Sunteți pe pagina 1din 246

c) in final

qeryet.

intoarcegi peria Ei lovigi cu perii inu-un

d)

Lasagi

peria

si

se usuce bine.

4.2.3. Curitarea bigudiurilor 9l a pleptenilor

Lua;i o perie de unghii. Frecagi energic cu ea

bigudiul ori pieptenul (v'ft9.5)' 4.3. Misurl de intrelinere


4,3.1. lntrelinerea foarfecelor

a) Deschidegi fsarfeca gi pune$ o picaturA de ulei special la nitul (gurubul) de imbinare.

b) Apoi inchidegi 9i deschide$ de mai multe ori


foarfeca.

43.2 lntre$nerea maglnil de tuns

a)

Cu o perie speciala indeparta$ p6rul din spaEiile

b)

plecuFi Hietoare a maEinii. Tumali o picaturi de ulei tntre plncugele dietoare. Punegi apoi in funcgiune motorul maEinii, pentru a drfuza uleiul {ufi9.6}.
ale aparatelor sensibile cu porturile oferite de produciitor, ori gine!. aparatele in pornrri speciale.

c) Proteja$ virfurile ascu$te

S"

Gr*g*?i *ers frsh*iie *$ffiq*


Instrumentele sunt
dezinfectate:

a)

intii curagte

qi apoi

ve puteti infecta singuri cu agenti patogeni.

S. *'acin*$q.il

b)' Instrumentarul nu este deainfectat conform


prescripgiilor:

a)

Agi luat roarc misurile de dezinfedie pentru a

incalcagi prevederile legale qi este posibile

evita transmiterea agengilor patogenr

transmiterea de boli.

flaa
b)

lnu
?

c) in timpul Etergerii briciului, gervetul este trecut prin ascugigul lamei:

Este inueg instrumentarul curetat de par Ei

murdirie vizibil5

rezulti un mare pericol de rAnhe.

loa
Ida

[]nu
poate fi deschisi

c) Foarfeca
d) Uleiul utilDat nu este potrivit penuu intreginere: I instrumentarul devine lipicios ori rdqinos.

lnu

li

inchisn cu u$urintg

d) Plicufele Hietoare ale maginii de nrns aluneci

laa
20
E

usor una pe alta?

!nu

Fl
*. $esBr*
cG

este vst'.ba ?

l$. *e i:"rst*"t"r*1?nt6 *ti*l ***e*gr* ?

e[

rt'r$"$ima**

m,]*tiit**re

I I I

Privirea gi pipniiea parului peatru a-i putea aprecia structura Ei nivelul de ingdiire. Misurarea grosimii gi determinarea secgiunii

s e r t 5 E E
4=

Peleiina de protecgie Prosop plugat

firului de per.
Evaluarea sistematicil, inbaz"a unui plan de diagnozd.

E .Guler pentru gat

rii:lfene de frizerie Aparat de misurare a go,simii parului


Plan de diagnozi {v.anexa)

?. Cs *u?'?c6t*nle glr*!$ffi?imar

$$nt

Creion Eventual fiEd de cartotecd,

****sar*?
a)
Cunogtin;e privind:

conginutul instruqiunilor privind aranjarea pirului pentru prelucrare ulterioard; structura Ei proprieUgile P{rului;

ffie**nleree Bas 6*i pas e prsssdelrll d* [rluru

! r

4.1. Pregitirea
de ex.

felurile

Ei cauzele

vitimirii pirului,

despicalea Ei ruperea; n importanla strucrurii de moment a pnrului Ei a stirii lui de ingrijire, pentru traamentele ulterioare;

a)

b)

Pregdtili-vd tsate obiectele de care ave$ nevoie; Puneti clientului pelerina de protecgie.

f
b)

indicii de recunoastere ale atacului de


4.2. Observarca gi pipeirea perulul
Ei

piduche.
Pentru realizarea coafurii qi stabilirea posibilitdglor de traare, alituri de desirnea
secfiunea, calitatea qi nivelul de ingriiire al acestofa;

Iungimea firelor de pir, zunt importante mai ales

a)

Ordonagi parul Ei stabiliEi densitats gi aspecrul cu ajutorul criteriilor dio partea intdi a planului de diiagnozi.

c) Firul de pef poate avea seqiune rotundd,


gfos.

ovali

ori in formn de bandi, flind subgire, mediu ori

d)

Prin sbservare Si prpaire se floate stabili cum e$e perul, de ex.:

rnoale,

pini

la dur

E destins, pinil la vilvoi E neted, pind la poros I suplu, pnnd h c:$ant E strtrlucitor, plnela rnat

etc.
Ei starea

insciegi concluziile dv. tn plan (concluziile pot ff inscrise alternativ qi pe figa de cartoteci). c) Stabiliti structura panrlui conform parp a doua a planului de diagnozi, rasucind intre degete mai multe ffre pi bAgend mina in intreg parul. d) inscrieti constatirile dv. in plan. e) Piepanagi pdrul 6i stabilili daca el revine sau nu Ia forma inigiala. Apreciali capacitatea de revenire gi nota$ D constatarea tn partea a treia a planului de diagnozi.

b)

e)

Multitudinea secre$ilor pielii capului


acgiuni asupra ptrului.

pdrului sunt decisive pentru ingrijirea gi celelalte


-r:

g)

gi recegi concluziile

Verifica;i daci existi veumari vizibile ale panrlui in panea a patra a planului.

D Vattmeri

ale tiiei p{rului, ca despicarea, ruperea, strivirea, nu se pot nrepara". Tofu$i, modul de prezentare al pnrului poate fi ameliorat printr-o

r
L
I t

tratare corespunzetoare.
G

i
I

ftrulul de 4.3. Misurarea groslmii 9i a secliunii


per

a)

rnisurat glosimea Luafi in mane un aPaEt de ridicagi un fir' firului de per Si cu cealalte mind
Cu

b)
c) d)
e) O

aiutod rot{ei migcali cele doui

Palpatoare

ale aParatului' InaoduceEi firul de

Eliberagi
sd

par intre cele doutr p.alpatoare ale aparatului tv'fig'f )' de pdr incet rotila, in aEa fel incnt firul
fixat inue PalPatoare' a cincea' Citili valoarea Si uecEi-o in partea qpalnrl intii, a diagnozei' el o firul de p{r din aparatsi faceli cu

rirnini

Scoate$

tuada (v.flg.2).

g) Mazuragi seqiunea fin-rlui tn fundn' h) inscrieti noua naloare in gpalnrl doi'

i) i)
k)

la toate Repeta$ actastt proceduri de misurare punctele indicate in planul de diagnoza' Socoti$ valoarea medie conforsr tabelei' cu tncercali, conparativ, se testa$ grosimea 9i degetele, pentru a vi dezvolta in acest mod

l)

propriul sim! de apreciere (v'ffg'3)' Cu ajutorul pe4ii a Sasa din planul de diagnoz{'

Ia firu1 oval, ori ?n formd de banda, diametd 1 este mai mic declt diametnrl 2, Penuu stsbilirea grosimii . firului se alege diametd il. Re$neli co"cluziiL
stabiliEi grosimea qi seqiunea perului'

;::::.ii

*#'

dvs. Deseori, la acelagi clier-rt,'grosimea firului 9i seqiunea lui sunt foarte diferite' Fig'4 rede o Euvip de
Secgiune

pir a unei cliente, in secgiune'

locul in care diameuul firuiui de pnr

este cel mai mare.

24
G

IGIHNA

1..

Protecfiaimbrlcamingiicliennrlui.. igieni
Ei intreginerea

'. .

..pag.

15

2. Mdsuri de

instrumentarului. .

pag' 18

-a::.

ffiUFRIN$

--

'--./

w w

ffi

re

Igiena
Pagina 13

fr=

:t: ;'""$l]-

*k'-

Pasina 209

Evaluarsa Ei consilierea
'I

*_

Pagna

2l

Manipularea preparatelor Pagina 235

Curilarea gi ingrijirea
PzginaS3

Cosmetica

Pagna 243

ingrijirea unghiilor
Pagina 275

Rasul Ei aiustatul

birbii

Prtunul aiutor

Pagina 97

Pagina295

rc

Coafatul Ei aranjarea pArului

Pagna

1.13

Eqgonomia Pagina 303

Ondulagii prmanente
Pagina 189

tl

691'8ed"""""
?0t'8ed"

........1qr?q

E8I'88d""""" LLr8Bd""""" tLl'6ed"""""


69

Irnro]'02
"""rzo)-urunaldru! '6t

lnseg 66'6ed"""""""""'psutu! alagd ap agunfl;od ed rnln-rauls e lS rnlnlcpq u;4nuE4

"""""""'."" ""'."'..'....'..'..'paurn

lnrrrnfy

.g
.Z

:l glmoudvc ItcuYElruVrsnfvFmsvu

"""""r?rsn lnlrupd

II IrrnJBos arezllPuu ep !JluI{aJ'4I


99I'Eed"""""".'"""""(lnlBupda;d
1s

B er?.sluu ap alrpecls lJruqal'8I I'8ud"" "" " "'( cttuo.i u! EareJrot ll ealedut;

1rur4radl

gg1'8vd"""""

J ltlnJor E srBzrl?urJ ap

IrJuqaJ'9t

'lEupug lruoleruroJ n) ParruaoJ lS alap8ap nt rn;rupd

sarElapoar/?arsuiloJ) AI e.r8ueoJ ap I]luqeJ'gI 691'Eud"""""""q.tn1nder rya1d earaldorde urp


pnlnrgd eer?uaoJ)

g'8ed"""""""""""sndord pporu pdnp 1nsunJ'II """""""""rnJnrgd e ara$an ap e{uII q rnlruruuor lru1El'0I ""'prlqrq nr InsunJ '6 6L'3edt""""" nc atwedr nf, lnruld 'g tt8ed"""""""""'EUIEI 14'8ed"""""""""""'sunl ap ueag?oJ rc FrrI4 '1. g9'8ed""""""1!U ap Ef,e#eoJ nr Jnlrugd Intrlld '9

pg'Eud"""""'

E9'Eud""'
g9'8ed"""' : ""
""""

""""""?""'leze{tp

III
rS

arsuaoJ ep aruuaoJ ap

ppqat'FI
lJluqal'I pluqal 'ZI

puadald n) rollrosunr BarrnpaJg

'E

991'Eed"""'g.rolFrgrg e
BarEuaoJ)

auJ8unl ug Jn1rugd
u! aurnlo^

"'!otn .roliln rruuoJ EeJepunl''


"""',,tnpra1d,,

Il

S'8pd"""""'

lnsunl

't
'7

791'8r.d""""""""11n1rupd
gS

E eruuaoJ

FgcSFul I erruaoJ ep

gg'8rd"""""""'reugru ug,, yS,,alaSap ad,, 1nsun1 7V'8ed"""""" """""'suru ap laJsypoJ Eerlnug1

gtt'Eed"""""""""""""'artfuure ap If,luqal ap
qlzulqtuo.3 'unJ"oJ taun earnfue.ry '11
yy1'$e.d"" " """""""""""tlrnpir ap rm1pn81c1
1$

'I lnsNru tlmorldvc

nr

17'Eed"""1n1nder gald y aulnEuus p$ep::.t1t


reJellrcrns l3 earuxe.ler

nt Eareltng '0I 171'Er.d""""atuau1uao;d rolslrnq earutlrroJ'6


apr8rr pn.rpn81q

uuad

1nfesr,prJ

'E

gg'8ed""""""""""4uo1 mpord lnun ea.rn11dg

'7

6E1'8ud""""" gg1'?e'd"""""
791'Eed""1nuao3

Jrg^ 8l aP

Ef'6ed"lnpdyr r1ald r

pugdarul ateld ro;a1lnq Eeruttuoc '8

$ ;n1rupd ear"lprnS 't 'd:tu|IT{guFwwlwnc e.lnlordvS


"""""'aratlFuof,
13

""""""""'3u!3?p?.t

u1 ap pu3dacul ateld rolapuq earlituroJ

'/
'9

nr

arEnpuo

ep lJltlqel

gz'8ri"""""'
qlncslp

ep

gZt'Eed"""""'nlilerexa ap lndec ed nmnJax3


'g 1n1rupd E EPaurR Ba.rcFPuO

lua11r rultred

ea:edn)oard '
'Z

9Z'E8d"""""' gg'8ed"""""'

?ft'8ud"""""
?1e41er

"gFatu ad '1enuetu

"""""'lnpdar J1p1d .ropunflrurg ti rtrg$ ?arEnlB^A


""'1n1rupd e a4[t8u1

PPrgd e Fpatun

'v
",anBInPuO

tzt'8ed".'""" 4it'Bed""""" g11'End"""""

""""""""""tun1o^
aP ro1Pn1Pn81q

eP lppls e 13 JPnrcnls Bar"nl?.^A


'E

'I

carezc$Y

\EuifilsNo36\':Iuvllw/\r Z]fiorldw

"""""""""1n1rupd
"""""ro1tfuarua1ut

ea4fugdsaP !3 lIJFrPf, Bares?-rJ 'Z

g1'ted"""""'

"""lnlnrgluerurltlsul

't mnufd vJwn'l\/uvl$rnrvrvoc 9ln-lolldw


gradarul eatulcu! prluy.d r',aru[uay

e,araqlaau;1$ guapl aP lrns?nl 'Z

g1'Ezd""""1nlnrua!p larulurrHqu{ edlatol.1'1

vN!ilil l lmorldvc

$NHdn3

Ci,"IPR.:N$

CAPTOLUL

IGIENA

CAPTOLUL6 COAFAruL$IARANJAREA
PARULUI

1. Protecgia imbrec{mintei dientului-...'...pag.15 2. M{suri de igiena Ei inrqinerea


instrumentarului..........................'.........--.pa8.18

1.

Aruniarea paln:lui inaintea inceperii

intervengiilor.. 2. 3. 4.
5.

..................pag.111 ..................pag,117 ..................pag.121

Trasarea cAr{rii qi desp:itlirea

paruIui...........
GAPToLUL

E\'ALUAREA $l CONSIIIEREA

A$ezaree bigudiurilor de

1. 2.

Elaluarea structurii 5i a
Evaluarea

stirii de
......--pag'23

volum............
manual, p

ingrijire a pdrului........

Onclularsa umedi a pdrului realizatd

stirii

Ui funcgiunilor

me$e........
ondulare

...pag.124'*

pielii

c'apului

Pag.26

Onclularea umeda a parului

3,

Preocuparea pentru client Ei cliscugia

execuEte pe capul de exercigiu...........pag. 128

de

consiliere.

.............'.....'.pag.28

6.
7. 8.

Tehnici

de

cu

foenul....pag.132

Form:rrea buclelor plate incepind de Ia

radacine...,....
cAPfroLuL3 CURATAREA$htCRtREA 1. Cureprea pedui Ei a pielii capului...pag.35 2. Aplicarea unui produs tonic....................pag.38 3. Masajul penmr relaxarea gi stimularea
circula$ei sanguine a pielii capului.......pag.41

....................pag.135 .pag.139

Fonnarea buclelor plate incepind

de la

virf

9.

Fomrarea buclelor proeminente........pag.141

10. Buclarea cu bigudiuri rigide i;i cu lrigudiuri de volum....... .....................pa9.144 11. Aranjarea unei coafuri. Conrbina$a

cAPrrot-uL4
2. Tunsul
4.

TUt{suL
..........,..pag.47

de tehnici de

aranjare....
I tn{Ec*ri
gi

pag.148

1. Milnuirea foarfecei de tuns..........

12. Tehnici de foenare

"pe degelen Qi'tn mina"...,.,.,...,,..pa9.50 ....pag.53 3. Tunsul

"pierdutn..............

13. Tehnici de foenare

volume in foenare a parului )................pag. 152 II (foenarea

contururilor rnoi..,...,.,......'.......pa9.58 5. Efectuarea tunsorilor cu pieptenul


Tunrderea

pdrului in lungime Ei a virfi.rrilod.......gag.L56

de

frezat.....".

prg.63

6. nilatul pdrului cu foarfeca de filat...........pag.68 7. Filatul cu foarfeca de tuns.......................pag.71 8. Filatul cu aparate cu lami................,..pag.75 ........pa9.79 9. Tunsul cu briciul.......
10. Taiarul

III (foenarea p{rului din apropierea pielii capului)..............pa9. 1 59 15. Tehnici de foenare lV (formarea/rnodelarea
14. Tehnici de foenare

pirului cu degetele gi foenarea cu


fcrrmatorul

Swing)...........
coafurii I

pag.l63

16. Tehnici de finalizare a

conrurului la linrira de cregtere


.....................pag.84

(periatul qi pieptdnatul).......................,pag.166

a
l.

pirului........

lT.Tehnici de finalizare coafurii II


(

1. Tunsul

dup* model propus......................pa9.8

taparea gi coafarea

in

lbrma).....,.......pag. 169

18. Telrnici speciale de finisare a CAPIOLUL

RASUL $t AJUSliATt L BAREI

1:'Minuirca briciului gi a sifter-ului pe po4iunile de piele intinsi...................pag.99 2. Rasul urned...........................:.................pag.104


3. Ajustatul

pirului uscat.............. ......pag.173 impletiturl-co2i.............. ..p*g.I77 20. Cocuri ......pag.183


19.

berbii.............

....pag.109
1"

"''^"r'

CAPITOLUL

ONDUI.ATII PERMANENTE

CAPITOLUL
I

1T

NGRUIREA UNGHIILOR

1. ()ndularea Pertrlanenta a pdrului"""pag'191 2, AEezarea bigucliurilor pc cimput'i


de -1. t)tiliz:rt'ea tehnicilor speciale onclulnre Permanentii'. . .1. Aplicarc-a preprratului pentru

Scurtarea gi fornrarea trnglriilor..... -.'.'...'pag'27i

2. Tranmentu I pielilei u nghiilor'.'...'..'....'..plg-?S I

'*u

rme$ecar

............,..pa9.195

3.

i.
pag't9?

Aplicarea lacului de unghii..... "..'.'.."'...pa9.285 \Iontarea unghiilor artificiale.."-..'.....'...pag.288

CAFNOLUL12 PRIMULAJUTOR

onrlulare 5i supmvegherea procesului ...".."'.'...-pa9.201 cie ondulare...

l.

Primul triutor irr salonul de

coahrr3...........
CAPITOLUL

............-'.'.pa9.297

5. Fixrrer orrclularii
CAPITOLUL

perm'Jnente...,.....'. "pag'205

13

ERGONOMIA

VOPSIREA
..-......

l.
2. 3.

1. Ergonomir activiteli.................'......'-..pag. 305


'

Aplicarea prePar.rtelor setnigrr:rnr:tnente

{.nuantrlore)...

" " 'pag'211

Aplicarea preparatelor cle lrrodificarc

a culorii. cu sticla de aplicare..""""""'pag'2i+ Aplicarea preparatelor la r;ldilcin"l" " " "'pag'218 4. Aplicarea preparatelor pe lunginrea gi pe virfurile firelor de p:ir.'.......-"....'pag'221

5. Aplic':r rea color:rngilor vegetali'.

"""""

"plg'

224

6. Tehnici

cle

guvil:rre.....'

.-.'pag.228

7.

Apr'ecierea culorii parului.'.....'...." ""'pag'333

CAPITOLULg MANIPUI-AREAPREPARATELOR 1. Ivlanipulare mltedalelor....'.. -.... " "" """p4g'J37

2.

Arnestecat'ea,qi

iluarea

pr

eparateior" " " pag'

2+

GAPITOLULlO COSMENCA

1.

Evaluarea pielii

$ dcteilrirlaren
"'ptg'2+5 ""pr8'2+9

Piele....'........--' 2. Curnprel pieB fetei...'.".'.


tipului de

J.

Tehnici de aplicare a Prepamtelor


cocrnetice 5i utilizrrva

cr)mPres:lor'.""""""'fidg'2ii
""-"pag'359

'i.
5.
7.

lvlasairrl

Facia1.........'....'.."

Tehnici nle cr:sctreticii decqatire""""""""""ptg'2f*

6. \bp;ira lgnelor gi 3 splinlrncl()r"""""p19'27i)


Fornux*r sprlrrenelor prin slulgere"""""'pag'273

$uu*on*

** *st*

wclrhm ?

cl) Luali cu o mind marginea gulerului Pe czlre


aflil incheietoarea.

se

N : fi*"t"a unui guler cle proteclie care sa $ea , lejer pe gitul clientului. C\: o"tfr"erea unei pelerine de protecgie, fdra a
.t.

e)

o nanevl? prin faP clientului. dt-: Acoperirea imbrdcdminlii clientului, astfel incit st nu se Pateze sau sd se ude. I lntreprinclerea altor misuri de protectie.

mlnri celalalt c?Pet al gulerului. incheiagi gulerul prin presare (v.fig.1) Daci gulerul sta prea sEdns, repetali operalia. in timpul lucrului avegi grijd si nu acoperigi faga ciientului.
Luagi cu cealaki

k.

*e *e.l**gtin$e Sr*lE{ttEi:,".ti'*
Alegerea unei pelerine

sei*nt

1:::**.]*rit*?
a)
in funcgie de tratamentul
ceLrffneazdafifacut:

E E

tuns
ras

!
b)
c)
!

spdlat

Gulerul trebuie s{ previni contactul direct al pelerinei cu g6tul clientului, Pentru ca pelerina
se poatA

fi refolositi.

Aten$e la culoarea pelerinei: aceasta trebuie sd placa clienrului.


$$

:/

S" ffie 6m*trur**slt*


sai$"lt

S#t*ri s*FEEi1'le*t*re

$ng**sere?

I I

Pelerintr de protecgie

r a

Gulere de proteqie Tampoane de vati $ervefele de haftie (v.4.4.2)


Prosop

,4'"

ffi*scrter&s p*s B$ Fes

* *e!vif*!il

4.2 Agiezarea pelerinei


4-2.1 Agezarea pelerinel

stind ln spatale cllentului

4.1 Punerea gulerului

a)
dupd lungimea lui,

Luagi

inu-o mind ambele colguri de sus ale

\/
i

a) Inviuli clientul sd ia loc. b) Alegere.'a gulenrlui se face c)

pelerinei.

asdel ?ncit incheiat la spate sd stea leier. A$ezali-vd in spatele clientului'

b) Ducegi rnina in jurul gitului clienrului . c) Luagi cu cealalta mdni un colg al pelednei (v.fig.2) d) AEezati colgurile pelerinei in jurul gatului Si intindeli pelerina deasupra hainelor clientului

15

e) inchide$

pelerina la ceafi, astfel inct aceash sa

rnarginea stea rnai leier dec1t gulerul' iar

superioari se stea pe mijtocul guledui' clientului 4.2.2 I'gazarea pelerlnei stind in fata
a) Luatri cu fiecare nrind sus a pelerinei.

cite un colg din partea de

b) Duceli colgurile pelerinei spre spate {v'fi9'3} Si agezagi-o Pe umerii clientului' pelerina c) Trecegi in spatele clientului gi incheiali

in modul descris anterior'


4.3 Risfringere gulerulu i
peste intoarcegi iumatatea superioard a gulenrlui marginea de sus a Pelerinei'

4.4 Misuri suplimentare de protectie


Este fioarte important ca Prin asemenea misuri se creeze clientului o stare de disconfort'
4.4.1 Agezarea tampoanelor de

si nu

vati
in special tnaintea

AceastA
I

misuri

se reconnandi

tunsului la o piele sensibila.

a)

Alege$ o cantitate suficient{ de tampoaoe de vata. IntroduceU cu gnie tampoanele ?ntre guler
ceafa (v.fi9.5).

b)

Si

rila

4.4.2 liontarea gewelelalor de

hlrtie

inainte de inceperea lucrului trebuie avute in vedere


urmiitoarele mdsuri:

a)

Luatr un Eewegel de

hirtie

Ei

?ndoiti-l la un coll.

b) c) IntroduceEi,

Introduceli colgul, cu gnie, intre guler qi ceafi.


dacit este necesar: mai multe
gerveEele unul

llnga altul.

4.4-3 Agezarea prosopului

lnaintea spalarii pdrului este absolut necesari apz*.rea unui prosop, astfel

inclt apa se nu

se

scurg, pe sub pelerina.

ET
ru
l6

Prosopul trebuie sd fie de grosine medie astfel


sd asigure absorhlia

incit

toak

a apei.

a) intinde$ prosopul pe spatele clientului. b) Introduceti cu griji partea de sus a prosopului


intre guler
Qi

ceaft {v.fig,7}.

5. Gisci*{i s# it'*i}rJrr.

*rlls}t*

a)

S-a ales o pelerinrl necorEspunzdtoare:

I
b)

?mbrdcdmintea clienrultri,nu

t"

fi suficient

proteiat{. Marginile pelerinei stau direct pe pielea gitului clienrului:

dup{ mai multe utiliztri, pelerina devine

neigienici.

il ril

'

c)

Materialul gulerului este prea extensibil:

n
d)
e)

gulerul nu se inchide corespunzator. clientul are o senza{ie de sufocare'


:

Pelerina este inchisa prea srans:

E I 0 I I

Pelerina este inchisi Prea larg

scopul proteqiei nu este atins.

Dacn misurile de Protectie suplirnentarA sunt scapate din vedere: ceafa clientului nu va

fi suficient proteiata;

deservirea va fi necoresPunzetoare'

fi. **fitv#n{,ir

a)

A1i ales pelerina corespunzatqare

I
I

f,aa

lnu
?

b) Ati ales gulerul potrivit scopului d-voastri

-laa

lnu
?

c) Este imbrAcamintea clientului proteiad suficient

-laa
cl)

Inu
cliennrl sd fie mulgumit
?

Ali utilizat mijloacele suplimentare de prote4ie


astfel

incit

laa

-lnu

tr

l7

\ p***u* se esta usrba ? I' t\ \-/ gi a prosoapelor I Dezinfectarea instrurnengdui patogeni'


agenliior pentru a evita transmiterea
murderiei vizibile'

rCuraFreainstrurnentelor'PenEulndepartarea

intreginerca in$rumentarului'

in scoeul

men$neriiluiinstaredefun4ionaresialusurlrii
muncii.

r Prcsspe Plugate r Prosoap de celofibri r sticle spirt r Perii de unghii I Manu$lde Proteclie r Vatt Pntru dezinfeclie r Sub*a4e dezinfectante I Cronornetru r Cutii ori pornrri pentru in$rumente
(v.cap.4.3.?-)

'k"eu
a)

s*nnt eul'tegtirt$e prcB!r*!nen*


?

4"

*eserierea

dcsf66*r6*"it $:es se: pas e

-$Pertante

aetiwit6$il
4.1. Mlsuri de dezinfeclie in bais a.1.1. Dednfsciarsa Instsumantarulul

: I l r r

Cunoginge Privind: imPortanta dezinfectrei; metode fizice qi chimice de dezinfec$e; (pentru m?ini' categoriile de dezinfecunEi
aParate 9i Pentru suPrafege); de efectele 9i pericolete folosirii agengilor dezinfectare;

a) Puneli-vi mnnuEile de Prote4ie; de b) Tumati tn baie apa Ei cantitarca prescrisi


solugie dezinfectantil
;

diversele preveaerile legale privind epidemiile' mdloace folosite la cure$rea instrumentanrlui' respecliv la in&gararea murdlriei vizibile'

c)

dezinfectnrii A$ezali instrumentele destinate


sita bdii de dezinfeqie

(v'fig'1)'

Aceste cunostinle preliminare

vi le insugiEi cu

aiutorul literaturii de specialitate'

b)

Yor fi dezinfectate toate obiectele care prin folosire fac posibiln Eansnitera & agen$ patogelu. dezinfectarea, apoi curtr$rea' in

c) Maiintdi se face d)

scopul evitdrii autoinfectarii; AveEi in vedere instru4iunile de folosire ale substantelor utile la dezinfectare induse in acest
material.

1,2
I

sffiilt lnsru$ientcie 9i mij$eae*te ,t$-*C*rc t-' ffic*esa*'c"c

I Foarfeci I Piepteni I Briciul de ras r Perii I MaEini de tuns r Bigudiuri


:

@
18

.''.:i ''., i

d)
.

inchidegi capacul vanei de dezinfecgie gi pouivigi


ceasul cu stop la ora corespunzetoare.

e) Punelivi din nou mdnugile. Ia epuizarea


timpuiui prescris scoateti instrumentele cu sita clnt{i-le temeinic sub jet de apa.
osi

Luali o perie gi o substanga de curdlat. in cazul existenlei murdiriei vizibile pe obiect, curdp$J. Dacd murdaria este abundenti, dupd curelare mai facegi o dezinfecgie

g)

Uscati instrumentele qi realizagi misurile de

inreginere a lor.

4.1.2. Dezinfu c'tarea prcsoapelor

Pentnr a asigura o dezinfeqie eficienti, prosoapele


se spala la magind la o temperatura ce nu trbuie se

fie sub 95 grade Celsius. 4.2. Misuri de

curilire

4.2.1. Guritarea briciului gi a foarfecelor

a) Luali in mini un briqi Ei deschideliJ. b) Tineg-l bine de miner gi cu cealalti mind c) Apasind
uEor, trageli briciul prin prosopul

punegi

un prosop de celofibne pe spatele Lrriciului;.


impeturit, incepind cu virful (v.fi9.2).

d) in acelaqi mod procedagi


(v.fig 3).
4.2.2. Curnlarca perillor

cu foarfeca. Doar ca

aici ve$ cur*fa cele dou{ brale unul dupe altul

a)

Luali in m?nd peria cu perii in sus. Trece$ prin

perie un piepten cu din$i rari, p?ni cind relinut este indepirtat (v.fi9.4).

pnd

b)

Luagi

o perie de unghii, sau o perie

asemanatoare Si curafali peria de frizerie cu o

substanp curaEitoare, dace murdaria este vizibild'

lv

S.

&regell cs trskiule svlgs**


Examinarea perului s-a facut intr:un singur loc:

a)

;r'

I
.i,i.

nu se poate tnge nici o concluzie as'upra

intregului p2r;
'l

ps |
.
'.

s-'
$

.iJ:!":

b)

Aprecierea s-a realizat doar asupra virfurilor firelor, asupra lungimii, ori asupra

ridicinii:

I I

nu se pot fac generaliziri; tratamentele ulterioare nu vor corespunde

ds,*,

complet;

t-

Feftq*

c)

Fxaminarea pArului nu s-a realizat deplin

corespunzitor planuhi de diagnozi:

I
4.4. Stabil irea tratarnentelor antrioare aplicate pirului gi a solicitirilor deosebite la care a fost

la un tratarnent cu aplicare ulterioara nu vor

putea fi avute in vedere toate punctele esen$ale;

supus

d)

Nu

*a

realiz:;t chestionarea clientului, sau a fos-t

o chesticnare incomple9:

a)

Urmarind criteriile planului de diagnozi nr.L- 4,

subilig ce tratamente au fost probabil aplicate

pirului gi la ce solicitiri deosebite a putut fi


supus acesra.

I I I

clientul se simte ignorat;


elemente imporlante reman neluate in seami; rezultanrl Eatamentului ulterior nu va ff

multumitor
S. **ntrmlsc*

b)

inscriegi conduziile dv. in panea a Sapteil a

planului de diagnozd.

c) InterogaBi clientul asupra


gi mentionali

traamentelor anterioae

in scris gi aceste date.

a)

A$ verificat toate indiciile existente in ca&ul

d)

Comparagi concluziile dv. cu declaraliile

examinerii pirului

? :.

clientului Ei stabildi diferenlele. O parte dintre


ele ar putea necesita o darificare mai amanungitA
gi ar putea

traa
b)
Suntegi

ilnu
pedui
?

fi impottante pe.nEu tratamentul

in stare

se dagi informagii despre toate

ulterior.

ln

fel, de ex., ar putea fi limitate posibilitx$le de tratare ulterioard in ceea ce privegte vopsitul
aEa

n aa
c)
pirului

caracteristicile diagnozei i--l nu

cu silruri metalice sau cu unele produse nanrrale.

Oferiti celui care

\ri

instruieste diagnoza asupra

e)

intrebali clienrul dacd are probleme cu pnnrl gi


inregistragi datele.

tealizatA de dvs.

4.5. Concluzii pentru tratarea ulterioarl


a) Plecind de la concluziile dv., stabil{i:

fi aplicate ce prcpante vor fi folosite. b) inregistragi concluziile in planul de diagnozi,


ce katamente vor partea a opta.
25

I I

F p,,
t. ***pne
ee este

s*sb*

d) in cazul mntregii

nu este vorba despre ceva

molipsitor Clienlii respectivi vor fi intrebati,

I r I I

Interogarea dienrului.
E:<aminarea

vizuali a pielii capului, penru

putea stabili modifictrile.


Examinarea tactilt a pielii capului, pentru a

inainte de a incepe tratamentele, daca sunt in posesia unor indicagii medicale. Oricum, pielea trebuie protejati.

stabili cantitatea Ei tipul secre$ilor pielii capului, ca $i existenta mffregii. Evaluarea sistematici pe bazd de plan de diagnozd.

Se {ns{r*e$*!?e gi n*Bjfoaee ajut*tsar* $uftt t?eseses'e ?


S"

*. fie
a)

*c*itog$imte prellmim*re *a*nt cleeecane?


CunoEtinge despre:

I I ! I I I
4-"

Pelerinn de proteqie Prosop plugat

Guler pentru glt Pieptene cu coadi


Plan de diagnozd (v.anexa)

T Creion

I r r r

confinutul indrumfrilor anterioare gi trasarea

Eventual figa de cartotecd

cararii fu.pag.l17); I formarea naturald gi maladivn a mitre$i;

Sesq*ere& pes *u pe$

astivlt*gii

modific{ri ale pielii caputui, de ex dristuri

gressase, negi, alunile, cicatrici, chelii locale,

4.1. Pregdtirea

inflama$i, ciuperci etc.; importanta modifictrilor pielii capului in ce privegte tratamennrl ulcerior; folosirea Eampoanelor uzuale Ei a zubsta4elor

a)

Agezagi-i clientului pelerina protectoare.

pentru tratamentul pielii capului;

b) Pentru disan;ia de consiliere gi pentru tratament conex este imporant si deoseb{i modificerile pielii capului Ei sn le putegi aprecia in perspectiva
tratamentului ulterior:.

b) Cureta$-va miinile. c) Lua$ planul de dlagnozi gi creionul. d) A,lezati-vn in faEtJateral fali de client.
4.2. Interogarea cllentului

I denivelilrile, alunigele, zonele lipsite de ptu nu vor ff luate in consideragi'e pentru uatamentele
ulterioare;

I
Ei

a)

pielea grilsoasi a capului, mitreata, iritafiile

'mici etc. necesid aplicarea de preparate speciale

unor metode de traament;

Punegi clientului ?ntrebarile din partea intii a planului de diagnoz,il gi scriegi concluziile dvs. (concluziile pot fi trecute alternativ i pe o figi de

piduchii, ciupercile gi alte imbolnaviri

cartoteci).

contagioaset inflamaliile puternice etc. exclud un traament ulterior.

b)

Lasagi deoparte planul de diagnozd,

dupi ce agi

c) ln loc de alunile gi pete hepatice,

aruncat o prMre asupra pd4ii privitoare la modificdrile pielii capului, menlionate in partea a doua a planului.

poate fi vorba despre melanoame maligne (cancer al pieliD. De aceea trebuie sd fitri foarte atent. Eventual

ateniionagi clientul Si

sHtuitil si se adreseze unui

dermatolog.

26

4.3. Stablllrea

modlftcirllor plelii capului

b) Repeag procedura ln dihrite zone ale cabdui; c) Consemnagi constatirile dv. ia pn4ile cinci Ei pase
ale planului de diagnozn.

a)

in spatele clientului gi eraminali mai ?ntii daci pe contur sunt modificiri ale pielii.'
ACezati-vd

b)

cite 2-3 cm. Ei examinagi rnodul in care se prezinti pielea


Faceli sistematic ctrrare la

4.7. Gonsecinte pentru tratamentale ulterloarc

capului.

a) Plecind

de la consatirile dv., stabilig:

- ce tatanente se recomandl;

- ce preparate trebuie folosite;

b)

Consemnagi concluziile dv.

in Wfie'

a $aprea a

planului de diagnoz{.

c) Consemnagi concluziile dvs. in planul de


diagnozi.

5. Gr*g*li *e tsePruie

evit*t*

d) hsagi de o parte planul de diagnozd, dup{ ce


partea a treia a planului, Pentru a aprecia

agi

a)

Examinarea pielii capului Hcutit intr-un singur loc:

aruncat o privire asupra criteriilor de evaluare din

nu se poate face o apreciere asqpn ?ntresu

abundenp

pidui.
pirului ln zona

suprafege a pielii capului.

4.4. Stablllrea abundentei

b) Sunt trecute cu vederea ori uitate unele


caracteristici:

modiftcarii pielli capulu

I
a)
Examinagi abundenla perului in zona modificdrij

va fi sgbilit un tratament gregit.

pielii capului

Ei daca este

cazul, relinegi

c) Interogarea dientului nu se hce, ori incompledl:

ste

particularirdgile.

b)

Consemnag concluziile dvs.

in parta

a treia a

planului de diagnoz{. 4.5. Stabilirtn

I I

cliennrl se simte igno'rat. elemente imporante, neremarrate, nu vor

fi

stirii ln care

se

afli pielea capului


$"

luate in considerare.

*ontrolul

a)

Faceli o sJrare, frecagi ugorpielea capului cu

degetul gi examinagi secre$ile grisoase gi de


transpiraFe.

a) Ali Hcut evaluarea pielii capului sistemadc


baza planului de diagnoze
?

gi

ln

b)

in zona superioari a capului gi ?n zona din spatele acestuia, verifie;i existenta mttretii Ei felul ei. c) Consemnali concluziile dvs. in panea a para a
Cu cArjtri

aiutod unor

laa

fl

nu

b) Sunteg in stare si oferili informalii aqupn


caracteristicilor diagnozei pielii capului
?

planului de diagnozi. 4.6. Stabilirea

tl aa
a pielii capului

fl

nu

stirii tensionale

c) Discutati cu cel care ve instnriege conduzide

a)

Pune$ doud degete de la o mane pe pielea

dvs. Ei conscintele lor pentru tratanenrul ulterior.

capului gi iocercagi se o incre$ti. Daci pielea este

destinsi, se,misci foarte u$or pe oasele capului.

27

ff
ffi.

''r-,,

..-

&

{. Sespr* *e e*te vorfu*

d)

Este necesara cucerirea increderii cliennrlui prin

imaginea oferitd de coafor:


Peruru simplificarea fertului, cele doud noliuni de eclientn gi scoafod' C'frized') v.or desemna persoane

I I I I I

o [inuri exterioari ?ngrijiH; un comportasrent politicos, receptiv; clientului; competeng concretizati in sfaturi profesionale
detaliate, creative Ei individualizate; capacir,?tea profesionali de a atinge scopul proptrs;
capaciratea de utjlizare corectil a produselor.

atit de sex feminin cAt Ei birbatesc. Preocuparea individuali pentru client, de la sostea hi pnnn h pbcare, prin:

l.atentie gi interes fa$ de problemele gi dorinlele

r r I

o"disculie politicoasi, cu folosirea diferitelor

tehnici de investigare;
eviden$erea situaliei inigiale ca gi a eventualelor probleme gi doringe ale clientuluii

o consiliere cu caracter individualizat, cu luarea tn considerare a dorinlelor, pentru:


- a satisface necesitatea de informare a dientului; - a oferi servicii Ei produse carc sa acopere
necsftegle clientulu!

- evidengerea posibiliUglor ulterioare de ratament,

e)

o servire a clienRrlui, care pozitive.

g contribuie la
O

Comunicarea (schimbul Ei prelucrarea informagiei) se ta.kzeazl. in cadrul preocupirii

sarisfacerea lui gi la formarea unei impresii

pentru client atit pe cale vorbiti ctt gi prin limbaiul corpului (mimice, gestici).
Discugiile de consiliere se pot face: inaintea, in timpul sau ia incheierea unui
u?tame1tt;

I
E.

*e sune$tinfe pralisninare s$nt


g)

necesare ?

a fat5 intenlie de tratament, ca simpld informare.


Pentru ilustrare se vor folosi gi elemente ajutiitoare, ca material ilusrrat, cd4i despre

a)

Fiecare client trebuie sfaruit $i servit individual,

plecind de la premisa individualftngi lui ca aspect, intlgime, var$d, tsbr{ceminte, prezerip


fizicn.

coafuri, imagini pe monitoarele computerelor,

tipirituri color etc.

b)

h)

Prin modelarea coafurii, fenotipul'clientului poate fi influenlat $i modificat putemic. Acest lucru este tabbil qi ?n legaturd cu:

Diferitele tehnici de interogare au o lnare importanp ln consiliere:

I I
c)

forma capului, a fegei, a corpului;

dimerniunile corporale.

rlntrebirile de informare" vit ajuta sd descoperi$ doringe gi motive, indicd interese Si creaza leg[turi. Este vorba despre 'Tntrebiri liberet'.
Aceasla este cea mai importanti tehnicd de

interogare pentru coafor. Numai asdel putEi sa

Conditiile purt*rii unei discugii de consiliere:

f t
t

st fig capabil si evaluagi profesional ptrul


pielea capului;

aflagi nmotivagan dientului. Ex. nCe pot s4 fac

9i

astizi pentru dvs.?'Tn locul nepotrivitei


de obicei
?r';

nSd

fie ca

si posedag cunogtinfe despre subsangele


componente ese4iale gi efectele preparatelo4 si ave{i o privire generali asupra posibitita$lor de modelare;
se

I
I

fiti la curent cu moda.


28
E

a)

Salutagi cu arnabilitate clientul,

f r r I I
"lntrebirile
cle confirmare" nu lasa spaliu

indreptagi-v"i spre el,


zambigi,

vorbili clar gi raE


striduigi-vi
sA avegi

cu el o discugie cle

aproape, de ex. stringeti-i m?na, apoi spunegi-i:


"Vd conduc la locul dvs." gi

rnspunsului. Este vorba despre "intrebiri inchise", ce au ca posibilitate de rdspuns doar "da" ori
{nur'. AceastA tehnicd de investigare ar trebui

ii indicali cu m2na

direqia.

b)

Strriduigi-va cd inca din momenful salutului, sd

aplicata numai in faza flu:ala a unei disculii, in


faza de confirmare, avdnd ca scop inlarurarea

"citili'r clientul: I aspectul exterioq de ex. vlrsta, dimensiunile, figura, ?mbracamintea, accesoriile, ochelarii, frizur.r etc.:

neinplegerilor.

Exemplu: nCuloarea pdrului sd fie aceea


pe c?re noi am stabilit-o pe baza quvigelor
ardtate
?'r;

"intrebdrile alternafive" conduc la un anurnit


rezultat, prin oferta lin'ritati de altemative. Sunt

I modul de a se miqca; I mdul de exprimare gi limbaiul folosit; r dispoziga $ indicii de personalitate.


c) d)
Luagi-i clientului piesele de imbrdcdminte pe care acesta le scoate. insoEili clientul spre locul unde

tot un gen de "intrebdri inchise".

Exemplu: "Dorigi acelagi prparat, ori prefecagi noul preparat XY care conferi pirului mai multd
strilucire ?". Clientul va avea posibilitatea si aleagi doal unul din cele doui produse. Discugiile de consiliere se impan in urmitoarele
patru faze:

rz fi servit. De

obicei va exista un timp de agteptare, care ii vegi

oferi materiale de informare.

i)

4.2.Faa de informare a)
AEezagi-vi lateral

J J J J

Yaza de inthmpinare gi contact;

in

faEa

clientului, pentru a nu-i

Fzza de informare;
Feza de consiliere; Faza de incheiere qi de confirmare.

vorbi

sde susfl.

b)

Funegi o intrebare clara, penuu a afla doriqa

Existd foarte multe posibilitxgi de puflare a discugiei. Prin ac'este indrunriri facem incercarea

clientului gi evenrualele sale probleme, de ex. "Ce pot face astdzi pentru dvs.?r

c)

A5teptagi

litstit

respunsul gi conduceli dvs.

de a reduce la esengial domeniul dificil 9i complex al preocupirii pentru client gi al


discugiei de consiliere.

discugia, punind intrebdri, pdna va veli forma o

imagine clard asupra dorinlelor gi problernelor

c[enrului.

d)

3, Ce instrurcle*te gi rcijlcaea ajutdteare

Confirmagi-i ce l-agi ascuhat cu inreres Ei l-a1i ingeles, spuniod de ex. fDa, r-am inteles. Deci
dvs. a$ dori....n.

sunt r}eeesare ? e)

Explicati cliennrlui ce e$e impo$ant ca mai

intii
Ei

t
r I

Docurnentare de coafura Haftie, creion Pieptene, perie, oglind:t de mina.

si

examinagi shrea

in czre sc C5se$te pnrul inr-un momnt

pielea capului.

Realizati examinarea Ei

favorabil, intrebali-l pe client dace nu ar fi

4. *eseriera p&$ cu pa$ a a*iivitatii


4.1.Faza de intimpinare gi contac{
Plecim de la premisa ci, clientul doreste deja
urtneze un tfatament.
29

interesat de rezultanrl obtinut-

si

g)

Se i se prezinte 6i alte posibilitdti indicate pentru

e)

in final, laudali clientul


bine solugia.
Facegi inuoducererl

Ei confirmati-i

ci

a ales

ratament. Pane ?n acest moment dvs' rebuia si rrA fi ficut o idee asupm alternativelor posibile' 4.3. Faza de consiliere

in faza de tratament oferind

clientului un ziar, o cafea etc.


g) Realizali tnttatnentul pentru a ob$ne confirmarea finala. Din cind in clnd unniriti daci clienrul
rna

a) Alegeli materialele

demonstrative' ca planse

rrifesa sarisfacgie.

color, quvile de par, fotografii ori schige proprii'


car sd ilusfteze ideile dvs.:

b)

I)upa tntarnent, intrebagi clientul daci este


r:rulgumit. Utilizagi toate posibiliEtile pentru a

I pentru a reprczenta doringele 6i problemele clienrului. recunoscllte de dvs. r pentru a consilia clienrul in legaturd cu
posibilitagile de realizare a doringelor sale' t pentru a ocaziana propuneri de noi tratan'lente

i)

ariita clar clientului reztrlutul. Oferili clientuluitrsecrete. de coafure (frizerie)'


recomanclagi-i procluse Ei dagi-i sfaturi pentn-t

ingriiirea panrlui
S,

acas?i.

in legarurd cu tehnica, proclusele ori fomra' in


sfaturile date de dvs' introducegi gi elemente de
modd.

G*eg*li sr! e*"huie *iritate


Nu a1i reaiizat faza de intimpinare gi de contact:

a)

b) c)

Evidengia$ avantaiarea clienrului Ei oferiEi-i altemative, claca aveEi senzalia ci el este incd

E clienrul este nesigur; E cliennrl pleacd din start cu o impresie


negadvA.

nehot4rit. Prin formularile dvs. aramli clar clienrului


precupegi$ efornrl de a-l irrgelege gi a-l sfenri.

ci

nu

b)

Nu a$ identificat caracteristicile individuale ale pdrului qi pielii capului:

E sunt trecute cu vederea elemente

esenliale;

tr

nu este posibila o consiliere cu un scop

concret.

c) Clientul este "convins" si accepte


tratament:

un anumit

4.4.Fazade lncheiere gi de confirmare

r
B
in sazul

clientul se simtetrco$'ins";
se pierde increclerea

in tratamente.

a)

Rezurnati posibiliEgile luate in discuEie dat.

d)

Consilierea are loc fara documentarea aferenta, coaftira nu este prefiguratA:

b)
c)

Limitagi-ve la acea propunere de tratament spre care credegi cn inclinn clientul, Analizagi aceastd soluEie'cit rnai aminunlit,

folosind material docurnentar sau mimind clirect


pe client.

clientul nu igi poate forma o imagine asupra viitoarei sale coafuri; E se poate aiunge la neingelegeri Ei la nernulgumirea dientului. e) Nu se discutd temerile, obiecgiile sau intrebarile clientului: E clientul se simte insuficient consiliat gi neluat

d)

Prin repetarea de intlebari, convingegi-vii ci clientul a tngeles corect torul Si cd este de acord

in serios.

cu tratamentul propus.

f) Se uiti indrumarea.si
pentru
ac?sAi

recomandarea de produse
a

E E E

clientul poate avea greutali la toaleta zilnici


clienrul se simte insuficient consiliat;

pirului;
clienrul este nenulgumit gi nu mai revine.

30
E

6. eoc'its+lsif

a) Ali

ascultat clientul $i i-ati inleles dorinlele Ei


?

intreb{rile

.laa

-lnu
?

b)

Aii sesizat paniculariugile clientului

I aa
c)

-l

n,.,

Au fost apreciate caracteristicile pirului clientului


gi ale pielii capului
?

lda
d)

-lnu

Ali realizat consilierga cu tact, inruitiv $i inteligibil?

:lda
e)

lnu

Agi sesizat temerile 9i obiecgiile clientului Si i-ati

oferit evennlale altemative

laa
lcla

iJnu
?

O Nu agi depdEit un anumit punct al consilierii

lnu
?

DacJ nu l-a1i deparsig de ce

g)

Prezenta$ la control, celui care

vi indrumi,

moclul in care s-a desfigurat intreaga consiliere ! Folosili gansele ce t'i se oferi de a vd perfectiona pe sceasm tema.

31

cu RATAREA gl INGRIJIREA
pirului
9i a

1. Curl[area

pielii capului tonic '

pag.35

2. Aplicarea unui Produs

.,.pag.38

circula$ei 3. Masaiul pentru reJaxarea Ei stimularea


sanguine a Pielii

caPului

'Wg' l


t. Sespr* ee este vorba r I
?
4.2. RealizarcE

spilirtl pirulul

Cure[arc:a sistemadce, temeinice $i cu griie a pirului gi a pielii capului cu qampoane

4.2.1. Pozifia de lucru pentru spllarca "pe spate'

adecvate. Masaiul sistematic pentru curtrtare, cu efect de destindere Ei de stimulare a circula$ei sanguine.

a) Orienag in aEa fel scaunul sau bazinul pentru spdlat, inclt marginea bazinului si fie la
indlgimea cefei.

*. fr* r:*giuni prelirninare s$$t irmp*rta:lte


Cunogtinge privind:

b) Dagi clientei un prosop de fa1i. c) Aplecati ugor capul clientei pe spate, in aqa fel
incSt ceafa

si vind peste marginea bazinului

(v.fig.1).

a) Determinarea stirii p4rului 9i a pielii capului. b) Felurile, scopurile speciale, modalitigile de


a$oaare
uzuale.
Ei

forma comerciale a Eampo:anelor

c) d) e)
3.

Aplicarea preparatelor gaa de folosire ori care trebuie diluate (respectali instrucEiunile de folosire). Mnsuri de igieni necesare. Protecfia propriilor miini.

fi*

*ns*rurnes?t gi

dot*rt si.ip8*rvt*fiter*

*s}t ffis*s#re ?

I
tr

Pelerini impermeabili
Guler de git Prosop de fagn Prossape pluEate $ampon pentru pdr gi pentru pielea capului Piepten mare de frizerie MinuEi de proteqie

I I I I f

d) intrebag clienta daci sti comod. e) fuezag-v{ in spatele bazinului.


4.2.2. Potrivirea temparaturii apei 9i udarea

4" *eeevieree pas {:$ pss a


4.1. Lucriri pregititoare

*stitit&tli:

pirulul

a)

a)

Ldsa$ clienta se s a$eze.

b) Puneli-i pelerina. c) Pieptena$ sau peria$ paml. d) Apreciali starea pirului Ei a pielii capului. e) Consiliali dienta gi conveni$ impreun! asupra
alegerii Eamponului.

Deschideti cu grija robinerul gi reglati temperatum apei, incep?nd cu apn rece, pe czre o amestecagi ulterior cu apa caldi. b) Aparagi cu mlna faga clientei de api, lineti du+rl aproape de par, evi:ind ieturile putemice

(v.fis.2).

O ?unegi-vi

mdnuqile.

rc

35

c) d)

inuebagi clienta daci temperanrra apei este plecutd qi dace e$e necesa! modifica$-o. ln acest ultim caz, ietul se lndepdrteazA de ap. Udati temeinic pdnrl.

4.2.3..Prespilarea

a)

b)

Repartizafi uniform pe pnrul ud cam iumdtate din cantitatea totali necesard de gampon. Realiza$ un masaj scufi de curilare cu vdrfurile

degetelor uqor flexate: incepeli cu zona frungii. Masagi, dinspre frunte spre ceafe, cu miEcdri circular-fricgionare Ei presind mai mulr sau mai pupn - ftrrA a smuci ori

,1:.

a vage;

: incepeli din nou cu fruntea, alunecind spre timple cu miEceri circular- friqionante, pini spre
ceafi;

f intreba$ clienta daci receptioneazd tn mod plicut masajul Zona timplelor, foarte sensibile,
masa$-o apisnnd mai pufin. Succesiunea zonelor masate poate varia. 4.2.4. Clttlrea Dace este necesar, potrivigi din nou temperatura apei Ei d{tigi gamponul. Procedag ca la umezirea pirului.
4.2.5. Spilarea

principali

Procedagi ca la prespilare. Efecn:agi masajul de curdlare pXnd cind ptrrul este bine spurnat. 4.2.6. Clitirea flnal5 a)

ln timpul clitirii rnvigigi rnereu pdrul cu mina, pinn cind se duce toati spuna.

b) $tergegi apa rtunase pe par (v.fig.3).


4.2.7.

Actlvlt{l ulterioare

a)

Aqeza$ cu grijtr prosopul pluEat pe contururile pdrului, in aEa fel ca la ridicarea capului sa nu se scurga apa pe fap clientei (v.fig.a).

b) Lesagi clienta sd se aSeze ?ntr-o pozitie comodi. c) Presa$ cu prosopul aFa ramase, de la rddicind
phndla vArf, pine cind gtergegi complet glrul. d) infeguragl capul cu un prosop pluEat uscat. e) Pieptinagi pdrul incepind cu zona din spate,

La umezire, fafa nu a fost

protejati cu mlna

se scurge apa ia urechi St pe ochi, eventual chiar pe imbrAcdmintea clientei.

g)

Paflrl a fost insuficient umezit la

quvili cu suvita. O Dacl clienta trebuie

prespilare:
sd a$tePte continuarea

gamponul va fi repartizat cu greutate..

tratamentului, infitgura{i prosopul in furul capului 6i legagi-l in aga fel inc"Xt se nu cadi' g) FaceEi curat la locul de munce (bazinul, oglinda etc.).

h) Duqul a fost finut prea departe de cap: a stropete.


^W

i)
Spilarea "in fati'se deosebegte de spSlarea ope spate" prln urmitoarele

Degetele au fost tinute prea vertical la masaiul de curitare: r masaiul produce dureri, unghiile pot produce riniri ale pielei capului clientei. degetelor a fost Prea puternici, in special la tlmple: I masajul va ff resimgit neplecut.

a) t/i, aeezzlt aHturi de clienri. b) Rugali clienta si se aplece in fa[i. Atengie: E capul s{ nu fie aplecat prca adlrrc in bazin, pentru ci ar fi o pozigie incomodi;

p Presiunea

capul sd nu fie $nut prea sus: apa ar stropi

impieiur.

k)

gamponul a fost insuficient cldtit:

c)

Efecnra$ masajul de curlgare incep2nd de la ceafa spre frunte.

dupn uscitre,
Si

pid

are a$pct cenugiu,

firi

strilucire

ee

ingreunat.

5"

Sregeli se trebuie evitate

l)

a)

Pelerina a fost pusi incorect:


se

Prosopul plugat ud nu a fo.stinlocuit cu unul uscilt: I prosopul ud va fi neplicut resim$t.

va uda imbricimintea dientei.

$. **mtr*$a.E

b)

Ag uitat de prosopul pentnr fatt: dienta nu se poate Proteia de eventuala


apd scursA.

a)

Pentru clienti f Pozi{ia a fost incomodi?

c) Pnd nu a fost pieptitnaq

sau a fost insuficient

laa
!aa

nnu
?

Temperahrra apei a fost plicutn

piepdnat tnainte de spllare: I firele de pnr se tncurc{ 5i vor fi greu de piepgnat dupd spilare.

r
b)

lnu
?

Masaiul de curtrlare a fost pl?lcut

trda
laa

nu

d)
-T
I
I

Nu v-a$ pus nnitnugile: nu s-a raJizat propria protecgie a pielii.

Fap gi imbrecamintea dientei au rdmas uscate?

flnu
s-a realizat temeinic
?

e)
-1I

Marginea bazinului nu inconioari complet

'r
I

ceafa la spalarea npe spateo: apa se va scurge. de-a lungul cefei, indusiv pe haine.

c) Curngarea troa d)

Ll

nu
Ei ordonat
?

p,kul de la ceaft ra fi insuficient currtat.

tocut de muncd a mas curat

laa

nnu

I I
T

37

w '.M
t. I
f3mspre

*s es** "**rha

b)

Aplecali uEor capul clientului tn fa$, Pentru a nu se prelinge pe ceafa.

Capul trebuie udat uniform cu produsul tonic' La acest lucru se va ayea in vedere ca: - produsul tonic sd aiungi tn maioritate la pielea capului; - produsul si nu aiungi la nasul ori la gura clientului;

4.4. Prinderea perului pentru tratare

a)

Cu ajutorul degetului mic separali din partea de sus a cirnpului o po4iune de cca. 1-2 cm'

b)

P"

Se n*flatmi sr*{fis*fi:#!'# stJnt !n:9:::*ar:t*


Felurile, modalit4[ile speciale de acgiune qi denumirile comerciale ale produselor tonice
uzuale. Starea pielii capului.

Luali quviga separatd intre ard6tor Ei degetul mijiociu aie celeilalte miini Ei ginegi-o sus

{v.fig.2).

(v.fig.3).

Cunogtinge plivind:

a)

b)

3. **

inmt*''*r.**ttte. .9i t$*t*r4 sui]ri{'ipliqffl't! st$nt $s**sere ?

t Piepten de frizerie r Api de plr I Protec[ie pentru mnini 4. S**crf*rem p6s *r! Fe$ # e*elvgt$EiF.
4.1. Lucriri pregititoare

a)

b) c)

inainte de aplicarea produsului, pielea capului Ei pirul trebuie curalate &.pag.35 9i urm.). Piepana$ bine pirul umed. Prin trasarea unei cidri in cruce, impirfii parul ?n 4 ctrnpuri aproximativ egale (v.pag.118).

4,2. |inerea stlclei cu api de


Luagi sticla cu produs

pir

in mini, in aEa fel incit orificiul ei si poat{ fi asrupat qi destupat cu


ardtitorul (v.ffg.l).

4.3. Pozilia de lucru

a)

AEezagi-vd inapoia clientului, spre

stinga ori

spre dreapta Ei incepe$ cu cimpul corespunzator din zona posteriryad

38
G

4.5. Aplicarea apeide

pir

'#e

a) Aplicafi cantitatea necesare de produs tonic pe cerarea tosnai creata.

b) Friqionali cu buricele degetelor pielea capului


dupd ce a$ lnsat jos quvila {v.fig.4}

4.6. Continuarea activitilii

a) in acelagi mod separa{i

urmdtoarea Euvigd aflata sub prima. Lucragi la fel tn continuale, pin{ cind pielea capului este uatatt pdnri Ia ceafi.

b) Procedagi la fel cu urmitorul cimp. c) Pentru prelucrarea cimpului din faga-dreapta

d)

pozi[ionati-vi lateraldreapta fap de client. Ruggi-l pe client sd lase ugor capul pe spatest6nga, pentru a evita scurgerea produsului pe

frunte. e) Aplicali produsul tonic {v.flg.s}. n Procedagi similar gi Ia ultimul cimp.

4,7. itlasatul capului


Dupi apliearea unui produs tonic, de cele mai multe ori urmeazi un, masaj, al carui fel g a ctrnri realizare
se decide de la caz la caz (v.pag.41 gi urm.).

5.

Gn*6e{r *e trehe$** euit*g*


neadecvat:

a) A fost ales un produs

I
b)

poate creea arsuri pe pielea capului.

$uvitele separate au fost prea mari: in acest caz pielea capului va fi neuniform umeziti, ori chiar neumezita. au fost prea subgiri: pe pielea capului ajunge prea mult lichid, care

c) $uvitele

se scurge.
I

d)

5-a folosit prea muit tonic: rpa se sctllge pe fatA gi pe ceafi.

-Ti

e) inclinarea capului a fost insuficienti: tse prelinge produsul pe cap;

i i

Pielea capului se iarogeEte:

s-a utilizat un produs tonic neadecvat.

'1*
t I

r
I

I
I

39

l_

i.r fi+*fu''*i*i
a)
irrtreLagi clientul dacA solugia a fost rcpaniz-.A unifomr pe cap!

laa
b)
A curs pe

lnu
faga

ori pe ceafe?
nu

:l da

rl

c) Text-test da completat
La aplicarea produsului, pArul a fost separat in 1)

campuri. Aceasu ?mpri4ire se realizeaza prin


t-\

Sticla cu tonic este ginute astfel ?ncit oric2nd orificiul

ei sa poata fi
3)

Ia aplicarea solugiei pe cnrnpurile din zona


posterioad a capului se apleacd ugor capul clientului spre

t)
penrru a nu se scurge pe
6)

Dupd fiecare aplicare trebuie fricuonat imediat cu

/)_

pentru a evita
8)

eala8uus -'g rolan8ep olarpnq (/


pJBas

(9

lednrsap (i tednlsz 69 aJruf, ur sJutpJ (7

vluJ ts

nnud

:er:nlos

11

40

q!

':i'

#*g*g* :,,

s,s'+gsl*.* ?

I I

Pielea capului trebuie str fte rela:rati, destinsd. Circulagia sanguind nebuie stimulaB.

*. G+ =:::,.:ri pl*iil*lr:*re surit imp*r**rrl*


a)
CunoEtinle despre: Metode de rnasaj, ca de ex.: masajul pentru relaxare gi pentru circulagia sanguind.; masaiul de netez|e gi de friclionare.

l_

b)

Rolul masajulul.

3 *e inetr:rfi!*i1ts gi rs-*.t#ri $+Jptis?rsskfl* ,6.tJa3i :.e4g54Yg ;

r r

Subsange de tngfiiir ptrul Protectie pentru maini.

c) Relaxa$ ptela

Dacd nu dispunegi de model, primele exercigi le putefi hce pe capul de exercigiu.

capului prin citerra migri dr:slntors. La tmpingere, pielea trebuie sil se cuteze tntr,e deg*e. Degetele nu au voie str dunece pe pielea captilui ?n timpul masaiului {v.fig.2}.

S ****r!*r#ffi p*s *ii sffis a **tiwi*&g*


Masarea se e:recuH dupe curAprea

prului g a pielii

capului 9i dupa aplicarea apet de pilr.

4.{. ilasaful efrduat cu scop p}epondotnt dc relex|nE e pllll capuluf a-

a)

Aqezati-vn ln otAnga-spate fap de clienrit gl aplecagt-i epul ugor pe spate.

b)

lncepeit masajul de Ia llnia de conrur dln etAnga frungii, unde puneg degetele ftrtlnse. V8rfirile degetelor celor doua rnllnl rebule sn alba lntre ele o dlstanp de ccs. 2 ctn, (v.f,g.l|. Ridicagi coatele asdel ca ele sa fie ?n linie dreapa,
aproape orlzontal, cu braSele,

41

d)
e)

ASeza[i degetele cca. 3 cm. mai spre spatele cafului (v. sensul sngegr din fig.3) gi repetagi masajul. incheiagi masarea in partea dreapH a frunlii, dupi ce ati aclionat treptat, ca in fig.3.

4.2. Masaiul

ficut in scopul acceleririi

circulatiei sanguine

in spatele clientei Ei incepeli masaiul la inse4ia pdrului pe frunte. b) PuneEi virfrrrile degetelor ambelor miini pe pielea capului. Degerele nu vor mai fi atit de intinse ca [a metoda anterior descrisi, ci uEor
a) A$ezati-v{ arcuite,

c) indepirtagi pu$n degetele intre ele, pentru a putea cuprinde o suprafaga mai intinsd din pielea capului. d) Masali circular pielea capului de cca. 5 ori in sensul indicat de sdgeli, filra a Lua degetele de pe

r
'r,',.
,'

j I
t

piele {v.fig.4).
e) Ridicagi degetele unei mXini Ei reaEezali-le pulin mai incolo. Trag4i intr-acolo qi mina cealalte. Procedind asfel, una din maini vi rimine pennanent in contact cu clienta. Masaiul se va rea\na mai cursiv decXt daci agi ridica ambele

mlini

simultan.

JJ,Lt

'

Pentru a cuprinde bine gi pa4ile laterale, atezaFva clnd in stdnga, cind in dreapa clientei.
Realizagi pe fiecare parte masajul aga cum am

areut (v.fi9.5).

g)

Aeezati-vn lnapoia Clientei pentru a efectua masajul pe4ii posterioare a capului. Punegi degenrl mare de la fiecare mini pe ceafa, in spatele urechii gi frecEionagi circular din nou, cu degetele.

i
I

4.3. Finalul maserii


Fiecare masaj al capului se incheie cu o fazE de lini5tife. Degetele ambelor mdini vor fi. aEezate pe timple, leier, printr-o apdsare firia, alunecind uSor

de la arcul urechii spre ceafe (v.fi9.6-9). Acolo miinile se intorc, asdel ci spatele degetelor se tndepdrteazd pe Cat spre umeri, cu o uqoari apdsare. AceasfE miqcare findi trebuie si aibi un efect liniqtitor Si poate fi repetati de mai multe ori.

42
G

$, Srag*5i

**

griebr;:e e"*tf*t.*

5.1. Masajul cu

a{iune preponderent rclaxantii

a)

Degetele s-au aflat Ia distanii prea mare ori prea micd intre ele: I pielea capului nu se cuteaza la impins.
Miqcarea degetelor este prea rimidi: res.pectiv nrusculatura nu sunt suficibnt

b)

E pielea,
relaxate.

C) V?rfurile degetelor aluneci pe pielea capului:

nu are loc relaxarea, se trag firele de pir,

masajul este dureros.

5.2. Masajul cu efect de stimulare a circulaliei sanguine

a)

lr b)
.t

Degetele aclioneazi prea moale: presiunea pe pielea capului este prea mici. Degetele au avut o pozigie prea verticald: r clienta resimte nepldcut rnasajul.

tt:'

;,:ii'
:r-r'l|:

c) Unghiile sunt prea lungi:

,t,.i.i.ii
,:,':,i

masajul este dureros (eventual se produc rdniri ale pielii capului).

,.'i'

d)

Degetele aluneci pe pielea capului: se trag fue de par, masajul este dureros.

rc

43

S,

Ss;ttrlul
lnueUag clienta dacd masajul a fost plicut: r masajul de relaxare

lnu tlaa pentru cirarl4ia t masaiul lnu tlda


b)
la cazla caz.

sanguind

Solicitali dientei propuneri de irnbunit5lire, de

Verificagi starea

irigirii sanguine a pielii:

[J

patid

f3 rozugor
i--l roz a(agerat

44
I

t*

.il|_-

TUTSUt
L. M2nuirea foarfecei de

tuns mina"

. . .pag. 47

2. Tunsul 3. Tunsul

'pe degeteu i "in

. . . . pag. 50

"pierdut!' moi frezat


.

pag.53 pag. 5g

4. Tunderea conrururilor

5. Efectuarea tunsorilor cu pieprenul he 6. Filarul parului cu foarfeca de 7. Filatul cu foarfeca de


B. Filatul cu apar?te cu 9. Tunsul cu

. . . .pag. 53
. pag. 6g

filat

tuns

. . . . pag.71,
...

lami

. pag. T5
pag.79

briciul pirului

10. Tdiatul conturului la lirnita de cregtere a


11. Tunsul

- pag. g4

dupi model propus

. pag. g9

.1. Despre ce

este Vorba ?

4, Diseriarea pas cu pas a aetiviteiii 4.1. ]inerea foarfecei

I r

minuirea sigurn a foarfecei de tuns mlnuirea corecte a foarfecei de runs inrpreune cu pieptenul

a)

Aqezagi foarfeca cu

2. Ce nofiuni preliminare

sunt

'

importante?
Cunoginge despre: a) Alcnnrirea foarfeoei

b)
(vfig.{};

b) curega

gi intreginerea foarfecei;

virfill spre stinga. Capul qurubului trebuie se $ea in jos. Reginegi aceste lucruri, pentru ca pe viitor st fokrsigi foarfeca ?n acelagi fel. Introduceli vaftl dege$lui rnare al mainii &epte in lrcaqul de ios d manerului foadecei, iar inelarul ln celilalt lacag, pdni la a doua

b) Curnprea gi intr,e$nerea foarfecei; c) Mnzuri contra acdder*nrii r pozi$marea foarfeaei asdel incit

falang{ (v.ff9.2).
sdl

nu se

produci acciderrttrri; r nu incefcag s,I prindEi o foarfecn aflag in cidete, pericolul de rtrnire este mult prsr fiure.

c) Funegi degerul aretztor g miilociu pe orificiul


zuperior.

3" Ce instrumente gl dotilri suplimentare silnt necsare ?

I I I
'T

Cap de exercigu Foarfeca.de nrns Piepten

d) ApnsaEi cu vZrfurile degetelor (aretetor, miilociu, inelar) pe orificiul superior in aga fel incar foarfeca si fie ginutit fix Ei sA poate ff condusa
sigur.

47

4.2. M6nuirea foarfiecei


exercifiu punefi foarfeca ]rchisi, cu cantul in ios, pe arA6torul mdinii stingi. b) Deschideli gi inchidegi conrinuu cu oeletut mare foarfeca asdel sprijiniU (v.fig.3); trebuie sa se mige doar lama acgionatAde degerul mare. c) Dupa mai multe exercigii, ruageg de mai multe ori degetul arttAtor suslinitoq in timp
continuagi ce

a) ta primul

si inchidegi gi sri descfudegi

foarfeca.

4.3. fifdnuirea foarfecei gi a pieptenului *mpreunA


Numai dup.i ce sgpiniti bine minuirea foarfecei putegi exersa mi.nuirea foarfecei gi a pieptenului

impreuni. Acest exer tehnicire de

tuns..#:fl:HH*,
mana,H::*ffirn
,.,,"

peffru

a)

Introduce$ inelarul mainii drepte in orificiul zuperior al foarfec


roarreca ?n
1os Ei sineEi

b)

impinge$ foarfeca
si pieprenur

c)

degetul mare cu ar{tdtorul $i (ufig.s}. Cu ajutorul pieptenului

ffiTfff ;ffi l"r""o


separafi pe capul de

guvigi de - _ cm. -r::t"Or-o grosime.

pir

de cca. 5 crn. lagime Ei 2


$i degetul mijlociu

C) Prindegi

guviqa intre

't
$
fa

:)

ridicari-o o* o. ..o.*titor Treceli pieptenul din

mtna dreaptd

'

subcapitolul urmetor
,,pe degergo u,

Acum putegi fue din nou foarfeca cu vfrful degetelor Ei putegi trece Ia runs (v.fig.6). Separa$ in continuare suv{e de piir gi exersali trecerea pieprenului dintr_o min4 in ala; in

gi ffxagi-l intre degeml mare gi mijlocul mainii.

?n cea

st2ngi

c.)

r)

,t"

trara amanungit tunsul

-a"J?,*
e)

rrr

48

5, Gregali ce trebuie evita'te

a)

in instrucgiuni, cu degetul mare S cu inelarul (ci de ex., cu degenrl mare gi cu cel miilociu): I ea se restoama ugor gi deviazd pentru cd nu
Foarfeca nu este condus6, ca este condusi sigur. Foarfeca este condusa cu toate clegetele la

b)

deschidere

Ei

inchidere, in loc

si

acgioneze doar

degetul mare:

I
S.

se miqci ambele lame, foarfec-.r nu poate fi condusA uniform 9i linigtit.

eentrelul

Luali in mlni foarfeca, aga cum s-a descris la pct.4.1. *finerea foarfecei":

a)

Foarfeca ste fix

in mina dvs., chiar cdnd rnigcali


?

faa
b)

ugor vdrful ei cu stinga

lnu

Deschideg gi inchideEi foarfeca. Verificali care dintre cele uei afirma$i corespunde:

1.
Z.

n iJ tI

hrna de jos sti nemiEcatd numai c?nd este spriiinitl pe aritdroq h unsul liber, ftri spriiin, lama de ios

3.

rimine nem\cad numai scurt timp in poz4ta ei orizontali; hma de ios a foarfecei rimine nemigcati
in timpul hrnsului.

Daci sunt corecte afirma$ile


repetagi exercigiul face ca

L Ei Z, trebuie sA se

pine cnnd conducerea foarfecei in instmcgiuni Ei pe timp mai ?ndelungat.

c) ReuEigi fdr:i efort si linegi intr-o mini, impreuni,


foarfeca Ei pieptenul
?

I da
d)
Putegi trece

lnu
fird probleme pieptenul dintr-o
?

traa
e)
Cere$

mana in cealalta

llnu
efectr-rat
:

instructodui si verifice exercitiul

de

dvs.

49

1. Sespre ce este verba ?

Tunsul pierdut precis al lungimii firelor de par.

3.Ce instrumente gi dotdri suplirnentare sunt nscesa!.e ?

1. e* nofiuni preliminare sunt necesare ?


Cunogtinge

despre:
pir

f I I ! 4

Cap de exercigiu sau model

Foarfecidetuns
piepten de frizerie
Clame

a) b)

, Deserierea pas eu pas a activiHfii

Con$nutul subcapitolului anterior;

Pozigia m6.inii la tuns:

Suvitele de

pentru teiere, se tund,'pe degete,,(v.fig.i); f po4iunile alihrate vor fi nrnse ,nn


"pe degete,,pot incomod gi imprecis;

care au fosf pieptinate in sus,

'4.1. Tunsul .pe degete..


4.1.1. Determinarea liniei conducitoarc
Prin determinarea lungimii p{mlui din guvip ce si fie runsi prima, sabiligi linia conducetoare. De ea depinde lungimea pnnrlui coairii intenSonate. tinia conduciltoare este baz, de plbcare a celorlalte linil

manao

(v.fig.2), pentru

ci

fi

tunse cloar

c) Inportanla liniei conduc{toare

ta ruru.

a) tualr in

b)

. Cu degetele c) ariEtorEi miilociu


trnegr E$ia intinse uniform.

pieptenul 9i foarfeca gi separagi r Suvip inguste de par. Pieptenag guvip perpendicular pe cap gi aEez degetele arjl&itor A miilociu acoto de unae trebuie scurat penil Oinia conducitoare).
rrrerrl,

"t

,nairrli rUol

4.1.2. finema lnstrumsnietor 9t tilerea

a)

b) c)

Tineg_l i., fej nn"a s{ nu stinjeneascd tlierea pnruhi. "8" Apucagi foarfeca ln aga fel tnt sn puegi Uia c
ea.

Intrcducegi pieptenul inrre degetul mare gi Zon mediaira a miinii stangi.

Teiag perul aflat deasupra degetelor, t mai aproape de ele. Acest lucru se realizeazi prin mai multe sieri (v.fig.3-4)

4.1.3. Contnuarea lucrulul

i)

conducitoare a urmetoarei tdieturi. b) Taiagi perul de-a lungul liniei conducitoare.

Separag urrnat@rea quvigi in timp ce ateturati pafie a Suvrgei tocmrd scunat; putEi fi:ra linia

50
-i

c)

Continuagi tunzul in modul descris. Verificagi rcperat daca perul esre egal ca lungime

de ambele pa4i ale capului- Lucrul acesta il faceli, de ex., prin ridicarea sub aceiagi unghi
a

po4iunilor de pir corespunzitoare din ambele


pa4i ale capului (v.fi9.5).

4.2. Tunsul "in min5"

a)

Pieptdnali lins po4iunea de zona cefei.

p*

cea maijoasi din

b)

Luagi po4iunea intre aretercr gi mijlociu

in

aga fel

incit v2rfurile frelor

sd se inalge ,tn

minin.

c) Altrnecaii cu degetele pdnala linia conducitoare


ce determind lungimea p4rului.

d)

Teia{i ptrul din imediata apropiere a pdrtii

inteme a degetelor (v.fig.6); atengie ca gi aici


degetele sd fie bine intinse.

e)

PiepElnag pdrul in direcgia de cedere gi examinagr

rezultatul.

4.3. Controlul final Dupi ce ati teminat de tiiat pdrul, mai verificagi ?nci o data rezultatul Ei facegi eyentual corecturi:

r r

impe4ind pdrul perpendicular pe linia


gi

separirilot anterioare

scu$and prin tiliere ',pe degete" ori 'In mdnerr

virfurile ris{rite izolat (v.fi9.7}

lilE
51 T

S.

&r*g*!i *e tseh*l* ev$t*{*


$uvilele de par au fost prea late:

'

a)

I apare o linie de tiiere imprecisi; r pad va avea lungimi inegale. . b) La separirile ulterioare nu se includ fre de pdr
provenite din po4iunile anterior reiate:

lirria de taiere nu \ra corespunde liniei

conducatoare.

c)

Lungimile firelor de

pir nu vor corespunde

exact

cu cele ale guvilei anterior tunse:

I r
d)

vor apare iltreptex deraniante.

panrt nu a fosr Einut la tiiere in unghi corect fag de czp:

I
e)

apar ohepte" nedorite.

Degetele nu au stat suficient intinse:

I I f)

nu apare o linie de uiiere drenpti; apare pericolul renirii.

Nu a fost verificata lungimea parului pe lateralele


capului:

I
g)

t4ietura perului va avea aspect asimehic.

La determinarea

liniei conducito'are nu s-a luat ?n considerare exact lungimea planificati a


pdrului:

perd va fi prea scurt ori prea lung penau

execularea coafurii ulterioare.

{i" Sontreriui

a)

Dupe pieptnnare examinagi vizual daci apar


"trepte'r ori goluri in tiierura pnrului.

i--l

da

nu

b)

ControlaEi,

in locuri diferite ale capului, prin pieptinatul ridicat al quvigelor, daca lu4gimile lor

sunt comparabile.

lda,

lnu

52
I

'i. $espr* ce es{e vorba ?

I t f *.
a)

Sabilirea liniei conducitoare.


Pierdutul fin prin ti.iere orizontali. Pierdut grosier prin Eiere verticale.
Ge m*giunipre8i:*inar* sr-lnt CunoStinte despre:

ir*portante ?

E ambele subcapitole anterioare;

f r
b)

tipuri fundamentale de coafuri; posibilit{gle de tmpa4ire a pdmlui;

Tiietura depinde de dorinla exprimatit de

o"plctiv de gradul de pierdut: pierdut nn $.fig.{} = taietura orizonrald Qraduale). Po4iunile sunt tunse perpendicular pe direcgia de cidere; r pierdut grosier (ufig.z) * tdietura verticali. Po4iunile sunt despd4ite prin direri trasate pe
coafrre,

direc[ia de cidere a pirului.

S. *e

Ensir l.t333*!.1ts

gi

d*ESr'$

;.1*****g'* ?

sugsii&tsilt*re sunt

I I I I I

Foarfecil de tuns, piepten


Perucd sau cap de exercigiu Clame Sticld cu pulverizaror Trese

4- *esarleree pes u pe# i. **t$v{t$g$i


4,1. Plerdutul prin tiiere orizontali
4.1.1. Lucriri pregititoare

a)

b)

Finali o perucd pe un cap de exercigiu; Umezig panrl Ei pieptnnagl bine;

53

4.1.2. Realizarea ac'tlviti$i

a) Ia o distan$

de cca. 2 gur..de redacine efectuaEi


?n

o separare a pdrului

iurul capului {v.ff9.3} qi

prinde$ sus parul retnas.

b)
c)

Stabilili linia conducdtoare (lungimea parului)

prin tiierea "pe degete" ori "in mdni'


Pentru determinarea liniei conducatoare laterzle
luagi ca reper po4iunile de ptu de la capetele

cdmpului de pe ceafn deja scurtat.

d)

Paralel cu prima po4iune de

par separa[i o a

doua, groasi de cca. 1/2 cm. gi pieptdnagi-o in


jos. Ate4ie ca linia conduc4toare sa ramaoa

posibil de recunoscut.

e)

Aduce$ la acelaEi nivel po4iunea de pdr cu linia

orienativi (v.fig.4).

O Continua;i lucnrl pinn in creEtet. Atenge c:t toate po4iunile de pnr si fie tiiate inr-un unglri egal
fag de pielea capului.
Jine$ tot parul:

I r
g)

apropiat de cap, dace dorili un pierdut fin ?ndepirtat de cap, daci doriEi un pierdut mai

(v.fig.5);
grosier (v.fig.6).
Verificagi rezultatul separind vertical tot perul,

pieptinindu-l in unghi drept

fagn

dq cap

Ei

lulndu-l ?are degete. Nu trebuie sil rdsard v2rfuri

inlate (v.fi9.7). 4.2. Pledutul ptn tilere pe verticali


lmpatgtr perul pe verticali. Pozilia depilratn de
pielea capului a po4iunii de

pir

gi direqia liniei de

tiliere detemrinA Sradul de pierdere.

42.1. Exercitiul pe Fuvile

ttreEe)
.

a)

Executag pe Suvte tdiertle indicate in grosiere.

fig.

&ft

ln fiecare caz obgine$ po4iuni pierdute putemic

b)

Dupd ftecare uiieturti, lisaEi po4iunea de


cada liber, rrivngi[i-o cu vXrfurile

pir si degetelor in

direcga de cidere qi stabiligi nivelul pierdutului.

54
@

55

tl

ll
t'
t:

4.2.2. Tunsul pe cap

a) In aegtetul unei peruci separagi vertical o


po4iune de pnr (v.fi9.12). b) Deteminati nivelul pierdurului prin alinierea intre aratetor Ei degetul miilociu - in acest caz pentnJ un pierdut relativ Putemic' paralel cu pielea capului (v.fi9.{3}. po4iunea rrpe degeterr Ei continua$ tiiatul Trrndeli c) jurul in cA.mpului din cregtet. d) Parcurge$ etapele de lucru din prelungirea po4iunilor [unse, spre contur {v.ff9.{4-15)' fa trecerea de la o etape la ala preluagi cite o parte din perul deia runs, pentru a putea respecta linia

e)

orientativa. Veriftcali rezuhatele ob$nute pieptilnlnd pnrul in sensuri difcrite (v.fi g.1 6).

56

5. Srog*ll

ce trebuie eyitqte
au fost prea groas:

a) Po4iunile de par separat

f
b)

rczulbtul tundedi apale imprecis.

Po4iunile de per nu au fos toate egal ridicate de


pe elp:

I I
O

apar treptef.

c) 9a ales gregit

unghiul porfunii de

gr

gi Eietura:

pierdutul este prea ftn ori prea grosier.

Po4iunile de pAr au se conformeztr liniei


conduciltoare:

I I

se pietde sistematizarsa tunsului;


se pierde controlul asupra lungimii tilieturii.

S. *mffitrof*$

a)

Tunsul este pierduttn toate locurile a$a cum s-a

traa
Daci

dorit

[nu

rnutr, stabili$ cauzele gregelilor:

b)

Disnra$ conduziile cu instnrctoml

d.rn.

57

t. 53 sg:r"* *m *ste vmrha

t
a)

Tunsul exact de-a lungul unui contur stabilitn*!ia;e"tfi p:r*Efr*Fnae"* sc.!n{:

3" *e

nc**s*re

Aceasta tehnici este recomandabil{

umitoarelor tipuri de coafuri debaz6:

I I
b)

fiunte, tiietura

Bob, respectiv dubla linie de tundere pe uCarr6u (v.fi g.{ };

rd.ierura rorundd (v.fig.2). Pentru intreaga tunsoaJe are importsn[A numai o linie de aieatrl de-a lungul unui contur stabilit, in aga fel cil toate portiunile de par vor fi taiate rnereu pe aceeagi linie orientativtr (excepgie:

fiietura

ncarrgu).

c) Tiietura vine in principal perpendicular pe

d)

direcgia de cidere a pirului. Taierura trebuie si fie ireprogabile, deoarece chiar Ei micile grqeli sar imediat in ochi Ei corecturile ulterioare nu mai sunt posibile. De aceea este foarte importantd pozigia de lucru

3. *e lnstrurnen{e 6i ctct&ri
s$me

slspgEffienger

fls*es&re ?

(v.pa9.342).

r
I I r

e)
D

Sensul de separare Ei senzul tdierii trebuie si fie paralele. Ptrul trebuie impl4it ?n porgiuni foarte subgiri,

Cap de exercigiu sau model Foarfeca de tuns

Piepten
Clame

pentru ca pennanent sd se vadi clar linia orientativ4.

4. $e**rier** pes su Fl*s * a*eivit&{i


4,1. Tiieturile Bob gi Ganl

Ia un Bob veritabil, cimpul pentru breton rlmine


lung ceaf{
!

4.1.1. Tiierea llniei orientatlve {conducitoare} la

a) Pieptinag

pnrul in direcgia lui de cddere, acesta a fost qpalat gi gters cu prosopul.

dupi ce

b)
c)

lmpreunii cu cliena stabiliti lungimea doriti, mimhnd cu pieptenul gi cu mlna (v.fi9.3). Trasagi o carare mediane prin zona posterioard a capului, pdni.la ceafa. Pjepttnagi pdnrl in faEe Ei

daci este necesar, ftragi-I.

d) Ia ceafn separagi o porgiune zubgire de pir. . PiepBnagi ped in ios (v.fi9.4). e) Apesagi po4nrnea de par cu mnna, pentru a
ob$ae o linie de orientare e:ractn. Tniagi portiunea lipita de ptele. (v,fi9.5).
58

la ceafd 4.1.2. Continuarea activitatii

a)

Separati urmatoarea po4iuoe

trl
1

(conducdtoare) suUgire incat linia orientativd Potrivili vizibili' ofl"ta d"d.r,,bt se fie clar po4iunea cu linia orientativd {v'fi9'6)' procedati in acelaqi mod cu urnrdtoarele O:It""t

9t

p1t

!:

O. pa, pana p.rgl,' deasupra urechii

(*t'1

1.,,. 't:.
,:.
' .l::
:,'.

tr

-:.,::..

.l::-.".:.

+.t-ff;r'il

i.. i',, i, li
,::
I _' l

---: -& #* # ,:::_-.#;


r-:r -:;

{,:e/!+. ::i.-<1.: ::..",:*"Ei


*l'

1.,rs

,ff

l
1

,S

i:i

_-"ffi
dln virful capului 4-{.3. Tdierea cimpurilor laterale 9i

ultimei po4iuni de a) ' in prelungirea ..p"t^ti ii ,onu laterale o po4iune

pe ceafi'
subgire'

orientative a cefei b) -' in prelungirea liniei i"**f Pa;lin linie clreaptd (v'fts'8)'

tiiaqi

59

c)

Separali noi po4iuni

conturul fegei

dela ci;ratr.a mediani la gi parcurgegi etapele de lucnr p2ni

cind alungeli la cdrare. intinzind ugor, tlia$ ftn po4iunile de-a lungul liniei conducitoare'
mann" (v-fi9.9).

d) Prelucragi identic Ei cealalti parte' e) in tncheiere controlali lungimile ptu$or laterale'


gintnd cu ambele

miini parul in ios (v'fig"|0)'

4.1.4. Continuarea spne tiietura Gans/n

prin Aspectnl CarrC (din frat<rrJL pttrat) se obgine


tiierea dreaptd a po4iunii frontale: a) Separaii perul pregatit pentru breton' b) Piepdnagi pirul pe frunte' De comun acord cu
clienta gi simuliod cu foarfeca, stabifiti lungimea
Si

formatul bretonului {v.fig'f 1}'

c)

Din pirul de pe frunte separa$ o por{iune


subgire.

O Tn4irtn mlnii
e)

po4iunea, tregand ugor qi

stabilind asdel Unla conductrtciare (v'fl9'{ 2)' Urmitoarea guvip separali-o atAt de subgire tncit

linia conducitoare str fievtziblld" Punegi de acord

f)

Po4iunea cu lini:a orientatirid' ContinuaEi etapele pina cnnd tot pilrul pntru breton se Pune de acord cu

contud fruntl'

4.2. Tiietura rotundi

a)

Trasali o cirare mediana din virful capului spre eafa. Daca este necesar' prindegi pdrut'

b)

Din parta
ceaId.

cealalt3, separagi

o po4iune de par

care incepe deasupra frungii qi merge oblic spre

c) Pieptana$ po4iunea cu gnjn in sensul cnderii


naturale a

Pndui (v.fi9.13).

60
*@

De comun acord cu clienta, ardrdnd cu pieptenul, stabiliti forma de baz6 acoafurii


lareral gi la spate (v.ffg,i4).

e)

Luagi fozrteu

in mnnd. punegi-o cam in zona

pometelui pe po4iunea de

pir

gi t4iagi-o

pini

la

mijlocul cefei (v.fig.lS).

Avegi acum linia

orientativ4 pentru toate celelake gietud.

6l

Separa$ urmftoarea porFune paralel cu prima gi

5. Gregeli ce trebuie avitat


a) Phnificarea coafirii a fct
vedere la titiene: insrrficient avuttr in

pieptina;i-o in ios. Po4iunea trebuie si fie a6t de sub[ire, incat fnia canducltoare sn fie bine vizibiln. Amrdali po$unee cu linia orienadr"i

(v.fis.{6).

f
b)

parul va fi taiat prea mult ori prea pu1in.

g)

Continua$ cu separarea qi tlierea pane lla cerare

Lungimea plnrlui nu a fost conrveniti erract cu

(v.pag.17).

D frocedai identic p partea drcapf. i) Puneti de acord porgunea de pe fnrnte cu pa4ile


laterale lucrate. Etapele zunt aceleaqi ca la reiatul

dienta:

r
c)

cEnrr ar puta fi nemulgumit4 de rezultat.

Realizarea teieturii pentru

sbilirea liniei

orienadve decurge imprecis:

bretonului pentnr linia Car6 (v.4.1.4-).

:
d)

nu este posibili o acordare eracti a porgiunii

ufm{toare.
Sensul separerii nu corespunde cu sensul tiiierii:

I I
e)

li4ia tunsorii nu este exacti;


apar goluri in coafuri, ce nu mai pot

fi

corecEtte.

Po4iunile de pnr c tnebuie puse de acord cu linia odentati\d sunt prea gros separate:

g
g)

f I

hnie ori6tati\,"tr nu mai poate tl.ierea devine necontrolabili.

fi recunoscutii;

Nu toate firele de per au fost tdiate pe aceeagi

linie orientatM: I nu apar conunrri


tlliere:

omoin

Po4iunile de prlr sunt inegal ?ntinse cu rnina la

apar ntlepbn nedorite.

6. Gentrolul
a)
Pn4ile laterale au fost acordate exact cu zona cefei
?

[da
b)
Po4iunea

nu
a fost armonios integra6

fronalt
?

in

tlienrra gererald

traa
c)

lnu
planificedi din punct de

T\msoarea
vedere al tungimii

g al formei ? '.

traa
d)
planificerii
?

lnu
[nu

Succesiunea connrrurilor

qda

e) Discrtati cu instmctorul dvs. reanltatele obginute.

62

t. F*spfe

ee

**** v+rli*

d)

Lungimea de tiiere a maEinii de tuns depiirde de


reglarea capului de tundere {v.ft9.3} sau de

I I

Executarea unei treceri continue (filrd utrepten) de

degerea capului de tundere, respectiv a unei

la p{rul rnai scurt la p{ml mai lung;


Manevrarea corecta a pieptenului.

piese aoori.

? {ie l-:.*t!g.rr:i $r-sftrrlic-}l$n* $llrt? i{?}F}*rxs** ? a)


b)
Foarfeca de tuns trebuie stdpAnitn cu exactitate

(v.pag.

qi urm.).

Tunsul (pasajul) poate

fi executat

cu:

r r t
c)

foarfeca de tuns

tv.fig.l)

foarfeca de modelat
magina de tuns {v.fi9,2)

sau prin acgiunea combinatd a acestort!. Manevrarea pieptenului este gradatea pasajului.

hotiritoare pentru

3. Se instrur$*mte Si d*&ri $*plin{emtsr


saf$g

r?**cs*r* ?

f f f I t

Cap pentru masai sau cap din lemn pentru

peruct, model-barbat

Foarfeci de tuns Magini de tuns


Pieptene de tuns PensuH peffiu ceafa

4, **s*.r!et'*#

g';*s *is

$*s a *$fivitii*ii

4.1. Tunsul (pasaiul) exacutat cu pieptenul 9i foarfeca. 4.1.1. Primul exerciliu praliminal gira cap exerci$u):

ie

a) Luali foarfeca de tuns in mind; b) in mina cealaka lqagi pieptenul, pe care il

Fnett

cu din$ in sus. ln funcgie de necesititgi, sunt posiUite mai multe prize ale pieptenului: {v.fts.4-6}

63

4.1.2. Al doilea exErcifiu preliminar (pe capul de exercltiu fnrn pdr)

a)

Fixati un cap de exerciliu (de masaj Fau penru peruci) la inalgmea de lucru. b) A";eza1i pieptenul culcat, in cel mai indepdrtat punct al cefei {v.Sg,8}.

c)

Aluneca$ cu dosul pieptenului, pe ceafi, cca. cm. in sus. Apoi rotigi pieptenul cu dantr:ra,

reptat, tot mai departe de cap (v.fi9.9).

d)
e)

Pe masura ce urcaEi, conducegi pieptenul mai

oblic

faga

de cap {v.fig.lOh

Pune$ iard$i pieptenul la ceafi Si executati acurn exercitiul m2nuind concomitent foarfeca.

4.1.3. Exelcigii pe rnodel

a)

A,gezagi-va

fuupoia modelului Ei aplecali capul acestuia, uEor, in fagi.

b) Puneli pieptenul Ei foarfeca pe contuml cefei. c) La ceafa qi h lateralele ei procedali ca la


exercigiile anterioare:

c) Pune$ d)

foarfeca la nivelul

di4ilor pieptenului

- punegi pieptenul pe cel mai inferior punct ai cefei gi tnia$ pirul ridicat (v.ffg.l1); - alunecag cu dosul pieptenului cca. 1.. cm. in sus, pe ceafi, risucind treptat dantura de la cap

(v.fig.7).
Conduce[i pieptenul Ei foarfeca in sus, simultan. ln acest timp deschidegi qi hchideg permanenr foarfeca. Lama inferioari a foarfecei trebuie rim2ni permanent paraleld cu linia spatelui

si

in continuare {v.fi9.12}; - conducegi piepteirul oblic in sus, tdind simultan parul (v.fig.l3). d) Connrrul poate fi prelucrat ulterior folosind
gi teind

pieptenului.

partea cu dintr degi a pieptenului. Pieptenul se va ridica de pe cap mai devreme qi mai abrupt

e) lndepanag foarfeca

de piepten Qi inroarceti pieptenul cu da*ura ?n ios. Exeanag cu pieptenul o mi;care de pieptdnare in jos. Rotigi
Sr

pieptenuJ

repetati acest exerc{iu pane oftinegi

legarea fireasce a tuturor acestor mic5ri.

64

4.2. Eiecutarea pasajului cu magina de tuns Ia executarea pasaiului cu maqina de tuns se procedeazi in doua faze. Pentnr ca pid sZ nu fie
prea mult scurtat, trebuie ca mai

4.2.f . Exedubrea pasaJulul cu lunglme de mare

tllere

a)- Fregttiti ma{ina de tuns. Folosigi un cap de tiiere cu lungimea de tiiere de 1-3 mm.

ini

sd fie prelucrat

cu un cap de tdiere cu lungimea t{ierurii intre


1-3 mm. Apoi se va prelucra conturul. Pentru asta alegegi un cap de tiiiere de 1/2

b) Apucali pieptenul de partea cu dingii'deEi. c) AEezati pieptenul cu pa$a cu dinp mri pe


ceafa qi aga cum am adtat, conducegi-l in sus,

- 1/10 mm.

rnsucindu-l ugor. ln acelagi dmp, conduceli capul de rniere de-a lungul danturii rnari a pieptenului,

in

aga fel c4 parul reserit printre ding se fie

tiiat.

65

itl il

d) Procedagi la fel in stinga gi ?n dreapta cefei {v.fig,14 -15} si lateral.

I
il

li,
lj

4.22, Prelucrarea ulterioarl a contururilor p&rulul cu lunglme mici de tiiere

li
li. i, l;

a)

Luagi maEina de funs Ei

pune$'i

cap' de

tiiere de

L/2,7/10 mm.

b)

Pune$ ?nafara conturului spatele po4iunii cu

li
l)

i.

li
i,
ll

fini a pieptenului. Conduceli pieptenul intr-o poz{ie mai abrupti fap de cap, ?n timp ce
91ntr

tii:agi pArul cu maEina.

it
lr

c) ProcedaEi d)

la fel in stinga, in dreapta cefei

Oi

lateral (v.fig.16).

ri
ri
l1

indepara6i perigorii fini de pe ceafa finri piepten.

'-li
'it

plat 5i hdepnragi numai perii cei mai de jos, ferl se in


acest scop punegi capul de'tundere distrugegi pasajul deja format (v.fi9.17),

ii

5', &eg*ti ce treh*i* *viate


5.1, Gregell la pasaiul cu pieptenul glfoarftca

a)

Foarfeca nu stil pe piepten:

I tiiere este nesigure; f pasaiulva fi neregulat.


b)
PIrul nu a fost pieptinat tn jos dup{ fiecare
Uiierb:

f r
d)

lipsegte controlul asupra tilieturii deja

eEeclltate.

c) Pieptenul

nu a fost ridicat la timp de pe cap:

Eas{iul va fi prea lung. Pieptenul nu a fost ridicat uniform de pe ftecare

porliune a capului:

?n

pnr apai crestituri Ei trepte nedorite.

tuns
a)

5.2. Gregeli la pasajul executat cu magina de


'

Pieptenul nu a fost ginut la inceput zub capul de tdiere, ori a fost linut oblic:

maqina nu va fi controhte gi este posibil sd ia

prea mult din lungimea p{rului.

66
I

b)

Dannrra pieptenului a fost prea rartr ori prea deasn pentnr zona lucrati: parul nu va putea fi cuprins Ei ridicat suficient.

c)

Dantura capului de tundere nu a fost ridicati de pe cap corespunzator pasaiului, in timpul

tunderii:

apar trepte in pasaj.

d) Ia prelucrarea ulterioari

a connrrului, capul de pozilie prea abrupti: tiiere a fost folosit in I pot apare goluri; I se va inrogi pielea; I apare pericolul nnnirii.

6. **rrtr*.tu$
a)
Execuurea pasajului decurge neinuerupt
?

Iaa
b)

lnu

Parcurnrl mntunrlui este la fel pe ambele laturi ale capului ?

laa
c)

nnu
?

Pasajul conturului este uniform peste tot

laa
d)

fl

nu
?

Corespunde pasajul cu frizura doritd

Daa
e)

flnu

Pielsa din zona contunrlui exe inrogitit sau chiar vatemaE ?

il da Uda

f]

nu

D Instructorul este mulgumit de cesa ce a$ realizat ?

[nu.

67
I

'X.

$.)*spr:-*

**

*:si..c E'dlvb

"e'

c)

Posibilitalile cle impa4ire a parului in cfu"npud


(v.pa9.119).

Rdrirea cliriiatn ori unifomrd a pnrului cu foarfeca

de filat, 'astfel ca: - s:i apar; rnulte lungirni diferite ale - si nu fie vizibile trepte in par. ?"

pddui;

Filarea cu foarfec'ii de tuns, ca 5i cu aparateLe cll lamd. rra

fi

clescrisd

in urmdtoarele doud subcapitole.

C*

lr:<+iiue"ei

pt-*iilx*lrer'ts jtir'Iti Ii:tfi*.il;;i';:rr,:

3. {:*

rr:s

l:.'

s"anr*nis $s dst$F"i sq.ipiiffi

entare

i:.liiflt lle!;iJSS{* 'i

Cunogtinge privind: a) Foarfecele de runs dingate (v.fig.l), gi posibilitalile de fiolosire a lor;

foarfeca de filat din[ati fin pe doui pi4i: - recornanclabih in special pentru filarea

pirului uscat;
- foarfeca pentru filare taie, la o inchidere, c-am o treime din nunlirul firelor de pdr; I foarfeca de nrodelat dinlati pe o parte: - recomanclabiln in special pentru tunsorile tip
pasaj;

I I I I I t
,+,

Pemci pentru tuns, cu cap de Pelerini


Foarfeci de filat
Perie de
Clarne.

exerci$r-r

pir
cleEi

Pieptene de frizerie, piepten cu dinli

*,;$c;iel'*s $i*s

ei p,**

.a

**t!\it't,u,igii

b)

- Ia o inchidere taie cam iumetarc din par; Gradul de ririre al foarfecei cle filat si al celei de
r:rodelat: in afartr de tiput foarfecei, gradul de r5.rire este dependent de:

4.1. Lucriri prcgetibare

a)

Punegi pelerina.

- numirul $i nririmea dindlor,


- starea de uzuri a foarfecei.

b)
4.2.

Pieptina[i sau peria{i perul (v.pag.l15).

lmpirlirea parului

irnpargigi pdrul in mai multe cimpuri. Vom pleca

explicagiile noa$tre de la urmitoarele cirnpuri:

F\. 'tJ .,k9

I frontal a 2mnit superioard I partea laterah dreaptzr/ stanga I paltea posterioari drcapta/ stinga I ceafa
(v.fis.2).

4.3. Pozifia de lucru

mn

a) Aqezali-vi in spatele capului cle exercitiu. h) Aplecagi-ve u$or in fagi.


I

68
I

4.4. Separarea primei portiuni

4.6. Agezarca foariecei de filat gl tilerc


a) Puneti foarfeca desctrisd pe porliunea

a) [a

marginea de jos a ctmpului cefei separag o

d"

pat,

po4iune de par de cca. 5.cm. legime


grosime.

1,5 crn.

oblic pe cararea despl4itoare. Sunt posibile


ambele feluri de ginere a foarfecei (v.fig.4.5).

b) Piept{nag guvila ridicind-o de pe pielea capului; c) {inegi quvila cu arittrtorul gi cu degetul miilociu,
tensionare uniform (v.fi9.3).

b) inchideg

Ei deschidegi

foarfeca numai o datn gi

hsagi foarfeca

in po4iirnea de p{r , fdr|a

modifica unghiul foarfecei fa1il de cirarea


despd4iroare. c) Mutagi foarfeca, pentru a doua teieture, paralel cu prima

4.5. linerea instrumentelor

tiieturi,

a) in m2na

spre vdrful firelor de par (v.fig.6).

c?re line Euviga puneli pieptenul inrre degetul mare gi arititorul.

d) lnchided gi deschideg foarfeca din nou. e) Continuati rnrirea spre virfirri, la aceleagi
disange.

b)

LuaF foarfeca de filat

in cealala mana.

69

c)

Teierea in unghi drept cu direclia luagimii

porliunii:

toate firele de pnr de la o

tiienri

vor

avea aceeagi lungime {v.ftg.{. Accst lucru afertezan ngativ aspectul finat al

csafurii.

'1'1**:ry

'* f *-tt':
ii

#s,
4.7. Pieptinarea porliunii de $rfilate

a)

Tragegi degetr.rl mare din foarfecn Ei

Fne!

tr

b)

foarfeca in mena flexatit. Luati Ei pieptenul in mane 9i pieptanali Porpunea de Eir.

d) inchideree repeutit a foarfecei in acelaEi loc: I pId m fi prea muft ririq

aparpauzehpdr.

4.E. Gontinuatea ehPelor

a)

Proceda$

in

acelaSi mod cu urmiltmrele porSuni

b)

de pdr de pe cimPul cefei. Ririti restul dmpurilor in urmltoarea


succesiune:

e) Folmirea unei foarfece de modelarein locttl uneia de filat: ! p{d va fi prea Putemic ririt.

r I I I I

po4iunea cefei lateralele pi4ii posterioare a capului c2mpurile laterale partea suPerioari a caPului ' partea frontali

a) Au apdrut pauze nedorite in Ptu?

ilda

lnu

b) Vara$ inapoi pnrul filat din unele portiuni. Este bun gradul de ririre ?

4.9. Pieptinatul Pirului tuns

Dda

Dnu

a) Pieptdna$ ori periali pirul arnsb) lndepnrag resnrrile firelor de per ttiate, cu un
piepten cu dingi deqi.

c) A$ indepnrtat tot pnrul6iaq cu aiutorul unui piepten cu din$ deEi ?

troa

flnu
dv. este de acord'cu rezultatul
?

d) Instructod

fl aa

a)

!
I

Separarea unor po4iuni prea groase: efecnrl filirii nu este uniform. Separarea de po4iuni prea late:

nu Dacd ttnun, de ce ?

fl

b)

lungimea tiietoare

tlanei

foarfecei este

irisufitientd. Aceasttr greEeali lndeamnf, si pozigionagi foarteca nu oblic, ci in unghi drept cu direcgia lungimn porliunii & p.tt
70

t
I

7_

,$

" cSessre ce este

vorba

4. *escrierea pas
4.1. Fllatul pirulul

ci.! pas e astlwit5gi$

Rerirea pdrului prin aqiunea de rdzuire a

ffrt

a.l scurb mult

foarfecei de tuns de-a lungul porgunii de pnr, de


la

4.1.t. Lucriri pregttit'oare

virf pina la radndni;

Determinarea gradului de rxrire prin puterea apasarii pe lamele fsarfecei la trecerea de-a

a)

Consolida$ po4iunea cu

gir

pe partea

supedsard a capului-styropor gi pieptenag-o

lungul po4iunii de per.

.
s"{ltf iftTp$lsnte ?

bine.
egale prin trasarea unei

3. fie **{?c*sti Sr*i!*ig$sre


a) CunoEtinte asupnl efecnrlui

b) impa4{i parul kr doun ctmpuri

cilriri mediane (v.fig.{}.

filirii

cu foarfeca de

filat (v.subcapitolul anterior);


b) Filarea cu foarfecs de tuns se executii
preponderent pe pdrul uscat; c) Migcerile de rizuire de-a lungul porgunii de par au loc de la

virf spre redfcina fuelor;

d) Lunginnea miEc:rii de riizuire-tiiere a foadecei


deterfldna cantitatea gi zona filati;
e) Prin inchiderea mai ugmrn ori r.nai tare a

foarfecei se produce o presiune pe po4iunea de pdr, care determini gradul dg rlrire.

3.

Ce insr*rn*mte gi seJftt Ft*ses*F* ?

dat*rl $$pf;ffierxtare

I r I I

Cappruce sau capstFopor cu zuport gi materiale de fixare (stifturi de montare ori cuie)

MeEi-pilrde exercifu
Foarfecn de runs

4.1.2. Filarea

Pieptene de runs/ pieptene de frizerie

a)

A5ezagi-vn pe partea sfeogd a capului de

orercigiu.

b) in cimpul dia stinga al megei separagi la capetul de sus d cerrrii medii o po4iune de per de cca.
3/1cr:rr. Pieptdnag po4iunea dinspre cap spre dv.

Jinegi po4iunea cu degetele artrutror Si mijlociu, rcspectiv cu arittiitorul gi degenrl mare al miinii

s6ngt intinse de rfuri {v.fig.2}.


7L

i
d
,h

i I
.i

I I I

rlTIE
d)
Pune$ foarfeca semidesdrisn

lateralzportiunii

de ptq vnrirl foarfecei indict fruntea (v.fig.a)-

e) lncepind

de la degerele care gin $uvip $ pnnlla cap, de;a lungul portrunii, conduce$ lamele fqarfecei cu migceri de t?iiere-rizuire; in timpul
acestei aqiuni int lriti

p4in

apnsarea pe lamele

foarfecei. Firele de pdr scurtate vor'fi impinse spre niddcint gi se umfltr calz tayx (v.fi9.5).

RepetaEi migcarea de rilzrrire a foarfecei,

pdni

cand in m6na s$ngi avegi numai pnrul tniat

{v.fi9.6}.

72
il

g)

PiepBna$ temeinic po4iunea de pdr sub$atil qi

b) Apucagi bine po4iunea

gr

apap, incepind de la

proceeg corespunztrtor or po4iunile din

degetg pilrul rurtArapoi (v.fi9.9). c) Pdnrl gnut in manf va fi filat cu miscad scune de

dreapu gi de ios. Atenlie,


diferit fiecare portiune.

sn

nu fila$ in mod

4,2. Filarea scurti a vlrfurilor Ia acest exerci$u parul tr,ebuie se fie scurtat prin fflare cu cca.5 cm. Plnrl nu na fi filat pe po4iunea dintre varf Si redecinn.
Puneg foarteca semideschist la disenEa doritn

tiiere - rearire (v.fig,fo). d) Pieptenaf porFunea; p{ml anterior tapat inapoi se integreaz{ h Amegul porFunii impreurd cu pdml filat.

{v.fi9.7} gi filati cu migcari scurte, accentulnd totodag apasarea pe lamele foarfecei.

@
b) Repea$ migcede scurte de ttriere - rlzuire

pin{

cind parul este la lungimea dorig.


c) Pieptnnali po4iunea. Face$ o compara$e cu portiunea deturaH pentru a vedea daca parul a fost scurtat 5 cm prin filare.

d) ProcedaEi similar la ftlarea scurti a celodalte

po4iuni de pdr.

4.3. Filarea p5rului tapatlnapoi


*fff

g-

r*.

fehnica acs$ta iEi

gesegte aplicare

cind

avegi de-a

face cu o po4iune prea tare subgiate (v.fig.S).

-:

a) gfletr po4iunea in modul dela atdtztin


lungimii.dorite;

znna

73

ii
lr

l'

g. &r*g*ii ** *r*'l'*rii*
a) Po4iunile

ccuitel*

6.2. Filatul scurt al virftrrilor

de pnr separate au fost prea

mari:

I
b)

nu este posibil fflatul

uniform.

pir de !e iumatatea filaF de par scurtate cu cel pugin 5 cm., fdni ca pdrul si fie
Au fost toate firele de
subgiat

in lungimea lui

Po4iunea de intinse:

pir nu a fost'linuti suficient de

I Oa

Ll

nu

pnrul nu poate fi filat. nu a fost suficient

6.3. Fila*ul pirului tapatinapoi

c) Foarfeca

4eschise,

r ea nu poate cuprinde bine po4iunea de par; I po4iunea pe lamete-pnrghii nu poate fi precis reglat{.
d)
presiunea pe lamele foarfecei nu a fost rntuiti

a) Virfurile prea mult subqiate au fosr tapate inapoi corect, iar virfurile $nute in mini au fost filate
uniform
?

nda
b)

nnu

in

Supunegi rezultatul activiti[ii dr'. controlului

tiiere-rizuire r parul nu va fi suficieat subfiat.


timpul migcdrilor de

instructorului, in privinga cdror aqiuni aces'ta nu


a fost mulpmit
?

e)

Presiunea pe lamele foarfecei este prea mare:

pdrul va fi prea putemic subliaq

a aW goluri.
O
La filatul de scurtare f<rafeca nu a fost puse la

lungimea doritd a pimluir

perul va fi prea lung sau prea scurt.

c) Din ce motiv rezultatul

nu este satisfdcitor

$ Ia filanrl de scurtare foarfeca a fost dusd cu


miceri ample de rgzuire de.a lungul po4iunii de
pdrt

r plrul va fi nu numai
va fi Ei puternic subiiat.

sortat gi filat la virfuri, ci

#,

**ntrsftxi

6.1. Fllatul pirului

firi

a-l scuila mult

a)

Separa$ o Euvili lngusti 9i piepEnati-o u5or. Repartizarea varfurilor gi subgierea progresivi spre vArf au efecnrl de filare uniformt
?

traa
b)

[nu
?

Pieptina{i parul filat ca la tapat, spre cap. A fost


parul subgat uniform

nda'

Dnu

74
I

w**

E linerea gi nrinuirea corecti a diferitelor aparate cu lan:i. E DeJerminarea gradului de subgiere prin presiunea
exercitate de aparat pe pir.

?"

**

**1ir-rf;t

,-;.:';'i;1.r1.,1-rir'i:, ::ii.:r],i:

:r::**::.1:li-rI* ?

a)

Aparatele cu larnd destinate sub[ierii p{rului sunt denumite $i aparare de filat.

b)

t apararele simple au pe ambele pirti plate ale lamei de ras o pldcugi dingau ca pieptenul;
E
aparatele de modelare au dantura numai pe o

CunogtinEe despre aparatele uzuale de filat:

parre {v.ft9.1}. Pentru filat trebuie ca pa$ea dinptd sd fie a$ezatd pe pdr {v.fig.Z}. Pentru scurrarea pdrului se foloseqte partea
a aparatului de rnodelare.

plati

f
La

cugitele cu lami, denumite qi sifter, au

construclia briciurilor de ras. filatul cu ele poate fi folosit un piepten, ca cum s-ar lucra cu un modelator (v.fig.3).
c) La filatul cu aparatele cu lami, pdrul aebuie s6

Ei

fie ud. d) Pentru

lucd

cu aparafele cu lamd sunt necesare

rame ascu$te:

e)

pentru a se evita srnulgerea fuelor; raierura sd fie curati. Ia filarul cu aparatele cu lami existd posibilitarea
de a influenla ciderea p{rului.
l

I I

3. fi *
sf,3}?g

il* g**_cylt* l1{& *

r{r;J,*

_r1

:.1

t?#*#s*t-g ?

;;9i*.rrjr lrarr*

I I I I

Cap de exerciliu Meqe de exercigiu de cca. 3/j c:ln. Aparat de ftlat, aici modelator Piepten de frizerie, piepten de coafat.

TII

4. Descriefea pas $i ;es

: ';:;:! 'iia-i';
pir

4.1, Fllatul lunglmii firelor de


4.'1.{. Luerlri plegititoare

a) Consolidali o mese de exerciliu pe partea

dreaptt a capului de exerc$iu.

b) Umezifi parul $ pieptitnagi-l bine. c) Separali o $uvilt subgire de per ln partea de jos
megei.

4.2.1. ilanevrarea modelato,rulul

a)

$ $ne1i-o lntre degetul mare gi ardUttonrl mainii sting. b) Puneli aparanrl de modelat la cca. 5 crn de
pielea capului. Aparatul trebuie sd ffe crr Vartea dinpta orientau spre pir (v.fig.a).

Pieptana$ Suvita incepind dinspre cap

c)

Trage$ aparatul, au mi$ceri scurte, de-a lungul

pirului, spre vnrfurl (v.ff9.5).

d)

Separali Suvita

uff

itoare. Proced4i identic la

filaftl suvilelor urmittoare. Apoi mai piepeinali o


datd tot parul Ei bsag-l aga crxn cade el.

4.2. Filatul ln zona ridicinii


Scopul acstui fflat esre formarea po4lunilor de coafure care trebuie sit se ridice pe cap. 4.2.1. Luerirl pregittoare a) Fixagi o altn megi de exerciliu pe partea stiingn a capului de eercigiu.

b) Urnezi$ perul, pieptnnali-l bine


de ios.

Oi

tupa4i$ pa$ea

4.22. llanevratoa modslatorului

t)

Pieptenag porgunea dinspre cap gi linEi-o ctr degetul mare qi cu ardEttonrl mainii s6ngi;

b) Pune$ modelatorul cu paftea dinFg in apropierea pielii capului, pentru a obgne pilr de

spiiin cat mai scurq

76

c)

Rot$ u$or tdi$ul spre per qi presind ugor filaEi numai 3 pXnl la 5 crn. spre mijloCul lungimii

pirului;

d) e)

incetali presarea

Ei

ridicali aparatul de filat;

Piepunati parul Ei filaEi urm?itoarele po4iuni de pir in acelaqi mod (v.fig.6);

in final, pieptanati toatd po4iunea de exerci{iu Ei ldsa{i pdrul si cadd normal; g) Comparagi modul in qare cade pirul la cele doud
piese de exerciliu (v.fi9.7).

ffi
4.2.3. Filatul din apropierea ridicinilor spre pielea capului Pentru ttrierea pdrului de sprijin este posibili
urm.atoarea modificare:

a)
rfi,$;i.
,

Pieptnna$ po4iunea de
aEezagi

pdr depdrtata de cap Ei

aparatul de filat cu partea dingatn la cca.

E\1: l
'

45 b)

crrt. de pielea capului, pe partea de jos a

'

r:,SPPt.::/.:l

po4iunii (v.fig.8).
Cu miEciri de tdiere scurte Ei u;oare filali p2nn

),

Jrffi.*.
'

aproape de pielea capului^

4.3. Scurtarea perului in zona virfurilor

ffi
.i 1! ii i' :l:
l

a) b)

Pieptinafi quviga oblic in jos


de cap.

Ei

gneg-o dep{rratd

Jinegi aparatul de filat in aEa fel dintaH si fie in sus.

inclt

placa

,: {

c)

Punegi aparatul oblic deazupra degetelor Ei Uiati

:l ' j
:
..

.: :|

l :

firele cu o miqcare scurti oblic pe uvi[i (v.fig.9),


Pentru aceast t eape este foarte indicat gi sifter-ul,

:& 't-ir:

ftrd anexa-piepten.
-*;

:: -:

4.4. Filatul in zona vdrfurilor


Pentru acea$e lucrare in zona vdrfurilor alegegi
aceeagi tehnicd aplicati Ei la filarea

in lungul firelor

(v.pct. 4.1.).

ffi

S. Gregellse ire&:uie evitat* a) Modelatoml a fost condus


putemic:
pe Euvile presind prea

6. Ss*'trsiul
a) Pdrul a fost suficient de ud pentru a permite o

tiiere dirijati
i---I

r
b)

panrl va fi prea mult subgiat.

'J Cla

LJ

nU

Aparanrl modelator a fost folosit la filat cu pattea

b) lanna a fost suficient de ascugri

i,

netedi:

laa

llnu

va fi tiiat prea mult par (in unele situalii

chiar ror pirul).

c) Lungimile Ei virfurile po4iunii de p{r au fost uniform filate ?

c)

Tdiatul pnrului de sprijin a fost

flcut

prea

fl aa

rI

nu

aprsape de contururi, de cirare ori creEtet:

I
d)

mai tirziu pdrul de sprijin va iegi din coafura;

d) Comparagi rezultatele activitigilor de la pct. 4.L. gi


4.2. PdruI de sprijin ocupe un volum sensibil mai mare

La scurtasa

pirului in zona vlrfirrilor, aparatul modelator a fost ledreput spre mesa cu partea
dintard:

in zona ridncinilor

laa
e)
Repartizarea

Inu
pin:lui de spriiin este uniformi
?

I rfurile nu por fi tiiate


e)

oblic pe meEn.

ll
La filatul de la adncine pe lungimea firului, aparatuI modelator a fost utilizat cu partea netedd:

ca

fl

nu
a fost Rlat

Ia

scurtarea

pimlui tn zona v2rfi.rrilor

zuplimentar prea mult pir?

. a va ff prea rnult ptu prea scurq I ?ntreaga Suvite poate fi tniatA.

ll aa

tl

nu

78

'!, S*spre ee ests v*rba ?

2. Ge no$iun6 pneliltrlnac'e sunt


Cunogtinge despre:

imp*rt*nte

Tbnsul gi formarea cu briciul


- pentru a ob$ne contururi moi gi line; - perfnr a aduce o undi de lejeritate in ptu

a)

constnrc$a gi mAnuirea briciului (v.pqg.75);

{v.ftg.1-2}.

b)

tehnicile de filare gi nrndere cu aparatele cu larni

(v.fig.76);
c) filaul pe lungime: firele de

pir vor fi filate de la ridicini sau de la L-2 cm. de ea, pdni la virfiui. ?n esenp, pdd poate sa remtnd la lungimea lui
mai pugn;

anterioari, dar poate fi gi scurtat, mai mult sau

d) filatul vdrfurilor: aici se fileazA numai ln zona virfrrrilor pdrului, farit sa fie subgate lungimile firelor. $i aici se poate sctrrta mai mult sau mai
Putin; e) filatul pierdut: la a5ezarea briciului p o parte a passe-ului se ob$ne o filare pierduti,
subgiere insemnati.

ftri

Tunsul cu briciul este indicat pntru hnsorile

h&bitqti
putemic

gi de damn. Pentnr a nu subgia piea se efecnreaztr mei pulin un

pild, la dame

filat al lungimilo4 mult mai des se executit un filat al

vlrfurilor, mai ales la peflrl de acoperire. in acest zubcapitol va fi descris un scarrtat cu briciul pertru un Hrbat.

$" Ce irrstr&cne$t* gi d*t*rl suplirne*ltar* sril?c &ecegaF ?

I I

Brici
Foarfeca de tuns (dacd trrebuie

hiatecorecturi

" cootud la ureche ori la ceafr) I Pieptene deftiz,(y/ie/ pieptene de hrns I Clame
79

minore ale lungimilor, ori daci trebuie finisat

t*

4" Descrierea pas Gu pas a aetivite$i

4.1. Lucr{d pregetitoarc


Pirul modelului trebuie sn fie spnlat gi ud. a) Trasali o cerare in cnrce; b) Daci este necesar, fixaEi zus c?mpurile din faledreapa
Ei

sng.

4.2. Formarea pirului de la ceaf?i gi din zona posterloar5 a capului din clmpul stiing posterior

+) in paaea stanCe

a cefei, paralel cu conturul

inferior aI parului, sePara$ o porliune de pdr de


cca. 2 crn. grosime. Restul

pidui

piepHnagi-l

lateral (v.fi9.3).

b) tuali po4iunea pieptdnati


aretetor gi miilociu ale

neted intre degetele

miinii sdngi, care steu

garalel cu linia de separare.

c) d)

Lua-gi

in mann briciul,

aa cum ati invdtat la ras

(v.pag. 100) (v.fi9.4).


Punegi briciul pe partea

dreapt4 a por[iunii gi Aiagi pErul cu migctri scurte in directia urechii,


de care

e)

apropiali (v.fig,s). Paralel cu prima po4iune, segarali a doua po4iune. Scurta$ aceastt porliune in acelagi mod, avXnd in vedere lungimea pe care
intenlionagi sd o Lisagi pnrului. Formali po4iunile unnttoare prin filarut
vhrh.rrilor. La determinarea tungimii p?trului, luagi

vi

totdeauna ct reper po4iunea anterior (v,flg.61.

tiiati

rj :,
i

.t :l
I

. t:

Ii il il
:,

80

LII

, ll

4.3. Formarea cimpului din dreapta.spate


La acest clmp procedalr ca Ei la cel clin partea

partea

stlngn, cu deosebirea ei briciul va fi pus acum pe stingi a por{iunii, in aEa fel ca aceasta si fie fonnaH pornind spre ureche.

4.4. Formarea pArului din zona laterali gi din vdrful capului, pe partea dreapti

^)

Trasati o cirare orizontala czm la 2 cm. deasupra

urechii (v.fi9.7). b) Stabilig lungimea firului pentru prima po4iune in (v.fig.8). c) Continua$ pe umrdtoarele po4iuni ale pa4ii

ffi
,'1,.r

drepte. d) Continua[i apoi cu separaful Si taiatul porliunilor de pir ale zonei zuperioare a capului. AccentuaEi insd filatul pe rnisuri ce vd apropiagi de creEter

(v.fig.9). 4.5. Formarea

pirului din zona laterali gi superioard a capului, in partea stingi


Procedagi ca qi la formarea pe partea dreaptd.

4.6. Filatul

pirlilor tiliate anterior

a) Pieptdnagi bine p:nruI. b) Punegi briciul pe zona superioard a po4iunii


laterale gi cu migcdri lungi purtali-l plat peste po4iunile tiiate. Peruru netezirea p{rului pute[i conduce cu cealalti mind pieptenul pentru tuns aproape culcat pe pir, la mici distang{ in fap briciului (v.fig.{ 0}. Atengie:

:r-l:':'i . .:i:::. ':' ''l:' :l '_::' t:a


:

81
M

.t

4.7. Formarea cimpului frontal


acum direclia de tiiere a briciului a coresPuns totdeauna cu sensul de coafate a pnrului. Pentru a

Pini

obline po4iuni voluminoase p zona frontali, acum se va tiia catre fa!e, deci impouiva sensului coafurii (valabil atit la tunsorile berbetesti dt gi la cele de da{nt).

a)

Separagi pe conturul frun$i o po4iune de

pir

de

cca. 2 cm. (v.fig.l{}. Atengie aceastt. portrune

trebuie se sb intindf la stinga 9i la dreapta pAne la cimpurile laterale.

b) Fila$ porgiunea cu micEri lungi (v.ftg.i2). c) Filag ln mgdul arltat celelalte po4iuni pXni la
zona superioari a capului. Tiiehrra evantai (v.fig.l3).

si fie ca un

48. Contrclultiieturli
a)
Pieptinagi o cirare mediane din vatful capului

gtne la ceafi. Controlagi, cu ambele maini, daci Iungimile firelor cimpurilor posterioare sunt
egale (v.flg.l4).

b)

PieptilnaEi ambele cimpuri posterioare impreuni


Ei

controlag lungimile Ei acolo unde cimpurile

au fost sepamte prin cZrarea mediani (v.f,g.f 5).

c)

separa$ po4uni pgtistg pe laterale s pe pa$qa superioartr a capului qi tineli-le oblic fa$ de cap. Controlafi lungimea firelor. Tot pentru control, impe4i$ parul tran*ersal gi verifica$ din nou lungimea firelor. NivelaF cu foarfeca de nrns varfurile rebele.

d)
e)

5. Gregeli ce trebuie evitate

a) Plnrl nu a fostimp{4itin clmpuri:

f
b)

va ff ingreunatl trasarea cilririlor pentru

celelalte porfuni.
Cu encep[ia po4iunii

fronalg

de pdr

nu

s-au

flcut conform direcdei de cidere a

coafirii planificate:

I .l

epar hepte putemic vizibile;

nr

se ob$ne forma planifrcatl.

82

c) Briciul nu a fost sunevrat in unghi corect pe po4iunea de pdr (itrea venical, prea aplecat)r

r pad va fi. teiat prea drept snu va fi filat prea


putemic. d) La filat briciul a fost manevrat prea aprcape de

ridicini:

pirul va fi prea tare subEiat.

e) Po4iunile de acoperire nu au fost, la riiere, ridicate fre cap: I nu agare nici ogradare.

Nu s-a intreprins nici un cor$rol


corecturd a lungimi pirului:

Ei

nici o

rezultazul va fi o

Aie$ra imprecig, care va

influen{a negativ aspectul coafurii.


&. 1": "r,fclriisl

a) Sunt vizibile trepte nedorite

laa nda
c) Instruaod

flnu
?

b) Taie$ra corespunde cu csafura planifica9

flnu
&este mulpmit de rezultat?

fl da

fl

nu

83

"!. Despre ce este

vorba ?

3. Cs instrumente 9i detiri suplirnentare


sunt necegare ?

r
2.

$abilirea gi tdierea aontururild nan$alt a cretsii Padui'

friadi

la limit''

Ce netiuni preliminare sunt importante ?


a

a) Umia de cre$ere

piinrluitr zona fetei

Ei la

spate va fi denumig contur'

r I r I I r

Foarfed de ans (lidini CUt)


Ldzirin de

ans

Bdci (Sifter)
Pieptene de frizerie, pieptene de tuns Pelerinn de nrs cu guler de proteclie

vatil

b)

Stabiltuea Si Bierea connrrului frianrii se

ralizazA: - lz gartr.a de ios a Perciunelui (A)'


- la aranl urechii (B), (C) Er - pe lini:r ce rxle$te arcut ue{hii cu ceafa ln condi$ile date gi transversl spre ceaf[ (D)

4. Descrierea pas eu pas a activi*ti!


4.1. Lucriri

t**T
pdnrt ln foma

d
c)

Pi@nali

ftiaxii dodte'

b) :ntlebaod diarul

?n

tuaqie de modn (v.frg.{}.

statlili$ lungM lntrebati cliennrl dacl linia de ios a perciunelui va fr t[iatf orizonal Yau oblic.

gi arattndu-t cu degenrl {nare, doridl a peniundui'

4.2. Lucrul cu foarfeca


4"2.1. $tabltha lunglmll ptrtrlut la perclunele drcpt

a)

'

Puneli foarfeca pe lJmia de ttiere intenlionatil din d*Pq ttt aga fel incat rrrfirr.,de jos foadeca st se Iipeascl complet de piele' Sptiiiniti

foafieacu artrtiltorul mainii *angi (v'fig'2!' b) Execua$ 6iettra.

4.22

Formarea oonturulul p arcul

dttpt al urechii---

a) Puneli ariltitrtonrl

c) Se taie nurnai pitd care creEe dincolo de linia de crestere, sau care nu o depi5egte ln lungime' d) Se poate tilia:

I I I

crr foarfeca de nrns

meinii stingi sub perciune' F obraanl clierrtului 9i ageali v?rfrrl foarfecei ln dLec$a arculuiurecltil Pe artrUitor. b) Ttia$ numai cu virfrrl foarfecei" fttaa o desctride mult. Spriiinigi foarfieca pe ar{Etor
(v.ftg,31.

cu magina de nrns zuplimenar cu briciul.


Conducer-ea foarfecei Ei a briciului trebuie

r)

executaa in prizele cu palma spre fup Ei cu dosul palmei sPre faP. Dh cauza pericolului de rinire, regulile de

igieni vor fi respectate cu

strictege.

!ti Irl tll iri

84

c) Mergeli cu

virful foarfecei, tdind, pina la


a

miilocul arcului urechii. d) Dupi aceastd tdiere, pieptinagi pdrul, penrru


i
I

in

,$' e)

identifica virfurile ce depigesc t5ietura. Repetali teierura de cite ori va

fi

necesar.

indepertagi de cap pavilionul urectrii, cu

araBtorul m2inii stingi


E

Ei finalizagi

formarea

F"'

conturului pe arcul urechii (v.fi9.4). 4.2.3. Formarea liniei care merge de la arcul urechii
drepte, la ceafti

d
-#

Puneg aratafod cu spatele pe partea de ios a


cefei.
Punegi foarfeca dea-supra gi taia$

b)

in sus, spre

arcul urechii {v.fig,5}. 14.

4.2.4.Tiierea conturului pe partca stilngi a frizurii

L-

ffi

a) Aezati-vi l2ngd client, in


ri
I

stAnga Ei ginegi foarfeca

in priza cu dosui palmei spre fap (v.fig.6).

b) in resq procedagi

ca Ei pe pafiea dreapti.

ffi
4.3. Lucrul cu magina de tuns
Pentru potrivirea contururilor, rna6ina de tuns se rcgleaza la cea mai mica {eiere.

4.3.1. Stabilirea perciunelui drept

a)

A{ezafr maqina de tuns oblic fagn de cap, pe linia de tdiere intengonatd Ei conducefi-o in jos

(v.fig.7).

re

85

b)

intoarcegi apoi magina Ei conduce$-o in pozitie

uzual4 pdrdla linia de ttrierc dep stabilita'

d3.2. Formarea conturulul la arcul urechii drepte

al lndoili Pavilionul urechii. b) Conduceli magina de tuns ln pozi$e oblictr


arcului urechii {v.fi 9.8)'

de

tiiere in unghi, cu partea tiiietoare stingl in

jud

4.3.3. Formarea llnlei de la arcul urechii la ceafi

a)

ASezaF maqina de ams cu capul tiiietor oblic pe

linia lateralt a cefei.

b)

Prin ridicare gi reagezare repetatl formati tiietura pAnnla arcul urechii (v'fi9'9). lndepartagi penodi fini din exteriorul contudui, conducnd cu atenfie maEina, in pozigia

cl

obignuittr, frnA la contunri {v.ff9.10}. d)' Proceda$ la fel pe V rteu.stinge a capului.

4.4. Raderea contururilor cu briclul

r r

Raderea connrrurilor are loc

dupi forrnare qi aste

folositn

curelarea lucrtrrii.

Suprafelele de piele pe que se lucreazi vor umezite cu agi, cu un tamPon devatt.

fi
i

4.,{.1, Partea dreape Umezi$ pielea. Puneli degetele miilociu Ei inelar,


uSor, pe zona zuperioarl a capului, iar cu

degenrl mare trage$ in sus pielea timplei-

b) PuneEi briciul direct zub conturul anterior


prelucrat Ei rade$ po4iunea de piele de dedezubt (v.ft9.1{}.

Ttag"tr cu degenrl mare gi cu arititorul de pielea


de deasupra urechii (v.fig,f 2) gi rade$ cu atenti arcul urechii cu vZrful briciului.

86

d)

Pentru raderea liniei care coboari de la arcul

urechii la ceafd, puneli mina stinge, ugor, pe


Fartea posterioani a capului. intindegi pielea, in
acelagi timp apns2nd cu degetul mare stdng urechea spre fap. {v.fig.i3).

e)

A$ezag briciul asfel ca taiqd sn corespunde cu

linia conturului qi radeg reshrl perigorilor.


4.4.2. Partea

stingt

Ed

a)

La raderea perciunelui stnng, procedali ca la

perciunele drept. Conduceg briciul in prizri cu spatele palmei spre fap (vfig.{a).

b)

Conrurul de la arcul urechii sngi il putegi racle at in prizd cu palma spre fap car gi in prizn cu dosul palrnei spre fa!d. probagi singur, eventual pe capul de masaj, cu ce prizi puteli lucra mai

bine (v.pag.101).

c)

Pentru raderqa pielii de sub arcul urechii puneli mnna stingi la inelFmea urechii gi rrageli pielea
?n jos. Cu degerul marc [ineti irrechea intr_o parte, pentru ca Ia folosirea briciului si nu se

produci rEniri.

d)

Radeg

cu dosul palmei spre h1e, cu v2rful briciului, de-a lungul conturului, in jos (v.fig.1S).

in gize

Stabilirea gi formarea finalului frezatului se afli in stranse bgnturd cu tdierea pasaielor (v.pag.54)

dup{ un ant.me exerciEiu ar trebui sl ffe rgalizate


curent.

9i

Elr

.d
87
I

6" *regeti *e trehuie evitate


e) Lungimea parului 9i traseul liniei la perciuni nu

s, $sl"c$stiil
a) Cei doi perciuni sunt egali
?

au fost discutate cu ctentul:

laa

llnu lnu

I I

clientul poate fi nemulgumit'

b)

Contururile cefei sunt simetrice

ilaa

b) Arcurile urechilor au fost prea sus taiate: conturul pare nenaturai.

c) Linia de Biere corespunde granilei naturzle de


creqtere a parului
?

laa
c) Foarfeca nu a fost sus$nuu de

lnu
?

arititorul st?ng
d) Direcgionarea liniei este ireproEabili

pe traseul ei de la arcul urechii:

apare pericolul de a se Hia goluri in contur.

laa
e') S-au

Inu
'/

d) Lungimea unuia dintre perciuni este mai mare

il

produs reniri in zona contururilor ll nu aa

decit a celuilalt:

linia frizurii va fi srimbf.

Instructorul dv. este multumit de rezultate

l&

flnu

e) De pe linia care uneste curbura urechii cu ceafa


s-a luat prea mult par:

in scun timp pnrul cregte la loc qi face

conhrrul apareot murdar.

P{ml nu

a fost

in mod repetat pieptinat in timpul

formrnrii contururdor:

traseul-connrr va ff imbicsit, apar goluri.

s) Contururile nu au fost umezite cu un tampon din vati in timput rasului:

r I

se pot produce furoOiri ale pielii.

h) Pielea nu a fost intinsa la ras: pericolul de rdnire este mafe.

La razul perciunelui sting, briciul nu a fost

condus in prizd cu spatele palmei spre FaE:

se pot produce raniri ale

uredrii clienului.

88

':....: -.. i

i :try:

;: +r:*',

4.2. Succesiunea etapelor

Realizarea de tunsori complete pentru

urmitoarele tipuri fundamentale de coafurir coatura tip pai F.fi9.1) coafura scurtd pind la mediu, cu par de acoperire mai lung (v.fi9.2) coafua in trepte (v.fi9.3).
;'2.'\a 7-- .. -

a) Ef'ectuafi tunderea {v.cap.4.3.). b) Verificagi iinia de tundere. c) Executagi corecturile, daca ege necesar.

Acest subcapitol se bazeazi pe subcapitolele

anterioare. De aceea ar trebui se treceti la punerea

in practic{ a conginun:lui sau, dupd

ee

veli stnptni

cunogtinfele Ei ve[i dispune de indeminarea necesara, incerugi tehnicile de rundere descrise anterior. Exersa$ tunsorile mai intii pe o perus;.

':: {:..
.

r'. :

.-'

. ., c: -

+'',

";

i. ::,

1,7,/Lr.,, ..{i:j j l i:'}

i:r}

:a.9

-.

t.

E Perucl pentru tuns sau model

I I ll

=s

Instrumentar de tuns Pieptene, pieptene cu coadd


Clame.

.1. Stabilirea

stirii

de fapt

a)

Stabilili czracteristicile prezentate de client, de


care depinde tunsul, de ex.:

I lungimea pirului E densitatea E forma Ei parcursul contururilor


6

forma capului, respectiv a fe{ei ciderea naturald a pdrului

3=l:.

,..

'Fffi
este

.ru

;-

lE existenta virtejurilor

(pir

crescut in respAr)

b) in baza ace.stor coostateri, verificagi daci

realizabila una din cele trei propuneri de coafura prezentate fur csntinuare. Apoi intrebagi clienta

daci este de acord cu coafura propusi.

89

S"

*rcg*ii e* $rqbax6e eryi*ts

4.3. Tipurile fundamentale de coafuri 9i linii de

bazt

a) Nu aufostrcspcar condigile de plecare pentru

4.-8.i. coatura dp pal 0n acelagi dmp baza co*td cu Flung)

pentnr

ru
I
b)
c)

nmderii nu se poare exec*ura conforn

phnificirii.
est posibil ca linia de tundere sd nu i se potrhrc-asci dientei. Schema de irnpn4ire a fost greSiti:

hnb tunsului va fi imprecisi. Linia orienativ{ nu corespunde lungimii dorite

pirului:

I
{!"

dietura va

fii

prea scudi ori prea luag{.

{i**tr*i*i
pe peruca de funs

{, {:
,;:
t,

.f%*

q,

_#
4ry

6.{. Exerci$ul

a) Tiietura pfn{ui a fost exefirati confomr

,.'&"
' t"t$'

tlaa
b)

sdremei preexistente de inpe4ire gi de titieref

Enu
?

, / /

''1.,
"*.

Rezulurul corespunde cu modelul di1 irnrgine

:'
"..; '\

n aa

fl

nu

0.2. Teierca ptrului clientei

a) ln cadrul discugiei
Eeenp acecfui tip de coaftrd

de consiliere ag abordat

raliza;ra liniei de mndere in funcgie de propunerea de nradere prezenad


?

trda
b)
Agi

flnu

Printr-o gradare rnzi 62rs ori mai mici se obgin

coaftri diferite dp

paj.

inmdus aici lungimea pirului, densitarea, r

Tal*uxa

deaaztesteinacelaqitirybazade tt;-caPHd;feFrdientei?

pomire la toate csfurile cu plr lung.

Propunerc de

executat
h
caztrl coafurii din imagine,

c)

Ati coordonat dorinp clientei cu tipul de bazt al


trzr.rrii corecre
?

traa
urrneazi.
d)

fl

nu

Efectueti tunsul

corespuazdtor instrucliunilor ce

Dorinp clienrei a putut fi satisfdcuti

tloa

lnu

90

Li

-r

Faza 1. de tundere

Stabilirea Ei tiierea liniei orientative

la ceaft gi dacl este necesar, pe po4iunea frontali.

Separarea urmitsarelor cimpuri de p{r gi punerea lor de acord cu linia

de orientare.

Piepgnarea tnuegului p,er pe linia de cidere, titierea gi controlul

conform liniei orientative.


I

Faga2. detundere

Prin pozigonarea oblicit a

po4iunilor de pir Si prin tunderea in unghi oblic orientat tn sus se


decide gradul de pierdere.

Printr-o gradare mai mare sau mai

mici,

aprar

forme foarte diferite de

coafuri.

91

4.3. Tipuri fundamenhle de coafuri gl de linii de bazil

5. Gregeli ce trebui evitate


a) Nu au fost respecs[e condigile
tunsului: ini$ale ale

4.32

Coafrni scurb pArd la nediu, ctr acoperirc mai lung

pirde

r f
b)
c)

linia de tiiere nu se poate executa conform


Unia de tiliere poate str nu

planificirii;

i potriveasci

dientei.
Schema de separare a fost gregitn:

linia de tundere va fi imprecisa.

Linia orientativi nu corespunde lungimii dorite a

parului;.

rnietura va

fi ori pfea scrrfia, ori prea lungi.

S, Controlul
6.1. Exerci$ul pe peruca de tuns

a)

Taienrra pnrdui a fost execuatl conforrr schemei prcedstente de

impf4ire

gi

tiiae

tlaa
b)

[]nu
?

Rezularul corespunde cu mdelul din imagine

l--laa

Dnu

6-2. Tiielea pirului cllentei

a)
Esor$a acestui ffp de

l-a cadnrl discugiei de consilise eg abordat

coafud

realizarea lioiei de nnderc in funqie de propunerea de tundere prezenta6


?

r I

P& bteral gi pe ceafa gndaL Finalul coafurii


poate fi foarte diferit

ilaa
b) Ati inclus

lnu
t

Propunere de execuftrt
Execuagi firnsul, in cazul coafurii din irnagine, corespunzalor instnrcliunilor ce ufineaze.

aici lungimea perului, densitarea, ca gi


se1ei

forma capului gi a

clierrtei

trda

fl

nu

c) Ag coodornt

dorin5a
?

dientd cu tipul de baz,t al

cmfurii aorecte

Iaa
d)

flnu
fi satisfilcutl
?.

Doringa clientei a punrt

fl aa

tl

nu

92

4.3. Tipuri tundamenhle de coaftrri 9i de linll de


baze
/$.3.3. Coafurl tn trpte. (ptr da acoperlre mai scurt)

a) Nu au fost
nuls:

respectate condigiile de plecare Pentnr

[nia nrnderii nu se poate execua corrform planificIrii; I este posibil ca linia de tundere si nu i
se potriveasci clientei.

b)
c)
;: i.i

Schema

I
i;,.'.
--i.i:.::
-,.:

dairnpn4ire a fost gregiti: linia tunsului va fi imprecisd;

l,inia orientativ5 nu corespunde lungimii dorite a

pirului:
,*.!

=.'

tiietura va fi prea scurtii ori prea lungd;


-.;

6.1. Exerci$ul pe peruca de tuns

a)

Titietura

schemei preexistente de

plmlui a fost execuati conform impt4ire gi tiiere


LJ nu

u clzl -,
b)

Rezulatul corespunde cu modelul itin imagine

laa
EsenF acestui.tip de coafu

lnu
cillentel
agi

ri

6.?-

Tiliera pirului

Prin prelucrareafu trePte a pd4ii zuperioarea

a) in cadrul disculiei de consiliere

abordat

capului qi prin rrarierea luagimilor po4imilor laterale, este p&ibile cr..tea celor mai diferite
forme de coafuii.

tr:riizrrra,liniei de tundere Ar functie de


propunerea de tundere prez*rrrafi?

fl aa
b) Ati inclus

fl

nu

Propunere de execubt

aici lungimea plrului Ei densitate4 ca

Si fornra capului

Efectuali tunsul in cazul csafurii din imagine,

tlaa

d fetei dientei

nnu
dientei or tipul defuz| al

corespund,tor instruct'unilor ce vtrue,

zi.

c)

Agi crrordonat dorinta

coafurii corecte

tlaa
tlaa
94

lnu
a putut fi satisftcutit
?

d) Dorinp dientei

[cu

1. Separarea contururilor la crca. 2 crn. 'de radecina p{dui pentnr tiiierea


liniei de orientare.

2.

Stabilirea contururilor prin tiiierea

liniei orienative corespunzaror


formei coafurii, pe piele, ori in
rnane.

3. Stabiliea lungimilorin

partea

superioari a caprului. Trnep paml deprirtat in unghi drept de pielea


capului, ln po4iuni tnguste $i t4iati. Ya apare o nouit linie orienutivtr.

Faceg legitura lntre linia orientativi a contunrlui gi cea a po4iunii

superioare a capului. in acest timp


I

po4iunile de p{r sunr finure tn unghi drept cu pielea capului.

'.

PiepEnag pdrul impotriva directiei de separare de panf acum, ?n unghi

drept cu pielea capului.

Verifica$ rezultatul tunderii


eventual corectaF-I.
ou;

$i

Irt

95

RASUT $$ AJUSTATUL BARBil


l-. Mlnuirea briciului
gi a sifter-ului pe po4iunile de piele

intinsa
.

p^g.gg
pag. 104

2. Rasul umed
3.
Ajusrarul

berbii

. . pag. 10g

..ii

'j, l6*Sl:j,f*

l:r::

**t*

!:_\:.t:.i,:, '':

B
Bi

intinderea pielii, pentru ca briciul s, poata aluneca far:i pericol pe ea.


Manipularea sigud a briciului pi a sifter-ului.
ar

, . ".l*ilTl6l .ffiiu ,i
, !
! :._:

'

.
$prte :,
r

rtmsr sar.rs&t

.
,,

t.

-:

i: '.-*

J:jilr',- t:::rli:.:i:.,i:.:tr::; $:::i11: :i:-l;geriag.!q*

a)

Batba poate fi rasi temeinic Ei f{ri durere numai


dacd:

il5culls

cirlig

.sllu pintcn

tr tr

briciul luqeazd. intr-un anumit unghi cu pielea; pielea este ?ntinse uniform, ?n sens invers celui

de creEtere a firelor de par.

b)

Pielea uebuie intinsi pentru ca:


se se realneze o suprafald de alunecare netedi, continue, pentru brici; El pericolul de rdnire sd scadi si rasul sd se

efectueze nedureros; El firele btubii sd fie orientate pentru un ras


.: r;i -,FcF{;:-. 1..8.:;..;.."i,r: ;o*ri*,:

temeinic (v.fi9.1).

: '.1 :'r: i.

El

Cap de masal cu rpielen interschimbabil{, ori

model

E
El Sl
cu ?ntinderea pielii

Scaun profesional cu tetiera (cu innltime

reglabili) EI Sifter ori brici


Servet

Foaie de hdrtie sau balon cu aer.

4. *:+**#*il*G f;c=
4.1. Pregitirea

*a: tras a aeivitr{?il

Fentru exerci$u utilizali un sifrer

firi

lami

ferA

iffinderea pielii

a)

Consolidagi capul <le exercigiu sau 1asa6i modelul sd ia loc pe scaun. Aveli grije sd regiagi o

inel$me a scaunului care si fac{ lucrul cornod


c) Pentru ras este intrebuingat briciul ori sifter-ul (cu lama iaterschimbabila) (v.fig.Z). (v.pag.341).

d) Exisg o diversitate mare de sifter-uri.

b) Capul va fi ugor lasat pe spate. AEezagi tetiera in aEa fel incir modelul sE stea comod. c) Punefi clienn:lui un $ervel d) Aezati-va in dreapa - fag, fa1e de client,

99

4.2. lntinderea pietii


4.2.1.' lntinderea intr-o dlreclie
j

j
i

a) intinderea in sus a obrazului:


punegi degetul mare pe t6.mph gi cu o miEcare

b)

uEoari tragegi pielea in sus (v.fi9.3). intinclerea obrazului intr-o parte:

aqezali doue degere in fap urechii Ei uagefi pielea in diagonala spre inapoi (v.fig.4). c) lntinderea pielii girului in josr puneg un deget intins pe gat rrage$ pielea $i jos {v.fig.5).

,',.%
in

4.2.2. lntinderca tn doud

dhe{li

a)

intinderea pielii de pe maxilarul inferior: puneg degetul mare la cca, 5 crn. de degetul mijlociu, pe maxilarul inferior gi intindegi pielea

L-_'....*-

rc

fe*r

pfin apasarc qi tragere u$oare spre errerior


(v.ftg.6).

b)

intinderea pielii b'Irbiei: aplicagi la Mrbie procedura de la puncul a) (v.fig.fl.

4.3. Manevralea sifter-ului


43.1.. Desc*riderea Pentru stingaci manevrele se executii cu cealaltl

rnin{:

a)

Lua$ tn mina $anCa sifter-ul inchis (v.fig.g).

I I

Ei

SF

i I I I
I I

-GEfl
100
IN

I I

b)

Deschideli sifter-ul cu degeful mare gi cel ardtitor de la mdna dreapta. Degetul mijlociu sprijine deschiderea prin uEoara aplsarea

cirtigului {v.fig.9).
4.3.2. Miscarea siftsr-ului spre stilnga {priza cu palma spre fati)
{

a,)

Jineli sifter-ul cu degetul rure pe o parte a sa


cu ardtdtorul, mijlociul gi inelarul pe cealalti parte" Degetul mic sti pe pinten 6i sprijine

Ei

mdnerul (v.fi9.{0 -11}. b) Execuaqi cu sifter-ul, din lncheietura miinii, o migcare semicircularx sprc stnnga {v,fig.12).

Daci se ml$cn $i antebraEul, Fnetd cu cealalti


mane-

4.3.3. Mlgcarea spe dreapta


spre faF)

{pria cu dosul miinii

a)

Ritsucigi (rotigi) sifter-ul intre degetul mare gi

celelalte degete, in aga fel ?nclt triiErrl si ffe orientat in sus. Acum ginegf sifter_ul in prizri cu dosul miinii spre fagd.

b) c)

intoarcegi mina pentm ca tdiEul Spre partea cealalte in jos.

si fie indreptat

nxecuta$, din incheierura mdini! migcdri circulare spre dreapta (v.fig.i3).

! Toate migcerile destinate rasului se vor face din incheietura mijnii, fani a se migca antebragul I Rugagi-l pe instructorul dvs. sd. vd
Aten$e
zupravegheze exercigiu L

FEE

101

t fi

[:
E

i E*-ElIm;qIn
I

.,:

ij
$
q

Pentru exercigiile urmebare folosigi tot un sifter fhra


lamn-

4.4. lntinderea pielii gi manevrarca sifier-ului linut in prizi cu palma sprc fale

a)

Punelr degerul mare al mainii $angi, intins, pe

mpla dreaptn.

b) Trageg pielea in sus. c) PuneF sifter-ul ginut in prizd


dar nu complet culcat.

cu palma spre

fagn,

d)
e)
43.4. Unghlut brlclulul fati de suprafafa de ras

Conducegi sifter-ul, din incheietura rnAinii, uqor peste piele, in jos (v.fi9.14).

Cu doui degete asezate in fap urechii trageF pielea diagonal spre spate Ei conducEi sifter-ul,
a$a ctrm am areBt, spre

birbie.

a) Punef

o foaie de hlrtie

Ix

rnarBinea unei mese

i fneg

hirtia cu mina s$ngi.

4.5. lntindelea pielll gi rnanevralea stfter-ului ln jos, cu dosul palmei spre fati

b) c)

Lua$ un brici sau ua sifter dechis, finut cu rr6na

dreaptil in priza cu palma spre fap. ConduceEi lama, in unghi ascugiq dea lungul foii de Mrtie. ?ncercaE se gtsif unghiul in care larna
alunece pe zuprafap

a) PusEi degetul
6mpla $aagi.

rnare aI mainn sti.ngi, intins, pe

ttla hirtia. (ln

hirtiei lin g rjlzuitof ftrjl a acelaEi scop poate fi" utiliat g un

b) Tragegpieleatnsus. c) Agezagi sifter-ul ginut in prizi cu dosul


spre fap, dar nu culcat complet.

palmei

balon bine umflat).

d)

Conduce$ sifter-ul, din indteietura mainii, fin, peste piele, Ar ios {v.fi9.15}.

i02

4.6. lntinderea plelii gi manewarea sifter.ului tinut ln prizi cu dosul palmei spre fafi, in sus

5. Gregeli
a)

ce trehui evitate

a) intindeg pielea gitului diagonal, in ios. b) AezaF sifter-ul, ginut cu dosul palmei spre piele, deasupra degetului qi conducqiJ pe piele pinn la iumetarca gitului (v.fi9.16).
Repetati exercigful p2nd ajungeli se sHpaniF $i sa coordonagi migcarea simultani a ambelor miini (o

Tnna cu barbd nu se giseqte la ?nelgimea corecre de lucnr:

veti lucra tncordat gi nu vef putea mnnui uEor


pozigia gregitd de lucn"r duce la un efort fizic

si.fter-ul;

H
b)

ridicat. Capul nu a fost aplecat suficient spre spate: Ei zona pielii gdtului nu este liberi.; e pielea gdtului nu poate fi zuficient intinsi.

mint intinde pielea, cealalte

maneweazA sifter-ul)-

c) Pielea nu a fost iatinsa zuficient: &l nu se va creea o suprafagi neteda de ras; Et briciul nu va putea aluneca pe piele; g nu sunt exduse rdnirile.

d) Briciul este poziliotat prea vertical: E nu aluneci de-a lungul pielii.


e) Briciul nu este condus leier din indreietura

mninii:

E E

presiunea pe piele va fi prea mare; rasul devine dureros.

6. Controlul
a) Zona bnrbii se gesSte la o indlgime corespunzitoarc de lucru ? i-] oa I-J nu

b) Zona pielii gitului poare fi bine prelucrag prin inclinarea capului pe spate ?

Iaa

flnu
?

c) Prin intinderea pielii obginegi o suprafagi


corespunzetoare rasului

i-l d) e)

aa

fl

nu
?

Aplicap briciul uEor gi nu prea vertical

n aa

lnu

Conducegi briciul din incheietura srninii

Iaa

lnu

O intrebag modelul
:

daca a resimgit nepldcut

intinderea oielii.

103
E

1. **eyerc *e

**te

vc":rhg ?

4.2. Stabilirea direcliei de cre4tere a birbii


Privigi barba clientului. Memoragi sensurile de cre$tere ale perilor bdtbii. Comparali-le cu sensurile

r r r f

Prcgetira rasului umed, prin sipunirea cu sepun


de ras.

Intinderca pielii gi 12s{ sislglran.


Conducerea siguri a briciului in aga fel ca firele

normale ilustrate in fi9.1 qi stabil{i abaterile.

de barb{
Luarea

si

ffe indepdrtate lin

$ fera pericole.

in considerare, la ras, a direcliei de

crregtere a

p4dui

bnrbii.

R. *e *cgie:*i srseFfti**r* $*fi stsF**s*ts

-':i

a) b)

Conginuhrl capitolului anterior.

Prin sdpuoire:

- pedi bArbii sunt umeziEi gi inmuiaqi.


- se lmbundti;egte alunecarea briciului

piele;

c) Ia diferite articole

destinate rasului se vor

rcspecta instnrctiunile respective de folosire, deoarece urilizarea lor este diver$.

d)

Briciul trebuie si dispuni de o suprafali de t{iere irepropbili (de ex. la sifter se pune lamtr

nou{).
;

e) Ia

rasul urned vor fi resFctate intoqnai normele

ll
it
ii

de igieni existente.

3. *e in*tr***er?t*
g;ll" rrlegggr;'-*
":

gr

S*t'*rl 3;qt:r*sef#ie
4.3. Sipunirca

rx

I r I I

$rvete Scaun profesional cu tetieri


Va$ de ras,

a) Lua;i tn marla vasul pentru ras. b) Umple$-t cagl pini la iuffitate


Ei

cu ap{ fierbinte

sipun

gi pnmin-rf de ras

bega$ pamttuful de ras in api pentru putin

Brici, api de ras

timp.

4.1. Pregitiri

c) Rotili pemeilful pe snpunul de ras (v.fi9.2). d) treluag cu degetele spuma rezultau.


indt clienarl se-$i poatt
lisat pe spate. ln acest fel,

a) Potrivili

tetiera in aEa fel

e) incepeli sipunirea cu berbia. Plimba$ pe obraii, dra-rlar, parfs interioara a degetelor, pe glt Ei in
final deasupra buzei superioare a dientului. Luati
pennanent spuma, asdel ca supralbple de ras

aqeza cornod capul,

ve(i putea rade mai bine zona gitului.

b)

Varagi un !rvet sub gulerul cemn$ii, ca

si

si

creagi

o delimiare de zona gitului.

fie acoperite abundent gi uniform de dibuc.

4.4. Degajarea limitelor rasului


Curitagi cu dosul briciului clibucul de pe marginea zonei de ras, in aga fel incit sd se poati recunoaqte
de unde str se ac[ioneze cu briciul

(v.fig.3].

4.5. lndep{rtarea spumei


indepartag crl tur Servet spurna preluatd pe brici (v.ftg.4).

la timpul rasului repeali lndepilrtarea spumei de pe


brici de clte ori este nevoie.
4.6.. lntinderea ptelll gi rasul

4,6.{. Intinderea pielil gl rusul ln prizi cu palma spre


suprafafia de ras

a)

Puneg

dqeul

rnare al

mainii stingi, intins, pe

tnmpla dreapti.

b) Tragegi pielea ?n sus. c) Punegi briciul ginut in prizi cu palma

spre

zuprafap de ras. lvlanevragiJ ugor, din lncheienua mainii, pe suprafap pielii, tn jos (v.fig.S).
lntreba$ clientul dacd resimte neplicut gi daci este cazul, sdrimba$-ve modalitatea de lucnr.

Continuali lucnrl pdnd ajungeg la hirbie, infinzand fiecare po4iune de piele gi riiznnd-o. Acordag atengie mare bdtrbiei, indeosebi la htinsul pielii, care de cele mai muhe ori se poate face doar prin impingere Si tragere cere degenrl mare gi degenrl mijlociu.

105

I
,

4.6.2. lntinderea pielll 9l rasul

in prizi cu dosul palmei

r---_4,
-

spre suprafafa da ras

a) intindeti

pielea obraiilor cu degetul mate' ori cu

b)

degetul miilociu, ?n dire4ia urechii' in prize cu dozul palmei spre suprafap de ras efecnragi rasul, din tncheietura mainii, pinlla vArfirl barbiei {v.fi 9'6).

i6.

:ti#-

4.6.3. Contlnuarea activitdfii

a)

Rasul pa4ii drepte a glnrlui.

in funqie de sensul gitului: de creqtere, efectuagi rasul E pa4ial ?n jos, cu palma spre piele (v'ftg'?);

pa4ial in sus, cu dosul palmei spre piele

+
-aEFI
I

(v.fi9.8). b) Rasul iumnti$i din stinga a fegei: radegi obrazul tn priza cu dosul palmei spre piele (v'fig.9) Si
apoi lucraEi cu dosul palmei spre piele, in direcgia bxrbiei (v.{ig.{ 0}. Rasul pa4ii stingi a gitului: radegi partea lateralt
a gitului" cu dosul palrnei spre piele, de la v?'rfrul bdrbiei spre git. Imediat ce sensul de cnegtere al

:
I

birbii o cere, trecEi la

pnz.z cu palma spre piele.

Nu uitagi niciodatd sn intindeti corect pielea, pentru a ou ai'ea probleme [a ras' Eventual mai

d)

executati un post-ras. nasul buzei superioare Ei al buzei inferioare: Rade$ attt buza superioari t qi buza inferioarn tn prize cu dosut palmei sPre Piele. Acorda$ atengie ?n specid intinderii pielii,
face mai greu Ia buze {v.fig-'11-t2). care se

E
L

. a

I
I I

!.

105
E

-.

4.7. Tratarea ulterioari a pielii

a)

indepArtagi resturile de sptrmi cu un Eervet ud gi aplicag, eventual, o compresa (v.pag.256).

b)
:

Aplicagi o apd de ras sau o crema adecvata'

{r*s*lt

ir::* ir''.-t.l::!s q1

:f:l

:',

a) Tetiera a fost montati prea sus:

El zona gitului nu este eliberatE; & pieJea girului nu va putea fi intinsd suficient.

b) Sensul de cregtere al bnrbii nu a fost luat in


considerare:
Eil

rasul va fi dureros.
Ei

c) in timpul sipunitului, spuma a intrat in gura


nasul dientului:

in

l8dientul va fi nemulPmit.

d)

Spuma nu a fost

aspindita uniform, sau a fost

aplicati in cantitate insuficienti: e perii birbii vor fi inegal inmuia$; I rasul va fi neplacut pentru client, ori chiar
dureros.

e)

Spuma nu a fost preluat{ de pe limitele zonei de


ras:

E limita rasului nu va fi vizibila.

ffiT
..#-... ,#

Briciul a fost minuit prea venical pe piele: E rasul va fi dureros resimtit; E creEte pericolul de rinire.

c) Briciul nu a fqst minuit din incheienra odinii: E briciul nu va fi maoevrat leier pe piele, asdel

ci

se pot produce rdniri sau $e pot provoca

wsgfl%P'*
h)

dureri.
Pielea nu a fost lntinsa in sens invers direcliei de cregtere a bdrbii:

ts briciul poate cu ugurinta provoca reniri.

i)
.

Clabucul nu a fost indep{rtat la timp de pe brici:

nu vegi putea sesiza poz{ra exacti a briciului,

briciul nu va putea fi manevrat cu

sigurangn.

107
G

!i.,
t,:

l
t'.

i)

S, **rrtr'olut a) catU clientului

;'

f da

i-l nu
nu

se afle la vedere

b) c) d)

Pielea

gin:lui a fost bine intinsi

[] aa

fl

A$ sapunit intrcagabarbd?

Uaa

lnu

Sunt gura, nasul 6i urechile neacoperite cu

spumi

flda ,, .,
Stere al

Inu
agi ginut seama

e) .Ia intinderea pielii

de seruul de

'

Eda
0

bidrfi

trnu
?

Ati intins pielea uniform

h)

lntrebali clienrul

dzrc5

a resimgt pldcut rasul.

108

-r

'! .

ffies*rg :. nisit

l'::r; i

S. Ge i*strcrrnente gi dot*ri suplimntare


slgr$t n*Gsare ?

Barba este scnrtag gi aranjaB cu pieptenul, foarfeca qi maqina de tuns;


Cu foarfeca, maqina sau cu briciul se prelucreaza

conh:rul birbii.

#e r,:

1i';'

:)

s'p,

r,T i ft m

].1

r.:

;;t ",t

irr:$

mrt**t#',i

a) Conginutul capitolelor precedente privind rasul gi pasajul (v.pag.63 Ei urm.);

I f I I I I r I

Cap barbatesc de exercigu cu barba, ori model Maginn de runs cu anexa

Foarfeci de tuns
Pieptene

fiure'

Brici
Guler de proteclie

Pelerini impermeabild
$ervete

b) Felurile de barbn:

r mustap (1) r favorigi (2) I barbigonul (3) I barba care acoperd tot obrazul
(uft9.1)

.*es*r3srs* $&s

*{.s

p*s * c*tivit&gac
scurte.

Vom descrie tunsul unei

birbi complet

4.1. Pregatirea
a) Fixa$ capul de erercigiu, sau invitag modelul si ia loc comod pe scaunul profesional. Atengie la

nrffea unei ini[imi de lucru comode (v.pag.341


gi urm.);

b) Puneg-i dientului un guler de protecge, o pelerina de protecgie gi un Eervet; c) inainaEi-l uEor cepul pe spare. potrivigi tetiera in
aEa

fel ca clentul sa stea cornod.

4.2. Scurtarea cu magina de tuns


a) Fixag magina de runs pe cea mai mare lungime de tiiere, sau folosigi o ane)d penau mirirsa

lungimii ieierii (v,ff9.2). b) Punegi maEina de runs pe piele, sub barba.

Spniinif rnaEina din lateral, ctl aritdtorul, pentru


a o putea manevm lejer (v.fi9.3).

c)

Etape:

t I I

nmsul perilorba$n

tiierea contumrilor buzelor


rasul

109
I

c)

Conducegi ma6ina pe piele, alunednd uEoq

p2ni

la limita superioard a bnrbii- in acest fel scuragi batba la lungirnea anterior stabilita'

ii$

d)
e)

Repetali procedura in stdnga qi in dreapta

:i.iil:i:tr.!:li,

.r
:

:ii:;i:il.ifl

po4iunii Prelucrate'

in zona timplelor ridica$ uEor maEina, rdunend dinspre cap. Asfei preg4tili trecerea spre pirul
mai lung al capului. Continuali in zona bdrbiei gi a gurii, scurtind intreaga ba$e'

*$

4.3 Scurtarea Si araniarea cu foarfece 5i

pieptene
a) A,leza$ piepterlrl la limita inferioart a bdrbii'

Roti$ pieptenul ?n aga fel


stea

incit marginea sa si nu pe piele iar dingii pieptenul si nu atingi


Ei

pielea.

b) Agezagi foarfeca

tiiaF pdrul care depagegte dingii pieptenului (v'fig.4).


superioani gi ridicali-l de pe piele conforrn cu lungimea n,t#

c)

Conducegi pieptenul incet qi egal spre partea

dorti

a berbii.

d)

Taiagi qi restul barbii

in aceeagi manierS.

Pieptnnali barba de mai multe ori pentru a verifica scurtarea. Prelucmgi atent contururile

berbii acolo unde trecerea spre pa{ea fi$a a


fe;ei au prezintd o delimiare neli de barba.

t:
110
@

4.4. Tiiatul conturului gi rasul

6.
a)

eentr'c}$u.ri

Tiiali cu foarfeca barba de pe buza superioar{., corespunzator conturului dorit. in acest scop, conduceli bragl inferior al foarfecei cu ardtitorul miinii stingi. Fjgi atenli la precizia taierurii.
E\.ira!i ranilile (v.fig.s).

a)

AEi

ob$nut forma clorit{ a barbii'/

laa

nnu

b) Aplicali spuma de ras in afara contururilor.

b) lntrebagi clienrul clac{ este mul;umir de pr.estagie. c) Rugn$-l pe insuuctor si vjl controleze nunca.
a

lntindeli pielea

Ei ractegi

in sensul de cre$tere

berbii parul care nu apa4ine bdrbii.

c)

Pasajele prelucragiJe cu pieptenul Ei foarfeca. ':;itr.irs?

S. ft;"+t+:i .::1.

. ".

'.1

a) Tetiera nu a fost bine potriviti:

I f

clientul sti incomod;

gitul clientului nu poare

fi bine prelucrat.
b)
S-a

lucrat cu maEina reglatd pe tuns prea scurt

(sau prea lung) sau anexa aplicatit nu a fost corecta:

f I I r

barba va fi prea scurt

(iund

tunse.

c) Magina de tuns nu a fost spriiinita cu degerul:


ea nu poate fi manevratd lejer;

lungimea birbii va fi inegala;

clientul resimte neplacut prelucrarea.

d) Pieptenul nu a fost manevrat la distanti coreda de piele:

[psegte zona de trecere (pasajul) Ei barba va fi prea lunga ori prea snuta.

e) Briciul a fost manevrat impotriva sensului de


creSterc a

birbii:

I I

rasul este durer<x; pielea va fi rdniti.

tlt -

.-

*sAFAYiiL
1. Araniarea

Ss

ARANJAREA PARIJLU!
...
i. j.
. . pag. 11!

piruluiirainteairrceperii interventiilor

T.Trasarea cdrdrli gi despirlirea


3. Aqezarea bigudiurilor de 4. ondularea umed{ a

pdrului

.. pag. 117
.

volum
.

pag. 121

pinrlui realizati manual, pe meEi.

. pag. lz4
. pag. 12g

5. ondularea umede a

padui

executare pe capul de exercigiu . . .


...

.
.

6. Tehnici de onclulare cu

foenul

. rid{cind virf

. pag. 132

7. Formarea buclelor plate incepffnd de la 8. Formarea buclelor plate incepind de la

. . pag. 135

. pag. 139

9.Formareabuclelorproeminenre...

...pag.

141

10. Buclarea cu bigudiuri rigide qi cu bigudiuri de

volum.

. . . . pag.144

11. Aranjarea

unei coafuri. Combinagia de tehnici de araniare

pag. L48

12. Tehnici de foenare

(rniEcd*i6i-nolurne ?n foenarea

pdrului) .

. . ...

pag. L52

13. Tehnici de foenare

II
pag.156

(foenarea pdrului ?n lungime gi a vdrfurilor) .


14. Tehnici de foenare

III

(foenarea parului din apropierea pielii


15. Tehnici de foenare

capului)

. . . . pag. 159

IV (formarea/modelarea pirului cu degetele qi foenarea

cu formatorul

Swing)
coafurii I

. pag. t53

16. Tehnici de finalizare a

(periatulpipieptinatul)..
17. Tehnici de finalizare a

..pag.

155

coafurii II
. . . . pag. 169

(uparea
18.

Ei coafarea

in fomra)

Tehnici speciale de finisare a parului

uscat.

. . pag. 173

19.

impletituri-cozi Cocuri

. pag.I77
. pag. 183

?0,

,:i

l..)*srpr*

*e

.*ste,r..qtt*fo,f, ?
gi

T Aranjarea sistematicd a pdrului cu peria


sau disconfort.

d) PiepUnagVperiagi pnrul ?ncepind cu virful fireloq ?naintali rreptar pAne la redacine {v,fig.1}.
e) Procedagi in continuare sistematic: pe4ile laterale, paftea superioad, ir firal partea
fi-orrtala. Avegi

pieptenul adecvat, fara a provoca clientei dureri

griji ca

sa nu creagi disconfort

!. *e *ul*':gti*{e
q:**eser*?

clientei.
l.}1isq!*?cr**c'

slirii

a)

Cunogtinle despre: Diferite forme de piepteni gi perii, clomenii de utilizare;

b) c)

d)

p{rului, efectele aparii gi ale abuzului de mijloace din domeniul coafurii; Aplicarea Ei efectele cremelor de coafar Ei ate spraprrilor pentru s$alucire; Diferengele structurale ale firclor de pnr Ei caracteristicile pielii capului, pentru a le pune de acord cu tratamentul.
Starea
L.-l

i{,.

*. i n ctra

i*+}

Bi:** g ! :'r;Ei i e,;* e*

; i r

:t$t**

i'+

r*r.r*t n**e*st'** ?

I I I I

4.2.2. PZr mai lung


Pieptene cu dingi rari
Perii Spray pentru strdlucire ori creme de coafure Pelerin{ de protecgie qi guler Fntru gat

a) b)

Poziga de lucru gi succesiunea operatiilor este aceeaqica la pdrul scurt, La piepAnat/periat gnegi guviEele de pdr intre

.t'. i:::::s*t:*fles

p**

degetele artteror gi mijlociu (v.fig.2).


r:.:.; S!$g;

rt t**ttr.:tge$ii

4.1. Activitii$ prgititoar?

a)

Pune$-chenrei pelerina pfotectoare.

b)

A*ezati-ve la lndemnni instrumentarul


mUloacele ajutiroarc.

Si

4.2. Aranjarea p5rului


4.2.1. Pirul scurt

a)

Atezati-vd in spatele clientei.


tncepegi pieptAnind temeinic parrea posrerioare a capului. urmeaza u6or, pune$ o minn pe zona ce sd. fie pieptinara sau periata.

b)

c) Apdsind

115

P4nrl lung uebuie aPucat cu degetul mare,

d) MiEcarea capului:

asEtorul qi degetul miilociu {v'fig'3}'

c) Aclionati $

aicl treptat, parie la inse4ie'

tratanenill va fi percput nephcut' e) Dinlii pieptenului, respectiv perii periei apasd


prea tare pielea caPului:

este posibila rinirea pielii ori crearea

de

mincirime.
,.:::;'

ir;i;i::i

a) A[i a$ezat la ?ndemina toate insfitrtnentele Ei

miiloacele aiutiitoare

[]oa

lnu
?

b) Ati fecut retugul

fl aa

tl

nu
?

c) Clienta a perceput neplacut tratamentul

naa
tlda

fnu

J
?
I

i1.2.3. Ptrul incutcat ori llpit

d) Cirarea se poate realiza uSor

nnu
?

a)

Aplicagi cu sPray pentru strilucire pe

pinrl

uscat,

b) c) Pieptena;i/periatt
4.3. Retugarea

pe o por-ftune, ori da$ cu crema de coafatDescalciti cu atengie pirul cu degetele. pe sectoare mici-

e) Pielea capului a fost iriate ori rdniti

: I

nda laa

flnu
?

A$ dezinfectat qi crrnlat instrumentele

lnu
I I

Pieptnnagi/periali ?ntreg pnrul in succesiune descrisi:

- ori doar cu pieptenul - ori cu ambele mAini, cu pieptenul $i Peria - ori cu ambele rnXini, cu doua perii.
I

4.4. Proceduri finale lndepartag pnn-rl periat de pe pelerina de protecgie.


Deziafectagi Ei curdg4li instnrnentele.

S. Gregeli e greb{"iie

svit*t*

a)

Alegerea unui piepten

O*rii prea degi:

r
b)

nu va putea fi Pieptenat. Alegerea uaei perii tari:


este posibilX vetafrraren parului 6i a pielii
I

pad

I
c)

capului.

Nu este respectatjl succesiunea descris{: f apare disconfomrl ori durerea la clienti.

i
J

ll6

'{. !i*s$s'e ce e$te vsrba

:}

Trasarea cJr{rii Ei impe4irea pdrului ?n cimpuri, pentru ca s{ se creeze zone de lucru clare gi

subzone mai mici pentru procedurile ulterioare.

{l*'*l: n*$einge iet:p*r***fe ?


3,

$}y*f iru inft r*},$i: *,'r

a) Cirnpurile de lucnr apar datorita impa4irii adecvate a pirului prin mai multe ciriri, de ex. cirAri in cruce, ori cnniri in formd de 'lI*. b) Despe4bea subzonelor din cimpuri se realizeazi prin trasarea de edrnri drepte ori in zig-zag.

3" Ge le?*ra:ffi*ngs sLsnt FT**S*afe ?

gi rx$&*ace e*iut&t*xre

b)

Piepten de frieerie Piepten cu coadt

E Clame, clipsuri E MdauEi pentru spelat


ri. *eg*li,i*r*e
4.1. Trasarea
Elms e::i

o cirare de aproximativ 10 cm. in timp ce degetul se sprijini pe vicful pieptenului intr-un unghi ascu$t pentru a-l conduce in direcfia doritl pe pielea capului.
Tmsagi AEezag vErful degerului pe pielea capului

c)
Bfrs a s*$:ir.r-it*gii

lingi
cu

virfirl pieptenuiui

gi dag de-o parte

pirul

d)
e)

cirarii

pieptenul. Piepanali parul de ambele pery $i formati limitele cnrerii (v.fi 9.2).
incercagi trasarea cirnrii

pinn cincl

aceasta

4.1.1. Prcg6tirca

deviae rectilinie Ei ?n directia doriti.

t-

a) Piepgna6i temeinic perd spalar. b) AEezagi-vi in spatele clientei. c) Aplecag capul clienrei ugot pe spate impingeg-l in acelagi timp in fagA,in

gi aga fel

incit

d)

privirea dientei sil fie vizibili. Pieptanag parul in direcgia prerdzuti de cdrare.

4.1.2.Poziga pieptenului gi a dagetelor

*l
: :
a

a)

Puneli

+! I

t I
1

virfirl pieptenului de frizerie deasupra ochiului, la redecha pirului Ei aEezaEi degerul mijlociu ori arAt{tor al mtinii stAngi pe capntul pieptenului. Rezulti o manipulare ugoaril a pieptenului {v.fig.l ).

:l

*i i
I

I t

I
a

eF&!

n'7

4.2. Trasarea

ciririi

medii

4.3.1. Cirarea in cruce

a)

virful pieptenului la rniilocul radncinii frunlii. Gisi;i acest punct luind ca direcgie baza nasului (v'fig'3). b) in continuare procedagi in acelaqi mod ca la
AqezaEi

a)

Trasagi, ala curn s-a aratar,

o cerare medie

pini

b)

in creEtetul capului. Aqezagiva in siinga clientei 5i tras:r1i o ciir;re din cregtet (capitul cdrJrii rnedii), pin:i la urechea
stinga. Astfel aparc cimpul stdnga-t'ap {v.fig'$}. Revenigi:ii prelungili crrimrea medie din cre$tet

trasarea cararii lateraie. ConEolali rh oglrndii

parcursul
rrerifi

ci$rii.

Aqezagi-vri

in faia clientei sr

c)

cali corectitudinea operatriei executate

plni

1a

ceafh. Apare cimptrl stinga-spate

(v.fig.a)

(v.fig.6).

43.lmpirtirea pirutui in clmpuri de lueru


Pentru a fixa cimpurile, la pdrul mai lung gi la cel recalcitrant utilizagi clame sau clipsuri. &
118

'

d)

Trasagi cararea qi pe partea cealaltd,

pina

urechea dreaptd, oblinand asdel, in final,


qamrea in cruce {v.fig.7).

4.4. Departajarea de zone mai micidin cimpurile de lucru

in acest scop

se folosegre un pieptene cu coadi.

4.4.1. Departajarea cu cirare dreapti

a)

Separalr o quvi[l de par, cam de lungi-rnea r-rnui

bigudiu, introducind vdrful cozii pieptenului printr-o parte $i trechnd-o prin par pina in
partea opusi.

h)

Oprig rrful cozii pieptenului cu degetul mijlociu, ori cu ardtitorul gi ridicaqi po4iunea de par astfel separara (v.fig.9).

4.3.2. Cirarea in

formi de "T"
rrdsaEi

a) in modul deja aritat,

o c{rare medie

pini

aproximativ in creqret.

b)

Agezaqi-vi in stinga clienrci Ei plec?nd de la cararea medie obginuta, trasali o altt carare,

vertical, pind la urechea sdnga.

c)

Apoi rnutalir,,f, in dreapta clien:ei gi in

ace\i

mod trasagi o cirare pine la urechea stingd.


Dac6 ati procedat corect, ve$ obgine o cirare c?re uncste cele douil rrrechi. impreuni cu

caarea medie deja ftasati.

alcanrieqte o egrdt.

in'T" {v,fi9.8}.
4.4.2. 9epartaJarea cu cirare in zig-zag

a)

Agezagi gi aici

in lateral pieptenul cu virful cozii.

b)

Conducegi vXrful cozii, peste pielea capului, spre

panea opuse, cu scttfie miEcari ?n strs gi lateral. Va apare o linie cu forma mai mult sau mai pu$n

in

zig-zag. {v.fi9.10 9i f 1).

j i

ll9

cl)

Se

traseazi cerarca nredie. fi$evizatea redacinii

nasului:

sirarea nu va fi pe centrir.

e) Trasarea car{rii nu este

conrolati in oglindd:

E cirarea
Cdrarea in

va fi gregit trasata.

ng-ag nu

e$te conforme planului:

cararea nu va c'orespunde prelucrilor

ultenoare. S*c?*r*{{.6f
Trasarea

c?,

a)

rta

cirarii a fast neplicuta pentru clienti -J nu

b) Corespunde traseul

ciririi

cu planificarea

Iaa

lnu

c) Cfu'ara nredie se situeaza in continuarea

rldi.cinii nasului

Ll

da

ll
ilTn

nu

d) C?mpurile frontale stinga-dreapta ale cicirii ?n

formi de

sunt de aceeasi dimensiune?

Ll aa

fl
?

nu

Realizarea cerarii

in ag-zag

corespuncle

planificarii

laa
S. Gregeii se

llnu

trhsie

*vi]:'ia..::

a) inainte de tra-sarsa cgrtrilor pirul nu este


pieptanat tn sensul c,irdrii:

f) Disctnagi cu cel care va instruie$re rezultatele exerc{iilor pe care le-aEi fncut.

este ingreunat mersul pieptenului

in procesul

traserii cerarii.

b) Pieptenul este apasat prea tare:

poate

fi dureros pentru clienti; poate fi

ranita

pielea capului. Pieptenul nu este sprilinit cu arJt{torul ori cu degetul mrjlocitr al celeilalte miini:

se ingreuneazA trasarea dreapta a

ciririi.

120
E

:. {*espr'* ** *ste .rc;'ba ?


C
inlaqurarea pdrului pe bigudiurile de volum,

avind

?n veclere:

- lagimea gi grosimea corecte a Euvifei de pir; - unghiul corect dintre guvi;a de pdr gi pielea
caprrlui.

-t

Fixarea brgr"rditrlui.

.i. i-l*,;:.r :' ;'qt! ilir+ i; :'* i ,:#{:*$fiF* ?


r

i.*: a i'*,-. .t

i: : :,

a)

Diametrul bigucliului de volum determina elasticitatea buclelor gi onduleurilor:

F E

diarnetru mic = elasticitate mare; diarnetru mare = elasticitate redusd.

b) Unghiul quvigei de par cu pielea capulni


determina volumul coafu rii ulterioare: El unghi drept cu pielea c.apului se potrive5te

coafurilor la care se dore$te volum la


rnddcina tv.ffg.{). si unghi ohruz cu pielea capului - ofeni un

volum prea mare la radacina (v.fig.z).


Et unghi ascutit cu pielea capului - nu

oferi

volum la rddncind tv.fig.3).


c) Coordonarea Ei orientarea bigudiurilor esre

decisivd pentru coafrrr:i.

d) Trasarea unei cirdri poate fi evitata printr-o


tehnica de ondulare combinata c1t o trasare a cdririi in ag-zag (v.explicagiile anrerioare).

t2l
ffi

J, {}e in*trur?lent g{ n'iijioace ajuttaar*

I I

suftt necesare ?
Ei

Capul de exercigiu Pieptene mare de c-oafurt Brguditui de volum Ac de consolidare

bi Pieptene cu coade
F

Gg

gt

til

Sticli cu pulverizator de api

'4.

****crierea pa$ *u pa$ a aetivitdtil*r' in

Aceste instrucgiuni descriu a\ezarca bigudiului

unghi drept cu pielea capului.


4.1.

Aetivltiti pregititoare

a)

Umezi$ abundent parul9i pieptdnagi-I.


Pregndgi bigudiurile pentru folosire.

b)

4.2. Agezarea bigudiurilor

a)

Separagi o $uvild de

pir

de lungimea Ei grosimea

bigudiului.

b) fine$ c) d)
e)

SuviF in unghi drept fagi de pielea capului

{v.fig.4).
Pieptdnafi SuvrF, prisMnd unghiul, de la inse4ie pin:i la r.irf.

Apucali guviga inre degetul mare gi araEtor,


tdlgdnd uEor.
Cu cealaltd mane luagi un bigudiu qi puneli

vir'furile quvr[ei pe direcgia bigudiului, pe toate


laEimea lui.

O linefi Euviga cu bigudiul sub tensiune


g)
degetului mare ori al aratatorului.

(v.fr9.5].

Presagi vnrfurile Euvigei pe bigudiu, cu ajutorul

h)

incepegi sa dsucifi. Trage$ uEor de quv{d qi rAzucigi-o pe bigudiu

i)
p

pane

pielea capului (v.ft9.6).

Tinetr bine bigudiul gi blocagi-l cu un ac a$ezat

oblic pe piele prin bigudiu. Nu punegi acul prea


vertical, pentru a nu zgiria pielea capului

(v.fis.7).

k)

infagurali a doua guvigiFixa$ cu acul qi al doilea bigudiu.

l)

re

rzz

i)

Acele de Sxarc suat gresit puse: f bigudiurile sunt fie prea destinse gi piml nu are tensiune suficientd r bigudiurile sunr prea striase gi apare o tensionare anormala.

6.

eontrolul
Corespunde modul

a)

de impa4ire

cu mirimiea

huclelor

tl aa

ll

nu
?

b) c)
d)

Sta bigudiul din miiloc pe guviEa sepamta

laa

fnu

Exisfi fire neondulate?

Iaa
foa

lnu

rn)

Scoategi acul din primul bigudiu Ei introducegi-l

Apar izolat virfuri de pir?

in direcgie inversi celui de al doilea bigudiu. Astrel


e\ritati tensiunea pe trunte.

lnu

e) Acele de fixare au ldsat urme pe piele 5" {?regeli ee trbi"ri

*r'itate

ilaa

lnu

a)

Par insuficient pieptanat

I
b)

perul se separi $i se &isucegte cu dificultate.

Acele de fixare au fost asfel puse inc?t bigudiurile si nu fie nici prea slabe, nici prea tensionate ?

guvigele sunt prea late:

laa

lnu

pe parple laterale neondulat.

rimin fire de par

c)

$uvigele sunt prsa inguste: I se obgine un volum prea redus; I apar'tgiuri" in coafura. $uvigele sunt prea subgri gi inguste: rezulti greutigi la impd4ire qi la plasara corecti a celollalte bigudiuri.

d)

e)

$uvilele nu sunt ;inute in unghi drepr cu pielea capuluir I rezulH volum prea mare ori prea mic.
$uvigele sunt deplasate lateral:

apar fire neondulate.

g) Virfurile
bigudiu:

firelor de par nu se pun exact pe

I
h)

dupi coafare r.isar izolat v3rfuri de par.

Tensiunea este inegalt la rulare:

aDarfire leondulate.

123

1. $e*grn-e

e* **ie v*cb*

? piepterrirl gi

L'.rlirnel

ondtrieultri

clts-t:Ifl

tit rhntre clottl r:tntttri

irle unur oncluleu

I r r I

Forftarea oncluhgiilor unrecle


clegetele.

cr.r

Lirrr:t pieptlin*rii : clireqia cle l>:tzli e cumttltti

oncluleultri.

Realizarea de c.rnruri oncltrlate in unghi drept ctt

b) Onclulagiile umde realizate manual rlau coafuri


cu volume mici 5i irnagine foane regulata a

linia de pieptiinare.
Fonnarea mai nrultor onduleuri cle aceea$i
mririme.

ondulilii.
c) Pentru pdr ftrarte scurt qi crct nu se recomand:I
ondulagia urnedit manuali. clt OnduL'rrile nu pot

Continuitatea latemla a ondtlleltdlor.


${"{r'Et

fi facute plrti:ll.

cle-rr ltrngr"rl
".i

*. *e notiuni pr*iirninars

iinp*;"{e:lt* ?
3"

cu ltlime mille $i pe cllrrrl pelrtnr sxelcitiu.

r)

La oncltrlarea urnecl:i sunt imp()rtxnte unrdtoilfele

*e

instrurnes?te gi miiioae* aiut&t*are

cuno;:inge de specixlrtste {v-fi9.1 }: Ondulad orientate spre stinga: ondulagii curbate


spre -stinga, prirrite dinSpre executatt.

scir'l* neesa!"e ?

Ondulagii orientate spre dreaptir : ondr.rlagii curbate spre clreapta. prilrte dinspre execuftrnr. Canrurile onclulatiei : zona ridicarll prin ciue un onduleu trece ?n alt onduleu al
Valea ondulaliei : partea in
rttrr':at.

E Perini de exercigiu E $uvile de pir (rnege) pentru exercitiu, cca. 10-15


cm. Ltlme

E Ace de ti'care E Pieptene curbat pentru onduleri urnede, ori


piepte'ne cle frizerie

fomri de arc clintre

cantunle onclulatiei.

!
l

Sticli cu puh'enzttor-apii

4.

**ssrfera p&s *$ pes a aetivit&gi$*r.


Ac{ivitiifi pregititoare

4. 1. Valea ondulaliei

Canturile ondul:rdei .+

a) Periagi;uvi{a Ei urnezigi-c. tr) LasaEi Suv{a pe mijlocul perinei de exercitiu. c) Flxagi-o cl rnai multe ace de fixare pe perini
{v.fig.2}

-T
{
Ondulatii
ofientate spre

d)
e)

Pieptanali parul, ca el s{ stea nerecl pe perind.


Separagi

l,itirneil

onduleului

in gartea stangii o 6uviga <le ccr.5 on.

lagime 9i indepartagi resrul cu pieptenul.

stinga

re

t?4

guvita

:a1l1

igei de

rijlociu,
f.

rata spre
*L

aEa

fel

Formati
.

puneli

in lucru. ,nnd

lui rclii

r25
T

0
g)

Mutaii degetul mijlociu spre st?nga Ei repeta$ papii expuEi in sdnga, alaturi de prima Partea onduleului {v.fi9'8}.
quvilei.

Relua$ zuccesiunea eapelor pe intreaga lagime

h)

Contiauali munc? perului (v.fig.9).

pini cind ajungegi la virful

-a

'

1.;:.'.."::::,':..

'

4.3. Realizarea de bucle pe lntrega latime a

guvitei
4.3.1. Gsntinuarea laterali a unui onduleu a) Unezili tot pad Ei pieptana$-l pini la netezire' b) Pe partea sttga a suvilei face$ din nou un

onduleu orientat spre stinga (v.nr'4'2', a-O; c) Mutagi degetul mijlociu spre dreapta qi repetagi eapele cleia expuse, la dreapta, liaga prima parte a ondulerrluiArcul onduleului trebuie sd
conexeze exact cu arcul anterior Ei sd

se

corespundi laEimii onduleului. Nu trebuie si rezulre nici o neregularitate in construqia onduleurilor, cl sa nu se obsenre loctrl lor de
unire.
Succesiunea procedurilot aratate trebuie continuati pina cind intreaga le$nre a Euvifei este onduhta.

d)

4.32. Continuarea tiecarui pas at procadurii

a)

b)

Puneli degenrl miilociu in faga ultimei p44i {llreapta) a cantului onduleului in lucru' AWzalr pieptenul la degenrl miilociu 5i formali arcul orientat sPrc sfanga. Puneti aregtorul din nou in fap can'ului onduleului in fonnare. Stringeli clegetul mijlociu 9i arititorul, asdel

c)
d)

t--

--Iil

apare al doilea cant al onduleului' e) Pieptanagi pad in ios-uqor dreapta'

126

'

'?. ffiesgr,re

se este v*rba ?

4.2. Stabilirea direcfiei primului onduleu


a) Agezagi-v{ inapoia capului de exercigiu. Puneli pabna la cca. 5 cm. cle frr.rnte, apasir-rd u5or

Efectuarea unei coafuri ttmecle prin oadulare nrneda nanuala {v.fig.t'}. Luarea in considerare a lnodultri cun: cade naturirl pirul la realizarea prinrultli oncluleu. g Continuarea laterala a ondulirii, firi aparigia de neregulariti{i pe parcurs. inrbricarea arnronioasd a conrururilor laterale pe

parul. b) impingegi puqin parul in faga. Astfel recunoagtegi direcqia de cldere a pirului - ?n cazul nostrtr, spre stinga {v.fig.2}.

parcursul ondularii.

3. Ge no$itsr?i F]relii$sx&c'e s{.trit imp*rtant* ?

a)

b)

c)

d)

Cor4inutul capitolului anterior. La fomiarea ondulerii umede. direcqia primului onduleu rrebuie si corespr.rndd modului de ciclere nahrrala, respectiv direcgiei de cregtere a pdrului, spre dreapta ori spre stinga, La capul de exerciliu nu existd cddere naturali a pnrului spre dreapta ori spre stinga. Tbtugi, cu ajutorul acestor instructiuni, trebuie sd se exerseze detetminarea dirccgiei onduleului ini$al. Daca trebuie sA se onduleze toi parui de pe cap, ondularea se va face dintr.o parte in cealalti, inainte se se pomeasca in direcgie contrara cu umritorul onduleu. Piepenii pentm onclulare umedA sunt piepteni convexi, elastici. Ei vor fi folosigi cAnd exjstd pericolul ca fomra onduleurilor create sa se piarda qi c2nd cantutile onduleurilor trebuie reliefate mai pu:ernic.

3"

*e instrument* gi an$3ieaee ajut6t*ar*


1::.n

sa"*fit !?ecesare ?

'.:,

I I f r

Cap pentru exerriliu cu suport Pieptene curbat pentru orrdulare umedd, ori pieptene de fiizerie Sticla cu pulverizaror-apa Pieptene rnic pentru ondulare umede sau ciipsuri.

4. Seeenisrea pas s{J pas a aetivitd{dlmr


4.1. Pregitirea

fixali capul de exercitiu


perut qi umezigi-l

F periali

128

4.3. Formarea snduleurilor


4.3.1. Formarea primului onduleu

4.3.2 Formarea celei de a

doui onduliri, orientati

spre dreapta

a) a) Fonnali primul onduieu cu pieptenul. b) Deasupra ochiului drept puneli degetul mijlociu
intins pe onduleul inigial.

Punegi clegetul mijlociu pe paflea stinga inainrea

cantului onduleului qi fonlaqi onduleul orientar


cu canrul spre dreapta

c) Foltagi cantul onduieului ca de obicei {v.fig.3}. d) l'lutali clegetul raijlociu spre stAnga qi continuali
onduleul (v.fig.a). Arcul onduleului trebuie sd
c:onexeze e-tact la arcul fecut
se

b) Continuagi onduleul spre dreapta {v.fig.S}. c) Terminali pe panea dreapra a frunlii ocluleul
orjentat spre dreapta Ei pieptanagi in regir-rnea

t6mplei arcul onduleului orienut spre sringa {v.fig.6}.

intli,

sa nu se rada

nici o tranzi{ie de la trnr.rl la altul.

129

4.3.3; Formarea celei de a treia onduliri' orientata spre stiinga a) Agezatr degetul mijlociu pe partea dreapta a

ongulc-u. Acest onduleu trebuie

si

debuteze rre

partea stingJ cera mai ingust {v.fi9.8} Ei u. continue ceva mai lat pe partea dreaptd, peste ureche, ca onduieu drept al urechii (v.fig.9).

arcului onduleului format anterior, orientat spre


stanga.

b)

incepeli acum din partea dreap6, in spatele urechii, fonnind onduleul spre stSnga, in
conexiune cu canlul alaturat al onduleului

b) Formagi onduleul 5i realizagi urmltorul cant de


onduleu. c) Realizali onduleul pdn{ la timpla st2ngn

(v.fig.9). Acest onduleu trebuie sf debuteze pe


partea dreapte ceva r:rai ingust 5i sd devini ceva mai lat ?n partea stingi, ca onduleu sting al

(v.fig.7).
4.3.4. Fornrarea onduleului in dreptul urechii

urechii. Oaduleurile peste ureclri (onduleurile urechilor)'ar trebui si fie, pe cit posibit, egale in
ambele parg Si indreptare spre partea din spate
a

a)

incepegi cu timpla stingd sd formali onduleul

orientat spre dreapta gi

si creati cantul noului

capului {v.fig.10}.
i
I j

!
J

l
t

i.r.'.

i.
i:rt:'

i;r

'

ii
P6

EIE

130
I

4.3.5. Fsrmarea restului onduleurilor

e) Canturile onduleurilor sunt rreunifonne:

Continuagi formarea onduleurilor, cu aproxirnativ aceeagi lagime, ?rr direcgie alterlrativi.

I aspectul onduleului va fi dezordonat. n La introducerea micilor piepteni, respectiv

4.6. Consolidarea onduleurilor

clipsurilor, ondulerrrile au fost deranjate: R nu va ti obtinur aspctul dorit al onduleurilor.


-$.

titilizxtl eventual pieptenul mic pentnr oncluleuri ori


clipsul, pentru consoliclarea onduleurilor {v.fi g.I 1 }.

**a:tr**a:l
S-a $nur cont de

a)

cidetea naturale a pirului

pdmul oncluleu

il
b)

aa

fnu
dir-ecgii

Onduleurile au fost orienrare in


altemative
?

Jaa

ilnu

c) Onduleurile de la urechi au fost orclonate


simeric
?

:-l Oa
cl)

J nu

S-a acliotrat cu pieptenul asupra pdrului cloar

superficial

f cta
e)
'Ll

lnu
?

Locudle de unire ale onclulagiilor sunt vizibile

aa

l-l nu
?

f) Cartturile ondulariilor sunt uniforme


L

fl
e* treb$le eviteg

da

lnu

5. Grege!!

g) Agezarea piepteniior mici a preiudiciat aspectul

a)

Ciderea naturale a pdrului nu esre luag in calcul

onduleurilor I

la oncluleul inidal:

laa
obginut.

lnu
r,i indnrmi rezultatul

E
b)

onduleul nu !ine,

La continrnrea laterali a onduleurilor sunt

h) Discutati cn cel care

vizibile trecerile:

E
c)

aspec:tul onduleurilor nu va

fi

regulat.

Ordonarea onduleurilor uree:lrilor este nesimetric:l:

G coafura apare strambi. d) Virfirrile din{ilor pieptenului

nu sunt manevrate

pe suprzrfata capului de exerriliu:

B S

nu se obgin onduieuri;
dupd uscare Si piepfnnare, cc"afura lra avea

aspect clezorclonat.

t3l
-T

t, tr*sFr'* +* *s'a* v<lr'ba

Manevrarea corcta a pieptenului de ondulat cu

foenul, pntru a obgine o coafuri cu ondulaEii


pronunEate.

Manevrarea corecta a foenuh.ri cu duza

plati

montati. pentru a ob$ne o ondulalie in4iala


rnoale. Formarea qi uscarea onduleurilor intr-un cidu.

fr.

G*:'r*{i**i pr#irsifrtare s*it iaxp*****e


Con$nun-rl instrucgiunilor anterioate privind

?
I

a)

ondularea umedi manuala; s$panirea acestei tehnici este condi$e a onduldrii cu foenul.

b) Conginutul instruqiunilor privind foenul. c) Ia ondulaEiile cu foenul volumul este rnai anare
deeit la cele umede realizate tnanual.

4.1.2. Formati o ondula$e orlentatl sprc drcapta

a)

Cu aiutoml pieptenului fblna$ la inse4ie un arc de onduleu spre drerapta, pAna clnd se profileaza

d)

Precizia cantului ondulagiei valiazd.

un cant de ondulalie.

li. *s lxs*rc^r*3er*fe gf miif**** aiut*t**r* sn** *e**s*f* ?

b) Fixagi cantul cu pieptenul (v.fi9,2).

t I t I t

*-I

Capul de exercigiu cu supof Pieptene de frizerie

Sticll cu pulverizator-api
Pieptene de ondulat pentru foen Foen cu duz{ plat4.

i'":
:

.-.

4" Sesctlerea {iars s?i pas a a*tlvitagir


4.1.

Formarea;i uscarea onduleurilor cu

pieptenul de foen
4.1.1. Pregdtirea

a)

l,'ixa1i capul de exercigiu.

b)

Pieptnnali

pirul

gi umezigiJ.

c)

Separaii o Quv4t de

pir

de cca. 8 cm. lagime

(v.fig.1).

Pieptanagi afc-Lrl de onduleu deia profilat, cu

pieptenul de fben, pili la cantul onduleului. d) impinged pieptenul de foen din faga Ei pieptenul din sprrte, cu dingii aproximativ paralel cu capul, spre carrtul onduleului {v.fig.3)i cu cit mai tare se inrping irnul spre altr"rl pieptenul de foen si pieptemrl, cu atar rnai pronllnlate \,-or fi canturile
cxrch"rleulilor.

e)

il

Repetngi acrrvitdgle p6nn cAncl se usuc{

pirul.

lnclepirta{i fbenul qi ltsagi p*rul sfl se rdceasci. s$nga

4.'1.$, Formerea unul onduleu lndreptat spra

a)

Cu ajurorul pieptenului de foen fixag andulagia abia fomraet, introducind dingii pieptenului de foen din cealal6 pane in canrul onduleului deja format (v.fig,4).
Cu ajutorul pieptenului fcrrmagi un :re de <lnduleu spre stenga.

b)
c)

4.2. Fonnarea gl uccarca unei ondulatii cu

foenul

Fixati cu pieptenul canrul onduleului format. cl) Rotili pieptenul rle faen din prirnul canr de

tM.l. Pragdflrea

'

onduleu, orientind dingii din nou spre piepten gi sprc canrul nou crear {v.flg.s}.
Uscag oncluleul orientat spre stinga ,si ldsagi,l s{ se usuce. Formagi Ei uscagi unnitoarele onduleuri a$a cum

a) b)

e)

Flxali un cap de exerciliu 9i pregttig un foen cu duza plata rnontare,


Umezigi perut gi pieptdnafi-l bine.

fl

c') Asezait-vn mai intAi lateratstinga in fap capului


de exerci$u, iar la urnrdtorul exercitiu lateraldreapta.

s-a a$tat;tnterior.

t33

4.2.2. Formati un onduleu orientat spre dreapta

e) Lisatr pu$n perul sa se usuce. O Continuagi ondularea pe umatoat'ea

po4iune.

a)

Folma;i cu pieptenul un arc de onduleu spre


dreapta. 4.2.3. Formarea unui onduleu orientat spre stinga

b)

finegi pieptenul - cu dingii in dire4ia vaii onduleului - in spatele cantului abia creat gi
ridica$-l uqor; ilr funcgie de pozilia pieptenului putegi fomra onduletrri mai putemic ori mai slab
evrdentrtate {v.li9.6}.

a)

b)

Umezili din nou parul qi fonnagi cu pieptenul un arc de onduleu spre st?nga. Tineti cu pieptenul cantul nou format qi riclicalil
u$or.

c)

Orienta{i curennrl de aer cald al foenului cu duza apezati orizontal, de la stinga spre dreapta, de-a Iungul vdii onduleului (v.fig.7).
Ridicagi t'oenul qi repetati foenarea

c) Uscagi pirul cu un curent


S. Si"egeli

de aer orientat de la

dreapta spre stAnga (v.fig.8).

d)

pin{ cind

* trebuis svitate

pirul

se usuci.

a)

I I
b)

P'lrul este prea'ud: uscarea dureazi prea mult; este ingreunati fonnarea onduleului.

I I I I

Pdd

este prea uscat:

onduleurile foenate nu vor fi evidente.

c) Ciderca nafurals a pirului nu este luati in considemrel ondularca ini$ale nu !ine.

d) Curennrl de aer al foenului e$te prea fierbinte:

plrul pote fi vfumat;


clienta va resin$ neplacut foenare*.

e) Pdrul nu este suficient uscat:

onduleurile nu

gin.

f) OndulEuriie nu se rtcesc
ulterioara:

inainfe de prelucrarea

I
.
l,l

cnduleurile sunt prca pugin tensionate.


;

S* eanturile onduleurilor sunt ridieate prea pu{in

. <!

canrudle devin prea pl*te.

,:..

..

a.,.

r,il

---'IElffi

S. Contrskc!

A) Pirul este uscat

laa
*aa

Inu
*nu
,

',:.

.::

b) Onduleurile au putut fi rdcite sufleient, in ega fel inct ca fre bine fomrate i

gj.
3drt.

.:::}**#g!

iF:

".i,..r! -,, .-.-,!,,!..r.,,.i1-.,

"*:11

1" DesPne ee

e*t* vorba

cl) Diametrul buclelor deternrina:


- elasticitatea; - lngirnea onduleului; - grosimea guv{elor de

s B

de la Rularea panrlui umed pe cleget, incep2nd inse4ie (rEdicinA), pentru fonnarea buclelor
plate. Consolidarea buclekrr formate cu clipsul'

pir separlte (v'fi9'2)'

Fonnarea mai multor bucle de acelaEi dianretru'

2. C* noliunr prellrniaar

slint irnp*;tante

a)

Aceastd buclare nu se preteaze la parul foane

crq

qi foarte lung'

b)

Coafura cu onduleuri se obEine atunci

cind

buclele plate sunt ordonate la rind, in direcgii altemative (v.fi9.1a Si 1b).

e)

Buclele plate cu ?ncepere de la rddicind, descrise in instrucgiunile acestea, se potrivesc coafurilor lipite pe cap, sau pentru porfiunea de coafurd respedive. Pentru acestea merg gi buclele plate lncepind clinspre virf (v- urmetoarcle instrucliuni)' Daca parul trebuie se ramana neted in zona inse4iei, sunt prelucrate nurnai

vnrfurile. 3. Ge instrumente 9i mijloace sunt necesare ?

alut*icare

E Cap de exerciliu cu suPort E Sdcle cu Pulverizator-aPd E Piepbo de frizerie, piepten cu coadj E Clipsuri.

r) Direclia bu. clelor


I

t
I

determina direclia onduleului' Direcga primului rind de bucle trebuie sd corespunda cu dire4ia onduleului ini$al'

-:t
t I

i I

ril

135

4. Seserierea p6s eu pes a aeti'rit*iileir


4.1. Bucle plate de la

ridicini,

formate spre

dreapta

a) b)

Umezi$ perul Ei pieptala3iJ. Separali o guvili de pdr de cca. 7

p.3

qn., pe

partea st2rrgi a capului de exerciliu.

c)

Pieprinaqi guviga incep2nd cu inse4ia, lipite de


cap, spre dreapa. Formali un

rotocol {v.fig.3}.
Si

d)

Luagi

vlrful pdrului in nfna stinga (v.fig. ).

dneti

ariitdtorul mXinii drepte oblic, sub inse4ia


suvigei

e; infaqurag $uvita de par pe adgtorul


bandi, dar nu prea sr2ns. Atentie
incurce parul (ufg,S).

drepq ca o

sa nu se

O
g)

ltuneg vi.rfui degetului sub gitul buclei.


Scoateg de pe

arititorul mainii drepte bucla formati, cu aiutorul ardtitorului gi al degetului


mare al

h)
:l

s6ngi. gi lineg-o bine. Lua$ un clips qi corxolidag bucla pe girul buclei,

rlainii

i
"l:

i) j)

cun arita fi9.6. Atengie ca la fixarea cu clipsul, si nu fie deteriorati forma ronrnde a buclei. Dupi acest prim exercigiu, pieptinagi din nou bine pdnrl Ei faceqi o carare ca in figJ. De-a lungul liniei canarii formaqi un rnnd de bucle
orientate spre dreapta.

rll

t.

136

lrl f,.

,l

,!$ 1

L,

"G E:

'*r... EF.'
-:l

l
i

_@
k) in cachul
etiercitirtlui ul.r1liitor
r."e!i

pleca cle lx

acest Eir de Llucle, pentru il executil br-rclele in directrii alternatilie ale coafurii ondulale'

cl) l*isucip $r*ila in iurul arat{torului nriinii stingi' ca o banth. creind o buclr orieaute spre
srlnga.

e)
4.2. Bucle plate, plecnd de la inserlie, orientate spre stanga

A.sezaqi

degerul Ei cu lnina dreapti scoateti

bucla.

fl
g)

Consolidagi bucla cu un cliPs' Formagi alte ltucle,

pin:l aiungeqi din nou pe

a)

Separdli o quviga de pAr de cca.2 pe 3 cm.' incepind de la paltea dreapti a capului de

pafiea $angil a capului.

b)

exercitiu, sub primul r?nd {v.fig-8}. Pieptanali Strviga lipit Pe cap, de la srirrga la
Ei

5.

*regeii se t!"eb*ie *\ii*,tt*


$uvigele de par au fost spaftte inegltl:

dreapu gi formaqi rotocolul buclei. c) Luali in m2na dreapu virfurile firelor de pir
gine$ nramtorul

a)

miinii

st2ngi oblic

srrbr

inse4ia

3 s
b)

prelucrarea trlterioari va fi impiedicati; aspect dezordonat al coafurii.

qu\'iqei {v.fi9.9}. La prinrul rfurr.1 de bucle nu s-a avut in vedere

;::{f::l':

ciderea naturala a P'.lrului: r primtrl onduleu nu !ine.

.) $.tl-* cle pir nu este qinu6 lipita cle cap ia


rulare:

la coafare, t?clicina pin:lui apare

voluminoasi, dezordonata' d) $uviga de per nu este linllti in direclia lxrclei: s primul onduleu nu este pe in-se4ia parului, ci este prea aclinc.

el $uviga de par este resucite le nrlare ca sfoara:

nu se ob{iae forma doriti.

137
F

i:

:
;.

i-

O Firete de par sgnt $raase prea puternic in


ardtitomlui;

jurul

h)

Rtndurile cu bude atr fost ordonate


alternative
?

?n direcgii

bucla se va desprinde cu greu de deget Ei iEi

Il aa i)

':l

nu

pierde fcrrma. Buclele au acelagi diametru


?

g)

Consolidarea cu clipsul este defecnroasi:

Iaa
j)

,lmr
?

r
h)

dupa coafare ramane vizibil locul de presareBuclele au fosc ordonate corect una sub alta

Buclele au diametre diferite:

Iaa
k)

ijnu

r i) :

la$mile onduleurilor l'or va5ia.


Prezenragi rezul:arul muncii dv. spre I'erificare

Buclele nu au fost mufate ordonat:

celui care vri indrumA.

cinirile vor fi in final vizibile'

4$.;''l6;1 +e'IsLl1'r

a)

Departaiarea s-a

ficut ordonat

Ei uniform

n aa
b)

i-l nu
?

$uvita de pdr a fost ginuti lipita de cap r]l nu

I aa

c)

$uviga a fost ginuri

in direqia buclei

i-l da d)

tr nu

$uvita a fost ingpurate pe aratator fArd a se

risuci

Xaa
e)
I

ll I

nu

Bucla a putut ft uEor desprinsa de pe deget r-J

aa

nu

l_

O Budele

au fost corect scoase

[]da
g)

lnu
?

Clipsul a fos.t corect fixat

laa

'Jnu

138

;;.,t..1:

..t:

i..,i.l'ri'

' '.$!'

,:lir:"

.o'.'

J" Flesr:r's

r,:i*

*et* Frlrtr? ?
fofllil spinllatll, cu
br.rclelor formate.
cle lungimi diferite.

e)

E Forrnrrea l:uclelor plate in


G

Cu ajutorul clegetului rnare .si rrl Err:ititorului, in sensul acelor de ceasornic, formati cu varful firelor de per un rotocol la diarnetrul dont al

degetele, incepfincl cu virt'urile p:inrlui umed.

Consolidarea cu clipsuri

f)

tt Fomrarea buclelor cu inse4ii


.:1.

lruclei {v.fig.t}. Rori! cu ambele miini *ryrta. alternativ, intre clegetul urare si arataror, pina la nirhcina,

lbnnind o br.rcli {fig2.}

{le ii'*tiii{! l:ii'iir}iiriir:.* stilri ilt,p*rt*;:r; ?

a) Cuno,stinge privifoare la fonnarea br.rclelor plate

pornind cle la radacirr:i (r'. instnlcliunile


anterioare).

b) Rularea buclelor inc.epAncl cu vAfurile este


compatibild indeosebi cu:

H buclele cu diametru relativ mare:

a
S

inser{ii lungi; bucle volutlinoase {v. instructiuoile

urmitoare).
i*" fr* ir:i:tr;ui*ei;r*:* g! q!!i li. *+-1frsfltrc* ?

:rii!ie***

xjr.*t5fe..xr*

C;rp de exercigiu cu suport

E Sticla cu pulverizntor de apd

6 Pieptene de frizerie, pieptene

cr-l coadzi

Clipsuri
sr-i !*a$

ji. frr*s+rie.re i,:

* **ririi',Hi;ierr
incepind de la virf

4.'1. Fsrmarea buclelor plate

4.1.1, Forrnarea buclelor orientate spre dreapta

a)

Umezig parul qi pieptenaEil.


Departajagi paml din partea superioar.i a capului

b)

de cel de pe pi4de superioare latemle gi prindeqi-l la un loc.

c)

incep2ncl cll partea srang:i, pe conturul capului


cle exercigiu, separagi o guviqd cle prir de 2 pe J

cm.

tl)

Pieptanagi'Euvip incepind de la inse4ie, lipit cle


c-ap,

spre clreapar.

139
@

g) h)

i)

Puneli bucla temrinata sub gitul buclei. Consolida;i bucla cu un clips (v.fig.6, pag.136). Exersati formarea de ia v?rful pddui a buclelor orientate spre dreapta, Pe o noua ;uvi1:i, sub linia caririi, p2ai la panea din dreapla a conturului.

4.2. Bucle cu inse{ia prelungiti


cr.r inse4ia prelungitd, procedagi ca la 4.1. cu deosebirea ce nu se ruleaza Suviga pane la pielea capului, ci se lasd gitul buclei, dupi doringa, mai scurt ori mai lung {v.fig.4}.

Ia rularea buclelor

4.1.2. Buclele orieniate spre stanga

+" G,"*g*!!

e* t$ek'i,:i*

e?ii:::t$;

a)

Pe partea dreaptd, pe conhrrul capului de

exerciEiu, separali o Quvila cle pd.r de 2 pe 3 crn.

aJ $uvilele sunt inegal sepacrte: tr aspectr-rl coafurii va fi dezordonat.

(v.fig.3).

b)
c)

Formaqi bucla a6a curn am amtat anterior, dar ?n


direcEie inr.et:d.

b)

.Suvi(ele de par, la rulare, nu au fost lipite de cap:

I I

la raclicina parul va fi dezoldonat, volrtminos,


ugoard:

Formali alte bucle. p2na cXnd ajungeli din nou pe partea $angi a r:apului.

c) $uvi[a de par nu este rulati sub tensiune


aparc

pir

nebuclat (gen laEe).

d)
e)
'ei
:

Clipsul nu este corect prins: in coafur{ se va distinge locul presat.

tr

Buclele au diametre difedte: rezulrA un aspect neregulat

arl

coafurii.

*,r*:'ttt"*tilt
Departaiarea a fost corecta
?

ta)

traa
b)
c)

lnu ll

$uvitele au fost ginute strans pe cap fda nu


Exis:a late
?

Eln
d)
e)

*laa

lnu
?

Buclele au fost corect asezate aa nu

fl

ll

Clipsurile au lesat urme de presare

naa fda

Iau

f) Buclele au acelagi diametru

lnu

140 T

l.

ruesg?r*

*q *sfe i"'*rli;t"?

I r I I
R"

Fonn'area buclelor proeminente, cu degetele, din

pr{ml umed.
Crearea buclelor ridicate. Crearea buclelor lipite.

Consolidarea Lruclelor cu cliosuri.

#e n*ius:i $r*ti*xliiafl*

s,us?t

i*ip*rei1t*

a) Cunostinqe despre formarea buclelor lipite,

incepXnd de la

virf (v. instrucgiunile anterioare)

gi agezrrea bigudiurilor de volum.

b) Buclele proeminente rldicate sunt indicate pentru


coafurile voluminoase, pline, respectiv pentru

p 4ile

de cnafur5 cu aceste camcterisrici.

c) Buclele proeminente lipite se recomande pentru

coafi.ri, respectiv po4iuni de coafurA cu vArfurl


explozive.

d) Diametrul buclelor aste der-isiv pentru vr:ltunul coafurii, cd $i pentru elasticitatea pirului gi

detemlna marimea sectoarelor. $. ffie instrg.*?e*l* Si ritijlr:s*s *.gr"rt*{*er*

srJ*t f}**ei$fi!e ?

I f I t

Capul cle exerciliu cu suport


Sticla cu puh.erizatot aplt

Pieptene de frizerie, pieptene cu coada Clipsuri

4, S*s*r!er+* &:s *u $!s*

* **tt?lt$ii
ridicate

4.'1. Formarea buclelor proeminte

a) b)

Umezigi parul gi piepunagi-I. Separali in partea frontala o guvigi de cca. Z pe 4

f3irl

cm. {v.fig.1)c) Pieptinagi Euvita de la ridacini in unghi de 90 grade cu capul, in sus (v.fi9.2).

141

d)

Cu degetul mare Ei arititorul formagi cu vfuful


$uvigei un

rotocol care

sa corespunde

diametrului dorit al buclei {v.fl9.3).

e)

Rrsuctr bucla pfurn

redncina. Atenlie ca

pad

sn fie $nut sub tensiune {v.fig.a Si 5}.

O Consolidati bucla cu un clips {v.fi9.6}. g) Pieptinali din nou pid qi, incepind din
proemintente.

panea

frontale stinga a capului, rulagi un qir de bucle

h)

Faceti bucle gi pe unndtorul

rind (v.fig.7)-

ffiffi
.'.:,,:Jt,;t:.:::,;
: :',1

-lrr"l]:'il':

Ft ..

:: -:-:

i]r-:.,i..:
::.

.,.:i::;'trit::

4.2. Formarea buclelor proeminente lipite {bucle

5. Gregeli ce trebiiie evit.s.t*

arlechin)

a)
lu) Separali intr-una clin pdrfile laterale o 6uvi1d de
pe q cm.
2

$uvilele cle pfr sunt inegal cleparraiate: I la coafare zrpare o coafura cu aspect
clezordonzrt.

b) Pieptrinagi guviga lipit de-a lungul pielii capului. c) Formaqi la r.irfi"rl 5uvilei rotocolul buclei {v.fig.8); d) Rulaqi bucla aga cllr1l s-a ar;rat, Pana h ridacini, la lurrginrea cloriti. e) Consolidag trucla pe ridicina, acum mai lunga
(v.fig.s).

b)

$uvitr pentru buclele rirlicate este linut:l


nrlare, in unghi a.scugit:

lu

E I r
e)

coafura nu va primi volr-mul dorit; de par nu este ruhtar sub uso.lni tensiune:
se creazi lale;

c) $uviga

f) Formagi alte bucle.


lungimi diferite.

Exersagi lisarea

ridriciniior in

E buclele r.or li inegale. d) Clipsrrrile nu iunt aplicate


ace$ea.

corecr:
cle

r.imin vizibile unnele de presare lasrre

Buclele au din-rensiuni diferite:

E I il r

volurnul coafurii va fi ineg:rl;

clrlion$i lor ayea nr:irirni diferite.


cArarile separatoare vor deveni vizibile dupa

Btrclele nu sunt ordonate amestcat:

coafare.

&
,g
i
!

S"

esntrsis*{
Departaiarea s-:l fiicut corect
?

!-,, !
|
:

a)

''-:;:'i:!+ ,., ..":"''

IJ aa

-l

nu

B
i

b.) $uvilele de pdr au fost ginute in unghi corect

1..,,' L--:d

laa
c) Edsti late'l

]lnu

'-l aa

-l

nu

d) Clipsurile au tbst corecr fixate

-Jaa

lnu
?

e) Buclele au acelaqi dianretru

-lda
D

lnu
?

Suclele au fost ordcnat amestecate

il

cla

-J nu

143

,-':"':

{" S*spr* us *gt* vstbe ?

3" Ce i:rs'ir":*r**nt g{

xtijte**e *i;ltiii**te

gunt flecsafl ?

i,i

l3nclarea parului lung, f?cut perrnanent stlu

ondulat natural, sub tensiune, folosind: - bigudiuri rigide; - bigudiuri <le volunt.

2. <?*

*oliuni pre*inrEnere ***t inrp*rfarra*

I f I I r

Cap de exercitiu cu suport

Stich cu pulvarizator-api Pieptene de frizerie, pieptene cu coada Bigudiuri rigide Bigudiuri de vohrm qi ace de consolidare
ecu

a)

Cunoqtinqe despre formarea budelor lipite,

4. Feserierea Ses

pss a ar;frvit#fli

ircepind de la vdrf
t'r-rlttm.

gi aEezarea bigudiurilor de

4.1. Buclarea cu bigudiuri rigide


4.1.1. Bucla orientatii spre dreapta

b)

Pnrul facut permanent ori ondula: natural primegte tensiune pe bigudiu qi de aceea se spuae "bucla cu tensiuneo. Bucla nu-gi pierde f,rrma nici la uscare.

d
b)

c) Bigudiurile rigide au la capete din$ (v,ft9.1)


L?re sunt ftxate perpendicular pe

cu

Umezili p:antl qi pieptlina$-I. Separali pe patlea stingn o gul'i1i de 2 pe 3 cm. (v.fig.2),

gitul budei.

rltn
d) Diametrul blgudiului este hot}ritor penm.I
elasticitatea Si letirxea, respectirr grosimea c?idiongului.

c)

PiepEnali Euvip incep?nd de la radacini, lipit pe cap, spre dreapta. d) Formag cu virful $uvitei un rotocol pentru

e) Alegerea diametdui qi repartizarea bigudiurilor


se iace

in funcEie de coafura doriti.

e)

bigudiu {v.fi9,3}. Aqezali in aga fel bigudiul rigid ?n rotocolul format, inctt dingii coroanei dinlate si fie orienagi opus dire4iei rulerii (reftg.4).

144

O Cu degetul mare ori cu aratitorul rrerezili guvila

g) Jineli

de pdr de pe bigudiu. sub tensiune guvita cu biguditrl qi incepegi rularea. Orientagi bigudiul tot mai perpendicular pe pielea capului, pe misura ce la apropiagi de ridicini. in acest scop $negi aritatorul sub coroana dingata a bigudiului (v.fi9.5).

h) in final rula;i pina

i) j)
k)

la radacina Lrigudiul ginr.n perpendicular pe pielea capului. Agatati bigudiul cn coroana tlingard strb gdtul buclei, printr-o u$oara, rotire inapoi a bigudiuhri

{v.fig.6}.
irnpingegi pdrul cle pe bigudiu spre pielea capului, asfel apirlnd o bucld rigida pe cir

posibil lipira (v.fi9.7).


Formagi ahe bucle, parte a capului.

pina ce ajungeg pe

cealaltA

.::

145

4.1.2. Bscle orientate spre stinga

a)

Segarati pe paltea dreapta a capului de exercigiu

o Euvili de 2 pe 3 cm.

b)

Rulagi guviga aEa cum s*a ar6s2t, d^r

in

sens

invers.

c) Continuati

pana ajungeli ?n panea sti.ngd a

capului de exercigiu {v.fig.8}.


4.2. Scoaterea bigudiurilor rigide a)

dupi uscare
cu

inpingqi bucla (pad rular pe bigudiu)

degetul rnare Si cel aratatot ugor, spre pielea

capului, $nand bine bucla cu rnind. b) Rotig bigudiul rigid cu cealalti m?n{, spre
exterior, in clirecgie inverc:i celei de ia rulare

{v.fig.9). 4.3. Buclarea c$ bigudiul de volsm z) Rulagi bigudiul de volum, ca qi bigudiul rigid,
pdnd la radAcina Er"n'igei de pir. b) Consolidaqi bucla cu un ac de fixare, trechndu-l

prin

gnd buclei {v.fig.t0}.


Ei

c) Rulagi mai departe bucle


anterior.

ccnsolidafi-le

introducind acele pind la buclele ficute

5. Gregeli ce trebuie ev;Bege


a) $uvilele cle par sunt departaiate inegal:

E
':

dupa coafare aspecntl va fi dezordonat.

b) $uvita nu a fost lipiA de cap la rulare:

E
I

inse4ia nu arate birre.

c)

fuvip nu este tinuu la rulare ?n direcEia lrudei: E onduleul de rddicini i4cepe prea adinc.

d) $uviEa nu este rulat'i sub lensiune in dire4ia


corecta:

I E

apar la[e;
prArul cref nu devine neted.

146
TE

e) Aratitorul nu e.ste linut


bigudiului:

sub bigudiu la araniarea

r t O I
g)

firele de ptu alunecd;


apar lale.

Bigudiul este consolidat prea sus pe


buc'la vz fi 'suDrarotit'in.

gad budei:

Bigudiul rigid nu a fost agalat corect:

I
h)

bigudiul nu gine.

Dantura bigudiului rigid este orientad la nrlare

in direcgie gregitd:

r -;;
i)

bigudiul nu poate fi coasolidat

Bigudiul de volum nu este corect coruolidat:

r r

bigudiul nu !ine; bigudiul cade.

$. Cle*tr*!*!

a)

Separarea s-a facut uniform

f,aa
b)

[]nu

$uvita de par a fost ginuti lipits de cap in timpul

ruhrii

LJda

Jnu
?

cJ Exista pdr neondulat

,
d)

llaa
lda
e)

lnu
?

Bigudiurile sau perpendicular qi bine fixate

[]nu

f)iscutafi rezuhatele activitd$i dv. cu cel care vd


indrumd.

r47
I

::,.::,,

rl

-;-

.1

.,
ri

'::+.:i:

3. *e-$Elr* se $t vcr?e ?
AEezarea bigudiurilor de r.oiunt la diferite

unghiuri

faga

de pielea capului pentm:

- oblinerea buclelor sub ten^siune, pe bigudiul

rigid (sau de volum),


- obEinerea buclelor lisate. Cornbinalea tehnicilor de mai sus. la crearea unei coafuri dupd rnodel.

*. Se **!ir.tni
a)

pr'*8inrE*ras"e surnt

inepcta*t* ?

Cor4irrurul indicatiilor anterioare privind buclarea


Ei agezarea

bigudiurilor de volurn.

b)
c)

Diferitele tehnici de realizare gi efecnrl lor asupra


coafurii. Posibilimgile de accentuare Ei de estompare
a

fbmrelor felei gi capului,

d)
S.

lvloda ir: domeniul coafurii.

*e

im*t**g*es"ees g!

erijl*a** aj*?.&ie*r*

*i,*glt

***esaa*

I I I I r I I t
4"
Se

Cap cle exerc{iu sau $odel Pieptene cu coade Pieptene mare de frizerie

Clipsuri Bigudiuri rigide Bigudiuri de volum


Ace de fixare Sticle cu puh'erizator apd

*e*ericr* Fes *,{* 6}&s I *,$*JSA*i{it


a) va enecuta rrmatoarea coafura: (v.fig.t 9i 2).

b) c)

r48

*:
l

j l

4.2. Buclarea de volum in unghi asculit

fali

de

&

pielea capului

a)

AqezaEi-va

in panea dreapu a capului

Ei selectagi

in partea stingA, inaintea urechii, o SuviF pentnr


prima buda.

b)
c)

Pieptdnagi guvifa gi tineti-o ?n unghi ascugit fald

de pielea capului (v.fig.4).


AEezagi bigudiul gi rulagi pdrul pe el

ptnd la

piele, sub usoara tensiune.

d) Fixa{i bigudiul e) Separat-r Euvila

cu un ac de consolidare (v.fig.4}. urmitoare lateral gi rula$-o


aga

cum s-a ari.tat mai sus.

0
g)

Fixati bigudiul inroducind acul ptnd in bigudir.rl aflat lateral mai jos.
Scoatefi acul din primui bigudiu gi introducegiJ

in sens invers, prin al doilea bigudiu. Astfel


evita$ presarea pe cap.

h)

ConLinuagi buclarea pane

in zona superioani

capului (v.fi9.5). 4.3. Buclarea de volurn in unghi drept fald de

pielea capului

a) Separagi o Euvila in partea posrerioara a capului. b) Pieptdnali guvrga, ginegi-o acum in unghi drept
fagd

de pielea capului (v.fi9.6) qi rulatri-o pe


aceste activite$ in partera din tagi,

bigudiu.

c) Continuagi

superioard qi posrerioari a capului (v.fig.Z).

*
'ig

Ki

#
-5 *
.Ei.

i I

-t
*l

l
I I

l
I
I

I I I I
I

149

4.4. Buclele rigide

a)

Acum prelucragi panea

dreapti a capului.

Alegeli o guvili pentru primul bigudiu rigid (v.fig.8).

b) Pieptinaf
c)

$uvita lipit pe cap. incepnnd de la

rdddcinl spre dreapta.


Agezagi bigudiul rigid

in rotocolul preformat,

astrel incnt dingii coroanei bigudiului s{ ffe

orientati invers

fali de sensul rulerii.

O
e)

Rulali uvtF qi ayzag bigudiul ugor la dreapta, sub gitul buclei.

impingeg spre pielea capului parul de pe bigudiu, pentru ca bucla se stqa lipitd de cap.

D Continuali gid de bucle, p6ni lalirua de contur. g) ContinuaEi cu budele orientate spre dreapta,
pi.ni ajung la ureche {v.fi9.9).
4.5. Bucle
a) impe$gi

lisate

pirul de pe ceafa (care nu a fost ?nc9 prelucrat) in doul zone egale, priritr'o cerare ajutod unor
clarne, ridicagi porliunea
I

transversale.

b) Cu

superloari {ufig.{0}.
I I

II

150

I
I

c,) impartrtr po4iunea inferioard pe paftea stinga a


cefei dupa grosirnea dorita a buclei"

h vnrf o bucli orientati spre dreapta. d) e) Prindegi bucla cu o clami (v.fig.lf ). D Prindegi in bucle toatl p fia inferioar4 a padui
Rulag de pdna la iumitatea cefei.

5 Gregei! *e trebuie evitate


a) Ag inceput ace* exercigiu.
exerciliile de bez;:
degi nu sgpinili ince

g) h)

incepeg pe partea dreapa Si rula$ budele orientate spre stinga plnn''la iurnetatea cefei. Rezolvali Si partea superiari de pdr Ei prindeli buclele peste primul rind epre dreapta gi sringa

E E

nesiguranta in aEezuea bigudiurilor; greqelile de folosire a bigudiurilor vor

(v.fig.12).

conduce spre alte rezultare decit cele dorite.

b)

$uvitele de pe partea snga nu sunt finute ?n unghi asculit la prelucrare:

partea stnnga a coafurii va avea un aspect

prea voluminos.

c) Brgudiurile

nu altemeazi:

cimrea separatoare va fi vizibild la finalizarea

coafurii.

d)

Bigudiurile alese sunt prea subgiri:

r
e)

pdrul va fi in ffnzl prea buclat.

Buclele rigide nu sunt'execulate in diregia cofecla:

E
D

nu va fi oftinutn forma doriti a coafurii.

RAddcina buclelor de la csafi este prea scurti:

fuele de pdr vor [tragetr prea sus dupd

coafore.

*
a)

**nir*kci

Corespund zonele separate cu cele din ilustratii

tl

aa

Int

b) Dupil uscare pot fi coafate toate campurile


ca

in model

tlaa
I

lnu

c) Discuagi rezulatul activitdgii dv. cu cel care ve


inslruiete.

_i
I

J
I

I I I

I t

t5r

1
1

gi'
1.

.:

$r**pr*

*q3

*$t.* v*rbs ?

,r{..

$}***ri*r*s tr*s

ir:t

g:ss

x*tilei9&fif

Uscarea gi fonmrea parului cu foenult - gi cu peria plara de foenare pentru efectuarea

4.1.

Lucriri pregefitoare

de miEcriri in par; - gi cu o perie rorunda, pentru a da pdrului volum.

a) Pregititi-vA toate mijloacele aiutdtoare. b) Repanizag loliunea de foenare pe perul spelat


Llscat cu prosopul gi pieprinagi-l.

qi

*" #* m*$ir*ni pr*!!n':!*nr* se;r,* i*tp***e'itr ? a)


Se

4.2. Migcarea la fobnarea pirulu:

b)

cu peria. Dinensiunea periei rotunde influengeazi volumul coafurii: I perie rnare, volum mare I perie rnici, volum mic, mai mulli cirliongi.

fac mlscari in

pir

Ia acest exercigiu

se va actiona Fntru obginerea coafurii de la fig.l. Aceasta c-oafurJ clasiqi poarti

denumirea de Coupe Savage, adica "t{ietunr

silbatid"!

c) d)
e)

Cu c2t pdrul este frenat mai putemic la rAclicinri in sens invers direcgiei intengionate coaftrii, cu atit va fi coafura mai voluminoasi. Pentru foenare trebuie sll fie separate Suvile nici de pdr. Astfel timpul de uscare se scurteaza i

pirul dobindegte o mai mare elasticitate. Foenul poate fi folosit t-u sau fare duza plata. Curentul de aer cald va fi ingustat corespunzator duzei, daci se dorete formarea de po4iuni
?nguste.

O Ia

reglarea temperafurii cle foenare se au in vedere urmitoarele

la foenarea din apropiere Ei la foenarea parului fin, degradat structural, se folosesc


temperaturi rnai mici; I la pirul gros gi senetos se utilizeazi temperaturi mai ridicate.

g)
3.

Iogiunile adecvate usureazi foemrea

Ei

protejeaza parul.

a) AEeza$-r'a lateral dreapra , in spatele capului de

exercitiu. Luag in mina dreapta peria,


iar ?n cealaka mina foenul

e* e*stri'i!'*eB-re* gi xig!*a*e *j*.t$**xre


Capul de exercigiu cu supof Prosop StidA cu pulverieator-api Perie-sctrelet Ei perie rorunda mesiie Foen cu duzi plaa Pieptene universal Lotiune de foenare

firi

duzd.

sL!*t |1****sr* ?

b) Punegi peria
Peria.

pe

partea laterali a capului de

I I f r I I I

exercitiu Ei ur o uo{re rotire ridicagi

pirul ru

! I

.3
:
152
G

:i,lrl, i'','-,'
1.,''

.. _ _-.__ifi.l:;: -,,ini
,

:.li'i

:''''-

c) Ridicali u$ol peria qi pu$a$-o

in

direcgia

inten[ionati coafarii finale {v.fig.2). d) Simultan conduceli foenul cuplar pe cald.


dinspre

ridlcini

spre r-?rfiui pirului. Mi.scarile

periei:;i fllrentul de aer produs de foen uebuie


s:l aibd totdeauna aceeaEi direclie {v.trg.3}. Nu linegi foenul prea aproape de gir gi aici prea mult in acelagi loc ! e) Periali gi foenagi pad numai tn sens invem

coafurii ulterio"are, pentru a cteea volum {v.ft9.4}


PieptAnati

pirul clin nou in

direc_qia

inten$onar,i

roafurii- EI este acum mai stabil gi mai plin. g) Mutali-v, in cealalri parte gi apucaqi peria ,sl foenul schin:b?nd mdinile. Foenali restul pirului in nodalitatea anitaaa. h) Foeaa{i panrl din panea frontald gi posterioari a
capului.

i) Formagi zona cefei migcind incet peria spre


tnterior.
Aranjagi p:lruI cu degetele ori cu o perie. ComparaEi coafura obginuG cu cea din fi9,1 Efectuaqi corecturile, dacA este cazui.

4.3. Foenarea

pirului
fi

la
Ei

acqst exercigiu, partea superioari a capului va

preluccrti cu o perie rotunde de dimensiune medie


cu foerurl.

a-l Relaxati cu mina pirul spilat qi pieptinat gi uscagi-l pulin cu lbenul. b) AEezali-vi lateral, in spatele capului de exercidu. intr-o minii luali o perie rorundd de dimensiune
meclie, iar

in mdna cealaltd foenul cu duza nlata

montata.

c)

Separagi o Euvigi de paq mai ingustri Ei mai

subgre dect peria, din partea superioari-spate

a'caprilui

d)

ASezail peria la rAdacina Suvi[ei. TensionaEi pdrul cu peria. Conducegi foenul cu peria spre l-irful

fireior de par {v.fig.S).


153
c

i j

#S#{ibtl
1

e)

La nivelui r.Xrfurilor firelor de ptu'ini-epe$

sl

rotili peria gi rulagi apoi guvila spre pielea


capuiui {v.fi9,6,7, 9i 8}.

fl

Foenagi gur,tgele

pina c?nd acestea se usuca. [.a


Si sd

pdrul luog se repete toate procedura pentru ca pdrul

si fie bine uscat


s5.

dohrindeag:i

elasticitate.

g)

Iasa$ pirul

se recsa$ct

pulin

pe perie.

Scoateli apoi peria prin

invirtire {v.fi9.9}.

h)

Prelucmgi ?n acesf fel tot

pirul din zanz superioari a capului- Restul padui pmte fi fuenat tot asa. sau ca la ap.4.2.

t=l

154

S" Grege$i

ce F*htrie sf itag*

a) Traumentul se face

I
b)

asupra pddui prea ud: uscarsa dureazl prea mult. de pdr prea groase:

Se separA guvige

I I I
d)

uscarea dureazi prea mult; elasticitatea va fi redusd.

c) Zonele pdrului sunt prea pqin


r.olurnul .va fi prea redus.

ridicate

Foenul nu este indreptat "spre virful firelor de

ptr:

r I
e)

foenat va avea aspect ciufuIit; pielea capului va fi prea intens lnctlzite.

pad

Temperatr.ua curentului de aer foenat este prea

ridicaE, ori foenul este gnut prea aproape de

f
D

Pir:
parul va fi veternaq pielea capului va fi prea putemic lncehid.

I r

Po4iunea de pdr este uscate prea pu$n: nu va fi ob$nutn forma dor{tl; coafura nu durcazi.

,* *.*rrr. *{erf a)
Coafura

ilaa

oblinuti corespunde cu cea din fig.1

nnu

b)

Ati putut reeliTa cu peria rotunde vohmele in zona superioari a capului ?

I aa
c) Ptnrl

i-l nu
?

s-a usc"t

faa
d)

lnu

Suntegi mulgumit de ce ag rcalizat?

Doa

ilnu

Dar:i nu sunteg mulpmit, argumenta{i!

' ::.

e)

Discutagi rcanltatul cu

iadrumitod dv.

r55

E! F: il

i'
,.
ir'l

ff'

i.
*l

Despre c* est 1"'(iri]* ?


F<lenarea.si tblnrarea simlrltana a

pirului "sull
;t .i-.r! 1;' +i; I r 1:"-l;-a ,.;:i-r-'---

tensiune" pentrar a obgine:

- rularea interioara
- mlarea exterioara.

l..l;,'*.

?.

e*

cro$iun! prei;*til'tare

surlt neses&re ?

a) Conlurutul instftrctiunilor anlerioare. b) Pcntr-u foenzrrea nrlata spre interior gi er:terior',


foenare rorunde $i senrirotuncle {v.fig.l}.

ca

qi foenarea de la ridacinzi se pot utiliza perii de

4.2. Foenarea pirului in lungime gi a

vidurilor

i!t!!tll:llllll

La acest exe{ci[iu se ia c;r model coafura din figura.

Partea

dreapti a coafurii qi panea postnoare a capului, respectir/ ceafa, trebuie foenate spre interior, partea stingi trebuie foenati spre exterior
tv.fig.3)

3.

*e

instrat!'n*rr gi r:eijl*a** aj*i$?*a:'e


*xeeesa?e ?

*unt

x
3

E E Pieptene unir"ersal E Clame pntru prin lere E Lotiune de foenare

Cap de eserci;iu cu .srtport Perir de ftrenare selnirotunde $i rotunde F'oen cu duza plata

4. ffiescri*nea pas i.r pas a *ci;vitSgti$r


4.f . Lucr6ri pregetitoare
z) Aplicap loliune de foenare pe parul spaiat qi uscat cu prosr:pul. b) Separagi 7 cimpuri de aceeaqi dimensiune fiecare 6i consolidagi pdrulcu clanre {v.fig.2}.

156
@
:

L-

1,

4.2.1.

oenarea spre interior

a)

b)
c)

Aqezagi-vi in spatele capului de exercigiu ,si luafi de la ceafa o poqiune subgire clin pdrul delimitat. Cu peria semirotuncLt plecagi de Ia radicina

pirului {v,fig.i[.). T1-ageti peria rotind-o ugor spre interioq plnei la virfuri,
Cu foenrrl cuplat pe cald, a4ionagi cle deasupra $uvilei. Curentul de aer irl foenului trebuie insogeasci rnigcarea periei.
sd

" F..'-,='.

cl)

Rasucigi peria cu o jumatate de rotalie spre

interior (v.fig.5).

e) O

Repetagi operatiunile descrise pnna cin<l parul

din zoni este

usczrt qi

format.
puviga cu EuviEd.

FoenaEi zona cefei

in acest fel,

g) Dupi parul de pe ceafa foenagi pdrul din partea


posterioa{'ii a capului gi apoi partea din dreapta,

spre interior. (v.fig.6).


4.2.2. Foenarea porllunll care cade spre exterior a) Penuu foenare separati po4iunea cea mai joas;i

din patea stanga a coafurii. b) Preluagi pe lagirnea unei perii rotunde po4iunea de par, incepind cle sus. Tragegi peria, rotind-o
spre virfuri. c) Jinegi foenul sub po4iunea de pdr. Curentul de aer trebuie qi aici sd insogeascd nrigcarea periei.

d) Rulag parul cu o jumttate cle rotagie a periei spre extedor 6i mai foena{i o data parul (v.fig. ? 9i 8). e) indepnrtagi peria rotind-o ctr atengie. FoenaEi in acest nrod, por$une cu po4iune, intregul p{r de
Pe paftea $ang4.

s
**
il

.*

=:-;:4;"q::. ,l]-!-1i=l: s+-r" 4 . . . .....i :i::il 1:':rilj .

"
::.;

il*:r,

i:.*.

r;.

,q
F"ffi".

mtE
157
%

l
,l

'l

*,- *:jf:$.ii,; :r:'; *ebGi,s

*uiv*'i*

a) Po4iunile separate sunt Prea mari: I pirul se usuca Prea incet;

elasticitatea e-$e redusi, aga ca rularea spre

interior, respectiv spre exterior, est prea


estompatd.

b)

Perii periei sunt prea deEi, ori prea rari:

I I

parul nu cade neted 6i in mod egal; rularea spre interior, respectiv spre exterior,

este slab imprimara.

c)

Rdsucirea pdrului pe perie nu s-a

ftcut ctl

suficienti griji:

virfurile firelor de par $au indepartate.

. i;e:':,i:r":r*r

a)

Corespunde coafura obginuta cu cea din fig.3

laa
b)
t*l

lnu
?

Elasticitatea rularii i$erioare este bund

aa

Ll nu
rul{rii octerioare este buni
?

c)

Elasricitatea

laa traa
Existe

trnu
?

d)

Parul cade neted gi unifcrrm

iln,
?

e)

virfuri rebele ale irelor de pnr

Ida

i-]nu
a coafurii este armoaioasi
?

O intreaga forrnd

laa

Ilnu

r58

-:i

4.2. Formarea perului la ridicini

Foenarea diriiari din irrredirta apropiere a pielii

in umra acestui exerciEiu vrenl


din flg.1.

se obtinern coafura

capului pcntru: - a prociuce la ridacini un volunt rotturd; - a accentua forma cdrjrii; - a lrrelucra conturrrrile iaterale qi contur-urile cefei ia panil rnai scurt.

t, ** -:sllii.rii
a)

+t"si:-:i;:e:*e F,{.ii!t irT:a**e.$ia ?

Tehnica descrisa in acest subcapitol va fi


clenun:it:r 5i nl>ombarc"
.

b)

& s

Cunogtinle referitoare iat continutul subcapitoielor anterioarc pdr.ind


loenarea:

sarcinile duzei plate la foenarea clin apropierea capului: - micqomrea lagimii curennrlui de acr; - por{itrnile inguste, curr ar fi canrurile (rr-rarginile) gi bombirile, pot fi prelucrate dilii:rt: - la ntanevrarea corecte a foenului- pericolul supraincalzirii pielii capului se recluce. criteriile de alegere a periilor: Pcnilu foenarea bombArilor qi canturilor esle inclicata o perie semiroruncla. Finalr,rrile coafurii pot li foenate 5i cu perii rotunde 5i cu perirschelet.

a) Luati in

in dreapta o perie semirotunda. b) Aqezrgi-r.a lateral. in dlepnrl clienrului, pulin in fa1a, asfei incit curentul clc aer al foenului s:i fie orientat spre sparele capului (v.fig.2).
qi

mint stlnga ibenul

3 *e fsretc"$ieeeitt* si $*.t*s'i
$tl*t $'Fe**sa:*
&
?

sr,,?*i$-!*ii':*i:l

E E Foen cu duza plarl E Loliune de foenare

Cap cle exerciliu cu slrport, ori moclel Perii semirotunde gi rotuntle Perii-schelet

4 S*s*ri*i'*s *as r;!j ,**s a a.*t!ri!t*6ii


4.1. Lucrdri pregititoare

a) b)

Pregatigi-va toate instrumentele necesare. Aplicagi lolitrne pe pr{ru1 spdlal gi gters cu

prosopul Si pieptaoag-l inapoi,

c) A$ezali peria la insertta frungi qi conducegi-o cca. 2-3 cm. spre.spatele capului. d) Ridicagi pirul cu o uSo.J$ miqcare de rotire;i miqcali simuhan peria inspre firrnte. Apare o bombare r.izibile.
159
G

e)

uc'aldo la mica dismnE TrneF foenul cuplat pe fap po4iunii cle pdr bombate {v'fi9.3}.

in

a)

b) c) d)

Tfasali o carde, in conforrnitare cu planificarea coafurii. Agezali-ve inapoia chentului. Foenagi pane }a usc?l.r tot perul, cu excepFa car:irii. Lua$ peria semirotund:i in mina dreapd, pentru a putea si fenagi carrtul drept aI r'iri.rii.
cealahe mnna.
Punegi peria la radecira parului, paralel cu

e) tuali foenul ia

O
g)

sensul cirdrii. Luafi o po4iune de par pe

lungimea periei (v.fi9,5), Ridicag peria, risuciad-o ugo5 9i ?ndreptali de nai multe ori crrrentul de aer cald al foenului de pe o parte pe sealalti, dar tot timpul in aceeagi
direcgie (v.ft9.6).

h)

Acgionaii ?n succesiunea descrisd, pina aiungegi la cregtet gi il includegi gi pe el.


Schirnba$ locul periei gi al fenului dintr-o mini in cealalta 9i foenagi celdlalt cant al cir.irii in
acelaEi mod (v.fi9.7).

i)

4.4. Foenarea contururilor laterale 9i ale eefel, la pirul scurt

f)

Dupa cAteva seculde folosigi din nou peria in rnodalitatea afitztL. Repetati acliunea p2ne c2nd pid se usucd 3i rezult'; o bcmbare vizibiln in
zona rid'icinii. ContinuaEi in zona superioari a capului.

Prin fazele de lucn-r prezentate tn ccntinuare se va

obline un Snal de frizurE care cade uor spre iaterior (v.fi9.8).

g)

a)

Trasagi

4.3. Formarea eiririi $cenarea cantului)


,l
i
'

b)

in carlrul acestei actirdtdti vegi ridica cele doui laruri ale slrarii prin foenarea cantului. Sublinia$ asdel cdrarea Si pdn aceasta fomra frizurii {v.fi9.4}.

o cerarc de-a lungul conturului, despe4ind prin ea po$unea ce trebuie foenati, de paruJ ce va fi prelucrat mai tirziu (v.fi9.9). ASezaEi-ve lateral inapcia cliennrlui. Luagi intr-o mind o pede semirotundd gi in mina cealaltn foenul. Lr:agi o poztge de lucnr comodA (v.pag.343).

c)

incepeEi deasupra urechii: pune{i peria la rddicina p:irului Ei preluagi o po4iune de

pir

pe

d) e)

lungirnea Conduceti peria prin po4iunea d. pat, rdsucind-o uEor. insoEigi miEcarea cu foeoul

priei.

{v.ftg.10}.
Repeta$ aceste activitigi uscat Ei fomat.

p2ni c{nd pirul va fi


a

f)

Continuafi

si lucra$ pine c2nd zona prevlzutA

contunrlui este formati.

Variatie
Rezultanil acstei tehnici de fioenare poate fi modificat folosind diverse perii rotunde mari" incercag I

.g

160

':&
.i

* R

{"
161
G

--q-*t

$"

Sregeli ee trebuie evitate


s-a utilizat fixativ:

S. Gcntr*iut a)
Corespunde rezultarul obginut cu forma dorita
?

a) in loc de lo$une de foenare

r
b)

perul se lipegte de perie Ei nu poate fi forrnat.

ll
b)

,:a

ll

nu

Peria este nepotrit'ita:

V-a reuEit bombarea rotunjita a nidicinii

r f I

pdrul se apuci cu greutate; peria apuci iruuficienr par; portiunea de pdr va fi prea puternic oli prea

tta

fnu

c) Ati obtinut un contur uniform de-a lungul


carArii
?

slab formati. c) Se iau Ia prelucrzt quviEe prea mari de pdr:

trda
r r I
pnrul se usuca prea incet; panrl ra fi prea pugn Jhstic;
a-specnrl

trnu
?

d) Sinuga po4iunilor fonnare este bun{

.l aa
bl il
D
da

lJ

nu

frizurii va fi dezordonat.
Pan t foenat s-a uscat cornpler
?

d) Peria nu a fost manevratA elastic, sau a fost


rnanevrati in sens gregit:

lnu
?

I pirul c;;pdtd insuficenti elasticitate; I apar locuri de rupere; I nu va fi erbqinr,rtd fdzura doritd.
e) Foenarea nu s-a executat suficient in tirup:

Cliennrl apercput neplnmt ratamennrl

laa

lnu

f r f

pdrul va fi insuffcient uscat; parut va cApata prea p4ind elasticitare;

durabiliatea frizurii scade.

Temperatura a fost prea ridicatd:

I ped Ei pielea capului vor fi vitimate; t foenarea devine dureroasd pentru client.
s) Curentul de aer a fost orientat in direqie gregiti:

I f

va fi preiudiciat aspctul frizurii;


se poate suprainc?lzi capul.

162

'1.

S**pt'* *e est* v*rbe ?


Foenarea

{i'e i**triiix?**is gi :e!jl***e aji*t6t*at* *iin? ****s*r* 'j'


+t.

pddui

semiuscal pntru;

- coafuri lejere, prin fbrmare cu degetele. - iarlionEi Ei onduleuri care cad moale, prin fonnare cu formatorul Swing. Elaborarea, respectiv sublinierea, de detalii ale
coafurii.

r I I I
a

Cap de exercigiu ori model cu par scurr Foen cu duzi Forn:aror Swing Pieptene cu dinti rari Loliune de foenare
Spray de par ori gel

I
&..

#e

nq}fin*mi

i:;rsiis'ti::ilri; s$rit lqTtF$ria*t*

?
f'{,

[,]***ri*r** i:s$ sr* p*s * **;*ivit&ti*cir


Lucriri preg*titoare

a)

For:natorul Swing este o combinagie intre

temoperie qi foen, cu doui corpuri-perii


intlependente Si peri escamotabili {v.fi9.1}- Cu el se obtin cdrlionli qi onduleuri care cad moaie.

4.1,

a) Pregafiti-va toate mijloacele aiuatoare. b) Repartizali loliunra de foenare pe pirul


prosopul.

uscat cu

c)

Uscagi pnnrl cu un foen frrE

duzi. in

aga fel incdt

si rimlni

numai uqor umed.

4.2. Formarea eu degetele 9i foenarea

in loc sa fie format cu o perie, pdrul este format cu degetele. Pentru acesr exercigiu lu{m ca model fig.2.

-Er
b)
Cunogtinge despre:

r : t

cootinutul instrucgiuniior anterioare privind efdele


Ei

foenarea; intrebuingarea produselor de .styling


Ei finisare pentru efecte de guvilare;

moda acuala ?n coafuri - reyisfe de

specialitate Ei reclame de moda.

r-

163

a) incepeli

cu una cli:r ceie douri pli4i laterale Luali

4.3. Formarea cu formatorul Swing


Cu fornratorul Swing poate

ca de obicei foenul in mdnS'

b)
c)

Cu degetele incicite, apucati por[iunea de pir desdnatit f<rrnrdrii, pentru a ob$ne boltilea

fi executatd aceeati

caafura, cu cirlionqi tv.fiS.S).

neccsilri {v.fig'3}.
Conduceii curerrtlrl de aer t-alcl al fcrenuhri' peste clegete, spre prr, traglrrd panrl iir sens cotltl?r
cre5terii gi al coafurii finrle (v.fig.4i.
I I

! I

cl) Dirpa pa4ile larerale, foerragi parrea de sus a capului, zona frungii, a pirgii posterioare qi in
final -ceafa. 'Lllierior incercagi sa exectttaEi qr alte coafi'rri in aceasti tehnica.

;
I i I

! ! I
:

1.. '.:-i
.3;*14g;19-!4f
i I

t:

;,r

a) Luagi in mdni fomratorul Srr,'ing. incepeg

c-u

partea laterala

bl Cu mina iibecr

separaEi o poqiune de

pir

cle

nrarimga fonnak>rului Swing {v.fig'6}. c) Netezili pilrul alunecind ctr peria foenului cle mai

trEr

multe ori, in direcgia dorita a coafirrii. spre vdrfurile firelor. d) $uvita asdel preg;tfta, dalr-o pina la nrcliclri, prin aqionarea intreru petorr,rltr i bascula ut. (v.fis,7).

t64

d) Parul esfe ia final coafat cu perii ori cu piepteni cu ding minrnfi:

f I

nu se va obline efectul de guvifare dorit.

e) Pirul au este preuscat suficient: prelucrarea cu forrnatorul Srring r.a'fi prea

indelungati.

La formarea cu formatoml Slving sunt departaiate

zone prca mari de pir: I zonele nu pot fi corect prelucrate. 5. j.;fr*:falilt

a)
e)
j

il

Corespund rezultatele cu imaginea din fig.2 aa nu

rl

Trageli formatod spre vnrfurile firelor Ei repetali procedura pana cand Euvila de par este uscati.

b)

Forma coafruii este aceeaEi pe ambele p,e4i laterale ?

rfirl formatorului Swing in aga fet ca perii (di4ii) si fie retraEi- Exrrageg formatorul
Aclionag lateral. DacA dori$ mai mult volum, inaintea

tlda
coafurii
?

Xnu
leje1 respectiv &anjurat al

c) Ati obtinut un aspect

rulirii

trage$ ps4lunea de

pir ia sens invers


aryi
par.rea

direcgiei dorite a coafurii.

g)

llda

nnu

Mai

in6i

formagi partea laterale.,

zuperioard a capului Ei ceafa.

4.4. Prelucrarea detaliitor

d) Trecerile coafurii la pe4ile laterale, partea $upfioarA a capului gi spre ceafa sunt
armonioase
?

a)

?n

incheiere, prelucrafi p.irul cu un piepten crr dinlii mari (ex" piepten A.fro), ori aranfali fiecare

lda

nnu

Euvi{d cu degetele, tn direc$a dorirA.

e) Dv., respectiv modelul, sunte1i m:rtgumid de

b)

Utilizati spray de pnr ori gel pentnr a modela mai eficient, ori mai tcu franiuriu forma obliauti.

rezulatul ob;inut

fJda

nnu

S.

S:.*6*ii **

r;'r,bL"ri*

;*iiitni*

lntetesa$-vi la ccl cate ve ia$miSte asupra posibilitrgilor de perfeqionare.

a)

Curentul de aer cald nu este condus corect


degete:

po4iunea de pJr nu poate fi prelucrati; kmperatura inaltd a foenului poate deveni

supanetoare-

b) Campui'ile nu sunt prelucrate suficient in


sensul invers celui al cresterii piirului:

E coafura nu
I
: :

are suficientA stabilitate Ei volun-

:'

c)

*!
I I
I I t

Degetele sunt insuficient urilizate la formare: E coafura nu va dobnndi forma doriti.

165
I

f ****i"s f8 ag:"* ucr*a


Ndnarca zonei de
relaxarea cu peria.

,"

is*struffient gi niijleaee ajutdteare i{"int ngeesar* ?


s.

:l*

pir

cu degetele qi cu un

piepten cu dingii mari gi prelucrarea, respectiv

Cap de exercigiu cu suport

Pieptene cu coadd, pieptene mare de tiizerie

r Conferirea de stabilitate coafurii, folosind sprayul


ori lacul de pir.

Realizarea coafurii dorite, cu

ajutod pieptenului.

E Perie de frieerie
ts Spray pentru strilucire, cremi de coafat
El Ceard, gel

E
?

Spray de

p{r

,::,.** *eif!;;r":i *relirrtin*r* sunt *ec*s#i4r

a)

Pnrul trebuie ataniat in conformitate cu planul de


coafare. Aranjarea, ca gi tehnica de aranfare

decid coafura de mai tnrziu. Plecind de la tehnicile de budare (v.fi9.1) descrtse, trebuie
rcalizatA o coafurtr cu onduleuri qi o parte
buclat?t ?a zona cefei (v.fi9.2).

b)

inainte de coafare, pIrul tebuie sd fie complet


uscat Si

rlciq in caz contrar, la coahre

se pierde

prea mult din elasticitate.

c)

La planificarea coafurii se va a\a in vedere elasticitatea

qi

pirului este dependenti de:

- densitatea pnrului - starea sa de intreginere

- intensitatea unui evntual permanent existent - diametrul bigudiurilor utilizate gi al buclelor.

d)

Nivelul de relaxare a pidui la coafare este


dependent de: - caliarca gi pretratamentul pdrului

-:.1,,+:5::,-+-.i.=4='!=ii:.5t:

.';u;g;;g.g1=

-#

'

- felul preparatr:lui gi al tehnicii de aranjare - intensitatea piepttrnatului Ei a periratului - distanga dintre dingii pieptenului - densitatea perilor
- frecvenga pieptinatului Ei periatului. Ca mijloace aiuttrtoare impotriva ozbuririiu p{rului (incdrcare electrostaticri) 6i pentru strjllucire se recomandi sprayuri de strilucire, creme de coafare, ceari Ei preparate-gel. Coafura va fi consolidati cu sprayuri qi lac.

e)

"--.1ffi
!

l
I

166
G

r. fits*i,:r'tt*:t*:i fi,i::j
4.1.

r:i-.. **:i-!5 -4

ef:iit:,1:.t'.r

Ac{ivitili pregititoare
pirul
este uscat pe toata
,:i''
?'::.

a) Controlati dacd

lungirnea; daci este cazul, mai lasagi-l sa se usuce bine. b) ?ndepartagi bigudiurile cu atenlie. 4.2. Afdnarea gi dctensionarea

:it..'

pirului

tr

a)

incepegi cu ceafa, trag2nd cu degetele fiecare Euvigi buclatd qi

pieptdnind-o cu un

piepten cu dinlii mri {v.fig.3}.

.S*i,

:f*:

$+ ,#

-&'.&

.-=*F'

=;=

,F

-T&F

b) Procedati in acelagi mod cu toate buclele. O Luaqi peria de frizerie gi periagi pirul. periarul
putemic gi reperat - $i opusa direcEiei atanji:ni

lui - detensioneazd adru|.


4.3. Coafarea p5rului

a)

Pe partea

dreapti

a pa4ii anterioare a capului

periagi un onduleu.

b) Pieptdnag onduleul (v.fig.4). c) Netezigi pdrul in zona superioa

Ei posterioare a. capului, cu pieptenul. Venigi cu palma pe unna

pieptenului pentru a disciplina eventuale vArfuri {v.fi9.5).

d)
I I
:

ControlaF forma in oglindn gi dacd este cazul, cu coada pieptenului ridicali quvigele prea plate

(v.fis.6).

:
l.!!.*

r67

t.

f,
L

i U, ' i

.) 0
g)

Daca este nevoie, dagr pe varfrIri cu spr:ly

pelrtru

S' *gntrcE*l

strilrrcire ori cu ceatd sau gel. Cr,r aiurorul cozii pieptemrlui ori cu
,ragegi onduleurile c?rpulur

clegetele
a

a)

$uvi1a ondulata a fost bine fonnata

din partsa inferioeni

I tb
b)
Apar

..-l nu

Rerragetr-va ciqiva pagi Ei controlagi in

conturul exterior

oglindn al coafurii. Cu ajutorul cozii 'afari.

virfuri rebele din coafur,i

Il Aa
c)

-l

nu

pieptenului rnai ridicagi guvigele prea plate, sau


apasali cu palma po4lunile prea ieElte ?n

Rugali-l pe c.el c:rre

vi

instruieste, s{ verifice daci


!

i,

h)

Con:paragi coafura cu rnodelul.


e.ste ner.-oie,

coafura oblinute corespunde modelului

i.) Dac,

consolielali coafur-:r cu lac ori

cu spcty, pe care le pulverizagi de la cca. 30 cmde pdr. Evitati pulverizarea pe fagn gi nu inspirali
p-;Lrticulele pulverizate.

$"

Greseli ee trebuie evitate

a) Pad nu era c-onrplet uscat:

I I
c)

la coafare se va pie(le elasticitatea dorira.


?nainte de periere:

b) Pirul ilu ir fost destins

periatul der,ine drrrertrs prntru clienti.

Pdrul a fost prea pugn periat:

r I
d)

nu se poate preiucra pafiea netede a coafurii; coafura rra fi prea crliongatn.

Pa*ga buclatl a ccrafurii nu a fbst coafag cu


e.xactitate:

aspectul coafurii va fi alter.rt de

virfuri rebele

5i de "gdurin.

e)

S-a folosit prea mult fixativ,

cearl ori gel:

f pad se lipegte gi are aspect gras.


O Nu a fost delm intrebuinlat fixativ:

t I

coafura nu $ne;

onduleurile se lasi rapid.

168 K

|.ii+Fj|:}il:: .1,'- if:l..: r,"r::'{-.E 'i

4.1.

Aetivitili pregititoare

E Conferirea de stabilitate si volum unei coafuri


prefomtate.

a)

Detensionagi gi periagi parul. Formagi coafura (v.fi9.2).

b)
Si

li
e

Taparea

pirului in diferite zone

in unghiuri

diferite ale Euvigei fala de pielea .apului. Acoperirea Suvitelor tapate prin pieprenarea

netedi a parului de acoperire.


i: '!" ai :: ! ;-, ' 1

: ,
"{,i:1

^) b)

Conginurul instrucgiunilor anterioare.

. I -r. *'!-l a:l Y

'k 'r:]:

q-; .:4;

Pdd cu lungimi diferite este u$or de rapat.

"

.:

c) Pdrul cu suprafaqa foane netedd (de ex. pdrul anificial) Ei cu lungimea firelor egala. se rapeazA
gfeu.
I

fE.
5F..r

;!G

d) Prin tapare, coafurei i se poate mdri volumul,


dar poate fi qi aplatizatn. e) Rezultatul taplirii este in funcgie de:

- distanta dintre diagii pieptenului


- clesimea periei

ft

- frccr,-enfa rr:iEcdrilor cle tapare. l'i{ilr tle coafurd crr supratbqe mari pot fi tapate t'tt o rlede cle frizerie.
i

: :*
*!ii!{

i'?.$

t9'*

i,:

:s r;
:j

-i.:n:

rri:

ij

!##i;*

;* I :.r

l*-E:i}# i.*;

r={ieg$&i':?

EI Cap de exerciliu ori model

E Pieptene cu coadd E Pieptene de frizerie tr Perie de frizerie

tr

Prodtrse de finisare

.i=E';fEergu!

ilas cu p&s F frctriait*tij.:,


a

Instrucgiunile urmeroare descriu tehnicile de tapare

diferftelor segmente ale coafurii. Ca acliune

pregedtoare, aplicagi tellnica de ondulare la fiecare


I

segmeff 1V.ng.t1.

in partea dreapt, sunt prevezuli carlionli

Ei

in

I
1

aceasri situagie se udlDeaze bigudiuri mai subEiri. r69

4.2. Taparea

pirului pentru stabilitate givolum


p-artea

a)

Separatri

in

frontali a capului o

5uvi12 de
,::l.l.ti;'

acoperire de 8 cm. legime 5i cu o grosime de 3 cm. Aveqi gdie sa nu se supraPuna sirarea de


separare a quviplor cu cea a guvifelor pentru

bigudiuri trasate anterior. in caz contrar, se vor


creea in coafura

ciriri

nedorite.

b) Pieptanap quviga in sus, Ia un unghi mai mare sau


mai mic fala de pielea capului, in func{ie de

volumul pe care-l dorigi.

c)

JineEi Euviga ridicati cu mXna, tragand ugor de

virfuri.

d)

Aeatr pieptenul la cca. 3 cm. de pielea capului, in partea inferioard a Euvigei d. ptt, in aga fel

ffi

*rcit di4ii pieptenului si nu stdlpungA complet


uvita.

e) impingeli pieptenul, resucind uEor dingii in jos, pinela pielea capului. Fireie de pir impinse in
zona rddicinii confera guviEei stabilitate gi volum

(v.fig,3).

Repetag procedura tn funcgie de volumul dorit.

Pentru aceasta, introducegi pieptenul din ce in ce mai sus in Euviga de

pir (v.fig. ).
in

$
h)

Separagi umritoarea Suvile, de aceeaEi uuirime,

spatele primei uv4e.

Introducegi din nou pieptenul, de data aceasta

dingi patrunzind complet in quviga.

i) Tapali aceaste Eu!'rta Si pe celelalte in acelaEi


nod, pioe la ceafa. Pentru inceput
laterale neprelucrate.
lesagi pe4ile

ffi

4.3. "Netezirea" gi coafarea zonelor tapate

a)

lncepetr cu ukima po4iune de pnr tapatala


ceafa.

b) c)

A$ezalt Euvip in palma intinse Ei netezili-o

(v.fis.5).
Pieptinagi Euvip in forma doriti a coafurii. Nu introducegi prea adinc pieptenul h p.r, penrru
ca
i::rl':-i:

pad

anterior rapat sa nu fie descilcit

{v.fig.6}.

d)

Prelucra$ fiecare parte pentru finalizarea coafurii.

-ffi
170

4.4. Taparea

pirlilor invecinate coafurii

incepegi cu partea stingd, deasupra urechii.


Separag o uv4a de

pir

de 3 crn. lagme, iar

rasnrl parului din zond fixa$-l sus, cu o dama

(v.fis.7). b) Jinegi quviga intinsd aproape de cap, in direclia


coafurii.

c) Tapagi Euvi{a incepind de sus {v.fig.S). d) Tapag po4iunile de deasupra - cu exceplia


po4iunii de cgrare

a$a cum s-a atAtat.

e)

Tapa$ ultima po4iune, pe cerare, de jos. Pieptinagi porfiunea latetala in forma doritri.

4,5. Taparea
a) Luali

pirlii ondulate

a coafurii

din parte'a dreapu o podiune mai mare de per $i tapag-o conform volumului dorit, in

lungime Ei h vnrf Mfi9.9). b) Repeagi procedura, in funqie de necesirEgi. Tapali vnrfirrile numai uqoE pentru ca taparea se nu fie vizibile.

re

r7l

4.6. Retugare, coriiare

*, Gregeli ce trbuie evitate


Taparea pentru stabilitate gi volum

a)

Unigi pa4ile coafzte, coafrnd zonele de legatur.n

(v.fig.lo). Pnnil de acoprire netezit bebui'e si acopere pesle tot ?-ona. tapata. b) Conuolali in oglindd forma coafurii Si eventual
ridica$ pe4ile prea plate, cu ajutorul cozii pieptenului- Pe4ile prea voluminoase gi

a) Po4iunile

de par

virfurile rebele apnsa$-le cu palma.

c) d)

Folosili prdusele de finixre, Pentxu a conferi coafurii stnbiliaB. Compara$ ceea ce ali obtinut, cu mcjdelul

vorapare cdriri. b) $uvitele de par nu au fost linute in unghi corecL E parul va primi prea mult ori prea pugin volum. c) Suprafaga zuperficiah a portiunii de p{r de acoperire a fost i a tapati: x tapanrl devine vizibit;

ryrate

smnt prea mici:

tr

d)
e)

(v.fig.tt). Eventual codag rezultarul muncii dv.

I I

coafura are aspect dezordonat. Perul a fost apat pane la virful firelor: virhrile vor trebui si fie netezite din nou. La netezirea po4iunilor de p.lr este prea muh accnnlaapaJd teFt: coafura nu primegte volumul dorit.

Taparea

pirtilor invecinate coafurii pir nu este linuti


aproape de cap:

a)

Po4iunea de

I volumul ei va fi prera filar; bJ Perul nu a fost tapat in formi: I nu se obgne coafura doriti.

Taparea por$unllor ondulate ale coafurll

a) Onduleurile

I bl

sunt tapat prea putemic: ele igi pierd f<rrma.

\-drfurile suot kp.rte prea pute$]i( X apatul devine vizjbil.

*r:*tro?ui

a) Pirul de pe partea superioartr a capului este

|--laa
netedi

coafat voluminos

[]nu

b) Suprafaga po4iunilor de acoperire coafate este


?

Uda

Unu
?

c) Cararile de separare sunt vizibile tl da fl nu


.:.

d) Trdcerile zurit armonioase

naa

fJ nu

e) 'Po4iunile de pir tapate de sus stau bine ?

laa

lnu

172

----

;.'.::

:.:'

:.i-',:

,:_: a;i.il

.,

;f,:.:.,

't,
t. SesBre ce este vorba I
?

. !]+sc:'le:es pas eu pas a aetivitHgii


4.1.

P6rul uscat prill aeraj, foenare sau dupi formare Trebuie: - lbmrat cu electroondulatorul - prelucrat in detaliu cu gel gi spray prin finisare
ctr degetele.

Activitifi pregititoare tu

a)

l:)

Pregid$-ria toate instrumentele. Llscaqi p{ruI cu fnenul ori crr aparatul inl'raro;u.

*. Se nolir.rnf prelirninara suitt irxpo*ante ?


a) Alatud de tehnicile
de finisare prezentate in
aceste instrucliuni exisui, printre altele:

4.2. Fonnarea p5rului scurt cs andulatorul

electric

La fiaalul acestui exercitriu trebuie sa obgineqi

coafura din

fig.l.

detensionarea panrlrri cu foenul, pentru ca

dup6 formare s;i se redscd elasticitatea

suplimentari;

E ondularea cu ondulatorul electric, penrru


obgine ontluleuri cu cant exacq

pirului mai lung, cu ondulatorul pentru electric, a obline onduleuri interioare, cidionli ori cascade de c3rlionfi; f prelucrarea cu bigudiuri calde, penfru a obgine coafuri cirlionfate aerate, cu rtrdncini rnai curind
rasuci{ea netede;

r
b)

incre[irea parului cu drotul pntru formfui la

moda. Prelucrarea prirului us(at clr dispozitive fierbinli se obgine prin presare Ei caldurd. Procedeul de

prelucrare este miilocit de umiditatea naturald

pddui;

c) Cunostinte despre moda acfuald


femei:

?n

coafure:

|E din revisae de specialirate Ei rel'iste pentru

I
d)

prin spectacole de nrcda. Cuno$tinfe privind efectul Ei apliczrea produselor


cle finisare:

I ll
S.

geluri pentru efecte de Euvilare $pray fixativ pentru formi gi volum-

ee instr*rnertt gi rrgl*aee aiutSt*ar*

$t$its &ase$*9* ?

I r !
E

Cap de exercigiu ori model Spray de pir ori gel

Oadulator
Perie de frezat Ei pieprene.

173
G

4.2.1. Pregitirea

a)

Pieptanagi

o Euvil5 de mirimea unui bigudiu mediu de volum, ln zona


Ei separagi

pirul

superioard a capului.

b) Piepunagi pirul vertical pe pielea capului. c) Trnetr Euviga intre degetul mare Ei aritAtorul
preAncdlzit.

unei

miini, iar cu cealalti mane Fneti ondulatorul

d)
e)

Punegi ondulatorul la mijloc-ul Euvilei (v.fi9.2).

Trageii ondulatorul spre

virful quvilei (v.fi9.3).

4.2.2. Ondularea

a)

Prin inchiderea ondulatorului, apucagi egal repanizat pe ondulator.

virful

uvitei de pnr (v.fig.4). Avegi grijA ca pdrul sd fie

b)

incepegi s{ ondulagi

pirul. Dupi unadou{ rotiri


ri rebele.

deschidegi pu$n ondulatorul gi tn4gdndu-l ugor


neteziEi evenrualele v2rfu

c)

Ondulagi constant pdrul pin4 in apropierea pielii

capuiui (v.ff9.5).
4,2.3, Formarsa 9i protejarea

a) Introduceg dinp unui piepten sub po4iunea


ondulat{, pentru a feri pielea capului de
temperatura ridicati {v.fi 9.6}. Lesagi cildura sd acfioneze scurt asupra p{rului; la pdrul putemic tirnp mai indelungat, la

b)

pid

F
-:j

fin

Ei

la cel deteriorat timp mai scurt.

4.2.4. Ondularea gl gwltarea

a) Ondulatri paml prin deschiderea scurti a

i
!

ondulatorului.
b) Tragegi lateral, cu atenlie, ondulatorul din

onduleul format.
c) Prelucragi restul

pirului coresptrnzitor coafurii

planificate.
4.2.5. Reallzarea detaliilor coafurii Prelucragi coafura reciE, prin ciupire, pieptinare Ei altele. in acest scop putegi incerca tehnicile din

l"
alg

paragrafele ce urneaze.
174
G

:Ii1t:i; r, -,'i l!:ilii'.

:.::'

:::.'

!':..

4.4. Flnisarea cu ajutorul degetelor 9i cu gel

a)

LuaEi

pe

virful degetelor o mici cantitate de gel.

b)
c)

Prin ciupiri formagi v2rfurile gi lateral in faga

urechilor (v.fig.8}.
Prelucra[i in acelaEi fel o parte ori tot
ceafd.

p{d

de la

4.3. Flnisarea au ajutorul degetelor gi cu

sprayul

a) Ridicaf

pdrul de la niclacir]A cu ajutorul degetelor

de la o mAna gi pulverizagi-l cu spray fixativ

(v.fis.7).

b)

Prelucragi resrul pdrului in ordinea: cretet,

pa4ile laterale, partea din spate.

:r75

4.5. Finisarea cu degetele prin frictionare

g)

I
a) Puneli in podul palmelor o candate micn de gel. b) Introduceli mainile sub po4iunile de par qi
friqionag panil la redecina in sens irrv-ers celui al coaturii {v.fi9.9}.
S"

Gelul nu a fost reparttzat cu vdrful degetelor: conrurul nu clobdndeoste efectul dorir de franlurare.

h)

Friqionarea nu s-a facut in sens contrar coafurii: coafura nu are fonna doriti.

Cs.+tr*hri
Corespunde aspectul coairrii cu cel din imagine, ra?ectiv corespunde clorinlei dv. ?

a)

il aa

r-l nu
?

b)
I l
!

Cu ondulatorul s-au fonlat onduleuri corecte

lda
l

Il

nu

c)

AEi rez,hz,at stabilitate pi volum suficient

naa
oa

:lnu
?

d)
-i-.
.

Au exisrat dificulugi la finisarea cu degetele

ll

!nu

q,f.::'l'+

e)

AF avut probleme r-rl utili;.area rniiloacelot


aiutarcfarc'!

c) Prelucragi in acelaEi mod pdrul din partea superioari a capului, din lateral gi din spatde
capului.

noa
O

-lnu

DiscutaEi rezultatele cu ijcstructorul dv.

d) in ffnal criupiEi guvigele in direclia doriri.


S.

*rs6eli sa {rs*ui&

as6**e*

a) Ondulatorul
capului:

a fost ginut prsa

aproap de pielea

aruri. b) V?rfurile po4iuailor de pir nu $lnt prinse corect


la rEsucire:

se pof produce

I I I
e)

se produc ruphJfi ale virfurilor.

c) Pirul este incehit timp


structura perufui

prea lndelungat:

?ve, de suferit.

d) Pnd este incilzit prea p4in timp:


formarga cirlion$lor ra fi. incompleti.
La finisarea cu degetele

pirul

este ridicat prea

Putrn' I coafi.ra va avea insuficienti for:ni.

RZdncina este tratata cu produse inadec\rate: I coafi.ua nu line;

datoriri Euvrttdi redncinilor frru|C'{'i:dl

aspect ndangriiir. 776

1 l**$pfu* il::' .i*trr:: ":ir..i;* I B impletirea pdrului rnai lung - in coadd-spic - in coadd cu trei guvige. E Realizarea de coafuri de efect pentru zi gi seari.

coada

in trei guvige.

Din ambele pri4i se pleaci cu cite o guvile


noua, pusa gi irnpletite pe Llna din cele uei guvile existente {v.fig,2).

$c

nage;"trti :ii.*ti!

ir?tpsftent* ?

a) impletirura este un gen special de formare a coafurii, pentru care trebuie sii existe o zuficientd lungime a

ptdui.

b) impletiturile sau cozile pot fi realizare din trei sau mai multe puvite.
c) Formele de bazi ale impletirurilor sunt:

coada.spic. Din ambele pd4i se ?mpletegte

clte o noui uv-ip cu doud cozi medii {v.fig.l);

G coada ia trei

guvige, rrariantd.

De ambele pdrfi se mai ia cite o i;uvign nouf, clar de sub una din de uei Euvile existnre Si impletitn cr: ea {v.fi9.3}.

177

3. Ge instrumsnte gi rn$laace *$nt neceEare ?

aiutitoar*
et p{nrl mai

I r t f I

Cap de ererciliu ori dienB-model

'Pelerinn
Perie de frizerie, pieptene de frizerie, pieptene

lung

cu coadi
Elastice Pentru Per Spray de Par

4. trescrisrea pas cu pas a actlvititii


Aici vor fi descrise, ca exemplu, impletirea unei ' cozi-spic qi a unei cozi in trei $uvi$e-

,4.{. Lucriri prcgfrtitoare

a) Pregftili-vA toate miiloacele aiutitoarc' b) Proteia$ lmbrecaminta cu o pelerinl. c) Pieptnnagi cu SditP'tuul deja spilat, uscat 9i netd.
4.2, Goada-spic

a)

AEezati-r{ inapoia czpului de exerciliu ori a clientei-model.


i:a partea zuperioart a capului separali o po4iune de pir de cca.10 crn- ldgime Si 3 crn.

b)

grosime $ forma$ din ea dou{ Euvife egale

(v.fls.a).

c)

Ageza$ Euvita ts din dreapta peste guvip A din

d)

e)

stinga (v.fi9.5). ln iosul Euvilei A separa$ o aha Euvip. la acest scop utiliza$ un pieptene pe care il $negi cu ha:ra senge, ori arffebrul nainii s6ngi (v.fis.6). $rviF sqarattr ageza$-o la dreapa, Pe guvip A,

in

cnrciC peste Suvila B (Y.fi9.7).

O IraS in mana sgnge tntraga impletimre. Cele doui Euvite nu trebuie si se asrestece gi trebuie si fie e8"l tensionate. tn S) josul $uviter B separali o noue Suvttn- ln acest
scop folosi$ un pieptene cu coadx ginutin m6na

h) '

dreapti, ori arititorul mainii drcpte. Suvip separati puneli-o sple $aoga, pe Ernrila B, venind irn cnrcig peste guvila A (v.fi9.8).

D Lua! diir nou impletitura cu rnnna dreaptn. D Repeta$ aceiagi pagi pane c2nd aiungeti la ceaFl $i to l"terel s1 aai xi$ per de impl,etir
178

Y-

-l
J

k) implet{i coada pnnd la capit, ludnd

altemativ

de Ia s$nga gi de 14 dreapta $uvite, p c?re, a$a Lum s-a aretat mai s1rs, le ve$ ageza cnrciE

(v.fts.e).

l)

Suingeli finalul cozii cu un elastic.

4.3. Coada in trei guvife

a)

A,gezali-vd inapoia capului de ercercigiu, ori al

clientei-model.

b)

Separag o po4iune de par de cca. 10 cm. lagime


$r 3 crn. grosime din cregtet pi

din

ea alcdruiti 3

c)

Euvige de grosimi egle {v.fi9.10}. Puneg guvip A din stioga peste Euvip B din

cenrru (v.fi9.11).

-_tJ

: :

-.!

-:
i
: t
1

f 1 I
I l I

179
G

d)
e) O

in palrna stAnga gi (v.fi9.121. A guvita pe puneli C Euvifa Punegi guviga B. spre dreapta, Peste Suviga C gi muta$ po4iunea de impletit in rnina cealalte
Luagi po4iunea de ?mpletit

,:.,1::,t:

'::

r,:;

,'

.i: .::.-ll -i. :.f:.: r..

l : ,.1:i:a::T.l:i

'

(v.fig.13).
Sub guvila A, spre stinga, separagi o alti guvigi. Folosi{: in acest scop un pieptene cu coada nanevrat cu mnna stingi, ori arAtatorul stnng

B'.*A .1e-

(v.fig.ta).

g) Ultifta guvili separati aqeza$-o peste

guviga B,

spre dreapta {v.fi9.1 5}. h) Luali po4iunea de impletit in rnina stingd, puneEi quviga A spre dreapta, peste $uviga B tocmai prelucrati- Acum guvila A este in pozigie

cenrrali (v.fig.{6).

i) , j) l)

Separali la dreapta o ooui quvild. ln acest sccp folosigi mina dreapti Ei un piepten cu coadi, ori ardtd.torul miinii drepte.

$uvila proaspet separag pune$-o spre drerapta


peste uvita centrala (v.fig.l7)po4iunea de irnpletit in mina dreapti. Repeegi eapele p2na cind ajung4i la ceaf,i 5i nu mai exist4 pir disponibil pentru impletit

k) Luali

(v.fts.l8).

m) impleti$

n)

restul piLrului ca la o coada obignuit4 cu trei segmente (v.fi9.19). Fixagi capnnrl cozii cu un elastic.

4.4. Varlatii Folos4i tehnicile inv4ate spre a ve dezvolE creativ propria experiengi. Urmdtoarele imagini (v.fr9.20,21,22) sunt destinate sri vit stimuleze tn
acest sens.

B b.-

rc

180

lEl

rj Uontriitui
a)
Corespunde rezultatul cu ceea ce agi dorit
obginegi
?

si

tl da
b)

fl'nu

PaEile laterale ale coafurii n-au fost prelucrate prea leier ori Prea strins ? tJ d2, _l nu de pdr au fost separate in grosimi

c) $uvtele d)

egle

il aa !l cla

fl

nu
?

C,oafura are aspecr general armonios

'J

nu

Propuneri Pentru creatia de coafuri: a) impletiti coada in diagonali pe cup'

bl

lndoili capntul cozii gi consolidaEiJ' c) infnrmusega$ coafirra dupe dorinp5. Gregeli ce trebuie evitatg

a)

Pfuut este

pra

scurt in totalitate, ori partial:

r I

lmpletitura are aspect dezordonat;


coafura nu dureazi.'

b) Elasticul nu a.$igura fuffea corec'dl:

I I

coafura nu dvrezr?Ai

impletinrra se desface-

c) $uvigele separate sunt inegale ca gnxime: r aspectul lmpletiturii nu corestrrunde;

readtl o inploinrri asimeuicd'

d) $uvilele au fost prelucrate neuniform:

pra

lejer sau

per$e laterale de coafurii au sspect

dezordonat Ei neuniform'

e) $witele au fost prea suirs prelucrate f ?mpletitua este srli pugin e4presivn. Nu a iost'respectatii ordinga etapelon I rezultatul nu corespunde cu forma doria'
182
I-

'i. Sesg:r''* *e es* vel'ba ?


l Formarea pirului rnai lung inr-un coc simplu (Chigrron) in fornd de banana s! prinderea lui.
Et ObEinerea cle coafuri cle efect prin combina;ii de

elemente cle prindere fixe,si rnobile.

3.

*e **giur*t p:etfr*it*re

$lxr3t itxpcer**r:te

a)

Coafurile prinse se ohlin numai cu per strficient de lung. Portiunile rulate se obgn dia una sau mai nrulte
guvile.

b)

c) Coairrile

prinse ofera mari p<xibilita$ de

r.liversificare, prin forn-rarea gi prinderea de

Eil
aF.

po4iuni intoarse, rulate, impletite ori cornbinale,


de rnirimi diferite.

d)

Cocurile simple se numesc Chignon.


clame Ei ace de ptu de fomre qi dimensiuni diverse, folosite ca mdloace aiutitoare de

*escri*r*a Fas ir fles

aetlvitdtli .

e) No$uni despre:

4.

l. LucSri pregetitoare

prindere a pfrului;

Pdml "spilat $i rrarar cu un fixator adecvat rebuie pregedt peflrru coafarea prinsa.

& role din burete

i pemite de par pentru cresterea Ia volumul dont al parului;


cle prindere (legare) a

E posibiltti{i cliverse
imbricate
c--u

pirului, ca de ex. elastice cu agrafe ori elastice


materiale texdle-

Daci coafura prinsd ste * volurninoasi {cirlionp6 ori ondulaB)

pid

pus

pe bigudiuri de voltrm se u$uci sub casci; I mai pu{in !-oluminoasa, pdrul este foqlar cu peria
pi foenat;

3. Ce lnstra;$?effit* $! ryrsjle*e aiu*At*are

sunt necesare ?

S lejera: pirul

se usuci pe c:tp cu aer.

Cap de exerciliu, ori clienti-model cu dep*qeEte linia luneriior

pir

care

a) Pregatigi-vi toate miiloacele aiuatoare. b) Proteja$ imbrAcardnrea ctr o pelerini,


dacd se lucreazj cu o clientd-model;

E Pelerin:i E Perii de frizerie, pieptene de trizerie gi pieptene


cu
c-r-radii

c)

Periagi cu gnie parul uscar

S[ Legituri de

gir ori elasdc

Role din burete

K Spray de par E Clame de pdr de 5 cm. lungime, asortate


culoarea perului Ei ace de pAr {v.f!g.t}.

la

i83

4.2. Prinderea unui coc Chignon in

formi de
:

banani
'.:..:,.;:j'.i.;

la

acest exercigiu se ulflireEte obginerea unei

.i ,l:t,i::i:

i:irl:...

EE

coafuri ca in fi9.2.

a)

Aezaii-va in spatele capului de exercigiu ori al ciientei-model.


Periagi pEnrl spre spate gi ridicagiJ la nivelul

b)
c)

d)

urechii, ca o coade de cal. Rotigi panrl de mai multe ori, in sensul acelor de ceasomic (v.fi9.3). Conduce$'ccada de cal" in sus, risuciad-o

putin {v.fi9.4}.

e) lndogi-i rful spre dreapa (v.fig.S). 0 Tragegi vfufurile parului spre stinga-jos. puaegi-l
sub guviga de par rodri in sus, in aEa fe1 inc2t si se formeze un n:lou, respectiv un Chigrroa in formi de banant {v.fig.O}. Consolidag Chignon-ul cu trei clarne sau 3

$
h)

agnfe. Jinegi torul stabiliate.

z;ptcr.ape

de cap, penrru

i)

Pentru o sfabilitate zuplimentari uritjz2g trei ace de pir {v.fig.O}. Dacd este necesal pulverizali asupra forrnei oblinute spray fixativ de pAr.

4.3. Coafuri

prinsi combinatii

la

acest exerciEiu trebuie obtinuta coafura din

fi9.7-8.

184

4.3.1. Lucriri pregititoare

a)

Aqezagi-vA

in spatele capului de exercigiu, ori al

clientei-model.

b) c)

Pe zona superioare a captrlui irnparygr pnrul in

dou4. de la ureche la ureche. Prindeli po4iunea inferioani cu o clamd de sepamre (v.fi9.9)

4.3.2. Prelucrarea
i
I

pirlii superioare

a)

Tapati energic partea superioard a pdrului, la


r5ddcina.

b)
c)

Neteziti suprafap Ei aduceli pnrut in mijloc,

printr-o risucire.

ffi
:#'

Crea$ volumul frontal printr-o uEoard impingere

inainte {v.fi9.10}. i:t

:td-:.

:::,

',n'ffiult
''...
+:&l ;_:i:
lMi': ,&. iis:ta -:t'..

_,..

:'.

j"r:

".

re
r85
G

d)

Fixali acest element al coafurii strins


pielea capului, cu o clarni

lingi
-'.

(v.fig.ll)'

4.3.2. Prelucrarea

pl{ii

inferioare

a)

irpatpg

p,erul din zona posterioare a capului

pdntr-o cdrare verticale pe miiloc. b) Resrul

g ,:

,"}; S f

''"

pddui

rasucit uqor din partea zuperioar6

punegi-l peste cirare. lncruciEagi cele

doui

quvige de

pir

de doui ori

(v.fig.12).

d) LegagiJe folosind un elastic cu clami, agnfd'. e) Scoatqi lateral o Euvip ingu"srn din coadrn gi
rasucifi-o pe coadi, apoi consolidagi-i capitul cu o clam{ ascunstr (v.fig.i3).

ffih!&

PiepEnag neted piirul iozii Ei nisucifi-l pe o

roli

din burete sprc e$erior (v.fi9.{A).

c) lndoig rola in formf de U Ei ffxag-o de p{ml de


pe ocremiarea inferioara a cefei (v.fig.ls).
Tragegi perul de la mijloc spre stinga gi dreapta,

in aEa fel ca rola din burete si nu (v.ft9.r6).

se rnai

vadi

Consolidatri capetele rolei, ascrrnse in dre'apa gi

ln stlnga ridlcinii pirului cefei (v.fi9.17).


Fixagi coafura obginuti cu pu$n spray de p'ir.

__

ffiffi

ffif;
186

ffiru
5. Gregeli ee trebule evitate
La rcalizarea cocului {Chignon}: a) Pad nu a fost perlat in mod egal spre zona

'

posterioafi a capului, jos:

Il
b)

cocul va fi asimetric.

Pirul a fost fixat ctl prea ml,rlte clame, respectiv


nu a fost fi:rat pe locul iorect:

E cocul nu

va avezl forrra

duitn.

Coafura prinsi combinati:

a) Piml nu a fost imparyt

aSa

cum s-a ardtatl

E coafura nu este armonioasa.


b)

Ped din fala nu a fo$ tapat suficient:

I I

va lipsi volumul necesar in po4iunea din fap;

E aspectul final d coafurii nu va corespunde cu


modelul;
fiorme nearmonioasd.

c) Prelucrarsa indicaliilor:

padui nu s-a.facut conform

nu se va obilne forrna doriti.

*IimH
rc
187

S.

*entrelrri
Cocul Chignon a dobindit fomra de banana?

a)

fda ll ,ta
c) ,J

Jnu

b-l parfle laterale ale coafurii au aspect echilibrat ?

fl

nu

Cocul Ctrignon este stabil

da

fl

nu

d)

Coafi.ua prins* combinati este armonios

impa4it4

oa
e)

llnu
?

Zona superioart a capului are suficient volum

-laa
D

Jnu
?

-_

Rola din burete nu este vizibiln

loa
g)

lnu
?

Toate elementele coafurii au fost prinse stabil

'I aa
D
i-] aa

,ll

nu

A$ avut diffcuhrig Ia oblinerea coafurii

Jnu

188

------r

*TqT3U

LATII PERMAN ENTE

1.

Ondulareapennanentiapirului.... iulestecat penlanenti

.pag.

191

2. Arsezarea biguclirrrilor pe cAmpuri sau

. . . pag. 195

3. Utilizarea tehnicilor speciale de ondulare

. . . . pag. 197

4. Aplicarea preparatului pentru ondulare gi supravegherea

procesuluideondulare
5. Fixarea ondulirii

....pag.201
. . pag. 205

pemlanente

&E 1;r,ffi:':
* E
=essae
6e esie vorba ?
Bigudiuri pentru onduliri permanente H1nie speciala G Mase de lucm mobila-

!4

Alegerea precisi a zonelor de pirpentru ondulare. Montarea unei zone de per pentru ondularea

I r

E Pulverizator

peffnanenti asdel ca:

*. *escrieree pas rt; pas a activiiilii


4.1. Pregitirea

vlrfi.rile sd sts.r paralel cu lungimea firelor pe bgudiu; - parul sa se eseze pe bigudiu uniforrn, ffra
-

inc2lceli.

Purqi in ordine
exerciliu.

qi umezigi p6rul capului de

t.

#* *c{iuni pretiminare sultE importa;rte ?

4.2.lmpirtirea pirului

Cunogtinge despre:

a) Trxarea. cirdrii; b) Separarea zonei pentru cndulare: F h$mea corespunzebare lungimii


al bigudiurilor (v.fig.1 );

a)
bi$udiului,

Trasagi doud cdrtui paralele, de la frunte la ceafn.

E grosimea corespunzetoare diametrului lateral

b)

Disunga dintre cnriri trebuie si corespundi lungimii bigudiurilor. Cimpul creatimpe4iEi-l printr-o cirare transyersali qi prinde$ cu clame perul porliunii din f"ts gi din laterale (v.fig.2).

. :: :=F-

E'l t1:.
:

.,u: *.. ' -:li


.r +.;IZ:

I
;

c) [ftilizarea hlrtiei speciale ugureaza d) C.onsolid'are,a elasticelor de oprire


E elasticul trebuie
se $ea

ondularea;

a:i:*ai*ir."i
:! r!'-'lr,;f,it=F.;*
'
t'..:!jall ri-:1tift{
-

fer{

se preseze;

e)

Posibilitatea consilierii Si diagnozei pentru aplkzrea ondularii permanente (v.anena).

'a:+l3144@i

3. Ce instrunne{lte gi rnijloaoe ajutiiterare

sunt n*s$are ?
E Cap de exerci$u cu snpofi E Piptene cu dingi raii E Piepftene cu coadi H Clame pentru separare

i9l

4;3. Separarea zonelor de

ondulat

a)

Trasati transversal o cirarre, asfel ca se apere o

po4iune de par boresPunzetoare bigudiului (v.fis.3).

a:,
Ir

8,f

b)

Ridicagi po4iu?ea separata cu ajutorul cozii

i;

pieptenului

Ei

luali-o in mdna libere. Apoi

alunecaEi cu cogda pieptenului ginutA orizontal sub po4iunea sryaraH,.de sus in jas, peste perul

ramas.

ln acest fel acesta va fi separat de zona in mann. Piepdna$


I

de ondulare.

c) d)

Rnsuci$ pieptenul cu coada

po4iunea in unghi drept cu capul {v.fig.4}. Pieptinali porliunea pdne cind ea este intinsi uniform (v.fi9.5). Cu degenrl mare gi cu ardtitorul netezfi po4iunea,
luaEi

i
I

!--.-..

p.'oi"

acum o

,',:t*-: &ia.:

in mina dreapta.

.4.

: :

:: :

,**.l.." i.:l*::
)'a1,"

4.4. Alezarea

hirtlllor speciale pentru

permanent

t:i.,.
i:i:':-'
:t
l

i,

a) b)

hag o foip (ufig.6). Puneii forga pe zona centrala a po4iunii de par $nute iffinst (v.fig.7). c) Aluneca$ ct Mrtia cittre vXrft-rl pdrului, asdel ca vSrfrrrile si se giseasci complet in hittie.
Cu mAna stingn

I i I

::tii,r'::

;.5':,,:g::1.:t:::1,

:
1

4.5. Montarea bigudiurilor gi ondularea

i i-ltf1

j .;ii.ii:',

a)

Puneli un bigudiu sub aratd.torul, paralel cu pielea capului (v,fi g.81.


Punegi apoi degetul fllare pe bigudiu

' "itsg::-:+@:;
ffir+::.._

*#:

i-.

b)
c)

$ trageii-l

p,en|le virful firelor de pdr. infagurag cu degetul mare vlrfurile pe bigudiu


(v.fi9.9).
Rnsuci[i pnrul pe bigudiu, bagand ugoq

pind la

ll

l'

redecina pnruhi. Degetele mari apasa pemranenq pentru ca virfierile

si

se ruleze pe

bigudiu. 4.6. Gonsolidarea bigudiului


Luagi

cauciuc

a: degetul mare gi or ariGlrorul elasticul de $ agagag-I.

Atenlie ca elasticul sa nu exercite niciieri vreo presiune deosebita asupm pdrului, iar bigudiul sn nu $ea prea lejer (v.ft9.10).

lfilfn
r
192

*=*"*
:-ai
r.t,j

F r.:.r---.

,*
J:

.,

.i- 1 'a:.:a

iijl

1. ,

#ffi qro

h&"

*!

193
C

5. Gregeli ce trehuie evitat

a) imPl4lrea

s-a realiz:rt greEit:

I
b)

pot rezulta incilceli ori se ingreuneazd asezarea umldtoarelor bigudiuri' par la punerea Jinerea incorectd a po4iunii de
bigucliurilor:

I I
c)

dacd unghiul. cu pielea capului a fost asculii' dace unghiul a fost obtuz, se favodzeazil

reanlta o rdddcini neted:i;


crearea de carari intre bigudiuti'

\4rfurile nu au fost infegurate rotund pe bigudiu: r virfrrrile vor iegi ulterior din coafura sau se
YOr fupe.

d) Sigudiurile au fost Puse oblic: J a1ar car:ri 9i o ondulare inegala'

e)

Elasticul a fost Prea strins:

r 0 r
S.

vor rezuls locuri presate gi indoiri'


la rliddcinn nu se face ondulare-a'

Bigudiul a fost Prins Prea lejer:

S*ntrolul
C,omparari aEezarea

a)

bigudiului pus de dv' cu cea


?

din fig.10. Este la fel

laa
b)
u-ardri
?

Unu
?

Ce diferenge sesiza$

r-l

Oa

I
?

nu

Varfuri rebele

Iaa
c)

lnu fnu
?

Clapa de cauciuc produce presiri pe pdr?

lloa
'

I :

d)

Dupe a$ezarea celodalte bigudiuri aspecnrl este


oeregrrlat

i
!

-f*

-lnu
verificare

i ;

e) Oferili rezulutul muncii dv. spre


instructorului

t94
E

!&.
;;-

-q

hE +iffi

Separarea. gi ondularea po4i rnito, de pdr in aga fel incit toate bigudiurile sd fie ordonate unul l2ngd alrul, ori unul dupa altul. Separarea neregulatd a porfiunilor de ondulat gi punerea bigudiurilor in funcgie de conrurul caoului.

c?mpurile laterale printr-o cirare care se termina in spatele urechii. d) Prindegi cu clame perul din cimpurile respective

c)

hpa+g vsticali

(v.fis.{).

'a) La agezarca pe c2mpuri a bigudiurilor pentru ondulagii permanente nu se are in vedere direclia de cregtere I pirului gi coafura

ulterioare.

b) Ia aqezarea amestecata a bigudiurilor pentru onduldri pefinanente este posibilA optarea pentru felul de coafure
ulterioard qi luarea in considerare a particularitn$lor individuale; se evitd ci.nirile nedorite.

e) incepeg
6
Cap de exercigiu cu suport

aezarea bigudiurilor

umrind

E Pieptene cu di4i rari, pieptene cu coadd Clame pentru separare E Pulverizator w Bigudiuri pentru onduliri permariente &t HArtie speciali pentru permanent K Misufa mobild
,,-i -ai:::ii.i j::. :..1.!::.:: , i! :::ai :. i:li l. ,t tjtir

instnrcliunile anterioare. C,ontinuali lucd c2mp cu clmp, pind cind tot panrl esreftrft$urat pe bigudiuri (vfi9.2).

4.{. Pregiltirea
in ordine Ei umezigi pi.rul capului de exercigiu. Daci este necesar, veti umezi unele
Punegi

pi4i

de pnr mai tirzlru.

4.2. Flasarea pe cernpuri a bigudiurilor pentru

onduliiri permanente

a) Trasagi doui ciriri paralele intre frunte gi ceafe. Distanga.dintre ciriri trebuie si corespundi

lungimii bigudiului.

b) lmpae{r cimpul obEinut printr-o cdrare


tranwersali.
U
195

c) S-au folosit bigndiuri lungi la po4iuni inguste de pdr:

4.3. $epararea amestecati a porliunilor pentru

I I

bigudiunle se sdnienesc reciproc; zonele laterale nu pot fi ondulate cornplet gi

ondulate 9i montarea bigudiurilor


a.) Apleca$ capul de exercigiu ursor pe sparc gi pieptanati pdrul inaPoi.

la redicina nu stau suficient de intinse in iurul

bigudiutui. d) Po4iunile de ondulat sunt prea groase:

E rezulti

?nc'2lceli gi

ridicini netde.

b)

Separali o zon'i de oudtrlare in procedeui zig'zag

e) Po4iunile surt prea subtiri:

incepind cu nrijlocul frunEii gi montali tn mod


obignuit bigudiul. c-) LrrrryStoarele bigudiuri punegi-le amestecat, p?ni Ia ceafe {v.fi9.3}. La po$unile inguste folosi$ bigudiun mici, pentrtt a le plasa corect $i pentru
a nu se srAnjeni recipror'.

creste numarul bigudiurilor, asfel ca ele nu

pot fi plasate corect.


La alegerea tehnicii de ondulare nu sunt avute in

vedere paaicularita$le coafurii gi cele individuale:

I
S.

coafura rezultati este nesatisfdcatoare.

**r,tr*la;i
Comparaqi realizarea dv. cu modelul a$ plasat

a)

corect bigudiurile?

ilda -l aa
c) C.lririle

I il
in

nu

b) Po4iunile separate au dirnensiuni corecte?


nu

ll oa Jaz

zig-zag sunt proportionate

;l

nu

d) Tensiunea pirului ?n regiunea rddicinii este aceeaEi la toate bigrdiurile?

nu

Vbrificagi impreuni cu instmctorul dac{ araniarea

4.4. Gon$nuarea activiHi$i


Pe po4iunea cefei montati bigudiuri pe

bigudiurilor corespunde coafurii planificate.

mpuri

amestecat. Asfel va fi facilitaA separarea ulterioard,

punerea de bigr"rdiuri qi aplicarea prepalatelor. S.

Greg*li ce trebuic evitate

a) Por{iunile de ondulat au grade diferite de

umiditate:

pirul va ft ondulat cu tensiuni inegale. b) Nu a fost respectag schema pbsarii pe c2mpuri


a bigudiurilor pentru onduleri pefinenente:

f I I

-'

ondularea parului va fi inegal*.:

pot sa

^pare

rTj'/,i

mulre carari-

196

qts ng &"
"ffin

'-,

Prin aqezarea bigudiurilor groase Ei subgri volumul

p:irului crefte.
El Aplicarea Ei ordonarea diverselor bigudiuri. E Separarea gi ondularea po4iunilor de ptu luind

in considerare rezultate soeciale ale ondularii.

a) Prin alegerea Ei ordonarea de bigudiuri cu mirimi diferite, in unele cazuri si ?n altemangi cu

po4iuni ce nu se onduleazd.

se pot valorifica

multe psibilit4i de creaile de coafuri. b) Ordonarea bigudiurilor conrribuie la formarea


coafurii rtt<iare.

c) Utilizarea bigudiurilor de volum mai mari, conduce la o diversitate creatoare deosebit de


generoasa.

El

Cap de exerciEiu cu suport Clame de separare

$? Pieptene cu dingi rari, pieptene cu cqadi

E
El
*T

Pulverizator

tr H g

Bigudiuri de volum Bigudiuri pentru ondulagii permanente gi

hirtie speciald pentru pemanent


MesuF mobild
i.".1f. !l;!j

+. *p",p:::l'i+,-:+:t

p*i: * +t-.i:;i;*i;,:

4.{. Folosirea bigudiurilor de mirimi diferite


I
I

a) ?ncepeg activitatea

ah

ap.4-Z de la

instrucgiunile anterioare.

b) Ondula$ po4iunile separate, mai ini cu QtguOittti subliri cle ondulari permanente, apoi progresiv cu bigudiuri mai mari. c) Plend din creEtet, luagi bigudiuri de volum din *-t
I
I I I

ce

in ce mai

mari.

d) Dacn parul cefei uebui/$? iarnaEra neted, nu va fi pus pe bigudiuri (v*i$:0,.rjj',i

'!.".,.

..:"

--1
I
i
I

i:"-.

..' ' :;i. j-; : -j 'i-+ 5,' ' '' l.l) -' ..t:-;.:t.;.:.'

197

d2. Ondulirl cu distan$e mai mari fatt de plelea


capului

e)

Sepragi porgunea de deasupra. Puneg-o pe

bfudiud, fiecare spriiinindu-se pe cel de


dedesubr

inapoi pirul umed Ei aple$ capul de exerciflu u5orin faP. b) Separati mei ?ffai in zor:a din spate a capului, campul mediu Ei restul printlui fudeparta$-l prin

a)

Pieptanzgi spre

0 Prdatila

fel cu alte po4iuni, pa$ea neondulag rtm?ntnd lor mai luagn (v,fi9.51.

I
I

fixare cu clame (v.fig.3). Pieptinafi pnrul cmpului mediu orizonal pe cap, astfel incit po4iunea inferioari de ondulat si poati fi i:mpa4ia ugor. Prindegi in dame pirul rimas, ca sa nu deranieze ondularea po4iunii (v.fis.a). d) Ondul4i po4iunea separat4 ca de obicei.

mm
. - -...:._j

4.3. Ondulanea cu bigudiuri moi

('loopef)

a)

b)

Pregltigi o porfiune de par pentru ondulare, pe frunte. Ca de obicei, infrEuragi pirul cu foifa de hirtie pe un illoopet''.

c) Dupi

capitul liber al nloope/-ului, ca si


Continuagi, (v.fi9.6).

ce ag rulat pnrul pAna la rtsdicina, tndoig


gind ondtrleul.

::'.:.

'11.:

-=
',.':r-.t

!t

'

!'1.

"t:6!

:f.

198 E
I

4.4. Rularea ln

spirali

a) Apleca$ c"pul de exercigiu ugor ire fap gi pieptilna$ pirul umed din spatele c'apului,
b) 'impaaig
orizontal spre lateral.

c)

panrl cu o carare de la o ureche la ala prindeg cu dame parul de sus (v,fig.{. $ Pieptenagi in ios pnrul de la ceafa. Separagi prima po4iune vertical, in spatele urechiiPune$

d)
e)

bigu*ut de-asemenea vertical pe virfurile


,l-j-

pdrului qi rotili pe bigudiu Euvip elicoidal, t'ana la riddcina pnrului (v.fig.8). Consolidati bieudiul cu elasticul (v.fig.9).
aga cum s-aarzrtat

O Continuali

(v.fig.l0).
?-$!.
...; I
:.

r|

.q.

r,i
,$

'.ii
,'.i{

,i

i",. i
i t'I :
I
r

i.'::::,:,.

-:

..-r?

..r!f .,.3 .,w

I
l

'r? 'j.t

t t
!
! I

r99

-1I

$. Gregeli se trebuie evitat*

a) Nu s-a respedar

succesiune.'a corecte la separarea

po4iunilor gi la agezarea bigudiurilor: r actMutile nlr vor putea fi desffuurate


nedntrerupt;

I
b)

a$ezarsr ftecdrui bigudiu 'r'a

fi dificild.

Bigutliurile au fost greEit ordonate ori alese:

I I
c)

se \,a ajunge la crearea de numeroase c4rAri;

vor apare contorsionari Ei pericolul de rupere

a firelor de pfr. La folosirea nlooped'-ului: c?petele au fost a6r de

indoite lateral inct po4iunile laterale de ondulat


se afl{ sub o puremici tensiune:

po4iunile laterale de ondulat vor fi suprasolicitate tn procesul de ondulare; I i s-ar putea provoca dureri clientei.

d) Ia folosirea

bigudiului-spirali: parul a fost pus pe bigrrdiu r}sucit ca o sfoar6, nu c? o bandi:

I pitul va fi format
S.

neuniform.

f*ntrolul
Au fbst bigudiurile anrniate ca in fotografia-

a)

model

laa
b)

nu

Ati intimpinat greuAli la agezarea bigudiurilor in


succesiunga indicati?

-laa laa aa
e)

lnu
apar cdrltri nedorite?

c) Ia ftnalizarea mafurii

fnu
?

d) Sunt vizibile fire rupte

llnu

Pentru realizarqa optiunii de coafare este avantajoas* aphcarea tehnicii de ondulare permanentil aleast
?

t-l

aa

nu

ft

Discutati cu instructorul dv. rezultatele oblinue.

200

i*%,
,:tffi

:;.

i.:j:,:1r:r.i*nq8# ;,i39 {:r.,

*gS * *f:{!$'-t*&iti

r r

keparaml va fi asdel aplicag lnclttoate


bigudiurile sd beneficieze de el uniform Ei suficierit Sr si nu se shopeascl pielea caputul, Verificare gradului de formare, prin bigudiud de
probd.

4.1. Prcgltirca

a) Pregltigi instnrmentele de lucrub) Puneg miinuEile de prote4le.


4.2. Umezirea cu prOparatul pentru ondulalii

, i.,

..".';i;r'rf *..:!tlli;itr:r',;,.."."..,:r:1"'i iiri:,i5-!ii".t-ii.i.r'.

permanente

42.1. Aplicarea preparatului lichid

"

a)

b)
c)

Tehafca de aplicare este itr funqie de felul prreparatului de exemplu miiloace de crdulare sub fonrd Uchida ori de gel. Ua preparat aiuns pe piele capului poate

a) incepeli * .oL

podue

iritalii.

Mai indi umezili fecare bigudiu cu pu$n preparat, ca si nu se desf,aci. Cu cealaltl mnnn ginegi un Eervegel absorbant sub bigudiu, pentn ca s{ au se rurgi nici o

La r:ivehrl pielii capului parul este deosebit de

pic*url

de preparat.

sensbn Si p@te ft putemic aferht datoridt scurgerii pryaratului de ondulare. d) O periffid, prea scutH de aqiune a preparatuhi are c:r u$mre o ondulare de$citarl gi o drrabilitat redustr a ondulirii permanente. e) ln caail unei a4iuni prea indelungate, strucnua pdrului poate fi distrusa. D Clldura ( cca.50 grade Celsius) accelert,zrzi reac{ia drimice. tn aceastl situatie scurtali perioada de acgiune a preparatului. g) Daci se utilizeazt ca sursi zuplimentari de celdure o casc{ de uscare, pnrul va fi acoperit cu o cascd de permanent. Respecta$ insauqiunile de utilizare a preparanrlui.
I ., :r i:ii:. i ; i i* .l ' -ri:':..,ti'r.
r,

b)

Aplica$ dkr nou preparatul pe bigudiu. feprati de doua+rei ori, astfel ca toate bigudiudle

ir

rt.

rt., ; li ii

In:*;,

*S.,t;

.iii! t-:i{_r;i t r }

ri

':!

r
I I I I

Prcparat pentru ondulare pennanendi Dozator pentnl preparatul de ordulare


Protecgie pentnr maini

Casci de acoperire
Ceas

@
sI fie umezite (v.fig.l). Atenlie sit $u
nimic pe pielea capului
!

:
I I

Automat de incilzhe trClimazoni, ori cascd de

se scua

rxfrrf
Prosop

plugt
ahorbaile

412 Adlcare pepsanttulgBl


Acixtp:qaratil
aplica$ ctr pensula numai pe parlea
vizribil4 a bigudiului"

$ervegele

in direclia ondulirii (v.fig2)-

241

4.3. Stabilirea perioadei de acliune a

preparatului

a) Cititi in

insrruclir"rails dg Lttilizalg a prepanarului ce durari de acgiune se recomand:I.

b)

Spriiinili procesul de ondulare cu aiutorul unei


cagti de uscare cind;

'

- perioada de ac$une trebuie scurtati; - parut esre greu de ondulat; - este recomasdat5 de producator pdn

instnrcliunile de urilizare. c) in perioada de aqiune controlagi: - daci toate bigudiurile strn: bhe acoperire de casca Fentru permanente, Hri a le presa; - daca'sursa cle qilduni eventual folosiri

d)

genereazi renperatura doritn. Supune$ pirerea dv. aprecierii insrructorului.

a)

4.4. Aprecierea stadiului de probi

ondutifi p bigudiului

Daci, formarea corespunde ceringei, trece$ imediat la clerire ;i fixare (v.insrugunile ce urmeazd).
clar incl insuficienri {v.fi9.4}, rulagi perul la loc cu atenfie gi prelungigi perioada de acEiune cu citeva minute. Facegi un nou control la expirarea noii perioade. Daci oaduhrea tealizati' esre prea slaba {v.fig.3}, nrlagi cu atenfe bigudiul la loc Ai stabilig o noui

b)
La incheiErea perioadei de acgiune, verificrgi ssadiul

Daci ondularea este vizibili,

fiormerii.

a) in

b) c)

diverse zone ale capului desfacegi te un bigudiu Ei rasuc{i-l cu atende pana la iurnatatsa Iungimii firelor de pir. Printr-o ugoare impingere inapoi verificagi gradul ondutarii {v.figs 9i a}.

c) d)

periryadri de acgiune cu sprifin tetmic. Dacn ve$ constaa ca pirul rdmine aprcap

Rnsucili bigudiul la loc.

4.5. Sbitirea perioadei rdmase de acliune

neted la impingere'a inapoi. rula$J cu arentie la Ioc qi da$ inca o data cu prepafiu pe roare

bigudiurile.

202
I

La incheierea

rloii perioade de actionarc,

controlaEi

iari;i nivelul formarii, in prealabil

solicitag sfatul instructorului.

4.6. Supravegherea la incdlzirea conbolatii-

electronic

a) Pune! auromatul de incalzire i:a functiune. Cu ajutod cnrcii luminoase {v.fig.F} puneg-l la
distangi corecta faga de cap.

b)
l ;:.

A,qezarea sen:orului terrnic:

Iixali senzod ternric

c)

EEd

in parrea posterioi{re a capului {v.fig.6}. Progranurea automacilui de caldr.ra: inroduceli

in computer caracterisricile p:irului, ale gradului


de ondulare si ale prepararului de ondulare.

I I I I I I

conlbrm planului de tmtanrcnr {v.fig.Z}.


tzsra ondulaqie permanente

taria pdrului
starea pdmlui

lungimea parului gradul de ondulare

numirul de cod al pteparatului

Daci lampa de control a aparatului clipeEte,


solicitarea dv. este grepfte. Aclionali tasta C de $fe{gere Si repetag sohcitarea fnra a mai gresj.

d)

Stabilkea timpului de actiune: daci a1i introdus datele corect, computerul impune autotnat perioada de aqiune. Stabilirea rirnpului de acliune ulterioara: &rg automatul de cnldurn se decupleazi., r.erifica$ formarea cu

e)

ajutod bigudiului

de probd {v.4.4.);

v&tt

dactr formarsa corespunde doringei, trecegi la


.;

,'j ' :

g
l.:

datire El la fixare. Daci. formarea nu corespunde, apisali tasra + (plus) a aparatului. Va urma o

noui perioadi de aqiuae.

;It
F-q
)-'t

i: lr
I

,ffi

fl

Verificarea tuturor bigudiurilor_

in timpul perioadei de acgiune controlagi:

J daLz roate bigudiurile sau corect; I daci elasicele au alunecat ori s-au desficut: a dacd senzorul termic sti corect.
intrebagi clienta daca este multunliu de tnapment.

203

5. Gregelt se tFebuie evitate

a)

S-a folosit prea

p4in preparat pentru ondulare:

t
b)
c)

nu-se ob$ne ondularea dori$-

S-a

r I r

folosit Prea mult PreParat:

preParanrl Ptcuri-

Bigudiurile au fost umeeite diferengiar:


preparanrl Piorl; rezultarul ondulSrii va fi neuniform'

d)

Pentru sabilirea pedoadei suplirnenale de tatare a fost conuolat un singur bigudiu:

aprecierea Poare fi eronati.

e) Bigudiul

de control a fost tras in loc

si fie impins

I f)

u$or sPre clp: nu esle posibili aprecierea gradului de

ondulare. A fost depnEit timPul de a4iune:

f piml va fi inutil YItemaL


perioadei de acgiune clienra nu a fost ?ntrebatt despre plrera ei: I s-au trecut sr veders dorinta clienei; r clieata va fi nemulgumitii.

g) tn timpul

6.

esntrciul

a) Preparaol

Daa laa

a Picurar

tl
?

nu

b)

Clienta esre mulgumitl de traament gi de

rezultaail:ui

c) Ia determinarea

perioadei de aqiune s-a ginut cont de efectul sursei de clldurn ?

:i
i, i, :
:l

a*
al

flnu

Rezulatul onduhriiprokze ci perioada de aqiune a fost colect scatdliti ?

tloa

flnu

ii r:

::

e)

Agi stabilit incheierea perioadei de acliune cu

aiutonrl mai muhorbigudiuri de proba?

ii
i; 'i

Doa
or.rncii dv'

lnu

O Ofetiti instnrctorului, spre apreciere,

rezultanrl

.,1

iil
rj l

lji
I'l
,tt Ei

::

2M

t, *eapre e* **te v*rba? r I I


Speh1i temeinic bigudiurile gi

prqgtili-le penrru

tratatnentele ulterimre. Aplicarea preparatelor de fixare.


Realizarea tiutaarentului final.

3. e* **$i*sri ::yeileeinar* 6$** inr:g:*it+Nt*?

a) Blgpdiurile

trebuie cladre bine, pntru a se asigura efecrul optim al fixerii ulterioare.

b)

Fkarea fir:p'lizeaza procesul de ondulare si stabilizeazi ondularea. in aara de asta. ea


trebuie: -

si neutralizeze

substangele de redu4ie

existente

par;

c)

- si neutralizeze resturile alcaline; - srf improsplteze pemlPrintr-un traament final parul det'ine mai uEor de pieilalat 5i mai consolidat.

d)
e)

Spalagi remeirfc roate bigudiurile

ft.

instruqiudle de udlizare a preparanrlui tle


ondulare). Iasa$ sa se scurge apa de pe f)rr. Puneg genegelele absorbante sau un Frosop plugar peste bigudiwi $i sroarceli apa ramasa.

3. Ge instet**l**te *i i"i:ijl*ac *jut&*er* *unt ***8serg ?

l)

I
I I I I I

Prorcqie peruru miini


Prosoape plugate, ;en,egele abso*rante Buret pefitru fi:rare cu vas de aplicare gi

4.2.Dstarea gi pregitirea substanFi de fxare

a)

aplicator
Preparat de fixare

Doza$ prepararul pentru fixare corespuazdtor substangei de ondulare aplicate. c.onfcrrm instrucgiunilor de folosire.
Tumagi prepararul de fixare

Pieptene cu drnli rari


Ceas

b)

in recipientul

4. Beserierea Fas eu pa$ a aetivititii


4.1. Clitirea preparatului de ondulare

corespunzaror. ln func1ie de rehnicade aplicare recoman&ti de producitor este yorba depre: I un vas de aplicare

I I

un aplicator

o stidi de aplicare.

a)

Orienta$ bazinul pnrru spalare in aga fel ca marginea si r.ina la ina{imea po4iunii de pe
ceafa. Aplecagi capul clientei usor pe spare, in aga fe1 ca ceafa si depiEeascd m-arginea bazinului- Dagi
cd. std comod. incepegi clirirea zonei delimitate de mnna dv- gi

b)

clientei un qewelel gi asiguragi-ve

c)

indrepta$ duEul spre partea posteriole a capului

(v.fig.r|.
205

4,3. Aplicarea preparatului de fixare


4.3.1. Aplicarea cu buretele

a)

Luali pe burete, ?n mod repetat, preparat de flxare din'ots gi umezigi bigudiurile (v.fi9.2).

b)

TamponEi apoi u5or, de trtai multe ori, bigudiurile, ca s'i apare spuma (v.fi9.3). Atentie la pozigia corecta a buretelui, pentru czl prin zimgii sai sa aiunga cft mai. mult preparat Ei in spagile dintre bigudiuri. Consumagi cca. U3 din preparat.

i.:,,....

i;..,r:.

i.
t I I
J

t'''

t'

4.3.2. Aplicarea cu aplicatorul (fixare rapid6) Puneqi cu aplicatorul, pe toate bigudiurile,

I I

in mod

i I

egal,,cam 2/3 di^ preparatul de fixare (v.ftg.Al.


4,3.3. Aplicarea cu slicla

impraqtia$ cam 213 din preparat in mod egal, pe toate. bigudiurile (v.fi9.5). 4.4. Stabilirea perioadei de actionare
LuaEi

ca punct de plecare timpul prevazut in

indicagiile de utilizare. Timpul indicat nu trebuie

in

nici

ul

caz

si fie dep*git. Verificag

dac.a bigudiurile

mai stau corect Si dacd este necesar tanrponali cu ;enretele picriturile de preparat scurse. 4.5. Scoaterea bigudiurilor, fixarea intermediari

9i fixarca

finali

a) Scoat4i bigudiurile de pe o parte din pnr, cu


atengie qi ugor. Ondularea

pirului trebuie si fie

pA$rata. Pe fiecare po4iune eliberari'de bigudiuri, pune$

pu$n dia preparatul de fixare rarnas. indeparali totoda6, simuitan cu bigudiwile gi fo{a de hi.rtie b) I4ati ca preparatul si-Ei faci din nou efecnrl, conform instrucgiunilor de urilizarec) Daei este cazul, qtergegi pictturile de preparat scurse pe fag ori pe gitul clientei.

Clitirea preparatului de fixare gi tratamentul final


4.6.

a)

incepegi clatirea cu zona delimitata de mir+i dv.,

indreptind clugul spre zona din spate a capului.

TfrDI

c) Tamponarea neatenH a bigudiurilor cu buretele: E8 unele bigudiuri se 1'or desface.

d) Ia prima aplicare se foloseqte prea mult preparat


de fixare:

E substanF
clientei.

se scurge Ei

provoaci disconfort

e) Aplicarea neuniformi a preparatului: El durabilitatea formnrii va fi neuniform4. Perioada de acgiune prea scrlrtA: E se pune in discugie durabilitatea permanenqului.
i
I

Fmm
B-*.rr.-r
:qfi+a*L ,ro.4
-

s) Trefilarea pirului la scoaterea bigudiurilor:


El va dauna onddlarii; El pirul va fi inegal soliciat.

h) Spdlarea insuficiend a fixajului:

resrurile de substan;e fixatoare vor acgiona Regativ asupra structurii pdrului.


i'-:, :r: :. : ::

,:a;

a) Curge apa, la cletire, pe fala gi pe ceafa clientei

laa

trnu

b)

Bigudiurile au fosr umectate umezite cu preparat pentru fixare ?

tl

aa

Inu flnu
?

c) A[i desficut bigudiuri cu ocazia tamponirii lor

nda

b)

Clatig terneinic ror pirul. Aclionagi cu minn libei dea lungul firelor de pnr penrru ca de ftxare sn fie bine lndeprartat

d) A1i avut Criie ca la scoaterga bigudiurilor

fl

rirdnA oaduleurile?
aa

fl

nu de fixare in exces
?

(v.fis.6).

c)
d)

Eliminagi apa ramasa, prin apisarea cu un

e) A$ tznrp'onat substanga

prosop plugat. Pentru tccamedul final folasigi un preparar adecrrag conform instrucliunilor de utilizare.
'1,..--" I
,

laa

llnu

Agi

respcat toate instructiunile referitoa:e la perioada de aqiune ?

naa

lnu

a) Insuficiena cldtire a preparatului B eficie4a fixirii va fi redusi.

de ondulare:

b)

gtbrgerea (tamponarea) a bigudiului:

fixarea ulterioari nu poate pdtrunde bine in

per.

2V7

VOFSIRE&

1. Aplicarea preparatelor semipemr.anente (nuangatoare-) . 2. Aplicarea preparatelor de moclificare a

. pag.

z1i

culorii, cu sticla cle aplicare . . . pag.2l4


pag. 21g

3. Aplicarea prepararelor la

ridacina. . . .

4. Aplicarea prepararelor pe lungirnea qi pe vnrfurile firelor de


5. Aplicarea colorangilor vegetali . . .

pdr

'.

pag. zz1, pag. ZZ4 pag. Z?g

6. Telrnici de

quvigare pdnrlui.
....

7. Aprecierea culorii

.pag.

233

'{"

*cspre *e este vorba?


Alegerea nuangirtoarelor tn aga fel incdt sA rezulte

4.2.1. Aplicarea spSlirilor de

nuanti

I 3

Atengie ca marginea bazinului cu

api

s:i se

o ir-nagine coloristie.l unitari. Aplicarea de creme gi spume nuantatoare direct din arnbdaie gi distribuirea lor.

afle sub ceafa clientei.

a)

ProtejaEi zona de lucru cu

mina (v.ft9.1).

b)

Mai intdi urnezi;i zonele laterale gi de pe fmnte, apoi, sistematic, nrergind dintr-o parte in cealalt{ parte, aplicagi preparatul din ce in ce mai jos.
UmeziEi

2. 6e nofiuni

prelir*f**r stirtt

E?essser?

tot pirul, feri a se scurge insd prea mult

a), Preparatele cu a4iune directi se recomanda


pentru: - rnodificiri u$oare de culoare a pirului; - telmprospdtarea culorii la vopsirile cu inceput de decolorare;

pfepamt in plus.

c)

Continuali activitatea ca Ia pct.4.3.

- corecgii de echilibrare a c'ulorii dupe tratamente de nrodificare a culorii. b) lnteasiutea culorii este influeagati de: - concenh-a$a preparatului . - pcnozitatea piirului
- durata de acliune a preParatului.

c)

Pentnr exe$area tehnicilor de lucru pot

fi
ti
gFJ

urilizirte drept produs tratamente pntru par. 3" S* i*strffcsrscte gi sCJr* $**SAil* ?

ntillca*e ajart&**are

3
E

Pelerind impermvabila
MenuEi de proteqie

I I I I I f
!
I

i#

.*L,

Prosop plusatr'gervetele absoibaote Pieptene de frizerie

Clititor de vopsea
Vas gredat, minim 250 rnl,

Nuarfatsre creme
Nuanpt(Ere spurne

4" Feserierea pfts 4.1. Prcgitirea

*ir pas a astivif*i:

a) Punegi miinugile. b) Pregat4i prepararul conform instmcliunilor.

c) Puaqi pelerina qi efecnraii o spdlare a p{dui.

q211 I
\- \\s"" ""-i

i-.// ta: l-t'

:.

4.2.2 A,plicarea gi distribuirea cremelor 9i spumelor

a) Trasati o cerare in cruce {v.ftgr}b) incepeli cu cararea tranwersala. Punegi preparatul la ridicin:i ctirect din recipientul kr
c':tre se afla (tub, stich

ori recipient acgionat prin

presare) (v.fig,3). Folosili nu$ai cantitatea de

preparat necesard rid:icinii.

c)

Repartiza;i prepararul cu ajutorul degetelor

(v.fig.4).

d) Cu degerul nric separagi o portiune {v,fi9.5}. e) Pune$ prepai?t pe cararea nou formati.
Repanizagi-l cum s-a araut rnai sus.

Continuali acrivirarea pdna cind uatagi rot pirul.


RepartizaEi preparatul pe lungimea firelor de "si 'par, prin fricgionare uqoarii (v,fig.6). Pentru

g)

repartizarea unifornri a preparatului trebuie sa piepunagi ?n mod suplimentar pdrul cu


r.rn

piepten cu dingr rari. La parul mai lung. de cele mai muke od esre
necesari o cantitate suplimentari de preparat.

:{

4.3. Continuarea traterii


a) Lasagi preparatul sa-Ei fac6 efecrul, conform

instructiunilor de utilizare.
b) Tot conform inscnicliunilog trecegi la
trzt:dre..a.

frnzla.

$ ijregei

ce frsb;*ie irieet*

5.1. Datorate vopselglor

a)

Vopselele nu au fost diluate confornr

insrucliunilor:

I
b)

nu se va obgine nuanp doriE.

Substangele pentru vopsire, putemic concnrare,

nu au fost bine spalate:

r
c)

parul nu poare fi coafat.

Doar

pirul de acoperire

a fost uorezit cu

preparat:

?n

zona posteriort'li a capului gi la ceafa nu se

ra obgine cuioarea dorira.

212 rc
i

ti, :i*ii.ti*iiJl
a) Preparatul a curs pe ceafa $ pe fuF clientei
?

Ll oa

Il

nu

b) A fost tot pirul tratat cu preparaf

Dda
[]da
d)

trnu ilnu

c) VA rnulgumeEte culoarea obfinuti?

Ce posibilidgi de imbunata$rc'exisBT

@
e)
Discutag rezultatul cu instructorul dv.

52. Datoriti cremelor gi spumelor nuanlatoarc

a) Ia p,id lung pe lungime qi virfirri, nu s-a folosit


prega|at suplimentac

& culoarea obginutri este neuniforma.

b)

Preparanrl nu a fost ?rnpar$ Ei intins in mod

uniform:
@

culoarea este neuniformA.

c)

S-a

utilizat.prea mult preparat:


Ei appeseazd

E acest lucru nu este economic


mediul inconiunitor.

Z:t3

W
X.

Sespr* *s sts s*rba ?


Aplierea precisd a preparatelor pentru modiRcarea culorii, cu ajutorul stidei de aplicare.

42.

impirfre pirului
cu exryEia po4iuaii miilocn de la csafa {v.ftg.1}.

f
2.

a) impa4ig pirul in 6 ctrmpuri. b) PrindeF cu clame po4iunile,

*e *e!i**:i prelirni*are scJnt i*porta*te ?


tehnici de lucru sunt ptesbile preparatele lichide, sub forgt5 de gel gi crernele. in acest rnod se pot aplica Ei substa4ele colorante oxidante de consistengi porrivita. Aplicarea preparatelor se poate face atit pe pnrul uscat, cat qi pe pirul umed (Eters cu prosopul). . Orientali-vn dupi instrucgiunile preparatelor utilizate. Prin nmetoda rapiddj' se ?ngelege un procedeu acceleraq rer.lizat cu ajutorul sridei de aplic:rre.
La aceasE

a)

b)

c)

3. C*. instr*mente 6i mijle**e aja*&t*are s$* *eeesxre ?

r f I I I I I
4"

Pelerinn impermeabili
MEnu$i de protecgie

Prosop pluqat/gervelele absorbante Pieptene de irizerie Clame de separare Preparat pntru modificarsa culorii Trarament lichid pentru exerci$u.

Se*eriere* p*s ci;

Fles a

eetivit*gi
4.3. Apl'carea prepamtului la rtrddcind
4.3.1. Repartizarea cu degetll mare

4.1. Pregitirea

a) Fuaeli mnnugile de proteqie. b) Punegi pelerina gi executag, dupi caz, o spiilare


a pirului. c) Realizati preparatul conform :nstruqiuniior. ta zubstangele colorante oxidante pune$ mai intni

a)

in

sticli componentele lichide, apoi componentele


sub forrnit de clema. in acest fel crerna se amesteci mai repede cu restul subsrangelor gi nu remane pe peregi sticlei.

b)

Mai intni punegi preparat, cu stida de aplicare, pe r{*5cina pedui aflat pe cararea transversaln (v.fi9.1. FolosiSi dsar at6.t preparat cnt esre neapafat necesar. Repartizagi preparatul cu degetul mare al m2inii

libere (v.fi9.3).

c) Cu aiutorul ciocului sticlei d)


e)

mai trasali o canre pe o po4iune de 1-? crn. {v.fig.4}. Ridicag po4iunea de per gi punef-o pe dmpul aflat deasupra ei {v.fig.S}. Repetagi ptocedura pina la tratarea completi a cmpului aijlociu al cefei.

Continuagi corespunzator activ-itatea gi la celelalte

clmpuri.

2t4

a)

incepegi ca la pct.4.1. gi 4.2.

b)

Introduceti ciocul sticlei dc aplica:e cam 1-2 mr.


sub

cisrea transv'ersali, ca qi cum


Ei

a$ vrea

si
sa

separagi o

c)

po$une {v,tr9,6}. Aptecag stida mai muh spre cap


apesa$. Trpar

incepeli

lzgep xicla din pdr.

(vfis.4,

d) Repeag toarl conform schemei din fig.8. e) Lua$ la rand cimp cu cimp. pinri tncl
nedacinile intregului per au fost trarare.

O Reprdzagi preparatul cu degerele-

215

4.4. Apticarea pe lungimea firelor 3i pe vArfuri

a)

Luali ?n palma libera luogimile gi virfurile mai multor porFmi- Puneli pe ele suficient Pregaret pentru a le urnezi- (v.fig.g).
Repartizagi uniform preparatul p toar15 hrngimea ap4sa$ {v.fg.10}. Piep$na$ pnrul cu tm piepten

b)

cu dinti rari.

c) ?roce&Ei similar cu celelalte po4iuni. d) in incheiere, rnai pieptena$ o data tot perul
uniformi a preparatului.

cu

un piepten crr dingi rari, pentru o repartizare mai


e-) Sablli$ perioada de aqiune gi tipul Easrtrentului final, conform instrtrqiunilor de utilizare.

'it
r',
.'',

..,.-

,ti
i:,
*-*.:i

,,..,:r.':l'

216

5.

#rcg*{[*e *rebsti*

*via:i*

a) Nliinile nu au fost
.

proteiarc confonr:

instrucliunilor:

nu se respede normele de proteclie, imprecis* a cimpurilor gi a

b) irnpr{ilea
po4iurrilorr

r I
d)
e)

culoarea finala nu este uniforrnd. preparatul nu ajunge in zona interioari a

c) Separarea de po4iuni prea groase:


po4iunii.
Prepararul este

aplier neunifbnn:

|i ' I I

nu se va ob$ne o vopsire uniforma.

Culorile oxidante nu au fost preparate conform


insu'ucginnilor (de ex. raportul de.arnestec):

nu se ob6ine culoarea dorita.

F) Au fost negliiate instrucgiunile de utilizare a preparatului:

grerelile se reflectd negativ in rezultatele

oblinute. S.

eentrclul
mLsurile de prrtejare a pielii?

a) Ali respecrat

faa
b)
Cdmpurile exactitate
?

IJnu
,si

po4iunile au fost separate

r*u

laa
c)
Agi

trnu
?

aplicat uniform prepararul

traa
d)
dv.

lnu

Controlagi rezultatele inrpreuni cu instructorul

277

@
*. Sespre s$t* v'*rba ?
4.2.lmpirlirea pe cimpuri de lucru
inipa4igi p{rulin funcgie de lungime: I cerare in cruce pentru pirul mai lung. I carare ftansr.ersal{ pentru parul ruai scurt.

Apliearea preparatelor la r4d{cina p6ru1ui, cu pensula (cu pieptenul de vopsire).

" S.e

r:*!ixr:i preE**ix*re

sLnt

il***sss*

(v.fig.l)
Descrierea urmitoarei acdvi6gii pleaci de la solugia

a)

Rezultanrl colortrii este dependent, pdntre xltele,

canirii tran$v"ersale,

de cantitatea de preparat aplicat.

b)

Cantitatea aplica:d este in funqie de felul

'

preparatului:

substangele de vopsire gi nuangare se

aplici in

strar subtire. Firul de

pdr trebuie doar

ninconiuraf de preparat; t preparatul pentru colorarea mai deschisa se va aplica mai bogat. Finrl de pir trebuie si fie
nculcato

in preparat;

preparatele care au ca scop transforrnarga ln "blondiu trebuie apliu'ate mai gros pentru ca in
sA

p{r

patrundn srrficienta substanga activi.

Pentru exerciliile la aceasui rehnir-E de aplicare

veli utiliza mai intai subsBngi gata preg{titi sub


forma de creme.

s[&srt

3. Cc iltstrii$?es!{* gi rcijt***e ejt;&t**re ne*esare?

I I I I I I r I

Pelerini impermeahili
Prosop plugavlbn'egele absorbanfe
Vas de aplicare

4.3.

Aplieraa preparatului

Pensuld plati/piepten de r.opsire Protecgie pntru mane

Scufundag dingi pieptenului (perii pensulei) pdnala iumetate de-a luagul peretettri lateral din sdnga al vasului, in preparatul de vopsire (v.fig.2). in acest fel, pe di4i {peri) se va lua prepan[ doar pe o
parte
.

Pieptene cu dintj rad MasuF mobili


Substangn

gaa

Wegarz;ta

pearu modificarea

culorii
'&.

*esrieree pe* *rl p* * a*tivit*,ii:

4,1. Pregitirea

a)

PuneEi minugile de prote4ie.

bJ Pregatti preparatele.

218

4.4. Aplicarea preparatului pe cirarea transversali


a) Puned

mini

liberd, ori un pieptene, uqor, pe

porliunea ltrcratd, pentru ca la aplicarea


preparatuiui

si nu se ia pe pensule. in

b) Aplicagi preparatul pe niddcine (cca.1,5 cm.)"


pirr, de-a lungul firelor, spre.irfuri (v.fi9,3).

acest scop conduceqi perii {dingii), apleca$ pe

c) Repetaqi lnmuierea pensulei gi aplicarea pind


c2nd radacina este complet

d) Luagi iareEi

dati cu prepacrr. plepar:lt pe pensula. la inmuiete

introcluceti pensula pe parrea dreaptd a vasului. e) Apiicagi prepararul pe ridrciaa, in jos pe cerarea
trunsrrersald (v.fi 9.4).

4.5. Trasarea ciririi in prima porliune a pertii posterioare a capului gi aplicarea preparatului

a)

impArtigi prima po4iune !a disranga de cca. 1,j crn. cu o cerare tranwersali.

{iaqi

po4iunea cu

pieptenul.

b) Aplicaqi preparatul aqa cum s-a arerar (v.fi9.5). c) Agezagi po4iunea, leier, in fagi, pesre cararea
ransversala.

219

4.6. Trasarea

ciririi

9l apllcarea pe alte porllunl

. E parul se va lua pe pensula, asdel ca


d)
prqaratul va migra de la d{cini in sus. Perii periei au a!'ut o poziFe prea abrupti fag de redecina pirului: &l pe rddacini nu se va aplica suficient
preParar;

a)

Separa$ alte po4iuni paralele cu serarea transversala ?n direqia cefei qi aplicaEi preparatul

b)

in modaliatea descrisd. Cam la nivelul liniei palariei imparti$ parul venical. Asfel se va evita ca po4iunile ce cad se
periditeze Iucnrl
?n

continuare (v.trg.6).

e)

aplicarea preparatului va fi neplicut perceputn de clieure Perii periei au fost prea lejer apisagi: Ei preparatul nu a putut fi aplicat cu precizie la

r:idicina pirului;

preparatul nu va lucra satisfacator.

O Preparaarl nu a fost aqlicat cu preciTie pe zana


de nndncinA ulterior crescuta: Ei zona riddcinii nu va fi vopsid uniform. g) MiEcarea de pensulare a fost prea des repetate: El preparatul deja aplicat va fi preluat de pe
r.nddcinn;

h)

i)

ffi zona nidacinii va fi insuficient vopsiri. Pa4ile tratare nu au fost leier agezate: El preparatul aplicat inainte va rnigra pe lungimea qi pe vdrful firelor gi le va vopsi. De la linia de pnl'arie s-au ficut mai departe separS.ri orizontale: R portiunile de par cad peste zonele inferioare Ei vi ingreuneaTd munca.

r'.'1, :';1;s;',:;i; ;i
a) A$ armonizat tehnica traserii cirdrii pe lungimea

4.7. Aplicarea preparatului pa zona trontaH

pnruhi

f,aa

fl

nu
?

a) Dupa ffatarea rndicinilor din

b) c)

zona posterioari a capului, agezag po4iunile la loc. Paralet cu cirarea trans\rersali, sau dupi e4 cu
cnrarea mijlocie, $eparali o porliune de cca. 1,5 cm. grosime.

b) Pn4ile separate au grosimea corecti

trda
corecti

nnu

c) Pensula s-a acoperit cu pfepafat pe partea

d)

LuaF preparatgl Si tratagi radecine parului. Prelucrali partea fronali ca Si.Frta din spate. Prelucra4i, daca e$e neesar, c<rnturul.
,

nda
tl aa

nnu

i'i !.:ri'::lii;'::l: i:irii':,r !ir::il:i9:

i:!,iI j;iir-l

d) Pensularea s-a facut in pozilre prea abrupri ori prea culcati ?

ll

nu
?

a)

Pdml luog nu a fosc impd4it printr-o drar in ctuce: E pard din partea frontald a capului va acoperi figura clientei.
Pensula lara a

e) D

Preparatul a fost aplicat pest tot gi uniform

trda

flnu

b)

fst

in$odusd ln preparat Ia

Dagrirezuhatul muncii dv.,5;ire apreciere,

B
c)

mijlocul vasului: perii preiau preparanrl pe ambele pn4i. Una dintre p,lrlr vA trebui gtearsd Arainte de a lncepe

iastructonrlui.-

aplicarea subsaogei. Parul nu a fost $inut cu pieptenul p cerarca


transversale: 220
@

.!

t, $espre ce **t* v*r- a ?

4. Ses*riere* pas Gu pas a


4.1. Aplicarea cu pensula

**tivit*!ii

r I r

Aplicarca preparatelor pe lungimea gi pe

plati ori cu pieptenul

virfurile firelor de ptu, cu pen"sula plata


tpieptem;l pentru vopsire)Acliunea iatecsirai a preparanrlui pe lungimea

pntu vopsirr
4.1.1. Pr?gatirea

perului

Ei pe

virfuri.

a)

Puneg-vd rninuEile de prutcqie.


Dasa este nel.oie" exeflJaagi o uqonrt spilare a

,{plicarea spalarii an burerele penrru ublondn.

b)
c)

panrlui.

*. *e **gix*f B:efir*iaesr* st**e i;e*s*rta*ts ?


a)
Aceasta tehnicn de lucru -se poate

Pregfrig instrumentarul.

raliula

4.l2.lmpar$rea pirutui

ridicini, inainte de aplicare ori dupi.

b) Ptrul 6xr.seda
coloran$lor:

capaciare difsenliag de receptie a

a) lmpa*4i paml dupi

hrngimer

I t

cirare tranwersala la parul sc-ut gi de lun-gime

r I
c)

vfirfirrile poroase ale firelor de par recepfironeazi foarte putemic colorantii;


lungimea firelor recepgoneaze preparatul

medie;

grare in tn:ce la parul lungb') tuaqi o pensuh plaB Ei cu ajutod cozii separa;i
o portiune de cca. 1 qir.r{a trans*-ersald.

uniform gi bine.
Cantiratea czre se aplica ese in funqie cle tipul prepaatului {v. titlul anterion nAplicarea

m.

grosime,'paalel cu
libera.

c) hrati acnsta po4rune cu min*


4.1.3. Prcluarea preparatulul

preparatelor Ia nidicina panrluiu, gxrtea

Ia exercigiile cu acasti tehnica

l). l-egi folci mai

intii

un trrataneut ca pradus de exerci;iu. Scufundali perii periei de-a lungul peretelui din dreapa al v*suhii cu colorant, pina aproape de iumetate. Asfel preparan:i rra fi preluat mrmai pe partea stinga a perilor periei.

3. Ge instruci?*x* gi mgleac* ag*t*teiane s{rnt {xee*atr* ?

f r f I I I I r I f I

Pelerirui impermeabili Prosop plugat"Eervqele absortante Bol pentnl suhanga

plaulpiepen pentnr vopsit Buret pentn fixare


PensulS

4.1.4. Aplicarea preparatului

Protectie pentru
Nlis'ute mobila

miini

Pieptene cu diag rari

a) {inegi pensula
Ilxca f,idecina

la cca. 1.5 cm. de pielea capuluia mai fast rraftta, continuali.

Tritament
Respectiv colorant gata preparat

b)
slu

Aplicagi prepararul pe lungimea pdrului,

pensulSnd spre

rirfuri" Aluneca$ apoi spre

Burete de spalare pentru oblondn

rrirfuri, aiurindu-r.:i crr m3na. Aplicngi prepara$l


uniform {v.fig.l}.
221

4.1 .5.

Continuarca acff vitiitii

a)

b)

peste parul din $uvilete traate le agezaglejer pafiea din fagn a caPului' Separagi in continuare Suvige qi repetag tehnica de aplicare {v.fig.2). tratat

c) Cind terilina;i.de d)

pirul dtnzola

posterioara a capului, plneti-l cu atenlie la loc'


Paralel cu cdrarea tranwersala separagi po{iuni pe partea din fap a capului qi tratagi-le ca pe

din Partea Posterioara'

lL

virturlle firalor de p5f

4.1.6. Apllcarea preParatului pe lungimea 9i pe

a) incepeli aJ

zorra din spatele capului. Cu un

'

b) c) Continuali
buretele

piepten cu ding rari pieptnna;i o po4iune rnai mare de par (v.fi9'3). Cu cealalte mind fricgionagi preparatul pe par' la fel pr: celelalte porliuni

ff

.*.,r:11

(v.fi9'4'

4.2. Aplicarea

*blond* cu spilarii de deschidere

a) Pozigionali cliena ca la sprelanrl pe cap, deasupra

bazinului de spdlare. Totugi, nu se va spila


peruL

b) Separali o po4iune de pir pe care o luagi in palma. Aplicali preparatul prin tamponare cu

c)

buretele (v.ft9.5). Prelucra$ asdel frecare po4iune - in func1ie de necesar, tot perul, ori numai o patte.

a)

Preparatul a fost aplicat 9i pe netratatil: I vopsirea va ff neuniform5;

ridicini inci

b)

$uviga trdtatla fost presa6 pe porliunea de dedesubt, asdel inc6t preparatul ajunge pltfi' la

ridicini:

I
c)

vopsirea

pndui va fi neuniformi;

Preparaul nu a fost aplicat cu griin pe lungimile gi pe virfirrile fuelor de pir:

vopsirea va fi neuniformi.

d) Spalahrl nu a fost efectuat cu un scop bine

definit:

nu va fi obtinut rezultatul cromatic dorit.

LZ.Z
@

'#,

{3s,:'

g-rtr+!

r",ii

a)

Preparatul a fost aplicat corect

traa
?

lnu

b)

Ati distribuit uniform preparanrl pe po4iunile


tratate

Iaa
c)

lau
ci
nu agi

Privig rezultatul aaivitdlii dv., in caz uniform?

lucrat cu tratarnent. Tabloul cromatic este

r]da
d)

'Ilnu

Discutagi rezulaml cu htructorul dvs.


223

d!a; *

Aplicarea unifofrne a colorannrlui nanrral vegeal Aiving colors". - netoda I Living Colors (modificarea culorii
substange de pretraare);

cu aburi (\fella Por) sau Cli:rra?on, ^parat poSUit de inlocuit cu cascur de uscare dupd acoFrirea cu &lorVlies ori gervelele absorbante.

firi
,l.l.

Aplicarea sub*angei de prerratare Pre Color pentru colora4i vegeali; - metoda tr Iiving C,olors (modifcarea culorii cu zubstan$ de pretraare)

Aplir

colorantului vryetal Living Colors

{metoda I Ltulng Colors}

a) Puned pelerina. b) Puneli-vi minuqile. c) Realizag o spilare a pnrului.

a)

Curiogtinge despre:

d) Caffiri$ nuanlele

posibilitngile, avantaiele gi limitele colorangilor vegetali; t diferenlele dlntre colorangii vegetali comparativ cu al$ mlorangi; rdomeniile de aplicare de zubstaagei de pretratare Pre Color pentru colorangii vegeali; I ac[iunea preparanrlui nCare and Beauty Balm" inainte, in timpul Ei dupn tratatrlentul cromatic ; b) Colorannrl vegetal trebuie si fie aplicat deosebit de gros (excepgie: contururile).

alese gi, in stare uscata, amestecati-le foa*e bine (v.ftg.1gi 2).

c)

Granulele trebuie amestecate cu suficienti api fterbinte, pentru ca colorannrl vegeal sI se dizolve gi si poati patrunde Ar pir.

I Pelerini impermeabili I Prosop plugat/Eervefele absorbante I Vas I Pensuli de aplicare Living Color I Pieptene I MinuEi pentru spilare I Masup mobili I Ap{ fiefiinte (cca. 70 grade Celsius) I Cintar I Mixer Living C<itor t Granule colomnte vegetale (Living Colors)
T Subsanga pretratament

.!"-7+*ry+_ t-:.-

'-

-ffi --..;--g:: _"":r=

-# ry-.#

CPre Color) Substanp pehtru intreginerea ptrrului (Care & Beauty Balm)

mtH
224

e)

Adeugagi o cantitate de apa fierbinte (70 gmde Celsius) cam de 3-4 ori rnai mare decit valumul

4.1.3. Apliearca preparatului pe

pslerioare a capului

pirul din partea

substanplor usczrte. Prin addugarea a cca. L0 g.


de Care and Beaury Balm (preparat penru ingrifirea pArului), amestecul devine mai uEor de

Scufundag perii periei in preparat gi lua$ pe ei o cantitate rezonabili. b) Apiicagi preparatul pe perul de acoperire al cimpului posterior, de la rddicind pind la v6rfirri. Aplicagi preparar pina cind pdrul este bine acoperit. c) Cu aiutorul cozii pensulei separaEi porgiunea tatate de cca.1 cm., paralel cu cirarsa tranwersali.. d) Apucag po4iunea cu mina libeni qi aplicag preparaful Ei pe cealala parte {v.fi9.5}. e) FricgionaEi cu m2na po4iunea pe care s-a aplicat preparatul {v.fig.6). fl PuneEi po4iun9a, lejer, pe cimpul frontal.

a)

r"34*CtM

ffiqrffiffi

b
-+"?++*!A* -i.;Fd4qq"+

FE: -#'. -

:
manevrat (v.fig.3 9i 4).
4.1.2.

;HtjF..?rTF-"

lmpirfirea pirulul

impatgU parul ginind cont de lungimea flrelor: - la pdnrl scurt, cu o cerare transl'ersala. de la o ureche la alta, in doud cimpuri; f la parul mai lung, cu carare in cruce. Descrierea urmitoarelor erape va fi facuta pomind de la cirarea transversald,

225

g) h)

Repetati pe urmatoarele po4iuni etapele descrise pnnn chnd aiungeEi pe ultima treime a cefel impi4igi in diagonala po4iunile cele mai de jos.

in acest'fel evitagi ca po4iunile ce cad ?n jos sd

vi

ingteuneze munca.

4.1.4. Gontinuarea pe

pirul din zona frontali

a) b)

Punegi la loc, cu aten[ie, por{iunile tmtate'

Aga

s-a aritat, aplicagi prepararul pe zona a din faga eapului, incepdnd de la cdrarea tmnsversala. Po4iunile le ve$ trasa tot timpul paralel cu serarea tranwersala, pind ajugegi la

curl

linia de contur.

c)

Pe linia de contur puneti preparat doar subgire

(v.fig.7):

wqffi

rol

* =-e*

-*{' ,3

d)
e)

Cu ajutorul cozii periei aHnagi tot parul crr


aten$e. Pe timpul perioadei de a4iune de minim 20

minute, utilizagi un aparat cu dburi C\Vella Por) (v.fig.8) sau un Climazon. Puteg folosi gi o cascd de uscare dupi ce a1i pus in furul p4dui Color Vlies ori un geweqel absorbant rnare; Dup* epuizarea perioadei de a4iune spalali pnrul bine, giniad fascicolul de apn aprepe de ptu Ei inliturind resturile de granule {v.fig.9}.

226
@

4.2. Aplicarea substanlei de pretratare Pre Color

(metoda ll Living Colorc)

a)

Punegi pelerina.

b) Puneli-va minugile pentru spdlat. c) EfectuaEi o spilare a pdrului. d) Pune4i inu-un vas cantita:ea necesare

de pre

a)

Color (ufig.fO). e) Scufunda$ perii periei in preparat gi prelua$ o cantitate rezonabild. O Aplicagi preparatul fie pe intregul par, fie F po4iunile alese de dv. (v.fi9.11). $ Lnsagi preparanrl s:I acgioneze 1G20 minute sub
caldur4.

h)

Aplicati -

cum am descris la pct. 4.1.2. colorantul vegetal peste prepamtul de pretratare.


arsa

Diferite perg de granulelor de cplorant vegeal nu s-au amestecat bine in stare uscati: I rezultatul vopsirii poate fi neuniform. b) S-a folosit prea multe ori pre,a puline apn fierbinte: ! prcparanrl se scurge, respediv nu poate fi aplicat uniform. c) Apa a fost prea fierbinte: I solulia colorant' este prea fierbinte pentru pielea capului dientei.
Apa a fost prea rece: colorantul vegetal nu va fi norrnal eliberat qi subsanp colorantd va fi insuficienti; E pnrul va fi insuficient vopsiq e) Mixtura coloranti a fost aplicatii pe pdr uscat: I colorantul vegetal nu va putea pnkunde suficient in firele de pir. D Subsanp de pretratare Pre Color nu a fost aplicati uniforrn; I aspectul vopsirii ya fi neuniform. g in ciuda exisren[ei necesiuX$i pretratirii cu Pre Color, aceasta nu s-a facut: f rezultatul vopsirii nu se va ridica la nivelul

d)

dorit.
:: ;:..:,:ii;q{i;!.il

a)

Granulele de colorant vegetal au fost bine amestesite in stare uscaE ?

tl

aa

Ll

nu

b) Mixfirra coloranti a avut o consistenti


prelucrabiln
?

traa
c)
Po4iunile de
sub$re
?

Unu
pir
au fost impi4ite suficient de

D da
d)
de pnr
?

l--l nu

S-a aplicat suficient preparat pe toate po4iunile

tl oa
r!)
,ii }]E
,

fl
?

nu

pe linia de contur preparanrl a fost aplicat

-.-

I&mI
D
227
I

tlda

zubgire

lnu
vopirii cu insuuctonrl
dvs.

Discutag rezulaul

l:l:'.
,r

t-ti';r:qf'r

. i-t?:si}fti

''r:1

r-r't* ''l!{'f'i':'
a

a,1.

folosinti $wite cu casca de unici

$uviEarea Precise - cu o casca - folie

Pndui

4.1.1. Pregltlrea

in folie - nnr, ,tp"o" $ ultedor lmgachetare ^prin clt pr"tu.orea directd a Pteparanrlui piePterrul. eplic.tea preparatului pe Euvige' ,,i,ri,: ,":.::.li;lri!iiil'l+ e:"lii::i !il:i::flitie:l -

a) Pie$inati

.., . .,

parul in directia coafarii' b) A{ezati asca de unicl foiosirqa' c) inodati capetele la ceafa (vfig'l) foenul 5i d) inca''lziti casea de unicn folosinla cu (v'fig'z)' per pe hine cu mlna folia

idindeti

"j

Orrpa fiecare Preparat aplicat inchis' ori ?n s,r;!at mai deschis, rnai c'uloare'

parul porate artta

alti

b). Repartizarea, cantitatea

tehnica de lucnr determini telrnicz de lucru' Cu obgine' printre descrisa la acest capitol se Pot altele, urmetoarele rezultate: fine' pln'd E cu casca de unic4 folosing4' guvile penrl; la miilocii, reP'/lrtizlltein tot grosimi diferite' G Ewipre impacheatd: Suvlte cu de par; po4luni siluate cu precizie in anurnite locud cu pieptenul: quvile de efect ?n

quvrgelor Ei grosimera

Euvi{are

izolate.

c) Ia guviEarea cu casci-folie se utilizeazi:


E

.i

casca cu multipld folosinp' negduriti; casca de

'I

I
la

unici folosinti' neg4uriti; cu giuri' casca cu multipld folosinp' prvezute


acest capitol vom descrie

*!te,

lucd

cu casca de

unicd folosinga. .: ll l:: ';'r#il'::':l:ii:!-1i! -:""'ii


,jj
..

tr11; li''-li++l;;;''::]r

:'.

t -=

,'= , :.

H Pelerind imPermeabili E Prosop pluEay'gervegele absorb'ante

E Proteclie Pentru mnini

I I

Vas

Pensuli plati/piepten pentru vopsit T Pieptene cu dingii rari

.' t j=, .: ! +.-r .

"#.;"
''

I I c

Cascd de unici folosinEi Ei ace de quvigare (croQete de 0,6 gi 1 rnm.)

+F
I

.:;

Banda folie MdsuF mobila F Preparaf colorant.

It

-.*
228

b_..

re

4.1,2, Scoaterea guvitelor

a)

A{ezali-vd inapoia clientei, pentru a putea

sa

incepeli cu partea posterioart a capului'

b) intindeli folia lntre degenrl mare qi aritebr' c) Punegi acul de Suvipl pe folie, in ungiti ascu;it'
d) e)
oblic pe linia de pieptdnare (v'ff9'3)' impungetl uEor folia cu acul'
Cu cdrfgpl apucali o suvtla de

pir

de la

D g)

ridicinA.Trebuie si puneli asdel acul, insXt sa ridicagi &t rmi Puline virfuri' Tragegi guvila, cu atenlie, din folie {v'fi9'4}'
Continuali si lucragi in acelagi fel, EXnn cdnd reuqitri si extrageli nurnirul dorit de Euvite

(v.fig.5).
4.13. Ap$carua

suMnlei penhr scf*mh:aa culorii

pnrului
I

-i
I

a) Punegi minugile. b) Pregitili PreParanrl. c) Piepuina$ pirul cu atengie;


folia.

figi atant

si nu rupegi

d) e)
I

Luali in mana mai multe Suvite.

Aplicali

p
ln

ele substanp pentnr sdrimtvarsa

culorfi {v.fi9.6}.

Traa$-resrul Swigelor tn acelaEi fel. Preluaa$


quvigele aga fel,

incit qi ftrele din interi<rrul lor

si ffe acoperite de PreParat.

: i

229

L-

4.1 .4.

Gontrolul 9i continuarea tratamontulul;

.s
$',
:

a)

conuola$ in perioada de a4iune a preparanrlui proba: modifrcarea culorii prin cite o inci fost a x daca culoarea finala nu mai aplicagi preparat pe quvrfi;

oblinuti, I subili$ urmetoarea perioadtr de aclionare;

a
b)

dzc|s-a obginut nuanla doritA' spala$

temeinic

post tratare Repaniza$ o substar4i Pe par, Pentru spilagi acgiune' de qi dupd epuizarea perioadei ei pnd. $uviple devenite blonde le putegi acum Faa cromatic mai departe (v'fi9'7); c) fudeparta$ cu atenlie casca de unici folosinla;

Pad ratat'

rq'
:E::

d)

pnrului' Efecnra$ inincheiere o spElare a

.?

't*. .,

E'i:

,.4
b i E"ggtFl {t:"%

:l

i.;

ffinffi
4.2. $uvtfarea prin impachetare cu benzi de folie

42.1. Pregi$rea

a)

Punegi minuqile.

b) Pregatili preParatul. c) Pieprnnali pdrul pe direc$a de cf,dere' d) lmpantr Ped tn cca. 8 cdmPuri'
4.2.2. Separarea Primei Portiuni:

PF:,

a) lniepep

b)

cu cimpul mijlociu al zonei posterioare a capului, separdnd po4iunea ca mat de jos; DupI piepanare line$ po4iunea intinsi, in.

unghi ascuJit cu capul.

re
230

c) Trecegi cu coada pieptenului, in zig-zag, prin


zona superioard a po4iunii. Determina$ asdel mulgimea gi grosimea quvigelor (v.fi9.9).

d) Separagi Euvi[ele aflate pe coada pieptenului Ei punegi in palrnri po4iunea de Euvigat (v.fig.l0).
4.2.3. Agezarea benzilor de folie gi aplicarea

preparatului

a)

Luagi

o bande-folie de lungime dubld fagri de

parul tratat.

b)
c)

Punegi unul dintre

epete strins pe pielea capului, sub po4iunea de guvilat.

Aplicagi

plni

la saturare preparatul (v.fig.1f ).

4.2.4. lmpachetarea guvilelor

a)

Pune$ jumitatea inferioar6 a benzii folie in iurul

pirului- impacheta$ banda de mai rnulte ori.

b)
c)

indoigi, eventud, cca. 2 cm. la marginile


Ldsagr

laterale {v.fi9.12). de o parte, cu atengie, pachegelul de

in aEa fel incdt si nu va sdnieneasci la prelucrarea urmetcrarei po4!uniguvigare astfel obginug

4.2.5, Contlnuarea

actlvffi ii noui

a)

Deasupra pachetului ptelucrat, separali o

po4iune de Euvigat, in modalitatea autat:;ti.b) Pirul care nu trebuii: Suv{at puneii-l pe pachetul
tocmai ternrinat.
Prelucragi noua porgiune de guvilat ca pe cele

anterioare, continuindu-vi mun(z, rraragi ror parul (ufig.{3}.

na cind

4.2.6. Controlul gl corflnuarea tratamantului

Dupi ua timp,

desfacegi un pachet-guvili Ei

controla$ decolorarea.

Daci nu s-a ajuns inci la culoarea doritd, mai

addugali preparar pe locul controlat, refacegi pachetul gi stabil{i durata urmitoarei perioade de acfiune a preparatului.

Daca aEi obginut decolorarea doritd, - irrdeparali cu atenge benzile-folie - sprilagi bine perul.

Post-tratati pnrul cu un preparat adeorat.

231
I

4.3. $uvifarea cu PiePtenul


4.3.1. Prcgitirea a) Casca de unicd folosinld a tbst strinsa Prea tare,

a)

Funeti rninuEile de Profecfie'

ori trasi prea mult Pe fninte: tl clientei i se creazi discoafort'


b) Cassa std prea leier:

b) Pregati$ PreParatul. c) Piepnagi parul in directia coafirii' d) Cu aiutorul capetului unui piepten cu dingi rari,
luagi preparat pentru modificarea culorii' Cu cXt

g f:

casca aluneca, iar acul de Euvigare nu poate

fi

infipt corect;
casca alunecd, astfel

mai subgiri dori$ sn fie quvilele, cu atAt mai pugini dingi de piepten uebuie sd ia preparat'

ci

guvige deia tratate sunt

reintroduse:

e)

Preparatul in exces qtergegi-l de marginea vasul'ri'

!-l apar ;uvi1e cu rldncini inegale tn lungime;

g
4.32. Aplicarea PreParatului

sasca se deplaseazd la strapungerea cu acul'

a) funegi pieptenul pe rddicina unei guvige' Cu cnt


vegi acliona mai vertical pieptenul pe cap, cu
veEi

c) Acul a fost folosit prea fix ori prea abrupt: El tratamentul va deveni duriros pentru dienta'

atit

ob;ine

Euvige

mai sub;iri (v'fi9.14).

b) c)

Aplicali preparanrl pe diretlia soefetii, pe suvita


de ptu Corninua6 lucrul dorite.

d) Benzile-folii nu au fost aplicate cu grii4,


preparatul a fost Prea gros aPliat:

nu

pini ciad ob$negi

rezuhatele

El

prepamtul se revarsi, ajungind pe restul

parului ori pe Pielea caPului.


e) Preparatul in exces nu a fost qters de pe piepten:
Fx

nu se face o aplicare corectd.

a)

intrebagi clienta daci tratanientul a fost nepldcut'

Daa

Llnu
?

Daci "da", ce a deraniat'o pe clietrta

b)
4.3.3 Cor*rolul gl

Ati obginut rezultarul dorit

laa
contnuareaffirii
S-$
f;aca

Inu
dvs.

c) Discuuti reanltanrl cu insuuctorul


gi

a)

Iesa$ preparrtul demlorarea.

efe*ll

conuol4i

b)

Cand oblineli culoarea

doriti, spala$ Perul.

Trata$-l uhegior cu un prepara: adecnat

@a

232

I
I a r I !

Sespr* ee cs9* g"srfua ?


in zona redncinii. Determinarca diferenlelor de culoare in zona mdacinii, a lungimii Ei a virfirrilor, in diverse
Srabilirea culorii naturale

f I I

Pbnul *Consiliere
(v.anexa)

Ei diqgnozt" - culoarea pArului

Eventual figa dientei Creion

locuri ale capului. Subilirea diferenlelor de culoare determinate de

4. De*erierea Eai, +u Jlas e Fctlvit#$li


t1,1.

modificirile de suucnrl a ptrrului.


Stabilirea procennrlui de alb.

Prcgttrca

Construirea punctelor de vedee de nnportanp pentru modiEerile de culoare.

a) Fqitigi aiugroare. b) Puneg pelerina clientei c) Pie$ana$ penrl. d) l*eresalive de dorinlele clientei
4.2.Srhbilirea nuantei rpturale a pirului
4.2.1. S:tabllirea nuanpi

*. a)

**
I I f

i:*fiur*f pr*$*rxi:rn# safn* $rxp*:#*tx ?

Cunogtinge priviad:

construirea sistsnului crornatic de lest de culoare;


nuangeloq

h caaloagele

iadicarea sensurilor de culoare, req:ectiv a

a)

Luagi ca:alogul cu nuanle.

b)

procenaiul de alb al

pedui,

care determint

ngradul de incirungi:er-

Stabiliti nr:iilrp in diferite locuri ale capului qi ale pnnrlui (radicina, hmgimea, virfurile). prin aliturarea gr:vilelor-test nuanF ya purea fi rqai precis deterrninati.

b)

Cauze ale diferer4elorde culoarepotE:

I I
c)

decolorarea c:t unnat a a4iunii factorilor

42:.
a)

StabllfuE

*raulri

ctrlorii

mereorologici;

tlatameffe anterioare,

Plecagi de la culmrea

ssbifri

in functre de iluminare. De aceea, aprecierea culorii ptnrlui se face in raport de iluminalea corecfA. Deoaree lumina zilei reprezinte iri mod norrnal uilusrinarsl lumina artifidalt folosird ar trebui sn aiba co{rponenta luminii zilei. d) Ptrul ud ori foarte gras ar,la mai inchis la
Receptarea culorii este

Ei vedegi

agoi dacd,

preComine ua anumit sens al

I f

culsii, de er:

viu, rqcat ori


rnat, cenuqiu

b) Alanrag prgunilor

de par guvigeletest de compara$e, pane gtsili nuan{ele corE'punzetoare.


culoarca

c) Sabifti spre ce sens se orienteazji


p;irului. 42.3. S-tabiliraa procentului de alb

culoare. De aceea nuaeF p'anrlui trebuie apreciata pe peail u$cat $i cur{t-

3.

**

s*flt

in*trscce*e?t* 6i

mijl*a** rye***sre.

'i***sefl*

i)

I I I

Pelerina de proteqie/prosop Pieptene de fnerie Cartona;e Oi Euvile penrru conrrolul culodi

in locuri diferite ale e4pului apreciali procentul de db, respeaiv de incolor al pnruhi" D.Dace ave$ nevoie de determinarea Bgraduluide incerunlire' al guvigelor, exaninali rezulatgl
obgnut de dv-

233

4.3. Etapele urmitoare

6. ec,*treiul

a)

Trecegi doringele clientei gi rezultatele diagnozei oConsiliere qi diagnozitr, ca dv. in planul

a)

A1i realizat aprecierea ctrlorii din punct de vedere

Pentru

al criteriilor: Buat4a: sensul culorii


alg'l.

Ei

gradul de

Ei ?n

fba clientei, daca este

cazulale U din c) pirului.

b)

Stabrliti structlrra Si diferentele de sutrcnrra

I aa

t-]

nu

pdrului. Procedagi ca la titlul "Aprecierea


structurii qi a sterii de ?ngriiire a
AS efectuat aprecierea culorii

in zone diferite ale

c)

Deducegi felul tratarii Ei rebnica de aplicare

capului

Ei

ale fimlui de par

concluziile

dv. naturali

tr aa

nu

Feiuri de tratare:

I I f f r f I
d)

nuanprea cu colorangi gata prepara$

Puteqi recunoagte ab-aterile de culoare cauzate de

sau

sintetici; oxidan;i;
d)

deterioriri ale structurii pirului

modifrcarea culorii cu coloran$

transfornrarea nin blond" sau decolorare. aplicarea numai la

'J da
tratamennrlui

Il

nu

Tehnici de

aplicrrer radecina; pe vilfuri

Puteg formula propuneri privind continuarea


?

aplicarea pe lungime gi pe virfuri, apoi aplicarea la ridacinn, pe lungime 5i pe

:l da
e)

nu

ridicini:
Oferi$ insrrucronrlui, spre verificare, rezuftatele
activitAgii dv. Ei propunerile de tmtanlenl ?ntr-o singuri

etapS;

aplicare.'a pe anumite porFunt Introduceti in plan propunerile dv. privind

tratamentul ?n continuare-

5. &re6eli 6* tr*]&"!is

e$;t*t*

a) Noliunile

de nuan;i, seru al culorii gi

pr

eat de

alb sunt neclare':

I
b)

se produc neinfelegeri gi echivocuri.

Aprecierea culorii s-a realizat intr-un singur loc:

I
c)

rezularul va fi imprecis.

Aprecierea culorii nu s-a facut pe po4iuni diferite ale firului de pdrr

abaterile de culoare

nu vor

putea fi avute

in vedere la planificarea activit4ii; I nu se pot stabili ireproqabil felul tratamentului


gi tehnica de aplicare.

d)

Rezultatele aprecierii culorii nu au fost discutate

cu instrrctorul:

r I

s-ar putea c:r clienta sil au fie consiliafi corecq

tratanentele ulterioare nu vor conduce spre

rezultatul dorit.

234
I

ilNAN IP U LAREA

PREPARATELOR

1. Manipularea materialelor 2. Anrestecarea Ei diluarea preparatelor.

....pag.237 ....pag.241

t, tre*pre E d E

ce *se vsrta ?

4" Seserierea FBs eu

p*s e *s*vlt*tll

Evitarea pericolelor gi a riscurilor Pentru senetate la manevrarea preparateldr chimice. lvldsurarea precisd a preparatelor

4.l.Misuri de proteclie
41.1. Protejarca imbriclminlii
Proteiag-va hainele cu ajutonrl tmbracimin$i profesionale.
4.1.2. Probiarca ninilor

in stare fluidi,

solida (ptrlberi) Ei crerne. Protectia mediului pi manipularea preparatelor, ambalaielor gi energiei.

2. ee n*firxni Br*li*ni*rars srrslf


Cunogtinte despre:

k*p*#**e

a) b)

Scoategi obiectele de

podoabi de pe miini.

a) Continutul normelor de protectia muncii pentru profesia de frizer, coafor, pentru evitarea
pericolelor din domeniul medicinei muncii
tehnica securitatii muncii;
Ei din

Curalagi-va miinile 9i gtergeg-le bine cu un prosop plugat.

c) Traati-vd mlinile atent, cu un preEarat


proteqie a pielii.

de

d)

b)

Sursele de pericol la manipularea chimicalelor

minugle prevezute de norme pentru tratamentele de vopsire a perului.


Punegi-va

(dispozigiile privind substangele periculoase gi


legislagia prir.ind substanEele chimice, v. ca4i de

4.{.3. Prutectla ctllor respiratorii

speciatitate);

c) Unitdti d)

de

misuri

qi miiloace de

luau pentru

stabilirea camit{ilor subsranplor lichide, zub foma de creme 6i solide;

a) Daci e$te necesat pornili insala$a de ventila$e. b) Aqezali/gine$ ?r.q a5a fel pregaratele, indt gazele,

iastrucliuni privincl siguraaga recipieagilor penru


pfepar:lte.

particulele ia suspensie dqgaiate se nu vi afecteze caile respiratorii pe cit posibil pregerig preparatele &rect sub
Ei

taporii

inslatie de aerisire;
3"

**

Frlstrqre?}.*f.-lgs

sunt neeeare ?

** *s*6ri s*sl$rr:**{as*

r r I I

ferig-ve dv. giferig gi alte persoane de pe4ile pe

deschise ale recipiengilor;


6ine1i shaker-ul cu mane b distanla; ptiliuati, !n rnisura posibilului, preparate sub forma de graaule h lacul celor pulbere;

clt pasibil,

I I t E 3 I t I I I

imbrecnminte profesionali,/halat de lucm


MnnuEi de potecfie

Recipienti de m^isuni Cheie pntru tubuli/ pieptene


Vas pntru coloran;i cu scalA de

misuri

Cantar

nu rnirositi nicidatd deschiderile recipienteloq ci, dace e$e necesara proba olfactivn, faqi-o scurq folosiad evanaiul {v.fg.1}.

Stidn pentru aplicare


Shaker

4.2.

llisurarea preparatetor

Lirguri de rndsuri
Prcp:rate m4surabile - lichide - indusiv apa pentru exercigiu, - crefile, .. - granule respectiv pulberi

42.1.

lllsurau

llchldelor

Preparatele sub

formi de emulsie sau gel le putegi


consisrenga lor.

miiura ca pe lichft1e, dace permfte

237

|:.-*-r_:.::.

-*.:.:-

i i
I I

f+ li ;:'i

# *t'%
-e

-tt

ft

,n

b
a)
sdlilitri (cll.).

"k -*
F

Erb)
c)
FnS-l la inirllimea ochilor, vertical ki fap' Puneli ungbia degerlui mare pe gradatia ?n mililitri la oivelul citreia trebuie sn aiungl
caatitatea de substa44.
I\,lai

Determioati cantibtea de lichid pentru m{sura: ?a Puneti \rasul de mnsur4 pe o plac{ orizontali, ori

a) TiaEi

pregatit uo vas pestru colorar4i, cu o

scal

pe fundullui.

b)
c)

Decide$ asupra lungimii substanti de mesurat. Apdstnd in mod constant, depuneg preparat din

tub

pe

doritn a scalei (v.fg-3)-

42*. tlsuram
ori pulberi

ptfebr

sub fonrd de granula

d)

ini tumali

?n

vasul de

dsrri

3/4 dttl

iar apoi resul rn"i inct, cu "antit?tea necegrrta

a) Sabili$ numirul
mnsuri.

neceslu de lingurite-unitati d

Flie.
Evita$

hrmag prea mult preparat, pentru ce nu avegi voie si ffineli tnapoi zurplusulPrregaranrl pete fi altent cu impurirl$. 4.22. t|isurarea emulsillcr gi a gelurilc dln trbutl,
cu

b) baf
praf.

cantiaka necesarli, evitind producerea de


intr-un vas de mixare, ftrd a

c)

Tuma$
produce praf.

ssalademisuri
Scoategi din arb cantiarca doritli,

a)

suingiad

capnnrl arbului cu'degetele ori cu o dreie pentru tubu{ pana l" narcaiul core@uozator. b) Pentru a enita ircsira unor resruri prin rern2nere

in tub, trecEi cu dosul pieptenului' apdsdnd


capetd $bului (v.fig.z).
41L3. liisurarea emulslllor 5i a gelurilor cu

4utontl

scald psilru lungimi

Cantitt$le mici, ca de ex- penau oftiaerea de nuanle mixte din pepratele crormtice, pt fi depuse din nrb pe o scala (cm.).
l

:l

@
238

4.2.5. Misurarea preparatelor cu o balanp electrici Aceasta procedurd de misurure poare

5.32. Economisirea energiei

fi aplicarA la

lichide, emulsii sau substange solide. respectiv pulberi Ei este cea mai precisA Ei mai simpld.

a) Evitagi consumul inutil de api caldi sau rece. b) Pom{i aparatele electrice Ei aprincleli ldmpile
numai cand este necesar.

a)

Aqezagi balanga orizontal pe suprafap de lucru Ei

c)

pomiti-o.

Folosili aptratura cu consutll energedc cat mai mic, penrru ca alaruri cle cheltuieli se puteli
reduce gi consunul de energie. Astfel contribuigi la pro:eiarea mediului.

b)

PuneEi pe taler un vas pentru colorant, gol qi acgionagi comutatorul pentru pozigionarea pe ttZeros.

d)
e)

Nu supraincalziEi irecaperile gi nu consuma[i

c)

Punegi kr

lzs cga mai mare parte a cantialii

inutil energie cu aerisirea.


Alegetr rnaterialele, recipienlii gi ambalaiele e.re

preparatului. Restul preparatului adeugagi-l cu atenlie, nrai incet-

43. Acjiunea ecologici


4.3.1. Reducer:a reeidurilor gl eliminarca lor
r

adt la producere cit qi la debarasare necesita energie puEtna Ei pot fi reciclare (de ex. pungi de hlrtie in loc de plasric).
:.i..r'.. :j: i.-. .. . .:1
.

a)

Nu risipig apa gi prepamtele, cici

a:it

aprovizionarea cu substanle c6.t 6i epuizarea lor atac? de cele mai multe ori mediul.

a) Nu au fost respectate normele de prorectia

muncii:
pielea qi caile respiratorii nu \,-or fi suficient proteiate;

b)

Pentru spilare alegqr metoda care vd asigurd cel

rnai mic consum de apA Ei de agenr de spdlare. c) Mdsuragi exact cntitelile necesare, pentru a produce

I *
c!

cre$te riscul alergic.

cit mai ptrgine reziduuri.

d)

Resn-rrile cle preparat nu le deversali, pentru a

b) Miinile nu au fost suficient proteiate:


prcparatele por irira pielea.

evita solicitarea suplimentari a instalagiei de purificare.

e)

Evita$ producerea inutih de reziduuri prin folosirea pachetelor po4ionate, ctnd se ofera

Mdinile nu au fcrst tratate, sar au fsst insuficient


tratate cu preg.rate de proteiare a pielii:

recipienli mai mari-

pielea clevine fragila gi predispusa la iritiri-

StringeEi separat reziduwile de sticli,

max

plastice, hinie Ei metal, peatru a le destina

reCi&ni.

d) Instalagia de aerisire exisrenfa nu a fost pomita: E gazele gi vaporii apiruJi au sunr absorbiti. Preparatele nu au fost e)stct miflrrate:

Manife*ag economie la inpachetarea cadourilor

ori la acordarea Je pungi. Poate ci pentru micile cumperAruri clienta nu ar nevoie de o pungi in
plus.

f I x |I !

raporturile de amestec prescrise nu sunt


preparatui nu aiunge pentru tratament; apar reziduuri care polueazi inutil mediul.

respctate;

h)

Rugag dienta sa fecupereze ambalajul

cumpArerurilor, pentru a-l inapoia

coflerciantului, sau pentru reciclare.

i)

lndeparta$ preparatele expirate sub regim de


gunoi special. Tinetr cont de propunerile
comunitigii-

Rezicluurile nu sunt ro'rt"t.,


substanEe valoroase nu

pot fi refolosite;

mediul este agresat inutil.

239
E

-i E s g E

{-i'*spr* nr

lste';*rb*

c)

Punegi

dotinle pe

taf

de lucru,

sr.rb

instalagia de

aerisire pol'l1itA.

Pregitirea fieciirr.ti cornPonent, prin miizurare exacta, conform regetei.

d)

Dilunea concerttmtelor.
Prepararea unui colomnt sub respectiv gel.

fortri

de crema,
nit't

Cu aiutoml instnrcgiunilor c1e folosire gi al planului tle tratament stabiliii c:rntit'rdle de componente ce uriueazll s'J fie amestecate gi scrief releta in fiqa clientei.

Pregatirea unr-ri preparut pentru uansformarea blond" cu g:anule s-;u puiberi.


f-.1

4.2. Misurarea componentelor pentru un peffnanent gi amestecarea:n $ticla de aplicare

? ii :rq-r*,f !.i i: i 1 r:.;


Cunoqtinle privind:

!i

l'* ! i:

&

ir

.!

lli

I r"r

f r:,ria

rt,:'i

in c:lzul kr rare in salonul dv- se lucreazi cu


preparate penrru pemunenr gata de folosingd, puteli utiliza masurarea 6i drluarea gi la alte e'oncentrate ce trebuie diluate. a) Misuruli canfitatea necesar.i cle prepar.rt pentru perrnanent cu un pahar gradat (rr. capirolul

a)

Conginunrl subepitolului anterior, referitor la

manipuhrca

pr

oduselor chimice.

b)
c)

Prepararele de bazd gi raporturile de amestec pentnr pregatirea substangelor gaia de folosire.

anteriorl.

Modalititile de acliune ale substaalelor pentru


pemvrnen{ qi.pentru rnodificarea culorii. hnporunga i;i efectul concentraEiei peroxidului de hidrogen la fixarea gi vopsirea, respectiv la

b)

d)
e)

c) d)

Luati in m2ni sticla de aplicare. De5urubagi capacul gi tuma;i preparatul. M:isuragi crntitatea necesari de api, p care o
tumagi, de-asemenea,

in sficla.

tr'ansfomrarea'tn blond".
Perioada de timp in care pot fi folosire amestecudie gata de aplicare.

ingurubali la loc dopul. Blccagi deschizarura ciocului cu un deget, dupd ce agi scos pulin aer prin presarea sticlei (v.ff9.1).

- Sg iet

t.,Iiy;gmtf

fi1,r*i lqqa4sgg'F,r

.i

4::i*ri *,rri-:fi:i;rr,f:';*

c imbrlcaminte
I I
mfiinilor

profesionala,lhalat de lucm

I,linugi de proteclie,/crerna pentru protejarea


Recipient pentru nrisurare,/vas pentru
coloranL,'pensr-rla de vopsit

Balanla

Sticlli pentru aplicat & Shakev'lingur:i de misuri E Prcparate (peroxid de hidrogen, concentrat penru pern'lanent, cremil, granule pentru "blondn) qi instrucgiunile lor de folosire.

4-

ij,.+:i:r;

:iir:t r:&j!:

4.1. PregStirea
a) Protejagi-v'J propria imbrecrminte cu

imbracarninte profesionala.

b) Pune$ miinugile.

e) Scutu;$
contiriute.

sticl4 penru a amesteca compoaentele

d)

npentru blond" Tumagi solulia peste granulanrl amesteca[i tetrinic cu pensula, su scutura$

Qi

f)

Pozi$onati sticla

veaiel

Ei

luag degentl de pe

recipiennrl acopsit.
4.5. Ordinea gi
Cunagag!

orificiul ciocului. Acum preparatul se glseEte la concentralia folosibile gi il putqi aplica cu stida' 4.3. Pregilirea eolonantului sub
4.3.1. Fliisurarca cu balanla

curilenia la locul de muncS

formi de cremi

toate insruneffele de lucru folosite 9i degaiagi locul de muoci. Uguragi-vd regdsirea fiecarui obiect, introducnd un siscem de ordonare.

a)

Mai intai caffirili candgtea rrecesara de vopsea de per intr-un vas (v. subcapitolul anteriod' Dace repta face referire la nuanle-arnestec' atunci cangr{i una dupa atta oate nuanlele in
cantitatea corecti. Amestecati bine componentele

5"*re6+ii ** trblrie *vitate a)


Cantita$le necesare nu au fost tnisutate
amstecate corect:
Si

I
b)

au 5e va oftine culmrea sau permanenn'rl

cu pensula.

dorir
Nu s-a fecut amestecarea temeinici a diverselor nuar{e inainte de ad4ugarea de solu;ie de api

bj

Cantari$ cantitats de pero:rid de hidrogen,

adaugali-o Ei amesteca$ bine cu pensula' Ia preparatele colorante sub formd de crerne gi la solugiile apoase de peroxid de hidr<rgen deseori este opornrn si adeugagi din c2nd ?n cand apd oxigenati
$i s{ arnestecali. Asdel micEorali pericolul ca componetele mai fluide se s scutga la arnestecare, peste rnarginea recipientului.

oxigenati:

urmarea poate

fi un aspect de pete colorate

pe parul

raur wnos

c) Ia mazurarea

componentelor Pentru vopsire cu sticla, nu s-a pus intii solu6i:a de ape oxigenati:
preparatul adern la Pere$i
Si

r
d)

4.3.2"-illsurata gi ametecar:a in sffcla Pentru


aplicata

recipientului qi se frrgreuneaze turnarea


amestecul.

inainte de obnrrarea sticlei cu degenrl nu s-a


scos suficient aer din sticli:

io mililiui- Daca lipseqte Sada[la, trebuie mai iilai s{ mdsuragi


5e lucreazd cu o sticli gradatn

la desdriderea stidei, preParatul din interior

compoqentele cu un pahar gradat.

va F.Sni qi stropi din cauza suprapresiuaii.

a)

Turnagi io sticla cantitatea oecesare de solugie de

peroxid de hidrogea.

$. *sxtrs*:.:t

b)
c)

Mnsurali gi adnuga;i cantitatea necesari de vopsea de par, pina se aiunge la casrtitatea totali
corecel.

a) A$ mt$ra:
retetei?

er.act fiecare compoqenta, conform

Scuturali bine stida, dupd ce a$ obturat+ ca la


9ct.4.2.

-l da
b) Alr

[]

nu
?

opentru blond" 4.4. Pregitirea unui prepafitt


a) Mai

laa
tl
aa

amesteclt tsneinic pfeparanrl

trnu
ftut a yera.?

indi mtsurati cantitatea nec?sara de granule

c)

A1i lucrat curat gi

"pentru blondu. b) Puneli preparatul intr-un recipient de amestec.

i-l

m;

c) Masuraqi cantitatea necesara de solu$e de peroxid de hidrogen.

d) Agi incercat si evitali prqducsea de reziduwi inutile ?

Il aa

l]l

nu

\:i

lu".-*r'l

4.2.1. Apllcarea fondului de ten


Pe pertea anterioari a antebraEr.rlui clientei

aplicag diferite nuanle de fond de ten


1

.#'

\
1

1
,1

corespunzitoare tonului pielii. b) Din fondul de ten ates, punegi pe spatele palmei dv. czntitatea aproximatii ca necesare. c) Aplicali o part a preparatului pe fa{a clientei. d) Repartizali bine fondul de ten cu aiutonrl degetelor ar{titor 9i mijlociu. lncepe$ pe frunte, deasupra ochilor gi obraiilor, apoi pind la bfubie. Fondul de ten trebuie si se piard{ ugor pe gat, pe urechi, qi la inseqia pArului, ln a6a fel ?ncit sa se realizeze o trecere treptate, fhre a se znri linii-limitd.

Lt

tffi f
F ,{p

4.2.2. Acoperlea modificirilor fragmentare ale

ruloril plelll

a)

I I

f
;hft*h'.

t
**gd@r-r;*+

t
1
a

in mani un creion de acoperire de un ton mai deschis declt fondul de ten. b) Pe o spaftIi luag pugn de pe acest creion. c) Cu virful degetului luagi puginn pasti de acoperire Si presard ulbr tamponali locurile de
Lua$

s
a

pe piele (v.fi9.2). d) Repardzali preparatul astrel incAt ton uniform al culorii pielii. 4,2.3. Pudrarea fondulul de ten

si rezulte un

IM

Treceg cu o rondel{ de rrati presatt de mai muhe ori pe pudre. b) Rotili rondela iR iud degetului miilociu, in aEa fel ca sd fie zuslinutit de celelalte degete. c) Pudra$ fala cllentei prln apitsare ugoarn ctr vaa d) incepeli cu fruntsa si coborali pan{ h gAt (ufi9.3)- Punetri foarte pugnn pudrd pe gene, asfel ca in firral, tmpreun{ cu tugul de gene, si

le dag un aspect mai lung gi mai des. Ia dientele carepoarti lentile de conacttrebuie evitaE aplicarea particulelor de pudr{ pe gene.

ffi
N

I a

4.2.4. Sublinlercd genolor cu tug


E

* .j

Ttrgarea genelor pleoapei superioare.

a)

Rug:a1i

cliena

sa

hchide ochii.

b)

I I

f
E!F|n
255
III

Puned degetul miilociu sting pe sprinceani $ cu o tragere uoarl in sus, ridica$ cu griie pleoapa.

I
I

c)

Tugagi genele cl'e jos

in sus, de la rAd:icind spre

virfirl lor (v.ffg.4).

d)

Repetati de mai multe ori procedura Et trsaF genele sa se usuce.

TuEarea genelor pleoapei inferioare.

a)

Rugati clienta sa deschid{ ochii gi sn priveascn


sus.

in

;@

b) Sprijinili-va mina p c) Tinef periup pentni

obrazul clientei. gene vertical gi conducegi-o din colgul exterior al ochiului spre cel interior, de mai multe ori, intr-un sens qi intr-alarl (v.fig.5).

4.2.5. lnroglrea obrafllor cu ruluhpudrt Ruiul poate fi plasat foarte diferit de la dienti la clientli. Modul de lucn: pnezentat ln continuare are avahaiul de a dispune de la lnceput de un bun punct de plecare. Jinegi mnt de regula cI un ruj ugor, ginga$, arag totdeauna rnai bine decnt unul

RIH{
-.-..-.''-:
l

putemic. a) Dali de mai multe ori cu pensula pe ruj. b) Scuturali srcesul de colorant pe spatele mainii {v.fig.6}.

&

c) d)

Puneli diena si str2ngi buzele ca pntnr seruL Asdel ridicarea zonei obraiilor se accenftrcaz{.

'

Acolo se vaapka rujul (v.fig,fl. incepetr aplicarea tn apropierea osului molar 6i conducEi pelnsula, cu trisitturi uloare, spre itsertia perului. Aveti grije ca trecerile si s faci
trcprat gi armonios-

_EGftE

T;*\
.ea,

%*

''

mH266

gi 4.2.6. Aplicaroa croionului de pleoape Kaial a pudrel de umbrira a PleoaPei

Pentm aplicarea umbririi pleoapei exisB d'rferite tehnici. in cele ce urmeaza va fi descrisf, tehnica nNoblesse", la care se utilizeazi doui pudre de

unbrire de culori cliferite. De regula, culoarea


deschisa scoate optic

ehiul in evidenle,

i:ar

linii culoarea inchisa estompeaza' Prin trasarea unei este de pleotpa de-a lungul inse4iei geneloq ochiul
evidenliat Ei mai Putemic'

Repeu$ erapele umlitoare gi la cel*lalt ochi' a) Ruga;i clienta sa deschida ochii gi sa privascd

?n

sus pentru a putea trasa linia pleoapei inferioare'

b)
a --------"--"*

Cosduceli creionul l{aial pe marginea infe{ioart a genelor, uqor' cu gingagie {v'fi9'8)'


identic Rugatri clienta sa lnchida ochii gi procedagi la PleoaPa supericrard' cu o pensuli $tergeti linia pleoapei superioare

s: s:

c)

sry

&-

#'

d)
^?i,1

ori cu un aPlicator.

.lr.ff
,

e)

Cu o pensula peotru urntirirea pleoapei' sau cLr un aplicator puoelt pe dcul tr*iaii o mici rezervd de pudra peltru umbrit pleoap4 de
culcrare deschisi.

Cu

aiutod unei pe.nzule, duc4i

pnrdra de culoare

deschisd cle la unghiul interior al ochiului ptua pe la miilocul pleoapei ochiului ?nchis, 9i aaume
.. ,l ri _:!

cle la gene

pind la pliul pleoapei (v'fi9'9)'

frffir'*

g) Pune$ pe dosul

miinii

o santitate mica de pudrA

de umbrit pleoapa, de nuanp inchise' h) Aplicali pudra de nuan$ inchisi, legate de cea deschfa pXni la colprl extern al trhiului inchis'
Dacd ochiul trebuie sd aiba

.,r@$.,

$pect opic rnErig poate trece cu lucnrl de pliul pleoapei'

se

ogergerrao cu pensula Pentru o Avegi griia de ffcere fina de la tonul desctris la cel inchis' Reaiizali o trecere arrnonioasa a umbrei plempei

F.

in directia spr?ncenei, adaugind un suflu de rui


1

{v.fig.t0}.
Prin aceastd tehnici a$ obiinut zublinierea expresivitigii ochiului qi scoaterea lui in evidengi

{v.fig.11}.

*n

267

4.2.7. Sublinbraa sprincenelor

Forma corecta a spncenelor ar trebui oblinutn prin smulgere {v-yag?/7}); daci fotui sprirrceana este prea scurtd ori inexpresivi coloristic, ea poate fi

corecufit cu un creion pentru sprincene. a) Trece$ de rnai multe ori cu creionul pesle partea
srufoasd a spncenel

fr#
s

F#%i

b)

Desenagi sprinceana u5ior, cu periuta.

h dkeqia ei de cregte:e,
hralor

.4*

42.8. SbHlirea contrrului

.",.**
in

a) Pentru desenarea sigurl a conturului buzelo4 marcagi cu creionul de contur 7 puncte, funcgiede forrna gi de mirimea.buzelor

(y'fig.fZ). Pure[i mane h mtuimea Ei la forma existefte a buzelor, ori le pute;i rni.ri sau
micqora. Dacn dorigi sa micqorali gura, la fixarea punctelor situagi-vi in interionrl Uniei nanrrale de contur. in cazul mildrii, sinrati-rrn dincolo de

i
i

limitele naturale. b) UniEi punctele cu creionul. deconturare a buzelor, ptecind din centru spre lateral. c) Alegetr un rui corespunzebr din puna de vedere al crrlorii cu creionul pentru contur,
deoarece mai tirzirr linia de mntur nu se va mai recunoagte dar.

.*tr .. *

* .- $, .{l-*!
.

i
a

reH
#tr
t,.rt,
t-:,::i

4.2.9. Aplicaraa ruiului

a)

Puneti pu$n rui pe o spatulinAmestecagir ruiul de p

b)
c)

spanilt, uniforrn" cu o

penzuli de buze.
Trecc4i cu pensula peste spaarlt

in ap fel inctr

d)

parul pensulei s{ ia o forma potrfuitit desenirii connrrului buzei Desen4i cu per$ula contunrl buzei. incepti
totdeauna de la miilocul buzei.

e) ln firre,
buzelcr {v.fi9.13}.

"mFlerea

lntregii suprafege a
i

si ia, an atengie, un ${velel cosmetic intre buze gi se le $raflgA. Astfel se va rmbunat2{i durabiliatea ruiului de buze.
Ruga$ cliena

--j'r

I
I

Mai dag o date cu rui, subgire.

?58

4.2..10. Verillcarca el clrEc{arca

S, S*x':ir*il.:l
ca ea sa

a)

inmAna$ clientei o aviza

oglin{i, pentru

poata a) Toate etapele de lucnr au condus la un reanltat


satisfdc5tor
?

nuke-up-ul.
mdific{ri ale

b)
c)

intrebagi clienta dac4 doregte

-J aa

iJ

nu
?

make*upului.
Executali eventualel
i

corecturi.

b)

Machiajul a modificat avaataios aspectul clientei

5 S. l,;si+ i:

-"i:=t l! f ";i;: iil

.tl dr c)

il

nu

Machiaiul corespunde *-irstei clientei

a)

I.a alegerea produselor decorative nu s-a

tinut
d)

:-]

aa aa

lJ

nu

cont de virsta gi de personalitatea clientei, sau


de rxaziz pentru care s-a execufat

tratamentul

Corespunde machiaiul cu personalitatea clientei

cosmetic: * machiaiul va ar.ea a$pect de masci, uret i nu se va potrlvi clientei. b) La alegerea fondului de ten nu s-a luat in considerare nuanla coloristici a pielii: r machiaiul va fi nenatural, respectiv nu 5e va potrivi clientei.
c)
Fondul de ten nu a fost uniforrn repanizat:

.-]

nu

e) Clieim

este multumile de machiaiul rg.lf?5t


?

peffnt o anumica oezie

] aa 0
Rugag

nu

instnrctod si vi aprecieze rahz.ata.,

I
d)

machiajul va avg aspect nenatutal, p{tat.

Creionul de acoperire a fost culoare:

pra

inchis la

I
e)

imprefec$unile pielii reman vizibile'

Ruiul-pudre nu este decent Ei a fost neatent repartizat sau a fost greEit plasat:

: fl I
g)

machiajul are a$pect nenatural'

Tugul pentru gene nu a fost aplicat in entitate

zuficienti:
genele nu vor fi valorificate suficientTu6ul pentru gene a fost aplicat neuniform, fiind

in unele porguni Prea gros:

r
h)

genele vor deveni lipicioase. machiaiul va


asPct de masci'

Unia pleoapelor a fost trasag prca intens:

I i) I I ! I

aver=

Conturul buzelor a fost trasat asimetric ori neuniform:


gura l.a apare strtmb{. Rujul de buze a

fo*

aplicat prea gros:

se va lua gi pe dinti;

buzele vor avea asPsct nenatural.

269
I

i' &'
&t,g;"'
,;.
i-iir.:.:.:ii::i'*S pi::;

'i. i,:*r;.;r"* ;,: q:i:'.'; :irl.r!':j:::

i"

:;ii

!:-iiixi S {i:-fiil.tii.i{gii

I I

gi a lr{oclifiq.rre:r coloristica durabiLl a genelor

4.1. Pregitirea

sprlncenelor. Apliclrea diriiau a plepar'rtelor colorisdce


pentru: - a evita vopsirea pielii ori iritarea ochilor; - a scoate in eviden{i o amtmitd formd a
sprincenel<>r;

a)

I
b)

Pozigia caPului clientei: reglafi in aga fel tedera

incit clienta

sa-gi

poat{ sPriiini comod caPulCura$rea:

- inliturarea completi a preparatelor coloristice' fare a irita pielea.

i i,,* i';i;i::,i: ;: pi*ii:":-ir';itii'B :*''1f i iti***t';i ';t:i

--

lndeparta;i tugul de pe gene 9i creionul de pe sprencene, folosind pfeparat adecvate (v.pag.250). r indepartali cu gnin resurile de voPsea ori grasoase. LucraEi cu tnare atentie, pentfu a nu irita inutil Pielea sensibild;

a)

La alegerea culorii se va gine seama cle nuanta pielii qi de culoarea p rtriui clientei' Daci clienta nu are o clori4a speciab, aveli in r"edere urmatr:arele:

c)

Ploteiarea Pielii:

Apiicagi subgire gi uniform crema de proteqie pe zonele din vecinatatea imediat{ a genelor gi

E r
b)

nu ropsili prea inc'his sprXnceaele;


vopsi$ geneie in nuanla inchisa, pina
1a

sprincenelor. in regiunea spnccnelor, perigorii ce nu trebr.tie vopsili, vor fi de-aseneaea 1:rotelagi cu crenlll. r Rugali clienta sa deschid4 lalg ochii qi sa

negru.

Prin modificarea coloristicd vor fi subliniate genele gi sprincenele. aqa ce se va putea modifica chiar exPresia fugei; c) AplicAnd gregit prepamtele se poate irita muro.a^sa sensibila a ochiuh-ri. De aceeat se va lucra cu $uire Ptecrulie ?n zona ochilor; d) Ca preparate speciale Pentru colotarea genekrr qi sprincenelcr existd colordnli cle oxidxre $i saruri metalice.

prireasc? in sus. Sub pleoapa inferioanl agezaii un tampon iniumafa$ 6i urnezit sau un peric de protecgie' pe car il impingeqi pina la nidacina parului

{v.fi9.1}.

-i, i;r:
:,l.l.it1!'

illi,r

i:li;;i:r':'i,

:l l: 'i:g . ,'i;rl'I

i;'11.1

I :ir:i;qt:'i:i;{,} ?

Sc-aun

de uatament crr tetiefi

I I t f I I I t I I t

Protecgie pentru maini Pelerina Substanle colorante pentru gene/ spncene Beligoare ori pensete penttu aplicare

Boluri pentru anestec Cremd pentru ptotecgia Pielii


Tampon

Vati
$ampon $ervelele Recipient pentru reziduuri

770

d) Preptirra prepa.ratelor

coloristice:

Procedagi c<rnf<rrm instrucgiunilor ce ins<rgesc

preparatul: preparatele Wbart. oxidand se amesteci c'u substange oxidante; I preparatele pebaz1' de seruri metalice nu se arnesteca, ci se Pua unul duPa alrul. Mai int?i se aplica lichidul nr.1 Ei dupn trecerea timpului corespunzitor de a4iune se aplicz

lichidul nr.Z.

in cele ce urmeazi se va pleca de la un prepatat pe bazi oxidanti. 4.2. Aplicarea preparatului


4.2.{. Aplierc{
Pe

gen

a) Rugali clienta si inchida ochii' b) Luali pe beEigorul de aplicare numai pugin c) d) e)


pferarar. Alezaii-l cam la miilocul lungimii genelor'
Aplica$ preparatul colorant pe Sene' cu miqceri lndreptate spre virfuri gi ugor nrlate
Repeagi procedura pAnn acuperili toare genele cu preParat.

{v.fig.z}.

4.22. Aplicarea pe sPncene


Aplicali pregaratul, pinn h sahlfa:ie' pe spncene' in sensul de cregtere al sprdncenelor (v.fig.3)' Tineti
searru de forma ce intenlioneazJ a se da

spncenelor.

b)
c)

Umezili un tamPon de vati cu ape caldugn gi presa;i cu el.


Cu acesta indepiru$ de pe sprdncene preFratul excedenlar- Lucra$ cr.r atenlie 5i firn sa frecati in direqia de cregtere. Datl temeinic cr.r creme pe petele de colorant eventual ranase Pe Piele. i:ndepaaali resfurile de crerni Ei de coiorant prin frecare uqoad cu un tampon uscat din vati-

4.3. Perioada da ac$une


Orienugi-vi dupi datete corespunzitoare din insmrqiunile de urilizare a prpaarului'

$
e)

4.4, lndepirtarca PrcParaftrlui


tn timp ce la aplicarea preparanrlui sunt tratate lntiii
genele tl apoi sprincenele, la indep{narea preparatului ordinea ese inversa. Se prccedeaza ast'el din motive de siguranp a muncii'

4.4.2. kdapartaree de P gene

a)

44.t. fndePirtarsa de P

sPt6ncane

Aplicatr pe gene vati umeziti. Cu o fo.arte u$oare apisare a aretetoruiui tragef vau de p. Fne' impreuni cu peticul de Protecgie.

a)

Punegi-vA minugile de

plote{ie.

27r
III

b) ft

c)

un tampon umed din vati, indepdrtagi resturile de preparat colorant, netezind genele btdeauna de la ridicinn spre vlrfrri. Utilizagi un tampon din r.ata nefolosit, Pentru ca din preparat sA nu se scurgtr nimic in ochi. Rugag clienta sn deschidn ochii pi irdeparta$ resturile de preparat de Pe Piele.

$. Gregell se trsbule evitais


a)
Inzuficienta curepre a genelor gi a spncenelor inainte de tratarnenL I vopskea va fi inegaE. fa curagare, piela a fost razuiti prea eaergic: I vor apare inro;iri ale pielii. S-a aplicat prea pu$nn cremn pe pielea

b) c) d)

inconiuritoare: pe piele vor apare pete colorate. Aplicalea insuficienti a preparaarlui:

pielea se va colora; nu toli perigorii vor fi cuprinEi. e) Pregararul a aiuns in ochi: I sunt posibile iritdri ale gesunrlui f) Peticele de prote4le au ajuag pfural" redecina genelor: I ra fivopsitngr o porgiune a pleoapei. I Nu $au respectat instnrcXiunile de folosire a preparandui: r rezulatul vopsirii va fr nesatisfdcator. S, Gcr*tro*x*l

f r

a)

Pielea inconiurltoare nu afe pete colorate

!0"

fl

nu
?

b)
c)

Vopsirea este suffcisrt de infensn [-l nu tl da Vopsirea este unifor:ni


?

laa
d)

lnu
?

Pielea ?nconiurito.re este inrqbiA

traa

flnu lnu

e) Clieaa redarra

flaa

arsuri in ochi

O Clienta

l}da

se declar{ mul1umira de rea-rlat

Inu

272
II

*
:,

'F...

I s

Determinarea formei sprincenelor. lndepnnarea periqorilor iautili, cu pet$eta, cat rnai pulin dureros.

I Creion I Rondele de vatd presat{i f tersEele cosrnqice I Cremit de ochi I loliune c-u alcool ! Pensti
{v.fis.2}

a)

Pensarea sprincenelorare loc, de obicei, dupd

vopsirea lor gi dupl cure[area pielii felei.

b),Perborii inutili mai pot fi lndepitrtati prin smulgere cu cearl calda ori rece, ca qi cu benzi adezlve. O dt4 metodi este raderea. Deoarece
efecnrl raderii se rnen$ne pu{in timp, iar rezultatul este cortracarat putemic prin cre5tere

c)

la scurt timp, s-a renuntat lz aceastA metodii. Independent de linia modei. forma ideali a sprdncenelor se detennini cu aiutod a doui

linii care pornesc delahrza nasului (v.fig.{}. d) Perigorii inutili se penseazt totdeauna in direcgia
lor de cregtere.

e)

Prin formarea sprdncenelor, aspecnrl ochilor prea depnrtaii ori prea apropia$ poate fi echilibrat

:*.

(v.ca*e de specialitate).

: ;g*g;ts

trE

__---c

,i i.]eS;fi*r'**
4.1. Prcgitirea

it-=id* '--::

I:*S i ::**'i-,:it*t.i:

q,\

fr

tr

a)

Pregdtiti penseta;

b)

Degreugi cu loliune cu alcool perigorii ce umeaze a fi pensali.


de' plecarc ale

'i

d2. Investlgarca punctlor


spreneenelor

a) Pune$ un creion la terminatia de jos a adrii, vertical, $ tndrepa$J peste colgul intern al

octriului tn sus. Spirceana rrebuie sd inceaptr din locul kr ere o iritersecteaze creionul; b) Determinati inceputul gi la cealahn sprinceani marcati pedgorii c trebuie pensa$.

El

273
I

4.3. Investigarea punctelor finale ale sprincenelor

c)

a)

Puneti creioaul de Lt nard pe dire4ia colgrlui exterior al ochiului. Intersec$a cu spr?ncetana va indiea locul in care aceast;a- trebuie si se terroine' pentru cealalta sprinceana gi b) Repetati marcali Prigorii ce se vor Pensa'

Smutge$ firul printr-o smuciturd scurtji in directia de cregtere. Ia utilizarea unei pensete automate' firul va fi scos Pdn aptsare pe articulaqia

pensetei.

d)

Pensa$ ?n acelaqi mod resnrl firelor inutile.

Intervenigi de fiecare dati cu degetele pedru ca pielea sa fie bine intk$a la fiecare Pensare' Numai asdel vegi raliza o pen$re aprmp-

4.4. Stabitirea fornei ideale

nedureroasi.

e)
$.

l:n incheiere tratati pielea cu

a crenrd

a)

Verifica$ la punctele de lncepere ale spncenelor dacd exist'i perigori iautili sub linia care une$te red{cine nasului cu arcul b) Contdagi daci spnce-ana urcd in arc domol qi daca puncnrl ei cel rnai inalt se afle deasupra

coreqrunUtoare.

rcg*ii s* qf,ebsi* svitsgs


Funcele de inceput 9i de sErEit ale sprincenelor nu au foat corect gbilite: I sprinceana \r^ lruu:e ca prost plavti p ochi; Au fost srnulgi prea mulgi perigo* I sprinceana va fi pe scurtll ori prea ingus9. pielea nu a fost corect intinse in timpul pr$a{ii:

a) b)
c)

marginii exteme a irisului;

c) .stabilili daci sprinceana coboali, uEor' din punctul cel rnai inalt qi se inscrie in puncrul termind stabilit; d) Executali aceleagi verifidri Ei la cealaltd
sp'rinceann
pensa$.

li

?n

final stabiliti ce periEori trebuie

r
d)

per:mrea va fi dureroasi. nu s-a ginut sacra de direcgia de criEtere a

pfrului:

4,5. Formare sprincenelor prin pen$arc


lttcep.p pellsars abia dupe ce ag cazul de acord cu
dienta.

I r I I

pensarea va fi dureroasi;
creEte pericolul de

rinire-

e) Nu *-a realizat

Post-Fetarea,:

everrnrale iria{ii se Ftprov@

de pielii nu sunt ameliorate;

a)

Presind uSor, aSeza$ degetul rnare, arititoml Ei degetul miilociu deasupra sprinccnii Si trageli
pielea {v.fi9.3}.
Pr.rne$ peoseta pe piele, chiar

6.$*ntrctul
a) A$ determinat

b)

linsi

peripori-

nda
laa

llnu
flnu

ccrect forme sprincenelor

b)

P.ensatul a fosc

durerm peatnr dienti

c) Ambele sprincene
pensare
?

au aceeaSi formi dup{

tl aa
d)
e)

fl

nu
?

aspecorl dientei s-a modificat in awantaiul ei

Iaa
Clienta este

[nu

tl aa

nulgrmiti de rezulat

fl

nu

?74
I

'$:',
,

ii+i

[l r cmrJ gREA uruGr-f

nLoR

1. Scurtarea qi formarea ?. Tratamentul pieligei

unghiiior

. pag. 277
. . . . pag. 281 . . pag. 285 . . . pag. 288

unghiiior unghii

3. Aplicarea lacului de 4. Montarea unghiilor

artificiale

i
T
I

-i*

i
I

c) Aspecrul gi cauzele rnoditlc{rilor unghiilor (v.rnanuale de specialiute).


Scurtarea unghiilor degetelor de

h mnni prin

tiiere gi pilire.
E Formarea unghiilor prin pilAe. E Formarea unghiilor avind in vedere formele naturale ale mSinii qi ale degetelor. Aiustarea neregularitdlilor.

d) Cond4ille de igiena (v.pag. 18 qi unn.). e) Foarfeci, c'legti gi uierea unghiilor (v.fi9.2).

\
t

Cunogtinle referitoare la:

a)

Caracteristici necesare pregitirii ?ntrefinerii

b)

5 t

unghiilor (v.planul de diagnozd din and:<a). Discutagi planul cu instructorul dv. Efectul optic al diverselor forme de unghii: unghiile lungi, ovale, dau degetelor 5i intregii mAini iluzia de zuplu qrAgust; unghiile scurte, rotunde, pttrate gi trapezoidale
dau impresia de lagme, de grosolan

-.a*t'

tv.fig.l).

Tipuri de pile pentru unghii (v.fiS3l g folooire


lor: pile - diamant pentftr uryqhiile dure; 3 pile - qmirghel pentru unghiile mcri, sensibile,

care se pot indoi.

i
I

Alte diferenlieri cotrstau in rnirime, forrna, daffureg) Puncte de orie.ntare la determinarea formei potrivite a unghiei:
.

2n

I fomu naturale, r dorinta clientei, I activitatea profesionati, I mda.

h)

Forrnarea uaghiilor crescute srrimb:

d)

Spriiini$ m2aa clientei pe suqiruitorul pntru


mana.

lrtul planificat

-ai

unghiei ar trebui se fie cat mai aprsape posibil de


axa centrale a

4.12. lndepirtalea lacului de unghii

a) Puneti-r miauEile; b) Umezi$ un tampon de vati cu dizotvant


lac.

peatru

degeolui (v.ftg.a)-

c) Tinqr d)
e)

degen:l mic al clientei pe un qervegel de h2rtie, cu degetui mare gi cu cel mijlociu

{v.fig.6}.
Apa$a$ vata pe unghie Ei tragegi-o, rotind-o ugor, spre r.irf.

3. Ge ?erctru*rnea:e gi
s{^rg!g

*+t*ri

s{spiis-el*t:gar*

ciegesafe ?

Procedag la fel phnn aiungeEi la degetul rnare. Prelucragi in aceeaqi ordine degetele celeilalte maini. ivlai curalali o datri fieere unghie cu vati Ei dizolvant. Nu rebuie sd mai rAmana resr:ri de
lac.

r I I I I f I
4.1.

Pile pentru unghii, in func1ie de dpui de unghii Prosop plu$at Suqinntor pentru mirr5 $esvetele de h2rtie D?olvant de lac qi vad Plan de diagnozi $. anexa) Creion.

4. ffisscriersa ps *t.r pas a ss{!si**gii

Lucriri pregititoarc

41.1. Pregfitlrea locului de munci

a)

Pregiitigi-va locul de munca.

b)
c)

=--*;&,. --T,;..;o:',; 'I'

curep$-va mdinile. AEezagi-r" lateral, in fap cliemei. Puneglvi un prGsop pe picioare (vfi9.5).

4.1,3. Aprecierea uqghiilor 9i degetelor

a) Evaluagi unghiile qi degetele ambelor mnini in baza planului de diagnozn Ei tragegi coocluziile. b) Irterogali clienta cu privire la dorinlele ori problemele ei. lndud4iJe in planul de diagnozi, daca este cazul. c) impreunri cu clienta, stabilili lungimea gi forma

d)

doriti, cu ajutod planului de dtagnozg,. Stabifti conduziile pcrtru mrament Si discuta$Je cu instnrctod dv.

4.2. Pilirea unghiilor


4.2.1. Pozitin degetelorgi a instrumentaruluf

;*:
.rf

ln cazul unei perssane care-lucreazi cu dreapta, incepegi cu mina stinga ( b un stnagaci incepegi cu dreapta)- Astfel 'mana in lucrur a dientei poate rlmine rnai mult timp ?n baia de-inmuiere, in vedere tratamentului supiimentar d pieligei
unghiilor.

278

degetul mic, care urmeazd si fie prelucrat, ca pentru ?nleturarea lacului. b) Luagi pila in minn: E degetele aretetor, miilociu Ei inelar Pe o parte, degetul mare gi cel mic pe cealalt{ parte

a) fine{i

c)

Orientalr forma unghiei in funcgie de axa centrala a degerului. Acest lucru este necesar mai ales la

{v.fig.7}.

unghiile crescute
strdmb. (v,fig.9).

4.2.3. Pilirea bawrilor lndepaaarea canturilor ascu$te aparute la marginea unghiei: a) Aqeza$ partea finn a pilei oblic-rus, pe mainea unghiei. b) M'anevrali pfla in mod repetat, cu miqctri scurte, apesand foarte u$or, de sus in Jos pe czntul

Iffi
4.2.2. Pillrea

unghiei (v.fig.{0}.

a)

PunEi pila ugor oblic, unghie (v.fi9.8).

prsind

pugin, lateral sub

I
I

.l
E g

,t

ffl

t,r.l

c) Vertficagi prin pipairea cu degetul mare, daca marginea pilita este rotuniita gi fare asperite$.

b)

l\,lanevrati pila dus-intors, cu miScdri lungi' corespunzetor formei dorite a se da

Daci este necffir, rnai prelucra$ ungbla.


d) Piliti in acelaEi fel 9i unghiile celelalte. Dacn a$ teminat de lucrat o mlna qi urmeazi tmtarca pielilei ulghiilor (v.indica$ile umEroafe), degetele trebuie scufundate intr-o baie de inmuiere.

unghiei.

Atentie sA

ru piliti unghia pra tale, pentru a nu

crea colguri, in aceste. locwi se po{ pro4rce 9i


!

ruperi de uiighii.

i *1

!r
I

279

.$.

Gi*g*ii

Ee

ir**ui,* aviea{g
de

o igieni:
g)

a) Nu au fost rspectate rnisurile

Forma pilita a fost Iapofiata la axa cenrrali a degerului ? il nu I Oa

f f x
b)
c)

mlinile cu qurrt curate;

pilele de unghii nu au fost desinfecrare; dotirile suplimentare nu surrt cutate'

Eiis:a discoatinuitili ale unghiilor

[] Aa
h)

nu
?

Pilele sunt

uzate:

AF indepdrat bavurile

nu se pmte obgine forma

doriti' i) suprafepi
ci forma piliti

il aa ll aa

'-l

nu

Iacrrl nu a fost ?ndepartar r au se pot stabili modificdrile

clienta este mulpmitd de munca dv'?

nu

unghiei; r lacul se sparge la pilire, asfet poate fi urmiriti doar nesigur.

d)

'

Nu a fos respectat planul de diagnozi: t forrna oblinutn a unghiilor nu va fi


avanlaioasa;

I
e)

la unghiile pilite prea scufi varhrl degetelor nu va fi proteiat.

Unghia a fost prea mult pilitn Lateral:

I t I f)

apardureri; forma unghiei va fi utd; unghia s-ar Putea rupe in acest loc.

Bavurile n-au fost indePlrute: r marginea unghiei esre asPd; I forma unghiei este neregulati.

g)

Uaghiile sutrt inegale

'

?n

lungime;

aspectul general va fi nesatisftcdtor'

#. C+lrtro$$$

a) A$ rsbzat

evaluarea unghiilor 5i a degetelor pe baza planului'de diagnozi ?

l--laa fl da
'"1

nnu

b) ag satisfictrt
c) inainte
de

fl
[]

cerinlele de igieni nu
aEi

pilie

indepirat lacul

Oa

nu
?

d)
e)

Ati lucrat sistematic

llaa
laa

ilnu

Toate unghiile au aproape aceeagi

formi

gi

lungime

lnu

280

",& {*
-7
E.
:.

i:-i'i.

:j :--:i':)3r

ts

ffi
Tratarea pielilei unghiilor fani a vdterna pielea

l.

l)leionrs de c:rl

g
El

irigatd sanguin. lnmuierea, impingerea Si razuirea pielilei lnmuiate cu solu$a de tratare. Tiierea ori smulgerea pieltfei inmuiate.
-.-::.:lrii :,fi:'::!

'g;
J. (lulitaq pr.ntru pirlilri

=3. I{itlicrikrr pentru llielil:l ilrrutit


=d
r.,

:. . ...86;ffi:!;;;=!*Srg?r#ddry"

Qunoqtinge despre: a) lnsusirile qi sarcinile pieligei unghiilor: Gl este vorba despre o ingfoqare a gesutului

.i. tti<lir:rtor pt.nttu piclitli l)ont {neirscutit}

EIrrF
,la

comos, ceea ce inseamn4 ci nu congine nici vase de singe, nici nervi; Et rolul este de a apdn rddicina unghiei de murdirie Ei agenli patogeni. b) Cele doui posibfitiEi de inmuiere ale pieligei: A baiz de inmuiere; e solulia de lndepanare a pieligei. Solugia de lndepartare a pieliEei nu trebuie intrebuinlatt la pielila sensibiln ori vdtAmaui anterior. c) Exista diverse ins8urnente pentru tratarea piehtei

,/--'

.'
I

*,,-d

"--**-_*:_1, ,j

l"txrrfcci prntru piclit:l

d)
e)

unghiilor (v.fig.l-2). Componamentul tn cazul rrnirii pieUlei (v.pag. 333 qi urm.).


Desinfecgia Si cureprea instrumentelor (v.pag.18).

M
.:
'.rr.-

:i:':":,.?:'31 ;].-ain l.:i, ?l:f-n

: ::::..j-i,',,.::iiil

'I .', .ll-jiljt.r:,:r:itlE. " ' ii:i i,r:,::1!:i! :1 i

;: .!r:::.r ;r ;,,ti:

:-t

::,'t..,:i"^

Tratarea piettei unghiei ar txebui

si preceadi pilirea

unghiilor (v.subcapit. anterior). 4.1. Lucrtri prcgititoare


ASezag la

Baia de inmuiere (vas umplut cu ape caldn gi pugin tensid, de ex. gampon ori s{pun)

c Vati
Prosop pluEat/ Eervet 3 Soluge pentru iadeptrtarea pieligei a Piciorug de ul / ridicitor de pielign 6 Clegte gi foarfeci pentru pie$a E CulitaE pentru pielila @ Beligoare de manichiuri
E!

indemin{ inseurnentele gi dotirile zuplimentare, desinfectate gi curlgate.

4.2. lnmuierea pietilei unghiel

a) Umpleg pind Ia jumatate un vas cu api

la

MdnuEi

temperatura pielii gi puneti pugin gampon. Afzati vazul in aga fel ?ncdt sa nu se poari

restumil, iar'cliena se poati sa-$i induce comod degetele unei miini.

28r

b) Rugalr cliena a dupi pilirea unghiilor sa 1ini pini deleteie acestei mfini fu baia de inmuiere, mina; celalti cand ii veli pili Ei unghiile de la c) ?n final tergep mini cu un ProsoP; d) Modalitati de continuare a tratamertului:

et ,1 atl

\l
1-l

't +,; ;i...;,.;i.JT

I I I I !
t

indepartarea pielilei prin rnzuire;


i1++,

E indeperurea pielilei prin tiiere' 4.3.lndepirtaraa pielilei cu solulia pentru lndepirtat gi rizuirea
4.3.1. Aplicarea soluliei

::*:il

a)

Ptrne$i-v{ minugi de protegie, pentru

ci

solugia

este putemic alcalin{b) Cu aiutorul unui gervegel luali degetul mic al clientei inue degetele dvs. mare Ei mijlociu

4.3.3, &dsPnilarea soluliei

rlmase

a)

,(v.fi9.3).

Lua$ un bol cu apa la care adaug4i pqrne solu$e acide, pentru a neutraliza resturile alcaline gi pentru a regenera mai rapid prote4ia zcidt a

*t:
'i.

pielii. b) Cu api indepartagi toate resturile solu$ei pentru Sndepirarea pieliPi. c) Uscag bine mina.
4.3.4. Smulgerea resturilor de

pielip

a)

b)

LuaF degetul ?ntre degetul dv. mare Ei mijlociu. Luali in mane forfecuta ori cleEtele pentnr pieliF-

pentnr prizn pe inelele foarfecei folositi degenrl mare Ei inelantl (v.fi9.5).

w
c)
Aplica$ solugia pe pietP: Ei sotuga tichidn o aplica$ cu un betigor de manechiuri, pe care aEi infequrat vata; I solu$a zub formi de cremi ori gel o aplicagi cu o pensula, daect din tub. d) Ordinea de lucru este de la degetul mic spre degetul mare. e) Lesali ca o scurti perioadi solugia sn-gi facn efectul.
4.3.2. Rtuuirea a) AsezaF pe suprafaga unghiei picioruqul de cal cu paftea tez0litoerc pe pielige. b) Razu4i pielea inmuiati, rnanevrind piciontgul de

ffi
r
fi apucaf ?n ceuqul palmei. Arnti.rod Ei degea:l miilocir vor fi utilizate
cltele va

cal cu o uoara apesre, circularll, de'a lungql

pentru spniin {v.$g.6}.

pielitei (v.fig.4).

c) kdepartag cu atengie resnrrile

de pielip.

282

-i ln

--.

I I

pentru ca pericolul unei rinfi si nu fie mare; pentru ca func$rmea protectoare a pieligei se
se pefpeileze.

c) Spalali m?na cu apa curata.


4.5. Pcst-tratarea

a)

Perrtru'regresar&r pielii $ pentru regenemrea proteqiei acide, tratag suprafala unghiei $i pielrti

cu o cremi pn6u unghii, ori cu un ulei


corcspunzator.

b)
4.4. lndepirtarea pielifei prin

Dacn este cazul, efecn:agi un masai al

miinii.

iere
S, ti:r*g*3!

tf*brlis *e!qdt*

ln majoritatea cazurilor

ace"'asti,

proceduri nu

este

necesara Ei ea trebuie sa fie

evitat cit

este posibil.

a)

lnstrurnentele de lucru nu au fost intr-o stare

igienici ireproqabiltr:
4.4.{. Grsaaraa pielilei Dalr cu crefle pe pielip irnediat dupn baia de
?nmuiere gi dupe ussare. Pieliga ram?ne zrsdel moale

I I
b)

creste pericolul de infec$e;

clienta va fi nemulfumitd.
se r.'a virsa.

Vasul pentru mind a fost atezat nepotrivit:

I I t
d)

pentru trltament.

c) Pielip a fosr insuficient

?nmuiati in baie:

4;[2. lndepdrhrsa pialifei


Cu aiutorul unui ridicatcr de pie$a ridicagi cu atengie

vor fi iogreunate etapele urrnitoare; pielea va fi insuficient de elastica gi se va

rupe. Preparatul de indepartare a pieligei nu a fosr aplicat dirijat:

pielip inmuiat'a tv.fig.8).


4.4.3. Tiienra pieliSei

pielea

iriati

Ei

unglia vor fi inutil

zuprasolicitate.

a) Luali in mana forfecuga, respectiv cleqtele. b) Puneli forfecu;a, respectiv cleqtele pe o laterali a
pieligei.
pieliEn

Tiiali crr atengie numai po4iunea de ieEitn puemic in afara. Lisagi o distanE
sanguin:

pinf la lesutul irigat

283

------:!

e)

PicioruEul de cal a fost greqit fr:losit in timpul

rezuirii, ori a fost prea adioc vtrit sub pielip: I dicina unghiei va fi vitimar.i.

f)

Preparatul pentru indepirtarea pielilei nu a fost inde.pdrtat dupi. tratament:

I creste
g)

de irirare.

Pieliga nu a fost gresati inainte de taierer

I
h)

ea se va usc4 asdel ca pericolul de

rinire ya

cfe$e.
Pielga irigaa sanguin a fost ninici la reiere: pot agare inflanraEii ori umflanrri.
s-a

D Tdigrea pieligei nu

frcut continuu dintr-o parte

pane io cealalti parte:

I
D Nu

noua margine a pieliEei apare franjura.


s-a

f
S,

ficut posr-tratarea: pieliga se \a usczl qi va crApa-

**,ntr*iul

a) Instrunentad

llda
b)

a fost desinfectat $i curalat

lnu
?

Toate materialele se afld la lndemina

Llda
c)
Pielsa

Xnu
iripti

Iaa llaa

lou lnu

sanguin a fost renift

d)
e)

Pieliga este unif.orma gi netedi

Suprafaga unghiei

'll aa

il
Ll

a fog. v*amatA

nu
?

Clienta este mulgumiB de traament

J aa

nu.

284
I

fr-.ii.

',,l-:l:

d)

I. '' '.

Aplicarea lacului Pe unghii.

lnfrumuseprea fonnei unghiei prin zubliniere ori compensare opdcn cu aiutorul lacului de ungbii' Alinierea unghiei la moda.

Efectul diverselor culori ale laculuir E nuanlele inchise, putemice, sublinizi unghiile gi m0inile; !! nuanlele deschise acgioneazi mai pu$n biititor la ocld, sunt estornpate formele nefavorizante'

Cunogtinge privind: aJ Gama de lacuri de unghii qi diferen{ele

e
lor

lacud de unghii
Prosop plugat

b)

calitative (v.lucrdri de speciditate)' Domeniile de aplicare ale diferitelor tipuri de lacuri: lacul transparent, cz lac de deazupra ori de dedesubt; ': lacul de acoperire, peffru forrnarea colori$ica

S Vati E Dizolvant de lac ori creion de corecnrrd E Begigoare pentru manichiurl & Diluant pentnr lac.

a unghiilor;

l:
c)

lacuri speciale, Pentru amelioriri strucnrale ori penmr echilibrarea suprafepi ungffior'

4.1. Luc.rlri pregetoare

a) Pregdtili-vi t@te materidele.

Posibilitngi de rnodelare cu lacuri colorate

(v.fts.1):

b) C\$etaF-va miinilec) Ageza$-viin fap clientei,


d)
e)

'

lacuire cornpleti: sunt zubliniate unghiile ta); nu se licuiesc lateralele unghiilon se crenze iluzia ingustlrii 16 qi d); - nu se licuieEte luna unghiei: unghiile par rnai scurte (c).

lateral gi pro{gag knbrecamintea cu url PfosoP. indepartagi lacul mai vechi dacn este cazul (v.pag.Z7 8, prct.4. 1.2). Verilicali dac- pe unghii srisPt resturi de cremd ori ulei, indepdrta$-le cu dizolvant, pentru ci aldel lacrd nu se va pdre.

4.2. l\precierea iormel unghlilor Si degetelor

a)

b)
c)

Stabilig forma unghiilor Ei a degetelor (v.pag.Z77 gi planul de diagnozd). Interesag!-vi de dorinlele gi experiengele chentei in legtnrrd cu lacul de unghii. Faceti propuneri gi fundamentagi-le, tn legarura
cu:

5 tr

doloristica unghiilor; alegerea culorii lacului.

4.3. Pozitia degetelor

a)

Lua$ degetul ce trebuie tratat. Jine6i-l ca la pilitul unghiei, cu degetul mare qi cu cel

miilociu.

28s

b) Scunra$ energic tticluta cu lac' Vedficati @pacrtatq de lntindere a lacului de unghli' Iacul prea vnscos rebuie diluat cu dteva picinrri de diluant' ' c) Punegi sticlug cu lac in podul celeilalte palme,
penmr a putea aplica lacul rapid gi sigur

t I I I
;

I
I

-e*r***i*ae$i*:i.'.;::l

(v.fis.2).
I
I

L-

HFT

w
I
I

T
I I

Ern
4.d Tehnica aplicttil lacului

t i

ffi#e
I

a)

Preluati pe pensula lac din sticlup Ei scurgeli de pe ea lacul excedentar. Cantiatea necesard de lac este in func1ie de merimea unghiei.
Punegi pensula pe

b)

m{locul suprafEei unghiei'

pielip, ytu:.dla luni. Apo!, dintr-o rniqcare, trageli-o pine in vifi unghiei (v.fi9.3'4)'
Deplasagi-o gXna aproape de

c)

Proceda$ identic gi pe pa$ile laterale ale unghiei (v.fig.Sl. Aplica$ totdeauna lacul dinc-o miscare, intr-un strat sub$re; el se va depune

.
d)

uniforrn $i va rszi.sta mai mult. indepartagi licuirile gle$itei pe intreaga suprafaga a unghiei, folosind solqia de lndePdrtare. Dupa ce primul strat s-a uscat, aplicali sEatul al
doilea.

*i
i
I

l"
i
I I

*--- E:!tr
.g

286

4'5' Gorechta grolllor

mlnoF

e)

s-a apucat cu pensula prea mdt


lac:

su

pra pugn

a)

infagurag vate pe un beggor pnrnr

manichiurd sau folosigi un creion de corectat lacul de unghii.


nraqginilor greqite

f r
D

bcul

b)

de pe unghie; ya $ratul de lac nu fi uniform.

picud,

Trece$ cu acesta, cu aten;ie, de-a lungul

{v'fig'4'
I

Marginile rtasarc cu gregeli nu au

fm

co(crate:

r
i I

aspecrul lacului va

fi

ne?ngriiit;

I lr
*.
.{&-

f.f,ffiFj-

'rffi,

..

cadF

l"
4.6. t carca lactrlui

F--_-

rG g=qF
d--

J .G .j-:

f
i

Nu s-a tinur seama de forrra unghiilor Ei a degetelor, culoarga lacului nu este potriviti:

hcuirea nu va favoriza miinile.

t-

a)

Stratul de lac este uniforrn

naa

lnu
?

EFf;X

b)

I^aflrl este miniit sau se intinde peste limire

trda
c)

LJnu

a)

I;Asag hcl.d se se usuce bine la aer. Ruga$

clienta ca in acet timp sn nu apucr nimic cu mina. u8c:rea

\&scozitatea

tr aa
d)
la alegerea

bctlui a fst buni fJ nu

Evita$ hcekirea, pentru ca puteli creea

i*
b)

dismmiauitagi pe suprafala de tac. Tretag unghiile cu un prep{:Il peomr lacului, dac* trebuie s{ va grdbigi nst$rat. Atenge Ia in*ruqiunile lui de utiliare.
.,,

Ati gnut seanra de forma unghiilor gi a dqgerelor

storii

n da
aleasil
?

flnu
considera$ potrh,itit nuanga

,...'itat*

e) At dv. cnt Ei diena

. *'

a)

Lacul vechi nu a fost complet indepirtat:

fl aa

fl

nu

tE

g
b)

suprafata lacului nu va mai

fi netedi;

aspecd rnainii va fi neingrijit.

Pe suprafaEa unghiei s*augnsit {esruri de

cremi ori de ulei:

lacul nu se va prinde uniform qi se desprinde inainte de vreme.

c) Iacril a fost pea vescos:

I r
d) 6

sffiud de lac va ff prea gros

gi neuniform;

stratul de lac se va usc;r cu greutate.

Lacul a fost aplicat inrr-un singur strat, uscarea va dura.foarte mult;

grs:

zuprafap lacului nu va fi neteda.


287

't, **sPr* *,* *st* v*Eba ?

d
virfuri de

Prelungirea unghiilor naturale: otipo, prin montzusl de - in tehnica

Pe hnga tehnicile descrise, rnai aruintim tehnica ntipu cu rnetase, la ezre pe irureaga suprafala a unghiei este lipita rnatase neEifonabila autoadezivi. Pe deasupra se aplici un strat

unghii - in tehnica gablon, prin rnodelarea virfrrriior

h)

unghiilor pe gablon. utilizarea metodei bicomponeate de aplicare a unui strat sintetic pe intreaga unghie.

sublbe de orip' cu lipici netezit prin qlefuire. Pentru pilirea virfi.rrilor artificiale de unghii se folosesc pile speciale (Buffer). cr.r zuprafege de pilire diferite (v.ff g.l ).

3. #e **liuiii preli:xinare se.efit i$?F*$ta*:te ?


a)
Cuno5tinlele prezentate anterior privind
intreginerea

b) virfirdle

c)

aaificiale ale unghiilor vor fi denurnite ntip"-uri. Garna lor prezinti fomte, lungimi tsi otipo-ului lagmi diferite, asdel ci va putea fi ales p<rtrivit fiecarui deget. i,alimea ntipn-ului trebuie si mrespundi la$mii unghiei'Tehnica utip"-urilor este util6 pentru prelungirea Ei in$rirea unghiilor scufie. Pentm nodelarea liberi se *tlizrr.azi qabloane dintr-un material aserni'nAtor haftiei' c'u verso-ul Iipicios. r $ablonul se poate asorta la mtuimea

I
d)

e)

degetului gi a unghiei. Tehnica gablonului se foloseEte la unghii sculte, clsan[e, musc:lte ori deformate. Pentru {mbracargao unghiilor 9i a tipu-uriloq ca gi pentru modelare zunt utilizate materiale plasice int*rir<rare. Existi douZ metode curente: I metoda celor doui componerte, la cate o pulbere de modelat, respectiv un material plasric cu consistenli de gel, dupe amesrecafea cu un lichid specid, este aplicata c? ua strat de plastic; t meto& de inurirc la lumini, la care ua gel (3re se intareEte prin expunerea la ukraviolete, este aplicat ir doue-rei straturi. La fiecare 3 - 5 saptamini se executi post-

i) i)

Se va evita respirarea prafirlui rezulat prin pitire. Nu se vor monta ungbii artificiale cerd erd$e r4ni gi inflam:eri in zona unghiilor.

txatamente pentru a urrple creEterile dintre

pielip

Er stranrl de plastic. Daca trebuie nivelate neregularitili ale suprafegei

unghiei, ca qi penru inrirea unghiilor moi, subliri gi casante se prccedeazi ca la prelungirea unghiilor ?n tehnica-Eablon.

Montarea ireprogabila a unghiilor artificiale cere concnttzre, abilitate profesionali Ei foarte muka practici. Existe mult sisteme diferite, asdel ci acesfe instrucliuni se consideri doar o introducere in aceasfi tehnica. Respectati instmqiunile de utilizare ale sisternekrr ce ve stau la dispozilie pstru

prelungirea unghiilor.

288

I Prosop plusat, gervetele I Protecgie pentru guxe I Protecfie pentru Piele I Dizolvant de lac Si rondele de vati presatd I Alcool concenffat E 'rTipn-uri E Adeziv (Primer) I Upici pentru "tipn-uri ! $abloane t Iac transparenl, lac de uaghii I Pulberi pentru modelat cu lichid special I Pensuld r Pahar pentru amestc I ,Foarfecd de unghii I Beti;oare de lemn I Pile de unghii t Buffer (pile speciale) r Pensuli pentru pudra

4.{. Lucriri prege$toare


a) AOezag toate materialele pregadte pe mtsute. b) Spelali-r pe miini qi puneli-vd minuEile. Agezali-vd ?n fala clientei

.c)

4.2, Pregitirea unghillor

a) lndepartali

b) c) d)

lacul eve*ual exisfent. Daca e.$e necesar, scu{tati unghiile naturale Ia forma gi din fig.2. Pilig uSor suprafap unghiei cu pafiea fini a unei

iG ----it

qn

pile pentm unghii. Unghia artificiala va adera mai bine. Curepti unghia cu o rondeli de vat{ presag inmuiati tn alcool.

4.3. Tehnica'tip"
4.3.1, Flxarca

"tip'.u6lot

a) Alegeli un "tipu corespunzetor . rn rim. te$mea lui trebuie sd corespund{ cu ld$mea

unghiei {v.fi9.3[ b) Dali cu lipici pe capul inferior, transparent, al 'Up'-ului (v.f,9.4).

289

Presagi clteva secunde

Vana datl cu lipici pe


I

virfirl

nan:ral al unghiei (v-fi9.5). i:ntre utipo Ei

-&;-

unghia nanrrali nu trebuie sI apari nici o buH de aer (v.fig.8). Umez.eala ce ar ptrtrunde ar
favoriz,a infectarea cu ciuperci Ei ar afecta

i,
I

durabiliatea unghiei artificiale. d) Scurtag ofipu-ul cu forfecuga, plnZlm lungimea

doriti.

e) Piligi forma doriti, cu pile speciale {v,fig.ru). O nazuigi pugin suprafaga trtips-ului. ln acest fel
favorizeti trecerea spre unghia narurali {v,fig.9}.

.#

%*

4.32. Nlvelarea treceril

a) {ai degresag inci o data unghia. b) Abhcagi un lichid adeziv (Primer) pe toata
suprafap unghiei
Ei Hsagi-l

_@

si

se usuce bine

{v.fig.r0}.

c)

Tirmagi o cantitate de lichid special intr-un vas

destinat amesteorlui.

Scufundag

rful uneipensule tuaiin lichid

special, apoi in pulberea de m<rdelat. Msucigi pensula pinn cind eaforrnszA o bilup, care nu trebuie si lie nici prea riscat{ gi ntci prea udi.

e)

incepegi aplicarea pe v6rfrrl

sublire. spre unghia naturali

tip"-ului inrr-un (v.fig,ll).

strat
I
I

Continua$ aplicarea strarului pe unghia naturalX, p2ne c6nd oblrneg a trecefe uniformn.

g) Eviu$ ungeren pieligei

unghiei. Insagi stratul din matedal sintetic si aiungii pan{ in imediat{

r
I

apropiere a pieUgei. lndepirag, evenrual lateral, cu un beligor din temn, cantitatea excedentari.

h)

lmediat dupi terminarea activitilii curdlaf pensula cu lichid specid.


i

i1.3.3.

Scurtarea, netazirea gi luslruirea

a) Iisa$

i
I

stratul de masd plastici s{ se usuce cca. 3 minute.

b)

Slefui$ noua zuprafagi a unghiei cu partea


Ei ?n final partea buretoasi, ptnn cind cu 1*aCutg-o

ffni

buffer-ului, p2n4 devine

nerdi

strilucegte (v,fi9.1 2-1 3).

c) indeparag praful rezulat la pilire cu o pensul{. d) in final curepti Ei degresagi unghia cu alcool.
!

i
I

290

4.4. Tehnlca $abf onului

4.4.i. Aplicarea gablonulul

a) Mii

b)
c) d)

ftrt6i aplicagi gruadrl de prtz6' (Primer) pe lntreaga unghie S lrsaf-l sZ se usuce complee Lidoig Eablonul gi mitlocul lndoit rigi-l sub

varfrrl unghiei naturale (v.ffg.l'*'{5}. Potrivlli qablonul cu bola uqghiel El trebuie


arate uEor in
v

si

ic.

Apasati gablonul fest Pe laterdle (v.fi9.{6}.

.L4.2. ilodlama unghbi artiftclah

a) Turn4i

pugin lichid spedal ln vasul destinat

amestecului.

b)

Scufunda$ virfrrl pensulei mai ini tu lichidul specid qi apoi ?n pulbsea de modelar. Rnsuciti pensula p?nn se forneaza o bib1n, care nu uebuie sit arate nici prea ude E-i nici prea uscatil. cu pensula, formali pe Eablon, cu aceeagi bilup, un varf de ungbie. tmpra+iag anestecul panl ob$nEi lungimea, grosimea si

c) Apt$nd

d)

forma dorM (v.fi9.17). Irrcrati uniforsL Preluag din nou materid de modelat Ei acum aplica$-ltn $trat pe unghia naturale, Ar modul descris. Lucrati pe direqia pielilei ungbiei, p6ne
ob$neg o trecere uniformit"Evita$ maniirea pieligei. indnaeli strailt de masi plastice, sub$re,

pani in imediata apropiere a pielitet e) lndeparag cu un'bedgor dtn lerr*', zubetanp


depusd evennral prea mult pe latcal.

fmeaat dupa inchelerea tratamenurlui, curep1i pensula cu lichid spedal.

4.4.3. Scurtars, nebdrca gi lustsulrca

a) Inm$ straarl de meterial pUuh" sli se uzuce cca.


5 qinute,

varfi{ ardndat al ungtrid usctrdu-se

l)
c)

bine. inaepartagi cu ater4ie gblonul. Prelucra$ unghia in continuare , e, b,c,d'

h g:t4.3.3.

4..5.

Etapeh urmftoalu

Tratali rrnShiile artificide aplicate, crr lac de unghii colorat, ori cu,lac inolor, a{a ctrm arlat (v.fi9.18}.

292
I

f
t

I,

I I

t,

ffii
.r: l
',

-*- G&f,E
,,s

i{

# ''#
"ff'
Irj

':i

..,ri::;:

tr
'

,&f #

.$f.

r#j

-_ #

i I
t I I
I

t* t

"& ,

a::,

{ &
i

&"

c) nTip't-ul, respectiv lablonul, este montat strimb: g vor apare spagii goale intre suprafap unghiei gi gablon, respectiv otiP"; E vdrful unghiei va fi strimb'

d) Masa de modelat a fost prea uscate, ori prea

umedi:

I I

stratul de mas.a plastica nu poate fi aplicat

uniform;

sratul de masi plastica nu

se va intari, sau se

fafrmiEerrze imediat. e) Trecerile au fo.st modelate neuniform: tr post-tratamentul va fi pierdere de timp; E stratul de plastic poate crepa, dacd este prea

zublire;

rez-ultatul nu va

fi satisfacetor.

La netezire, ori la lustruire, s-a utilizat o pild

I |
I

nepotriviti:

I l'utr
I |
I

#u
;{
S j:."i ..S4 '

5..

,t'

6 $

suprafaga unghiei artificiale va avea aspect

nefinisat gi bont.
Substanga de modelare ajunge pe pielig4:

!i.i, |:i'::'
iia

6 6

unghia artificiali va ave aspect nenatural; pielip unghiei va fi acoperiti cu substanld.

h)
iil

Pensula nu a fost curepte imediat: t! pensula se va ?ntiri gi va deveni nefolosibild.


i, ..

:'i

lla)

L----_
1

Errd

Forma qi lungimea unghiei artificiale corespund ceiei dorite ?

Jaa

lnu

[a folosirea dizolva4ilor de lac, atengie la produsele feri acetoni, pentru a etrita inmuierea masei
I

plasticc.

b) Unghia anificiaki a fost realizate fdrn spagii goale? fl nu fl da c) Suprafala este netede gi strdlucitoare
?

fl aa
[aa

fl

nu

a) Unghia nu a fost degresatd: G stipr-ul, respectiv smtul de masd plastici nu


adera bine.

d) A1i intAmpinat greutigt la montarea unghiei


artificiale
?

f]nu
dv.

b) Nu s-a aplicat lichidul adeziv (Primer)

unghia artiftciala nu se fueazA'

e) Discua$ rezulatul cu instrtrctorul

293

S-ar putea să vă placă și