Sunteți pe pagina 1din 10

I

UNIVERSITATEADE.MEDICIN.A SI FARMACIE "CAROL DAVILA" - BUCURESTI


FACULTATEA DE FARMACIE

EXAMEN DEADl\lITERE IDLIE 2008


.. , . .. " . -----.-.~

...

/"

"

. .

-.-.----------...,.....------

CAIETV ARIANTA' 2 ChimieJ}rganlca ~ Biologie Veg etala .


----~. -. -.--.-.------- ..,~.,:.;. -_-';--, .--':. :..,...O-.: .,-.,,~. ,_;_.

Acest caiet este proprietatea exclusiva a UMF "Carol Davila"

.\

-,
'\....

FARMACIE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA 2

La lntrebarile de mai jos (1- 40) alegeti


un singur raspuns corect. 1. Aleoolii primari eu formula moleculara
CSH120 care contin , atomi de carbon asimetric

D. 10
E. 12 7. Sunt detergenti en exceptia: .

sunt in numar de (fara stereoizomeri): A.I

A. sarurile acizilor alchilsulfonici B. sarurile acizilor alchil-arilsulfonici


C. clorura de trimetil-alchil
D. sarurile sulfatilor

B.2
C.3

aCID

amoniu de alchil
;.;

E. poliesteri
8. Referitor la eauciucul natural este gre~ita afirmatia:
A. are formula -(C5~8)-n B. poate da reactii de aditie C. este solubil in alcool D. este forma cis a poliizoprenului E. este elastic

."

D.4
E. nici unul pe nueleul aromatic vor orienta eel de-al doilea substituent in pozitiile orto i para eu exceptia:
A. -C3H7 2. Intr-o reactie desubstitutie
E ,.

B. -NH2
C.-OH

D.Br

9. Oxidul de etena nu reactioneaza eu:


A. amine prim are B. amine secundare C. alcooli D. benzen E.HCl 10. Sunt coredt afirmatiile eu exceptia: . A. prin reducerea fructozei se obtine un amestec echimolecular de sorbitol si manitol B. zaharoza contine 0 legatura eterica dicarbonilica . C. prin oxidarea glucozei ell reactivul Fehling' ~.-_,se_fol1TI~(i?:~ ~~ig gl!!~,Qgi<:;, .. D. maltoza este un dizaharid reducator E. prin hidroliza unui mol de maltoza se formeaza 1 mol de glucoza si un mol de fructoza
z

E. -COOH
'.

3.Alcoolul benzilic se diferentiaza de alcoolul alilie prin urmatoarele proprretati:

A. are grupa OH Iegata de un CSp3. .... . B. prin oxidar .cu KMn04$i H2S04' formeaza . un acid monocarboxilic . C~ poate formaun.ester .eu CH3COCI D. se poate hidrogena E. se poate cbtine prin hidroliza unuiderivat . halogenat . . . ..

.' . , ., -'---;-4:-ueare-din-'compu~ii,de-mai-jos .nu.poate.c.,'; reactiona acidul acetic:


de sodiu B. fenoxid de sodiu C. formiat de sodiu D. etoxid de sodiu E. hidroxid de sodiu

A~c~bonatul

11. 'Contine carbonin stare de hibridizare 3' .


sp : .
. A. acetilena B. benzenul .

5. Care din compusii de mai jos are in structura numai atomi de carbon seeundar:
A. etanul B. izobutanul

C. ciclohexanul D. benzenul E. naftalenul


6. Din serina ~i cisteina se poate obtine un

C. berizaldehida D~ stirenul E. toluenul 12. Nu reactioneaza eu HeI:

A. propena
B. propina C. butadiena

numar de tripeptide mixte egal eu:


A.4

B.6 C.8

D. anilina
. E. fenolul

FARMACIE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA2

,13. Alcanul cu numar de atomi de carbon

minim ~icarbon asimetric este un izomer al: A. pentanului B. hexanului i C. heptanului 1 D. octanului i E. decanului 14. Care dintre afirmatiile urmatoare este incorecta: A. anomerii n.si f3ai glucozei sunt I diastereoizomeri 1 B. in solutie apoasa la echilibru f3-g1ueozase , afla ill concentratie mai mare decat o-glucoza i C. in o-glucopiranoza grupa OH de la C2 este i I , , in cis fata de grupa OH de la C3 ' ,! D. anomerii a si f3ai glucozei tree IIi solutie j apoasa unul in celalalt prin intennediul formei '\ acic1ice Ec in f3-fructofuranoza grupa OH de la C2 este in cis, fata de grupa OH de la C3 jI 15. La care dinperechile de substante de I mai jos cea de-a doua substanta nu este i derivatul functional al primei substante: 'II A. acid acetic - N-acetihlllilina ",, B.'acid benzoic ..:. anhidrida benzoica "' .. 1, c. acidbutiric.- butiramida "'" D.acetilena - acetaldehida E. acid acetic - clorura de acetil
I

C. HCl + I-hexina D. Br2 + 1,3-butadiena (aditie 1,4) E. Br2 + ciclopentena 19. Nu are caracter reducator: A. glucoza B. celobioza ' , C. maltoza D. etanalul E. zaharoza 20. Clorura de alil se obtine prin clorurarea propenei la 500C. in amestecul de reactie se afii produsul de substitutie A (produs utiI), produsul de aditie B (produs secundar) si propena nereactionata. !jtiind ca raportul molar A:B = 15:1 ~iconversia utili (cu=90%), conversia totalaa procesului (Ct) va fi: A.90% B.92% C.95% D.96% E.98%

I !

I,
(

"

21. Alchina care are aceeasi.formula molecularacuizoprenul ~ipoate reactiona cu sndiulmetalic senumeste; '. " A. t-butina ' " B.2:-pentina C. 3-IIletil-l-pentina D. 2-meti1.:: l-butina :1 , " .. " " E. 3-metil-l-butina I 16. Care dintre urmatorii compu~l ' , ," , ' '''+'carboniliei'poate'fi-eomponenta -metilenidi~~-'---22~"Se-oxl(fe-aza 'S9';6T;CH,j;masur.af'in intr-o reactie de condensare aldolica: \ conditii normale, in prezenta oxizilor,de, A. benzaldehida azot,pel1tr~obtiner~aformaldehidei. D3:ca, B. formaldehida '. , react-hi are loc eu randament de 80%, ma~a I C. 2,2.dimetilpropanalul de f~rniol (solutie de aldehida f~rmica de . D. 2-metil-propanalul' , concentratie 40%) este:' ,' 1 E. tricloroaeetaldehida A. 110 g

i !,

I
l

17 Nu se obtin esteri ai acizilor earboxilici __ prin reactiadintre: A. acizi carboxilici ~i a1cooli B. cloruri ale acizilor earboxilici si alcooli C. cloruri ale acizilor carboxilici si fenoxizi D; acizi earboxiliei ~i anhidride E. anhidride ale acizilor carboxilici si alcooli , 18. Nu prezinta izomerie geometrica ' compusii rezultati in reaetiile de aditie (mol la mol) dintre: A. Br2 + 2-hexina B. HEr + aeid butindioic 2

B. 150 g C.. 190 g D. 240 g E. 290 g 23. Care dintre tripeptidele mixte are acelasi continut procentual de ~,H:O, N ca tripeptida simpla alanil-alanil-alanma: ,: A. glicil-alanil-serina ' B. glicil-valil-valina C. glieil-glicil-valina , D. alanil-alanil-serina E. gllcil-glicil-serina

FARMACIE CHIMIE ORGANICA -: BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA2

24. Sunt corecte afirmatiile eu exceptia: , A. formula moleculara generals a cornpusilor carbonilici saturati aeicliei este CnH2n-20 . B. aldehidele saturate aciclice si alcoolii
aeiclici nesaturati eu 0 dubla legatura In molecula cu aceeasi formula moleculara sunt izomeri de functiune Ciprin hidrogenarea cetonelor se obtin alcooli secundari D. prin hidrogenarea aldehidelor se obtin alcooli primari E. aldehidele si cetonele pot forma legaturi de hidrogen eu moleculele de apa

29. Nu reactioneaza eu NaOH:


A. ~-nafi:olul B. hidrochinona C. alcoolul o-hidroxibenzilic D. acidul acetic E. t-butanolul

30. Este corecta afirmatia: A. prinhidroliza compusilor .dihalogenati


saturati vicinali se obtin compusi earbonilici

B. denumirea corecta a compusului halogenat .'


t .

i
~

25. Nesaturarea echivalenta egala ell 8 corespunde la: A. naftalen

B. difenil
C. antracen

CH2=CH-CHBr-CH2Br este I,2-dibromo:-3- -. butena .. ~ c.. p:in s~ponificarea unei glieeride rezulta ;~ .aClZIgrasi ,IT D. hidroliza esterilor acizilor c~boxillci poate " ~ avea loc atat in mediu acidcatsi in me diu .... ~ bazic _ , .
,

E. compusii trihalogenati
prin hidroliza dioli stabili'

geminali formeaza
,

Do' fenantren
E. vinilbenzen 26. Clucoza aciclica poate fi transformata in enantiomerul.sau prin inversarea configuratiei unui numar de atomi de carbon asimetrlc egal ell: ,. ' A.I . '-

'.,'. ,:",~,',' ,1 -. 1;

".
,

;~ ]
:I~

31. Referitor la oze este corecta afrrmatia: '.. ~ f A. glucozei,spre deds~bire de fructoza ii .',. .~ ] corespund doi anomerl ", '. - ' .. .....';
B.in n-fruotofuranozagrupa.Ol'i de la C2 ~s~e"il in ~is.eu g~l?a ORdel.a ~4 . C. pnn pohcondensareatat a- cat~~-gllfc()~a;::~ .I
A' .: .'. .: ' '.' .~.,.

i]

.c 3
,D. 4

K2'

~~:::~o:at
.

~i ~-gl~~OZ~n~ eXiS~~'fu

apoasa: l

sbl~tie::~.;;
,j;'

E.5
27. Se,trateaza benzenul su~cesiy~~2

E. atat

a>; cat

si ~-gl~coza intra in structura

zaharozei

..~ ( .' ...~ 1

~oii ,.
I

de clorura de acetil (AICIJ).Produsul '.' . obpnut se reducecuNasi alcool, apoise dehidrateaza obtinaJi'du";se: A. o~divinilbenze~'

~~ ~~~i~~!~~~ ., I;
decat aeidul acetic
'.'.,.
r,

Bi o-xilen
C. m-divinilbenzen

D. m-xilen E. p-divinilbenzen 28. Ce reprezinta formula bruta:


A. numarul atomilor din substanta

C;. in grupa carboxil atomul de oxigen . -'.'. hidroxilic arepolaritate negativain urma , deplasarii electronilor p ai acestuiatom . ,'.. D. fenoxidul de sodiu reactioneazacu acidul

I]

j.

'; ( W]

:'~J~;lp-metilbenzoice:te un
decat acidul benzoic

B. tipul si raportul masic a1 atomi1or dintr-o . molecula . . C. tipul si raportul numeric a1 atomilor unei
.
.'

acid ..,

m~islab
. .

'I ~

~ ]

33. .Nu pot partieipa la reactii de cuplare: '. ~ '"

substante ,

D. felul si numarul atomilor din molecula unei substante


E. cota de participare a fiecarui element dintrun mol de substanta .

A. ~-naftolul B. nitrobenzenul .
C. N,N-dimetilanilina . D. anilina E. p-metoxifenolul

't;i
~
',"

. ,
(

'i )

J
'~

FARMACIE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA 2

! --------------------------------~~~~~----------------------------------

nu corespund formulei moleeulare C6H120?

34. Care dintre compusi

C. 4>5>3> 1>2 D. 2> 1>3>5>4-

A.2-hexenol B. hexanona . C. ciclohexanol D. ciclohexanona i E. hex anal

E. 5>4>3>2> 1
40. . Nu reactioneaza eu sodiu: , A. propina Bialcoolul benzilic C. o-crezolul D. dimetilamina K acidul formic

35. Compusul eu formula moleculara ; C3H60 nu corespunde: i , A. unei aldehide aciclice saturate
j

~ C. unui alcool eiclic saturat .


; D. unui eter acidic eu 0 dubla legatura ~ E. unui eter cic1ic nesaturat ~

B. unui alcool nesaturat cu

dubla legatura

36. Doua molecule de glucopiranoza pot I forma un numar de dizaharide care nul' ;; reduc reactivul Tollens de: ~ jj A.5 l! B 1 il

. ,~ 1 E. D.3 4
e',

'2

C~2

urmatoarelo lntrebari . (41-60) raspundeti cu: , A - daca numai solutiile1, 2 ~i 3 sunt , corecte; B - .daca numai solutiile 1 ~i 3 sunt corecte; C - daca numai aolutiile 2~i 4 sunt . corecte; D - daca numai solutia4 este corecta; E - daca toate cele' patru solutii sunt corecte. La
41. Difenilcetona se obtine printr-o reactie de: 1. oxidare a difenilmetanolului 2. hidroliza a dic1orodifenilmetanului. 3. acilare a benzenu~i cu clorura de benzoil 4. hidroliza a benzoatului de fenil 42. Aflrmatiilecorecte sunt: . 1. prin reactia acidului acetic cu ferioxidul de sodiu se formeaza acetat.de fenil

3..)

J' acid benzoic curiw-dainent de 100.% este


necesar unvolumde solutieapoasa'de I KMn041M egal cu: ' ..
.~ A. 0,1 L

37. Pentru oxidarea unui mol de .toluen 1a ."

.,~,;L .D . ..2,L.;... _..... __ -,.:._'_c._.

j B~0,5 L .i . c. 1 L

'._
. __ . __ ......:.::;;.:"'-'--~~ __ I

.,E. 3 L-;:~;::~~:~:~~~~:!f::~~~e
,~ 38. Din careizomer al heptanului se poate obtine numarul maxim de derivati ,I monoclnrurati:
A.2-metil-hexan B. 3-metil-hexan 2,3-dimetil-pentan D.2,4-dimetil-pentan E. 2,2,3-trimetil-butan

e.

l j
J

l I

39. Referitor la compusii:

cat mai mari de ester se poate face fiefolosind un exces de reactant, fie eliminand continuu unul din produsii reactiei '.' .'. .3; esterii-au puncte de fierbere superioare a1coolilor ~i acizilordiri care provin. 4. in reactia deesterificare, acidul carboxilic elimina grupahidroxil din gruparea carboxil, iar alcoolul elimina hidrogenul din grupa hidroxil
43. Care din urmatoarele .
.

] 1: CH3-NH2 1 2: (CH3hNH :1' 3: C6HSCH2NH2 4: (C6HS)2NH :1 5: C6Hs-NH2 .j ordinea descrescatoare


;1

reactii . , nu conduc la obtlnerea aldehidei propionice:


.

1. oxidarea propanolului

cu 0 .solutie de

KMn04/H+ a bazicitatii lor este: .


2. reactia propinei cu apa 3. reactia unei solutii apoase de NaOH eu 1,1,2-tricloropropan 4. hidroliza bazica a 1,1-dicloropropanului

-1 A.

1>2~3>4>5

iI

1 B. 2>1>5>4>3

FARMACIE CHIMIE ORGANICA...., BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA2

44. Alchilarea benzenului se poate face cu: 1. halogenuri de alchil / AICi) 2. alcooli / rr' 3. alchene / H+ 4. anhidride 45. Doi moli de zaharoza se supun hidrolizei acide. Sunt adevarate afirmatiile: 1. solutia finala contine 4 moli monozaharide 2. prin adaugarea de reactiv Fehling In exces in solutia finala se pot obtine 2 moli .de Cu20 3. solutia initiala de zaharoza este dextrogira 4. solutia obtinuta dupa hidroliza zaharozei este levogira 46. Care dintre urmatorii dehidrata: 1. neopentanolul 2. difenilmetanolul 3. .alcoolul benzilie ,4. t-butanolul glucopiranoza: 1. zaharoza 2. maltoza 3. amiloza 4.,celuloza alcooli nu se pot

51. La hidrogenarea hidrocarburilor diverse condirii se pot obtine: 1. cicloalcani 2. alchene ' 3. alcani 4. hidrocarburi bicic1ice 52. Acizii grasi care intra in structura grasimilor au: 1.4-24 atomi de carbon 2. numar par de atomi de carbon 3. catena saturata sau nesaturata ' 4. catena ramificata si liniara 53. Valina poate reactiona cu: 1. CH3CI 2.HCl
3. CH30H

In

4. NaOH
54. Condensarea crotonica a doi compusi ce con tin , .' functiuni carbonilice urmata de ' reactia eu reactivul Tollens poate sa conduca la: 1. C6HsCH2-CH=CRCOOH . 2. CHi',;CH-COOH ,', , 3. C6HsC(CH3)~C(CH3)-"COOH 4. CH3.:CH=CH-COOH
.

47. Contin.in structura lor unitap de

0.-

48. Sunt corecte afirmatiile: '1. enantiomerii unui compus organicchiral 55. Indicaridenumirea corecta a rotese planulluminii polarizate In serismi' compusuluicare se obtine la condensarea ".cc,-'~,opuse-cu~aeela~i,imghi-____ ,----..=."""----,---;~roJ~~j.~~~,~Jr~L~gJLQ~~_o.~,~~~o.~a: ' 2. atomii de carbon asimetricdin doi ' 1. 4,6-dimetil-3,5-heptadien-2-ona enantiomeri pereche au configuratii opuse' 2.2,6..;dietil-2,3-heptadien-4-ona 3. amestecuI racemic este amestecul ,3. 2,6~dim'eiil-2,5..heptadien=l-ona echimolecular formatdin izomerii dextrogir $i 4.4,6-dimetil-3,5-heptadien-4-ona levogir ai aceluiasi compus chiral 56. Sunt eoreete afirmatiile despre 4. mezoforma este un diastereoizomer lipsit de fru cto p iran oza: activitate optics ' 1: are formula moleculara C6H1206 49. Alcanii pot da reactii de: 2. se poate prezenta sub forma a 2 anomeri 1. substitutie 3. contine patru grupe de alcool secundar 2.oxidare 4. coniine patru centre de chiralitate 3. cracare 4. .izomerizare 57. Fenilamina poate reactiona eu: 50. Apar Ioni de amoniu: 1. In reactia etilaminei cu clorura de metil 2. la alchilarea amoniaculuicu bromura de benzil 3. in structura detergentilor cationici 4. in reactia , anilinei CD acid sulfuric
,

1. clorura de acetil . 2. acidul acetic 3. clorura de benzendiazoniu 4. HN02 +HCl

.~
'1

FARMACIE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA2

1 J

58, Se obtin nitroderrvati prin reactiile dintre: ;i i 1. celuloza si HN03/fhS04 2. p-nitrofenol ~i HN03 -. 3. glicerina si HN03lfhS04 J. J 4. naftalen si HN031H2S04 "

64. Denumirea ~tiinfifica pentru soia este: A. Robinia pseudacacia B. Glycine hispida C. Rubus caesius D. Hyosciamus niger E. Stipa joanis 65. In formula florala, K(5) simbolizeaza: A. cinci petale libere B. cinci sepale lib ere C. cinci petale eonereseute D. perigon eu cinci tepale eoncrescute E. cinci sepale conereseute 66. Fructele multiple se formeaza: A. dintr-o inflorescenta B. din gineeeu eu numeroase carpele lib ere C. din gineeeu monocarpelar D. din gineceu cu carpele unite E. din carpele si reeeptaeul 67. Tesutul de sustinere alcatuit din celule , , vii, co peretii inegal ingrosati este numit: A. sc1erenchim B. suber C. exoderma D~ colenchim E. endoderma ,68. Indicatiprocesul prln care se realizeaza trecerea de la generatia gametofitica la cea
.'

I
~
,~

60. Consuma aceeasi cantitate de hidroxid de sodiu amestecul de reactie , rezultat la i hidroliza unui mol din fiecare compus: 1. 1,2-dicioroetan' i m 2. acetat de etil' 3. clorura de benzoil 4. feniltriclorometan :"
II
< "'.

tj
J

modificari de pH ~i temperatura 2. amfionul unui aminoacid monoaminomonocarboxilic reactioneaza eu . bazele formand cationulaminoacidului 3. valil-valil-serina este 0 dipeptida mixta :t 4. in formarea glueopiranozei prin ciclizarea '~ glucozei sunt implicate grupa -OH dinpozitia 5 ~i grupa carbonil din pozitia 1 )

I
I

Sunt incorecte afirmatiile: ! 59. 1. conformatia proteinelor nu este afectata de

La lntrebarllede.mai

jos (61: 80) ~!egeti


' ,

:1 Un singlir raspuns corect.

ii
rolul ,J predominant in ascensiunea sevei brute il :;_.-; --are: . ,.' . '. --_' _. '_'..'-..' -"--.:..c.::..-:.:.......:....",~~~, . A. forta , . de suctiune , . B. presiunea radiculara , C. temperatura D. pH-ul . . j E. continutul in substante toxice al .sohilui .
'~ 61. Dupa aparitia frunzelor,

,~~~~~t!~a:.

B. mitoza
C. fecundatie D. polenizare E. germinare bazele azotate pirimldinice aflate In structura nucleotidelor din ADN: A. adenina, guanina B. citozina, uracil C. citozina, timina D. guanina, timina E. adenina, citozina
70. Heterogametangiogamia se'lntaln~te la: A. Incrcngatura Bazidiomycota

1 t
1

.'

69. Indican

62. Lichenii saxicoli se dezvolta :

1
1 .~
;
t

A. pe sol

D. pe stanci ~ , E. in trunchiul arborilor


63. Graunciorul
A. microsporange

.~

j,

.B. p~ scoarta arborilor


Cin apa

.j

de polen reprezinta:

~J. C. microspar ~ D. macrospor. ~


,\

B. macrosporange

B. Increngatura Zygomycota
C. Increngatura Lychenophyta D. Increngatura Bryophyta .E. Increngatura Ascomycota 6

:i

; ;l

E. microgamet

FARMACIE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA 2

71. Cambiul:
A. este meristem primar B. este tesut definitiv secundar C. determina crestere in lungime a organelor 'plantei D. nu se intalneste la plantele perene E. este meristem lateral

C. ceridele sunt lipide simple D. proteinele au in cornpozitie C,N,O,H E. lipidele au rol energetic si plastic

72. Algele rosii se caracterizeaza


A. sporofit dominant B. spori eu 2-4 flageli C. spori imobili .D. gametangiogamie E. rodospori biflagelati

prin:

78. La care dintre speciile urmatoare au petale lib ere ~i gineceu inferior, bicarpelat? A. ehimen
B. petunie

florile

C. rapita
D.omag

E. musetel
79. Cromoplastele pot fi evidentiate In
celula vegetala Ia: A. Solanum tuberosum - tubercul B. Allium cepa - bulb C. Daucus carota - radacina D. Elodea canadensis - frunze E. Secale sp. - spie . ~ ~ Ji t .~ ~ 1 ;{
,-.~

73. Inflorescenta mascula la Zea mays este numita:


A. palee B. stiulete C. panusa D.panicul E. glumela

~ 2
3

74. Capsida reprezinta:


A. virionul infectios B. genomul viral C. bacteriosagul in timpul multiplicarii D. invelisul celulozie al virusului E.ltrveli:;ml proteie al virusului irifeetios,' matur

80. Indican elemente structurale celulei procariote:


A. nucleoid

specifice .

.1
'.J

.B

il

4
8
1

B. ribozomi C. proteine "


. . D. plasmalema . .

j!
V/,i '.~

E.ADN

Jt

.~ 2
,$

8 ~. 1

75. Indicati caract~re ale dicotiled()natelor: - ..-.A ... flori.pentaciclice.jrimere .


-c, .' .'

~ ii' 3 .

__ .

'--L-~-. _-~-~u-t-I!1-~ ~-J-Q_-t!r-_~-"-te-~ -._-.. -In-j-x~-'-b-, a-~ r-,j--.-{8-1---1-00---').j4 . raspundetl cu: A ..; dacanumal

B. lipsa cambiului
C. tulpini aeriene neramificate
D. frunze petiolate, eu nervatiune palmate E. frunze sesile, eu nervatiune arcuata . penata sau .. ....

'il
solutiile 1,2 ~i 3 sunt

corecte;
B,;....daca numai solutiile

paralela sau .

76. Reticulul endoplasmatic are rol . important in:


A. B. C. D. E. sinteza.proteinelor transportul intracelular producerea energiei celulare sinteza hidratilor de carbon produce~ea secretiilor

j .C ~ daca numai solutiile 2 ~i 4 sunt; 4. corectet . .: . I 8; D .; daca numai solutla 4 este corecta: i
corecte;
'----~------------'Jl

1 ~i 3 sunt .12

i.~

8 1
3.

E- daca toatecelo patru solutii suntl corecte.

~ .1,

2. 81. Categorii sistematice infraspecifice


sunt: nu
3,

4,
I
11

77. Care dintre afirmatiile urmatoare sunt corecte:

1. subfamilia
2. varietatea 3. subclasa

81
1, 2.
::l.

A. fosfolipidele intra in structura membranei celulare B. fitosterolii sunt lipide cornplexe '.

4; subspecia

"

,.,

(1

4, 7

j,
I

FARMACIE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA 2

I format J
1

82. Ovulul adult la Angiospermae este . din: 1. integument extern si integument intern

J
'j

2. nucela 3. sac embrionar , 4. carpels

90. Indicati specii avasculare din regnul Metaphyta: 1. Polytrichum commune 2. Chondrus crispus 3. Marchantia polymorpha 4. Ficaria verna 91. Alegeti algele pluricelulare, macroscopice: 1. Ulva lactuca 2. Ceramium rubrum 3. Porphyra sp. 4. Cystoseira barbata 92. Ficocianina se intalneste Ia: 1. alge albastre-verzi

83. Proteinele de transport sunt implicate in:'

:] 2. transport aetiv ~ 3. difuzie ~iosmoza


~
1

'I

i 1. transport pasiv 4. functionarea pompei Na - K

~ 84. Factori interni care influenteaza ~ i transpiratia: il 1. densitatea stomatelor .J ~ 2.vantul ~ 3. suprafata de transpiratie 4. umiditatea relative a aerului
.~
.;:

2. alge brune
3. alge rosii 4. alge verzi 93. Specii ell corola gamopetala sunt:
1. papadia 2. maselarita 3. ardeiul 4. gutuiul

i 85. Androeeul
f

reprezinta:

;j

dintr-o floare .~ 2. totalitatea sepalelor dintr-o floare ,.j 3. totalitatea anteridiilor i 4. totalitatea staminelor dintr-o floare .

1. totalitateacarpelelor

:"

}~~nze

penat-lobate se intlilnesc,la: -.

"-1, ... -.... -.. ---..... -----.-nt ~ 87. .Indicati bacterioze: ~ 1. holera nt 2. tuberculoza i 3. sifilis nt i 4. encefalita

.. 2. salcam ~ .3. vita de vie Jj 0) j 4. stejar

94. La pin: 1. conurile mascule reprezinta flori mascule 2. embrionul are mai multe cotiledoane
3. semintele sunt aripate 4. conurile femele reprezinta ..-Jemele_ .... - ...~ .._."
'C"""'c,'" ..... .

inflorescente

_ ... , .....

95. Factorii externi care influenteaza , intensitatea fotosintezei sunt: 1. lumina


~.temperatura 3. apa -, 4. sarurile minerale

88. in stru~tura primara, cilindrul c~ntral . I~t! la radaeina se deosebeste de eel de la tulpina prin: .

. 1
j
I

96. Gametofitulla

fetigi:

I 1. prezenta
i

i
.. j

;.

rizodermei 2, prezenta scoartei 3. prezenta maduvei 4. tipul fasciculelor conducatoare

1. este predominant 2. cuprinde protonema si organele sexuale 3. este reprezentat de planta cu sori ~i sporangi 4. cuprinde spori, protal, arhegoane si anteridii
97. .Indicati holoproteine cerealelor: din semintele

I
i
1

89. Peretele celular:

1. este component neprotoplasmatic


2. este invelis rigid al celulei vegetale 3. are in structura substante incrustante (lignina, suberina, cutina) 4. este component protoplasmatic

1. cromoproteine
2. gluteine 3. enzime
. 4. prolamine .

'I

!,
.

..

FARMACIE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA 2

98. Fermentatia , butirica: 1. este produsa de Clostridium pasteuriamim 2. poate avea importanta Ia topirea inului si a canepei 3. poate fi produsa si de Bacillus amylobacter 4; are aplicatie 1a obtinerea aluatu1ui pentru paine 99. Alegeti crucifere eu utilizari In tratarea unor afectiuni: 1. Sinapis alba 2. Atropa belladona 3. Capsella bursa pastoris 4. Rosa canina

100. Interfaza: 1. este etapa cea mai lunga a cic1ului celular


2. este subdivizata in trei perioade 3. este etapa metabolica in care se sintetizeaza ADN, ARN i proteine 4. se caracterizeaza prin aspect granulos reticulat al nucleului

.r"

~------------------------------~
Mase atomice

.~~H-1

C -12
0-16 CI- 35,5 K-39 . Mn - 55

..

, ..
.... ,._ . ----.-.--.".. ---.-.-.--~. --_"-_ .. -. -.--..:..-~--.-.-.--..,..... ,:..=.:.-..: ...-~.: ...:: - ," ", ~ .. . .. - - ...

. r:'>

S-ar putea să vă placă și