Sunteți pe pagina 1din 64

!

*
$. \-l
i1l

il1

:s
::l 'i

irl

:i

"i

w
L.*

rtos

,.

gffi&
-=:.+r. i,i,!
1:!t:n;aa/-1i:;;,1r.r;+

=SK?*kj

-"S
Effia,

=s

::l,,sj:!!?:."::;Aa:i.:.1*+

'"*F8.:Frf-ttg
:E#i':trr+*.1!'#

# lB-

e $
*Fi
q\: \\::sS
s--'.t:=:sE

/ / //

"&

l9=s
alcuvintului

&s

,,

UneSte fecare imagine cu sunetul inifial

care o denume5te. Ai descoperit weun aliment

4, 5,
p

nesinitos?

2, 3,

in

Ajut-o pe Scufifa Rogie si ajungi la casa bunicii alegSnd drumul pe care nurnerele zunt in ordine crescitoare. Gise5tecinci diferenleintrecei doi lupi,apoi deseneazicums-adeghizatluptrl penfuaopicili

pe Scufifa Ro5ie.

0 I Y
Piramida ta

e e a

@
Piramida sindtSlii

puline fructe decit sunt Deseneazi in cotul rogu mai multe legume decit sunt in primul co5 iar in cogul verde mai in al doilea cog. in func[ie de Deseneazd alimentele pe cele doud piramide, apoi caracterizeazi-li propriul mod de hrinire, piramida

alimentelor.

ts

I{esf

@6

T-

10

&

l. 2. 3.

Formeaz5 multimi cu fructe din aceeagi categorie, numir6{e gi une;te-le cu cifra corespunzitoare. Trebuie si adunim toate legumele de pe cele tase straturi. Deseneazi pe lSdile etichete cu legumele careincap

4, 5.

Buri

ce den

in fecare.
Lupul vrea si devini tot mai puternic gi exerseazi progresiv in fiecare zi. pentru a stabili ordinea corectd.

De-neazi liniufe, in ordine crescitoare,

For

ti.

4" 5,

Bunica pregdteSte pentru iarnd diferite compoturi. Ajut-o sd pund etichete, colorind literele care se afli in cuvintele

ce denumesc fructele din borcane.

Formeazi perechiintre cogurile identice 5i denumegte alimentele din ele.

ji

i.. ,l

l
ii.

:.,1 r:

i.

...i ;.1'

'i,

, - f*.$ .\ts

irli

l-- .rj t"--I

i:=rE

e:it

Deseneaz6 fi nalul povegtii.

ffieffi
!t
,:=I f,-

IG

&wbw*ry

It
, 2. 3.

t{*ry^k,

Literele gi-au pierdut jumitatea. Unegte-le corespurzetorl


Une5te animalele marine cu umbrele lor, apoi taie-le cu o linie pe cele care nu fac parte din aceast6 categorie. Deseneaz5 animalul tdu preferat.

l.

Coloreazi cu rotu literele care sunt scrise corect pe caracatita din stanga, cu verde cele de pe caracatila din mijloc gi cu galben literele de pe caracatila din dreapta.

l'' l

Imemi Ait+{ p

ffitat

t) )

J
lncercuie5te imaginea lmpreuni cu sunetul inilial al denumirii acesteia. Descoperi intrusul.

Ajut6-l pe crab si sparqi baloanele cu numerele care abartin intervalulrri <rri< nc rla<tii aracfr

ria

1.1

{*&

E,
'/-/-'

ry

I
Cauti animalele marine identice gi coloreazd-la cesutele cu a.eeqtkuloare. Cu ce sr,net rncep" a!*rire"' fieciruia? 2. Deseneaz5 in cisufe tot atlifia pegti;ori cSte elemente nepotriMte gisegti la fiecare animElu!, apoi rezolvi

l.

ffi

,.

ot*',iff"u"

animalele marine

gi

gisegte opt difernfe tntre cete doux imagini.

F [\

tryr*f,qfut

4,

A M R

T C E L B S

Coloreazi imaginea 5i cisulele cu literele care formeazi numele micutei sirene.

s,
*Micg Eireng-

--S:a

q/^ /a

1) 7 \--'

ii

*)a_

i 5ase peStigori s-au ascuns in peisaj. Dacd i-ai

gisit,

imaginea.

ffi*ffiry

R ,ft=

pffi..

o;
@

$ff;

t
*

D.g v

&e.i,ffi

,cchfr

@ @@@ @@
J

--t- =-I

2,,
\4*
-

37 l

,.
2, 3.

Urmeaze modelul gi coloreazi nasul lui Pinocchio tinand cont de gre5elile descoperite. Privegte imaginile gi deseneazd corpul ceresc potrivit.

l" !?::-e
Itrl:r:ltE

Numiri pirtile corpului

gi spune c6te

pipu5l precum Pinocchio va obline tAmplarul Gepetto.

5'

l:*cn-=:

**

o @_ (D @ /A o
Kry
4. 5,
Efectueazi opera[iile de pe stelufe gi unegte-le cu rezultatul corect de pe imaginile fotografiate de Coloreazi bulinele folosind culorile care corespund simfurilor.
Pinocchio.

/i.

til?o(.,clzfo
\.1

,s

s L,il

o@

@ GE t&
<_____2

e0
3.

E U
t1=

k
t.
2,
Privegte imaginile gi explici ce nu este corect. Deseneaz5 fele folosindu-te de p6rlile date. ce meserii crezi cd li s-ar potrivi?
Pe cine

16 ''

si sune Pinocchio pentru ajutor? Coloreazd corespunzdtor

5i

descrie meseriile ilustrate.

.ra;ffi
-Yr4Do*,',, r L-3

,,.:,.

1li.' -.,ic oe cale a avut parte

3r-

]-..,

trhl -

S oA R E D J L C E R N oR Z U P A M A N T H N B S T E A V T A
Caut5 cele gapte diferente dintre imagini. ColoreazE cdsulele literelor corespunzdtoare pentru a descoperi denumirea fiecirei imagini.

&
W,

w
ffi

ffi

ffi
1F.

#
I

w e;a

+"

int3 rnpii cu n-riilei

,*i:
''ir:-:,,t,-li'Y I .'i.1f "i

..l---*---*-r
&,
ii,j ii,: ,a.l ;i,:ll i:;:'l
:,1 i.r a.: 'i.:l lfe

:i

i:.

B' i', W,-'


:.1.
.' -.::. ;

ff

:-L:,'.L:\:i i:n. , l:1 _ ':


.

rT ,"1.\# t

-1,
, I
.,"d -.q

i I r l! l;.
it r, :,

,*i , ., k:
I;

, *ilt ..:. t'lll I

,: .'', .,
Sffip

r :: * -:, I :'

r --.='

.. '+.....-

:: +-,i

' *.i S\

j
5

'!-*.iIi-;:;:;ia;r..,**ir j,t:,*...: : .-. ,

..:.*. ;ir;1ti;i::'i,.:-:..,

.: ". {l Y

l,

{..

"r+.ii"::,.,.,',*5

1: li : ,'
t. r*

i1:
;.

11,6

:,4

ire

!?

i]1

i4
:,*
t,..7.

;1.*t i:Sii

.ed*&M-",.,-***$ii$4*41*a4e;;*,***-* -Trebuie sE iegim hrrrtr burta halenpii baleneii

ftr'31

'r '::

din
;el

'

'

';S

i"'

;, i
J nq

i3. li]f i

ci te vei in<initoci curand, insdn5togi ruran.l.


- Sper

::\
1;l i.'

,it

tatdl

1;'

:r:
I
::l

,rl

3=ff

tfe

m}tf'&, w ft' ft.' F,$K# w h,ftff % w &


ffi

t.,

%tr@

-%,

%I r!f,&.

g
'! -/
..i
; -,',-

#*

3,

Unegte insectele gi descoperi literele. Atenlie, ciribugii nu sunt de ajutor! 2. Nume;te c6te o caracteristici pentru fiecare insectS din imagine, Deseneazi apoi insectele astfel ilustrezi opusul insugirilor gisite, (Exemplu: fluture mare-mic, buburuzi cu buline-firi buline) Unegte punctele buburuzelor gi d5-le un nume care.si inceapi cu sunetul respectiv.

t.

(L
incit
l

s6

tk

1il

FI
*ii,.1

3?
si;

'g?'

'&.

{
':ii

,/t 6;. , 't,'


:1

&/

-1---!

1Id

ESE,]

.i

9l{,

,S,i i 6t: r! ,1l:

E#
:4d,e_
'-,a*:;*

r
I

ii :ii:i ': :it1

I
a

t
,

-r:F

,'.,

I
'pet: &i g
i

,it I

:r

:3

..

ffi .&'{-;
\,**r

Peniru a avansa de pe o floare pe alta gAsette cate doua cLivinie cu sens asem6n;tor pentru ftecare imagine
..: Sci

Ce insecte au fost capturate de cdtre pdianjen? Unegte literele pentru a le descoperi.

M M
lnsectele au nevoie de ajutor. Condu-le spre casele lor.
CautS-i

\.Gd*.!
\.\\.T;4i

'..@@1i

{@.:

*3 {F * *

/z-,
ffi:t:l
H_/
i
|

*r
* * *

lr *r

*F

ffi3 [m-.-l ffiIl

fiecirui spiridu; perechea

care are aceeagi lnsugire, apoi decoreazi fluturaSii

dupi modelul oferit de acegti

3, ffi

GiseSte opt diferenle lntre cele douS imagini. Ce litere ai descoperit?

t
i,:

I.
_6

i:,"ri''ig

:l
,

,iL,

.,ix
r=.

i,}fu
ri
:..'
':.

;1'
1r,

$'*';':
I

\r,l

'.,.

$,

tr..ffii-:' '', g
,r
t'_

_:_ ,'
','

, .::.':.t

.,i ti. ',',


,!

,i

',i"'
.

,,,

:-l l:j ll

,.:'.\, -r.l:.\ !i \lr lli

.:
:

:i-.,1/

!!|!,a^

"-'r t'.ts,ffi

-,"-*1e \& u#
".'-.\

.4,: tl

',t

ii i:i

a:-":::li,iiiJ:g
' . ..:: j:ijnd

Desereazi o secvenl* din povestea "l]egelica'.


Colc;reazi ciaar buiinulele care.rot'ifin iitere din numele personajslor.

'

: ae ace$tia

-1.

r";lF

T r? 1 {*l-"3?} g*-#r*=J'.
,g$

r,,

*'

^ -$iv----':

i)

U'A

t'

Sooq*

- -.-

-.

&*l u-=E

id&

m I& & oo

ffiw *.)'t#
lncercuiegte cele cinci lSmpi identice 5i afld cuviintul ascuns'

#1 r&-a:r{

*r-:::::% _.iarft

il \\tah ,iWg"

WE wffirffir
Zidul palatului a rdmas alb. ColoreazS formele geometrice dupi modelul dat, pentru a-i da culoare. Gisegte gi incercuiegte folosind culori diferite vecinii numerelor de pe jetoanele ro;ii.

&ffiry

r o.tb {} (,
*,

,,,.'i* ,ti,i ;, i;ffi


I

,":&

,i

,.i

:;,

"*a
*il.::"1t',

?h*-

.';{,
I

--_l
-\ )

' ::}!*--

t-:

aaoaoa

oolo

Completeazi vasele sparte. apoi deseneazd pe fiecare etichetd tot atitea cerculete cite buciti lipsesc. personalizeaza literele apoi fi la fel 5i cu iniliala numelui tiu. Spune cite un nume care si conlini atatea sunete cAte punctulele vezi sub fiecare literi.

27

rir.rk

4.-,
:1

t 4-

* a

tr,*u3*gi*

;*':

:*

.i) U-/
.t)
\. ^' ) \-J

M o ffi @

m ^r

fm &*l -*--_E
g

-**

r
!

-t'#r
I

Completeazi girul figurilor geometrice, unindu{ cu perna potriviti'

Direc[ionind prin linli, completeazi grajdurile pentru

fi tot at5[ia cai

citi indici

cifra.

$,

Folosind culori diferite, coloreazl tot atitea pStrate c6te triunghiuri observi.

ti

4. 5.

Descompune numerele de pe fiecare obiect gi coftcreazi-l pe cel alb folosind culoarea obiectului cu numirul care
Unegte cu o linie titerele identice de pe insul(ele cu numere formate din

lipsegte.

doui cifre.

{&e

frLsddtvt t? L*wp* ferrne cst{

Deseneazl interiorul ltrmpii fermecate. Cum crezi cA iese duhul de acolo?

30

\-'."*:*.

31

2.,

3.

aoa*,ooo

o+o
o

o+ooo
o

o+o.

.+o.

care are reprezentat nu

2, Stabilegte.;;;];ir;

.ffi

,M

i.Thi.;;,1th;;i;l,rriidun6nd
descoPerit.

silabe corespunzitor. lncercuie;te intrusul' sare din patru irasuri face cele mai puline sirituri intr-o turi completS, gtiind ci cea verde patru cesute, cea albastr6 din doud in doud cSsule iarcea.rogie din cSsuti in cSsuli' p;;.trbGi;, apoicoloriaz-o pe Allis ca Zipada respectAnd codul

b
N:

'"''"-i---**-u*

t&

1 'l

PftIMUL tu&/ '5.-l


f

;=*
'n'*r

AL DOILTA
!*61"# ;) / \ tt '.-{ ., r t i .'f lr. ' I1cil,9 il rfl ilr : tr

liJ
| ii l3l'-!'t ,q[
I

AL TREILEA dE# / '.ry L,a lr \:l


1

I l. i*it*j

-*.*+

il!.----"
i

AL PATRLJLIA
.1r.,"

_1L

,t-l
l:ii

1]

li; ri
l.t

AL CINCILEA

ilti

AL $ASELrA AL $APTilLEA
i\'1':!i

r\1 llt
iili
l_

..

ffi:-i

i:\
- "'-" .1
'a ri.:l

1*l

de
in

piticiifolosind iiriliala lor' coloreazS hainele piticiior in culorile corespunzitoare' Numegte

; i- patru

@9,

Wpro{s

ffi
@
:W,
i,.

Iffi
ffiffi@
r
*{
W::jjillii:.:':':;''?/.,t: 3:'..

+.0 w
\rd&
I ,. 4 *,

'-ts {*}

Folosindu-te de model, taie oglinzile cu tot atitea linii c6te silabe au imaginile oglindite in ele.

Continui Sirurile dupi model, apoi spune pe alcdtelea element


GSseSte

ffie.

s-a agezat fiecare buburuzi. drumul spre cisuf5 trecind doar prin imaginile ale cdror denumiri au 4 sau 5 silabe.

"r)

-j
)';'-'t :in<;r,

rb,iid
,,..-t'.r
t\\
i
I

\.
\. . ,-.+y

{x

#.-,l=

J*'
i!-#1-,.
./

-s,,. r .$r.
ri;
'

f.

a: ;' 'i,:" &_ -.'.

@*-;

*, i j . a :Y 5 :: t. \_t,ai:+ i :S::Y: , r:'r1 1.:::tt::;; ". 5*t

.t*ti.

{l
_)--^--j
] Y/

/4. -& ::a


i-l

{
lt \. )t*

-*--\ \ff1 \./

-4lr1 " '

lA fl

incere uielte in:aginile

.ale reprezint; elerrlente .e apar ir! povestea

AlLr6 ea Zilpada.

Vriijitoarea a ferme{at cuicrile rurcr,ibeului" Ccl*i'eaz5-! 5i spune ce cula,ri lipsese.

,e @,
1

L
r

I ,

r,:

f:
:

!: :i

I
1

-' f 1*ro

p il
0

h
r-

l ,*1 r?, . {i.*

*
Sr

.'a '*

,{{.i:b

2,

Unegte fiecare elernent cu anotimpul

potivit

pentru a afla cine este norocosul' Doar unul dintre pescari ajunge la pe$iiorul de aur. Urmeazi liniile

guew$
:; \o

- -Er

I
Fl
=\/t

\ , *-\ -\ ----uf

I\

+./r ?:Y,
':. 1./ '
i

-.t-)l

i,
)

"itj

6.El."[,

:" |:';r,i: , .-$.i


.t;y

:,:

"

Bifeazd zilele car.e iti

arati o vreme potrivitd pentru pescirit" Pune 'tn

X la celelaite zile.

Coloreazd doar elernentele care se a{l5 in c6sula corespunzdtoare, conforrn sigetilor din dreapta"

t
.:n

: :: |

::--.
:

!i:ii..nl;;Fr.::

|*i:::ii.!a:;*tf,.::t";t,,:-2.,.=:2.;,:.

1i
:

:2.]
:

i
\ I

tpr
\!,

---,-kl 1YJ

.: ;li
ffi

;-ffi

;iie

ffi\ ffi\

iffil

ffit wt

!i& ffit

**----, ffil
w
ffi ffi

.t

-:

{P-/

,/T.!dl ) i g-f

i\ i\

,,R

iii

:;l

\r.t --<: .i
,i

-h\\E

'#,i &"4
\,/-)

'*<se

/-)

\r-"-/
. -.t- -. *:\i:E _ ;ti
.:iil'..

.
l.-'-;

"

__i

ii*:i-!+;]i,:;;,:'t.ri

;i,$."sd:.:;.-;g:;

..

a -l--

\-

l./

il
Coloreazd cu ro$u pe;tii care sar in sus. cu verde pe cei care sar spre dreapta, cu albastru pe cei care sar spre st6nga

$, Coloread termometrele in a5a fel inc6t si reprezinte temperatura din fiecare imagine.

f, @
3.

iar cu galben pe cei care intr6 in apd.

Stabile|te ordinea lunilor din an, colorAnd bulinele in culorile corespunzitoare.

l2j
stinga

-r(l

_f

a,*

, --J ',f

.s

dr19s3s
Pe;tele cregte ca-n povegti. In ce zi a fost fotografiat?
Ce activitS{i are pescarul in fiecare zi? Unegte zilele sEptdmAnii cu activiti{ile specifice din fiecare cerc, de culorile acestora.

^uil. fiJlu\\ ;U[I][[

'(k

!inind cont

42

ffi:;ffix

ret Wyc,,-6f-*

HA
F

*t

,, 2. 3.

Deseneazi un element specific mediului in care triiegte fiecare animal din imagine.
Coloreazd cdsufa albi folosind culoarea bulinutei care ilustreazi litera ce lipsegte.

Deseneazd c6te un animal care triie5te in fiecare mediu de via!5 ilustrat in bulinute. Atenfie la sunetul inilial sau final al denumirii sale!

Unegte denumirea animalului cu litera lipsd gi cu imaginea Completeazd desenul cu piesele lipsa din partea dreaptii.

potriviti.

.*.a {ffi

3.

canta impreunE cu animarere de

ra

fermd, unind riterere

dupi moder.

\ .i : .
::"

w
\\.r- -' l.

,:

r-

::1ffi

I- *l

I L*; irri it ,-:. ,., ,i t'1 ,-, ,i t *filt"J$ a


,._

'

i, ..;

tffi t-l fffi '1 6n

a--'l

ao

ii.',.:.. \ : ', - r'... I


t

H ,'*l
I

'J.. i .,,',,1 '::: ,4i... .':l .\,,.t :11


1

tl,

^t-.'

- ,r(

.,tf

ffi
-ri - ,l)i ,I r t ' Y'ti_,t 4 LJfli -l'+'v: "{t"l-l" tl. -tr

-!:r'

,:' $k
iir

ffi
J
,,r2" -i

f. li:l
*..

iL
6:

ii. g:

.i

t!
lr

---n---'-rf J.t

i.,

$iN4a^ \i,L,,,hY) f
!K7
,#

l,;

.,rJ\,i r[rfrr/i),.,,,,,

le

; Coloreazi casi;lele fn funclie de foloasele prirnite cle Ia fiecare animal. .:, Cise;te toate cele zece veveri{e, incercuieite-le gi descrie mediui lor de viald.

Lt nS!.d i n

"P*O*uItgEg#"

l"i.

s61

tr
$

ct !jl
t. $/r
i

il

d
Care sunt aserninirile qi deosebirile dintre cei doi lupi?

i/
I

,'

..s: :'
'n:
l

ffi,
;r:f::,.tl

YT
{, 'q
&t

: l,

.L:.

K
i

I
F

i*-"i

ffi#ss

@
(

I t'l L=J

te
I

--.r.* "q+

tu
ffiffiffi6
,. 2,
lncercuieite, folosind culorile indicate, obiectele de care are nevoie sora vitregi, in fiecare situa(ie. lncercuie5te pe rafturile din partea

R\, 4 ;F=.
t'-

\ "1,1! ^ \\

2e

stingi obiectele

necesare pentru a fi tot atitea cite indici cifra de pe rafturile

din partea dreapti.

[, G

3I
,j

3 5 7

,6

oo +oo o

-\.r"v

ti,

Wh

@# ry
f

IB,

fl 1l

ti

]'

r-l \l

il U
-!.qa

Stabile$e ordinea in care te speli pe miini qi coloreazi cercurile tin6nd cont de culorile dreptunghiurilor 5i de rezultatul adundrilor de pe acestea. 3. Descoperi ce mullimi pofi forma gi incercuiegte cu rotu mullimea cu cele mai multe elemente. 3, Cenu5ireasa a fost vrijiti. Deseneazd o stelu!5 in semicercurile corespunzitoare activitdtilor pe care ea le desfSgoarii corect gi doui stelule acolo unde grege5te.

\
4

E
.l
E

aa
oaoa
.**
Aduni bulinele
gi unegte-le cu

oa
*.+*.ilr**E

=**;

Cenug6reasa a pus hainele la uscat. DeseneazS atatea clame c6te indicd numerele de pe haine.

'*ffi

stelula care reprezinti rezultatulcorect.

Privepte cu atenlie imaginile gi spune ce nu este corect in povestea ,,Cenu96reasa'l

-:)

i, f :., i,l

.-t!/r

:ll

J
1

>l >l
{ (
4

.r

it fl I;.,L.
!t rl*f

> F*f

{
1

iq
.t
rL

,l

-l

-t*

t-"

:#
\\.
l

, L-

'

&"
/

',, --:i

;l

1,,-

&-i+.

!/
'

/-:;

A.

rl: .-t

F,'ir.

!n. : :i\

ffi

,m
W

qtr

i
a

I
>

I
,!

I
I:

)l
--t--A-^,-A-^

i I
-/\-/,,-55

t.A- te

tI ,!

T. Te

,t'.;

:.,1..;,1..;,.'*.,,
aa .:a:

LIVr
::. .
.-:.::

;::..:a; ::

-.

&"**,i;**--i ?,s
'

.i

ffi-ffi
(

C}
rsI
'<-=r

.4_.1

-<=ESi-.-l;)

(9ry6't
!"
xu
Gulliver vrea si-5i cumpere o

- =fl

pilirie,

a5a

ci a pornit in ciutarea banilor. lncercuiegte pilSria pentru care-i ajung


ca liniile sd se atingd. (Barca

baniigdsili. 3. eluta avioanele

sti

pe

sd ajungi la norii potrivi[i in funclie de numirul de cuvinte rostite fSri api./ Magina e rogie./ Avionul zboari.)

K.

3,

Alcatuiegte propozilii din doud, trei 5i patru cuvinte, avind ca suport imaginile date.

lrr

f I r;

i;:i

ung
(Barca

S, S.

Formeazd prin incercuire mullimi cu jucdriile care au acelagi pre{.


a

Cdnd a pornit la drum, camionul era incircat cu 20 de cutii. Numiri cAte cutii mai erau in camion c6nd destinalie gi afli cSte au cizut pe drum.

ajuns la

r*! 3t

a
*10'r.a:
g

5c

,,

Unde ajungi urm6nd indicaliile sigetilor?

2. Completeazd desenul astfel inc6t si formezi mijloace de transport specifice imaginii din colt. 3. Traseazd linii dupi model pentru a ardta ce mijloace de transport folosegti ca si ajungi la destinaliile cerute.

/ )

t
, lr

t E
I

til

*, Ajuti
api.

schiorul nautic si parcurgi lacul, alcituind propozilii corespunzitoare despre mijloacele de transport pe

t"

schimbd bancnotele in bancnote mai mici gi coloreazi cisufele folosind culorile indicate de pitic.

{ \ * *

&

CSti pitici a

vizut Gulliver? lncercuie5te numdrul corect.

r 6.0j ffir

7l .{li

&ugestil metodiee
Pachetul educalional Prin lumea povegtilor este elaborat ?n conformitate cu programa pentru clasa pregdtitoare gi cuprinde activitdli integrate care pot fi desfSgurate prin metode interactive. Temele propuse sunt imaginate sub forma unor jocuri educative distractive ce cuprind elemente 9i de comunicare in limba rom6n6, matematici gi explorarea mediului, dezvoltare personala giom gi societate.

Parcurgind acest soft, copiii din clasa pregititoare se vor intalni cu personaje din zece povegti indrdgite. Acestea ii vor ajuta si-gi exerseze cunogtinlele dobAndite prin rdspunsurile pe care le vor alege, dar gi prin rezolvarea sarcinilor din jocurile propuse. Scufi(a Rogie le propune copiilor si se joace cu fructele gi legumele, formand mullimi, ordondndu-le gi numdrAndu-le, Tnvd[6nd astfelsd se hrdneasci sdndtos. in acelagitimp, eiTgi vor exersa gi cunogtinlele de comunicare in limba rom6nS, recunosc6nd legumele care incep cu acelagi sunet. Aventurile Micii Sirene ii ajutd si exploreze minunata lume subacvaticd gi animalele marine, alSturi de care igi consolideazi anumite sunete. Pentru a putea rezolva sarcinile jocurilor, copiii trebuie si recunoascd numerele naturale, sd le compare, dar gi si gdseasci solufiile unor probleme de adunare Ghidugul Pinocchio Tiindeamnd prietenegte pe copii si evite minciuna, jucgndu-se cu meseriile gi uneltele specifice acestora, provocdndu-i totodatd si descopere gtiinla vie[ii, prin cunoagterea propriului corp, a importanlei organelor de sim!, a necesitdlii unei vestimentalii adecvate pentru fiecare anotimp 9i, nu Tn ultimul rAnd, printr-o abordare succinti a informaliilor legate de
Univers.

Degefica, mititica, transpune copiiiin lumea mdruntd a insectelor, antrenandu-i in jocuri care presupun gdsirea sinonimelor 9i a antonimelor corecte, dar gi exersarea cunogtinlelor In ceea ce privegte unele sunete ale limbii rom6ne. CurajosulAladdin scoate din lampa fermecati jocuri cu figuri geometrice, cu numere gi mullimi, toate acestea integrate cu sunete specifice limbii rom6ne, cu ajutorul cirora copiiiformeazi cuvinte. Frumoasa Albi ca Zdpadaparcurge impreuni cu copiii povestea ei, stabilind ordinea elementelor, comparand multimile, rezolvand adundri, explorAnd lumea prin intermediul culorilor 9i a silabelor.

Pegtigorul de aur le ?ndeplinegte copiilor dorinlele numai daci vor rezolva sarcinile legate de fenomenele naturii, anotimpurile, zilele s6ptdmdnii gi lunile anului. De asemenea, pegtigorulva fi mullumit dacd acegtia reugesc sd se orienteze corect in spaliu. Cei trei purcelugi vizileazdimpreun5 cu copiii ferma, pddurea, jungla gi savana, pentru a intlnianimalele din aceste mediide viafi, jucAndu-se totodati gicu sunetele specifice limbii rom6ne. Harnica Cenugireasi Ie sugereazi copiilor si adopte un stil de viald curat, ordonat gi sdndtos, prin elemente de educalie pentru sdndtate gi etemente matematice care cuprind numeralia giadunarea. Aventurierul Gulliver cSldtoregte impreunS cu copiii utilizand bancnotele gi diferite mijloace de transport, despre care formuleazi propozilii, vizAnd dezvoltarea uneiexprimiri c6t mai corecte.

&wwaffi& ew
UF|TA ROgtE

hiaternatici gi explorarea mediuluij rnullimi formare, ordonare, formare de numerele naturalg in concentrul 0 _ 31; fructele 9i lsgumete Dezvoltare personald: menlinerea unui stil de viali ianJros Comunlcare ifi lit rba raman* sunetele C, M, V, R
Comunicare in limba rotndr6: sunetete B R, C, S, A, M ftflaterna$ce gi explorarea medidui: medird subacvatic - ani.nale marine, nurnerere naturere in cor*entrur 0 - 31 - recunoattere, comparare, probreme de adunara Dezvoft are prsonardi explorarea meseriilor llatemattcd gi exprorarca rnedrrrui: corpur omenesc plar6ele - corHlilii de viali, Universul

ICA SIRTNI

w?tltocclfio
@orcryrcA

pe4i componenre 9i rortd


p, B,

ror,

Comslcare in ,imba rom6r6-- sinoninele gi antonlrete, sunetele F,A, L,

r,T,A

(j, !r,

S, C, V,

Matema$ce gi exploratea medll,dlui: iEsctete ,ltaiternatice gi exptoratea medi..,!ui: tigtfiile plarr {cerc, pitrat, triwlghi, dreptuqgN}, muBimi, nwnerele naturale in concentrul 0{l (vecini, descompurcrel comwicare in tin ha romard: st,n.tere specifice rimbii romire lrecunoagiere, formare de cuvinte cu aurEle dsle) Matemailce gi exprorarea medit-dui: nr'lerarrd ordinar, mu{imi compaftrr., adunarea concentrul 0-31 (prin nwnarare), cu suport intuitiv Corrunicare in limba romird: cuvinte formate din una sau mai mr{te silabe

=,

AIADDIN $l
I.ATTIPA TERIUIEMIA

CA ZiPADA

?n

ptfTltoRut DI AUR *'""X1J#::f:t:3ffiX!3H7,?:"Jjfl:ff'j["##zi,B,=.primina",una,

tI

TRTI PUNCEIUSI

,ltatema*ee *i exptoraea $editgti: anirnalele domestice Co*r.ilricare in ti mba romi.rgj surEtele E, A, L, T, V A, Z

$ salbatice

*,

U, R, M, p, S,

rHUSinmsA ,

Ylatefia*ce ii explorarea medi6ui: nrxncrere in co*centrur de mdtimi __g_grygntrd O - 31{prin ilrnerarc}, fo.mare 'aturare

rl,adunere" in

ulllv[R

*':X|:Zf;;:i:,ff;ffiT."f;';:[ffnor*e
Cotntnicare in linba romird: propozilii

de 1 ,eu,

i,ei,

10,ei], schirnburi

- forrnt$are, reprezeaAre graric:

Autori - cooflronatori: Andreea Rogca, Raluca Florea, o"nla gt*rn coautori: Maria Fitip, Alina cr5ciun, petronela cerghizan, Andreea cucuiet,
Roxana Mirgineanu, Corina Raliu

Consultant metodic: Vicfica Preda - lnspector general in Ministerul Educaliei Gonsultanli de specialitate: Eugenia Dana Stoteru, Georgica Dudorila Otteanu,
Doinifa Dupu, Meru Geta, Ana - Maria popesar, Mihaela Toba, Nicu],n" Goncept gi grafici: sz6cs R6bert - director de creage Editura EDU

*,o,;,;;;;

Busuioc

Grafici gi anima[ie: Marcela hhan, sz6cs Melinda, Barabds csaba, Medv6s Emese, D6sa szabolcs, lonu! Ndpridean, Dana vultur, szaM - Fokt szilSrd Prograrnare: Reichenberger Eduard, Dragog Bcgdan, Tfosi Aron

Pachetele educafionale EDU sunt elaborate in conformitate cu programa gcolari, beneficiind de avizul Ministerului Educaliei gi recomandarea A.lt,M.E.D.E.p. Fiecare pachet educalional EDU este compus dintr-un GD, un auxiliar gi un joc didactic, ele fiind realizate in lumina metodelor interactive.

:.. t,

a-_..4

dl-.Yjffie

tt3ts

:
,

".1.',.''t -"
. i

rz-...n

,.

'-.'

::,:-.4 ,i--:', :-:t


"*:

{i'??.*3:':

ilj

Editura EDU I Tg, Mureg, Str. Avram lancun Na 46n Jud" Mureg / ISBN 928-806-853{-0O-9
Tel. : 0728224611 (departament vinziri) ; 07400951 7 8; A7 2817 6246 (departament tehn ic)

PREJ: {5 LEI