Sunteți pe pagina 1din 62

pe structuri solide

DEZVOLTAREA ACTIVIT#II DE
CERCETARE-DEZVOLTARE IN VEDEREA
CRE&TERII CAPACIT#II DE INOVARE &I
COMPETITIVITATE A SC ELECTRO - ALFA
INTERNATIONAL SRL


Calea Na(ional* nr. 4
MUNICIPIUL BOTO&ANI

pe structuri solide
PROI ECT NR. 3/2011


DEZVOLTAREA ACTIVIT#II DE
CERCETARE-DEZVOLTARE IN VEDEREA
CRE&TERII CAPACIT#II DE INOVARE &I
COMPETITIVITATE A SC ELECTRO - ALFA
INTERNATIONAL SRL
Calea Na(ional* nr.4
municipiul Boto,ani

FAZA: DOCUMENTA#IE TEHNIC PENTRU OB#INEREA
AUTORIZA#IEI DE CONSTRUIRE

BENEFICIAR: s.c. ELECTRO ALFA INTERNA#IONAL s.r.l.

PROIECTANT GENERAL: s.c. EDIFICO s.r.l.


august 2011


pe structuri solide
BORDEROU
- PIESE SCRISE:
- FOAIE DE CAPT
- BORDEROU
- FOAIE SEMNTURI COLECTIV ELABORARE DOCUMENTA#IE
- ACTE DE PROPRIETATE
- AVIZE
- MEMORIU ARHITECTUR
- MEMORIU REZISTEN#
- MEMORIU DE INSTALA#II
- PIESE DESENATE :

- PLAN DE INCADRARE IN ZON scara 1: 2000
- PLAN DE AMPLASAMENT/AMENAJARI EXTERIOARE scara 1: 500
- PLAN DE AMPLASAMENT AMPLASAREA RETELELOR DE UTILITATI,
SURSE DE APA SI RECEPTORI DE APA UZATA scara 1: 500
- PLAN PARTER scara 1 : 75
- PLAN ETAJ PAR#IAL scara 1 : 75
- PLAN INVELITOARE scara 1 : 75
- SEC#IUNE TRANSVERSAL S1 scara 1 : 50
- SEC#IUNE TRANSVERSAL S2 scara 1 : 50
- FA#ADA PRINCIPAL scara 1 : 75
- FA#ADA LATERAL DREAPTA &I STNGA scara 1 : 75
- FA#ADA POSTERIOAR scara 1 : 75
- IMPREJMUIRE TEREN PLAN, SEC#IUNE, VEDERI scara 1 : 50
- PLAN FUNDA#II scara 1 : 50
- DETALII FUNDA#II scara 1 : 50
- PLAN PARTER-INSTALATII SANITARE SI HIDRANTI scara 1 : 75
- PLAN ETAJ-INSTALATII SANITARE SI HIDRANTI scara 1 : 75

INTOCMIT,

arh. Paul HRU&C


pe structuri solide


FOAIE DE SEMNATURI:
Echipa care a ntocmit documenta(ia tehnic* pentru ob(inerea autoriza(iei de construire pentru
investi(ia: Dezvoltarea activit*(ii de cercetare-dezvoltare n vederea cre,terii capacit*(ii de
inovare ,i competitivitate a S.C. Electro-Alfa Interna(ional S.R.L.

Semnatura

Ing. Bogdan ALEXA - ,ef de proiectArh. Paul HRUSCA - arhitectIng. Gerard PAUN inginer proiectant de structuriIng. Codrina MOISA inginer proiectant instala(ii hidranti, detectie incendiuIng. Cezar BALINISTEANU inginer proiectant instala(ii ap*-canal, termiceIng. Iuliana STOIAN inginer proiectant instala(ii electrice
pe structuri solide
PROIECT nr. 3 / 2011
DENUMIRE PROIECT: DEZVOLTAREA ACTIVIT#II DE CERCETARE-
DEZVOLTARE N VEDEREA CRE&TERII CAPACIT#II DE INOVARE &I
COMPETITIVITATE A S.C. ELECTRO-ALFA INTERNA#IONAL S.R.L.
BENEFICIAR : s.c. ELECTRO ALFA INTERNA#IONAL s.r.l. Boto,ani
FAZA : DOCUMENTA#IE TEHNIC PENTRU OB#INEREA AUTORIZA#IE
DE CONSTRUIRE
PROIECTANT GENERAL: s.c. EDIFICO s.r.l. Boto,ani
PROIECTANT INSTALATII HIDRANTI: s.c. GECO s.r.l. Piatra Neamt


MEMORIU ARHITECTUR

CAP.1 GENERALIT#I

PROIECT : - DEZVOLTAREA ACTIVIT#II DE CERCETARE-
DEZVOLTARE N VEDEREA CRE&TERII CAPACIT#II DE INOVARE &I
COMPETITIVITATE A S.C. ELECTRO-ALFA INTERNA#IONAL S.R.L.
FAZA DE PROIECTARE : - DOCUMENTA#IE TEHNIC PENTRU OB#INEREA
AUTORIZA#IE DE CONSTRUIRE
BENEFICIAR : - s.c. ELECTRO ALFA INTERNA#IONAL s.r.l. Boto,ani

CAP. 2 AMPLASAMENT
2.1. Terenul pe care se dore,te amplasarea construc(iei se afl* n intravilanul municipiului
Boto,ani, Calea Na(ional* nr.4.

CAP. 3 SITUA#IA JURIDIC
3.1. Terenul, cu suprafa(a de 2 801,50 mp, compus din dou* parcele (p.c. 765/2/3/1)
cu suprafa(a de 1 095,0 mp ,i (p.c. 765/2/3/2/2/1) cu suprafa(a de 1 706,5 mp din care teren cot*
indiviz* de 27,0 mp, precum ,i construc(iile atelier tmpl*rie, ramp* de depozit sare, depozit de cioburi
de sticl*, sta(ie de deferizare, cl*dire magazie inflamabile, gospod*rie combustibil lichid subteran,
rezervor de ap* de 200 mc, bazin ngropat de 100 mc, cu suprafa(a construit* la sol total* de 957,48
mp apar(in societ*(ii comerciale ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL s.r.l. Boto,ani conform
contractului de vnzare cump*rare nr. 1429 din 25.07.2005 autentificat la biroul notarului public
Lili BOBU ,i nscris n cartea funciar* a municipiului Boto,ani cu nr. 52237 pentru prima parcel* ,i
cu nr. 6030/N pentru parcela a doua .

pe structuri solide
3.2. Toate construc(iile existente pe teren, mai pu(in rezervorul de ap* de 200 mc, vor fi
demolate, conform autoriza(iei de desfiin(are emis* de Prim*ria municipiului Boto,ani anexat*.

CAP. 4 SITUA#IA EXISTENT
4.1. Terenul, avnd o form* neregulat*, are urm*toarele vecin*t*(i:
la N cale de acces
la E teren proprietate a statului (aflat n administrarea Centrului de distribu(ie a energiei
termice Boto,ani)
la S teren proprietate a statului (aflat n administrarea Centrului de distribu(ie a energiei
termice Boto,ani)
la V teren proprietate a statului (aflat n administrarea Centrului de distribu(ie a energiei
termice Boto,ani)
4.2. Terenul face parte din teritoriul intravilan al Municipiului BOTO&ANI, folosin(a actual*
fiind teren cur(i construc(ii cl*diri industriale, (incint* s.c. ELECTRO ALFA INTERNA#IONAL s.r.l
Boto,ani). Destina(ia stabilit* prin documenta(iile de urbanism aprobate ncadreaz* amplasamentul n
U.T.R. 53 zon* de unit*(i industriale, depozite ,i transporturi.
4.3. Terenul nu este liber de construc(ii existnd pe acesta 6 cl*diri supraterane ,i 2 subterane
dup* cum urmeaz*: atelier tmpl*rie, ramp* de depozit sare, depozit de cioburi de sticl*, sta(ie de
deferizare, cl*dire magazie inflamabile, gospod*rie combustibil lichid subteran, rezervor de ap* de 200
mc, bazin ngropat de 100 mc, cu suprafa(a construit* la sol total* de 957,48 mp. Toate construc(iile
existente pe teren, mai pu(in rezervorul de ap* de 200 mc, vor fi demolate, conform autoriza(iei de
desfiin(are emis* de Prim*ria municipiului Boto,ani anexat*. Acestea au fost construite naintea
cutremurului din 1977, n anii 60, din zid*rie portant*, ne-confinat* cu centuri ,i smburi din beton
armat, cu plan,ee din beton prefabricat ,i funda(ii superficiale din beton simplu, ,i se afl* ntr-o stare
avansat* de deteriorare fiind improprii oric*rei activit*(i.
n urma eliber*rii terenului ,i a documenta(iilor anterior aprobate amplasamentul va permite
construirea unui centru de cercetare dezvoltare pentru dezvoltarea activit*(ii de cercetare-dezvoltare
n vederea cre,terii capacit*(ii de inovare ,i competitivitate a S.C. Electro-Alfa Interna(ional S.R.L..
4.4. Accesul principal spre zona amplasamentului (din direc(ia EST), se realizeaz* din Calea
Na(ional* prin intermediul unei c*i de acces aflat* n proprietatea statului ,i aflat* n administrarea
Centrului de Distribu(ie a Energiei Termice Boto,ani.

pe structuri solide
n prezent calea de acces men(ionat* are la(imea carosabilului de 5,00 m, asigurnd circula(ia
auto pe dou* sensuri ,i prezint* mbr*c*minte rutier* de tip rigid in stare mediocr*.
Parcarea, pentru aceste parcele, nu este asigurat* prin amenaj*ri adecvate n incint*.
4.5. Din punct de vedere al utilit*(ilor, amplasamentul dispune de posibilitatea racord*rii la
re(elele de ap*, canalizare, telefonie, energie electric* ,i gaz existente n zon*.
CAP. 5 SITUA#IA PROPUS
5.1. Amplasare n teren.
Centrul de cercetare - dezvoltare se va amplasa conform planului de situa(ie anexat:
pe limita nordic* a terenului proprietate;
la 30,55 m fa(* de limita estic* a terenului proprietate;
la 01,90 m fa(* de limita sudic* cea mai apropiat* a terenului proprietate;
la 05,40 m fa(* de limita vestic* a terenului proprietate;
Amplasarea construc(iei este conform cu documenta(ia de urbanism nr. 30/2010, faza Plan
Urbanistic de Detaliu, aprobat* prin HCL al municipiului Boto,ani nr. 234 din 26.08.2010.
5.2. Propuneri.
Analiznd aceste date, ca ,i pe cele din teren ,i (innd seama de solicitarea beneficiarului, se
propun urm*toarele:
Centrul de cercetare - dezvoltare:
Compania urm*re,te dezvoltarea activit*(ii de cercetare dezvoltare prin realizarea unui Centru
de Cercetare - Dezvoltare ,i a unui Atelier de Cercetare - Dezvoltare Prototipuri, de sine
st*t*tor, att ca amplasare, ct ,i din punct de vedere al dot*rilor tehnice ,i resurse umane, a c*rei
activitate s* nu fie condi(ionat* de cea productiv*, dar s* fie n interesul acesteia. Mai precis, pentru
atingerea acestui deziderat, se urm*re,te realizarea unei noi facilit*(i, care s* satisfac* ntru totul
necesit*(ile acestui tip de activitate, astfel:
Un Laborator modern, n care s* se poat* efectua ncerc*ri de performan(* ,i de tip (electrice ,i
mecanice) pe modelele experimentale, pe prototipurile ,i seriile zero concepute de colectivul de
cercetare dezvoltare n vederea test*rii viabilit*(ii ,i eficien(ei noilor solu(ii tehnice imaginate
de acest colectiv.
Un Atelier de Cercetare - Dezvoltare Prototipuri n adevaratul sens al cuvntului, n care s*
se studieze diverse solu(ii tehnice ,i tehnologice, s* se realizeze ,i optimizeze modele
experimentale, s* se realizeze prototipurile unor produse care s* constituie noutate pe pia(a

pe structuri solide
interna ,i extern* prin solu(iile tehnice ,i tehnologice pe care le inglobeaz* ,i prin parametri de
performan(* realiza(i.
Un colectiv de cercetare dezvoltare format din cele mai experimentate cadre tehnice,
existente deja n cadrul structurii ,i din cadre tehnice tinere atrase prin crearea de noi locuri de
munc* n acest domeniu, care s* desf*,oare nestingherit activit*(i cu adevarat de cercetare
dezvoltare menite s* conduc* la cre,terea nivelului de inovare cu efecte directe asupra
dezvolt*rii firmei.
infrastructura IT, hardware ,i software de ultim* genera(ie ce va putea sa sus(in*
corespunzator activitatea de cercetare dezvoltare, ce va permite printre altele cre,terea vitezei
de proiectare, verificarea noilor solu(ii tehnice cu programe de simulare, prelucrarea ,i stocarea
unui volum mare de informa(ii, etc.
Centrul de cercetare dezvoltare va fi compus* din dou* corpuri astfel:
Corpul 1 CENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL
INDUSTRIEI ELECTRICE SI ENERGETICE
Cu urm*toarele caracteristici dimensionale:
Regim de n*l(ime Parter , partial Parter + Etaj
Deschiderea 17,00 m;
Traveea 5,10 m;
Aria util* Au 794,19 m.
Aria construit* Ac 547,48 m.
Aria construit* desfa,urat* Adc 833,69 m.
In*l(imea util* Hu birouri parter 2,70 m
In*l(imea util* Hu birouri etaj 2,80 m
In*l(imea util* Hu laborator 6,00 m
In*l(imea la strea,in* Hst 6,80 m
In*l(imea la coam* Hc 7,75m
Volumul util Vu 3 054,00 m/
Volumul construit Vc 4 267,00 m/
Categoria de importan(* (cf. HG 261/1997) C
Clasa de importan(* III
Gradul de rezisten(* la foc II
Clasa de performan(* energetic* minim* C

pe structuri solide

Din punct de vedere func(ional, distribu(ia nc*perilor n cazul corpului 1 Centru
Cercetare - Dezvoltare n domeniul industriei electrice ,i energetice este urmatoarea:
Nr.crt. Destina(ie nc*pere Suprafa(a
Parter
P1 Hol Acces-Recep(ie 33,71 m.
P2 Sal* ,edin(e 28,79 m.
P3 Birou persoane cu dizabilit*(i 14,75 m.
P4 Grup sanitar femei 4,52 m.
P5 Grup sanitar b*rba(i 4,34 m.
P6 Culoar 6,31 m.
P7 Vestiar femei TESA 3,84 m.
P8 Grup sanitar femei TESA 5,09 m.
P9 Vestiar persoane cu handicap 4,54 m.
P10 Grup sanitar persoane cu handicap 6,02 m.
P11 Culoar 12,43 m.
P12 Camera tehnic* 34,59 m.
P13 Vestiar operatori+laboran(i 5,17 m.
P14 Grup sanitar operatori+laboran(i 5,68 m.
P15 Vestiar b*rba(i TESA 9,87 m.
P16 Grup sanitar b*rba(i TESA 8,88 m.
P17 Magazie 33,40 m.
P18 Culoar distribu(ie 24,09 m.
P19 Camer* de odihn* 24,67 m.
P20 Laborator C-D ,i ncerc*ri 267,75 m.
Total suprafa(* util* parter - Au 538,44 m.
Etaj
E1 Hol distribu(ie 26,93 m.
E2 Birou gestiune-contabilitate 11,56 m.
E3 Birou secretariat 11,95 m.
E4 Teras* acoperit* 5,39 m.
E5 Camer* de odihn* 11,69 m.
E6 Birou director centru 21,55 m.
E7 Teras* acoperit* 5,39 m.
E8 Grup sanitar femei 4,18 m.
E9 Grup sanitar b*rba(i 7,80 m.
E10 Arhiv* 4,65 m.
E11 Oficiu 4,01 m.
E12 Birou personal Cercetare-Dezvoltare 140,65 m.
Total suprafa(* util* etaj - Au 255,75 m.
Total suprafa(* util* corp 1 - Au 794,19 m.
Suprafa(* construit* - Ac 547,48 m.
Suprafa(* construit* desf*,urat* - Adc 833,69 m.
Tabel 1: Distributia incaperilor pentru Centru cercetare dezvoltare in domeniul industriei electrice si energetice

pe structuri solide
In rezolvarea func(ionalului s-a urm*rit pe de o parte realizarea dezideratului de centru
pentru cercetare dezvoltare, pe de alt* parte respectarea prevederilor normativelor n vigoare
privind suprafe(ele minime ,i asigurarea unui climat optim pentru beneficiari ,i nu n ultimul
rnd ob(inerea unei imagini exterioare agreabile demn* de secolul 21.
Astfel s-a urm*rit ca n parter s* fie concentrate toate func(iunile de vestiare, grupuri
sanitare, sal* de ,edin(e, etc, pentru a u,ura accesul cercet*torilor spre laborator ,i atelierul de
prototipuri, iar n etaj func(iunile administrative ,i de cercetare dezvoltare pentru care s-a ales
varianta unui birou open-space. Au fost prev*zute vestiare ,i grupuri sanitare, pentru toate
categoriile de personal, separate pe sexe.
Pentru respectarea normelor de siguran(* ,i s*n*tate n munc* au fost prevazute dou*
camere de odihn*, una n parter ,i alta n etaj cu o priveli,te panoramic* asupra accesului ,i a
zonei verzi.
Circula(ia pe vertical* se va face prin intermediul unei sc*ri din beton amplasat* n holul
de Acces-Recep(ie, scara compus* din 18 contratrepte cu n*l(imea de 17,5 cm, 16 trepte cu
l*(imea de 27 cm ,i un podest intermediar amplasat la cota +1,05.
Intruct, pot exista n cadrul colectivului de cercetare dezvoltare ,i persoane cu dizabilit*(i
locomotorii, cl*direa va fi dotat* corespunz*tor cu ramp* pentru accesul acestor persoane ce va
avea o pant* de maxim 8%, iar lungimile rampelor nu vor dep*,i 6m. Deasemenea pentru aceste
persoane sunt prev*zute n parter spa(ii corespunz*toare respectiv Birou persoane cu dizabilit*(i,
vestiar Persoane cu dizabilit*(i ,i Grup sanitar persoane cu dizabilit*(i. Intregul parter, va fi
construit ,i echipat n conformitate cu prevederile NP051/2001 Normativ pentru adaptarea
cl*dirilor ,i a spa(iului urban la exigen(ele persoanelor cu handicap.
Corpul 2 ATELIER CERCETARE-DEZVOLTARE PROTOTIPURI IN
DOMENIUL INDUSTRIEI ELECTRICE SI ENERGETICE
Cu urm*toarele caracteristici dimensionale:
Regim de n*l(ime Parter ,
Deschiderea 17,00 m;
Traveea 5,00 m,
Aria util* Au 540,31 m.
Aria construit* Ac 552,53 m.
Aria construit* desf*,urat* Adc 552,53 m.
In*l(imea util* Hu 6,05 m

pe structuri solide
In*l(imea la strea,in* Hst 6,80 m
In*l(imea la coam* Hc 7,75 m
Volumul util Vu 3 269,00 m/
Volumul construit Vc 4 347,00 m/
Categoria de importan(* (cf. HG 261/1997) C
Clasa de importan(* III
Gradul de rezisten(* la foc II
Clasa de performan(* energetic* minim* C
Din punct de vedere func(ional, dispunerea nc*perilor n cazul corpului 2 Atelier Cercetare -
Dezvoltare Prototipuri n domeniul industriei electrice ,i energetice este urm*toarea:
Nr.crt. Destina(ie nc*pere Suprafa(a
Parter
P21 Ramp* transfer 64,31 m.
P22 Atelier C-D pototipuri - Prelucrare repere 394,65 m.
P23 Atelier C-D pototipuri - Montaj 81,35 m.
Total suprafa(* util* corp 2 - Au 540,31 m.
Suprafa(* construit* - Ac 552,53 m.
Suprafa(* construit* desf*,urat* - Adc 552,53 m.
Tabel 2: Distributia incaperilor pentru Atelier cercetare - dezvoltare prototipuri in domeniul industriei electrice si
energetice
Aceast* parte a cl*dirii se prezint* sub forma unei hale industriale, cu regimul de
n*l(ime parter, n care se vor amplasa toate echipamentele necesare activit*(ii de CERCETARE-
DEZVOLTARE prototipuri pentru industria electric* ,i energetic*.
IMPREJMUIREA TERENULUI
Se impune reabilitarea mprejmuiri existente cu n*l(imea de 2,00 m pe laturile sudice, estice
,i vestice. Lungimea total* a acestei mprejmuiri va fi de 220m. Accesul n incint* dinspre calea de
acces nu va fi ngr*dit, iar delimitarea spa(iilor verzi se va face prin borduri respectiv garduri verzi din
Thuja dupa caz.
AMENAJRI EXTERIOARE
Platforma incintei existente necesit* lucr*ri de sistematizare vertical* importante. Cl*direa
poiectata va avea cota 0,00 n*l(at* cu 35 cm fa(* de cota terenului sistematizat. Raportat la Marea
Neagra cota 0,00 este egala cu 185,90. Cota terenului din curte se va men(ine la nivelul actual.
Intruct parcela nu dispune de parc*ri amenajate adecvat se impune realizarea unui
acces corespunz*tor ,i a unei platforme carosabile dotat* cu locuri de parcare att pentru autoturismele
obi,nuite c*t ,i pentru autoturismele persoanelor cu dizabilit*(i locomotorii.

pe structuri solide
Terenul n cadrul zonei studiate este u,or nclinat, cu panta spre sud, sud - est. Obiectivul propus
nu va influen(a major traficul auto ,i pietonal din zon*. Pentru deservirea centrului de cercetare
dezvoltare se va amenaja in fata cladirii de birouri, in partea estica a amplasamentului, o platforma
carosabila n suprafa(* de 782,76 mp, ce va cuprinde si o parcare cu 14 locuri, din care 2 destinate
persoanelor cu dizabilitati, respectand astfel art. 33 ,i Anexa nr. 5 din R.G.U. HG nr. 525 din 1996.
Sunt prevazute accese distincte pentru personal sau vizitatori, pentru si pentru aprovizionarea cu
materii prime sau pentru centrala termica.
Vor fi prevazute bancute de odihna exterioare si cosuri de gunoi exterioare.
Colectarea deseurilor se va face diferentiat, cu sortare la sursa, in patru containere ce
vor avea culori diferite: galben pentru plastic, albastru pentru hartie, verde pentru sticla si gri pentru
menajer, avand capacitatea de 400 litri fiecare, ce vor fi amplaste pe o platforma betonata din spatele
constructiei .
CAP 6. FUNC#IUNI, INDICI, REGLEMENTRI
- Suprafa(a terenului 2 801,50 mp
- Suprafa(a construit* la sol corp 1 547,48 mp
- Suprafa(a construit* la sol corp 2 552,53 mp
- Suprafa(a construit* la sol total* 1 100,00 mp
- Suprafa(a construit* desf*,urat* corp 1 833,69 mp
- Suprafa(a construit* desf*,urat* corp 2 552,53 mp
- Suprafa(a construit* desf*,urat* total* 1 386,22 mp
- Suprafa(a util* desf*,urat* corp 1 794,19 mp
- Suprafa(a util* desf*,urat* corp 2 540,31 mp
- Suprafa(a util* desf*,urat* total* 1 334,50 mp
- P.O.T. propus 39,26%
- C.U.T. propus 0,49
- n*l(imea maxim* corp 1 ,i corp 2 07,75 m
n conformitate cu prevederile normativelor de proiectare n vigoare amplasamentul se
situeaz* n urm*toarea zonare:
In conformitate cu prevederile codului de proiectare CR 1-1-3/2005 Evaluarea actiunii
ZAPEZII asupra constructiilor, fig. 2.1. Romania zonarea valorii caracteristice a
incarcarilor din zapada pe sol , valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este :
So,k = 250daN/mp

pe structuri solide
Conform cu codul de proiectare NP 084 2004 Actiunea VANTULUI:
Viteza vantului mediata pe 1 min este de 41m/s
Presiunea de referinta a vantului, qref = 70daN/mp (0,7kPa)
Conform hartii de zonare SEISMICA din normativul P100-1/2006, amplasamentul face
parte din zona de intensitate seismic* caracterizata prin:
Acceleratia terenului pentru proiectare: ag = 0,16g
Perioada de colt: Tc = 0,7sec
Conform STAS 11100/1-93 Macrozonarea teritoriului Romaniei Grad seismic 6;
Conform STAS 6472/2-83 - temperatura de calcul pentru vara; SR 10907/1-97 -
temperatura de calcul pentru iarna amplasamentul se situeaza in zona climatic* III;
Conform prevederilor din STAS 6054/77, adncimea maxim* de nghe( este de 100
110 cm de la suprafa(a terenului.
Amplasamentul studiat, are, precum este mentionat si in studiul geotehnic, stabilitatea generala
si locala asigurata, nefiind semnalate fenomene de instabilitate, alunecari active sau stabilizate.
FINISAJE

nchideri panouri tristrat, OL (tabla 0,5 mm) PU (spum* poliuretanic*) OL (tabl* OL 0,5
mm). Grosimea panourilor exterioare va fi de 80mm., iar culorile albastru ,i alb RAL
5005 ,i RAL 9002

Compartiment*ri la parter, pentru zona laboratorului, se vor realiza din panouri tristrat cu spum*
poliuretanic* OL-PU-OL cu grosimea de 80 mm.
pentru zona de birouri, att pentru parter ct ,i pentru etaj, compartiment*rile se
vor realiza din pere(i realiza(i din gips carton. Grosimea pere(ilor de
compartimentare va fi de minim 120 mm ,i se vor realiza astfel nct s* asigure
protec(ia fonic* necesar*. Inchiderea cabinelor WC din grupurile sanitare din
parter ,i etaj, va fi realizat* din panouri HPL (High Pressure Laminate)
bilaminate, pe baz* de r*,ini fenolice, tratate antiseptic. Acestea vor avea reazeme
,i fix*ri din o(el-inox sau din aluminiu.

Tmpl*rie cele exterioare vor fi executate din P.V.C. , culoare alb RAL 9002, cu geam termopan
Low-E ,i argon, conform tabloului de tmpl*rie din faza Proiect Tehnic. Magazia va fi

pe structuri solide
prev*zut* cu o u,* tip rulou cu dimensiunile de 2.400 x 2.400 confec(ionat* din panel tip
sandwich de 40 mm grosime.
La interior se vor prevedea u,i din aluminiu f*r* barier* termic*, prev*zute cu toc pervaz
,i geam mat ,i sisteme de nchidere din HPL corespunz*toare sistemului de
compartimentare pentru grupurile sanitare. Pentru siguran(a n exploatare niciuna dintre
u,ile interioare nu va avea prag proeminent, etan,area la partea inferioar* f*cndu-se cu
perii.
La trecerea dinspre corpul 2 spre corpul 1, se prevede la intrarea n laborator o u,*
sectional* cu dimensiunile de 3.200x3.000mm.

Pardoseli Pentru parter, n spa(iile destinate laboratorului, holuri, camera de odihn*, c*i de
circula(ie, grupuri sanitare ,i vestiare, pardoseala necesit* rezisten(* la trafic greu,
u,urin(* de a fi igienizat* ,i trebuie astfel realizat* nct s* se evite alunecarea chiar ,i n
condi(ii de umezeal*, recomandndu-se un coeficient de frecare de minim 0,4. Astfel
aceasta se va realiza din r*,ini epoxidice sau din gresie cu condi(ia ndeplinirii celor de
mai sus. Sub pardoseal* este prev*zut, un strat de polistiren extrudat de 50 mm.
gresie ceramic* por(elanat* antiderapant* n spa(iile aferente, grupurilor sanitare,
oficiului, arhivei ,i c*ilor de circula(ie din etaj;
Parchet laminat, triplu stratificat, pentru trafic comercial intens, pentru birouri, sala de
,edin(* ,i camera de odihn* din etaj
Beton ,lefuit cu nt*ritor de pardoseal* de tip Herculit, pentru spa(iile aferente magaziei
,i camerei tehnice

Pere(ii finisajul pere(ilor de compartimentare din laborator, va fi dat de tabla lis* a panourilor
sandwich, culoare RAL9002 ;
Plint* ,i col(are din PVC sau aluminiu la mbinarea ntre pardoseal* ,i pere(i precum ,i la
mbinarea ntre pere(i ,i tavan, n laborator
Pere(ii exteriori din panouri tristrat se vor placa la interior cu pl*ci din gips carton ce se
vor gletui ,i zugr*vi n var lavabil
Pentru grupurile sanitare, se prevede placarea pere(ilor cu faian(* pn* n tavan
n spa(iile unde pere(ii nu sunt placa(i cu faian(* se vor realiza, gleturi fine ,i zugr*veli n
var lavabil.

pe structuri solide
Finisajul pere(ilor de compartimentare din gips carton se va face cu glet ,i var lavabil
respectiv faian(* pentru grupurile sanitare

Acoperi,ul nvelitoarea va fi realizat* din panouri tristrat, OL-PU-OL, cu 3-5 nervuri sepciale pentru
acoperi,, iar elementele de preluare a apelor meteorice de pe acoperi, se vor executa din
tabl* galvanizat* ,i prevopsit* de culoare alb RAL9002 .

INSTALATII
Cl*direa va fi echipat* cu tipurile de instala(ii care s* asigure buna func(ionare ,i
atingerea obiectivului propus:

I nstalatii sanitare interioare
Echiparea cu obiecte sanitare se va face conform STAS 1478. Tipul acestora ,i cotele de montaj
sunt conforme cu destina(ia cl*dirii ,i STAS 1504.
Obiectele sanitare prev*zute sunt du,uri n grupurile sanitare
aferente vestiarelor, lavoare ,i closete n toate grupurile sanitare. In grupul sanitar pentru persoane cu
dizabilitati locomotorii vor fi prevazute obiecte sanitare speciale.
Se prev*d conducte distribu(ie ap* rece ,i ap* cald* menajer* ,i de canalizare. Vor fi prev*zute
sifoane de pardoseal* in toate inc*perile unde este prezent* apa.
Preluarea apelor pluviale de pe nvelitoarea ,arpantei se face cu jgheaburi ,i burlane cu
desc*rcare la rigole in reteaua de canalizare existenta in zona.
Conductele de ap* sunt din (eav* PPR ,i se monteaz* n m*,ti din gips carton sau alte materiale.
Se vor asigura distan(ele de montaj ale conductelor fa(* de elementele celorlalte instala(ii.
Conductele de canalizare se propun a fi executate din PVC. Se monteaz* sub
conductele de ap* pe traseele comune. n cap*tul coloanelor de canalizare se prev*d coloane de aerisire.
Se prev*d de asemenea ,i piese de cur*(ire.
La montaj se vor respecta pantele de montaj pentru asigurarea golirii ,i aerisirii
conductelor. Se vor respecta distan(ele normate ntre supor(ii fic,i ,i cei mobili conform prevederilor
normativului "I9/2009".
La trecerea coloanelor prin funda(ii ,i pere(i se vor prevedea (evi de protec(ie.
Se prev*d arm*turi de separa(ie pentru realizarea condi(iilor de reglaj ,i de
nchidere pentru obiecte ,i grupuri sanitare.
In execu(ie se vor respecta prevederile normativului "I9-2009".

pe structuri solide

I nstalatii de detectie, semnalizare si stingere a incendiilor
Pentru stingerea incendiilor din exterior s-au prevazut 2 hidranti exteriori subterani Dn 65 mm.
Acestia se vor racorda de la camera de vane/statia de pompe a rezervorului prin intermediul unei
conducte din PEHD Pn 10 Dn 110/6.3 mm.
La interiorul cladirii au fost prevazuti 4 hidranti dispusi astfel: trei la parter si unul pe etaj.
Alimentarea hidrantilor interiori de incendiu se va realiza in teava de otel zincata cu Dn 2/3 cu
legare din camera tehnica inainte de orice organ de inchidere.
Pentru evitarea problemelor referitoare la continuitatea in alimentare si presiunea minima
necesara,parametri ce trebuie a fi asigurati de furnizorul de apa se propune alimentarea hidrantilor
interiori si exteriori din cadrul rezervorului subteran 200 mc.Acesta este prevazut prin proiectul de
constructii spre reabilitare si igienizare.In cadrul acestuia s-a identificat o incapere cu destinatie camera
vane cu preschimbare destinatie in statie pompe si instalatii hidraulice aferente (2.3/3.3 m).In cadrul
acesteia se va instala un grup pompare cu urmatoarele caracteristici Q=15 l/s=54 mc/h , H=51 mCA,
Pi=8,5 kW/pompa; U/f=400/50 V/Hz; Dn 150 mm,prevazut cu protectie lipsa apa si programator
saptamanal pentru pornirea pompelor impotriva blocarii lagarelor.
Raportat la suprafata cladirii, a compartimentarii acesteia si a fluxurilor de persoane prestabilite
prin prin proiectul de arhitectura functie de destinatia cladirii este necesar adoptarea :
-sistem-detectie si alarmare incediu
- unui sistem de detectie si alarmare incendiu(S.D.A.I.) de tip deschis pentru detectarea si
alarmarea incendiilor in faza incipenta a acestora
- unei arhitecturi a S.D.A.I. de tip single pentru centralele de detectie si alarmare incediu
- unei structuri analogice adresabile
Solutiile din cadrul documentatie tehnice sunt in conformitate cu I18/1-2002 si I18/2-2009
,respectiv cetintelor si recomandarilor din cadrul scenariului la foc prin care este necesar a se prevedea
constructia cu instalatii de detectie si semnalizare incendiu cu senzori de fum,puncte de apelare
manuale,module intrare/iesire,sirene acustice si cu flash interioare/exterioare.
I nstalatii de incalzire
Se prevede realizarea unei instala(ii de nc*lzire.
Instala(ia de nc*lzire central* va fi proiectat* conform destina(iei nc*perilor pe baza SR
1907/1:1997, STAS 6472/3.
Pentru zona de birouri , instala(ia de nc*lzire interioar* este de tip for(at cu circula(ie prin
pompe de conduct* (aflate n centrala termic*) ,i cu distribu(ie inferioar*.

pe structuri solide
Conductele se recomanda a se executa din (eav* PPR sau din cupru ,i mbin*rile se fac prin
infilet*ri cu fitinguri speciale, cu m*surile de neobturare a sec(iunii libere a conductelor. Acestea se
monteaz* aparent sau ingropat dupa caz.
Radiatoarele se prev*d n dreptul ferestrelor cu respectarea lungimilor racordurilor la coloanele
indicate, conform I13-02. Se vor respecta cotele de montaj fa(* de elementele constructive. Racordurile
la radiatoarele cu peste 1,20 m lungime se fac n diagonal*. La trecerea coloanelor prin plan,ee ,i pere(i
se vor prevedea (evi de protec(ie
Aerisirea instala(iei se face cu robinete de aerisire prev*zute pentru fiecare corp de nc*lzit.
Reglajul sarcinii termice pe fiecare radiator se asigur* cu ajutorul robine(ilor cu dublu reglaj,
recomandabil cu robineti cu termostat.
Se vor utiliza elemente de prindere tipizate, cu respectarea distan(elor de montaj normate.
Conductele se monteaz* cu pante de 2-3 %, astfel nct s* se permit* golirea ,i aerisirea
instala(iei. Pentru golirea instala(iei se prev*d arm*turi de golire n punctele cele mai joase. Rezem*rile
conductelor vor respecta condi(iile din I13 ,i vor fi utilizate detalii tipizate. Conductele se vor izola cu
man,oane termoizolante .
Pentru zona de laborator , instala(ia de nc*lzire interioar* se va realiza cu aerotereme, cu arzator
pe gaz. Acest sistem de incalzire reprezinta o solutie extrem de economica in domeniul industrial.
Avantajul primar al acestui sistem de incalzire, este ca incaperile pot fi lasate neincalzite pe perioada de
neutilizare, aparatului nu ii trebuie perioada de preincalzire, efectul incalzirii apare imediat iar
temperatura optima este obtinuta intr-un interval relativ scurt.

I nstalatii de ventilatie
Pentru asigurarea func(ion*rii n condi(ii normale ,i de siguran(*, in grupurile sanitare ce nu au
posibilitatea unei ventilari naturale, precum si in saptiile aferente oficiului si arhivei se vor prevedea
instalatii de ventilare - evacuare a aerului viciat- admisie aer proasp*t. Intsalatii de ventilare se vor
prevedea si in zona laboratorului, pentru standul de stropit, camera climatica si camera de praf.
I nstalatii electrice
In cadrul cl*dirii se prev*d circuite:
- de forta pentru utilajele din zona laboratorului ,i n camera tehnica pentru compresor
- de iluminat normal ,i de siguran(* (de evacuare si de circula(ie);
- de prize trifazate si monofazate cu contact de protec(ie.
Iluminatul interior se realizeaz* cu corpuri de iluminat de plafon, cu l*mpi fluorescente, echipate cu
balast electronic, n func(ie de destina(ia nc*perii. Alegerea corpurilor de iluminat s-a f*cut (innd cont

pe structuri solide
de modul de montaj al acestora (de plafon sau de perete) ,i de categoria n care se ncadreaz* spa(iile
din punct de vedere al mediului, astfel nct s* se realizeze o acoperire global* a condi(iilor impuse.
Num*rul ,i pozi(ia corpurilor de iluminat au fost stabilite n vederea asigur*rii nivelului minim de
iluminare de men(inut necesar n fiecare nc*pere, n func(ie de destina(ia ei ,i anume:
- 500 lx n laborator
- 500 lx n birouri
- 300 lx n spa(ii tehnice
- 150 lx n culoare de trecere, toalete
Se utilizeaz* cablu CYYF 5x1,5mmp pentru circuitul principal ,i cablu CYYF 3x1,5mmp pentru
conexiunile din doze la corpurile de iluminat. Fiecare corp de iluminat va fi prev*zut cu doz* de
deriva(ie. Dozele de deriva(ie vor fi etan,e n construc(ie IP32, cu 6 ie,iri, montate pe lateralul podului
de cabluri din tabl* perforat* sau aparent pe pere(i. Se va realiza distribu(ia echilibrat* pe faze a
consumatorilor. Toate coborrile n cablu spre comutatoare sau ntrerup*toare se vor executa aparent n
tub PVC cu diametru 16 mm.
Pentru iluminatul de siguran(* se vor utiliza corpuri de iluminat cu baterii de acumulatoare
incluse, baterii care permit func(ionarea l*mpilor tip indicator luminos timp de cel pu(in 1 or*. Pentru
iluminatul de siguran(* pentru marcarea hidran(ilor de incendiu s-au prev*zut corpuri de iluminat,
situate la maximum 1,5m de ace,tia ,i fiind alimentat i din sistemul iluminatului de siguran(*.
Alimentarea iluminatului de siguran(* se va face printr-o plecare separat* din tabloul general. Conform
normativului NP-I7/02, tab. 7.13, iluminatul de siguran(* al cl*dirii va fi de tipul 4, cu un num*r de
pn* la 100 persoane de evacuat. Se va p*stra o distan(* de minim 300mm fa(* de orice element al
instala(iei de detec(ie incendiu ,i de curen(i slabi.
Circuitele de prize se vor realiza cu cablu tip CYY-F 3x2,5mmp, protejate cu ntrerup*toare
automate cu protec(ie diferen(ial* sensibil* la 30A.
Toate prizele vor avea gradul de protec(ie corespunz*tor mediului n care se monteaz*, vor fi cu
contact de nul de protec(ie ,i vor avea un curent de 16A. Se vor utiliza prize cu montaj aparent,
alimentate cu cablu CYY-F montat aparent sau pe paturi de cabluri.
Fiecare inc*pere n care au acces persoanele cu dizabilitati va fi prev*zut* cu iluminat normal ,i
iluminat de siguran(*, montajul intrerupatoarelor si a prizelor facandu-se in concordanta cu prevederiel
NP051/2001
Comutatoarele, ntrerup*toarele, prizele ,i ntregul echipament electric va fi montat la n*l(imile
de montaj normate, func(ie de destina(ia nc*perilor. Leg*turile conductorilor vor fi realizate numai n
doze cu cleme corespunzatoare.

pe structuri solide

CAP7. MSURI DE PROTEC#IE CIVIL

La proiectarea imobilului s-a (inut cont de prevederile Deciziei 177-99 care aprob* Normele
tehnice privind proiectarea i executarea ad#posturilor de protec&ie civil# n cadrul construc&iilor noi ,i
a Hot*rrii Guvernului nr. 560 din 15 iunie 2005 ,i republicat* prin H.G. 37 din 12 ianuarie 2006
pentru aprobarea categoriilor de construc&ii la care este obligatorie realizarea ad#posturilor de
protec&ie civil#, precum i a celor la care se amenajeaz# puncte de comand#.
Amplasarea unui ad*post de ap*rare civil* nu este posibil* construc(a fiind f*r* subsol se
admite acceptarea de la obligativitatea prevederii unui astfel de ad*post (suprafa(a construit* desf*,urat*
este de 1 386,22 mp).

CAP 8. EXIGEN#E
Proiectul va fi verificat de c*tre verificator atestat MLPAT la exigen(ele A1, A2
Cerin(a A Rezisten(a ,i stabilitatea este detaliat* n memoriul de rezisten(* conform
caracteristicilor amplasamentului.
Cerin(a B Siguran(a n exploatare
Securitatea utilizatorilor construc(iei este asigurat* att prin folosirea ,i punerea n oper* a
materialelor de calitate adecvate func(iunilor, ct ,i prin respectarea strict* a normelor ,i normativelor n
vigoare n ceea ce prive,te proiectarea elementelor structurale, nestructurale, finisajelor ,i a instala(iilor
aferente imobilului. Calitatea materialelor folosite pentru finisarea pardoselilor va asigura circula(ia
utilizatorilor n siguran(* att pe interior ct ,i pe exterior.
Activit*(ile desf*,urate n imobil nu sunt nocive ,i nu implic* riscuri din partea utilizatorilor.
Prin proiectarea instala(iilor aferente s-au specificat normele pe care trebuie s* le ndeplineasc* utilajele,
aparatele ,i traseele care fac parte integral* din fiecare sistem n parte.
Cerin(a C Siguran(a la foc
Construc(ia se nscrie n categoria de importan(* C, conform HG 766 -1997 ,i n clasa de
importan(* III, conform P 100-1din 2006.
Solu(ia constructiv* adoptat* stlpi ,i grinzi metalice clasific* cl*dirile la gradul II de
rezisten(* la foc.
M*surile de protec(ie la foc sunt specifice construc(iei centru de cercetare/dezvoltare ,i
respect* normativul P118-99 privind Siguran&a la foc a construc&iilor. Conform H.G. nr.1739 din 06

pe structuri solide
decembrie 2006 - pentru aprobarea categoriilor de construc&ii i amenaj#ri care se supun aviz#rii i/
sau autoriz#rii privind securitatea la incendiu este necesar* supunerea aviz*rii privind securitatea
la incendiu.
Cerin(a D Igiena, s*n*tatea oamenilor, protec(ia ,i refacerea mediului
Printre m*surile specifice acestei exigen(e s-au prev*zut urm*toarele:
instala(ii sanitare corespunz*toare exigen(elor, asigurnd alimentarea cu ap* cald*
menajer*, ap* potabil*, canalizarea apelor uzate, obiecte sanitare specifice etc.;
evacuarea de,eurilor menajere se va face organizat, n baza contractului cu firma
specializat*;
Instala(ii de nc*lzire, ventila(ie care s* creeze confortul termic specific fiec*rui anotimp.
n ansamblul ei, construc(ia nu este o surs* de noxe ,i nu trebuie prev*zute m*suri speciale care
s* mpiedice poluarea mediului.
Cea mai mare suprafa(* a spa(iilor verzi existente se vor p*stra ,i chiar se va m*ri aceast*
suprafa(* prin demolarea cl*dirilor existente.
La finalizarea lucrarilor de constructie se va proceda la refacerea cadrului natural ce va consta n
curatirea arborilor existen(i, plantarea de noi arbori si arbusti ornamentali ,i amenajarea unui suprafeti
inierbate n jurul cl*dirii nou executate. In insulele rezultate din sitematizarea verticala vor fi plantate
flori, si vor fi insamantate cu gazon. Suprafa(a totala a spatiilor verzi rezultate este de 918,74 mp
reprezentind aproape 35% din totalul suprafetei.
De asemenea, se vor adopta unele reguli pe timpul execu(iei construc(iilor, care s*
prentmpine poluarea mediului ,i afectarea spa(iilor verzi.
Cerin(a E Protec(ia hidrofug* ,i economia de energie
Pentru protectia termica, minima, se vor respecta prevederile STAS 1907/1-80 ,i STAS 1907/80
,i al Normativului C107/2-2002.
Protec(ia hidrofug* a imobilelor a fost asigurat* prin adoptarea unor metode eficiente care s*
prentmpine ,i s* stopeze infiltrarea apelor c*tre elementele constructive ale cl*dirii. Astfel, au fost
prev*zute urm*toarele:
hidroizola(ii orizontale;
hidroizola(ii verticale exterioare corelate cu trotuare etan,e perimetrale care s*
prentmpine p*trunderea apelor meteorice la nivelul parterului;
jgheaburi ,i burlane legate la canalizarea incintei;
Cerin(a F Protec(ia la zgomot
Confortul acustic se va asigura prin pereti despartitori cu izolatie fonica pentru un

pe structuri solide
nivel max. 30-35dB si pentru mentinerea calitatii aerului din zonele protejate, conform STAS
12574.1987.
Cl*direa va fi situat* ntr-o zon* construit* cu unit*(i industriale, avnd un regim moderat de
n*l(ime, f*r* surse majore de zgomot. Conformarea constructiv* ,i echiparea cu tmpl*rie modern*,
atenueaz* zgomotul aerian, asigurnd valori normale admisibile.

CAP 9. ALTE PREVEDERI
Pentru realizarea condi(iilor de calitate prev*zute n proiect, constructorul ,i beneficiarul, prin
responsabilii lor autoriza(i conform legisla(iei n vigoare, sunt obliga(i s* respecte integral toat*
legisla(ia ,i normativele n vigoare elaborat* de institute de specialitate coordonate de M.L.P.T.L.,
I.N.C.E.R.C., C.Q.C.C., I.P.C., I.P.C.T.
Aceasta este posibil numai n condi(iile prev*zute de lege pentru conducerea, supravegherea ,i
verificarea lucr*rilor.
Pentru aceasta, conform legisla(iei n vigoare, constructorul ,i beneficiarul sunt obliga(i la:
organizarea sistemului de asigurarea calit*(ii lucr*rilor pe ,antier constructorul;
nominalizarea persoanelor atestate M.L.P.T.L. pentru supravegherea ,i organizarea lucr*rilor
constructor + beneficiar;
stabilirea unui grafic actualizat al lucr*rilor, func(ie de care se elaboreaz* fi,ele tehnologice
necesare constructor + beneficiar;
ntocmirea proiectului Organizare de antier ,i afi,area lui la loc vizibil constructor;
anun(area proiectantului nainte de executarea lucr*rilor pentru orice neconcordan(e din
proiect sau ntre proiect ,i realitate beneficiar;
anun(area din timp a participan(ilor la avizarea lucr*rilor ce devin ascunse beneficiar;
p*strarea documenta(iei pentru ntocmirea C#r&ii construc&iei constructor;
respectarea circuitului necesar legalit*(ii activit*(ii (note de ,antier ale proiectantului vor fi
adresate beneficiarului, verificarea lor de c*tre acesta ,i transmise constructorului)
beneficiar;
asigurarea la ,antier a ntregii documenta(ii necesare execut*rii lucr*rii (proiect, fi,e
tehnologice sau, n locul acestora, toate normativele legate de fazele de execu(ie n curs,
proiect de Organizare de antier, grafic de execu(ie actualizat) constructor + beneficiar.

5.1. CONDI#II DE EXPLOATARE A CONSTRUC#IEI

pe structuri solide
Beneficiarul va asigura imediat dup* darea n exploatare a construc(iei, ntocmirea ,i
completarea periodic*, conform legii, a C#r&ii tehnice a construc(iei. n aceast* carte vor fi trecute
m*sur*torile periodice ale tas*rii construc(iei fa(* de un punct de pe nivelment na(ional, orice
deteriorare vizibil* (fisuri, cr*p*turi, expulzarea betonului etc.), repara(ii ale structurii de rezisten(* sau
zid*riilor, modificarea compartiment*rilor, termoizola(iilor, nchiderilor sau fa(adelor autorizate cu viza
spre neschimbare.
Orice repara(ie sau modificarea a celor de mai sus men(ionate nu poate fi f*cut* dect n
condi(ii prev*zute de Legea 10/1995 ,i Legea 50. De asemenea, nu va fi schimbat* destina(ia spa(iilor
dect n condi(iile prev*zute de Legea 10/1995.
Exploatarea construc(iei va avea n vedere asigurarea condi(iilor de conservare a structurii de
rezisten(* (nu se vor practica spargeri, decopert*ri ale arm*turii, ruperea arm*turilor, tasarea betonului ,i
arm*turilor sub influen(a factorilor meteorologici) prin nerespectarea lucr*rilor de hidroizola(ii, ap*,
canal, nchiderilor, tencuielilor etc.

5.2. MSURI DE PROTEC#IA MUNCII &I DE PROTEC#IE MPOTRIVA
INCENDIILOR

La proiectarea ,i execu(ia lucr*rilor aferente acestei investi(ii sunt respectate prevederile
urm*toarelor acte normative:
Regulamentul privind protec(ia ,i igiena muncii n construc(ii, emis n baza ordinului nr.
9/N/15.03.1993 de Ministerul Lucr*rilor Publice ,i Amenajarea Teritoriului, publicat n
Buletinul Construc(iilor nr. 5-8/1993;
Decret nr. 290/81 privind aprobarea normativelor generale de protec(ie contra incendiilor la
proiectarea ,i realizarea construc(iilor;
Norme tehnice de proiectare ,i realizare a construc(iilor privind protec(ia la ac(iunea focului,
indicativ P118/1999, precum ,i Hot*rrea Guvernului nr. 51/1992.
Constructorul ,i beneficiarul vor respecta pe timpul execu(iei ,i al exploat*rii normele generale
specifice activit*(ilor de construc(ii-montaj, conform regulamentului specificat mai sus, lundu-se ,i
m*suri suplimentare, n func(ie de condi(iile noi de lucru ,i exploatare.
La execu(ie ,i n timpul exploat*rii, constructorul ,i beneficiarul vor respecta ,i urm*ri
programul de control al calit*(ii lucr*rilor de construc(ii pe ,antier, precum ,i caietul de sarcini privind
programul de urm*rire n timp al construc(iei.

pe structuri solide
Constructorul va ntocmi un proiect tehnologic de execu(ie, cu avizul beneficiarului. Se va
ntocmi, de asemenea, un program de execu(ie, se vor stabili m*surile detaliate de protec(ia muncii, se
vor ntocmi certificate de calitate pentru toate lucr*rile ascunse executate (ce vor fi avizate de beneficiar
,i proiectant), se vor stabili etapele de control ,i de asisten(* tehnic* (mpreun* cu beneficiarul ,i
executantul).ntocmit,
Arh. Paul HRU&C

pe structuri solide
MEMORIU DE STRUCTURA

1. DATE GENERALE INVESTITIE

1.1. Denumirea obiectului de investi(ie: DEZVOLTAREA ACTIVIT#II DE CERCETARE-
DEZVOLTARE N VEDEREA CRE&TERII CAPACIT#II DE INOVARE
&I COMPETITIVITATE A S.C. ELECTRO-ALFA INTERNA#IONAL
S.R.L.

1.2. Entitate achizitoare: s.c. ELECTRO ALFA INTERNA#IONAL s.r.l. Boto,ani

1.4. Amplasamentul: municipiului Boto,ani, Calea Na(ional* nr.4.

2. DATE GENERALE STRUCTURA :
Obiectivul Proiectat este constituit dintr-o cladire cu structura metalica si inchideri din panouri
sandwich, compusa din 2 corpuri astfel:
Corp 1 cu regimul de inaltime parter + etaj, destinat spatiilor Centrului de Cercetare - Dezvoltare n
domeniul industriei electrice ,i energetice
Corp 2 cu regimul de inaltime parter Destinat spatiilor Atelier Cercetare - Dezvoltare Prototipuri n
domeniul industriei electrice ,i energetice

2.1. Reglement*ri tehnice
Principalele acte normative pe baza c*rora s-a f*cut calculul, alc*tuirea ,i adaptarea structurii,
precum ,i cele care trebuie respectate n execu(ie sunt um*toarele:
CR 0-2005, Cod de proiectare. bazele proiect#rii structurilor n construcⅈ
P 100-1/ 2006 - Cod de proiectare seismica Partea I: Prevederi de proiectare pentru cl#diri;
CR 1 -1-3-2005 - Cod de proiectare Evaluarea ac&iunii z#pezii asupra construc&iilor;
NP 082-04, Cod de proiectare, bazele proiect#rii i ac&iuni asupra construc&iilor. - Ac&iunea
vntului;
NP 112-04, Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct#
STAS 10107/ 0-90 Calculul i alc#tuirea elementelor structurale din beton, beton armat i
beton precomprimat;

pe structuri solide
SR EN 1992-1-1:2004 - Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton
STAS 10108_0/78 - Calculul elementelor din o⪙
SR EN 1993-1-1:2006 - Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o&el
NP 007 1997 - Cod de proiectare pentru structuri n cadre din beton armat;
C 122 1989 - Instruc&iuni tehnice pentru proiectarea i executarea lucr#rilor de construc&ii
din beton aparent cu parament natural;
CR 2-1-1.1 2005, Cod de proiectare a construc&iilor cu pere&i structurali de beton armat;
NE 012 1999 - Cod de practic# pentru executarea lucr#rilor din beton, beton armat i beton
precomprimat;
NE 012 - 1 - 20 07 - Cod de practic# pentru producerea betonului;
NP 042 2000 - Normativ privind prescrip&iile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a
elementelor de construc&ii metalice i a mbin#rilor acestora;
NP 033 - 99 : Cod de proiectare pentru structuri din beton cu arm#tur# rigid#

2.2. Ipoteze de calcul:

Calculul structurilor de rezistenta s-a efectuat atit la incarcari gravitatinale cit si la cele
orizontale rezultate din seism considerindu-se urmatoarele :
- Conform CR 0-2005 : clasa de importanta a constructiei este 3 cu gI = 1,0
- Greutate proprie generata automat de catre programul de calcul
- Tavane casetate din gips carton 25daN/mp
- Pereti despartitori 50daN/mp
- Finisaj pardoseala etaj (sapa autonivelanta+gresie) 120daN/mp
- Greutate instalatii electrice - 12daN/mp
- Invelitoare din panouri sandwich 100 mm 24 daN/mp
- Urmare a temei de proiectare propusa de beneficiar cladire cu destinatia de birouri - s-a
considerat incarcarea utila distribuita pe suprafata planseului peste parter, de 200daN/mp
- Pentru caile de circulatie si scari incarcarea utila considerata este de 300daN/mp
- Coeficientul partial de siguranta conform CR 0-2005 pentru incarcarile permanente: - pentru
S.L.U. = 1,35, pentru S.L.S. = 1.
- Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este conform CR 1-1-3-2005 :
So,k = 250daN/mp :

pe structuri solide
Ce = 1 (expunere partiala)
Ct = 1 (acoperis izolat termic)
mi = 0,8
coeficientul partial de siguranta conform CR 0-2005
- pentru S.L.U. = 1,5, pentru S.L.S. = 1.

- Presiunea de referinta a vintului este conform NP-082-04 :
qref = 70daN/mp
- Conform normativului P 100 / 2006 , amplasamentul prezinta urmatoarele caracteristici :
- Acceleratia terenului ptr. proiectare ag = 0,16
- perioada de col( Tc = 0,7 sec.
- clasa de ductilitate a structurii M cu factorul de comportare q=4,
- coeficientul partial de siguranta conform CR 0-2005 importanta gI = 1
S-au facut verificari la urmatoarele grupari de incarcari conform CR 0-2005:
- S.L.U. stare limita ultima :


- S..L.S. stare limita de serviciu gruparea caracteristica de efecte structurale

- S.L.S. stare limita de serviciu fractiunea de lunga durata a incarcarilor
- S.L.U. cu considerarea actiunii seismice:


Vk Z G
n
j
k kj
05 , 1 5 , 1 35 , 1
1
+ +

=
+
n
j
k kj
Z G
1
00 , 1 00 , 1

=
+
n
j
i k i kj
Q G
1
, , 2

=
+ +
n
j
k i Ek I kj
Z A G
1
, 2

=
+
n
j
k kj
V G
1
00 , 1 00 , 1

pe structuri solide


Unde: - y2,1 = 0,4
- Zk = Efectul actiunii zapezii
- Gkj = Efectul actiunii permanente
- AEk = Efectul actiunii seismice cf. P100/2006

2.3 . Parametri geotehnici

In vederea stabilirii parametrilor geotehnici a fost efecutat un studiu geotehnic ce este prezentat
in anexa. In conformitate cu acesta:
Structura litologic# este urm*toarea:
Umplutura neomogena din pamant, piatra bruta, resturi de betoane uneori cu intercalatii
argiloase n grosime variabil* de 0.83,60 m;
Pachet de argil* pr*foas* galbena plastic vartoasa la tare, cu concretiuni calcaroase
Acest complex va constitui terenul de fundare, si se incadreaza in categoria paminturilor
sensibile la umezire grupa A.
Apa subteran* a fost interceptat* la o adancime de 6 m de la cota terenului natural, putand
prezenta fluctuatii de 1~2m in functie de regimul precipitatiilor.
Caracteristicile de portan(* ale terenului de fundare n cazul stratului de argil# prafoasa sunt:
Ppl = 185 kPa la o adancime de 2,5m fata de Cota terenului natural ;
Ppl = 200 kPa la o adancime de 3,1m fata de Cota terenului natural ;
Ppl= 220 kPa la o adancime de 3,6m fata de Cota terenului natural ;
#innd cont de caracteristicile construc(iei, condi(iile de teren precum ,i de amplasamentul ,i
panta acestuia se estimeaz* pentru ansamblul construc(ie-teren , risc geotehnic moderat.
Avand in vedere caracteristicile terenului de fundare mai sus prezentate, se impune
imbunatatirea terenului de fundare prin urmatoarele masuri:
- Indepartarea umpluturilor neomogene pina la atingerea stratului de argila prafoasa
- Realizarea unui blocaj din piatra in masa de argila prin compactarea fundul gropii.
- Realizarea unei perne de balast perimetrale, cu o grosime variabila de la 1,20m la 2,20m,
compactata corespunzator pina la obtinerea uni grad de compactare de 98% proctor modificat.

pe structuri solide
Inainte de inceperea executiei pernei se va contacta proiectantul si se va stabili tehnologia de
executie a pernei si parametrii tehnici ai pernei in functie de caracteristicile geotehnice ale materialelor
puse in opera.
In timpul executiei incintele sapaturilor vor fi amenajate prin pante, puturi, instalatii de
pompare, astfel incat sa se poata colecta si evacua rapid apa din infiltratii si precipitatii. Stratul de
pamant de sub perna se va inlatura imediat daca este afectat de precipitatii. Umpluturile in jurul
fundatiilor se vor efectua imediat dupa decofrare. Se va exclude posibilitatea umezirii terenului de
fundare prin lucrari de organizare, retele provizorii de santier si prin probarea etanseitatii la retelele si
instalatiile definitive.
Referindu-ne la cele din urm* se ,tie c* hot*rtoare la dimensionarea structurii vor fi maximele
dintre nc*rc*rile din vnt ,i seism, care se combin* cu solicit*rile gravita(ionale.
Determinarea eforturilor eforturilor s-a facut cu programul AxisVM 9 la gruparile de incarcari
sus mentionate.

3. DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENTA A CLADIRII:

3.1. Corp 1 Centrul de Cercetare - Dezvoltare n domeniul industriei electrice ,i
energetice
3.1.1. Suprastructura:
Constructia ce se doreste a fi executata se prezinta ca un corp central cu deschiderea interax de
17 m si sase travei, cu interaxul de 5,10m rezultand o lungime de 30,60m.Pentru rezolvarea partii
administrative s-a prevazut realizarea unui etaj partial ce se desfasoara intre axele 10-14, respectiv A-D.
In plan vertical cladirea cladirea se prezinta ca un volum cu o inaltime libera de 6,86m, in zona
corpului central, iar in zona de etaj gabaritul in plan vertical este cel dat de grinzile planseului metalic-
2,80m.
O sectiune transversala prin cladire prezinta un acoperis in doua ape cu o panta de 10% (60).
In plan transversal structura de rezistenta va fi formata din cadrele transversale metalice
realizate in varianta cu inima plina, cu legaturi rigide intre rigla si stalp si semirigide in baza.
Stalpii din axele 8 si 9 se vor confectiona din profile laminate IPE500.Consola de prindere a
riglei de cadru va fi sudata de stalp si va avea o sectiune transversala constanta (IPE500).
Rezemarea semirigida a stalpilor se va realiza cu 4 buloane M30 Gr. 5.6.
Riglele de cadru din axele 8 si 9 vor urma panta acoperisului si se vor confectiona din profile
laminate IPE500. Rezemarea pe stalpi se va realiza prin intermediul consolelor de pe stalpi. Imbinarea

pe structuri solide
cu consolele se va face cu 8 suruburi de inalta rezistenta M24 grupa 8.8. Otelul folosit pentru laminate
va fi S275.
In zona de etaj cadrele transversale vor avea stalpi intermediari dispusi la distanta de 5,10m,
respectiv 6,80m. Profilul folosit pentru confectionarea stalpilor marginali si al celor intermediari va fi
HEA200.
Stalpii marginali (ax A si ax D) vor avea console de prindere a riglei de cadru.Aceasta va fi
sudata de stalp si va avea o sectiune transversala constanta (IPE270). Otelul folosit pentru laminate va fi
S275.
Rezemarea semirigida a stalpilor se va realiza cu 4 buloane M30 Gr. 5.6.
Riglele de cadru din axele 10,11,12 si 13 vor urma panta acoperisului si se vor confectiona din
profile laminate IPE270. Rezemarea pe stalpi se va realiza prin intermediul consolelor de pe
stalpi(stalpi marginali), respectiv prin intermediul unei placi cu grosimea 15mm prinsa bulonat pe placa
de capitel a stalpului . Imbinarea cu consolele si placa de capitel se va face cu suruburi de inalta
rezistenta M20 grupa 8.8. Otelul folosit pentru laminate va fi S275.
Pentru realizarea frontonului se va dispune in axul 14 intersectie cu ax B1 un stalp confectionat
din profil HEA180, rezemat semirigid cu 4 buloane M30 Gr. 5.6.
Sarpanta acoperisului este alcatuita in planul longitudinal al cladirii din pane constituite din
elemente formate din tabla indoita la rece de forma "Z"(Z250x2;Z250x2,5). Deschiderea interax a
panelor va fi de 5,10m si vor rezema pe riglele cadrelor transversale, la o distanta de 1,40m.
Inchiderea structurii la cota +6,05 se va obtine prin dispunerea unui planseu partial care se va
desfasura intre axele 11-12,repectiv axele 13-14. Acesta se va realiza in varianta compozit din beton
armat si armatura rigida. Armatura rigida va fi constituita din grinzile subansamblurilor S1 si S3
confectionate din profile laminate IPE 200 si IPE 180. Prinderea acestora se va face cu suruburi de
inalta rezistenta grupa 8.8. si vor rezema incastrat pe stalpii cadrelor transversale. Otelul utilizat pentru
confectionarea grinzilor subansamblurilor va fi S275.
Placa planseului va avea o grosime de 10 cm si se va realiza in varianta monolit din beton armat
C16/20. Se va dispune si o armatura elastica din STNB 116GQ283, legata de conectorii dispusi la fata
superioara a grinzilor.
Pentru uniformizarea eforturilor provenite din seism sau vant, cadrele se vor contravantui in plan
orizontal si vertical. Astfel se va realiza o contravantuire verticala transversala intre stalpi, pe axul 10
intre axele A-B, respectiv C-D si o contravantuire verticala longitudinala intre axele 7 si 8 .
Contravantuirea transversala va avea diagonalele dispuse in V realizate din teava rotunda F 95x4, iar
cea longitudinala va avea diagonalele dispuse in X realizate din teava rotunda F 82,5x4 . In planul

pe structuri solide
acoperisului se dispune o contravintuire transversala orizontala, intre axele 7-8, respectiv 12-13.
Aceasta va fi formata din diagonale intersectate si se va confectiona din teava rotunda F 82,5x4.
Prinderea acestora pe cadre se va face pe guseele pre-sudate pe acestea prin intermediul unui surub de
inalta rezistenta M 20, grupa 8.8. Invelitoarea sarpantei va fi realizata din panouri sandwich cu
grosimea de 100mm.
Pentru rezolvarea inchiderilor laterale s-au prevazut rigle de perete din elemente din tabla
indoita la rece de forma "U" (UI 180x80x4), iar stalpii de perete vor fi constituiti de stalpii cadrelor
transversale. Inchiderile vor fi realizate din panouri sandwich cu grosimea de 80mm.Prinderile panelor
pe consolele de pe stalpi se vor realiza cu suruburi de inalta rezistenta M10 grupa 8.8.Otelul utilizat
pentru pane este de tipul S235.
Compartimentarea pe verticala se va obtine prin dispunerea unui planseu partial la cota +3,21m,
care se va desfasura intre axele 10-14,repectiv axele A-D. Acesta se va realiza in varianta compozit din
beton armat si armatura rigida. Armatura rigida va fi constituita din riglele principale de cadru care sunt
confectionate din profile laminate IPE 300 si IPE240, respectiv din grinzile secundare confectionate din
profile laminate IPE 180. Distanta intre riglele principale va fi de 5,10m si vor rezema incastrat pe
stalpii metalici. Prinderea acestora se va face cu suruburi de inalta rezistenta grupa 8.8. Distanta interax
intre riglele secundare va fi de 2,125m si vor rezema incastrat pe grinzile principale. Otelul utilizat
pentru confectionare grinzilor va fi S275.
Placa planseului va avea o grosime de 10 cm si se va realiza in varianta monolit din beton armat
C16/20. Se va dispune si o armatura elastica din STNB 116GG283, legata de conectorii dispusi la fata
superioara a riglelor.

3.1.2. Infrastructura:
Fundatiile vor fi izolate sub stilpi de tipul fundatii elastice din beton armat in care se vor
pozitiona la turnare carcasele de buloane necesare montarii stalpilor metalici. Perimetral cladirii se va
realiza o grinda de soclu ce va rezema la partea superioara a talpii fundatiei, si va prelua incarcarile
orizontale si verticale aduse de panourile de inchidere. Betonul ce se va folosi la realizarea fundatiilor
va fi C8/10 pentru egalizari respectiv C16/20 pentru fundatiile izolate si grinda de soclu.
Structura de rezistenta a pardoselii cladirii:
- placa cu grosimea de 15cm realizata din beton C30/37 dublu armata cu plasa sudata STNB
116GQ283 ( 16/100), pentru corpul central ;
- placa cu grosimea de 10cm realizata din beton C16/20 simplu armata cu plasa sudata STNB
116GQ283 ( 16/100), pentru zona etaj ;

pe structuri solide
Pardoseala va rezema pe un pat din balast compactat si pe grinzile de soclu perimetrale. Inainte
de realizarea patului de balast se va compacta foarte bine platforma generala rezultata din sapatura.
Se mentioneaza ca placa pardoselii poate fi realizata si din beton armat dispers. In acest caz
producatorul va trebui sa garanteze o incarcare capabila de cel putin 1000daN/mp pentru corpul central
si 500daN/mp pentru zona etaj.

3.1.3. Elemente de calcul:
Panele au fost proiectate considerand in calcule o schema statica de grinda continua cu
suprapunere pe reazeme. Otelul din care sunt constituie panele este FeE 350G+Z protejate anticoroziv
prin zincare la cald Z275 (g/mp) conform standardelor SREN 10142+A1/2000 si SREN 10147/1993, cu
urmatoarele caracteristici mecanice:
-limita de curgere=3500 daN/cmp.
-rezistenta la rupere=4200 daN/cmp.
Structura de rezistenta a inchiderilor este alcatuita din rigle de perete care reazema pe stalpii
cadrelor transversale. Sectiunea riglelor este de tip UI 180x80x4, din tabla indoita la rece. Otelul din
care sunt constituite riglele de perete este S235JR.
Contravantuirile au fost calculate pentru preluarea actiunii vantului si a seismului, si
transmiterea lor prin intermediul stalpilor la fundatii. Otelul folosit este S235JR pentru diagonale si
gusee. Prinderea diagonalelor de gusee se va face cu suruburi de inalta rezistenta grupa 8.8. Guseele vor
fi sudate de cadrele transversale. Diagonalele vor fi confectionate din teava rotunda F 95x4, F 82,5x4.
Cadrele transversale sunt constituite din grinzi principale cu inima plina si stalpi cu inima plina,
conectate in noduri cu suruburi de inalta rezistenta.
Stalpii sunt metalici vor fi confectionati din profile laminate la cald IPE500,respectiv HEA200 si
HEA180 pentru zona etajata cu legatura semirigida in baza. Otelul folosit pentru laminate va fi S275.
Grinzile principale ale acoperisului vor fi confectionate din profile laminate la cald
IPE500,respectiv IPE270 pentru zona etajata. Prinderea acestora pe consolele si capitelurile stalpilor se
va realiza incastrat, cu suruburi de inalta rezistenta grupa 8.8. Otelul folosit pentru laminate va fi S275.
Grinzile principale ale planseului vor fi confectionate din profile laminate la cald IPE300,
IPE240, iar grinzile secundare din profile laminatte la cald IPE180. Pe acestea se va realiza o placa din
beton dublu armata cu STNB F 6/100, cu grosimea de 10cm din beton C16/20. Otelul folosit pentru
laminate va fi S275.
Fundatiile sunt din beton armat, cu sectiune patrata sau dreptunghiulara dupa caz. Dimensiunile
in plan au fost determinate din conditia de limitare a presiunilor maxim admisibile pe teren.

pe structuri solide
Invelitoarea si inchiderile sunt alcatuite din panouri sandwich.

3.2. Corp 2 ATELIER CERCETARE-DEZVOLTARE PROTOTIPURI IN DOMENIUL
INDUSTRIEI ELECTRICE SI ENERGETICE
3.2.1. Suprastructura:
Corpul 2 al constructiei ce se doreste a fi executata va avea deschiderea interax de 17 m si sase
travei, din care, una cu un interax de 5,00m, patru cu un interax de 5,10m, respectiv una cu un interax
de 6,30m rezultand o lungime de 31,70m.
In plan vertical cladirea are regimul de inaltime parter si prezinta o inaltime la streasina de 6,85
m, la coama de 7,75m inaltimea utila minima fiind de 6,05m. O sectiune transversala prin cladire
prezinta un acoperis in doua ape cu o panta de 10% (60).
Ca urmare a temei de proiectare structura de rezistenta se propune metalica.
In plan transversal structura de rezistenta va fi formata din cadrele transversale metalice
realizate in varianta cu inima plina, cu legaturi rigide intre rigla si stalp si semirigide in baza.
Stalpii din axele 2,3,4,5,6 si 7 se vor confectiona din profile laminate IPE500.Consola de
prindere a riglei de cadru va fi sudata de stalp si va avea o sectiune transversala constanta (IPE500).
Rezemarea semirigida a stalpilor se va realiza cu 4 buloane M30 Gr. 5.6.
Riglele de cadru din axele 2,3,4,5,6 si 7 vor urma panta acoperisului si se vor confectiona din
profile laminate IPE500. Rezemarea pe stalpi se va realiza prin intermediul consolelor de pe stalpi.
Imbinarea cu consolele se va face cu 8 suruburi de inalta rezistenta M24 grupa 8.8. Otelul folosit pentru
laminate va fi S275.
Pentru realizarea frontonului in axul 1 s-au dispus stalpi intermediari la distante de 5,10m
respectiv 6,80m. Profilul folosit pentru confectionarea stalpilor marginali si al celor intermediari va fi
IPE270.
Stalpii marginali de fronton (ax A si ax D) vor avea console de prindere a riglei de
cadru.Aceasta va fi sudata de stalp si va avea o sectiune transversala constanta (IPE270). Otelul folosit
pentru laminate va fi S275.
Rezemarea semirigida a stalpilor de fronton se va realiza cu 4 buloane M20 Gr. 5.6.
Rigla de cadru de fronton va urma panta acoperisului si se va confectiona din profile laminate
IPE270. Rezemarea pe stalpi se va realiza prin intermediul consolelor de pe stalpi(stalpi marginali),
respectiv prin intermediul unei placi cu grosimea 15mm prinsa bulonat pe placa de capitel a stalpului .
Imbinarea cu consolele si placa de capitel se va face cu suruburi de inalta rezistenta M20 grupa 8.8.
Otelul folosit pentru laminate va fi S275.

pe structuri solide
Sarpanta acoperisului este alcatuita in planul longitudinal al cladirii din pane constituite din
elemente formate din tabla indoita la rece de forma "Z"(Z250x2;Z250x2,5). Deschiderea interax a
panelor va fi de 5,00m, 5,10m, respectiv 6,30m si vor rezema pe riglele cadrelor transversale, la o
distanta de 1,40m.
Pentru uniformizarea eforturilor provenite din seism sau vant, cadrele se vor contravantui in plan
orizontal si vertical. Astfel se va realiza o contravantuire verticala transversala intre stalpi, pe axul 1
intre axele A-B, respectiv C-D si o contravantuire verticala longitudinala intre axele 1-2 si 4-5 . In
planul acoperisului se dispune o contravintuire transversala orizontala, intre axele 1-2, respectiv 4-5.
Contravantuirile vor fi formate din diagonale intersectate si se vor confectiona din teava rotunda F
82,5x4. Prinderea pe cadre se va face pe guseele pre-sudate pe acestea prin intermediul unui surub de
inalta rezistenta M20, grupa 8.8. Invelitoarea sarpantei va fi realizata din panouri sandwich cu grosimea
de 100mm.
Pentru rezolvarea inchiderilor laterale s-au prevazut rigle de perete din elemente din tabla
indoita la rece de forma "U" (UI 180x80x4), iar stalpii de perete vor fi constituiti de stalpii cadrelor
transversale. Inchiderile vor fi realizate din panouri sandwich cu grosimea de 80mm. Prinderile panelor
pe consolele de pe stalpi se vor realiza cu suruburi de inalta rezistenta M10 grupa 8.8.Otelul utilizat
pentru pane este de tipul S235.
3.2.2. Infrastructura:
Fundatiile vor fi izolate sub stilpi de tipul fundatii elastice din beton armat in care se vor
pozitiona la turnare carcasele de buloane necesare montarii stalpilor metalici. Perimetral cladirii se va
realiza o grinda de soclu ce va rezema la partea superioara a talpii fundatiei, si va prelua incarcarile
orizontale si verticale aduse de panourile de inchidere. Betonul ce se va folosi la realizarea fundatiilor
va fi C8/10 pentru egalizari respectiv C16/20 pentru fundatiile izolate si grinda de soclu.
Structura de rezistenta a pardoselii cladirii o constituie o placa cu grosimea de 15cm realizata
din beton C30/37 dublu armata cu plasa sudata STNB 116GQ283 ( 16/100) si va rezema pe un pat din
balast compactat si pe grinzile de soclu perimetrale. Inainte de realizarea patului de balast se va
compacta foarte bine platforma generala rezultata din sapatura.
Se mentioneaza ca placa pardoselii poate fi realizata si din beton armat dispers. In acest caz
producatorul va trebui sa garanteze o incarcare capabila de cel putin 1000daN/mp.
3.2.3. Elemente de calcul:
Panele au fost proiectate considerand in calcule o schema statica de grinda continua cu
suprapunere pe reazeme. Otelul din care sunt constituie panele este FeE 350G+Z protejate anticoroziv

pe structuri solide
prin zincare la cald Z275 (g/mp) conform standardelor SREN 10142+A1/2000 si SREN 10147/1993, cu
urmatoarele caracteristici mecanice:
-limita de curgere=3500 daN/cmp.
-rezistenta la rupere=4200 daN/cmp.
Structura de rezistenta a inchiderilor este alcatuita din rigle de perete care reazema pe stalpii
cadrelor transversale. Sectiunea riglelor este de tip UI 180x80x4, din tabla indoita la rece. Otelul din
care sunt constituite riglele de perete este S235JR.
Contravantuirile au fost calculate pentru preluarea actiunii vantului si a seismului, si
transmiterea lor prin intermediul stalpilor la fundatii. Otelul folosit este S235JR pentru diagonale si
gusee. Prinderea diagonalelor de gusee se va face cu suruburi grupa 8.8. Guseele vor fi sudate de
cadrele transversale. Diagonalele vor fi confectionate din teava rotunda F 82,5x4.
Cadrele transversale sunt constituite din grinzi principale cu inima plina si stalpi cu inima plina,
conectate in noduri cu suruburi de inalta rezistenta nepretensionate.
Stalpii sunt metalici vor fi confectionati din profile laminate la cald IPE500,respectiv IPE270 cu
legatura semirigida in baza. Otelul folosit pentru laminate va fi S275.
Grinzile principale ale acoperisului vor fi confectionate din profile laminate la cald
IPE500,respectiv IPE270 pentru fronton. Prinderea acestora pe consolele si capitelurile stalpilor se va
realiza incastrat, cu suruburi de inalta rezistenta grupa 8.8. Otelul folosit pentru laminate va fi S275.
Fundatiile sunt din beton armat, cu sectiune patrata sau dreptunghiulara dupa caz. Dimensiunile
in plan au fost determinate din conditia de limitare a presiunilor maxim admisibile pe teren.
Invelitoarea si inchiderile sunt alcatuite din panouri sandwich.

ntocmit,
ing. Bogdan Alexa


pe structuri solide
MEMORIU DE INSTALATII
1. INSTALATII SANITARE
1.1.Memoriu tehnicInstalatii sanitare
1.Generalitati
Locatia destinata construirii Centrului de Dezvoltare si a Atelierului de Cercetare-Dezvoltare
Prototipuri este situata in intravilanul municipiului Botosani,str. Calea Nationala,nr.4 incinta fosta
fabrica Textila.
Suprafa(a total* a terenului pe care se va amplasa viitoarea investitie este de 2.801,50 m.,
proprietatea revenind beneficiarului S.C. ELECTRO ALFA INTERNA#IONAL S.R.L. Boto,ani.
n cadrul zonei studiate exista terenuri ce se ncadreaz* n dou* categorii de proprietate:
o zona c*ilor de acces domeniu de stat aflat n administrarea Centrului de Distribu(ie a
Energiei termice Boto,ani
o terenuri private - proprietate a persoanelor juridice, respectiv S.C. Electro-Alfa
International S.R.L, unde se ncadreaz* ,i terenul destinat unita(ii propuse. Acesta din
urm* se reg*se,te n cartea funciar* la num*rul 52237 pentru suprafa(a de teren de
1095,00 mp ,i la num*rul 6030/N pentru suprafa(a de teren de 1706,50 mp.
Accesul principal spre zona amplasamentului (din direc(ia EST), se realizeaz* din Calea
Na(ional* prin intermediul unei c*i de acces aflat* n proprietatea statului ,i aflat* n administrarea
Centrului de Distribu(ie a Energiei Termice Boto,ani.
n prezent calea de acces men(ionat* are la(imea carosabilului de 5,00 m, asigurnd circula(ia
auto pe dou* sensuri ,i prezint* mbr*c*minte rutier* de tip rigid in stare mediocr*.
Parcarea, pentru aceste parcele, nu este asigurat* prin amenaj*ri adecvate n incint*.
Solu(ia de organizare func(ional* a terenului este condi(ionat* de forma terenului disponibil, cu
front de 103,50 m la aleea de acces (spre NORD), latura posterioar* de form* neregulat* are o lungime
aproximativ* de 100,00 m (spre SUD) ,i cu o adncime maxim* de 36,00 m ,i minim* de 19,50 m n
zona central* a parcelei, avnd suprafa(a total* de 2801,50 mp (2801,50 mp conform ridic*rii
topografice).
Vecin*t*(ile n cadrul zonei studiate sunt:
-Cale de acces cu l*(imea de 5,00 m (NORD)
-teren proprietate a statului (aflat n administrarea Centrului de distribu(ie a energiei
termice Boto,ani) la EST cu acces din Ocolitor Pacea
-teren proprietate a statului (aflat n administrarea Centrului de distribu(ie a energiei

pe structuri solide
termice Boto,ani) la VEST - cu acces din Ocolitor Pacea
-teren proprietate a statului (aflat n administrarea Centrului de distribu(ie a energiei
termice Boto,ani) la SUD - cu acces din Ocolitor Pacea.
Amplasamentul propus are actualmente un caracter de zona de unit*(i industriale de depozite ,i
transport, si este ocupat* de construc(ii cu activit*(i industriale, respectiv cur(i construc(ii, c*i de acces,
platforme betonate, spa(ii verzi. Incintele sunt delimitate par(ial de mprejmuiri. Terenul este ocupat n
prezent de 6 corpuri de cl*dire cu regim de n*l(ime parter, astfel:
atelier tmpl*rie cu suprafa(a construit* la sol de 495,00 mp;
depozit de cioburi de sticl* cu suprafa(a construit* la sol de 26,88 mp;
sta(ie de deferizare;
cl*dire magazie inflamabile;
sta(ie de pompe
gospod*rie combustibil lichid, compusa dintr-un rezervor subteran cu o capacitate de 100,0
mc.
Cladirea propusa este compusa din 2 corpuri cu regim de inaltime parter(hala 1) si respectiv
parter si etaj(birouri) avand per total categoria de importanta C,clasa de importanta III,gradul de
rezistenta la foc II,clasa de performanta energetica-min. C.
Din punct de vedere al utilitatilor, amplasamentul dispune de posibilitatea racordarii la retelele
de apa, canalizare, telefonie, energie electrica si gaz existente in zona.
Pe amplasament s-a identificat realmente si in acte un rezervor subteran din beton cu o
capacitate de 200 mc.
2.Dotarea cu obiecte sanitare si echipamente
Dotarea cu obiecte a grupurilor sanitare s-a realizat la specificatiile arhitectului prin studiul de
fezabilitate nr.09/2010 intocmit de SC Edifico S.R.L.-Botosani.
Obiectele sanitare ce se vor monta vor fi din portelan sanitar si se vor monta la inaltimea si
distantele intre ele prevazute prin normele si STAS-urile in vigoare.
Se vor monta baterii amestecatoare cromate montate stativ pe obiectele sanitare.Inaltimile de
montare si distantele minime pe orizontala intre acestea si peretii finiti a obiectelor sanitare,a
armaturilor si accesoriilor acestora se vor realiza conform STAS 1504.La inaltimea de montare se va
admite o abatere de montaj de 5%.
S-au prevazut closete cu iesire orizontala din portelan sanitar,rezervoare closet din portelan
sanitar cu montaj stativ pe vasul closet prevazute cu sistem de actionare prin apasare pentru evacuarea

pe structuri solide
apei.Lavoarele cu montaj pe picior din portelan sanitar si cu montaj al bateriei amestecatoare
stativ.Pisoare din portelan sanitar la o inaltime de montaj de 650 mm cu spalare intermitenta prevazute
cu robinet temporizat si respectiv cadite de dus patrare 900 x 900 x200 mm cu cabina dus patrata din
profil cromat si sistem de inchidere pe role cu rulmenti manare cromate si etansare magnetica si sticla
mata anticalcar de 4 mm securizata.
Pentru cadrul halei conform specificatiilor din proiectul referitor la dotarea cu echipamente si
mobilier pe zona stand stropit se va amplasa un echipament cu un debit de 100 l/min.~1,67 l/s.
Conform scenariu de securitate la incendiu este necesar dotarea cladirii cu 4 hidranti interiori de
incendiu cu q=2.5 l/s .Astfel se dispune la amplasarea a 2 hidranti interiori de incendiu pentru corp
A(birouri) cate unul pe fiecare etaj si respectiv 2 hidranti interiori incendiu pentru corp B(hala
cercetare)la un numar de 2 incendii simultane considerate.Se dispun hidranti interiori in cutie metalica
amplasati aparent pe perete conform STAS 2501 cu ajutaj d=16 mm,furtun tip C lungime 20 m si o
lungime a jetului compact 6 m.
3.Alimentarea cu apa rece si calda de consum si stingerea incendiilor
Alimentarea cu apa a consumatorilor(bateriilor amestecatoare si a robinetilor ce deservesc
obiectele sanitare) se va realiza arborescent la nivelul parterului.Instalatia se va realiza din teava din
polipropilena cu insertie de aluminiu cu dimensiuni de la 20 la 40 mm.
La trecerea prin pereti acestea se vor proteja mecanic in tuburi de protectie. Sustinerea
conductelor orizontale pe pereti se va prin cleme de prindere. Traseul instalatiei de alimentare cu apa
rece si calda de consum se va prevedea la cota +2.85 m fata de pardoseala finita sub travanul fals pana
in cadrul grupurilor sanitare unde se vor prevedea coborari cu robineti de sectionare pentru interventii in
caz de avarie si mentenanta.Conductele de apa rece si calda de consum se vor monta in paralel la o
distanta de 2-3 cm una de alta , in cadrul peretilor de compartimentare din rigips si se vor izola pe tot
traseul cu tuburi tip elastomer sau tubolit.
Portiunile orizontale ale conductelor de alimentare cu apa rece si calda de consum se vor monta
cu panta de 0,002 in sens contrar sensului de curgere,in ipoteza golirii instalatiei pe perioada rece a
anului catre camera tehnica.Inainte de orice obiect sanitar se va monta cate un robinet de trecere-
inchidere,reglaj.
Prepararea apei calde de consum se va realiza in cadrul camerei tehnice prin intermediul uneui
boiler cu o capacitate de 800 litri si un debit continuu de 2429 l/h la un dt de 33 *C si o putere utila de
93 kW(vezi volum instalatii termice).
Alimentarea hidrantilor interiori de incendiu se va realiza in teava de otel zincata cu Dn 2/3
cu legare din camera tehnica inainte de orice organ de inchidere.

pe structuri solide
Instalatia de distributie din cadrul camerei tehnice si halei se va realiza numai in teava de otel
zincata cu dimensiunile indicate in plansa S1-plan parter.
Pentru evitarea problemelor referitoare la continuitatea in alimentare si presiunea minima
necesara,parametri ce trebuie a fi asigurati de furnizorul de apa se propune alimentarea hidrantilor
interiori si exteriori din cadrul rezervorului subteran 200 mc.Acesta este prevazut prin proiectul de
constructii spre reabilitare si igienizare.In cadrul acestuia s-a identificat o incapere cu destinatie camera
vane cu preschimbare destinatie in statie pompe si instalatii hidraulice aferente (2.3/3.3 m).In cadrul
acesteia se va instala un grup pompare tip DAB cu urmatoarele caracteristici Q=15 l/s=54 mc/h ,H=46
mCA,Pi=11 kW/pompa; U/f=400/50 V/Hz;Dn 150 mm,prevazut cu protectie lipsa apa si programator
saptamanal pentru pornirea pompelor impotriva blocarii lagarelor.
Pentru stingerea incendiilor din exterior s-au prevazut 2 hidranti exteriori subterani Dn 65
mm.Acestia se vor racorda de la camera de vane/statia de pompe a rezervorului prin intermediul unei
conducte din PEHD Pn 10 Dn 110/6.3 mm.
4.Canalizare interioara pentru colectare ape uzate menajer
Instalatia de canalizare interioara se va realiza din tuburi din PVC cu Dn de la 32 125 mm,la
care se vor respecta pantele normale de montaj conform normelor si normativelor in vigoare.Pentru
realizarea unei ventilatii corespunzatoare a acesteia se vor prevedea supape automate de ventilatie cu
Dn 75 mm,acestea se vor prevedea cu un Dn cu o treapta mai mica sau cel putin egala fata de Dn a
coloanei propriu-zise.
La fiecare grup sanitar sunt prevazute sifoane de pardoseala pentru preluare surplusului
accidental de apa cu Dn 50 mm si un sifon de pardoseala Dn 100 mm in cadrul camerei tehnice.Se
admit racorduri flexibile de la obiectele sanitare la coloane numai pentru cazul lavoarelor.Racordul de
evacuare de la closet la coloana se va realiza din teava de PVC(nu se vor realiza racordarea closetelor la
coloane cu racorduri flexibile).
4.Consideratii finale :
-este interzis a se modifica solutiile proiectate fara avizul scris al proiectantului
-eventualele neconcordante intre proiect si datele din teren vor fi aduse la cunostinta
proiectantului inainte de executie.
-probele de etanseitate,functionare ,rezistenta hidraulica vor fi efectuate in conformitate cu
normativul I9/94,caietelor de sarcini si manualelor de executie a furnizorului de materiale
-receptia lucrarilor se va face conform prevederilor Normativului C56

pe structuri solide
-proiectantul garanteaza functionarea instalatiilor proiectate numai in masura in care atat
executantul cat si beneficiarul vor respecta cerintele proiectului si normele tehnice de specialitate in
vigoare.
Intocmit,
ing.B*lini,teanu Cezar

pe structuri solide

1.2.Breviar calcul instalatii sanitare
I.Instalatii de alimentare cu apa
1.Date initiale:
-debite specifice de apa rece puncte de consumconform tabel ANEXA
-numar mediu de utilizare a apei (ore)-12 ore
-destinatie cladiri birouri si unitati de productie(cercetare)
-dotare cu obiecte sanitare/puncte de consum a.r.+a.c.c. -prin proiectul de arhitectura
-program de functionare : 12/24 h
-hidrant interior in functiune -2 buc-qhi=2,5 l/s(hala productie/cercetare)
-hidranti interiori necesari - 4 buc
-Lc-lungimea jetului compact 6 m
-hidranti interiori conform STAS 2501,ajutaj d=16 mm,furtun tip C lungime 20 m
-Lavoar portelan sanitar..Bc =9 [L]
-Pisoar.Bc =5 [P]
-Closet cu rezervor montat la semiinaltime..Bc =12 [W]
-Spalator vase.........................................................Bc =1 [Sp]
-Cabina dus cu racord flexibil....................................Bc=5 [Cd]
-stand stropit .100 litri/min=1.66 l/s............................Bc=1 [SS]

Denumire
Obiect sanitar
Sim-
bol
U /
M
Total
Canti
-
tate
Debit
specific
Unitar/
Qs=[l/s]
Echiv
alent
debit
[E]
Debit
specific
/ qs
Echivale
nt de
debit
/ E
-Lavoar [L] Bc 9 0,07 0,35 0.63 3.15
-Pisoar [P] Bc 5 0.035 0.17 0.175 0.85
-Closet/rezervor [W] Bc 12 0.1 0.5 1.2 6.0
-Spalator vase [Sp] Bc 1 0.3 1.5 0.3 1.5
-Dus flexibil [Cd] Bc 5 0.1 0.5 0.5 2.5
-stand stropit [SS]-bc-1-1.66 [l/s] 1.66 -
2 qs 4.465 14

2.Determinare debit de calcul apa consum

] / [ 54 . 0 s l q q
s c
=

pe structuri solide
] / [ 14 , 1 s l q
c
=
q
c
-debitul de calcul pe puncte de consum din cadrul cladirii [l/s]

qs -suma debitelor specifice pe punct de consum; 2qs=4,465 l/s2.Determinare debit de calcul apa hidranti interiori
-conform scenariu la foc si STAS 1478 se vor instala :
1-cate un hidrant interior pe zona birouri cate unul pe fiecare nivel
2-pentru hala cercetare stingerea se va efectua din 2 puncte(n)
] / [ 5 , 2 s l q
Hi
=
] / [ 0 , 5 * s l n q qT
Hi Hi
= =pe structuri solide
3.Determinare pierderi de presiune
3.1.Instalatie alimentare cu apa
Tronson L1(E107)-pct. K(camera tehnica)

Nr. Tronson qs[l/s] qc
L
tronson hrl /hrl hri /hrl+hri hg Hu Hnec Tv PPR/AL
crt. [l/s] [m] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] Dn[mm]
1 Lavoar 0.07 0.0700 - - - 402.9 30000 30402.9 -
2 L1-a 0.07 0.0700 1 200 200 280 480 - - 30882.9 20
3 a-b 0.14 0.1400 3.5 500 1750 350 2100 - - 32982.9 20
4 b-c 0.175 0.1750 1 800 800 600 1400 - - 34382.9 20
5 c-d 0.21 0.2100 1 300 300 280 580 - - 34962.9 25
6 d-e 0.31 0.3007 1.1 600 660 700 1360 - - 36322.9 25
7 e-f 0.41 0.3458 0.9 750 675 1000 1675 37997.9 25
8 f-g 0.98 0.5346 1.2 350 420 900 1320 39317.9 32
9 g-h 1.995 0.7627 4.2 250 1050 600 1650 40967.9 40
10 h-i 2.605 0.8716 0.9 300 270 800 1070 42037.9 40
11 i-j 2.705 0.8881 3.3 320 1056 835 1891 43928.9 40
12 j-k 2.805 0.9044 2.5 330 825 850 1675 45603.9 40
13 k-l 4.465 1.1410 0.5 450 225 800 1025 46628.9 50
14 l-CA 4.465 1.1410 8.1 450 3645 800 4445 51073.9 50
5.2095378 Hnec[mCA]
0.510739 Hnec[bar]

pe structuri solide
3.1.Instalatie hidranti interiori
Tronson Hi3-camera tehnica(racord statie pompe)


Nr. q l / Lc d v i il /(il) /0 hrl /hrl /(il+hrl) Hi Hg Hnec
crt. [l/s] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [mmCA] [Pa] [Pa]
Ajutaj 2.5 6.40 16.00 - - - - - - - - - - - -
Furtun 2.5 20.0 50/3 1.20 1,000.0 20,000.0 20,000.0 - - - - - - - -
Hi3-
1(Hi2) 2.5 32.0 60.3/3.65 1.20 500.0 16,000.0 36,000.0 3.8 3,000.0 3,000.0 39,000.0 82,500.0 6,300.0 61,784.1 183,284.1
1(Hi2)-
2 5.0 30.00 88.8/4.05 1.10 250.0 7,500.0 43,500.0 7.0 4,000.0 7,000.0 50,500.0 82,500.0 0.00 0.00 277,284.1
2-3(Rb) 5.0 10.0 88.8/4.05 1.00 250.0 2,500.0 46,000.0 4.0 2,200.0 9,200.0 55,200.0 0.00 0.00 0.00 281,984.1
3-
CV(rez) 5.0 54.0 90/4.3 1.00 110.0 5,940.0 51,940.0 5.0 2,600.0 11,800.0 63,740.0 0.00 0.00 0.00 290,524.1

44
pe structuri solide
II.Instalatii canalizare menajera si pluviala
1.Date initiale:
-reteaua de canalizare se va realiza din tuburi din PVC
-debite specifice de calcul-conform STAS 1795
-pante normale si minime de montaj-conform STAS 1795
-diametrele nominale a conductelor de legatura- STAS 1795
-diametrele si pantele conductelor colectoare conform STAS 1795
-S1-invelitoare hala ~1126 mp in 2 ape
-Lavoar portelan sanitar..Bc =9 [L]
-Pisoar.Bc =5 [P]
-Closet cu rezervor montat la semiinaltime..Bc =12 [W]
-Spalator vase.........................................................Bc =1 [Sp]
-Cabina dus cu racord flexibil....................................Bc=5 [Cd]
-stand stropit .100 litri/min=1.66 l/s............................Bc=1 [SS]

Denumire
Obiect sanitar
Sim-
bol
U /
M
Total
Canti
-
tate
Debit
specific
Unitar/
Qs=[l/s]
Echiv
alent
debit
[E]
Debit
specific
/ qs
Echivalent
de debit
/ E
-Lavoar [L] Bc 9 0,17 0,50 1.53 4.5
-Pisoar [P] Bc 5 0.5 0.15 2.5 0.75
-Closet/rezervor [W] Bc 12 2.0 6.0 24.0 72
-Spalator vase [Sp] Bc 1 0.33 1.0 0.33 1.0
-Dus flexibil [Cd] Bc 5 0.33 1.0 16.5 5.0
-stand stropit [SS]-bc-1-1.66 [l/s] 1.66 -
2 qs 46.52 83.25

2.Determinare debit specific de scurgere ape uzate menajer q
cs
[l/s]
Panta de montare a conductei
de legatura tip alimentare


Puncte de curgere
la diferite obiecte sanitare
q
c

debit
scurgere
[l/s]
E
Echivalent
curgere
D
nominal

al conductei
de legatura
[mm]
normala minima
Lavoar 0.17 0.50 30 0.035 0.025
Pisoar 0.50 0.50 40-50 0.035 0.025
Closet cu rezervor montat
pe vas si la semiinaltime
2.00 6.00 100 0.020 0.012
-Spalator vase 0.33 1.0 50 0,035 0,025
-Dus flexibil 0.33 1,0 50 0,035 0.025

45
pe structuri solide
] / [ * 4 , 0 s l qs n q
cs
=
] / [ 73 , 2 s l q
cs
=
3. Determinarea debitului de calcul ape meteorice functie de debitul ploii de calcul, natura
si panta suprafetei

] / [ * * * 0001 . 0 s l S I Q
i i p
=
in care :
i
-coeficient de curgere afernet suprafetei raportat la natura acesteia-0.95 invelitori
metalice
i
S -suprafata de calcul ce colecteaza [mp]-1136 mp-2 ape/568 mp fiecare
I-intesnitatea ploii de clacul functie de frecventa [f] si durata ploii de clacul [t] STAS
9470-200 [l/s*ha]-280 l*s/ha
f-frecventa plii de calcul functie de natura cladirii-cladiri unde apa de pe acoperis ar
patrunde in interior prin derschideri si ar provoca pagube la utilaje si materiale-f-1/3
t-durata ploii -10 minute
v-viteza minima si maxima admisa in conducte -0,7-3,0 [m/s]
q1=15.11 [l/s]
q2=15.11 [l/s]
4.Calculul hidraulic al conductelor orizontale colectoare
4.1.Determinare vitezei de scurgere la sectiune plina v
sp
[m/s]
] / [ s l i R C v
sp
=
C -coeficient de rezistenta hidraulica Chezy
R -raza hidraulica la sectiune plina [m]
i -panta hidraulica normala de montare a conductei-conform STAS 1975
4.2.Determinare coeficient rezistenta hidraulica C
R k
R
C
+

=
70

R -raza hidraulica la sectiune plina [m]
k -coeficient de rugozitate; k=0,12-pentru tuburi din PP
k=0,007-pentru tuburi din PVC
4.3.Determinarea razei hidraulice la sectiune plinaR [m]

46
pe structuri solide
] [
4
m
d
R =
d -diametrul nominal al conductei [m]
4.4.Determinare debit de scurgere la sectiune plina -q
sp
-[l/s]
] / [ s l v A q
sp sp
=
A -aria sectiunii transversale a curentului de apa la sectiune plina [m
2
]
4.5.Determinare aria sectiunii transversale a curentului de apa la sectiune
plina[m
2
] ] [
4
2
2
2
m
d
r A = =
4.6.Determinare debit de calcul pe tronsonul considerat-q
c
[l/s]
] / [
max
s l q q q
s cs c
+ =
q
cs
-debitul de calcul corespunzator valorii sumei debitelor specifice a obiectelor
sanitare si punctelor de consum [l/s]
q
smax
-debitul specific cu valoare cea mai mare care se evacueaza pe tronsonul de
conducta considerat [l/s]
4.7.Determinarea raportului dintre debitul de calcul considerat pe tronson si debitul la
sectiune plina X-
sp
c
q
q
X = Z
u
4.8.Determinare Z
Conform STAS 1975 si din determinarea lui X Z
Z -raportul dintre viteza reala de scurgere si viteza de scurgere
la sectiune plina-ales conform STAS 1975
4.9.Determinarea gradului de umplere a tronsonului u
Conform STAS 1975 si din determinarea lui Z u
Conditie necesara : -gradul de umplere maxim admis in functie de natura apei
uzate si diametrul conductei se alege conform STAS 1975
admis
u u
max
<
4.10.Determinarea vitezei reale de scurgere pe tronsonul considerat

] / [ s m v Z v
sp r
=

47
pe structuri solide
Conditie necesara :
msx r
v v v < <
min
] / [ 4 ] / [ 7 , 0 s m v s m
r
< <
V
min
-viteza de autocuratire [m/s]
qsp=29.2[l/s] pr o pnata de 0,008
-conform tabel STAS 1975 privind gradul de umplere,unghiul corespunzator,precum si raportul
dintre debitul de calcul si debitul de curgere la sectiune plina functie de debit
x=qs/qc=0.07 z=0.66
u=0.18 < 0.65 maxim admis


Intocmit,
ing. Codrina Moisa


48
pe structuri solide

2. RACORD ALIMENTARE CU APA, RACORD CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

2.1. Memoriu tehnic
1.Generalitati
Locatia destinata construirii Centrului de Dezvoltare si a Atelierului de Cercetare-Dezvoltare
Prototipuri este situata in intravilanul municipiului Botosani,str. Calea Nationala,nr.4 incinta fosta
fabrica Textila.
Suprafa(a total* a terenului pe care se va amplasa viitoarea investitie este de 2.801,50 m.,
proprietatea revenind beneficiarului S.C. ELECTRO ALFA INTERNA#IONAL S.R.L. Boto,ani.
n cadrul zonei studiate exista terenuri ce se ncadreaz* n dou* categorii de proprietate:
o zona c*ilor de acces domeniu de stat aflat n administrarea Centrului de Distribu(ie a
Energiei termice Boto,ani
o terenuri private - proprietate a persoanelor juridice, respectiv S.C. Electro-Alfa
International S.R.L, unde se ncadreaz* ,i terenul destinat unita(ii propuse. Acesta din
urm* se reg*se,te n cartea funciar* la num*rul 52237 pentru suprafa(a de teren de
1095,00 mp ,i la num*rul 6030/N pentru suprafa(a de teren de 1706,50 mp.
Accesul principal spre zona amplasamentului (din direc(ia EST), se realizeaz* din Calea
Na(ional* prin intermediul unei c*i de acces aflat* n proprietatea statului ,i aflat* n administrarea
Centrului de Distribu(ie a Energiei Termice Boto,ani.
n prezent calea de acces men(ionat* are la(imea carosabilului de 5,00 m, asigurnd circula(ia
auto pe dou* sensuri ,i prezint* mbr*c*minte rutier* de tip rigid in stare mediocr*.
Parcarea, pentru aceste parcele, nu este asigurat* prin amenaj*ri adecvate n incint*.
Solu(ia de organizare func(ional* a terenului este condi(ionat* de forma terenului disponibil, cu
front de 103,50 m la aleea de acces (spre NORD), latura posterioar* de form* neregulat* are o lungime
aproximativ* de 100,00 m (spre SUD) ,i cu o adncime maxim* de 36,00 m ,i minim* de 19,50 m n
zona central* a parcelei, avnd suprafa(a total* de 2801,50 mp (2801,50 mp conform ridic*rii
topografice).
Vecin*t*(ile n cadrul zonei studiate sunt:
-Cale de acces cu l*(imea de 5,00 m (NORD)
-teren proprietate a statului (aflat n administrarea Centrului de distribu(ie a energiei
termice Boto,ani) la EST cu acces din Ocolitor Pacea
-teren proprietate a statului (aflat n administrarea Centrului de distribu(ie a energiei

49
pe structuri solide
termice Boto,ani) la VEST - cu acces din Ocolitor Pacea
-teren proprietate a statului (aflat n administrarea Centrului de distribu(ie a energiei
termice Boto,ani) la SUD - cu acces din Ocolitor Pacea.
Amplasamentul propus are actualmente un caracter de zona de unit*(i industriale de depozite ,i
transport, si este ocupat* de construc(ii cu activit*(i industriale, respectiv cur(i construc(ii, c*i de acces,
platforme betonate, spa(ii verzi. Incintele sunt delimitate par(ial de mprejmuiri. Terenul este ocupat n
prezent de 6 corpuri de cl*dire cu regim de n*l(ime parter, astfel:
atelier tmpl*rie cu suprafa(a construit* la sol de 495,00 mp;
depozit de cioburi de sticl* cu suprafa(a construit* la sol de 26,88 mp;
sta(ie de deferizare;
cl*dire magazie inflamabile;
sta(ie de pompe
gospod*rie combustibil lichid, compusa dintr-un rezervor subteran cu o capacitate de 100,0
mc.
Cladirea propusa este compusa din 2 corpuri cu regim de inaltime parter(hala 1) si respectiv
parter si etaj(birouri) avand per total categoria de importanta C,clasa de importanta III,gradul de
rezistenta la foc II,clasa de performanta energetica-min. C.
Din punct de vedere al utilitatilor, amplasamentul dispune de posibilitatea racordarii la retelele
de apa, canalizare, telefonie, energie electrica si gaz existente in zona.
Pe amplasament s-a identificat realmente si in acte un rezervor subteran din beton cu o
capacitate de 200 mc.
In zona s-a identificat o conducta de alimentare cu apa 350 mm din otel apartinand SC NOVA
APA SERV SA-Botosani la aproximativ 85 m de obiectiv amplasata la capatul drumului de
acces.Conform reprezentatilor furnizorului de utilitati se poate asigura o presiune minima de 1,2 bar si
maxima de 2,2 bar.
Din punct de vedere al racordarii obiectivului la canalizare s-a identificat in zona o retea de tip
unitara din tub de beton Dn 500 mm cu punct de racord in cadrul unui camin cu H=6 m amplasat la o
distanta de 45 m de obiectiv.
2.Propuneri de amenajare alimentare cu apa
Conform breviar de calcul si datelor din teren se propune racordarea obiectivului la conducta de
otel identificata cu Dn 350 mm.Racordul se va realiza din teava de PEHD Dn 63 mm Pn 6 pe o

50
pe structuri solide
lungime de 145 m pana la un camin apometru amplasat in apropierea camerei tehnice a cladirii.Acesta
se va poza in spatiu public(drum acces) la adancimea de -1.10 m fata de cota teren sistematizat.
Din cadrul camin apometru se va alimenta printr-un racord consumatorii obiectivului cu intrare
in camera tehnica cu teava PEHD Dn 40 Pn6 pe o lungime de 4 m si respectiv rezervor incendiu cu
teava PEHD Dn 63 Pn6 pe o lungime de 48 m in cadrul camera vane/statie pompe.
Alimentarea hidrantilor interiori si exteriori se va realiza din cadrul rezervorului de incendiu
existent prin intermediul unei conducte din PEHD Dn 110 Pn 6`.Presiunea necesara la hidranti se va
asigura cu ajutorul uneui grup de pompare tip DAB cu urmatoarele caracteristici Q=15 l/s=54 mc/h
,H=46 mCA,Pi=11 kW/pompa; U/f=400/50 V/Hz;Dn 150 mm,prevazut cu protectie lipsa apa si
programator saptamanal pentru pornirea pompelor impotriva blocarii lagarelor.
Pentru stingerea incendiilor din exterior s-au prevazut 2 hidranti exteriori subterani Dn 65
mm.Acestia se vor racorda de la camera de vane/statia de pompe a rezervorului prin intermediul unei
conducte din PEHD Pn 10 Dn 110/6.3 mm si se vor amplasa pe latrile de est si vest a cladirii la o
distanta minima de 5 metri fata de aceasta.Acestea se vor marca corespunzator cu placute indicatoare.
Racordul de alimentare cu apa se va poza pe spatiul public(drum acces) ajungand in dreptul
cladirii la o distanta de 3 metri fata de aceasta .La amplasarea racordului de apa se va tine cont de
distantele minime fata de celelate retele de utilitati existente si se va contacta proiectantul pentru
solutionare in raport cu celelalte avize.
Racordul de alimentare cu apa din incinta se va monta sub adancimea de inghet -1,10 m fata de
cota teren natural pe pat de nisip de 10 cm si 10 cm deasupra generatoarei superioare a conductei.
Pe traseul montarii acesteia se va prevedea banda avertizoare si placute indicatoare.
Camin apometru se va prevedea din beton de dimensiuni L=2100 mm ; l=1700 mm ; H=2400
mm cu capac carosabil.
La trecerea prin peretii caminului apometru acestea se vor proteja mecanic in tuburi de protectie
si se vor etansa cu granituri de cauciuc.
Conductele se vor izola in cadrul caminului de vizitare si caminului apometru cu cu vata
minerala cu folie de aluminiu 10 cm.
La amplasarea n plan ,i pe vertical* a conductelor exterioare de ap* vor respecta distan(ele
prescrise fa(* de alte conducte subterane sau cabluri electrice ,i telefonice, conform STAS 8591.
Operatiunile de montare ,pozare conducta si sapaturile aferente sunt prezentate in caietul de
sarcini.

51
pe structuri solide
Pentru realizarea contorizarii se propune executia unui camin apometru pentru bransament
colectiv din beton necarosabil LxlxH-2.1x1.7x2.4 m model,prevazut cu capac termoizolant cu o
sectiune rectangulara 0,7 x0,7 m .
In cadrul acestuia se va monta un apometru de tip WOLTARIS WPV/MNK clasa de precizie
C cu urmatoarele caracteristici tehnice :
-diametru nominal- DN 50 mm /20 mm
-debit nominal-Qnom=15 [mc/ora]
-debit maxim-Qmax=50 [mc/ora]
-debit tranzitie-Qt / Q2=3 [mc/ora]
-debit minim-Qmin=0.05 [mc/ora]
-debit de pornire-Qpornire=0.015 [mc/ora]
-supapa comutare crescator/descrescator : 1.6/1.1 [mc/ora]
-rezolutie max. 99,999
-rezolutie min. 0,0005
-dimensiuni : LxHxB=270x220x185 mm
-greutate : 19,0 [kg]
Pentru contorizarea consumului de apa se vor utiliza numai echipamente cu aviz B.R.M.L.,iar
montajul se va realiza conform specifiicatilor din cartea tehnica a producatorului.Acesta se va amplasa
la limita de proprietate in spatiu verde,conform plan A1/A2.In cadrul acestuia se va prevedea o bucla
de contorizare compusa din robineti sectionare Dn 2,filtru Y Dn 2 si apometru combinat cu Dn
50/25 mm.
Toate conductele din cadrul caminului se vor izola pe tot traseul cu vata minerala cu folie de
aluminiu 10 cm.
Se va avea in vedere ca la achizitionarea contoarului de apa rece acesta sa fie agrementat si
omologat de B.R.M.L.,respectiv agreat de furnizorul de apa S.C. NOVA APASERV S.A., in caz
contrar acesta se alege la recomandarile acestora tinandu-se cont doar de caracteristicile de debit minim
si maxim.
Instructiuni de folosire, instalare, exploatare si intretinere apometru
Montarea/demontarea contoarelor trebuie executata numai de personal calificat corespunzator,
apartinand unui operator economic avizat BRML.
inainte de montarea propriu-zisa a contorului, se verifica, dupa caz, pozitionarea corecta a
filtrului sj respectarea sensului de curgere a apei, conform indicatiei de pe carcasa.

52
pe structuri solide
Montarea contoarelor se va face numai in incinte protejate la inghet. Garantia tehnica nu
acopera cazurile de deteriorare a contorului ca urmare a fenomenului de inghet.
Pozitia de montaj a contorului va fi facuta, dupa caz, conform tipului de contor; orice montare
neconforma caracteristicii tipului respectiv de contor va influenta negativ exploatarea acestuia.
Este obligatorie spalarea cu jet de apa a aluviunilor, impuritatilor, care pot determina
deteriorari ale contorului sau reducerea debitului de apa.
imbinarile in retea se vor executa cu atentie, pentru evitarea deteriorarii filetelor sau flanselor.
Strangerea suruburilor sau a piulitelor olandeze, va fi facuta cu respectarea stricta a specificatiilor
tehnice. La montare, se va verifica cu atentie pozitionarea corecta, concentrica, a garniturilor de
etansare.
La montare, trebuie evitate socurile, izbiturile mecanice si suprasolicitarile termice prin
sudare sau lipire.
Pe conducte Dn amonte i Dn aval vor fi montati robineti de trecere (sau vane), in scopul
creerii conditiilor de demontare a contorului sau, dupa caz, a mecanismului acestuia.
Pentru asigurarea protectiei impotriva curgerii inverse a apei si a suprasolicitarii termice a
contoarelor montate in instalatiile de alimentare cu apa calda sau rece a bateriilor de amestec, pe
racordul aval se recomanda montarea unei supape antiretur.
Contoarele pentru aplicatii industriale din familia Woltaris necesita tronsoane rectilinii de
linistire de minim: 5 x DN Tn amonte si 3 x DN Tn aval. Daca in amonte de contor sunt amplasate
elemente perturbatoare (pompe, coturi, reductii, etc.) se multiplica portiunea amonte un stabilizator de
curgere. Pentru protejarea mecanismului, este necesara montarea pe conducta amonte a unui filtru de
impuritati.
Cand in instalatie exista lovituri de berbec sau cavitatie, se vor lua masuri de eliminare sau
atenuare a lor, pana la atingerea pragului de siguranta. Se vor lua masuri de prevenire a suprasolicitarii
contoarelor, cat si de urmarire a starii tehnice a altor echipamente, care prin defectare, ar putea dauna
contoarelor.
Calitatea apei utilizate este importanta in asigurarea unei exploatari eficiente si a duratei de
viata a contorului; beneficiarul va trebui sa urmareasca Tn timp calitatea apei utilizate, inlaturand
cauzele care conduc la o calitate necorespunzatoare a ei, fata de prevederile STAS 1342 / 91.
Contorul de apa este un instrument de masurare care poate fi influentat de calitatea apei
vehiculate prin el. Operatiile de intretinere se executa, de regula, odata cu verificarile metrologice
periodice. Nerespectarea instructiunilor de folosire, instalare, exploatare si intretinere duce la pierderea
garantiei si priveaza cumparatorul de dreptul la reclamatii in cadrul perioadei de garantie.

53
pe structuri solide
Revizia si repararea contoarelor, in interiorul perioadei de garantie sau pe intreaga lor durata
de viata, sunt asigurate de atelierele si laboratoarele noastre specializate, autorizate metrologic.
3.Canalizare interioara pentru colectare ape uzate menajer
Instalatia de canalizare interioara se va realiza din tuburi din PVC cu Dn de la 32 125 mm,la
care se vor respecta pantele normale de montaj conform normelor si normativelor in vigoare.Pentru
realizarea unei ventilatii corespunzatoare a acesteia se vor prevedea supape automate de ventilatie cu
Dn 75 mm,acestea se vor prevedea cu un Dn cu o treapta mai mica sau cel putin egala fata de Dn a
coloanei propriu-zise.
La fiecare grup sanitar sunt prevazute sifoane de pardoseala pentru preluare surplusului
accidental de apa cu Dn 50 mm si un sifon de pardoseala Dn 100 mm in cadrul camerei tehnice.Se
admit racorduri flexibile de la obiectele sanitare la coloane numai pentru cazul lavoarelor.Racordul de
evacuare de la closet la coloana se va realiza din teava de PVC(nu se vor realiza racordarea closetelor
la coloane cu racorduri flexibile).
4.Consideratii finale :
-este interzis a se modifica solutiile proiectate fara avizul scris al proiectantului
-solutiile privind racordurile apa-canalizare se vor considera stabilite in clar dupa avizul
detinatorului de utilitati SC NOVA APASERV SA ;
-achizitionarea apometrului pentru inregistrarea consumului de apa se va realiza dupa un accept
in prealabil de la detinatorul de utilitati,pentru primirea acceptului din punct de vedere al agreerii
tehnice a acestuia.
-eventualele neconcordante intre proiect si datele din teren vor fi aduse la cunostinta
proiectantului inainte de executie.
-probele de etanseitate,functionare ,rezistenta hidraulica vor fi efectuate in conformitate cu
normativul I9/94,caietelor de sarcini si manualelor de executie a furnizorului de materiale
-receptia lucrarilor se va face conform prevederilor Normativului C56
-proiectantul garanteaza functionarea instalatiilor proiectate numai in masura in care atat
executantul cat si beneficiarul vor respecta cerintele proiectului si normele tehnice de specialitate in
vigoare

Intocmit,
ing.B*lini,teanu Cezar54
pe structuri solide

2.2.Breviar calcul alimentare cu apa
I.Instalatii de alimentare cu apa
1.Date initiale:
-debite specifice de apa rece puncte de consumconform tabel ANEXA
-numar mediu de utilizare a apei (ore)-12 ore
-destinatie cladiri birouri si unitati de productie(cercetare)
-numar de angajati-28 persoane
-dotare cu obiecte sanitare/puncte de consum a.r.+a.c.c. -prin proiectul de arhitectura
-coeficient de varatie zilnica de apa necesara unui consumator-Kzi=1,3-1,4;
-coeficient de variatie orara-Ko=2-3 pentru <10.000 locuitori ,in care Kor(i) este coeficient de
varia(ie orar*; se exprim* sub forma abaterii valorilor maxime orare ale consumului fa(* de
medie n zilele de consum maxim, adimensional.
K
or
(i) = Q
or max
(i) / Q
or med
(i)
Q
or med
(i) = Q
zi max
/ 24
n rela(iile (2), (3), (4) indicii din sume au semnifica(ia:
-k se refer* la categoria de necesar de ap* (nevoi gospod*re,ti, publice);
-i se refer* la tipul de consumatori ,i debitul specific pe tip de consumator.
-debite specifice de apa rece
-categorie consum zone cu apartamente n blocuri cu instala(ii de ap* rece, cald* ,i
canalizare, cu preparare centralizat* a apei calde-asimilat
-consum specific per angajat -40 l/om*zi
-destinatie cladire cladiri birouri/cercetare
-dotare cu obiecte sanitare/puncte de consum a.r. si a.c.m. conform memoriu tehnic
-program de functionare : 12/24 h
-caracteristica retelei : Ks=2% in care Ks este coeficientul de servitute pentru acoperirea
necesit*(ilor proprii ale sistemului de alimentare cu ap* :n uzina de ap*, sp*lare rezervoare,
sp*lare re(ea distribu(ie; iar Kp=5% in care K
p
reprezint* suplimentarea cantit*(ilor de ap*
pentru acoperirea pierderilor de ap* n obiectele sistemului de alimentare cu ap* pn* la
bran,amentele utilizatorilor;
-timpul de refacere a rezervei de incendiu 24 ore(STAS 1478)

55
pe structuri solide
-hidrant interior in functiune -2 buc-qhi=2,5 l/s(hala productie/cercetare) ; nr. Total hidrnati
interiori 4 buc
-Lavoar portelan sanitar..Bc = 9 [L]
-Pisoar.Bc =5 [P]
-Closet cu rezervor montat la semiinaltime..Bc =12 [W]
-Spalator vase.........................................................Bc = 1 [Sp]
-Cabina dus cu racord flexibil....................................Bc= 5 [Cd]
-stand stropit.............................................................Bc = 1 [SS]
-hidrant exterior in functiune -1 buc-qhi=5 l/s ; nr. Total hidranti 2 buc
2.Debitul caracteristic al necesarului de apa
-debit mediu zilnic, notat Q
zi med
; acesta reprezint* media volumelor de ap* utilizate zilnic n
decursul unui an, n m
3
/zi:
Q
zi med
=(n x qs) / 1000 [mc/zi]
-debit zilnic maxim, notat Q
zi max
; acesta reprezint* volumul de ap* utilizat n ziua cu consum
maxim n decursul unui an, n m
3
/zi:
Q
zi maxim
=K
zi
x Q
zi med
=1,35 x Q
zi med
[mc/zi]
-debit orar maxim, notat Q
orar max
; reprezint* valoarea maxim* a consumului orar din ziua (zilele) de
consum maxim, n m
3
/h:
Q
orar maxim
=K
o
x Q
zi maxim
=(2 x Q
zi maxim
) / 24= [mc/h]
Q
zi med
=(28 x 40) / 1000=1,12 [mc/zi]
Q
zi maxim
=K
zi
x Q
zi med
=1,4 x 1,12=1,57[mc/zi]
Q
orar maxim
=K
o
x Q
zi maxim
=(2,0 x 1,57) / 24=0,13 [mc/h]
3.Debit al cerintei de apa

Q
zi med
=1,02 x 1,05 x 1,12=1,2 [mc/zi]
Q
zi maxim
=1,02 x 1.05 x 1,57=1,68 [mc/zi]
Q
orar maxim
=1,02 x 1,05 x 0,13 =0,14 [mc/h]
4.Debit de calcul cumulat
Toate elementele componente ale schemei sistemului de alimentare cu ap* aval de rezervoare se
dimensioneaz* la debitul:
Q
IIC
=Kp*Qomax+Kp*2n*Qii [mc/h]

56
pe structuri solide
unde:
Q
IIC
-este debit de calcul pentru elementele schemei sistemului de alimentare cu ap* aval de
rezervoare;
n
j
Q
ii-
-este num*rul de jeturi ,i debitele hidran(ilor interiori (Q
ii
) pentru incendiile simultane care
se combat din exterior (n);
K
p
-este coeficient de pierderi definit la 4.4; cantit*(ile de ap* suplimentare exprimate prin acest
coeficient includ ,i necesarul de ap* pentru cur*(area periodic* a re(elei de distribu(ie (12) ,i
pentru sp*larea ,i cur*(irea rezervoarelor (0,4%0,5%) conform 4.4, b, c.
Pentru aceast* valoare a debitului to(i utilizatorii lua(i n calcul (inclusiv hidran(ii interiori) pot
folosi apa n cantitatea normat* ,i dup* schema stabilit* (direct la presiunea din re(ea sau cu mijloace
intermediare).
Conform SR 1343-1:2006 art.4.4.1 pierderile de ap* tehnic admisibile n re(eaua de distribu(ie
trebuie tratate ca un necesar de ap*.
La re(elele de distribu(ie noi (sub 5 ani) se apreciaz* c* pierderile nu vor fi mai mari de 15% din
volumul de ap* distribuit* (K
p
= 1,15); acestea pot apare din execu(ie necorespunz*toare, varia(ii
zilnice de presiune, materiale cu defec(iuni.
La re(elele de distribu(ie existente, la care se efectueaz* retehnologiz*ri ,i/sau extinderi,
pierderile pot fi pn* la 35% (K
p
= 1,35). Procente mai mari de 35% ale pierderilor de ap* sunt
considerate anormale ,i impun adoptarea unor m*suri corespunz*toare.
Q
IIC
=1.54 [mc/h]
n-numarul de jeturi hidrantilor interiori pentru incendiile simultane care se combat din
exterior;n=2
Qii-debitul hidrantilor interiori;nu este cazul
K
p
-este coeficient de pierderi definit la 4.4; cantit*(ile de ap* suplimentare exprimate
prin acest coeficient includ ,i necesarul de ap* pentru cur*(area periodic* a re(elei de distribu(ie
(12); Kp=1,35
5.Verificare volum rezervor apa pentru combaterea incendiilor

+ + = ] [ * * 6 . 3 ) * * 6 . 3 * (
max
mc T Q Q Q n Q a T V
i ii si ie sorar e i

] [ 200 ] [ 18 . 57
. .
mc V mc V
existent rez i
= < =
unde :

57
pe structuri solide
-Te-durata de calcul pentru stingerea din exterior a incendiilor-3 ore
-a-coeficient adimensional-a=0.7
-Qsoramax-debitul orar maxim al cerintei de apa-0.14 mc/h
-Qie-debitul pentru un incendiu exterior-5 l/s
-Qsi-debitul minim ce poate fi asigurat-0 mc/h
-Qii debitul pentru un incediu interior 5 l/s
-Ti-durata de calcul pentru stingerea unui incendiu interior
6.Dimensionare conducta alimentare cu apa/bransament
Qc=max[(q
c
+ Q
utilaje
)+Q
ref.rez.inc.
]=2.57 [l/s]
PEHD Dn 63/3 mm PE 100;Pn 6;SDR11 V=1.0 m/s
-Q
ref.rez.inc.
-8.33 mc/h=2.32 l/s ;
-q
c
+ Q
utilaje
=0.91+1.66=2.57 l/s
7.Alegerea tipului de apometru
-debit de calcul consumatori-0.1l/s-debit minim
-debit de calcul utilaje-1.66 l/s
-debit de calcul maxim-2.57 l/s
Se propune un model de apometru cu aplicatie in sistemele de consum si distributie
bransamente urmatoarele apometre :
-model WOLTARIS WPV/MNK clasa de precizie C cu urmatoarele caracteristici tehnice :
-diametru nominal- DN 50 mm /20 mm
-debit nominal-Qnom=15 [mc/ora]
-debit maxim-Qmax=50 [mc/ora]
-debit tranzitie-Qt / Q2=3 [mc/ora]
-debit minim-Qmin=0.05 [mc/ora]
-debit de pornire-Qpornire=0.015 [mc/ora]
-supapa comutare crescator/descrescator : 1.6/1.1 [mc/ora]
-rezolutie max. 99,999
-rezolutie min. 0,0005
-dimensiuni : LxHxB=270x220x185 mm
-greutate : 19,0 [kg]
8.Determinare pierderi de presiune

58
pe structuri solide
Stabilire cote de montaj si geodezice
hmontaj cond.distrib.= H
g
=1,10 m=10787.7[Pa]= H
g
=10.79 [kPa] CTS adancimea de montaj
a conductei
Presiune minima/maxima asigurata 1,2/2,2 bar in punct de racord
Hrbransament= hri+hrl+ h
e
+H
nec
+H
g
[kPa]
Hrbransament=116.67 [kPa]=11.91[mCA]=1.17[bar]
<1.2 bar pres min. existenta pct. racord
H
nec
-pierderile de presiune necesara instalatie interioara >pierdere presiune alimentare rezervor-
H
nec
=51.0739 kPa
h
e
pierderea de presiune pe contor la debit nominal h
e
-25 kPa
hri =Lxi Pa=KPa=mCA,in care :
L= reprezinta lungimea conductei de apa -145 m
i=Pa/ml-reprezinta pierderea de presiune unitara pe conducta-200 Pa/ml-v=1.0 m/s
hri =145 x 200 =29.000 Pa hri =29 kPa
Determinare hrl :
Tr. 2-3.
Nr. Tronson qs[l/s] qc
L
tronson hrl /hrl hri /hrl+hri hg Hu Hnec Tv PPR/AL
crt. [l/s] [m] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] Dn[mm]
1 Lavoar 0.07 0.0700 - - - 402.9 30000 30402.9 -
2 L1-a 0.07 0.0700 1 200 200 280 480 - - 30882.9 20
3 a-b 0.14 0.1400 3.5 500 1750 350 2100 - - 32982.9 20
4 b-c 0.175 0.1750 1 800 800 600 1400 - - 34382.9 20
5 c-d 0.21 0.2100 1 300 300 280 580 - - 34962.9 25
6 d-e 0.31 0.3007 1.1 600 660 700 1360 - - 36322.9 25
7 e-f 0.41 0.3458 0.9 750 675 1000 1675 37997.9 25
8 f-g 0.98 0.5346 1.2 350 420 900 1320 39317.9 32
9 g-h 1.995 0.7627 4.2 250 1050 600 1650 40967.9 40
10 h-i 2.605 0.8716 0.9 300 270 800 1070 42037.9 40
11 i-j 2.705 0.8881 3.3 320 1056 835 1891 43928.9 40
12 j-k 2.805 0.9044 2.5 330 825 850 1675 45603.9 40
13 k-l 4.465 1.1410 0.5 450 225 800 1025 46628.9 50
14 l-CA 4.465 1.1410 8.1 450 3645 800 4445 51073.9 50
5.2095378 Hnec[mCA]
0.510739 Hnec[bar]

59
pe structuri solide
1xFiltru Y 0.8
1xteu trec 0.5
1xreductie 0.3
2x
rob.sert. 0.3
2.2
Total pierderi locale hrl =800 Pa=0.8 kPa=0.082 mCA
hrl =0.8 kPa

II.Instalatii canalizare menajera si pluviala
1.Date initiale:
-reteaua de canalizare se va realiza din tuburi din PVC
-debite specifice de calcul-conform STAS 1795
-pante normale si minime de montaj-conform STAS 1795
-diametrele nominale a conductelor de legatura- STAS 1795
-diametrele si pantele conductelor colectoare conform STAS 1795
-S1-invelitoare hala ~1126 mp in 2 ape
-S2-parcare ~716 mp
-Lavoar portelan sanitar..Bc =9 [L]
-Pisoar.Bc =5 [P]
-Closet cu rezervor montat la semiinaltime..Bc =12 [W]
-Spalator vase.........................................................Bc =1 [Sp]
-Cabina dus cu racord flexibil....................................Bc=5 [Cd]
-stand stropit .100 litri/min=1.66 l/s............................Bc=1 [SS]
Denumire
Obiect sanitar
Sim-
bol
U /
M
Total
Canti
-
tate
Debit
specific
Unitar/
Qs=[l/s]
Echiv
alent
debit
[E]
Debit
specific
/ qs
Echivalent
de debit
/ E
-Lavoar [L] Bc 9 0,17 0,50 1.53 4.5
-Pisoar [P] Bc 5 0.5 0.15 2.5 0.75
-Closet/rezervor [W] Bc 12 2.0 6.0 24.0 72
-Spalator vase [Sp] Bc 1 0.33 1.0 0.33 1.0
-Dus flexibil [Cd] Bc 5 0.33 1.0 16.5 5.0
-stand stropit [SS]-bc-1-1.66 [l/s] 1.66 -
2 qs 46.52 83.25

2.Determinare debit specific de scurgere ape uzate menajer q
cs
[l/s]


60
pe structuri solide
] / [ * 8 , 0 s l Q Q
s u
=
Qu
zi med
=0.8 * 1,12=0.9 [mc/zi]
Qu
zi maxim
=K
zi
x Q
zi med
=0.8 * 1,57=1.26 [mc/zi]
Qu
orar maxim
=0.8 * 0,13=0.11 [mc/h]

3. Identificare suprafete colectoare de calcul
-S1-invelitoare hala ~1126 mp in 2 ape
-S2-parcare ~716 mp

4. Determinarea debitului de calcul ape meteorice functie de debitul ploii de calcul

] / [ * * * s l I S m Q
i i i p
=
] / [ 96 . 23 ~ 280 * 95 . 0 * 1126 . 0 * 8 . 0
1
s l Q
p
= =
] / [ 83 . 12 ~ 280 * 8 . 0 * 0716 . 0 * 8 . 0 s l Q
p
= =
in care :
m-coeficient adimensional de reducere a debitelor de calcul-0.8 pt. t<=10 minute
i
-coeficient de curgere afernet suprafetei raportat la natura acesteia-0.95 invelitori
metalice,pavaje asflat,pavele-0.8-0.90
I-intesnitatea ploii de clacul functie de frecventa [f] si durata ploii de clacul [t] STAS
9470-200 [l/s*ha] -280 l*s/ha
v-viteza minima si maxima admisa in conducte -0,7-3,0 [m/s]

5.Calculul hidraulic al conductelor orizontale colectoare
5.1.Determinare vitezei de scurgere la sectiune plina v
sp
[m/s]
] / [ s l i R C v
sp
=
C -coeficient de rezistenta hidraulica Chezy
R -raza hidraulica la sectiune plina [m]
i -panta hidraulica normala de montare a conductei-conform STAS 1975
5.2.Determinare coeficient rezistenta hidraulica C
R k
R
C
+

=
70


61
pe structuri solide
R -raza hidraulica la sectiune plina [m]
k -coeficient de rugozitate; k=0,12-pentru tuburi din PP
k=0,007-pentru tuburi din PVC
5.3.Determinarea razei hidraulice la sectiune plinaR [m]
] [
4
m
d
R =
d -diametrul nominal al conductei [m]
5.4.Determinare debit de scurgere la sectiune plina -q
sp
-[l/s]
] / [ s l v A q
sp sp
=
A -aria sectiunii transversale a curentului de apa la sectiune plina [m
2
]
5.5.Determinare aria sectiunii transversale a curentului de apa la sectiune
plina[m
2
]
] [
4
2
2
2
m
d
r A = =
5.6.Determinare debit de calcul pe tronsonul considerat-q
c
[l/s]
] / [
2 1 max
s l Q Q q q
p p oraor c
+ + =
] / [ 19 . 37 s l q
c
=
q
cs
-debitul de calcul corespunzator valorii sumei debitelor specifice a obiectelor
sanitare si punctelor de consum [l/s]
q
smax
-debitul specific cu valoare cea mai mare care se evacueaza pe tronsonul de
conducta considerat [l/s]
5.7.Determinarea raportului dintre debitul de calcul considerat pe
tronson si debitul la sectiune plina X-
sp
c
q
q
X = Z
u
5.8.Determinare Z
Conform STAS 1975 si din determinarea lui X Z

Z -raportul dintre viteza reala de scurgere si viteza de scurgere
la sectiune plina-ales conform STAS 1975
5.9.Determinarea gradului de umplere a tronsonului u

62
pe structuri solide
Conform STAS 1975 si din determinarea lui Z u
Conditie necesara : -gradul de umplere maxim admis in functie de natura apei
uzate si diametrul conductei se alege conform STAS 1975
admis
u u
max
<
5.10.Determinarea vitezei reale de scurgere pe tronsonul considerat
] / [ s m v Z v
sp r
=
Conditie necesara :
msx r
v v v < <
min
] / [ 4 ] / [ 7 , 0 s m v s m
r
< <
V
min
-viteza de autocuratire [m/s]

qsp=50.3[l/s] pt. o panta de 0,008
-conform tabel STAS 1975 privind gradul de umplere,unghiul corespunzator,precum si raportul
dintre debitul de calcul si debitul de curgere la sectiune plina functie de debit
x=qs/qc=0.73 z=1.13
u=0.62 < 0.65 maxim admis


Intocmit,
ing. B*lini,teanu Cezar