Sunteți pe pagina 1din 2

Citre

TNSPECT0RATUT

$COrAR

ArMUNrCrprurUBUCURE$Tr

;

MINISTERUL

EDUCATIEI

NATIONALE

r.22418/18.09.2013

INSPECTORATELE $COLARE TERITORIALEALE SECTOARELORI-6

in atenJia

o Inspectorului pentru implementarea descentralizirrii institu!ionale

in vedereaaplicdrii in totalitate a ConvenlieiInternalionaleprivind Eliminarea Tuturor FormelordeDiscriminareRasiold,a ConvenlieiNaliunilor Uniteprivind Drepturile Copiluluigia prevederilordln ConvenliaWESCO privind Disuiminarea tn Educaliegi a OMECT 1540/2007 Ministerul Educaliei Na(ionale interzice formarea grupelor in tnvdldmdntul preScolar,precum Si a claselor pregdtitoare, clasa I gi a V-a, cuprinzhnd exclusiv sau preponderent elevi romi. Acesttip de organizarea grupelor/claselor,indiferentde motivele invocate,constituie .forme de segregaregiare consecinfecorespunzitoanein plan juridic. Segregareaesteo formd gravd de discriminare,In cadrulsistemuluieduca{ional,segregarea constlin separareafrzic6,inten{ionatiisauneinten{ionatd,a copiilor romi derestulcopiilorin gcoli, clase, clddiri qi alte facilitdji, astfel incdt numdrul copiilor romi fa16 de cei neromi este disproporfionatdemarein raportcu procentulpecarecopiii romi devdrstdgcolardil reprezintddin totalulpopula{ieidevdrst[ gcolarlin respectivaunitateadministrativteritoriald. Segregareaare drept consecinldaccesulinegal ol copiilor la o educaliede calitate. Separarea

copiilor romi in gridinile gi qcoliconduceinvariabilla o calitatea educaJieiinferioar[ celeioferite

in

in educatie,pe criterii etnice, are efecte negativeatdt pentru romi cdt qi pentru societatea romdneasc[in ansamblu.in gcolile cu populalieformatdpreponderentdin romi sauin clasele

formatenumaidin elevi romi s-auidentificaturmltoarelecaracteristici:menlinereaprejudecElilor la nivelul populaJieimajoritaregi al romilor, sentimentulde inferioritatela copiii romi, num[ruI insuficiental cadrelordidacticecalificate,fluctua{iacadrelordidactice,incapacitateade a pregdti elevii la un nivel care sd asiguresuccesulgcolar,ruta ridicati a negcolarizdriigi a abandonului gcolaretc. Pentru ca Inspectoratul $colar al Municipiului Bucuregtisd poati analizasitualia tuturor gcolilorin carenumdrulcopiilorromi falddeceineromiestedisproporfionatdemarein raportcu procentulpe carecopiii romi de vdrsti gcolardil reprezintiin totalul populalieide vdrstdgcolard din unitateadumneavoastrlnvd solicitdm sd analizati situatia existentdsi sd elaborati un plsn de

mdsuri adecvate elimindrii

teritorialeale sectoarelorl-6 pdnd h datade10.10.2013.

grupele,claselesaugcolilecu o alt[ majoritateetnicda populatieigcolare.Menfinereasepardrii

segregdrii, plan care va fi transmis la Insoectoratele scolare

InsDectoratele scolare teritoriale ale sectosrelor 1-6 vor transmite aceastd sitaatie Ia

Inspectoratul $ colar al M unicipi ului

Implementareaacestuiplandem[suri adecvateseva facein mod obligatoriu incepflndcu anul qcolar 2013-2014 dacl nu s-a putut implementadeja in anul gcolar2012-2013,timp in care

proporliacopiilor romi din acesteclasegi gcolisi reflecteproporfiacopiilor romi devdrstl gcolar[ ?n totalul numdrului de populalie de vdrsti gcolarddin unitateadumneavoastrdadministrativ-

teritorial[. Planul de mlsuri se prevedea fi

BucureEti @

implementatprin implicareaautoritAtilorlocale,a

Str.lcoaneinr. 19.Sector2,Bucuregti Tei: +40(0)212l I 8485 Pa.t: +40(0)212l0 4851 r.l,rvlv.ismb.edu.ro

Iffil

w

INS'ECT'RAT.'I

$c'tAR

AtMINICIpTtuBrrcu*r$Tr

MINISTEI{UL

EDUCATIEI

NATIONALE

organizatiilorneguvernamentalealeromilorgi a celorcareapird drepturileomului,prin

de finanfdridiverse.in elaborareaacestuiplande eradicare'as"gregarii,mdsurilepropusevor fi adaptatefiecdreisitualiiin partegivor {ine contdefaptulcdprocesuldesegregdriiesteunprocespe termenlung.

atragerea

Acestplanva cuprinde,pe ldngdaltemdsuricerutedesituatiaconcretd,urmitoareledemersuri:

educa{ionaladecvatunuimediumultietnic;

eleviiromi gineromidintr-ogcoald;

pdrinlilorromiin deciziilegcoliiprinviziteregulatein comunitd{ilederomi;

celorcaresolicitdincludereacopiilor lor in claseftri

elevi romi sau organizareade clase

^ separatepentruromi. In planuldemisuri inaintatla Inspectoratul $colar al MunicipiuluiBucuregti,sevor prezenta cauzelesitua{ieimen{ionate,inclusiv distan(eledintre gcoalarespectivi gi cea mai apropiatd unitatedeinv6!6mdnt,precumgi mdsurileluatepentruremediereasitua{ieide segregare.Pentruo mai buni abordarea problematiciidesegregdriiestenecesarca la planulde mf,surisI anexali tabelulcu urmdtoareastructurf,,completatcu informaliilecorespunzdtoare:

Unitateade

Sector

Nr. elevi

Nr. elevi

Distribufia pe clase/grupe

Dist. pdnil

invtrttrment

de etnie

la

rom:l

gcoala cea

 

Cls/Grp

Nr.

Nr,elevi

mai

apropiattr

 

elevi

de etnie

 

romi

N

p

U

p

,< o

Inspectorgcolarpentru minoritifi, PeterAlexandrina

l,-

4K

Str.lcoaneinr. 19.Scctor2,Bucuregti

Tel:

+40(0)212l I 8485

Fa.t: -40 (0)2I 2l0 485I wrvrv.isnrb.cdu.ro