Sunteți pe pagina 1din 573

pp. 2-3 pagini fisiere CDR DANTE n traducerea lui George Cobuc Edi ie !

ngri"it# i co$entat# de Ra$iro %rti& '%()R%* 2+++ Dante, Di-ina Co$$edia . 2+++ b/ Editura '%()R%*, pentru pre&enta edi ie Editura '%()R%* )ai, 0-dul Copou nr. 1, '.%. 0%2 233, 33++ 0ucureti, 0-dul ).C. 0r4tianu nr. 5 Descrierea C)' a 0ibliotecii Na ionale 6 DANTE A()G7)ER) Di-ina Co$edie 8 Dante 9 trad. de 6 George Cobuc 9 ed. !ngri"it4 i co$entat4 de Ra$iro %rti&. : )ai 6 'oliro$, 2+++. 533 p. 9 23 c$ : ;0iblioteca 'oliro$<. Tit. orig. ;ita< 6 Di-ina Co$$edia. )=0N 6 >53-3?3-1>@-3 ). Cobuc, George ;trad.< )). %rti&, Ra$iro ;ed.< ?2@.@3@.@-@A@3B.@ 'rinted in R%*AN)A Not# asupra edi iei Colu$ul de fa 4 reproduce teDtul Di-inei Co$edii !n traducerea lui George Cobuc, ap4rut !ntre anii @>21 i @>32 la Editura ECartea Ro$Fneasc4G. n aceast4 edi ie teDtul ini ial a fost actuali&at, !n confor$itate cu nor$ele li$bii ro$Fne literare. Au fost aplicate nor$ele ortografice !n -igoare, $ai pu in regula red4rii unui singur fone$ : H!I : prin dou4 grafe$e diferite, !n func ie de po&i ia !n cu-!nt : F, respecti- ! :, i aceea a not4rii cu u a for$elor sunt, sunte$, sunte i, sunt ale -erbului afi. TeDtul lui Ra$iro %rti& a fost actuali&at at!t la ni-el fonetic, c!t i la ni-el $orfologic. n ca&ul teDtului lui Cobuc s-au efectuat ur$4toarele $odific4ri 6 : u final, nepronun at, nu a fost transcris. Astfel, te$eiu, !nt!iu, spuiu, plaiu, Raiu, -aiu au fost redate te$ei, !nt!i, spui, plai, Rai, -ai 9 : e la !nceput de silab4 a fost notat ie. Astfel, o-4elnic, ae-ea, -oesc, !ncue, ne-oe, cet4 ue au fost redate o-4ielnic, aie-ea, -oiesc, !ncuie, ne-oie, cet4 uie 9 : s inter-ocalic sau !naintea consoanelor b, d, f, g, $, n, - a fost notat &. Astfel, a$brosie, pis$4, glesne, sbor, isbit, desbinat, sbate, s-!rcolete, as-!rle au fost redate a$bro&ie, pi&$4, gle&ne, &bor, i&bit, de&binat, &bate, &-!rcolete, a&-!rle 9 : ia dup4 cJ, gJ a fost transcris ea. Astfel, agJias$4, gJiare, -egJia i, cJia$4 au fost redate agJeas$4, gJeare, -egJea i, cJea$4 9 : ortografierea cu grupul de litere ea !n ca&ul sufiDului de i$perfect al unor -erbe, ca si$ ia, sosia$, -enia : redate si$ ea, sosea$, -enea9 : ! eti$ologic !n cu-intele $!ni, c!ne a fost !nlocuit cu for$a diftongat4 $odern46 $!ini, c!ini 9 : ini iala $a"uscul4 s-a transfor$at !n ini ial4 $inuscul4 !n ca&ul substanti-elor ce denu$esc lunile anului, precu$ i !n ca&ul celor care denu$esc popoare. Astfel, )anuarie, Kebruarie, *artie, (o$bar&i, Ne$ i, Ro$ani au fost redate ianuarie, februarie, $artie, lo$bar&i, ne$ i, ro$ani 9 : s-a $odificat grafia unor construc ii ca 6 nici decu$, ori ce, ori i care, redate nicidecu$, orice, oriicare, sau de-apururi, de-a-al$a, dup4ce, niciun, redate de-a pururi, de-a -al$a, dup4 ce, nici un. 'entru a p4stra far$ecul traducerii lui Cobuc, au fost $en inute unele for$e arJaice sau regionale ;o parte din ele fiind "ustificate eti$ologic<, ca desperat, coloare, !$piedecare, !ncun"urat, !n-4lete, $ul 4$it, flac4ri, bl4ste$, p4rete, cetit, ru$pe,

n4rod, -run, -rodat4. Cariantele lui Cobuc, notate !n subsolul teDtului propriu-&is, nu au suferit nici o $odificare. )ntroducere Dac4 n-a fi a-ut fericirea, !ntr-o -acan 4 de -ar4 de odinioar4, s4 fac cunotin 4 cu Cobuc, ane-oie $-a fi !nc4rcat cu $area sarcin4 a acestei edi ii i a acestui co$entariu. =!nt lucruri care, ca s4 le faci bine i contiincios, cer o trud4 nici b4nuit4 cu$-a de cine nu le-a s4-!rit i care, pe de alt4 parte, nu dau dec!t o $ic4 sau nici o satisfac ie $oral4. Li &ic $oral4, pentru c4 de una $aterial4 corespun&4toare nici c4 se poate -orbi, $ai cu sea$4 !n !$pre"ur4rile de a&i ale pie ei c4r ii, c!nd publicarea unei lucr4ri ca aceea pe care o !nf4 i4$ cu bun4-oie cititorilor !nsea$n4 ea singur4 o fapt4 de -ite"ie din partea unei case editoare. De alt$interi, cJiar c!nd edi ii i co$entarii de coal4 $i-ar fi putut aduce $ici -enituri, a$ respins totdeauna ofertele editorilor. Dar... era pri$e"die ca Di-ina Co$$edia, t4l$4cit4 de Cobuc, s4 -ad4 lu$ina f4r4 co$entariul $ini$ trebuincios, iar Dante f4r4 co$entariu e inaccesibil p!n4 i italienilor M Din iubire, aadar, pentru Dante i Cobuc, care a cJeltuit at! ia ani ca s4 dea Ro$Fniei traducerea !ntreag4 a Co$$ediei, $i-a$ luat asupr4-$i o lucrare pe care nici eu nu $i-o !ncJipuise$ at!t de aspr4 i de ostenitoare. Era -orba, !ntr-ade-4r, de stabilit teDtul, care !n $anuscris era pe alocuri cu lipsuri, de Jot4r!t ce era de f4cut cu feluritele -ariante care se !nt!lnesc pe $arginea lui, de !ntregit golurile i de !n&estrat edi ia cu un co$entariu nu prea !ntins, dar nici prea restr!ns, de -re$e ce $ulte lucruri li$pe&i pentru italieni, cel pu in !ntruc!t s!nt catolici, trebuiau l4$urite ro$Fnilor. ntre $anuscrisele l4sate de Cobuc, principale s!nt dou4 6 unul scris foarte desluit cu creionul !n @> caiete ;5 pentru )nfern, 5 pentru 'urgatoriu i B pentru 'aradis, cuprin&!nd fiecare de la 1 la B c!ntece<, autograf unic i co$plet, pe care l-a$ nu$it ;A< i l-a$ pus la te$elia pre&entei edi ii, !nse$n!nd cu ;a< notele $arginale scrise !n dreapta foilor unde se g4sete $anuscrisul i cu ;b< cele de pe pagina alb4 de la st!nga cui are caietul descJis !nainte. Nn al doilea $anuscris co$plet ;dar nu autograf<, scris cu tocul, cu o caligrafie groas4 i ne!ncJegat4 de adolescent, e plin de greeli de transcriere datorit4 faptului c4 acel copist nu !n elegea ni$ic din ce transcria i nu l-a$ folosit dec!t pentru notele $arginale autografe ale lui Cobuc, pe care le-a$ !nse$nat cu ;c<. Nu$eroase alte $anuscrise cuprind 6 a< c!te-a c!ntece !ntr-o redactare anterioar4 ;cu$ se recunoate din J!rtia !ng4lbenit4<, i nu de $!na autorului i b< nenu$4rate !ncerc4ri de -ersificare a unor ter ine r4&le e ;autografe anterioare traducerii definiti-e< aflate !ntr-un carton i ar4tate $ie, pe c!nd lucrarea de fa 4 era sub tipar, de regretatul C. =fetea. Edi ia noastr4 nu este, nu putea fi o edi ie critic4. 'entru una cu acest nu$e ar fi trebuit s4 introduce$ !n teDt -ariantele scrise de Cobuc $ai t!r&iu pe $arginea $anuscrisului. Dar in!nd socoteal4 6 @< c4 $anuscrisul e scris cu creionul i c4, dac4 Cobuc s-ar fi Jot4r!t pentru una din -ariante, uor ar fi putut s-o introduc4 !n teDt, terg!nd, cu$ a f4cut-o uneori, cu gu$a cu-intele corespun&4toare 9 2< c4 dac4 n-a f4cut-o e un se$n c4 el !nsui era !nc4 nesigur pe care s-o prefere 9 5 )NTR%DNCERE 3< c4 adesea introducerea !n teDt a -ariantei tulbur4 ordinea ri$elor sau face aa c4 -ersul nu se $ai leag4 sintetic de cel ce pre$erge sau ur$ea&4 9 1< c4 !ntre dou4 sau $ai $ulte -ariante e cu neputin 4 s4 se gJiceasc4 aceea pe care ar fi preferat-o poetul, a$ Jot4r!t s4 d4$ teDtul !ntoc$ai cu$ !l a-e$ !n unicul $anuscris co$plet i autograf, cu !nirarea !ns4 i a tuturor -ariantelor, pentru ca fiecare s4 -ad4 cu c!t4 gri"4 Cobuc s-a !ntors necontenit la traducere, dup4 ce a dus-o la cap4t,

lustruind i !ndrept!nd, i pentru ca cititorul, $ai liber dec!t criticul, !ntruc!t nu e legat de $etoda tiin ific4 i e, la ur$a ur$ei, do$n !n preferin 4 fa 4 de una sau cealalt4 -ariant4, s4 poat4 alege singur. n ce ne pri-ete pe noi, nu ne-a$ cre&ut !ndrept4 i i s4 alege$ acolo unde autorul n-a ales i s4 ne substitui$ gustul personal aceluia al unui aa de $are poet, glorie a literaturii noastre i -rednic s4-i aib4 locul de cinste !n cea uni-ersal4. Golurile au fost acoperite cu -ersuri ;!ncJise !n parante&4 i cu aceeai liter4, !n corpul teDtului<, in!nd sea$4 de sugestiile cuprinse !n -ariante i de stilul autorului, de E$anoil 0ucu a i, dup4 ce acesta a plecat din ar4, de 'anaitescu-'erpessicius ;c!ntecele 22C))-222)C<, c4rora le $ul u$esc pentru osteneala cu iubire cJeltuit4, pentru ca edi ia s4 ias4 i din acest punct de -edere c!t $ai des4-!rit4. De alt$interi, lipsurile se $4rginesc la c!te un -ers sau frag$ent de -ers i $erg descresc!nd ca nu$4r i !ntindere pe $4sur4 ce !naintea&4 opera, aa c4 !n 'urgatoriu i 'aradis ele se $ai arat4 destul de rar. % singur4 eDcep ie o constituie $arele gol de 5? de -ersuri ;31-@12< de la sf!ritul c!ntecului )), pe care prietenul E$anoil 0ucu a l-a !ntregit cu acea scrupulo&itate pe care o pune !n toate lucrurile date !n sea$a priceperii i corectitudinii sale. Din $anuscris lipsete, de ase$enea, !ntregul episod al Krancesc4i da Ri$ini, poate pentru c4 fusese publicat i pe care l-a$ redat cu teDtul reprodus !n Nea$ul ro$Fnesc de la 2B dece$brie @>@?. TeDtul, copiat de dr. Cl4descu, asistent uni-ersitar, a fost re-4&ut $inu ios de noi dup4 $anuscrisul autograf, !nt!ia oar4 !nainte s4 proced4$ la redactarea co$entariului i a doua oar4 cu corecturile de tipar !nainte. n ce pri-ete notele, a$ inut sea$4 de cele $ai bune co$entarii $oderne 6 ale lui =carta&&ini, 0runone 0iancJi, To$$aseo, Casini, Candelli, Torraca, Del (ungo i =teiner. N-a$ putut s4 folosesc pe acela al lui Rossi, ieit prea t!r&iu, c!nd $are parte din acest -olu$ era tip4rit. l -oi pune la contribu ie !ns4 !n co$entariul 'urgatoriului i al 'aradisului, dac4 -olu$ele respecti-e -or iei la ti$p potri-it ca s4-l pot !ntrebuin a. Dintre co$entariile -ecJi a$ citat ici i colo (O%tti$o, 0uti i c!te-a altele, ca s4 dau o p4rere despre felul cu$ Co$$edia a fost studiat4 i adnotat4 de conte$porani 9 a$ reprodus cJiar i cr!$peie de -ecJi cronicari, de c!te ori a$ cre&ut c4 citatul putea !nlesni cititorului -i&iunea ti$purilor i a obiceiurilor la care se refer4 Dante. De $ine, pe l!ng4 nu pu ine anali&e estetice, cititorul -a g4si indicii de co$para ie cu alte literaturi $edie-ale ;!ndeosebi france&a -ecJe i pro-ensala<, datorit4 faptului c4 $-a$ !ndeletnicit !n repetate r!nduri cu astfel de cercet4ri, care $i se par necesare pentru acea $edie-ali&are a lui Dante despre care a$ tratat !ntr-un articol din PeitscJrift, unde a$ !ncercat s4 $4 !$potri-esc tendin ei de a considera pe Dante independent de epoca sa, studiindu-i opera ca i cu$ ar fi !n afar4 de ti$p i spa iu. Nu a$ ni$ic de &is !n leg4tur4 cu -aloarea traducerii. 'e ea -or "udeca-o al ii, $ai co$peten i dec!t $ine. Creau nu$ai s4 obser- c4 Dante, cJiar !n teDtul italian, are ciud4 eniile, obscurit4 ile, r4suciturile de stil, !ndr4&nelile lui -erbale i sintactice, aa !nc!t $i se pare Cobuc -rednic de laud4, i nu de do"an4 c4 le-a $en inut. Dante nu putea s4 fie tradus !n ro$Fneasca !n care s-ar traduce un ro$an france&, italian, ger$an sau engle& conte$poran. *ie, c4ruia teDtul original !$i e pre&ent, traducerea $i se pare pre ioas4 nespus i de aa fel c4 pu ine popoare !n Europa se pot f4li cu alta $ai bun4. n fru$oasa ? )NTR%DNCERE co$para ie, de pild4, din c!ntecul 22) ;-ersurile 35-3?< g4si$ !n traducerea lui Cobuc un -erb ;se-nfige< de o putere curat dantesc4, f4r4 corespondent !n teDt, unde se spune nu$ai 6 35. Con Quel furore e con Quella te$pesta cJOescono i cani a dosso al po-erello cJe di subito cJiede o-e sOarresta, pe c!nd ter ina ro$Fn4 d4 6

35. Cu$ sar i furioi i iu i dul4ii pe-un biet s4rac ce-oprindu-se se-nfige cerind unde s-opri de-o parte-a c4ii, !n leg4tur4 cu care reproduc nota ce a$ cre&ut potri-it s4 pun 6 3?. =e-nfige 6 fru$os cu-!nt care lipsete !n Dante, unde nu a-e$ dec!t Ese opreteG. Totui, cu-!ntul !ntrebuin at de Cobuc este de o fru$use e i de o plasticitate sculptorie c!t se poate de dantesc4, aa !nc!t aparenta !ndep4rtare de teDt se re&ol-4 !ntr-o fin4 traducere. A traduce pe Dante cu-!nt cu cu-!nt, ne in!nd sea$4 de !nsuirile speciale de -igoare, de originalitate i nu arareori de ciud4 enie ale stilului dantesc, nu este a traduce, ci a tr4da pe Dante. Cobuc i-a f4cut un suflet dantesc, $ul u$it4 c4ruia fru$use ea traducerii lui nu re&ult4 din fidelitatea cu care a interpretat fiecare cu-!nt !n parte, ci din tonul general i aproape a &ice de Esuflarea dantesc4G pe care a tiut s4 i-o dea. A se -edea, de pild4, c!t de $inunat a tradus nu$ele aa de caracteristice ale dracilor din c!ntul acesta. % -ecJe dorin 4 a $ea era aceea s4 -4d reproduse !ntr-o edi ie $odern4 a Co$$ediei $inunatele Dilografii cu care e !$podobit4 editio princeps a poe$ei danteti. *ul u$it4 bun4-oin ei depl!nsului C. =fetea, care n-a l4sat ni$ic nef4cut pentru ca tiparul s4 fie -rednic de autor i traduc4tor, pot a&i s4-$i -4d !$plinit4 -ecJea dorin 4. ncJin!nd un cu-!nt recunosc4tor a$intirii iscusitului editor aa de -re$elnic r4pit iubirii alor s4i i sti$ei c!tor au putut s4-l cunoasc4, !$i !$plinesc o pl4cut4 datorie s4 $ul u$esc tuturor celor ce au a-ut o parte la bunul sf!rit al acestei opere, f4r4 s4 uit pe lucr4torul de ispra-4, Constantin '4unescu-'!rc4labu, care a lucrat ca !n alte ti$puri, cu pricepere, b4gare de sea$4 i dragoste, colabor!nd i el !n felu-i la fru$oasa !nf4 iare a -olu$ului. Ra$iro %rti& Napoli, septe$brie @>21 > DANTE L) E'%CA =A Dante i epoca sa @. C4tre cititor Ai cu$p4rat, prietene cititor, ast4 carte i, de ai cu$p4rat-o, e se$n c4 ai de g!nd s4 o citeti. Ea e re&ultatul $ultor puteri i $ultor -oin e ce se !nt!lnesc !ntr-o singur4 int4, foarte nobil4 i !nalt4 6 aceea de a face cunoscut4 !n Ro$Fnia una dintre cele $ai $ari capodopere ale o$enirii, !ntr-un -e$!nt literar i tipografic -rednic de Dante i de -aloarea uni-ersal4 a operei sale. Cobuc a lucrat la ea ne!ntrerupt cincispre&ece ani, "ertfind acestui ideal opera sa indi-idual4 de poet. Casa editoare, cJiar i dup4 $oartea regretatului C. =fetea, ce a fost fericitu-i pro$otor, nu a inut sea$4 de "ertfele b4neti, pentru ca -olu$ul pe care-l ai !n $!n4 s4 ias4 $4re i se-er !$podobit. Cel ce l-a adnotat a "ertfit ti$p de un an !ntreg ceasurile-i de odiJn4, pentru ca Dante s4- i fie lesne de !n eles din istoria, din tiin a i din arta -re$ii sale. Dou4 suflete nobile de poe i conte$porani au d4ruit $unca lor, pentru ca pu inele c4r4$i&i ce lipseau uriaei cl4diri s4 fie puse la locul lor, aa fel !nc!t s4 nu fie nepotri-ite cu for$ele i culoarea str4-ecJe a celor originale. '!n4 i $uncitorul tipograf a si$ it lucr!nd la ast4 $are oper4 suflul DuJului i, pe deplin p4truns de neobinuita-i r4spundere, a pus !n $unca $!inilor pu in din sufletul s4u. Acu$ tu ai cu$p4rat -olu$ul i te preg4teti s4-l citeti. Dar tu eti, ca i noi to i, un cititor $odern 6 nu ai prea $ult ti$p la !nde$!n4 i nici $4car prea $ult4 r4bdare. )a sea$a M Cartea asta nu e ca toate celelalte. =pre a fi gustat4, cere o anu$e stare de spirit. =e cu-ine s4 nu te gr4beti, sufletul t4u s4 fie senin, s4 te po i s$ulge, c!te-a ore pe &i, din lupta brutal4 pentru -ia 4. De nu te afli !n starea aceasta, !ncJide cartea i ateapt4 ceasul prielnic. Noi, $odernii, nu $ai ti$, nu $ai pute$ citi !n singurul !n eles ade-4rat i

!nalt al cu-!ntului. Cia a noastr4 &orit4, nenu$4ratele ne-oi $ateriale i $orale, pentru a c4ror $ul u$ire ne str4dui$ ne!ncetat, nu$eroasele i adesea obositoarele !ndeletniciri ce ne r4pesc &iua !ntreag4 i parte din ceasurile J4r4&ite odiJnei fac !n aa fel !nc!t nu $ai citi$ nici $4car &iarul, ci-l r4sfoi$ !n grab4, oprindu-ne la -etile ce ne pri-esc $ai de aproape. De a$ citi cu ade-4rat &iarul de la un cap la altul, a$ ti o gr4$ad4 de lucruri pe care nu le cunoate$, a$ fi la curent cu o $ul i$e de fapte i de curente spirituale ce, di$potri-4, ne scap4 fiindc4 nu le !n-rednici$ nici cu o pri-ire, -4&!nd i socotind c4, pentru scopurile -ie ii noastre practice, ele s!nt, sau ne par, nefolositoare. Corbesc, firete, de &iarele bine scrise, de tip apusean. Cu acest prile" trebuie s4 -4 spun c4 tiu un o$ cu$secade, care, dup4 ce a $uncit ;i !nc4 foarte bine< !n c!$pul criticii istorice i literare, de c!nd a a"uns bibliotecar, !nsp4i$!ntat poate de uriaa $ul i$e de c4r i cu care &ilnic -ine !n atingere, nu $ai citete dec!t &iare, i anu$e un singur &iar 6 )l Corriere della =era 9 dar pe acesta nu-l r4sfoiete nu$ai, ci !l citete, !l citete de la un cap la altul, de la articolul de fond p!n4 la $ica publicitate. Ei bine, e ui$itor c!te lucruri tie acel o$ cu$secade, de c!te lucruri felurite poate -orbi cu oricine, cu destul4 pricepere, c!te !ndoieli tie s4- i spulbere, pe c! i specialiti ;c4rora de obicei le scap4 un articol de &iar< poate s4-i !ntiin e&e despre prop4irea disciplinelor lor M @3 DANTE L) E'%CA =A Noi deci nu $ai citi$ 6 r4sfoi$ !n grab4 i !ntotdeauna cu scopuri practice. R4sfoi$ c4r i i re-iste, $anuale i cataloage, r4sfoi$ p!n4 i &iarul M Acu$, Di-ina Co$edie e un poe$ de o sut4 de c!nturi i fiecare c!nt cuprinde ca$ @B+ de -ersuri 6 un total de @1.233 de -ersuri M Noi a$ a-ut gri"4, ce-i drept, s4 !$p4r i$ aceast4 oper4 uria4 !n trei -olu$e, dar i cinci $ii de -ersuri ;i $ai cu sea$4 -ersuri de-ale lui Dante, adic4 -!rtos concise, substan iale, nu$ai prescurt4ri i alu&ii, adesea ciudate i !ntortocJeate M< s!nt prea $ulte pentru un cititor $odern. Doar n-a$ -4&ut i au&it cJiar eu, cu ocJii i urecJile-$i de $uritor, pe unele persoane culte i !n-4 ate, c4rora le -orbea$ de Rean CJristopJe al lui Ro$ain Rolland, at!t de $odern, at!t de actual, at!t de $ult al ti$pului nostru, at!t de folositor intei -ie ii noastre practice, pe ale c4rei legi : pe toate : le cunoate, lu!ndu-se cu $!inile de p4r i strig!nd 6 Doa$ne sfinte M Nn ro$an !n &ece -olu$e S Acu$, Di-ina Co$edie e, f4r4 !ndoial4, !n realitate, poe$ul tragediei o$eneti din toate ti$purile, toate locurile i toate sufletele 9 dar o$ul ce a tr4it, a suferit, a c!ntat aceast4 tragedie e totui un o$ $edie-al i, de -oi$ s4 p4trunde$ !nl4untrul sufletului s4u indi-idual, at!t de ad!nc !nc!t s4 reg4si$ sufletul uni-ersal ;lucru pe care el, dinspre partea sa, l-a f4cut i pe care trebuie deci s4-l face$ i noi, la r!ndul nostru, de -oi$ s4-l !n elege$ M< 9 de -oi$ : &ic : s4 p4trunde$ !n sufletul lui Dante, se cu-ine s4 cunoate$ -re$ea sa 6 idealurile, luptele, pati$ile, curentele politice, sociale, filosofice, tiin ifice, literare i artistice din E-ul *ediu catolic, italian i florentin. Kiindc4 arta este floarea unei culturi i orice pl4cere ;cJiar i cea estetic4 M< are la te$elia sa obinuin a i repetarea i, prin ur$are, cunotin a. %rice $!ncare cu des4-!rire nou4 nu ne place i doar prin deprindere a"unge$ nu nu$ai s4 o gust4$, ci adesea cJiar s4 o $!nc4$ cu l4co$ie. Aa se !nt!$pl4, de pild4, cu stilul lui *arcel 'roust. Aa $i s-a !nt!$plat $ie, care acu$ s!nt un iubitor !nfocat al $u&icii populare ro$Fne, dar care, atunci c!nd a$ au&it-o !nt!ia oar4, $i-a$ astupat urecJile, c4ci $i se p4rea o singur4, ne!ntrerupt4 i nesuferit4 disonan 4 M Nu e ade-4rat c4 arta i fru$osul s!nt nite -alori absolute. Ele s!nt !n func ie de cunoaterea ci-ili&a iei ce le-a produs. (ua i un cJine& Jr4nit nu$ai cu Confucius i duce i-l !n fa a 'artenonului sau printre ruinele $4re e ale forului ro$an M (ua i un pari&ian cu des4-!rire nepriceput !n religia i legendele "apone&e i pune i-l !n fa a unui co-or nu$ai balauri i "i-ine !ngro&itoare M Ca r!de cu$ r!dea acel osta ana$it, care, l!ng4 o -itrin4 de telal pari&ian, se pr4p4dea de r!s !n fa a unei

$inunate Cictorii neoclasice de bron& aurit M % fe$eie cu aripi S Ce r4t4cire M Li totui eu nu $-a$ $inunat de acel r!s 9 ce putea s4-i spun4 unui o$ cu des4-!rire lipsit de cultur4 clasic4 i france&4 o Cictorie conte$poran4 cu Racine S Acu$, Di-ina Co$edie e un poe$ $edie-al i catolic, dup4 cu$ %diseea e un poe$ clasic i p4g!n. Ce $inune c4 -reun biet ana$it cultural de-ai notri, cu totul lipsit de cultura necesar4 pentru a putea s4 le aprecie&e nobilele str4duin e, a aruncat asupra t4l$4citorilor -ina de a nu fi !n eles el pe Dante i pe 7o$er S 2. )talia i Kloren a !n -re$ea lui Dante 'entru a !nl4tura deci ne!n elegeri sau, !nc4 i $ai r4u, confu&ii de epoci istorice ;$ul i st4ruie s4 sus in4 greit c4 Dante face parte din Renatere, lucru ce e ade-4rat nu$ai !ntruc!t el e un pre$erg4tor i un pre-estitor al Renaterii<, se cu-ine s4 ne opri$ pu in spre a cerceta starea politic4, social4 i cultural4 a )taliei, i $ai cu sea$4 a Kloren ei, !n -re$ea lui Dante. @1 DANTE L) E'%CA =A Dou4 puteri $ari erau de $ult ti$p !n lupt4 6 $p4r4 ia i 'apalitatea. Dou4 puteri $ari ce !nf4 iau dou4 principii $ari 6 dreptul i autoritatea ;politic4 i social4< a acestei lu$i p4$!nteti a noastre, i dreptul i autoritatea ;i ea cu preten ii !ndrept4 ite de acti-itate politic4 i social4< de ob!rie du$ne&eiasc4 a religiei i, prin ur$are, a spiritului. Dup4 spusa parti&anilor papei ;guelfi<, autoritatea !$p4r4teasc4 trebuia s4 se supun4 celei pontificale, din pricina superiorit4 ii celui ce !nf4 iea&4 pe Du$ne&eu i a drepturilor sufletului asupra celui ce !ntrupea&4 nu$ai trec4toarea autoritate a lu$ii 9 dup4 spusa parti&anilor !$p4ratului ;gJibelini<, $p4r4 ia, adic4 *onarJia uni-ersal4, era socotit4 ca !naintaa papalit4 ii prin -oin a lui Du$ne&eu, ce o f4cuse s4 se ridice la Ro$a, pentru a preg4ti calea !n-4 4turii *!ntuitorului i fiindc4 era trebuincioas4 la asigurarea acelei p4ci pe care cretinis$ul o f4g4duia oa$enilor. (upta $4rea 4 a st4p!nit !ntreg E-ul *ediu i a sf!rit cu i&b!nda ;cel pu in !n )talia< autorit4 ii papale, ce era la ur$a ur$ei i o autoritate na ional4 ; in!nd sea$4 de faptul c4 papii au fost $ai !ntotdeauna italieni< i de aceea $ai pu in nesuferit4 dec!t cea !$p4r4teasc4, str4in4 i str4in4 de alt4 ras4. Keudalis$ul, prea puternic4 alc4tuire social4 ieit4 din $intea unei rase !ndeobte asociati-e i organi&atoare de puteri, ce nu !n elege putin a unei -ie i indi-iduale ce n-ar fi legat4 i or!nduit4 !ntr-un Cerein, era un siste$ prea eap4n pentru puternica indi-idualitate latin4 i $ai ales italian4. De aceea el n-a prins niciodat4 r4d4cini ad!nci !n )talia. $p4ratul a fost -enic !n lupt4 cu co$unele italiene libere, gata uneori s4-i recunoasc4 !n teorie drepturile i autoritatea i cJiar s4-l a"ute ori de c!te ori puterea papal4, a"ung!nd prea $are, le a$enin a libertatea i $ai cu sea$4 nego ul, dar !nc4 i $ai gata s4 se r4&-r4teasc4 i s4 se uneasc4 !n ligi !ntre ele ;ca, de pild4, !n -re$urile epice ale ligii lo$barde !$potri-a lui Krederic 0arbarossa< ori s4 se pun4 sub scutul papei ori de c!te ori !$p4ratul -oia s4 se a$estece !n politica lor intern4 i !n cea eDtern4, Jot4r!t4 de ne-oia de a ap4ra prop4irea industriilor i nego ului lor. n orice ora sau co$un4 italian4 erau deci parti&ani de-ai papei ;guelfi< i de-ai !$p4ratului ;gJibelini< i !n orice ora italian partidele se perindau la putere dup4 cu$ o cereau ne-oile co$unei, c4reia de fapt !i p4sa prea pu in de pap4 sau de !$p4rat, dar !n scJi$b foarte $ult de propria sa libertate i neat!rnare i, poate !nc4 i $ai $ult, de !nflorirea propriilor sale industrii i a propriului s4u nego . =!nte$ pe -re$ea -estitelor republici $ariti$e din Genoa, Cene ia, 'isa i A$alfi, !n-r4"bite !ntre ele de ne-oia de st4p!nire a $4rii i de precu$p4nire co$ercial4. =!nte$ pe -re$ea c!nd fondacJi@ geno-e&i, -ene ieni, pisani, florentini etc. acoper4 4r$urile *editeranei, pe -re$ea c!nd papa 0onifaciu al C)))-lea putea socoti pe bancJerul florentin drept al cincilea ele$ent, nu $ai pu in trebuincios dec!t aerul, focul, apa i p4$!ntul 9 s!nte$ pe -re$ea c!nd, pentru a ne

slu"i de eDpresia lui Dante, so iile florentine Eeran per Krancia nel letto diserteG2 de c4tre so ii lor, negustori ;de stofe de l!n4 $ai cu sea$4< i c!nd Gio-anni 0occaccio se n4tea !n Kran a dintr-o $a$4 pari&ian4 i un tat4 negu 4tor. Nn popor de negu 4tori i de $eseriai era deci cel florentin din -re$ea lui Dante, !ns4 de negu 4tori ce pe foile goale din catastiful lor de credit i debit !nse$nau !nt!$pl4rile din oraul lor i de aici ies acele $inuni de fr4ge&i$e i de stil, nu arareori de poe&ie, ce s!nt po-estirile lui Gio-anni Cillani 9 de $eseriai cu gustul aa du$ne&eiesc de fericit, !nc!t s4-i f4ureasc4 ;ase$enea d4r4citorilor de l!n4 din Kloren a< un giu-aer de l4ca cu$ e Casa dellOArte della (ana ;Casa 0reslei (!narilor< i de biseric4, precu$ e %r =an *icJele ;adic4 6 gr4dina =f!ntului *iJai<, !n care =f!ntul GJeorgJe al lui Donatello nu !nsea$n4 ni$ic alt dec!t o statuie decorati-4, pus4 pentru !$podobirea uneia din nenu$4ratele firide ale fa adei 9 de @. *aga&ii. 2. EErau p4r4site !n pat, de dragul Kran eiG. @B DANTE L) E'%CA =A negu 4tori i de $eteugari !n stare s4 ticluiasc4 o Jot4r!re ca aceea, puternic i senin de $4rea 4, pentru ridicarea clopotni ei de la =anta *aria del Kiore, ce a fost apoi clopotni a lui Giotto 6 E=4 se !nal e !n pia 4 i !n aa fel, !nc!t s4 fie -rednic4 de str4$oii notri ro$aniG M K4r4 !ndoial4 c4 &idirea bisericii %r =an *icJele n-a fost sf!rit4 !n a$4nuntele sale decorati-e dec!t !n -eacul al 2C-lea, i Dante n-a putut ad$ira for$ele du$ne&eieti ale =f!ntului GJeorgJe de Donatello M Dar sufletul $eteugarilor conte$porani cu el era de pe atunci la !n4l i$ea celui al l!narilor care !n @335 au !nceput &idirea $inunatei lor biserici, dac4 au putut s4 dicte&e un decret ca acel pentru !n4l area clopotni ei de la =anta *aria del Kiore : i nici nu erau $ai pu in norocoi !n alegere, de au tiut s4-i !ncredin e&e lui Giotto &idirea. 'opor deci de $eteugari, &arafi i negustori, la care trebuie s4 ad4ug4$ pe notarii ce scriau actele de cu$p4rare, de -!n&are, scriptele pri-itoare la cununii, in-entariile de $obile i foile de &estre, testa$entele i alte docu$ente "uridice, i un oarecare nu$4r nobili, din nobili$ea feudal4 ;foarte pu ini< sau ca-alereasc4 ;ce-a $ai nu$eroi<, -eni i la ora aproape to i din !$pre"uri$i : i aproape -enic !n lupt4 cu poporul. Notarii !nf4 iau nu nu$ai ele$entul intelectual. $preun4 cu "udec4torii, $edicii, $u&ican ii, pictorii i arJitec ii, f4ceau i ei parte din bresle, !$p4r ite !n bresle $ai $ari ;*edici i Kar$aciti, ce cuprindea i pe pictori, sculptori, arJitec i, librari, litera i, fiindc4 !n dugJenile lor se -indeau -opselele, creta, d4l ile i celelalte scule pentru !ndeplinirea acestor $eteuguri, perga$entul, c4r ile etc. 9 Ruriti i Notari 9 breasla Edi Cala$alaG, adic4 a lucr4rii posta-urilor str4ine 9 aceia a (!nei 9 a *4t4sii 9 0l4nari i 0oiangii< i bresle $4runte ;&idari, l4c4tui, t!$plari, &ugra-i etc.<. C!nd &ice$ notari, &ice$ aproape !ntotdeauna, f4r4 s4 -oi$, poe i. Niciodat4, ca !n E-ul *ediu, dreptul i literatura n-au fost at!t de unite M E'recu$ negu 4torii florentini, !n caietele lor de socoteli, a$estecau adeseori !ntre rubricile de debit i credit a$intirea unei r4&$eri e or4eneti i cJiar a !nt!$pl4rilor !nse$nate din )talia i din Europa, tot astfel se pare c4 notarii alinau plictiseala co$pila iilor greu de $istuit, transcriind din c!nd !n c!nd pe acele gra-e perga$ente -ersurile !naripate ale uurelei balade de iubire. C!nd $4 g!ndesc iar la acei notari i "udec4tori din -eacul al 2)))-lea, aproape to i poe i, c!nd aud -ersul italian !n4l !ndu-i -ocea argintie Tprintre $ugetele latinei barbareU !$i aduc -enic a$inte de acel cJip de fe$eie care, !n $ausoleul lui Cino da 'istoia, se i-ete pe u4, cu trupul p!n4 la br!u !n sala unde dasc4lul ade pe catedr4, !ntre colarii ce scriu, ascult!nd cu luare-a$inte -ocea sa. Datina poporului -rea s4 recunoasc4 !n acel cJip fe$eiesc pe =el-aggia, fe$eia iubit4 de poetul-"urist 6 pentru $ine e arta cinstit4 a E-ului *ediu, ce -ine s4 salute pe prietenul lui Dante, printre ostenelile glossei i durerile surgJiunului.G Astfel scrie cu $4iestrie Carducci ;%pere, 2C))), >1->B< i, de bun4 sea$4, cea $ai $are parte dintre poe&iile ;$ai ales dintre poe&iile c!ntate< din -eacurile

al 2)))-lea i al 2)C-lea ne-au fost p4strate !n locurile goale i !n paginile albe ;de re&er-4< ale catastifurilor de notari. Erau c!ntece pe care le au&eau c!ntate i ale c4ror cu-inte ei le !nse$nau !n caietele lor 9 adesea erau poe&iile lor originale. =ingurii care nu f4ceau parte din bresle erau nobilii, care, din aceast4 pricin4, !n Kloren a de$ocratic4 de pe -re$ea lui Dante, nu erau toc$ai bine -4&u i : i apoi i fiindc4 erau adesea !n lupt4 cu poporul gras i se spri"ineau pe poporul $4runt, ce era de partea lor din $oti-e de clientel4 i din ne-oia de ap4rare. 'e -re$ea lui Dante ;nobil i el, dei din nobili$ea ca-alereasc4< ei au fost totui sili i, de -oiau s4 ia parte la c!r$uirea co$unei, s4 se !nscrie, cel pu in de for$4, !ntr-una din bresle. Dante, ca un literat ce era, s-a !nscris !n aceea a *edicilor i =pi erilor. n fruntea co$unei era un podestV, ce trebuia s4 fie str4in i de aceea era cJe$at din alt ora unde se bucura de fai$a de persoan4 nu nu$ai dreapt4 i !n-4 at4, dar i bogat4 i de nea$ bun : i apoi priceput4 !n $eteugurile ost4eti i ca-alereti ;scri$4, c4l4rie, -!n4toare<, !ns4rcinarea cer!nd cJeltuieli de repre&entare, @3 DANTE L) E'%CA =A pentru care nu putea a"unge r4splata dat4 de co$un4. Trebuia s4 fie str4in, !ntruc!t nu$ai un str4in putea da destul4 cJe&4ie de dreptate !n nite orae !$p4r ite !n partide i clientele i !n care luptele politice erau nespus de -iolente. Acest podestV era a"utat de ase priori nu$i i de bresle i de dou4 =faturi 6 al Celor o =ut4, alc4tuit din repre&entan ii breslelor $ai $ari i din n elep i, i al C4peteniilor tuturor breslelor. Era apoi un c4pitan al poporului pentru eDpedi iile $ilitare, a"utat i el de dou4 =faturi ;unul special i altul general< i un gonfaloniere di giusti&ia sau bargello, ce !ntrunea !n sine toate !ns4rcin4rile pri-itoare la ad$inistra ia "usti iei i la p4strarea linitei. ntr-un =fat nu se putea r4$!ne $ai $ult de ase luni i nici nu se putea s4 faci parte, !n acelai ti$p, din $ai $ulte =faturi. =e -ota cu bob, alb i negru. n -re$ea lui Dante oraul era !$p4r it nu nu$ai !n guelfi i gJibelini, ci i !n albi i negri, adic4 !n guelfi $odera i i guelfi intransigen i. Dante a fost guelf, i anu$e guelf alb. Kirete, cei albi, !ntruc!t erau $odera i, erau !n-inui i de cei negri de gJibelinis$. C!nd : !n ur$a cruntelor lupte interne ce !ns!ngerau uli ele i pie ele : un partid era r4sturnat de la putere, nu $ai era sc4pare pentru cei !n-ini. (u$ea alerga la casele lor, la turnurile lor ;c4ci orice cas4 a unei fa$ilii !nst4rite a-ea pe atunci $4car un turn< i le d4dea foc. Cei !n-ini trebuiau s4 apuce c4ile triste ale surgJiunului i bunurile lor erau confiscate !n folosul biruitorilor. 'e -re$ea lui Dante erau surgJiuni i din Kloren a nu nu$ai gJibelinii care, dup4 i&b!n&ile guelfe de la 0ene-ento ;@233<, =curcola ;@23?< i *ontaperti ;@23+<, nu $ai a-eau de acu$ nici o n4de"de de a se re!ntoarce !n ora, ci i guelfii negri, ce au intrat din nou nu$ai c!nd albii au ieit : i cu cei albi, Dante. % $iniatur4 foarte interesant4 ne arat4 stili&at4, !ntr-un desen de o putere ne!ncJipuit4 !n sincronis$u-i pri$iti-, pe negrii ce intr4 pe o poart4, pe c!nd pe cealalt4 ies albii. =oarta nu se arat4 prielnic4 gJibelinilor i nici albilor. 'apa i&butise s4 alunge din =icilia i din regatul Neapolelui ;Abru&&i, *olise, Ca$pania, Terra di (a-oro, 0asilicata, 'uglia, Calabria i =icilia< dinastia -ab4 a 7oJenstaufenilor, cJe$!nd !n )talia pe Carol ) de An"ou, care la 0ene-ento ;@233< !l !nfr!nsese pe *anfred i la =curcola ;@23?< pe Corradino de 7oJenstaufen. Acu$, regatul Neapolelui, pe care papa !l socotea drept un feud al s4u i care prin !ntinderea, bog4 ia i puterea sa eDercita o ac iune precu$p4nitoare asupra !ntregii politici italiene, era !n $!inile unui principe guelf, unei f4pturi de-a papei, ce nu$ai papei !i datora tronul s4u. Kloren a : care, de altfel, a-ea puternice tradi ii guelfe, fiindc4 $ai totdeauna fusese guelf4, ba cJiar !n fruntea ligii ;taglia< guelfe din Toscana : fusese ne-oit4 s4 se c4iasc4 a$ar de scurtu-i inter$ediu gJibelin, dup4 s!ngeroasele !nfr!ngeri de la *ontaperti ;@23+<, suferite din partea guelfei =iene. Nici un gJibelin nu $ai r4$4sese !n Kloren a, spre care se !ndreptau dorin ele de cuceriri ale a$bi iosului 0onifaciu al C)))-lea, $arele pap4 du$an ;i -rednic du$an< al lui Dante.

=pri"inindu-se pe negri i cu a"utorul ostailor lui Carol de Calois, cJe$at din Kran a, de unde, cu acelai scop de a !nt4ri guelfinis$ul, fusese cJe$at $ai !nainte !n )talia Carol de An"ou, el n4d4"duia s4-i !ntind4 influen a-i precu$p4nitoare asupra fru$osului, bogatului i !nfloritorului ora toscan, ce presi$ ea pri$e"dia i st4tea de -egJe. 3. Copil4ria lui Dante A$ a"uns la @23B i, prin ur$are, la anul naterii lui Dante. C4su a de str4-ecJe piatr4 aspr4 ce e ar4tat4 ast4&i ;pe Cia Dante< str4inului doritor de a -edea acea Ec4$4ru 4 a lacri$ilorG unde, ne po-estete el !n Cita Nuo-a, se retr4gea s4 pl!ng4 fiindc4 nu fusese salutat de prea gingaa doa$n4 a g!ndurilor sale, nu era, pe -re$ea c!nd poetul s-a n4scut !n ea, aa de $odest4 cu$ pare ast4&i. Era cas4 de nobili din nobili$ea ca-alereasc4 ;un str4bun al poetului @5 DANTE L) E'%CA =A fusese r4spl4tit cu Epintenii de aurG de c4tre !$p4ratul Conrad< i era !n&estrat4 cu prid-oare, turnuri, gr4din4. =e !n4l a !n pia a =an *artino del Cesco-o !n sesto sau sestiere ;Kloren a era !$p4r it4 !n ase regiuni< de la E'orta a =an 'ieroG. AligJierii ;nu AldigJieri i, prin ur$are, c!tui de pu in de ob!rie ger$anic4, ci !ntru !nceput AgJilieri de la agJila, aQuila<, a c4ror ste$4 de nobili erau trei pui de -ultur ;iar nu aripa unui $anuscris t!r&iu, al Renaterii, deri-at dintr-o greit4 eti$ologie a nu$elui de fa$ilie<, -eniser4 s4 locuiasc4 !n ea c!nd fa$ilia lor se desp4r ise de cele !nrudite 6 Cacciaguida ;str4$oul ca-aler i cruciat<, Elisei i Del 0ello. n aceast4 cas4 s-a n4scut Dante ;Durante<, !ntr-o &i necunoscut4 din $ai @23B. Tat4l s4u, AligJiero al ))-lea, luase de so ie pe o donna 0ella, $a$a poetului, i, $ai t!r&iu, dup4 $oartea celei dint!i so ii, pe o $onna (apa a lui CJiarissi$o Cialuffi, ce a fost $a$a -itreg4 a lui Dante. Kloren a nu era !nc4 oraul fru$oaselor pie e !nflorite, E-esel4 de $ar$ore albe i de soareG, cu$ o c!nt4 Carducci !ntr-una din cele $ai fru$oase poe&ii ale sale. Casele erau !n cea $ai $are parte de le$n ;afar4 de turnurile nobililor<, str4&ile nepa-ate, lu$ina ne!ndestul4toare, $ul i$ea care se !ngJesuia cenuie i $onoton4, cu totul deosebit4 de aceea $ulticolor4 pe care decoratorii de teatre ne-o pun !nainte c!nd asist4$ la dra$e istorice ce au ca fond E-ul *ediu. Enf4 iarea orauluiG : &ice E&io (e-i ;ECita fiorentina nella Cita Nuo-aG, !n *ar&occo din $ai @>2@< : gr4$4dit !ntre casele foarte !nalte i turnuri, cu str4&i !nguste i !ntortocJeate, aproape totdeauna lipsite de soare i lu$in4, era trist4 i era tragic4. Acele for$e i acea culoare se -or potri-i foarte bine cu dra$a de iubire i de $oarte care a fost !nt!ia oper4 a t!n4rului AligJieri ;Cita Nuo-a< i c4reia toate acestea !i -or constitui fondul i scena. (a locul lor -or r4suna !ntre acele &iduri de&n4d4"duite in-oc4ri biblice ale poetului i&gonit din cetatea lui !naintea i&gonirii i i&gonit din -ia 4 !nainte de a-i fi !ncercat a$4r4ciunile. CJiar $ul i$ea care se str!ngea pe str!$tele ulicioare ale b4tr!nei Kloren e a-ea o !nf4 iare $onoton4 i trist4. Nu$ai doctorii, foarte pu ini, se !$br4cau !n staco"iu 9 !n -erde nu$ai ca-alerii 9 to i ceilal i se !$br4cau !n cJip unifor$ !n cenuiu, i cenuii i negre erau lungile $antii care d4deau astfel adun4rilor, sfaturilor, ca i $ul i$ii din pia 4 o !nf4 iare se-er4. ntre $antiile lungi, cenuii i se-ere ale cet4 enilor i abaua cenuie a pelerinilor se desprindea uneori albea a Jainelor fe$eieti. Dar asta nu$ai !n &ile de s4rb4toare, c!nd i tinerii nobili, $!ndrii don&elli ai Toscanei, le !$br4cau !n ca-alcadele lor. $br4c4$intea fe$eiasc4 obinuit4 era Es!ngerieG ;sanguigna<, care nu e, cu$ s-a cre&ut p!n4 acu$, un rou -iu i -esel, ci o culoare se-er4, fiindc4 era i culoarea de doliu 9 i !$br4cat4 !ntr-o astfel de culoare a ap4rut 0eatrice lui Dante pentru !nt!ia dat4. C!nd Dante a intrat !n -ia 4, e-eni$entele nu se desf4urau nici ele -esele pentru Kloren a. Gro&a-a !nfr!ngere de la *ontaperti ;@23+< u$pluse Kloren a de doliu i a$intirea era !nc4 proasp4t4. Copil4ria poetului : copil4rie g!nditoare, petrecut4 la !nceput ;p!n4 la @1 ani< !n tiJna unei case boiereti, !n-eselit4 de &!$betul $atern, apoi !n str!$tor4ri casnice sub st4p!nirea unei $a$e -itrege :

a fost deci trist4. Corbele pe care a trebuit s4 le asculte nu -or fi fost dintre cele $ai pl4cute. *are i$presie trebuie s4 fi f4cut asupra-i b4t4lia de la *ontaperti, din care lu4 natere splendidul episod al lui Karinata. )spr4-ile acestui $are du$an politic al nea$ului s4u a trebuit s4-l i$presione&e foarte tare. Ai s4i !l urau, el !l ad$ir4. 'uternic4 i$presie trebuie s4 fi f4cut asupr4-i i po-estirile luptei de la 0ene-ento ;@231<, despre care -a fi au&it -orbindu-se !n tot ti$pul copil4riei sale. *ult trebuie s4-l fi f4cut s4 sufere pu ina trecere a tat4lui s4u, o$ f4r4 caracter, un ade-4rat ni$ic, pe care cJiar du$anii s4i nu s-au ostenit s4-l surgJiuneasc4 dup4 !nfr!ngerea de la *ontaperti. 'oate c4 o sor4 ;fe$eia legat4 de el prin !nrudire foarte apropiat4 ce se i-ete o clip4, ca o -edenie uoar4, !ntr-un capitol din Cita Nuo-a, pentru a se destr4$a @? DANTE L) E'%CA =A cur!nd dup4 aceea !n aer, ca un abur<, poate c4 o sor4 i-a $!ng!iat $elancoliile de copil $istic, cu sufletul nespus de ginga, crescut !ntr-un $ediu de $isticis$ franciscan !n colile al4turate $!n4stirii =anta Croce, unde !n-4 a, de bun4 sea$4, tiin ele tri-iului. n-4 4$!ntul $edie-al, predat de obicei !n colile alipite de $!n4stirile franciscane i do$inicane, dar nu nu$ai !n ele, era alc4tuit dintr-un curs inferior de trei ani !n care se !n-4 au tiin ele tri-iului ;gra$atica, adic4 latina, retorica i dialectica< i dintr-unul superior, cuprin&!nd tiin ele Quadri-iului ;arit$etica, $u&ica, geo$etria i astrono$ia<. Kilosofia i teologia, !$preun4 cu dreptul i $edicina, erau p4strate pentru !n-4 4$!ntul superior i se predau !n acele celebre =tudi ;str4-ecJi erau cele din 0ologna, 'ado-a, 'a-ia, =alerno i Napoli M<, nu !nc4 Nni-ersit4 i, $ai $ult sau $ai pu in co$plete, dar poate $ai $ult dec!t uni-ersit4 i !n !n elesul $odern, pe care co$unele le sus ineau pe cJeltuiala lor sau cel pu in le a"utau cu bani din belug i le ap4rau prin tot felul de pri-ilegii. Ca unul ce f4cea parte dintr-o fa$ilie nobil4 i !nst4rit4, Dante fu, f4r4 !ndoial4, ini iat de t!n4r !n toate nobilele !ndeletniciri ca-alereti 6 c4l4ria, $!nuirea ar$elor, dansul, -!n4toarea cu oi$. Dup4 cu$ reiese dintr-un cr!$pei din Cita Nuo-a, cunotea de bun4 sea$4 desenul 9 ti$ c4 !i pl4cea to-4r4ia $u&ican ilor i c4 unul dintre ei, Casella ;de care at!t de ginga -orbete !ntr-un c!nt din 'urgatoriu< !n-e$!nta cu note c!ntecele sale. A !n-4 at singur s4 co$pun4 -ersuri italiene. Ltia pro-ensala i france&a i acu$ e aproape sigur c4 a transpus !ntr-o serie de sonete ;)l fiore<, !n care se i si$te gJeara leului, le Ro$an de la Rose. Cur!nd a fost !n stare s4 citeasc4 : !n afar4 de obinuitele DisticJa Catonis i alte opere de acelai fel, ce se citeau !n tri-iu$ : pe $arii clasici ai literaturii latine 6 %-idiu !n pri$ul r!nd i apoi Cirgil, 7ora iu, (ucan, =eneca, Cicero i pe cei din decaden 4, dintre care $ai cu sea$4 pe 0oe iu. nt!ia sa cultur4 a fost totui $ai degrab4 $odern4 6 italian4, pro-ensal4 i france&4. Era pe -re$ea c!nd acei "oglars pro-ensali i "ongleurs france&i, !n ospeele ca-alereti ;corti bandite< i !n pie ele ro$anice surori, !nc4 foarte apropiate de punctul lor de plecare co$un, latina, nu cereau $ult4 !n-4 4tur4 i nici prea $ult4 sfor are pentru a fi !n elese cJiar i de cei ce nu le -orbeau 9 i Kloren a, fiind pe dru$ul cel $are al pelerinilor ;ro$eri< ce se duceau la Ro$a spre a se !ncJina statuii $arelui apostol, g4&duia foarte adesea pe giullari : i pe cei pro-ensali, i pe cei france&i : ce ur$au pe pelerini. Kirete, giullari-i f4ceau de toate 6 d4n uiau pe funie i f4ceau sca$atorii, ar4tau ani$ale dresate i "ucau unele co$edioare picante, dar c!ntau i poe&ii lirice i recitau cr!$peie de poe$e ca-alereti : i apoi era deosebire de la giullare la giullare. *ul i dintre ei erau oa$eni cul i, cea $ai $are parte preo i ce, din pricina s4r4ciei sau a deprinderilor rele, lep4daser4 sutana i c4utaser4 un c!tig $ai lesnicios. Aceti din ur$4 giullari erau poe i ei singuri i c!ntau i recitau poe&ii f4cute de ei, inspir!ndu-se adesea din i&-oarele clasice, ca nite des4-!ri i cunosc4tori ai latinei ce erau, !n calitatea lor de clerici. Apoi erau i $anuscrisele M *anuscrisele copiate cu fru$oase litere gotice pe

albe perga$ente durabile, cu ini ialele pictate !n culori -ii pe fond de aur, $anuscrisele care, desigur, erau scu$pe, dar pe care le posedau cei $ai boga i i le !$pru$utau i celor $ai pu in boga i. 'ri$a idee de a eDplica, !n Cia a Nou4, cu buc4 i de pro&4 poe&iile sale de dragoste pare s4 fi -enit lui Dante de la un $anuscris pro-ensal al poe&iilor lui 0ertran de 0orn, !n care acele ra&os ;adic4 eDplic4rile !n pro&4 pe care "ongleur-ul le punea !naintea can onelor< erau neobinuit de de&-oltate M Li apoi, la Kloren a, !n ti$pul adolescen ei lui Dante se c!ntau de c!t4-a -re$e poe&iile dulci ale stilului nou bologne&, care luaser4 i locul -ecJilor can one ale Lcolii siciliene ;totui nu nu$ai !n dialect sicilian, nici toate de autori sicilieni<, @> DANTE L) E'%CA =A prea reci !n i$ita ia lor pro-ensal4 prea f4 i4 M n acele c!ntece fe$eia nu $ai era considerat4 ca la sicilieni, o rece i $!ndr4 castelan4 feudal4, ci un !nger -enit din cer pentru a ar4ta calea c4tre perfec iune i a !n4l a p!n4 la Du$ne&eu sufletul poetului !ndr4gostit. 1. Cia a Nou4 =!nte$ pe pragul Cie ii Noi. n ti$purile acelea era obiceiul aa-&iselor ten&oni sau !ntreceri poetice. Nn poet propunea !ntr-un sonet pe care-l tri$itea celor ce-i socotea repre&entan i $ai cu trecere i $ai eDper i !n ser-iciul &eului )ubirii ;ser-i&io dOA$ore<, adic4 !n teoriile cele $ai !ncurcate i $ai rafinate ale dragostei ca-alereti ;codificat4 !n ti$purile acelea !n nu$eroasele traduceri ro$anice din Ars a$atoria o-idian4 i $ai ales !n tratatul De a$ore a lui AndrW le CJapelain< 9 deci, un poet propunea !ntr-un sonet una din acele subtile proble$e ;de eDe$plu, ce trebuie considerat $ai de$n de !ndr4gosti ii subtili 6 a iubi ca s4 fii iubit sau a iubi f4r4 speran 4 de r4splat4< care au fost la $od4 !n tot ti$pul E-ului *ediu 9 i poe ii !ntreba i r4spundeau, ar4t!ndu-i fiecare p4rerea sa. Dante, copilandru ;a-ea atunci @? ani<, propune interpretarea unui -is ciudat. 'o-estete c4 a -isat pe 0eatrice goal4 ;!nf4urat4 nu$ai cu un -4l foarte sub ire de culoare s!ngerie< !n bra ele &eului A$or care !i d4dea s4 $4n!nce ini$a lui Dante i din care ea $!nca nesigur4 i g!nditoare. Deodat4 &eul dragostei d4du se$ne de durere i &bur4 la cer cu 0eatrice !n bra e. =onetul se resi$te, $ai ales !n $oti-ul poetic al ini$ii $!ncate, de lecturile pro-ensale ale lui Dante ;biografia ro$anesc4 a trubadurului GuilJe$ de CabenstanJ< i de cele france&e ;legenda Castelanei de Cerg/<. Nu$ai c4 ceea ce !n acele po-estiri nu era altce-a dec!t r4&bun4ri grosolane i crude ale unui so gelos a"unge la Dante si$bolul rafinat al pri$elor tulbur4ri de dragoste ale 0eatricei, care !ncepea s4 obser-e dragostea lui i s4-i r4spund4, fie cJiar cu oarecare neJot4r!re i tulburare. Acesta trebuie s4 fi fost pri$ul !n eles al sonetului care, dup4 $oartea 0eatricei, ur$4 s4 fie retuat pentru a-i ad4uga acea presi$ ire funebr4 care acu$ se -ede !n ulti$a ter in4. Nu e deci ciudat c4 ni$eni ;dup4 cu$ ne spune Dante< nu l-a interpretat atunci ade-4rat. Cine-a ;Dante da *aiano< r4spunse cu grosol4nie, bat"ocoritor i ironic, c4 a-ea pu in de interpretat. Cisul acela -oia nu$ai s4 spun4 c4 cel care-l -isase era bolna- i a-ea ne-oie s4 se !ngri"easc4. Reco$anda, la ne-oie, cJiar oarecare sp4l4turi pe care nu le -oi $ai preci&a M Dar cel $ai cunoscut, cel $ai $are i $ai renu$it poet conte$poran, Guido Ca-alcanti, r4spunse serios 9 i, dac4 nici el : dup4 Dante : n-a prins ade-4rata eDplicare, arat4, cel pu in, c4 pre uiete $ult pe t!n4rul poet care-i tri$isese sonetul. Astfel a !nceput acea prietenie !ntre Dante i Guido Ca-alcanti, care trebuia s4 aib4 o !nse$n4tate aa de $are !n de&-oltarea intelectual4 a t!n4rului nostru poet. n acest ti$p al -ie ii sale, $ai $ult $onden i ca-aleresc, Dante n-a iubit nu$ai pe 0eatrice, ci i pe alte fe$ei ca$ uurele i cocJete, pentru care a scris pre ioase poe&ii oca&ionale i galante, l4ud!nd coroni ele de flori pe care le purtau !n dansurile din $ai i deasupra c4rora -edea &bur!nd a$orai 9 nu$indu-le cu

pseudoni$e ;!n pro-ensal4 senJals< florale ca Cioletta, Kioretta etc. 9 ar4t!nd pl4cerile -!n4torii i !ncJeind c4 totui acestora trebuie s4 se prefere ser-iciul i to-4r4ia fe$eilor nobile 9 enu$er!nd !ntr-un sir-entes, care n-a a"uns p!n4 la noi, 3+ dintre cele $ai fru$oase fe$ei din Kloren a 9 -is!nd o barc4 fer$ecat4, !n care s4 poat4 c4l4tori, f4r4 lope i i f4r4 p!n&e, !$preun4 cu prietenii i iubitele lor !ntr-o lu$e ireal4 i fantastic4, departe de !nt!$pl4rile brutale ale lu$ii noastre 2+ DANTE L) E'%CA =A ade-4rate 9 pl!ng!ndu-se de plecarea din Kloren a a uneia din ele 9 -is!nd pe &eul A$or care-i poruncea s4 !nlocuiasc4 ser-iciul ca-aleresc al fe$eii !ndep4rtate cu acela al unei fe$ei nu $ai pu in fru$oase i aproape. 'oe&iile acestea scrise pentru alte fe$ei nu -or intra toate s4 fac4 parte din Cia a Nou4 9 doar c!te-a 9 at!t nu$ai c4 Dante, preg4tindu-se, dup4 $oartea 0eatricei, s4 co$pun4 c4rticica sa delicat4, a po-estit lucrurile pu in scJi$bate de cu$ se !nt!$plaser4 !ntr-ade-4r 9 s-a pref4cut a fi f4cut curte acelor fe$ei i de a le fi l4udat !n -ersurile sale pentru a ascunde ocJilor celor profani ade-4rata sa dragoste, dup4 teoria pro-ensal4 a cela$en-ului ;!n italian4 scJer$o< i $4rturisind cJiar de a fi atribuit dragostei pentru 0eatrice c!te-a din poe&iile scrise pentru alte fe$ei, !ntruc!t p4reau c4 -orbesc de ea. Nu trebuie deci s4 se considere Cia a Nou4 ca o oper4 cu totul i cu totul autobiografic4, ci !n $are parte fantastic4, !ntruc!t realitatea e scJi$bat4 dup4 o inten ie $istic4 i artistic4. Nu e !ng4duit, de eDe$plu, a socoti !nte$eiat pe date istorice faptul c4 Dante a -4&ut pentru pri$a dat4 pe 0eatrice la nou4 ani i s-a !ndr4gostit de ea, cu toate c4 astfel de eDe$ple de precocitate nu s!nt toc$ai rare la naturile eDcep ional de sensibile 9 nici c4, dup4 al i nou4 ani, a re-4&ut-o, nici : cu at!t $ai pu in cJiar : c4 !n sir-entes-ul pierdut nu$ele s4u, din cau&a rit$ului i a ri$elor, nu putuse ocupa dec!t locul al nou4lea. Dante a-ea $oti-ele sale $istice de a fiDa pentru 0eatrice acest nu$4r nou4, a c4rui r4d4cin4 e nu$4rul =fintei Trei$i, deci al perfec iunii M Li !nc4 ce-a trebuie s4 $ai a$inti$ 6 c4 pro&a acestei $ici opere este posterioar4 -ersurilor pe care le co$entea&4 i c4 acestea din ur$4 au fost probabil retuate pentru a le adapta noului scop. Aa trebuie s4 se fi petrecut lucrurile !n realitate. =4 -ede$ acu$ cu$ le po-estete Dante !n Cita Nuo-a. Aadar, el a-ea nou4 ani c!nd pentru pri$a dat4 i-a ap4rut 0eatrice, feti 4 aproape de aceeai -!rst4, E!$br4cat4 cu nobila culoare roie ca s!ngele, $odest4 i cinstit4, !ncins4 i !$podobit4 aa cu$ se cu-enea la -!rsta ei aa de fraged4G. Aceast4 apari ie !l tulbur4 at!t de $ult, !nc!t se !ng4lbeni i !ncepu s4 tre$ure, presi$ ind c4 din acel $o$ent A$orul -a fi st4p!nul despotic al sufletului s4u. Li, !ntr-ade-4r, de atunci E!ncepu s4-i porunceasc4, !n orice cJip s4 !ncerce a -edea pe acel !nger foarte t!n4r 9 aa c4 de $ulte ori !n copil4rie se duse s-o caute i de fiecare dat4 o -edea cu o !nf4 iare aa de nobil4 i de de$n4 de laud4G, !nc!t !i inspira cele $ai !nalte senti$ente. Dup4 nou4 ani o !nt!lni din nou, E!$br4cat4 !n Jain4 alb4 de s4rb4toare, !ntre dou4 fe$ei nobile care erau $ai !n -!rst4 ca ea, i, trec!nd pe strad4, !i !ndrept4 pri-irea spre locul unde era el plin de tea$4 i printr-o aten ie deosebit4 !l salut4 cu at!ta noble e, !nc!t i se p4ru c4 atinge li$itele supre$ei fericiriG. Atunci, Eca a$e it se !ndep4rt4 de lu$e i se refugie !n singur4tatea ca$erei saleG, unde !ncepu s4 se g!ndeasc4 la 0eatrice i a-u -isul po-estit !n sonetul a$intit $ai sus. n acest ti$p, t!n4rul poet se f4cea tot $ai palid, iubea singur4tatea 9 ori de c!te ori o !nt!lnea !ncepea s4 tre$ure i se tulbura, i asta-i f4cea curioi pe prieteni i pe nobilele doa$ne. ntr-o &i, c!nd !n biseric4 o pri-ea pe 0eatrice, o t!n4r4 fe$eie cre&u c4 Dante o pri-ete pe ea i se !ntorcea $ereu spre el, $ir!ndu-se de pri-irea aceea care i se p4rea c4 se a intise asupra ei. Li-atunci Dante au&i spun!ndu-se !n spatele lui 6 E)at4 fe$eia care-l face s4 sufere at!t de $ult MG. =e g!ndi atunci s4 se poarte !n aa fel !nc!t s4 cread4 to i c4 !ntr-ade-4r aa e, i astfel s4 scape de !ntreb4rile st4rui-

toare ale prietenilor. ncepu s4 scrie pentru ea sonete i balade, ca s4 ascund4 ocJilor profani dragostea sa ade-4rat4 pentru 0eatrice. Atunci el scrise !n lauda celor $ai fru$oase fe$ei din Kloren a acel sir-entes !n care nu$ele falsei iubite ocupa pri$ul loc i acela al 0eatricei pe al nou4lea. n acest ti$p, fe$eia care-i ser-ea drept ad4post dragostei pentru 0eatrice fu ne-oit4 s4 plece din Kloren a. Dante cre&u c4 e necesar s4 se arate !ndurerat i 2@ DANTE L) E'%CA =A scrise un sonet !n care se pl!ngea de !ndep4rtare. =e !nt!$pl4 apoi s4 $oar4 o prieten4 a 0eatricei ;pri$a not4 funebr4 din acest sua- ro$an $istic, ur$at4 i$ediat de altele< i Dante co$pune pentru ea dou4 sonete, pl!ng!ndu-se de $oartea care a r4pit din -ia 4 o floare at!t de fru$oas4 i de curat4. 'rietenii !ns4 ur$ar4 a se interesa de faptele sale i el se te$ea ca ei s4 reueasc4 a-i descoperi secretul care-i era at!t de drag. Li atunci, din porunca &eului A$or, !i alege o a doua donna dello scJer$o. De data aceasta !ns4 !i f4cu curte aa de indiscret ;c4lc!nd cJiar regula secretului, principal4 !n codul dragostei $edie-ale<, !nc!t lu$ea !ncepu s4-i -orbeasc4 de r4u pe a$!ndoi i !ns4i 0eatrice, re-oltat4 de aceast4 lips4 de discre ie din partea lui Dante ;i poate i pu in geloas4 M<, ter$in4 prin a-l lipsi de salutarea aceea !n care era toat4 fericirea lui. n &adar co$pune Dante can one i balade $inunat de sua-e i de dulci pentru a eDplica ne!n elegerea i a cere cu u$ilin 4 iertare, 0eatrice nu-i $ai d4du salutarea i cJiar, odat4, la o petrecere, -4&!ndu-l aa de plin de tea$4 i aa de pierdut, fiD!nd-o cu ocJi care i$plorau iertare, -ederea lui i se p4ru at!t de co$ic4, !nc!t r!se de el !$preun4 cu celelalte fe$ei care o !nto-4r4eau. Dante se g!ndete atunci s4 nu-i $ai cl4deasc4 fericirea pe ceea ce depindea de o -oin 4 str4in4 lui, ci pe ce-a pe care ni$eni -reodat4 s4 nu-i poat4 lua, adic4 pe cu-intele care cuprind laudele pentru iubita lui. 'oe&iei salutului !i ur$ea&4 aceea a laudei eDtatice, care for$ea&4 un al doilea episod al liricii danteti 6 acela al ri$elor noi. =e $ai !nt!$pl4 $oartea tat4lui 0eatricei ;a doua not4 lugubr4, pre&ic4toare a dureroasei catastrofe din aceast4 delicat4 po-estire de dragoste i $oarte<, c4reia !i ur$4, dup4 pu in ti$p, un -is !nfrico4tor, !n care !i apare lui Dante, bolnai !nfrigurat, -i&iunea 0eatricei $oart4, pe care fe$ei pioase o acoper4 cu un -4l, !n ti$p ce sufletul ei, ca un noura alb, se !nal 4 spre cer !ntr-un &bor de !ngeri care c!nt4. Nu a fost dec!t un -is !nfrico4tor i totui sufletul nostru presi$te de pe acu$ $oartea ade-4rat4 a fe$eii iubite ;i aa de sua- iubit4< de poetul noble ei i ne-ino-4 iei fe$inine. 0eatrice $ai trece o dat4 !$br4cat4 !n alb, !n to-4r4ia *onnei Canna ;'ri$4-ara<, iubita prietenului s4u, Guido Ca-alcanti, !n toat4 str4lucirea fru$use ii sale delicate, a tinere ii sale, a cerului albastru al Toscanei acoperit de nori albi i uori, !ntr-un sonet !n care ne apare sub senJal-ul de A$ore 9 !nc4 inspir4 poetului s4u cel $ai delicat sonet ;Tanto gentile e tanto onesta pare< din toat4 Cia a Nou4 i la ur$4 $oare ;la > iunie @2>+< nu : spune Dante : din cau&4 c4 ne-a fost r4pit4 de puterea focului sau a gJe ii, ca !n orice boal4, dar nu$ai pentru c4 prin calit4 ile sale atr4gea asupra ei aten ia !ngerilor i a sfin ilor, care -oir4 s4 !$podobeasc4 'aradisul cu sufletul ei !ngeresc. Dante e ne$!ng!iat. Durerea !i inspir4 can one, balade i sonete de o profund4, delicat4 i totui senin4 triste e. Dup4 un an, !n &iua i ora !nt!$pl4rii, pe c!nd desena pe c!te-a cartoane un !nger !ndrept!ndu-i &borul c4tre cer, b4g4 de sea$4 c4 l!ng4 el erau persoane de$ne de respect, pe care, ad!ncit !n a$intirile lui, nu le salutase. =crise atunci un sonet, eDplic!nd c4 !n acel $o$ent $ai era cine-a cu el i de aceea nu a obser-at pre&en a lor. Dar !ns4i puterea durerii produce o reac ie !n naturile tinere i s4n4toase. ntr-o &i, pe c!nd se afla !ntr-un loc care-i aducea a$inte de 0eatrice i suspina de dureroas4 a$intire, apoi ridic!nd ocJii pentru a -edea dac4 din !nt!$plare nu l-a

&4rit cine-a, -4&u la o fereastr4 o t!n4r4 fe$eie foarte fru$oas4, care, palid4 de e$o ie, !l pri-ea cu $il4 i p4rea c4 cu tot sufletul lua parte la durerea sa. Li atunci : dup4 cu$ se !nt!$pl4 tuturor celor nenoroci i, c4rora, -4&!ndu-se co$p4ti$i i, li se pare durerea lor i $ai $are, ca i cu$ i-ar fi $il4 de el !nsui : Dante nu $ai putu s4-i st4p!neasc4 lacri$ile, i&bucni !n JoJote i fugi s4 se !ncJid4 acas4. Dar a doua &i se re!ntoarse sub acea fereastr4 i !n pu in ti$p un senti$ent nou f4cu s4-i palpite ini$a, pe care o cre&use $oart4 pentru totdeauna. 22 DANTE L) E'%CA =A Dup4 o lung4 lupt4 !ntru a$intirea dulce a celei $oarte i dragostea pentru cea care tr4ia, 0eatrice ter$in4 prin a !n-inge i Dante are o $inunat4 -i&iune !n care -ede pe iubita lui !ncon"urat4 de !ngeri i sfin i i se Jot4r4te s4 nu $ai -orbeasc4 de ea p!n4 c!nd nu -a putea-o face cu de$nitate, spun!nd despre ea ceea ce niciodat4 nu s-a $ai spus despre cine-a. 'rin aceast4 pre-estire a ceea ce a fost apoi Di-ina Co$$edia se ter$in4 Cia a Nou4. A fost ade-4rat4 aceast4 dragoste a lui Dante S Docu$entele istorice i cele $ai -ecJi $4rturii ale biografilor i co$entatorilor Co$ediei ne r4spund c4 da. Nu$ai c4 0ice 'ortinari, fiica acelui o$ de bine care a fost Kolco di Rico-ero 'ortinari, fondatorul spitalului =anta *aria la No-a, 0ice 'ortinari, $4ritat4 cu =i$one di Geri dei 0ardi, nu de-ine 0eatrice ;adic4 d4t4toare de fericire< dec!t !n poe&ia lui Dante M B. %sp4 ul Acelai lucru se spune despre Donna gentile. Kie c4 trebuie sau nu identificat4 cu Alisetta cea istea 4 dintr-un sonet din Can&oniere i cu t!n4ra 'ietra cu p4rul aurit i cre , care, !n-e$!ntat4 !n -erde, ne e !nf4 iat4 !n alte poe&ii, pe c!nd d4n uiete pe pa"iti pri$4-4ratice s$4l ate de flori 9 sigur e c4 !n Con-i-io acest cJip si$boli&ea&4 Kilosofia. Kilosofia ce, ea !ns4i !ndur4toare fa 4 de $!Jnirea poetului, !i $!ng!ia ra iunea i inteligen a cu c4r ile lui 0oe iu ;De consolatione pJilosopJiae< i cu ale lui Cicero ;De a$icitia< !n acelai r4sti$p !n care dragostea pentru Donna gentile !i acoperea !ntru c!t-a golul ce-l si$ ea !n ini$4. Ase$enea sincretis$e nu erau c!tui de pu in rare !n E-ul *ediu i ar !nse$na s4 -oi$ s4 "udec4$ dup4 $4sura sufletului nostru $odern un suflet din -eacul al 2)C-lea, de a$ -oi a priori s4 !nl4tur4$ aceast4 putin 4, singura ce i&butete s4 !$pace po-estirea din Cita Nuo-a cu cea din Con-i-io. Care po-este e ur$4toarea 6 E=teaua Cenerei de dou4 ori se !n-!rtise !n cercul s4u ce o face s4 par4 de sear4 i de &i ;era deci, f4c!nd calculele astrono$ice, !n august @2>3 i, prin ur$are, cu trei ani i dou4 luni dup4 $oartea 0eatricei< dup4 r4posarea acelei 0eatrice fericite, ce tr4iete !n cer cu !ngerii i pe p4$!nt cu sufletul $eu, c!nd acea ginga4 do$ni 4 de care a$ po$enit la sf!ritul Cie ii Noi se i-i pentru !nt!ia oar4, !nso it4 de )ubire, !naintea ocJilor $ei i c!tig4 $are loc !n g!ndul $eu. Dar fiindc4 iubirea nu se nate i crete dintr-o dat4, ci e ne-oie de $ult ti$p i Jran4 a g!ndurilor, $ai cu sea$4 acolo unde se afl4 g!nduri potri-nice care o st!n"enesc, $ai !nainte ca aceast4 nou4 iubire s4 fie des4-!rit4, trebui $ult4 lupt4 !ntre 4st g!nd nou i cel ce-i era -r4"$a, adic4 g!ndul str4lucitei 0eatrice, care st4p!nea !nc4 cet4 uia $in ii $eleG. Co$puse atunci, pentru a se de&-ino-4 i de necredin a aparent4, can ona Coi cJe intendendo il ter&o ciel $o-ete, cea dint!i a fi co$entat4 filosoficete !n Con-i-io. De aceea Dante, ab4tut de durerea ad!nc4 ce-i pricinuise $oartea aceleia pe care el o nu$ete Ecea dint!i desf4tare a sufletului s4uG i si$ ind ne-oia de a iei din dureroasa stare de suflet !n care se afla, g!ndi s4 se slu"easc4 de $i"locul pe care al i nenoroci i !l !ntrebuin aser4 !naintea lui spre a se $!ng!ia 6 ELi $4 apucai : &ice : s4 citesc acea carte a lui 0oe iu, ce nu e cunoscut4 de $ul i, prin care, nenorocit i surgJiunit, se $!ng!iase. Li $ai !nt!$pl!ndu-se c4 Tullius ;Cicero< scrisese o alt4 carte, !n care, -orbind despre prietenie, aducea -orba despre $!ng!ierea lui (aelius, o$ foarte ales, la $oartea lui =cipio, prietenul s4u, $4 apucai s4 o citesc. Li cu$

se !nt!$pl4 de obicei, c4 o$ul $erge c4t!nd argint i, f4r4 -oia sa, g4sete aur, eu, ce c4ta$ $!ng!iere, g4sii nu nu$ai leac lacri$ilor $ele, ci i cu-inte ce do-edeau c!t de !nse$nat lucru era filosofia, st4p!na acestor autori. Li $i-o !ncJipuia$ pe ea ase$enea unei doa$ne $ilosti-e. Li, din pricina acestei !ncJipuiri, !ncepui s4 23 DANTE L) E'%CA =A $erg acolo unde se ar4ta ea, adic4 la colile c4lug4rilor i la discu iile celor ce se !ndeletniceau cu filosofia, astfel c4 !n pu in4 -re$e, poate !n trei&eci de luni, !ncepui s4-i si$t far$ecul aa de $ult, !nc!t iubirea sa alunga i ni$icea orice alt g!ndG. Atunci scrise c!ntece !n care, pref4c!ndu-se c4 laud4 pe doa$na $ilosti-4 pe care prinsese a o iubi dup4 $oartea 0eatricei, aducea de fapt laude Kilosofiei. Kirete, lucru foarte cu putin 4 !n -re$urile acelea, dar care oricu$ nu !nl4tur4 iubirea pentru fe$eia ade-4rat4. Dar ce este il Con-i-io S E%$ul : ne r4spunde Dante : din firea lui dorete s4 tie, fiindc4 !n des4-!rirea sufletului s4u st4 fericirea-i cea $ai $are. Dar felurite pricini, ca de pild4 cusururi trupeti, l4co$ie de pl4ceri lu$eti, -ia 4 p4c4toas4, tr!nd4-ie, !ndeletniciri practice fa$iliale i ci-ile, -ina locului unde s-a n4scut i a crescut o$ul, fiind adic4 lipsit de orice $i"loc de !n-4 4tur4 9 toate aceste pricini fac pe $ul i s4 fie lipsi i de ast4 prea -rednic4 i des4-!rit4 Jran4 i, !n loc de a se ae&a la $esele unde se $4n!nc4 p!inea !ngerilor, s!nt sili i s4 se Jr4neasc4, ase$enea dobitoacelor, cu iarb4 i cu gJind4. Din care pricin4, !$pins de $il4, eu a$ de g!nd s4 dau un %sp4 obtesc, la care s4 !$p4rt4esc pe nenoroci ii acetia din firi$iturile pe care, dup4 ce a$ fugit de p4unea norodului de r!nd, le-a$ putut aduna st!nd la picioarele celor ce s!nt la $asa fericit4. *!nc4rile acestui %sp4 -or fi paispre&ece c!ntece alc4tuite din iubire i -irtute, iar p!inea un co$entariu !n pro&4, trebuincios pentru ca acele c!ntece s4 fie t!lcuite !n ade-4ratul lor !n elesG, anu$e ca unele ce cuprind laudele Kilosofiei, iar nu ale unei fe$ei p4$!nteti oarecare. %sp4 ul deci ar trebui s4 fie alc4tuit din paispre&ece tratate, unul pentru fiecare din can onele co$entate, i !nc4 unul drept introducere. De fapt, Dante, d!ndu-i sea$a la ti$p c4 a greit calea i recunosc!nd Jotarele ra iunii o$eneti, nu a scris dec!t patru din ele, folosindu-se de prile"ul can onelor ;dou4 pentru Donna gentile, una spre lauda -redniciei, !n eleas4 ca -rednicie a sufletului i a obiceiurilor< pentru a se !ndeletnici cu subiecte nu nu$ai filosofice, ci i teologice, astrono$ice i $orale. ntr-ade-4r, a treia dintre can onele co$entate, (e dolci ri$e dOa$or cJOio solia, -orbete de gesturi dispre uitoare i trufae, i-ite pe neateptate la doa$na sa ce, din $ilosti-4, sf!rise prin a a"unge at!t de aspr4 i nep4s4toare, !nc!t s4 $erite, !ntr-un grup de poe&ii ce fac parte acu$ din Can&oniere, porecla ;!n pro-ensal4 6 senJal< de 'ietra. (ucru ce trebuie luat !n !n elesul c4 Kilosofia nu i-a inut toate f4g4duielile fa 4 de el. Dac4 Donna gentile, 'ietra ;aiurea po$enit4 cu porecla de 'argoletta< i o istea 4 (isetta ce, !ntr-un sonet din Can&oniere, !naintea&4 !ncredin at4 c4 -a cuceri ini$a i $intea poetului trebuie socotite drept una i aceeai fe$eie, $ai !nt!i bl!nd4 i $ilosti-4, apoi pe neateptate de-enit4 nep4s4toare i crud4 ;toate fe$eile !ncep ca doa$ne gingae i sf!resc pietre M< e cJestie prea !ntins4 pentru a fi cu putin 4 s4 o trat4$ !n aste pagini. Ceea ce e sigur e c4 aceste dou4 fe$ei ;fiindc4 de fapt (isetta e identificat4 de cei $ai $ul i cu Donna gentile i 'argoletta cu 'ietra< a"unser4 !n %sp4 ul lui Dante una singur4, $ai !nt!i !ndur4toare, apoi crud4, precu$ $!ng!ietoare la !nceput i pline de n4de"dea nai-4 de a de&-4lui cJipul -enicului =finD, apoi ane-oioase i sterpe i se !nf4 iaser4 studiile filosofice. =igur e c4 !n -re$ea co$punerii %sp4 ului Dante str4b4tu un r4sti$p tulbure de !ntreit4 r4t4cire 6 $oral4, intelectual4 i artistic4. Li !ntreit4 fu i r4t4cirea-i $oral4 6 !n dragoste, !n -ia a lu$easc4 i !n politic4. Dante iubete sen&ual, ia parte la petreceri, face politic4 : i cu greu se poate face politic4 f4r4 a se a"unge

la toc$eli cu propriul s4u cuget, ca atunci c!nd se !nduplec4 s4 se !nscrie, el, nobil, !n breasla *edicilor i =pi erilor, nu$ai pentru a lua parte la oc!r$uirea oraului s4u. R4t4cirea intelectual4 e $ai cu sea$4 filosofic4 6 Dante str4bate un r4sti$p de copleitoare !ncredere !n puterile ra iunii o$eneti deosebite de credin 4. C!t 21 DANTE L) E'%CA =A despre r4t4cirea artistic4, ea e cuprins4 $ai ales !ntr-o rec4dere sub "ugul i$ita iei pro-ensale, iar apoi !n for$a !ncurcat4, nefireasc4, -oit aspr4 i eap4n4 a ri$elor ce in de acest r4sti$p al iubirii pentru 'ietra. 3. C!te-a date n acest punct faptele din -ia a eDterioar4 a lui Dante au precu$p4nire i s!nte$ ne-oi i a !ndrepta din nou luarea-a$inte a bine-oitorului cititor asupra unor date f4r4 de care cu-!ntarea noastr4 nu $ai poate !nainta cu li$pe&i$ea cu-enit4. A$ -4&ut c4 @2>+ este anul $or ii 0eatricei. n acelai r4sti$p de -re$e Dante ia parte la dou4 eDpedi ii $ilitare, slu"ind ;!n c4l4ri$ea uoar4, !n calitatea sa de nobil< sub steagurile c4pitanului poporului din oraul s4u 6 la Ca$paldino ;@@ iunie @2>+<, unde otile guelfei Kloren e se b4tur4 cu cele ale gJibelinei Are&&o, i, cu un an $ai !nainte ;@2?><, la eDpedi ia lucJe&ilor, a"uta i de florentini, !$potri-a 'isei, !n ti$pul c4reia fu de fa 4 la predarea castelului Caprona. n @2>1 $erse : de bun4 sea$4, pentru c!te-a &ile : la 0ologna, unde scrise sonetul !n care se do"enete c4 n-a luat !n sea$4 pe o fe$eie t!n4r4 i fru$oas4 ce trecea, pe c!nd el era cufundat !n pri-irea Garisendei. n @2>B, -re$ea probabil4 a alc4tuirii p4r ii !n pro&4 din Cita Nuo-a, se !nscrise !n breasla *edicilor i =pi erilor i !n cursul anilor @2>3 i @2>5 -orbi de $ai $ulte ori !n =fatul Celor o =ut4. n @2>B $oare Korese Donati, to-ar4ul s4u de -ia 4 neregulat4 i de ospe e -oioase, i, prin ur$are, cearta -estit4, pe te$eiul unui -ulgar scJi$b de oc4ri plebee, trebuie s4 fie socotit4 !n r4sti$pul ce ine de la @2>+ ;-re$ea $or ii 0eatricei< p!n4 la @2>3. n @2>5 -eniturile sale trebuie s4 fi fost tare &druncinate, de -re$e ce unele docu$ente indiscrete ne arat4 c4 el i cu fratele s4u Krancesco fur4 sili i s4 fac4 datorii pe la $ai $ulte persoane. Din acest an, @2>5, e, poate, i c4s4toria lui Dante cu Ge$$a a lui *anetto Donati. Nr$ea&4 trei ani de t4cere, !n care Jrisoa-ele nu ne dau nu$ele lui Dante. =!nt cei dint!i ani din -ia a sa casnic4, !n care pare absorbit de afacerile casnice i de si$ 4$intele fa$iliale, $ai cu sea$4 de paternitate, i se ine departe de politic4. n @3++ se duce ca sol al co$unei din Kloren a la aceea din =an Gi$ignano ;5 $ai< i de la @B iunie la @B august face parte din oc!r$uirea oraului, ca prior. n aprilie @3+@ e nu$it c4petenie i supra-egJetor al lucr4rilor pentru l4rgirea i !ndreptarea c4ii =an 'roculo 9 la @1 aprilie -orbete !n =fatul C4peteniilor i la @> iunie, discut!nd !n =fatul Celor o =ut4 de trebuiau sau nu pl4ti i o sut4 de oa$eni !n slu"ba papei 0onifaciu al C)))-lea, sus ine c4 nu trebuie f4cut ni$ic ;Quod de ser-itio faciendo do$ino 'apae niJil fiat<. Cenind Carol de Calois la Kloren a, pe fa 4 ca !$p4ciuitor, dar cu tainica !ns4rcinare, pri$it4 de la pap4, de a-i ocroti pe negri i de a-i dobor! pe albi de la c!r$uire, pe c!nd Dante se afla, de bun4 sea$4, la Ro$a, ca sol al co$unei, pentru a !ncerca s4 !$piedice -enirea acelui principe la Kloren a 9 la 25 ianuarie @3+2 noul podestV din partidul negru, Cante deO Gabrielli da Gubbio, ridicat de Carol de Calois, conda$n4 pe Dante i pe al i trei in contu$acia s4 pl4teasc4 de fiecare c!te cinci $ii de lire, !n florini $ici 9 s4 !napoie&e lucrurile r4pite pe nedrept i, de nu -or fi pl4tit !n trei &ile, s4 le fie confiscate bunurile 9 s4 r4$!n4, cJiar de -or fi pl4tit, doi ani afar4 din Toscana 9 i s4 nu $ai poat4 a-ea niciodat4 slu"be i r4splat4 de la co$una Kloren ei. Cei patru os!ndi i erau declara i -ino-a i, to i laolalt4 sau fiecare !n parte, prin sine sau prin $i"locirea altora, de baratteria ;!ntrebuin are rea a puterii i a banilor co$unei<, adic4 de a fi dat i cJeltuit !$potri-a !naltului 'ontifice i a tri$isului s4u, Carol de Calois, Epentru !$potri-ire la -enirea saG. (a @+ $artie ur$4tor ;@3+2< fu !nt4rit4 conda$narea lui Dante i a celorlal i os!ndi i !$preun4 cu el i fu Jot4r!t ca, de ar fi fost prins -reunul dintre ei, trebuia s4 fie

ars de -iu ;igne co$burator, ita ut $oriatur<. 2B DANTE L) E'%CA =A (a ? iunie @3+2, la =an Goden&o, $ul i surgJiuni i florentini din partidul EalbG se !ndatorar4 a desp4gubi pe un oarecare Ngolino di Keliccione degli Nbaldini de toate daunele pe care le-ar fi suferit lupt!nd !$potri-a Kloren ei, pentru !ntoarcerea albilor. Dante fu la =an Goden&o i se !ndator4 !$preun4 cu ceilal i. 'robabil c4 !n @3+3 se opri c!t4-a -re$e !n Ro$agna ;la KorlX< i apoi la Cerona, la curtea lui Cangrande della =cala. n @3+1 $erse pentru a doua oar4 la 0ologna, unde, dup4 ulti$ele cercet4ri ale lui =antangelo ;Dante e i tro-atori pro-en&ali, Catania, Giannotta, @>2@<, co$puse can onele $orale spre lauda -irtu ilor ca-alereti ;ce fac parte acu$ din Can&oniere i trebuiau s4 fie co$entate i ele !n Con-i-io<, pri$ele trei tratate din Con-i-io i, de la @3+B la @3+3, pri$ele dou4 c4r i De -ulgari eloQuentia. (a 3 octo$brie @3+3 !l g4si$ !n (unigiana, l!ng4 $arcJi&ul KrancescJino *alaspina, de care fu nu$it !ns4rcinatul s4u spre a trata pacea, !n nu$ele s4u i al fra ilor s4i, cu Antonio, episcopul de (uni, pace care fu !ncJeiat4 cJiar !n acea &i. De la @3+3 la @3@2 !l g4si$ !n Casentino, unde, tot dup4 =antangelo, co$puse de la @3+3 la @3+5 al patrulea tratat din Con-i-io i ri$ele pentru acea enig$atic4 fe$eie pe care el o po$eni cu nu$ele de 'ietra. n acest r4sti$p casentine& din -ia a lui Dante se !nt!$plar4 fapte foarte !nse$nate pentru istoria )taliei. n septe$brie @3@+, !$p4ratul 7enric al C))-lea de (uDe$burg se Jot4r! !n sf!rit : ascult!nd cJe$4rile gJibelinilor i redetept!nd n4de"dile guelfilor EalbiG ;$odera i< de a putea !n sf!rit s4 se re!ntoarc4 la Kloren a : s4 coboare !n )talia. Dante tri$ise o scrisoare tuturor principilor i c!r$uitorilor de popoare din )talia, !nde$n!ndu-i s4 n4d4"duiasc4 !n !$p4rat i s4-l !nt!$pine cu respect. (a 3@ $artie @3@@, de la i&-oarele Arnului ;Casentino< scrise florentinilor r4scula i, do"enindu-i i a$enin !ndu-i cu pedeapsa : i la @? aprilie din acelai an, o alt4 scrisoare latineasc4 lui 7enric, !nde$n!ndu-l s4 nu piard4 -re$ea !n (o$bardia i s4 se gr4beasc4 a pedepsi Kloren a. n acest ti$p ;f4r4 !ndoial4, ca ur$are a acestor fapte ale sale ce puteau fi !n elese ca ale unui gJibelin i care, oricu$, !l f4ceau s4 par4 du$an al oraului s4u<, la 2 septe$brie @3@@ fu !nl4turat, !$preun4 cu $ul i al ii, de la a$nistia dat4 de co$una florentin4 celorlal i surgJiuni i. n @3@2 trebuie s4 fi fost la 'isa, ur$!nd pe 7enric, fiindc4 nu$ai acolo putu s4-l -ad4, copil fiind, 'etrarca, dup4 cu$ spune c4 l-a -4&ut !n persoan4, !n copil4ria sa. n @3@3 $oare 7enric de (uDe$burg, $ai !nainte de a-i fi putut duce la bun sf!rit !ntreprinderea : i cu $oartea sa se n4ruie pentru totdeauna n4de"dile lui Dante de a-i re-edea oraul. Dup4 o scurt4 edere !n Toscana, el !ncerc4 s4 se !ntoarc4 la Cerona. n @3@1, $urind papa Cle$ent al C-lea, Dante scrise cardinalilor aduna i !n concla-e la Carpentras, !nde$n!ndu-i, dup4 cu$ &ice cronicarul Gio-anni Cillani, Es4 aleag4 un pap4 italianG. n @3@B era, de bun4 sea$4, la (ucca, unde cunoscu pe acea enig$atic4 Gentucca, de a c4rei pl4cut4 !nt!$pinare pune pe poetul lucJe& 0onagiunta %rbicciani s4-i a$inteasc4 !n 'urgatoriu ;c. 22)C<. Dante a-ea atunci cinci&eci de ani !$plini i i nu e deci cu putin 4 s4 ne g!ndi$ toc$ai la o ade-4rat4 iubire. Cade, prin ur$are, ipote&a c4 Gentucca ar trebui identificat4 cu 'ietra, dup4 cu$ propun unii co$entatori -ecJi, f4r4 s4 se g!ndeasc4 prea $ult. (a 3 noie$brie @3@B, Dante i copiii s4i s!nt din nou i&goni i din Kloren a i os!ndi i, de -or fi prini, s4 li se taie capul. n @3@3 refu&4 cu dispre s4 se !ntoarc4 la Kloren a, deoarece condi iile iert4rii ;de a se !nf4 ia cu treangul de g!t i cu capul pres4rat cu cenu4, spre a se oferi =f!ntului )on< erau prea u$ilitoare. De la @3@3 la @32+ unii -or s4-l socoteasc4 la Ra-enna, al ii la Cerona. %ricu$, la Cerona trebuie s4 fac4 o c4l4torie scurt4 pentru a sus ine discu ia despre Yuaestio de aQua et terra. De la @32+ p!n4 pe @1 septe$brie @32@ ;data $or ii< fu, f4r4 !ndoial4, la Ra-enna, pe l!ng4 Guido No-ello da 'olenta, ce-l pri$i bine, !l cinsti !n -ia 4 i-i f4cu, dup4 $oarte, o !n$or$!ntare str4lucit4. )nfernul i 'urgatoriul -4&user4 lu$ina : pare-se : ca$ pe la @3@?. 'aradisul

fu publicat postu$. 23 DANTE L) E'%CA =A 5. R4t4cirea $oral4 a lui Dante =4 ne !ntoarce$ acu$ la -re$ea de r4t4cire $oral4 a lui Dante. n afar4 de plebeul scJi$b de sonete ;@2>1 S< cu Korese Donati i un sonet $inunat ;)O -engo a te il giorno infinite -olte< de do"an4, al celui dint!i prieten al s4u, Guido Ca-alcanti, !n care !l $ustr4 c4 s-a apucat s4 caute to-4r4ii ne-rednice de el, ce-i !n"osesc sufletul, odinioar4 at!t de curat, a-e$, !n aceast4 pri-in 4, spo-edaniile lui Dante !nsui. n cercul celor laco$i ;'urgatoriul< el re-ede pe Korese Donati, ce-i &ice 6 EDe- i a$inteti cu$ te-ai purtat cu $ine i eu cu tine, cJiar a&i c!nd totul a trecut, a$intirea trebuie s4 ne fie dureroas4 MG. Tot astfel, !n 'aradisul p4$!ntesc ;'urgatoriul< pune pe 0eatrice s4 do"eneasc4 r4t4cirea sa $oral4 i $ai cu sea$4 o anu$e pati$4 trupeasc4 a sa pentru o 'argoletta ne-rednic4 de cel ce, odinioar4, din iubire !i f4cuse o scar4 p!n4 la cer. Dar pe aceast4 'argoletta noi o cunoate$. Ea ni se !nf4 iea&4 ca o copil4 foarte t!n4r4, cu p4rul aurit i cre , !n-e$!ntat4 !n -erde i !ncununat4 cu flori, d4n uind pe pa"iti pri$4-4ratice, printre dealuri !$p4durite. =cena e aceea din Casentino. n Casentino Dante fu !n -!rsta coapt4 ;de la 32 p!n4 la 35 de ani< i aceasta se potri-ete cu alu&iile ironice ale 0eatricei la -!rsta sa, ce nu $ai era de o$ t!n4r i care ar fi trebuit s4-l pun4 la ad4post de a$4girile unei copile : aproape 9 o scrisoare latineasc4 i o can on4 a lui Dante ne descriu a$4nun it i-irea fulger4toare, aproape !nsp4i$!nt4toare, a unei fru$use i ce, pun!nd st4p!nire pe sufletul lui cu -iolen a Eunui st4p!n ce, i&gonit din patrie, dup4 !ndelungat surgJiun !nturn!ndu-se la $oia sa, tot ceea ce g4sete ucide, alung4 i !nte$ni ea&4G, ni$ici Eacea Jot4r!re -rednic4 de laud4, pentru care se ferea de fe$ei i de c!ntecele de iubire i alung4 f4r4 $il4, ca suspecte, acele cuget4ri s!rguincioase prin care conte$pla lucrurile at!t cereti, c!t i p4$!ntetiG. % cunoate$ pe aceast4 fe$eie 6 e 'ietra. Cunoate$ ast4 pati$4 -iolent4 6 e aceea ce respir4 !n !nfl4c4ratele i sen&ualele can one danteti dintr-o parte bine cunoscut4 din Can&oniere. Cunoate$ starea aceasta de suflet 6 e aceea a lui Dante, surprins toc$ai !n $i"locul cuget4rilor filosofice din Con-i-io de -i"elia pati$ii M De prisos s4 !ncerc4$ a identifica pe aceste dou4 fe$ei. Trebuie s4 le fi cunoscut bine *oroello *alaspina, c4ruia !i erau !ncJinate i scrisoarea latineasc4, i canona. Dante le po$enete c!nd cu nu$ele de 'argoletta, c!nd de 'ietra, dup4 cu$ n4d4"duiete sau de&n4d4"duiete. Ceea ce ne interesea&4 e tonul acestor poe&ii 6 puternic, p4ti$a i sen&ual, ce ne arat4 o fa 4 neb4nuit4 a liricii danteti. Deosebite, nu $ai pu in fru$oase, !n co$plica ia lor de $etru i de strofe, dec!t cele din Cita Nuo-a, aceste poe&ii pietroase, dinadins aspre i ne$l4dioase, !n care Dante !i i$pune o scJe$4, st4ruie asupra i$aginilor, repet4 ca un r4sunet crud i dureros unele cu-inte aspre ca sunet i ca !n eles 6 piatr4, ger, u$br4, crud4, s$al i care ne fac s4 ne g!ndi$ la anu$e disonan e -oite ale $u&ican ilor $oderni, s!nt totui pline de at!ta ade-4r, sinceritate i putere de pati$4, cu$ nu$ai un suflet uria putea ar4ta i a ar4tat. C!t4 durere, c!t &buciu$, ce accent de rug4 fierbinte i de $ustrare !n aceast4 balad4 6 Kiindc4 te -e&i at!t de t!n4r4 i fru$oas4, !nc!t detep i !n $inte )ubire, ai adunat !n ini$4 trufie i aspri$e M Trufa4 te-ai f4cut cu $ine i aspr4 de -re$e ce te-ncerci s4 $4 uci&i, -ai $ie 9 cred c4 faci astfel spre a te !ncredin a dac4 t4ria iubirii spre $oarte duce 9 25 DANTE L) E'%CA =A dar fiindc4 $4 g4seti robit $ai $ult ca al ii,

nu ai nici o !ndurare pentru a $ea durere 6 de ai putea tu s4 !i si$ i t4ria M i aiurea, cu un strig4t de&n4d4"duit 6 Cai $ie, de ce nu url4 pentru $ine, cu$ fac eu pentru ea, !n -4g4una ar&4toare S 'e c!nd !n ri$ele din Cita Nuo-a g4si$ adora ia estetic4 $ul u$it4 cu sine, !n ri$ele 'ietrei g4si$ Edorin a r4&-r4tit4 !$potri-a ra iunii, dorin a ar&4toare ce dogorete sufletul i a c4rei flac4r4, ca pe un perete n4ruit, se !ncol4cete i uier4 prin sp4rturile stilului i prin rupturile -ersifica iei. )ubirea nes4turat4 a"unge crud4, !n-e$!nt4 aproape !nf4 iarea urii sau cel pu in !i !$pru$ut4 cu-intele. Ke$eia r!-nit4 i !nd4r4tnic4 a"unge o r4uf4c4toare uciga4 i Joa 4, pe care )ubirea e rugat4 s4 o str4pung4 cu o s4geat4 prin $i"locul ini$ii : i poetul ar -oi s4-i pun4 $!na !n pletele b4laie ce s-au f4cut pentru el ficJi i bici, i atunci eu n-a fi $ilos i nici curtenitor, ci a face ca ursul c!nd se "oac4. n -re$e ce !n Cita Nuo-a suspinul e duios i supus, aici !ndr4gostitul ge$e, se &buciu$4 i strig4 6 0leste$ &iua !n care !nt!ia oar4 a$ -4&ut lu$ina ocJilor t4i tr4d4tori, i clipa c!nd a"uns-ai pe cul$ea ini$ii, spre a-$i scoate afar4 suflul. E pati$a tinere ii dup4 iubirea adolescen ei, e ase$eni ari ei $ari a soarelui de -ar4 ce ne face s4 si$ i$ $ai puternic eDisten a, atunci c!nd totul e prea plin de -ia 4. E ase$eni furtunii de la a$ia&4, dup4 o di$inea 4 bl!nd4 de pri$4-ar4, c!nd cerul : ce, plin !nc4 de-acu$ de toate ar$oniile de aprilie, se topea &!$bitor !n albastrul nesf!rit : ne face s4 si$ i$ c4 $ai are !nc4 nourii s4i grei de electricitate, i tunetele, i fulgerele. Era ne-oie i de acest curent de poe&ie pentru a des4-!ri !n eDtaticul !ndr4gostit de 0eatrice pe poetul -iitorG. Astfel scrie Carducci ;%pere, C))), >+< !ntr-una din "udec4 ile-i estetice, ade-4rate $inuni de ageri$e critic4 i de si$ ire poetic4. Noi nu -o$ ad4uga dec!t dou4 obser-a ii scurte. Anu$e c4 aceast4 sinceritate de eDpresie e cuprins4 !n caracteristicile colii poetice a stilului nou, de nu prin cuprins, ce nu $ai e dulce defel, cel pu in prin for$4, sincer aspr4 ca si$ irile pe care le arat4 ;can ona Astfel -oiesc !n -orba-$i s4 fiu aspru,8 'recu$ !n fapt e ast4 fru$oas4 'iatr4...< i c4, dup4 cu$ socoate, cu drept cu-!nt, =al-adori ;ENuo-e ri$e di DanteG, !n Nuo-a Antologia, @ dec. @>+1<, aceast4 piatr4 Ece !n b4rb4 ia lui !l tulbur4 i !l !nfr!nse, !ntunec!ndu-i $intea de la lu$ina ade-4rului -enic i !$pietrindu-i ini$aG, e si$boli&at4 !n Di-ina Co$$edia prin *edusa, pe care dia-olii o cJea$4 ;)nfernul, )2, BB-33< spre a-i !$piedica intrarea !n cetatea Ditei, strig!nd 6 E*eduso Jai, s4-l face$ piatr4 MG din care pricin4 Cirgil ;ra iunea o$eneasc4 supus4 credin ei< !i strig4 6 : Entoarce-te i-ncJide- i ocJii bine : $i-a &is Cirgil : c4 n-ai s4 $ai -e&i stele de-apuci s4 -e&i pe Gorgo dac4 -ineG. 2? DANTE L) E'%CA =A Corbind $-a-ntors cJiar el de c4tre ele, i nep4r!ndu-i pal$ele-$i de-a"uns i-a-ntins podi i-a lui peste-ale $ele. Din care pricin4 poetul strig4 ;i se g!ndete, poate, la sine, ce at!ta -re$e nu a-u $intea s4n4toas4< 6 Coi cei cu spirit ager de p4truns, c4ta i aci-n c!ntarea $ea ciudat4, sub -4lul ei, ce-n-4 !$i &ace-ascuns M ;)nfernul, )2, BB-33<

Li !n-4 ul e c4 isp4irea e cu neputin 4 pentru cel ce are sufletul !$pietrit de pati$a trupeasc4 i c4 pri-irea unei 'argoletta ;'ietra< poate prea bine s4 te !$pietreasc4, !ntoc$ai ca i aceea a *edusei M ?. )ter ani$ae Dantis in Deu$ ntorc!ndu-ne la Con-i-io 6 e lucru l4$urit c4 Dante, dup4 cu$ singur ne $4rturisete, trudindu-se s4 scape de E"osnicia de a fi si$ it at!ta pati$4, c!t4 !i d4 sea$a c4 a do$nit !n el cine citete can onele po$enite $ai susG ar4t!ndu-ne c4 Enu pati$a, ci -irtutea a fost pricina i !nde$nulG nu nu$ai a celor scrise pentru Donna gentile, dar i a celor scrise pentru 'argoletta-'ietra, se Jot4r! s4 le cuprind4 i pe acestea din ur$4 !n Con-i-io, !nf4 i!ndu-ni-le ca scrise pentru aceeai fe$eie ;care trebuie !n eleas4 alegoric ca Kilosofia< ce, din !ndur4toare i $!ng!ioas4 la !nceput, se pref4cu apoi dintr-o dat4 !n crud4 i !nd4r4tnic4. ntr-ade-4r, cea din ur$4 dintre can onele din Con-i-io !ncepe astfel 6 Duioasele ri$e de iubire pe care de obicei le c4uta$ !n g!ndurile $ele, se cu-ine s4 le p4r4sesc 9 nu fiindc4 n-a n4d4"dui s4 $4 re!ntorc la ele, dar fiindc4 gesturile dispre uitoare i trufae ce la do$ni a $ea i-itu-s-au $i-au !ncJis calea -orbirii obinuite. 'rin ur$are 6 greut4 i !n studiile filosofice i piedici !n iubire, atribuite i acestea din ur$4 acelei Donna gentile, pe c!nd : !ntr-ade-4r : alc4tuiesc caracteristica pati$ii ad!nci i trupeti a poetului pentru 'argoletta cea nespus de t!n4r4 i de crud4, pe care el c!nt4 sub acel senJal de 'ietra. Li aceste greut4 i !n studiile filosofice trebuie $ai cu sea$4 !n elese ca scrupule religioase, adic4 tea$a de a nu se r4t4ci !ntru ere&ie ca prietenul s4u Guido Ca-alcanti, ce nu -oi s4-l ur$e&e pe Cirgil ;ra iunea o$eneasc4 supus4 credin ei< i de aceea nu putu s4 fac4, ase$enea cu el ;cf. )nfernul, 2<, c4l4toria de $!ntuire de-a lungul celor trei !$p4r4 ii de dincolo de $or$!nt. Pice, !ntr-ade-4r, Dante !n Con-i-io ;)), @< c4, E!nt!$pl!ndu-se ca ast4 doa$n4 a $ea ;Donna gentile, si$bol al Kilosofiei< s4-i scJi$be pentru $ine gingaa-i !nf4 iare, $ai cu sea$4 !n acele p4r i !n care eu c4uta$ i cerceta$ dac4 cea dint!i $aterie a ele$entelor era creat4 de Du$ne&eu, $4 oprii !ntru c!t-a de a-i -edea adesea !nf4 iareaG i nu !nt!r&ie s4 adauge 6 Eprin doa$na $ea !n eleg tot $ereu acea lu$in4 foarte puternic4 a Kilosofiei, ale c4rei ra&e fac s4 se !n-e$!nte din nou florile i s4 rodeasc4 ade-4rata -rednicie a oa$enilor, despre care can ona de $ai !nainte ;Duioasele ri$e de iubire pe care de obicei< -oiete s4 trate&e pe deplinG. 2> DANTE L) E'%CA =A n elege$ deci l4$urit de ce %sp4 ul r4$!ne !ntrerupt la al patrulea tratat, c!nd ar fi trebuit s4 cuprind4 cincispre&ece, i de ce !ntr-o alt4 can on4 -orbete despre Kilosofie ca de Eacea fru$oas4 doa$n4, !ntru care greiiG. 'eriodul filosofic-ra ionalist trecuse de acu$ 6 iubirea pentru 0eatrice !nfr!ngea !n sf!rit pe aceea pentru Donna gentile i el se preg4tea s4 spun4 despre ea !n Co$$edia Eceea ce niciodat4 nu s-a spus de -reunaG. De la 0eatrice ;si$bolul credin ei $istice< din Cita Nuo-a, Dante trece la Donna gentile ;si$bol al filosofiei< din Con-i-io, pentru a se !ntoarce iar, !n Co$$edia, la 0eatrice ;de ast4 dat4 tot si$bol al credin ei, dar al credin ei teologice<. Acesta este iter ani$ae Dantis in Deu$ pe care se cu-enea oricu$ s4-l !nf4 i4$ bine-oitorului cititor, pentru ca e-olu ia spiritual4 i artistic4 a lui Dante s4-i fie !ndea"uns l4$urit4. >. Anali&a estetic4 a %sp4 ului nc4 -reo c!te-a obser-a ii asupra -alorii artistice a operei i -o$ fi sf!rit cu Con-i-io. Ca tot ce a ieit din pana lui Dante, aceast4 oper4 e foarte sincer4 i, ca atare,

puternic poetic4. Kilosofia puternic si$ it4 i : a &ice : aproape suferit4 a"unge la el si$ ire i, de aceea, poe&ie. 'aginile pri-itoare la noble ea li$bii -ulgare italice, dispre uit4 nu$ai de cei ce, netiind s4 se slu"easc4 de ea, o socotesc nepotri-it4 pentru subiectele alese i scriu !n fran u&ete sau !n pro-ensal4, dup4 cu$ cJitaristul prost d4 -ina pe cJitar4, iar fierarul prost pe fier 9 acele autobiografice !n care ne -orbete de dureroasa-i pribegire de la curte la curte, aproape cerind, ca o Ebarc4 f4r4 p!n&e i f4r4 c!r$4, purtat4 spre felurite porturi i str!$tori i 4r$uri de -!ntul uscat ce flutur4 dureroasa s4r4cieG i Ear4t!nd !$potri-a -oin ei sale rana f4cut4 de soart4, de care de obicei pe nedrept e adeseori !n-inuit cel r4nitG 9 $4re ele i$agini de care se folosete spre a face s4 fie !n elese g!ndirile sale filosofice ne fac s4 ne g!ndi$ la unele pagini $inunate de 0ergson, !n care artistul nu e $ai pre"os dec!t filosoful 9 accentul de bl!nde e !nduioat4 cu care !$p4rt4ete ;i de aceea scrie !n italienete< !ntreaga o$enire din floarea roie a sf!ierii sale 9 toate acestea fac ca %sp4 ul s4 ni se !nf4 ie&e str4b4tut de o und4 de at!t de proasp4t4 i !nfiorat4 poe&ie, !nc!t s4 poat4 !nfrunta al4turarea de cele $ai fru$oase pagini din Co$$edia. n capitolul )2 al tratatului )), o !ntreag4 "udecat4 filosofico-teologic4 ;5B->+< sf!rete cu o n4de"de de iubire 6 de a re-edea !n cer Epe acea str4lucit4 doa$n4 pe care sufletu-$i o !ndr4giG 9 aiurea ;)C, @5<, -orbind despre datoria pe care o$ul -irtuos o are, de a se lu$ina nu nu$ai pe sine, ci i pe ceilal i oa$eni, r4t4ci i adesea din netiin 4, ase$uiete aceast4 prea aleas4 ne-oie de apostolat cu Etrandafirul ce nu $ai poate sta !ncJis i trebuie s4 r4sp!ndeasc4 $ireas$a ce s-a n4scut !nl4untrul s4uG. ETot astfel o$ul -irtuos nu trebuie s4 atepte s4 i se cear4 sfaturi, ci s4 pre!nt!$pine cererea ase$eni trandafirului, care nu nu$ai cui -ine la el pentru $ireas$a sa i-o d4, ci cJiar i oricui trece pe l!ng4 elG, i$agine ce a$intete pe aceea prea fru$oas4 de care se slu"ete un $istic spaniol conte$poran ;Ruan *aragall< !n al s4u Elogio de la palabra, pentru ca s4 do-edeasc4 ne-oia de a -orbi doar din trebuin a de a !$p4rt4i altora e$o ia noastr4 6 Cuando una ra$a no puede /a $Zs de la pri$a-era Que tiene adentro, entre las Jo"as abundantes brota una flor co$o eDpresi[n $era-ellosa. *4rea a i senina -i&iune $oral4 prin care a a"uns !n cul$ea des4-!ririi sale spirituale nu se leap4d4 de ni$ic din -ia a sa trecut4, de nici una dintre adesea dureroasele i u$ilitoarele-i eDperien e o$eneti, socotindu-le ca !ndreptate de soart4 !nspre o singur4 int4 de pace i -irtute 9 ne $ic4 puternic 6 EA"uns la cea 3+ DANTE L) E'%CA =A din ur$4 -!rst4, sufletul ales binecu-!ntea&4 dru$ul pe care l-a f4cut, fiindc4 a fost drept i bun i lipsit de a$4r4ciunea furtunii, i iar binecu-!ntea&4 -re$ile trecute 6 i pe drept le poate binecu-!nta, fiindc4, !nturn!ndu-i g!ndul spre acestea, !i a$intete de faptele sale cJib&uite, f4r4 de care nu se putea a"unge, cu at!ta bog4 ie ;de eDperien 4<, nici cu at!ta c!tig, !n portul de care se apropie. Li face ca i bunul negu 4tor care, c!nd a"unge aproape de port, !i cercetea&4 c!tigul i &ice 6 De n-a fi pornit pe aa fel de dru$, n-a a-ea co$oara aceasta i n-a a-ea de ce s4 $4 bucur !n oraul $eu, de care $4 apropii, i de aceea binecu-!ntea&4 calea pe care a str4b4tut-oG ;)C, 3?<. nc4 o pild4 pentru a ar4ta cu$ si$te el, p4ti$a ;i, prin ur$are, poetic< Kilosofia : i a$ ispr4-it. Corbete ;))), @< despre bl!nde ea cu care dintru !nceput Doa$na ginga4 !l $!ng!ia, adic4 despre pl4cerea pe care o g4sea !n pri$ele sale citiri filosofice 6 E%, c!te nop i au trecut, !n care ocJii celorlal i oa$eni se odiJneau dor$ind !ncJii, !n care ai $ei pri-eau int4 spre l4caul iubirii $ele M Li precu$ focul !ntins -oiete $ereu s4 i&bucneasc4 !n afar4, c4ci nu e cu putin 4 s4 stea ascuns, $4 cuprinse dorin a de a -orbi despre iubirea pe care s4 o p4stre& cu totul !n $ine nu putea$... A$ prins dar4 a l4uda pe aceast4 doa$n4 ;Kilosofia<, dac4 nu cu$ i se cu-enea, cel pu in c!t putea$ euG. ncJeind i recapitul!nd 6 Dante nu a fost un filosof cu$ se a"unge ast4&i cu c!te-a se$estre de frec-en 4 la o uni-ersitate ne$ easc4, fiindc4 e -reo catedr4 de

ocupat sau -reun renu$e de cucerit. Dante a"unse la Kilosofie pe c4i !ntortocJeate i !ngreunate de durere. Cri&a sa !ncepe dup4 $oartea 0eatricei, c!nd lu$ea se !ntunec4 pentru ocJii s4i i durerea-i e at!t de $are, !nc!t nu $ai poate tr4i f4r4 s4 cunoasc4 pre ul -ie ii. Caut4, pentru a se $!ng!ia, c4r ile lui 0oe iu i ale lui Cicero i-i odiJnete !ntr-!nsele sufletul obosit. Apoi aceste c4r i !i descJid $intea c4tre prea pl4cutele cercet4ri ale Kilosofiei. Aceasta !n -re$ea c!nd iubirea o$eneasc4 a Doa$nei gingae !l $!ng!ia de pierderea suferit4, ce nu se $ai putea !ndrepta. 'rintr-un sincretis$ c!tui de pu in ciudat pentru acele -re$uri i !n deplin4 !n elegere cu procedeele $isticis$ului, cJiar ale celui conte$poran ;al lui No-alis, de pild4, care, din iubirea sa pentru =ofia, bl!nda fat4 $oart4 aproape copili 4, a f4cut i el un si$bol<, $ila $!ng!ietoare a fru$oasei fe$ei se contopete !n g!ndul i si$ irea lui Dante cu pl4cuta !ncredin are i cu senin4tatea pe care, !n aceeai -re$e, o dob!ndea din studiile filosofice, !ncepute cu !nfl4c4rare de neofit 9 lupta l4untric4 dintre iubirea cereasc4 pentru $oart4 i aceea p4$!nteasc4 pentru fe$eia -ie, ce at!t de bl!nd !i &!$bea, p4rea c4-l cJea$4 iar s4 pri-easc4 -ia a cu interes nou, scutur!ndu-l din toropeala !n care c4&use i din pricina c4reia lu$ea i se !nf4 ia printr-un palid -4l de lacri$i 9 se contopete cu lupta dintre n4lucile aeriene !ncon"urate de aur ale credin ei sale ne-ino-ate i -is4toare ;Cita Nuo-a< i ade-4rurile noi pe care de pe acu$ puternica sa inteligen 4 crede c4 le !ntre&4rete neat!rnate de dest4inuirile Credin ei 9 cJinurile iubirii pentru fe$eia ;'argoletta-'ietra< ce acu$ p4rea c4-l respinge, acu$ !l atr4gea la sine cu bl!nd4 !nf4 iare se identificau cu alternati-ele de n4de"di i $!Jniri, pe care oricine s-a ocupat cu filosofia le cunoate din eDperien a sa proprie i prin care se trece de la pl4cerea suprao$eneasc4 a cuceririi intelectuale la descura"area cea $ai dureroas4 a celui $ai ad!nc scepticis$. Astfel, )ubirea i Kilosofia se contopesc !n Dante !ntr-un singur lucru i alegoria rece a lui 0oe iu se prescJi$b4 la suflul !ndr4gostit al artei danteti, !n Donna gentile din %sp4 , !n 'argoletta !n-e$!ntat4 !n -erde, !n 'ietra cea crud4, cu pletele b4laie i cre e. Dante le-a iubit pe aceste fe$ei aproape !n aceeai -re$e i, cu toate c4-i p4rea r4u de r4t4cirea $oral4 a acelui r4sti$p din -ia a sa, nu s-a lep4dat de ele, ci, di$potri-4, le-a fost recunosc4tor pentru belugul de eDperien 4 ce a dob!ndit din iubirea lor. 3@ DANTE L) E'%CA =A Dante nu se leap4d4 de ni$ic 6 nici de -ia a-i -is4toare de copilandru, nici de aceea tr!nda-4 de dup4 $oartea 0eatricei, c!nd s-a !n"osit !n to-4r4ia unor cJeflii grosolani i de r!nd, nici de aiur4rile ar&4toare de pati$4 pentru 'ietra crud4 i !ndr4&nea 4, nici de clipele de sl4biciune pentru Alisetta cea istea 4 9 nici de poe&ia din Cita Nuo-a, nici de sonetele !$potri-a lui Korese Donati, nici de pro&a tiin ific4 a %sp4 ului, nici de c!ntecele -oluptuoase ale $aturit4 ii sale. Con-ertit la studiul teologiei, nu se leap4d4 de studiile filosofice din -re$ea iubirii pentru Donna gentile 9 tie prea bine c4 astfel trebuia s4 fie dru$ul ursit spiritului s4u. Ase$eni cu GoetJe, ce prin gura lui Kaust cJea$4 tinere ea cu toate r4t4cirile, cu toate greelile sale, Ecu totulG ;Gib $eine Rugend $ir &ur\c] M<, el e contient de ceea ce era sortit i acti- !n aceste eDperien e. Erau iadul s4u. Ar putea oare s4 se bucure acu$ de ocJii 0eatricei sale fericite f4r4 s4 fi trecut prin !$p4r4 ia p4catului S @+. Gene&a i cronologia Di-inei Co$edii A$ a"uns !n pragul te$plului ne$uririi i sla-ei lui Dante. Cea dint!i alu&ie nel4$urit4, dac4 nu toc$ai la Di-ina Co$edie, aa cu$ o a-e$ ast4&i, la ce-a ce ine de o !ncJipuit4 c4l4torie a sa dincolo de $or$!nt, o a-e$ !n Cita Nuo-a ;capitolul 2)2< i anu$e !n -ersurile 1+-12 din can ona Donne cJOa-ete intelletto dOa$ore, !n care sfin ilor i !ngerilor ce o cer pe 0eatrice pentru a !$podobi cu ea Raiul Du$ne&eu le r4spunde s4 $ai aib4 !nc4 r4bdare i s4 !ng4duie ca ea s4 $ai r4$!n4 pu in pe p4$!nt, Eunde e cine-a care se te$e s4 n-o piard4 i care, !n )ad, -a spune os!ndi ilor 6 TEu a$ -4&ut n4de"dea Kerici ilor MUG. T4l$4-

cirea acestor -ersuri e cel $ai $are cJin pentru critica dantesc4, dar un lucru e sigur 6 anu$e c4 p!n4 atunci Eel a-ea de g!nd s4 !ncJipuie !ntr-un poe$ c4 a a-ut de la Du$ne&eu o !ns4rcinare pe care nu$ai (uca i =f!ntul 'a-el ;cf. )nfernul, )), @+-33< o c4p4taser4 !naintea luiG ;Kla$ini, (e opere $inori di Dante AligJieri, (i-orno, Giusti, @>@+, p. 1B, not4<. =cena de care po$enete Dante nu o g4si$ acu$ !n Co$$edia i poate nu i-a g4sit locul nici $4car !n -reuna din nu$eroasele scJi e pe care trebuie s4 le fi f4cut el $4car pentru )nfern, $ai !nainte de a g4si for$a des4-!rit4. %ricu$, nu e greu s4 o recl4di$ cu a"utorul unor scene ase$4n4toare din Co$edie ;cf., de pild4, )nfernul, C))), 33-11<, !n care os!ndi ii, cre&!nd c4 Dante e unul ce -ine s4 sporeasc4 r!ndurile lor, !l !nt!$pin4 cu cu-inte de bat"ocur4 i de $ul u$ire r4ut4cioas4. Li atunci Dante r4spunde, ca !n episodul lui Kilippo Argenti ;loc.cit.<, c4, de -ine el, -ine nu spre a r4$!ne, sau ca !n scena po$enit4 !n greu de !n elesele -ersuri ale can onei Donne cJOa-ete intelletto dOa$ore, c4 el, ce a -4&ut pe p4$!nt n4de"dea Kerici ilor, nu poate fi ca ei os!ndit, i de aceea, dac4 str4bate )adul, o face nu$ai fiindc4 -ederea pedepselor -enice e trebuincioas4 pentru $!ntuirea sufletului s4u M A-e$ deci aici !nt!ia scJi 4 a )nfernului, aa precu$ g4si$ un e$brion al 'aradisului !n scena cereasc4, cu care ispr4-ete Cita Nuo-a, a 0eatricei e&!nd !n Rai la dreapta Kecioarei *aria, !n sla-a !ngerilor i a sfin ilor. *4rea a oper4 fu scris4 !ntre @3++ i @32@. =e pare c4 atunci c!nd Dante fu surgJiunit din Kloren a, cele dint!i apte c!nturi ale )nfernului erau co$puse. Ne po-estete !ntr-ade-4r 0occaccio c4, dup4 i&gonirea poetului, una din rudele sale, c4ut!nd printre lucrurile lui Dante, !n nite sipete ascunse !n grab4 !n locuri sfinte, pe -re$ea tulbur4rilor ce se iscar4 la Kloren a cu prile"ul -enirii negrilor la oc!r$uire, a g4sit po$enitele apte c!nturi i le-a dus unui oarecare Dino al "up!nului (a$bertuccio Krescobaldi, pentru a afla de la el, ce era poet i o$ cu $ult4 !n-4 4tur4, despre ce era -orba. Dino Krescobaldi a r4$as $inunat de fru$use ea i !nse$n4tatea operei i s-a Jot4r!t s4 tri$it4 acele pagini $arcJi&ului *oroello *alaspina, la curtea c4ruia Dante se afla pe -re$ea aceea. *arcJi&ul le-a citit, le-a g4sit pe placul s4u i le-a ar4tat lui Dante, rug!ndu-l st4ruitor s4-i ur$e&e $area 32 DANTE L) E'%CA =A oper4. Ceea ce Dante a f4cut, !ncep!nd c!ntecul C))) cu acele cu-inte 6 )o dico seguitando, ce ar !nf4 ia for$ula de trecere de la cea dint!i scJi 4 la restul operei. (ucrul nu e cu neputin 4, dei po-eti ase$4n4toare de $anuscrise g4site se afl4 i !n alte opere $edie-ale ;de pild4, !n Ro$an de Troie< i de aceea trebuie foarte $ult4 cJib&uin 4 !nainte de a da cre&are po-estirii lui 0occaccio. (a ur$a ur$ei ;cf. studiul $eu E'er la $edie-ali&&a&ione di DanteG, !n PeitscJrift, 2())), 3@1 i ur$.< s-ar putea prea bine s4 fie -orba de o si$pl4 for$ul4 de trecere de la c!ntul C)) la al optulea, dar unele cercet4ri ale $ele, de $ai t!r&iu, asupra altor cr!$peie din poe$, ce fac s4 se b4nuiasc4 o pri$4 scJi 4 a )nfernului pus4 c!t cu putin 4 !n leg4tur4 cu restul i ale c4rei !ndrept4ri i !ncJeieturi se pot -edea i ast4&i ;se pare c4 !n aceast4 pri$4 scJi 4 p4durea se prelungea i !n )nfern< $4 fac acu$ $ai !ncJinat s4 pri$esc te&a lui 7au-ette, care, !n foarte interesantul s4u studiu intitulat toc$ai )o dico seguitando ;cf. Etudes italiennes, ), fasc. @-2<, sus ine c4 cele dint!i apte c!nturi din )nfern erau gata alc4tuite $ai !nainte de surgJiunul lui Dante. Ne!ndoielnic e c4 spre @3+? )nfernul circula i c4 !n @3@3 !nc4 'urgatoriul era co$pus. 'aradisul -4&u lu$ina dup4 $oartea poetului, i anu$e dup4 @32@, ca ur$are a reg4sirii $inunate a c!nturilor de la sf!rit. =e po-estete, !ntr-ade-4r, c4 o rud4 a poetului l-a -isat !ntr-o noapte pe Dante, care ridica un co-or ce acoperea peretele od4ii pe care o locuia la Ra-enna, !n palatul lui Guido No-ello da 'olenta, i c4, detept!ndu-se, a dat fuga !n acea odaie, unde, ridic!nd co-orul, !ntr-o scobitur4 din perete a g4sit nite foi, care !ncepuser4 s4 se $uceg4iasc4 de u$e&eal4, ce cuprindeau toc$ai cele din ur$4 c!nturi din 'aradis, pe care el !n &adar le c4utase printre J!rtiile lui Dante. Ade-4rat sau neade-4rat cu$ -a trebui s4 fie socotit acest lucru, sigur e c4

'aradisul nu a fost r4sp!ndit dec!t dup4 @32@. C!t despre titlu, e bine s4 se tie c4 opera nu are un nu$e al s4u propriu. Dante o nu$ete poe$ sfin it ;'aradisul, 22))), 32<, poe$ sf!nt ;'aradisul, 22C, @< i de dou4 ori Co$$edia ;)nfernul, 2C), @2? 9 22), 2<, printr-o sfioas4 antite&4 la poe$ul -irgilian pe care !l nu$ete tragedie ;)nfernul, 22, @@3<, deoarece, !n li$ba"ul lui Dante, per tragedia$ superiore$ stilu$ induci$us, per co$edia$ inferiore$ ;De -ulgari eloQuentia, )), 1<. Acel nu$e dar nu !nsea$n4 ni$ic dra$atic, dei o $are parte dra$atic4 e cuprins4 !n poe$ ;cf. =cJerillo, op. cit., p. @13<. Co$$edia fu nu$it4 de biografii -ecJi ;Gio-anni Cillani i 0occaccio< i de -ecJii co$entatori, ca autorul necunoscut al acelui %tti$o Co$$ento i 0en-enuto da )$ola, ce ne !ntiin ea&4 c4 ea se nu$ete astfel non ta$ ratione $ateriae, Qua$ ratione st/li -ulgaris Ju$ilis, adic4 fiind scris4 !n italienete, iar nu !n latinete. Klorentinii au nu$it poe$ul el Dante, edi ia aldin4 din @B+2 (a ter&e ri$e di Dante. n @3@3 edi ia din Cicen&a intitulea&4 !nc4 poe$ul (a Cisione, ceea ce do-edete c4 la !nceputul -eacului al 2C))-lea nu$ele de Co$$edia nu era !nc4 pri$it peste tot. Nu$irea de Di-ina a fost dat4 operei pentru !nt!ia oar4 de 0occaccio. nt!ia dat4 c!nd g4si$ titlul fericit de Di-ina Co$$edia e !n edi ia -ene ian4 din @B2> cu co$entariul lui Cristoforo (andino, din care a$ luat fru$oasele Dilografii ce !$podobesc edi ia de fa 4. @@. Argu$entul poe$ului Di-ina Co$$edia nu se re&u$4. E-la-ia ;!n !n elesul de pietsa latineasc4, adic4 6 a$or erga parentes, erga patria$, erga Deu$< i respectul fa 4 de opera $4rea 4 Ecui Jan posto $ano e cielo e terraG $4 !$piedic4 : pe $ine, ce o-4iesc $icat, pe pragul $arii catedrale ro$anice ale c4rei turle se !nal 4 spre cer !ntr-un a-!nt de iubire, nespus de puternic : de a s4-!ri astfel de p!ng4rire. Kie-$i !ng4duit deci s4 o fac cu -orbele altora. 33 DANTE L) E'%CA =A EDi-ina Co$$edia, &ice 0rognoligo ;=o$$ario di storia della letteratura italiana, Napoli, 'errella, @>@B, pp. B@ i ur$.< e descrierea c4l4toriei lui Dante prin )nfern, 'urgatoriu i 'aradis. Ea !nf4 iea&4 alegoric, !n )nfern i !n 'urgatoriu, lupta l4untric4 purtat4 de el pentru a se $!ntui de r4u, pentru a !n-inge pati$ile i a fi !n stare s4 recunoasc4 ade-4rul cel $ai de sea$4 i, !n 'aradis, treptata sa p4trundere !n !n elegerea acestui ade-4r. Dar caracterul personal al operei nu !$piedic4 s4-i fie uni-ersal4 inta etic4 6 Dante, f4r4 s4 r4peasc4 ni$ic personalit4 ii sale, !ntrup4 !n sine !ntreaga o$enire, c4reia el !i ura acea re!nnoire sufleteasc4 ce se !nf4ptuise cu ade-4rat !n el. '!n4 la dou4&eci i cinci ani de ani, Dante ur$ase calea cea ade-4rat4 9 $urind 0eatrice, se ded4G, precu$ a$ -4&ut, E-ie ii lu$eti, pier&!ndu-se !n p4durea r4t4cit4 a acestei -ie i ;Con-i-io, )C, 21<. Nici nu i-a folosit la ni$ic faptul c4 fe$eia iubit4, !n4l at4 de la trup la suflet, a i&butit s4-i tri$it4 inspira ii sfinte, dob!ndite pentru el de la Du$ne&eu, spre a-l face s4-i dea sea$a de starea sa nenorocit4, !ntr-at!t era de !ntunecat4 de cea a greelii $intea lui ;'urgatoriul, 222, @33-@3B<. Dar Kecioara se !ndur4 de nenorocit i se !ndreapt4 c4tre =f!nta (ucia ;Jarul ce lu$inea&4<, care roag4 pe 0eatrice ;tiin a de&-4luit4, prin ur$are credin a teologic4< s4 a"ute pe cel ce o iubise at!t de $ult i care pentru ea ieise din r!ndurile norodului : i 0eatrice coboar4 !n (i$bo ;partea din )nfern unde copiii $or i !nainte de bote& i $arii poe i i !n elep i ai AnticJit4 ii nu au alt4 pedeaps4 dec!t c4 s!nt lipsi i de -ederea lui Du$ne&eu< pentru a !ndupleca pe Cirgil ;ra iunea o$eneasc4 supus4 credin ei< s4 porneasc4 !ntru $!ntuirea lui Dante ;)nfernul, )), >2-@@1<. Astfel, cugetul r4t4citului !ncepe s4 se tre&easc4 9 el !i d4 sea$a de propria-i !n"osire i !ncearc4 s4 apuce iar pe calea cea dreapt4 ;)nfernul, ), @-3+< 9 dar pati$ile o$eneti ;cele trei fiare, i anu$e pantera, si$bolul desfr!ului, leul, si$bolul trufiei, i lupoaica, si$bolul &g!rceniei< se !$potri-esc -oin ei !nc4 slabe a p4c4tosului ;)nfernul, ), 3@-B1<. n clipa aceea, Cirgil, ieind din (i$bo dup4 rug4ciunile 0eatricei, alearg4 !n a"utorul nenorocitului r4t4cit !n p4dure, !l !ncura"ea&4, !i !nt4rete -oin a o-4ielnic4 i cu$,

pentru a !n-inge pati$ile o$eneti ce-l prigonesc, e ne-oie de cercetarea gro&a-elor ur$4ri ale greelii : neput!nd deci Dante s4 a"ung4 dintr-o dat4 pe cul$ea $untelui desf4t4tor ce este !nceput i pricin4 a oric4rei bucurii ;$unte ce !nf4 iea&4 starea fericit4 a o$ului -irtuos<, Cirgil !l face s4 apuce altro -iaggio, adic4 o cale $ai lung4 prin !$p4r4 ia pier&aniei ;)nfern<, a isp4irii ;'urgatoriu<, p!n4 c!nd, pe -!rful unui $unte !nalt, 'urgatoriul, a"unge !n codrul des i -iu al Raiului p4$!ntesc. De aici Dante, prescJi$bat ca o plant4 nou4, adic4 re!ntors la starea de ne-ino-4 ie i nepriJ4nie !n care se afla Ada$ !nainte de p4cat, poate s4 urce, !$preun4 cu 0eatrice, prin sferele cereti p!n4 la cerul E$pireu, adic4 se poate !n4l a la cunoaterea lucrurilor du$ne&eieti, !nsenin!ndu-i $intea de orice greeal4 9 deci cunosc!nd ade-4rul nu-i r4$!ne dec!t s4 ad$ire i s4 sl4-easc4 pe Du$ne&eu !n taina !ndoit4 a unit4 ii i tre$ii sale i a !ntrup4rii lui Cristos 9 i la aceast4 conte$plare, !n care st4 cea $ai de sea$4 fericire, e a"utat de =an 0ernardo di CJiara-alle. Aceast4 pribegire $istic4 o !ncJipuie el ca !nt!$plat4 !n @3++, c!nd el era nel $e&&o del ca$$in di nostra -ita, adic4 a-ea trei&eci i cinci de ani, i c!nd p4c4toilor din !ntreaga cretin4tate li se !$bia prile"ul de a se $!ntui, fiind Jot4r!t !n acel an, de c4tre 0onifaciu al C)))-lea, cel dint!i "ubileu, ce fu !nt!$plare de o deosebit4 !nse$n4tate religioas4G. 31 DANTE L) E'%CA =A @2. 're$erg4torii lui Dante =-a -orbit $ult !ntr-o -re$e de aa-&iii pre$erg4tori ai lui Dante. Acu$ to i deopotri-4 socotesc c4 nu se cu-ine s4 se -orbeasc4 de ade-4ra i i propriu-&ii pre$erg4tori. Kirete, descrierea !$p4r4 iilor subp4$!ntene nu era nou4 !n istoria $arii poe&ii. K4r4 s4 -orbi$ de cartea a )2-a ;Necui-a< din %diseea pe care Dante, ce nu tia grecete, nu a putut s4 o cunoasc4, de cartea a )C-a din Eneida ;ce a fost de fapt ade-4ratul i&-or al )nfernului<, de descrierea cerurilor, f4cut4 de Cicero !n cartea a C)-a a Republicii, care, truncJiat4 de rest i cu co$entariul lui *acrobius, a fost cunoscut4 E-ului *ediu sub titlul de =o$niu$ =cipionis 9 !n afar4 de p4g!nis$, !nfl4c4ratele !ncJipuiri c4lug4reti, !ngro&ite de icoanele !ntunecate din Apocalips4 ;alt i&-or !nse$nat al lui Dante<, doriser4 s4 !nsp4i$!nte noroadele cu grotetile po-estiri de -i&iuni din lu$ea de apoi. Cisio 'auli, Na-igatio =ancti 0rendani, 'urgatoriul =f!ntului 'atriciu, Re-elationes ale fericitei fecioare *ectilde de 7ac]eborn, De 7ierusale$ coelesti et de 0ab/lonia infernali a lui Giaco$ino da Cerona, Anticlaudianus a lui Alan de )nsulis, (a -oie du 'aradis a lui Raoul dO7oudan i p!n4 i legenda oriental4 a !n4l 4rii lui *aJo$et la Rai, readus4 !n discu ie, !n &ilele noastre, de As^n 'alacios !n opera sa De la escatolog^a $usul$ana en la Di-ina Co$edia, despre care s-a f4cut at!ta -!l-4, toate aceste opere au, f4r4 !ndoial4, !n subiectul lor ce-a co$un cu Di-ina Co$$edia. ns4 acu$ Torraca ;E) 'recursori della Di-ina Co$$ediaG, !n (ectura Dantis, Kiren&e, =ansoni, @>+B< a do-edit !n cJipul cel $ai l4$urit c4 astfel de opere fur4 prea pu in r4sp!ndite !n E-ul *ediu i c4 !n afar4 de i&-oarele clasice ;cartea a )C-a din Eneida, =o$niu$ =cipionis etc.< i de Apocalips4, din care Co$edia p4strea&4 ur$e -4dite ;ce se pierd totui !n !ntregul prea originalei concep ii a lui Dante<, cea $ai $are parte din -i&iunile $edie-ale trebuie s4-i fi r4$as, f4r4 !ndoial4, necunoscute. Li apoi, cJiar de le-a cunoscut, prea pu in sau deloc au putut s4-i slu"easc4, din pricina ne!ncJipuitei pri$iti-it4 i i neciopliri a for$ei. Cu totul altce-a e Di-ina Co$$edia M %ricu$, e cu des4-!rire neade-4rat c4 i ea ar fi o -i&iune, de -re$e ce EDante i-a !ncJipuit c4 -i&itea&4 lu$ea de apoi trea& i cu ocJii descJiiG ;Torraca, op. cit., p. ?<. Li apoi, s4 ne !n elege$ M ETo i ti$ c4 Dante a luat din belug idei, fra&e, -eti, scene, ase$4n4ri, icoane din 0iblie, de la filosofii i poe ii din AnticJitate, din tratatele E-ului *ediu, din lirica pro-ensal4 i italian4. Apele acestor p!r!iae se deosebesc f4r4 prea $are greutate !n flu-iul !ntins i $4re al poe&iei lui Dante 6 c!teodat4 !nsui poetul le arat4 ob!ria. Dar, pentru a afir$a c4 flu-iul !i are i&-oarele cele $ai de sea$4 !n ciclul -i&iunilor, au fost nesocotite $ai !nt!i i&-oarele

cele $ai sigure i $ai directe i a trebuit s4 i se sape cu !ncJipuirea o $atc4 subp4$!ntean4, ne-4&ut4 !n pri$a parte a cursului s4u. E de necre&ut uurin a cu care unii critici, de obicei cJib&ui i i cu$p4ta i, au cre&ut c4 au descoperit leg4turi ascunse !ntre Dante i unii scriitori de care Dante, poate, sau cJiar f4r4 !ndoial4, nu a au&it niciodat4 po$enindu-seG ;Torraca, op. cit., p. @?<. ncJeind 6 !n -re$ea noastr4 nu $ai e !ng4duit s4 -orbi$ de pre$erg4torii lui Dante, ca pe -re$ea c!nd Alessandro DOAncona scrise alt$interi fru$oasa i interesanta sa $onografie ;) precursori di Dante, Kiren&e, =ansoni, @?51<. Dante nu a a-ut pre$erg4tori sau cel $ult a a-ut un singur pre$erg4tor 6 Cirgil, !n-4 4torul i f4uritorul lui, cel de la care lu4 nu nu$ai lo bello stile, dar i parte din ispira ie i din $aterial ;cf. DO%-idio, ENon soltanto Tlo belloU stile tolse da lui MG, !n =tudi sulla Di-ina Co$$edia, 'aler$o, =andron, @>++<. 3B DANTE L) E'%CA =A @3. Topografia $oral4 a poe$ului ncepe$ acu$ s4 infor$4$ pe cititor de ceea ce DO%-idio ;op. cit.< a nu$it foarte ni$erit topografia $oral4 a Di-inei Co$edii 6 Dante !i !ncJipuie c4 pr4pastia )adului fusese pricinuit4 de p4$!ntul ce, !ngro&it, se trase !napoi din fa a lui (ucifer, c!nd el a c4&ut din cer, !nfr!nt de legiunile !ngereti r4$ase credincioase lui Du$ne&eu i c4l4u&ite de ArJangJelul *iJail. Acest p4$!nt a ieit pe e$isfera cealalt4, alc4tuind $untele sf!nt al 'urgatoriului, ce se !n4l 4 !ntr-o insul4 ;singurul p4$!nt din e$isfera apelor< la antipodul )erusali$ului unde a c4&ut (ucifer i s-a descJis pr4pastia )adului. Astfel, printr-o !ncJipuire $4rea 4, !$p4r4 ia isp4irii !i g4sete rostul i ob!ria !n aceea a p4catului. )nfernul deci se ad!ncete ca o genune p!n4 la $i"locul p4$!ntului. El se descJide !n e$isfera boreal4 ;cf. plana )< i a c4p4tat aproape for$a unei p!lnii. l acoper4 o parte din scoar a p4$!ntului, o c4ciul4 sferic4, !n $i"locul suprafe ei din afar4 a c4reia se afl4 )erusali$ul i $untele ;Golgota< pe care )sus a isp4it -ina lui Ada$. Nnde s4 fie poarta )adului, poetul nu spune, dar spre ea duce un dru$ !nalt i !$p4durit. 'r4pastia )adului se !$parte !n trei desp4r 4$inte $ari 6 -estibulul, unde s!nt pedepsi i cei care au tr4it f4r4 ruine i f4r4 laud4 6 )adul de sus, ce ine de la flu-iul AJeron p!n4 la &idurile cet4 ii Ditei, !$br4 i!nd cinci cercuri, dintre care cel dint!i ;(i$bo< e al nebote&a ilor, al doilea e al p4c4toilor cu trupul, al treilea al necu$p4ta ilor, al patrulea al &g!rci ilor i risipitorilor, al cincilea al $!nioilor i al nep4s4torilor ;!n italian4 accidiosi, adic4 p4c4toi prin $!nJire sufleteasc4, ce !$piedic4 $unca bun4, care trebuie s4 fie -oioas4, dup4 porunca lui Du$ne&eu 6 ser-ite Do$ino in laetitia< 9 )adul de "os, ce ine de la &idurile cet4 ii Ditei p!n4 la $i"locul p4$!ntului i cuprinde al aselea cerc, al ereticilor, al aptelea ;!$p4r it !n trei cercuri $ici< al p!ng4ritorilor ;fa 4 de Du$ne&eu, fa 4 de Kire i fa 4 de Art4, socotit4 ca fiic4 a Kirii i, ca atare, nepoat4 a lui Du$ne&eu<, al optulea ;!$p4r it !n &ece bolge, adic4 pungi sau -4i 6 ade$enitori, linguitori, si$oniaci, adic4 -!n&4tori ai darurilor sfinte, gJicitori, slu"bai necinsti i, Jo i, sfetnici, !nel4tori, se$4n4tori de de&bin4ri, falsificatori< al !nel4torilor, al nou4lea ;deosebit !n patru desp4r 4$inte 6 tr4d4tori ai rudelor, tr4d4tori ai patriei, tr4d4tori ai prietenilor, tr4d4tori ai binef4c4torilor< al tr4d4torilor. nfipt !n $i"locul p4$!ntului, !n punctul cel $ai dep4rtat de Du$ne&eu, st4 (ucifer, cu "u$4tatea de sus a trupului ieind !n pr4pastia )adului i cu picioarele !ntinse c4tre o scobitur4 str!$t4 ce se descJide !n e$isfera austral4. *untele cur4 irii de p4cate se !$parte i el !n trei p4r i 6 Ante-'urgatoriul ;partea de "os a $untelui<, 'urgatoriul propriu-&is i Raiul p4$!ntesc. Dante !i !ncJipuie c4 sufletele J4r4&ite 'urgatoriului se adun4 toate la gura Tibrului, de unde -ine s4 le ia : spre locul cur4 irii : un !nger ce le !$barc4 pe o cor4biu 4 sprinten4 i uoar4, c4reia aripile !ngerului !i slu"esc drept p!n&e. n Ante-'urgatoriu stau cei ce nu s-au c4it dec!t la sf!ritul -ie ii ;bleste$a i, tr!nda-i, $or i de $oarte n4pra&nic4, principi nep4s4tori<. 'urgatoriul propriu-&is are trei p4r i deosebite 6 cea dint!i e a celor ce au iubit r4ul ;trufai, pi&$4t4re i i $!nioi<, ce u$plu

pri$ele trei cercuri 9 a doua e a celor ce au iubit prea pu in binele -enic, care stau !n al patrulea cerc 9 a treia e a celor ce au iubit prea $ult bunurile p4$!nteti ;&g!rci i i risipitori, laco$i i desfr!na i<, !$p4r i i !n cele din ur$4 trei cercuri. 'e cul$ea 'urgatoriului e Raiul p4$!ntesc, un codru des i -iu, !nflorit tot, -4dit4 antite&4 la p4durea s4lbatic4 din )nfern. A"uns aici, Dante !nt!lnete pe *atelda ;si$bolul Jarului alegerii<, !nf4 iat4 ca o fe$eie nespus de fru$oas4 i t!n4r4 ;poate o a$intire a 'ietrei< ce c!nt4 culeg!nd flori pentru a-i face o cunun4. Ea cufund4 pe Dante !n cele dou4 r!uri sfinte 6 (ete, ce !l face s4 uite p4catul, i Eunoe, 33 DANTE L) E'%CA =A care !l face s4 dob!ndeasc4 Jarul du$ne&eiesc 9 dup4 aceea, sufletul s4u, ne$aia-!nd greutatea p4catului, care e singura piedic4 ce ne ine pe to i pe p4$!nt, se !nal 4 uor spre cer. Din Raiul p4$!ntesc ;unde, !n acest ti$p, 0eatrice i-a r4s4rit !nainte !ntr-un nor de flori ce cad de pretutindeni din $!inile !ngerilor care-i !$pletesc cununi i, do"enindu-l pentru r4t4cirea sa, l-a preg4tit, prin c4in 4, pentru cele dou4 b4i pri$enitoare<, Dante urc4 !$preun4 cu 0eatrice de-a lungul celor nou4 cercuri ;(una, *ercur, Cenus, =oarele, Rupiter, =aturn, Cerul !nstelat, Cel dint!i $ic4tor, E$pireu< care, dup4 siste$ul ptole$aic, !ncing '4$!ntul, $i"loc ne$icat al Nni-ersului, i se !n-!rtesc !n "urul lui : !$pinse de dorin a pe care o are fiecare punct al lor de a se apropia de Du$ne&eu : cu repe&iciune cu at!t $ai $are cu c!t s!nt $ai aproape de E$pireu, singurul ne$icat fiindc4 e l4caul lui Du$ne&eu. Kiecare cer e c!r$uit de inteligen e !ngereti sau suflete $otoare 9 nou4 s!nt dar ordinele sau corurile spiritelor $otoare i se !$part !n trei ierarJii 6 cea dint!i, !ncep!nd de la cerul (unii, cuprinde pe !ngeri, arJangJeli, do$nitori 9 a doua, !ncep!nd de la cerul =oarelui, cuprinde puterile, -irtu ile, st4p!nirile 9 a treia, !ncep!nd de la cerul lui =aturn, cuprinde tronurile, Jeru-i$ii i serafi$ii. (4caul ade-4rat al ferici ilor e E$pireul 9 dar spre a ar4ta lui Dante deosebitele trepte de fericire sufleteasc4, !n cerul (unii se i-esc cei ce nu i-au inut f4g4duielile, !n *ercur sufletele Jarnice, !n Cenus sufletele iubitoare, !n =oare !n elep ii, !n *arte cei ce au $urit lupt!nd pentru credin 4, !n Rupiter cei ce iubir4 dreptatea, !ntre care Traian, pe te$eiul drept4 ii f4cute -4du-ei : legend4 foarte r4sp!ndit4 !n E-ul *ediu, !n =aturn sufletele conte$plati-e. n E$pireu, ne$icat, este trandafirul ferici ilor i Du$ne&eu, !ncon"urat de cele dou4 ordine ale celor trei ierarJii !ngereti. Li acu$, drept co$entariu, s4 citi$ pu in !$preun4, prietene cititor, aceste $inunate pagini ale lui Torraca ;op. cit., pp. 1-@2<, c4rora le -or ur$a altele ale lui De =anctis, pentru ca tu s4 ai i o idee de critica dantesc4, istoric4 i estetic4, la doi dintre cei $ai $ari repre&entan i ai ei. 35 DANTE L) E'%CA =A 3? DANTE L) E'%CA =A 3> DANTE L) E'%CA =A 1+ DANTE L) E'%CA =A 1@ DANTE L) E'%CA =A 12 DANTE L) E'%CA =A @1. Di-ina Co$edie i $ediul social care a produs-o E=ubiectul Di-inei Co$edii, &ice Torraca, luat !n !n eles literar, e starea sufletelor dup4 $oarte 9 luat !n !n eles alegoric, e o$ul, !ntruc!t, -rednic sau ne-rednic, pri$ete r4splat4 sau pedepse de la dreptatea du$ne&eiasc4. Acest subiect se desf4oar4 !ntr-o po-estire poetic4. _inta pe care i-o propuse autorul fu aceea de

a dep4rta din starea de nenorocire pe cei ce tr4iesc !n -ia a aceasta i de a-i c4l4u&i spre fericire. Dante : trebuie s4 o spune$ dintru !nceput : nu a-u oca&ia s4 &4bo-easc4 !n pia 4 spre a au&i de la -reun giullare descrierea 'aradisului sau a )nfernului, nici s4-i coboare ocJii i s4-i a inteasc4 luarea-a$inte asupra unui $o&aic de catedral4, pentru a g4si subiectul pe neateptate i ca din !nt!$plare. Cretin, ba cJiar catolic sincer, !l purta !n suflet din copil4rie. Kericirea -enic4 i os!nda -enic4, Du$ne&eu i =atana, !ngerii i dracii, ferici ii i bleste$a ii erau credin e i icoane foarte fa$iliare i pentru el, ca i pentru to i credincioii 9 st4ruiau : i st4ruie : !n fundul cugetului tuturor. Dar, peste acel fund, ereticii, gri"ile &ilnice, interesele, pati$ile, at!tea alte !ncerc4ri ale -ie ii r4sp!ndeau nep4sarea, !ngr4$4deau uitarea. %cJiul norodului T intea nu$ai spre p4$!ntU. =ocietatea a"unsese din nou $aterialist4, cu$ era cu un -eac !nainte, ba cJiar $ai r4u 9 fiindc4, cel pu in, cu un -eac $ai !nainte, ere&iile, ce $iunau cotropitoare, ar4tau !nclin4ri i ne-oi spirituale 9 -oiau prefacerea 0isericii i a societ4 ii, dar !ncepuser4 prin scJi$barea lor !nsele. Cine se $ai g!ndea la s4r4cie, afar4 de cei prea pu ini, ce isp4eau, !n te$ni e i pe rug, -ina de a fi r4$as credincioi lui Krancesco dOAssisi S Cine $ai si$ ea !nfl4c4rarea $ilei S Cine $ai dorea pacea : afar4 de cei u$ili i, suferin&i, asupri i, lipsi i de -oin 4, lipsi i de putere : pe p4$!ntul r4&boaielor necur$ate !ntre co$un4 i co$un4, !ntre partid i partid !n aceeai co$un4, !ntre fa$ilie i fa$ilie !n acelai partid S Li cine se g!ndea la $oartea i la pier&ania sufletului sau c!nd S C4$4tarul, ucigaul, Jo ul !i a$intesc c4 e un Du$ne&eu nu$ai c!nd a"ung pe pragul -eniciei 6 nu$ai atunci !ns4rcinea&4 pe $otenitori s4 !napoie&e il $al tolto sau din $al tolto fac danii bogate $!n4stirilor i bisericilor. Anii tulbur4rilor religioase obteti i ad!nci : anii de alleluia i ai celor ce se biciuiesc :, c!nd spadele c4deau din $!na otilor gata de lupt4 i urile !ncetau !n !$br4 i4ri fr4 eti, trecuser4 de $ult4 -re$e. Dac4, !n $i"locul acelei societ4 i, acelei -ie i, i&-or4te un poe$ ad!nc, sincer religios, aceasta se !nt!$pl4 nu at!t din ase$4nare de credin e, c!t din deosebire de si$ 4$inte. Ceea ce cred to i i Dante crede 9 dar la ceilal i e $aterie rece, pri$it4 $ecanic, ne!nsufle it4 9 la el e i&-or -enic de lu$in4 i de !nfocare, ce poate p4rea uneori !ntunecat sau r4cit, dar nu se stinge niciodat4. (ucru rar i, poate, neluat !n sea$4 !ndea"uns e acesta 6 c4 icoanele i credinele pe care le !n-4 ase de pe bu&ele $a$ei adesea i se !nf4 iau din nou, cJiar i c!nd )ubirea i-a st4p!nit sufletul. Atunci au&ea pe Du$ne&eu, !n cer, spun!nd preaiubi ilor s4i 6 s4 !ndure !n pace ca 0eatrice s4 se $ai coboare pu in pe p4$!nt 9 i -edea pe !ngeri !nso ind spre cer sufletul 0eatricei. Li c!nd Tacea prea ginga4U fu cJe$at4 s4 Tstr4luceasc4 sub steagul binecu-!ntatei regine, *ariaU, suspinul ce ieea din ini$a sa se !n4l a s4 o ad$ire, sc!nteietoare de noua str4lucire, !n 'aradis. *ai t!r&iu, !ntorc!ndu-se la studiul filosofiei $orale i al teologiei, cuget4 $ult4 -re$e asupra ursitei o$ului i asupra -ie ii -iitoare i scrise despre acestea !n %sp4 . Nobila dorin 4 de a !$p4rt4i p!inea tiin ei nenoroci ilor !$piedica i de gri"i fa$iliale sau ci-ile, ori de tr!nd4-ie, T!l !$pinse plin de $il4U s4 !nceap4 %sp4 ul. Ltiin a $oral4 $ai cu sea$4, fiindc4 %sp4 ul, ca i Co$edia, i $ai !nainte de ea, intea !nt!i i !nt!i nu la cugetare, ci la fapt4, f4c!ndu-i pe nenoroci i 13 DANTE L) E'%CA =A nu $ai !n-4 a i, ci $ai buni 9 c4l4u&indu-i i !nde$n!ndu-i la practicarea -irtu ilor, la iubire, la buna !n elegere, la fericire. Dante nu des4-!ri %sp4 ul. Ceni o -re$e c!nd Dante !n elese restr!nsa putere a $i"locului !ntrebuin at. 'entru ca lu$ea stricat4, oa$enii r4i din )talia, $ai ales prea nelegiui ii florentini, s4-i scJi$be calea, s4 se !ntoarc4 la practicarea -irtuilor, era ne-oie de altce-a !n loc de ra iona$ente M Li-i scJi$b4 nu inta, ci $i"locul : i !nlocui silogis$ul aspru i rece cu po-estirea poetic4, &ugr4-irea fantastic4 a p4c4toilor pedepsi i i a -irtuoilor r4spl4ti i. *ul i$ea nu poate pricepe desf4tarea i durerea sufleteasc4, de aceea trebuia s4 le-o !nf4 ie&e !ncJipuit,

slu"indu-se de bucurii i dureri trupeti, pentru ca oa$enii s4 !nceap4 s4 le doreasc4 i s4 se tea$4 de ele. *i"locul cel nou era $ai potri-it, ba cJiar singurul cu ade-4rat potri-it pentru el, ce era un poet, iar nu un filosof. K4r4 !ndoial4, el c4p4tase cunotin 4 deplin4 a ade-4ratelor sale !nclin4ri i puteri toc$ai c!nd pricepu nea"unsurile operei, !nceput4 totui cu at!ta !nfl4c4rare i cu n4de"di at!t de -ii. Li, !ntr-ade-4r, !n cele din ur$4 pagini, $elancolice, din %sp4 , pline de g!ndul $or ii i al -eniciei, se i i-esc dru$ul i p4durea r4t4cit4 a acestei -ie i i se !nal 4 $4re cJipul lui Cato, si$bol al lui Du$ne&eu : i cet4 enii cerului -in !ntru !nt!$pinarea sufletului ales, ce st4 s4-i a"ung4. Nu e destul deci s4 !ncu-iin 4$ c4 subiectul era !n cugetul tuturor. Trebuie s4 ad4ug4$ c4 !n cugetul lui Dante a-ea o -ia 4 i o t4rie neobinuit4 9 c4 o credin 4 ar&4toare, idealuri foarte !nalte, studii ad!nci i !ns4i !ncercarea %sp4 ului nu nu$ai c4 preg4tiser4 sufletul poetului, dar !l i !ndru$ar4 i aproape !l silir4 s4-l trate&e. C!nd S Nu ti$ !nc4 ne!ndoios 6 dar !n ce stare de suflet, pute$ prea bine !n elege, de ne !ntoarce$ de la re&ultate la pricin4. @B. Alegoria !n E-ul *ediu De obicei, Co$edia este definit4 astfel 6 o -i&iune !n for$4 alegoric4. A$ -4&ut c4 -i&iune nu e, fiindc4 Dante !i !ncJipui c4 -i&itea&4 lu$ea de apoi, trea& i cu ocJii descJii. De a doua parte a defini iei el n-ar fi $ul u$it. 'entru el alegoria era $ie&, nu for$4 9 era Alegoria, una din fe ele sau, $ai bine, unul din caracterele subiectului. Care din dou4 !i fulgerase !nt!i prin $inte, nu trebuie s4 cercet4$ acu$. E $ai !nse$nat acu$ s4 ne g!ndi$ c4 el se obinuise foarte repede cu !ncJipuirile alegorice i cu t4l$4cirea alegoriilor, fiindc4, dup4 cu$ se spune de obicei, $ediul intelectual al -re$urilor sale era !nc4rcat de ele. Nu ne -o$ !ntoarce de-a lungul -eacurilor pentru a iscodi ur$a alegoriei literare sau poetice !n $otenirea pe care E-ul *ediu o pri$i de la lu$ea antic4, de la cultura greco-ro$an4, i a t4l$4cirii alegorice din 0iblie, printre doctrinele pe care Europa cretin4 le aduse din R4s4rit. E de a"uns s4 ne a$inti$ c4 acest fel de t!lcuire nu se $4rgini nu$ai la 0iblie 9 se !ntinse la literatura clasic4, la $itologie, la istorie, la fabule, la cele trei !$p4r4 ii ale Kirii. 'entru a da c!te-a pilde, unicornul : despre care se &-onea c4 nu putea fi prins de -!n4tori dec!t c!nd !i odiJnea capul uria !n poala unei fecioare : si$boli&a pe )sus n4scut dintr-o fecioar4 9 i cJiar -ier$ele, fiind n4scut din p4$!nt f4r4 s4$!n 4, si$boli&a pe *!ntuitor. Dia$antul fu si$bolul -eniciei, cletarul al !nd4r4tniciei i broasca ce or4c4ie !n b4l i al filosofilor ce in cu-!nt4ri nesf!rite sau al poe ilor ce, cufunda i !n glodul desfr!ului, c!nt4 de obicei faptele "osnice ale !naintailor. =4 spui un lucru i s4 !n elegi altce-a ar fi a&i o pat4 gro&a-4 pentru o persoan4 cu$secade, cusur de neiertat pentru un scriitor 9 !n acele -re$uri fu cea $ai $are proble$4 pe care trebuia s4 o de&lege arta. 'ersonific4rile concep iilor filosofice i ale abstrac iilor p4reau rodul cel $ai des4-!rit i cel $ai ales al poe&iei. i purtau nu$ele scrise !n frunte sau se gr4beau s4 i-l spun4. *ai totdeauna se !nf4 iau !n straie fe$eieti 9 dar de la fe$eie 11 DANTE L) E'%CA =A nu$ai fusta o a-eau. Trecuser4 de la poe&ia latin4 la cea france&4 i r4$aser4 acolo i dup4 -eacul al 2)))-lea : i dup4 Ro$an de la Rose, ce e un ade-4rat du-te--ino de astfel de -edenii nebuloase. Kiin e netrupeti, nu au li$b4, dar flec4resc i predic4 f4r4 !ncetare. n Ro$an de la Rose ra iunea are o dat4 cura"ul s4 p4l4-r4geasc4 !n nu $ai pu in de trei $ii de -ersuri M Ri$ate dou4 c!te dou4, p4esc unul dup4 altul, unifor$e, $onotone, dar !ndesate, cute&4toare, ne!ndurate, spre !n-4 area pr4p4ditului de cititor 6 nu e $eritul lor dac4 acesta nu cade sleit, !nfr!nt de plictiseal4 i de oboseal4. @3. Alegoria !n Di-ina Co$edie Dante cap4t4 obiceiul i gustul alegoriei din frageda tinere e. 'ri$ul s4u sonet fu o $ic4 alegorie. Ni$eni nu-l !n elese i el se opri aici. Dup4 $oartea 0eatricei, una din c4r ile !n care c4uta Tpu in4 $!ng!iereU fu De consolatione pJilosopJiae, !n care

Kilosofia era !nf4 iat4 ca o fe$eie $4rea 4 i fru$oas4 : nu$ai c4 din c!nd !n c!nd ridica aa de tare capul, de a"ungea p!n4 la cer 9 foarte bogat !$br4cat4, doar c4 -e$!ntul era sf!iat !n $ai $ulte locuri. n %sp4 se !ncerc4, se sili s4 fac4 s4 se cread4 c4 nu se l4sase cuprins de iubire pentru o doa$n4 ginga4, cu$ po-estise el !nsui !n Cita Nuo-a 9 nu de o fe$eie !n carne i oase se !ndr4gostise el dup4 $oartea 0eatricei, ci de Kilosofie. Li cJinui teDtul celor dou4 can one de dragoste pentru a-l face s4 par4 pref4cut i pentru a stoarce din el acest Tt!lc ade-4ratU. n fru$oasa can on4 Tre donne intorno al cor $i son -enute, co$pus4 !n pri$ele ti$puri ale surgJiunului, trei fe$ei !i -in !n "urul ini$ii i una !i -orbete. Ca i personific4rile din literatura !nainta4, ea se reco$and4 singur4 6 TEu s!nt DreptateaU, &ice 9 dar dup4 gesturi, dup4 $ic4ri, dup4 graiul trist i $4re , ai crede-o o regin4 fru$oas4 i nenorocit4. =e si$te de pe acu$ c4 nu $ai e dep4rtat4 co$punerea poe$ului !n care, scJi$b!ndu-i $etoda, el nu se -a $ai slu"i de personific4ri, ci, spre a-i !ntrupa !naltele-i g!ndiri, -a !ntrebuin a persoane care au tr4it pe p4$!nt i care p4strea&4 !nc4 !n -ia a cealalt4 nu nu$ai caracterele o$eneti generale, ci fiecare caracterul s4u deosebit, aa cu$ !l tia el c4 fusese sau cu$ !i !ncJipuia c4 trebuie s4 fi fost. n elesul lor alegoric se de&-4luie nu !n ceea ce -orbesc despre ele !nsele, ci !n ceea ce spun i f4ptuiesc fa 4 de el, pentru el. 0eatrice nu arat4 niciodat4 ce !nf4 iea&4 ea 9 aa !nc!t criticii nu se !n eleg !nc4, i unul &ice c4 e Teologia, altul 7arul du$ne&eiesc, altul 0iserica catolic4. Dar c!nd, !n Raiul p4$!ntesc, do"enete pe iubitul necredincios pentru p4r4sirea i uitarea-i, ea nu e altce-a dec!t fe$eia "ignit4 i $!niat4 i totui -enic iubitoare. Cirgil !nf4 iea&4 Ra iunea 9 dar are o personalitate $oral4 at!t de bogat4 i felurit4, !nc!t aproape c4 nu $ai pute$ s4 ni-l !ncJipui$ pe Cirgil ade-4rat din istorie, autorul Eneidei, alt$interi dec!t sub !nf4 iarea pe care Dante a dat-o T!n-4 4toruluiU s4u. Li trebuie s4 si$ i nespus de tare dorin a Tade-4rului sterpU pentru a !ndr4&ni s4 !ntrebi Ecine eti SG pe *atelda, du$ne&eiasca *atelda cu ocJi sc!nteietori, !nalt4 i &!$bitoare !n $i"locul florilor, ce c!nt4 ca o fe$eie !ndr4gostit4 i p4ete cu at!ta gra ie fe$eiasc4 i -orbete cu at!ta fe$eiasc4 ging4ie i bl!nde e. Dar noutatea cea $ai neobinuit4, ce pricinuiete efecte uluitoare, e c4 nu o$ul alegoric, o$ul-si$bol : care prin $erit a"unge la r4splata, la -i&iunea lui Du$ne&eu : str4bate cele trei lu$i, ci el, poetul, cu !ntreaga sa -ia 4 l4untric4, ade-4rat4 credin 4 i cultur4, a$intiri !ndep4rtate i a$4giri de cur!nd, dureri i n4de"di, iubiri i uri : cel $ai $are persona" poetic !ntre at!t de $ulte i aa fel de crea ii ale fante&iei sale. E un laic, un cercet4tor al filosofiei, un cet4 ean al Kloren ei, un o$ politic, din care pricin4 i&-or4te ciud4 enia unui poe$ ad!nc religios, dar antipapal 9 care &ugr4-ete cu cele $ai alese i $ai gingae culori -ia a conte$plati-4, dar !$bie i !$boldete spre -ia a acti-4G. 1B DANTE L) E'%CA =A Era necesar de tiut aceasta, pentru a pricepe ce i$portan 4 are !n poe$ul lui Dante -4lul alegoric i !n ce alegoria lui Dante se deosebete de aceea a predecesorilor i conte$poranilor s4i. @5. Anali&a estetic4 a Di-inei Co$edii Trec!nd acu$ la anali&a estetic4 a ne$uritorului poe$, iat4 paginile lui De =anctis ;=toria della letteratura italiana, *ilano, Tre-es, @>@5, @, pp. @1+ i ur$.<, pe care cu pu in !nainte le pro$isese$ cititorului 6 EDante ia din $istere aceast4 co$edie a sufletului i face din aceast4 istorie centrul -i&iunii sale a lu$ii de apoi. Toat4 aceast4 repre&entare e nu$ai cu !n eles literal 9 -i&iunea este alegoric4, persona"ele s!nt figuri, iar nu persoane 9 ceea ce e !ns4 acti- !n spiritul s4u !l !ndreapt4 c4tre figura ie, nu c4tre ceea ce e figurat. Kirea-i poetic4, t!r!t4 f4r4 -oie !n abstrac ii teologice i scolastice, protestea&4 i u$ple $intea-i cu n4luci 9 !l silete s4 concreti&e&e, s4 $ateriali&e&e, s4 dea for$4 cJiar celor $ai spirituale i i$palpabile lucruri, cJiar lui Du$ne&eu. Acea lu$e literar4 !l !nl4n uiete, !l ur$4rete, !l !$presoar4 i nu-i d4 r4ga& p!n4 ce n-a

pri$it for$a-i definiti-4 9 nu $ai e liter4, e spirit 9 nu $ai e figurare, e realitate 6 e o lu$e !n ea !ns4i !ntregit4 i !n eleas4, perfect concreti&at4. Ci&iunea i alegoria, tratatele i legenda, cronicile, istoria, laudele, i$nurile, $isticis$ul i soclastica, toate for$ele literare i toat4 cultura epocii s!nt aici !n poe$, !n-4luite i !n-iorate !n aceast4 $are tain4 a sufletului i a o$enirii 9 e un poe$ uni-ersal, unde se oglindesc toate popoarele i toate -eacurile care alc4tuiesc E-ul *ediu. Dar aceast4 lu$e artistic4, ieit4 dintr-o contra&icere !ntre inten ia poetului i opera sa, nu e perfect ar$oni&at4, nu e poe&ie curat4. Kalsa contiin 4 poetic4 tulbur4 opera acelei geniale spontaneit4 i i arunc4 o oarecare o-4ire, o not4 de nesiguran 4 i de i$perfec ie, o !n-4l$4eal4 i o -iolen 4 de culori. )deea, c!nd !n brutalitatea ei scolastic4, c!nd !nfru$use at4 de i$agini, care totui nu a"ung s4 acopere abstrac ia sa, are !n poe$ o i$portan 4 prea $are. Kigurile alegorice a$intesc uneori $ai $ult $ontrii orientali, dec!t curata fru$use e greac4 9 personific4ri abstracte, $ai $ult dec!t persoane contiente i libere. 'reocupat de !n elesul secundar pe care-l are !n $inte, adesea d4 a$4nunte ciudate unei figuri, care tulbur4 i ni$icesc pe cititor i !i spulber4 !ncJipuirea. 're&en a -enic4 a unui alt !n eles care plutete deasupra repre&ent4rii i p4trunde din c!nd !n c!nd !n ea !i tulbur4 claritatea i ar$onia. Li stilul, !n-4luit c!teodat4 !n raporturi !ndep4rtate i subtile, !i pierde din li$pe&i$ea sa i de-ine !nc!lcit i !ntunecos. Nu e un te$plu grec 6 e un te$plu gotic plin de u$bre $ari, unde se lupt4 ele$ente potri-nice, care nu s!nt bine ar$oni&ate. C!nd brutal, c!nd delicat 9 c!nd poet nobil, c!nd popular, c!nd pierde din -edere ade-4rul i se pierde !n subtilit4 i, c!nd !l g4sete cu uurin 4 i-l eDpri$4 cu si$plicitate. C!nd e un cronicar f4r4 fine e, c!nd e un pictor des4-!rit. C!nd se pierde !n abstrac ii, c!nd face s4-ncol easc4 -ia 4 !n $i"locul lor. Aici cade !n nai-itate copil4reasc4, aici ia &borul c4tre !n4l i$i suprao$eneti. n ti$p ce ur$4rete un silogis$, str4lucete lu$ina unei i$agini, i !n ti$p ce face teologie, i&bucnete flac4ra unui senti$ent. C!teodat4, te g4seti !naintea unei alegorii reci, c!nd dintr-o dat4 si$ i palpit!nd !n ea carnea. C!teodat4 credulitatea sa te face s4 sur!&i, dar c!teodat4 !ndr4&neala sa te ui$ete. A fost o $ic4 lu$e unde se oglindea -ia a cu$ era atunci. Ele$entele contrare, care fer$entau !n acea societate !nc4 !n for$are, se luptau !n el f4r4 ca s4-i dea sea$a. Dac4 pri-i$ la aspira iile sale, totul e ar$onie. Ca filosof, el !ncJipuie lu$ea tiin ei i a -irtu ii 9 cretin, el conte$pl4 !$p4r4 ia Do$nului 9 patriot, el suspin4 dup4 do$nia drept4 ii i p4cii 9 poet, el -isea&4 o for$4 plin4 de lu$in4, de propor ie i de ar$onie, -isea&4 Tstilul fru$osU, iar autorul s4u era Cirgil. Cu c!t era 13 DANTE L) E'%CA =A $ai $are barbarie i brutalitate, cu at!t se dorea $ai $ult o lu$e ar$oni&at4 i unit4. Dar !nsui poetul e prins !n acea grosolan4 realitate i !n acele for$e discordante 9 si$te asperitatea, dar !i lipsete senin4tatea artistului. i iese astfel din i$agina ie o lu$e artistic4 !n $are parte de-enit4 realitate, unde totui g4seti col urile i asperit4 ile unei $aterii nu !ndea"uns de st4p!nite. Aceast4 lu$e astfel conceput4 era lu$ea $isterelor i a legendelor, de-enit4 lu$e teologic4 i scolastic4 !n $!na !n-4 a ilor. Dante a f4cut-o realitate, i-a dat -ia a artei 9 a creat acea natur4 i acel o$. Dac4 lu$ea sa nu e perfect artistic4, -ina nu este a sa, ci a acelei lu$i !n care o$ul e natur4, natura e tiin 4 i din care s!nt prigonite !nt!$plarea i libertatea, cei doi $ari factori ai -ie ii reale i ai artei. Dac4 Dante ar fi fost c4lug4r i filosof, departe de -ia a real4 s-ar fi !ncJis i n-ar fi ieit din acele for$e i din acea alegorie. ns4 Dante, intr!nd !n inutul $or ilor, ia cu sine pati$ile celor -ii, t!r4te dup4 el tot p4$!ntul 9 uit4 c4 e un si$bol sau o figur4 alegoric4 i e Dante, cea $ai -iguroas4 personalitate a ti$pului s4u, !n care e !ntregit4 toat4 -ia a cu$ era atunci, cu abstrac iile sale, cu eDta&ul s4u, cu pati$ile sale n4-alnice, cu ci-ili&a ia i cu barbaria sa. (a -ederea i la cu-intele unui o$ -iu, sufletele renasc pentru o clip4, se resi$t de -ia a antic4, se transfor$4 din nou !n oa$eni 9 !n eternitate apare ti$pul 9 !n $i"locul -re$ii -iitoare tr4iete i se $ic4 )talia, ba cJiar Europa acelui -eac. Astfel poe&ia

!$br4 iea&4 -ia a, cerul, p4$!ntul, ti$pul i eternitatea, ceea ce e o$enesc i ceea e di-in, i poe$ul supranatural de-ine o$enesc i p4$!ntesc, cu pecetea personal4 a o$ului i a epocii. Astfel -ia a se !ntregete 9 lu$ea de apoi iese din abstrac ia-i doctrinal4 i $istic4, cerul i p4$!ntul se !$bin4 9 sinte&4 -ie a acestei ad$irabile !n elegeri, Dante !nsui e spectator, actor i "udec4tor. Cia a pri-it4 din lu$ea de apoi cap4t4 noi !nf4 i4ri, noi sen&a ii, noi i$presii. (u$ea de apoi, pri-it4 de pe p4$!nt, cap4t4 pati$ile sale i interesele sale. Li a ieit astfel o concep ie foarte original4, o natur4 nou4 i un o$ nou. =!nt dou4 lu$i coeDistente !n reciprocitate de ac iune, care se ur$ea&4, se alternea&4, se !ncruciea&4, se p4trund una pe alta, se l4$uresc i se lu$inea&4 reciproc, !ntr-o -enic4 !ntoarcere a uneia c4tre cealalt4. Nnitatea lor nu e !ntr-un protagonist sau !n -reo ac iune, nici !ntr-un scop abstract i str4in $ateriei, dar e !n $ateria !ns4i 9 unitate interioar4 i i$personal4, unitate organic4 -ie i indi-i&ibil4, !n care $o$entele se succed4 !n spiritul poetului, nu ca un conglo$erat artificial de p4r i separabile, ci contopindu-se unele cu altele, identific!ndu-se cu$ e i -ia a. Toc$ai fiindc4 cele dou4 lu$i s!nt !ns4i -ia a sub cele dou4 aspecte ale sale, !n $i"locul acestei unit4 i se de&-olt4 cel $ai pronun at dualis$, ba cJiar antagonis$ 6 lu$ea de apoi transfor$4 corpurile !n u$bre 9 u$brele s!nt senti$entele, $4ririle i po$pele, dar !n acele u$bre carnea frea$4t4 !nc4, tre$ur4 dorin a, r4sun4 de i$plor4ri p4$!nteti p!n4 i bol ile cerului. %a$enii, i cu ei pati$ile lor, -iciile i -irtu ile lor r4$!n -enice ca nite statui !n acele atitudini, !n acea eDpresie de ur4, de $!nie, de dragoste cu care au fost culese de artist 9 dar !n ti$p ce -re$ea de apoi ne$urete p4$!ntul, transport!ndu-l !n s!nul ei i pun!ndu-i !n fa 4 i$aginea nesf!ritului, !i descoper4 -anitatea i ni$icnicia, oa$enii s!nt aceiai !ntr-un teatru deosebit, care e ironia lor. Aceast4 unitate i acest dualis$, ieit cJiar din ad!ncul situa iei, sc!nteie !n afar4 !n for$ele cele $ai -ariate, c!nd e o apostrof4, c!nd un discurs, c!nd un gest, c!nd o ac iune, c!nd !n natur4, c!nd !n o$ 9 !n aceast4 unitate p4trunde cea $ai $are -arietate i cu greu s-ar putea g4si o oper4 artistic4 !n care li$ita s4 fie at!t de desluit4 i de larg4. n subiect nu e ni$ic care s4 constr!ng4 pe autor a prefera un anu$it persona", o anu$it4 epoc4, o anu$it4 ac iune 9 !ntreaga istorie, toate aspectele sub care s-a !nf4 iat o$enirea s!nt dup4 alegerea sa 9 el se poate l4sa prad4 talentului s4u, $!niilor sau con-ingerilor sale 9 poate interpune !n scopul general inten ii particulare f4r4 s4 scad4 15 DANTE L) E'%CA =A unitatea. Acest fapt d4 uni-ersului creat de poet o des4-!rit4 realitate poetic4, -4&!ndu-se !n -enic4 unitate tot ceea ce r4sare din libertatea fiin ei o$eneti sau din !nt!$plare : i, $ic!ndu-se cu un "oc -ariat, toate contrastele, ceea ce e necesar unit cu liberul arbitru, destinul cu !nt!$plarea. )nfernul e sediul $ateriei, inutul c4rnii i al p4catului 9 ceea ce e p4$!ntesc nu nu$ai c4 e a$intire, dar cJiar pre&ent 9 os!nda nu scJi$b4 caracterele i pasiunile 9 p4catul i ele$entul p4$!ntesc se continu4 !n lu$ea de apoi i se !nnobilea&4 !n acele suflete ce nu cunosc poc4in a 9 p4cat -enic, os!nd4 -enic4. n 'urgatoriu !ncetea&4 !ntunericul, reapar soarele, lu$ina inteligen ei, spiritul 9 lucrurile p4$!nteti s!nt o a$intire dureroas4 pe care penitentul se silete s4 o alunge 9 i spiritul, desprin&!ndu-se de trup, se !ndreapt4 c4tre des4-!rita st4p!nire de sine, c4tre $!ntuire. n Rai, fiin a o$eneasc4 dispare, i toate for$ele dispar i se !nal 4 !n lu$in4 9 cu c!t $erge$ $ai sus, cu at!t aceast4 glorioas4 transfigurare se ideali&ea&4, astfel !nc!t !n conte$plarea Du$ne&eirii, a =f!ntului =pirit, for$a dispare i nu r4$!ne dec!t senti$entul. @?. Anali&a estetic4 a )nfernului Dac4 )nfernul ca lu$e etic4 este !nr4ut4 irea succesi-4 a spiritului, aa !nc!t -iolen ei co$une o$ului i ani$alelor !i ur$ea&4 r4utatea, r4ul propriu oa$enilor, i r4ut4 ii, recea pre$editare, aceast4 concep ie e inutil4 din punct de -edere poetic i nu ser-ete dec!t la o si$pl4 clasificare. Ca natur4 -ie sau ca for$4, )nfernul e

$oartea progresi-4 a naturii, -ia a i $icarea care !ncetul cu !ncetul dispar p!n4 ce a"ung la o des4-!rit4 i$obilitate, la $ateria !n care !$preun4 cu arta $oare i poe&ia. De aici re&ult4 po-estea )nfernului. (a !nceput situa ia e tragic4 6 cau&a e pati$a !n care -ia a se $anifest4 cu toat4 brutalitatea ei 9 deoarece pati$a concentrea&4 toate for ele interioare risipite i !$pr4tiate !n -ia 4 !n "urul unui singur punct, astfel !nc!t spiritul cap4t4 contiin a ne$4suratei sale libert4 i. (uat !n el !nsui i i&olat de fapt, spiritul are o putere ne$4surat4, ce nu poate fi !nfr!nt4 nici de Du$ne&eu, neput!nd Du$ne&eu s4-l fac4 s4 nu cread4, s4 nu si$t4, s4 nu -oiasc4 ceea ce crede, si$te i -oiete. Nu e fe$eie at!t de "osnic4, care s4 nu si$t4 o for 4 ne$4surat4 c!nd e cuprins4 de pati$4. TEu te iubesc i te -oi iubi de-a pururi 9 i, dac4 se iubete i dup4 $oarte, eu te -oi iubi 6 $ai cur!nd cu tine !n )nfern dec!t f4r4 tine !n 'aradis.U Acestea s!nt eloc-entele -orbe nelegiuite care i&bucnesc dintr-un suflet p4ti$a i care transfor$4 !n eroine pe sfioasa Rulieta i pe nobila Krancesca. )ar c!nd pati$a -rea s4 se reali&e&e, se ciocnete de un alt infinit !n ordinea general4 a lucrurilor din care si$te c4 face parte i !naintea c4reia e o fiin 4 pl4p!nd4. Re&ult4 de aici tragica ciocnire !ntre pati$4 i destin, !ntre o$ i Du$ne&eu 6 p4catul. n -ia 4 nici pati$a, nici destinul nu s!nt !n puritatea lor 6 pati$a are sc4derile i o-4ielile ei 9 destinul c!teodat4 e !nt!$plarea sau eDpresia colecti-4 a tuturor obstacolelor naturale i o$eneti de care se lo-ete protagonistul. ns4 !n )nfern sufletul e i&olat de fapt i e curat4 pati$4 i curat caracter, de aceea in-iolabil i atotputernic 9 destinul e Du$ne&eu, !n loc de dreptate di-in4 e legea $oral4 9 de aici pri$a parte a )nfernului, unde necu$p4ta ii i -iolen ii, fiin ele tragice i p4ti$ae p4strea&4 pati$a lor !n fa a lui Du$ne&eu, e tragedia tragediilor, -enica ciocnire !n propor iile sale epice. Toat4 aceast4 lu$e tragic4 e p4truns4 de aceeai concep ie. Natura din )nfern nu e !nc4 Jidoas4 i ur!t4 9 se profilea&4 cJiar toate caracterele, care o fac o subli$4 nega ie 9 -enicia, de&n4de"dea, !ntunericul. Cenicia e subli$4 pentru c4- i arat4 o lu$e -iitoare de-a pururi !n acelai punct oric!t te-ai apropia de ea 9 de&n4de"dea e subli$4 pentru c4 ! i arat4 o int4 ce nu se poate a"unge oric!t te-ai str4dui 9 1? DANTE L) E'%CA =A !ntunericul e subli$ ca ni$icire a for$ei i $oarte a i$agina iei pentru acelai $oti- pentru care s!nt subli$e $oartea, r4ul, neantul. Aceast4 natur4 subli$4 la !nceput e nedeter$inat4, f4r4 contururi, un cerc, un lac, ni$ic $ai $ult 9 ai crede-o o natur4 pustie, dac4 n-ar u$ple-o -enicia, !ntunericul, $oartea i disperarea. Despuiat4 de -ia 4, de cer, de lu$in4 i de speran ele sale, ea are ce-a subli$ care ! i arunc4 !n suflet groa&a 9 natura despuiat4 de fru$use e e un fru$os negati-, plin de cJin i de $elancolie. E o natur4 denaturat4, depra-at4, dup4 cJipul i ase$4narea p4catului 9 cu -irtutea s-a dus i fru$use ea, !nf4 iarea ei. Aceast4 natur4 denaturat4 iese la i-eal4 cu $ai $are -ioiciune !n pedepse. Deoarece concep ia naturii st4 neclintit4 ca !n arJitectur4 i sculptur4, cap4t4 !n pedepse toate -ariet4 ile de atitudini i de $ic4ri. 'edepsele s!nt contiin a de-enit4 $aterie i care eDpri$4 -iolen a pati$ii. n acea natur4 -enic4 i !ntunecoas4 au&i un $uget, ca $area-nt4r!tat4 ;)nfernul, C, 2>< e r4sturnarea grindinii, e !nte irea $ul i$ilor 6 $ic4ri de&ordonate, -iolente ca $ic4rile sufletului. Ce&i $or$inte ar&4toare, lacuri de s!nge, po$i care -orbesc i se t!nguiesc 9 natura -iolat4 i denaturat4 de p4c4tos. Ciudatele !$bin4ri produc efectul unor lucruri $iraculoase i fantastice 9 dar ele$entul fantastic e !n cur!nd distrus i te cuprind groa&a i !nfiorarea. 'oetul ia !n cJip prea serios lu$ea sa, pentru a-i face din ea o desf4tare de artist i a ne surprinde cu lo-ituri de teatru 6 atinge i trece i nu -rea s4 fac4 i$presie asupra i$agina iei noastre, -rea s4 ne i&beasc4 contiin a. n acest fond tragic se ridic4 liber4 fiin a o$eneasc4 i se de&-olt4 !n toat4 plin4tatea facult4 ilor sale. Aici iei$ din abstrac iile $istice i scolastice i pune$

st4p!nire pe realitate. Ke$eia nu $ai e 0eatrice, tipul repre&entat de trubaduri, plutind !nc4 !ntre idee i realitate 9 aici cap4t4 caracter, are istoria ei, e o personalitate bogat4 i -ie 9 e Krancesca din Ri$ini, cea dint!i fe$eie a lu$ii $oderne 9 o$ul nu $ai e un sf!nt cu eDta&uri i -i&iuni 9 aici !i are patria sa, func ia, partidul, fa$ilia, pati$ile, caracterul s4u 9 e Karinata, Ca-alcanti, 0runetto, 'ier della Cigna, e Dante AligJieri a c4rui natur4 $!ndr4 o c!nt4 Cirgil 6 ...=uflet bune, ferice-acea ce-n s!nul ei te-ncinse M ;)nfernul, C))), 11-1B< )nfernul le d4 o realitate $ai energic4, cre!nd noi i$agini i noi culori. 'ier della Cigna ;)nfernul, 2))), 13< "ur4 Tpe noile r4d4cini ale po$uluiU s4u. Karinata &ice 6 $ai $are-a$ar !$i e dec!t 4st pat. ;)nfernul, 2, 5?< (a -estea $or ii fiului, Ca-alcante c4&u-nd4r4t i nu s-a $ai i-it. ;)nfernul, 2, 52< 0runetto reco$and4 Tesoro al s4u !n care se si$te tr4ind !nc4. Capaneo poate spune 6 TCu$ fusei -iu, astfel i $ort MU. Krancesca a$intete Tti$pul fericit !n $i&erieU. )nfernul e piedestalul lor, pe care se !nal 4 Tcu pieptul i cu frunteaU, afir$!nd u$anitatea lor. Re&ult4 situa ii i for$e noi, care dau relief figurilor i senti$entelor. n inutul $or ilor, se si$te pentru pri$a dat4 -ia a !n lu$ea $odern4. Ce fru$oas4 e lu$ina, Tdulcea lu$in4U, pentru Ca-alcanti M Ce $ic4tor e 0runetto, care !ncredin ea&4 lui Dante Tesoro al s4u, 'ier della Cigna, care-i reco$and4 $e$oria sa M Cu$ sur!de acea gr4din4 a p4catului !naintea Krancesc4i M Cu 1> DANTE L) E'%CA =A senti$entul -iu al dulcii -ie i ;)nfernul, 2, 3>, ?2 9 22C), 23<, al naturii fru$oase e !nso it senti$entul fa$iliei. Acel tat4 care cade pe spate, afl!nd $oartea fiului s4u 9 i Ngolino, care, os!ndit a $uri de foa$e, pri-ete !n ocJii fiilor s4i 9 i Ansel$uccio, care-l !ntreb4 Tce ai SU... i Gaddo, care-i &ice Tde ce nu $4 a"u i S...U s!nt scene unice !n poe&ia italian4. Kiecare e !ntr-o situa ie p4ti$a4. =enti$entele, !$pinse la punctul cul$inant, ideali&ea&4 i $4resc obiectele. Totul e colosal i totul e natural. Li !n $i"locul tuturor persona"elor tronea&4 Dante 9 cel $ai infernal, cel $ai -iu dintre to i 9 $ilosti-, $!nios, ginga, crud, sarcastic, r4&bun4tor, s4lbatic 9 cu puternicul s4u senti$ent $oral, cu un cult al $4ririi i al tiin ei cJiar !n p4cat, cu dispre ul s4u pentru tot ce e "osnic i ruinos, !n4l at deasupra unei at!t de $ari $ul i$i, at!t de ingenios !n r4&bun4rile sale, at!t de eloc-ent !n in-ecti-ele sale. @>. Anali&a estetic4 a 'urgatoriului %$ul din 'urgatoriu are senti$entele potri-ite cu ceea ce Dante !i !ncJipuie a fi starea sufleteasc4 !n inutul purific4rii. Caracterul s4u e cal$ul interior destul de ase$4n4tor cu linitita bucurie a o$ului -irtuos, care !n $i&eria p4$!nteasc4, pe aripile credin ei i ale speran ei, !i !nal 4 spiritul c4tre Rai. N$brele s!nt $ul u$ite !n foc 9 senti$entele s!nt dulci i cu$p4tate, dorin a lipsit4 de nelinite i de ner4bdare. Re&ult4 de aici o lu$e idilic4, care a$intete -!rsta de aur, unde totul e pace i iubire i unde se $anifest4 pe deplin curatele bucurii ale artei, dulcile senti$ente ale prieteniei. n aceast4 lu$e de picturi i de sculpturi, Dante s-a !ncon"urat cu artiti 6 Casella, =ordello, Guido Guinicelli, 0uonagiunta da (ucca, Arnaut Daniel, %derisi, =ta iu 9 a scos episoade $ic4toare, care fac s4 -ibre&e fibrele cele $ai delicate ale sufletului o$enesc. Coi a$inti !nt!lnirea sa cu Casella, portretul lui =ordello, pl4cutele con-orbiri asupra artei cu Guinicelli i 0uonagiunta, !nt!lnirea cu =ta iu i Cirgil. E o latur4 a Cie ii Noi i tot at!t de ade-4rat4 !n ti$purile c!nd -ia a inti$4 de fa$ilie, de art4 i de prietenie era un refugiu i aproape un a&il !n furtunile -ie ii publice. Cu$ $ic4 sufletul prietenia lui Dante i a lui Korese, fratele lui Corso Donati, du$anul de c4petenie al lui Dante i acea

!ntrebare ce o face asupra 'iccardei M *ic4rile neateptate de iubire i de ad$ira ie s!nt prinse at!t de reuit, !nc!t r4$!n ast4&i !nc4 -ii !naintea poporului, cu$ e acel T%U lung i !ntunecat al sufletelor care -4d u$bra lui Dante 9 sau co$para ia cu oile, i cal$ul lui =ordel cu$ face un leu c!nd st4-n odiJna sa, scJi$bat4 cu repe&iciune !ntr-un at!t de -iu a-!nt de iubire 9 i =ta iu care alearg4 !n !nt!$pinarea lui Cirgil pentru a-l !$br4 ia, uit!nd c4 e o u$br4, i ceata sufletelor !n "urul lui Dante aproape uit!nd c4 $erg s4 spele-a lor p4cate ;'urgatoriul, C), 33 9 )), 5B< i Casella care se desprinde i se arunc4 !n bra ele lui Dante 6 N4luci ce nu$ai par c4 au o -ia 4 M de trei ori -r!nd s4-l a$ la piept, b4tui de trei ori pieptu-$i, gol a-!nd !n fa 4. ;'urgatoriul, )), 5>< Aceast4 inti$itate, aceast4 p4strare !n suflet a unui col ior ascuns pentru lu$e, re&er-at fa$iliei, prietenilor, artei, naturii, aproape un te$plu fa$iliar, de nep4truns pentru profani, este lu$ea repre&entat4 !n 'urgatoriu. A$intirea !nt!$pl4rilor celor $ai triste este lipsit4 de a$4r4ciune, !ndulcit4 de speran ele ulti$ei &ile. *anfred nu are nici o insult4 pentru du$anii s4i 6 cere iertare c!nd el a i iertat 6 pl!ng!nd $4 detei rob Celui ce -rea cu drag s4 ierte-oricui orice greale. ;'urgatoriul, ))), @@>-@2+< B+ DANTE L) E'%CA =A 0uonconte de *ontefeltro po-estete !$pre"ur4rile cele $ai sf!ietoare ale $or ii sale cu un s!nge rece i cu o senin4tate pe care ai putea-o socoti nep4sare, dac4 nu i-ar de&-4lui taina, senti$entul eDpri$at !n aceste -ersuri 6 Aci-$i pierdui -ederea, iar cu-!ntul din ur$-al *aicii nu$e-$i fu, i-apoi acolo gol l4satu-$i-a$ -est$!ntul. ;'urgatoriul, C, @++-@+2< Kiecare a p4strat !n acel col ior te$plul s4u fa$iliar. Ce drag ne e acel Korese cu acele -orbe 6 )ubita-$i -4du-ioar4, Nella... ;'urgatoriul, 22))), >2< Li 0uonoconte a$intete pe Gio-anna sa i pe ceilal i care l-au uitat 9 *anfred -rea s4 fie a$intit Constan ei 9 )acopo, concet4 enilor s4i, ca s4 se roage pentru el 9 singuratica 'ia nu are nici un nu$e !n acel sanctuar fa$iliar i nu e dec!t Dante care-i poate a$inti de ea 6 -orbete i de $ine-atunci M =!nt 'ia ;'urgatoriul, C, @33< Aceast4 lu$e at!t de iubitoare e p4truns4 de $elancolie, senti$ent nou, care -a a-ea o at!t de $are prec4dere !n poe&ia $odern4 i produs aici !n 'urgatoriu. Acest senti$ent te cuprinde ascult!nd pe 'ia, at!t de delicat4 !n singur4tatea sufletului s4u 9 i totui, era $4ritat4, a$intete giu-aerul, ga"ul dragostei. Duioia i ging4ia senti$entelor dispune sufletul la $elancolie, deoarece $elancolia nu e dec!t o durere bl!nd4, durere !ndulcit4 de i$agini scu$pe i duioase. Ea cere deci sufletele reculese, care s4 tr4iasc4 !n !ncJipuire, s4 fie !ng!ndurate, nu tulburate de lu$e, !n inti$itatea lor. *elancolia e fructul cel $ai delicat al acestei lu$i inti$e. Cu$ te p4trunde !n suflet ceasul acela !n care r!ndunica !ncepe tristele-i t!nguiri, aproape de &orii di$ine ii, i acel clopot din dep4rtare 6 ce-a &ilei $oarte-acolo parc-o pl!nge ;'urgatoriul, C))), 3< i acea or4 a serii !n care $arinarii pleac4 i se-nduioea&4 g!ndindu-se la ...&iua c!nd le-au &is Tdru$ bunU ai lor ;'urgatoriul, C))), 3< 2+. Anali&a estetic4 a 'aradisului Cine 'aradisul 6 alt4 concep ie, alt4 -ia 4, alt4 for$4. Raiul este inutul spiritului,

a"uns !n libertate, eliberat de trup i de si$ uri 9 de-aici re&ult4 suprasensibilul sau, cu$ &ice Dante, trecerea Tdincolo de u$anitateU, dincolo de ceea ce e o$enesc. E acel inut al filosofiei pe care Dante -oia s4-l fac4 realitate pe p4$!nt 9 inutul p4cii, unde inteligen a, dragostea i ac iunea s!nt acelai lucru. A$orul conduce spiritul la supre$a inteligen 4 i supre$a inteligen 4 e !n acelai ti$p supre$a -oin 4. Triada e !n acelai ti$p unitate. C!nd o$ul e !n4l at de dragoste p!n4 la Du$ne&eu, se ob ine !$binarea ele$entului u$an cu cel di-in, binele supre$ 6 Raiul. Acest ascetis$ i acest $isticis$ nu s!nt o doctrin4 abstract4 9 s!nt o for$4 a -ie ii o$eneti. EDist4 !n spiritul nostru ce-a transcendental, ceea ce se nu$ete senti$entul ne$4rginirii, a c4rui eDisten 4 se obser-4 $ai clar la naturile alese. B@ DANTE L) E'%CA =A Aceast4 lu$e de apoi !ntre&4rit4 !n eDta&, !n -is, !n -i&iuni, !n alegorii ca !n 'urgatoriu e aici !n esen 4 cea $ai curat4 6 e Raiul, care, !ntre&4rit !n -ia 4, are o for$4 i poate fi art4 9 nu se pricepe !ns4 cu$, -4&ut acu$ !n puritatea sa, ca inut al spiritului, poate a-ea o repre&entare. Raiul poate fi un poe$ liric, care s4 cuprind4 nu descrierea lucrurilor care s!nt deasupra li$itelor for$ei, ci nel4$urita n4&uin 4 a sufletului c4tre nu tiu ce du$ne&eiesc ;'aradisul, ))), B>< i cJiar atunci obiectul dorin ei !i cap4t4 fru$use ea din i$agini p4$!nteti. 'entru a face artistic Raiul, Dante a !ncJipuit un Rai p4$!ntesc, accesibil si$ urilor i i$agina iei. n Raiul teologic nu e c!ntec, nu e lu$in4, nu e &!$bet. Dante !ns4, fiind spectatorul p4$!ntesc al Raiului, !l -ede nu$ai cu for$e p4$!nteti. Astfel poetul a putut !$p4ca teologia cu arta. Raiul teologic e spiritul !n afar4 de si$ uri, de i$agina ie i de inteligen 4 9 Dante !i d4 !nf4 iare o$eneasc4 i !l face accesibil si$ urilor i inteligen ei. =ufletele r!d, c!nt4, -orbesc ca oa$enii. Aceasta face ca Raiul s4 fie accesibil artei. )ubirea, fericirea, conte$plarea iau o for$4 lu$inoas4, spiritele se scald4 !n ra&e de iubire 9 fericire i -eselie sclipesc !n ocJi i lucesc !n &!$bet 9 ade-4rul e redat ca !ntr-o oglind4, !n !nf4 iarea di-in4. =enti$entele de iubire i g!ndurile sufletelor se arat4 cu lu$in4 9 $!nia =f!ntului 'etru face s4 roeasc4 !ntreg Raiul. 'entru eDpri$area acestor grada ii, unica for$4 e lu$ina. Din aceast4 cau&4 nu se g4sesc !n Rai, ca !n )nfern i 'urgatoriu, diferen e calitati-e, ci nu$ai cantitati-e 9 un $ai $ult i un $ai pu in. (a !nceput lu$ina nu e at!t de -ie pentru a ascunde figura o$eneasc4 9 cu c!t urci !ns4, cu at!t lu$ina ascunde for$ele ca !ntr-un sanctuar. Cu$ e lu$ina, tot astfel e i r!sul 0eatricei, un crescendo superior oric4rei deter$in4ri 9 i$agina ia, cre!nd, nu poate ur$4ri inteligen a care distinge. 'oetul !ntrebuin ea&4 toate for ele geniului s4u, contient de greutatea !ncerc4rii. (a !nceput, !nfierb!ntat de aceast4 lu$e, f4ptura sa 9 atras de noutatea i $inun4 ia feno$enelor ce i se !nf4 iea&4 9 i$aginile ies -ii, alese, rare 9 apoi, aproape obosit, poetul de-ine arid i cade !n subtilit4 i, dar !l -e&i ridic!ndu-se i urc!nd din ce !n ce $ai $ult c4tre o !n4l i$e ce nu se poate a"unge, senin, !n eDta& 9 s-ar &ice c4 greutatea !l atrage, noutatea !l !$b4rb4tea&4, ne$4rginirea !l transport4. $p4r irea $oral4 a Raiului dup4 diferitele grade de fericire are for$a sa !n diferitele grade de lu$in4. (u$ina, Jain4 i -4l al sufletelor, e singura r4$4i 4 din toate for$ele p4$!nteti i nu e for$4 curat4, ci si$pl4 a$4gire i !ncJipuire a ocJiului o$enesc. Ea !ns4i e fericirea i bucuria sufletelor, care cap4t4 acea !nf4 iare !n ocJii lui Dante. Aceste aparen e ale unei bucurii interioare se $odelea&4, se deter$in4, se profilea&4 !n cJipurile cele $ai -ariate i nu s!nt altce-a dec!t senti$entele sau g!ndurile sufletelor care se $anifest4 !n acele for$e. De aici re&ult4 natura Raiului !n diferite feluri $odelat4 i repre&entat4, care cap4t4 o !nf4 iare c!nd de -ultur, c!nd de cruce, c!nd de cerc, c!nd de constela ie, c!nd de scar4, cu for$e noi i $inunate. Aceste !$bin4ri de lu$in4 nu s!nt dec!t grupuri de suflete care eDpri$4 g!ndirea lor cu $ic4rile i gesturile lor. 'entru a putea fi !n elese aparen ele

acestei lu$i de lu$in4, poetul trage dup4 sine natura p4$!ntean4, culege din ea feno$enele cele $ai trec4toare, $ai delicate i face din ele oglinda naturii cereti. Astfel p4$!ntul reintr4 !n Rai nu ca un ele$ent substan ial, ci ca i$agine 6 aparen 4 a aparen elor cereti. '4$!ntul face pl4cut acest Rai al lui Dante 9 senti$entul naturii e acela care r4sp!ndete -ia a !n aceste !$bin4ri ingenioase i si$bolice. '4$!ntul !i are i partea sa de Rai i e !n acele feno$ene care !$bat4, !nal 4 sufletul i !l predispun la duioie i iubire 9 g4seti aici tot ce e pe p4$!nt $ai -aporos, $ai ters, $ai ginga. Li cu$ i$presia estetic4 nate toc$ai din acest ad!nc senti$ent al naturii p4$!nteti, se !nt!$pl4 ca cititorul s4-i a$inteasc4 co$para ia, aproape f4r4 a-i $ai da socoteal4 la ce se refer4. Dar lu$ina e nepotri-it4 cu fericirea. i d4 aparen a, dar nu senti$entul i ideea. R4sar deci dou4 alte for$e 6 c!ntul i -i&iunea intelectual4. Ceea ce !n B2 DANTE L) E'%CA =A 'urgatoriu e prietenie, !n Rai e dragoste, !nfl4c4rare de dorin 4 potolit4 !ntotdeauna, niciodat4 satisf4cut4, nesf!rit4 ca i spiritul. =tare liric4 i $u&ical4, care !i are eDpresia !n $elodie i c!nt. )dentitatea senti$entului dus p!n4 la entu&ias$ face s4 se nasc4 afinitatea sufletelor 9 persoana nu e indi-id, ci grupare cu$ e $ul i$ea !n &ilele $ari ale -ie ii publice. Grupurile aici nu s!nt coruri, care !nso esc i co$pletea&4 ac iunea indi-idual4, dar s!nt indi-idualitatea !ns4i, !$pr4tiat4 !n toate sufletele, i, dac4 -re$ s4 le nu$i$ coruri, s!nt corurile unor fiin e ne-4&ute i unite, ale lui Cristos, ale Kecioarei *aria i ale lui Du$ne&eu. n )nfern do$nete natura anarJic4 6 for$ele sale cap4t4 deosebiri de tot felul, e-idente, deosebite, $asi-e i personale. n 'urgatoriu $ateria nu $ai e substan 4, ci un $o$ent 9 spiritul cap4t4 contiin a for elor sale i, lupt!nd i suferind, !i recap4t4 libertatea 9 realitatea e !n i$agina ie, a$intire a trecutului de care se eliberea&4, a-!nt c4tre -iitorul de care se apropie 9 din aceast4 cau&4 for$ele sale s!nt $ai $ult n4luci i produse ale i$agina iei dec!t lucruri reale 6 picturi, -isuri, -i&iuni de eDta&, si$boluri i c!nturi. n Rai spiritul liber de acu$ se apropie din treapt4 !n treapt4 de Du$ne&eire 9 diferen ele calitati-e dispar i toate for$ele plutesc !n si$plicitatea lu$inii, !n $elodia $u&ical4 f4r4 nuan 4, !n ideea pur4. Acel inut al p4cii, c!ntat de to i, acel inut al lui Du$ne&eu, acel inut al filosofiei, acea lu$e de apoi, &buciu$ i dragoste a at!tor spirite, e transfor$at aici !n realitate. Concep ia noii ci-ili&a ii din care se g4seau ici i colo ur$e !ntunecoase i risipite se g4sete aici !ntr-o nesf!rit4 unitate, care cuprinde !n ad!ncul s4u tot ceea ce se poate ti, toat4 cultura i toat4 istoria. Li cel ce construiete un $aterial at!t de -ast pune toat4 serio&itatea artistului, a poetului, a filosofului, a cretinului. Contient de !naltele sale senti$ente $orale i de puterea sa intelectual4, !i stau !nainte, ca un -iu i$bold la $unc4, patria, posteritatea, !ndeplinirea acelei sfinte $isiuni pe care Du$ne&eu o !ncredin ea&4 geniului 6 i$bolduri -ii, !n care s!nt purificate acele ele$ente $ai pu in nobile 6 iubirea de partid, r4&bunarea, pati$ile eDilatului. G4si$ aici, !n toat4 sinceritatea, o$ul !ntreg, acela al lui Ada$ i acela al lui Du$ne&eu. ncetul cu !ncetul, acea lu$e a i$agina iei de-ine parte din fiin a sa, to-ar4ul s4u p!n4-n ceasul de pe ur$4 i poetul pune !n ea, ca i-n cartea aducerii-a$inte, r4sunetul durerilor sale, al speran elor i bleste$elor sale. N4scut4 dup4 ase$4narea lu$ii care-l !ncon"ura, si$bolic4, $istic4 i scolastic4, acea lu$e se transfor$4, se colorea&4 i se !ncarnea&4 din substan a sa, de-ine fiica sa, portretul s4u. *intea poetului dispre uiete ce e superficial, pri-ete !n ad!ncul lucrurilor 9 i$agina ia sa nu sufer4 abstrac ia, d4 for$4 tuturor lucrurilor. De aici re&ult4 acea intui ie clar4 i ad!nc4, care e caracterul geniului s4u. Nu nu$ai obiectul i se pre&int4 cu for$a sa, dar i cu i$presiile i senti$entele sale. Re&ult4 o for$4 care e !n acelai ti$p i$agine i senti$ent 6 i$agine cald4 i -ie, sub care se -ede culoarea s!ngelui, $icarea pati$ii. Li cu i$aginea s-a spus totul 9 el nu $ai !nt!r&ie asupra ei, nu o de&-olt4, trece uor de la un lucru la altul i dispre uiete ele$entele accesorii. 'entru a ob ine efectul, adesea !i a"unge o singur4 -orb4 !n eleg4toare, care- i ofer4 un grup de i$agini i senti$ente i adesea,

!n ti$p ce cu-!ntul &ugr4-ete fie nu$ai cu caden a sa, ar$onia -ersului eDpri$4 senti$entul. Totul e fond, totul e lucruri 9 lucruri !ncJegate !n ani$ata lor unitate, nedesco$puse de refleDie i anali&4. 'entru a spune cu Dante, lu$ea sa e un -olu$ r4sfoit. E o lu$e $uncit4, retras4 !n sine, pu in co$unicati-4, ca o frunte poso$or!t4 de un g!nd ce o $uncete. n acele ad!nci$i sap4 secolele i g4sesc de-a pururi noi inspira ii i noi idei. Acolo tr4iete !n-4luit4, !nc4 spinoas4 i plin4 de taine, acea lu$e care, supus4 anali&ei, u$ani&at4 i f4cut4 realitate, se nu$ete !n &ilele noastre literatur4 $odern4 MG. Aceste pagini ale lui De =anctis a$ -oit s4 le cite& : !n locul unor pagini ale $ele, !n $are parte scrise, pe care le-a fi putut uor co$pleta : pentru a da o idee cititorului de una din cele $ai $inunate reconstruiri critice ale artei lui Dante pe care o are literatura italian4 i uni-ersal4. E $ult !ns4 de c!nd nu $ai scriu pentru B3 DANTE L) E'%CA =A $ine, ci pentru al ii i, scriind, !ncerc s4 uit persoana $ea i $odestul renu$e ce i-ar putea -eni de la o atitudine personal4. A$ i eu ideile $ele asupra Co$ediei i poate c!nd-a le -oi eDpune. Aceasta nu $4 !$piedic4 !ns4 ca, !naintea unei at!t de $ari for e de anali&4 i sinte&4, de gust des4-!rit i de ager4 i foarte li$pede -i&iune de ansa$blu, cu$ se desprinde din paginile citate, s4 nu-$i plec fruntea cu $odestie i s4-$i a$intesc unele cu-inte ale $arelui $eu $aestru 0ona-entura Pu$bini, al c4ror ade-4r eu !nsu$i l-a$ putut controla de at!tea ori 6 E%ri de c!te ori crede$ a spune ce-a nou cu pri-ire la un autor de care s-a ocupat i De =anctis, i curio&itatea ne !ndea$n4 a controla aprecierea noastr4 cu a sa, r4$!ne$ ui$i i a constata c4, cel pu in !n ger$en, ideea noastr4 se g4sete la d!nsul, astfel !nc!t !n ca&urile cele $ai fericite trebuie s4 ne con-inge$ c4 nu a$ f4cut altce-a dec!t s4 de&-olt4$ acea idee, sco !nd din ea conclu&iile logiceG. Li apoi aici trebuia spus4 aprecierea cea $ai definiti-4 i $ai cu$p4nit4 de ti$p asupra artei lui Dante 9 o apreciere care ast4&i !nc4 este de acord cu sensibilitatea noastr4, !nc!t ne face s4 uit4$ c4 a fost scris4 !n @?3>-@?5@, i poate !ntr-o epoc4 $ai !ndep4rtat4 !nc4, atunci c!nd, eDilat din patrie, $arele critic italian f4cea cursuri de literatur4 la )nstitutul politeJnic federal din P\ricJ !n ad$ira ia i ui$irea ele-ilor i colegilor, printre care Ra]ob 0urc]Jardt i KriedericJ TJeodor CiscJer. 2@. %perele $inore 6 tratatul De -ulgari eloQuentia Dante a $ai scris i alte opere !n latinete, !n afar4 de cele trei !n italienete ;Cita Nuo-a, Con-i-io i Di-ina Co$$edia<, at!t de str!ns legate !ntre ele i despre care ne-a$ ocupat p!n4 acu$. %perele latine s!nt 6 De -ulgari eloQuentia, De *onarcJia, treispre&ece Epistolae nu toate autentice, patru Eclogae, un tratat De for$a et situ duoru$ ele$entoru$, aQuae -idelicet et terrae, cunoscut $ai $ult sub nu$ele de Yuaestio de aQua et terra 9 !n afar4 de aceasta, o culegere de poe&ii lirice, cunoscute sub nu$ele de Can&oniere. De -ulgari eloQuentia e pre ios pentru noi, !ntruc!t ne p4strea&4 ideile lui Dante asupra li$bii, !n eleas4 ca tiin 4 a -orbirii, i poate fi socotit4 ca un ade-4rat tratat $edie-al de ling-istic4. El pleac4 de la ne-oia de a fiDa i pentru li$ba italian4 acele legi care eDist4 !n li$ba latin4, care, toc$ai din acest punct de -edere, fu nu$it4 de oa$enii E-ului *ediu gra$atic4. n acest tratat Dante abordea&4 cu$ poate proble$a originii li$bii, a c4rei $onogene&4 o ad$ite, ba&!ndu-se pe po-estirea biblic4 a Turnului lui 0abel 9 !ncearc4 $ai !nt!i o clasificare a di-erselor li$bi i una a dialectelor italiene, pe care le eDa$inea&4 unul c!te unul, pentru a do-edi c4 nici unul din ele ;nici $4car cel florentin< nu e -rednic s4 fie ridicat la de$nitatea de li$b4 literar4. Dup4 Dante, acel -olgare illustre, cardinal, aulic, curial, trebuie s4 -in4 de la o alegere f4cut4 de persoane culte din p4r ile cele $ai bune ale tuturor dialectelor italiene. n cartea a doua tratea&4 despre deosebitele feluri de stil i de aici eDpune regulile dup4 care trebuie co$pus4 o can on4, for$4 poetic4 eDclusi-4 a stilului nobil, pe care el !l nu$ete tragic. %pera r4$!ne aici !ntrerupt4, dar, desigur, ar fi tratat i despre balad4 i sonet ca for$e poetice

potri-ite stilului popular, adic4 co$ic, i altor subiecte pri-itoare la retorica i stilistica $edie-al4. De -ulgari eloQuentia trebuie considerat4 ca f4c!nd parte din acelai fel de opere didactice c4rora !i apar in nu$eroasele arte poetice $edie-ale, de care s-a ocupat de cur!nd at!t de bine Karal ;(es arts poWtiQues du 2))-`$e et 2)))-`$e si`cle, 'aris, CJa$pion, @>23<, cu deosebirea c4 Dante se ocup4 de legile stilistice ale li$bii italiene, i nu ale li$bii latine, ce-a !n felul acelor (as le/s dOA$or pri-ind li$ba pro-ensal4. )$portan a unor astfel de teorii a fost destul de bine -4&ut4 de Karal, care scrie ;p. 2C)< 6 Elles nOont pas WtW des Wlucubrations B1 DANTE L) E'%CA =A stWriles 9 les Wcri-ains sOen sont nourris 9 et Quand on aura dW$alW les rWpercussions sur leurs bu-res ;ceea ce Karal !nsui a !ncercat !n reuitul s4u studiu asupra 'astourelei !n Ro$ania, 2()C, 2+1-2B><, lOJistoire littWraire aura fait un gain apprWciable, on aura saisi un des ressorts i$portants de la crWation artistiQue 6 le $Wtier V cctW du gWnie, $Wtier Qui, au $o/en Fge a eu une i$portance aussi grande QuOV nOi$porte Quelle WpoQue. n aceasta consist4 i$portan a operei De -ulgari eloQuentia. '4cat c4 tratatul a fost !ntrerupt toc$ai la punctul c!nd ar fi putut s4 ne dea date i$portante asupra ideilor stilistice ale autorului. 22. De *onarcJia De *onarcJia ne p4strea&4 ideile politice i sociale ale lui Dante i ne face s4 ne d4$ sea$a de toat4 i$portan a acelor lupte de supre$a ie !ntre pap4 i !$p4rat, despre care a$ po$enit la !nceputul acestor pagini. 'entru a sus ine supre$a ia papei s-au ridicat !nc4 din secolul al 2)))-lea decretalitii 9 pentru a sus ine pe aceea a !$p4ratului au fost giuritii. EAcetia din ur$4, !nc4 din ti$pul lui 0arbarossa, prin gura doctorilor bologne&i au afir$at c4 singura autoritate e aceea a !$p4ratului, i 0artolo din =assoferrato a"ungea p!n4 a socoti eretic pe acela care nu o recunotea. n scJi$b, decretalitii, fond!ndu-se pe argu$ente scoase din 0iblie i pe aa-&isa Dona iune a lui Constantin, sus ineau c4 pontificele era su-eranul supre$ i autoritatea lui era singura ne$uritoare i Tatotst4p!nitoareUG ;0ertoni, Dante, Geno-a, Kor$iggini, @>@3, pp. 1@-12<. Dante !ns4, tot sus in!nd ;!n cartea )< c4 $onarJia e necesar4 pentru binele o$enirii 9 c4 ;!n cartea a ))-a< pe drept poporul ro$an !i atribuise st4p!nirea asupra lu$ii 9 c4 ;!n cartea a )))-a< autoritatea i$periului nu depinde de pap4, ci de-a dreptul de Du$ne&eu, recunoate totui c4 !$p4ratul trebuie s4 aib4 fa 4 de pap4 acel respect de care pri$ogenitus filius debet uti ad patre$ 6 ut luce parternae gratiae illustratus, -irtuosius orbe$ terrae irradiet cui ab )llo solo prefectus est, Qui est o$niu$ spiritualiu$ et te$poraliu$ Gubernator ;))), 2C), @?<. 23. Epistolele, Yuaestio de aQua et terra i Eglogele Epistolele au fost socotite $ult4 -re$e apocrife i considerate ca nite eDercit4ri retorice ale lui 0occaccio i ale altora. Ast4&i se procedea&4 cu $ai $ult4 precauiune c!nd se neag4 c4 ar fi ale lui Dante, i edi ia critic4 a =ociet4 ii Danteti )taliene !i atribuie cJiar treispre&ece, pentru a nu $ai -orbi de $ulte altele r4t4cite. 'rintre cele $ai de frunte s!nt acelea adresate lui 7enric al C))-lea de (uDe$burg cardinalilor aduna i !n concla- la Carpentras pentru a-i !nde$na s4 aleag4 un pap4 italian, unui prieten florentin, !n care refu&4 de a se !ntoarce !n patrie !n condi ii u$ilitoare, i, $ai ales, aceea adresat4 lui Cangrande della =cala, !n care, oferindu-i 'aradisul, -orbete pe larg de !n elesurile ad!nci ale operei sale ne$uritoare. 'entru a da o pild4 de stilul lui Dante !n aceste Epistolae i !n acelai ti$p a scoate !n e-iden 4 noble ea $oral4 i de$nitatea caracterului s4u, s4 transcrie$ aici ulti$ele cu-inte ale epistolei Ad a$icu$ florentinu$ 6 Non est Jaec -ia redeundi ad patria$, pater $i 9 sed si alia per -os ante aut deinde per alios in-enitur Que fa$ae DantisQue Jonori non deroget, illa$ non lentis passibus acceptabo 9 Quod si per nulla$ tale$ Klorentia introitur, nu$Qua$ Klorentia$ introibo. Yuidne S nonne solis astroru$Que specula ubiQue conspicia$, nonne dulcissi$as -eritates

BB DANTE L) E'%CA =A potero speculari ubiQue sub caelo, ni prius ingloriu$ i$o igno$iniosu$ populo KlorentinaeQue ci-itati $e redda$ S Yuippe nec panis deficiet ;2)), ?-><. n tratatul Yuaestio de aQua et terra e do-edit fals c4 apa, !n sfericitatea ei, poate fi !n -reo parte $ai !nalt4 dec!t p4$!ntul ce iese din suprafa a ei. Acest tratat e r4sunetul discu iei sus inute la Cerona de Dante, !naintea !ntregului cler -erone& ;E!n afar4 de unii, care, !nfl4c4ra i de un a$or propriu eDcesi-, nu ad$it postulatele altora i, s4raci cu duJul, pentru a nu p4rea c4 aprob4 eDcelen a altora, se ab in s4 inter-in4 !n discu iile lorG<, !n &iua de 2+ ianuarie @32+. Eglogele apar in unui $o$ent din -ia a poetului !n care, pentru a face pe placul profesorului de gra$atic4 bologne& Gio-anni del Cirgilio, care-l !ndea$n4 s4 scrie ce-a i pentru litera i ;adic4 poe&ii !n latinete< i !$pins de dorin a de a ob ine !ncununarea poetic4 ;laurea poetica<, care se obinuia a se acorda cu $are po$p4 i era !ntr-o oarecare $4sur4 o recunoatere oficial4, se las4 con-ins a scrie dou4 Egloge de i$ita ie i inspira ie -irgilian4, !n care !i ia nu$ele de Tit/rus, i =er Dino 'erini ;un concet4 ean, to-ar4 de eDil< pe acela de *elibeus, iar Gio-anni del Cirgilio pe acela de *opsus. (a sf!ritul celei dint!i, el afir$4 c4 pentru a se face pl4cut lui *opsus, adic4 lui Gio-anni del Cirgilio, care !i i$putase de a fi Earuncat perlele porcilor i a fi !$po-4rat pe *u&e cu Jaine nede$ne de eleG, el -a E$ulge cu propriile-i $!ini acea dr4g4la4 oi 4 ;poe&ia bucolic4< at!t de bogat4 !n lapte, pe care *elibeus o cunoate foarte bine, i -a u$ple &ece doni e pe care i le -a da !n darG. Pece deci ar fi trebuit s4 fie Eglogele pe care Dante !i propunea s4 le scrie, dar nu scrise dec!t dou4, din care ulti$a, Dante d!ndu-i sf!ritul, nu putu fi tri$is4 lui Gio-anni del Cirgilio. %pere de b4tr!ne e ale $arelui poet, ele s!nt pline de o triste e rese$nat4, printre care se strecoar4 ici i colo speran a de a ob ine cununa de laur, nu la 0ologna, unde prietenul profesor de gra$atic4 !l in-itase, dar la Kloren a, !n fru$osul s4u baptister =an Gio-anni, printre concet4 enii s4i, ale c4ror cru&i$i i ofense e gata s4 le uite. E%, *elibeu : r4spunsei :, gloria poe ilor i nu$ele !nsui e de acu$ !nainte !$pr4tiat de -!nturi M *ai bine s4 preg4tesc pentru triu$f ;cu alte cu-inte 6 pentru $oarte, socotit4 ca -ictoria spiritului asupra $ateriei< p4rul sur, dac4 -reodat4 $4 -oi !ntoarce s4-l ascund sub gJirlandele de frun&e pe 4r$ul Arnului din locul $eu natal, acolo unde c!nd-a era auriu MG E, dup4 cu$ se -ede, o speran 4 nedesluit4, inconsistent4, literar4 i poetic4, $ai $ult dec!t real4. Acel Edac4 $4 -oi !ntoarce -reodat4G ne do-edete c4 poetul !nsui nu $ai crede !n ea, c4 e b4tr!n i obosit, scJi$bat de cu$ fusese odinioar4. 21. Dante i Cobuc Nu ne $ai r4$!ne dec!t s4 spune$ c!te-a cu-inte referitoare la Dante i Cobuc i apoi a ne lua r4$as-bun de la aceste pagini ale noastre ;ale lui Dante, de bun4 sea$4 i ale lui Cobuc, dar i !ntru c!t-a ale $ele, cel pu in pentru $area dragoste care $-a c4l4u&it i pentru $area $unc4 ce $i-au cerut<, cu dorin a ca publicul ro$Fnesc s4 p4stre&e acestei noi edi ii, $ai elegant4 i $ai co$plet4 dec!t cea dint!i, aceeai bun4-oin 4 ce a ar4tat-o pri$ei edi ii, epui&at4 !n aa de scurt4 -re$e. (-a$ cunoscut pe Cobuc !n -ara anului @>@B la Tis$ana. Co$unica iile cu )talia erau !ntrerupte din pricina r4&boiului i eu era$ !n c4utarea unui loc de -ilegiatur4, linitit, departe de &go$otul oa$enilor, unde s4 $4 fi putut odiJni i unde s4 fi putut preg4ti pentru anul ur$4tor cursul despre N$anitatea i $odernitatea lui Dante, c!nd, -orbind cu librarul =fetea !n libr4ria lui din Calea Cictoriei, unde $4 dusese$ s4 arunc ocJii pe la nout4 i, acesta-$i spuse 6 ECeni i la Tis$ana 6 linite, t4cere, du$br4-i $inunate i ape B3 DANTE L) E'%CA =A curg4toare care !nesc de pretutindeni. 'u ini c4l4tori i alei pe spr!ncean4. =pre sf!ritul lui iulie are s4 -in4 i CobucG. Au&ise$ -orbindu-se prea bine de Tis$ana, dar ceea ce $4 Jot4r! $ai $ult s4

$4 duc fu posibilitatea de a-l cunoate personal pe Cobuc, care, dup4 E$inescu, era poetul $eu de predilec ie i despre a c4rui traducere din Di-ina Co$$edia $i se spuseser4 lucruri $inunate. 'lecai aadar la Tis$ana ;pe care o g4sii !nc!nt4toare i $ai presus de atept4rile $ele M< i !ncepui s4 preg4tesc cursul, !n cJiocul din fa a cascadei, a-!nd dinaintea ocJilor o inscrip ie foarte a$enin 4toare !n ortografia b4tr!neasc4 a autorului ei ;prof. G!rbea< 6 Nu stricV ce nOai f4cutd M =pre sf!ritul lui iulie a -enit i Cobuc, c4ruia i-a$ fost pe dat4 pre&entat, dar p!n4 !n seara aceea nu a-usese$ niciodat4 prile"ul de-a r4$!ne $ai $ult4 -re$e !n to-4r4ia lui. *i-a$intesc ca i cu$ ar fi acu$ M Dup4 ce o do$nioar4 anoni$4 se ridicase de la pian, unde asasinase o noctur4 de-a lui CJopin, r4$4seser4$ singuri !n EsalonG c!teitrei 6 Cobuc, Castaldi i cu $ine. Castaldi !ncepu s4 se "eluiasc4 de asasinarea lui CJopin, la care asistaser4$ cu pu in $ai !nainte !ngro&i i 9 i cu$ caietul r4$4sese descJis la pian, se ridic4 i eDecut4 d!nsul aa de $agistral bucata aceea, f4r4 tours de force, dar cu tot sufletul i cu acea fin4 intui ie a stilului autorilor celor $ai deosebi i, ce !n-ederea&4 !ntr-!nsul nu nu$ai co$po&itorul, criticul $u&ical, dar i $aestrul $inunat de co$po&i ie i ar$onie. Dup4 aceea ;lucru straniu la acest artist, at!t de contrar a se produce M< d!nsul !ncepu o i$pro-i&a ie furtunoas4, plin4 de pasiune, care ne r4scolise ca un uragan i care ne l4s4 !n$4r$uri i i g!nditori. Cobuc, $ai cu sea$4, era fericit. %cJii !i str4luceau de e$o ie. Coi s4 !$br4ie&e pe $aestru i porunci s4 se aduc4 c!te-a sticle. 'etrecur4$ toat4 noaptea discut!nd despre art4, literatur4 i sorbind c4lug4rete ;teologaliter M< b4utura dionisiac4. 0ea$ c!te pu in i la r4sti$puri 9 discuta$ liniti i, senini, cu lungi pau&e de t4cere i reculegere. Din c!nd !n c!nd !$i p4rea c4 a fi asistat la un s/$posion platonic. Ca$ pe la trei dup4 $ie&ul nop ii, Castaldi se duse la culcare i r4$aser4$ nu$ai noi doi, ca s4 discut4$ despre Dante. Din seara aceea fur4$ nedesp4r i i, i nedesp4r it4 de noi fu u$bra se-er4 a lui Dante. n fiecare &i, pe la cinci dup4 pr!n&, pleca$ pe "os spre sat. 'e dru$, $erg!nd pe l!ng4 $alul p!r!ului cu ap4 li$pede i opotitoare, Cobuc !i scotea gJetele din picioare, !i su$eca pantalonii i intra cu picioarele goale !n ap4. K4cea : cu$ spunea d!nsul : cura lui eneipp M Eu r4$!nea$ s4 $4 pli$b pe $al i $4 g!ndea$ la =ocrate care, r4corindu-i picioarele !n apa )lisului, discuta cu Kedru la u$bra agnocastului. A"uni !n sat, intra$ la c!rciu$4 ;o c!rciu$4 fru$oas4 i tare curat4, cu ferestrele !$podobite cu $ucate roii ca focul M<, cerea$ o oca de -in, p!ine i br!n&4 i 4r4nete i ro$Fnete continua$ s4 -orbi$ despre Dante. E*4i, $are arlatan e acest Dante al du$nea-oastr4 M *are arlatan M A pus st4p!nire pe $ine i nu $4 las4 M Ce a$ eu cu el S Li totui !$i place, !$i place $ai ales pentru obscurit4 ile lui M C!te lucruri nu s!nt !n Di-ina Co$edie M Dar trebuie s4 tii cu$ s-o citeti M Co$ori s!nt, nu altce-a, dar ascunse M Li apoi cu$ M Li lu$ea crede c4 se poate citi aa, ca un fleac oarecare.G Li-$i po-estea cu$ din !nt!$plare a -enit !n contact cu Dante. ETat4-$eu era pop4. Du$ne&eu tie cu$ a a"uns la urecJea lui c4 Dante 4sta ar fi scris ce-a !n care se -orbea de )ad, 'urgatoriu i Rai. T*4i, GJeorgJe : !$i &ise el !ntr-o &i : tu care ai !n-4 at i tii at!tea i at!tea, de ce nu-$i cau i ce-a despre Dante 4sta MU B5 DANTE L) E'%CA =A TDa, tat4, a$ s4 caut MU : i-a$ r4spuns f4r4 $ult4 Jot4r!re, con-ins c4 ar fi -orba nu$ai de o toan4 a b4tr!ne ii. ns4 b4tr!nul st4rui, i eu sf!rii cu cu$p4rarea unei traduceri ne$ eti a Co$ediei i cu traducerea ei !n ro$Fnete ;nu$ai ca s4-l $ul u$esc M< a celor dint!i

trei c!ntece ale )nfernului. Din clipa aceea Dante a pus st4p!nire pe $ine. *4i, $are arlatan MG Trebuia s4-l fi au&it cu c!t4 pati$4 i ce &!$bet iret i ce sclipire a pupilelor fiDate !n dep4rtare, ur$4rind un g!nd ascuns, i cu c!t4 !ng4duitoare i $inunat4 dare din cap repeta -orbele acelea, care eDpri$au pentru d!nsul cea $ai !nalt4 for$4 de ad$ira ie 6 E*4i, $are arlatan MG. (a !ntoarcere -orbea$ de altce-a. Nn buJai fioros la !nf4 iare pe care !l !nt!lnea$ regulat !n $i"locul dru$ului, dar care, foarte cu$inte, la apropierea noastr4 se d4dea la o parte, aproape s4 cad4 !n an ul care $4rginea dru$ul, !i da prile"ul s4 spun4 c4 $ul i oa$eni s!nt la fel, se-ncrunt4, -oiesc s4 par4 posaci i r4i i s!nt cele $ai bla"ine fiin e de pe lu$ea aceasta 9 incapabili s4 s$ulg4 cui-a un fir de p4r, panici, buni la ini$4, uneori cJiar fricoi M Apoi !$i -orbea de dragostea 4ranului transil-4nean pentru -ite, de gri"a pe care o pune !n creterea lor, de poe&ia -ie ii de la ar4, de creterea &dra-4n4, s4n4toas4 i se-er4 ce a pri$it-o !n casa p4rinteasc4. Apoi se apleca s4 ia de "os o r4$uric4 i r!dea de frica $ea de a intra cu picioarele goale !n ap4 9 aducea laude curei eneipp i !ncerca pentru a suta oar4 s4 $4 con-erteasc4 la aceasta. 'o-estea c!te o anecdot4 care ne f4cea pe a$!ndoi s4 r!de$ pe spinarea lui ) ic Ltrul sau a Raelei 9 i ne !ntorcea$ la -ila =fetea pe la ora pr!n&ului. Du$br4-ile r4sunau la sunetul r4guit al cornului de -!n4toare, care cJe$a la $as4 pe -ilegiaturiti 9 iar eu cita$ -ersurile lui Tasso 6 CJia$a gli abitator dellOo$bre eterne il rauco suon della tartarea tro$ba. Apoi r!dea$ i ne ducea$ la $as4. Dar seara, c!nd $esele erau golite i -ilegiaturitii erau dui cu to ii la culcare, r4$!nea$ singuri nu$ai noi doi, !naintea unei sticle ;o oca la doi ini M< de cel $ai bun -in de %dobeti i... -orbea$ de Dante... n t4cerea sole$n4 a nop ilor de -ar4, ad!ncurile de u$br4 care se descJideau !n p4dure ;acolo unde ra&a lunii c4l4toare printre -!rfurile copacilor nu i&butea s4 p4trund4 prin desul frun&i< luau !naintea ocJilor notri !nf4 iarea pr4pastiei infernale 9 $untele din fa 4 lua for$a sf!ntului $unte al 'urgatoriului i stelele, sclipind deasupra capetelor noastre, ni se p4reau a se !n-!rti cu cereasca $elodie de care Dante po$enete !n 'aradis. Ce $i-a spus Cobuc !n nop ile acelea de -ar4 S E greu de spus, i niciodat4 n-a$ s4-$i iert greeala de a nu le fi scris a doua &i. Cobuc !ns4 era foarte gelos de siste$ul lui personal de interpretare a Di-inei Co$edii i $ai $ult f4cea alu&ii dec!t spunea. *i-a spus c4 a !nceput a traduce Di-ina Co$edie dup4 o traducere ger$an4 9 c4 ceea ce a publicat la !nceput !n Con-orbiri literare nu repre&int4 dec!t aceast4 dint!i traducere 9 c4 pe ur$4 a !n-4 at italienete i s-a dus la Kloren a pentru a !n-4 a li$ba $ai bine i pentru a face cercet4ri !n bibliotecile de pe acolo 9 c4 pe ur$4, dup4 ce a tradus direct de pe originalul italian 'urgatoriul i 'aradisul, a re-enit asupra traducerii )nfernului, ref4c!nd-o de la cap4t 9 c4 la Kloren a ar fi dat de acel sir-entese ;pe care toat4 lu$ea !l crede pierdut< !n care Dante po$enete nu$ele celor 3+ de fe$ei $ai fru$oase din -re$ea tinere ii sale, Edar care : ad4uga cu un sur!s $ali ios : e cu totul altce-a dec!t ceea ce crede i du$nea-oastr4 dantologii MG 9 c4 a lucrat ti$p de cincispre&ece ani la traducerea sa i c4 nu s-a Jot4r!t pentru ter in4 dec!t dup4 ce a !ncercat toate celelalte strofe 6 octa-a, -ersul alb i aa $ai departe 9 c4 are despre Dante o oper4 pe care o -a publica !n italienete cu a"utorul unui canonic transil-4nean i din care cele dint!i dou4spre&ece coli s!nt cJiar tip4rite. *ai t!r&iu : c!nd, dup4 tragicul sf!rit al unicului s4u copil, B? DANTE L) E'%CA =A ne-a$ -4&ut la 0ucureti, cel pu in o dat4 pe s4pt4$!n4 acas4 la el sau la $ine : $i-a ar4tat o foaie $are, !n care episodul Krancesc4i de la Ri$ini era tradus !n $ai $ulte $etruri ;foaie pe care pe ur$4 n-a$ $ai -4&ut-o printre $anuscrisele ce $i le-a ar4tat depl!nsul editor C. =fetea< i $i-a dat cele dou4spre&ece coli tip4rite din opera sa, din care re&ult4 c4 !n ea ;sau cel pu in la !nceput< se ocupa

de $ai $ulte cJestii astrono$ice i de c4lindar relati-e la datarea co$punerii Di-inei Co$edii. Din citirea acestei p4r i tip4rite ;dar nepublicate< a operei sale re&ult4 c4 el nu credea !n realitatea istoric4 a 0eatricei, pe care, precu$ de altfel i al i dantologi italieni i str4ini, o socotea nu$ai ca un si$bol. Kor$a e c!t se poate de personal4. 0eatricei istorice a dantologilor care -4d !n ea o fe$eie real4 !i d4duse porecla caragJioas4 de 0erta =parafucci i n4scocise cJiar un -erb italian 6 sparafucciare, cu !n elesul de a interpreta pe 0eatrice ca fe$eie real4. *ai aflu acu$ de la prietenul E. (o-inescu c4 $anuscrisul co$plet al operei lui Cobuc ar fi fost cu$p4rat !n Ardeal, de la un preot de pe acolo, de c4tre do$nul %cta- *inar, !n posesia c4ruia se g4sete. =iste$ul lui de interpretare, fiind prea personal, are o i$portan 4 relati-4. Ceea ce ne interesea&4 e c4, !n traducerea lui, Cobuc a fost c!t se poate de precis i obiecti-. De altfel, Cobuc tia toat4 Di-ina Co$edie pe dinafar4 !n italienete. Era destul s4-i cite&i c!te-a -ersuri, cJiar de la sf!ritul 'aradisului, ca el s4 continue s4 spun4 pe de rost !n italienete sute i sute de -ersuri. Ce-a ui$itor M Despre serio&itatea studiilor lui despre Dante e do-ad4 articolul din Klac4ra ;2? aprilie @>@2< !n care tratea&4 en $a!tre cJestii foarte grele de a$4nunt. (iteratura $ai recent4 despre Dante nu prea o cunotea, dar nici nu era ne-oie s-o cunoasc4, siste$ul s4u de interpretare fiind i&-or!t din sufletul s4u i !nte$eindu-se nu$ai i nu$ai pe operele lui Dante. Totui, a$ reuit s4-i strecor c!te-a c4r i recente, ca, de pild4, acelea funda$entale ale lui Cossler i Kla$ini. Reproduc aici ceea ce !n aceast4 pri-in 4 a$ scris !n Co$e$orarea lui Dante la Nn bilet de tra$-ai florentin ;nr. ++@B3< din linia 'ia&&a del Duo$o : =ettignano ;din perforarea c4ruia se -ede c4 poetul s-a urcat la sta ia 'onte sullOAffrico< !$i pune !n $icare i$agina ia i parc4-l -4d pe traduc4torul ro$Fn al Di-inei Co$edii pli$b!ndu-se g!nditor pe l!ng4 ceea ce se spune c4 a fost odinioar4 casa lui Dante. Dinspre !n4l i$ile Kiesolui i din gr4dinile din !$pre"uri$i -ine $ireas$4 !$b4t4toare a portocalilor !n floare. n per-a&ul obscur a unei ferestre, un cJip b4lai se i-ete i dispare. Acu$ apare o fe$eie, acu$ un !nger. George Cobuc o pri-ete Jalucinat, clatin4 din cap iert4tor i plin de ad$ira ie 6 E*are arlatan acest Dante M A c!ntat pe o fe$eie ori un si$bol SG. 2B. R4$as-bun de la cititor Li acu$ -orbele triste i senine de r4$as-bun. Triste, pentru c4 $4 despart cu durere de la un studiu care-$i de-enise o scu$p4 obinuit4 9 senine, deoarece a$ contiin a de a fi !ndeplinit o oper4 bun4 pun!nd $odesta $ea tiin 4 i $area dragoste !n ser-iciul studiului lui Dante i al lui Cobuc. ntr-o dare de sea$4 asupra pri$ei edi ii a acestei opere, do$nul %-id Densusianu afir$4 ;Cia a Nou4, dec. @>21< c4 Dante nu poate fi tradus !n !ntregi$e i c4 o edi ie li$itat4 la c!nturile $ai cunoscute, legate !ntre ele printr-un re&u$at al poe$ului, ar fi fost $ai ni$erit4 i ar fi a-ut, pe deasupra, a-anta"ul de a-$i uura sarcina. =4-$i fie !ng4duit a nu fi de p4rerea ilustrului $eu coleg. Nu M 'ublicul ro$Fn $erita s4 i se dea Dante !n !ntregi$e, Dante, care nu se poate reduce la 3+ DANTE L) E'%CA =A c!te-a c!nturi, cu$ socotea 0ettinelli i !n genere critica secolului al 2C)))-lea, dar care iese !n !ntregi$e !n $4re ia lui, nu$ai din !ntregul con inut al poe$ului ne$uritor. ntruc!t pri-ete $unca, desigur, a fost lung4 i grea 9 dar acu$ c!nd a$ depus-o $i-a de-enit nespus de pl4cut4 i pre ioas4 !n a$intire 9 at!t de pl4cut4 i pre ioas4, !nc!t a$ -oit s4 adaug aceast4 )ntroducere, pe care a fi putut-o reduce la pu ine pagini, dar pe care a$ dorit s-o fac c!t $ai de&-oltat4, pentru ca s4 nu lipseasc4 ni$ic cititorului ro$Fn, pentru a-i face o idee eDact4 despre Dante, despre epoca sa i s4 poat4 astfel gusta ne$uritoarea-i poe&ie. Li publicul, bunul public, str4in de $escJinele certuri ale acelui genus iritabile care s!nt litera ii, s!nt sigur c4-$i -a da dreptate. 'ri$a edi ie a acestei opere a fost epui&at4 !n c!te-a &ile 9 nu -4d $oti-ul pentru care aceast4 a doua, cu $ult $ai bun4, s4 nu se bucure de aceeai soart4 fericit4. Dante tr4iete de-a pururi 9 -orbele sale se adresea&4

tuturor. Ele s!nt nu nu$ai acelea ale unui erudit i ale unui poet, dar i ale unui o$ care a iubit i a suferit, care, trec!nd printr-o dureroas4 cri&4 spiritual4, a trecut de la -is4rile ne-ino-ate ale pri$ei tinere i la r4t4cirile i la pati$ile $aturit4 ii 9 de la -ia a de dragoste i de senti$ente la aceea politic4 9 de la ac iunea social4 la studiile de filosofie i de $oral4 9 i de la acestea la conte$plarea i la -i&iunea lucrurilor eterne. Cine nu -a dori s4 ad$ire pe filosof, cine nu -a putea s4-l ad$ire pe artist -a iubi pe o$, -a pl!nge la lacri$ile sale, -a fi $icat la au&ul nenorocirilor sale, -a ad$ira ad!nci$ea, sinceritatea, nelinitea dureroas4 a unui spirit care s-a odiJnit de-acu$ !ntru Do$nul, dar care suspin4 la a$intirea trecutului i pl!nge, i strig4, i i$plor4, i-ntinde $!inile de&n4d4"duit c4tre oraul s4u, cJe$!ndu-l cu cele $ai dragi nu$e, c!nd, rup!nd -4lul -i&iunii, sufletul !i arat4 !n &4ri !ndep4rtate cupolele i turnurile Kloren ei sale, Edulcele culcuG de unde Elupii care-l ur$4rescG l-au alungat, pribeag prin p4$!ntul )taliei, s4 suspine !n &adar, f4r4 ca Epoe$ul sacruG la care au pus $!na Ecerul i p4$!ntulG s4 ob in4 pentru el ca s4 re-ad4 $ar$orele albe i negre ale Efru$osului s4u =an Gio-anniG, Ecristelni a bote&ului s4uG, unde spera s4 pri$easc4 cununa poe ilor i a c!nt4re ilor. Arta lui Dante nu e deloc o art4 &adarnic4, care s4 ne u$ple de r4ceal4, nici lectura poe$ului s4u nu e o pl4cere egoist4 i senin4, cu$ e a aceluia care conte$pl4 for$ele pure i liniile ar$onioase ale artei eline. Nu, Dante fu o$ de lupt4 i de b4t4lie, spirit !n care se luptau tendin ele cele $ai opuse, senti$entele cele $ai ne!$p4cate 9 i opera sa nu ne odiJnete, ci ne fr4$!nt4. Citind poe$ul s4u, noi suferi$ i ne !ndurer4$ cu el 9 cu el ne odiJni$ !n seninele i etericele figuri ale 'urgatoriului, cu el ne urc4$ din stea !n stea cu ocJii a inti i !n pri-irea sclipitoare a 0eatricei, !$b4ta i de $u&ic4, de str4lucirea i ardoarea de caritate a fiin elor fericite pe care le-nt!lni$ !n ti$pul c4l4toriei c4tre regiunile senine i sclipitoare ale E$pireului 9 cu el tre$ur4$ !n Cia a Nou4 la apari ia 0eatricei 9 cu el pl!nge$ !n Ec4$4ru a lacri$ilorG c!nd pl4cu prea gingaei 0eatrice s4 nu-i dea gingaul ei salut 9 cu el desen4$ !ngeri !n Eani-ersareaG $or ii ei i pl!nge$ la pl!nsul EDoa$nei gentileG, $icat4 de paliditatea i de triste ea poetului 9 cu el suferi$ i ne &bate$ c!nd $ila fe$eii care !l co$p4ti$ete -a detepta !n el o dragoste care -a lupta !$potri-a a$intirii pri$ei fe$ei iubite 9 cu el ne -o$ !nfl4c4ra de dragoste sen&ual4 pentru 'argoletta, blonda !$br4cat4 !n -erde, pentru 'ietra rece i Alisetta pro-ocatoare 9 cu el ne retrage$ !n studiile filosofice, cu el alung4$ pe Alisetta din cet4 uia $in ii, unde de acu$ s-a instalat -ictorioas4 EDoa$na gentil4G de-enit4 si$bolul Kilosofiei 9 cu el ne -o$ re!ntoarce la 0eatrice i -o$ face din nou !n inutul $or ilor acelai dru$ str4b4tut de Dante pe p4$!nt, !n4l !ndu-ne de la $aterialis$ul )nfernului ;r4t4cirea $oral4 a -ie ii acti-e< la cuprinsul etic al 'urgatoriului ;r4t4cirea filosofic4 i dragostea pentru EDoa$na gentil4G<, pentru a ne urca de aici la conte$plarea teologic4 a Raiului ;re!ntoarcerea la 0eatrice<. Cu el ur!$, cu el iubi$. Cu el ne !ngro&i$ la cele $ai groa&nice scene din )nfern, cu el tre$ur4$ de e$o ie !naintea floricelei care, ab4tut4 de gerul nop ii, se 3@ DANTE L) E'%CA =A !ndreapt4 i se descJide pe tulpin4 la pri$ele ra&e ale soarelui, cu el scoate$ din aceast4 i$agine prile" pentru a !ntre$a cura"ul nostru sl4bit. Ceea ce ne interesea&4 $ai $ult la Dante nu e filosoful, nu e teologul, nu e o$ul de tiin 4 al E-ului *ediu, cunosc4tor des4-!rit al tiin ei conte$porane 6 ceea ce ne interesea&4 $ai $ult la el e o$ul. %$ul ca artist i, poate i $ai $ult !nc4, artistul ca o$. Din acest punct de -edere foarte $odern i !n ar$onie cu cele $ai recente curente ale $isticis$ului conte$poran, !ntre-4&ut ici-colo de acel spirit ad!nc de cretin i de artist care fu Niccolf To$$aseo i neobser-at de ceilal i critici, a$ !ncercat s4 interprete& !n cursurile $ele uni-ersitare opera lui Dante, al c4rei subiecti-is$ a fost, ce-i drept, studiat ;!ndeosebi de Gorra<, dar nu !n !n elesul $odern despre care -orbesc. EDist4 ast4&i o teorie critic4 care se preocup4 a stabili !n art4 -alori absolute. Nou4 ni se pare $ai interesant a pune !n relief c!t din opera lui Dante ;i e $ult<

apare !n ar$onie cu sensibilitatea noastr4 estetic4 de oa$eni $oderni 9 dar, obinui i cu$ s!nte$ a respecta p!n4-n ciud4 eniile sale personalitatea unui poet, nu e ciudat c4 a"unge$ s4 pune$ totul !n ar$onie. Giuliani -oia s4 eDplice pe Dante cu Dante. Li noi de ase$enea, !ntr-un cJip !ns4 cu totul deosebit. Noi a-e$ !n $inte figura u$an4 a lui Dante i de ea ne ser-i$ pentru a eDplica acele aspri$i i acea eDtra-agan 4 i acele asperit4 i doctrinale, acele dispute astrono$ice i teologice care, la pri$a -edere, pot fi luate drept &gura Di-inei Co$edii. Nu. Ad!nca unitate a unei opere de art4 ca aceea a lui Dante, cu un contur at!t de $ate$atic de precis, o concep ie at!t de puternic4, de ad!nc4 i de sincer4, o gesta ie at!t de lung4, nu se poate tirbi f4r4 pierdere. Acea tiin 4 nu -a $ai fi tiin a noastr4, acele discu ii scolastice -or putea p4rea oric!t de pedante, acea asperitate de li$b4 -4 -a putea p4rea inoportun4, acele i$agini ciudate -4 -or putea "igni. Ele nu se pot scoate f4r4 pierdere din Co$edie M Ele ser-esc, dac4 nu la altce-a, cel pu in la scoaterea !n e-iden 4 a operei danteti, a originalit4 ii uneori barbare a geniului, a !nde$!n4rii artistului !n $odelarea $ateriei r4&-r4tite cu dalta artei sale. Discuia teologic4 -a putea fi plicticoas4, f4r4 conclu&ie pentru noi 9 dar ici un cu-!nt foarte eDpresi-, din acelea care par create de Dante, pentru pri$a dat4 9 colo o i$agine foarte poetic4 9 ici o ri$4, colo un accent -or lu$ina cu $4nuncJiuri de ra&e !ntunericul. Li $ai ales acel senti$ent de sinceritate, acel suflu de -ia 4 tr4it4, de g!ndire p4ti$it4 -or face ca fiecare din acele con-orbiri s4 tr4iasc4 o -ia 4 a ei personal4, care e -ia a artei, !ntruc!t tiin a la Dante e pasional4 i pasiunea g4sete r4sunet !ntr-un puternic suflet de artist. )at4, o, prietene cititor, cele ce trebuia s4 tii $ai !nainte de a urca treptele $4re ei catedrale ro$anice, care- i r4sare !nainte se-er4, tainic4 i sole$n4 !n $isterul si$bolurilor sale i totui $inunat de ar$onioas4 !n propor iile sale des4-!rite, !n ad$irabila concordan 4 a celor $ai $ici a$4nunte cu planul general al edificiului 9 $istic de fer$ec4toare !n recea ad!nci$e a na-elor !ntunecoase, lu$inat4 ici-colo de -iile culori ale frescelor, ale -itraliilor, ale auriturilor discrete 9 !n-eselit4 de albul de $ar$or4 al grupurilor de$ne de *icJelangelo, risipite prin capelele !$podobite de basoreliefuri foarte delicate, care a$intesc de arta rafinat4 a lui Donatello. )ntr4 6 eti ini iat i $arele spirit dantesc, $area art4 se-er4, cretin4 i catolic4 a E-ului *ediu italian se -or ar4ta !n !ntregi$e sufletului t4u latin i cretin, nobilului t4u suflet de str4"er latin la Jotarele lu$ii sla-e i bi&antine. Dar intr4 cu fruntea nobil de !ng!ndurat4 i cretinete cucernic4, ca toate sufletele $ari !naintea $isterului lu$ii de-apoi M Eti de$n s4 intri. Ceacuri de suferin 4 te-au purificat. =ub -reun a$4nunt sla- sau bi&antin al -e$!ntului t4u, ini$a i-a r4$as ad!nc latin4 i nu poate fi nep4s4toare !naintea celui $ai $are poet al latinit4 ii. Nu a r4$as nep4s4toare ini$a lui Cobuc, cel $ai ro$Fn dintre poe ii ro$Fni, care a si$ it tot far$ecul artei lui Dante i a lucrat ti$p de @B ani la opera uria4 M )ntr4 9 $ul u$it4 lui, tu intri acas4 la tine 9 pri$ete cu 32 DANTE L) E'%CA =A recunotin 4 darul pe care cu $4rini$ie regeasc4 a -oit s4 i-l fac4 din aceast4 capodoper4 a o$enirii M n cur!nd, prin $unca acelui ce te iubete, o, cititor si$bolic, o, cititor care !ntrucJipe&i !ntregul suflet eroic i nobil al Ro$Fniei, al trecutului, ca i al pre&entului, !n cur!nd, prin $unca aceluia ce te iubete ;i te iubete fiindc4 te cunoate<, cel $ai $are poet al t4u, E$inescu, -a ap4rea !n -e$!nt italian i -a c!nta gloria ta $ai $ult dec!t orice articol de trec4toare propagand4 politic4. Cu acest dar reciproc al poe ilor lor celor $ai $ari i $ai repre&entati-i, poporul italian i cel ro$Fn se !ndreapt4 c4tre o epoc4 de $ai $are !n elegere i $ai str!ns4 colaborare spiritual4. C4tre acest scop foarte nobil $i-a$ !ndreptat de acu$ de aispre&ece ani toate for ele $ele. C4tre acelai scop tinde i $unca de fa 4. Yuod bonu$, feliD, faustu$ Que sit M Ra$iro %rti& 0ucureti, @+ $artie, @>2B 33

)NKERNN( )NKERNN( C!ntul ) 'rolog la Di-ina Co$edie Dante, r4t4cit !ntr-o p4dure, sosete la poalele unui deal ;@-25< Cele trei fiare ;2?-3+< Apari ia lui Cirgil i con-orbirea lui cu Dante ;3@-@33< @ 'e c!nd e o$u-n $ie&ul -ie ii lui $-afla$ !ntr-o p4dure-ntunecat4, c4ci dreapta $ea c4rare $i-o pierdui. 1 A$ar $i-e s4 -orbesc c!t de-nfundat4 p4dure-a fost, !nc!t de-a ei cu$plire g!ndind la ea $i-e $intea-ncr!ncenat4 M 5 Nn strop $ai $ult de-a$ar i $-ar r4pune M dar p!n4 s4 --ar4t a $ea sc4pare, eu de-alte st4ri -4&ute-n ea -oi spune. @. =ale ;c<. 1. A$ar de spus, ce sterp i !nfundat4. B. n ;A< -ersul lipsete. A$ trecut deci !n teDt nota $arginal4 a. cale ;c<. 3. !nfiorar4 ;a<. ?->. Coiu spune !nt!i deci de-alte st4ri pe care8 (e-aflai !n ea i-apoi de $!ntuire ;a<. @. n $ie&ul 6 la 3B de ani, fiind E!n al trei&eci i cincilea an, cul$ea arcului -ie ii noastreG, dac4 se co$par4 -ia a cu un arc ;Con-i-io, )C, 21<. 2. *-afla$ 6 Dante bag4 de sea$4 c4 este departe de dru$ul drept. El profesa doctrina eDpus4 !n Etica lui Aristotel, potri-ind-o, cu$ f4cuser4 !nainte de el '4rin ii 0isericii i $ai ales =f!ntul To$a de AQuino, cu dog$ele religiei. 'ro-iden a a propus o$ului dou4 inte 6 fericirea -ie ii p4$!nteti, figurat4 !n Raiul p4$!ntesc, i fericirea -ie ii -enice, !n Raiul ceresc. (a cea dint!i, care e bun4, se poate a"unge prin -ia a acti-4, lucr!nd !n societate, dup4 -irtu ile $orale i intelectuale, confor$ ra iunii o$eneti, lu$inat4 de filosofie 9 la a doua, care e cea $ai bun4, nu se poate a"unge dec!t prin -ia a conte$plati-4, cu a"utorul lu$inii du$ne&eieti, lucr!nd confor$ !n-4 4turilor DuJului =f!nt, care !ntrece ra iunea o$eneasc4, i dup4 cele trei -irtu i teologale 6 credin a, speran a i $ilostenia. Cele dou4 dru$uri deosebite, cel bun i cel foarte bun, care se pot considera ca un singur dru$ foarte ade-4rat, se pierd prin greeal4, $ai ales prin pofta o$eneasc4. 'entru a scoate pe o$ din greeal4 nu $ai a"ung !n-4 4tura i con-ingerea, ci e necesar4 frica pedepselor ;Con-i-io, )@, @2, @5 9 De *onarcJia, ))), @B 9 Etica, ), 2, @1 9 =f!ntul To$a, =u$$a tJeologica, )-))<. 3. -ntunecat4 6 alegoric, -alea p4duroas4 repre&int4 nefericirea -ie ii p4c4toase, care este !ntunecat4 i trist4, contrar celei curate, care este lu$inoas4 i senin4. 35 D)C)NA C%*ED)E @+ )ntrai !n ea, i nu tiu felu-n care, at!t de $ult era$ de so$n p4truns, pe c!nd ieea$ din dreapta $ea c4rare. @3 Dar c!nd sub o colin4 fui a"uns, sub care se-nfunda i-aceast4 -ale, de-a c4rei groa&4 $4 si$ ii str4puns, @3 pri-ind -4&ut-a$ cretetele sale sc4ldate-n focu-acelei dragi planete ce $!n4 sigur pe-oriicare cale. @> Li-atunci sc4&u i spai$a care-$i stete o balt4-n suflet c!t putu s4-ncap4 prin noaptea care-at!tea spai$e-$i dete. 22 Li ca i-acela ce din -aluri scap4 i-abia r4sufl4 Hde la $al c4t!nd, se-ntoarce spre pri$e"dioasa ap4I 9 2B aa i sufletu-$i, i-acu$ fug!nd,

s-a-ntors spre-acel ponor H!n ocJi prin&!ndu-lI, ce n-a l4sat o$ -iu prin el nicic!nd. 2? Li-astfel, truditul trup $ai !ntre$!ndu-l, plecai din nou pe coasta neu$blat4, dar fer$ picior tot cel de "os a-!ndu-l. @B. At!t fui de ;a<. @?. pe o$ ;a< 9 drept pe-ori cine, pe-orice cale ;c<. 23. Li st!nd pe $al se-ntoarce-abia sufl!nd ;a<. 2?. Truditul trup pu in ;a<. @@. De so$n p4truns 6 deci nu tia bine ce f4cea. Alegoric, arat4 c4 fusese !$pins de p4cat ;so$nul sufletului<, de care scap4 nu$ai cine ascult4 cJe$4rile do"enitoare ale contiin ei. Dante, care bag4 de sea$4 c4 se afl4 !n p4dure, arat4 deteptarea lui din so$nul greelii. @3. Colin4 6 si$boli&ea&4, !n opo&i ie cu p4durea !ntunecoas4, fericirea care este r4splata o$ului ce duce o -ia 4 si$pl4 i curat4. @5. Dragi planete 6 soarele, care si$boli&ea&4 pe Du$ne&eu, Esoare sufletesc i inteligibilG ;Con-i-io, )), @1<. 2+. 0alt4-n suflet 6 frica face ca s!ngele s4 se str!ng4 tot la ini$4. n teDt 6 Es-a ca$ linitit frica ce st4tuse !n lacul ini$ii !n noaptea ce o petrecui aa de !ndureratG. C!t despre Ebalta ini$iiG sau Elacul ini$iiG, ea este scobitura ini$ii unde s!ngele se -ars4 i se adun4. n Cita Nuo-a, )), 1 6 Esufletul -ie ii care locuiete !n odaia cea $ai secret4 a ini$iiG. 2@. 'rin noaptea 6 noaptea de Roi spre Cinerea $are ;5-? aprilie @3++<. C4l4toria si$bolic4 se !$plinete !n apte &ile. Alegoric, noaptea e ti$pul r4t4cirii !n p4dure i !n -ia a p4c4toas4. 2>. Coasta 6 corespunde -ecJiului italian piaggia i e discutabil dac4 arat4 c!$pia sau o !nclinare uoar4. Dante o nu$ete o dat4 Epustiul $areG ;)nfernul, ), 31<. 0ine traduce Cobuc cu Ecoast4G. CecJiul u$anist italian Gelli eDplic4 6 Eprin piaggia !n elege$ noi !n li$ba noastr4 acele locuri care s!nt !ntre sf!ritul c!$piei i urcuul repede al $unteluiG. Alegoric, repre&int4 starea sufletului o$enesc, care, !ntre r4u i bine, tinde s4 ob in4 binele i s4 a"ung4 urcuul i apoi cul$ea dealului, adic4 fericirea p4$!nteasc4 i des4-!rita $!ntuire cereasc4, la care -a a"unge, dac4 nu-i -a lipsi bun4-oin a i -a fi a"utat i de Jarul lui Du$ne&eu. 3+. Ker$ picior 6 $erg!nd pe coast4, piciorul care r4$!nea totdeauna eap4n era $ai "os dec!t cel4lalt, care se ridica spre a !nainta. Despre acest -ers s-a scris foarte $ult i for$ea&4 una din acele EgJicitori dantetiG, cu care se pierde $ult ti$p. Nna din cele $ai plau&ibile interpret4ri, a lui Torraca, spune 6 EDante face aici alu&ie la $ersul lui !n acelai ti$p pripit i o-4itor la urcarea dealului, fiindc4 !n urcuurile grele piciorul de "os st4 $ai tare spri"init, ca acela pe care se spri"in4 tot corpul, fa 4 de cel $ai !nalt, nesigur i o-4itor, pe c!nd !ncearc4 terenulG. Kirete c4 !n acest ca& piaggia trebuie interpretat4 ca urcu. 3? )NKERNN( 3@ Li-abia-ncepui s4 urc pe ea, i iat4, s4lt!nd o sprinten4 panter4-n dru$ i-a-!nd o blan4 $!ndru-$pestri at4 31 nu -rea s4-$i lase cale nicidecu$, i-astfel de $ult $4-$piedeca-n suire, c4 stetei s4 $4-ntorc acu$-acu$. 35 Era-ntr-a &ilei cea dint!i i-ire, iar soarele ieea cu-aceleai stele ce-au fost cu el, c!nd -enica iubire 1+ a pus $icarea pri$4-n el i-n ele 9 i-astfel f4ceau s4 sper de $ulte ori la blana fiarei cu pestri 4 piele 13 i dulcele-anoti$p i-ai &ilei &ori. Nu !ns-at!t ca fric4 s4 nu-$i fie de-un leu care-ap4r!nd !$i da fiori. 13 '4rea c4 el asupra-$i -rea s4 -ie cu botu-n -!nt, i-n foa$ea lui cea $are p4rea i &4rii-o spai$4 ca i $ie. 1> Li iat4 i-o lupoaic-apoi c4 pare, cu $ii de pofte-n slabu-i trup r4pus, c4ci $ultei lu$i !i face &ile-a$are,

B2 prin $ult4 piedic4 ce-n dru$ $i-a pus cu groa&a ce-o st!rnea a ei -edere pierdui speran a de-a $ai $erge-n sus. BB Li ca i-acel ce -esel str!nge-a-ere, c!nd -ine-un ti$p care i-a pierde-l face, e-n toate trist i-i pl!nge-a lui durere 9 31. Nu -rea din ocJi s4-$i plece nici ;a<. 3B. At!t i astfel ;a<. 13. Credea$ c-ar ;a<. 15. turbat4 ;a<. 1>-B+. Cu tot ce-i poft4 ;a<. B@. $ultor ini ;a<. Li $ult4 lu$e-o face-a fi !ntristat4 ;b<. B1. *i-a ters ;a<. B3. i-i plin de-a sa ;a<. 32. 'anter4 6 i aici s-a discutat i se discut4 foarte $ult dac4 e -orba de o panter4, de un leopard sau de un r!s ;linD< sau, dup4 cu$ spun EbestiariileG $edie-ale, o corcitur4 de leu i leopard. Cu-!ntul lui Dante lon&a corespunde cu-!ntului france& once i !n acest ca& ar fi linDul. Alegoric, si$boli&ea&4, se pare, p4catul trupesc, dup4 unii co$entatori, iar al ii cred c4 Ein-idiaG, fiindc4 Dante nu po$enete !ntre cele trei p4cate, pe care le socotete cau&a r4t4cirii, i pe cel trupesc, ci nu$ai $!ndria, in-idia i a-ari ia ;pofta<. )nterpretarea politic4 dup4 care pantera, cu p4rul ei alb i negru, ar face alu&ie la Kloren a de&binat4 !n luptele dintre EalbiG i EnegriG ast4&i nu $ai e luat4 !n serios. 3?. Cu-aceleai stele 6 e -orba de &odia 0erbecului, !n care a creat Du$ne&eu lu$ea, dup4 cu$ credeau cei -ecJi. 13. Li dulcele-anoti$p i-ai &ilei &ori 6 pri$4-ara i di$inea a, !n-ior!nd sufletul i d!ndu-i o !ncredere $ai $are !n puterile sale, !l f4ceau s4 spere c4 -a putea sc4pa de aceast4 piedic4. 1B. (eu 6 si$boli&ea&4 $!ndria sau r4utatea bestial4. =-a -4&ut aici i personificarea cur ii france&e, i $ai ales a lui Carol de Calois, care e i nu$it leu de c4tre Dante ;'aradisul, C), @+?<. 1>. % lupoaic4 6 si$boli&ea&4 a-ari ia sau $ai bine &is pofta pentru bunurile lu$eti. =-a -4&ut aici i personificarea cur ii papale de la Ro$a. 3> D)C)NA C%*ED)E B? aa-$i f4cu i bestia f4rO de pace, ce-ncet-!ncet -enindu-$i $4-$pingea acolo unde-orice lu$in4 tace. 3@ 'e c!nd $4 ruina$ !n noaptea grea, deodat4-$i ap4ruse unul, care, de lung ce-a fost t4cut, ca $ut p4rea. 31 C4&!ndu-l deci aci-n pustiul $are 6 : E%ricine-ai fi, ori u$br-ade-4rat4, ori o$ : a$ &is :, te rog, ai !ndurareG. 35 : ENu-s o$ : a &is : ci-atare fui odat4. =tr4$oi : r4spunse el : lo$bar&i a-ui 6 din *antua i $a$-a-ui i tat4. 5+ Dei t!r&iu, subt )uliu $4 n4scui, i Ro$a subt August, pe c!nd do$nise $in i ii &ei ce $int, eu o -4&ui. 53 'oet fiind c!ntai pe-a lui AnJise cucernic fiu care cu-ai Troiei fii c!nd )leon fu ars, la noi -enise. 53 Dar tu-ntr-acest a$ar de ce re-ii S De ce nu sui pe dealul desf4t4rii, c4-i scop i cau&-oric4rei bucurii SG 5> : ECirgil eti tu S K!nt!na eti, al c4rii torent : !i &isei cu ruine-acu$ : bogat pornit-a flu-iul cu-!nt4rii S B>-3+. Ce-ncet -enind $-a-$pins p!n-a$ c4&ut.8 n locul ;a<. n -alea unde-ori ce ;b<. 32. Acela ;b<. C4&ui deodat4-n dru$ pe unul care ;b<. 33. glas ;a<. 31. ori cine-a$ &is ;a<. 35. iar el ;a<. 5+. N4scut t!r&iu !n )uliu, eu -4&ui ;a<. 5@. =ub August !$p4ratul ;b<. 52. *in i ii &ei cari $in eau i fui 'oet ;a<. Cu &ei $in i i ce $int eu o -4&ui ;b<. 53. 'oet ;a<. 'oet fiind c!ntai pe nep4tatul ;b<. 51. i-ai Troiei ;b<. 5B. 'ribegi de c!nd ;b<. Regatul ;b<.

3+. %rice lu$in4 tace 6 adic4 !n p4durea -iciilor, unde nu p4trunde lu$ina Jarului du$ne&eiesc. 3@. Ruina$ 6 se -ede de aici c4 nu e -orba de c!$pie, ci de un urcu. 33. De lung ce-a fost t4cut 6 literar -orbind 6 fiindc4 Cirgil nu a $ai -orbit. n sens alegoric, -rea s4 arate cu$ glasul ra iunii o$eneti, care t4cuse !n Dante c4&ut !n p4cat, acu$ !ncepe de-abia s4-i opteasc4. 3?. (o$bar&i 6 e un anacronis$ destul de obinuit !n E-ul *ediu. Regiunea aceasta nu$ai la cinci -eacuri !n ur$a naterii lui Cirgil a fost ocupat4 de longobar&i, dup4 care s-a nu$it (o$bardia toat4 )talia nordic4. 3>. *antua 6 Cirgil s-a n4scut la Andes, a&i 'ietole, sat !n apropiere de *antua. Cirgil nu-i spune singur nu$ele, ci las4 lui Dante satisfac ia de a-l gJici. 5+. Dei t!r&iu 6 la $oartea lui Ce&ar, Cirgil a-ea nu$ai 23 de ani, aa c4 nu se putea nu$i conte$poran. 52. *in i ii 6 adic4 fali. n acest -ers, Cirgil arat4 un fel de regret c4 nu s-a n4scut !n ti$pul c!nd ar fi putut pri-i ade-4rata credin 4. El a $urit cu @> ani !nainte de naterea lui Cristos. 51. Cucernic fiu 6 este -orba de Enea, eroul poe$ului lui Cirgil. 5>-?1. Traducerea literal4 ar fi 6 EDeci tu eti acel Cirgil i acel i&-or care r4sp!ndete un flu-iu aa de larg de cu-!ntare S )-a$ r4spuns cu fruntea ruinat4 6 T%, tu, cinstea i lu$ina celorlal i poe i, s4-$i fie de folos ;pe l!ng4 tine< studiul !ndelungat i $area iubire care $-a !nde$nat s4 caut -olu$ul t4uUG. =e -ede $area ad$ira ie i iubire pe care Dante o a-ea pentru Cirgil, al c4rui poe$ spune ;)nfernul, 22, @@1< c4-l tie pe dinafar4. Cirgilul lui Dante nu e toc$ai Cirgilul clasic, ci $ai p4strea&4 ce-a din Cirgilul $edie-al, de-enit un fel de -r4"itor. 5+ )NKERNN( ?2 Tu $area facl4-n -eci pe-al artei dru$ M deci fie-$i de-a"utor iubirea -ie i studiul lung !n dulcele- i -olu$. ?B '4rinte-$i eti, $aestru-$i eti tu $ie, tu singur eti acel ce-a dat o -ia 4 fru$osului $eu stil ce-$i e $!ndrie. ?? Ce&i fiara $-a !ntors i-$i ade-n fa 4, a"ut4-$4-n eleptule -estit, c4ci ini$a de spai$4-n $ine-ngJea 4G. >@ :E'e-alt dru$ i se c4dea s4 fi pornit : $i-a &is, -4&!nd ce pl!nset $4 doboar4 : de -reai s4 scapi de locul 4st cu$plit. >1 C4ci bestia care-asupra ta scoboar4 nu las4-n dru$ pe ni$e f4rO de-os!nd4, ci-i st4 de cap astfel, p!n4-l o$oar4. >5 E rea din fire i $ereu la p!nd4 i-n -eci f4r4 de sa cu$plita-i -rere, c4ci dup4 ce-a $!ncat, e $ai fl4$!nd4. @++ =!nt $ulte fiare cari i-o fac $uiere i i $ai $ulte-or fi p!n-o s4 -ie s4-i dea copoiul $oarte-ntru durere. @+3 El nu a-eri c4ta--a, nu $oie, ci $intea i -irtu ile i $ila i ara sa-ntre Keltre o s4-i fie. @+3 'rin el -o$ $!ntui de-a$ar u$ila )talie, de-al c4rei drag, tu, Nise, $urii, i Turn i-E-rial i Ca$illa. ?3. Ce datei ;a<. >>. Li-i dup... i $ai ;a<. (egenda f4cuse din el un pre-estitor al lui Cristos, fiindc4 !n egloga )C din 0ucolice -orbise de un copil care s-a n4scut ;fiul lui Asinius 'ollio< i care -a aduce pe p4$!nt dreptatea ;Astrea< i -a !nte$eia o nou4 stare de lucruri. >?. K4r4 de sa 6 de aici se -ede bine c4 lupoaica !nsea$n4 pofta o$eneasc4. @++. =!nt $ulte fiare 6 adic4 s!nt $ulte p4catele cu care a-ari ia se !nto-4r4ete. @+B. Keltre 6 ce a -rut Dante s4 spun4 cu aceast4 eDpresie enig$atic4 e foarte nesigur. Nnii au -4&ut aici pe Nguccione della Kaggiuola, c4pitan general al gJibelinilor i st4p!nitor al 'isei i (uccei, al ii pe Cangrande della =cala, $are protector al partidului gJibelin i st4p!nitor al Ceronei, al ii pe !$p4ratul 7enric al C))-lea de (uDe$burg,

al ii pe papa 0enedict al 2)-lea i, !n sf!rit, al ii pe Cristos, la a doua sa -enire. A&i se socotete c4 Dante face alu&ie la un !$p4rat nel4$urit cJiar !n $intea lui, care s4 !$preune !n el orice perfec ie ideal4 i care s4 aib4 puterea de a readuce lu$ea pe dru$ul cel drept. C!t pri-ete locul unde se -a nate, unii co$entatori, g!ndindu-se $ai ales la Cangrande della =cala, cred c4 e -orba de Cerona, !ntre Keltre, ora nu departe de Cene ia, i *onte Keltro. Cu$ teDtul spune Ei naterea lui -a fi !ntre feltru i feltruG, al i co$entatori, cu $ai $ult4 dreptate, cred c4 se face alu&ie la originea nobil4, bogat4, a $isteriosului persona" pre-estit. @+3-@+5. N$ila )talie 6 )talia de "os i $ai ales Apulia, care e denu$it4 aa !n Eneida ;))) 9 B+><, dar aici trebuie s4 crede$ c4 Dante face alu&ie la toat4 )talia, i $ai ales la partea $ai nobil4 a ei, adic4 (a iu, pentru care au $urit fecioara Ca$illa i celelalte persona"e ale Eneidei, de care po$enete. 5@ D)C)NA C%*ED)E @+> Gonindu-ne-o de prin cet4 i !ncJise din loc !n loc, -a-$pinge-o-n )ad de -eci, de unde-nt!i in-idia ne-o tri$ise. @@2 =pre-a ta sc4pare cred i "udec deci s4- i fiu conduc4tor, i te -oi scoate de-aici, f4c!nd prin loc etern s4 treci, @@B s-au&i cu$ url4 desperate gloate, s4 -e&i i-antice duJuri os!ndite, ce-a doua $oarte-a lor i-o strig4 toate. @@? Li-apoi s4 -e&i i duJuri $ul 4$ite !n foc, c4ci Hsper4 s4 a"ung-aaI, oric!nd -a fi, la nea$uri fericite 9 @2@ la cari de-ai -rea i tu a te urca, $ai bun ca $ine-un suflet e ce -ine i lui a$ s4 te las c!nd -oi pleca. @21 Acel =t4p!n ce-acel i$periu-l ine, fiindc4 fui rebel la sf!nta-i lege, nu -rea s4-i intri-n ara =a prin $ine. @25 Tutindeni este do$n, ci-aici e rege, aici cetatea =a i tronu-l are, ferice-acei pe care-aci-i alege MG @3+ )ar eu 6 : E%J, f4, pe Du$ne&eul care tu nu-l tiui, poete,-n lu$e sus s4 fug i de-acest r4u i-alt r4u $ai $are 9 @33 i du-$4 ca s4 -4d, unde $i-ai spus, i poarta lui =!n-'ietru, ca i pl!nsul celor ce &ici c4-n -eci e nea$ r4pusG. @33 'orni atunci, i-ur$!nd, eu dup4 d!nsul. @@+. )nfern ;a<. @@2. discern. @@1. etern ;a<. @@3. antice ;a<. @2+. ferice ;a<. @2@. sui ;c<. @22. s!nt eu... -ine ;a<. @25. Do$nete ;a<. @2?. orice o ;a<. @3B. Acelora ce-i faci un nea$ r4pus ;a<. @@5. A doua $oarte 6 adic4 $oartea sufletului. =trig4 6 adic4 Earat4G sau Ea$enin 4G, dup4 cu$ propune 'arodi, fiindc4 fiecare suflet din Edisperata gloat4G este o gro&a-4 a$enin are a $or ii. @2+. Nea$uri fericite 6 adic4 !n 'aradis. @22. Nn suflet 6 0eatrice. @31. 'oarta lui =!n-'ietru 6 adic4 poarta 'urgatoriului, prin care se $erge !n Rai. Aceast4 poart4 este p4&it4 de un !nger, loc iitor al =f!ntului 'etru ;'urgatoriul, 22), B1<, i se descJide toc$ai cu cJeile pe care !ngerul le are la el. Cf. 'urgatoriul, )2, @25 6 EDe la 'etru le in ;cJeile< i el $i-a spus s4 greesc $ai degrab4 !n a descJide dec!t !n a !ncJide, nu$ai dac4 sufletele se arat4 poc4ite i $i se !ncJin4G. 52 )NKERNN( C!ntul )) '4durea 6 !nceputul

c4l4toriei )n-oca ia c4tre $u&e ;@-3< Descura"area lui Dante, do"ana i i$boldurile lui Cirgil ;5-B5< Rug4$intea 0eatricei ;B?-51< nspre poarta )nfernului ;5B-@12< @ Era-n a$urg, i-ntunecata &are sc4pa de truda sa pe tot ce-i -iu pe-acest p4$!nt 9 eu singur fost-a$ care 1 f4cea$ g4tire ca-ntrar$at s4 fiu i grelei c4i i $ilei petrecute, pe care-acu$ din $inte le descriu. 5 naltul geniu, *u&e,-aci $i-a"ute 6 i-a ta noble e-aci s4 i s-arate, tu, $inte-a $ea, ce-ai scris cele -4&ute M @+ Li-a$ &is 6 : ETu, cel HceI $4 conduci, poete, s4-$i -e&i puterea de e-n stare-ori nu-i s4 intre-n c4i at!ta de secrete. @3 '4rintele lui =il-iu-a $ers, cu$ spui, la cei ne$uritori Hnu doar !n $inte, ci el aie-ea, cu-ntreg trupul luiI. @-B. Al serii-apus cu-a$urgul s4u acu$a8 =c4pa tot ce este -iu !n fire8 De truda sa de peste &i i nu$a8 Eu singur unul $4 g4tia$ s4 fiu8 Cu greul c4ii i cu-a$ara "ale ;b<. 3. eDact din ;a<. 'e cari cu $intea f4rO de gre ;c<. 5. Tu *u&a ;b<. ?. Li-aici s-ara i noble ea firii tale. >. *inte care ;a<. @2. etern ne$!ng4ete ;a<. B. *ilei 6 adic4 pentru pri-elitea dureroas4 a pedepselor la care s!nt os!ndite sufletele p4c4toilor, pe care poetul le -a -edea. 5. naltul geniu 6 geniul lui Dante, nu geniu !n general, cu$ socotesc unii co$entatori. Dante era foarte contient de -aloarea sa i at!t cronicarii, c!t i legenda ce s-a for$at despre el ni-l arat4 astfel. E celebru r4spunsul pe care l-ar fi dat concet4 enilor s4i, care -oiau s4-l tri$it4 a$basador c4tre papa 0onifaciu 6 EDac4 $4 duc eu, cine r4$!ne S Li dac4 eu r4$!n, cine se duce SG. >. Ce-ai scris 6 adic4 ce ai p4strat !n tine. @3. '4rintele lui =il-iu 6 Enea, tat4l lui =il-iu. =e po-estete !n Eneida ;C), 233 i ur$.< c4 Enea a cercetat regatul sufletelor, fiind !nc4 !n -ia 4, deci cu corp cu tot. 53 D)C)NA C%*ED)E @3 Dar dac4-i fu propice-al lu$ii Tat4, i-l ai i-efectul Onalt din el a$inte i ce i cu$ a-ea s4 ias-odat4, @> nu e nede$n s4 cread4 cel cu$inte ce-a fost ales, din cerul cel $ai sus, i$periului i Ro$ei ca p4rinte 6 22 iar ea i el, i-i drept s4 fie spus, ur&ite-au fost cet4 ii sfinte-a tale, ur$aule-a lui 'etru-nt!iul pus. 2B n $ult de tine-a sa c!ntat4 cale el lucruri au&i ce-au fost te$ei i-n-ingerii i $antiei papale. 2? Apoi, c4t!nd do-e&i credin ii-acei din care-al $!ntuirii dru$ purcede, s-a dus i-Alesul Cas !n cer la ei. 3@ Dar eu S Eu cu$ s4 $erg S Cine-$i concede S Nici 'aul, nici Enea nu-s 6 pe $ine nici eu c4-s de$n, nici ni$eni nu $4 crede. 31 De-aceea dac-a $erge-acu$ cu tine, $4 te$ c-ar fi nebun, un dru$ pierdut 6 eu &ic 9 iar tu pricepi i tii $ai bineG.

35 Li ca i-acel ce nu $ai -rea ce-a -rut, scJi$b!nd prin noul g!nd pe cele-a-ute, aa c4 las4 totul ce-a-nceput, 1+ aa i eu sub poala coastei $ute g!ndind !$i $istuii !ntreaga -rere ce-nt!i, spre-a-ncepe,-at!t $i-a fost de iute. 13 : EDe- i prind din -orbe bine-a ta durere : r4spunse u$bra cea $4rini$oas4 : i-e sufletul cuprins de-acea sc4dere, @3. De-i fu prielnic !ns-al lu$ii Tat4 ;a<. 23. ca loc tron4rii ;a<. 21. Tu cel ce-ur$e&i lui ;a<. 2B. n $ult c!ntata lui de tine cale ;b<. 23. )ar el apoi !n ;a<. 3B. e nebun ;a<. 1B. Cuprins i-e str!$tul suflet de sc4derea ;a<. @3. Al lu$ii tat4 6 Du$ne&eu. n teDt e 6 Edu$anul oric4rui r4uG. @5. Efectul 6 )$periul ro$an, care a ur$at -enirii lui Enea !n (a iu. @?. Ce i cu$ 6 ce, adic4 )$periul ro$an 9 i cu$, adic4 at!t de glorios. 2+. Ce-a fost ales 6 Enea. Din cerul... 6 cerul E$pireu, !n care ade Du$ne&eu, dup4 concep ia ptole$aic4, ur$at4 de Dante. 22. Ea i el 6 ea, Ro$a, i el, i$periul. 21. Nr$a al lui 'etru 6 se adresea&4 papei i-i arat4 c4 Ro$a i )$periul ro$an au fost !nte$eiate de Du$ne&eu, ca autoritatea lor s4 fie apoi !nlocuit4 de papi. Traducerea literar4 6 E)ar ea ;Ro$a< i el ;i$periul<, ca s4 spune$ ade-4rat, au fost !nte$eia i !n -ederea locului sf!nt, unde ade $otenitorul celui $ai $are 'etruG. 25. n-ingerii 6 !n-ingerea rutulilor condui de Turnus. *antiei papale 6 puterea papal4 care, !n ur$a acestei -ictorii i a naterii i$periului, trebuia s4 aib4 !n ur$4 reedin a sa la Ro$a. 3+. Alesul Cas 6 =f!ntul 'a-el, dup4 cu$ e nu$it !n Kaptele Apostolilor, )2, @B. n cer la ei 6 alu&ie la eDta&ul =f!ntului 'a-el. Dante cunotea teDtul $edie-al Cisio 'auli, dup4 care Apostolul 'a-el ar fi $ers i !n cer, i !n )nfern. 3B. Ar fi nebun 6 adic4 ar fi o nebunie din parte-$i, deci un dru$ degeaba. 1@. *istui !ntreaga -rere 6 adic4 Jot4r!rea c4l4toriei s-a ni$icit !n g!ndire. At!t de $ult s-a g!ndit la ea, !nc!t a 51 )NKERNN( 13 ce-abate-ades de inta sa fru$oas4 pe o$, astfel HoprindI, ca n4&4rirea n4lucii lui pe-o bestie fricoas4. 1> =4- i spui, spre-a stinge-n tine deci orbirea, de ce-a$ -enit i ce-au&ii atunci c!nd $il-a-ui de-nt!i c4- i tiu pierirea. B2 Eu sta$ la cei ce suf4r f4rO de $unci, i-o Doa$n4 $4 cJe$4, fru$oas-atare, !nc!t cerui cJiar eu s4-$i dea porunci. BB Cu ocJi lucind ca steaua, i $ai tare, i bl!nd i dulce-al gingaei copile angelic glas fu-n propria-i cu-!ntare 6 B? T'oete $antuan : a &is : gentile al c4rui nu$e-n -ia lu$e-i -iu i -iu -a fi-ntru toate-ale ei &ile, 3@ pe-al $eu, dar nu i-al sor ii-a$ic, !l tiu at!t de-oprit pe coasta cea pustie, c4-ntors de groa&4 orbec4-n pustiu 6 31 HLi tea$4 $i-e-ntr-at!t pierdut s4 fie c4 prea t!r&iu !n spri"in s!nt -enit4, din c!te-n cer de el fui $4rturie. 35 Dar du-te, i cu -orba ta g4tit4 i ce-i $enit s4-l $!ntuie de-aice a"ut4-l, ca s4 nu $ai fiu $!Jnit4. 5+ Eu, care- i spun s4 $ergi, s!nt 0eatrice i -iu de unde s4 $4-ntorc $i-e sete 6 $-a-$pins iubirea-nde$n i-aceste-a- i &ice. 1>. o-4irea ;a<.

a"uns s4 nu $ai aib4 -oin a de a o face. B@. C4- i tiu pierirea 6 adic4 pri$e"dia !n care era !n p4durea cu cele trei fiare i de care a aflat de la 0eatrice. B2. K4rO de $unci 6 dup4 religia catolic4, copiii $or i !nainte de bote& nu $erg nici !n Rai, nici !n 'urgatoriu, ci !n (i$b, unde nici nu sufer4, nici nu se bucur4. Dante introduce o $odificare !n li$bul catolic, pun!nd acolo i sufletele $ari ale AnticJit4 ii care n-au a-ut nici o -in4 fiindc4 nu cre&user4 !n Cristos, deoarece nu-l cunoscuser4. )ubirea lui pentru acetia a"unge p!n4 acolo !nc!t pe unii din ei ;=ta iu< !i pune !n 'urgatoriu, iar pe al ii ;Traian< !n 'aradis, pe $oti- c4 au cre&ut !n Cristos care -a -eni. B3. % Doa$n4 6 0eatrice. B>. n -ia lu$e-i -iu 6 adic4 celebru !n lu$ea celor -ii, pe p4$!nt. 3+. Ale ei &ile 6 adic4 at!t c!t -a fi lu$ea. 3@. Nu i-al sor ii-a$ic 6 e Dante, persecutat de soarta nedreapt4. 35. Cu -orba ta g4tit4 6 din punct de -edere literar 6 Ecu cu-intele tale fru$oase de poetG 9 alegoric 6 Ecu cu-intele tale care dispun bine i !nt4resc sufletulG. Aici Dante ne arat4 puterea de atrac ie i de con-ingere pe care o recunotea artei poetului aa de $ult ad$irat i iubit de el. 5+. 0eatrice 6 fiica lui Kolco 'ortinari, pe care, dup4 cu$ po-estete !n Cita Nuo-a, Dante o !nt!lni !nt!ia oar4 pe c!nd n-a-ea dec!t > ani, la @251, i a doua oar4 la @2?3, la @? ani. 'entru 0eatrice, Dante a scris sonete, balade i can one, c4rora $ai pe ur$4 le ad4ug4 un co$entariu !n pro&4, unde po-estete !nceputul i e-oluarea iubirii lui $istice pentru d!nsa. Co$entariul for$ea&4 pro&a acelei sua-e c4rticele care se intitulea&4 Cita Nuo-a, !n care nu tot ce se po-estete se poate socoti real, ci $ai $ult o interpretare $istic4 a realit4 ii. =-a c4s4torit la @2?3 cu =i$one deO 0ardi i a $urit la ? iunie @2>+. Cita Nuo-a se !ncJeie cu o -i&iune, !n ur$a c4reia Dante !i propune s4 nu $ai 5B D)C)NA C%*ED)E 53 C!nd -oi fi iar la Do$nul, !ndelete -orbi-te--oi de bine, suflet $are MU. T4cu atunci i-ncepui eu c!nd stete 6 53 : T%, Doa$n4 a -irtu ii, tu prin care !ntrece o$ul tot ce s-ar afla !n cerul ce $ai str!$te cercuri are 6 5> *4 bucur4-ntr-at!t porunca ta, c4 orice grab4, s-o-$plinesc, $i-e-nceat4, i n-ai de ce-$i $ai spune i-altce-a. ?2 Dar cu$ nu prege i, pricina $i-arat4, s4 te cobori !n negrul nostru fund din largul plai unde te -rei plecat4 SU. ?B : TDe ceri ce-i $ai ad!nc s4 nu i-ascund i-oi spune scurt, r4spunse &isei $ele, cu$ nu $4 te$ aicea s4 p4trund. ?? Te te$e doar de lucrurile-acele ce pot s4 -at4$e-n -run fel pe-aproape 6 de celelalte nu, c4 nu s!nt rele. >@ 'e $ine Do$nu-aa -ru-n lut s4 sape, c4 "alea -oastr4 nu $4 poate str!nge, nici foc din focul -ostru a $4-ncape. >1 E-n cer o Doa$n4 bun4 ce se pl!nge de piedica unde te $!n cu tea$4, i ea "ude ul aspru-l poate fr!nge. >5 'e (ucia cu-acest cu-!nt o cJea$4 6 : gNe-oie are o$u- i cu credin 4, de a"utorul t4u 9 i-l dau !n sea$4 MO. @++ Nr!nd dar (ucia orice suferin 4, -eni unde tia c-o s4 ne -ad4, pe $ine i-a RaJirei -ecJi fiin 4. -orbeasc4 de 0eatrice p!n4 c!nd nu -a fi !n stare s4 o laude aa cu$ n-a fost sl4-it4 niciodat4 -reo fe$eie. n Di-ina Co$edie, Dante !i ine f4g4duiala i 0eatrice de-ine, f4r4 a !nceta de a fi fe$eia iubit4, i si$bolul teologiei sau, $ai bine, al ade-4rului re-elat. 5?. *ai str!$te 6 Dante pune, dup4 siste$ul ptole$aic, '4$!ntul !n centrul Nni-ersului, dup4 care ur$ea&4

(una i celelalte planete !n cercuri concentrice. Cercul (unii fiind cel $ai aproape de '4$!nt, este $ai $ic dec!t celelalte. ?+. *i-e-nceat4 6 EcJiar de a fi i plecat !n a"utorul lui Dante, tot $i s-ar p4rea c4 a$ !nt!r&iat s4 $4 supun -oin ei tale, fiin 4 at!t de des4-!rit4 MG. ?3. n negrul... fund 6 e fundul p4$!ntului, unde se ter$in4 )nfernul. ?1. Din largul plai 6 e Raiul. ??. Te te$e 6 ra iona$entul ur$ea&4 toate regulile unei de$onstra ii scolastice, cu toate distinc iile i silogis$ele sale. >@. Aa 6 !n teDt 6 EEu s!nt f4cut4 de Du$ne&eu astfelG. >1. Doa$n4 bun4 6 *aica Do$nului, care, i dup4 credin a ortodoD4, inter-ine pe l!ng4 Du$ne&eu pentru iertarea p4catelor noastre. Aici si$boli&ea&4 Jarul i $ilostenia du$ne&eiasc4 i, !$preun4 cu celelalte Edou4 Doa$ne binecu-!ntateG, 0eatrice i (ucia, se opune celor trei p4cate si$boli&ate !n panter4, leu i lupoaic4. Dante nu-i spune pe nu$e, fiindc4 niciodat4 !n )nfern nu !ndr4&nete, din respect, s4 pronun e nu$ele sfinte. >5. (ucia 6 sf!nt4 fecioar4 din =iracu&a $artiri&at4 de Diocle ian !n anul 3+1. =i$boli&ea&4 Jarul care lu$inea&4 $intea. >?. %$u- i cu credin 4 6 se -ede de aici c4 Dante a a-ut o -eneraie deosebit4 pentru (ucia. @++. Nr!nd... orice suferin 4 6 !n teDt 6 E...orice cru&i$eG. Nnii 53 )NKERNN( @+3 : g%, 0eatrice,-a Do$nului pl4$ad4, de ce n-a"u i pe cine-at!t de drag4 te-a-u, !nc!t se rupse de gr4$ad4 S @+3 N-au&i cu$ ge$e "alea lui !ntreag4, nu -e&i cu$ $oartea-l str!nge $ai cu &or la r!ul care $4rii nu-i d4 -lag4 SO @+> N-au fost pe lu$e oa$eni $ai cu dor de-al lor folos, la p4gubi $ai cu pa&4, ca $ine la cu-!ntul $ustr4tor. @@2 Li cobor!i din "e ul $eu de ra&4 !ncre&4toare-n -orba ta cu$inte, i ie -a&4 i la ceilal i -a&4.U @@B Li dup4 ce-$i pic4 acestea-n $inte !ntoarse ocJii-aprini de pl!ns la $ine, ca $ai gr4bit s4 u$blu !nainte. @@? Li-alerg atunci, cu$ a -rut ea, la tine, te scap de fiar-aceea cu noroc, ce-n dru$ul scurt spre dalba cul$e- i -ine. @2@ Dar ce-i S De ce, de ce r4$!i pe loc S de ce !n piept at!ta $ielie Li nici o-ncredere i nici un foc S @21 Atunci c!nd trei fe$ei prea sfinte, ie de gri"4- i poart4 sus la curte-n cer i -orba-$i de-at!t bine-i cJe&4ie SG @25 Cu$ floricelele de-al nop ii ger t!n"ind i-ncJise, d!nd de caldul soare, se-ndreapt4 toate-n-oalte pe luger 9 ;To$$aseo< eDplic4 6 Efiindc4 a fost $artiri&at4G, al ii, pare-se, $ai bine 6 Efiindc4, dup4 =olo$on ;'ro-erbe, C), ?<, ea d4 Jarul s4u nu$ai celor bl!n&iG. @+3. Ralea lui !ntreag4 6 adic4 pl!nsul lui care nate $il4 !n cei ce-l aud. @+5. *oartea 6 adic4 $oartea sufleteasc4. '4catul este pierderea sufletului, a doua $oarte a lui. @+?. R!ul 6 dup4 unii co$entatori ;$ai -ecJi< ar fi r!ul AJeron, care nu se -ars4 !n $are ca toate r!urile p4$!nteti, aa c4 $area nu se poate $!ndri 9 dup4 al ii ;$ai $oderni<, e nu$ai o i$agine -ie, !n loc de Ep4dureaG sau E-alea p4catelorG, fa 4 de care nici $area cu toate furtunile sale nu e $ai pri$e"dioas4. @@3. Corba ta cu$inte 6 -e&i nota 35, )nfernul, )). @@1. Ca&4 6 foarte bine spune To$$aseo c4 aceast4 laud4 se potri-ete de $inune lui Cirgil, fie c4 face alu&ie la poetul aa de pudic !nc!t fusese poreclit de conte$porani Efecioar4G, fie la ra iunea o$eneasc4 supus4 ade-4rului re-elat, pe care o si$boli&ea&4. @@B-@@5 6 de obser-at aici i u$anitatea 0eatricei, care pl!nge de pri$e"dia iubitului ei, i a lui Cirgil care se !nduioea&4 de acel pl!ns de fe$eie curat4 i fru$oas4. Nu e aici -orba nu$ai de Eade-4rul re-elatG care tri$ite Era iunea o$eneasc4G, supus4 lui, s4

scape din p4durea -iciilor pe Eo$ul p4c4tosG, ci de 0eatrice, fe$eie iubit4 i iubitoare care pl!nge, de Cirgil, poet iubit de Dante, i de Dante o$. Toate aceste trei figuri tr4iesc o -ia 4 o$eneasc4 i artistic4, aa c4 s-au putut face studii asupra caracterului Cirgilului dantesc, care nu este nu$ai cel istoric i si$bolic. Aici este secretul -enicului interes al Di-inei Co$edii, care altfel n-ar fi dec!t ce-a !ntre Ro$an de la Rose i o plicticoas4 *esiad4 din secolul al 2)C-lea. @2B. Curte-n cer 6 Raiul. De $ulte ori Dante obinuiete aceste i$agini $edie-ale. Alt4 dat4, !n loc s4 spun4 Raiul, &ice 6 Eunde Crist este stare ul $!n4stiriiG. @25. Cu$... 6 foarte fru$oas4 co$para ie, care ne arat4 pe Dante !n&estrat i cu senti$ente 55 D)C)NA C%*ED)E @3+ Aa i eu cu -oia te$4toare 6 i-at!ta b4rb4 ie-n piept !$i puse c4 !ncepui ca o fiin 4 tare 6 @33 : E%, buna, care a"utor $i-aduse, i tu, curtean, ce te-ai supus cur!nd ade-4ratelor ei -orbe spuse M @33 ndupleci sufletu-$i aa fl4$!nd s4 -ie, cu al graiului i-oi, c4 iat4-$4-s !ntors la-nt!iul g!nd. @3> 'o i $erge,-o -rere s!nte$ a$!ndoi, tu c4l4u&, tu do$n i tu $aestruG. Aa-i gr4ii, i c!nd porni apoi, @12 intrai pe dru$ul aspru i sil-estru.I foarte delicate i gingae, nu totdeauna !ncruntat i cu ocJii spre cer, dar care tie s4 se bucure de tot ce e fru$os i ginga pe acest p4$!nt i !nsufle ete cu bogata sa -ia 4 interioar4 toate aspectele naturii. @3?. (a-nt!iul 6 adic4 s4 fac4 c4l4toria, de care se ca$ speriase la !nceput. 5? )NKERNN( C!ntul ))) 're-)nfernul Cu-intele !n culoare !ntunecat4 ;@-@+< 'oarta )nfernului ;@@-2@< 'edeapsa celor o-4ielnici ;22-?@< De$onul Caron ;?2-@2>< Trecerea AJeronului i so$nul lui Dante ;@3+-@33< @ E'rin $ine $ergi la cuibul !ntrist4rii, prin $ine $ergi la -enic pl!ns fierbinte, prin $ine $ergi la nea$ul dat pier&4rii. 1 Rusti ia $ica pe-al $eu '4rinte 9 puterea cea di-in4 $-a durat, iubirea pri$4 i supre$a $inte. 5 C!nd eu n-a$ fost, ni$ic n-a fost creat, ci -enic tot i-n -eci -oi fi durat4, s4 lase-orice speran 4 cine-a-ntrat.G @+ Aa scria-n coloare-ntunecat4 deasupra unei por i. Li-a$ &is 6 : ECe scrie, $aestre,-aici e -orb4-nfricoat4G. @3 )ar el atunci ca unul care tie 6 : E=e cade-aici s4 stingi orice prepus, i-oricare spai$4 $oart-aici s4 fie. @. "alnica-nc4pere ;a<. 3. Cenica durere ;A<. 1. Dreptate-a -rut !naltul $eu '4rinte ;b<. B. Atotputernicia ;a<. 5. 'e c!nd nu fui, ni$ic nu fu creiat ;a<. Ni$ic nu fu Onaintea $ea creiat ;b<. Ni$ic nu fu Onaintea $ea creiat ;c<. Ni$ic creiat nu fu Onaintea $ea ;d<. ?. Ci tot etern i-etern ;b<. >. Deci ;a<. =4 lase cine ;a<. )ntratul lase-ori ce spe-

ran 4 ;a<. @1. Nr4 ;c<. @B. Li $oart-orice speran -a ta ;a<. @. 'rin $ine 6 aici -orbete poarta )nfernului. B-3. 'uterea, iubirea i $intea 6 adic4 6 Tat4l, Kiul i =f!ntul DuJ, cele trei persoane ale =fintei Trei$i. 5. Ni$ic n-a fost creat 6 !naintea ei nu fuseser4 create dec!t lucruri -enice, adic4 cerurile i sufletele !ngereti. '4$!ntul, dup4 Dante, a fost creat i$ediat dup4 !ngeri, i (ucifer, c4&!nd din cer, a descJis !n el pr4pastia !n for$4 de p!lnie cu -!rful !n "os, care a for$at )nfernul. '4$!ntul care, !ngro&it de p4catul lui (ucifer, a fugit dinaintea lui a ieit !n cealalt4 e$isfer4 i a for$at 'urgatoriul. @+. Coloare-ntunecat4 6 dup4 unii co$entatori, culoarea !ntunecat4 se refer4 $ai $ult la sensul lugubru al inscrip iei de pe poarta )nfernului. 5> D)C)NA C%*ED)E @3 =osit tu eti !n locul unde-a$ spus c4 duJuri ai s4 -e&i, aici aduse fiindc-al $in ii bun i l-au r4pusG. @> Li $!na sa-ntr-a $ea apoi o puse &!$bind -oios, iar d-asta $4-ntr4$ai, i-n st4ri secrete-astfel el $4-ntroduse. 22 =uspine-aici i pl!ns i groa&nic -ai urlau prin aerul lipsit de stele, aa c4 la-nceput eu l4cri$ai. 2B Di-erse li$bi, cu$plite -orbe grele, -oci groase-ori iu i de furia durerii, scr!niri de din i, lo-iri de $!ini cu ele 2? Hf4ceau o lar$4 care-n fundul serii se tot rotete-n acel aer stins ca pulberea-n -!rte"urile -eriiI. 3@ )ar eu, ce-a-ea$ de spai$4 capu-ncins 6 : ECe-i, Doa$ne,-a$ &is, ce-aud S Ce nea$ s4 fie de-a sa durere-at!t de $are-n-ins SG. 31 : EAceasta este-acea tic4loie, !n care pl!ng neferici ii-acei ce nici onoare n-au, nici infa$ie. 35 De-a -al$a stau cu !ngerii $iei cari nici fideli 'uterii creatoare, dar nici rebeli n-au fost, ci-ncJii !n ei. 1+ Respini de Cer, spre-a nu-l tirbi-n lucoare, s!nt i de )ad respini, c4ci ar putea cei r4i din )ad cu ei s4-i fac-onoare.G 13 Li iar4i eu 6 : ECe ca&n-at!t de grea le s$ulge-urlare at!t de desperat4 SG. )ar el 6 : ENn scurt r4spuns tu -ei a-ea. 13 Nu pot spera s4 $oar4 niciodat4 i-n "osnica-le-orbie-at!t de seci pri-esc cu pi&$4-oricare soart4 dat4. @5. Ne$!ng!iete ;a<. @?. Cari bunul $in ii lor ;a<. @>. dete ;a<. 2@. secrete ;a<. 2B. Cu$plite-n $ulte li$bi cu-inte ;a<. 23. url4ri de... nebuni. 25. scr!niri i sunete de $!ini... ;a<. Coci groase-ori tari i pleosc de $!ini ;b<. 2>. Roteau dea-al$a-n largul !nc4perii ;b<. 3+. Ca... ti$p ;b<. 1@. a-ea ;a<. 12. Cei r4i prin ei ce-a... ;a<. 1B. Li-orbie at!t de "osnic4... apas4 ;b<. @?. Al $in ii bun 6 -i&iunea lui Du$ne&eu. 3B. Neferici ii-acei 6 care n-au a-ut un dru$ drept !n $ersul -ie ii i n-au ur$at nici un partid. Dante, o$ de lupt4 i de partid, !i arat4, fa 4 de aceti Enenoroci i care niciodat4 n-au fost -iiG, tot dispre ul s4u. 12. =4-i fac-onoare 6 fa 4 de laitatea lor, ceilal i conda$na i din )nfern s-ar fi putut $!ndri. 13. =4 $oar4 niciodat4 6 desigur, nu $oartea trupeasc4, ci aceea a sufletului, ei nefiind pri$i i nici $4car !n )nfern. ?+

)NKERNN( 1> Nici Drept, nici $il4 pentru ei !n -eci, nici unu-n lu$e nici o fai$4 n-are. 'rea $ult -orbi$ de ei 9 tu-i -e&i i treciG. B2 'ri-ind apoi, -4&ui un steag cu-atare rotire-n "ur c4-n graba-i negr4it4 p4rea-n etern nede$n de-orice-alinare. BB Li-at!t de-ad!nc-o gloat4-ngr4$4dit4 pe ur$a lui, c4 n-a$ cre&ut -rodat4 c4 $oartea poate-at!t de $ult s4-ngJit4. B? Li-aici pe $ul i !i cunoscui i iat4 pri-ind -4&ut-a$ bine... u$bra cui fugi, de la, de $area slu"b4 dat4. 3@ Li-atunci a$ !n eles i sigur fui c4-s r4ii-acei pe cari-i are-n ur4 i Cel Etern i i du$anii (ui. 31 Aceti ce -ia 4 nici tr4ind n-a-ur4 s!nt goi de tot, ai lu$ii tic4loi, iar -iespi i $ari t4uni Hcu-n ep4tur4I, 35 le scurg pe-obra"i de s!nge -aluri roi pe care-a$estecat cu pl!ns fierbinte li-l sug de sub picioare -ier$i sc!rboi. 5+ C4&ui apoi pri-ind i $ai Onainte pe $alul unui $are r!u popor, i-a$ &is atunci 6 : E%, f4, te rog, p4rinte, 1>. Nici dr. nu-i pentru ei, nici $il4-n -eci ;a<. B+. Ei nici o fai$4-n lu$ea lor nu las4 ;b<. B@. Nu-s de$ni de. B2-BB. 'ri-ii atunci i un steag -4&ut-a$ care8 Rotind at!t de iute se-n-!rtea8 c4 pare-n -eci. Li-n ur$a lui de lung8 -enea, un ir, !nc!t cu felul ;a<. B?. C-aduce at!t de $ul i cu ea ;a<. 32. C4 asta... secta de $iei ;a<. 33. Li Ceru-i are i ad-ersarii ;a<. 31-3B. Li goi erau ;a<. Li goi de tot acetia ce n-a-ur48 Nici -ii o -ia 4 ;a<. Aceti ce nici tr4ind n-a-ur4 -ia 4 ;b<. 35. Li scurg pe-obra& de-at!ta ;a<. De -iespi i de t4uni p!rae ;a<. 5@. 'e-un $al de r!u, cu$plit ;a<. B1. Nede$n 6 adic4 p4rea c4 e i$posibil ca s4 se poat4 opri -reodat4. BB. % gloat4 6 lu$ea celor $or i e, firete, ne!ncJipuit $ai $are dec!t a celor -ii. (a !nceputul c4l4toriei sale, Dante se $ir4 de $ulte lucruri, cu care pe ur$4 se obinuiete. Ka 4 de unele pedepse la !nceput pl!nge, se !ngro&ete, lein4 9 dup4 ce s-a obinuit !ns4 a"unge p!n4 s4 $4reasc4 cJinurile p4c4toilor pe care-i ur4te $ai $ult, cu$ face, de eDe$plu, cu tr4d4torul 0occa degli Abati, c4ruia !i s$ulge p4rul din cap, p!n4 c!nd e silit s4-i spun4 nu$ele. B>. N$bra 6 dup4 cea $ai $are parte din co$entatori, e -orba aici de papa Celestin al C-lea, s$eritul siJastru 'ietro di *orrone, care, dup4 c!te-a luni, $uncit de dorul siJ4striei lui i probabil i de de&gustul cur ii papale, renun 4 la pontificat i se !ntoarse la -ia a de dinainte, f4c!nd astfel loc lui 0onifaciu al C)))-lea, $arele du$an al lui Dante. 3+. De la 6 de la ce a fost. 33. Li du$anii 6 a se obser-a ad!ncul dispre pe care-l eDpri$4 acest -ers. )-a fost destul s4-l recunoasc4 pe Celestin, ca s4 !n eleag4 c4 e -orba de lai. 3>. Cier$i sc!rboi 6 nu$ai pedeapsa talionului, de a alerga !n -eci dup4 un steag, ar fi prea nobil4 pentru astfel de p4c4toi. Ciespile, t4unii i -ier$ii se potri-esc $ai bine "osniciei lor. Ei, care !n toat4 -ia a n-au $ers !n nici o parte, n-au fost $!na i de nici o idee, s!nt !$pini acu$, ca nite -ite, de -iespi i t4uni, iar s!ngele lor nu e de$n dec!t de -ier$i. ?@ D)C)NA C%*ED)E 53 s4 tiu de-acetia cine-s S Ce &or de-a trece-i face-aa de iu i s4 par4, cu$ -4d prin negru-a$urg, din graba lor SG. 53 R4spunse el 6 : EDe cei ce s-adunar4 -ei ti la AJeron H!n -re$ea c!ndI

-ei sta i tu pe $arginea-i a$ar4G. 5> HLi iat4 ocJii ruinat plec!nd,I de tea$4 s4 nu-ntreb i nepl4cute Hcercai p!n4 la r!u s4 $erg t4c!nd.I ?2 Li-atunci spre noi !n luntrea lui cea iute -4&ui -enind c4runt un cor4bier, strig!nd 6 : ECai -ou4, suflete pierdute 9 ?B i-n -eci de-acu$ lipsi ilor de cer M eu -in ca s4 -4 trec de ceea parte !n noaptea cea de -eci i-n foc i-n ger M ?? Dar tu, cel -iu, ce -rei S Tu te desparte de-aceti ce-s $or i MG. Li-apoi de-a doua oar4 $i-a &is, -4&!nd c4 stau i $ai departe 6 >@ : E'rintr-alte por i, pe-alt dru$ tu te scoboar4 la alt li$an M Nu po i pe-aici intra, c4ci ai s4 treci c-o luntre $ai uoar4G. >1 Cirgil atunci 6 : E%, Caron, nu &biera M !n cerul cel ce bate p4c4toii aa se -rea, i cur$4 -orba taG. >5 Cu-acest cu-!nt i-a potolit b4rboii obra"i luntraul b4l ii-acei cu$plite, ai c4rui ocJi au cerc de flac4ri roii. 55. Cei ti c!nd ;a<. Cei ti, a &is, de cei ce s-adunar48 (a r!ul AJeron... c!nd cel din ur$4 pas8 %pri i-l -ei pe r!pa lui a$ar4 ;b<. 5>-?+. 'lec!ndu-$i ocJii atunci ruine a-ui.8 Li p!n4-n r!u tot dru$ul !l t4cui ;b<. ?+. Te$!ndu-$4 c4 ;a<. 55. AJeron 6 cel dint!i din r!urile )nfernului pe care Dante le !nt!lnete !n c4l4toria sa i$aginar4. ?3. Nn cor4bier 6 Caron, care, dup4 cu$ e i !n Eneida, are !ns4rcinarea de a trece sufletele dincolo de AJeron. Descrierea lui Caron este ad$irabil i$itat4 de Dante, dup4 Cirgil. ?1. Cai nou4 6 se adresea&4 os!ndi ilor care ateapt4 pe 4r$, spre a fi trecu i. ?5. Ger 6 !n )nfernul lui Dante, printre celelalte pedepse, este i a gerului !n care s!nt b4ga i tr4d4torii, adic4 cei ce au p4c4tuit fiind cu $intea rece. >@. 'e alt dru$ 6 Caron -rea s4 spun4 c4 Dante, c!nd -a $uri, nu -a $erge !n )nfern i sufletul lui -a fi transportat cu celelalte de -asul acela uor i condus de un !nger, care pleac4 de la gura Tibrului, unde, dup4 !ncJipuirea lui Dante, se adun4 sufletele ce a"ung apoi !n insula 'urgatoriului. >3. (untre $ai uoar4 6 alu&ie la -asul de $ai sus. >B. n cerul 6 un fel de for$ul4 $agic4, pe care Cirgil o repet4, cu $ici -ariante, de c!te ori !nt!lnete o piedic4 $ai $are. >?. 04l ii 6 Dante descrie AJeronul ca un r!u cu unda !ntunecat4 i plin4 de n4$ol, ase$4n4tor cu o balt4. ?2 )NKERNN( @++ Dar sufletele goale i trudite scJi$bar4 fe e, cl4n 4nind cu din ii, c!nd -orbe-at!t de-a$are-au fost rostite. @+3 Li-u$anul nea$ i cerul i p4rin ii i locu-l bl4ste$au i ceasu-n care n4scu i au fost, Hs4$in 4 a s4$in iiI. @+3 Li toate-un stol s-au str!ns cu pl!nset $are pe-a$arul $al ce-ateapt4 cu r4splata pe c! i !n ura Celui Cenic stau. @+> )ar Caron cel cu ocJi de foc st4 gata de dru$, d4 se$n i-n luntre-i bag-apoi, pe cei t!r&ii lo-indu-i cu lopata. @@2 Li-aa cu$ toa$na -etedele foi cad r!nd pe r!nd i toat-a sa $!ndrie i-o d4 4r!nii po$ul !napoi 9 @@B cad r!nd pe r!nd din reaua- i s4$in ie, Ada$e,-astfel, la singur se$nul dat

ca pas4rea la glasul care-l tie. @@? Astfel se duc pe r!u-ntunecat, i-abia dincolo-apuc4 s4 scoboare, i-n $al dincoace-alt stol e adunat. @2@ Li-a &is $aestrul $eu 6 : E%ricine $oare respins de cer i f4rO de poc4in 4, to i -in aici, de-oriunde de subt soare 9 @21 Li cer s4 treac4-n trista locuin 4, c4ci bold Rusti ia-ntr-!nii-at!ta pune, c4 frica lor se scJi$b4-ntr-o dorin 4. @25 Nicic!nd pe-aici nu pas4 duJuri bune, deci bine -e&i pe-acest luntra ce -ru 6 tu poate-acu$ s4 tii ce-a -rut a spuneG. @+1. bl4ste$au ;a<. (e-a dat i -ie ii i... ;a<. Li-n -eci de -eci s4$in ele s4$in ii ;b<. @+>. Da se$n. @@+. ... S ;a<. @@@. !i str!nge ;a<. @@B. Astfel, Ada$e, tot cade r4ul. @@>. Ce-a"ung dincolo ;b<. @2B. nc!t le scJi$b4 ;a<. @25. C!nd -orbe-at!t de tari... ;a<. @+2. A$are 6 cu-intele a$enin 4toare pe care Caron le rostise $ai sus. @+?. Celui Cenic 6 adic4 Du$ne&eu. =tau 6 lipsete o ri$4. Din -arianta !ns4 la -ersul @+1 ;bl4ste$au< se -ede c4 traduc4torul inten iona s4 scJi$be toate aceste ri$e !n -are cu altele !n -au. @2?. Ce -ru 6 Cirgil !i eDplic4 lui Dante $oti-ul pentru care Caron i-a adresat cu-intele acelea ca$ aspre. El, tiind c4 pe acolo n-au trecut niciodat4 suflete bune, -ede cu oarecare ciud4 c4lc!ndu-se pentru !nt!ia oar4 legile )nfernului. ?3 D)C)NA C%*ED)E @3+ De-abia sf!ri i-un tre$ur se f4cu pe tristul c!$p, astfel c4-nsp4i$!ntat4 $4 scald4 $intea-n reci sudori i-acu. @33 Nn -!nt st!rnit-a ara-nl4cri$at4, ur$at de-un fulger ca de s!nge-aprins, i, stins a-!nd oricare si$ , deodat4 @33 c4&ui cu$ cade-un o$ de so$n !n-ins. @31. 'urt!nd un fulger rou pe ur$4 ;a<. @3B. C4-$i stinse-n $ine ;a<. @31-@3B. furios... so$noros ;b<. @3+. Nn tre$ur 6 Dante trece r!ul AJeron !n $od $isterios. Caron nu l-a pri$it !n luntrea lui. =e face un cutre$ur, ocJii !i s!nt orbi i de o lu$in4 roie, care i&bucnete din p4$!nt, i Dante cade ca ador$it. C!nd descJide ocJii, se g4sete pe cel4lalt 4r$. @33. Nn -!nt 6 se credea pe atunci c4 ra&ele soarelui, p4trun&!nd !n p4$!nt i -enind !n contact cu u$e&eala, produc -!nt, care !$pinge scoar a p4$!ntului, produc!nd cutre$ure. @31. Nn fulger 6 fulgerul se credea c4 e produs de sfor area f4cut4 de aburii de foc ca s4 se desfac4 de aburii de ap4, care-i !ncon"oar4 !n s!nul p4$!ntului. ?1 )NKERNN( C!ntul )C Cercul !nt!i 6 (i$bul (i$bul ;@-1B< A$intirea cobor!rii lui Cristos !n )nfern ;13-33< 'oe ii antici i Dante ;35-@+B< Castelul !n elep ilor ;@+3-@B@< @ *i-a rupt din cap ad!nca-$i ador$ire un tunet greu, !nc!t s4rii pe cu$ un o$ tre&it din so$n prin &guduire. 1 Li-acu-n picioare st!nd, eu detei dru$ pri-irii odiJnite-n "ur, s4-$i spun4 ce loc e-n care $4 g4sesc acu$. 5 'e-un $al era$, al tristei -4i ce-adun4

!n "alnica-i pr4pastie-un infinit eJou de -aiuri ce de-a pururi tun4. @+ Ad!nc i negru-n neguri !n-4lit e fundu-nc!t pri-ind !n el !n -ale ni$ic !n el eu n-a$ deosebit. @3 : E=4-ntr4$ acu$ la nesf!rita "ale : -orbi Cirgil cu fa a-ng4lbenit4 : -oi $erge-nt!i i-al doilea-i fi pe cale.G 2. !n sus ;a<. 3. Tresari din so$n ;a<. @+. )ar fundu-i negru ;a<. @. *i-a rupt 6 for$4 energic4 ce pare c4-l tre&ete i pe cititor. 2. Tunet greu 6 e -orba de tunetul care ur$4 fulgerului. Al i co$entatori !n eleg lar$a asur&itoare a pl!nsetelor i ipetelor din )nfern. @3. Nesf!rita "ale 6 -ersuri de ar$onie trist4 i de&n4d4"duit4. Aici parc4 Cirgil i-ar da sea$a pentru !nt!ia oar4 de locul !n care i el e pus, i-i este $il4 de ceilal i, dar i de el. @B. Coi $erge-nt!i 6 Cirgil $ergea !nainte ca s4 descJid4 dru$ul i s4 !ncura"e&e pe Dante. n Eneida, Enea i =ibila $erg al4turi, dar aici Era iunea o$eneasc4G, si$boli&at4 !n Cirgil, trebuie s4 $earg4 !naintea o$ului, ieit prin ea din p4durea p4catului, si$boli&at !n Dante. ?B D)C)NA C%*ED)E @3 Dar eu, -4&!nd coloarea sa pierit4 6 : ECai, cu$ s4 $erg, c!nd !nsu i te-nsp4i$e&i, tu, cel ce-$i ii puterea $ea-nt4rit4 SG. @> )ar el 6 : EDurerea celor $or i ce-i -e&i !n ce loc stau, pe fa 4-$i &ugr4-ete aceast4 $il4 ce tu tea$-o cre&i. 22 =4-ntr4$, c4ci lunga cale ne-$boldeteG. Li-astfel intr4, i-ntrai cu el deodat4 !n pri$ul cerc ce-abisu-l !ngr4dete. 2B 'e c!t $i-a fost s-aud putin a dat4, nu pl!ns aici, ci-oft4ri sunau, i-atari c4 fac eternul aer s4 se &bat4. 2? Din cJin f4r4 dureri pornind, pe cari le scoate-o nesf!rit de $ult4 ginte de $ici copii, fe$ei i oa$eni $ari. 3@ Li-$i &ice-atunci preabunul $eu p4rinte 6 : ENu-ntrebi ce duJuri scot aici suspine S deci -reau s4 tii de-aici de $ai Onainte 31 c4 n-au p4cat, dar cJiar de au -run bine, nu e de-a"uns, c4ci n-au bote&ul care e poarta -oastr-a legii cei cretine. 35 N-au stat deplin cu ceru-n conlucrare, c4ci Crist -eni-n-4 !nd pe ur$a lor, deci !nsu$i eu suspin !ntr-ast4 stare. 1+ 'ierdut prin 4st defect acest popor nu prin p4cat, at!t ni-e os!ndire c4 f4r4 de-a spera tr4i$ !n dorG. 13 )ar c!nd tiui, cuprins fui de $!Jnire, c4ci $ul i -4&ut-a$ oa$eni de -aloare ce-n li$bu-acela stau aa-n plutire. 2B. Nu pl!ns pec!t a-ui putin a ;a<. 3+. Dea-al$a prunci ;a<. 3B. El nu-i ;a<. 3>. )ar starea lor, ce-o -e&i, e propria ;a<. 1@. C4 nu pot ;a<. 2@. *il4 6 de obser-at i aici u$anitatea lui Cirgil, care, dei personific4 ra iunea o$eneasc4, nu e nu$ai o alegorie rece, ca personific4rile din Ro$an de la Rose, ci o persoan4 -ie, cu un caracter bine pronun at, de $aestru iubitor i c4l4u&4 pre-4&4toare. E o$ c4ruia-i e $il4 de o$enirea cJinuit4 !n )nfern, unde e i el. 22. (unga cale ne-$boldete 6 -ers de-enit pro-erbial !n italienete. 2?. K4r4 dureri 6 adic4 nu$ai cJinuri $orale, deoarece ei n-au

greit cu ni$ic, nu$ai n-au cre&ut !n Cristos. 32. Nu-ntrebi 6 de obser-at interesul ce-l arat4 Cirgil pentru acest cerc, care-l pri-ete de aproape. n c!ntul precedent l-a certat pe Dante, pentru c4 !ntreba prea $ult 9 acu$ se $ir4 c4 nu-l !ntreab4. 33. 'oarta -oastr4 6 fiindc4 Cirgil e p4g!n. 0ote&ul fiind cea dint!i dintre tainele prin care o$ul intr4 !n co$unitatea cretin4, e considerat ca o poart4 a credin ei. 12. n dor 6 adic4 !n dorul !n -eci ne!$plinit, de a se putea bucura -reodat4 de -ederea lui Du$ne&eu. 13. *!Jnire 6 se -ede aici $arele entu&ias$ al lui Dante pentru sufletele $ari ale AnticJit4 ii. Dante, dup4 cu$ a$ $ai spus ;nota la )nfernul, )), B2<, face o ino-a ie, introduc!nd !n (i$b i sufletele $ari ale AnticJit4 ii. ?3 )NKERNN( 13 : EDar spune, $aistre,-o spune-$i, doa$ne, oare iei : i-a$ &is, dorind s4 a$ deplin credin a cea ce-n-inge-orice eroare : 1> c!nd-a prin $erit propriu sau str4in -run duJ de-aici, spre-a trece-n $!ntuin 4 SG )ar el care-a-n eles ascunsu-$i cJin 6 B2 : EDe-abia sosii !n noua-$i locuin 4 i-un duJ puternic a -enit de sus, cunun-a-!nd ca se$n de biruin 4, BB i-a tras de-aici pe pri$ul o$, i-a dus pe Noe i-A-el, i cu el pornir4 i *oise-al legii d4t4tor supus, B? i pe A-ra$, i-acel cu dulce lir4 9 cu fii i tat4-a dus pe )srael i-at!t de $ult iubita sa RaJir4, 3@ i pe-al ii $ul i !i scoase-n acest fel 9 dar -reau s4 tii c4 duJuri $!ntuite n-au fost de-aici nicic!nd p!n4 la elG. 31 )ar noi c!t ti$p aceste-au fost -orbite $ergea$ $ereu, trec!nd p4durea $are, p4dure, &ic, de u$bre-ndesuite. 35 Li n-a$ f4cut dru$ lung pe-acea c4rare dincoaO de cul$e, c!nd un foc -4&ui ce-n se$icerc albea-ntr-o dulce &are. 5+ Dei-$i era departe-n fund, putui distinge-at!t !nc!t s4 -4d !n parte ce nea$ ales era-n lu$ina lui. 3>. Negrit4 ;a<. 1>. C!nd-a prin $erit propriu 6 de obser-at cu$ Dante, cu o iretenie col4reasc4 aproape, o ia de departe cu !ntreb4rile, dar Cirgil !i r4spunde pe fa 4. =tr4in 6 adic4 al lui Cristos, care, !ntre $oartea sa trupeasc4 i !n-iere, se cobor! !n (i$b, ca s4 scoat4 de acolo sufletele patriarJilor i s4 le duc4 !n cer. B3. DuJ puternic 6 Cristos. B1. 0iruin 4 6 fiindc4 !n-insese re&isten a dracilor i sf4r!$ase por ile )adului. BB. 'ri$ul o$ 6 Ada$. B?. Cel cu dulce lir4 6 Da-id. B>. )srael 6 fiul lui )sac i al Rebec4i, cunoscut sub nu$ele de )acob, cu cei doispre&ece copii ai lui )sac, care fur4 efii celor dou4spre&ece se$in ii ale lui )srael. 3+. At!t de $ult 6 fiindc4 slu"i lui (aban apte ani ca s4 i-o dea de so ie Ei anii acetia i s-au p4rut ca -reo c!te-a &ile, pentru c4 o iubeaG ;Gene&a, 22)2, 2+<, !ns4, constr!ns s4 se c4s4toreasc4 !nainte cu (ia, slu"i !nc4 apte ani. 33. '!n4 la el 6 !nainte de cobor!rea lui Cristos !n )nfern ni$eni nu fusese scos de acolo, fiindc4 poarta )adului fusese !ncJis4 !nc4 de la p4catul lui Ada$. 3B. '4durea $are 6 se !n elege 6 gloata sufletelor dese ca p4durea. 3?. Cul$e 6 adic4 dincoace de $arginea cercului. 3>. =e$icerc 6 cu$ )adul are for$4 circular4, focul, lu$in!nd nu$ai "u$4tatea cercului !ntunecat, f4cea astfel un se$icerc. 5@. =4 -4d 6 trebuie ad$is c4 !nclinarea era destul de pronun at4, !nc!t Dante, st!nd $ai sus, a putut -edea pe deasupra &idurilor castelului pe cei care !l locuiau. ?5 D)C)NA C%*ED)E

53 : E%, tu ce Onal i orice tiin e i-arte, ei cine s!nt S Ce-onoare-i !ncunun4, c4 starea lor de-a altor o desparte SG 53 )ar el 6 : EKai$osul nu$e ce r4sun4 !n lu$e sus de ei, le-a dob!ndit o gra ie-n cer de-o stare-aci $ai bun4G. 5> Li-un glas spre noi acestea le-a rostit 6 : E%noare ie, -rednice poete, a c4rui u$br4 dus4 ne-a -enitG. ?2 C4&ui c!nd glasul s-alin4 i stete c4 patru u$bre-au dor spre noi s-apuce, nici triste-n ocJi, dar nici ne$!ng!iete. ?B : E'ri-ete-acu$ : a &is iubitul duce : pe cel ce-nt!iul, ca i-un c4pitan, cu spada-n $!n4, stolul i-l conduce 6 ?? %$er e el, poetul su-eran, satiricul 7ora iu-n ur$4 -ine, %-idiu-apoi, iar ulti$u-i (ucan. >@ Dei cu-!ntul drag rostit de $ine cu-ine-se-a fi spus la fel i lor, onoare-$i fac, i fac cu-aceasta bine.G >1 Li-aa -4&ui aici fru$osul cor al 'rin ului c!nt4rii dulci de lir4, ce st4 -ultur deasupra tuturor, 55. De d!nii-n ;a<. ?+. !naltule ;a<. ?2. )ar c!nd strigarea ;A<. ?1. cJip ;a<. 53. Ce Onal i 6 adic4 cel ce face cinste oric4rei arte i tiin e. ?+. 'oete 6 Cirgil, care se !ndep4rtase, i, !ntorc!ndu-se, e pri$it cu bucurie de ceilal i. Torraca aici adaug4 6 EAcea in-ita ie de a cinsti pe poetul care se re!ntoarce i toat4 scena ur$4toare s!nt ce-a $ai $ult ca un eDpedient... pentru a prea$4ri pe $aestru. =e -4d ad$ira ia i respectul pe care orice o$ cult le datorete $arilor genii i operelor lorG. ??. %$er 6 cel $ai $are poet epic grec, c4ruia i se atribuie )liada i %diseea ;cca secolul al )2-lea !.Cr.<. Cu toate c4 Dante nu tia grecete, nu !l ignor4 pe 7o$er, ale c4rui laude le citise !n 'oetica lui 7ora iu i !n Epistolele lui =eneca. ?>. 7ora iu 6 cel $ai $are poet liric latin, n4scut la Cenosa la ? dece$brie 3? !.Cr. i $ort la 25 noie$brie ? !.Cr. A scris %de, Epistole, Arta poetic4 i =atire. n E-ul *ediu, =atirele i Epistolele au fost citite $ai $ult dec!t %dele, i !n Arta poetic4 ;-. 23B< Dante putea citi nite cu-inte din care se deducea c4 7ora iu !nsui se nu$ea satiric. >+. %-idiu 6 celebrul poet latin ;n4scut la =ul$ona la 2+ $artie 13 !.Cr.< a $urit la To$is ;Constan a<, l!ng4 *area Neagr4 ;@5 d.Cr.<, unde fusese eDilat de August pentru o -in4 necunoscut4 bine. %pera lui principal4 s!nt *eta$orfo&ele, dar !n E-ul *ediu au fost pre uite $ai $ult Ars a$andi, Re$edia a$oris i 7eroides. Este unul dintre autorii $ai cunoscu i lui Dante, cu care -rea s4 se ia la !ntrecere. n c!ntecul Jo ilor ;)nfernul, 22C<, el se laud4 c4 l-ar fi !ntrecut cu $eta$orfo&a !ncJipuit4 de el, a oa$enilor care de-in erpi. (ucan 6 n4scut la C[rdoba, !n =pania, la 33 !.Cr., a $urit la 3B d.Cr. E autorul Karsalei, poe$ epic despre r4&boiul ci-il dintre Ce&ar i 'o$pei. A inspirat pe Dante $ai ales !n c!ntecul a$intit $ai sus, al Jo ilor. >@. Cu-!ntul drag 6 e cu-!ntul de EpoetG. >3. %noare 6 adic4 $oti-ul cinstei const4 !n faptul c4 Cirgil e poet. Cu $are $odestie Cirgil insist4 asupra acestui lucru, c4 i ceilal i !l cinstesc nu$ai i nu$ai ca poet. >B. 'rin ului 6 este 7o$er. ?? )NKERNN( >5 )ar dup4 ce-ntre ei pu in -orbir4, spre $ine-ntori c-un se$n $-au salutat, iar de-asta ocJii lui Cirgil &!$bir4. @++ Dar i $ai $are-onoare-apoi $i-au dat pri$indu-$4-ntr-a lor to-4r4ie i-al aselea-ntre-ase$eni genii-a$ stat. @+3 Li-a$ $ers aa spre-acea lu$in4 -ie,

-orbind ce-i bine-aici s4 tac, astfel cu$ bine-a fost -orbite-n )ad s4 fie. @+3 Li-a"uni apoi sub un fru$os castel de apte ori !ncins c-un &id pe-afar4 i-n "ur scutit de-un $!ndru r!urel. @+> Trec!nd ca pe uscat pe el, intrar4 prin apte por i cu $ine-aceti poe i pe-un c!$p fru$os cu -erde pri$4-ar4. @@2 Acolo oa$eni, cu ocJi lini i-nce i, -orbeau !ncet i rar Hcu-autoritateI, cu -orba rar-a nobilei bl!nde i. @@B )ar noi spre-un fund al -4ii lu$inate ne-a$ dus pe-un loc descJis, fru$os i Onalt, ca-ntregul c!$p cu to i s4 ni s-arate. @@? Li-aci-n picioare pe-acel -erde s$alt $ari spirite -4&ui, c4 de $!ndrie i-acu$, c4 le-a$ -4&ut, c!nd spui, tresalt. @2@ Electra-nt!i cu $ulta-i s4$in ie, cu 7ector printre ei i cu Enea, Ce&ar ce-a-ea de oi$ pri-irea-i -ie, @+>. Trecur4 ca pe-uscat i-ntrar4 ;a<. @@2. Li-ntr-!nsul oa$eni ;a<. >5. Corbind 6 -ers foarte discutat. Cei $ai $ul i dintre co$entatori interpretea&4 c4 ar fi -orba de lucruri pe care ar fi inutil s4 le refere aici, aa dup4 cu$ era util i potri-it acolo. >>. P!$bir4 6 de satisfac ie c4 ele-ul lui cel $ai drag a pri$it de la to-ar4ii lui din nobilul castel acest se$n de cinste. @+3. (u$in4 -ie 6 e si$bolul tiin ei o$eneti, care r4sp!ndete de "ur !$pre"ur ra&ele sale binef4c4toare. @+5. De apte ori 6 cele apte &iduri s!nt si$bolul -irtu ilor $orale ;pruden a, dreptatea, t4ria i cu$p4tarea< i al celor speculati-e ;inteligen a, tiin a i !n elepciunea< sau, dup4 al ii, al celor apte p4r i ale filosofiei ;fi&ica, $etafi&ica, etica, politica, econo$ia, $ate$atica i logica<. @+?. R!urel 6 si$boli&ea&4 elocin a sau, dup4 al ii, buna dispo&i ie pentru bine. @@+. Lapte por i 6 si$boli&ea&4, dup4 cu$ se pare, cele apte arte liberale !n care consta !n-4 4tura $edie-al4 6 gra$atica, dialectica i retorica ;artes tri-ii< i 6 arit$etica, geo$etria, $u&ica i astrologia ;artes Quadri-ii<. @@3. ncet i rar 6 idealul !n-4 atului !n E-ul *ediu, care trebuia s4 -orbeasc4 rar, dulce i cu autoritate. @@5. Cu to i 6 adic4 to i cei care erau !n el. @@?. =$alt 6 c!$pul era !$podobit cu flori. @2+. Tresalt 6 adic4 i acu$, c!nd !i aduce a$inte, se $!ndrete c4 le-a -4&ut. @2@. Electra 6 fiica lui Atlas i $a$a lui Dardanus, fondatorul Troiei. *ulta-i s4$in ie 6 copiii lui Dardanus, printre care Dante recunoate pe 7ector, cel dint!i n4scut al lui 'ria$, regele Troiei, i al 7ecubei, i pe Enea, fiul lui AncJise i al Cenerei. @23. Ce&ar 6 !nte$eietorul )$periului ro$an ;n4scut la @2 iulie @++ !.Cr., o$or!t la @B $artie 11 !.Cr.<. %cJi de oi$ 6 ?> D)C)NA C%*ED)E @21 Ca$illa sta i sta 'entesilea !ntr-alt4 grup4, i edea (atin cu fiic4-sa (a-inia printre-aceia. @25 Li 0rut ce-a scos din Ro$a pe TarcJin, Cornelia, *arcia, )ulia, i deoparte i singur sta deoparte =aladin. @3+ C4&ui apoi, pri-ind i $ai departe, pe $aistrul celora ce tiu, a-!ndu-l la $i"loc $arii-ad!ncitori de carte @33 cari stau t4cu i, cucernici ascult!ndu-l. =ocrat era-ntre ei i 'lato, cel ce-n pri$ul r!nd edea i-ncepe r!ndul, @33 De$ocrit cel ce nu d4 lu$ii el, E$pedocle, AnaDagora i Tale, Diogene i 7eraclit, cu el

@2>. Retras stetea i singur ;a<. felul cu$ !l descrie Dante aici arat4 c4 a fost influen at de o tendin 4 pu in fa-orabil4 lui Ce&ar i care a d4inuit !n tot E-ul *ediu. Alt4 dat4 ;'aradisul, 2), 3>< !l nu$ete Ecel ce-ntreaga lu$e-nsp4i$!ntaseG. @21. Ca$illa 6 r4&boinica eroin4, fiic4 a lui *etabus, regele -olscilor i a$intit4 de Cirgil !n Eneida. A luptat de partea lui Turnus !$potri-a lui Enea i fu o$or!t4 de Aronta. 'entesilea 6 regina a$a&oanelor, care, !n ti$pul r4&boiului troian, se lupt4 !$potri-a grecilor i fu o$or!t4 de AJile. @2B. (atin 6 regele (a iului, fiul lui Kaunus i al ni$fei *arica. @23. (a-inia 6 fiica lui (atin i a A$atei. A fost logodit4 de $a$4-sa cu Turnus, regele rutulilor, dar Enea se !ndr4gosti de ea i o lu4 !n c4s4torie, de unde r4&boiul !ntre Enea i Turnus, !n care acesta $uri. @25. 0rut 6 pri$ul consul, care a sc4pat Ro$a de tirania lui TarcJin i a !nte$eiat republica. TarcJin 6 &is =uperbul, ulti$ul rege al Ro$ei, i&gonit de 0rutus. @2?. Cornelia 6 fiica lui =cipio Africanus *aior, so ia lui Tiberius =e$pronius GraccJus, $a$a GracJilor Tiberius, Caius i =e$pronia. *arcia 6 fiica lui *arcus Kilippus, so ia lui Cato Nticensis, apoi a oratorului Yuintus 7ortensius. )ulia 6 fiica lui Ce&ar i so ia lui 'o$pei. @2>. =aladin 6 =elaJ-Eddi"n ;@@35-@@>3<, sultan al Egiptului. =-a bucurat printre cretini de renu$ele de $4rini$os i !n elept. n E-ul *ediu fu socotit ca tipul o$ului drept, cu toate c4 era de credin 4 $aJo$edan4. @3@ 6 *aistrul 6 Aristotel ;3?1-322 !.Cr.<, unul din cei $ai $ari filosofi ai AnticJit4 ii, foarte pre uit de Dante, care-l laud4 !n diferite r!nduri i !n Con-i-io, ca i de toat4 lu$ea $edie-al4. Dante cunotea opera lui din traducerea =f!ntului To$a de AQuino. @31. =ocrat 6 ;15+-3>> !.Cr.< ini iatorul ade-4ratei $orale, perfecionat4 apoi de Aristotel, dup4 cu$ !nsui Dante spune !n Con-i-io ;)C, 3<. Cea $ai fru$oas4 figur4 de filosof i de cet4 ean din toat4 AnticJitatea. 'entru el, -irtutea consta !n a ti, i inta tiin ei era cercetarea ade-4rului, cu care el se !ndeletnicea !ntreb!nd discipolii i !ndrept!nd r4spunsurile lor neeDacte. *etoda aceasta se i nu$ete, de la el, socratic4. n-inuit c4 ar fi corup4tor al tineretului i c4 ar dispre ui pe &ei, fu conda$nat la $oarte, pe care o !nfrunt4 cu $are senin4tate, refu&!nd s4 fug4, atunci c!nd i s-a oferit prile"ul, pe $oti-ul c4 legile trebuie respectate, cJiar c!nd s!nt nedrepte. N-a l4sat ni$ic scris. G!ndirea lui o cunoate$ din operele lui 'laton, 2enofon i cJiar din ale lui Aristotel. 'lato 6 n4scut la Atena !n 12> !.Cr., $oare !n 31?, unul din cei $ai $ari filosofi ai AnticJit4 ii, ur$a al lui =ocrate i ef al Acade$icienilor, nu$i i aa dup4 locul unde ei se !ntruneau, adic4 Acade$ia, dup4 cu$ i Dante spune !n Con-i-io ;)), @B<. Dante cunotea doctrina platonic4 din cita ii ale altora, poate a citit cJiar traducerea latin4 a dialogului Ti$aeus pe care !l citea&4 !n 'aradis ;)C, 1><. @33. De$ocrit 6 Dante tia din De natura deoru$ a lui Cicero ;), 21< c4, dup4 De$ocrit, ato$ii alc4tuiesc cerul i p4$!ntul printr-un concurs aproape !nt!$pl4tor. =-a n4scut la Abdera ;13B S-33@ !.Cr.<. @35. E$pedocle 6 n4scut la Agrigent ;1>+-13+ !.Cr.<, a scris o lung4 poe$4 despre natur4 !n care sus ine c4 ele$entele care co$pun uni-ersul se co$bin4 i se desco$pun de $ai $ulte ori, aa !nc!t a$ a-ea nite Jaosuri nesf!rite. (a >+ )NKERNN( @3> i-%rfeu i-ad!nc obser-atoru-n Quale aici era, eu &ic Dioscoride i Tuliu, Tit, i cel cu legi $orale @12 =eneca, Gallian i Euclide, 7ipocrate, A-icenna, 'tolo$eu i-A-eroe ce-ntinse &4ri descJide. @1B =4-i spui pe to i de-aici $i-ar fi i greu, i-astfel $4-$pinge tea$a-ndelungat4 c-ades la fapte-i scurt cu-!ntul $eu. @1? Din ase, doi ne-a$ rupt apoi !ndat4, c4ci dusu-$-a p-alt dru$ iubitul duce din lina &are-n noapte fr4$!ntat4 @B@ i-a"unsei unde-n -eci ni$ic nu luce. @1B. 'e to i c! i s!nt ;a<. C-ades prin fapte-i grabnic $ersul ;b<. C-adese pentru fapte-a$ scurt cu-!nt ;b<. aceast4 teorie Dante face alu&ie !n )nfern ;2)), 12<. AnaDagora 6 din Cla&o$ene ;B++-12? !.Cr.<, $aestrul lui 'ericle, care i-a sc4pat -ia a c!nd a fost acu&at de ateis$, din cau&a operei sale

despre natur4. A fugit atunci la (a$psac, unde a $urit. Are $eritul de a fi introdus !n Atena filosofia colii ionice. Tale 6 din *ilet, unul din cei apte !n-4 a i ai lu$ii -ecJi ;33>-B13 !.Cr.<. @3?. Diogene 6 cinicul, n4scut la =inope ;1+1-323 !.Cr.<, a fost dispre uitorul ne!n-ins al oric4rei str4luciri p4$!nteti. Este acela care, locuind !ntr-un butoi i duc!ndu-se AleDandru cel *are la el i !ntreb!ndu-l ce dorea, i-a r4spuns s4 nu-i ia ce nu-i poate da, fiindc4 se ae&ase !n dreptul soarelui. Eraclit 6 din Efes ;B++ !.Cr.<, a fost celebru !n filosofie i tiin e naturale, dar i-a eDpri$at g!ndul !ntr-o for$4 aa de abstract4 c4 a fost poreclit E%bscurulG. @3>. %rfeu 6 poet trac Ecare f4cea cu cJitara bl!nde fiarele i arborii i pietrele s4 se $ite c4tre sineG ;Con-i-io, )), @<. Dup4 Dante, e Eo$ul !n elept care cu instru$entul -ocii sale !$bl!n&ete i potolete !nsuirile crude i aduce la -oin a sa pe acei care nu au -ia 4 pentru tiin 4 i art4G ;Con-i-io, )), @<. Yuale 6 adic4 !n calit4 ile ierburilor. @1+. Dioscoride 6 'edanius Dioscoride, grec din Ana&arba !n Cilicia. A !nflorit !n ti$purile lui Nero i a scris un tratat unde se -orbete despre calit4 ile $edicinale ale ierburilor. Tuliu 6 *.T. Cicero, $arele orator ro$an ;@+3-13 !.Cr.<. Dialogul De a$icitia a fost una din cele dou4 c4r i care i-au inspirat lui Dante iubirea de filosofie. @1@. Tit 6 Titus (i-ius, considerat aici ca filosof. Despre scrierile lui filosofice Dante aflase dintr-o scrisoare a lui =eneca c4tre (ucilius, !n care ele s!nt l4udate !$preun4 cu ale lui Cicero. Alt4 dat4, adres!ndu-se istoricului, !l nu$ete Ecel care nu greeteG. N4scut la 3+ !.Cr., a $urit la @3 d.Cr. Cel $ai $are istoric al Ro$ei, autor al operei Reru$ Ro$anoru$ ab urbe condita libri, a"uns4 la noi inco$plet4. @12. =eneca 6 Dante a cunoscut din =eneca =crisorile c4tre (ucilius, pe care le interpretea&4 !n Con-i-io ;)C, 2< i unde =eneca -orbete de $ai $ulte ori de tratatele sale de filosofie $oral4, pierdute pentru noi. Dante i conte$poranii lui credeau c4 el ar fi autorul tratatului despre Cele patru -irtu i al lui *artinus Da$iensis, pe care !l citea&4 !n De *onarcJia ;)), B<. Gallian 6 Claudiu Gallian, $edic din 'erga$ ;@3@-2+@ d.Cr.<, autorul unui tratat de $edicin4, citat !n Con-i-io ;), ?<. Euclid 6 $ate$atician aleDandrin i platonic, autor al celebrelor Ele$ente de geo$etrie. A tr4it pe la 3++ !.Cr. i e citat de Dante !n Con-i-io ;)), @1< i !n De *onarcJia ;), @<. @13. 7ipocrate 6 $edic din Cos !n secolul al C-lea !.Cr. Citat !n Con-i-io ;), ?< i 'urgatoriu ;22)2, @35<. A-icenna 6 )bn-=ina, $edic arab ;>?+-@+3+<, autor al unui co$entariu aristotelic citat !n Con-i-io ;)), @1 i @B<. 'tole$eu 6 $ate$atician i geograf din secolul al ))-lea d.Cr. Citat !n Cita Nuo-a ;22)2, 2< i Con-i-io ;)), @3<. @11. A-eroe 6 )bn-RoscJd, filosof arab din C[rdoba ;@@@3-@@>?<, &is i ECo$entatorulG pentru $arele s4u co$entariu asupra operelor lui Aristotel. Citat !n Cita Nuo-a ;), 1< i !n 'urgatoriu ;22C, 33<. @15. Cu-!ntul $eu 6 Dante -rea s4 arate c4 nu !ntotdeauna a"ung cu-intele i bun4-oin a pentru a putea reda ceea ce el a -4&ut. @B@. Ni$ic nu luce 6 (i$bul este o eDcep ie lu$inoas4 !n )nfernul lui Dante, care e tot !ntunecat. >@ a$or i $oarte ;>5-@3?< Dante ;@3>-@12< @ Din starea-nt!i aa-ntr-a doua stare -eni$, !n cerc ce loc $ai str!$t rotete, ci ca&ne-at!t $ai $ari, st!rnind urlare. 1 Gro&a- aici st4 *inos i r!n"ete, "ude el ine-acolea-n poart4 st!nd i-a&-!rle-n )ad precu$ se-ncol4cete. 5 Eu &ic c4 r4u-n4scutul duJ intr!nd, silit e culpa-ntreag4 s4 i-o spuie, iar el, cunosc4tor de r4u, -4&!nd @+ ce loc din )ad e -rednic s4-l !ncuie, cu nu$4ru-n-!rtitei co&i pe spate arat4 gradu-n care -rea s4-l puie. @3 *ereu stau $ulte-n fa 4-i adunate, i una dup4 alta -in cu r!ndul i spun i-aud i-n )ad s!nt aruncate. 3. cari nasc ;a<. B. Li ine-aici "ude ;a<. )NKERNN( @3 C!nd el -4&u c4 -in i-a-ntra $i-e g!ndul 6

: ETu, cel ce -ii !n lu$ea celor $or i : a &is i-a stat, oficiu-ntrerup!ndu-l :, @> tii unde eti S Te-ncre&i tu -runei sor i S =4 nu te-nele-aceast4 larg4-ntrare MG. Cirgil atunci spre el 6 : ECe gri"4 por i S 22 =4 nu-i opreti fatala lui c4rare. Aa se -rea-ntr-un loc unde se poate orice se -rea, i cur$-a ta !ntrebareG. 2B Acu-ncepui s-aud acele toate url4ri de-aici i-a$ar fui str4b4tut de $ultul pl!ns ce tristul nea$ !l scoate. 2? Era-ntr-un loc de-orice lu$in4 $ut, ce $uge-aa ca $area-nt4r!tat4 c!nd largul ei de -olbur4-i b4tut. 3@ C!rte" dr4cesc ce nu $ai st4 -rodat4, ia $or i de-a -al$a-n furia lui cu sine, s4-i &guduie-n-!rtindu-i i s4-i &bat4. 31 )ar c!nd si$t furia -olburii ce -ine cu$ pl!ng atunci, cu$ url4 to i !n -ale, i-a&-!rl bl4ste$ puterilor di-ine M 35 Ltiui c4 4stor cJinuri infernale supui s!nt cei ce-a-!nd pl4cerea el fac $intea roab4 poftelor carnale. @5. Tu, cel ce -ii 6 ca i Caron, i *inos este surprins ;i ca$ scandali&at< de faptul c4 un o$ !nc4 !n -ia 4 str4bate inuturile supuse st4p!nirii lui i !ncearc4 s4-l sperie pe !ndr4&ne ul care s-a !ncu$etat s4 !ntreprind4 o astfel de c4l4torie. @?. A stat 6 oprindu-se din func ia sa de "udec4tor. @>. Te-ncre&i 6 literar 6 Ebag4 de sea$4 !n cine te !ncre&iG. *inos caut4 a strecura !n sufletul lui Dante ne!ncrederea fa 4 de Cirgil ;ra iunea o$eneasc4<. 23. Aa se -rea 6 for$ula obinuit4, de culoare ca$ $agic4, pe care Cirgil ;care !n E-ul *ediu a fost socotit ca -r4"itor< o repet4 de c!te ori g4sete o piedic4 !n atitudinea !nd!r"it4 a de$onilor p4&itori ai cercurilor din )nfern. 21. Cur$4 6 cu *inos Cirgil nu !ntrebuin ea&4 $ulte cu-inte ca s4-l con-ing4, ci, scurt, !i spune c4 aa e -oin a cereasc4 i deci s4 tac4. n alte r!nduri, ca o$ fin ce este, se ia cu binele pe l!ng4 de$onii care-l !$piedic4. Acest oportunis$ al lui Cirgil a fost studiat !ntr-o fru$oas4 lucrare, (Oopportunis$o di Cirgilio, de c4tre un t!n4r ele- al dlui Krancesco DO%-idio. 2?. *ut 6 lipsit de lu$in4. Dante, ca i =Ja]espeare i ca $ai toate geniile $ari, are adesea eDpresii lapidare care nou4 de $ulte ori ni se par ciudate. n c!ntecul ) ;-e&i 3+<, Dante spune, spre eDe$plu, c4 lupoaica !l !$pinge !napoi unde Esoarele taceG, adic4 !n ad!ncul !ntunecos al p4durii. 3+. Colbur4 6 peisa"ul acesta de furtun4 se potri-ete de $inune cu furia pati$ii care i-a r4pit !n -ia 4. 3@. Crodat4 6 printr-o eDcep ie $iraculoas4, furtuna st4 nu$ai ti$pul necesar Krancesc4i ca s4-i po-esteasc4 tragica !nt!$plare de iubire i $oarte. Dup4 cu$ foarte bine obser-4 7enri 7au-ette, !ntr-o foarte recent4 lucrare a sa ;Etudes italiennes, ), nr. 2-3, @>@?< despre cele apte dint!i c!ntece ale )nfernului, acestea par a repre&enta o pri$4 !ncercare a lui Dante, reluat4 apoi $ai t!r&iu. Dante, !n ur$4, nu -a !ntrebuin a $i"loace aa ieftine ca inter-en ia unei $inuni. De altfel, $ai obser-ase$ i eu ;Ricordi di letture pro-en&ali e francesi nella ECo$$ediaG di Dante, Napoli, @>@3< c4 Dante, ca s4 fac4 posibil4 con-orbirea lui cu 0runetto (atini, n4scocete o !ntreag4 $eteorologie a )nfernului, aa c4 ploaia de foc ce-i cJinuiete pe aceti p4c4toi se stinge !n contact cu aburii ce se ridic4 din r!ul Klegeton, de pe $alul c4ruia Dante -orbete fostului s4u $aestru, ceea ce ar fi do-ad4 a unui progres !n arta lui Dante i c4 ar fi trecut $ult4 -re$e p!n4 ce a reluat poe$a !nceput4. >3 D)C)NA C%*ED)E 1+ Cu$ grauri ia i-al toa$nei -!nt cu el pe $ii de-aripi $ul i$ea lor &b4tut4, pe-aceti $iei, cu$plitul -!nt astfel 13 i-n "os i-n sus i-aici i-acolo-i $ut4,

i nu $ai pot s4 spere-n -eci !ncai nu stare-n loc, ci ca&n4 $ai sc4&ut4 M 13 Li cu$ !i pl!ng cocorii tristul lai c!nd fac pe dru$ coloane-ndelungate, aa -edea$ c4 -in cu $are -ai 1> i-aceste u$bre de -!rte" purtate 9 i-a$ &is 6 : E*aestre, cine-au fost acei pe care-astfel 4st negru-a$urg !i bate SG. B2 : Ent!ia-n stolul despre care -rei s4 tii a fost !$p4r4teas-odat4 i nea$uri $ulte-a-u sub sceptrul ei, BB ci-at!t fu-n -iciu-acesta de Onecat4, c4-n legi sanc iune unei cri$e-aduse, spre-a fi i-a ei legal astfel scu&at4. B? Ea e =e$ira$is, ce din cetite o ti$ c-a fost ur$aa i fe$eia lui Nin !n 4ri de turci acu$ do$nite. 3@ =e-ucise-a doua din a$or i-i ceea ce spu&ei lui =icJeu perfid4-i fuse 6 per-ersa Cleopatr4 este-a treia.G 1+. duce-al ;a<. 13. Cu$ gruii-n sbor !i c!nt4-a$arul laiu ;a<. "alnicul ;a<. 15. din colo linii ;b<. 1?. Aa-i tr4geau -enind cu$plitul ;a<. Aa -eniau tr4g!ndu-i lungul -aiu ;b<. BB. !nfundat4 ;a<. B3. C4 -oe-a dat prin legi pl4cerii-oprite ;a<. B5. sp4lat4 ;a<. 13. Li-n "os i-n sus 6 Ecu sunetele !ntrerupte ale acestor ad-erbe, care parc4 se fug4resc unul pe altul, Dante descrie T-!rte"ul infernal ce nu $ai st4U, de care acele suflete s!nt r4pite i &b4tute !n toate p4r ileG ;Centuri<. 13. (ai 6 lais-urile erau nite scurte co$puneri poetice, de origine breton4, uneori narati-e, alteori lirice, !nto-4r4ite de o $u&ic4 trist4 i $elancolic4. Cu-!ntul lai, !ntrebuin at de pro-ensali spre a ar4ta c!ntecul p4s4rilor, a trecut pe ur$4 cu !nse$narea de pl!ngere. B1. Nea$uri $ulte 6 adic4 sirienii, etiopienii, parte din indieni i babilonieni. B5. (egal scu&at4 6 %rosius ;), 1< po-estete 6 Eaceast4 regin4 ;=e$ira$ida< ar&!nd de poft4... se p4t4 de desfr!u... i p4catul ei particular -oind s4-l acopere cu o aparen 4 de legalitate porunci c4 tat4l i fiica s-ar putea !$preuna, dup4 placul fiec4ruia, f4r4 a se p4stra -reun respect firescG. B?. =e$ira$is 6 fai$oasa i fru$oasa regin4 a asirienilor, care do$ni de la @3B3 !.Cr. p!n4 la @3@1 i a a-ut renu$ele de a fi fost cea $ai destr4b4lat4 fe$eie din lu$e. Cetite 6 Dante face alu&ie $ai ales la istoria lui %rosius, pe care o po$enete !n De *onarcJia ;)), ><. B>-3+. Nr$aa i fe$eia lui Nin 6 dup4 $oartea lui Nin, !i ur$4 la do$nie so ia lui, =e$ira$ida, !ndep4rt!nd pe fiul s4u Ninia. 3+. Turci 6 adic4 0abilonia, care, !n ti$pul lui Dante, era st4p!nit4 de turci. Nu e necesar deci a crede c4 Dante face confu&ie !ntre 0abilonia din Asia i cea din Egipt, unde era reedin a sultanului. 3@. A doua 6 Dido, fiica lui 0elo, !nte$eietoarea i regina Cartaginei, iubi pe Enea, dar, p4r4sit4 de el, se o$or! ;Eneida, ), 1<. Astfel nu-i inu pro$isiunea sole$n4 f4cut4 cenuei b4rbatului s4u, de a-i fi totdeauna credincioas4. 33. Cleopatra 6 regina Egiptului ;3>-3+ !.Cr.< i, dup4 cu$ ne spun istoricii cei -ecJi, fe$eie foarte destr4b4lat4. A iubit !ntre al ii pe Ce&ar i Antoniu, care pentru ea se desp4r ise de so ia sa %cta-ia. n-ins4 de ar$atele lui %cta-ian, ca s4 nu cad4 pri&onier4 !n $!inile du$anului, puse s-o $ute o aspid4. >1 )NKERNN( 31 C4&ui i pe Elena care-aduse cu$plitul ti$p 9 pe-AJil cel $are-al cui r4&boi cu-a$orul trist sf!rit !i puse. 35 'e 'aris i Tristan, i $ii -4&ui goni i din -ia a lor de-a$or, pe care Cirgil $i-i ar4ta cu $!na lui. 5+ Dup4 ce Hdat-a$ $aestrului ascultare de -ecJi fe$ei i ca-alerii $ii, a fost $ai s4 lein de $il4 $areI.

53 Li-aa-ncepui 6 : ECu drag eu le-a -orbi acelor doi ce-adui de -i"elie aa de-uor p4recJe par a fiG. 53 )ar el 6 : ETu-i -ei -edea c!nd au s4 fie aproape-aici i-atunci pe-acea putere ce-i leag-astfel, s4-i cJe$i i au s4 -ieG. 5> C!nd -!ntul deci le dete-apropiere, strigai spre d!nii 6 : E%, suflete-ntristate, -orbi i de nu --oprete-a altui -rereG. ?2 'recu$ prin aer pe-aripi ne$icate, iau dou4 turturele-al4turi &bor de-acelai dor spre cuibul drag purtate, ?B aa i ei, dintr-al Didonei cor -eneau prin noaptea ce-o fr4$!nt4 -!ntul 9 at!t cu ruga-n-insei -rerea lor. 31. Elena 6 fiic4 a lui Rupiter i a (edei, so ie a lui *enelau, care fu r4pit4 de 'aris, fiul lui 'ria$, regele Troiei, i care fu cau&a r4&boiului dintre greci i troieni. %a$enii din E-ul *ediu i-o !ncJipuiau E$ai alb4 dec!t leb4daG. 3B. Cu$plitul ti$p 6 e -orba de r4&boiul troian. 33. AJil 6 regele $ir$idonilor, fiul lui 'eleu i al &ei ei Tetis, e cel $ai !nse$nat erou grec !n r4&boiul troian. Dante !l pune printre cei destr4b4la i, aduc!ndu-i a$inte c4 a $urit din cau&a iubirii. ntr-ade-4r, dup4 o lege post-Jo$eric4, AJile, din iubire pentru 'oliDena, fiica lui 'ria$ i a 7ecubei, ar fi -oit s4 treac4 de partea troienilor, dar 'aris !l ucise. n Ro$an de Troie i !ntr-o traducere italieneasc4, datorat4 unui 0induccio dello =celto, conte$poran al lui Dante, se spune 6 Ea$or a ar4tat ca&na i puterea sa, !$potri-a c4rora ni$eni nu se poate ap4raG. 35. 'aris 6 cf. nota 31. Tristan 6 -estit ca-aler al E$esei rotundeG, fiul regelui *eliadus, care iubi pe )solda, so ia uncJiului s4u, regele *arc din Corni-alia. (egenda spune c4 Tristan s-a dus !n )rlanda pentru a cere $!na )soldei pentru uncJiul s4u, regele *arc, dar !n c4l4torie, b!nd din greeal4 din licoarea fer$ecat4 dat4 de $a$a )soldei pentru a-i p4stra -enic iubirea b4rbatului, s-au !ndr4gostit fatal unul de altul. Dup4 $ulte !nt!$pl4ri, regele *arc, descoperind adulterul so iei sale, a r4nit pe Tristan cu o s4geat4 !n-eninat4 i acesta, si$ indu-se $urind, a !$br4 iat at!t de tare pe )solda, !nc!t a$!ndurora le-a plesnit ini$a i au $urit !$preun4. (egenda, de origine breton4, a fost r4sp!ndit4 !n toat4 Europa de tru-erii france&i i era foarte cunoscut4 !n )talia, unde g4si$ o prefacere !n pro&a toscan4 a ro$anului france& ;aa-&isul Tristano Riccardiano<, i p4trunsese cJiar !n liric4. AJile i 'aris erau socoti i !n poe&ia $edie-al4 la fel cu ca-alerii $edie-ali. Toate aceste persona"e, asupra c4rora a !nflorit o !ntreag4 literatur4 de ro$ane, $ai ales !n li$ba france&4, erau foarte fa$iliare tuturor oa$enilor cul i din E-ul *ediu, dup4 cu$ ne s!nt nou4 persona"ele ro$anelor conte$porane $ai celebre. 51. Acelor doi 6 'aul i Krancesca. 5B. Aa de-uor 6 -!ntul !i r4pete cu at!ta -iolen 4, !nc!t parc4 au pierdut orice greutate, ca nite biete frun&e !n furtun4. 55. 'e-acea putere 6 a$orul care nu-i desparte nici !n cJinurile )adului. 5>. Apropiere 6 adic4 de Cirgil i Dante. ?@. Altui 6 -oin a lui Du$ne&eu. Dup4 cu$ a$ $ai obser-at, nu$ele lui Du$ne&eu nu e niciodat4 po$enit !n )nfern dec!t printr-o perifra&4. ?B. Didonei cor 6 adic4 din ceata desfr!na ilor, !n care se g4sete i Dido. >B D)C)NA C%*ED)E ?? : E%, suflet bun i nobil ce-n $or$!ntul cu$plitei nop i te-opreti la noi, ce-odat4 cu-al nostru s!nge-a$ !nroit p4$!ntul, >@ a$ic de (-a$ a-ea pe-al lu$ii Tat4, noi rugi )-a$ face pentru pacea ta, c4ci $il4 si$ i de-a$ara-ne r4splat4. >1 De -rei s4 ne -orbeti, -o$ asculta i -o$ -orbi, de-ai dorul de-ascultare, c!t ti$p st4 -!ntu-ntr-ast4 pace-a sa. >5 N4scut4 fost-a$ !n cetatea care st4-n $alul $4rii unde 'o de-acu$,

trudit, cu-ai s4i, !i cat-odiJn4-n $are. @++ A$or, ce-n ini$i iute-i face dru$, l-a prins cu-a $ea fru$se e, ce r4pit4 $i-a fost astfel, c4 i-a&i $4 doare cu$. @+3 A$or, ce-a sa iubire-o -rea iubit4, pl4ceri de el atare-n $ine-a pus, c4 s!nt de el cu$ -e&i i-acu$ robit4. @+3 A$or spre-o $oarte pe-a$!ndoi ne-a dus, Caina pe-uciga -a fi a-!ndu-l.G At!t i-aceste -orbe ei ne-au spus. @+> Li-astfel truditul suflet ascult!ndu-l, plec!ndu-$i fa a $i-o inui plecat4, p!n-a-ntrebat Cirgil 6 : E(a ce i-e g!ndul SG. >+. Cu-al nostru s!nge 6 fiindc4 $ai to i $uriser4 de $oarte -iolent4. >@. A$ic 6 cu aceast4 dorin 4 plin4 de regret i de de&n4de"de, pentru care Krancesca, dei conda$nat4, aproape s-ar ruga lui Du$ne&eu pentru pacea lui, Dante !ncepe s4 ne arate toat4 ging4ia acestui bl!nd suflet de fe$eie, care pare ca o lu$in4 !n peisa"ul furtunos i !ntunecat al )nfernului dantesc. Dante !i d4 sea$a de $onotonia !n care ar putea s4 cad4, d!nd )nfernului nu$ai !ntuneci$e, 'urgatoriului nu$ai poc4in 4 i 'aradisului nu$ai lu$in4. De aceea Eintroduce ici i colo !n )nfern c!te o ra&4 de lu$in4 i, prin -i"elie i noapte, prin -aiete i bleste$e, descJide o porti 4 prin care pute$ pri-i $area !ntindere a $4rii sc!nteind sub soare ;$alul $4rii unde 'o !i caut4 odiJn4< i s4 ascult4$ duioasa po-este de iubire a Krancesc4i i 'aulG ;CJiappelli<. >3. 'ace 6 dup4 cu$ a$ spus, Dante, ca s4 fac4 cu putin 4 con-orbirea lui cu Krancesca, i$aginea&4 c4 -!ntul se oprete c!t ti$p ine con-orbirea. >5. Cetatea 6 Ra-enna, ulti$ul ad4post al lui Dante i unde este ast4&i $or$!ntul poetului. 'robabil acolo, la curtea lui Guido No-ello da 'olenta, Dante a au&it aceast4 tragic4 po-este de iubire. >?. *alul $4rii 6 *area Adriatic4, unde se -ars4 'adul. >>. Ai s4i 6 afluen ii 'adului. @+2. Astfel 6 !n $od -iolent. Ceea ce !ndurerea&4 $ai $ult pe Krancesca nu este $oartea, ci felul -iolent, brutal !n care a fost o$or!t4. @+3. A$or, ce-a sa iubire 6 a-e$ aici concep ia aceea fatal4 a a$orului, pentru care oricine e iubit nu poate s4 nu iubeasc4 la r!ndul lui. 'entru !nt!ia oar4 apare !n ro$anele de a-entur4 ale E$esei rotundeG ;licoarea b4ut4 de Tristan i )solda, !n corabia ce-i ducea !n Corni-alia< i de acolo trece !n lirica italian4 a Lcolii Edulcelui stil nouG, al c4rei ur$a era i Dante. @+3. A$or 6 de obser-at repeti ia a$or..., a$or..., a$or... ;@++, @+3, @+3< ca un lait$oti- ce re-ine $ereu !n aceast4 $u&ic4 delicat4 ce e po-estea Krancesc4i. @+5. Caina 6 o parte din groapa tr4d4torilor, !n care s!nt os!ndi i cei ce au tr4dat pe rudele lor. De la Cain, tr4d4torul fratelui s4u Abel. @+?. Ne-au spus 6 unii interpre i cred c4 ulti$ul -ers e spus de 'aul. Dup4 re&ultatele criticii $ai $oderne !ns4 aceast4 interpretare nu e pri$it4, p4r!ndu-se a fi !n contra&icere cu -ersurile @3>-@1+, !n care se &ice 6 ELi-n ti$p ce unul po-estea, -4&ui8 'l!ng!nd pe-al doilea...G, din care reiese c4 nu$ai Krancesca -orbete, iar 'aul nu$ai pl!nge. @@+. 'lec!ndu-$i fa a 6 fiindc4 se tia i el p4tat >3 )NKERNN( @@2 T!r&iu, c!nd a$ r4spuns, a$ &is 6 : ECai, tat4, ce -isuri dulci, ce dor nepotolit a-$pins pe-acetia c4tre-a$ara plat4 MG. @@B =pre d!nii-apoi $4-ntoarsei i-a$ -orbit 6 : EKrancesco, -ai, a -oastr4 suferin 4 cu pl!ns !$i u$ple sufletul $!Jnit. @@? Dar spune-$i tu-n ce cJip g4si putin 4 s4-i dea pe fa 4-ascunsul dor al s4u acea de $ult nesigur4 dorin 4 SG. @2@ )ar ea 6 ENi$ic nu doare-at!t de r4u dec!t de-un ti$p ferice-a- i fi a$inte !n ti$p de-a$ar, i-o tie do$nul t4u. @21 Dar -rerea ta de- i este-aa fierbinte s4 tii al nostru-a$or din focu-i pri$

-oi spune-a$estec!nd cu pl!ns cu-inte. @25 =pre-a pierde ti$pul sta$ ca s4 ceti$ de (ancelot, cu$ l-a-ncurcat iubirea, noi singuri doi i f4rO s4 b4nui$. @3+ K4cu s4 ne pri-i$ ades, cetirea, i ne-a$ surprins cu-obra& descolorat, ci-un punct f4cut-a s4 ne pierde$ firea. @33 C!nd a$ cetit cu$ &!$betu-ateptat de $ult, a$antul i-l s4rut4-n fine, atunci, !n tre$ur tot, $-a s4rutat de acelai p4cat 9 de aceea i $ila i si$patia neobinuite ce le arat4 fa 4 de Krancesca. n cercul desfr!na ilor din 'urgatoriu, Dante $4rturisete direct acest p4cat al lui, supun!ndu-se, ca i !n cercul $!ndrilor, pedepsei cur4 itoare, care consist4 !n a trece un &id de fl4c4ri. @@2. Cai, tat4 6 de aici se -ede u$anitatea lui Dante, care, ascult!nd po-estea Krancesc4i, se g!ndete la iubirile lui p4$!nteti, la perioada aceea de r4t4cire $oral4, se $4rturisete o$ slab, plin de p4cate i si$te o solidaritate o$eneasc4 cu aceste suflete r4t4cite. Din punct de -edere teologic, el ar fi trebuit s4 se arate scandali&at, ne!nduplecat fa 4 de un p4cat aa de ur!t de 0iseric4, dar Dante e o$ !nainte de toate, i poet, i de aceea Di-ina Co$edie nu a $urit o dat4 cu epoca !n care s-a n4scut. Koarte fru$os spune !n aceast4 pri-in 4 Carducci 6 E*oare Roe, dar i$nul poetului r4$!neG. @@3. Krancesca 6 din Ra-enna, fiica lui Guido No-ello da 'olenta, $ort !n @3@+. A fost dat4 de so ie ca$ pe la @25B lui Gian Ciotto ;)on LcJiopul< deO *alatesti, senior de Ri$ini. Ea iubi !ns4 pe cu$natul s4u 'aul, al doilea fiu al lui *alatesta da CerruccJio i b4rbat al %rabilei 0eatrice di GJiaggiolo. Cei doi !ndr4gosti i fiind g4si i !$preun4 de Gian Ciotto, fur4 o$or! i a$!ndoi. Co$entatorii $ai spun c4 Gian Ciotto, ca s4 ob in4 $!na Krancesc4i, tiindu-se foarte ur!t i cJiop, a !nelat-o, tri$i !nd la ea pe itor pe fratele lui, 'aul, foarte fru$os, aa c4 Krancesca a cre&ut c4 b4rbatul ei -a fi 'aul, i nu$ai c!nd a a"uns la Ri$ini i s-a -4&ut l!ng4 Gian Ciotto a b4gat de sea$4 a$ara !nel4ciune. Nici un cronicar nu ne -orbete de aceast4 tragedie de la curtea *alatestilor, i !n ce adaug4 co$entatorii se -ede influen a ro$anului lui Tristan. @23. Do$nul t4u 6 dup4 unii, Cirgil, care pune pe Enea s4 spun4 Didonei, care-l roag4 s4-i po-esteasc4 !nt!$pl4rile sale dup4 c4derea Troiei 6 E)nfandu$ regina iubes reno-are dolore$G ;Eneida, )), 3< 9 dup4 al ii, 0oe iu, care spune ;De consolatione psJilosopJiae, )))< 6 ECeea ce e $ai cJinuitor e s4- i a$inteti c4 ai fost -reodat4 fericitG. @2?. (ancelot 6 episodul din ro$anul lui (ancelot, la care Dante face alu&ie, este ur$4torul 6 EDoa$n4 : spuse GalleJault :, acu$a se cu-ine s4 face i !nceputul 6 s4-l s4ruta i !naintea $ea ca !nceput de ade-4rat4 iubire. Atunci se dau la o parte sur!&!nd i se fac c4 se sf4tuiesc 9 i regina -ede c4 el nu !ndr4&nete, i-l ia de b4rbie i-l s4rut4 foarte lungG. >5 D)C)NA C%*ED)E @33 acest ce-acu$ !n -eci -a fi cu $ine. Galeot fu bas$ul i-autorul lui i-aici a$ pus cetirii pe-ast4&i fineG. @3> Li-n ti$p ce unul po-estea, -4&ui pl!ng!nd pe-al doilea-nc!t de-nduioare p4rea$ c-a fi $urit, i-apoi c4&ui @12 cu$ cade-un corp ce -ia 4-ntr-!nsul n-are. @33. Acest 6 Galeot, ca-aler i prietenul lui (ancelot. Crea s4 arate c4, dup4 cu$ Galeot fu acela care !nde$n4 pe regina Gine-ra s4 s4rute pe (ancelot, tot aa i ro$anul i autorul lui fur4 $i"locitori de iubire !ntre Krancesca i 'aul. De aici Galeot a de-enit pe ur$4 !n italienete sinoni$ cu E$i"locitorG. Deca$eronul lui 0occaccio, !n unele $anuscrise, arat4 ca subtitlu 6 Esau 'rin ul GaleotG. @1@. C4&ui 6 de obser-at din nou c!t de $ult Dante ia parte la durerea Krancesc4i. >? )NKERNN( C!ntul C) Cercul al treilea 6 laco$ii

Cerber. Ciacco ;@-33< Ciacco ;35-B5< 'rofe iile lui Ciacco cu pri-ire la Dante ;B?->3< Digresie despre re!n-ierea trupului ;>1-@@B< @ Cenindu-$i iar !n firea ce-o pierdui de $ila celor doi cu$na i, de care cu totul tulburat !n suflet fui, 1 -4&ui c4&ni i de-alt soi i o nou4 stare de ca&ne-oriunde $i-a$ !ntors pri-irea i-oriunde-a$ $ers i-oricu$ f4cea$ $icare. 5 Era-ntr-al treilea cerc aci-n i&birea eternei ploi, ce rece, grea i iute, nu-i scJi$b4-n -eci nici cursul ei, nici firea. @+ Li ning &4pe&i i ape cad st4tute i grindini bat prin &area-ntunecat4 9 p4$!ntul ce le-ngJite-ntr-!nsul pute. @3 )ar Cerber, fiara crud4 i ciudat4, c!inete latr-aici la tic4loii ploua i etern, trei guri c4sc!nd deodat4. @3 04loasa barb4 neagr4 i-ocJii roii, i-un p!ntec larg i gJeare-a-!nd, "upoaie i sf!ie i $uc4 p4c4toii. B. Aci... a$ dus ;a<. @2. Ce pri$ete. De-at!tea pl. ;a<. @3. Acestea ;a<. 1. Alt soi 6 laco$ii. >. Nu-i scJi$b4 6 tot cJinul acestei pedepse este !n $onotonia ei. Cine a !ncercat plictiseala ad!nc4, cJinuitoare i starea sufleteasc4 de ad!nc4 depri$are !ntr-un ti$p de ploaie !ndelungat4 e !n stare, g!ndindu-se la -enicia unui astfel de cJin, s4 $4soare toat4 gro&4-ia lui. E o pedeaps4 "osnic4, dup4 cu$ unul din cele $ai "osnice este p4catul l4co$iei. @3. Cerber 6 un $onstru fabulos !n for$4 de c!ine cu trei guri, p4&itorul )nfernului p4g!n, descris de Cirgil !n Eneida ;C), 1@5< 6 ECerberus Jaec ingens latratu regna trifauci, 'ersonat, ad-erso recubans i$$anis in antroG. n Dante are sarcina de a p4&i cercul laco$ilor i de a cJinui, $uc!ndu-i i &g!riindu-i, pe os!ndi ii de acolo. @3. 04loas4 6 !n teDt 6 unsuroas4, i se potri-ete foarte bine cu p4catul l4co$iei. >> D)C)NA C%*ED)E @> C!inete url4 to i, p4truni de ploaie i-o coast-o fac a celeilalte scut i-astfel se-ntoarce-ades s4r$ana droaie. 22 C!nd $area fiar4 Cerber ne-a -4&ut r!n"indu-i col ii-a prins din ei s4 bat4 de furie-n trupu-ntreg fiind &b4tut. 2B Dar pal$ele-ntin&!ndu-le-al $eu tat4 p4$!nt lu4 i-n gura cea-ntreit4 cu pu$nul plin i-o repe&i deodat4. 2? Li ca i-un c!ine ce r!-nind s-agit4 i tace-apoi, $!ncarea c!nd i-o ia i n-are-alt g!nd i-alt &or dec!t s4-ngJit4, 3@ cu f4lcile sc!rboase-aa f4cea 4st de$on crud ce url4-nc!t $ai bine c4&ni ii-acetia sur&i s4 fie-ar -rea. 31 )ar noi trecea$ pe u$bre ce le ine &4c!nd 4st loc cu$plit, i-aceast4 strad4 ne-a fost pe-a lor goli$i ce par ca pline. 35 P4ceau cu to ii r4sturna i gr4$ad4, dar unul singur c!nd de -este prinse c-a$ da spre el, s-a ridicat s4 ad4. @>. Nrl4ri de c!ni ;a<. 2+. Li scut o coast-a altei coaste-o fac ;a<. 22. C!nd $onstrul

-er$e ;a<. 21. Li n-a-ea fir de p4r ;a<. 23. (aco$e g!tle"uri ;a<. 33. =4 fie sur&i acei $iei ;a<. 35. Ei to i &4ceau pe gol p4$!nt ;a<. @>. C!inete url4 to i 6 po-estete Annie Ci-anti !ntr-una din ulti$ele c4ri i ale ei ;Pingaresca< c4 p4storii din A$erica, care stau ani de &ile singuri nu$ai cu tur$ele lor, !n singur4t4 ile dep4rtate de orice -ia 4 o$eneasc4 i cu neputin 4 s4 poat4 -orbi cu -reo fiin 4 o$eneasc4, dup4 c!t-a ti$p !nnebunesc, i pri$ul se$n este c4 !ncep a r4spunde beJ4ind beJ4itului tur$elor lor. Tot aa i aici aceste suflete, prostite !n pedeapsa lor "osnic4 i depri$ant4, url4 c!inete, i$it!nd aproape pe Cerber care-i asur&ete cu l4tratul lui. 2+. =cut 6 c!nd nu $ai pot re&ista cJinului ploii care-i lo-ete, se !ntorc pe partea cealalt4. 23. Din ei 6 din col i, ca i prins de febr4. Cu$, de altfel, fac c!inii c!nd s!nt u&i de ploaie. n acest cl4n 4nit de din i i tre$ur trebuie -4&ut !ns4 i un se$n de l4co$ie. De obser-at i la fiarele s4lbatice, i $ai ales la p4s4rile r4pitoare, cu$ !nainte s4 se apuce de $!ncat din prada lor s!nt apucate de o tre$urare ner-oas4, care le !$piedic4 c!t-a ti$p s4 se poat4 atinge de Jran4. 23. '4$!nt 6 !n Eneida lui Cirgil, =ibila d4ruiete lui Enea o turt4 cu ierburi $edicinale, cu puterea de a potoli furia lui Cerber. Dante, cu o -ariant4 genial4, arat4 tot dispre ul ce-l are pentru p4catul l4co$iei, care !n for$a lui $ai grosolan4 i bestial4 const4 !n a $!nca c!t $ai $ult, f4r4 a se preocupa de calitatea $!nc4rii, pun!nd pe Cirgil s4 arunce !n gurile lui Cerber p4$!nt cu pu$nii plini, ca i cu$ ar &ice 6 EDac4 e -orba s4- i u$pli nu$ai p!ntecele larg, e destul i p4$!ntG. 2?. R!-nind s-agit4 6 -e&i nota de $ai sus ;-. 23<. 33. =ur&i 6 la cJinul ploii -enice, al noroiului, al apei st4tute care $iroase r4u, la $uc4turile i &g!rierile Cerberului se adaug4 i cJinul au&irii acestui l4trat nesuferit al Cerberului, care face sufletele s4 doreasc4 a fi surde ca s4 nu-l $ai aud4. 31. 'e u$bre 6 adic4 c4lc!nd pe ele. 33. 'e-a lor goli$i 6 Dante spune c4, prin inconsisten a lor ;goli$i<, par persoane reale ;plini<. Nnii au -rut s4 -ad4 o inconsec-en 4 a lui, care !n alte p4r i ne arat4 aceste suflete ca a-!nd un trup consistent, pe care !l poate cJiar cJinui, ca de pild4 al tr4d4torului 0occa degli Abati. @++ )NKERNN( 1+ Li-apoi 6 : EDe po i cunoate-$4, tu, inse, ce treci prin acest )ad : fu -orba lui :, c4ci nu fui stins c!nd -ia a HtaI s-aprinseG. 13 )ar eu 6 : EA ta c4&nire,-aa-ncepui, din $inte-$i -4d c-at!ta $i te scoase c4-$i pare-aa c4 nu te $ai -4&ui. 13 Dar cine eti, ce-at!t de tic4loase pedepse iai, !nc!t de ia -ro -in4 $ai $ari !n )ad, nu ia i $ai sc!rboase SG. 1> )ar el atunci 6 : ECetatea ta cea plin4 de pi&$-aa, c4 d4 din -as afar4, $-a-u cu d!nsa-n lu$ea cea senin4. B2 Ai -otri nu$ele de 'orc $i-l dar4, i-a gurii poft4 f4r4 sa f4cu s4 pl!ng cu$ -e&i !n ploi ce $4 culcar4. BB Dar suflet trist nu singur s!nt, o, nu. C4ci to i acetia pentru-aceeai -in4 au tot aceeai ca&n4G. Li t4cu. B? )ar eu 6 : E*i-e ini$a, tu, Ciacco, plin4 de pl!ns c!nd -4d a$arul ce te bate 9 dar spune-$i dac4 tii la ce-o s4 -in4 3@ s4r$anii fii ai urbei de&binate. *ai e -run bun !n ea S Li de-unde-ar fi c-a-ntrat astfel discordia-n cetateG. B3. *ereu ;a<. BB. Eu ;a<. B5. Acela cJin. Li-apoi t4cu. ;a<. B?. )ar eu. Li-al $eu r4spuns ;a<. 33. De ce at!ta desunire-o bate ;a<. Co$entatorii $ai recen i cred c4 Dante -orbete de goli$e ;inconsisten 4< nu$ai !n co$para ie cu trupurile celor -ii. =f!ntul To$a de AQuino spune despre trupurile os!ndi ilor dup4 Rudecata Nni-ersal4 c4 Enu -or fi sub iri i nesi$ itoare, dar -or r4$!ne !n consisten a i

si$ irea lorG. Aceasta nu$ai !ntruc!t pri-ete suferin a, c4ci, de pild4, !n 'urgatoriu ;)), 5><, Dante spune foarte clar c4 -oind s4 !$br4 ie&e pe prietenul lui, $u&icantul Casella, Ede trei ori a aruncat bra ele dup4 g!tul lui i de trei ori s-a !ntors cu ele la pieptG. 1+. De po i 6 fiindc4 are contiin a c4 este scJi$bat cu totul i !n cJip, cu$ se !nt!$pl4 oa$enilor care au pierdut orice de$nitate o$eneasc4 i care s-au !nfundat !n -iciile cele $ai "osnice, c!nd -orbesc cui-a care i-a cunoscut pe c!nd erau oa$eni !ntregi. B@. *-a-u cu d!nsa 6 adic4 $-a$ n4scut la Kloren a. =ufletele, de c!te ori -orbesc de p4$!nt, -orbesc de el cu regret ca de Elu$ea cea senin4, cerul cel dulce care este !n-eselit de soareG etc. B2. 'orc 6 !n italienete Ciacco este i nu$e de persoan4 ;cf. fr. RacQues<, i nu$ele popular toscan al porcului, luat din -orbele cu care se strig4 porcii 6 ciac, ciac, ca i !n ro$Fnete 6 ciuc, ciuc. B1. Culcar4 6 arat4 -iolen a ploii care-i bate, dup4 cu$ doboar4 ploaia gr!ul. Dante !ntrebuin ea&4, !ntr-ade-4r, aceleai -orbe care !nsea$n4 a culca gr!ul. B?. Ciacco 6 foarte probabil Ciacco dellOAnguillaia, poet florentin, care ne-a l4sat dou4 poe&ii dr4gu e, dar uuratice, dup4 cu$ de altfel era i caracterul lui. 0occaccio ni-l descrie ;Deca$eron, )2, ?< 6 E%$ foarte laco$, cu$ n-a $ai fost ni$eni -reodat4, de altfel o$ foarte sub ire i plin de fru$oase i pl4cute glu$e, nu toc$ai o$ de curte, dar !n ep4torG i po-estete o !nt!$plare a lui cu Kilippo Argenti, pe care-l -o$ !nt!lni !n cercul $!nioilor. 3@. Nrbei de&binate 6 Kloren a. @+@ D)C)NA C%*ED)E 31 : E% lung4 ceart-a-ea--or i-or -eni la s!nge-apoi, i cu ruine $are partidul Alb pe Negri-i -a goni. 35 Dar scris !i e i lui s4 pa -atare, trec!nd trei ani, c4ci Negrii-l -or !nfr!nge prin sila cui a$ic a&i li se pare. 5+ *ult ti$p in!ndu-i fruntea sus, -or str!nge a$ar Hpe ceilal i, i d4ri $ari le iauI, oric!t s-or indigna i-oric!t s-or pl!nge. 53 )ar buni s!nt doi, dar nici o -a&4 n-au. Trufia, pi&$a, pofta de a-ere s!nt trei scJintei cari foc cet4 ii dau.G 53 Aa-i -orbi ge$uta lui durere. )ar eu atunci 6 : EDorin ii $ele-i pune sf!rit, te rog, s4-$i spui ce- i -oi $ai cere. 5> De *osca i-al ii de$ni, de-Arigo spune, de Karinata, Rusticuci, TegJiai, i to i acei ce-au tins spre fapte bune, 31. R4spunse el dup4-ncordare lung4 ;a<. 31. % lung4 ceart4 6 face alu&ie la urile care desp4r eau cele dou4 nea$uri 6 CercJi i Donati. Kiecare din ele !i a-ea !n ora un $are nu$4r de parti&ani, care apoi, cu nu$e luate de la partidele din 'istoia, i-au &is biancJi i neri ;albi i negri<. Aceasta s-a !nt!$plat !n s4rb4toarea Ar$indenului ;Calendi$aggio< a anului @3++, c!nd, c4l4rind prin ora a$!ndou4 p4r ile, o ceat4 de tineri DonatescJi se !nt!lni, l!ng4 biserica =anta TrinitV ;=f!nta Trei$e<, cu o ceat4 de tineri CercJescJi 9 s-a st!rnit o ceart4, aa !nc!t, !n !n-4l$4eal4, unii au fost r4ni i, i lui Rico-erino deO CercJi i-a fost rete&at nasul. (o-itura aceasta, dup4 cu$ spune !n Cronica sa Dino Co$pagni ;), 22<, Ea fost nenorocirea Kloren eiG, fiindc4 de acolo s-a !nr4ut4 it de&binarea oraului. 35. (ui 6 adic4 partidului EalbG. =4 pa -atare 6 s4 fie i&gonit de EnegriG. 3>. 'rin sila cui 6 papa 0onifaciu al C)))-lea, $arele du$an al lui Dante, ur$aul !n scaunul papal al lui Celestin al C-lea. A$ic 6 Cobuc interpretea&4 aici -erbul -ecJi italienesc piaggiare, al c4rui !n eles nu este toc$ai clar, ca a face pe prieten, a lingui. Dup4 ulti$ele studii !ns4, co$entatorii $oderni ai poe$ului, !nte$eindu-se pe o not4 a lui 0occaccio, care a fost unul din cei dint!i co$entatori i eDpo&itori ai lui Dante, interpretea&4 6 a ar4ta de a -oi i ceea ce !n realitate nu se -rea 9 !ntr-ade-4r, 0onifaciu al C)))-lea tri$ise la Kloren a ca E!$p4ciuitorG pe Carol de Calois, care d4du spri"inul s4u nu$ai la EnegriG, guelfi $ai !nd!r"i i, ceea ce 0onifaciu dorea. 53. 0uni s!nt doi 6 nu s-a putut eDplica p!n4 acu$ aceast4 alu&ie. Co$entatorii -ecJi credeau c4 ar fi -orba de Dante !nsui i de prietenul s4u Guido

Ca-alcanti ;sau Dino Co$pagni care era podestV al Kloren ei c!nd Dante a fost ales printre priori<. Acu$ se !nclin4 a crede c4 acel doi nu face alu&ie la anu$ite persoane i nu$ai -rea s4 arate c!t era de $ic nu$4rul oa$enilor cinsti i !n Kloren a. Nici o -a&4 6 n-au trecere. n teDt 6 nu s!nt asculta i. 51. Trufia... 6 dup4 acest pasa", care ar corespunde celor trei fiare pe care Dante le !nt!lnete la ieirea sa din p4dure, unii co$entatori interpretea&4 pantera ca si$bolul pi&$ei, !n loc de al p4catului trupesc. 5>. De *osca 6 *osca dei (a$berti, pe care Dante !l -a reg4si !n cercul C))) din )nfern printre pi&$aii se$4n4tori de &!&anii. Arigo 6 singurul printre cei nu$i i de Ciacco, pe care nu-l $ai !nt!lni$. Nnii din -ecJii interpre i spun c4 ar fi un Arrigo dei Giandonati, al ii : dei Kifanti, al ii !n fine : degli A--ocati. ?+. Karinata 6 Karinata degli Nberti, pe care-l -o$ reg4si !n c!ntul 2 printre eretici. Rusticuci 6 !l -o$ !nt!lni printre sodo$i i ;2C), 13<. TegJiai 6 TeggJiaio degli Adi$ari, pe care !l -o$ reg4si tot printre sodo$i i ;2C), 1+<. ?@. =pre fapte bune 6 !n general 9 dar $ai cu sea$4 !n folosul obtesc. @+2 )NKERNN( ?2 ei unde s!nt S R4spuns te rog s4-$i dai, c4-i $are flac4ra dorin ii $ele s4 tiu de pl!ng !n )ad ori s!nt !n Rai SG. ?B )ar el 6 : EEi s!nt la duJuri $ult $ai rele, c4ci alte cri$e $ai spre fund i-au dus 9 de $ergi i-at!t de "os, -ei da de ele. ?? )ar c!nd -ei fi !n dulcea lu$e sus de $ine-a$inte lu$ii tu-i $ai ad4 M Nu- i spun $ai $ult i-a"ung4- i c!te-a$ spus MG. >@ CJior! el ocJii-a-ntors s4 $4 $ai -ad4 pu in, i capu-apoi -4&ui c4-i pic4, c4&!nd cu el la orbii s4i gr4$ad4. >1 Cirgil atunci 6 : EEl nu se $ai ridic4 de-aici dec!t c!nd !ngerii-oHrI s4 sune, -estind pe nori puterea ini$ic4 6 >5 g4sindu-i to i $or$!ntul trist, -or pune pe ei a-utul trup i cJip i-apoi suna-le--a ce-n -eci o s4 le tune MG. @++ Corbind pu in de -ia a cea de-apoi trecea$ !ncet prin plin de-nfiorare a$estec orb de duJuri i de ploi. @+3 Li-a$ &is 6 : ECa fi pedeapsa lor $ai $are, $aestre,-n ur$4, dup-a lor sentin 4 S *ai bl!nd-o fi S %ri st!nd cu$ e i-atare SG. @+3 )ar el 6 : E=4 ai a$inte-a ta tiin 4 6 pe c!t e $ai perfect4, si$te cJin ca i pl4ceri, pe-at!t orice fiin 4. @+> Dei nu $erge-acest popor $escJin nicic!nd spre-ade-4rata perfec iune, ce-aici li-e tirb ateapt-acolo plinG. >@. El drep ii ocJi i-a-ntors cJior! ;b<. >2. a prins ;a<. @+5. 'e-at!ta si$te i pl4ceri i cJin ;a<. ?1. De $ine-a$inte 6 este !n general dorin a cea $ai -ie a sufletelor pe care Dante le !nt!lnete !n )nfern. n 'urgatoriu, sufletele !l -or ruga ca cei r4$ai pe p4$!nt s4 se roage pentru ei. >@. CJior! 6 tot ti$pul c!t a -orbit cu Dante, Ciacco pare a fi ieit din toropeala aceea de brut4, !n care a c4&ut din cau&a "osnicului p4cat. =f!rindu-i -orbirea, recade !n starea lui de $ai !nainte. >3. (a orbii s4i 6 orbi !n sens de !ntuneca i la $inte. >3. 'uterea ini$ic4 6 c!nd )sus Cristos, du$anul sufletelor pierdute, se -a cobor! !n )ad i orice suflet -a re!n-ia !n -alea din )osafat, ca s4 asculte Rudecata din ur$4. >>. Ce-n -eci 6 Rudecata din ur$4, rostit4 de -ocea puternic4 i !nfrico4toare ca tunetul a lui Du$ne&eu. @+3. A ta tiin 4 6 ceea ce tii, ceea ce ai !n-4 at. =e face alu&ie la doctrina aristotelic4, dup4 care, cu

c!t ce-a este $ai perfect, cu at!t este $ai si$ itor la pl4cere i la durere, i fiindc4, dup4 !n-4 4$intele teologice cretine, sufletul i corpul, re!n-iind, -or fi $ai perfecte, -or fi i $ai dispuse s4 se bucure de fericirea cereasc4 sau s4 sufere pedepsele )adului. @+>. Dei... 6 cu toate c4 da$na ii nu pot a"unge niciodat4 la acea perfec ie care este singura ade-4rat4 i @+3 D)C)NA C%*ED)E @@2 Corbind $ai $ulte dec!t pot eu spune, rotunda -ale-n arc a$ str4b4tut-o i-a"uni pe-unde-i ieir4$ din genune, @@B de $arele du$an a$ dat, de 'luto. @@3. Aceast4 strad4-n arc a$ ;a<. @@1. Li-a"uni la locul unde se scoboar4 ;A<. care const4 !n cucerirea fericirii supre$e, totui, ele se ateapt4 s4 fie dup4 &iua Rudec4 ii $ai pu in i$perfecte dec!t !nainte. Deci, fiind $ai perfecte, cJinurile -or crete. @@B. 'luto 6 &eul bog4 iilor. Aici repre&int4 pofta de a-ere. Dante !l nu$ete $arele du$an fiindc4 cea $ai $are parte din rele se nasc, dup4 el, din cau&a poftei de a-ere. @+1 )NKERNN( C!ntul C)) Cercul al patrulea i al cincilea6 &g!rci ii i risipitorii 9 $!nioii 'luto ;@-@B< Pg!rci ii i risipitorii ;@3-33< Digresie despre soart4 ;35->3< 0alta st/gian46 $!nioii i leneii ;>5-@3+< @ E'ap` =atVn, pap` =atVn alepe MG strigat-a 'lut cu glasul lui cel gros, iar dulcele-n elept ce-atot-pricepe 1 $i-a &is spre-a $4-nt4ri 6 : ENu sta fricos M oric!t de tare-ar-fi, dar s4- i astupe nu poate-al nostru dru$, pe st!nc4-n "osG. 5 =pre-acel cu gur4 larg-apoi 6 : ETe rupe cu furia ta On4untruHlI t4u pe tine, dar d4-ne dru$ i taci, spurcate lupe. @+ Nu f4r4 cau&4-n )ad acesta -ine 6 aa e -rerea-n cerul unde-a pus trufaei culpe-ArJangJelul o fineG. @3 C!nd e catargul rupt, cu$ cad de sus gr4$ad4 p!n&ele de -!nt u$flate, cu$plitul $onstru-aa c4&u r4pus. 2. ar 4gos ;a<. B. ne ;a<. @B. Ast $onstru ;a<. @. 'ap` =atVn 6 -ers -oit obscur i sibilin, pe care Dante !l pune !n gura lui 'luto pentru a da scenei o culoare groa&nic4 i $isterioas4. Este un fel de li$b4 infernal4, pe care degeaba a$ !ncerca s4 o deslui$. =igur este c4, cu aceste cu-inte, $onstrul infernal !i eDpri$4 $irarea i ciuda, -4&!nd un o$ -iu str4b4t!nd )nfernul, totui co$entatorii din toate -re$urile s-au c4&nit s4 re&ol-e aceast4 gJicitoare dantesc4. Do$enico Guerri, care !n ulti$ul ti$p s-a ocupat, cu $etod4 strict tiin ific4, de acest -ers i de alte -ersuri i cu-inte enig$atice din Di-ina Co$edie, eDplic4 6 ECai =atan, -ai =atan, Du$ne&eule MG. Co$ a$inti ca o curio&itate interpretarea lui 0en-enuto Cellini 6 'as paiD, =atan, pas paiD =atan 6 V lOepWe. 3. n elept 6 Cirgil. >. (upe 6 fiindc4 si$boli&ea&4 p4catul &g!rceniei i al poftei de rele. Tot acelai p4cat este si$boli&at la !nceputul c4l4toriei lui Dante !n lupoaica pe care o !nt!lnete !n p4dure. @+. Acesta 6 Dante. @@. Aa e -rerea 6 for$ula obinuit4 de culoare $agic4 cu care Cirgil obinuiete a !nfr!nge !$potri-irea de$onilor i $ontrilor infernali prepui la diferite cercuri. @2. % fine 6 unde ArJangJelul *iJail a pus cap4t trufaei culpe a lui (ucifer i !ngerilor r4&-r4ti i, !nfr!ng!ndu-i. @+B

D)C)NA C%*ED)E @3 )ar noi pe $alul -4ii-ndurerate intra$ acu-ntr-a patra -4g4un4 ce-nfund4-n ea a-ntregii lu$i p4cate. @> At!ta cJin i ca&n4 cine-adun4, tu, -enic4 "usti ie-aici 9 i-astfel de-a$ar al nostru r4u cine-l r4&bun4 S 22 'recu$ se fr!nge-un -al i&bit de-acel ce-n contra-i -ine, la Caribde-n $are, aa se-ntoarce-aici 4st nea$ $iel. 2B 'opor dec!t aiuri cu $ult $ai $are po-eri rostogoleau cu pieptu-n $unci din dou4 p4r i -enind cu urlet $are. 2? Deodat4 se ciocneau i tot atunci cu to ii se-ntorceau, pornind spre-afar4 strig!nd 6 ECe tot aduni SG, ECe tot arunci SG. 3@ Li-aa -eneau prin neagra -ale iar4 spre-apusul punct din nou f4c!nd ocolul, $ereu strig!ndu-i -ersul lor de-ocar4 9 31 i iar4i se ciocnea i-acolo stolul cu-alt stol, fiind la $ie&ul -4ii-a"uns 9 i, ca i trist, -4&!ndu-le-acu$ &olul 6 35 : E*aestre,-a$ &is, te rog s4-$i dai r4spuns ce nea$ e el S Li-n st!nga noastr4, tat4, s!nt clerici to i aceti cu p4rul tuns SG. 1+ : EAu fost cu $inte-at!t de-ntunecat4 !n pri$ul trai : $i-a &is : c-au str!ns i-au dat ce-nsea$n4-n lu$e-a da cu "udecat4. 13 Destul de clar o spune-aHlI lor l4trat c!nd ei spre dou4 puncte-a -4ii cur4 i-aci-i desparte-opusul lor p4cat. 33. ce-a$ar li-e &olul ;a<. @?. Ce-!nfund4-n ea 6 nu se refer4 la a patra -4g4un4, care !n realitate nu-nfund4 !n ea dec!t nu$ai &g!rci ii i risipitorii, ci la -alea !ndurerat4, adic4 )nfernul, despre care Dante cu drept spune c4 !nfund4 !n ea p4catele !ntregii lu$i. @>. At!ta cJin 6 este o !ntrebare pe care Dante nu o adresea&4 lui Cirgil, dar lui !nsui, -4&!nd cJinul p4c4toilor pedepsi i !n acest cerc. A se construi 6 E%, -enic4 "usti ie, cine adun4 aici at!ta cJin i ca&n4 i cine r4&bun4 al nostru r4u, astfel ;aa< de a$ar SG. 2B. Dec!t aiuri 6 dec!t !n celelalte cercuri infernale prin care Dante trecuse !nainte. 23. 'o-eri 6 e -orba de cele dou4 cete 6 a &g!rci ilor i a risipitorilor, din care cea dint!i !naintea&4 de la st!nga, cea de-a doua de la dreapta celor doi poe i. Aceste dou4 cete s!nt silite de ursita lor -enic4 s4 alerge de-a lungul cercului p!n4 c!nd se ciocnesc !$preun4 i s4 rostogoleasc4 greut4 i $ari. Cu pieptu-n $unci 6 greut4 ile s!nt aa de $ari, !nc!t bra ele nu s!nt de a"uns pentru a le rostogoli i este ne-oie s4 le !$ping4 i cu pieptul. 3+. =trig!nd 6 unii !i bat "oc de ceilal i 6 risipitorii strig4 &g!rci ilor 6 ECe tot aduni SG, &g!rci ii strig4 risipitorilor 6 ECe tot arunci SG. 12. Ce-nsea$n4 6 !n teDt 6 EAu fost cu $intea !ntunecat4 !n pri$ul trai, c4 n-au f4cut nici o cJeltuial4 cu "udecat4G. @+3 )NKERNN( 13 To i papi i cardinali i clerici fur4 aceti ce de-orice p4r au cretet gol, i-n ei &g!rcenia-n-inse-orice $4sur4.G 1> Li-a$ &is 6 : EEu cred c4 dintr-at!ta stol cunosc, $aestre, $ulte-atari fiin e spurcate sus de-aa de trist n4$olG. B2 )ar el 6 : E7r4neti &adarnice credin e. %bscura -ia -at!ta sol& le dete

c4 bruni !i face-oric4rei cunotin e. BB Ciocni-se--or etern aceste cete astfel, i-iei--or unii din $or$inte cu pu$nii-ncJii, iar al ii f4rO de plete. B? )-a s$uls Ta daU i-Ta str!ngeU f4r4 $inte din dulcea lu$e, de se bat $ereu cu$ -e&i aici, c4- i stau aci Onainte. 3@ Aici -e&i scurtul "oc ce-au, f4tul $eu, a-erile ce =or ii-s r!nduite, cari &buciu$4 pe o$ at!t de greu. 31 Acu$ oric!te-a-eri s!nt gr4$4dite i-au fost sub lun4 n-ar putea s4 dea odiJn-acestor suflete-osteniteG. 35 )ar eu 6 : E*aestre, s4-$i eDplici a -rea ce-i =oarta despre care-ai prins a spune c4-ntregul lu$ii bun e-n $!ini la ea SG. 5+ )ar el 6 : E%J, lu$e-a $in ilor nebune, ce grea-i orbia-n care ea petrece M Deci -reau s-ascul i spre-a prinde-n elepciune. 53 Acel a cui tiin 4 totu-ntrece cre!ndu-i ceruri, duce El le-a pus, prin orice parte-oricare parte-ar trece B3. At!ta sol& obscurul traiu ;a<. B1. C4-i face bruni ;a<. 3+. i tu ales... ;a<. 15. Cretet gol 6 se face alu&ie la obiceiul 0isericii catolice, ca preo ii i c4lug4rii s4 aib4 cretetul capului ras. B@. =us 6 adic4 atunci c!nd erau !n -ia 4 pe p4$!nt. N4$ol 6 p4cat. B2. Padarnice 6 fiindc4 nu-i -ei putea cunoate. B3. At!ta sol& 6 i-a !ntunecat astfel la $inte, !nc!t...G. B1. 0runi 6 refractari. B5. Cu pu$nii-ncJii 6 &g!rci ii -or p4stra i dup4 !n-ierea trupurilor atitudinea lor caracteristic4, de a ine pu$nii str!ni ca i cu$ le-ar fi fric4 s4 scape banii 9 risipitorii -or !n-ia f4r4 plete ca i cu$ i-ar fi -!ndut i p4rul. B?. )-a s$uls 6 a se construi 6 EA da i a str!nge f4r4 $inte i-a s$uls din dulcea lu$eG. 51. Duce 6 Du$ne&eu, dup4 ce a creat cerurile, d4du fiec4ruia din ele o inteligen 4 !ngereasc4, care s4 potri-easc4 i s4 c!r$uiasc4 orice $icare a lor. Cerurile, dup4 Dante, care ur$a siste$ul ptole$aic, s!nt &ece 6 (una, Cenus, *ercur, =oarele, *ars, Rupiter, =aturn, =telele fiDe, Cerul cristalin i E$pireul. n afar4 de E$pireu, care este ne$icat fiindc4 acolo este Du$ne&eu i deci e des4-!rit i, ca atare, n-are nici o dorin 4, toate celelalte s!nt c!r$uite de o inteligen 4 !ngereasc4, care, a-!nt!ndu-se c4tre Du$ne&eu, i$pri$4 cerului, considerat ca $aterial i cristalin, o $icare cu at!t $ai iute cu c!t e $ai aproape de E$pireu i Du$ne&eu. 5B. 'rin orice parte 6 fiecare @+5 D)C)NA C%*ED)E 53 spre-a-i da egal lu$ina ei de sus, tot astfel un st4p!n a dat splendorii u$anei -ie i i-un duce i-a prepus, 5> la ti$p spre-a per$uta a-eri i glorii din nea$ !n nea$, i-ntruna printre -oi, oric!t s-opun cu $intea $uritorii. ?2 De aceea se ridic-ori d4 Onapoi un nea$ i-alt nea$, cu$ Ea -oi s4 fie, ce-ascuns4 e ca arpele sub foi. ?B n contr4-i $intea--4 ni$ic nu tie 9 iar ea pre-ede, "udec4 i-aea&4, ca i-al i Eterni pe-a lor, a sa do$nie. ?? =cJi$b4rile nicic!nd nu-i !ncetea&4 9 ne-oia-i d4 aripi, at!t de des se scJi$b,-acei ce sor ilor ur$ea&4. >@ Ea este cui at!tea Jule-i ies, c4ci cei ce-ar trebui elogii-a-i face

o blaste$4 i-o-n"ur4 prin eres. >1 Dar ea, ferice,-aude tot i tace 9 i-n r!nd cu-al i 'ri$i ce $!n-ale lor sfere, ea-i $!n-a sa-ntru netirbit4 pace. >5 =4-ntr4$ acu$ la $ult $ai grea durere 9 cad stelele cari r4s4reau pe c!nd pleca$, iar ti$pul grab4-n $ers ne cereG. @++ Li-a$ dat, prin cerc spre-opusul $al trec!nd, de-un $ic i&-or ce-n clocot pe-o s4pat4 de d!nsul groap4 se -4rsa, scurg!nd 5?. condus ;a<. din cele nou4 ceruri trans$ite lu$ina sa du$ne&eiasc4 ce le -ine din E$pireu cerului ur$4tor, astfel !nc!t toate p4r ile acestora s4 aib4 o por ie egal4 de lu$in4. 55. Tot astfel 6 dup4 cu$ Du$ne&eu a dat fiec4rui cer o inteligen 4 !ngereasc4 s4-l c!r$uiasc4, tot aa bunurilor p4$!ntene a prepus =oarta. 5>. (a ti$p 6 la ti$pul potri-it, c!nd i se pare c4 a sosit ti$pul. ?+. Din nea$ !n nea$ 6 din popor !n popor i din fa$ilie !n fa$ilie. ?@. %ric!t 6 f4r4 ca $intea $uritorilor s4 se poat4 !$potri-i la aceast4 trecere din nea$ !n nea$ a bunurilor o$eneti. ?1. Ca arpele 6 cf. Cirgil, Eneida, ))), 33 6 Elatet anguis in JerbaG. ?5. Ca i-al i 6 ca i celelalte inteligen e prepuse cerurilor, tot aa =oarta c!r$uiete ;pre-ede, "udec4 i aa&4< p4$!ntul, care este do$eniul ei. >+. =e scJi$b-acei 6 aa de $ul i s!nt acei care trebuie s4-i scJi$be starea. >@. Ea 6 =oarta. Cui at!tea Jule 6 aceea pe care lu$ea o !n"ur4 i o bleste$4 pe nedrept. >2. Elogii 6 0oe iu, De consolatione pJilosopJiae, )), @ 6 EAceea care acu$a ! i pricinuiete at!ta durere, aceea ar trebui s4- i fie $oti-ul de liniteG. >B. Li-n r!nd 6 dup4 cu$ ceilal i 'ri$i ;celelalte suflete create !nt!i de Du$ne&eu, adic4 !ngerii< !i $!n4 sferele !ncredin ate lor, tot aa =oarta !i $!n4 a sa ;p4$!ntul<, !ntru netirbit4 pace. >5. Durere 6 Cirgil, dup4 aceast4 lung4 digresie despre =oart4 i $enirea ei pro-iden ial4 pe p4$!nt, !i aduce a$inte de dru$ul lung ce-i r4$!ne de f4cut i se g!ndete c4 a -enit ti$pul de a-i relua c4l4toria i a se cobor! !n cercul al cincilea, unde p4c4toii s!nt supui la pedepse $ai grele. n loc de pedepse $ai grele, poetul spune $ai grele dureri, !nlocuind cau&a cu efectul. >?. Cad stele 6 e $ia&4noapte. R4s4reau 6 fiindc4 Dante i Cirgil porniser4 la dru$ la apusul soarelui. @+@-@+2. % s4pat4 de d!nsul groap4 6 groap4 s4pat4 de d!nsul. @+? )NKERNN( @+3 o ap4 roie-ad!nc de-ntunecat4, i-aa ur$!ndu-i tulburiHleI unde intrar4$, "os pe-o cale-nfricoat4. @+3 Nn s$!rc se face, =tiD nu$itul, unde 4st "alnic r!u, a"uns sub poal4 "os la tristul $al silit e s4 se-nfunde. @+> Li-atent c4t!nd spre $alul noroios -4&ui $iei, cu totul goi, i-n fa 4 -4dind cu to ii-un suflet $!nios. @@2 Li to i se bat, i nu nu$ai din bra 4, ci-n cap i-n piept i cu genuncJii ei, f!ii cu din ii rup de-unde se-nJa 4. @@B Li-atunci Cirgil 6 : ETu -e&i aici pe-acei a c4ror furie-a-n-ins !ntr-!nii firea i-aa -oiesc s4 tii c-aceti $iei @@? supt ap4 cJiar ur$ea&4 &-!rcolirea i fac de ies b4ici pe lac, pe cu$ -e&i !nsu i tu oriunde-ntorci pri-irea. @2@ TA$ fost : &ic ei : !nfip i !n glod acu$, tot triti !n dulcea soarelui lu$in4 purt!nd !n noi $ereu a$arul fu$, @21 i-aici noi ne-ntrist4$ !n neagra tin4 MU hst i$n le g!lg!ia din g!t bol-bol,

c4ci n-au putin -a spune-o -orb4 plin4G. @25 D!nd $latinii-$pu ite-un $are-ocol aa-ntre r!pa seac4 i ro-ine, cu ocJii-ntori spre-acei ce-ngJit n4$ol, @3+ sosea$ sub poala unui turn !n fine. @2B. le iese-ntr-un ;a<. @+3. % ap4 roie 6 apa r!ului =t/D, $ai $ult neagr4 dec!t roie. @+5. 'oal4 6 sub poalele po-!rniului, care se afl4 !ntre cercul al patrulea i al cincilea. @+?. =4 se-nfunde 6 for$!nd balta st/gian4, unde s!nt pedepsi i $!nioii i leneii. @@5. Aceti $iei 6 nu este -orba de $!nioii care, dup4 cu$ se pare c4 a !n eles traduc4torul, ur$ea&4 cJiar sub ap4 &-!rcolirea lor, ci de nesi$ itori, -ino-a i toc$ai de p4catul contrar. Nnii co$entatori !ns4, ca de pild4 Torraca, cred c4 aceti nesi$ itori s!nt tot un fel de $!nioi 6 $!nioi a$ari, dup4 cu$ !i nu$ete =f!ntul To$a !n =u$$a tJeologica, )), )), @B?, adic4 acel fel de $!nioi care nu-i $anifest4 $!nia lor prin -iolen e, ci se fr4$!nt4 !n sufletul lor i cad !ntr-un fel de toropeal4 i de nesi$ ire ;fa 4 de Du$ne&eu<, care !i face s4 nu pre uiasc4 destul darurile $inunate cu care Du$ne&eu a !n&estrat lu$ea i o$ul i !i face s4 fie triti de o triste e -ino-at4 ;accidia< c!nd ar trebui s4 fie -eseli. @3+. Turn 6 unul din turnurile cet4 ii Dite. @+> D)C)NA C%*ED)E C!ntul C))) Cercul al cincilea 6 $!nioii Klegias i trecerea r!ului =t/D ;@-3+< Kilippo Argenti ;3@-33< Cetatea Dite ;31-?@< $potri-irea de$onilor ;?2-@3+< @ Nr$!nd -4 spun c4 $ult $ai !nainte de-a fi subt poala turnului, pe cale pri-ea$ intit la -!rful lui fierbinte 1 cu$ dou4 fl4c4rui scoteau signale, i-alt foc, de unde ocJiu-abia $ai poate &4ri-n ad!nc, !i da r4spuns din -ale. 5 *4-ntoarsei deci spre-acel ce tie toate 6 : ECe &ice-acest de-aici S Li ce-i r4spunde al treilea foc : a$ &is :, i cine-l scoate SG. @. A-ea$ spre-a lui ;a<. '!n4 la sosirea ;a<. 2. =ub poala 4stui turn a-ea$ pe cale ;a<. 3. De $ult spre rou-i -!rf ;a<. @. Nr$!nd 6 ur$!nd cu po-estirea lucrurilor -4&ute !n al cincilea cerc. Dar nu trebuie trecut cu -ederea asupra a ceea ce ne spune 0occaccio, de a fi aflat adic4 de la o rud4 a lui Dante ;Andrea 'oggi< i de la un prieten al lui ;Dino 'erini< c4 cele dint!i apte c!nturi ale poe$ei scrise de Dante !naintea i&gonirii lui i r4$ase la Kloren a au fost pe ur$4 reg4site i predate lui Dino dei Krescobaldi, care le-a tri$is poetului pribeag prin inter$ediarul $arcJi&ului *oroello *alaspina. 'ri$ind Dante aceste c!nturi, s-a Jot4r!t s4 le continue i, re&u$!nd lucrarea p4r4sit4, spuse !n acest !nceput al c!ntului C))) 6 ENr$!nd -4 spun...G. Nu to i co$entatorii s!nt !ns4 de acord asupra felului acesta de interpretare. De cur!nd dl 7. 7au-ette s-a ocupat de aceast4 cJestiune !ntr-un studiu foarte docu$entat cu titlul E)o dico seguitandoG, publicat !n Etudes italiennes, ) ;@>@?<, pp. @-3>, din care reiese c4 este foarte probabil c4 lucrurile au $ers aa cu$ ne po-estete 0occaccio !n co$entariul s4u. Noi crede$ !ns4 c4 e -orba de o si$pl4 for$ul4 de tran&i ie. Cf. lucrarea noastr4 E'er la $edie-ali&&a&ione di DanteG, !n PeitscJr. f. ro$. 'Jil., 2())) ;dec. @>23<, pp. 3@1-3@5. 1. Cu$ 6 pri-ea$... cu$. Dou4 fl4c4rui 6 cetatea Dite este !nf4 iat4 ca o cetate $edie-al4, cu &iduri de fier !nroite !n focul pe care !l are !n4untru, cu turnuri, $etere&e i se$nale lu$inoase dup4 obiceiul cet4ilor $edie-ale c!nd erau asediate. Dup4 cu$ a$ de$onstrat !ntr-un $e$oriu citit la Reale Accade$ia di ArcJeologia, (ettere e 0elle Arti di Napoli, N.=. )) ;@>@+<, pp. 323-332 i ))) 6 *ateriali francesi nella costru&ione della ECittV di DiteG, Dante s-a ser-it de $ateriale france&e din Gui de 0ourgogne i Ansejs de CartJage, !n care se -orbete de oraul legendar (ucerna, ale c4rui &iduri s!nt, ca acelea ale cet4 ii Dite, Eplus -er$eil ]e carbons en foierG. 5. Acel 6

Cirgil. ?. Acest 6 acest foc. @@+ )NKERNN( @+ )ar el 6 : E*ai sus pe $ucedele unde pe cel cJe$at -edea-l--ei cu$ scoboar4, al b4l ii fu$ de nu ni-l -a ascundeG. @3 =4geata de pe arc nicic!nd nu &boar4 $ai repede prin -!nt, dec!t b4tr!n4 de ani -4&ui acu$ o luntrioar4 @3 -enind spre noi pe lac, i cu$ o $!n4 cu strig4t $are-un singur lop4tar 6 : E=purcate duJ, ei, iat4-$i-te-n $!n4 MG. @> : E%, Klegia, Klegia, &bieri acu-n &adar : -orbi Cirgil :, al t4u el n-o s4 fie $ai $ult dec!t trec!nd 4st lac $urdar.G 22 Cu$ cel ce -ede-o rea-nel4torie f4cut4 lui, st4 trist, aa deodat4 i Klegias fu-n ascunsa lui $!nie. 2B Descinse-n luntre-apoi iubitul tat4 f4c!nd s4 urc i eu, i-abia c!nd fui i eu !n ea, si$ ii c4 e-nc4rcat4. 2? C!nd fur4$ deci !n luntre-apoi, -4&ui porni b4tr!nul -as, br4&d!nd $ai tare dec!t f4cea de-alt r!nd cu $or ii lui. 3@ 'e c!nd plutea$ pe-a $or ii balt4 $are, iei $urdar-o u$br4-n fa a $ea 6 : ETu cine eti de -ii a-!nd suflare SG. 31 : EEu -in : a$ &is :, dar nu -oi r4$!nea. Dar tu, cel plin de glod astfel, tu cine SG : E*4 -e&i c4-s duJ ce pl!ngG, r4spunse ea. 23. n ea, p4ru ;a<. 2>. 04tr!nul -as br4sda... ;a<. 3+. Dec!t f4cea de alt4dat4-n $ersul lui ;a<. @@. Cel cJe$at 6 Klegias, luntraul b4l ii st/giene, care -a ap4rea peste pu in ti$p, cJe$at de fl4c4rile puse pe -!rful turnului. @1. Dec!t b4tr!n4 6 nicicu$ nu &boar4 $ai repede prin -!nt s4geata de pe arc, dec!t -4&ui acu$ o luntrioar4 b4tr!n4 de ani. @5. Nn singur lop4tar 6 se sub!n elege 6 strig4. @?. %, Klegia 6 Klegias, fiul lui *ars i al lui CJrises, care, sup4rat cu Apollo care !i siluise fata Coronida, d4du foc din r4&bunare te$plului din Delfi i deci a fost aruncat !n )nfern, unde Dante !l pune p4&itorul cercului al cincilea, f4c!nd din el un si$bol al $!niei, dup4 cu$ f4cuse din 'luto p4&itorul cercului precedent, si$bolul poftei de a-ere. Nu trebuie s4 ne $ire !n )nfernul lui Dante acest a$estec de ele$ente p4g!ne i cretine, fiindc4, cJiar dup4 religia cretin4, &eii p4g!nis$ului s!nt socoti i ca de$oni 6 Edii gentiu$ dae$oniaG. 2+. El 6 Dante. 2@. *ai $ult 6 -a fi al t4u, !n $!na ta, nu$ai c!t ti$p -a trece balta. 2B. )ubitul tat4 6 Cirgil. 25. -nc4rcat4 6 din cau&a greut4 ii corpului lui Dante, barca intra ce-a $ai $ult !n ap4, ceea ce nu se !nt!$plase la cobor!rea !n ea a lui Cirgil, care, ca suflet, nu are greutate. 2?-2>. C4&ui porni 6 -4&ui ;c4< b4tr!nul -as porni. 32. % u$br4 6 Kilippo Argenti degli Adi$ari din Kloren a, care, fiind foarte bogat, a-ea obiceiul s4 potco-easc4 calul cu potcoa-e de argint, de unde i-a ieit porecla 6 Argenti. Despre el ne -orbete 0occaccio !n Deca$eron, )2, ?, 31, !nf4 i!ndu-l ca un ca-aler foarte ciudat i $!nios. n nu-elele lui =accJetti se -orbete de un Adi$ari care, c4l4rind, a-ea obiceiul s4-i ie picioarele !ntinse !n l4turi, !nc!t !$piedica trecerea pietonilor pe str4&ile str!$te ale Kloren ei $edie-ale, din care cau&4 Dante, care atunci era priore, !l conda$n4 la o a$end4. 33. Tu cine eti 6 ar 4gos cu$ fusese !n -ia 4, Kilippo Argenti caut4 i !n )nfern prile" de ceart4. @@@ D)C)NA C%*ED)E 35 : ER4$!i atunci la pl!ns i la suspine, spurcate duJ, c4ci oriic!t noroi

i-e prins pe-obra&, cunoscu-$i-te bine MG 1+ El $!inile le-a-ntins spre luntre-apoi 9 p4 itul duce-al $eu !ns4-l !$pinse i-a &is 6 : E(a c!ini, !n balt4--4 Onapoi MG. 13 Cu bra ele-apoi g!tul $i-l cuprinse, pe-obra"i $-a s4rutat, i 6 : E=uflet bune, ferice-acea ce-n s!nul ei te-ncinse M 13 Ni$ic fru$os de-acesta nu po i spune, c4ci fu Hpe lu$e aprig i uorI 6 de aceea-l prind i-aici $!nii nebune. 1> C! i nu se cred regi $ari, iar dac4 $or ca porcii aci-n putoare-o s4 se-nfunde, cu$plit dispre l4s!nd !n ur$a lor MG. B2 : E%, c!t de $ult a -rea s4 se scufunde acesta-n lac : a$ &is : s4-l -4d scufuns c!t ti$p s!nte$ plutind pe-aceste unde MG BB : ETu n-ai s4 fii la $al : el $i-a r4spuns, -edea--ei ce-au s4-i fac4 lui f!rta ii i-4st dor al t4u -a fi-$plinit de-a"uns.G B? Li-a$ i -4&ut curg!nd !nnoroia ii cu$ -in Hi cu$ !l rup buc4 iI, astfel c4 dau i-a&i 'roniei laude i gra ii. 3@ Li to i strigau 6 E'e-Argenti, acu$ MG i-acel toscan !nfu$urat, ca scos din $inte, cu proprii din i f!ii rupea din el. 31 Aci-l l4sai, i nu $ai pierd cu-inte. Ci-un ip4t $are de $-u$plu fiorul $i-a-$pins atent pri-irile Onainte. 35 : E=-apropie-acu$ : $i-a &is conduc4torul : s-apropie-acu$ cetatea &is4 Dite, cui $ult !i e i r4u b4tut poporul.G 1@. '4 itul 6 pre-4&4torul. 12. (a c!ini 6 face alu&ie la ceilal i $!nioi din ceata c4rora Kilippo Argenti s-a desprins. 1B. Kerice-acea 6 $a$a care te-a n4scut. BB. El 6 Cirgil. B3. Cedea--ei 6 n-ai s4 a"ungi la $al i -ei -edea. B>. Astfel 6 !nc!t i a&i $ul u$esc lui Du$ne&eu c4 $i-a !ndeplinit dorin a. 3@. 'e-Argenti 6 s4ri i pe Argenti. 3B. Nn ip4t 6 -aiet de durere. 3?. Dite 6 !n ceea ce Krancesco DO%-idio a nu$it foarte bine topografia $oral4 a )nfernului, cercurile de p!n4 acu$ repre&int4 un fel de -estibul al ade-4ratului )nfern, care !ncepe nu$ai cu cetatea Dite, !n4untrul c4reia s!nt pedepsite p4catele de r4utate contient4, c!t ti$p !n cercurile anterioare s!nt pedepsite p4catele de necu$p4tare sau de incontinentia, dup4 cu$ le nu$ete =f!ntul To$a, adic4 de nest4p!nire de sine, care -in din dep4irea li$itelor, !n aa fel c4 ceea ce la !nceput era o -irtute $ai pe ur$4 a"unge un p4cat. A fi econo$ este o -irtute, dar c!nd econo$ia dep4ete li$itele de-ine &g!rcenie i este un p4cat. De ase$enea, iubirea este o -irtute c!nd este bine !ndreptat4 c4tre lucrurile cinstite 9 desfr!ul !ns4 este un p4cat. Cel $ai bun eDe$plu de o -irtute care, r4u !ndreptat4, se face @@2 )NKERNN( 5+ )ar eu 6 : EAcu$ !ncep $ai l4$urite $oscJeele din ea s4 le discern i roii parc-ar fi din foc ieiteG. 53 )ar el 6 : E=!nt roii-aa de foc etern ce-n ele-ar&!nd le-ncinge-at!t de tare cu$ -e&i aci-ntr-at!t de "os )nfern.G 53 )ntrar4$ i pe-ad!nca groap4 care e br!u cet4 ii-acei ne$!ng!iete al c4rei &id, de fier a fi se pare. 5> Nu f4r-un $are ocol apoi ce-l dete,

sosi luntraul i-unde cu $!nie 6 : E=!nte i la por i, iei iG, a &is, i stete. ?2 C4&ui pe por i $ai $ul i dec!t de-o $ie de cei ploua i din cer, strig!nd de sus 6 : ECu$ poate-acesta, -iu fiind, s4 -ie ?B prin lu$ea $or ii p!n-aici adus SG. Dar bunul $eu Cirgil un se$n le dete c4 are-un lucru t4inuit de spus. ?? *ai bl!nd-atunci turbata band4 stete. : E=4 -ii tu singur M Ciul dintre -oi ce-a-u-ndr4&neal4 -iu s4 ni s-arete, >@ el singur fac4-i dru$ul !napoi. =4-ncerce deci M )ar tu, cel ce l-aduse prin loc aa de-ad!nc, -ei sta la noi.G 5>-?+. Cenir4$ deci i unde-apoi luntraul8 Ce-n $are-ocol dint!iu... ;a<. ?@. R4stit strig4 6 )ei i aci-i locaul ;a<. ?2-?3. C4&ui !n poarta lui, i groa&nic foarte,8 'loua i din cer, $ai $ult de-o $iie ;a<. ?2-?1. C4&ui !n poarta lui, i groa&nici foarte,8 *iei ploua i din cer, $ai $ul i de-o $iie,8 =trig!nd ;a<. ?3. $aestru ;a<. >2->3. Tu r4$!i deci dar4,8 Ce-aduci pe-un -iu ;c<. un -iciu ni-l ofer4 Dante !n acest c!nt, !n care ne pune fa 4 !n fa 4 $!nia bestial4 a lui Kilippo Argenti i cea sf!nt4 a o$ului cinstit ;Dante< pentru tot ce este "osnic 9 $!nia aceasta este at!t de sf!nt4, !nc!t !i atrage binecu-!ntarea lui Cirgil, care !i spune 6 ferice-acea ce-n s!nul ei te-ncinse. 3>. Cui $ult 6 cui e $ult popor i r4u b4tut 9 $ul i da$na i i greu pedepsi i. 5+. Acu$... $ai l4$urite 6 acu$ parc4 discern $ai l4$urit $oscJeile ;cl4dirile $ai !nalte< roii din ea, care parc4 ar fi ieite din foc. n oraele -4&ute din dep4rtare, ceea ce se &4rete $ai !nt!i s!nt cl4dirile $ai !nalte, turlele i cupolele bisericilor. Kiind !ns4 aici -orba de un ora infernal, nu puteau s4 se afle !n el biserici, ci $oscJei, care, pentru oa$enii din E-ul *ediu, repre&entau ce-a diabolic. 5B. -ntr-at!t de "os 6 ulti$ele patru cercuri !n care, dup4 cu$ a$ spus, s!nt pedepsite p4catele de r4utate. 'artea $ai "oas4 a )nfernului !n co$para ie cu cercurile precedente. 55. 0r!u 6 ca toate cet4 ile $edie-ale, i cetatea Dite este !ncon"urat4 de un an , pe care Dante !l co$par4 cu un br!u. 5?. Al c4rei &id 6 al c4rei &id se pare c4 este de fier. ?+. (untraul 6 Klegias. Li-unde 6 unde, dup4 ce a a"uns, &ise 6 E=!nte i la por i, da i--4 "os din luntre MG. ?3. 'loua i din cer 6 de$onii, !ngerii r4&-r4ti i c4&u i din cer !n )ad !$preun4 cu (ucifer, !n-ini de legiunile !ngereti conduse de ArJangJelul *iJail. ?1. Acesta 6 Dante. ?>. =4 -ii tu singur 6 turbata band4 a de$onilor se adresea&4 lui Cirgil. C!t despre Dante, ce a-u !ndr4&neala s4 -ie !n )nfern, s4 se duc4 singur !napoi. @@3 D)C)NA C%*ED)E >1 G!ndi i acu$ pe ce c4rbuni $4 puse, c4ci eu de-aici s4 ies n-a$ $ai cre&ut c!nd groa&nicul atari cu-inte-$i spuse M >5 : E%, dulce duce-al $eu, ce sigur scut de apte ori $i-ai dat, i $ai Onainte $-ai scos din $oartea grea-n care-a$ c4&ut, @++ s4 nu $4 lai ca $ort, s4- i fie-a$inte M De-a-e$ de-aici oprit-orice c4rare, s-o rupe$ grabnic !napoi, p4rinte MG @+3 Ci-$i &ise-astfel, el, dulcea $ea-ndru$are 6 : E=4 nu te te$i, c4ci ni$e-al nostru pas nu-l poate-opri, c!t ti$p ni-e dat de-Atare. @+3 Ateapt-aici, Jr4nind, c!t eti r4$as, sc4&utu- i suflet cu speran a-n bine c4-n lu$ea asta n-a$ eu s4 te lasG. @+> Aa s-a dus l4s!ndu-$4-n suspine iubitul tat-al $eu i-a$ stat topit, c4ci EdaG i EnuG r4&boi purtau !n $ine.

@@2 Eu n-a$ putut s-aud ce le-a -orbit, dar nici nu stete $ult, i ei cu &orul la por i, ca spre-ap4rare,-au n4-4lit @@B i-n fa a lui au tras pe por i &4-orul. Li-astfel afar-acu$ HopritI r4$ase i-ncet apoi s-a-ntors conduc4torul. @@? Cu ocJii-n "os i cu spr!ncene trase pe ocJi &icea-n oft4rile durerii 6 : ECe duJ !$i neag4 "alnicele case SG. @2@ )ar $ie 6 : EC4-s $!Jnit, s4 nu te sperii M Noi tot -o$ birui acest popor oric!t de $ult se-ncrede el puterii. >1. Ce spai$-a-ui ;a<. ncerce ;b<. >1->3. =oco i cretine-acu$, c!nd !$i sunar4,8 Cu$plite-aceste -orbe8 C4ci !n -eci nu credea$ s-a"ung i-afar4 ;c<. >>. Ce-n contr4-$i stete ;c<. @+@. De-a-e$ !ncJis4 ;c<. @@2. poporul ;a<. @23. %ri cu$ s-ar ap4ra a. pop. ;a<. >3. Groa&nicul 6 de$onul care a -orbit. Traducerea acestor -ersuri ;>1->3< pe care o g4si$ printre -ariante este cu $ult $ai aproape de teDt. >?. De apte ori 6 de $ai $ulte ori. Ca aiurea ;C, 35 9 C))), ?2<, Dante !ntrebuin ea&4 nu$4rul deter$inat pentru cel nedeter$inat. >>. *oartea 6 face alu&ie la pri$e"dia din care l-a sc4pat Cirgil !n p4dure, c!nd cele trei fiare !i cur$aser4 calea !nspre colina $!ntuirii. *oartea aici trebuie !n eleas4 ca $oartea sufleteasc4. @+B. De-Atare 6 de Du$ne&eu. C4l4toria lui Dante era Jot4r!t4 de Du$ne&eu i deci ni$eni nu putea s4-l opreasc4. @+3. 7r4nind 6 Jr4nind cu speran 4 !n bine sufletul t4u sc4&ut, c!t ti$p -ei r4$!ne f4r4 $ine. @@@. C4ci EdaG i EnuG 6 !nc!t nu tia$ ce s4 fac, c4ci da i nu se luptau !n sufletul $eu. @@?-@@>. Cu spr!ncene trase pe ocJi 6 !n teDt 6 cu spr!ncenele lipsite de orice !ndr4&neal4. Adic4 cu pri-irea nu aa de -esel4 i !ncre&4toare ca $ai !nainte, ci poso$or!t4 i de&n4d4"duit4. @2+. Ce duJ 6 ca i cu$ ar spune 6 E)a uit4-te cine !ndr4&nete s4-$i tr!nteasc4 ua-n nasG. @@1 )NKERNN( @21 Nu-i nou-aceast4 nebunie-a lor 6 la $ult $ai larg4 poart-au $ai f4cut-o i rupt de-atunci ea-i are-al ei &4-or M @25 =crisoarea ei cea "alnic-ai -4&ut-o. Dar iat4-l, f4rO de soli, prin lu$ea $oart4 dincoaO de ea, pe calea ce-a$ b4tut-o, @3+ acel ce ne -a-nfr!nge-aceast4 poart4G. @3+. -ncJisa ;a<. @2B. *ai larg4 poart4 6 poarta )adului, care, dup4 tradi ie, a trebuit sf4r!$at4 de )sus Cristos !n cobor!rea lui !n )ad, ca s4 scoat4 de acolo sufletele patriarJilor. @25. =crisoarea 6 face alu&ie la inscrip ia pe care Dante a citit-o la intrare 6 E'rin $ine $ergi la cuibul !ntrist4rii,8 'rin $ine $ergi la -enic pl!ns fierbinte,8 'rin $ine $ergi la nea$ul dat pier&4riiG ;)nfernul, ))), @-3<. @2?. )at4-l 6 tri$isul ceresc, care -a descJide poe ilor poarta cet4 ii bleste$ate. @2>. DincoaO de ea 6 de poarta de sus a )nfernului. @3+. Aceast4 poart4 6 poarta cet4 ii Dite. @@B D)C)NA C%*ED)E C!ntul )2 Cercul al aselea 6 ereticii % cobor!re anterioar4 a lui Cirgil !n )nfern ;@-33< Cele trei Kurii ;31-33< Tri$isul ceresc i intrarea !n cetatea Dite ;31-@+B< C4peteniile ereticilor ;@+3-@33< @ Acea coloare $oart-a fe ii $ele ce-n spai$-a-ui c!nd el -eni Onapoi,

f4cu pe-a lui cea -ie s4 i-o spele. 1 Ca o$ul care-ascult4 stete-apoi, c4ci $ult prin neguri ocJii s4 str4bat4 n-a-eau puteri prin aerul greoi. 5 : ENoi tot a-e$ s4 birui$ odat4 : aa-ncepu :, de nu... atare-$i spuse... oJ, c!t $-a$!n-acu$, c4 nu s-arat4.G @+ C4&ui eu bine cu$ un -4l el puse pe ce-ncepu cu ce-a sf!rit s4 &ic4, i n-a-ncJeiat aa cu$ !ncepuse, B. =tr4pung4 ;a<. 5. Noi tot -o$ birui, dei ne-alung4 ;a<. ?. $erse ;a<. >. s-a"ung4. @+. C4&ui eu clar c4 el acopere cu $inte ;a<. @2. C4-nt!iu i-apoi cu-inte-a-u di-erse ;a<. 2. El 6 Cirgil. 3. 'e-a lui 6 pe a lui culoare $oart4. Cea -ie 6 culoarea cea -ie, culoare trandafirie. Cirgil, b4g!nd de sea$4 c4 paloarea lui, $ai $ult de ciud4 dec!t de spai$4, a fost r4u interpretat4 de Dante, care i-a pierdut cura"ul i a !ng4lbenit de fric4, se st4p!nete i-i reia aerul -oios. A se construi 6 EAcea culoare $oart4 a fe ei $ele f4cu c4 cea -ie ;culoarea -ie< s4 i-o spele pe a lui ;culoarea $oart4<G. B. C4ci 6 c4ci ocJii n-a-eau puteri s4 str4bat4 prin neguri i prin aerul greoi. ?. De nu... 6 Cirgil st4 o clip4 la !ndoial4, ascult4 dac4 aude -reun &go$ot care s4 -esteasc4 sosirea Etri$isului cerescG pe care-l ateapt4, dar n-aude ni$ic. N-ar -rea s4 sperie $ai $ult pe Dante, c4ruia !n realitate nu-i scap4 acea !ntrerupere i nesiguran 4 a conduc4torului s4u, totui nu se poate opri s4-i arate nelinitea. Ar fi &adarnic s4 !ncerc4$ de a co$pleta ceea ce Cirgil ar fi spus. Atare 6 at!t de de$n4 de cre&ut este persoana care $i-a spus. Kace alu&ie la 0eatrice, care, dup4 cu$ se po-estete !n c!ntul )), s-a adresat lui, pentru sc4parea lui Dante din p4durea unde se r4t4cise. >. *-a$!n- 6 $4 !nt!r&ie. Cirgil ateapt4 cu ner4bdare sosirea Etri$isului cerescG. @+. Nn -4l 6 -4&ui bine cu$ Cirgil, cu ulti$ele lui cu-inte ;cu ce-a sf!rit s4 &ic4<, a !ncercat s4 ascund4 ;puse un -4l< !n elesul pri$elor lui -orbe ;pe ce-ncepu<. @@3 )NKERNN( @3 i nu pu in !$i dete-acestea fric4, fiindc-a$ tras din spusu-i nedeplin $ai r4u un sens de cu$ a-ea adic4. @3 : En fundu-acestei triste scoici $ai -in c!nd-a de-acei din pri$ul grad !n care speran a $oart4 -i-e unicul cJin SG @> Aa-ntrebai. )ar el 6 : E=e-nt!$pl-arare s4-i fie dat4 sarcin-oarecui de-a face-aceast-a $ea de-acu$ c4rare. 22 Dar eu, ce-i drept, i de-alt4dat4 fui tri$is aici de-acea EriJto cruda ce poate-aduce-un duJ !n trupul lui. 2B Era$ de scurt4 -re$e $ort, iar truda i$pus4-$i fu prin )aduri s4 str4bat spre-a scoate-un duJ din cercul unde-i )uda, 2? din cel $ai "os i-obscur i-ndep4rtat eDtre$ de cerul ce-ncun"oar4 toate. Ltiu dru$ul bine deci, nu fi-ngri"at. 3@ hst s$!rc ce-at!t de rea putoare scoate !ncinge-orau-aprinselor $or$inte, i-a-ntra nu$ai cu sila-n el se poateG. 31 *ai $ulte-a spus, dar nu le $ai in $inte, c4ci eu de $ult intise$ ocJii $ei spre Onaltul turn cu -!rfu-acel fierbinte, 35 de unde-au r4s4rit deodat4 trei de s!nge pline Kurii infernale, ce-a-eau $ic4ri i cJip ca de fe$ei.

@3. Deci -orbele ;a<. @B. poate-l a-ur4 ;a<. 22. Dar fui aici, e drept ;a<. De aceea EricJto con"urat, de cruda ;b<. 2B. Li $ai ;b<. 23. De cerul cel ;b<. 33. Li-n el a-ntra nu$ai cu r4u ;a<. @B. *ai r4u un sens 6 din spusu-i nedeplin a$ tras un sens $ai r4u de cu$ a-ea, adic4 a$ interpretat -orba lui neispr4-it4, ca i cu$ lui Cirgil i-ar fi fost fric4, pe c!nd !n realitate n-a a-ut dec!t un $o$ent de !ndoial4. @3. =coici 6 )nfernul, scobit ca o scoic4. @5. De-acei 6 !n realitate, Dante ar -rea s4-l !ntrebe pe Cirgil, !n care nu $ai are aceeai !ncredere ca !nainte, dac4 a $ai fost prin acele locuri, dar nu !ndr4&nete s4-i spun4 de-a dreptul 9 !l !ntreab4 deci dac4 nu cu$-a -reodat4 cine-a din cercul lui s-a scobor!t p!n4 acolo. 'ri$ul grad 6 pri$ul cerc ;(i$bul<, !n care copiii $or i !nainte de a fi bote&a i i sufletele patriarJilor i ale oa$enilor ilutri din AnticJitate nu sufer4 alt cJin dec!t c4 s!nt lipsi i de speran a s4 a"ung4 !n Rai. 23. EriJto 6 celebra -r4"itoare din Tesalia, care, dup4 cu$ po-estete (ucan !n 'Jarsalia ;C), 12+<, rugat4 fiind de =eDtus 'o$peius, a scos un suflet din )nfern pentru a-l !ntreba despre sf!ritului r4&boiului dintre Ce&ar i 'o$pei. 25. Nn duJ 6 cine era acest suflet pe care Cirgil, dup4 i$punerea -r4"itoarei EriJto, l-ar fi scos din )nfern, nu ti$ i nici nu e necesar s4-l c4ut4$. Este -orba, !ntr-ade-4r, de un preteDt al lui Dante pentru a ar4ta c4 Cirgil $ai fusese pe acolo i deci cunotea locurile. )uda 6 cercul tr4d4torilor. 2?-2>. -ndep4rtat... de cerul 6 din cercul $ai "os al )nfernului, aproape de centrul p4$!ntului, care centru ;'4$!ntul fiind centrul Nni-ersului dup4 siste$ul ptole$aic< este i punctul cel $ai dep4rtat de cerul E$pireu care !ncon"oar4 toate. 33. Li-a-ntra 6 i nu$ai cu for a se poate intra !n el. @@5 D)C)NA C%*ED)E 1+ Cu Jidre -er&i !ncinse-ale lor ale cu p4r de erpi $4run i Hca $4r4cinii, f4cu i cununi pe t!$plele fataleI. 13 Cirgil pe-aceste ser-e-ale Reginii durerii cei de -eci le cunoscu i 6 : E)atO : a &is : ferocele Erinii. 13 n st!nga lor *egera pl!nge-acu, i-Alecto este care-n dreapta pl!nge, Tisifone-i la $i"locG. Li t4cu. 1> 'e piept cu gJearele s-u$pleau de s!nge i-urlau b4t!nd !n pal$e-aa c4 eu si$ ea$ cu$ spai$a spre Cirgil $4 str!nge. B2 : E*eduso, Jai : aa strigau $ereu : s4-l face$ piatr4 : i pri-eau spre $ine :, sp4easc4-n el atacul s4u Teseu.G BB : Entoarce-te i-ncJide- i ocJii bine : $i-a &is Cirgil :, c4 n-ai s4 $ai -e&i stele de-apuci s4 -e&i pe Gorgo dac4 -ine.G B? Corbind $-a-ntors cJiar el de c4tre ele, i nep4r!ndu-i pal$ele-$i de-a"uns i-a-ntins podi i-a lui peste-ale $ele. 3@ Coi, cei cu spirit ager de p4truns, c4ta i aci-n c!ntarea $ea ciudat4, sub -4lul ei, ce-n-4 !$i &ace-ascuns M 31 Li iat-atunci pe balta tulburat4 Hun &-on de spai$4, nu$ai trosnituriI f4cea-ntre $aluri apa s4 se &bat4 12. bale ;a<. B5. Gorgona ;a<. 13-11. Reginii durerii 6 slu"itoarele 'roserpinei, regina )nfernului, adic4 Kuriile. 1B. Erinii 6 cele trei furii 6 *egera, Alecto i TesipJon, fiicele lui Erebus i ale Nop ii, se$4n4toare de r4&bunare i de &!&anii, si$bolul re$uc4rilor care nu dau odiJn4 -ino-atului. B1. =p4easc4-n el... 6 Er4u a$ f4cut c4 nu ne-a$ r4&bunat pe Teseu, c!nd s-a scobor!t !n )nfern ca s4 r4peasc4 pe 'roserpinaG 6 adic4 Dante s4 isp4easc4 i pentru !ndr4&neala lui Teseu, i

pentru a lui. (iteral, dup4 traducerea lui Cobuc 6 ETeseu s4 isp4easc4, !n persoana lui Dante, atacul lui la por ile )nfernuluiG. Dup4 cu$ se tie, Teseu a fost re inut capti- pentru !ndr4&neala lui, dar $ai pe ur$4 a fost sc4pat de 7ercule. To-ar4ul lui, 'iritJou, r4$ase !ns4 -icti$a lui Cerber. B5. Gorgo 6 capul *edusei, care a-ea puterea de a !$pietri pe cine se uita la el. Ca s4 !n elege$ bine alegoria, asupra c4reia Dante !nsui de data aceasta ne atrage aten ia !n -ersurile de $ai "os ;3@-33<, trebuie s4 ne aduce$ a$inte c4 !n perioada lui de r4t4cire $oral4 Dante a iubit foarte sen&ual o fe$eie care, !n poe&iile lui din aceast4 epoc4, e nu$it4 'ietra ;A piatr4<, din care aici, scJi$b!nd-o !n *edus4, face un si$bol al iubirii sen&uale, care a$or ete contiin a, !nc!t o face ca o piatr4, nesi$ itoare fa 4 de re$uc4ri. 3+. Li-a lui 6 i o pal$4 a lui. Cirgil este aici si$bolul ra iunii o$eneti supuse credin ei, care -ine !n a"utorul o$ului gata s4 cad4 !n p4cat, ca s4-l !$piedice de a a"unge la o aa de ad!nc4 nesi$ ire a contiin ei, !nc!t s4 nu $ai si$t4 re$uc4ri. 33. Ce-n-4 6 c4ta i aici !n c!ntarea $ea ciudat4, ce-n-4 ;care !n-4 4tur4< ade ascuns sub -4lul ei. n teDt 6 E%, -oi care a-e i inteligen 4 s4n4toas4, b4ga i de sea$4 doctrina ce-$i &ace ascuns4 sub -4lul -ersurilor ciudateG. @@? )NKERNN( 35 cu$ nu-ntr-alt fel un -!nt ce prin c4lduri contrarii nate-n-!rte"iri cu$plite i-n furie bate biciuind p4duri 5+ i crengi rup!nd le-a&-!rle risipite i-n pulbere-$br4cat trufau-i dru$ gonete-n ad4post p4stori i -ite. 53 (4s!ndu-$i ocJii-apoi 6 : E'ri-ete-acu$ acolo sus pe spu$a cea antic4 i pe-unde-i $ult $ai gros cu$plitul fu$G. 53 'recu$ c!nd si$t n4p!rca ini$ic4, se-$pr4tie-un stol de broate-nsp4i$!ntate i-ad!nc s-afund4 prin n4$ol de fric4, 5> -4&ut-a$ $ii de duJuri ruinate fugind de unul ce-l -edea$ c4 iese prin pas trec!nd pe =tiD cu t4lpi uscate. ?2 'rin fa 4-i st!nga i-o trecea adese deoparte d!nd 4st fu$ de H&gur4 plinI, i-at!t era de ce p4rea s4-i pese. ?B Eu bine-atunci H-4&uiI c4-i sol di-in, $4-ntoarsei spre poet, iar el spre $ine, c-un se$n s4 stau pe loc i s4 $4-ncJin. ?? AJ, c!t p4rea de $!nios cu$ -ine M =osi la poart4 i-o descJise-apoi cu -arga lui, c4ci larg s4ri de sine. >@ : EGoni i din cer, i-ai lu$ii-ntregi gunoi : -orbi trec!nd pe pragul !nc4perii : Hde unde-at!ta su$e ie-n -oi SI >1 De ce-nc4p4 !na i --opune i Crerii Hal c4rei el nu poate-afla scJi$bareI i care-ades --aduse spor durerii S 5+. El rupte crengi le-as-!rle ;b<. 5@. !$br4c!nd ;a<. ?3. cJin ;a<. ?>. =osind, cu-al s4u toiag descJise ;a<. 35-3?. 'rin c4lduri contrarii 6 din cau&a unui de&ecJilibru de c4ldur4 !n at$osfer4, aerul rece tinde a ocupa locul aerului cald. 51. Antic4 6 -ecJe ca )nfernul. ?@. 'rin pas 6 $erg!nd pe -alurile =t/Dului. ?1. Li-at!t era 6 Etri$isul cerescG, care !naintea&4 cu cea $ai $are siguran 4 de a fr!nge !nd4r4tnicia de$onilor, nu sufer4 dec!t de aerul acela greoi care se ridic4 de pe balta st/gian4. ?B. =ol di-in 6 s-a scris $ult !n ti$pul din ur$4 despre acest Esol di-inG, care pentru unii ar fi *ercur, pentru al ii Enea, )sus Cristos i cJiar Aron. Noi ne ine$ de co$entatorii cei $ai -ecJi, care -4d !n el un !nger tri$is de Du$ne&eu !n a"utorul lui Dante, dup4 cu$, de altfel, socotesc i cei $ai buni dintre co$entatorii $oderni,

ca de pild4 Torraca i 'asserini. >1. Crerii 6 -rerii du$ne&eieti, al c4rei el nu poate fi &4d4rnicit de nici o alt4 putere. >3. Ades 6 cu prile"ul cobor!rii !n )ad a lui 7ercule i apoi a lui )sus Cristos. @@> D)C)NA C%*ED)E >5 Ce-a"ut-a face sor ii-$piedecare S A i i uitat c4 Cerber nu-n &adar i g!t i ceaf4 f4rO de p4r le are SG @++ =e-ntoarse-apoi pe-acelai dru$ $urdar i n-a -orbit cu noi, cu$ n-are-a$inte s4 stea un o$ durut de-un alt a$ar @+3 dec!t al celui care-i st4 Onainte. C4&!nd c4 poarta nu ne-o $ai !ncuie, noi $erse$ deci, -egJea i de -orbe sfinte, @+3 i-ntr!nd, c4ci n-a fost ni$eni s4 s-opuie, eu, cel ce-at!ta dor s-o -4d a-ui, cu$ poate fi i-atare-o cet4 uie, @+> c!nd fui !n ea, pri-ind !n "ur, -4&ui enor$ un c!$p !ntins spre-oricare parte i plin de pl!ns i ca&ne-ad!ncul lui. @@2 (a Arli-unde Rodanu-n b4l i se-$parte, sau cu$ la 'ola-n fa 4 cu Cornarul ce-ai 4rii 4r$i sp4l!ndu-i ne-o desparte, @@B $or$inte $ulte-ncolnicesc Jotarul, aa era i-aici !n orice loc 9 ci-aici, firete-i $ult $ai $are-a$arul. @@? C4ci arde-ntins printre $or$inte-un foc ce-aa le-ncinge c4 $ai ro nu poate prin arte-a face-un fier, nici un $i"loc. @2@ Li-al lor capac era descJis la toate. Li pl!ns ieea din ele-a$ar i-astfel c-ae-e-un nea$ ar&!nd p4rea c4-l scoate. @21 )ar eu 6 : E*aestre, cine-i nea$ul cel ce-aci-ngropat !l H in acesteI scoine, prin $arele s4u pl!ns spuind de el SG. >5. soart4 ;a<. >>. poart4 ;a<. @2B. suspine ;a<. >>. K4rO de p4r 6 din cau&a lui 7ercule, care, dup4 cu$ se po-estete !n Eneida ;C), 3>B<, ca s4-l pedepseasc4 pentru c4 s-a !$potri-it lui Teseu, l-a legat de g!t i l-a t!r!t cu sila afar4 din )nfern. @+B. CegJea i 6 c4l4u&i i, !$b4rb4ta i, sub pa-4&a -orbelor sfinte. @+5. Eu, cel 6 Eeu, cel ce a-ui at!ta dor s4 -4d cu$ poate fi o astfel de cetate, c!nd fui !n ea, pri-ind !n "ur, -4&ui un c!$p enor$...G. @@2. Arli 6 Arles, ora !n 'ro-en a, unde cJiar ast4&i se pot -edea r4$4i e de ci$itire ro$ane. @@3. 'ola 6 ora italian !n )stria, unde, ca i la Arles, se putea -edea o $ul i$e de $or$inte ro$ane. Cornari 6 golful Yuarnaro sau Yuarnero, !ntre peninsula )stria i 4r$urile Dal$a iei. @@1. Ai 4rii 4r$i 6 -ers celebru, !n care Dante pune Jotarele )taliei la Yuarnaro. CJiar unii din co$entatorii -ecJi rele-4 faptul c4 acest -ers al lui Dante repre&int4 $4rturia cea $ai -ecJe despre na ionalitatea italian4 a !ntregii peninsule )stria. @@>. Nu poate 6 nu poate nici un $i"loc s4 fac4 un fier $ai rou dec!t cu$ acel foc f4cea pe acele $or$inte. @2@. Capac 6 capacul $or$intelor, pe care noi trebuie s4 ni le !ncJipui$ ca nite sarcofage de piatr4, !n felul acelora de la Arles i 'ola. @2B. =coine 6 cu-!nt propriu lui Cobuc i probabil f4urit de d!nsul !n !n elesul de ce-a deosebit prin analogia, poate, a cu-!ntului scoic4. Din c! i transil-4neni a$ !ntrebat nici unul nu a tiut s4-$i spun4 ce-a l4$urit despre acest sibilin cu-!nt. @23. =puind de el 6 prin $arele s4u pl!ns, @2+ )NKERNN( @25 : EC4&nesc pe eretici aceste scoine, i-adep ii de-orice sect4 : el $i-a spus :

i-s $ult $ai $ult, dec!t ai crede, pline. @3+ n ele-ase$eni e cu-ase$eni pus, dar n-au un cJin egal, ci dup4 treapt4.G Li-apoi, pe-un dru$ ce e-ntre &id ne-a$ dus @33 i-aceti $artiri, !ntori pe $!na dreapt4. acest fel de da$na i spune despre cJinurile lui. @3+. Ase$eni... cu-ase$eni 6 fiecare $or$!nt cJinuiete !ntre pere ii s4i !nfierb!nta i $ai $ul i eretici din aceeai sect4. @3@. Dup4 treapt4 6 dup4 gra-itatea ere&iei. @32-@33. Li-apoi... 6 Ei apoi ne-a$ dus pe un dru$ ce este !ntre &idul cet4 ii i aceti cJinui iG. @33. Dreapt4 6 Dante, !n c4l4toria lui !n )nfern, cotete tot la st!nga, nu$ai aici i !n c!ntul 22C))) cotete la dreapta i $ul i co$entatori se c4&nesc s4 g4seasc4 !n acest fapt un si$bol. @2@ D)C)NA C%*ED)E C!ntul 2 Cercul al aselea 6 ereticii Epicurienii ;@-2@< Karinata degli Nberti i Ca-alcante dei Ca-alcanti ;22->3< 're-ederea da$na ilor i !ngri"orarea lui Dante pentru surgJiunul ce-i este pre-estit ;>1-@33< @ Nr$a$ acu$ !ngustei c4r4rui ce e-ntre &id i focul f4rO de fine, $aestrul $eu i eu, !n ur$a lui. 1 : E%, Onalte geniu ce $4 por i cu tine prin -4ile i$pii, cu$ ie- i place, -orbete,-a$ &is, i-alin4 doru-n $ine. 5 'ute$ -edea pe-acel popor ce &ace aci-n sicrie S C4ci p4&ite nu-s i toate-i au descJise-a lor capace.G @+ : EncJide-se--or toate : el $i-a spus :, din )osafat c!nd s-or !ntoarce iar4 tot insu-n trupul ce-l a-use sus. @3 De-aceast4 parte-un ci$itir separ4 pe to i, cu Epicur pe-ai s4i ciraci cari sufletul prin trup !l fac s4 piar4. @@. se -a ;a<. 3. Alin4 dorul 6 !$plinete-$i dorul de a fi l4$urit !n !ndoiala ce o a$. @@. =-or !ntoarce 6 tot insul se -a !ntoarce din )osafat iar4i !n trupul ce-l a-use pe p4$!nt. @3. (iteral 6 En partea aceasta !i au ci$itirul lor, !$preun4 cu Epicur, to i ciracii lui, care fac s4 piar4 sufletul !$preun4 cu trupulG. @1. Epicur 6 filosof atenian ;312-25+ !.Cr.< pe care Dante crede c4 a fost cel dint!i care a spus c4 E elulG nostru este -oluptatea, adic4 pl4cerea f4r4 durere, dup4 cu$ Dante spune !n Con-i-io ;)C, 3, 22<. Tot !n Con-i-io ;)), >< conda$n4, Eprintre doctrinele cele $ai bestialeG, pe aceea Efoarte neroad4, "osnic4 i p4gubitoare, care crede c4, dup4 -ia a aceasta, nu eDist4 altaG. Dante cunoscu doctrina lui Epicur din ceea ce putu s4 citeasc4 despre el !n Aristotel, Cicero i =eneca. Cicero, de pild4, spune despre el ;De a$icitia, 1< 6 EAu !nceput a spune c4, !$preun4 cu trupurile, se ni$icesc i sufletele i c4 $oartea distruge totG. @22 )NKERNN( @3 )ar altor !ntreb4ri ce $i le faci r4spuns a-ea--ei cJiar aci-n genune, ca i dorin ii-acelei ce $i-o taci.G @> : ENi$ic n-ascund, ci -reau, p4rinte bune, cu$ !nsu i tu ai -rut s4 $4 dispui, i nu de$ult, pu ine -orbe-a spune.G

22 : ETu cel ce-aa-de-oneste -orbe spui i treci -4&!nd cetatea-nfl4c4rat4, te rog, toscane,-oprire-n pas s4 pui, 2B c4ci eti n4scut, cu$ graiul t4u te-arat4, din nobila cetate, c4rui eu Hprea greaI po-ar4 poate-i fui odat4.G 2? (a glasul 4sta f4r4 ca s4 -reu, c!nd el iei dintr-un sicriu, cu fric4 $-a$ str!ns pu in H$ai $ultI de do$nul $eu. 3@ Dar el 6 : Entoarce-te M : Oncepu s4-$i &ic4. Ce faci S Nu -e&i pe Karinata care din br!u !n sus din groap4 se ridic4 SG. 21. $ers ;a<. 25. -i fui prea $are ca&n- ;a<. @5. Aci-n genune 6 EAici, !n !ntuneci$ea )nfernului, i cJiar printre eretici, !n cercul unde ne g4si$G. nt!ia !ntrebare a lui Dante a fost c4 dorete s4 tie dac4 ar putea -edea pe cei ce &ac !n $or$inte. (a aceast4 !ntrebare r4spunsul !i -a fi dat cJiar acolo, prin faptul c4-i -a -edea. @?. Ce $i-o taci 6 Cirgil, care citete !n sufletul lui Dante, a gJicit c4 el are o alt4 dorin 4, pe care nu i-a eDpri$at-o 6 adic4 de a -edea acolo pe cine-a care !l interesea&4 !ndeaproape 6 Karinata degli Nberti. @>. Ni$ic n-ascund 6 Dante i-aduce a$inte r4spunsul ca$ sec al lui Cirgil !n c!ntul ))) ;55-5><, la !ntrebarea lui de ce sufletele care se !ngr4$4desc pe $alul AJeronului s!nt aa gr4bite s4 treac4 pe cel4lalt $al, unde *inos le -a "udeca. Atunci Cirgil !i r4spunse scurt c4 -a !n elege toate, c!nd i el -a fi a"uns acolo. Acu$a, !n-inuit de Cirgil c4 !i ascunde ce-a, !i r4&bun4 cu oarecare iretenie col4reasc4 pentru p4 ania de atunci, eDplic!ndu-i t4cerea lui prin faptul c4 alt4 dat4 a fost do"enit fiindc4 l-a !ntrebat. (a Dante si$ ul situa iilor co$ice este foarte de&-oltat i este de ad$irat $ai ales puterea de dedublare prin care Dante, autorul Co$ediei, !i bate "oc de Dante protagonistul, $ai ales !n ce pri-ete frica fa 4 de piedicile pe care le !nt!$pin4 !n )nfern, dup4 cu$ a$ putut -edea !n c!ntul precedent. 22. Tu cel 6 Karinata, care a au&it pe cine-a ;nu tie !nc4 cine anu$e< -orbind graiul toscan, se ridic4 din $or$!nt i-l roag4 s4 se opreasc4. 23. Nobila cetate 6 Kloren a. 25. 'o-ar4 6 face alu&ie la luptele s!ngeroase de partid i $ai ales la b4t4lia de la *ontaperti, unde gJibelinii sub co$anda lui Karinata &drobir4 cu des4-!rire partidul guelf. 32. Ce faci S 6 interesul ce-l arat4 Cirgil pentru Karinata ne pre-estete $4rea a figur4 ce ne -a ap4rea !n episodul ce ur$ea&4. Karinata 6 Epe acel Karinata pe care a-eai at!ta dorin 4 de a-l -edeaG. *anente degli Nberti, &is Karinata, eful gJibelinilor din Kloren a, care a $urit !n aprilie @231. n anul @2??, incJi&itorul !l os!ndi : dup4 $oarte : !$preun4 cu copiii i nepo ii lui, ca eretici patarini ;pa-licJieni<. n @21? el i&goni, !$preun4 cu parti&anii lui gJibelini, partidul contrar. =urgJiunit dup4 re!ntoarcerea guelfilor la Kloren a !n anul @2B?, se ad4posti la =iena, unde preg4ti re-ana surgJiuni ilor, lu!nd parte la b4t4lia de la *ontaperti, pe r!ul Arbia, la 1 septe$brie @23+. Dup4 -ictorie, Karinata a fost singurul care s-a opus la d4r!$area Kloren ei, Jot4r!t4 de c4peteniile gJibeline, !n sfatul de la E$poli, dup4 cu$ !n ti$pul b4t4liei se !$potri-ise la sfatul contelui Giordano, care propunea s4 nu se fac4 pri&onieri, ci s4-i $4cel4reasc4 f4r4 $il4 pe !n-ini. 33. Din br!u !n sus 6 de aici pute$ s4 ne face$ o idee aproDi$ati-4 de ad!nci$ea $or$intelor. Dante adaug4 6 E!l -ei -edea !n !ntregi$eG, ceea ce $4rete !naintea ocJilor notri figura lui Karinata, dup4 cu$ Cirgil ar spune 6 E-ei a-ea norocul s4-l -e&i !ntreg din br!u !n susG. Li aceast4 ad$ira ie a lui @23 D)C)NA C%*ED)E 31 KiDai deci ocJii-n ocJii-acestui $are. El sta se$e cu capul i cu pieptul p4r!nd c4 )adu-ntru ni$ic !l are. 35 *-a-$pins atunci spre groapa lui de-a dreptul Cirgil cu $!na sa ca ini$oii, &ic!ndu-$i scurt 6 : ECorbete ca-n eleptulG. 1+ C!nd fui sub poala groapei sale roii, !n treac4t $-a pri-it, p4r!nd cu crunte pri-iri, pu in 6 : ECe nea$ i-au fost str4$oii SG.

13 Eu -r!nd s4-i spun de toate-n a$4nunte, ni$ic nu i-a$ ascuns i i-a$ -orbit. Li-atunci el a-ncre it pu in din frunte. 13 Li-a &is 6 : ECu $ine-ai t4i p4rin i cu$plit ca i cu-ai $ei cu to ii se purtar4, de-aceea-n dou4 d4 i i-a$ i gonit MG. 1> : EDei goni i, cu to ii se-nturnar4 : r4spunsei eu :, i-nt!iul i-al doilea r!nd, dar arta ast-ai t4i nu i-o-n-4 ar4.G B2 C4&ui p!n4-n b4rbie-atunci sco !nd o u$br4 capu-n groapa cea aprins4 i cred c4 ea-n genuncJi era e&!nd, 13. Cu-ai $ei ai t4i ;a<. 15. Cu-ai $ei ca i cu $ine ;a<. Cirgil pentru Karinata contribuie a-l ridica !naintea ocJilor notri. A-e$ aici, !n episodul $4re ce -a ur$a, dou4 figuri uriae, dou4 caractere !n pati$a lor neclintite, care se ur4sc i totodat4 se ad$ir4 6 Dante i Karinata. 3B. El sta se$e 6 Egrupul, &ice De =anctis, este perfect ar$onic. Cede$ pe Karinata ridic!ndu-se ca un turn deasupra )nfernului i pe Dante !n dep4rtare, ne$icat, $irat, cu ocJii a inti i asupra luiG. 3?. Ca ini$oii 6 literal 6 Ecu $!inile lui Jot4r!te i ini$oaseG. 3>. Ca-n eleptul 6 Ebag4 de sea$4 cu cine ai a face, cu ce o$ $are -ei a-ea cinstea de a -orbi, i $4soar4- i cu-inteleG. 1@-12. '4r!nd cu crunte pri-iri, pu in 6 literal 6 E*-a pri-it !n treac4t i apoi, aproape dispre uitor, $-a !ntrebat 6 TCine au fost str4$oii t4i SUG. 12. =tr4$oii 6 E%$ul de partid ni se pre&int4 !n ade-4rata lui fire. Nu-i a"unge lui Dante c4 este toscan 9 ca s4 fie pe placul lui Karinata, trebuie s4 fie gJibelin 6 TCare i-au fost str4$oii SUG. n acele -re$uri pline de at!ta energie, partidul nu era nu$ai leg4tur4 de idei, dar $otenire de fa$ilie 6 astfel tata, tot aa copilulG ;De =anctis<. 1?. -n dou4 d4 i 6 !n @21?, !n &iua nt!$pin4rii Do$nului, i !n septe$brie @23+, dup4 !nfr!ngerea guelfilor la *ontaperti. )-a$ i gonit 6 se si$te satisfac ia o$ului de partid, care se poate l4uda cu dou4 !nfr!ngeri ale partidului ad-ers. 1>. Dei goni i 6 aici se si$te c4 focul $!niei i s-a urcat !n obra"i lui Dante i c4 prin gura sa -orbesc str4$oii lui. EKarinata a &is 6 i-a$ gonit !n dou4 d4 i : ap4s!nd asupra acestor cu-inte din ur$4 9 i Dante !i !ntoarce acel plural !$p4r it !n dou4 singulare 6 i !nt!iul i al doilea r!nd 9 i $ai adaug4 sarcas$ul ulti$ului -ers, unde !n acel 6 dar arta ast-ai t4i nu i-o-n-4 ar4 se si$te un co$ic sarcastic, care presupune la cel ce -orbete un r!s, dar un r!s a$ar. Este unul din acele -ersuri care r4$!n s4pate !n suflet i nu se $ai uit4. =fidarea a fost aruncat4 i Karinata a pri$it-oG ;De =anctis<. Aici episodul se !ntrerupe prin introducerea altui episod ;Ca-alcanti<, i !n acest ti$p Karinata r4$!ne t4cut, ne$icat, absent, cu g!ndul departe de scena care se petrece l!ng4 $or$!ntul lui i se g!ndete tot la ceea ce i-a spus Dante. C!nd se sf!rete scena !ntre Dante i Ca-alcante dei Ca-alcanti, el re!ncepe a -orbi de parc4 n-ar fi fost nici o !ntrerupere. B3. % u$br4 6 Ca-alcante dei Ca-alcanti. Guelf florentin, tat4l lui Guido Ca-alcanti, poet florentin i Epri$ul prietenG al lui Dante. EA fost, ne spune 0occaccio !n co$entariul s4u la Di-ina Co$$edia, ca-aler bogat i iscusit, a ur$at p4rerea lui Epicur, cre&!nd c4 sufletul, dup4 $oartea corpului, nu tr4iete i c4 binele nostru cel $ai $are ar fi !n pl4cerile trupetiG. B1. -n genuncJi 6 este o si$pl4 @21 )NKERNN( BB i-n "urul $eu pri-i p4r!nd cuprins4 de-un g!nd c-ar fi i-altcine-a cu $ine, dar c!nd speran a-ntreag4-n ea fu stins4, B? pl!ng!nd $i-a &is 6 : E)ngeniul t4u de -ine de sine-adus prin neagra-ne-ncJisoare, de ce nu e i Guid-al $eu cu tine SG. 3@ R4spunsei eu 6 : ENu -in cu-a $ea -aloare. *-aduce-acest ce-ateapt-aici, i cui al -ostru Guido nu prea-i dete-onoareG. 31 Li-al s4u cu-!nt i felul ca&nei lui $i-au spus de-a"uns pe cine-l a$ !n fa 4 de-aceea-n -orbe-aa de plin eu fui.

35 Atunci s4rind !n sus 6 : EEl nu-i !n -ia 4 S TNu-i deteU-ai &is 9 deci Guido $i-a $urit i-n dulce soare nu se $ai r4sfa 4 SG. ipote&4 a lui Dante. %ricu$, cu aceast4 i$agina ie, poetul i-a a"uns elul 6 Ca-alcante s4 apar4 $ic l!ng4 Karinata, care-l do$in4. B3. Altcine-a 6 Guido Ca-alcanti, fiul s4u, pe care-l tia prieten bun cu Dante i aproape nedesp4r it de el. B?-B>. )ngeniul t4u... 6 Edac4 i-a fost dat s4 faci aceast4 c4l4torie, nebi&uindu-te !n altce-a dec!t !n ingeniul t4u...G. 3+. Guid-al $eu 6 Guido Ca-alcanti. C!nd Dante, !n @2?3, co$puse sonetul care acu$ este cel dint!i din Cita Nuo-a ;c4rticic4 !n care Dante a adunat i a co$entat !n pro&4 cea $ai $are parte din poe&iile co$puse de el pentru 0eatrice< i l-a tri$is la poe ii cei $ai renu$i i din -re$ea lui, Guido Ca-alcanti, care era pe atunci cel $ai celebru printre ei, a fost cel dint!i care i-a r4spuns printr-un alt sonet. De aici prietenia !ntre aceti doi poe i. *ai t!r&iu !ns4, c!nd Dante, dup4 refor$a de$ocratic4 a lui Giano della 0ella ;refor$4 prin care nu$ai cet4 enii !nscrii cel pu in de for$4 !ntr-una din breslele lucr4torilor a-eau drepturi politice<, s-a raliat cu poporul i s-a !nscris ;dei nobil< !n breasla $edicilor i spi erilor, Guido Ca-alcanti, care, !n $!ndria sa de nobil, nu pri-ea cu ocJi buni ase$enea tran&ac ie, l-a certat !ntr-un sonet celebru, !n-inuindu-l de contactul ;nu nu$ai politic, dar i $oral< cu oa$enii de r!nd. Li din $oti-e politice, i din cau&a r4t4cirii $orale a lui Dante, care nu putea s4 fie pe placul lui Guido, prietenia dintre cei doi poe i s-a r4cit, i, c!nd Dante a fost ales priore i s-a luat Jot4r!rea de a surgJiuni pe cei $ai turbulen i i dintre nobili, i dintre poporeni, Guido, f4r4 ca Dante s4 se opun4, a fost surgJiunit i el la =ar&ana, unde a c4p4tat friguri palustre, din care cau&4, pu in dup4 ce a fost recJe$at la Kloren a, a $urit. Guido Ca-alcanti a fost unul din cei $ai $ari poe i din aceast4 epoc4 i una dintre cele $ai fru$oase i $ai nobile figuri de ca-aler i cet4 ean. Conte$poranii ni-l descriu ca foarte priceput !n toate lucrurile care pri-esc ca-aleris$ul, dar retras, dispre uitor de Eprosti$eG i $ereu ur$4rind g!nduri filosofice, !nc!t poporul care-l -edea !n-!rtindu-se !ng!ndurat printre sarcofagele de pe l!ng4 biserica =anta Reparata spunea c4 !n $intea lui Etot c4uta cu$ ar putea s4 de$onstre&e c4 Du$ne&eu nu eDist4G. Kigur4 foarte deosebit4 de cea a lui Dante, dar nu $ai pu in $4rea 4, Guido Ca-alcanti n-a a-ut niciodat4 eDta&ierile $istice ale prietenului s4u i a fost epicurian con-ins, cu $ult4 de$nitate i nu f4r4 oarecare triste e 6 n-a c4utat, ca Dante, s4 fie !nger, dar nici n-a c4&ut at!t de "os. n acest episod, Dante si$te ne-oia de a-i eDplica discret purtarea lui fa 4 de Guido. R4ceala prieteniei !ntre ei i $ai ales $oartea prietenului, ca$ din -ina lui, !l ap4sa pe suflet. EDe ce Guido, cu care erai aa prieten bun, nu te !nto-4r4ete !n aceast4 c4l4torie SG, !l !ntreab4 tat4l lui Guido. E'entru c4 n-a pre uit destul pe Cirgil ;si$bolul ra iunii o$eneti supuse credin ei<, care !$i este acu$ c4l4u&4G, !i r4spunde Dante. Conflictul deci !ntre el i Guido a fost un conflict de idei. Aa cel pu in -rea s4 ni-l arate Dante, de&-ino-4 indu-se indirect de acu&a ia ce i s-ar fi putut face de a se fi purtat r4u cu prietenul s4u cel $ai bun. 3@. Cu-a $ea -aloare 6 nu !ncredin !ndu-$4 nu$ai !n puterile $ele ;cu$ a f4cut Guido al -ostru<, ci c4l4u&it de ra iunea o$eneasc4 supus4 credin ei. 3B. *i-au spus de-a"uns 6 felul cu$ a -orbit, !ntreb!ndu-l despre Guido i pedeapsa ce o are ca eretic, a re-elat clar lui Dante c4 are a face cu Ca-alcante dei Ca-alcanti. 3?. Nu-i dete 6 perfectul si$plu !ntrebuin at de Dante induce !n eroare pe Ca-alcante. @2B D)C)NA C%*ED)E 5+ )ar c!nd apoi -4&u c4 $-a$ oprit i-un preget scurt a$!n-a $ea -orbire, c4&u-nd4r4t i nu s-a $ai i-it. 53 Dar cel4lalt $4re , el care-oprire $i-a pus !n $ers, nici coast4 n-a $icat, nici cap el nu, ni$ic nici !n pri-ire. 53 : EC4 ei : -orbi-ntregind de-unde-a-ncetat : nu-n-a -al -ostru cJip de-ntors acas4, $ai $are-a$ar !$i e dec!t 4st pat. 5> Dar Doa$na cea de-aici nici n-o s4 ias4 de cinci ori &ece d4 i din cuibul ei, i-ei ti ce greu aceast4 art-apas4 M

?2 Ci-aa cu$ iar4-n lu$e sus te -rei, s4-$i spui de ce-i cu$plit ne-ndur4torul popor !n orice lege-a sa cu-ai $ei SG ?B : E*4celul face,-a$ &is atunci, i-o$orul ce ro f4cu al Arbiei r!u, prin tine, s-aduc4-n te$ple-ase$eni legi poporul MG ?? )ar el, cl4tindu-i capul, cu suspine 6 : ENu singur fui, i cu-al ii de $-a$ dus nu f4r-o cau&-a$ $ers cu ei, -e&i bine M >@ Dar singur HeuI, c!nd ceilal i au propus c4 trebuie Kloren a d4r!$at4, fui cel ce-o ap4rai cu fruntea sus MG. >1 : EG4seasc-a ta s4$!n 4 pace-odat4 : r4spunsei eu : i rogu-te, din $inte s4-$i rupi un nor ce-o ine-ntunecat4. >5 Coi parc-a i pre-edea de $ai Onainte ce ti$pu-n -iitor cu sine-aduce, dar altfel parc-ar fi cu ce-i pre&inte SG ?@. rost ;a<. >@. ...acel ;a<. >5. Cu$ iau a$inte ;a<. >?. gJe$ ;a<. 5@. A$!n- 6 a$!n4, !nt!r&ie. 53. Cel4lalt $4re 6 Karinata. Episodul !ntrerupt de apari ia lui Ca-alcante dei Ca-alcanti re!ncepe. El care-oprire 6 acelai care, cJe$!ndu-$4, $-a f4cut s4 $4 opresc ;$i-a pus oprire !n $ers< l!ng4 d!nsul. 53. C4 ei 6 Efaptul c4 n-au !n-4 at al -ostru cJip de a se !ntoarce acas4 $4 cJinuiete $ai $ult dec!t patul 4sta de focG. 5>. Doa$na cea de-aici 6 'roserpina, so ia lui 'luto, adic4 luna. ?+. De cinci ori &ece 6 Enu se -or !$plini B+ de luni, adic4 nu -or trece patru ani i dou4 luni ;de la aprilie @3++, ti$pul !n care Dante fiDea&4 c4l4toria lui, p!n4 !n iunie @3+1, epoc4 !n care a fost surgJiunit din Kloren a< i -ei ti prin suferin a ta ce greu este de !n-4 at aceast4 art4 de a se !ntoarce !n ar4G. ?2. =us te -rei 6 Epentru dorul care ai de a te re!ntoarce sus pe p4$!nt, te rog s4-$i spui...G. ?3. Cu$plit ne-ndur4torul 6 fiindc4, de c!te ori se Jot4ra o iertare a du$anilor i&goni i, se ad4uga regulat 6 eDceptis Nbertis. ?5. -n te$ple 6 fiindc4 aceste Jot4r!ri se luau de obicei !n biseric4, socotit4 !n E-ul *ediu ca un fel de loc public, unde poporul, cu toate eDco$unic4rile conciliilor, continua $ereu a se aduna la !nceputul pri$4-erii pentru c!ntecele i dansurile sale nu toc$ai $istice. @23 )NKERNN( @++ : ECede$ c!t poate i-un $iop s-apuce, -ede$ ce -ou4-n -iitor -4 pare, at!t ne-a $ai l4sat supre$ul Duce. @+3 Dar c!nd s-apropie-ori s!nt, ni-e oarb-oricare tiin 4-nc!t str4ini de nu ne-ar spune, n-a$ ti ni$ic de-u$ana -oastr4 stare. @+3 Deci po i -edea c4-ntreg ne -a apune i daru-acesta-n clipa c!nd &4-or pe poarta -ie ii secolii -or pune.G @+> Atunci, ca i str4puns de-al culpei &or 6 : ECelui c4&ut s4-i spui acu$, f4 bine, c4 fiul lui e -iu la cei ce $or. @@2 Li preget la r4spuns de-a-ui !n $ine s4-i spui c-a$ fost g!ndind cu dubiu-acel de-a cui eroare-s alb acu$, prin tineG. @@B *aestrul $-a cJe$at atunci la el. Gr4bit deci $ai cerui s4-$i spuie $ie ce so $ai are-ar&!nd !n acest fel. @@? : ECu $ine-acolea &ac $ai $ul i de-o $ie, aici e i-Nbaldin, i Krideric al doilea : &ise :, i de-a"uns s4- i fie.G

@++. At!t... -ede$ ;a<. presbit ;b<. @@3. A fost c4 fui ;a<. @++. *iop 6 !n teDt 6 Ecel care nu -ede bineG, dar trebuie interpretat ca presbit, care -ede nu$ai de departe. @+3. C!nd s-apropie 6 Ec!nd e-eni$entele se -or !nt!$pla !ntr-un -iitor apropiatG. %ri s!nt 6 Eori este -orba de e-eni$entele pre&enteG. @+B. N$ana 6 Estarea -oastr4 de pe p4$!ntG. @+3. Ca apune 6 Edup4 Rudecata din ur$4, fiind !ncJis4 poarta -iitorului ;ne$aieDist!nd -iitor<, -o$ pierde i acest dar de a -edea lucrurile care se -or !nt!$pla $ai t!r&iuG. @+>. Al culpei &or 6 Dante, cu g!ndul la !ndoiala teologic4 care-i !ncol ise !n suflet, cu$ se poate c4 sufletele -4d -iitorul ;profe ia lui Karinata< i ignor4 pre&entul ;dac4 Guido tr4iete ori nu<, a !nt!r&iat r4spunsul s4u la !ntrebarea lui Ca-alcante. T4cerea lui a fost r4u interpretat4 de c4tre tat4l lui Guido, care, cre&!nd c4 fiul lui a $urit, cade din nou !n $or$!nt i nu $ai apare. Aici Dante roag4 pe Karinata s4-i spun4 lui Ca-alcante c4 Guido tr4iete i, dac4 nu i-a r4spuns, cau&a a fost c4 se g!ndea la altce-a. @@@. (a cei ce $or 6 printre $uritori, sus pe p4$!nt. @@1. -s alb 6 Es!nt lu$inatG. @@>. Nbaldin 6 %tta-iano degli Nbaldini, apar in!nd fa$iliei st4p!nitorilor gJibelini din *ugello. A fost episcop de 0ologna i ales cardinal !n @21B. A $urit !n @252. Cu toate c4 a fost tri$is ca nun iu apostolic !n (o$bardia i Ro$agna contra lui Krederic al ))-lea i gJibelinilor, i !n regatul =iciliei contra lui *anfred, era b4nuit de a fi fa-orabil partidului i$perial. Nn co$entator aproape conte$poran cu Dante, )acopo della (ana, ne spune c4 Ea fost aa gJibelin cu suflet i aa de aplecat c4tre cele lu$eti, !nc!t ar4ta a crede c4 n-ar fi alt4 -ia 4 dec!t aceasta de pe p4$!ntG. Krideric 6 !$p4ratul Krederic al ))-lea ;@@>1-@2B+< a fost o$ de $are talent i de idei foarte largi. A pri$it la curtea sa pe trubadurii fugi i din 'ro-en a !n ur$a cruciadei s!ngeroase contra albigen&ilor pus4 la cale de pap4. )ubitor de orice fel de cultur4, puse cel dint!i s4 fie traduse din li$ba arab4 !n latinete $ulte teDte de $edicin4 i de filosofie, printre care fai$osul co$entariu al lui A-erroes la operele lui Aristotel. (a curtea lui s-a n4scut cea dint!i coal4 poetic4 italian4, aa-&isa sicilian4, cu toate c4 curtea !$p4ratului, din pricina deselor r4&boaie cu papa i !$potri-a co$unelor r4&-r4tite din )talia de nord, n-a r4$as dec!t nu$ai $ici r4sti$puri la 'aler$o i a ca$ r4t4cit prin toat4 )talia. 'oet el !nsui !n li$ba italian4, ne-a l4sat -reo dou4-trei c!ntece care se resi$t ad!nc de influen a pro-ensal4. 'robabil i din cau&a si$patiei ce-o ar4ta pentru cultura iudaic4 i pentru cea $usul$an4, ai c4ror !n-4 a i !i pre uia foarte $ult, ca @25 D)C)NA C%*ED)E @2@ =-ascunse-apoi, iar eu spre-al $eu antic poet $4-ntoarsei, fr4$!nt!nd !n $inte cu-!ntul lui, p4r!ndu-$i ini$ic. @21 'orni Cirgil i-n $ers aa Onainte $i-a &is 6 : ECe ai c-aa te-abate g!ndul SG. )ar c!nd i-a$ spus acele tari cu-inte 6 @25 : E'4strea&4-n $inte tot ce-au&i Hde-a r!ndulI !n contra ta, i-ascult-acu$ aci, $i-a &is Cirgil, un deget ridic!ndu-l 6 @3+ n fa a dulcei ra&e c!nd -ei fi ai c4rei ocJi -4d tot, al -ie ii tale !ntregul dru$ prin ea tu i-l -ei tiG. @33 =pre st!nga-ntoarse iar a noastr4 cale, l4s!nd !n ur$4 &idul, i ne-a$ dus spre centru-apoi pe-un dru$ ce da-ntr-o -ale @33 ce p!n-aci-i &-!rlea putoarea-n sus. @2B. c4 eti pe g!nduri dus ;A<. @25. Re ine-n $inte tot ce i s-a spus ;A<. @32. $ers ;a<. i din cau&a luptelor lui politice cu papa, a fost socotit eretic. Cronicarul Kra =ali$bene ne spune 6 Eerat eni$ epicureus, et ideo QuidQuid poterat in-enire in di-ina =criptura per se et per sapientes suos Quod faceret ad ostendendu$ Quod non est alia -ita post $orte$, totu$ in-eniebatG. @23. )ni$ic 6 cu-intele nel4$urite ale lui Karinata i pre-estitoare de r4u lui Dante 6 ENu -a trece $ult ti$p i -ei face eDperien 4 c!t de greu este s4 !n-e i arta de a te !ntoarce !n patrieG. @3+. Dulcei ra&e 6 Ec!nd -ei fi !n fa a 0eatriceiG. @3B. Cale 6 -alea e plin4 de s!nge fierbinte !n care s!nt pedepsi i tiranii.

@2? )NKERNN( C!ntul 2) Cercul al aselea 6 ereticii *or$!ntul papei Anastasie al ))-lea ;@->< Topografia general4 a )nfernului descris4 de Cirgil ;@+-33< ndoielile lui Dante l4$urite de Cirgil ;35-@@B< @ 'e cul$ea unei Onalte r!pi, cl4dit4 rotund din pietre $ari ce-a-al$a &ac, sosea$ pe-o cul$e-acu$ i $ai cu$plit4. 1 Li-aici, sili i de aburi r4i ce fac adui de "os o groa&nic4 putoare, a$ stat s4 ne feri$ dup-un capac 5 al unui larg sicriu ce-a-ea scrisoare 6 E'e papa Anastasie-l in, pe cel de Kotie tras pe c4i r4t4citoareG. @+ : EAci ne cat-a $erge-ncetinel spre-a ne-n-4 a cu fu$ul ce-aburete i nu ne-o $ai p4sa apoi de el.G @3 Aa Cirgil, iar eu 6 : EAtunci g!ndete cu ce-a$ u$plea, spre-a nu ne fi r4pus, 4st ti$p de-aiciG. )ar el 6 : EG!ndesc, firete. @. rotund4 ;a<. 2. Cenir4$ ;a<. 3. r!pO ;a<. @@. Li-nt!iu cu tristHulI fu$ te-obinuete ;a<. @2. =pre-a nu- i p4sa !n "os ;a<. @1. -n &adar ;a<. 2. A-al$a 6 !n ur$a cutre$urului de p4$!nt care a ur$at dup4 $oartea lui )sus Cristos. Ce&i *atei, 22C)), B+ i ur$. 3. Cu$plit4 6 de unde se puteau &4ri "os suflete cJinuite i $ai groa&nic. ?. 'apa Anastasie 6 pontif ro$an de la 1>3 la 1>?. >. Kotie 6 diacon din Tesalonic 9 a tr4it pe la sf!ritul secolului al C-lea, a ur$at ere&ia acacian4, dup4 care ere&ie Cristos a fost $ai !nt!i o$ f4r4 p4cat i din cau&a aceasta a de-enit pe ur$4 fiul lui Du$ne&eu. Dup4 o tradi ie -ecJe, pri$it4 de scriitorii $edie-ali, ar fi indus !n eroare pe papa Anastasie al ))-lea 9 ast4&i !ns4 este do-edit c4 s-a f4cut confu&ie cu !$p4ratul bi&antin Anastasie ). @+. Ne cat-... 6 s4 c4ut4$ de... @1. R4pus 6 a nu sta degeaba. @2> D)C)NA C%*ED)E @3 Aceste st!nci, o, fiul $eu : $i-a spus : cuprind !n sine-astfel trei cercurele din grad !n grad ca i cele de sus. @> Li pline toate ge$ de duJuri rele, dar pentru ca -4&!nd de-a"uns s4- i fie s4- i spui de ce i cu$ au ca&na ele. 22 Nedreptu-i scop oric4rui r4u ce-urgie pro-oac4-n cer 9 i-a"ungi la scopul t4u tirbind pe-alt o$ prin fraud-ori silnicie. 2B Dar frauda este-al $in ii-un propriu r4u, deci $ai ur!t4-n cer 9 i-a fraudei cri$e au cJin $ai $are-n $ult $ai "os un J4u. 2? Cei silnici in cuprinsul -4ii pri$e. Ci-aa cu$ sila trei direc ii ia, i cercu-i construit ca o trei$e. 3@ %ri Celui =f!nt, ori ie- i stric4 ea, ori altuia. Pic lui i-a-erii sale, precu$ c-un clar te$ei tu -ei -edea. 31 'rin sil-aproapelui lo-iri $ortale ori $oarte-i dai, i sil4-i faci a-erii

prin foc i "af i lucruri f4rO de cale. @5. r!nduite ;a<. @?. ca i cele l4sate ;a<. @>. bl4ste$ate... ;a<. 2+. s!nt str!$torate ;a<. 21. u$plu iadul ;a<. 3+. Distinct i construit e-n trei ;a<. 3B. i... po i strica ;a<. @5. Trei cercurele 6 ulti$ele trei cercuri ale )nfernului, care, din cau&a for$ei conice a pr4pastiei, s!nt $ai $ici dec!t cele -i&itate p!n4 acu$ de Dante. @?. Din grad !n grad 6 !n for$a unor trepte ca i cele ase precedente, dar tot $ai $ici. 22. Nedrept 6 corespunde no iunii $orale de iniuria. Ce&i Cicero, De officiis, ), @1 6 Ecu$ aute$ duobus $odis, idest aut -i aut fraude fiat iniuria, fraus Quasi -ulpeculae, -is leonis -idetur, utru$Que alienissi$u$ ab Jo$ine est, sed fraus odio digna $aioreG. Dup4 doctrinele aristotelico-to$istice ;ale =f!ntului To$a de AQuino<, Dante pune la ba&a construc iei sale $orale a )nfernului ideea acestei !ntreite aplec4ri c4tre r4u a sufletului o$enesc. Cede$ deci pe da$na i !$p4r i i !n trei grupuri 6 cel dint!i grup cuprinde pe cei necu$p4ta i ;desfr!na ii, laco$ii, risipitorii i &g!rci ii, $!nioii i nesi$ itorii< 9 cel de-al doilea pe silnici, cel de-al treilea pe !nel4tori 9 silnicia este pentru Dante p4cat $ai uor dec!t !nel4ciunea, fiindc4 silnicia nu este ce-a propriu o$ului, ci este co$un4 i ani$alelor 9 !nel4ciunea, din contr4, este p4cat esen ial o$enesc, fiindc4 !nel4torul !ntrebuin ea&4 r4u ceea ce este $ai propriu o$ului, adic4 ra iunea. '4catele cele $ai uoare s!nt pentru Dante cele de necu$p4tare i de r4utate. '4catul de silnicie se !$parte !n trei 6 silnicie contra lui Du$ne&eu, contra aproapelui i contra sa. Kiecare din acestea se !$parte !n dou4 6 !$potri-a lui Du$ne&eu i !n lucrurile du$ne&eieti 9 !$potri-a sa i alor sale 9 !$potri-a aproapelui i !n ale aproapelui. nel4ciunea se poate eDercita !$potri-a celor care nu se !ncred !n noi i !$potri-a celor care se !ncred. n acest ca& nu $ai este -orba de si$pl4 !nel4ciune, ci de tr4dare. Tr4darea, la r!ndul ei, se poate eDercita !$potri-a 4rii, a rudelor i a lui Du$ne&eu. Din cau&a aceasta (ucifer, care a tr4dat pe Du$ne&eu, este ae&at !n partea cea $ai de "os a )nfernului i este !ncJipuit cu trei guri 6 !ntr-una !l $estec4 pe )uda, tr4d4torul lui Cristos i, si$bolic, al 0isericii 9 !n celelalte dou4 pe 0rutus i Cassius, tr4d4torii lui Ce&ar i, si$bolic, ai )$periului ro$an. 23. (a scopul t4u 6 la acest scop, la nedreptate. 25. *ai "os un J4u 6 !ntr-un cerc $ai "os din )nfern. 2>. Trei direc ii 6 !$potri-a lui Du$ne&eu, a sa sau a altuia. 3+. Trei$e 6 !$p4r i i !n trei cercule e $ai $ici. @3+ )NKERNN( 35 Deci cei ce-ucid i-s ur&itori durerii i fur-ori prad4, to i -or pl!nge-aici !n pri$ul cerc i-n osebite serii. 1+ 'rin sil-a-erii proprii po i s4- i strici i ie-apoi 9 deci, f4rO de nici o fine !n cercu-al doilea siei ini$ici, 13 pl!ng to i acei ce se ucid pe sine, i "oac-a-eri, d!nd bunuri risipirii, sau pl!ng unde-ar fi loc de st4ri senine. 13 'o i face sil-apoi Du$ne&eirii, de-o blaste$i din ad!nc i-i negi fiin a, i-ur4ti natura sau -run dar al firii. 1> Deci cel $ai str!$t ponor e locuin a =odo$ei i-a CaJorsei i-alor care ur4sc Julind din suflet 'ro-edin a. B2 )ar frauda, care-oricui !i d4 $ustrare, i-n contra cui se-ncrede-n ea u&ea&4 i-n contra cui !ncredere-n ea n-are. BB hst $od, el parc4 nu$ai de&$e$brea&4 ce Kirea -ru prin dragoste s-adune 9 de-aceea-n cercu-al doilea se-ncuibea&4 B? cur-ii i furt i -r4"i i-nel4ciune i-abu& i fals i toat4 linguirea i alte-ase$eni c4i de spurc4ciune. 35. i lo-iri cu$plite ;a<. 3?. =... aprind ;a<. 1+. s-o strici ;a<. 1@. Li bunul t4u ;a<.

12. se c4esc ;a<. 13. De-o negi din suflet ;a<. 1?. Li-ai firea-ntru dispre ;a<. B3. N&!nd i contra cui se-ncrede-n ea ;b<. B1. Dar i-ntr-acui ;a<. BB. Acest ;a<. 1+. =4- i strici 6 s4 te p4gubeti pe tine !nsu i. 1@. K4rO de... fine 6 !n -eci. 12. =iei ini$ici 6 to i acei care, siei ina$ici, se ucid pe sine, pl!ng !n cercul al doilea. 1B. =au pl!ng 6 unii co$entatori cred c4 acest -ers se refer4 la acei care i-au risipit bunurile i deci pl!ng toc$ai pentru aceleai lucruri care, bine !ntrebuin ate, ar fi trebuit s4 le fac4 -ia a pl4cut4. Crede$ !ns4, cu To$$aseo i cu Cobuc, c4 este -orba de o nou4 specie de silnici asupra lor !nii, care se p4gubesc cu triste ea lor -ino-at4 i pl!ng fiind !n -ia 4, !n loc s4 fie -eseli dup4 porunca Do$nului 6 ser-ite Do$ino in laetita. Ceea ce s-ar putea opune acestei interpret4ri, c4 anu$e acest fel de p4c4toi au $ai fost pedepsi i afar4 de Dite, cade de la sine c!nd obser-4$ c4 Dante pune din nou !n cetatea Dite pe risipitorii pe care i-a$ !nt!lnit !n cercul al doilea !$preun4 cu &g!rci ii. Acolo era -orba nu$ai de risipitori i posaci ;!n latin4 accidiosi< din necu$p4tare, aici din r4utate. 15. Din ad!nc 6 din ini$4. 1?. Natura 6 p4catele !$potri-a naturii i ale artei s!nt socotite de Dante ca p4cate !$potri-a lui Du$ne&eu, fiindc4 natura este fiica lui Du$ne&eu i arta fiica naturii, aa c4 aceasta din ur$4 este, dup4 fru$oasa eDpresie a lui Dante, Eca i nepoat4 lui Du$ne&euG. B+. =odo$ei 6 al sodo$i ilor, p4cat foarte r4sp!ndit !n E-ul *ediu 6 cei care p4c4tuiesc contra naturii. CaJorsei 6 c4$4tarii 9 locuitorii oraului CaJors din Kran a erau socoti i ca negustori foarte ire i i c4$4tari. Din partea lor, france&ii nu$eau lo$bar&i pe acelai fel de oa$eni. B@. Nr4sc 6 bleste$4torii ;-e&i -ersul 15<. B3. N&ea&4 6 !n sens de ac ionea&4. BB. hst $od 6 !nel4ciune !$potri-a celor care se !ncred, adic4 tr4darea. De&$e$brea&4 6 desparte i pe cei pe care natura ;rudele< sau dragostea ; ara, prietenii< !i adunase. B?. Cur-ii 6 traduc4torul cuprinde sub aceast4 nu$ire i pe pe&e-engJii i pe !nel4torii de fe$ei, din teDt. @3@ D)C)NA C%*ED)E 3@ Ci-n ca&ul pri$ distruge i iubirea ce-a-e$ din fire i pe cea ce-anu$e s-adaug4 ei sporind ce nate firea, 31 de-aceea-n cercul cel $ai str!$t din lu$e, !n centrul ei, pe care ade Dis, tr4d4rii-i scris etern s4 se consu$eG. 35 : E*aestre-al $eu, ce clar ! i curge,-a$ &is, cu-!ntul t4u i-$i d4 distinc ie clar4 de-acest popor i nea$u-n el !ncJis M 5+ Dar cei ce stau !n balta lor $urdar4, i cei purta i de -!nt i c! i se-n"ur4 ciocnind po-eri, i-acei din ploi, de-afar4 9 53 de-i stau i ei lui Du$ne&eu !n ur4, de ce nu-s !n cetate-n foc, la fel, iar dac4 nu, de ce-au ceea ce-ndur4 SG 53 : EDe ce ingeniul t4u : r4spunse el : s-abate-aa cu$ nu f4cu Onainte S %ri $intea ta intete-acu$ alt el S 5> De-acele -orbe nu- i aduci a$inte, de-al t4u elin !n etic4 tratate, c4-s trei porniri du$ane -rerii sfinte 6 ?2 necu$p4t, rea-credin 4, cu$plitate de bestie S )ar pri$ul d4 $ai $ic4 ofens4-n cer, deci $ai pu in i bate, ?B i-acu$ de-obser-i ce-acestea -reau s4 &ic4, i bine-a$inte ii cine-s acei ce-afar4 pl!ng, $ai sus, nu-n foc adic4, ?? tu po i -edea de ce aceti $iei deoparte stau, iar Dreapta cea -erace $ai bl!nd4-i are-aici $!nia ei.G >@ : E%J, soare tu, ce-oricare nor desface,

iar c!nd eDplici $-albeti, !nc!t, precu$ !$i place-a ti i-n dubiu-a fi !$i place, 5@. %ri s!nt purta i ;a<. 5>. %ri nu- i... s!nt acele -orbe ;a<. ??. Tu -e&i de ce nu stau aceti $iei ;a<. ?>. Li-au alt ;a<. 32. Din fire 6 iubirea aproapelui. 33. =porind 6 iubirea rudeniei i a prieteniei, care se adaug4 la cea fireasc4 de la o$ la o$. 3B. Dis 6 regele )nfernului, care era considerat i ca rege al bog4 iilor. Aici Dante !ntrebuin ea&4 nu$ele clasic !n loc de cel cretin, (ucifer. 5+. 0alta 6 $!nioii. 5@. C!nt 6 desfr!na ii. 52. 'o-eri 6 &g!rci ii i risipitorii. 'loi 6 laco$ii. Dante !ntreab4 ce este cu acei care s!nt !n afara cet4 ii Dite i de ce nu s!nt pedepsi i i ei acolo. 5?. Alt el 6 se g!ndete la altce-a, nu prea d4 aten ie la ceea ce spune. ECa odinioar4 : parc4 ar spune Cirgil : c!nd, !n loc de a r4spunde lui Ca-alcante, te g!ndeai la proble$a ignor4rii pre&entului de c4tre sufleteG. ?+. Elin 6 Aristotel. ?1. 0ate 6 deci necu$p4tatul este pedepsit cu pedepse $ai $ici. ?B. Acest 6 Aristotel. ?5. Afar4 6 afar4 din cetatea Dite 6 necu$p4ta ii. ?>. Deoparte 6 de ce necu$p4ta ii stau departe de cei pedepsi i din4untrul cet4 ii. Dreapta 6 $!na lui Du$ne&eu. >@. =oare 6 aa nu$ete pe Cirgil, fiindc4 i-a lu$inat $intea. Nor 6 dubiu. >2. *-albeti 6 $4 l4$ureti. >3. Li-n dubiu 6 Eat!t !$i place a fi lu$inat de @32 >1 >5 @++ di-inul intelect i arta sa. Li-n fi&ic4 dac-o citeti, nu toat4, ci-n prea pu ine file -ei afla, @+3 c4 firii arta : c!t e scris s4 poat4 : e ca i unui $aistru-n-4 4celul, deci e lui Du$ne&eu ca i-o nepoat4. @+3 Dintr-astea dou4, de-ai a$inte felul !n care Kacerea de-Ada$ tratea&4, un o$ !i ia i -ia a sa i elul. @+> Cu$ !ns-un c4$4tar alt dru$ ur$ea&4 @@2 Li-acu$, s4 -ii, c4-i ti$pul de plecare, =pre &ori i 'etii scJinteia&4-acu$ i-ntors de tot spre-apus e Carul *are @@B iar pe-unde-o$ scobor!-i departe dru$.G >1. s4 te-ntorci ;a<. @@+. El i natura i ur$aa ei8 % ia-n dispre ;a<. @@2. Ci-i ti$p de $ers, urH$ea&4I paii $ei ;a<. @@3. ne scJinteia&4 ;a<. C4ci 'HetiiI-au r4s4rit spre &ori, i &ace ;b<. tine, !nc!t dubiul !$i este tot aa de pl4cut ca i ade-4rul, fiindc4 !$i d4 $i"locul s4 $4 bucur de eDplica iile taleG. >1. (a punctu- 6 Dante nu !n elege cu$ c4$4t4ria poate fi socotit4 ca silnicie !$potri-a lui Du$ne&eu i cere eDplica ii lui Cirgil. >5. Kilosofia 6 Enu !ntr-un singur loc filosofia spune cui -oiete a o cerceta c4 di-inul intelect i felul lui de a ac iona este ob!ria firii -oastreG. @+@. Ki&ica 6 cartea lui Aristotel cu acest nu$e. @+2. Kile 6 cJiar la !nceput. @+1. Nnui $aistru 6 arta st4 !n aceeai rela ie cu Du$ne&eu, cu$ st4 !n-4 4celul fa 4 de $aestru. @+3. Dou4 6 natura i arta. @+5. Kacerea 6 face alu&ie la pasa"ul din Gene&4, ))), @5-@> 6 EDu$ne&eu &ise c4tre Ada$ 6 TDin p4$!nt ;natura< -ei trage cu $are osteneal4 Jrana ta pentru toate &ilele -ie ii tale 9 i cu sudoarea fe ei tale ! i -ei c!tiga p!ineaUG. @+>. Alt dru$ 6 nu tr4iete nici din natur4, nici din art4. @@@. Ei 6 naturii. Dispre uiete natura !n sine i arta, care depinde de ea i !i d4 el. @@3. =pre &ori 6 s!nt ca$ trei ceasuri dup4 $ie&ul nop ii i &odia 'etilor a r4s4rit pe ori&ont, pe c!nd Carul *are este aproape de apus. =!nte$ !n di$inea a &ilei de > aprilie @3++, care era &iua de =!$b4ta $are. Kiindc4 Dante s-a r4t4cit !n p4dure !n seara de Roia $are, 5 aprilie ;), 2@<, a"unsese la poalele Ecolinei pl4cuteG !n di$inea a de Cineri, ? aprilie ;), 35<, i se !ndru$ase spre )nfern pe la apusul aceleiai &ile ;)) 9 @<, ur$ea&4 c4, in!nd sea$4 i de ti$pul c!t a stat !n p4dure, el era !n dru$ de o &i i dou4 nop i. @33 D)C)NA C%*ED)E C!ntul 2))

Cercul al aptelea. 0r!ul !nt!i6 silnicii *inotaurul ;@-25< %riginea ruinei ;2?-1B< Centaurii ;13->>< =ilnicii !$potri-a aproapelui ;@++-@3>< @ Cu$plit un scobor! acea gr4$ad4 de st!nci era, i-n spai$e-at!t de plin4, c4 orice o$ s-ar fi-ngro&it s4-l -ad4. 1 'recu$ prin tre$ur sau printr-alt4 -in4 din "os de Trent pe-o parte-a -4ii sale pe-Adige-l str!$torea&-acea ruin4, 5 !nc!t din cul$ea de-unde-a curs la -ale se fac p!n4 pe es pr4p4stii-ad!nci !nc!t cei ce-ar fi sus n-au nici o cale @+ atare-un clin f4ceau i-aceste st!nci. Li sus pe surp4turi, !ntins s4 &ac4 ruinea Cretei, $onstrul, sta pe br!nci, @3 sc!rbosul &4$islit !n falsa -ac4. C4&!ndu-ne-a-nceput s4 $ute-n sine ca-n furie-acel ce n-are-altce s4-i fac4. @. Nn groa&nic ;a<. 3. Ruin4 6 $area pr4-4lire de p4$!nt de pe st!nca r!ului Adige !ntre Cerona i Trento, &is4 =la-ini di *arco. Nu e necesar de a ad$ite c4 Dante a -4&ut-o cJiar personal, din -re$e ce este po$enit4 !n tratatul Despre $eteori al lui Albertus *agnus, !n care se -orbete de $oti-ele din care $un ii se pr4-4lesc. >. Nici o cale 6 !n teDt 6 alcuna -ia, adic4 Ec!te un dru$G. EDe$plele ce au fost aduse p!n4 acu$ pentru a sus ine interpretarea lui alcuna ;c!te una< prin nessuna ;nici una< s!nt toate foarte !ndoielnice. Deci este de preferat interpretarea c4 acea ruin4 era !n aa fel pr4-4lit4, !nc!t ar oferi celui care ar fi sus putin a de a cobor! la -ale prin ruina infernal4 pe care o co$par4 i cu aceea din Trento 9 o !nt4rire $ai $ult pentru aceast4 interpretare din ur$4. @2. Ruinea Cretei 6 *inotaurul ;care a-ea !nf4 iare de "u$4tate o$, "u$4tate taur i se Jr4nea din carne o$eneasc4< s-a n4scut !n Creta din 'asifae, so ia lui *inos, care, !ndr4gostindu-se de un taur, !i satisf4cu pofta sa nelegiuit4 intr!nd !ntr-o -ac4 sculptat4 pentru ea de Dedal. %-idiu, !n *eta$orfo&ele sale ;C))), @BB<, cJea$4 *inotarurul Eruinea nea$uluiG, i Cirgil !n Eneida ;C), 23< E$4rturie de iubire nelegiuit4G. @31 )NKERNN( @3 Cirgil atunci spre el 6 : EAcest ce -ine tu poate cre&i c4-i principele-Atenei acel ce sus a stins suflarea-n tine S @> El nu-i adus de -r4"ile -iclenei surori ce-a-ui 9 fugi, fiar4, i ferete, c4ci -rea s4 -ad4 ca&nele GJeeneiG. 22 'recu$ un bou, ce-n clipa c!nd pri$ete toporu-n cap, !i ru$pe funia lui, nu poate-u$bla, ci beat se-$pleticete, 2B aa pe-aceast4 fiar4 o -4&ui. Li-atunci Cirgil 6 : E=4 treci, c!t ti$p pe fiar4 tu-n furie-o -e&i, prin pasul ce-l f4cuiG. 2? 'e coast4-n "os pornir4$ aadar4, pe pietre cari "ucau peste abis sub $ine-ades prin noua lor po-ar4. 3@ *ergea$ g!ndind. )ar el 6 : ETu poate,-a &is, g!ndeti ce-i r!pa asta ap4rat4 de $onstru-acest turbat ce l-a$ ucis S 31 Dar -reau s4 tii i tu c4-nt!ia dat4 c!nd fui aci-n ad!ncul )ad adus

aceast4 r!p4 rea n-a fost surpat4. 35 Dar nu Onainte $ult, greit de nu-s, de ce-a trecut prin )ad 0iruitorul ce-at!t de $are plean lui Dis i-a dus, 1+ cu$plit s-a &guduit din t4lpi ponorul acest $udar, !nc!t cre&ui c4 prinde !ntregul uni-ers s4 si$t-a$orul 22. 'recu$ c!nd rupe-n clipa ;a<. 2>-3+. 'e pietre care-adese peste-abis8 Rucau sub $ine, ui$ite de po-ar4 ;b<. 3@. *i-e g!ndul. 33. uci&!ndu-l ;a<. 3?. li$b triu$f ;a<. De ce -eni Acel ce-o $are prad48 )-a dus lui Dis din )adul de... sus ;b<. @5. 'rincipele-Atenei 6 Teseu, pentru a-i sc4pa ara ;Atica< de ruinosul tribut de tineri i fete care trebuiau date *inotaurului, a plecat !n Creta, unde cu a"utorul firului Ariadnei, fiica lui *inos care s-a !ndr4gostit de el, a p4truns !n (abirint, o$or!nd pe *inotaur. 2+. =urori 6 trebuie obser-at aici sarcas$ul lui Cirgil i oportunis$ul lui, prin care, fa 4 de !$potri-irea de$onilor, ia atitudini diferite 6 acu$a !l ia de sus cu autoritate, acu$a cu biniorul, i acu$a, ca !n ca&ul de fa 4, cu ironie i cu bat"ocur4. 25. 'rin pasul ce-l f4cui 6 *inotaurul, la sosirea poe ilor !n acel loc, era !ntins astfel !nc!t !$piedica trecerea. Cirgil, a ! !ndu-l cu cu-intele lui bat"ocoritoare, a f4cut s4 se scoale i s4 lase trecerea liber4. 3+. Noua 6 fiindc4 p!n4 atunci nu trecuse nici un o$ prin acele locuri, iar sufletele n-au greutate i deci nu pot $ica pietrele. 33. Ncis 6 !n sens figurat 6 E)-a$ dat cu -orbele $ele o lo-itur4 $ortal4G. 31. -nt!ia dat4 6 -e&i )nfernul ;)2, 22<. 3?. 0iruitorul 6 )sus Cristos, care dup4 $oarte a cobor!t !n )nfern i a scos de acolo sufletele patriarJilor. 3>. )-a dus 6 i-a luat un plean at!t de $are. 12. A$orul 6 dup4 doctrina lui E$pedocle, dup4 care de&binarea a @3B D)C)NA C%*ED)E 13 ce-n Jaos lu$ea $ai ades o-ncinde cu$ cred $ai $ul i, iH-n acel ti$pI c4&ur4 aceste stane -ecJi i-aici i-altinde... 13 Li-acu$ pri-ete, c4ci pe-aproape cur4 un r!u de s!nge-n care fierb de -eci c! i r4u prin sil4 altora f4cur4G. 1> : EAJ, oarb4 furie, poft4, ce nu treci M cu$ &ba i !n scurta -ia 4 biata gloat4 i-n cea etern-aa de r4u ce-o Oneci MG B2 Li larg -4&ui un an , ce $erge roat4 precu$ $i-a spus Cirgil, i-ncun"ur!nd !ncinge-a 4stui cerc c!$pia toat4, BB iar !ntre el i Onaltul &id, fug!nd -4&ui ar$a i centauri cu$ se-nir4, cu$ -ii, dup-al lor fel, u$blau -!n!nd. B? C4&!ndu-ne -enind, ei to i s-oprir4, iar trei au i pornit din ceata lor i proaspete s4ge i pe arc toc$ir4. 3@ )ar unul de departe 6 : ECe ponor -i-e dat S Coi doi ce scobor! i priporul, -orbi i din deal, c4ci altfel -4 doborG. 31 : ECo$ da r4spuns : a &is conduc4torul : de-aproape lui CJiron 9 c4ci nu spre bune lucr4ri te-a-$pins pe tine-apururi &orul MG 35 Li-apoi 6 : EAcesta-i Nes : a prins a-$i spune, $urind de dragul $!ndrei De"anire, prin propriul s!nge-a -rut s4 se r4&bune. 13. Dar caut4-n -ale ;a<. B@. Li aa de r4u o-nfun&i !n cea de E-eciG ;a<. B2. -n cJip de ;a<. diferen iat ele$entele din Jaos ;focul, aerul, apa i p4$!ntul<, iar iubirea le -a a$esteca din nou, re!ntorc!ndu-se !n Jaos la sf!ritul lu$ii. Cirgil -rea s4 arate c4, la cutre$urul

de p4$!nt care a ur$at cobor!rii lui )sus !n )nfern, i-a fost fric4 s4 nu fie sf!ritul lu$ii. 13. -ncinde 6 aprinde. 1B. Altinde 6 pentru altunde, scJi$bat, foarte posibil, din cau&a ri$ei. B3. Centauri 6 $ontri $itologici "u$4tate o$, "u$4tate cal, n4scu i din )sion i dintr-un nor care lu4 aparen a lui )uno. Dup4 cu$ !n -ia 4 u$blau -!n!nd prin $un ii Tesaliei, tot aa Dante i-i !ncJipuie alerg!nd unul dup4 altul pe 4r$urile r!ului de s!nge i p4&ind pe silnici ca s4 nu se ridice $ai $ult dec!t le este !ng4duit. 3@. 'onor 6 Nes crede c4 Dante i Cirgil ar fi dou4 suflete -ino-ate de silnicie care sosesc s4-i fac4 pedeapsa i !i !ntreab4 ce loc le-a fost Jot4r!t. 3B. CJiron 6 eful acestor centauri. Cirgil ia pe Nes de sus i !i spune c4 r4spunsul !l -a da nu$ai efului lor, aduc!ndu-i a$inte ironic c4 alt4dat4 a p4 it-o din cau&a firii lui prea pornite. 35. Nes 6 -estitul centaur care a iubit pe Deianira, so ia lui 7ercule, care s-a r4&bunat o$or!ndu-l cu s4ge ile lui otr4-ite cu s!ngele Jidrei din (erna. Nes !ns4 s-a r4&bunat la r!ndul lui spun!nd Deianirei s4 !n$oaie o c4$a4 !n s!ngele lui i s4 o dea lui 7ercule c!nd ar b4nui c4 iubete o alt4 fe$eie, c4ci nu$aidec!t s-ar !ntoarce la ea. 7ercule !ndr4gostindu-se de )ole, Deianira i-a oferit c4$aa $uiat4 !n s!ngele otr4-it al lui Nes, din care cau&4 7ercule a $urit !n dureri groa&nice. @33 )NKERNN( 5+ Acel ce-i ine-n piept a sa pri-ire CJiron e, cel ce-a-u pe-AJil !n cas4, al treilea, Kol, ce furii-a-ea din fire. 53 =!nt unii ce-n "uru-acestor an uri pas4 i trag s4ge i !n suflete cari ies $ai $ult din r!u dec!t au drept s4 ias4G. 53 =pre-acele fiare sprintene-a$ purces i, dup4 ce cu-a ar$ei crest4tur4 CJiron al b4rbii stuf pu in l-a dres, 5> astfel desp4durindu-i larga-i gur4 6 : ECede i i -oi, f!rta i, c4 se cl4tete ce-atinge-acel din dos, pe unde cur4 S ?2 'iciorul $ort nu face-aa, fireteG. Cirgil, ce-i sta la piept, !n locu-n care o fire-a sa cu-a doua i-o-nt!lnete 6 ?B : EE -iu : a &is : i a$ !ns4rcinare s4 $erg, s4 -ad4 )adu-ntreg, cu el 9 ne-oia-l poart4, nu -run plac ce-l are. ?? )ar cine-$i dete-o slu"b4 de-acest fel, osane c!nt4-n sf!nta-i locuin 4 : el nu-i tiran, nici eu -run duJ $iel M >@ 'e-acea putere deci, ce-$i d4 putin 4 s4 trec pe-aceste c4i !ngro&itoare, d4-$i unul dintre-ai t4i $ai de credin 4, >1 i pe-unde-i -ad prin r!u s4 ne scoboare, i-n spate treac4-$i -iul, c4ci altcu$ n-a$ cu$ s4-l trec, c4 nu e duJ s4 &boareG. 51. Tr4g!nd ;a<. 5B. li-e dat ;a<. 53. Li-a &is ;a<. ?3-?1. Li st!nd sub pieptul lui iubitul duce8 (a locu-n care dou4 firi unete ;a<. ?B. conduce ;a<. ?5. Li-o sil-aici, nu placul !l aduce ;a<. >@. =4 trec pe-o cale-at!t ;a<. >1. Li p!n4 "os la -ad, ;a<. 5@. CJiron 6 cel $ai !n elept dintre centauri, -itea& i !n-4 at $ai ales !n $edicin4, a fost !n-4 4torul lui AJile. 52. Kol 6 alt centaur, pe care Cirgil ;Georgice, )), 1BB< !l nu$ete furens. 55. Cu-a ar$ei crest4tur4 6 ad$irabil este acest gest al lui CJiron de a-i despica barba stufoas4 care-i acoper4 gura cu crest4tura s4ge ii. ?+. Cede i 6 CJiron atrage aten ia celorlal i centauri c4 Dante, care din respect se ine $ai !n ur$a lui Cirgil, $ic4 pietrele pe care calc4. ?3. Ce-i sta la piept 6 centaurul este $ai !nalt i capul lui Cirgil !i a"unge la piept. ?1. % fire... cu-a doua 6 firea o$eneasc4 cu cea de cal. ??. Cine 6 face alu&ie la 0eatrice, care, dup4 cu$ ti$ din c!ntul ), s-a adresat lui Cirgil pentru a-l sc4pa pe Dante din p4durea !n care se r4t4cise. >+. Tiran 6 lui Nes, care, sigur c4 are a face cu suflete -ino-ate de silnicie,

l-a !ntrebat obra&nic care loc le fusese Jot4r!t, Cirgil n-a -rut s4-i r4spund4. (ui CJiron !ns4, care s-a $irat c4 Dante $ic4 pietrele pe care calc4, !i d4 toate eDplica iile cu-enite. >@. 'e-acea putere 6 repet4 i aici, aproape nescJi$bat4, for$ula aceea aproape $agic4, pe care a !ntrebuin at-o i fa 4 de alte piedici. >3. Nu e duJ 6 trebuie s4 rele-4$ i aici ceea ce a fost nu$it oportunis$ul lui Cirgil. E'ri$it f4r4 ostilitateG, obser-4 cu drept cu-!nt Torraca, ECirgil nu adresea&4 lui CJiron cu-inte dispre uitoare i nu-i d4 porunci. Caut4 $ai !nt!i s4 i-l fac4 prieten, s4-i intre !n gra ii. E -iu confir$4 obser-a ia centaurului 9 e ca i cu$ i-ar @35 D)C)NA C%*ED)E >5 =pre dreapta sa CJiron s-a-ntors acu$ 6 : ETe-ntoarce, Nes, i du-i, i la-nt!lnire cu alt -run stol, tu f4 s4- i fac4 dru$G. @++ Li-a lungu-acelei ape clocotite pri-ea$ ur$!nd fidelu-nso itor, pe fier ii-acei ce scot url4ri cu$plite. @+3 nfipt p!n4 sub ocJi -4&ui popor, iar Nes 6 : EAcetia-s ceiHaI cari pr4dar4 i-acei tirani ce-au f4ptuit o$or. @+3 'l!ng relele f4cute-n cJip de fiar4 i-al Kerei do$n i Dionis Jainul ce-a dat =iciliei ani de "ale-a$ar4. @+> hst cap cu plete negre-i E&&elinul, dincoaO, i-aici cu plete $ai descJise a fost %bi&o dOEst, i cu deplinul @@2 e drept c4 fiu-i proclet !l uciseG. 'ri-ii spre duce-atunci, dar 6 : EDintre noi aceasta- i fie-nt!i aiciG, !$i &ise. >?. iar ;a<. @+2. Din care fier ii-url4ri ;a<. @@1. Aici s4- i fie-acest !nt!iu ;a<. spune 6 ai ni$erit-o. Apoi !ncearc4 s4-i inspire $il4 pentru acel s4r$an to-ar4 de dru$, c4ruia el trebuie s4-i arate )adul !ntreg, nu din cau&a -runui plac ce-l are, ci din ne-oie. Cu dib4cie i potri-ind -orba dup4 inteligen a ascult4torilor, face alu&ie la 0eatrice 6 cine c!nt4 osane !n Rai i-a dat o slu"b4 de acest fel. =e face $ic fa 4 de centaur i neag4 cu Jot4r!re ;nu... nici< c4 to-ar4ul lui ar fi tiran i el -run duJ $iel 9 nu, ei nu -or r4$!ne acolo !n s!ngele clocotitor. De obser-at i distinc ia 6 tiran cel -iu, duJ $iel cel $ort. Dup4 ce a preg4tit astfel sufletul lui CJiron, !l roag4, i rug4$inrea !i iese cald4, insistent4, precis4. Li ispr4-ete cu o -orb4 glu$ea 4 6 d4-$i unul dintre ai t4i, care s!nt aa de $ul i i cunosc4tori ai locului, care s4 ne coboare prin r!u pe unde-i -ad i s4 treac4 !n spate pe cel -iu, care nu e duJ s4 &boareG. @+@. Kidelu-nso itor 6 Nes. @+3. -n cJip de fiar4 6 ca nite fiare. @+5. Al Kerei do$n 6 AleDandru Kereu, tiran din Kere, !n Tesalia, ob inu st4p!nirea ;33> !.Cr.< o$or!nd pe uncJiul s4u 'olifron. Kai$os pentru cru&i$ea fa 4 de pri&onierii de r4&boi ;nu respecta nici pe a$basadori M< i c4tre supui, s-a f4cut ur!t i de rudele lui. n ur$a a ! 4rii so iei Tebe, a fost o$or!t de fratele acesteia ;3B? !.Cr.<. Al i co$entatori cred c4 ar fi -orba de AleDandru cel *are ;Dante spune AleDandru pur i si$plu<, despre care %rosius ne spune c4 a fost Etiran foarte crud, care arunca pe oa$eni ca prad4 c!inilor, !n-4luindu-i !n piei de fiareG i =eneca, De beneficio, ), @3, 3, c4 cJiar din copil4rie s-a ar4tat Elatro gentiu$Que -astator, ta$ Jostiu$ pernicies Qua$ a$icoru$, Qui su$$u$ bonu$ duceret terrori esse cunctis $ortabilusG. Cobuc se Jot4rete pentru cealalt4 interpretare i traduce !n consecin 4 6 al Kerei do$n. Dionis 6 celebrul tiran din =iracu&a ;n4scut 13@, $ort 335 !.Cr.<. @+>. E&&elinul 6 E&&elino da Ro$ano ;@@>1-@2B><, st4p!nitorul castelului Ro$ano, care i-a !ntins st4p!nirea asupra Ceronei, Tre-iso, Cicen&ei, 'ado-ei i se g!ndea s4 de-in4 st4p!nul !ntregii (o$bardii. Nn -ecJi cronicar ;Kra =ali$bene< ne spune c4 Eera $ai de te$ut dec!t dracul. A o$or! b4rba i, fe$ei, copii era pentru el un ni$ic i a f4ptuit cru&i$i aproape de ne!ncJipuit... !n nu$ele bleste$4 iei i al cru&i$ii a fost ase$4n4tor draculuiG. Despre el s-a f4cut legenda c4 ar fi fiul dracului i de aceast4 -ersiune s-a folosit Albertino *ussato !n celebra tragedie !n li$ba latin4 Eccerinis. Toate cronicile E-ului *ediu s!nt pline de po&nele lui crude, printre care e -estit4 aceea care a f4cut-o !ntr-o &i ceretorilor. )-a adunat pe to i

!n li-ada castelului f4g4duindu-le c4 le -a da !$br4c4$inte i, dup4 ce i-a silit s4 se de&brace de &dren ele lor !n care erau ascunse $ulte $onede de aur i de argint, i-a tri$is pe to i aproape goi !napoi. @@@. %bi&o 6 %bi&o al ))-lea, fiul lui Rinaldo i al Adelaidei da Ro$ano. A fost st4p!nitor al Kerrarei de la @231 la @2>3. @@2. Kiu-i proclet 6 Dante spune 6 Efiu-i @3? )NKERNN( @@B Nu $ult $ai $erse Nes i-oprit apoi pri-i spre-o gint4 p!n4-n g!t intrat4 precu$ p4rea,-ntr-al s!ngelui i-oi. @@? Li-o u$br4 ne-ar4t4 st!nd i&olat4. : EAcesta-i uciga ini$ii-acei ce i-a&i $ai e la Ta$isa-onorat4.G @2@ C4&ui cu capu-ntreg, de-aici, $iei iei i din r!u, i-apoi i p!n4-n ale, i-aici i cunoscui pe $ul i din ei. @21 Li-aa sc4dea $ereu cu$plita -ale !nc!t de-acu$ doar gle&nele-n-4lea i-aici prin an ne-a dat i -adul cale. @25 : EAa precu$ ur$ea&-a tot sc4dea cu$ -e&i, pe-aceast4 parte roia balt4 : -orbit-a Nes :, a -rea s4 cre&i c4 ea @3+ sporete-astfel pe partea ceealalt4 ad!ncul ei, p!n4 ce-a"unge unde tiranii stau, s4 urle i-n deolalt4. @33 Acolo -ru "usti ia s4-i scufunde pe-Atila cel ce-al lu$ii biciu fusese, pe 'irJ i =eDt, i-a$estec-a lor unde @@B. i st!nd ;a<. @@3. % gloat4 ne-ar4ta, ce sta... a 4 ;a<. @2@. C4&ui de-aici iei i apoi $iei8 Cu-ntregul cap ;a<. @2B. nici glesne ;a<. @23. an ul cale ;a<. @2>. Corbi Centaurul, s4-i tii ;a<. -itregG i adaug4 6 e drept, ca i cu$ ar -rea s4 restabileasc4 ade-4rul, fiindc4 se spunea altfel. n realitate, cronicarii ti$pului ne spun c4 a fost o$or!t de cei doi fii ai lui, care se te$eau ca tat4l lor s4 nu lase $otenirea unui bastard, 'ietro Abate. Discu ia este dac4 Dante, spun!nd copil -itreg, a !n eles, cu$ traduce Cobuc, fiu nelegiuit ;proclet< ori a -rut s4 spun4 c4 acela care !n realitate l-a ucis a fost bastardul lui i nu, dup4 cu$ se spunea, copiii s4i legiti$i. @@3. Duce 6 Cirgil. Ca i cu$ ar fi au&it pentru !nt!ia dat4 aceast4 -ersiune i l-ar !ntreba 6 EEste oare ade-4rat SG. Cirgil !i r4spunde c4 tot ti$pul c!t -a fi !n cercul silnicilor s4-l cread4 pe Nes, care este bun cunosc4tor !n aceste locuri. @@>. Nciga 6 Contele Gu/ de *ontfort. Din ura ce o a-ea !$potri-a lui Eduard ), care a fost $ai pe ur$4 regele Angliei i !l o$or!se pe tat4l s4u, !ntr-o &i c!nd 7enric, fratele lui Eduard, asista la slu"b4 !ntr-o biseric4 din Citerbo, l!ng4 Ro$a, !l r4puse cu sabia. @2+. Ta$isa 6 Ta$isa, adic4 (ondra. )ni$a lui 7enric a fost pus4 !ntr-un potir de aur !n $!na unei statui pe $or$!ntul lui Eduard Confesorul !n $!n4stirea kest$inster. Al ii, cu$ e cronicarul Cillani ;C)), 3><, ne spun 6 E!ntr-o cup4 de aur pe -!rful unei colu$ne ae&ate la capul podului din (ondra peste r!ul Ta$isaG. @2B. Doar gle&nele 6 dup4 felul p4catului lor, unii s!nt cu totul cufunda i !n r!ul de s!nge clocotitor, al ii p!n4 !n g!t, al ii p!n4 la ale, iar al ii p!n4 la gle&ne. @25. =c4dea 6 trebuie s4 ne !ncJipui$ un $are an circular, al c4rui fund se ridic4 !n for$4 de arc, aa c4 pe la "u$4tatea an ului se poate trece ca pe uscat. De pe $alul unde este Dante p!n4 !n centrul r!ului, s!ngele descrete $ereu, dincolo de centru p!n4 la cel4lalt $al crete. @31. Atila 6 fai$osul rege al Junilor, E$etus orbis, flagellu$ DeiG, a do$nit de la 133 la 1B3. @3B. 'irJ 6 'irus, regele Epirului, du$anul ro$anilor, care, dup4 %rosius ;)C, @<, Eera cu$plit i pe $are, i pe uscat, i prin oa$eni, i prin cai, i prin ar$e, i prin elefan i, i !nc4 i prin puterea i -icleugurile saleG. =eDt 6 fiul lui 'o$pei, despre care, cu obinuita degJi&are @3> D)C)NA C%*ED)E @33 de pl!ns cu spu$a ce din clocot iese

etern, doi Rinieri, &-!rli i !n )ad, c4 $ultor c4i le-au dat r4&boi adese.G @3> )ar el se-ntoarse-apoi trec!nd prin -ad. $edie-al4 a oa$enilor i lucrurilor din AnticJitate, ni se spune !n Katti di Cesare c4 s-a f4cut pirat de $are, probabil dintr-o greit4 interpretare a unui pasa" din (ucan ;'Jarsalia, C), 122<. @35. Doi Rinieri 6 Rinier da Corneto, Efai$os t!lJarG, cu$ spun co$entatorii cei $ai -ecJi, dar despre ispr4-ile c4ruia nu ti$ ni$ic, i Rinier 'a&&o, care !n @23?, cu al i t!lJari, a atacat o ceat4 de prela i i de ca-aleri care se duceau la Ro$a, fur!ndu-le lucruri i bani i o$or!nd cea $ai $are parte din ei, din care cau&4 a fost eDco$unicat. @3?. *ultor c4i... r4&boi 6 au t!lJ4rit la dru$ul $are. @1+ )NKERNN( C!ntul 2))) Cercul al aptelea. Cercule ul al doilea '4durea sinucigailor i 7arpiile ;@-2@< 'ier della Cigna ;22-@+?< =!lnicii !$potri-a propriilor bunuri sau risipitorii ;@+>-@B@< @ Nici n-apucase Nes a trece-acu$, c!nd noi !ntr-o p4dure-ntra$ gro&a-4 ce n-a-ea nici un se$n de nici un dru$. 1 )ar frun&a ei nu -erde, ci bolna-4, nu linse crengi, ci str!$be i-nnodate, nu fructe-n po$i, ci nu$ai spini i-otra-4. 5 ntre Cornet i Cecina-nfundate p4duri ca asta n-au, nici $ai pustii acei $istre i ce-ur4sc c!$pii arate. @+ Aici au cuib spurcatele 7arpii cari, d!nd de tire-a$arul ce-o s4-l pa 4, din insule-au gonit pe-ai Troiei fii. @. Nes nu era dincolo !nc-a"uns ;a<. Dincolo Nes nici n-a"unsese-acu$ ;a<. 3. se$n de nici un fel ;a<. 1. ci rocat-bolna-4 HobiectI ;a<. @. A trece 6 a trece la cel4lalt 4r$. 1. Nu -erde 6 nu era -erde ;dup4 felul construc iei populare 6 $ust4cioara lui, spicuO gr!ului<. CJiar de la !nceput, din descrierea lui Dante, ne d4$ sea$a c4 aceast4 p4dure are o tain4, nu e o p4dure ca toate celelalte. 1-3. Nu..., nu 6 nu, repetat de trei ori 9 ci, repetat de trei ori 6 poetul opune ceea ce s-ar fi ateptat de -4&ut la ceea ce a obser-at cu c!t !nainta !n ciudata p4dure 9 $ai !nt!i culoarea frun&elor care !$br4cau crengile, apoi for$a ra$urilor, nu linse, netede i drepte, dar str!$be, !nnodate, !ntortocJeate 9 !n fine, lipsa de fructe, !nlocuite cu spini otr4-i i. 5. ntre Cornet 6 subiectul este 6 acei $istre i. A se construi 6 EAcei $istre i ce ur4sc c!$pii arate nu au !ntre Cornet i Cecina p4duri $ai !nfundate i nici pustii ca astaG. Cornet 6 !ntre r!ul Cecina, l!ng4 Colterra ;la $ia&4noapte< i oraul Corneto l!ng4 Ci-ita-eccJia ;la $ia&4&i< erau @?+ ]$ de Epustiet4 i !ntunecate i pri$e"dioase i p4duri -ecJi i !nsp4i$!nt4toareG !nc4 pe -re$ea lui 0occaccio ;Co$$entario, 2(< i cJiar ast4&i s!nt p4duri i $latini nes4n4toase. ECu aceast4 co$para ie, !ncJipuirea !nc4 nel4$urit4 a p4durii infernale ia !nf4 iarea, consisten a i caracterele specifice unei p4duri -4&ute de poet pe p4$!ntG ;Torraca<. @+. 7arpii 6 $ontri fabuloi cu cJip i g!t fe$eiesc i trup de pas4re, fiicele lui Tau$antes i ale Electrei. Erau foarte Jr4p4re e, dup4 cu$ !nsea$n4 !n li$ba greac4 nu$ele lor, i locuiau !n insulele =trofade, !n *area )onic4. Dante ;poate aduc!ndu-i a$inte de un pasa" al =f!ntului 0ernard 6 EJo$o absQue gratia est ut arbor sil-estris ferens fructus, Quibus porci infernales, ut Jarp/ae, pascunturG< le pune ca p4&itoare sinucigailor !n p4durea gro&a-4. @@. A$arul 6 debarc!nd @1@ D)C)NA C%*ED)E @3 Au aripi $ari, dar de-o$ i piept, i fa 4, cu pene-un p!ntec larg i gJeare-a-!nd

i-apururi pl!ng prin po$ii f4rO de -ia 4. @3 : E=4 tii de-aicea, p!n-a nu fi-ntr!nd, c4 eti acu-ntr-a -4ii-acea genune ce-a doua e, i fi--ei p!n4 c!nd @> pe-aprinsul prund piciorul i-l -ei pune. Deci cat4 bine i -edea--ei st4ri ce nu le-ai crede nu$ai de le-a spune.G 22 =i$ ea$ acu$ din orice parte-oft4ri, dar ne-4&!nd de unde-ar putea purcede, st4tea$ un rob al $utei tulbur4ri. 2B Eu cred c4 el credea c4 poate-a crede c-at!ta -ai un nea$ ar fi ge$!ndu-l ce st4 printre copaci i nu se -ede. 2? De-aceea-$i &ise el 6 : ENn spin rup!ndu-l dintr-aste plante-ori de-unde- i este placul, -edea- i--ei fals !ntreg !n tine g!ndulG. 3@ ntinsei $!na deci i-a$ rupt din cracul cu foi o creang-a unui $are spine 9 Li-atunci 6 : EDe ce $4 rupi SG, striga copacul, 31 i-u$plut de s!nge negru ca din -ine din nou striga 6 : EDe ce $4 $ai despoi, or nici un si$ de $il4 n-ai tu-n tine S @3. Au late-aripi ;b<. @B. =cot -aete ;a<. =cot pl!nsete prin po$ii ;b<. @3. deci !n ea ;a<. @5. eti aci ;a<. 22. oftat ;a<. 21. Li-aa $-opri cu totul tulburat ;a<. 23. -iu ;a<. 25. Ce-ascuns st4 printre crengi ;a<. 3+. deplin ;a<. 33. %ri n-ai tu ;a<. Enea !n insulele =trofade, a fost silit s4 plece fiindc4 7arpiile !i spurcau toate $!nc4rile. Atunci Celena, regina lor, pre-esti troienilor c4 -or a"unge !n )talia, dar !nainte -or suferi de o foa$e aa de cu$plit4, !nc!t !i -or $!nca $esele. @3. De-aicea 6 !n teDt 6 EcJiar de acu$, !nainte de a intra !n p4dureG. @5. -ntr-a -4ii 6 E!ntr-acea genune a -4ii ce este a douaG, adic4 6 E=4 tii c4 eti !ntr-a doua desp4r itur4 ;genune< a cercului C)), i tot !n el -ei fi p!n4 c!nd nu -ei pune piciorul pe aprinsul prund unde s!nt pedepsi i silnicii !$potri-a firiiG. 2+. =t4ri 6 Cirgil, care !i aduce a$inte c4 !n cartea a ))-a ;-ersurile 22 i ur$. din Eneida< descrisese o scen4 la fel, !i propune de a da lui Dante do-ad4 c4 ceea ce a po-estit i a fost socotit ca o i$agine de poet !i are !n )nfern o confir$are. Deci !nainte a ! 4 curio&itatea lui Dante, anun !ndu-l c4 -a -edea lucruri pe care nu le-ar crede dac4 nu$ai i le-ar spune, i $ai pe ur$4 !l pune s4 rup4 o crengu 4 dintr-unul din acei po$i ciuda i, pregust!nd $irarea i frica lui Dante c!nd -a asista de fapt la o $inune la fel cu cea po-estit4 !n Eneida. n realitate este un preteDt al lui Dante, care !i d4 sea$a c4 i$ita ia lui din Cirgil era prea b4t4toare la ocJi, pentru a se putea lipsi de a cita i&-orul lui i de a "ustifica introducerea episodului ca o ne-oie si$ it4 de !nsui Cirgil de a ar4ta c4 ceea ce spusese !n Eneida nu era $inciun4. 21. Nn rob 6 ca rob, Ecu totul sub st4p!nirea tulbur4rii $ele, care $4 !$piedica s4 -orbescG. 3+. Cedea- i--ei 6 E! i -ei -edea !ntreg g!ndul fals !n tineG, adic4 6 E-ei b4ga de sea$4 c4 te-ai g!ndit greitG. 33. Tu 6 !n $anuscris acest cu-!nt este ters foarte uor cu dou4 liniu e. 'oetul @12 )NKERNN( 35 Noi oa$eni fost-a$ i-a&i copaci cu foi 9 de noi !ns-ar putea $ai $ult s4- i pese cJiar suflete de arpe de-ar fi-n noiG. 1+ Cu$ -e&i i la t4ciunii -er&i adese c4 arde-un c4p4t!i, iar altul ge$e i sf!r!ie prin -!nt ce-ntruna iese, 13 cu-!nt i s!nge-aa-ntr-aceeai -re$e ieea din truncJi 9 iar eu, l4s!nd s4-$i cad4 ce-a$ rupt, st4tea$ ca o$ul ce se te$e. 13 Li-a &is Cirgil 6 : EDe-ar HfiI putut s4 cread4, r4nite duJ, ce n-a$ -oit s4-i spui

ci-n -ersul $eu putu-ntr-un loc s4 -ad4, 1> el n-ar fi pus pe tine $!na lui. Dar necre&utul fapt $4-$pinse-a face prin el un act ce nici eu nu-l cre&ui. 3>. de-a$ fi fost ;a<. 1+. c!nta ;a<. Cu$ -e&i la -erdele t4ciune-adese ;b<. C!nd arde la un cap, cu$ : ;a<. 11. l4sai s4 ;a<. 1B. fui st!nd ;a<. 13-1?. De-ar fi a-ut, r4nite duJ, do-ada8 =4 cread4 el... $aestru-$eu8 Ce nu$ai cu-al $eu -ers putu ;b<. 15. $eu ;a<. 1?. Ce-abia-ntr-un -ers ;b<. 1>. greu ;a< -ntins ;b<. B@. !nsu$i nu-l ;a<. poate s-a g!ndit s4 corecte&e -ersul 6 Eor nici un si$ de $il4 n-ai !n tine SG. 35. %a$eni 6 deci de$ni de $ila oa$enilor. 3?. Ar putea 6 EcJiar dac4 a$ a-ea suflete de arpe ar trebui s4 ai $ai $ult4 $il4G. 1+. Cu$ -e&i 6 Eaici, spune De =anctis ;=aggi critici, )), 3@<, fantasticul !nete din toate p4r ile 6 nu nu$ai -aiete, dar s!nge i glas ies !$preun4 din truncJi. Dante este copleit, i $iraculosul a"unge p!n4 la cul$e. =-a obser-at c4 ideea acestui truncJi care -orbete este luat4 din Cirgil. Dar iat4 diferen a 6 !n Cirgil contrastul este i$plicit i se re-elea&4 !n i$presii. *iJi frigidus Jorror $e$bra Quatit... EloQuar an silea$ S ;Eneida, ))), 2>, 3><. Ce&i !n aceste fra&e acea nete&ire cu totul -irgilian4 a stilului, care preface !n elegan 4 i groa&4. (ui Dante !i a"unge si$pla ae&are a cu-intelor i felul de a !nf4 ia scena este astfel !nc!t firescul e scos la i-eal4 s4 fac4 ire&istibil4 i$presia fantasticului. Crede i oare c4 Dante d4 ascultare cu-intelor ce le aude S Ca s4-i fie $il4 de sufletul cJinuit !n acel po$ S Ca s4-i r4spund4 S Nicidecu$. 'ri-elitea de necre&ut ce o are !nainte !i pironete -ederea i !i taie glasul 9 spiritul -orbete i Dante pri-ete. Ceea ce i&bete pe Dante nu este !n elesul cu-intelor, ci faptul c4 un copac -orbete i s!ngerea&4, ceea ce face asupra lui un efect at!t de puternic, !nc!t atrage c4tre sine toat4 pri-irea, !l face insensibil la oriicare alt4 i$presie 9 tot sufletul s4u este concentrat !n ocJi. Este o pild4 des4-!rit4 de repre&enta ie direct4, fiindc4 poetul, f4r4 s4 scoat4 ni$ic din lu$ea eDtern4, f4r4 obser-a ii, ci nu$ai po-estind i cu a"utorul nu$ai al grada iilor pe care le scoate din !nsui fondul situa iei, aduce $iraculosul !ncetul cu !ncetul i cu el i$presia corespun&4toare p!n4 la gradul cel $ai !naltG. 1B. Ce-a$ rupt 6 crengu a ce rupsese. 15. Ce n-a$ -oit 6 c4 po$ii acetia s!nt suflete o$eneti i !n ra$urile lor !n loc de ap4 curge s!nge. 1?. -n -ersul $eu 6 !n Eneida ;))), 22 i ur$.< Enea po-estete c4, a"ung!nd !n Tracia i -oind s4 "ertfeasc4 un taur &eilor, a intrat !ntr-o p4durice de corni i $ir i, unde, -r!nd s4 culeag4 ra$uri pentru altar, -4&u ieind din cel dint!i arbust ce l-a s$uls din p4$!nt pic4turi de s!nge negru care $!n"eau p4$!ntul. Este -orba de 'olidor, care a fost o$or!t de regele Traciei i fiind !ngropat acolo purt!nd !nc4 !nfipte !n trup s4ge ile ;care se f4ceau din le$n de corn< cu care fusese o$or!t 6 le$nul acestora prin&!nd r4d4cini, arbustul care a crescut era !$buibat cu s!ngele celui $ort. B+. Necre&utul fapt 6 faptul de necre&ut ce a$ po-estit !n Eneida i pe care -oia$ s4-l do-edesc. B@. 'rin el 6 prin $!na lui Dante, pus la cale de $ine. Nici eu nu-l cre&ui 6 !n teDt Ede care i $ie !$i pare r4uG. @13 D)C)NA C%*ED)E B2 Dar spune-i cine-ai fost ca s4 te-$pace i fai$a ta s-o-$prosp4te&e-altinde !n lu$ea-n care-i scris s4 ias4-n paceG. BB )ar el 6 : ENu pot s4 tac, at!t $-aprinde fru$osu- i grai, deci nu -4 par4 greu c4-n -orbe-acu$ pu in $4 -oi !ntinde. B? (a ini$a lui Krideric s!nt eu acel ce cJeie-a-ui, i-aa cu-ncetul tia$ s4-ncui i s4 descui cu$ -reu, 3@ !nc!t eu singur !i a-ea$ secretul 9 fidel purtat-a$ slu"ba cea regeasc4 !nc!t pierea$ de-at!ta $unc4, bietul M 31 Dar cutra cea tot trea&4 s4 p!ndeasc4 la cur i de regi cu ocJi f4rO de ruine, un -iciu-al cur ilor i-o ciu$-obteasc4, 35 pe to i cu -re$ea-i as$u ea pe $ine,

i-aprinii-apoi aprinser4 pe-August c4-n negru-abis c4&ui din cul$i senine. 5+ Cre&!nd, cuprins de-acroare i de&gust, s4-$i aflu-n $oarte leac la de&onoare, in"ust !$i fui eu cel de-a pururi "ust. BB. astfel ;a<. B3. hst dulce graiu ;a<. B>. a-ut-a$ cJeia ;a<. 33. oric4rei cur i ;a<. 3?. astfel ;a<. B2. Ca s4 te-$pace 6 Eaa c4 el, ca s4 te !$pace, s4 !$prosp4te&e fai$a ta sus pe p4$!nt, unde e scris c4 se -a !ntoarce f4r4 piediciG. B3. Kru$osu- i grai 6 sufletul care -orbete, 'ier della Cigna, cancelar i protonotar al !$p4ratului Krederic al ))-lea, era un stilist rafinat i $are iubitor de figuri retorice, co$para ii, "ocuri de cu-inte etc., aa !nc!t ad$ira ia ce o arat4 pentru fru$oasele -orbe lui Cirgil este foarte fireasc4 6 un stilist care aprecia&4 elegan a unui alt stilist i $ai $are. De obser-at c4 !n acest c!nt Dante !ntrebuin ea&4 i el "ocuri de cu-inte i alte rafin4ri retorice, ca i cu$ ar -rea s4 i$ite stilul protagonistului acestui celebru episod, studiat acu$ $ai !n ur$4 cu obinuita-i p4trundere i gust de Krancesco DO%-idio !n cartea sa Nuo-i studi dantescJi )) ;Ngolino, 'ier della Cigna, ) =i$oniaci<, *ilano, 7oepli, @>+5. 'ier della Cigna, n4scut la Capua !n @@>+, a studiat la 0ologna i unii cronicari ne spun c4 era atunci aa de s4rac, !nc!t era ne-oit s4 cereasc4. )ntr!nd ca notarius la curtea lui Krederic al ))-lea, i-a c!tigat !ncrederea i iubirea su-eranului, care !l nu$i "udec4tor al Cur ii celei *ari, protonotar, logotJet i !i !ncredin 4 $isiuni foarte delicate i grele, ti$p de peste 2+ de ani. B>. CJeie-a-ui 6 posed4$ o scrisoare latin4 a unui prieten al lui 'ier della Cigna, care !l cJea$4 Eca purt4torul de cJei al i$periului, care !ncJide i ni$eni descJide, descJide i ni$eni !ncJideG. 32. Kidel 6 afir$a ia i&bucnete Jot4r!t4 i sole$n4, toc$ai fiindc4 a fost acu&at de necredin 4. 31. Cutr4 6 in-idie. 3?. Aprinii... aprinser4 6 Ecei aprini de ur4 contra $ea au aprins i pe !$p4ratG 6 "oc de cu-inte !n felul pe care 'ier della Cigna le obinuia !n rafinatele lui scrisori latine. 3>. Negru-abis 6 !n-inuit de tr4dare, a fost !ncJis pe la sf!ritul anului @21? ;sau pe la !nceputul lui @21>< i a fost do-edit !n-inuit de $arii feudatari ai regatului, dar despre tr4darea lui nu s-a putut g4si nici o do-ad4. 5@. -n $oarte 6 fiind conda$nat de c4tre !$p4rat s4 fie orbit i pli$bat prin oraele )taliei c4lare pe un $4gar !n strig4tele de 6 E)at4, iat4 pe $aestrul 'ier della Cigna, cel dint!i consilier al !$p4ratului, care a tr4datG, a"uns la 'isa, probabil !n aprilie @21>, el s-a o$or!t &drobindu-i capul de un &id. 52. )n"ust 6 !n teDt, !ntrebuin !nd din nou un "oc de cu-inte 6 Ea$ fost nedrept fa 4 cu dreptatea $eaG, adic4 6 E$-a$ o$or!t fiind ne-ino-atG. @11 )NKERNN( 53 Li "ur pe-aceast4 nou-a $ea-ncJisoare c4 nici un fel de-ofens4 n-a$ adus acestui rege de$n de-orice onoare. 53 Li-oricare dintre -oi -a $erge sus ridice-$i nu$ele cel bun ce-$i &ace i-acu$ de-a pi&$ei lo-ituri r4pusG. 5> T4cu apoi pu in. : EKiindc4 tace : $i-a &is Cirgil :, ai -re$e-acu$, socot, de -rei s4 tii $ai $ult, s4-ntrebi ce- i place.G ?2 )ar eu 6 : Entreab4-l tu $ai bine tot ce cre&i i tii c-a $ea dorin -o-$pac4 9 eu prea $4 si$t $icat, i n-a$ s4 potG. ?B Deci &ise-aa 6 : ERobite suflet, dac4 -oieti ca-n lu$e el cu drag s4-i puie cu-!ntul pentru tine,-atunci s4- i plac4 ?? s4 spui cu$ poate-un suflet s4 se-ncuie !ntr-4ti copaci S Li din prinsoarea lui $ai e putin 4 de-a sc4pa, sau nu e SG. >@ =uflat-a truncJiul tare-atunci, i-a lui suflare-n glas se-ntoarse spre-a ne spune i-aa ne-a &is 6 : E'e scurt o s4 -4 spui.

>1 'e-un suflet $!nios, c!nd !i r4pune el singur al s4u trup ce-i fu copacul, *inos, aci-ntr-a aptea gur4-l pune. >5 El cade-n cr!ng, nu unde i-ar fi placul, ci-acolo unde-l a&-!rli destinul, i-aci-ncol ind, ca-n bra&da lui alacul, 5>. bunul nu$e ;a<. ?@. face ;a<. ?>->+. Li dat4-i oarecui8 'utin a de-a sc4pa din ei ;a<. >1. C!nd s$uls din trupul propriu ;a<. >?. Ci-n locul ;a<. >>. glia lui ;a<. 53. -ncJisoare 6 arborele !n care sufletul lui este !nc4tuat. 55. Ridice-$i 6 s4-$i reabilite&i fai$a care $i-a fost ponegrit4 de in-idioi. ?+. Ai -re$e 6 a se construi 6 EKiindc4 tace, acu$ socot c4 ai -re$e s4 !ntrebi ce- i place, de -rei s4 tii $ai $ulteG. ?B. Deci &ise 6 Cirgil. ?3. El 6 Dante. >2. =e-ntoarse 6 se transfor$4. >3. A &is 6 cu-!ntul cu greu !i g4sete o cale prin fibrele le$nului. Din ruptura crengii i prin s!ngele care picur4, iese la !nceput nel4$urit, ca o si$pl4 suflare, care, !ncetul cu !ncetul, de-ine $ai desluit4. % i$agina ie la fel g4si$ !n cercul !nel4torilor, unde sufletele apar !n for$4 de fl4c4ri erpuind, al c4ror -!rf, !nainte s4 !nceap4 a -orbi, p!lp!ie, apoi uier4 ca din cau&a unei sufl4ri, care pe ur$4 de-ine cu-!nt. Din a$!ndou4 aceste i$agini ale lui Dante, Carducci a deri-at a sa din Dinan&i =an Guido, unde cJiparoii satului !n care a copil4rit -orbesc poetului, care trece pe acolo !n tren, cl4tin!ndu-i -!rfurile lor uoare. >B. Copacul 6 sensibilitatea lui 'ier della Cigna este acu$a o sensibilitate de copac, nu $ai este de o$. Deci, -oind s4 spun4 c4 trupul a fost -e$!ntul sufletului c!t ti$p a fost pe p4$!nt ;i dup4 $entalitatea lui actual4, dup4 care pare a fi uitat c4 $ai eDist4 alt trup dec!t acel de le$n ce !l are acu$<, !n loc s4 spun4 6 Ece-i fu acoper4$!ntG spune de-a dreptul Ece-i fu copaculG. >5. Cr!ng 6 !n p4durea sinucigailor. @1B D)C)NA C%*ED)E @++ -l4star el crete i de-ine spinul pe care-l pasc 7arpiile de foi i-i dau dureri, dar i durerii-alinul. @+3 Ca i-al ii-ale lor spolii,-aa i noi c4ta-le--o$, dar nu spre-a fi-$br4cate, c4-i "ust s4 n-ai ce singur ! i despoi. @+3 Aici le -o$ t!r! i sp!n&urate !n cr!ng le -o$ a-ea, oricare ins de propriu-i truncJi al u$brei tur$entateG. @+> Noi sta$ $ereu la spin, cu capu-ntins, cre&!nd c4 -rea i-altce s4 ne $ai spun4 c!nd f4rO de -este-un &go$ot ne-a surprins @@2 ca i pe-acei ce si$t ca pe-o furtun4 -enind $istre u-n partea pe-unde stau i-aud i c!ini, i crengile cu$ sun4, @@B i iat4-n st!nga doi care-alergau i goi i sf!ia i, fugind orbete c4-n cr!ng ei orice piedic-o sf4r$au @@? iar cel gonit 6 : E%, $oarte-acu$, sosete MG. Dar cel4lalt, cre&!nd c4 poate calc4 prea-ncet 6 : E%, (anO, aa de -oinicete @+5. a-ea-le--o$ ;a<. @@2. -enind ;a< ase$eni ;b<. @@3. Li goana i $istre ul ;a<. @++. =pinul 6 spune aa fiindc4 ra$urile acestor copaci s!nt noduroase, !ntortocJeate i au spini otr4-i i !n loc de fructe. @+2. Alinul 6 fiindc4 din ruptur4 iese s!nge dup4 cu$ din ocJi ies lacri$i i, !$preun4 cu s!ngele, ies i -aietele sufletelor cJinuite, cu care durerea se alin4. Din cau&a aceasta Dante ne spune la !nceput c4 ar fi au&it -aiete f4r4 s4 -ad4 pe ni$eni. @+3. Ca i-al ii 6 ca i celelalte suflete, i noi -o$ c4uta trupurile noastre !n &iua Rudec4 ii de Apoi, c!nd !n -alea din )osafat orice suflet !i -a reg4si trupul, dar nu-l -o$ !$br4ca, fiindc4 n-ar fi "ust s4 ni se dea ce a$ dispre uit. @+?. TruncJi al u$brei 6 truncJiul sufletului lui cJinuit. @@@. Nn &go$ot 6 toat4 scena a$intete tradi ia popular4 foarte r4sp!ndit4 !n E-ul *ediu a E-!n4torii crudeG care str4b4tea c!$pii i p4duri, !nso it4 de strig4te de -!n4tori,

l4tr4turi de c!ini, pocnituri de bice i altfel de &go$ote, din care r4$!ne refleDul !ntr-o po-este a lui 'assa-anti ;=peccJio di -era peniten&a, ))), 2< i !n 0occaccio ;Deca$eron, C, ?<. 'assa-anti po-estete c4 !ntr-o noapte un c4rbunar E-4&u -enind c4tre el !n goana $are i strig!nd o fe$eie despletit4 i goal4, iar dup4 ea alerga un ca-aler cu sabia scoas4G. 0occaccio, !$bin!nd po-estea lui 'assa-anti cu ele$ente deri-ate din acest episod al Di-inei Co$edii, scrise nu-ela Nastagio degli %nesti, !n care protagonistul, asist!nd !n br4detul din Ra-enna la o scen4 ase$4n4toare, poftete la o $as4 !n acel loc al br4detului pe iubita lui, care p!n4 atunci !i dispre uise iubirea, ca s4 asiste la cJinul acelei fe$ei care i ea dispre uise iubirea ca-alerului care acu$ o gonete, pentru a-i ar4ta cu$ Du$ne&eu pedepsete fe$eile prea $!ndre fa 4 de iubi ii lor, i reuete !ntr-ade-4r a !ndupleca pe fe$eia iubit4. @@?. Cel gonit 6 )acopo da =antOAndrea, n4scut din c4s4toria pe care =peronella Deles$a$ini, p4r4sind pe b4rbatul ei E&elin al )))-lea da Ro$ano, o contract4 cu %dorico Kontana da *onselice. n &adar $a$a lui, pre-4&4toare, !l opri !n testa$ent s4 -!nd4 sau s4 !nstr4ine&e $4car o parte din nesf!ritele bog4 ii ce i le-a l4sat, p!n4 c!nd nu a-ea 2B de ani. El le-a risipit pe toate nebunete. E=e spune despre el, printre celelalte risipi, c4, dorind s4 -ad4 un foc $are, !i arse una din -ilele lui $ai fru$oase.G Aa ne spune un cronicar conte$poran. =e pare c4 )acopo a fost o$or!t prin !nde$nul lui E&elin al )C-lea. @2+. (anO 6 (ano di =Quarcia *aconi din =iena. A luat parte la b4t4lia de la 'ie-a del Toppo, unde siene&ii au fost !nfr!n i de aretini E!n &iua de =f!ntul )on din luna iunieG, dup4 cu$ spune 'seudo-0runetto, care adaug4 6 Ei !n aceast4 b4t4lie a fost o$or!t (ano din =ienaG. @13 )NKERNN( @2@ tu n-ai fugit la Toppo-n "oc de Jalc4G. Li poate-apoi, ne$aisufl!nd uor, f4cu un grup din trupul s4u i-o salc4. @21 Ci-n ur$a lui tot c!$pul fu un nor fl4$!nd de negre i de iu i c4 ele, p4r!nd ogari sc4pa i din lan ul lor. @25 =4rind au rupt buc4 i i buc4 ele cu din ii-n cel ce-ascuns !n salc4 fuse i triste $e$bre-au dus !n guri cu ele. @3+ *-a prins atunci de-o $!n4 i $4 duse Cirgil la salcia ce-n &adar pl!ngea prin crengi pe care s!nge-acu le-u$pluse. @33 : E%, )acob da =anct Andrea : el se bocea :, tiai, c4-ntr!nd !n $ine, tot te-nJa 4, de-ai fost tr4ind $iel, ce-i -ina $ea SG @33 C!nd fer$ !i stete-apoi Cirgil !n fa 4 6 : ETu, cel ce printre-at!tea r4ni cu$plite i pl!ns i s!nge sco i, ce-ai fost !n -ia 4 SG. @3> )ar el atunci 6 : E%J, suflete -enite ca s4 -ede i $4celul de ruine prin care-at!tea foi $i-au fost r4pite, @12 s4 le-aduna i sub tristul truncJi sub $ine. Eu fui din urbea cui 0ote&4torul scJi$batu-i-a patronul pri$ cu sine, @1B de-aceea pri$ul cu-arta sa d4 &orul s-o b!ntuie $ereu 9 i-un rest ferice de nu i-ar fi p4strat pe-un pod poporul, @1? acei ce-o recl4dir4-n -re$i propice pe spu&a d!nsei, dup4 Juni r4$as4, degeab-ar fi $uncit ca s-o ridice. @B@ Eu furci $ie-$i f4cui !n propria cas4G. @22. suflul gurii ;a<. @21. Ci-n ur$4-i c!$pu-ntreg ;a<. @21-@2B. Ci-acu$ din dos tot de-setul p4durii8 De iu i i negre i de tari fu nor ;b<. @23. %gari l4sa i s-... ce furii ;a<. @1+. Ca $artur 4stui ruinos ;a<. @11. cu el ;a<. @B+. Ar fi $uncit !n -an ;a<.

@2@. Roc de Jalc4 6 ironic, f4c!nd alu&ie la fuga otirii din =iena. @22. Ne$aisufl!nd uor 6 !n teDt 6 Efiindc4 poate !ncepea s4-i lipseasc4 putereaG. @13. Din urbea 6 Kloren a, care !i scJi$b4 pri$ul ei patron, care era &eul *arte, cu =f!ntul )oan 0ote&4torul, din care $oti&eul p4g!n, ofensat, se r4&bun4 !$potri-a Kloren ei cJinuind-o cu lupte i de&bin4ri ci-ile. Dac4 pe 'onte CeccJio n-ar fi r4$as o statuie a &eului, cet4 enii care recl4dir4 Kloren a dup4 distrugerea ei de c4tre Atila ar fi $uncit !n &adar, c4ci $!nia lui *arte ar fi pref4cut-o iar4i !n cenu4. Este de obser-at c4 Dante aici face oarecare confu&ie, fiindc4 Kloren a a fost distrus4 de Totila, regele ostrogo ilor, i nu de Atila. =-ar putea !ns4 ca aceast4 confu&ie s4 fie -oit4. =ufletul care -orbete pare a fi un o$ incult, atribuie &eilor i sculpturilor p4g!ne puteri $agice i diabolice i !n ignoran a lui face confu&ii i !ngr4$4dete de toate !n -orbirea lui. @B@. Eu furci... 6 sp!n&ur!ndu-$4 !n cas4, a$ transfor$at-o !n sp!n&ur4toare. =e pare s4 fi fost un Rocco dei *o&&i sau un (otto degli Agli, despre care nu ti$ ni$ic. @15 D)C)NA C%*ED)E C!ntul 2)C Cercul al aptelea. Cercule ul al treilea Lesul silnicilor !$potri-a lui Du$ne&eu ;@-12< Capaneul ;13-5B< R!ul Klegeton ;53->3< %riginea r!urilor din )nfern ;>1-@12< @ Acele risipite foi le-a$ str!ns i-$pins de-a locului natal iubire le-a$ dus sub cel ce-a r4guit de pl!ns. 1 De-aci sosi$ la punctul de-nt!lnire cu-al treilea cerc, i unde-apare-ntreag4 a sfintei -reri o groa&nic4-ntoc$ire. 5 Dar lucrul nou $ai clar s4 se-n eleag4 -4 spui c-a$ fost pe-un es, p4$!ntul cui oric4rei plante -ia a-n el i-o neag4. @+ Cunun4-n "ur p4durea o -4&ui, precu$ i ea de an e-ncun"urat4 9 i-a$ stat aci-n eDtre$ul punct al lui. @3 Nn sterp nisip, uscat i des, s-arat4 pe-ntregul es, i nu altfel de cu$ ne spune Cato c4-l -4&use-odat4. ?. !n s!nul cui ;a<. >. i se neag4 ;a<. @3. Tot spa iu-i deas-arin4 i uscat4 ;a<. @B. Ku cel ce-a fost la Cato ;a<. @. Risipite foi 6 foile rupte de )acopo !n pripa lui de a se ad4posti dup4 tufa !n care este !ncJis sufletul lui Rocco dei *o&&i sau, dup4 al ii, (otto degli Agli. =tr!ns 6 dup4 cu$ se rugase sufletul cJinuit. 2. A locului natal 6 nu !$pins de $il4 pentru sinuciga, ci pentru concet4ean. Cers de-enit pro-erbial ca una din eDpresiile cele $ai si$ ite i concentrate ale iubirii de ar4. 5. Dar lucrul nou 6 a se construi 6 Edar ca s4 se !n eleag4 $ai clar lucrul nouG. ?. Nn es 6 un es nu$ai de nisip fierbinte, peste care cade din cer o ploaie de foc i unde s!nt pedepsi i silnicii !$potri-a lui Du$ne&eu i a firii. @+. '4durea 6 p4durea sinucigailor din care a ieit. @@. Lan 6 $alurile !$pietrite ale r!ului Klegeton, care !ncon"oar4 cercul silnicilor !$potri-a lui Du$ne&eu i st4 !ntre p4dure i esul fierbinte. @1. Nu altfel 6 acel fel de nisip pe care, dup4 cu$ spune (ucan !n 'Jarsalia ;)2, 3?2<, Cato din Ntica !l -4&u !n pustiul libic, c!nd trecu prin el cu r4$4i ele ar$atei lui 'o$pei. @1? )NKERNN( @3 %, sf!nt4 r4&bunare, c!t acu$ -ei fi-ngro&ind pe-oricine-i cel ce-aude ce-a$are st4ri -4&ui i pe-acest dru$ M @> Erau $ari gloate-aici de u$bre nude

i toate-a$ar pl!ng!nd cu pl!nset $are, a-!nd, pe cu$ p4rea, gradate trude. 22 P4ceau pe spate-o sea$4-n ne$icare, i $ul i edeau st!rcind f4ptura toat4. )ar al ii-n "ur fugeau f4r4-ncetare. 2B Acei ce fug s!nt cea $ai $are gloat4 iar cei ce &ac s!nt tur$a $ai pu in4, ci-n scJi$b ei pot $ai $are pl!ns s4 scoat4. 2? Li fulgi de foc pe-ntregul es, cu lin4 c4dere ning, i cad cu nesc4&ut potop ca-n Alpi c!nd orice -!nt s-alin4. 3@ Li-aa precu$ ning!ndu-i a -4&ut pe oti la )nd, i AleDandru-odat4, ce-ardea $ereu cJiar i fiind c4&ut, 31 de-aceea puse-ostaii s4i s4 bat4 cu t4lpile-acel foc, c4ci se stingea $ai lesne-astfel -4paia di-i&at4 9 35 aa sub ei tot esu-l aprindea ca iasca sub a$nar acolea focul etern, i-un cJin din dou4 p4r i f4cea. 1+ Li f4r-odiJn4-n -eci le era "ocul s4r$anelor lor $!ini cari focul nins !l $4tur4, dar altu-i prinde locul. @?. % c!t -ei fi-ngro&ind acu$ pe-acei Ce-aud... Ce-aici -4&ur-acu$a ocJii $ei ;b<. 2B. Kac cel $ai $are stol acei ce cur4 ;a<. 25. Dar... gura ;a<. 2?-3+. cu lin48 C4dere pe-ntregul es $ereu ning, cu$ ninge-n8 Alpi c!nd... ;A<. Carianta din ;b@<, trecut4 !n teDt din cau&a ri$ei. 2?-3+. Nn foc ce-ardea cu lin48 C4dere cad i ning cu nesc4&ut8 Ningi ;b@<. 3+. Ningi ca-n Alpi c!nd... ;b@<. 3@-33. Aa cu$ AleDandru !n 4ri la )nd8 C4&u ning!ndu-i foc pe-otire-odat48 Ce-ardea $ereu cJiar i c4&ut fiind ;A<. Carianta trecut4 !n teDt din cau&a ri$ei e din ;b@<. 3@. 'recu$ la )nd ning!ndu-$i a -4&ut ;b@<. 32. 'e-otire-i flac4ri AleDandru ;a<. 35. !ncingea ;a<. Aa sub ei tot esu-l aprindea ;b<. 3>. Acel etern, i ;b<. 32. AleDandru 6 Eaa cu$ erau fulgii aceia de foc pe care AleDandru *acJedon, !n eDpedi ia !n )ndia, !i -4&u plou!nd din cer peste solda ii lui i ar&!nd $ereu cJiar dup4 ce c4&user4, !nc!t el a fost ne-oit s4 dea porunc4 solda ilor s4-i calce !n picioare ca s4-i sting4, tot aa era focul -enic care ploua asupra acestui esG. Dante a luat, probabil, noti a despre acest lucru din cartea De $eteoris ;), 1@?< a lui Albertus *agnus, unde se spune c4 AleDandru -4&u c4 Ead$odu$ ni-is nubes ignitae de alre cadebant, Quas ipse $ilitibus calcare praecepitG. 3>. Din dou4 p4r i 6 de sus prin fl4c4ri care plouau peste sufletele da$na ilor i de "os prin !nfierb!ntarea nisipului peste care sufletele erau culcate. @1> D)C)NA C%*ED)E 13 Li-a$ &is 6 : ETu, cel ce toate le-ai !n-ins, $aestre,-afar4 de cu$plita droaie ce st4 str4"er la &idul cel aprins, 13 ce $are duJ st4 f4r4 s4 se-ndoaie, dispre a-!nd i ini$a se$ea 4, de parc4 nici n-ar sta-ntr-aceast4 ploaie SG. 1> Li !nsui el, -4&!nd c4-i stau !n fa 4 i-a $ea-ntrebare-a fost de starea lui 6 : EEu s!nt : strig4 : i $ort cu$ fui !n -ia 4 M B2 =peteasc4-i Peus pe cel din $!na cui a prins un fulger c!nd de-a lui $!nie, !n ulti$a $ea &i tr4snit eu fui, BB speteasc4-i el, !n neagra-i fier4rie sub *ont Gibel, pe to i pe c! i !i are

strig!nd ca i la Klegra-n b4t4lie 6 B? : T%, d4-$i, Culcane,-o, d4-$i a"utorare MU. Tr4sneasc4-$4 c!t -rea, c4 tot nu-i las, eu tot nu-i las !ntreaga r4&bunare MG. 1B. Ce-n dru$ ne-a stat ;a<. 3+. =4-i si$ 4H-nI )ad deplin4 ;a<. =4 aib4... de-ntreag4 ;b<. 11. Afar4 de 6 afar4 de de$onii care i s-au !$potri-it la poarta cet4 ii Dite. Atunci Dante a tras o fric4 aa de $are, !nc!t pare c4 o ine $inte i acu$, c!nd, -oind s4 laude pe Cirgil c4 a !n-ins toate piedicile, adaug4 6 Eafar4 de cu$plita droaieG. 13. Ce $are duJ 6 Capaneu ;unul din cei apte regi care au asediat Teba<, urc!ndu-se pe &idurile cet4 ii, a ridicat fa a c4tre cer, sfid!nd pe Roe s4 o apere, i atunci un tr4snet l-a o$or!t. (ui Dante, care !l g4sete aici printre silnicii !$potri-a lui Du$ne&eu, -orbete de Roe cu dispre , po$enind de frica ce a !ncercat-o Roe c!nd, la Klegra, uriaii s-au !nar$at !$potri-a lui i el se reco$and4 faurului s4u Culcan ;care a-ea f4urirea lui !n *ongibel, adic4 Etna< s4-i fabrice tr4snete. EKigur4 $4rea 4 a sufletului cJinuit, spune Torraca, a oprit ocJii lui Dante 9 i noi s!nte$ !$pini s4 ne-o !ncJipui$ i $ai $are din cau&a !ntreb4rii, a alu&iei nel4$urite i a locului ce-l ocup4 acel $are, singurul !n -ers. Atitudinea Tcelui $areU nu !nal4 pe Dante, care bag4 de sea$4 felul lui ostentati- de a se !nf4 ia r4&-r4tit !$potri-a Du$ne&eirii. Li acesta st4, ca Karinata, ca i cu$ ar dispre ui cJinurile ce-l !ncon"oar4, dar !i lipsete $4re ia, t4ria sufletului, fiindc4 dispre ul lui nu pornete din t4rie sufleteasc4, ci din contiin a propriei neputin e, care !l pune !ntr-o stare de irita ie i de ciud4, ca de fe$eie sup4rat4G ;cf. 'urgatoriul, 2, 3><. B@. =trig4 6 f4r4 s4 fie !ntrebat, cu una din acele i&bucniri care s!nt proprii oa$enilor irita i i nec4"i i. B2. =peteasc4-i 6 EcJiar dac4 Roe i-ar obosi f4urarul lui, Culcan ;pe cel< din $!na c4ruia a prins fulgerul cu care $-a tr4snit, tot n-ar scoate-o la cap4t cu $ine. R4&-r4tit a$ fost contra lui !n -ia 4 i r4&-r4tit contra lui s!nt i dup4 $oarteG. B3. *ont Gibel 6 Etna, unde p4g!nii credeau c4 Culcan cu ciclopii lui !i a-ea f4ur4ria. Gebel !n li$ba arab4 !nsea$n4 $unte, de unde 6 *ongibello i Gibilrossa !n =icilia i Gibilterra !n =pania. 3+. ntreaga r4&bunare 6 r4&bunarea lui Roe nu este !ntreag4, fiindc4 eroul ;Capaneu< r4$!ne tot $!ndru i r4&-r4tit i dup4 tr4snetul ce l-a dobor!t 9 E!i iese din gur4, !ntr-un potop de cu-inte, un bleste$ care !i risipete t4ria !n -orb4rie $ult4. =e co$place s4-i !ncJipuie pe Roe ca apucat de ciud4, nu de sup4rare dreapt4, forfotind s4-i procure alte ar$e !$potri-a lui, !nc!t spetete nu nu$ai pe Culcan care i-a !n$!nat tr4snetul cu care l-a o$or!t, dar pe to i ceilal i f4urari pe c! i !i are Culcan !n neagra-i fier4rie 9 se co$place s4-i !ncJipuie pe Roe rug!ndu-se de f4urarul s4u ;o, d4-$i, Culcane,-o d4-$i a"utorare< i cer!ndu-i de dou4 ori cu $are tulburare a"utor. Crede c4 face !n ciuda lui Roe po$enind de o !nt!$plare unde acesta a-u ne-oie cu ade-4rat de Culcan, i i$aginii co$ice a acestui Roe speriat, g!f!ind, strig!nd din r4sputeri, care nu nu$ai !l tr4snete, dar !l tr4snete !ntrebuin !nd toat4 puterea lui ;c!t -rea<, opune @B+ )NKERNN( 3@ Li-atunci Cirgil, cu-at!t de tare glas cu$ nu-l $ai au&ii 6 : EC4ci nu $ai piere i, i-aici, Capanee, i-a r4$as 31 trufia ta, i-e i $ai grea durere M C4ci nu-i alt cJin ca furia-n focul ei s4- i dea-ng!$f4rii-ntreaga ca&nei fiere MG. 35 =pre $ine-apoi $ai bl!nd 6 : EE dintre-acei cari apte-au $ers la Teba ca s-o bat4, i-a-u, i pare-a $ai a-ea, pe &ei 5+ i-acu-n dispre , cu$ -orbele-l arat4. Dar cu$ a$ &is, ne-olnicele-i furii podoab4-i s!nt, i cea $ai $eritat4. 53 Li-acu$ s4 $erge$. Dar s4- i fie-a$inte pe-aprinsul prund s4 nu- i ae&i piciorul ci tot pe sub p4dure-o ia OnainteG. 33. turb4rii ;a<. 5@. i-a$ spus ;a<. 53. arsurii ;a<. Li-acu$ s4 -ii, ci-aten ie d4 ;b<. 5B. p4durii ;a<. Ci str!ns ur$ea&4 $arginea HpoaleleI ;b<.

acea $!ndr4 $onosilab4 6 $4 i, ca o ulti$4 sfidare, dup4 ce a !n"osit p!n4 la o r4&bunare personal4 pedeapsa drept4 ii cereti, se propune s4 nu i-o lase !ntreag4 cu !$potri-irea sa. ns4 este o risip4 inutil4 de cu-inte i o po$p4 inutil4 de !ndr4&neal4, fiindc4 este prea t!r&iu 6 Roe nu pri$ete sfidarea 9 Roe a a-ut alt4dat4 asupra lui r4&bunarea !ntreag4, c!nd l-a tr4snit i l-a aruncat !n )nfern 9 Roe nu se -a !n"osi s4 se certe cu un $ort. Deci ulti$ele cu-inte ale lui Capaneu, care -or s4 par4 $!ndre i sole$ne, s!nt ca o lo-itur4 !n gol i care se !ntoarce !n contra lui, care este ne-oit s4 recunoasc4 !n ciuda sa c4 nu poate !$piedica r4&bunarea lui Roe i c4 tot ce poate, sau $ai bine ce -rea s4 fac4, este c4 aceast4 r4&bunare s4 nu fie !ntreag4. 0leste$ul se reduce astfel, dup4 at!ta -orb4, la o discu ie sofistic4, adic4 !ntr-un cJi ibu care poate a$4gi pe bleste$4tor, nu !ns4 pe cine !l ascult4G ;Torraca<. 32. C4ci 6 Etoc$ai fiindc4 trufia ta, Capanee, nu $ai piere i i-a r4$as i aici, durerea ta este i $ai greaG. 31. C4ci nu-i alt cJin 6 Ec4ci nu eDist4 alt cJin ca furia focului ei, care s4 poat4 da !ng!$f4rii tale !ntreaga fire a ca&neiG. Adic4 6 ENici un alt cJin nu te-ar putea pedepsi $ai tare ca furia ta. Ceilal i s!nt pedepsi i nu$ai de fl4c4rile care cad peste ei din cer, tu, i de fl4c4ri, i de $!nia ta neputincioas4 MG. 52. 'odoab4 6 !n sens ironic. 53. =4- i fie-a$inte 6 de $ulte ori Dante, !n c4l4toria lui !n )nfern, se g4sete !n situa ii dificile, dat fiind natura unor cJinuri, ca s4 -orbeasc4 cu da$na ii. De pild4, !n c!ntul C, printre desfr!na ii care s!nt purta i de -!nt !ntr-o furtun4 Ecare nu !ncetea&4 niciodat4G n-ar a-ea cu$ s4 -orbeasc4 cu Krancesca da Ri$ini. Atunci poetul a !nl4turat greutatea cu un $i"loc ca$ ieftin 6 a f4cut s4 inter-in4 o $inune, prin care furtuna s-a oprit tot ti$pul c!t a -orbit Krancesca. naint!nd !n co$punerea poe$ului, Dante artistul nu se $ai $ul u$ete cu un ase$enea $i"loc i !n acest cerc, ca s4 fac4 posibil4 con-orbirea lui cu silnicii !$potri-a lui Du$ne&eu f4r4 s4 pun4 piciorul pe nisipul ar&4tor i s4 se eDpun4 s4 fie ars de fl4c4rile care plou4 din cer asupra lui, n4scocete o !ntreag4 $eteorologie infernal4 ca s4 re&ol-e dificultatea f4r4 a recurge la $i"loace ne-erosi$ile. Li iat4 $i"locul 6 r!ul acela de foc !$pietrete $alurile prin care trece, aa c4 el !i poate pune pe ele piciorul f4r4 tea$4 i aburii ce se ridic4 din Klegeton au putere s4 sting4 fl4c4rile care cad !n acel loc. Aceast4 perfec ionare de $i"loace artistice, de la c!ntul C))) !ncolo, e unul din argu$entele in-ocate de 7au-ette pentru a !nt4ri ipote&a lui c4 cu ade-4rat acele apte c!ntece de la !nceput au fost co$puse de Dante c!nd era !nc4 !n Kloren a i, dup4 c! i-a ani, fiind g4site de so ia lui !ntr-o lad4 i fiindu-i tri$ise, el a reluat opera i a dus-o la cap4t. =tudiul lui 7au-ette este foarte ispititor 9 trebuie !ns4 b4gat de sea$4 c4 acest $oti- al reg4sirii unui $anuscris era foarte obinuit !n E-ul *ediu. Ca s4 d4$ nu$ai un eDe$plu, toc$ai la !nceputul lui Ro$an de Troie se po-estete c4 un Egra$aticG, anu$e Cornelius, Enepot lui =alustiusG i foarte !n-4 at, care E inea o coal4 la AtenaG, c4ut!nd !ntr-o &i E!ntr-un dulap ca s4 scoat4 de acolo c4r i de gra$atic4, at!ta a c4utat i scotocit prin eleG, c4 a dat de $anuscrisul grecesc al lui Dares, !n care po-estea r4&boiul Troiei, pe care l-a @B@ D)C)NA C%*ED)E 53 A"unser4$ t4c!nd unde-n priporul p4durii-n es se -ars-un r!urel de-a cui roa 4 -a&i $4 ia fiorul. 5> 'recu$ din 0ulica$e curge-acel ce ap4-n b4i stricatelor !$parte, aa pe-aprinsul prund curgea i el. ?2 Li fund de piatr-a-ea i de-orice parte i $aluri i costi, i sigur fui c4 nu$ai el d4 dru$ i $ai departe. ?B : EDin tot ce-aici tiut eu ! i f4cui, de c!nd trecur4$ pragul ce nu pune &4ga& nicic!nd intr4rii ni$4nui, ?? tu n-ai -4&ut ni$ic $ai de $inune : $i-a &is : dec!t acest i&-or pre&inte, c4ci orice foc deasupra lui apune.G >@ Corbi $aestrul $eu atari cu-inte 9 deci !l rugai s4-$i dea i-acea bucat4 de care-$i dete-o poft4-aa fierbinte.

>1 : E'ustie-o ar4 &ace-ncun"urat4 de $4ri 9 nu$it4 Creta : $-a-n-4 at : subt do$nul cui fu lu$ea $ai curat4. >5 Li-un $unte, )da, este-n ea, bogat !n codri $ari c!nd-a i-n r!uri dese, dar ast4&i e pustiu ca loc uitat. @++ (ui Peus ca leag4n Rea i-l alese i, c!nd pl!ngea, dispuse-a face Jui spre-a nu se ti-n ce loc !l ascunsese. ?>. !nainte ;a<. >3. o poft4-$i dete ;a<. >3. =ub... c4rei lu$ea fu ;b<. >?. C!nd-a i-n r!uri ;a<. tradus !n latinete. Traducerea lui a fost g4sit4 de 0enoit de =ainte *ore, care a t4l$4cit-o !n fran u&ete. Acelai lucru se poate &ice pentru cealalt4 legend4 a reg4sirii, dup4 $oartea poetului, a celor din ur$4 c!ntece din 'aradis, cf. studiul $eu E'er la $edie-ali&&a&ione di DanteG, !n PeitscJr. f. ro$. 'Jil., 2())) ;@>23<, pp. 2>2-32+. 55. R!urel 6 Klegeton. 5>. 0ulica$e 6 un $ic lac de ap4 rocat4 i fierbinte la dou4 $ile de oraul Citerbo. A se !n elege 6 ER!ule ul infernal curgea prin esul nisipos ca p!r!ul care i&-or4te din 0ulica$eG. ?+. =tricatelor !$parte 6 ale c4ror ape erau !$p4r ite printre fe$eile de $ora-uri uoare, foarte nu$eroase la acestea, ca la toate b4ile din E-ul *ediu, care prin abu& obinuiau a !$p4r i !ntre ele apele acestea pentru b4ile lor pri-ate. $potri-a acestui obicei al curte&anelor de a-i !$p4r i apele pentru b4ile lor se po$enete, ca s4-l !$piedice, !n statuetele din Citerbo din @13>, unde printre altele se spune 6 ENici o curte&an4 s4 nu !ndr4&neasc4 i s4 cute&e s4 se scalde !n nici o baie unde obinuiesc s4 se scalde doa$nele i fe$eile cinstite din Citerbo, dar dac4 -or s4 se scalde, s4 se duc4 curte&anele sus-po$enite la baia din 0ulica$eG. ?1. Nu$ai el 6 c4 nu$ai acolo era posibil a trece. ?5. P4ga& 6 pragul )nfernului descJis tuturor. ??. *inune 6 din tot ce ai -4&ut p!n4 aici i eu i-a$ eDplicat de c!nd ai trecut pragul )nfernului, ni$ic nu este $ai $inunat dec!t acest r!ule de foc, ai c4rui aburi sting fl4c4rile ce cad pe el. >2. 0ucat4 6 Cirgil a ! ase curio&itatea lui Dante f4r4 s4 o satisfac4, dup4 cu$ cine-a ar pro$ite o $!ncare gustoas4 i nu ar da-o. >3. Do$nul 6 =aturn, tat4l lui Roe i regele Cretei, a c4rui do$nie a fost -!rsta de aur. @+@. 7ui 6 Cibela, so ia lui =aturn, fiindc4 so ul ei !i de-ora copiii, ca s4-l @B2 )NKERNN( @+3 Li-un $o st4 drept !n $unte-ad!nc, a cui spinare-acu$ !i st4 spre Da$iete, pri-ind spre Ro$a ca spre-oglinda lui. @+3 De aur fin e capu-i 9 piept i spete de-argint curat, iar bra ele-i la fel, i-ncolo truncJi de-ara$4 i se dete, @+> i-apoi !n "os piciorul st!ng de-o el, cel drept de-argil4 coapt4 prin arsur4 i st4 $ai $ult, de $ult, nu$ai pe el. @@2 Li-afar4 de-aur toate-au cr4p4tur4, i lacri$i prin sp4rturi se distilea&4 cari $untele-l str4bat i-unite cur4 @@B !n )ad aici, i pe-AJeron for$ea&4, pe =tiD i Klegeton i dru$ !i fac pe str!$tul scoc ce-l -e&i, p!n4-ncetea&4 @@? oricare-al lu$ii scobor!, i-un lac o balt-acolo, ce-i Cocit cJe$at4 9 dar pentru c-o s4-l -e&i, de-aceasta tac.G @2@ )ar eu 6 : EDe e din lu$ea noastr4, tat4, pornit acest p!r!u, de ce pe prund de-abia sub 4st pripor nu$ai s-arat4 SG. @21 )ar el 6 : ETu tii c4 )adul e rotund, i-oric!t de $ult -enit-ai tu la -ale, $ereu la st!nga scobor!nd spre fund,

@25 tot n-ai trecut !ntregul ro ii sale. Deci dac4 -ei -edea i lucruri noi nu da pe fa 4 glas $ir4rii tale MG. @@>-@2+. Cocitul &ic, fac apa-le-nfundat4 ;b<. Dar ce-i 4st lac nu- i spuiu, c4-l -ei -edea ;A<. Carianta trecut4 !n teDt din cau&a ri$ei e din ;b<. @2+. cu$ e el ;a<. @2B. ai fi ;a<. sustrag4 pe Roe de la o astfel de soart4, !l !ncredin 4 coriban ilor, care a-eau gri"4 s4 acopere c!ntecele copilului cu &go$ot de i$bale. @+3. Nn $o 6 aceast4 alegorie a lui Dante este, f4r4 !ndoial4, inspirat4 de -isul pe care proorocul Daniel !l po-estete i !l eDplic4 lui Nebucadne ar ;)), 3@<. n acest -is statuia era si$bolul celor patru !$p4r4 ii. n Dante E$oul din CretaG repre&int4 dru$ul parcurs i !nr4ut4 irea progresi-4 a o$enirii. Colosul !ntoarce spatele %rientului ;Da$ieta din Egipt< i pri-ete c4tre %ccident ;Ro$a<, ca s4 arate dru$ul parcurs de geniul o$enesc !n desf4urarea istoriei sale. Este alc4tuit din $ai $ulte $etale i fiecare din ele este si$bolul uneia dintre -!rstele fabuloase 6 de aur, de argint, de ara$4 i de fier. 'iciorul drept, de argil4, arat4 cea din ur$4 !nr4ut4 ire a oa$enilor, fiindc4 poetului epoca lui corupt4 !i ap4rea ase$enea unui lut "osnic. Cu totul a lui Dante este ideea c4 lacri$ile geniului o$enesc for$ea&4 flu-iile din )nfern. @@2. Cr4p4tur4 6 este un si$bol al p4catului originar, prin care a fost rupt4 unitatea sufletului o$enesc, !nainte !ntreg i ne-ino-at. @@5. ncetea&4 6 p!n4 !n fundul )nfernului, unde cobor!rea se ispr4-ete i r!urile se re-ars4 for$!nd un lac. @25. ntregul ro ii sale 6 Dante i Cirgil, cobor!ndu-se !n )nfern i cotind $ereu la st!nga, n-au parcurs dec!t o $ic4 parte a fiec4rui cerc. Nici o $irare deci c4 r!ul Klegeton, cu toate c4 str4bate i cercurile precedente, nu$ai acu$ !i apare !naintea ocJilor. @B3 D)C)NA C%*ED)E @3+ : EDar unde-i Klegeton i (ete-apoi S De-acesta taci, de-acela spui c4-l face acel p!r!u f4cut de-acele ploi SG @33 : E%rice-ntreb4ri !$i pui : $i-a &is : !$i place. Ci-al apei roii curs clocotitor putea din ele pe-una s4 i-o-$pace, @33 i -ei -edea, dar nu-ntr-acest ponor, pe (ete-acel ce spal4 duJuri care sp4it4-i au i-iertat4 culpa lor.G @3> *ai &ise-apoi 6 : EE ti$pul de plecare de-aici acu$, i-ur$e&e-$i paii t4i. hst $al nenins de foc ne d4 c4rare, @12 i-asupra lui se sting orice -4p4iG. @32. '!r!ul scurs ;a<. @3?. p4catul ;a<. @1@. cr!ng ;a<. @3@. De-acesta 6 Cirgil n-a -orbit de (ete, r!ul uit4rii p4catului, fiindc4 acest r!u !l -or !nt!lni !n 'urgatoriu. Acela 6 Klegeton, pe care Dante nu l-a au&it !nc4 nu$ind i n-a gJicit c4 era toc$ai r!ule ul acela de foc, pe al c4rui $al era. @32. De-acele ploi 6 de lacri$ile acelui colos. @3B. 'e una 6 apa roie i fierbinte a r!ule ului ce curge l!ng4 noi ar fi trebuit s4- i spun4 clar c4 era -orba de Klegeton, al c4rui nu$e pe grecete !nsea$n4 Eclocotitor, ar&4torG. @33. Nu-ntr-acest ponor 6 nu !n )nfern, ci pe -!rful $untelui 'urgatoriului, !n Raiul p4$!ntesc. @35. =pal4 6 dup4 ce sufletele i-au isp4it greelile lor !n cele apte cercuri ale 'urgatoriului, a"unse !n Raiul p4$!ntesc, s!nt sc4ldate de *atelda ;o fe$eie t!n4r4 i fru$oas4, care este !nf4 iat4 !n atitudinea de a culege flori, si$bolul : se pare : al bunei alegeri<, !nt!i !n r!ul (ete, unde-i uit4 p4catul, i pe ur$4 !n Eunoe, unde cap4t4 Jarul du$ne&eiesc, dup4 ce, ne$aifiind re inute de p4cat pe p4$!nt, se ridic4 la cer. @B1 )NKERNN( C!ntul 2C Cercul al aptelea. Cercule ul al treilea =ilnicii contra naturii sau sodo$i ii ;@-2@< 0runetto (atini i con-

-orbirea lui cu Dante ;22->>< Al i sodo$i i ;@++-@21< @ Ne duce-acu$ un 4r$ al 4stui scoc, iar fu$ul din p!r!u deasupra-i &ace scutind i $aluri i-apa "os de foc. 1 'recu$ de tea$a undelor fugace spre ei, !ntre Cassand i 0rugg fla$anii fac sta-il4 ce $4rii-oprire-i face, 5 sau cu$ de-a lungul 0rentei paduanii le fac ferind i -ile i castele, c!nd intr4-n $artie-o$4tul CJiarentanii, @+ astfel erau f4cute-aici i-acele, dar nici !nalte-at!t, nici groase nu, oricine-a fost cel ce-a cl4dit la ele. 3. apa lui ;a<. 1. Cu$ ;b<. 3. N4l ar-un dig ;a<. @+. Aa ;a<. 3. De foc 6 de fl4c4rile care plou4 din cer i care, din cau&a aburilor ce se ridic4 din Klegeton, se sting deasupra $alurilor i a apei. B. Cassand 6 $alurile p!r!ului de foc s!nt ase$enea st4-ilarelor pe care, !ntre satul kissant ;l!ng4 Calais< i 0rugge, fla$an&ii le fac pentru a opri $area sau acelora care le fac paduanii de-a lungul 0rentei c!nd &4pe&ile ;o$4tul< $unilor Carintiei ;CJiarentana< se topesc la sosirea pri$4-erii ;intr4 !n $artie<. @2. %ricine 6 -ers ca$ glu$e , !n care Dante are aerul s4-i bat4 "oc de st4-ilarele prea $4re e &idite de paduani ca s4-i fereasc4 castelele i -ilele de re-4rs4rile 0rentei !n pri$4-ar4. Cele ale Klegetonului erau, parc4 ar spune Dante, $ai $odeste 6 probabil c4 arJitectul nu era aa detept. Acu$, firete, arJitectul acestor lucr4ri de Jidraulic4 infernal4 este Du$ne&eu, care este i arJitectul !ntregului )nfern, i de aici ironia. C!t despre acest fel glu$e i fa$iliar al oa$enilor din E-ul *ediu i !n general al $isticilor din toate -re$urile de a -orbi despre Du$ne&eu, este de obser-at c4 e un procedeu co$un !n epoca lui Dante. Guido Guini&elli, poetul bologne&, !nte$eietorul Lcolii Edulcelui stil nouG, !ntr-o celebr4 can&one a sa, lui Du$ne&eu, care-l ceart4 c4 a iubit fru$use ea -re$elnic4 p4$!nteasc4 !n loc de cea -enic4 cereasc4, r4spunde cu oarecare !ndr4&neal4 6 EEra aa de fru$oas4, !nc!t p4rea un !nger al !$p4r4 iei Tale 9 s4 nu-$i fie socotit4 drept greeal4 dac4 a$ iubit-oG. @BB D)C)NA C%*ED)E @3 Era departe-n ur$4 cr!ngu-acu, !nc!t de $-a fi-ntors, dorindu-l iar4, eu n-a $ai -4&ut nici unde fu, @3 c!nd duJuri $ulte-n stol s-apropiar4 i to i, p4r!nd c-ar fi cu -4& s4rac, pri-eau la noi, trec!nd, cu$ !ntr-o sear4 @> cu luna nou4-n $ers dru$e ii fac, sau cu$ b4tr!nul croitor c!nd pune !n ac un fir, intit pri-ete-n ac. 22 'ri-it de-atare band4 prin genune, un duJ $4 cunoscu, iar el $4 prinse de Jain4 i-a strigat 6 : EEi, ce $inune MG. 2B )ar eu, -4&!nd c4 st4 cu bra e-ntinse, pri-ii ad!nc !n fa a-i coapt4 care n-a-ea pe cJip conture-at!t de stinse 2? spre-a-$i fi-n a-l recunoate-o-$piedecare, i-atunci, plecat, pri-ii la el $ai bine 9 : E%J, ser 0runet, eti du$neata, !$i pare MG. 3@ : E=4 nu te superi, fiul $eu, pe $ine : $i-a &is apoi :, c4-i las4 pu intel pe so i, (atini spre-a -orbi cu tine.G @B. =ta ;a<. @?. Cu$ de-obiceiu pe-o sear4 ;a<. @>. trec4torii fac ;b<. 23. Kui cunoscut de unu ce ;a<. 23. !n cJipu-i ars de ploi ;a<. 25. Li n-a-ea-n cJip ;a<. 32-33. C4-i

l4s4 so ii s4i i8 =e-ntoarce-acu-nd4r4t 0runeto ;a<. @3. Cr!ngu- 6 cr!ngul sinucigailor. @B. N-a $ai -4&ut 6 n-a $ai fi -4&ut. @>. Dru$e ii 6 cu$ fac dru$e ii !n $ers !ntr-o sear4 cu lun4 nou4. 2+. Croitor 6 care are -ederea sl4bit4. EEste drept, spune Torraca, un ade-4rat $ic tablou !ntr-un singur -ersG. 23. Nn duJ 6 ser 0runetto (atini, autorul celebrei enciclopedii $edie-ale (i-re dou TrWsor, scris4 !n fran u&ete, fiindc4, spune autorul, Ela langue franmaise cort par$i le $onde et est plus delitable a lire et a ojr Que nule autreG. % prescurtare italieneasc4 a aceluiai tratat a f4cut-o 0runetto (atini !nsui i a nu$it-o )l Tesoretto. Rolul cultural al lui 0runetto (atini !n Kloren a a fost de cea $ai $are !nse$n4tate. Cronicarul Gio-anni Cillani ;C))), @+< ne spune c4 a fost E$are c4rturar al oraului nostru i !ndru$4tor i $aestru !n ce pri-ete sub ierea florentinilor i a-i face dibaci s4 -orbeasc4 fru$os i s4 tie s4 c!r$uiasc4 i s4 conduc4 statul dup4 politic4G. C!t despre influen a ce a putut-o eDercita asupra lui Dante, nu ti$ $ai $ult de ceea ce poetul !nsui ne spune !n acest episod. n orice ca&, 0runetto (atini n-a fost E$aestru al lui DanteG dec!t !n sens filosofic. Niciodat4 Dante n-a $ers la coala lui 0runetto, dar !n con-orbirile lui !n4l 4toare b4tr!nul !n-4 at ;care i !n politic4 ocupase la Kloren a locuri foarte !nalte< ser-i de $are i$bold t!n4rului !ncep4tor, al c4rui talent eDtraordinar a-usese $eritul s4-l gJiceasc4. 21. *inune 6 deoarece Dante c4l4torete !n )nfern fiind !nc4 !n -ia 4. 25. At!t de stinse 6 a se construi 6 EN-a-ea pe cJip conture at!t de stinse spre a-$i fi o !$piedicare !n a-l recunoateG. 3+. =er 6 era un titlu care se d4dea notarilor, dup4 cu$ $esser se d4dea la ca-aleri. 33. (atini 6 a se construi 6 E=4 nu te superi c4 0runetto (atini ;adic4 eu< !i las4 pu intel so ii lui de pedeaps4 spre a -orbi cu tineG. Episodul este foarte delicat. 0runetto (atini este pedepsit pentru un p4cat foarte ruinos i repugnant, din nenorocire foarte r4sp!ndit !n E-ul *ediu i printre oa$enii de$ni din alte puncte de -edere, de cel $ai $are respect. Deci atitudinea lui 0runetto fa 4 de Dante este ca a unui o$ care este !n acelai ti$p ruinat s4 fie g4sit de un fost colar al lui printre oa$eni care care s-au f4cut -ino-a i de un p4cat @B3 )NKERNN( 31 : ETe rog s-o faci : r4spunsei eu cu &el : 9 de -rei, -oi sta i-n loc, dac4, firete, $4 las-acesta, c4ci eu $erg cu el.G 35 : E%, &ise,-oricine din 4st stol s-oprete o clip4-n loc, st4-n loc apoi o stan4 o sut4 de-ani !n ploaia ce-l i&bete. 1+ Deci $ergi, i-ncet -oi $erge sub pulpan4 i-n goan-apoi u$plea--oi 4st popas, s-a"ung pe cei ce-i pl!ng eterna ran4.G 13 Eu nu-ndr4&nea$ al -4ii $al s4-l las, s4 $erg la el, dar fruntea-$i sta plecat4 cu-acel respect ce-u$ilu-l are-n pas. 13 : EDar ce-nt!$plare,-a &is, ce soart4 dat4 te-aduce-aici c!t ti$p $ai ai lu$in4 S Li cine-i cel ce dru$ul i-l arat4 SG 1> : EAcolo sus !n -ia a cea senin4 pierdutu-$-a$ : r4spunsei : !ntr-o -ale, pe c!nd n-a-ea$ etatea !nc4 plin4. B2 De ieri din &ori str4in lu$inii sale, pe c!nd eu $4-ntorcea$, 4st duJ -enit-a i-acas-acu$ $4-ntorc pe-aceast4 cale.G 31. Li-a$ &is 6 C!t pot te rog s4 faci astfel ;b<. 3B. Coi sta i-n loc ;a<. 3?. statue ;a<. 1+. -eni i -oi sub ;b<. 1B. au ;a<. aa de ruinos i se si$te stingJerit, fiindu-i cJiar fric4 s4 se eDpun4 la o u$ilin 4 din partea lui Dante, care s-ar putea face c4 nu-l recunoate. De aceea -orbete !n acelai ti$p afectuos, dar i prudent i cu oarecare diplo$a ie ;fiul $eu... pu intel... s4 nu te superi<, toate eDpresii care, de n-ar fi 0runetto p4tat de un astfel de -iciu, nu s-ar potri-i cu leg4turile care au eDistat !ntre el i fostul lui colar. 31. Cu &el 6 !n situa ia aceasta delicat4 pentru a$!ndoi, Dante, care de obicei este destul de re&er-at cu da$na ii, i&bucnete !ntr-un elan de afecti-

-itate i pro$ite prea $ult. 'ricep!nd dra$a ce se petrece !n sufletul fostului s4u $aestru, cu-intele ce i le adresea&4 le rostete cu $ult elan, cu &el, aproape contient c4 eDagerea&4, dar fericit c4 o face. Tot din cau&a "enei care re&ult4 din situa ia lui delicat4 adaug4 c4 -a sta !n loc dac4, firete, !l las4 Cirgil. A pro$is c4 -a sta !n loc ca s4 -orbeasc4 cu 0runetto, dar frica lui de a-l "igni !n susceptibilitatea care este o consecin 4 a p4catului lui ruinos !l face s4 se g!ndeasc4 la posibilitatea c4 Cirgil nu-i -a !ng4dui aceast4 oprire i preci&ea&4 6 dac4, firete, $4 las-acesta, i $ai adaug4 6 c4ci eu $erg cu el. 1+. =ub pulpan4 6 l!ng4 tine, dar, fiind 0runetto (atini ce-a $ai "os din cau&4 c4 Dante u$bl4 pe $alul ridicat al Klegetonului, pulpana Jainei lui Dante aproape-i atinge u$4rul. 12. Ce-i pl!ng 6 aproape cu sc!rb4 de propriu-i p4cat. 'arc4 ar !ncerca, dup4 cu$ obser-4 'arodi, Es4 fie pri-it cu $ai pu in de&gust i cu $ai $ult4 $il4G. Ran4 6 Erana p4catuluiG, nu cu$ !n eleg unii co$entatori 6 Epedeapsa -enic4 a p4catuluiG. 1B. n pas 6 in!ndu-$4 ca$ pe ur$a lui, cu$ face cine u$bl4 cu o persoan4 de$n4 de cel $ai $are respect. Este un se$n al sufletelor $ari respectul ce-l poart4 persoanelor de la care au !n-4 at ce-a. 15. *ai ai lu$in4 6 $ai tr4ieti. B@. 'lin4 6 !nainte de a a"unge la cul$ea arcului -ie ii, care, dup4 cu$ spune Dante !n Con-i-io ;)C, 21<, este la 3B de ani. (a aceast4 -!rst4, dup4 cu$ s-a -4&ut !n c!ntul ) ;-. @<, el cap4t4 contiin 4 c4 s-a r4t4cit, dar r4t4cirea a !nceput cu $ult !nainte, din clipa c!nd a $urit 0eatrice. B2. =tr4in lu$inii sale 6 !n teDt 6 Enu$ai ieri i-a$ !ntors spateleG, adic4 6 Ea$ ieit din acea -aleG. B3. Acas- 6 fiindc4 Dante se -a !ntoarce pe p4$!nt. @B5 D)C)NA C%*ED)E BB )ar el atunci 6 : EDe- i -ei ur$a ursita : !n dulceHaI -ia 4 clar de-a$ desluit : nu po i grei al gloriei port : -orbit-a : B? i-aa-n cur!nd de n-a fi fost $urit -4&!nd HeuI ceru-n c!t fa-or te are la $unca ta cu $ult te-a fi-nt4rit. 3@ Dar nea$ul cel ingrat i r4u i care descins din Kiesole-ab antiQuo ine i-acu$ tot firea ce din $un i o are, 31 cu r4u ! i -a pl4ti f4cutul bine. Dar drept -a fi 6 prin spini cu boab-a$ar4 ce caut-un po$ cu dulcile-i s$ocJine S 35 'orecla TorbiU din -ecJi str4-ecJi le-o dar4 c4-i nea$ se$e i-a-ar i plin de ur4 9 de-a lor n4ra-uri -e&i de te de&bar4 M 5+ Tu glorie-a-ea--ei !ntr-aa $4sur4, c4ci to i te -or -!na fl4$!n&i cu &or, dar iarba asta n-o s-o aib4-n gur4 M 53 =4-i fac-aceti $iei nutre c!t -or din !nii ei, dar cru e planta -ie, de crete -runa prin gunoiul lor, 53 a cui s4$!n 4 sf!nt-o s4 re-n-ie pe fotii-aici de-origin4 ro$an4, c!nd cuib a"unse-a orice $ielie MG. 5> : E=4 nu-$i fi fost dorin a-n totul -an4 tu n-ai fi fost respins : r4spunsei eu : aa-n cur!nd din firea cea u$an4. B>. i ceru-n c!t fa-or te are ;a<. C4&!nd ce-a$ic i-e... ;A<. A$ trecut !n teDt parte din -arianta ;a< din cau&a ri$ei. 33. barbare ;a<. Li-acu$... firii cei barbare ;b<. 3B. C4ci printre-a$arii spini ;a<. 3>. Dar apa lor tu -e&i s4 nu ;a<. 53. hst nea$ de bestii fac4-i ei c!t -or ;b<. 5?. C!nd fu &idit 4st cuib de ;a<. BB. De- i -ei 6 dac4 a$ desluit clar !n dulcea -ia 4 i dac4 ! i -ei ur$a ursita, nu po i grei li$anul gloriei. 3@. Nea$ul cel ingrat 6 poporul florentin, care s-a cobor!t din Kiesole, ae&at pe o colin4 foarte bogat4 !n piatr4, parc4 a p4strat ce-a ;!n !nc4p4 !narea i !nd4r4tnicia lui< din t4ria acelor st!nci. 33. Ce caut- 6 nu e de $irare ca un o$ cinstit i superior s4 fie r4u

-4&ut !n Kloren a. El se poate ase$4na cu un s$ocJin bogat !n fructe dulci printre spini cu boabe a$are. 35. %rbi 6 aceast4 porecl4 str4-ecJe de EorbiG a fost dat4 florentinilor fiindc4 s-au l4sat !nela i de Totila, c!nd l-au l4sat s4 intre !n ora, i din cau&4 c4, $ai t!r&iu, s-au l4sat !nela i de pisani, pri$ind ca bune dou4 colu$ne de profir fals ;Cillani, )), @ 9 )C, 2@<. 5@. C!na 6 te -or ur! i -or c4uta s4 te aib4 !n $!n4, ca s4 se r4&bune. 52. )arba 6 de nu-i -or a"unge scopul. n teDt, cu una din acele eDpresii -oit grosolane ale lui Dante 6 Edar iarba -a fi departe de apG. 53. Nutre 6 !n teDt 6 stra$e, paiele care s!nt aternute la -ite. 53. A cui s4$!n 4 6 !n teDt 6 E!n care ;plant4< s4 re!n-ie s4$!n a sf!nt4 a acelor ro$ani care r4$aser4 acolo, c!nd Kloren a a"unse cuib de orice fel de $ieliiG. ?+. Respins 6 co$entatorii !n eleg to i respins din firea cea u$an4 ca ecJi-alent cu $ort. Nu cred !ns4 ;cu toate c4 To$$aseo citea&4 un pasa" din =u$$a tJeologica a =f!ntului To$a 6 EE propriu fiin ei o$eneti ca @B? )NKERNN( ?2 C4ci st4 i-acu$ ad!nc !n g!ndul $eu i trist $4 face plinul de iubire i scu$pu- i cJip patern, c!nd tu $ereu, ?B tu $4-ndru$ai s4 tind spre ne$urire, i c!t ! i datore& nu -oi t4cea, c!t ti$p -oi fi, s-o spui cu $ul 4$ire. ?? '4stre& i scriu ce-$i spui de soarta $ea, spre-a-$i t!lcui ce-alt teDt !n sine-$brac4 o Doa$n4-n cer, de-o fi s-a"ung la ea. >@ Ci-at!ta -reau s4 tii curat, c4, dac4 cu propria-$i contiin 4 -oi fi una, r4bda--oi sor ii tot ce-ar -rea s4-$i fac4. >1 Li po i s4 tii c4 nu $i-e nou4-ar-una 9 deci de-orice-ar fi ni$ic nu-$i -a p4sa i poarte-i roata-n placul ei Kortuna.G >5 Cirgil atunci s-a-ntors spre dreapta sa, pri-indu-$4 i 6 : E0ine tiu s-asculte : !$i &ise rar : acei ce tiu p4straG. @++ Dar eu $ergea$, dorind s4 tiu $ai $ulte, cu ser 0runetto, i-ntrebai ce so i $ai are-aici, distinse $in i i culte. ?1. &i cu &i ;a<. ?B. $i detei sfat ;b< 6 nde$n $i-ai dat ;b<. >B. !nainte ;a<. >5. '4rinte ;a<. >>. $inte ;a<. sufletul s4 fie unit cu trupulG< c4 Dante -rea s4 -orbeasc4 nu$ai de $oartea lui 0runetto (atini i $i se pare a -edea aici i o alu&ie la p4catul lui de silnicie contra firii o$eneti. Kra&a este -oit !ndoielnic4 6 ceea ce-i pare $ai $ult r4u lui Dante nu e c4 $aestrul lui a $urit, dar c4 !l g4sete !n )nfern i printre p4c4toi de o spe 4 at!t de "osnic4. Kirete c4 nu putea s4-i arate $il4 lui din acest $oti-, c4ci ar fi fost o ofens4, i atunci ocolete prin cu-inte care, pe c!nd au aerul de a regreta nu$ai $oartea lui 0runetto, las4 totui s4 se -ad4 toat4 durerea lui pentru pedeapsa i starea "osnic4 !n care !l g4sete. ?5. C!t ti$p 6 cu-intele lui Dante s!nt pline de cea $ai $are duioie fa 4 de 0runetto, i recunotin a lui pentru i$boldul ce b4tr!nul !n-4 at a bine-oit s4 i-l dea c!nd era nu$ai un t!n4r !ncep4tor e f4r4 $argini. *ai ales con-ersa iile !n4l 4toare, !n cursul c4rora 0runetto !i ar4ta calea ne$uririi, i-au r4$as !nfipte !n suflet. Ca o$ de litere, Dante nu prea a-ea $are sti$4 de el i !n cartea lui De -ulgari eloQuentia !l critic4 pentru !ntrebuin area de cu-inte Eneliterare i pro-incialeG 9 ca o$, pentru p4catul lui ruinos, !l b4g4 !n )nfern 9 dar, spune Torraca, E!n acest episod !i ridic4 $onu$entul, !n care cu ade-4rat !nc4 tr4iete c4l4u&a bine-oitoare i !n eleapt4 pe care el o a-u !n pri$a tinere eG. ??. Ce-$i spui 6 po-estirea nenorocirilor ce $i se -or !nt!$pla. ?>. T!lcui 6 spre a-l pune al4turi cu ce spune ;!n sine !$brac4< un alt teDt ;po-estirea lui Ciacco din c!ntul C)< i pe care $i-l -a t!lcui o Doa$n4 !n cer ;0eatrice<, de-o fi s-a"ung la ea. n realitate, cine !n 'aradis !i -a t!lcui a$!ndou4 pre-estirile -a fi str4$oul s4u Cacciaguida, i nu 0eatrice. =e -ede c4 pe ur$4 poetul s-a r4&g!ndit i n-a ur$at planul ce i-l Jot4r!se la !nceput. 'robabil, dac4 poetul ar $ai fi tr4it, ar fi !nl4turat aceste $ici nepotri-eli.

>2. Nna 6 dac4 -oi fi !$p4cat cu contiin a $ea. >1. Ar-una 6 un -ecJi co$entator, aproape conte$poran cu Dante, eDplic4 6 E!n-oiala care este !ntre o$enire i Noroc, c4 adic4 cine intr4 !n lu$e trebuie s4 se supun4 Norocului i s4 se $ul u$easc4 cu scJi$b4rile luiG. >3. Kortuna 6 Norocul. >>. Ce tiu p4stra 6 ascult4 bine acei care tiu s4-i aduc4 a$inte de ceea ce li s-a spus. @+2. Distinse $in i 6 Dante nu !ntreab4 de to i, ci nu$ai de aceia care !n -ia 4 au fost $in i distinse i culte. @B> D)C)NA C%*ED)E @+3 : EE bine pe-unii s4-i cunoti 9 dar po i s4 lai pe $ul i uit4rii s4-i consu$e, i-ar fi i ti$pul scurt s4-i spui pe to i. @+3 'e scurt, au fost to i clerici cu renu$e i oa$eni $ari din lu$ea literat4, i to i $urdari de-acelai -iciu-n lu$e. @+> 'riscian e-n r!nd cu tab4ra-ntristat4 i-Acursius e, i-aici i pestilen a puteai s-o -e&i, -run dor de-a-eai -rodat4 @@2 s-o -e&i, pe cea ce scoas4 din Kloren a de pri$ul ser- i-a dus s4-i aib4 scru$ul din r4u !ntinii ner-i ai s4i Cicen a. @@B *ai $ulte-a spune, dar de-aici nici dru$ul, nici -orba s-o lungesc eu n-a$ putin 4, c4ci -4d pe prund suind de colo fu$ul 6 @@? -in cei la cari eu n-a$ !ng4duin 4. Tresoro $eu la ini$4 i-l pui c4-n el tr4iesc, i n-a$ alt4 dorin 4.G @2@ =e-ntoarse-apoi p4r!nd !n fuga lui de-acei ce-alearg4 spre posta-ul -erde pe c!$pul -erone&, i-aa-l -4&ui @21 cu$ fuge-acel ce-a-n-ins, nu cel ce pierde. @+3. Clerici 6 acest cu-!nt de-enise !n E-ul *ediu sinoni$ cu !n-4 at, fiindc4 cultura era aproape eDclusi-4 a clericilor. De aceasta Cillani, -orbind despre Dante, spune c4 Ea fost cleric $are cu toate c4 era laicG. @+>. 'riscian 6 celebrul gra$atic din Ce&areea ;*auritania< din secolul al C)-lea dup4 Cristos, autorul c4r ii )nstitutiones gra$aticae, carte foarte r4sp!ndit4 !n E-ul *ediu. Dup4 Torraca, 'riscian ar fi pus aici pentru to i $aetrii de gra$atic4, printre care acest "osnic p4cat ti$ c4 era destul de r4sp!ndit. @@+. Acursius 6 Accursius din 0ologna, fiul celebrului "urist Accorso da 0agnolo ;@22B-@2>3<. A fost lector de drept ci-il la E=tudiulG din 0ologna i ti$p de $ul i ani la Nni-ersitatea din %Dford, unde a fost cJe$at de Eduard ) al Angliei. 'estilen a 6 a se construi 6 ELi aici puteai s4 -e&i, de a-eai -reun dor, i pestilen a aceea ;episcopul florentin Andrea deO *o&&i< ce, scoas4 din Kloren a de pri$ul ser- ;papa, care !i &icea din s$erenie =er-us ser-oru$ Dei<, s-a dus s4 lase la Cicen&a scru$ul din r4u !ntinii ner-i ai s4iG. Adic4 6 EDac4 ai fi a-ut dorin a, ai fi putut -edea aici i pe episcopul Andrea deO *o&&i, care, str4$utat de papa de la Kloren a la Cicen&a, i-a l4sat acolo r4$4i ele p4$!nteti ale ner-ilor lui r4u !ntini din cau&a p4catului luiG. @@5. Ku$ul 6 dup4 cei $ai $ul i co$entatori, Epraful ridicat de picioarele celor care alearg4G 9 dup4 Torraca, Eaburii care se ridic4 din r4nile i din gurile p4c4toilorG 9 dup4 'arodi, Efu$ul fl4c4rilor b4t4torite de picioareG i crede$ c4 aceast4 din ur$4 interpretare e cea $ai bun4. @@?. ng4duin 4 6 -ine o ceat4 cu care n-a$ -oie s4 stau. @@>. Tresoro 6 $area enciclopedie co$pus4 de 0runetto (atini !n li$ba france&4 -ecJe i intitulat4 (i-re dou TrWsor. @22. 'osta-ul -erde 6 la Cerona, !n fiecare an, !n pri$a du$inic4 din postul 'atelui, cu oca&ia s4rb4toririi unei -ictorii c!tigate de A&&o dOEste asupra con ilor de =an 0onifacio, se f4cea o alergare pe "os, al c4rui pre$iu era un steag ;palio< de posta- -erde. @3+ )NKERNN( C!ntul 2C) Cercul al aptelea.

Cercule ul al treilea 6 silnicii !$potri-a firii Con-orbirea a trei fruntai florentini cu Dante. 'l!ngerile despre corup ia Kloren ei ;@->+< Apari ia lui Gerion cJe$at de Cirgil ;>@-@33< @ Era$ i de-unde-acu$ s-aude bine c4&!nd 4st r!u cu$ sun4-ntr-alt ponor ca &u$&etul ce-l face-un roi de-albine. 1 C!nd iat4-n goan4 trei, cu-acelai &or, s-au rupt, fugind H!n p!lc de-o ceat4 careI trecea prin ploaia asprei ca&ne-a lor. 5 Ceneau spre noi to i trei cu strig4t $are 6 : E)a stai tu cel ce dup4 Jaina lui din urbea noastr4 cea corupt4 pare MG. @+ %, ce de r4ni pe trupul lor -4&ui i proaspete i -ecJi arsuri i-urgie, !nc!t $4-ncr!ncen cJiar i-acu$ c!nd spui. @3 (a glasul lor s-opri Cirgil, iar $ie $i-a &is apoi 6 : E=-atep i pe-acetia trei, i-i de$n s-ar4 i cu d!nii curtenie. @3 0a cred c4 dac4 prin natura ei n-ar ninge-atari -4p4i aceast4 gur4, $ai bine-ar fi ca tu s4 $ergi la eiG. B. =-au rupt trei ini din gloata cea fugar4 ;a<. Kug!nd trei u$bre dintr- ;a<. ?. Jaine pari ;a<. >. De ai notri o$ din nou corupta ar4 ;a< ara ;c<. @2. n c!t le si$t i-acu$ !n g!nd, i-atari ;b<. @1. Aa $i-a &is ;a<. @5. hst loc n-ar ninge-aa arsur4 ;a<. @. Era$ 6 c!nd 0runetto se !ntoarse, l4s!nd pe Dante. 2. hst r!u 6 Klegeton. Alt ponor 6 al optulea. B. Ceat4 6 aceeai pe care 0runetto o -4&use !naint!nd i ridic!nd praf !n c!$pia cea nisipoas4. =!nt sufletele acelora care !n -ia 4 au ocupat func ii !nalte, ci-ile sau $ilitare. ?. 7aina lui 6 care, dup4 !$br4c4$intea ta, ar4 i s4 fii florentin. @3. (a glasul 6 cu$ Cirgil !i au&i -orbind, se opri ca !n fa a unor oa$eni de sea$4, a c4ror dorin 4 trebuie satisf4cut4. @5. Aceast4 gur4 6 gura )adului. @?. *ai bine 6 ca i !n episodul lui Karinata, atitudinea @3@ D)C)NA C%*ED)E @> C4&!nd c4 st4$, ei iar4i !ncepur4 anticul pl!nset, i-a"ung!nd apoi to i trei deodat-o roat4 se f4cur4. 22 Li cu$ p!ndesc atle ii uni i goi, dint!i i ti$p i potri-it4 stare, de-a-ncepe-a se-$pu$na i-a-i da r4&boi, 2B aa rotea, cu fa a fiecare spre $ine-astfel c4 g!tu-n sens contrar de-al t4lpilor f4cea a sa c4rare. 2? : ELi-obra"ii stini i ari i-4st loc a$ar de- i fac de noi o sc!rb4 care-ntrece cJiar $ila ta : $i-a &is un ins :, $4car, 3@ $4car a noastr4 fai$-atunci te plece s4 spui ce o$ eti tu, c4 -iu te-ncre&i prin lu$ea $or ii-aa -egJeat a trece S 31 Acest pe ur$a cui rotind $4 -e&i, $urdar i f4r4 p4r cu$ e cu totul, a-u $ai $are rang de cu$ !l cre&i. 35 El Guido Guera e, i-a fost nepotul Caldradei celei bune, i-ncercat4 i spad-a-u precu$ a-u i -otul.

@>. C4&!ndu-ne c4 st4$, ei re-ncepur4 ;c<. 2+. la noi ;a<. 2@. din sinei ;c<. 22. Cu$ au n4ra- ;a<. 'recu$ ;c<. 21. =pre-a ;a<. 23. C4tr4 $ine ;b<. %ricare astfel ;b<. 2?. *urdarii de ;a<. 3@. cel pu in ;a<. 3>. sfatul ;a<. plin4 de respect i ad$ira ie a lui Cirgil pentru aceste u$bre ne arat4, !nainte cJiar ca s4 le afl4$ nu$ele, c4 a-e$ de-a face cu oa$eni de sea$4. 2+. 'l!nset 6 !n teDt 6 felul obinuit, adic4 obinuitul fel de a u$bla 9 nu $ai alergar4, -4&!nd c4 cei doi poe i se opriser4. 2@. % roat4 6 s-au ae&at !n cerc, ca pentru a dansa. *oti-ul acestei ae&4ri se -a -edea !ndat4. 22. '!ndesc 6 ca i atle ii sau ca$piones ;prin care !n E-ul *ediu se f4ceau duelurile "udiciare 6 -estita E"udecat4 a lui Du$ne&euG< care, !nainte de a !ncepe lupta, se uitau la ad-ersari ca s4 g4seasc4 $o$entul i locul potri-it unde s4 lo-easc4 9 cu acelai interes i tot aa de fiD, aceste trei suflete se uit4 la Dante, care se -a !ntoarce la Kloren a i -a putea re!$prosp4ta fai$a lor. )nteresul lor este aa de $are, !nc!t, cJiar c!nd alearg4 !n cerc i !i !ntorc spatele, fa a lor se !ntoarce !napoi !n direc ie opus4 $ic4rii lor. 2?. Li-obra"ii 6 Edac4 obra"ii stini i ari ai notri i 4st loc a$ar !n care ne g4si$ din cau&a p4catului ruinos al nostru ! i fac o sc!rb4 de noi, care !ntrece cJiar $ila ta...G. 3@. Te plece 6 s4 te pleci. 33. CegJeat 6 aa de bine c4l4u&it, aa de sigur de tine. 35. Guido Guerra 6 s-a n4scut pe la @22+ din *arco-aldo i 0eatrice din Capraia i a r4$as orfan !n -!rst4 de > sau @+ ani, !ntre @22> i @23+. n @2B3, tri$is fiind de co$una Kloren a !n a"utorul aretinilor care a-eau r4&boiul cu oraul Citerbo, i&goni din Are&&o pe gJibelini i nu -ru s4 p4r4seasc4 oraul dec!t dup4 ce i s-a pl4tit o $are su$4 de bani. Dup4 b4t4lia de la Arbia ;)nfernul, 2, ?3<, a fost c4petenia guelfilor i&goni i din Kloren a. A luat parte cu aceiai guelfi la b4t4lia de la 0ene-ento, !$potri-a lui *anfred. A $urit !n @252. 3?. Caldradei 6 un co$entator -ecJi ne po-estete 6 EGuido Guerra cel 04tr!n lu4 !n c4s4torie pe Caldrada pentru o dr4g4l4enie care o -4&u f4c!nd !n catedrala Kloren ei, la o s4rb4toare la care era de fa 4 i !$p4ratul %tto al )C-lea. Kata era !n to-4r4ia unei doa$ne i era tare fru$oas4. Guido Guerra, glu$ind, spuse c4 o -a s4ruta 9 fata !i r4spunse c4 nici el, nici altcine-a n-ar putea face asta, dec!t fiind b4rbatul ei. Contele Guido, apreciind r4spunsul !n elept, o lu4 de so ie !n fa a !$p4ratuluiG. 3>. =pad- 6 a fost un o$ de -aloare i !n ti$p de pace, i !n ti$p de r4&boi. @32 )NKERNN( 1+ n dosul $eu 4r!na e c4lcat4 de TegJiaiu Aldobrand, cui trebuia $ai $ult4 s4-i fi dat -oi cinste-odat4. 13 )ar eu ce-$i duc cu-acetia crucea $ea s!nt )acob Rusticuci i-$i fu pierire $ai $ult dec!t orice ne-asta rea.G 13 =4 fi putut a-ea de foc scutire, s4rea$ la ei acolo-n flac4ri drept, c4-$i da $aestru-ntreaga sa-n-oire 9 1> cu$ !ns-a-ea$ nu$ai arsuri s-atept, !n-ins4-$i fu de fric4 buna -rere ce dornic $4 f4cea s4-i str!ng la piept. B2 : E%, nu dispre : r4spunsei :, ci durere de starea -oastr4 $-a cuprins deodat4 i $ult -a fi p!n4 s-o si$t c4-$i piere, BB de-ndat4 ce-acest do$n al $eu i tat4 cu-inte-a spus din cari -4&ut-a$ bine c4 oa$eni de$ni, cu$ -oi s!nte i, s-arat4. B? Din ara -oastr4-s eu 9 i-a -oastre pline de fai$4 nu$e-oric!nd le-a$ onorat i scrise port a -oastre fapte-n $ine. 12. glasul ;a<. 13. cu d!nii ;a<. 13. Atunci de-a fi a-ut de foc ;a<. De-a fi ;c<. 1?. i $aistru ;a<. B+. a-ui de ;a<. 1@. TegJiaiu 6 fiul lui Aldobrando degli Adi$ari ;)nfernul, C), 5>< 9 a repre&entat Kloren a !n pacea cu Colterra ;@2 iulie @235<, a fost podestV !n =an Gi$ignano !n @23?, !n Colle di Cal dOElsa !n @23>, !n Are&&o !n @2B3 i !n Colterra !n @2B>. Nna din cele dou4spre&ece c4pe-

tenii florentine pentru eDpedi ia $ilitar4 la =iena, pe care totui el nu o aprobase 9 una din c4peteniile florentine !n @23+ pentru suburbia 'orta a =an 'iero. Ca-aler Ede $are sea$4 !n $!nuirea ar$elorG !l nu$ete 0occaccio i E!n elept i -itea& !n ar$e i de $are autoritateG !l nu$ete Cillani ;C), 55<. K4cu testa$ent c!nd era pribeag la (ucca !n @23@ i tr4ia !nc4 anul ur$4tor. C4, printre conte$porani, se bucur4 de $are renu$e arat4 faptul c4 a fost cJe$at podestV !n at!tea orae. De$nitatea de podestV !n -ecJile co$une italiene din E-ul *ediu nu putea fi ocupat4 de un concet4 ean, care cu greu ar fi putut s4 se arate nep4rtinitor !n luptele politice, aa de d!r&e pe -re$ea aceea, ale diferitelor partide 6 guelfi i gJibelini, EalbiG i EnegriG, Gere$ei i (a$erta&&i, Capuleti i *onteccJi .a.$.d. Ca podestV deci se cJe$a dintr-alt ora un o$ de bine, aproape totdeauna nobil sau ca-aler, renu$it pentru dreptatea i d4rnicia sa, aceast4 de$nitate purt!nd cu sine deosebite cJeltuieli Ede repre&entan 4G. 12. *ai $ult4 cinste 6 face alu&ie la eDpedi ia !$potri-a oraului =iena, pe care TegJiaio !nde$nase pe florentini s4 n-o fac4 i care pricinui Kloren ei $area !nfr!ngere de la *ontaperti. 11. )acob Rusticuci 6 ceea ce ti$ despre el este c4 !n @2B1, !$preun4 cu Ngo della =pina, f4cu, ca procurator al co$unei Kloren a, tratati-e de alian 4 cu inuturi i orae din Toscana i c4, dup4 b4t4lia de la *ontaperti, gJibelinii !i d4r!$ar4 casele ce le a-ea l!ng4 acelea ale Aldobrandilor la =an *icJele din 'alcJetto. A fost, dup4 %tti$o, din antura"ul lui Ca-alcanti. 1B. Ne-asta rea 6 nesupus4. Caut4 a $icora -ina p4catului lui !$potri-a naturii, f4c!ndu-ne s4 !n elege$ c4 r4utatea so iei lui l-a f4cut s4 urasc4 fe$eile. B@. =4-i str!ng la piept 6 din cau&a fai$ei lor ca oa$eni de sea$4. B1. *ult -a fi 6 tace $ult ti$p p!n4 c!nd -a disp4rea. B5. C4 oa$eni de$ni 6 nu dispre , ci durere $-a cuprins de starea -oastr4, de-ndat4 ce Cirgil $i-a spus cu-inte din care a$ !n eles c4 a$ !naintea $ea ;s-arat4< oa$eni de$ni ca -oi. @33 D)C)NA C%*ED)E 3@ Eu las pelinul i dulci poa$e cat, de-un duce-ade-4rat pro$ise $ie, ci-nt!i p!n4 la centru-o s4 str4bat.G 31 : E*ult ti$p !n $e$bre sufletul s4- i fie st4p!n : $i-a &is alt duJ :, i-aa cu$ -rei s4 lai pe ur$-o fai$4-n lu$ea -ie, 35 $ai d4 Kloren a i-a&i ca de-obicei -alori !n fapte i-n deprinderi bune, ori totu-i a&i gonit din s!nul ei S 5+ C4ci nou sosit la pl!ns aci-n genune CilJel$ 0orsiere-at!ta de nesiguri ne face-a fi, i triti, cu ce ne spune.G 53 : E'oporul nou i iu ile c!tiguri te fac f4r4 de cu$p4t i-ng!$fat4, Kloren o,-nc!t te &ba i acu$ !n friguri MG 53 Aa -orbii cu fruntea ridicat4. Li-acu$ to i trei pri-eau aa-ntre sine cu$ faci pri-ind spre-o -orb-ade-4rat4. 5> : EDe- i este lesne-oric!nd at!t de pline r4spunsuri : ei $i-au &is : s4 dai oricui, ferice tu, c4 spui ce tii c4-i bine. 35-3?. *ai s!nt i-acu$ -irtu i ca de obiceiu. Li o... ;A<. A$ trecut !n teDt -arianta ;b< fiind ;A< inco$plet. 3?. fapte bune ;a<. 5@. 0orsiere. 53. a-ere H-$bog4 ireI ;a<. 5B. fiere ;a<. 53. strigai ;a<. 5>. Li-au &is ;a<. ?+. R4spunsuri tu s4 dai oric!nd i oric!nd i-ori ;a<. ?+. Atunci 6 EDe po i at!t de ;b<. 3@. 'elinul... poa$e 6 fug de p4cat i caut pacea i fericirea cereasc4. Kace alu&ie la p4durea din care a pornit pentru c4l4toria lui spre cer, trec!nd prin )nfern i 'urgatoriu. 32. Duce 6 Cirgil ;-e&i )nfernul, ), @@?<. 33. Centru 6 p!n4 la centrul p4$!ntului, adic4 6 Etrebuie s4 str4bat !ntregul )adG. 31. *ult ti$p 6 aa s4 dea Du$ne&eu ca sufletul s4- i fie $ult ti$p st4p!n !n $e$bre i s4 lai pe ur$a ta o fai$4 bun4 !n lu$ea celor -ii, dup4 cu$ tu -ei bine-oi s4-$i r4spun&i la aceast4 !ntrebare a $ea 6 E*ai d4 Kloren a i a&i, ca de obicei, oa$eni de -aloare

!n fapte i deprinderi bune, ori a&i orice lucru bun e gonit din s!nul ei SG. 5@. 0orsiere 6 Eca-aler de curte, o$ foarte $anierat i !n&estrat cu $ulte daruriG, despre care 0occaccio po-estete o pl4cut4 !n ep4tur4 !$potri-a &g!rcitului geno-e& Er$ino Gri$aldi. =osit de pu in ti$p !n )ad, a adus -eti ur!te din Kloren a, pe care Rusticucci dorete s4 afle de la Dante dac4 s!nt ade-4rate. 53. 'oporul 6 !n loc de a r4spunde direct lui Rusticucci, Dante i&bucnete !ntr-o apostrof4 la adresa Kloren ei. 'oporul nou 6 oa$eni care s-au ridicat de "os i au -enit !n ora de la ar4. Kloren a suferea !n epoca lui Dante de o ad!nc4 prefacere social4. %a$eni de origine foarte "osnic4, !$bog4 i i prea repede prin co$er ul lor $ai ales cu Kran a, se ridicaser4 p!n4 la de$nit4 ile cele $ai !nalte i -ecJiul popor florentin de batin4 se a$estecase cu cei -eni i de la ar4, castelani $ai to i de prin !$pre"uri$ile oraului, $icii boieri de la ar4 foarte a$bi ioi i acti-i, care aduseser4 cu ei un fel de fer$ent nou !n alc4tuirea social4 a oraului. Dante, ca -ecJi florentin b4tina, d4 asupra lor toat4 -ina tulbur4rilor interne ale Kloren ei. Trebuie !ns4 recunoscut c4, !$preun4 cu nea"unsurile de ne!nl4turat pe care orice prefacere social4 le aduce cu sine, aceti oa$eni aduser4 cu ei de la ar4 i si$ ul lor puternic al realit4 ii, -oin a lor nestr4$utat4 i o putere de ac iune, care, !n felurite oca&ii, fur4 de $are folos Kloren ei. 5?. =pre-o -orb- 6 c!nd cine-a ascult4 o -orb4 ade-4rat4. @31 )NKERNN( ?2 )ar dac-o fi s4 iei din locul bui i-ai iar4i s4 re-e&i fru$osul soare, c!nd drag i-o fi s4 &ici de )ad 6 eu fui M ?B f4 i de noi cu-!nt printre popoare MG Li, cercul rupt, !n graba de-a se duce p4reau to i trei cu aripi la picioare. ?? Nu poate-at!t de iute-un o$ s-apuce s4 &ic-a$in, cu$ ei ne-au i apus, deci bine -ru s4 plece i-al $eu duce. >@ )ar eu ur$ai, i nu $ult dru$ ne-a$ dus, i-urla de-aproape-at!t 4st r!u la -ale, c4 nu ne-a$ fi-au&it ce ne-a$ fi spus. >1 'recu$ din *onte Ciso apei sale dint!i spre %st !i taie curs acel p!r!u ce-n st!nga pe-Apenini ia cale >5 i-n $un i nu$it e AQuacJeta el Onainte-a ce s-a"ung4 pe c!$pie spre-a fi la Korli-apoi nu$it altfel, @++ c4&!nd din Alpi pe-o r!p4 cea pustie din sus de 0enedict unde-ar putea s4 fie-a&il de-a"uns i pentr-o $ie, @+3 aa c4&!nd din ruptul $al -uia i-acoalea cursul tulburei -!lcele c4-n scurt4 -re$e-ai asur&i de ea. @+3 % sfoar-a-ea$ !n "urul coapsei $ele pe-atunci i eu, i-ades cu ea cre&ui s4 prind pantera cu pestri 4 piele. ?3. iar ai ;a<. ??-?>. =4 &ic-A$in nu poate-un o$ s-apuce ;a<. n ti$pu-n care ei ne-au i ;a<. >2. Li-astfel urla ;a<. @++. r!p-a sa pustie ;a<. -uete ;a<. ?2. 0ui 6 italienis$ !n loc de E!ntunecosG. ?3. =oare 6 de te !ntorci sus pe p4$!nt. ?1. C!nd drag 6 c!nd te -ei g!ndi la c4l4toria ta prin )ad ca la ce-a trecut. ?B. K4... cu-!nt 6 d4 oa$enilor r4$ai !n -ia 4 -eti despre noi. ?3. Cercul 6 roata. ?>. Ne-au i apus 6 au disp4rut -ederii noastre. >2. hst r!u 6 Klegeton. >3. '!r!u 6 AcQuacJeta ;ap4 linitit4<, care i&-or4te de la *on-iso, unde se despart Apeninii de Alpi. >>. Altfel 6 *ontone. @+@. 0enedict 6 =an 0enedetto dellOAlpe, t!rg care !i lu4 nu$ele dintr-o -estit4 badia de c4lug4ri benedictini !nte$eiat4 de =f!ntul Ro$uald. @+2. A&il pentru o $ie 6 !n $!n4stirea care era atunci aproape goal4 s-ar putea ad4posti o $ie de c4lug4ri. Al ii interpretea&4, dup4 $ine greit, c4 Eapa r!ului -uiete

aa tare, deoarece cade deodat4 ;pe o r!p4< !ntr-un loc unde ar trebui s4 fie pri$it4 de o $ie de r!piG, adic4 Er!ul n-ar -eni aa dac4, !n loc de a se pr4bui deodat4, ar curge linitit din r!p4 !n r!p4G. n re&u$at, apa r!ului Klegeton cade !n cercul ur$4tor cu un -al ase$4n4tor cu acela cu care r!ul *ontone cade din $un ii ;Alpi e !ntrebuin at aici !n sens generic< de la =an 0enedetto. @+3. % sfoar- 6 Dante, dup4 cu$ se pare, era !ncins cu o coard4 care s-ar putea prea bine s4 i fie cordonul franciscan. Cirgil, ca s4 cJe$e pe Gerion, arunc4 aceast4 coard4 !n pr4pastie. C!t despre interpretarea alegoric4 a acestui pasa", co$entatorii nu prea s!nt de acord. Dat fiind c4 Gerion este si$bolul fraudei, coarda ar trebui s4 fie si$bolul -irtu ii contrare 6 sinceritatea. Dante !ns4 pune coarda aceasta !n rela ie i cu pantera, si$bolul @3B D)C)NA C%*ED)E @+> ntreag-acu$ din "ur $i-o desf4cui, aa precu$ Cirgil a-ut-a dorul i-apoi, f4cut4 gJe$, i-o-ntinsei lui. @@2 =pre dreapta-ntors cu ea conduc4torul, i nu departe de pr4pastie st!nd !n negrul J4u subt el !i dete &borul. @@B )ei--a lucru nou, g!ndea$, firete la noul se$n, la care-atent fusei c!t st4 Cirgil de-atent i-l ur$4rete 9 @@? aJ, ce precaut cat-a fi cu-acei cari -4d nu nu$ai fapta cea de-afar4 ci-ad!nc p4trund cu $intea i-n idei M @2@ )ar el $i-a &is 6 : ECur!nd o s4 r4sar4 ce-atept aici, i ce -ise&i tu-n tine -ederii tale-ndat-o s4-i apar4G. @21 C!t po i, c!nd pare-un ade-4r, cretine, c-ar fi $inciun4, tu s4-l taci $ereu, c4ci f4rO de -in4 po i p4 i ruine : @25 ci-aici nu pot s4 tac, i iat4 eu, cretine, "ur pe-aceast-a $ea c!ntare, i-aa precu$ o lung4 -ia 4-i -reu, @3+ c4-n negrul aer gros -4&ui c-apare plutind ce-a, de "os, cu$plit de-a"uns s4 tulbure pe-un o$ oric!t de tare 9 @33 precu$ se-ntoarce-acel ce s-a scufuns ca s4 descurce-ancora c!nd se prinde de st!nci ori de-alt -run lucru-n $are-ascuns, @33 se-nfige-n t4lpi i-ntreg !n sus se-ntinde. @@3. C4&ui c4 l!ng-abis cu ea s-oprete ;a<. @@3. pe care ocJii $ei ;a<. @@5. Cedeau ce-atent ;a<. -. i-l ur. ;a<. desfr!ului, i atunci ar trebui s4 !nse$ne castitatea. De fapt, pantera nu se tie bine dac4 si$boli&ea&4 desfr!ul, in-idia ori r4utatea ireat4. n acest din ur$4 ca&, interpretarea sforii ca un si$bol al sincerit4 ii s-ar potri-i cu si$bolul panterei ;r4utatea $ali ioas4< i cu cel al Gerionului ;frauda<. Eu unul cred c4 aici e -orba de iretenia cea bun4 a o$ului !n elept, care !i ser-ete de a-l ap4ra i de ispitele p4catului trupesc, i de cursele oa$enilor !nel4tori. E=4 fi i iste i ca arpele i nai-i ca poru$belulG se &ice !n E-angJelie ;*atei, 2, @3<. @@?. AJ, ce precaut 6 trebuie s4 fii c!t se poate de precaut cu acei care, ca Cirgil, nu nu$ai c4 -4d faptele, ci p4trund cJiar !n g!ndurile noastre M @25. C!t po i 6 a se construi 6 ECretine, c!nd un ade-4r pare c-ar fi o $inciun4 ;pare de necre&ut<, tu, c!t po i s4-l taci $ereu, c4ci, f4rO de -in4, ai putea p4 i ruineG. @33. 'recu$ 6 -4&ui c4 apare de "os ce-a plutind !n aerul negru, precu$ se !ntoarce la suprafa a apei !nfig!ndu-se !n t4lpi i !ntin&!ndu-se !n sus cel care era scufundat... @33 )NKERNN( C!ntul 2C)) Cercul al aptelea.

Cercule ul al treilea6 silnicii !$potri-a artei ;c4$4tarii< *onstrul Gerion ;@-25< C4$4tarii ;22-?@< 'oe ii, pe spatele lui Gerion, coboar4 !n C4i-Rele ;?2-@33< @ ECe&i $onstrul cel ce coada i-o ascute, spre-a trece $un i i-a sparge-orice t4rie 9 o, -e&i pe cel ce-ntreaga lu$e-o-$pute MG 1 Aa-ncepu Cirgil s4-$i spuie $ie, iar fiarei printr-un se$n i-a spus 6 : E=4 suiG, la dru$u-acel de piatr4 ca s4 -ie. 5 Li-acel sc!rbos al fraudei cJip, -4&ui c-a scos, -enind, !ntregu-i truncJi afar4, dar nu i-a tras pe $al i coada lui. @+ Nn o$ !n toate "ust putea s4- i par4 din tot aspectul bl!ndei sale fe e, ci arpe-ncolo-ntreg aceast4 fiar4. @3 Klocoase dou4 br!nci, i nodule e a-ea pe piept, pe coaste i pe spate, i $ulte-apoi roti e-n $ii de fe e. @. -n ep4toare ;a<. 'ri-ete $onstrul co&ii !n epate ;c<. 2. Ce-a trece ;c<. 3. Li-acel ce u$ple lu$ea de putoare ;c<. 1. -orbindu-$i ;c<. B. i-a dat se$n ca-n $alul scund ;b<. la $alul scund ;a<. de sub -al ;a<. Li un se$n f4cu spre cel s-ar4tase ;c< ap4ruse ;c<. 3. De $ar$ur4 ;a<. de $ar$ur4 la noi ;b<. 5. C4&ui fiind ;a<. !i puse ;b< r4$ase ;c<. >. sa pe prund ;a<. aduse ;c<. @. *onstrul 6 Gerion, si$bolul fraudei. 2. *un i 6 frauda !n-inge orice re&isten 4. B. =4 sui 6 Cirgil, ca fiara s4 -ie la dru$ul acela de piatr4, i-a spus c-un se$n 6 E=uie-teG. @+. Nn o$ 6 a se construi 6 EAceast4 fiar4 putea s4- i par4 un o$G. @3. Nodule e 6 ca la unele reptile i la broatele r!ioase. Toate aceste nodule e, roti e i culori -ariate arat4 aspectele $ultiple i atr4g4toare ale fraudei. @35 D)C)NA C%*ED)E @3 T4tarii-ori turcii-n firul ce se bate i-n cel ur&it n-au scoar e $ai cu flori 9 nu ese-AraJne-ur&eli $ai delicate. @> 'recu$ la $al stau luntrii uneori c-un cap pe prund, iar altul le plutete, sau cu$ la ne$ ii cei !ndop4tori 22 castorul st4 g4tit de-a prinde pete, aa la $alul trist ce-ncun"ura prundiul ars sta fiara ce-ngro&ete. 2B ntreaga coad4-n gol i-o flutura, !n sus &b4t!ndu-i furca-n-eninat4 ce-ase$eni scorpiei ac !n -!rf purta. 2? Cirgil atunci $i-a &is 6 : EAcu$ ne cat4 pu in s4-ntoarce$ calea noastr4 p!n4 la fiara rea ce-acolo st4 culcat4G. 3@ n "os lu!nd deci calea pe-alt4 $!n4, dist!nd de $al ca$ &ece pai ne-a$ dus, spre-a fi feri i de foc i de 4r!n4. 31 C!nd fui a"uns la ea, -4&ui $ai sus, dar nu cu $ult, un stol de u$bre care edea pe l!ng-abis, !n ploaie pus. 35 Li-a &is Cirgil 6 : E=pre-a ti deplin ce are !n ea i-aceast4 tind-a -4ii, du-te la ei : $i-a &is : i -e&i-le-a lor stare.

1+ Dar scurte fie- i -orbele-ncepute. Eu p!n-atunci pe $onstru a$ s4-l fac sp4toasa ceaf-a lui s4 ne-o-$pru$uteG. @3. Cu$ 'erii-or Turcii ;a<. @?. Li n-are-AraJne ;a<. 2B. -!ntura ;a<. 25. cu ac era ;a<. 32. dru$ul ;a<. 31. (u!nd deci calea-n "os, i pe ;b<. @3. T4tarii 6 co$par4 pielea pestri 4 i colorat4 a lui Gerion cu co-oarele turceti i cu es4turile t4tarilor, despre care *arco 'olo spune c4 erau $eteri !n a lucra E es4turi de $4tase i de aur cu fiare i p4s4riG ;*ilione, 2)2<. @?. AraJne 6 fai$oasa es4toare din (idia, care a fost scJi$bat4 !n p4ian"en de *iner-a, $!niat4 !$potri-a ei, fiindc4 o !ntrecuse !n arta de a ese. ntrecerea !ntre AraJne i *iner-a este po-estit4 de %-idiu !n cartea a C)-a din *eta$orfo&ele sale, unde se i descrie ;--. @+3 i ur$.< p!n&a !n care AraJne repre&enta r4pirea Europei, p4 aniile (edei, Danaei i a $ultor altora, Ed!nd tuturor cJipul i culoarea lorG, !nc!t !ns4i *iner-a nu putu s4 g4seasc4 nici un cusur. 2@. ndop4tori 6 al ii interpretea&4 6 $urdari. Dante !ns4 !ntrebuin ea&4 cu-!ntul lurcJi, i !n latina $edie-al4 lurcJe !nsea$n4 $!nc4cios, laco$. Dante putu s4 -ad4 pe ne$ ii tri$ii de regele *anfred !n a"utorul florentinilor surgJiuni i, care cu acea oca&ie se !$b4tar4 to i i se ar4tar4 foarte $!nc4cioi. De altfel, i Tacit spune, !n Ger$ania lui, c4 ger$anilor nu le este ruine s4 petreac4 nop i cJefuind. n tot E-ul *ediu a-eau fai$4 de be i-i, !nc!t Ka&io degli Nberti !i nu$ete Eporci be i-i i desfr!na iG. 2?. Ne cat4 6 s4 c4ut4$. 32. Dist!nd 6 departe, este un italienis$ ;cf. it. distante<. 33. Koc 6 focul care plou4 din cer i 4r!na, adic4 nisipul ar&4tor, care este pedeapsa sufletelor os!ndite !n acest cerc. 3B. Nn stol 6 c4$4tarii, adic4 silnicii !$potri-a artei. 3?. Tind- 6 -estibul. 1@. '!n-atunci 6 pe c!nd tu -ei -orbi cu acele suflete, eu -oi con-inge pe @3? )NKERNN( 13 Deci singur eu prin cel din ur$4 sac al -4ii-a aptea $ersei aadar4 la tritii-aceia cari-acolo &ac. 13 'rin ocJi &-!cnea durerea lor afar4 9 iar $!inile, drept scut, $ereu le $ic4 de-aprinsa 4rn4 "os, iar sus de par4, 1> cu$ face -ara c!inele $oric4 acu$ din labe,-acu$ din botul lui, c!nd $ute-ori purici ori t4uni !l pic4. B2 (a $ul i pri-irea int4 $i-o inui pe-obra"ii cop i de cr!ncena lor plag4 i nu-i putea$ cunoate, dar -4&ui BB c4 to i a-eau la g!t c!te-o desag4, distincte-a-!ndu-i se$nul i factura, iar ei p4reau c-o sorb din ocJi de drag4. B? Li, cu$ purta$ rotind c4ut4tura, -4&ui pe-un galben sac ce-a ce-a-ea de-albastru leu i cJipul i statura. 3@ Li-ur$!nd $ereu cu cercetarea $ea, -4&ui pe-alt duJ c-o pung4 purpurie i-o g!sc4 alb4 ca de unt pe ea. 31 Li-alt duJ, c-o scroaf4 gras4 i-a&urie pe albu-i c!$p se$nat a-!ndu-i sacul 6 : ECe faci : $i-a &is : tu-ntr-ast4 coli-ie S 35 7ai, pieri M Li -iu de- i faci pe-aicea placul, s4 tii de-al $eu -ecin Citalian c4-n st!nga $ea aci-i -a face -eacul. 1?. Ce-n... acolo ;a<, r4ii-acei ce-n trista ;b<. 1>. s-!cnete ;a<. 1>-B+. 'recu$ din labe i din bot $oric4 ;a<. Nn c!ne face -ara-n ciuda lui ;b<. 3+. cJip statul ;a<. $onstru s4 ne !$pru$ute ceafa lui sp4toas4 ca s4 cobor!$ la -ale !n fundul pr4pastiei, ae&a i pe ea. 13. Din ur$4 6 al treilea cercule din cercul al aptelea, unde s!nt pedepsi i silnicii !$potri-a artei. 1B. Triti 6 din cau&a pedepsei groa&nice la care s!nt os!ndi i. 1?. De-aprinsa 6

din cau&a aburilor care se ridic4 de pe nisipul fierbinte. B>. =ac 6 fiind -orba de c4$4tari, fiecare din ei !i are at!rnat4 de g!t o pung4 cu e$ble$a fa$iliei sau ce-a care face alu&ie la nu$ele lor. Era obiceiul !n E-ul *ediu de a purta la cing4toare o pung4 cu e$ble$a fa$iliei. De aici i din faptul c4 !n pra-ila din 'adua se afl4 c4 -ino-a ii de c4$4t4rie erau conda$na i s4 aib4 cJipul &ugr4-it !n palatul co$unei cu o pung4 ce le at!rna de g!t, Dante a luat ideea de a pedepsi astfel acest soi de conda$na i. 3+. Albastru leu 6 leul albastru pe fond de aur era e$ble$a fa$iliei florentine Gianfiglia&&i. =e pare a fi Catello di Rosso Gianfiglia&&i, despre care cronicarii ne spun c4 se ocupa c4 &4r4fia Ein partibus ultra$ontanisG, adic4 probabil !n Kran a, unde lo$bard ;italian< era sinoni$ cu c4$4tar, dup4 cu$ !n )talia caorsino ;locuitor din oraul CaJors< a-ea aceeai !nse$n4tate. 33. G!sc4 6 o g!sc4 alb4 pe fond rou era e$ble$a unei alte fa$ilii florentine ;%briacJi<, despre care )acopo della (ana ne spune c4 Eau fost de un nea$ str4-ecJi i stranici c4$4tariG. 31. =coarf4 6 proprietarul pungii cu o scroaf4 a&urie pe c!$p alb se pare a fi Reginaldo degli =cro-egni din 'ado-a, despre care se po-estete c4 pe patul de $oarte a cerut s4 fie !ngropat cu cJeile l4&ii lui de bani. 35. 7ai, pieri 6 !i este ciud4 c4 Dante !l -ede !ntr-o to-4r4ie aa de "osnic4. Li -iu 6 @3> D)C)NA C%*ED)E 5+ Aci-ntre florentini s!nt paduan i-$i url4 to i de $-asur&esc cu glasul 6 o, de-ar sosi eroul su-eran 53 cu punga cu trei api MG. Li-ntoarse pasul i scoase li$ba din str!$bata-i gur4 cu$ face-un bou c!nd d4 s4-i ling4 nasul. 53 Eu fric-a-!nd c4 st!nd peste $4sur4 $!Jnesc pe-acel ce-a &is s4 fiu gr4bit, l4sai aceast4 trist-adun4tur4 9 5> pe duce $i-l g4sii acu$ suit pe largul spate-al fioroasei bale i-a &is 6 : EAcu$ fii tare i-Ho elitI. ?2 'e-ase$eni sc4ri -o$ $erge-aici la -ale M Coi sta-nd4r4t, ca-n fa 4-$i s4 te in spre-a nu te-atinge-otra-a co&ii saleG. ?B Cu$ cei ce-s prini de friguri c!nd le -in fiorii r4i i-au ungJii-n-ine ite, -4&!nd i-o u$br4-ngJea 4 pe deplin, ?? aa fui eu la -orbele rostite, dar i ruine-a-ui i fui ca sluga cu bun st4p!n c!nd d4 porunci r4stite. >@ 'e-acele spete largi s4rii cu fuga i Estr!nge-$4 la tineG-a$ -rut s4 spui, dar nu-$i iei, cu$ -rui s4-$i ias4 ruga, >1 dar el, pe care scut eu $i-l a-ui $ai sus, $-a prins !n bra e-al $eu p4rinte de-ndat4 ce suit pe fiar4 fui. >5 Li-a &is 6 : EAcu$, Gerione, Onainte M (argi cercuri f4 i lin ! i fie "ocul i noua ta po-ar4- i fie-a$inte MG. 55. pe cel ce scurt4 -re$e dete ;a<. 5>. spete ;a<. >3. Li ;a<. Edac4 eti $ort n-ai ce c4uta aici, c4 n-ai fost c4$4tar 9 iar dac4 faci aceast4 cale ca -iu, afl4 c4 al $eu -ecin este Citalian di Gugliel$o del DenteG. Ca suflet "osnic ce este, crede a-i $icora ruinea denun !nd nu$ele unui alt cet4 ean din 'ado-a, despre care s-au g4sit i docu$ente conte$porane care confir$4 p4catul lui de c4$4t4rie. 53. Trei api 6 aici co$entatorii nu s!nt de acord 6 becco !n italienete are !n eles de E apG i de EciocG. =e pare !ns4 c4 e$ble$a fa$iliei 0uia$onte, c4reia !i apar ine acest conda$nat ;Gianni 0uia$onte<, era trei ciocuri de -ulturi, i nu trei api, cu$ au cre&ut co$entatorii $ai -ecJi. '4c4tosul apas4 asupra faptului c4 se g4sete !ntr-o $ul i$e de florentini ;care ateapt4 sosirea tot din

Kloren a a celui $ai $are c4$4tar< ca s4 se r4&bune pe Dante, dup4 cu$ ar fi -ina lui c4 l-a recunoscut. 55. 'e-acel 6 Cirgil. ?+. 0ale 6 Gerion. ?3. Ca-n fa 4-$i 6 aici sensul alegoric este clar 6 ra iunea o$eneasc4 sugerea&4 lui Dante s4 ia astfel de atitudine, !nc!t s4-l pun4 la ad4post de otra-a !nel4ciunii ;Gerion<. >?. Rocul 6 $icarea aripilor, cobor!tul. >>. Noua 6 neobinuit4. @5+ )NKERNN( @++ 'recu$ din $al o luntre-i scoate ciocul i-ncet se d4-nd4r4t, aa f4cu i c!nd si$ i c4-i larg !n "uru-i locul 6 @+3 !ntoarse coada unde capu-i fu, $ic!nd cu ea, ca i-un ipar, i-o-ntinse i -!nt sub el cu labele b4tu. @+3 *ai $are-o spai$4 nu cred eu c4-l prinse pe Kaeton c!nd fr!nele sc4pat-a i cerul, precu$ -e&i i-acu,-l aprinse, @+> nici c!nd )car s4r$anu-nfierb!ntata de pe-aripi cear4 i-o si$ ea c4-i pic4 i Er4u ii dru$ulG tat4l i-a strigat, @@2 dec!t a $ea, c!nd $4 -4&ui, adic4, c4 stau !n aer, de-orice parte-n gol, i-afarO de fiar4 nu $ai -4d ni$ic4 9 @@B dar ea plutete lin, f4c!nd ocol, scoboar4-ncet, dar nu-i si$ ea$ plutirea dec!t de "os i-n fa -un -!nt do$ol. @@? =ubt noi la dreapta s-au&ea -uirea cu$plitei guri f4c!nd un &go$ot $are de-aceea-n "os plecai pu in pri-irea, @2@ i-abisul $4-ngro&i cu $ult $ai tare, c4ci urlete-au&ii, -4&ui i focuri i-ntreg $4 str!nsei gJe$ de spai$4 $are. @21 Ce-ascuns fu-nt!i -4&ui apoi pe-alocuri precu$ rotea$ trec!nd prin $ari orori ce-ntruna tot sporeau din $ii de locuri. @25 Ca oi$ul st!nd pe-aripi $ult ti$p aori, ne-r!nd nici paseri, nici $o$eli, i face s4-i strige-al s4u st4p!n 6 : EAcu$ scobori MG @+@. dus ;a<. @+3. -n sus ;a<. @+B. adus ;a<. @+>. pic4 ;a<. @+>-@@+. Li nici )car si$ind !nfierb!ntata8 De soare cear4 aprins4 cu$ cald4 ;b<. @@@. tata ;a<. @@2-@@1. 'e o foi 4 de igar4 6 adic4 Hfric4I C4-n aer gol eu de orice parte cat ; S<8 Li afarO de fiara nu $ai -4d ni$ic4 ;D<. @@1. 'e-un $onstru ;b<. @@>. Acest -ers se g4sete scris pe $argine. @++. Ciocul 6 prora. @+5. Kaeton 6 fiul =oarelui i al Cli$enei, care, dup4 cu$ se spune !n *eta$orfo&ele lui %-idiu ;)), @5?<, ob inu s4 $!ne caii tat4lui s4u, dar, netiindu-i !nfr!na i greind dru$ul, c4&u din cer dup4 ce a ars o parte din el, care a&i se nu$ete Calea (aptelui. @+>. )car 6 fiul lui Dedal, care, pentru a fugi din Creta, !i f4cu aripi de cear4, dar, apropiindu-se prea $ult de soare, s-a topit ceara i a c4&ut !n $are. Dante traduce aici aproape literal cu-intele din *eta$orfo&e ;C))), 23@< 6 E)care, diDit, )care diDit, ubi es S Qua te regione reQuira$ SG. @@>. Cu$plitei guri 6 gura )adului. @21. C4&ui 6 apropiindu-$4. @25. Aori 6 de $ulte ori. @2?. Ne-r!nd 6 !n teDt 6 Ene-4&!ndG. *o$eli 6 este -orba de un instru$ent de -!n4toare f4cut cu dou4 aripi lipite !n -!rful unei -ergele pentru a ade$eni oi$ul ca s4 coboare. @2>. Acu$ scobori 6 !n teDt 6 E-ai, tu scobori MG. @5@ D)C)NA C%*ED)E @3+ se las4-ncet i &boar4 f4rO de pace !n sute de rotiri, departe-apoi

de do$n s-aa&4 $!nios i tace 9 @33 !n fund astfel Gerion pe-a$!ndoi sub poalele !naltei r!pi ne puse i-abia si$ ind c4-i desc4rcat de noi @33 ca i-o s4geat4 de pe arc se duse. @3@. Departe 6 de fric4 s4 nu fie pedepsit c4 n-a prins ni$ic. @52 )NKERNN( C!ntul 2C))) Cercul al optulea. Calea !nt!i i a doua 6 pe&e-engJii, seduc4torii i linguitorii Descrierea C4ilor Rele ;@-2@< =educ4torii pentru al ii ;22-35< =educ4torii pentru ei !nii. )ason ;3?->>< (inguitorii ;@++-@33< @ Nn loc e-n )ad, C4i-Rele se nu$ete de piatr4-ntreg cu fa 4 ruginie, cu$ e i Onaltul $al ce-l cercuiete. 1 n centru-acelui bl4st4$ de c!$pie c4scat se -ede-un pu i larg i-afund al c4rui cJip la ti$p !l -oi descrie. 5 )ar spa iul c!t r4$!ne-i loc rotund c!t e-ntre pu i r!pa asta $are i-n &ece -4i se-$parte-ntregu-i fund. @+ 'recu$ e locul unde spre-ap4rare a &idului se -4d pe sub castele un an ur$!nd pe-alt an !n nu$4r $are, @3 aa erau f4cute-aici i ele. Li-aa cu$ -e&i i pun i care s4 treac4 pe-alt $al, din pragul 4stor citadele @3 ase$eni pun i din poala st!ncii pleac4 i peste gropi i -aluri necur$at $erg p!n4-n pu ce rupte-n el le Oneac4. 1-B. Drept centru-acestui bl4ste$8 =e casc-un pu , cu$plit de ;b<. 5. Deci br!ul Hcuiga SI c!t ;b<. ?. !naltul &id, i are ;a<. Din pu p!n4 ;b<. @5. alerg!nd ;a<. @3. 'un i 6 !n realitate este -orba de o st!nc4, care pleac4 din poala $untelui i str4bate cele &ece -4i sau an uri p!n4 la gura pu ului. @53 D)C)NA C%*ED)E @> n locu-acesta ne g4sir4$ c!nd ne-a scos Gerion de pe el 9 i-n cale porni Cirgil spre st!nga, eu ur$!nd. 22 C4&ui la dreapta alte st4ri de "ale, i ca&ne nou4 i c4l4i de-alt soi ce-u$pleau aceast4 cea dint!ie -ale. 2B *ieii-n fund -eneau, cu to ii goi, spre noi din centruO -4ii-un stol 9 de-afar4 alt stol, dar $ai gr4bit, !n r!nd cu noi. 2? 'recu$ pentru-$bul&eal4 $ult aflar4 ro$anii-un $od de-a circula pe punte, !n anul "ubilar i-aa ae&ar4 3@ s4 aib4 to i, pe-o lature,-a lor frunte spre =anct-Angelo c! i spre do$ $ergeau, iar pe-alt4 parte-acei ce $erg spre $unte.

31 Li draci cu coarne bice lungi a-eau, !n $ulte p4r i pe negrele colnice, i-a$ar din dos cu bicele-i b4teau. 35 Cai, cu$ s4reau de iu i s4 se ridice la-nt!iul bici, i n-ateptau s4-i bat4 al doilea r!nd i-al treilea r!nd de bice M 1+ 'e c!nd $ergea$ !$i fu !nt!$pinat4 de-un ins pri-irea, i-a$ strigat gr4bit 6 : ENu-l -4d pe-acesta a&i de-nt!iai dat4G. 13 *-oprii deci s4-l pri-esc i s-a oprit Cirgil i se-n-oi pe plac s4-$i fac4, pu in s4 $4 i-ntorc cu cel lo-it. 13 )ar el credea c4 $i s-ascunde dac4 -a sta cu capu-n "os, ci-i fu-n &adar, c4ci &isei eu 6 : ETu, cel ce ocJii-i pleac4, @>. Ce&i CJi u ;a<. 2B. Nn stol de r4i -enia ;a<. 3+. luna "ubilar4 ;a<. ordinar4 ;c<. 3@. C4 to i a-eau ;a<. 3+-32. Li aa... ae&ar48 Ca to i pe-o parte... caii8 =pre Angel ;b<. 33. Alte parte ;A<. 31. -4ii ;a<. 33. r4ii ;a<. 31-33. Li draci cornu i !n $ulte p4r i a -4ii8 *ari bice-a-!nd...8 04teau din dos cu $are aspri$e r4ii ;b<. 23. =pre noi 6 descrie felul acestor suflete, care $erg !$p4r ite !n dou4 cete 6 una ;de pe&e-engJi< u$bl4 l!ng4 $alul eDtern !n direc ie opus4 celei a lui Dante i Cirgil, !nc!t se !nt!lnesc cu ei 9 cealalt4 ;de seduc4tori< !naintea&4 l!ng4 $alul intern ca i cei doi poe i, dar cu pas $ai gr4bit. 2>. Ro$anii 6 face alu&ie la $ul i$ea eDtraordinar4 de credincioi care, pentru "ubileul anului @3++, s-au dus la Ro$a, !n nu$4r, spune Cillani ;C))), 33<, Ede dou4 sute de $ii, c!nd, pentru a uura scurgerea $ul i$ii care trecea Tibrul, podul =antOAngelo a fost !$p4r it !n dou4, ca dintr-o parte s4 $earg4 pelerinii care se duceau la biserica =f!ntului 'etru i din alta cei care se !ntorceau de acoloG. 33. *unte 6 $untele Giordano, $ic4 !n4l i$e pe 4r$ul st!ng al Tibrului. 33. Din dos 6 la spate. 3?. 0ici 6 lo-itur4 de bici. 1@. Gr4bit 6 !ndat4. 12. Nu-l -4d 6 l-a$ $ai -4&ut, !l cunosc. 1B. ntorc 6 s4 $4 !ntorc !napoi. 13. =-ascunde 6 de ruine. Ca s4 nu fie cunoscut, p4c4tosul inea capul !n "os. @51 )NKERNN( 1> de nu eti dintre-acei ce-ades ! i par, tu eti Cacciane$ic, eti el, firete, dar ce te-a-$pins aci-ntr-at!t a$ar SG. B2 )ar el 6 : ENu- i spui cu drag. Dar $4 silete cu-!ntu- i clar ce-aa de dulce-$i sun4 i pri$a -ia -a noastr4-$i a$intete. BB *arcJi&ului, oricu$ ar fi s4 spun4 -run &-on scornit, fui eu care i-a$ dus s4-i fac4 -oia sora $ea cea "un4. B? Nu-s singur bologne& sub bice pus, ci-i plin 4st loc de ei, de-at!ta ginte, !nc!t din Reno la =a-ena nu-s 3@ deprini at! ia sipa s4 cu-inte. De -rei do-e&i i-un fapt ca s4- i eDplici 6 cu$plita-ne &g!rcenie- i fie-a$inteG. 31 'e c!nd -orbea astfel !i dete-un bici, strig!nd, un drac 6 : E7ai, -otrule, odat4, c4 nu-s fe$ei s4 po i s4 -in&i i-aiciG. 35 'lecai apoi i-a"unsei pe-al $eu tat4, i-n scurt4 -re$e-acolo ne g4sir4$ pe unde-o st!nc4 e din $al plecat4, 5+ i-ntori la dreapta lesne-o i suir4$ i-aa plec!nd pe-a d!nsei crest4tur4 din )adul de deasupra noi ieir4$.

B+. Ciaccane$ic ;A<. dup4 fa 4 ;a<. 3@. sipa ;a<. 33. risipa ;a<. 31. i-a tras un biciu ;b<. 3B. de-a scJi$bului ;b<. 35. ndat4 $-adunai cu scu$pul ;b<. 1>. Ce-ades 6 !n teDt 6 Edac4 tr4s4turile ce ai nu s!nt falseG. B+. Cacciane$ic 6 Cenedico Cacciani$ico din 0ologna. A fost podestV la *odena, )$ola i *ilano i, !n @2?@, a fost surgJiunit din 0ologna, unde era unul din conduc4torii partidului guelf ;al Gere$eilor<, c!nd cel4lalt partid ;al (a$berta&&ilor< a luat cu for a puterea. Dante !l pune printre seduc4tori, fiindc4 a prostituat lui %bi&&o da Este pe propria lui sor4, GJisolabella. B3. Clar 6 Dante l-a cJe$at pe nu$e, deci nu se $ai putea ascunde, fiind recunoscut. Dulce 6 nu$ai !ntruc!t !i aducea a$inte de -re$ea petrecut4 pe p4$!nt, c4ci de altfel nu putea s4-i par4 bine de a fi fost recunoscut. BB. *arcJi&ului 6 %bi&&o da Este. B3. Crun &-on 6 cu toate c4 s-a &-onit altfel. Kui eu 6 pentru pofta de c!tig, se pare c4 Cenedico Cacciani$ico ar fi prostituat pe sora sa $arcJi&ului %bi&&o al ))-lea. Cronicile !ns4 i docu$entele conte$porane tac cu des4-!rire despre acest lucru. Ceea ce ti$ e c4 GJisolabella s-a $4ritat cu Nicola da Kontano !n @25+ i c4, atunci c!nd %bi&&o a ur$at dup4 A&&o al C))-lea, adic4 !n @231, era !n -!rst4 de @5 ani. Kiindc4 de atunci p!n4 !n @25+ au trecut ase ani, s-ar putea ca faptul s4 se fi !nt!$plat !nainte de acea c4s4torie. De altfel, cronicarul Kra =ali$bene ne spune c4 Edictu$ fuit de eo, Quod filias et uDores ta$ nobiliu$ Qua$ ignobiliu$ de Kerraria constupraretG. B?. 0ologne& 6 Dante cunotea bine $ora-urile bologne&ilor, despre care !n cronicile conte$porane nu prea se aude bine. Dup4 cu$ se tie, Dante a fost la 0ologna pe la @2?3. 3+. Din Reno la =a-ena 6 r!uri care coboar4 din Apenini i curg, unul la apus i altul la r4s4rit de 0ologna. 3@. =ipa 6 for$a special4 bologne&4 !n loc de sX, adic4 da. A se !n elege 6 E=!nt aa de $ul i pe&e-engJii din 0ologna care se g4sesc !n acest cerc, !nc!t to i acei care actual$ente spun sipa !ntre =a-ena i Reno ;adic4 to i actualii locuitori ai 0olognei< nu s!nt $ai $ul iG. 33. Pg!rcenie 6 cu$plita &g!rcenie a bologne&ilor. 3>. =t!nc4 6 una din acele st!nci care tra-ersea&4 cele &ece -4i din C4ile Rele. 5@. A d!nsei 6 a st!ncii. 52. De deasupra 6 ieir4$ de deasupra acelui )ad, @5B D)C)NA C%*ED)E 53 )ar c!nd a$ fost i unde-i o sp4rtur4 spre-a face celor biciui i un dru$ prin ea, : E=4 stai : $i-a &is : i ia-n c4ut4tur4 53 i pe-alte duJuri cu pornire rea, a c4ror fa 4 Hc4ci -eneau $!nate cu noi !n r!ndI tu n-o putui -edeaG. 5> Li st!nd pe pod -edea$ nenu$4rate cire&i -enind spre noi din punct opus gonite-a$ar cu biciul de la spate. ?2 Li, f4r4 s4-l !ntreb, Cirgil $i-a spus 6 : E'ri-ete-acu$ pe-acel se$e , pe care durerea sa de-aici nu l-a r4pus, ?B p4str!nd i-n cJin regeasc4-nf4 iare M =t4p!n a"unse-al l!nii aurei !n ColcJis el, prin sil-ori !nelare. ?? Trec!nd prin (e$no-n ur$a -re$ii-acei c!nd i-au ucis lipsitele de $inte pe-ai lor b4rba i i$piile fe$ei, >@ i-aici prin daruri i prin dulci cu-inte seduse pe 7ipsifela, pe-aceea ce pe-alte toate le $in i Onainte, >1 i, grea cu el, l4s4 apoi fe$eea. Aceast4 culp4-i d4 acest flagel i-i ia pedeaps4 i pentru *edeea. >5 Cu el $erg r4ii ce-au sedus la fel, destul ! i fie-acu$ -ederii tale i-acest ponor i cei ce pl!ng !n elG. @++ Era$ acu$ pe unde-ngusta cale trecea pe-al doilea -al ce e picior

al pun ii ce-i din cealalt4 -ale. 51. a da ;a<. b4tu i ;a<. ?1. !n care-i pus ;a<. ?B. cu$ ine a sa ;b<. i aici ;a<. adic4 ieir4$ din colnicul acela, suindu-ne pe st!nca care-i trece deasupra. 53. =p4rtur4 6 !n st!nca care str4bate colnicul este o sp4rtur4 care for$ea&4 i arcul unui pod pe sub care trec pe&e-engJii. 53. Alte duJuri 6 sufletele seduc4torilor. ?3. =e$e 6 )ason, fiul lui Eson, regele Tesaliei, care a condus pe argonau i !n CJolcJida pentru cucerirea l!nii de aur i a debarcat !n insula (e$nos din *area Egee, unde fe$eile, pentru a se r4&buna pe b4rba ii lor care le p4r4siser4, o$or!ser4 pe to i b4rba ii, !n afar4 de regele Toas, care a fost sc4pat de iubirea fiicei sale, 7ipsifila. Aceasta a fost pe ur$4 sedus4 de )ason, care o p4r4si, l4s!nd-o !ns4rcinat4 i cu doi copii. Dante ne pre&int4 pe )ason !ntr-o atitudine se$ea 4, care pro-oac4 ad$ira ia lui pentru t4ria de suflet pe care o arat4, cu toate c4 este supus la o pedeaps4 grea i u$ilitoare. >3. (e $in i 6 seduse pe 7ipsifila, care !nelase pe toate celelalte fe$ei din (e$nos, cru !nd, !n netirea lor, -ia a tat4lui s4u. >B. Culp4 6 -in4. Klagel 6 pedeaps4. >3. *edeea 6 fiica regelui %etas al CJolcJidei, care, !ndr4gostindu-se de )ason, !l a"ut4 la cucerirea l!nii de aur, dar, tr4dat4 de eroul necredincios, care se !ndr4gostise de Creusa, se r4&bun4 o$or!ndu-i copiii a-u i cu )ason. @+@. Cal 6 $alul an ului, din care pornete st!nca, care str4bate pe toate cele &ece an uri ale C4ilor Rele i ser-ete drept punte. @53 )NKERNN( @+3 De-aici noi au&ea$ !ntr-alt ponor cu$ ge$ $ieii i pufnesc pe gur4 i-i bat cu pal$a sc4f!rlia lor. @+3 'e r!pi era depus un strat de &gur4 de-un abur puturos ce-ad!ncu-l scoate, i-i ocJilor un cJin i-n nas tortur4, @+> iar fundu-at!t de-ad!nc c4 nu se poate -edea, dec!t urc!nd al pun ii dos de unde-i steiul cul$e-a bolgii toate. @@2 A"uni i-aici -4&ui !n bolgie "os popor scufuns !ntr-un noroi !n felul acelui sterc ce din pri-4 i e scos. @@B 'e c!nd pri-ea$ i-un duJ !$i fuse elul, cu-at!ta glod pe cap c4 n-a-ui fel s4 tiu de-i preot ori $irean $ielul. @@? : EDe ce te-nJolbi $ai $ult : !$i &ise el : dec!t la al i !$b4lega i, la $ine SG : E*ai $ult, c4ci te-a$ -4&ut de nu $4-nel @2@ c!nd-a cu p4r uscat : i-a$ &is : tiu bine, i eti )nter$inei din (ucca tu, de-aceea $4 i uit $ai $ult la tine.G @21 Cu pal$ele-atunci tig-a i-o b4tu 6 : E*4-nfund-aici ce-a$ linguit cu gura c4-ntr-asta, li$ba f4rO de trud4-$i fuG. @25 *aestrul $eu apoi 6 : EC4ut4tura i-o f4 pu in $ai c4tr-ad!nc intit4 s4 po i -edea cu ocJii-acu$ f4ptura @+?. Cederii cJin i nasului ;b<. @@3. putui ;a<. @@?. De ce te-i fi-nJolb!nd fu -orba lui ;a<. @@>. *ai $ult dec!t la ;a<. @25. Cirgil apoi $i-a &is 6 ;a<. @2?. dra$ ;a<. @2>. Li pleac4-te s4 po i ;a<. @+B. =c4f!rlia 6 capul. Dante !ntrebuin ea&4 aici dinadins cu-inte i sunete aspre i -ulgare ;pufnesc, sc4f!rlie, &gur4< pentru a !ntona toat4 scena, cu ade-4rat infernal4, la "osnicia p4catului ce se pedepsete aici i pentru a ar4ta tot dispre ul lui pentru astfel de $iei. Este -orba de linguitori, p4c4toii care lui Dante ;care !n Co$edia lui a spus totdeauna orice fel de ade-4r, necru !nd pe ni$eni, nici pe papi, nici pe !$p4ra i< trebuiau s4-i par4 cei $ai "osnici dintre to i. @@@. De unde 6 a se construi 6 Ede unde steiul este cul$e a !ntregii -4iG. 0olgii 6 Cobuc aici p4strea&4 denu$irea dantesc4 de bolgie, care !n italiana -ecJe era ecJi-a-

lent4 cu italienescul $odern borsa, pung4. Dante asea$4n4, !ntr-ade-4r, aceste an uri foarte ad!nci cu nite pungi. @@3. Glod 6 $urd4rie. @@5. %ri $irean 6 aici bat"ocura de-ine de o cru&i$e sarcastic4. A-ea at!ta $urd4rie !n cap, !nc!t nu se -edea tonsura ;partea ras4 din cretetul capului la preo ii catolici< i nu se putea cunoate dac4 era preot sau laic. @22. )nter$inei 6 Alessio )nter$inelli, ca-aler dintr-o fa$ilie -ecJe din (ucca i, dup4 cu$ se pare, !nde$!natic linguitor i ade$enitor de fe$ei. Tr4ia !nc4 pe la sf!ritul anului @2>3 i nea$ul lui ;din partidul EalbG< a fost i&gonit din (ucca de EnegriG !n @2+@. @2B. Ce-a$ 6 fiindc4 a$. @23. ntr-asta 6 !n a lingui, li$ba nu s-a ostenit niciodat4. @55 D)C)NA C%*ED)E @3+ $urdarei slu"nici, cea ce despletit4, se scarpin4 cu ungJii-$b4legate acu$ st!nd dreapt4-n sus, acu$ st!rcit4. @33 E Tais, cutra, celei ce-ntrebate de-a$ant 6 : TA$ gra ii $ari c4 i-a$ f4cut 4st dar SU i-a fost r4spunsul 6 : T*inunate MU. @33 Li-ntr-4st ponor destul e ce-a$ -4&utG. @3+. t4rb4cit4 ;a<. despletite, cu$ ;a<. @33. Tais 6 curte&an4 despre care -orbete Teren iu !n actul al )))-lea din EunucJus. n pri$a scen4 a acestui act, a$antul ei, Trason, !ntreab4 nu pe Tais, dup4 cu$ Dante pare a fi !n eles, ci pe Gnato, dac4 a$anta lui e satisf4cut4 de darul pe care i-l f4cuse tri$i !ndu-i o scla-4, i Gnato r4spunde 6 EKoarte $ul u$it4G. Dante, care a luat cunotin 4 de aceast4 scen4 dintr-un pasa" din De A$icitia ;22C), >?< lui Cicero, a interpretat greit c4 dialogul s-a petrecut !ntre Tais i Trason i i-a atribuit lui Tais r4spunsul linguitor 6 EKoarte $ul u$it4G. @5? )NKERNN( C!ntul 2)2 Cercul al optulea. Calea a treia 6 si$oniacii 'apa Nicolae al )))-lea ;@-B+< n ateptarea lui 0onifaciu al C)))-lea ;B@-?5< Ciolenta ieire a lui Dante !$potri-a papilor nepotiti ;??-@33< @ E%, =i$on *age,-o, bie ii t4i ciraci M Coi sfinte bunuri ce se cad unite cu sufletele bune, -oi rapaci 1 le -inde i, pe-aur i pe-argin i -otrite M De -oi acu$ tro$peta $ea s4 sune, fiindc-al treilea sac pe -oi -4-ngJite MG 5 Acu-n -ecinul loc de-a$4r4ciune urca i era$ pe-a st!ncii acea parte ce-i punctul cel $ai Onalt peste genune. @+ =upre$4 $inte M %, c!te-ar4 i tu arte i-n cer i pe p4$!nt i-aici afund i c!t de drept a ta putere-$parte M @3 C4&ui c-a-ea i-n coaste i pe fund $urdara st!nc4 g4uri, pe-o $4sur4 la fel de largi i-a-!nd g!rlici rotund. 2. Cari ;a<. 3. Cu cei cura i la suflet ;a<. >. Ce-i cul$ea ;a<. @+. =upre$a $inte-o c!t de drept !$parte ;a<. @@. Ce $are-arat4 $ultele ei arte ;a<. @B. De largi fiind ;a<. @. =i$on *age 6 =i$on din =a$aria, care oferi =f!ntului 'etru argin i, ca s4-i dea putin a de a trans$ite bote&a ilor darurile =f!ntului DuJ, din care cau&4 apostolul l-a bleste$at. Ciraci 6 cei care, ur$!nd pilda lui =i$on, fac t!rg cu lucrurile sfinte i se nu$esc si$oniaci. 3. 0une 6 care ar trebui totdeauna bine !ntrebuin ate de oa$eni drep i. 5. Cecinul 6 tot a treia -ale, -ecin4 cu cea precedent4. ?. =t!ncii 6 st!nca arcuit4 care ser-ea de punte. >. Onalt 6

cul$ea pun ii. @+. =upre$4 $inte 6 la -ederea noilor pedepse, Dante este cuprins de ad$ira ie i de fric4 pentru dreptatea i puterea du$ne&eiasc4 !n a pedepsi pe -ino-a i. Arte 6 c!t de $ari s!nt $inun4 iile tale. @5> D)C)NA C%*ED)E @3 *ai largi sau str!$te nu $i se p4rur4 decu$ !n $!ndrul =an Gio-anni-al $eu ca locuri de bote& c4ld4ri f4cur4, @> din cari, nu-i $ult de-atunci Hi-o spun c4 -reu s4-nl4tur &-onul falsI -4&!nd c4 $oare un prunc !n ea, a$ rupt pe una eu. 22 Din orice groap-un r4u scotea picioare $ai p!n4-n old pe gura -4g4unii, dar trupu-nfipt !i sta-n ascun&4toare. 2B Li to i cu arse t4lpi cu$ s!nt t4ciunii, aa-i &g!rceau tot trupu-aceti $iei !nc!t s4 rup4 orice sfori i funii. 2? 'recu$ pe-obiectul uns cu -run ulei -e&i flac4ra de-a lungul lui cu$ fuge, aa &bura un foc pe t4lpi la ei. 3@ : ECe duJ, $aestre, este-acel ce $uge $ai r4u dec!t al -4ii-ntreg popor, i-o $ult $ai roie flac4r4-l i suge SG 31 R4spunse el 6 : EDe -rei s4 te scobor pe coast4-n -ale, unde-acela &ace, -ei ti din gur4-i cri$a lui i-a lorG. 35 )ar eu 6 : E*i-e bine tot ce ie- i place, tu do$n !$i eti i tii c4 nu $-abat din -rerea ta i tii i ce se taceG. @5. C4-s $ai... al $eu acele ;a<. @?. Ce guri pentru bote& ;b<. 3B. C4ii ;a<. 3?. Ce&i ;a<. @5. =an Gio-anni 6 biserica =an Gio-anni din Kloren a, a c4rei cl4dire !n for$4 octogonal4 se pare a se urca p!n4 la secolul al C)-lea d.Cr. n secolul al 2)-lea fa ada a fost !$br4cat4 !n Jaina aceea fru$oas4 de $ar$ur4 alb4 i neagr4 aa de caracteristic4 bisericilor din Kloren a i !n secolul al 2C-lea a fost !$podobit4 cu uile acelea fru$oase de bron&, ale lui GJiberti, care din ad$ira ie au fost nu$ite Epor ile RaiuluiG. 'entru Dante, aceast4 biseric4, unde a fost bote&at i !n care spera s4 pri$easc4 cu sole$nitatea cu-enit4 cununa de poet, repre&int4 si$bolul cel $ai scu$p al oraului lui, la care se g!ndete totdeauna cu nespus4 duioie i cu dor aprins. n -ersurile ur$4toare se face alu&ie la o !nt!$plare care nu e bine cunoscut4. n aceast4 biseric4, !$pre"urul ba&inului de bote&, erau nite g4uri !n care intra preotul ca s4 nu fie !ngJesuit de $ul i$e, c!nd bote&a. ntr-una din aceste g4uri a c4&ut odat4 un copil, i Dante, pentru a-l sc4pa, a rupt gaura cu toporul. Despre aceast4 !nt!$plare nu ti$ $ai $ult dec!t ceea ce ne spune Dante !n acest loc. Ceea ce adaug4 co$entatorii are aerul a fi ce-a brodat de fante&ia lor asupra acestor -ersuri. =e pare c4 Dante a fost acu&at atunci de profanarea bisericii i c4 aici caut4 prile"ul s4 se de&-ino-4 easc4, ar4t!nd $oti-ul, c!t se poate de u$an, care l-a f4cut s4 se poarte aa. 22. 'icioare 6 conda$na ii acetia s!nt !nfip i cu capul !n "os !ntr-un $or$!nt plin de fl4c4ri. )deea acestui cJin i-a -enit lui Dante dintr-o gro&a-4 pedeaps4 $edie-al4 6 propaginatio, care consista !n a !ngropa de -iu, cu capul !n "os, pe os!ndit, care adesea, dup4 ce fusese pus !n groap4, ca s4 a$!ne cu c!te-a $inute pedeapsa teribil4, f4cea se$n c4 $ai are un p4cat de spus. 23. Pg!rceau 6 !n teDt 6 Ese &-!rcoleauG. 31. =cobor 6 dup4 cu$ se -a -edea $ai pe ur$4, Dante are ne-oie !n scobor! de a"utorul lui Cirgil, care aproape !l ia !n bra e. 3>. =e tace 6 tii g!ndul $eu, cJiar dac4 a t4cea ;-e&i 2, @? 9 2C), @@? 9 22C)), 2B<. @?+ )NKERNN( 1+ Deci sus pe-a patra coa$4 ne-a$ urcat i-ntori ne-a$ scobor!t pe $!na st!ng4

spre fundu-acel i-ngust i-nscorburat. 13 Nici nu-ncet4 pe oldu-i s4 $4 str!ng4 $aestrul $eu p!n-a sosit la cel ce-a-ea din t4lpi aa de-a$ar s4 pl!ng4. 13 : E%ricine-ai fi, tu suflet trist ce-astfel ca paru-nfipt, te &buciu$i din c4lc!ie, -orbete-$i dac4 po iG, strigai spre el. 1> Li-a$ stat ca i-un duJo-nic ce $!ng!ie pe-un uciga perfid, ce-n groap4-i st!nd, !l cJea$4 iar, ca $oartea s-o $ai $!ie. B2 )ar el strig4 6 : E=oseti aa cur!nd S =oseti tu, 0onifaciu S Aadar4 $in i scrisoarea-n ani, $ai $ult spun!nd M BB Eti i s4tul de-a-eri ce te-nde$nar4 s4 nu te te$i prin fraud-a fi-nsurat cu $!ndra doa$n4 ca s-o faci de-ocar4 SG. B1. *in i cu -r-un an cu doi ;a<. 1+. A patra 6 $alul care desparte -alea a treia de a patra. 13. =uflet trist 6 papa Nicolae al )))-lea din fa$ilia %rsini, care a p4storit !ntre @255 i @2?+, este pus aici, fiindc4, dup4 cu$ ne spune Cillani ;C)), B1<, Edin dragoste pentru nea$ul lui !ntreprinse $ulte lucruri pentru a-i face $ari. El a fost printre cei dint!i sau cel dint!i pap4 !n curtea c4ruia s-a f4cut si$onia pe fa 4, !n folosul rudelor lui 9 prin care pricin4 !i !$bog4 i peste $4sur4 cu $oii, castele i bani !n pu inul ti$p c!t a tr4itG. B3. 0onifaciu 6 este -orba de 0onifaciu al C)))-lea, du$anul pe care Dante l-a ur!t $ai $ult, i, cu toate c4 cercet4rile istorice recente au do-edit c4, din punctul de -edere al 0isericii, a fost un pap4 foarte priceput i abil, ocara lui Dante !l -a face s4 r4$!n4 !ntotdeauna !n $intea ur$ailor ca repre&entantul corup iei !n 0iseric4. A p4storit !ntre @2>1 i @3+3. Dante, neput!ndu-l b4ga !n )nfern pentru $oti-ul c4 !n @3++ : epoca !ncJipuit4 a c4l4toriei lui !n )nfern : nu $urise !nc4, a i$aginat c4 Nicolae al )))-lea ;care pripete cu i$agina ia sosirea !n )nfern ca s4-l !$ping4 $ai "os i fl4c4rile s4 nu-i $ai ard4 t4lpile< greete cre&!nd c4 Dante ar fi 0onifaciu. Cau&a urii lui Dante const4 !n faptul c4 acest pap4, foarte a$bi ios i energic !n ap4rarea parti&anilor lui cei $ai !nd!r"i i, dorea s4 aib4 influen 4 co-!ritoare asupra Kloren ei. n @3B+, discut!ndu-se !n Consiliul Celor o =ut4 cererea papei de a i se acorda o gard4 de @++ de oa$eni, Dante sus inu EQuod de ser-itio faciendo do$ino 'apae, niJil fiatG. *ai t!r&iu, 0onifaciu tri$ise la Kloren a pe Carol de Calois, cu aparen a de !$p4ciuitor !ntre cele dou4 partide, EalbiiG i EnegriiG, dar !n realitate pentru a spri"ini pe EnegriG i a i&goni pe EalbiG din ora, printre care ti$ c4 a fost i Dante. De aici ura !n-erunat4 a lui contra papei i $4rea a lui r4&bunare !n at!tea pasa"e din Di-ina Co$edie. B1. *in i 6 cu trei ani, fiind atunci anul @3++ i tiind el c4 era predestinat ca 0onifaciu s4 $oar4 !n @3+3. =crisoarea 6 ce-i era scris lui 0onifaciu, Jot4r!rea du$ne&eiasc4. Este bine de a rea$inti aici c4 aceste suflete tiu trecutul i -iitorul i nu$ai pre&entul le este necunoscut. ECede$, spune unul din ele, ca i acela care are -ederea rea, !nc!t -ede lucrurile nu$ai c!nd s!nt !ndep4rtate, i nu pe cele care s!nt aproape de elG. B3. 'rin fraud- 6 dup4 renun area lui Celestin al C-lea la scaunul papal, s-a &-onit c4 0onifaciu al C)))-lea, atunci cardinalul Caetani, l-ar fi !nde$nat la aceast4 renun are profit!nd de nai-itatea lui Celestin ;un biet ere$it, care cu greu Jot4r!se s4 p4r4seasc4 siJ4stria sa din Abru&&i< ascun&!nd persoane !n aparta$entul lui, care noaptea !l speriau cu ge$ete prelungi i cu !nde$nuri s4 renun e la o de$nitate prea grea pentru el. -nsurat 6 este -orba de !nsur4toarea $istic4 a papei cu 0iserica ;$!ndra doa$n4<. B5. De-ocar4 6 Cillani ;C))), 3 i 31< afir$4 c4 0onifaciu E$ult a fost darnic de bani pentru a !$bog4 i 0iserica, dar i @?@ D)C)NA C%*ED)E B? Li-atunci, cu$ st4 i-acel ce-i ruinat c4 n-a-n eles ce i s-a spus i care nu tie ce r4spunde,-astfel a$ stat. 3@ Dar do$nul $eu 6 : E=4-i spui f4r-a$!nare 6 nu-s eu, nu eu pe care-l cre&i c4 -ineG,

i-a$ spus precu$ ceru 9 i $ult $ai tare, 31 str!$b!ndu-i toate-ale lui arse -ine oftat-a duJul din ad!ncul lui i-a &is pl!ng!nd 6 : ECe -rei atunci cu $ine S 35 De- i e dorin a ta s4 tii ce fui i nu$ai ea pe-aceste r!pi te-alung4, s4 tii c4 $area $antie-o a-ui 5+ i-aie-e-al Nrsei pui, o $!n4 lung4 i-aa de-a-id s4-$i -4d ursoii grai c4 banii str!ni $-au str!ns aici !n pung4. 53 =ub capul $eu prin cr4p4turi s!nt trai c! i, papi fiind, f4cut-au si$onie, i-ad!nc c4&u i acolo s!nt r4$ai. 53 C4dea--oi "os i eu c!nd o s4 -ie acel ce tu-$i p4rui, c!nd iute-acel cu-!nt, dac-ai sosit, i-l spusei ie. 5> Dar stau de ti$p $ai $ult ar&!nd astfel i-nfipt cu susu-n "os, dec!t !n ap4 -a sta cu t4lpi roii acolea el, ?2 c4-n ur$4-i -ine din Apus un pap4, $ai plin de cri$e-n loc f4r4 de lege, i-n locul $eu i-al lui el s-o !ncap4, 35. De-ai dorul nu$ai ca ;a<. rudele lui, f4r4 nici un scrupul de felul cu$ !i aduna 9 &icea c4 tot !i era !ng4duit, ceea ce era al 0isericii 9 fost-a prea darnic i larg pentru oricine !i era pe plac i $erituos, iar foarte dornic de $4re ie lu$easc4, potri-it4 cu de$nitatea sa de pontifG. 32. 'e care 6 Epe acela care...G, adic4 6 ENu-s eu 0onifaciuG. 3>. *area $antie 6 $antia papal4 ;cf. )nfernul, )), 25<. 5+. Al Nrsei pui 6 Nicolae al )))-lea apar inea fa$iliei %rsini, Ede filiis %rsiniG, cu$ spune un co$entator -ecJi, i de$n4 de acest nu$e fiindc4 !n E-ul *ediu ursul era socotit ca ani$alul cel $ai laco$, care, &ice 0uti, Eniciodat4 nu este s4tulG. 5@. Nrsoii 6 rudele $ele din fa$ilia %rsini. 52. 'ung4 6 face un "oc de cu-inte !ntre cele dou4 pungi 6 aceea !n care !n -ia 4 str!ngea banii i aceasta !n care Du$ne&eu l-a pedepsit din cau&a si$oniei sale. 51. C! i 6 nu-i nu$ete, dar se tie c4 au fost papii )nocent, AleDandru, Nrban i Cle$ent al C)-lea. 55. )ute 6 prea iute, f4r4 s4 te fi -4&ut bine. 5>. *ai $ult 6 0onifaciu al C)))-lea -a sta $ai pu in ti$p cu t4lpile arse de foc, fiindc4 pu in dup4 ce -a fi sosit el locul lui -a fi luat de Cle$ent al C-lea. ?2. Din Apus 6 fiindc4 0ertrand de Got s-a n4scut la Cillandreau, !n Gasconia. Cillani ;)2, B?-B>< po-estete c4 Efost-a o$ foarte laco$ de bani i si$oniac i desfr!nat, care $urind a l4sat pe nepo i i nea$ul lui cu prea $are i nenu$4rat te&aurG. Despre el o legend4 popular4, po-estit4 tot de Cillani, spune c4 un -r4"itor i-a istorisit c4, dup4 $oarte, se -a duce !n )nfern, unde, din cau&a si$oniei lui, -a arde !ntr-un pat de foc. Aceast4 istorisire l-a i$presionat at!t, !nc!t peste pu in ti$p a $urit. 'e c!nd sicriul era !n biseric4, cu $ulte lu$!n4ri !$pre"ur, @?2 )NKERNN( ?B un nou )ason, c4ci banii-l -or alege, i cu$ cu-acela $oale do$nu-i fu, aa -a fi cu el al Kran ei regeG. ?? De-a fost prea aspru-al $eu r4spuns acu nu pot s4 tiu, dar tiu c-atare-$i fuse 6 : E)a spune $ie, ce co$ori ceru >@ al nostru do$n lui 'etru c!nd !i puse !n $!n4 cJeile spre-a-i da do$nia S TNr$ea&4-$4 MU i-altce ni$ic nu-i spuse. >1 )ar 'etru i-al ii, d!nd apostolia !n locul celui ce-n Cocit a&i &ace, ce bani cerur4 ei de la *atJia S >5 R4$!i deci unde eti, c4 bine- i face M

iar banii pung4i i p4strea&4-i bine, c4ci ei f4ceau s4 nu lai Kran a-n pace. @++ Li dac4 n-a purta i-aici !n $ine respect de-acele cJei pe cari 'rea =f!ntul a -rut s4 i le por i tr4ind, cu tine @+3 $i-ar fi acu$ cu $ult $ai crud cu-!ntul M C4ci -oi, de-a-ari, da i cri$ei pri-ilegii stri-ind pe buni i-u$pl!nd de r4i p4$!ntul. @+3 'e -oi, pe papi, -4 -ede-n cartea legii )oan !n cJipu-acelei $ari $iele ce sta pe ape i cur-ea cu regii, @+> i-a-ea i apte capete, i-n ele i-n &ece coarne H-lagaI !nn4scut4, c!t ti$p al ei b4rbat fugea de rele. >1. C!nd... dar4 ;a<. >B. 'erdut-a ;a<. >3. Cerut-au ;a<. >>. =4 n-aib4 Carlo ;a<. @+?. Cur-4rea, adultera ;a<. @+>. )ar capete-a-ea apte ;a<. a luat foc i corpul lui a ars de la cing4toare !n "os. Dante !l !n-inuia $ai ales din cau&4 c4 a transportat la A-ignon reedin a papal4. ?B. )ason 6 nu e -orba de celebrul )ason, c4petenia argonau ilor, ci de )ason, fiul lui =i$on al ))-lea i fratele lui %nias al )))-lea, $arele sacerdot al poporului ebraic, care a cu$p4rat de la rege de$nitatea sacerdotal4 pentru 33+ de talan i i a eDercitat-o !n $od nede$n. ?3. Do$nu- 6 regele care !i -!ndu sacerdo iul. ?5. Al Kran ei rege 6 Kilip al )C-lea cel Kru$os, care f4cu alian 4 cu 0onifaciu al C)))-lea i a fa-ori&at alegerea lui Cle$ent al C-lea. >3. Nr$ea&4-$4 6 cf. *atei, )C, @>. >B. Celui 6 )uda, care, dup4 tr4darea i sinuciderea lui, a fost !nlocuit cu *atJia ;Kaptele Apostolilor, ), 23<. >>. Kran a 6 !$potri-indu-se lui Carol ) de An"ou, regele Neapolelui, c4ruia !i lu4 de$nitatea de senator i de -icar al i$periului !n Toscana, ofens!ndu-l i u$ilindu-l !n $ai $ulte feluri. @+@. CJei 6 cJeia de aur i cJeia de argint, insignele papei. @+5. *iele 6 aici i !n -ersurile ur$4toare, Dante interpretea&4 cu oarecare libertate pasa"ul din Apocalips4, 2C)), @-@? !n care o fe$eie $erge c4lare pe un ani$al cu apte capete i &ece coarne. Cele apte capete i coarnele s!nt atribuite fe$eii, din care Dante face si$bol al puterii eDercitate de pap4 asupra bunurilor spirituale ale 0isericii 6 capetele repre&int4 cele apte taine i coarnele cele &ece porunci. @@@. C!t ti$p 6 c!t ti$p papa ;al ei b4rbat< fugea de rele, 0iserica ;fe$eia -4&ut4 de e-angJelistul )oan< a-ea !n cele apte capete ;tainele< i !n cele &ece coarne ;decalogul< puterea !nn4scut4 de a prospera. @?3 D)C)NA C%*ED)E @@2 Din bani Du$ne&eirea -i-e f4cut4 M Li ce-i un biet p4g!n S Ni$ic, -e&i bine, c4ci el ador-un &eu, dar -oi pe-o sut4 M @@B A c!tui r4u i&-or fu, Constantine, nu-ncretinarea ta, ci darul care f4cu bogat pe-un pri$ p4stor prin tine MG. @@? Li-n ti$p ce-i recita$ atari tropare, $ustrare-a fost, tiu eu, ori furia lui, din labe el &b4tea cu$plit de tare. @2@ Cu-aceste -orbe cred c4 eu pl4cui $aestrului, c4ci el &!$bind !$i prinse $ustrarea-n care-aa de sincer fui. @21 De-aceea el !n bra e $4 cuprinse i, sus c!nd fui po-ar4 $!inii sale, sui pe dru$ul pe-unde-nt!i descinse. @25 Li netrudit de-a $4 inea pe cale la piept, !ncet pe arc-apoi $-a scos pe dru$u-acestei -4i spre-a cincea -ale. @3+ 0l!nd puse-acolea sarcina sa "os pe rupte i-aspre st!nci, pe unde cale nici caprele n-ar face-o bucuros.

@33 De-aici apoi -4&ui !ntr-alt4 -ale. @@B. )s-or a c!t ;a<. @2@. Li cred, cu aceste ;a<. @21. Cesel $4 i ;a<. @32. (esnicios ;a<. @33. '4trunde ;a<. @@2. Du$ne&eirea 6 !n teDt 6 EC-a i f4cut Du$ne&eu din aur i din argintG. @@3. Darul 6 st4p!nirea asupra Ro$ei. (egenda Edarului lui ConstantinG a d4inuit p!n4 !n secolul al 2C-lea, c!nd (oren&o Calla a do-edit cu probe istorice i filologice falsitatea pretinsului act de dona ie. $p4ratul Constantin ) ;3+3-325< ar fi d4ruit Ro$a papei =il-estru ) ;3@1-333< !n $o$entul de a transfera capitala i$periului la Constantinopole. @@5. '4stor 6 =il-estru ). @2@-@22. $i prinse $ustrarea 6 pri$i, d4du ascultare cu -4dit4 satisfac ie. @25. Netrudit 6 $-a inut la piept tot ti$pul c!t a inut suiul. @33. C4&ui 6 s-a de&-4luit ocJilor $ei pri-elitea -4ii ur$4toare. @?1 )NKERNN( C!ntul 22 Cercul al optulea. Calea a patra 6 gJicitorii GJicitorii ;@-@?< Do"ana lui Cirgil pentru $ila lui Dante ;@>-3+< nirarea gJicitorilor $ai -esti i ;3@-B5< Digresie despre originea oraului *antua ;B?->>< Al i gJicitori ;@++-@3+< @ De-o nou4 ca&n4-$i cat-a face ri$e spre-a da subiect, din lu$ea cea Onecat4 c!nt4rii dou4&eci a p4r ii pri$e. 1 ntreag-a-ea$ aten ia $ea-ndreptat4 ca p!n4-n fund s4 pot -edea-n genune i-n c!t a$ar de pl!ns era sc4ldat4. 5 Li-un nea$ -4&ui, pl!ng!nd cu-a$4r4ciune, i-u$bla-n t4cere prin rotunda -ale, i-ncet cu$ $erg cei -ii !n procesiune. @+ Li d!nd -ederii-o $ai departe cale, ciudat sucit pe-oricare-aci-l -4&ui cu-ntregul truncJi din g!t p!n4 sub ale, @3 spre spate-a-!nd !ntoars4 fa a lui. De-a-ndosul ei deci trebuiau s4 -ie, c4-n fa 4 -4&ul stins era oricui. 2. =cufuHndat4I ;a<. 5. ce-n pl!ns ;a<. @@. ins ;a<. @B. stins ;a<. 2. -necat4 6 a conda$na ilor scufunda i !n pr4pastia )nfernului. 3. A p4r ii pri$e 6 a )nfernului. 3. Li-n c!t 6 i s4 pot -edea !n c!t... 5. Nea$ 6 e -orba de gJicitorii i -r4"itorii care s!nt pedepsi i cu r4sucirea capului, aa fel c4 -4d !nd4r4t, ei care pretindeau c4 -4d !nainte ;-iitorul<. @+. Cale 6 uit!ndu-$4 la ei $ai "os. (a pri$a -edere, Dante n-a obser-at ni$ic deosebit, dar, c!nd pri-irea lui trece de la fa 4 $ai "os, bag4 de sea$4 c4, !n loc de a -eni pieptul, -ine spatele. @2. Lale 6 !n teDt 6 E!ntre b4rbie i !nceputul bustuluiG. @1. De-a-ndosul 6 deci trebuiau s4 u$ble de-a-nd4r4telea. @B. =tins 6 fiindc4 unde !nainte era fa a acu$ este ceafa, i deci din partea aceasta nu -edeau. @?B D)C)NA C%*ED)E @3 =e poate, &ic, c-ar fi parali&ie prin care-un o$ atari suciri s4 pa 4, dar n-a$ -4&ut i nici nu cred s4 fie. @> =oco i, de-o -rea Cel =f!nt s4 prin&i !n -ia 4 din c!ntul $eu, cretine,-o-n-4 4tur4, putut-a$ eu s4 a$ nepl!ns4 fa 4, 22 -4&!nd de-aproape-a o$ului f4ptur4 str!$bat-astfel c4 pl!nsul lor curg!nd

din ocJi trecea pe buci prin cr4p4tur4 S 2B 'roptit de-un col al st!ncii aspre st!nd a$ pl!ns, i-a$ pl!ns p!n4 ce bunul tat4 : E*ai stai : $i-a &is : cu al i nebuni !n r!nd S 2? _i-e $ila -ie-aici, c!nd i-e-ngropat4. C4ci cei $ai $ari $iei s!nt cei ce au $ur$ur c!nd -4d di-ina "udecat4. 3@ =us, capul sus M Li -e&i pe-A$fiarau pe cel ce-l !ngJi i p4$!ntu-n fine la Teba-n es, iar otile-i strigau 6 31 : EDar unde-alergi acu$, i ce-i cu tine SU, dar el s-a tot scufuns p!n4 c4&u la *inos cel ce-nJa 4 pe-oriicine. 2B. %J, da, pl!ngea proptit ;a<. 3+. pri-ind ;a<. 3B. s4 cad4 ;a<. @3. C-ar fi 6 se poate c4 din parali&ie un o$ s4 poat4 p4 i aa r4sucire, dar eu unul n-a$ -4&ut. @>. =oco i 6 Es4 dea Du$ne&eu, cretine, ca s4 po i prinde c!t ti$p eti !n -ia 4 ;s4 po i trage folos din ea< !n-4 4tura ce reiese din c!ntul $eu, dar spune-$i 6 cu$ putea$ oare s4 r4$!n nep4s4tor fa 4 de astfel de -ia 4 SG. Kiindc4 pe ur$4 Cirgil !l ceart4 pentru $ila lui fa 4 de astfel de conda$na i, Dante ia pe cititor $artor. 'entru a !n elege bine i$portan a episodului, trebuie tiut c4 Dante a fost acu&at i el de $agie. A-e$ docu$ente care ne arat4 cu$ Galea&&o Cisconti, st4p!nul *ilanului, a cJe$at odat4 pe Dante la curtea lui ca s4 ia parte la o -r4"itorie contra papei )oan al 22))-lea. Cr4"itoria consta !n a pune pe o foc o figur4 de cear4 cu cJipul papei i a spune desc!ntece pentru a-i pricinui $oartea. Dante, firete, n-a pri$it, dar este interesant faptul c4 cine-a l-a putut b4nui de $agie. =e tie de altfel c4 !n E-ul *ediu !n-4 atul trecea drept un fel de -r4"itor i aa a fost socotit i Cirgil, a c4rui indignare repre&int4 aici un fel de ap4rare indirect4 de aceast4 fai$4. Tot episodul este i o ap4rare indirect4 a lui Dante ;-e&i pentru aceasta studiile clasice ale lui Co$paretti, Cirgilio nel $edioe-o, Kiren&e, @?>3, i K. DO%-idio, EDante e la $agiaG, !n =tudi sulla Di-ina Co$$edia, 'aler$o, =andron, @>+@<. 25. Nebuni 6 adic4 6 Eprintre ceilal i nebuni care au $il4 de astfel de arlatani MG. Dar !ntrebarea lui Cirgil este f4cut4 !n aa fel c4 Dante putea s4 o ia !n sensul c4 Cirgil !ntreba dac4 nu cu$-a i el a fost -r4"itor, de !i este aa de $il4 de ei. 2?. -ngropat4 6 Dante face un "oc de cu-inte ser-indu-se de cele dou4 !n elesuri de pietV 6 Ee-la-ieG i E$il4G. =pune deci c4 aici !n -alea gJicitorilor ade-4rata pietV ;e-la-ie< const4 !n a fi f4r4 pietV ;$il4<. 3+. *ur$ur 6 fiindc4 cea $ai $are lips4 de e-la-ie este de a critica "udecata lui Du$ne&eu. 3@. A$fiarau 6 fiul lui Aicleus i al )per$nestrei, a fost unul din cei apte regi care au asediat Teba. Dup4 cu$ Dante putea s4 citeasc4 !n =ta iu ;Tebaida, C)), ?@B 9 C))), @<, el, gJicind c4 -a $uri !n r4&boi, s-a ad4postit !ntr-un loc ferit, dar a fost descoperit prin tr4darea so iei sale Erifila i a fost ne-oit s4 plece !n r4&boi i, !n ti$pul b4t4liei, s-a descJis p4$!ntul i a c4&ut p!n4 !n )nfern. 33. *inos 6 cf. )nfernul, C, 1. @?3 )NKERNN( 35 Li -e&i c4 piept din spete-aici f4cu 6 prea $ult s4 -a&4-n fa a sa el -ruse, deci u$bl4-ntors i-ntors i -ede-acu. 1+ Tiresias -e&i-l cel ce-odat4 fuse fe$eie-atunci c!nd din b4rbat scJi$bat4 el $e$bre-atari ca i-o fe$eie-a-use, 13 i-a-u dint!i c-un b4 din nou s4 bat4 din nou doi erpi cu$ dragostea-i unete i iar pri$i f4ptura sa b4rbat4. 13 Cu spatele de burt4-i se proptete Aruns acel ce-n $un ii (uni, pe-unde -aleanul carare& cu greu pli-ete, 1> un pustnic stete-al peterii afunde de $ar$ur4, i larg a-u spre $are

i larg deplin spre cer, !n &are-oriunde. B2 Cu p4rul despletit pe s!nu-i care tu nu i-l po i -edea acu$, c4ci el i tot ce-i p4r pe ea dincolo-l are, BB ea *anto fu, pribeaga f4r4 el ce-n locul $eu natal !n ur$4 stete, de-aceea -reau s-ascul i aici ni el. B? C!nd tat4l ei sf!ritu-obtesc i-l dete i scla--a"unse patria lui 0ac, fu lung prin lu$e-alergul 4stei fete. 3>. -ad4 ;a<. 13. =pre ;a<. B+-B@. Li larg a-u spre cer i larg pe $are8 Ni$ic a-!nd !n dru$ spre-a i le-ascunde ;b<. 35. =pete 6 fiind g!tul sucit, locul pieptului este ocupat acu$ de spate. 3>. Deci 6 este pedeapsa talionului. Ei, care au cute&at s4 -ad4 !n -iitor, -4d !napoi. 1+. Tiresias 6 -estitul gJicitor din Teba, despre care %-idiu po-estete ;*eta$orfo&e, ))), 321< c4, din -in4 c4 a desp4r it cu o -ergea doi erpi !$preuna i ;coeuntia<, a fost scJi$bat !n fe$eie, i nu$ai dup4 apte ani, !nt!lnind aceeai erpi !n aceeai atitudine i ating!ndu-i cu -ergeaua, i-a rec4p4tat cJipul b4rb4tesc. 15. Aruns 6 celebrul gJicitor despre care -orbete (ucan !n 'Jarsalia ;), B?1<, care !i eDercita $eseria !n apropierea oraului (uni, aproape de Carrara. 1?. 'li-ete 6 !n teDt 6 Etaie le$ne din p4dure cu secureaG. Ca s4 arate $area apropiere !ntre (uni i Carrara, spune c4 locuitorii acestui ora se duc !n $un ii (uni ca s4-i procure le$ne. 1>. Afunde 6 !n ad!ncul. 1>-B+. *are... cer 6 Dante a fost !n (unigiana i a -4&ut probabil petera scobit4 !n $ar$ura acelor $un i ;-estita $ar$ur4 de Carrara< i a putut obser-a i ad$irabila pri-elite care de pe acele !n4l i$i se desf4oar4 !naintea ocJilor obser-atorului. 'etera lui Aruns se arat4 i acu$ c4l4torilor. BB. *anto 6 fiica lui Tiresias i -r4"itoare. Dup4 legend4, fugind din Teba ca s4 scape de urgia tiranului %rion, a r4t4cit prin $ulte locuri, p!n4 c!nd s-a oprit !n localitatea !n care fiul s4u a !nte$eiat un ora, pe care, dup4 nu$ele $a$ei sale, l-a nu$it *anto-a. Aa po-estete Cirgil !n Eneida ;)2, @>?< originea oraului s4u natal. Dante !ns4, care g4sea !n =ta iu i )sidor din =e-illa ;%rigines, 2C, @< $ai $ulte a$4nunte, pune pe Cirgil s4-i retracte&e p4rerea spus4 !n Eneida i s4 eDplice altfel !nte$eierea oraului. B3. Natal 6 *anto-a. Cirgil s-a n4scut !n realitate la Andes, un sat de l!ng4 *anto-a. B>. 0ac 6 0accJus, care s-a n4scut din Tebana =e$ela. @?5 D)C)NA C%*ED)E 3@ n $!ndra-ne )talie &ace-un lac dincoace de Tirol, i ne for$ea&4 Jotar de c4tre ne$ i, nu$it 0enac. 31 *ai $ult de-o $ie de-ape ce br4&dea&4 din Garda-n Cal Ca$onica 'eninul aceste toate-n &isul lac stagnea&4, 35 i-un loc e-n lac unde-ar putea -ecinul pastor al 0resciei con-eni cu cel ce e-n Cerona, ca i cu Trentinul, 5+ 'escJiera st4, fru$os i bun castel la r!pa cea $ai scund-a astei ape, i ine-n fr!u pe berga$asci cu el, 53 pe-aici apoi prisosul c!t nu-ncape !n lac, !i ru$pe peste $al un -ad, ca r!u c4t!nd pe -er&i c!$pii s4 scape. 53 Dar apele-i de-ndat-apoi ce cad cu nu$e *incio, nu 0enac, scoboar4 i-aa se -ars4 la Go-erno-n 'ad. 5> Nu curge $ult i-a"uns pe locuri ese se-ntind l4 ite-ntr-o $ocirl4 lat4 ce-aduce -ara $ulte boale-adese. ?2 Trec!nd pe-acolo deci cu$plita fat4

p4$!nt uscat -4&u-ntr-acel n4$ol i-n el nici o$, nici Jold4 s4$4nat4 9 ?B i-aici, fugind de lu$e cu-al ei stol de ser-i, ur$!ndu-i trista-n-4 4tur4, tr4i, l4s!nd acolo trupu-i gol. 3@. este ;a<. 33. n &isul lac stagnea&4 astea ;a<. 5+. c-un Onalt i ;a<. 5@. (a r!pa "oas4 ;a<. 53. 'risosul deci al apei ;a<. 53. Dar, el, de unde apele lui iese ;a<. ?3. Tr4i ur$!nd ;a<. ?5. Li acolo i-a l4sat i ;a<. 3@. (ac 6 lacul Garda, pe care latinii !l nu$eau 0enacus. 3B. Garda 6 or4elul Garda, !n inutul Ceronei, pe 4r$ul drept al lacului care a&i ia nu$e de la acest ora. Cal Ca$onica 6 !n inutul (o$bardiei. (a apusul lacului 0enac ;Garda< este o -ale for$at4 din irurile paralele ale Alpilor Retici, printre care curge r!ul %glio. 'eninul 6 $untele cu acest nu$e la apusul lacului. 35. Nn loc 6 este un loc !n centrul celor trei dioce&e din Trento, 0rescia i Cerona, unde fiecare din cei trei episcopi ar a-ea dreptul de a-i eDercita autoritatea. Care ar fi acest loc nu prea se tie 6 unii cred c4 ar fi insula cu $!n4stirea =f!nta *argareta 9 al ii cred c4 e un loc la !ncruciarea dru$urilor dintre (i$one i Na-ena. 3>. Trentinul 6 pastorul, episcopul din Trento. 5+. 'escJiera 6 fort4rea 4 a Ceronei, bun4 pentru a ine la respect pe cei din 0erga$o, !n obinuitele lupte dintre co$unele italiene. 53. 'risosul 6 este -orba de r!ul *incio, care ia natere din lacul 0enac ;Garda< i se scurge prin c!$pia -erde plin4 cu li-e&i care s!nt aproape de Cerona. 53. Cad 6 iese din 0enac. 5?. Go-erno 6 Go-ernolo, localitatea unde *incio se -ars4 !n 'ad. ?2. Cu$plita fat4 6 -r4"itoarea *anto. ?3. Trista 6 nelegiuita. n-4 4tur4 6 -r4"itorie. ?5. Gol 6 ne!nsufle it. @?? )NKERNN( ?? R4&le i de pri$pre"ur apoi u$plur4 plugari 4st loc ce-n s$!rcul s4u cel lat a-ea-$pre"ur fireasc4-nt4ritur4, >@ i f4r-al sor ii se$n ei nu$e-au dat cet4 ii lor cl4dite pe-ose$inte ca fetei cei ce-nt!i pe-aici a stat. >1 Li $ult !i fu poporul, $ai Onainte de-a fi de 'ina$ont cu-nel4ciune credulul Casalodi scos din $inte. >5 De-aceea- i spun, c4 dac-ar fi s4- i spun4 c4 alte-origini are-al $eu p4$!nt, s4 po i $inciunii-un ade-4r opune.G @++ )ar eu 6 : ECe-ai spus, $aestre,-$i este sf!nt, i-al t4u cu-!nt t4rie-a prins !n $ine, ca praf $i-ar fi oricare-un alt cu-!nt. @+3 Dar -e&i i-$i afl4-n nea$ul care -ine -run -rednic de -4&ut i $i-l arat4, c4ci tot ce -reau aceasta e, tii bineG. @+3 )ar el 6 : EAcel cu barba r4sfirat4 pe spete-a fost : c!nd Grecia-n greul pas de-ai s4i b4rba i era despoporat4 @+> aa c-abia copii i-au $ai r4$as : augur, i-a dat cu Calcas se$nul care porni din Aulida pri$ul -as. >1. Ei $ult ;a<. >5. unii i s-ar ;a<. >>. *inciunii-un ade-4r s4-i po i ;a<. ??. R4&le i... 6 a se construi 6 Eplugarii r4&le i de pri$pre"urG. >@. =or ii 6 de obicei, !nainte de a da nu$e unui ora, se tr4geau sor ii. >3. Ca fetei 6 ca nu$ele lui *anto. >B. 'ina$ont 6 'ina$onte deO 0onaccorsi, ca-aler gJibelin, care, ca s4 ob in4 st4p!nirea *anto-ei, sf4tui pe contele Alberto da Casalodi s4 tri$it4 !n surgJiun pe to i nobilii din acel ora i, dup4 aceasta, $4gulind plebea, i&buti s4 a"ung4 st4p!nul oraului. Dante -rea s4 spun4 c4 popula ia *anto-ei fusese foarte $are pe ti$pul st4p!nirii lui Casalodi. >>. *inciunii 6 aici E$inciunaG ar fi ceea ce !nsui Cirgil a po-estit !n Eneida despre originea *anto-ei. *oti-ul principal

pentru care Dante pune !n gura lui Cirgil aceast4 rectificare este c4 Cirgil, dup4 ce a spus c4 *anto-a era fecioar4 ;Ecruda -irgoG<, afir$4 c4 *anto-a a fost !nte$eiat4 de fiul ei. Este o prob4 $ai $ult pentru -enera ia ce a-ea Dante pentru poetul latin. Descoperind !n el o greeal4 i p4r!ndu-i r4u de aceasta, face astfel c4 poetul !nsui o corectea&4. @+@. T4rie 6 a prins r4d4cini. n teDt 6 Ea cucerit credin a !n $ineG. @+5. 'e spete 6 !n loc de piept, din cau&a sucirii g!tului. C!nd 6 c!nd, din cau&a r4&boiului troian, to i b4rba ii !n stare de a purta ar$ele au plecat la r4&boi. A$ putut do-edi c4 a-e$ aici o i$ita ie direct4 a lui Dante din Ro$an de Troie al lui 0enoit de =ainte *ore 6 Epar Qui Grece est si apo-rie De la bonne cJe-alerieG ;-. 2?2>><. @@+. =e$nul 6 se$nul de plecare. Ca s4 fie !ntr-un ceas bun, era ne-oie ca augurii s4 Jot4rasc4 $o$entul cel $ai prielnic. Tot aa !n E-ul *ediu nu se !ncepea nici o ac iune de r4&boi f4r4 ca astrologul co$unei sau do$nitorului s4 fi dat se$n. Calcas 6 -estitul sacerdot i augur care pre&isese lunga durat4 a r4&boiului troian i toate !nt!$pl4rile lui. @@@. Aulida 6 ora din 0eo ia, unde Aga$e$non aduce ar$ata greceasc4. @?> D)C)NA C%*ED)E @@2 Eurifil se nu$ea, i-4st nu$e-l are !n Onaltu-$i c!nt unde de d!nsul spui tu-l tii, c4-$i tii !ntreaga $ea c!ntare. @@B Cel slab !n ale-aa c4 parc4 nu-i, e =cot i-ntr-ade-4r a-u putin a s4-nele lu$ea cu $agis$ul lui. @@? Guido 0onat !i pl!nge-aici tiin a, i-Asdent ce-acu$ s4 fi r4$as la piele i sfori ar -rea, ci-acu e-n darn c4in a. @2@ Ce&i tristul stol cari au fugit de-andrele, de fus i gJe$e i-au prostit cretinii fierb!nd i ierburi i-n-!rtind ulcele. @21 Dar Jaide-acu$ M ntre-a$bele confinii a celor dou4 lu$i ni se scufund4 !n $are sub =e-ila Cain cu spinii. @25 Li-apoi, ieri noapte luna fu rotund4 i nu uita c4 &area ei te-a prins i bine-aori !n sil-a ta profund4G. @3+ Aa-$i -orbea, iar noi $ergea$ !ntins. @@2. Eurifil 6 despre el nu ti$ dec!t ceea ce ne spune Cirgil ;Eneida, )), @@1<, unde nu e -orba !ns4 de plecarea flotei greceti din Aulida, ci de po-estirea lui =inon, care, ca s4 !nele pe troieni, spune c4 de $ulte ori grecii i-au propus a renun a la asediu i a pleca acas4, dar n-au putut din cau&a -oin ei &eilor, care au de&l4n uit furtuna pe $are. *ul i co$entatori caut4 s4 eDplice unde ar fi putut g4si Dante tirea c4 Eurifil a dat se$nalul acelei plec4ri, i presupun c4 ar fi luat-o dintr-un teDt, necunoscut nou4, de istorie troian4 sau, dup4 cu$ crede 'arodi, dup4 un pasa" din =eneca ;Troades, 3B3 i ur$.<. Este clar !ns4 c4 Dante n-a f4cut altce-a dec!t a adapta grecilor obinuin ele $edie-ale conte$porane. @@3. C!nt 6 Eneida. @@1. Ltii 6 tii pe dinafar4. @@3. =cot 6 *icJele =coto, $edic i astrolog sco ian care a fost la curtea lui Krederic al ))-lea, !$p4ratul Ger$aniei i regele =iciliei, pentru care a f4cut $ai $ulte traduceri de teDte arabe de $edicin4. Despre el co$entatorii $ai -ecJi po-estesc $ari $inuni, c4 ar fi a-ut suflete la dispo&i ia sa, c4rora le poruncea s4 Eia de pe $asa regelui Kran ei rasolul i friptura de pe $asa regelui Angliei i s4 le dea oa$enilor lui.G @@?. Guido 0onat 6 Guido 0onatti din KorlX, !n Ro$agna. A fost i el la curtea lui Krederic al ))-lea, E&&elino da Ro$ano i Guido No-ello. n @2?2 a dat se$nalul de atac ce 4tenilor din KorlX, care reuiser4 s4 !nfr!ng4 pe france&ii care !i asediau. Este autorul unui $are tratat de astrologie. @@>. Asdent 6 ci&$ar din 'ar$a, celebru gJicitor despre care cronicarul =ali$bene, cu $ult4 nai-itate, spune c4 l-a au&it Epre&ic!nd $ulte lucruri care pe ur$4 s-au !nt!$platG ;Cronica, 2?1<. @2@. =tol 6 trece acu$ la -r4"itoare, care $ai bine i-ar fi -4&ut de treburile lor casnice, ocup!ndu-se cu cusutul, torsul i !$pletitul. Andrele 6 de la andrea A crocJet ;V tricoter<. Cu-!ntul e !nregistrat !n dic ionare al4turi de for$a $ai obinuit4 6 undrea. @25. )eri 6 ieri noapte luna a fost plin4 6 deci soarele a r4s4rit !n acelai ti$p cu apusul lunii.

Ast4&i luna apune cu un ceas $ai t!r&iu de r4s4ritul soarelui 6 deci, fiind luna la apus, soarele a r4s4rit de un ceas. @2?-@2>. Te-a prins... i bine 6 i-a fost de folos c!nd te-ai r4t4cit !n p4durea infernal4. @>+ )NKERNN( C!ntul 22) Cercul al optulea. Calea a cincea 6 pungaii 'ungaii, adic4 acei care !i !nsuesc banul public ;@-B5< A$enin 4rile dia-olilor !$potri-a lui Cirgil i Dante ;B?-@+B< Cod!rloi !ntinde o curs4 celor doi poe i ;@+3-@3>< @ Din punte-n punte-aa trecur4$ noi -orbind de $ulte c!te-aici !$i cat4 s4 nu le c!nt, i ne-a$ oprit apoi 1 pe-al pun ii -!rf, ca bolgia-n-ecinat4 i-alt pl!ns &adarnic s4-l -ede$ acu$, i-o i -4&ui nespus de-ntunecat4, 5 !ntr-al Cene iei arsenal precu$ fierb!nd -e&i iarna s$oala cea tenace spre-a unge luntrii ce-au cr4pat pe dru$ @+ i nu $ai pot pluti, aa c4-i face ici unul -asul nou i-nfund4 stup4 prin coaste celui $ai pu in dibace, @3 i-aici la pror4 dreg, dincoaO la pup4, cioplesc lope i i funii-i fac, i sparte -!ntrele de catarg c!rpind le-astup4 9 1. -nfunduitat4 ; S< ;c<. 5. Ca i-n Cene ia-n Arsenal. ?. n ti$p de iarn4 fierb ;b<. >. -ase ;a<. 2. *ulte 6 de $ulte lucruri care n-ar fi potri-it s4 le spun aici. Li !n c!ntul )C ;-. @+3< Dante !ntrebuin ea&4 ase$enea for$ul4 retoric4 de preteri ie. Kiind -orba acolo de con-orbirea lui cu poe ii din Enobilul castelG, unii co$entatori au cre&ut c4 ar fi la $i"loc $odestia lui Dante, care, cu astfel de $i"loc, ne-ar fi dat discret a !n elege c4 aici poe ii i-au spus cu-inte prea $4gulitoare, ca s4 le poat4 repeta. Co$para ia !ns4 cu pasa"ul de fa 4 i cu ase$enea for$ule de preteri ie care se g4sesc !n literatura france&4 narati-4 din E-ul *ediu arat4 c4 p4rerea acestor co$entatori n-are !n realitate nici un te$ei. 1. 0olgia 6 dup4 cu$ a$ rele-at i !n alt4 parte, Cobuc p4strea&4 acest cu-!nt specific dantesc, pe care !l traduce alteori prin -ale sau genune. ?. )arna 6 fiind ti$pul neprielnic na-iga iei, -ene ienii profitau de el ca s4-i repare cor4biile. @@. =tup4 6 c!l i de c!nep4. @2. Dibace 6 -asului $ai stricat. @>@ D)C)NA C%*ED)E @3 aa prin -rerile di-inei arte, dar nu prin foc, o s$oal4 "os fierbea, u$pl!nd de -!sc tot $alul de-orice parte. @> Cedea$ c4 e, dar nu -edea$ !n ea dec!t nu$ai b4ici de forfot pline, c!nd ea-n u$flare-i r4sufl!nd c4dea. 22 'e c!nd st4tea$ atent s4 -4d $ai bine, : E)a -e&i, ia -e&iG, strig!nd conduc4torul $-a tras, de unde sta$, gr4bit spre sine, 2B i-ase$eni unui o$ $icai piciorul c!nd nu s-oprete-a ti ce lucru-i cere s4 fug-astfel, c4ci spai$a-l ia cu &orul, 2? i-aa fugind !ntoarce-a sa -edere 9 i-n dosul nostru eu pe st!nci -4&ui

un negru drac fugind din r4sputere. 3@ Ce cJip cu$plit a-ea, e greu s4 spui, i c!t de fioros era-n $icare cu-ntinse-aripi i iute-n $ersul lui M 31 Cu u$eri Onal i ca nite epi i care purtau c4lare-un p4c4tos pe ei, inut de pulpi cu bine-nfipte gJeare. 35 : E=4-l da i, ai pun ii noastre-ortaci ai $ei ad!nc pe-un o$ frunta din sf!nta Pit4, iar eu $4-ntorc s-aduc i pe-al i $iei 1+ !n urbea lor c4-i bine garnisit4. Li to i pungai, afar4 de 0ontur, din TnuU, pe bani fac TdaU, !ntr-o clipit4 MG @3. Aa fierbea, prin -rerea sfintei arte ;b<. 2?. )a lucrul !n ;a<. 2>-3+. Li-un negru dia-ol dup4 noi -4&ui8 Kug!nd, pe st!nc4 sus, din r4sputere ;b<. 32. p4rea ;a<. 31-3B. Cu u$eri arc... i a-!nd c4lare,8 Cu a$bele picioare un r4u pe ei ;a<. 3B. 'e ei cu a$bii craci un p4c4tos ;b<. 35. so i ;a<. 35. Ai pun ii noastre, a &is, ortaci ;b<. 1+. _ara ;c<. 1@-12. Li-afar4 de 0ontur, t!lJari !n $odul8 C4 fac pe bani din da un nu ;b<. 12. Kac da din nu ;a<. @5. Nu prin foc 6 s$oala care u$plea -alea ;bolgia< a cincea nu fierbea din cau&a -reunui foc, ci din -oin a lui Du$ne&eu. @>. C4 e 6 c4 este s$oal4 !n -ale. 2@. C4dea 6 dup4 cu$ face i pe p4$!nt s$oala c!nd fierbe. 23. =trig!nd 6 a se construi 6 EConduc4torul, strig!nd 6 T=4 -e&i, s4 -e&i MU, $-a tras gr4bit spre sine, de unde st4tea$G. 2B. Li-ase$eni 6 Ei $icai piciorul ase$enea unui o$ care nu se oprete s4 obser-e pri$e"dia de la care este ne-oit s4 fug4 ;a ti ce lucru-i cere s4 fug4< fiindc4 spai$a !l t!r4te, i, tot fugind, se uit4 !napoiG. 33. )ute 6 !n teDt 6 Ecu aripi descJise i cu picioarele care abia atingeau p4$!ntulG. 31. _epi 6 !n teDt 6 Eu$4rul lui care era ascu it i fiorosG. 35. =4-l da i 6 Es4-l arunca i !n s$oal4, dragi to-ar4i de stra"4 ai pun ii noastreG. 3?. Pita 6 patroana oraului (ucca. '4c4tosul adus de acest drac era, se -ede, unul din fruntaii ;an&iani< co$unei. 1+. Nrbea 6 (ucca. Garnisit4 6 de pungai. 1@. 0ontur 6 0onturo Dati, de$agog din (ucca, celebru pentru traficurile lui neper$ise. n anul @3@1, refu&!nd pisanilor !napoierea castelului Asciano, a pricinuit un r4&boi crud !ntre cele dou4 orae. Ca s4-i bat4 "oc de pisani, el ridic4 pe turnurile acestui castel dou4 $ari @>2 )NKERNN( 13 Li-l dete-ad!nc, iar el pe $alul dur s-a-ntors, fugind cu$ n-a$ -4&ut !n -ia 4 sc4pat din lan -run c!ine dup4 fur. 13 =cufuns dint!i s-a-ntors la suprafa 4 pe spate-acela, !ns4 dracii to i 6 : ENi$ic aici n-a"ut4 =f!nta Ka 4 M 1> Tu cre&i c4 eti !n =ercJio s4 Ono i S De -rei s4 scapi de-a c4ngii-n ep4tur4 din s$oal4 capul t4u s4 nu-l $ai sco i MG. B2 Li c4ngi pe el, o sut-atunci c4&ur4, i iar 6 : EAci c!nd -reai s4 "oci, te-ascunde, aa c4 dac4 po i pe-ascuns tu fur4G. BB Tot astfel buc4tarii pun s4-ndese r!ndaii carnea cu epue c!nd deasupra apei ea-n c4ldare iese. B? Li-atunci Cirgil 6 : E=pre-a nu le da prin g!nd c-ai fi pe-aici : $i-a &is Cirgil :, tu cat4 -ro st!nc4 "os i-ascunde-te cur!nd. 13. l dete-ad!nc ;b<. 11. nu cred c4 s-a-!nt4 ;a<. 1B. ur$!nd pe Jo &4-odul ;b<. l4sat din lan ;b<. 1>. Altfel c4-n =ercJio-au cei de-aici s4 Onoate ;c<. B@. nu-ncerca ;a<. BB. s4-nfunde ;a<. B5. Ea st4 plutind !n -asul dat !n... ;a<. 'lutind ea st4-n c4ldarea dat4 ;b<. B?. Li-atunci 6 C4 lor s4 nu le dee ;ters !n A<.

oglin&i i r4spunse a$basadorului din 'isa, care -enise s4-l cear4 !napoi ;!$preun4 cu celelalte castele ocupate cu sila de lucJe&i<, c4 n-a-ea ni$ic !$potri-4 s4 restituie pe celelalte 9 c!t pri-ete !ns4 castelul Asciano, !l p4stra ca fe$eile din 'isa, c!nd ies la pli$bare, s4 se oglindeasc4 !n oglin&ile lucJe&ilor. Dup4 $oartea !$p4ratului 7enric al C))-lea la 0oncon-ento 'isano ;@3@3<, soarta r4&boiului a fost contrar4 lucJe&ilor, care, fiind gJibelini, !i pierduser4 cu $oartea !$p4ratului spri"inul ce-l a-eau. 'isanii atunci au a"uns p!n4 la por ile oraului (ucca i-au ridicat pe doi st!lpi dou4 oglin&i enor$e i au scris sub ele nite -ersuri, care repre&int4 unul din cele $ai -ecJi docu$ente autentice de poe&ie popular4 cu subiect istoric, !n care spuneau 6 En-a 4 pe spinarea ta, 0onturo Dati, care ai sf4tuit pe lucJe&i 6 !n &iua de =f!ntul Kridiano pisanii au fost la por ile (ucJei MG. 12. Din EnuG... fac EdaG 6 !i scJi$b4 opiniile i Jot4r!rile pe bani. 13. -l dete 6 !l arunc4 de pe !n4l i$ea podului !n s$oala clocotitoare a an ului. 15. 'e spate 6 din cau&a s$oalei care-i ap4sa pe cap, conda$natul, c!nd se !ntoarce la suprafa 4, se i-ete ca$ aplecat !nainte, !n atitudinea unei co$ice !ncJin4ri. Dracul atunci !i spune sarcastic 6 ETe !ncJini S Aici nu eti !n catedrala din (ucca i nici n-ai !naintea ta icoana la care -oi cei din (ucca ine i aa de $ult MG. 1?. =f!nta Ka 4 6 o sculptur4 foarte -ecJe !n le$n, repre&ent!nd cJipul lui )sus despre care se credea c4 Nicodi$ l-ar fi reprodus de pe i$aginea r4$as4 pe giulgiul care !n-4luia capul lui Cristos. Era foarte -estit4 !n E-ul *ediu i se p4strea&4 i acu$ tot cu aceeai religio&itate ca i atunci. Li acu$ poporul se "ur4 Epe sf!ntul cJip de la (uccaG. 1>. =ercJio 6 r!ul care trece prin (ucca. Dup4 cu$ se -ede, dracul !i bate "oc de (ucca, de locuitorii ei i de $ora-urile i supersti iile lor. Dante a fost la (ucca dup4 ce a fost i&gonit din Kloren a i acolo a fost bine pri$it de o fe$eie nobil4, care se nu$ea Gentucca ;'urgatoriul, 22)C, 35<, care !ns4 nu trebuie socotit4 printre fe$eile iubite de Dante, -!rsta poetului fiind atunci destul de !naintat4. Este -orba nu$ai de o cinstit4 pri$ire, f4cut4 de o fe$eie de fa$ilie bun4 unui o$ celebru. Nu putea deci s4 aib4 despre (ucca o a$intire nepl4cut4. Dar florentinii !i b4teau "oc de lucJe&i ca de nite oa$eni prost4naci i !ng!$fa i. B3. =4 "oci 6 s4 ne !neli sco !nd capul afar4 9 ascunde-te, c4ci dac4 te prinde$, te !n ep4$. B?. 'rin g!nd 6 Cirgil se ateapt4 la -reo fars4 ur!t4 din partea dracilor i, cu o pruden 4 care nu ne poate $ira !n cine si$boli&ea&4 ra iunea o$eneasc4, sf4tuiete pe Dante s4 se in4 ascuns. Cu o foarte fin4 anali&4 Krancesco DO%-idio, plec!nd de la procedeul si$ilar !ntrebuin at de Dante !n -alea -r4"itorilor, unde indirect se ap4r4 i @>3 D)C)NA C%*ED)E 3@ Li-orice-nd!r"ire -e&i c4 $i-o arat4, s4 nu te te$i M C4-i tiu, fiindc-a-ui cu ei acest r4&boi i de-alt4 dat4G. 31 Trecu pe punte-apoi i c!nd -4&ui c4 $erge drept spre-a asea r!p-a -4ii, oJ, $are-a fost aici cura"ul lui. 35 Cu$ sar i furioi i iu i dul4ii pe-un biet s4rac ce-oprindu-se se-nfige cerind unde s-opri de-o parte-a c4ii, 5+ s4rir4 de sub punte cu c!rlige. C4&ui pe dracii to i spre el cu$ pas4, dar el 6 : ENu fi i $iei, a prins s4 strige. 53 Li p!n-a $4-nJ4 a, cu c4ngi, s4 ias4 din gloat-un ins s4-i spui ce -reau, i-apoi -eni i i $-apuca i de -4 $ai pas4 MG. 53 =trigar4 to i 6 : E)a du-te, Cod!rloi MG. Ei to i au stat i-un ins al negrei gloate -eni &ic!nd 6 : ECa$ ce-ai pofti la noi SG. 5> : ECre&i tu c4 $-ai -edea pe-aicea poate : a &is Cirgil : eu, cel ce -e&i tu bine c4 pot s4-nfrunt a -oastre-atacuri toate, 33. R4sboiu cu ei pe-aici ;a<. 33. !ndr4sneala ;a<. 5+. To i astfel ;a<. 5@. spre d!nsul dia-olii ;a<. 51. -rute ;a<. 53. Cod!rl4, du-te M ;a<. 5?. Ca$ ce-ar fi s4- i a"ute S ;a<. ap4r4 i pe Cirgil de nu$ele care-i ieise de -r4"itor, obser-4 c4 i aici, !n atacul nereuit al

dracilor, trebuie -4&ut4 o alu&ie la !n-inuirea de !nel4torie care a slu"it du$anilor lui politici de preteDt ca s4-l i&goneasc4 din Kloren a. Nei&b!nda dracilor face alu&ie la ne-ino-4 ia lui, recunoscut4 !n contiin 4 cJiar de du$anii lui. =fatul prudent al lui Cirgil face alu&ie la oarecare lips4 de pruden 4 care a f4cut posibile ad-ersarilor lui astfel de !n-inuiri. Ra iunea o$eneasc4 aici pare a sf4tui o$ul nu nu$ai s4 fie cinstit, dar i a se ar4ta cinstit pentru a nu da prile" atacurilor du$ane. 33. Alt4dat4 6 c!nd a fost tri$is !n )nfern de -r4"itoarea EriJto ;-e&i nota la )nfernul, )2, 22-23<. 3?. =e-nfige 6 fru$os cu-!nt care lipsete !n Dante, unde nu a-e$ dec!t Ese opreteG. Totui, cu-!ntul !ntrebuin at de Cobuc este de o fru$use e i de o plasticitate sculptorie c!t se poate de dantesc4, aa !nc!t aparenta !ndep4rtare de teDt se re&ol-4 !ntr-o fin4 traducere. A traduce pe Dante cu-!nt cu cu-!nt, ne in!nd sea$4 de !nsuirile speciale de -igoare, de originalitate i nu arareori de ciud4 enie ale stilului dantesc, nu este a traduce, ci a tr4da pe Dante. Cobuc i-a f4cut un suflet dantesc, $ul u$it4 c4ruia fru$use ea traducerii lui nu re&ult4 din fidelitatea cu care a interpretat fiecare cu-!nt !n parte, ci din tonul general i aproape a &ice de Esuflarea dantesc4G pe care a tiut s4 i-o dea. A se -edea, de pild4, c!t de $inunat a tradus nu$ele aa de caracteristice ale dracilor din c!ntul acesta. 53. '!n-a $4-nJ4 a 6 n-a spune ca Torraca 6 EAici Cirgil cere cu dib4cie un proces cu toate for$ele legale, ca adic4 conda$narea s4 fie precedat4 de discu ieG. K4r4 !ndoial4, inta lui Cirgil este aici de a c!tiga ti$p, !ns4 cred c4 trebuie interpretat4 atitudinea lui Cirgil ca aceea pe care o ia for at o$ul prudent i !n elept fa 4 de -iolen a s4lbatic4 a unor oa$eni r4i i str!$ i la $inte, pe care, aproape f4r4 s4 -rea, !i tratea&4 de sus, cu acel fel de $il4 !ng4duitoare ce o ar4t4$ copiilor c!nd ne face$ c4 ne supune$ la capriciile lor i nu $ai c4ut4$ s4 a$!n4$ s4 le face$ gustul. E*ai sta i pu in de -orb4. De !n epat cu c!rlige tot o s4 $4 !n epa i. Deci nu -e i pierde ni$icG. 5?. Ca$ ce-ai... 6 !n teDt 6 ECe folos SG, !n sens de 6 ENu-i folosete la ni$ic MG, EDegeaba MG. 5>. Cre&i tu 6 este obinuita for$ul4 cu care ;-e&i )nfernul, ))), >B->3 9 C, 21-2B< Cirgil !nl4tur4 piedicile de$onilor. @>1 )NKERNN( ?2 de n-ar fi -run destin i -reri di-ine S K4 loc M C4ci -rerea cea din cer $4 face s4 duc pe-un -iu pe-aceste c4i cu $ine MG ?B Li-atunci, o, ce-op4rit r4$as-ai, drace M C4&ui din $!ini i cangea cu$ !i pic4, i-a &is spre-ai s4i 6 : E(4sa i pe-acesta-n pace MG. ?? Li $ie-apoi $aestrul 6 : ETe ridic4 tu, cel pitit la punte printre stei, -egJeat plec!nd s4 -ii f4r4 de fric4G. >@ )eind plecai gr4bit 9 c!nd !ns4 ei -4&ui c4 to i spre $ine-ntoarn4 paii, $-au prins fiori c4 tot -or fi $iei. >1 Aa -4&ui, c!nd au golit arcaii Caprona dup4 pact, ce fric-a-ur4 -4&!nd pe es ce $ul i erau -r4"$aii. >5 *-a$ str!ns de do$n cu-ntreaga $ea f4ptur4 i-asupr4-$i g!nd de r4u -4&!nd c4-l au le sta$ cu ocJii tot !n ocJi i-n gur4. @++ 'lecar4 furca to i, dar se-nde$nau aa-ntre ei 6 : E=4-i trag una-ntre-spete SG, iar altu-apoi 6 : E=4-i tragi, s4 ipe Tau MUG. @+3 Dar unul dintre ei, acel ce stete de -orb4 cu Cirgil, s-a-ntors gr4bit i-a &is 6 : EDo$ol : spre el :, do$ol, b4iete MG. @+3 Li nou-apoi 6 : ENn dru$ cu$ a i dorit pe arcul 4sta nu-i, c4ci arcul &ace !n fundul -4ii-a asea-ntreg H&drobitI @+> dar dac-a $erge tot pe-aici -4 place, da i tot prin 4st ponor, precu$ -4 c!nt

i-alt arc afla i, i-i dru$ pe-acolo-n pace. >2. a-!nt4 ;a<. >?. cuget r4u ;a<. @+3. cu fa a plin48 De furie ;a<. @+B. Do$ol &ic!nd ;a<. @+5. Nu este pe-acest fiindc4 ;a<. @+?. ruin4 ;a<. n4ruit ;a<. @+>. Dar $erge i tot pe-aici dac4 -4 place ;a<. >+. CegJeat 6 -egJeat de $ine, cu toat4 !ncrederea c4 te -oi ap4ra. >@. C!nd !ns4 6 a se construi 6 E!ns4 c!nd -4&ui c4 ei to i !ndreapt4 paii spre $ine...G. >3. *iei 6 din tea$4 c4 nu se -or ine de cu-!nt, c4 -or fi $iei i $4 -or ataca pe la spate. >1. Aa -4&ui 6 Dante co$par4 frica lui fa 4 de dracii care !l a$enin 4 cu c4ngile cu aceea a arcailor pe care i-a -4&ut ieind din castelul Caprona ;dup4 ce ap4r4torii lui se predar4 du$anilor cu pactul de a li se d4rui -ia a<, c!nd se -4&ur4 !ncon"ura i de ar$atele du$ane. >B. Dup4 pact 6 o fort4rea 4 se poate preda la discre ia du$anului sau dup4 pact, care de obicei consta !n a fi ap4r4torii feri i de orice ofens4 i a a-ea onorurile $ilitare. Asediul Capronei, despre care Dante -orbete aici, s-a !nt!$plat !n @2?>, c!nd, dup4 cu$ po-estete Cillani ;))), @35<, ElucJe&ii, cu a"utorul florentinilor, au $ers !n r4&boi contra 'isei i !n dru$ au luat i "efuit castelul CapronaG. @+3. Li nou- 6 i apoi, !ntorc!ndu-se c4tre noi. @@+. C4 c!nt 6 -4 &ic. @@@. Alt arc 6 e, firete, o $inciun4. Cod!rloi caut4 a !nela pe poe i, spun!ndu-le c4, din cau&a n4ruirii pun ii care trece pe -alea a asea, dru$ul pe punte este greit i !i sf4tuiete s4 o ia prin @>B D)C)NA C%*ED)E @@2 Cinci ceasuri $ai spre-a$urg de c!te s!nt s-u$plur4 ieri o $ie ase sute ai&eci i ase de-ani de c!nd e fr!nt. @@B Cro doi de-ai $ei -or da o rait4 iute, s4-$i cate r4i, ce ies la $al, i-astfel pleca i cu ei, c4 bine-o s4 --a"ute. @@? 7ei, Pbate-Aripi, !n front, cu Karfarel i 0ot-de-%gar cu -oi, i Ci a-i-=ece, JaidO, Kund-de-)ad i tu, i 'arpangJel, @2@ nebunul Cap-de-C!ine, s4 $ai plece col atul R!t-de-'orc i Korforoat4 9 04rboi-Pb!rlit -4taf acestor &ece. @21 *ai da i pe l!ng-aprinsa s$oal-o roat4, i-4ti doi la alt4 punte-ntregi s4 -ie, c4-ntreag4 trece peste bolgia toat4G. @25 : ECe -4d : a$ &is : $aestre-al $eu, -ai $ie, o, f4 : i-a$ &is : s4 $erge$ f4rO de ei, de tii, c4ci eu nu-i cer to-4r4ie. @3+ De eti prudent i-acu$ ca de-obicei, nu-i -e&i cu$ $!r!ie-ntre din i, p4rinte, i-au ocJi-n cap cu g!nd de-a fi $iei SG @33 R4spunse el 6 : EN-a -rea s4 te-nsp4i$!nte ce -e&i M =cr!neasc4-n din i HaaI cu$ -or 6 o fac spre-acei din s$oala lor fierbinte MG. @25. Dar eu 6 Ce -4d ;b<. @2?. % f4 de tii ;a<. ponorul care desparte -alea a cincea de a asea, p!n4 c!nd -or !nt!lni alt arc ;ineDistent M< care trece !ntreg deasupra -4ii. @@2. Cinci ceasuri 6 Cod!rloi eDplic4 $oti-ele prin care arcul al aselea este n4ruit 6 toc$ai ieri s-u$plur4 o $ie ase sute ai&eci i ase de ani i cinci ceasuri $ai $ult ;$ai spre a$urg< dup4 ceasul !n care -orbete, de c!nd arcul s-a fr!nt. Adic4 6 arcul s-a fr!nt din cau&a cutre$urului de p4$!nt care a precedat cobor!rea lui )sus !n )ad. Era deci =!$b4ta $are, > aprilie @3++, i !n &iua precedent4, la a$i&4, se !$pliniser4 @233 de ani de la $oartea lui )sus. Dup4 credin ele lui Dante, $oartea lui Cristos s-a !nt!$plat la a$ia&4 !n Cinerea $are, !n anul 31 al -ie ii lui. De c!te s!nt 6 cinci ceasuri $ai t!r&iu de ora ce o a-e$ acu$. Dracul -orbea ca$ pe la 5 di$inea a, adic4 cinci ceasuri !nainte de a$ia&a din &iua de > aprilie @3++. (a a$ia&a &ilei precedente ;? aprilie @3++< se !$pliniser4 deci @233 de ani de la $oartea lui Cristos i @3++ de la naterea lui ;-e&i )nfernul, 2)), 33 i Con-i-io, )C, 23<. @2B. -ntregi 6 restric ie $intal4 diabolic4. Cod!rloi spune to-ar4ilor ce le da poe ilor

ca escort4 s4 nu le fac4 nici un r4u p!n4 c!nd nu -or a"unge la puntea care trece !ntreag4 peste -ale i care are singurul nea"uns c4... nu eDist4. @2?. %, f4 6 s4 faci aa fel ca s4 $erge$ f4r4 astfel de escort4, c4 eu din partea $ea renun la ea bucuros. De tii 6 dac4 este ade-4rat ce $i-ai spus c4 tii dru$ul. @3+. De eti prudent 6 frica !l scoate aici pe Dante pu in din fire i parc4 uit4 respectul datorat lui Cirgil. ncepe s4 se !ndoiasc4 dac4 Cirgil tie dru$ul ;de tii<, pe ur$4 se !ndoiete i de pruden a lui, care ar fi trebuit s4-i atrag4 aten ia asupra atitudinii du$4noase a oa$enilor. E=e poate S parc4 nici nu te recunosc M Tu, de obicei aa de prudent, nu -e&i cu$ dracii $!r!ie !ntre din i i se uit4 ur!t la noi S Ce $ai a-e$ ne-oie de o astfel de escort4 M Dac4 este ade-4rat c4 tii dru$ul, te rog s4 ne desp4r i$ de ei i s4 $erge$ singuriG. @>3 )NKERNN( @33 (a st!nga deci pornir4$ prin ponor ci-nt!i -4&ui, ca se$n, c4 to i se-ntoarn4, str!ng!ndu-i li$ba-n din i, spre eful lor. @3> )ar el plec!nd f4cu din cur o goarn4. @35. Ca se$n 6 faptul c4 Cod!rloi s-a confor$at cu totul obiceiurilor $ilitare, aleg!nd o c4pr4rie de &ece oa$eni, pe care-i strigase pe nu$e ;ce nu$e M< i le d4 un ef a !n-eselit pe draci, care arat4 de a lua "ocul !n serios i, atept!nd se$nul plec4rii, !i str!ng li$ba cu din ii, ca i cu$ ar -rea s4 arate o !ncordare de aten ie co$ic4 !n ateptarea co$en&ii de pornire. EToat4 scena pare inspirat4 de un "oc de copii 6 copiii se "oac4 de-a solda ii i, "uc!ndu-se, !i bat "oc de eful lor i, f4c!nd cu gura un anu$e &go$ot, !i !ncJipuie c4 i$it4 sunetul tr!$bi eiG ;Torraca<. @>5 D)C)NA C%*ED)E C!ntul 22)) Cercul al optulea. Calea a cincea 6 pungaii Cei doi poe i, c4l4u&i i de de$oni, str4bat colnicea de-a lungul s$oalei fierbin i ;@-3+< Cia$polo di Na-arra i Krate Go$ita ;3@->3< Cursa !ntins4 dracilor de Cia$polo i cearta acelora ;>5-@B@< @ C4&ui i c4l4re i cu$ c!$pi !ntrap4, cu$ dau atacuri, sau f4c!nd alai i-aori !n -4l$4ag fugind cu$ scap4, 1 cursari prin ara -oastr4-nt!$pinai, i bande-n treac4t, nea$ule-aretine, i "oc de suli i i-ncur4ri de cai, 5 ur$!nd dup4 cJi$-ale-ori ta$burine, cu buciu$e-ori cu focuri din castele i se$ne de-ale noastre-ori cJiar str4ine, @+ ci-atare-a-!nd po&na ci$poi nici ele, nici oti eu n-a$ -4&ut, nici escadroane, nici na-e-ur$!nd un far sau grup de stele M @3 *ergea$ acu$ cu-aceste ligJioane : -ai, r4i f!rta i : dar toate cu$ li-e r!ndul, c4-n )ad nu ceri t4$!ie i icoane. 2. alaiu ;A<. >. Li se$ne-a-!nd itali... i ce-ori ;a<. @2. lu$ini de far, sau ;a<. @. C4&ui 6 face o enu$erare de diferite $ane-re i eDerci ii $ilitare eDecutate !n sunetul celor $ai deosebite instru$ente $u&icale, pentru a spune c4 totui niciodat4 nu i-a fost dat s4 asculte un aa de ciudat ci$poi ca acela al lui 04rboi-Pb!rlit, eful dr4cetii cete din c!ntul precedent. ntrap4 6 cu$ str4bat c!$pii !n trap. 2. K4c!nd 6 -4&ui c4l4re i, f4c!nd alai. 3. Kugind 6 -4&ui cu$ aori, !n $i"locul -4l$4agului, c4l4re ii scap4 fugind. B. Nea$ule-aretine 6 face alu&ie probabil la eDpedi ia florentinilor !n teritoriul din Are&&o, dup4 b4t4lia

de la Ca$paldino ;@2?><. 3. Roc de suli i 6 face alu&ie la luptele $edie-ale ale ca-alerilor, nu$ite !n italienete giostre ;!n france&4 "ontes< i tornea$enti ;!n france&4 tournoi$ents<. ?. Kocuri 6 dup4 se$nale f4cute cu foc de pe turnurile fort4re elor, ca de pild4 !n )nfernul, C))), 1-B. >. =e$ne 6 instru$entele $u&icale. @+. Ele 6 bandele despre care -orbete !n -ersul B. @B. C4-n )ad 6 Cobuc traduce astfel o &ic4toare italieneasc4 6 Ela biserica cu sfin i i la c!rciu$a cu be i-iG. @>? )NKERNN( @3 Dar eu a-ea$ nu$ai la s$oal4 g!ndul, s4 -4d i-a bolgii-ntreag4 ae&are i r4ul nea$ ce-l scald4-n ea fierb!ndu-l. @> 'recu$ c!nd dau pilo ilor pe $are delfinii se$n cu spetele rotunde s4-i scape-a lor corabie de Onecare, 22 aa, spre-a r4sufla, i-aici i-altunde -edea$ -run r4u spinarea cu$ i-o salt4 dar nu$ai fulger!nd i iar s-ascunde. 2B Cu$ stau prin b4l i i broatele-ndeolalt4 la $al, i-astfel c-afar-au nu$ai botul, dar labele i-ntregul trup !n balt4, 2? i-aici astfel la $al u$pleau ei totul dar c!nd s-apropia 04rboi-Pb!rlit pe to i !n clip4-i i-ngJi ea borJotul. 3@ C4&ui, i-a$ sufletul i-acu-ngro&it pe unul st!nd, cu$ e pe c!nd le sperii c4 st4 o broasc4 i-altele-au s4rit, 31 dar 0ot-de-%gar i-a i-ncletat !n perii s$oli i ai lui c!rligul i, tr4g!nd, ce-a scos din lac o -idr4-$i fu -ederii. 35 Ltia$ pe draci pe nu$e-acu$ pe r!nd, c4ci fui atent i c!nd alei ei fur4 i i-ntre ei cu$ se cJe$au strig!nd. 1+ : E7ei, Koc-Nestins, alearg4 i-i !nfige !n spate gJeara s4-l "upoi de piele MG Li to i au curs cu c4ngi i cu c!rlige. 13 )ar eu 6 : EDe po i, $aestre-al c4ii $ele, s4 faci s4 afli cine-i desperatul c4&ut aici !n $!ini at!t de rele SG. 32. odat4 ;a<. 33. Li-a tras i-a scos ce-o -idr4 ;b<. sp!n&u... ;a<. 3?. Atent fusei ;a<. strige ;a<. @5. Li-a bolgii 6 obinuitul italienis$ al lui Cobuc, pentru -ale. 2+. =e$n 6 se credea !n E-ul *ediu, i se crede i acu$, c4 atunci c!nd delfinii sar deasupra apei, ur$4rind corabia dup4 obiceiul lor, pre-estesc furtun4. 23. Crun r4u 6 un conda$nat. 2B. Cu$ stau 6 dup4 ce a co$parat pe conda$na ii care !i scot spatele afar4 din s$oal4 cu delfini care, i-indu-se din $are, !i arat4 spinarea lor arcuit4, ase$uiete aici pe ceilal i conda$na i care ies din s$oal4 nu$ai cu capul cu broatele care stau la $alul b4l ilor i scot afar4 din ap4 nu$ai botul. 32. Cu$ e 6 dup4 cu$ se !nt!$pl4, c!nd treci pe l!ng4 $alurile unei b4l i, c4 toate broatele sar speriate !n ap4 i c!te una r4$!ne afar4, aa -4&ui ;i nu$ai po-estind $4 !ngro&esc< pe unul din conda$na i r4$!n!nd afar4 cu capul, eDpus la c4ngile dia-olilor. 31-3B. 'erii s$oli i 6 p4rul s$olit. 33. Ce-a scos 6 ceea ce a scos din lac. Tr4g!nd cu cangea, dup4 ce a prins p4c4tosul de p4r, i ridic!ndu-l !n sus, trupul lui acoperit de s$oal4 apare ca ce-a lung, negru i dintr-o bucat4, !ntoc$ai ca o -idr4 pescuit4 cu epoiul. 3?. Atent 6 Dante tia nu$ele tuturor, c4ci fusese atent i c!nd Cod!rloi !i striga pe nu$e ca s4-i aleag4, i c!nd se cJe$au !ntre ei. Kur4 6 ;!nfige 6 c!rlige<. Cobuc, care a a-ut !n $inte o ri$4, poate strige, cu$ se -ede din -ariant4, a l4sat ter ina ri$at4 ne!ndestul4tor. 11. =4 faci 6 s4 faci !n aa fel, dac4 se @>>

D)C)NA C%*ED)E 13 *erg!nd Cirgil deci a-ntrebat de statul din care-a fost n4scut, iar el !i spuse 6 : E=4r$ana $aic4 $4 n4scu-n regatul 1> Na-arei unde-n slu"b4 ea $4 puse, c4ci tat-a-ui pe-un biet de $ar afoi, i-al s4u distrug4tor i-a tot ce-a-use. B2 (a bunul do$n Tibald fui ser- apoi, i-acolea-n co c4rii fui $eter $are de cari-acu$ dau sea$4-ntr-4st noroiG. BB )ar R!t-de-'orc, ce-a-ea doi col i cu$ are i-un porc $istre , f4cu ca-n old $ielul s4-i si$ -un col ce-artist e-n spintecare. B? De r4i $otani $ai dete oricelul M 04rboi-Pb!rlit !ns4-l cuprinse-n bra e i-a &is 6 : E'!n4-l !nfurc, cu-ncetinelul MG. 3@ )-l duse lui Cirgil apoi !n fa 4 6 : EDe -rei s4 tii $ai $ult, !ntreab4-l dar4, c4-ndat-apoi sar al ii i-l !nJa 4G. 31 Li-a &is Cirgil 6 : ECunoti tu, aadar4, prin s$oal4 -run ne$ernic s4 se cJe$e latin de nea$ SG : EDe-un duJ cu-a -oastr4 ar4 35 -ecin, $-a$ desp4r it de scurt4 -re$e. De-ar fi i-acu$ deasupra-$i 4st $iel, de c4ngi i gJeare-acu$ eu nu $-a te$e.G B+. cald ;a<. B@. Ce i pe el i tot ce-a-u distruse ;b<. B2. Tibald ;a<. B>-33. Ci-l prinse-n bra e-atunci i-a &is 6 04rba i8 =4-$i sta i p!n4-l !nfurc, t4cu i ca $ielul.8 =-a-ntors cu fa a spre Cirgil apoi 68 De -rei s4 tii $ai $ult, s4-ntrebi, c4-$i sbiar48 C4 dornici de-a-l "upi $ai a$ -reo doi ;b<. B1. noroiu ;A<. 3+. s4-$i sta i ca $ielul ;a<. 3B. s4 se &ic4 ;b<. 33. )ar el 6 Cu ;a<. 35. Cecin, l4sai pe ;a<. 33. (4sai cu-a -oastr4 ar48 Cecin pe-un duJ, de -re$e pu intic4 ;b<. 3>. De gJiare-acu$ i c4ngi nu $-a $ai... ;b<. poate, ca s4 afl4$ cine-i nenorocitul c4&ut !n $!na Edu$anilorG lui. De dou4 ori !n acest c!nt se -orbete despre Edu$aniG, i !n a$!ndou4 ca&urile dintr-un punct de -edere care ne arat4 !n Dante tipul o$ului $edie-al i al o$ului de partid. Ce $il4 aici pentru nenorocitul c4&ut !n $!na du$anilor lui M 'osibilitatea de a sc4pa printr-un act de iertare ori de $4rini$ie din $!na du$anului nici nu se f4cea !n E-ul *ediu M Dac4 Dante ar fi c4&ut !n $!na florentinilor, ar fi fost ars pe rug ;igne co$buratur, ita ut $oriatur< f4r4 $il4. Li nici el n-ar fi g4sit c4 procedeul este ne"uridic. Li de fapt tot !n acest c!nt Dante are cu-inte de $are dispre pentru Krate Go$ita, care, dup4 ce a a-ut !n $!n4 pe du$anii st4p!nului lui, le-a dat dru$ul pe bani. Dante apare scandali&at nu at!t c4 le-a dat dru$ul pentru bani, dar c4 a sc4pat o oca&ie aa de $inunat4 de a supri$a pe du$ani. 13. =tatul 6 din ce ar4. 1>. Na-arei 6 $ic stat $edie-al !ntre Kran a i =pania, !n 'irineii apuseni. Nenorocitul este un oarecare Cia$polo ;Rean 'aul< despre care co$entatorii nu ne spun $ai $ult dec!t g4si$ !n Dante 6 c4 $a$a lui !l puse de $ic copil !n slu"ba regelui Tibald al ))-lea de Na-arra ;@21+-@25+<, foarte -estit !n E-ul *ediu pentru -irtu ile lui ca-alereti i l4udat de Rutebeuf ca -itea&, darnic i pri$itor. (a curtea acestui rege, Cia$polo, fiind o$ cu trecere, !$p4r ea slu"be i fa-oruri pe bani. B5. Ce-artist 6 ce bine spintec4 unul din col ii lui. 3+. Cu-ncetinelul 6 ast!$p4ra i--4. 33. Al ii 6 de$onii. 33. (atin de nea$ 6 italian. 35. Cecin 6 din =ardinia. Nu-l socotete deci ca toc$ai italian. De altfel, c!t pri-ete dialectul, i a&i unii filologi !i socotesc $ai $ult ca o li$b4 aparte, dec!t ca o -arietate a li$bii italiene. 3?. Deasupra-$i 6 se -ede c4 !n s$oal4 2++ )NKERNN( 5+ Dar 0ot-de-%gar 6 : ECe st4$ acu$ astfel MG. Li-n bra i-a-nfipt al c4ngii -!rf sub ire i-un $are sfert de carne-a rupt din el.

53 Li Kund-de-)ad tot sta s4-l ia-n pri$ire de "os $ai de la pulpi, ci-n rotogol se-ntoarse-al lor decan cu rea pri-ire, 53 i-a stat pu in $ai bl!nd turbatul stol. Cirgil, ne&4bo-ind, din nou gr4it-a spre cel ce sta pri-indu-i osul gol 6 5> : EDe cine &ici, c4 rea i-a fost ursita c!nd tu, l4s!ndu-l, $ai spre $al te-ai tras SG. R4spunse-acela 6 : EKratele Go$ita, ?2 Galuricul, oric4rei fraude-un -as. Astfel a-ut-a-n $!ini pe ini$icii lui Ninu-nc!t de po$in-a r4$as, ?B dar bani le-a s$uls i-n c!$p a pus -oinicii cu$ el &icea, i-a fost !nel4tor i nu-n $4runt, !n $ulte alte-oficii. ?? El st4-n contact cu cel din (ogodor, cu PancJe-acu$, i-i spun nenu$4rate, toc!nd de drag4-le =ardinia lor. 5B. i-a-ntors decanul aspra ;a<. ?B. i-a rupt... i-n c!$p a pus -oinicii ;b<. conda$na ii stau unii peste al ii. De aceea Cia$polo spune c4, dac4 ar fi r4$as acoperit de el !n s$oal4, acu$a nu s-ar te$e de c4ngile i nici de gJearele de$onilor. 5+. Astfel 6 !n teDt 6 Eprea $ult a$ r4bdatG. 5B. Decan 6 04rboi-Pb!rlit. 5>. De cine &ici 6 despre cine -orbeti, &ic!nd c4 r4u ai f4cut lipsindu-te de pa-4&a care i-o f4cea trupul lui !ntins peste tine i tr4g!ndu-te $ai spre $al S ?@. Kratele Go$ita 6 despre acest c4lug4r, Go$ita sau Co$ita, ti$ foarte pu in, fiindc4 co$entatorii lui Dante nu fac aici dec!t a repeta i a a$plifica ce g4sesc !n teDt. =e pare c4 a fost $ult ti$p siniscalco i pe ur$4 ef al !ntregii cur i a "udec4torului din Gallura, Ngolino Cisconti, $ai cunoscut sub di$inuti-ul de Nino. Dup4 CJiose anoni$e, acest Nino a fost o$ foarte iret i laco$ de bani, din care cau&4, dup4 ce pisanii !l goniser4 din ora, i ordon!nd, din represalii, ca to i pisanii care erau !n do$eniul lui s4 fie !nte$ni a i, acest Krate Go$ita !i l4s4 s4 fug4 pe to i !n scJi$bul unei su$e de bani. =e pare c4 faptul s-a !nt!$plat pu in dup4 &iua de 3+ iunie @2??. ?2. Galuricul 6 din Gallura. =ardinia era !$p4r it4 !n patru giudicati 6 Gallura, (ogodoro, Arborea i Cagliari. Leful acestora se cJe$a giudice, adic4 E"udeG, dar !n realitate a-ea putere i uneori ;ca de pild4 Re En&o, fiul lui Krederic al ))-lea< i nu$ele de rege. Despre Nino Cisconti ;EGiudice NinG al lui Dante< -e&i 'urgatoriul, C))), B3. Nn -as 6 !ntrebuin !nd o co$para ie biblic4, asea$4n4 corpul cu un -as al c4rui con inut este sufletul. Tot aa i !n )nfern ;)), 2?< a cJe$at pe =f!ntul 'a-el -as electionis. ?B. -n c!$p 6 !n libertate. Coinicii 6 du$anii do$nului lui, !nc4 -oinici i !n stare de a-i face r4u. ?3. Cu$ el &icea 6 f4cea alu&ie la for$ula "uridic4 de plano ;f4r4 "udecat4, cu procedura su$ar4< !ntrebuin at4 de Dante !n loc de E!n c!$pG din -arianta ;b<, !ntrebuin at4 de noi pentru a !ntregi -ersul l4sat inco$plet de traduc4tor, toc$ai din cau&4 c4 nu-i g4sise for$a definiti-4 pentru a reda acel de plano din teDt. )ronia consist4 !n a cita aceast4 for$ul4 "uridic4 !ntrebuin at4 de Krate Go$ita cu oca&ia aceea i de care trebuie s4 fi f4cut $ult Ja& du$anii lui, din cau&a cinis$ului sau incontien ei ce presupune !n acela care $4rturisete astfel de a fi l4sat !n libertate, aa de plano, ca lucrul cel $ai firesc i f4r4 nici o u$br4 $4car de "udecat4, pe du$anii do$nului s4u. ?5. *4runt 6 adic4 !n stil $are. ??. (ogodor 6 unul din sus-po$enitele giudicati din =ardinia. ?>. PancJe 6 spun co$entatorii $ai -ecJi ;alte docu$ente !ns4 nu a-e$< c4 a fost -icar al regelui En&o, fiul lui Krederic al ))-lea, c!nd, lu!nd acesta de so ie pe Adelasia din (ogodoro, de-eni regele =ardiniei 9 i adaug4 c4 $ai t!r&iu PancJe, dup4 $oartea lui En&o ;la 0ologna, unde a tr4it restul &ilelor lui !ntr-o 2+@ D)C)NA C%*ED)E >@ Dar, -ai, -ede i-l pe-altu-n f4lci cu$ bate M Eu $ulte-a spune, dar $4 te$ c4 el !$i face grap4 gJearele-i pe spateG. >1 =-a-ntors -4taful lor spre Karfarel ce tot p!ndea din ocJi cu$ s4-l apuce 6

: ET4iatule din furci M *ai stai ni el MG. >5 Cel groa&nic !ngro&it atunci spre duce 6 : E(o$bar&i ori tusci s4 -e&i i dac4- i place s4-i i au&i : a &is : i-i pot aduce, @++ de-or sta pu in deoparte-acetia-n pace spre-a nu se te$e-ai $ei de-a lor $!nie i eu, de-aici din $al, pe loc -oi face @+3 nu unu-ori doi, ci apte s4 -4 -ie, c-un se$n din gur-aa cu$ d4$ signale c!nd iese-un ins i -rea to-4r4ieG. @+3 Dar Cap-de-%gar cu botul fe ei sale !n -!nt i d!nd din cap 6 : ENe$ernic, ce-i M i ce scorni prile" sc4p4rii sale M @+> 0ogat, pungau-n la uri c!te -rei MG. : EEi, da M =!nt r4u cu$ nici nu se $ai poate c-aduc la cJin cu $ult $ai r4u pe-ai $ei MG @@2 'ier&!nd r4bdarea Pbate-Aripi, cu toate c4 to i i s-opuneau 6 : EDe-$i sari !n lac eu nu-n galop s4rind $i te -oi scoate, @@B ci-n &bor de-aripi !n clip4- i -iu de Jac M =ubt $al, f!rta i M Li -o$ -edea noi dac4 eti tu, dec!t noi to i, $ai $are drac MG. >1. oiu ;a<. >3. !napoi, dar stai ni el ;a<. @+2. e&!nd aici ;a<. A$ folosit aceast4 -ariant4 pentru a co$pleta teDtul din ;A<, care dup4 s$uls are o lacun4. >3->B. prinse cu o agraf4 i cu !nse$narea 6 s4 se scJi$be. @+1. cu$ d4$ noi ;a<. @+?. Li-au&i, spre-a ne sc4pa, ce-a pus la cale ;b<. capti-itate bene-ol4, dup4 ce a fost luat pri&onier dup4 b4t4lia de la Kossalta< a luat de so ie pe aceeai Adelasia. n alt4 parte ;)nfernul, 222))), @11< Dante spune c4 a fost ucis de ginerele s4u 0ranca dO%ria. >@. -n f4lci 6 scr!nete din din i a$enin 4tor. >?. Tusci 6 din Toscana. @++. Acetia 6 de$onii. Cia$polo, ca s4 scape de gJearele i de c4ngile de$onilor, n4scocete un iretlic 6 spune lui Cirgil, care pu in $ai !nainte l-a !ntrebat dac4 cunoate -reun latin printre to-ar4ii lui din s$oal4, c4, dac4 de$onii -or sta pu in la o parte, !n aa fel c4 cei care se -or i-i afar4 din s$oal4 s4 aib4 !ncredere, el, d!nd se$nalul con-enit !ntre ei, c!nd cine-a, sco !nd capul afar4, constat4 c4 de$onii s!nt departe i nu-i pot -edea, el -a face aa fel c4 $ai $ul i conda$na i lo$bar&i i tusci se -or ar4ta, i Cirgil -a putea -orbi cu ei pe !ndelete. Cu-intele s!nt adresate lui Cirgil, dar iretul conda$nat se g!ndete la i$presia ce o -a face asupra dracilor, care, din dorin a de a putea prinde i cJinui $ai $ul i, se -or l4sa !nela i. Kirete c4 toate s!nt $inciuni i c4 abia se -or dep4rta dracii, i el se -a arunca iar4i !n s$oal4. @@+. Ei, da 6 d!ndu-i sea$a de ne!ncrederea dracilor, -rea s4-i con-ing4, aduc!ndu-le a$inte totala lips4 de solidaritate a p4c4toilor din cea $ai rea spe 4, care se acu&4 unul pe altul i parc4 se bucur4 de suferin ele to-ar4ilor. Dup4 cu$ ar spune 6 ETR4u SU Li toc$ai -oi $4 !n-inui i de asta, care o s4 -4 bucura i de ur$4rile acestei r4ut4 i S TR4uU ar trebui s4 $4 nu$easc4 ai $ei, pe care !i tr4de& MG. 2+2 )NKERNN( @@? Nou "oc, cretine,-ascult4 i-o s4- i plac4 M =e-ntoarser4 deci to i, spre-alt $al c4t!nd i-nt!i fu cel ce n-ar fi -rut s-o fac4. @2@ '!ndind priin 4 clipei i-nfig!nd pungauO bine t4lpile-n 4r!n4, s4ri i-astfel sc4p4 de-al bandei g!nd. @21 % ciud4 fu pe to i acu$ st4p!n4. Dar $ai ales pe cel ce cau&4 fu, deci i porni strig!nd 6 : ETu-$i eti !n $!n4 MG. @25 Dar nu-i era. C4ci &borul nu putu s4-ntreac4 frica. HNnu-n fund pe dat4,

iar altu-n &bor cu pieptul sus trecu.I @3+ Nu piere-o ra -alt$interi scufundat4 !n lac c!nd -ine-un oi$ ce tot astfel trudit i $!nios de dru$ !i cat4. @33 Cu ciud4 de-acest lucru, 'arpangJel &bur4 pe ur$a lui, dorind ca Jo ul s4-i scape-n lac, spre-a se prici cu el. @33 )ar c!nd i-a fost sc4pat, s4rindu-i $o ul s4ri cu gJearele pe so i-apoi se-ncinse-o Jar 4 peste lac cu so ul. @3> Dar cel4lalt era dibaci coroi s4-l scar$ene -!rtos M Li-aa c4&ur4 de sus !n s$!rc !n clocot a$!ndoi. @12 Li-n prip4-i desp4r i acea c4ldur4 ci-at!ta clei pe-aripi li s-a lipit, c4 nu puteau s4 ias4 din arsur4. @1B Cu-ai s4i se -4ic4rea 04rboi-Pb!rlit i-urni pe patru-n a"utor s4 sar4 cu c4ngi cu tot pe-alt $al, iar ei gr4bit @1? la postul lor i-aici &burar4, i c4ngi !ntinser4 spre-acei spurca i ce-aproape cop i sub scoar 4 se-nfundar4. @B@ Noi !ns4 i-a$ l4sat aa-ncurca i. @21. fuse ;a<. @2B. Li-nt!iu pe-acel ce-o cau&4 fu greelii ;b<. @33. el i-nciudat ;a<. @31. sbura tot din... ;a<. @35. =-a-ntors ;a<. @2+. Cel 6 Pbate-Aripi, care, aproape sigur c4 !l -a !nela conda$natul, ar fi dorit s4 fie cu ocJii !n patru ca s4 nu-i scape. @2B. 'e cel 6 pe Pbate-Aripi. @2?. Nnu 6 Cia$polo. @2>. Altul 6 Pbate-Aripi. @3@. Tot astfel 6 co$par4 ciuda lui Pbate-Aripi, care n-a putut s4 !nJa e pe Cia$polo, cu ciuda unui oi$ care, dup4 ce a ur$4rit o ra 4 s4lbatic4 $ult ti$p !n &bor, c!nd a a"uns la $alul apei nu poate s-o prind4 fiindc4 ra a s-a scufundat. Cf. Ra$iro %rti&, E'er la $edie-ali&&a&ione di DanteG, !n PeitscJrift f. ro$. 'Jil., 2())) ;@>23<, p. 2>3 9 i, !n aceeai PeitscJrift, 2()C ;@>21<, pp. 331-3@5 6 EConobbe Dante il TRo$an de RenartU SG @33. Acest lucru 6 sc4parea lui Cia$polo din c4ngile lui Pbate-Aripi. @31. (ui 6 lui Pbate-Aripi. Dorind 6 dorind de la !nceput. @3> 6 Coroi 6 oi$. @1>. =purca i 6 plini de s$oal4. @B+. =e-nfundar4 6 se !nfundaser4 !nainte de a pri$i a"utor. 2+3 D)C)NA C%*ED)E C!ntul 22))) Cercul al optulea. Calea a asea 6 ipocri ii Cursa !ntins4 de draci i &4d4rnicit4 de Cirgil ;@-B5< )pocri ii ;B?-5B< Catalan i (odering ;53-@+?< Caiafa ;@+>-@23< Cei doi poe i se urc4 pe colnicea a aptea ;@25-@1?< @ T4cu i i singuri, f4r4 so i, acu$ $ergea$, ur$!nd din ur$4 pe p4rinte cu$ $erg i fra ii $inori i pe dru$. 1 Dar cearta ce-o -4&ui $i-aduse-a$inte de-un oarece i-o broasc4 despre care Esop ne d4-ntr-o snoa-4-n-4 4$inte. 5 N-au EnuG cu EbaG $ai $ult ase$4nare dec!t au astea dou4, dac4 bine pri-eti i-al4turi i-nceput i fine. @+ Li-aa cu$ dintr-un g!nd alt g!nd ! i -ine, alt g!nd din pri$u-aa $i se n4scu

sporindu-$i spai$a cea dint!i din $ine. 1-B. De snoa-a lui Esop $i-aduse-a$inte8 'resenta ceart-a lor ;b<. ?. c!nd i fine ;a<. @+. 'recu$ deci dintr-... ;a<. @@. fu ca&ul ;a<. @2. Li pri$a spai$-a duplicato-n ;b<. 3. *inori i 6 cu !nf4 iare s$erit4 i unul dup4 altul !n r!nd, dup4 cu$ $erg pe strad4 fra ii $inori i, adic4 franciscanii care ur$ea&4 regula =f!ntului Krancisc de Assisi. 1. Cearta 6 cearta dracilor din c!ntul precedent. 3. Esop 6 fabulist grec din secolul al C)-lea !.Cr. Aici se face alu&ie la Esopul $edie-al, teDt latin !n distiJuri elegiace atribuite de unii engle&ului kalterius. Kabula despre care Dante -orbete este ur$4toarea 6 ENn oarece, ca s4 poat4 trece $ai uor o balt4, ceru a"utor unei broate. 0roasca !i leg4 piciorul cu o a 4 de al s4u. )at4 c4 !noat4 a$!ndoi 9 broasca se scufund4 ca oarecele s4 se !nece, !ns4 oarecele se abate la suprafa 4 9 frica !i $4rete puterea. Cine uliul i desparte pe cei doi care se ceart4 9 cur!nd a$!ndoi &ac cu $4runtaiele s$ulse afar4G. Cf. Ra$iro %rti&, EConobbe Dante il TRo$an de Renart SUG, !n PeitscJr. f. ro$. 'Jil., @>21, p. 3@B, n. @. ?. Astea dou4 6 ceart4 !ntre draci i fabula lui Esop. >. Li-al4turi 6 i dac4 pui !n rela ie !nceputul certei dr4ceti cu sf!ritul. @2. =pai$a 6 din cau&a dracilor. 2+1 )NKERNN( @3 Li-aa g!ndea$ 6 $oti-u-n noi le fu i-a po&nei cei de r!s i-a suferin ii i negreit c4 li-e neca& acu. @3 *!nie dac-adaog rea--oin ii, goni-ne--or cu$ n-a gonit copoi pe-un iepure ce-l ia de g!t cu din ii. @> =i$ ea$ de groa&4 p4ru-n cap -!l-oi, i-a$ &is, atent !n ur$-a-!nd pri-irea 6 : EDe nu ne-ascunde$ repede-a$!ndoi, 22 din GJeare-Rele, $aistre, $i-e pierirea. i si$t cu$ -in pe ur$4-ne-alerg!nd, aa de -ii !i -4d cu-ncJipuireaG. 2B )ar el 6 : EDe-a fi i-oglind4, $ai cur!nd n-a prinde-a ta icoan4, cea de-afar4, precu$ i-a$ prins pe cea ce-o ai !n g!nd. 2? =pre-a $ele-a tale g!nduri se-ndreptar4, egal cuprins a-!nd i-acelai &bor, i-aa-ntr-un singur sfat $i se-ncJegar4. 3@ De-o fi pie&i la dreapta,-nc!t uor s4 fac4 $alul dru$ !ntr-alt4 -ale, sc4p4$ de-ncJipuita goan-a lorG. 31 Dar n-a-ncJeiat i restul -orbei sale, c!nd i -4&ui pe draci cu-aripi !ntinse aproape-a ne-nJ4 a sosind pe cale. 35 Cirgil !n bra e-atunci gr4bit $4 prinse, precu$ de &go$ot deteptata $a$4, c!nd -ede-n cas4 lucrurile-aprinse, 1+ apuc4 fiul spre-a fugi, i-n sa$4 lu!nd nu$ai la el, ea nici pe sine nu-i d4 r4ga& s-arunce -ro n4fra$4 9 @3. *oti-ul, cu g!nd, !n noi ;a<. @1. Din noi pornit-a Ja&ul ;a<. @1-@B. 0at"ocurii ce-o pat i-a suferin ii8 Ce-i arde aa, c4-i prinse cred neca&ul ;b<. @3. Deci furie-acu$ de-adaog4 ;b<. @>. p4trunde ;a<. 2@. de nu ne -o$ ascunde8 Li eu i tu ;b<. 23-21. De gloata lor c4-n ur$4 ni-e pornit4,8 Li-i -4d aa c4 si$t cJiar cu$ $4-nJa 4 ;a<. 2B. oglind4-$plu$burit4 ;b<. 2?. Gr4bit precu$ i-a$ prins-o cea g!ndit4 ;b<. 3B. eu i -4&ui ;a<. 35. Deodat-atunci8 Cirgil la piept ;a<. 3?. Cu$ $a$a c!nd de lar$4-i detHeptat4I ;b<. 1@. *ai $ult gri"ind de el, dec!t de sine ;b<. @3. *oti-u- 6 noi a$ fost de -in4 c4 dracii s-au f4cut de r!s i pe ur$4 au c4&ut !n s$oal4.

@3. Adaog 6 dac4 relei--oin e a lor se -a ad4uga i $!nia pentru bat"ocura la care s-au eDpus din cau&a noastr4. 2+. n ur$4 6 uit!ndu-se !napoi de fric4 s4 nu soseasc4 dracii. 22. GJeare-Rele 6 nu$e colecti- pe care !l d4 Dante !ntregii cete dr4ceti din care abia a sc4pat. 2?. =pre-a $ele 6 a se construi 6 EAle tale g!nduri se !ndreptar4 spre ale $ele, a-!nd cuprins egal i acelai &bor ;g!ndindu-$4 la fel cu tine i cu acelai a-!nt<G. 3+. -ncJegar4 6 g!ndul t4u i al $eu !$preun!ndu-se, ne-au sugerat acelai sfat. 2+B D)C)NA C%*ED)E 13 aa pe spate s-a l4sat cu $ine din -!rf, pe coasta repede ce-astup4 din sus pr4pastia -4ii cei -ecine. 13 Nicic!nd nu cred pe-al $orii scoc s-o rup4 deodat4 apa-n -ale $ai cu &orul c!nd este-aproape s4 s-a&-!rle-n cup4, 1> precu$ pe-acel perete-a curs cu &borul Cirgil, i $4 inea la pieptul lui p4r!nd c4 fiu !i s!nt, nu-nso itorul. B2 Abia ce-a$ fost a"uni !n fund, -4&ui pe draci din &bor pe cul$e cu$ se las4 drept unde-a$ fost, dar nu $4 $ai te$ui, BB c4ci 'ronia ce -oi-ntr-a cincea plas4 s4-i fac4 ser-i, de ei spre-a fi p4&it4, le-a stins orice puteri din ea s4 ias4. B? Aflar4$ "os o ginte-aici, s$olit4, u$bl!nd prin cerc cu $ers nespus de lin, pl!ng!nd pe-o fa 4 "alnic de trudit4. 3@ Li cape-a-eau cu glugi l4sate plin i-ad!nc pe ocJi, i-n felul cu$ le taie la rasa lor $onaJii de la Rin. 31 De aur fa -a-eau, p4r!nd -4paie, dar grele-at!t prin plu$bul bl4nii lor, c4 Krideric pe-a lui le-a-ea de paie. 35 AJ, trist -e$!nt, !n -eci obositor M Li-n r!nd cu ei, !ntori la st!nga iar4i, $ergea$ aten i cu$ pl!nge-acest popor. 5+ Dar, str!ns de dru$ul str!$t i de po-ar4-i aa de-ncet -enea, c4-n r!nd cu $ine, a-ea$ tot noi cu orice pas to-ar4i 9 B?. % gint-afHlar4$I... suli$enit4 ;a<. 33. c4lug4rii la ;a<. 33. C4 KrHidericI a-ea pe-a sa... ;a<. 52. C-a-ea$ ;A<. %ricare-al nostru pas ne da ;a<. (a orice pas a-ea$ to i... ;b<. 13. =-a l4sat 6 Cirgil. 1>. Cu &borul 6 iute, repede. BB. 'ronia 6 aceeai pronie cereasc4, care i-a ae&at ca p4&itori..., !i !$piedic4 de a iei din ea. B?. =$olit4 6 sule$enit4. )ronie, fiindc4 aceti da$na i, ca f4 arnici ce s!nt, s!nt acoperi i de cape grele de plu$b, aurite pe dinafar4. 32. Kelul 6 dup4 $odelul i croiala celor !ntrebuin ate de c4lug4rii din Colonia. 33. Krideric 6 co$entatorii lui Dante spun ;dar nici un docu$ent nu !nt4rete afir$a ia lor< c4 !$p4ratul Krederic al ))-lea pedepsea pe -ino-a ii de le&$aiestate pun!nd pe ei nite cape de plu$b i -!r!ndu-i apoi !n nite c4ld4ri, sub care se aprindea foc, !nc!t plu$bul topindu-se, nenoroci ii $ureau !n cJinurile cele $ai groa&nice. Koarte probabil s-a pus pe sea$a lui Krederic al ))-lea una din at!tea cru&i$i ale tat4lui s4u 7enric al C)-lea, dar se i poate c4 co$entatorii n-au prea !n eles rostul acestei pedepse, care, p4r!ndu-li-se nu destul de grea, au c4utat s4 o fac4 $ai groa&nic4 cu n4scocirea c4ld4rilor. 5@. C4-n r!nd 6 a se construi 6 Eaa de !ncet c4, cu orice pas, a-ea$ !n r!nd cu $ine tot noi to-ar4iG. 2+3 )NKERNN( 53 deci &isei 6 : ETat4, caut4 pe-oarecine

cu nu$e,-a$ &is, i fapte cunoscute i-aa $erg!nd, tu -e&i pe l!ng4 tineG. 53 Li-un duJ din dos, fiindu-i cunoscute cu-intele toscane 6 : E%, sta i, -oi cei ce-n neagra noapte-aa fugi i de iute, 5> c4 poate pot s4- i dau i eu ce -rei MG. =-a-ntors atunci Cirgil pri-ind prin -ale, i 6 : EAteaptO : a &is : i $ergi !ncet ca eiG. ?2 Li st!nd -4&ui pe doi &orind pe cale cu $are dor de-a fi cu noi !n r!nd, ci-opri i erau de plu$b i-ngusta cale. ?B =osind, ei $-au pri-it $ult ti$p t4c!nd i-n sus ineau cJior! c4ut4tura 9 se-ntoarser4-ntre ei apoi, &ic!nd 6 ?? : EAcesta parc4-i -iu c4-i $ic4 gura. )ar Hde nu-sI -ii, cu$ n-au aceste blane, ce drept al lor le iart4-nc4rc4tura SG. >@ Li-apoi 6 : ETu, oaspe-al tur$ei cei s4r$ane de triti f4 arnici, te rug4$ s4 spui, i nu ne-ascunde, cine eti, toscane SG. >1 : EN4scut a$ fost : r4spunsei : i crescui la $!ndrul Arno-n $area lui cetate, i-a$ trupu-acel ce-apururi !l a-ui. >5 Dar cine -oi, a c4ror distilate dureri prin ocJi s!nt cJin -ederii $ele S Ce cJin e-n -oi ce-at!t de-a$ar --abate SG @++ R4spunse-un ins 6 : EAceste Jaine grele !n cari s!nte$ cu plu$b aci-$br4ca i, c!ntaru-l fac s4 gea$-astfel sub ele. ?+. atunci !ntors, pri-i ;a<. ?>. Dac4-s -ii ;A<. >+. Li al lor ce drHeptI ;a<. >5. r4-4rsate ;a<. >>. a$ar : crud ;a<. @+2. Kac cu$p4na ;a<. 5B. Li-aa $erg!nd 6 i, tot $erg!nd, uit4-te !$pre"ur dac4 po i cunoate pe c!te-un suflet $ai r4s4rit, cu care s4 pute$ sta de -orb4. 53. Cunoscute 6 recunosc!nd graiul din Toscana. 5?. Kugi i 6 Dante i Cirgil nu $ergeau iute deloc, dar, fa 4 de $ersul aa de !ncet al acelor nenoroci i !$br4ca i cu cape de plu$b, p4reau c4 alearg4. ?3. -n sus 6 din cau&a greut4 ii glugii de plu$b, nu puteau s4 ridice capul sus spre Dante i ridicau nu$ai ocJii. >+. Ce drept 6 care pri-ilegiu al lor !i scap4 de pedeapsa noastr4 S Dup4 cu$ s-a -4&ut, legile )nfernului nu per$it da$na ilor de a iei din cercul lor, deci $are este $irarea celor pedepsi i c4 Dante i Cirgil nu iau parte la pedeapsa lor i str4bat )nfernul ca nite dru$e i. >B. Cetate 6 Kloren a, pe $alurile Arnului. >3. Apururi 6 str4bat )nfernul fiind !n -ia 4, cu acelai trup pe care l-a$ a-ut totdeauna, pe care nu l-a$ pierdut !nc4 din cau&a $or ii. >5->?. Distilate dureri 6 lacri$i. >?. CJin 6 !$i produc $il4. 2+5 D)C)NA C%*ED)E @+3 Noi din 0ologn-a$ fost, doi -eseli fra i, (odringo el, eu Catalan, i-odat4 de-a ta cetate a$bii-a$ fost cJe$a i, @+3 cu$ i-alte d4 i cJe$4, spre-a fi p4strat4 odiJna ei, dar noi i-a$ fost atari precu$ Gardingul i-ast4&i $ai arat4G. @+> Eu -rui atunci s4 &ic 6 : ECoi r4ii, cari...G, dar n-a$ $ai &is, c4ci -4&ul $i se duse pe unul r4stignit i-nfipt cu pari. @@2 C4&!nd c4-l -4d, !ntreg el se distruse, sufl!nd !n barb4-i cu-ndelung oftat 9 iar popa Catalan, care-l -4&use 6

@@B : EAcest !nfipt ce-l -e&i : a &is : da sfat iudeilor c4, spre-a-$p4ca poporul, un o$ c4&nirii trebuie-a fi dat. @@? =t4 gol cu$ -e&i i-ncJide-n dru$ ponorul, i trebuie s4 si$t4 c!t de grei s!nt to i cari trec i pun pe el piciorul. @2@ Li socrul s4u e-n bolgie-aici, i-acei ce-au fost cu el p4rtai !n sfatul care a fost s4$!n a rea pentru iudeiG. @21 C4&ui i pe Cirgil cu$ sta-n $irare de-acest !ntins !n cruce-astfel precu$ etern -a sta-ntr-at!t de trist4 stare. @25 =e-ntoarse-apoi spre Catalan 6 : ELi-acu$, s4-$i spui, de eti st4p!n al -rerii tale, nu este-aici la dreapta-ne -run dru$ @3+ pe care s4 iei$ dintr-ast4 -ale spre-a nu constr!nge iar4i !ngeri r4i cu noi s4 -ie-a ne-ar4ta -ro cale SG. @33 : EAproape-aici, s-o -e&i cu ocJii t4i : r4spunse el : din $area r!p4 pleac4 un arc ce trece toate-aceste -4i, @33 ci-i rupt aici i nu e dru$ s4 treac4, dar lesne-o s4 sui i i pe ruine, c4 &ac !n fund spre coasta ce se pleac4.G @2@. ei, acei ;a<. @23. =4$!n -a fost a $or ii-ntre ;a<. @@2. Distruse 6 !n teDt 6 Ese r4suciG. @@B. Acest !nfipt 6 Caiafa, "udec4torul lui )sus Cristos. =fat 6 dup4 cu$ se spune !n E-angJelie ;)oan, 2), B+<. @2@. =ocrul 6 socrul lui Caiafa, pontiful Ana. @23. =4$!n a rea 6 fiindc4, pentru pedeapsa r4stignirii lui Cristos, )erusali$ul a fost distrus i iudeii os!ndi i s4 r4t4ceasc4 printre celelalte popoare. @21. *irare 6 ti$ c4 Cirgil a fost alt4dat4 !n )nfern ;-e&i c!ntul )2, 22<, dar atunci, printre ipocri i, n-a -4&ut pe Caiafa 6 $irarea lui deci se eDplic4 uor. @2?. =t4p!n 6 dac4 po i. 2+? )NKERNN( @3> 'u in Cirgil a stat retras !n sine. Li-apoi 6 : EAcel ce-n eap4 r4ii-n lacul de s$oal-a lui, ce r4u i-a r!s de $ine MG. @12 : EEu i-n 0ologn-a$ au&it c4 dracul e sac de -icii i $in ind $ereu, c4-i tat4 al $inciuniiG,-a &is $onacul. @1B Cu paii $ari porni $aestrul $eu, a-!nd pu in pe-obra"i a furiei floare, i-aa, l4s!ndu-i pe-nc4rca i, i eu @1? pornii pe ur$a dragilor picioare. @1@. Cf. CJi u ;a<. @12. Au&ii ;a<. @1@. Li-a r!s 6 !n c!ntul precedent : cititorul !i -a aduce a$inte : dracul $incinos, ca s4-i !ntind4 o curs4 lui Cirgil, i-a spus c4 arcul al aselea s-a pr4buit, dar ur$4torul este !ntreg i -a putea trece peste el. *inciuna de$onului apare clar4 lui Cirgil. @12. 0ologna 6 adic4 atunci c!nd studia$ teologia !n -estita uni-ersitate de acolo. @1?. Dragilor picioare 6 pe ur$a picioarelor dragului $aestru. 2+> D)C)NA C%*ED)E C!ntul 22)C Cercul al optulea. Calea a aptea 6 Jo ii Krica &adarnic4 a lui Dante ;@-2@< Cei doi poe i se urc4 pe colnicea

a aptea ;22-3+< 7o ii ;3@->3< Canni Kucci ;>5-@B@< @ 'e-acel r4sti$p al t!n4rului an, c!nd Keb !i ud4-n Nrn-ale lui plete iar noaptea-ncepe-a da spre $eridian, 1 c!nd bru$a pe c!$pii -rea s4 repete fru$oasa fa -a albei ei surori ci-aripile-n cur!nd !i pier $uiete, 5 lipsit de-orice nutre se scoal4-n &ori 4ranul trist i -ede alb tot locul, i-oft!nd !i bate oldu-adeseori, @+ acas4-ntors !n -ai !i -ars4 focul ca bie ii-acei ce n-au ce s4-i $ai fac4, ci-ncet !ncepe s4-i aline focul @3 -4&!nd cu$ lu$ea-ntr-alt -est$!nt se-$brac4 !n scurt r4sti$p, i ia toiagul lui i-HaI tur$ei foa$e-n c!$p acu$ o-$pac4 9 @. 'e c!nd e anu-abia n4scut i-i spal4 ;b<. 2. aurite ;a<. 1. i$ite ;a<. 3. topite ;a<. @+. !i blaste$4 norocul ;a<. @1. deci ;a<. @. T!n4rului an 6 la !nceputul anului, c!nd soarele, intr!nd ;februarie< !n &odia Nrnei, !ncepe a !nc4l&i $ai $ult i nop ile, apropiindu-se de ecJinoc iul de pri$4-ar4, !ncep a fi egale cu &ilele. Atunci 4ranul, scul!ndu-se dis-de-di$inea 4 i -4&!nd p4$!ntul acoperit cu bru$4, crede c4-i &4pad4 i se !ntristea&4, dar, pu in dup4 aceasta, !ntorc!ndu-se !n acelai loc, sur!de -4&!nd c4 p4$!ntul i-a scJi$bat !nf4 iarea. Tot aa eu $-a$ speriat, obser-!nd cu$ Cirgil s-a tulburat ;din ciuda pentru cursa ce i-au !ntins de$onii< i pe ur$4 a$ c4p4tat cura", c!nd l-a$ -4&ut c4-$i -ine !n a"utor. 3. *eridian 6 ceea ce se !nt!$pl4 la ecJinoc iu. 1. Repete 6 i$ite. B. =urori 6 &4pad4. 3. i pier 6 !ns4 repede se topete. @3. ntr-alt -est$!nt 6 fiindc4 bru$a a disp4rut, tot c!$pul cap4t4 !nf4 iare nou4. n )talia, !n luna februarie este aproape pri$4-ar4. @B. -$pac4 6 !i duce tur$a la p4une. 2@+ )NKERNN( @3 aa !nsp4i$!ntat de-al $eu $aestru fui de-at!ta nor ce i-l -edea$ pe frunte, ci-al spai$ei plastru tot aa-l a-ui. @> C4-ndat4 ce-a$ a"uns la rupta punte s-a-ntors cu-acele dulci pri-iri spre $ine, precu$ le-a-u dint!i sub tristul $unte. 22 Li-atent aici pri-ind peste ruine i-n $inte $ulte cu$p4nind de toate, el bra e-a-ntins str!ng!ndu-$4 la sine, 2B i ca i-acel ce face i socoate i-apururi pare-a ti i-apoi ce -rea, astfel spre -!rf trudindu-se-a $4 scoate 2? pe-o st!nc-a stat i-alt stei de dup4 ea -4&!nd, $i-a &is 6 : ETu treci pe-aceea stan4, dar -e&i dint!i de poate-a te ineaG. 3@ AJ, n-a fost dru$ de-acei HceI poart4 blan4, c4ci greu de tot, el cel uor, eu dus din col !n col , urca$ acea corJan4. 31 Li dac4 n-ar fi fost dec!t $ai sus !ntr-alt ponor $ai scurt-aici ruptura, eu nu tiu el, dar eu $-a fi r4pus. 35 Cu$ !ns-al *alebolgii fiind spre gura acelui pu ad!nc, pie&i se-ntinde oricare-o bolgie-i are-astfel f4ptura 1+ c4 suie-un $al, iar cel4lalt descinde.

Li-a"unse$ astfel i-unde-a$ cunoscut c4 cea din ur$4 piatr4 se desprinde. 13 C!nd fui pe -!rf, deloc n-a$ $ai putut s4 $erg, i-a$ fost at!t f4rO de suflare c4 unde-a$ fost a"uns, a$ i e&ut. 13 : E=e cade-aici s4-n-ingi orice-a$!nare, c4ci st!nd pe puf sub cald coper4$!nt n-a"ungi la gloria cea f4r4 de care, @?. Dar spHai$eiI ;a<. 2>. sui, stan4, petroae ;a<. 3?. K!nt!nii-acei ad!nci ;a<. pogoar4 ;b<. 3>. %ric4rei bolgi astfel !i e ;a<. 1+. scoboar4 ;b<. @5. Nor 6 !ncruntare din cau&a $inciunii spuse de de$oni. @?. 'lastru 6 leac. 2@. *unte 6 !n p4durea !n care Dante se r4t4cise, la poalele acelui deal pe coasta c4ruia !nt!lnise cele trei fiare. 2B. Acel 6 ca acela care, pe c!nd lucrea&4 ce-a, se g!ndete la ceea ce trebuie s4 fac4 pe ur$4, !nc!t $ereu pare a ti ce -a face pe ur$4. 3@. 0lan4 6 adic4 era un dru$ pentru care nu era potri-it4 o Jain4 lung4 i grea, care ar fi fost o piedic4 la urcat. 32. Nor 6 fiindc4 era suflet i n-a-ea nici o greutate. Dus 6 spri"init de Cirgil. 31. Li dac4 6 i dac4 aici ruptura ;$alul for$at de ruinele podului< n-ar fi fost $ai scurt4 dec!t ponorul de $ai sus. 35. Cu$ !ns4 6 cu$ !ns4 aceste -4i, cobor!ndu-se spre gura )nfernului, s!nt f4cute !n aa fel !nc!t un $al se ridic4 i cel4lalt coboar4. 12. =e desprinde 6 sus pe -!rf, de unde se desprinde cea din ur$4 piatr4 a ruinei. 13. A$!nare 6 lene. 2@@ D)C)NA C%*ED)E 1> c! i $istuie-a lor -ia 4 pe p4$!nt pe ur$a lor aceleai ur$e las4, ca spu$ele pe-un r!u sau fu$u-n -!nt M B2 Deci sus M Li-n-inge truda ce te-apas4 prin -rerea cea ce-n-inge-orice b4t4i, c!nd ei de-al trudei cJin ni$ic nu-i pas4. BB C4ci nu-i de-a"uns s4 pleci dintr-aste -4i 9 $ai lung-o scar4 dru$ pe ea ne cere M De tii ce- i spui, gr4bete paii t4i.G B? 'lecai atunci i-a$ &is, pe c!nd putere $ai $ult4 f4 4rea$ s-ar4t decu$ a-ea$ 6 : EDeci $ergi M A$ i puteri i -rere MG. 3@ 'e st!nci luar4$ deci din nou un dru$ i greu i str!$t i-n totul st4rii sale $ai r4u i dec!t cel de p!n4 acu$. 31 =pre-a nu-i p4rea trudit -orbea$ pe cale, c!nd iat-un glas, p4r!nd c4 nici nu tie -orbi deplin, iei dintr-alt4 -ale. 35 Ce-a &is, dei era$ pe-acea stingJie ce-i punte-aici, eu n-a$ putut s4 tiu, dar cel care -orbea-$i p4ru-n $!nie. 5+ 'lecat pri-ii spre-ad!nc, dar ocJiul -iu ni$ic prin neguri n-a putut !n-inge, deci &isei 6 : EDuce,-o, f4 te rog s4 -iu 53 la &idul cel ce-a asea -ale-o-ncinge. C-aud, dar s4-n eleg eu n-a$ putere, i stau i -4d i tot nu pot distingeG. 53 : ER4spunsu-$i este-at!t c4- i fac pe -rere, c4 ruga cea onest4 nu se neag4 : r4spunse el :, ci-o st!$peri !n t4cere.G B3. poteci ;a<. BB. pleci ;a<. B5. deci ;a<. 33. Corbi deplin ;a<. nceputul -ersului lipsind !n ;A<, a$ introdus !n teDt aceast4 -ariant4. 55-5?. R4spunse el, c4ci astfel se desleag48 %nesta rug4... ;A<. A$ introdus !n teDt -arianta ;b<, -ersul 5? lipsind aproape !n !ntregi$e !n ;A<. 55. doru ;a<. 5?. cere ;a<.

B3. 04t4i 6 lupt4. B1. Nu-i pas4 6 !n teDt 6 Edac4 nu se las4 dobor!t4 de trupul ei greuG. B3. % scar4 6 face alu&ie la urcuul lung i greu al =f!ntului *unte din 'urgatoriu. B>. K4 4rea$ 6 $4 pref4cea$. 3+. Deci $ergi 6 E=!nt gata. 'ornete, i eu te -oi ur$a, c4ci si$t c4 a$ din nou !n $ine i puteri, i -oin 4G. 32. -n totul st4rii 6 !ntreaga !nf4 iare. 33. Corbi deplin 6 glas aproape bestial ce p4rea inapt a pronun a cu-inte. Este, probabil, glasul sup4rat al -reunuia dintre Jo ii pedepsi i !n -alea aceasta, sup4rat de senin4tatea cu care -orbesc cei doi poe i. 53. R4spunsu-$i 6 r4spunsul cel $ai bun este c4- i -oi face pe plac, c4ci, c!nd o$ul cere ce-a drept, nu i se poate refu&a, i dorin a lui trebuie satisf4cut4 f4r4 $ult4 -orb4. 2@2 )NKERNN( 5> (a capul pun ii pe-unde ea se leag4 cu-a opta r!p4 deci ne-a$ dus, i-n fine -4&ui atunci descJis4 bolgia-ntreag4, ?2 i-ntr-!nsa erpi, i-oriunde erpi, i pline gr4$e&i, de-at!tea specii,-nc!t de ei si$t s!ngele i-a&i sloi de gJea 4-n $ine M ?B =4-$i tac4 (ibia de pustiul ei, c4ci oriic!t foiesc !n el sc!rboii "aculi, HcJelidriI, cencri i farei ?? n-a-u $ai r4i i $ul i ca furioii de-aici, nici el, nici golul etiop, nici $alul sterp din prea"$a *4rii Roii M >@ Li-aci-ntr-acest sc!rbos i crud potop fug u$bre goale-url!nd de-nsp4i$!ntate i scorburi nu-s i nu-i Jeliotrop M >1 Li-au $!inile-nd4r4t cu erpi legate ce-n spline-nfig i cap i co&i i-apoi ieind fac nod pe burt4 ca i-n spate. >5 Li iat-atunci, pe-un duJ de l!ng4 noi s4rind un arpe,-l sfredeli prin locul ce leag4 g!tul de-u$erii-a$!ndoi. @++ A scrie-un E%G sau E)G $ai scurt e "ocul decu$ s-aprinse el i-ar&!nd c4&u i-ntreg !l pref4cu-n cenu4 focul. @+3 Li-aa cu$ sta distrus HastfelI acu de sinei spu&a prinse s4 s-adune i-n sus s4ri i-a fost acel ce fu. @+3 Astfel de oa$enii-n-4 a i se spune c4 $oare-un feniD, i la fel i-n-ie pe c!nd i-a cincea sut4 de-ani apune. ?5. i cencri ;A<. @+3. acu$, a prins ;a<. @+B. Acela... ;a<. ?@. 0olgia 6 -ale. ?5. Raculi 6 erpi care stau pe po$i i de acolo se n4pustesc asupra pr4&ii. CJelidri 6 alt soi de erpi eDotici. Cencri 6 erpi a$fibii i -eninoi. Karei 6 se spunea !n E-ul *ediu despre acest arpe c4 u$bl4 drept pe coad4 ;erectus graditur super cauda$< i las4 ur$e pe unde trece. Nu$ele acestor erpi eDotici s!nt luate din (ucan ;'Jarsalia, )2, 5?<. Dante !ns4, cu fante&ia lui puternic4, n4scocete nite $eta$orfo&e aa de !ndr4&ne e i a$4nun ite de oa$eni !n erpi i de erpi !n oa$eni, !nc!t cu drept cu-!nt se -a putea l4uda !n c!ntul ur$4tor ;22C, >1->>< de a fi !ntrecut pe $aetrii latini (ucan i %-idiu. ?> 6 El 6 pustiul (ibiei. Golul 6 pustiul. >@. 'otop 6 $ul i$e de erpi. >3. =corburi 6 unde s4 se ad4posteasc4. 7eliotrop 6 elitropia, piatr4 scu$p4 i fabuloas4 de culoare -erde cu $ici pete roii, despre care !n (apidariile $edie-ale se spunea c4 a-ea proprietatea de a face ne-4&ut pe o$ul care o str!ngea !n $!n4. >B. =pline 6 !n teDt 6 EaleG. >5. Li iat4 6 a se construi 6 ELi iat4 c4 un arpe, s4rind pe un duJ de l!ng4 noi, !l sfredeliG. @++. *ai scurt 6 !n teDt 6 Enu e "oculG, adic4 6 E=-aprinse $ai repede dec!t se scrie un ) sau un %G. @+@. El 6 sufletul da$natului. @+?. Apune 6 c!nd au trecut B++ de ani. 2@3

D)C)NA C%*ED)E @+> H(a iarb4 i la gr!ne nu se-$bieI, ci-a$o$ i lacri$i de t4$!ie-alege Hi nard i $ir !i es funebra ieI, @@2 i-aa cu$ cade-un o$ i nu-n elege de-a fost el tras de-o ia&$4 ini$ic4 sau de-alt -run r4u ce poate pe-o$ s4 lege, @@B se uit4-n "ur $irat c!nd se ridic4 oft!nd confu& de groa&a $are-a lui prin care-a fost i-i plin de-a-uta fric4 9 @@? pe Jo c!nd a-n-iat aa-l -4&ui. Cai, aspr4-i, Doa$ne, sf!nta- i lo-itur4 ce-n dreapta ta $!nie-o-$par i oricui M @2@ Ceru Cirgil acestui $ort de-arsur4 s4-i spuie cine-a fost S )ar el 6 : EDe-abia plouai din Tosca-n trista asta gur4. @21 Nu o$ s4 fiu, ci bestie-$i pl4cea ca $ul ce fui, i Kucci e-al $eu nu$e i de$nul gra"d al $eu 'istoia fuG. @25 Eu lui Cirgil 6 : E=4 nu $ai fac4 glu$e M =4-ntrebi ce culp4-l trase-aici, c4-n -ia 4 !l tiu cu$plit i gata s4 sugru$eG. @3+ N-a-u, c!nd ne-au&i, $inciun4-n fa 4, ci drept pri-i i sincer -ru s4 fie, cu-obra"ii-aprini de-o "alnic4 roa 4 6 @33 : EC4 tu $4 afli-aci-n tic4loie cu$ -e&i c4 s!nt, $4 doare $ult $ai tare dec!t c4 fui gonit din lu$ea -ie. @33 Nu pot s4 neg ce-$i cere-a ta-ntrebare. At!t de "os !n )ad eu fost-a$ pus ca fur de sfinte-od4"dii din altare 9 @@3. %ri tras a fost ;a<. @22. Ne-oia ;a<. @21. -oia ;a<. @21. pl4cea ;a<. @23. $ea ;a<. @23. Li de$n cote !$i fu ;b<. @35. a$ fost adus ;a<. @@+. A$o$ 6 plant4 aro$atic4, ca i nardul i $irul. (acri$i 6 boabe de t4$!ie. @@@. )e 6 giulgiu. @@1. =4 lege 6 s4 -at4$e 9 face alu&ie la epilepsie. @@B. Ridic4 6 c!nd !i -ine !n fire. @@5. A fost 6 pe care a a-ut-o. A-uta 6 suferin a. @23. Tosca 6 Toscana. @2B. *ul 6 cat!r. n li$ba italian4 $ulo se spune i !n !n elesul de copil bastard. Kucci 6 Canni di $esser Kucci dei (a&&ari, fa$ilie din 'istoia apar in!nd partidului EnegrilorG. CecJii co$entatori spun c4 a fost poreclit Canni 0estia i este poate sufletul cel $ai bestial din !ntregul )nfern dantesc. %$ foarte -iolent, Jo , b4t4u i cri$inal, nu$ele lui apare foarte des !n condica conda$na ilor din 'istoia !ntre anii @@?3 i @2>B. Toate cronicile din 'istoia s!nt pline de ispr4-ile lui. Cea $ai scandaloas4 a fost !ncercarea ce o f4cu !n anul @2?? de a fura, !$preun4 cu al i to-ar4i, odoarele din biserica =f!ntului Penone din 'istoia. @32. Ralnic4 6 roea 4 care nu pro-ine de -reo c4in 4, ci nu$ai de ciuda de a fi fost recunoscut. @3B. Gonit 6 nu ti$ dac4 Kucci a fost o$or!t, dar felul cu$ Dante se eDpri$4 ne face s4-l b4nui$. 2@1 )NKERNN( @3> iar furtu-$i fu n4past4 pe-al ii pus. =pre-a nu te bucura de-a $ea-nt!lnire, de-o fi s4 iei din groapa asta sus, @12 tu ia-n urecJi i-ascult-o pre-estire 6 de Negri-nt!i 'istoia se desparte, Kloren a-i scJi$b-apoi popor i fire, @1B din Cal de *agra neguri *arte-adun4 i-n negri nori el !n-4lit apoi, n4-al4 d!nd cu groa&nic4 furtun4,

@1? pe C!$pul 'iceean -a da r4&boi, sp4rg!nd !n prip-a norului putere, spre-a fi stri-it oricine-i Alb ca -oi. @B@ Li- i spui acestea ca s4- i fac durere MG. @13. 'istoia-nt!iu pe nHegriiI r4pun4 ;a<. @1>. Li-a norului putere-o i doboar4 ;a<. @3>. N4past4 6 $4rturisete c4 autorul furtului a fost d!nsul i c4 pe nedrept -ina a fost aruncat4 asupra altora. @1+. -nt!lnire 6 de a fi !nt!lnit printre Jo i. @13. Desparte 6 se golete. Kace alu&ie la i&gonirea EnegrilorG din 'istoia !n $ai @3+@. @11. i scJi$b4 6 se refer4 la intrarea !n Kloren a a lui Carol de Calois. 2@B D)C)NA C%*ED)E C!ntul 22C Cercul al optulea. Calea a aptea 6 Jo ii Gest obscen al lui Canni Kucci i pedeapsa lui i$ediat4 ;@-@?< T!lJarul Cacco ;@>-33< Transfor$area reciproc4 a unui arpe !n o$ i a unui o$ !n arpe ;31-@B@< @ Li-a &is, c!nd -orbelor le-a pus o fine 6 : E*ai na i ie, Doa$ne MG i-a f4cut cu a$bele lui $!ini spre cer s$ocJine. 1 De-atunci !ncoace erpii $i-au pl4cut, c4ci iat4 unul g!tul i-l !ncinse, p4r!nd c-ar &ice 6 : EKii de-acu$ t4cut MG. 5 )ar altul peste bra e-astfel !l prinse f4c!nd la pieptul lui din sinei nod, !nc!t $ic4rii-orice putin 4-i stinse. @+ 'istoia, tu M De ce nu ca i -run $od Hs4 te-n$or$!n i sub a cenuii &gur4I, c4-$pingi spre cri$e-aa pe-al t4u norod M @3 Alt duJ, prin toat-a $or ii -ale-obscur4, n-aflai nici cJiar la Teba-n por i tr4snitul, superb cu Cerul !ntr-aa $4sur4. @3 )ar el fugi, i-at!t i-a fost gr4itul. Ci-n furie-un centaur iat-apoi -enea c4t!ndu-l 6 : ENnde e cu$plitul SG. @. ntins ;a<. 2. i-i f4cur4 ;a<. ?. sus la piept ;a<. @@. a $or ii-ncep4tur4 ;a<. @?. urla c4t!ndu-l ;a<. 3. =$ocJine 6 este un gest obscen, care se face pun!nd degetul cel $are printre degetul ar4t4tor i $i"lociu, cu pu$nul !ncJis i !ntin&!nd bra ele spre cine-a. Nu e -orba de Es$ocJineG, dar de... altce-a M 1. *i-au pl4cut 6 fiindc4 au oprit pe neruinatul de a $ai -orbi. @+. Nn $od 6 un $od de a te preface !n cenu4, fiindc4 din cau&a $otenirii r4ut4 ii celor care te-au !nte$eiat !$pingi spre cri$e pe ur$aii lor. ntr-ade-4r, legenda spune c4 'istoia a fost !nte$eiat4 de bandele lui Catilina. @1. Tr4snitul 6 cel tr4snit pe por i la Teba, Capaneu. Cf. )nfernul, 2)C, 13. @3. El 6 Canni Kucci. 2@3 )NKERNN( @> Nu cred c4 au *are$ele-n noroi at! ia erpi c! i el a-ea pe crup4 i p!n4 unde-ncepe-a fi ca noi, 22 iar ceafa lui dragonul i-o astup4 cu-ntinse-aripi, i foc din gur4-i iese ce-aprinde tot ce c4ile-i ocup4. 2B Cirgil atunci 6 : EAcesta-i alesese sub $untele-A-entin o -i&uin4

i b4l i de s!nge-n ea f4cuse-adese 9 2? el n-are-un dru$ cu fra ii s4i, i-o -in4, din cau&a fur4turii-acei $iele a $arii tur$e c!nd !i fu -ecin4 9 3@ atunci !ns4-i sf!ri ale lui rele $4ciuca lui 7ercul, ce-o sut4-i puse i n-a si$ it nici &ece, cred, din eleG. 31 'e c!nd -orbea, iar cel4lalt trecuse, trei ini a"unser4 tiptil sub noi, pe cari nici eu, nici $aistrul nu-i -4&use, 35 dec!t c!nd au strigat 6 : EDar ce-i cu -oi SG. Li-i rupse-atunci -orbirea bunul tat4 i-atent nu$ai la ele-a$ stat apoi. 1+ Eu nu le cunotea$ 9 ci-aa cu$ cat4 s4 strigi pe nu$e-aori, a trebuit i-aici s4 strige-un so pe-alt so deodat4, 13 &ic!nd 6 : EDar Cianfa unde-o fi r4$as SG. Li-atunci, spre-a fi atent Cirgil ce -ede, $i-a$ pus pe gur4 degetul sub nas. 2+. ale ;a<. 22. Nn balaur ;a<. 2?. Dar ;a<. 2>. ce-o face ;a<. 32. 7ercul, cu gJioaca lui, ce-o sut4-n spate ;a<. 3?. -re$e ;a<. 13. cu$ de n-a -enit ;a<. 1B. lipit ;a<. @>. *are$ele 6 regiune $l4tinoas4, nes4n4toas4 i s4lbatic4, acoperit4 cu p4duri i plin4 de erpi i de ani$ale s4lbatice. 2@. Ca noi 6 unde !ncepe partea o$eneasc4 a centaurului. 22. Dragonul 6 arpe cu aripi, un fel de balaur $ai $ic. 21. %cup4 6 pe to i cei ce !i stau !n cale. 2B. Acesta 6 este -orba de Caccus, repre&entat de Cirgil ;Eneida, C))), pp. @>3 i ur$.< ca "u$4tate o$ i "u$4tate ani$al ;se$iJo$o<. =e tie c4, dup4 $itologie, Caccus furase boii lui 7ercule i c4 acesta, descoperind Jo ia, !l o$or! cu gJioaga. Dante face din el un centaur i !l pune printre Jo i din cau&a Jo iilor lui. 23. A-entin 6 $untele A-entin, una din cele apte coline din Ro$a, !n care legenda locali&ase petera lui Caccus. 25. 04l i 6 din cau&a nu$eroaselor o$oruri. 2?. Kra ii 6 ceilal i centauri. 2>. Kur4turii 6 a se construi 6 Edin cau&a acelei fur4turi $iele.G 3+. Tur$e 6 a lui 7ercule. 32. % sut4 6 o sut4 de lo-ituri, din care n-a si$ it nici &ece, fiindc4 au fost de a"uns cele dint!i ca s4-l o$oare. 31. Corbea 6 pe c!nd Cirgil po-estea ispr4-ile lui Caccus. Cel4lalt 6 Caccus. 3B. Trei ini 6 este -orba, dup4 cu$ se -a -edea $ai pe ur$4, de Agnolo 0runellescJi, 0uoso Donati i 'uccio =ciancato. =ub noi 6 fiindc4 cei doi poe i stau pe colnicea care desparte aceast4 genune de cea de $ai "os i deci stau $ai sus dec!t sufletele da$na ilor care ocup4 fundul genunii. 3?. Rupse 6 !ntrerupse. 1+. Cat4 6 dup4 cu$ se !nt!$pl4 c4 cine-a strig4 uneori pe altcine-a pe nu$e, tot aa s-a !nt!$plat c4 unul din ei, cJe$!nd pe to-ar4ul lui, $i-a f4cut i $ie cunoscut de cine era -orba. 11. =pre-a fi 6 ca Cirgil s4 fie atent la ceea ce -ede. 2@5 D)C)NA C%*ED)E 13 Cretine-acu$, din -orbe-$i de-ar purcede ce-a ce-i greu s4 cre&i, s4 nu te $ire, c4ci eu, care-a$ -4&ut, abia pot crede M 1> C4&ui, cu$ sta pe d!nii-a $ea pri-ire, s4rind pe-un duJ un arpe cu$ s-aga 4 i-ntreg cu ase labe-l ia-n pri$ire. B2 Cu labele de sus l-a prins de bra 4, cu alte dou4 p!ntecu-i !ncinse i-ntr-a$bii-obra"i i-a-nfipt i din ii-n fa 4. BB Cu alte dou4 coapsele-i cuprinse, i coada lui -!r!ndu-i-o-ntre ale, pe spete-n sus de-a lungul lor o-ntinse. B? Nicic!nd n-au str!ns a iederei spirale, pe-un po$ astfel, cu$ trista fiar-a-u pe-a altui $e$bre str!nse-acu$ pe-a sale.

3@ Li-ase$eni caldei ceri lipi i acu, i-a-!nd a$estecat-a lor coloare, nici unul n-a $ai fost acel ce fu. 31 Aa Onaintea flac4rii-ar&4toare se-ntinde pe J!rtie-o dung4 sur4 ce neagr4 !nc4 nu-i, dar albu-i $oare. 35 Cei doi pri-eau $ira i, strig!nd din gur4 6 : E%, -ai, Agnel, cu$ iai o fa 4 nou4 M Nici doi nu e, nici unu-a ta f4ptur4G. 5+ Din dou4 este-o east4 fu cu dou4 figuri pe ea, cari ap4reau pierdute pe-un singur cJip ce-a-ea-nsuite dou4. 53 )ar patru labe bra e-au fost f4cute, i piept i pulpi i -intre-au dat atari ciudate p4r i cu$ n-au $ai fost -4&ute, B+. 'e un cu$ sare ;a<. B5. n sus pe spete-alungul ;a<. 3+. 'e-al altui trup le str!nse pe-ale sale ;b<. 3@. Li ca de c!nd ;b<. 3@. '4r!nd c-ar fi de cear4 cald4 ;b<. 33. Nici unul nu p4rea cel fost ;b<. 3B. o pare a fi ters !n ;A<. 5+. a$!ndou4 ;a<. 52. cu-aspect din a$!ndou4-apoi ;a<. 13. De-ar purcede 6 dac4 din cu-intele $ele ar iei ce-a greu de cre&ut, s4 nu te $iri, fiindc4 abia pot s4-l cred eu, care a$ -4&ut. 1>. Cu$ sta 6 pe c!nd pri-irea $ea era a intit4 asupra lor. B+. =4rind 6 cu$ un arpe, s4rind pe un duJ, s-ag4 4 de el. B3. Lale 6 coapse. B>. A-u 6 a-u str!nse $e$brele sale pe ale altuia. 3@. (ipi i 6 !ncepe fu&iunea arpelui i a o$ului. 32. Coloare 6 albul pielii o$eneti !ncepe a de-eni de un -erde negricios i culoarea -erde a arpelui a se a$esteca cu alb. 3?. Agnel 6 Agnolo dei 0runellescJi, care Ede $ic copil golea bu&unarele tat4lui i $a$ei sale, apoi te"gJeaua i pr4-4lia i fura 9 $ai t!r&iu intra !n casele altora i se !$br4ca precu$ un ceretor, pun!ndu-i i o barb4 de b4tr!nG. Aa ne spune un -ecJi co$entator. 5+. Din dou4 6 se contopesc p!n4 a for$a !n contururi un singur trup 9 prin ur$are, cele dou4 capete for$ea&4 unul singur, dar cJipurile r4$!n a$estecate, f4r4 ca nici unul s4 predo$ine i s4 tearg4 pe cel4lalt. 53. 'atru 6 dou4 ale o$ului i dou4 ale arpelui. 51. Cintre 6 p!ntecele. 5B. Ciudate 6 fiindc4 era a$estec de o$ i arpe. 2@? )NKERNN( 53 fiind nici unul i-a$bii-acei t!lJari 4st cJip confu& al for$elor pri$are i-aa s-a dus greoi, cu paii rari. 5> 'recu$ op!rla pe c4ldur4 $are, scJi$b!ndu-i gardul ei, o -e&i sclipind c!nd trece peste dru$ i-un fulger pare, ?2 aa-$i p4ru un erpule s4rind aprins, spre burta altor doi, deodat4, i sur ca firul de piper fiind, ?B i-ntr-unu-n partea pe-unde ne e dat4 !nt!ia Jran4, capul i-l !nfise, i-ntins c4&u i-n stare ne$icat4. ?? 'ri-i str4punsul, dar ni$ic nu &ise ci, ne$icat i el, c4sc!nd st4tea p4r!nd c4 febr-ori so$n !l n4p4dise, >@ i-n "os la fiar4, fiara-n sus pri-ea 9 prin ran4 el, iar fiara fu$ din gur4 scoteau $ereu, iar fu$ul se-nt!lnea. >1 =4 tac-aici (ucan cu-acea lectur4 de bietul s4u Nasid i de =abel, i-asculte-atent ce ocJii-aci-$i -4&ur4 M >5 =4 tac-%-id, c!nd arpe face el pe Cad$, iar pe-Aretusa apa $ut4 6

scorni ce-a spus i nu-s gelos defel, @++ c4ci dou4 firi el tot nu le trans$ut4 spre-a fi din dou4 for$e un cu-ntreaga lor $aterie pref4cut4. 55. confu&ul ;a<. ?+. gardul, o &4reti ;a<. ?3. cu$plit ;a<. >>. C4ci bas$e-a spus ;a<. C4ci totu-i bas$ ;a<. @+@. =pre-a fi un trup de-alt trup deplin p4truns ;b<. @+@. ...apus ; S< ;a<. 55. 'ri$are 6 de $ai !nainte. ?3. Aprins 6 $!nios, cu$plit. ?B. -ntr-unu 6 !ntr-un da$nat. ?3. 7ran4 6 buricul. nfise 6 din cau&a ri$ei, pentru E!nfipseG. ?5. C4&u 6 da$natul. >@. Li-n "os 6 t!lJarul pri-ete !n "os la arpele care l-a $ucat, pe c!nd arpele pri-ete !n sus la da$nat. >2. El 6 el scotea fu$ din ran4, iar arpele din gur4. >1. (ucan 6 (ucan po-estete !n 'Jarsalia, )C, 53@-?+1 ciudatele efecte ale $uc4turii erpilor. Despre =abel spune c4 s-a pref4cut !n cenu4, despre Nasid c4 s-a u$flat p!n4 c!nd i-a plesnit platoa. >5. %-id 6 !n *eta$orfo&e, poetul latin -orbete despre transfor$area lui Cad$ !n arpe ;)C, B33-3+3< i a Aretu&ei !n i&-or ;C, B52-33@<. >>. Gelos 6 se ia pe fa 4 la !ntrecere cu (ucan i %-idiu i se laud4 c4 i-a !ntrecut pe a$!ndoi, fiindc4 nici unul, nici altul n-au !ndr4&nit s4 transfor$e !ntr-o singur4 fiin 4 dou4 firi deosebite. Aceast4 laud4, care pro-ine din contiin a teJnicii des4-!rite a artei sale i care reflect4 $!ndria bunului $eteugar care i-a pus silin a !n bucata ce-a lucrat-o din r4sputeri i de care este !n sf!rit $ul u$it, este ce-a obinuit !n poe ii E-ului *ediu i $ai ales !n trubadurii pro-ensali, care, foarte des, la sf!ritul poe&iilor lor $ai rafinate din punct de -edere teJnic i $etric, se l4udau ;cunoscutul -an< de fru$use ea -ersurilor i a $elodiei. 2@> D)C)NA C%*ED)E @+3 Dar toate-aici astfel -au corespuns, c4-n dou4 coada i-a cr4pat la fiar4, iar gle&nele s-au str!ns la cel str4puns, @+3 i p!n4-n t4lpi din coapse s-adunar4 !n scurt4 -re$e-nc!t de-o-ncJeietur4 nici se$n n-a $ai r4$as $4car s4 par4 6 @+> iar coada, ce-a cr4pat, lu4 f4ptur4 de gle&ne-aici, iar pielea s-a f4cut pe arpe $oale, iar pe spirit dur4. @@2 )ntr!nd sub u$eri bra ele-a$ -4&ut, i-a fiarei scurte br!nci i se lungir4, at!t de $ult c!t bra ele-au sc4&ut, @@B iar alte dou4 br!nci i se-$pletir4 f4c!ndu-i $e$bru cel ascuns -ederii, i labe dintr-al s4u la o$ ieir4. @@? Li-n ti$p ce fu$u-i !n-4lea-n $i&erii cu-n nou aspect, pe-ncet a-$p4roat un trup, iar altuia-i lu4 to i perii 9 @2@ c4&ut-a unul i-altul s-a On4l at, dar fiD in!nd lu$inile spurcate, sub cari acu$ i-obra"ii i-au scJi$bat. @21 Li-a tras spre t!$ple-ngustul bot, spre spate, acel de sus, i, din prisosul tras, urecJi ieir4-n f4lcile-acu$ late, @25 iar c!t n-a curs spre t!$ple i-a r4$as ca alt prisos, se str!nse-n sine ciotul, c!t trebuie, i bu&e-a dat i nas. @3+ )ar cel care &4cea-i !$pinse botul, tr4g!nd spre t!$ple-urecJile-i, precu$ retrage-un $elc corni ele-i cu totul. @@+. i $oale s-a ;a<. @@@. la altul ;a<. @2+. lu!nd ;a<. @+1. Cr4pat 6 s-au for$at dou4 picioare o$eneti. @+B. =-au str!ns 6 au for$at coada arpelui.

@+3. =-adunar4 6 adic4 gle&nele 9 picioarele, din coapse p!n4 !n t4lpi, s-au unit astfel !nc!t n-a r4$as nici un se$n de desp4r ire. @@2. 0ra ele 6 ale o$ului. @@3. 0r!nci 6 labele. @@1. 0ra ele 6 ale o$ului. @@B. Alte dou4 6 cele dou4 din $i"loc. Larpele a-ea patru br!nci 6 cele dou4 de sus au de-enit, lungindu-se, bra e o$eneti 9 i cele dou4 din $i"loc, contopindu-se, de-in organul genital. @@5. Dintr-al s4u 6 $e$bru. @@>. -$p4roat 6 arpele de-enit o$ s-a acoperit cu p4r. @2@. Nnul 6 o$ul pref4cut !n arpe. Altul 6 arpele pref4cut !n o$. @22. (u$inile 6 pri-irile rele, pline de -ra"4, sub care fiecare i-a scJi$bat firea. @2B. Acel de sus 6 cel din picioare. Kostul arpe de-enit o$ i-a retras !nspre t!$ple botul i, din prisosul c4rnii, !i ieir4 urecJile. @3+. P4cea 6 fostul o$ pref4cut !n arpe. 22+ )NKERNN( @33 )ar li$ba lui cea-ntreag4 p!n-acu$, i iute-n grai, cr4p4 9 dincoaO se-ncJise cr4patu-i -!rf i nu $ai dete fu$. @33 )ar duJul cel ce bestie de-enise porni la fug4 uier!nd prin -ale 9 i-n ur$a lui scuip4-n"ur!nd i &ise, @3> !ntors spre el cu proaspetele-i ale, spre-alt so 6 : E*ai fac4 precu$ eu f4cui i 0uoso dru$ pe br!nci pe-aceast4 cale MG. @12 Aa-ntr-al aptelea cote -4&ui r4scJi$b i scJi$b, i scu&a-n noutate s-o a$, de e ca$ tulbure ce spui. @1B Dei pri-iri pu in ca$ !nnorate i duJ trudit a-ea$, tot n-au putut fugi aa-n cur!nd i-aa scJi$bate, @1? !nc!t pe 'ucci-a nu-l fi cunoscut. C4ci singur el, din cele trei tiptile -enite duJuri, nu s-a pref4cut. @B@ Li-al t4u c4l4u al treilea fu, Ga-ile. @11. de-a$ fost confu& !n ce -4 spuiu ;a<. fui. spuiu ;A<. @31. DincoaO 6 la cel4lalt arpe de-enit o$ li$ba bifurcat4 se uni. @3?. =cuip4 6 arpele de-enit o$ scuip4 i -orbete. =!nt aici dou4 feluri de interpret4ri 9 unii spun c4 arpele de-enit o$ scuip4 ca se$n ale firii lui o$eneti, al ii c4 scuip4 fie din dispre , fie ca s4-i arunce ceea ce a $ai r4$as din firea de arpe. @3>. 'roaspetele 6 c4p4tate de cur!nd. @1@. 0uoso 6 0uoso degli Abati, dup4 (ana i 'ietro di Dante 9 dup4 al ii, acel 0uoso Donati !n locul c4ruia Gianni =cJiccJi f4cu testa$ent ;-e&i c!ntul 222, 32-11<. Acesta care -orbete i dorete ca i 0uoso s4 alerge pe br!nci, cu$ a alergat i el !nainte, este Krancesco Ca-alcanti. Nu prea ti$ $ult despre aceti florentini apar in!nd unor fa$ilii foarte nobile, pe care Dante !i bag4 aici printre t!lJari. Koarte probabil, dup4 Del (ungo ;!n co$entariul s4u publicat de cur!nd<, Dante face aici alu&ie la acei cet4 eni care, profit!nd de i&gonirea EalbilorG, au "efuit casele acestor i&goni i i le-au ocupat func iile. Deci nu e -orba aici de Jo i ordinari, ci de oa$eni care au reali&at a-ere !n paguba ad-ersarilor politici. @1B. Dei pri-iri 6 a se construi 6 EDei a-ea$ pri-iri ca$ !nnorate i duJ trudit, acele duJuri n-au putut fugi at!t de repede !nc!t eu s4 nu cunosc pe 'ucciG. @1?. 'ucci 6 'uccio deO Galigai, gJibelin florentin i&gonit !n @23?, este singurul care nu se transfor$4 !n fa a lui Dante. ntr-un $anuscris florentin se spune despre Jo iile lui c4 erau EspiritualeG i Epline de Ja&G, aa c4 se bucura de oarecare si$patie printre florentini. @B@. Al treilea 6 Krancesco Ca-alcanti, pe care Dante !l nu$ete c4l4ul t!rgului Ga-ille ;!n Caldarno de sus< fiindc4 ur$aii lui se r4&bunar4 c!t se poate de crud cu locuitorii t!rgului, care l-au o$or!t. C4l4ul 6 cau&a tuturor relelor acelui t!rg. 22@ D)C)NA C%*ED)E C!ntul 22C) Cercul al optulea. Calea a opta 6 sf4tuitorii de rele Apostrofa lui Dante contra Kloren ei

;@-@2< =f4tuitorii de rele ;@3-1?< Nlise i Dio$ed ;1>-?1< Nlise po-estete $oartea sa ;?B-@12< @ Kloren o, po i s4lta M C4ci $are-n lu$e eti tu, i ba i aripi pe-uscat i $are, i-ncep i-n )ad s4 tie de-al t4u nu$e M 1 'e-atari de-ai t4i, pe cinci aci-n pier&are, pe cinci aflai, de-aceea-$i fu ruine, dar nu- i fac ei nici ie cinste $are. 5 De are-un -is !n &ori i&b!n&i depline, -edea--ei tu-n cur!nd : o, nu te te$e M : ce 'rato -rea, nu i-al i du$ani cu tine. @+ De-ar fi i-acu$ c4 n-ar fi prea de-re$e M De ce nu e, c4ci tot -a fi odat4 M T!r&iu de-o fi, cu-at!t $ai greu -oi ge$e. @. KlHoren oI salt4 M C4ci ;a<. Kloren o salt4 c4ci eti $are-n lu$e ;c<. 2. Din aripi ba i pe-uscaturi ;a<. C4 ba i din aripi pe p4$!nt i $are ;c<. 3. Li-n )ad se r4sp!ndete ;c<. 1. t!lJari ;a<. Aflai concet4 eni aci-n pier&are ;c<. B. Aci-ntre Jo i, iar de-4sta $i-e ruHineI ;a<. B. 'e cinci de-ai t4i, iar de-4sta $i-e ruine ;c<. 3. Li nu te Onal i nici tu-n -ro cinste $are ;c<. 5. dac4 -ise&i ce-ae-ea -ine ;c<. ?. c!te-o s4 cJe$e ;c<. >. nu i-al ii &ic, ci 'rato peste tine ;c<. @2. *ai trist -oiu fi ;c<. *ai grea-$i -a fi cu c!t ;c<. Cu c!t -oiu !nt!r&ia, !n $ult -oi ge$e ;c<. @2. -oi ;A<. @. =4lta 6 de bucurie. *are 6 ironic. 3. Li-ncep 6 se sub!n elege 6 oa$enii. 1. 'e-atari 6 a$ g4sit printre Jo i nu $ai pu in de cinci cet4 eni de-ai t4i, apar in!nd pe deasupra la aa fa$ilii ;atari<, c4 si$t urc!ndu-$i-se !n fa 4 -4paia ruinii, i tu !ns4 i, oric!t de neruinat4 ai fi a"uns, trebuie s4 recunoti c4 nu po i s4- i faci din aceasta un titlu de cinste. 5. n &ori 6 dac4 este ade-4rat c4 -isurile de di$inea 4 spun ade-4rul, eu ! i pre&ic c4 nu -a trece $ult i -ei -edea ce senti$ente nutresc pentru tine : nu spun celelalte orae din Toscana, care toate ar -rea s4 te -ad4 $oart4, dar !ns4i 'rato, aa de aproape de tine, c4 poate fi socotit4 o prelungire din tine !nsu i. @+. De-ar fi 6 i dac4 ar fi c4&ut asupra ta pedeapsa pe care ai $eritat-o, greelile tale s!nt destule, pentru a face s4 se cread4 c4 nu ar fi -enit4 prea cur!nd M *ai bine ar fi dac4 ai fi fost pedepsit4, fiindc4 este necesar s4 pl4teti odat4 birul nelegiuirilor 222 )NKERNN( @3 'lec!nd de-aici pe coasta d4r!$at4, ce sc4ri ne-a dat dint!i !n "os pe ea, urca$ t!r!t de $!n4 de-al $eu tat4, @3 i,-ur$!nd pustiul dru$ ce $4 ducea pe "gJeaburi i pe st!nci, n-a-ea$ putere dec!t f4c!nd picior din $!na $ea. @> Durere-atunci si$ ii, i si$t durere i-acu$ de ce-a$ -4&ut aici, i-astfel !$i in ingeniu-n fr!u $ai cu putere 22 s4 n-aib4 c4i ce n-au -irtutea el, c4ci dac-o &odie-ori $ila cea di-in4 $i-a dat -run dar, s4 nu-$i bat "oc de el. 2B 'recu$ 4ranul st!nd pe -ro colin4, pe-un ti$p c!nd suie spre &enit fugarii Acel ce lu$ii-ntregi !i d4 lu$in4, 2? c!nd $utele s-ascund i ies !n arii, c! i -ede licurici prin -alea, poate, pe unde-arase-ori puse -i ei parii 9 3@ aa-ntr-a opta bolgie-a tristei gloate -4p4i luceau, precu$ -4&ui de-afar4, c!nd fui de unde-n fund s-arat4 toate. @3. 'lecar4$ deci, i sus ;c<. @1. dint!iu ;A<. @1. Ce-nt!iu ne dete trepte ;a<. -ale ;c<.

@B. $!ni de bunul ;b<. @3. printr-ale sale ;c<. Nr$!ndu-$i printre st!nci !ngro&itor ;c<. =ui, i printre ;c<. @5. pe st!nci i-altfel a $ea putere ;a<. Col oase st!nci ;c<. @5. 'e-al st!ncii sgJiab ;b<. @?. Dec!t u&!nd i $!na i piciorul ;c<. @>. i-o si$t i-acu$ ;c<. 2+. G!ndind la ce -4&ui aici ;a<. 23. Li-o bun4 stea ;a<. buna stea, sau ;c<. 21. De-$i dete-un dar ;ac<. 2B. Li c! i 4rani ;a<. 23. tot $ai $ult !i sue focul ;c<. 25. =pre noi ;c<. 2?. "ocul ;c<. 3+. 'e unde ar ;b<. 'e unde-i pune -ie-ori ar4 locul ;c<. 33. arata fundul ;a<. tale M Dar ase$enea pedeaps4 !nt!r&ie, i !$i -a pricinui cu at!ta $ai $are durere cu c!t -oi fi $ai b4tr!n. @1. =c4ri 6 ne-a dat dru$ul. @?. 'icior 6 !n teDt 6 Epiciorul nu putea s4 se lipseasc4 de a"utorul $!iniiG. 2@. -n fr!u 6 ca i printre luDurioi, tot aa printre !nel4tori, Dante si$te c4 are ce-a co$un cu acest nea$ de p4c4toi. Acelai lucru i se -a !nt!$pla printre $!ndrii i pi&$aii 'urgatoriului. Nu pentru c4 el s-ar acu&a pe fa 4 de aceste -icii, dar, c!nd supun!ndu-se la aceleai pedepse ale p4c4toilor, c!nd ar4t!nd o co$p4ti$ire plin4 de si$patie, c!nd pier&!ndu-i si$ irea la g!ndul ur$4rilor funeste la care poate duce o pati$4 care la !nceput p4ruse aproape ne-ino-at4, c!nd, !n sf!rit, ar4t!nd ;cu$ !n ca&ul de fa 4< pentru anu$e pedepse o spai$4 care aproape ur$a unei ur!te !nclin4ri pe care o si$te !n el, Dante ni se de&-4luie ca o$ i p4c4tuitor, cu o sinceritate !n-4luit4 de pudoare, care ne $ic4 !ntr-un caracter de pl4s$uire aa de puternic4 i !ntr-un suflet aa de $!ndru. Kirete c4 nu-l pute$ crede p4tat de un astfel de p4cat ;sfaturi rele<, dar nu trebuie s4 uit4$ c4 un o$ de talia lui Dante, pe nedrept persecutat i Et!r!t ca o frun&4G !n prada a ceea ce el nu$ete E-!ntul uscat al s4r4cieiG, era puternic ispitit s4 dea priceperii lui o !ntrebuin are ase$4n4toare aceleia date de Nlise i Dio$ede. De aceasta spune c4, !n fa a acelei pri-eliti, se si$ i !nde$nat s4 !nfr!ne&e $ai $ult ca de obicei ingeniul s4u. 22. _el 6 s4 $earg4 tot pe c4i drepte. 21. Dar 6 iste i$e. 23. Ti$p 6 -ara. Kugarii 6 caii soarelui. 25. Acel 6 soarele. 2?. C!nd 6 seara. 2>. C! i 6 c! i licurici... aa luceau -4p4i. 3+. Arase 6 adic4 !n ti$pul &ilei. 33. De unde 6 !ntr-un loc din care se arat4 toate lucrurile din fundul genunii. 223 D)C)NA C%*ED)E 31 Cu$ cel pe care urii-l r4&bunar4 -4&u c4-i piere-n car conduc4torul, c!nd roibii drept spre cer !l ridicar4, 35 i nu-i putea ur$a cu ocJii &borul, c!nd nu -4&u dec!t urc!nd spre stele un pu$n de foc pierind !ncet ca norul 9 1+ aa la gura gropii-u$blau i-acele -4p4i, i-n toate-ascuns era -run ins, dar n-ar4tau ce furt !ncJid !n ele. 13 Eu st!nd pe punte ca s4 -4d, $-a$ prins de-un col al asprei st!nci, f4r4 de care putea$ s4 cad cJiar f4r4 de-a fi-$pins. 13 Cirgil -4&!nd atenta $ea $irare 6 : En orice foc e c!te-un duJ, al cui -est$!nt e toc$ai ca&na care-o areG. 1> R4spunsei eu 6 : EAcu$, c4ci tu $i-o spui, s!nt i $ai sigur, dar tiui de-ndat4, c4 este-aa, i toc$aO -rea$ s4 spui 6 B2 Ce duJ e-n flac4ra la -!rf cr4pat4, cu$ fu ieind pe-un rug, ce $istuise cu frate-s4u pe Eteocle-odat4 SG. BB : En ea e Dio$ede,-a &is, i-Nlise, uni i aici de-un foc $istuitor precu$, tr4ind, o furie-i unise. 3B. C4-i pleca din car ;a<. C4&ut-a carul lui Elie-n &orul ;c<. 33. Ce roibii-urc!nd !n sus spre cer i-l dar4 ;c<. 35. Li nu -edea, ur$!nd cu ocJii sborul ;a<. Li nu putu -edea cu ocJii-n... ;c<. 3?. Altce dec!t al nisce fl4c4rele ;a<. Cel iute-altce dec!t !n &4ri afunde ;c<. 3>. ca noriorul ;a<. Nn foc pu in suind ;b<. Dec!t un singur foc urc!nd

pierdut ;c<. 1+. Aa prin largul gropii-u$blau pe-oriunde ;c<. 1@. C4p4i nici una ;c<. 12. Li-oricare foc ascunde ;c<. 13. Eu sta$ pe punte-astfel spre bolgie-ntins ;b<. Eu sta$ ;c<. 11. nc!t de n-a fi prins ;b<. 13. prins ;c<. 1?. Cest$!nt pe el cJiar focul ;c<. 1>. *aestre-al $eu, a$ &is, c!nd tu ;a<. *aestre bune ;c<. B+. Ltiu i $ai sigur, dar tiui ce-ai spus ;c<. B@. a- i spune ;c<. B2. e-n focul ;c<. B3. '4r!nd c-ar fi din ;b<. Cr4pat cu$ de pe rug ;c<. B1. pe Eteocle pus ;c<. B3. Li-au tot aa un ;a<. 31. Cel 6 proorocul Eliseu, despre care =f!nta =criptur4 spune c4 !i ap4ru carul =f!ntului )lie !n4l !ndu-se spre cer !nf4urat !ntr-o $are li$b4 de foc i c4, b4t!ndu-i "oc c! i-a copii de el pentru c4 pl!ngea, el !i bleste$4 i pe dat4 ieir4 din p4durea -ecin4 nite uri care sf!iar4 patru&eci i doi din acei copii. 3B. Conduc4torul 6 =f!ntul )lie. 1+. Aa 6 dup4 cu$ carul =f!ntului )lie ap4ru proorocului Eliseu !n-4luit !ntr-o li$b4 de foc, tot aa !ntr-a opta genune sf4tuitorii de rele erau !n-4lui i fiecare !ntr-o pal4 de foc. 1?. Cest$!nt 6 al c4rui -e$!nt de flac4r4 constituie pedeapsa p4catului. B2. Cr4pat4 6 printre at!tea lu$ini e cu des4-!rire ase$4n4toare una alteia la for$4 i $4ri$e, una, a c4rei flac4r4 se desparte !n dou4 li$bi !n felul aceleia pe care (ucan ;'Jarsalia, ), BB@< ne po-estete c4 se desprinsese din rugul lui Eteocle i 'olinice, atrage toat4 curio&itatea poetului, care !ntreab4 pe Cirgil. B1. Eteocle 6 Eteocle i 'olinice, copiii lui %edip i ai )ocastei i-au disputat tronul Tebei i din ri-alitate s-au o$or!t. C!nd cada-rele au fost puse pe rug, fl4c4rile s-au desp4r it. BB. Dio$ede 6 Nlise i Dio$ede, -esti ii eroi din )liada, care !$preun4 n4scocir4 i puser4 !n aplicare cunoscuta curs4 a Ecalului troianG i !$preun4 r4piser4 statuia *iner-ei ;'aladiu$<, despre care se credea c4 at!t ti$p c!t -a r4$!ne !n Troia, oraul nu -a fi cucerit. B5. Kurie 6 aceeai ur4 221 )NKERNN( B? =p4esc !n foc scornit4 cursa lor a calului ce-ntr!nd f4cut-a poart4 s4 ias-al Ro$ei ne-ntrecut popor. 3@ 'l!ng arta lor, din cau&a c4rei, $oart4, i-a&i pl!ngi pe-AJile al t4u, tu, Dida$ie 9 i-au i pentru 'aladiu-aceast4 soart4.G 31 : EDe au i-aici !n foc -orbire -ie, te rog, $aestre,-o, rogu-te s4 -rei, i-o rug-a $ea te plece c!t o $ie, 35 s4 stai cu $ine s-atept4$ pe-acei, ce ard acolea-n para cea cornut4, c4ci -e&i aprinsul dor ce-l a$ de ei.G 5+ R4spunse el 6 : E*i-e ruga ta pl4cut4, i de$n4 e, i -reau a te-asculta, dar gura ta de-acu$ s4- i fie $ut4. 53 Corbi--oi !nsu$i eu, c4ci -rerea ta eu bine-o tiu, dar greci acetia fur4, i poate-or fi se$e i cu li$ba taG. 53 C!nd focul fu i-n locul unde-a-ur4 cu-intele i loc i ti$p !n fine, atari au fost din dulcea tatei gur4 6 31. i-n focu-acesta -orb4 ;a<. focul lor ;c<. 33. Li ruga $ea c!t $ii de rugi s4- i fie ;c<. 35. =4 nu-$i pui piedeci atept4rii aici ;a<. 3>. Ce dorul $eu de li$ba cea ;a<. C4ci -e&i ce dor ;a<. *4-$pinge-aa ;b<. C4-$i -e&i ;b<. 5+. Nu poate s4 nu-$i plac4 ;b<. 52. r4$!ne- i ;a<. ca gura ta s4 tac4 ;b<. 51. Ltiu bine ce -oeti ;a<. Coiu cu-!nta ;a<. 5?. Aceste ;a<. !$potri-a troienilor. 3+. Ro$ei 6 din cau&a cursei Ecalului troianG, Troia fiind cucerit4 de greci, Enea plec4 !n c4utarea unui nou p4$!nt pro$is de &ei i Ro$a a fost !nte$eiat4. 32. Dida$ie 6 &ei a TJetis, $a$a lui AJile, tiind soarta acestuia c4 o s4 $oar4 la asediul Troiei, !l tri$ise la =cJiros degJi&at !n Jaine fe$eieti la regele Nico$edes, care, cre&!ndu-l fat4, !l crescu !$preun4 cu fata lui, Deida$ie, de care AJile se !ndr4gosti. Nlise, tiind c4 Troia nu se putea cuceri f4r4 AJile, se pre&ent4 la palatul regelui Nico$edes !nf4 i!ndu-se ca un negustor. Dup4 ce a ar4tat fetelor giu-aere i alte lucruri fe$eieti, le ar4t4 i ar$e

fru$oase, !n ti$p ce al ii ascuni sunau din tr!$bi e de r4&boi. AJile, tres4rind la acel sunet i apuc!nd ar$ele, Nlise l-a recunoscut i, f4r4 $ult4 greutate, a putut s4-l con-ing4 s4 p4r4seasc4 pe Deida$ie i s4-l duc4 cu el la r4&boi. 33. % $ie 6 te rog ca rug4ciunea $ea s4 fac4 c!t o $ie ;de rug4ciuni<. 3?. Cornut4 6 flac4ra cea despicat4. 5B. =e$e i 6 co$entatorii caut4 s4 eDplice acest pasa", !ntr-ade-4r ca$ obscur, !ncJipuind c4 acele suflete ar fi ascultat $ai cu drag4 ini$4 cu-!ntul lui Cirgil ;adic4 al unui antic< dec!t al unui $odern cu$ era Dante, !ns4, la drept -orbind, eDplica ia aceasta nu ni se pare toc$ai con-ing4toare. *ai bine interpretea&4 Alessandro CJiappelli !n (ectura Dantis din %rsan$icJele ;Kiren&e, =ansoni, @>+@<, care spune c4 Cirgil, Ec!nt!nd r4&boiul troian i faptele eroilor, !n anu$e cJip, bine$eritase de la eiG. Nu era prin ur$are, ca Dante, un necunoscut, i lui acele spirite i-ar fi r4spuns, desigur, cu $ai $ult4 bun4-oin 4 dec!t celui dint!i -enit. 'entru alte cJestiuni care pri-esc acest pasa" -e&i Ra$iro %rti&, C!ntul 22C) din E)nfernulG lui Dante cetit la facultatea de litere din 0ucureti ;0ucureti, tipografia E=peran aG, @>@B< pp. @B-@3. 53. Kocul 6 flac4ra despicat4 !n dou4, care !n-4luie pe Nlise i Dio$ede. 55. (oc... ti$p 6 c!nd flac4ra a"unse, !n r4t4cirea ei -agabond4, la $ic4 distan 4 de poe i, !nc!t lui Cirgil i se p4rur4 potri-ite ti$pul i locul pentru a-i -orbi. 5?. Au fost 6 adic4 6 cu-intele au fost atari. 22B D)C)NA C%*ED)E 5> : ECoi doi, pe cari-acelai foc -4 ine, de-s -rednic eu r4spuns s4 $i se deie, i-ori $are-ori $ic de --a$ f4cut -run bine ?2 c-a$ scris tr4ind !nalta-$i epopee, s4 sta i, iar unul spuie dintre -oi pe unde-a $ers prin sinei ca s4 pieie MG. ?B Li-al -ecJii flac4ri cel $ai lung -!l-oi &b4tut porni s4 scoat4 $ur$urarea cu$ face-un foc b4tut de -!nt la noi. ?? )ar -!rful ei aa-i f4cea $icarea, p4r!nd al unei li$bi ce-ar fi -orbit, i -oce-a scos i-a &is 6 : EDup4 sc4parea >@ de Circe-acea ce-un an $-a fost robit aproape de Gaeta, $ai Onainte de ce pe-aici troienii-au fost -enit, >1 nici dor de fiu, nici $ila de-un p4rinte b4tr!n, pe-atunci, nici dragostea datoare s4 cur$e-al 'enelopei pl!ns fierbinte >5 n-au fost !n stare-a-n-inge-a $ea ardoare s4 plec !n lu$e ca s4 tiu i eu i-a altor nea$uri -icii i -aloare. @++ Li-aa plecai cu-un singur -as al $eu pe-al $4rii sterp !ntins, nu$ai c-o $!n4 de so i ce-apoi cu $ine-au fost $ereu. @+3 C4&ui i-un $al i-alt $al al $4rii, p!n4 la sar&i i la ispani, -4&ui *arocul i c!te 4ri au $area-n "ur st4p!n4. ?+. s!nt eu de$n ;a<. ?3. i-arate-$i unul ;c<. ?5. bate ;c<. >+. C!nd sc4pai ;c<. >@. De Circe care $ai $ult d-un an ;c<. Gaete ;c<. >3. De ce pe-aici Enea a -enit ;b<. nu$it ;a<. >1. Nici dorul de copil ;c<. >?. s-o tiu ;a<. >>. au alte nea$uri ;c<. ?@. Li ori 6 i dac4 -reodat4 --a$ f4cut ;c!nd scrisei $4re ele -ersuri ale Eneidei, !n care --a$ po$enit nu$ele< -reun bine. ?3. Nnul 6 Nlise s4 ne po-esteasc4 unde a $urit. ??. C!rful 6 i iat4 c4, !n acea t4cere, flac4ra !ncepe s4 se clatine i cea $ai $are li$b4 ;Nlise< s4 &-!cneasc4, pe c!nd din4untru se aude ieind pu in c!te pu in un $ur$ur confu&, care !n cur!nd se face $ai desluit i se deter$in4 i se articulea&4 !n cu-inte. Klac4ra -orbete i -orbind erpuiete i se &bate ca o li$b4 de foc. >@. Circe 6 fiica =oarelui i a 'ersei, -r4"itoarea care, dup4 po-estirea lui 7o$er, prescJi$b4 !n porci pe to-ar4ii lui Nlise, i pe el !l opri l!ng4 ea un an, dar, dup4 porunca lui Rupiter, !l l4s4 liber s4 se !ntoarc4 acas4.

>2. Gaeta 6 pro$ontoriul Circello, aproape de Gaeta ;ora $ariti$ l!ng4 Neapole< pe care Enea !l nu$i aa !n cinstea doicii lui, Caieta, pe care o !ngrop4 acolo. >3. De ce 6 !n teDt 6 E$ai !nainte ca Enea s4 o nu$easc4 astfelG. >1. Nici dor 6 nici iubirea p4rinteasc4 pentru t!n4rul Tele$ac, nici respectul filial pentru b4tr!ne ea lui (aerte, nici iubirea pentru a $ea credincioas4 i !n eleapt4 'enelopa nu putur4 s4 !n-ing4 focul ce $4 ardea de a a"unge cunosc4tor al lu$ii i al -alorii i al -iciilor oa$enilor. @+3. C4&ui 6 -4&ui astfel a$!ndou4 4r$urile *editeranei p!n4 !n =pania i *aroc, insula =ardinia i altele pe care aceast4 $are le scald4 i le !ncon"oar4. 223 )NKERNN( @+3 04tr!n i eu i-ai $ei era$, i focul topit, c!nd a$ a"uns HlaI acea str!$ti$e !n care-a-ncJis 7eracle-odat4 locul @+> ca $ai spre-ad!nc s4 nu cute&e ni$e. (4sai =e-ila-n dreapta c4ii $ele, i-n st!nga Ceuta-n neguri de-ad!nci$e. @@2 T%, fra i : a$ &is : prin $ii de $ii de grele sosi i i-n cel din ur$-apus acu$, cu slabul rest al -ie ii pu intele @@B ce licur4 de-abia pierdut4-n scru$, ce-ar fi, ca-n lu$ea cea f4rO de fiin e noi dincolo de soare-a$ face-un dru$ S @@? Coi fii s!nte i ai nobilei se$in e i nu n4scu i spre trai de dobitoc, ci-onoare s4 c4ta i i cunotin e MU @2@ Li-astfel redeteptai at!ta foc cu-aceste -orbe c!te-a-ui a spune, c4 n-a $ai fi putut s4-i iu pe loc. @21 Li-ntoarse$ prora iar spre soare-apune, i, tot la st!nga-n larg pentru-alergare, f4cur4$ din lope i aripi nebune. @25 Li toate stelele ce-alt pol le are luceau prin nop i, i-al nostru pol apus, i nici nu $ai ieea apoi din $are. @+3. ...i acea ;A<. Era$ ;a<. @@B. Ce-abia-$i licur4 ;a<. @2@. Li-n so ii $ei tre&ii ;a<. @21. pupa ;a<. Ne-ntoarse$ ;a<. @+3. Kocul 6 focul tinere ii. @+5. =tr!$ti$e 6 str!$toarea Gibraltar, renu$itele Ecoloane ale lui 7erculeG, pe care era scris 6 non plus ultra. @@+. =e-ila 6 cunoscutul ora din Andalu&ia, dar aici Dante trebuie s4 fac4 alu&ie la !ntreaga regiune, fiindc4 =e-illa este !n interiorul 4rii i in-i&ibil4 de pe $are. @@@. Ceuta 6 ora pe 4r$ul african !n fa a =e-illei. @@2. %, fra i 6 fra ii $ei, care prin at!tea $ii de pericole a i a"uns cu $ine la cel din ur$4 li$an apusean al lu$ii locuite, ce-ar fi dac4 a$ !ncerca !n scurtul ti$p ce ne $ai r4$!ne de petrecut pe p4$!nt ;i este aproape scurta -egJe a $or ii< s4 cunoate$ lu$ea care se !ntinde dincolo de aceste coloane S @@?. =e$in e 6 o$eneti. @2+. =4 c4ta i 6 i s4 c4uta i onoare. @23. Nebune 6 de ce Dante socotete nebune aripile ;lope ile< -asului lui Nlise S CJestia este foarte discutat4. Trebuie !ns4 s4 -ede$ aici un si$bol i anu$e c4 pentru buna reuit4 a !ntreprinderilor $4re e, si$plele $i"loace o$eneti nu s!nt de a"uns f4r4 -oin a di-in4. Koarte probabil E$untele cenuiuG, care pricinuiete pierderea lui Nlise, nu este altce-a dec!t =f!ntul *unte al 'urgatoriului, pe care Dante i-l !ncJipuie i&olat !n $i"locul apelor celeilalte e$isfere. Ei bine, -asul care duce sufletele !n 'urgatoriu ne este descris ;'urgatoriul, )), 3@-33< ca Edispreuitor de $i"loacele o$eneti, !n aa fel c4 nu-i trebuie lope i i nici p!n&e, ci nu$ai aripile !ngerului c!r$aciG, i, co$par!nd !ntre ele aceste dou4 -ase, a"unge$ la conclu&ia c4 !n 'urgatoriu se a"unge prin $ila lui Du$ne&eu, iar nu prin -oin a o$eneasc4. )at4 se$nificarea alegoric4 a E-asului iute i uorG, opus4 Ecor4bieiG lui Nlise, !ngreunat4 de oa$eni i purtat4 de lope i, pe c!nd cealalt4 are nu$ai suflete, i iat4 de ce Dante nu$ete EnebunG acel &bor f4cut cu aripa ne!ncercat4 i p4$!ntean4. @25. Ce-alt 6 pe care cel4lalt. @2?. Apus 6 era apus,

se pierduse !n &4ri, nu se $ai -edea. 225 D)C)NA C%*ED)E @3+ De cinci ori s-a aprins de "os !n sus i tot de-at!tea ori se stinse luna de c!nd ur$a$ 4st dru$ de care-a$ spus, @33 c!nd negr-un $unte i-a i-it cununa departe-n fund, prin &are-nnegurat4 cu$ alta-n lu$e n-a$ -4&ut nici una. @33 Li-un cJiu ce-a$ scos se-ntoarse-n -ai !ndat4, c4ci noul $al o -olbur4 n4scu ce-a prins corabia-n pror4 s4 ne-o bat4. @3> Trei ro i cu $area-ntreag4 el f4cu i-a patra oar4 pupa-n sus o-$pinse i prora-n "os, cu$ Altuia-i pl4cu. @12 Li-ad!ncul $4rii peste noi se-ntinseG. @32. De c!nd nebunul ;a<. @33. brunul ;a<. @31. at!t de nalt4-n sla-4 ;a<. at!t de ridicat4 ;b<. @33. Ku cJiu dint!iu, i-o "ale-apoi gro&a-4 ;a<. @3?. na-a ;a<. @1+. o duse ;a<. @12. Li $area peste noi adH!ncuI-i puse ;b<. Li-n ur$4 $area peste noi se-ncJise ;b<. @3+. De cinci ori 6 trecuser4 cinci luni, adic4 de cinci ori -4&user4 aprin&!ndu-se acea fa 4 pe care luna o arat4 p4$!ntului ;deci fa a lu$inat4< i de cinci ori luna !ntorsese c4tre ei fa a ei nelu$inat4. @33. CJiu 6 strig4t de bucurie. Cai 6 !n dureri. @35. N4scu 6 noul $ai n4scu o -olbur4. @3?. 0at4 6 s4 bat4 !n prora cor4biei noastre. @3>. Trei ro i 6 corabia se !n-!rti !n cerc de trei ori. El 6 -asul, corabia. @1@. Altuia 6 lui Du$ne&eu. A$ obser-at !n alt4 parte c4 niciodat4 !n )nfern nu se po$enete nu$ele lui Du$ne&eu ;cf. )nfernul, C, ?@<. @12. -ntinse 6 cu acest -ers de o ar$onie !nceat4 i gra-4 se !ncJeie $inunatul episod. ENici un indiciu !n cu-intele eroului, &ice Torraca, de durere, de p4rere de r4u, de c4in 4. 'e c!nd po-estete, r4sar pe r!nd !n $inte i se fiDea&4 cu putere !n $e$oria noastr4 i$aginea cor4biei care str4bate singur4 i$ensitatea oceanului, a $untelui !ntunecos ap4rut pe neateptate, a furtunii care face s4 se !n-!rteasc4 na-a i -alurile i, !n fine, corabia !ngJi it4 de -!rte" i $area din nou unit4 i linitit4, iar totul este po-estit i &ugr4-it de el cu senin4tate des4-!rit4, ca i cu$ n-ar fi fost el eroul dra$eiG. 22? )NKERNN( C!ntul 22C)) Cercul al optulea. Calea a opta 6 sf4tuitorii de rele Guido da *ontefeltro !ntreab4 pe Cirgil ;@-3+< Dante !l infor$ea&4 despre starea politic4 din Ro$agna ;3@-B1< =fatul lui Guido c4tre 0onifaciu al C)))-lea i os!nda lui Guido ;BB-@33< @ Kiindc-apoi sf!rit -orbirii puse i dreapta-n sus i-n linite st4tea, cu -oia dulcelui poet se duse. 1 C!nd d-alta ce din dosul ei -enea spre -!rfu-i fuse-aten ia-ne-ndreptat4 prin sunetul confu& care-l scotea. 5 'recu$ siculul bou, ce-nt!iai dat4 $ugi cu pl!nsul cui l-a pl4s$uit cu pila sa Hi drept !i fu ca plat4 MI @+ urla cu glasul celui cJinuit, !nc!t p4rea cuprins de suferin 4 dei de-ara$4-ntreg era cioplit,

@3 astfel s4 ias4 nea-!nd putin 4, nici dru$, din foc, cu-intele lui fur4 !n felul s4u dint!i Hdoar str4duin 4I. @. Kiindc4 ;A<. 3. )-a dat CirHgilI un se$n ;a<. 1. de- ;a<. dos ;a<. 3. dintr-!nsa scos ;a<. @. 'use 6 adic4 flac4ra ;Nlise<. 1. C!nd 6 c!nd aten ia noastr4 fu !ndreptat4 spre -!rful unei alte fl4c4ri, ce -enea din dosul ei. 5. =iculul bou 6 taurul de bron& !nroit pe care Kalaris, tiran din Agrigent, !l !ntrebuin a ca instru$ent de tortur4 i de $oarte i !n care tiranul a !ncJis cel dint!i pe $aestrul 'eril, care !l n4scocise ;%-idiu, Tristia, ))), eleg. 2), 3?-B1<. @+. Nrla 6 urletele celui cJinuit r4sunau ca un $uget. @@. nc!t 6 adic4 boul de ara$4. @3. Astfel 6 dup4 cu$ urletele celui cJinuit !n boul de bron& !nfocat al lui Kalaris r4sunau ca un $uget, tot aa cu-intele da$natului ascuns !n flac4r4, nea-!nd putin a i neg4sindu-i dru$ de a iei din foc, -orbir4 $ai !nt!i nel4$urit, confu&, cu acel sunet ce-l scoate flac4ra b4tut4 !n -!nt. A se construi 6 EAstfel, nea-!nd putin 4, nici dru$ s4 ias4 din foc, cu-intele lui au fost, !n felul s4u ;A lor< dint!i, doar str4duin 4 ;de a -orbi<G. 22> D)C)NA C%*ED)E @3 C!nd ele-apoi dru$ liber !i f4cur4 prin -!rful ce le da -ibra ii clare cu$ li$ba lor le-o dete-odat4-n gur4, @> cu-inte-a$ au&it 6 : E%, tu spre care -orbesc, tu cel care-n lo$bardul $eu 6 po i $erge,-ai &is, n-a$ alt4-ce-ntrebare 9 22 dei sosesc t!r&iu, nu- i par4 greu s4 stai pu in i s4- i a$!i plecatul, c4ci eu -oi sta cu drag, i ard $ereu. 2B De eti c4&ut de-acu-n !ntunecatul loca aici, din dulcea 4rioar4 latin4 de-unde-ntreg !$i port p4catul 9 2? au pace ro$agnolii-ori iar s-o$oar4 S Eu fui din $un ii cei dintre Nrbin i de-unde Tibru ca i&-or scoboar4G. 3@ Eu sta$ plecat, de-aten ie !nc4 plin, c!nd se$n !n coast4-$i dete-al $eu p4rinte i-a &is 6 : ECorbete tu, c4ci e latinG. 31 )ar eu, a-!nd g4tit r4spunsu-n $inte, n-a$ stat s4 preget i-a$ i &is !ndat4 6 : E%, duJ ascuns !n Jaina ta fierbinte, 2+. Li-ai ;a<. @5. C!rful 6 fl4c4rii. C!rful fl4c4rii, -ibr!nd, scotea sunete aa de clare, ca acelea pe care le scotea li$ba lor c!nd erau -ii. 2+. (o$bardul $eu 6 !n graiul $eu lo$bard. =e pare c4 da$natul a cunoscut accentul i cu-intele lo$barde ale lui Cirgil. Dante pune cJiar !n gura lui Cirgil dou4 lo$bardis$e, probabil printr-una din acele anacronis$e $edie-ale prin care, de pild4, 7ector era !nf4 iat ca un ca-aler $edie-al. 2@. Alt4 ce-ntrebare 6 nu $ai a$ ce s4 te !ntreb. 21. Li ard 6 dac4 eu, care ard $ereu, -oi sta cu drag de -orb4 cu tine, te rog s4 nu- i par4 r4u i ie, care nu suferi pedeapsa groa&nic4 !n care eu $4 cJinuiesc, s4- i a$!ni plecarea. 2B. C4&ut 6 da$natul crede c4 Cirgil ar fi un sf4tuitor de rele sosit acolo de pu in ti$p. 23. _4rioar4 6 (a iu, !n sens de )talia central4, !n opunere cu (o$bardia. 25. De-unde 6 din care 4rioar4 i eu a$ -enit aici s4-$i pl4tesc p4catul. Aa !n eleg $ai to i co$entatorii 9 noi crede$ !ns4 c4 trebuie preferat4 eDplica ia lui Torraca, c4, adic4, acestui suflet Eaducerea a$inte a dulcii 4rioare r4sare !$preun4 cu aceea a p4catului, a !ntregului p4cat, pe care el !l s4-!ri acoloG. Li, !ntr-ade-4r, p4catul lui Guido este toc$ai de a fi dat lui 0onifaciu al C)))-lea un sfat, !n ur$a c4ruia una din cet4 ile dulcii 4rioare latine a fost cucerit de pap4, care a pedepsit !n $od crud pe r4&-r4ti i. 2>. Eu 6 cine -orbete este contele Guido da *ontefeltro, n4scut pe la @22+. Dup4 ce a fost eful gJibelinilor i ca osta a luptat !$potri-a 0isericii, !n ulti$ii ani ai -ie ii sale s-a !$p4cat cu papa Celestin al C-lea i !n @2>3 s-a c4lug4rit !n ordinul =f!ntului Krancisc i a $urit !n @2>?. Despre el -ecJiul cronicar

Kra =ali$bene po-estete c4 Efost-a o$ de $are nea$ i cu $ult4 "udecat4 i !n elepciune i cu$p4t, darnic i curtenitor i !ndatoritor, -itea& osta i drept !n lupt4 i !n-4 at !n arta de a luptaG. Dante, care !l laud4 !n Con-i-io ;)C, ?<, !l pune aici !n )nfern pentru sfatul -iclean dat papei. Din $un i 6 din *ontefeltro, !ntre Nrbino la r4s4rit i Apenini ;de unde i&-or4te Tibrul< la apus. 33. Corbete tu 6 acu$ este r!ndul t4u s4 -orbeti. Acesta este ElatinG, adic4 italian i o$ Edin -re$ea taG, nu EgrecG i EanticG ca Nlise, cu care a$ cre&ut $ai potri-it s4 -orbesc eu. 23+ )NKERNN( 35 !n g!ndul celor tari n-a fost -rodat4 i nu-i f4r4 r4&boi Ro$agna ta. Dar n-a$ l4sat -ro lupt4 declarat4. 1+ Ra-ena st4 precu$ o tii c4 sta 6 -ulturul din 'olenta cuib i-o are, u$brind i Cer-ia sub aripa sa. 13 Cetatea cea cu lung asediu, care cu$plit f4cut-a-ntre france&i $4celul o ine-un leu sub -er&ile lui gJeare. 13 Pa-o&ii-n Ri$ini, i -ecJiul i c4 elul, ce-au fost ai lui *ontagna cru&i c4l4i, $ai $uc4-n ce-au $ucat precu$ li-e felul. 1> )ar la =anterno i (a$one-n -4i, din cuibul alb un pui de leu do$nete, scJi$b!nd din -ar4-n iarn4 so ii s4i. B2 )ar cea pe unde =a-io erpuiete, precu$ ea st4-ntre $unte i c!$pie, aa-ntre scla- i liber stat plutete. BB Te rog acu$, i tu r4spunde-$i $ie, ce-ai fost, c4ci to i $i-au spus, deci f4 la fel, i fai$a-n lu$e-ani $ul i s-o ai tu -ieG. B? n propriu-i $od bolborosi ni el 4st foc, b4t!nd !ncolo-nt!i i-ncoace lungitu-i -!rf, i-4st glas a scos din el 6 3@ : EDe-a crede eu c4-ndrept aceast4 -oace spre-un -iu ce se -a-ntoarce-n lu$e-acas4, 4st -!rf &b4tut ar !nceta s4 "oace. 1B. Nn puiu de leu ;c<. 1?. PH4-o&iiI apoi ;a<. b4tr!nul ;a<. )nfernul ;c<. 1?. 'un col ii unde ;a<. B2. Cetatea ;a<. BB. Dar cine-ai fost, te rog Hni-l -eieI S ;a<. B3. astfel ;a<. B5. fie ;a<. B>. "oc ;a, b<. 3@. De-a ti c-ascult4 glasul $eu din foc ;a<. De-ai ti c-ascult4 glasul $eu din foc ;b<. cu-!ntul ;c<. 33. *i-ar sta sb4tuta li$b-atunci pe loc ;a<. Ar sta... loc ;b<. 35. n g!ndul 6 ara ta, Ro$agna, nu este niciodat4 !n pace 6 cJiar dac4 luptele !ncetea&4, tiranii s4i ;cei tari< preg4tesc !n ini$a lor noi r4&boaie. 1@. Culturul 6 ste$a fa$iliei da 'olenta. Ra-enna, $ai !nainte st4p!nit4 de fa$ilia Tra-ersari, acu$ se odiJnete sub aripile -ulturului lui Guido da 'olenta ;care st4p!nete i oraul -ecin, Cer-ia<. 13. Cetatea 6 KorlX, care !n @2?2 a fost -ite"ete ap4rat4 de !nsui Guido da *ontefeltro !$potri-a france&ilor tri$ii de pap4 ca s-o asedie&e, este supus4 fa$iliei %rdelaffi, a c4rei ste$4 este un leu -erde. 15. Cru&i 6 *alatesta, tat4l i fiul, dup4 ce au !nfr!nt pe du$anii lor gJibelini i au o$or!t pe unul din efii lor, *ontagna delle 'arcitadi, continu4 a do$ni peste Ri$ini, terori&!nd-o, dup4 cu$ au f4cut i $ai !nainte i dup4 cu$ le este felul. 1>. =anterno 6 la )$ola ;pe r!ul =anterno< i la Kaen&a ;pe r!ul (a$one< do$nete *agJinardo dei 'agani da =usisana, a c4rui ste$4 era un pui de leu albastru !ntr-un cuib alb 6 pe fond de argint. B@. =cJi$b!nd 6 trec!nd de la un partid la altul, dup4 cu$ !i dicta interesul. B2. Cea 6 oraul Cesena ;pe r!ul =a-io< este &idit parte !n c!$pie, parte pe colin4, pe coasta $untelui. 3@. De-a crede 6 spiritul 23@ D)C)NA C%*ED)E

31 Dar, cu$ nu pot de-aici nicic!nd s4 ias4 fiin e -ii, de-i drept ce-aud, s4- i spui, i-apoi c4-i fi infa$ pu in !$i pas4. 35 %tean dint!i, i-apoi c4lug4r -rui s4-$pac prin sfoar4 ce-a$ greit prin spad4, i-ntreg s-ar fi-$plinit ce eu cre&ui, 5+ dar $arele p4stor : pe cap s4-i cad4 M : din nou $-a-ntors !n pri$ul )ad de culpe, iar cu$ i c!nd, -reau duJul t4u s4 -ad4. 53 C!t ti$p eu trupul de-oase i de pulpe, cu$ $a$a $i l-a dat, !l $ai a-ui, n-a$ fost !n fapte leu, ci-apururi -ulpe. 53 C4ci la uri i-uneltiri astfel tiui i-aa de $eter $4-n-!rtea$ cu ele, c4-ntr-astea cred c4-nt!i !n lu$e fui. 5> Dar c!nd si$ ii c-a"ung spre-al -!rstei $ele acel r4sti$p c!nd cat4 fiecine spre-a-ntra !n port s4 str!ng-a lui -!ntrele, ?2 de ce-a-ui drag dint!i $-a prins ruine, i-ncJisei pentru lu$e ocJii $ei, i bine $i-ar fi prins, s4r$an de $ine M ?B Dar prin ul noii lu$i de farisei, a-!nd pe-atunci r4&boi la (aterani : i nu cu saracini ori cu iudei, ?? c4ci nu$ai tot cretini i-au fost du$anii, i nu de-acei ce s-au otit la Acre sau fac nego pe-unde do$nesc sultanii : 3B. spuiu ;A<. nici iad ;a<. oprit oricui ;a<. 35. %HteanI a$ fost, $onaJ apoi i ;a<. ...nicic!nd ;b<. 3?. ...cre&!nd ;b<. 5+. ...g!nd ;b<. ie ;c<. 52. tie ;c<. 51. ...dete ;c<. 5B. Nu leu !n fapte-a$ -rut s4 fiu ;c<. 53. Li-at!tea la uri ;b<. Ltiui... secrete ;c<. ?@. -n li$an ;b<. ?3. Li-ncJis-a$ lu$ii ;a<. arat4 o $are siguran 4 c4 cei care intr4 o dat4 !n )nfern nu $ai pot iei de acolo i, bi&uindu-se pe ea, !i re-el4 lui Dante secretul s4u. De obser-at, !n cu-intele lui, ironia discret4 a lui Dante !$potri-a acestui fel de oa$eni care nu se !ndoiesc niciodat4 de credin ele lor. El, care trecuse prin toate cJinurile !ndoielilor filosofice, era !n stare s4 sur!d4 de siguran a ce o pun oa$enii !n anu$ite principii cu totul discutabile i ne!nte$eiate. 3?. =foar4 6 funia cu care se !ncing franciscanii i care este un si$bol al castit4 ii. 5+. *arele p4stor 6 papa 0onifaciu al C)))-lea, care, cer!ndu-i un sfat -iclean pentru a putea supune castelul 'alestrina care i se r4&-r4tise, &4d4rnici inten ia bun4 a fostului osta de a-i r4scu$p4ra p4catele printr-o -ia 4 $onaJal4. ?+. R4sti$p 6 b4tr!ne ea, c!nd fiecare o$ se preg4tete de $oarte ;a"ungerea !n port< reculeg!ndu-se !ntr-o -ia 4 l4untric4 i e-la-ioas4 i l4s!ndu-se de lucrurile lu$eti ;str!ngerea -!ntrelelor<. ?2. Ruine 6 $-a prins ruine de -ia a $ea anterioar4. ?B. 'rin ul 6 papa 0onifaciu al C)))-lea. ?3. (aterani 6 cu fa$ilia Colonna, ale c4rei case erau l!ng4 biserica =an Gio-anni in (aterano. ?>. %tit 6 nici unul din aceti cretini nu fusese cu saracinii la cucerirea oraului Acri, cea din ur$4 st4p!nire cretin4 la =f!ntul *or$!nt, i nici cu iudeii s4 fac4 nego ;!n ciuda opririi papale< !n ara necredincioilor. 232 )NKERNN( >@ nici lui nu-i respect4 precepte sacre i-oficiul Onalt, nici $ie-acel capestru ce-adese face-at!tea trupuri $acre, >1 ci, cu$ cJe$4 Ce&arul pe =il-estru de la =oract, de lepr4 ca s4-l spele, aa el $-a cJe$at ca pe-un $aestru >5 s4-l scap de-ale trufiei friguri rele. Dar eu t4cui, c4ci prea-$i p4ru c4-i -inul

ce-l face-a-$i cere-atari Hp4reriI rebele. @++ )ar el atunci 6 : T=-alungi din suflet cJinul, c4ci iat4, te de&leg, nu$ai s4-$i spui ce cJip ar fi s4 spulber 'renestinul. @+3 Tu tii c4 pot s4-ncui i s4 descui cu dou4 cJei, dar cel ce-$i fu Onainte le-a-u degeaba toat4 -ia a luiU. @+3 $pins astfel de-aa de tari cu-inte, -4&ui c-aici e $ult $ai rea t4cerea, i-a$ &is 6 TKiindc4 tu $4 speli, p4rinte, @+> p4catu-n care-acu-$i pro-oci c4derea 6 pro$ite tot i uit-apoi $ereu, i-a ta -a fi i gloria i putereaU. @@2 )ar, c!nd $urii, -eni Krancisc al $eu, ci-un negru Jeru-i$ !n dru$ !i stete i-a &is 6 : T$i faci nedrept M =4-l lai s4-l ieu @@B s4 $earg4-n )ad la ser-ii $ei, c4ci dete un sfat $iel !n care-o fraud4 sta, iar eu de-atunci !i stau cu $!na-n plete M @@? 'e cel ce nu-i c4it nu-l po i ierta, i-a se c4i i-n r4u p4str!ndu-i placul nu po i, c4-i contradic ia-n calea taU. >B. Ca lepra sa =il-estru s4-o spele ;a<. >>. ...$iele ;a<. ...grele ;a<. ...$ele ;a<. @+3. descuiu ;A<. Cu cJei, pe care cel ;a<. @+>. tu ;c<. @@3. f4ptuit ;a<. @2+. ...sta ;a<. >2. Capestru 6 !ncing4toarea franciscan4. >3. *acre 6 din cau&a -ie ii de poc4in 4. >1. Ce&arul 6 Constantin, despre care legenda po-estete c4, fiind bolna- de lepr4, !n loc de a se sc4lda !n s!nge de copii, dup4 cu$ !l sf4tuiau $edicii, cJe$4 de la siJ4stria lui din $untele =oract de l!ng4 Ro$a pe =f!ntul =il-estru, care !l bote&4 i astfel !l lecui. Kirete, aici co$para ia este ironic4. >5. Trufiei 6 pofta ne!nfr!nt4 i a$bi iile te$porare i rebele. >?. Cinul 6 !n teDt 6 Ec4ci cu-intele lui $i se p4rur4 de o$ beatG, at!t erau de nepotri-ite !n gura unui pop4. @+2. 'renestinul 6 'alestrina, -ecJia 'reneste, ora i cetate nu departe de Ro$a, unde parti&anii fa$iliei Colonna se !nt4riser4. @+1. Cu dou4 cJei 6 una de aur i una de argint. CJeile s!nt cJiar ast4&i e$ble$a pontifical4. Cel 6 Celestin al C-lea. @+B. Degeaba 6 a ar4tat c4 nu le pre uiete, renun !nd la de$nitatea papal4. @@+. 'ro$ite 6 pro$ite iertare r4&-r4tirii lor, fa$iliei Colonna i parti&anilor ei, i nu te ine pe ur$4 de pro$isiunea ta. @@3. Negru Jeru-i$ 6 un drac. Dante de&-olt4 ad$irabil !n cJip dra$atic acest $oti- popular al luptei !ntre drac i !ngerul p4&itor, c4ruia !n ca&ul de fa 4 i se substituie =f!ntul Krancisc, $oti-ul 233 D)C)NA C%*ED)E @2@ Cai $ie-atunci, cu$ a$ s4ltat, s4racul M c!nd el $-a prins &ic!nd 6 TTu n-ai g!ndit c-ar ti at!ta logic4 i dracul MU. @21 *-aduse-aici, iar *inos i-a-n-!rtit de opt ori coada sa pe aspru-i spate $uc!nd apoi i-n ea de c4tr4nit 6 @25 : TE fur din cei pe care focu-i bateU. De-aceea-s unde -e&i, un o$ pierdut, i pl!ng purt!nd atare Jain4-n spateG. @3+ )ar c!nd !n ur$4 glasul i-a t4cut, pleca duc!nd cu el durerea-i pl!ns4 prin cornu-i cel !n $ulte p4r i &b4tut. @33 Noi doi, Cirgil i eu, trecur4$ !ns4 pe st!nc4-n sus p!n4 pe puntea care e arc al bolgii unde-i gloata str!ns4 @33 acea, ce desc4rc!nd f4cu-nc4rcare. pe care !l -ede$ !n )talia repre&entat cu fel de fel de litografii populare, care se -!nd pe strad4,

i este foarte frec-ent i !n bisericile noastre. @22. Tu n-ai g!ndit 6 $inunat eDe$plu de grotesc $edie-al !n acest a$estec de tragic i co$ic 6 EEste c4l4ul care se "oac4 cu -ia a conda$natului i !i sur!de scr!nindu-i din iiG ;Pingarelli< 9 i E. =annia ;Co$icul, u$oris$ul i satira !n Di-ina Co$edie, *ilano, 7oepli, @>+>< adaug4 6 EEste !n-eselirea dia-olului care a gustat pic4tur4 cu pic4tur4 bucuria sa, dup4 cu$ sufletul p4c4tos a gustat pic4tur4 cu pic4tur4 pedeapsa saG. @23. C4tr4nit 6 abia a$ a-ut ti$pul s4 sur!de$ de tiin a logic4 a dracului, i iat4 c4 o alt4 scen4 grotesc4 r4sare ca sculptat4 din a$intirile lui. *inos aici nu se $ul u$ete s4-i !ncing4 $i"locul cu coada de at!tea ori !n al c!telea cerc -rea s4 cufunde os!nditul, ci apare $!niat !ntr-un $od neobinuit, aa !nc!t !i $uc4 coada. @25. E fur 6 a-e$ aici "udecata lui *inos. @2>. 7ain4 6 para de foc !n care este !n-4luit. @32. Cornu-i 6 -!rful fl4c4rii, care, &b4t!ndu-se, arat4 &buciu$ul i cJinul sufletului a$4r!t. @31. 'untea 6 pintenul de st!nc4 ce str4bate genunea a noua, unde s!nt pedepsi i cei ce !ndea$n4 la de&bin4ri i la certuri. @33. Desc4rc!nd 6 !n teDt 6 Edesp4r indG. -nc4rcare 6 adic4 !nc4rcarea contiin ei, -ina. Deci acei care, desunind, se f4cur4 -ino-a i. 231 )NKERNN( C!ntul 22C))) Cercul al optulea. Calea a noua 6 ursitorii de de&bin4ri =cJis$aticii ;@-2@< *aJo$et i profe ia sa cu pri-ire la Kra Dolcino ;22-33< 'ier da *edicina i Curio ;31-@+2< *osca deO (a$berti i 0ertran de 0orn ;@+3-@12< @ Deplin s-arate, cJiar i-n pro&a lui i-oric!t repo-estind, cine-ar fi-n stare de-at!tea r4ni i s!nge c!t -4&ui S 1 'rea slab-ar fi o li$b4 oriicare, c4ci loc !n ele-at!t de $ult a str!nge nici $intea-ne, nici graiul nostru n-are. 5 Li cJiar s-aduni pe c! i a-ur-a pl!nge c!nd-a-n Apulia-n ara cea-ncercat4 -4rsat de oti ro$ane-at!ta s!nge 9 @+ pe to i i-acei ce-n lupta-ndelungat4 inele-au dat ca spolii fabuloase, cu$ Titu (i-iu negreind ne-arat4 9 @3 pe to i r4puii luptei dureroase ce-n dru$ul lui Guiscard au stat 9 pe-acei ce-arat4 i-a&i la Ceperano oase >. 'e-al lor de-ai Ro$ei oti -4rsatul ;a<. @. Deplin 6 a se construi 6 ECine ar fi !n stare s4 arate deplin, cJiar !n pro&4 i oric!t repo-estind, despre at!tea r4ni i s!nge c!t -4&ui SG, adic4 6 ECJiar !n pro&4 ar fi greu s4 se arate toate r4nile i tot s!ngele ce a$ -4&ut !n aceast4 genune, dar pas4-$i-te !n -ersuri MG. B. Ele 6 $intea i graiul, cu alte cu-inte 6 E*intea i graiul nostru nu au putin 4 ;loc< s4 str!ng4 !n ele ce a$ -4&utG. 5. Li cJiar 6 cu o lung4 enu$erare a b4t4liilor celor $ai s!ngeroase, poetul !ncearc4 s4 ne dea o idee despre gro&4-ia i feluri$ea r4nilor ce le -4&u !n aceast4 genune. ?. -n Apulia 6 Dante nu$ete aa toat4 partea $eridional4 a )taliei. -ncercat4 6 fiindc4 s-au dat acolo $ulte b4t4lii, printre care acele !$potri-a sa$ni ilor, a lui '/rrus i a lui 7anibal la Canne. @@. )nele 6 po-estete Titus (i-ius ;22))), 5< c4 7anibal, dup4 i&b!nda de la Canne, sco !nd din degetele ca-alerilor inelele, a str!ns $ai $ulte bani e. @3. 'e to i 6 cei care c4&ur4 lupt!ndu-se !$potri-a nor$andului Robert Guiscard ;@+B>-@+?B<, duce de Apulia i Calabria, !n !ndelungatul r4&boi pe care Robert !l co$b4tu ca s4-i asigure st4p!nirea acelor pro-incii. @1. 'e-acei 6 23B D)C)NA C%*ED)E @3 pe-un c!$p pe care-apulii-au fost $iei 9

i-acei ce-au stat la Talliaco& s4-nfrunte pe-Alard cel -ecJi ce-a-n-ins cu pu intei 9 @> s-arate to i str4punse $e$bre-ori ciunte 9 $i&eria le-ar putea-n$iit s4-ncap4 spre-a fi-n tabloul 4stei bolgii crunte. 22 =tricat la fund ori doage-un -as nu crap4, ca unul ce-l -4&ui cu r4ni cu$plite cr4pat din gur4 p!n4 p-unde-l scap4, 2B cu $a ele-ntre gle&ne-$pletecite, cu coul spart, i scos ur!tul sac ce scJi$b4-n sc!rn4 tot ce gura-ngJite. 2? )ar el, -4&!nd c4 fiD acu-l atac, descJise-n piept o larg4 c4sc4tur4 cu $!inile i 6 : ECe&i cu$ $4 desfac, 3@ i -e&i ce ca&ne *oJa$et !ndur4 M Ali e cel ce-$i pl!nge-aici !n fa 4 cu cap cr4pat din -!rf p!n4 sub gur4. 31 Li to i pe c! i !i -e&i aici, !n -ia 4 rupturi ur&ir4 i scandal, i-atare scandal acu$ !n trupuri au s4-l pa 4. 35 Nn dia-ol st4-n ad!nc acolo, care ne este-al nostru-at!t de crud c4l4u, Hi-n spad4 ia din nou pe fiecareI 2@. da ;a<. 31. cretet p!n4 ;a<. 3B. ur&ir4-n -ia 4 ;a<. 33. Ruptur-a ;a<. 35. *ai "os !n bolge sta un dia-ol ;b<. dup4 Dante, care, ca i al ii din -re$ea lui, face aici oarecare confu&ie !ntre b4t4lia de la Ceperano i aceea de la 0ene-ento ;@233< dintre Carol ) de An"ou i *anfred, c!nd baronii din Apulia ar fi tr4dat pe *anfred, ne!$potri-indu-se du$anilor. @5. Talliaco& 6 la Tagliaco&&o sau, $ai eDact, la =curcola s-a dat b4t4lia !ntre Conradin de =uabia i Carol ) de An"ou ;@23?<, unde Alard de CalWr/ suger4 lui Carol cursa prin care, cu un nu$4r cu $ult inferior de solda i, b4t4lia a fost c!tigat4. @>. =-arate 6 adic4 6 Edac4 to i $or ii i r4ni ii din aceste s!ngeroase b4t4lii ar ar4ta $e$brele lor str4punse ori ciuntiteG. 2+. *i&eria 6 $i&eria lor, cJiar dac4 ar fi !n$iit4, tot ar a-ea loc !n aceast4 genune. 22. =tricat 6 a se construi 6 Enu crap4 un -as stricat la fund, ori doaga, ca unul pe care-l -4&ui...G. 21. -l scap4 6 E-ulgaritatea co$para iei ;un butoi desfundat<, li$itele r4nii ar4tate !ntr-un $od aa de tri-ial ;p-unde-l scap4< i acel crud cu-!nt ;cr4pat< arat4 bine tot dispre ul i bat"ocura cu care Dante -rea s4 ne pre&inte pe *aJo$etG ;=teiner<. 25. =c!rn4 6 e caracteristic poporului toscan, i $ai ales florentin, acest crud realis$, pentru care nu se d4 !n l4turi de a nu$i anu$e lucruri cu nu$ele lor, f4r4 perifra&e. Aa se eDplic4 unele cu-inte c!t se poate de -ulgare, nu nu$ai !n Dante, dar i !n Carducci, 'apini ;=onetti plebei<, =offici i !ntr-o interesant4 carte recent4 a lui Ettore Allodoli ;)l do$atore di pulci<. Aceasta se poate eDplica prin acea tendin 4 c4tre gusturile, de $ulte ori -ulgare, dar s4n4toase, ale poporului, caracteristic4 florentinilor i care se arat4 i !n !ntreaga constitu ie de$ocratic4 a acestui ora !n ti$pul E-ului *ediu i cJiar al Renaterii, c!nd (oren&o dei *edici petrecea cu poporul i nu se da !napoi de a bea un paJar de -in bun la o c!rciu$4 -estit4, !n to-4r4ia unor $eseriai. 2?. -l atac 6 cu pri-irea. 3@. *oJa$et 6 !nte$eietorul isla$is$ului, n4scut la *ecca ;B5+<, $ort la *edina ;? iunie 332<. Dante !l pune aici ca ur&itor de scJis$4. E !nto-4r4it de ginerele i -4rul s4u Ali ;3++-33@<, care a !nte$eiat o nou4 sect4 !n isla$is$. 233 )NKERNN( 1+ c!nd rana-i u$ple-ntregul dru$ al s4u, c4ci nu ne-ntoarce$ s4 ne crape iar4, dec!t c!nd ni s-a-ncJis !nt!iul r4u. 13 Dar cine eti, c4 stai un pierde--ar4 pe &id, c4t!nd s-a$!i ori s4 ridici pedeapsa ta ce-acu&ele i-o dar4 SG.

13 : EEl nici nu-i $ort : a &is Cirgil : i nici !$pins de culpe nu la ca&n4 -ine, ci nu$ai spre-a cunoate ce-i pe-aici, 1> iar eu, ce-s $ort, !l port prin )ad cu $ine, din cerc !n cerc, i-aie-ea e ce- i spui pe c!t de-aie-ea-i c4 -orbesc cu tine MG B2 'rin gropi $ai $ul i de-o sut-atunci -4&ui c-au stat i $4 pri-eau ca pe-o $inune, uit!nd de ca&na lor, la -orba lui. BB : EDeci, dac-o fi s4 iei din )ad, tu-i spune lui Kra Dolcin, de nu -rea s4-$i ur$e&e aci-n cur!nd, pro-i&ii s4-i adune, B? ca nu cu$-a &4pe&i ce-s s4 s-ae&e s4 dea Na-arei gloria de-a-l r4pune, c4ci lesne-altfel el nici n-o s4-l -!ne&e MG 3@ ON4l ase-al s4u picior, pe c!nd ne-a spus acestea el, i-apoi !n -!nt r4$asul picior l-a-ntins s4 calce, i s-a dus. 31 Li ras p!n4-n spr!ncene-a-!ndu-i nasul i g!t str4puns, i-o singur4 a$ar4 de-urecJe-a-!nd, un duJ, oprindu-i pasul, 35 $irat i el ca $ul i ce s-adunar4, cu $!inile-a c4scat g!tle"ul s4u ce ro de s!nge-ntreg era pe-afar4, 13. Cine-i fi ;a<. B+. spuiu ;A<. B@. 'e c!t e drept c4 stau ;a<. B>. Na-arei ;A<. cJip de-a-l fi r4pus ;b<. 3+. ei n-o s4-l desar$e&e ;a<. 1+. C!nd rana 6 c!nd rana e aproape -indecat4, un dia-ol o face din nou. 1B. 'edeapsa 6 *aJo$et crede c4 i Dante -ine acolo ca s4-i ia pedeapsa ca ur&itor de de&bin4ri. B+. Aie-ea 6 ade-4rat. B3. Kra Dolcin 6 Dolcino Karnielli din No-ara, care se cJea$4 p4rinte, f4r4 s4 fie. A fost cirac al lui Gerardo =egarelli din 'ar$a ;ars -iu !n @2>3< i, la $oartea acestuia, a de-enit eful sectei !nte$eiate de Gerardo, a Kra ilor apostolici i care, printre altele, propo-4duia co$unitatea fe$eilor i a bunurilor. n @3+B se ad4postise cu ur$aii s4i !n $untele Pebello, l!ng4 0iella ;(o$bardia<, i opuse o $are !$potri-ire unei ar$ate co$puse !n cea $ai $are parte din locuitorii din No-ara, a ! a i de Cle$ent al C-lea, care porni o cruciad4 !$potri-a lui. Constr!ns de &4pad4 i de foa$e, trebui s4 cede&e i la 2 iunie @3+5 el i ai lui fur4 ari de -ii. Aici *aJo$et roag4 pe Dante s4 spun4 lui Kra Dolcino de a se apro-i&iona bine !nainte s4 ning4, dac4 nu -rea s4 fie prins i s4 ocupe !n )nfern locul ce i se cu-ine. 3+. El 6 cei din No-ara. 3@. ON4l ase 6 era gata s4 plece, c!nd i-a adus a$inte de Kra Dolcino. R4$!ne deci cu piciorul ridicat c!t ti$p ine scurta lui profe ie i pe ur$4 !l pune "os i pornete. 235 D)C)NA C%*ED)E 5+ i-a &is 6 : ETu cel ne-$pins de nici un r4u, i-$i pari tiut din lu$ea cea r4$as4, de nu $4-nel prea $ult !n cJipul t4u, 53 pe 'ier Catani nu-l uita pe-acas4, de-o fi s4 -e&i iar -esela c!$pie, ce din Cercel spre *arcabf se las4. 53 Li-n Kano f4-i pe cei doi buni s4 tie, pe *eser Guido i Angelel, c4-n -an, de nu ni-e dat un -4& a ce-o s4 fie, 5> &-!rli i -or fi la $alul adrian, de g!t cu piatr4, de pe propria na-4, tr4da i prin sila unui crud tiran. ?2 Din Cipru p!n4-n Gades o ispra-4 nici de corsari i nici de gin i eline

Neptun n-a $ai -4&ut aa gro&a-4. ?B Acel infa$ c-un singur ocJi, ce ine pro-incia, care-un so aci-ntre noi s4 nici n-o fi -4&ut, ar -rea $ai bine, ?? la sfat cJe$a-i--a i -a face-apoi c4 rugi i -ot la st!ncile Kocarei s4 n-aib-a face-n -eci acetia doiG. >@ )ar eu 6 : E'e-acel cu clipele a$arei -ederi, de -rei s4- i fac ce $i-ai cerut, declar4-$i-l : a$ &is : i-arat4-l care-i SG. >1 'rin&!nd pe-un so de falc4, l-a f4cut s4-i cate gura larg nenorocitul, i 6 : EAcesta-i : &ise : dar aici e $ut M 53. doi cei buni ;a<. ?2. n Gades n-a -4&ut ;a<. ?3. Nici c!nd 'oseidon alta ;a<. 5@. Ltiut 6 cunoscut. R4$as4 6 p4r4sit4 de $ine. 53. 'ier Catani 6 'etru din *edicina, l!ng4 0ologna, din fa$ilia Catani, -!r!se &!&anie !ntre bologne&ii Guido da 'olenta i *alatestino *alatesta, st4p!nul din Ri$ini. (ui Dante, care !l g4sete aici printre ur&itorii de de&bin4ri, pre-estete c4 cei doi buni !n Kano ;adic4 Guido del Cassero i Angiolello da Carignano< -or fi pofti i la o consf4tuire de un crud tiran, un infa$ ce ine un singur ocJi ;*alatestino, care era cJior< i pe ur$4 -or fi &-!rli i de propria na-4 la $alul adrian, l!ng4 oraul Cattolica ;!ntre Ri$ini i 'esaro< i !neca i cu o piatr4 de g!t, !n aa fel !nc!t nu -or a-ea ne-oie s4 se roage de st!ncile Kocarei ca s4 le !nl4ture naufragiul. 'ier Catani spune c4 o ase$enea tr4dare Neptun n-a -4&ut-o niciodat4 !n toat4 !ntinderea *editeranei, adic4 de la Cipru p!n4 la Gades, nici din partea corsarilor sau din a gin ilor eline ;adic4 de c4tre greci< care !n E-ul *ediu str4b4teau $area ca pira i. 'e-acas4 6 c!nd tei -ei fi !ntors pe p4$!nt. 51. Cesela c!$pie 6 (o$bardia, unde se g4sete oraul *edicina. 5?. De nu 6 Edac4 nu !n &adar noi -ede$ ceea ce are s4 se !nt!$pleG. Lti$ c4 sufletele din )nfernul lui Dante -4d ca aceia care au -ederea slab4 ;presbi ii<, adic4 nu$ai lucruri !ndep4rtate ;!n -iitor sau !n trecut<, ignor!nd ceea ce se petrece !n pre&ent ;cf. )nfernul, 2, @++<. ?3. 'ro-incia 6 Ri$ini i inutul s4u. =o ul la care 'ier da *edicina face alu&ie este Curio, care ar dori s4 nu fi -4&ut niciodat4 acel inut, !n care d4du lui Ce&ar sfatul lui iret. >@. 'e-acel 6 Dante, intrigat de alu&iunea lui 'ier da *edicina, !l roag4 c4, dac4 dorete s4 duc4 -este despre el c!nd se -a !ntoarce sus pe p4$!nt, s4-i spun4 nu$ele aceluia la care face alu&ie. 23? )NKERNN( >5 Nn preget stinse-n Ce&ar, el gonitul, c!nd spuse-aa c4 orice-nt!r&iere cu daune-o pl4tete preg4titulG. @++ %J, ce-ngro&it p4rea-ntr-a sa t4cere 4st Curio, cu li$ba rupt4-n gur4, el, cel ce-n grai fu nu$ai spini i fiere M @+3 Cu $!ini t4iate-atunci, prin &area sur4 alt ins On4l !ndu-i astfel ciotul lor !nc!t de s!nge-obra"ii i s-u$plur4 6 @+3 : ECorbete i de *osca-ntre popor, acel ce-a &is 6 : T=4-ncepi, i eti pe cale, i-a $ultui r4u fu-n Tosca ta i&-or...UG. @+> : ELi $oarte,-adausei eu, fa$iliei tale MG Li-a$ar atunci pe-a$ar -4&ui cu$ pune i trist s-a dus topit !n el de "ale. @@2 Dar eu $ai stetei spre-a pri-i-n genune, i-un fapt -4&ui pe care n-a a-ea cura", !n lips4 de do-e&i, a-l spune, @@B de n-ar sta $artor contiin a $ea, 4st sincer so ce pe-o$ !l face tare c!t ti$p se si$te f4r4 pat4-n ea.

@@? C4&ui un truncJi f4r4 de cap, i-$i pare c4 i-a&i !l -4d, i sigur !l -4&ui u$bl!nd i el ca i-al ii oriicare. @2@ _inea de p4r !n $!n4 capul lui, cu$ por i un felinar !n $!na -ie, iar capul ne-a -4&ut i-a scos un Jui M @21 El singur !i era a sa f4clie 6 cu$ doi !ntr-unul sta, i unu-n doi, o tie-Acel ce-aa -oi s4 fie M @25 C!nd drept sub poala pun ii-a fost apoi, ne-ntinse capu-n $!n4 ridicat4 spre-a-i face glasul $ai -ecin cu noi, @+>. Li... perire casei ;a<. @23. Juiu ;A<. @25. =ub poala pun ii noastre-a"uns ;a<. >5. =puse 6 e -orba de Curio, tribunul plebei, care, pe c!nd Ce&ar era !n !ndoial4 de a trece ori nu Rubiconul, !l !nde$n4 cu cu-intele 6 Etolle $oras, se$per nocuit diferre paratisG ;(ucan, 'Jarsalia, ), 2?+<. @+1. (or 6 al $!inilor. @+3. *osca 6 *osca dei (a$berti, care, cu cu-intele aici spuse, !nde$n4 pe parti&anii fa$iliei A$idei s4 o$oare pe 0ondel$onte dei 0ondel$onti, d!nd astfel natere tuturor de&bin4rilor ce ur$ar4 !n Kloren a. @+>. Li $oarte 6 -ede$ aici pe o$ul de partid, care se bucur4 de a crete durerea nenorocitului al c4rui cJin nu-l !nduioea&4 deloc. ntr-ade-4r, fa$ilia (a$berti fu i&gonit4 din Kloren a !n @23? i nu i&buti niciodat4 s4 se re!ntoarc4, astfel !nc!t de la aceast4 dat4 dispare din istoria oraului. @@3. hst sincer 6 -ersuri de-enite pro-erbiale !n li$ba italian4. @23. Acel 6 Du$ne&eu. 23> D)C)NA C%*ED)E @3+ i-a &is 6 : E'ri-ete groa&nica r4splat4, tu, cel -enit pe-aici ca tiri s-adune, i -e&i de-a fost $ai $are cJin -rodat4. @33 De $ine deci spre-a ti la -ii ce spune, s4 tii c-a$ fost 0ertrand de 0orn, acel ce r4u i$bold fu regelui cel "une. @33 Rebel pe fiu, pe tat-a fi rebel aa-i f4cui ca prin ur&eli spurcate pe Da-id i-A-salon AJitofel. @3> Kiindc-a$ rupt persoane-astfel legate port capul desp4r it, cu$ -e&i tu bine de -ia a sa ce-n truncJi dincoace bate. @12 Li-aa s-obser-4 contrapunctu-n $ineG. @33. =pre-a duce i de $ine o tire a spune ;A<. A$ trecut !n teDt -arianta ;b<, cu $ult $ai bun4. @1@. acesta ;a<. @3@. =-adune 6 !n loc de Es-aduniG. @33. De $ine 6 a trebuit aici s4 introduce$ -arianta ;b<, teDtul ;A< nefiind co$plet. @31. 0ertrand de 0orn 6 celebru trubadur i feudatar pro-ensal ;pe care Dante !n De -ulgari eloQuentia !l laud4 ca fiind cel dint!i i $are Ec!nt4re al ar$elorG<, a ! 4 du$4nia !ntre regele Angliei 7enric al ))-lea i fiul s4u tot 7enric, pe care poporul, spre a-l deosebi de tat4, !i &icea fa$iliar Eregele t!n4rG, i cu al doilea fiu al acestuia, RicJard )ni$4 de (eu. Kru$oasele lui poe&ii, !n care prea$4rete r4&boiul, i si$patia de care se bucur4 !n )talia Eregele t!n4rG, socotit ca tip al des4-!ritului ca-aler, $ai ales prin d4rnicia lui, d4dur4 natere la o !ntreag4 legend4, care inspir4 nu$eroase i felurite po-estiri !n li$ba italian4 i pro-ensal4 i care precedau ca un fel de introducere poe&iile lui. =e crede c4 de la un $anuscris, !n care partea aceasta era foarte de&-oltat4, Dante a luat !nde$nul de a co$pune i el un co$entariu !n pro&4 a poe&iilor sale adunate !n Cita Nuo-a. Nna din poe&iile sale !ncepe 6 E$i pare bine c!nd -4d scJi$b!ndu-se st4p!nirea i b4tr!nii las4 casele lor tinerilor...G. @33. Rebel 6 f4cu pe fiu s4 fie rebel !$potri-a tat4lui s4u prin ur&eli spurcate, ase$eni acelora prin care AJitofel !ndep4rt4 pe Abesalon de Da-id. @3?. AJitofel 6 0iblia spune 6 EAJitofel a ! a pe Abesalon !$potri-a propriului s4u tat4 Da-idG ;Cf. Regii, 2C, 2C), 2C))<. @1@. 0ate 6 &-!cnete. @12. Contrapunctu- 6 legea talionului. Dante !ntrebuin ea&4 cu-!ntul contrappasso.

21+ )NKERNN( C!ntul 22)2 Cercul al optulea. Calea a &ecea 6 calpu&anii Geri del 0ello ;@-3>< Kalsificatorii de $etale sau alcJi$itii ;1+-52< Griffolino i CapoccJio 6 -anitatea siene&ilor ;53-@3>< @ De nea$ul $ult i-at!t de $ultul s!nge a-ea$ pri-iri at!ta de-$b4tate, !nc!t dorea$ s4 stau s4-ncep a pl!nge. 1 Cirgil !ns4 $i-a &is 6 : ECe g!nd te-abate S De ce $ai &4bo-eti pri-ind pe-acei ce triti HstauI cu trupuri $utilate S 5 Ai stat i-ntr-alte bolgii-aa S De -rei s4-i nu$eri, afl4 c4-i rotunda -ale de dou4 ori &ece $ile-n lungul ei. @+ )ar luna e sub noi, i c4ii tale de-acu$ !i s!nt clipitele pu ine, i $ulte-s !nc4 de -4&ut pe caleG. @3 )ar eu 6 : EDe-ai fi -4&ut i tu ca $ine ce cau&-a-ui s4 -4d aa cu &orul, tu ti$p $i-ai fi l4sat s4 -4d $ai bine MG. @3 'e c!nd -orbea$, porni conduc4torul i-ur$ai i eu 9 dar -orba ne-$plinit4 $erg!nd eu $i-o-ntregii 6 : EAci-n ponorul @. 'oporul $ult i-at!t ;a<. 2. K4ceau s4 a$ pri-iri ;a<. @2. $ulte ai de -4&ut ;A<. -s !nc4 ;a<. A$ introdus !n teDt aceast4 -ariant4, fiindc4 o liniu 4 -ertical4 dup4 $ulte, repetat4 pe $argine !naintea cu-intelor -s !nc4, arat4 c4 i autorul ar fi introdus-o !n teDt. @2. Li-ai $ulte i de-acu$ s4 -e&i ;b<. @B. Eu cred c4 $4 l4sai ;a<. ?. Rotunda -ale 6 c4 aceast4 -ale rotund4 are 2+ de $ile !n lungi$e. @+. (una 6 luna, care ieri noapte era plin4 ;cf. 22, @25<, acu$a e sub picioarele noastre 9 deci a trecut $ai $ult de un ceas dup4-a$ia&4. @@. 'u ine 6 $ai r4$!ne pu in ti$p din acele 21 de ceasuri care s!nt date poetului pentru a -i&ita ceea ce $ai r4$!ne din )nfern. =f!ritul c4l4toriei prin aceast4 regiune de dincolo de $or$!nt trebuia s4 fie la asfin itul cJiar al acelei &ile. 21@ D)C)NA C%*ED)E @> spre care-a-ea$ pri-irea pironit4 eu cred c4 unul dintr-a noastr4 cas4 !i pl!nge-o culp4 foarte scu$p pl4tit4G. 22 *aestrul $eu atunci 6 : EDar ce- i $ai pas4 de el de-acu$ S : $i-a &is. Tu ocJii du-i, pri-ete-acu$ altce, i-acolo-l las4. 2B =ub st!lpul pun ii-a$enin !nd -4&ui cu degetul spre tine-un duJ, i-i spuse Geri del 0el pe nu$e-un so de-al lui, 2? dar sufletul at!t de-atent ! i fuse spre-acel 0ertrand cu-aa de trist4 soarte, c4 n-ai pri-it spre el, i-aa se duseG. 3@ E%, duce-al $eu : a$ &is : cu$plita $oarte ce nu i-a r4&bunat-o ni$eni sus din to i c! i au ruinea lui s-o poarte, 31 ea-l face $!nios, i, c4ci s-a dus ne-r!nd nici a-$i -orbi, do-ad4-$i dete, i-acu$ spre $il4-s i $ai $ult dispus MG

35 Aa -orbea$ p!n4 pe-al pun ii spete de unde-al -4ii fund acu$ putea : dar prea era obscur : s4 ni s-arete. 1+ C!nd cel din ur$4 scJit acu$ st4tea sub noi, al *alebolgii, i-ncepur4 c4lug4rii prin fund a se -edea, 32. Cui ni$eni r4sbunare nu-i aduse ;b<. 3B. Cu$ ni se pare ;a<. 3?. !ntreg ;a<. 12. *onaJii lui ;a<. 2+. Nnul 6 iat4 deci $oti-ul pentru care Dante s-a oprit s4 se uite. C4uta printre celelalte suflete o rud4 a sa 6 Geri del 0ello. De la AligJiero ), fiul lui Cacciaguida ;'aradisul, 2C, >@ i ur$.< se n4scur4 0ello i 0ellincione 9 de la 0ellincione AligJiero al ))-lea, care fu apoi tat4l lui Dante, i de la 0ello acest Geri, care deci era uncJiul poetului. =e po-estete despre el c4 ar fi o$or!t prin tr4dare pe unul din fa$ilia =accJetti i c4, la r!ndul s4u, a fost o$or!t tot prin tr4dare. Acest o$or nu fusese niciodat4 r4&bunat, ceea ce constituia, dup4 obiceiurile $edie-ale, un fel de ruine pentru fa$ilia AligJierilor, iar pacea !ntre fa$iliile AligJieri i =accJetti nu se f4cu dec!t !n @312 prin inter$ediul ducelui de Atena. 22. Dar ce 6 aceste cu-inte ale lui Cirgil repre&int4 ap4rarea indirect4 i discret4 a poetului ;destul de superior obiceiurilor -re$ii sale, pentru a nu !n elege gro&4-ia acestor r4&bun4ri, dar !n acelai ti$p destul de o$enesc pentru a se putea sustrage cu totul unor pre"udec4 i !nr4d4cinate !n $ora-urile conte$porane< de a nu-i fi r4&bunat uncJiul. 33. *il4 6 acest scurt episod e foarte delicat !n !ntreaga construc ie a lui. Cu acea nep4rtinire $4rea 4, pentru care nu se d4du !napoi de a surgJiuni, pentru a reda pacea Kloren ei, pe c4peteniile a$belor partide, printre care i pe Epri$ul s4u prieten Guido Ca-alcantiG, Dante pune aici !n )nfern i pe o rud4 a sa. Atitudinea de$n4 !n care ne-o !nf4 iea&4 i aceast4 $il4, care are ce-a din !ng4duin a celor $ai tineri pentru b4tr!nii din acelai nea$, ale c4ror idei le pot respecta, dar nu ad$ite, d4 !ntregului episod un caracter duios, care nate !n cititor un senti$ent de si$patie pentru b4tr!nul os!ndit din casa AligJieri. 1+. =cJit 6 Dante ;ca =Ja]espeare i ca toate geniile $ari< are unele ciud4 enii !n i$aginile lui i se co$place foarte des !n prelungirea unor co$para ii, care ast4&i nu se prea potri-esc cu gustul nostru. Aici scJitul e )nfernul ;genunea a &ecea< i c4lug4rii s!nt conda$na ii, ceea ce produce !n noi un efect co$ic, desigur, -oit de poet, dar pe 212 )NKERNN( 13 pe-urecJi !$i pusei $!inile, c4ci fur4 at!t de $ari pl!nsori aici, cu$ poate n-o pl!nge-n )ad !n -eci $ai tare-o gur4. 13 Ce-a$ar ar fi c!nd !ntr-o -ar4 toate spitalele sardinice i-acele din Cal di CJiana i *are$$e-ar scoate 1> afar4-ntr-un ponor pe to i din ele, aa era i-aici, i-un r4u $iros cu$ d4-$pu it puroiu-n bube rele. B2 )ar noi, spre st!nga iar, $ergea$ !n "os pe-a lungii st!nci pe cea din ur$4 dun4, i-acu-ncepui s4 -4d $ai lu$inos BB cu$ ser-a celui ce-n etern r4&bun4, dreptatea f4rO de gre, ia r4&bunare b4t!nd pe calpu&ani ce-aci-i adun4. B? Nu cred c-ai fi -4&ut a$ar $ai $are c!nd to i bolna-i &4cut-au aegine ii din aerul stricat ce-a fost atare. 3@ C4 p!nO la -ier$e-orice suflare-a -ie ii pieri-n ostro-, i-acele gin i antici, precu$ ne scriu ca sigur fapt poe ii, 31 s-au ren4scut din ou4 de furnici 9 precu$ -edeai aci-n obscura -ale &4c!nd gr4$e&i bolna-ii-aici i-aici.

35 'e -intre-acesta, i pe-a altui ale &4cea alt ins, i-aici -run neferice t!r!ndu-se pe br!nci pe-a$ara cale. 1B. *ai trist !n iad n-a pl!ns !nc4 ;a<. care noi nu-l $ai pute$ gusta !ndea"uns. E -orba de aa-&isul grotesc $edie-al, pe care-l obser-a$ i !n atitudinea !n acelai ti$p co$ic4 i fioroas4 !n care, !n capitelurile ro$anice, ne s!nt foarte adesea !nf4 ia i dracii. 15. =pitalele 6 Ecu o i$agine care aduce a$inte pe aceea din c!ntul precedent, Dante in-it4 pe cititor s4-i !ncJipuie aduna i !ntr-o groap4 to i bolna-ii care se !ngr4$4desc !n spitalele regiunilor celor $ai nes4n4toase, !n anoti$pul c!nd bolile b!ntuie $ai r4u. 'ri-elitea inspir4 $il4 i sc!rb4. Genunea e plin4 de bolna-i, unii ne$ica i i !ngr4$4di i unii peste al ii 9 al ii !ncearc4 !n &adar de a se ridica 9 al ii se t!r4sc !ncet pe br!nci prin ea. Nu$ai aducerea-a$inte a ciu$ei fabuloase din Egina, !n care a pierit tot poporul acelui ora, poate s4 dea o idee a $arelui nu$4r al acelor nenoroci i. Cirgil i Dante trec aici !n t4cere, pri-ind nu$ai i ascult!ndG ;=teiner<. B2. =pre st!nga 6 a$ obser-at alt4 dat4 c4, !n dru$ul lor prin )nfern, Dante i Cirgil cotesc totdeauna la st!nga, pentru a si$boli&a faptul c4, cu c!t !naintea&4, $erg tot !nspre $ai r4u. B3. Dun4 6 arcul st!ncii !n for$4 de punte, care e deasupra genunii a &ecea i ulti$a. BB. =er-a 6 dreptatea slu"itoare a lui Du$ne&eu, care r4&bun4 !n -eci. B5. Calpu&ani 6 falsificatorii de $onede. B>. Aegine ii 6 %-idiu ;*eta$orpJoses, C)), B23< po-estete c4, din cau&a acestei ciu$i, $urir4 nu nu$ai oa$enii, dar i toate ani$alele, i c4 peninsula fu $ai pe ur$4 repopulat4 prin rug4ciunile regelui, care ceru lui Roe de a transfor$a !n oa$eni nenu$4ratele furnici, singurele care r4$4seser4 !n -ia 4. Dante face alu&ie la acest pasa" din %-idiu i !n Con-i-io, )C, 25. 3?. Neferice 6 nenorocit. 213 D)C)NA C%*ED)E 5+ )ar noi trecea$ !ncet, f4r4 de-a &ice ni$ic, pri-ind la u$bre t!r!toare ce-n -eci nu pot de "os s4 se ridice. 53 Li iat4 doi, f4cu i r4&i$4toare, cu$ dou4 esturi la-nc4l&it le pui, de lepr4 plini din cap p!n4-n picioare. 53 Nicic!nd pe-un ser-, purt!nd esala lui, c!nd do$nu-i are &or, sau pe ne-rute c!nd st4 -egJind, $ai Jarnic nu-l -4&ui, 5> dec!t cu$ 4tia doi cu$plit de iute cu ungJiile r!ia-i eselau ce-aa-i $!nca de n-a-eau cJip s-a"ute. ?2 A leprei scoar -astfel o desco"eau cu$ ra&i cu -reo custur-un crap sau pete de-acei ce sol&ii cei $ai $ari !i au. ?B : ETu, cela ce esal4- i faci din dete : a &is Cirgil spre unul dintre ei :, iar uneori din ele- i faci i clete, ?? s4-$i spui de-i -run latin pe-aci-ntre-acei de-al -ostru fel, i-acestei $unci pe tine etern s4 ai tu ungJii-oric!te -rei MG >@ : ELi noi, difor$i aa cu$ -e&i tu bine, s!nte$ latini : pl!ng!nd r4spunse-un ins :, dar tu, acel ce-ntrebi acestea, cine SG >1 Cirgil atunci 6 : E=!nt unul ce-a$ descins cu-acest ce-i -iu, i-asfel din gur4-n gur4 !l port s4 -ad-al )adului cuprinsG. >5 Cei doi co$unul spete-l desf4cur4, i-n tre$ur s-au !ntors spre $ine-apoi cu $ul i cari sunet prin ecou a-ur4. @++ Cirgil $4-$pinse-aproape-acestor doi 6

: ECe -rei : &ic!nd : tu-ntreab4-i aadar4 MG. Li-aa cu$ -ru, a$ i-nceput 6 : E%, -oi, @+3 al -ostru nu$e nu-n cur!nd dispar4 din $in i-u$ane-n pri$a lu$e-a lor Hci-n -eac tr4iasc4 la lu$in-afar4I, >B. Cu 4st ce-i -iu ;a<. >5. Co$unul spete-atunci ;a<. Rup!nd atunci co$una leg4tur4 ;b<. @+@. A$ trecut !n teDt -arianta ;a<, -ersul lipsind !n ;A<. @+3. pi... nu$e ;a<. @+3. lipsete !n ;A<. A$ trecut !n teDt -arianta ;b<. @+B. ...afar4 9 ...lu$e ;a<. 53. R4&i$4toare 6 unul altuia. ??. (atin 6 italian. >5. =pete 6 fiindc4 erau r4&i$a i cu spatele unul de altul. >>. Ecou 6 cu-intele lui Cirgil erau adresate nu$ai acestor doi, dar ele se r4sp!ndir4, ca i r4sfr!nte de un ecou, de la cei ce erau !$pre"ur. @+3. Al -ostru nu$e 6 -4 doresc ca al -ostru nu$e s4 nu dispar4 aa cur!nd din $in ile oa$enilor sus pe p4$!nt ;!n pri$a lu$e-a lor<, ci s4 tr4iasc4 !nc4 $ul i ani 9 dar spune i... 211 )NKERNN( @+3 s4-$i spune i cine-a i fost, din ce popor S HNu -4 sileasc4 s4-$i da i tiri reduseI al -ostru cJin i-ur!t i-obositorG. @+> : EAlbert da =iena : &ise-un duJ : $4 puse pe rug, pe $ine, din Are&&o fostul, dar nu a $or ii cau&4-n )ad $-aduse. @@2 Glu$ind i-a$ spus 6 : TAde-4rat, c4 rostul urc4rii-n aer ca s4 &bor !l tiuU, iar el, un curios, i sterp ca prostul, @@B ceru o prob4, i-4st $oti- Ja&liu c4 nu HputuiI s4-l fac Dedal s4 fie, $-a ars prin cel ce i se da drept fiu. @@? Ci-os!nd-aci-ntr-a &ecea bolgie $ie $i-a dat *inos cel de-oriHceI gre str4in, fiindc4-n lu$e-u&ai i de-alcJi$ie.G @2@ )ar eu c4tre Cirgil 6 : E*ai -anitos alt nea$ dec!t siene&ii se $ai poate S CJiar cel france& cu $ult e $ai pre"os MG. @21 Dar alt lepros ce ne-au&i 6 : ETu scoate pe =tricca dintre ei, c4ci cJeltuind p4str4 $4sura cea $ai dreapt4-n toate 9 @25 i Nicolf, c4ci de ofran tiind, el pri$u-i culti-4 picanteria !n strat !n care-ase$eni plante prind 6 @@@. Nu !ns4 ;c<. @@2. ce-i drept ;c<. @@B. do-e&i ;a<. @@3. Dar neput!nd s4-l fac Dedal s4 fie ;A<. c4 nu-l f4cui Dedal ;a<. A$ fost ne-oit de faptul c4 !n ;A< nu era nici o leg4tur4 !ntre -ersul @@B i -ersul @@3 s4 $4 folosesc de -arianta ;a< !n pri$a parte a -ersului, ad4ug!nd pentru !ntregirea lui un putui. @@5. *-a ars prin unul ce-l a-ea drept ;b<. @@>. f4cu ;a<. $i-a fost- ;a<. @+>. Nn duJ 6 alcJi$istul Griffolino din Are&&o ;Toscana<, care pretinse de a !n-4 a pe Albero sau Albert da =iena arta de-a &bura, dar, neput!nd s4 se in4 de f4g4duial4, fu acu&at de -r4"itorie i conda$nat s4 $oar4 pe rug. Despre Griffolino ti$ c4 Ea fost un $are c4rturar, o$ sub ire i priceputG, dup4 cu$ ne spune co$entatorul )acopo della (ana, i c4 nu $ai era !n -ia 4 !n @252, c!nd !ntr-un act apare ca $artor E0ernardinus Quonda$ Griffolini de Ari&&oG. C!t despre Albero sau Albert, se pare a fi fost o persoan4 foarte si$pl4, cu toate c4 era nepot ;unii &ic fiu< al episcopului din =iena. @@@. A $or ii cau&4 6 nu din cau&a p4catului de -r4"itorie a$ a"uns !n )ad, dar din cau&a alcJi$iei $ele i a p4catului de falsificator de bani. @@3. C4 nu putui 6 acest $oti- Ja&liu, c4 n-a$ putut s4-l fac... @@5. 'rin cel 6 prin episcopul din =iena, al c4rui fiu se spunea c4 este. @21. Alt lepros 6 e -orba de CapoccJio din =iena, care fu ars de -iu @2>3. Era -estit nu nu$ai ca alcJi$ist, dar i ca bun i$itator al gesturilor i glasurilor altora. Nnul din co$entatori, Krancesco da 0uti, ne spune c4 ar fi fost coleg cu

Dante la Nni-ersitatea din 0ologna. Tu scoate 6 ironic. @2B. =tricca 6 din fa$ilia =ali$beni din =iena, ur$4rit pentru risipa i d4rnicia lui. A fost podestV la 0ologna !n @253 i !n @2?3, cu care oca&ie duse o -ia 4 str4lucit4 !n serb4ri i ospe e. EAcest =tricca, ne spune Krancesco da 0uti, a fost un t!n4r din =iena, foarte bogat, care a fost din ceata tinerilor darnici, care s-a !nte$eiat !n =iena i !n care i-a risipit $area sa a-ereG. @25. Nicolf 6 )acopo della (ana ne infor$ea&4 c4 acesta a fost $esser Nicolf =ali$beni din =iena, care a fost darnic i cJeltuitor i a f4cut parte din ceata tinerilor darnici i a fost cel dint!i care s-a g!ndit s4 pun4 cuioare !n fa&ani i pot!rnicJi fripte. Lofran 6 !n teDt e -orba de cuioare. @2>. n strat 6 la =iena, unde aceste obiceiuri rafinate prind foarte lesne 9 ironic. 21B D)C)NA C%*ED)E @3+ i clubu-n care i-a p4pat i -ia i $ultele-i p4duri DOAscian, i-n care -indea ca spirite-Abagliat prostia. @33 =pre-a ti cine te-a"ut4 a spune-atare de nea$ul siene&, te-apleac4 bine ca fa a $ea s-o -e&i !n linii clare, @33 i-astfel afla--ei pe CapocJio-n $ine, acel ce-n -ia 4 fals $etal f4cui, i bine tii, de nu $4-nel !n tine, @3> ce sprinten4 $ai$u -a firii fuiG. @3+. Clubul 6 ceata despre care a$ -orbit. @3@. DOAscian 6 Caccia degli =calengJi din Asciano. @32. Abagliat 6 porecla lui 0artolo$eo dei KolcaccJieri, despre care nu a-e$ dec!t un docu$ent din care re&ult4 c4 !n @25? a fost conda$nat fiindc4 a fost g4sit b!nd !ntr-o c!rciu$4 dup4 sunarea clopotului de -ecernie. Cindea... prostia 6 !n sens ironic 6 risipea nu nu$ai bani, dar i toat4 prostia lui, -r!nd s4 arate c4 e o$ spiritual. @33. Afla--ei 6 aceste cu-inte confir$4 infor$a ia lui 0uti c4 Dante l-a cunoscut la 0ologna. @3>. *ai$u - 6 face alu&ie la dorul lui de a i$ita nu nu$ai $etalele prin alcJi$ie, dar i gesturile i glasurile ani$alelor. 213 )NKERNN( C!ntul 222 Cercul al optulea. Calea a &ecea 6 calpu&anii Kalsificatorii de sine ;@-1?< Kalsificatorii de $oned4 ;1>->+< *incinoii. Cearta co$ic4 !ntre $aistrul Ada$ i =inon Grecul ;>@-@2>< Do"ana lui Cirgil c4tre Dante ;@3+-@1?< @ C!nd pentru 0acJus Runo-nt4r!tat4 pe-al Tebei s!nge-i r4corea $!nia precu$ i-o r4cori i de-alt4dat4, 1 at!ta-ntra-n Ata$as nebunia !nc!t, cu doi copii ai ei -enind, !n bra e-i str!ni, c!nd !i -4&u so ia 5 striga 6 : E=4-ntinde$ la ul ca s4 prind cu pui cu tot leoaica la intrare MG. Cu $!ini nelegiuite-apoi r4pind @+ pe-un fiu nu$it (earJ, pe cel $ai $are, rotindu-l l-a stri-it de-un &id, turbatul, iar ea fugind s4ri cu-al doilea-n $are. @3 )ar c!nd Nrsita r4sturn4-ng!$fatul ora troian ce totul !ndr4&nit-a i-a stins pe-un rege-al4turi cu regatul, @3 7ecuba trist4, roaba i-obidita, -4&!nd i-al 'oliDenei trist o$or,

i-n stare-aa de "alnic4-nt!lnit-a 1. a prins pe-Ata$as ;c<. odat4 ;a<. B-3. c!nd !i -4&u -enind cu a$bii s4i copii la s!n, so ia ;a<. @?. Li c!nd !n trista-i stare ea ;a<. n cJip ;a<. @. Runo 6 geloas4 pe =e$ele ;fiica lui Cad$us, regele Tebei, i iubit4 de Rupiter<, sc4p4 de ea prin -iclenie, !n ur$a !$br4 i4rii lui Rupiter care pref4cu ri-ala !n cenu4, i persecut4 apoi tot nea$ul ei. 2. Al Tebei s!nge 6 nea$ul =e$elei, care do$ni !n Teba. 1. Ata$as 6 cu$natul =e$elei, pe care !l f4cu s4 !nnebuneasc4 !n aa fel, !nc!t, afl!ndu-se !n palatul lui, cre&u c4 este la -!n4toare de lei i, confund!nd pe so ia lui care -enea c4tre el in!nd !n bra e cei doi copii, (earcJus i *elicertes, o$or! pe (earcJus i sili pe so ie i pe cel4lalt copil s4 se arunce !n $are. Cf. %-idiu, *eta$orpJoses, )C, B@@-B1@. 215 D)C)NA C%*ED)E @> pe-al $4rii $al ucis pe 'olidor, ea -oci a scos ase$eni l4tr4turii, de-a$arul $ult ce-i puse $in ii nor. 22 Dar nici !n Troia, nici !n Teba furii n-au rupt -rodat-at!ta de-ndr4&ne e nu $e$bre de-o$, ci fiare-ale p4durii, 2B ca doi cari goi i cu sc!rboase fe e fugeau i se $ucau, i nu-ntr-alt $od cu$ fac doi porci sc4pa i de prin cote e. 2? =4rind cu din ii-un duJ a prins de nod de-al cefei pe CapocJio i t!r!ndu-l el burta-i sf!ia de-al -4ii pod. 3@ Cel din Are&&o tre$ura, -4&!ndu-l i-a &is 6 : EE Giani =cJicJi-acel pr4p4d i-alearg-aa, tot cercu-nsp4i$!nt!ndu-lG. 31 Dar eu 6 : EDe-ai altui din i, c4 s4 rep4d pe tine-a te-nJ4 a, de nu i-e fric4 6 ce duJ e el S =4-l tiu, c!t ti$p !l -4d MG. 35 : E=tricatul duJ al *irJei, care-a$ic4 a tat4lui s4u fu, dar nu cu-acel a$or legal ce-l datorete-o fiic4, 1+ i-a"unse-aa p!n4-n p4cat cu el, lu!nd prin fraud4 cJipul altei fete, cu$ cel4lalt turbat f4cu la fel, 13 i-n patul $or ii el ca 0uoso stete, test!ndu-i doa$na tur$ei prin atari for$ule-nc!t $inciunii nor$4-i dete.G 13 'ierind turba ii-aceia doi, la cari pri-ea$ s4 -4d ce rele-au s4 $ai fac4, $4-ntoarsei ca s4 -4d i pe-al i t!lJari. 32. strigoiu ;A<. A$ trecut !n teDt -arianta ;a< din cau&a ri$ei. 2+. (4tr4turii 6 7ecuba, so ia regelui 'ria$ din Troia, fiind f4cut4 pri&onier4 de greci i -4&!nd o$or!ndu-i-se sub ocJi fiica sa 'oliDena, "ertfit4 pe $or$!ntul lui AJile, i apoi, t!r!t4 fiind !n Tracia !n lan uri, g4sind pe 4r$uri cada-rul fiului s4u 'olidor, !nnebuni de durere i l4tr4 ca un c!ine 9 Elatra-it, conata loQui... Nlula-it $esta per agrosG ;%-idiu, *eta$orpJoses, 2))), B3> i B5@<. 3+. 'od 6 st!nca ce str4b4tea genunea i ser-ea de pod. 32. Giani =cJicJi 6 din fa$ilia Ca-alcanti. =e po-estete c4 $urind 0uoso Donati f4r4 s4 lase testa$ent, o rud4 a lui, =i$one Donati, se folosi de Gianni =cJiccJi, al c4rui talent de a i$ita glasul i gesturile altora era cunoscut, pun!ndu-l !n pat !n locul $ortului, s4 fac4 testa$ent. 'entru aceasta !i d4rui ca r4splat4 cea $ai fru$oas4 iap4. 'r4p4d 6 pr4p4dit, supt de boal4. n teDt 6 EfollettoG ;cf. -arianta ;A< la -ersul 32 6 strigoi, un fel de suflete r4ut4cioase, c4rora li se atribuie $are agilitate i dib4cie !n a face farse oa$enilor. 31. De-ai altui 6 a se construi 6 Ede nu i-e fric4 de din ii altuia ce se reped s4 te !nJa e...G. 35. =tricatul 6 spiritul r4spunde c4 sufletul de care Dante !ntreab4 este al *irei, fiica lui Cinr/us, regele Ciprului, care se !ndr4gosti de tat4l s4u

i, pref4c!ndu-se !ntr-o alt4 fe$eie, !i atinse scopul ;%-idiu, *eta$orpJoses, 2, 2>?-B+2<. 12. Cel4lalt 6 Gianni =cJiccJi. 11. Doa$na tur$ei 6 iapa cea $ai bun4. 1B. Kor$ule 6 neuit!nd nici o for$ul4 trebuincioas4 testa$entului. Nor$4 6 aparen 4 de ade-4rat4. 21? )NKERNN( 1> Li-un duJ -4&ui p4r!nd o cob&4, dac4 t4iat sub -intre i-l !ncJipui de-unde al nostru trup de-ine-n "os o crac4. B2 Greoaia boal4 de-ap4 ce p4trunde prin trup cu &4$uri !n -enin scJi$bate, aa c4 bur ii fa a nu-i r4spunde, BB f4cea s4 stea cu bu&ele c4scate aa cu$ in i fti&icii-nseta i c4&ut-o bu&4, i-alta-n sus pe spate. B? : EAJ, -oi ce f4rO de-os!nd4 -4d c4-ntra i, i nu tiu cu$ : a &is : aci-n ponorul acest cu$plit, pri-i i i -4 $ira i 3@ Hde $aistru-Ada$ ce "induie i&-orulI M A-ui, tr4ind, ce-a$ -rut, i bani i bine, i-acu$ de-un strop de ap-aici duc dorul. 31 Acele -4i ce de pe -er&i coline din Casentino-n Arno cad i-apar !n albii $oi, de-a lor r4coare pline, 35 $ereu le -4d !n g!nd, i nu-n &adar, c4ci cJipul lor cu $ult $ai r4u $4 doare dec!t acest al boalei $ele-a$ar. 5+ Dreptatea, -ai, cu$plit r4&bun4toare, $oti- ia locul cri$ei ce-o f4cui, ca i $ai iu i oft4rile s4-$i &boare. 53 Acolo st4 Ro$ena, i b4tui bani fali de-ai lui )oan !ntr-!nsa, p!n4 ce-acolo pus pe rug i ars eu fui. 53 =4-l a$ eu pe-AleDandru-o clip4-n $!n4, ori pe-alt $iel din trei, a da, socot, cu drag, oJ, 0rando,-ntreaga ta f!nt!n4. 5> hti doi turba i ce tiu prin -ale tot de nu $4 $int, un frate-ar fi prin -ale : dar greu aa cu$ s!nt, eu ce s4 pot M B3. Cu$ -e&i c4 ;a<. 3@. de $aistru-Ada$ ce-a$ar !i are ;b<. 5B. Ce-aprins pe rug a$ ars ;b<. 1>. Nn duJ -4&ui 6 $aistrul Ada$, de origine nesigur4, care falsific4 !n Ro$ena florinul de aur al Kloren ei i fu ars de -iu !n @2?@. (a aceast4 cri$4 se pare c4 a fost !nde$nat de con ii din Ro$ena. B2. 0oal4 6 Jidropi&ia pe care o cJea$4 EgreoaieG, fiindc4, u$fl!nd trupul cu &4$uri, !l os!ndete la ne$icare. B1. Nu-i r4spunde 6 propor iile fiind scJi$bate. 31. C4i 6 p!r!iae. ECers de o fru$use e pro-erbial4 $ul u$it4 c4ruia str4lucete, !ntre astfel de gro&4-ii, o -i&iune de idil4, dar nu e dec!t o clip4, c4ci, cJiar sub acele aparen e, se ascunde )nfernul, i i$aginea !nc!nt4toare e !ntrebuin at4 ca s4 fac4 $ai aspr4 pedeapsaG ;=teiner<. 5@. (ocul 6 regiunea Casentino, unde se afl4 Ro$ena. 51. )oan 6 =f!ntul )oan, patronul Kloren ei i a c4rui efigie era pe florinul Kloren ei. 53. AleDandru 6 contele din Ro$ena. 55. Din trei 6 din cei trei fra i, con i din Ro$ena 6 Guido al ))-lea, AleDandru i AgJinolfo al ))-lea. 5?. 0rando 6 f!nt!na 0randa din Ro$ena, ast4&i aproape secat4, a nu se confunda cu -estita Efonte 0randaG din =iena. 5>. Doi 6 CapoccJio i Gianni =cJiccJi. ?+. Nn frate 6 din cei trei fra i, unul, Guido 21> D)C)NA C%*ED)E ?2 =4 fiu uor at!ta nu$a-n ale s4 pot $4car o cJioap4 s-o str4bat

!n suta de-ani, de $ult a fi pe cale ?B aci-ntr-al slu ilor ponor s4-i cat, dei-i de unspre&ece legJe-ocolul i nu-i $ai str!$t de-o "u$4tate-n lat 6 ?? c4ci nu$ai pentru ei s!nt eu !n stolul cel slut de-aici, Hi silnica lor trud4I $-a pus s4 bat de trei carate polul.G >@ : EDar 4ti doi ne-oiai ce -4d c-asud4 la dreapta ta : i-a$ &is : i aburi dau cu$ face $!na c!nd pe ger i-e ud4 SG >1 )ar el 6 : EC!nd a$ c4&ut, aici erau i stau aa i nu-i !ntorc nici easta i-n -eci ei poate-or sta cu$ -e&i c4 stau. >5 Ea-i cea ce-$pinse pe )osif n4pasta, el falsul =inon e, un grec stricat, i scot din friguri iu i putoarea astaG. @++ Dar unul dintre ei fu ofensat c4-i da reco$anda ie-aa de-obscur4 i-i dete-un gJiont !n burt4, i-a sunat @+3 u$flata burt4 ase$eni c-o ta$bur4. Dar pro$pt Ada$ r4spunse-atunci cu cotul i nu-$i p4ru $ai slab !n lo-itur4. @+3 : E=4 nu $4 cre&i : i-a &is : butean cu totul, c4, dac4-s greu din cau&a boalei $ele, a$ $!ini destul de iu i s4- i rad4 botul.G @+> : EC!nd te-au b4gat !n foc, n-ai fost cu ele : r4spunse grecuO : aa de iute-a bate, ci-aa i $ai, b4t!nd $onete rele.G ?B. Li-aci !ntr-... ;a<. ??. ei ne-a-$pins ; S< ;a<. ?>. de-aici c4... ;A<. f4c!nd s4... ;a<. i-a lor trud4 ;a<. >+. $-au ;A<. @@@. nu- i fur4 ;a<. al ))-lea, cJiar a $urit i este aici. ?5. % "u$4tate 6 o "u$4tate de legJe. ??. Ei 6 fra ii da Ro$ena. >@. Dar 6 se sub!n elege 6 cine s!nt. >3. 'e ger 6 fiindc4 nu$ai atunci -aporii se -4d condens!ndu-se. >5. Ea 6 so ia lui 'utifar, al c4rei nu$e nici !n 0iblie nu se spune. Coind s4 seduc4 pe )osif i fiind respins4 de el, !l !n-ino-4 ete de -ina ei, la b4rbatul s4u ;Gene&a, 222)2, 5-2+<. >?. =inon 6 grecul care !i f4cu pe troieni s4 ad4posteasc4 !n cetate fai$osul cal de le$n, plin cu r4&boinici greci. >>. 'utoarea asta 6 una din caracteristicile ele$entului $iraculos din Di-ina Co$edie este $4rirea propor iilor unor lucruri obinuite i naturale. Tot aa i aici, unde, plec!nd de la faptul c4 oa$enii bolna-i de friguri au un $iros particular, !l eDagerea&4 p!n4 la putoare. Tot aa !n Rai, plec!nd de la faptul real al corpurilor $ici care par c4 dansea&4 !ntr-o ra&4 de lu$in4, i$aginea&4 dou4 $ari ra&e care fac o cruce pe planeta *arte i !n ele dans!nd str4lucitoare sufletele care au $urit pentru credin 4. @+@. %bscur4 6 cu -orbe care !i !ntunecau fai$a. @+3. 0utean 6 !nle$nit, !n !n elesul c4 nu ar fi putut face nici o $icare. @+>. N-ai fost 6 fiindc4 a-ea $!inile legate. @@@. *ai 6 $ai $ult. 2B+ )NKERNN( @@2 Ada$ atunci 6 : EAici ca$ ai dreptate, dar n-a fost tot aa de drept, -ecine, ce-ai spus sub Troia celor din cetate MG. @@B : EEu fals cu-!nt, tu fali argin i, -e&i bine M Eu s!nt aici s4-$i pl!ng o culp-a $ea, tu $ulte-nc!t i dracii-au $ai pu ine MG @@? : E=4 ui i de cal, sper"ure, poate-ai -rea S r4spunse cel cu burta nu$ai ap4, dar to i !n lu$e-o tiu, i-n g!t s4- i stea MG @2@ : E0a ie setea-n g!t, c4 li$ba- i crap4 i-un turn p!n4 la gur4 i se dete

i tot n-au loc putorile s4-ncap4.G @21 : ETot fleacuri spui : a &is cel cu $onete : de c!te-ori ! i cati Hpliscul, sec4tur4I, c4ci apa-n turn de a$ i tot $i-e sete, @25 tu ai dureri de cap i-n tine-arsura, i nu i-a spune-o -orb4 de po$an4 s4 pupi $4car al apei es cu gura.G @3+ =t4tea$ s-ascult ocara lor du$an4, c!nd 6 : ENite-aici : !$i &ice-al $eu p4rinte e c!t pe-aci s4- i fac acu$ do"an4 MG. @33 *!nia deci -4&!ndu-i-o-n cu-inte, pri-ii la el i-aa ruine-a-ui, !nc!t de ea i-acu-$i aduc a$inte. @@3. Eu s!nt aici c-o culp4 ce $i-o tiu ;a<. @2B. secatur4 ;a<. @2>. $4car al apei gust ;a<. @3+-@32. =tetea$ s-ascult ocara lor du$an4,8 C!nd 6 uite-aici, !$i &ise-al $eu p4rinte,8 E c!t pe-aci s4- i fac acu$ do"an4 ;b<. A$ trecut aceast4 -ariant4 !n teDt, aceste trei -ersuri lipsind !n ;A<. @@3. Culp4 6 -in4. @2@. C4 li$ba- i crap4 6 ca s4- i crape li$ba de sete. @22. Nn turn 6 face alu&ie, cu o co$para ie ironic4, la burta lui u$flat4, !nc!t se asea$4n4 cu un turn i-i a"unge p!n4 la gur4. @25. Arsura 6 dac4 $ie $i-e sete, i tu ai arsur4. @2?. De po$an4 6 n-ai ne-oie de !nde$n ca s4 atingi cu bu&ele fa a apei. EToat4 aceast4 scen4 este o capodoper4 de co$ic. %ricine -a fi obser-at, !ntr-un scJi$b !n ep4tor de oc4ri, felul cu$ fiecare !i ascute $intea sub !$puns4turile celuilalt, fericita r4s4rire a r4spunsului unuia din !$puns4tura celuilalt, $odul de a da lo-itura i de a pri$i r4spunsul, i de a da replica i apoi contrareplica. =cJi$bul de cu-inte aici este subtil i c4utat, dar subtilitatea i c4utarea corespund ade-4rului. n -orbe, dincontr4, se arat4 cu o naturale e ad$irabil4 -ulgaritatea sufletului. Aceasta este scena !n care este de&-oltat4, $ai pe larg i $ai a$4nun it, starea sufleteasc4 reciproc4 a conda$na ilor celor $ai "osnici. Dar este i o scen4 de co$edie u$an4 ne!ntrecut4 i ne re-elea&4 superioritatea i agilitatea fante&iei lui Dante. Astfel !nc!t trage$ conclu&ia 6 noroc pentru noi c4 Dante s-a oprit s4 asculte aceast4 ceart4 !n )nfern M De data aceasta Cirgil s4 ne ierte, dar nu are dreptateG ;=annia, Co$icul, u$oris$ul i satira !n Di-ina Co$edie, *ilano, 7oepli, @>+>, ), 3@?<. @31. Ruine 6 aceast4 do"an4 a lui Cirgil !ntrece li$itele acestui singur episod. A-e$ aici una din nu$eroasele $4rturisiri ale lui Dante. =e tie c4, dup4 $oartea 0eatricei, ca un fel de reac ie la o tinere e prea -is4toare i $istic4, Dante a a-ut o perioad4 de r4t4cire ;din care ne r4$!ne $4rturie -estitul sonet de do"an4 al prietenului s4u Guido Ca-alcanti<, c!nd s-a !nJ4itat !ntr-o ceat4 de oa$eni cu gusturi grosolane i a a-ut i el o ceart4 c!t se poate de plebee cu Korese Donati, dup4 cu$ apare dintr-un scJi$b de sonete ce au a"uns p!n4 la noi. n acest episod deci, Dante face, indirect, act de c4in 4. 2B@ D)C)NA C%*ED)E @33 Li ca i-un o$, -is!nd un r4u al lui, dorete-a-i fi aceasta -is, i cere ce-aie-ea este-aa, i nu ce nu-i, @3> aa i eu, c4ci n-a-ea$ glas, dar -rere a-ea$ s4 $4 scu&e& 9 i $4 scu&a, i nu tia$, ne-ruta $ea t4cere. @12 : ECu $ult $ai $ari greeli se pot sp4la cu-o $ult $ai slab4 prob4 de ruine M Alung-acu$ orice $!Jnire-a ta, @1B i-ncJipuie- i c4-s tot pe l!ng4 tine oric!nd s-ar !nt!$pla s4 -e&i c4-i sar cu-atari cu-inteH-n cap atari "i-ineI. @1? A -rea s-au&i ce-i spun e gust -ulgar MG @1B-@1?. 'e o foi 4 de igar4 6 %ric!nd s-ar !ntH!$plaI s4 dai de -run8 Ase$eni prile" de ceart4 68 C4-i gust -ulgar a -rea s-au&i ce-i spun. : C4-i "osnic gust. : 'rile" cu cearta,8 -ntre-atari "i-ine. : Ce i-l pro-oac-atari "i-ine ;D<. @15. cu atari cu-inte

tari ;A<. @33-@1+. =ensul 6 dup4 cu$ cine-a care -isea&4 ce-a nepl4cut i dorete realitatea, nu -isul, tot aa eu, tot -oind s4 $4 scu& i neput!nd -orbi, era$ scu&at de t4cerea $ea. @12. Cu $ult 6 -ersuri de-enite pro-erbiale !n li$ba italian4. @1B. 'e l!ng4 tine 6 caut4 s4-l !ncura"e&e, spun!ndu-i c4 E!n astfel de $o$ente el -a fi totdeauna l!ng4 d!nsulG sau ;poate $ai bine< 6 EAdu- i a$inte c4 s!nt eu de fa 4, i s4- i fie ruine s4- i faci o petrecere din a asculta astfel de cu-inte -ulgare MG. 2B2 )NKERNN( C!ntul 222) 'u ul gigan ilor Kalsa !ncJipuire a lui Dante apropiindu-se de pu ul infernal ;@-33< Gigan ii ;31-B5< Ni$rod ;B?-?@< Kialte ;?2 -@@@< Anteu ;@@2-@1B< @ Aceeai li$b4-nt!i $-a $ursecat !nc!t cre&ui c4 foc pe-obra"i !$i pune, i-apoi tot ea i leacul $i l-a dat. 1 Atare-o lance-a-eau, precu$ se spune, 'elops i-AJil, c4 darurile sale cu$plite-nt!i erau i-n ur$4 bune. 5 )ar noi ieind din dureroasa -ale trecea$ pe Onaltul $al ce-o-ncun"ura i f4r4 de-a -orbi ni$ic pe cale. ?. Trec!nd f4r-a -orbi ;b<. @. (i$b4 6 a lui Cirgil. *ursecat 6 cu do"ana sa. 2. Koc 6 din cau&a ruinii. 3. (eacul 6 face alu&ie la cu-intele $!ng!ietoare care ur$ar4 nu$aidec!t asprei do"eni. 1. (ance 6 de $ai $ulte ori %-idiu face alu&ie la lancea lui AJile, a c4rei ran4 nu putea s4 fie lecuit4 dec!t cu a doua lo-itur4 de aceeai lance 9 dar pasa"ul la care Dante se refer4 aici este cel din Re$edia A$oris, --. 1?-1> 6 ECulnus in 7erculeo Quae Quonda$ fecerat Joste, Culneris auDiliu$ 'elias Jasta tulitG, adic4 Eaceeai lance pelian4 ;din $untele 'elias< care f4cuse ran4 !n du$anul Jerculean aduse i leacul r4niiG. Dante, tiind c4 tat4l lui AJile se cJe$a 'eleus, a interpretat greit acest pasa" i a -orbit de lancea lui AJile i a tat4lui s4u !n loc de a -orbi de lancea al c4rei le$n era din $untele 'elias. =e pare c4 acest pasa" este ur&it s4 fie r4u interpretat, fiindc4 !n traducerea lui Cobuc a-e$ acu$ o a doua interpretare greit4 6 lancea lui 'elops. Aceast4 !nsuire $iraculoas4 a l4ncii lui AJile care se potri-ea de $inune poe&iei de iubire ca-alereasc4 a fost folosit4 foarte $ult de trubadurii pro-ensali i de poe ii italieni din Lcoala sicilian4 ;secolul al 2)))-lea< !n co$para iile lor 6 EDup4 cu$ rana l4ncii lui AJile nu putea fi lecuit4 dec!t de o nou4 lo-itur4 de aceeai lance, tot aa rana descJis4 !n ini$a poetului de ocJii iubitei sale nu poate s4 fie lecuit4 dec!t de o pri-ire dr4g4stoas4 a acelorai ocJiG. Despre influen a pe care poe&ia latin4 clasic4 a eDercitat-o asupra !ntregii poe&ii $edie-ale, cf. $inunata carte a lui Ed$ond Karal, RecJercJes sur les sources latines des contes et ro$ans courtois du $o/en Fge. 'aris, CJa$pion, @>@3 i Ra$iro %rti&, E(a $ateria epica di ciclo classico nella poesia italiana delle originiG, !n Giorn. st. d. lett. it., (222 ;@>23<, pp. 23B i ur$. 5. Cale 6 ulti$a genune din cercul al optulea. 2B3 D)C)NA C%*ED)E @+ Nici noapte-aici, nici &iu4 nu era, aa c4 ocJii-a-eau pu in4 &are, ci-un corn eu au&ea$, ce-astfel urla, @3 c-ar fi-ntrecut i-un tunet c!t de tare. Deci ocJii-atunci spre sunet !ndrept!nd ur$ai un dru$ opus cu-a lui c4rare. @3 N-a pl!ns, !n ur$a fugii triste, c!nd pierdut-a Carol sf!nta sa ar$at4,

Roland din buciu$ $ai cu$plit sun!nd. @> Nu $ult pri-ii acolo i deodat4 p4ru c4 turnuri $ulte -4d i-ite i 6 : EDuce,-a$ &is, ce ar4 ni s-arat4 SG. 22 )ar el 6 : EKiindc4-n &4rile-a$urgite tu prea departe-ai -rea s4 cercete&i, te-nal4 deci -ederi !ncJipuite. 2B C!nd -o$ a"unge-acolo ai s4 -e&i la $ari distan e si$ ul cu$ te $inte, deci f4 i tu $ai iute s4-$i ur$e&iG. 2? De $!n-apoi $-a prins -orbind cu-inte 6 E=pre-a nu- i p4rea ciudat cu totul ce-i acolo-n fund ! i spui $ai dinainte 3@ c4 nu s!nt turnuri, ci gigan ii-acei ce stau !n pu sub r!pa ce-l rotete to i p!n4 la buric !n $alul eiG. 31 Aa precu$ c!nd cea a se r4rete treptat pri-irea tot $ai clar r4spic4 ce-ascuns e-n fu$ ce &area ne-o-n-4lete, @@-@2. Aa c-a-ea$ -ederii-o str!$t4 H&areI8 Li nu tiu de-unde-un corn, astfel &biera ;a<. @@. At!t... i care ;b<. @2. 'e-un ;b<. @3. n ur$a luptei cei nefericite ;b<. @?. Roland nu scoase glasuri !n cu$plite ;b<. @?. cornu ;a<. 2@. ora ;a<. 2B. De-o fi s-a"ung ;a<. 2?. cu-atari ;a<. 33. !n "urul ;a<. 3B. Ridic4 ;a<. 33. ce &4rile negrete ;b<. ce-ascunde fu$u-n &area ce o-nHegreteI ;a<. @B. Dru$ opus 6 sunetul -ine de la corn la Dante i face !n aa fel ca ocJii lui Dante s4 se !ndrepte c4tre partea de unde -ine sunetul, ur$!nd, firete, dru$ul contrar 6 de la el la corn. @3. C!nd 6 la Ronce-auD ;@B august 55?<, unde ariergarda lui Carol cel *are a fost atacat4 pe neateptate de $auri i $4cel4rit4. Aici Dante face alu&ie la -ersurile @5B3 i ur$4toarele din CJanson de Roland, unde se spune 6 EContele Roland i-a pus cornul la gur4 9 sufl4 !n el i sun4 din r4sputeri. nalte s!nt dealurile, i glasul cornului a"unge departe. Ecoul !l r4sfr!nge pe trei&eci de legJe !$pre"ur. Contele Roland ur$ea&4 s4 sune cornul cu at!ta $!Jnire, cJin i durere, !nc!t din gura sa !nete s!nge rou i-i plesnesc t!$plele capuluiG. 2+. Turnuri 6 e -orba de gigan i, care de departe i !n aerul !ntunecos al )nfernului !i apar lui Dante ca turnurile unui ora $edie-al. Nu e -orba nu$ai de turnurile de ap4rare de l!ng4 &idul cet4 ii, ci i de $ul i$ea cea de turnuri pri-ate, care erau al4turi de casele tuturor fa$iliilor $ai de sea$4, pentru ne-oile r4&boaielor pri-ate, ad$ise !n codul public $edie-al, i care, -4&ute de departe, d4deau oraului un aspect cu totul caracteristic 6 al unei p4duri de turnuri. 2?. Cu-inte 6 adic4 astfel de cu-inte. 32. Ce stau 6 a se construi 6 Ece stau to i !n pu p!n4 la buric, sub r!pa ce !n ;cu< $alul ei !l ;pu ul< roteteG. 2B1 )NKERNN( 35 aa, distan -a-!nd $ereu $ai $ic4 spre pu , prin negrul i-ndesitul fu$, sc4dea$ eroarea i sporea$ !n fric4. 1+ 'e cul$ea sa rotund4-ntoc$ai cu$ *onteregion cu turnuri se-ncunun4, aa, ca turnuri, p!n4-n br!u acu$ 13 -4&ui sub $al st!nd cerc !n -4g4un4 cu$pli i gigan i, cui Roe furios i-acu$ le-a&-!rle-a$enin 4ri c!nd tun4. 13 Cedea$ la unii i-al lor cJip sc!rbos, i piept i u$eri i din -intre-o parte, i bra ele-at!rn!nd pe coaste-n "os. 1> Cu$inte-a fost c4 firea 4stei arte de-a nate-ase$eni $ontri-i puse-o fine, lipsind de-atari eDecutori pe *arte,

B2 balene !ns4 i-elefan i de ine i-acu$, cu $ult $ai dreapt4 ea s-arat4 i i prudent oricui g!ndete bine, BB c4ci unde s!nt puteri i "udecat4 cu -rere rea unite-ntr-o f4ptur4, n-ai scut tu, oa$e,-n contra-i niciodat4. 12. afar4 ;a<. 1>. Cu$inte firea fu, c4 ;a<. 1>-B+. C!nd Kirea puse DHe a nateI ;b<. De-a pus Natura fine-acestei arte8 De-a nate fiare-atari, fu foarte bine ;b<. B@. =pre-a nu $ai da atari oteni ;a<. B5. Noi scut !n contra n-a-e$ ;a<. 35. Distan -a-!nd 6 cu c!t sc4dea distan a !ntre $ine i pu . 3>. Kric4 6 fiindc4 -edea c4 nu s!nt turnuri, ci uriai, al c4ror cJip fioros i-apare $ai desluit. Dante tie de la Cirgil c4 s!nt gigan i, dar altce-a e s4 tii i altce-a s4 -e&i M 1@. *onteregion 6 castel ridicat de locuitorii din =iena !ntre =iena i Colle di Cal dO Elsa !n @2@3 pentru a-i ine la respect pe florentini. 'e &idurile ei puternice se ridicau !n -re$ea lui Dante dou4spre&ece turnuri $4re e, care au fost pe ur$4 d4r!$ate !n secolul al 2C)-lea, c!nd florentinii cucerir4 cetatea. 11. Cui 6 c4rora. Roe 6 face alu&ie la lupta de la Klegra ;c!$piile Klegree de l!ng4 Neapole<, unde Roe a pedepsit cu tr4snetele lui !ndr4&neala gigan ilor, care, pun!nd $unte pe $unte, -oiau s4 dea asalt cerului. *itul !nf4 iea&4 !n for$4 poetic4 feno$enele -ulcanice ale acelei regiuni. 0locurile de piatr4 pe care erup ia le arunc4 !n aer au fost interpretate ca st!nci aruncate contra lui Roe, iar feno$enele electrice care !nso esc erup iile, ca tr4snetele cu care Roe a pedepsit nelegiuirea gigan ilor. 1B. Li-acu$ 6 aceste a$enin 4ri, cJiar dup4 i&b!nda ob inut4, ne arat4, cu oarecare nuan 4 de co$ic, toat4 frica de care Roe fu cuprins pentru r4&-r4tirea gigan ilor i, indirect, frica lui Dante c!nd !ncepe s4-i &4reasc4. Dac4 lui Roe i-a fost at!t de fric4 de ei, !nc!t cJiar acu$a !i a$enin 4 cu tr4snetul lui, cu$ s4 nu-i fie fric4 lui Dante M Cred !ns4 c4 trebuie -4&ut4 aici o alu&ie la -reo tradi ie popular4, care spunea c4 atunci c!nd tun4, Roe a$enin 4 pe gigan i, dup4 cu$ i a&i !n anu$e regiuni, de pild4 !n Abru&&i, se spune !n glu$4 copiilor c4 Eeste tata-$are care $erge !n tr4sur4G, iar la noi 6 E$erge sf!ntul )lie cu c4ru aG. 1>. Cu$inte 6 bine a f4cut firea c4 a !ncetat de a produce ase$enea $ontri. B@. *arte 6 natura, !ncet!nd de a produce gigan i, l-a lipsit pe *arte, &eul r4&boaielor, de astfel de fioroi ur$ai ;eDecutori ai ordinelor lui *arte<. B2. 0alene 6 i dac4 natura p4strea&4 i acu$ al i $ontri, ca balenele i elefan ii, i a ni$icit nu$ai pe gigan i, ea se arat4 : oricui se g!ndete bine : cu $ult $ai dreapt4 i $ai prudent4, c4ci este -orba de dobitoace, care n-au "udecat4, ci nu$ai for 4 brut4, c!t ti$p !n gigan i era i una, i alta, ceea ce !i f4cea cu $ult $ai periculoi. 2BB D)C)NA C%*ED)E B? %bra"ii lungi i la i $i se p4rur4 c!t pinul pe =an 'ietru, i-ncleiete el $e$bre-a-ea cu fa a-i pe-o $4sur4, 3@ aa c4 $alul cel ce i se dete drept sor l4sa -4&ut ocJilor $ei pe-at!ta-n sus, i, c4-i a"ung la plete, 31 !n dar s-ar fi f4lit frisoni cJiar trei, c4ci bine-a$ $4surat trei&eci de pal$e de sus de unde-n copci o $antie-o !ncJei. 35 : ERafWl $ai a$WcJ i&Zbi &Zl$eG, aa-ncepu &bier!nd cu$plita gur4 ce nu tia-ng4i$a dec!t sudal$e. 5+ Li-atunci Cirgil i-a &is 6 : ETu, st!rpitur4 M R4$!i la corn i-n el ! i -ars4 focul, c!nd ori $!nie-ori alt i$bold te fur4 M 53 (a g!t ! i e, tu, duJ confu&, la locul tiut, cureaua 9 caut4- i-o ni el i -e&i c4 ea- i !ncinge larg $i"locul MG. 53 =pre $ine-apoi 6 : ECe-a fost, o spune el. Ni$rod e, printr-a c4rui nebunie nu to i -orbi$ !n lu$e la un fel.

5> Dar s4-l l4s4$, c4ci -orba ni-e pustie M (ui orice li$b-a oriicui !i pare ca nou-a lui, c4ci ni$e nu i-o tieG. B>. aa c4 stete ;a<. 3+. cu-obra"ii ;a<. 32. Din br!u !n "os ;a<. 33. Din locul d-unde $antia ;a<. B>. 'inul 6 Dante -orbete de EpinaG, adic4 fructul pinului. Este -orba de un orna$ent colosal de bron& !n for$a fructului de pin, care era pe -!rful $ausoleului lui 7adrian i care !n -re$ea lui Dante era ae&at4 !n pia a =f!ntului 'etru !n fa a bisericii, i a&i se g4sete !n Catican, pe scara lui 0ra$ante, !n gr4dina 0el-edere. -ncleiete 6 a-ea $e$bre !ncleiate pe o $4sur4 cu fa a-i, adic4 !n propor ie cu fa a. 32. =or 6 !n teDt 6 !ncing4toare. 33. Li, c4-i 6 !nc!t cJiar trei fri&oni ;oa$eni din Krisa, Ger$ania, !ntre *oesa i keser<, -esti i pentru !n4l i$ea lor, !n &adar s-ar fi f4lit s4-i a"ung4 la plete. 33. De sus 6 adic4 nu$ai capul i g!tul $4surau trei&eci de pal$e. 35. RafWl 6 $ul i au scris despre acest -ers, ca i despre fai$osul 'ape =atan din c!ntul C)), !ns4 !n &adar, fiindc4 inten ia poetului a fost toc$ai ca 'luto i Ni$rod s4 -orbeasc4 !ntr-un li$ba" infernal ne!n eles de ni$eni. Cel $ai bun co$entariu la acest -ers r4$!n cu-intele lui Cirgil de $ai "os ;-. ?@< 6 Ni$e nu i-o tie. n ulti$ul ti$p !ns4 proble$a a fost pus4 !n ade-4ra ii ei ter$eni i cercetarea a ur$at singurul dru$ cu ade-4rat tiin ific ce era cu putin 4, $ul u$it4 cercet4rilor lui Do$enico Guerri, care nu i-a propus s4 eDplice aceste cu-inte, ci s4 arate, cu a"utorul dic ionarelor $edie-ale pe care Dante le-a putut consulta, cu-intele e-reieti de care s-a ser-it, transfor$!ndu-le cu oarecare libertate. 51. Cureaua 6 de care at!rna cornul. 53. % spune 6 cu li$ba"ul lui confu& i de ne!n eles care aduce a$inte de a$estecul li$bilor de la Turnul 0abilonului. Cine -orbete !ntr-un astfel de grai nu poate s4 fie altcine-a dec!t unul dintre cei care au lucrat la ridicarea turnului. 55. Ni$rod 6 dup4 Gene&4, a fost regele 0abilonului. C4r ile sfinte nu-l pun printre aceia care au conlucrat la ridicarea turnului fai$os 9 Dante !ns4 !l face responsabil, faptul !nt!$pl!ndu-se !n ti$pul do$niei lui, ur$!nd !n acest a$4nunt opinia =f!ntului Augustin ;De ci-itate Dei, 2C), 1<. ?@. Ca nou- 6 lui Ni$rod orice li$b4 i se pare cu$ ni se pare nou4 li$ba lui 6 adic4 2B3 )NKERNN( ?2 Nu $ult a$ $ers, -run dru$, poate c!t are s4geata-n &bor, spre st!nga-ntori, i-a$ dat de-un $ult $ai fioros gigant $ai $are. ?B N-a ti s4 spui ce $aistru l-a legat, dar spui at!t c4 bra ul drept la spate, la piept cel st!ng a-!ndu-l ferecat ?? c-un lan ce-a-ea de g!t 9 el "u$4tate din trup, pe c!t !l -e&i, !l !ncingea cu cercuri $ari de cinci ori repetate. >@ : ECu Peus, cu su-eranul &eu, -oia s4-ncerce-acesta bra ele-i trufae, i plata care-o -e&i acu$ i-o ia. >1 Kialte-a fost, i lucruri uriae cu al i gigan i f4cu-ngro&ind pe &ei, ci-n -eci de-acu$ -a fi-ntr-aceste fae.G >5 : EA -rea, $aestre,-a$ &is, de po i i -rei, s4 -4d i pe 0riar ne$4suratul spre-a fi con-ins de el cu ocJii $ei.G @++ : ECedea--ei tu-n cur!nd pe nelegatul Anteu : $i-a &is : i po i s4-i i -orbeti, i el ne-o duce-n fundu-a tot p4catul. @+3 Departe-i cel pe care tu-l doreti, la fel legat, la fel i-n celelalte, at!t c4-i $ult $ai groa&nic s4-l pri-eti.G >3. Li-acu$ el ;a<. de ne!n eles. ??. El 6 lan ul. >1. Kialte 6 fiul lui Neptun i al )fi$ediei 9 a fost, cu fratele lui, %tus, printre cei $ai !nd!r"i i du$ani ai lui Roe !n lupta de la Klegra. Dante a aflat despre

el din co$entariul lui =er-ius la Georgice. >3. Kae 6 lan uri. >?. 0riar 6 despre acesta poe ii ne spun c4 a fost fiul lui Nran i al &ei ei Terra. ) se atribuiau @++ de bra e i B+ de capete, i ca atare ni-l descrie Cirgil !n Eneida ;2, B31 i ur$.<. Dante !l reduce, dup4 cu$ -o$ -edea, la propor ii $ai pu in fantastice. >>. Con-ins 6 !l cunoate din descrierea lui Cirgil, dar -rea s4-l -ad4 de aproape. Episodul are o nuan 4 -esel4, parc4 Dante ar spune lui Cirgil 6 E'rea din cale-afar4 l-ai descris fioros, !nc!t eu s4 te pot crede nu$ai pe cu-!nt MG. A$ -4&ut !n episodul lui 'ier della Cigna ;)nfernul, 2))), 2?-3+< cu$ Cirgil !ndea$n4 pe Dante s4 rup4 o crengu 4 din p4durea sinucigailor, ca s4-i arate c4 nu a $in it ;-. 1?< c!nd a -orbit !n Eneida de s!ngele care !nete afar4 din crengu a pe care Enea o rupe din po$ul crescut pe trupul lui 'olidor. @++. Nelegatul 6 este singur nelegat printre gigan i, fiindc4 prin el ;care, lu!ndu-i pe a$!ndoi !n $!n4, !i depune pe fundul )nfernului< ei pot cobor! !n cercul ur$4tor. @+@. Anteu 6 fiul lui Neptun i al &ei ei Terra, care !n ti$pul luptei de la Klegra nu era n4scut. @+3. Cel 6 0riar. @+1. (a fel 6 ca !n episodul lui *anto ;)nfernul, 22, >>->><, Dante face !n aa fel ca Cirgil !nsui s4 corecte&e ceea ce a spus !n Eneida. Descriindu-l la fel cu ceilal i gigan i, $4rturisete i$plicit c4 deci nu a-ea @++ de bra e i B+ de capete. @+B. *ai groa&nic 6 totui, Cirgil -rea s4 scape ce-a din descrierea lui anterioar4 i, tot ad$i !nd c4 0riar e la fel cu ceilal i gigan i, adaug4 c4 e $ai groa&nic, dup4 cu$ !ntr-o discu ie, dup4 ce a trebuit s4 recunoate$ greeala noastr4 i s4 ad$ite$ te&a ad-ersarului, ne $ul u$i$ s4 r4$!n4 !n picioare cel pu in un a$4nunt, c4ruia s!nte$ !nclina i s4-i d4$ o i$portan 4 superioar4 dec!t aceea ce o are !n realitate. 2B5 D)C)NA C%*ED)E @+3 Nu &guduie-un cutre$ur turnuri Onalte nicic!nd aa cu$plit, precu$ -4&ui c4-n lan uri scutur-al s4u trup Kialte 9 @+> $ai tari fiori c4 $or, nicic!nd n-a-ui, i ca s4 $or de-a"uns ei $4-ngJe ar4, de n-a fi fost con-ins de lan ul lui. @@2 'lec!nd de-aici g4sir4$ aadar4 pe-Anteu, ieit deasupra de colin4 cinci co i, f4r4 de cap, din groap-afar4. @@B : ETu, cel ce-n -alea cea de pl!nset plin4, !n care 7anibal ursit s4 cad4 l4s4 lui =cipio gloria deplin4, @@? tu lei o $ie i-ai ucis drept prad4, i cel ce, de-a"utai i tu-n cu$plitul r4&boi pe fra i, i-a&i pare s4 se -ad4 @2@ c4 Peus era s4 fie biruitul 9 tu du-ne "os, i nu cu greu s-o-ngJi i, acolo unde-i gJea 4-ntreg Cocitul. @21 (a Ti&iu-ori Tif s4 nu ne $ai tri$i i 9 apleac4-te spre noi i nu $ai scre$e, i-acesta- i poate da ce-aici dori i 6 @25 o fai$4-n lu$e pe-ndelung4 -re$e, c4-i -iu i &ile lungi !i s!nt $enite, cu &ile-n cer Cel =f!nt de n-o s4-l cJe$e.G @+?. C4-ntreg s-a scuturat sub lan HKialteI ;a<. @@2. )ar noi luar4$ dru$ul nostru iar4 ;a<. @@1. -4&ut de ;a<. @@?. % $iie i-ai ucis de lei ;a<. @2B. Nu-ntoarce botul i te pleacO, Antee ;a<. @2>. gra ia-n cer ;a<. Cu &ile gra ia-n cer de n-o s4-l iee ;b<. @+>. *ai tari 6 niciodat4 nu $-a$ te$ut de $oarte ca atunci, i nu$ai tea$a ar fi fost de a"uns ca s4 $4 o$oare, dac4 n-a fi fost con-ins c4 era legat i deci neputincios s4-$i fac4 r4u. @@3. Colin4 6 $arginea pu ului. @@B. Calea 6 c4ci Anteu era din 0ragada, !n Africa, unde =cipio !n-insese pe 7anibal !n fai$oasa b4t4lie de la Pa$a. @@>. Li cel 6 i tu, care, dac4... @2+. 'e fra i 6 pe ceilal i gigan i !n lupta de la Klegra. Li-a&i 6 ironic. Dante presupune c4 cJiar a&i s!nt oa$eni care cred c4 Peus ar fi fost biruit dac4 Anteu ar fi luat parte la lupta de la Klegra, cf. 'Jarsalia, )C, B>3, unde se spune c4 &ei ei Terra i-a fost $il4 de Cer i nu

a tri$is pe Anteu s4 se lupte cu ceilal i fra i 6 EcoeloQue pepercit, Yuod non 'Jlegreis Anteu$ sustulit ser-isG<. @22. =-o-ngJi i 6 aceast4 eDpresie, ca i cealalt4 din -ersul @2B 6 nu $ai scre$e, ne con-ing c4 tonul !ntregului episod este ironic. ETu, care te-ai luptat cu leii i ai fi !n-ins i pe Rupiter, dac4 $a$ei tale Terra nu i-ar fi fost $il4 de cer i nu te-ar fi oprit s4 $ergi la Klegra, acu$a fii bun s4 ne faci acest ser-iciu, nu toc$ai de$n de ispr4-ile tale, de a ne lua !n $!n4 i de a ne depune f4r4 $ulte $ofturi pe fundul !ngJe at al CocituluiG. @21. Ti&iu-ori Tif 6 al i doi gigan i tr4sni i, cel dint!i de Apollo fiindc4 !ncercase s4 siluiasc4 pe (atona ;Eneida, C), B>1<, cel4lalt de Roe, care pe ur$4 !l !ngrop4 sub $untele Etna ;cf. 'aradisul, C))), 5+<. Tri$i i 6 s4 nu ne sileti s4 recurge$ la bun4-oin a altor gigan i. Cu diplo$a ia-i obinuit4, Cirgil caut4 s4 ob in4 de la Anteu fa-oarea cerut4, f4c!ndu-l gelos pe ceilal i fra i ai lui. @23. Acesta 6 Dante, care se -a !ntoarce pe p4$!nt. Ce... dori i 6 re!$prosp4tarea fai$ei -oastre cu -etile ce despre -oi le -a duce pe p4$!nt. @2>. Cu &ile 6 !nainte de -re$e. 2B? )NKERNN( @3+ A &is Cirgil, i bra ele-i cu$plite de cari ge$u 7eracle, el spre noi, prin&!ndu-l pe Cirgil, le-a-ntins gr4bite. @33 Li 6 : EK4-te-ncoaO s4 te cuprindG, : apoi a r!s Cirgil, c!nd fu cuprins, i-ndat4 f4cu s4 fi$ o sarcin-a$!ndoi. @33 Aa cu$ Garisenda i s-arat4, c!nd stai sub ea i-un nor spre d!nsa -ine, c4 tot $ai $ult spre tine-o -e&i plecat4 9 @3> pri-ind atent, aa-$i p4ru spre $ine plecat Anteu, i-a fost i-o clip4 c!nd dorea$ s4 ne fi dus pe-alt dru$ $ai bine. @12 Ci-n fundul ce-ngJi i pe Dis, el bl!nd ne puse "os din bra e, i &4ba-4 plecat aa cu$ fu ne$aif4c!nd, @1B se-ntinse drept ca i-un catarg de na-4. @33. Anteu ;a<. @31. eac4 ;a<. @3B. i face ;a<. @33. treac4 ;a<. @3>. pleac4 ;a<. @13. pe "os ;a<. @3+. 0ra ele-i 6 ale lui Anteu. @3@. 7eracle 6 face alu&ie la lupta po-estit4 de %-idiu ;*eta$orpJoses, )2, -. @?1< i de (ucan ;'Jarsalia, l.c.<, !n care Anteu, lupt!ndu-se cu 7ercule, c4p4ta for e noi de c!te ori atingea p4$!ntul ;&ei a Terra, $a$a lui<. Despre aceast4 lupt4 Dante -orbete i !n Con-i-io, )), ? i De *onarcJia, )), ?. @33. K4-te-ncoaO 6 din aceste cu-inte ale lui Cirgil argu$ent4$ c4 Dante, c!nd a -4&ut acele $!ini colosale ale lui Anteu !ntin&!ndu-se spre el, a fugit departe. @3B. % sarcin- 6 o singur4 sarcin4. @33. Garisenda 6 Garisenda, fai$osul turn din 0ologna, ridicat !n @@@+ de Kilippo i %tto dei Garisendi, care este aplecat i, c!nd cine-a este dedesubt i norii $erg pe cer !n direc ia contrar4 !nclin4rii, printr-o ilu&ie optic4 se pare c4 turnul cade. (a Garisenda Dante face alu&ie i !ntr-un sonet foarte obscur 6 Non $i poriano giV $ai fare a$$enda, al c4rui !n eles abia acu$ !ncepe$ s4-l prinde$, !n care !i $ustr4 ocJii, care, uit!ndu-se la Garisenda, n-au dat aten ie unei doa$ne fru$oase care !n acel $o$ent trecea pe acolo. @12. Dis 6 (ucifer, Dia-olul. @13. P4ba-4 6 a se construi 6 Ei ne$aif4c!nd &4ba-4...G. @1B. =e-ntinse 6 se ridic4. ELti$ c4 Anteu, c!nd se apleac4, sea$4n4 cu Garisenda 9 acu$ !n-4 4$ printr-o alt4 i$agine uria4 ceea ce el pare c!nd se ridic4. Li aceast4 nou4 i$agine este i $ai -ie, $ai eficace, fiindc4 este scoas4 din $icarea real4 ;nu aparent4 ca aceea a Garisendei< a unui obiect foarte cunoscut. C! i din cititori au putut -edea la 0ologna turnul despre care este -orba S Li c! i cJiar dintre acei care l-au -4&ut l-au putut obser-a !n ti$p ce deasupra lui treceau nori S Dar to i tiu, cJiar dac4 nu l-au -4&ut cu ocJii lor, ce este un catarg de na-4 i tiind pot s4 i-l !ncJipuie foarte uor !n $o$entul c!nd, aa lung, drept i greoi cu$ este, se ridic4 !ncet, !ncet, descrie !n aer o "u$4tate de arc de cerc i deodat4 st4 ne$icat, !nalt peste corabie i peste $areG ;Torraca<. 2B> D)C)NA C%*ED)E

C!ntul 222)) Cercul al nou4lea. Calea !nt!i 6 tr4d4torii ECainaG i tr4d4torii rudelor proprii ;@-3>< EAntenoraG i tr4d4torii 4rii. 0occa degli Abati ;5+-@23< Contele Ngolin i arJiepiscopul Ruggieri ;@21-@3>< @ =4 a$ eu ri$e aspre-acu$ i-a$are cu$ se cu-in gro&a-ei -4g4uni ce-ntregul )ad pe ea proptit !l are, 1 al g!ndului $eu scos deplin l-a pune !n scrisul $eu 9 dar nu le a$ i-astfel nu f4r4 fric4-ncep acu$ a spune. 5 C4ci nu e lucru de-a glu$i cu el s-ar4 i ce-ascunde-n centru-i uni-ersul, c-un grai ce-n -orbe-abia e-n-4 4cel. 2. 'recu$ s4 cer ;a<. =pre-a con-eni ;a<. 3. Ce-ntregul iad de sus !l ine-n spate ;a<. B. n -ers atunci ;a<. @. Aspre 6 una din refor$ele pe care coala poetic4 a Edulcelui stil nouG ;secolul al 2)C-lea< le-a !nf4ptuit a fost aceea de a potri-i ar$onia -ersului subiectului c!ntecului. De aceea, una din poe&iile $ai i$portante ale lui Dante din perioada iubirii sale filosofice pentru EDoa$na gentil4G !ncepe 6 EDulcile ri$e de iubire pe care eu obinuia$8 =4 le c!nt din c!ntecele $ele,8 Trebuie s4 le p4r4sesc 9 nu fiindc4 a$ pierdut speran a8 De a $4 !ntoarce la ele,8 Dar fiindc4 !nf4 i4rile $!ndre i potri-nice8 Ce au ap4rut !n iubita $ea,8 *i-au !ncJis dru$ul8 =tilului $eu obinuitG. 3. 'roptit 6 s!nte$ !n ulti$ul cerc al )adului i peste care se rea&e$4 !ntreaga p!lnie a )nfernului. 1. Al g!ndului 6 a eDpri$a !n for$4 potri-it4 !ntregul $eu g!nd. B. Nu le a$ 6 prea $odest, c4ci !n -ersurile 23, 2? i 3+ are ri$e destul de disonante 6 aici, Tabernici, crici i care !n teDt s!nt i $ai aspre 6 %steric, Tabernic i cric. 5. De-a glu$i 6 nu e pu in lucru s4 ar4 i... ?. Nni-ersul 6 fiind )nfernul la centrul '4$!ntului i '4$!ntul fiind, dup4 siste$ul ptole$aic ur$at de Dante, centrul !ntregului Nni-ers, )adul este i centrul !ntregului Nni-ers. >. -n-4 4cel 6 cu o li$b4 !nc4 ne!ncercat4, cu$ este aceea a copiilor. n definiti-, Dante -rea s4 arate c4 descrierea acestui fund al )adului cere o li$b4 $eteugit4, un stil !nalt i nu e lucru de descris !ntrebuin !nd li$ba obinuit4. Al i co$entatori, ur$a i dup4 cu$ se pare de Cobuc, !n eleg 6 li$ba -ulgar4, adic4 italiana contrapus4 li$bii latine, care singur4, dup4 Dante, ar fi fost !n stare de a eDpri$a !ntreg g!ndul lui. Aceast4 interpretare !ns4 este eronat4, fiindc4 se rea&e$4 pe -ecJi legende c4 Dante ar fi creat aproape din nou li$ba italian4, care, din contr4, eDista de $ai bine de un -eac i se l4uda cu poe ii i pro&atorii care !i d4duser4 o for$4 literar4 destul de rafinat4. 23+ )NKERNN( @+ Ci-acele &!ne s4-$i a"ute -ersul cari Tebei &id i-au dat prin -oci di-ine, s4 fiu pe-aproape de-ade-4r cu $ersul. @3 Din toate,-o M nea$, tu cel $ai de ruine din locul ce-i a$ar i-a fi nu$it, -oi capre de-a i fi fost i oi $ai bine M @3 Cu$ sta$ acu$ !n pu u-acel cu$plit, st!nd sub gigan i, $ai "os de-a lor picioare, iar eu pri-ea$ pe sus la $al, ui$it, @> ne-a &is un glas 6 : EHTe uit4 cu$ calci oareI, i f4 ca talpa ta s4 n-o $ai pui pe capete de fra i s4r$ani, c4-i doareG. 22 'ri-ii sub $ine-atunci, i-un lac -4&ui i-aici i-n "ur, cui nu ca apei gerul, ci ca de-o sticl4 linse fa a lui.

2B Nu prinde -4l $ai tare-aa ca fierul, nici Dun4rea din nord, ca 4st de-aici, nici Donul unde-n -eci e-n neguri cerul. 2? C4ci dac-ar fi c4&ut i Tabernici i 'ietrapana peste ea, a crede, c4 tot n-ar fi f4cut la $aluri crici. 3@ Al broatelor popor prin b4l i cu$ ede cu botu-afar4 spre-a c!nta, pe c!nd 4ranca-n -isul ei tot Jolde -ede, 31 aa-s $!Jni ii-aici !n gJea 4 st!nd p!n-unde roul ruin4rii-apare, i-n din i, ca ber&ele din cioc, b4t!nd. @3-@1. % nea$ din toate8 Ce stai !n loc a$ar cJiar de-a fi ;b<. @1. spus ;a< 9 s4-l spuiu ;a<. @3. $ai "os ;a< 9 adus ;a<. @?. pe sus ;a<. @?. )ar eu pri-ea$ la naltul &id pe-Hsus ui$itI ;b<. @>. oare ;a<. 21. ci lins i-a dat ca stHicla fa a luiI ;a<. 2?. C4ci cred c-ar fi putut i TabHerniciiI ;b<. 2>. s4 ca&4 ;a<. 3@. Li-aa cu$ broatele prin b4l i ;a<. 'recu$ ;b<. 32. oc-ocul ;a<. 33. n -is 4ranca secer!nd se -ede ;b<. 3B. =tau p!n4 unde-al spai$ei alb ;a< 9 p!n4-n locul ;a<. @+. P!ne 6 $u&ele care !n-4 ar4 pe A$fion s4 ridice &idurile Tebei cu sunetul lirei. @2. =4 fiu 6 depinde de Es4-$i a"uteG din -ersul @+. Cu $ersul 6 !n decursul po-estirii. @3. Nea$ 6 se refer4 la da$na ii din acest cerc care i-au tr4dat rudele. @1. (ocul 6 groapa Cain4, nu$it4 aa de la cel dint!i tr4d4tor de frate 6 Cain. @B. Capre 6 dec!t s4 a"unge i !ntr-o stare aa de "osnic4, $ai bine n-a i fi fost oa$eni, ci capre sau oi. @5. Gigan i 6 din cercul precedent. @>. Nn glas 6 EDante nu s-a $icat !nc4 9 dar da$na ii, !nfip i, dup4 cu$ -o$ -edea, !n gJea 4 p!n4 la g!t i !n neputin 4 de a se ap4ra, cJiar de acu$ se uit4 cu fric4 la picioarele celor doi c4l4tori i se te$ de a fi lo-i i !n fa 4 sau de a fi c4lca i !n picioareG ;=teiner<. 21. (inse 6 -4&ui un lac, a c4rui fa 4 era aa de neted4 ;linse<, !nc!t nu p4rea de ger, ci de sticl4. n teDt 6 Eun lac care, din cau&a gerului a-ea !nf4 iarea de sticl4, nu de ap4G. 2B. C4l 6 de gJea 4. 23. hst 6 lacul. 2?. Tabernici 6 dup4 unii, $untele Ra-orni], !n Carniola 9 dup4 al ii, $untele Krusta-Gora, l!ng4 To-arni], !n =la-onia. 2>. 'ietrapana 6 !n $un ii Apuani, !ntre =ercJio i *agra !n (unigiana ; inutul dintre (iguria i Toscana<. 3+. Crici 6 cu-!nt ono$atopeic pentru a ar4ta sunetul gJe ii care se sparge. Adic4 6 EAcea gJea 4 era aa de tare, !nc!t, dac4 ar fi c4&ut un $unte peste ea, nici n-ar fi cr4patG. 33. 7olde 6 e ti$pul seceriului, adic4 -ara. 3B. Roul 6 p!n4 la obra&. 23@ D)C)NA C%*ED)E 35 Cu fa a-ntoars4-n "os sta fiecare 9 de ger da gura $4rturii durerii, iar ocJii lor, de-a ini$ii-ntristare. 1+ 'u in deci d!nd ocol !n "ur -ederii, -4&ui aa de str!ni lipi i pe doi, c-a-eau pe cap a$esteca i to i perii. 13 : ECoi str!ni aa la piept, cine-a i fost -oi SG Ei g!tu-atunci deodat4 i-l plecar4, On4l !ndu-i fa a, !ns4 ocJii $oi 13 !ntr-!nii nu$ai, p!n-acu$, -4rsar4 pe gene-n "os, iar gerul le-a sleit -4rsatul pl!ns i-aa-i !ncJise iar4. 1> *ai str!ns nicic!nd o scoab4 n-a-ng4ldit un le$n de-alt le$n 9 i-n cap, at!t le fuse de ciud-atunci, ca apii s-au lo-it. B2 Li-un duJ f4r4 de-urecJi, c4ci le pierduse de ger, st!nd tot cu fa a-n "os 6 : En noi ce- i faci oglind-at!ta ti$p S : !$i spuse. BB %ri poate -reai s4 tii pe-acetia doi S Ku $!ndrul loc unde-au -4&ut lu$ina

al tatei lor Albert, i-al lor apoi, B? i-au $a$-acelai trup 9 dar !n Caina tu nu-i g4si Hde-ai scor$oni-o toat4I alt duJ $ai de$n s4-nfunde gelatina M 12. De-a -al$a ;a<. 11. (e-a$ &is, i-atunci ei g!tul ;a<. 1B. Dar c!nd n4ltoasa fa 4 ocJii $ari ;a<. 1>. lipit ;a< 9 N-a str!ns $ai tare le$n de le$n ;b<. B+. Li ciud-at!t ;a<. 3+. po i ;a<. 3?. Gura 6 b4t!nd din din i, gura $4rturisete durere, iar ocJii cu lacri$ile lor $4rturisesc !ntristarea ini$ii. 1+. D!nd ocol... -ederii 6 uit!ndu-$4 !$pre"ur. 11. 'lecar4 6 i-l plecar4 pe spate pentru a ridica capul i a pri-i. Al i co$entatori ;To$$aseo i =teiner< !n eleg c4 cei doi tr4d4tori, ca s4 se uite la Dante, s!nt ne-oi i a !ntoarce g!tul !ntr-o parte. 1B. ntr-!nii 6 plini de lacri$i, care nu curg !nc4. 13. C4rsar4 6 adic4 lacri$ile u$plur4 ocJii i curser4 pe afar4. 15. (e-a sleit 6 ocJilor. 1?. -i !ncJise 6 ocJii. 1>. *ai str!ns 6 dec!t cu$ lacri$ile acelea !ngJe ate lipeau pleoapele. -ng4ldit 6 lipit. B@. De ciud- 6 cJinului $4rit. B1. %glind- 6 cu o a$ar4 ironie care ine de sarcas$, tr4d4torul, -4&!nd pe Dante care se apleac4 spre el pentru a-l cunoate, !l !ntreab4 dac4 nu cu$-a -rea s4 se oglindeasc4 !n lacul acela !ngJe at, din care el aproape c4 face parte. BB. %ri poate 6 tr4d4torul tot tr4d4tor r4$!ne i !n )nfern, i re-elea&4 lui Dante nu$ele to-ar4ilor lui de cJin, pentru a !ndep4rta de la el aten ia poetului. B3. Ku $!ndrul... 6 a se construi 6 E*!ndrul loc unde au -4&ut lu$ina fu al tat4lui lor Albert, i apoi al lorG. Este -orba de contele Alberto degli Alberti din *angona i de copiii lui, AleDandru i Napoleon, care, dup4 $4rturia unui cronicar, Eau fost aa de r4i la ini$4, !nc!t, pentru a-i s$ulge unul altuia fort4re ele pe care le st4p!neau !n -alea 0isen iului, a"unser4 la at!ta ciud4 i r4utate, !nc!t unul o$or! pe cel4lalt, i astfel au $urit !$preun4G. % alt4 cronic4 ne spune c4 nici inter-en ia legatului papal, cardinalul (atino, n-a i&butit s4-i !$pace, i c4 contele AleDandru era guelf, iar contele Napoleon gJibelin. B?. Trup 6 !n teDt 6 Eieir4 din acelai trupG, adic4 a-ur4 aceeai $a$4. 3+. Gelatina 6 !n teDt 6 Ede a fi pus !n gelatin4G. Alt crud sarcas$ la adresa lui !nsui, unde co$icul reiese din i$aginea culinar4 pe care tr4d4torul o !ntrebuin ea&4 f4c!nd un "oc de cu-inte !ntre gelo i gelatina. EDup4 cu$ !n 232 )NKERNN( 3@ Nici cel cui pieptul i-u$bra sa deodat4 str4punsu-le-a Artur c-un singur el 9 Kocacia nu, nici 4st cu ceafa-ntrat4 31 !n $ine-aa c4 nu $ai -4d defel, i =asol e nu$it, nes4turatul M De eti toscan ai bune tiri de el. 35 Li-acu$, ca s4 te-ast!$peri cu-ntrebatul, eu 'a&&i s!nt, s4 tii, -atept s4 -ie Carlin aici spre-a-$i desc4rca p4catulG. 5+ C4&ui url!nd !n ger $ai $ul i de-o $ie, -aa f4cu i, c4 reci fiori !i a$ de-al gJe ii -ad, i-a-ea-i--oi !n -ecie M 53 'e c!nd acu$ spre centru Onainta$, spre care-orideunde-orice e greu ia &borul, i-n gerul cel de -eci eu tre$ura$ 9 53 nu tiu destin ori -rere-a fost, ori &orul, dar printre este-astfel trec!nd i&bii puternic pe-una-n fa 4 cu piciorul. 5> 'l!ng!nd strig4 6 : ECe-$i faci S Dac4 nu -ii sporire pentru *onte-Apert a-$i face acestui cJin, de ce $4 $ai sf!ii SG. 32. Tu nu-i g4si ;a<. 3>. Ca s4-$i desculp ;a<. 53. Ltiu eu ;a< 9 soarte-ori -rere-a fost ;b<. ?+. o$eneti ;a<. gelatin4 r4sar buc4 i de carne, tot aa din gJea 4 r4sar os!ndi ii. )eirea la !nceput ne surprindeG ;=annia<. 3@. Nici cei 6 *ordrec, nepotul regelui Artur din 0retagne, care !ncerc4 s4-l ucid4 prin tr4dare, dar uncJiul !l pre-eni i-l lo-i !n piept cu o suli 4 cu at!ta putere, !nc!t

prin descJi&4tur4 putu s4 p4trund4 o ra&4 de soare -i&ibil4 cJiar !n u$br4. De aceea Dante spune c4 suli a str4punse i pieptul lui *ordrec, i u$bra lui. Li !ntr-ade-4r, !n redactarea italian4 din ro$anul lui (ancelot se citete ;))), 32< 6 E'rin descJi&4tura suli ei trecu !n4untru o ra&4 de soareG. 33. Kocacia 6 Kocaccia deO Cancellieri din 'istoia, despre care cronicile conte$porane &ic c4 Enu se !ndeletnicea cu altce-a dec!t cu o$oruri i r4niriG. Era $ai ales !n-inuit s4 fi o$or!t prin tr4dare un uncJi, a c4rui $otenire o -oia $ai repede. 3B. =asol 6 =assol *ascJeroni, a c4rui cri$4, cunoscut4 !n -re$ea lui Dante !n toat4 Toscana ;De eti toscan...<, noi totui o ignor4$. Dup4 %tti$o 6 Efiind tutore al unui nepot, !l o$or! pentru a-l $oteni, din care cau&4 i-a fost t4iat capul !n Kloren aG. 3?. 'a&&i 6 Ca$icion deO 'a&&i din Caldorno, care o$or! pe unul din fa$ilia Nbertini, rud4 cu el, ca s4-i ia posesiunea unor castele pe care le posedau !n co$un. 3>. Carlin 6 Carlino deO 'a&&i, care !n iunie @3+2 prin bani pred4 florentinilor ;din partidul EnegrilorG< castelul 'iantra-igne, care !i fusese !ncredin at de partidul EalbilorG. Desc4rca 6 ironic. Crea s4 spun4 c4 p4catul lui Carlin !l -a face s4 par4 ne!nse$nat pe cel co$is de el. Ca to i tr4d4torii, i Ca$icion deO 'a&&i g4sete o r4ut4cioas4 pl4cere !n a descoperi nu$ele celorlal i to-ar4i de os!nd4. 53. =pre centru 6 spre centrul p4$!ntului, c4tre care tind ;ia &borul< toate greut4 ile. Cf. $ai departe )nfernul, 222)C, @@+ i ur$. 53. %ri -rere 6 nu eDclude deloc c4 a f4cut dinadins. De obser-at cu$ aici, acelai Dante, care la !nceputul c4l4toriei lein4 de $il4 fa 4 de cJinuri cu $ult $ai $ici, !ncetul cu !ncetul se obinuiete, i !n acest cerc de-ine cJiar crud. Li, !ntr-ade-4r, pentru p4ti$aul o$ de partid ce era el, p4catul cel $ai resping4tor nu putea fi dec!t tr4darea i $ai ales tr4darea politic4. 5>. Dac4 6 a se construi 6 EDac4 nu -ii a-$i face sporire acestui cJin pentru *ontaperti, de ce $4 sf!ii SG, adic4 6 EDac4 felul t4u de a te purta cu $ine nu e -oit de Du$ne&eu, care -rea s4-$i sporeasc4 cJinul ce l-a$ $eritat din cau&a tr4d4rii $ele de la *ontaperti, de ce eti aa crud cu $ine SG. ?+. *onte-Apert 6 este -orba de b4t4lia de la 233 D)C)NA C%*ED)E ?2 )ar eu 6 : E=pre-a-$i scoate-un dubiu-acest ce &ace, aici, $aestre-ateapt4-$4 ni el, i-apoi de-aici $-alearg4 c!t ! i placeG. ?B A stat Cirgil, i-a$ &is atunci spre cel ce-ntruna bl4ste$a cu-aspri$e $are 6 : ETu cine eti c4-n"uri dru$e ii-astfel SG. ?? : ELi cine tu, fugind aa S Tu care lo-iri prin Antenora-n cap ne dai, c4 -iu de-ai fi i tot ar fi prea tare MG. >@ : EDar -iu s!nt eu, i poft4 poate ai s4- i scriu : i-a$ &is :, de -rei o fai$4-n lu$e, i nu$ele- i prin c!te le-nse$nai.G >1 )ar el atunci 6 : E7ai, pieri de-aici M Ce nu$e S Contraru-l -reau M Ce drac $i te tri$ite S Aci-ntr-acest ponor, te ii de glu$e SG. >5 n cJica lui !nfipt-o $!n4-$i stete 9 : E%ri spui cu$ te nu$eti : a$ &is : ori &boar4 !ntregul p4r ce-l por i pe ceaf4 pleteG. @++ R4spunseH-atunciI 6 : EC4-l s$ulgi ca s4 $4 doar4, nu- i spui Hnici cineI s!nt, ni$ic nu- i spui, de-ai sta s4 $4 cJeleti i-a $ia oar4G. @+3 =ucit pe $!n4 p4rul i-l inui, i-i s$ulsei poate-un pu$n Hi cJiar $ai bineI, dar el l4tr!nd pri-ea spre burta lui. @+3 C!nd &ise-alt duJ 6 : E7ei, 0occa, nu i-e bine S Tu n-ai de-a"uns c4 din ii-i cl4n 4neti, $ai latri-acu$ S Ce dia-ol &burd4-n tine SG. @+> : EAcu$, infa$e tr4d4tor ce eti, tu po i s4 taci M Coi scoate i ne-rute de tine-n lu$e-ade-4rate -eti MG

@@2 )ar el 6 : EE treaba ta M Dar nu$ai du-te i nu cu$-a s4 ui i, ieind la soare de-acest de-aici cu li$b-at!t de iute 6 ?2. roeti ;a<. >@. $i-a &is, c4-n alergare ;a<. >2. )&beti prin Antenora ;a<. >?. Nu-$i sta de cap ;a<. @+5. la $ine ;a<. *ontaperti, !n Calea dellOArbia, unde !n @23+ florentinii ;guelfi< au suferit o $are !nfr!ngere din partea celor din =iena ;gJibelini<. *are parte !n aceast4 !nfr!ngere a a-ut tr4darea lui 0occa degli Abati, care, t4ind cu o lo-itur4 de spad4 bra ul stegarului, a pricinuit de&ordinea care a fost cau&a -ictoriei gJibelinilor. ?>. Antenora 6 al doilea cerc de tr4d4tori, nu$it aa din cau&a troianului Antenor, !n-inuit de a fi predat prin tr4dare E'alladiu$G !n $!inile grecilor. >@. Dar -iu 6 de obicei da$na ii doresc to i s4 fie po$eni i !n lu$e. Nu$ai tr4d4torii in cu orice pre s4-i ascund4 nu$ele i s4 fie uita i. Dante caut4 aici a ade$eni cu pro$isiunea de a-i scrie nu$ele printre celelalte ce le-a !nse$nat !n lunga-i c4l4torie, pe 0occa degli Abati. Ltie bine c4 da$natul nu-i -a de&-4lui nu$ele, i totui insist4 asupra posibilit4 ii ce o are de a-i re!$prosp4ta fai$a !n lu$e, toc$ai fiindc4 tie c4-i face !n ciud4. @@+. Ne-rute 6 -eti. 231 )NKERNN( @@B argintul fran u&esc pe-acesta-l doare. At!ta &i 6 pe 0uso l-a$ aflat cu al i $iei st!nd proasp4t la r4coare. @@? Li cine $ai era, de-i fi-ntrebat, tu ai cu $ine-al4turi pe 0ecJieri, pe cel ce-ai t4i de-o pal$4 l-au scurtat. @2@ Li-o fi i Ganelon i =oldanieri pe-aici i Tribaldel, tr4darea cui pierdu Kaen&a c!nd dor$eau str4"eriiG. @21 Era$ de-aici departe, c!nd -4&ui doi ini !ntr-un ponor, i-un ins a-!ndu-l pe-al altui cap c4ciul4 peste-al lui. @25 Cu$ -!r4-n p!ine din ii s4i fl4$!ndul, aa cel de deasupra-i !nfigea !n cap la ceaf4 celuilalt, ro&!ndu-l. @3+ Li nu-ntr-alt fel cu$ t!$plele-i rodea Tideu lui *elanip, cu$ el !n gur4 rodea i-al J!rcei os i ce-i sub ea. @@B. *ergi, spune-le, dar ;a<. @@>. Li &i, -ai ;a<. @2@. de-or &ice ;a<. @22. =4 spui8 c4 a$ ;a<. @3+-@32. Cu$ din ii-nfige-n p!inea sa H!n ceafa celui...I Aa cel !n de sus la cel de "os8 n ceaf4-nfipse din ii s4i ro&!ndu-l ;a<. @@3. 0uso 6 0uoso de Doara, care !n @23B tr4d4 pe regele *anfred, !nsuindu-i banii care !i fuseser4 !ncredin a i pentru a str!nge o ar$at4 contra lui Carol ) de An"ou, c4ruia prin bani !i l4s4 liber4 trecerea -adului r!ului %glio. @@5. (a r4coare 6 alt4 not4 de un co$ic care d4 !n sarcas$, !n felul gelatinei de $ai sus. @@>. 0ecJieri 6 Tesauro 0eccJeria din 'a-ia, stare ul $!n4stirii din Callo$brosa, l!ng4 Kloren a, care se !n-oi cu gJibelinii surgJiuni i din Kloren a, printre care fai$osul Karinata degli Nberti ;cf. )nfernul, 2< ca s4 le !nlesneasc4 !ntoarcerea !n ora, din care cau&4 florentinii i-au t4iat capul sau, dup4 eDpresia $acabru de glu$ea 4 a lui 0occa degli Abati, l-au scurtat cu o pal$4. @2+. Ai t4i 6 concet4 enii t4i, florentinii. @2@. Ganelon 6 Gano din *agan&a, tr4d4torul lui Carol cel *are i Roland !n r4&boiul contra $aurilor i ;cf. )nfern, 222), @3< autorul principal al !nfr!ngerii de la Ronce-auD. =oldanieri 6 Gio-anni dei =oldanieri din Kloren a, care, dei era gJibelin, se !n-oi ;!n @233< cu guelfii pentru !ntoarcerea lor la putere. @22. Tribaldel 6 Tebaldo degli Pa$brasi din Kaen&a, care, din ciud4 contra (a$berta&&ilor ;gJibelini< din 0ologna, f4cu ;@2?+< s4 intre !n ti$pul nop ii !n Kaen&a pe guelfi, parti&ani ai Gere$eilor. (a$berta&&i i Gere$ei erau nu$ele a dou4 partide i a dou4 fa$ilii du$ane din Kaen&a. @21. Era$... 6 !ncepe aici fai$osul episod al contelui Ngolino, care a str4b4tut at!ta a$ar de -re$e i printre popoare at!t de diferite, st!rnind pretutindeni i !n orice epoc4 at!ta ad$ira ie, !nc!t, pentru cei $ai $ul i, nu$ele lui

Dante nu-l repre&int4 dec!t pe acela al ne$uritorului autor al acestor -ersuri. @2B. Doi ini 6 contele Ngolino della GJerardesca i arJiepiscopul Ruggieri degli Nbaldini. @23. C4ciul4 6 !n teDt 6 E!nc!t capul unuia era p4l4ria celuilaltG, adic4 acoperea capul celui de "os pe care-l rodea cu !n-erunare. Cobuc a p4strat ciud4 enia i$aginii, totui puternic4 !n realis$ul ei i colorat4 de sarcas$. Ea re-ine deci poetului, care, ca toate geniile $ari, se co$place uneori de ele, ca de pild4 c!nd, pentru a ar4ta 'aradisul, spune 6 Eacolo unde Cristos e stare !n $!n4stireG. Ase$enea ciud4 enii se g4sesc foarte des i !n =Ja]espeare i foarte bine a f4cut traduc4torul c4 le-a l4sat i a tiut cu$ s4 le p4stre&e. Dante este Dante, adic4 un $are poet, de $ulte ori i ciudat, i obscur, i nu se poate traduce !n stilul !n care ar fi !ng4duit, de pild4, s4 traduce$ un ro$an al lui 0arbusse. @3@. Tideu 6 unul dintre cei apte regi care au $ers la asediul Tebei, care, dup4 ce a ucis pe *elanip care !l r4nise de $oarte, puse, dup4 cu$ se po-estete !n Tebaida lui =ta iu ;C))), 5>3 i ur$.< s4 i se aduc4 capul lui i !ncepu s4-l $ute cu din ii. 23B D)C)NA C%*ED)E @33 : ETu, cel ce-ar4 i at!t de-ad!nc4 ur4 prin faptul bestial c4-l ro&i astfel, s4-$i spui 6 de ce S Cu-aceast4 leg4tur4, @33 c4, dac4 tu pe drept te pl!ngi de el, tiind ce-a i fost i cri$a lui, -oi trece !n lu$e-ntre infa$i pe-acest $iel, @3> de nu -a fi ca li$ba $ea s4-$i sece.G @31-@3B. n t!$plele lui *elanip nu cred c-a ros8 HAltfel TideuI. Li osul J!rcei, ca i ce-i sub os ;a<. @3B. (eg4tur4 6 !n-oial4. 233 )NKERNN( C!ntul 222))) Cercul al nou4lea. Calea a doua i a treia 6 tr4d4torii Contele Ngolin po-estete tragicul lui sf!rit ;@-5?< 0leste$ul poetului !$potri-a 'isei ;5>->+< E'tolo$eiaG i tr4d4torii oaspe ilor. '4rintele Alberico i 0ranca dO%ria ;>@-@B5< @ (4s!nd sc!rbosu-i pr!n& acu$ acel $iel !i terse gura-ns!ngerat4 cu p4rul de pe capul ros de el. 1 : ETu-$i ceri s4 re-nnoiesc o desperat4 durere,-a &is, ce firea $i-o r4pune g!ndind-o nu$ai, nu i cu-!ntat4 M @. =c!rbosu-i pr!n& 6 la cu-intele lui Dante, da$natul, !ntrerup!nd sc!rbosul lui pr!n&, ridic4 capul, !i terge gura de p4rul !ns!ngerat i -orbete. 'ri-elitea este, !n !nfrico4toarea ei si$plitate, sole$n4. E)nteresul poetic : &ice De =anctis !n clasica lui anali&4 a acestui episod : nu poate nate nu$ai din oroarea i din $irarea unui cJin aa de neobinuit, oroare i $irare care se transfor$4 !ntr-o linite intelectual4, c!nd cJinul ne este eDplicat i legiti$at. Dar Ngolino aici nu este p4c4tosul i da$natul i nu este nici un eDecutor al legii du$ne&eieti, dec!t incontient. Nu$ai un lucru el tie 6 c4 are sub din i easta du$anului s4u i c4 !i re-ars4 asupra lui ura sa. nsui Dante nu este i&bit dec!t de ceea ce !n acel fapt este personal, re-4rsarea de ur4 a unui o$ ad!nc "ignit. Astfel, Ngolino este un persona" cu des4-!rire poetic, care se poate ar4ta !n toat4 bog4 ia -ie ii sale l4untrice. n pu ine tr4s4turi poetul a scJi at aceast4 colosal4 statuie a urii, a unei uri care r4$!ne superioar4 acelui Tfapt bestialU care a st!rnit at!t de $are i$presie. Din4untrul urii se de&-olt4 iubirea i tot ce este !n ur4 $ai obscur i concentrat se topete !n si$ 4$intele cele $ai duioase. Acest o$ ur4te $ult, fiindc4 a iubit $ult. Nra este nesf!rit4, fiindc4 nesf!rit4 este iubirea, i durerea este disperat4 fiindc4 nu eDist4 r4&bunare egal4 cu ofensa. Toate acestea le g4si$ a$estecate i conto-

pite !n po-estea lui, !n acelai ti$p !nfior4toare i duioas4. (!ng4 lacri$i st4 bleste$ul i, adesea, !n aceeai fra&4 este i ur4, i iubire, i $!nie, i duioie 6 ulti$ul ecou al cu-intelor cu care-i cJea$4 copiii se a$estec4 cu sc!r !itul unei este du$ane sub din ii s4iG ;De =anctis, =aggi Critici, *ilano, Tre-es, @>@1, )), 231-23B<. 1. Re-nnoiesc 6 cf. Eneida, )), 3 6 E)nfandu$, regina, "ubes reno-are dolore$G, i )nfernul, C, @2@-@21. EA fost obser-at4 o oarecare ase$4nare !ntre aceste cu-inte ale lui Ngolino i cele ale Krancesc4i. )deea este aceeai, dar tonul este deosebit. ntr-ade-4r, !n cele dou4 situa ii este ce-a ase$4n4tor i deosebit, ase$4nare de idee cu si$ 4$!nt deosebit. A$bii ;Ngolino i Krancesca< !i aduc a$inte cu durere de trecut. A$bii cedea&4 !ntreb4rii lui Dante i pl!ng i -orbesc !n acelai ti$p. Dar pentru Krancesca este -orba de un trecut -oluptuos i fericit, fa 4 cu nenorocirea pre&ent4, i sufletul ei !ndr4gostit face pl!nsul $ai ginga i !nfru$use ea&4 durerea 9 pentru Ngolino, trecut i pre&ent s!nt la fel, s!nt un singur cJin care st!rnete si$ iri crude i a ! 4 $!nia. 'rintre lacri$ile sale -e&i str4lucind flac4ra !ntunecat4 a urii. Corbete i pl!nge nu pentru a !$plini dorin a lui Dante, ca gingaa Krancesca, ci din ur4 6 ca -orbele sale Ts-adune ruine tr4d4toruluiUG ;De =anctis<. 235 D)C)NA C%*ED)E 5 Dar -orbele de-a ti c4 pot s-adune ruine-acestui tr4d4tor pe care !l rod, atunci -oi pl!nge i -oi spune. @+ Nu tiu nici cine eti, nici felu-n care scobori pe-aici 9 dar pari un florentin, c4ci graiul t4u te-arat-a fi atare. @3 =4 tii c4 fost-a$ contele-Ngolin i-acesta e Rugieri l!ng4 $ine, i-ascult-acu$ de ce-i s!nt eu -ecin. @3 C4 el prin intrigi i $inciuni $escJine $-a prins dei-ncre&ut a$ic al s4u, -apoi c4 $-a ucis, o tii tu bine. @> Dar ce n-a"unse i-n au&ul t4u, ce crud4 $oarte-$i dete-adic4 $ie, au&i i -e&i de $i-a f4cut el r4u. 22 Nn str!$t g!tle" din Onalta coli-ie ce-a foa$ei pentru $ine-i a&i cJe$at4, i-n care i-al ii-ncJii au s4 $ai fie, @2. =au cel pu in din graiu ;a<. @3. c4 eu fui contele ;b<. @3. de ;a<. @>. poate ;a<. 2@. de se poate... ;a<. 23. nu$it4 ;a< 9 ni ;a< 9 Din cau&a $ea e-a foa$ei ;a<. 21. Li-n care-ncJii au i-al ii s4 ;b<. >. Rod... pl!nge 6 ETRodU este pus l!ng4 Tpl!ngeU 9 acest o$ pl!nge, dar pl!nsul s4u te !ngro&ete, i i se pare c4 la fiecare clip4, pe c!nd pl!nge, scJi$b!ndu-i durerea !n $!nie, se repede asupra estei i o $uc4G ;De =anctis<. @2. Graiul t4u 6 tot aa i Karinata ;)nfernul, 2, 2B-23< bag4 de sea$4 din felul de a -orbi al lui Dante c4 are !naintea lui un florentin. @3. Ngolin 6 iat4 !n sf!rit nu$ele da$natului, i acel nu$e trebuie s4 fie pentru florentinul Dante ca un fulger care-i lu$inea&4 $intea. Ngolino, fiul contelui Guelfo ) della GJerardesca, c4ruia 'isa !i !ncredin ase co$anda puternicei sale flote !$potri-a Geno-ei, i care dup4 !nfr!ngerea suferit4 !n @2?1 la *eloria, !ntorc!ndu-se la 'isa, a fost la c!r$a republicii, la !nceput ca podestV i pe ur$4, !$preun4 cu nepotul s4u Ngolino Cisconti, ca st4p!nitor absolut. ns4 i-indu-se !ntre ei ne!n elegeri, gJibelinii se ridicar4 !$potri-a lor i, condui de arJiepiscopul Ruggieri i spri"ini i de fa$iliile Gualand, =is$ondi i (anfrancJi, surgJiunir4 pe Cisconti i !ncJiser4 pe contele Ngolino !ntr-un turn, unde a fost l4sat s4 $oar4 de foa$e !$preun4 cu cei doi copii i doi nepo i ai lui. @1. Rugieri 6 Ruggieri degli Nbaldini, arJiepiscopul 'isei ;!n @25?<, unde a fost c4petenia partidului gJibelin !$potri-a lui Ngolino, c4petenia guelfilor. Dup4 $oartea ri-alului, a c!r$uit 'isa cu tilul de podestV, dar, b4g!nd de sea$4 el !nsui c4 nu a-ea aptitudini, a cedat puterea lui Gualtieri di 0runforte. @B. Cecin 6 !n teDt 6 Eun astfel de -ecinG. @?. % tii 6 nu era ne-oie de a spune unui florentin cu$ anu$e s-au !nt!$plat lucrurile. n -re$ea lui Dante to i din Toscana trebuiau s4 le tie. 2+. Crud4 6 Dante nu

putea s4 tie dec!t c4 contele Ngolino a fost l4sat s4 $oar4 de foa$e, dar scenele gro&a-e care s-au petrecut !n interiorul acelui turn nici Dante i nici altcine-a nu putea s4 le tie. E-iden a acestor scene, datorit4 artei ne!ntrecute a poetului italian, ne face s4 le socoti$ aproape istorice, ca i episodul Krancesc4i, dar e e-ident c4 s!nt datorate nu$ai i nu$ai i$agina iei a ! ate toc$ai de $isterul !n care r4$4seser4 !n-4luite. 22. G!tle" 6 ferestruica str!$t4 a !ncJisorii. Coli-ie 6 !n teDt 6 E$udaG, nu$ele unei od4i e str!$te i !ntunecate, unde se ineau oi$ii de -!n4toare !n ti$pul scJi$b4rii penelor. 'oate c4 acea te$ni 4 se cJe$a aa, poate c4 aa o nu$ete contele Ngolino printr-o co$para ie sarcastic4. 23. A foa$ei 6 turnul fa$iliei Gualandi !n pia a &is4 ast4&i dei Ca-alieri, unde Ngolino a fost, i care, dup4 $oartea lui, a fost nu$it de popor Eturnul foa$eiG. 23? )NKERNN( 2B a$ stat $ai $ulte luni p!n4 ce-odat4 !n &ori de &i cu$plitul -is ce-a-ui !$i rupse -4lul sor ii ce-$i fu dat4. 2? =t4p!n i do$n pe-acesta $i-l -4&ui -!n!nd un lup cu pui pe $!ndrul $unte, ce-ncJide 'isei (uca-n dosul lui. 3@ )ar pe Gualandi i =is$ondi-n frunte i-a pus cu pe (afranc, i-aa pornir4 c4 ele slabe-a-!nd i iu i i crunte, 31 i-acestea-n scurta goan-a lor trudir4 pe lup i pui, i col i apoi p4reau c4-i spintec4 i carnea le-o-$p4r ir4. 35 )ar c!nd $-a$ deteptat !n &ori, pl!ngeau copiii $ei, i ei aci-n prinsoare, i p!ine-n -isul lor prin so$n cereau. 1+ AJ, crud eti tu, de nu si$ i c4 te doare presi$ ul sor ii ce-o -4&ui !n g!nd, i dac-acu$ nu pl!ngi, c!nd pl!ngi tu oare S 13 Erau detep i i ei i-n ceasul c!nd -eneau de-altOdat4 p!inea s4 ne-o suie, dar groa&a pentru -is cu to i a-!nd. 13 Li-atunci la poart-a$ au&it c4-ncuie cu$plitul turn i eu pri-ii deodat4 la fiii $ei, dar $ut ca o statuie. 23. prin r!ul ;a< 9 ar4tat4 ;a< 9 al sor ii -4l $i-l rupse dintr-o dat4 ;a<. 3@. era i cu =His$ondiI. 33. c4-i rup i carnea ce-o deir4 ;a<. 35. ca $!ine ;a<. 2B. *ai $ulte luni 6 din iulie @2?5 !n $ai @2?>. 2?. =t4p!n i Do$n 6 to i co$entatorii interpretea&4 aici c4 arJiepiscopul Ruggieri p4rea !n -is lui Ngolino st4p!n i conduc4tor al celorlal i -!n4tori. *i se pare !ns4 ;i dup4 traducere se -ede c4 aa i s-a p4rut i lui Cobuc< c4 dup4 cu$ se !nt!$pl4 !n -is, i se p4rea lui Dante, firete f4r4 nici un $oti- ra ional, c4 arJiepiscopul !i era st4p!n i do$n 9 a-ea deci i$presia de a fi !n $!inile lui, cu$ s-a i !nt!$plat pe ur$4, c!nd -isul s-a reali&at. 2>. *unte 6 $untele =an Giuliano, !ntre 'isa i (ucca, care ascunde 'isei -ederea oraului -ecin. 3@-32. Gualandi, =is$ondi, (anfrancJi 6 fa$ilii $ari din 'isa, a c4ror ur4 c4tre st4p!nirea guelf4 o !ntrebuin ase a$bi iosul arJiepiscop pentru a distruge autoritatea contelui Ngolino. 33. C4 ele 6 un -ecJi co$entator al poe$ei, Krancesco da 0uti, interpretea&4 6 EAcestea s!nt poporul de "os, care de obicei este slab i s4rac 9 iute, adic4 pofticios de astfel de lucruri, i crunt, adic4 obinuit la astfel de nelegiuiriG. 3B. (up i pui 6 !n acest -is re-elator, lupul i puii s!nt contele Ngolino cu copiii i cu nepo ii lui. Col i 6 col ii c!inilor de -!n4toare. 35. n &ori 6 confor$ doctrinelor lui Dante, -isul profetic se !nt!$pl4 spre &iu4, cf. 'urgatoriul, )2, @3-@? i cJiar )nfernul, 22C), 5. 3?. 'rinsoare 6 care fuseser4 i ei !ncJii !n turn !$preun4 cu $ine. 12. Li dac-acu$ nu pl!ngi 6 ENgolino, !n -isul lui i al copiilor, -ede de acu$ tot ce i s-a !nt!$plat pe ur$4 i c!nd, ridic!nd ocJii spre Dante, nu &4rete pe fa a lui, $ai $ult curioas4 dec!t $icat4, aceleai i$presii !i pare c4 acela nu are suflet de o$ i se $!nie i-l ceart4 brusc, pe neateptate.

*!ndre cu-inte, care, i&-or!te din sinceritatea unei dureri ner4bd4toare i $!nioase, nu sup4r4 pe Dante, ba, din contr4, $4resc $ila lui i !i s$ulg aproape cu sila lacri$ileG ;De =anctis<. 13. Erau detep i 6 !n teDt 6 EErau detep i i se apropia ceasul c!nd alt4dat4 -eneau s4 ne aduc4 p!ine, dar, din cau&a -isului, fiecare se te$eaG. 13. -ncuie 6 b4tuser4 cu piroane ua 23> D)C)NA C%*ED)E 1> N-a$ pl!ns, c4ci fui cu ini$a-ngJe at4, dar ei pl!ngeau, iar Ansel$ucio $eu 6 : TDe ce te ui i aa S Ce-ai ast4&i, tat4 SU. B2 Li tot n-a$ pl!ns, i-ntreaga &i $ereu i-ntreaga noapte $ut a$ petrecut-o 9 dar c!nd -eni i-alt soare-n cer, i eu BB deodat4-n &area slab4 ce-a f4cut-o o ra&4 scurs4-n trista-ne-nc4pere, pe patru fe e, fa a $i-a$ -4&ut-o, B? $ucai !n $!ini i-n bra e de durere, iar ei, cre&!nd c4 $uc fiindc-a -rea $!ncare-astfel, au rupt a lor t4cere 3@ i-au &is 6 : T*ai lesne-a$ suferi de-ai -rea din noi s4 $uti, c4ci tu ne-ai dat, p4rinte, 4st $i&er trup, deci rupe-ni-l i-l iaU. 31 Li $-alinai, spre-a nu-i $!Jni Onainte. Li alte dou4 &ile-a$ stat t4cu i, oJ, cu$ nu te-ai descJis atunci, p4$inte M 35 Li-a patra &i, ce ne g4si tot $u i, !ntins c4&ut-a Gado l!ng4 $ine 6 : TCai, tat4 drag : strig!nd :, tu nu-$i a"u i SU. 5+ Li-apoi $uri. Li cu$ $4 -e&i pe $ine -4&ui spre-a asea &i care-i-care $urind pe-al i trei, i orb de pl!ns, !n fine 33. Al c4rnii $iser straiu, deci tu ni-l ia ;b<. 3>. $4 lai ;a<. turnului 6 deci sentin a era dat4 9 $or$!ntul era pecetluit pentru totdeauna. B+. 'l!ngeau 6 pl!ngeau pentru ei, cuprini de o teroare nel4$urit4, i pentru tat4, care !i pri-ea cu o eDpresie aa de ciudat4, de fric4 i de $il4. Ansel$ucio 6 cel $ai $ic, ulti$ul n4scut al lui Guelfo al ))-lea della GJerardesca. B@. Tat4 6 contele Ngolino nu !i era tat4, ci uncJi, dar copilul !l nu$ete aa din iubire. B5. 'e patru fe e 6 Eg4seti contopit !$preun4 ceea ce este $ai duios i $ai s4lbatic, i-l g4seti contopit !n aa fel c4, dac4 din necesitatea de grai eDist4 o succesiune de fapte i g4seti o stare anterioar4 i una posterioar4, !naintea i$agina iei este un singur act, un singur senti$ent co$pleD i f4r4 nu$e, de nu po i s4- i !ncJipui acel tat4 $uc!ndu-i $!inile, f4r4 s4 nu-l -e&i !n acelai ti$p pri-ind cele patru fe eG ;De =anctis<. B>-3+. A -rea $!ncare-astfel 6 cre&!nd c4 cu acel gest ;astfel< a ar4ta pofta de $!ncare. ENetiutori de pati$ile urii i ale disper4rii, copiii interpretea&4 acel gest !n cJipul i$ediat i literal. i este foa$e i, "udec!nd dup4 sine, a $uca !nsea$n4 pentru ei a $!nca. Tat4l, care de foa$e !i $4n!nc4 $!inile, este ce-a aa de groa&nic, ce inspir4 at!ta fric4, !nc!t ar face s4 !n eleag4 pe un actor inteligent tot ce cuprinde acel strig4t 6 Tat4 M !nso it de brusca ridicare !n picioare a to i patru, din lungi i cu$ erau pe "os din cau&a foa$ei. Acel strig4t, acea ridicare !n picioare au puterea de a opri pe tat4 i a-l $ai face st4p!n pe sine, de a-l s$ulge cu sila de la acea clip4 de uitare, de a-i a$inti c4 este tat4 i deci nu e !ng4duit s4 fie o$. Acea ofert4 a lor de a ser-i tat4lui de Jran4 nu trebuie socotit4 ca "ertf4 subli$4 a dragostei de copil, si$ 4$!nt prea b4rb4tesc pentru ini$ile acelea pl4p!nde, ci este o ofert4 care se transfor$4 deodat4 !ntr-o rug4$inte a unui lucru dorit i !nfocat 6 o$oar4-ne M =curtea&4-ne agonia MG ;De =anctis<. 3?. Gado 6 Gaddo della GJerardesca, copilul lui Ngolino i cel $ai $are dintre tinerii pri&onieri. 3>. A"u i 6 obser-4$, !n aceste din ur$4 cu-inte ale 25+ )NKERNN( 53 $ergea$ pe br!nci c4t!nd pe fiecare,

i, $or i, trei &ile-i tot cJe$ai, i-apoi dec!t durerea foa$ea fu $ai tare.G 53 Pic!nd s-a-ntors i-a prins de dinapoi din nou sc!rboasa ceaf-a c4p4 !nii ro&!nd !n ea cu din i ca de copoi. 5> : EAJ, 'isa, 'isa, $latin-a ruinii !n $!ndra ar4 unde sun4 sX M De- i s!nt spre-a te st!rpi t!r&ii -ecinii, ?2 Caprara i Gorgona de-ar sosi s-astupe-odat4 Arnul t4u de gur4, s4-nece-n tine tot ce -a g4si M ?B C4 dac4 de-Ngolin ei &-on f4cur4, c4 el prin cet4 ui te-ar fi tr4dat, ce-a-eai s4 pui copiii-aa-n tortur4 S contelui Ngolino, gr4birea sf!ritului. EDar crudul poet nu-l las4 !nainte de a fi !nfipt bine !n ini$4 o ulti$4 lo-itur4 de pu$nal prin $!na acelor copii ne$iloi, netiutori, !n nai-itatea lor, de r4nile pe care le fac 6 T-ai, tat4 drag : strig!nd : tu nu-$i a"u i SU, ca i cu$ tat4l ar putea i n-ar -rea s4-i a"uteG ;De =anctis<. 53. C4t!nd 6 Eeste afec iunea !n for$4 instincti-4 i ani$al4. C!t ti$p copiii au tr4it, nu putu s4-i cJe$e pe nu$e, nu putu s4-i arate duioia i durerea sa 9 i iat4-l acu$ $erg!nd pe br!nci i c4ut!nd pe fiecare i cJe$!ndu-i, tot cJe$!ndu-i ti$p de trei &ile MG ;De =anctis<. 5B. Koa$ea 6 -ers foarte clar la pri$a -edere i care sun4 6 Eceea ce durerea nu putu s4 fac4, f4cu foa$ea. Durerea nu putu s4-l o$oare, !l o$or! foa$ea. Dar este un -ers plin de !ntuneci$e i bogat !n sub!n elesuri din cau&a $ul i$ii si$ 4$intelor i a i$aginilor pe care le st!rnete, din cau&a acelor $ulte posibilit4 i care r4sar din ele i care s!nt at!t de poetice !n nel4$urirea lor. 'oate in-oc4 $oartea i se pl!nge c4 durerea nu a"unge s4-l o$oare i trebuie s4 atepte $oartea !nceat4 a foa$ei. 'oate nu !ncetea&4 de a cJe$a pe copii, dec!t c!nd foa$ea, $ai puternic4 dec!t durerea, !i ia t4ria, lipsindu-i !nainte -4&ul i apoi -ocea. 'oate, pe c!nd natura !i !$pinge din ii !n carnea cea s4r$an4, !n cea din ur$4 aiurare a foa$ei i a urii, aceea !n i$agina ia sa, nu este dec!t carnea du$anului s4u, i Dante a reali&at acea aiurare !n )nfern perpetu!nd acel din ur$4 gest i g!nd. Toate acestea s!nt posibile, toate acestea se pot concepe, g!ndi, !ncJipui, i fiecare presupunere !i are ba&a !n c!te un cu-!nt, !n c!te o nuan 4 de idee. ncJipuirea cititorului este i&bit4, a ! at4, silit4 s4 lucre&e, i nu se fiDea&4 !n nici o realitate i lucrea&4 asupra celor din ur$4 ceasuri ale degrad4rii o$enetiG ;De =anctis<. *ulte s-au scris despre acest -ers, pro i contra aa-&isei teJnofogogia contelui Ngolino, adic4 asupra posibilit4 ii c4 nenorocitul orb de foa$e i-ar fi $!ncat copiii. De fapt Dante se co$place de a !ncJide acest episod cu unul din acele -ersuri ale lui pline de sub!n elesuri obscure, !n care este $eter i de care se folosete i la sf!ritul episodului Krancesc4i, cf. )nfernul, C, @3?. ?+. _ar4 6 )talia, designat4 dup4 particula de afir$are a li$bii italiene, dup4 cu$ pentru li$ba france&4 se &icea langue dOoil i pentru li$ba pro-ensal4 langue dOoc. ?@. De- i s!nt 6 dac4 -ecinii !nt!r&ie s4 te st!rpeasc4. ?2. Caprara i Gorgona 6 dou4 insule nu departe de !$buc4tura Arnului. De-ar sosi 6 bine ar fi s4 se urneasc4 Caprara i Gorgona din locul lor i s4 astupe gura Arnului. ?B. Ei 6 du$anii. ?3. Cet4 ui 6 !n @2?1 contele Ngolino, fiind podestV al 'isei a$enin ate de Geno-a, Kloren a i (ucca, cre&u bine a ceda nite castele du$anilor pentru a b4ga &!&anie !ntre ei. Dante arat4 c4 nu crede !n aceast4 tr4dare i-l pune !n Antenora, probabil din cau&a tratati-elor, ce atunci le !ncepu cu du$anii, de a aduce pe guelfi la putere, tr4d!nd astfel partidul gJibelin c4ruia atunci !i apar inea. *ai t!r&iu !l -ede$ !ntre c4peteniile guelfilor !n lupt4 cu arJiepiscopul Ruggieri, c4petenia gJibelinilor. Cititorul s4 nu se $ire de aceste treceri de la un partid la altul opus, g!ndindu-se c4 acest lucru se !nt!$pl4 i ast4&i, dar $ai ales c4 partidele guelf i gJibelin pierduser4, ca $ulte partide conte$porane, orice con inut doctrinar i totul se reducea la pati$i personale. 25@ D)C)NA C%*ED)E ?? =cutea, tu, Teb4 nou4, de p4cat pe 0riga i-Ngo frageda etate, i pe-al ii doi pe cei ce i-a$ c!ntat MG

>@ De-aici trec!nd la u$brele-ngropate cu to ii-n gJea -a$ dat de-un alt popor, i fa a lor nu-n "os, ci-ad!nc pe spate. >1 Nu-i las-a pl!nge-aici cJiar pl!nsul lor, i dru$ prin ocJi durerii i se neag4 se-ntoarce-n ei f4c!nd durerii spor. >5 C4ci ca -i&iere de cristal se-ncJeag4 orice-ar fi pl!ns de-nt!i, aa c4 ele le u$plu sub pleoape cupa-ntreag4. @++ Dei, ca i-n b4t4torita piele, de ger pierise-oricare si$ 4$!nt din pieli a-ngJe at-a fe ei $ele, @+3 p4rea c4 totui si$t c-ar bate-un -!nt. Li-a$ &is 6 : ECu$ poate-un -!nt pe-aici p4trunde S Nu-i gol de-orice -apori acest p4$!nt SG. @+3 : ECe cau&4-l nate -ei -edea tu-ndat4, c4ci ai s-o -e&i cu proprii ocJi i deci -ei ti pe-acel ce-l -!ntur4 s4 bat4.G @+> Li-atunci alt tic4los al crustei reci 6 : ECoi, suflete-ntr-at!t de rele-n -ia 4 c4-n cel din ur$4 )ad -e i ge$e-n -eci, @@2 lua i-$i asprul -4l ce-$i st4 pe fa 4 s-alin pe-o clip-a$aru-n care &ac Onainte-a-$i pune geru-alt -4l de gJea 4G. >3. Nu-n "os... ;a<. 'robabil Cobuc se g!ndea a !ncepe -ersul cu aceste cu-inte. >1. !nsui ;a<. >?. 'eri de ger ;a<. @+@. s4 bat4 tat4 ;a<. @+B. ce-l face-aici ;a<. @+>. de pe-obra&i 4st -4l de gJea 4 ;a<. @@@. pe fa 4 ;a<. @@2. )ar eu 6 =4 spui ce-ai fost i-apoi ;a<. ??. Teb4 nou4 6 'isa cu cru&i$ea ei a$intete de Teba i furiile lui AtJa$as care au costat -ia a a doi copii ne-ino-a i ;(earcJus i *elicertes< i a $a$ei lor )no, fiica lui Cad$us. Cf. )nfernul, 222, @-@2. ?>. 0riga i-Ngo 6 0rigata i Nguccione. Cel dint!i, Guelfo al ))-lea dei GJerardescJi, poreclit 0rigata, copil al lui Nino Cisconti i nepotul lui Ngolino 9 cel4lalt, ;Nguccione< copil al lui Ngolino. >+. Al i doi 6 Gaddo i Ansel$uccio, cf. --. B+ i 3?. >2. 'opor 6 este -orba de sufletele acelora care !i tr4dar4 oaspe ii i prietenii. >3. 'e spate 6 contrar tr4d4torilor din Caina i Antenora, acetia din 'tolo$eia stau cu fa a !n sus, !ntini pe spate. >1. CJiar pl!nsul 6 fiindc4 !ngJea 4 i, !ngJe !nd, astup4 ocJii. >B. Li dru$ 6 a se construi 6 Ei durerii i se neag4 dru$ul prin ocJiG. >3. =e-ntoarce 6 adic4 pl!nsul. >>. Cupa 6 orbita care se u$ple de lacri$i ca o cup4. @++. 04t4torita piele 6 ca i !n pielea de-enit4 insensibil4 din cau&a b4t4turilor. @+@. De ger 6 din cau&a gerului. @+B. Capori 6 orice e$ana ie pricinuit4 de c4ldura soarelui se cJe$a pe atunci -apori, i lor li se atribuia orice scJi$bare at$osferic4. C!ntul era deci aa-&isul -apor aerian despre care ne -orbesc tratatele $edie-ale de cos$ografie. @+?. 'e-acel 6 (ucifer cu aripile sale uriae de liliac. @@+. Coi, suflete 6 -4&!ndu-i pe a$!ndoi u$bl!nd liberi prin balta !ngJe at4 a Cocitului, tr4d4torul care -orbete ;Krate Alberico< crede c4 Dante i Cirgil s!nt suflete destinate s4 stea $ai "os i deci $ai rele. 252 )NKERNN( @@B : E=4-$i spui ce-ai fost, de -rei s4 i-l desfac, i-apoi : i-a$ &is :, de nu- i -oi face-un bine, s-a"ung !n fundul gJe ii-acolo-n lac.G @@? : EEu, cel cu poa$a procletei gr4dine : r4spunse el : s!nt fratele-Alberic, i-n loc de nuci pri$esc acu$ s$ocJine.G @2@ : ECe spui S Eti $ort SG. Aa-ncepui s4 &ic. )ar el 6 : ECe soart4 trupul $eu $ai are !n lu$e sus, eu nu $ai tiu ni$ic. @21 Ka-orul 4stei 'tolo$ei e-atare,

c4 sufletul adese-n ea descinde Onainte ce-Atropos s4-i dea $icare. @25 =pre-a- i fi cu $ult $ai drag deci a-$i desprinde din fa 4 pl!nsul ce-nsticlat -4 luce, s4 tii c4-n clipa-n care-un suflet -inde @3+ cu$ eu f4cui, un de$on se-ntroduce !n trupul lui, i-acesta-l gu-ernea&4 c!t ti$p nu-i plin tot ti$pul ce-are-a-l duce. @33 )ar el aci-n ponor se ruinea&4 i poate-aa i trupul -a fi st!nd al u$brei cei ce-n dos aci-$i iernea&4. @33 Tu-l tii, de -ii prin )ad de $ai cur!nd 6 =ir 0ranco dO%ria e, i-n crust-ad!nc4 e-ncJis cu$ -e&i acolea, i de c!nd MG @@3. Atunci s-a"ung ;a<. @3+. !ntr-4st ;a<. @3@. p4r!nd ;a<. @32. -n spate ;a<. @33. Cu$ e =ir Doria ;a<. @@>. Kratele-Alberic 6 Krate Alberico din fa$ilia *anfredi din Kaen&a, care, pentru a se r4&buna pe nite rude ale lui, se pref4cu c4 a uitat pricina trecut4 i !i pofti la $as4 i ascunse !n odaie $ai $ul i oa$eni bine !nar$a i, cu !n-oiala c4 atunci c!nd el -a spune 6 E=4 se aduc4 fructele MG acetia s4 se repead4 asupra lor i s4-i o$oare. De atunci, !n toat4 Ro$agna, !n loc de a spune c4 cine-a a $!ncat b4taie se spune !n glu$4 c4 a $!ncat fructele fratelui Alberic. C!t pri-ete eDpresia lui Dante 6 poa$a procletei gr4dini, e clar c4 ecJi-alea&4 cu roadele tr4d4rii. @2+. Nuci 6 pri$esc r4splata cu -!rf i !ndesat. @2@. Eti $ort S 6 Dante, care tia c4 fratele Alberico era -iu, se $ir4 c4-l -ede !n )nfern, netiind soarta acestor suflete care s!nt a&-!rlite !n )nfern $ai !nainte cJiar de a $uri, i un drac le ine loc de trup. @21. Ka-orul 6 ironic, !n loc de starea, felul. 'tolo$ei 6 dup4 unii co$entatori, nu$ele acestei EbolgiiG !i -ine de la acel 'tole$eu, gu-ernatorul din )eriJon, care la un osp4 o$or! pe socrul s4u =i$on *acabeul i pe copiii lui 6 *atatia i )uda ;cf. ) *acabei, @@-@3< 9 dup4 al ii, de la 'tole$eu, regele Egiptului, tr4d4torul lui 'o$pei. Critica $odern4 este de p4rerea celor dint!i. @23. Atropos 6 ursitoarea care taie firul -ie ii o$eneti, pe care Clotos !l trage de furc4 ;cf. 'urgatoriul, 22), 25< i (a]esis ;ibid., 2B< !l toarce. *icare 6 de&lipindu-l de trup, de care, !n -ia 4, nu se putea !ndep4rta. @31. Aa 6 adic4 tot condus de un drac, pe c!nd sufletul lui este !n )nfern. @3B. )ernea&4 6 ironic, f4c!nd alu&ie la gJea a care !l !ncon"oar4 i !l acoper4. @33. Cur!nd 6 tu, care ai sosit de pe p4$!nt adineauri, trebuie s4 fi au&it de el. @35. 0ranco dO%ria 6 =er 0ranca dO%ria, dintr-o puternic4 i nobil4 fa$ilie din Geno-a, care pentru a-i lua E"udeiaG din (ogodoro, !n =ardinia, o$or! prin tr4dare, dup4 ce l-a osp4tat, pe acel *icJele PancJe pe care l-a$ g4sit printre !nel4tori !n c!ntul 22)), ??, i al c4rui ginere era. Kapta 253 D)C)NA C%*ED)E @3> : EEu cred c4 tu $4-neli. C4ci tiu c4 !nc4 nu-i $ort sir 0ranco dO%ria : i-a$ r4spuns : el doar$e, bea, se-$brac4 i $4n!nc4 MG @12 : E*ai sus, la GJeare-Rele unde-ascuns !n groasa s$oal4-l $istuiete focul, *icJele PancJe nici n-a fost a"uns, @1B c!nd i l4s4 pe-un drac s4-i ie locul !n trup, i-aa i-o rud-a lui la fel, ce-acelei $ari tr4d4ri i-a dat $i"locul. @1? ntinde-acu$ tu $!na pu intel s4-$i rupi 4st -4l MG Dar nu l-a$ rupt anu$e, c4ci fui loial, sper"ur fiind cu el. @B@ %J, nea$ str4in de-orice -irtute-n lu$e i de-orice -iciu plin, Geno-O, al t4u M Nu cade-un foc din cer s4 -4 consu$e M @B1 n r!nd cu ro$agniolul cel $ai r4u g4sii pe-atare-un geno-e& ce-i are,

sc4ldat aci-n Cocit sufletul s4u, @B5 iar trupu-i sus, la noi, ca -iu !i pare. @1+. a lor !l arde ;a<. @13. acel ;a<. @11. !i dete-acelei ;a<. @15. fu ;a<. a fi ;a<. @B+. Cu$ nu-i !n Cer -Oo ;a<. @B5. n $anuscris, este un se$n uor de in-ersiune, dup4 care s-ar citi 6 Eiar trupu-i sus, ca -iu la noi !i pareG. =e$nul fiind c!t se poate de uor i ar4t!nd oarecare neJot4r!re, ne-a$ inut la !nt!ia redac ie, care de altfel se deosebete foarte pu in. s-a !nt!$plat !n @25B i deci trecuser4 $ai $ul i ani de c!nd trupul era st4p!nit de un drac. @1@. El doar$e 6 din felul de a se eDpri$a al lui Dante, s-ar p4rea c4 l-ar fi -4&ut. Dup4 'asserini, Dante l-ar fi cunoscut !n @3@@, c!nd n-ar fi i$posibil s4 se fi dus i el la Geno-a !$preun4 cu ceilal i surgJiuni i EalbiG !n !nt!$pinarea !$p4ratului 7enric al C))-lea. Dar aceast4 supo&i ie, de altfel cu totul gratuit4, ar !nt!r&ia co$po&i ia )nfernului p!n4 dup4 @3@@, pe c!nd, dup4 c!t ti$, pe la @3+? nu nu$ai )nfernul, dar i o bun4 parte din 'urgatoriu erau ispr4-ite. @12. GJeare-Rele 6 !n bolgia !nel4torilor, unde Dante a !nt!lnit c4pr4ria aceea fai$oas4 de de$oni condus4 de 04rboi-Pb!rlit cel cu tr!$bi a aceea ciudat4, din care unul se cJe$a GJeare-Rele. @11. N-a fost a"uns 6 nu a"unsese !nc4. @1B. Li l4s4 6 e -orba aici de 0ranca dO%ria. Dante -rea s4 arate, !n conclu&ie, c4 -icti$a lui 0ranca dO%ria nu a"unsese !n bolgia !nel4torilor c!nd sufletul celui care !l tr4dase se i pr4-4lea !n )nfern, !n ti$p ce un drac !i intr4 !n trup. @13. % rud-a lui 6 Dup4 0en-enuto da )$ola, unul din cei $ai -ecJi co$entatori ai Co$ediei, ar fi -orba de un nepot al lui 0ranca dO%ria. Al ii, studiind de aproape luptele politice din =ardinia !n aceast4 epoc4, cred c4 s-ar putea identifica aceast4 rud4 cu Giaco$o =pinola, cel4lalt ginere al lui 0ranca dO%ria. @B+. C4ci fui loial 6 o ase$enea eDpresie g4si$ !n c!ntul gJicitorilor ;)nfernul, 22, 2?< 6 E_i-e $ila -ie-aici, c!nd i-e !ngropat4G. Ca s4 ne folosi$ de eDpresia nai-4 a lui 0en-enuto da )$ola, bine f4cu Dante EQuia nulla $isericordia est prestanda Jo$ini ta$ crudeli, Qui nulla$ Jabuit pietate$ de sanguine suo, i$o nulla fides ser-anda est traditoriG. @B1. Ro$agniolul 6 Krate Alberico din Ro$agna. @BB. Nn geno-e& 6 0ranca dO%ria. 251 )NKERNN( C!ntul 222)C Cercul al nou4lea. Colnicea a patra 6 tr4d4torii EGiudeccaG i tr4d4torii binef4c4torilor lor ;@-@B< Dis sau (ucifer ;@3-3>< Kelul ane-oios pe care !l !ntrebuin ea&4 Cirgil i Dante pentru a se s$ulge din centrul p4$!ntului ;5+-@3>< @ : E=tindardul regelui din )ad e-n dru$ spre noi MG Aa-ncepu Cirgil cu-!ntul 6 Epri-ete deci de po i s4-l -e&i de-acu$G. 1 Cu$ pare seara, c!nd e sur p4$!ntul, sau c!nd o cea 4 d4 s4 se r4sfire, departe-o $oar4 ce-o-n-!rtete -!ntul, 5 aa-$i p4ru c4 -4d ce-a cl4dire. Li-atunci dup4 Cirgil eu $4 d4dui, nea-!nd de -!nt alt loc de-ad4postire. @+ Era$ i unde, i cu groa&-o spui, stau u$bre-n gJea -ad!nc acoperite i-aa se -4d ca-n gea$ un nod al lui, 1. 'recu$ c!nd cea a-ntunec4 pH4$!ntulI ;a<. ?. Li-atunci l!ng4 Cirgil ;a<. ?. a-ea$ ;a< 9 eu din $aestru scut f4cui ;a<. @+. -edea$ ;a<. @. =tindardul 6 !n teDt acest -ers este citit !n latinete 6 ECeDilla regis prodeunt inferniG. Cu aceste cu-inte latineti !ncepe )$nul c4tre cruce al lui Cenantius Kortunatus, n4scut la Dupla-ilis, l!ng4 Tre-iso, $ort la 'oitiers la !nceputul secolului al C))-lea, poet latin $edie-al, care s-a bucurat pe -re$ea lui de nu$e destul de $are. =tindardul la care Dante face alu&ie s!nt cele ase aripi ale lui (ucifer. 1. Cu$ pare 6 a se construi 6 Ecu$ pare seara... o $oar4

ce o !n-!rtete -!ntulG. 5. Cl4dire 6 trupul uria al lui (ucifer i se pare de departe lui Dante o cl4dire enor$4. Trebuie !ns4 obser-at c4 !n -ecJea italian4 cu-!ntul dificio ;!n italiana $odern4 edificio< are !n elesul de E$ain4 de r4&boiG sau de Eturn de ap4rareG. Aa !nc!t unii co$entatori ;Torraca i =teiner< interpretea&4 aici Ecl4direG ca E$ain4rieG i -4d !n ea o alu&ie la cele ase aripi !n continu4 $icare ale lui (ucifer. (ocurile citate !ns4 de aceti co$entatori, !n care nu e -orba dec!t de turnuri, c4rora cu-!ntul Ecl4direG li se poate aplica !n !n elesul lui cel $ai obinuit, eDclud dup4 noi o ase$enea interpretare. >. C!nt 6 -!ntul produs de b4taia celor ase aripi ale lui (ucifer. @+. Nnde 6 !n EGiudeccaG, printre tr4d4torii binef4c4torilor. @2. Nod 6 !n teDt 6 ELi ocJiul !i &4rea prin gJea 4 ca pe un pai prins !n sticl4G. Cu deosebire de ceilal i tr4d4tori, care to i ies afar4 din gJea 4 cu o parte din corpul lor, 25B D)C)NA C%*ED)E @3 o sea$4 drepte i-altele tr!ntite, i $ulte-n cretet, sau cu cJipul fe ei la t4lpi adus, ca arcu-ncol4cite. @3 =osind i unde-ad!nc pe c!$pul gJe ii Cirgil cre&u c4-i -re$e-a-$i ar4ta pe cel ce-a fost o cul$e-a fru$use ii, @> $-aduse-n fa a lui i-n fa 4-$i sta i 6 : E)at4 Dis M Li iat4 punctu-n care cu $ult cura" tu cat-a te Onar$a MG. 22 De-a $ea i $ut4 i-ngJe at4 stare s4 nu $4-ntrebi acu$, i nici n-o scriu, c4ci nu-i cu-!nt s4 poat4 spune-atare. 2B Eu n-a$ $urit, dar n-a$ r4$as nici -iu 9 soco i, de ai -run strop de duJ !n tine, ce-a$ fost c!nd fui cu$ n-a $ai -rea s4 fiu. 2? =t4p!nul groa&ei cei f4r4 de fine ieea p!n4-n buric din gJea a lui 9 iar eu c-un uria con-iu $ai bine 3@ dec!t un uria c-un bra de-al lui 9 acu$ soco i tu-ntreaga lui f4ptur4 c!nd totului ase$eni p4r i !i pui M 31 De-a fost fru$os c!t a&i e st!rpitur4 de c!nd pri-i du$an pe-al s4u p4rinte, din el se scurge-a lu$ii-ntregi ordur4. 35 Ce-ui$ire-$i n4-4li deodat4-n $inte -4&!nd la el trei fe e-a-!ndu-i easta M '4rea de s!nge cea de dinainte, @B. Adus la ;a<. 2@. Cu $ult cura" tu cat-a te-ncu$eta ;b<. 2>. -4&ui ;a<. 35. Li-ui$irea-$i n4-4li potop ;a<. 3?. C!nd fui -4&!nd ;b<. acetia s!nt cu totul prini !n gJea 4 !n diferite atitudini. @3. =osind 6 !n teDt 6 Ec!nd noi a$ !naintat at!ta, !nc!t $aestrului $eu !i pl4cu s4-$i arate fiin a care a-u fru$osul cJip...G. @?. Cul$e-a fru$use ii 6 (ucifer, care, !nainte de r4&-r4tirea lui, era cel $ai fru$os printre !ngeri ;cf. To$a de AQuino, =u$$a tJeologica, ), (2))), 5<. 2+. Dis 6 dup4 cu$ !n c!ntul C))), 3?, a nu$it cetatea lui Dis partea $ai "oas4 a )nfernului, tot aa aici !l nu$ete pe (ucifer cu nu$ele latin, at!t de des !ntrebuin at de Cirgil !n Eneida. 25. C!nd fui 6 "oc de cu-inte cu totul !n felul dantesc, dar care nu g4sete o coresponden 4 !n teDt. Dante nu spune dec!t Esoco i... cu$ $-a$ f4cut, lipsit fiind i de una, i de altaG, adic4 6 i de -ia 4, i de $oarte, ca a$or it de fric4. 2?. =t4p!nul 6 (ucifer. 2>. )eea 6 !nfipt !ntr-un fel de pu care se descJide !n centrul p4$!ntului i al Nni-ersului, (ucifer iese afar4 din gJea 4 nu$ai "u$4tate 6 partea inferioar4 a trupului este str!ns4 !n scobitura unei st!nci i picioarele de la genuncJi la t4lpi le are afar4 din pu !n e$isfera austral4, tot !n interiorul p4$!ntului. 3+. Con-iu 6 $4ri$ea corpului $eu se apropie $ai $ult de $4ri$ea unui uria dec!t $4ri$ea unui uria de lungi$ea bra elor lui (ucifer. 32. =oco i 6 s-a g4sit ;ce nu se g4sete M< cine-a care a f4cut aceast4 socoteal4 M (ucifer ar fi lung de dou4 $ii o sut4 ase $etri i lungi$ea bra elor lui ar fi de

patru sute &ece $etri M 31. =t!rpitur4 6 !n sens de ur!t, f4r4 sensul de $ic, care de obicei se d4 acestui cu-!nt. 3B. '4rinte 6 creatorul s4u, Du$ne&eu. 33. Din el 6 !n teDt 6 Edrept e c4 din el...G. %rdur4 6 e drept c4 din el pro-ine orice r4utate a lu$ii, toate relele ce s!nt pe p4$!nt. 3?. Trei fe e 6 aceste trei fe e ale lui (ucifer repre&int4 antite&a =fintei Trei$i. Nelegiuitul 253 )NKERNN( 1+ iar alte dou4 ce s-uneau cu-aceasta pe u$eri drept la $i"loc le-a a-ut, i acolo se-nt!lneau unde-ar fi creasta. 13 ntre-alb i galben dreapta $i-a p4rut, iar cea din st!nga-n felul cu$ o are un o$ de pe-unde Nilul ia-nceput. 13 Li-un r!nd de-aripi a-ea sub fiecare cu$ n-a$ -4&ut pe $4ri $ai $ari -intrele, i nici ca Dis corabie-aa de $are. 1> Nu pene-a-!nd, ci lucie-atare piele cu$ -e&i la liliac, i -!nt st!rnea !n trei direc ii c!nd b4tea cu ele, B2 i-ntreg Cocitu-n gJea 4-l pref4cea. Din ase ocJi, cu labe-ns!ngerate din guri, pe trei b4rbii el pl!ns scurgea. BB Cu$ rupe in o $eli 4 ce-l bate, aa-n trei guri rupea i el pe trei, Hi-i $4cina pentru-ale lor p4cateI. B? (a 4st dincoa-i p4rea $ucarea ei ni$ic, !n r!nd cu-acea &g!rietur4 ce gol l4sa-l pe spete de-orice piei. 3@ : EAcest cu-a $uncii cea $ai iute-arsur4 : $i-a spus Cirgil : e )uda =cariotul, picioare-afar-a-!nd i capu-n gur4. 31 Din doi ce stau HcuI capu-n "os, din botul cel negru-al lui, at!rn-afar4 0rut, i -e&i-l cu$ se &bate $ut cu totul. 1?. Cu$ nici ;a<. B3. aa c!te-un $iel !n toate trei ;a<. B5. a sale guri ;a<. 33. Ce&i cu$ se sbate dar t4cut ;a<. care a cute&at a se r4&-r4ti !$potri-a lui Du$ne&eu i a -oit s4 fie ca El ;unus et trinus, dup4 cu$ spune teologia catolic4< a fost pedepsit de Du$ne&eu s4 fie !n -eci antite&a a ceea ce a -oit s4 fie. ETrei$ea care !n Du$ne&eu este taina ad!nc4 ce i&-or4te din !ns4i des4-!rirea firii sale, !n =atana se reduce la o pocitanie ridicol4 6 iat4-l f4cut unus et trinus 6 are un cap cu trei fe e MG ;=teiner<. 3>. De s!nge 6 aceste fe e s!nt 6 cea dint!i de culoare roie, alta galben4 i alta neagr4, si$boli&!nd respecti- 6 ura, sl4biciunea i ignoran a, contrare )ubirii ;DuJul =f!nt<, T4riei ;Tat4l< i Ltiin ei ;Kiul< pe care le si$boli&ea&4 cele trei fe e ale =fintei Trei$i. 1@. 'e u$eri 6 r4s4reau din a$!ndou4 p4r ile fe ei 6 una de pe $i"locul u$4rului drept, alta de pe cel st!ng. 12. Creasta 6 se lipeau una cu alta !n cretetul capului, unde unele p4s4ri au creast4. 1B. Nilul 6 !n Etiopia, deci neagr4. B@. Trei direc ii 6 cei trei curen i de aer rece care !ngJe au Cocitul. Alegoric, inspira iile diabolice ce au dat natere ;!n ur$a p4catului lui Ada$< celor trei rele !nclin4ri ale sufletului o$enesc 6 r4utate, bestialitate i necu$p4tare. 3+. (4sa-l 6 !l l4sa. 32. )uda 6 apostolul care tr4d4 prin )sus Cristos !ns4i $aiestatea di-in4. Este deci pedepsit $ai crud dec!t ceilal i, !n gura fe ei roii i a s!ngelui. 3B. 0rut 6 *arcus )unius 0rutus ;cf. 'aradisul, C), 51<, unul din con"ura ii contra lui )ulius Ce&ar i socotit aici ca tr4d4torul i$periului si$boli&at !n Ce&ar. 33. *ut 6 atitudinea $ai de$n4 a lui 0rutus a putut fi sugerat4 lui Dante de faptul c4 0rutus s-a bucurat de o fai$4 de filosof, dup4 cu$ el putea citi !n Cicero. 255 D)C)NA C%*ED)E 35 )ar cel ce pare-aa de Onalt crescut

e Casius. Dar noaptea suie,-$i &ise, i-i ti$p de $ers, c4ci toate le-a$ -4&utG. 5+ (-a$ prins de dup4 g!t cu$ el -oise, i loc p!ndind i clip4 priincioas4 c!nd largi au fost aripile descJise, 53 Cirgil s-a prins de coasta cea p4roas4, i-apoi din p4r !n p4r H$ai cu folosI, descinse printre peri i gJea a groas4. 53 )ar c!nd era i unde-al coapsei os din grosul old !ncepe-a face ale, trudit Cirgil !ntoarse capu-n "os, 5> cu $are greu, !n locul t4lpii sale, i prins de peri ca o$ul ce-ar sui credea$ de el c4 iar $4-ntoarce-n -ale. ?2 Li greu sufl!nd ca-n lips4 de puteri 6 : ETe ine str!ns, c4ci n-a-e$ alt4 scar4 ieind din lu$ea -enicei dureri MG. ?B )eind prin gura unei st!nci afar4, $-a pus s4 ed pe-un $al apoi, i-n fine pe fiD p4$!nt i-a sale t4lpi c4lcar4. 5?. Cu $are greu !ntoarse $aestru ;a<. 5>. Li-aa-l ;a<. ?+. suind ;a<. ?+-?@. Li ca i-un o$ suind s-a prins de peri8 nc!t cre&ui. ?2-?1. Li greu sufl!nd ca i-un trudit ca-n lipsa de puteri8 Te ine str!ns, c4ci n-a-e$ alt4 scar48 )eind din lu$ea -enicei dureri ;b<. A$ trecut -arianta ;b< !n teDt, unde era o lacun4, supri$!nd din -ersul ?2 cu-intele 6 ca i-un trudit, pentru a p4stra rit$ul. ?5. i t4lpile ;a<. 3?. Casius Cassius (onginus, unul din cei $ai !nd!r"i i con"ura i. Nu era deloc !nalt crescut, c4ci ti$ de la Cicero ;0rutus, 22)2< c4, di$potri-4, era de slab4 constitu ie. 'oate Dante l-a confundat cu (ucius Cassius, descris de Cicero !n Catilinaria ))) ;cap. @3< ca o$ foarte gras. 51. '4r 6 o$oiog de p4r, al lui (ucifer. 5B. GJea a 6 Dante i Cirgil coboar4 printr-un punct unde corpul lui (ucifer nu este !n contact cu gJea a Cocitului 6 printre p4rul diJaniei i peretele de gJea 4. 5?. Capu-n "os 6 a"uns !n centrul p4$!ntului, !i scJi$b4 po&i ia de $ers pentru a iei !n alt4 e$isfer4, ceea ce era necesar, el $erg!nd !n direc ie perpendicular4 de-a lungul trupului lui (ucifer !nfipt perpendicular !n pu , cu capul "u$4tate !ntr-o e$isfer4 i cu picioarele !n cealalt4 "u$4tate. 5>. Cu $are greu 6 se !ntoarce cu $are greutate Efiindc4 !n acel punct for a de gra-ita ie este la $aDi$ul s4u de putereG ;To$$aseo<. ?+. =ui 6 p!n4 acu$ au cobor!t, acu$ !ncepe scrisul care !i -a duce la cealalt4 e$isfer4. ?@. *4-ntoarce 6 din cau&a scJi$b4rii de po&i ie a lui Cirgil, Dante are i$presia c4 se !ntoarce !napoi. ?3. Alt4 scar4 6 c4l4toria prin )nfern !nsea$n4 cunoaterea groa&nicelor consecin e ale p4catului. Kaptul c4 !ndep4rtarea de la r4u ;si$boli&at !n (ucifer< se !nf4ptuiete folosindu-se de trupul !nsui al lui (ucifer, care !l si$boli&ea&4, arat4 c4 trebuie s4 ne folosi$ de p4catul !nsui ;!ntruc!t repre&int4 o eDperien 4< pentru a $erge spre bine. Nnul din $arile $erite ale lui Dante a fost acela de a considera !ntreaga sa -ia 4 trecut4 ca ce-a ar$onic, pro-iden ial, necesar i predestinat 9 a fost acela de a recunoate c4 nu ar fi a"uns la ad!nci$ea aceea de concep ie asupra -ie ii care se oglindete !n Di-ina Co$edie, dac4 nu ar fi trecut prin $isticis$ul naidin Cita Nuo-a, prin r4t4cirea $oral4 de care stau $4rturie unele ri$e din Can&oniere i prin ra ionalis$ul r4t4cit din Con-i-io. De aceea el nu reneag4 ni$ic din trecutul s4u i, ca un pre$erg4tor al teoriilor conte$porane despre eDperien 4, pare a spune i el 6 tot ce este, este bine, ca s4r$anul b4tr!n $u&ician 7aendel c!nd a orbit. ?B. =t!nci 6 un fel de peter4. ?5. KiD 6 p4$!nt tare. '!n4 acu$ au fost suspenda i !n -id. 25? )NKERNN( ?? 'ri-ii !n sus, cre&!nd s4 -4d, -e&i bine, pe Dis cu$ l-a$ l4sat, dar !l -4&ui cu t4lpi !n sus !ntinse, st!nd sub $ine. >@ Cel gros de cap -a crede-acu$ c4 fui n4uc de-ui$it, c4-n el putin 4 nu e

de-a ti ce punct fu pe-unde eu trecui. >1 : ERidic4-te,-ncepu Cirgil s4-$i spuie, e dru$ul r4u, i lung-a noastr4 cale, iar soarele spre-al ter ei $ie& se suie.G >5 N-a$ fost aici !n -run palat cu sale, ci-ntr-un a$urg i pe-un p4$!nt era$ cu$ e prin $un i !n peteri naturale. @++ : E*aestre,-a$ &is, pe c!nd $4 ridica$, Onainte ce s4 ies din )ad, $4-n-a 4 i f4 s4 pierd eroarea care-o a$ 6 @+3 cu$ ade-acesta-nfipt, f4r-a fi-n gJea 4, cu capu-n "os, i cerul cu$ a"unse aa-n cur!nd din sear4-n di$inea 4 SG @+3 : ETe cre&i i-acu$ dincolo : el r4spunse : de centrul unde perii-i prinsei eu ai -ier$elui ce lu$ea ne-o str4punse. @+> C!t ti$p $4 scobora$, erai $ereu. C!nd $-a$ !ntors trecea$ prin punctul care din orice parte-atrage tot ce-i greu. @@2 Li-acu$ tu eti sub ceru-a c4rui &are ne-acoper-acel $are loc uscat, pe-o cul$e-a cui $uri cel cu n4scare >+. !ntinse-n sus i ;a<. >?. -ntr-un ponor ;a<. @@+. trecui ;a<. >2. El 6 adic4 !n Ecel gros de capG. >3. Ce punct 6 centrul p4$!ntului. >3. Ter ei 6 pri$a, tertia, seDta i nona s!nt orele de rug4ciuni ale bisericii, socotite de la r4s4ritul soarelui la apus 6 pri$a de la 3 la > 9 tertia de la > la @2, seDta de la @2 la 3 i nona de la 3 la 3. Kiind aici -orba de $ie&ul ter ei, e clar c4 era pe la apte i "u$4tate. @+5. 'erii 6 perii lui (ucifer. @+?. Cier$elui 6 (ucifer, cf. )saia, (2C), 21 6 ECier$ele lor nu -a $uri i focul lor nu se -a stingeG. Koarte des !n CecJiul Testa$ent, profe ii a$enin 4 cu -enirea acestui -ier$e !$preun4 cu rugina i cu l4custe, toate lucruri care au fost eDplicate alegoric i -ier$ele $ai ales a fost identificat cu dracul. =tr4punse 6 fiindc4 dup4 !nfr!ngerea !ngerilor r4&-r4ti i, c4&!nd din cer pe p4$!nt, !l str4punse ;pe p4$!nt<, pricinuind pr4pastia infernal4. '4$!ntul, care de groa&4 se retrase din fa a lui ieind pe cealalt4 e$isfer4, for$4 $untele 'urgatoriu, care este contrar )nfernului i are for$4 de truncJi de con, ae&at pe ba&a cea $ai $are, pe c!nd )nfernul este ae&at in-ers, pe ba&a cea $ai $ic4. @+>. Erai 6 era !nc4 pe cealalt4 e$isfer4 ;cea boreal4<. @@2. Cerul 6 cerul e$isferei australe, al c4rui ori&ont ne ascunde din cau&a curb4rii p4$!ntului e$isfera boreal4, &is de Dante la uscat fiindc4 se credea c4 p4$!ntul era !$p4r it !n dou4 e$isfere 6 una a uscatului, alta a apelor ;cf. Gene&a, ), @+< 6 EDu$ne&eu a &is 6 s4 se str!ng4 la un loc apele care s!nt dedesubtul cerului i s4 se arate uscatul MG. @@1. Cul$e 6 centrul e$isferei uscate era considerat )erusali$ul, unde a $urit )sus Cristos, care s-a n4scut f4r4 p4catul originar i a tr4it !n des4-!rit4 ne-ino-4 ie. Credin a c4 )erusali$ul ar fi cul$ea p4$!ntului !i trage originea din epitetul E!n $i"locul gin ilorG, cu care este des nu$it !n 0iblie. 25> D)C)NA C%*ED)E @@B i cu -ia a o$ f4rO de p4cat. Deci stai pe-opusa sfer-a-ngustei $ese, pe care tu-n Giudeca "os ai stat. @@? C!nd noaptea $oare-aici, dincolo iese iar cel ai c4rui peri ne-au fost urc4rii drept sc4ri, st4-nfipt aa precu$ fusese. @2@ Din cer c4&u pe-aceast4 parte-a &4rii, i-acel p4$!nt, ce fu pe-aici, i-a pus de spai$a lui &4branic apa $4rii, @21 i-a curs spre-al nostru e$isfer opus i poate, spre-a fugi l4s4 i-aceste deerte locuri i-a &bucnit !n sus.

@25 Departe de =atan ca$ c!t !i este $or$!ntu-ntreg, e "os aici un loc dar nu -4&ut, ci d!ndu- i de el -este @3+ un $ic p!r!u ce scobor!nd pe-un scoc, de d!nsul ros prin st!nci cr4pate-a-!ndu-l, se pleac4 lin !n cotitoru-i "oc.G @33 'e-ascunsu-i dru$ intrar4$ deci i-ur$!ndu-l Hpornir4$ s4 iei$ iar la lu$in4I i f4r-a ne $ai sta spre-odiJn4 g!ndul, @33 Hurcar4$ din ad!nca -i&uin4, i-ndat4 s-ar4t4 pri-irii $ele, ca printr-un ocJi, a cerului gr4din4I @3> i-aici ieir4$ spre-a -edea iar stele. @2B. dearte ;a<. @25. dearte ;a<. @@3. *ese 6 Dante are picioarele pe un plan circular care for$ea&4 fa a opus4 p4r ii centrale a Giudec4i. @2+. 'recu$ fusese 6 !n aceeai po&i ie de $ai !nainte i deci faptul c4-l -e&i cu picioarele !n sus este o consecin 4 c4 ne-a$ scJi$bat noi po&i ia, trec!nd !n cealalt4 e$isfer4, opus4. @23. P4branic 6 p4$!ntul, care !naintea c4derii lui ;(ucifer< ieea afar4 din ape, de spai$a lui se scufund4 !n ap4, acoperindu-se cu ea !ntoc$ai ca un &4branic. @21. A curs 6 p4$!ntul s-a adunat !n e$isfera noastr4. @23. Deerte locuri 6 pr4pastie infernal4. n sus 6 i a for$at 'urgatoriul. @2?. *or$!ntu- 6 Edeparte de (ucifer, c!t este spa iul -4g4unii, este o potec4 ;un loc< care ! i d4 -este de el, nu ar4t!ndu-se ;c4ci nu e -i&ibil<, ci fiindc4 de-a lungul ei curge un r!ule al c4rui $ur$ur se aude de departeG ;Del (ungo<. @3+. '!r!u 6 Eun p!r!u care, printr-un dru$ pe care i l-a f4cut prin st!nc4, se coboar4 "os cu apele sale, care nu au curs drept, ci plin de cotituri din cau&a $icii !nclin4riG ;'asserini<. @3?. Gr4din4 6 $ai !nainte cJiar de a iei din )nfern ocJiul lui &4rete printr-o sp4rtur4 rotund4 soarele. @3>. =tele 6 adic4 lu$ina &ilei. Cf. %-idiu, *eta$orpJoses, C, B+3 6 E7ic caput attollo, desuetaQue sidera cernoG. Cu acest cu-!nt ispr4-ete Dante i )nfernul, i 'urgatoriul, i 'aradisul. Este un fel de ri$4 la $are distan 4, cu care cele trei p4r i ale Di-inei Co$edii s!nt legate una de alta. Geniul lui Dante e aproape $ate$atic !n p4strarea propor iilor. 'oe$a este !$p4r it4 !n trei p4r i, strofa re&ult4 din trei -ersuri. Kiecare parte are 33 de c!nturi, plus unul de introducere la !nceputul )nfernului, fiecare parte ispr4-ete cu acelai cu-!nt 6 stele. 2?+ 'NRGAT%R)N( 'NRGAT%R)N( 'refa # )at4 i 'urgatoriul. Criteriul ce l-a$ !ntrebuin at !n alc4tuirea teDtului, reproducerea -ariantelor i adnotare este acelai ca !n -olu$ul precedent. Cu pri-ire la care declar c4 pri$esc propunerea do$nului 0arbu (4&4reanu ;!n Ade-4rul (iterar i Artistic din 2B aprilie @>23<, de a citi scrine !n loc de scoine la )nfern, )2, @25, i oriunde acest cu-!nt re-ine. Ca i !n -olu$ul precedent, !$i fac o pl4cut4 datorie de a $ul u$i prietenului E$anoil 0ucu a, pentru co$pletarea -ersurilor i fr!nturilor de -ers ce lipseau !n $anuscris i re-i&uirea probelor de tipar. *ul u$esc i Casei Editoare pentru spri"inul ce $i l-a dat i gri"a ce a pus-o !n eDecutarea acestei edi ii care face cinste tiparului ro$Fnesc. C!t despre $ine, nu $4 -oi pl!nge dac4 i de ast4 dat4 se -a trece cu -ederea $area $unc4 depus4 !n acest co$entariu, care nu-i nu$ai o oper4 de co$pila ie, ci rodul $ai $ultor ani !ncJina i studiului lui Dante 9 i -oi fi $ul u$it de a-$i !$plini "uruin a fa 4 de scu$pa $e$orie a lui Cobuc i de poporul ro$Fnesc care $erit4 o edi ie co$entat4 a Di-inei Co$edii, dup4 cu$ ar $erita edi ii co$entate ale clasicilor s4i, pe care !nc4 nu le are. Ra$iro %rti& 0ucureti, 1 iulie @>25 2?3

'NRGAT%R)N( C!ntul ) )ntroducere la 'urgatoriu )n-oca ia;@-@2< Cele patru stele ;@3-25< Cato i con-orbirea lui cu Cirgil ;2?-@+?< Cirgil eDecut4 poruncile lui Cato ;@+>-@33< @ (4s!nd !n ur$-o $are-aa gro&a-4, de-acu$ spre-a trece ape $ult $ai bune, -!ntrele-ntinde-a duJului $eu na-4, 1 i-ncep de-al doilea regn acu$ a spune, !n care, spre-a fi de$n de cerul sf!nt, u$anul spirit scoar a i-o depune. 5 %, *u&e sfinte, c4ci al -ostru s!nt, aci-$i renate i $oarta $ea c!ntare i-aici pu in ridice-$i al $eu c!nt @+ Caliope-a"ut!nd cu glasu-i care i&bi-n 'ieride-aa ca s4 nu poat4 etern spera, s4r$anele,-o iertare @3 Coloarea dulce de safir ce toat4 senina &are-a cerului curat u$plea -4&duJul p!n4-n pri$a roat4 3. geniului ;a<. >. r4dice ;c<. @@. -nc!t ;a<. astfel ;c<. @3. ce-n ;a<. @B. sc4lda ;a<. @. Gro&a-4 6 )nfernul. Asea$4n4 gro&4-iile )nfernului, descrise !n partea !nt!i a poe$ului, cu o $are furtunoas4. 2. *ai bune 6 apele 'urgatoriului. 3. Na-4 6 cf. Con-i-io, )), ), @ 6 EDin care cau&4, !ndrept!nd c!r$a ra iunii $ele c4tre 4r$ul dorin ei $ele, intru !n $are cu speran a unui dru$ fericit i a unui li$an ocrotitor i de$n de laud4 la sf!ritul cinei $eleG. =e -ede de aici c4 i$aginea na-ei era fa$iliar4 lui Dante. n ceea ce pri-ete !ntreaga ter in4, e de notat senin4tatea ce r4sare din i$agini i $u&icalitatea eDpresiilor. 1. Regn 6 regat. B. =coar a 6 scoar a p4catului. ?. *oarta $ea c!ntare 6 face alu&ie la tonul !ntunecat i $oJor!t pe care prin for a lucrurilor a fost ne-oit s4-l !ntrebuin e&e !n )nfern. @+. Caliope 6 $u&a poe&iei epice. @@. 'ieride 6 fiicele lui 'ieriu, pe care *iner-a le-a scJi$bat !n gai e pentru a le pedepsi fiindc4 !ndr4&niser4 de a se !ntrece la c!nt cu ea ;cf. *eta$orpJoses, C, 33? i ur$.<. @2. =pera 6 ascult!nd c!ntecul nespus de fru$os al *iner-ei, s4r$anele 'ieride !n eleser4 c4 erau !n-inse i c4 nu puteau spera nici o iertare. @3. Coloarea.. 6 a se construi 6 Ecoloarea dulce de safir... $i-a re-4rsat un far$ec dulce-n ocJiG. @B. 'ri$a roat4 6 ori&ontul, care era socotit 2?B D)C)NA C%*ED)E @3 un far$ec dulce-n ocJi $i-a re-4rsat c!nd fui ieit la larg din $oarta boare ce i-al $eu suflet i-ocJii $i-a-ntristat. @> )ar $!ndra stea spre-A$or !nde$n4toare f4cea tot %stu-n &!$bet s4 s-alinte sl4bind a *renei, ce-o-nso ea, lucoare. 22 =pre dreapta-ntors apoi, lu!nd a$inte, alt pol, -4&ui un grup de patru stele, cel ne-4&ut dec!t de-nt!ia ginte. 2B '4rea i ceru-n-eselit de ele 9 s4rac e Nordu-n -4du-ia lui c4-n -eci nu -ede-ase$eni fl4c4rele M 2? =4tul de-a lor pri-ire-apoi c!nd fui, i-un pic spre-alt pol pri-ii, spre partea-n care pierise Caru-acu$, un $o -4&ui 3@ st!nd singur l!ng4 $ine, i de-atare respect prin toate-i de$n, cu$ unui tat4 nicic!nd nu-i datorete-un fiu, $ai $are.

2B. '4rea c4-i -esel ceru-ntors de ele ;a<. 23. %J, gol e ;a<. (ipsit ;b<. 2>. Li-un pic pri-ii spre-alt pol, spre partea-n care ;c<. 33. Nu-i e dator ;a<. de astrono$ii $edie-ali ca pri$ul cerc al sferei ar$ilare. @5. *oarta boare 6 aerul gros, !ntunecat i plin de fu$ al )nfernului, care !ntristase i sufletul, i ocJii lui Dante. n toat4 aceast4 ter in4, ca i !n cea precedent4, e -4dit4 satisfac ia lui Dante c4 a sc4pat de )nfern i c4 se poate bucura de un peisa" at!t de dulce i de fer$ec4tor ca acela care-l !ncon"oar4 !n fru$oasa di$inea 4, pe care ne-o descrie at!t de albastr4 i de lu$inoas4. @>. =tea 6 planeta Cenus sau luceaf4rul de di$inea 4. Dup4 doctrina astrologic4 a influen elor cereti, Eaceast4 planet4G, &ice un -ecJi co$entator al poe$ei ;Krancesco da 0uti<, Est!rnete si$ 4$inte de iubire i de ar$onie printre oa$eniG. De altfel, cJiar Dante spune !n Con-i-io, )), 3, c4 E$icarea acestui cer ;al Cenerei< e plin4 de iubireG. 2@. *renei 6 &odia 'etilor. -nso ea 6 adic4 6 Esl4bind, cu lu$ina -ie a ra&elor sale, &odia 'etilor care era !n con"unc ie cu CenusG. Astfel, ne arat4 indirect ceasul ;!ntre patru i cinci di$inea a< care era c!nd, !n Du$inica 'atelui ;@+ aprilie @3++<, iei din )nfern Espre a -edea iar steleleG. 22. =pre dreapta 6 !n )nfern, unde $erge tot c4tre $ai r4u, Dante cotete $ereu la st!nga 9 !n 'urgatoriu, unde $erge tot spre $ai bine, la dreapta. 23. Alt pol 6 polul antarctic. 'atru stele 6 cu toat4 probabilitatea, $ai ales fiind -orba de patru stele alegorice, aceast4 constela ie e cu totul datorat4 !ncJipuirii lui Dante i nu corespunde cu ni$ic real. Co$entatorii $ai -ecJi au cre&ut c4 o pot identifica cu Crucea =udului ;constela ia Centaurului<, dar aceast4 constela ie era cunoscut4 oa$enilor din E-ul *ediu, i deci Dante n-ar fi putut spune despre ea c4 era Ene-4&ut4 dec!t de-nt!ia ginteG. Alegoric, cele patru stele repre&int4 cele patru -irtu i cardinale 6 pruden a, dreptatea, t4ria i cu$p4tarea. 21. -nt!ia ginte 6 Ada$ i E-a. Dup4 p4catul originar, acele stele nu $ai fur4 -4&ute de ni$eni. Al ii !n eleg prin E-nt!ia ginteG pe acei oa$eni si$pli i -irtuoi din -!rsta de aur. 25. Nu -ede 6 !n sens alegoric 6 Efiindc4 !n lu$ea noastr4 n-a $ai r4$as dec!t abia o slab4 aducere-a$inte a celor patru -irtu i, nu pre&en a lor plin4, str4lucitoare, absolut4 i spontan4G ;DO%-idio<. 2>. Alt pol 6 polul arctic. 3+. Nn $o 6 Cato din Ntica ;n4scut !n >B, $ort !n 13 !.Cr.<, care, ca s4 nu cad4 !n $!na lui Ce&ar, de dragul libert4 ii !i d4du $oartea. Dante !i iart4 sinuciderea, pe care el nu o interpretea&4 ca pe un p4cat, ci ca pe o inspira ie du$ne&eiasc4, !ndep4rt!ndu-se astfel de opinia =f!ntului Augustin, care !n De ci-itate Dei ;), 23< conda$n4 gestul lui Cato ca pe o sl4biciune, i l4s!ndu-se influen at de laudele cele $ari ce le aduc lui Cato Cirgil ;Eneida, C))), 35+< i (ucan ;'Jarsalia, )), 353 i ur$.<. Consider!nd deci pe Cato din Ntica un cet4 ean des4-!rit, care, pentru a nu-i pierde libertatea, !i "ertfete -ia a, Dante face din el p4&itorul $untelui libert4 ii ;'urgatoriul<, unde sufletele care au fost roabe p4catului !i recuceresc libertatea. 33. *ai $are 6 a se construi 6 Ecu$ niciodat4 un fiu nu datorete $ai $are respect unui tat4G. 2?3 'NRGAT%R)N( 31 A-ea o barb4 lung4 i-nspicat4 cu alb, ase$eni pletelor, i-a-ea pe piept o dupl4 -i -a lor sc4pat4, 35 iar fa a-i de lu$in4 i-o u$plea din patru stele sfinte-a lor lucoare, p4r!nd c4 soarele st4-n fa a $ea. 1+ :ECoi ce s!nte i S Din -enica-ncJisoare de ce fugi i pe negrul r!u !n sus SG : a &is $ic!nd a fe ii-onest4 floare. 13 : ECe facl-a-ur4 i S Cine --a condus ieind din J4ul nop ii-ntunecate ce-n -eci pe-a $or ii -4i os!nd-a pus S 13 Astfel s!nt legile din )ad c4lcate S %ri poate-o lege nou4-n cer s-a dat, s4-$i !ntre-n peteri duJuri conda$nate SG 1> Cirgil acu-nceput-a s4 $4-nde$ne s$erit i-n fa 4 i-n genuncJi s4 fiu, i-$i da prin ocJi, prin $!ini i -orbe, se$ne. B2 R4spunse-apoi 6 : EEu nu de sine-$i -iu.

Din cer o Doa$n-a scobor!t s4-$i fac4 rugarea ca-nso ind s-a"ut pe-un -iu. BB Aceasta este starea-ne. Dar dac4 -oin a- i e s4 tii $ai $ulte tu, ni$ic nu poate-a $ea neg!nd s4- i tac4. B? El ulti$a sa noapte n-o -4&u, ci-at!t de-aproape-i fu, prin el, nebunul, !nc!t s-o -ad4 foarte-aproape-i fu. 1+. Coi cei fugi i din -enica-ncJisoare, cine-$i s!nte i S ;b<. 13. Li cine --a condus, ce facl-a-e i S ;b<. 1B. Ce-a pus de -eci pe-a $or ii -4i pecete ;b<. 15. de$ne ;a<. %ri pus-au nou4 lege-n cer, c4-s de$ne ;b<. 1?. spirite os!ndite ;c<. B1. s4-nso esc sc4p!nd pe-un -iu ;b<. B3. *ai $ulte ;a<. 33. Dupl4 6 Dubl4. 35. N$plea 6 fa a lui Cato e lu$inat4 de ra&ele celor patru stele, fiindc4 el a cunoscut i a pus !n practic4, c!t ti$p a fost pe p4$!nt, cele patru -irtu i cardinale. 1+. -ncJisoare 6 )nfernul. 1@. Negrul r!u 6 Cocitul, negrul r!u infernal, care, !ntre )nfern i 'urgatoriu, !i croiete dru$ul pe care au -enit Dante i Cirgil. 1B. Ce-n -eci 6 a se !n elege 6 ECare noapte a pus os!nda ;!ntunericului< pe-a $or ii -4i S ;)nfernul<G. 13. C4lcate 6 legile )adului, dup4 care pedeapsa e -enic4 i care inter&ic da$na ilor de a iei din )ad 6 E=4 lase-orice speran 4 cine-a-ntratG ;)nfernul, ))), ><. 15. Nou4 6 ironic, deoarece Cato nu crede nici un $o$ent c4 aa ce-a ar fi cu putin 4. 1?. 'eteri 6 aa nu$ete Dante adeseori $untele 'urgatoriului i deosebitele lui p4r i. Aceasta ne arat4 c4 el !i !ncJipuie 'urgatoriul ca pe un $unte st!ncos i plin de peteri. B3. Doa$n- 6 0eatrice 9 cf. )nfernul, ))), B2 i ur$. B1. Nn -iu 6 pe Dante. B5. A $ea 6 -oin a. B?. Nlti$a noapte 6 !n dublu !n eles 6 literal 6 En-a $urit !nc4G, i alegoric 6 Enu a pierdut Jarul du$ne&eiescG. B>. 'rin el 6 prin felul s4u de a se purta. Kace alu&ie la perioada de r4t4cire $oral4 i filosofic4 a lui Dante, a c4rei $4rturie s!nt poe&iile lui de iubire sen&ual4 pentru E'ietraG, E'argolettaG, E(isettaG i cele filosofice din Con-i-io, !n care e -4dit4 tendin a ra ionalist4 nu toc$ai de acord cu religia. n sens literal, face alu&ie la pri$e"dia !n care s-a g4sit !n p4dure i la cele trei fiare care l-au !nt!$pinat. 2?5 D)C)NA C%*ED)E 3@ Deci fui, i nu$ai ade-4rul spunu-l, tri$is s4-l scap, ca nu de tot s4 ca&4, i-alt dru$ n-a-ui dec!t acesta unul. 31 K4cui pe-ntregul nea$ pierdut s4-l -a&4, i -reau s4 -ad4 i poporul pus ce-aici se cur4 4 sub sf!nta- i pa&4. 35 Ar fi prea lung s4- i spui cu$ l-a$ condus de-a te -edea i-a te-au&i pe tine, puterea asta dat4 $i-e de sus. 5+ =4- i plac4 deci a te-n-oi c4 -ine. El caut4 libertatea, scu$pul dar, cu$ cel ce-i $oare ei o tie bine, 53 i-o tii, c4ci pentru ea nu- i fuse-a$ar $urind s-arunci !n Ntica -est$!ntul ce-n $area &i luci--a-n $ultu-i Jar. 53 Acesta-i -iu, n-a rupt deci leg4$!ntul etern 9 nici eu, c4ci nu s!nt !n c4&nire, ci-n (i$bul s!nt, din care- i roag4 sf!ntul 31. ca ;c<. 33. =4-i spe... ;a<. 3>. ni s-a dat ;a<. 3@. Kui 6 fui tri$is. 33. Acesta 6 cf. )nfernul, ), >@ i ur$. 3B. 'oporul 6 a se construi 6 Es4 -ad4 i poporul pus sub sf!nta- i pa&4, care aici ;!n 'urgatoriu< se cur4 4 ;de p4cate<G. 3>. De sus 6 a$ obser-at !n $ai $ulte locuri !n )nfern aa-&isul Eoportunis$G al lui Cirgil i felul s4u de a !nfr!nge re&isten a de$onilor, repet!nd un fel de for$ul4 $agic4, cu care se face alu&ie la -oin a di-in4, care per$ite i -rea c4l4toria lui Dante. Kor$ula o -ede$ cu pu ine scJi$b4ri repetat4 de Cirgil i fa 4 de !$potri-irea lui Cato. C!t despre Eoportunis$ulG lui, el const4 !ntr-un fel de linguire prin care -rea s4-i arate c4 a adus pe Dante !n 'urgatoriu nu$ai ca

s4-l -ad4 i ca s4-l asculte pe el ;pe Cato<, ceea ce nu-i ade-4rat dec!t printr-o subtilitate, neput!nd Dante str4bate 'urgatoriul dec!t dup4 ce -a fi -4&ut i -orbit cu el. 5@. (ibertatea 6 alt4 do-ad4 de oportunis$ul lui Cirgil, i alt4 subtilitate 6 libertatea pe care o caut4 Dante fiind libertatea sufleteasc4 din robia p4catului, i nu aceea pentru care Cato a $urit. 53. % tii 6 aceste -ersuri foarte fru$oase s!nt, dup4 E. 'arodi, centrul !ntregului poe$, al c4rui !n eles $ai !nalt !l con in. n ele se contopesc i libertatea c4utat4 de Cato, i aceea pe care o caut4 Dante, care era deplina st4p!nire a -oin ei ra ionale asupra poftelor. 'entru Dante, cel $ai $are ecJilibru al sufletului o$enesc trebuie s4 coincid4 cu cel $ai perfect i deci $ai liber regi$ politic din lu$e. Di-ina Co$edie este deci Epoe$a liber4rii indi-iduale, independent de for ele eDterne, cu toate c4 acestea folosesc pentru a-ndrepta efortul colecti- c4tre fericire i preg4tesc $ediul propice de&-olt4rii diferitelor energii indi-idualeG. 51. Cest$!ntul 6 corpul. A$ -4&ut c4 Dante trece asupra sinuciderii lui Cato interpret!nd-o ca pe o inspira ie di-in4 prin care libertatea p4$!nteasc4 i politic4 dorit4 de Dante se transfor$4 : prin procedeul alegoric !ntrebuin at de 0iseric4 !n interpretarea faptelor o$eneti : !n libertatea sufletului care nu -rea s4 cad4 !n robia p4catului. Ad4ug4$ c4 Krancesco da 0uti eDplic4 aceast4 atitudine a lui Dante fa 4 de sinuciderea lui Cato cu necesitatea de a pune ca p4&itor al 'urgatoriului un p4g!n doritor de libertate, neput!nd !ntrebuin a un persona" din CecJiul Testa$ent ;fiindc4 patriarJii, dup4 credin a catolic4, fuseser4 adui !n Rai de )sus Cristos c!nd dup4 $oarte se cobor! !n )nfern<, i nici un persona" din Noul Testa$ent ;neput!nd sfin ii sta !n 'urgatoriu, c4ci ar fi fost pentru ei o di$inutio capitis<. 5B. *area &i 6 &iua Rudec4 ii de Apoi i a re!n-ierii trupurilor ;dup4 credin a 0isericii catolice<. 53. (eg4$!ntul 6 Jot4r!rea du$ne&eiasc4 c4 cei -ii nu pot p4trunde !n 'urgatoriu. 5?. (i$bul 6 cf. )nfernul, )C, 1B. Acest Eli$bG, !n care Dante, !ndep4rt!ndu-se pu in de teologia catolic4, a introdus ;al4turi de copiii $or i nebote&a i i de patriarJii CecJiului Testa$ent< i pe poe ii i !n elep ii p4g!ni, 2?? 'NRGAT%R)N( 5> t4u spirit *arcia, plin4 de-u$ilire !n ocJii-oneti, i-acu$ de-a ta s-o ii 6 te-ndur4 deci de noi pe-a ei iubire, ?2 s4- i trec a tale apte-$p4r4 ii 9 i-a$ s4-i aduc a ta recunotin 4 de cre&i c4-i de$n prin )ad nu$it s4 fiiG. ?B : EKu *arcia, c!t ti$p a-ui fiin 4, -ederii $ele drag-aa, firete, !nc!t !i !$plinea$ orice dorin 4. ?? Ci-acu$ c4 peste r!ul r4u tr4iete, nu pot s-o $ai ascult, c4ci $i s-a scris, c!nd scos eu fui, o lege ce $-oprete. >@ Dar dac-o Doa$n4 sf!nt4 te-a tri$is, cu$ &ici, n-atept ocJi dulci s4 $4 con-ing4, destul !$i e s4 spui c4 Ea $i-a &is. >1 Deci $ergi i f4-l pe-acesta s4 se-ncing4 cu neted "onc i spal4-i fa a bine ca orice pat-a ei de-acu$ s-o sting4, >5 c4ci nici c-un fel de nor nu se cu-ine, !n ocJii s4i, s4-nt!$pine pe solul ce-i pri$ul ser- al cetelor di-ine. @++ Acestui $unte-un es !i face-ocolul, pe "os, pe unde $area-l !n4lbete, i $ult tresti produce-n el n4$olul. ?2. printr-astea ;a<. ?1. De cre&i c4-n )ad nu$it ;a<. >3. ea ;A<. @++. Acest ostro- ;a<. @+@. $area-l inundea&4 ;a<. nu face !n realitate parte din )nfernul ade-4rat, fiindc4 singura pedeaps4 a celor ce se afl4 !n el este de a fi lipsi i de -ederea lui Du$ne&eu, pe care &adarnic !l doresc. 5>. *arcia 6 *arcia, fiica consulului (ucius *arcius 'Jilippus, so ia lui Cato, pe care o ced4 prietenului 7ortensius, dup4 $oartea c4ruia o relu4 cu sine 9 cf. (ucan, 'Jarsalia, )), 31@ 6 EDa foedera

pri$i illibata tori 9 da tantu$ no$en inane Connubii 9 liceat tu$ulo scripsisse 6 Catonis *arciaG ;ERed4-$i dreptul -ecJiului c4$in 9 red4-$i nu$ai -anul nu$e al c4sniciei ca pe $or$!ntul $eu s4 poat4 scrie 6 *arcia lui CatoG<. (a aceast4 duioas4 rug4$inte face alu&ie Cirgil c!nd spune lui Cato c4, cJiar !n (i$b, *arcia pare a-l ruga s4 o ie pentru el. ?3. Recunotin 4 6 alt4 do-ad4 de oportunis$ul lui Cirgil, care caut4 a intra !n gra ia lui Cato, a$intindu-i de *arcia i oferindu-se s4-i duc4 -eti despre el. ??. R!ul r4u 6 dincolo de AJeron, deci !n )nfern. >+. =cos 6 deci, !nainte de a fi f4cut pa&nic al 'urgatoriului, i Cato era !n (i$b printre ceilal i p4g!ni -irtuoi care practicaser4 cele patru -irtu i cardinale. >2 6 %cJi dulci 6 Cato a b4gat de sea$4 atitudinea interesat politicoas4 a lui Cirgil i, foarte discret, !i arat4 c-a !n eles-o i c4 nu era ne-oie de at!tea linguiri, c!nd c4l4toria lor era dorit4 de 0eatrice. >B. Ronc 6 Epapur4 neted4, f4r4 frun&e, $l4dioas4, si$boli&ea&4 acea u$ilin 4 care-i recunoate propriile greeli, se pleac4 dinaintea legii, fuge de aparen ele &adarnice i e condi ia pri$4 a poc4in eiG ;=teiner<. >3. 'at- 6 orice ur$4 a fu$ului infernal i a lacri$ilor lui Dante, ceea ce din punct de -edere alegoric trebuie interpretat c4 !n 'urgatoriu nu trebuie s4 r4$!n4 !n sufletul o$ului poc4it nici ur$4 de a$4r4ciune de p4catul trecut, care ar putea fi un !nde$n la disperare i, !n orice ca&, ar repre&enta o piedic4 a cur4 irii sufletului de p4cat. >?. =olul 6 face alu&ie la !ngerul care -a ap4rea peste pu in. >>. =er- 6 repre&entant. @+@. n4lbete 6 cu spu$ele -alurilor care se fr!ng pe 4r$. 2?> D)C)NA C%*ED)E @+3 C4ci nici o plant-acolo nu tr4iete din c!te-au truncJi le$nos sau poart4 foi, c4ci nu se-ndoaie -alul ce-o lo-ete. @+3 Dar nu-$i -eni i din nou pe-aici, apoi. Dar soarele ce iese-o s4 -4-nspire ce dru$ pe deal $ai lesne-ar fi de -oi.G @+> Li-apoi pieri. Eu, gata de pornire, ni$ic &ic!nd, l!ng4 poet $ersei i-n ocJii lui fiDai a $ea pri-ire. @@2 )ar el 6 : ENr$ea&4, fiule, paii $ei M De-aici ne-ntoarce$, c4ci de-aici declin4 c!$pia-n "os spre $arginile eiG. @@B A$urgu-n-ins de-a &orilor lu$in4 pierea fugind, aa c4-n dep4rtare -edea$ i $area cea de tre$ur plin4. @@? 'e-un c!$p pustiu $ergea$ ca o$ul care c4t!nd pierdutu-i dru$, p!n4 ce nu-i a"uns la el, degeaba dru$u-i pare. @2@ C!nd fur4$ i-ntr-un loc, !n u$bra cui cu soarele se lupt4 $ulta rou4 c4ci prea pu in o scade-ari a lui, @21 uor !i puse pal$ele-a$!ndou4 Cirgil pe iarba fraged4 9 eu, !ns4, tiind ce -rea lucrarea lui cea nou4, @25 spre d!nsu-ntinsei fa a $ea cea pl!ns4, i-atunci !$i ap4ru coloarea -ie ce-n )ad !$i fuse-at!ta -re$e st!ns4. @3+ Ceni$ apoi la $area cea pustie ce-n -eci plutind pe ape-i nu -4&u -run o$ ce-apoi i-ntoarcerea s-o tie. @@+. $-a$ tras ;A<. @@2. al $eu pas ;A<. A$ trecut !n teDt -ariantele ;a< din -ersurile @@+ i @@2 pentru a restabili ri$a. @@?. es ;a<. @2+. &adarnic ;c<. @+B. -ndoaie 6 aici e -4dit !n elesul alegoric eDplicat $ai sus. @+3. Nu-$i -eni i 6 s4 nu -4 !ntoarce i pe acelai dru$. @+5. =oarele 6 !ntr-un i$n $atinal al 0isericii catolice, foarte oportun citat aici de To$$aseo, se -orbete de lu$ina aurie a soarelui r4s4rind, ce gonete u$brele nop ii care ne r4t4ciser4. Ra$ luD refulget aurea 9 'allens facessat caecitas 9 Yuae

nos$et in praeceps diu errore traDit de-io. @@3. Ne-ntoarce$ 6 s4 cobor!$ pe aici. @@B. A$urgu- 6 lu$ina nesigur4 ce preced4 &orile, ase$4n4toare celei de a$urg. @@5. De tre$ur 6 sclipirea $4rii din cau&a "ocului -alurilor sub pri$ele ra&e de lu$in4. @@?. Ca o$ul 6 o$ul care i-a pierdut dru$ul i, p!n4 ce nu-l g4sete, e a$4r!t de pierderea -re$ii i-i pare c4 $erge !n &adar. @22. =e lupt4 6 fiind ra&ele soarelui !nc4 slabe, roua re&ist4. @25. -ntinsei fa a 6 Eastfel c4 roua cerului : si$bol, poate, al bun4t4 ii di-ine : i ra iunea ;Cirgil< cur4 4 din sufletul o$ului poc4it a$4r4ciunea fricoas4 ;ur$a lacri$ilor pe negreala infernal4< pe care g!ndul cJinuitor al consecin elor p4catului a l4sat-oG ;=teiner<. @2?. Coloarea -ie 6 a fe ei lui. @32. -ntoarcerea 6 alu&ie la Nlise, care, dup4 cu$ se po-estete !n c!ntul 22)C din )nfern, a str4b4tut aceast4 $are, dar nu s-a $ai !ntors. 2>+ 'NRGAT%R)N( @33 *4-ncinse-aici cu$ altuia-i pl4cu, i ce $inune M ONdat4 ce-i culese u$ila plant4, ea din nou crescu @33 deodat4-n locul de-unde $i-o rupsese. @33. Aici $-a-ncins ;b<. @31. c4 de-abia ;a<. @3B. i ;a<. @33. Altuia 6 lui Cato. Aceleai cu-inte Ecu$ altuia-i pl4cuG se repet4 i-n c!ntul lui Nlise ;)nfernul, 22C), @1@< i repetarea, !ntr-un autor ca Dante, !n care orice a$4nunt !i are $oti-ul i !n elesul lui, nu e !nt!$pl4toare. ntre acel episod i pri$ele c!nturi din 'urgatoriu eDist4 rela ia pe care a$ notat-o atunci. n ca&ul de fa 4 Dante, supus, triu$f4, pe c!nd Nlise c4&use prin -oin a di-in4. @3B. Din nou 6 fiindc4, dup4 cu$ notea&4 aici un co$entator aproape conte$poran ;Krancesco da 0uti<, -irtutea nu se consu$4 i se poate co$unica la oricine o dorete 9 i 0en-enuto da )$ola 6 E'er Joc figurat Quod eD uno actu Ju$ilitatis nascitur alius, et -irtus est co$$unis, offerens se unicuiQue -olenti ea$ a$plecti, et transfunditur eD uno in aliu$, nec recipit di$inutione$G. )$aginea poetic4 e datorat4 lui Cirgil ;Eneida, C), @11< 6 E'ri$o a-ulso non deficit alterG. 2>@ D)C)NA C%*ED)E C!ntul )) 'e Epustiul c!$pG =osirea !ngerului care, cu luntrea lui uoar4, conduce sufletele !n 'urgatoriu ;@-B@< Con-orbirea lui Dante cu $u&icianul Casella. C!ntul acestuia i do"ana lui Cato ;B2-@33< @ )ar soarele-a"unsese pe-ori&onul al c4rui cerc de-a$ia&4&i-n-4lete !n punctul cel $ai sus al s4u =ionul, 1 iar Noaptea ce-n opusul cerc rotete ieea din Gange cu acea *4sur4 ce-i lunec4 din $!ini c!nd se-$plinete 9 5 aa c4 albii-obra"i i de purpur4 ai $!ndrei Aurori, din locul $eu, de $ult4 -!rst4 galbeni se f4cur4. @+ 'e $alul $4rii noi $ergea$ $ereu i-acu$, aa cu$ r4&g!ndi i dru$e ii cu g!ndul $erg, dar u$bletu-l au greu. 1. care-opus4 lui, ;a<. B. acu$ cu ;a<. 3. prisosete ;a<. 5. c-obra"ii albi ;a<. ?. ai &orilor, din locu-unde-a$ fost eu ;a<. de-unde stat-a$ eu ;b<. @. =oarele 6 soarele r4s4rise i era aproape ora 3 di$inea a !n &iua de @+ aprilie. %ri&onul 6 ori&ontul )erusali$ului. (a acest ori&ont soarele ;atunci !n &odia 0erbecului< era la apus, i noaptea ;atunci !n &odia Cu$penei< r4s4rea din partea opus4. Deci, !n 'urgatoriu ;pe care Dante i-l !ncJipuia ca antipod al )erusali$ului<, soarele era gata s4 r4sar4. 2. Cerc de-a$ia&4&i 6 $eridianul )erusali$ului i al 'urgatoriului, care e acelai, dup4 cu$ acelai e i ori&ontul a dou4 puncte situate la antipo&i. 3. *ai sus 6 &enitul. 1. %pusul cerc 6 e$isfera

arctic4 ;a )erusali$ului<. B. Gange 6 adic4 din ori&ontul oriental al )erusali$ului, care, dup4 credin a eronat4 a lui Dante i a E-ului *ediu !n general, coincide cu $eridianul care taie Gangele. *4sur4 6 &odia Cu$penei. 3. (unec4 6 ECu$p4na apare noaptea, de la 2@ $artie p!n4 la 2@ septe$brie, adic4 de la ecJinoc iul de pri$4-ar4 la cel de toa$n4, apoi r4sare &iua, i de la 2@ septe$brie la 2@ $artie trece !n e$isfera noastr4 &iua, i deci nu e -i&ibil4. De la 2@ septe$brie la 2@ $artie !ns4 noaptea se-$plinete, adic4 e $ai lung4 dec!t &iua i-n acele &ile *4sura, adic4 &odia Cu$penei, !i cade din $!n4, adic4 nu $ai apar ine perioadei nocturneG ;=teiner<. >. Galbeni 6 !n teDt 6 EportocaliiG. E -orba de lu$ina di$ine ii, care la !nceput e alb4, pe ur$4 trandafirie i roie, i-n sf!rit portocalie i galben4. Ca i-n alte locuri, Aurora e personificat4 !n t!n4ra so ie a b4tr!nului Titon ;cf. 'urgatoriul, )2 i ur$.<. @@. R4&g!ndi i 6 !n teDt 6 Epe g!nduriG. @2. Cu g!ndul 6 care $erg cu ini$a i stau cu corpul. 2>2 'NRGAT%R)N( @3 Li iat-atunci, c4-n faptul di$ine ii cu$ roul *ars pe $area-ntunecat4 ad!nc spre-apus str4bate-alboarea ce ii, @3 aa -4&ui : -ai, s4-l $ai -4d o dat4 M : -enind spre noi un punct de foc pe $are cu$ nici un &bor iu i$e-aa n-arat4. @> Li-n ti$p ce -r!nd s4-i fac o !ntrebare, $4-ntoarsei spre $aestrul $eu o clip4, $ai luciu-l re-4&ui i $ult $ai $are. 22 Li de-a$bele lui p4r i se-ntinse-n prip4 tiu eu ce alb S Li dedesubt acu -4&ui alt alb !ncet cu$ se-nfirip4. 2B Dar ne-ntrerupt $aestrul $eu t4cu p!n4 ce-nt!iul alb aripi descJise i atunci pe-acest luntra !l cunoscu. 2? : EGr4bit s4 ca&i acu-n genuncJi : !$i &ise : i-ncJin4-te M E !nger acest foc. De-acu$ solii de-acestea- i s!nt tri$ise M 3@ Ce&i cu$ respinge-orice-o$enesc $i"loc 9 nu -rea lope i, nici altfel de -!ntrele dec!t aripi spre-acest departe loc. 31 Ce&i cu$ spre cer !ntinse st4 cu ele i bate-n -!nt cu aripi de lu$in4 cari n-au scJi$bare ca u$ana piele.G 35 Cenind $ereu deci pas4rea di-in4, -edea$ cu$ ea tot $ai de foc se face, c4 nu putui s-o rabd !n ocJi -ecin4. @B. =pre-apus sclipete ro, prin norul ce ii ;b<. @5. astfel un ;a<. @?. Cu-atare sbor -enind pe $are-o stea,8 Ce nu-i pe lu$e-alt sbor put!nd s-o bat4 ;b<. @>-2+. Li-n ti$p ce...8 ntorsei ocJii-abia nu$ai o clip4 ;b<. ntorsei ocJii spre Cirgil ;a<. 2?. te-aterne-aci ;a<. 32. C!ntrele-ori -!sle ca n4ierii ;a<. 33. aa, corectat pe ur$4 !n acest ;A<. 31. !ntinsu-le-a -ederii ;a<. 33. scJi$b4ri ;a<. n definiti-, Dante -rea s4 spun4 c4 el i Cirgil se g!ndeau ca acela care, nesigur de dru$ul pe care trebuie s4-l apuce, &boar4 !nainte cu ini$a plin4 de dorin 4, dar cu picioarele ori st4, ori $erge !ncet. @1. Roul 6 cf. Con-i-io, )), @1 6 EAcest *arte usuc4 i arde lucrurile, c4ci culoarea sa este ase$enea cu aceea a focului, i acesta este $oti-ul pentru care el ne apare rou la culoare, c!nd $ai $ult, c!nd $ai pu in, dup4 cu$ -aporii ce-l !ncon"oar4 s!nt $ai dei ori $ai rariG. @?. )u i$e 6 !n teDt 6 E!nc!t nici un &bor nu !ntrece iu eala saG. @>. =4-i fac 6 lui Cirgil. 2@. l re-4&ui 6 punctul de foc. 23. Ce alb 6 aripile !ngerului conduc4tor al -asului fer$ecat care duce sufletele !n 'urgatoriu. 21. Alt alb 6 -e$!ntul !ngerului. 2B. Ne-ntrerupt... t4cu 6 t4cu $ereu. 3+. De-acu$ 6 !n 'urgatoriu, Cirgil spune, !n al i ter$eni, lui Dante c4 nu e de $irat c4 !n 'urgatoriu -a -edea !ngeri, dup4 cu$ !n )nfern -4&use draci. 3@. %$enesc $i"loc 6 e aici e-ident4 leg4tura si$bolic4 a acestor -ersuri cu episodul lui Nlise din c!ntul

22C) din )nfern. Casul acesta uor, care se $ic4 f4r4 a"utor de -!sle sau de p!n&e, este contrariul -asului greoi, cu care Nlise se !ncu$et4 a trece coloanele lui 7ercule. n apele 'urgatoriului nu se poate c4l4tori f4r4 pericol, dec!t a-!nd Jarul du$ne&eiesc, $i"loacele o$eneti nefiind de a"uns. n c!te-a cu-inte, aceasta e se$nifica ia alegoric4 a acestor -ersuri. 31. =pre cer 6 aripile !ngerului !ntinse spre cer arat4 c4 puterea care !l !$pinge e Jarul lui Du$ne&eu. 33. =cJi$bare 6 nu-i scJi$b4 penele ca aripile p4s4rilor. 'iele 6 !n teDt 6 Ep4rul 2>3 D)C)NA C%*ED)E 1+ Eu $-aternui. Li-o luntre-aa &burace opri la $al, i-aa de fulg f4cut4, c4 nici c-un se$n n-a stins a apei pace. 13 De Jar di-in !ntreag4 str4b4tut4, la c!r$4 sta angelica solie i $or i !n luntre-a-ea $ai $ul i de-o sut4. 13 EC!nd )srail ieit-a din robieG, c!ntau cu to ii-un singur glas, !n cor, i psal$u-ntreg cu tot ce-ntr-!nsul scrie. 1> K4c!nd un se$n al crucii-asupra lor, pe $al au dat n4-al-acetia iute, iar el, precu$ -eni, pleca cu &or. B2 =tr4in acestei 4ri necunoscute i-ui$it p4r!nd, !n "ur pri-ea poporul cu$ fac acei ce -4d ne$ai-4&ute. BB Tutindeni soarele-a&-!rlea cu &orul !n plin4 &i s4ge i i-ar&!nd fierbinte gonea din $ie&ul bol ii C4priorul, B? c!nd ocJii ridic!ndu-i noua ginte spre noi, a &is 6 : ERug4$u--4, de ti i, ce dru$ spre deal a-e$ de-aci Onainte SG. 3@ )ar dulcele $aestru 6 : ECoi g!ndi i c4 poate noi a$ ti aceast4 ar4 9 dar, ca i -oi, str4ini s!nte$, -eni i 31 pu in ce-a Onainte--4, pe-o scar4 a altui r4u i-at!t de aspru dru$ c4 "oc acest urcu o s4 ne par4G. 1+. at!ta de sb. ;a<. )ar el, !n $al ;c<. 1@. % luntre-opri ;a<. 12. senin ;A<. 1B. Li-n luntre $or i... $ul i a-ea. ;b<. 1>. K4cu ;a<. El se$n f4cu al crucii-asupra ;a<. B+. Deci ei pe $al au dat ;a<. B@. sbor ;a<. B2. R4$as aci ;a<. '4r!nd ui$it de sta necunoscut ;b<. B3. 'ri-ea-$pre"ur r4$as pe loc poporul ;b<. 31. pe-a$ara ;a<. 3B. Li-at!t de aspra cale, : a altui dru$ ;a<. $uritorilorG. 1+. *-aternui 6 !ngenuncJeai. Pburace 6 &bur4toare, iute. 1@. De fulg 6 uoar4. 12. N-a stins 6 fiindc4 sufletele n-au nici o greutate. Tot aa i barca lui Klegias ;)nfernul, C))), 25< nu$ai dup4 ce Dante intr4 !n ea p4ru !nc4rcat4. 13. )srail 6 sufletele care s!nt !n barc4 c!nt4 psal$ul C2))), !n care se sl4-ete ieirea $iraculoas4 a e-reilor din Egipt i sc4parea lor din robia lui Karaon. Corbele psal$ului s!nt alegorice 6 e-reii s!nt credincioii 9 Egiptul, robia p4catului 9 Karaon, =atana. Aceste suflete, care, poc4indu-se !n ceasul $or ii, au sc4pat i ele din robia p4catului, c!nt4 deci foarte potri-it psal$ul eliber4rii i al prea$4ririi $ilei du$ne&eieti. 1>. K4c!nd 6 !ngerul. B3. 'oporul 6 de suflete. B5. C4priorul 6 &odia Capricornului. Cu aceste -ersuri Dante -rea s4 arate c4 soarele nu $ai era la ori&ont, ci se ridicase pe cer. C!nd era la ori&ont, &odia Capricornului era la &enit 9 acu$ ridic!ndu-se, aceast4 &odie declin4 !nspre apus. No iunea astrono$ic4 e redat4 !n cJip foarte plastic cu i$aginea soarelui care cu s4ge ile lui gonete, ca un -!n4tor, Capricornul. B?. Noua ginte 6 acele suflete sosite de cur!nd. 3B. A altui... dru$ 6 pre-ine o posibil4 !ntrebare a acelor suflete, care-i -4d pentru !nt!ia oar4 6 EA$ -enit printr-un alt dru$, cu $ult $ai ane-oios dec!t acela pe care a i -enit -oiG. 2>1

'NRGAT%R)N( 35 04g!nd de sea$-apoi cu to ii cu$ !$i sufl4 gura i c4-s -iu adic4, de-ui$ire $ult4-ng4lbenir-acu$. 5+ 'recu$ pe l!ng-un sol ce-oli- ridic4 se-ndeas4 to i s-aud-o noutate i-a fi stri-it nicicui nu-i este fric4, 53 acele u$bre-aa st4teau $irate cu toate-acu$, !n fa a $ea pri-ind, uit!nd c4 $erg s4 spele-a lor p4cate. 53 C4&ui pe una cu$ porni dorind cu-at!ta foc s4 $4 cuprind4-n bra 4, c4 fui $icat i eu ca s4-l cuprind. 5> N4luci ce nu$ai par c4 au o -ia 4 M de trei ori -r!nd s4-l a$ la piept, b4tui de trei ori pieptu-$i, gol a-!nd !n fa 4. ?2 De-ui$ire, cred, eu galben $4 f4cui 9 dar el &!$bi,-nd4r4t tr4g!ndu-i pasul, iar eu, ur$!ndu-$i dru$ul $eu, trecui. ?B Duios el $-a rugat s4 stau, iar glasul f4c!nd s4 tiu ce u$br4 e,-l rugai s-a$!ie-o clip4 pentru noi popasul. ?? : ECu$ drag !n carnea $or ii tu-$i erai, $i-eti drag : a &is : i-acu$ c!nd $i-e luat4. De-aceea stau. Dar tu, ce dru$uri ai SG >@ : ECasella $eu M =pre-a $4 re-ntoarce-odat4 aici la -oi, fac calea $ea de-acu$ 9 dar cu$ de-a ta-i at!t de-nt!r&iat4 SG 35. gura ;a<. 3>. f4cur4 ;a<. 5+. Li cu$ ;a<. 3?. $i sufl4 gura 6 b4g!nd de sea$4 c4 Dante respir4 i deci nu e $ort, ca ele, ci -iu. 5+. %li- 6 $4slin. n E-ul *ediu, solii care aduceau o -este bun4 ineau !n $!n4 o ra$ur4 de $4slin, din care cau&4 oli-o ;$4slin< !nsea$n4 i E-esteG, i EsolG. Cronicarul =erca$bi spune !ntr-un loc 6 EA&i, @@ ianuarie @355, a sosit !n Kloren a un $4slin spun!nd c4 ai notri au p4truns !n KabrianoG. 5?. *icat 6 !nde$nat. ?B. Glasul 6 graiul florentin. ?5. =-a$!ie 6 s4 prelungeasc4 popasul, a$!n!nd plecarea. ??. Carnea $or ii 6 carnea de o$ $uritor. =ufletul care -orbete : $u&icianul Casella : aduce a$inte lui Dante c!t de $ult l-a iubit c!nd era !nc4 !n -ia 4. >@. Casella 6 celebrul $u&ician florentin, poate din fa$ilia De Kor$icis, al c4rui nu$e e po$enit !n (ibro di *ontaperti la anul @23+. Nn alt Casella, tot florentin, !l g4si$ la 0ologna !n @2?1 i putea s4 fie acolo cJiar de la @255, epoca ederii lui Dante !n acest ora. CecJii co$entatori, ca$ parafra&!nd -orbele lui Dante din acest c!nt, ne spun c4 a fost Efoarte $are $u&ician i bun prieten cu DanteG, dup4 cu$ ne spune Anoni$ul florentin, sau 6 Ebun c!nt4re i co$po&itor de c!ntece, aa !nc!t a pus pe note c!te-a sonete i c!ntece ale lui Dante... i a fost o$ de petrecere, i a-nt!r&iat de a se poc4i, co$pl4c!ndu-se p!n4 la ur$4 !n petreceri lu$etiG, dup4 cu$ ne spune Krancesco da 0uti. ntr-un $anuscris al bibliotecii -aticane ;nr. 32@1<, la sf!ritul unei poe&ii a lui (e$$o da 'istoia, e scris 6 ECasella a pus-o pe noteG, i acesta e singurul docu$ent care s!nte$ siguri c4 se refer4 la Casella $u&icianul, despre care ne -orbete Dante aici. >2. Aici 6 !n 'urgatoriu, dup4 ce -oi fi $urit. >3. -nt!r&iat4 6 Dante tia c4 prietenul lui, Casella, $urise de $ult i se $ir4 c4 abia acu$ sufletul lui sosete !n 'urgatoriu. 2>B D)C)NA C%*ED)E >1 : ENu-$i fu f4cut ultragiu nicidecu$, c4 el ce ia oric!nd pe-oricine-i place de $ult $i-a tot negat al $4rii dru$. >5 Din "ust4 -rere -rerea lui se face, i-i drept c4 de trei luni el ia-ntre-ai lui

s4 plece-oricine -rea-n deplin4 pace. @++ )ar eu care pe-al $4rii $al st4tui pe unde Tibru-ncepe ca s4 $oar4, pri$it de el cu bun4 -rere fui @+3 din locul c4tre care-l -e&i c4 &boar4, c4ci oriic!nd aci s-adun-oricine din cei ce nu spre-a$arul r!u scoboar4.G @+3 : ECro nou4 lege dac4 nu- i re ine $e$oria i-u&ul c!ntului acel ce-adese-a stins at!ta dor !n $ine, @+> alin4-$i bietul suflet pu intel : aa-l rugai :, c4-n trupu-i care $oare -enind aici, $i-e truda $or ii-n el.G @@2 E)ubirea-n g!nd cu $ine -orbitoareG, aa-ncepu i dulce-aa c!nt!nd, c4 sun4 i-a&i !n $ine-acea dulcoare. @@B *aestrul $eu, i eu i to i cei st!nd cu el, p4reau, c4-n far$ecul ce-a-ur4, n-a-eau pe lu$e-altce ni$ic !n g!nd, >3. oric!nd ;a<. >5. se ;A<. >>. 'e oricine-a -rut s4 intre-n plin4 ;c<. @+@. !n $are-a-ntrat ;a<. @+5. -ndr4gostit ;c<. @+>. !n c!ntu ;c<. @@@. a c4ii trud4 ;a<. @@B. ginte ;c<. @@5. ni$ic n-a-eau altce pe lu$e ;b<. >1. Nltragiu 6 nedreptate. >B. C4 6 prin faptul c4. El 6 !ngerul. >5. Crere 6 -rerea !ngerului se nate din -rerea lui Du$ne&eu, care nu poate fi dec!t dreapt4. >?. De trei luni 6 din &iua pro$ulg4rii "ubileului, adic4 din &iua de Cr4ciun a anului @2>>. Rubileul !n 0iserica catolic4 este o epoc4 !n care, !n se$n de bucurie pentru ani-ersarea unui fapt !nse$nat din istoria 0isericii, se concede iertarea p4catelor celor care, dup4 ce s-au spo-edit i s-au cu$inecat, $erg !n pelerina" la $or$!ntul =f!ntului 'etru sau recit4 anu$ite rug4ciuni, fiDate tot de 0iseric4. De aceast4 iertare se folosesc i sufletele 'urgatoriului, ale c4ror cJinuri purificatoare se scurtea&4. @+@. =4 $oar4 6 unde Tibrul se -ars4-n $are. Dante i$aginea&4 c4 toate sufletele care nu s!nt destinate )nfernului se adun4 la gura Tibrului. @+1. Aci 6 aici, la gura Tibrului. @+B. A$arul r!u 6 AJeronul, cel dint!i dintre r!urile )nfernului, unde Caron transport4 cu barca sa sufletele os!ndi ilor la "udecata lui *inos 9 cf. )nfernul, ))), ?2 i ur$. @+3. Cro nou4 lege 6 dintre acelea care s!nt !n -igoare !n 'urgatoriu sau s!nt inerente st4rii tale de suflet de&lipit de corp. Dante, care, c4ut!nd a-l !$br4 ia, s-a !ntors cu bra ele goale la piept, a de-enit precaut i nu $ai !ndr4&nete a -orbi cu siguran 4 despre ceea ce nu tie i deci !l !ntreab4 dac4 e supus sau nu acelorai legi ca cei de pe p4$!nt. @@+. Care $oare 6 !n trupul $uritor. n teDt 6 Efii bun i-$i alin4 cu c!ntecul t4u sufletul, care, !$preun4 cu trupul, -enind aici ;pe un dru$ aa de ane-oios< $i-e foarte truditG. @@2. )ubirea 6 pri$ul -ers al unuia din cele $ai celebre i $ai fru$oase c!ntece filosofice de iubire 6 A$or cJe nella $ente $i ragiona, co$entat de Dante !n Con-i-io, ))). =e -ede c4 acest c!ntec este unul din cele puse pe note de Casella, dup4 cu$ de altfel ne spun i cei $ai -ecJi co$entatori ai Co$ediei. @@5. Altce 6 este efectul $u&icii despre care cf. Con-i-io, )), 2))), 216 E*u&ica 2>3 'NRGAT%R)N( @@? i-aten i la c!nt i ne$ica i st4tur4, c!nd 6 : ECe-i aici, de-u$bla i aa de-ncete SG, strig4 deodat-onestul $o din gur4. @2@ : ECe preget e S Ce lene-n g!nd -4 dete S Nrca i spre deal, spre-a rupe sol&ii-acei ce-opresc pe Cel Etern s4 -i s-arete MG @21 'recu$, pe c!nd adun-ori boabe-ori $ei, poru$bii ce s-adun4 la $!ncare, i f4r-a se-ngua ca de-obicei, @25 deodat4-i las4 Jrana, c!nd le pare c4 -4d ce-a -enind ce-i !nsp4i$!nt4

cuprini fiind de-o gri"4 $ult $ai $are 6 @3+ aa -4&ui l4s!nd i ceata sf!nt4 c!ntarea ei. =pre deal fugi Onapoi cu$ fuge-un o$ ce n-are nici o !nt4 9 @33 i-n fug4 $ai t!r&ii n-a$ fost nici noi. @2@. &4ba-4 ;a<. @23. sla-e ;a<. @21. culeg ;a<. @3+. -4&ui !n teDt e pus !ntre parante&e i ters uor. (-a$ p4strat pentru c4 nu stric4 rit$ul, pun!nd un punct dup4 EeiG din -ersul @3@. atrage la sine facult4 ile o$eneti, care s!nt ca nite aburi ai ini$ii, !nc!t ele !ncetea&4 aproape de la orice acti-itate 6 fiindc4 at!t sufletul !ntreg, c!t i for ele tuturor facult4 ilor alearg4 c4tre facultatea si$ irii, care pri$ete sunetulG. Toat4 scena are ce-a p4$!ntesc care ne face s4 ne g!ndi$ la tinere ea ca-alereasc4 a lui Dante, la acele !ntruniri elegante din "urul lui Guido Ca-alcanti, la acea ECorte dOA$oreG c4reia !i apar ineau Dante i (apo Gianni cu iubitele lor, la sonetul -estit !n care Dante ne descrie o c4l4torie cu prietenii i fe$eile iubite !ntr-o luntre fer$ecat4, !ntruniri care nu puteau s4 fie lipsite i de far$ecul $u&icii i la care probabil inter-enea i Casella. Aceast4 not4 p4$!nteasc4 ce re-ine foarte des !n tot poe$ul i r4sare pe neateptate i din cele $ai abstruse eDpuneri teologice constituie far$ecul Co$ediei i face din ea cu totul altce-a dec!t un arid poe$ teologic, cu$ ar fi fost fatal dac4 autorul ei ar fi fost nu$ai un $are !n-4 at i nu di-inul poet care e Dante. @2+. %nestul $o 6 Cato. @2@. Ce lene 6 far$ecul c!ntecului lui Casella ne apare i $ai puternic dac4 ne g!ndi$ c4 acele suflete uit4, pentru a-l asculta, cJiar dorul de a se purifica de p4cat. Cu drept cu-!nt deci Cato !i do"enete, ar4t!ndu-se scandali&at de !nt!r&ierea lor, dar si$ i$ cu$ Dante, care nu e Cato, !i iart4. *u&ica i poe&ia !i au !n 'urgatoriu locul lor din cau&a !n4l 4rii sufleteti ce o pricinuiesc, i poate c4 *atelda, pe care o -o$ !nt!lni !n c!ntul 22C))) i al c4rei !n eles si$bolic e at!t de discutat, trebuie toc$ai interpretat4 ca un si$bol al pl4cerilor ne-ino-ate ce le st!rnete !n noi poe&ia, dup4 cu$ o interpretea&4 $ul i dintre -ecJii co$entatori i cu$ a intuit i 'ascoli. @22. =ol&ii 6 p4catul e ca un fel de coa"4 a sufletului, care !i !$piedic4 -ederea lui Du$ne&eu 9 cf. Epistola c4tre Coloseni, ))), >-@+ 6 E...--a i de&br4cat de o$ul cel -ecJi i de faptele lui i --a i !$br4cat cu o$ul cel nou care se !nnoiete dup4 cJipul Celui ce l-a f4cut, ca s4 a"ung4 la o cunotin 4 deplin4G. @21. Adun- 6 ciugulesc. @23. -ngua 6 bl!n&i i liniti i, Ef4r4 a ar4ta obinuita lor $!ndrieG, cu$ e spus !n teDt, adic4 6 Ef4r4 a u$fla penele de pe gu4, cu$ obinuiesc a face poru$beiiG. @3+. (4s!nd 6 l4s!nd c!ntarea. 2>5 D)C)NA C%*ED)E C!ntul ))) n c!$pia singuratic4 6 cei $or i !n bleste$ul 0isericii (ui Dante !i e fric4 s4 nu fie p4r4sit de Cirgil 9 acesta !l linitete ;@-1B< nt!lnirea cu sufletele celor care au $urit afurisi i ;13-@+2< *anfred din =uabia i con-orbirea lui cu Dante ;@+3-@1B< @ Dei-$pr4tia i de fuga cea gr4bit4 pe c!$p, !ntori spre $untele acel la care-a noastr4 $inte-n -eci ne-n-it4, 1 eu stetei str!ns de ducele fidel, c4ci cine-ar fi condus a $ea c4rare i cu$ era s4 sui f4r4 de el S 5 Li-aa-$i p4rea c4-i face-acu$ $ustrare. %, suflet de$n i nep4tat M Ce $ic4 greeal4- i face-arsuri aa de-a$are M @+ C!nd pripei care-oric4rui act ridic4 noble ea sa, el sta-il4 i-a pus, iar spiritu-$i, str!$tat de-a-uta fric4,

@. pripit4 ;a< 9 gr4bit4 tea$4 ;a<. 2. acel ;a<. 1. fidel ;a<. 3. el ;a< @. Dei 6 cu toat4 !$pr4tierea acelor suflete pe c!$p, Dante r4$ase str!ns de Cirgil. 2. *untele 6 $untele 'urgatoriului, unde sufletele se cur4 4 de p4cate. 3. A noastr4 6 !n teDt 6 Eunde ra iunea ne cercetea&4G, adic4 6 Era iunea sau dreptatea lui Du$ne&eu, care purific4 sufletele prin poc4in 4G. Cobuc interpretea&4 Era iuneaG ca Era iunea noastr4 o$eneasc4G. 1. Kidel 6 to-ar4 credincios. B-3. C4ci... 6 -aloarea acestor -ersuri e $ai ales alegoric4 6 ECu$ poate o$ul ;Dante<, f4r4 a"utorul i c4l4u&a ra iunii ;Cirgil<, s4 !nainte&e !n dru$ul perfec iunii sufleteti c4tre isp4ire, c4l4u&it nu$ai de instinct SG. 5. Li-aa 6 cu toate c4 nu $-a$ !ndep4rtat de el, tot !$i p4rea c4-i face o $ustrare c4 a !nt!r&iat cu ceilal i pentru a asculta c!ntecul lui Casella. ?->. %, suflet... 6 aceste -ersuri au de-enit pro-erbiale i se repet4 cJiar a&i !n )talia ori de c!te ori e -orba de un suflet cinstit care se arat4 ruinat pentru o greeal4 ne!nse$nat4. Cu pri-ire la ele, Co$paretti ;!n cartea sa clasic4 despre Cirgil !n E-ul *ediu< obser-4 c4 Cirgil, aa cu$ ni-l pre&int4 Dante, ne apare cu $ult $ai aproape de Cirgilul istoric dec!t acela pe care !l concepea $intea $edie-al4. Li, !ntr-ade-4r, caracterul Cirgilului dantesc este !n fond astfel cu$ reiese din toat4 poe&ia poetului din *antua 6 Eun suflet dulce i bl!nd, care are o nobil4 contiin 4 de sine, !n&estrat cu o sensibilitate foarte delicat4, care, cJiar c!nd se sup4r4, r4$!ne plin de candoare, !n elept i drept i, cJiar c!nd e uor ne$ul u$it de sine, roete ca o fecioar4G. Acest tip 2>? 'NRGAT%R)N( @3 l4rgi aten ia ca din sinei dus 9 pri-ii spre $untele ce-i face cale spre cer din ape-al lu$ii cel $ai sus. @3 Dar soarele ce-n dosul $eu din -ale ardea, sta-n fa a-$i rupt, fiindc-a-ea p4rete-n trupul $eu lu$inii sale, @> i-atunci speriat $4-ntoarsei f4r-a -rea cre&!nd c4-s singur c!nd -4&ui, -e&i bine, p4$!ntul negru nu$a-n fa a $ea. 22 : EDe ce tot b4nuieti S : pri-ind spre $ine $i-a &is, !ntors cu-ntreaga fa 4, solul :, nu tii c4 te conduc i s!nt cu tine S 2B E sear-acolo unde-$i &ace golul -est$!nt prin care-u$brea$ c!nd a$ tr4it 9 0rindis l-a dat i-l are a&i Neapolul. 2? Li-n fa 4-$i dac4 n-a$ ni$ic u$brit, $ai $ult dec!t de ceruri nu te $ire, c4 unu-ntr-altul ra&ele-i tri$it. 3@ =4 rabde-ase$eni corpuri cJinuire i cald i frig le face-Acel ce -rea s-ascund4 cu$ le d4 i-aceast4 fire. 33. s4 fie-o t4inuire ;a< 9 =4 nu ti$ ;a< 9 'e $or i !i face-Acel ca s4 ne-ndreHpIte ;b<. aduce foarte bine cu candidul suflet pe care 7ora iu !l recunoate !n Cirgil i ne a$intete calificati-ul de ECirgoG pe care unii au c4utat s4-l g4seasc4 !n nu$ele lui i pe acela de E'artJeniasG, pe care-l d4dur4 poetului conte$poranii s4i napolitani ;'asserini<. @3. Dus 6 !n teDt 6 E-agaG, care !nsea$n4 i Edornic4G, i Er4t4citoareG. De aici dubla interpretare a co$entatorilor, ca 6 Edornic4 de a -edea lucruri noiG sau 6 E$obil4, care trece repede de la un obiect la altulG. Traduc4torul a preferat aceast4 a doua interpretare. @1. *untele 6 pri-i spre $untele ;'urgatoriul< ce se !nal 4 spre cer din apele e$isferei australe $ai sus ca to i ceilal i ai lu$ii. @5. Rupt 6 ra&ele soarelui ce r4sare !nt!lnesc corpul lui Dante i-i proiectea&4 u$bra. @?. '4rete 6 piedic4, oprire. 2+. =ingur 6 fiindc4 Cirgil, ca spirit, nu oprea ra&ele soarelui i Dante nu -edea dec!t o singur4 u$br4 6 pe a sa. 2@. Nu$a- 6 !n fa a $ea, nu i !n fa a lui Cirgil. 23. =olul 6 Cirgil. 2B. Acolo 6 !n lu$ea celor -ii, e$isfera boreal4, unde firete e sear4, fiind di$inea 4 !n cea austral4, unde se g4sesc cei doi poe i. 23. Cest$!nt 6 trupul p4$!ntesc. 25. 0rindis 6 !n teDt 6 ENeapole !l are i l-a luat de la 0rindisiG. Cirgil a $urit la 0rindisi, pe dru$ !ntr-o c4l4torie spre Grecia, !ntr-al nou4spre&ecelea an !.Cr., i, din porunca lui %cta-ian

August, trupul lui a fost transportat la Neapole ;cf. 'urgatoriul, C)), 3<. Aici Dante i-a adus a$inte de distiJul ce se credea co$pus de el !nainte de a $uri 6 E*antua $e genuit 9 Calabri rapuere 9 tenet nunc 'artJenope. Cecini pascua, rura, ducesG, i de ceea ce po-estete Donatus ;!n Cita Cirgilii< 6 E%ssa e"us Neapoli$ translata sunt tu$uloQue condita, Qui est -ia puteolana intra lapide$ secundu$G. *or$!ntul lui Cirgil se -ede i ast4&i la Neapole pe dru$ul care duce la 'o&&uoli. 2>. Ceruri 6 c4 nu proiecte& nici o u$br4 e tot aa de firesc cu$ firesc e c4 cerurile ;pe care oa$enii din E-ul *ediu i le !ncJipuiau cristaline i deci transparente< nu-i fac u$br4 unul altuia, ci, din contr4, !i trans$it ra&ele. 3@. =4 rabde 6 a se construi 6 EAcel ;Du$ne&eu< ce -rea s4 ascund4 cu$ le d4 i aceast4 fire face ca ase$enea corpuri ;trupul aparent al $or ilor< s4 rabde cJinuire, i cald i frigG. Cirgil preced4 obiec ia lui Dante. Cu$ se poate c4 aceste corpuri care nu ofer4 re&isten 4 ra&elor soarelui pot suferi cJinurile : cald i frig :, dup4 cu$ el a putut -edea str4b4t!nd )nfernul S Li-i d4 eDplicarea c4 aa e -oin a lui Du$ne&eu, care a dorit s4 ne ascund4 felul s4u de a proceda. 2>> D)C)NA C%*ED)E 31 Nebun acel ce sper4 c-ar putea p4trunde-a -oastr4 $inte -enicia ce ine pe-Nnul !n trei fe e-n ea. 35 =4 fi i -oi, oa$eni, $ul u$i i cu Quia M de-a i fi putut -edea -oi totul clar, de ce-ar $ai fi n4scut atunci *aria S 1+ Dar n-a i -4&ut dorindu-$i !n &adar i-atari a c4ror $inte-ar fi !$p4cat-o dorin a ce li-e-acu$ etern a$ar S 13 Eu &ic de-Aristotel, i &ic de 'lato, i de-al ii $ul i.G Li-ng!ndurata frunte t4cut i tulburat, el i-a plecat-o. 13 n -re$ea ast-a$ fost sosi i sub $unte, i-aflar4$ $!necu-i aa pie&i c4 nu-s pe lu$e-agile t4lpi s4-nfrunte. 1> Cel $ai pustiu i $ai r!pos costi la (ierici i Turbi-ar fi uoar4 i-o larg4 cale-n r!nd cu-acest costi. B2 : E*ai tiu eu p-unde-acest urcu scoboar4 : -orbi Cirgil i-oprire-n pai a pus : s4-l poat-urca i-un o$ care nu &boar4 SG BB 'e c!nd pri-ea-n p4$!nt, pe g!nduri dus i-n sinei "udeca acel p4rete, iar eu cu ocJii-u$bla$ pe st!nci pe sus, B? -4&ui la dreapta irul unei cete de spirite, spre noi p4r!nd c4 -ine, i nep4r!nd, c-aa -eneau de-ncete. 3B. Cu$ face-astfel, nu -oia s4 r4scJire ;b<. 3>. N-a-ea de ce s4 nasc-atunci ;b<. 1+. pe $ul i cu-a lor dorin -ar fi ;a< 9 Li n-a i -4&ut dorind !ntru &adar ;b<. 12. i n-au putut i-etern li e spre-a$ar ;b<. 11. Li trist $!Jnita ;a<. 11. T4cut i plin de g!nduri ;a<. 13. ntr-4st r4sti$p noi a$ ;b<. 15. coasta lui c4&!nd ;a<. B>. De u$bre ce spre noi p4rea ;a<. 3+. at!t ;c<. 31. Nebun 6 nebuni acei ce cred c-ar putea p4trunde toate tainele credin ei, printre care aceea a =fintei Trei$i. 35. Yuia 6 $ul u$i i de a cunoate efectele f4r4 s4 cercete&e cau&ele. n li$ba"ul scolasticilor, de$onstra ia a priori ;a efectului prin cau&4< se &icea de$onstratio propter Quid 9 de$onstra ia a posteriori ;a cau&ei prin efect< se &icea propter Quia ;cf. =u$$a tJeologica, ), 2, 2<. 3>. N4scut 6 dac4 firea o$eneasc4 ar fi putut cunoate i p4trunde toate tainele, nu era ne-oie ca =f!nta Kecioar4 s4 fi n4scut pe *!ntuitorul, fiindc4, !n acest ca&, Ada$ n-ar fi p4c4tuit i n-ar fi fost ne-oie de -enirea lui )sus pe p4$!nt. 1+. Dorindu-$i 6 dorind &adarnic a cunoate cau&a tuturor lucrurilor. 1@. Atari 6 cei $ai $ari filosofi ai AnticJit4 ii. 12. Dorin a 6 nu cred, ca cea $ai $are parte dintre co$entatori ;'asserini, =teiner, Torraca<,

c-ar fi -orba aici de Eo -enic4 dorin 4 de a ti, $enit4 de a r4$!ne -enic nesatisf4cut4G, ci de Eneputin a de a cunoate pe Du$ne&eu, singura pedeaps4 de care sufer4 sufletele $arilor !n-4 a i din AnticJitate pui de Dante !n nobilul castel din (i$bG. 11. Al ii $ul i 6 e -4dit4 aici o $elancolic4 i discret4 alu&ie a lui Cirgil c4tre sine. 15. *!necul 6 coasta. B+. (ierici i Turbia 6 dou4 orae, cel dint!i pe golful Geno-ei, l!ng4 =pe&ia, al doilea l!ng4 Nisa, unde $untele se apropie de $are i str4&ile se coboar4 pr4-4lite i pr4p4stioase. B@. -n r!nd 6 !n co$para ie. B3. Rudeca 6 aprecia, cu$p4nea greutatea urcuului. B?-B>. '4r!nd... i 3++ 'NRGAT%R)N( 3@ : ERidic4- i ocJii c4 sosesc !n fine, $aestre, duJuri, s4 ne dea -run sfat, de n-ai puteri s4-l afli tu prin tine.G 31 Atunci pri-i i el, i-asigurat 6 : E=4 $erge$ noi spre ei, c4 -in ca-n sil4, iar tu-n speran a ta s4 fii-ntr4$atG. 35 Dei spre ei noi $erse$ poate-o $il4, era-ntre noi i-acu$ o-ndep4rtare c!t &boar-o piatr4 dintr-o $!n-abil4, 5+ c!nd str!ns sub poala st!ncii-n ne$icare a stat gr4$ad4-n loc !ntreg poporul cu$ stai i-obser-i c!nd nu i se prea pare. 53 : ECoi, cei cu bun sf!rit M : conduc4torul aa-ncepu :, -4 rog pe sf!nta pace de care-a-e i, cred eu, cu to ii dorul, 53 s4 ne-ar4ta i !n care loc se face $ai lin4 coasta spre-a sui i noi 6 c!nd tii $ai $ult, $ai $ult i graba- i place.G 5> Cu$ una-nt!i, c!nd ies din staul oi, ori dou-ori trei, i, ti$ide s4 ias4, cu bot t!r!t stau cele de Onapoi, ?2 ce pri$a face toate fac, i leas4 stau proaste-n loc, dei nu tiu ce este, c!nd pri$a st4, i-n coaste i se-ndeas4 6 ?B aa -4&ui pe pri$ii dintre-aceste ferice u$bre cu$ pornind -enir4 sfioase-n cJip i cu $ic4ri $odeste 9 ?? ci-n clipa c!nd la dreapta $ea &4rir4 lu$ina &ilei rupt4-n $ersul ei, iar u$bra $ea pe st!nci cu$ se r4sfir4, 53. EC4 rogG a &is spre ei ;b<. 5B. cu$ cred ;a< 9 cu$ ;c<. ?+. ne-ndr4snind ;c<. ?5. a-!nd ;c<. nep4r!nd 6 fiindc4 $ersul lor era aa !ncet, !nc!t nu se distingea dac4 u$blau ori stau pe loc. 33. De n-ai puteri 6 a se nota nuan a de ironie ireat4, aproape col4reasc4, a lui Dante fa 4 de $aestrul i c4l4u&a lui. =teiner -ede aici un !n eles alegoric 6 EAici colarul a -4&ut $ai repede dec!t $aestrul i el e cel care !l scoate din !ncurc4tur4. %$ul a"unge uneori $ai repede cu si$ urile dec!t cu ra iuneaG. 31. Asigurat 6 !ncredin at, con-ins. 3B. Ca-n sil4 6 alene, !ncet. 33. -ntr4$at 6 asigurat c4 nu e &adarnic4. 52. Nu i se prea pare 6 nu- i -ine s4 cre&i. 53. 0un sf!rit 6 care a i sf!rit bine. Cirgil, !n eleg!nd $oti-ul pentru care aceste suflete !naintea&4 at!t de !ncet : ca ruinate c4 au !nt!r&iat cu poc4in a lor p!n4 !n ceasul $or ii, c!nd Du$ne&eu le-a iertat de afurisenia 0isericii :, le re!nt!$pin4 !ntr-un $od foarte delicat, ca i cu$ ar -rea s4 le arate c4 n-are de ce s4 le fie ruine fiindc4, la ur$a ur$elor, i ele tot !n 'urgatoriu au a"uns. 5?. C!nd tii 6 se sub!n elege 6 EdeoareceG. Cers de-enit pro-erbial !n italienete 6 ECJ` perder te$po a cJi pio sa, pio spiaceG. 5>. Cu$ una 6 !n teDt 6 Ecu$ oile ies din staul c!te una, c!te dou4, c!te trei, iar celelalte stau ti$ide cu bot t!r!t, i toate fac ceea ce face pri$aG. ?2. (eas4 6 gr4$ad4. ?>. Rupt4 6 i deci b4gar4 de sea$4 c4 Dante era o$ -iu. 3+@

D)C)NA C%*ED)E >@ au stat i s-au retras pu in, iar cei ce-n ur$4-le -eneau, f4r4 s4 tie ce cau&4 au de stat, au stat i ei. >1 Li-atunci 6 : EK4r-a-ntreba, tiut -4 fie c4-i -iu !n carne-i o$ul ce-l -ede i, de-aceea-n dru$ lu$ina o sf!ie 9 >5 deci nu -4 $ire, ci credin -a-e i c4 f4rO de-un Jar ce Do$nul i-l tri$ete el n-ar cerca s4 urce-aceti p4re iG. @++ Aa Cirgil. )ar capul de$nei cete 6 : EC4-ntoarce i deci, iar noi -eni$ ur$!ndG. Li-apoi i-un se$n cu-al pal$ei dos ne dete. @+3 Li-atunci 6 : E%ricine-ai fi, s4-ntorci $erg!nd : !$i &ise-un duJ : a ta c4ut4tur4, i -e&i de $-ai -4&ut poate-oarec!ndG. @+3 Eu fiD pri-ii fru$oasa lui statur4 9 gentil la cJip i fa a sa b4lan4 i-a-ea la ocJi sub frunte-o t4ietur4. @+> =$erit i-a$ spus c4-n -ia a lui u$an4 eu nu-l cunosc 9 iar el 6 : E'ri-ete-anu$e MG. Li sus la piept f4cu s4-i -4d o ran4. @@2 Li-apoi &!$bind 6 : EE *anfred al $eu nu$e, nepot Constan ei celei $ari, o tii 9 deci rogu-te, c!nd -ei iei la lu$e, >2. ocupe ;c<. >3. (u$HinaI-n drHu$I ;a<. @+3. 'ri-ii la el, fru$oas-a-ea ;a<. @@+. Eu nu tiu ;a<. >3. % sf!ie 6 o-ntrerupe. @+2. Nn se$n 6 c4 trebuie s4 ne-ntoarce$ !napoi i s4 $erge$ !naintea lor. @+3. *erg!nd 6 Etot $erg!nd !nainte s4-ntorci pri-irea ta spre $ineG. @+1. De $-ai -4&ut 6 e -orba de un rege ;*anfred< care presupune c4, printre $iile de persoane ce l-au -4&ut !n -ia 4, putea s4 fie i Dante. @+>. N$an4 6 c4 !n -ia a lui p4$!nteasc4 nu l-a$ cunoscut. Dante se n4scuse nu$ai c! i-a ani !naintea $or ii lui *anfred. @@2. *anfred 6 fiul natural al lui Krederic al ))-lea i al 0ianc4i (ancia. =-a n4scut !n @232 i a do$nit, ca rege al Neapolelui i =iciliei, de la @2B? la @233, c!nd a $urit !n b4t4lia de la 0ene-ento ;23 februarie<, !nfr!nt de Carol de An"ou. De el s!nt pline cronicile ti$pului, care se !ntrec !n laude pentru fru$use ea i elegan a $ora-urilor lui ca-alereti, dei nu-i trec cu -ederea p4catele i faptul c4 a $urit eDco$unicat de 0iseric4. Cronicarul Cillani ;C), 13< !l descrie 6 Efru$os la trup ca i tat4l lui ;Krederic al ))-lea<, ba cJiar i $ai $ult, a fost !ns4 pornit !n tot felul de destr4b4l4ri. C!t se poate de darnic i de curtenitor, a fost foarte iubit de to i cei ce l-au cunoscut. *ai era i $u&icant i c!nt4re i bucuros se !ncon"ura de "ongleuri i oa$eni de curte i concubine fru$oase, i totdeauna era !$br4cat cu straie -er&i 9 !ns4 toat4 -ia a lui a fost epicurian, ne-r!nd s-aud4 nici de Du$ne&eu, nici de sfin i, ci nu$ai de pl4cerile trupetiG. @@3. Constan ei 6 fiica lui Roger ) Nor$andul, rege al =iciliei i al Apuliei, i sor4 cu kilJel$ al ))-lea, so ia lui 7enric al C)-lea i $a$a lui Krederic al ))-lea. Nn co$entator -ecJi, )acopo della (ana, insinuea&4 $ali ios 6 EDeoarece a fost copil natural, n-a -oit s4-i nu$easc4 tat4l i se face nepot al bunicii saleG. @@1. (a lu$e 6 c!nd te -ei !ntoarce pe p4$!nt. 3+2 'NRGAT%R)N( @@B fru$oasei $ele fete-ai c4rei fii s!nt celor dou4 4ri $!ndrii regale s4-i spui ce-i drept, de spun altfel cei -ii. @@? C!nd fui ucis prin dou4 r4ni $ortale, pl!ng!nd $4 detei rob Celui ce -rea cu drag s4 ierte-oricui orice greale. @2@ '4cate-a-ui cu$plite-n -ia a $ea,

dar largi s!nt bra ele eternei *ile, !nc!t cuprind pe-oric! i se-ntorc la ea. @21 De-ar fi cetit !n Do$nu-aceste file '4storul cosentin, cel de Cle$ent tri$is a $4 -!na-ntr-acele &ile, @25 $i-ar sta la capul pun ii-n 0ene-ent i-acu$ a $ele oase neatinse a-!nd ca pa&4 greul $onu$ent. @@B. Kete 6 Constan a i ea, dup4 nu$ele bunicii sale, i so ia lui 'etru al )))-lea de Aragon. Kii 6 Krederic al ))-lea, regele =iciliei, i )acob al ))-lea, regele Aragonului. @@3. _4ri 6 =icilia i Aragon. *!ndrii regale 6 !ntr-o inscrip ie din Girgenti ;=icilia< de la @2>3 6 EKulgidior sole, ge$ina Constantia proleG. De obser-at aici cu c!t4 dragoste -orbete *anfred despre fiica lui. 0ine obser-4 !n aceast4 pri-in 4 =e-erino Kerrari, delicatul poet i critic, colar al lui Carducci 6 E*anfred nu -orbete pentru a infor$a pe ascult4tor, ci pentru a-i descoperi $isterul $!ntuirii sale. )ni$a-i e aiurea. Din acest $oti-, el ne apare ce-a $ai $ult dec!t nu$ai tipul fru$use ii b4rb4teti i al -irtu ilor ca-alereti 6 e o ini$4 de tat4G. @@5. Altfel 6 i !n realitate despre cine-a care $urise eDco$unicat nu se putea spune i g!ndi dec!t c4 ar fi fost da$nat. @@>. Rob 6 condi ie pri$4 a $!ntuirii sufletului. De obser-at aici subiecti-is$ul lui Dante, prin care, dup4 cu$ a pus !n )nfern pe Celestin al C-lea ;s$eritul siJastru sanctificat de 0iseric4< nu$ai i nu$ai fiindc4, prin renun area lui la tronul papal, a dat prile"ul s4 se urce pe el 0onifaciu al C)))-lea, pap4 -r4"$a lui Dante, tot aa $!ntuiete aici sufletul lui *anfred, $ort eDco$unicat i al c4rui loc ar fi trebuit s4 fie !n )nfern. Aceste -ersuri !n care *anfred, cu cu-inte at!t de $istice, se las4 !n -oia infinitei $ile a lui Du$ne&eu ne aduc a$inte sf!ritul $istic al unei celebre poe&ii a unuia dintre cei $ai -ecJi trubaduri pro-ensali, GuilJel$ al )2-lea, conte de 'oitiers, !n care lu$escul c!nt4re al bucuriilor p4$!ntene spune 6 EA$ fost al -ite"iei i al -eseliei, dar acu$ $4 !ndep4rte& de a$!ndou4, i $4 -oi duce la Acela unde to i p4c4toii g4sesc ad4post. *ult a$ fost iscusit i -esel, dar Do$nul nostru nu $ai -rea. Deci acu$a nu $ai pot s4 suf4r toate acestea, aa $4 si$t de aproape de sf!rit. A$ dispre uit toate c!te !$i erau pe plac !nainte 6 $!ndrie i ca-alerie, i, fiindc4 aa e -oia lui Du$ne&eu, renun la toate i-( rog s4 $4 pri$easc4 robul (ui. Aa renun la orice bucurie sau desf4tare i la straie str4lucite i bl4nuri scu$peG. E foarte probabil ca Dante s4-i fi a$intit : aici, ca i !n c!ntul 22C)) din )nfern, unde -orbete ;--. 5>-?3< de Guido da *ontefeltro : de aceste -ersuri ale trubadurului pro-ensal, at!t de p4trunse de cJinul unei renun 4ri co$plete la bucuriile p4$!nteti, f4cut4 de cine-a care totui b4use din plin cupa de aur a tinere ii i a iubirii. Cf. Ra$iro %rti&, ERicordi di letture pro-en&ali e francesi nella Co$$edia di DanteG, !n Rendiconti della Reale Accade$ia di ArcJeologia, (ettere e 0elle Arti di Napoli, N. =., -ol. )) ;@>@+<, pp. 32@ i ur$. i 6 EDa Raufre Rudel ai tro-atori ar$eniG, !n PeitscJrift f. ro$. 'Jil. 2(C ;@>23<, pp. 5@1 i ur$. @21-@2>. De-ar fi... 6 *anfred a fost !n-ins i o$or!t la b4t4lia din 0ene-ento !n 23 februarie @233. Corpul lui, g4sit dup4 trei &ile ;@ $artie<, a fost !ngropat pe $alul drept al r!ului Calore i, $ai precis : dup4 cronicarii conte$porani :, Ela capul podului CalentinG i pe groap4 a fost ridicat4 Eo gr4$4"oar4 de pietreG. ns4, fiindc4 acel c!$p unde fusese !ngropat *anfred era Edo$eniu ecle&iasticG i groapa fusese s4pat4 !n p4$!nt sfin it, El!ng4 ruinele unei bisericiG, !ndat4 ce papa Cle$ent al )C-lea afl4 de acest lucru, tri$ise pe arJiepiscopul Cosen&ei ;pastorul cosentin< s4 scoat4 de acolo cada-rul eDco$unicatului. Li arJiepiscopul puse s4-l duc4 dincolo de r!ul Garigliano ;sau Cerde, cu$ se nu$ea pe atunci<, afar4 din regatul Apuliei, pe care *anfred !ncercase a-l u&urpa. 3+3 D)C)NA C%*ED)E @3+ Ci-acu$ le spal4 ploi i-un -!nt le-$pinse afar4 din regat pe l!ng4 Cerde i-aci $i le-a-ngropat cu facle stinse. @33 Ci-at!t cu-a lor bl4ste$e nu se pierde, !nc!t s4 nu g4seti pe Do$nul iar4, c!t ti$p speran a d4 -run $ugur -erde. @33 E drept, c4-n fine cJiar de se-ndreptar4

acei ce-n anate$4-le-au $urit, sub r!pa asta au s4 stea afar4 @3> de trei&eci de ori ti$pul ce-au tr4it cu-al lor bl4ste$, -ro pie rug4ciune de nu le scade-al lor decret $enit. @12 Tu -e&i acu$ de-$i faci ser-icii bune f4c!nd s4 tie buna $ea Constan a cu$ $-ai -4&ut, i-a $ea interdic iune, @1B c4ci $ult4 ni-e la -oi aici speran aG. @32. !ncJis ;a<. @33. Ci-a lor bl4ste$e-at!ta tot nu pierde ;a<. @31. 'e o$ !nc!t s4 n-afle $il4 ;a<. @11. Li cu$ $4 -e&i ;a<. @3+. Nn -!nt 6 !n teDt 6 Ei -!ntul le $ic4G. @32. Cu facle stinse 6 fiindc4 $urise eDco$unicat de 0iseric4. Ritul eDco$unic4rii consta toc$ai !n a stinge lu$!n4rile i a le !ntoarce c4tre p4$!nt, repet!nd cu-intele 6 anatJe$a, anatJe$a. @33. (or 6 al papei i al clericilor. Nu se pierde 6 cf. =u$$a tJeologica ))), supl., 22), 1 6 EeDco$unicarea n-are nici un efect c!nd cine-a eDco$unic4 din ur4 i $!nieG. Li Kra Giordano da Ri-alta ;'redici, )2< 6 E=4 pune$ ca&ul c!nd n-ar fi fost drept ca acesta s4 fie eDco$unicat 9 nu din cau&a aceasta este eDco$unicat i de Du$ne&eu, i nu pierde din cau&a aceasta RaiulG. Dante deci, $!ntuind sufletul lui *anfred, se ba&a pe teologie. C!t pri-ete poc4irea lui !n $o$entul $or ii, cronicarii ne spun c4 s-a &-onit c4 *anfred ar fi spus !nainte de a $uri 6 EDeus, propitius esto $iJi peccatoriG. @1+. Cro pie 6 dac4 -reo pioas4 rug4ciune a celor r4$ai pe p4$!nt nu scade pedeapsa J4r4&it4 lor. @11. )nterdic iune 6 de a intra !n 'urgatoriu, !nainte s4 fi trecut de trei&eci de ori ti$pul ce a tr4it pe p4$!nt sub anate$a 0isericii. @1B. =peran a 6 rug4ciunile celor -ii scurtea&4 pedepsele celor din 'urgatoriu. 3+1 'NRGAT%R)N( C!ntul )C 0r!ul !nt!i 6 leneii Ane-oioasa urcare pe $unte i odiJna pe platoul !nt!i ;@-B1< =oarele la st!nc4 i cele dou4 e$isfere ;BB-?1< =ufletele celor care au !nt!r&iat cu poc4in a p!n4 !n ceasul $or ii. 0elacQua ;?B-@3>< @ C!nd ori durerea-n noi ori -oia bun4 cuprinde-a noastr-oricare -ro si$ ire, !ntr-!nsa-ntregul suflet ni s-adun4 9 1 deci parc4 de-alta n-are nici o tire. Cu-aceasta ba i eroarea care crede c4 sufletul e-n o$ cu tripl4 fire. 5 Deci c!nd aude o$ul, sau c!nd -ede ce-i ine duJul prins de-o -ra"4 $ult4, nu si$te ti$pul ce gr4bit purcede, @+ c4ci alta e puterea care-ascult4 i de-alta sufletul robit i-l ai 6 f4 i4-i una, i-alta ca ocult4. @3 'e-acestea sigur !nsu$i le-ncercai pe c!nd $ergea$, pe *anfred ascult!ndu-l, c4ci soarele pe cer s-urcase $ai @. %ri pl4ceri ori cJinuri ce-a$ a-ea ;a< 9 C!nd ori durere-ori cJin ce l-a$ a-ea ;a<. 3. At!t ni-e sufletul de... !n ea ;a<. 5. Li-aa, c!nd o$ul deci aude ;a<. ?. Ce-i ine g!ndul ;a< 9 cu ;c<. @. C!nd 6 c!nd, din cau&a unei pl4ceri sau dureri care ne re ine toat4 puterea sufleteasc4, si$ irea noastr4 se concentrea&4 nu$ai !n ea, parc4 nu $ai b4g4$ !n sea$4 ni$ic altce-a. 2. A noastr- 6 -reo oarecare si$ ire a noastr4, adic4 facultate a sufletului o$enesc. 1. Deci 6 !n teDt 6 E!nc!tG. B. Eroarea 6 eroarea filosofilor platonici, a $aniJeilor i a a-erroitilor, care

credeau !n pluralitatea sufletelor i care fur4 co$b4tu i de =f!ntul To$a ;=u$$a tJeologica, ), 53-3<. 3. Tripl4 6 adic4 un suflet E-egetati-G, unul Esen&iti-G i unul Era ionalG, care lucrea&4 independent unul de altul. Ra iona$entul lui Dante e ur$4torul 6 E% opera ie a sufletului, c!nd e intens4, !$piedic4 pe o alta, i aceasta n-ar putea s4 se !nt!$ple dac4 principiul ac iunilor noastre n-ar fi, !n esen 4, unicG. @3. =igur 6 clar i precis. n teDt 6 EDe aceasta f4cui eu eDperien 4 ade-4rat4G. 3+B D)C)NA C%*ED)E @3 cinci&eci de sc4ri, i n-a$ fost obser-!ndu-l. C!nd fur4$ unde-acele u$bre-alese strigar4-n cor 6 : E'e-aici e ce -i-e g!ndulG. @> =p4rturi $ai $ari !n gardul s4u adese c-un bra de spini 4ranul i le-astup4, pe c!nd !n struguri bruna fa 4 iese, 22 dec!t pe unde el !nt!i, eu dup4, intra Cirgil pe-un gang i, c4l4tori pe-alt dru$, de-acu$ l4sar4$ sf!nta trup4. 2B =an (eo-l urci, la Noli te cobori, i p!n4-n -!rf 0is$anto-a e lin4 s-o sui pe "os, ci-aici a-eai s4 &bori, 2? cu iu i aripi, &ic eu, cu goana plin4 a $arelui $eu dor, de-acela dus ce-$i da speran 4 i-$i f4cea lu$in4. 3@ Nrca$ pe scocul ruptei st!nci !n sus c4 de-a$bii s4i pere i a-!nd str!$toare i-a-!nd genuncJiu-n locul $!inii pus. 31 'e Onalta cul$e-a r!pei suitoare a"uni apoi, pe-un liber br!u ce-a-ea 6 : E*aestre,-a$ &is, ce dru$ s-alege$ oare SG. 35 : EDe-acu$ la -ale nici un pas : &icea :, i p!n-o$ da de -runul care tie, $ereu c!tig4- i $unte-n ur$a $eaG. @>. *ai $are-o gaur4-ntr-un gHardI ;a< 9 =p4rtura-n gardul s4u ;b<. 21. de-acu$ l4sar4$ ;a<. 25. i po i s-o urci ;a<. 2>. dus de-acel ;a<. 3@. astfel ;a<. 32. n coate i-n genuHncJiI urca$ prin el ;a< 9 3B. sale ;a<. sale ;c<. 35. -ale ;a< 9 -ale ;c<. 3>. c!tig4- i cale ;a< 9 cale ;c<. @3. =c4ri 6 cinci&eci de grade. Dac4 se ine sea$a c4 soarele parcurge !ntr-un ceas cincispre&ece grade, ur$ea&4 c4 trecuser4 trei ceasuri i dou4&eci de $inute de la re-4rsatul &orilor. @?. 'e-aici 6 Eceea ce c4uta iG, adic4 Edru$ul prin care se poate urca $untele $ai lesneG. @>. =p4rturi 6 dru$ul prin care intr4 Dante i Cirgil era at!t de str!$t, !nc!t sp4rturile gardurilor, pe care 4ranii le astup4 cu un bra de spini c!nd se coc strugurii, s!nt $ai $ari. 23. C4l4tori 6 dru$ul nostru i al duJurilor ;sf!nta trup4< ne$aifiind acelai, ne desp4r ir4$ de ei. 2B. =an (eo 6 or4el l!ng4 Nrbino ;!n N$bria<, a-!nd o ad$irabil4 po&i ie i !ncon"urat de r!pe i pr4p4stii !nfrico4toare, al c4rui urcu e c!t se poate de ane-oios. Noli 6 $ic or4el !n (iguria, !ncon"urat de $un i !nal i din care, !n -re$ea lui Dante, se cobora spre ora un dru$ at!t de !nclinat i de pr4p4stios, !nc!t de-abia, i $ai $ult alunec!nd, se putea intra !n ora pe partea uscatului. 23. 0is$anto-a 6 $unte l!ng4 Reggio dOE$ilia, al c4rui -!rf st!ncos e foarte greu de urcat. 25. =4 &bori 6 cu $ult4 trud4, tot po i s4 te urci la =an (eo i !n -!rful 0is$anto-ei sau s4 te cobori la Noli pe "os 9 dar aici dru$ul e aa de drept, !nc!t nu$ai cu aripile ce i le d4 dorin a -ie de-a te cur4 a de p4cate po i spera s4 a"ungi sus pe -!rf. 2?. Pic eu 6 eDplic4 ce fel de aripi e -orba 6 aripi EsufletetiG, nu E$aterialeG. 2>. Acela 6 Cirgil. 32. C4 6 Eastfel !nc!t a-ea$ str!$toare de a$bii s4i pere i i punea$ genuncJiul !n locul unde !nainte fusese $!naG. Dup4 cu$ se -ede din -arianta -ersului 3@, traduc4torul -oia s4 introduc4 !n -ersul precedent un astfel care ar fi "ustificat acel c4 din -ersul 32, care acu$ nu-i are locul. ntr-o redactare anterioar4, pe care a p4r4sit-o scriind peste d!nsa $ai ap4sat, poetul pusese 6 ELi de-a$bii s4i pere i a-ea$ str!$toareG. 3B. (iber 6 afar4 din poteca

!ngust4 i scobit4, pe un platou descJis. 35. Nici un pas 6 s4 te sui $ereu, s4 nu pier&i nici 3+3 'NRGAT%R)N( 1+ Dar -!rf a-ea ce nu putea s4-$i fie -4&ut, i-urcu aa pie&i cu$ ai !n sfert de cerc spre centru-o $i"locie. 13 Era$ trudit c!nd astfel cu-!ntai 6 : ETe-ntoarce, tat4 drag, i $4 pri-ete, c4 $or pe-aici de nu te-nduri s4 stai MG. 13 : ETu nu$ai p!n-aici te $ai trudeteG : i-un br!u, ce-a $ai sus, ca se$n $i-l puse, ce-ntregul deal pe-aici !l ocolete. 1> Aa-$boldit de -orbele ce-$i spuse, trudit $-a$ tras pe br!nci !n ur$a lui, i-n ur$-apoi sub t4lpi i-acesta-$i fuse. B2 Le&u aici i el, i eu e&ui, !ntori spre &ori, pe-unde-a$ suit pe cale c4-n ur$4 i-a pri-i e drag oricui. BB 'ri-ii dint!i spre-al $4rii $al !n -ale spre soare-apoi, i-a$ stat ui$it -4&!nd la st!nga $ea c4rarea ro ii sale. B? Cirgil a cunoscut $iratu-$i g!nd, cu$ stau pri-ind c4 Kebus -rea s-apuce pe-o cale dintre noi i nord intr!nd. 3@ Li-a &is aa 6 : EC!nd Castor i 'oluce ar fi-nso ind pe cer oglinda care i "os i sus lu$ina i-o conduce, B@. i-4st br!u ;a< 9 Li-apoi sub t4lpi ;a<. B3. pe dru$ul urc4rii ;b< 9 c4i ;c<. B1. !i place ;c<. B5. c4r4rii ;a< 9 -4p4ii ;c<. B?. si$ i de tot ;a<. un pas cobor!nd. 1@. C4&ut 6 -!rful $untelui se pierdea-n cer la o !n4l i$e la care nu putea s4 a"ung4 nici un ocJi de $uritor. 12. % $i"locie 6 o ra&4 care de la $i"locul p4tratului $erge !nspre centru. Aceast4 ra&4 arat4 o !nclinare de patru&eci i cinci de grade, care e destul de greu de urcat. n teDt 6 Ecu $ult $ai $ult de cu$ ai...G. 1B. *or 6 Dante e obosit, -ede cresc!nd distan a care-l separ4 de Cirgil i se te$e s4 nu r4$!n4 singur. En dru$ul poc4in ei ra iunea ;Cirgil< -ede bine ceea ce trebuie f4cut, dar trupul ;Dante< si$te po-ara -ie ii noi care !i e i$pus4 i !ncearc4 durerea !ndep4rt4rii sale de la felul obinuit de -ia 4G ;=teiner<. 15. =e$n 6 ca int4 sfor 4rilor $ele. 1?. 'e-aici 6 !n partea unde s!nt Dante i Cirgil. B@. Acesta 6 br!ul pe care Cirgil !l ar4tase i care !n oboseala lui i se p4rea lui Dante aa de departe a a"uns acu$ sub t4lpile lui. B1. E drag 6 !n teDt 6 EfoloseteG. Le&!nd, Dante i Cirgil se uit4 !napoi la dru$ul parcurs, ceea ce, obser-4 Dante cu foarte $ult4 dreptate, e adesea foarte folositor, pentru a rec4p4ta puteri noi de !naintare. Kirete c4 aici nu e -orba nu$ai de dru$ul E$aterialG, ci i de perfec ionarea E$oral4G. B5. (a st!nga 6 !n e$isfera noastr4. Cine !n e$isfera noastr4 pri-ete !nspre r4s4rit -ede totdeauna soarele la dreapta 9 !n e$isfera opus4 ;unde Dante se g4sete<, soarele apare la st!nga. De aici $irarea lui. B?. *iratu-$i g!nd 6 $oti-ul $ir4rii $ele. 3+. Nord 6 !n e$isfera noastr4 soarele r4sare !ntre noi i $ia&4&i 9 !n 'urgatoriu, !ntre locul unde se g4sesc cei doi poe i i $ia&4noapte. 3@. C!nd Castor 6 dac4 soarele, care lu$inea&4 c!nd una, c!nd cealalalt4 e$isfer4, ar fi !n &odia Ge$enilor ;Castor i 'oluD<, ceea ce se !nt!$pl4 !ntre $ai i iunie, ai -edea &odiacul !n-!rtindu-se $ai aproape de Nrsa *are, adic4 $ai c4tre $ia&4noapte, dac4 nu -rea s4 p4r4seasc4 -ecJiul lui dru$. 32. %glinda 6 soarele, nu$it Eoglind4G fiindc4, dup4 credin ele ti$pului, pri$ete lu$in4 de la sufletul !ngeresc care-l $!n4 i o reflect4 !nspre noi. 33. Li "os i sus 6 dup4 unii co$entatori 6 Epe c!nd se urc4 !$pr4tie lu$in4 !n toat4 e$isfera cereasc4 septentrional4 i, pe c!nd se coboar4, !n 3+5 D)C)NA C%*ED)E 31 cu $ult $ai $ult -ecin cu Nrsa-*are -edere-ai roul &odiac pe lu$e,

de n-ai iei din -ecJea sa c4rare. 35 De -rei s4 -e&i apoi aceasta cu$ e, !ncJipuie- i c4 $untele =ion i-acest de-aici stau pe p4$!nt, i-anu$e 5+ aa c4 au un singur ori&on dar dou4 Je$isfere, lunga strad4 cea ars4 cu-al s4u car de Kaeton, 53 4st deal pe-o parte-ar trebui s-o -ad4 i pe-alta cel4lalt de iai a$inte i clar tu "udeci ce-a$ adus do-ad4.G 53 : EEi, da, $aestre, clar $ai !nainte nicic!nd nu-$i fu aa, ce-acu$ discern i ce-$i p4rea dincolo de-a $ea $inte. 5> C4ci cerul $ediu-al cercului supern nu$it EQuator de-una dintre arte, ce st4-ntre nord i sud fiDat etern, ?2 ne st4, din cau&a care-o spui, departe at!t spre nord, pe c!t de la e-rei se -ede-ndep4rtat spre calda parte. ?B Dar -reau s4 tiu, $aestre-al $eu de -rei, c!t dru$ $ai e S C4ci suie-a coastei frunte $ai sus dec!t s-o -4d cu ocJii $eiG. ?? )ar el 6 : EE grea, atare-i acest $unte, urcarea-nt!i, ci-at!t c!t urci o$oar4 i truda-n o$, $ai lesne ca s-o-nfrunte. 5B. i "udeci ;a<. 53. Ei da, nicic!nd $aestre, !nainte8 Nu fuse-at!ta de ;b<. cea $eridional4G. 3B. Rou 6 din cau&a soarelui cu care se !nto-4r4ete. n biserica =f!ntul )oan ;E0attisteroG din Kloren a<, Dante a putut -edea o figur4 a soarelui s4pat4 !n s$al cu inscrip ia EEn giro torte sol ciclos et rotor igneG : E)at4 c4 eu, soarele, $4-n-!rtesc !n oblicul cerc i $4 rotesc !nfocatG. De aici acel ad"ecti- de rou. 3?. ncJipuie- i 6 dup4 cu$, de altfel, e !n realitate, c4 $untele )erusali$ului i cel al 'urgatoriului s!nt la antipo&i ;au un singur ecuator st!nd !n dou4 e$isfere deosebite<, i atunci -ei !n elege c4 ecliptica soarelui ;lunga strad4 cea ars4 cu al s4u car de 'Jaeton< trebuie s-o -e&i pe-o parte st!nd !n e$isfera septentrional4, i pe alta c!nd stai !n cea $eridional4. 5@. (unga strad4 6 lipsete un E!nc!tG. 52. Kaeton 6 fiul =oarelui i al Cli$enei. 'entru a se !ncredin a c4 e cu ade-4rat fiul =oarelui, el !i ceru !ntr-o &i -oie s4 $!ne carul i ar$4sarii lui, dar, necunosc!nd dru$ul, se apropie prea $ult de cer i-l arse, produc!nd Calea (aptelui. 5?. Dincolo de-a $ea $inte 6 $ai presus de $intea $ea. ?+. Nna dintre arte 6 astrono$ia. ?3. At!t 6 fiind )erusali$ul i 'urgatoriul la antipo&i, Ecuatorul se !ndep4rtea&4 cu at!tea grade de aici !nspre nord, cu c!te !l -edeau e-reii de la )erusali$ !ndep4rt!ndu-se !nspre e$isfera $eridional4 ;Ecalda parteG<. ??. E grea 6 !n teDt 6 Eacest $unte e astfel, !nc!t la !nceput e greu de urcat i, cu c!t $ergi $ai sus, oboseti $ai pu inG. =i$bolic 6 Edru$ul perfec iunii $orale la !nceput e greu i din ce !n ce de-ine $ai uorG. >+. Ca s-o-nfrunte 6 ca s-o-nfrunte, $ai lesne o$oar4 truda-n o$. 3+? 'NRGAT%R)N( >@ C!nd calea- i -a p4rea aa de-uoar4 !nc!t urcarea fi--a pentru tine cu$ e pe-un r!u al luntrei ce scoboar4, >1 atunci -ei fi la inta c4ii-n fine i-acolo -ei afla i-odiJna dat4. Nu- i spui $ai $ult. Dar astea le tiu bineG. >5 Dar nu-i fu -orba-ntreag4 ter$inat4 i-un glas -ecin 6 : EDar poate -ei a-ea ne-oie p!n-atunci s4 e&i -rodat4 MG. @++ Ne-ntoarse-aceast4 -oce-acu$ spre ea,

i-n st!nga-ne -4&ur4$ o pietroaie, ce-nt!i nici eu i nici el n-o -edea. @+3 A$ $ers la ea. Li-n dosul ei o droaie de duJuri sta, subt u$bra ei, tr!ntit4 cu$ face-un o$ c!nd $ult4 lene-l $oaie. @+3 Din ele-o u$br4, ce-$i p4rea trudit4, edea i-a-!nd genuncJii-$br4 ia i inea-ntre-acetia fa a gJe$uit4. @+> : E%, dulce tat4, dintre-aceti culca i pri-ete,-a$ &is, pe cel $ai lene, care s4 "uri c4 ei cu lenea-s cununa i MG >3. tiu acestea bine ;b<. >5. nu-i fu ;a<. >?. ca s4 ai ;b<. @++. ntori de ;a< 9 Ne-ntoarse-atunci spre el -orbitul graiu ;b<. @+2. nici el nici eu n-obser-ai ;b<. @+3. st!nd o ;a<. @+?. -ndesuit4 ;a<. @@@. n teDt, din neb4gare de sea$4 6 el ;A<. >3. Al luntrei 6 dru$ul unei luntre care coboar4 t!r!t4 de curent. >B. Dat4 6 dat4 de Du$ne&eu sufletelor care au parcurs tot dru$ul cur4 irii $orale. >3. Ltiu bine 6 Easigurarea e astfel c4 eDclude orice !ndoial4G ;Torraca<. >>. =4 e&i 6 felul ca$ ironic i sceptic cu care acest suflet !ntrerupe cu-intele pline de !ncredere i de opti$is$ ale lui Cirgil i atitudinea ce o are, tr!ntit la u$bra unui pietroi, !$br4 i!ndu-i genuncJii, i $ai ales cu-intele pe care le -a spune pe ur$4 6 ETu du-te c4 eti tareG i 6 ECe $i-e bun urcatul SG ne arat4 !n $od ad$irabil pe o$ul lene i sceptic, care se-ntreab4 $ereu 6 E(a ce bun SG i nu nu$ai c4 nu ac ionea&4, dar !i bate "oc de cei care se trudesc s4 a"ung4 la un ideal de perfec ionare $oral4. @+3. % u$br4 6 0elacQua, fabricant de l4ute, cJitare i alte instru$ente $u&icale cu coard4. Despre el ti$, !n ur$a cercet4rilor lui =. Debenetti, c4 se cJe$a Duccio, era fiul unui 0ona-ia $ort !nainte de @2>3 i c4 0elacQua nu repre&int4 dec!t o porecl4. Despre el, -ecJiul co$entator al poe$ei Anoni$o fiorentino ne spune c4 Eera cel $ai lene o$ care ar fi eDistat -reodat4, !nc!t se po-estea c4 se ducea di$inea a la pr4-4lie i se ae&a "os f4r4 s4 se scoale dec!t c!nd -rea s4 se duc4 la $as4 ori s4 se culce. Trebuie s4 ti$ c4 autorul era foarte bun prieten cu el i $ult !l do"enea de aceast4 lene a lui, aa !nc!t !ntr-o &i 0elacQua i-a r4spuns cu cu-intele lui Aristotel 6 T=edendo et Quiescendo ani$a efficitur sapiensU. (a care autorul !i r4spunse 6 TDe bun4 sea$4 c4, dac4 e&!nd o$ul de-ine !n elept, ni$eni n-a fost -reodat4 $ai !n elept ca tine MUG. *u&icianul Casella i fabricantul de instru$ente $u&icale 0elacQua fac parte din cercul acela de prieteni ai lui Dante Epe care luptele politice nu-i tulburar4 i au putut s4 retr4iasc4 aici !n dou4 con-orbiri afectuoase i cordiale f4r4 ecoul -reunei pati$i. =!nt dou4 r4$4i e ale trecutei i !nfr!ntei tinere i poetice i ca-alereti a lui DanteG ;=teiner<. @@+. Care 6 !n teDt 6 E'ri-ete pe acela care se arat4 $ai lene dec!t dac4 lenea i-ar fi sor4G. ntre care i s4 "uri trebuie sub!n eles probabil un te face 6 Ecare te face s4 "uriG. @@@. Cununa i 6 de obser-at tonul -esel, glu$e al lui Dante, care se poate spune c4 e lait$oti-ul !ntregii con-orbiri cu 0elacQua, o$ de altfel spiritual i el, i : dei $eseria : destul de cult, 3+> D)C)NA C%*ED)E @@2 =-a-ntors i ne-a pri-it, $ai cu-nde$nare, dar nu $ai sus de old, aa-ntr-un fel, i-$i &ise-apoi 6 : ETu du-te, c4 eti tare MG. @@B Atunci l-a$ cunoscut. Li pu intel dei pe-ai $ei pl4$!ni truda st4p!n4, ea nu $-opri s4 nu $4 duc la el. @@? C!nd fui aproape,-abia $ai sus de $!n4 On4l !ndu-i ocJii-a &is 6 : EC4&ui tu cu$ pe st!nga Keb teleaga lui i-o $!n4 SG. @2@ Cu-!ntu-i scurt i-al fe ei lene dru$ $i-aduser4 pu in sur!s pe bu&4, i-a$ &is 6 : E0elacQua, nu te pl!ng de-acu$ M @21 Dar spune-$i tu, ce lene-aa de-ursu&4 te-a prins aici S i faci tu-nd4tinatul tabiet al t4u S Atep i -ro c4l4u&4 SG.

@25 )ar el 6 : EEi, frate, ce $i-e bun urcatul S C4ci tot nu $-ar l4sa la prag di-inul portar s4 intru spre-a-$i sp4la p4catul. @3+ C4ci are-nt!i s4-$i fac4-n "ur seninul at!tea ro i ca-n -ia a $ea trecut4, c4ci p!n4-n $oarte-a$ tot !$pins suspinul. @@2. dar ridicare ;a<. @@3. *ai sus de coapse fa a nu-i f4cu ;a<. @@1. Tu sui, c4 tu eti ;b< 9 =ue. *ergi tu, ;b< 9 =ui tu ;c<. @@B. *e$oria $ea atunci !l cunoscu ;a<. @@3. Li-oric!t suflar4 truda ;a<. @@?. c!nd fui aproape ;a<. @@>. n4l !ndu-i ocJii abia ;a< 9 deci ;c<. @2+. carul soarele i-l ;c<. @22. *i-au pus pu in sur!s ;a< 9 *i-au !ncre it pu in sur!s ;b<. @3+. C4ci are-nt!iu s4H...I-n "ur ;a<. cu$ se poate argu$enta din glu$e ul lui citat aristotelic. *ult trebuie s4-l $ai fi distrat pe Dante prietenia acestui $eseria i lenea lui inteligent4 i aproape filosofic4, at!t de contrar4 firii acti-e i p4ti$ae a poetului, i un refleD al acestor ceasuri -esele petrecute !n pr4-4lia fabricantului de l4ute : unde, poate, f4cu !nt!i cunotin 4 cu acel Casella care trebuia s4-i pun4 pe note can onele lui cele $ai fru$oase : se arat4 !n acest c!nt al 'urgatoriului, at!t de neobinuit de -esel i de senin. @@3. Lold 6 ca s4 nu ridice prea $ult capul. @@1. Tare 6 0elacQua a au&it ceea ce Dante a spus lui Cirgil, c4 adic4 el pare a fi cununat cu lenea, i, cu spiritul lui pro$pt de $eseria florentin, !i r4spunde 6 ENu te g!ndi la $ine, du-te tu, c4 eti $ai gro&a-G. @@B. Atunci 6 la r4spunsul acela !n ep4tor. @@3. Dei 6 dei truda era st4p!n4 pe ai $ei pl4$!ni. @@?. *!n4 6 tot din lene, ca i !n -ersul @@3 6 Enu $ai sus de oldG. @@>. C4&ui 6 ca i cu$ ar spune 6 ETu, care eti aa $are !n-4 at, i-ai fi !ncJipuit -reodat4 una ca asta 6 soarele s4-i $!ne c4ru a la st!nga SG. ntrebarea e foarte fireasc4 6 0elacQua !i p4strea&4 personalitatea de $eseria flecar i iscoditor i !n 'urgatoriu. Dup4 cu$ la Kloren a, la apari ia lui Dante !n pragul pr4-4liei, !l !ntreba dac4 tie ce s-a !nt!$plat !n *ercato sau =an 'rocolo cu acea a-iditate de-a po-esti a celui ce-i st4p!n pe o noutate i nu -rea s-o spun4 nu$aidec!t f4r4 s4 a ! e curio&itatea ascult4torului, tot aa i aici, !n 'urgatoriu, !l !ntreab4 dac4 tie noutatea &ilei. =oarele la st!nga, care pentru Dante repre&int4 un interes tiin ific, astrono$ic, pentru 0elacQua e o si$pl4 distrac ie. @2@. Dru$ 6 tr4s4turile fe ei. @22. =ur!s 6 aduc!ndu-i a$inte c4 tot astfel era i pe p4$!nt. @23. Nu te pl!ng 6 fiindc4 te-a$ -4&ut !n 'urgatoriu i a$ deci siguran a c4 -ei fi $!ntuit. @2?. (4sa 6 pedeapsa celor ce au !nt!r&iat poc4in a fiind de a atepta !n Ante-'urgatoriu at! ia ani c! i au tr4it !n p4cat, !nainte de a a-ea -oie s4 !nceap4 dru$ul de isp4ire. Deci lenea acestor suflete repre&int4 aici o pedeaps4, iar nu st4ruin a lor !n acest p4cat. @3+. =eninul 6 cerul, soarele. @32. $pins 6 $!nat de poc4in 4. 3@+ 'NRGAT%R)N( @33 Li-o rug4 p!n-atunci de nu-$i a"ut4, ieind din ini$i dragi Celui de =us, ce poate-a $ea, cea-n ceruri nepl4cut4 SG. @33 Cirgil era plecat, i-urc!nd $i-a spus 6 : E'ornete-acu$ M Ce&i, soarele e-n focul de-a$ia&i pe cer, i-n $arginea de-apus @3> al nop ii-a$urg acoper4 *aroculG. @33. Cirgil !ns-a plecat ;a<. @3?. De-a$ia&i pe-al nostru cer, i-n cel de-apus ;b<. @3>. 'ulpana nop ii ;a< 9 'iciorul ;a<. @3B. A $ea 6 ruga $ea. Nepl4cut4 6 fiindc4 e rug4ciunea unui suflet !nc4 necur4 it de p4cate. Li !n aceste cu-inte se obser-4, !$preun4 cu oarecare nuan 4 de $elancolie, acel scepticis$ particular oa$enilor lenei. @35. =oarele 6 fiindc4 a parcurs !nc4 patru&eci de grade, soarele e acu$ pe $eridianul 'urgatoriului, i noaptea se !ntinde asupra e$isferei boreale 6 e deci a$ia&4. @3?. *arginea 6 ulti$ul 4r$ occidental al e$isferei nordice. @3>. A$urg 6 !ntunericul nop ii. *arocul 6 pentru a ar4ta cu o ar4 din ba&inul *editeranei e$isfera noastr4. 3@@ D)C)NA C%*ED)E C!ntul C Ante-'urgatoriul. 0r!ul

al doilea 6 leneii Do"ana lui Cirgil pentru distrac ia lui Dante ;@-2@< nt!lnirea cu sufletele acelora care, $urind ucii, s-au !ntors la Du$ne&eu ;22-B5< Con-orbirea cu )acopo del Cassero, 0uonconte da *ontefeltro i 'ia dei Tolo$ei ;B?-@33< @ (4s!nd acele u$bre i plec!nd, ur$a$ deci ur$a dulcelui $eu duce, c!nd, dind4r4t, cu $!na ar4t!nd, 1 un duJ 6 : E)a -e&i, c4 parc4 nu str4luce lu$ina-n st!nga celui dedesubt i ca i-un -iu el pare-a se conduce MG. 5 C!nd $-a$ !ntors, -4&ui c4 ne-ntrerupt fiDat era$ de-a lor c4ut4tur4 eu 6 eu i "os al &ilei luciu rupt M @+ Atunci Cirgil 6 : ECe g!nd nebun te fur4 !nc!t i-urc4rii-acu$ &4ba-4- i face S De-aceti de-aici ce- i pas4 ce-i $ur$ur4 S @3 Nr$ea&4-$4, iar ei opteasc4-n pace M Kii tare ca un turn ce nu-i cl4tete coroana-n -!nt, de-ar bate-oricu$ !i place. 3. i ;a<. el !n ;A< e pus !ntre parante&e. @. Acele u$bre 6 sufletele lenee din br!ul !nt!i al Ante-'urgatoriului. B. Dedesubt 6 Dante, care $ergea dup4 Cirgil pe urcu i deci era $ai "os dec!t el. 3. =e conduce 6 nu nu$ai fiindc4 arunc4 u$br4 ca trupurile oa$enilor -ii, dar i !n celelalte, ca de pild4 ;cf. )nfernul, 2)), ?+-?2< prin faptul c4 picioarele lui, u$bl!nd, $ic4 pietrele, se poart4 nu ca o u$br4, ci ca un trup -iu. >. Eu i... 6 eu i u$bra $ea, care st!rnea ui$irea lor. @2. *ur$ur4 6 cu acest cu-!nt Dante nu se refer4 la sunetul -orbelor, fiindc4, din contr4, u$bra strigase, ci la cuprinsul lor f4r4 !nse$n4tate. Este -4dit aici un oarecare dispre al lui Cirgil pentru lenea acestor suflete. Ca bun4 c4l4u&4 ce este i $ereu cuprins de responsabilitatea ce o are, Cirgil se te$e c4 Dante s-ar putea $olipsi de acest p4cat i ar !nt!r&ia !n dru$ul lui spre isp4ire. @1. Ca un turn 6 -ersuri de-enite pro-erbiale !n teDtul italian. Aceast4 do"an4 a lui Cirgil pare pentru 3@2 'NRGAT%R)N( @3 C4ci o$u-n care-apururi se gonete un g!nd pe-alt g!nd, delung4 inta lui, c4ci unuO pe-altu-n fug4 se sl4beteG. @> Eu ce putea$, dec!t c4 6 : ECiu MG s4 spui S Li-a$ spus, i-acel obra& pu in a-!ndu-l ce-adese face de$n s4 ier i oricui. 22 'e $unte-n acest ti$p, !ncun"ur!ndu-l -enea spre noi, pu in $ai sus, popor c!nt!nd un *iserere-n cor cu r!ndul. 2B Dar c!nd -4&ur4 c4 eu pui &4-or lu$inii cu-al $eu trup, scJi$bar4 glasul i-un lung i sarb4d E%G fu c!ntul lor. 2? )ar doi din ei !i i-nte ir4 pasul, spre noi, spre-a ne-ntreba, ca o solie 6 : En care cerc -i-e dat aici popasul SG. 3@ Cirgil atunci 6 : EC4-ntoarce i, i le fie acestea celor ce-au r4$as tiute 6 c4-n trup acesta-i o$ !n carne -ie. 31 Din cau&a u$brei lui, de-au stat u$plute de-ui$ire aa, at!t $ai a$ de spus 6

onoare-i da i, c4ci poate s4 --a"ute MG. 2+. pu in ;c<. 22. 4st r4sti$p ;a<. 23. $ai sus pu in ;c<. 21. *iserere c!nt!ndu-l ;a<. 'e r!nd un *iserere-n cor c!nt!ndu-l ;b<. 23. $ut!ndu-i glasul ;b<. 25. Nn lung ;a<. n lung i sarb4d % ;b<. 2>. s4-ntrebe-n for$4 de solie ;b<. 3@. i s4 tie ;a<. 32. Celor ce --au tri$is ;a<. 33. =4-i dea respect ;b<. noi ca$ neateptat4. De fapt, Dante prinde oca&ia pentru a-i ar4ta dispre ul pentru aceia care se las4 ab4tu i din dru$ul lor din fric4 de gura lu$ii i se arat4 !n aceast4 co$para ie drept i ne!nduplecat ca un turn !n &adar b4tut de furtun4, dup4 cu$ fu i !n -ia 4. @5. Delung4 6 !ndep4rtea&4. @>. Dec!t 6 dec!t s4 spui 6 E)at4-$4 c4 nu $4 $ai opresc i -iu dup4 tineG. 2+. %bra& 6 a-!nd pu in !nf4 iarea o$ului ruinat i poc4it de greeala lui. 22. 'e $unte... 6 a se construi 6 En acest ti$p -enea spre noi pe $unte ;dar< !ncon"ur!ndu-l pu in $ai sus, o $ul i$e ;popor< c!nt!nd !n cor, r!nd cu r!nd ;-ers cu -ers< un *iserere.G 21. *iserere 6 psal$ul () 6 EAi $il4 de $ine, Du$ne&eule, !n bun4tatea Ta M Dup4 !ndurarea Ta cea $are, terge f4r4delegile $ele M =pal4-$4 cu des4-!rire de nelegiuirea $ea i cur4ete-$4 de p4catul $eu M...G. n fiecare br!u al 'urgatoriului sufletele c!nt4 un psal$, un i$n sau o rug4ciune ale 0isericii, $u&ica a"ut!nd aici la !n4l area sufletelor spre Du$ne&eu i folosind ca $!ng!iere a cJinurilor ce le !ndur4 pentru a se cur4 i prin ele de p4cate. E -orba !ns4 de $u&ica Ereligioas4G, nu Eprofan4G, ca cea a lui Casella, care a st!rnit do"ana lui Cato. 2B. 'ui &4-or 6 opresc lu$ina, fac u$br4. 25. % 6 E!ncetar4 de a c!nta psal$ul poc4in ei i toate !$preun4 i&bucnir4 !ntr-o eDcla$a ie de $irare, care iei !ntr-un sunet lung i scJi$bat din cau&a ui$iriiG ;Casini<. 2>. Ca o solie 6 fiindc4 cei doi, care se !ndep4rtaser4 din ceata celorlal i, -orbeau !n nu$ele tuturor. 3+. Cerc 6 cu toate c4 sufletele au b4gat de sea$4 c4 unul dintre ei e -iu, totui cad !n greeala de a crede c4 s!nt i ei suflete $enite s4-i isp4easc4 p4catele !ntr-un anu$e cerc al 'urgatoriului. 3@. C4-ntoarce i 6 E!ntoarce i--4 ;-oi doi, care a i -enit s4 ne -orbi i !n nu$ele tuturor< i spune i celor ce-au r4$as i --au tri$is la noi drept solie c4 acesta care e cu $ine e un o$ !nc4 -iuG. 33. C-a"ute 6 aduc!nd -este despre -oi "os pe p4$!nt, c!nd se -a !ntoarce, i f4c!nd ca rudele s4 -4 scurte&e cJinurile cu 3@3 D)C)NA C%*ED)E 35 Eu n-a$ -4&ut $ai iu i nici $eteorii s-aprind4-n faptul serii-a bol ii sla-4, nici soarele topind !n august norii, 1+ cu$ ei au curs la deal f4r4 &4ba-4 i cu$, a"uni, pornir4-n "os poporul cu$ f4rO de fr!ne cur4-n c!$p o sta-4. 13 : E=!nt $ul i aceti ce -in acu$ cu &orul : -orbi Cirgil : i to i cu -ro rugare, deci $ergi !ncet i-ascult4-le-n $ers dorul.G 13 : E%, tu, acel ce spre fericea stare te duci cu trupul ce din $a$4-l ai : strigau -enind :, f4- i grabei alinare 1> s4 -e&i de nu cunoti pe -runul, -ai, spre-a duce despre el !n lu$e tire 9 de ce tot $ergi $ereu, de ce nu stai S B2 Noi to i $urir4$ $oarte-ntru cu$plire i p!n4-n $oarte-a$ tot f4cut p4cate i-atunci ne-a lu$inat cereasc-albire BB !nc!t, c4indu-ne,-a$ ieit iertate din -ia a noastr-a$ici cu Du$ne&eu, ce-acu$ prin dorul de-a-( -edea ne bate MG B? : E%ric!t -4 tot pri-esc : r4spunsei eu :, nu pot s4 -4 cunosc. Dar de -4 place s4 fac, alei p4rtai, ce pot s4 -reu, 3@ -orbi i, i -reu s4 fac, pe sf!nta pace pe care, alerg!nd din sfere-n sfere, s-o cat 4st duce ce-l ur$e& $4 face.G

1@. cu$ i porni ;a< 9 cu$ ei se-ntrec ;b<. B@. AJ Doa$ne M Ce tot $ergi ;a<. B3. f4ptuit ;c<. 33. Ast Duce ce-l ur$e& s-o cat $4 face ;c<. rugile lor. 35. *eteorii 6 En-a$ -4&ut niciodat4 stele c4&4toare despic!nd la !nceputul nop ii seninul cerului cu at!ta iu eal4 i n-a$ -4&ut soarele topind !n august nori at!t de repede, cu$...G. 12. =ta-4 6 JergJelie. 1B. ncet 6 ca s4-i po i asculta pe to i. -n $ers 6 Edar f4r4 a te opriG. Acelai Cirgil care adineaori a certat pe Dante fiindc4 se oprise s-asculte, aici !l !ndea$n4 s4 $earg4 $ai !ncet pentru a asculta rug4ciunile acelor suflete care i se pare c4 $erit4 toat4 aten ia i bun4-oin a lui. 13. Kericea stare 6 $!ntuirea sufletului i cucerirea fericirii -enice a Raiului. 15. Cu trupul 6 Enu ca noi, nu$ai cu sufletul, dar i cu trupul ce-l ai din natereG. 1?. Alinare 6 Eu$bl4 $ai !ncetG. B@. De ce 6 sufletele s-ar fi ateptat ca Dante s4 se opreasc4 9 -4&!nd c4 tot $erge i netiind c4 Cirgil !l !nde$nase a nu se opri, ei cred c4 nu -oiete s4 le asculte i de-in rug4toare, !ntreb!ndu-l Ede ce, de ce... SG. B2. -ntru cu$plire 6 En-a$ $urit de $oarte bun4, a$ fost uciiG. B3. A$ f4cut p4cate 6 Enu ne-a$ poc4it, a$ st4ruit !n p4catG. B1. Albire 6 Jarul du$ne&eiesc. B5. Ne bate 6 Ecare Du$ne&eu acu$a ne $uncete cu dorul de a-l -edeaG. n 'urgatoriu n-au loc EpedepseG ca !n )nfern, ci nu$ai EcJinuri isp4itoareG pentru cur4 irea sufletului de p4cat. B?-33. %ric!t... $4 face 6 i eu a$ r4spuns 6 E%ric!t -4 pri-esc, nu i&butesc s4 -4 cunosc. Dar dac4, o, alei p4rtai ;o, -oi care a i a-ut parte de fericirea de a -4 $!ntui sufletul<, -4 place s4 fac ceea ce pot, -oi -orbi i, i a$ s4 -4 !ndeplinesc dorul, pe acea sf!nt4 pace ;a sufletului< pe care acest duce pe care-l ur$e& $4 face s-o caut alerg!nd din sfere !n sfereG. 32. Din sfere-n sfere 6 din lu$e-n lu$e, 3@1 'NRGAT%R)N( 31 )ar unul a-nceput 6 : En buna- i -rere noi crede$ to i, cJiar f4r4 "ur4$inte, de n-o fi poate-un ca& s4 n-ai putere. 35 Eu unul deci, a to i $ai !nainte 6 de-i $ai -edea tu ara dintre statul lui Carlo i Ro$agna, ai a$inte, 5+ te rog, i-n Kano f4-$i at!t cu sfatul c4 doar prin rugi ei poarta-$i -or descJide, s4-$i pot sp4la cu$plit ce-l a$ p4catul. 53 De-acolo fui 9 dar r4nile perfide ce scurser-al $eu s!nge-n care-a$ stat, !$i fur4 date-n 4ri antenoride, 53 !n cari eu $4 credea$ c4-s $ai -egJeat. Nn dOEsti $i-o f4cu-ntr-o ur4 care $ai $ult-a fost, dec!t !i fu iertat. 5> =pre *ira !ns4 de c4ta$ sc4pare, a"uns de ei la %riac c!nd fui, a fi i-acu$ la cei ce au suflare. ?2 Kugii spre b4l i, i-aci-ncurcat c4&ui !n trestii i n4$ol, i desf4cut4 !n lac de s!nge -ia a $i-o -4&uiG. ?B Li-alt duJ apoi 6 : ECu$ -rei s4- i -e&i u$plut4 dorin a ce te-a-$pins pe dealul sf!nt, cu buna $il-a $ea tu $i-o a"ut4. 33. aa ;a< 9 aa ;c<. 5?. a fost ;a<. ?+. C!nd eu ;a<. ?5. 'e-a $ea ;a<. dintr-un regat !ntr-altul al lu$ii de dincolo de $or$!nt, adic4 6 prin )nfern, 'urgatoriu i 'aradis. 31. )ar unul 6 )acopo del Cassero din Kano ;*arcJe<. A fost podestV !n 0ologna i, fiindc4 A&&o dOEste -rea s4 pun4 st4p!nire pe ora, el nu nu$ai c4 s-a !$potri-it persecut!nd !n ti$pul c!r$uirii sale pe to i parti&anii $arcJi&ului A&&o, dar !l b!rfea $ereu, spun!nd c4 era fiul unei sp4l4torese, din care $oti- A&&o puse !n @2>? pe nite sicari s4-l o$oare, pe c!nd, de la Cene ia, unde -enise din Kano pe $are, se ducea la *ilano, unde fusese cJe$at ca podestV. 3?. =tatul 6 $arca din Ancona, !ntre Ro$agna i regatul Neapolelui st4p!nit de Carol de An"ou. 5@. 'oarta 6 poarta 'urgatoriului. DescJide 6 rug4ciunile celor -ii scurtea&4 : dup4 credin a 0isericii catolice : $uncile sufletelor din 'urgatoriu. 51. A$ stat 6 c!nd era$

-iu. Era opinia co$un4 c4 s!ngele ar fi cuibul sufletului. % alt4 interpretare, dup4 noi greit4, ar !n elege ;cu$ face, se pare, i traduc4torul< c4 at!t de $ult s!nge se scursese din r4nile lui, !nc!t edea !n el. 5B. Antenoride 6 inutul oraului 'ado-a, al c4rui !nte$eietor se credea a fi troianul Antenor, to-ar4ul lui Enea !n fuga din Troia. 53. CegJeat 6 E$ai sigur, $ai la ad4post de r4&bunarea lui A&&oG. K4cuse dinadins c4l4toria pe $are de la Kano la Cene ia ca s4 nu treac4 prin inuturile Kerrarei, supuse du$anului s4u. 5?. )ertat 6 $ai $are dec!t se credea. 5>. *ira 6 Edac4, !n loc de a fugi spre b4l i, a fi apucat dru$ul care de la %riago, trec!nd prin *ira, duce la 'ado-a, a fi sc4pat cu -ia 4 i a tr4i !nc4 i a&i pe p4$!ntG. ?2. 04l i 6 cJiar acu$ localitatea aceasta, unde r!ul 0renta cotete brusc, se cJea$4, de la eful sicarilor care-l o$or!r4 pe )acopo del