Sunteți pe pagina 1din 31

PREVEIREA I COMBATEREA FAPTELOR DE CORUPIE

CUPRINS
CUPRINS................................................................................................................................ 2 INTRODUCERE..................................................................................................................2 Capitolul I. Caracteristici generale asupra noiunii i normelor e rept pri!in corupia i com"aterea ei ........................................................................................................................ # 1.1 Consi eraii generale pri!in corupia............................................................................# 1.2 De$iniii% termene% concepte...........................................................................................& 1.'. Ca rul legal actual........................................................................................................( 1.). Re$erine istorice asupra in$raciunii e corupie........................................................1* 1.#. Elemente e rept comparat .....................................................................................11 Capitolul II. Necesitatea pre!enirii i com"aterii $aptelor e corupie....................................12 2.1. Sta iul actual.............................................................................................................. 1' 2.2. Cau+ele care generea+, i con iiile care $a!ori+ea+, corupia .................................1) Capitolul III. -specte e or in social% .uri ic i criminologic...................................................1) '.1. -specte social/ .uri ice...............................................................................................1# '.2. Pro"leme criminologice speci$ice $aptelor e corupie ..............................................21 Capitolul I0. E!aluarea $enomenului corupiei. 1,suri speciale e monitori+are general, i special, a $aptelor e corupie..............................................................................................22 ).1. Criterii e e!aluare.....................................................................................................22 ).2. 1,suri e monitori+are ..............................................................................................2& 3I34IO5R-6IE..................................................................................................................... '*

INTRODUCERE

Faptul c fenomenul corup !e! a e"!#tat $!n cele ma! %ec&! t!mpur!' con#t!tu!n$ p(n (n pre)ent unul $!ntre cele ma! *ra%e +! ma! r#p(n$!te comportamente ale unor per#oane cu func !! $e r#pun$ere' e#te o af!rma !e ce nu #u#c!t (n$o!ala, Actual!)area pro-leme! #e !mpune ma! ale# $!n cau)a !mpactulu! ne*at!%' foarte putern!c al fenomenulu! corup !e! a#upra $emocra !e! #tatulu!' ec&!t !! #oc!ale' a .u#t! !e! +! a re#pectr!! $reptur!lor +! l!-ert !lor fun$amentale ale omulu!, Lucrarea actual con#t!tu!e o (ncercare $e a a-or$a pro-lema corup !e! +! a formelor e! (n me$!ul afacer!lor pu-l!ce' #u- a#pectul teoret!c al $reptulu! penal +! cr!m!nolo*!e!, Deoarece cr!m!nolo*!a e#te o +t!!n comple" $e #tu$!u' lucrarea con !ne refer!r! la a#pectul normat!% / .ur!$!c' #oc!al +! !#tor!c al #u-!ectulu!' precum +! anal!)e comparat!%e ale le*!#la !e! altor #tate +! #tu$!ul e"pert!)e! po)!t!%e acumulate $e alte #tate (n contracararea ace#tu! fenomen, 0e propune pr!n pre)enta lucrare (m-unt !rea ca$rulu! normat!% e"!#tent' pentru a $eterm!na apl!carea ef!c!ent a normelor $e $rept (n pract!c nu $oar la n!%el teoret!c' a el!m!na te"tele cu !nterpretare am-!*u +! cu po#!-!l!t ! $e elu$are a le*!! +! $e e%!tare a r#pun$er!!, 1ece#!t $e a#emenea a$optarea unu! +!r $e m#ur! #pre perfec !onarea aparatulu! pu-l!c' #pre r!$!carea re#pon#a-!l!t !! func !onar!lor' pu-l!c!tatea (n act!%!tatea factor!lor $e $ec!)!e +! tran#paren a act!%!t !! lor' !nformarea lar* a #oc!et !! c!%!le $e#pre mo$ul $e re)ol%are a !ntere#elor e!' precum +! controlul ef!c!ent $!n partea or*anelor $e control competente' ma## / me$!a +! #oc!et !! c!%!le' a#upra aparatulu! pu-l!c, Ba)a meto$olo*!c ut!l!)at cupr!n$e acte normat!%e' lucrr! $e #pec!al!tate' pu-l!ca !! $!n ma## / me$!a ce re*lementea) pro-lema corup !e!' $ate #tat!#t!ce +! #on$a.e $e op!n!e, A#tfel #2a o- !nut o lucrare ce reflect pe lar* fenomenul corup !e!' pr!n pr!#ma l!teratur!! $e #pec!al!tate' a e%en!mentelor petrecute ma## / me$!a' c(t +! a %!)!un!! propr!! a#upra fenomenulu! (n cau), E#te o a-or$are teoret!c a fenomenulu! corup !e!' care !mpune o a-or$are pract!c, E $e men !onat c at(t t!mp' c(t ace#t fenomen %a f! a-or$at $oar teoret!c' $ar nu +! pract!c' c(t t!mp #oc!etatea (l %a tolera' ace#ta %a $!nu! (n #tat, Dep!n$e $e f!ecare $!ntre no! (n parte (n ce fel $e #oc!etate e"!#tm' c!ne ne con$uce +! cum %om tr! (n %!!tor, Influen area %!e !! pu-l!ce $e ctre corup !e e#te o pro-lem care afectea) an#am-lul Europe!, Ea #e man!fe#t ma! *ra% (n unele r! $!n Europa $e E#t' $up 34 $e an! (n care #!#temul a al!mentat ne(ncre$erea cet en!lor la a$re#a
'

func !onar!lor +! a $eformat con+t!!n a c!%!c a celor care au tr!t +! #2au format (n acea per!oa$, Corup !a repre)!nt o amen!n are ma.or la a$re#a $emocra !e! +! econom!e! $e p!a , Ea (mp!e$!c $e)%oltarea econom!c +! #oc!al' #u-m!nea) (ncre$erea cet en!lor (n $emocra !e' ero$ea) re*ula le*!!' con#t!tu!n$ o ne*are a $reptur!lor omulu! +! a pr!nc!p!!lor $emocrat!ce, Monte#5u!eu arata ant!nom!a $!ntre corup !e #! $emocra !e, Corup !a $e#tructurea)a pr!nc!p!!le fun$amentale ale #tatulu! $e $rept' $emolea) (ncre$erea (n mecan!#mele $emocra !e!' #l-e+te or$!nea con#t!tu !onala, Antren6n$ confu)!a #! #u#p!c!unea' corup !a afectea) #tarea $e le*al!tate , Corup !a *enerea) $!#cr!m!nare #! !ne*al!t !' (m-o* !r! rap!$e #! !l!c!te' $uce la crearea unor monopolur! care per%erte#c #au $!#tru* le*!le econom!e! $e p!a a, 7Ea (ncalc $reptur!le econom!ce +! #oc!ale' !ar (n f!nal #l-e+te (ncre$erea 8of man to man9' atac6n$' a#tfel' (n#a#! e#en a :!n!ma; $reptur!lor omulu!7, Corup !a e#te un fenomen ant!#oc!al ce repre)!nt o (n ele*ere nele*al (ntre $ou pr !' una propun6n$ #au prom! 6n$ pr!%!le*!! #au -enef!c!! nele*!t!me' cealalt' antrenat (n #er%!c!ul pu-l!c' con#!m !n$ #au pr!m!n$u2le (n #c&!m-ul e"ecutr!! #au nee"ecutr!! unor anum!te ac !un! func !onale ce con !n elemente ale !nfrac !un!! pre%)ute (n Co$ul penal, Corup !a repre)!nt !ncalcarea #!#temat!ca #! ne#anct!onata a normelor une! or*an!)a !! #au !n#t!tu !! $e ctre un!! mem-r!! care !n %!rtutea faptulu! ca $e !n o anum!ta autor!tate ' ut!l!)ea) re#ur#ele or*an!)a !e! cu $e#t!na !! $!fer!te $e #copur!le ace#te!a , Corup !a nu poate f! a#!m!lat' (n mo$ automat' cu faptele $e natur penal' c&!ar $ac (n ma.or!tatea ca)ur!lor ea e#te #tr6n# le*at $e cr!m!nal!tate, Corup !a (n #en# lar*' ca +! corup !a penal #cot (n e%!$en ace!a+! at!tu$!ne fa $e moral +! et!c +! pentru a mer*e la e#en tre-u!e prec!)at c (n toate #!tua !!le ea !ne $e a-u)ul $e putere +! $e !ncorect!tu$!ne (n luarea une! $ec!)!!, Corup !a repre)!nt ut!l!)area a-u)!% a puter!! pu-l!ce pentru o- !nerea $e foloa#e per#onale necu%en!te , Corup !a !mpl!c ut!l!)area a-u)!% a puter!! pu-l!ce' (n #copul o- !ner!!' pentru #!ne or! pentru altul' a unu! c6+t!* necu%en!t< a-u)ul $e putere (n e"erc!tarea atr!-u !!lor $e #er%!c!u= frau$a :(n+elc!unea +! pre.u$!c!erea une! alte per#oane #au ent!t !;= ut!l!)area fon$ur!lor !l!c!te (n f!nan area part!$elor pol!t!ce +! a campan!!lor electorale= fa%or!t!#mul=
)

!n#t!tu!rea unu! mecan!#m ar-!trar $e e"erc!tare a puter!! (n $omen!ul pr!%at!)r!! #au ac&!)! !!lor pu-l!ce= confl!ctul $e !ntere#e :pr!n an*a.area (n tran)ac !! #au $o-6n$!rea une! po)! !! #au unu! !ntere# comerc!al care nu e#te compat!-!l cu rolul +! (n$ator!r!!le of!c!ale;, >rupul Mult!$!#c!pl!nar pr!%!n$ Corup !a :>MC; ' a a$optat urmtoarea $ef!n! !e ?corup !a cupr!n$e com!#!oanele oculte +! toate celelalte $emer#ur! care !mpl!c per#oane !n%e#t!te cu .une !! pu-l!ce #au pr!%ate' care +!2au (nclcat o-l!*a !!le care $ecur* $!n cal!tatea lor $e func !onar pu-l!c' $e an*a.at pr!%at' $e a*ent !n$epen$ent #au $!ntr2o alt rela !e $e ace#t *en' (n %e$erea o- !ner!! $e a%anta.e !l!c!te' !n$!ferent $e ce natur' pentru ele (n#ele #au pentru al !!7, 0u-!ec ! a! actelor $e corup !e +! $e protect!on!#m #e con#!$er func !onar!! crora l! #e acor$ permanent #au pro%!)or!u' (n %!rtutea le*!!' pr!n num!re' pr!n ale*ere' f!e (n %!rtutea une! (n#rc!nr!' anum!te $reptur! +! o-l!*a !! (n %e$erea e"erc!tr!! func !!lor (ntr2un #er%!c!u pu-l!c #au (ntr2o alt !n#t!tu !e' or! (ntr2o (ntrepr!n$ere #au or*an!)a !e $e #tat' func !onar!! care e"erc!t ac !un! a$m!n!#trat!%e $e $!#po)! !e +! or*an!)ator!co2econom!ce' per#oanele cu (nalte func !! $e r#pun$ere al cror mo$ $e num!re #au $e ale*ere e#te re*lementat $e Con#t!tu !e +! $e le*! or*an!ce' precum +! per#oanele crora per#oana cu func !e $e r#pun$ere le2a $ele*at (mputern!c!r!le #ale' care au com!# ac !un! !le*ale pa#!-!le' conform le*!#la !e! (n %!*oare' $e #anc !onare $!#c!pl!nar' a$m!n!#trat!% #au penal,

Capitolul I. Caracteristici generale asupra noiunii i normelor de drept privind corupia i combaterea ei
1.1 Consideraii generale privind corupia

>lo-al!)area fenomenulu! corup !e!' $!%er#!f!carea formelor +! t!pur!lor corup !e!' precum +! !mpl!ca !!le nefa#te ale ace#te!a a#upra #!#temelor #oc!ale au !mpu# conceperea +! ela-orarea unor #trate*!! a$ec%ate $e pre%en!re +! com-atere a ace#tu! fla*el, Con%en !a penal a Con#!l!ulu! Europe! pr!%!n$ corup !a' a$optat la 0tra#-our* la @A !anuar!e BCCC +! rat!f!cat $e Rom6n!a pr!n Le*ea nr,@AD@44@' e%!$en !a) faptul c fenomenul corup !e! con#t!tu!e o amen!n are pentru $emocra !e' #u-m!nea) pr!nc!p!!le $e -un a$m!n!#trare' ec&!tate +! .u#t! !e #oc!al' $enaturea) concuren a' (mp!e$!c $e)%oltarea econom!c +! pune (n per!col #ta-!l!tatea !n#t!tu !!lor $emocrat!ce +! -a)ele morale ale #oc!et !!, A%6n$ (n %e$ere comple"!tatea +! caracterul !n#!$!o# al faptelor $e corup !e' cone"!tatea ace#tora cu o %ar!etate lar* $e !nfrac !un! $!n #fera macro2 cr!m!nal!t !! econom!co2f!nanc!are +! $!f!cult !le #emn!f!cat!%e $e !$ent!f!care +! $e !n%e#t!*are' ma! ale# (n ca)ul func !onar!lor cu ran* (nalt' or*an!#mele europene +! !nterna !onale au recoman$at #tatelor # (nf!!n e)e !n#t!tu !! #pec!al!)ate (n lupta (mpotr!%a corup !e!, En Rom6n!a' #tructura $e #tat #pec!al!)at (n com-aterea !nfrac !un!lor $e corup !e a fo#t (nf!!n at' (n anul @44@' pr!n Or$onan a $e ur*en a >u%ernulu! nr,FGD@44@ pr!%!n$ Parc&etul 1a !onal Ant!corup !e, Rapoartele a#upra corup !e! $!n Rom6n!a' real!)ate (n $ecur#ul an!lor $e ctre Banca Mon$!al' Tran#parencH Internat!onal #au Free$om Iou#e Ja#&!n*ton Inc, ' au #u-l!n!at c' $e+! (n ult!m!! an! ara noa#tr a (nre*!#trat ten$!n e $e (ntr!re a capac!t !! le*!#lat!%e +! !n#t!tu !onale $e com-atere a corup !e!' #e !mpune apl!carea unor reforme +! m#ur! ant!corup !e concrete' care # con#ol!$e)e $omn!a le*!!' # contr!-u!e la cre+terea n!%elulu! $e tra! al popula !e! +! la $e)%oltarea $ura-!l a Rom6n!e!' ?-unele pract!c!K nef!!n$ (nc !n#t!tu !onal!)ate (n #tructur!le aparatulu! a$m!n!#tra !e! pu-l!ce' al .u#t! !e!' pol! !e! #au %m!lor, Com-aterea fenomenulu! corup !e!' a con#t!tu!t un o-!ect!% !mportant al #tatulu! no#tru' care a luat m#ur! ne(nt6r)!ate +! ferme (n ace#t #cop, A#tfel' #pre e"emplu' Con#!l!ul 0uprem $e Aprare a r!!' pr!n Iotr6rea nr, BA $!n @L fe-ruar!e @443 ' a !nte*rat corup !a (n #trate*!a $e #ecur!tate na !onal' ca factor $e r!#c +! o-!ect!% $e #ecur!tate na !onal, De a#emenea' (n luna mart!e @443' >u%ernul Rom6n!e! a apro-at 0trate*!a na !onal ant!corup !e pe per!oa$a @4432@44A ' care cupr!n$e $ou $omen!! pr!or!tare ce %!)ea)' pe $e o parte' #pectrul $e act!%!t ! refer!toare la pre%en!rea corup !e! !ar' pe $e alt parte' act!%!t !le propr!u2)!#e $e com-atere a corup !e!,
2

Pentru real!)area an*a.amentelor a#umate $e Rom6n!a' (n %e$erea a$err!! #ale la Un!unea European' la $ata $e B, !anuar!e @44A' a fo#t recon#!$erat #trate*!a $e reform a #!#temulu! .u$!c!ar' pre%en!rea +! com-aterea corup !e! (n .u#t! !e repre)ent6n$ un o-!ect!% pr!or!tar' $eoarece corup !a (n ace#t $omen!u $e act!%!tate poate a$uce at!n*ere celor ma! !mportante %alor! #oc!ale, En Planul $e ac !une pentru !mplementarea 0trate*!e! na !onale ant!corup !e pe per!oa$a @4432@44A a fo#t pre%)ut' pr!ntre alte o-!ect!%e' +! pe cel pr!%!n$ con#ol!$area capac!t !! !n#t!tu !onale a D!rec !e! 1a !onale Ant!corup !e, A#tfel' pr!n Or$onan a $e ur*en a >u%ernulu! nr, BGFD@443 ' Parc&etul 1a !onal Ant!corup !e #2a reor*an!)at (n Departamentul 1a !onal Ant!corup !e' !ar ca urmare a apar! !e! Le*!! 3F $!n 4C mart!e @44M' pr!%!n$ mo$!f!carea +! completarea OU> BGFD@443'$enum!rea f!nala #2a #ta-!l!t ca f!!n$ D!rec !a 1a !onal Ant!corup !e, Acea#ta func !onea) ca #tructur autonom' cu per#onal!tate .ur!$!c propr!e' (n ca$rul Parc&etulu! $e pe l6n* Enalta Curte $e Ca#a !e +! Nu#t! !e' +! e#te !n$epen$ent (n raport cu !n#tan ele .u$ectore+t! +! parc&etele $e pe l6n* ace#tea' precum +! (n rela !!le cu celelalte autor!t ! pu-l!ce, D!rec !a e#te coor$onat $e ctre Procurorul *eneral al Parc&etulu! $e pe l6n* Enalta Curte $e Ca#a !e +! Nu#t! !e' pr!n !nterme$!ul procurorulu! +ef $epartament' $oar (n ce pr!%e+te (n$rumr!le cu caracter *eneral refer!toare la m#ur!le ce tre-u!e luate pentru pre%en!rea +! com-aterea !nfrac !un!lor $e corup !e' precum +! #ol!c!tarea $e !nformr! a#upra act!%!t !! $epartamentulu!, D!rec !a 1a !onal Ant!corup !e (+! e"erc!t atr!-u !un!le pe (ntre*ul ter!tor!u al Rom6n!e!' pr!n procuror! #pec!al!)a ! (n com-aterea corup !e!, Ace+t!a efectuea) urmr!rea penal (n cau)ele pre%)ute $e Le*ea nr,ALD@444 ' (n con$! !!le pre%)ute $e art,BG $!n Or$onan a $e ur*en a >u%ernulu! nr,FGD@44@' precum +! (n ca)ul unor !nfrac !un! pre%)ute (n Co$ul penal or! (n le*! #pec!ale,

1.2 Definiii, ter ene, concepte. D!n punct $e %e$ere et!molo*!c' cu%6ntul Ocorup !eK pro%!ne $!n cu%(ntul france) ?corrupt!onK +! lat!ne#cul OcorrumpereK care (n#eamn a :#e; $e*ra$a' a (nclca normele morale!, 0!non!mul cu%(ntulu! ?corup !eK e#te ?%enal!tateK / (n#u+!rea propr!e a une! per#oane' care e#te l!p#!t $e #crupule' care face or!ce lucru pentru -an!,
&

Au e"!#tat +! e"!#t at6t (n $octr!na rom6nea#c $e #pec!al!tate c6t +! (n cea #tr!n $!fer!te $ef!n! !! $ate corup !e! ca fenomen, En ult!m!! an! pro-lema corup !e! +! ant!corup !e! #e afl (n aten !a $!fer!tor (ntrun!r! !nterna !onale' #!mpo)!oane' confer!n e' !nclu#!% (n ca$rul O1U +! Con#!l!ulu! Europe!, Una $!n ace#te $ef!n! !! e#te cea ofer!t $e Con#!l!ul Europe! (n Con%en !a Penal pr!%!n$ corup !a' la care Rom6n!a a a$erat' la @A !anuar!e BCCC +! care pre%e$e (n e#en c no !unea $e corup !e e#te folo#!rea a-u)!% a puter!! (n a%anta. propr!u pentru o- !nerea $e $!%er#e foloa#e' at6t (n #ectorul pu-l!c c6t +! (n cel pr!%at' man!fe#t6n$u2#e (n forma pa#!% +! act!%, Termenul $e corup !e ma! e#te folo#!t $e le*!u!torul rom6n (n $!%er#e norme $e $rept penal cum ar f! art, @MB Cp, Ocoruperea # $ea $eclara !! m!nc!noa#eK= Le*ea nr, LGD@B !ul!e BCC@ pr!%!n$ urmr!rea +! .u$ecarea unor !nfrac !un! $e corup !e= Le*ea ALD@444 pr!%!n$ pre%en!rea' $e#coper!rea +! #anc !onarea faptelor $e corup !e, Putem' $ec!' $!n ace#t punct $e %e$ere # conclu)!onm c le*!u!torul rom6n a $ef!n!t (n cupr!n#ul Le*!! n, ALD@444 faptele care #unt con#!$erate a face parte $!n corup !e' e%!$ent (n #en# penal, Corup !a e#te $ef!n!t ca f!!n$ o #tare $e a-atere $e la moral!tate' $e la $ator!e' caractePr!)6n$ comportarea func !onarulu! care' (n #c&!m-ul -an!lor #au al altor foloa#e necu%en!te' (+! comerc!al!)ea) atr!-utele func !e! cu care a fo#t (n%e#t!t, Faptele $e ace#t fel pun (n per!col $e#f+urarea act!%!t !! #taPtulu! +! a tuturor #ectoarelor %!e !! #oc!ale,

1.!. Cadrul legal actual En pre)ent nu a%em o $!#po)! !e le*al care # $ef!nea#c (n mo$ cert conceptul $e corup !e , De a#emenea nu e"!#t o !nfrac !une care # poarte $enum!rea #tr!ct $e corup !e, Le*ea nr,ALD@444 pentru pre%en!rea' $e#coper!rea +! #anc !onarea faptelor $e corup !e men !onea) patru cate*or!! $e !nfrac !un!' +! anume< a;, !nfrac !un! $e corup !e< luarea +! $area $e m!t' traf!cul $e !nfluen ' pr!m!rea $e foloa#e necu%en!te= -; !nfrac !un! a#!m!late celor $e corup !e< #ta-!l!rea une! %alor! $!m!nuate a -unur!lor apar !n6n$ operator!lor econom!c! la care #tatul #au o autor!tate a a$m!n!#tra !e! pu-l!ce locale e#te ac !onar' com!# !nclu#!% (n ca$rul ac !un!! $e e"ecutare #!l!t' reor*an!)are #au
(

l!c&!$are .u$!c!ar= acor$area $e cre$!te #au $e #u-%en !! cu (nclcarea le*!! #au a normelor $e cre$!tare= ut!l!)area cre$!telor #au a #u-%en !!lor (n alte #copur! $ec6t cele pentru care au fo#t acor$ate= folo#!rea une! func !! $e con$ucere (ntr2un part!$' #!n$!cat #au patronat or! (n ca$rul une! per#oane .ur!$!ce fr #cop patr!mon!al' pentru a o- !ne foloa#e necu%en!te= c; !nfrac !un! (n le*tur $!rect cu !nfrac !un!le $e corup !e< t!nu!rea -unur!lor pro%en!te $!n #%6r+!rea une! !nfrac !un! $e corup !e #au a#!m!late= #plarea -an!lor= a-u)ul (n #er%!c!u= -ancruta frau$uloa#= e%a)!unea f!#cal= traf!cul $e $ro*ur!= traf!c $e per#oane= $; !nfrac !un! (mpotr!%a !ntere#elor f!nanc!are ale Comun!t !lor Europene, Pr!n Or$onan a $e ur*en a >u%ernulu! nr, BGFD@443 ' le*!u!torul a mo$!f!cat #u-#tan !al $!#po)! !!le refer!toare la competen a D!rec !e! 1a !onale Ant!corup !e' $!n Or$onan a $e ur*en a >u%ernulu! nr,FGD@44@' pentru ca acea#t #tructur # #e ocupe numa! $e com-aterea faptelor mar! $e corup !e, Potr!%!t no!lor pre%e$er! le*ale' D!rec !a 1a !onal Ant!corup !e e#te competenta # efectue)e urmr!rea penal (n ca)ul !nfrac !un!lor pre%)ute (n Le*ea nr, ALD@444' $ac #unt (n$epl!n!te una $!n urmtoarele con$! !!< %aloarea pre.u$!c!ulu! cau)at e#te ma! mare $ec6t ec&!%alentul (n le! a @44,444 euro or! $ac #2a pro$u# o pertur-are $eo#e-!t $e *ra% une! autor!t ! pu-l!ce' !n#t!tu !! pu-l!ce #au or!cre! alte per#oane .ur!$!ce= %aloarea #ume! #au -unulu! care formea) o-!ectul !nfrac !un!! $e corup !e e#te ma! mare $ec6t ec&!%alentul (n le! a B4,444 euro= #u-!ectul act!% al !nfrac !un!! are cal!tatea e"pre# men !onat (n le*e :#enator' $eputat' mem-ru al >u%ernulu!;, A%6n$ (n %e$ere cone"!un!le e%!$ente (ntre faptele $e corup !e +! cele $e cr!m!nal!tate or*an!)at' precum +! nece#!tatea aprr!! ferme a fon$ur!lor Comun!t !lor Europene' au fo#t $ate (n competen a D!rec !e! 1a !onale Ant!corup !e toate !nfrac !un!le (mpotr!%a !ntere#elor f!nanc!are ale Comun!t !lor Europene' precum +! !nfrac !un!le pre%)ute $e art,@B3 al!n,:l;' :@;' :G; +! :3;' art,@FM' @FA' @FL +! @FLB $!n Co$ul penal ' $e art,BA3' BAA +! BAL2 BLB $!n Co$ul %amal al Rom6n!e! +! !nfrac !un!le pre%)ute (n Le*ea nr,@FBD@443 pentru pre%en!rea +! com-aterea e%a)!un!! f!#cale' $ac pa*u-a mater!al cau)at e#te ma! mare $ec6t ec&!%alentul (n le! a B,444,444 euro, En ca)ul (n care e"!#t !n$!c!! teme!n!ce pr!%!n$ com!terea une!a $!n !nfrac !un!le aflate (n competen a D!rec !e! 1a !onale Ant!corup !e' procuror!! au po#!-!l!tatea $e a folo#!' potr!%!t le*!!' urmtoarele meto$e #pec!ale' (n #copul #tr6n*er!! pro-elor +! !$ent!f!cr!! fptu!tor!lor<
7

punerea #u- #upra%e*&ere a contur!lor -ancare +! a contur!lor a#!m!late ace#tora= punerea #u- #upra%e*&ere' !nterceptarea #au (nre*!#trarea comun!ca !!lor= acce#ul la #!#teme !nforma !onale= folo#!rea !n%e#t!*ator!lor #u- acoper!re #au a !n%e#t!*ator!lor cu !$ent!tate real, De a#emenea' e! pot $!#pune # le f!e comun!cate (n#cr!#ur!' $ocumente -ancare' f!nanc!are or! conta-!le, Procuror!! D!rec !e! 1a !onale Ant!corup !e au' $e a#emenea' $reptul $e a $!#pune m#ur! #pec!f!ce $e protec !e a martor!lor' e"per !lor +! a %!ct!melor' (n con$! !!le le*!!, In Co$ul penal roman faptele $e corup !e #unt !ncr!m!nate (n pre%e$er!le art, @3F' @33' @3M' @3A' #u- $enum!r!le $e luare' $are $e m!t' pr!m!rea $e foloa#e necu%en!te' traf!cul $e !nfluen ' la Cap!tolul II' :$!n T!tlul VI; !nt!tulat ?!nfrac !un! $e #er%!c!u #au (n le*tur cu #er%!c!ulK,

1.". Referine istorice asupra infraciunii de corupie O #curt pr!%!re (n ne*ura %rem!! #coate (n e%!$en a c fenomenul corup !e! a e"!#tat $!n cele ma! %ec&! t!mpur! e%olu6n$ ca o ?ane"K a pro*re#ulu! #oc!et !! umane (n #en#ul ne*at!%' (n#, Un!! autor! france)! :Bernar$ Dan$!ne; con#!$er c&!ar c ten$!n a omulu! #pre corup !e a e"!#tat $!ntot$eauna= En ace#t conte"t #oc!etatea ant!c era confruntat #er!o# cu faptele $e corup !e' (nc6t a+a $up cum af!rma Platon ar f! fo#t nece#ar apl!carea pe$ep#e! cu moartea, Iero$ot po%e#tea (n #cr!er!le #ale c re*ele per#an Cam-!#e a porunc!t # f!e uc!# un .u$ector %!no%at $e corup !e' !ar cu p!elea ace#tu!a +!2a tap! at #caunul' (n t!mp ce C!cero con#!$era c ma*!#tratul care #e la# corupt #%6r+e+te o fapta $!ntre cele ma! *ra%e, Corup !a era at6t $e r#p6n$!t (n #oc!etatea roman (nc6t #2au pre%)ut +! apl!cat pe$ep#e mer*6n$ p6n la e"!lul ma*!#tra !lor corup !' c&!ar $ac (n acela+! t!mp e"!#ta o $!#po)! !e care perm!tea acelora+! ma*!#tra ! #a pr!mea#c fa%orur! p6n la un plafon ma"!m anual, Ulter!or' (n epoca me$!e%al $e+! fenomenul corup !e! a (nflor!t' $!#po)! !!le care pe$ep#eau faptele $e corup !e' aproape c nu au e"!#tat, Uneor!
1*

corup !a' (n $!%er#e #oc!et !' era c&!ar con#!$erat o man!er !ntel!*ent $e re)ol%are a unor #tr! $e lucrur! ne*at!%e, Aprop!!n$u2ne $e per!oa$a mo$ern a !#tor!e! omen!r!!' o-#er%m ca (n $reptul penal france) e#te !ncr!m!nat (n mo$ clar traf!cul $e !nfluen (n Le*ea $!n 4F !ul!e BLLC, En #!#temul $e $rept penal rom6ne#c *#!m la BAL4 (n ? Pra%!ln!cea#ca Con$!cK a $omn!torulu! Ale#an$ru Ip#!lant!e' (n art, A !nter)!cerea lur!! $e m!t $e ctre .u$ector! #u- #anc !unea p!er$er!! $reptulu! $e a ma! .u$eca +! tot a!c! *#!m +! repr!marea traf!culu! $e !nfluen , Ulter!or (n ?Cr!m!nal!cea#ca Con$!c +! proce$ura e!K 2 BL@M' $el!ctul $e corup !e era re*lementat (n art, @4G' @4F= reluat (n art, BF@' BFF $!n ?Con$!ca $e $rept penal +! proce$ur penalK 2 BL3@ pentru ca (n anul BLM3 Co$ul penal rom6n # #anc !one)e m!tu!rea pa#!% +! traf!cul $e !nfluen (ntr2o form mo$ern $up proce$ur! r!*uro# #ta-!l!te +! cu pe$ep#e -!ne $eterm!nate, En Co$ul penal rom6n $!n BCGM #e !ncr!m!nau (n art, @34' @3B +! @3@' $area $e m!t' luarea $e m!t' +! traf!cul $e !nfluen = re*lementr! care %or f! preluate apo! cu $!%er#e mo$!f!cr! (n Co$ul penal rom6n $!n BCMC care e#te (n %!*oare +! a#t)!,

1.#. Ele ente de drept co parat En co$ul penal france)' !ntrat (n %!*oare la B mart!e BCCF #unt !ncr!m!nate corup !a pa#!% +! traf!cul $e !nfluen a la art, FG@ 2 BB' cu o form a*ra%at atunc! c6n$ e#te #%6r+!t $e ma*!#trat' .ur!#t' ar-!tru' e"pert, De a#emenea potr!%!t art, FGG2B #e pe$ep#e+te $area $e m!t +! cumprarea $e !nfluen , Ca un !n#trument $e lupt (mpotr!%a corup !e!' (n Fran a' pr!n le*ea nr, CG2 B@@ $!n @C !anuar!e BCCG #e (nf!!n ea)' (n ca$rul M!n!#terulu! Nu#t! !e!' ?0er%!c!ul Central $e pre%en!re a Corup !e!K, Co$ul penal *erman !ncr!m!nea) la cap!tolul ?!nfrac !un! $e #er%!c!uK' pr!m!rea $e foloa#e' luarea $e m!t (n art, GGB +! GG@ cu $!%er#e forme a*ra%ate !n6n$ $e cal!tatea #u-!ectulu! act!%, Co$ul penal amer!can !ncr!m!nea) (n para*raful @F4 fapta $e m!tu!re +! !nfluen coruptoare' luarea +! $area $e m!t f!!n$ con#acrate (n acela+! te"t, Co$ul penal #pan!ol !ntrat (n %!*oare pr!n Le*ea or*an!ca nr, B4DBCC3 $!n @G ma! BCC3' cu mo$!f!cr!le p6n (n luna #eptem-r!e @44@ !ncr!m!nea) !nfrac !un!le #%6r+!te $e func !onar!! pu-l!c! (n e"erc!tarea atr!-u !un!lor $e
11

#er%!c!u $ef!n!n$ $area $e m!t' luarea $e m!t' pr!m!rea $e foloa#e necu%en!te' traf!cul $e !nfluen , Tre-u!e # men !onm c (n 0pan!a repr!marea faptelor $e corup !e $e o mare *ra%!tate ca$e (n #arc!na Parc&etulu! 0pec!al $e lupta (mpotr!%a unor $el!cte econom!ce +! fapte $e corup !e, Co$ul penal -el*!an (n art, @F3 2 @FM !ncr!m!nea) luarea $e m!t ?acceptarea $e oferte #au prom!#!un! +! pr!m!rea $e $arur! #au ca$our!K $e ctre func !onar!! pu-l!c!, En Ital!a $area $e m!t e#te !ncr!m!nata (n Cp, !tal!an (n art, G@@,

Capitolul II. Necesitatea prevenirii i combaterii faptelor de corupie

12

2.1. $tadiul actual En pre)ent' corup !a cunoa+te o accentuare fr prece$ent +! la toate n!%elur!le' actele $e corup !e cupr!n)6n$ aproape toate latur!le %!e !! econom!ce +! #oc!ale, A#tfel' ma.or!tatea !nfrac !un!lor comple"e $e#coper!te (n econoPm!e pr!%!n$ proce#ul $e pr!%at!)are' tran#ferur!le nele*ale $e cap!tal' #u#tra*er!le $e mar! propor !! #unt (n#o !te $e acte $e corup !e' com!#e $e multe or! $e ctre per#oane cu func !! $e con$ucere #au atr!-u !! $e control, Impl!carea (n act!%!t ! cu caracter pr!%at a unor factor! $e con$ucere' pr!n (nf!!n area $!rect #au pr!n !nterme$!ar!' $e f!rme cu prof!l #!m!lar un!t !lor cu cap!tal $e #tat +! para)!tarea ace#tora $!n urm' au $eterm!nat' $e a#emenea' numeroa#e acte $e corup !e, 1umeroa#e per#oane f!)!ce +! .ur!$!ce' prof!t6n$ $e !mperfec !un!le re*lementr!lor le*ale precum +! $e !n#uf!c!enta e"erc!tare a controlulu! f!nanc!ar +! f!#cal' !*nor6n$ re*ul!le elementare $e protec !e a !ntere#elor #tatulu!' au $e#f+urat +! $e#f+oar ample ac !un! $e contra-an$ +! e%a)!une f!#cal fun$amentate pe acte $e corup !e, En toate $omen!!le pro$uct!%e' (n !n#t!tu !! $e #tat' a$m!n!#tra !e' actele $e corup !e #e man!fe#t (n le*tur cu men !nerea #alar!a !lor pe func !! +! la locur!le $e munc' an*a.area per#oanelor fr ocupa !e +! (nca$rarea a-#ol%en !lor !n#t!tu !!lor $e (n% m6nt, >ra$ul r!$!cat $e per!col #oc!al pe care (l pre)!nt faptele $e corup !e !mpun controlarea +! #anc !onarea ace#tora pr!n crearea unu! ca$ru normat!% a$ec%at' a unor or*an!#me ant!corup !e ef!c!ente la n!%el !n#t!tu !onal +!' nu (n ult!mul r6n$' pr!n luarea $e m#ur! $e or$!n e$uca !onal, En pre)ent' (n Rom6n!a #e man!fe#t o preocupare #por!t fa $e ace#t fenomen' concret!)at (n crearea $e or*an!#me #pec!al!)ate' (n#pr!rea #anc !un!lor' cooperarea cu alte r! +! or*an!#me !nterna !onale, En ace#t #en#' la $ata $e @A,4B,BCCC' repre)entantul permanent al Rom6n!e! la Con#!l!ul Europe! a #emnat' altur! $e repre)entan !! altor BL #tate mem-re' Con%en !a penal pr!%!n$ corup !a' a$optat la $ata $e F,BB,BCCL' (n ca$rul cele! a B4G2a #e#!un! a Com!tetulu! M!n!+tr!lor Con#!l!ulu! Europe!, D!#po)! !!le ace#tu! $ocument le completea) pe cele ale Con%en !e! Un!un!! Europene $!n ma! BCCA +! pe cele ale Con%en !e! OCDE $!n $ecem-r!e BCCA,

1'

2.2. Cau%ele care generea%& 'i condiiile care favori%ea%& corupia Factor!! care $eterm!n e"!#ten a corup !e! #unt $e o mare $!%erP#!tate' put6n$ f! *rupa ! (n $ou cate*or!!< factor! $e or$!n *eneral +! factor! #pec!f!c!, 0e pot enumera' ca +! cau)e $e or$!n *eneral' co#tul r!$!cat al %!e !!' cu o ten$!n $e cre+tere cont!nu' $e*ra$area econom!e! cu con#ec!n a pauper!)r!! cet en!lor' l!p#a $e ela#t!c!tate a pol!t!c!! f!#cale' !ne"!#ten a unor re*lementr! le*ale a$ec%ate real!t !! $!n ara noa#tr la ace#t moment, Cau)ele #pec!f!ce pot f! $e or$!n pol!t!c' .ur!$!c' a$m!n!#trat!%' #oc!o2 cultural etc, En ca$rul ace#tora' o !nfluen $eo#e-!t con#!$erm c o au factor!! $e or$!n a$m!n!#trat!%, A#tfel' perpetuarea -!rocra !e! face aproape o-l!*ator!e o- !nerea -un%o!n e! func !onarulu! pentru re)ol%area or!cre! pro-leme, 1uma! pr!n (nlturarea #!#temulu! *reo! $e re)ol%are a$m!n!#trat!% a cerer!lor cet en!lor #e poate promo%a un cl!mat #oc!al $efa%ora-!l lur!! +! $r!! $e m!t' traf!culu! $e !nfluPen ' pr!m!r!! $e foloa#e necu%en!te precum +! altor fapte $e a-atere $e la moral, De a#emenea' o !nfluen con#!$era-!l a#upra fenomenulu! corup !e! o are +! #alar!)area !n#uf!c!ent a func !onar!lor pu-l!c! care' pe fon$ul *eneral al co#tulu! r!$!cat al %!e !!' $eterm!n corupt!-!l!tatea ace#tora precum +! o anum!t toleran #oc!al $e a #e a.un*e pe c! nele*ale la re)ol%area unor pro-leme, Aprec!em c anal!)a aprofun$at a factor!lor care $eterm!n fenomenul $e corup !e con#t!tu!e un pa# !mportant (n com-aterea ace#tu! fenomen,

Capitolul III. Aspecte de ordin social, juridic i criminologic

1)

!.1. (specte social) *uridice Ult!m!! an! au marcat fr (n$o!al' o !nten#!f!care a preocupr!! !n#t!tu !!lor #tatulu! $e a controla (n mo$ ef!cace fenomenul corup !e!, D!n anul @44B' pro-lemat!ca fenomenulu! corup !e! a con#t!tu!t una $!n pr!or!t !le pro*ramulu! $e *u%ernare ' ca factor $e con$! !onare al a$m!ter!! (n 1ATO +! Un!unea European, A#tfel corup !a a $e%en!t o #f!$are la a$re#a a#p!ra !e! !#tor!ce $e #!ncron!)are +! !nte*rare cu r!le apu#ene, Pe $e alt parte '$e+! era !n$u-!ta-!l e"!#ten a une! lar*! con+t!ent!)r! a #emn!f!ca !e! pe care corup !a o are ma! ale# (n acea#t per!oa$ pentru $e#t!nul na !un!!' alte +! alte re$uta-!le fapte $e corup !e cu caracter penal #2au #%6r+!t +! $e#coper!t' !n6n$ pr!n #en)a !onalul lor pr!mele pa*!n! ale )!arelor' (n t!mp ce !nforma !! $e#pre aparente fapte $e acela+! *en' cont!nu # umple m!.loacele me$!a' al!ment6n$ #cept!c!#mul au$!en e! occ!$entale +! cre$!n a cet en!lor (n !nfa!l!-!l!tatea corup !lor auto&tone, Caracterul *alopant +! profun$ al $!#func !!lor pro%ocate $e corup !e' pare # reclame cu pr!or!tate' !ntrarea (n ac !une a or*anelor .u#t! !e! care # oprea#c prol!ferarea ace#te! patolo*!! #oc!ale' tr!m! 6n$ (n fa a !n#tan elor pe ce! con#!$era ! %!no%a ! $e #%6r+!rea unor fapte $e corup !e cu caracter !nfrac !onal, En *eneral corup !a #e refer la un act $e comportament contrar o-l!*a !!lor le*ale #au celor $e or$!n $eontolo*!c' pre%)ute pentru e"erc!tarea une! func !! pu-l!ce' (n fa%oarea unu! !ntere# pr!%at +! f!e al t!tularulu! func !e! f!e al altu!a, En mo$ con#tant' rela !a $e corup !e are @ #u-!ec !< cel care corupe= cel care e#te corupt, O %!)!une corect +! ec&!l!-rat a#upra fenomenulu! corup !e! %a tre-u! # e%!te centrarea pe unul #au altul $!n ce! $o! actor! #oc!al!' cc! !n$!ferent cu! apar !ne !n! !at!%a' corup !a nu #e real!)ea) $ec6t pr!n ac !un!le con%er*ente ale celor $o! partener!, Pentru am-!! prota*on!+t!' corup !a' !n$!ferent $e #en#ul #u' e#te o form $e act!%!tate uman a%6n$ o -a) mot!%a !onal care nu $!fer $e cea pe care o putem (nt6ln! la or!ce !n$!%!$ o-!+nu!t, A+a$ar' $ac ne refer!m la per#oana care corupe #au care e#te -enef!c!ar al corup !e!' #fera mot!%elor care pot f! !mpl!cate' %ar!a) $e la tre-u!n e pr!mare :m!tu!rea unu! pa)n!c al unu! $epo)!t pentru luarea unor al!mente;' p6n la tre-u!n e ma! ele%ate $e or$!n #oc!al #au ale ?Eulu!K, In$!%!$ul poate a#tfel # f!e an!mat $e nece#!tatea a#!*urr!! unor con$! !! $e %!a core#pun)toare' a une! anume ocupa !!' a unu! loc $e munc
1#

ma! a%anta.o#' $e apartenen a la un anume *rup #oc!al' poate $or! pre#t!*!u #au putere' ace#tea $!n urm f!!n$ $e altfel o l!m!t a #!#temulu! mot!%a !onal' $!ncolo $e care tre-u!n ele ce #e act!%ea) #unt $e or$!n cu totul #uper!or' %!)6n$ poten !alul $e autoreal!)are a f!!n e! umane pr!n !nte*rarea treptat (n un!%er#ul %alor!lor morale ale comun!t !! +! uman!t !! (n *eneral, Tre-u!e o-#er%at (n# c m!)a corup !e! pare a f! cu at6t ma! mare cu c6t a%em $e a face cu mot!%e care $ep+e#c n!%elul &omeo#tat!c :f!)!olo*!ce' $e protec !e;, Or!care ar f! natura mot!%a !e!' real!)area e! pre#upune #ta-!l!rea unu! #cop +! a unu! m!.loc' re#pect!% a une! ac !un! pr!n care #copul # poat f! at!n#, Pentru -enef!c!arul corup !e! #copul propu# nu poate f! real!)at (n mo$ !n$epen$ent' cc! pr!n natura #a el #e lea* (n tot #au (n parte $e ac !unea unu! factor e"ter!or #oc!al' !n#t!tu !!le, 0copul poate f! l!c!t $!n capul loculu! #au !l!c!t' ca)ul $!n urm f!!n$ cel (n care -enef!c!arul pro%ocator al actulu! $e corup !e %a cuta cea ma! potr!%!t #trate*!e pentru a atra*e un r#pun# fa%ora-!l lu! $!n partea $ec!$entulu! !n#t!tu !onal, Ima*!na !a oamen!lor e#te #urpr!n)tor $e creatoare (n a *#! m!.loacele cele ma! a$aptate' real!)r!! !ntere#elor lor pr!n m!.loc!rea !n#t!tu !!lor +! e%!$ent c multe #unt l!c!te' (n# nu ace#tea ne !ntere#ea) c! cele care $eturnea) $ec!)!a pu-l!c' pr!n #t!mularea !ntere#ulu! per#onal al t!tularulu! func !e!, Dac or!)ontul p#!&olo*!c al ac !un!! coruptorulu! #au celu! care corupe e#te conf!*urat !nte*ral $e $or!n a $e a o- !ne un anume lucru pentru #at!#facerea propr!!lor ne%o!' for 6n$ pr!n m!.loace !l!c!te mecan!#mul une! !n#t!tu !!' func !onarul corupt e#te marcat $e un $e)ec&!l!-ru ma! mult #au ma! pu !n accentuat a or!entr!! act!%!t !! #ale, In mo$ normal' e"erc! !ul une! func !! pu-l!ce !mpl!c or!entarea act!%!t !! (n mo$ ?tran#cen$entK #pre #at!#facerea unor ne%o! colect!%e +! a unor #copur! #upraor$onate' or!entare fa%or!)at +! canal!)at $e un (ntre* #!#tem normat!%, Ca atare' e#te $e a+teptat o $ecantare clar a propr!!lor ne%o! +! !ntere#e $e cele ale comun!t !!' pe care func !onarul le #lu.e+te' ut!l!)6n$ puterea care (! e#te pu# la $!#po)! !e $e acea#ta, La func !onarul corupt acea#t #eparare #ufer numeroa#e #olu !! $e cont!nu!tate' +! a#tfel apare un proce# per%er# $e o#mo) a unora $!n #copur!le #ale part!culare' (n #fera relat!% !mper#onal a act!%!t !! func !e!, In urma ace#te! contam!nr!' m!.loacele $e ac !une ce #er%eau unor !ntere#e *enerale' #unt ut!l!)ate pentru opt!m!)area $!fer!telor ne%o! a per#oane! #ale part!culare, Altfel #pu#' corup !a apare ca o $e#c&!$ere rec!proc a celu! care corupe' urmr!n$ real!)area !l!c!t unu! #cop !n$!%!$ual' pr!n atra*erea !ntere#ulu! $e aceea+! natur a factorulu! #oc!al +! a celu! corupt' care accept pro%ocare +! ac !onea) (n mo$ contrar !ntere#ulu! #uper!or al func !e! #ale,
12

D!n punct $e %e$ere o-!ect!%' corup !a e#te o rela !e #oc!ala +! con#t!tu!e o %ar!a !e neperm!#' a unor t!pur! $e con$u!te crora #oc!etatea le !mpune un anume mo$ $e man!fe#tare, In#t!tu !!le #oc!ale #unt puncte centrale $e a*re*are normat!% a colect!%!t !!' care au men!rea $e a controla $e#f+urarea (n l!m!te pre$!ct!-!le a %!e !! #oc!ale, Ca parte fun$amental a #!#temulu! $e control #oc!al' !n#t!tu !!le men !n comportamentele !n$!%!)!lor (n ca$rele *eneral acceptate' fc6n$ ca e"!#ten a #oc!et !! # nu $ep!n$ $e $ec!)!!le mem-r!lor e!, Ele promo%ea) (n %!a a #oc!et !!' mo$ele formal!)ate $e comportament +! #u# !n a#!m!larea lor $e ctre !n$!%!)!, Func !onarea !n#t!tu !!lor e#te o con$! !e !n$!#pen#a-!l a -unulu! mer# a #oc!et !! !ar ef!cac!tatea ace#tora $ep!n$e' pr!ntre altele' $e n!%elul $e $eper#onal!)are a func !!lor' $e cre$!tul pe care comun!tatea (l acor$ +! $e raportur!le $e cola-orare cu celelalte !n#t!tu !!, O !n#t!tu !e (n care nu #e men !ne o #eparare a func !!lor $e !ntere#ele per#onale ale func !onar!lor care #e preocup $e real!)area propr!!lor ne%o! (n loc $e cele ale colect!%!t !!' nu ma! e#te pu-l!c' $ec6t formal, Ca atare' ea p!er$e re#pectul +! recunoa+terea cet en!lor fr $e care n!c! un a+e)m6nt #oc!al nu poate func !ona' cc! l!p#a $e (ncre$ere (ntr2o !n#t!tu !e' na+te (n$o!el! *eneral!)ate (n %ala-!l!tatea %alor!lor #oc!ale pe care ace#ta le repre)!nt +! (n capac!tatea $e a #at!#face ne%o!le #oc!et !!, In plu#' +! ceea ce e#te ma! $untor' apare cutarea unor m!.loace alternat!%e c&!ar !l!c!te pr!n care !n$!%!)!! #2+! poat real!)a totu+! #copur!le, In#t!tu !!le coor$onea) #at!#facerea nece#!t !lor #oc!ale pr!n !nterme$!ul #!#temulu! -!rocrat!c care repre)!nt un mo$ $e or*an!)are formal!)at' ra !onal!)at pentru at!n*erea unor #copur! *enerale, Fun$amentul ef!cac!t !! #!#temulu! -!rocrat!c (l con#t!tu!e e"!#ten a unu! corp $e pre#cr!p !! normat!%e .ur!$!ce' cuno#cut +! re#pectat $e to !! mem-r!! colect!%!t !! (n $!fer!tele $omen!! $e !ntere# pu-l!c, E"erc!tarea func !e!' pre#upune re)ol%area pro-lemelor cu care t!tularul e! e#te confruntat' conform unor re*ul! cu caracter !mper#onal' ra !onal +! cu re#pectarea #tr!ct a le*!! +! re*ulamentelor, In mo$elul !$eal al or*an!)r!! -!rocrat!ce $e#cr!# $e Ma" Je-er' acea#ta tre-u!e # a#!*ure o func !onare ra !onal +! ef!c!ent' o act!%!tate core#pun)toare a func !onar!lor' care # $eterm!ne re)ol%area unor pro-leme (n mo$ ra !onal!)at' !n$!ferent $e !ntere#ele' prer!le #au con%!n*er!le lor per#onale #au unor con.unctur! $e alt natur, En mo$ normal' (n rela !a cu !n#t!tu !!le' rela !a me$!at $e func !onar!! pu-l!c! pr!n ac !une crora ele e"!#t' !n$!%!)!! caut #2+! %alor!f!ce $!%er#e $reptur! #au !ntere#e' !n%oc6n$ ar*umente $e or$!n .ur!$!c care l2ar (n$rept ! la o- !nerea unu! r#pun# fa%ora-!l #au pur +! #!mplu a+tept6n$ r#pun#ul factorulu!
1&

!n#t!tu !onal pe care2l ant!c!pea) ca !mpar !al' ra !onal +! competent (n a $a o #olu !e %al!$ #ol!c!tr!lor #ale, De !ntorul func !e! pu-l!ce tre-u!e la r6n$ul #u # (nca$re)e #ol!c!tarea ce (! e#te a$re#at' (n pro-lemat!ca competen elor #ale +! # $ec!$ mo$ul $e re)ol%are a #ol!c!tr!! conform le*!! +! $etal!!lor fapt!ce, Ca atare' !ntere#ul #ol!c!tantulu! #e (nt6lne+te cu prero*at!%a func !onarulu! pu-l!c +! $eterm!n o ac !une $e r#pun# care tre-u!e # repre)!nte o #olu !e core#pun)toare $!n punct $e %e$ere normat!% +! fapt!c, Corup !a $eformea) acea#t rela !e $e !nterac !une #oc!al, Cel ce corupe cunoa+te frec%ent c lucrul pe care (l $ore+te nu poate f! o- !nut :cel pu !n (n ca)ul #u; $!n cau)a unor !mpe$!mente normat!%e #au pur +! #!mplu nu e#te !ntere#at $ac e"!#t #au nu un !mpe$!ment normat!%' $ar +t!e (n #c&!m- c' ceea ce el $ore+te poate o- !ne $oar cu concur#ul unu! anume func !onar pu-l!c' al cru! comportament fa%ora-!l (! %a putea procura real!)area #au #pr!.!nul (n %e$erea real!)r!! #copulu! #u, Ca atare' cel care corupe #au -enef!c!arul corup !e! ac !onea) a#upra func !onarulu! pu-l!c a+a cum (n mo$ normal nu #e proce$ea)' ofer!n$u2! per#pect!%a unu! prof!t :$e or!ce natur; (n #copul $e a2l $eterm!na # cola-ore)e cu m!.loacele rolulu! #u' la real!)area !ntere#ulu! #u, Func !onarul corupt !n$!ferent $e mo$al!tatea corup !e!' e"erc!t prero*at!%ele pe care le $e !ne' ca m!.loc $e o- !nere a unor prof!tur! #au a%anta.e f!e accept6n$ oferta celu! care corupe f!e ac !on6n$ (n mo$ %oluntar +! a%6n$ pr!mul !n! !at!%a, Intere#ul !n$!%!$ual al coruptorulu! #e !nter#ectea) cu !ntere#ul part!cular al celu! corupt, Am-!! partener! a! rela !e! $e corup !e pre)um #au cuno#c (ncl!na !a celu!lalt $e a #curtc!rcu!ta mo$elul *eneral perm!# al raportur!lor $!ntre e!' mo$el care e#te cel o-!+nu!t a !nterac !un!! !n$!%!$2 !n#t!tu !e' ce pre#upune ca t!tularul unu! !ntere# !n$!%!$ual care nu #e poate real!)a (n mo$ autonom' # #e a$re#e)e func !onarulu! pu-l!c' repre)entant al !ntere#ulu! colect!% +! # a+tepte $ec!)!a ace#tu!a' ce e"pr!m (n fon$ compat!-!l!tatea normat!% a #copulu! part!cular cu m!.loacele pe care #oc!etatea ! le poate pune la $!#po)! !e ca # f!e real!)at, Cea ma! *ra% con#ec!n a corup !e! e#te' $!n ace#t un*&! $e %e$ere' pertur-area profun$ a a+teptr!lor rec!proce a mem-r!lor colect!%!t !! fa $e !n#t!tu !! care tre-u!e # f!e a*en ! re*ulator! a! %!e !! #oc!ale, Cel care a reu+!t # o- !n o $ec!)!e fa%ora-!l a unu! func !onar pr!n m!t #au a -enef!c!at $e o a#emenea $ec!)!e $up ce ! #2a pret!n# +! a $at m!t' #e %a (n$o! $e %ala-!l!tatea ut!l!)r!! c!lor le*ale o-!+nu!te (n raportur!le cu autor!t !le +! ca atare %a f! tentat # a$opte calea clan$e#t!n' $ar ef!cace a corup !e!, T!tularul func !e! pu-l!ce la r6n$ul #u' #e %a o-!+nu! treptat # nu ma! pr!%ea#c cu oc&! !mpar !al
1(

pe ce! cu care !ntra (n rela !! $e #er%!c!u +! ca atare (+! %a or*an!)a (n mo$ #elect!% !ntere#ul profe#!onal (n func !e $e po#!-!l!tatea $e a tra*e unele foloa#e $e pe urma $ec!)!!lor luate, A $oua con#ec!n !mportant' e#te aceea c (n func !e $e amploarea pe care o are (n an#am-lul #tructur!! #oc!ale' corup !a poate $eterm!na formarea +! r#p6n$!rea unor mo$ele $e comportament ant!normat!% oculte' care %or (nlocu! (n mo$ tac!t +! frec%ent' con$u!tele formale l!c!te (n raportur!le cet en!2 autor!t !' con#!$erate !napte # a#!*ure re)ol%area propr!!lor pro-leme, Per!colul ace#te! #!tua !! (l repre)!nt apar! !a unor #!#teme e"t!n#e $e rela !! +! raportur! #oc!ale #u-terane' a cror $!nam!c #e -a)ea) pe real!)area (n mo$ rec!proc $e !ntere#e part!culare' $uc6n$ la confu)!a !ntere#ulu! pu-l!c +! a celu! part!cular' !nef!cac!tatea le*!lor (n a or!enta con$u!tele !n$!%!)!lor +! (n f!nal -locarea mecan!#melor $e control #oc!al pr!n a#er%!rea lor !ntere#elor pr!%ate, Dup BCC4' l!-eral!)area -ru#c a %!e !! #oc!ale a $eterm!nat cre+terea *ra$ulu! $e autonom!e a per#oanelor !ar !nterac !un!le $!ntre !n$!%!)! #au !nten#!f!cat +! au $e%en!t ma! comple"e, De a#emenea' a a%ut loc +! o ampl!f!care a !ntere#ulu! part!cular #!multan cu ten$!n a con#tant $e re$ucere a !ntere#ulu! pu-l!c, Am a#!#tat la conturarea une! no! ta-le $e %alor! la n!%el !n$!%!$ual' a"ate pe pr!or!tatea %alor!lor mater!ale +! a !n$!%!$ual!t !! pro#pere' (n $etr!mentul %alor!lor morale +! a #copur!lor colect!%e, Pe un fon$ !#tor!c $e !n$!%!$ual!#m' +! poate ca reac !e compen#ator!e la r!*!$!tatea or*an!)r!! #oc!ale anter!oare $ar +! a rela"r!! !n#tan elor $e control #oc!al' #2a petrecut o $!fu)!e rap!$ a #fere! pr!%ate c&!ar (n !nter!orul !n#t!tu !!lor pu-l!ce' pr!n mo$!f!cr!le $e mental!tate ale func !onar!lor #u- pre#!unea no!lor !$ealur! +! %alor!, Or!' nu tre-u!e om!# c $e+! no! o-!ect!%e #2a ofer!t ac !un!! !n$!%!$ulu! pe calea ctre (mpl!n!re' $up BCLC' m!.loacele $e a le real!)a (n no!le con$! !! au rma# mo$e#te, Ca atare #2a cutat +! #2au *#!t formule alternat!%e care # $ea po#!-!l!tatea #urmontr!! $!#tan e! $!ntre ?a %reaK +! ?a a%eaK, Corup !a e#te una $!ntre ele +! repre)!nt un m!.loc neperm!# $e a$aptare #oc!al' f!e c e#te %or-a $e coruptor #au $e func !onarul corupt, Pe $e alt parte (n#' pro*re#!a necontrolat a !ntere#ulu! !n$!%!$ual' caracter!#t!c per!oa$e! actuale' e#te un proce# care $!ncolo $e anum!te l!m!te are un efect entrop!e +!' ca atare' atra*e ne%o!a !nter%en !e! #tatulu!, L!m!ta #a per!culoa# e#te contam!narea !n#t!tu !!lor #oc!ale, D!n punct $e %e$ere o-!ect!% +! .ur!$!c ' $ac a%em (n %e$ere actul $ec!)!onal al func !onarulu! +! raportul pe care ace#ta (l #ta-!le+te (ntre !ntere#ul part!cular +! !ntere#ul pu-l!c !mper#onal care apar !ne colect!%!t !! +! #e e"erc!t pr!n func !a re#pect!%' re)ult o #er!e $e com-!na !! po#!-!le, En pr!mul r6n$ e"!#t %ar!anta ca (n ca$rul raportur!lor $e #er%!c!u' !ntere#ul part!cular # f!e
17

real!)at !ar !ntere#ul pu-l!c # nu f!e at!n#' #au ca !ntere#ul pu-l!c # f!e at!n#' (n am-ele #!tua !! fr a f! %or-a $e un !ntere# al $ec!$entulu! c! $oar $e o anum!t $efectuo)!tate (n e"erc!tarea atr!-u !!lor care poate $a na+tere la o e%entual r#pun$ere nepenal, Tot a+a' (n l!p#a or!cru! !ntere# per#onal al #u-!ectulu! func !onar pu-l!c' poate # a!- loc o real!)are a !ntere#ulu! pr!%at (n $etr!mentul celu! pu-l!c #au !n%er#, D!n punct $e %e$ere penal poate f! %or-a $e #%6r+!rea unor !nfrac !un! $e #er%!c!u :art, @FM' @FL' @FC' @34 C, Pen,; #au a unor fapte $e r#pun$ere c!%!l $!#c!pl!nar #au a$m!n!#trat!%, En ca)ul corup !e!' actul $ec!)!onal al func !onarulu! pu-l!c f!e c are o aparen $e le*al!tate' f!e c are un caracter $efectuo# e%!$ent' a#cun$e (n #patele #u raportul $e !ntere# rec!proc cu -enef!c!arul #u, A+a$ar' $!n punct $e %e$ere .ur!$!c' pre%en!rea pr!n m!.loace penale a corup !e! tre-u!e # pornea#c $e la cele $ou componente ale fenomenulu!< !mpl!carea !ntere#ulu! per#onal (n' e"erc!tarea func !e!= 2 e"erc!tarea $efectuoa# a atr!-u !!lor $e #er%!c!u' a$!c (nclc6n$ $!#po)! !!le le*ale care re*lementea) $omen!ul competen elor func !e!, Entruc6t frec%ent apar $o%e)! ale unor !ntere#e per#onale a func !onar!lor (n #fera $ec!)!!lor a$optate' fr a #e putea #ta-!l! o (nclcare clar a atr!-u !!lor $e #er%!c!u #au a normelor le*ale' pre%en!rea .ur!$!c penal a unor a#tfel $e #!tua !! :care pot a#cun$e forme $e corup !e penal #au nepenal;' e#te po#!-!l pr!n !ncr!m!narea faptelor ce (ncalc !ncompat!-!l!t !le #ta-!l!te $e le*e #au a#cun$erea unu! confl!ct $e !ntere#e, (n pre)ent ace#t lucru e#te real!)at pr!n $!#po)! !!le art, B@ $!n Le*ea nr, ALD@444 pr!%!n$ pre%en!rea' $e#coper!rea +! #anc !onarea faptelor $e corup !e' care !ncr!m!nea) efectuarea $e opera !un! f!nanc!are' ca acte $e comer ' !ncompat!-!le cu func !a' atr!-u !a #au (n#rc!narea pe care o (n$epl!ne+te o per#oan, Le*ea nr, BMBD@44G pr!%!n$ tran#paren a (n e"erc!tarea $emn!t !lor pu-l!ce' func !!lor pu-l!ce +! (n me$!u $e afacer!' $ef!ne+te confl!ctul $e !ntere#e ca acea #!tua !e (n care per#oana care e"erc!t o $emn!tate pu-l!c #au o func !e pu-l!c' are un !ntere# per#onal $e natur patr!mon!al care ar putea !nfluen a (n$epl!n!rea cu o-!ect!%!tate a atr!-u !!lor ce (! re%!n potr!%!t Con#t!tu !e! +! altor acte normat!%e :art, A4;, Confl!ctul $e !ntere#e afectea) %alor! #oc!ale fun$amentale pentru func !onarea corect a !n#t!tu !!lor< !mpar !al!tatea' !nte*r!tatea' tran#paren a $ec!)!e! +! #uprema !a !ntere#ulu! pu-l!c :art, AC;, En mo$ !lu#trat!%' cu refer!re la confl!ctul $e !ntere#e pr!%!n$ func !onar!! pu-l!c!' formele #ale le*ale #unt urmtoarele< atunc! c6n$ tre-u!e luate $ec!)!! pr!%!n$ per#oane f!)!ce #au .ur!$!ce cu care are rela !! cu caracter patr!mon!al #au
2*

part!c!p la o com!#!e (mpreun cu ru$e $e *ra$ul B #au #o ' #au are !ntere#e patr!mon!ale propr!! #au ale ru$elor $e *ra$ul I care pot !nfluen a $ec!)!!le #ale luate (n e"erc!tarea func !e! pu-l!ce, (ntr2o atare #!tua !e func !onarul are o-l!*a !a # #e a- !n $e la luarea une! $ec!)!! +! #2+! !nforme)e +eful !erar&!c :art, AC pct, @; (n ca) contrar el e"pun6n$u2#e la m#ur! $e or$!n $!#c!pl!nar' a$m!n!#trat!% #au (n ca)ul (n care $ec!)!a luat #au faptele com!#e (n le*tur cu a$optarea ace#tora con#t!tu!e o !nfrac !une' %or f! atra#e m#ur! $e #anc !onare penal,

!.2. +ro,le e cri inologice specifice faptelor de corupie D!n punct $e %e$ere cr!m!nolo*!e' corup !a e#te o form $e man!fe#tare a cr!me! or*an!)ate' (n e"ter!orul lum!! #pec!f!ce a !nfractor!lor, Corup !a !ne $e cr!m!nal!tatea cu #cop ac&!)!t!%' !ar ceea ce $!#t!n*e !nfractorul corupt e#te a$aptarea #oc!al perfect' act!%!tatea #a real!)6n$u2#e cu oca)!a e"erc!tr!! #er%!c!ulu! pr!n o- !nerea $e %en!tur! #upl!mentare #au alte a%anta.e' folo#!n$ (n mo$ !ntel!*ent po)! !a #uper!oar +! autor!tatea func !e! pe care o ocup +! %!ol6n$ (n mo$ #!#temat!c $!#po)! !!le le*ale, Cr!m!nal!tatea $e ace#t *en' nu pune pro-lema une! con#t!tu !! a per#onal!t !! cu pro-leme $e a$aptare +!' ca atare' nu #e pune pro-lema une! pre#!un! !mplaca-!le care # $eclan+e)e con$u!ta $el!c%ent' ca urmare a unu! $efect al per#onal!t !!, 0 #punem c ace+t! !nfractor! caut (n mo$ $el!-erat' oca)!a $e a tra*e foloa#e $!n e"erc!tarea (n mo$ a-u)!% +! (n -enef!c!ul lor a func !e!, En cele-rul mo$el al per#onal!t !! cr!m!nale' cr!m!nolo*ul Nean P!natel af!rm po#!-!l!tatea e"!#ten e! unu! t!p $e per#onal!tate $el!c%ent (n care o a$apta-!l!tate #oc!al (nalt #e a#oc!a) cu capac!tate cr!m!nal re$uta-!l' $at $e e"!#ten a la un n!%el pre*nant a patru tr#tur! $e per#onal!tate< e*ocentr!#m' la-!l!tate' a*re#!%!tate +! !n$!feren afect!%, Acea#t com-!na !e core#pun$e (n %!)!unea autorulu! acelu! t!p $e per#onal!tate care poate f! (nt6ln!t pr!ntre ce! care au o act!%!tate ant!#oc!al permanent' fr a putea f! pr!n+! $ator!t mar!! lor a$apta-!l!t ! #oc!ale, A!c! #2ar (nca$ra -!necuno#cutele el!te cr!m!nale / ?Q&!te collar# K $e care %or-e+te E, 0ut&erlan$' (n aceea+! cate*or!e !ntr6n$ +! autor!! faptelor $e corup !e, P#!&!atrul france) af!rm c ace#t t!p $e per#onal!tate cr!m!nal' pre)!nt o pre$!#po)! !e permanent #pre #%6r+!rea $e acte ant!#oc!ale #pec!f!ce
21

$omen!ulu! un$e (+! $e#f+oar act!%!tatea, En e"per!en a profe#!onal am %er!f!cat par !al acea#t !pote)' (n ca)ur!le unor $el!c%en ! care' o-!+nu!n$u2#e cu mo$ul $e con$u!t !l!c!t' a.un#e#er la o atrac !e !re)!#t!-!l fa $e o- !nerea $e -an! #au alte foloa#e pr!n corup !e, Cr!m!nal!tatea le*at $e corup !e e#te (n le*tur cu o at!tu$!ne $e am-!%alen fa $e mo$ul +! #copul e"erc!tr!! competen elor func !e! precum +! fa $e comportamentele a#oc!ate ace#tor %alor!, A+a$ar $el!c%entul recunoa+te caracterul le*!t!m +! !mportan a real!)r!! atr!-u !!lor func !e! fr !mpl!carea !ntere#ulu! per#onal $ar #!multan' (n conform!tate cu un #!#tem $e auto.u#t!f!care' accept +! contrar!ul, Frec%ent con$u!ta $el!c%ent e#te (n% at (n antura.ul profe#!onal' (m-rc6n$ forma unu! mo$el $e comportament ant!#oc!al +! e#te fa%or!)at $e $!#func !! ale #!#temulu! normat!% +! !n#t!tu !onal, Ca atare' la n!%el !n$!%!$ual' corup !a penal re)ult $!n ac !unea a $ou *rupe $e factor!< factor! #oc!al! < normat!%' !n#t!tu !onal' pol!t!c' cultural +! per#onal! < #tructur $e per#onal!tate' po)! !e #oc!al' mot!%a !e, Entre ace+t! factor! e"!#t (ntot$eauna un -alan#' a#tfel' $!#func !! la n!%el #oc!al pot al!menta mot!%a !! pentru com!terea unor fapte $e corup !e c&!ar la per#oane $e o anum!t con$! !e moral' ma! ale# (n ca)ul unor mo$ele $e comportament #tatorn!c!te' a+a cum la n!%elul per#onal!t !! !n$!%!$ulu! pot e"!#ta mot!%a !! putern!ce pentru at!n*erea unor #copur! !n$!ferent $e m!.loacele folo#!te' c&!ar (ntr2un ca$ru !n#t!tu !onal coerent +! or*an!)at, Trecerea la act nu are loc $e re*ul #pontan c! $up o per!oa$ ma! #curt #au ma! lun* $e acomo$are cu !$eea #%6r+!r!! une! fapte!' (n#o !t $e punerea la punct a unu! #!#tem $e ar*umente auto2.u#t!f!cat!%e +! ma! ale# $e a#!*urarea autoprotec !e!, Refer!tor la com-aterea fenomenulu! corup !e!' e#te !ne%!ta-!l a porn! $e la cele $ou mar! forme' corup !a penal +! corup !a nepenal, En Co$ul Penal ca +! (ntr2o #er!e $e le*! #pec!ale #unt !ncr!m!nate ca !nfrac !une acele acte $e con$u!t' re !nute ca forme penale ale corup !e!' (n# corup !a nu poate f! l!m!tat la ace#te fapte $e natur penal, Rm6n o %ar!etate $e alte fapte care #unt cal!f!cate ca !nfrac !un!' $e+! au le*tur cu $!%er#e forme $e cr!m!nal!tate +! care pot f! !nclu#e (n fenomenul lar* al corup !e!, Cr!ter!ul e#te urmtorul< A#pectul $ef!n!tor!u' fun$amental al corup !e! e#te !nter%en !a !ntere#ulu! part!cular a t!tularulu! une! func !! pu-l!ce (n #fera e"erc!tr!! competen elor confer!te $e le*e, A#tfel' atr!-u !!le func !un!! care #unt (n mo$ normal afectate (n$epl!n!r!! unor #copur! normat!%e !mper#onale' #unt $eturnate f!!n$ ut!l!)ate ca m!.loc $e o- !nere a unor a%anta.e #au foloa#e necu%en!te' $e ctre func !onar,
22

En al $o!lea r6n$' corup !a repre)!nt un #c&!m- #oc!al' ocult' (n ca$rul cru!a #e $au #au procur %alor!' a%anta.e' (ntr2un cu%6nt foloa#e pentru e"erc!tarea (ntr2un anume #en# a competen elor func !e! pu-l!ce' f!e (n mo$ le*al f!e (n mo$ !le*al' (n conform!tate cu un !ntere# part!cular, D!n ace#t punct $e %e$ere raportul #oc!al +! .ur!$!c (n care !ntr ce! $o! partener! are un a#pect aparent conform $!n punct $e %e$ere normat!% +! al rolur!lor #oc!ale' $u-lat $e o rela !e ocult (n care ce! $o! #e comport contrar rolur!lor !mpu#e' ca $ou per#oane part!culare' care #c&!m- -unur! #au #er%!c!! (n a%anta. rec!proc, Reac !a #oc!al repre#!% %!)ea) !nfrac !un!le $e corup !e' a$!c cele ma! clare' per!culoa#e +! frec%ente forme $e man!fe#tare a corup !e!, Dac ne repre)entm corup !a ca re)ultant a !nterac !un!! a $ou r6n$ur! $e factor! #pec!f!c! < ce! #oc!al! +! ce! per#onal! :a+a cum am artat ma! (na!nte;' ac !unea .u#t! !e! e#te cu at6t ma! ef!c!ent cu c6t' $!n punct $e %e$ere #tat!#t!c' pon$erea !nfluen elor #oc!ale *enerale a fo#t ma! m!c pe parcur#ul ?!ter cr!m!n!#K +! trecerea la act, A#ta (n#eamn c fapta ce %a pr!m! o #anc !une penal a con#t!tu!t o a-atere $e e"cep !e' (n raport cu ma#a cople+!toare a con$u!telor conforme' ceea ce core#pun$e e"act #arc!n!lor .u#t! !e! penale' $e a #anc !ona ace! mem-r! a! corpulu! #oc!al care ne#ocote#c normele penale +! (ncalc %alor!le #oc!ale la care ace#tea #e refer, In%er#' cu c6t !n$!%!)!! #unt (ntr2o ma! mare m#ur' atra+! # com!t o !nfrac !une $e corup !e' $e con.unctura unor con$! !! e"terne fa%ora-!le *eneral!)ate / am-!%alent normat!%' mo$ele culturale $!#func !onale' etc' $e+! func !unea .u#t! !e! #e %a e"erc!ta' #copur!le e! #e %or real!)a f!e foarte *reu' f!e $eloc +! ma! cu #eam pre%en !a *eneral' cc! o (ntocm!re necore#pun)toare a or*an!)r!! #oc!ale f!e ea +! temporar' %a (ntre !ne (n mo$ necontrola-!l r#p6n$!rea con$u!telor $!#func !onale +! ce2! ma! ru' f!"area lor, En #oc!etatea noa#tr e#te $e.a un tru!#m e"!#ten a celor $ou n!%elur! $e corup !e 2 m!ca +! marea corup !e 2 a#pect conf!rmat $e c&!ar Pro*ramul na !onal $e pre%en!re a corup !e! 2 I,>, nr, B4M3 $!n @3 octom-r!e @44B, Percep !a #oc!al a caracterulu! a#cen$ent +! *eneral!)at al corup !e! :!nfluen at (n mo$ *enero# $e ma##2me$!a; (n c!u$a at!tu$!n!! neec&!%oce a autor!t !lor' $e#coper!rea unor !nfrac !un! $e corup !e !mportante' %alor!)ate cu %!ctor!! (n lupta (mpotr!%a corup !e!' $ar (n acela+! t!mp' apar! !a a no! fapte $e natur a #can$al!)a op!n!a pu-l!c +! ma! ale# apelur!le !n#!#tente ale partener!lor 1ATO la #olu !onarea pro-leme! corup !e!' pla#ea) corup !a (n )ona pro-lemelor #oc!ale pre#ante pentru momentul actual, En acea#t #!tua !e' !n#t!tu !!le .u#t! !e! a.un* (n #!tua !a !n*rat $e a repr!ma faptele $e corup !e fr a putea com-ate corup !a care cont!nu #
2'

rm6n (ntr2o #fer $e real!tate #u-teran' fc6n$u2+! #!m !t pre)en a pr!n no! +! no! cau)e penale, Colect!%!tatea %a #anc !ona cu opro-!u .u#t! !a' fc6n$u2o r#pun)toare $e per#!#ten a !ntolera-!l a corup !e!, Pr!ma etap a or*an!)r!! (ntr2un mo$ nou +! ef!cace a lupte! (mpotr!%a corup !e!' a con#t!tu!t2o a$optarea ?Pro*ramulu! na !onal $e pre%en!re a corup !e! +! a Planulu! na !onal $e ac !une (mpotr!%a corup !e!K :I,>, nr, B4M3 $!n @3 octom-r!e @44B;' care %!)a $eclan+area unor act!%!t ! ample' $e real!)are a pre%en!r!! corup !e!' pr!n re$ucerea oportun!t !lor $e com!tere a faptelor $e corup !e +! #toparea e%olu !e! lor #pre )ona proce#elor $e *u%ernare +! le*!ferare, En mo$ #alutar #2a porn!t $e la !$eea c fenomenul corup !e! nu poate f! re$u# la faptele $e corup !e !ncr!m!nate ca !nfrac !un!, Corup !a !mpl!c ut!l!)area a-u)!% a puter!! pu-l!ce (n #copul o- !ner!! pentru #!ne #au pentru altul a unu! c6+t!* necu%en!t' f!e c e#te %or-a $e a-u)ul $e putere (n e"erc!tarea atr!-u !!lor $e #er%!c!u' frau$' fa%or!t!#m #au confl!ct $e !ntere#e' c #e man!fe#t (n #ectorul pu-l!c #au pr!%at, 0trate*!a $e pre%en!re +! control #oc!al a corup !e! a-or$ea) (n mo$ $!feren !at m!ca +! marea corup !e' a$!c cea (n le*tur cu e"erc! !ul func !!lor $e n!%el (nalt +! a factor!lor $e $ec!)!e ma.or, (n ca)ul ace#te! forme a corup !e!' #e precon!)ea) controlul #oc!al pr!n m!.loace $e or$!n pun!t!% repre#!%, En concep !a I,>, nr, B4M3D@44B ' et!olo*!a fenomenulu! corup !e! o con#t!tu!e $!#func !a #!#temulu! #oc!al' *enerat $e ca$rul normat!% !n#t!tu !onal +! $e rela !!le #pec!f!ce !n#t!tu !!lor #oc!ale, 0e con#!$er c !nfluen a $eterm!nant pentru fenomenele ant!#oc!ale' re%!ne ca$rulu! normat!%' f!e pr!n e"ce#' f!e pr!n %!$ normat!%, Ca atare (n mo$ core#pun)tor #e urmre+te #!mpl!f!carea' co$!f!carea +! corelarea normat!%' pentru re*lementarea pre%en!r!! corup !e! +! a m!.loacelor proce$urale care # perm!t $e#coper!rea +! anc&etarea operat!% a ca)ur!lor $e corup !e, 0u- ace#t a#pect' tre-u!e re !nut faptul c $e la $ata a$optr!! ace#tu! pro*ram' au fo#t a$optate o #er!e $e le*! care #pr!.!n at6t a#pectul pun!t!% c6t +! pre%ent!% al lupte! ant!corup !e , Un #tu$!u al Bnc!! 1a !onale (n pro-lema corup !e! $!n ara noa#tr a #u*erat urmtoarele meto$e care ar #er%! la pre%en!rea corup !e!< !ntro$ucerea unor co$ur! $e con$u!t care # $ef!nea#c comportamentul core#pun)tor +! necore#pun)tor al func !onar!lor pu-l!c!= !ntro$ucerea tran#paren e! (n %!a a pol!t!c pr!n $eclararea %en!tur!lor +! confl!ctelor $e !ntere#e= formarea a$m!n!#tra !e! pu-l!ce (n ceea ce pr!%e+te an*a.area +! promo%area func !onar!lor pu-l!c!=
2)

ela-orarea une! #trate*!! core#pun)toare cu accent pe reformele !n#t!tu !onale a%6n$ ca #cop pre%en!rea corup !e!, Ba)a a$optr!! celor ma! opt!me m#ur! $e pre%en!re a fenomenulu! corup !e! (l con#t!tu!e o- !nerea pr!n meto$e c6t ma! e"acte a une! !ma*!n! a$ec%ate a ace#tu!a #u- a#pectul $!men#!un!! lu! reale' a comple"!t !!' a mecan!#melor $e $eclan+are +! a con#ec!n elor pro$u#e, D!n punct $e %e$ere penal ' e"!#t $ou prem!#e #ucce#!%e ale corup !e! penale' pr!ma e#te !nter%en !a !ntere#ulu! pr!%at (n or!)ontul atr!-u !!lor a#oc!ate e"erc! !ulu! une! func !! pu-l!ce' prem!# o-l!*ator!e a or!cre! fapte penale $e corup !e' apo! e"erc!tarea ar-!trar prero*at!%elor func !e!' f!e #u- a#pect .ur!$!c' f!e $eontolo*!c, Anal!)6n$u2le #eparat' o-#er%m c pr!ma poate $uce (n t!mp la com!terea unu! act $e corup !e penal #au e"trapenal' $ar care poate a%ea con#ec!n e #oc!ale #emn!f!cat!%e, Cea $e2a $oua' poate *enera (n $omen!ul .ur!$!c comportamente cu caracter !nfrac !onal :a-u)ur! (n #er%!c!u;, At6t (n formele #ale penale c6t +! (n cele nepenale fapta $e corup !e are $ou latur!< 2 o latur clan$e#t!n' a%6n$ ca o-!ect (n ele*erea rec!proc (ntre ce! $o! part!c!pan ! la raportul $e corup !e' pr!%!n$ ceea ce #e #c&!m- (n -a)a !ntere#ulu! rec!proc= 2 o latur pu-l!c (n care !nclu$em actul func !onarulu! pu-l!c 2 care poate f! le*al #au a-u)!% :f!e cu caracter om!#!% f!e com!#!% 2 mo$ $e e"erc!tare $efectuo# a atr!-u !!lor;' o con#ec!n care poate f! aprec!at (n mo$ $!rect re#pect!% le)area unu! !ntere# pu-l!c' o alt con#ec!n o-#er%a-!l' a%anta.area unu! !ntere# part!cular' le*al #au nu, En ca)ul actulu! a-u)!%' ace#ta e#te $!#!mulat frec%ent (ntr2o a-atere (n e"erc!tarea atr!-u !!lor $e #er%!c!u' cu caracter nepenal < a-atere re*ulamentar' a$m!n!#trat!% #au c!%!l' comerc!al' atr*6n$ l!t!*!! nepenale,

2#

Capitolul IV. Evaluarea fenomenului corupiei. M suri speciale de monitori!are general i special a faptelor de corupie.
".1. Criterii de evaluare Fenomenul corup !e! caracter!)ea) #oc!et !le (n tran)! !e care #unt (n mo$ #pec!al %ulnera-!le, 0tu$!!le comparat!%e efectuate (n r!le Europe! Centrale +! $e E#t au $emon#trat c' ace#tea #unt caracter!)ate $e o #tare per#!#tent $e anom!e, Pentru a #tructura o #trate*!e ef!c!ent $e lupt (mpotr!%a corup !e!' #e !mpune a f! anal!)ate pe cr!ter!! r!*uro# +t!!n !f!ce r$c!n!le corup !e!' mo$al!t !le e! $e man!fe#tare (n $!fer!te #ectoare +! pe $!fer!te n!%elur! +! a-!a $up aceea' a-or$ate tact!c!le cele ma! oportune pentru contracararea ace#tu! fenomen,
22

Tre-u!e (n ele# c' fenomenul corup !e! e#te un!%er#al +! nu e#te propr!u numa! #oc!et !! rom6ne+t!, E"per!en a $emocrat!c a artat c' corup !a are un !mpact $!rect a#upra $e)%oltr!! econom!ce +! #oc!ale' $!#tru*e -enef!c!!le poten !ale ale for elor $e p!a l!-ere' re*ul!le econom!e! $e p!a #unt $!#tor#!onate' !ar #oc!et !le comerc!ale ?l!c!tea) pe com!#!onK' pentru a o- !ne un contract econom!c prof!ta-!l, Pr!%!n$ la mo$ul *eneral' fenomenul corup !e! pre#upune un acor$ !l!c!t care are la -a) un proce# $e ne*oc!ere !nfrac !onal' pre#upune !ntere#e $e natur econom!c ale am-elor pr !' $!n care una are cal!tate $e func !onar pu-l!c +! care #e $e#f+oar (n con$! !! $e clan$e#t!n!tate +! conf!$en !al!tate, Porn!n$ $e la ace#te caractere ale corup !e! +! capac!tatea or*an!#melor #tatulu!' cu atr!-u !! (n pre%en!rea +! com-aterea ace#tu! fenomen %a f! $!m!nuat #u- a#pectul po#!-!l!t !! $e a !ntra (n po#e#!a unor !nforma !! cu %aloare operat!%' (n t!mp ut!l 2 $e caracterul a#cun#' !n#!$!o# al ne*oc!er!! !nfrac !onale,

".2. -&suri de

onitori%are

Pentru a a#!*ura un ca$ru ef!c!ent $e mon!tor!)are operat!% a )onelor +! #ectoarelor cu poten !al cr!m!no*en (n mater!a corup !e!' tre-u!e # #e pornea#c $e la !$ent!f!carea #ur#elor $e !nforma !!' %er!f!carea cu aten !e a %er!$!c!t !! !nforma !!lor' (n %e$erea $eclan+r!! !n%e#t!*a !e! penale, Fenomenul corup !e! are +! el o $!nam!c propr!e' (n #en#ul c' a #ufer!t +! #ufer (n cont!nuare mo$!f!cr! cant!tat!%e +! cal!tat!%e, Trecerea la econom!a $e p!a +! $e#ctu+area !n! !at!%e! pr!%ate pe fon$ul une! aparat -!rocrat!c (n%ec&!t a fcut ca' fenomenul $e corup !e! # prol!fere)e (ntr2o mult!tu$!ne $e no! $omen!!, Cu t!tlu $e e"emplu' #e pot men !ona a!c!< apar! !a fenomenelor $e corup !e (n $omen!ul f!nanc!ar2-ancar (n %e$erea o- !ner!! unor cre$!te= !ntere#ul (n %e$erea o- !ner!! (n con$! !! a%anta.oa#e a unor #pa !! comerc!ale= !ntrarea (n po#e#!a unor autor!)a !! $e func !onare a unor l!cen e $e !mport2e"port= pr!%at!)area frau$uloa# a unor a*en ! econom!c! cu cap!tal $e #tat, La toate ace#tea #e a$au* corup !a $!n aparatul $e #tat< Pol! !e' Nu#t! !e' D!rec !a >eneral a Vm!lor' care pune #u- #emnul (ntre-r!! capac!tatea unor !n#t!tu !! $e a part!c!pa (n mo$ efect!% la lupta (mpotr!%a mar!! corup !!, Le*tur!le e"!#tente (ntre cr!m!nal!tatea or*an!)at +! corup !e e%!$en !a) o le*tur (ntre !nfrac !un!le #cop +! !nfrac !un!le m!.loc, A#tfel' $e cele ma! multe or!' #tructur!le cr!m!nal!t !! or*an!)ate ut!l!)ea) corup !a ca un m!.loc $e
2&

a#!*urare a protec !e! act!%!t !lor !l!c!te $!n acea#t #fer, 0eparat $e ace#t a#pect' nece#!tatea $e a a#cun$e #umele $e -an! pro%en!te $!n actele $e corup !e ne pune (n fa a unor !n*en!oa#e rec!cla.e f!nanc!are' a #plr!! -an!lor pro%en! ! $!n acte +! fapte $e corup !e, Real!)6n$ o e%aluare #tat!#t!c a fenomenulu! corup !e!' pr!n pr!#ma numrulu! $e per#oane con$amnate pentru !nfrac !un! $e corup !e' #e con#tat (n mo$ para$o"al faptul c '$e+! numrul $e con$amna ! e#te relat!% m!c' fenomenul corup !e! !a amploare +! ptrun$e cu u+ur!n (n tot ma! multe #ectoare #oc!ale, Ace#t fapt e%!$en !a) !ncapac!tatea or*anelor #tatulu!' $e a !$ent!f!ca la t!mp fapte +! acte $e corup !e +! $e a !nter%en! pr!n !nterme$!ul actulu! $e .u#t! !e (n contracararea ace#tor fenomene, Incapac!tatea #e $atorea) tocma! a#pectelor le*ate $e clan$e#t!n!tatea +! conf!$en !al!tatea' precum +! $e !ntere#ul rec!proc al pr !lor !mpl!cate (n acte +! fapte $e corup !e, Auto$enun ul' ca form $e #e#!)are a or*anelor .u$!c!are' apare $!n ce (n ce ma! rar' +! (ntot$eauna' (n #patele ace#tu!a #t un !ntere# al auto$enun torulu!' (n cele ma! multe ca)ur! $atorat faptulu! c func !onarul pu-l!c nu +!2a (n$epl!n!t o-l!*a !a !l!c!t a#umat (n urma (n ele*er!! cu ace#ta, Pentru a a#!*ura o mon!tor!)are ef!c!ent a fenomenulu! la n!%elul (ntre*!! r!' tre-u!e real!)ata o a-or$are comple" mult!factor!al' ut!l!)6n$ (n ace#t #cop capac!tatea +! competen ele tuturor #tructur!lor $e #tat cu atr!-u !! (n pre%en!rea +! com-aterea corup !e!, Re#pectarea le*!! nu %a putea f! !mpu# $e o #!n*ur #tructur .u$!c!ar' $!nam!ca lupte! ant!corup !e tre-u!e # %!)e)e componenta ac !onal' operat!% +! nu numa! a#pectele $e or$!n teoret!c e%aluat!%, Porn!n$ $e la ace#te a#pecte +! mot!%at $e nece#!tatea real!)r!! unu! ca$ru *eneral #nto# pentru econom!a $e p!a -a)at pe cr!ter!! concuren !ale reale' Pre+e$!n !a +! >u%ernul Rom6n!e! au luat m#ur! ferme pentru $!nam!)area m#ur!lor $e pre%en!re +! com-atere a fenomenulu! corup !e! +! $e (ntr!re a !n#t!tu !!lor #tatulu! cu atr!-u !! (n acea#t mater!e' (ntre care un rol foarte !mportant a re%en!t Departamentulu! 1a !onal Ant!corup !e, Refer!tor la #ectoarele cele ma! *ra% afectate $e fenomenul corup !e!' a+a cum re)ult $!n e%alur!le #tat!#t!ce +! #oc!olo*!ce' e"empl!f!cm< corup !a (n Aparatul $e Nu#t! !e' la n!%elul A$m!n!#tra !e! Pu-l!ce' a M!n!#terulu! $e Interne' a M!n!#terulu! F!nan elor Pu-l!ce' (n #pec!al la n!%elul D!rec !e! >enerale a Vm!lor' $ar +! a >r)!! F!nanc!are' corup !a (n me$!ul $e afacer!, Pe cale $e con#ec!n ' +! cooperarea (ntre D,1,A, +! unele $!n #tructur!le cu atr!-u !! (n pre%en!rea +! com-aterea !nfrac !onal!t !! cum ar f!< In#pectoratul >eneral al
2(

Pol! !e!' In#pectoratul >eneral al Pol! !e! $e Front!er' D!rec !a $e E%!$en Informat!)at a Per#oane!' toate $!n ca$rul M!n!#terulu! $e Interne' D!rec !a >eneral a Vm!lor +! >ar$a F!nanc!ar e#te $e multe or! aproape neopera !onal, Cu toate ace#tea' D,1,A, a $ec!# # !n! !e)e ample opera !un! ant!corup !e' -!ne fun$amentate +! care # !mpl!ce part!c!parea tuturor !n#t!tu !!lor #tatulu! cu atr!-u !! (n ace#t $omen!u, Pentru a #e putea real!)a ace#t fapt' #2a $ec!# crearea ca$rulu! meto$olo*!c ca toate !nforma !!le +! #e#!)r!le # par%!n (n t!mp ut!l #ectorulu! operat!% al D!rec !e! 1a !onale Ant!corup !e' (n %e$erea a#!*urr!! m#ur!lor operat!%e $e $ocumentare prel!m!nar +! nem!.loc!t a cau)elor' (n ca$rul proce#elor $e mon!tor!)are *eneral fenomenolo*!c +! mon!tor!)are #pec!al pe ca), En ace#t #en#' #2au (ntocm!t protocoale ca$ru $e cooperare cu or*anele #pec!al!)ate (n cule*erea +! prelucrarea !nforma !!lor' la care #e a$au* meto$olo*!!le $e lucru' men!te # ofere D!rec !e! 1a !onale Ant!corup !e !n#trumentul !n%e#t!*at!% nece#ar lmur!r!! #u- toate a#pectele a cau)elor penale' pr!%!n$ !nfrac !un! $e corup !e +! a#!*urarea #uportulu! pro-ator nece#ar $o%e$!r!! %!no% !e! +! tra*er!! la r#pun$ere a per#oanelor %!no%ate, Cu or*anele care au atr!-u !! +! competen e clar $eterm!nate (n ce pr!%e+te pre%en!rea +! com-aterea pr!n m!.loace !nformat!% 2 operat!%e a fenomenulu! corup !e!' #au care au atr!-u !! $e control' cooperarea #e face (n -a)a le*!! +! nu pr!n protocoale $e cooperare, Acolo un$e nu au e"!#tat #2a trecut la !n#t!tu!rea unor proce$ur! concrete $e lucru, O-!ect!%ul cel ma! !mportant al D,1,A, a fo#t +! e#te !$ent!f!carea +! mon!tor!)area mar!! corup !!' a #tructur!lor $e corup !e or*an!)at' +! a le*tur!lor !nfrac !onale (ntre cr!m!nal!tatea or*an!)at tran#na !onal +! corup !e, En ace#t #en# #e urmre+te a#!*urarea +! real!)area unu! ca$ru !n%e#t!*at!% opt!m' mater!al!)at pr!n anc&ete #u# !nute +! coor$onate atent care # %!)e)e pro-area %!no% !e!' tr!m!terea (n .u$ecat +! f!n B!-l!o*raf!e

27

"I"#I$%&A'IE
Aca$em!a Rom6n 2 In#t!tutul $e cercetr! .ur!$!ce E"pl!ca !! teoret!ce ale Co$ulu! $e proce$ur penal roman2partea #pec!al' E$!tura ALL BECR' @44G Allan P, Emp!r!cal RnoQle$*e on 0trate*!e# for Corrupt!on Control' Am#ter$am' BCC@ Boro! Ale"an$ru' >orune#cu M!rela' Pope#cu M!&aela 2 D!c !onar $e $rept penal' E$!tura ALL BECR' @44F Car.an La)r 2 Cr!m!nal!#t!ca' E$!tura P&o-o#' @443 Cr!+u tefan 2 Le*!#la !e rom6nea#c ant!corup !e,E$!tura Arr*e##!# Pr!nt' @443 D!acone#cu Ior!a Infrac !un!le $e corup !e +! cele a#!m!late #au (n le*tur cu ace#tea' E$!tura ALL BECR' @443 Do-r!no!u Va#!le 2Corup !a (n $reptul penal rom6n' E$!tura ATLA0 LES' Bucure+t!' @44F
'*

Dr*&!c! Con#tant!n 2 Meto$e +! te&n!c! mo$erne $e cercetare +! !$ent!f!care cr!m!nal!#t!c' E$!tura Lum!na Le"' @44M Ia#ano% El$ar I, 2Lupta (mpotr!%a !nfrac !onal!t !! le*ate $e $ro*ur!, A#pecte $e $rept !nterna !onal +! comparat Lupa+cu Dan 2 >&!$ $e -une pract!c! (n mater!e penal' E$!tura Un!%er#ul .ur!$!c' @44F Mre.eru T,' #,a, 2 Infrac !un!le $e corup !e, A#pecte teoret!ce +! pract!ce' E$!tura ALL BECR' @444 Mu#!l Ro-ert 2 M!c $!c !onar $e *6n$!re pol!t!ca l!-eral' E$!tura Iuman!ta#' @44F 0afta Dan Ionel 2 Infrac !un!le $e corup !e' E$!tura ALL BECR' @443

'1