Sunteți pe pagina 1din 2

FIA POSTULUI

Aprobat, Director general 1. Numele i prenumele: 2. Postul: Tehnolog alimentatie publica . !erin"e pentru ocuparea postului: a. b. c. Studii :superioare Vechime: minim 3 ani; Alte cerine specifice: - instruire n domeniul siguranei alimentare,!A""#. - abilit$i de organi%are - cuno&tine de operare pe calculator $ela"ii: a. 'erarhice: - este subordonat: Administratorului, - are n subordine: echipa de sigurana a alimentului, personalul implicat n acti(it$i din cadrul sistemului pentru securitatea alimentar$ b. )e colaborare: cu responsabilii de domenii, c. )e repre%entare: n relaia cu p$rile e*terne asupra problemelor referitoare la sistemul de management al siguranei alimentului Sarcini i responsa&ilit'"i: S$ conduc$ echipa de sigurana a alimentului. +laborea%$ sau coordonea%$ elaborarea documentelor sistemului de management al siguranei alimentului. Stabile&te cerinele proceselor &i asigur$ meninerea acestora. Asigur$ implementarea &i meninerea sistemului de management al siguranei alimentului conform documentelor de sistem elaborate. ,estionea%$ originalele documentelor de sistem elaborate. Asigur$ ca ediiile n (igoare s$ fie disponibile n toate locurile unde acestea reglementea%$ acti(it$ile cuprinse n sistemul de management al siguranei alimentului. "oordonea%$ acti(it$ile legate de auditurile interne ale sistemului de management al siguranei alimentului. +fectuea%$ instruirea personalului referitoare la cerinele sistemului de management al siguranei alimentului. Selectea%$ membrii echipei cu care (a colabora &i organi%ea%$ acti(itatea acesteia. Stabile&te sarcinile &i responsabilit$ile pentru fiecare membru al echipei &i urm$re&te efectuarea lor. "onduce reuniunile echipei &i raportea%$ conducerii despre acti(itatea echipei. #articip$ la &edinele de anali%$ a managementului, informea%$ conducerea despre funcionarea sistemului de management al siguranei alimentului &i documentea%$ re%ultatele &edinelor conducerii. S$ utili%e%e corect echipamentul indi(idual de protecie acordat &i, dup$ utili%are, s$ l napoie%e sau s$ l pun$ la locul destinat pentru p$strare.

#.

%.

#agina -.2

FIA POSTULUI
S$ nu procede%e la scoaterea din funciune, la modificarea, schimbarea sau nl$turarea arbitrar$ a dispo%iti(elor de securitate proprii, n special ale ma&inilor, aparaturii, uneltelor, instalaiilor tehnice &i cl$dirilor, &i s$ utili%e%e corect aceste dispo%iti(e. S$ comunice imediat anga/atorului &i.sau lucr$torilor desemnai orice situaie de munc$ despre care au moti(e ntemeiate s$ o considere un pericol pentru securitatea &i s$n$tatea lucr$torilor, precum &i orice deficien$ a sistemelor de protecie. S$ aduc$ la cuno&tina conduc$torului locului de munca &i.sau anga/atorului accidentele suferite de propria persoan$. S$ coopere%e cu anga/atorul &i.sau cu lucr$torii desemnai, at0t timp c0t este necesar, pentru a face posibila reali%area oric$ror m$suri sau cerine dispuse de c$tre inspectorii de munc$ &i inspectorii sanitari, pentru protecia s$n$t$ii si securit$ii lucr$torilor. S$ coopere%e, at0t timp c0t este necesar, cu anga/atorul &i.sau cu lucr$torii desemnai, pentru a permite anga/atorului s$ se asigure c$ mediul de munc$ &i condiiile de lucru sunt sigure &i f$r$ riscuri pentru securitate &i s$n$tate, n domeniul s$u de acti(itate. S$ &i nsu&easc$ &i s$ respecte pre(ederile legislaiei din domeniul securit$ii &i s$n$t$ii n munc$ &i m$surile de aplicare a acestora. S$ dea relaiile solicitate de c$tre inspectorii de munc$ &i inspectorii sanitari. 1ndepline&te sarcinile ce i re(in din documentele sistemului de management al siguranei alimentelor. (. Limite )e competen"': acti(itatea n cadrul sistemului de securitatea alimentar$ *. Poate +nlocui: ---'2,'2+3 T+!2454, ,. Poate -i +nlocuit )e: '2,'2+3 T+!2454, 3esurse umane 'ng. #rod.

Am primit un e*emplar in data 666666. Titular 6666666

#agina 2.2