Sunteți pe pagina 1din 25

http://www.rasfoiesc.com/hobby/sport/Lucrare-de-licenta-EDUCATIE- I!".

php

Lucrare#de#licenta #EDUCATIE# I$ICA#%I#%&'(T#)I*ET'TE(A&IE#-#&(' ILA+IA#%I# (ECU&E(A(EA#T(AU,ATI%,EL'(#-E*U*C.IULUI#LA#%&'(TI/I

Lucrare#de#licenta &(' ILA+IA#%I#(ECU&E(A(EA#T(AU,ATI%,EL'(#-E*U*C.IULUI#LA# %&'(TI/I

CU&(I*% CA&IT'LUL#0############-##I*T('DUCE(E 0.0.#%E,*I ICATIA1#I,&'(TA*TA#TE'(ETICA#%I#&(ACTICA#A#TE,EI 0.!.#&(I/I(E#DE#A*%A,2LU#A%U&(A#LITE(ATU(II#DE#%&ECIALITATE# 0.3.#%C'&UL1#%A(CI*ILE#%I#'2IECTI/ELE#CE(CETA(II 0.4.#I&'TE$A#DE#LUC(U CA&IT'LUL#!############-#2A$ELE#TE'(ETICE#ALE#%TUDIULUI

!.0.A*AT',IA# U*CTI'*ALA#A#-E*U*C.ILUI !.!.#T(AU,ATI%,ELE#DE#-E*U*C.I#%I#&AT'L'-IA#A%'CIATA## -E+A,E*UL#CLI*IC#AL#A(TICULAtIEI#-E*U*C.IULUI5#A%&ECTE# &AT'L'-ICE#I*#&(ACTICA#%&'(TI/1###&(I*CI&II#DE#T(ATA,E*T# CA&IT'LUL#3############-#'(-A*I$A(EA#CE(CETA(II #################################################################################### 3.0.#%TA2ILI(EA#%U2IECTIL'(#%U&U%I#E+&E(I,E*TEL'( 3.!.#%TA2ILI(EA#/A(IA2ILEI#DE#LUC(U#I*#E+&E(I,E*T1#A# ,'DALITATIL'(#%I#,ET'DEL'(#C'*C(ETE#DE#LUC(U5# CA&IT'LUL#4##-#########&(E$E*TA(EA#%I##I*TE(&(ETA(EA#(E$ULTATEL'( CA&IT'LUL#6#-##C'*CLU$II CA&IT'LUL#"#-#2I2LI'-(A IE

CA&IT'LUL#0############-##I*T('DUCE(E 0.0.#%E,*I ICATIA1#I,&'(TA*TA#TE'(ETICA#%I#&(ACTICA#A#TE,EI /arietatea#si#multitudinea#ramurilor#sporti7e1#numarul#mereu#in#crestere#al#sporti7ilor# de#performanta1#solicitarile#deosebite#impuse#acestora#determina#o#8ama#7ariata#si# e9tinsa#de#afectiuni#al#caror#tratament#trebuie#sa#fie#astfel#orientat1#pentru#a#obtine# refacerea#inte8rala#si#rapida#a#capacitatii#functionale#a#se8mentului#le:at.#'biecti7ul# principal#al#traumatolo8iei#sporti7e#este#astfel#nu#atat#tratarea#unor#afectiuni# traumatice#in#stadiul#re7ersibil#ci#mai#ales#pre7enirea#producerii#lor#prin# dia8nosticarea#si#aplicarea#tratamentului#in#stadiul#preclinic.#Aceste#principii#se#aplica# si#in#ca:ul#le:iunilor#de#menisc#care1#daca#sunt#repede#si#corect#tratate1#fac#ca# reinsertia#sporti7ului#in#acti7itatea#competitionala#sa#se#faca#cat#mai#repede. Cunoasterea#cau:elor#care#pot#duce#la#aparitia#unor#traumatisme#in#practicarea#unor# sporturi#are#o#deosebita#importanta#nu#numai#pentru#preci:area#corecta#a#

dia8nosticului1#ci#mai#ales#pentru#8asirea#unor#masuri#care#sa#pre7ina#posibilitatea# producerii#lor.# (iscul#accidentului#e9ista#in#acti7itatea#sporti7a#fiind#8enerat#de#cau:e#cunoscute1# intre#care#metodica#8resita#a#pre8atirii1#e9a8erarile#in#do:area#efortului#si#chiar# intamplarea1#fiind#cele#mai#frec7ente.#Depistarea#si#tratarea#formelor#preclinice1# conduita#terapeutica1#recuperarea#sporti7ului#sunt#numai#cate7a#idei#ce#trebuiesc# urmarite#in#scopul#8asirii#de#solutii#7iabile#pentru#imbunatatirea#performantei. &rofila9ia#traumatismelor##se#poate#face#prin#determinarea#si#tratarea#factorilor# fa7ori:anti##;concentratie#redusa#a#Ca#<1#,8#1#circulatie#redusa1#7iro:e1#echipament# sporti7#necorespun:ator1#ba:a#materaiala#necorespun:atoare1#8reseli#in#procesul#de# antrenament=1#prin#pro8rame#de#e9ercitii#specifice#introduse#in#pro8ramul#de# antrenament#in#scopul#cresterii#elasticitatii#structurilor#articulare#si#periarticulare# ;profila9ie#primara=1#precum#si#prin#tratarea#si#recuperarea#corecta#a#traumatismelor# ;profila9ia#secundara=.#Antrenamentul#sporti7#trebuie#astfel#reconsiderat#in#termeni# de#profila9ie#a#traumatismelor.#Teoretic#toate#traumatismele#musculo-scheletale#pot#fi# pre7enite#printr-un#antrenament#corect#initiat#si#condus1#printr-o#pre8atre#fi:ica# adec7ata. &entru#pre7enirea#acestor#traumatisme#prin#introducerea#in#procesul#de#antrenament#a# unor#e9ercitii#specifice#adresate#:onelor#cu#risc#ma>or#si#a7and#ca#scop#cresterea# fle9ibilitatii1#mobilitatii#si#ranforsarea#articulatiilor#este#absolut#obli8atorie# cunoasterea#mecanismelor#si#a#factorilor#etiolo8ici#ce#conduc#la#aparitia# traumatismelor. &ro8ramele#de#antrenament#trebuie#adaptate#perioadelor#de#pre8atire#respecti7e.# Astfel#in#timpul#perioadei#pre8atitoare#antrenamentele#trebuie#desfasurate#:ilnic1#cu#o# durata#de#0#?#ore1#cu#o#ponderea#a#pre8atirii#fi:ice#8enerale#de#6@-"@A#din#timpul# alocat#antrenamentului1#restul#antrenamentului##constand#din#pre8atire#specifica# tehnica#sI#tactica.#Un#antrenament#pe#saptamana#poate#a7ea#specific#de#forta#iar#la# sfarsitul#ciclului#saptamanal#se#7a#reali:a#un#antrenament##de#refacere#cu#includerea# intr-o#inlantuire#lo8ica#toate#mi>loacele#de#refacere#cunoscute. In#timpul#perioadei#pre-competitionale#ponderea#pre8atirii#fi:ice#8enerale#este#de# !@A#5#antrenamentele#de#forta#se#desfasoara#o#data#pe#saptamana#sau#la#!#saptamani. &ro8ramul#profilactic#trebuie#sa#se#adresea:a#in#e8ala#masura#intaririi#tendoanelor#sI# li8amentelor1#cresterii#elesticitatii#dar#sI#fortei#musculare#in#scopul#fortifierii# articulatiilor#pe#care#le#tra7ersea:a1#pentru#a#permite#atat#cresterea##stabilitatii#cat#sI#a# 8radului#de#mobilitate#la#acest#ni7el.### ############Este#important#de#urmarit#de#asemenea#dia8nosticul#8radului#de#antrenament# si#al#echilibrului#biolo8ic#de#moment#al#sporti7ului#respecti71#posibil#de#reali:at##pe# ba:a#conclu:iilor#desprinse#in#urma#efectuarii#unor#probe#cardio7asculare#cu#efort# standard#;,artinet#si#(uffier=#si#pe#ba:a#aprecierii#7alorilor#unor#elemente#biochimice#

san8uine.##%-a#incercat#astfel#punctarea#practica#a#cat#mai#multor#notiuni#pre:entate#in# partea#teoretica1#ceea#ce#speram#sa#ofere#o#ima8ine#reala#si#relati7#comple9a#a# di7ersilor#factori#implicati#in#traumatolo8ia#sporti7a#si#a#unor#metode#de#pre7enire#a# accidentelor. &rin#reali:area#acestor#de:iderate#incidenta#traumatismelor#sporti7e#poate#fi#mult# redusa#cu#o#certa#imbunatatire#a#randamentului#echipei.#Lucrarea#se#7rea#deci#si#o# pledoarie#pentru#o#buna#anali:a#medicala#in#perioada#pre8atitoare#cu#aducerea#la# normal#a#tuturor#constantelor#biochimice#implicate#in#efort#si#in#e8ala#masura#pentru# un#antrenament#stiintific#ri8uros#condus1#cu#utiliyarea#unui#pro8ram#profilactic#care# sa##cuprinda#e9ercitii#nespecifice#si#specifice#pentru#asi8urarea#si#mentinerea#unei# conditii#fi:ice#optime1##fost#selectate#pentru#a#asi8ura#incal:irea#tuturor#8rupelor# musculare.

0.!.#&(I/I(E#DE#A*%A,2LU#A%U&(A#LITE(ATU(II#DE#%&ECIALITATE Cercetarile#epidemiolo8ice#au#demonstrat#ca#sporti7ii#ce#participa#la#diferite#ramuri# sporti7e#sunt#e9pusi#di7erselor#tipuri#de#traumatisme#ba:ate#pe#factori#unici#pentru# fiecare#sport#si#sporti7#implicat.#Abilitatea#de#a#pre7eni#aceste#le:iuni#depinde#de# capacitatea#de#intele8ere#a#patternurilor#traumatice#si#de#factorii#de#risc#intrinseci#si# e9trinseci#ce#stau#la#ba:a#producerii#acestora1#precum#si#de#posibilitatea#reali:arii# anali:ei#comple9e#a#tehnicii#de#e9ecutie#caracteristica#fiecarei#ramuri#sporti7e.#Cheia# minimi:arii#incidentei#traumatismelor#in#randul#sporti7ilor#de#performanta#si#nu# numai1#consta#in#reducerea#riscului#traumatic1#prin#elaborarea#unor#strate8ii#de# pre7enire#corecte#si#eficiente#si#a#unor#pro8rame#de#recuperare#optime.# Cu#toate#ca#problemele#le8ate#de#patolo8ia#musculo-scheletala#sunt#de#interes#ma>or1# atat#din#punctul#de#7edere#al#incidentei#crescute#cat#si#al#aspectelor#de#impact#asupra# starii#de#sanatate#a#sporti7ilor1#si#costurilor#aferente#;aspecte#economice#si#sociale=1# realitate#o8lindita#prin#articolele#din#literatura#de#specialitate1#aceste#studii#atin8#laturi# sin8ulare#ale#fatetei#comple9e#ale#problematiciiB0C#;A7ramescu1#T.1#Ilinca1#I.=.# ,area#ma>oritate#a#cercetarilor#sunt#a9ate#pe#studiul#clinic#si#paraclinic#al#di7ersilor# parametri1#oferind#o#anali:a#retrospecti7a#intr-un#stadiu#al#patolo8iei#destul#de# a7ansat.#Aceste#studii#nu#pre:inta#un#sistem#fiabil#si#nein7a:i7#care#sa#poata# cuantifica#si#anali:a#datele#initiale#;in#put=#in#scopul#compararii#cu#datele#obtinute# dupa#aplicarea#tratamentelor#corespun:atoare#;out#put=1#permitand#astfel#si#adaptarea# permanenta#a#terapiei#de##pre7enire/recuperare#si#optimi:area#acesteia.# In#acest#conte9t#apare#ca#fundamentala#acti7itatea#pre7enti7a1#de#depistare#a#cau:elor# si#mecanismelor#accidentelor#;A7ramescu1#T.1#Ilinca1#I.#=.# In#ultimii#ani#a#fost#de:7oltata#o#conceptie#pre7enti7a#a#recuperarii#care#mai#nou#s-a# e9tins#prin#aplicarea#de#pro8rame#de#e9ercitii#utili:ate#pentru#pre7enirea#de#le:iuni#

sau#a#deficitelor#functionale#determinate#de#tulburari#anterioare#biomecanice#sau#ale# lantului#Dinetic#ce#contribuie#la#instalarea#unor#le:iuni#musculo-scheletice#denumite#si# pro8rame#profilactice#;Dra8an1#I.=.#Totusi1#pe#plan#national#e9ista#putine#studii#si# articole#de#specialitate#ba:ate#pe#inter7entia#pro8ramelor#de#e9ercitii#profilactice1# specifice#traumatismelor1#in#cadrul#antrenamentului#sporti7.# In#acest#sens#demersul#operational#al#cercetarii#isi#propune#sa#stabileasca#relatiile# e9istente#intre#factorii#potential#limitati7i#ai#performantei#sporti7e1#cu#accent#pe#cel# traumatic1#precum#si#impactul#lor#asupra#performantei#sporti7e.# Tratamentul#in#traumatolo8ia#sporti7a#se#adresea:a##urmatoarelor#obiecti7e: 0.#####Combaterea#durerii1#imediat#si#intensi7. !.#####(ela9area#musculara#medicamentoasa. 3.#####Combaterea#tulburarilor#circulatorii#san8uino-limfatice#si#a#permeabilitatii# 7asculare#;oprirea#producerii#edemului#tisular#sau#a#hidartro:ei#articulare=.###### 4.#####Imobili:area#se8mentului#le:at1folosind#modalitati#de#imobili:are#functionala# care#sa#permita#lucrul#cu#celelalte#se8mente. 6.#####Terapie#medicamentoasa#si#cu#a8enti#fi:ici ".#####&sihoterapia E.#####Ulterior#se#7a#folosi#cultura#fi:ica#medicala#pentru#refacerea#totala1#functionala## a# #a#se8mentului#le:at#si#redobandirea#potentialului#biolo8ic.##### ############In#cadrul#producerii#traumatismului#e9ista#un#circuit#7icios#fi:iopatolo8ic#si# anume#traumatismul#pro7oaca#durere1#edem1#contractura#antial8ica.#Durerea#mareste# edemul#si#contractura#iar#acestea#7or#intensifica#durerea.#Cea#mai#7eche#modalitate#de# reducere#a#durerii#si#inflamatiei#o#repre:inta#crioterapia1#initial#prin#folosirea#8hetii.# Actual#se#utili:ea:a#pachete#speciale#;Cold#&acD=#masa>ul#cu#8heata1#spray# refri8erant1#pansamente#refri8erante1#etc. ############&rimul#raspuns#al#or8anismului#1#imediat#dupa#aplicare1consta#in# 7asoconstrictia#locala#a#7aselor#san8uine#subcutanate#cu#scaderea#flu9ului#san8uin#si# reducerea#inflamatiei1#e9tra7a8arii#san8uine#si#a#eliberarii#de#histamina. ############Crioterapia#utili:ata#in#primele#!4#-#E!#de#ore#dupa#traumatism#reduce# metabolismul#celular#si#consumul#de#o9i8en#la#ni7elul#tesutului#afectat#permitand#

astfel#7iabilitatea#celulelor#le:ate#si#reducaand#procentul#de#reparatie#celulara# ulterioara.#De#asemeni#aplicarile#reci#pot#reduce#si#spasmul#muscular#ca#si# descarcarea#de#impulsuri#ner7oase#responsabile#de#sen:atia#de#durere#;#motoneuronii# 8ama#si#neuronii#sen:iti7i#din#8an8lionul#spinal=. Combaterea#durerii#imediat#si#intensi7#se#reali:ea:a#prin#administrarea#de# medicamente#antial8ice.#%e#prefera#administrarea#preparatelor#cu#dublu#efect:# antial8ic#si#antiinflamator#pentru#intreruperea#cercului#7icios#fi:iopatolo8ic.#In#ca:ul# unui#traumatism#procesele#inflamatorii#acute#predomina#in#primele#4F#de#ore#dupa# accidentare.#Initial#inflamatia#este#mediata##de#amine#7asoacti7e#de#tipul#histaminei#si# serotoninei#care#determina#cresterea#flu9ului#san8uin#si#a#permeabilitatii#7asculare# ;primele#"@#de#minute=.#In#mentinerea#raspunsului#inflamator#intensi7#apoi#o#serie#de# mediatori1#fie#produsi#ai#metabolismului#acidului#arahidonic#;7ia#prosta8landine#sau# leuDotriene=#fie#ai#sistemului#complementului1#bradiDinina#si#fibrionopeptidele. ############Dupa#primele#4F#de#ore#rolul#principal#este#preluat#de#raspunsul#celulelor#cu# fa8ocitarea#si#di8estia#produsilor#inflamatiei.#Celulele#implicate#in#aceste#procese#sunt# neutrofilele#si#macrofa8ele#tisulare#care#in#anumite#conditii#pot#implica#in#procesul#de# distru8ere#si#tesuturile#7ecine#neafectate. ############In#tratamentul#inflamatiei#se#distin8#doua#mari#clase#de#produse# farmacolo8ice:#antiinflamatoare#nesteroidiene#si#corticosteroi:ii. Ca#indicatii#8enerale#se#admite#ca#pentru#7indecarea#totala#a#procesului#inflamator# sunt#necesare#!#-#3#saptamani#de#administrare#a#do:ei#adec7ate.#*u#se#recomanda# utili:area#concomitenta#a#mai#multor#produse#cu#e9ceptia#asociatiei#Aminofena:ona# si#alt#inflamator#nesteroidian.#Corticosteroi:ii#sunt#in#8eneral#inter:isi#in#practica# sporti7a#;dopin8=#cu#e9ceptia#administrarilor#locale#;un8uent1#infiltratii=#cu# obli8ati7itatea##notificarii#in#scris.#,ecanismul#de#actiune#consta#in#inhibarea# eliberarii#de#acid#arahidonic1#scaderea#mi8rarii#leucocitelor#si#stabili:area#li:o:omilor.# In#ca:ul#inflamatiilor#cronice#scad#proliferarea#fibroblastilor#si#sinte:a#fibrelor##de# cola8en.# Este#indicata#combinarea#unui#preparat#de#scurta#cu#unul#de#lun8a#durata#ca#si# administrarea#unui#aneste:ic#pentru#reducerea#rapida#a#durerii.#Efectele#ad7erse# sistemice#sunt#rar#intalnite1#dar#cele#locale#pot#fi#importante#;de8enerarea#cartila>ului# articular#dupa#infiltratii#repetate1#atrofii#subcutanate1#afectari#de#tendoane=. ############(ela9area#musculara#medicamentoasa#se#obtine#cu#a>utorul#miorela9antelor.# Lipsa#unei#contracturi#al8ice#impiedica#producerea#la#ni7elul#articulatiilor#a# hidartro:ei1#fa7ori:aand#in#acelasi#timp#circulatia#san8uina#si#limfatica#care#pre7ine# producerea#edemului#la#ni7elul#tesuturilor.#%e#utili:ea:a#frec7ent:#clora9a:on# ;&arafle9=#caate#0#-#!#comprimate#de#3#-#4#ori/:i##;asociat#cu#&aracetamol#sau## Aspirina=5#,ydocalm#0#dra>eu#de#3#ori#pe#:i#;se#incepe#cu#do:a##mica=.

############&sihoterapia#este#importanta#in#mentinerea#tonusului#cortical.#Ea#se#refera#la# informarea#e9acta##a##sporti7ului#asupra#e7olutiei#traumatismului#facaandu-l##sa## participe#acti7#la#procesul#de#7indecare. ############Imobili:area##se8mentului#le:at#de7ine#necesara#caand#continuitatea#formatiei# anatomice#le:ate#nu#mai#e9ista#atat#la#ni7elul#unor#formatii#elastice#sau#semielastice# ;rupturi#de#muschi1#capsule#sau#li8amente=#cat#si#la#unele#se8mente#osoase#;fracturi1# fisuri=. ############Este#de#preferat#ca#imobili:area#sa#se#faca#la#inceput#numai#prin#atela#8ipsata1# pentru#primele#!#-#3#:ile.#Aceasta#deoarece#aplicarea#unui#aparat#8hipsat#circular#inca# de#la#inceput#are#nea>unsul#ca#dupa#cate7a#:ile#el#de7ine#lar8#atat#datorita#retra8erii# edemului#initial#posttraumatic1#cat#mai#ales#hipotrofiei#musculare#functionale1# imobili:area#producand#o#scadere#spectaculoasa#a#maselor#musculare. ############,odalitatile#particulare#ale#imobili:arilor#8ipsate#la#sporti7i#se#refera#in# special#la#aparatele#8ipsate#8ambiero#-#plantare#;de#altfel#acestea#sunt#si#cele#mai# frec7ente=1#care##in#aceste#ca:uri#constau#in#obtinerea#imobili:arii#functionale.#&rin# aceasta#intele8em#reali:area#unui#astfel#de#aparat#8ipsat#care1#imobili:and#se8mentul# le:at1#sa#permita#mobili:area#membrului#in#intre8ime.#Aceasta#modalitate#se#refera# bineinteles#la#traumatismele#sporti7e#curente#;entorse1#lu9atii1#rupturi#de#li8amente1# fisuri=1#nefiind#7alabila#si#in#ca:ul#fracturilor#care#urmea:a#metodolo8ia#clasica#a# traumatolo8iei#8enerale. ############Durata#imobili:arii#in#traumatismele#sporti7e#curente#trebuie#sa#fie#optima1# insufucienta#sau#e9cesul#aducand#importante##pre>udicii#recuperarii. &rincipalele#elemente#care#determina#aprecierea#duratei#necesare#imobili:arii#sunt:# 8ra7itatea#le:iunilor1#natura#histolo8ica#a#tesuturilor#afectate#si#7arsta#subiectului.# -ra7itatea#le:iunilor#se#refera#in#primul#rand#la#marimea#rupturilor#anatomice#ale# tesutului#interesat.#In#ca:urile#de#rupturi#totale#;de#muschi#sau#tendoane=1#din#cau:a# retractiei#capetelor1#imobili:area#este#contraindicata1#recomandandu-se##sutura# chirur8icala#de#ur8enta.#Al#doilea#element#care#determina#durata#imobili:arii#este# natura#tesuturilor#anatomice#le:ate1#stiut#fiind#ca#tesuturile#au#potentiale#de#re8enerare# biolo8ica#de#7asculari:atie#;deci#de#troficitate=#diferite#pe#re8iuni.#In#aceasta#idee# rupturile#musculare#fibrilare#sau##7asculare#7or#fi#imobili:ate#0@#:ile1#entorsele#fara# ruperea#li8amentelor#si#capsulei#04#:ile1#iar#cele#cu##ruperea#acestor#formatiuni#!0#de# :ile1#smul8erile#osoase#si#fisurile#minimum#3@#de#:ile.# racturile#intra#in#competenta# osoasa#a#ortopedului#a7and#alte#principii.#Al#treilea#element1#7arsta1#reduce#sau# prelun8este#imobili:area#in#8eneral#cu#!6#-#3@A#din#durata#obisnuita#daca#subiectul# are#pana#la#!@#de#ani##sau##respecti7#peste#3@#de#ani.###### Terapia#cu#a8enti#fi:ici#utili:ea:a#curentul#electric1#ener8ia#calorica#;termoterapia=1# terapia#cu#ultrasunete1#fototerapia1#terapia#prin#campuri#ma8netice#de#>oasa#frec7enta.

In#ultimul#timp#in#acordarea#primului#a>utor#si#al#tratamentului#di7erselor#afectiuni#sau#impus#si#metode#traditionale#ce#include#presopunctura#si#acupunctura.#Conceptia# acestor#metode#consta#in#aplicarea#intepaturilor#;presiunilor#asupra#unor#puncte#precis# determinate#ale#suprafetelor#cutanate#considerate#drept#locuri#de#condensare#a#unei# ener8ii#pe#care#omul#inte8rat#in#natura#si#asemanat#unei#plante#o#primeste#din#aer#si# din#pamant.#Aceasta#ener8ie#alimentea:a#neintrerupt#si#succesi7#or8anele#corpului# omenesc1#circuland#pe#cai#corespun:atoare#fiecarui#or8an1#numite#meridiane#si# definite#prin#denumirea#or8anului#pe#care#fiecare#meridian#il#repre:inta#ener8etic#;0!# meridiane=.#Desi#cei#care#practica#presopunctura#trebuie#sa#cunoasca#locali:area#pe# corp#a#sute#de#puncte#ener8etice1#pentru#primul#a>utor#este#ne7oie#sa#se#cunoasca# locali:area#a#numai#apro9imati7#a#!4#dintre#cele#mai#cunoscute.#Ele#pot#fi#folositoare# dupa#un#traumatism#prin#influentarea#durerii#dar#si#sistemelor#or8anice#care# controlea:a#functii#7itale#ca#respiratia1#circulatia1#starea#de#constienta.###### ormele#de# presopunctura#difera#in#functie#de#forta1#durata#si#locul#in#care#se#e9ercita#presiunea.#### olosirea#Dinetoterapiei#urmareste#refacerea#anatomica#si#recuperarea#functionala#a# se8mentului#traumati:at.#%pre#deosebire#de#conceptiile#mai#7echi#nu#se#aplica#inca# din#primele#:ile#sub#forma#mobili:arii#precoce#a#se8mentului#respecti7.# ormele#si# mi>loacele#Dinetoterapiei#trebuie#sa#fie#in#concordanta#cu#caracteristicile#biolo8ice#ale# fa:elor#e7olutiei#clinice#e9puse#mai#sus#;tabel#0=.

0.3.#%C'&UL1#%A(CI*ILE#%I#'2IECTI/ELE#CE(CETA(II# (iscul#accidentului#e9ista#in#acti7itatea#sporti7a#fiind#8enerat#de#cau:e#cunoscute1# intre#care#metodica#8resita#a#pre8atirii1#e9a8erarile#in#do:area#efortului#si#chiar# intamplarea1#fiind#cele#mai#frec7ente. Tinand#cont#de#faptul#ca#fiecare#sport#reali:ea:a#stresuri#unice#Dinesiolo8ice#si# biomecanice#asupra#lantului#Dinetic#implicat#in#reali:area#miscarile#specifice1# respectarea#metodelor#de#optimi:are#a#mecanismelor#sportului#respecti7#duce#la# pre7enirea#le:iunilor#;Dra8an1#I.=. Este#important#sa#fie#identificate#le:iunile#specifice#pentru#o#anumita#acti7itate# sporti7a#si#sa#fie#amplificati#functia#lantului#Dinetic#le8ata#de#partile#corpului#cu#risc# de#a#fi#traumati:ate#;A7ramescu1T.1#!@@"=.###

#######Cau:ele#e9trinseci#sau#e9terne#sunt#le8ate#de#caracterele#anatomice#si# biomecanice#al#sporti7ului#;Dra8an1#I.1#!@@!=.#Aceasta#cate8orie#de#factori# include:malaliniament/7ariatii#anatomice1#asimetrii#ale#fortei#musculare1#fle9ibilitate# redusa1#de:echilibre#musculare1#factori#constitutionali#;relatia#dintre#statura#si# 8reutatea#corporala=1#se9ul#si#7arsta#sporti7ului.## Depistarea#si#tratarea#formelor#preclinice1#conduita#terapeutica1#recuperarea# sporti7ului#sunt#numai#cate7a#idei#ce#trebuiesc#urmarite#in#scopul#8asirii#de#solutii# 7iabile#pentru#imbunatatirea#performantei. In#urma#unui#studiu#reali:at#in#0GGE#pe#un#esantion#de#0@"#7oleibalisti#ce#au#suferit# accidentari1#s-a#a>uns#la#conclu:ia#ca#"3A#dintre#acestea#au#aparut#in#urma#sariturilor# ;2ahr1#(.1#2ahr1#I.A.1#0GGE=.#Actiunea#defensi7a#a#fost#asociata#cu#un#numar#mic#de# le:iuni1#in#timp#ce#ser7iciul1#preluarea#si#pasarea#au#fost#responsabile#de#un#numar# minim#al#acestora.# In#8eneral1#fiecare#>ucator#e9ecuta#in#timpul#>ocului#toate#aceste#procedee#tehnice#si# de#aceea#>ucatorii#sunt#e9pusi#in#mod#e8al#la#riscul#de#aparitie#al#le:iunilor. Intr-un#studiu#asupra#sporti7elor#7oleibaliste#de#elita#efectuat#de#2riner1#H.1#Ely1#C. B!C##pe#parcursul#a#doua#saptamani#de#competitie1#din#cele#G"#de#sporti7e#implicate1# EE#au#raportat#unul#sau#mai#multe#traumatisme1#rata#traumatica#inre8istrata#fiind#de#0# la#fiecare#!6#de#ore#de#>oc.#Cele#mai#afectate#:one#traumatice#au#fost#articulatiile# 8enunchilor#;30.!A=#si#umarul#;0E.EA=.#Cercetatorii#conclu:ionea:a#ca#cele#mai# multe#traumatisme#au#fost#de#suprasolicitare1#cel#mai#mare#procenta>#a7andu-l# tendinitele#;4!.EA=. Traumatismele#de#suprasolicitare#au#o#incidenta#mai#mare#decat#traumatismele# accidentale#in#randul#>ucatorilor#de#7olei1#constituind#apro9imati7#6@A-F@A#din# totalul#traumatismelor1#cel#mai#mare#procent#fiind#repre:entat#de#tendinitele#patelare# si#tendinitele#coifului#rotatorilor#;Hiliam#H.#12riner#Ir.1#0GGG=.# &re7alenta#ridicata#a#tendinitei#patelare#a#fost#recent#confirmata#de#un#studiu#lar8#pe# un#esantion#de#sporti7e#de#performanta#din#diferite#sporturi#in#care#46#A#dintre# sporti7ii#7oleibalisti#au#raportat#simptome#curente#ale#tendinitei#patelare.#Datele#I%%# ;JIn>ury#%ur7eillance#%ystemJ=#demonstrea:a#ca#acest#tip#de#traumatism#a#a7ut#o# incidenta#de#@1!/0@@@#sporti7i#in#randul#7oleibalistelor#de#performanta1#dar#aceste# date#au#inre8istrat#numai#timpul#in#care#sporti7ul#a#fost#scos#din#acti7itatea#sporti7a1# pre7alenta#reala#a#tendinitei#patelare#se#presupune#a#fi#mult#mai#mare.# #In#conditiile#actuale#de7ine#imperios#necesara#profila9ia#traumatismelor#ce#se#poate# face#prin#determinarea#si#tratarea#factorilor#fa7ori:anti#;concentratie#redusa#a#Ca#<1# ,8#1#circulatie#redusa1#7iro:e=1#prin#pro8rame#de#e9ercitii#specifice#introduse#in# pro8ramul#de#antrenament#in#scopul#cresterii#elasticitatii#structurilor#articulare#si# periarticulare1#precum#si#prin#tratarea#si#recuperarea#corecta#a#traumatismelor# ;profila9ia#secundara=.

In#acest#sens#lucrarea#pre:enta#include#pro8rame#profilactice#adresate#tendinitei# patelare. A#fost#subliniata#necesitatea#unui#sistem#mai#bun#de#pre7enire#a#traumatismelor#in# sport. &re7enirea#traumatismelor#depinde#in#mod#necesar#de#cunoasterea#cau:elor#acestora1# initierea#unui#studiu#fiind#un#prim#pas#in#cercetarea#acestui#aspect. %copul#a#fost#de#a#reali:a#un#studiu#prospecti71#dand#o#definitie#precisa#notiunii#de# traumatism1#urmarind#indi7idual#datele#asupra#mecanismelor#traumatismelor#si# e9aminand#aceste#traumatisme1#pentru#a#obtine#informatii#e9acte#asupra# mecanismelor#si#a#putea#astfel#recomanda#metode#profilactice#eficiente. -#%-a#incercat#utili:area#unor#mi>loace#terapeutice#specifice1#care#sa#tina#seama#de#toti# factorii#interesati#in#instruirea#sporti7a5#astfel# -#%copul#final#obli8atoriu#al#tratamentului#este#refacerea#inte8rala#anatomica#si# functionala1#restitutio#ad#inte8rum1#a#sporti7ului1#spre#deosebire#de#ceilalti#indi7i:i#la# care#pot#ramane#mici#deficiente#care#sa#se#corecte:e#in#timp5 ############-#Timpul#de#7indecare#trebuie#sa#fie#mult#redus1#a7and#in#7edere#ca#orice# intrerupere#mai#mare#a#pre8atirii#sporti7e#scade#simtitor#potentialul#si#capacitatea#de# efort5 ############-#,i>loacele#de#tratare#si#mai#ales#caile#de#administrare#a#medicamentelor#sa# fie#cat#mai#eficiente1#cat#mai#putin#traumati:ante#or8anic#si#mai#ales#psihic5 -#%tabilirea#dia8nosticului#trebuie#sa#fie#foarte#e9acta1#comple9a#si#rapida1#pentru#a#se# putea#aplica#un#tratament#specific1#comple9#si#intensi7#in#7ederea#recuperarii#8rabnice# a#sporti7ului5 In#7ederea#derularii#optime#a#cercetarii#ce#face#obiectul#lucrarii#pre:ente#si#creerii# unui#cadru#etalon#stiintific1#potri7it#cunostintelor#acumulate#in#cadrul#orelor#teoretice# si#practice#din#cadrul#facultatii1#ca#si#a#indrumarii#permanente#si#consec7ente#a# coordonatorului#stiintific1#am#considerat#importanta#reali:area#urmatoarelor#sarcini: -#documentarea#din#literatura#de#specialitate5#-#formularea#ipote:e#lor#de#lucru5 -#stabilirea#7ariabilei#de#lucru#in#e9periment#si#a#modalitatilor#concrete#de#lucru5# -#stabilirea#subiectilor#supusi#e9perimentelor5 -#centrali:area#re:ultatelor5

-#prelucrarea#si#interpretarea#re:ultatelor5 -#redactarea#conc0u:iilor#si#propunerilor. 0.4.#I&'TE$A#DE#LUC(U Ipote:a#nr.#0 Daca#e9ercitiul#fi:ic#repre:inta#pentru#ma>oritatea#indi7i:ilor#de#alte#profesii#un# element#indispensabil#mentinerii#sanatatii1#pentru#sporti7ii#de#performanta#el#se#poate# transforma#uneori#si#in#anumite#conditii#in#element#cu#efecte#daunatoare.# Ipote:a#nr.#! Cau:ele#si#mecanismele#de#producere#sunt#specifice#practicarii#sporturilor#;factori# predispo:anti1#fa7ori:anti#si#dec0ansanti=1#depin:and#de#sporti7i1#de#antrenor1#de# 8reselile#de#or8ani:are#a#competitiilor1#de#carente#alimentare1#defecte#de#echipament# sporti7#s.a.5 &re7enirea#accidentelor#este#posibila#numai#daca#sunt#cunoscute#cau:ele#care#le# determina.

Ipote:a#nr.#3 &rofila9ia#traumatismelor#si#recuperarea#functionala#a#sporti7ului#traumati:at#implica# nu#numai#7indecarea#perfecta#a#se8mentului#le:at1#ci#si#refacerea#intre8ii#capacitati#de# efort1#ele#reali:andu-se#numai#printr-o#colaborare#stransa#intre#medic1#Dinetoterapeut# si#antrenor5 Depistarea#si#tratarea#formelor#preclinice1#conduita#terapeutica1#recuperarea# sporti7ului#sunt#numai#caate7a#idei#ce#trebuiesc#urmarite#in#scopul#8asirii#de#solutii# 7iabile#pentru#imbunatatirea#performantei. &rofila9ia#poate#include#pro8rame#de#e9ercitii#specifice#introduse#in#pro8ramul#de# antrenament#in#scopul#cresterii#elasticitatii#structurilor#articulare#si#periarticulare1# cresterea#re:itentei#tendoanelor#si#li8amentelor#in#paralel#cu#elasticitatea#musculara1# a7and#ca#efect#fortificarea#din#punct#de#7edere#biomecanic#a#articulatiilor#tra7ersate1# conferind#stabilitate#dar#si#utili:area#ma9imala#a#limitelor#de#miscare#in#articulatia# respecti7a.#&e#lan8a#aceste#metode#se#mai#pot#utili:a#masa>#si#automas>#in#relatie#cu# efortul1#perioada#de#antrenament#si/sau#conditii#meteorolo8ice#speciale1#protectia# :onelor#articulare#e9puse#cel#mai#frec7ent#traumatismelor#in#relatie#cu#sportul#prin#

tappin8#si#strapin8#;profila9ie#primara=#precum#si#prin#tratarea#si#recuperarea#corecta# a#traumatismelor#;profila9ia#secundara=.

CA&IT'LUL#!##########-###2A$ELE#TE'(ETICE#ALE#%TUDIULUI !.0.A*AT',IA# U*CTI'*ALA#A#-E*U*C.ILUI Articulatia#8enunchiului#este#cea#mai#mare#articulatie#a#or8anismului#uman#si#are#o# importanta#deosebita#in#locomotie. Aceasta#articulatie#are#cate7a#caracteristici#care#trebuie#mentionate: -########Este#o#articulatie#comple9a#fiind#formata#din#articulatiile:# emurotibiala#si# emuropatelara5 -########%uporta#8reutatea#corpului#omenesc1#fiind#deci#o#articulatie#portanta1#structurile# sale#interne#fiind#foarte#supuse#la#u:ura5 -########Locali:area#sa#anatomica#este#superficiala#fiind#e9pusa#actiunii#factorilor#de# mediu#mai#mult#decat#alte#articulatii.

Consider#utila#impartirea#elementelor#constituente#ale#articulatiei#in#: %tructuri#osoase5 %tructuri#intraarticulare5 %tructuri#e9traarticulare.

arson#si#Iames#considera#structurile#osose#ca#fiind#cele#care#asi8ura#alunecarea#si# fi9area1#iar#structurile#e9traarticulare#ca#cele#care#asi8ura#miscarea#articulatiei.# # %tructurile#osoase %unt#repre:entate#de#epifi:a#femurala#inferioara1#epifi:a#tibiala#superioara#si#de# patela. Epifi:a#femurala#inferioara # Aceasta#structura#continua#distal#diafi:a#femurala#si#este#constituita#din#doi#condili# acoperiti#de#cartila>#separate#si#de#santul#intercondilian. Cei#doi#condili#femurali#:#intern#si#e9tern#nu#sunt#identici1#intre#ei#e9istand#unele# deosebiri#: -########Condilul#intern#sau#medial#este#mai#in8ust#si#mai#lun8#;0@#mm=#fata#de#cel# e9tern#sau#lateral#care#are#numai#F#mm. Au#o#forma#si#o#structura#comple9a: -########&ri7iti#din#profil#sunt#curbati#e9centric1#portiunea#anterioara#fiind#parte#dintr-un# o7al1#posterioara#fiind#parte#dintr-o#sfera1#ra:a#lor#de#curbura#suferind#o#descrestere# dinainte#-#inapoi#de#la#46#mm#la#0"#mm. %tructural#au#tra7ersele#osose#orientate#diferit#-#oblic1#ori:ontal#si#7ertical#-# condensarea#ma9ima#fiind#in#punctele#in#care#fortele#au#7alori#ma9ime.#Ca#orientare# a9ul#lun8#al#condilului#lateral#este#situat#in#planul#sa8ital1#condilul#medial#a7and#a9ul# situat#la#!@#de#planul#sa8ital. Epifi:a#tibiala#superioara # %e#articulea:a#cu#cei#doi#condili#femurali#pre:entand#doua#fose#articulare#-#ca7itati# 8lenoide#-#separate#prin#eminenta#intercondiliana. Anterior#si#posterior#de#aceasta#eminenta#se#8asesc#ariile#intercondiliene#-#anterioara# si#posterioara#-#ce#repre:ita#:onele#de#insertie#a#li8amentelor#incrucisate.

osele#articulare#sunt#acoperite#de#cartila>#care#este#mai#subtire#periferic#si#mai#8ros# central1#unde#are#"#-#E#mm1#intrucat#condilul#femural#intern#este#mai#coborat#cu##!#-#3# mm#si#fosa#articulara#interna#este#situata#pe#un#plan#situat#cu#!#-#3#mm#mai#>os. %tructural1#pre:inta#tra7ee#osoase#orientate#ori:ontal1#oblic#si#arcuit1#densitatea# ma9ima#fiind#similara#cu#femurul1#in#:onele#unde#fortele#ce#actione:a#sunt#ma9ime. Intre#forma#condililor#si#forma#platourilor#tibiale#e9ista#o#incon8ruenta#care#este# compensata#de#niste#structuri#numite#meniscuri#articulare#-#intern#si#e9tern. &atela Acest#os#este#situat#in#8rosimea#tendonului#c7adricipital. Are#o#forma#ce#poate#fi#asemanatoare#cu#un#triun8hi#si#se#pot#descrie: -########7arful#situat#distal5 -########ba:a#situata#pro9imal5 -########o#fata#anterioara5 -########o#fata#posterioara1#articulara1#ce#7ine#in#contact#cu#femurul#si#este#acoperita#de# cartila>#articular. Aceasta#fata#pre:inta#o#creasta#7erticala#care#o#impartim#in##doua#Jpo7arnisuriJ1# fiecare#fiind#constituit#la#randul#lui#din#trei#fetisoare#articulare#ce#intra#succesi7#in# contact#cu#femurul#in#miscarile#de#fle9ie#-#e9tensie.# In#cadrul#acestor#miscari#fi:iolo8ice#rotula#se#deplasea:a#fata#de#femur#pe#o#distanta# de#E#-#F#mm.#

Datorita#fortelor#de#presine#cu#7alori#mari#ce#se#de:7olta#intre#femur#si#patela1# cartila>ul#articular#la#acest#ni7el#are#o#8rosime#de#F#-#G#mm1#nemaiintalnita#la#nici#un# alt#ni7el#in#or8ani:mul#uman. %tructurile#intraarticulare#:

%tructurile#intraarticulare#cuprind: -########menicurile5 -########aparat#capsuloli8amentar5 -########membrana#sino7iala5 -########cartila>#articular. # ,eniscurile#intraarticulare # ,eniscurile#intraarticulare#sunt#doua#formatiuni#fibro#-#cartila8inoase#situate#la# periferia#foselor#articulare#tibiale1#acoperind#intre#o#>umatate#si#doua#treimi#din# aceasta#suprafata.## Elementele#anatomice#componente#ale#fiecarui#menisc#sunt: -########fata#superioara1#in#contact##cu#condilul#femural5 -########fata#interioara#aplicata#pe#fosa#articulara#tibiala5 -########circumferinta#e9terna#sau#ba:a#meniscului#ce#adera#de#capsula##articulara5 -########circumferinta#mediala#sau#mar8inea#libera#situata#spre#centrul#fosei#articulare5 -########corpul#meniscului1#fiind#portiunea#cea#mai#7oluminoasa5 -########cornul#anterior5 -########corpul#posteror1#atasat#de#fibre.

Intre#coarnele#anterioare#e9ista#li8amentul#trans7ers#care#le#uneste.#Desi#sunt#fi9ate#in# modul#aratat#mai#sus1#meniscurile#pre:inta#un#8rad#de#mobilitate#mult#mai#mare#la# meniscul#e9tern#fata#de#cel#intern.#,eniscul#intern#poate#fi#asemanat#cu#litera#JcJ#si# acopera#circa#3@A#din#fosa#tibiala#interna.#,eniscul#poate#fi#asemanat#cu#litera#JoJ#si# acopera#circa#"@A#din#fosa#articulara#e9terna.#

,obilitatea#meniscului#e9tern#este#dublu#ca#7aloare#fata#de#cel#intern#E#-#F#mm#fata# de#apro9imati7#6#mm.#Corpul#posterior#al#meniscului#e9tern#trimite#doua#fascicule#de# ancorarela#femur1#situate#pe#mar8inea#li8amentului#incrucisat#anterior1#numite# li8amente#menisco#-#femurale1#unul#anterior#-#.umphry#si#altul#posterior#-#Hrisber8.# .istolo8ia#meniscurilor iind#fibrocartila>e1#in#compo:itia#lor#intra:###################### -########cola8en#-#in#proportie#de#apro9imati7#E6A1#sub#forma#de#fibre#cola8ene#dispuse# circumferential#si#radial.## ibrele#circumferentiale#sunt#dispuse#la#periferie1#actionand#pe#principiul#Jcercurilor# de#butoiJ.#.istochimic#G@A#din#cola8en#este#de#tip#A.# Unele#cercetari#recente#au#constatat#e9istenta#unui#fascicul#de#fibre#perforante#dispuse# ori:ontal1#facand#le8atura#intre#portiunea#superioara#si#cea#inferioara#a#meniscului1# aceasta#:ona#fiind#intens#e9pusa#stresului#atunci#cand#intre#femur#si#tibie#apare#o# miscare#de#rotatie#sau#solicitari#a9iale#mari.#%ubstanta#fundamentala#este#costituita# din#apa#EEA##si#proteo8licani#!3A.#&roteo8licanii#contin#hidro9ili:ina#1# hidro9ipiridina#1#8lico:amino8licani.# -lico:amino8licanii#contin#condroitiusulfat#si#dermatansulfat. Condroitiusulfatul#este#un#compus#macromolecular#ce#reali:ea:a##Ja8re8ateJ#cu# acidul#hialuronic.#Alterarea##inter#-#relatiei#intre#fibrele#cola8ene#si#proteo8licani# conduce#la#o#deficienta##in#preluarea#si#distribuirea#sarcinilor#de#incarcare.# Celulele#con>ucti7e#sunt#fibrocondrocite#situate#in#ochiurile#retelei#de#fibre#cola8ene.# %-a#demonstrat#e9perimental#pe#culturi#celulare#ca#aceste#celule#au#capacitate# reparatorie##meniscala#prin#sinte:a#de#proteo8licani.

/asculari:area#meniscurilor Acest#subcapitol#de#anatomie#a#meniscului#merita#o#atentie#aparte#datorita# implicatiilor##in#patolo8ia#meniscala.# Aroc:ry#si#Harren#sunt#cei#care#au#facut#studii#aprofundate#asupra#7asculari:atiei# meniscale.#/asculari:atia#meniscurilor#pro7ine#in#special#din#arterele#8eniculate:#

-########inferioara5 -########superioara5 -########mediala5# -########laterala1 care#trimit#ramuri#catre#circumferinta#fiecarui#menisc#formand#un#ple9#7ascular# perimeniscal.# Acest#ple9#7ascular#perimeniscal#este#situat#la#ni7elul#capsulei#articulare#si#al# sino7ialei1#la#ba:a#meniscului.# Din#ple9#pornesc#spre#mar8inea#libera#a#meniscului#pe#o#distanta#de#!#-#3#mm1#artere# radiare#care#se#ramifica#in#capilare#terminale.# %tudiile#au#descoperit#ca#aceste#artere#au#forma#spiralata#ce#le#permite#modificari#de# lun8ime#necesare#adaptarii#lor#la#diferitele#miscari#ale#meniscului.# '#alta#sursa#7asulara#meniscala#o#constituie#fran>urii#sino7iali#ce#sunt#purtatori#de# 7ase#san8uine#care#la#ni7elul#coarnelor#meniscale#patrund#in#menisc#si#se# anastomo:ea:a#cu#ple9ul#7ascular#perimeniscal. La#ni7elul#mar8inii#laterale#meniscale1#atat#pe#fata#femurala#cat#si#pe#cea#tibiala1# fran>urii#inaintea:a#radiar1#dar#7asele#lor#nu#penetrea:a#meniscul.# Cu#toate#acestea#s-a#constat#ca#au#o#importanta#mare#in#repararea#le:iunilor#tratate# prin#proceeul#suturii#de#menisc.# /asculari:atia#meniscului#in7oluea:a#in#timp1#procentul#de#menisc#7asculari:at# sca:and#cu#inaintarea#in#7arsta1#un#punct#de#referinta#fiind#7arsta#de#4@#ani.# Arnoc:Dy#a#facut#o#impartire#circumferentiala#a#meniscului#le8ata#de#7asculari:atia# sa: -########:ona#-#rosu#-#rosu#;red#-#red=1#situata#la#periferia#meniscului1#bine#7asculari:ata# si#propice#pentru#7indecarea#dupa#sutura. -########:ona#-#rosu#-#alb#;red#-#white=1#este#:ona#de#tran:itie#intre#ba:a#meniscului#si# mar8inea#sa#libera1#cu#sanse#reduse#de#7indecare. -########:ona#alb#-#alb#;white#-#white=1#care#este#:ona#mar8inii#libere1#fara#7asculari:atie# si#fara#posibilitati#de#7indecare.

2I',ECA*ICA#%I# U*CTIILE#,E*I%CU(IL'( Intrucat#cercetarile#din#ultimul#deceniu#au#aprofundat#cunostiintele#despre#functiile# meniscurilor#si#intucat#o#functionare#normala#a#8enunchiului#implica#inte8ritatea# menscurilor1#atitudinea#chirur8icala1#in#pre:ent1#este#mai#conse7atoare#si#reparatorie1# iar#clasica#si#noci7a#meniscectomie#totala#este#abandonata.# ,eniscurile#pre:inta#urmatoarele#deplasari#: -########Deplasari#de#fle9ie#si#e9tensie#pe#platoul#tibial. ,eniscurile#sunt#solidare#la#tibie.#Ele#se#deplasea:a#in#fle9ie#dinainte#-#inapoi#pe# platoul#tibial#si##prin#e9tremitatile##lor#posterioare1#se#apropie#usor#intre#ele.# In#fle9ie#completa#distanta#intre#mar8inea##anterioara#a#platoului#tibial#si#meniscul# e9tern#este#de#0#cm1#iar#apropierea#intre#mar8inea#anterioara##a#platoului#tibial#si# meniscul#intern#este#de#@1F#cm. In#e9tensie#meniscurile#se#deplasea:a#in#sens#in7ers1#dinapoi#-#inainte1#se#departea:a# usor#unul#de#altul#si#atin8#mar8inile#anterioare#ale#platoului#tibial. -########Depasarile#meniscurilor#fata#de#condilii#femurali1#care#se#desfasoara#solidar#cu# deplasarea#platoului#tibial. In#fle9ie#se#deplasea:a#posterior#de#condilii#femurali1#iar#in#e9tensie#platoul#tibial# impreuna#cu#meniscurile#tinde#sa#se#situe:e#usor#anterior#fata#de#condilii#femurali. -########,iscarea#de#rotatie: In#rotatia#e9terna#a#8ambei#meniscurile##urmea:a#o#miscare#similara1#dar#in#sens# in7ers1#de#e9emplu#>umatatea#anterioara#a#meniscului#intern#urmea:a#capsula#de#care# adera#si#se#deplasea:a#inapoi#-#inainte#si#dinauntru#-#inafara1#iar#e9tremitatea#sa# posterioara#este#impinsa#inapoi#de#catre#condilii#femurali.#E9tremitatile#meniscului# e9tern#desfasoara#miscari#in#sens#in7ers.# Intrucat#e9tremitatile#meniscale#sunt#solid#fi9ate#la#platoul#tibial1#mobili:arile# meniscurilor#se#desfasoara#prin#modificarea#formei#lor. In#timpul#acestor#miscari1#in#special#in#cea#de#rotatie1#apare#o#tensionare#importanta#a# meniscurilor#care#este#mai#mare#la#cel#intern1#intrucat#acesta#are#o#mobilitate#mai# redusa.#Cand#aceste#eforturi#la#care#sunt#supuse#meniscurile#a>un8#superioare# capacitatii#lor#de#re:istenta#apare#ruptura#acestora1#printr-un#mecanism#de#Jmen8hinaJ# femuro#-#tibiala.

In#conclu:ie1#macroscopic1#dar#mai#ales#microscopic1#circumferinta#e9terna#a# meniscului#repre:inta#:ona#principala#a#lui#din#punct#de#7edere#trofic#si#biomecanic.## ,eniscurile#indeplinesc#urmatoarele#roluri: a=######################(ol#biomecanic:#ele#centrea:a#spri>inul#femurului#pe#tibie#in#timpul# miscarilor1#rolul#ma>or#re7enind#periferiei#lor1#care#este#mai#7oluminousa#si#deci#mai# re:istenta.#Datorita#acestui#rol#au#fost#etichetati#ca#ade7arati#Jstabili:atori#pasi7iJ#ai# 8enunchiului5 b=######################(ol#mecanic:##prin#reducerea#frecarii#dintre#e9tremitatile#osoase5 c=######################(ol#de#amorti:or:#meniscurile#preiau#o#buna#parte#din#ener8ia# mecanica#a#socurilor1#diminuea:a#fortele#de#contact#si#cresc#aria#de#incarcare1# prote>and#astfel#suprafata#cartila8inoasa5 d=######################(ol#plastic:#eleumplu#spatiul#dintre#e9tremitatea#distala#femurala1#care# este#curba#si#cea#pro9imala#tibiala1#care#este#plana1#deci#care#este#intre#doua# e9tremitati#care#nu#sunt#con8ruente#si#astfel#impiedica#patrunderea#la#acest#ni7el#a# sino7ialei1#fapt#care#ar#perturba#dinamica#articulara#;fenomenul#de#JacrosareJ#a# sinu7ialei=. e=######################(ol#trofic:#prin#lubrefierea#suprafetelor#articulare#in#timpul#miscarilor1# reali:and#o#reparti:are#uniforma#a#peliculei#de#lichid#sino7ial#pe#suprafata#cartila>ului1# dar#si#prin#fenomenul#de#Jpompa>J. unctiile#meniscurilor#au#fost#demonstrate#de#numeroase#studii#clinice#si# e9perimentale.#&rin#e9perimente#pe#animale1#s-a#demonstrat#rolul#protecti7#al# meniscurilor#asupra#cartila>ului#particular.#%-au#efectuat#diferite#tipuri#de# meniscectomii#;partiale#si#totale=#e9aminandu-se#apoi#articulatia#dupa#cate7a# saptamani#si#constatandu-se#aparitia#precoce#a#modificarilor#care#au#fost#asociate# re8latiei#meniscale.#Ulterior#s-a#reprodus#acest#e9periment#si#s-a#constatat1#pe#lan8a# faptul#ca#indepartarea#meniscului#este#cau:a#declansatoare#a#distributiei#condrale#si#ca# intinderea#si#8ra7itatea#procesului#de8enerati7#sunt#direct#proportionale#cu#procesul# de#menisc#inlaturat. Descrierea#modificarilor#radiolo8ice#secundare#unei#meniscectomii#au#dus#la# conclu:ia#ca#acestea#sunt#etape#pro8resi7e#in#instalarea#procesului#de8eneracti7# secundar#ablatiei#meniscale. Intrucat#meniscurile#au#capacitatea#de#a#prelua#si#transmite#incarcarea#asupra# platourilor#tibiale1#acestea#isi#indeplinesc#o#functie#importanta#si#anume#aceea#de# protectie#a#cartila>ului#articular. Aceasta#principala#functie#a#meniscurilor#a#fost#confirmata#de#numeroase# e9perimente.

,odul#in#care#cele#doua#meniscuri#preiau#incarcarea#din#compartimentul#medial1#iar# meniscul#lateral#preia#si#dispersea:a#"6#-#E6A#din#incarcarea#de#la#ni7elul# compartimentului#e9tern. La#solicitari#mari#contactul#tibio#-#femural#este#direct#si#mi>locit#de#catre#cartila>ul# articular.#La#incarcarea#unui#acest#contact#se#produce#prin#intermediul#meniscurilor1# ce#se#comporta#ca#ade7arate#JspacerJ#-#e.# Astfel1#8enunchiul#se#do7edeste#a#fi#o#articulatie#foarte#fle9ibila#in#ceea#ce#pri7este# stressul#cartila8inos1#automodulandu-si#incarcarea#condrala#in#timpul#diferitelor# solicitari#ale#sale1#un#rol#central#in#acest#mecanism#a7andu-l#meniscurile. &entru#a#se#determina#aria#de#contact#femuro#-#tibiana1#in#diferite#8rade#de#incarcare1# cercetarile#e9perimentale#au#folosit#modele#de#methyl#methacrylat. %-a#stabilit#ca#aceasta#suprafata#de#contact1#la#ni7elul#fiecarui#compartiment# femurotibial1#descreste#cu#doua#treimi#dupa#o#meniscectomie#totala#de#la#"#cm!#la#!# cm!. &rintr-o#tehnica#artro8rafica#s-a#descoperit#ca#aria#de#contact#femurotibiana#scade#si# mai#mult#dupa#o#dubla#meniscectomie.#Astfel#s-a#conclu:ionat#ca1#cel#meniscurile# formea:a#independent#de#un8hiul#de#fle9ie#al#8enunchiului1#o#lar8a#suprafata# portanta. &rintr-o#dinamica#de#cercetare#in#care#s-a#folosit#un#fileu#preso#-#sensibil1#s-a#constatat# faptul#ca#in#e9tensie#completa#si#la#0@@#*#incarcare1#aria#de#contact#femurotibiala#este# de#0016#9#0@#mm#dupa#o#dubla#meniscectomie. %-a#determinat#ca#meniscurile#ocupa#cca.#E@A#din#aceasta#suprafata#de#contact. &rintr-o#deformare#dinamica#se#reali:ea:a#proprietatea#meniscurilor#de#a#prelua1#intrun#8enunchi1#o#mare#parte#din#ener8ia#a9iala#transmisa#de#la#femur#la#tabloul#tibial1# fiind#considerati#ade7arati#absorbanti#ai#socurilor. Acest#fapt#a#fost#demonstrat#prin#cercetari#e9perimentale.#Ulterior#s-a#e7identiat# faptul#ca#dispersia#incarcarii#asupra#platoului#tibian#are#la#ba:a#principiul#cresterii# suprafetei#prin#care#aceasta#forta#se#transmite1#astfel#stressul#de#contact#la#ni7elul# cartila>ului#articular#scade#semnificati7. ,eniscectomia1#in#schimb1#duce#la#scaderea#suprafetei#de#transmisie#a#incarcarii1#prin# urmare#la#cresterea#importanta#a#presiunilor#de#contact1#la#7alori#de#!@@#-#4@@A#fata# de#cele#normale. Absortia#meniscului#are#efecte#noci7e#nu#numai#la#ni7el#cartila8inos#cat#si#la#osul# subcondral.

%-a#do7edit#aparitia#unei#ri8iditati#la#compresiune#a#8enunchiului#meniscectomi:at1# aceste#alterari#structurale#si#femurale#si#tibiale#sunt#re:ultatul#direct#al#stressului# biomecanic#e9ercitat#asupra#lor. Aria#de#contact#femurotibial#se#deplasea:a#dinspre#periferii#spre#:ona#centrala1# crescand#presiunea#asupra#tibiei1#ducand#reactia#la#o#crestere#a#densitatii#osului# subcondral. Densificarea#este#mai#pre8nanta#in#proportiunea#centrala#a#tibiei1#fiind#cu#atat#mai# intinsa#cu#cat#portiunea#de#menisc#re:ecata#este#mai#mare. A#fost#introdus#ca#factor#de#initiere#si#pro8resie#a#alterarii#cartila>ului#articular1# conceptul#de#ri8iditate#crescuta#a#osului#subcondrat. Cresterea#presiunilor#de#contact1#incarcarea#nemodulata#in#unde#de#soc#si#alterarea# modului#in#care#tensiunea#se#transmite#asupra#tibiei#pro9imale#sunt#elemente# componente#ale#stressului#postmeniscectonic1#ce#7or#duce#la#o#alterare#precoce#a# cartila>ului#articular. Diferitele#arii#meniscale#au#functii#preponderente#diferite.#$ona#periferica#formata#din# fibrele#circumferentiale1#inter7ine#ca#JintermediarJ#in#transmiterea#fortelor#de# incarcare1#in#timp#ce#:ona#centrala#are#rolul#de#a#creste#aria#de#contact#femorotibiala. %istemul#circumferential#Jde#doa8aJ#a#fost#indicat#de#studii#e9perimentale#ca#fiind# principala#:ona#functionala#a#meniscului#si#care#trebuie#prote>ata. Alte#cercetari#au#conclu:ionat#ca#dupa#reactia#a#doua#treimi#centrale#ale#meniscului1# tensiunile#de#contact#la#ni7elul#femurului#distal#si#tibiei#pro9imale#nu#cresc# semnificati71#insa#daca#se#inlatura#meniscul#in#intre8ime#aceste#solicitari#de7in#foarte# mari1#initiind#de8radarea#cartila>ului. %-a#constatat#chiar#ca#mar8inea#periferica#restanta#dupa#re:ectia#unei#rupturi#Jin#toarta# de#cosJ#preia#si#transmite#o#incarcare#la#7alori#semnificati7#apropiate#de#cea#a# meniscului#indenuu1#confirmand#astfel#si#pe#criterii#clinice1#importantei#functionale#a# acestei#arii#meniscale. In#conclu:ie#rolul#esential#al#meniscurilor#este#acela#de#au8mentare#a#suprafetei#de# contact#femurotibiale#si#implicit#de#transmitere#si#modulare#a#incarcarii. &rin#studii#clinice#si#prin#cercetare#e9perimentala#s-a#demonstrat#ca#meniscurile#au#si# o#importanta#functie#in#stabilitatea#pasi7a#a#8enunchiului1#alaturi#de#aparatul#comple9# capsuloli8amentar. %tudii#clinice#ale#mobilitatii#8enunchiului#au#su8erat#ca#stabilitatea#pasi7a#depinde#si# de#pre:enta#si#competenta#meniscurilor.

%-a#considerat#ca#pierderea#masei#meniscale#poate#fi#responsabila#de#o#relati7a# instabilitate#a#8enunchiului. &e#un#studiu#clinic#prin#care#s-au#re7i:uit#GG#pacienti1#la#un#inter7al#de#0E#ani#dupa# meniscectomie1#s-a#constatat#ca#3E#dintre#ei#au#pre:entat#o#instabilitate#anterioara. %-a#constatat#deci#ca#meniscurile#participa#la#controlul#stabilitatii#rotationale#a# 8enunchiului. Alte#cercetari#au#e7aluat#rotatia#tibiei#fata#de#femur1#in#>urul#unui#sin8ur#a91#la#o#fle9ie# de#!6K#a#8enunchiului. Cupluri#ciclice#rotationale#au#fost#aplicate#tibiei#si#s-a#masurat#8radul#rotatiei#interne# si#e9terne.#Dupa#o#dubla#meniscectomie1#6@A#din#ca:uri#au#pre:entat#o#crestere#cu# cca.#04A#a#8radului#rotational1#la#o#forta#aplicata#de#6#D8/cm.#%-a#conclu:ionat#ca# meniscurile#contribuie#la#mecanismul#pasi7#de#control#respecti7#rotatiei1#atat#interne# cat#si#e9terne1#a#tibiei#pe#femur. &rin#teste#in#7itro#a#fost#e7aluat#efectul#meniscectomiei#asupra#stabilitatii#rotatorii. Testarea#8enunchilor#la#multiple#un8hiuri#de#fle9ie#s-a#facut#cu#o#incarcare#a9iala# constanta#de#!6#D8.#,eniscectomia#mediala#a#dus#la#o#crestere#a#rotatiei#interne1#cu#un# ma9im#la#po:itia#de#!@K#fle9ie. (e:ectia#meniscului#medial#a#dus#si#la#o#au8umentare#a#miscarii#rotatorii#in#7al8us1#cu# atat#mai#importanta#cu#cat#8radul#de#fle9ie#era#mai#mare. (e:ectia#meniscului#lateral#a#dus#la#cresterea#miscarii#rotatorii#in#7arus1#precum#si#la# cresterea#si#mai#semnificati7a#a#miscarii#rotationale#in#7al8us. De#asemenea1#alte#cercetari#e9perimentale#au#e7aluat#efectul#dublei#meniscectomii# asupra#stabilitatii#anteroposterioare#a#8enunchiului1#la#@K#si#3@K#fle9ie1#cu#sau#fara# incarcare#a9iala. %-a#determinat#faptul#ca#ablatia#chiar#a#ambelor#meniscuri#are#un#efect#nesemnificati7# asupre#translatiei#anterioare#sau#posterioare#tibiale1#cu#sau#fara#incarcare.#Cu#toate# acestea1#la#un#8enunchi#la#care#s-a#asociat#si#actionarea#li8amentelor#incrucisate1# translatia#tibiala#in#plan#sa8ital#a#a7ut#o#crestere#semnificati7a. Alte#teste#in#7itro#au#demonstrat#ca#indepartarea#ambelor#meniscuri1#la#un#8enunchi# cu#li8amente#inte8re1#nu#are#o#influenta#insemnata#asupra#translatiei#antero#-# posterioara#sau#asupra#rotatiei#interne#-#e9terne#tibiala1#cu#sau#fara#incarcare. Cu#toate#acestea1#s-a#constatat#o#crestere#a#rotatiei#in#7arus#-#7al8us1#atat#in#e9tensie# completa#cat#si#in#fle9ie#la#!@K.

&rin#utili:area#unui#aparat#de#testare#in#7itro#a#deplasarilor#tibiale#s-a#demonstrat#ca# re:ectia#doar#a#meniscului#medial#nu#are#influenta#asupra#stabilitatii#in#plan#sa8ital#a# 8enunchiului.#Daca#la#aceasta#se#asocia:a#si#sectionarea#li8amentului#incrucisat# anterior1#in#acest#ca:#se#e7identia:a#cresterea#deplasarii#tibiale#induse1#mult#mai# semnificati7a#fata#de#marirea#ei#datorata#sectionarii#i:olate#a#acestui#li8ament. Acesta#crestere#este#ma9imala#la#o#fle9ie#de#G@K#si#mai#sca:uta1#dar#statistic# semnificati71#intre#3@K#si#F@K#fle9ie. Dupa#ablatia#li8amentului#incrucisat#anterior1#meniscul#medial#pare#ca#>oaca#rolul#de# JlimitatorJ1#situat#intre#platoul#tibial#si#partea#posterioara#a#condilului#femoral#intern1# reducand#posibilitatea#tibiei#de#a#se#deplasa#mai#mult#anterior. &entru#ca#acest#mecanism#de#Jfrena>#meniscalJ#sa#aiba#eficienta1#s-a#emis#ipote:a#ca# este#absolut#necesar#ca#elementele#mediale1#atat#cele#acti7e1#dar#mai#ales#cele#pasi7e1# sa#fie#inte8re#si#functionale1#pentru#a#asi8ura#forta#comple9i7a#a9iala1#de#con7entie# articulara. %-a#demonstrat#ca#sectionarea#acestui#suport#medial#li8amentar#duce#la#o#crestere# semnificati7a#a#deplasarii#anterioare#tibiale1#la#un#8enunchi#cu#meniscul#medial# re:ecat1#numai#in#ca:ul#sectionarii#si#a#li8amentului#anterior. %-a#demonstrat#si#rolul#semnificati7#al#meniscului#lateral#in#stabilirea#sa8itala.# Utili:andu-se#un#aparat#similar#de#testare#in#7itro#a#translatiei#tibiale#s-a#certificat# teoria#conform#careia#meniscectomia#i:olata#laterala#nu#influentea:a#semnificati7# translatia#antero#-#posterioara#tibiala1#cu#sau#fara#li8amentul#incrucisat#anterior# eficient. Deci#meniscul#lateral#nu#are#rolul#de#JlimitatorJ#al#deplasarii#anterioare#a#platoului# tibial1#fata#de#condilul#femoral#e9tern1#in#conditiile#lipsei#li8amentului#incrucisat# anterior. Acest#fapt#este#cau:at#probabil#de#mobilitatea#crescuta#a#acestui#menisc#si#de# JabilitateaJ#lui#de#a#se#deplasa#posterior#si#anterior#in#timpul#fle9iei1#respecti7# e9tensiei#8enunchiului1#impiedicandu-l#sa#aiba#un#rol#important#in#limitarea#deplasarii# anterioare#a#tibiei. aptul#ca#meniscul#medial#este#un#element#important#de#stabilitate#a#8enunchiului1# mai#ales#daca#li8amentul#incrucisat#anterior#este#nefunctional1#s-a#demonstrat#si#prin# e9perimente#pe#cada7ru. &rin#treimea#sa#periferica1#meniscul#intern#impiedica#translatia#anterioara#a#tibiei#pe# femur.#

Astfel1#pastrarea#treimii#periferice#a#meniscului#este#mult#mai#importanta#pentru# functia#si#7iitorului#8enunchiului1#decat#pastrarea#celor#doua#treimi#centrale1#principii# de#la#care#s-a#pornit#in#fundamentarea#tehnicilor#Jconser7atoareJ#de#meniscectomie. '#importanta#semnificatoare#o#are#mediul#in#care#meniscurile#isi#desfasoara#functiile1# lichidul#sinorial#fiind#cel#care#mentine#un#coeficient#de#frecare#imposibil#de#reprodus# tehnic#si#anume#@1@@0. ,eniscurile#au#un#rol#important#in#lubrifierea#articulatiei#si#nutritia#cartila>ului# articular1#prin#mentinerea#unui#film#fluid#intre#cele#doua#suprafete#articulare1#dar#si# prin#compresiunea#lichidului#catre#cartila>ul#articular#;fenomenul#de#Jpompa>J=.

!.!.#T(AU,ATI%,ELE#DE#-E*U*C.I#%I#&AT'L'-IA#A%'CIATA## -E+A,E*UL#CLI*IC#AL#A(TICULAtIEI#-E*U*C.IULUI5#A%&ECTE# &AT'L'-ICE#I*#&(ACTICA#%&'(TI/1###&(I*CI&II#DE#T(ATA,E*T nE9amenul#sporti7ului#traumati:at#include#urmatoarele#aspecte:#locul##unde#a#a7ut#loc# accidentul#;pe#strada1#la#antrenament1#in#competitie=1#mecanismul#de#producere# ;cadere1#lo7ire#de#catre#ad7ersar#etc.=1#momentul#cand#a#sur7enit. n&entru#stabilirea#dia8nosticului#comple9#s-a#a7ut#in#7edere: ############0.#Dia8nosticul#po:iti7#si#diferential#al#tipului#de#le:iune#;macro#si# microtraumatism1#afectiune#cronica#sau#hiperfunctionala=.#Acestea#se#stabilesc#atat#pe# ba:a#unor#elemente#clinice1#cat#mai#ales#pe#ba:a#unor#e9amene#de#laborator#clinic. ############!.#Dia8nosticul#diferential#al#formei#anatomoclinice#si#al#factorilor# etiopato8enici#asociati#pre:inta#o#mare#importanta#preci:and#nu#numai#8radul1#dar#si# felul#tesutului#anatomic#interesat#si#conte9tul#factorilor#predispo:anti1#fa7ori:anti#sau# declansanti.#De#e9emplu1#la#un#dia8nostic#de#ruptura#fibrilara#se#poate#adau8a:#pe# fond#de#circulatie#periferica#deficitara1#daca#s-a#constatat#anterior#aceasta1#sau#pe#fond# de#astenie#post7irala. ############3.#Dia8nosticul#fa:ei#e7oluti7e#in#care#s-a#pre:entat#traumati:atul#poate# surprinde#le:iuni#in#fa:a#incipienta#catabolica#sau#in#fa:a#tardi7a#anabolica.# Determinarea#acestei#fa:e#e7oluti7e#are#repercusiuni#capitale#in#orientarea# tratamentului1#ea#ba:andu-se1#in#special1#pe#7aloarea#raportului#albumine-8lobuline# determinate#electroforetic1#cat#si#pe#alte#date#clinice. ############4.#Dia8nosticul#;stabilirea=#8radului#de#antrenament#si#al#potentialului#biolo8ic# de#moment#al#aporti7ului#se#face#pe#ba:a#conclu:iilor#unor#in7esti8atii#cardio7asculare#specific#sporti7e#;testul#,artinet1#(uffier1#Letuno71#Astrand#s.a.=#si#a#

re:ultatelor#sporti7e#din#ultimul#timp.#Conclu:iile1#partial1#au#o#7aloare#deosebita#in# aprecierea#e7olutiei#afectiunii1#a#recuperarii#functionale#a#ca:ului#si#a#reinte8rarii#lui# in#procesul#de#pre8atire#sporti7a. nEfectuarea#unui#dia8nostic#comple9#pre:inta#o#7aloare#deosebita#nu#numai#pentru# in7entarierea#e9acta#a#le:iunilor#si#a#factorilor#care#le-au#produs1#ci#ea#permite#si# aprecierea#factorilor#biolo8ici#pe#care#contam#in#recuperarea#ca:urilor.#2a:ati#pe#un# astfel#de#dia8nostic1#putem#efectua#un#tratament#comple91#specific#si#diferentiat1#care# sa#dea#o#eficacitate1#cu#reducerea#corespun:atoare#a#timpului#de#7indecare. ############Din#pacate#posibilitatile#si#accesibilitatea#mi>loacelor#terapeutice#mentionate# anterior#trebuie#corelate#cu#mi>loacele#disponibile1#ceea#ce#ofera#mai#putine#directii#de# cercetare#in#comparatie#cu#cele#teoretic#posibile. -enunchiul#constituie#cea#mai#frec7ent#traumati:ata#articulatie#a#corpului#omenesc.# Ln#cadrul#e9aminarii#traumatismelor#de#8enunchi#anamne:a#7a#pune#accent#pe# mecanismul#traumatismului#ca#si#pe#acu:ele#subiecti7e. Tabel#0.#,ecanisme#traumatice#implicate