Sunteți pe pagina 1din 78

DREPTURILE OMULUI

ANUL XXII NR. 2 2012

INSTITUTUL ROMAN PENTRU DREPTURILE OMULUI

DREPTURILE OMULUI Revist clasificat de Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice din nvmntul Superior nregistrat la OSIM su numrul de marc !"#$%%&$"!" Consiliul tiinific 'rof( univ( dr( Grard Conac, mem ru de onoare al )cademiei Romne* 'rof( univ( dr( Nicolas Mateesco Matte, mem ru de onoare al )cademiei Romne* 'rof( univ( dr( asile !t"nescu, mem ru al )cademiei Romne* 'rof( univ( dr( #arel asa$% 'rof( univ( dr( G&eor'&e l"duescu, mem ru al )cademiei Romne( Cole'iul de redacie Conf( univ( dr( G&eor'&e ()rlea% 'rof( univ( dr( Monna*Lisa (elu Ma'do% 'rof( univ( dr( +ean Marie (ernard, director de cercetare CNRS* 'rof( univ( dr( Raluca (eteliu% 'rof( univ( dr( Do,ini-ue Rousseau, +niversitatea 'aris I* 'rof( univ( dr( Nicole Gui,e.anes, +niversitatea 'aris ,II- Mem ru al )cademiei Internaionale de .rept Comparat* 'rof( univ( dr( Ioan Le% E,il Marinac&e% 'rof( univ( dr( Irina Moroianu /l"tescu, mem ru al )cademiei Internaionale de .rept Comparat- editor* 'rof( univ( dr( Nicolae Po0a% 'rof( Ioan Oancea% 'rof( univ( dr( Du,itra Po0escu% G&eor'&e P)r1an, redactor /ef* aleriu Rendec% 2ndon !er'iu% .r( Ianfred !il3erstein% .r( Rodica 4er3"nescu% 'rof( univ( dr( Laureniu 4oitu% 'rof( univ( dr( Ioan ida5

Institutul Romn pentru .repturile Omului 0ucure/ti- 01dul Nicolae 0lcescu- nr( $! 2el(34" $!5!!4#$! e1mail6 office7irdo (ro 888(irdo(ro

SUMAR
I. STUDII, CERCETRI, ARTICOLE ................................................................................... Dreptul la dezvoltare durabil prof. univ. dr. Irina Moroianu Zltescu ........................... O nou abordare a drepturilor fundamentale ale omului Octavian Mircea Chesaru ........ Repere i perspective juridice n re lementarea criminalit!ii informatice dr. Ra u Cristian .................................................................................................................................. #nceputurile sistemului electoral modern din Rom$nia dr. Marian Enache ...................... &imitele de admisibilitate ale ordonan!elor de ur en! dr. Anca Chesaru ......................... II. DOCUME!TAR "URIDIC ................................................................................................. &e ea nr. %17*%++' pentru prevenirea i combaterea violen!ei n familie .............................. &e ea nr.11, din 1- octombrie 1,,- cu privire la actele de stare civil ................................ Ordonan!a de ur en! nr. %1*%+1% privind modificarea i completarea &e ii educa!iei na!ionale nr. 1*%+11 .................................................................................................................... III. "URIS#RUDE!$ ............................................................................................................. #nclcarea art. " din .onven!ia european a drepturilor omului i nclcarea art. 1 din protocolul nr. 7 n cauza /eleri mpotriva Rom$niei ............................................................. 0rt. ' din .onven!ia european a drepturilor omului n cauza Roioru mpotriva Rom$niei I%. SEM!AL .............................................................................................................................. .onferin!a interna!ional 1.ultura european a drepturilor omului. &e ea i respectul fa! de le e n statul de drept1 ....................................................................................................... 2mpo3erment a ainst discrimination. 4ro ramul 56ineret n ac!iune1 proiect finan!at de 7niunea 2uropean ................................................................................................................. 8eminarul interna!ional 50ntreprenoriatul feminin n re iunea balcanic1 ........................... .onferin!a final a proiectului .O98:620; .onsolidarea mediului de afaceri din Rom$nia prin ntrirea capacit!ii institu!ionale a or aniza!iilor patronale ........................................ 9ote< cronici< recenzii ............................................................................................................. %. REMEM&ER ........................................................................................................................ 7 7 11 1" %" '( )) )) ))" (+ (+ (7 ---7 -, 7+ 71 7'

CO!TE!TS
I. STUDIES, RESEARC', ARTICLES .................................................................................. Ri =t to sustainable development 4rof. Dr Irina Moroianu Zltescu ............................... 0 ne3 approac= to t=e fundamental =uman ri =ts Octavian Mircea Chesaru ................. &andmar>s and le al prospects 3it= t=e re ulation of c?ber criminalit? Dr Ra u Cristian ................................................................................................................................... Da3ns of t=e modern electoral s?stem in Romania Dr Marian Enache ............................ 0dmissibilit? limits of 7r enc? Ordinances Dr Anca Chesaru ......................................... II. "URIDICAL DOCUME!TATIO! .................................................................................... &a3 9o. %17*%++' on preventin and combatin domestic violence ..................................... &a3 9o.11, of 1- October 1,,- on civil status documents ................................................... 7r enc? Ordinance 9o. %1*%+1% on amendin and supplementin t=e 9ational 2ducation 0ct 9o. 1*%+11 ............................................................................................................................ 7 7 11 1" %" '( )) )) ))"

DRE#TURILE OMULUI

III. JURISPRUDENCE ............................................................................................................. Violation of art. 8 of the European Convention on Human Rights and violation of art. 1 of Protocol o. ! in case "eleri vs. Romania ............................................................................. #rt. $ of the European Convention on Human Rights in case Ro%ioru vs. Romania ............. IV. SIGNAL ............................................................................................................................... 'nternational Conference on (European culture of human rights. )he la* and preeminence of the la* in a +tate governed ,- the rule of la*. .................................................................. Empo*erment against discrimination. Programme (/oungsters in action. 0 a pro1ect financed ,- the European 2nion ............................................................................................ 'nternational seminar on (3omen4s Entrepreneurship in the 5al6an area. ........................... 8inal conference of C9 +:)E#; pro1ect 0 Consolidation of the ,usiness in Romania ,strengthening the institutional capacit- of emplo-ers4 organi<ations ..................................... otes= commentaries= ,oo6 revie*s ....................................................................................... V. REMEMBER ........................................................................................................................

50 50 5! && && &! &7 !0 !1 !$

SOMMAIRE
I. TUDES, RECHERCHES, ARTICLES ............................................................................. >e droit au d?veloppement dura,le : Prof. @r. Irina Moroianu Zl !"#$u ........................... 2ne nouvelle approche de droits humains fondamentauA 0 O$!a%ian Mir$"a C&"#aru ...... 8aits saillants et perspectives de la r?glementation 1uridiBue de la c-,ercriminalit? 0 @r. Ra'u Cri#!ian .................................................................................................................. >es d?,uts du s-stCme ?lectoral moderne en Roumanie 0 @r. Marian Ena$&" .................... >es limites de la receva,ilit? des ordonnances d4urgence 0 @r. An$a C&"#aru .................... II. LES DOCUMENTS JURIDI(UES .................................................................................... >a loi no. D1!FD00$ pour la pr?vention et la lutte contre la violence domestiBue .................. >a loi 117 du 1& 9cto,re 177& sur l4?tat civil ......................................................................... >G9rdonnance d4urgence no. D1FD011 modifiant la loi sur l4?ducation nationale .................... III. JURISPRUDENCE ............................................................................................................. Violation de l4art. 8 de la Convention europ?enne des droits de l4homme et violation de l4art. 1 du Protocole no. ! dans l4affaire "eleri contre la Roumanie ....................................... >4article $ de la Convention europ?enne des @roits de l4Homme dans l4affaire Ro%ioru contre la Roumanie ................................................................................................................. IV. SIGNAL ............................................................................................................................... Conf?rence internationale Hculture europ?enne des droits de l4homme. @roit et le respect du droit dans la rCgle de droitI ............................................................................................... Empo*erment against discrimination. >e programme HJeunesse en actionI 0 pro1et financ? par l42nion europ?enne .............................................................................................. +?minaire international Hl4entreprenariat f?minin dans les 5al6ansI ..................................... Conf?rence finale du pro1et de C9 +:)E#; 0 Renforcement lGenvironnement des affaires de la Roumanie en renforKant la capacit? institutionnelle des organisations d4emplo-eurs ........................................................................................................................... otes= chroniBues= critiBues .................................................................................................... V. REMEMBER ........................................................................................................................ ! ! 11 18 D8 $5 EE EE E& E8 50 50 5! && && &! &7 !0 !1 !$

DREPTURILE OMULUI

ABREVIERI A.C.T.A. alin. A.I.P.P.I.M.M. A.G.C. A.".#.$.%.M. art. C. ci'. C.(.(.). Con'enia Ct.+.(.%. coord. C. fam. C.m. C.".,.A.,. C.".I.P.M.M.$. C.G.P.M.+. C. pen. C. pr. ci'. dr. (.".,. drd. +.C.%.,.%.C. +.C.%...A.,. +d. +Ct)$ +.".I.,.A. etc. G6 G.I.,. I.(.+.-. I.M.M. I.M.P.AC.T. I.$.(.%. I.,.M.9. ;.%. Acordul Comercial Anti-Contrafacere alineat Agenia pentru implementarea proiectelor i a programelor pentru ntreprinderile Mici i mijlocii Agenda Global a C ber!ecuritii A!ociaia Pentru "aiunile #nite din $om&nia articolul Codul ci'il Committee for )uman $ig*t! Con'enia +uropean a (repturilor %mului Curtea +uropean a (repturilor %mului coordonator Codul familiei Codul muncii Con!iliul "aional de ,tudierea Ar*i'elor ,ecuritii Con!iliul "aional al ntreprinderilor Pri'ate Mici i Mijlocii din $om&nia Confederaia General a ntreprinderilor Mici i Mijlocii din -rana Codul penal Codul de procedur ci'il doctor (omain "ame , !tem doctorand Con!iliul +uropean +conomic i ,ocial Comunitatea +conomic a ,tatelor /e!t-Africane +ditura Cour +urop0enne de! (roit! de l1)omme Agenia +uropean pentru ,ecuritatea $eelelor Informatice i a (atelor et caetera 23i celelalte45 Grupul celor 6 ,ocietatea Internaional Global In!titutul Internaional de (rept de +7pre!ie france8 ntreprinderi Mici i Mijlocii International Multilateral Partner!*ip Again!t C ber T*reat! In!titutul $om&n pentru (repturile %mului In!pectoratul :colar al Municipiului 9ucureti ;urnalul %ficial al #niunii +uropene 5

DREPTURILE OMULUI

.C.C.; lit. loc. cit. M+CT, ".A.T.%. ".%.M.A.(. nr. %.A.,. %.+.C.(. %.".#. op. cit. %.".G. %.,.C.+. p. pp. parag. pct. P.I.P.A. AM P%,($# $io > ?@ ,A"! ,.I.-,.C. ,.I.+ ,%PA ,.$.I. ,.#.A. .a. T.I.C. T./.A. #.+. #.".+.,.C.%. #.".I.C.+.-. #.".%.(.C. urm. 'ol. '!. 6

nalta Curte de Ca!aie i ;u!tiie litera locul citat Mini!terul +ducaie< Cercetrii< Tineretului i ,portului %rgani8aia "ord-Atlantic A!ociaia pentru promo'area culturii i a artei numrul %rgani8aia ,tatelor Americane %rgani8aia pentru Cooperare +conomic i (e8'oltare %rgani8aia "aiunilor #nite opera citat %rgani8aie non-gu'ernamental %rgani8aia Pentru ,ecuritate i Cooperare =n +uropa pagina paginile paragraf punctul Pre'enting $eal %nline T*reat! to +conomic Creati'it Intellectual Propert Act and T*eft of

Autoritatea de Management pentru Programul %peraional ,ectorial (e8'oltarea $e!ur!elor #mane Conferina %"# pentru de8'oltare durabil $io > ?@< iunie ?@A? ,torage Area "etBorC ,ocietatea Informaional-,ocietatea Cunoaterii ,er'iciul de Informaii +7terne ,top %nline Pirac ACT ,er'iciul $om&n de Informaii ,tatele #nite ale Americii i alii 2altele5 Te*nologia Informaiei i a Comunicaiilor Ta7a pe /aloarea Adugat #niunea +uropean %rgani8aia "aiunilor #nite pentru +ducaie i Cultur -ondul "aiunilor #nite pentru Copii %ficiul "aiunilor #nite pentru Probleme de (roguri i Crime urmtoarele 'olumul 'er!u! DREPTURILE OMULUI

I. STUDII, CERCETRI, ARTICOLE


DREPTUL LA DEZVOLTARE DURABIL (I)
Irina Moroianu Zlt !"u# ABSTRACT$ T% &un'a( ntal %u(an ri)%t to ' * lo+( nt ,a! t% (ain to+i" o& ! * ral int rnational r union!. T% lat !t i! t% Unit ' -ation! Con& r n" .Rio / 012 o& 3un 0140 on !u!taina5l ' * lo+( nt. At t% Con& r n" , % a'! o& Stat ! an' )o* rn( nt!, ,%o 6oin ' in Rio ' 3an iro alon)!i' +arti"i+ant! r +r ! ntin) t% "i*il !o"i t7, r n , ' in t% &inal D "laration ntitl ' The Future We Want t% "o((it( nt! a!!u( ' in r " nt ' "a' ! to t% && "t t%at t% +r ! nt an' t% &utur ) n ration! !%all 5 n!ur ' o5! r*an" o& t% &un'a( ntal %u(an ri)%t to !u!taina5l ' * lo+( nt. Keywords: ' (o"ra"7, )oo' )o* rnan" , rul o& la,, ri)%t to !u!taina5l ' * lo+( nt, ri)%t to a % alt%7 n*iron( nt. R8SUM8$ L 'roit &on'a( ntal ' l9%o(( au ':* lo++ ( nt a :tait l !u6 t +rin"i+al ' ! +lu!i ur! r:union! int rnational !. La +lu! r:" nt !t la Con&:r n" ' ! -ation! Uni ! +our l ':* lo++ ( nt 'ura5l 2Rio /012. ; " tt r n"ontr l ! "% &! '98tat t ' )ou* rn ( nt r:uni! < Rio ' 3an iro, a* " la +arti"i+ation ' la !o"i:t: "i*il ont r:a&&ir(: 'an! la ':"laration &inal =L9a* nir >u nou! *oulon!= l ! n)a) ( nt! +ri! 'an! l ! ' rni?r ! ':" nni !, +our l ! ):n:ration! a"tu ll ! t &utur !, a&in '9a!!ur r l r !+ "t 'u 'roit ' l9%o(( &on'a( ntal +our l ':* lo++ ( nt 'ura5l t l 'roit < un n*ironn ( nt !ain. Mots-cls: la ':(o"rati , la 5onn )ou* rnan" , l 'roit ' l@%o(( +our l ':* lo++ ( nt 'ura5l , l 'roit a un < un n*ironn ( nt !ain. Dup experiena decolonizrii i recunoaterea nevoii de ajutor susinut pentru statele n curs de dezvoltare, Comunitatea internaional i-a pus problema, n cadrul unor Conferine internaionale sau regionale, s-i dea concursul pentru dezvoltarea acestor state. vident, nu este vorba numai de o dezvoltare economic, ci n toate domeniile, ceea ce se poate obine numai cu condiia consolidrii drepturilor omului i se realizeaz prin promovarea i protejarea permanent a acestora. !stfel a luat natere i s-a dezvoltat un nou drept fundamental al omului, dreptul la dezvoltare, care st la baza dezvoltrii durabile a societii. De altfel, la solicitarea !dunrii generale a "#$, a fost elaborat o !gend
%

pentru dezvoltare' care reprezint (o pledoarie pentru viitorul omenirii).* !a cum se sublinia la un moment dat+ (!devrata dezvoltare durabil nu este posibil dec,t atunci c,nd drepturile politice, economice i sociale ale tuturor sunt n ntregime respectate. !ceste drepturi permit crearea ec-ilibrului social care este vital pentru ca o societate s se poat dezvolta ntr-un climat de pace. Dreptul la dezvoltare este msura respectrii tuturor celorlalte drepturi ale omului. !cesta ar trebui s fie scopul nostru+ (o situaie n care toi indivizii sunt capabili s optimizeze potenialul
'

&rof. univ. dr.

! se vedea .outros .outros /-ali, Agenda pentru dezvoltare, 01D" i !#$1"2, .ucureti, '334. * 5ictor Dan 6ltescu, 0rina 2oroianu 6ltescu, (Cuv,nt nainte) la .outros .outros /-ali, Agenda pentru dezvoltare, 01D" i !#$1"2, .ucureti, '334.

DREPTURILE OMULUI

lor i s contribuie la evoluia societii n ansamblu).7 8n &reambulul Declaraiei "#$ din '39: asupra dreptului la dezvoltare, se subliniaz c dezvoltarea este un proces dinamic, complex, global, politic, economic, social, cultural, ceea ce s-a evideniat i la Conferina 2ondial a Drepturilor "mului de la 5iena din '337, c,nd s-a propus un mandat specific 8naltului Comisar pentru Drepturile "mului ca s promoveze dreptul la dezvoltare 4. ;-a propus ca n activitatea sa acesta s fie susinut de programele, fondurile i instituiile specializate din sistemul "#$, precum i de instituiile financiare internaionale, Conferina #aiunilor $nite pentru comer i dezvoltare i alte entiti pertinente n cadrul mandatelor pe care acestea le au. 8n Declaraia 2ileniului< se precizeaz c efii de state i de guverne sunt -otr,i s fac din dreptul la dezvoltare o realitate pentru fiecare locuitor al planetei i ca ntreaga umanitate s stea la adpost de srcie, de nevoi. !u urmat o serie de Conferine internaionale, s-au elaborat &rograme de aciune i de punere n aplicare a rezoluiilor "#$ n materie de mediu i de dezvoltare, cea mai recent n luna iunie *='* la 1io de >aneiro ? ne referim la Conferina #aiunilor $nite consacrat dezvoltrii durabile la care au participat reprezentani la cel mai nalt nivel ai statelor i guvernelor, reprezentani ai organismelor internaionale i reprezentani ai societii civile. i au prezentat rezultatele Conferinei ntr-un document privind (5iitorul pe care l dorim):, document n care cei prezeni i-au rennoit angajamentele luate pentru a asigura
7

@ofi !nnan, Conferina Internaional asupra dezvoltrii durabile i echitii, #eA BorC, *9-7= iulie, '33D. 4 Conferina 2ondial a Drepturilor "mului de la 5iena, '337, n (Drepturile "mului), nr. * E'337, p. 9. < $nited #ations 2illennium Declaration, 1esolution adopted bF t-e /eneral !ssemblF G!E<<EH.*I. : ! se vedea Nations Unies Rio +2 , ConfJrences des #ations $nies sur le dJveloppement durables, !0C"#K. *':E', ** iunie *='*, p. '-:=.

generaiilor prezente i celor viitoare o dezvoltare durabil i pentru a se promova pe ntreaga planet un viitor durabil, at,t pe plan economic, c,t i social i, evident, al mediului nconjurtor. 8n document este prezentat viziunea comun a efilor de state i guverne privind viitorul planetei, sunt rennoite angajamente politice, reafirm,ndu-se principiile enunate n Declaraia adoptat de ei la ': iunie '3D*, la ;tocC-olm, la nc-eierea Conferinei "#$ asupra mediului, n Declaraia adoptat la Conferina "#$ de la 1io din '33* privind mediul i dezvoltarea .a. &articipanii reafirm, de asemenea, c recunosc c popoarele se afl n centrul dezvoltrii durabile i se angajeaz s depun toate eforturile, s-i ndeplineasc toate obligaiile asumate pe plan internaional, inclusiv pentru a atinge p,n n *='< obiectivele 2ileniuluiD ce vizeaz dezvoltarea. Cei prezeni s-au angajat s respecte principiile dreptului internaional, ale statului de drept, precum i drepturile omului, evident dreptul la dezvoltare durabil i la un nivel de via adecvat, egalitatea sexelor i autonomizarea femeilor, s asigure protecia i educaia copiilor ntr-o societate corect i democratic, i s respecte scopurile i principiile Cartei "#$. De asemenea, ei subliniaz importana pe care o acord respectrii libertii, pcii i securitii i recunosc c (democraia, buna guvernare i statul de drept, la nivel naional i la nivel internaional, ca i un mediu nconjurtor favorabil)9 sunt condiii obligatorii pentru toi i nu n ultimul r,nd pentru rile n curs de dezvoltare. &ornind de la ideea c n ultimii *= de ani evoluia statelor a fost diferit n ceea ce privete dezvoltarea durabil i eliminarea srciei, efii de state i guverne prezint poziia lor comun i i propun s ntreasc
D

! se vedea 0rina 2oroianu 6ltescu, !repturile o"ului la cu"pna dintre "ilenii n (Drepturile "mului) nr. 4E*===, p. 7-4. 9 ! se vedea Nations Unies Rio +2 , ConfJrences des #ations $nies L, !0C"#K. *':E', loc# cit#, p. *.

DREPTURILE OMULUI

consolidarea, integrarea, aplicarea i coerena prin+ evaluarea progreselor realizate i a lacunelor subzistente n aplicarea documentelor finale ale precedentelor reuniuni la nivel nalt privind dezvoltarea durabil i s nfrunte problemele existente i pe cele noi. i recunosc c din '33* integrarea celor trei dimensiuni ale dezvoltrii durabile a evoluat inegal, situaie agravat de multiplele crize financiare, economice, alimentare i energetice care au repus n cauz aptitudinea tuturor rilor, n special a rilor n curs de dezvoltare, de a realiza dezvoltarea durabil. 8n aceste condiii sa evideniat necesitatea adoptrii unei strategii mondiale privindu-i pe tineri i locurile de munc, bazat pe eforturile depuse de "rganizaia 0nternaional a 2uncii i s-a propus atragerea marilor grupuri i a altor factori interesai. ;-a pus accent pe larga participare a publicului i accesul la informaie ? mijloacele moderne de informare i de comunicare facilit,nd sc-imbul de informaii ntre guvernani i guvernai ? ca i pe accesul la instanele judiciare i administrative necesare pentru promovarea dezvoltrii durabile. &articipanii la Conferin consider c realizarea unei economii verzi n contextul dezvoltrii durabile i al eliminrii srciei reprezint un mijloc preios de care dispune omenirea pentru asigurarea dezvoltrii durabile. !ceasta poate oferi soluii pentru elaborarea de politici n domeniu fr a mai fi necesare noi reglementri, cel puin n acest moment. ;-a artat c economia verde ar trebui s contribuie la o dezvoltare ec-itabil, la eliminarea srciei i creterea economiei durabile, la ameliorarea integrrii sociale i bunstrii umanitii i s contribuie la crearea de locuri de munc decente pentru toat lumea, pstr,nd buna funcionare a ecosistemelor existente pe planeta noastr. 8n acest scop, aa cum se precizeaz n document, este important s se dispun de un dispozitiv instituional consolidat pentru a asigura dezvoltarea durabil, fiind necesar consolidarea celor trei dimensiuni ale dezvoltrii durabile i a dispozitivelor

interguvernamentale ale dezvoltrii durabile. $n rol nsemnat l are crearea unui dispozitiv instituional al dezvoltrii durabile mbuntit i mai eficient care s contribuie la eliminarea suprapunerilor inutile din cadrul sistemului ".#.$., simplific,ndu-se procedurile administrative. Min,nd seama de autoritatea pe care Carta "#$ o confer !dunrii /enerale i rolul pe care l are Consiliul conomic i ;ocial, se propune, n acest sens, crearea unei instane politice de nivel nalt care s se bazeze pe experiena, resursele i principiul participrii desc-ise ca modalitate de lucru a Comisiei de dezvoltare durabil, pentru a o nlocui la termen, evit,nd dublarea unor structuri, organe sau entiti existente. 8n Declaraia de la 1io din acest an, este evideniat pilonul (mediu nconjurtor), reafirm,ndu-se necesitatea consolidrii guvernrii mediului nconjurtor n contextul cadrului instituional al dezvoltrii durabile pentru promovarea unei integrri caracterizate prin ec-ilibrul dintre dimensiunea economic, cea social i cea a mediului nconjurtor, coordonat n cadrul sistemului ".#.$. 8n document, se reia ideea din documentele anterioare potrivit creia dezvoltarea durabil ar trebui s fie luat n considerare de programele, fondurile i instituiile specializate ale sistemului "#$ i ale altor entiti cum ar fi instituiile financiare internaionale i Conferina #aiunilor $nite pentru Comer i Dezvoltare, n cadrul mandatelor pe care acestea le au. Notodat, se recunoate importana dezvoltrii durabile, subliniindu-se c asigurarea i facilitarea aplicrii concrete a politicilor de dezvoltare durabil la nivel naional este asigurat de cadrul regional. De asemenea, se arat necesitatea lurii unui angajament politic pe termen lung pentru o dezvoltare durabil care s in cont de situaia i de prioritile fiecrei ri, toate rile fiind ncurajate s ia msurile necesare i s se angajeze la aciunile ce se impun pentru dezvoltarea durabil. ;e constat c progresele n domeniul dezvoltrii durabile

DREPTURILE OMULUI

pot fi i mai evidente dac se pun n comun, de bun voie, informarea, cunotinele i experiena, n scopul eliminrii srciei, al asigurrii securitii alimentare i agriculturii durabile, al asigurrii apei, asanrilor, energiei, dezvoltrii durabile a turismului, al asigurrii modurilor de transport viabile, al dezvoltrii oraelor i stabilimentelor umane viabile, al asigurrii sntii populaiei, al promovrii muncii productive decente pentru toi i proteciei sociale. !cestea trebuie puse n comun i n scopul conservrii oceanelor, mrilor, zonelor litorale, ca pri integrante, eseniale ale ecosistemului planetei noastre i care sunt de nenlocuit pentru supravieuirea acesteia. le trebuie puse n comun, de asemenea, n scopul susinerii statelor mici, insulare, n curs de dezvoltare, care reprezint un caz aparte n materie de dezvoltare, al susinerii rilor mai puin avansate, rilor n curs de dezvoltare fr litoral, al susinerii nevoilor !fricii n materie de dezvoltare. ;-a evideniat necesitatea aciunilor regionale coordonate n serviciul dezvoltrii durabile, a lurii msurilor pentru reducerea riscurilor de catastrof, n scopul prevenirii sc-imbrilor climatice importante, al protejrii pdurilor, mpiedicrii deertificrii, degradrii pm,ntului i secetei, al lurii msurilor pentru dezvoltarea durabil a regiunilor muntoase, n special n rile n curs de dezvoltare. ;e impune ca informaiile, cunotinele si experiena n domeniu s fie puse n comun i n scopul gestionrii naionale a produselor c-imice etc., al aprecierii diversitii biologice i a valorii diversitii i a elementelor constitutive pe planul mediului nconjurtor, n scopul bunei gestionri a industriilor extractive, al ncurajrii i promovrii elaborrii unui cadru de programe pe perioade de zece ani pentru societile de producie i de consum. ;e reafirm n acest context importana ce trebuie acordat dreptului la educaie, efii de state i guverne angaj,ndu-se s ntreasc cooperarea internaional pentru a garanta accesul universal la nvm,ntul primar, n

special n rile n curs de dezvoltare, reafirm,nd c (accesul universal la un nvm,nt de calitate, la toate nivelurile este o condiie esenial a dezvoltrii durabile, a eliminrii srciei, a egalitii ntre sexe, a autonomizrii femeilor i a dezvoltrii umane, ca i a realizrii obiectivelor dezvoltrii) 3. 8n aceast privin ei subliniaz necesitatea asigurrii egalitii de acces la educaie pentru femei i brbai, pentru tineri, pentru persoanele cu -andicap, pentru persoanele aparin,nd populaiilor auto-tone, aparin,nd comunitilor locale, minoritilor etnice i, nu n ultimul r,nd, pentru persoanele care triesc n zone rurale'=. 8n document sunt prezentate obiectivele dezvoltrii durabile, evideniindu-se importana realizrii integrale i rapide a obiectivelor privind dezvoltarea din Declaraia 2ileniului pentru dezvoltare''. ;e apreciaz c ele trebuie s fie concrete, concise i uor de neles, n numr limitat, ambiioase, de anvergur mondial i susceptibile de a fi aplicate n toate rile, in,nd cont de realiti, de resurse i de nivelul de dezvoltare i nu n ultimul r,nd de practicile i prioritile naionale'*. De asemenea, se reafirm c fiecare stat este responsabil de propria sa dezvoltare economic i social, c o cretere economic susinut, o dezvoltare durabil, eliminarea srciei i foamei pot exista numai n condiiile unei bune guvernri i ale statului de drept la nivel naional i internaional'7. !a cum preciza ;ecretarul /eneral "#$, .an @i-moon, dup Conferina 1ioO*=, punerea n aplicare a documentului final este imperativ dac vrem s atingem viitorul pe care ni-l dorim.

Document "#$, Nations Unies Rio +2 , loc# cit#, p. <=. Ibide"# '' ! se vedea Declaraia 2ileniului adoptat la 9 septembrie *=== de "#$, n (Drepturile "mului), nr. 4E*===. '* ! se vedea Nations Unies Rio +2 , loc# cit#, p. <7. '7 Ibide", p. <4.
'=

1.

DREPTURILE OMULUI

O NOU ABORDARE A DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI


Octavian Mircea Chesaru* ABSTRACT Hu an ri!hts "r#tecti#n has ev#$ve% in acc#r%ance &ith hu anit'(s "atterns #) ev#$uti#n an% inv#$uti#n* )r# !rues# e ti es t# )$#urishin! #nes an% vice versa+ N#&a%a's &e are c#n)r#nte% &ith a !$#,a$ scener' %ivi%e% ,' seri#us crises &hich a))ect hu an ri!hts %ue t# the i$$-&i$$ #r the ne!$i!ence #) certain in%ivi%ua$s+ Because #) this* hu an ri!hts sh#u$% ,e ana$'.e% &ith a %i))erent a""r#ach+ This ne& a""r#ach i "$ies interc#nnectin! the hu an ri!hts %isci"$ine &ith the a/#r t'"es #) crises that are $i0e$' t# a))ect these ri!hts+ Keywords: hu an ri!hts* crisis* "#$itics* ec#n# '* securit'+ R1SUM1 La "r#tecti#n %es %r#its %e $(h# e a 2v#$u2 en c#n)#r it2 avec $es #%3$es %(2v#$uti#n et %(inv#$uti#n %e $(hu anit2* %e"uis $es te "s h#rri,$es %e ceu4 )$#rissantes et vice-versa+ Au/#ur%(hui* n#us s# es c#n)r#nt2s 5 un "a'sa!e !$#,a$ %ivis2 "ar %e !raves crises 6ui a))ectent $es %r#its %e $(h# e en rais#n %e $a auvaise v#$#nt2 #u $a n2!$i!ence %e certains in%ivi%us+ P#ur cette rais#n* $es %r#its %e $7h# e %#ivent 8tre ana$'s2s avec une a""r#che %i))2rente+ Cette n#uve$$e a""r#che i "$i6ue $(interc#nne4i#n %e $a %isci"$ine %es %r#its hu ains )#n%a entau4 avec $es !ran%s t'"es %e crises 6ui s#nt susce"ti,$es %(a))ecter ces %r#its+ Mots-cls: %r#its %e $(h# e* $a crise* $a "#$iti6ue* $(2c#n# ie* $a s2curit2+ Drepturile fundamentale ale omului se bucur n zilele noastre de o multitudine de mecanisme i instrumente cu rol precis n protejarea i promovarea acestora. Cu toate acestea, trebuie neles c evoluia umanitii a cunoscut perioade n care drepturile fundamentale ale omului au fost negate ntr-un mod odios i perioade n care aceste drepturi au configurat afacerile interne i externe ale statelor. Dreptul internaional al drepturilor omului este o ramur de drept cu vocaie universal, ramur alctuit din norme i principii indivizibile i interdependente menite s protejeze i s promoveze drepturile naturale inerente oricrei fiine umane, n scopul stabilirii ordinii n societatea de azi. istemul drepturilor omului a progresat n condiiile alternanei perioadelor luminoase cu cele de obscuritate!.
"* !

Cercettor tiinific #rina $oroianu %ltescu, Drepturile omului: Un sistem n evoluie, #.&.D.'., (ucureti, )**+, p. ),.

-urbulenele perioadei contemporane, o perioad marcat de crize ale sistemelor, produc situaii i evenimente prin care drepturile omului sunt nclcate contient sau din neglijen. ocietatea uman, de-a lungul evoluiei sale, s-a confruntat, deseori, cu situaii de criz cu cauze i efecte variate. Cu toate acestea, disfunciile sistemelor au reprezentat, de-a lungul istoriei, motivul unei revoluii n g.ndirea politic, social sau economic. /stfel, pentru a evita aruncarea drepturilor omului ntr-o nou perioad de obscuritate, consider c este necesar o analiz a principalelor drepturi fundamentale, prin prisma crizelor perioadei contemporane. Ca noutate conceptual, drepturile fundamentale ale omului necesit a fi tratate n funcie de impactul crizelor asupra acestora. /stfel, dei clasificarea tipurilor de crize i tipurilor de drepturi ale omului este mult mai ampl, n sensul acestei argumentri, se consider c trei tipuri de crize pot afecta trei tipuri de drepturi ale omului0

DREPTURILE OMULUI

99

!. Crize politice 1 este vorba de crize emanate de abuzuri ale clasei politice, i nu de crize politice n sensul tradiional. /ceste crize pot afecta cultura democratic a interaciunii dintre cetean i autoriti, impactul fiind resimit, n primul r.nd, asupra calitii de politikon zoon a indivizilor sau asupra securitii juridice a acestora. ). Crize de securitate 1 const.nd n evenimente iminente sau n curs de desfurare, cu impact direct asupra strii de securitate a unui sistem i implicit asupra dreptului la siguran al indivizilor. 2. Crizele economice 1 const.nd n fluctuaii neprevzute n piaa intern sau internaional sau de crize n exportul i importul de resurse vitale. 3ntr-o perioad de criz economic, decidenii din mediul public sau privat folosesc turbulenele pentru a justifica abuzuri la adresa unor drepturi cu caracter economic. /stfel, crizele politice, cu impact asupra drepturilor omului. apar atunci c.nd autoritile unei entiti se ndeprteaz de respectarea i promovarea unor drepturi elevate ale omului, precum cele care se refer la via politic, ec4itate n justiie, protecia proprietii etc. 5ste vorba de o criz a clasei politice care se manifest prin decizii de aciune sau inaciune cu un impact direct asupra drepturilor omului. ' astfel de criz politic ncalc, n primul r.nd, securitatea juridic a unui individ. ecuritatea juridic este garantat de decidenii politici n momentul n care at.t legislaia, c.t i practica autoritilor respect principiile unui stat de drept. ecuritatea juridic presupune i ocrotirea individului de lacune legislative, de norme neconforme cu principalele instrumente din domeniul drepturilor omului, sau de spee false, instrumentate pentru constr.ngerea unor persoane. De asemenea, libertatea de exprimare, libertile de ntrunire i asociere n scopuri panice, libertile sindicale i patronale, precum i alte elemente vitale ale culturii democratice, pot fi atinse de o astfel de criz a politicului.

Dreptul la o via politic, ntr-o democraie funcional, trebuie protejat de autoriti, pentru ca orice membru al societii s poat fi informat privind desfurarea afacerilor de stat sau pentru implicarea indivizilor n treburile statului indirect 6prin grupuri de interes, organizaii nonguvernamentale, formaiuni politice, etc.7 sau direct 6prin alegeri7. /tunci c.nd drepturile politice i celelalte drepturi fundamentale ale omului sunt garantate de autoritile unui stat, individul are capacitatea de a lua postura de politikon zoon. /ristotel definea omul drept politikon zoon, o fiin care triete ntr-un polis 6cetate7 i este consultat i informat privind problemele polis-ului, sau alege i controleaz slujbaii statului). Cel mai important instrument al acestei fiine politice este votul su. /legerile periodice cu sufragiu universal, egal i secret asigur participarea indivizilor la viaa politic a statului i ofer ncrederea majoritii n clasa de lideri ai societii. 3n aceeai ordine de idei, dreptul la nvtur 6educaie7 este obstrucionat de o criz politic a respectrii drepturilor omului. Cunoatem situaii n care autoritile imorale ale unor state atac accesibilitatea la nvtur a unor indivizi prin msuri discriminatorii. 8e referim la ca cazurile n care taxele de colarizare sunt mult prea mari pentru anumite categorii sociale, cazuri n care comunitile sunt situate la o distan mult prea mare de o instituie de nvm.nt, sau c4iar la situaiile n care reprezentanii unor naionaliti, etnii sau culte religioase nu sunt acceptai n sistemul de nvm.nt sau sunt forai s opteze pentru coli cu predare ntr-o alt limb dec.t cea matern. Cu toate acestea, se consider c accesul la educaie n condiii de egalitate constituie o condiie a egalitii de anse n e ercitarea drepturilor fundamentale ale omului2.
)

/ se vedea #. Craiovan, !ilosofia dreptului sau dreptul ca filosofie, 5d. 9niversul :uridic, (ucureti, )*!*, p. ;<. 2 #rina $oroianu %ltescu, "#U i educaia pentru drepturile omului, &evista Drepturile "mului, nr. ,=)*!!,

9:

DREPTURILE OMULUI

>a nivel suprastatal, drepturile omului sunt nclcate de o criz politic atunci c.nd suveranitatea popoarelor este obstrucionat. Dreptul popoarelor de a dispune de ele nsele a fost deseori atacat de decideni ce practicau i promovau doctrine ale suveranitii limitate a unor popoare aflate n sfera acestora de influen. Din nefericire, i astzi se pot da exemple de state i teritorii n care drepturile omului nu exist. #nsult.nd valorile democratice, aceste tipuri de autoriti ridic probleme foarte mari datorit comportamentul abuziv adoptat mpotriva indivizilor. /stfel de state sunt considerate a fi state dizidente sau n deriv. 'biectivul civilizaiei euroatlantice a constituit, n perioada bipolar, lupta mpotriva ameninrii sovietice. Dup falimentul politic al 9& , centrul de interes a constituit 'ceanul /tlantic, prin legtura transatlantic dintre 8./.-.'. i 9.5., iar obiectivul principal al 8./.-.'. i 9.5. a fost ndrumarea spre calea democraiei a statelor aflate n deriv. Construcia european i euroatlantic a fost accelerat pentru a integra noi membri n 95 i n 8/-' i pentru a stabili noi parteneriate internaionale. Cu toate acestea, dei pe plan european acest tip de management al crizelor constituie un succes, evenimente precum momentul ?=!!, care a produs @un cutremur de amploare planetarA,, ne-au demonstrat c se impune implicarea militar sau politic n state dizidente din 5uropa i din alte continente. tatele dizidente fa de comunitatea internaional globalizat 6fa de comunitatea cu standarde precise privind drepturile omului7, constituie o surs pentru ameninrile primare la adresa securitii globale, afect.nd nu doar drepturile cetenilor din aceste state, ci i dreptul la securitate al cetenilor din alte state. Din aceste considerente, /liana 8ord-/tlantic i-a orientat capabilitile spre operaiunile de
#.&.D.'., (ucureti, )*!!, p. +. , $.-udose, $nfrastructura critic% &odel i strategie managerial, 5d. &ao, (ucureti, )*!*, p. !2.

management al crizelor, decizie urmat i de 9niunea 5uropean<. 3n al doilea r.nd, crizele de securitate reprezint incidente cu impact direct asupra strii de securitate a unui sistem 6stat, organizaie, companie, etc.7. ecuritatea trebuie analizat din dou perspective0 stare i proces. tarea de securitate este un bun public furnizat de autoriti prin politica de securitate adoptat 6prin deciziile, strategiile i procesele aferente acestei politici publice7; i presupune starea unei naiuni i a cetenilor si de a fi i de a se simi siguri i protejai mpotriva riscurilor i ameninrilor la adresa vieii i a libertii. De asemenea, procesul de securitate este desfurat de organisme competente prin mijloace te4nice sau juridice specifice. Brocesul de securitate poate fi proactiv 6pentru prevenirea evenimentelor nedorite7 sau activ 6pentru contracararea acestor evenimente dup producere=izbucnire7. Brevenirea crizelor de securitate este o activitate pluridisciplinar realizat de instituii specializate, ca un atribut al clasei politice a statului+. Dup nevoile fiziologice normale, nevoia de siguran este regsit pe treapta a )-a a piramidei lui $asloC, iar n lipsa acesteia orice urm de civilizaie uman dispare, motiv pentru care se consider c naintea drepturilor i libertilor cu caracter politic, juridic i economic, primele drepturi fundamentale care trebuie protejate sunt drepturile la via, libertate i securitateD. '89, ' C5, Consiliul 5uropei, 8/-' i 95 sunt cei mai importani furnizori de securitate pentru statul rom.n, aceste structuri
/ se vedea '. $. C4esaru., De la massive retaliation la crisis management, &evista 9nivers trategic, nr. ?, 5d. B&' 98#E5& #-/&#/, (ucureti, )*!), pp. )<-2+. ; / se vedea >uciana /lexandra F4ica, $. %ulean 6coord.7, 'olitica de securitate naional: concepte% instituii% procese, 5d. Bolirom, #ai, )**+, p. 2,. + / se vedea . Betrescu, Despre intelligence( )piona* + ,ontraspiona*, 5d. $ilitar, (ucureti, )*!*, p. 2+! i urm. D / se vedea '. $. C4esaru, Dreptul la securitate + obiectiv principal al politicilor de aprare i ordine public, &evista Drepturile "mului, nr. !=)*!), #.&.D.'., (ucureti, )*!), p. ,;.
<

DREPTURILE OMULUI

9;

conferind mijloace juridice i operaionale de a preveni crizele de securitate. 9niunea 5uropean, dei este acuzat de eurosceptici c este un stat federal imposibil de atins, constituie un succes politic, conferind stabilitatea politic i militar ntr-un continent cu o istorie deosebit de turbulenta. 9.5. este unul din rezultatele unui proces de management al crizelor nceput de .9./. la sf.ritul celui de-al doilea rzboi mondial n 5uropa. /stzi, dei cunoate o serie de probleme interne care duneaz construciei europene?, pentru a proteja drepturile cetenilor si n situaia unei crize de securitate, 9niunea i propune s promoveze pacea, valorile sale i bunstarea popoarelor sale i s ofere un spaiu de libertate, securitate i justiie !*, urmrind combaterea criminalitii transfrontaliere n interiorul frontierelor sale. Brin acestea, 9niunea nu este un stat federal imposibil sau euat, ci un spaiu de libertate% securitate i *ustiie. Boliticile publice din interiorul 9niunii care vizeaz aprarea, reprezentarea extern sau cooperarea poliieneasc i judiciar, contribuie la furnizarea unui spaiu de libertate, securitate i justiie, ca un bun public generat n virtutea respectrii i promovrii dreptului internaional al drepturilor omului. ,arta Drepturilor !undamentale a Uniunii -uropene prevede prin art. ; c orice persoan are dreptul la libertate i la siguran. De asemenea, ,onvenia pentru aprarea Drepturilor "mului i a .ibertilor !undamentale de la &oma din !?<* protejeaz dreptul la libertate i la siguran prin art. <0 orice persoan are dreptul la libertate i la siguran. ' criz de securitate poate afecta, cu precdere, dreptul la via inerent fiecrei fiine umane. Declaraia Universal a Drepturilor "mului, document adoptat i proclamat n !?,D
/ se vedea '. $. C4esaru,, ,/teva dintre marile probleme ale Uniunii -uropene, &evista 9nivers trategic, nr. <, 5d. B&' 98#E5& #-/&#/, (ucureti, )*!!. !* / se vedea 0ratatul de la .isabona, :urnalul 'ficial al 9niunii 5uropene C 2*;, !+.!).)**+.
?

de /dunarea Feneral a 'rganizaiei 8aiunilor 9nite, protejeaz dreptul la via al fiinelor umane prin articolul 2 al acestuia. /rticolul 2 stipuleaz c "rice fiin uman are dreptul la via% la libertate i la securitatea sa. e apreciaz c drepturile la via la libertate i la siguran sunt cele dint/i drepturi civile i politice1de care depind toate celelalte drepturi ale omuluiA!!. /stfel, politicile de securitate naionale sau regionale vizeaz direct aprarea acestor drepturi. Dreptul la securitate poate fi atins de orice act de violen sau infraciune intern sau extern, cauz.nd incidente de securitate care pot fi combtute preemtiv, preventiv i proactiv de autoritile competente, prin norme juridice, strategii de aprare i de ordine public sau mijloace politico-militare, menite a garanta dreptul la via inerent persoanei umane, dreptul la libertate i la securitate a indivizilor, precum i pentru a lupta mpotriva genocidului, crimelor de rzboi, crimelor mpotriva umanitii, tratamentelor inumane sau sclaviei, etc. Din motive strategice, numeroase instrumente internaionale permit restr.ngerea unor drepturi fundamentale pe perioad de criz de securitate. /cesta este un exerciiu democratic ngduit de cele mai importante instrumente universale i regionale din domeniu, care prevd c aceste msuri se pot lua n interesul securitii naionale sau al ordinii publice!). Bractica este rsp.ndit n toate prile globului. 3n statul nostru, Constituia &om.niei protejeaz, prin capitolul al ##-lea, denumit Drepturile i libertile fundamentale, principalele drepturi inerente naturii umane. Cu toate acestea, articolul <2 menioneaz c e erciiul unor drepturi sau al unor liberti poate fi restr/ns numai prin lege i numai dac se impune% dup caz% pentru: aprarea securitii naionale% a ordinii% a sntii ori a
!!

#rina $oroianu %ltescu, Drepturile omului(((% op( cit(% p. )*!. !) / se vedea 'actul internaional cu privire la drepturile civile i politice, adoptat de /dunarea Feneral a '89 n !?;;, art. D.

9<

DREPTURILE OMULUI

moralei publice% a drepturilor i a libertilor cetenilor2 desfurarea instruciei penale2 prevenirea consecinelor unei calamiti naturale% ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. /stfel, legea fundamental este armonizat la prevederile universale sau europene privind restr.ngerea drepturilor omului, o criz de securitate impun.nd astfel de practici. Bractica este susinut de numeroase documente internaionale precum ,onvenia pentru aprarea Drepturilor "mului i a .ibertilor !undamentale de la &oma din !?<*, ,arta )ocial -uropean, 'actul internaional cu privire la drepturile civile i politice din !?;;, .a.m.d. Brin declararea strii de necesitate sau de asediu, drepturi precum dreptul la liber circulaie, dreptul de proprietate, dreptul la intimitate, etc., pot fi restr.nse din motive de securitate. /ceast practic se impune n situaia unei crize de securitate, pentru a nu st.njeni sau c4iar a susine activitatea autoritilor. Cu toate acestea, dac nu suntem n prezena unei crize de securitate, ci avem de-a face cu o obsesie de securitate, restr.ngerea drepturilor este un abuz la adresa drepturilor omului. Dac drepturi fundamentale sunt negate prin invocarea unei situaii excepionale, fr ca aceasta s fie real, suntem n prezena unui abuz venit din partea purttorilor de decizieG un abuz ce aduce atingere drepturilor fundamentale ale omului. ' astfel de practic poate folosi protecia dreptului la via i la securitate ca un paravan pentru interese politice imorale i abuzive. ' astfel de practic indic faptul c un stat este n deriv. Brimvara arab ne-a artat numeroase exemple n care, datorit unor micri de protest democratic, numeroi lideri 6contestai de populaiile pe care le reprezentau7 au apelat abuziv la impunerea strii de necesitate, urmrile fiind tragice pentru securitatea indivizilor!2.
!2

3n alt ordine de idei, n interiorul statelor membre 95, cea mai mare ameninare la adresa securitii indivizilor nu o constituie iminena unei conflagraii militare clasice, ci ameninarea asimetric adus de fenomenul terorist. /simetria fenomenului este generat de existena unei singure pri beligerante 6criminalitatea organizat ce orc4estreaz astfel de incidente de securitate7, cealalt parte fiind reprezentat de civili nepregtii, nec4ipai i neantrenai pentru astfel de situaii, care sunt luai prin surprindere de eveniment. -erorismul internaional, rod al criminalitii organizate, este una dintre cele mai nt.lnite surse ale crizelor de securitate, contravenind flagrant celui mai elementar respect datorat drepturilor inerente fiinei umane!,. $ediul actual de securitate este centrat n jurul ameninrilor asimetrice, datorit revigorrii alarmante a naionalismului etnic i religios, concomitent cu ad.ncirea decalajelor economice i sociale!<. Henomenul terorist a luat amploare n ultimele decenii, iar reglementrile naionale menite a combate legislativ fenomenul s-au nmulit dup momentul ?=!!, o dat nscris cu negru n istoria recent!;. Din acest motiv, care cele mai importante documente ce coaguleaz sau prezint politicile de securitate ale actorilor statali sau non-statali l menioneaz ca fiind o problem ce trebuie rezolvat urgent 6indiferent de plasarea sa ca o ameninare, vulnerabilitate, pericol sau risc7G se dorete eradicarea terorismului ca fenomen. #nsultarea drepturilor fundamentale ale omului de ctre acest fenomen a impulsionat cele mai importante mecanisme internaionale s ntreprind demersuri mpotriva flagelului. 8u n ultimul r.nd, crizele economice
/ se vedea #rina $oroianu %ltescu, 0erorismul + grav nclcare a dreptului la via% la libertate i siguran% &evista Drepturile omului, nr. !=)**). !< / se vedea . Betrescu, 4meninri primare( 0erorism( )tate la rscruce( ,onflicte locale i regionale( )rcie i migraie ilegal, 5d. $ilitar, (ucureti, )**D, p. )?. !; #rina $oroianu %ltescu, Drepturile omului%(((( op( cit(% p. )*<.
!,

/ se vedea '. $. C4esaru, &aladia 3ouazizi, &evista Feopolitica, nr. ,2, 5d. -opHorm, (ucureti, )*!!, pp. !2-),.

DREPTURILE OMULUI

9=

pot fi produse de fluctuaii neprevzute n piaa intern sau internaional sau de crize n exportul i importul de resurse 1 de crize energetice 6cauzate de o penurie a acestora sau de crize politice sau de securitate7. Crizele economice pot surveni i datorit unui management defectuos 6al organizaiei, al companiei, al statului7, n urma cruia riscuri asumate depesc ateptrile, sau anumite pericole nu au fost prevzute. De asemenea, prin capacitatea de interconectare a crizelor, crizele de securitate produc crize economice. /tacurile teroriste din tatele 9nite ale /mericii ce au avut loc pe data de !! septembrie )**! au fost orientate mpotriva celei mai importante infrastructuri critice din 9/, infrastructura critic a simbolurilor, cauz.nd conduite apatice neprevzute n piaa bursier, produc.nd o devalorizare brusc a dolarului. 3n general, crizele economice sunt cauzate de evenimente de orice gen care produc disfuncii n piaa economic. #mpactul unei crize economice asupra drepturilor omului provoac insuficiene n respectarea dreptului la munc, dreptului la remuneraie ec4itabil, dreptului la securitate social, dreptului la educaie, dreptului la un nivel de via corespunztor, etc. De obicei, n cazul unui stat sau al unei entiti de drept privat, turbulenele ecconomice constituie un pretext pentru a nega drepturi fundamentale cu aspect economic. De asemenea, iniiativele n lupta mpotriva srciei ocup un loc tot mai important n procesul de promovare al drepturilor omului!+. /stfel, au fost elaborate un numr mare de instrumente cu rolul de a proteja i aceste drepturi economice ale omului. ,arta #aiunilor Unite din !?,< conine articolul << prin care statele semnatare se angajeaz s coopereze pentru combaterea turbulenelor economice i pentru ridicarea nivelului de trai% deplina folosire a forei de
/ se vedea #rina $oroianu %ltescu, -conomia i Drepturile "mului( ,/teva repere, &evista Drepturile "mului, nr. !=)*!*, #.&.D.'., (ucureti, )*!*, p. ?.
!+

munca i condiii de progres i dezvoltare economic i social. /stfel de prevederi capt o importan deosebit privind cooperarea internaional n scopuri economice. 3n aceeai ordine de idei, 'actul internaional cu privire la drepturile economice% sociale i culturale prevede anumite limite ale cooperrii internaionale, prin meniunea c toate popoarele au dreptul de a dispune de ele nsele i c aceastea i determin liber statutul politic i i asigur liber dezvoltarea economic% social i cultural, iar acestea pot dispune liber de bogiile i de resursele lor naturale% fr a aduce atingere obligaiilor care decurg din cooperarea economic internaional 6art. !7. Brin aceste prevederi, se stabilesc limitele cooperrii internaionale, acestea const.nd n decizii=situaii care pot afecta unul dintre state. Cooperarea internaional trebuie realizat pentru beneficii reciproce. ecuritatea social este un drept deosebit de important, afectat deseori de turbulene economice. Declaraia 9niversal a Drepturilor 'mului din !?,D protejeaz securitatea social prin articolul )), stipul.nd c orice persoan, n calitatea sa de membru al societii, are dreptul la securitate social. De asemenea, Bactul internaional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale din !?;; prevede prin art. ? c statele semnatare recunosc dreptul pe care l are orice persoan la securitate social, inclusiv asigurri sociale. #nvoc.ndu-se raiuni economice, dreptul la munc al persoanelor poate fi atacat. 9n instrument deosebit de protecie a acestui drept l constituie Declaraia 9niversal a Drepturilor 'mului, prin care se precizeaz c orice persoan are dreptul la munc, la libera alegere a muncii sale, la condiii ec4itabile i satisfctoare de munc, precum i la ocrotirea mpotriva omajului 6art. )27. /rticolul continu prin a stabili i condiiile umane n care trebuie ntreprins munca, preciz.nd dreptul la salariu egal pentru munc egal, sau alte drepturi sindicale. /rticolul ), prevede dreptul la odi4n i recreaie.

9>

DREPTURILE OMULUI

Dreptul la un nivel de trai decent este dreptul fundamental al omului ce se face deosebit de dificil de furnizat de ctre state. 3n primul r.nd, sunt ridicate probleme conceptuale care solicit clarificarea ideii de nivel de trai decent. Dup cum se cunoate, valorile precum srcia sau bogia sunt relative, traiul decent fiind mult mai dificil de identificat. >imitele inferioare ale unui trai decent pot fi lipsa momentelor umilitoare cauzate de factori economici, iar nivelul maximal poate fi surprins de deinerea tuturor mijloacelor necesare pentru ca toi membrii familiei s ntreprind n parametrii normali activitile la care sunt supui. Declaraia universal a drepturilor omului protejeaz acest drept i aduce o astfel de clarificare conceptual. /rt. )< al actului prevede c orice om are dreptul la un nivel de trai care s-i asigure sntatea i bunstarea lui i a familiei sale% cuprinz/nd 5rana% mbrcmintea% locuina% ngri*irea medical% precum i serviciile sociale necesare. Brin acestea, nivelul de trai decent ar presupune satisfacerea tuturor nevoilor umane, deziderat deosebit de dificil de conferit tuturor indivizilor. Dreptul la educaie poate fi negat datorit unor turbulene economice. Declaraia 9niversal a Drepturilor 'mului stabilete dreptul la nvtur garantat tuturor persoanelor prin art. );. Brin acest articol se precizeaz c nvm.ntul trebuie s fie gratuit n ciclurile elementare i generale, iar orice persoan trebuie s aib acces la nvm.nt. /spectele din urm sunt cele negate n situaia unei recesiuni economice a unui stat. /stfel, dac majoritatea statelor prevd cele dou cicluri grtuite, accesul la nvtur este cel mai dificil de garantat. >ipsa fondurilor pentru administraiile locale pot afecta construirea i ntreinerea de coli, motiv pentru care abandonul colar poate surveni doar pentru c distanele de la domiciliul copiilor la unitile de nvm.nt sunt prea mari. >ibera circulaie a lucrtorilor i a

persoanelor n interiorul 9niunii 5uropene este un drept fundamental specific conceptului de cetenie european. Cu toate acestea, n mod discriminatoriu, ntr-o perioad de recesiune economic acest drept este lezat de autoritile unor state membre ale 9niunii. >a limita dreptului european sau c4iar nclc.nd acest sistem legislativ, numeroase state membre adopt o politic prin care aceste drepturi fundamentale sunt negate. De asemenea, practica ne-a reliefat i nclcri abuzive ale acestor drepturi. 3n concluzie, drepturile fundamentale ale omului necesit o nou abordare n procesul de promovare i garantare al acestora. /naliz.nd aceste drepturi n funcie de conexiunea lor cu crizele descrise anterior, sunt indicate rapid cele mai grave disfuncii ale sistemelor. /ceste disfuncii constau n garantarea preferenial a drepturilor omului. /stfel de crize genereaz atacuri directe la adresa drepturilor inerente naturii umane. 9tilizarea acestei abordri ridic o problem conceptual0 protecia juridic a drepturilor omului trebuie s constituie o soluie sau o obligaie n perioad de crizI Bentru a susine o situaie de normalitate, n care valorile umane i democratice sunt respectate, protecia juridic a drepturilor omului trebuie s constituie at.t o soluie, c.t i o obligaie. /ceast protecie furnizeaz o soluie pentru situaiile de derapaj, respectul pentru drepturile fundamentale ale omului constituind cel mai bun sistem de g4idaj spre conduita democratic. De asemenea, obligativitatea privind protecia drepturilor omului se impune oric.nd i oriunde, crizele de orice gen cauz.nd derapaje i din neglijen. /adar, respectul pentru drepturile omului trebuie s constituie at.t o soluie, c.t i o obligaie, constituind cel mai important factor de configurare a procesului decizional al unui sistem, at.t pentru a preveni crize, c.t i pentru a le soluiona.

DREPTURILE OMULUI

9?

REPERE I PERSPECTIVE JURIDICE N REGLEMENTAREA CRIMINALITII INFORMATICE


Radu Cristian A!STRACT" C#$%r &ri'% (as t) $% *r%+%nt%d and ,)u-(t $# -.)$a./ *%rtin%nt r%-u.ati)ns/ &a*a$.% t) (and.% $)t( t(% t%&(n).)-i& in%,,i&i%n&i%s in t%r's ), s%&urit# and t(% .%-is.ati+% )n%s &(ara&t%ri0in- &)nt%'*)rar# s)&i%t#1 In t(is r%s*%&t/ t(% aut()r $%.i%+%s t(%r% is n%%d ,)r a *artiti)n%d .%ad%rs(i* at 2)r.d .%+%./ &a*a$.% t) r%s*)nd and ada*t in du% ti'% t) t(% 'a3)r t%&(n).)-i& &(an-%s ), s)&i%t#1 T(% s).uti)ns *r)*)s%d ,)r t(% r%-u.ati)n ), &#$%r &ri'% in&.ud% %sta$.is('%nt ), an Int%rnati)na. Cri'ina. C)urt 3ud-in- &#$%r &ri'%s and a.s) a G.)$a. Tr%at# in t(% ,i%.d ), &#$%r s%&urit# and &#$%r &ri'%1 Keywords: &#$%r &ri'%/ in,)r'ati)n s)&i%t#/ &#$%r atta&4s/ C)un&i. ), Eur)*%/ Eur)*%an Par.ia'%nt/ Eur)*%an C)''issi)n/ ACTA1 R5SUM5 La &#$%r&ri'ina.it6 d)it 7tr% *r6+%nu% %t &)ntr8.6% *ar d%s r9-.%'%nts int%rnati)nau:/ *%rtin%nts/ &a*a$.%s d% -6r%r .%s in%,,i&a&it6s t%&(n).)-i;u%s &%..%s d% s6&urit6 %t d%s in%,,i&a&it6s 3uridi;u%s dans .a s)&i6t61 < &%t 6-ard/ )nt %st n)t6 .a n6&%ssit6 d=un .%ad%rs(i* *arta-6 dans .% ')nd% %nti%r > r6a-ir %t > s=ada*t%r au: &(an-%'%nts d% t%'*s t%&(n).)-i;u%s d% .a s)&i6t61 Par'i .%s *rin&i*a.%s s).uti)ns *r)*)s6%s *ar .a .6-is.ati)n &)ntr% .a &#$%r&ri'ina.it6 s% d% tra+ai..%r %t d% .utt%r *)ur a+)ir un% C)ur *6na.% int%rnati)na.% d% *)ursui+r% .%s in,ra&ti)ns dans .% d)'ain% d%s in,)r'ati)ns %t d% *r)*)s%r un% a**r)&(% &)''un ainsi ;u% .=%:ist%n&% d=un trait6 -.)$a.% *)ur .a &#$%r&ri'ina.it61 Mots-cls: La &#$%r&ri'ina.it6/ s)&i6t6 d% .=in,)r'ati)n/ .%s atta;u%s/ .% C)ns%i. d% .=Eur)*%/ Par.%'%nt %ur)*6%n/ C)''issi)n %ur)*6%nn%/ .=ACTA1 n secolul XX, cel mai mare eveniment tehnologic i social, n acelai timp, a fost apariia Internetului. n domeniul tiinei i Tehnologiei Informaiei, marile evenimente tehnologice, cu importante consecine sociale, au fost descoperirea tranzistorului, a circuitului integrat, a microprocesorului i a calculatorului electronic. Internetul nu este numai un fenomen tehnologic, ci i unul social, prin participarea utilizatorilor, din ce n ce mai numeroi, la structurarea lui actual. ezvoltarea Internetului a depins evident de tehnologie, dar n egal msur i de factorii sociali, care s!au m"inat cu factorii tehnologici pentru ca Internetul s a#ung ceea ce a devenit astzi$. %dat instaurat n fi"rele
&

societii, Internetul a produs i produce consecine noi pentru societate. )im"olul convergenei dintre telecomunicaii, calculatoare i tehnologia de control, Internetul, reprezint unul dintre vectorii )ocietii informaionale*. n prezent informaia este omniprezent n activitile umane, tehnologia informaiei i de comunicaii, de la calculatorul personal la reeaua Internet, de la telefonul mo"il i ta"lete p+n la reelele glo"ale de comunicaii. Informaia se dezvolt continuu i ne transform i ne influeneaz viaa, relaiile i organizarea societii.
a cunoaterii. Vectorii societii cunoaterii, 'cademia ,om+n, -ucureti, *..$, p. /. * ' se vedea )t. Iancu/ Unele probleme sociale, economice, juridice i etice ale utilizrii tehnologiei informaiei i comunicaiilor, 'cademia ,om+n, -ucureti, septem"rie *..$.

r., cercettor tiinific. ' se vedea (. rgnescu, Societatea informaional i

?@

DREPTURILE OMULUI

)ocietatea Informaional este caracterizat, n principal, prin u"icuitatea tehnologiei informaiei i prin dinamica dezvoltrii infrastructurii reelelor de calculatoare, care constituie coordonatele refereniale ale actualei etape de evoluie din domeniul Tehnologiei Informaiei i 0omunicaiilor 1TI02. n acest conte3t, nivelul cel mai nalt de evideniere al convergenei dintre telecomunicaii i calculatoare este reprezentat de Internet, care reprezint dimensiunea glo"al a acesteia. ezvoltrile din domeniul TI0 din ultima perioad au transformat de#a societatea su" multe aspecte. 0u toate acestea, se consider c i rile dezvoltate din punct de vedere industrial care "eneficiaz, comparativ cu celelalte ri, din plin de noile faciliti, nu se afl dec+t la prima etap a e3ploatrii unor tehnologii, care nu s!au maturizat i care se afl nc n plin dezvoltare. )ocietatea Informaional 4 )ocietatea 0unoaterii 1)I!)02 este conceput ca un mediu foarte diferit, fr precedent, n care implementarea ultimelor realizri tehnice i procedurale tre"uie s mearg n paralel cu adoptarea de noi soluii #uridice, care s monitorizeze efectele negative ale impactului utilizrii TI0. 5otenialul Internetului de a informa, de a educa, de a distra i de a se constitui ca suport pentru organizarea i desfurarea afacerilor la scar glo"al este considera"il. ar, ca orice tehnologie inovatoare, Internetul poart i un coninut potenial nociv, put+nd fi folosit i pentru organizarea i desfurarea de activiti criminale. 63aminarea activitilor cu caracter ilegal derulate prin intermediul mi#loacelor electronice evideniaz evoluia ascendent a fenomenului din domeniul c7"ercrime la nivel glo"al, fiind relevate tendine de manifestare su" forme organizate, din ce n ce mai comple3e, generatoare de efecte directe asupra tuturor domeniilor economice i sociale, aspect ce poate genera riscuri de concretizare a unor categorii de ameninri asimetrice la adresa sistemelor informatice.

(odificrile tehnologice sau introducerea unei noi tehnologii, de regul, impun modificri corespunztoare n cadrul legislativ e3istent, n organizarea instituiilor, n politica afacerilor, n schim"area a"ilitilor personale ale celor implicai i chiar transformarea mentalitilor. % nou tehnologie poate s fac feza"ile activiti sau aciuni care nu se puteau realiza anterior, c+nd a fost ela"orat cadrul legislativ i, de aceea, asemenea acte i activiti nu pot fi ilegale sau criminale p+n ce nu se ela"oreaz o lege care s le interzic. 'tacurile informatice asupra disponi"ilitii serviciilor din mediu TI0 prcum i ritmul susinut de penetrare asupra comunicaiilor electronice determin dezvoltarea continu a unui mediu virtual cu potenial infracional, afect+nd n mod esenial modalitile concrete prin care structurile decidente tre"uie s reacioneze i s intervin n mod proactiv, n scopul asigurrii echili"rului social, respectiv a proteciei, conform reglementrilor principale din domeniu, a drepturilor i li"erilor fundamentale ale omului. 'stfel, noile tehnologii informatice au creat unele dintre cele mai importante provocri i oportuniti, fiind evideniate de cei care susin, promoveaz i apr drepturile omului i protecia vulnera"ilitilor sociale. 63ist un defaza# semnificativ ntre ritmul de dezvoltare din sfera tehnologiei informaiei i modul n care mediul legislativ reacioneaz la aceste transformri, efectul const+nd n aceea c evoluiile din acest domeniu pot scapa de su" controlul normelor #uridice, put+nd fi nclcate drepturile omului. 5otenialul uria din domeniul TI0 tre"uie integrat i valorificat eficient n toate direciile n care se regsete amprenta acestor tehnologii revoluionare, n respectul unor principii, valori i norme comune, av+nd n atenie i posi"ilitatea de a contracara sau preveni posi"ilele consecine nocive ale unei utilizri necontrolate a acestei resurse8.
' se vedea Irina (oroianu 9ltescu, Drepturile omului i noile tehnologii ale informaiei i comunicrii,
8

DREPTURILE OMULUI

?A

:tilizrile TI0 n sfera activitilor circumscrise drepturilor omului pot fi grupate n patru domenii principale din punct de vedere al anga#rii reelelor de comunicaii, astfel; guvernamentale, individuale, afectate %<=! urilor i destinate instituiilor supranaionale. 'ceast ierarhizare a fost acreditat n msura n care comunicarea s!a realizat efectiv n domeniul specific, cu relevan n modul de rezolvare a pro"lemelor prin consultarea, cola"orarea i spri#inul acordat de organismele internaionale acreditate n domeniul drepturilor omului. 'stfel, tehnologia informaiei a devenit un suport catalizator pentru eficientizarea i operaionalizarea activitilor din domeniu, oferind o platform glo"al pentru micarea de opoziie ce contest regimurile totalitare i dictatura militar, ncercrile guvernelor de a reduce li"ertile i drepturile cetenilor. )ta"ilirea de noi relaii ntre entitile societii civile, intensificat i susinut de dinamica TI0, a contri"uit n multe direcii la dezvoltarea unei noi diplomaii a drepturilor omului, care a evideniat aa!numita tensiune dintre putere i moralitate i care a schim"at predispoziia unor organizaii, cum este %.<.:., de a aprecia selectiv anumite regiuni ale lumii fa de altele. Implementarea tehnologiilor informatice n aproape toate domeniile vieii, precum i evoluia infrastructurilor de comunicaii la dimensiuni glo"ale, au fcut ca infracionalitatea comis prin intermediul mi#loacelor din sfera tehnologiei informaiei s fie mai ela"orat, mai periculoas i mai acut la nivel mondial. :n studiu al factorilor generatori de activiti criminale a artat c reelele de comunicaii i generaiile modern de echipamente din domeniul TI0 prezint caracteristici specifice, care sunt de mare utilitate pentru proliferarea activitilor infracionale. Tehnologiilor sofisticate utilizate de fptuitori, lacunele n instruirea specific a personalului din cadrul organelor de urmrire penal, lipsa unui plan eficient de reacie n caz de atacuri i, nu n ultimul r+nd, carenele unei legislaii specifice domeniului, precum i
> repturile %mului?, nr. @A*../, p. 8 i urm.

deficienele unor proceduri de aplicare, care s ofere posi"ilitatea unei intervenii operative cauzeaz mari dificulti pentru potenialele victime de a contracara, de a se apra i de a pune n aplicare normativele legale. )ocietatea a cutat ci i modaliti, care s!i asigure o c+t mai "un adaptare la schim"rile ma#ore tehnologice. 5e msur ce au aprut noi necesiti, noi pro"leme i s!au identificat noi mi#loace tehnice de soluionare, de satisfacere a necesitilor vieii, s!au creat noi instituii, care au urmrit s amortizeze ocurile noilor tehnologii i s descura#eze a"uzurile care ar fi putut duce la efecte necontrola"ile. 0u toate acestea, aplicarea unor noi tehnologii, chiar i n cazul soluionrii unor pro"leme curente de producie, de cretere a "unstrii, de m"untire a strii de sntate, a dat natere, uneori, la efecte secundare nedorite a cror soluionare a necesitat i necesit noi eforturi. 5olemicile asupra drepturilor omului i a tehnologiilor informaiei s!au mutat dincolo de tema dreptului la intimitate i al asigurrii proteciei informaiilor, cuprinz+nd pro"leme legate de modul n care trim i suntem guvernai, precum i de criptografierea mesa#elor vehiculate n cadrul reelelor informatice, dreptul de accesare a oricror "aze de date de ctre autoritile a"ilitate pentru activiti ce vizeaz securitatea naional, contracararea terorismului, com"aterea crimei organizate. )tatisticile i prognozele efectuate la nivel mondial asupra fenomenului de c7"ercrime, a evoluiei o"iectivelor, formelor de manifestare, precum i a metodelor i mi#loacelor utilizate n mediul ci"ernetic, ritmul accelerat de evoluie i afectare a serviciilor i reelelor din domeniul TI0, precum i a punctelor sla"e asociate acestui proces dinamic, asigur condiiile favora"ile pentru utilizarea capacitilor agresionale distructive ce pot fi incluse n categoria atacurilor informatice de ctre organizaii teroriste n scopuri i aciuni specific terorismului c7"ernetic. <ivelul de risc estimat pentru astfel de ameninri este corelat, pe termen scurt, mediu i lung, cu mutaiile mediului de securitate internaional i cu nivelul

BC

DREPTURILE OMULUI

general de risc estimat pentru ameninarea terorist. 5entru reducerea i controlul riscurilor asociate n cadrul societii informaionale, procesul de aplicare a legii tre"uie susinut la nivelul principalelor organisme cu rol i atri"uii n domeniul de referin, prin asigurarea unei "une comunicri internaionale, a unei a"ordri unitare i coerente a activitilor su"sumate prevenirii i com"aterii criminalitii informatice, n scopul furnizrii ctre forumurile decizionale a acelor date i informaii analitico! sintetice, ce pot permite adoptarea i sta"ilirea deciziilor e3ecutive optime, de natur s minimizeze cauzele i sursele generatoare ale fenomenului, precum i de diminuare a efectelor@. 0onvergena dintre telecomunicaii, serviciile multimedia i tehnologia informaiei i comunicaii, ce orienteaz dezvoltarea )ocietii Informaionale =lo"ale 1=lo"al Information )ociet7 4 =I)2, este responsa"il pentru transformrile economice i politice dintr!o multitudine de sectoare de activitate. -eneficiile din domeniul TI0 nu se regsesc numai n diversitatea funcionalitilor, ci mai ales n varietatea i versatilitatea aplicaiilor oferite. :na dintre soluiile de a distinge comple3itatea relaionrii dintre TI0 i schim"rile sociale, n conte3tul drepturilor omului, se afl n evaluarea gradului de interactivitate funcional din cadrul uneia dintre tehnologiile implicate n procesul de amplificare a schim"ului de informaii. Ideea c noile tehnologii de comunicare pot determina schim"ri la nivel social, n sensul sta"ilirii unei competene sporite a proteciei drepturilor omului la nivel internaional, relev faptul c un factor important al susinerii i respectrii drepturilor omului l constituie modul n care puterea este administrat i diri#at de cei ce controleaz i regleaz sfera comunicaiilorB.
' se vedea 6. -sceanu, Fenomenul criminalitii informatice n om!nia, ,evista Intelligence, nr. $B, *..C. B ' se vedea '. )elian, "#$s in Support of %uman ights, Democrac& and 'ood 'o(ernance,
@

Da dezvoltarea )ocietii Informaionale tre"uie s contri"uie toate prile interesate, prin adoptarea unei viziuni comune i e3plicite asupra modului de implementare a noilor tehnologii informaionale, n str+ns legtur cu drepturile omului, prin armonizarea politicilor de dezvoltare cu principiile de utilizare ale c7"erspaiului. 63tinderea utilizrii tehnicii de calcul n aproape toate domeniile vieii, precum i conectarea calculatoarelor n reele internaionale a fcut ca infraciunea comis cu a#utorul sau prin intermediul calculatorului s fie mai divers, mai periculoas i mai prezent la nivel internaional. % analiz a factorilor generatori de aciuni criminale a artat c reelele de comunicare i calculatorul modern prezint caracteristici specifice, care sunt de mare utilitate pentru criminali i implic mari dificulti pentru potenialele victime i pentru aplicarea legii 1pro"leme comple3e de securizarea sistemelor, multiplicitatea sistemelor hard i soft, lipsa de e3perien a multor utilizatori, anonimatul comunicrii, criptarea i mo"ilitatea internaional2. ntre intele grupurilor care activeaz n domeniul crimei organizate, ai profesionitilor n spiona#ul economic i al serviciilor secrete din ntreaga lume, care e3ploateaz aceste noi caracteristici ale aciunilor criminale ci"ernetice se numr at+t guverne, oameni de afaceri, c+t i utilizatori particulari. Impactul negativ al utilizrii TI0 a fost remarcat n urmtoarele tipuri de infraciuni; nclcarea caracterului privat al datelor personale, violarea drepturilor de proprietate intelectual, infraciuni economice, infraciuni "ancare, diseminarea de materiale cu coninut ilegal sau nociv. 'naliza situaiei a evideniat c infraciunile comise prin intermediul calculatorului s!au focalizat n domeniul crimei economice, n special prin comiterea de fraude cu a#utorul calculatorului, spargeri de coduri, spiona# economic, furt de secrete tehnologice. Eolosirea TI0 n domeniile tradiionale ale crimei organizate 1de e3. comerul cu arme
FFF.itu.intAosgAspuAFsis!themesAhumanrights.

DREPTURILE OMULUI

B?

i droguri2 capt o importan tot mai mare. )tudiul celor patru direcii de aciune infracional prin utilizarea TI0 ilustreaz faptul c internetul a devenit ara celor patru cavaleri ai 'pocalipsei; crima organizat, terorismul, traficul de arme i droguri, pedofilia/. atorit coninutului variat, infraciunile informatice cuprind pe l+ng actele infracionale clasice i aciuni specifice mediului ci"ernetic 1virusarea infrastructurilor informaionale, falsificarea instrumentelor electronice "ancare, spam!ingul, terorim c7"ernetic, etc.2. 0a urmare a dezvoltrilor din domeniul TI0, infracionalitatea informatic a crescut n comple3itate i importan, implic+nd, din ce n ce mai mult, crima organizat, hacGing!ul, utilizarea "otnet!urilor, furtul de date din interior i atacuri masive asupra infrastructurilor informatice critice, fiind prolifice i activiti din domeniul c7"erterorismului. 'ctivitile fptuitorilor nu pot fi contracarate efectiv cu msuri doar la nivel naional, fiind nevoie de un efort concertat al industriei din domeniul TI0, al guvernelor, al organelor cu atri"uii de punere n aplicare a legislaiei din domeniu i al cetenilor tuturor rilor, chiar dac, n trecut, au e3istat i opinii conform crora nu este necesar armonizarea legilor sau procedurilor privind criminalitatea informatic, cazurile de infracionalitate informatic nefiind considerate dec+t cazuri o"inuite, care au n comun folosirea de tehnologii informatice i de comunicaiiH. 07"erspaiul pune n discuie noiunile tradiionale de #urisdicieI i suveranitate, impun+nd un rspuns coordonat la nivel internaional. ificultile actuale se datoreaz lipsei unui acord la nivel glo"al n ceea ce privete procedurile i practicile n domeniul investigaiei n comunicaiile de date, a lipsei de sisteme corespunztoare pentru comunicaiile
"bidem, pp. *!B. ' se vedea E. J. 6aster"rooG, #&berspace and the )a* of the %orse, :niversit7 %f 0hicago Degal Eorum, *.H. I ' se vedea ). K. -renner i -. L. Moops, +pproaches to #&bercrime ,urisdiction, @ Lournal of Jigh Technolog7 DaF.
H /

digitale, e3istena unor legi inadecvateC, disparitilor e3istente n ceea ce privete prevederile legale i lipsei de e3pertiz la nivelul organelor #udiciare$. i de investigare. <atura criminalitii informatice este una glo"al, prin urmare i natura pro"lemelor cadrului legal n domeniu, impune necesitatea unui consens pentru armonizarea legislaiei i a procedurilor de investigare i incriminare, noi forme de drept multilateral sau glo"alizat$$. <iciun stat nu poate de unul singur s elimine sau mcar s reduc pro"lema nfracionalitii n 07"erspaiu. 6ste nevoie de leadership parta#at i determinare la nivel mondial. :n demers n acest sens a fost iniiat de 0onvenia 6uropean privind criminalitatea informatic 16T) <o. $IB2$*, care introduce noi canale de comunicare n lupta mpotriva acestui tip de infracionalitate i definete un set comun de standarde pentru incriminarea faptelor ilicite legate de tehnologia informaiei. 0onsiderm c prevederile 0onveniei sunt de "un augur, ns acestea tre"uie continuate i m"untite n ceea ce privete detalierea elementelor necesare n cazul fiecrei infraciuni, specificarea unor proceduri consistente pentru investigarea i urmrirea n #ustiie a infractorilor .a. $8. n plus, dup cum o"serv 0omisia 6uropean, sunt necesare norme minime comune n anumite domenii ale infracionalitii, pentru a consolida ncrederea reciproc ntre statele mem"re i autoritile #udiciare naionale i pentru a
' se vedea . -. Jollis, 'n e!)%) for 07"erspace, Jarvard International DaF Lournal, Nol. B*, <o. *, )ummer 1*.$$2. $. ' se vedea ,aportul grupului de e3peri IT: pentru ela"orarea Tratatului la nivel glo"al n domeniul c7"ersecuritii i criminalitii informatice $$ ' se vedea (. =oodman, "nternational Dimensions of #&bercrime, n ). =hosh i 6. Turrini 1eds.2, #&bercrimes- + .ultidisciplinar& +nal&sis, *.$.. $* ' se vedea #on(enia pri(ind #riminalitatea "nformatic, 6T) $IB, 0onsiliul 6uropei, din *8 noiem"rie *..$, -udapesta. 0onvenia a fost semnat de @/ de ri dintre care @ nu sunt mem"re ale 0onsiliului. intre acestea, *@ de ri 1inclusiv ,om+nia2 au ratificat 0onvenia, )tatele :nite fiind singura ar non!mem"r care a ratificat!o. $8 ' se vedea I. Nasiu i D. Nasiu, #riminalitatea n #&berspaiu, 6d. :niversul Luridic, -ucureti, *.$$, p. $*@
C

BB

DREPTURILE OMULUI

permite o "un cooperare ntre acestea$@. 0onsiderm c ar fi oportun s se creeze legi eficiente n domeniu, care s duc la o "un rezolvare a pro"lemelor privind #urisdicia, cooperarea n investigaiile internaionale$B, la ela"orarea de "une practici n ceea ce privete percheziia i confiscarea n mediul informatic i la sta"ilirea unei interaciuni efective ntre mediul pu"lic i cel privat$/. 5ropunerea unui Tratat =lo"al n omeniul 07"ersecuritii i 07"erinfracionalitii i constituirea unei 0uri 5enale Internaionale pentru #udecarea infraciunilor informatice a fost fcut$H. :n astfel de Tratat, sau un set de tratate ale <aiunilor :nite, incluz+nd tratate n domeniul c7"ersecuritii, c7"ercriminalitii i alte c7"ertratate, ar fi un cadru legal pentru pace, #ustiie i securitate n c7"erspaiu i ar reprezenta un punct de cotitur n reglementarea acestui domeniu. (ulte dintre marile state ale lumii, reticente n ceea ce privete semnarea i ratificarea 0onveniei 6uropene privind criminalitatea informatic, susin puternic adoptarea acestui Tratat al <aiunilor :nite$I. 6forturile recente par a indica susinerea unui asemenea demers. 'stfel, organismele i instituiile internaionale, cum ar fi <aiunile :nite, 0onsiliul 6uropei, =rupul celor I state, IT:, %ficiul <aiunilor :nite pe 5ro"leme de roguri i 0rime 1:<% 02, %rganizaia
$@

' se vedea 0omunicarea 0omisiei ctre 5arlamentul 6uropean, 0onsiliu, 0omitetul economic i social i 0omitetul regiunilor,, #tre o politic a U/ n materie penal- asigurarea punerii n aplicare eficace a politicilor U/ prin intermediul dreptului pena l0, 0%( , *.$$, p. BH8 i urm. $B ' se vedea '. 6huan, #&bercrime and )a* /nnforcement #ooperation, n L. -a7uG1ed.2, #&ber Forensics, )pringerOs Eorensic Da"orator7 )cience )eries,*.$.. $/ ' se vedea 'merican -ar 'ssociation, "nternational 'uide to #ombating #&bercrime, *..8. $H ' se vedea ). )ch#ol"erg i ). =hernaouti!Jelie, ' 'lobal $reat& on #&bersecurit& and #&bercrime , )econd edition 1*.$$2P ). )ch#ol"erg, +n "nternational #riminal #ourt or $ribunal for #&berspace 1I0T02, ' paper for the 6astKest Institute 16KI2 07"ercrime Degal KorGing $C =roup , *.$$. ' se vedea 1riciples for 1rotecting #ritical "nformation $I ' se vedea "nfrastructures, adoptate de (initrii de Lustiie i 'faceri http;AAFFF.c7"ercrimelaF.netA07"ercrimelaF.html. Interne ai =I.

)tatelor 'mericane 1%')2, %rganizaia de cooperare n zona 'sia!5acific, 0omunitatea 6conomic a )tatelor Nest!'fricane 160%K')2, 0ommonFealth of <ations sau %60 , i con#ug eforturile pentru armonizarea legislaiei n domeniu. <aiunile :nite, la al doisprezecelea 0ongres pe pro"leme de prevenire a criminalitii 1desfurat n )alvador, -razilia, $*!$C 'pril *.$.2, au relevant importana gsirii de soluii la provocrile puse de infracionalitatea informatic. ,ezoluia /@A$HC, numit )trengthening the :nited <ations 0rime 5revention and 0riminal Lustice 5rogramme, in particular its technical cooperation capacit7, atrage atenia asupra pro"lemelor identificate de )ecretarul =eneral 1'A/@A$*82, printe acestea infracionalitatea informatic, i invit :<% 0 s e3ploreze modalitile de adresare ale acestora. ,ezoluia ,esolution *.AH, numit 5romotion of activities relating to com"ating c7"ercrime, including technical assistance and capacitz!"uilding, o"serv necesitatea o"inerii de date asupra noilor forme de infracionalitate informatic, pentru a ela"ora contramsuri adecvate, i su"liniaz c un rspuns comprehensive la pro"lema infracionalitii n c7"erspaiu tre"uie s includ un numr de elemente, incluz+nd drept penal, posi"ilitatea dezvoltrii unei convenii internaionale universal, asisten tehnic i alte msuri. =I a adoptat un set de unsprezece 5rincipii i ncura#eaz rile s le ia n considerare n dezvoltarea unei strategii pentru reducerea riscurilor la adresa infrastructurilor informatice critice$C. n mai *..H, secretarul general al :niunii Internaionale a Telecomunicaiilor 1IT:2 a lansat 'genda =lo"al a 07"ersecuritii 1=lo"al 07"ersecurit7 'genda2, cadru al cooperrii internaionale n domeniu, av+nd ca o"iectiv central sinergia eforturilor tuturor factorilor!cheie la nivel glo"al

DREPTURILE OMULUI

BD

n realizarea unei societi informaionale mai sigure pentru toi. :n grup de e3peri la nivel nalt, de peste o sut de persoane, a fost creat pentru a asista IT: n dezvoltarea propunerilor de strategie. 'cest grup a realizat un raport, care a fost fcut pu"lic n noiem"rie *..I i care include cinci piloni strategici 4 msuri legale, msuri de ordin etnic i procedural, msuri de ordin organizaional, construcia capacitii i cooperare internaional 4 i apte o"iective eseniale; $. ela"orarea unei legislaii n domeniu aplica"ile glo"al, interopera"ile cu msurile naionale sau regionale e3istenteP *. ela"orarea de strategii pentru crearea de structuri organizaionale i politici naionale i regionale pe pro"lema criminalitii n c7"erspaiuP 8. dezvoltarea unei strategii pentru sta"ilirea de criterii de securitate minime i scheme de acreditare pentru programele i sistemele informatice glo"al acceptateP @. dezvoltarea de strategii pentru crearea unui cadru glo"al pentru monitorizare, avertizare i rspuns la incidente, pentru a asigura coordonarea transfrontalier ntre iniiativele noi i cele e3istenteP B. dezvoltarea de strategii pentru crearea i susinerea unui sistem de identitate generic i universal i a structurilor organizaionale necesare pentru asigurarea recunoaterii credenialelor digitale pentru indivizi peste granie geograficeP /. dezvoltarea unei strategii glo"ale pentru facilitarea crerii de capacitate uman i instituional pentru m"untirea cunoaterii i a GnoF!hoF!ului transsectorial i n domeniile mai sus menionateP H. un cadru potenial pentru o strategie glo"al pentru cooperare internaional, dialog i coordonare n domeniile mai sus menionate*.. n data de $C mai *.$$, IT: i :<% 0 au semnat un acord de cola"orare pentru a aciona n com"aterea ameninrii criminalitii
*.

informatice. 0ele dou organizaii au afirmat c acest parteneriat are ca scop constituirea unui Internet mai sigur pentru utilizatori i afaceri, prin coro"orarea e3pertizei i a resurselor n a a#uta naiunile lumii s creeze o legislaie adecvat, care s fac fa provocrilor din domeniu. Intenia este de a acorda asisten guvernelor pentru sta"ilirea unui cadru legal corespunztor i standarde de securitate, pentru a face fa atacurilor din mediul informatic*$. 'diional a fost creat I(5'0T 1International (ultilateral 5artnership 'gainst 07"er Threats2, agent e3clusiv al IT: pe pro"lem de infracionalitate n 07"erspaiu, parteneriat pu"lic!privat care cuprinde $8H naiuni**. n legtur cu infraciunile ce ar tre"ui incluse ntr!un Tratat glo"al au e3istat discuii i controverse. 'stfel, s!a avut n vedere faptul c nclcrile n domeniul dreptului de autor nu sunt considerate infraciuni n toate rile i, din acest motiv, au e3istat mem"ri, care nu au fost de acord cu nscrierea lor ca infraciuni n Tratatul glo"al. Totodat, infraciunile de rasism, 3enofo"ie i pornografie infantil sunt considerate de unii mem"ri infraciuni tradiionale, nu specific c7"erspaiului, dei incidena lor n mediul online i uurina cu care sunt comise au fcut ca e3perii, care au ela"orat 0onvenia 6uropean s le prevad i s le propun i pentru Tratatul glo"al. atorit frecvenei i gravitii, au fost propuse pentru includere furtul de identitate, spam!ul, phishing! ul, actele preparatorii n comiterea infraciunilor, atacurile masive asupra infrastructurilor informatice critice i actele de terorism prin utilizarea tehnologiilor informatice. 0onvenia privind criminalitatea informatic adoptat n cadrul 0onsiliului 6uropei cuprinde nou categorii de infraciuni informatice, clasificate n patru titluri;

' se vedea IT:, :nderstanding 07"ercrime; ' guide for developing countries, *.$$.

' se vedea http;AAFFF.unodc.orgAunodcAenAfrontpageA*.$$A(a7Auno dc!and!itu!to!cooperate!more!closel7!to!maGe!the! internet!safer.html ** ' se vedea http;AAFFF.impact! alliance.orgAhomeAinde3.html

*$

BE

DREPTURILE OMULUI

$. Infraciuni mpotriva confidenialitii, integritii i disponi"ilitii datelor i sistemelor informatice; ! accesarea ilegalP ! interceptarea ilegalP ! afectarea integritii datelorP ! afectarea integritii sistemuluiP ! a"uzurile asupra dispozitivelor. *. Infraciuni informatice; ! falsificarea informaticP ! frauda informatic. 8. Infraciuni referitoare la coninut; ! pornografia infantil @. Infraciuni referitoare la atingerile aduse proprietii intelectuale i drepturilor cone3e; ! infraciuni referitoare la atingerile aduse proprietii intelectuale i drepturilor cone3e 0onvenia 6uropean n domeniul criminalitii informatice din anul *..$ este considerat un moment istoric de referin, piatra de temelie a cadrului glo"al n domeniu, multe din prevederile acesteia fiind preluate i n Tratatului glo"al. 0onvenia 6uropean este singurul cadru legislativ deschis tuturor statelor lumii, unele dintre acestea prefer+nd s utilizeze 0onvenia ca pe un ghid de ela"orare a propriei legislaii sau ca o referin n dezvoltarea acesteia, prin implementarea principiilor i normelor pe care aceasta le conine, n concordan cu propriul cadru legislativ i #urisprudena caracteristic. 0u toate acestea, 0onvenia 0onsiliului 6uropei privind criminalitatea informatic nu pare s mai ai" fora necesar pentru a ine pasul cu provocrile ridicate de un domeniu cu o dinamic de dezvoltare accentuat. n prezent, 0onvenia este criticat pentru c are n vedere manifestri criminale n mediul informatic de la sf+ritul anilor $CC., n timp ce infractorii folosesc metode din ce n ce mai sofisticate, iar infrastructura, aflat ntr!o dezvoltare continu, le ofer numeroase inte de atac. Totodat, terminologia utilizat n cadrul 0onveniei nu mai este considerat capa"il s e3prime cu acuratee realitile din mediul informatic actual. % alt piedic n ndeplinirea

o"iectivelor declarate n 5ream"ulul 0onveniei este aceea c aceasta nu s!a "ucurat de un nivel de admitere glo"al, dei n articolele referitoare la aderare i acceptare, 0onvenia este deschis tuturor statelor lumii. 0oncluzion+nd, putem afirma c n momentul actual este nevoie de un nou Tratat al <aiunilor :nite, ca rezultat al acordului glo"al, cu acceptul tuturor prilor. 0omisia, care a ela"orat 0onvenia, a avut n vedere continua dezvoltare a mediului informatic i necesitatea aducerii n timp de modificri sau amendamente. 'stfel, n art. @@ se prevede c vor putea fi propuse amendamente de ctre fiecare parte, iar acestea vor fi communicate de ctre secretarul general al 0onsiliului 6uropei statelor mem"re ale 0onsiliului 6uropei, statelor mem"er, care au participat la ela"orarea 0onveniei, precum i a oricrui stat, care a aderat sau care a fost invitat s adere, n conformitate cu art. 8H. % strategie pentru o societate a informaiei mai sigur a fost adoptat n anul *../*8. 6lementele principale ale acestei strategii au fost cuprinse n ,ezoluia 0onsiliului *..HA./IA.$, incluz+nd securitatea i reziliena infrastructurilor din domeniul TI0. 'ceast strategie ntrete rolul la nivel tactic i operaional al 'geniei 6uropene pentru )ecuritatea ,eelelor Informatice i a atelor 16<I)'2, creat n anul *..@ pentru a contri"ui la asigurarea unui nivel nalt al securitii informatice n :niunea 6uropean i dezvoltarea unei culturi a securitii informatice, pentru "eneficiul cetenilor, consumatorilor, organizaiilor i administratorilor. :n pas important n asigurarea unei platforme tehnice i legale, 0%(1*..C2 se focalizeaz pe prevenia, pregtirea i creterea contientizrii prin ela"orarea unui plan de aciuni imediate de ntrire a securitii i rezilienei infrastructurilor informatice critice. n 0%(1*.$$2*@ se su"liniaz c ncrederea i
*8

' se vedea 'dditional 5rotocol to the 0onvention of 07"ercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and 3enopho"ic nature committed through computer s7stems, *..8 16T) <o.$IC2. *@ ' se vedea 0omunicarea 0omisiei ctre 5arlamentul

DREPTURILE OMULUI

BF

securitatea sunt condiii preala"ile fundamentale pentru utilizarea la scar larg a TI0 i se consider c o a"ordare doar la nivel 6uropean nu este suficient pentru rezolvarea pro"lemelor viitoare, ci tre"uie s se nscrie ntr!o strategie de coordonare glo"al, care s includ partenerii!cheie, fie c este vor"a de naiuni sau organizaii internaionale*B. ,eferitor la partea de reglementare, propunerea 0omisiei de a reforma 0adrul de reglementare pentru comunicaii i servicii 1,egulator7 ErameForG for electronic communications, netForGs and */ services2 conine noi prevederi n domeniul securitii i integritii, care ntresc o"ligaiile operatorilor de a asigura msuri corespunztoare pentru a identifica riscurile, a garanta continuitatea furnizrii de servicii i notificare prompt a pro"lemelor de securitate*H. 'ceste msuri i aciuni completeaz prevederile e3istente n domeniul cooperrii #udiciare, care urmresc prevenirea, com"aterea i pedepsirea infraciunilor de terorism. 5ropunerea de irectiv a 5arlamentului 6uropean i a 0onsiliului privind atacurile mpotriva sistemelor informatice i de a"rogare a eciziei!0adru *..BA***AL'I a 0onsiliului consider c rspunsul insuficient al mecanismelor de punere n aplicare a legii contri"uie la rsp+ndirea acestor fenomene, iar dificultile iau amploare, deoarece anumite forme de fapte penale transcend frontierele naionale. 5ropunerea de irectiv preia dispoziiile eciziei!0adru i include elemente noi n ceea ce privete dreptul penal material, incrimin+nd producerea, v+nzarea, achiziionarea n vederea utilizrii, importului, distri"uirii sau punerii la dispoziie, n alt mod,
6uropean, 0onsiliu, 0omitetul 6conomic i )ocial 6uropean i 0omitetul ,egiunilor privind protecia infrastructurilor informatice critice, din *..C, p. $@C i urm i din *.$$ p. $/8 i urm. *B ' se vedea 0ouncil of the 6uropean :nion, 0ouncil conclusions concerning an 'ction 5lan to implement the concerted strateg7 to com"at c7"ercrime, Du3em"ourg, */ 'pril *.$.. */ ' se vedea 0%(1*..H2 p. /CH i urm. *H ' se vedea art. $8, ErameForG irective.

a dispozitivelorAinstrumentelor utilizate pentru comiterea faptelor penale. 5ropunerea prevede circumstane agravante pentru crearea unui "otnet sau a unui instrument similar i n cazurile n care atacurile sunt comise prin disimularea identitii reale a autorului i provocarea de pre#udicii deintorului de drept al identitiiP introduce >interceptarea ilegal? ca infraciune penalP msuri de m"untire a cooperrii europene n materie de #ustiie penal prin consolidarea structurii e3istente, care const n puncte de contact disponi"ile *@ de ore din *@ i H zile. n pas cu dezvoltrile tehnologice, :niunea 6uropean plnuiete, de asemenea, introducerea unei actualizri a irectivei de 5rotecie a atelor 1-inding )afe 5rocessor ,ules2, care va face furnizorii de servicii de tip cloud responsa"ili pentru incidentele de securitate a datelor*I. n anul *.$$ )enatul ):' a ela"orat proiectul legislativ intitulat 5I5' 1)enate -ill ). C/I 4 5rotect I5 'ct2, iar 0amera ,eprezentanilor a ):' a ntocmit proiectul legislativ )%5' 1Jouse -ill J,. 8*/$!)top %nline 5irac7 'ct2, am"ele com"t+nd pirateria i focaliz+ndu!se pe msurile mpotriva site! urilor ce nu respect legislaia ):' din domeniu infracionalitii informatice. 5I5' i )%5' sunt proiecte de legi pentru oprirea pirateriei pe Internet, ce vizeaz n principal urmtoarele aspecte; ! impun providerilor de Internet s modifice configurarea serverelor <) astfel nc+t s nu permit propagarea domeniilor de internet din rile strine, care gzduiesc copii ilegale ale fiierelor multimediaP ! motoarele de cutare vor fi o"ligate s modifice rezultatele cutrii pentru a e3clude site!urile strine care gzduiesc fiiere piratateP ! operatorii de pli online vor fi o"ligai s nchid conturile site!urilor strine care gzduiesc materiale copiate ilegalP ! serverele de pu"licitate online vor fi o"ligate s refuze orice reclam, ctre
*I

' se vedea )'<), <eFs-ites, Nol. XIII, Iss. HI, *.$$.

BG

DREPTURILE OMULUI

site!urile care pirateaz materiale i nu se vor mai face pli pentru pu"licitatea postat pe aceste site!uri. 0ontoversele n #urul celor dou proiecte legislative, mai ales cele de ordin tehnologic, induc temeri cu privire la faptul c acestea vor duce la inhi"area inovaiei, vor determina nflorirea cenzurii i vor afecta afacerile din Internet. Tot n *.$* a fost promovat 'cordul 0omercial 'nti!0ontrafacere 1'0T' 4 'nti! 0ounterfeiting Trade 'greement2, care, potrivit 5arlamentului 6uropean, are ca scop consolidarea respectrii drepturilor de proprietate intelectual, inclusiv online, i de a com"ate contrafacerea i pirateria. '0T' nu se refer e3clusiv la prote#area proprietii intelectuale pe Internet, ci i la prote#area acesteia n cadrul contrafacerilor fizice de "unuri de consum i la reglementri n privina medicamentelor generice. 'cestea din urm sunt medicamente care copiaz ntocmai reeta unui medicament de pe pia, dar sunt v+ndute su" un alt nume. n urma dez"aterilor asupra '0T', mai muli e3peri au atras atenia c, prin prevederile sale, acesta duce la ngrdirea li"ertii de e3primare pe Internet, art+nd c proprietatea intelectual poate fi prote#at i prin msuri mai "l+nde, fr a se recurge la a"uzuri. 0ontroversele n #urul 'cordului 0omercial 'nti!0ontrafacere pot fi grupate astfel; ! felul n care s!a realizat negocierea 'cordului l priveaz de credi"ilitate democratic i de claritate #uridic. aca va fi ratificat, '0T' va avea implicaii ma#ore pentru li"ertatea de e3primare, accesul la cultur i via privat, va afecta comerul internaional i va reprezenta un o"stacol n calea inovriiP ! acordul a fost negociat n spatele uilor nchise, e3cluz+nd ma#oritatea rilor n curs de dezvoltare i fr transparen democratic la nivelul %<:, :6 sau la nivel naionalP ! acordul i propune s creeze o nou instituie, >0omisia '0T'?, fr s defineasc nsa o"ligaiile sau garaniile necesare pentru ca

acest organism s funcioneze ntr!o manier deschis, transparent i inclusiv, care s permit e3ercitarea unui control pu"lic asupra aciunilor saleP ! privilegiile deintorilor de drepturi de proprietate intelectual sunt puse mai presus de li"ertatea de e3primare, via privat i alte drepturi fundamentaleP ! acordul va lsa reglementarea li"ertii de e3primare n m+inile companiilor private, ntruc+t impune o"ligaii referitoare la monitorizarea coninutului online de ctre tere pri, cum ar fi intermediarii Internet, care nu sunt ns n msur s reglementeze formele de e3primare n mediul online. ! acordul poate mpiedica utilizarea patrimoniului cultural al societii, ntruc+t sporete sanciunile i riscurile de natur penal pentru utilizarea operelor ai cror proprietari sau deintori de drepturi de autor sunt dificil sau imposi"il de identificat sau localizatP ! precizrile din versiunea final a acordului, al cror neles nu va fi clarificat nainte de ratificarea '0T', sunt vagi i risc s fie interpretate n moduri care ar putea permite incriminarea unui numr mare de ceteni, pentru delicte trivialP ! e3tinderea rspunderii intermediarilor i va determina pe furnizorii de Internet s desfoare activiti de supraveghere la nivelul reelelor proprii i s implementeze mecanisme intruzive de identificare a presupuilor infractori, cum ar fi monitorizarea la scar larg a comunicaiilor prin utilizarea procedurii de >deep pacGet inspection?, permi+nd astfel nclcarea grav a vieii private a utilizatorilor. 5utem concluziona c c7"erspaiul are nevoie de o reglementare glo"al, pertinent, care s reflecte at+t ineficienele tehnologice n materie de securitate, c+t i cele de natur #uridic datorate dinamicii dezvoltrilor din domeniul TI0, ntruc+t n cadrul societii, n cea mai mare parte a lor, aciunile nu se produc ca o desfurare haotic de fapte, ci, dimpotriv, ele se deruleaz ntr!un mod organizat, dup reguli sociale precise, av+nd un caracter normat.

DREPTURILE OMULUI

BH

NCEPUTURILE SISTEMULUI ELECTORAL MODERN DIN ROMNIA


Marian Enache* ABSTRACT: The Romanian electoral ! tem i re"ie#e$ ince it creation %n$er the &ro"i ion o' the Or(anic Re(%lation in the Romanian Princi&alitie $o#n to the Con tit%tion o' )*++, The anal! i o' the Romanian electoral ! tem &re ent the e"ent in their chronolo(ical- hi torical- ocial an$ .%ri$ical e/%ence, It i #orth mentionin( that mo$ern &olitical or(ani0ation tarte$ once the electoral ri(ht ha$ 1een ac2no#le$(e$ a h%man ri(ht , Keywords: Or(anic Re(%lation- Prince- National A em1l!- A$34oc A em1l!- %''ra(e #ith &ro&ert! /%ali'ication- Pari Con"ention o' 56)7 A%(% t )*8*- Con tit%tion o' )*++, R9SUM9 La cr:ation ro%maine $% ! t;me :lectoral e t %i"ie to%t a% lon( $% cette :t%$e- en commen<ant &ar le r;(lement or(ani/%e $e Princi&a%t: ro%maine et terminant = la Con tit%tion $e )*++, En anal! ant le ! t;me :lectoral ro%main no% a"on con er": le :/%ence chronolo(i/%e $e :":nement - hi tori/%e - ociale et .%ri$i/%e , On &e%t note0 /%e l>or(ani ation &oliti/%e mo$erne commence = e $:"elo&&er a"ec le $roit :lectora%? reconn% comme $e $roit $e l>homme, Mots-cls: r;(lement or(ani/%e- r;(le- l>A em1l:e &%1li/%e- l>A em1l:e a$ hoc $% ! t;me &oll ta?- la Con"ention $e Pari $% 56)7 ao@t )*8*- la Con tit%tion $e )*++, Sistemul electoral romnesc trebuie analizat n succesiunea derulrii, de-a lungul timpului, a celor mai importante etape i momente electorale, pentru a-i putea fi nelese caracteristicile i particularitile. n aprofundarea evoluiei acestuia, evenimentele principale trebuie reinute n succesiunea lor cronologic i n contextul istoric, pentru se contura viziunea de ansamblu conform creia dezvoltarea societii i a statului modern este indivizibil de principiile drepturilor omului. u alte cuvinte, aspectele cronologice, istorice, sociale i !uridice se !uxtapun astfel nct s formeze o veritabil analiz a naterii sistemului electoral romn. "egtura inexorabil dintre naterea drepturilor electorale i evoluia drepturilor omului reiese din faptul c alegerile sunt indispensabile pentru structurarea, stabilizarea i maturizarea unei societi i a crerii omului modern.
#

%rganizarea politic modern ncepe cu &egulamentele %rganice' din (rincipatele &omne care au distins, ntr-o form prim, ntre puterea executiv i puterea legislativ, precum i puterea !udectoreasc, raportat la primele dou. )vnd n vedere aceast separaie, &egulamentele %rganice cuprind prevederi speciale cu privire la procedura de alegere a $omnitorului *$omn+, ct i a %biciunuita %bteasc )dunare a fiecruia dintre principate. n ceea ce l privete pe $omn, acesta trebuia s fie ales pe via de ctre o %bteasc )dunare ,xtraordinar, alctuit n -ara &omneasc din './ de membri, iar n 0oldova din '12 de membri. )ceste adunri extraordinare, a cror unic misiune era alegerea $omnului, erau formate din membri de drept 3 mitropoliii i episcopii ortodoci 3 i membri
) se vedea ,diia Regulamentele Organice ale Valahiei i Moldovei *ed. (. (. 4egulescu i 5. )lexianu+, 6ucureti, '.77.
'

$r., cercettor tiinific.

A*

DREPTURILE OMULUI

desemnai de fiecare dintre strile privilegiate 3 boierii de rangul 8, boierii de rangul 88, boieri reprezentani ai !udeelor *respectiv inuturilor n 0oldova+ i reprezentani ai corporaiilor din orae. Sistemul desemnrii nu era uniform, n sensul c boierii de rangul 8 deveneau membri ai %btetii )dunri ,xtraordinare n ordinea dregtoriilor pe care le ocupau, boierii de rangul 88 erau trai la sori n 6ucureti, i numai boierii reprezentnd !udeele i reprezentanii corporaiilor din orae erau efectiv alei. n 0oldova, un loc era rezervat pentru un deputat al )cademiei 4aionale de nvturi2. %dat constituit, %bteasc )dunare ,xtraordinar alegea pe $omn prin vot secret cu bile dintre candidai. )cetia trebuiau s fie mari boieri, s fi gestionat una dintre marile dregtorii ale principatului i s fi avut mplinii cel puin 7/ de ani. andidaii declarai alei ca domni trebuiau confirmai de puterea suzeran *8mperiul %toman+ i de puterea protectoare *&usia+. u toate acestea, n anul '917 primii domni regulamentari au fost numii direct de ctre cele dou puteri, iar dup &evoluia din '979 cele dou puteri au preferat s numeasc direct noi domni, remarcm faptul c prevederile de alegere a $omnului nu au fost aplicate dect o singur dat n -ara &omneasc, la alegerea lui 5:eorg:e 6ibescu, n '972 i niciodat n 0oldova. %biciunuita %bteasc )dunare era format din 71 de membri n -ara &omneasc i din 1; de membri n 0oldova, alei pentru mandate de cte ; ani fiecare. Structura de funcionare i de organizare a acestor adunri era stabilit prin sistemul de ranguri consfinit de &egulamentele %rganice. )stfel, %biciunuita %bteasc )dunare era format din capii bisericii 3 mitropoliii i episcopii ortodoci, care erau membri de drept, mitropoliii, care ndeplineau i rolul de prezideni ai adunrilor. n ceea ce privete ceilali membri, acetia erau alei dup cum urmeaz< un numr prestabilit de boieri de rangul 8, 2/ n -ara &omneasc i '= n 0oldova, erau alei de ctre boierii de rangul
) se vedea Regulamentul Organic al Valahiei, art. '-'= i Regulamentul Organic al Moldovei, art. '-'>.
2

8 reunii ntr-un colegiu n capital, iar apoi cte un deputat pentru fiecare !ude *respectiv inut+ era ales de ctre boierii de rangurile 8 i 88 din respectiva unitate administrativ. ondiia unic impus prevedea ca toi cei alei s fie ?boierii fii de boieri@ i s fi mplinit 1/ de ani, n timp ce alegtorii s fi mplinit 2; de ani1. n literatura istoric de specialitate se arat c alegerile pentru %bicinuita %bteasc )dunare au fost destul de competitive, pricinuind acerbe confruntri ntre diversele grupri de boieri7, c:iar dac corpul electoral a fost relativ restrns 3 n '912 au participat la alegeri n -ara &omneasc doar circa ;// de alegtori la o populaie de circa ',; milioane locuitori, iar n 0oldova doar circa 7// de alegtori la o populaie de circa 9//./// de locuitori;. &emarcm faptul c structura &egulamentelor %rganice, care condiionau participarea la viaa politic, permind numai unui numr limitat de boieri s guverneze, era n contradicie cu evoluia spre modernitate a societii i a sistemului politic din (rincipate. )stfel, $ecizia ongresului de la (aris de a convoca )dunrile ad-:oc a impus nevoia stabilirii unor reguli pentru desemnarea membrilor acestor adunri. 0odul alegerii membrilor )dunrilor ad-:oc a fost negociat de autoritile otomane cu ambasadorii la onstantinopol ai marilor puteri europene i fost statuat printr-un firman otoman emis n numele sultanului la 'A'1 ianuarie '9;>. (ornind de la ideea c )dunrile ad-:oc erau foruri consultative cu misiune limitat i precis, firmanul stabilea o lrgire semnificativ a numrului categoriilor sociale consultate, pstrnd ns totodat principiul separrii alegtorilor i deputailor pe stri sociale, n definirea crora se introduceau ns parial criteriile legate de proprietate. ,rau instituite
) se vedea Regulamentul Organic al Valahiei, art. 7;-7= i Regulamentul Organic al Moldovei, art. 79-7.. 7 ) se vedea ). Stan, n Istoria Parlamentului i a vieii parlamentare din Romnia pn la 1 1! , ,d. )cademiei, 6ucureti, '.91, p. 2=. ; ) se vedea, 8. . Bilitti, n "nciclopedia Romniei, vol. 8, 6ucureti, '.19, p. 27>.
1

DREPTURILE OMULUI

A7

astfel ; colegii< clerul, marii proprietari funciari *boierimea+, micii proprietari rurali *moneni, respectiv rzei+, populaia lipsit de proprietate din comunele rurale *ranii clcai+ i orenii. ,xceptnd clerul, celelalte colegii alegeau deputaii la nivelul !udeelor *respectiv inuturilor+, fie n mod direct, fie n mod indirect. )stfel, marii proprietari a cel puin ';/ :ectare erau alegtori direci i se reuneau n reedina !udeului *respectiv inutului+ pentru a alege mpreun cu cei ; delegai ai micilor proprietari *avnd cel puin '; :ectare+ din fiecare plas pe cei 2 deputai ai respectivului !ude *respectiv inut+, care trebuia s fie boieri, proprietari a cel puin 7;/ :ectare. "a colegiul ranilor, votul era n 1 faze. 0ai nti, ranii din fiecare sat desemnau 2 delegai, care se reuneau la nivel de plas i desemnau 2 alegtori care mergeau s aleag n reedina !udeului *respectiv inutului+ ' deputat. "a colegiul oraelor erau alegtori direci proprietarii de case *n valoare de peste 2/./// piatri n capitale, n valoare de peste 9./// piatri n celelalte orae+, practicanii profesiunilor liberale, negustorii patentai i starostii breslelor, la acetia adugndu-se i 1 ali reprezentani ai fiecrei bresleC n funcie de mrimea lor, oraele aveau a desemna ', 2 sau 7 deputai n )dunrile ad-:oc. (rin acest mecanism, corpul electoral a fost lrgit considerabil. omparativ cu perioada regulamentar, numrul alegtorilor direci a sporit de > ori n 0oldova i de 2/ de ori n -ara &omneasc, iar dac avem n vedere i sistemul de vot indirect din lumea rural fenomenul de democratizare este cu att mai mare. u toate acestea, se prezerva reprezentarea supraproporional a boierimii, astfel nct dintre cei ./ de deputai ai )dunrii ad-:oc a 0oldovei i cei '/1 deputai ai )dunrii ad-:oc a -rii &omneti cam !umtate erau proprietari funciari, iar cealalt !umtate erau oreni, rani i clerici=. onvenia de la (aris din >A'. august

'9;9> a stabilit egalitatea politico-!uridic a tuturor locuitorilor (rincipatelor, desfiinnd practic privilegiile i marcnd astfel un moment important n trecerea la o organizare politic modern. n plan politic, puterile publice urmau s fie exercitate n ambele (rincipate de cte un $omn *:ospodar+ ales pe via i de cte o adunare electiv aleas pe > ani, care urmau s beneficieze n anumite cazuri bine precizate, mai ales n domeniul legislativ, de ctre o comisie central comun ambelor (rincipate, comisie care urma s rezideze la Bocani. )nexele conveniei precizau c adunrile elective urmau s fie compuse din membri de drept *cei doi mitropolii i episcopii diocezani+ i din membri alei. n acest moment, putem vorbi despre sistemul cenzitar, respectiv dreptul de a alege, pe care l dobndesc toi cetenii moldoveni i munteni de peste 2; de ani, dar numai n condiiile n care ar fi beneficiat de un venit funciar anual de cel puin '// ducai sau de un capital de peste =./// ducai. n funcie de avere, alegtorii erau separai n alegtori primari i alegtori direci. )legtorii primari desemnau cte 1 reprezentani pe plas *sau arondisment urban+, iar aceti reprezentani se ntruneau n capitala !udeului *inutului+ i alegeau un deputat pe !ude *inut+. n sc:imb, alegtorii direci alegeau cte 2 deputai pe !ude, i cte '-1 deputai n orae, n funcie de mrimea acestora. Scrutinul era secret, iar, dac la primul tur de scrutin niciunul dintre candidai nu obinea ma!oritatea absolut a voturilor, atunci se organiza al doilea tur de scrutin la care era suficient ma!oritatea relativ. andidaii puteau candida n mai multe circumscripii electorale, dar, dac erau alei, trebuiau s opteze pentru una dintre aceste circumscripii n termen de cel mult '/ zile de la validarea alegerilor, urmnd ca apoi s se organizeze noi alegeri n circumscripiile pentru care mandatul de deputat rmnea vacant. omparativ cu sistemul de alegeri folosit pentru )dunrile ad-:oc, cel stabilit prin onvenia de
>

Idem, p. 279 i D. Stan, op# cit#, p. >9 i urm.

) se vedea 6. 0urgescu *coord.+, Istoria Romniei n te$te, 6ucureti, 2//', p. 2/7-2/=.

BC

DREPTURILE OMULUI

la (aris era mai restrictiv, excluznd reprezentarea politic a rnimii i a unei pri mari din orenime i reducnd corpul electoral la cteva mii de persoane9. )legerile, conform onveniei de la (aris, au fost organizate n 0oldova n decembrie '9;9, iar n -ara &omneasc n ianuarie '9;.. )poi, )dunrile elective au purces la alegerea $omnului, n persoana lui )lexandru 8oan uza, ales n 0oldova la ;A'> ianuarie '9;. cu o ma!oritate de 79 de voturi din ;; i n -ara &omneasc n unanimitate la 27 ianuarieA; februarie '9;.. n ceea ce privete dubla alegere, care ar fi trebuit s stea la originea unei colaborri armonioase ntre $omn i adunri, literatura de specialitate remarc serioase divergene cu privire la ritmul i coninutul reformelor statului modern romn. n consecin, sc:imbarea legii electorale a devenit o preocupare comun att pentru liberalii munteni, care au naintat o prim propunere de sc:imbare a legii electorale n iunie '9;., ct i pentru $omnitor, care a nceput demersurile n acest sens pe lng puterile garante n '9=/. n '9=', omisia entral de la Bocani, care era alctuit paritar din membri desemnai de )dunrile ,lective i respectiv de $omn, a adoptat un proiect de lege prin care se instituiau 1 colegii electorale, astfel nct din fiecare !ude s fie desemnai 7 deputai, 2 de ctre proprietarii funciari, ' de ctre oreni i ' de ctre locuitorii comunelor rurale. $ei censul era sensibil mai sczut, asigurnd o reprezentare politic mai larg dect onvenia de la (aris, proiectul asigura marilor proprietari funciari ma!oritatea mandatelor.. )vnd n vedere faptul c acest proiect nu oferea garania unei ieiri din bloca!ul politic i c ar fi pus sub semnul ntrebrii raporturile cu )dunrile existente, )lexandru 8oan uza a decis c definitivarea Enirii are prioritate i a amnat continuarea procedurilor pentru sc:imbarea sistemului electoral. 0odificarea sistemului electoral a
9 .

) se vedea D. Stan, op# cit#, p. ./-.1. ) se vedea D. Stan, op# cit#, p. '2/ i urm.

revenit n actualitate n '9=7, n contextul conflictului dintre $omn i )dunare cu privire la reforma agrar. $e altfel, un proiect de ?aezmnt electoral@ prezentat )dunrii n aprilie '9=7 de ctre 5uvernul condus de 0i:ail Foglniceanu a contribuit la acumularea tensiunilor ntre legislativ i executiv. $up dizolvarea )dunrii i lovitura de stat a lui )lexandru 8oan uza din 2A'7 mai '9==, problema sc:imbrii sistemului electoral a fost conexat trecerii la un legislativ bicameral prin Statutul dezvolttor al onveniei de la (aris, propus de domnitor i acceptat de marile puteri la sfritul lunii iunie '9=7. Statutul introducea sistemul bicameral, alturnd )dunrii, alese dup o nou reglementare electoral, un Senat numit avnd rolul de corp ponderator. "egea electoral, care fusese de!a inclus ca anex la (roclamaia lui uza din momentul loviturii de stat i care fusese apoi aprobat prin plebiscit la '/-'7A22-2= mai '9=7, reducea drastic censul, stabilindu-l la doar 79 lei impozite anuale pentru steni i 9/-''/ lei impozite anuale pentru oreni, ceea ce practic a condus la extinderea corpului electoral de la cteva mii de oameni la circa ;>/./// de alegtori, adic ma!oritatea brbailor de peste 2; de ani din (rincipatele Enite. )legtorii erau mprii n continuare n alegtori primari i alegtori direci. ;/ de alegtori primari desemnau prin vot desc:is un reprezentant dintre cetenii avnd un venit anual de cel puin '// galbeni, iar acesta din urm devenea alegtor direct. )legtori direci erau cetenii tiutori de carte de peste 2; de ani care plteau cel puin 7 galbeni impozite anuale *ceea ce corespundea unor venituri de peste '// de galbeni+, precum i preoii, nvtorii, profesorii, liber- profesionitii i pensionarii statului. mpreun cu reprezentanii alegtorilor primari, alegtorii direci alegeau prin vot direct i secret un numr de '=/ de deputai. )legerile se desfurau ns separat n colegii urbane i colegii ale !udeelor. Gudeele aveau fiecare cte 2 deputai, iar oraele, n funcie de mrimea lor, un numr de '-= deputai. n felul acesta, era prestabilit faptul c oraele trimiteau .7 de

DREPTURILE OMULUI

B)

deputai, iar !udeele doar == de deputai, dei populaia rural era mult mai numeroas dect cea urban. (e de alt parte, 5uvernul a organizat alegerile ntr-un mod extrem de autoritar, favorizat i de faptul c alegtorii primari i alegeau reprezentanii desc:is, la vederea autoritilor. n aceste condiii, niciunul dintre deputaii ostili 5uvernului din fosta )dunare nu a reuit s fie ales, iar noua )dunare era format aproape exclusiv din oameni noi, printre care i '= rani'/. (e de alt parte, ns, atribuiile )dunrii erau considerabil reduse prin Statutul dezvolttor, iar $omnul avea drept de veto absolut i posibilitatea de a guverna prin decrete, ceea ce marca trecerea spre un regim al domniei autoritare. &elaia dintre lrgirea dreptului de vot i instaurarea regimului autoritar a fost astfel sintetizat de Feit: Hitc:ins< ?%u toate c aparent drepturile electorale se apropiau de nivelul su&ragiului universal recunoscut 'r'ailor, noua lege nu a constituit o pro&esiune de credin a lui %u(a n procesul democratic# Mai curnd era o ncercare de a mpca spiritul democratic, repre(entnd idealul su, cu puterea e$ecutiv autoritar, o concesie &cut de el, cu prere de ru, cerinelor politicii concrete@''. on!uncia cu instaurarea regimului autoritar a fost fatal pentru lrgirea dreptului de vot. $up un prim moment de derut, elitele politice ale (rincipatelor s-au regrupat, au constituit ?monstruoasa coaliie@ i au reuit, dup abdicarea lui uza, n contextul loviturii de stat din ''A21 februarie '9==, s preia puterea i s gestioneze instaurarea n &omnia a monar:iei constituionale. )dunarea onstituant aleas n aprilie '9== potrivit legii electorale din '9=7, dar cu energica intervenie a autoritilor, a avut o ma!oritate conservatoare i o minoritate format din liberalii radicali. u toate acestea s-a a!uns la o formul de compromis, care de cele mai multe ori au fost mai apropiate de punctul de vedere al conservatorilor dect de cel al
Idem, p. '7/ i urm. ) se vedea F. Hitc:ins, Romnii, 1))*+1!,,, 6ucureti, Humanitas, '..9, p. 1>>.
'' '/

liberalilor radicali. onstituia din '9== a statuat, printre altele, un (arlament bicameral, format din Senat i )dunarea $eputailor. )cestea erau alese potrivit unei legi electorale anexate onstituiei, i ale crei prevederi au fost discutate odat cu aceasta. $e asemenea, onstituia garanta un set larg de drepturi i liberti democratice, dar stabilea condiionarea ceteniei de apartenena la religia cretin, ceea ce era o form de excludere n primul rnd a evreilor al cror numr sporise considerabil prin imigraie'2. )rt. > din onstituie, referitor la cetenie, fost completat prin "egea electoral din '9=='1, care prevedea faptul c alegtorii trebuia s fie ceteni romni din natere sau mpmntenii, s aib 2' de ani mplinii *ceea ce era o extindere a dreptului de vot fa de legislaia anterioar+, s nu fie supui vreunei alte puteri, s nu fie condamnai sau declarai falii i s ndeplineasc condiiile de cens prevzute de lege. "egea pstra, astfel, principiul votului cenzitar, dar coninea i un set semnificativ de modificri fa de legislaia anterioar cu scopul de a asigura supremaia politic a marilor proprietari funciari, n con!uncie cu o anume reprezentare a populaiei urbane. )stfel, pentru Senat, alegtorii erau mprii n dou colegii, unul format din proprietarii rurali din !udee, care aveau un venit funciar anual de cel puin 1// de galbeni, iar cel de-al doilea din proprietarii de imobile urbane. $ac la colegiul 88 pentru Senat nu existau cel puin '// de alegtori ntr-un ora, colegiul era completat cu proprietari funciari avnd venituri ntre '//-1// galbeni, n ordinea acestor venituri. Senatorilor alei li se adugau apoi cte un senator ales de profesorii Eniversitilor din 8ai i 6ucureti, precum i motenitorul
u privire la contextul adoptrii articolului > i al excluderii necretinilor din corpul cetenilor, a se vedea i $. 0Iller, -taats'.rger au& /iderru&# 0uden und Muslime als 1lterit2tspartner im rum2nischen und ser'ischen 3ationscode# "thnonationale -taats'.rgerscha&ts4on(epte 1!)!+1 *1, HarrassoJitz Derlag, Kiesbaden, 2//;, pp. 17-71. '1 ) se vedea 5. )lexianu n "nciclopedia Romniei, vol. 8, p. 21=.
'2

BA

DREPTURILE OMULUI

tronului, dac mplinise '9 ani, mitropoliii i episcopii epar:ioi ca senatori de drept. (entru )dunarea $eputailor, alegtorii erau mprii n 7 colegii. olegiul 8 cuprindea alegtorii, care aveau un venit funciar anual de peste 1// galbeni, colegiul 88 era format din alegtorii care aveau un venit funciar anual de '//-1// galbeni, colegiul 888 era alocat oraelor, din el fcnd parte toi cei care plteau impozite anuale de cel puin 9/ de lei, precum i 3 scutii de cens 3 liber-profesionitii, ofierii n retragere, profesorii i pensionarii statului, iar colegiul 8D era alocat tuturor celor care plteau o dare ct de mic, dar care nu intrau n niciunul dintre celelalte colegii. olegiul 8D este reglementat printr-un regim diferit. )stfel, n timp ce alegtorii tuturor celorlalte colegii alegeau direct, egal i secret, la colegiul 8D alegerile erau indirecte, n sensul c ;/ de alegtori desemnau un delegat, care apoi se ducea n reedina de !ude unde mpreun cu ceilali delegai 3 i sub supraveg:erea autoritilor 3 alegea un deputat. $in acest punct de vedere, legea electoral din '9== consolida tradiia instituit anterior de a lsa 5uvernului n funcie ample posibiliti de a influena rezultatul alegerilor, mai ales la colegiul 8D, care s-a dovedit o component constant a aanumitei ?zestre guvernamentale@'7. onsiderm c sistemul electoral instituit n '9== n raport cu legea lui uza din '9=7 reprezint un pas napoi. n spri!inul acestei observaii, remarcm faptul c censul era mai ridicat dect n )nglia aceleiai epoci, iar mprirea pe colegii era astfel conceput nct Senatul era emanaia exclusiv a unui numr de cteva mii de alegtori. )stfel n anul '991 au fost 2.1;; alegtori la colegiul 8 i 7.;27 alegtori la colegiul 88, iar n )dunarea $eputailor alegtorii direci de la colegiile 8, 88 i 888 erau n !ur de 2/.///, iar n anul '991 au fost 1.199 alegtori la colegiul 8, 7.9'7 la colegiul 88 i ';.192 la colegiul 888, n timp ce mult mai numeroii alegtori de la colegiul 8D 3 =2=../= n anul '991 desemnau indirect doar 1/

din cei '79 de deputai ';. (e de alt parte, practica electoral din anii ce au urmat a artat persistena interveniei masive a autoritilor n desfurarea alegerilor, astfel nct rezultatele au reprezentat ntr-o mult mai mare msur voina guvernelor care organizau alegerile dect opiunea liber exprimat a alegtorilor. )cest sistem a fost modificat n anul '997 n contextul unei mai largi revizuiri constituionale, dup ce n anul '9>. (arlamentul acceptase sc:imbarea art. > din onstituie, respectiv eliminarea criteriului religios ca precondiie pentru statutul de cetean, ceea ce sc:imba i condiiile de eligibilitate, iar n anul '99' &omnia devenise &egat. "egea electoral din '997'=, care cu unele minime modificri a rmas n vigoare pn la primul rzboi mondial, pstra aproape la fel cele dou colegii care urmau s aleag Senatul *reformulnd ns censul prin folosirea ca moned a leului+, dar reducea numrul colegiilor pentru alegerea )dunrii $eputailor de la 7 la 1 i proceda la sc:imbri notabile n compunerea lor. )stfel, colegiul 8 cuprindea alegtorii care aveau un venit funciar urban sau rural de cel puin '.2// lei pe an, colegiul 88 se desc:idea amplu cuprinznd cetenii rezideni oficial n orae, care plteau impozite directe de cel puin 2/ lei pe an, ca i 3 fr condiie de cens 3 pe liber-profesioniti, ofierii n retragere, pensionarii statului i absolvenii nvmntului primar, iar colegiul 888 era format din cetenii care plteau o dare ct de mic i nu erau cuprini n celelalte colegii. )legtorii de la colegiul 888 erau fie direci *cu condiia s aib un venit funciar anual de cel puin 1// lei i s tie s scrie i s citeascC tot alegtori direci erau preoii i nvtorii de la sate, precum i cetenii care plteau o arend de cel puin './// lei anual+, fie indireci, ultimii alegnd n sate cte un delegat la ;/ de alegtori, delegai care votau apoi mpreun cu alegtorii direci n oraele reedin de !ude. Se mrea numrul de deputai, asigurndu-se totodat sporirea
';

'7

) se vedea F. Hitc:ins, op# cit#, p. 19.

'=

Idem, p. 1>. ) se vedea 5. )lexianu, op# cit#, p. 21=.

DREPTURILE OMULUI

BB

preponderenei colegiilor 8 i 88 asupra colegiului 888. )stfel, n funcie de numrul populaiei, fiecare !ude alegea 2-; deputai la colegiul 8, '. deputai la colegiul 88 i '-2 deputai la colegiul 888. nc i mai important din punctul de vedere al (artidului 4aional "iberal, aflat la guvernare n momentul modificrii legii electorale, reorganizarea colegiilor i a normelor de reprezentare era menit s asigure o pondere mai mare burg:eziei urbane n raport cu proprietarii funciari. $e fapt ns, nsemntatea acestei modificri, ca i cea a introducerii unor prevederi procedurale, cum ar fi interdicia ca funcionarii publici *primarii, notarii, perceptorii etc.+ s fie alei ca delegai la colegiul 888 '>, au contat destul de puin, pentru c practica alegerilor ulterioare a fost att de mult influenat de intervenia autoritilor nct guvernele care au organizat alegerile au ctigat cu regularitate ma!oriti confortabile, independent de opiniile politice ale alegtorilor. Se confirma astfel butada lui (etre (. arp< ?$ai-mi puterea L5uvernul 3 60M i v dau (arlamentulN@ )cest sistem electoral distorsiona sistematic voina politic a corpului cetenesc. % parte nsemnat a acestei distorsiuni inea de nclcarea legii prin practicile abuzive ale 5uvernului i ale administraiei subordonate acestuia. $incolo ns de multele ilegaliti i practici abuzive, legea nsi determina distorsiunea grav a dreptului de reprezentare politic, asigurnd suprareprezentarea pturilor avute i cvasi 3 nereprezentarea marii ma!oriti a populaiei. )stfel, potrivit analizei lui "eonida olescu, n '.'' dintr-o populaie total de >,2 milioane locuitori *dintre care peste ',= milioane brbai ma!ori+, doar '/'.11. persoane aveau calitatea de alegtori direci pentru )dunarea $eputailor i doar 27..2' aveau dreptul de a vota pentru SenatC n felul acesta aproape .7O din populaia adult masculin *i

totalitatea populaiei feminine+ era exclus de la votul direct pentru )dunarea $eputailor, iar pentru Senat aceast rat de excludere a!ungea la circa .9,;O . &ezultatul nu putea fi dect un (arlament oligar:ic, n care a!ungeau riguros numai reprezentani ai claselor avute '9, confirmnd astfel opinia lui (etre (. arp, potrivit cruia n &omnia nu trebuia s fac politic activ ?dect aceia care posed de la ; mii de galbeni n sus@ '.. ,vident, acest sistem era greu de aprat pe termen lung, pe de o parte datorit presiunii categoriilor excluse de a ctiga drept de reprezentare politic, pe de alt parte datorit evoluiei generale a lumii moderne spre extinderea dreptului de vot. )ceast evoluie era vizibil att n ,uropa apusean, care servea drept cadru privilegiat de raportare pentru intelectualii romni, ct i n rile vecine, unde votul universal masculin, egal i secret, a fost instituit n 6ulgaria nc de la constituirea statului *'9>.+, n Serbia din '999, iar n partea austriac a )ustro-Engariei din './> *Engaria a pstrat ns sistemul cenzitar pn la destrmarea dublei monar:ii n '.'9+. n aceste condiii, sistemul electoral din Dec:iul &egat a fost deseori criticat, inclusiv de membri ai elitei politice i intelectuale, i au fost lansate diverse propuneri de reforme viznd extinderea i egalizarea drepturilor de vot. (roblema a devenit deosebit de acut dup '.'1, cnd intervenia militar n al doilea rzboi balcanic a fcut ca armata romn s ia contact cu realitile din 6ulgaria vecin, ceea ce a potenat c:emrile la realizarea unei reforme agrare i a unei reforme electorale. )mbele proiecte, nsuite de (artidul 4aional "iberal, care a venit la guvernare n '.'7, au fost amnate din cauza izbucnirii primului rzboi mondial, dar au revenit apoi cu att mai acut pe agend la finele rzboiului.

'9

'>

) se vedea 6. 0urgescu *coord.+, op# cit#, p. 2'> .

0. $ogan, 1nali(a statistic a 56emocraiei Parlamentare7 din Romnia, 6ucureti, '.7=, p. '1. '. )pud 0. $ogan, op# cit#, p. ''.

BD

DREPTURILE OMULUI

LIMITELE DE ADMISIBILITATE ALE ORDONANELOR DE URGEN


Anca Chesaru* ABSTRACT: Human ri h!s "r#!ec!i#n has e$#%$e& in acc#r&ance 'i!h humani!()s "a!!erns #* e$#%u!i#n an& in$#%u!i#n+ *r#m rues#me !imes !# *%#urishin #nes an& $ice $ersa, N#'a&a(s 'e are c#n*r#n!e& 'i!h a %#-a% scener( &i$i&e& -( seri#us crises 'hich a**ec! human ri h!s &ue !# !he i%%.'i%% #r !he ne %i ence #* cer!ain in&i$i&ua%s, Because #* !his+ human ri h!s sh#u%& -e ana%(/e& 'i!h a &i**eren! a""r#ach, This ne' a""r#ach im"%ies in!erc#nnec!in !he human ri h!s &isci"%ine 'i!h !he ma0#r !("es #* crises !ha! are %i1e%( !# a**ec! !hese ri h!s, Keywords: human ri h!s+ crisis+ "#%i!ics+ ec#n#m(+ securi!(, R2SUM2 L3a&#"!i#n &es #r&#nnances &)ur ence es! r4 %4e "ar %)ar!ic%e 556, 789, &e %a C#ns!i!u!i#n, Le G#u$ernemen! &e %a R#umanie "eu! a&#"!er &es #r&#nnances &)ur ence seu%emen! &ans &es si!ua!i#ns e:!ra#r&inaires ;ui ne "eu$en! "as <!re re"#r!4es+ e! %)ur ence es! n4cessaire "#ur m#!i$er %eurs c#n!enus, Les #r&#nnances &)ur ence "eu$en! <!re a&#"!4es &ans %e &r#i! c#ns!i!u!i#nne% mais ne "eu! "as a**ec!er %e s!a!u! &es ins!i!u!i#ns *#n&amen!a%es &e %)2!a!+ %es &r#i!s+ %i-er!4s e! &e$#irs c#nsacr4s &ans %a C#ns!i!u!i#n+ %es &r#i!s 4%ec!#rau: e! e%%es ne "eu$en! "as *#rc4s &es mesures ac!i*s &e !rans*er! &es -ien "u-%i;ue imm#-i%iers, Mots-cls: Or&#nnance &)ur ence+ %a C#ns!i!u!i#n+ %a &4%4 a!i#n %4 is%a!i$e+ %e #u$ernemen! r#umain+ %a C#ur C#ns!i!u!i#nne%%e &e %a R#umanie,

Adoptarea Ordonanelor de urgen este reglementat de art. 115 alin. (4). din Constituia Romniei. Astfel, Gu ernul Romniei poate adopta ordonane de urgen numai !n situaii e"traordinare a #ror reglementare nu poate fi amnat, a nd o$ligaia de a moti a urgena !n #uprinsul a#estora. Ordonanele de urgen nu pot fi adoptate !n domeniul legilor #onstituionale, nu pot afe#ta regimul instituiilor fundamentale ale statului, drepturile, li$ertile %i !ndatoririle pre &ute de Constituie, drepturile ele#torale %i nu pot i&a msuri de tre#ere silit a unor $unuri !n proprietate pu$li#.'* Astfel, ordonanele de urgen nu pot fi adoptate !n domeniul legilor #onstituionale. Cu pri ire la a#east prim limitare material, #are este #ategori# %i total, e"ist unanimitate de opinii !n do#trina de spe#ialitate, a nd !n
'

(r., #er#ettor %tiinifi#.

edere lo#ul o#upat de legea fundamental, #a %i de legile de re i&uire a a#esteia, !n ierar)ia normelor de drept. *egile de re i&uire a Constituiei sau legile #onstituionale se afl !n rful ierar)iei a#telor normati e, fiind supraordonate !n raport #u legile organi#e, ordinare %i #u ori#e alt a#t normati . Constituia se afl !n rful instituiilor politi#o+,uridi#e dintr+o so#ietate organi&at, fiind sursa tuturor reglementrilor, !n domeniile e#onomi#, politi#, so#ial %i ,uridi#. -ormele Constituiei au o for ,uridi# superioar tuturor dispo&iiilor #uprinse !n toate #elelalte a#te normati e, fie # a#estea sunt legi organi#e, legi ordinare, ordonane emise !n temeiul unei legi de a$ilitare sau ordonane de urgen, )otrri ale Gu ernului, et#. (atorit importanei a#estor legi, !n art. 15. / 150 din Constituie sunt !ns#rise !n mod e"pres pre ederile referitoare la re i&uirea a#esteia. Constatm, astfel, # pro#edura parlamentar apli#a$il este diferit de a#eea

DRE=TURILE OMULUI

>6

ordinar, fiind reglementate medierea %i de&$aterea !n %edin #omun !n situaia de&a#ordului !ntre Camere. (e asemenea, legile de re i&uire a Constituiei se adopt #u o ma,oritate de #el puin dou treimi din numrul mem$rilor fie#rei Camere a 1arlamentului1, sunt supuse unui du$lu #ontrol de #onstituionalitate, nu se supun promulgrii %i tre$uie apro$ate prin referendum naional.0 2n apli#area te&ei !nti a art. 115 alin. (3) din Constituie, Curtea Constituional a artat # 4din interpretarea te"tului #onstituional se poate dedu#e # interdi#ia adoptrii de ordonane de urgen este total %i ne#ondiionat5 6. (e asemenea ordonanele de urgen nu pot afe#ta regimul instituiilor fundamentale ale statului. 2n apli#area a#estei dispo&iii #onstituionale, #onsiderm # este ne#esar #a mai !nti s identifi#m sensul sintagmelor 4nu pot afe#ta5, 4instituii fundamentale ale statului5 %i 4regimul instituiilor fundamentale ale statului5, din perspe#ti a legiuitorului #onstituant. Cu referire la interpretarea er$ului 4a afe#ta5, remar#m # el este sus#epti$il de a$ordri diferite, a%a #um re&ult din di#ionarul e"pli#ati al lim$ii romne, dar %i din di#ionarul ,uridi#. 2n #onte"tul e"aminat, pentru a interpreta teleologi# te"tul #onstituional, este ne#esar s dedu#em intenia legiuitorului #onstituant din #onte"t, !ntr+o interpretare sistemati# %i riguros ,uridi#. 2n opinia lui Corneliu+*i iu 1opes#u, !ntr+o interpretare #onte"tual ,uridi#, 4ori#e
1

(a# prin pro#edura de mediere nu se a,unge la un a#ord, Camera (eputailor %i 7enatul, !n %edin #omun, )otrs# #u otul a #el puin trei ptrimi din numrul parlamentarilor. 0 (atorit a#estor #ara#teristi#i, #onsiderm # limitarea referitoare la legile #onstituionale do$nde%te un #ara#ter formal, !ntru#t este impli#it. 6 A se edea (e#i&ia Curii Constituionale nr. 1189 din 3 noiem$rie 0..8 referitoare la e"#epia de ne#onstituionalitate a pre ederilor art. 60 alin. (1) %i (0) din *egea nr. 65:0..8 pentru alegerea Camerei (eputailor %i a 7enatului %i pentru modifi#area %i #ompletarea *egii nr. 3;:0..4 pentru alegerea autoritilor administraiei pu$li#e lo#ale, a *egii administraiei pu$li#e lo#ale nr. 015:0..1 %i a *egii nr. 696:0..4 pri ind 7tatutul ale%ilor lo#ali, pu$li#at !n <. Of. al Romniei, 1artea =, nr. ;8; din 05 noiem$rie 0..8.

afe#tare, ori#e inter enie, su$ ori#e form %i ori#t ar fi de limitat, asupra regimului ,uridi# al unei instituii fundamentale a statului, intr !n #onfli#t #u pre ederile art. 115 alin. (3) din *egea fundamental5 4. 7pre deose$ire de a#east opinie, =on (eleanu susine # 4!ntr+o interpretare #onte"tual ,uridi#, tre$uie s ne oprim doar la unul din sensurile #u ntului <afe#tare>, pre#i&at !n di#ionar, a#ela de <pre,udi#iere> sau <le&are>. Ar fi or$a a%adar de interdi#ia adoptrii unei ordonane de urgen #are, prin efe#tele ei, ar fi pgu$itoare, duntoare, tmtoare #t pri e%te regimul ,uridi# al <instituiilor fundamentale ale statului>, nu !ns %i de o ordonan de urgen prin #are s+ar tinde la perfe#ionarea organi&rii %i fun#ionrii a#estora, !n #adrul dispo&iiilor fundamentale.5 5 A#easta este %i pra#ti#a instanei de #onten#ios #onstituional. =nterpretnd sintagma 4nu pot afe#ta drepturile ele#torale5 utili&at !n a#ela%i arti#ol al legii fundamentale, Curtea Constituional a apre#iat # 4a#easta urmea& s rein numai sensul ,uridi# al noiunii, su$ diferite nuane, #um ar fi> 4a suprima5, 4a adu#e atingere5, 4a pre,udi#ia5, 4a tma5, 4a le&a5, 4a antrena #onse#ine negati e5. Conform opiniei a#esteia, din interpretarea art. 115 alin. (3) din Constituie, 4ordonanele de urgen nu pot fi adoptate da# 4afe#tea&5, da# au #onse#ine negati e, dar, !n s#)im$, pot fi adoptate da#, prin reglementrile pe #are le #onin, au #onse#ine po&iti e !n domeniile !n #are inter in.5 3 A#easta este opinia pe #are %i noi o #onsiderm fundamentat !n #ondiiile apli#rii art. 115 alin. (3) %i a nd !n edere %i dispo&iiile art. 115 alin. (4) din legea fundamental, referitoare la !mpre,urrile !n #are poate fi adoptat o ordonan de urgen. Referitor la !nelesul sintagmei 4instituii
C.+*. 1opes#u, Domeniile de reglementare care nu pot face obiectul ordonanelor de urgen ale Guvernului , !n (reptul nr. 4:0..3, p. ;;. 5 =. (eleanu, Unele observaii cu privire la constituionalitatea ordonanei de urgen, !n Curierul ,udi#iar nr. 3:0..3, p. 56. 3 A se edea (e#i&ia Curii Constituionale nr. 1189:0..8, pu$li#at !n <. Of. al Romniei, 1artea =, nr. ;8; din 05 noiem$rie 0..8.
4

=?

DRE>TURILE OMULUI

fundamentale ale statului5 !n a#est #onte"t, anali&m da# este or$a despre autoritile pu$li#e, astfel #um sunt a#estea !ns#rise !n titlul === al Constituiei ori legiuitorul #onstituant se refer %i la alte stru#turi statale %i da# a em !n edere doar instituii pu$li#e sau %i instituii finanate din surse e"tra$ugetare. 1rin sintagma general 4instituii pu$li#e5 unii autori susin # tre$uie !nelese doar a#ele instituii finanate e"#lusi din $ani pu$li#i %i #are se afl su$ #ontrolul Curii de Conturi;. 2n opinia lui Corneliu+*i iu 1opes#u, 4singurul #riteriu pentru a #alifi#a o autoritate pu$li# drept instituie fundamental a statului este #el formal5 8, adi# prin 4instituii fundamentale ale statului5 urmea& s !nelegem 4a#elea reglementate e"pres de Constituie, !n mod detaliat ori m#ar su$ aspe#tul e"istenei lor, !n mod e"pli#it sau m#ar generi#5, e"#lu&nd 4autoritile administrati e proprii ale #ole#ti itilor teritoriale lo#ale, e"presie a autonomiei lo#ale / #onsiliile lo#ale, #onsiliile ,udeene %i primarii59. 7pre deose$ire de a#east interpretare, =on (eleanu nu !mprt%e%te dis,ungerea autoritilor administrati e proprii ale #ole#ti itilor teritoriale lo#ale din a#east
A. =orgo an, Tratat de drept administrativ, ?ol. =, Introducere. Organizarea administrativ. Funcia public ediia a 4+a, @d. All Ae#B, Au#ure%ti, 0..5, p. 698. 8 C.+*. 1opes#u, !"cepie de neconstituionalitate. Titular al dreptului de sezin. #vocatul $oporului, !n Curierul ,udi#iar nr. 9:0..3, p. ; 9 2ntr+o opinie se arat # sunt instituii fundamentale ale statului> 1arlamentul, 1re%edintele Romniei, Gu ernul, ministerele, organele de spe#ialitate din su$ordinea Gu ernului sau a ministerelor, armata %i #elelalte #omponente ale forelor armate, Consiliul 7uprem de Aprare a Crii, Consiliul *egislati , Autoritatea @le#toral 1ermanent, A o#atul 1oporului, Curtea de Conturi, Consiliul @#onomi# %i 7o#ial, ser i#iile de informaii, ser i#iile pu$li#e de radio %i tele i&iune, autoritile administrati e autonome, prefe#tul, ser i#iile pu$li#e de#on#entrate ale ministerelor %i ale #elorlalte organe ale administraiei pu$li#e #entrale din unitile administrati +teritoriale, misiunile diplomati#e, 2nalta Curte de Casaie %i Dustiie %i #elelalte instane ,ude#tore%ti, <inisterul 1u$li# %i par#)etele, Consiliul 7uperior al <agistraturii %i Curtea Constituional. 2n a#est sens, a se edea C.*. 1opes#u, op. cit. !n (reptul nr. 4:0..3, pp. ;5+;3).
;

sintagm 4mai !nti pentru # ele sunt e o#ate prin dispo&iiile art. 101+100 din Constituie. Apoi, pentru #, de%i ele sunt Ee"presie a autonomiei lo#aleF, rmn totu%i, su$ aspe#tul naturii lor ,uridi#e, Einstituii ale statuluiF, figurnd #a atare !n legea fundamental su$ titlul 4Autoritile pu$li#e51.. Ga de a#east a$ordare diferit a autoritilor administrati e lo#ale, #onstatm # opiunea autorului are !n edere i&iunea a#estuia asupra sistemului de gu ernare. Astfel, prima opinie ia !n #al#ul sistemul des#entrali&at, !n #are organele autoritilor pu$li#e lo#ale !%i e"er#it atri$uiile !n #ondiii de independen fa de organele #entrale, !n timp #e a doua opinie are !n edere sistemul #entrali&at, !n #are organele lo#ale se su$ordonea& autoritilor #entrale. Cu pri ire la apli#area a#estei sintagme #onstituionale, Curtea Constituional, !n moti area (e#i&iei nr. 544 din 08 iunie 0..3, a artat # 4prin rolul su, Curtea de Conturi fa#e parte din instituiile fundamentale ale statului, a#ti itatea sa fiind indispensa$il asigurrii suportului finan#iar al fun#ionrii tuturor organelor statului. -atura Curii de Conturi de instituie fundamental a statului este deopotri su$liniat de statutul #onstituional al a#esteia, #a %i de faptul # organi&area %i fun#ionarea sa, adi# regimul su ,uridi#, se reglementea&, potri it art. ;6 alin. (6) lit. l) din Constituie, prin lege organi#5.11 A#elea%i #onsiderente au fost reluate !n (e#i&ia nr. 1555 din 1; noiem$rie 0..910. (in moti area de#i&iei Curii Constituionale re&ult # !n#adrarea unei autoriti pu$li#e !n #ategoria #onstituional a
=. (eleanu op. cit. !n Curierul ,udi#iar nr. 3:0..3, p. 56, nota 1;. 11 A se edea (e#i&ia Curii Constituionale nr. 544 din 08 iunie 0..3 referitoare la e"#epia de ne#onstituionalitate a Ordonanei de urgen a Gu ernului nr. 46:0..3 pri ind organi&area %i fun#ionarea Curii de Conturi, pu$li#at !n <. Of. al Romniei, 1artea =, nr. 538 din 6. iunie 0..3. 10 A se edea (e#i&ia Curii Constituionale nr. 1555 din 1; noiem$rie 0..9 referitoare la e"#epia de ne#onstituionalitate a pre ederilor Ordonanei de urgen a Gu ernului nr. 94:0..9 pentru asigurarea #ontinuitii a#ti itii unor stru#turi din #adrul aparatului de lu#ru al Gu ernului, pu$li#at !n <. Of. al Romniei, 1artea =, nr. 08 de#em$rie 0..9.
1.

DRE=TURILE OMULUI

>@

4instituiilor fundamentale ale statului5 se fa#e a nd !n edere rolul, statutul #onstituional %i reglementarea prin lege organi# a regimului su ,uridi#. 1ornind de la litera legii fundamentale, #onstatm # !n #adrul Hitlului === / Autoriti pu$li#e, sunt reglementate 1arlamentul, 1re%edintele Romniei, Gu ernul %i organele administraiei pu$li#e #entrale, 2nalta Curte de Casaie %i Dustiie, <inisterul 1u$li# %i Consiliul 7uperior al <agistraturii, repre&entnd #ele trei puteri fundamentale ale statului de drept, Consiliul *egislati %i Consiliul 7uprem de Aprare a Crii, pre#um %i organele administraiei pu$li#e lo#ale. 2n #elelalte se#iuni ale Constituiei sunt reglementate !n mod e"pres, !n ordine #ronologi#, urmtoarele instituii fundamentale ale statului> A o#atul 1oporului, Autoritatea @le#toral 1ermanent, Consiliul @#onomi# %i 7o#ial, Curtea Constituional. Apre#iem # instituiile statului #are nu sunt pre &ute !n legea fundamental nu pot fi #onsiderate, prin prisma dispo&iiilor #onstituionale, #a instituii fundamentale ale statului. 1entru a#este #onsiderente %i a nd !n edere #, potri it art. ;6 alin. (6) lit. o) din Constituie, organi&area administraiei pu$li#e lo#ale, a teritoriului, pre#um %i regimul general pri ind autonomia lo#al se reglementea& prin lege organi#, apre#iem # ar tre$ui s in#ludem %i organele administraiei pu$li#e lo#ale !n #ategoria 4instituiilor fundamentale ale statului5, !n sensul art. 115 alin. (3) din legea fundamental. 2n spri,inul a#estei idei menionm %i opinia formulat de Rodi#a -ar#isa 1etres#u, #are in#lude !n noiunea de instituie pu$li# 4stru#turile su$ordonate unor autoriti ale administraiei pu$li#e #are fun#ionea& din enituri $ugetare, dar %i din surse e"tra$ugetare5 %i #are pot fi 4de interes naional sau de interes lo#al ori ,udeean516. (up interpretarea er$ului 4a afe#ta5 %i a sintagmei 4instituii fundamentale ale statului5, prin raportare la dispo&iiile art. 115 din Constituie, mai tre$uie s #larifi#m sensul
Rodi#a -ar#isa 1etres#u Drept administrativ, @d. Iamangiu, Au#ure%ti, 0..9, p. 05.
16

sintagmei 4regimul instituiilor fundamentale ale statului5. *a o prim le#tur suntem tentai s #itim #)iar 4regimul ,uridi# al instituiilor fundamentale ale statului5, dar ne limitm la a#esta ori legiuitorul #onstituant a a ut !n edere %i alte #onotaii #are ar putea fi date #u ntului 4regim5, pre#um 4regim general5, dup #um a folosit !n #uprinsul art. ;6 alin. (6) lit. m), o), p) %i s), #u referire la domeniile !n #are se reglementea& prin lege organi#.14 Ga de a#est aspe#t, Corneliu+*i iu 1opes#u susine # !n #eea #e 4pri e%te sensul e"a#t al noiunii de afe#tare a regimului instituiilor fundamentale ale statului se o$ser (J) # este or$a de regimul ,uridi# al a#estora515. 2n opinia noastr, !n a#est #onte"t, ar fi eronat s interpretm limitati #u ntul 4regim5, restrngnd !n mod forat intenia legiuitorului #onstituant de a garanta organi&area %i fun#ionarea instituiilor fundamentale ale statului !n faa posi$ilelor a$u&uri din partea Gu ernului. 2n plus, a nd !n edere # te"tul #onstituional nu nuanea& sensul #u ntului 4afe#tare5, reinem # ori#e afe#tare, inter enie !n sens negati , pgu$itor pentru #etean, asupra regimului unei instituii fundamentale a statului #ontra ine dispo&iiilor art. 115 alin. (3) din legea fundamental. 2n #eea #e pri e%te #ontrolul e"er#itat de Curtea Constituional asupra pre ederilor unei ordonane de urgen fa de #are se in o# !n#l#area pre ederilor art. 115 alin. (3) te&a a doua din Constituie, #onstatm # a#easta este #)emat s se pronune da#, !n mod #on#ret, prin dispo&iiile #ontestate s+a perfe#ionat, s+a !m$untit sau, dup #a&, s+a adus atingere organi&rii, fun#ionrii, #ompetenelor, et#. instituiei i&ate prin respe#ti a ordonan de urgen. 2n a#est mod, remar#m o lrgire a #ontrolului e"er#itat de Curtea Constituional !n asemenea !mpre,urri fa de #ontrolul de #onstituionalitate !n sens stri#t. (e asemenea, ordonanele de urgen nu pot afe#ta drepturile, li$ertile %i !ndatoririle pre &ute de Constituie. 2n apli#area a#estei
14 2n Constituie #u ntul 4regim5 este folosit !n art. 41 alin. (0), art. 49 alin. (1) %i art. ;6 alin. (6) lit. f), g), )), m), o), p) %i s). 15 C.+*. 1opes#u, op. cit., !n (reptul nr. 4:0..3, p. ;6.

=A

DRE>TURILE OMULUI

dispo&iii #onstituionale, ne !ntre$m unde se opre%te a#east limitare de ordin material #u referire la #oninutul ordonanelor de urgen. (in pun#t de edere gramati#al, formularea #uprinde dou sintagme interpreta$ile 4nu pot afe#ta5 %i 4drepturile, li$ertile %i !ndatoririle pre &ute de Constituie5. 2n pri ina interpretrii %i apli#rii er$ului 4a afe#ta5, reiterm #onsideraiile formulate #u pri ire la interpretarea sintagmei 4nu pot afe#ta instituiile fundamentale ale statului5, !n sensul # apre#iem # ordonanele de urgen nu pot fi adoptate da# au #onse#ine negati e, dar, !n s#)im$, pot fi adoptate da#, prin reglementrile pe #are le #onin, au #onse#ine po&iti e !n domeniile !n #are inter in. Gaptul # interpretarea er$ului 4a afe#ta5 tre$uie s fie general ala$il tuturor #a&urilor stipulate !n a#est arti#ol re&ult %i din modul de reda#tare gramati#al a te"tului, #are #uprinde enumerarea #elor trei situaii dup sintagma 4nu pot afe#ta5. 1entru a#est #onsiderent, apre#iem # tre$uie s a em !n edere opinia Curii Constituionale #u pri ire la interpretarea er$ului 4a afe#ta5 fa de drepturile ele#torale, e"primat !n #onsiderentele (e#i&iei nr. 1189:0..9. Cu pri ire la interpretarea #elei de+a doua sintagme utili&ate, #onstatm # Hitlul == din Constituie este #onsa#rat e"#lusi drepturilor, li$ertilor %i !ndatoririlor fundamentale ale omului %i modului de garantare a a#estora. Cara#terul lor fundamental de#urge din importana so#ial pe #are o au, din #ara#terul politi# al relaiilor #u statul, dar %i din faptul # sunt !ns#rise !n legea fundamental. Apre#iem #, din pun#t de edere semanti#, formularea utili&at !n art. 115 alin. (3) din legea fundamental a#oper !ns o sfer mai larg de#t #ea a Hitlului == din Constituie, prin raportare la denumirea marginal a a#estei se#iuni. 2n opinia noastr, e"pli#aia ar #onsta !n faptul # !n alte se#iuni ale legii fundamentale sunt !ns#rise alte drepturi ale omului. (e e"emplu, dreptul la #etenie %i dreptul la identitate al minoritilor naionale sunt !ns#rise !n Hitlul = din Constituie. Hotodat, apre#iem # %i drepturile %i li$ertile fundamentale o#rotite de pa#tele %i tratatele

internaionale la #are Romnia este parte nu pot fi afe#tate prin ordonane de urgen, a nd !n edere prioritatea reglementrilor internaionale pri ind drepturile omului fa de legislaia intern.13 O#rotirea %i garantarea ,uridi# a drepturilor fundamentale sunt itale pentru statutul #i i# al indi idului, fiind eseniale pentru iaa %i demnitatea a#estuia, pentru de& oltarea material, intele#tual %i emoional a omului, pre#um %i pentru asigurarea parti#iprii sale la #ondu#erea statului. Garaniile ,uridi#e ale a#estor drepturi sunt date %i de reglementarea #onstituional a #tor a instituii ,uridi#e, pre#um A o#atul 1oporului, e"#epia de ne#onstituionalitate, rspunderea statului pentru tmarea adus unei persoane !ntr+un drept al su, independena ,ude#torilor %i supunerea lor numai fa de lege. 2n opinia unor do#trinari, drepturile %i li$ertile fundamentale au fost #lasifi#ate astfel> a) in iola$iliti (dreptul la ia, dreptul la integritatea fi&i# %i la integritatea psi)i#, li$ertatea indi idual, dreptul la aprare, dreptul la li$er #ir#ulaie, dreptul la o#rotirea ieii intime, familiale %i pri ate, in iola$ilitatea domi#iliului)K $) drepturi %i li$erti so#ial+ e#onomi#e %i #ulturale (dreptul la !n tur %i la o#rotirea sntii, a##esul la #ultur, dreptul la un mediu !n#on,urtor sntos, dreptul la mun# %i la prote#ia so#ial a mun#ii, dreptul la gre , dreptul de proprietate pri at, dreptul de mo%tenire, dreptul la #storie, li$ertatea e#onomi#, dreptul persoanelor #u )andi#ap la prote#ia spe#ial)K #) drepturi %i li$erti e"#lusi politi#e (dreptul de a ota %i de a fi ales)K a) drepturile %i li$ertile so#ial+politi#e (dreptul de aso#iere, dreptul la informaie,
1otri it art. 0. din Constituie, 4(1) (ispo&iiile #onstituionale pri ind drepturile %i li$ertile #etenilor or fi interpretate %i apli#ate !n #on#ordan #u (e#laraia Lni ersal a (repturilor Omului, #u pa#tele %i #u #elelalte tratate la #are Romnia este parte. (0) (a# e"ist ne#on#ordane !ntre pa#tele %i tratatele pri itoare la drepturile fundamentale ale omului, la #are Romnia este parte, %i legile interne, au prioritate reglementrile internaionale, #u e"#epia #a&ului !n #are Constituia sau legile interne #onin dispo&iii mai fa ora$ile.5
13

DRE=TURILE OMULUI

>B

li$ertatea #on%tiinei, li$ertatea de e"primare, li$ertatea !ntrunirilor, se#retul #orespondenei)K $) drepturi garanii (dreptul de petiionare, dreptul persoanei tmate de o autoritate pu$li#).1; 2n pra#ti#a sa, Curtea Constituional a san#ionat situaii de !n#l#are a a#estor pre ederi #onstituionale. (e e"emplu, prin (e#i&ia nr. 1.69 din 9 iulie 0..9, Curtea Constituional a de#larat ne#onstituional *egea de apro$are a Ordonanei de urgen a Gu ernului nr. 6:0..9 pentru modifi#area %i #ompletarea unor a#te normati e referitoare la organi&area %i fun#ionarea unor stru#turi din #adrul aparatului de lu#ru al Gu ernului, !ntru#t dispo&iiile ordonanei de urgen 4afe#tea& drepturi fundamentale, pre#um egalitatea !n drepturi a #etenilor %i dreptul la mun# %i la prote#ia so#ial a mun#ii, a%a #um sunt #onsfinite !n pre ederile #onstituionale ale art. 13 %i 41518. Ga de #onsiderentele a#estei de#i&ii, remar#m # egalitatea !n drepturi este o garanie pre &ut de Constituie #e se refer la toate drepturile %i li$ertile, nea nd #ara#terul unui drept propriu+&is. 1ro#ednd la interpretarea sistemati# a pre ederilor art. 115 alin. (3) din Constituie referitoare la drepturi %i li$erti, prin raportare la #ele ale art. 56 alin. (1) %i (0), #onstatm #, de%i msurile luate !n temeiul a#estor dispo&iii #onstituionale au #onse#ine negati e, pgu$itoare, tmtoare pentru #eteni, e"er#iiul unor drepturi %i li$erti poate fi restrns prin ordonan de urgen, proporional %i temporar, fr a se adu#e atingere !nse%i e"istenei dreptului sau a li$ertii, a nd !n edere # ordonana de urgen are for ,uridi# egal #u a legii, !n #onsonan #u opinia e"primat de =on (eleanu. 2n opinia sa, a#east interpretare antrenea& difi#ulti !n #eea #e pri e%te #ontrolul de #onstituionalitate. Curtea
=. <uraru, @lena 7imina Hnses#u, Drept constituional %i instituii politice, @d. a 10+a, ?ol. =, @d. All Ae#B, Au#ure%ti, 0..5, p. 134+189. 18 A se edea (e#i&ia nr. 1.69 din 9 iulie 0..9 referitoare la e"#epia de ne#onstituionalitate a *egii de apro$are a Ordonanei de urgen a Gu ernului nr. 6:0..9 pentru modifi#area %i #ompletarea unor a#te normati e referitoare la organi&area %i fun#ionarea unor stru#turi din #adrul aparatului de lu#ru al Gu ernului, pu$li#at !n <. Of. al Romniei, 1artea =, nr. 580 din 01 august 0..9.
1;

Constituional ar urma s #onstate da#, !n sensul art. 56 alin. (1) %i (0) din legea fundamental, a e"istat sau nu situaia #are ,ustifi# restrngerea e"er#iiului dreptului sau a li$ertii ori da# restrngerea a a ut #a re&ultat, !n realitate, atingerea e"istenei a#estora, ori 4!n lipsa unor #riterii o$ie#ti e, Curtea ar urma s fa# o apre#iere #on#ret da# !ntre s#opul legitim urmrit %i mi,loa#ele !ntre$uinate e"ist sau nu un raport re&ona$il, o apre#iere #are nu poate fi de#t su$ie#ti 519. (in#olo de #onformitatea sau ne#onformitatea #u o dispo&iie #onstituional, #onstatm # !n a#east situaie Curtea Constituional ar formula ,ude#i de aloare lund !n #onsiderare #ir#umstanele #on#rete, pronunndu+se pe aspe#te de oportunitate, din#olo de pre ederile art. 143 din legea fundamental. (in a#ela%i #adru, al garantrii drepturilor omului, fa# parte %i drepturile ele#torale. Astfel, ordonana de urgen nu poate afe#ta drepturile ele#torale. 2n interpretarea %i apli#area a#estei dispo&iii #onstituionale, un prim aspe#t #are ne#esit #larifi#are este de a sta$ili #oninutul sintagmei 4drepturi ele#torale5, #u att mai mult #u #t a#estea fa# parte din #ategoria drepturilor fundamentale, #are sunt menionate !n te&a anterioar a a#eluia%i alineat al art. 115 din Constituie. 2n a#est #onte"t, suntem inui s #larifi#m da# este or$a despre o du$l reglementare 0. sau da# legiuitorul #onstituant %i+a manifestat oina politi#o+,uridi# !ntr+un s#op diferit. 2ntr+ o interpretare #onstru#ti , !n sensul apli#rii normei ,uridi#e !ns#rise !n art. 115 alin. (3) din Constituie, #onsiderm # sintagma tre$uie e"aminat #u anumite nuanri, !n spe#ial !n #eea #e pri e%te a#ele drepturi #are sunt !n legtur #u organi&area %i desf%urarea
=. (eleanu op. cit. !n Curierul ,udi#iar nr. 3:0..3 p. 54+55. 0. 2ntr+o opinie susine # 41uterea #onstituant deri at din anul 0..6 a introdus !n Constituie o redundant, deoare#e drepturile ele#torale nu tre$uiau enumerate distin#t de drepturile %i li$ertile fundamentale, deoare#e #onstituiau o parte #omponent a a#estora5. A se edea =. ?ida, &egistic formal. Introducere 'n te(nica %i procedura legislativ, ediia a =?+a re i&uit %i #ompletat / #urs uni ersitar / , @d. *umina *e", Au#ure%ti, 0.1., p. 03.+031.
19

8C

DRE>TURILE OMULUI

pro#esului ele#toral. 2n opinia noastr, sfera drepturilor ele#torale, al #ror regim nu poate fi afe#tat prin reglementare pe #alea ordonanei de urgen, nu se re&um doar la drepturile ele#torale pri ite #a drepturi fundamentale %i re#unos#ute prin arti#olele 63, 6; %i 68 din Constituie, respe#ti dreptul de ot, dreptul de a fi ales %i dreptul de a fi ales !n 1arlamentul @uropean. =nterpretat !n sens larg, sintagma poate s in#lud %i alte drepturi ale #etenilor, intrinse# legate de drepturile ele#torale, %i #are sunt reglementate prin legi spe#iale. 2n sensul #elor artate mai sus, Curtea Constituional, prin (e#i&ia nr. 1189 din 3 noiem$rie 0..8, a artat # 4(repturile ele#torale formea& o #ategorie distin#t !ntre drepturile %i li$ertile #etenilor. (e%i drepturile ele#torale sunt #uprinse !n sfera drepturilor %i li$ertilor pre &ute de Constituie, legiuitorul #onstituant a inserat distin#t, alturi de a#estea, !n #uprinsul alin. (3) al art. 115 din *egea fundamental, #ategoria drepturilor ele#torale, pentru a su$linia # a#estea se refer %i la drepturile ele#torale menionate de legislaia infra#onstituional. Re&ult, a%adar, # sfera drepturilor ele#torale este mai larg de#t #ea re&ultat din Constituie, unde sunt reglementate doar drepturile ele#torale fundamentale ale #etenilor, !n timp #e #elelalte drepturi ele#torale sunt pre &ute de lege.501 Curtea Constituional a mai pre#i&at astfel # 4*egiuitorul ordinar are #ompetena e"#lusi #a, su$ordonndu+se a#estor norme #u #ara#ter imperati %i general, s de& olte, la ni elul legislaiei infra#onstituionale, #ondiiile #on#rete pentru e"er#itarea dreptului de a fi ales la ni elul fie#rei fun#ii pu$li#e ele#ti e. (ispo&iiile legale astfel reglementate tre$uie !ns s fie !n #on#ordan #u prin#ipiile statuate !n art. 13 alin. (6), art. 6; %i 4. din *egea fundamental5. 2n #ontinuare, a#ela%i for 4a f#ut interpretarea de prin#ipiu a dispo&iiilor #onstituionale #are inter&i# adoptarea de ordonane de urgen #are afe#tea& drepturile
01

ele#torale500, pre#i&nd # 4alturi de drepturile ele#torale fundamentale #onsa#rate de Constituie se regses# %i alte drepturi ele#torale reglementate prin lege (dreptul alegtorilor de a fa#e !ntmpinri !mpotri a omisiunilor, a !ns#risurilor gre%ite sau a ori#ror erori din Registrul ele#toralK dreptul alegtorilor de a erifi#a !ns#rierea !n listele ele#torale, de a fa#e !ntmpinri !mpotri a omisiunilor, a !ns#rierilor gre%ite %i a ori#ror erori din #uprinsul a#estoraK dreptul alegtorilor de a fa#e #ontestaie #u pri ire la listele ele#toraleK dreptul alegtorilor de a o$ine #artea de alegtorK dreptul de #ontestare a #andidaturilorK dreptul #andidailor de a #ontesta operaiunile ele#toraleK dreptul #andidailor de a a ea a##es la mi,loa#ele de informare !n mas). A#este drepturi sunt drepturi ele#torale pro#edurale, #e in de e"er#itarea drepturilor ele#torale fundamentale ale #etenilor (dreptul de ot, dreptul de a fi ales, dreptul de a alege).5 1e de alt parte, este ne#esar interpretarea er$ului 4a afe#ta5 #u referire la drepturile ele#torale %i sta$ilirea sensului utili&rii lui de #tre legiuitorul #onstituant !n a#est #onte"t, a nd !n edere #onsideraiile e"puse #u pri ire la sintagmele 4nu pot afe#ta instituiile fundamentale ale statului5 %i 4nu pot afe#ta drepturile, li$ertile %i !ndatoririle pre &ute de Constituie506. (in pun#tul de edere al Curii Constituionale, 4a#easta urmea& s rein numai sensul ,uridi# al noiunii, su$ diferite nuane, #um ar fi> 4a suprima5, 4a adu#e atingere5, 4a pre,udi#ia5, 4a tma5, 4a le&a5, 4a antrena #onse#ine negati e5, #u pri ire la #ategoria drepturilor ele#torale #e fa# o$ie#tul e"#epiei de ne#onstituionalitate5. Conform instanei de #onten#ios #onstituional, din interpretarea art. 115 alin. (3) din Constituie, 4ordonanele de urgen nu pot fi adoptate da# 4afe#tea&5, da# au #onse#ine negati e, dar, !n s#)im$, pot fi adoptate da#, prin reglementrile pe #are le #onin, au #onse#ine po&iti e !n domeniile !n #are
00

A se edea (e#i&ia nr. 1189:0..8, pu$li#at !n <. Of. al Romniei, 1artea =, nr. ;8; din 05 noiem$rie 0..8.

C.*. 1opes#u, #ccesul la )ustiia constituional pe calea contenciosului administrativ, !n -oua Re ist a (repturilor Omului nr. 6:0..;, p. 8. 06 A se edea supra, p. 0+3.

DRE=TURILE OMULUI

85

inter in.504 A%adar, printr+o ordonan de urgen nu poate fi restrns un drept ele#toral, dar poate fi de#is !ntr+un sens #are s ai$ #onse#ine po&iti e asupra sa. Hot !n (e#i&ia nr. 1189:0..9, Curtea Constituional a apre#iat # 4pe #alea ordonanelor de urgen se poate inter eni asupra drepturilor ele#torale pro#edurale pre &ute !n legislaia infra#onstituional, !n msura !n #are nu se adu#e atingere e"istenei dreptului, nu se 4afe#tea&5 su$stana dreptului #a atare505. 2ntr+o alt de#i&ie, Curtea Constituional a san#ionat nerespe#tarea dispo&iiilor #onstituionale !n a#east materie, admind !n parte e"#epia de ne#onstituionalitate pe moti # 4-u este or$a (...) de impunerea unor limite sau de #ir#umstanierea modalitii de e"er#itare a dreptului de a fi ales, #i #)iar de anularea sa prin nere#unoa%tere, nereglementare legal5 !ntru#t 4te"tul legal #riti#at nu pre ede !n mod e"pres, dire#t, eliminarea #andidailor independeni de la alegerile parlamentare pariale, !ns a#easta re&ult to#mai din formula 4numai partidele, %i organi&aiile5, reda#tare restri#ti %i imperati , #e e"#lude !n mod logi# ori#e alt interpretare. C)iar da# !m$ra# forma unei omisiuni legislati e, i#iul de ne#onstituionalitate sesi&at nu poate fi ignorat, deoare#e o atare omisiune este #ea #are generea&, eo ipso, !n#l#area dreptului #onstituional de a fi ales. Or, Curtea Constituional, potri it art. 140 din *egea fundamental, este garantul supremaiei Constituiei, #eea #e presupune, printre altele, #onformitatea !ntregului drept #u Constituia, #ontrolul #onstituionalitii legilor. 2n #on#lu&ie, legea ele#toral poate pre#i&a #ondiiile !n #are o persoan poate #andida !n #alitate de independent (...), dar nu poate, su$ ni#io form, s !ndeprte&e de la pro#esul ele#toral, !n #a&ul alegerilor pariale, #andidatura #a independent a unei persoane, fr #a prin a#easta s nu !n#al#e dreptul
04

fundamental #onstituional #onsa#rat de art. 6; / 4(reptul de a fi ales5.03 *imitarea referitoare la drepturile ele#torale nu in#lude !ns %i sistemul ele#toral, #are se reglementea& prin lege organi#, #onform dispo&iiilor art. ;6 alin. (6) lit. a) din Constituie. A nd !n edere # prin ordonane de urgen se poate reglementa %i !n domenii re&er ate legilor organi#e, #onstatm # este posi$il #a prin intermediul ordonanei de urgen s se inter in !n a#est domeniu, #u respe#tarea #ondiiei imperati e legat de e"istena situaiei e"#epionale. -u !n ultimul rnd, ordonanele de urgen nu pot i&a msuri de tre#ere silit a unor $unuri !n proprietate pu$li#. A#east pre edere #onstituional este intrinse# legat de dispo&iiile art. 44 alin. (0) / (4) din Constituie, #onform #rora 41roprietatea pri at este garantat %i o#rotit !n mod egal de lege, indiferent de titular (J ) -imeni nu poate fi e"propriat de#t pentru o #au& de utilitate pu$li#, sta$ilit potri it legii, #u dreapt %i preala$il despgu$ire (J) 7unt inter&ise naionali&area sau ori#e alte msuri de tre#ere silit !n proprietate pu$li# a unor $unuri pe $a&a apartenenei so#iale, etni#e, religioase, politi#e sau de alt natur dis#riminatorie a titularilor.5 2n apli#area a#estei interdi#ii #onstituionale !n materia adoptrii ordonanelor de urgen, ne !ntre$m !n #e msur a#east limit material se delimitea& de a#eea referitoare la drepturile pre &ute de Constituie a nd !n edere # dreptul de proprietate este reglementat !n legea fundamental. Apre#iem # este mai degra$ o msur de siguran legislati din partea legiuitorului #onstituant de#t o msur distin#t de prote#ie a dreptului de proprietate. @"proprierea, naionali&area fa# parte din re#entul nostru
03

A se edea (e#i&ia nr. 1189:0..8, pu$li#at !n <. Of. al Romniei, 1artea =, nr. ;8; din 05 noiem$rie 0..8. 05 Ibidem.

A se edea (e#i&ia Curii Constituionale nr. 5.6 din 0. aprilie 0.1. referitoare la e"#epia de ne#onstituionalitate a pre ederilor art. 09 alin. (5), art. 6. %i ale art. 48 alin. (1;) din *egea nr. 65:0..8 pentru alegerea Camerei (eputailor %i a 7enatului %i pentru modifi#area %i #ompletarea *egii nr. 3;:0..4 pentru alegerea autoritilor administraiei pu$li#e lo#ale, a *egii administraiei pu$li#e lo#ale nr. 015:0..1 %i a *egii nr. 696:0..4 pri ind 7tatutul ale%ilor lo#ali, pu$li#at !n <. Of. al Romniei, 1artea =, nr. 656 din 08 mai 0.1..

8D

DRE>TURILE OMULUI

tre#ut #omunist #are au mar#at profund so#ietatea. 2n do#trin s+a apre#iat # limitele materiale ale reglementrii prin ordonane de urgen sunt 4fie ilogi#e, fie insufi#iente50; prin impre#i&ia noiunilor. (esigur # %i noi dorim a#uratee terminologi#, #are #onfer a#tului normati pre#i&ie %i predi#ti$ilitate, dar s a em !n edere # opiunea pentru #oninutul normei ,uridi#e ori pentru lim$a, este re&ultatul unor de&$ateri te)ni#e %i #ompromisuri politi#e ale momentului. Anali&a normelor ,uridi#e %i posi$ilele interpretri #on#ur la #re%terea informrii %i posi$il a #alitii a#tului normati #u prile,ul modifi#rii. Cara#terul imperati al limitelor materiale !n materia ordonanelor de urgen atrage san#iuni spe#ifi#e pentru ordonana #are le !n#al#. Astfel, nerespe#tarea pre ederilor art. 115 alin. (3) din Constituie determin #ara#terul sui generis ne#onstituional al respe#ti ei ordonane de urgen. 7ingura autoritate pu$li# !ndreptit s apre#ie&e #ara#terul de #onstituionalitate al unui a#t normati este Curtea Constituional. (ar faptul # a#east instituie nu se poate sesi&a din ofi#iu %i # ordonanele nu sunt supuse #ontrolului a priori de #onstituionalitate poate #ondu#e la situaii de anormalitate ,uridi#, prin #are o ordonan de urgen dit ne#onstituional prin !n#l#area pre ederilor art. 115 alin. (3) din Constituie produ#e efe#te ,uridi#e pn #nd forul #onstituional de#lar #ara#terul su ne#onstituional. 1osi$ilitatea erifi#rii #onstituionalitii a#telor normati e !naintea intrrii lor !n igoare este un remar#a$il progres al statului de drept, !n s#opul asigurrii respe#trii drepturilor omului. Ori, imposi$ilitatea e"er#itrii #ontrolului a priori de #onstituionalitate asupra ordonanelor este, !n opinia noastr, #ea mai semnifi#ati diferen !ntre legi %i ordonane, !n detrimentul garantrii #onstituionalitii a#tului normati . Cu pri ire la situaia e"istent !n alte state, am #onstatat !n linii generale # prin dispo&iii #onstituionale se fi"ea& domeniile !n
0;

(. C. (ni%or, =. (ogaru, G). (ni%or, Teoria general a dreptului, ediia a 0+a, @d. C. I. Ae#B, Au#ure%ti, 0..8, p. 156.

#are @"e#uti ul nu poate adopta a#te #u putere de lege, #)iar da# este or$a despre situaii e"#epionale. 1rin norme #onstituionale se impun anumite interdi#ii, regula general fiind # prin ordonane de urgen nu poate fi modifi#at sau #ompletat Constituia, interdi#ie apli#a$il tuturor a#telor legislati e. 2n legile fundamentale ale altor state au fost reglementate %i alte interdi#ii, pre#um !n ara noastr. Astfel, !n Austria, !n #onformitate #u art. 18 alin. 5 din *egea Constituional Gederal, a#tele #u putere de lege nu pot modifi#a legile #onstituionale federale, nu pot sta$ili o$ligaiuni finan#iare permanente pentru Gederaie, landuri, regiuni %i #omuniti sau pentru #etenii Gederaiei, nu pot dispune !nstrinarea proprietii pu$li#e, nu pot sta$ili msuri !n domeniul dreptului mun#ii %i al asigurrilor so#iale. 2n art. 11. din Constituia @stoniei se pre ede # prin de#retul 1re%edintelui nu pot fi puse !n apli#are, modifi#ate sau a$rogate Constituia %i $ugetul de stat, legile pri ind #etenia, alegerea Consiliului de 7tat, a 1re%edintelui Repu$li#ii %i a autoritilor lo#ale, legile pri ind referendumul, Gu ernul, autonomia #ultural a minoritilor naionale, sistemul instanelor ,ude#tore%ti %i pro#edura ,udi#iar, #ontrolul de stat, starea e"#epional %i aprarea statului, Aan#a @stoniei %i impo&itele de stat. 1otri it art. 81 din Constituia *etoniei, prin a#tele Ca$inetului <ini%trilor nu poate fi modifi#at legea pri ind alegerea 1arlamentului %i ni#i nu se poate inter eni asupra legii pri ind sistemul instanelor ,ude#tore%ti %i pro#edura ,udi#iar, a legii pri ind $ugetul naional, a legilor adoptate de 7e,m !n legislatura respe#ti K de asemenea, ele nu pot i&a amnistia, emiterea de moned, impo&itele, plile amale %i tarifele fero iare. (e asemenea, !n art. 83 alin. 1 din Constituia 7paniei este stipulat # Gu ernul poate emite de#rete+legi pro i&orii fr a afe#ta sistemul ,uridi# al instituiilor de $a& ale statului, drepturile, li$ertile %i !ndatoririle #etenilor pre &ute !n Constituie, regimul #omunitilor autonome %i sistemul ele#toral general.

DRE=TURILE OMULUI

8>

II. DOCUMENTAR JURIDIC

LEGEA NR. 217/2003 PENTRU PREVENIREA I COMBATEREA VIOLENEI N FAMILIE*


Io ! V"# Art. 1 alin. (1) stabilete ca obiect de interes naional ocrotirea i sprijinirea familiei, dezvoltarea i consolidarea solidaritii familiale, iar pe cale de consecin, la alin. (2) se arat c prevenirea i combaterea violenei n familie fac parte din politica integrat de ocrotire i sprijinire a familiei i reprezint o important problem de sntate p blic. !n acest conte"t se recomand n climat familial bazat pe prietenie, afeci ne i ntraj torare moral i material. #e asemenea protecia i promovarea drept rilor victimelor violenei n familie treb ie s se realizeze n conformitate c principi l legalitii, principi l respectrii demnitii mane, principi l prevenirii sv$ririi actelor de violen n familie, principi l celeritii, principi l parteneriat l i, principi l egalitii de anse i de tratament. %a aceste principii se angajeaz stat l roman, prin a toritile competente, s elaboreze i s implementeze politici i programe destinate prevenirii i combaterii violenei n familie, prec m i proteciei victimelor violenei n familie. #e asemenea, legea clarific care s nt formele de violen i care s nt drept rile victimei. Astfel, noile dispoziii legale stabilesc formele s b care se poate manifesta violena n familie. #e asemenea se stat eaz drept l victimei la respectarea personalitii, al demnitii i al vieii private. Astfel, n prim l r$nd, conform legii, noi nea de $"o%&!'( )! * +"%"& pres p ne orice aci ne sa inaci ne intenionat, manifestat
&'

(ep blicat n temei l dispoziiilor art. )* din %egea nr. 2+,2-12 privind modificarea i completarea %egii nr. 21.,2--/ pentr prevenirea i combaterea violenei n familie, p blicat n 0onitor l 1ficial al (om$niei, 2artea ), nr. 13+ din 1/ martie 2-12, d$nd 4se te"telor o no n merotare.

fizic sa verbal, sv$rit de ctre n membr de familie mpotriva alt i membr al aceleiai familii, care provoac ori poate ca za n prej dici sa s ferine fizice, psi5ice, se" ale, emoionale ori psi5ologice, incl siv ameninarea c asemenea acte, constr$ngerea sa privarea arbitrar de libertate. 6oile reglementri stabilesc c pot fi considerate acte de violen incl siv actele de gelozie sa izolarea victimei de familie i prieteni, interzicerea activitii profesionale, imp nerea voinei, provocarea de stri de tensi ne i s ferin psi5ic, control l vieii personale, privarea de mijloace economice sa interzicerea acces l i la valorile c lt rale, etnice sa religioase s nt considerate ca fiind acte violente, iar victima poate s cear, n aceste caz ri, ordin de restricie fa de agresor. %egea lrgete aria de aplicare a noi nii de +&+,-. #& * +"%"&. Astfel noile prevederi legale stabilesc la art. + c prin membr de familie, se neleg ascendenii i descendenii, fraii i s rorile, copiii acestora, prec m i persoanele devenite prin adopie, potrivit legii, astfel de r de7 so l,soia i,sa fost l so,fosta soie7 persoanele care a stabilit relaii asemntoare acelora dintre soi sa dintre prini i copii, n caz l n care convie iesc7 pe l$ng so,soie sa r d apropiat, poate fi considerat c5iar i fost l so, fosta soie sa cel c care se convie iete, c5iar i n afara cstoriei7 t torele sa alt persoana care e"ercita n fapt sa n drept drept rile fata de persoana copil l i7 reprezentant l legal sa alta persoana care ngrijete persoana c boala psi5ica, dizabilitate intelect ala sa 5andicap fizic, c e"cepia celor care ndeplinesc aceste atrib ii n e"ercitarea sarcinilor profesionale. !n al doilea r$nd, victima are drept l la respectarea personalitii, demnitii i a vieii

//

DREPTURILE OMULUI

sale private, la informarea c privire la e"ercitarea drept rilor sale, la protecie special, adecvat sit aiei i nevoilor sale, la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare social, prec m i la asisten medical grat it, la consiliere i asisten j ridic grat it, n condiiile legii. !n acest sens, art. 1+ alin. (1) en mer nitile pentr prevenirea i combaterea violentei n familie, respectiv centre de primire n regim de rgen, centre de rec perare pentr victimele violenei n familie, centre de asisten destinate agresorilor, centre pentr prevenirea i combaterea violenei n familie, centre pentr servicii de informare i sensibilizare a pop laiei. Alin. (2) consacr fapt l c aceste niti ofer grat it servicii sociale destinate victimelor violenei n familie, respectiv asig r protecie, gzd ire, ngrijire i consiliere victimelor violenei n familie, locaia acestora fiind secret p blic l i larg. (emarcm c cea mai important no tate introd s de lege o reprezint prevederea referitoare la o-#"!.% #& 0-o1&2'"&. 8onform art. 2/ alin.(1) persoana a crei via, integritate fizic sa psi5ic ori libertate este p s n pericol printr4 n act de violen din partea n i membr al familiei, poate solicita instanei s emit n ordin de protecie. 0s rile ordin l i de protecie c prind evac area temporar a agresor l i din loc ina familiei, indiferent dac acesta este tit lar l drept l i de proprietate, reintegrarea victimei i, d p caz, a copiilor, n loc ina familiei, limitarea drept l i de folosin al agresor l i n mai as pra nei pri a loc inei com ne at nci c$nd aceasta poate fi astfel partajat nc$t agresor l s n vin n contact c victima,

obligarea agresor l i la pstrarea nei distane minime determinate fa de victim, fa de copiii acesteia sa fa de alte r de ale acesteia ori fa de reedina, loc l de m nc sa nitatea de nvm$nt a persoanei protejate, interdicia pentr agresor de a se deplasa n an mite localiti sa zone determinate pe care persoana protejat le frecventeaz sa le viziteaz periodic, interzicerea oricr i contact, incl siv telefonic, prin corespondent sa n orice alt mod, c victima, obligarea agresor l i de a preda poliiei armele dein te, ncredinarea copiilor minori sa stabilirea reedinei acestora. #e asemenea instana poate disp ne s portarea de ctre agresor a c5iriei i a ntreinerii pentr loc ina temporar nde victima, copiii minori sa ali membri de familie loc iesc sa rmeaz s loc iasc din ca za imposibilitii de a rm$ne n loc ina familial, obligarea agresor l i de a rma consiliere psi5ologic, psi5oterapie sa poate recomanda l area nor ms ri de control, efect area n i tratament ori a nor forme de ngrijire, n special n scop l dezinto"icrii. (emarcm rol l important al obinerii n i ordin de protecie, respectiv interzicerea oricr i contact c victima. #e asemenea, agresor l este obligat s predea poliiei armele dein te. # rata ms rilor disp se prin ordin l de protecie se stabilete de j dector, fr a p tea depi 3 l ni de la data emiterii ordin l i. 2entr a obine n astfel de ordin de protecie, victima treb ie s completeze o cerere care este sc tit de ta"a j diciar de timbr i care va fi j decat de rgen.

DREPTURILE OMULUI

/3

LEGEA NR. 114 DIN 15 OCTOMBRIE 1445 CU PRIVIRE LA ACTELE DE 6TARE CIVIL7 Io ! V"# )nstit ia actelor de stare civil prezint n drept l nostr o importan deosebit, at$t pentr satisfacerea nor interese ale stat l i, c$t i pentr identificarea persoanelor fizice n familie i n societate i pentr aprarea drept rilor lor rec nosc te i ocrotite de lege. !n literat ra de specialitate i n practica j dectoreasc termen l de act j ridic desemneaz at$t o manifestare de voin sv$rit n scop l de a prod ce efecte j ridice, respectiv de a crea, modifica, transmite sa stinge raport ri j ridice, c$t i nscris l ntocmit n scop l de a se dovedi o operai ne j ridic. 2rin rmare act l j ridic de stare civil are menirea de a constata acte i fapte j ridice n scop l dovedirii strii civile a nei persoane. 9tarea civil sa stat t l civil ns meaz elemente ce individ alizeaz o persoan ca s biect de drept ri i obligaii i i stabilete poziia j ridic n raport c ceilali indivizi p rttori de drept ri i obligaii. 8 alte c vinte, starea civil reprezint mijloc l de identificare al persoanei fizice. : ncia social a actelor de stare civil se distinge din fapt l c nregistrarea actelor i a faptelor de stare civil se face n interes l stat l i i n vederea ocrotirii drept rilor i libertilor f ndamentale ale cetenilor. Astfel, starea civil reprezint n ansambl de drept ri s biective nepatrimoniale, av$nd caracterele j ridice ale nor astfel de drept ri, respectiv; opozabilitatea erga omnes, inalienabilitate, imprescriptibilitate, personalitate i niversa4 litate. Actele de stare civil se ntocmesc, n condiiile stabilite de lege, de ctre organele competente, n registre de stare civil. 2otrivit dispoziiilor art.2 alin. (1) din %egea nr.11<,1<<31, actele de natere, de cstorie i de deces se ntocmesc n registre de stare civil, n do e"emplare, ambele originale. (emarcm
1

fapt l c starea civil este determinat de lege i este dobndita ca urmare a prod cerii nor fapte j ridice (natere, moarte), a nc5eierii nor acte j ridice (cstorie, adopie, rec noaterea filiaiei) sa a pron nrii i rm$nerii definitive a nor 5otr$ri j dectoreti c efecte as pra strii civile (5otr$ri de divor, cele privind an larea cstoriei, nc viinarea, desfacerea sa an larea adopiei etc). >miterea actelor de stare civil a a fost corelat dispoziiilor 6o l i 8od 8ivil prin rep blicarea, modificarea i completarea %egii nr.11<, 1<<3 n temei l art. * din 1.?.@. nr. =-,2-112 , aprobat prin %egea nr. 31,2-12/. Astfel, n cadr l 8apitol l i ) #ispoziii generale, 9eci nea 1, Actele de stare civil i persoanele care le ntocmesc a fost modificat i completat prin art. =, n sens l c orice modificare intervenit n stat t l civil al nei persoane, fie ca rmare a ntocmirii n i act de stare civil, fie disp s printr4o 5otr$re j dectoreasc definitiv i irevocabil ori printr4 n act administrativ, se com nic din ofici , n termen de 1- zile, servici l i p blic com nitar local de eviden a persoanelor sa , d p caz, ofier l i de stare civil din cadr l primriei nitii administrativ4teritoriale care a ntocmit act l de natere, de cstorie sa de deces al persoanei la care aceast modificare se refer, n vederea nscrierii meni nilor coresp nztoare. #e asemenea, n c prins l dispoziiei legale se arat c nscrierea n actele de stare civil c privire la modificarea intervenit n stat t l civil se poate face i la cererea persoanei interesate. 0odificrile i completrile intervenite n cadr l proced rii de ntocmire a actelor de stare civil rezid din art. 1+ alin. (1), care stat eaz fapt l c n mele de familie i
2 blicat n 0onitor l 1ficial nr. 3<A din /- septembrie 2-11 / 2 blicat n 0onitor l 1ficial nr. 2+. din 1= aprilie 2-12.
2

(ep blicat n 0onitor l 1ficial nr. //< din 1= mai 2-12.

/5

DREPTURILE OMULUI

pren mele copil l i se stabilesc potrivit art. =A din %egea nr. 2=.,2--<, rep blicat. 9pre deosebire de vec5ea reglementare, alin. (2) al acel iai articol stabilete c ofier l de stare civil are obligaia de a ref za motivat, com nic$nd n scris declarant l i, nregistrarea pren melor formate din c vinte indecente, ridicole ori altele asemenea, de nat r a afecta ordinea p blic i b nele morav ri sa interesele copil l i, d p caz. Acest articol se coroboreaz c art. 33 alin. (1) i (2), care precizeaz c la ntocmirea act l i de natere, prec m i a celorlalte acte de stare civil, n mele de familie i pren mele tit lar l i se scri n limba matern, folosind 4se alfabet l latin i c n mele sa pren mele formate n do sa mai m lte c vinte se scri c cratim, spre deosebire de vec5ea reglementare. 8onform art. 2-, act l de natere8 n caz l copil l i prsit de mam n niti sanitare, se face imediat d p mplinirea termen l i de /de zile de la ntocmirea proces l i4verbal de constatare a prsirii copil l i, semnat de reprezentant l direciei generale de asisten social i protecia copil l i, de reprezentant l poliiei i de cel al nitii sanitare. #ac identitatea mamei n a fost stabilit n termen servici l p blic de asisten social n a cr i raz administrativ4teritorial a fost gsit copil l, pe baza doc mentaiei transmise de direcia general de asisten social i protecia copil l i, are obligaia s solicite, n termen de A= de ore, primar l i competent s ntocmeasc act l de natere dispoziia privind stabilirea n mel i i pren mel i copil l i i s fac declaraia de nregistrare a naterii la servici l p blic com nitar de eviden a persoanelor. #ispoziia privind stabilirea n mel i i pren mel i copil l i se emite de ctre primar n termen de + zile de la data solicitrii. !ntocmirea act l i de cstorie se realizeaz conform art. 2A alin. (1) i (2) de

ctre ofier l de stare civil la sedi l servici l i p blic com nitar local de eviden a persoanelor, al primriei n a crei raz de competen teritorial i are domicili l ori reedina n l dintre viitorii soi sa , d p caz, la n sedi destinat acest i scop, stabilit de primar l nitii administrativ4teritoriale respective. #e asemenea, cstoria se poate nc5eia n afara sedi l i servici l i p blic com nitar local de eviden a persoanelor sa , d p caz, al primriei competente, c aprobarea primar l i. !n ceea ce privete ntocmirea act l i de deces, art. /3 alin. (A) introd ce obligaia str ct rii de stare civil din cadr l servici l i p blic com nitar local de eviden a persoanelor sa , d p caz, a ofier l i de stare civil din cadr l primriei nitii administrativ4teritoriale n a crei raz se afla ltim l domicili al def nct l i de a com nica, n scris, camerei notarilor p blici n a crei raz administrativ se afl lista act alizat a actelor de deces ntocmite. %ista se transmite l nar i treb ie s c prind n mod obligatori n mele, pren mele i ltim l domicili al def nct l i . #e asemenea, n temei l alin. (2) misi nile diplomatice i oficiile cons lare ale (om$niei acreditate n strintate treb ie s com nice lista act alizat a actelor de deces ntocmite 0inister l i Afacerilor >"terne, care treb ie s o transmit 8amerei 6otarilor 2 blici B c reti. !n acest conte"t, sal tm i %egea nr. 3+,2-12 pentr aderarea (om$niei la 8onvenia nr. 13 a 8omisiei )nternaionale de 9tare 8ivil referitoare la eliberarea e"traselor m ltilingve ale actelor de stare civil, semnata la *iena la = septembrie 1<.3A. Aderarea (om$niei la 8onvenia nr. 13 faciliteaz circ laia i rec noaterea doc mentelor de stare civil rom$neti pe teritoriile statelor pri la 8onvenia nr.13, contrib ind la eliminarea birocraiei i la red cerea fals rilor n actele de stare civil.

2 blicat n 0onitor l 1ficial, nr. 2.., din 23 aprilie 2-12.

DREPTURILE OMULUI

/7

ORDONANA DE URGEN7 NR. 21/2012 PRIVIND MODIFICAREA I COMPLETAREA LEGII EDUCAIEI NAIONALE NR. 1/20113 Io ! V"# 2rin 1rdonana de rgen nr. 21,2-12, @ vern l (om$niei a modificat i a completat %egea ed caiei naionale nr. 1,2-11 stabilind indicatorii j ridici care s garanteze o b n desf rare a an l i colar i niversitar 2-1242-1/.+ 0odificrile i completrile %egii ed caiei a n vedere at$t asig rarea cadr l i legal necesar sprijinirii ed caiei timp rii, a sporirii acces l i t t ror copiilor la o ed caie de calitate, c$t i asig rarea acces l i egal la ed caie i al egalitii de anse, la creterea ratei de s cces colar prin asig rarea res rsei mane calificate la clasa pregtitoare, n toate localitile, din medi l rban i medi l r ral. 1 atenie deosebit este acordat at$t clasei pregtitoare, din nvm$nt l primar, care va f nciona ncep$nd c an l colar 2-124 2-1/, c$t i personal l i didactic tit lar n nvm$nt l pre niversitar aferent. #e asemenea, este creionat program l naional de formare contin , care va fi der lat n l na i lie 2-12 pentr cadrele didactice, care vor preda la clasa pregtitoare n an l colar 2-1242-1/. Astfel, art. 2+/ se modific, stat $nd la alin. (1) rmtoarele; C8adrele didactice netit lare calificate, care a participat la conc rs ri de tit larizare n anii 2--=, 2--<, 2-1- i 2-11, care a obin t cel p in nota . i a oc pat n post,o catedr, devin tit lare n sistem l de nvm$nt pre niversitar, dac s nt ndeplinite c m lativ rmtoarele condiii generale a) se certific valabilitatea post l i,catedrei i b)consili l de administraie al colii respective este de acordD7 iar la alin. (2)
+

2 blicat n 0.1f. nr. /.2 din /1 mai 2-12.

C8ondiiile specifice pentr tit larizarea personal l i didactic care a participat la conc rs ri de tit larizare n an l 2-11, n condiiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborat c cons ltarea partenerilor de dialog social i aprobat prin ordin al ministr l i ed caiei, cercetrii, tineret l i i sport l i.D Eotodat, se creeaz cadr l legal necesar asig rrii f nciilor de cond cere n nitile de nvm$nt pre niversitar, a f nciilor de cond cere, de ndr mare i de control n inspectoratele colare i a f nciilor de cond cere n casele corp l i didactic pentr perioada 2-1242-1/ p$n la organizarea conc rs rilor pentr oc parea acestor f ncii. !n acest conte"t, art. 1+= este completat c 1 alin. (A ), care stat eaz c Cprin e"cepie de la prevederile alin. (A), p$n la final l an l i niversitar 2-12,2-1/, eval area colilor doctorale se face de ctre A(A8)9 sa de ctre o alt agenie de asig rare a calitii, din ar sa din strintate. 9istem l de criterii i metodologia de eval are se stabilesc prin ordin al ministr l i ed caiei, cercetrii, tineret l i i sport l i, pe baza prop nerilor A(A8)9. :iecare coal doctoral este eval at periodic, din + n + ani.D #e asemenea, art. 13- este completat c alin. (+), evideniind fapt l c, prin e"cepie de la prevederile alin. (/) i (A), pentr an l niversitar 2-1242-1/, n mr l grant rilor doctorale se stabilete prin 5otr$re a @ vern l i i se repartizeaz )19?# prin ordin al ministr l i ed caiei, cercetrii, tineret l i i sport l i, care, la r$nd l l i, are rol l de a repartiza colilor doctorale grant rile doctorale prin competiie ntre acestea, pe baza nei metodologii aprobate de senat l niversitii.

/9

DREPTURILE OMULUI

!n ceea ce privete st diile niversitare de doctorat, acestea se pot organiza, n perioada 2-1242-1/, conform art. 132 alin.(11) i n cot tel, n caz l n care st dent l doctorand i desfoar activitatea s b ndr marea concomitent a n i cond ctor de doctorat din (om$nia i a n i cond ctor de doctorat dintr4 o alt ar sa s b ndr marea concomitent a 2 cond ctori de doctorat din instit ii diferite din (om$nia, pe baza n i acord scris ntre instit iile organizatoare implicate.

!n pl s, doctorat l n cot tel poate fi organizat i n caz l n care cond ctorii de doctorat s nt din aceeai )19?# ( ( )nstit tion Administering #octoral ?niversitF 9t dies), dar a speciali4 zri,domenii diferite de st dii, conform prevederilor din 8arta niversitar. (emarcm fapt l c 1.?.@. nr. 21,2-12 reitereaz fapt l c nvm$nt l constit ite na din prioritile naionale, ntr c$t vizeaz interes l p blic.

DREPTURILE OMULUI

/4

III. JURISPRUDEN
NCLCAREA ART. 8 DIN CONVENIA EUROPEAN A DREPTURILOR OMULUI I NCLCAREA ART. 1 DIN PROTOCOLUL NR. 7 N CAUZA GELERI MPOTRIVA ROMNIEI
Art. 8 din Convenia European a Drepturilor Omului stabilete dreptul la respectarea vieii private i de familie. Astfel 1. Orice persoan are dreptul la respectarea vieii sale private i de familie, a domiciliului su i a corespondenei sale. 2. Nu este admis amestecul unei autoriti publice n exercitarea acestui drept dect n msura n care acest amestec este prevzut de le e i dac constituie o msur care, ntr!o societate democratic, este necesar pentru securitatea naional, si urana public, bunstarea economic a rii, aprarea ordinii i prevenirea faptelor penale, prote"area sntii i a moralei, ori prote"area drepturilor i libertilor altora.# Art. 1 d ! Pr"t"#"$%$ !r. 7 la Convenia European a Drepturilor Omului i a Libertilor fundamentale statueaz garaniile procedurale n cazul e!pulzrilor de strini" #1. $n strin care i are reedina n mod le al pe teritoriul unui stat nu poate fi expulzat dect n temeiul executrii unei %otrri luate conform le ii i el trebuie s poat& a' s prezinte motivele care pledeaz mpotriva expulzrii sale( b' s cear examinarea cazului su( i c' s cear s fie reprezentat n acest scop n faa autoritilor competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate de ctre aceast autoritate. 2. $n strin poate fi expulzat nainte de exercitarea drepturilor enumerate n para raful 1 a', b' i c' al acestui )rotocol, atunci cnd expulzarea este necesar n interesul ordinii publice sau se ntemeiaz pe motive de securitate naional.# #e!tras$ Pr"#&d%r' %. Domnul &. '.( reclamantul( a sesizat Curtea mpotriva )om*niei n temeiul art. +, din Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale. ! (')t I. C r#%*+t'!,&$& +)&,& ,. )eclamantul s-a nscut n %./+ i locuiete n C0iinu( n 1oldova. 2. )eclamantul este cetean turc de origine 3urd( cu domiciliul n 4ucureti nainte de a fi e!pulzat. La %2 noiembrie %..+( acesta a fost nregistrat de 5erviciul pentru 5trini al 1unicipiului 4ucureti care i-a prelungit dreptul de edere de la 67 ianuarie %.., p*n la %. iulie %..,. 8. La / mai %..9( reclamantul a fost condamnat la 6 ani de nc0isoare cu e!ecutare de :udectoria ;ocani pentru nerespectarea normelor privind operaiunile de import i e!port( fals( fals privind identitatea i trecerea ilegal a frontierei. Astfel cum reiese din copia 0otr*rii definitive de condamnare( depus la dosar de 'uvern( pedeapsa pronunat mpotriva reclamantului a fcut obiectul graierii( n ziua n care a fost pronunat. /. La 6/ noiembrie %..9( printr-o 0otr*re <udectoreasc definitiv( reclamantul a obinut statutul de refugiat politic n )om*nia. Acest statut i-a fost acordat pentru o durata nelimitat( prin ordinul ministrului de interne din %2 octombrie 677%. 9. =n 677+ acesta s-a cstorit cu o cetean rom*nc. O copie a certificatului de cstorie a fost depus la dosar. La 62 ianuarie

-.

DREPTURILE OMULUI

6772( cuplul a avut o fiic. =n afar de aceasta( reclamantul mai era asociat n dou societi comerciale. .. >rin ordonana din 6% februarie 6772( procurorul >arc0etului de pe l*ng Curtea de Apel 4ucureti l-a declarat pe reclamant indezirabil i i-a interzis ederea n )om*nia pentru o perioad de %7 ani( pe motiv c *indicii temeinice i rave indicau faptul c acesta desfura activiti de natur s pun n pericol si urana naionala#. %7. Aceast ordonan a fost comunicat reclamantului la 6+ februarie 6772. La aceast ultim dat( la ora %9(,2( a fost arestat i e!pulzat n ?talia. >otrivit persoanei n cauz( nainte de e!pulzarea sa n ?talia( agenii de poliie nsrcinai cu e!ecutarea acestei msuri l-au lovit i l-au rnit cu ocazia prinderii sale n vederea e!pulzrii. Acesta afirma c a fost lovit i rnit i( din aceast cauz( i-a pierdut cunotina( trezindu-se doar la aeroportul din 4ucureti. )eclamantul a aterizat la @erona. Alterior( a plecat la )oma( unde a fost e!aminat de E. &.( medic n Asociaia de combatere a torturii( 1edici contro la tortura( care a ntocmit un certificat constatator medical. O copie a certificatului medical a fost depus la dosarul prezentei cauze. %%. Certificatul medical ntocmit la % martie 6772 de medicul E. &. a constatat rnile reclamantului Be!coriaii( ec0imoze( contuzii( la nivelul capului #frunte$( la nivelul toracelui #spate$( precum i la nivelul abdominal i al m*inilor i picioarelorC. %6. La 69 februarie 6772( avocatul reclamantului a depus n fata Curii de Apel 4ucureti o contestaie mpotriva ordonanei din 6% februarie 6772. Acesta solicita suspendarea e!ecutrii msuriiD denuna( printre altele( nemotivarea msurii luate mpotriva clientului suD de asemenea( sublinia c reclamantul tria de mult timp n )om*nia( era cstorit cu o cetean rom*nc( acetia aveau un copil i nu sv*rise nicio infraciune mpotriva securitii statului. Acesta preciza c clientul su era asociat n dou societi comerciale.

%+. Avocatul Autoritii pentru strini a rspuns c autoritile nu aveau nicio obligaie de motivare a unei asemenea msuri( din moment ce motivele intrau sub incidena securitii naionale. %,. >rin 0otr*rea din + martie 6772( Curtea de Apel 4ucureti a respins contestaia reclamantului ca fiind nefondat. %8. Din copia unei scrisori trimise la . octombrie 677. din partea 1inisterului de ?nterne agentului guvernamental rom*n reiese c( la %. aprilie 6772( Oficiul Eational pentru )efugiai a anulat statutul de refugiat al reclamantului. %/. )eclamantul a introdus o nou contestaie mpotriva ordonanei pronunate la 6% februarie 6772. De aceast data a solicitat anularea ordonanei parc0etului invoc*nd statutul su de refugiat i a solicitat Curii de Apel 4ucureti s ii confirme statutul de refugiat care ii fusese acordat n %..9. %9. >rin 0otr*rea din %, februarie 6778( Curtea de Apel 4ucuresti a admis o e!cepie invocat de 1inisterul de ?nterne i a respins aciunea reclamantului invoc*nd autoritatea de lucru <udecat. Cu privire la captul de cerere referitor la statutul de refugiat al reclamantului( Curtea de Apel a 0otr*t c( at*ta timp c*t msura de retragere a statutului de refugiat nu era anulat pe cale <udiciar( era imposibil s li se dispun autoritilor meninerea acestei msuri. Aceast 0otr*re a fost confirmat prin 0otr*rea din / decembrie 6778 a =naltei Curi de Casaie i :ustiie( cu aceeai motivare. ! dr&)t I. C% )r / r& $' )r&t !+' 0!#1$#'r& ' 'rt. 8 d ! C"!/&!, & 67. )eclamantul pretinde c msura de e!pulzare al crei obiect l-a fcut( precum i interdicia de edere pe o perioad de %7 ani( pronunat mpotriva sa( aduc atingere dreptului su la respectarea vieii private i de familie( garantat de art. 9 din Convenie( redactat astfel"

DREPTURILE OMULUI

-1

*1. Orice persoan are dreptul la respectarea vieii sale private i de familie, a domiciliului i a corespondentei sale. 2. Nu este admis in erina unei autoriti publice n exercitarea acestui drept dect dac aceasta este prevzut de le e i constituie, ntr!o societate democratic, o msur necesar pentru securitatea naional, si urana public, bunstarea economic a rii, aprarea ordinii i prevenirea faptelor penale, protecia sntii, a moralei, a drepturilor i a libertilor altora.# A. C% )r / r& $' 'd* + 2 $ t't& 6%. Curtea constat c acest cap de cerere nu este n mod vdit nefondat n sensul art. +2 paragraful + din Convenie. De asemenea( Curtea constat c acesta nu prezint niciun alt motiv de inadmisibilitate. >rin urmare( este necesar s fie declarat admisibil. 3. C% )r / r& $' ("!d 4. M"t /'r&' C%r, '5 C% )r / r& $' &6 +t&!,' %!& !7&r !,& 0! dr&)t%$ r&#$'*'!t%$% $' r&+)&#t'r&' / &, +'$& )r /'t& 8 d& ('* $ & 62. Curtea reamintete c( potrivit unui principiu de drept internaional consacrat( statele au dreptul( fr a aduce atingere anga<amentelor care decurg pentru acestea din tratate( de a controla intrarea neresortisanilor pe teritoriul lor. Cu toate acestea( n msura n care ar aduce atingere unui drept prote<at de art. 9 paragraful %( deciziile lor n domeniu trebuie s se dovedeasc necesare ntr-o societate democratic( adic s fie <ustificate printr-o necesitate social imperioas i( n special( proporionale cu scopul legitim urmrit. 68. C0iar dac( n aceste condiii( art. 9 din Convenie nu confer unei anumite categorii de strini un drept absolut de a nu fi e!pulzai( <urisprudena Curii demonstreaz pe larg c

e!ist circumstane n care e!pulzarea unui strin implic nclcarea acestei dispoziii natura i gravitatea infraciunii sv*rite de reclamant. 6/. =n spe( Curtea subliniaz c reclamantul a fost condamnat n %..9( i anume cu mai mult de / ani nainte de e!pulzarea sa( pentru infraciuni de fals i uz de fals( fals privind identitatea i nerespectarea normelor privind operaiuni de e!port i import( i c aceast condamnare a fost urmat de o graiere. De asemenea( aceasta subliniaz c reclamantul avusese drept legal de edere pe teritoriul rom*nesc din %..9( n baza statutului su de refugiat( c era acionar la dou societi comerciale i c se cstorise cu o cetean rom*nc mpreun cu care avea un copil. 69. Fin*nd seama de aceste circumstane specifice( Curtea concluzioneaz c msurile n litigiu au adus atingere at*t *vieii private# a reclamantului( c*t i *vieii de familie# a acestuia. 6.. O astfel de ingerin ncalc art. 9 din Convenie( cu e!cepia cazului n care aceasta se poate <ustifica dac este *prevzut de le e#( urmrete un scop legitim sau scopuri legitime i este *necesar ntr!o societate democratic# pentru atingerea acestora. 25 C% )r / r& $' 9%+t ( #'r&' !7&r !,& +7. Curtea reamintete c( potrivit <urisprudenei sale constante( formularea *prevazut de le e# urmrete mai nt*i ca msura incriminat s aib un temei n dreptul intern( ns are legtur i cu calitatea legii n cauz" aceti termeni impun accesibilitatea acesteia pentru persoanele n cauz i o formulare destul de precis pentru a le permite( recurg*nd( la nevoie( la o bun consiliere( s prevad( la un nivel rezonabil n circumstanele cauzei( consecinele ce ar putea decurge dintr-o anumit aciune. +6. =n ceea ce privete afirmaia 'uvernului potrivit creia motivul principal al e!pulzrii reclamantului era sv*rirea mai

-4

DREPTURILE OMULUI

multor infraciuni pe teritoriul )om*niei( Curtea constat c( astfel cum reiese din ordonana din 6% februarie 6772( singurul motiv invocat de procurorul de la >arc0etul de pe l*ng Curtea de Apel 4ucureti pentru a <ustifica e!pulzarea i interdicia de acces pe teritoriul rom*nesc al reclamantului era pericolul pe care acesta din urm l reprezenta pentru sigurana naional. =n acest conte!t( Curtea concluzioneaz( n mod contrar afirmaiilor 'uvernului p*r*t( c argumentul potrivit cruia condamnarea reclamantului reprezenta motivul e!pulzrii acestuia nu poate fi reinut. ++. Curtea nu nelege cum este posibil ca infraciunile de fals i uz de fals( declararea unei identiti false i nerespectarea normelor de e!port i import( sv*rite de reclamant n %../ i urmate de o graiere( s aduc atingere( 8 ani mai t*rziu( n 6772( siguranei naionale i interesului public( astfel nc*t s <ustifice luarea unei asemenea msuri mpotriva sa. +,. Curtea reamintete principiul n temeiul cruia orice persoan care face obiectul unei msuri ntemeiate pe motive de siguran naional trebuie s aib garanii mpotriva caracterului arbitrar. Aceasta trebuie( mai ales( s aib posibilitatea de a solicita controlul msurii n litigiu de ctre un organ independent i imparial( competent s analizeze toate problemele pertinente de fapt i de drept( pentru a se pronuna cu privire la legalitatea msurii i pentru a sanciona un eventual abuz al autoritilor. =n faa acestui organ de control( persoana n cauz trebuie s beneficieze de o procedur contradictorie pentru a-i putea prezenta punctul de vedere i a contesta argumentele autoritilor. +8. >rin urmare( ntruc*t reclamantul nu a beneficiat( nici n faa autoritilor administrative( nici n faa Curii de Apel( de nivelul minim de protecie mpotriva caracterului arbitrar al autoritilor( Curtea constat c ingerina n viaa privat a acestuia nu era prevzut de *o le e# care s rspund cerinelor Conveniei.

+/. Av*nd n vedere aceasta constatare( Curtea apreciaz c #G$ a fost nclcat art. 9 din Convenie. II. C% )r / r& $' )r&t !+' 0!#1$#'r& ' 'rt. 1 d ! Pr"t"#"$%$ !r. 7 $' C"!/&!, & +9. )eclamantul denun o nclcare a garaniilor procedurale n cazul e!pulzrii. Acesta invoc art. % din >rotocolul nr. /( care se citete dup cum urmeaz" H%. An strin care ii are reedina n mod legal pe teritoriul unui stat nu poate fi e!pulzat dec*t n temeiul e!ecutrii unei 0otr*ri luate conform legii( iar el trebuie s poat" a. s prezinte motivele care pledeaz mpotriva e!pulzrii saleD b. s cear e!aminarea cazului suD c. s cear s fie reprezentat n acest scop n faa autoritilor competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate de ctre aceast autoritate. 2. $n strin poate fi expulzat nainte de exercitarea drepturilor enumerate n para rafele articolului precedent atunci cnd expulzarea este necesar n interesul ordinii publice sau se ntemeiaz pe motive de securitate naional.# A. C% )r / r& $' 'd* + 2 $ t't& +.. Curtea constat c acest capt de cerere nu este n mod vdit nefondat n sensul art. +2 paragraful + din Convenie. De asemenea( Curtea constat c acesta nu prezint niciun alt motiv de inadmisibilitate. >rin urmare( este necesar s fie declarat admisibil. 3. C% )r / r& $' ("!d ,+. =n spe( Curtea ia act de faptul c reclamantul locuia n mod legal pe teritoriul )om*niei la momentul e!pulzrii. >rin urmare( dei a fost e!pulzat din motive de securitate naional( caz autorizat de art. % paragraful 6 din >rotocolul nr. /( acesta avea dreptul s se

DREPTURILE OMULUI

-:

prevaleze de garaniile enunate la paragraful % al acestei dispoziii. ,,. Curtea evideniaz c prima garanie acordat persoanelor vizate de acest articol prevede c acestea nu pot fi e!pulzate dec*t *n temeiul executrii unei %otrri luate conform le ii#. =ntruc*t cuv*ntul *le e# desemneaz legislaia naional( trimiterea la aceasta vizeaz( dup e!emplul tuturor dispoziiilor Conveniei( nu doar e!istena unei baze n dreptul intern( ci i calitatea legii" aceasta impune accesibilitatea i previzibilitatea acesteia( precum i o anumit protecie mpotriva atingerilor arbitrare aduse de puterea public drepturilor garantate de Convenie. ,2. =n aceast privin( Curtea reamintete c( la e!aminarea captului de cerere ntemeiat pe art. 9 din Convenie( a concluzionat c Ordonana de urgen a 'uvernului nr. %.,I6776( care constituia baza legal a e!pulzrii reclamantului( nu ii oferise garanii minime mpotriva caracterului arbitrar al autoritilor. ,8. De asemenea( Curtea observ c reclamantul a primit o copie a ordonanei parc0etului n ziua e!pulzrii sale n ?talia. Jotui( Curtea observ c respectiva comunicare trimis reclamantului nu coninea nicio trimitere la faptele imputate i avea un caracter pur formal. >rin urmare( Curtea poate doar s constate c autoritile nu i-au oferit reclamantului niciun indiciu privind faptele care i erau imputate. ,/. =n consecin( dei e!pulzarea reclamantului a avut loc n temeiul e!ecutrii unei 0otr*ri luate conform legii( Curtea apreciaz c autoritile interne nu au respectat garaniile de care reclamantul trebuia s beneficieze n temeiul art. % paragraful % lit. a$ i b$ din >rotocolul nr. /. ,9. Curtea reamintete c orice dispoziie a Conveniei sau a protocoalelor sale trebuie s fie interpretat astfel nc*t s garanteze drepturi concrete i efective( i nu teoretice i iluzorii( i considera( av*nd n vedere controlul pur formal e!ercitat de Curtea

de Apel n spea( c reclamantul nu a putut cu adevrat s solicite e!aminarea cazului su i nici s invoce motivele ce pledau mpotriva e!pulzrii sale. >rin urmare( a fost nclcat art. % din >rotocolul nr. /. III. C% )r / r& $' )r&t !+' 0!#1$#'r& ' 'rt. : d ! C"!/&!, & ,.. )eclamantul se pl*nge ca a fost supus unor rele tratamente din partea agenilor de poliie la momentul e!pulzrii sale n ?talia. Art. + din Convenie este redactat dup cum urmeaz" *Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori de radante.# C% )r / r& $' 'd* + 2 $ t't& 2,. Curtea reamintete c( n conformitate cu <urisprudena sa constant( art. +2 paragraful % din Convenie le impune reclamanilor epuizarea cilor de recurs disponibile n mod normal i suficiente n ordinea <uridic intern pentru a le permite obinerea unei reparaii pentru nclcrile pretinse. Jotui( aceasta subliniaz c trebuie s aplice respectiva regul in*nd seama n mod corespunztor de conte!t( cu o anumit fle!ibilitate i fr un formalism e!cesiv. Acest lucru nseamn c( n special( Curtea trebuie s analizeze n mod realist nu doar aciunile prevzute n teorie n sistemul <uridic al prii contractante n cauz( ci i situaia personal a reclamanilor . 22. Curtea observ c( la edina care s-a desfurat la 69 februarie 6772 n faa Curii de Apel 4ucureti( avocatul reclamantului a denunat condiiile n care clientul su fusese e!pulzat la 6+ februarie 6772( n ?talia( n special loviturile i rnile despre care se pretinde c au fost cauzate de agenii de polie( i a depus o copie a certificatului medical ntocmit n ?talia de medicul E. &. De asemenea( Curtea constat c 0otr*rea Curii de Apel 4ucureti nu a fcut nicio referire la situaia

-;

DREPTURILE OMULUI

denunat de avocatul reclamantului. 28. =n aceast privin( Curtea constat c avocatul reclamantului doar a depus copia certificatului medical i a prezentat( cu aceast ocazie( condiiile n care reclamantul fusese e!pulzat. Curtea are ndoieli cu privire la ndeplinirea n spe a condiiilor prevzute la art. 69+ din Codul de procedur penal( n ceea ce privete coninutul pl*ngerii penale. De altfel( niciun element din dosar nu indic dorina reclamantului de a urmri n instan presupuii autori ai loviturilor i rnilor. 2/. =n ceea ce privete competena de atribuire( Curtea constat c( fiind vorba n spe de o acuzaie privind lovituri i rni( instituia competent( n conformitate cu art. 62 din Codul de procedur penal( astfel cum era redactat la momentul faptelor( era <udectoria( i nu Curtea de Apel 4ucureti( sesizat cu aciunea n contencios a reclamantului. =n consecin( Curtea consider c simpla depunere a certificatului medical( prin avocatul reclamantului( n cadrul procedurii n contencios( desfurat n faa Curii de Apel 4ucureti( nu constituie pl*ngere penal n sensul art. 69+ din Codul de procedur penal. Curtea este contient de situaia dificil n care se afla reclamantul( dar observ c acesta avea n continuare posibilitatea( prin intermediul avocatului su( ca n cazul contestrii msurii de e!pulzare( s sesizeze instituia competent cu o pl*ngere penal pentru loviri i alte violene( c0iar i dup respingerea aciunii n contencios. 29. >rin urmare( Curtea decide s admit e!cepia formulat de 'uvern i s resping acest capt de cerere pentru neepuizarea cilor de recurs interne. IV. C% )r / r& $' )r&t !+' 0!#1$#'r& ' 'rt. < )'r'7r'(%$ 1 d ! C"!/&!, & C% )r / r& $' 'd* + 2 $ t't& 87. Curtea observ c procedura pentru meninerea statutului de refugiat al reclamantului nu presupune contestarea

drepturilor sau obligaiilor cu caracter civil i nu are legtur cu temeinicia unei acuzaii n materie penala( n sensul art. 8 paragraful % din Convenie. 8%. >rin urmare( Curtea consider c acest capt de cerere este incompatibil r't "!& *'t&r '& cu dispoziiile Conveniei i trebuie respins n conformitate cu art. +2 paragrafele + i , din Convenie. V. C% )r / r& $' ')$ #'r&' 'rt. ;1 d ! C"!/&!, & 86. Art. ,% din Convenie prevede" *+ac ,urtea declar c a avut loc o nclcare a Conveniei sau a protocoalelor sale i dac dreptul intern al naltei pri contractante nu permite dect o nlturare incomplet a consecinelor acestei nclcri, ,urtea acord prii lezate, dac este cazul, o reparaie ec%itabil.# A. Pr&9%d # % 8+. )eclamantul solicita 68.+/9.%9+ euro #EA)$ ca reparaie pentru pre<udiciul material cauzat de e!pulzarea sa i de imposibilitatea n care se afla de a gestiona societatea comercial n care era asociat. =n ceea ce privete relele tratamente suferite n ziua e!pulzrii sale( reclamantul solicita /.277 EA). De asemenea( acesta solicita %7.777 EA) pentru c0eltuielile suportate de familia sa pentru a-l vizita( dup e!pulzarea sa( n 1oldova. Cu titlu de pre<udiciu moral( reclamantul solicita %77.777 EA)( ca urmare a consecinelor negative pe care le-a avut e!pulzarea sa asupra vieii sale private i de familie. 82. Curtea subliniaz mai nt*i c nu poate face speculai cu privire la evoluia economic pe care ar fi putut-o cunoate societatea comercial fondat de reclamant n cazul n care acesta din urm nu ar fi fost e!pulzat. 88. Cu toate acestea( Curtea consider c reclamantul a suferit n mod incontestabil un

DREPTURILE OMULUI

--

pre<udiciu moral din cauza nclcrilor constatate. 8/. Av*nd n vedere toate elementele aflate n posesia sa i pronun*ndu-se n ec0itate( n conformitate cu art. ,% din Convenie( Curtea decide s acorde reclamantului %+.777 EA) pentru toate pre<udiciile. 3. C=&$t% &$ d& 9%d&#'t1 /%. =n spe( #G$ Curtea acord suma de 8.+77 EA) pentru toate c0eltuielile. C. D"2>!? *"r't"r /6. Curtea consider necesar ca rata dob*nzilor moratorii s se ntemeieze pe rata dob*nzii facilitii de mprumut marginal practicat de 4anca Centrala European( ma<orat cu + puncte procentuale. >entru aceste motive( prin Kotr*rea din %2 februarie 67%%%( Curtea a 0otr*t c a fost nclcat art. 9 din Convenie i c a fost nclcat art. % din >rotocolul nr. /. C"*&!t'r % =n cauza 'eleri mpotriva )om*niei ne aflm n faa nclcrii flagrante a art. 9 din Convenia European a Drepturilor Omului coroborat cu nclcarea art.% din >rotocolul nr. / la Convenie.

=n primul r*nd( msura de e!pulzare i msura de interzicere de edere pe o perioad de %7 ani pe teritoriul statului roman pronunat mpotriva reclamantului aduc atingere dreptului la respectarea vieii private i de familie. =n pofida principiului de drept internaional unanim recunoscut( conform cruia statele au dreptul de a controla intrarea neresortisanilor pe teritoriul lor( considerm c are prioritate prote<area dreptului prevzut de art.9(paragraful %. =n acest sens( statele trebuie s motiveze( argumentat( orice decizie n sens contrar( conform principiilor democratice( de necesitate( oportunitate i proporionalitate cu scopul legitim urmrit. >e aceste considerente nu afirmm faptul c art. 9 din Convenie constituie un drept absolut mpotriva e!pulzrii unei anumite categorii de strini dimpotriv( considerm c circumstanele sunt cele prin care se individualizeaz un caz( respectiv natura i gravitatea infraciunii sv*rite. =n al doilea r*nd( nclcarea art. % din >rotocolul nr. / la Convenie( care statueaz garaniile procedurale n cazul e!pulzrilor de strini( are n vedere faptul c reclamantul nu a putut beneficia de prima garanie a acestui articol( respectiv de faptul ca o persoan nu poate fi e!pulzat dec*t *n temeiul executrii unei %otrri luate conform le ii#. Cu alte cuvinte( legea intern s-a aplicat reclamantului( prin natura e!ecutrii unei 0otr*ri i nu i prin natura corelativ de a i oferi protecie mpotriva atingerilor arbitrare aduse de puterea public drepturilor garantate de Convenie. ?.C.@.

>ublicat n 1onitorul Oficial( >artea ?( nr. ,7,( din %9 iunie 67%6.

-<

DREPTURILE OMULUI

ART. : DIN CONVENIA EUROPEAN A DREPTURILOR OMULUI N CAUZA RO@IORU MPOTRIVA ROMNIEI
Art. + din Convenia European a Drepturilor Omului statueaz e!pres interzicerea torturii. Astfel Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau de radante. #E!tras$ Pr"#&d%r' %. 5. ).( reclamantul( a sesizat Curtea la %+ septembrie 6778 n temeiul art. +, din Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale. ,. )eclamantul invoc o nclcare a art. + din Convenie( pl*ng*ndu-se de agresiunile provocate de poliiti n noaptea de 62 spre 68 ianuarie 6777 i de ineficiena anc0etei desfurate de autoritile naionale n privina acestor susineri. ! (')t ?. C r#%*+t'!,&$& #'%?& tia aiciML. )eclamantul i prietena sa au intrat apoi n separeul din care tocmai ieiser poliitii. .. Auzind afirmaia reclamantului( poliiti s-au ntors( au dr*mat ua separeului( l-au pus pe reclamant la podea i( dup ce l-au nctuat( au nceput s-l loveasc cu bastoanele i picioarele. >oliitii au nc0is ua localului i au ordonat persoanelor aflate n bar s nu intervin Ldeoarece se aflau n misiuneL. %7. )eclamantul a reuit s scape( a ieit din bar i a urcat ntr-un ta!i parcat afar. >oliitii l-au urmrit i( n urma unei discuii cu oferul ta!iului( l-au fcut pe reclamant s ias din main. Apoi l-au suit ntr-o dub. %%. Dup ce l-au lsat pe reclamant s atepte <umtate de or n dub( poliitii l-au condus la sediul ?nspectoratului de >oliie :udeean 4uzu. >e tot parcursul drumului au continuat s-l loveasc. )eclamantul i-a pierdut cunotina. A<uns la sediul poliiei( reclamantul a fost pus n genunc0i( cu m*inile nctuate la spate( pe 0olul serviciului de poliie rutier. >rietena reclamantului l-a nsoit pe acesta pe ntregul traseu i la sediul poliiei. %6. La sediul poliiei( la ora ,(+7( s-a ntocmit un proces-verbal de contravenie pe numele reclamantului. =n baza art. 6 din Legea nr. 8%I%..% pentru sancionarea faptelor de nclcare a unor norme de convieuire social( a ordinii i linitii publice( poliia i-a aplicat reclamantului o amend contravenional de 677.777 lei #)OL$ pentru Lproferarea de in<urii mpotriva anga<ailor localului i refuzul de a da relaii pentru stabilirea identitii saleL. =n procesul-verbal se preciza faptul c reclamantul i-a recunoscut faptele. =n procesul-verbal aprea o semntur indescifrabil( despre care reclamantul contest c i-ar aparine. %+. )eclamantul a contestat n <ustiie procesulverbal de contravenie i amenda aplicat. Curtea nu a fost informat de soluionarea acestei pl*ngeri. %,. >e la ora 2 dimineaa( poliitii l-au repus n libertate pe reclamant. Din cauza strii sale(

8. )eclamantul s-a nscut n %.8/ i locuiete n 4uzu. A. I!# d&!t%$ d ! 4< '!%'r & 4... /. =n noaptea de 62 spre 68 ianuarie 6777( n <urul orei 6 dimineaa( reclamantul( nsoit de o prieten( s-a dus la barul LAmerica 6777L aflat la 6 3ilometri de 4uzu. Au urcat la primul eta<( unde se aflau separeurile. Acolo se aflau 8 poliiti din forele speciale care( av*nd cagulele ridicate( consumau bere i cafea. >oliitii fceau parte din 5erviciul de intervenie rapid din cadrul ?nspectoratului de >oliie :udeean 4uzu i erau n misiune de supraveg0ere a unei conducte petroliere aparin*nd societii >etrotrans. 9. C*nd reclamantul a intrat n ncpere( grupul de poliiti se pregtea de plecare. @z*nd poliitii( reclamantul a zis LCei cu teroritii

DREPTURILE OMULUI

-7

reclamantul le-a solicitat poliitilor s-i c0eme un ta!i. Acesta a plecat cu ta!iul direct la 5pitalul :udeean 4uzu. 3. E6'*&!&$& *&d #'$& &(&#t%'t& '+%)r' r&#$'*'!t%$% %2. La 5pitalul :udeean 4uzu( reclamantul a fost spitalizat de urgen n secia c0irurgie cu diagnosticul Ltraumatism toracoabdominal( ec0imoze e!tinse pe fesa i coapsa st*ngi( traumatism craniofacial( contuzii bilaterale pe braeL. %8. La 69 ianuarie 6777( reclamantul a fost e!ternat din 5pitalul :udeean 4uzu( cu recomandarea medicilor de a se prezenta la 5pitalul ;undeni din 4ucureti. )eclamantul a fost internat n acest ultim spital ntre 69 ianuarie i % februarie 6777( cu diagnosticul Lagresiune( policontuzii( contuzie toracoabdominal( 0ematom mare e!tins pe fesierul st*ngL. %/. Dei nu se refcuse complet( la % februarie 6777 reclamantul a cerut s fie e!ternat din spital. %9. La , februarie 6777( A>ADO)-CK( sesizat despre incidentul din 68 ianuarie 6777( l-a vizitat pe reclamant. Acesta era intuit la pat n domiciliul su. Cazul reclamantului a fost prezentat de A>ADO)-CK ntr-un raport privind agresiunile comise de poliiti. %.. La %, februarie 6777( un medic legist de la 5pitalul :udeean 4uzu l-a e!aminat pe reclamant. )aportul medico-legal ntocmit cu aceast ocazie meniona multiple ec0imoze n zona feei i oc0ilor( e!coriaii i ec0imoze pe ambele brae i pe coapsa i fesa st*ngi. 5e preciza c piramida nazal a reclamantului era tumefiat. 67. =ntre %, februarie i 8 martie 6777( reclamantul a fost internat ntr-un sanatoriu cu diagnosticul Ltulburare depresiv n urma unei agresiuni fiziceL. 4uletinul de e!ternare din sanatoriu preciza c la internare reclamantul prezenta" LB...C o depresie accentuat( amintiri persistente ale traumatismelor fizice i psi0ice suferite( an!ietate( anore!ie( an0edonie( astenie fizic i psi0ic( tulburri B...C mnezice( pierdere n

greutate de %2 3g n + sptm*ni( insomnie mi!t( comaruri( parestezii B...C( dureri corporale multiple #care coincid cu cele descrise n certificatele medico-legale prezentate$( elemente care nc pot fi observate n prezent B...C.L 6%. Acelai buletin preciza c( n urma administrrii tratamentului( evoluia strii reclamantului a fost Llent favorabilL i c i s-a prescris un tratament medical. 5e constatau urmtoarele" Lse observ fenomene de sc0imbare a personalitii ntr-un sens distonie-fobieanancastic B...C. =n patogenie trebuie incluse politraumatismul fizic general( dar i mental( psi0otraumatismele consecutive i 0epatita cronic.L 66. La 6+ martie 677%( la cererea parc0etului( ?nstitutul Eaional de 1edicin Legal L1ina 1inoviciL din 4ucureti #?E1L$ a ntocmit o e!pertiz medico-legal referitoare la reclamant. )aportul constata c" L%. >ersoana n cauz a prezentat leziuni care ar fi putut fi cauzate la data de 68 ianuarie 6777 prin lovituri repetate cu un obiect dur i lung. Acesta a necesitat %8 zile de ngri<iri medicale. 6. Julburrile psi0ice survenite ulterior constituie o reacie psi0ic la situaia conflictual n care a fost implicat persoana( apariia lor nefiind datorat unor leziuni traumatice B...CL. C. C&r#&t'r&' )&!'$1 d&#$'!8't1 0*)"tr /' )"$ , 8t $"r 6+. La 69 ianuarie 6777( soia reclamantului a sesizat >arc0etul 1ilitar de pe l*ng Jribunalul 1ilitar 4uzu cu o pl*ngere penal mpotriva celor 8 poliiti care l-au agresat pe reclamant n noaptea de 62 spre 68 ianuarie 6777( denun*nd violenele la care acesta a fost supus. Aceasta acuza poliitii de tortur i de purtare abuziv. )eclamantul a depus o a doua pl*ngere( la +% ianuarie 6777( la >arc0etul de pe l*ng =nalta Curte de Casaie i :ustiie. 6,. La acea dat( unul dintre poliitii acuzai avea grad de cpitan( iar ceilali 2 de plutonier. Dup mai multe trimiteri ale cauzei ntre diferite parc0ete( pe motive de necompeten ratione

-8

DREPTURILE OMULUI

materiae( pl*ngerea a fost e!aminat de >arc0etul 1ilitar de pe l*ng Jribunalul 1ilitar 4ucureti. 62. Audiat de procuror( prietena reclamantului a declarat c poliitii au dr*mat ua de acces n separeu( l-au nctuat pe reclamant cu m*inile la spate i au nceput s-l loveasc cu picioarele i bastoanele. Jot atunci( unul dintre poliiti i-a zis s i nsoeasc la sediul poliiei( motiv*nd c aceasta nu avea cartea de identitate asupra ei. Noferul de ta!i #supra( pct. %7$ a declarat c reclamantul a fost agresat de poliiti. 68. >.1.( c0elneria prezent n bar n noaptea incidentului( a declarat c reclamantul( beat( folosise un vocabular vulgar( i fcuse pe poliiti LteroritiL i i ceruse c0eile separeului n care se afla. 5periat( aceasta a cobor*t s aduc comanda reclamantului i le-a cerut poliitilor s mai rm*n n bar c*t timp i aduce reclamantului comanda. =n timp ce pregtea comanda( reclamantul a cobor*t de la eta<( s-a apropiat de poliiti ncerc*nd s-i smulg unuia dintre ei ecusonul cu te!tul LpoliistL aplicat pe uniforma acestuia. 5uperiorul poliitilor i-a cerut s se identifice( dar n urma refuzului reclamantului i a comportamentului su agresiv poliitii l-au imobilizat( i-au pus ctuele i l-au dus n duba poliiei. 6/. La % februarie 6777( 5.1.( un ter care i nsoea pe poliiti i era prieten cu unul dintre ei( a declarat c reclamantul proferase insulte la adresa patronului barului( absent( i a c0elneriei( precum i c nu a fost lovit de poliiti( care ncercaser doar s l imobilizeze. 69. O alt c0elneri prezent la locul faptelor( 5.A.( a declarat c a auzit zgomote puternice la eta<ul barului( dar c poliitii nu i-au permis s urce pentru a vedea ce s-a nt*mplat. Aceasta a declarat c i-a vzut pe poliiti duc*ndu-l pe reclamant n dub( care a plecat cu apro!imativ un sfert de or mai t*rziu( dar c nu i-a vzut pe poliiti lovindu-l pe reclamant. 6.. La + februarie 6777 a avut loc o confruntare ntre >.1. i prietena reclamantului. +7. La , februarie 6777( reclamantul a declarat n faa procurorului militar c a fost victima unei agresiuni a poliiei. Acesta a adugat c a fost din nou btut la sediul poliiei. De

asemenea( a precizat c( din cauza faptului c ipa( unul dintre poliiti l-a str*ns de g*t cu un cablu sau cu o s*rm metalic. +%. >rin Ordonana din / mai 677%( >arc0etul 1ilitar de pe l*ng Jribunalul 1ilitar 4ucureti a dispus ne nceperea urmririi penale a poliitilor. =n ordonan s-a precizat c a fost sesizat cu o pl*ngere din partea soiei reclamantului la data de % februarie 6777. >rocurorul a reinut c constatrile din certificatul medico-legal din 6+ martie 677% ( potrivit crora reclamantul a fost lovit n mod repetat cu un obiect dur i lung( nu au fost confirmate de declaraiile martorilor. >otrivit constatrilor parc0etului( leziunile reclamantului se datorau probabil opunerii sale active din momentul imobilizrii sale de ctre poliie. De asemenea( acesta a considerat c Lsituaia creat era consecina comportamentului <ignitor i violent #verbal$ al reclamantului la adresa organelor de poliie i a anga<ailor baruluiL. +6. >l*ngerile reclamantului formulate mpotriva ordonanei de ne ncepere a urmririi penale adresate parc0etelor ierar0ic superioare au fost respinse. ++. =n urma modificrii normelor privind competena parc0etelor i a instanelor militare( cauza a fost trimis instanelor de drept comun. +,. )eclamantul a contestat Ordonana de ne ncepere a urmririi penale din / mai 677% la Curtea de Apel 4ucureti. >rin sentina sa din %7 iulie 677+( Curtea de Apel a admis cererea reclamantului i a trimis cauza parc0etului pentru a continua cercetarea acuzaiilor de purtare abuziv i tortur( motiv*nd c probele prezentate nu erau suficiente. Curtea de apel a dispus astfel" LEste necesar s se caute probe noi i s se ree!amineze probele e!istente pentru a identifica i stabili cu certitudine contribuia fiecreia dintre persoanele implicate n incident B...C( precum i eventualul grad de rspundere penal. Ordonana parc0etului se bazeaz pe probe care nu sunt suficiente pentru aflarea adevrului( n msura n care aspecte importante ale cauzei nu au fost clarificate pentru a putea e!plica n mod convingtor leziunile e!istente pe corpul victimei )oioru 5ilviu.

DREPTURILE OMULUI

-A

Din probele aflate la dosar reiese c victimei BreclamantulC i-a fost aplicat o sanciune contravenional B...C pentru refuzul su de a-i declara identitatea i pentru comportament in<urios( dar nu violent. Dat fiind c persoanele vizate de anc0et nu recunosc s fi utilizat violena fa de ). 5.( trebuie stabilit( cu probe noi( cine este vinovat de leziunile care au dus la spitalizarea de urgen a victimei( leziuni care( potrivit documentelor medicale( sunt consecina apsrii i loviturilor repetate cu obiecte contondente i ascuite B...CL. +2. )ecursul parc0etului mpotriva acestei sentine a fost respins de =nalta Curte de Casaie i :ustiie prin Decizia definitiv din %% februarie 677,. +8. La %7 iunie 677,( parc0etul a ntocmit un plan de anc0et n care se meniona c trebuiau cutate probe noi( c martorii trebuiau interogai din nou pentru a identifica autorul leziunilor reclamantului i c trebuia realizat o nou e!pertiz medico-legal pentru a stabili numrul total de zile de ngri<ire necesare. +/. La %9 noiembrie 677, a fost interogat reclamantul. +9. >rin Ordonana din %, iunie 6772( >arc0etul de pe l*ng Curtea de Apel >loieti a dispus ne nceperea urmririi penale a poliitilor. >arc0etul a considerat c elementul material al infraciunii de tortur nu putea fi dovedit n spe( subliniind c" L=ntre partea vtmat BreclamantulC i poliiti a avut loc o altercaie n timpul creia( aa cum susine )oioru 5ilviu( acesta din urm a fost rnit de poliiti( care i-au provocat leziuni necesit*nd %8-%9 zile de ngri<iri medicale. =n spe( nu sunt ntrunite elementele constitutive ale faptei prevzute de art. 68/% din Codul penal( dat fiind c autorii nu au sv*rit fapte de natur s constituie elementul material al infraciunii de tortur. Autorii nu i-au provocat prii vtmate( cu intenie( o durere sau suferine puternice( fizice ori psi0ice( ndeosebi cu scopul de a obine de la aceast persoan sau de la o persoan ter informaii sau mrturisiri( de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau un ter l-a comis( de a face presiuni asupra ei sau pentru oricare alt

motiv bazat pe o form de discriminare( oricare ar fi ea B...C.L +.. >arc0etul a constatat( de asemenea( prescrierea rspunderii penale sub aspectul sv*ririi infraciunii de purtare abuziv( ntruc*t se mplinise termenul de prescripie de 2 ani. ,7. =n urma pl*ngerii reclamantului( prin )ezoluia din %2 iulie 6772( procurorul ierar0ic superior din cadrul >arc0etului de pe l*ng Curtea de Apel >loieti a confirmat ordonana de ne ncepere a urmririi penale. ,%. )eclamantul a contestat Ordonana din %, iunie 6772 n faa Curii de Apel >loieti. >rin Kotr*rea sa din 6% septembrie 6772( Curtea de Apel a admis( din nou( pl*ngerea reclamantului i a trimis cauza parc0etului( motiv*nd c probele aflate la dosar nu erau suficiente. ?nstana a considerat c rezoluia de ne ncepere a urmririi penale pentru infraciunea prevzut de art. 68/% din Codul penal nu fcea trimitere la probele e!istente i nu e!amina declaraia reclamantului( ci se limita la a preciza c autorii nu i-au provocat prii vtmate( cu intenie( o durere sau suferine fizice ori psi0ice cu scopul de a obine de la aceast persoan sau de la o persoan ter informaii sau mrturisiri. Dup ce a constat c trebuiau administrate probe suplimentare( curtea de apel i-a indicat parc0etului msurile de cercetare ce trebuiau luate" L- audierea tuturor persoanelor care( n noaptea de 62 spre 68 ianuarie 6777( se aflau n barul America B...CD - confruntarea martorilor care au dat declaraii contradictorii( a acestora din urm cu reclamantul( cu scopul de a stabili contribuia la incident a fiecreia dintre persoanele implicate i forma de vinovieD - av*nd n vedere constatrile din raportul medico-legal nr. A%I+.8.I6+ martie 677%( ntocmit de ?E1L 1ina 1inovici din 4ucureti( potrivit crora leziunile victimei sunt consecina unei apsri i a unor lovituri repetate cu obiecte dure i lungi( este necesar s se clarifice cine este vinovatul i s se administreze n acest scop probele necesareD - trebuie stabilit numrul total de zile de ngri<iri medicale necesare nsntoirii victimei B...CL.

<.

DREPTURILE OMULUI

,6. >rin Kotr*rea definitiv din 6+ iunie 6778( =nalta Curte de Casaie i :ustiie a confirmat 0otr*rea pronunat n prim instan( menion*nd c ordonana parc0etului de ne ncepere a urmririi penale era greit i a adus atingere at*t procedurii( c*t i prilor( care nu puteau beneficia de un cadru legal satisfctor pentru a-i apra drepturile. ,+. Dat fiind c nu a fost informat despre evoluia cauzei sale timp de mai multe luni( la %. martie 6779 reclamantul a solicitat parc0etului informaii privind stadiul procedurii. ,,. La %8 mai 6779( >arc0etul de pe l*ng Curtea de Apel >loieti i-a transmis reclamantului o copie a ordonanei emise la / mai 6779( prin care constata prescrierea rspunderii penale at*t n privina acuzaiei de tortur( c*t i n privina celei de purtare abuziv. Ordonana preciza c" LLa %2 decembrie 6778( dosarul a fost transmis >arc0etului de pe l*ng Curtea de Apel >loieti pentru continuarea cercetrii. Acolo( din greeal( dosarul nu a fost repartizat unui procuror( ci a fost ar0ivat. La %. martie 6779( ca urmare a cererii formulate de reclamant cu privire la stadiul procedurii( eroarea a fost constatat i remediat B...C.L ,2. Conform Ordonanei din / mai 6779( un singur act de procedur s-a ntocmit dup trimiterea cauzei de ctre =nalta Curte de Casaie i :ustiie( respectiv o not redactat la %, aprilie 6779 de ?nspectoratul de >oliie :udeean 4uzu preciz*nd funciile prezumtivilor agresori. >otrivit acestei note( 6 dintre poliitii acuzai aveau grad de comisar( 6 aveau grad de ad<unct al efului poliiei( iar 6 erau ageni. Din 6772( , dintre ei fceau parte din poliia <udiciar. =n ordonan se preciza c versiunea faptelor( prezentat de reclamant( era confirmat de declaraia prietenei sale i a oferului de ta!i( n vreme ce versiunea poliitilor era confirmat de declaraiile lui 5.1.( o cunotin a poliitilor( i >.1.( c0elneria ale crei declaraii nu erau consecvente. ,8. >l*ngerea reclamantului mpotriva Ordonanei din / mai 6779 a fost respins de procurorul ierar0ic din cadrul >arc0etului de pe l*ng Curtea de Apel >loieti la %7 iunie 6779. Acesta din urm a considerat c Lar0ivarea din

greeal a dosarului nu constituia o cauz de ntrerupere sau suspendare a prescripieiL. ,/. )eclamantul a contestat Ordonana din / mai 6779 n faa Curii de Apel >loieti. Dup c*teva am*nri motivate de faptul c parc0etul nu transmitea instanei dosarul cauzei( prin Kotr*rea din + octombrie 6779( Curtea de Apel >loieti a respins pl*ngerea reclamantului i a confirmat prescrierea rspunderii penale. ,9. )eclamantul a formulat recurs susin*nd( ntre altele( c termenul de prescripie a fost ntrerupt prin ar0ivarea( din greeal( a dosarului. >rin Kotr*rea definitiv din 6/ noiembrie 6779( =nalta Curte de Casaie i :ustiie a respins recursul reclamantului i a confirmat 0otr*rea pronunat n prim instan. Aceasta a considerat c afirmaiile reclamantului referitoare la ar0ivarea dosarului nu puteau fi e!aminate( n msura n care acestea nu fceau obiectul pl*ngerii lui. ! dr&)t I. C% )r / r& $' )r&t !+' 0!#1$#'r& ' 'rt. : d ! C"!/&!, & 26. )eclamantul se pl*nge de agresiunile suferite din partea poliitilor n noaptea de 62 spre 68 ianuarie 6777( pe care le calific drept tortur( i de ineficiena anc0etei desfurate de autoritile naionale n privina acuzaiilor sale de tortur. Acesta invoc nclcarea art. + din Convenie( articol redactat astfel"L Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori de radante.L A. C% )r / r& $' 'd* + 2 $ t't& 2+. Curtea constat c acest capt de cerere nu este n mod vdit nefondat n sensul art. +2 O + lit. a$ din Convenie. 3. C% )r / r& $' ("!d 1. C% )r / r& $' '+)&#t%$ *'t&r '$ '$ #')1t%$% d& #&r&r& 0!t&*& 't )& 'rt. : d ! C"!/&!, & 25 M"t /'r&' C%r,

DREPTURILE OMULUI

<1

2/. Curtea amintete mai nt*i c( pentru a intra sub incidena art. +( relele tratamente trebuie s ating un grad minim de gravitate. Aprecierea acestui grad minim este relativ n esenD ea depinde de ansamblul de circumstane specifice cauzei( de e!emplu durata tratamentului sau efectele sale fizice ori psi0ice( iar n unele cazuri( de se!( v*rst i starea de sntate a victimei. =n cazul n care un individ este privat de libertate( folosirea forei fizice mpotriva sa( atunci c*nd nu se dovedete necesar din cauza comportamentului su( aduce atingere demnitii umane i constituie( n principiu( o nclcare a dreptului garantat de art. +. 29. Curtea constat c prile nu au aceeai prere cu privire la faptele aflate la originea leziunilor traumatice constatate asupra persoanei reclamantului. Acesta din urm susine c a fost btut de poliiti( n vreme ce 'uvernul susine c leziunile respective au avut caracter accidental( inerent procesului de imobilizare a reclamantului( care a fost agresiv. 2.. Este incontestabil faptul c reclamantul a fost rnit n noaptea de 62 spre 68 ianuarie 6777. Leziunile sale au fost constatate n rapoarte medico-legale care atest e!istena unui traumatism toracoabdominal( ec0imoze e!tinse pe fesa i coapsa st*ngi( un traumatism craniofacial( contuzii bilaterale pe brae( leziuni care( conform raportului de e!pertiz medicolegal din 6+ martie 677%( au necesitat %8-%9 zile de ngri<iri medicale. Este vorba( aadar( de leziuni e!trem de grave( care n mod incontestabil i-au cauzat reclamantului suferine grave. 87. )eferitor la aprecierea conte!tului faptic n care aceste leziuni au fost provocate( Curtea( av*nd n vedere natura subsidiar a rolului su( amintete c trebuie s dea dovad de pruden atunci c*nd i se cere s adopte rolul unei instane de fond competente pentru aprecierea faptelor( cu e!cepia cazului n care acest lucru devine inevitabil ca urmare a circumstanelor unei anumite cauze. 8%. =n principiu( acolo unde s-au derulat proceduri interne( nu este sarcina Curii s substituie cu versiunea sa asupra faptelor pe cea a autoritilor interne crora le revine sarcina de a stabili faptele n baza probelor pe care le-au

administrat. Astfel( trebuie observat( n spe( c >arc0etul de pe l*ng Curtea de Apel >loieti( care a e!aminat cauza( a observat( prin Ordonana de ne ncepere a urmririi penale din %, iunie 6772( c leziunile reclamantului s-au produs n momentul prinderii acestuia de ctre poliiti. =n plus( conform declaraiilor martorilor menionai de 'uvern( agenii de poliie l-au imobilizat pe reclamant i l-au suit ntr-o dub a poliiei. Dei martorii respectivi au declarat c nu i-au vzut pe poliiti lovindu-l pe reclamant( rm*ne faptul c( circa + ore mai t*rziu( acesta din urm a fost internat n spital de urgen cu diagnosticul Ltraumatism toracoabdominal( ec0imoze e!tinse pe fesa i coapsa st*ngi( traumatism craniofacial( contuzii bilaterale pe braeL. 86. =n cazul n care o persoan a<unge n custodia agenilor statului( afl*ndu-se ntr-o bun stare de sntate( i ulterior se constat c( n momentul eliberrii sale( este rnit( statul trebuie s ofere o e!plicaie plauzibil asupra originii rnilor. =n consecin( n circumstanele prezentei cauze( 'uvernul este cel care trebuie s demonstreze( cu a<utorul unor argumente convingtoare( c leziunile de care se pl*nge reclamantul sunt rezultatele recurgerii la for( reacie impus de comportamentul reclamantului( i c aceast recurgere la for nu a fost e!cesiv. Astfel( Curtea trebuie s cerceteze dac fora folosit n spe a fost proporional. =n aceast privin( Curtea acord o importan deosebit rnilor care au fost provocate i atitudinii reclamantului( aa cum au fost stabilite aceste elemente de autoritile interne. 8+. =n cazul de fa( Curtea a stabilit de<a gravitatea rnilor cauzate reclamantului. =ns din Ordonana de ne ncepere a urmririi penale fa de poliiti din / mai 677% reiese c reclamantul nu le-a opus acestora rezisten fizic. 5e meniona doar c respectivul a adresat cuvinte <ignitoare poliitilor i anga<ailor barului. >e de alt parte( aa cum a observat Curtea de Apel 4ucureti n Decizia din %7 iulie 677+( reclamantul a fost obligat la plata unei amenzi contravenionale pentru in<urii adresate anga<ailor localului i pentru refuzul de a da relaii pentru stabilirea identitii sale. >rin

<4

DREPTURILE OMULUI

urmare( nu s-a stabilit c n timpul incidentului reclamantul a avut un comportament deosebit de violent sau agresiv fizic ori c a reprezentat o ameninare pentru poliitii care l-au interpelat. 1ai mult( Curtea ia not de faptul c poliitii implicai n incident l depeau numeric pe reclamant. Astfel( respectivul era singur contra 8 poliiti. 8,. Curtea amintete c imposibilitatea de a stabili circumstanele e!acte n care o persoan a fost rnit( n timp ce se afla sub controlul agenilor statului( nu o mpiedic s constate o nclcare a art. + din Convenie sub aspect material( atunci c*nd 'uvernul p*r*t nu reuete s demonstreze modalitatea de desfurare a faptelor( n mod satisfctor i convingtor( cu a<utorul unor mi<loace de prob. =n spe( Curtea consider c 'uvernul nu a furnizat argumente convingtoare sau credibile care s poat contribui la e!plicarea sau <ustificarea gradului de for utilizat de poliiti n momentul interpelrii reclamantului. ;ora folosit a fost e!cesiv i ne<ustificat n condiiile date. =n acest conte!t( trebuie subliniat c starea avansat de ebrietate a unei persoane sau vocabularul <ignitor la adresa poliitilor nu ar putea <ustifica recursul la for peste msura impus de interpelarea persoanei respective. 82. >rin urmare( a fost nclcat art. + din Convenie n raport cu tratamentul inuman i degradant la care a fost supus reclamantul n timpul interpelrii sale. 4. C% )r / r& $' '+)&#t%$ )r"#&d%r'$ '$ #')1t%$% d& #&r&r& 0!t&*& 't )& 'rt. : d ! C"!/&!, & 25 M"t /'r&' C%r, /%. Atunci c*nd o persoan afirm n mod LcredibilL c agenii statului l-au supus unui tratament contrar art. +( autoritile competente au obligaia s desfoare o Lanc0et oficial i efectivL care s permit stabilirea faptelor( precum i identificarea i sancionarea persoanelor vinovate. Din aceast abordare nu trebuie s se deduc nicicum vreo obligaie pozitiv de a avea un rezultat care s implice c orice procedur penal trebuie s se soldeze cu

o condamnare sau cu pronunarea vreunei anumite pedepse. /6. Curtea constat c a avut totui loc o anc0et n prezenta cauz. )m*ne de apreciat diligena cu care a fost efectuat i caracterul su LefectivL. /+. 5e consider c cerinele de celeritate i diligen rezonabil sunt implicite n obligaia de a anc0eta. Atunci c*nd un agent al statului este acuzat de sv*rirea unor infraciuni grave care implic tratamente contrare art. +( nu este acceptabil( n principiu( ca desfurarea i finalizarea unor asemenea procese s fie mpiedicate( printre altele( de prescripia rspunderii penale cauzat de tergiversri <udiciare incompatibile cu cerina de celeritate i de diligen rezonabil( implicite n acest conte!t. /,. =n cazul de fa se impune a se observa faptul c cercetarea a fost iniiat rapid. Dei 'uvernul consider c parc0etul militar s-a autosesizat n aceast cauz( reiese din )ezoluia de ne ncepere a urmririi penale din / mai 677% c parc0etul a efectuat cercetarea n urma pl*ngerii soiei reclamantului( depus la 6 februarie 6777. =ns aceast cercetare s-a desfurat pe parcursul a mai mult de 9 ani( ceea ce a determinat prescrierea aciunii penale pentru toate infraciunile de care nvinuiii erau acuzai. Astfel( procedura mpotriva prezumtivilor agresori ai reclamantului s-a nc0eiat la 6/ noiembrie 6779( dat la care =nalta Curte de Casaie i :ustiie a declarat c se mplinise termenul de prescripie a rspunderii penale n privina tuturor capetelor de acuzare formulate. /2. Or( aceast durat a cercetrii penale declanate mpotriva poliitilor dovedete o pasivitate contrar cerinelor de celeritate n materie. Din documentele prezentate Curii reiese( n special( c toi martorii au fost audiai n 6777 i 677%( dosarul fiind ulterior trimis ntre diferite instane i parc0ete. =n plus( timp de circa un an i , luni dosarul cauzei a fost ar0ivat din greeal de ctre parc0et( eroarea fiind descoperit abia n urma solicitrii reclamantului de furnizare de informaii privind derularea procedurii #supra( pct. ,,$. 'uvernul nu a furnizat Curii nicio <ustificare

DREPTURILE OMULUI

<:

convingtoare pentru o asemenea atitudine din partea autoritilor. Cele c*teva am*nri solicitate n cauz de ctre reclamant nu sunt de natur s <ustifice durata cercetrii. /8. Curtea consider c o asemenea nt*rziere n pronunarea unei soluii ntr-o cauz penal( indiferent de comple!itatea ei( viciaz inevitabil eficacitatea acesteia. =naltele pri contractante sunt obligate s pstreze ncrederea publicului n preeminena dreptului i( n acest scop( un proces penal trebuie s aib un efect disuasiv de natur s asigure prevenirea eficace a unor acte contra legii precum cele denunate de reclamant. //. >e de alt parte( Curtea observ c cercetarea efectuat de parc0et nu poate fi considerat efectiv n msura n care a fost incomplet. Astfel( n dou ocazii( instanele naionale( sesizate de reclamant cu pl*ngeri mpotriva ordonanelor de ne ncepere a urmririi penale n aceast cauz( au constatat c probele instrumentate nu erau suficiente. =n Kotr*rea din 6% septembrie 6772( Curtea de Apel >loieti a dat indicaii e!acte parc0etului cu privire la probele care trebuiau administrate. Conform dosarului( parc0etul nu a efectuat cercetrile indicate pentru a completa anc0eta. /9. Fin*nd seama de cele de mai sus( Curtea consider c autoritile nu au efectuat o anc0et diligent i efectiv asupra acuzaiei credibile a reclamantului potrivit creia a fost supus unor rele tratamente de ctre poliiti. Aceast concluzie scutete Curtea de e!aminarea celorlalte argumente prezentate de reclamant n spri<inul acestui capt de cerere. >rin urmare( constat nclcarea art. + din Convenie i n aceast privin. II. C% )r / r& $' ')$ #'r&' 'rt. ;1 d ! C"!/&!, & 7A. ! #"!("r* t't& #% 'rt. ;1 d ! C"!/&!, &B LDac Curtea declar c a avut loc o nclcare a Conveniei sau a protocoalelor sale i dac dreptul intern al naltei pri contractante nu permite dec*t o nlturare incomplet a consecinelor acestei nclcri( Curtea acord prii lezate( dac este cazul( o reparaie ec0itabil.L

A. Pr&9%d # % 97. )eclamantul solicit 99.8,/ de euro #EA)$ cu titlu de pre<udiciu material. Acesta precizeaz c n anul 6777 deinea 27P din aciunile societii A.( care a fost dizolvat n 6772( drept urmare a retragerii asociatului su din afacere i a imposibilitii sale fizice de a se ocupa de ea. 5uma solicitat( stabilit de un raport de e!pertiz e!tra<udiciar( constituie foloasele pe care acesta le-ar fi putut realiza n perioada 6777-67%7 dac societatea A. ar fi continuat s funcioneze ca n 6777. Acesta solicit( de asemenea( 27.777 EA) cu titlu de pre<udiciu moral suferit. 96. Curtea nu observ nicio legtur de cauzalitate ntre nclcarea constatat i pre<udiciul material invocat i respinge aceast cerere. Cu toate acestea( consider c reclamantului i-a fost cauzat un pre<udiciu moral de necontestat( in*nd seama de nclcrile pe care le-a constatat. >rin urmare( pronun*ndu-se n ec0itate( Curtea consider c trebuie s i se acorde reclamantului %6.777 EA) pentru pre<udiciul moral. >rin Kotr*rea din %7 ianuarie 67%66 n Cauza )oioru mpotriva )om*niei( Curtea 0otrte c a fost nclcat art. + din Convenie sub aspect material i procedural. C"*&!t'r % Art. + din Convenia European a Drepturilor Omului statueaz e!pres interzicerea torturii. Astfel Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau de radante. =n :urisprudena sa( Curtea European a Drepturilor Omului a artat c aria de aplicare a art. + din Convenie se e!tinde i asupra relelor tratamente( numai dac acestea ating un minim de gravitate. Considerm c aprecierea pragului minim de gravitate este relativ ntruc*t depinde de conte!tul n care s-au sv*rit faptele( de v*rsta subiectului activ sau pasiv( de starea de sntate .a. Constituie condiii agravante
6

>ublicat n 1onitorul Oficial nr. +97 din 8 iunie 67%6.

<;

DREPTURILE OMULUI

situaiile n care individul supus la rele tratamente este privat de libertate( fiind folosit fora fizic mpotriva sa. =n cauza )oioru mpotriva )om*niei ne aflm n faa unei situaii n care forele de ordine au imobilizat un individ prin utilizarea unei presiuni fizice care nu a fost proporional cu pericolul social creat. De asemenea( Curtea a

statuat n <urisprudena sa c( n cazul n care persoan a<unge n custodia agenilor statului( afl*ndu-se ntr-o bun stare de sntate( i ulterior se constat c( n momentul eliberrii sale( este rnit( statul trebuie s ofere o e!plicaie plauzibil asupra originii rnilor. ?.C.@

DREPTURILE OMULUI

<-

V. SEMNAL

CONFERINA INTERNAIONAL CULTURA EUROPEAN A DREPTURILOR OMULUI. LEGEA I RESPECTUL FA DE LEGE N STATUL DE DREPT
Institutul Internaional Pentru Drepturile Omului, din cadrul Universitii Cretine Dimitrie Cantemir, Facultatea de tiine Juridice i dministrative a or!ani"at, #n data de $ aprilie %&'%, Conferin ! In"ern! ion!#$ C%#"%r! e%ro&e!n$ ! 're&"%ri#or o(%#%i. Le)e! *i re+&e,"%# f! $ 'e #e)e -n +"!"%# 'e 're&". (ucrrile s)au des*urat at+t #n edin plenar, #n cadrul creia au pre"entat comunicri pro*, univ, dr, Corina driana Dumitrescu . dr, -itus Corlean, pro*, univ, dr, .omcilo (u/urici. pro*, univ, dr, Dumitru .a"ilu, acad, pro*, univ, dr, l*onso 0oldan .or1, acad, pro*, univ, dr, .il2ia 3ecevics, acad, pro*, univ, dr, 4o2ana 0il5e. con*, univ, dr, 6ladimir 7rosu. pro*, univ, dr, Cristian Dumitrescu, pro*, univ, dr, Florentin 8calec9i. pro*, univ, dr, Irina .oroianu 3ltescu, pro*, univ, dr, Ovidiu Predescu, c+t i #n edine pe seciuni, 8)a evideniat *aptul c demnitatea uman repre"int *undamentul valoric al tuturor drepturilor omului, *iind consacrat ca principiu al statului de drept at+t #n dispo"iiile constituionale, c+t i #n cele le!ale, 0espectul *a de le!e presupune i respectul demnitii *a de semeni, :n acest conte;t, tre/uie s evolue"e #n parametrii *ireti dreptul la via, li/ertatea individual, dreptul la via intim, *amilial i privat, accesul la cultur, precum i drepturile sociale ,a, :n cadrul lucrrilor pe seciuni, comunicrile tiini*ice au pornit de la actualitatea <oului Cod civil i al <oului Cod de procedur civil, *iind anali"ate di*erite ramuri de drept i instituii ale acestora, :ntre acestea a *ost pus #n discuie pro/lematica mana!ementului domeniilor economice i sociale, raporturile #ntre ma2oritate i opo"iie #n statul de drept, le!ea, ca !aranie *undamental a drepturilor e*ective i concrete sau a celor teoretice i ilu"orii, dreptul de identitate al persoanelor *i"ice, de la teorie la practic, recunoaterea valorilor umane, *undament pentru promovarea drepturilor omului, plicarea Conveniei =uropene a Drepturilor Omului #n dreptul european al concurenei, prarea demnitii umane, Drepturile *undamentale ale omului > #ntre interesele personale i interesul social !eneral, 0espectul demnitii umane prin respectul *a de le!e, Ordinea de drept i limitarea drepturilor su/iective ,a, 0emarcm participarea la con*erin #n numr mare a cadrelor didactice, a doctoran"ilor i a studenilor din marile centre universitare din ar i din strintate, precum Universitatea din 4ucureti, cademia de Poliie l, I, Cu"a, 4ucureti, Universitatea ?@perion, Facultatea de tiine Politice, 4ucureti, cademia de 8tudii =conomice, Facultatea de Drept Clu2 <apoca, Universitatea Cretin Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept i tiine =conomice Universitatea A !ora din Oradea, Universitatea =uropean, 4el!rad, 8er/ia, c+t i a repre"entanilor i a mem/rilor unor instituii i or!ani"aii non)!uvernamentale precum cademia Diplomatic =uropean, .inisterul Justiiei, Consiliul =conomic si 8ocial, Institutul 0om+n pentru Drepturile Omului, Or!ani"aia pentru prarea Drepturilor Omului, 0eeaua 0omana de 0educere a 0iscurilor, Comisia Constituional i pentru Drepturile Omului a Consiliului Frontului 8alvrii <aionale, sociaia 0om+n nti 8ida, Partida 0omilor Pro =uropa, sociaia Carusel, O#i/i! F#ore+,%

00

DRETURILE OMULUI

EMPO1ERMENT AGAINST DISCRIMINATION PROGRAMUL TINERET N ACIUNE PROIECT FINANAT DE UNIUNEA EUROPEAN
Pro!ramul -ineret #n aciune, un Proiect *inanat de Uniunea =uropean, des*urat #n perioada %&'')%&'%, a avut ca scop crearea unui mediu speciali"at la nivel european #n *ormarea continu de drepturile omului, st*el, Comisia <aional a 0om+niei pentru U<=8CO, Institutul 0om+n pentru Drepturile Omului i sociaia pentru Dialo! Intercultural au des*urat #n perioada B' iulie) C au!ust %&'', la Curtea de r!e, Pro!ramul -ineret #n aciune, care a avut ca scop *ormarea #n domeniul drepturilor omului, prin metode non)*ormale pentru de"voltarea personal, at+t a cadrelor didactice, c+t i a copiilor din !rupurile vulnera/ile din rile participante, respectiv 4ul!aria, Ce9ia, Croaia, (ituania, 8pania, Un!aria, -urcia i 0om+nia, precum i de"voltarea valorilor culturale comune i #nele!ere intercultural, Urmrile acestei activiti de *ormare s) au concreti"at #n aciuni speci*ice, dup cum urmea" :n perioada 'C)'D septem/rie %&'', sociaia pentru Dialo! Intercultural a des*urat activiti similare cu un !rup de tineri de etnie 0rom #mpreun cu tineri ma2oritari, pentru stimularea de"voltrii #ncrederii reciproce, sociali"are, inclu"iune social, respectarea drepturilor minoritilor i a drepturilor omului #n !eneral, Fundaia nd@ =ndre 7,8, din Un!aria a anali"at #mpreun cu E& de tineri cu v+rsta #ntre 'F i 'C ani, prin metode de educaie non)*ormal, oportunitile pe care oamenii de ori!ine social di*erite le au sau nu, 8copurile urmrite de or!ani"atori au *ost acelea de a responsa/ili"a i de a contienti"a tinerii implicai #n proiect asupra oportunitilor pe care societatea le o*er e!al, dar de care oamenii nu pot s se /ucure #n mod e!al din cau"a di*erenelor dintre ei sau a apartenenei lor la di*erite !rupuri vulnera/ile, :n (ituania, 85uodo versli 5arta au or!ani"at activiti de voluntariat #n cadrul unor or*elinate, copii pentru copii, precum i !rupuri de lucru #n care a implicat lucrtorii sociali, pentru a)i responsa/ili"a cu privire la interaciunea cu !rupurile vulnera/ile, :n luna octom/rie %&'', *@on5ara9isar Provincial <ational =ducation Directorate a or!ani"at o con*erin #n care au *ost diseminate re"ultatele i conclu"iile Proiectului =mpoGement a!ainst discrimination, :n Croaia, sociaia pentru promovarea culturii i a artei H<O. DI a reali"at un *ilm tematic, care a *ost distri/uit pe @outu/e, iar #n 4ul!aria, -9e 4ul!arian ssociation o* =ntreprise a or!ani"at dou mitin!uri pentru com/aterea discriminrii #n statul /ul!ar, De asemenea coala Penc9o P, 8lavei5ov, 8o*ia, au des*urat activiti pentru prevenirea discriminrii i de"voltarea unei atitudini altruiste *a de cei din 2ur, :n 0om+nia, sociaia pentru Dialo! Intercultural, a or!ani"at pe data de %E > B& octom/rie %&'' activiti de sociali"are cultural a tinerilor din minoritatea rrom i ma2oritari, iar #n data de %$ noiem/rie %&'' evenimentul ciunea *irmativJ Un loc su/ soare, la Palatul Copiilor din 4ucureti, (a aceast mani*estare au luat cuv+ntul d)nul s"talos Csa/a Ferenc, preedintele Comitetului <aional #mpotriva Discriminrii, d)na (ucreia 4lu, e;pert #n educaie, Comisia <aional a

DRETURILE OMULUI

02

0om+niei pentru U<=8CO, d)na =dita <a!@, Institutul 0om+n pentru Drepturile Omului, d) na, na =lisa/eta <a!9i i d)na (iliana 3asc9ievici, inspector I8.4, d)nul Daniel 6asile, vicepreedintele Partidei 0romilor, :n sptm+na % > F aprilie %&'%, respectiv 8ptm+na lt*el, sociaia pentru Dialo! Intercultural a diseminat proiectul =mpoGement a!ainst discrimination cu mai multe uniti de #nvm+nt, prin #nc9eiere de parteneriate de cola/orare cu acestea, st*el, Cole!iul <aional Octav Onicescu, 4ucureti, Cole!iul <aional 6laicu 6od, Curtea de r!e, 7rupul colar uto, 0oiorii de 6ede, -eleorman, coala 7eneral 7ri!ore 8ilas, 4eclean, 4istria <sud, au primit materiale de specialitate privind educaia pentru drepturile omului, cetenie participativ, de"voltare personal, pe care le)au distri/uit i diseminat elevilor, :n data de %K)%$ mai %&'% s)a #nc9eiat Proiectul =mpoGement a!ainst discrimination, din cadrul Pro!ramului -ineret #n ciune, moment #n care s)a evideniat *aptul c metodele diseminate la cursul de *ormare de la Curtea de r!e au *ost preluate de ctre cursani i aplicate cu succes #n rile de ori!ine, respectiv participanii i)au de"voltat capacitatea de a *olosi metode non)*ormale pentru de"voltarea personal a tinerilor din !rupurile de*avori"ate, vulnera/ile i de a promova voluntariatul, Considerm c Proiectul i)a atins scopul, respectiv a reuit s

contienti"e"e !rupurile int cu privire la importana luptei #mpotriva discriminrii i a promovrii inclu"iunii sociale a tinerilor din !rupurile vulnera/ile prin voluntariat, <u #n ultimul r+nd, implicarea mai multor state europene #n promovarea aciunilor #mpotriva discriminrii a #mplinit dimensiunea european pe care Proiectul i)a propus s o implemente"e #n r+ndul participanilor, st*el, participanii au avut oportunitatea de a identi*ica valori comune, care depesc di*erenele culturale dintre acetia i de a le materiali"a #n aciuni concrete, pentru construirea unei =urope moderne, cu ceteni europeni activi i receptivi la viitorul civic al acesteia, :n calitate de partener al Proiectului, Institutul 0om+n pentru Drepturile Omului a pus la dispo"iia cadrelor didactice, a tinerilor, a asistenilor sociali ,a, materiale documentare de specialitate i a participat activ la toate aciunile or!ani"are, respectiv Un loc su/ soare, .riorul toleranei, Campania pu/licitar > risin! Garness Campai!n, Diversitatea cultural, crearea de anse e!ale i accesul e*ectiv al tinerilor la educaie *ormal i educaie non)*ormal, mo/ilitate i participare transnaional i cetenie activ #nsumea" prioritatea educaiei pentru drepturile omului, respectiv a Institutului 0om+n pentru Drepturile Omului,

A'ri!n 3%#)!r%

04

DRETURILE OMULUI

SEMINARUL INTERNAIONAL ANTREPRENORIATUL FEMININ N REGIUNEA 3ALCANIC


:n perioada 'B )'$ iunie %&'% a avut loc 8eminarul Internaional ntreprenoriatul Feminin #n 0e!iunea 4alcanic, or!ani"at de ctre 0e!ional Center *or Or!ani"ation .ana!ement, #n cadrul U"ine;port 4usiness Center Jad ?all, :n cadrul lucrrilor s)a de"/tut pro/lema antreprenoriatului *eminin #n conte;tul rilor /alcanice, :n acest sens, d)na Cornelia 0otaru, #n calitate de Preedinte al sociaiei De"voltrii ntreprenoriatului Feminin, a pre"entat conte;tul amplu al corelaiei drepturilor *emeii #n sens lar! i al dreptului la munc, #n sens restr+ns, De asemenea, au *ost enunate e;emple de /une practici pe ri, precum i pro!rame de antreprenoriat *eminin i de antreprenoriat social, ca noi tendine #n antreprenoriat, <u #n ultimul r+nd au *ost e;aminate statisticile e;istente i au *ost sinteti"ate provocrile i o/stacolele e;istente #n domeniul antreprenoriatului *eminin ast*el #nc+t s se evidenie"e importana reelelor i a sc9im/ului de in*ormaii privind antreprenoriatul #n condiiile unei /une !uvernri, :n acest conte;t s)a a2uns la conclu"ia unanim c un rol important #n de"voltarea conceptului de antreprenoriat *eminin o au iniiativa de a*aceri, spiritul antreprenorial i activitatea de promovare i contienti"are a iniiativelor de a*aceri #n r+ndul *emeilor, Institutul 0om+n pentru Drepturile Omului, repre"entat prin d)na cercettor Daniela l/u, #n calitate de o/servator, a evideniat c antreprenoriatul *eminin se poate de"volta #n codiii propice numai dac se asi!ur un mediu nediscriminatoriu i e!alitatea de anse, :n acest sens au *ost enumerate elementele structurale necesare pentru crearea unei campanii de succes pentru contienti"area pu/licului int L resurse umane i *inanciare, in*ormaie, credi/ilitate, le!itimitate i presiune, respectiv lo//" cu a!resivitate, Ima!inea teoretic a campaniei de contienti"are a *ost completat prin pre"entarea e;perienelor practice, din perspectiva *iecrei ri participante la 8eminar, st*el, asociaiile de *emei din spaiul /alcanic au e;empli*icat concret campaniile de contienti"are des*urate i implementate #n rile lor, respectiv -urcia, 8er/ia, l/ania, .acedonia, 4ul!aria si 7recia, 4unele practici pre"entate de repre"entanii 7reciei au evideniat o di*ereniere terminolo!ic *a de celelalte ri, respectiv noiunea de lo//@ are un #neles peiorativ #n statul elen, iar sin!urele campanii de contienti"are de succes sunt cele care se des*oar n domeniul sntii, :n acest cadru s)a evideniat necesitatea cooperrii e*iciente i directe at+t cu autoritile pu/lice, c+t i cu alte or!ani"aii #n conte;tul misiunii i al elurilor Coaliiei 4alcanice a Femeilor de *aceri, st*el, au avut comunicriL 5!)i'er. sin!urul O,<,7, din -urcia pre"ent #n Comitetul de .onitori"are al n!a2rii Forei de .unc a Femeilor 6T%r,i!7, SELENA, sociaia Femeilor ntreprenor 63%#)!ri!7. A+o,i!"i! Fe(ei#or 'e Af!,eri. mem/r a Consiliului Femeilor ntreprenor de pe l+n! Camera de Comer HSer8i!I, CAFA. Coaliia sociaiilor Fe(eilor de *aceri HRo(9ni!I SEGE. 6Gre,i!7. :C1A 6M!,e'oni!7. D!nie#! A#8%

DREPTURILE OMULUI

0;

CONFERINA FINAL A PROIECTULUI CONS<TEAM CONSOLIDAREA MEDIULLUI DE AFACERI DIN ROM=NIA PRIN INTRIREA CAPACITII INSTITUIONALE A ORGANI>AIILOR PATRONALE
Con+i#i%# N! ion!# !# n"re&rin'eri#or Pri/!"e Mi,i *i Mi?#o,ii 'in Ro(9ni! HC,<,I,P,.,.,0,I a or!ani"at #n data de %% iunie %&'% la ?otel C 0O, 4ucureti Conferin ! fin!#$ a proiectului CONS<TEAM @ Con+o#i'!re! (e'i%#%i 'e !f!,eri 'in Ro(9ni! &rin -n"$rire! ,!&!,i"$ ii in+"i"% ion!#e ! or)!niA! ii#or &!"ron!#e. Din pre"entarea Proiectului CO<8)-= . a re"ultat *aptul c acesta a *ost co*inanat 'in Fon'%# So,i!# E%ro&e!n &rin Pro)r!(%# O&er! ion!# Se,"ori!# DeA/o#"!re! Re+%r+e#or U(!ne BCC2 @ BCDE. :n desc9iderea con*erinei, #n cadrul sesiunii plenare, au pre"entat re"ultatele i conclu"iile Proiectului d)l pro*, univ, dr, Ovidiu <icolescu, Preedinte C,<,I,P,.,.,0,, d)l Jean) FranMois 0ou/aud, Preedinte C,7,P,.,=, HCon*ederaia 7eneral a I,.,.,)urilor din FranaI i d)l 0"van Coovelea, 8ecretar de 8tat #n cadrul .inisterului *acerilor =uropene, st*el, au *ost pre"entate, pe scurt, mi2loacele prin care s)a urmrit consolidarea capacitii instituionale a C,<,I,P,.,.,0,, cu scopul crerii unui mediu de a*aceri *avori"ant creterii ratei de ocupare sau de #m/untire a calitii i a productivitii muncii, De asemenea, au *ost remarcate succesele I,.,.)urilor din 0om+nia, cu at+t mai mult cu c+t au *ost evideniate i provocrile i di*icultile cu care se con*runt #ntreprin"torii rom+ni #n mediul de a*aceri auto9ton, Corelativ, a *ost pre"entat printr)o anali" comparativ, ampl i analitic, situaia I,.,.,)urilor din Frana, :n partea a II)a a Con*erinei, d)na .i9aela ?ancia, Director Direcia .ana!ementul Calitii, utoritatea de .ana!ement pentru Pro!ramul Operaional 8ectorial De"voltarea 0esurselor Umane H . PO8D0UI a pre"entat pe lar! situaia a/sor/iei *ondurilor europene #n cadrul acestor proiecte, aceasta *iind p+n in pre"ent doar de CN, O intervenie interesant a *ost a d)lui Dumitru Costin, Preedinte al 4locului <aional 8indical, #n care acesta a adus la cunotina pu/licului pro/lematica unei comunicri ine*icient a sindicatelor cu di*eritele *ormaiuni !uvernamentale, :n acelai cadru s)a discutat i despre necesitatea asi!urrii dreptului la munc al ceteanului european, :n cadrul Con*erinei au mai luat cuv+ntul d)l Ce"ar Iliu, Director !enia pentru implementarea proiectelor i a pro!ramelor pentru I,.,.,)uri H ,I,P,P,I,.,.,I i d)l Iulian Ca"acu > Prim 6icepreedinte al Patronatului -inerilor :ntreprin"tori, :n ultima parte a Con*erinei, cea dedicat de"/aterilor, s)a discutat despre cota ridicat de -6 , impus micilor #ntreprin"tori, despre pasivitatea !uvernanilor #n #ncura2area I,.,.,)urilor, precum i despre pro/lematica /irocraiei i a ta;elor cu care se con*runt patronii de #ntreprinderi mici i mi2locii din 0om+nia, :n acest conte;t, d)l pro*, univ, dr, Ovidiu <icolescu a preci"at c rolul Consiliului <aional al :ntreprinderilor Private .ici i .i2locii din 0om+nia este acela de a *acilita dialo!ul dintre #ntreprin"tori i autoriti, respectiv de !uvernani, D!nie#! A#8%

2C

DREPTURILE OMULUI

NOTE. CRONICI. RECEN>II


LANSAREA RAPORTULUI PE ANUL BCDD AL AGENFIEI PENTRU DREPTURILE FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE 6F.R.A.7 :n con*ormitate cu art, F din -ratatul privind Uniunea =uropean, una din cele mai #nsemnate o/li!aii a Uniunii este aceea de a respecta drepturile *undamentale, !arantate de Convenia pentru prarea Drepturilor Omului i a (i/ertilor Fundamentale, semnat la 0oma #n K noiem/rie 'E$&, st*el a *ost #n*iinat' !enia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii =uropene pentru a se #n!ri2i de respectarea drepturilor omului i a li/ertilor *undamentale, ca valori comune, #mprtite de ctre toate statele mem/re ale U=, !enia are ca o/iectiv s *urni"e"e instituiilor i autoritilor competente ale Comunitii =uropene i statelor sale mem/re asisten i e;perti" #n materie de drepturi *undamentale atunci c+nd acestea pun #n aplicare dreptul comunitar, precum i s le spri2ine #n luarea de msuri i s *ormule"e direcii de aciune corespun"toare, :n data de %& iunie %&'% !enia pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii =uropene HF,0, ,I a pre"entat 0aportul anual > %&'' #n Parlamentul =uropean, 0aportul anual %&'' al F,0, , pre"int date concrete i comparative privind situaia drepturilor *undamentale la *aa locului #n cele %C de state mem/re ale U,=, i Croaia, De asemenea, raportul conine recomandri adresate instituiilor U,=, i statelor mem/re, pe /a"a situaiilor constatate, 0aportul identi*ic principalele evoluii, practicile promitoare i provocrile din viitorul apropiat i descrie cele mai recente activiti ale F,0, , #n acest sens, .andatul !eniei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii =uropene HF,0, ,I cuprinde *urni"area de recomandri, /a"ate pe dove"i, *actorilor de deci"ie din U,=, i de la nivel naional, contri/uind ast*el la de"/ateri i politici pe tema drepturilor *undamentale mai in*ormate, mai /ine conte;tuali"ate i #ntr)un cadru mai solid, !enia are trei *uncii principaleL colectarea de in*ormaii i date privind drepturile *undamentale, *urni"area de
se vedea 0e!ulamentul HC=I nr, 'FDJ%&&C al Consiliului din '$ *e/ruarie %&&C #n ,J,O, ( $BJ% %%,%,%&&C,
'

recomandri Uniunii =uropene i statelor mem/re i promovarea dialo!ului cu societatea civil pentru a mri !radul de contienti"are cu privire la drepturile *undamentale #n r+ndul pu/licului, st*el, con*orm 0aportului F,0, ,, anul %&'' nu a *ost lipsit de e;cesele de intoleran, :n acest sens sunt recomandate, #n continuare, msuri preventive, #n care promovarea e!alitii i a nediscriminrii s se constituie #n preocupri de /a", De asemenea, F,0, , recomand statelor s rm+n vi!ilente pentru a se asi!ura c de*icienele economice predominante nu amenin e;ercitarea drepturilor *undamentale ale tuturor persoanelor din U,=, :n aceast perioad di*icil din punct de vedere economic, U= tre/uie s !arante"e mai mult ca niciodat c nu va e;ista o diminuare a proteciei drepturilor *undamentale, <u este timpul s ne mulumim cu situaia actual, a a*irmat #n *aa Parlamentului =uropean preedintele Consiliului de administraie al F,0, ,, Il"e 4rands Oe9ris, Printre aspectele nota/ile ale 0aportului anual din anul %&'' *ac parte preocuprile cu privire la &ro"e, i! '!"e#or, #n virtutea recentelor discuii #n vederea o/inerii unui ec9ili/ru #ntre o/li!aiile #n materie de drepturi *undamentale i preocuprile le!ate de securitate #n lumina noului cadru U= privind protecia datelor, ro(ii. #n ceea ce privete utili"area strate!iilor naionale de inte!rare a romilor ca viitoare strate!ii pentru a include i inte!ra #n societate !rupurile de"avanta2ate, o/stacolele de ordin 2uridic i practic care #i #mpiedic pe mi!ranii #n situaie de edere nere!ulamentar s #i e;ercite drepturile de /a" ale omului, discriminarea multipl ,a, Domeniile cuprinse #n 0aportul anual sunt a"ilul i controlul la *rontiere, protecia datelor, drepturile copilului, e!alitatea i nediscriminarea, rasismul i discriminarea pe criterii etnice, *uncionarea democratic a Uniunii, accesul la 2ustiie e*icient i independent i drepturile victimelor in*raciunilor,

DREPTURILE OMULUI

2D

An!(ne+i+. Irin! Airinei. E'i"%r! M!rLinG. 3%,%re*"i. BCDD. E2D &!)ini


6olumul An!(ne+i+ completea" seria de interviuri din crile anterioare ale autoarei, Sor"i i +$ /!'$ i C$#$"ori +&re CH"Ier!, reali"+nd retrospective ar9eolo!ice i antropolo!ice, utoarea #i provoac cititoru# #nc de la titlul volumului An!(ne+i+ s descopere ceea ce se a*l dincolo de *aada tiini*ic a lucrrii, s descopere dimensiunea spiritual care #nsumea" creaia literar cu cea artistic, #n!emn+nd)o cu tiinele e;acte, :n acest sens ni se par potrivite cuvintele lui Proust con*orm crora adevrata cltorie a cunoaterii nu cost #n inuturi, ci #n a avea oc9i noi, st*el, cu su*letul curios am descoperit poetul penelului, Constantin postol, su*letul cu oc9i al lui 0iri .anor sau dascli i mentori, Ion, 79, 0oca, na).aria Piti, Ioana .inei, Carol Iancu, Florin 0otaru ,a, Capitolul care ne)a atras atenia #n mod deose/it este cel care poart denumirea meta*oric de Constructori de poduri i care reunete su/ aceast titulatur dialo!uri interculturale sino)europene, st*el, i)am cunoscut pe 8on! 39e, am/asadorul e;traordinar al C9inei la Uniunea =uropean, 8orin Ducaru, repre"entantul 0om+niei la <, ,-,O,, Oren David, am/asadorul Israelului la 4ucureti etc, Considerm luda/il !estul autoarei de a creiona #ntr)un capitol distinct al lucrrii personaliti din mediul medical, Printre povetile oamenilor pentru oameni , dup cum #i numete autoarea, le remarcm pe cele ale acad, Constantin Popa, Jean)JacPues s5enas@, dr, 0are <ec9i*or, pro*, dr, Irinel Popescu ,a, 7eor!e Ivacu a*irm #n pre"entul volum c politica teatrului este omul, Dincolo de cortine i aplau"e, #ntr)un dialo! *r su*leor, #i vedem pe oamenii din spatele actorilor i re!i"orilorL Ion (ucian, .aia .or!enstern, ?oraiu .lele etc, :n mod simetric volumul se #nc9eie pun+nd accentul pe importana rdcinilor spirituale ale poporului roman, st*el, devenim vi"itatori ai unei ctitorii rom+neti la (ocurile 8*inte, la Ieri9on, #l cunoatem pe :P8 Ioan, r9iepiscop al ?ar!9itei i Covasnei ,a, Dimensiunea spiritual a dialo!ului pulsea" pe #ntre! parcursul lucrrii, Iar principiile pe care drepturile omului le promovea" se re!sesc accentuate indirect, prin promovarea demnitii umane,

2B

DREPTURILE OMULUI

VI. REMEMBER
A. ACTIVITI PROPRII SAU N COLABORARE
n perioada 4-6 aprilie 20 2 a avut loc faza final a Oli!pia"ei "e #$ii%&e '()i(*!a%e, la Gura Humorului, judeul Suceava. Olimpiada fost organizat de Institutul Rom n pentru !repturile Omului "n parteneriat cu #inisterului $ducaiei, %ercetrii, &ineretului 'i Sportului. (cest concurs este unul de e)celen, care se adreseaz elevilor cu aptitudini "n domeniul 'tiinelor socio*umane, su+sum ndu* se nevoii de educaie "n vederea asumrii rolului 'i statutului de cetean "n cadrul unei societi democratice, "n vederea formrii 'i dezvoltrii competenelor de participare la viaa pu+lic, a spiritului social critic 'i capacitii de toleran. Institutul Rom n pentru !repturile Omului "n parteneriat cu ,niversitatea %re'tin -!imitrie %antemir., /ucure'ti, a organizat C(%+eri%&a I%$er%a&i(%al, -C*l$*ra E*r(pea%, a .rep$*ril(r O!*l*i. Le/ea #i re'pe)$*l +a&, "e le/e 0% '$a$*l "e "rep$ . 1 2 aprilie 20 23. n data de 4 aprilie 20 2 Institutul Rom n pentru !repturile Omului a cele+rat 5i*a M(%"ial, a S,%,$,&ii, reamintind "n conte)tul marcrii anului 0120 ca (nul european al "m+tr nirii active 'i al solidaritii "ntre generaii 3(.$.I.(.4 su+ auspiciile %omisiei $uropene 3,.$.4, importana sntii pu+lice. (stfel, 'i!p(6i(%*l cu tema 7O '$are 8*%, "e ',%,$a$e prel*%/e#$e 9ia&a:. organizat de I.R.!.O "mpreun cu (sociaia pentru 5aiunile ,nite, 3(.5.,.R.O.#4 (sociaia Rom n pentru un #ediu Sntos 3(RO#$S4, (sociaia 6amil7 6orum, 'i (sociaia -%lu+ul de la %8eia 9ictor !an :ltescu., a avut ca tem sntatea 'i "m+tr nirea activ. Scopul "nt lnirii a privit implicarea autoritilor responsa+ile 'i a mem+rilor societii pentru crearea unei societi care apreciaz 'i recunoa'te v rstnicii ca fiind resurse valoroase ale societii. ;a manifestare au participat cercettori, e)peri, cadre universitare, cadre medicale, reprezentani ai unor organizaii guvernamentale 'i neguvernamentale cu preocupri "n domeniu, doctoranzi 'i masteranzi. %u prilejul acestei ocazii, I.R.!.O., a organizat, concomitent, "n ar o serie de !e'e r($*%"e #i )a!pa%ii "e )(%#$ie%$i6are su+ !($$(-*l -O 8*%, ',%,$a$e prel*%/e#$e 9ia&a:. (stfel, "n Baia Mare, :iua mondial a sntii a fost sr+torit "mpreun cu %atedra ,5$S%O pentru !repturile Omului, !emocraie, <ace 'i &oleran a ,niversitii de 5ord, /aia #are, care a diseminat studenilor G8idul O#S = t8e Glo+al /rief for >orld Healt8 !a7 0120. ;a C;eia, Institutul Rom n pentru !repturile Omului, "n cooperare cu (sociaia %lu+ul !e la %8eia -9ictor !an :ltescu. , cu (sociaia 5atiunilor ,nite pentru Rom nia 3(.5.,.R.O.#.4, 'i cu participarea #uzeului local de ?tiine 5aturale, a organizat o e)poziie de documentare 'i informare su+ titlul -!repturile Omului 'i Sntatea @ dreptul la o "m+tr nire sntoas.. ;a Bi'$ri&a I.R.!.O. a desf'urat activiti de informare, con'tientizare 'i de identificare a unor soluii concrete cu privire la "m+tr nire sntoas "n cola+orare cu 6iliala (sociaiei 5evztorilor 'i cu !epartamentul de (sisten Social /istria. Ora'ele Pl(ie#$i 'i B*6,* au gzduit o serie de evenimente dedicate :ilei mondiale a sntiiA e)poziii de carte, "nt lniri cu asociaii de tineret 'i studeni "n cola+orare cu 6undaia (dolescena 'i cu %orpul !idactic <ra8ova, cu prilejul crora au avut loc campanii de informare 'i diseminare precum 'i dez+ateri cu elevii de la ?coala Scri'oara, /uzu. L*%a P,"*rii 32B !ar$ie- 2 aprilie 20 24 a fost supranumit par$e%eria$*l e"*)a&i(%al "nc8eiat "ntre Institutul Rom n pentru !repturile Omului, ?coala General 22C 'i ?coala nr. 2CD, din /ucure'ti. n perioada <-20 aprilie 20 2, s*a desf'urat !a'a r($*%", cu tema -.e!%i$a$ea (!*l*i #i i%)l*6i*%ea '()ial, 0% R(!=%ia:, organizat de Institutul Rom n pentru !repturile Omului "n parteneriat cu

.REPTURILE OMULUI

4>

6acultatea de ?tiine juridice, din cadrul ,niversitii !e 9est -9asile Goldi'., din (rad. n cadrul aciunii, dez+aterile au pornit de la faptul c demnitatea uman reprezint fundamentul valoric al tuturor drepturilor omului, fiind consacrat ca principiu al statului de drept. n cadrul discuiilor, s*a ajuns la concluzia necesitii unor msuri specifice, care vor tre+ui implementate pentru a se crea un ec8ili+ru "ntre nevoile economice, sociale 'i cele profesionale ale fiecrui individ, astfel "nc t acesta s evolueze "ntr*un mediu nediscriminatoriu 'i demn. %olocviul -R(l*l a*$(ri$,&il(r e*r(pe%e i%'$i$*i$e pri% %(ile re/le!e%$,ri ? pre()*p,ri a)$*ale 0% "(!e%i*l le/i'la$i9e +i%a%)iar-8a%)ar pe pla% E*r(pea%: a +('$ (r/a%i6a$ "e (sociaia $uropean pentru drept +ancar 'i financiar 3Rom nia4 cu concursul Institutului Rom n pentru !repturile Omului 120-2 aprilie 20 23. <reocuprile Institutului "n ceea ce prive'te garaniile sociale europene "n condiiile +unei guvernri 'i a +unei administraii au statului s*au corelat cu tema colocviului . Institutul Rom n pentru !repturile Omului a organizat "n parteneriat cu 6acultatea de !rept 'i ?tiine (dministrative, din cadrul ,niversitii !e 9est &imi'oara masa rotund cu tema -Pr(!(9area 0% !e"i*l *%i9er'i$ar a )(%)ep$el(r "e %e"i')ri!i%are #i e/ali$a$e "e #a%'e. "n data de 24 aprilie 20 2. n cadrul aciunii, liniile directoare de discuie au privit promovarea educaiei superioare 'i a cercetrii cu respectarea actului calitativ educaional, nediscriminatoriu 'i de 'anse egale. <rincipiul egalitii de 'anse 'i cel al nediscriminrii sunt importante "n mediul universitar, pentru c "n societatea modern e)ist "nc diferite forme si practici de discriminare. %u ()a6ia 5ilei M(%"iale a Li8er$,&ii Pre'ei, Institutul Rom n pentru !repturile Omului "n cola+orare cu (sociaia pentru 5aiunile ,nite din Rom nia 3(.5.,.R.O.#.4 a organizat "n data de > !ai 20 2, o !a', r($*%", cu tema ELi8er$a$ea !a''-!e"ia 'pri@i%, $ra%'+(r!area '()ie$,&il(r.. n cadrul reuniunii s*a evideniat faptul c li+ertatea presei presupune li+ertatea de a avea opinii 'i de

a cuta, primi 'i rsp ndi informaii 'i idei prin orice mijloace media. ;i+ertatea mass*media promite s transforme societile prin o mai mare transparen 'i responsa+ilitate 'i reprezint un pilon pentru drepturile individuale, un fundament pentru societi sntoase 'i o for pentru transformare social. ;a "ntrunire au participat cercettori, e)peri, cadre didactice universitare, studeni, masteranzi, mem+ri ai unor organizaii guvernamentale 'i neguvernamentale cu preocupri "n domeniu, etc. Ma'a R($*%", cu tema -Aa!ilia 0% '()ie$a$ea )(%$e!p(ra%,.,3 F*22 mai 01204 organizat de Institutul Rom n pentru !repturile Omului "n parteneriat cu 6acultatea de !rept 'i ?tiine (dministrative, din cadrul ,niversitii de 9est &imi'oara a avut rolul de a e)plora situaiile comple)e cu care se confrunt familia "n societatea actual, precum 'i resursele de care dispune aceast instituie pentru a face fa provocrilor induse "n societate de sc8im+rile psi8osociale si culturale. n perioada !ar$ie 20 2 ? B !ai 20 2 s*a desf'urat a)$i9i$a$ea-)(%)*r' desf'urat la nivel regional "n cadrul proiectului C,l,$(r pri% E*r(pa - Li8era )ir)*la&ie a )e$,&e%il(r 0% 'pa&i*l e*r(pea% "n parteneriat cu Institutul Rom n pentru drepturile omului 'i ?coala nr. 2DG 'i avizat de IS#/. <rincipalele preocupri ale acestui proiect urmresc educaia european a elevilor, stimularea capacitii creative a elevilor "n utilizarea oportunitilor e)istente pentru a intra "n legtur cu elevi de aceea'i v rst, din alte 'coli, de acela'i nivel. n data de 2 !ai 20 2 Institutul Rom n pentru !repturile Omului "n cola+orare cu (sociaia pentru 5aiunile ,nite din Rom nia 3(.5.,.R.O.#.4, 6amil7 6orum 'i (sociaia %lu+ul de la %8eia -9ictor !an :ltescu. a organizat !a', r($*%", cu tema -Val(rile )reea6, +a!iliaC +a!ilia )reea6, 9al(ri:C pentru a marca 5i*a I%$er%a&i(%al, a Aa!iliei #i 5i*a Aa!iliei R(!=%e. (u fost dez+tute aspecte ale pro+lematicii familiei, ale garantrii 'i promovrii drepturilor tuturor familiilor, prejudecile 'i greutile cu care acestea se confrunt at t pe plan naional c t 'i internaional. <articipanii la dez+ateriA

44

.REPTURILE OMULUI

reprezentani ai unor O5G*uri cu preocupri "n domeniul proteciei copiilor 'i tinerilor, a familiei 'i femeilor, universitari, magistrai, medici, e)peri etc. 'i*au e)primat convingerea deplin c "ncrederea, sperana 'i dragostea * valori umane pe care familia le*a transmis dintotdeauna, o vor susine 'i "n viitor. n acela'i conte)t, dedicat :ilei Internaionale a 6amiliei, I.R.!.O. a organizat "mpreun cu (.5.,.R.O.#. o serie de evenimente, care s*au desf'urat "n B*)*re#$iC Cl*@C Nea!& #i Crai(9a. ;a /ucure'ti s*a organizat o mas rotund cu tema 7.rep$*rile +a!iliei #i e);ili8r*l "i%$re !*%), #i 9ia&a per'(%al,:. (u avut loc dez+ateri asupra similitudinilor 'i a diferenelor e)istente "ntre realizrile din acest domeniu la nivel naional 'i la nivel european, despre responsa+ilitatea social a marilor corporaii fata de angajai. Invitai speciali ai evenimentuluiA reprezentani ai ,niversitii (le)andru Ioan %uza din Ia'i, profesori universitari, O5G*uri care activeaz "n domeniul drepturilor copilului 'i al familiei, precum 'i reprezentani ai primriei. I.R.!.O. a organizat cu acest prilej sesiuni de informare si diseminare, urmate de e)pozitii de carte la Cl*@C Nea!& 'i C(%'$a%$a su+ titlul HAie)are Aa!ilie are "rep$*l la !*%), #i la +eri)ire:. ;a dez+ateri s*au discutat soluiile 'i metodele oportune pentru com+aterea inegalitii 'i discriminrii pe piaa muncii, despre programul fle)i+il de munc "n vederea asigurrii ec8ili+rului dintre munc 'i viaa de familie, precum 'i despre mo++ing @ persecutarea la locul de munc, 8ruirea la locul de munc precum 'i politici inec8ita+ile 'i discriminatorii ale angajatorilor fa de angajai. Institutul Rom n pentru !repturile Omului a organizat "n perioada > !ai- i*%ie 20 2, "n comuna (l+e'ti, judeul 9aslui, un eveniment dedicat 5ilei I%$er%a&i(%ale a C(pil*l*i, "n care a promovat idei precum cele de protecie a drepturilor omului 'i de educaiei pentru drepturile omului. %u aceast ocazie o serie de cri 'i reviste au fost donate /i+liotecii %omunale 'i, "mpreun cu reprezentani ai autoritilor locale, ai /i+liotecii Iudeene 9aslui, ai /i+liotecii %omunale (l+e'ti, cadre didactice, copii 'i prini, a fost dez+tut relaia

de cauzalitate dintre dreptul copiilor la educaie 'i accesul li+er la informaie. n perioada > !ai- 4 i*%ie 20 2 a avut loc Ma%i+e'$area )*l$*ral-reli/i(a', -Ti%erii "e a6iC +a!ilia "e !=i%e:C organizat de Institutul Rom n pentru !repturile Omului "n cola+orarea cu <rimria ora'ului Geoagiu, judeul Hunedoara. n cadrul aciunii, s*a discutat despre relaia conceptual 'i practic dintre li+ertate 'i responsa+ilitate, despre importana dialogului interreligios, respectiv demnitatea uman, drepturile omului, democraia, statul de drept, li+ertatea de e)primare, ca valori universale. Institutul Rom n pentru !repturile Omului, "n cola+orare cu (sociaia pentru 5aiunile ,nite din Rom nia 'i cu ,niversitatea Ioan %uza din Ia'i, a organizat "n acest an, o dez+atere ampl cu ocazia :ilei Internaionale a #ediului 32 i*%ie 01204, cu tema E)(%(!ia 9er"eD 9, i%)l*"e #i pe 9(iE Scopul dez+aterii a fost acela de a stimula 'i sprijini ela+orarea unor reforme 'i strategii viitoare via+ile pentru un mediu mai sntos 'i mai sigur prin "nelegerea 'i aplicarea conceptului de economie verde. <e data de 2F iunie s*a lansat la "n cadrul
%onferinei Rio=01 din /razilia campania virtual

S, ),l,$(ri! 0!pre*%, pe%$r* ( pla%e$, 9er"e. <rin cola+orarea cu (.5.,.R.O.#., I.R.!.O. s*a alturat campaniei glo+ale Le$F' Tra9el T(/;e$;er a%" Gree% Up $;e Pla%e$ ? S, ),l,$(ri! 0!pre*%, pe%$r* ( pla%e$, 9er"e, desf'ur nd o campanie proprie printre angajaii, studenii 'i cetenii, "ncuraj ndu*i s opteze pentru transportul "n comun 'i +iciclet "n loc de ma'ina personal 'i s se alture campaniei 'i s promoveze la r ndul lor o+iectivele planetei verzi. I.R.!.O. a organizat "n cola+orare cu ,niversitatea de 9est, -9asile Goldi'., filiala /aia #are, "n perioada 0J iunie 0120* 0D iulie 0120 !a'a r($*%", privind Re'*r'ele E"*)a&i(%ale 0% )(%$eH$*l +(r!,rii )(%$i%*e a per'(a%ei. O+iectivele "nt lnirii au avut "n vedere sc8im+area de +une practici, iniiative, politici, e)pertize "ntre cadrele didactice ale U%i9er'i$,&ii "e Ve'$ -Va'ile G(l"i#:C Ara"C ale U%i9er'i$,&ii "e Ve'$ -Va'ile G(l"i#:C +iliala Baia-Mare 'i ale U%i9er'i$,&ii "e N(r"C

.REPTURILE OMULUI

42

Baia-Mare, Ca$e"ra UNESCO pe%$r* .rep$*rile O!*l*i 'i I%'$i$*$*l R(!=% pe%$r* .rep$*rile O!*l*i, "n ceea ce prive'te utilizarea 'i folosirea raional 'i oportun a resurselor educaionale "n procesul educaional pentru drepturile omului. n acest cadru, I%'$i$*$*l R(!=% pe%$r* .rep$*rile O!*l*i a evideniat impactul deose+it pe care "l are educaia non* formal "n formarea continu 'i "n formarea de formatori pentru drepturile omului.

n perioada 0F iunie* G iulie 0120 I.R.!.O. a organizat la 6iliala #arg8ita a ,niversitii de 9est -9asile Goldi'., (rad o dez+atere cu privire la Rap(r$*l "i%$re I*r%ali'! #i .rep$*rile O!*l*iC i%"e%$i$a$eC e9(l*&ie #i pr(9(),ri 0% 'e)(l*l JJI. (cest eveniment academic s*a desf'urat cu concursul (.5,.R.O.#., %lu+ul de la %8eia, -9ictor !an :ltescu. 'i cu participarea cadrelor didactice 'i studenilor ,niversitii de 9est -9asile Goldi'., 'i participani ai mass*mediei locale.

B. PARTICIPRI LA ALTE MANIAESTRI


n perioada < - 2 aprilie 20 2, a avut loc la 9iena o re*%i*%e consacrat cooperrii 'i coordonrii activitilor A/e%&iei pe%$r* .rep$*ri A*%"a!e%$ale a U%i*%ii E*r(pe%e 1ARA3 cu cea a instituiilor naionale de drepturile omului. n cadrul reuniunii, au fost a+ordate teme privind cre'terea impactului la nivelul instituiilor ,niunii $uropene 'i al procedurilor legislative "n domeniul azilului, imigraiei 'i controlului la frontiereK folosirea documentelor 'i studiilor 6R( in activitatea instituiilor naionale "n domenii de interes precum drepturile persoanelor cu 8andicap "m+untirea incluziunii sociale a romilor, respectiv msurile care se pot lua "n vederea "m+untirii situaiei la nivel naional 'i accesul la o justiie eficient 'i independentA pro+leme c8eie, provocri, oportuniti pentru instituiile naionale de drepturile omului. n cadrul acestei teme, reprezentanii institutului au prezentat cola+orarea dintre I.R.!.O. 'i %onsiliul Superior al #agistraturii. &otodat, au avut loc 'i "nt lniri cu reprezentani ai societii civile "n cadrul crora a fost evideniat rolul organizaiilor neguvernamentale "n activitatea instituiilor naionale de protecie 'i promovare a drepturilor omului. n perioada 22-24 aprilie 20 2, Institutul Rom n pentru !repturile Omului a participat la Se!i%ar*l (r/a%i6a$ "e C(%'ili*l*i E*r(pei la I'$a%8*l, care a avut rolul de a crea o platform de lucru 'i dialog "ntre reprezentani ai autoritilor pu+lice 'i ai unor organizaii neguvernamentale. !iscuiile din cadrul seminarului au urmrit cu predilecie s evidenieze necesitatea proteciei drepturilor copilului precum 'i identificarea pro+lemelor cu care se confrunt copii cu diza+iliti. n ceea ce prive'te adopia au e)istat discuii cu privire la protecia drepturilor copiilor "n instituii specializate 'i "n cadrul programelor 6oster. !e asemenea, "n cadrul seminarului a fost su+liniat rolul Om+udsmanului pentru %opii "n implementarea 'i monitorizarea drepturilor copiilor cu diza+iliti. Su+ patronajul Secretarului General al %onsiliului $uropei a avut loc )(l()9i*l cu tema -C*r$ea Pe%al, I%$er%a&i(%al, #i .rep$*rile O!*l*i D Per'pe)$i9e:. Institutul Rom n pentru !repturile Omului a participat "n calitatea sa de instituie naional de drepturile omului. n data de 2< aprilie 20 2 a avut loc !a'a r($*%", cu tema -Le "r(i$ a la 'a%$K !e%$ale "a%' le )a"re "e' )(%+li)$' ar!K': , organizat la ,niversitatea din Stras+ourg, ?coala !octoral de drept, 'tiine politice 'i istorie, cu participarea Institutului Rom n pentru !repturile Omului 'i a ,niversitii %aL 6oscari, din 9eneia, Italia. n data de 4 !ai 20 2, Institutul Rom n pentru !repturile Omului, a participat la A(r*!*l Na&i(%al D Pra)$i)a I!ple!e%$,rii Si'$e!*l*i "e C(%$r(l I%$er% Ma%a/erialC organizat de ctre S.%. $)pert (Mtiv Group S.R.; "n cola+orare cu #inisterul 6inanelor <u+lice 'i #inisterul Sntii. (cest curs de perfecionare privind practica implementrii

46

.REPTURILE OMULUI

sistemului de control intern managerial "n instituiile pu+lice a avut un rol deose+it "n informarea 'i e)plicarea Ordinului #inisterului de 6inane <u+lice nr. FGDN011B 'i a legislaiei ulterioare "n domeniu, fiind important, "n special, at t pentru ela+orarea, aplicarea 'i adaptarea standardelor sistemului de control managerial, c t 'i pentru sta+ilirea 'i ela+orarea procedurilor de sistem 'i a procedurilor operaionale "n conformitate cu specificul Institutului Rom n pentru !repturile Omului, ca entitate pu+lic. Si!p(6i(%*l cu tema -Le/i'la&ia "e '$a$ #i Le/i'la&ia )a%(%i), "i% *%ele &,ri ale E*r(pei: a fost organizat de ctre I.R.!.O. "n parteneriat cu Institutul de studii religioase, culturale 'i juridico*canonice al (r8iepiscopiei &omisului 'i de %entrul de studii 'i cercetri religioase 'i juridico*canonice ale celor trei religii monoteiste 3%.R.#.4 al 6acultii de &eologie, ,niversitatea Ovidius, %onstana 12226 !ai 20 23. $venimentul academic a privit cercetarea 'tiinific din domeniul juridic 'i canonic din Rom nia, Georgia 'i Repu+lica #oldova, la nivel comparativ, astfel "nc t

manifestarea a contri+uit la reafirmarea culturii juridice 'i canonice rom ne'ti 'i europene. n data de < i*%ie 20 2 Institutul Rom n pentru !repturile Omului a participat la masa rotund organizat de (geniei pentru !repturi 6undamentale a ,niunii $uropene 36R(4, 9iena, cu ocazia prezentrii raportului pe B ani de zile a activitii (geniei. !iscuiile a+ordate au privit situaia instituiilor naionale de drepturile omului, aciuni privind com+aterea crimelor din ur, promovarea antisemitismului, incluziunea social a populaiei rome, creionarea unui management ridicat al educaiei, precum 'i lansarea unei platforme online dedicate dialogului cu organizaiile societii civile. n cadrul "nt lnirii, participanii au fcut sc8im+ de e)perien 'i de +une practice "n ceea ce prive'te mijloacele 'i a indicatorilor de monitorizare a integrrii populaiei rome "n societate. !iversitatea metodelor de lucru cu acest grup int pot conduce, a'a cum s*a artat "n cadrul mesei rotunde, la dezvoltarea unei analize comparative a situaiei populaiei rome "n $uropa.

.REPTURILE OMULUI

44