Sunteți pe pagina 1din 5

26 26 septembrie septembrie 2013, 2013, Timi Timi! !oara oara Prof. Prof. Dr. Dr.

Florin Florin

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Colceag Colceag

Inteligen!a social" #i arborele sefirotic Leg"tura direct" dintre caracteristicile individuale #i cele sociale ale oamenilor este att de fin" nct cu greu se pot depista ce caracteristici psihologice sunt specifice persoanei nefiind create de interferen$a cu mediul social. Pe de alt" parte societatea are o organizare pe ni#e func$ionale ce constituie un sistem de cerere #i ofert" fa$" de caracteristicile individuale ale oamenilor, aceasta producnd o orientare social" c"tre diverse domenii de activitate. Spa$iul cultural iudeo-cre#tin a fost caracterizat de structura social" modelat" pe structura arborelui sefirotic. Aceasta presupunea un sistem de ni#e caracteristice pentru anumite profiluri psihologice necesare unor anumite tipuri de activit"$i. Schema bloc clasic" a sistemului social ce genereaz" ni#e profesionale ce solicit" anumite tipuri de competen$e #i profile psihologice se afl" mai jos:

Se constat" existen$a a dou" structuri de tip hexagonal asociate la dou" tipuri de comportament, cel egocentric pentru hexagonul de jos roz #i cel cu tendin$e altruiste pentru hexagonul superior verde. Cele dou" structuri hexagonale au patru caracteristici comune ce asigur" tranzi$ia dintre orient"rile men$ionate de la egocentrism c"tre altruism, anume puterea #i blnde!ea pe orizontal" #i frumuse!ea cu cunoa"terea pe vertical". Aceste patru caracteristici au constituit ntotdeauna in civiliza$iile de tip abrahamic", inclusiv cea islamic", baza educa$iei sociale #i spirituale. Structurile pe orizontal" caracterizeaz" n acest model caracteristicile ce permit trecerea la un nou nivel prin urmarea unui traseu ini$iatic, calea lung", (reprezentat" prin s"ge$i orientate), n timp ce structurile pe vertical" reprezentnd calea scurt" ce permite accelerarea dezvolt"rii personalit"$ii umane
________________________________________________________________________________________________________________________

http://edu.moodle.ro

26 26 septembrie septembrie 2013, 2013, Timi Timi! !oara oara Prof. Prof. Dr. Dr. Florin Florin

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Colceag Colceag

Existen$a #i punerea n aplicare a acestei filozofii pe parcursul mai multor milenii a permis selec$ia unui anumit set de profile psihologice de baz" ce sunt reprezentate mai jos, cazul cel mai frecvent fiind ns" personalit"$ile ce ntrunesc un set ntreg de astfel de caracteristici la diferite nivele de dezvoltare ce sunt centrate n jurul unei caracteristici principale de descrie #i rolul social pe care-l preia fiecare individ. Pentru a putea determina aceste caracteristici de tip social a fiec"rei persoane este necesar s" se determine prin chestionare tip direc$ia #i nivelul de r"spuns la dezvoltarea de pasiuni sau pe direc$ia experien$elor majore de via$" pe care le are fiecare persoan" ce provine din mediul cultural derivat din culturile ce recunosc vechiul testament. Tipurile de inteligen$" derivate din interpretarea schemei sunt de dou" feluri, inteligen$e ce caracterizeaz" nodurile schemei, corespunz"toare unor regiuni ale creierului uman #i inteligen$e de coordonare a dou" zone cerebrale ce comunic" ntre ele corespunz"toare vectorilor din schema bloc. Astfel n$elepciunea ce este reprezentat" pe schema bloc ca un simbol din arborele sefirotic este identificat" cu inteligen$a strategic" #i tactic". Tipurile primare de inteligen$" solicitate de schema bloc prezentat" mai sus se pot vedea n urm"toarea figur": Tip de inteligen!"
De adaptare (regat) Organic" De supravie$uire (funda$ie) Competitoare genetic" Competitoare social" Existen$ial" Integratoare

ntrebare
Te po$i adapta la orice fel de condi$ii, sau ai nevoie de condi$ii speciale de via$"? $i po$i asigura condi$ii de hr"nire n orice mediu #i n orice situa$ie? Po$i g"si mijloace de supravie$uire indiferent de situa$ia n care te afli? $i selectezi cu grij" partenerii #i prietenii sau te po$i descurca cu oricine? Te adaptezi la orice pozi$ie social" sau dore#ti anumite pozi$ii? Po$i conduce c"tre victorie grupuri de oameni, ai o astfel de experien$" proprie? E#ti recunoscut #i urmat de al$ii n situa$ii dificile?

Semnificativ De la 1 la 5

________________________________________________________________________________________________________________________

http://edu.moodle.ro

26 26 septembrie septembrie 2013, 2013, Timi Timi! !oara oara Prof. Prof. Dr. Dr. Florin Florin De execu$ie creativ" (victorie) De (recunoa#tere) Interpersonal" autopercep$ie

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Colceag Colceag

De armonizare componentelor (frumuse$e) Intrapersonal" Spiritual" De mediu Tehnologic" Estetic" Emo$ional" Antreprenorial" De business

De g"sire de solu$ii neinvazive #i etice (blnde$e) De aplicare conform standardelor #i procedurilor (putere) Muzical artistic" Consideri muzica, armonia #i ritmarea ca fiind universale n lumea vie #i n univers? Aplicativ" Aplici ceea ce nve$i, descoperi sau creezi n situa$ii concrete? Dedicat" %i-ai dedicat via$a unui scop, sau ideal bine definit, $i cuno#ti rolul #i rostul n via$"? Vizionar" $i dai seama n linii mari #i n detalii despre mersul viitor al ntmpl"rilor? Conduc"toare G"se#ti un fir c"l"uzitor pentru al$i oameni care s"-i ajute s"-#i ating" obiectivele? De integrare #i comparare Ai percep$ia leg"turilor dintre diferite (cunoa#tere) cuno#tin$e din diferite domenii? Analitic" Po$i descoperi leg"turile cauzale dintre diferite fenomene sau ntmpl"ri? Academic" Cite#ti mult pe anumite domenii n care ai dezvoltat o cultur" deosebit"? De consultan$" #i expertiz" n$elegi mecanismele fine #i ansamblurile dinamice ce-$i pot (n$elegerea) permite s" g"se#ti solu$ii? De strategie #i tactic" Po$i construi scheme logice care s" acopere diferitele (n$elepciunea) posibilit"$i de evolu$ie a fenomenelor? Echilibrant" Ai capacitatea de a echilibra situa$iile tensionate prin solu$ii simple #i de bun sim$? Complex" Po$i percepe complexitatea #i dinamica universului sau a unor fenomene particulare? Modelatoare Po$i descoperi factorii, direc$iile, dimensiunile sau variabilele #i legile de manifestare? De leadership (coroana) Po$i g"si oamenii potrivi$i care acoper" nevoile societ"$ii, te urmeaz" ace#tia?
________________________________________________________________________________________________________________________

Ai avut succese remarcabile pn" acum pentru care ai muncit cu drzenie? $i cuno#ti poten$ialele #i te po$i baza pe acestea n situa$ii dificile? n$elegi problemele celorlal$i #i po$i g"si solu$ii de rezolvare a acestora? Consideri lumea frumoas" sau crezi c" are nevoie de nfrumuse$are suplimentar"? $i percepi cu claritate propria dinamic" a personalit"$ii #i po$i s" te controlezi? Crezi c" natura #i universul sunt inteligente #i sensibile #i c" particip" direct la via$a ta? n$elegi semnalele animalelor #i plantelor prin care acestea comunic"? $i place s" me#tere#ti, ai construit pn" acum ceva deosebit #i inventiv? Percepi detaliile ce fac ca un obiect s" fie frumos #i decorativ? Te afecteaz" n mod direct problemele celorlal$i sau ale naturii? Po$i descoperi resurse materiale #i umane n orice situa$ie care s"-$i permit" sa realizezi orice? Po$i s" dezvol$i un plan care s"-$i permita s" creezi activit"$i ce se autosus$in? Reu#e#ti s" mpaci #i s" g"se#ti solu$ii convenabile tuturor chiar n situa$ii controversate? Po$i s" urmezi spiritul normelor astfel nct s" creezi o situa$ie mai pu$in ncordat"?

http://edu.moodle.ro

26 26 septembrie septembrie 2013, 2013, Timi Timi! !oara oara Prof. Prof. Dr. Dr. Florin Florin

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Colceag Colceag

De#i civiliza$ia actual" a dezvoltat un num"r cu mult mai mare de ni#e profesionale dect civiliza$iile antice ceea ce a produs o rafinare a schemei bloc ini$iale, aceasta este nc" recognoscibil" n #abloanele noastre culturale #i aplicare sa creeaz" fondul necesar realiz"rii unei coeren$e n dezvoltarea #i evolu$ia personalit"$ii sociale a oamenilor, n special la vrsta #colar".

Din alt punct de vedere referen$ialul dat de modelul de mai sus poate fi aplicat la orientarea educativa a elevilor ctre domeniile n care pot performa cu u#urin$". Aceasta creeaz" posibilitatea proiect"rii de programe educative #i curricule specifice intereselor elevilor. Schema logic" a arborelui sefirotic a fost creat" att ca un model de ierarhie #i structurare social" ct #i ca un model de organizare cosmologic" a universului uman, din aceast" cauz" are un nivel de complexitate #i non-liniaritate ce o face util" n descrierea componentelor sociale ale psihicului uman. Dezvoltarea diferitelor caracteristici psio-cognitive ale oamenilor ce le permite orientarea social" pe ni#e profesionale devine vizibil" prin utilizarea acestei scheme. Pentru realizarea unei analize folosind schema este necesar" folosirea unui chestionar ce eviden$iaz" orient"rile majore ale h"r$ii mentale individuale. Un exemplu de astfel de chestionar, ntreb"rile putnd fi schimbate cu altele echivalente dar mai potrivite contextului, se afl" mai jos In general r"spunsurile la un astfel de chestionar se pot a#eza pe harta general" #i vor da profilul h"r$ii mentale al subiectului. Ponderile de la 1 la 5 vor ar"ta centrele maximale de interes ce corespund zonelor celor mai antrenate din punct de vedere mintal. Comparnd cele dou" tipuri de informa$ii se poate descoperi centrul de interes c"tre care se concentreaz" maximul de aten$ie #i desigur #i zona de performare dorit" de subiect c"tre care poate fi orientat din punct de vedere profesional #i cognitiv. Forma #i amplitudinea profilelor pot furniza de asemenea date privind structura mediului de provenien$" al subiectului, fiind specific att la nivelul formei profilului ct #i al amplitudinilor relative ale caracteristicilor. Pe de alt" parte se vor putea utiliza datele ob$inute #i pentru a se vedea liniile de influen$" cognitiv", sau modific"rile de tip traumatic suferite anterior in dezvoltarea personalit"$ii.

________________________________________________________________________________________________________________________

http://edu.moodle.ro

26 26 septembrie septembrie 2013, 2013, Timi Timi! !oara oara Prof. Prof. Dr. Dr. Florin Florin

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Colceag Colceag

Un exemplu n aceast" direc$ie este dat mai jos

Pentru cazul n spe$" al unui tn"r provenit din sistemul institu$ionalizat se pot remarca un num"r de patru grup"ri de abilit"$i #i orient"ri ob$inute din experien$a proprie de via$", dar #i centrul preocup"rilor marcat cu ro#u, de a ajuta al$i copii din sistemul institu$ionalizat. Harta ponderilor relev" aceea#i tendin$" general" nuan$nd ns" profilul.

________________________________________________________________________________________________________________________

http://edu.moodle.ro