mare amploare$ 6le/ar0$ 6e-tru o /lip0 3u-ross 8=i permise s0 se 8mbete ;e triumB$ I@ am p0/0lit: 8=i spuse el$ Cristoase: 8-tr@u- a- am putea ;eEi-e /ea mai mare Blot0 ;i- Asia: Bi-a-Eat0 8- totalitate: B0r0 probleme 8- /eea /e@i prive=te pe /ei /e Bi-a-Eea90 pe /o-stru/tor: proprietar sau Bur-i9or =i av.-; /a -u/leu petroliere: petroliere uria=e A ;a/0 s/0p0m ;e taiBu-ul 0sta$ 4ot /e@mi trebuie e puEi- -oro/$ 4rebuie s0 st0viles/ pr0bu=irea p.-0 marEi: /.-; sem@ -0m 8-Eele erea /u Par-Con. Par-Con -e pl0te=te vasele: ;ar /e m0 Ba/ /u Orlin =i /e m0 Ba/ /u Gor-tK I 3om-ul Ja/Rues trebuie s0 soseas/0: tai@pa-: se au9i 8- i-terBo-: ;om-ul 6!illip este 8- biroul lui =i poate s0 vi-0 /.-; vrei$ Ro er Crosse a su-at: 8-t.l-irea e la & 8- lo/ ;e + ;up0@amia90$ A spus /0 avio-ul ;om@ -ului Si-;ers a 8-t.r9iat$ 1@a i-Bormat pe uver-ator =i pe toEi /eilalEi impli/aEi$ I MulEumes/: Clau;ia: aru-/0 o privire asupra listei /u teleBoa-ele primite: Borm0 -um0rul ;e la 0 2i A =i@l /eru pe %artlett: era ple/at$ Cu ;om-i=oara 4/!olo?: v0 ro $ I AloK I %u-0L Ia- 3u-ross te su-0 /a r0spu-s la teleBo-ul t0u =i al lui 1i-/ %artlett$ Cum mer treburileK Urm0 o s/urt0 pau90$ '#7

I G-tr@u- mo; i-teresa-t$ 4ai@pa-: pot s0 tre/ pe@a/oloK I Si ur$ Ce@ai 9i/e ;e u- /o/?tail la + =i u- sBert la 4an'arin? A=a a= avea /am o <um0tate ;e or0 p.-0 la urm0toarea mea 8-t.l-ire$ U- Bior ;e -eli-i=te 8l str0b0tu /.-; se .-;i la Crosse: Si-;ers =i la sBatul lui AMG ;e a -u l0sa pe -ime-i s0 va;0 rapoartele lui$ I Nu se poate s0 vi- eu la ti-eK A= putea ple/a a/um =i a<u- a/olo 8/el mult trei sBerturi ;e or0$ ,reau s0 ;is/ut /eva ;eosebit /u ti-e$ N@o s0 te reEi- mult$ I S@a B0/ut$ S@ar putea s0 te las s0 a=tepEi puEi-: ;ar vi-o 8-/oa/e$ G-/!ise teleBo-ul: 8-/ru-tat$ Ce s@o Bi 8-t.mplatK U=a se ;es/!ise: Ja/Rues ;e,ille i-tr0$ Ar0ta Br0m.-tat =i obosit$ I Ai vrut s0 m0 ve9i: tai@pa-K I 3a: stai <os: Ja/Rues$ G-Eelesesem /0 urma s0 ple/i /u avio-ul asea@ r0$ I Am ;is/utat /u Susa--e =i ea s@a .-;it /0 ar Bi mai bi-e pe-tru Avril ;a/0 a= a=tepta /.teva 9ileO 3u-ross 8l as/ulta aproape Bas/i-at: 8-/0 surpri-s /0 Ja/Rues putea Bi u- spio- /omu-ist$ 3ar a/um se .-;ise la toate posibilit0Eile$ Era Boarte posibil /a lui Ja/Rues: Bii-; t.-0r: i;ealist =i 8- maRuis 8- timpul 8- ro9i@ toarei =i at.t ;e ur.tei o/upaEii -a9iste a 2ra-Eei: s0 i se orie-te9e -aEio-a@ lismul i;ealist =i se-time-tele a-ti@-a9iste pe li-ie /omu-ist0$ Cristoase: -u era oare Rusia aliatul -ostru atu-/iK Nu era oare /omu-ismul la mo;0 peste tot 8- a/ele 9ile: /!iar =i 8- Ameri/aK Nu p0reau atu-/i MarJ =i 1e-i- at.t ;e 8-EelepEiK A)-n#i. G-ai-te s0 =tim a;ev0rul ;espre Stali-: ;espre ula uri: >G% =i stru/tura poliEiei =i /rimele 8- mas0 =i /u/eririle 8- mas0 =i lipsa ;e ori/e Bel ;e libertate$ 3ar /um e posibil /a toate prostiile astea /omu-iste s0 mai aib0 valoare pe-tru /i-eva /a Ja/RuesK Cum poate u-ul /a el s0@=i p0stre9e astBel ;e /o-vi- eri =i s0 le Ei-0 as/u-se at.t ;e mult timp A ;a/0 el este 8-tr@a;ev0r spio-ul e1rin, a=a /um spu-e AMGK I Ce p0rere ai ;e GreyK 8-treb0 3u-ross$ I U- #re)in total: tai@pa-$ E mult prea ;e st.- 0 pe-tru mi-e$ C!iar =i %roa;!urst e puEi- prea ;e st.- a pe-tru ustul meu$ 3a/0O ;a/0 tot am r0mas: pot s0 m0 o/up ;i- -ou ;e %artlett =i CaseyK I Nu: ;eo/am;at0 o s0 trate9 eu /u ei: ;ar tu o/up0@te ;e /o-tra/t$ I E ata 8-to/mit$ Am Bost ;e<a la <uri=tii -o=tri /u el$ 4otu=i eJist0 o mi/0 problem0$ 3aHso- s@a 8-t.l-it /u <uristul lui %artlett: ;om-ul Stei@ '#)

ler: a9i@;imi-eaE0$ 3om-ul Stei ler vrea s0 ;is/ut0m ;i- -ou mo;ul 8/are se Ba/e plata =i s0 am.-e sem-area /o-tra/tului p.-0 la sB.r itul s0pt0@ m.-ii viitoare$ U- val ;e Burie 8l /upri-;ea pe 3u-ross$ G-/er/0 s0 -u i se /iteas/0 -imi/ pe BaE0$ 6robabil ;e@asta vrea Casey s0 -e 8-t.l-im: 8=i 9ise$ I O s0 m0 o/up eu ;e asta: spuse el l0s.-; ;eoparte a/east0 problem0 pe-tru /ea /are era mai ur e-t0$ Ja/Rues ;e,ille -u trebuie s0 b0-uias/0 -imi/ p.-0 /e se va ;ove;i vi-ovat$ Se uit0 la el: =i simEi /0 Ei-e la a/est b0rbat 8-;esat: /u tr0s0turi -ere ulate: =i@=i ami-ti ;e vremurile bu-e pe /are le petre/user0 8- Avis@ yar; =i 8- 2ra-Ea$ El: 6e-elope: Ja/Rues =i Susa--e: =i /opiii lor 8- timpul va/a-telor ;e Cr0/iu- sau ;e var0: m.-/are bu-0 =i vi- bu- =i veselie =i pla-uri mari pe-tru viitor$ Ja/Rues: /u si ura-E0 /el mai 8-Eelept: /el mai ;is/ret: =i: p.-0 la a/u9aEia lui AMG: su//esorul /el mai probabil$ 3ar a/um -u: -u p.-0 /e -u aBlu eu /lar /i-e e=ti /u@a;ev0rat$ Re ret: priete-e: ;ar trebuie s0 Bii veriBi/at$ I 2a/ -i=te s/!imb0ri or a-i9atori/e: spuse el$ 1i-bar a ple/at a9i la Sy;-ey: /um =tii$ Am ;e .-; s0@l las a/olo o lu-0 s0 8-/er/e s0 ara-<e9e Bu9iu-ea /u 9oolara. N@am mari spera-Ee$ ,reau /a tu s0 preiei Australia: v09u o/!ii lui Ja/Rues m0ri-;u@se pe-tru o /lip0: ;ar -u putu s0@=i ;ea seama ;a/0 ;e 8- ri<orare sau Beri/ire$ Am ;e/la-=at pla-ul -ostru 4o;a =i vrO I Cum a luat@oK I A 8- !iEit momeala$ I 4er'e, ;ar e ro9avL 3u-ross 8l v09u pe Ja/Rues lumi-.-;u@se la BaE0 =i -u sesi90 -i/i o umbr0 ;e vi/le-ie$ 2ra-/e9ul Busese u-ul ;i- pri-/ipalii autori ai proie/@ tuluiY el re9olvase toate /ompli/aEiile Bi-a-E0rii$ I Ce p0/at /0 bietul Jo!- -u mai tr0ie=te s0 aBle =i el: spuse ;e,ille$ I 3a$ SJo!- C!e- lu/rase 8-;eaproape /u Ja/RuesT$ 1@ai v09ut pe 6!illipK I Am luat masa /u el asear0$ %ietul ;e el: a 8mb0tr.-it /u ;ou09e/i ;e a-i$ I Ca =i ti-e$ I ,iaEa: mon ami$ 3ar ;a: ;a: su-t trist pe-tru biata Avril =i bietul %or e$ S/u90@m0: te ro : te@am 8-trerupt$ '#+

I A= vrea s0 te o/upi tu ;e Australia A 8-/ep.-; ;e a9i A =i s0 r0spu-9i ;e apli/area tuturor pla-urilor -oastre le ale ;e Australia =i Noua Meela-;0$ 60strea90 asta -umai pe-tru ti-e p.-0 la sB.ritul lu-ii$ O s0@i spu- ;oar lui A-;reH: ;ar pu-e or;i-e@- lu/ruri =i Bii ata s0 ple/i atu-/i /.-; va Bi mome-tul$ I 2oarte bi-e: Ja/Rues e9it0$ I Ce@iK 1ui Susa--e -u i@a pl0/ut -i/io;at0 Ho- >o- ul A -@o s0 ai -i/i o problem0 8- /eea /e o prive=te: -uK I O: -u: tai@pa-$ 3e la a//i;e-tO 8Ei spu- si-/er /0 aveam ;e .-; s0 te 8-treb ;a/0 -u pot ple/a pe-tru u- timp$ Susa--e -u a Bost prea Beri/it0 ai/i =iO 3ar voiam s0 te 8-treb ;a/0 m@a= putea o/upa ;e Ca-a;a: pe-tru vreu- a-$ 3u-ross Bu uimit$ I 6oBtimK I 3a$ M@am .-;it /0 a= putea Bi ;e Bolos a/olo$ RelaEiile mele /u /a-a;ie-ii Bra-/e9i su-t bu-e: /!iar Boarte bu-e$ Am putea muta se;iul /a-a;ia- al /ompa-iei ;i- 4oro-to 8- Mo-treal sau OttaHa$ A= putea Bi ;e mare a<utor ;e a/olo$ 3a/0 aBa/erea voastr0 /u <apo-e9ii iese: o s0 avem -evoie ;e /elulo90 ;e lem-: /!erestea: /upru: r.u: /0rbu-e: =i 9e/i ;e alte materii prime /a-a;ie-e: 9.mbi u=or$ tim am.-;oi /.t ;e -er0b;0tor este v0rul 3avi; s0 se 8-toar/0 ai/i =i m@am .-;it /0 ;a/0 eu m0 mut a/olo el se poate 8-toar/e$ 3e Bapt el ar Bi mai potrivit pe-tru Australia: non? ,or@ be=te /a-to-e9a: puEi-0 <apo-e90 =i /ite=te =i s/rie 8- /!i-e9e=te: /eea /e eu -u =tiu$ 3ar /um spui tu: tai@pa-$ 3a/0 tu vrei o s0 m0 o/up ;e Australia$ A;ev0rul e /0 mi@ar pla/e o s/!imbare$ 3u-ross 8=i a;u-0 .-;urile$ Hot0r.se s0@l 8-;ep0rte9e pe Ja/Rues ;iHo- >o- 8- timp /e el /0uta s0 aBle a;ev0rul$ Ar Bi prea u=or s0 le spu-0 8- se/ret lui Crosse sau Si-;ers =i s0@i roa e s0@=i Boloseas/0 sursele /a s0 /er/ete9e: s0 urm0reas/0 =i s0 veriBi/e$ 3ar Ja/Rues era u- membru al Co-siliului i-ter-$ G- a/east0 /alitate /u-o=tea tot Belul ;e i-BormaEii se/re@ te /are astBel ar Bi 8- peri/ol$ Nu: 8=i spuse 3u-ross: e mai bi-e /a -oi s0 -e o/up0m ;e ai -o=tri$ ,a ;ura poate mai mult ;ar o s0 m0 /o-vi- : 8-tr@uBel sau altul: o s0 aBlu totul ;espre Ja/Rues ;e,ille$ Ni Ca-a;aK G- mo; lo i/ Ja/Rues ar Bi mai bu- a/olo$ Ar Bi mai bi-e =i pe-tru /ompa-ie A ar Bi trebuit s0 m0 .-;es/ /!iar eu la asta A -u a eJistat -i/io;at0 vreu- motiv s0@i pu- la 8-;oial0 loialitatea 8- aBa/eri: sau pri/eperea$ %ietul 3avi; Eip0 '#&

8-tr@a;ev0r ;e ;oi a-i s0 se 8-toar/0$ S/!imbarea ar Bi u=oar0$ Ja/Rues are ;reptate$ 3avi; e mai bi-e pre 0tit s0 se o/upe ;e Australia: iar Australia =i Noua Meela-;0 su-t mult mai importa-te pe-tru -oi ;e/.t Ca-a;a: mult mai importa-te A su-t vitale: =i te9aurul 8-tre ii Asii$ 3a/0 Ja/Rues e -evi@ -ovat -e poate a<uta 8- Ca-a;a$ 3a/0 e vi-ovat: -e poate Ba/e mai puEi- r0u a/olo$ I O s0 m0 .-;es/ la asta: r0spu-se el: ;e<a !ot0r.t s0 a//epte$ Nu spu-e -im0-ui -imi/ =i o s0 ;e/i;em -oi ;umi-i/0$ Ja/Rues se ri;i/0 =i 8-ti-se m.-a$ I MulEumes/: mon ami. 3u-ross 8i str.-se m.-a$ 3ar 8- si-ea sa se 8-treb0 ;a/0 era m.-a priete-ului s0u A sau a Iu;ei$ R0mas ;i- -ou si- ur: se apu/0 ;e treab0$ 4eleBo-ul su-a 8-tru-a =i el re9olv0 o mulEime ;e probleme$ 4eleBo-ul lui 4iptop su-a tot o/upat A =i ru 0 sa Bie /!emat 6!illip: av.-; tot timpul se-9aEia /0 se pr0bu=e=te 8-tr@u- abis$ Apoi o/!ii s0i 8i 8-t.l-ir0 pe ai lui 3ir? Strua- /are@l privea ;i- tabloul ;e pe perete: 9.mbitor: Boarte si ur pe el: aro a-t: st0p.-ul /liperelor A /ea mai Brumoas0 -av0 /o-struit0 vreo;at0 ;e om$ Ca 8-tot;eau-a: se li-i=ti$ Se ri;i/0 =i r0mase 8- pi/ioare 8- BaEa 4ai@ 6a-ului$ I Cristoase: -u =tiu /e m@a= Ba/e B0r0 ti-e: spuse el /u vo/e tare: ami-ti-;u@=i /0 3ir? Strua- Busese /ople=it ;e reut0Ei mult mai mari =i le 8-vi-sese$ 6e-tru /a Burtu-a: Buria -aturii: s0@l omoare 8- Bloarea vieEii: ;oar la patru9e/i =i trei ;e a-i: to/mai pe el: st0p.-ul i-/o-testabil al Ho>o- ului =i al Asiei$ Oare 8-tot;eau-a D/ei pe /are@i iubes/ 9eii mor ti-eriFK se 8-treb0 el$ 3ir? avea eJa/t v.rsta mea /.-; ,.-turile 3r0/e=ti ale Marelui 4aiBu- au ;istrus /asa -oastr0 /ea -ou0: /u trei /aturi: ;iHappy ,alley =i l@au 8- ropat sub ;0r.m0turi$ 1a v.rsta asta e=ti t.-0r sau b0tr.-K Eu -u m0 simt b0tr.-$ Numai a=a putea oare 3ir? s0 moar0K O moarte viole-t0K G- Burtu-0K Omor.t ;e -atur0K Sau s0 8-sem-e asta /0 /ei pe /are 9eii 8i iubes/ mor /u suBletul t.-0rK Nu /o-tea90: 8i m0rturisi el me-torului =i priete-ului s0u$ Gmi pare r0u /0 -u te@am /u-os/ut$ GEi spusi-/er: 4ai@6a-: sper ;i- toat0 i-ima /0 eJist0 viaE0 ;up0 moarte: astBel /a o;at0 =i@o;at0 s0 pot s0@Ei mulEumes/ perso-al$ 3i- -ou 8-/re90tor: se 8-toarse la biroul s0u$ G- primul sertar era matriEa lui Cu 6atru 3e ete$ 3e etele sale o: ati-ser0: m.- .i-;@o$ Cum

'#P

s0 ies ;i- astaK se 8-treb0 el Burios$ Se au9i u- /io/0-it 8- u=0$ 6!illip C!ei-tr0$ G- ultimele 9ile 8mb0tr.-ise mult$ I 3um-e9eule: tai@pa-: /e -e Ba/emK ":)#: spuse el repe;e: /u o vo/e stri;e-t0$ Gmi vi-e s0@mi smul p0rulL Dew neh loh moh ;i- /au9a boom@ ului: Ei@a;u/i ami-te /0 am /ump0rat /u 2P$"#: /u toEi ba-ii li/!i9i ;ispo-ibili =i 8-/0 mulEi alEii 8- plus: =i 3ia--e a /ump0rat /u 2P:P# =i a v.-;ut /u 1+:P# =i a/um url0 s0@i ;au eu ;iBere-Ea$ Oh ko, /e -e Ba/emK I Ne ru 0m A =i Ba/em /e putem: spuse 3u-ross$ Ai ;at ;e 4iptopK I A00O -u: -u: tai@pa-$ Am 8-/er/at ;i- mi-ut 8- mi-ut: ;ar tele@ Bo-ul e tot ;era-<at$ Compa-ia ;e teleBoa-e 9i/e /0 re/eptorul a Bost ri;i/at ;i- Bur/0$ 1@am ru at pe v0rul meu ;e la /ompa-ia a/eea s0 veriBi/e perso@ -al$ 1a ambele li-ii ;i- /as0: a Bost ri;i/at re/eptorul$ I 4u /e /re9i /0 ar trebui s0 Ba/ atu-/iK I Ce s0 /re;K Nu =tiu: poate ar trebui s0 trimitem u- mesa er: ;ar -@ am vrut s@o Ba/ p.-0 -u ;is/ut /u ti-e ;espre pr0bu=irea a/Eiu-ilor -oastre =i !0rEuiala asupra b0-/iiO =i ;espre bietul Jo!- =i reporterii /are -e asaltea90O 4oate a/Eiu-ile mele au s/09ut: toateKL %0tr.-ul r0buB-i 8-tr@u- val ;e obs/e-e blesteme /a-to-e9e =i 8-<ur0@ turi a;resate lui Gor-t: str0mo=ilor a/estuia =i tuturor e-eraEiilor /are@i vor urma$ I 3a/0 0i# ;0 Balime-t: /e -e Ba/em: tai@pa-KO I 0i# -@o s0 ;ea Balime-t$ Guver-atorul va ;e/lara /u si ura-E0 9iua ;e lu-i ;rept pau90 ba-/ar0: ;a/0 4iptop -u -e a<ut0 S3u-ross 8i relatase ;e<a /ompra;orului s0u ;is/uEiile purtate /u 4iptop: Wu: Jo!-<o!- =i Ha@ ver illT$ Hai;e: 6!illip: .-;ete@teL a;0u 0 el /u preB0/ut0 m.-ie: ri;i/.-; vo/ea pe-tru a@l 8-viora pe b0tr.-$ Nu pot s0 trimit pur =i simplu ublestemat ;e mesa er a/olo =i s0@i spu-0: Ai ri;i/at 8- mo; voit aBurisitul 0la ;e re/eptor ;i- Bur/0K 6!illip C!e- se a=e90: iar Buria -est0p.-it0 /e@l /upri-sese avu ;arul ;e a@l mai tre9i puEi- ;i- amorEeal0$ I Gmi pare r0u: ;a: 8mi pare r0u: ;ar totulO =i Jo!-: bietul Jo!-$ I C.-; su-t Bu-eraliileK I M.i-e: la 9e/e: /ele /re=ti-e=ti: iar lu-i /ele /!i-e9e=ti$ M0O m0 8-trebam ;a/0 o s0 roste=ti m.i-e /.teva /uvi-te la /eremo-ie$ I Si ur: si ur /0 ;a$ 3ar a/um: /e -e Ba/em /u 4iptopK 6!illip C!e- 8=i a;u-0 /u reu .-;urile$ G- /ele ;i- urm0 su er0: '#"

I I-vit0@l la /urse$ G- lo<a ta$ N@a Bost -i/io;at0 =i asta o s0 8-sem-e o mare /i-ste pe-tru obra9ul s0u$ A=a trebuie s0 Ba/em$ Ai putea preteJtaO Nu: iart0@m0: su-t ;e@a ;reptul buima/$ E mai bi-e: mult mai bi-e: tai@pa-: s0@i s/riu eu$ ,oi s/rie u- bilet i-vit.-;u@l 8- -umele t0u$ O s0@i spu- /0 ai vrut s0@l i-viEi perso-al: ;ar: ;i- p0/ate teleBo-ul lui este ;era-<at: =i atu-/i: ;a/0 vrea s0 vi-0 sau superiorii s0i i@o i-ter9i/: obra9ul lui e salvat =i al t0u la Bel$ A= putea a;0u a: DApropo: Nobila Cas a trimis ;e<a pri- teleJ /o@ me-9i Berme pe-tru toriu la Sy;-eyO 6!illip C!e- se mai lumi-0 puEi- la BaE0$ Asta o s0 Bie o aBa/ere bu-0 pe-tru -oi: tai@pa-: la preEul propusO Am veriBi/at preEurile =i -oi putem s0 le oBerim tot /e au -evoie Boarte u=or =i s0 primim /ome-9i /ompetitive ;i- 4asma-ia: ABri/a ;e Su; =i R!o;esia$ A!L Ce@ar Bi s0@l trimitem pe t.-0rul Geor e 4russler ;i- Si- apore la Jo!a--esbur =i Salisbury 8-tr@o misiu-e ;e tato-are pe-tru toriuO 6!illip C!e- e9it0O$=i: 000: alte eleme-te =i materiale aerospaEiale importa-te$ Am B0/ut o veriBi/are rapi;0: tai@pa-$ Am Bost uluit s0 ;es/op0r /0: 8- aBar0 ;e Rusia: aproape "# la sut0 ;i- /a-tit0Eile eJiste-te 8- lumea liber0 ;e va-a;iu: /rom: plati-0: ma- a-: tita- A toate vitale =i ese-Eiale 8- i-;ustria ;e ra/!ete =i aerospaEiale A vi- ;i- su;ul R!o;esiei =i ;i- ABri/a ;e Su;$ Nemaipome-itL "# la sut0 8- aBara Rusiei$ Ni/io;at0 -@am reali9at /.t ;e importa-t0 este a/ea re iu-e pe-tru lumea liber0: /u aurul: ;iama-tele: ura-iul: toriul =i 3um-e9eu =tie /e alte materii prime ese-Eiale$ 6oate /0 ar Bi bi-e /a 4russler s0 stu;ie9e =i posibilitatea ;e a ;es/!i;e o a e-Eie a/olo$ E u- t.-0r isteE =i merit0 promovat Sa/um /0 mi-tea 8i era o/upat0: b0tr.-ul respira mai u=orT$ 3a$ A/east0 aBa/ere =i: 000: /ea a ;om-ului Wu: ar putea s0 Bie ro9ave pe-tru -oi: tai@pa-: su-t /o-vi-s /0 se poate trata 8- mo; ;eli/at Sri;i/0 o/!ii spre 3u-rossT$ O s0@i spu- lui 4iptop =i ;espre 4rus@ sler: /0 am trimis u- ;ire/tor: /i-eva ;i- Bamilie: pe-tru a pre 0ti tere-ul$ I EJ/ele-t$ 20@o ime;iat: 3u-ross ap0s0 pe buto-ul i-terBo-ului: Cla@ u;ia: B0@mi le 0tura /u Geor e 4russler: te ro : se uit0 ;i- -ou la 6!illip$ 3e /e s0@=i Bi blo/at teleBo-ul 4iptopK I S0 se t.r uias/0: s0 -e Ei-0 8- =a!: s0 obEi-0 mai multe /o-/esii$ I S0@i mai teleBo-0mK I Nu$ 3up0 /e 8i vom trimite biletul pri- mesa er: o s0 -e /aute el$ Ntie /0 -u su-tem pro=ti$ I C.-; -e va su-aK

'1#

I C.-; i se va permite: tai@pa-$ Nu 8-ai-te$ 1a u- mome-t ;at: 8-ai-te ;e lu-i la ora 1# ;imi-eaEa: /.-; b0-/ile trebuie s0 se ;es/!i;0$ GEi propu-: s0 le spui ti/0lo=ilor 0lora ;e Haver ill =i Jo!-<o!- s0 -u@l su-e A -@ar Ba/e ;e/.t s0 tulbure apele =i@a=a tulburi$ 3a/0 vrei s0 pri-9i u- re/!i- -u Bolose=ti u- mormolo/$ I %i-e$ 2ii li-i=tit: 6!illip: B0/u el /omp0timitor: o s0 ie=im -oi ;i8-/ur/0tura asta$ I Nu =tiu: tai@pa-$ Sper: 6!illip C!e- 8=i Bre/0 obosit o/!ii ro=ii$ 3ia-@ -eO aBurisitele alea ;e a/Eiu-iL Nu v0; /um o s0 ie=im ;i- impasO Clau;ia i-terve-i pe i-terBo-$ I 3om-ul 4russler pe li-ia a ;oua$ I MulEumes/: Clau;ia: ap0s0 pe buto-$ %u-0: Geor e: /um e la Si- aporeK I %u-0 9iua: ;om-ule$ 2rumos: ;om-ule: /al; =i ume;: r0spu-se vo/ea vesel0 =i e-tu9iast0$ Ce surpri90 pl0/ut0: /u /e v0 pot a<utaK I ,reau s0 te sui 8- primul avio- ;e Jo!a--esbur $ 6le/i ime;iat$ A-u-E0@m0 pri- teleJ /u /e /urs0 ple/i =i la /e !otel o s0 stai =i su-0@m0 ime;iat /e a<u- i la Jo!a--esbur $ Ai 8-EelesK Urm0 o u=oar0 e9itare: iar veselia /eluilalt s/09u puEi-$ I Jo!a--esbur : 8- ABri/a ;e Su;: tai@pa-K ( 3a$ Cu prima /urs0$ I Am ple/at$ Alt/evaK I Nimi/$ I S@a B0/ut: tai@pa-$ Am ple/at$ SalutL 3u-ross 8-/!ise teleBo-ul$ 6uterea e u- i-strume-t mi-u-at: 8=i 9ise el /u satisBa/Eie: ;ar s0 Bii tai@pa- e =i mai bi-e$ 6!illip se ri;i/0$ I O s0 m0 o/up ime;iat ;e s/risoare$ I O /lip0: 6!illip$ Mai am o problem0 8- /are am -evoie ;e sBatul t0u: ;es/!ise biroul =i s/oase matriEa S8- aBar0 ;e el =i ;e /eilalEi tai@pa-i /are mai tr0iau 8-/0: 6!illip C!e- era si- urul 8- lume /are =tia se/retul /elor patru mo-e;eT$ Uite$ Asta a Bost ;at$$$ 3u-ross se opri: parali9at: total -epre 0tit pe-tru eBe/tul pe /are matri@ Ea 8l avu asupra /ompra;orului s0u$ 6!illip C!e- se !olba la ea: /u o/!ii aproape ie=iEi ;i- orbite /u bu9ele 8-ti-se pe ;i-Ei$ Ca 8-tr@u- vis: /u mi=@ /0ri Boarte 8-/ete: 6!illip C!e- 8-ti-se m.-a =i lu0 matriEa: /u ;e ete tre@ '11

mur0toare: =i se uit0 la ea ;e aproape: mi /.-; ;i- bu9e B0r0 su-et$ Apoi 8mi-tea lui 3u-ross par/0 eJplo;0 /eva =i el 8-Eelese /0 <um0tatea ;e mo-e;0 trebuie s0 Bi aparEi-ut lui 6!illip C!e-: /0 Busese Burat0 ;e la el$ i!-r, vru 3u-ross s0 /.=ti e$ Sir Gor;o- C!e- primise probabil u-a ;i/ele patru mo-e;e ;e la Ji-@RuaL 3ar ;e /eK Care era le 0tura 8-tre Bamilia C!e- =i u- ma-;ari- Co@!o- /are s0@l ;etermi-e pe Ji-@Rua s0@i ;ea Biului eurasiati/ al lui 3ir? Strua- u- ;ar at.t ;e valorosK 3i- -ou: /a =i /um ar Bi Bost Bilmat /u 8-/eti-itorul: 8l v09u pe b0tr.ri;i/.-; /apul =i privi-;u@l pe Buri=$ 3i- -ou bu9ele se mi=/ar0$ Ni/i usu-et$ Apoi: u- .B.it su rumat: I %arO %artlett Ei@a ;atO Ei@a ;at asta ;e<aK I %artlettK repet0 3u-ross -e8-ele .-;$ 6e-tru -umele lui 3um-e@ 9eu: /e@are %artlett /uO Se opri /.-; alt0 eJplo9ie p0ru s0@l 9 u;uie =i alte eleme-te ale e-i mei se limpe9ir0$ Se/rete pe /are le =tia %artlettL 1u/ruri /are puteau Bi spuse -umai ;e u-ul ;i- /ei =ase oame-i: toEi ;easupra ori/0rei b0-uieli: 6!illip C!e- Bii-; ultimul la /are s@ar Bi .-;itL 6!illip C!e- e tr0;0torulL 6!illip C!e- a lu/rat m.-0 8- m.-0 /u %artlett =i CaseyO 6!illip C!e- e /el /are -e@a v.-;ut =i -e@a ;e9v0luit se/retele =i a ;at mai ;eparte mo-e@ ;a$ O Burie oarb0 8l /upri-se$ Gi trebui toat0 st0p.-irea ;e si-e /a s0 -u se ;e9v0luie$ Se ri;i/0 =i se ;use /u pa=i mari la Bereastr0 =i r0mase privi-; aBar0$ Nu@=i ;0;u seama /.t r0mase a/olo$ 3ar /.-; se 8-toarse: mi-tea 8i era limpe;e =i marea eroare pe /are o B0/use 8i era /lar0 a/um$ I Ei bi-eK spuse el /u vo/e t0ioas0$ I 4ai@pa-O tai@pa-O 8-/epu %0tr.-ul Br.- .-;u@i m.i-ile$ I Spu-e@mi a;ev0rul: /ompra;ore$ A#-m$ /uv.-tul 8l sperie pe 6!illip$ I AO a Bost Jo!-: se b.lb.i el: =i la/rimi i se s/urser0 pe BaE0$ Nu eu: 8Ei <urO I Ntiu astaL Mai repe;e: pe-tru -umele lui 3um-e9euL 6!illip C!e- m0rturisi totul: /um luase /!eia Biului s0u: 8i ;es/!isese seiBul =i ;es/operise /orespo-;e-Ea 8-tre el =i %artlett =i /ea ;e@a ;oua /!eie =i /um: la mas0: 8- seara /.-; a avut lo/ petre/erea tai@pa-ului: a avut brus/ o presimEire ;espre seiBul s0u: o!: at.t ;e se/ret: 8- ropat 8- r0;i-0 =i /um: ;up0 /e a s0pat =i l@a s/os: a ;es/operit ;e9astrul$ Gi spuse tai@ pa-ului /!iar =i ;espre /earta lui /u 3ia--e =i /um s@au .-;it /0 mo-e;a '12

ar putea Bi totu=i la Jo!- C!e- =i /um: /.-; ,.r/ola/ul a teleBo-at: ea i@a su erat s0@l su-e pe v0rul lui: Cu 6atru 3e ete: s0@i pu-0 pe lupt0torii lui ;e stra;0 s0@l urm0reas/0 pe el: apoi s0@i urm0reas/0 pe eiO 3u-ross era uluit: ;ar 6!illip C!e- -u observ0: /o-ti-u.-; s0 pl.- 0 =i s0 povesteas/0 i-/oere-t /um mi-Eise poliEi=tii =i pl0tise re/ompe-sa ti-e@ rilor ,.r/ola/i pe /are -@ar putea s0@i mai re/u-oas/0 a/um =i /um lupt0@ torii ;e stra;0 ai lui 6atru 3e ete /are trebuiau s0@l p09eas/0 -u i@au pri-s pe ,.r/ola/i =i -i/i -u l@au 0sit pe Jo!- =i -i/i -u i@au re/uperat ba-ii$ I Usta@i a;ev0rul: tai@pa-: tot a;ev0rul: s/.-/i el: alt/eva -u mai eO -imi/ alt/eva$ Ni a9i@;imi-eaE0: trupul bietului meu Biu la S!a 4i-: /u sem@ -ul 0la 8mpuEit pe pieptO Neputi-/ios: 3u-ross 8-/er/a s0@=i a;u-e .-;urile$ Nu =tiuse /0 6atru 3e ete era v0rul lui 6!illip: =i -i/i -u putea s0@=i ;ea seama /um pusese m.-a b0tr.-ul mari-ar pe mo-e;0 A ;oar ;a/0 -u era =eBul ,.r/ola/ilor sau 8- 8-Eele ere /u Jo!- C!e- /are pl0-uise o presupus0 r0pire /a s0 mai stoar/0 -i=te ba-i ;e la tat0l s0u pe /are 8l ura =i apoi 6atru 3e ete =i Jo!C!e- se /ertaser0 sauO sau /eK I Cum ;e -e =tia Jo!- se/retele: /um ;e =tia toate a/ele se/rete pe /are i le@a tra-smis lui %artlettO /are e stru/tura /aseiK EiK I Nu =tiu: mi-Ei b0tr.-ul$ I 4u trebuie s0@i Bi spus lui Jo!-$ Numai tu: Alastair: tat0l meu: sir Ross: Gavalla-: ;e,ille =i /u mi-e =tim$ Ni ;i- toEi 0=tia: -umai primii patru /u-os/ stru/turaL I Nu i@am spus eu A <ur /0 -u i@am spus$ 2uria oarb0 a lui 3u-ross: 8-/epu iar s0 /reas/0: ;ar ;i- -ou =i@o st0p.-i$ Ju;e/0 bi-eL 8=i impuse el$ 6!illip e mai mult /!i-e9 ;e/.t europea-$ 4ratea90 /u el /um ai trata /u u- /!i-e9L U-;e@i veri a ;e le 0tur0K Ele@ me-tul /are mai lipse=te pe-tru re9olvarea e-i meiK G- timp /e 8-/er/a s0 8-Eelea 0: o/!ii lui 8l sBre;eleau pe b0tr.-$ R0mase atept.-;: =tii-; /0 =i t0/erea era o arm0: pe-tru ap0rare sau ata/$ Care@i r0spu-sulK 6!illip -u i@ ar spu-e -i/io;at0 lui Jo!- u- astBel ;e se/ret: ;e/iO I Isuse Cristoase: i9bu/-i el la u- .-; brus/$ 4u Eii u- <ur-al$ U<ur-al perso-alL A=a a aBlat Jo!-L 3i- seiBul t0uL Ei? G-lem-it 8- BaEa Buriei 8- ro9itoare a tai@pa-ului: 6!illip m0rturisi: I 3aO ;aO: a trebuit s0 promitO$ '1'

Se opri: 8-/er/.-; s0@=i re/apete /o-trolul$ I A trebuitK 3e /eK Hai;e: spu-e: Bir@ar s0 BieL I 6e-tru /0O pe-tru /0 tat0l meu: 8-ai-te s0O s0 trea/0 Nobila Cas 8- m.i-ile mele =i s0@mi ;ea mo-e;aO m@a pus s0 <ur /0 o s0 Ei-O s0 -ote9 toate aBa/erile se/rete aleO ale Nobilei Case pe-tru /a s0 prote<e9 Casa C!e-$ 3oar pe-tru asta: tai@pa-: -i/io;at0 /a s0 le Boloses/ 8mpotriva ta sau a /asei: ;oar pe-tru prote/EieO 3u-ross se uita la el ur.-;u@l: ur.-;u@l pe Jo!- C!e- pe-tru /0 v.-@ ;use /ompa-ia )r-an, ur.-;u@l pe me-torul s0u C!e-@/!e- pe-tru prima oar0 8- viaE0: s/.rbit ;e Burie pe-tru at.tea tr0;0ri$ Apoi 8=i ami-ti u-ul ;isBaturile lui C!e-@/!e- /u a-i 8- urm0: /.-; 3u-ross pl.- ea aproape ;e Burie ;i- /au9a Belului 8- /are tat0l s0u =i Alastair 8l tratau: DNu te 8-Buria: ti-ere Ia-: pl0te=te@Ei poliEele$ I@am spus lui Culum a/ela=i lu/ru: =i Coto@ roa-Eei /.-; erau la Bel ;e ti-eri /a =i ti-e A Culum -u a vrut s0 as/ulte: ;ar Cotoroa-Ea ;a$ A=a@i /ivili9at$ Nu te 8-Buria: pl0te=te@Ei poliEeleLF I 3e/i %artlett are stru/tura -oastr0: =i bila-Eurile$ Ce mai areK 6!illip C!e- se 8-Bior0 ;oar =i 8-toarse o privire oal0$ I Hai;e: pe-tru -umele lui 3um-e9eu: 6!illip: .-;e=te@teL Noi toEi avem se/rete: o mulEime ;e se/reteL Ni tu: Cotoroa-Ea: C!e-@/!e-: S!itee 4VC!u- : 3ia--e: pe-tru -umele lui 3um-e9eu: /e alte lu/ruri ai s/ris pe /are Jo!- s0 le poat0 tra-smite mai ;eparteK I se B0/u brus/ r0u /.-; 8=i ami-ti ;e teoria lui ;espre le 0tura ;i-tre %a-astasio: %artlett: Par-Con, MaBia =i armele$ Cristoase: ;a/0 se/retele -oastre a<u- 8- m.i-ile /ui -u trebuieK Ei? I Nu =tiu: -u =tiuO Ce: /e a /erut %artlettK 6e-tru mo-e;0K =i apoi i9bu/-i: E a mea: 8mi aparEi-eL 3u-ross v09u tremurul -e/o-trolat al m.i-ilor lui 6!illip =i /um BaEa 8i ;evi-e brus/ /e-u=ie$ 6e buBet erau /araBe /u bra-;y =i H!is?y =i el a;use -i=te bra-;y =i 8i ;0;u lui 6!illip$ Re/u-os/0tor: b0tr.-ul b0u: 8-e/.-;u@se puEi-$ I MulEumimO mulEumes/$ I 3u@te a/as0 =i a;u tot =i apO 3u-ross se opri =i ap0s0 pe u- butoal i-terBo-ului$ A-;reHK I 3a: tai@pa-K spuse Gavalla-$ I 4e ro : poEi s0 vii o /lip0K ,reau s0 te ;u/i /u 6!illip a/as0: -u se simte prea bi-e =i are ;e a;us -i=te !.rtii$ '17

I ,i- ime;iat$ 3u-ross 8l privi Ei-t0 8- o/!i pe 6!illip C!e-$ I 4ai@pa-: /e a /erut %arO I S0 -u te apropii ;e ei pe-tru -imi/ 8- lumeL Ni ;0@i lui A-;reH tot: s/risorile lui Jo!-<o!-: s/risorile lui %artlett: tot: se r0sti el /u vo/e t0ioas0$ I 4ai@pa-O I 4otul$ Gl ;urea /apul ;e at.ta Burie$ Ar Bi vrut s0 a;au e: DO s0 !ot0r0s/ eu ;up0 a/eea 8- privi-Ea ta =i a Casei C!e-: 8- Hee?e-;FV$ 3ar -u rosti -i/i u/uv.-t$ DNu te 8-Buria: pl0te=te@Ei poliEeleF: /o-ti-ua s0@i r0su-e 8- ure/!i$ Casey i-tr0 8- 8-/0pere$ El o 8-t.mpi-0 la <um0tatea ;rumului: Avea o umbrel0 =i purta ;i- -ou ro/!ia ver;e pal /are 8i s/otea 8- evi;e-E0 at.t ;e bi-e p0rul =i o/!ii$ 3u-ross 8i observ0 tristeEea ;i- privire =i /ear/0-ele$ G-s0 a=a p0rea =i mai atr0 0toare$ I Iart0@m0 /0 te@am B0/ut s0 a=tepEi$ Gi 9.mbi priete-os: ;e=i 8- /lipa a/eea -u prea mai era 8- stare s0 simt0 -imi/ alt/eva: ;e/.t Buria provo/at0 ;e ;e9v0luirile /utremur0toare B0/ute ;e 6!illip C!e-$ Casey 8i 8-ti-se m.-a ei r0/oroas0: pl0/ut0$ I GEi mulEumes/ /0 m@ai primit: sur.se ea$ Ntiu /0 e=ti o/upat: a=a /0 o s0 tre/ ime;iat la subie/t$ I Mai 8-t.i u- /eai$ Sau poate vrei s0 bei alt/evaK I 20r0 al/ool: mulEumes/$ Nu vreau s0 te ;era-<e9O I Ni/i u- ;era-<: ori/um vreau =i eu s0 beau u- /eai$ 7$7# este ora /eaiului$ Ca pri- mi-u-e: u=a se ;es/!ise =i u- b0iat 8- livrea a;use o tav0 ;e ar i-t: /eai pe-tru ;ou0 persoa-e: apoi Belioare ;e p.i-e pr0<it0 u-s0 /u u-t =i pl0/i-Eele /al;e 8-tr@u- vas spe/ial ;e ar i-t$ %0iatul tur-0 8- /e=ti /eaiul =i ple/0$ 1i/oarea era tare =i 8-/!is0 la /uloare$ I Este 3ar<eeli- : u-ul ;i- /eaiurile /asei -oastre$ 2a/em /omerE /u el ;i- 1P'#: spuse el: mulEumi-; /a 8-tot;eau-a e-ialului e- le9 -e/u-os@ /ut /are impusese /eaiul ;e ;up0@amia90: /are 8-tr@u- Bel: p0rea /0 li-i=@ te=te 8-tot;eau-a: estompea90 ri<ile 9ilei =i te Ba/e s0 ve9i lumea 8a;ev0rata ei lumi-0$ Sper /0@Ei pla/e$ I E ro9av: poate o i;ee prea tare pe-tru mi-e$ Am mai b0ut -i=te /eai pe la 2 a9i@;imi-eaE0: =i /!iar /0 m@a tre9it$ I O!K G-/0 te mai sup0r0 ;iBere-Ea ;e Bus orarK '1)

Ea /l0ti-0 ;i- /ap =i@i spuse ;espre 6eter MarloHe$ I O!L Ce <oss r0uL ap0s0 pe buto-ul i-terBo-ului$ Clau;ia: su-0 la /li-i/a Nat!a- =i ve9i /um se simte ;oam-a MarloHe$ Ni trimite@i -i=te Blori$ MulEumes/$ Casey se 8-/ru-t0$ I 3e u-;e =tii /0 e la Nat!a-K I 3o/torul 4ooley 8-tot;eau-a Bolose=te /li-i/a asta 8- >oHloo-$ O privea /u ate-Eie: uimit /0 p0rea at.t ;e priete-oas0 /.-; era /lar /0 Par-Con 8-/er/a s0 -u respe/te 8-Eele erea lor$ 3a/0 -@a ;ormit aproape toat0 -oaptea: se eJpli/0 /ear/0-ele ;i- o/!i: 8=i spuse el$ Ei bi-e: /u /ear/0-e sau B0r0: ai ri<0: ;om-i=oar0: -oi am B0/ut o 8-Eele ere$ I Mai vrei o /ea=/0K 8-treb0 el amabil$ I Nu: mulEumes/: mi@a<u- e$ I GEi re/oma-; pl0/i-Eelele$ A=a le m.-/0m: /u mult0 sm.-t.-0 roa@ s0 ;e 3evo-s!ire ;easupra: o li- uriE0 ;e ;ul/eaE0 ;e /0p=u-i B0/ut0 8/as0 peste sm.-t.-0 =iO mi-u-eL 6oBtimL O lu0 B0r0 prea mult0 tra ere ;e i-im0$ 6l0/i-ta era mi/0: /.t s@o 8- !iEi ;i-tr@o ;at0$ 3isp0ru ime;iat$ I 2a-tasti/0: spuse ea uluit0: =ter .-;u@=i puEi-0 sm.-t.-0 ;e la ur0$ 3ar toate /aloriile asteaL Nu: 90u: -u mai vreau: mulEumes/$ 3e /.-; am ve-it ai/i -u Ba/ ;e/.t s0 m0-.-/$ I Nu se ve;e$ I O s0 se va;0$ O v09u 9.mbi-;$ St0tea 8-tr@u-ui ;i- Botoliile a;.-/i: ;e piele: /u sp0tar 8-alt: /u m0suEa ;e /eai 8-tre ei$ G=i 8-/ru/i=0 iar pi/ioarele =i el 8=i spuse ;i- -ou /0 Gavalla- avusese ;reptate 8- /eea /e o privea A pu-/tul ei vul-erabil era -er0b;area$ I 6ot s0 8-/ep a/umK 8-treb0 ea$ I E=ti si ur0 /0 -u mai vrei /eaiK 8-treb0 el: 8-tr@a;i-s /a s0 o Ba/0 s0@ =i piar;0 /almul$ I Nu: mulEumes/$ I Atu-/i am termi-at /u /eaiul$ Care@i problemaK Casey r0suBl0 a;.-/$ I Se pare /0 )r-an e pe /ale ;e a ;a Balime-t$ I 4e ro : -u@Ei Ba/e probleme /u asta: )r-an o ;u/e Boarte bi-e$

'1+

I E posibil: tai@pa-: ;ar -ou0 -u -i se pare a=a$ Sau /elor ;i- aBar0$ Am veriBi/at$ Aproape toat0 lumea pare s0 /rea;0 /0 Gor-t =i sau 0i#)oria vor Ba/e /a ata/ul s0@=i ati- 0 s/opul$ E vorba ;e o -e8-/re;ere aproape e-eral0$ A/um: 8-Eele erea -oastr0 esteO I Avem o 8-Eele ere p.-0 marEi$ A=a -e@am 8-Eeles: subli-ie el /u o vo/e mai t0ioas0$ S0 8-Eele /0 vreEi s0 o a-ulaEi sau s0 o s/!imbaEiK I Nu$ 3ar 8- situaEia 8- /are e=ti: ar Bi o -ebu-ie =i o aBa/ere proast0 s0 mer em mai ;eparte$ A=a /0 avem ;ou0 alter-ative: Bie /0 mer em /u *o)hwell-+orn), Bie 8-trepri-;em o a/Eiu-e ;e salvare ;isperat0$ I 3aK I 3a$ Am u- pla-: u- pla- parEial pe-tru /a s0 poEi ie=i ;i- asta =i s0 /.ti 0m /u toEii o avere$ O?eyK E=ti /el mai bu- pe-tru -oi A 8- perspe/@ tiv0$ I MulEumes/: spuse el: B0r0 s0 o /rea;0: /u ate-Eia 8-/or;at0: /o-@ =tie-t /0 ori/e /o-/esie pe /are i@o oBerea ea avea s0 Bie la u- preE i-abor@ ;abil$ I 2ii ate-t$ %a-/a -oastr0 este (irs) Cen)ral ;i- NeH Wor? A ba-/a /ea mai mult ur.t0 ai/i$ Ei vor s0 p0tru-;0 ;i- -ou 8- Ho- >o- : su-t Boarte sup0raEi /0 au Bost ostra/i9aEi: ;ar -@o s0 /apete -i/io;at0 o -ou0 aprobare ;e Bu-/Eio-are ai/i: -uK I-teresul lui 3u-ross /res/u brus/ la a/east0 -ou0 i;ee$ I NiK I A=a /0 re/e-t au /ump0rat o mi/0 ba-/0 str0i-0 /u su/ursale 84o?yo: Si- apore: %a- ?o? =i Ho- >o- : ba-/a *oyal :el!i-m an' (ar ,as). E o ba-/0 mi/0 =i -e8-sem-at0: =i i@a /ostat /u totul ' milioa-e$ (irs) Cen)ral -e@a /erut s0 -e ;epu-em Bo-;urile la *oyal :el!i-m ;a/0 8-/!eiem aBa/erea$ Asear0 am avut o 8-t.l-ire /u 3ave Murta ! /are /o-;u/e *oyal :el!i-m: =i mi s@a pl.-s =i s@a v0itat /.t ;e prost mer aBa/erile: /um su-t 8mpie;i/aEi ;e lumea Bi-a-/iar0 ;e ai/i s0 aib0 vreo a/tivitate: =i ;e=i au 8- spate ime-sele sume 8- ;olari ale lui (irs) Cen)ral, -ime-i -u vrea s0 ;es/!i;0 /o-turi =i s0 ;epu-0 ;olarii Ho- >o- ;e /are au ei -evoie pe-tru a Ba/e 8mprumuturi$ Ai au9it ;e ba-/0K I 3a: spuse el: -e=tii-; u-;e vrea s0 a<u- 0: ;ar !abar -@avea /0 8spatele lor se aBl0 (irs) Cen)ral$ Nu /re; /0 se =tie asta$ C.-; a Bost /ump0@ rat0K

'1&

I A/um /.teva lu-i$ A/um: /e@ar Bi /a *oyal :el!i-m s0@Ei ava-se9e lu-i 12# la sut0 ;i- preEul ;e a/!i9iEie al /elor ;ou0 vase 4o;aK 3u-ross r0mase /u ura /0s/at0: luat pri- surpri-;ere$ I Gara-tat0 /u /eK I Cu vasele$ I ImposibilL Ni/i o ba-/0 -@ar Ba/e asta$ I 1## la sut0 este pe-tru 4o;a: /ei 2# la sut0 pe-tru a a/operi toate /!eltuielile ;e tra-sport: asi ur0ri =i primele lu-i ;e eJploatare$ I 20r0 /a eu s0 am ba-i li/!i9i ;elo/: B0r0 -avlositorK I 6oEi s0 le -avlose=ti 8- =ai9e/i ;e 9ile /a s0 Ba/i rost ;e ba-ii li/!i9i /are s0 susEi-0 o pla-iBi/are re9o-abil0 a ramburs0riiK I U=or$ Isuse Cristoase: ;a/0 pot s0@i pl0tes/ lui 4o;a pe lo/: pot s0 ;au ;rumul operaEiu-ii ;e /ump0rare =i 8-/!iriere a primelor ;ou0 vase: B0r0 s0 trebuias/0 s0 a=tept$ G=i mai stru-i spera-Eele 8-treb.-;u@se /are va Bi a;ev0ratul preE al a/estui a<utor$ E ;oar o i;ee sau /!iar vor s@o Ba/0K I Ar putea s@o Ba/0$ ( Ni /e vor 8- s/!imbK I ,or 8- s/!imb /a )r-an s0 ;epu-0 )# la sut0 ;i- toat0 valuta lor pe o perioa;0 ;e /i-/i a-iY promisiu-ea /0 vei me-Ei-e la ei ;epu-eri ;e )@& milioa-e ;olari Ho- >o- A /eea /e repre9i-t0 8-tre u- milio- =i umilio- <um0tate ;e ;olari ameri/a-iY /0 veEi Bolosi ba-/a ;rept /ea ;e@a ;oua ba-/0 a voastr0 8- Ho- >o- =i pe (irs) Cen)ral /a /ea mai impor@ ta-t0 ba-/0 ameri/a-0 a voastr0 8- aBara Ho- >o- ului pe-tru o perioa;0 ;e /i-/i a-i$ Ce 9i/iK Gi trebui toat0 st0p.-irea ;e si-e /a s0 -u stri e ;e bu/urie$ I Este o oBert0 Berm0K I Cre; /0 ;a: tai@pa-$ Su-t u=or ;ep0=it0 ;e problem0 A -u m@am mai o/upat -i/io;at0 ;e -ave: ;ar 12# la sut0 mi s@a p0rut ro9av: iar /elelalte /o-;iEii: 8- re ul0$ N@am =tiut /.t ;e ;eparte s0 mer /u -e o/ierea: ;ar i@ am spus /0 ar Bi bi-e /a totul s0 Bie ava-ta<os: altBel -@o s0 reu=eas/0 -i/io;at0 s0 Ba/0 /eva ai/i$ I Repre9e-ta-tul lo/al al b0-/ii -@o s0 aib0 -i/io;at0 puterea s0 sus@ Ei-0 o aseme-ea oBert0$ I 6roblema asta a ri;i/at@o =i Murta !: ;ar a spus /0 avem la ;ispo@ 9iEie Hee?e-;@ul =i ;a/0 e=ti ;e a/or; /u proie/tul: o s0 trimit0 o tele ram0$ 3u-ross era uluit$ 10s0 ;eoparte trei 8-treb0ri ese-Eiale =i spuse: '1P

I S0 l0s0m asta ;eo/am;at0$ 4u /e ai la aBa/erea astaK I Ime;iat: mai e =me/!erie 8- oBerta lui$ Cre; /@a 8--ebu-it: ;ar Murta ! a spus /0 o s0 8-/er/e s0@i ;etermi-e pe =eBi s0 oBere u- Bo-; /ir/ula-t ;e )# ;e milioa-e ;olari SUA pe-tru valoarea a/Eiu-ilor -eemise pe /are le ai 8- te9aur$ A=a /0 e=ti reB0/ut ;i- pu-/t ;e ve;ere Bi-a-/iar$ 3a/0O 3u-ross 8=i simEi su;oarea /ur .-;u@i pe spate =i Bru-te: pe ;epli/o-=tie-t /e ris/ ime-s eJista: ori/.t ;e mare era ba-/a$ 20/u u- eBort /a s0 .-;eas/0 la re/e$ Cu -avele pl0tite =i /u a/el Bo-; /ir/ula-t ar putea s0@l ;oboare pe Gor-t =i s0@i st0vileas/0 ata/ul$ Ni ;a/0 l@ar 8-Br.- e pe Gor-t: Orli- s@ar 8-toar/e /u umili-E0 pe-tru /0 8-tot;eau-a a Bost u- bu- /lie-t A =i -u Ba/e oare (irs) Cen)ral parte ;i- /o-sorEiul Orlin 4er#han) :ank? I Ni aBa/erea -oastr0K I R0m.-e valabil0$ O Ba/i publi/0 8- mome-tul /el mai potrivit =i pe-tru ti-e =i pe-tru Par-Con, a=a /um -e@am 8-Eeles$ 3a/0: =i e u- mare ;a/0: ;a/0 (irs) Cen)ral e ;e a/or; s0 ri=te: putem ;a o lovitur0 8mpreu-0: o mare lovitur0: /ump0r.-; a/Eiu-i )r-an lu-i ;imi-eaE0 /u ":)# A trebuie s0 ur/e 8-apoi la 2#: poate la '#: -uK Si- urul lu/ru /u /are -@o s/ot la /ap0t este /um s0 re9olv0m problema b0-/ilor$ 3u-ross 8=i s/oase batista =i@=i =terse B0r0 <e-0 Bru-tea$ Apoi se ri;i/0 =i tur-0 bra-;y /u siBo- 8- ;ou0 pa!are$ Gi ;0;u ei u- pa!ar =i se a=e90 ;i-ou pe s/au-ul s0u: /u mi-tea 8-v0lm0=it0: a/um oal0 ;e ori/e .-;: a/um pli-0 ;e Beri/ire: pe-tru /a 8- se/u-;a urm0toare s0 8-/eap0 iar s0 se a ite: p.-0 la ;urere: /u spera-E0 =i team0: 8-treb0ri: r0spu-suri: proie/te =i /o-traproie/te$ 3oam-e 3um-e9eule: Isuse Cristoase: 8-/er/0 el s0 se /alme9e$ %ra-;y@ul era bu-$ Arsura lui 8mpr0=tia /0l;ur0 =i B0/ea bi-e$ Observ0 /0 ea ;oar ust0: apoi 8=i pu-e pa!arul pe mas0 =i 8l prive=te lu- $ C.-; /reierul i se limpe9i =i Bu pre 0tit: el se uit0 la ea$ I Ni pe-tru toate astea /e vreiK I ,a trebui s0 stabile=ti toate ;etaliile /u *oyal :el!i-m A asta e treaba ta$ Eu -u /u-os/ suBi/ie-t ;e bi-e i-tr0rile tale ;e li/!i;it0Ei$ 3ob.-9ile vor Bi mari: ;ar merit0 /a s0 te pui ;i- -ou pe pi/ioare$ ,a trebui s0 ara-te9i /u averea ta perso-al0 pe-tru Bie/are /e-t$ I CristoaseL

'1"

I 3a$ 6lus obra9ul: au9i /um vo/ea ei ;evi-e mai aspr0$ 4e va /osta /eva obra9 s0 trate9i /u Dti/0lo=ii 0ia la=iF$ Nu i@a -umit a=a la;y Joa--a pe /ei ;e la (irs) Cen)ral /u r.-<etul 0la u-suros al ei =i ::3ar la /e te poEi a=tepta: ei su-tOF %0-uies/ /0 voia s0 spu-0 ameri/a-i$ 3u-ross v09u /0 o/!ii ei 8=i s/!imb0 /uloarea =i sem-alele lui ;e alarm0 se apri-ser0$ E o b0tr.-0 ti/0loas0: asta e$ I S0 =tii /0 -u e: spuse el$ 6are puEi- /austi/0 =i ;ur0: ;ar ;e obi/ei este ;e treab0$ E por-it0 8mpotriva ameri/a-ilor: 8mi pare r0u /0 trebuie s0 Ei@o spu-: /re; /0@i para-oi/0$ ,e9i tu: soEul ei: sir Ri/!ar;: a Bost omor.t la Mo-te Cassi-o: 8- Italia: ;e bombele ameri/a-e: /0/i u- avio- a /o-Bu-;at trupele brita-i/e /u /ele -a9iste$ I O!: spuse Casey$ G-Eele $ I Ce vrea Par-Con? Ni /e vreEi tu =i 1i-/ %artlettK Ea e9it0: apoi o l0s0 ;eo/am;at0 pe la;y Joa--a ;eoparte =i se /o-/e-@ tr0 ;i- -ou$ I Par-Con vrea o aBa/ere pe terme- lu- /u )r-an A /a Dve/!i priete-iF 3u-ross 8i observ0 9.mbetul /iu;at:$ Am ;es/operit /e 8-seam-0 1e#hi .rie)en 8- a//epEiu-ea /!i-e9eas/0: =i asta vreau pe-tru Par-Con. Statut ;e ve/!i priete-i ;i- mome-tul 8- /are *oyal :el!i-m 8Ei ;0 ba-ii$ I Alt/evaK I Asta 8-seam-0 u- ;aK I ,reau s0 =tiu toate /o-;iEiile 8-ai-te s0 Biu ;e a/or; /u Bie/are$ Ea sorbi ;i- bra-;y$ I 1i-/ -u vrea -imi/$ El -u =tie -imi/ ;i- toat0 povestea asta$ I Ce@ai spusK 3u-ross Bu ;i- -ou luat pri- surpri-;ere$ I 1i-/ -u =tie 8-/0 ;e *oyal :el!i-m, repet0 ea /u o vo/e /alm0$ Am 0sit a/east0 soluEie 8mpreu-0 /u 3ave Murta ! a9i$ Nu =tiu ;a/0@Ei Ba/ uservi/iu prea mare pe-tru /0O tu perso-al ri=ti ime-s: totul$ 3ar ai putea salva /ompa-ia )r-an. Ni atu-/i aBa/erea -oastr0 poate Bi 8-/!eiat0$ I Nu /re9i /0 ar trebui s0 te /o-sulEi /u -e8-Bri/atul t0u =eBK spuse 3u-ross: 8-/er/.-; s0 8-Eelea 0 impli/aEiile a/estui -ea=teptat /urs$ I Su-t ;ire/tor eJe/utiv =i aBa/erea /u )r-an e a mea$ Nu -e /ost0 -imi/: ;oar i-Blue-E0: /a s0 te s/oatem ;i- /ursa 8- /are ai /09ut =i la a=a /eva e bu-0 i-Blue-Ea$ ,reau /a aBa/erea -oastr0 s0 se 8-/!eie =i -u vreau /a Gor-t s0 Bie 8-vi- 0tor$ I 3e /eK '2#

I Qi@am spus$ 4u e=ti /el mai bu- pe-tru -oi 8- perspe/tiv0$ I Ni tu: Cira-ous!K 4u /e vreiK 6e-tru /e 8Ei Bolose=ti i-Blue-EaK O/!ii ei 8=i s/!imbar0 =i mai mult /uloarea =i ;eve-ir0 =i mai ;es/!i=i: /a ai u-ei leoai/e$ I E alitate$ ,reau s0 Biu tratat0 /a o e al0: -u privit0 ;e sus =i luat0 8r.s /a o Bemeie oare/are /are Ba/e aBa/eri sub pulpa-a u-ui b0rbat$ ,reau e alitate /u tai@pa-ul Nobilei Case. Ni vreau s0 m0 a<uEi s0@mi ;ob.-;es/ ba-ii ;e t0v0leal0: partea /are -u are -i/i o le 0tur0 /u Par-Con. I Cea ;e@a ;oua /o-;iEie e u=oar0: ;a/0 e=ti pre 0tit0 s0 ri=ti$ C.t prive=te prima: -i/io;at0 -u te@am privit ;e susO I Gavalla- a B0/ut@o: /a =i /eilalEi$ ( O =i -@o s@o Ba/ -i/io;at0$ C.t ;espre /eilalEi: ;a/0 -u se poart0 /u ti-e /um vrei tu: atu-/i p0r0se=te masa ;e /o-Beri-E0 =i p0r0se=te /.mpul ;e b0taie$ Nu@Ei impu-e pre9e-Ea$ Eu -u pot s0 te Ba/ e al0$ Nu e=ti =i -u vei Bi -i/io;at0$ E=ti Bemeie =i: Bie /0@Ei pla/e sau -u: a/easta e o lume a b0rba@ Eilor$ Mai ales 8- Ho- >o- $ Ni at.ta timp /.t o s0 mai tr0ies/ am ;e .-; s0 /o-ti-ui s0 o /o-si;er /a atare =i s0 trate9 o Bemeie /a Bemeie: ori/i-e ar Bi ea$ I 2ut0@teO: 8i s/0p0 ei ;e Burie$ I 3a$ C.-;K 8i aru-/0 el provo/ator$ I9bu/-ir0 am.-;oi 8- r.s =i atmosBera se ;esti-se$ I A=a@mi trebuie: r.se ea ;i- -ou$ C!iar a=a@mi trebuie$ S/u9e$ %0-u@ ies/ /0 mi@am pier;ut /i-stea Bu-;uluiL I Ce@ai spusK Gi eJpli/0 versiu-ea ei pe-tru /i-stea obra9ului$ El r.se ;i- -ou$ I N@ai pier;ut$ Ai /.=ti at$ 3up0 o pau90 ea spuse: I 3e/i ori/e a= Ba/e: -u pot Bi -i/io;at0 e al0K I Nu 8- aBa/eri: -u 8- relaEiile /u b0rbaEii: -u ;a/0 vrei s0 Ba/i parte ;i- lumea asta$ Cum Ei@am spus: Bie /0@Ei pla/e sau -u: asta e situaEia$ Ni /re; /0 re=e=ti ;a/0 vrei s@o s/!imbi$ Cotoroa-Ea a avut: B0r0 8-;oial0: mai mult0 putere ;e/.t ori/i-e 8- Asia$ Ni a /0p0tat@o /a Bemeie: -u /a o persoa-0 B0r0 seJ$ M.-a ei se 8-ti-se: ri;i/0 pa!arul =i el 8i ;eslu=i rotu-<imea s.-ului sub blu9a subEire ;e m0tase$

'21

I Cum ;ra/uV am putea trata o Bii-E0 a=a ;e atr0 0toare =i ;e=teapt0 /a ti-e /a pe o persoa-0 B0r0 seJK S0 Bim ;repEiL I Eu -u /er ;reptate: tai@pa-: ;oar e alitate$ I 2ii mulEumit0 /0 e=ti Bemeie$ I O!: su-t$ S0 =tii /0 su-t: vo/ea 8i /0p0t0 o -ot0 ;e am0r0/iu-e$ 6ur =i simplu -u vreau s0 Biu /o-si;erat0 o persoa-0 a /0rei si- ur0 valoare st0 8- Bu-;: lu0 o ultim0 8- !iEitur0 =i se ri;i/0$ 3e/i r0m.-e a=aK Cu *oyal :el!i-m? 3avi; Murta ! a=teapt0 u- teleBo-$ E ;oar o 8-/er/are: ;ar merit0 s0 8-/er/i: -uK Ai putea s0 te ;u/i s0 ;is/uEi /u el: 8- lo/ s0@l /!emi ai/i A /i-stea obra9ului: -uK O s0 aib0 -evoie ;e tot a<utorul pe /are i@l poEi ;a$ 3u-ross -u se ri;i/0$ I Stai: te ro : <os puEi-: ;a/0 ai timp$ Mai su-t /.teva lu/ruri$ I Si ur$ Nu voiam s0 te mai reEi-$ I Mai 8-t.i: /are@i problema /u ;om-ul Stei ler al t0uK I Ce vrei s0 spuiK Gi spuse /e@i relatase 3aHso-$ I 4i/0losulL spuse ea: 8- mo; evi;e-t iritat0$ I@am spus s0 re;a/te9e ;o/ume-tele: =i at.t$ O s0 m0 o/up eu ;e el$ Avo/aEii /re; 8-tot;eau-a /0 au ;reptul ;e a re-e o/ia: D;e a 8mbu-0t0Ei aBa/ereaF: /um spu- ei: 8-/er@ /.-; s0 te umileas/0: b0-uies/$ Am pier;ut ;i- /au9a lor mai multe aBa/eri ;e/.t 8Ei poEi 8-/!ipui$ Seymour e mai puEi- prost ;e/.t alEii$ Avo/aEii su-t -0pasta Ameri/ii$ 1a Bel .-;ete =i 1i-/$ I Ni 1i-/K 8-treb0 el: ami-ti-;u@=i ;e /ele 2 milioa-e pe /are i le ava-sase lui Gor-t pe-tru a ata/a sto/ul lor$ O s0 spri<i-e el sut0 la sut0 a/Eiu-ile pe /are le 8-trepri-;K I 3a: spuse ea ;up0 o pau90$ 3a$ Mi-tea lui 3u-ross /0ut0 eleme-tul /are mai lipsea$ I 3e/i te o/upi ;e Stei ler =i totul r0m.-e /um -e@am 8-EelesK I ,a trebui s0 re9olvi /o-tra/tele pe-tru -ave a=a /um am ;is/utat: ;ar asta -@ar trebui s0 Bie o problem0$ I Nu$ 6ot s0 re9olv$ I O s0 ara-te9i perso-al pe-tru totK I 3a: spuse 3u-ross -ep0s0tor: 3ir? a B0/ut asta mereu$ A/esta e privile iul tai@pa-ului$ As/ult0: Cira-ous!: euO

'22

I Nu vrei s0@mi spui Casey: tai@pa-K Cira-ous! repre9i-t0 alt0 perioa@ ;0$ I %i-e: Casey: Bie /0 iese sau -u proie/tul a/esta: e=ti u- ve/!i priete=i trebuie s0@Ei mulEumes/ pe-tru /ura<ul t0u$ Cura<ul t0u perso-al 8- timpul i-/e-;iului$ I Nu su-t /ura<oas0$ 4rebuie s0 Bi Bost spaima: r.se$ Nu uita /0 !epati@ ta tot -e mai ame-i-E0$ I A!: te@ai .-;it =i la asta$ I 3a$ O/!ii ei 8l priveau =i el -u putea s0 /iteas/0 8- ei$ I O s0 te a<ut s0@Ei ;ob.-;e=ti ba-ii ;e t0v0leal0: spuse el$ 3e /.t ai -evoieK I 3ou0 milioa-e: B0r0 impo9ite$ I 1e ile voastre Bis/ale su-t ri i;e =i ;ure$ E=ti ata s0 8-/al/i le ileK Ea e9it0$ I Este ;reptul Bie/0rui ameri/a- 8-;r09-eE s0 8-/er/e s0 evite impo9i@ tele: ;ar -u s0 se sustra 0 ;e la ele$ I Am 8-Eeles$ 3e/i /o-tul t0u are -evoie ;e patru milioa-e$ I ,e-itul /o-tului meu e mi/: ;e=i ;epu-erile mele su-t importa-te$ I 7+$### ;e ;olari la an (ernan'o a1in!s an' Coan -u e Boarte mult: spuse el: amu9at s0 o va;0 albi-;u@se$ Ni -i/i P$&## ;e ;olari 8- /o-@ tul t0u la ba-/a Cos An!eles an' Cali/ornia -u e prea mult$ I E=ti u- ti/0los$ El 9.mbi$ I 6ur =i simplu am priete-i sus@pu=i$ Ca =i ti-e: =i pe u- to- -o-=ala-t 8i 8-ti-se /ursa$ 1uaEi masa /u mi-e ;isear0: tu =i 1i-/ %artlettK I 1i-/ e o/upat: 8l a-u-E0 ea$ I Atu-/i tuK 1a optK Hai s0 -e 8-t.l-im 8- !olul 4an'arin-l-i. Gi simEi ime;iat te-siu-ea /are o B0/u s0 se tr0;e9e =i aproape /0 v09u /um mi-tea ei spume 0$ 3e/i 1i-/ e o/upatL 8=i spuse el$ Ni /u /e ar putea Bi 1i-/ o/upat: av.-; 8- ve;ere a/el to-K Cu Orla-;a RamosK Asta trebuie s0 Bie: 8=i spuse el: 8-/.-tat /0 ;es/operise a;ev0ratul motiv A a;ev0rata /au90 a a<utorului ei$ Orla-;aL 3e la Orla-;a la 1i-/ %artlett =i ;e la el la Gor-t$ Casey e speriat0 ;e Orla-;a$ Este speriat0 /0 Gor-t e 8- spatele ata/ului Orla-;ei asupra lui %artlett A sau e ;oar 8--ebu-it0 ;e elo9ie =i ata s0@l -imi/eas/0 pe %artlettK '2'

21
Ora &%.=5.

Casey se 8- !esui 8- =irurile /ompa/te ;e oame-i /are tre/eau pri/ru/ile ;e barier0 la Gol;e- 2erry$ 1umea se 8mbul9ea =i 8mpi- ea =i se r0bea pe /uloar pe-tru urm0torul Beribot$ C.-; /lopoEelul ;e averti9are se au9i su-.-; stri;e-t: /ei aBlaEi 8- BaE0 o luar0 la Bu 0$ I-volu-tar: r0bi =i ea pasul$ ,alul ;e oame-i /e se 8mbr.-/eau o purt0 pe Beribot$ G=i 0si u- lo/ pe s/au- =i r0mase uit.-;u@se 8-/ru-tat0 la port: 8-treb.-;u@se ;a/0 8=i /.=ti ase ba-ii ei ;e t0v0leal0$ I Isuse: Casey: i9bu/-ise Murta !: ;ire/Eia -@o s0 a//epte asta -i/io@ ;at0L I 3a/0 -@o vor Ba/e: or s0 piar;0 /ea mai mare o/a9ie ;i- viaEa lor$ Ni tu la Bel$ Asta e =a-sa ta /ea mare A proBit0L 3a/0 a<uEi /ompa-ia )r-an .-;e=te@te /.t0 /i-ste a obra9ului /.=ti 0 toat0 lumea$ C.-; o s0 vi-0 3u-ross s0 ;is/ute /u ti-eO I 3a/0 vi-eL I O s0 vi-0$ O s0@l /o-vi- eu s0 vi-0L Ni /.-; vi-e spu-e@i /0@i i;eea ta: -u a mea: =i /0 tuO I 3ar: Casey: -uO I Nu$ 4rebuie s0 Bie i;eea ta$ O s0 te spri<i- sut0 la sut0 la NeH Wor?$ Ni /.-; 3u-ross vi-e: spu-e@i /0 vrei =i statutul ;e ve/!i priete-$ I Isuse: Casey: am ;estule probleme /a s0 mai trebuias/0 s0 eJpli/ /apetelor p0trate ;e a/as0 /e 8-seam-0 ve/!i priete- =i /i-stea obra9ului$ I Atu-/i -u le eJpli/a /!estia asta$ Re9olv0 aBa/erea =i o s0 Bii /el mai importa-t ba-/!er ameri/a- ;i- Asia$ 3a: 8=i spuse Casey: simEi-; /0 i se Ba/e r0u ;e at.ta spera-E0: =i o s0@l s/ot pe 1i-/ ;i- /ursa lui Gor-t$ Ntiu /0 am ;reptate /u Gor-t$ I 6e ;ra/u: ai: Casey: 8i repli/ase Burios %artlett 8- ;imi-eaEa a/eea: =i pe-tru prima ;at0 ;e /.-; erau 8mpreu-0 se 8-Buriase pe ea$ I 3ar este /lar: 1i-/: stri ase =i ea$ Nu vreau s0 m0 ba 8-O I 6e ;ra/uV -u vreiL I 4u ai a;us vorba ;e Orla-;a: -u euL 4u o ri;i/i 8- sl0vi A /.t ;e ro@ 9av 0te=te =i /.t ;e ro9av ;a-sea90 =i /.t ;e ro9av se 8mbra/0 =i /e ro9av ;e pl0/ut0 eL Eu -u te@am 8-trebat ;e/.t: 4e@ai ;istrat bi-eK '27

I Si ur: ;ar ai spus@o /u elo9ie: pe u- to- ;e s/orpie aBurisit0 =i =tiu /0 ;e Bapt ai vrut s0 spui: Sper /0 te@ai simEit mi9erabilL 1i-/ a avut ;reptate: 8=i repro=0 Casey: suBeri-;$ 3a/0 vrea s0 petrea/0 toat0 -oaptea 8l prive=te$ Ar Bi trebuit s0 ta/ /a 8- at.tea alte r.-;uri =i s0 -u Ba/ 0l0 ie$ 3ar ;e ;ata asta -u e /a alt0;at0$ E 8- peri/ol =i -u ba 0 ;elo/ ;e seam0L I 6e-tru -umele lui 3um-e9eu: 1i-/: Bemeia asta -u vrea ;e/.t ba-ii =i puterea ta: at.tL 3e /.t timp o /u-o=tiK 3e /.teva 9ile$ U-;e ai 8-t.l-it@ oK 1a Gor-t$ 4rebuie s0 Bie p0pu=a lui Gor-t$ 4ipul 0sta e isteE -evoie@ mareL Am 8-trebat: 1i-/: =i am aBlat /0 apartame-tul ei e pl0tit ;e el: =i toate /!eltuielile ei$ EaO I Mi@a spus toate astea =i totul ;espre el =i ea: =i asta a Bost 8- tre/utL 1as@o 8- pa/e pe Orla-;aL Ai 8-EelesK N@o mai vorbi ;e r0u$ Ai au9itK I Par-Con are 8-/0 multe ;e B0/ut: Bie /0 e /u )r-an sau /u Gor-t: =i am.-;oi vor Bolosi ori/e meto;0 /a s0 te submi-e9e sau s0 te /ul/e la p0m.-t: vul-erabil la ataO I Ni a #-l#a este /uv.-tul /!eieK Hai;e: Casey: pe-tru -umele lui 3um-e9euL Ni/io;at0 -@ai mai Bost eloas0 A re/u-oa=te /0 e=ti bu-0 ;e le at$ Ea e tot /e@=i poate ;ori u- b0rbat: pe /.-; tu e=tiO G=i ami-ti /um se oprise eJa/t /.-; era s0@l ia ura pe ;i-ai-te$ O/!ii i se umplur0 ;e la/rimi$ Are ;reptate: Bir@ar s0 BieL Eu -u su-t Bemeie$ Su-t o aBurisit0 ;e ma=i-0 /are Ba/e aBa/eri: -u Bemi-i-0 /a ea: -u o Bemeie /u /are te poEi u=or /ul/a =i -u m0 i-teresea90 ospo;0ria: sau /el puEi- 8-/0 -u: =i -@a= putea Ba/e -i/io;at0 /e a B0/ut ea$ Orla-;a e bl.-;0: ;o/il0: mi-u-at0: 0te=te ro9av: o lau;0 el: Bemi-i-0: trup ro9av: pi/ioare ro9a@ ve: bu- ust ro9av: pri/eput0 =i bu-0 la pat: Isuse: /.t trebuie s0 Bie ;e pri/eput0 la pat$ Ni B0r0 alt/eva 8- /apul ei ;e/.t /um s0 pu-0 m.-a pe ub0rbat bo at$ 2ra-Eu9oai/a a avut ;reptate$ 1i-/ e o pra;0 u=oar0 pe-tru ori/e ave-turier0 asiati/0 !r0p0reaE0 =i B0r0 ba-i: =i Orla-;a e Bloarea muierilor ;i- Ho- >o- $ 1a ;ra/uVL 3ar ori/e ar spu-e 1i-/: eu am totu=i ;reptate 8- /eea /e o prive=te: =i 8- /eea /e@l prive=te pe Gor-t$ Sau -@amK S0 Bim /i-stiEi: -u m0 ba9e9 ;e/.t pe /.teva 9vo-uri =i pe propria mea i-tuiEie$ Orla-;a m@a pus pe Bu 0: =i eu aler /.t m0 Ei- pi/ioarele$ Am B0/ut o re=eal0 8- ro9itoare /0 m@am ;e9l0-Euit 8- BaEa lui 1i-/$ A;u@Ei ami-te /e@a spus 8-ai-te s0 ias0 ;i- apartame-t$ D3e@a/um 8-ai-te -u te mai ameste/a 8- viaEa mea perso-al0LF O!: 3oam-eL U- v.-t pl0/ut a;ia '2)

pe /.-; Beribotul traversa portul: /u motoarele ;u;ui-;: iar sampa-ele =i alte b0r/i se Bereau iute ;i- /alea lui: sub /erul a/operit =i ame-i-E0tor$ Uit.-; ;e toate: 8=i =terse la/rimile: 8=i s/oase o li-;a =i se uit0 ;a/0 -u@i /ur ea rimelul$ U- /ar ou ime-s 8=i B0/u au9it0 sire-a: =i tre/u maiestuos pe l.- 0 ei /u pavilioa-ele Blutur.-;: ;ar ea -u@l v09u: ;up0 /um -u v09u -i/i uria=ul portavio- -u/lear a-/orat la /!eul Amiralit0Eii: 8- partea Ho>o- ului$ I A;u-0@Ei mi-Eile: murmur0 ea am0r.t0 /0tre ima i-ea ;i- o li-;0$ Isuse: ar0Ei /a ;e 7# ;e a-i$ %0-/ile 8- !esuite ;e lem- erau pli-e =i ea 8=i s/!imb0 po9iEia i-/o@ mo;0: str.-s0 8-tre alEi pasa eri: ma<oritatea /!i-e9i: ;e=i i/i =i /olo se puteau ve;ea turi=ti 8-/0r/aEi ;e aparate ;e Boto raBiat =i Bilmat: =i alEi europe-i$ Nu eJista -i/i u- /e-timetru p0trat ;e spaEiu liber: toate pasare@ lele erau ti/site: b0-/ile supra8-/0r/ate =i ;e<a r0me9i ;e pasa eri umpleau rampele ;e ie=ire ;e pe ambele pu-Ei$ C!i-e9ii ;e l.- 0 ea /iteau /!i-uit 9iarul: a=a /um Ba/ oame-ii 8- ori/e metrou: ;oar /0 ;i- /.-; 8- /.-;: !.r.iau 9 omotos s0@=i /ureEe .tul$ U-ul ;i- ei s/uip0$ 6e peretele ;i- BaEa lui era u- a-u-E mare 8- /!i-e90 =i e- le90: SCUI6A4U1 IN4ERMIS A AMEN3A 3OUUMECI 3E 3O1ARI$ H.r.i ;i- -ou =i Casey vru s0@i ia 9iarul =i s0@l ple9-eas/0 /u el$ G=i ami-ti ;e /uvi-tele tai@pa-ului: D3e vreo sut0 ;ou09e/i ;e a-i 8-/er/0m s0@i s/!imb0m: ;ar /!i-e9ii -u se s/!imb0 u=or$VV Nu -umai ei: 8=i spuse ea: simEi-; /0 o ;oare /apul$ 4oEi =i toate 8a/easta lume a b0rbaEilor$ 4ai@pa-ul are ;reptate$ Ni@atu-/i /e trebuie s0 Ba/K Cu 1i-/$ S0 s/!imb sau -u re ulile <o/uluiK 3e<a le@am s/!imbat$ Am tre/ut peste /apul lui /u pla-ul 0sta$ E prima oar0$ S0@i spu- sau -u ;espre elK 3u-ross -@o s0 m0 tr0;e9e =i tot meritul va Bi al lui Murta !: a=a ar trebui: ;a/0 (irs) Cen)ral va Bi ;e a/or;$ O s0@i spu- lui 1i-/ la u- mome-t ;at$ 3ar Bie /0 pla-ul reu=e=te sau -u: /e se 8-t.mpl0 /u 1i-/ =i /u mi-eK O/!ii ei priveau BiJ 8-ai-te: B0r0 s0 va;0: pe /.-; 8-/er/a s0 ia o !ot0r.re$ 2eribotul se apropie ;e /!eul staEiei termi-us >oHloo-$ Alte ;ou0 Beribo@ turi /are ple/au spre Ho- >o- se ;0;ur0 la o parte B0/8-;u@i lo/$ 4oat0 lumea se ri;i/0 =i 8-/epu s0 se 8mpi- 0: s0 a<u- 0 la platBorma ;e ie=ire$ ,asul se aple/0 u=or: /l0ti-.-;u@se$ Isuse: 8=i spuse ea -eli-i=tit0: smuls0 ;i- visare: trebuie s0 Bie /i-/i sute ;e oame-i pe Bie/are pu-te$ Apoi se /risp0 ;e ;urere /.-; o matroa-0 /!i-e90 tre/u pe l.- 0 ea: o /0l/0 -ep0@ s0toare pe pi/ior =i@=i B0/u mai ;eparte lo/ pri- mulEime /0tre /ap0tul '2+

=irului ;e oame-i$ Casey se ri;i/0: simEi-; ;urerea 8- pi/ior =i vr.-; s0 o loveas/0 pe Bemeie /u umbrela$ I Su-t /u totul alt0 lume: -uK remar/0 ameri/a-ul 8-alt ;e l.- 0 ea: /u u- umor -e ru$ I 6oBtimK O!: ;a: ;aO u-ii ;i- ei Boarte /iu;aEi$ 1umea o 8-/o-<ura: 8- !esui-;@o: 8mpi- .-;@o$ 3eo;at0 simEi /0 se suBo/0 =i i se Ba/e r0u$ %0rbatul i-tui: se propti 8- /ei ;i- spate =i@i B0/u puEi- lo/$ Cei 8mpi-=i se ;0;ur0 la o parte protest.-;$ I MulEumes/: spuse ea: reve-i-;u@=i: simEi-; /0@i ;isp0ruse ameEeala$ 3a: mulEumes/$ I Su-t Rosemo-t: Sta-ley Rosemo-t$ Ne@am 8-t.l-it la petre/erea tai@ pa-ului$ Casey tres0ri =i se 8-toarse$ I O!: iertaEi@m0: /re; /0O /re; /0 eram /u .-;ul ;eparte: -@amO Ce mai Ba/eEiK 8-treb0 ea: B0r0 s0@=i a;u/0 ami-te ;e el$ I 3estul ;e bi-e: Casey: i se a;res0 Rosemo-t Boarte Bamiliar$ 4u -u Ba/i prea bi-e: a=a eK 8-treb0 el /u bl.-;ee$ I O: o ;u/ ro9av$ 3a: ro9av$ Se 8-toarse: <e-at0 /0 el observase$ Mari-arii ;e la prova =i pupa aru-/ar0 par.mele /are Bur0 ime;iat pri-se =i 8-B0=urate 8- <urul babalelor$ 2u-iile roase s/.rE.ir0 sub te-siu-e: /eea /e o B0/u s0 se 8-Bioare$ 6e /.-; Beribotul se apropia 8-/et ;e lo/ul ;e amarare: pasarela ;e a/ostare 8-/epu s0 se lase 8- <os: ;ar 8-ai-te s0 Bie bi-e a=e9at0: mulEimea se -0pusti pe /!eu: lu.-;@o /u ea =i pe Casey$ 3up0 /. iva metri ie=i mai la lar : =i ea putu ur/a rampa 8- pas -ormal: pe /.-; pe rampa opus0 se s/ur eau pasa@ erii /are se 8mbar/au pe-tru Ho- >o- $ Rosemo-t o a<u-se ;i- urm0$ I Stai la V 2i A? I 3a: spuse ea$ Ni ;um-eataK I O!: -u$ Avem u- apartame-t 8- partea Ho- >o- ului A proprie@ tatea /o-sulatului$ I E=ti ;e mult ai/iK I 3e ;oi a-i$ E i-teresa-t: Casey: /0 ;up0 vreo lu-0 te simEi /laustrat: -@ai u-;e s0 te ;u/i: peste tot 8mbul9eal0: =i@- Bie/are 9i te ve9i /u a/eia=i priete-i$ 3ar 8- /ur.-; ;evi-e -emaipome-it$ G- /ur.-; 8-/epi s0 simEi /0 e=ti 8- /e-trul a itaEiei: /e-trul Asiei u-;e ast09i are lo/ toat0 Br0m.-tarea lumii$ Si ur: Ho- >o- ul este /e-trul Asiei A 9iarele su-t bu-e: ai m.-@ '2&

/are bu-0: olB: ;a-s: /urse: b0r/i: =i poEi a<u- e u=or 8- 4aipe: %a- ?o? sau oriu-;e$ Ho- >o- ul e mi-u-at A si ur /0 -u se /ompar0 /u Japo-ia$ Japo-ia e /u totul alt/eva$ E /a u- t0r.m ;e basm$ I Ni asta@i bi-e sau r0uK I E ro9av A ;a/0 e=ti b0rbat$ Greu: Boarte reu pe-tru soEii: =i pe-tru /opii$ Neputi-Ea ta: Baptul /0 e=ti str0i- Ei se aru-/0 peste tot 8- BaE0 A -u poEi -i/i m0/ar s0 /ite=ti o Birm0 ;e pe stra;0$ Am Bost a/olo pe-tru o perioa;0 ;e ;oi a-i$ Mi@a pl0/ut mult$ At!e-a: soEia mea: a a<u-s s0 uras/0 Japo-ia: Rosemo-t r.se$ Ur0=te =i Ho- >o- ul =i vrea s0 se 8-toar/0 8I-;o/!i-a: ,iet-am sau Cambo; ia$ A Bost i-Birmier0 a/olo /u /.Eiva a-i 8- urm0: 8- armata Bra-/e90$ 6ri- -e ura problemelor ei: Casey simEi /eva 8- to-ul lui =i 8-/epu s0 Bie ate-t0$ I E Bra-Eu9oai/0K I Ameri/a-/0$ 4at0l ei a Bost ambasa;or o perioa;0: 8- timpul r09bo@ iului Bra-/e9$ 3i- ,iet-am$ I AveEi /opiiK 8-treb0 ea$ I 3oi$ %0ieEi am.-;oi$ At!e-a a mai Bost /0s0torit0$ Surpri-se iar o -ua-E0 ;eosebit0 8- lasul lui$ I %0ieEii su-t ;i- prima ei /0s0torieK I Numai u-ul$ A Bost m0ritat0 /u u- viet-ame9$ A Bost omor.t /!iar 8-ai-te ;e 3ie- %ie- 6!u: /.-; Bra-/e9ii au p0r0sit Eara: sau mai bi-e 9is au Bost alu- aEi$ Am0r.tul a Bost omor.t 8-ai-te /a ,ie- s0 se -as/0$ E /a =i b0iatul meu$ 3a: am.-;oi Biii mei su-t ro9avi$ Stai mult ai/iK I 3epi-;e ;e =eBul meu =i ;e aBa/erea -oastr0$ %0-uies/ /0 =tii /0 sper0m s0 -e u-im /u )r-an. I Nu se vorbe=te ;e/.t ;espre asta A 8- aBar0 ;e i-/e-;iul ;i- Aber@ ;ee-: ;e i-u-;aEie: alu-e/0rile ;e tere-: Burtu-0: /0;erea a/Eiu-ilor )r-an, problemele b0-/ilor =i pr0bu=irea bursei A asta@i o mare /alitate a Ho>o- ului: -u te pli/tise=ti -i/io;at0 ai/i$ Cre9i /0 o s@o s/oat0 la /ap0tK I 4ai@pa-ulK 4o/mai m@am ;esp0rEit ;e el$ Sper /0 ;a$ El e 8-/re90tor: ;a: Boarte 8-/re90tor$ Gmi pla/e$ I 3a$ Ni mie 8mi pla/e %artlett$ E=ti ;e mult al0turi ;e el la Birm0K I 3e aproape =apte a-i$ Ie=iser0 a/um ;i- staEia termi-us: 8- stra;a la Bel ;e a lomerat0$ 6ortul era 8- ;reapta: =i ei ;is/utau mai ;eparte 8-;rept.-;u@se /0tre est: spre '2P

pasa<ul subtera- pe-tru pieto-i /are 8i s/otea la 0 2i A. Rosemo-t ar0t0 spre o pr0v0lioar0: Cas)ron-l 'e OreB. I At!e-a lu/rea90 u-eori a/olo$ E u- ma a9i- ;e /aritate: /o-;us ;e ameri/a-i$ 4ot proBitul e pe-tru reBu iaEi$ O mulEime ;e soEii lu/rea90 a/olo /.teva 9ile: 8=i umplu timpul$ %0-uies/ /0 tu e=ti o/upat0 tot timpul$ I Numai =apte 9ile pe s0pt0m.-0$ I 1@am au9it pe 1i-/ spu-.-; /0 ple/aEi 8- Hee?e-; la 4aipe$ E prima voastr0 vi9it0 a/oloK I 3a: ;ar eu -u mer : -umai 1i-/ =i tai@pa-ul$ Casey 8-/er/0 s0@=i opreas/0 urm0torul .-; /are@i ve-i: ;ar -u reu=i: o s@o ia pe Orla-;a /u elK Are ;reptate: -u e treaba mea$ 3ar Par-Con este$ Ni pe-tru /0 1i-/ a 8- !iEit momeala ;u=ma-ului: /u /.t =tie mai puEi;espre proie/tul /u (irs) Cen)ral /u at.t mai bi-e$ SatisB0/ut0 /0 putuse s0 ia o !ot0r8re imparEial0: /o-ti-u0 s0 ;is/ute /u Rosemo-t: r0spu-9.-; la 8-treb0rile lui: B0r0 a se /o-/e-tra prea mult: mulEumit0 s0 vorbeas/0 /u u- priete-: i-teresa-t: /are@i Bur-i9a i-BormaEii$ I O =i 4aipe e altBel: mult mai pl0/ut: mai puEi- soBisti/at: ;ar promi@ E0tor: urm0 el$ Su-tem iubiEi 8- 4aiHa-: /eea /e e /u totul alt/eva$ 3e/i /!iar aveEi ;e .-; s0 v0 eJti-;eEiK G-tr@o aBa/ere at.t ;e mare /a asta b0-uies/ /0 aveEi /u voi o ;u9i-0 ;e ;ire/toriK I Nu$ Nu su-tem ;e/.t -oi ;oi pe-tru mome-t: plus 2orrester A =eBul ;epartame-tului -ostru ;e spume poliureta-i/e A =i <uristul -ostru: /.-; pome-i ;e el: Casey se 8-/ru-t0$ S0@l ia ;ra/u: a 8-/er/at s0 -e pu-0 beEe 8roateL 1i-/ a or a-i9at Boarte bi-e Par-Con. Eu m0 o/up ;e problemele 9il-i/e =i el stabile=te strate ia$ I Su-teEi o /ompa-ie publi/0K I 3a: si ur: ;ar asta e bi-e$ 1i-/ /o-trolea90 totul: iar ;ire/torii =i a/Eio-arii -o=tri -u -e Ba/ probleme$ 3ivi;e-;ele /res/: iar ;a/0 aBa/erea /u )r-an iese: vor ;eve-i uria=e$ I Am putea avea mai multe /ompa-ii ameri/a-e 8- Asia$ ComerEul este /el /are a B0/ut /a imperiul s0 Bie at.t ;e importa-t pe-tru A- lia$ GEi ;ores/ su//es: Casey$ Ei: stai puEi-: a;0u 0 el pe u- to- -o-=ala-t: 8Ei a;u/i ami-te ;e E;: E; 1a- a-: ami/ul meu: /are era /u mi-e la petre/erea tai@ pa-uluiK El 8l /u-oa=te pe u-ul ;i- a/Eio-arii vo=tri$ U- tip -umit %esta/io: sau /am a=a /eva$ Casey Bu surpri-s0$ '2"

I %a-astasioK ,i-/e-9o %a-astasioK I 3a: /re; /0 0sta e -umele: mi-Ei el /u ;e9i-voltur0: uit.-;u@se la ea /u ate-Eie: iar /.-; 8i v09u privirea 8-treb0: Am spus /eva /iu;atK I Nu: e ;oar o /oi-/i;e-E0$ %a-astasio sose=te m.i-e ai/i$ M.i-e ;imi-eaE0$ I CumK Casey 8i v09u privirea uluit0 =i r.se$ I 6oEi s0@i spui priete-ului t0u /0 st0 la Hilto-$ Mi-tea lui Rosemo-t i-tr0 8- alert0$ I M.i-eK S0 Biu al -aibiiL Casey 8-treb0 pru;e-t: I E priete- bu- /u 1a- a-K I Nu: ;ar 8l /u-oa=te$ Spu-e /0 %a-astasio e u- tip ;eosebit$ Ju/0tor: -uK I 3a$ I Nu@Ei pla/eK I 1@am 8-t.l-it ;oar ;e /.teva ori$ 1a /urse$ E ro9av la 3el Mar$ Nu m0 ;au 8- v.-t ;up0 <u/0tori: =i -i/i ;up0 <o/urile ;e -oro/ =i pariuri$ Se stre/urau a/um pri- mulEime$ 1umea 8mpi- ea ;i- spate: iar /ei /are ve-eau ;i- BaE0 8mpi- eau =i ei$ 6asa<ul mirosea a mu/e ai =i a trupuri 8-/i-se$ 2u bu/uroas0 s0 ias0 ;i- -ou la aer: a=tept.-; /u -er0b;are s0 Ba/0 u- ;u=: s0 ia o aspiri-0 =i s0 se o;i!-eas/0 puEi- p.-0 la ora P$ 3i-/olo ;e /l0;irile ;i- BaE0 se 8-ti-;ea tot portul ;e est$ U- avio- /u rea/Eie /are ple/a i-tr0 /u vite90 8- -ori$ Rosemo-t 90ri bi ile 8-alte ;e pe pu-tea lui o1ie?ky 31ano1, amarat la E0rm$ I-volu-tar: se uit0 spre partea Ho- >o- ului =i v09u /.t ;e u=or era pe-tru u- bi-o/lu ;e mare pre/i9ie s0 /er/ete9e porta@ vio-ul -u/lear ameri/a-: =i /!iar s0@i -umere =uruburile$ I 4e Ba/e s0 te simEi m.-;ru /0 e=ti ameri/a-: -uK spuse Beri/it0 Casey: urm0ri-;u@i privirea$ 3a/0 lu/re9i la /o-sulat: o s0 a<u- i pe elK I Si ur$ ,i9it0 ;e rup$ I Ce -oro/ pe ti-eL I Am Bost ieri$ C0pita-ul a ;at o petre/ere pe-tru lo/al-i/i$ M@am lipit =i eu$ 3i- -ou mi-Ei: ;e9i-volt$ 2usese la bor; seara t.r9iu =i ;i- -ou 8;imi-eaEa a/eea$ 1a 8-/eput ;is/uEia /u amiralul: /0pita-ul =i =eBul se/u@ rit0Eii Busese Burtu-oas0$ 3e@abia /.-; s/osese Boto/opiile /ertiBi/atului ''#

se/ret ;e 8-/0r/0tur0 =i a ma-ualului ;e Bu-/Eio-are /re9user0 /u a;ev0rat /0 eJist0 o bre=0 mare 8- sistemul lor ;e se/uritate$ A/um tr0;0torul era sub stri/t0 suprave !ere 8- arestul -avei: p09it ;e oame-ii s0i ;e la CIA: 27 ;e ore ;i- 27$ G- /ur.-; omul va /e;a$ 3a: 8=i spuse Rosemo-t: =i pe urm0 8-/!isoare pe ;ou09e/i ;e a-i$ 3a/0 ar Bi ;up0 mi-e: l@a= aru-/a pe ti/0los 8- aBurisitul 0sta ;e port$ 3ra/e: -@am -imi/ 8mpotriva Met?i-@ilor =i a >G%@ului$ 4i/0lo=ii 0=tia -u@=i Ba/ ;e/.t meseria pe-tru ai lor A ori/.t ;e mult ar re=i$ Ni@ai -o=triK I O$>$: b0iete: te@am pri-sL Mai 8-t.i spu-e@-e ;e /e@ai B0/ut@o$ I %a-i$ I Isuse CristoaseL 8- ;osarul mari-arului s/ria /0 ve-ise ;i-tr@uor0=el ;i- Mi;;le Cest: B0r0 -imi/ b0t0tor la o/!i 8- a/tivitatea lui tre/ut0 sau pre9e-t0: /are s0 i-;i/e u- ris/ pote-Eial ;e se/uritate$ Era u- tip li-i=tit: pri/eput la pro ramarea /omputerelor: /amara9ii s0i Ei-eau la el: iar superiorii aveau 8-/re;ere 8- el$ Nimi/ ;espre simpatii ;e st.- a: !omo@ seJualitate: posibilit0Ei ;e a Bi =a-ta<at: -imi/$ I Ni@atu-/i ;e /eK 8l 8-trebase$ I 4ipul 0sta a ve-it la mi-e 8- Sa- 3ie o =i mi@a spus /0 ar vrea s0 =tie totul ;espre Corre!i'or, =i /0 o s0 m0 pl0teas/0$ I 3ar -u =tii /e 8-seam-0 tr0;areK Ce@-seam-0 s0@Ei tr0;e9i EaraK I 6e -aibaL Nu voia ;e/.t /.teva ;ate =i /iBre$ Ni /e@i /u astaK Care@i problemaK 6utem s0@i aru-/0m ;ra/ului 8- aer /.-; vrem pe aBurisiEii ;e /omu-i=ti$ Corre!i'or este /el mai mare portavio- -u/lear ;i- lumeL A Bost ;oar o ;istra/Eie =i@am vrut s0 v0; ;a/@o pot Ba/e =i tipii au pl0tit pe lo/O Isuse: /um s0 -e p0str0m se/uritatea ;a/0 eJist0 ;@0=tia /a el: /are .-;es/ /u /uruV: se 8-treb0 Rosemo-t$ Merse mai ;eparte: sporov0i-; /u Casey: is/o;i-;@o: 8-/er/.-; s0@=i ;ea seama /.t ;e peri/uloas0 era ea =i /.t %artlett: /e 8-sem-a a/east0 le 0tur0 /u %a-astasio$ G- /ur.-; se ames@ te/ar0 pri-tre /eilalEi oame-i /are ur/au treptele lar i ale !otelului$ Ub0iat ;e servi/iu le ;es/!ise 9.mbitor u=0 bata-t0$ I Casey: mai am timp p.-0 la 8-t.l-ire$ 6ot s0@Ei oBer /eva ;e b0utK Casey e9it0: apoi 8i sur.se: pe-tru /0 8i era simpati/ =i@i B0/ea pl0/ere s0 ;is/ute /u el$ I Si ur: mulEumes/$ 3ar mai 8-t.i las0@m0 s0 v0; /e mesa<e am pri@ mit: ;aK ''1

Se ;use la biroul re/epEiei$ O a=tepta u- tea-/ ;e teleJuri: =i mesa<e ;e la Ja--elli: Stei ler =i 2orrester /are o ru au s0@i su-e$ Ni o -ot0 s/ris0 ;e m.-0 ;e la %artlett$ Nota /o-Ei-ea i-stru/Eiu-i ;e ruti-0 pe-tru Par-Con, /u /are ea Bu ;e a/or;: =i ru 0mi-tea s0 aib0 ri<0 /a avio-ul s0 Bie pre 0tit s0 ple/e ;umi-i/0$ Nota se 8-/!eia /u: DCasey: mer em /u *o)hwell-+orn). Hai s0 -e 8-t.l-im la mi/ul ;e<u- 8- apartame-t: la " ;imi-eaEa$ 6e /ur.-;$ Se 8-toarse la Rosemo-t$ I 6utem am.-a pe alt0 ;at0K I ,e=ti proasteK I O: -u: ;oar o roa90 ;e lu/ruri ;e B0/ut$ ( %i-e: ;ar poate lu0m masa 8mpreu-0: 8mpreu-0 /u 1i-/: s0pt0m.-0 viitoareK A= vrea s0 o /u-o=ti pe At!e-a$ O s0 te su-e ea s0 stabiliEi 9iua: ;aK I MulEumes/$ Mi@ar Ba/e pl0/ere$ Casey ple/0: !ot0r.t0 /u toat0 Bii-Ea ei: mai mult /a ori/.-;: s0 8mpli@ -eas/0 /eea /e so/otea /0 e bi-e$ Rosemo-t o privi 8-;ep0rt.-;u@se: apoi /oma-;0 u- Cutty Sar? /u siBo- =i 8-/epu s0 a=tepte: pier;ut 8- .-;uri$ C.Ei ba-i a b0 at %a-astasio 8- Par-Con =i /e a primit 8- s/!imbK Isuse Cristoase: Par-Con are /ome-9i ;e la ap0rare =i i-;ustria spaEial0 =i ;eEi-e o mulEime ;e se/rete$ Ce Ba/e ti/0losul 0sta ai/iK Slav0 3om-ului /0 am urm0rit@o eu a9i pe Casey =i -@am trimis pe alt/i-eva s0 se o/upe ;e ea$ I@ar Bi putut s/0pa /!estia /u %a-astasioO Robert Armstro- sosi$ I Isuse: Robert: ar0Ei 8- ro9itor: spuse ameri/a-ul$ Ai Ba/e bi-e s0@Ei iei o va/a-E0: sau s0 ;ormi =i tu o -oapte /a lumea: sau s0 te la=i ;e /urve$ I 3u@te ;ra/uluiL E=ti ataK Hai s0 ple/0m$ I Ai timp s0 bei =i tu /eva$ G-t.l-irea ;e la ba-/0 s@a am.-at pe-tru =apte: e timp suBi/ie-t$ I 3a: ;ar -u vreau s0 8-t.r9ii pe-tru /0 -e 8-t.l-im /u uver-atorul 8biroul lui$ I %i-e$ As/ult0tor: Rosemo-t 8=i termi-0 pa!arul: sem-a -ota ;e plat0 =i se 8-;reptar0 8mpreu-0 spre staEia termi-us a Beribotului$ I Cum mer e operaEiu-ea 4ane1ra? I Su-t tot a/olo: /u stea ul sus$ Se pare /0 revolta ;i- A9erbai;<a- a e=uat: Rosemo-t observ0 ;eprimarea e- le9ului$ Ce te Br0m.-t0: RobertK

''2

I U-eori -u@mi pla/e /0 su-t poliEist: at.ta tot: =i Armstro- s/oase o Ei ar0 =i =i@o apri-se$ I Cre;eam /0 te@ai l0sat ;e Bumat$ I M@am l0sat$ As/ult0: Sta-ley: priete-e: /re; /0 ar trebui s0 te aver@ ti9e9: ai 8-/ur/at@o: Crosse e at.t ;e Burios 8-/.t ar trebui le at$ I Ce s@a mai 8-t.mplatK Ori/um o roa90 ;e lume /o-si;er0 /0 ar trebui le at$ Isuse: E; 1a- a- a Bost /el /are v@a spus primul ;espre ;osa@ rele AMG$ Su-tem aliaEi: pe-tru -umele lui 3um-e9euL I E@a;ev0rat: r0spu-se a/ru Armstro- : ;ar -u e permis s0 Ba/i o ;es/i-;ere total -eautori9at0 8-tr@u- apartame-t pe ;e@a@-tre ul /urat aparEi-.-; /ompa-iei ;e teleBoa-e pe ;e@a@-tre ul /urat0$ I Ci-e: euK Rosemo-t p0ru <i -it$ Ce apartame-tK I Si-/lair 4oHers: apartame-tul '2$ 4u =i orilele tale aEi spart u=a 8mie9ul -opEii$ 3e /e: ;a/0 pot s0 8-trebK I 3e u-;e s0 =tiuK Co-=tie-t /0 trebuia s0 mi-t0 p.-0 la /ap0t: Rosemo-t era 8-/0 =i mai Burios /0 a/ela /are Busese 8- apartame-t s/0pase B0r0 s0 Bie i;e-tiBi/at$ 2uria sa pe-tru s/ur erea ;e i-BormaEii ;espre portavio-ul -u/lear: Baptul /0 Met?i- -u era ;ispo-ibil pe-tru i-tero are: 8-trea a aBa/ere e1rin =i perBi;ia lui Crosse 8l B0/user0 s0 or;o-e ;es/i-;erea$ U-ul ;i-tre i-Borma@ torii s0i /!i-e9i pri-sese u- 9vo- /0: ;e=i apartame-tul era aproape tot timpul -elo/uit: era u-eori Bolosit ;e a e-Ei i-ami/i /omu-i=ti A ;e seJ -e/u-os/ut A =i /0 8- seara a/easta avea lo/ o 8-t.l-ire$ Co--o/!ie: u-ul ;i- /ei mai bu-i a e-Ei ai s0i: /o-;usese ;es/i-;erea: =i i se p0ruse /0 90@ re=te ;oi b0rbaEi tuli-;@o pe ie=irea ;i- spate: ;ar -u era prea si ur: =i ;e=i /er/etase mi-uEios: i-;ivi9ii ;isp0ruser0 =i -u 0sise -imi/ 8- apartame-t /are s0 /o-Birme: sau s0 i-Birme 9vo-ul: ;oar ;ou0 pa!are pe <um0tate oale$ 6a!arele Buseser0 a;use la poliEie =i /0utate ampre-te$ U-ul ;i- ele era /urat: /el0lalt avea ampre-te vi9ibile$ ( N@am Bost -i/io;at0 8- apartame-tul '2 ;i- Si-/lair 4oHers: pe-tru -umele lui 3um-e9euL I 6oate: ;ar pri-/ipalii t0i a e-Ei erau a/olo$ C.Eiva lo/atari au relatat /0 au v09ut patru /au/a9ie-i 8-alEi =i soli9i -0v0li-; pe s/0ri$ Armstroa;0u 0 =i mai a/ru: 4oEi tari ;e /ur =i tari ;e /ap$ 4rebuie s0 Bie ai t0i$ I Nu@s ai mei$ G- -i/i u- /a9$

'''

I O!: ;a: ai t0i erau: =i re=eala asta o s0 te /oste$ Crosse a trimis ;e<a ;ou0 tele rame ;estul ;e -epl0/ute la 1o-;ra$ 6artea proast0 e /0 -@ai reu=it s0 pui m.-a pe -imi/: iar -oi su-tem pu=i pe Bri are ;i- /au9a t.mpe-iilor pe /are le Ba/i mereuL Rosemo-t oBt0$ I 1as0@m0 8- pa/e$ Am /eva pe-tru ti-e: =i 8i spuse lui Armstro- ;e ;is/uEia sa /u Casey: =i ;e %a-astasio$ Si ur /0 =tiam ;e le 0tura lui /u Par-Con, ;ar !abar -@aveam /0 sose=te m.i-e$ Ce /re9iK Armstro- v09use sosirea a/estuia -otat0 8- a e-;a lui N 2oto raBul$ I I-teresa-t: spuse el -eutru$ O s0@i spu- b0tr.-ului$ 3ar ai Ba/e bi-e s0 0se=ti o eJpli/aEie i-teli e-t0 pe-tru Si-/lair 4oHers =i s0 -u@i spui /0 te@am a-u-Eat$ Oboseala 8l /ople=ea$ G- ;imi-eaEa a/eea la +$'# 8-/epuse i-tero a@ toriul sever al lui %ria- >Ho?$ 4otul Busese bi-e re i9at: aBlat 8-/0 sub eBe/tul -ar/oti/elor: %ria- >Ho? Busese s/os ;i- /elula lui alb0 =i /urat0 =i 8-/!is 8- pielea oal0 8-tr@alta mur;ar0: /u pereEi <ilavi =i o saltea subEire =i 8mpuEit0 pe po;eaua mu/e 0it0$ Apoi: 9e/e mi-ute ;up0 /e me;i/ame-tul ;e tre9ire 8l B0/use s0@=i vi-0 brus/ 8- Bire: us/at ;e sete =i simEi-; ;ureri 8tot trupul: se apri-se o lumi-0 puter-i/0 =i Armstro- ;es/!ise brus/ u=a =i 8l 8-<urase pe a e-tul se/ret /are@l p09ea$ I 6e-tru -umele lui 3um-e9eu: /e@i Ba/i i-spe/torului >Ho?K Ai 8--ebu-itK Cum 8-;r09-e=ti s0 te porEi a=a /u elK I Or;i-ul i-spe/torului =eB Crosse: ;om-ule$ 3eEi-utul a/esta a BostO I 4rebuie s0 Bie o re=eal0L 6uEi- 8mi pas0 ;e CrosseL Gl ;0;u pe om aBar0 =i apoi se o/upase /u bl.-;eEe =i /u toat0 ate-Eia ;e priete-ul s0u$ Hei: b0tr.-e: vrei o Ei ar0K I O!: Cristoase$ MulEumes/O mulEumes/: ;e etele lui %ria- >Ho? tremurau /.-; luase Ei ara =i tr0sese a;.-/ ;i- ea$ Robert: /eO /e ;ra/uV se 8-t.mpl0K I Nu =tiu$ 4o/mai am aBlat: ;e asta su-t ai/i$ Mi s@a spus /0 te@ai 8-voit pe-tru /.teva 9ile$ Crosse a 8--ebu-it$ SusEi-e /0 e=ti spio- /omu@ -ist$ I EuK 6e-tru 3um-e9euO 8- /e 9i su-tem a9iK I 4reispre9e/e: vi-eri: spusese el ime;iat$ Se a=teptase la 8-trebarea asta: =i a;0u ase =apte 9ile$ ''7

I Ci-e a /.=ti at a /i-/ea /urs0K I %utters/ot/! 1ass: spusese el: luat pe -ea=teptate: uimit /0 mi-tea lui %ria- >Ho? 8-/0 mai Bu-/Eio-a at.t ;e bi-e: =i B0r0 s0 Bie ;elo/ si ur /0 propria lui e9itare -u Busese i-terpretat0 /a o mi-/iu-0: /eea /e =i era$ 3e /eK I M0 8-trebamO ;oar$$$ As/ult0: Robert: e o re=eal0$ 4rebuie s0 m0 a<uEi$ Nu ve9i$$$ Co-Borm pla-ului Ro er Crosse i-trase eJa/t atu-/i pli- ;e Burie$ I As/ult0: spio-ule: vreau -umele =i a;resele tuturor le 0turilor tale: a/um: 8- a/est mome-t$ Ci-e e superiorul t0uK 20r0 putere: %ria- >Ho? se ri;i/ase 8- pi/ioare: /l0ti-.-;u@se$ I Sir: e o re=eal0: -u eJist0 -i/i u- superior =i -u su-t spio- =iO Crosse 8i b0 0 brus/ sub -as Boto raBiile m0rite: I Atu-/i eJpli/0@mi /um ;e ai Bost Boto raBiat 8- Ni- @to?: 8- BaEa Barma/iei Bamiliei tale: /u mama ta: 2a- @li- Cu al0turi$ EJpli/0@mi /um ;e a;ev0ratul t0u -ume e C!u@toy Cu: al ;oilea Biu al lui 4i- @top Cu =i 2a- @li- Cu$ ,09ur0 am.-;oi =o/ul ;e o /lip0 pe BaEa lui %ria- >Ho?$ I Mi-/iu-i: murmurase el: mi-/iu-i: su-t %ria- >ar@s!u- >Ho? =i su-tO I E=ti u- mi-/i-osL stri ase Crosse$ Avem martoriL Avem ;ove9iL Ai Bost re/u-os/ut ;e !an s-n a ta: A! 4amL 3i- -ou uluial0: as/u-s0 aproape perBe/t: apoi: I EuO eu -@am -i/i o !an s-n -umit0 A! 4am$ Eu aO I O s0@Ei petre/i restul vieEii 8- a/east0 /elul0 ;a/0 -u -e spui totul$ Ne ve;em peste o s0pt0m.-0$ Ai Ba/e bi-e s0 r0spu-9i /i-stit la toate 8-treb0rile: ;a/0 -u vrei s0 te pu- 8- la-EuriL RobertL =i Crosse se 8-torsese /0tre el$ N@ai voie s0 vii ai/i B0r0 permisiu-eL Apoi ie=ir0 /u pa=i mari ;i- /elul0$ G- t0/erea /are urmase: 8=i ami-ti Armstro- : simEise /0 i se Ba/e r0u: v09.-; a;ev0rul s/ris pe BaEa priete-u@ lui s0u$ Era u- observator prea bu- /a s0 se 8-=ele$ I Cristoase: %ria-: spusese el: /o-ti-u.-; <o/ul: =i ur.-;u@se pe-tru ipo/ri9ie$ 3e /e@ai B0/ut astaK I Ce@am B0/utK 8-trebase sBi;0tor %ria- >Ho?$ Nu m0 poEi 8-=elaO sau p0/0li$ RobertO Nu pot Bi =apte 9ile: su-t -evi-ovat$ I Ni Boto raBiileK '')

I Co-traB0/uteO su-t /o-traB0/ute: ara-<ate ;e Crosse: %ria- >Ho? 8l apu/ase ;e braE: /u ;isperare 8- o/!i: =i =optise: r0 u=it: Qi@am spus /0 a;ev0ratul spio- e Crosse$ El e spio-ul: RobertO e !omo A 8-/ear/0 s0 ;ea vi-a pe mi-e =iO A=a /um stabiliser0: tem-i/erul arE0 os =i pli- ;e 9el ;es/!isese brus/ u=a /elulei$ I Re ret: ;om-ule: ;ar trebuie s0 ple/aEi$ I %i-e: ;ar mai 8-t.i ;0@i -i=te ap0$ I Nu are voie ap0L I 2ir@ai s0 Bii: a;u@i -i=te ap0L 20r0 tra ere ;e i-im0: tem-i/erul B0/u /e i se /erea$ C.t r0maser0 si- uri pe-tru u- mome-t: Armstro- 8i stre/urase Ei 0rile sub saltea$ I %ria-: o s0 Ba/ tot /e potO Apoi tem-i/erul se 8-torsese 8- /elul0 /u o /ea=/0 /iobit0$ I Asta@i tot /e poEi primiL spuse el Burios$ ,reau /ea=/a 8-apoiL Re/u-os/0tor: %ria- >Ho? 8- !iEise la/om apa =i o ;at0 /u ea =i -ar/oti/ul$ Apoi Armstro- ple/ase$ U=a se tr.-tise =i 90voarele Buseser0 trase$ %rus/ lumi-a se sti-sese: l0s.-;u@l pe %ria- >Ho? 8- 8-tu-eri/$ Me/e mi-ute mai t.r9iu Armstro- se 8-torsese /u ;o/torul 3or-$ Ni /u Crosse$ %ria- >Ho? era i-/o-=tie-t: ;i- -ou bi-e ;ro at: vis.-; ;i- /.-; 8- /.-; =i tres0ri-;$ I Robert: te@ai ;es/ur/at Boarte bi-e: spusese bl.-; Crosse$ I@ai v09ut =o/ulK I 3a: ;om-ule$ I %u-$ Ni eu$ Ni/i o 8-;oial0 ;espre vi-ov0Eia lui$ 3o/tore: a;oarme@l =i tre9e=te@l ;i- or0 8- or0 pe-tru urm0toarele ;ou09e/i =i patruO I Cristoase: i9bu/-ise Armstro- : -u /re;eO I 3i- or0 8- or0: ;o/tore: /u /o-;iEia s0 re9iste ;i- pu-/t ;e ve;ere me;i/alO -u vreau s0@l ;istru : 8l vreau ;oar ;o/ilO 8- urm0toarele ;ou09e/i =i patru ;e ore$ Robert: 8l i-tero !e9i apoi ;i- -ou$ 3a/0 -u mer e: 8l b0 0m 8- Camera Ro=ie$ 3o/torul 3or- se 8-Biorase: iar lui i se oprise pe-tru o /lip0 i-ima$ I Nu: spusese el$ I 6e-tru -umele lui 3um-e9eu: e vi-ovat: Robert: m.r.ise Crosse: B0r0 a mai <u/a teatru$ ,i-ovatL I@a v.-;ut pe 2o- @Bo- =i pe b0ieEii -o=tri =i 3um-e9eu =tie /e r0u -e@a mai B0/ut$ Su-tem 8- vi9or$ Or;i-ele au ve-it ''+

;e la 1o-;raL Qi@a;u/i ami-te ;e /omisarul Met?i-: teribila -oastr0 /aptur0 ;e pe 31ano1? 4o/mai am au9it /0 avio-ul 2orEelor Aerie-e /u /are l@am trimis a ;isp0rut$ A B0/ut pli-ul 8- %ombay: apoi a ;isp0rut u-;eva ;easu@ pra O/ea-ului I-;ia-$ 22
Ora &5.55.

Guver-atorul era Buribu-;$ Cobor8 ;i- ma=i-0 =i se 8-;rept0 b0Eos /0tre u=a lateral0 a b0-/ii u-;e 8l a=tepta Jo!-<o!-$ I Ai /itit astaK =i uver-atorul 8i Blutur0 8- aerul -opEii e;iEia ;e s/ar0 a 9iarului +-ar'ian, /u titlul ;e@o =/!ioap0 A 6AR1AMEN4ARII ACUMA R$2$C$ ABurisiEii 0ia ;e pro=ti =i i-/ompete-EiL I 3a: sir$ Jo!-<o!- era la Bel ;e Burios: 8l /o-;use pe l.- 0 portarul 8u-iBorm0 8-tr@o a-te/amer0 mare$ Nu@i puteEi sp.-9ura pe am.-;oiK 1a /o-Beri-Ea lor ;e pres0 ;e ;up0@amia90: Grey =i %roa;!urst susEi-u@ ser0 publi/ tot /eea /e el: Jo!-<o!-: 3u-ross =i /eilalEi tai@pa-i i9butiser0: 8- timp =i /u r0b;are: s0 /o-vi- 0 /0 era total 8mpotriva i-tereselor Marii %rita-ii: Ho- >o- ului =i C!i-ei$ Grey i-trase 8- ;etalii ;is/ut.-; opi-ia sa perso-al0 =i /o-Bi;e-Eial0 /o-Borm /0reia C!i-a Ro=ie =i@a pus 8- /ap s0 /u/ereas/0 lumea =i trebuia tratat0 /a /el mai mare ;u=ma- al p0/ii mo-@ ;iale$ I 3e<a am primit u- protest oBi/ial 8-/0 -epubli/at$ Jo!-<o!- tres0ri$ I 3um-e9eule: sper /0 -u ;e la 4iptopK I Evi;e-t /0 ;e la 4iptop$ Mi@a spus /u vo/ea aia /alm0 =i i-si-ua-t0 a lui: DEJ/ele-Ea ,oastr0: /.-; mai marii -o=tri ;i- 6e?i- vor /iti /um este privit Re atul Mi<lo/iu ;e /0tre membrii importa-Ei ai marelui ;um-ea@ voastr0 6arlame-t %rita-i/: /re; /0 vor Bi 8-tr@a;ev0r Boarte Burio=i$ M0 tem /0 a/um =a-sele -oastre ;e a -e Bolosi pe-tru u- timp ;e ba-ii lor su-t -ule$ U- alt val ;e Burie 8l /upri-se pe Jo!-<o!-$ I 4i/0losul 0la a ;at ;e 8-Eeles /0 p0rerile lui su-t p0rerile /omitetului parlame-tar: /eea /e e total -ea;ev0ratL Ori/um: e ri;i/ol s0 e-erve9i C!i-a$ 20r0 bu-0voi-Ea C!i-ei po9iEia -oastr0 ai/i -u poate Bi ;elo/ me-Ei@ ''&

-ut0$ 3elo/L 6rost aBurisitL Ni -oi toEi -e@am ;at peste /ap s0 -e eJpli/0mL Guver-atorul 8=i s/oase o batist0 =i@=i suBl0 -asul$ U-;e su-t /eilalEiK I I-spe/torul =eB Crosse =i ;om-ul Si-;ers au puEi-0 treab0 8- biroul meu$ Ia- e pe ;rum$ Ce 9i/eEi ;e Ia- =i Grey: ;om-ule: Grey /um-atul lui Ia-K EiK I EJtraor;i-ar S;eoare/e Grey me-Eio-ase asta r0spu-9.-; la o 8-tre@ bare: 8- a/eea=i ;up0@amia90 uver-atorul primise o mulEime ;e teleBoa-eT$ Surpri-90tor /0 Ia- -u a pome-it -i/io;at0 -imi/$ I Sau 6e-elopeL 2oarte /iu;at$ Cre;eO Jo!-<o!- ri;i/0 privirea =i se opri$ 3u-ross ve-ea /0tre ei$ I %u-0 seara: sir$ I %u-0: Ia-$ Am am.-at@o pe-tru & /a s0 am timp s0 vorbes/ /u Si-;ers =i Sta-ley Rosem-ot: =i uver-atorul ri;i/0 9iarul$ Ai v09ut astaK I 3a: ;om-ule$ Miarele /!i-e9e=ti ;e sear0 su-t at.t ;e apri-se: 8-/.t m0 mir /0 -@au luat Bo/ toate e;iEiile =i tot Ce-tralul o ;at0 /u ele$ I I@a= ;a 8- <u;e/at0 pe-tru tr0;are: spuse Jo!-<o!- Burios$ Ce ;ra/uV putem Ba/e: Ia-K I S0 -e ru 0mL Am vorbit ;e<a /u Gut!rie: parlame-tarul liberal: =i /u /.Eiva /o-servatori$ U-ul ;i- /ei mai bu-i reporteri ;e la +-ar'ian le ia /!iar a/um u- i-terviu =i p0rerile lor total ;iBerite vor Bi pe prima pa i-0: ;e9mi-Ei-; toate prostiile astea$ 3u-ross 8=i =terse palmele$ G=i simEea =i spatele la Bel ;e tra-spirat$ Combi-aEia Grey: 4iptop: Ja/Rues: 6!illip C!e-: mo-e;a =i ;osarele AMG 8l speria$ Isuse Cristoase: 8=i spuse: /e mai urmea90K G-t.l-irea /u Murta ! ;e la *oyal :el!i-m Busese /um prev09use Casey A o 8-/er/are: ;ar /are merita$ C.-; ie=ise ;e la 8-t.l-ire: /i-eva 8i ;0;use 9iarele ;e ;up0@amia90 =i .-;ul la eJplo9ia pe /are aseme-ea remar/i -e/!ib9uite aveau s@o pro@ ;u/0 aproape 8l ;obor.se$ I ,a trebui s0 retra/t0m publi/ totul: =i s0 a/Eio-0m 8- tai-0 s0 -e asi ur0m /0 proie/tul lui Grey ;e a impu-e 8- Ho- >o- <uris;i/Eia A- liei -u va Bi -i/io;at0 propus spre votare sau -u va 8-tru-i -um0rul -e/esar ;e voturi =i 6arti;ul 1aburist -u va a<u- e -i/io;at0 la /o-;u/ere$ SimEi 8- ur0 u- ust amar ;e Biere$ %roa;!urst a vorbit la Bel: ;a/0 -u /!iar mai r0u$ I Ia-: ai ;is/utat /u 4iptopK

''P

I Nu: %ru/e$ 4eleBo-ul lui /o-ti-u0 s0 su-e o/upat: ;e=i i@am trimis u- mesa<$ 1e spuse /e ara-<ase /u 6!illip C!e-$ Apoi uver-atorul repro;use /uvi-tele ;e -emulEumire ale lui 4iptop$ 3u-ross r0mase uluit$ I C.-; a su-at: ;om-uleK I Cu puEi- 8-ai-te ;e =ase$ I Ar Bi trebuit s0 primeas/0 p.-0 atu-/i mesa<ul -ostru: 3u-ross 8=i simEi i-ima b0t.-;u@i mai tare$ 3up0 a/estO a/est pr0p0;: su-t mai mult /a si ur /0 -u mai avem -i/i o =a-s0 /u ba-ii ;e la /!i-e9i$ ( Su-t ;e a/or; /u ti-e$ 3u-ross era pe ;epli- /o-=tie-t /0 ei -u pome-iser0 -imi/ ;e ru;e-ia lui /u Grey$ I Robi- Grey e mai mult ;e/.t prost: morm0i el: .-;i-;u@se /0 ar Bi bi-e s0 ;es/!i;0 el ;is/uEia$ %lestematul meu ;e /um-at -u@i putea servi mai bi-e pe sovieti/i -i/i ;a/0 era membru al biroului politi/ sovieti/$ 1a Bel =i %roa;!urst$ 6ro=tiL 3up0 o pau90: uver-atorul spuse: I Cum 9i/ /!i-e9ii: 3iavolul 8Ei ;0ruie=te ru;ele: mulEume=te 9eilor /0@Ei poEi ale e si- ur priete-ii$ I Mare ;reptate aveEi$ 3i- Beri/ire: parlame-tarii urmea90 s0 ple/e ;umi-i/0$ Cu toate /ursurile ;e m.i-e =i toateO toate /elelalte probleme: poate /0 se va uita: =i 3u-ross 8=i =terse Bru-tea$ E /am 8-0bu=itor ai/i: -uK Guver-atorul ;0;u ;i- /ap aprobator: apoi a;0u 0 moro/0-os: I E totul ata: Jo!-<o!-K I 3a: ;om-ule: subsoO Se au9i liBtul opri-;u@se 8- !ol =i Ro er Crosse =i E;Har; Si-;ers: =eBul se/Eiei MI@+: /obor.r0 ;i- el$ I A!: Si-;ers: B0/u uver-atorul /.-; /ei ;oi i-trar0 8- a-te/amer0: Ei@l pre9i-t pe ;om-ul 3u-ross$ I M0 bu/ur s0 v0 /u-os/: sir =i Si-;ers ;0;u m.-a /u 3u-ross$ Era u- b0rbat 8-tre ;ou0 v.rste: ;e 8-0lEime mi<lo/ie: 8mbr0/at 8- !ai-e mototolite: BaEa subEire: pali;0: =i barba -eras0: alb0$ I ,0 ro s0@mi s/u9aEi Ei-uta: sir: ;ar 8-/0 -@am a<u-s la !otel$ I Gmi pare r0u: r0spu-se 3u-ross$ 4reaba asta ar Bi putut a=tepta p.-0 m.i-e$ %u-0 seara: Ro er$

''"

I %u-0 seara: ;om-ule$ %u-0 seara: Ia-: spuse pe u- to- t0ios Crosse$ 6e-tru /0 su-tem /u toEii ai/i: /re; /0 putem 8-/epe$ 3o/il: Jo!-<o!- o lu0 8-ai-te: ;ar 3u-ross 9ise: I O /lip0$ Iart0@m0: %ru/e: vrei s0 -e la=i puEi- si- uriK I 3a: si ur$ Jo!-<o!- 8=i as/u-se uimirea: 8-treb.-;u@se /e se 8-t.mpl0 =i /i-e era Si-;ers: ;ar Bu 8-Eelept =i -u 8-treb0 -imi/$ Ntia /0 ;a/0 ei ar Bi vrut /a el s0 =tie i@ar Bi spus$ U=a se 8-/!ise 8- urma lui$ 3u-ross se uit0 la uver-ator$ I Co-BirmaEi: sir: 8- mo; oBi/ial: /0 a/esta este E;Har; Si-;ers: =eBul se/Eiei MI@+K I 3aL uver-atorul 8i ;0;u u- pli/$ %0-uies/ /0 ai vrut /o-Birmarea 8s/ris$ I MulEumes/: sir: =i 3u-ross 8i spuse lui Si-;ers: Re ret: ;ar 8mi 8-Ee@ le eEi pru;e-Ea$ I Si ur$ %u-: ;e/i asta s@a re9olvat$ Mer em: ;om-ule 3u-rossK I Ci-e e Mary M/2eeK Si-;ers 8mpietri$ Crosse =i uver-atorul se uitar0 surpri-=i la el: apoi la 3u-ross$ I AveEi priete-i sus@pu=i: ;om-ule 3u-ross$ 6ot s0 v0 8-treb ;e u-;e =tiEiK I Re ret$ 3u-ross /o-ti-u0 s0@l priveas/0 Ei-t0$ Alastair Strua- /0p0tase i-Bor@ maEia ;e la u- perso-a< Boarte importa-t ;e la %a-/a A- liei: /are abor;ase o persoa-0 /u Bu-/Eie 8-alt0 8- uver-$ I Nu vrem ;e/.t s0 Bim si uri /0 ;om-ul Si-;ers este /eea /e preti-;e a Bi$ I Mary M/2ee e o /u-o=ti-E0$ I Gmi pare r0u: ;ar -u e suBi/ie-t$ I O priete-0$ I Gmi pare r0u: ;ar -i/i asta -u e ;estul$ Care e -umele ei a;ev0ratK Si-;ers e9it0: apoi alb la BaE0: 8l apu/0 ;e braE pe 3u-ross =i 8l ;use 8/el0lalt /ap0t al /amerei$ G=i apropie ura ;e ure/!ea lui 3u-ross$ I A-astasia >e?ilova: prima se/retar0 a Ambasa;ei Ce!oslova/iei la 1o-;ra: =opti el: /u spatele la Crosse =i uver-ator$ 3u-ross aprob0 ;.-; ;i- /ap: satisB0/ut: ;ar Si-;ers /o-ti-u0 s0@l str.- 0 ;e braE /u o surpri-90toare BorE0 =i =opti =i mai u=or: '7#

I AEi Ba/e bi-e s0 uitaEi -umele 0sta$ 3a/0 >G%@ul b0-uie=te /0@l =tiEi /eva o s0@l s/oat0 ;e la ;um-eavoastr0: =i atu-/i ea e moart0: eu su-t mort: =i ;um-eavoastr0 la Bel$ 3u-ross aprob0 ;i- /ap$ I Core/t$ Si-;ers respir0 a;.-/: apoi se 8-toarse =i@i B0/u sem- lui Crosse$ I A/um !ai s0 termi-0m =i /u treaba asta: Ro er$ I EJ/ele-Ea voastr0K G-/or;aEi: 8l urmar0 /u toEii$ Jo!-<o!- a=tepta l.- 0 liBt$ Subsolul era /u trei eta<e mai <os$ 3oi pa9-i/i 8- /ivil st0teau 8- mi/ul !ol ;i- BaEa porEilor rele ;e Bier: u-ul ;e la 3epartame-tul ;e i-vesti aEii /rimi-ale: /el0lalt ;i- Servi/iul se/ret$ Salutar0 am.-;oi$ Jo!-<o!- ;es/uie porEile =i 8i l0s0 pe toEi s0 trea/0: /u eJ/epEia pa9-i/ilor: apoi le 8-/uie la lo/$ I Asta e obi/eiul b0-/ii$ I AEi avut vreo;at0 vreo spar ereK 8-treb0 Si-;ers$ I Nu: ;e=i <apo-e9ii au BorEat porEile atu-/i /.-; /!eile s@auO 000O pier;ut$ I EraEi atu-/i ai/i: ;om-uleK I Nu$ Am avut -oro/$ 3up0 /e Ho- >o- ul /apitulase: 8- 1"71: ;e Cr0/iu- /ele ;ou0 b0-/i brita-i/e :la#s =i 0i#)oria ;eve-iser0 /ele mai importa-te Ei-te ale <apo@ -e9ilor =i li se /eruse s0 Bie preluate$ 4oEi ;ire/torii au Bost separaEi: Ei-uEi sub suprave !ere =i obli aEi s0 a<ute la operaEiu-i$ G- /ursul lu-ilor =i a-ilor ;e o/upaEie Buseser0 toEi supu=i u-or presiu-i Boarte mari$ 2useser0 obli aEi s0 emit0 ile al ba-/-ote$ Ni apoi >ampeitai@ul: poliEia se/ret0 <apo-e90: at.t ;e ur.t0 =i ;e temut0: se ameste/ase =i ea$ I >ampeitai@ul i@a omor.t pe /.Eiva ;i- oame-ii -o=tri =i le@a B0/ut /elorlalEi viaEa rea: eJpli/0 Jo!-<o!-$ Cum se Ba/e ;e obi/ei: B0r0 m.-/a@ re: b0t0i: privaEiu-i: 8-tem-iE0ri$ U-ii au murit ;i- /au9a sub-utriEiei A ;e Bapt 'e /oame A =i at.t :la#s /.t =i -oi -e@am pier;ut pri-/ipalii ;ire/tori$ Jo!-<o!- ;es/uie alte ratii$ G- spatele lor se aBlau =iruri -esB.r=ite ;e seiBuri 8- /.teva 8-/0peri ;i- beto-: /o-soli;ate: /are /omu-i/au 8-tre ele$ I Ia-K 3u-ross 8=i s/oase /!eia$ I Num0rul 1+$P)$"7$

'71

Jo!-<o!- o lu0 8-ai-te$ 2oarte sti- !erit: i-tro;use /!eia b0-/ii 8-tr@ u-a ;i- broa=te$ 3u-ross B0/u a/ela=i lu/ru /u /!eia lui$ R0su/ir0 am.-;oi /!eile$ Se au9i u- ;e/li/$ 4oEi o/!ii se aEi-tir0 asupra seiBului$ Jo!-<o!- 8=i s/oase /!eia ;i- broas/0$ I EuO eu o s0 a=tept la poart0: spuse el: bu/uros: /0 pe-tru el totul se termi-ase: =i ple/0$ 3u-ross e9it0$ I Mai am =i alte ;o/ume-te 8-0u-tru: !.rtii perso-ale$ ,0 ro s0 v0 retra eEi$ Crosse -u se mi=/0$ I Re ret: ;ar Bie ;om-ul Si-;ers: Bie eu: trebuie s0 -e /o-vi- em /0 am obEi-ut toate ;osarele$ 3u-ross v09u su;oarea /are /ur ea pe am.-;oi$ Ni spatele lui era u;$ I EJ/ele-Ea voastr0: v0 ;era-<ea90 ;a/0 r0m.-eEi ;oar ;um-eavoastr0 l.- 0 mi-eK I 3elo/$ 20r0 tra ere ;e i-im0: /eilalEi ;oi se retraser0$ 3u-ross a=tept0 p.-0 /e se 8-;ep0rtar0 suBi/ie-t: apoi ;es/!ise seiBul$ Era a;.-/: Sir GeoBBrey B0/u o/!ii mari: 8- aBar0 ;e ;osarele /u /operEi albastre: seiBul era ol$ 20r0 -i/i u- /ome-tariu le lu0$ Erau opt$ 3u-ross tr.-ti u=a /are se 8-/!ise /u u;e/li/$ Crosse se apropie iute /u m.-a 8-ti-s0$ I S0 le iau eu: sirK I Nu$ Crosse se opri surpri-s =i@=i 8- !iEi o 8-<ur0tur0$ I 3ar: eJ/eO I Mi-istrul a stabilit o pro/e;ur0 aprobat0 ;e priete-ii -o=tri ameri@ /a-i /u /are am Bost ;e a/or;: 8i a-u-E0 sir GeoBBrey$ Ne 8-toar/em /u toEii 8- biroul meu$ Asist0m /u toEii la Boto/opierea lor$ 3oar ;ou0 /opii$ U-a pe-tru ;om-ul Si-;ers: u-a pe-tru ;om-ul Rosemo-t$ Ia-: am primit or;i;ire/t ;e la mi-istru s0@i ;au ;om-ului Rosemo-t /opii$ 3u-ross ri;i/0 ;i- umeri: sper.-; /u ;isperare /0 8- o/!ii tuturor p0rea tot -ep0s0tor$ I 3a/0 asta vrea mi-istrul: e 8- re ul0$ 3up0 /e aEi B0/ut Boto/opiile: sir: v0 ro s0 ar;eEi ori i-aleleL 8i v09u uit.-;u@se la el uimiEi: el 8l privi pe Crosse =i /re9u /0 ve;e pe-tru o /lip0 o lu/ire ;e bu/urie pe /!ipul lui$ 3a/0 ;osarele su-t at.t ;e importa-te atu-/i e mai bi-e s0 -u eJiste A s0 '72

r0m.-0 ;oar 8- m.i-ile /ui trebuie: MI@+ =i CIA$ Si ur /0 eu -u trebuie s0 ;eEi- o /opie$ 3a/0 -u su-t ;e importa-E0 ;eosebit0 A atu-/i -u /o-tea90$ S0rma-ul AMG u-eori eJa era ;estul ;e mult =i a/um: /0 a murit: trebuie s0 m0rturises/ /0 -u /o-si;er /0 ;osarele mai pre9i-t0 i-teres pe-tru mi-e: /u at.t mai bi-e ;a/0 su-t 8- m.i-ile ;um-eavoastr0$ ,0 ro s0 le ar;eEi sau s0 le rupeEi: EJ/ele-E0$ I %i-eL uver-atorul 8=i 8-toarse o/!ii ;e u- albastru pal spre Ro er Crosse$ Ce@i: Ro erK I Nimi/: ;om-ule$ Mer emK I Am ;e veriBi/at -i=te !.rtii ;e@ale /ompa-iei: ;a/0 tot su-t ai/i: spuse 3u-ross$ Nu m0 a=teptaEi$ I %i-e$ MulEumes/: Ia-: spuse sir GeoBBrey =i ple/0 8mpreu-0 /u /ei@ lalEi ;oi$ R0mas si- ur: 3u-ross se ;use la alt =ir ;e seiBuri 8- 8-/0perea al0tu@ rat0: 8=i s/oase i-elul /u /!ei =i alese ;ou0 /!ei: .-;i-;u@se 8-/ru-tat /0 Jo!-<o!- ar Ba/e u- i-Bar/t ;a/0 ar =ti /0 el avea u- ;upli/at al /!eii b0-/ii$ %roas/a se ;es/!ise B0r0 9 omot$ A/est seiB era u-ul ;i- multele pe /are Nobila Cas le ;eEi-ea sub ;iBerite -ume$ G-0u-tru erau tea-/uri ;e ba-/@ -ote ;e o sut0 ;e ;olari SUA: ;o/ume-te =i !.rtii ve/!i$ 3easupra se aBla u- revolver 8-/0r/at$ 3u-ross -u se simEi 8- lar ul lui$ Ni ura armele: o ura pe Strua- Cotoroa-Ea: /u o ur0 pli-0 ;e a;miraEie$ G- DI-stru/Eiu-ile pe-tru tai@pa-iF s/rise ;e ea /!iar 8-ai-te ;e moarte: 8- 1"1&: /are B0/eau parte ;iultima sa ;ori-E0 testame-tar0 =i se aBlau 8- seiBul tai@pa-ului: ea -otase mai multe re uli: =i u-a ;i- ele era /0 8-tot;eau-a s0 eJiste ;ispo-ibile sume mari ;e ba-i !eaE0 ;e /are s0 -u =tie -ime-i: pe-tru Bolosul tai@ pa-ului: iar alta s0 eJiste 8- perma-e-E0 /el puEi- patru pistoale 8-/0r/ate la 8-;em.-0 sa: 8- lo/uri se/rete$ Ea s/ria: DUr0s/ armele: ;ar =tiu /0 su-t -e/esare$ G- 1"1+: 8- a<u-ul 9ilei ;e sB.-tul Mi!ai: i-Birm0 =i bol-av0 Bii-;: -epotul meu >elly OVGorma-: /el ;e@al patrulea tai@pa- S-umai /u -u@ meleT: /re9.-; /0 m0 aBlu pe patul ;e moarte: m@a obli at s0 m0 ri;i/ ;ipat =i s0 m0 ;u/ la seiBul ;i- Casa /ea Mare /a s0@i pre;au paraBa Nobilei Case /are s0@i ;ea puteri absolute /a tai@pa-$ 3ar eu am luat pistolul /are era as/u-s 8- seiB =i l@am 8mpu=/at$ A 90/ut ;ou0 9ile =i apoi a murit$ Su-t o Bemeie /u Bri/a lui 3um-e9eu =i ;etest armele =i /rimele: ;ar >elly era u/.i-e turbat =i este ;e ;atoria tai@pa-ului s0 prote<e9e su//esiu-ea$ Nu re ret absolut ;elo/ moartea lui$ 4u /el /are /ite=ti a/este r.-;uri ai ri<0: '7'

priete-ii =i ru;ele su-t la Bel ;e 8-setate ;e putere /a =i toEi /eilalEi$ Nu te teme s0 Bolose=ti ori/e mi<lo/ pe-tru a ap0ra mo=te-irea lui 3ir? Strua-OF O pi/0tur0 ;e su;oare i se s/urse pe obra9$ G=i ami-ti /um i se 9b.rlise p0rul pe /eaB0 /.-; /itise i-stru/Eiu-ile ei pe-tru prima oar0: 8- -oaptea 8/are ;eve-ise tai@pa-$ El 8-tot;eau-a /re9use /0 v0rul >elly A /el mai mare Biu al ultimei Bii/e a Cotoroa-Eei A murise ;e !oler0: 8-tr@u-a ;i- marile epi;emii /are b.-tuiau mereu Asia$ Ea mai s/risese =i ;espre alte lu/ruri 8- ro9itoare$ DG$ 1P"7: /el mai teribil a-: mi s@a a;us /ea ;e@a ;oua mo-e;0 a lui Ji-@Rua$ A/esta a Bost a-ul 8- /are /iuma ap0ruse 8- Ho- >o- : /iuma bubo-i/0$ 3i-tre p0 .-ii ;e /!i-e9i 9e/i ;e mii au murit$ Ni ai -o=tri au Bost 8mbol-0viEi =i /iuma a r0pus mari =i mi/i: pe veri=oara Ha--a! =i trei /opii: ;oi ;i-tre /opiii lui C!e-@/!e-: /i-/i -epoEi$ Se spu-e /0 /iuma bubo-i/0 este a;us0 ;e v.-t$ AlEii /re;eau /0 era blestemul lui 3um-e9eu sau /eva asem0-0tor malariei: Daerul stri/atF u/i 0tor sau Happy ,alley$ Ni apoi: mira/olL 3o/torii <apo@ -e9i ,itasato =i Aoyama: pe /are i@am a;us 8- Ho- >o- : au i9olat virusul /iumei =i au ;ove;it /0 /iuma se ;atora puri/ilor =i =obola-ilor: =i /0 o i ie-0 /orespu-90toare =i elimi-area =obola-ilor vor 8-;repta pe-tru tot;eau-a blestemul$ Gro9ava pa-t0 a 4ai@pi- S!a-@ului: /are 8i aparEi-e lui Gor;o- A Gor;o- C!e-: Biul iubitului meu 4ai@6a- A u-;e lo/uiau ;i-tot;eau-a ma<oritatea p0 .-ilor -o=tri: era o /loa/0 8mpuEit0: putre;0: s/.r-av0: pli-0 ;e =obola-i: =i ori/.t au ru at: au or;o-at =i i-sistat auto@ rit0Eile: lo/uitorii ei superstiEio=i -u /re;eau -imi/ =i -u voiau s0 Ba/0 -imi/ s0 aib0 viaEa mai u=oar0: ;e=i /o-ti-uau s0 moar0 pe /apete$ Ni/i m0/ar Gor;o-: a/um B0r0 ;i-Ei: -u putea Ba/e -imi/ A 8=i smul ea p0rul ;i- /ap ori ;e /.te ori pier;ea /!iria=i: =i@=i p0stra e-er ia pe-tru /ele patru -eveste ti-ere ;i- /asa lui$ G- ;u!oarea sB.r=itului ;e var0: /.-; se p0rea /0 ;i- -ou Colo-ia era os.-;it0: /u tot mai mulEi morEi 8- Bie/are 9i: am /erut s0 se ;ea Bo/ la 4ai@ pi- S!a-: la toat0 a/ea /loa/0 mo-struoas0 =i 8mb./sit0$ Am pe /o-=tii-E0 moartea u-ora ;i-tre lo/uitorii s0i: ;ar B0r0 Bo/ul puriBi/ator: /olo-ia ar Bi Bost /o-;am-at0 la /ium0 =i sute ;e mii ;e oame-i morEi$ Am pus s0 se ar;0 4ai@pi- S!a-: ;ar astBel am r0mas ;evotat0 Ho- >o- ului$ Am r0mas ;evotat0 testame-tului lui 3ir? Strua-: ;evotat0 /elei ;e a ;oua <um0t0Ei ;e mo-e;0$

'77

1a ;ata ;e ;ou09e/i aprilie: u- b0rbat pe -ume C!ia- Cu@ta!: i@a pre9e-tat <um0tatea ;e mo-e;0 ;ra ului meu v0r mai t.-0r: 3ir? 3u-ross: al treilea tai@pa-: /are mi@a a;us@o mie: pe-tru /0 el -u /u-o=tea se/retul mo-e;elor$ Am trimis ;up0 a/el b0rbat C!ia- /are vorbea e- le9e=te$ 2avoarea pe /are a /erut@o a Bost: /a Nobila Cas s0 oBere ime;iat a;0post =i a<utor u-ui t.-0r: u- rebel /!i-e9 e;u/at 8- ,est =i -umit Su- Wat@se-Y s0 8l a<ut0m pe a/est Su- Wat@se- /u ba-iY =i s0@l a<ut0m toat0 viaEa lui: /.t ;e mult putem: 8- lupta lui ;e a 8-;ep0rta ;i-astia str0i-0 Ma-/!u ;i- C!i-a$ A<utorarea u-ui rebel 8mpotriva ;i-astiei aBlat0 la /o-;u/erea C!i-ei: /u /are aveam relaEii ;e priete-ie =i ;e /are ;epi-;eau 8- mare m0sur0 /o@ merEul =i ve-iturile -oastre era 8mpotriva pri-/ipiilor mele: =i apare-t =i 8mpotriva i-tereselor Casei$ Am spus -u: -u voi a<uta la 8-;ep0rtarea 8mp0ratului lor$ 3ar C!ia- Cu@ta! a spus: A/easta este Bavoarea /erut0 Nobilei Case. A=a /0 s@a 8mpli-it$ Cu mari ris/uri: am oBerit ba-i =i pro@ te/Eie$ 3ra ul meu 3ir? 3u-ross l@a s/os 8- mare tai-0 pe ;o/torul Su- ;iCa-to- =i l@a a;us 8- /olo-ie: iar ;e ai/i l@a ;us 8- Ameri/a$ Am vrut /a ;o/torul Su- s0@l 8-soEeas/0 pe t.-0rul 3ir? 8- A- lia A ple/a o ;at0 /u BluJul: /0pita- al vaporului -ostru -nse) Clo-'. G- a/ea s0pt0m.-0 am vrut s0@i 8-/re;i-Ee9 Casa /a u-ui a;ev0rat tai@pa-: ;ar el a spus: Nu: /.-; m0 8-tor/$ 3ar -u aveau s0 se mai 8-toar/0 -i/io;at0$ El =i tot e/!ipa<ul au pierit pe mare: u-;eva 8- lar ul O/ea-ului I-;ia-$ O: /e 8- ro9itoare a Bost pier;erea a/easta pe-tru mi-e: pe-tru -oiL 3ar moartea Ba/e parte ;i- viaE0: =i -oi: /ei 8- viaE0: trebuie s0 -e 8-;e@ pli-im ;atoria$ G-/0 -u =tiu /ui 8i voi 8-/re;i-Ea su//esiu-ea$ Ar Bi trebuit s0 Bie 3ir? 3u-ross: /are purtase -umele bu-i/ului s0u$ 2iii lui su-t mi/i =i prea /ru9i: -i/i u-ul ;i- Cooperi -u e potrivit: -i/i /ei ;i- Bamilia ;e,ille: posibil 3a lis!: -i/i u-ul ;i- /la-ul Ma/Strua- -u e pre 0tit$ 6oate Alas@ tair Strua-: ;ar eJist0 8- el o sl0bi/iu-e mo=te-it0 ;e la Robb Strua-$ Nu m0 ;au 8- l0turi s0@Ei m0rturises/: urm0torule tai@pa-: /0@mi ;ores/ moartea$ 3ar -u su-t 8-/0 pre 0tit0 s0 mor$ M0 ro lui 3um-e9eu s0@mi mai ;ea putere pe-tru 8-/0 vreo /.Eiva a-i$ Nu eJist0 -ime-i ;i- spiEa mea sau ;i- spiEa iubitului meu 3ir? Strua- ;em- ;e lo/ul a/esta$ Ni a/um e a/est Mare R09boi /are trebuie ;us: Casa ;e re/o-struit: Blota -oastr0 /omer/ial0 ;e pus la pu-/t A p.-0 a/um submari-ele erma-e au s/uBu-;at trei9e/i ;i- vasele -oastre: aproape 8-trea a -oastr0 Blot0$ 3a: =i trebuie 8-;epli-it Bavorul /elei ;e@a ;oua mo-e;e$ A/est ;o/tor Su- Wat@se- tre@ '7)

buie a<utat: =i va Bi a<utat p.-0 /e moare =i astBel -e vom p0stra 8- Asia /i-stea obra9uluiOF Ni a=a am B0/ut: 8=i spuse 3u-ross$ Nobila Cas l@a a<utat 8- toate mo@ me-tele rele: /!iar =i /.-; a vrut s0 se al0ture Rusiei sovieti/e: p.-0 la moartea lui 8- 1"2): /.-; Cia- >ai@=i: lo/ote-e-tul lui pre 0tit 8- Rusia: i@a preluat rolul =i a la-sat C!i-a 8- viitor A p.-0 /e Bostul s0u aliat: 8a/ela=i timp ve/!i ;u=ma-: Mao 4se@tu- : i@a luat@o 8-ai-te pe-tru a ur/a pe 4ro-ul 3ra o-ului ;i- 6e?i- /u m.i-ile 8-s.- erate: el Bii-; primul ;i-tr@o -ou0 ;i-astie$ 3u-ross 8=i s/oase batista =i@=i =terse Bru-tea$ Aerul ;i- subsol era pli;e praB =i us/at: 8l ustura pe .t =i tu=i$ M.i-ile 8i erau =i ele u;e =i 8-/0 8l mai lua /u Bri 8- spate$ S/oto/i /u ri<0 8- Bu-;ul seiBului a;.-/ ;e metal =i 0si propria sa paraB0 a /ompa-iei ;e /are urma s0 aib0 -evoie 8- /ursul Hee?e-;@ului: 8- /a9ul 8- /are aBa/erea *oyal :el!i-m I (irs) Cen)ral reu=ea$ Gi ;atore9 8-tr@a;ev0r lui Casey mai mult ;e/.t o Bavoare ;a/0 aBa@ /erea reu=e=te: 8=i spuse el$ I-ima 8i b0tea ;i- -ou tare =i -u re9ist0 s0 -u se asi ure ;i- -ou$ Cu mare ri<0: ri;i/0 pe-tru o Bra/Eiu-e ;e se/u-;0 Bu-;ul Bals: se/ret: al seiBu@ lui$ G- spaEiul ;e /.Eiva /e-timetri ;e ;e;esubt se aBlau opt ;osare /u /oper@ Ei albastre$ A;ev0ratele ;osare ale lui AMG S/ele pe /are /u puEi- timp 8urm0 i le ;0;use lui Si-;ers Buseser0 puse 8- pa/!etul si ilat pe /are >ir? =i soEia sa 8l a;useser0 /u o 9i 8-ai-te A opt ;osare /o-traB0/uteT$ Si o s/risoa@ re: ::4ai@pa-: su-t Boarte 8- ri<orat /0 am.-;oi su-tem tr0;aEi =i /0 i-Borma@ Eiile aBlate 8- ;osarele a-terioare ar putea /0;ea 8- m.i-ile /ui -u trebuie$ A/este ;osare: /are le 8-lo/uies/ pe /elelalte: su-t re;a/tate aproape la Bel /a /elelalte: =i aute-ti/e$ Ele -u /o-Ei- 8-s0 -umele =i i-BormaEiile ;e im@ porta-E0 vital0$ 6uteEi s0 le ;aEi pe a/estea ;a/0 su-teEi obli at: ;ar -umai atu-/i$ C.t ;espre /ele ori i-ale: trebuie s0 le ;istru eEi: ;up0 /e v0 8-t.l-i@ Ei /u Ri?o$ U-ele pa i-i su-t s/rise /u /er-eal0 i-vi9ibil0$ Ri?o v0 va ;a /!eia$ S/u9e pe-tru toate a/este ta/ti/i ;iversio-iste: ;ar spio-a<ul -u este o <oa/0 ;e /opii: el poate a;u/e moarte ori/.-;: a/um sau mai t.r9iu$ Iubita -oastr0 A- lie este pli-0 ;e tr0;0tori =i r0ul este pe p0m.-t$ Co-/ret: liber@ tatea este 8- prime<;ie a=a /um -@a mai Bost -i/io;at0$ ,0 ro s0 /0utaEi s0@l 8-trebaEi pe ilustrul vostru str0mo=$ El a luptat pe-tru libertatea ;e a Ba/e /omerE: ;e a tr0i =i ;e a Bi ve-erat$ Gmi pare r0u: ;ar eu -u /re; /0 a murit 8Burtu-0$ N@o s0 =tim -i/io;at0 a;ev0rul: ;ar eu /re; /0 a Bost omor.t: a=a '7+

/um voi Bi =i eu$ Nu v0 Ba/eEi probleme: t.-0rul meu priete-$ M@am ;es/ur@ /at bi-e 8- viaE0$ Am b0tut o mulEime ;e piroa-e 8- si/riul ;u=ma-ului: mai multe ;e/.t trebuia A v0 /er s0 Ba/eEi la Bel$ S/risoarea se 8-/!eia /u /uvi-@ tele DCu mult respe/tF$ Am0r.tul: se 8-trist0 3u-ross$ Cu o 9i 8- urm0 stre@ /urase ;osarele /o-traB0/ute 8- subsolul b0-/ii: 8-lo/ui-; ori i-alele ;i/el0lalt seiB$ Ar Bi vrut s0 ;istru 0 ori i-alele: ;ar -@o putea Ba/e 8- si u@ ra-E0 =i ori/um trebuia s0 a=tepte 8-t.l-irea /u <apo-e9a$ E mai bi-e =i mai si ur s0 le lase ;eo/am;at0 u-;e su-t: 8=i spuse el$ SuBi/ie-t timpO 3eo;at0 se simEi privit$ M.-a i se Buri=0 spre pistol$ C.-; ;e etele sale 8l apu/ar0 se 8-toarse$ SimEi /0 i se 8-toar/e stoma/ul pe ;os$ Crosse 8l privea$ Ni Jo!-<o!-$ Erau la i-trarea 8- subsol$ 3up0 o /lip0 Crosse spuse: I Am vrut ;oar s0@Ei mulEumes/ pe-tru /ooperare: Ia-$ 3om-ul Si-@ ;ers =i /u mi-e apre/iem asta 8- mo; ;eosebit$ 3u-ross simEi u- val ;e u=urare$ I N@ai ;e /e$ Mi@a B0/ut pl0/ere: 8-/er/.-; s0 par0 -etulburat: ;0;u ;rumul pistolului =i a/esta alu-e/0 8- spate$ 2u-;ul Bals /obor8 la lo/ 8t0/ere$ ,09u privirea s/rut0toare a lui Crosse: ;ar -u@i p0s0$ 3i- lo/ul u-;e st0tea i-spe/torul =eB: 3u-ross -u /re;ea /0 putea ve;ea a;ev0ratele ;osa@ re$ 3u-ross 8=i bi-e/uv.-t0 <oss@ul /are@l oprise s0 s/oat0 u- ;osar /a s0@l Bru-90reas/0$ Nep0s0tor: tr.-ti u=a seiBului =i 8-/epu ;i- -ou s0 respire -ormal$ I C!iar e suBo/a-t ai/i: -uK I 3a$ 3i- -ou: Ia-: mulEumes/: spuse Crosse =i ple/0$ I Cum ai ;es/!is seiBul 0laK 8-treb0 t0ios Jo!-<o!-$ I Cu o /!eie$ I Cu ;ou0 /!ei: Ia-$ Asta e /o-trar re ulilor: =i Jo!-<o!- 8-ti-se m.@ -a$ ,rei s0@mi ;ai: te ro : /eea /e -e aparEi-eK I Re ret: b0tr.-e: 9ise /alm 3u-ross: -u v0 aparEi-e$ Jo!-<o!- e9it0$ I G-tot;eau-a am avut o b0-uial0 /0 ai u- ;upli/at al /!eii b0-/ii$ 6aul are ;reptate 8-tr@o privi-E0: ai prea mult0 putere: /o-si;eri /0 ba-/a asta e a ta: Bo-;urile -oastre ale tale: =i /olo-ia a ta$ I Am /olaborat mult =i 8- mo; Beri/it 8mpreu-0 /u voi ;oi: =i -umai 8- ultimii a-i: /.-; 6aul Haver ill a /0p0tat o oare/are putere: am avut probleme: eu perso-al =i Casa mea perso-al$ 3ar /e@i mai r0u: e /0@i ;e mo;0 ve/!e =i a/esta a Bost si- urul motiv pe-tru /are -u l@am votat$ 4u -u '7&

e=ti: .-;e=ti mo;er-$ 4u vei Bi mai /ore/t: vei ve;ea 8- perspe/tiv0: vei Bi mai puEi- emotiv =i mai ;ire/t$ Jo!-<o!- ;0;u ;i- /ap$ I M0 8-;oies/$ 3a/0 voi ;eve-i vreo;at0 tai@pa- al b0-/ii: o s0 am ri<0 /a ea s0 Bie ;eEi-ut0 8- 8-tre ime ;e a/Eio-arii s0i =i /o-trolat0 ;e ;ire/tori -umiEi ;e /0tre ei$ I A=a este =i a/um$ Noi ;eEi-em ;oar 21 la sut0 ;i- ba-/0$ I AEi ;eEi-ut 21 la sut0$ Sto/ul a/esta este ;epus /a ara-Eie pe-tru Bo-;ul t0u /ir/ula-t pe /are -u poEi =i probabil /0 -@o s0 poEi -i/io;at0 s0@l pl0te=ti$ Ni pe urm0: 21 la sut0 -u 8-seam-0 /o-trol: slav0 3om-ului$ I G-seam-0: pe u-;eva pe aproape$ I Asta =i vreau s0 spu-: =i vo/ea lui Jo!-<o!- ;eve-i metali/0$ E Boarte peri/ulos pe-tru ba-/0: Boarte peri/ulos$ I Nu /re;$ I Eu ;a$ ,reau 8-apoi 11 la sut0$ I Nu v.-;: b0tr.-e$ I C.-; o s0 a<u- tai@pa-: b0tr.-e: o s0 le /ap0t pri- ori/e mi<loa/e$ I O s0 ve;em$ I C.-; o s0 a<u- tai@pa-: o s0 Ba/ o mulEime ;e s/!imb0ri$ 4oate a/este broa=te: ;e pil;0$ 20r0 /!ei perso-ale: ;oar ale b0-/ii$ I O s0 ve;em: 9.mbi 3u-ross$ 6e malul >oHloo-@ului: %artlett s0ri ;e pe po-to- 8- bar/a /e se le 0-a: =i o a<ut0 pe Orla-;a s0 ur/e$ Cu u- est automat ea 8=i aru-/0 ;ipi/ioare pa-toBii /u to/uri 8-alte /a s0 -u 9 .rie pu-tea Brumoas0 ;i- lem;e te/?$ I %i-e aEi ve-it la bor;ul lui ea 9i)#h, ;om-ule %artlett$ %u-0 seara: Orla-;a: 8i salut0 9.mbi-; Gor-t$ Era la /.rm0 =i ime;iat B0/u u- sem/0tre e/!ipa< /are mol0 par.ma ;e la /!eul aBlat l.- 0 staEia termi-us a Beribotului$ Su-t 8-/.-tat /0 aEi a//eptat i-vitaEia mea la mas0: ;om-ule %artlett$ I Abia a/um o <um0tate ;e or0 am aBlat /0 su-t i-vitat: /.-; mi@a spus Orla-;aO Ei: /e ia!t ro9avL Jovial: Gor-t puse motorul 8-/et 8- mar=arier$ I Abia a/um o or0 am aBlat /0 aveEi ;e .-; s0 luaEi masa si- uri$ M@ am .-;it /0 -@aEi mai v09ut -i/io;at0 portul Ho- >o- -oaptea: a=a /0 '7P

mi@am spus /0 ar Bi /eva -ou pe-tru ;um-eavoastr0$ Aveam /.teva lu/ruri ;e ;is/utat perso-al a=a /0 am 8-trebat@o pe Orla-;a ;a/0 ar avea /eva 8mpotriv0 s0 v0 i-vit la bor;$ I Sper /0 -@a Bost u- ;era-< prea mare s0 ve-iEi pe partea >oHloo-@ ului$ I Ni/i u- ;era-<: ;om-ule %artlett$ E /eva obi=-uit s0 iau i-vitaEii ;e ai/i$ Gor-t 9.mbi 8- si-ea lui: .-;i-;u@se la Orla-;a =i la toEi /eilalEi i-vitaEi pe /are 8i luase ;e@a lu- ul a-ilor ;e la /!eul ;i- >oHloo-$ Cu 8-;em.-are: Gor-t s/oase -ava ;i- ;o/ul ;i- >oHloo-: ;e l.- 0 Gol;e2erry: u-;e valurile se i9beau ;e /!eu peri/ulos$ 6use ma-eta motorului la D8-/et 8-ai-teF =i r0su/i timo-a /.rmei spre ;reapta: pe-tru a ie=i 8- ra;0 =i 8-;rept0 vasul spre vest$ Ia!tul avea ;ou09e/i =i u-u ;e metri: era ;i/!isit: ele a-t: str0lu/itor =i se ma-evra /a o ve;et0 rapi;0$ Erau 8- /abi-a ;e /oma-;0 a/operit0 lateral /u sti/l0: bi-e aerisit0: la pup0 ;easupra se aBlau te-;ele 8-ti-se: ple9-i-; 8a;ierea v.-tului: iar 8- urm0 sia<ul spume a$ Gor-t era 8mbr0/at /omo;: mo;est: /u o !ai-0 u=oar0 ;i- p.-90 roas0 =i o =ap/0 /u /o9oro/: purt.-; emblema Clubului ;e ia!ti- $ Ar0ta bi-e 8- !ai-ele a/estea =i /u barba ri9o-at0 t0iat0 s/urt$ Se le 0-a u=or o ;at0 /u mi=/area b0r/ii: Bires/: mari-0re=te$ %artlett 8l privea$ Gi era bi-e 8- pa-toBii sport =i tri/oul /u m.-e/0 lu-@ 0$ Orla-;a st0tea l.- 0 el: o simEea aproape: ;e=i -u se ati- eau$ 6urta u/ostum pa-talo- ;e sear0: -e ru =i u- =al: s0 se apere ;e r0/eala m0rii$ St0tea 8- pi/ioare: le 0-.-;u@se u=or /u p0rul 8-volburat ;e v.-t: at.t ;e mi/0 B0r0 pa-toBi$ Se uit0 8- spate spre port la Beriboturi: <o-/i: pa/!eboturi =i ime-sul portavio- -u/lear: ;e /uloare ?a?i: /u pu-Eile s/0l;ate 8- lumi-0: /u stea ul Blutur.-; triumB0tor$ U- avio- /u rea/Eie se ri;i/0 /u 9 omot as/uEit ;i- >ai 4a? =i se pier;u 8- 8-alt =i alte avioa-e se au9eau apropii-@ ;u@se ;e >oHloo-$ 3i- u- !iul a/esta -u putea 90ri aeroportul =i avio-ul s0u: ;ar =tia u-;e era par/at$ G- ;up0@amia9a a/eea Busese la bor;ul lui /u permisiu-ea poliEiei /a s0@l veriBi/e =i s0 a;u/0 -i=te ;o/ume-te =i provi9ii$ Orla-;a: l.- 0 el: 8l ati-se u=or =i el se uit0 la ea$ Ea 8i 9.mbi =i pe el 8l p0tru-se o /0l;ur0 8- tot trupul$ I E ro9av: -uK

'7"

Ea ;0;u ;i- /ap Beri/it0$ Nu mai era -evoie s0 r0spu-;0$ Ntiau am.-@ ;oi$ I Este: spuse Gor-t: /re9.-; /0 %artlett vorbea /u el: =i se 8-toarse s0@ l priveas/0$ E ro9av s0 -avi !e9i -oaptea: st0p.- al propriului t0u vas$ Mer em spre vest: apoi o Ei-em ;rept spre su; 8- <urul Ho- >o- ului A aproape trei sBerturi ;e or0$ 20/u sem- /0pita-ului s0u aBlat 8- apropiere: u- /!i-e9 subEirel =i t0/ut ;i- S!a- !ai: 8mbr0/at 8- pa-talo-i albi: apretaEi: bi-e /roiEi$ I hey-shey, mulEumes/: spuse omul lu.-; /.rma$ Gor-t ar0t0 spre pupa: u-;e 8- <urul u-ei mese erau /.teva s/au-e$ I Ne a=e90mK se uit0 la Orla-;a$ Ar0Ei Boarte bi-e: Orla-;a$ I MulEumes/: spuse ea$ I Nu Ei@e Bri K I O!: -u: Xuilla-: mulEumes/$ U- steHar; 8- livrea ap0ru ;e sub pu-te: /u o lav0 pe /are erau ust0ri /al;e =i re/i: 8- Brapiera ;e l.- 0 mas0 se aBla o sti/l0 ;e vi- ;es/!is0: al0turi ;e patru pa!are: ;ou0 /utii ;e bere ameri/a-0 =i /.teva b0uturi r0/o@ ritoare$ I Ce s0 v0 oBer: ;om-ule %artlettK 8-treb0 Gor-t$ ,i-ul este 2ras/atti: ;ar am au9it /0 preBeraEi bere ;e la !eaE0 ;ire/t ;i- /utie$ I As