Sunteți pe pagina 1din 114

+

Ed u ca!i e i

;i

C e r c e ti r i i

Mo g o g

rB

'\

't .,,

r r NtsrE RU L EDU c A TtE gt' t c E R c rrA R l l

MATEMATICA
$tefan Pacearci
MarianaMogog

.J

"Manuat pentru ctasa a f,-" EW

ufroffioFRirE

Acest manualeste propdetatea Ministerului Educaliei t{anuatuleste ii Cercetarii. pdn Ordinul aprobat n. 3885din 24.05.2004, in urmalicitaliei organizate de cafe l\,4inistru| EducalieigiCercet6rii, este realizalln conformitate cu programa analitici aprobalede l\,4inisterul prinOrdinul Educalieigi CercetSrii nr 4686din05.08.2003 ti estedistribuitgratuiteleviior

ACEST MANUAL A f,'OST FOLOSIT DE:


Numele elevrnui c@ a Steea dan@lului*:

seva inscriefolosindtermenii:,o4 bun,ingdjit,nesatisfdcitor, "Starcamanualufui deteioat. lnviFtorii/lnstitutojll vor controla daci numeleelevului este scds corect. Eleviinu trebuiesi faci nici un fel deinsemnirl Demanuat.

Detcrlrer CIP r Bibliotecii NrFord o RoDatriei PACEARCA, STEFAN Matemldcl I manral pentru clrs: r n{ / Stefar Paceecn,MarianaMogog.- Be@*i : AmDis, 2004 ISBN973-679-085t L Mogoq,l,{arida 51(075.33) 372.41

Rfentrti: Prot sr. I Pope,rm flanajInstit. grad.I $nnobscu Nicoleta Rerhctor: DiaoaSroica CorEcturt: Ctmo Stoica trwtraFi: Ana Maria Radu,Dumitf! Mariq, Laurapijaru, Nicuror perts DTP: Liviu Dobranu,Deiel Clmedr, DanaDieoe$q CmmenStoica

ISBN: 973-679-085J C<pyright @2005 Ar.mis Prirt s,r.l.toar,e dreDtuile .ezewar Anris Prirt s.rl. . R.drctla ti sdiulsocirl: ed Merrluieior 46-56, od 041833, sector 4. bfi, O.P82- C.P. 38 4(@r)461.$.r0 4/15: fu: (021) 461.08.09/19.
Ei@t o6eedft!&l@is.ro; ofr ce@meEaDress.,o De?.!r.rdl d6t aE: iel {02t) 461.03-O6 lzl J/t6; a\: (021)46r-m.091l9; E-nail: desfac@@editur@ms.rc 1-rpdd la MEGAps hoAitgs s.&

CUPRINS
lrumerele naturale de la 0|a,100..... N um e r en le a tu ral e l a0l a30. de "'' - """"""" '5

Adunarea numer.roinalruraie;;i;56'i;'id6 gz $iscddere. AAir.""r" o""t" oroin .........

naturale de la 0 la 100.........._........_................................. fz Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100.-.........................._.......................... f+ Adunarea numerelor naturale Siscdderea de la Ola 30 fi| ftec.rJ p!i" oroin............. ls Adunarea numerelor naturale de la Ola 30 cutrecere peste ordin...]............................. fg Scederea numerelor naturale de la Ota30 cu lrecere peste ordin.......-....,-.............,..... Aflarea num6rului necunoscut.................. .......,................,..-.......... 27 Probleme printr-o care se rezoMe singure operalie matematicd............................-.... 29 Eva l u a re ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 . .1 . . ....

Numerere naturar! d" i. io' ioo...........::.::.::..::::.....:.::::.. ..:..::..:..:.::.::..:....:::::.:.. 3 Compararea numerelor

gi scederea Adunarea numerelor naturale formate dinzeci..................................... 32 Adunarea numerelor naturale fomatedinzeci9i uniiali-...................................... 34 Scaderea numerelor naturale formate dinzecigi uniEli..._._..........._.................... 36 Adunarea numerelor naturale peste de la 30 la ,100 cu hecere ordin,..,.....,.................-.. 39 Adunarea a doudnumere cand suma uniElilor este10.._......-.............................. 39 Adunarea a douanumere candsumaunitiililor estemaimaredecatj 0,................... 40 Scdderea peste numerelor naturale de la 30 la 100cutrecere ordin........_.._..........,...... 42 Afl areanumerului necunoscut.....

Eva lu a re ................. ................... .. . . . .., S O Probleme princelputin care se rezolvd doue operalii .._.......... ._............................... Sl Numerele nalurale de la 100la 1000. Adunarea 53 9i sciiderea....................-................... Formarea, gi citirea scrierea numerelor naturale de la 100 la 1000-......................,........ 53 gi ordonarea Compararea numerelor naturale.......--.--.............--.-........................ 56 gi scdderea Adunarea numerelor naturale peste de la 0 la 1000 ier5trecere ordin......... 60 Adunarea numerelor naturale iire tecerepeste ordin ........-.............._.................. OO Scdderea numerelor naturale peste fird trecere ordin ........_....._.......................... 63 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000 peste cu trecere ordin...,..,.......,,..,........... 6b Adunarea peste culrecere ordinul unitali1or........................_......................... 65 peste Adunarea cutrecere ordinul zecilor ..................,..,............ 67 peste Adunarea cutrecere ordinul zecilor 69 Sial uni14i|or....................................... Scdderea peste numerelor naturale de la 0 la '1000 culrecere ordin...........-.................. 71 Scdderea cuimprumut la ordinul zecilor................................... 71 Scdderea cuimprumut la ordinul sutelor. .................................. 73 Scederea cuimprumut Iaordinul gi sutelor........_.._.._..,.................,..,..,. zecilor 75 Aflarea numerului necunoscut.....,,.,.,,.,,.-. ..........................,........... Eva 1 u a re....................... . . . . . . . . . . .7 . .9 .. princelpulin " Probleme care se rezolva dou6 operalii-.....................-..................... Elemente intuitive de geometrie..-.-.,,,,,. .,............ 82 geometrice: petrat, g2 Figuri triunghi, dreptunghi, cerc...................._......_....,............... Interiorul exteriorul geometrice unei figuri ..........................-......................_....... 9i 85 geometrice: g7 Corpuri cub,sfed,cilindru, con,cuboid -.............._................................ Eva lu a re ......_.......... . . . . , . . . . . . . . . . . . . .9 . .0 . . . .... M i surareUn . itil id e m4s ur4................ ................9l Masurdri folosind etaloane neconventionale.........-...................._..................... Unitdti de mesurat lungimea: metrur ........ .........._.......................... Uniteti de mdsurat capaciiatea: |itru|........._................................... 94 Uniteti de mesurat masa: kilogramut........ ........._..............,............ 96 pentru Uniteti de mEsuE timp: ora,minutul, ziua, septdmana, |una........................._..... 9g Mon e dSi e b a n c note . . _ . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . .0 .. . . .... 1 Eva fu are .................. .O ... . .. 1 2 -..-............. Recapitulare finala. ........... 103

* probteme je;;;;;;;;;;;;;;:.:::.:.:::..:::::::.::::..:..:::: prin care sere.orva operajia x3

SIMBOLURI UTILIZATE

JOC MATEMATIG

EVALUARE

l.

EXTINDERE

f{[Jl\fl[:AffiLH Mii{T't"[fq,,A1-tri l]H [-dtL S l*i{ 'lrtti

NUMERELE NATURALE DE LA OLA 30

Zeceunitdti tormeazd o zece.

e 9e ee
5
i)

10

10

. Spuneti din cate zeci gi din cate unitelisunt formate num jos: reprezentate in desenele demai

17 A IX

gaptesprezece

ffi

IH tx

noudsprezece

ffiffi

UMERELE NATURALEDE LA OLA 30

gi trei doudzeci

23

?
gi noud douSzeci

?
treizeci

. Spuneli numerele formate din: 2 zecigi 5 unitdli; 2 zecigi 8 uniteli; gio unitate; 2 zeci gi2uniteli; 2 zeci 2 zecigi4 unitSli.

2+2+2
--hv#

2+2+2+1
7 + numdr impar(fdrdsot)

6
6 + par(cusoi) numdr
o Observali numerele giapoispuneli reprezentate caresuntparegi care sunt,moare.

OOOOO o03000 11

ooe3e30o3
eoe330330
18

o0eooo3330
Numerele 1, 3,5,7,9, 11,13... sunt numere (fdra impare sot).

o30000c3003

Numerele 2, 4, 6, 8, 1 0 , 1 2, 14 ... su nt pare numere (cusol).

. Agezati pe bance23 de beligoare. Grupali-le c6te giapoi doue spuneti dace numdrul 23este parsau numar rmoar. Lucratiimpreund cucolegul debance!

NUMERELE NATURALEDE LA OLA 30


. iiilHrloxs,rsrd*,*.*,,rt*,*d ..,,' ,',.-;",rht ', ,,S

gt PRoBLEME EXERCtTil
1. Spuneli ce numere suntreprezentate in desenele urmetoare:
a)

**4*e4A***

b)

fr&fr*

e330eee3o
OOOO

ffi
c)
d)

2. Citilinumerele: 1i 11', 21i2i 13i 23igt 1gi2.

llll ",H,8

3. Scrieti numerele formate din: o zece o zece 9i 3 unitdti; 9i 8 unitdti;


4. Scrieli numerele naturale: a) de la 7 pand la 15; c) de la 18 peneb 24i b) de la 11pane la 20; d) de la 21 pane la 30.
gatsprezece; 5. Scrielicu cifre numerele scrisecu litere:cincisprezece; gitrei;doudzeci ginoud; noudsprezece; douizeci doudzeci treizeci; 9icinci; trei:treisorezece. 6. Scrieli fiecdruia dintrenumerele: 7; 9; 13;'18; 21i24i29. ,,vecinii"

7. Scrieli cu litere numerele: 8; 18;28;5; 15;25;1 ; 10;20;30. gir cu inc5 trei numere: 8. Scrietipe caieteSi apoicompletali fiecare a)2; 4;6 ;8... b )3;5 ;7; 9. . . c ) 0; 5; 10. . . d) 20; 22' , 24. . . 9. Scrielitoate pare. numerele maimicidecat 11. Subliniali numerele pare 10. Scrieli gi19. numerele cuprinse intre 1'1

NUMERELE NATURALE DE LA30 LA 1OO

. Pentru a numdra maiusorbilele,Ana, Mihai grupe de 9i Danauformat cdte 10. Cate bile a numeratfiecare copil? Am format3 grupe de catezecegi inca 3 bile. Voiscrie 33.

.s..K*"."g .ffig
33
Amformat 7 grupedei6te zece9iinci 3 bilel Voiscrie 73.

73
. Spuneti dincAte zecigidin cdte uniteli suntformate numerele urmitoare:

tr

ffi

flf,fl

NUMERELE NATURALE DELA30 1.A100

Ungrup dezece zeci formeazdo

zecl

unitali
0

o Reprezentali patruzeci gipatru; gitrei; numerele: cubetigoare cincizeci gaptezeci giunu; gidoi; gicinci. nouezeci cincizeci treizeci Sigapte;

EXERCTTI 9r PROBLEME
numerele 1. Spuneti din c6te zeci gi din cdte unitdli sunt formate pecaietintr-un numerele reprezentate in desene, Scrieli tabel"

.s*_%
w
6l

6
L/

&,

ol

ffi
d)

ffi

ffi

e)

2. Scrieti numerele: 33; culitere

NUMERELE NATURALE DELA3OI-A lOO

3. Scrieli cu cifre numerele scrise cu litere:patruzect 9i unu; gaptesprezece; gaptezeci giunu;gaizeci unu; noudspiezece; nouezeci gi 9i gaizecigi unu; noud. Scriqi numerete: a)deta36p6ndta43; b)deta55pdnd la65;c)deta78 ^4 |a87. pane 5. Scrieti fiecdruia ,,vecinii" dintre numerete: 80;37;17: 90. 6. Observali numerotarea vagoanelor! Spuneli ce numere suntscrise pe vagoanele care auintratin tunel

7. Scriefi succesorul fiecdruia dintre numerele: 8; 19;26;52;76;Bt;93. 8. Scrieli predecesorulfiecdruia dintre numerele:6; 15;23;36;65; 74;g5. 9- Scrietihei numere consecutive, incepand cufiecare dintre numerere: a) 19; b)23; c)47; d) 68; e) 79. . in . -.^ numere consecutive dintre careunulsd fie26.Scrieli toate tr,u.-ucneltlrei solutiile.

iXillii;:::liu:,,,

NUMERELE NATURALE DE LA 30 LA 1OO

gir, 11 . Observali regula deformare a fiecdrui girurile apoi completali cuincd4 numere. 4O;... b)74;73;72;... a)20;30; c)2O;25:30;... d)32;35;38; ... . e)61 ;63 ;65 ; f)75 ;70 ; 65; g)86 ;84 ;82 ;... h )46 ;43 ; 40;

12. Scrieli toatenumerele de la 20 la 68 care conlin cifra 7. CAte numere atigisit? 13. Scrieli toate numerele de la 20 la 68 care contin cifra5.C6tenumere aligSsit?

de douecifrecare se 14. Scrieti toatenumerele folosind scrie cifrele: a)2 sau 6; b)3sau7;c)7sau0.

*#'

I 5. Scrieli toate numerele de doud cifre diferite, folosind cifrele: a)3si5; b)49i6 ; c)I9i2; d)9 9i0. 16. Scrieli num5rand c6te 10 numere, din 2 in 2, inceoand cu:
a)12; b)43; c)76. pare? numere ' [ncarecazatiobtinut

. Numerelepare au cifra 0,2,4,6 sau $. unitelilor . Numerele impareau cifra 1,3,5,7 sau9. unitellor 17. Folosind cifrele 3,O, 6,scrieti: pare a)toate numerele dedoud cifre; b)toate numerele impare dedoue cifre.

COMPARAREA NUMERELOR

> maimare

>ff

i = egal I < m a im ic

6'* 6
compararea numerelor! E simplu!Numerele ' ObservaJi fl< 31 il6: " u
scrise cudoud cifre sunt mai mari dec6t cele scrise cuo singurd cifr5.

. Comparati numerele folosind <; =; >: semnele a)7 9i21; .. . b) 13Sj13; c) 42 Si9; d) 81 Si3; f) 34 9i 34.

Numdrul54 este marmare pentru ce aremaimulte zeci.

54>26

COMPARAREA NUMERELOR NATURALE DE LA OLA 1OO


gt PROBLEME EXERCITil
pe caiete 1. Spuneli gi completati cati ani are fiecare copil-Scrieli propozitiile cuexpresiile mare" mic". ,,mai 9i,,mai

. Raduestet-"]

Dan. decat Anasil----------l decAt Radu.

. Anaestef----------l dec6tDan9il-------ldecat

. Dan estef--ldecdt

Ana Radu. 9if--------l decat

grupd: 2.Alegeli numarul celmai mare din fiecare

pdstrand a zecilor. numere maimaridecat43, aceeagicifri 5. Scrietitrei cifrd a unitetilor. numere maimici decat 57,pdstrdnd aceea$i 6. Scrielitrei cu numerepotrivite cdsulele 7. Copiatipe caietegi apoi completali pentru scrieri adevdrate a obline c)[=f] d)72>;f a)E>43 b)E<76

38<I

81tn

E'E

H.E

numerele: 83;36;45;72;16;279i82,scrieli: 8. Dintre maimaridec6t 36 a)numerele maimicidecat45; b)numerele

ORDONAREA NUMERELOR NATURALEDE LA OLA 1OO

Vlad Dan

Mihai Maria Adrian

o Observali numerele schiorilor. Care schior arenumdrul celmaimare? Dar celmai mic? . Schiorii pepdrtie, vorpleca incep6nd cu celcare arenumdrul celmai micAiterminand cucelcare arenumerul celmaimare. Spuneti numelecopiilorin ordineaincarevorpleca pepdrtie.
'13, Numerefe 15,20,24 gi 32 sunt agezatein

ordine crescatoare.

gt PRoBLEME EXERCtTil EXERCITII


1 . Scrieli numerele in ordine, de lacelmaimiclacelmaimare: a) 13;27;9;23;3'1. b)29; 47;81;36;21. 2. Ordonali crescdtor numerele: 81; 93;18;39;47;51. 3. Scrieli numerele in ordine, de lacelmaimarelacelmaimic: a)82;36;28;91:36. b) 17 ;71;37;67 : 18.

4. Ordonati descrescetornumerele: 27;g1;36;47;54:69. oblinute de copiila unjoc pe calculator sunttrecute in .5. Rezultatele tabelul aldturat. Spuneti: a) numele copiilor care aupuncte maimulte Mihai 37 ouncte decat Alina; b)numele Alina' 54 puncte copiilor care aupuncte maipuline Sabina65 Duncte decet Mihai: c) numele lrina 3 puncte copiilor in ordinea creicdtoare a puncte. Paul 35puncte numdruluide

ADUNAREA NUMERELOR $I SCADEREA NATURALE DELAOLA3O


gl SCADEREA ADUNAREA FARATRECERE PESTE ORDIN
Recapitularea cunogtinlelor din clasaI . Observati giformulali imaginile enunturi corespunzetoare.

4+2=6

7-2=5

TryT
10+2=12

'.,::

'$f

"'r

12-2 = 1 0

tdl
23+2=20 + 3+ =20 + 5 =25

ffi

G)

lx'
tat

23+ 2

25

15+13=10+5+10+3 L----E=-'=20+8 =28

15+

13

ADUNAREA NUMERELOR 9I SCADEREA URALEDE LAOLA30

26-4=22
15-2 2 3-2
28- 14 27 - 10

27-15=12
28- 20

. Desenati numAretori pecaibte pentru a reprezenta operaliile:

gtPROBLEME EXERCtTil
1. Scrieli operaliile reprezentate penumaretori:

2. Calculali:
a) 7+ 17+ 27+ b) 4+ 4 14+ 4 24+ 4 c)3+ 6 3 + 16
.J+ZO

d) 5+ 4 15+ 4 5+24

3. calculali:
a) 6to-

z od) 8- z 18_ 28- 2

b) 9- 2 19- 2 e)28-20 27-10


zztz

E simplu! efectuez corect 4 Dacd


1 ''

o -J

27_ 4

calcula Si26 : 3!

ry

f
/{l

AbUNAREA NUMERELOR 9I SCADEREA NATURALE DELAO

4. catebileareAna?

-@
Dan: @&&s@@@@@@&@@
3

s&s&@@@@s&@s& ffi
An a a re 13 + 3 = 16
Rispuns: Ana are 16 bile.

5. Alin are13ce4i. Maria arecr"r l{irrai inuit. C6te cdrliare Maria? 6. nnali: a) numdrul cu 6 nraimafedecat13;b) numdrul cu 3 nrairnare decet 15. 7. Mihai locuiegte la etajul prietenul 5.Andrei, lui,locuiegte cu patru etaje mat sus. Laceetaj locuiegte Andrei?
8. Compuneli o problemd in caresdfolosili expresia cu Smairnare.

o Cine descopere mai repede numerutOin l--l:

ADUNAREA NUMERELOR NATURALE

ADUNAREA CUTRECERE PESTE ORDIN


. Alina a primit de ziua ei 9 garoafegalbene$i 4 garoafe rogii. C6tegaroafea primitin total? ..

$+4=? 4
OCCOCOCCC OOCCOCOOCC

Aminteles! Se c om plet eaz d o zece,apoi se adune unitdtile remase!

@@6e
CI66

g + "1

Rdspuns: Alinaa primit13garoafe.


l l i i r rn ti r" r,rr,rrrl

8 + 6 =14
i termen termen sumi Sd ne amintiml

10
fi+1

10 2 +8 10 8 +2

10 3+7

10 . 1+9

ADUNAREA NUMERELOR NATUMLE DELAOLA3O


gl PROBLEME EXERCTTI
1 . Scrieliadundrile penumdrdtori: reprezentate

a) 6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 11

2. Calculali, dupd model:


a)9+3 8+3 7 +5 b)8+5 7 +9 9+9

c ) 5+ 7 4+ 7 8+ 4

3.Afla1i suma numerelor: 89i9; 59 i9; 29 i9; 69 i6; 79i7. 4. Aflati numirul cuI maimare dec6t: a)8; b )3; c)9 ; d)7 ; e) 6; f ) 4. 5. Lacursul deinots-au inscris 9 bdieli 9i6 fete. Cdti copii s-au inscris lacursul deinot? 6. Maria are7 cd(i.Fratele eiare cu5 maimult. Cate cS4iare fratele Mariei?
7. Marcela are6 ani.Eaestecu 7 animaimicd dec6t Mihai. C6tianiareMihai?

8. Scrietinumerele 12,14 to gt Id casuma oeooua numere

ADUNAREA NUMERELOR NATURA!-E DEt AO L A30


. Pe un raft erau19cerli.Mircea mai pune pe raft 4
cant.

Cdt-e cirli sunt acumperaft?

1$+4=?

Si observim!
o Seadund unitelile: . Seadune zecile:

S+i+=13

'l a)

oi

I.

1 +7 =2

S+

'_:-)

1$+ i el
'& *.'

I te+
i4
\*-

1 'l

2ffi+3

a3
'1. Calculali, dupd model: 1 3+ 9 = 1 3+ 7 + 2 =20+2

Rispuns: Peraft sunt 13ceti.

=22

a )1 8+ 8 1 5+ I 1 9+ 3

b)14+ 7 17+ 7 '19 + 5

c) 15+ o

I
13+ v

2. Calculati, agezand numerele unulsub altul:


a) 8+ 7
18+ 7

b) 6+ 7
16+ 7

c) 5+ 9 1 5+ I

d)7 + 4 17

e) 6+ 9 16+ I

ADUNAREA NUMERELOR NATURALE DELAOLA3O

WNW
13+g=22
9+ 13=22

ramane nescnlmbata. 6. lntr-un g mere_ cog erau17 mere. Doru maioune C6temere suntacum in cog?
7. Lao caband eraucaiali 13turigti giau maisositincd 16turisti.

Cdti turigti sunt acum lacaband? 8. Cornelia a citit intr-ozi '18paginidintr-o carte. A doua zi a citit cu3 pagini maimult. pagini Cate a citita douazi? f .intr-o cutiesuntS bile albe, iarbile rogiicu 13maimult. a)C6te bile rogii sunt in cutie? b)Cate bile suntin totalin cutie? 10. Calculatigicomparali rezultatele, < ; = ; >. utilizand semnle: a) 16+8 [e+to b) 13 + 981s + s c ) 16+ 6I 17+ 7

1 5 + eE 19+ s

17+e[1t *n

14+O [13*

11. fara a efectua calculele, spuneli caredintre exercitiile de maiios sunt rezolvate gregit. Motivali respunsul dat.
a) 15+4= 9 13+5 = 18 b)15+12= 7 11+16=27 c) 2+3=23 16+4=16

f.

SCADEREA NUMERELOR NATURALE DE LAO LA3O


SCADEREA CUTRECERE PESTEORDIN
r Pe terenul de sport jucau fotbal 13 biieti. Dintreei, 4 beietiau plecatacase. Calibaieliau remas?

13-4=?

13 - 4=

o Se poatecalcula9i astfel!

13 - 4= 3+10- 4
3+6

IV/
\,'-

Amintelesl Pentru a sc5dea 4 uniteli din '13, scadintAicele 3 unite! Siapoimai scaddinzeceincd
ounitate.4=3+1

W
. Observalil

9
Rispuns:Peterenau remas 9 beieti.

Ii tl
15-7

15-510-2 8

15-7=5 + 10-7 1 = $ + 3l
=$

li

iiliii::aJirlliiii. ::ri,

DE LAO LA
EXERCtTil $t PROBLEME
| . Etectuati calculele, folosind reprezenterile:

16-7
a )1 1- 3 12- 7 16- I
b)12- 5 c) 115

11- 8 14- 6

13- 7 15- I

3. Calculali, dupd model: a)15- 6 12- I


tto

b) 11 - 4
tJ b

c) 16- I 17- I 14- 7

16- 9

4. Mariadoregte si confeclioneze pentrupomutoe 12 ornamente Craciun. Eaa confeclionat 6 ornamente. Cate ornamente maitrebuie sdfacd?
5. Pentru a participa la unconcurs de matematice, Adriana trebuie si trimitd 14probleme rezolvate. Eaa rezolvat 5 probleme. Cateprobleme maiarederezolvat?

SCADEREA NUMERELOR NATURALE DE I-AOLA3O


11 ilustrate. Dupdce a trimis 6. Vinai a cumoarat i-aumairdmas 2 ilustrate. orietenilor. ilustrate atrimis Mihai? Cate 7. Observali regulade formare a girurilor 9l completati gircuincd 3 numere. fiecare
2 -2 -2

-2

-2

dialogul copiilor o problemd" 8. Observali 9iformulali Am cules . Cateciuperci a culesDiana? 12ciuperci,

12

Am cules cu 3 mai putin!

3
DIANA

12-3= I

Diana Rdspuns: a cules9 ciuperci. povesti, poezii, iarce4icu cuI maipulin. 9. Nina are18cd4icu Cate cdti cupoezii areNina? 14;b)cu8 maimicdecdt 13;. 10.Aflalinumdrul:a) cuI maimicdecdt 12. c)cu3 maimicdec6t 11. Calculalicu cateste maimare: a)numirul 12decat numSrul 3; 2. b)numdrul 13decat numdrul 11decat numdrul 9;c)num5rul 12. Alina are13ani.Sora ei este cu4 animaimicd. iarfratele ei cu6 ani maimic decatAlina. Catiani aresoraAlinei? Dar fratele? 13. Compuneti cate o problemd care se se rezolve: a)prin exercitiul 12-4; b)folosind expresia cu4 maipulin.
Folosindnumerelede pe cartonage,

Martinel trebuie sdscrieoperatii descedere. Ajutati-lvoi! o Lucratiimpreund cucolegul debancd!

,,. I

SCADEREA NUMERELOR NATURALE DELAOLA3O


r Mihaiavea21 de bomboane. A datcolegilor3 bomboane. Catebomboane i-aurimas?

2 X - i ;= ?
Respuns: Mihaimai are 18 bomboane. . Ana avea 21 de bomboane. Adatcolegilor 13bomboane. Cdtebomboane i-auremas?

21 -1 ;t=?

I \ z',t -1 [ U- J l-.-''
1"1 fi

2 X-1 3

Rdspuns: Ana mai are8 bomboane.

24-

8=?

2 4 -1 8 = ?

. Setransformd o zecein unitSli gi l seadund cuunitdtile: 10+4=14 . Sescad unitdtile:14-8= 6

Si observim!

Si observSm!
. Setransform5 o zece in unitali gi seadund +4= {4 cuunitdtile:10 . Sescad unitdtile: 14*8 = 6.

ze_il I /.
'

l lri

z44 ./

,t 1.g

.Sescadzecile:

T"1 ,
. Sescadzecile:

18

1-0=1

SCADEREA NUMERELOR NATURALE DEL AO L A 3 O


gtPRoBLEME EXERCtTil
1. CalculaJi oral: a)22- 10 b) 25- 10 2. Calculali, dupd model:
a)23 8 za 21 7 I b)22 24
zc

c) 26 - 10

d) 24- 10 8 a
o

c) 26- 8 23- I 27- I

3 Calculali, dupd model: 22- 16,= 22-,10 - 6,

a)21 - 15 25-18 24-17

b) 23- 15 21 - 19 26- 18

c) 28 19 27 19 zc
to

a)23 - 7
zJ-6

umerele unul subaltul: b)22- 4 c)22- 19 2 4 -8 24- 15

d) 21- 12
ZJIT

pecaiete, 5.Scrieti calculati apoi comptetalitabetete: Si

. Comparati rezultatele obtinute laexercitiile dinfiecare tabel!

Ceatiobservat? 6.Aflati num5rut: a)cu8 maimicdecet24; b)cug mai micdecAt 25. c)cu19maimicdecdt 24. /, Peunraft al bibliotecii erau 25decdrli. Elevii clasei a doua auimprumuta 19ce(i. Catec54iau rdmas peraft? 8. Pentrua decorasala de festivitdli, eleviiclaseia douaau folosit 22 de baloanerogii, galbenecu 3 mai putindecatrogii,iar baloane .baloane vezi cu5 maiputin decAt galbene. baloane Catebaloane galbene aufolosit? Darvezi?

\a"

q..l@

AFLAREANUMARULUI NECUNOSCUT
. Bunica vreasediruiascd p6ni acum celorg nepolicateo ceciuli!e. aimpletit 5 ciciulile. Cate ciciulitetrebuie sdmaiimpleteasci?

5+f=9
5+1=6 5+2=7 5+3=8 5+4=9
. Privitibalanlele gi rdspundeli la intreberi.

6<9 7<9 8<9 ' 9=9

Rispuns:Trebuie si impleteasce 4 ceciuli!e.

. Cecantereste maimult?

' Ce cantere$te maipulin?

. Celedoud pungi cantdresc la fel. Balanla este in echilibru. . Cumse poateechilibra balanla? petalerul a) Se puncuburi A.

b) Se iaucuburi de petalerul B.

+f = 1 7 15
17- 15= 2

17-E= 1s
17-15= 2

$ +@ =g

s rz-p= 15

mairdmas 12' eii-au Gl'"%niffiffi:'"1:T:oane

AFLAREA NUMARULUI NECUNOSCUT

EXERCTTTIPROBLEME
pentru potrivitd valoarea fiecare 1 . Dintre numerele 8; 9; 10; 16,alegeli literd, dupd model: 9 + 6 = 15adeverat a= 4 25- d= 15 a+ 7=16 10+b=18 c - 8= I
2- Rezolvali, dupdmodel:

+ fl = 1 5 a )8

+ fl = 19 b )1 3 fl + 1 0 = 20
10+E= 1 6

E * g =z t
11+ @= 24 3. Toate bilele sunt identice. pentru a) Cate bileirebuie luate ca balanta safiein echilibru?

13-11= g
puse pentru bile trebuie b) Cdte ca balanta sdfiein echilibru?

8+E=1 3
numerul necunoscut: 4. Aflali

'a)21-f+10

b)fl-s=1a

i\ 1 t =

A+

1l

pecei23dec,olegi cu 5. Alina areg bomboane. Eadoregte seii serveasce cate o bomboan5 it ''i Cdtebomboane trebuie sdmaicumpere? ,ffi.gandit la unnumer. Amscezut celmaimic 6. M-am dinel 7 9i amobtinut numdr oarde doui cifre. gdndit? cenumdr m-am
. Subfigurile de acelagi fel se aqcund aceleagi cifre.Descoperiti cifrele
\5li

ascunse, lucrand impreund cucolegul debancd.

" 'A * 4 = 7

,I

*A= I O- i l =ro

5 =!, -7 ='19

c)

, =1 4 =J

f f i*W =z s

PROBLEfuIE CARESE REZOTVA PRINTR.O

srr$GU RACIPERATtE r$ATE[/!AT|CA

Am obtinut 25
oe puncle.
..

Am obtinut cu 7 puncte maiputin decdt Maria.

cu2 I AmobJinut puncte maimult ll q


decAtMaria.

Ma

loana

gifdspundeti 1 . Urmerili dialogul copiilor laintrebiri: a) Cdtepuncte a oblinutloana? puncte b) CAte a obtinut Mihai? c) Cu c6tepuncte are maipulinMihaidecAt loana? 2. Laconcurs, un reporter pecopii i-aintrebat preferd gia intocmit ce sport urmdtorultabel:
I

Gimnasticd Atletism

inot
9

Tenis 12 17 I

Volei 9 17

Fete Bdieti i

lii

1j

10

11

15

14

girdspundeti Cititi datele dintabel laintrebdri:

a)Cate feteprefere voleiul? b)Cdti biietiprefera tenisul? preferd c)Cati copii inotul?
d) Care este diferenla dintrenumdrul fetelor cel al beietilor care preferigimnastica? 3. Folosind datele dintabel, formulali alteintrebSri. AdresaliJe colegilor declasS! 4. intrebali-vd colegiice sport preferdgi scrielidateleintr-un asemendtor cu celde la oroblema 2.

''o"g

PROBLEME CARESEREZOLVA PRINTR.O MATEMATICA URA OPERATIE

retras s-au inscris 29decopii, dars-au 3 copii. excursie 5. intr-o in excursie? Caticopii vorpleca 19copii. Aumaivenit 7 copii. sedaucusania 6. Peo pdrtie pepdrtie?. C6ti copiisuntacum I maginute rogii, iarmaginule albastre 7. Robertarein colectie cu4 maimult. Cdt6maginute albastre areRobert?

gifiecaredintre 8, Calculalisumadintre numdrulT numerele: a)3; b)9; c)11;d)19; e)21: 019. 9. Diana arein colectie 17jucerii, iarAlexandru, fraiele ei,aremaimult cu

12jucdrii.
jucdrii C6te auimpreund ceidoicopii? Dupd lui,Ciprian a adus lagcoale o cutie cu28debomboane. 10. Deziua o bomboane, i-au remas 3 bomboane. cegi-a servit colegii cucate areCiprian? Cati colegi figuri 11. Pentru a lucraun colaj, eleviiclasei a douaB au decupat geometrice. latd numdrulfigurilor decupate defete:

. oetratea,mari-7 ' \mici


-9

,mari - 13 . triunghiuri .. <\mtct d


-

.mari - 12 'cercuri( \mtct 5


-

. Beietii autrecut numirulfigurilor decupate in iabel: Pdtrate


marl
mtcl

Triunghiuri mici I

Cercuri mari mtcl 13

defete. . Formulali probleme, folosind dintabelul completat devoi. date - Lucraliimpreund cucolegul debancd!

i tabelul cu numdrul figurilor decupate

EVAIUARE

1. Scrieli numerele naturale: a)dela9la13;b)deta16ta22; c)impare cuprinse intre 229i2. 2. Comparali numerele folosind <. =. >. semnete:

a ) 3t r 1 7 b ) 1 5 I2 3 c )27] f 2s 16f 5 2sJ17 26224


3. Calculali:
a)12+ 3 14+12 15- 3 23-11 b) 8+ 7 9+14 13- 4 17- I .c) 6+ 19
zzv

26-17 20-14

4. Aflati numdrul necunoscut:

Q1 2 +@= 17 5.ma1i:

b) E l- 3= 1 5

c )2 8 -fl = 1 3

a) numirul cu4 maimare decat 7; .,t1; g b) numdrul cu maimicdec6i c) suma numerelor 8 9i 6. 6. lntr-unparc s-au plantat25 de stejari, iarcastani cu7 maiputin. -CAti castani s-auplantat in parc?

ie{$

Suficient asauD
a,b

A S A UD

sauc

identificarea operaliei

identificarea a, Dsau operatiei, calcul a, c sau 0, corect

Foarte Bine

a,D,c

a,D,c

a , D ,c

a ,D,c

a,b,c

identificarea operatiei, calcul corect

ADUNAREA NUMERELOR $I SCADEREA

pesreonorru FARA TREcEnE


$\iUrdHRgL{rR NATURALH FSRMATE DINiaH$i ,eBLlNAitHA Sl SCAnEREA . Priviti nzdtoarc. imaginile enunturi corespu Siformulali

ADUNAREA SI SCADEREA

40+20=60

60-20=
lnteresant! Scdderea este inversd oper4ia adunerii.

EXERCtTTI $T PROB LE ME
1. Calculati: a) S+ 3 50+30 . Ceali constatat?
b) 6+ 2

60+20 b)6-2 60-20 8_ 5 80-50

c) 3+ 5 30+50

d)

C -|-

30+30

a)3- 1 2. Efectuali scdderile: 30-10 4_ 3 40-30 3. Calculati: a)bO+ 20 70-50 70 -20

c) 8- 2 80- 20 7- 2 70- 20

d) 7- 5 70-50 9- 5 90-50

b)30+ 20 50-30 50-20

c)50+ 40 90-40 90-50

d)30 + 60 90- 30 90- 60

numerele cafelipsesc dinl ' Aflali

impreune cucolegul debancd l. Lucrati

10 0 10 0 20

90 20 1 0 0 70

ADUNAREA NUMER $I SCADEREA NATURALE DE LA 30 LA


. Maria auplantat SiAndrei panselule in gradine. . Observatidesenul gi spuneli cate panselule de fiecare culoare auplantat.

trtf|rililmf,

. Pentru panselulelor a afla numdrul plantate, iat5 cum aucalculat copiii: Andrei: . a adunat panselulelor numArul violet galbene: cunumirul celor 1 0 + r :i i = 40 Interesant! . a scris numdrultotal depanselule: Au grupat diferit + 20 ='40+ 20 = 60 10+ i::ij termenii, darsuma esteaceeagi" Maria: . a adunat panselulelor numerul rogii cualcelorgalbene: . a scris numdrultotal depanselute:
20+ ' !i t+ 10 =5 0 +1 0 =6 0
2 0 +.;.j=5 0

4. Penhu a calcula rapid sumele de maijos,grupati numerele caredau suma 10, dupd model: a) 8+30+ 2 b)80+ 1+ g 3+20+7=10+20=30

q9* 6+4 1 3 0 - + 1 0 = 4 q 5 0 + 8 + 2

'-.

s+ 4 0 + 1

5. in tabdra sunt20decopii cazaliin ,,Temerarii" cortu ri9i30decopii cazali in cabani. Cdti copii suntin tabdrd? 6. in vacanld, 90deelevi aufostfn excursie in parcul Herdstreu. Dintre ei, plimbat 60s-au cuvaporagul, iarrestul cubarca. plimbat C6ti copii s-au cubarca?

. Aflali numerele care lipsesc dinl

cucolegulde bancd. l.Lucraliimpreune

T! 20 t30
10 10

20

ADUNAREA NUMERELOR $I SCADEREA NATURALEDE LA 30 LA 1OO


NUniiEREL0R ISATIJRA ADUNAREA

'
i

ri., si oosenlaqi l,.lti r!", ' ],,.i


f t *, ; l

DrNZEer$r IJNTTATI

43+ 5 = ?

+?* I tt

3+ 5 | ,,.'' 43+ { /5

43+50=? 43 + 50 I I 3+ 0 t \ {:; 3 43+ I 0+ : 50 93 93


gTPROBLEME EXERCTTil

1 . Scrieli numerele 35;74;33;86;549i63casumd dedoitermeni, dupd .77=70+ 7 model: 2. Calculali, primul descompun6nd termen in zecigi unitili: a)3 5+ 4 b )72 + 5 c ) 36+ 40 d) 68+ 20 8 4+ 3 52+ 3 52+ 30 48+ 30 96 + 3 43+40 39+ 50 6 1+ 7 numdrul: 3.Afla1i a)cu5 maimare decdt 33; b)cu50maimare decat 33. decet 31. c)cu8 maimare gii-au 4. Dinu a citit 6 pagini dintr-o carte mairdmas decitit 52depagini. paginiare C6te cartea? giAndreiau Dan 5. Ana, calculatsuma numerelor66 9i3. latdcerezultate auobtinut:

. Calculali sumagi indicati numele copilului carea obtinut rdspunsul corect. Puteti sespuneti gregeli ce aufdcut ceilalli copii?

ADUNAREA NUMERELOR 9I SCADEREA NATURALEDE LA 30 LA 1OO


35+43=?

3 5 +4 3
/\

'E-v!gt' 7Q+ I 35+


78 43 78

5+43= 3 0 + 5 + 4 0 + 3 =70+8 =78

Aminteles! Seadunizecile cuzecile cu unitalile! 9iunitdtile

Rispuns:Vladare78 de puncte.

EXERCTTil 9TPROBLEME
giefectuati 1.Scrieli penumdrdtori: adundrile reprezentate

c)
2. Calculali, agez6nd numerele unul subaltul:
a)23+ 45 34+43 25+32 b)72+ 21 84 + 13 6 5 +2 4 c)7 3+ 23 2 3+64 4 7 +22
d)81 +17 25 +23 18+71

3.Aflalisuma numerelor: 75Si24; 539i46; 239i65; 439i13. 4 Camelia arein albumul sdu43 de ilustrate dintA E 9i 35 de ilustrate dinaltetari. pecare Aflali numdrul ilustratelor leareCamelia in album. 5. Unpatisera vdndutintr-o dimineale 53depateuricu br6nz6. pateuri CAte cubrdnzd a fdcut el,dacdi-aurdmas nevandute 35de Dateuri?

f_

ADUNAREA NUMERELOR 9I SCADEREA

.scApER.A t"tu!sHi{HLsR NATtittJ\t-fr FORMATffi frrfir"JHC| $i UrulTAJ!

147 -3=?l

147 -30=?l

q l el n
G l q lH
47 -3=40+7 -3 =40+4 =44 473 4

qp-)

.---\-)V

f)
4730 17

47-30= 7+40-30 = 7+10 =17

EXERCtTil $t PROBLEME 1. Calculati, folosind pozilionale: numdritoarea

54:3
a) 6 8 /b -

67-5
4
b

54-20
b)6 1 - 20 57-40 6 9- 30

55-5
c) 58- 6 85- 4 43- 3

47 -40
d)57-20 .86- 70 95-80

2. Calculati, agez6nd numerele unul sub altul:

49 - 3

3..Afla1i numdrul: a)cu7 maimic decat 39; b)cu40mai micdecat 56; gg. c)cu30mai micdecat gcoliisejoacd 76decopii. Fete sunt40, iarrestulsunt b6ieli. .4.in curtea
quntincurtea Cdtibdieli gcotii?

NATURALEDE LA 30 LA 1OO

. Elevii claselora doua vor plecain excursie.Autocarul are 4g de locuri.Au urcat25de copii. Gdlicopii se mai pot urca pentrua completa toatelocurile?

48-25 = ?

a\j*;4:-s -/?-i\
20+ 3 23
4825 23 =28- 5 =23
Aminteles! Ai scezut intaizecile giapoi unitatile! Rdspuns: Sepoturca23de copi

48-25= #-=2O- 5

gtPROBLEME EXERCtTil
1. Oalculali, agezand numerele unul sub altul: - 43 a)57 65- 13 48-25 - 31 b)66 59-45
JOt4

c)76-43

d )8 7 -4 3

87 -25
/6 - JO

78-43 97-36

2. Calculali, dupe moder:

L+s-ii;+s -zo,-s ]

a)56- 24
oJ-41

c)87-55
OC_JJ

i, :::-',]
,

47-13

93-21 99-77

3.Afla1i numdrul: a)cu37maimicdecatT6; b)cu25mai micdecat 77; c)cu36maimicdec6tS9.


t ..,, 4. Mihai a cumparat 35de creioane colorate. A datfratelui 31de creioane colorate. C6te creioane colorate maiareMihai?

ADUNAREA NUMERELOR $I SCADEREA NATURALE DE LA 30 LA 1OO

5. intr-un autobuz erau 43deceletori. aucoborat 11 Lao statie cdl5tori. Cati calStori auramas Tn autobuz? pecaiete b. Efectuati operatiile tabele asemendtoare: $icompletali
96 74 2
76 82

a-o

7. Elevii clasei a doua auorganizat o tombola. Maria a vAndut 24debilete, Radu 35debilete, a vandut iarAlexandta,2l debilete. folosind aceste date? ' Ceintrebiriputeliformula, , . Formulali pentrua oblineprobleme prin intrebari care se rezolvd

operatiile:
a)24-21 + 21 b)35 c)24+35 d)35-24

pe carele facemagina operaliile de calcul. Aflati numerele

gtiind plantat f . intr-o livadd s-au 75depomifructiferi. cdsunt52deperi, rarrestul pruni, aflali calipruni s-auplantat. 10. Cand s-anAscutAndrei, mama luiavea 26deani. Caliani areAndreiacum, dacd mama luiare 38deani?

gioperaliile pecare leindice ele. ' Observalisdgetile

+5

- 10

pe caiete gi descoperili Copiali numerele dinf . Lucrali in echipe de cate doicolegi.

trF*n
[}_T
+

@*r
t

@"-"--n

L__t*L_..1

gt SCADEREA .:.ADUNAREA NUMERELOR NATURALE DE LA 30 LA 1OO


ADUNAREA CU TRECERE PESTE ORDIN cAlsm $uMAuNnAflL{JR fiSTF ZfreF
AIUjNARHAA N$ilA. Pdi.,,MERE

46+24=?
numerele in zeci ' Sedescompun giunititi: 46+ 24 =40 +6 +2 0+4 . Se adunezecilecu zeci si unitdlile cu unitili: 46+ 26 = 4 0+ 6+20 +4 =6 0+10 . Zecea oblinuti din adunarea unitSlilorse adunl lazeci:

Sd observim!.
. Seaduna unitdlile: ': ' ' "

EXERCtTlt9t PROBLEME
' 1. Galculali, agezand numerele unulsub altul:
a)14+ 56 23+37 b)19+ 71 35+15 c)37 + 13 56+24

d)65 + 2s 39+ 11 A

2. Aflali suma numerelor: 43Si7;619i9;739i7. 3. La o cofetdrie s-au vdndutintr-o zi 47 de prdjituri cufrigcd, iarprdjituri cu ciocolate cu'3mai mult. Cateprqituri cuciocolatd s-au vdndut?

ADUNAREA NUMERELOR 9I SCADEREA LA 1OO


';i1,litU, ,i.i,:li,f i'l.rr,,riii:Ji. .4.l'-*i,,i';l'i"rA hl!,.iltliiiitH Sl.fi!l,,r, Lif{111t.i lLftie lI$ f li: i;i,:tiii fillt/l\iiltill i"l[:fitdi IH:i;fi;

38+25=?

Si observim!
. Se aduneunititile:

8+5=13. ,
. Se descompun numerele in zeci giunitili: 38+25=30+8+20+5 . Se aduni zecile cu zeci si unitdlilecu unitdli: 't/

38+ 25

. Se aduni zecile:

38+25=rl_yzlrt
= 50 + 13

3+2+1=
7

. Zecea oblinuti din adunarea unitililorseaduni lazeci: 38+25 =3 0+ 8+20 + 5


= 50 + 13
=rJJ

L--?

^v-'

Se maipoate calcula astfel:

. Secompleteazd unul dintermeni cu unnumer de unitdli, astfel incetsa seobtine unnumdrformat numai dinzeci:

38+ 2 5 ll- -- - .38+ 2+23 40 + 2 3 63 38+2 5 = 3 8 + 2 + 2 3 =40+23 =63

f---,.-33+ 5+25 I t---"' 33+30 63


38+25=33+ 5+25 =33+30 =63

38+25

ADUNAREA NUMEREL $I SCADEREA NATURALEDE LA 30 LA


EXERCtTil $t PROBLEME
1. Calculalioral:
a)9+4 8+5 b)20

15

c)6+7
8+9

d)60+ 17 70+ 13 b)26 + 36 38+ 23 26+ 37

40 + 18.,

2. Calculati dupe model:


a)18+5 8 29 +3 7 43 +2 9 c) 29
3I

+27

69 + 19

pecaie giapol 3. Desenali t tabele, calculali c om 27 J O 64 32 28 la f u le ZJ 19 29 ^+?A a+b c+29

I,
39

4. Afla1i suma numerelor 369i48;199i 53; 43 9i 37.Verificati rezultatele cbtinute, schimband locul termenilor.

5. Launmagazin s-au vandut dimineala 36debaloane, taroupa-amtaza, 45debaloane.


Cdtebaloane s-auvAndut in total? . Inacelagi magazins-auv6ndutgialtejucdrii. peaceastd Compuneti o problemi temd.

pecare reb6iat trebuie sdtinteasca balonul seaflaoperalia a c6rei pe tricoul sume estescrisd sdu.Indicati baloanele Decaretrebuie sd le nimereasci fiecare Lucraliin copil. echipS.

rye
ti

tt

ADUNAREA NUMERELOR $I SCADEREA DE LA30 LA 1OO - NATURALE


SCADEREA CUTRECERE PESTE ORDIN

160-3=?l 60- 3=50+10-3 l-" =50+ 7 =57


Amtransformat o zecein zeceuniteti Si

60 -23= ? 60-23= 60-20 40- 3 =37

amscazut treiunitdti.

70-36=?

numerele unulsubaltul. Cumvoiproceda?

Vreausd calculezagezdnd

zecile: ' Sescad li

6* 323 I 610 zo36

+o-rz=i
.

.[i-'-7,

a)50- 24
+U_JO OU-JV

=30 -'7,,1

b)70 - 35 80- 47 90- 61

c ) 70 - 5 9 60 - 4 2 70 - 4 3

= ?9, , : ' , I i]
30
a-D

2. Desenatitabelelepecaiet, gicompletali[_-l calcutali

zo ao

gt SCADEREA NUMERELOR /. ADUNAREA NATURALEDE LA 30 LA 1OO

72- 4=? sau 72- 4 I 60 +1 2 - & 72-2- 2


72- 4

72-24=? 72-24

60+ I 68

v---'

od}z-h?
\--<--l
40+ I

70- 2
\,,-

68

48

o Si observdm! 52-2&= ?
. Se transforme o zece . Se scadunitatile: in zeceunit5li. Acestea

seaduna cuunitelile:
,410

12 - 4 = 8l
410

a - 222

10+ 2 = 1 2 / a 2 Rdmln4zecii.24

i n -_ )

5-1 = 4

24

/i n " _
\ 24

/+ to

\-d-

EXERCTTil 9r PROBLEME
1. Calculati, dupa model: 9 =5 0+14 - 9 =5 0+ 5
\!+/

a)52-

b)63- 8 78- 9 51 3

c)65- 8 74- 6 83- 4

43- 5 36- 9

=5 5

ADUNAREA NUMERELOR $I SCADEREA ATURALEDE LA 30 LA 1OO


2. Observali scdderile reprezentate penum6rdtori calculali: 9iapoi

41-

[T

28

6235

8354

7247

6358

3. Aflati cucat este mai mare numdrul 82dec6t fiecare dintre numerete: a)47; b)53; c)68; d)39; e)57. parcare 4. lntr-o erau 44deautoturisme. C6te autoturisme aurdmas, dacd 27auplecat petraseu?
5. La un joc pe calculator, Andreia obtinut 63 de puncte, iar Cornel 58 de ouncte. Careestediferenta de puncte dintre ceidoicopii?

ADUNAREA NUMERELOR $I SGADEREA NATURALEDE LA 30 LA 1OO

7. La un mecide baschet, gazdd echipa a cAgtigat la o diferente de 17 puncte fatdde 'oaspeti. cdgazdele auinscris 53depuncte, sa $tiind puncte seafle cate auinscris oaspetii.
4? qilF'

girul naturale 8. Scrieti de6 numere care sdrespecte regulile: gireste a)primulnumdrdin celmaimare numirnatural scris cudoud cifre; b)fiecare numer dingireste cu7 maimic decat celscris inaintea sa. pregdtit 9. Lao cofetdrie s-au 96debomboane cuvigine. Dacd numdrul bomboanelor cuvigine estecu 18maimare decAt al celor custrouguri, c6tebomboane custruguri s-aupregdtit? 10. La o flordrie s-auadus78 de garoafe. S-auvandut 53 de garoafe. . Formulaliintrebarea giapoi problema. rezolvali

greieragul lat6cuma rezolvat exercitiile de maijos! gispunelicaresuntexerciliile gregite. Verificali calculele greieragulinfiecare Putelispunece a gregit caz?

35-12=47

23+14=37

5 5 -24=21

30+20=10

47 -15= 2

5+40=90

AFLAREA NUMARULUI NECUNOSCUT

Mihai avea 40debaloane. Cdticopiiau fost, dacd 36 Pe panouau fost 40 de Cate baloane s-au spart, au plecat pun cu vaporagul, chei. Cate pencheise dacd i-au mairimas33? iar12aumas? trua completq panoul?

40-a=33 a=40-33 a=?

b-36=12 b=12+36 b= ?

26+c=40 c= 40 -26 c=?

o Bilele suntidenti ce.Priviiibalanlele, gi rdspundeli: calculali ' Catebilesunt in saculel? luatepentru ca ' Catebiletrebuie balanta sdfiein echilibru?

20+a=35

87 -a=64

gI PRoBLEME EXERCtTil
1 . Rrivig balantele, scrieli exerciliile corespunzetoare pentru a rispunde laintreberi, apoirezolvati:

. Cate cuburi suntin sdcule!?

a echilibra ' Catebilese iaupentru balanta? . Catebilese punpentru a echilibra balanta?

AFLAREA NUMARULUI NECUNOSCUT

gii-au 2. Mihai a mAncat 12nuci rdmas 54. Cate nuciavea bdiatul? pecaiete, 3. Rezolvali exerciliile dupd modelul dat:

a) b+3 6 =7 8

b)

b = 7 8 -3 6 b= ?

c) 8 9 - a =2 4 c-2 3=61 c=61 +2 3 a =8 9 - 2 4 c=? a =?

72.Primul 4. Suma a doud numere este termen este 21. Aflali aldoilea termen. 5. Suma a doud numere este 61.Aldoilea termen este 30. primultermen. Aflati laun numdr. Scad dinel329ioblin 16. 6. Mdgdndesc

gendit? m-am Lacenumer


giseobline 7. Din97sescade unnumSr rezultatul 82. Cenumdrs-a scdzut? - 8. Desenali pecaiet, tabele asemenetoare calculali tabelele 9icompletali cunumerele care lipsesc. '/ zlsal"Toa b) a '/ 136 163 b 27 ? :b ? 32 ? 74
rq.v
i -,.,- ,1 ,..r,

qu o9 u4 Yo e9 , ] t ! l. "-!"oq
+v
l(

1,o o

a-b 50[ 26

9. Pentru a ddcora carnaval, copiii au nevoie de45 de stegulete. dcorasaladecan Pdndacum aufdcut26 destegulete. maiaudefdcut? Cate stegulete 1.0. Lao gredinild s-au adus 85debanane. pnzdacd masade 17banane? Cate bananes-au consumatla aurdmas pecaiete gicompletati me'i+epede? Copiali schemele 11. Cine calculeaza ginumere potrivite: cusemnele operatiilor

PROBLEME CARESE REZOLVA PRN

SAUSCADERE BATIADEADUNARE
. Laun magazin dejuciriis-au vindutintr-o zi 32deursuleti, iariepuragi cu 13maimult. jucdriis-auvdndut? Cdte

Scrierea datelor

Redactarea reiolvdrii

. Citiliproblema, alege!i numaidatele necesare 9i apoirezolvali. depicturd s-au inscris 23debdieti deg aniSicu2 maimult I Lg!n cerc fetite deI ani.
Cdticopii s-au inscris lacercul de picturd? Care suntdatele carenuau leg6turd problemei? cuintrebarea

2. La o grddinile s-aucumparaf 12 cutiicu tempera cu cutii cuacuarele. 9i 3 maimult Formulat; pentru intrebdri problema: a rezolva a)printr-o singure operalie deadunare; b)prin doud operatii deaounare. 3. La o librdrie s-auv6ndut tuni89 de cdrti. ma4i cu10mai putin decet luni, iarmiercuri cu7 maipulin decat marli. Cete cdtis-au venduiin fiecare zi? Compunelio problemdin care sefolosiliexpresia r:u pir{in. 34m.:r

PROBLEME CARESE REZOLVA PRIN OPERATIA DEADUNARE SAUSCADERE


4. Treicopii plange auprezentat lao expozitie dedesene. Cilili replicile giformutali copiilor probtemb. Am maimult cu 2 plange decat Mirela!

Amprezentat
10plan9e!'

Amcu3 plange maimult decat


Ana!

MIRELA

DANA

5. Mircea are27 de maginule, Danaremaipulin cu 13 maginule decat Mircea, iarAlin putin aremai cu4 ma$inule decat Dan. Cucate maginute areAlin maipulin decat Mjrcea? 6 Mara, giAlina Dan aucules impreune 53demere. Den aucules siAlina impreund 36demere. Dace Dan a cules 20demere, aflati cdiemere a cules fiecare fetite. 7 . wtrhai a citit26 de pagini dintr-o carte9i i-aur5mas de cititcu 12pagini maim0ltdecata citit. Cdtepagini arecartea?

8. Camelia are12ani, Vlad are15ani, iartatdl lor43 deani. Cdti ani avea fiecare acum 7 ani? pesle CAti anivaavea fiecare 5ani?
9. Lao grddini!5 s-au adus intr-o zi 96deportocale. La deserts-auconsumat 34 de portocale. Din portocalele rdmase, s-au folosit pentru 46pentru suc,iarrestul tarte. Cate portocale s-au folosit pentru pregdtirea tartelor? 10. Observali datele dintabel probleme" 9icompuneli

Irenutel fMaginule Ceruqel caiuada..t,Ipntla1,. !l. . " ._=._, . Fete 't 'l 46
, Bdieti 32 9 25 27

EVALUARE

1. Scrieli:a)numerele la83; dela67pane b)celmai mic numdrde doud cifre; c)celmai mare numarde dou5 cifre diferite. 2.Calculali: a)30+ 6 b)34- 30
40+ 1 2 52+ 2 7
OJ_ J

c)36 + 24 59+ 8 27+45 c) 93- m =38

d)50- 7 64- 5 36-28

73-21

necunoscut: o. A alrnumarul a ) 3 5 + a=7 2 b )c-3 6 = 1 7

4.nfla1i:
a)numdrul cu9 mai mare decat 63; b)numerul cug mai mic decat 63; c)suma numerelor 37si58. rezultatele exerciliilor, folosind semnele>; <; = . 'r. Comparali

a)34+56lso*s+

b)64+32n32+46

c)22+ +t +g7gg +47


6. Lao serbare auparticipat 27debdieli, iar fetecu15maimult. participat C6!i copiiau laserbare?

--i-Suficient Bine
a,b

a,b a,o,c a,b,c,d a9i b


a,b a,b,c

o operatie
ptan Tara

- l

doge-operatii,
rezolvare corede

Foarte
Ht ne

* PROBLEME CARESE REZOLVA PRIN cEL PUTTN DOUA OPERAT|I

Invacanta deiarn5, eleviiau fostinOrdgelulCopiilor. gtiticumSi-au Vretisd petrecut timpulacolo? problemele Rezolvali urmitoare9i veli afla! 1. Cutrenuletulveselieise plimbau 38de cooii. Laprima oprire gis-au aucoborat 14copii urcat 15copii. Ceti copii sunt acum in trenule!? 2. Lachiogcul cujucdrii, Mihai a cumpdrat 25je baloane, iarfratete tui28 debaloane. Dupd cele-au umflat, Mihai a rdmas cu21debaloane, iarfratele luicu23debaloane. Cate baloane s-au soart? pomului 3, Pentruserbarea de Crdciun din Ofegelul Copiilor, s-au confeclionat 56destegulele rogii, iarstegulete albastre cu18maipulin. Cate stegulete s-au confectionat?

' . Copiatipe caietegi apoi completali fiecaregir cu incd 4 stegulelel Descoperili altemoduri deagezare a steguletelor.

* PROBLEME CARESE REZOLVA PR|N

gEL PUTIN DOUA OPERAT|I

4. Copiii au organizat un concursde aruncare latinte cubulgdri dezdpadd. Ei9i-au ales calintd unomdezdpadd. Priviti imaginea gi observalinumdrul punctelor care sepotobtine, in functie delocul unde aulovit linta. a)Adrian a aruncat cu 3 bulgdri dezdpadd, daraatins numai cu doi bulgdri. Cepunctaj tinta putea oblineAdrian? Gdsiti toate solutiile. Cqrgestediferenla punctajul dintre minim carese poate obline din ^.b) punctajul 3loviturisi pecare minim putea sdl obtiniAdrian? c)Laconcursul dearuncare latintd echipa biietilora obtinut 95depuncte, iarechipa puncte fetelorcu pulin. 30de mai puncte Cate gibdieliiimpreuna? auobtinutfetele 5. ln parcau fost 74 de elevidin clasaa doua.Dintre acegtia, 26 s-au plimbat cutrenuletul,29 deelevis-au datinleagdn, plimbatcu iarrestuls-au maginulele. plimbat C6ti elevi s-au cumaginutete? 6. Lachiogcul cujucdrii erau 72demingi galbene. rogii S-au 9i65demingi vandut4T gi36demingigalbene. demingi rogii Cate mingi auremas lachiogc? 7. La o cofetdrie au fost vandute 39 de prijituricu ciocolatd 9i 57 de prdjituricu alune. Catepr4ituri aurdmas lacofetdrie, dace erau 96deprejituri? gi Celin 8. trlitrai, Andrei au trascu arcul la lintd, obtinand in total72 de puncte. g Mihai a obtinut 23 de puncte, iarCilin cu puncte maimultdec6t
M ihai.

ll::.,r:

I
' Si ne amintim!
F.n .-l_;i
* .-.s

r.:rItir::l:i:,rtrr,

Itr(F t{ill}i f;,. i::/r. : ri !l i :tllEFi,t:,A s ITI REA $N i r J l t d i r , E * "; . .d . i{ e L A 1 f"&S

FF!

<-t

lTh* __Lr,r .ogq


ffi
\Li3

q
\Ll

I
#

11:

trFtll i rfi i l
Zecezeciformeazio suti.

zeceuniialitoimeaza o zece.

' Si observdm!
1

n
:ffi
\L$

Ftffttlttt iilrfililt
\L_l

o sute O unitate se scrie: 0f

tl l i l tl l l i

o suti o zece o unitate o sutd 9 zeci 9 uniteti se scrie: 1l se scrie: 99

Numdrul are: 5 zeci


I i !r'lliafl

Se cite$te: treisutecincizeci gi doi. Se scrie:

5:r
cifra cifra cifra sutelor zecilorunitetilor

NUMERELO SCRIEREA i5FORMAREA, $l CITIREA TURALEDELAlOOLA1OOO


. Spuneti din catesute,din c6tezeci penumirdtori: numerele reprezentate

cAteunitdlisunt formate

64

3 03

430

563

999

EXERCTTil 9TPROBLEME
1. Spuneti catesute,catezeci9i cdteunitili au numerele reprezentate:
@

ffi ffi ffi ffi ffi ffi $m ffi$$m $$$


ffiffi
ffi

2- Spuneli din cdtesute,din c6tezeci$i din cate unitdlisuntformate penumdrdtori: reprezentate numerele

3.Citili numerele scrisefn tabel:

4. Scrielipe caiete,intr-untabel asemdnator, numerele: 745; 682; 354; 905; 509; 870; 590; 788.

fl eK#

h,

$ ^ Et

i :4

SUTE
7"" t g , :l

o
R

o 8

el
Ij i

FORMAREA, gt clTtREANUMERELOR SCRTEREA NATURALE DE tAlOO LA


S.Scrieti pecaiete numerete: 541 136; ; 376; 842; 285; 903. Incercuiti cifra gisubliniati sutelor cifra zecilorfi ecdrui numd 6. Scrielicu cifre numerele: a)doud gaizeci sute giopt; b)patru sutenoudzeci gid c)cinci sute douezeci; d)optsuteoptzeci 9iopt; 7. Scrieli culitere urmetoarele numere: 815; 731 5gO. : 3Og: 8. Scrieli urmdtoarele pecaiete numere giapoi pecele subliniali-le care au pepozitia zecilor cifra 4: a)486; b)341; c)824; d)545;_ e)143, . Compuneli unexercitiu gicereli asemdndtor mlegului debanc6 sd-l rezolve. 9. Spuneli cenumere lipsesc dinlocurile marcate:
346 347 348 349 351 352
896 897 898 899

901 902

10, Observali girurile denumere gircu incd 9icompletalifiecare 3 numerei


-z
--\.-----\

+z

a)426i 428i 430

-10 _,10 d)830;820; 810


.^\--'.-\

11. Scrieli numerele naturale de treicifrecarese pot scrie,folosind o singurq date cifrele 4,29i9.

12. Cate numere puteti naturale scrie, pepozitia av6nd sutelor cifra 5, iar pepozitia unitdtilor cifra 3? pecaiet. Scrietiaceste numere
13.Scrieli4 numere naturale consecutive, dintre care celmaimicsAfie 7g7. . Observati codurile.

A o zece

ffi o sutd

. Cinedescopere mairepede numerele pecarele_au naturale scriscooiii. folosind codurile demai sus? pecaiet. Scrieti aceste numere
i_

IP JE

GoMPARAREA 9r ORDONAREA UMERELOR NATURALE


. Carecopila citit maimultepagini?

E simplu!

Numdrul 43 este fiindce maimic, aremaiputine


cifre.

. Maria a colectionat 321devederi, iarDan298devederi. Oare chiar are maimulte?

Colectia mea estemaimare decdt a ta!

. Comparati penumdrdtori: numerele reprezentate

MM MM MM

gt ORDONAREA GoMPARAREA

. Dinugi Corina au oblinutla un concurs numdrul de puncte scrispe cartonage. Care copila oblinutmaimultepuncte?

. Reprezentati penumdrdtoarea pozilionald giapoicomparali_le: numerele 2439i234;256si274. . Cele doueveverile auadunat pentru alune iarnd. Gare dintreelearemaimultealune?
E simplu! Compar cele doudnumere.

@ffiw

ORDONAREA coMPARAREA9I , . NUMERELOR NATURALE

. Reprezentati penumdrdtoarea pozitionale urmdtoarele numere 9i apoi 4379i432; 3629i368. comparatile:


. La un joc pe calculitor,Mihaiaoblinut423de puncte, Doru 365 de puncte, Andrei 526 de puncte, iar Robert 452 de puncte. Ce loc a copil? ocupatfiecare vom compara Pentru a intocmi clasamentul respectdnd regulile invdtate. numerele,

. Spuneti a numdrului de puncte. numele copiilor in ordinea crescetoare

gt ORDONAREA GoMPARAREA NUMERELOR NATURALE


,{1 iffi ii$

gl PROBLEME EXERCtTll
1. Comparati perechile giscrieli denumere potrivit: semnul <; >; = a)379i483;b)7849i536;c)7639i781; d)594SiS98. 2. Scrieli doud nr.rmere tnaimari.decat 326. 3. Scrielitrei numere maimicidecat483. pecaiete 4. Scrieli numerele: 113;496;382;317;485 9i654. Subliniali cualbastru numerele mai mari decdt 400. Subliniali cugalben numerele maimici decat S0O. Care numere sunt subliniate Sicualbastru 9icugalben? Ceputeti spune despre aceste numere?

5.Scrietitrei numere naturale mai mari decat 543, darmai mici decat 697.
gB1 o. Scrieli treinumere naturale maimici decat , darmaimari decat 757. Scrietitrei numere mai mari decdt numerul 325. odstrand: a)cifra sutelor; b)cifra zecilor; c)cifraunitdtilor. 8. Scrieliin ordine crescetoare numerele:
a) 126; 78;356; 169;485; 653. b)787;157;74; 782;207;270.

L scrieti inordine descrescetoare numerele: a)78; 3'l5; 2O7 240; 702. b) 183;514;415; ; 420; 541;381; 138.
10. Copialipe caiete9i apoi scrieliA (adevdrat) sau F (fals)i n dreptul propozitii: fiecarei a)643< 634 b)396= 369 c)87< 501 <541 d)347 e)918> 981 f)873>872 1f . in tabelul demaijos s-ainregistrat numdrul turigtilor care s-au cazat lao caban6. Observatidatele dintabel lainhebdri: 9irdspundeti a) in carelunds-aucazatmaimulti

ttiJti;

lanuarie | 415 ".," turisti? Mai | 387 c) Scrieti numele lunilor tn ordinea | 587 crescetoare a numerului turigti lulie August | 428 cazali.
. Formulati alteinhebdri, folosind datele dintabel.

putini ruhd s-au cazarmal

ADUNAREA NUMERELOR 9I SCADEREA TURALEDE LA OLA 1OOO FAnA rnrcenE PESTE oRDIN ADUNAREA

o La o grddinitis-aucumpirat,pentruziuade 1 lunie,236 deursuleligi 123deiepuragi deplut. jucariis-aucumparat? Cate

*36+i23=?
numerelein sute, zecigiuniteti: ' Sedescompun 236+ 123=200+ 30+ 6 + {00+ 20+ 3 . Se aduna gi sutele cu sutele, zecile cu zecile unitetile cuunitdtile:

236+ 123= 200 + 100+ 30 + 20 + 6 + 3 = 3 0 O+ = 359


\.,.\,,,

50

+9

\,/

. Sepoate calcula, agezand numerele unul subaltul:

36+1 23

ll ]J l3* J 6+ 30+
20{

9+ 50 3 00 359

236+ '|23 359

20 0 +

00*

Rispuns:S-aucumperat 359dejucirii.

ADUNAREA NUMERELOR $I SCADEREA NATURALEDE LA OLA 1OOO


Aveam 135 gi am detimbre gumperat 214.
1 35 +2 1 4 =3 4 9

Aveam 214 gi am timbre '135. cumpdrat


2 14+ 135= 349

Putem scrie:135+ 214= 2 1 4+135=349

EXERCtTltgl PRoBLEME
giefectuati 1 crieti adundrile reprezentate penumdrdtori:
I

2. Calculali, agez6nd numerele unul subaltul: +113 c\628+371 d)303+ 330 a)342+425 b)671 5 0 3 +1 62 3 5 6 +2 1 3 5 91+107 723+ zoo . Verifi catirezultatul, schimband locul termenilor.

3"Afla1i numerele cu125mai marid ecAt:321:432:143. 1;T 4.Aflalisuma numerelor 174 9i213;314 9i453;532 9i253"

V6

5. Eleviiclasei a doua parc124 auplantatin denarcise delalete. 9i234 Cate floriauplantatcopiii?

ADUNAREA NUMERELOR $I SCADEREA TURALEDE LA OLA 1OOO

120 136 inclasa 6. Lao gcoald sunt decopii inclasa intdi, decopii a doua, iarin a treia catin clasaintaigia doua. clasa Cati copii suntin clasa a treia?
7. Launspectacolde circau venit423 deadulli, iarcopiicu 110 maimulli. Cdti copii auvenit lacirc?

. Formulati o intrebare pentru a rezolva problemaprin doud aduneri,

8. Numerul vizitatorilor care la Muzeul Antipa in au venit s-ainregistrat tabelulde mai ios. lulie
Copii 243 424 301 425
zo+

Adulti

310

. Observati datele dintabel laintrebdri: 9irdspundeti a)Catiturigti auvenitin luna iunie lamuzeu? b)Cdli copii auvizitat muzeulin cele treiluni? . Formulali alte inhebdri, folosind date dintabel. Y.Uenumere tipsesc din [. carelaiiile sdfieadeverate? I pentru

a)423+ 156=f-l+423 b)f .--l+ 502=314+502

&

ADUNAREA NUMERELOR $I SCADEREA NATURALE DE LA OLA 1OOO


;iitltrdgii;eglff
. O carteare264de pagini. Sorina citit 152de pagini.

t :r"'r"'"''rliii;$;;:'''ll;"'iiltlililll.''

SCADEREA FARI TRECERE PESTE oRDIN


Cdtepagini

maiamde citit?

,:,;i64_.1t52= ?
numerele in ' Se descompun giunitdti: sute, zeci 20 0+6 . Sescad sutele dinsute, zecite giunitdtile dinzeci dinuniteli: 10 0+ . Se adune sutele gi cu zecile cuunitdtile rdmase:

26

,1

52

t 0+ 50+

112 64-

l460{

ll

52
I

. Pentru a calcula maiugor, se agazinumerele unul subaltul:

J 50

)2

2+ 10 100
1 12

264 152
112

200- 10 0 -

Rispuns: Maiaredecititi12 pagini,

. Ancaa citit dintr-ocafte152de pagini maiarede citit 112pagini. 9i C6tepaginiarecartea? lnteresant! Cartea meaaretot atatea pagini cata luiSorin!

ATURALE DE LA OLA lOOO


EXERCtTlt9l PROBLEME
penumdrdtori: r . scnell scdderile reprezentate 9 l apolefectuati

2" Calculati, agezdnd numerele unulsub altul:


178- 54 b)694-502 c)359 - 300 - 106 783-171 328 608-402 numarul 5. Aflati cu253mai micdecat: a)396; b)s57; c)675; d)953; d)843-622 897-745

e)876" 4. Cucateste mai mare numirul 978 fate defiecare dintre numerere: a)374i b)164; c)508; d)600; e)47O. 5. intr-o sald despectacol sunt 785delocuri. Laspectacol auvenit 750de Dersoane. C6te locuri aurdmas neocuDate? 6. Lacercul deturism delaPalatul Copiilor erau inscri9L128 decopii. maiinscrisdacd Ca!copiis-au acum suntinscriqi259 decopii? *7. Launconcurs deatletism au participat 285de b5ieli, iarfetecu 173 putin. mai feteauparticipat laconcurs? C6te . Formulatio pentru problema prin intrebare a rezolva douioperalii. '8. intr-o cutiesunt263de creioane gi cu 152maipulincreioane rogii albastre.

I7 [-

115

ff+ 3sfl
231
.Lffi

64tr2 144

354

Ertr

ffi

ADUNAREA NUMERELOR NATURALE DE LA OLA lOOO


AD{jI-IARSA CIJTR.ECERE PE$TF ORDtNUt_ {JNiTA$LCR
s-au vindutintr-ozi 246dereviste, ' Laun chiogc iaradouazimaimult cu 137reviste. Cdtereviste s-auvindut a douazi?

:.t46+ i: 37= ?
numerele in ' Se descompun sute, zeci 9iunitdli: 20 sutele cu sutele, 'Se adune cu zecilecu zecile9i unitetile unitetile: obtinutd dinadunarea ' Zecea unitdtilor seadund lazeci:

24 0+4
,,,

137 +1 r0+30+
\\

13 383

Rispuns:S-auvdndut383de reviste.

. Observati gi calculati: reprezentate adun5rile

115+ 116

327+ 235

532+ 348

523+ 139

ADUNAREA NUMERELOR NATURALE DE LA OLA lOOO


EXERCTTil 9TPROBLEME
1. calculali oral:
a) 7+4 8+5 b ) 9 +4 6 +9 c)7 +6 8 +3
d)7+9 9+8

e)3+9 4+7
d)843+139 235+ 237

2. Calculali, agezdnd numerele unul sub altul:


a) 245+147 b)872+ 19 309+ 232 386+ 209

. Verifi calidacd alicalculatcorect, schimband locul termenilor. 3.Afla1isuma numerelor 2379i 148; 506Si437; 624gi239.

+348 c)627 539+ 257

pecaiete 4. Scrieli pentru calculele a descoperi numerele care lipsesc:

!-451-+-trrl
-'|-

F-27l-r*t2i6l -j-

Eorl-+*tr64] -jf_l+-l1osl -j-

T-l+_tlel - J-

-JtI

[--]-+*ta47-l

b. Lao flordrie s-au adus galbeni, lntr-o zi 107 trandafiri cu 118 maimult trandafiri rogii, iartrandafiri girogiila albi, cat trandafirigalbeni unloc. Catitrandafiri albi s-au adus? 6. Un termen este265,iar celSlalt termen este 625. Aflati suma oelor doitermeni. 7. Un termen este128,iaf celelalt termen estecu 229 mai mare. Aflatisumacelordoi termeni. 8. Sedau numerele: 351 278; 139. ; 216; Calculatisuma pare numerelor suma nu merelorimpare. 9iapoi 9. Marcel arein bibliotece 125decd4icupoez ii,Sicu 113 maimulte ca4i cupovesti. . Formulaliintrebarea pentru problema: a rezolva a)printr-o adunare; b)prin doud adunari.

ADUNAREA NUMERELOR NATURALE


DE LA O LA lOOO
ADUNAREA CUTRECERE PESTE ORDINUL ZECILOR
. La o bruteries-auficut 382de cornuri cu gemgi 475cornuricu ciocolate. Cite cornuris-auficut?

"::.82+,:.:,75=?
. Se descompun numerele in giunitdti: sute, zeci + 38 4 . Seadund sutele cusutele, zecigiunitetile lecuzecile cuunitdtile: 300+8 0+ + 4 t 0+ . Din adunarea zecilor se formeaze o sutecarese adune cu +150 + 7 sutele:

Rispuns:S-aufacut857de cornuri.

zecile: ' Seadune

. Observati adunerile reprezentate Sicalculati:

253 + 19'l

662 + 273

581+ 375

ADUNAREA NUMERELOR NATURALE DE LA OLA lOOO


EXERCTTtI EXERCtTil $t PROBLEME
1. Calculali, reprezentand penumaratoarea numerele pozilionald:
a)264+153; b)392+ 173; c\472+ 247. 2. Calculali, agezand.numerele unul subaltul: a)596+ 142 b)389+ 190 c)723+ 193 d)643+ 265 374+183 456+253 675+293 784+ 155 3. Afla1i numdrul cu153 maimare decet: a)382: b)49s; c)563; - d)662. 4. Intr-o tivad5 plantat s-au 153depruni gi294de caigi, pomi plantatin CSli s-au livadd? pentru 5. Efectuali calcute,e a descoperi numerele otn r \:

@!!1(]sqe)

@4q()4r()
(99_' -\r
,,'----. +131 ,--'---.-625 ,- ---

@"qoso

'\-,

6. Afla1i numArul cu150 maimare decAt suma numerelor 4629i293. 7. La un concurs de gah, Andrei a oblinut 163de puncte. Radu a obtinut cu72depuncte maimull decat Andrei, darcu80depuncte pu!in mai decdt Cristian. Care bdiat punctaj? a obtinut celmaimare .,,d1: 1r'' Catepuncte a obtinutfiecare?

completati +, cu semnele

sau =, 381

(--) zss(-) 364


835O (-) 372

srz
463

1s3(--)

564('-)

sze O

(--) rgz 382

Lucrali in echipe decdte doicolegi. Compuneli exercilii asemdnetoare Si cereli colegilorse le rezolve.

ADUNAREA NUMERELOR NATURALE


DE LA O LA lOOO
ADUN.AREA CI.!TRFCERF PESTH

ORFlhtUL ZEEIN.OR $I AL I,'NITATITOR


cedi de colorat Si 265ci{i cu povegti. C6tecirli s-auprimit?

. o librerie pentru a primit vanzare sazae

*F#Mg

,:,r87 =2 + .,,:,65
numerele in ' Se descompun sute, zeci Siunitdti: . Se adune sutele cu sutele, zecilecu zecile9i unitetile cu unitdlile: gi sutele, zecile 'Se adun5 unitSlile:

387

2 65 +2 t0+ 60+5
+140 + 12
.1

s o(* )t;
500

-----/ "rt Aminteles! Din 500+100+40+10+2=652 adunarea unitdtilor s-a Hformat o zece, iardin 600 50 adunarea zecilor s-a format o sutS! Respuns: S-auprimit652cdrli.

247+ 176
. ''t;'r,il:', ':"':'lt,ti

155+ 356

285+ 115

ADUNAREA NUMERELOR NATURALE DE LA OLA lOOO


gt PROBLEME EXERCtTIt
| . Descompuneli numerele, dupd model: a)130; b) '170; c)190; d )1 1 o ; e)180; 0 1 3 0 . .t^. . z. uatcutalr, agezand numerele unul sub altul: a) 376+ 234 b)483+ 298 c)299+511 d)349+ 198 269+ 373 586+ 374 684+349 584+ 318 Verificati rezultatul, schimb6nd locul termenilor. 3. Aflalisuma numerelor: 476 87Sgi97. 9i285;1979i388; pe caiet, tabelele gi completali calculali cu numerele care .. 4. Desenati

psesc,

547 278 ozc 6ZC o 263 322 175 179


e+D

346 792 384 575 b 205 186 298 387


a+b

5. Aflati numdrul cu86mai mare decat numerele: a)98; b)736; c)825; d)577; e )7 1 9 , 6. Launmagazin alimentar s-au vandut 184 de cutii cu sucde portocale gi279decutii cusucde ananas. Cate cutii cusucs-au vandut? /. Launspectacol auvenit 149decopii, iaradulti cu265maimult. persoane C6te auvenit laspectacol? 8. Jucdriile fdcute intr-un atelier deJUCanl aufost trecute intabelul aldturat. . Observati datele girdspundeli dintabel laintrebdri: pdpugi a)Cdte s-au fecut in atelier? b)Cate s-au fdcut iuc5rii in luna ianuarie? . Formulali intreban, folosind datele dintabel, colegilor de 9l adresati-le
ctasa.

Juciria

Luna
lanuarie Februarie
283
JY/ JOO

279

269 182

SCADEREA NUMERELOR NATURALE DE LA OLA'IOOO


SCAmREA e u ?MPRUMUT I.AoRDINt,!L zEcILoR
. Launmagazin erau 253demingide tenis. S-au vindut {25demingi. Gite mingiaurdmas in magazin? _ |iai = ? i::.53

Dinireiunitdti nuse pot Se transformd o zece Se scad unitSlile din in 10 unititi. zecile dinzeci, scedea 5 unitdti. uniteti, sutele dinsute. Vreau sdcalculez agezand numerele unul sub altul. Cumvoioroceda?

. "- Sd observim!
o zecein ' Setransforme

Respuns: Au ramas128de mingi.

Interesant ! Dace adun vdndute cu numdrul mingilor celal mingilor rdmase, obtin pe mingilor care numdrul le-amavutla inceput!

SCADEREA NUMERELOR NATURALE DE LA OLA lOOO


EXERCtTltgr PROBLEME
Calculatioral: a)13-4 b)15-6 c)13-8 d ) 12- 9 e) 14- 9 12-8 -' 18-9 16-7 11 13- 8 -6 2. Calculati, agezand numerele unul sub aliul: a) 54-9 b) 72-16 c) 84-26 d) 73-36 254-9 372-16 584-26 273-36 ln fiecarecoloandde exercitii, observali numerele care se scad. Comparati rezultatele oblinute. Cealidescopeiit? 3. Calculali: a)265-137 b)543 -236 c)728- 609 d)570-382 324-215 682-268 834-627 963- 749 g93: 4. Afla1i numerele cu279maimicidecAt: 5g6; 792. b, Aflalicucatestemaimarenumdrul 543decdt fiecare dintre numerete: 134:2O4;316. 6. Mihaiarein bibliotecd 148 decdrli, iarDinu are2g2 dece4i. Cdte cdrti trebuie sd maicumpere penhu Mihai a avea acelagi numdr dec54i caDinu? 7, Suma a doud numere este 764. DacS unul dintre eleeste 356. care este celdlalt numer? pecaiete gicompletati 8. Scrieli + sau- pentru dintre semnele llll cuunul a obline rezultatul cofect.

d276?fir =4s3
433=157=276

=41e b)872lllF53 41ef]ff=872

Observati exercitiile scrise de Matei. Care sunturmetoarele pecare doui exeriitii artrebui sd lescrie el?Justificati rdsounsul dat_
250-'t5 240- 10 250- 5

SCADEREA NUMERELOR NATURALE DE LA OLA lOOO


SCADHREA CUIIMPRUIVIUT L"A ORDINi.IL SLITELOR
r lntr-o tabiri sunt 825 de elevi. Dintre ei, 543 sunt fete, iarrestulsuntbiieli. =? C6!ibiielisunt?

Din2 zecinuse pot scddea 4 zeci.


,:.

Setransformd o sutd Sescad din unitetile in 10zeci. zecile unitdli, dinzeci, sutele dinsute.

.se icad ur . Setransformi nitetile: o sute in'',


5-3= 2

iervim! Sa'ous

zecigise adund cuzeote:, ::,,.'7:ls:: 10+2= 12 ,l 1: z-4=et, 'Sescad zecile: "i.' (zeq) Aurdmas 8- 1=7 I

r*;;;,li

't'i

...'... [,

Rispuns:Sunt282baieli.

EXERCTTil $r PROBLEME
1 . Efectuali sc5derile, agezand numerele unul subaltul: a)326-153 b)604-251 c)842-582 d)709-432 2. Afla1i 183 numerele maimicicu dec6t numerele:407;756'375.

3.Aflati numerul: maimare a)cu154 decat328; b)cu154 maimicdec6t32S; c)mai mare decat212cu72; d)mai mic decAt212 cu72 plantat 4. in livadd iarrestul s-au 534depomi fructiferi. Sunt 360deperi,
visinl. sunt C6!ivigini sunt?

SCADEREA NUMERELOR NATURALE :l DE LA OLA lOOO


pecaiete, b. Copiati apoicompletali tabelele: 1

eirioltstltstl foisl

o. Efectuticalculele pentru a

l-_l_.J L '4t,
ttsl-+*t4ssl -l-

884

:-l

7361

:-

potrivite: numere

-l*

t-];-1416]

t_l+!_r8d -l -

7. La un holels-aucazat intr-o lune2gSde persoane, iar t n runa urmatoare, cu79persoane putin. mai persoane CAte s-au cazatin iel6doue luni lahotel?
8. Observali replicile gicompuneti copiilor probleme:

Amobtinut maimult decal Dancu 13puncte!


' Amobtinut 156 de puncte gi m-am pelocul clasat al doilea! NELU * 9. Elevii clasei gi-au a doua propus parc se planteze intr-un 450deflori. Eiauptantat 142 de gi163 narcise depanselute.
Cdteflorimaiaude olantat?
4

Amobtinut maiputin decat Dan cu13puncte!

DAN

ADI

SCADEREA NUMERELOR NATURALE DE LA OLA 1OOO


SCADEREA CI.! IMPRUMtJT LA ORDINUL

gtALSUTELOR zEctLoR, .58=?

o lntr-o$coa16 sunt534debiieli, iarfete, cu 158 maipulin. Cdtefetesunt? Am inleles! Esteo scedeie cu doudtreceri oeste ordin. S-atransformat o zece in unita$, iaro sute s-atrafisformat in zeci!

)rmi o in, Q, rtransfo )l giseadl u tn na acu cu ze 'e . 1 0 + 2 =1 2 = 6 St scao ze:il ile e:1 2 14 8 Se scad unitAtile: l' . Rdman: 3 - 1 = 2 (zeci)
,=

Rispuns: sunt 376fete. 1 . Calculali, agezand numerele unulsub altul: a)432-165 b)532-347 c)364-196 d)800-465 - 137 324-146 625-489 713 900- 787 700. 2. Afla1i numerele maimicicu436decAt: 621; 502; 921; 800;
numdrul: 3. Aflali decat 615; a)cu382maimare 615. b)cu382maimic decAt

EXERCTTil 9rPROBLEME

cu 169de iarMarcel areo colectie 4. Cornel areo coleclie cu215timbre, timbre. numdrul alcopiilor? dintre detimbre Care este diferenta gidescoperili ecare figurd. numdrul ascuns subfi 5. Calculati
763- 214 =
-396=

numar.

SCADEREA NUMERELOR NATURALE DE LA OLA 1OOO

6. Launmagazin s-au adus 324depachete deunt. s-auvandut g9 156de pachete, iardupd-amiazd s-auvdndut . Dimineala depachete. pachete Cdte deuntaurdmas lamagazin? problema: Rezolvati prin a)numai operatiide scddere; b)prin operaliide adunare giscedere. 7. Rezolvaliexerciliile gi spuneli dacd propoziliile urmdtoare sunt (A)saufalse(F). adeverate + 149>674-4e6 b)745-625>596 a)236 c)347 + 156 -156=347 d)397+g=397-9 8. Danare386dec5ti, Mihai arecu97maipuline decdt Dan, iarAndrei cu99maiputine decAt Mihai. Cate ce4iarefiecare copil? . Compuneli o problemd in care sefolosili expresia maiputin cu1g7.

. Cejucarie preferd fiecare copil? giaflalirezultatele. Calculali

roN

DANIEL

AFLARHAhIUMARU [-UIF{ECIJNOSCUT

Si ne amintim!
? balanta Cumechilibrdm 'Se iaucuburi A: de petalerul 2 7 - a= 15
a= 27 -15 A

. Se puncuburi pe talerul B: 15+b=27 b=27-15 b=12

. Bilele suntidentice. dincutii pentru a aflacatebile balanta a) Folositi micd. suntincutia 115+a--283
^-a o 1 11E

luate dincutiamare b) Cdtebiletrebuie pentnr balanta? a echilibra 165-b=127 b=165-127


' .-2

s-ajucat9i a stropit exercilii, darpegtigorul ceteva ' Mateia rezolvat peMatei carelipsesc! sAaflenumerele Ajutati-l caietul cuape.
345+a=364
a =Jo 4-l I

245-b=136

o=2a5 -ff
b=?
eq rFl - .r rw v . ,

c-216=135
v^ ^ -t -l

AFLAREANUMARULUI NEC UNOSCUT

gtPRoBLEME EXERCtTil
1 . Afla1i numdrul necunoscut: a)245+6=372
b )2 1 5 -c=7 8

c)a-216=384

2, Lacercul matematicieni" ,,Micii de la palatul Copiilor erau inscrigi 1g5 oecopii. Caticopii s-aumaiinscris, dacdacumsunt274?

3.uagandesc la unnumdr. Scad dinel 680Siobtin 220.


La ce numer gandit? m-am

gandesc 4. MA la unnumdr. 1ladun cu234 803. 9iobtin Lace numdr gSndit? m-am b. Desenati pecaiete, tabele calculati si completaJi cu numerele necunoscute.

311 216 385 b 425 329 a+b 429 518 802

814

709

't80 215 a - D 482 386 228 675

6. Suma a doud numere este863,iarunul dintre numere este489. Aflati al doilea numer.

. Affalinumerele careau intrat in magina de calcul:

careau intrat ' Dinnumerele in magind s-ascSzut acelasi numer. Descoperili acesf numdr.

EVALUARE

1.Sublin iatinumerele care aucifra5 pe loculzecilor:


a) 150 ; b) 405; c) 525; d) 957; e) 550. Scrieti cu cifrenumerqle: gi cinci;b) nouasutegaptezeci; a) treisutedoudzeci sutegapte. c) gapte semnul ootrivit: 3. Comparali numerele 9 l scrieti
l

a)s39 n 184
4. calculali:
a) 236 + 152 847 - 526 876- 35

b) 34283e4
b) 637+ 125 365+ 482 289 + 176

c)586n583
c) 824 647 384 4Jt) 297

c. A au numarut necunoscut: b )4 8 2 -c= 231i a)536+b=679; c)a-302=214.

345de cedi.Doru 6. Marcela arein bibliotecd arecu 167 iarRadu decat Marcela, cu 175cddimal de ce4imaimult pulindecdtMarcela. C6tecdrliareDoru? DarRadu?

Suficient asauo
a,D

o operalie corecta

a,o a,D,c

douA operati cumrogre9e

Foarte
6tne

a,d,e

a,D,c

I
I

oe catcul

'J

rezolvare corecte

pouA optr${ATtl tlrcsht *ffir-pr.lT'1ru

,.PRSBLffiffiH EARESF RHU#tVA

. Elevii dintabdra naturii" ,,Prietenii auconfeclionat panouri pecarete-au montatin zonele turistice. Observali tabelul:

Denumirea
Numdrul

ocRoTtTl
PADUREA! 147panouri

PAS,TRATI NU FACETI FOC CURATENIAI IN PADURE! 11 5 panouri 85panouri

p r o Dtem a .

. Compuneti o problemd folosinddateledin tabel $i apoi rezolvali

'1 . Pentru concursul dedesene Planeta ,,Salvati Albastrd!,, primit s-au 275 de,lange.{-Dinlre acestea, 23auprimit premiul int6i, 37premiul al doilea, iar 4 v p r e m r u lEltretlea. plange Cate premiate? nuaufost z. Intr-o rezervalie sunt 234defazani, iarcdprioare maimult cug7. Cate animale sunt in rezervalie?

*PROBLEME CARESE PR|N CELPUTTN DOUA


J. Intr-o pedure s-auplantat 495de puieti de brad,iar puielide mohd cu 178maipulin. . Formulati gi apoirezolvali intrebarea problema.

Observali cum au rezolvat cei doi copiiurmdtoarea probleme: pddure s-auplantat 284de tei.ln primazis-auplantatg5 de _ ln-tr-o tei,in a douazi, 115tei, iarin a treiazi, restulteilor. Cali tei s-au plantatin a treia zi?
l\4oCul 1 1.Cati plantat teis-au in primele doud zile? 95+115=210 2. Cdliteis-auplantatin a treiazi? 284-210=74 Rdspuns: 74 tei MoCul 2

Am rezolvat problema folosind operatia de adunare


9i de scddere!

1. Catiteiau remas pentru de plantat a Am rezolvat gi doua a treia zi? problema folosind 284- 95 = 189 2. Catiteiau rdmas pentru de plantat a treiazi? 18 9-1 15 =7 4 Rdspuns: 74tei 4. Treicopiiau coleclionat penrru ierbar 157deflori. Radu 45 a colectionat deflori, Mihai, 52deflori, iarDoru, reslul. Cdteflori. a colectional Doru? . Rezolvati problema in douemoduri.

numai operalia de scddere!

&

s A

mffi$H$tutffiT'f{nffi Lffi ru!ffi NTffiHN"l-["itTgVffi ffi

FrcuRrGEoMErRrcE fie"ffi#

petrat

\ )

dreptunghi

FTGURt cEgMETR|CE
gt PROBLEME EXERCITil
1 . Observali urmdtoarele geometrice. figuri Denumitifiecare figuri. a)
b)

c)

2. a) Observali formaurmatoarelor obiecte. lntocmili pe caiete o listdcu obiectele care seamdnd cupdtratul, cutriunghiul, cudreptunghiul 9icucercul.

e*":

E3B:rf,iE

b)Completati lista cu alteexemple.


at^ o. Kea zaltpecatetut de matematica o retea de puncte, cain model. ce figur5 s-adesenat, punctele? unind punite Unili peniru a desena unpdtrat gi undreptunghi.

FIGURI'GEOMETRICE

suntin figurile drmdtqare? 4. Cate triunghiuri


b)

5. Cdteodtrate suntinfiguril e urmetoare? b) a)

14 triunghiuri, cercuri a rcaliza un colaj, a decupat 6, Pentru $tefan putin triunghiuri. triunghiuri, iarpdtrate cu3mai decat cu6 mai mult dec6t figuri adecupat C6te $tefan? dechibrit. urmitoarele construclii dinbele 7. Observati pentru folosit a construi: Cate bete s-au gitriunghiul ? a)pehatul
b)dr6ptunghiul Sipdkatul? c)dreptunghiul 9itriunghiul?

t-j
8 .Cu12bete dechihrit construiti:
a)unpStrat;

- 'l f"'

b)2triunghiuri c)undreptunghi 9iu ntriunghi.

. Cinedescopere geometrice mairepede celedoue figuri careurmeazd in gir? fiecare

dl^lvorl^lvoll^.

..

b ) o l o v o l o l c v ol o
. Inventati giruri, geometrice folosind gicereti figutile invdtate colegului de bance selecomDleteze.

TNTERIORUL St EXTERTORUL UNEI FIGURI, GEOMETRICE

o Observali imaginile. Unde seafl5puigorii? o Priviti gispuneli imaginea cevedeti: a)in interiqrul acvariului; b)in interiorul dulapului; c)in exteriorul dulapului; d)pedulap.

Aminteles! Petratul se aflein interiorul cercului. iar pdtratului. cercul ?nexteriorul

EXERCITil $tPROBLEME
1 . Denumili geometrice: figurile pdtratului: a)dininteriorul b)dinexteriorul cercului:

A
.)

TNTERTORUL 9r EXTERIORUL FIGURIGEOMETRICE UNEI


geometrice: figurile imaginea 2. Privili 9idenumiti cercului; a)dininteriorul pdtratului; b)dininteriorul pdtratului. c)dinexteriorul

T
28

@ffi
din exteriorul a) suma numeretor pdtratului; din exteriorul b) suma numeretor cercului; din interiorul c) suma numerelor pdtratului; din interiorul d) suma numerelor gialpdtratului. cercului

gicalculali: imaginea 3. Privili

pasc in exteriorul 20deoi albe 4. lntr-un tarcului $i 13oi negre. larcsunt 12oialbe 9i18oinegre. Darnegre? Cateoi albesunt? . Formulali dateledin folosind alte intreberila care sd rdspundeti problem6. gi copiilor Cititireplicile o serbare. clasei a douaau pregdtit 5. Elevii laintreberi: respundeti 18 copiidoar au r::ci. c6ntatin I copii au cdntatin i:;r"lr, daraugirecitat. 5 copiidoar au recitat.

a)Caticopiiau cantatin cor? b)Cdlicopii aurecitat?

CORPURI GEOMETRICE
,'**-"*-*;*r;-]x'*s+ii;-iji;'r,l,iiii|i{$jkfu ,-

Hrrys
sferd

cilindru

cuboid

GEOMETRICE CORPURI
EXERCITII 9I PROBLEME
geometrice obiectele urmetoare? seam;nd 1 . Cucecorpuri

ffffi @ry
gi geometrice coipurile Numdrali urmetoare. ionstruclia 2. Observali pecaiet cainmodel: untgbel, intocmili Denumirea coroului cub sferd con cilindru
cuboid

Numarul corpurilor ?

construcliile! 3. Observali A, pentrua se obtine in constructia a) C6te cuburis-au adeugat B? constructia

A, pentru a se obline b) Cate cuburis-au luat din construclia B? constructia

CORPURI GEOMETRICE

jucdrii 4. ln sertarulcu sunt25 decuburi, iarsfere cu13maipuline. gisfere Cate cuburi suntintotal in sertar? 5, Vitraiarein trusade geometrie 4 corpuri geometrice: sfere, cuburi, conuri.. DacdMihai.are cel pulinun corpgeometric din celeenumerate, spuneli ce corpurigeometrice ar ,ffi putea avea Mihai. TOTAL MP di . Pehtru a gasitoatesoluliile problemei, pecaiete intocmiti untabel caaceladin dreapta!

asemdnetor:

6. Numerali geometrice corpurile pe caiet un tabel 9l completati CUB

SFERA CILINDRU

coN
mare

CUBOID mare mtc

mare mic maremicd mare


Numdr

,A A. &84.i(J

ffi f f i f fi

{r)
\-_,/

qt
\ly

(r)

AA

7. Lao grddinilF s-au adus 245 decuburi mari, iareuburimicicu 36mai pulin. Catg cuburis-au adus lagrddinitd?

urmeazein fiecare 9ir?

ffiffiffiew ffi@e
m4J ffiAm@mAffiA
A

EVALUARE

geometrice semnele decirculatie? seamdnd 1 . Scrieli cucefiguri

geomelnce: z. uenumrlr corpunre b) a)

c)

geometrice dindesen: scrieti num Srul figurilor tabelul, apoi 3. Desenali

patrat

cerc

triunghi dreptunghi

4. Scrieli: dininteriorul dreptunghiului; a)numerele dininteriorul triunghiului; b)numerele numirdin exteriorultriunghiului. c)celmaimare

gispuneli: figura 5. Privili petrate sunt; a)cate sunt? dreptunghiuri b)cate triunghiuri sunt? c)cate
5 2 raspunsurl raspunsurlasauo

rreo
Suficient a,o

raspunsurl raspunsurl
4 4

a,b

Foarte Bine

a,o,c

raspunsurl raspunsurl

o,c

MASURARE. uNtrATl DEMAsuRA


MASURARI FolostND ETALoANE NEcoNVENTIoNALE
corpurilor.
. Observali cum mdsurau oamenii, in lrecut,lungimea, capacitatea, masa Vreau2 coli de panze.

Amadusdin pivnite o ocade vinrece!

giDoru stauin aceeagi bancd. ' Alina Eiau mdsurat lungimea bdncii cu palma. Bancamdsoard 12palme!

. Fiecare copil aredreptate. Cumexplicati acest Iucru?

LUNGIMEA DE MASURAT UN|TATI METRUL

. Observaii doud creioane. lungimea celor cuces-amesurat

rogu mesoare cat Creionul


mici debirou. 6 agrafe mdsoard Creionul albastru birou. maride cat3agrafe

. Lungimea diferitd? celordoue creioane este

. Ob6ervati de mdsurdfolositepentrumesurarea c6tevainstrumerite lungimilor. -

. Laorade abilitdli practice, o bandd de folosind confeclionali un metru, hartie. voastrd. dincamera devoi, obiectele Mesurali, cumetrulconfectionat intocmitio listS: 1 m; maimicd decat a)cuobiectele care aulungimea 1 m. maimare decat care aulungimea b)cuobiectele

UNITATIDE MASURAT LUNGIMEA METRUL


EXERC|TI!$l PROBLEME
1 . Mdsurali cumetrul: a)lungimea clasei; b)lungimea tablei; c)in5ltimea u9ii. 2. Da1.i exemple deobiecte dinclasd care au: a)lungimea mai micd decat 1 m;b)lungimea maimare dec6t 1 m. 3. in fiecare desen, indicatiobiectut: a) mailung; b) maiinalt; c) maigros.

4. Calculati: a)25m +63 m 47 m + 29 m

b) 94 m-35 m 157m-39m

+ 396m c) 257,nr 832m - 455m

5. Calculali lungimea pecare drumului il strdbateAndrei pana deacasd la gcoald.

153m 382 m Dragog auindllatzmee. . 6. Aurelgi luiDragog areo sfoard cu lungimea de , Zmeul 37demetri, iaralluiAurelo sfoare culungimea de 43dem. Formulatiintrebarea girezolvati problema: a)prin adunare; b)prinscddere.

DE MASURAT CAPACITATEA UNITATI LITRUL


. Observali gisetransportd: cucesem6soare b) laptele; a) apa;

c) benzina.

pulind? .ln carevasincape maimulte ap5?Darmai

. Misuraticu incapeintr-un ceainic. o cand apacare Ceobservati? ceainic cucegcuta. Misurali apadinacelagi

. Care maimare? sticld arecaoacitatea

UNITATDE MASURAT CAPACITATEA LITRUL


gt PROBLEME EXERCTTil
1 . Dintre instrumentele demesuriilustrate, pecelpotrivit indicali pentru a mdsura: pentru a)picdturile nas; Gf;-)b)apadinh-o sticld; c)apadintr-un butoi; d)siropul detuse. 2. Apreciali in carevasincapemaimultdapd.Scrieli numele vasetor, in ordinea descrescdtoare a capacitdtii.

w(
ffiwl
b)396{+573{ 1890+ 285{

3.ln bidon sunt 100de apd. Mihaivrea sdtoameapa?n vasele aldturate. Incare vasetrebuie turnate toate apapentru a umple: puline a)catmai vase; b)cetmaimulte vase.

4. Catculati: a )360+ 62 0 80{-570

c ) e71 0* 687{ 7s 6{ - 5580

5. Launmagazin s-au adus.150 0deulei demdsline. iarulei defloarea-soarelui, cu.136{ maimult. litri deulei - C6ti s-au adus lamagazin?

MASA MASURAT UNITATIDE


ILOGRAMUL
t ccgrslG"Fa{re?

. Observali ce face vanzetorul gi legume. pentru a vindefructe

. Priviti gtemaimult. gispuneticare corp cantSre imaginile

J W W! / t,{,\t

,e .q

Cafea

\d$'ffi',

Unitateaprincipali pentru masurareamasei corpurilor este notat kg. kilogramul, principal pentru este cantarul. masei corpurilor mdsurarea Instrumentul

. Observali fiecare. tipuritede cintare gi spunetiundese folosegte

Ww

UNITATDE MASURAT MASA


KILOGRAMUL gt PRoBLEME EXERCtTil
1 . Spuneli catcanteresc corpurj!e depefiecare cAntar.

2. Cit[i etichetele 9i spuneJi numele produselor in ordinea crescdtoare a masei lor.

3. Observalicorpurile. Alegeli potrivite masa pentru fiecare.

ffi
ffi

6S] ryas
70 kg

Ed;-'-

-- -*-

-g rH$
135kg

1 kg W 10 kg

450 kg

& 35 kg

de anultrecut, Alinacantereste maimultcu 3 kilograme. Gate . 4. Fal. kilograme avea anultrecut, dace acum are3gdekilograme? 5. Apreciali masa fiecdrui gispuneli obiect cumeste fa!6deunkilogram. b) un ghiozdan plincu cd(i; c) un penar; d) o ciocolati; . . a) o bancd; e)o bluzd. plind 6. Olade cuportocale canteregte 46dekilograme. CAt portocalele, c6ntiresc dacdladagoald cAntdregte 3 kilograme? 7. Catekilograme ridice fiecare halterofil?

T'[MP rJNrTATrrlE MASURAPENTKLJ

11.\

. Observati peceas girespundeti: indicate orele

la ora8. 'A plecat acaseh on 12. Pauls-atrezitla ora7. . Ainceoutcursurile

o Cattimpa statPaul la gcoald? . Ceasul pentru timpului. instrumentul mesurarea este . Elmdsoare timpuluiin oregiminute. trecerea 1 ore = 60 minute

Aculmaiscurtse numegte orar. Elindicd orele.

Acul mai lungl se minutar. numegte Elindice minutele.

. Priviti peceasul giminutele electronic: indicate cadranele 9icitiliorele

. Observatiaceleagi peceasurile dinimagine. oreindicate

. Esteora gapte gi un sfert.

. Esteora . Este . Esteora8 ora jumdtate. 7 9i ldrd25de mtnute I fdrdunsfert.

UNITATIDE MASURA PENTRU TIMP

.Spuneti caresuntzilele sapt5manii.

leria fostluni!

MARTI

Meine va fi miercuri

. Calendarul aratacatezilearefiecare lundgi in ce zi a saptdmanii estefiecare datd. . Scrierea datei: 6 iunie 2006 sau6.06.2006. o Privili calendarul. Scrieti o liste culunile care au30dezile culunile sio list6 care au31dezile. o Cdte zileareluna februarie? CAte zile maipoate avea luna februarie?

2006

IULIE

XOCE MJ YS i21,1 3 910 ti l5 ld r7 li 77ZlU25 29 30

DICETEiE DLMMJ VS

24 25 26 21 23 Z9 :i

TIMP PENTRU MASURA UNITATIDE


EXERCTTTIPROBLEME
in ordinea desfdg deceasuri, orele indicate 1 . Scrieti

fiecare activitate: dureaz6 cattimp 2. Calculali

"'m[E] '@
@

cuo ordinainte. aleturat este 3. Ceasul in realitate, ceordeste Scrieti

este in urmd cuo ore. aldturat 4. Ceasul corectd. Scrieliora

calendarul 5. Observali 9i rdspundeli laintrebdri: luna mai? a)C6te sdptdm6niare vafi duminicd? b)in cedate alelunii vafi 13mai? zi a sdptdmAnii cjin ce persoane care s-au d) Cunoagteti luna mai? ndscutin nagtere. data lorde Scrieli

ffi
3

4567e re t9 20 ?r .' .i ' 15 26 27 7a 29

to r! 12 r3 14 i l l
l7

lvlmNHnffi sl BA[iICNSTf;

Pentru a mdsura valoarea gi pentru obiectelor a putea faceschimburi, oamenii auinventat banii.
Monedalerii noastreeste leur. 1 LEU 100BANI -

ln lara noastrisunt pusein circulalie urmetoarele monede si bancnote,

tr 9 ' ]\

5$ti

id']:,
;

"*w

ffi

,,tt. *'I

,;.,&@ffi

E X E RC tT l tg Pt R OB L EME
I . Mihaiare o bancnotd de500lei.Elvrea s; o schimbe in bancnote de 100lei. C6tebancnote va orimi? 2. Nncagi lrina au inventat jocul ,,Lamagazinul de jucerii,,. Ele au pus preturi: urmdtoarele

f.) \Q-q
25 lei 65 lei 10 lei 35 lei . Fratelelor, Radu,are o bancnotide 100 lei. Ce juc5riiar putea cumpdra detolibanii?

lor, Mihaela, areo bancnotd de50lei.Eaa cumpdrat ' Sora o minge 9ro maginutd. Cerest trebuie sdDrimeasce?
. Jucati-vd alte probleme 9i voi, propunAnd pentru,,Magazinul jucdrii". de

EVALUARE

mesoare:.

1. Pentru fiecare unltate de misurdscrietim5rimea pe careo


kilogramul

ora

litrul masa corpurilor

metrul
timpul lungimea

capacitatea valoarea

2.pe )n ntr ru I Ttec rr instrument demasure, alegeJi litera corespunzdtoare mdrimii pecal o lmas, o rr

ril
a)capaotatea b)varoarea c) masa corpurilor a)timpul b)masa corpurilor c)lungimea a)lunoimea
b )t imp u l

c)valoarea

3. Spuneli ceore, inainte depranz, indied ceasurile: a) b)

4. Duminica dimineala, Alinamerge timpde doueore la cursuri de timba @, qnglqig. incepe laora10 iardrumul p6nd $cdinla acasd dureaze o jumetate deora. Indicati: a)ora lacare setermina cursul; b)oralacare seintoarce acas6.
1
z

2 rdspunsuri l respuns corect corecte 2 rdspunsuri Bine 3 rdspunsuri corecte corecte Foarte 4 rdspunsuri3 rdspunsuri a, o,c Bine corecte corecte

a,D

RECAPITULARE FINALA EXERCtTil RECAPITULAT|VE 9t PROBLEME


1 . Scrieli numerele naturale: pand a) de la 78 la 85;
c) de la 179pAni la 165;

d) de la 705pdndla 695.

b) de la 394pdn5 ta403;

2. Observali numerele naturale careau iegit gi scrieti dinmagina decalcul gir. numarul careurmeazd in
101 42 -303

3, Scrielitrei numerenaturale consecutive, dintre care cel rnai mic esle598. girdepatru 4. intr-un nume*pare consecutive, celmaimare este 18.Scrieti toate numerele dingir. 5. Scrieti toatenumerele naturale de trei ciftecareau cifrazecilor gi cifra unitdtilor2. 6. Scrieli intr-ocoloand pare numele copiilor carepoartd tricouri cu numere giinaltd poarte coloand numele copiilorcare tricouri cunumere impare.

i DANA

oonu JMrHAr ,druDoR i tRtNA.{ {

RECAPITULARE FINALA

7. Observati urmetoarele codun:

lri

(l o unitate

ozece I

osuta i,ni$j

codurile de maisus:

Scrieti pe carele-auscriscopiii, cu cifrenumerele naturale folosind

8, Folosind codurile pecaiete de maisus,reprezentali numerete: 64;604:640. 9. Scrieli numerele urmetoare ca sumd de numere formate dinsute, zeci unitdli, conform modelului. 9i
a) 564; b) 836; c) 490; d) 309; e) 999.

pecaiete 10. Copiali gi completali potrivit: I cusemnul a ) 3eI 1s 3 b) 721e3 c)7291713 1 61 19 7 124-357 8264827

RECAPITULARE FINALA

11. Comparati numerele in ordinecrescdroare: Siapoiagezati-le a) 125; 427t 406; 399; 215; 83; b) 101; 10; 111; 11Oi 11; 1. 12. Comparali numerele gi apoiagezali-le in ordine descresc5toare:
a) 685; 585; 695; b)707; 77; 70' 63; 975; 905; 107; 701; 770.

13. Fotosind o singura datecifrele 6, 0, 5, scrieti: a) celmaimicnumdr de hei cifrediferite; b) celmaimarenumdr de treicifrediferite.
14. Fofosind cifrele 2,5, 7, scrieti: -a) numereparede doudcifre; . b) numereimparede doudcifre; c) numereimparede doudcifrediferite. 15. Copiali pe caiete gi completali casetele cu numere potrivite:

") [T.l'El

=4oo +80+5;

= 2Oo * ffi* b)27a


= 300 + go+ffi; 390

+,

326= FJJIT':-I+20+6i

c)zffie=[TT-].ao*ffi;
3Ffl= 3oo +40+5.
16 .Calculati:
a)7 +6 8+5 4+8 7 +7 b)3+9 7+8 9+8 8+8 c) 13- 6 13-8 12-4 14-7 d) 11-9 15-8 17-8 16-8

RECAPITULARE FINALA

pe caiete gi apoicompletali 17. Copiali tabelele:


:\,-l

14 42 7 1

15 29

24
39

18. nRali numerut: a) cu 183maimare decat 315;b) cu 183maimicdecet 315. 19. Scrieti numdrul 482ca sum5 de doud numere naturale, dupe exemplul:

20. Cucdteste maimare suma numerelor3S4 numarul24g? 9i153fapde gi apoirealizali pornind 21 . Observali schema scheme asemdnetoare, de la numerele:

a) 26

b) 49

c) 64

22. Cag metri pentru trebuie sd parcurgd ariciul a ajunge la cdsuld?

RECAPITULARE FINALA

pe caiete 23. Scrieli apoicompletalil-lcuA, daci retatia esteadevdratd sauF, dacerelatia este false.

a)264=2oo+64 tr 5 63= 50 3 +60 tr


+ 20+ 2ll 60 2 =6 0o

+ 354 b) 345+ 119= 119


75+25+ 93= 100+ 93

T 15 + g3 + 0 = 15 + 83 - 0 T

gi apoispuneti: 24. Observali fiecare schema

25. Observali desenul. Ceexercilii va scrie fiecare ursule!, folosind pe panou? numerele de adunari care oau suma mai micd decat100. 30
Voi scrie adundri care dau sumamal maredecat 500.

290 300 40

. Lucrati impreund cu colegul de bancd. pecaiete, gi completati 26. Transcrieli calculati casetele cu semnele potrivite.

a ) 3 5 f l 1 o+2 0
6 4I 3+ 61

b)34185 - 50

38I e8 - 60 c )s s - 2 E 5 3 +20

6e-4oE6e- 4

RECAPITULARE FINALA

27. elvili desenul aldturat. Aflali: petratului; a) suma numerelor dininteriorul pdtratului; b) suma numerelor dinexteriorul c) suma p6tratului numerelor dininteriorul 9i triunghiului. 28. Catepetrate suntin fiecare figurd?
a)

29. Oanaveao monedd de 50 de bani.El a pentruzece monede. schimbat-o pe care le-a Ce valoareau monedele orimit?

30. eriv[iconstrucliile. Care cuburi dinprima construclie aufostmutate, pentru a se obtine a douaconstructie?

31 . Maria areo panglice culungimea de3 m. Pentru panglica a confectiona fundite, taie in bucdti culungimea de1 m. C6te tdieturi a fdcut?

RECAPITULARE FINALA

giapoiscrieti 32. Documentali-vd dalele urmetoarelor sdrbdtori: a) Craciunul; b) Pagtele; c) ZiuaNationald a Romaniei. 33. Copialipe caieteurmatorul tabel 9i apoi completalil, folosind informatiile date defiecare copil:
Am slabit 2 kilograme! M-amingrigat cu 2 kilograme!

M-am ingrdsat cu un kilograml

Raluca Ada Raluca 32Kg 26 Kg

Dan

Anultrecut Anulacesta

35 Kg

34. oali exemple de trei obiectedin clasa voastrecare au forme asemdndtoare cu: a) dreptunghiul; b) cercul; d) pdtratul.

RECAPITULARE FINALA

pefiicare ceas9i spuneli: 35. Observall oraindicatd a) ce oreau indicat cu 2 oremaidevreme; peste3 ore. b) ce orevor indica

in stalie, 36. Laoprirea intr-un autobuz s-auurcat 12cdlStori. n"rr in autobuz sunt 45 de cil5tori. Caticdletori erauin autobuz inainte de oprirea in stalie? 37. Corina avea gi 32 de mirgele galbene. 27de mdrgele rogii Eaface pentru uncolier mama, folosind 25 de mdrgele. C6temirgelei-aurdmas? r Rezolvati problema in maimulte moduri, folosind indicaliile urmdtoare: pune a) Corina in colier numai m5rgele rogii. pune b) Corina in colier galbene. numai mergele pune gi galbene. c) Corina in colier mdrgele rogii o Compuneti o probleme asemdndtoare.

RECAPITULARE FINALA

38. tritaria areI ani-Fratele ei estecu3 animaimic. C6tianiva aveaMaria candfratele ei va avea13ani? girogii. 39. intr-o cutie erau 16bile albe Ddnut iadincutie gi toate bilele atbe pune 3 bile rogii. Acum in cutie sunt 12bile rogii. Cate bile rosiiau fost lainceputin cutie? Daralbe? 40. Denisa arecu13timbre maimult decdt lrina. Cdte timbre arelrina, dacdDenisa are42detimbre?

.d

41 . Bunica le-aadus nepolilor gipere. 34defructe, mere Dupicecopiii au m6ncat 12mere, aumairdmas 8 mere. pere C6te le-a adus bunica?

42. Elevii clasei a doua aupregdtit o serbare. in interiorul cercului s-atrecut petratului numdrul copiilorcare auc6ntatin cor, iarininteriorul numerul celor care aurecitat. Aflati: a)caticopiiau cantatin cor; b)caticopii aurecitat; . Ceauprezentatin spectacol cei9 copii? 43. La o cantine s-auadus53 de litride laote. Pentru bduts-aufolosit prepararea prdjiturilor 25delitri, iarpentru s-au folosit cu16litri maiputin. litride Cdti lapte aurdmas?

FINALA RECAPITULARE

44: Afla1i numerele necunoscute: a)a+428=574 2 85 +b =6 32


b) 782-c = 396 814-d=604 c)e-512=389 f-3O2=478

45. Diferenta dintre douA numere naturale este27.UnuIdintre eleeste24. Care este celelalt numer? C6te solutii areproblema? premierea 46. Pentru cagtigetorilor unuiconcurs, suntnecesare 325de '143 povegtigi cdrfiS-au cumpdrat 65decd4icu decdrti cupoezii. C6te cdrti trebuie sdsemaicumpere

ffi&
47. La o floriries-auadus175de lalele galbene. rogii S-au 9i250de lalele v6ndut gi 130de lalele 150de lalele galbene. rogii

C6te lalele aurdmas laflordrie?

dh

ffiKEN bvSrsfS* $ploaded


Noile manuale pentru clasa a II-a dealarab cetfigdtoare ale ticitatiei organizatd de Ministerut Educaliei gi Cercetdrii, valabile incepend cu anul gcotar 2004:2005 . Limbagi literatura romane, manualpentruclasaa ll-a, CleopatraMiheilescu,TudoraPtild . Matematica, manualpentruclasaa ll-a, RodicaChiran . Matematice, manualpentruclasaa ll-a,

4b

Matiana Mogog tefanPacearcd, . Cunoagterea pentru manual clasa a ll-a, mediului, Tudora Pitiz Cteopatra Miheibscu

illjtufl[,il]l