Sunteți pe pagina 1din 42

PLAN DE SECURITATE I SNTATE Pentru fazele de proiectare si executare a lucr rilor

A! IN"#R$A%II &ENERALE '! (aza le)ala a) Legea 319/2006 - legea Securitatii si Sanatatii in Munca si HG 300/2006 privind cerinele minime de securitate si s n tate pentru !antierele temp"rale sau m"#ile$ #) Legea 30%/2006 privind ap rarea &mp"triva incendiil"r$ 'rdinul nr(163/200% ) pentru apr"#area *"rmel"r Generale privind apararea imp"triva incendiil"r *! Date proiectant+antrepenor general: *ume+ ,! Su-antreprenori + lucratori desemnai Nr! crt 1 2 3 , SU(C#NTRACT#R LUCRAT#R SSM DESEMNAT

.! Coordonator SS$ dese/nat 0! (eneficiar1in2estitor3 SC,, 4! Pro5ect /ana)er 6! Coordonator SSM pe durata elaborrii proiectelor si / sau a realizrii lucr rilor7! #-iecti2ul8 Lucrari de constructii, cladiri industriale - e.cavatii - terasamente - c"nstructii - m"ntarea si dem"ntarea elementel"r pre/a#ricate - amena0ari sau instalatii
- reno ari - reparatii - daramari - demolari, demontari - mentenanta !intretinere si reparatii " - intretinere # lucrari de zugra eli si curatare - consolidari - reabilitari, restaurari, e$tinderi %ucrarile bi&ate se e$ecuta in interiorul si/ sau in e$teriorul S',, sau la persoana &izica con&orm adresei: %ocalitatea Nr* judetul Prahova, Str* ((S)% S.A.

9! Durata lucrrilor: 1ncep2nd cu data 3( p2n la terminarea m"derni4 rii/reali4 rii lucr ril"r 3 ':! Nu/ rul ma$im de lucrtori care se or a&la pe +antier ,n acela+i timp: 5ene/iciarul lucrarii sau managerul de pr"iect tre#uie sa int"cmeasca " declaratie preala#ila cu urmat"arele mentiuni+ a) #) durata lucrarii care se aprecia4a a /i mai mare de 30 de 4ile lucrat"are si pe santier lucrea4a simultan mai mult de 20 de lucrat"ri v"lumul de mana de lucru estimat este mai mare de -00 de "ameni 6eclaratia va /i int"cmita c"n/"rm ane.ei nr(3 si va /i c"municata la 78M pe ra4a caruia se v"r des/asura lucrarile9 cu cel putin 30 de 4ile inainte de inceperea acest"ra ''! -ersoana desemnata de S',, executarea lucrrilor:
.S)% sa coordoneze

(((((((((((((((((( '*! Adresa; datele de identificare a antreprenorului + su-antreprenorilor SC<< L"calitatea+ 1( Data comunicarii 2( Adresa exacta a santierului 3( Beneficiarul lucrarii ,( Ti ul lucrarii -( !ana"erul de roiect # numele si Adresa$ 6( CoordonatorulSS!# %umele si Adresa$ %( Data ince erii lucrarii @( 6urata estimativa a lucrarii pe santier 9( *r( ma.im estimativ de lucrat"ri pe santier 10( *r( de antrepren"ri / su#antrepren"ri 11( 6atele de identi/icare ale antrepren"ril"r / su#antrepren"ril"r 12( ?ut"ri4atia de c"nstructie nr( / data ==SA Str( nr( :ud( ;ra<"va 98el(

="ntinutul 6eclaratiei ;reala#ile> ?ne.a nr( 3)

/01AT 'oordonator

SSM

PLAN PR#PRIU DE SECURITATE I SNTATE


Acest plan este ar/onizat cu planul de securitate si sanatate al santierului $asurile )enerale de securitate si sanatate pentru lucrarile santierului care intra in responsa-ilitatea Antreprenorului care executa

lucrarea, singur sau cu unul sau mai

multi subantreprenori, respecta pre ederile -lanului de securitate si sanatate mentionate de proiectant*
Confor/ pre2ederilor art! Nr!! ,'! Planul propriu de securitate si sanatate cuprinde ur/atoarele date;
a) nu/ele si adresa antreprenorului +su-antreprenorului

SC<< Localitatea

>=SRL

, Str*

Nr*
#) c)

numarul lucratorilor pe santier: numele persoanei desemnate sa conduca e$ecutarea lucrarilor

d)

durata lucrarilor, de la data de: 2222 pana la data de 22 analiza proceselor te3nologice de e$ecutie care pot a&ecta sanatatea si securitatea lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul de munca pe santier ! -lan de actiune/des&asuratorul lucrarilor, zona de lucru, precizarea pozitiilor #la ni elul solului si/sau la inaltime, ecinatati de obiecti e, **etc" e aluarea riscurilor pre izibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate de Ec3ipamentele de Munca &olosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea santierului masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor, speci&ice lucrarilor pe care antreprenorul /subantreprenorul le e$ecuta pe santier, inclusi masuri de

e)

/)

g)

protectiecolecti a si masuri de protectie indi iduala -lanul propriu de securitate si sanatate a &i permanent pe santier pentru a &i prelucrat cu lucratorii inainte de inceperea lucrarilor* -lanul poate &i consultat de 0nspectorii de munca, 0nspectorii sanitari membrii 'SSM , cu raspunderi speci&ice in domeniul S*S lucratorilor -lanul propriu se pastreaza de catre antreprenor timp de 4 ani de la data receptiei &inale a lucrarii

)E50ST)6% DE '77)D7NA)E )egistrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de catre coordonatorii in materie de SSM, in&ormatii pri ind e enimentele care au loc pe santier, constatarile e&ectuate si deciziile luate 'oordonatorii in materie de SSM, consemneaza in )egistrul de coordonare urmatoarele:
a)

numele si adresele antreprenorilor, subantreprenorilor si data inter entiei &iecaruia pe santier 8* S',, 2222222* Data: 222 9* S',, 22222** 2** ((S)% Data: 222 ((S)%

b" lista cu e&ecti ul lucrarilor pe santier si durata pre azuta pentru e&ectuarea lucrarilor c" e enimentele importante antreprenorilor si subantreprenorilor pri ind SSM E eniment : Accidente de munca ; 0ncidente -ericuloase !accident te3nic, incendiu, e$plozie, a arie, emisie de no$e " d" obser atiile, in&ormatiile si propunerile pri ind SSM aduse la cunostinta bene&iciarului, managerului de proiect sau celor care inter in pe santier si e entualele raspunsuri ale acestora e" obser atiile si propunerile antreprenorilor si subantreprenorilor pri ind SSM

&" abaterile de la pre ederile -lanului de securitate si sanatate g" rapoartele izitelor de control pe santier 3" incidente si accidente care au a ut loc

A! IN"#R$A%II &ENERALE '! (aza le)ala a) Legea 319/2006 - legea Securitatii si Sanatatii in Munca9 H(G(nr1,2-/06 ) pentru apr"#area *"rmel"r Met"d"l"gice de a licarea le"ii& '( )**+,**de securitate si s n tate pentru !antierele tem orale sau mo/ile& rivind cerin.ele minime

#) Legea 30%/2006 privind ap rarea &mp"triva incendiil"r$ 'rdinul nr(163/200% ) pentru apr"#area *"rmel"r Generale privind apararea imp"triva incendiil"r, *! #-iecti2ul8 Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale - e.cavatii - terasamente - c"nstructii - m"ntarea si dem"ntarea elementel"r pre/a#ricate - amena0ari sau instalatii - ren"vari - reparatii - daramari - dem"lari9 dem"ntari - mentenanta >intretinere si reparatii ) - intretinere ) lucrari de 4ugraveli si curatare - c"ns"lidari - rea#ilitari9 restaurari9 e.tinderi Lucrarile #i/ate se e.ecuta in interi"rul si/ sau in e.teri"rul S=99 la pers"ana /i4ica c"n/"rm adresei+ L"calitatea
Nr* judetul Prahova, Str*

AASBL sau

,! Durata lucr rilor; 1ncep2nd cu data 3( p2n la terminarea m"derni4 rii/reali4 rii lucr ril"r 3 >SRL sa coordoneze ,! Nu/ rul ma$im de lucrtori care se or a&la pe +antier ,n acela+i timp: -( Persoana dese/nata de SC<< executarea lucr rilor; (((((((((((((((((( 6( Adresa; S',,
((SA

="muna 5ra4i9 Str( 8randa/iril"r9 nr( 6-9 0ud. Prahova ,Tel. *1,, ,2* 134 (! E/A%6A)EA )0S'6)0%7) Cvaluarea are ca sc"p identi/icarea gravitaii si pr"#a#ilit ii c"nsecinel"r unui peric"l9 adic a accidentel"r de munca si /olile rofesionale care se ot roduce, lund in
considerare atat e/ectele acute cat si cele cr"nice asupra securit ii si s n t ii

lucrat"ril"r( Met"d"l"gia de evaluare a riscuril"r pr"pusa mai 0"s este de natura semicantitativa si este in c"nc"rdanta cu mai multe standarde in d"meniu+ =C7 @12/@-9 C* 121**+,**), C* 10-0/1996#in curs de revi5uire$. Cvaluare riscului se /ace in asi+ eta e6 rimul as+ eta a consta in evaluarea ericolului in
func.ie de urm t"arele clase de gravitate a v t m rii+

a( Mortal - consecin.e6 accident mortal sau roducerea unei /oli rofesionale& #( <oarte gra - consecin.e6 accident cu urm7ri de invaliditate sau inca acitate temp"rara mai mare de 3* de 5ile& c( 5ra - consecin.e6 8nca acitate tem orara de munca intre )-3* 5ile& d( Moderat- consecin.a6 inca acitate tem orara de munca de ana in ) 5ile& ?l doilea as consta 8n evaluarea clasei de ro/a/ilitate rivind lucrat"ril"r de la l"cul de munca, re5ult9nd 4 clase6 a( "oarte pro-a-il - ericolul a are cel u.in odat7 la :* 5ile&
/. -robabil - ericolul a are odat7 la - luni& ericolul de roducere a

v t m rii care depinde mult de re"7tirea rofesionala, de calificarea si ex erien.a

c( )ar - ericolul a are odat7 la un an& d( "oarte rar - peric"lul apare "dat la - ani e( 0mprobabil - este 4 ani La sta#ilirea clasei de pr"#a#ilitate evaluat"rul tine seama si de anali4a m"r#idit ii la l"cul de munca res ectiv.

8n func.ie de clasele de "ravitate si de clasele de cate"oriei de risc #de la : la 4$ din ta/elul de mai jos6 >met"da 7(*(=(6((;(M(aplicata )

ro/a/ilitate se sta/ile;te "rila

Clasa de gra itate/ Clasa de pro-a-ilitate D"arte pr"#a#il ;r"#a#il Bar D"arte rar 7mpr"#a#il

Nor/al

"oarte )ra2

&ra2

$oderat

, , 3

, , 3 3

, , 3 3 2

, 3 3 2 1

;e #a4a cel"r meni"nate mai sus s-a pr"cedat la identi/icarea si evaluarea riscuril"r si s-a sta#ilit categ"ria de risc pentru p"sturile de lucru in /uncie de gravitatea peric"lului si pr"#a#ilitatea pr"ducerii evenimentului atat pentru lucr rile n"i cat si pentru intervenii ulteri"are(

P#STUL DE LUCRU NI?EL PERIC#L+NEC#N"#R$IT%I DE '! RISC *! I! #R&ANI@AREA neconfor/ a Aantierului poate )enera pericole; 0

$SURI+ AC%IUNI PENTRU REALI@AREA $SURII ,! ;entru /iecare !antier antrepren"rul sau su#antrepren"rul e.ecuta pe amplasamentul sta#ilit cl dirile9 dep"4itele si instalaiile de "rgani4are de !antier9 evit2nd riscurile inca din /a4a de pr"iectare9 prin masuri de + - pr"tectie intrinseca - pr"tectie c"lectiva >scari9 p"dete cu #alustrada de pr"tectie9 aparat"ri de pr"tectie la "rganele de masini in miscare9 semnali4area de securitate9 ((etc) - pr"tectie individuala >utili4area C7;9 centuri de siguranta cu /rang<ie9 ((etc 7nstruirea electricienil"r si d"tarea acest"ra cu

C#$PETEN%A+ RESP#NSA(ILITATEA .!

TER$EN LI$IT 0!

CINE ?ERI"IC 4!

;r"iectant Se/ !antier

1nainte de &nceperea lucr ril"r de #a4a

=""rd"nat"r SSM/ Lucrat"ri SSM desemnati

'! Pericole de natura electrica 1electrocut ri< incendii< etc3

Se/ departament electric

C(7(;( electr"i4"lant M"ntarea de ta#l"uri electrice "m"l"gate cu pri4e de legare la p m2nt ast/el ca sa nu pie4inte peric"l de accidente sau incendii( ="nectare pr"/esi"nala a /acilitail"r din !antier la ta#l"urile electrice c"n/"rm ;r"ceduril"r ;C8B'M( ?pr"vi4i"narea ca#luril"r c"nduct"are ale aparatel"r si utila0el"r electrice in c"n/"rmitate cu prevederile pr"iectului si veri/icate(de pers"nae cali/icate si aut"ri4ate 7nspecii peri"dice *! C ile Ai ieAirile de ur)enB 1 conf!pre2! C!&!':9'+ *::43 anexele nr!'<* . *um rul9 amplasarea !i dimensiunile acest"ra se sta#ilesc prin n"rmative !i se e.ecut c"n/"rm acest"ra( Se menin &n permanen li#ere si curate( Semnali4area &n c"n/"rmitate cu

Se/ !antier Clectricieni

Lucrat"ri SSM desemnai ;r"iectant Ee/ !antier

=and se lucrea4 ;ermanent

=""rd"nat"r SSM =""rd"nat"r SSM

Ee/ !antier ;r"iectant

,! Incendii Ai explozii 1conf!pre2 #rd! '4,+*::6< Nor/ati2ul P''7+99< Le)ea nr!,:6+:43

.! Pericole particulare; .!a! Noxe cDi/ice 12apori infla/a-ili! &aze toxice< a)enti cDi/ici 3 .!-! Noxe fizice 1 z)o/ot< 2i-ratii< radiatii< etc3

.E0

legislaia nai"nal HG 1091-06 ?ne.a 2 !i HG 9%1-2006 care transpune 6irectiva 92--@-=CC M"ntare de disp"sitive pentru stingerea incendiil"r9 detect"are !i sisteme de alarm &n /uncie de caracteristicile !antierului9 ale su#stanel"r pre4ente !i de num rul pers"anel"r pre4ente &n !antier( ?cestea se menin permanent &n stare de /unci"nare >&ncercate peri"dic) !i se semnali4ea4 c"n/"rm legislaiei nai"nale HG 9%1-2006 care transpune 6irectiva 92--@-=CC( 6eterminarile de n".e se e/ectuea4a c"n/(H(G nr( 121@/ 069art(22$ H(G ,93/ 06 art(@$ H(G(1092/ 06 art(@ 6eterminarea =M? >c"ncentraie ma.im admis )9 iar &n ca4ul dep !irii se m"ntea4 instalaii de ventilare

Ee/ !antier

;r"iectant Ee/ !antier

1nainte de &nceperea lucr ril"r

=""rd"nat"r / Lucr t"r desemnat SSM

;r"iectant !i Ee/ !antier

1nainte de &nceperea lucr ril"r

=""rd"nat"r / Lucr t"r desemnat SSM

care se menin &n stare de /unci"nare( 7n ca4ul lucrului in spatii inc<ise >#a4ine9 re4erv"are9 canale9etc)9 dupa "#inerea permisului de lucru c"respun4 t"r si neutrali4are si aerisirea spaiului respectiv si s-au e/ectuat anali4ele c<imice necesare >determinari de n".e si c"ntinutul de ".igen) Lucrat"rul p"ate intra in respectivul spaiu &nc<is9 /iind permanent supraveg<eat si semnali4at din e.teri"r( ?nali4ele se repeta in spaiul &nc<is la 20 minute( 6aca re4ultatul anali4el"r " cere9 se va apela la un c"stum special de pr"tecie9 inclusiv aparate i4"lant de respirat(sau masca cu /urtun de aductiune de aer din e.teri"rul spatiului inc<is

Se/ !antier/ ="nduc t"r l"c de munca

=and se lucrea4

=""rd"nat"r SSM / Lucr t"r desemnat SSM

.!-! Ilu/inat

0! Transportul intern

Lucrat"rii se d"tea4 cu C(7(;( c"respun4 t"r n".ei respective( 7nspecii peri"dice ?sigurarea9 pe cat p"si#il9 a iluminatului natural( ;e timpul n"pii si cand lumina naturala nu este su/icienta tre#uie asigurate sursele de lumina arti/iciale necesare9 care sa nu m"di/ice semnalele lumin"ase ale pan"uril"r de semnali4are( 6e/inirea cail"r de acces9 a pasa0el"r9 a l"curil"r de dep"4itare a materialel"r de c"nstrucie9 a l"curil"r de dep"4itare a de!euril"r pe planul de situaie al santierului se e/ectuea4 c"n/"rm pr"ceduril"r pentru pr"tectia mediului Bespectarea cerinel"r pentru l"curile de instalare / calare a macaralel"r9 sil"4uril"r

Lucrat"ri desemnai SSM Se/ !antier/ ="nduc t"r l"c de munca ;roiectant

;ermanent

=""rd"nat"r SSM / Lucr t"r desemnat SSM

Ee/ ;r"iect Ee/ !antier

1nainte de &nceperea lucr rii

Lucr t"r SSM desemnat

4! $ediu 1aer< apa< sol 3 Procedura de )estionare deseuri< Le)ea .*4+ *::' pri2ind re)i/ul deseurilor C!& 4*'+*::0 pri2ind )estionarea a/-ala5elor si deseurilor de a/-ala5e C& '.6: ptr! apro-area Strate)iei nationale de )estionare a deseurilor C& ,.9+*::0 pri2ind depozitarea deseurilor 6! Infor/are SS$

etc( Bespectarea cerinel"r pentru spatiile l"curil"r de munca semipermanerite9 cum ar /i &nd"irea /ierului9 t ierea lemnului9 3 etc( ?nali4a s"lului inainte de &nceperea "peraiunil"r pentru a evita e.punerea la su#stane pericul"ase+ e.emplu+ anteri"r9 terenul a /"st utili4at ca dep"4it de de!euri pericul"ase)( 1ngr direa santierului de c"nstrucii >c"n/"rm ;r"cedurii speci/ice santierel"r9 pentru e.ecutarea lucr ril"r de e!a/"da0) M"ntarea unui pan"u care sa indice numele s"cietatii >!antierul) de c"nstrucii si C(7(;( utili4at in timpul lucrului( ?/i!area 7nstruciunil"r

Ee/ ;r"iect Ee/ !antier

1nainte de &nceperea lucr rii

Lucr t"r SSM desemnat

Ee/ !antier

=""rd"nat"r SSM

7! I)iena /uncii

generale cu privire la Fdisciplina in !antierul de c"nstruciiG$ 7n/"rmarea pers"nalului cu privire la eventualele instalaii su#terane din in/rastructura pu#lica>/ire electrice9 tevi de apa9 tevi de ape u4ate9 tevi de &nc l4ire centrala si tevi de ga4e)$ Cla#"rarea de instruciuni interne speci/ice pentru lucr rile pericul"ase cum ar /i m"ntarea sc<elel"r9 receptia9 utili4area si dem"ntarea acest"ra ?sigurare de grupuri sanitare >t"alete ec"l"gice9 dusuri) c"nectate la un re4erv"r >/"sa) septic$ ?sigurare de vestiare si de incaperi pentru pau4e$ ?c"rdare de materiale igienic" sanitare(

;r"iectant Se/ pr"iect

9! Accidente, incendii, e$plozii

II! PERIC#LE 1neconfor/it Bi3 la e$ecutarea lucrrilor de baz

'! Exca2are

7nstruirea tutur"r lucrat"ril"r antrepren"ril"r si su#antrepren"ril"r cu privire la $ utili4area C(7(;(si c"nsecintele neutili4arii ec<ipamentului9 /"l"sirea mi0l"acel"r de stingere a incendiil"r9 ac"rdarea de prim a0ut"r9 semnalele iir ca4 de incendii9 e.pl"4ii si alarma c<imic ( 6"tarea cu mi0l"ace de stingere a incendiil"r si cu truse de prim a0ut"r( Lucr rile in santierul de c"nstructii se e.ecuta numai daca s-a "#inut permis de lucru c"respun4 t"r lucr rii care se prelucrea4 cu pers"nalul implicat9 c"n/"rm pr"cedurii S"cietatii #ene/iciare Spri0inirea prin ac"perire si/sau c"ns"lidarea pereil"r /iecarei e.cavari/ sapaturi mai

1nainte de &nceperea lucr rii

=""rd"nat"r SSM

;r"iectant Ee/ !antier Ee/ punct de lucru Ee/ !antier ;ermanent =""rd"nat"r SSM Lucr t"ri SSM desemnai

Ee/ !antier

1nainte de "peraiune

Lucr t"ri SSM desemnai

*! Turnarea de beton ,n &undaii +i


s t r u c t u r i de beton armat

,! C derea de la Fn lBi/e prin; E pasire in )ol E alunecare E i/piedicare

care depasesc adancimea de 1 m $ ;artea in/eri"ara a e.cavarii tre#uie inspectata 4ilnic si mai ales dupa pl"aie$ 6ep"4itarea s"lului s pat tre#uie / cuta la cel puin %0 cm distanta de e.cavare$ Heri/icarea e.istentei instalaiil"r electrice in su#teran$ Itili4area de unelte de lemn pentru &nl turarea ca#luril"r$ Itili4area de C(7(;( >ci4me de cauciuc9 "c<elari9 casca 9 manusi9 sal"pete9 ((etc)$ ?sigurarea de ec<ipamente de munca9 in c"n/"rmitate cu prevederile legale si c"nsultarea c ril"r te<nice$inspectarea l"r peri"dica de c tre " pers"ana c"mpetenta Itili4area de sc<ele metalice certi/icate si recepti"nate inainte de utili4are 6"tarea lucrat"ril"r cu

Maistru Ee/ !antier

1nainte de "peraiune 1n timpul lucrului

=""rd"nat"r SSM Lucr t"ri SSM desemnai

E dezecDili-rare E antrenare

.! C derea la ni2elul solului prin; E alunecare E i/piedicare E dezecDili-rare

0! C derea de pe scDele< prin )olurile de /onta5!

C(7(;( >casca9 centura de siguranta cu /rang<ie tip <am9 "c<elari9 (( etc) Supraveg<ere permanenta ="mtr"lul medical peri"dic e/ectuat si cu mentiunea 99?pt lucru la inaltimeAA Heri/icarea sc<elei G&nainte de &nceperea activit ii de c tre " pers"ana c"mpetenta !i p strarea evidentei acest"r inspecii interne9 c"n/"rm ;r"ceduril"r ;C8B'M pentru e.ecutarea lucr ril"r de e!a/"da0 si de lucru la &nalime( 7nstalarea de #alustrade intermediare si in/eri"are si a ap r t"ril"r de pici"r$ 7nstalarea de sc ri de sigurana pentru accesul pe nivele superi"are( ?c<i4ii"narea >sau &nc<irierea) de sc<ele metalice certi/icate in c"n/"rmitate cu prevederile legale$

Se/ !antier Lucrat"ri SS!

7nainte de "peraiune

4! Caderea /aterialelor< sculelor< tencuielilor <


de pe sc3ele

7nspecii peri"dice( Se va lucra la inaltime numai cu C7; c"respun4 t"r >centura de sigurana)( ?c<i4ii"narea >sau inc<irierea) de sc<ele metalice certi/icate in c"n/"rmitate cu prevederile legale$ 7nstruirea lucrat"ril"r in ceea ce prive!te m"dul de manipulare a m"rtarului9 ast/el incat sa se reduc /"rmarea pra/ului$ ?sigurarea C(7(;>masti de pr"tecie) in ca4ul in care nu se p"ate evita e.punerea la pra/ prin sc<im#area pr"cedurii te<nice de e.ecuie$ ?sigurarea C7; >"c<elari de pr"tecie) pentru a preveni accidentarea "c<il"r$ ?sigurarea cu anti/"ane in ca4ul in care nivelul de 4g"m"t dep !e!te limitele ma.ime legale$ ?sigurarea C7; >manusi de pr"tecie ) pentru a

Se/ !antier Ee/ punct de lucru

1nainte de "peraiune Lunar

=""rd"nat"r SSM Lucr t"r SSM desemnat

preveni e.punerea pielii la m"rtar$ ?sigurarea cremei de pr"tecie dupa 7nspecii peri"dice

Lucr t"r SSM desemnat

;eri"dic

=""rd"nat"r SSM

6! Lucr rile de sudur < t ieri /etale Ai polizare 1Fn ateliere Ai pe Aantier3 a! "u/ de sudur -! &aze toxice de la sudura

-! Sudura cu arc electric oxiacetilenica +i tierea metalelor

7nstalarea unui sistem de ventilaie > <"te ) ce elimina /umul9 ga4ele de sudura de la sursa9 in ca4ul in care lucr rile se e/ectuea4 in spatii inc<ise( 7nt"cmirea unui plan de cur enie si &ntreinere pentru sistemul de ventilaie$ Itili4area m !til"r de sudura prev 4ute cu /anta de lumina si cu pr"tectia capului( Legarea la nul imp"triva electr"cut rii( 7nter4icerea sud rii in pl"aie su# cerul li#er9 /ara ac"peris( Itili4area disp"4itivel"r de /i.are$ Sc<im#area peri"dica a

;r"iectant Ee/ !antier

1nainte de &nceperea lucr rii

Lucr t"ri !antier Maistru Ee/ !antier

;ermanent

Lucr t"ri SSM desemnai

Polizare /etalelor

"c<elaril"r de pr"tecie$ 7nstalarea perdelel"r de pr"tecie &ntre l"curile de munc ( Itili4area de generat"are de acetilena "m"l"gate si veri/icate$ Becipientii su# presiune>#uteliile) v"r /i veri/icate 7S=7B G&nainte de umplere si pe !antier9 v"r avea inele de pr"tecie si capacele /iletate m"ntate( 6ep"4itarea se va /ace &n rastele asigurate cu lant imp"trica rasturnarii /caderii9 iar transp"rtul pe !antier se va /ace cu c ruci"rul destinat in acest sc"p( Cvitarea e.ecut rii de lucr ri suprapuse( Sud rile !i t ierile de metale se v"r /ace numai de c tre sud"ri cali/icati9 aut"ri4ai9 instruiti si d"tai cu C7; speci/ic( D"l"sirea p"li4"arel"r ec<ipate numai cu ap r t"ri de pr"tectie d"tate de catre

Sud"ri Maistru

PoziBii de lucru fixe

/a#ricant$ ;urtarea C7; c"respun4 t"r >"c<elari de pr"tecie9 casca m nu!i9 sal"pete9 ((etc() D"l"sirea numai a discuril"r "m"l"gate !i de dimensiunea c"respun4 t"are p"li4"rului$ *e/"l"sirea discuril"r u4ate$ M"ntarea !i recti/icarea p rii active a pietrel"r de p"li4"r se va e/ectua numai de c tre lucr t"ri aut"ri4ai intern( ?daptarea &n limii mesei de lucru in /uncie de p"4iia in care se reali4ea4 sudura$ 'ptimi4area /lu.ului te<n"l"gic Itili4area C(M care respecta prevederile reglementatil"r in vig"are 7nstruirea lucrat"ril"r cu privire la utili4area disp"4itivel"r de /i.are pentru a evita p"4iiile de lucru vici"ase9

/"rtate9 ((etc

Alunec ri< F/piedic ri< c deri

Pericole cDi/ice

Itili4area de c ruci"are pentru transp"rtul piesel"r semi-/inisate$ ;urtarea de incaltaminte de pr"tecie$ =ur area l"cului de munca$ Mentinerea de spatii li#ere9 in 0urul Cc<ipamentel"r de Munca de min(@0 cm ?nali4area /isel"r te<nice de securitate pentru spraJ-uri9 s"lveni si v"psele$ 7nstruirea lucrat"ril"r cu privire la masurile de securitate speci/ice rec"mandate>utili4are C7; pentru manipulare)$ ;rin pr"iectare si e.ecutere se v"r reduce cantit ile de ageni c<imici pre4eni la l"cul de munca la c"nsumul 4ilnic$Itili4area mi0l"acel"r de pr"tectie

Lucrat"ri Se/ !antier

Ee/ punct de lucru

;eri"dic

Lucr t"ri SSM desemnai

cai respirat"rii >masti de ga4e ) 7! %ucrri de procesare a lemnului


!atelier, &olosirea utila=elor pe +antiere"

Accidente< incendii< explozii

Pericole electrice

7nspecia peri"dica a utila0el"r de pr"cesare a Lemnului Itili4area mastii de pra/ 7nter4icerea /umatului in ateliere ="nectarea /iec rui utila0 la sistemul de ventilaie in ateliere 7nstalaii electrice i4"late si /urni4area de ec<ipamente de munca antie. in c"nstrucii 7nspecii peri"dice ale instalaiei electrice e/ectuate de c tre pers"nal aut"ri4at( ="nectarea /iec rui utila0 la sistemul de impamantare$ Heri/icarea re4istentei de dispersie a sistemului de impamantare > la 6 luni in mediu 99 C.K si la 12 luni in mediu n"rmal( 7nter4icerea /"l"sirii de impr"vi4aii in circuitele electrice(

Lucrat"ri aut"ri4ai Se/ !antier Clectricieni

' data pe luna 1nainte de &nceperea lucr ril"r

=""rd"nator SS! Lucrat"ri SSM desemnai

;ers"nal ?ut"ri4at Se/ !antier ;ers"nal ?ut"ri4at Lucrat"r SSM desemnat

' data la ) ani 1nainte de inceperea lucr ril"r

I)iena personala

T ieturi

7denti/icarea c"recta a instalatiil"r sau partil"r din instalatie9 a/lata su# tensiune9 delimitarea ?mena0area unei &nc peri pentru "di<na si servitul mesei$ Hestiare pentru sc<im#atul Cl;im#racamintei$ ?mena0area unui grup s"cial- sanitar sau L= ec"l"gic 6ulap pentru /iecare lucrat"r$ ?sigurarea de apa curenta si apa p"ta#ila >minerala in an"timpul c ldur"s)( 7ntr"ducerea si utili4area pr"tect"ril"r si/sau disp"4itivel"r de pr"tecie la /iecare utila0 de pr"cesare a lemnului9 C.emplu+ carcase de ac"perire$ 7nstalarea de #ut"ane de "prire in ca4 de urgenta

Se/ !antier Lucrat"r SSM desemnat

1nainte de &nceperea lucr ril"r

Se/ !antier Lucrat"ri SSM

1nainte de &nceperea lucr ril"r

B niri ale m2inil"r

Praf de le/n canceri)en 1de fa) Ai ste5ar3

la utila0ele din e.pl"atare( 7nstruirea lucrat"ril"r cu privire la necesitatea utili4 rii adecvate a pr"tect"ril"r si/sau disp"4itivel"r de pr"tecie$ ?c<i4ii"narea si &ntreinerea trusel"r de prim-a0ut"r$ 7nstruirea lucrat"ril"r pe te<nici de prim a0ut"r$ 7nstruirea lucrat"ril"r cu privire la activit ile pericul"ase >de e.( splinturile tre#uie sa /ie t iate prin ridicarea sc2nduril"r si nu prin impingerea l"r)$ Supraveg<erea purtarii "c<elaril"r de pr"tecie$ ?sigurarea semnali4 rii de securitate si s n tate ?decvate9 c"n/( H(G(9%1/06 =ur area p"delei si c"lectarea rumegusului9 /"l"sind C7; c"respun4 t"r(

Se/ !antier Lucrat"ri SSM Site Manager

Lucr t"ri

Milnic

9! %ucrri de opsire ! ,n ateliere, pe +antiere si ,n cldiri" Expunerea la co/puAi or)anici 2olatili si aerosoli

$anipulare /anual a /aselor care prezinta riscuri pentru lucratori< in special de afectiuni dorsolo/-are

1nl"cuirea v"pselel"r pe #a4a de s"lveni "rganici cu v"psele pe #a4a de apa( M"nit"ri4area c"ncentraiei de n".e 9 7nstalarea unui sistem de ventilaie pentru eliminarea vap"ril"r de s"lveni si aer"s"lil"r >si &n ca4ul amestecului de v"psele cu diluanti)$ &nt"cmirea unui plan de &nretinere a sistemului de ventilaie$ 7nstalarea unei camere de uscare pentru v"pselele pe #a4a de apa$ ;iesele semi-/inisate sunt aduse in atelierul de v"psire cu a0ut"rul unui sistem aut"mat de transp"rt9 acestea v"r /i dep"4itate pe ra/turi in apr"pierea l"curil"r de munca si sunt duse in ca#ina de v"psire cu sistemul aut"mat de transp"rt$ Greutatea /iec rei piese ce tre#uie manipulata

;r"iectant

La pr"iectare

=""rdonator SS! Lucrat"ri SSM desemnai

Ee/ !antier

1nainte de &nceperea lucr ril"r

Ee/ !antier

1nainte de &nceperea
lucr7rilor

manual sa /ie in limitele rec"mandate$Se v"r utili4a met"de de reducere a e/"rtului /i4ic9 utili4and+ planul inclinat9 caruci"are9 sistemul de parg<ii9 ((etc Itili4area C7; >"c<elaril"r de pr"tecie)$ Incendiu Ai explozie 0 Beali4area amestecului de v"psele se /ace &ntr-" camera ventilat sau in aer li#er$ Lic<idele in/lama#ile sunt dep"4itate &ntr-" camera separata9 special destinat $ 7nstalaia electrica a atelierului este antie.$ 7ntr"ducerea de pu#ele de gun"i securi4ate pentru a evita incendierea de!euril"r$ 7nter4icerea /umatului$ 7nter4icerea utili4 rii disp"4itivel"r electrice sau electr"nice deteri"rate si /ar agrement te<nic9 pentru 4"nele cu speci/ic CN( Ee/ !antier

':! %ucrri de monta= pre&abricate, utila5e si semi&abricate*


'derea sarcinii din c>rligul

/acaralei8 C derea -raBului sau r


macaralei? sturnarea

Heri/icarea d"t rii macaralei cu disp"4itive de sigurana >sigurana la c2rlig9 limital"r de sarcin 9 diagrama de m"ment etc)( si veri/icarea c"n/"rm n"rmel"r 7S=7B la termenul de scaden ( Beinstruirea macaragiil"r !i a leg t"ril"r de sarcin si aut"ri4area interna a l"r de c tre pers"nal aut"ri4at( 1nt"cmirea /i!el"r te<n"l"gice pe /a4e !i "peraiuni din pr"cesul te<n"l"gic de m"nta0 !i prelucrarea acest"ra cu pers"nalul participant la m"nta0( 7mpre0muirea ra4ei de actiune a macaralei si inter4icerea accesului in 4"na 7nter4icerea translatarii sarcinii din carligul macaralei peste tu#uri cu ga4e te<nice su# presiune9 #utelii araga49 C(M a/late in

Macaragiu 1nainte de Besp"nsa#ilul cu m"ntarea &nceperea m"nt rii Ee/ !antier

Lucrat"ri SSM desemnai

/unctiune9 ((etc

''! $ane2rarea si conducerea necorespunz toare a /i5loacelor de transport sau a utila5elor!

'*! 0nstruirea lucratorilor

Bespectarea n"rmel"r legale la plecarea &n curs >veri/icarea mi0l"cului de transp"rt9 a /r2nel"r9 sistemul de directie9 sistemul de lumini9 a d"t rii cu inventarul necesar etc)$ Beinstruirea c"nduc t"ril"r mi0l"acel"r de transp"rt cu prevederile FBegulamentului privind accesul si circulaia mi0l"acel"r de transp"rt din S"cietatea #ene/iciara si cuG Begulamentul privind accesul si circulaia pers"anel"r pe terit"riul S"cietatii 5ene/iciare 7nstruirea intr"ductivgenerala$ 7nstruirea la l"cul de munca 7nstruirea peri"dica

Se/ !antier Se/ parc aut"

1nainte de plecarea &n cursa

Lucrat"ri SSM desemnai

La anga0are La anga0are ;eri"dic

=""rd"nat"r SSM

',! 'alamiti naturale ! cutremur,


trasnet, inundatii, ant, grindina, iscol, 2etc"

'.!Actiuni )resite E efectuarea defectuoasa de operatii 1co/enzi< /ane2re< pozitionari )resite 3 '0! #/iisiuni E neutilizarea EIP si a celorlalte /i5loace de protectiedin dotare

Beinstruirea lucrat"ril"r si a c"nduc t"ril"r acest"ra cu c"mp"rtamentul in ca4 de cutremure9 inundaii9 visc"le9 t"rnade etc( 7mpre0muirea 4"nei de lucru cu #anda c"l"rata Semnali4area peric"lel"r *eadmiterea la lucru a lucrat"ril"r care nu utili4ea4a C7; c"respun4at"r riscuril"r9 a cel"r "#"siti sau su# in/luenta #auturil"r alc""lice "ri a un"r medicamente care au reactii secundare -s"mn"lenta Itili4area C7; c"respun4at"r riscuril"r 7nstruirea lucrat"ril"r re/erit"r la c"nsecintele neutili4arii C7;

Se/ !antier Lucrat"ri SSM desemnai

Semestrial

=""rd"nat"r SSM Lucrat"ri SSM 6esemnai

Se/ !antier Lucrat"ri SSM desemnai Se/ !antier Lucrat"ri SSM desemnai

La inceputul lucrului La inceputul lucrului

=""rd"nat"r SSM Lucrat"ri SSM 6esemnai =""rd"nat"r SSM Lucrat"ri SSM 6esemnai

'4! Suprafete sau contururi periculoase E intepatoare E taioase E alunecoase E a-razi2e E adezi2e

$asuri )enerale pentru asi)urarea securitatii si sanatatii in /unca a lucratorilor in ti/pul executiei lucrarilor 1(8"ti lucrat"rii sunt "#ligati sa respecte regulile de acces si de circulatie

piet"nala/ aut" sta#ilite de #ene/iciar( 2( 8"ate caile de circulatie din santier v"r /i pastrate li#ere si curate( 3( 'rice lucrare va incepe numai dupa "#tinerea PER$ISULUI DE LUCRU9 4"na
de lucru a /"st delimitata9 impre0muita9 marcata si semnali4ata ,( ="nducat"rii aut"ve<iculel"r tre#uie sa p"sede permis de c"nducere vala#il

pentru clasa de ve<icul pe care " c"nduc( -(="nducat"rii aut" sunt "#ligati sa respecte limita de vite4a sta#ilita de #ene/iciar
pentru incinta s"cietatii / santierului(

6 6eseurile v"r /i separate selectiv si v"r /i dep"4itate in c"ntainere marcate cu c"dul respectiv tipului de deseu %( 8"ate lucrarile de reparatii9 interventii9 revi4ii se v"r e.ecuta numai dupa "#tinerea
;ermisel"r de lucru c"respun4at"are tipului de lucrari9 respectandu-se masurile

te<nice9 "rgani4at"rice si igienic"- sanitare menti"nate in permise


@( Lucrarile v"r incepe numai dupa ce sunt asigurate t"ate c"nditiile privind masurile SSM ) SI ) ;r"tectia Mediului 9( 7nainte de inceperea activitatii Se/ul de santier / Se/ul /"rmatie de lucrat"ri9 va "rgani4a c"respun4at"r lucrarea9 prin luarea tutur"r masuril"r de prevenire si pr"tectie a lucrat"ril"r 10(Se v"r asigura utila0ele9 sculele9 disp"4itivele necesare e.ecutiei lucrarii9 in stare per/ecta de /uncti"nare( 11(Cc<ipamentele de munca necesare e.ecutiei lucrarii v"r /i veri/icate de utili4at"r inainte de inceperea lucrului(si nu se v"r utili4a impr"vi4atii 12 8"ti lucrat"rii v"r purta ec<ipamentul individual de pr"tectie adecvat /act"ril"r de risc speci/ici activitatii pe care " des/as"ara( 13( ?ccesul pers"anel"r neaut"ri4ate in spatiile de lucru este inter4is( 1,( 8"ti lucrat"rii tre#uie sa ai#a e/ectuat c"ntr"lul medical peri"dic9 /ara depasirea termenului legal ( 1-( Se va pastra curatenia la l"cul de munca9 iar caile de acces si evacuare se v"r pastra li#ere in permanenta9 pentru eventualele interventii in ca4 de necesitate( 16( La l"cul de munca se v"r aduce numai cantitatile de materiale necesare unui sc<im# de lucru( 1%( Se va asigura climatul de lucru "ptim in ceea ce priveste mediul de munca >temperatura9 iluminare generala si l"cala9 4g"m"t9 (((etc()( 1@( ;ers"nalul e.ecutant este "#ligat sa e.ecute disp"4itiile se/il"r ierar<ici si sa previna/ sa "preasca "rice actiune care p"ate c"nduce la accidentarea pr"prie sau a alt"r pers"ane participante la lucrare( 19( ;entru lucrarile la inaltime se v"r respecta masurile impuse prin instructiunea pr"prie de SSM - pentru lucru la inaltime9 privind utili4area sc<elel"r9 p"dinel"r9 esa/"da0el"r9 (((etc( 20( Diecare lucrat"r este "#ligat ca la c"nstatarea un"r a#ateri de la cerintele de securitate9 a cerintel"r din /isele te<n"l"gice9 din instructiunile te<nice interne9((( etc( sau a un"r de/ectiuni la instalatii9 care ar pune in peric"l securitatea "amenil"r9 sa ia masuri in limita c"mpetentei sale si sa c"munice imediat cele c"nstatate se/ului

direct sau ierar<ic superi"r( 21( 7naintea de inceperea lucrului c"nducat"rul /"rmatiei de lucru este "#ligat sa se asigure ca+ - tutur"r lucrat"ril"r li s-a /acut instruirea de securitate si sanatate in munca speci/ica meseriei si lucraril"r ce urmea4a a /i e.ecutate$ - pers"nalul muncit"r este apt din punct din vedere medical9 nu este "#"sit9 sau su# in/luenta #auturil"r alc""lice$ - t"ti lucrat"rii sunt d"tati cu ec<ipament individual de pr"tectie c"respun4at"r /act"ril"r de risc si activitatil"r ce le au de e.ecutat $ - sculele9 disp"4itivele si utila0ele ce urmea4a a /i /"l"site sunt in #una stare( 22( *ici un lucrat"r nu va e.ecuta alte "peratii decat cele care i s-au incredintat( 23( L"curile de munca cu peric"l de int".icare9 su/"care9 electr"cutare9 cadere de la inaltime9((( etc( v"r /i marcate vi4i#il( 2,( Supra/atele de circulatie si de lucru v"r /i mentinute in stare de curatenie9 indepartandu-se resturile/ "#iectele ce p"t pr"v"ca caderea prin alunecare a pers"nalului muncit"r( 2-( Lampile electrice p"rta#ile /"l"site pentru iluminatul l"curil"r de munca v"r /i alimentate la tensiune nepericul"asa 12 H - ma.im 2, H 9 sau prin trans/"rmat"re de separatie sau lanterne antie. 26( La e.ecutarea lucraril"r se v"r /"l"si numai scule9 masini si disp"4itive in #una stare de /unctiune si care nu e.pun lucrat"rii la riscul de accidentare( 2%( ?se4area materialel"r lungi spri0inite de pereti sau sc<ele este inter4isa( 2@( M suri de ac"rdare a primului a0ut"r 1n cadrul !antierului va /i amena0at " camer pentru ac"rdarea primului a0ut"r( ?ceasta va /i d"tat >c"n/"rm Begulamentului Ministerului S n t ii) cu+ - trusa de prim a0ut"r9 - un ta#el c"nin2nd numele !i numerele de tele/"n ale pers"anel"r c"mpetente sa ac"rde primul a0ut"r pana la s"sirea salvarii =a4urile de urgenta v"r /i transp"rtate la spitalul :udetean de urgen ( ;re4entul plan de securitate si s n tate in munca al s"cietatii este int"cmit in c"n/"rmitate cu prevederile HG 300/2006 si arm"ni4at cu planurile de securitate si s n tate in munca ale c"ntract"ril"r M"na de lucru va /i delimitate9 impre0muita9 inscripti"nata si averti4ata prin placute adecvate tipului de activitate des/asurat(c"n/"rm H(G( 9%1/2006 ) semnali4area de securitate Besp"nsa#ilul SSM - SI9 ;r"t(Mediului9 raspunde pentru asigurarea semnel"r de averti4are9 avi4el"r precum si a alt"r in/"rmatii pertinente pentru lucrarile des/asurate9 c i de acces rutier9 de &nc<idere9 care sunt destinate si utili4ate &n m"d c"respun4 t"r( Masurile de siguranta9 primul a0ut"r pentru prevenirea accidentel"r9 incendiil"r9 e.pl"4iil"r se v"r rap"rta 4ilnic la se/ul de santier si v"r /i c"nsemnate in Begistrul de c""rd"nare $IGL#ACE DE PR#TECTIA INDI?IDUALA ( 1( C7; >Cc<ipamentul 7ndividual de ;r"tectie ) - casca de pr"tectie din material 6ur"plast - "c<elari de pr"tectie etansi pe /ata - sal"pete de pr"tectie din material *'MCN > antistati4ate9 igni/ugate9 antiacide ) - manusi de pr"tectie - #"canci de pr"tectie cu #"m#eu metalic

- anti/"ane de pr"tectie - masti de ga4e si pra/9 - detect"are de ga4e9 p"rta#ile O;entru lucru la inaltime + - utili4area centurii de siguranta tip <am cu /rag<ie ?legerea Cc<ipamentului 7ndividual de ;r"tectie pentru lucrul la inaltime tre#uie /acuta luand in c"nsideratie situatia de lucru la inaltime in /unctie de care Cc<ipamentul 7ndividual de ;r"tectie si are r"lul de + - p"4iti"nare a lucrat"rului in timpul lucrului$ - limitare a deplasarii lucrat"rului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime$ - p"4iti"nare si suspendare a lucrat"rului in timpul lucrului( Itili4area Cc<ipamentului 7ndividual de ;r"tectie se /ace c"n/"rm instructiunil"r de utili4are emise de pr"ducat"r( 6aca in timpul lucrului la inaltime e.ista peric"le de accidentare9 altele decat peric"lul caderii in g"l9 lucrat"rii tre#uie sa p"arte si ec<ipament individual de pr"tectie speci/ic acest"r peric"le( ="nducat"rul l"cului de munca tre#uie sa identi/ice peric"lele de accidentare p"si#ile de a se mani/esta si sa d"te4e lucrat"rii cu ec<ipament individual de pr"tectie capa#il sa elimine aceste peric"le( ;urtarea ec<ipamentului individual de pr"tectie9 altul decat cel speci/ic peric"lului caderii in g"l9 nu tre#uie sa in/luente4e in nici un /el capacitatea de pr"tectie a ec<ipamentului individual de pr"tectie speci/ic caderii in g"l( Cste inter4isa inl"cuirea de catre utili4at"ri a c"mp"nentel"r9 acces"riil"r sau piesel"r metalice de/ecte ale ec<ipamentului individual de pr"tectie9precum si repararea acest"ra( ?ceste "peratii se e.ecuta e.clusiv de catre /irme aut"ri4ate( ;ers"nalul muncit"r care e/ectuea4a lucrul la inaltime este "#ligat sa p"arte in timpul lucrului intregul s"rtiment de ec<ipament individual de pr"tectie ac"rdat de catre anga0at"r si sa /ie 99?pr lucru la inaltimeK in urma e/ectuarii c"ntr"lul medical peri"dic =asca de pr"tectie 7ndi/erent de d"meniul de activitate sau de speci/icul lucrarii9 este "#ligat"rie purtarea castii de pr"tectie9 inclusiv de pers"anele care c""rd"nea4a9 c"ntr"lea4a si indruma pr"cesul de munca 6aca se lucrea4a la nivelele superi"are9 dar nu pe verticala l"cului de munca amplasat la inaltime mica9 se va asigura un spatiu de siguranta lateral9 stanga-dreapta9 pr"p"rti"nal cu inaltimea ma.ima de lucru si se va purta "#ligat"riu casca de pr"tectie( ?tunci cand se lucrea4a la temperaturi sca4ute9 casca de pr"tectie tre#uie purtata peste un capis"n caldur"s( 7nainte de inceperea lucrului9 este "#ligat"rie veri/icarea de catre lucrat"r a integritatii castii de pr"tectie9 a sistemului de am"rti4are si a p"si#ilitatii de reglare a acestuia si a curelel"r de prindere( =asca de pr"tectie se va /i.a "#ligat"riu /"l"sind curelele de prindere pe su# #ar#ia purtat"rului( Cste inter4isa /"l"sirea castii de pr"tectie daca aceasta pre4inta sparturi9 /isuri ale cal"tei9 de/ectiuni ale sistemului de am"rti4are etc( =asca de/ecta tre#uie sc"asa imediat din u4 si inl"cuita (

=entura de siguranta ;entru lucrul la inaltime9 purtarea centuril"r de siguranta este "#ligat"rie( =entura de siguranta tre#uie /"l"sita ca+ - mi0l"c de spri0in al c"rpului$ - ca mi0l"c de pr"tectie prin suspendarea imp"triva caderii in g"l$ - ca mi0l"c de "prire a accesului intr-" 4"na pericul"asa( Cste inter4isa /"l"sirea centurii de siguranta pentru alte /unctii de pr"tectie decat cele pentru care a /"st pr"iectata( Itili4area centurii de siguranta se /ace c"n/"rm instructiunil"r de utili4are emise de pr"ducat"r( Lucrat"rii tre#uie sa /"l"seasca centurile de siguranta si acces"riile l"r numai in cadrul lucraril"r pentru care au /"st d"tati cu acestea( 7nainte de utili4are9 centura de siguranta si acces"riile tre#uie veri/icate in m"d "#ligat"riu prin e.aminarea cu atentie a cusaturil"r9 c"rd"anel"r9 partil"r metalice9 /rang<iil"r9 carligel"r de siguranta9 nituril"r9((( etc( Cste inter4isa utili4area centuril"r de siguranta care+ - pre4inta rupturi9 pete9 destramari9 nituri lipsa sau sla#ite9 catarame de/ecte9 rasc"acerea pielii9 ruginirea piesel"r metalice9 r"saturi etc$ - au /"st "data s"licitate dinamic >prin suspendarea c"rpului lucrat"rului ca4ut de la inaltime)$ - au /"st scurtate prin c"asere >au #ucle)( =enturile de siguranta si /rang<iile acest"ra >c"rd"anele de legatura) tre#uie pastrate la l"c uscat9 /ara ume4eala sau temperaturi e.cesive9 respectand instructiunile pr"ducat"rului( 8e<nici de acces si de p"4iti"nare cu a0ut"rul /rang<iil"r Sistemul utili4at va cuprinde cel putin d"ua /rang<ii anc"rate separat9 una c"nstituind mi0l"cul de acces9 de c"#"rare si de spri0in >/rang<ia de lucru)9 iar cealalta9 mi0l"cul de asigurare >/rang<ia de securitate)( Lucrat"rii tre#uie sa /ie d"tati cu " centura c"mple.a9 adecvata9 pe care sa " utili4e4e si prin intermediul acesteia sa /ie legati de /rang<ia de securitate( Drang<ia de lucru tre#uie sa /ie preva4uta cu un mecanism de c"#"rare sau de urcare sigur si sa cuprinda un sistem aut"#l"cant care sa impiedice caderea utili4at"rului in ca4ul in care acesta pierde c"ntr"lul miscaril"r( Drang<ia de securitate tre#uie sa /ie ec<ipata cu un disp"4itiv m"#il de "prire a caderii9 care ins"teste lucrat"rul in timpul deplasarii( Beglarea /rang<iil"r de siguranta se /ace ast/el ca9 dupa petrecerea peste elementul de c"nstructie >stalp9 c<es"n9 pr"/il metalic) distanta dintre #ustul lucrat"rului si elementul de c"nstructie sa /ie de ma.im 09- m( 6aca pe stalpul >sau similar) pe care se lucrea4a e.ista un element /i.at rigid9 este "#ligat"riu ca /rang<ia de siguranta >#reteaua) sa /ie petrecuta ast/el ca ea sa inc"n0"are stalpul deasupra acestui element /i.at rigid( 7n lipsa unui element rigid /i.at de stalp >sau similar)9 ec<ipamentul individual de pr"tectie tre#uie c"mpletat cu a d"ua /rang<ie de siguranta prinsa pe /rang<ia de acces >ca sup"rt de anc"rare) prin intermediul unui "prit"r de cadere alunecat"r( 7n ca4ul in care c"n/iguratia l"cului de munca pre4inta " 4"na in care peric"lul caderii in g"l se p"ate mani/esta prin intrarea lucrat"rului in aceasta 4"na9 este "#ligat"rie purtarea ec<ipamentul individual de pr"tectie ca sistem pentru limitarea deplasarii( Lucrul la inaltime pe " supra/ata inclinata sau /"arte inclinata este permis numai daca

lucrat"rul este d"tat cu ec<ipamentul individual de pr"tectie c"mpus din centura9 scaun cu #retele pentru umar si pici"are9 /rang<ie de acces utili4ata ca l"c >sup"rt) de anc"rare m"#il si c"#"rat"r manual( Ineltele si celelalte acces"rii pe care le utili4ea4a un lucrat"r tre#uie sa /ie legate de centura c"mple.a9 de scaunul lucrat"rului sau sa /ie atasate printr-un alt mi0l"c adecvat( 7n c"nditii e.cepti"nale in care9 tinand c"nt de evaluarea riscuril"r9 utili4area unei a d"ua /rang<ii ar c"nduce la un lucru mai pericul"s9 p"ate /i permisa utili4area unei singure /rang<ii daca au /"st luate masurile adecvate pentru asigurarea securitatii( Semnali4area &n c"n/"rmitate cu legislaia in vig"are HG 1091/ 06 ?ne.a 2 !i HG 9%1/2006 *!! $IGL#ACE C#LECTI?E DE PR#TECTIE 1SCCELE< ESA"#DAGE< C#"RAGE< SCARI < P#DETE CU (ALUSTRADE DE PR#TECTIE< P#DINE DE LUCRU< APARAT#RI DE PR#TECTIE LA CUPLAGE< CURELE DE TRANS$ISIE< SISTE$ DE ?ENTILATIE< DISP#@ITI?E DE CAPTAREA &A@EL#R< $ATERIALE ELECTR#I@#LANTE< <!!HETC3 ?(( ;"dine de lucru =alitatea materialului lemn"s9 intre#uintat la c"n/ecti"narea p"dinel"r9 tre#uie sa c"respunda pr"iectului de e.ecutie( ;entru p"dinele e.ecutate din metal tre#uie utili4ata ta#la e.pandata sau nervurata9 gratare9 (((etc( 7nainte de utili4are9 p"dinele au.iliare9 ase4ate pe s"l9 pe calupuri de lemn9 se supun unei incercari statice9 du#le /ata de incarcatura prec"ni4ata ;"dinele de lucru tre#uie sa ai#a supra/ata c"ntinua( B"sturile intre pan"urile sau dulapii p"dinei nu tre#uie sa /ie mai mari de 10 mm( ;e supra/ata p"dinel"r in panta sau in cur#a se /i.ea4a sipci imp"triva alunecarii la distante de 300-,00 mm( ?se4area p"dinei pe rea4eme se va /ace ast/el incat sa /ie e.clusa p"si#ilitatea deplasarii sau alunecarii ei( Se inter4ice ase4area p"dinei in c"ns"la( Ircarea si c"#"rarea pe si de pe p"dinele de lucru tre#uie sa se /aca numai pe rampe si scari de acces( 6eplasarea pe p"dinele de lucru se /ace lent9 /ara a se alerga si a se pr"duce #alansuri sau s"curi( 5( Bampe de acces si scari ;entru evitarea deplasaril"r l"ngitudinale si transversale9 rampele de acces tre#uie /i.ate pe rea4eme special preva4ute( 7n ca4ul in care rampele de acces trec peste g"luri tre#uie sa ai#a "#ligat"riu #alustrate s"lide9 #ine /i.ate pe p"dina9 pe am#ele parti ale rampei( Cste inter4isa #l"carea rampel"r de acces cu materiale sau alte "#iecte( Bampele tre#uie intretinute si curatate in permanenta( Scarile tre#uie amplasate ast/el incat sa se asigure sta#ilitatea l"r in timpul utili4arii( Scarile p"rta#ile tre#uie spri0inite pe un sup"rt sta#il9 re4istent9 de dimensiuni adecvate si im"#il9 ast/el incat treptele sa ramana in p"4itie "ri4"ntala(

?lunecarea pici"arel"r scaril"r p"rta#ile tre#uie sa /ie impiedicata in timpul utili4arii prin /i.area partii superi"are sau in/eri"are a l"n0er"anel"r9 prin disp"4itive antiderapante sau prin "rice alte s"lutii cu e/icacitate ec<ivalenta( Scarile tre#uie sa ai#a lungimea su/icient de mare9 ast/el incat lucrat"rul sa p"ata lucra stand pe " treapta ce se a/la la distanta de cel putin un metru de capatul superi"r al scarii( Scarile c"mpuse din mai multe elemente asam#late9 cum ar /i scarile articulate sau scarile culisante9 tre#uie sa /ie utili4ate in asa /el incat sa se asigure im"#ili4area di/eritel"r elemente unele in rap"rt de altele( Scarile m"#ile tre#uie im"#ili4ate inainte de urcarea pe acestea( Scarile du#le care se des/ac tre#uie d"tate cu disp"4itive cu lant care sa nu permita des/acerea l"r accidentala in timpul lucrului( ?tunci cand se lucrea4a la inaltime mai mare de 2 m9 in l"curi cu circulatie intensa9 sau cu pard"seli alunec"ase9 la #a4a scarii tre#uie sa stea un lucrat"r care sa asigure sta#ilitatea scarii( 6e asemenea la s"l se va asigura " 4"na de pr"tectie cu supra/ata sta#ilita in /unctie de inaltimea ma.ima de lucru9 marcata vi4i#il cu placi averti4"are9 4"na in care accesul pers"anel"r straine tre#uie inter4is( Scarile tre#uie utili4ate ast/el incat lucrat"rii sa se p"ata prinde cu mana si spri0ini de un element sigur9 in "rice m"ment( 6aca " greutate tre#uie transp"rtata manual pe scara9 aceasta nu tre#uie sa impiedice mentinerea unei prinderi sigure cu mana a lucrat"rului( =(( Itili4area sc<elel"r ?tunci cand #reviarul de calcul al sc<elei alese nu este disp"ni#il sau cand c"n/iguratiile structurale avute in vedere nu sunt preva4ute de acesta9 tre#uie sa /ie reali4at un calcul de re4istenta si de sta#ilitate9 cu e.ceptia ca4ului in care sc<ela este asam#lata in c"n/"rmitate cu " c"n/iguratie standard general recun"scuta( 7n /unctie de c"mple.itatea sc<elei alese9 un plan de m"ntare9 utili4are si dem"ntare a sc<elei9 tre#uie int"cmit de " pers"ana c"mpetenta( ?cest plan p"ate avea /"rma unui plan general9 c"mpletat cu elemente re/erit"are la detaliile speci/ice ale sc<elei in cau4a( Clementele de spri0in ale unei sc<ele tre#uie sa /ie pr"te0ate imp"triva peric"lului de alunecare prin /i.are pe supra/ata de spri0in9 printr-un disp"4itiv antiderapant sau prin "rice alt mi0l"c cu e/icacitate ec<ivalenta9 iar supra/ata de spri0in tre#uie sa ai#a " capacitate p"rtanta su/icienta( Sta#ilitatea sc<elel"r tre#uie sa /ie asigurata9 iar deplasarea accidentala a sc<elel"r m"#ile in timpul lucrului la inaltime tre#uie sa /ie prevenita prin intermediul disp"4itivel"r de #l"care adecvate( Sc<elele nu p"t /i m"ntate9 dem"ntate sau m"di/icate su#stantial decat su# supraveg<erea unei pers"ane c"mpetente si de catre lucrat"ri care au /"st instruiti adecvat pentru aceste "peratii( 6( Itili4area nacelel"r9 macaralel"r9 teleli/turil"r9 plat/"rmel"r ridicat"are9((etc Itila0ele de ridicat tre#uie sa /ie veri/icate 7S=7B ;ers"nalul de deservire tre#uie sa /ie aut"ri4at 7S=7B9 7ntern si instruit pe linie SSM ) SI ) ;r"tectia Mediului C.ecutarea lucraril"r cu utila0e de ridicat9 tre#uie sa /ie supraveg<eate permanent de catre Se/ul de /"rmatie / ec<ipa

C( 7nstruirea are in vedere in special+ - intelegerea planului de m"ntare9 dem"ntare si m"di/icare a sc<elei in cau4a$ - asigurarea securitatatii muncii in timpul "peratil"r respective$ - masurile de prevenire a riscuril"r de cadere a pers"anel"r sau a "#iectel"r$ - masurile de securitate in ca4ul sc<im#arii c"nditiil"r mete"r"l"gic care ar putea a/ecta negativ securitatea sc<elei in cau4a$ - c"nditiile privind sarcinile admise$ - "rice alt risc pe care "peratiile de m"ntare9 dem"ntare si m"di/icare a sc<elel"r il p"t genera( ;ers"ana desemnata ca supraveg<et"r si lucrat"rii implicati tre#uie sa ai#a la disp"4itie planul de m"ntare9 de utili4are si de dem"ntare al sc<elei si in special "rice instructiuni incluse in acest plan( Diecare lucrat"r tre#uie sa isi des/as"are activitatea in c"n/"rmitate cu pregatirea si instruirea sa9 precum si cu disp"4itiile primite din partea se/il"r ierar<ici9 ast/el incat sa nu e.puna la peric"l de accidentare sau im#"lnavire pr"/esi"nala atat pr"pria pers"ana9 cat si alte pers"nae care p"t /i a/ectate de actiunile sau "misiunile sale in timpul pr"cesului de munca( Lucrat"rii au urmat"arele "#ligatii+ - sa utili4e4e c"rect masinile9 uneltele9 su#stantele pericul"ase9 ec<ipamentele de transp"rt si alte mi0l"ace de pr"ductie - sa utili4e4e c"rect C(7(;(ac"rdat si9 dupa utili4are sa il inap"ie4e sau sa il puna la l"cul destinat pentru pastrare - sa nu pr"cede4e la sc"aterea din /unctiune9 la m"di/icarea sc<im#area sau mutarea ar#itrara a disp"4itivel"r de securitate pr"prii9 in special ale ec<ipamentel"r de munca - sa aduca la cun"stinta se/il"r ierar<ici "rice situatie care c"nstituie un peric"l pentru securitatea si sanatatea lucrat"ril"r - sa utili4e4e mi0l"ace si disp"4itive de securitate a muncii standardi4ate si veri/icate 7(S(=(7(B(> daca este ca4ul ) - sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatie in vig"are si masurile de aplicare a acest"ra - sa c""pere4e cu anga0at"rul pentru eliminarea si/sau reducerea riscuril"r de accidentare - sa mentina permanent caile de acces9 circulatie si interventie9 curate9 li#ere si ne#l"cate cu materiale - sa cun"asca m"dul de /"l"sire al stingat"arel"r in ca4 de incendiu - sa mentina "rdinea si curatenia la l"cul de munca - sa nu intervina la ta#l"urile electrice sau aparatele electrice a/late su# tensiune9 daca nu sunt aut"ri4ati in d"meniu si instruiti c"respun4at"r

Coordonator SS$ dese/nat