Sunteți pe pagina 1din 7

APLICATIA I Conform contractului ncheiat trebuie s efectuai auditul situaiilor financiare ale Societatea Beta SA, ntocmite potrivit

conform reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare OMF nr! "#$$%&##', cu preci(area c este primul an n care situaiile financiare sunt auditate! Situaiilor financiare ale Beta SA ntocmite pentru e)ercitiul financiar &#*&, pre(inta datele din tabelul de mai +os, nr! 1. 2. -ndicatori bilant "*!*&!&#** 1.085.000 1.8"0.722 *,#/$!/&& //#!### 0$!### 2."75.722 *!#'#!### *!11$!/&& #.782.640 &!$&#!00& *!&3&!*'1 2.62".045 &!00#!#0$ *1'!### 54#.015 "*!*&!&#*& 887.864 2.#80.000 *!0$#!### 1$#!### 1#!### #.267.864 '1#!### &!&1/!130 #.78".640 &!&1'!### 11"!#3# #.#6#.224 "!##3!$&0 "$3!/## 426.416

Active imobilizate Active circulante, in care! . stocuri . creante . disponibil in conturi la banci # Active totale $1%2& 2atorii 0! Capitaluri proprii 2ate e)trase din contul de profit si pierdere 1. Ci'ra e a'aceri(Total venituri . venituri din van(are marf . venituri din prestari servicii 2. Co)tul vanzarii, in care .cumparari . salarii si indemni(atii #. Pro'it brut Cerinte,

*! Calculul ps pentru situatiile financiare, in momentul planificarii auditului, in conformitate cu -SA "&# 4 ragul de semnificatie n planificarea 5i desf5urarea unui audit6, cu pre(entarea rationamentului profesional privind selectia reperului care a stat la ba(a calculului pragului de semnificaie! &! 7valuarea efectelor denaturarilor necorectate asupra situatiilor financiare si masurile luate de ctre auditor in conditiile n care clientul refu( s nregistre(e n contabilitate urmatoarele erori nesemnificative, identificate pe parcursul auditului, .a+ustari pt! deprecierea activelor imobili(ate propuse la casare inainte de e)pirarea duratei de viata economica................................................... .1!$1# . valoare impo(it profit neinregistrat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....................... *$! /&# . provi(ion pentrul litigii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... .3!/## Total #1.000 Specificai notele contabile recomandate de ctre auditor clientului SC Beta SA pentru nregistrarea n contabilitate a erorilor identificate! "! -ntocmirea raportului de audit independent in conformitate cu -SA /## 4 Formularea unei opinii 5i raportarea cu privire la situaiile financiare6, in conditiile in care cei insarcinati cu guvernana

refu(a sa inregistre(e a+ustarile nesemnificative, a caror suma este insa semnificativa!

*ezolvare 1. 8hidul privind Auditul Calitii la Seciunea B$ cuprinde urmtoarele procente care pot fi utili(ate pentru determinarea pragului de semnificaie, a! *#9 . $9 aplicate la valoarea profitului naintea impo(itrii, dup a+ustarea pentru elementele e)cepionale 5i primele directorilor: b! &9 . *9 aplicate la valoarea cifrei de afaceri: c! &9 . *9 aplicate la valoarea activelor brute ;ef B$%* 5i ;ef B $%&! a! Calculul pragului de semnificaie pentru situatiile financiare ca ntreg in momentul planificarii auditului -SA "&# 4 ragul de semnificatie n planificarea 5i desf5urarea unui audit6, +ume client Beta SA Perioa a contabil, #1.12.2012 - 5(1

.eterminarea /ra0ului 2ituatii 'inanciare #1.12.2012 2it. 3inanciare #1.12.2011 e )emni'ica1ie Lei Lei Active totale inainte e )ca erea atoriilor4 "!&3/!130 &!'/$!/&& &9 <*= 3$!"$/ $'!$*0 *9 <&= #2.678 2".757 Cifra de afaceri: &9 <"= *9 <0= rofit inainte de impo(itare <nota "= *#9 <$= $9 <3= Pra0ul e )emni'icatie 5ta/a e /lani'icare "!/1'!30# /$!/'" "/!1'3 0&3!0*3 &*!"&# 0&!30& "!*/&!#3# ""!00* "*!/&# $0"!#*$ &/!*$# $0!"#* 2".757

ragul de semnificaie al auditului stabilit la "*,*&,&#*& > &'!/$/ lei

ragul de semnificaie funcional stabilit la "*,*&,&#*& > &$!### lei

Pra0ul e )emni'ica1ie va 'i 6ntot eauna eterminat 6n 'unc1ie e evaluarea /reliminar, a ri)cului e au it, av7n 6n ve ere c, e8i)t, o rela1ie inver) /ro/or1ional, 6ntre /ra0ul e

)emni'ica1ie 9i nivelul ri)cului e au it ! Astfel, cu c?t este mai sc(ut nivelul riscului de audit cu at?t va fi mai mare nivelul pragului de semnificaie! ragul de semnificaie va fi dat de valoarea cea mai mic calculat, n situaiile n care, - societatea este n primul an de auditare: - e)ist indici privind lipsa controlului intern sau e)istena unui controlul intern ineficient: - cifra de afaceri este semnificativ pentru conducerea entitii auditate: - presiuni ridicate neobi5nuite din partea pieei: - risc de fraud mai ridicat dec?t cel normal! Auditorul utili(ea( ca ba( de determinare a pragului de semnificaie cea mai semnificativ sau cea mai important cifr <valoare= din situaiile financiare! ragul de semnificaie funcional este stabilit la o valoare mai mic dec?t pragul de semnificaie stabilit la nivelul situaiilor financiare ca ntreg pentru a reduce la un nivel adecvat de sc(ut probabilitatea ca totalitatea denaturrilor necorectate sau nedetectate din situaiile financiare! 2eterminarea pragului de semnificaie funcional nu este un simplu calcul mecanic , stabilirea acestuia implic raionamentul profesional, n funcie de , . actuali(area procedurilor de evaluare a riscurilor . natura 5i nivelul denaturrilor identificate n auditurile precedente . 5i de a5teptrile auditorului n legtur cu denaturrile din perioada curent! *!b! ;ationamentul profesional care a stat la ba(a reperului pentru calculul ps, +ume client Beta SA Perioa a contabil, #1.12.2012 *e' - 5(2

ragul de semnificaie Ba(a de calcul, a! <a= @a stabilirea ps necesar pentru determinarea marimii esantioanelor, in fa(a de planificare, s. a utili(at proportia de *9 din volumul total al activelor pe anul &#** re(ultand un respectiv &'!/$/ lei! Austificarea nivelurilor alese ale pragului de semnificaie b! Av?nd n vedere c este primul an n care se auditea( situaiile financiare, auditorul consider ca ba( de determinare a pragului de semnificaie este data de valoarea cea mai mic calculat, respectiv de &'!/$/ lei! 2! Ca urmare a discutiilor finale cu clientul, acesta nu a inregistrat in contabilitate urmatoarele erori nesemnificative, identificate pe parcursul auditului, .a+ustari pt! deprecierea activelor imobili(ate propuse la casare inainte de e)pirarea duratei de viata economica................................................... .1!$1# . valoare impo(it profit neinregistrat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....................... *$! /&# . provi(ion pentrul litigii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... .3!/## Total #1.000 A+ustri pentru deprecierea activelor imobiliare produse la casare inainte de e)pirarea duratei utile de viata 1!$1# lei!!

31*" > &'* 1!$1# BCheltuieli de e)ploatare 4 A+ustari pentru deprecierea imobili(arilor6 privind a+ustarile pentru deprecierea imobili(arilor6 valoare impo(it profit neinregistrat > *$! /&# ! 3'* > 00* *$! /&#

rovi(ioane pentru litigii , 3!/## 31*& > *$** 3!/##

BCheltuieli de e)ploatare privind provi(ioanele6

B rovi(ioane pentru litigii6

Suma erorilor nea+ustate dep5esc pragul de semnificatie, re(ult opinie cu re(erve!

#. Conform -SA /## 4 Formularea unei opinii 5i raportarea cu privire la situaiile financiare6 raportul de audit trebuie s cuprind, 1. titlul 2. e)tinatarul #. /ara0ra'ul intro uctiv 4. re)/on)abilitatea con ucerii /entru )itua1iile 'inanciare 5. re)/on)abilitatea au itorului 6. o/inia e au it 7. )emn,tura au itorului 8. ata ra/ortului e au it ". a re)a au itorului *AP:*T;L A;.IT:*IL:* I+.5P5+.5+TI! C,tre, Con ucerea 2ociet,rii -eta 2A ! Am auditat situaiile financiare ale societii -eta S!A! <4Societatea6= la data de "* decembrie &#*& 5i contul de profit 5i pierdere, precum si situaia flu)urilor de numerar 5i situaia modificrilor capitalului propriu al societii e)primate n euro pentru e)erciiul financiar ncheiat la acea dat! Conducerea S!C! -eta S!A! este responsabil pentru ntocmirea 5i pre(entarea fidel a acestor situaii financiare n conformitate cu OMF "#$$%&##' 5i pentru acel control intern pe care

conducerea l.a implementat pentru a permite ntocmirea situaiilor financiare, fr a conine denaturri semnificative, cau(ate de fraud sau eroare! ;esponsabilitatea noastr este de a e)prima o opinie cu privire la modul de ntocmire a situaiilor financiare pe ba(a auditului nostru! Ce.am desf5urat auditul n conformitate cu Standardele -nternaionale de Audit! Aceste standarde prevd conformitatea cu cerinele etice, planificarea 5i desf5urarea auditului n vederea obinerii unei asigurri re(onabile cu privire la msura n care contul de profit 5i pierdere reflectat n situaiile financiare sunt lipsite de denaturri semnificative! Auditul implic desf5urarea de proceduri n vederea obinerii de probe de audit cu privire la valorile 5i pre(entarea contului de profit 5i pierdere reflectat n situaiile financiare! rocedurile de selectare depind de raionamentul auditorului , inclusiv de evaluare a riscurilor de denaturare semnificativ a contului de profit 5i pierdere reflectat n situaiile financiare, fie cau(at de fraud sau eroare! Dn efectuarea acestor evaluri ale riscului, auditorul ia n considerare controlul intern relevant pentru ntocmirea 5i pre(entarea de ctre SC -eta S!A a situaiilor financiare, n vederea conceperii de proceduri de audit care s fie adecvate circumstanelor, dar nu cu scopul e)primrii unei opinii cu privire la eficiena controlului intern! En audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile 5i a caracterului re(onabil al estimrilor contabile efectuate de ctre conducere, precum 5i evaluarea pre(entrii generale a situaiilor financiare! Credem c probele de audit pe care le.am obinut sunt suficiente 5i adecvate pentru a furni(a o ba( pentru opinia noastr de audit! Dn urma reali(rii misiunii de audit, echipa noastr a identificat a+ustri in cuantum de "*!### lei, defalcate astfel, .a+ustari pt! deprecierea activelor imobili(ate propuse la casare inainte de e)pirarea duratei de viata economica................................................... .1!$1# . valoare impo(it profit neinregistrat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....................... *$! /&# . provi(ion pentrul itigii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... .3!/## Total #1.000 Dn urma pre(entrii societii a+ustrilor, aceasta a refu(at nregistrarea acestora! Dn opinia noastr, cu e)cepia efectului a+ustrii de mai sus, situaiile financiare ane)ate pre(entate n euro, pre(int n mod fidel, sub toate aspectele semnificative, po(iia financiar a societii la "* decembrie &#*&, contul de profit 5i pierdere, situaia flu)urilor de numerar 5i situaia modificrilor capitalului propriu pentru anul ncheiat, n conformitate cu OMF "#$$%&##' cu modificrile ulterioare! Semntura, AE2-F S;@ 2ata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! APLICATIA II 2ispuneti de urmatoarele date legate de un mi+loc de transport achi(itionat de firma 27@FA SA, in urma unei prime reevaluari, s.au inregistrat diferente po(itive egale cu '!###, in urma celei de.a doua reevaluari, s.a inregistrat o diferenta negativa egala cu **!###: in urma celei de.a treia reevaluari s.a inregistrat o diferenta po(itiva egala cu 3!###! -n conditiile aplicarii -AS *3, compania a a+uns la un sold final al contului *#$ in valoare de "!1##! -ntocmiti o foaie de lucru vi(and e)actitatea acestui sold! *ezolvare Client, 27@FA 2ata, C 2osar Curent Sectiunea, Capitolul, Auditor, AA 2ata #*!#*!CG* ;evi(uit, BB 2ata #&!#&!CG*

*! Obiectiv, valoare +usta! &! Obtineti o situatie cu flu)ul de modificari suportat de mi+locul de transport al firmei 2elta SA si comparati.l cu factura de achi(itie, fisele de evaluare reali(ate de un evaluator autori(at si recalculati soldul contului *#$! robe de audit, factura, fisa de evaluare, registru +urnal! "! Metoda, inspectie, procedura analitica, calcul! 0! ;e(ultat ;e(! ;e(!audit 2iferente Observatii client "!1## 0!### &## 1. Prima reevaluare Conform -AS *3, diferenta po(itiva din reevaluare ;e(!C-% se inregistrea(a in creditul contului *#$, daca ;e(!Auditor anterior nu s.a inregistrat un minus de valoare, > "!1##% '!### &*" > *#$ 0!###> #,'$ 2. A oua reevaluare H$ Conform -AS *3, diferenta negativa din reevaluare inregistrata ulterior constatarii unui plus de valoare, se va inregistra in debitul contului *#$ cu minimum dintre soldul sau si valoarea descresterii <min<**!###:'!###==, iar eventuala diferenta ramasa, va fi inregistrata ca o cheltuiala, '!### *#$ > &*" **!### &!### 311 #. Cea e<a treia reevaluare Conform -AS *3, diferenta po(itiva din reevaluare inregistrata in urma unui minus de valoare din trecut pe cheltuieli se va inregistra sub forma unui venit care sa compense(e acea cheltuiala, iar diferenta <3!### I &!###=, se va inregistra in contul *#$ 3!### &*" > /11 &!### *#$ 0!### Sold final *#$, 0!### $! Conclu(ia <definita CO2 8alben= I eroare semnificativa, opinie cu re(erve, raport de audit cu re(erve! APLICATIA III Societatea OM78A SA detine o instalatie achi(itionata pe data de "#!*&!C, la valoarea de $#!###, amorti(ata liniar pe $ ani! @a sfarsitul lui CG", se decide reevaluarea sa, valoarea +usta stabilita, fiind de &$!###! in conditiile eliminarii amorti(arii cumulate din valoarea contabila bruta a activului <aplicarea metodei actuli(arii valorii nete=, clientul obtine urmatoarele valori in soldul conturilor, &1*,&$!###: *#$,01##! < pentru dumneavoastra de re(olvat= *ezolvare Client, Omega 2ata, CG" 2osar Curent Sectiunea, Capitolul, Auditor, AA 2ata #*!#*!CG0 ;evi(uit, BB 2ata #&!#&!CG0

*! Obiectiv, valoare +usta!

;e(! client &1*, &$!### *#$, 0!1##

&! Obtineti o situatie cu flu)ul de modificari suportat de instalatia firmei Omega SA si comparati.l cu factura de achi(itie, fisele de evaluare reali(ate de un evaluator autori(at si recalculati soldul contului *#$ si &1*! robe de audit, factura, fisa de evaluare, registru +urnal, note e)plicative <pentru verificarea politicii contabile de evaluare=! "! Metoda, inspectie, procedura analitica, calcul! 0! ;e(ultat ;e(!audit 2iferente Observatii &1*, "#!### *#$, $!### &1*, $!### *#$, &## &1* &$!###% "#!###> #,1" H$ *#$ 0!1##% $!###> #,'3 H$ Fotal eroare, #,1"G#,'3 >*,/'H$ Cost <val ctb de intrare= $#!### Amorti(are anuala <$#!###%*#= *#!### Amorti(are cumulata pe " ani <*#!###)"= "#!### Jaloare ramasa de amorti(at <$#!###."#!###= &#!### Jaloare +usta &$!### 2iferenta po(itiva din reevaluare <&$!###.&#!###= $!### KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Conform -AS *3, diferenta po(itiva din reevaluare se inregistrea(a in creditul contului *#$, daca anterior nu s.a inregistrat un minus de valoare! -nregistrari contabile, *! Anularea amorti(arii cumulate pentru a aduce activul la valoarea contabila "#!### &1* > &*" &! -nregistrarea diferentei po(itive din reevaluare $!### &*" > *#$

$! Conclu(ia <definita CO2 8alben= I eroare nesemnificativa

S-ar putea să vă placă și