Sunteți pe pagina 1din 4

Sword Basics

ci jian- sword thrust- out pi jian- sword hack- diagonally gua jian- sword upward parry- make circles liao jian- sword upper cut- low to high yun jian- cloud sword- above head mo jian- sword slicing- half circles at waist jiao jian- sword twisting thrust- small circles at tip jia jian- sword over head block- at taijijian beginning form dian jian- sword touching- chicken pecks rice ben jian- sword tilting- cut to wrist- sword moves up chuan jian- sword piercing jian wan jian- sword figure 8 inside/outside, reverse jie jian- sword cut- stops strikes cut huan jian- transfer sword- hand at wrist xiao jian- peel with sword

sword techi ues lines


!" # step left, rt, left-Bow step into balance stance $" # circles into rollback #" step back to drive monkey %" &pper parry shuttles to cut behind '" (ang jump and pierce form )" *lose parry into sword transfer +" &pper reaching parry into over head block 8" &pper reaching parry into half sitting form &pper reaching parry into thrust high alternate to thrust low

Straight sword form - (ang sword


,eady opening secure moon w/ # rings san huan tao yue Big -ipper- kuixing shi Swallow Swoops over the water- yan.i chao shui Block and sweep left and right- .uo you lan gui little dipper- xiao huixing swallow returns to nest- yan.i ruwo cat sei.es rat with agility- ling mao bu shu /heonix turns its head- fenghuang tai tou wasp enters hole- huangfeng ru dong

pheonix spreads wings- fenghuang .han chi little dipper- xioa huixing catch a fish- diaoyu shi /art the grass to seek the snake 0#12mbrace the moon- huai .hong bao yue Bird lodge in forest- su niao toulin Black dragons sways its head- wu long bai wei 3reen dragon exits water- ing long chu shui lotus swirls in wind- feng uan he ye lion shakes head- .ou you shi.i tai tou tiger covers head- hu bao tou mustang over ravin- yema tiao jian reining in the horse- huishen lema compass points south- shua shui tui .hou -usting the wind 0#1- ying feng dan chen pushing the canoe- shun shui tui .hou commet chasing stars-liuxing gan yue heavenly steed brings good news- tianma xing kung lifting up the curtain- tiao lian shi wheel turns- .ou you chelun swallow beaks touches earth- yan.i xian ni roc spreads wings- bapeng .han chi search the moon at sea bottom- haidi lao yue explores the sea- tan hai shi rhino watches the moon- xinlu wang yue

hunt the wild goose- she yan shi green dragon shows its claws- inglong xian .hua phoenix opens wings- feng huang shang .han chi step over and block left and right- .ou you kua lan hunting the goose- she yan shi white ape presents fruit- baiyaun xian guo falling flowers 0'1-lou hua shi fair lady at shuttles-yunu chuan suo white tiger sways its tail- baihu jiao wei tiger covers head- hu bao tou fish jumps over dragon gate- yu tiao longmen black dragon twists around left and right- wu long jiao .hu immortal points the way- xianren .hi lu incense to the heavens- .hao tian yi .hu xiang plum flower swept by wind- feng sao meihua presenting the tablet-bao hu shi closing the sword return to the one, finish- shou shi