Sunteți pe pagina 1din 8

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU MANEVRANTI MACARALE (MACARAGII) IPSSM NR.

1.CONTINUT: Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca informeaza despre masurile tehnice si organizatorice ce trebuie respectate de catre personalul lucrator ce efectueaza activitati de intretinere si reparatii auto. 2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedura, are ca domeniu de aplicare toate activitatile de manevrare de macarale. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.31 !"##$ %otararea de &uvern nr. 1'"( !"##$ pentru aprobarea )ormelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca *rdonan+, de urgen+, nr. 1 (!"##" -.1/, privind circula+ia pe drumurile publice, actualizata %otararea de &uvern nr. 01!"##$ privind cerin+ele minime pentru semnalizarea de securitate 1i!sau de s,n,tate la locul de munca %otararea de &uvern nr.1#'2!"##$ privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca %otararea de &uvern nr.1# 1!"##$ privind cerin+ele minime de securitate 1i s,n,tate pentru locul de munca %otararea de &uvern nr.11'$!"##$ privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca %ot,r3re nr. 3((!"##0, privind supravegherea s,n,t,+ii lucr,torilor *rdonan+, de urgen+, nr. !"### 4 privind m,surile ce pot fi aplicate 5n perioadele cu temperaturi e6treme pentru protec+ia persoanelor 5ncadrate 5n munc, 4. PREVEDERI GENERALE PRIVIND SECURITATEA SI SANTATEA IN MUNCA Lucratorul trebuie sa e6ecute dispozitiile sefilor ierarhici, in conditiile prezentelor instructiuni si este obligat a preveni sau opri orice actiune care ar putea conduce la

accidentarea propriei persoane sau a altor persoane. La inceperea programului de lucru, personalul lucrator trebuie sa se prezinte apt pentru desfasurarea activitatilor incredintate conform atributiilor de serviciu si a fisei postului Prezentarea personalului lucrator la lucru sub influenta alcoolului, drogurilor sau medicamentelor asimilate acestora, in stare de ebrietate sau oboseala avansata, neechipat cu echipamentul de protectie acordat, conduce la neadmiterea la lucru si consemnarea ca absent nemotivat pentru ziua respectiva. 7iecare lucrator este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile prezentelor instructiuni, care pune in pericol securitatea oamenilor, sa comunice cele constatate sefului direct sau ierarhic superior. Personalul este obligat sa cunoasca si sa aplice instructiunile tehnice si de e6ploatare in activitatea sa, astfel incit sa previna producerea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. Inainte de inceperea lucrului, lucratorii sunt obligati sa verifice daca uneltele si utila8ele pe care le folosesc sunt in stare buna si corespund din punct de vedere al securitatii muncii. 9ste interzisa folosirea uneltelor si utila8elor care nu corespund normelor tehnice. La repartizarea lucrarilor, conducatorul locului de munca va indica procedeul de lucru corect -nepericulos/ si masurile corespunzatoare privind utilizarea instalatiilor, utila8elor si sculelor din dotare, verificand in acelasi timp starea echipamentului individual de protectie. :tunci c3nd riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mi8loace tehnice de protec+ie colectiv, ori prin m,suri, metode sau procedee de organizare a muncii, conducatorul locului de munca trebuie s, prevad, semnalizarea de securitate 1i!sau de s,n,tate la locul de munc,. :ptitudinea 5n munc, reprezint, capacitatea lucr,torului din punct de vedere medical de a desf,1ura activitatea la locul de munc, 5n profesia!func+ia pentru care se solicit, e6amenul medical. Lucratorul este obligat sa se prezinte la e6amenul medical periodic, pentru confirmarea aptitudinii 5n rela+ia cu cerin+ele locului de munc, 1i 5n mod particular, cu factorii nocivi profesionali. ;ontrolul medical periodic este obligatoriu. ;onditionarea din fisa de aptitudine trebuie respectata. Lucr,torul este obligat s, se prezinte la e6amenele medicale periodice, conform planific,rii efectuate de c,tre medicul de medicina muncii cu acordul anga8atorului. *rice lucr,tor are dreptul s, consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru orice simptome pe care le atribuie condi+iile de munc, 1i activit,+iile desf,1urate. ;onducatorul locului de munca coordoneaza si urmareste efectuarea controlului medical periodic al subordonatilor si este direct raspunzator pentru neefectuarea lui. ;onducatorul locului de munca este direct raspunzator de efectuarea instruirii la locul de munca, de efectuarea instruirii periodice si de admiterea la lucru a lucratorilor din subordine. Pentru asigurarea protectiei persoanelor incadrate in munca pentru perioadele cu temperaturi e6treme -peste < 30= ;/, conducatorul locului de munca urmareste si raspunde de efectuarea masurilor impuse -dotare cu 9IP, apa minerala si pauze dese la racoare/.

Pentru asigurarea protectiei persoanelor incadrate in munca pentru perioadele c u temperaturi e treme !"u# $ 2%& C'( )*re+ate )u )*,-i.ii -e /0,t i,te,"( )*,-u)at*ru+ +*)u+ui -e mu,)a urmare"te "i ra"pu,-e -e e1e)tuarea ma"uri+*r impu"e !-*tare )u EIP( )eai )a+- "i pau2e -e"e +a )a+-ura'. Materialele igienico4sanitare, constituie mi8loace de igiena individuala utilizate pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale> conducatorul locului de munca raspunde de distribuirea materialelor igienico4sanitare, pe baza de tabel si semnatura de primire. Lucratorul este obligat sa foloseasca materialele igienico4sanitare, conform instructiunilor de folosire. Punctele de lucru vor fi dotate cu truse sanitare de prim4a8utor. ?rusele de prim a8utor vor fi completate sau 5nlocuite pe m@sura utiliz@rii lor sau e6pir@rii termenului de valabilitate cu materiale consumabile, 5n conformitate cu reglement@rile 5n vigoare, de catre conducatorii directi ai locurilor de munca. Personalul instruit trebuie s@ intervin@, f@r@ alt@ dispozitie, pentru acordarea primului a8utor 5n caz de nevoie, action3nd imediat si corect, s@ anunte sefii ierarhici superiori si s@ actioneze, dac@ este cazul, pentru interventia personalului medical de specialitate. Personalul trebuie s@ intervin@, f@r@ alt@ dispozitie, pentru localizarea si stingerea inceputului de incendiu. :ctioneaza imediat si eficient pana interventia personalului de specialitate> anunta sefii ierarhici superiori. ;onducatorul locului de munca raspunde de dotarea tehnica a locului de munca cu mi8loace tehnice PSI -stingatoare, nisip, apa, etc/. :dopta o atitudine civilizata -prezenta fizica, limba8, comportament/ in relatia cu sefii, colegii si cetatenii 3. INSTRUCTIUNI TE4NICE DE UTILI5ARE :

Manevrantii de macarale, denumi+i 5n continuare AmacaragiiA, trebuie sa fie autoriza+i


IS;I.. Bndatoririle macaragiilor rezulta din prevederile Prescrip+iei ?ehnice CCCCCCCCCCCCC, ale instruc+iunilor de e6ploatare ale macaralelor, precum 1i din instruc+iunile interne proprii. Bn e6ercitarea atribu+iilor sale, macaragiul are urm,toarele obliga+ii principale: - sa cunoasc, instalatia pe care lucreaz, 1i normele de e6ploatare ale macaralelor, pe care sa le aplice 5ntocmai> - sa cunoasc, 1i sa respecte codul de semnalizare> - sa nu ac+ioneze nici un mecanism at3t timp cat e6ista oameni in 8urul sarcinii> 5n cazul 5n care acest lucru nu poate fi evitat -de e6emplu la unele lucr,ri de regla8 sau de 5ntre+inere/, manevrele se vor e6ecuta sub directa supraveghere a unei persoane desemnate 5n acest scop> - sa ia 5n primire 1i sa predea serviciul prin notare 5n registrul de evidenta a supravegherii> dac, macaraua prezint, defecte care pericliteaz, siguranta 5n func+ionare, macaragiul va opri instalatia 1i va anunta pe conduc,torul direct> - sa foloseasca toate luminile de la locul de munca>

- sa participe la lucr,rile de revizie, 5ntre+inere 1i reparatie precum 1i la toate verific,rile care se fac la macara> sa interzic, accesul persoanelor str,ine in zona de actionare a macaralei.

6. SARCINI ALE MACARAGIULUI 6.1. SARCINI INAINTE DE INCEPEREA LUCRULUI: Sarcinile principale ale macaragiului, 5nainte de 5nceperea lucrului, sunt urm,toarele: sa nu actioneze macaraua 5n stare de oboseala, de ebrietate sau sub influenta drogurilor si medicamentelor asimilate acestora. sa se conving, ca linia principala de alimentare se afla sub tensiune> 5n caz ca intreruptorul general este deconectat 1i asigurat cu un lacat sau cu o inscriptionare avertizoare, macaragiului nu4i este permis sa4l conecteze f,r, avizul electricianului de serviciu> sa nu pun, 5n func+iune macaraua, dec3t 5n condi+iile prev,zute 5n Prescrip+ia ?ehica CCCCCCCCCCCCCCCCC> sa verifice starea sinei de rulare, sustinerea si fi6area corespunz,toare a sinei de rulare 1i rigiditatea opritoarelor de la capete> la urcarea pe scara de acces la platforma, trebuie sa se tina de bara curenta cu ambele m3ini> scara de acces la platforma macaralei trebuie sa fie prevazuta cu protectie contra caderii sa verifice ungerea lacasurilor si locurilor de ungere> sa verifice ca pe macara sa nu se g,seasc, obiecte a1ezate liber> sa verifice starea, cablurilor - se interzice folosirea lor, cand mai mult de 1# D din toroane sunt rupte/ sau lanturilor pe tamburi, role 1i ocheti, precum si infasurarea 1i fi6area lor> sa verifice carligul 1i dispozitivele de prindere a sarcinii> 5n cazul carligului sus+inut pe rulment a6ial, trebuie sa verifice dac, acesta se roteste u1or> sa verifice e6istenta leg,turii electrice la instala+iile de protec+ie impotriva tensiunilor de atingere a sinelor de rulare 1i a 5ntregii instala+ii electrice a macaralei> sa verifice func+ionarea instala+iilor de semnalizare, iluminat> sa verifice sarcina ma6ima admisa la ridicare> sa verifice dac, mecanismele de actionare ale macaralei func+ioneaz, 5n mod sigur, lin 1i f,r, vibratii accentuate> sa verifice p,r+ile componente ale macaralei, componentele de securitate 1i 5ndeosebi limitatoarelor de cursa 1i franele mecanismelor> 5n cazul c3nd macaragiul constata un defect pe care nu4l poate 5ndep,rta singur, nu va pune 5n func+iune macaraua, ci va 5ntrerupe curentul cu a8utorul intreruptorului general, pe care4l va asigura contra reanclansarii nedorite 1i va anunta electricianul de serviciu si mecanicul sef de care apar+ine, 5n scopul lu,rii m,surilor necesare> dup, 5ndep,rtarea

defectului se va face o noua verificare de c,tre macaragiu> 5n cazul 5n care macaraua este deservita de doi sau mai mul+i legatori de sarcina, numai unul dintre ace1tia -cel mai e6perimentat/ este destinat sa semnalizeze miscarile necesare> sa semnalizeze prin dispozitivul de semnalizare acustic, 5nainte de fiecare pornire sau manevra a macaralei.

6.2. SARCINI IN TIMPUL LUCRULUI : Sarcinile principale ale macaragiului, 5n timpul lucrului, sunt urmatoarele: sa efectueze manevre numai pe baza comenzilor date 5n conformitate cu codul de semnalizare de c,tre legatorul de sarcina> semnalul de oprire va fi luat 5n considerare din partea oric,rei alte persoane> sa nu transporte sarcina deasupra oamenilor> la ridicarea sarcinilor, sa nu dep,1easc, sarcina ma6ima admis,> la ridicarea unor sarcini care dep,1esc (#D din sarcina admis,, va e6ecuta 5n prealabil, o ridicare de proba, la 5n,l+imea de circa 1## mm de la sol, pentru a se convinge dac, frana, cablurile 1i intreaga instalatie rezista normal, iar sarcina este corect legat, 1i bine echilibrata> la func+ionarea macaralelor echipate cu graifar, cu electromagneti 1i 5n general a celor la care sarcina nu este legat, de carlig, 5n perioadele cu temperaturi sc,zute, sa nu se efectueze miscari de ridicare 5nainte de a verifica dac, sarcina nu este aderenta la sol sau nu s4a compactat> sa urm,reasc, sa nu cada cablul de pe rola sau de pe tambur si sa nu formeze noduri> este interzis sa comande func+ionarea simultan, a doua mecanisme -e6 : ridicarea sarcinii concomitent cu deplasarea macaralei/> sa nu deplaseze sarcina suspendat, 5n carlig, dec3t 5n condi+ii de deplina siguranta atat pentru el, colegi, cat si pentru utila8ele aflate in 8ur> 5ntre gabaritele p,r+ilor 5n mi1care vor p,stra spa+ii de siguranta de cel pu+in (## mm 1i vor semnaliza inten+ia de 5ncepere a miscarii precum 1i ca au luat cunostinta 1i au 5n+eles inten+ia celorlal+i lucratori> sa nu transporte persoane cu carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere 1i sa nu permit, echilibrarea sarcinilor prin greutatea unor persoane> sa efectueze manevrele pentru deplasarile pe orizontala a sarcinilor astfel ca acestea sa se afle la o distanta de cel pu+in 1 m fata de obiectele aflate 5n raza de ac+iune a macaralelor> dac, la deplasarea sarcinilor pe orizontala se 5nt3lnesc obstacole care nu pot fi evitate prin ocolire, sarcinile vor fi ridicate deasupra lor la cel pu+in 3## mm> nu se admite trecerea sarcinilor peste ma1ini unelte, tuburi de o6igen, materiale e6plozibile, vehicule sau 5n general peste acele obiecte a c,ror deteriorare reprezint, sau poate provoca pagube sau accidente> sa e6ecute manevrarea macaralei astfel 5nc3t sa se evite balansarea sarcinii 1i producerea socurilor> 5n acest scop, se interzice actionarea mecanismelor dintr4un sens 5ntr4altul, f,r, a fi oprite 5n prealabil 5n pozi+ia AE9.*A> macaragiul trebuie sa prevad, la e6ecutarea comenzilor 1i timpul necesar pentru franarea completa>

se interzice oprirea!ridicarea sarcinii si oprirea!deplasarea macaralei, prin e6ecutare de F contra miscari G > sa e6ecute manevrele pentru deplasarile mi8loacelor de prindere a sarcinilor -carlige/, carucioarelor 1i macaralelor 5n astfel de limite, 5nc3t sa nu fie necesar sa foloseasc, limitatoarele de sf3r1it de cursa> sa opreasc, din func+iune macaraua dac, se aud zgomote anormale dac, limitatoarele sau franele nu ac+ioneaz, 5n bune condi+ii sau dac, constata orice alt defect care poate periclita siguranta 5n func+ionare> sa opreasc, func+ionarea macaralei dac, iluminatul la locul de munca este insuficient sau dac, vizibilitatea este 5mpiedicat, de fum, abur, obiecte plasate 5ntre macaragiu 1i c3mpul de ac+iune al macaralei etc., dac, nu s4au luat m,suri suplimentare de siguranta -de e6emplu transmiterea comenzilor prin intermediul unor persoane instruite 5n acest scop/> sa opreasc, func+ionarea macaralei care lucreaz, 5n aer liber atunci c3nd vantul dep,1e1te limita pana la care func+ionarea macaralei este permis, 1i sa o ancoreze corespunz,tor> dac, ancorarea se face de calea de rulare se va verifica, 5n prealabil, dac, sina este fi6at, corespunz,tor> sa deconecteze imediat intreruptorul principal 1i sa aduc, imediat toate controlerele 5n pozi+ia AE9.*A 5n cazul unei 5ntreruperi accidentale a curentului electric de alimentare> 5nainte de predarea schimbului, va aduce toate controlerele 5n pozi+ia AE9.*A, va deconecta intreruptorul principal de alimentare, va 5nchide cu cheia dispozitivul care nu permite reconectarea intreruptorului principal> sa nu permit, nim,nui sa actioneze macaraua, atunci c3nd aceasta este conectata la circuitul electric de alimentare> sa utilizeze materialele 1i echipamentul de protec+ie prev,zute de normativele legale 5n vigoare. 6.3. SARCINI DUPA TERMINAREA LUCRULUI:

Sarcinile principale ale macaragiului, dup, terminarea lucrului sunt urm,toarele: sa descarce sarcina 1i sa ridice dispozitivul de prindere a sarcinii -carligul/ 5n pozi+ia cea mai de sus, f,r, 5ns, ca limitatorul de cursa sa fie ac+ionat> dac, nu este posibila cobor3rea sarcinii suspendate, se va 5ngr,di locul de sub ea 1i se vor instala pl,ci avertizoare corespunz,toare pentru a se interzice accesul persoanelor> sa deplaseze macaraua la locul stabilit pentru repaus -capat hala/> sa aduc, 5n pozi+ia de oprire -AE9.*A/ toate aparatele de comanda> sa deconecteze intreruptorul principal aflat pe macara> sa lase 5n func+iune iluminatul de supraveghere> sa inchida cu cheia tabloul de comanda si cabina> se va 5nchide cu lacat sau cheie intreruptorul principal> Se va asigura eliminarea posibilit,+ilor ca o persoana neinstruita sa efectueze manevre cu macaraua -e6istenta unei chei de contact etc./> In cazul c3nd pe calea de rulare e6ista numai o singura macara 1i aceasta nu mai func+ioneaz, 5n schimbul urm,tor, sa deconecteze 1i intreruptorul principal al liniei de alimentare electrica 1i sa4l inchida cu lacat sau cheie>

*ri de cate ori este nevoie, lucratorul se va spala obligatoriu cu apa si sapun si dezinfecta cu solutie de bromocet (D. 7. OPERATII DE INTRETINERE( REVI5II SI REPARATII : Intretinerea si revizia periodic, a mecanismelor de ridicat, trebuie sa fie e6ecutat, de c,tre un agent economic autorizat de IS;I.4I)SP9;? I?, care dispune de personal calificat 1i instruit 5n acest scop compus din mecanici, lacatusi 1i electricieni cu o practica de cel pu+in " ani 5n meserie, constitui+i 5n echipe conduse de personal de specialitate -tehnicieni, ingineri/ *pera+iile de 5ntre+inere, reparatii 1i revizii, constau 5n general din: 4 cur,+irea mecanismului de ridicat> 4 controlul nivelului uleiului> 4 verificarea st,rii de uzura a lagarelor 1i a bunei func+ionari a sistemului de ungere> 4 ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere> 4 verificarea uzurii cablurilor 1i lanturilor de trac+iune 1i a fi6,rii acestora> 4 verificarea functionarii componentelor de securitate 1i reglarea acestora> 4 verificarea functionarii 1i remedierea sau 5nlocuirea subansamblelor uzate> 4 verificarea elementelor de prindere sau manipulare a sarcinii> 4 verificarea functionarii sistemului electric de forta 1i comanda> 4 verificarea rezistentei de izolatie, a infasurarilor motoarelor electrice fata de p,m3nt, a rezistentei prizei de punere la p,m3nt a echipamentelor electrice> 4 verificarea functionarii 1i etanseitatii circuitelor hidraulice 1i pneumatice. Periodicitatea 1i volumul lucr,rilor de 5ntre+inere 1i revizie se vor stabili 5n func+ie de comple6itatea mecanismului de ridicat, regimul de func+ionare 1i condi+iile de mediu 5n care lucreaz,. 9videnta lucr,rilor de 5ntre+inere 1i revizie se va tine 5ntr4un registru. 8. CIRCULATIA LUCRATORILOR SI A AUTOVE4ICULELOR Eonele de circula+ie vor fi marcate prin indicatoare de securitate. ;,ile de circula+ie trebuie men+inute 5n permanen+, libere, curate, 5n vederea 5nl,tur,rii pericolului de alunecare 1i derapare. ?raversarea c,ilor de circula+ie de c,tre lucratori pe locurile unde lipsesc marca8ele 1i indicatoarele, se v4a face dup, o prealabil, asigurare c, nu e6ist, nici un pericol de accidentare. ?raversarea drumului public de c,tre lucratori se face perpendicular pe a6a acestuia, numai prin locurile special amena8ate 1i semnalizate corespunz,tor, iar 5n lipsa acestora, 5n localit,+i, pe la col+ul str,zii, numai dup, ce s4au asigurat c, o pot face f,r, pericol pentru ei 1i pentru ceilal+i participan+i la trafic. Lucratorii sunt obligati sa foloseasca numai trotuarul sau, in lipsa acestuia, sa circule pe partea stanga a drumului, in directia lor de mers, cat mai aproape de marginea partii carosabile, conformandu4se regulilor de circulatie. Hiteza ma6ima pentru autovehicule ( Im ! ora in interiorul societatii.

Hiteza ma6ima pentru autovehicule 3 Im ! ora la intrare!iesire, in!din atelierul de reparatii auto, spalatorie auto, depozit materiale, spatii parcare

S-ar putea să vă placă și