Sunteți pe pagina 1din 75

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-01

De !"#"#e" $% &#e!'"#e" (')'#%!o# o)*%$ "+e

Ed. I P"-. 5

Re,. 0

1.0. S o& Procedura stabileste modul de declarare si modul de preluare a bunurilor trecute in proprietatea privata a statului. 2.0. Do.e)%'! de "&!% "#e Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului. /.0. Do '.e)+e de #e*e#%)+" 3. !rdonanta Guvernului nr. "#$%%& republicata pentru 'eglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 3.$ (otararea Guvernului nr.&3 #$%%& privind aprobarea )ormelor metodologice de aplicare a !rdonantei Guvernului nr. "#$%%& pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 3.3 *egea 3 "#$%% pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale 3." +odul civil 3., *egea nr. $# --%, republicata privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite 0.0. De*%)%+%% $% "(#e,%e#% MFP . Ministerul Finantelor Publice P! / Procedura !perationala 0 . procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr1o structura organi2atorica definita DGFP . Directia Generala a Finantelor Publice AMAVS . Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului

5.0. De$ #%e#e" &#o ed'#%% Declararea bunurilor trecute in proprietatea privata a statului se face la Directia Generala a Finantelor Publice Gorj, 3iroul Valorificare 3unuri, in termen de % 2ile de la data primirii de catre detinator a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora. 3unurile devenite proprietate privata a statului se declara si se preiau de catre 3iroul de Valorificare 3unuri, dupa ce actul de preluare in proprietatea privata a statului, a devenit e4ecutoriu, potrivit legii. M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52- 19.05-01

De !"#"#e" $% &#e!'"#e" (')'#%!o# o)*%$ "+e

Ed. I P"-. 1

Re,. 0

5.1. P#o ed'#" ' &#%,%#e !" " +%,%+"+e" de de !"#"#e " (')'#%!o# o)*%$ "+e5 6n conditiile legii, pot intra in proprietatea privata a statului urmatoarele categorii de bunuri5 a0 bunurile confiscate sau intrate 7n proprietatea privata a statului 7n temeiul legii, al 8otar9rilor judecatoresti definitive si irevocabile sau al deci2iilor organelor 7mputernicite sa dispuna confiscarea, daca deci2iile, respectiv procesele1verbale sau alte acte prin care s1a dispus confiscarea, nu au fost contestate 7n termenul legal sau au fost contestate si contestatia a fost respinsa prin 8otar9re judectoreasca definitiva si irevocabila: b0 bunurile care provin din succesiuni vacante: c0 bunurile care provin din donatii, cu e4ceptia celor afectate de clau2e derogatorii: d0 bunurile mobile parasite ai caror proprietari sunt neidentificati, predate pe ba2a de proces1verbal organelor de politie, sau bunurile mobile descoperite de organele politiei de frontiera 7n 2onele de competenta, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predarii si a caror valorificare nu este reglementata prin alte acte normative specifice. 6n aceeasi categorie intra si cele preva2ute mai sus, ai caror proprietari sunt cunoscuti, 7nsa e4ista indicii temeinice, determinate de natura bunurilor sau a 7mprejurarilor 7n care au fost gasite, din care re2ulta intentia neec8ivoca a proprietarului de a renunta la dreptul de proprietate asupra acestora:

e0 bunurile considerate abandonate sau fara stap9n prin efectul unor acte normative, precum si cele carora le sunt aplicabile prevederile +odului civil: f0 bunurile abandonate 7n favoarea statului la autoritatea vamala: g0 mijloacele de plata 7n valuta convertibila si 7n lei, titlurile de valoare si orice active necorporale sau drepturi, inclusiv creante, intrate 7n proprietatea privata a statului prin modalitatile preva2ute de lege: 80 sumele consemnate 7n orice scop de catre persoane fi2ice sau juridice, la dispo2itia organelor judiciare, pentru care s1a dispus restituirea si nu s1a cerut ridicarea de catre cei care le1au depus sau care erau 7ndreptatiti sa le ridice, 7n termenul de prescriptie preva2ut de legislatia 7n vigoare: i0 orice alte bunuri mobile si imobile intrate 7n proprietatea privata a statului. Se primesc declaratiile de la detinatorii de bunuri confiscate, organe abilitate prin lege de a efectua confiscari / ;nspectoratul de Politie a <udetului Gorj: +omisariatul <udetean pentru Protectia +onsumatorului Gorj: ;nspectoratul <udetean de <andarmi: Politia Municipala =g1<iu: Directia <udeteana pentru Acci2e si !peratiuni Vamale Gorj: Activitatea de +ontrol Fiscal Gorj: Politia Municipala Motru: Garda Financiara 1 Sectia Gorj 0se inregistrea2a la registratura institutiei , ajung la secretariat, se reparti2ea2a de catre Directorul +oordonator, Directorul +oordonator Adjunct la 3iroul Valorificare 3unuri si se inregistrea2a in 'egistrul declaratiilor.

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52- 19.05-01

De !"#"#e" $% &#e!'"#e" (')'#%!o# o)*%$ "+e

Ed. I P"-. 2

Re,. 0

5.2. P#o ed'#" ' &#%,%#e !" " +%,%+"+e" de &#e!'"#e " (')'#%!o# o)*%$ "+e de !" de+%)"+o#: Preluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, care indeplinesc conditiile legale de comerciali2are se efectuea2a la solicitarea scrisa a detinatorului in pre2enta si cu confirmarea prin semnatura a unei comisii de preluare, formata din cate un repre2entant desemnat de detinator, de DGFP Gorj, ;nspectoratului de Politie a judetului Gorj, +omisariatul <udetean pentru Protectia +onsumatorilor Gorj, Garda de Mediu Gorj. +omisia are ca atributii stabilirea bunurilor care indeplinesc conditiile de comerciali2are si distrugerea bunurilor necomerciali2abile. Dupa distrugerea bunurilor necomerciali2abile, comisia de preluare si distrugere inc8eie un proces1verbal de distrugere semnat pentru confirmare de membrii acesteia.

Declararea bunurilor intrate , potrivit legii , in proprietatea privata a statului se face de catre detinatorii de bunuri confiscate, pe ba2a de borderou la DGFP Gorj 1 biroul valorificare bunuri. 3orederoul cuprinde numarul curent, denumirea si descrierea bunului confiscat, unitatea de masura: cantitatea, provenienta bunului /indigen sau import0, marca, seria, anul de fabricatie, starea fi2ica /nou sau folosit0, ba2a legala de trecere in proprietatea statului, numarul actului de trecere in proprietatea statului, observatii. Detinatorii de bunuri au obligatia sa declare DGFP Gorj bunurile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, in termen de % 2ile de la data primirii documentului, care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu e4ceptia bunurilor care nu indeplinesc conditiile legale de comerciali2are si a bunurilor cum ar fi 5 1 medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicala, materiale de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicala, substantele to4ice, materiale radioactive, bunurile culturale de patrimoniu, documentele istorice, materialele de ar8iva, obiectele, vesmintele si cartile de cult, timbrele filatelice, materiale lemnoase, care se predau organelor de specialitate ale statului care au competenta de a gestiona astfel de bunuri: 1 mijloacele de plata in valuta neconvertibila care se depun la 3anca )ationala a 'omaniei: 1 armele de foc, munitiile, materiile e4plo2ive si bunurile cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, Politiei 'omane, Ministerului Apararii )ationale ori, dupa ca2, altor persoane juridice autori2ate preva2ute de legislatia privind regimul armelor si munitiilor. Predarea si preluarea bunurilor intrate , potrivit legii , in proprietatea privata a statului de la detinatori se face pe ba2a de proces1verbal de predare 1primire in maga2ia DGFP Gorj. Procesul verbal de predare 1 primire se intocmeste de catre detinator in doua e4emplare , dintre care un e4emplar ramane la detinatorul bunurilor , iar celalalt e4emplar se preda la DGFP Gorj care se inregistra2a la registratura institutiei iar apoi este reparti2at biroului valorificare bunuri. Procesul verbal de predare 1 primire cuprinde 5 numar curent, denumirea bunurilor M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52- 19.05-01

De !"#"#e" $% &#e!'"#e" (')'#%!o# o)*%$ "+e

Ed. I

Re,. 0

P"-. 3 unitatea de masura, cantitate, descrierea amanuntita a bunurilor / marca, seria, anul de fabricatie0, provenienta, starea fi2ica, ba2a legala de trecere in proprietatea privata a

ststului, numarul actului de trecere in proprietatea statulu, data, ora si locul inc8eierii acetuia si semnaturile de predare1primire. Semnarea procesului verbal de predare 1 primire se face de catre repre2entantul detinatorului la predare si la primire de catre DGFP Gorj1 biroul valorificare bunuri. *a procesele verbale de predare1primire se vor ane4a si pastra toate actele referitoare la aceste procese verbale. ;ndosarierea proceselor verbale de predare1primire se face pe detinatorii de la care s1au primit bunurile si se vor pastra in ar8iva curenta. >n regim special au bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, pasarile vii si plantele precum si cele al caror termen de garantie e4pira inainte de data ramanerii definitive a 8otararii ce se va pronunta in litigiu , al carui obiect il constituie legalitatea procesului verbal de confiscare. Aceste bunuri se predau de catre detinator, de indata dupa ridicarea in vederea confiscarii , persoanelor juridice speciali2ate sau persoanelor fi2ice autori2ate sa comerciali2e2e aceste bunuri catre populatie , in ba2a procesului verbal de predare 1 primire. Procesul verbal de predare 1 primire se transmite in termen de "? de ore la DGFP 1 biroul valorificare bunuri , insotit de o copie de pe )ota de intrare 1 receptie intocmita de persoanele juridice speciali2ate sau de persoanele fi2ice autori2ate sa comerciali2e2e aceste bunuri catre populatie.Valorificarea acestor bunuri se face fara efectuarea procedurilor de evaluare. 3unurile care provin din donatii facute statului intra, potrivit legii, in proprietatea privata a statului , in ba2a unui act autentic intocmit de donator si a acceptului ,prin ordin al ministrului finantelor publice. Mijloacele de plata in lei intrate in proprietatea privata a statului se depun in contul ,%.?, @ Disponibil din valorificarea bunurilor intrate , potrivit legii , in proprietatea privata a statului @ desc8is pe numele DGFP Gorj 1 biroul valorificare bunuri la =re2oreria municipiului =g1<iu in termen de "? de ore de la ridicare . 3unurile mobile parasite se predau in termen de % 2ile unitatii de politie pe a carei ra2a teritoriala au fost gasite . Predarea 1 primirea se face pe ba2a de proces1 verbal si se pastrea2a timp de un an de catre organele de politie competente in incaperi special amenajate, in incinta unitatilor de politie, luandu1se masuri de pastrare si de conservare corespun2atoare acestora, pana la predarea lor efectiva spre valorificare. =ermenul de un an in care bunurile parasite trebuie pastrate de catre organele de politie competente curge de la data intocmirii procesului verbal de predare1primire ale acestora. Procesul verbal de predare1primire intocmit de organul de politie competent, cuprinde urmatoarele elemente 5 data, locul intocmirii, numele, prenumele si gradul lucratorului de politie, precum si unitatea din care acesta face parte, datele de identificare ale persoanei care a gasit bunul, descrierea amanuntita a bunului si a imprejurarilor in care acesta a fost gasit, datele de identificare ale proprietarului bunului gasit, atunci cand acesta este cunoscut. ;n situatia in care proprietarii sau mostenitorii legali ai acestuia se pre2inta la unitatea M.F.P. D.G.F.P. GORJ PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52- 19.05-01

A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI De !"#"#e" $% &#e!'"#e" (')'#%!o# o)*%$ "+e Ed. I Re,. 0

P"-. 9 de politie competenta inainte de e4pirarea termenului de un an, acestia intra in posesia bunului reclamat, pe ba2a unui proces verbal de predare1primire in care se vor consemna si imprejurarile in care bunul a fost parasit. Procesul verbal de predare1primire se intocmeste si in situatia in care organele de politie se sesi2ea2a din oficiu cu privire la e4istenta unui bun mobil parasit in ra2a teritoriala de competenta. 3unurile mobile abandonate , ai caror proprietari au fost identificati , dar au renuntat , printr1o declaratie scrisa pe propria raspundere, la e4ercitarea dreptului de proprietate asupra acestora , se predau de indata la DGFP Gorj , in vederea valorificarii. ;n ca2ul in care detinatorul preda bunurile in custodie / in ca2ul bunurilor cu volum mare si care necesita un spatiu mare de depo2itare0 odata cu declaratia se depune si procesul verbal de custodie in care sunt preva2ute conditiile pe care trebuie sa le respecte custodele 1 persoana juridica sau persoana fi2ica cu privire la pastrarea si depo2itarea bunurilor precum si a duratei custodiei. 3unurile, inclusiv mijloacele de plata in lei sau in valuta convertibila, titlurile de valoare, orice active necorporale sau drepturi , bunurile mobile si imobile din patrimoniu socitatilor comerciale di2olvate de drept si lic8idate sunt considerate bunuri abandonate si fara stapan. *ic8idatorii sau, in ca2ul societatilor radiate fara lic8idare, administratorii acestora la data radierii predau bunurile, pe ba2a de proces verbal de predare1primire DGFP Gorj, in termen de % 2ile de la data comunicarii inc8eierii de radiere. 3unurile de natura drepturilor inclusiv dreptul de creanta, precum si activele necorporale si titlurile de valoare, se comunica de catre lic8idatori sau, in ca2ul societatilor radiate fara lic8idare, de catre administratorii acestora la data radierii DGFP Gorj si se predau in termen de % 2ile pe ba2a de proces verbal de predare1primire toate documentele, in original, care atesta dreptul de proprietate al persoanei juridice radiate asupra acestora, precum si orice alte documente detinute cu privire la acestea. 3unurile imobile din patrimoniul socitatilor comerciale di2olvate de drept si lic8idate se predau de catre lic8idatori sau, in ca2ul societatilor radiate fara lic8idare, catre administratorii acestora la data radierii, DGFP Gorj in termen de % 2ile impreuna cu documentele care atesta dreptul de proprietate al persoanei juridice radiate asupra acestora, precum si orice alte documente relevante cu privire la acestea. Mijloacele de plata in lei apartinand societatilor comerciale di2olvate de drept si lic8idate se depun sau se virea2a dupa ca2 in termen de % 2ile, de catre lic8idatori sau, in ca2ul societatilor radiate fara lic8idare, de catre administratorii acestora la data radierii, in contul ,%.?, @ Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statuluiA, desc8is pe numele biroului valorificare bunuri la =re2oreria =g1<iu.

Mijloacele de plata in valuta neconvertibila apartinand societatilor comerciale di2olvate de drept si lic8idate se depun in termen de % 2ile, de catre lic8idatori sau, in ca2ul societatilor radiate fara lic8idare, de catre administratorii acestora la data radierii, la 3anca )ationala a 'omaniei. Pentru preluarea bunurilor mobile si imobile din patrimoniu socitatilor comerciale M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52- 19.05-01

De !"#"#e" $% &#e!'"#e" (')'#%!o# o)*%$ "+e

Ed. I

Re,. 0

P"-. 10 di2olvate de drept si lic8idate nu este necesara constituirea comisiei de preluare si distrugere. 1.0 Re$&o)$"(%!%+"+% B. Director +oordonator

1 coordonea2a si raspunde de activitatea de declarare si preluare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului: 1 aproba participarea repre2entantului DGFP Gorj in cadrul comisiei de preluare distrugere a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului: 1 urmareste transmiterea lunara la A)AF si MFP a situatiei autove8iculelor, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora intrate in proprietatea privata a statului: 1 urmareste transmiterea trimestriala la A)AF pana in data de $% a lunii urmatoare inc8eierii trimestrului a situatiei generala bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 1 urmareste transmiterea trimestriala pana in data de $% a lunii urmatoare inc8eierii trimestrului a situatiei privind ec8ipamentele de comunicatie, te8nica de calcul si birotica: B.$ Director +oordonator Adjunct 1 coordonea2a si raspunde de activitatea de declarare si preluare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului: 1 avi2ea2a participarea repre2entantului DGFP Gorj in cadrul comisiei de preluare distrugere a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului: 1 urmareste transmiterea lunara la A)AF si MFP a situatiei autove8iculelor, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora intrate in proprietatea privata a statului:

1 urmareste transmiterea trimestriala la A)AF pana in data de $% a lunii urmatoare inc8eierii trimestrului a situatiei generala bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului 1 urmareste transmiterea trimestriala pana in data de $% a lunii urmatoare inc8eierii trimestrului a situatiei privind ec8ipamentele de comunicatie, te8nica de calcul si birotica: B.3 Sef 3irou 1 indruma si controlea2a pe etape modul de declarare si preluare a bunurilor intrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului: 1 propune spre aprobare repre2entantul DGFP Gorj in cadrul comisiei de preluare distrugere a bunurilor: 1 in ba2a certificatului de vacanta succesorala inventaria2a bunurile mobile si imobile care provin din succesiuni vacante: 1 pentru bunurile imobile intocmesc actele necesare in vederea inregistrarii dreptului de proprietate a statului la 3iroul de +arte Funciara /sc8ita cadastrala, e4perti2a, titlu de M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52- 19.05-01

De !"#"#e" $% &#e!'"#e" (')'#%!o# o)*%$ "+e

Ed. I

Re,. 0

P"-. 11 proprietate, etc.0: 1 verifica lunar situatia autove8iculelor, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora intrate in proprietatea privata a statului si o transmite la A)AF si MFP: 1 verifica situatia trimestriala a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si o transmite la A)AF: 1 verifica trimestrial pana in data de $% a lunii urmatoare inc8eierii trimestrului situatia privind ec8ipamentele de comunicatie, te8nica de calcul si birotica si o transmite la A)AF: 1 colaborea2a cu biroul financiar, contabilitate, investitii si buget propriu pentru inregistrarea in contabilitate pe conturi a bunurilor intrate in proprietatea statului B." +onsilieri, inspectori si referent 1 asigura preluarea bunurilor de la detinatorii acestora si intocmirea procesului verbal de predare1primire: 1 efectuea2a inregistrarea in programul informatic a declaratiilor pe detinatori de bunuri:

1 tinerea evidentei stricte a proceselor verbale de predare1preluare prin inregistrarea in evidenta lucrarilor curente si indosarierea acestora pe detinatorii de la care s1au primit bunurile: 1 participarea ca membru in comisiile de preluare distrugere, constituite prin deci2ia detinatorului: 1 in ba2a certificatului de vanta succesorala inventaria2a bunurile mobile si imobile care provin din succesiuni vacante: 1 pentru bunurile imobile intocmesc actele necesare in vederea inregistrarii dreptului de proprietate a statului la 3iroul de +arte Funciara /sc8ita cadastrala, e4perti2a, titlu de proprietate, etc.0: 1 preluarea de la detinatori, in vederea valorificari a bunurilor care indeplinesc conditiile de comerciali2are /confiscari speciale dispuse de instantele judecatoresti, procuratura, organe de cercetare legala0: 1 intocmeste lunar situatia autove8iculelor, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora intrate in proprietatea privata a statului: 1 intocmeste trimestrial situatia bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului: 1 intocmeste trimestrial pana in data de $% a lunii urmatoare inc8eierii trimestrului situatia privind ec8ipamentele de comunicatie, te8nica de calcul si birotica: 1 colaborea2a cu biroul financiar, contabilitate, investitii si buget propriu pentru inregistrarea in contabilitate pe conturi a bunurilor intrate in proprietatea statului 2.0 Fo#.'!"#e 4 I)#e-%$+#"#% &. . Proces verbal de predare primire M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-02

Do '.e)+e!e $o!% %+"+e de o#-")e!e "(%!%+"+e de !e-e *o!o$%+e !" e,"!'"#e" (')'#%!o# %)+#"+e5 &o+#%,%+ !e-%%5 %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'% 1.0. S o&

Ed. I

Re,. 0

P"-. 12 Procedura stabileste documentele solicitate de organele abilitate de lege, folosite in evaluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a ststului de catre comisia de evaluare.

2.0. Do.e)%'! de "&!% "#e Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului. /.0. Do '.e)+e de #e*e#%)+" 3. !rdonanta Guvernului nr. "#$%%& republicata pentru 'eglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 3.$ (otararea Guvernului nr.&3 #$%%& privind aprobarea )ormelor metodologice de aplicare a !rdonantei Guvernului nr. "#$%%& pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 3.3 *egea ,& #$%%3 privind +odul fiscal, republicata. 3." !rdinul MFP nr. %& #$%%" pentru marcarea bauturilor alcoolice confiscate. 0.0. De*%)%+%% $% "(#e,%e#% MFP . Ministerul Finantelor Publice P! / Procedura !perationala 0 . procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr1o structura organi2atorica definita DGFP . Directia Generala a Finantelor Publice AMAVS . Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului SA . Societate pe Actiuni 5.0. De$ #%e#e" &#o ed'#%% Documentele solicitate de la organele abilitate de lege, ca activitate premergatoare evaluarii bunurilor sunt5 rapoarte de e4perti2a pentru autove8icule si alte bunuri, rapoarte de evaluare a bunurilor imobile, avi2ul de calitate a unor bunuri, indeosebi cele de consum alimentar, marcarea bauturilor alcoolice. ;n situatii justificate, in functie de natura bunurilor, se solicita sprijinul organelor abilitate in vederea e4perti2ei te8nice in ca2ul autove8iculelor, intocmirea raportului de evaluare in ca2ul bunurilor imobile precum si pentru obtinerea avi2ului de calitate in situatia M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-02

Do '.e)+e!e $o!% %+"+e de o#-")e!e "(%!%+"+e de !e-e *o!o$%+e !" e,"!'"#e" (')'#%!o# %)+#"+e5 &o+#%,%+ !e-%%5 %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'%

Ed. I

Re,. 0

P"-. 1/ in care e4ista incertitudini privind calitatea sau termenul de valabilitate a bunurilor. Avi2ul de calitate prin care se atesta ca bunurile sunt apte pentru a fi comerciali2ate, se solicita de catre detinator si se emite imediat sau dupa ca2, in termen de ma4imum , 2ile de la data solicitarii acestuia, de catre institutiile care detin laboratoare de specialitate si care sunt autori2ate in acest sens. =oate documentele solicitate sunt folosite de catre comisia de evaluare la evaluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului. 3unurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate , precum si cele care , prin trecerea timpului , pierd din greutate ori din valoare se supun valorificarii fara a fi necesar avi2ul de calitate , in conditiile in care se incadrea2a in termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj. Prin bun cu grad ridicat de perisabilitate se intelege bunul care inregistrea2a sca2aminte in timpul transportului, depo2itarii si defacerii, determinate de procese naturale, cum sunt5 uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, faramitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofi2ice asemanatoare in procesul de comerciali2are. =otodata, in ba2a prevederilor legale, se solicita prin adresa scrisa ;mprimeriei )ationale, desemnarea unui repre2entant in vederea marcarii bunurilor confiscate sau intrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului, supuse marcarii, nemarcate sau cu marcaje false. +u oca2ia operatiunii de aplicare a marcajelor speciale de catre repre2entantul +ompaniei )ationale @;mprimeria )ationala SAA, se inc8eie un proces verbal in doua e4emplare care cuprinde5 denumirea produsului, numar marcaje speciale aplicate, numar marcaje speciale deteriorate, diferenta marcaje speciale# rola, si care este semnat de repre2entantii +ompaniei )ationale @;mprimeria )ationala SAA si DGFP Gorj. >n e4emplar al procesului verbal se depune la registratura DGFP Gorj, fiind reparti2at de directorul coordonator si directorul coordonator adjunct la biroul valorificare bunuri. 1.0 Re$&o)$"(%!%+"+% B. Director +oordonator

1 aproba documentatia necesara in vederea efectuarii comen2ii catre ;mprimeria )ationala in vederea marcarii bunurilor confiscate sau intrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului, supuse marcarii, nemarcate sau cu marcaje false:

1 aproba efectuarea de catre organele abilitate a rapoartelor de e4perti2a pentru autove8icule si alte bunuri, precum si a rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile.

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-02

Do '.e)+e!e $o!% %+"+e de o#-")e!e "(%!%+"+e de !e-e *o!o$%+e !" e,"!'"#e" (')'#%!o# %)+#"+e5 &o+#%,%+ !e-%%5 %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'%

Ed. I

Re,. 0

P"-. 10 B.$ Director +oordonator Adjunct 1 avi2ea2a documentatia necesara in vederea efectuarii comen2ii catre ;mprimeria )ationala in vederea marcarii bunurilor confiscate sau intrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului, supuse marcarii, nemarcate sau cu marcaje false: 1 avi2ea2a efectuarea de catre organele abilitate a rapoartelor de e4perti2a pentru autove8icule si alte bunuri, precum si a rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile. B.3 Sef 3irou 1 urmareste intocmirea in termen a documentatiei necesara in vederea efectuarii comen2ii catre ;mprimeria )ationala in vederea marcarii bunurilor confiscate sauintrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului, supuse marcarii, nemarcate sau cu marcaje false. 1 propune spre aprobare efectuarea de catre organele abilitate a rapoartelor de e4perti2a pentru autove8icule si alte bunuri, precum si a rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile. B." +onsilieri, inspectori si referent 1 asigura obtinerea avi2ului de calitate de la institutiile abilitate de lege sa ateste calitatea bunurilor in vederea valorificarii: 1 intocmeste documentatia necesara in vederea efectuarii comen2ii catre ;mprimeria )ationala in vederea marcarii bunurilor confiscate sau intrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului, supuse marcarii, nemarcate sau cu marcaje false.

2.0 Fo#.'!"#e 4 I)#e-%$+#"#% &. . )u este ca2ul

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-0/

E,"!'"#e" (')'#%!o# %)+#"+e %) &#o&#%e+"+e" $+"+'!'%

Ed. I P"-. 15

Re,. 0

1.0. S o& Procedura stabileste valoarea la care bunurile intrate in proprietatea privata a statului sunt valorificate. 2.0. Do.e)%'! de "&!% "#e Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului. /.0. Do '.e)+e de #e*e#%)+" 3. !rdonanta Guvernului nr. "#$%%& republicata pentru 'eglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 3.$ (otararea Guvernului nr.&3 #$%%& privind aprobarea )ormelor metodologice de aplicare a !rdonantei Guvernului nr. "#$%%& pentru reglementarea modului si

conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 0.0. De*%)%+%% $% "(#e,%e#% MFP . Ministerul Finantelor Publice P! / Procedura !perationala 0 . procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr1o structura organi2atorica definita DGFP . Directia Generala a Finantelor Publice AMAVS . Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului 5.0. De$ #%e#e" &#o ed'#%% Dupa preluarea bunurilor intrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului, o comisie de evaluare proceda la evaluarea acestora in termen de $ de 2ile de la preluare. Se procedea2a la convocarea in scris a comisiei de evaluare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si se intruneste ori de cate ori este necesar. Activitatea de ansamblu a comisiei de evaluare este coordonata de directorul coordonator al DGFP Gorj, care solutionea2a si eventualele probleme divergente care pot aparea pe parcurs intre membrii comisiei de evaluare. Directorul coordonator al DGFP Gorj stabileste prin deci2ie componenta comisiei de evaluare, inclusiv membrii supleanti, in scopul inlocuirii operative a membrilor comisiei in ca2ul absentei acestora. Pre2enta membrilor comisiei de evaluare este obligatorie. M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-0/

E,"!'"#e" (')'#%!o# %)+#"+e %) &#o&#%e+"+e" $+"+'!'%

Ed. I P"-. 11

Re,. 0

+omisia de evaluare este formata din , membri 5 3 repre2entanti ai D.G.F.P. Gorj /directorul coordonator adjunct 1 presedintele comisiei si $ salariati din cadrul biroului valorificare bunuri0, un repre2entant al +omisariatului <udetean Pentru Protectia +onsumatorului Gorj si unul al detinatorului bunurilor / ;nspectoratul <udetean de Politie Gorj , Directia <udeteana pentru Acci2e si !peratiuni Vamale Gorj , Garda Financiara 1 Sectia Gorj, ;nspectoratul <udetean de <andarmi Gorj, Penitenciarul de Ma4ima Siguranta =g1<iu, Politia Municipala Motru, Politia Municipala =g1<iu 0.

*a evaluarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, comisia de evaluare, va avea in vedere propunerea detinatorului privind pretul actual pentru produse identice sau similare, in care se includ, dupa ca2, ta4a pe valoarea adaugata, comisionul consignatarului, in ca2ul bunurilor valorificate in regim de consignatie si drepturile de import, in ca2ul bunurilor necomunitare intrate in proprietatea privata a statului, prin autoritatea vamala. Detinatorul intocmeste lista de produse propuse pentru evaluare care cuprinde5 numar curent, actul de intrare in proprietatea privata a statului, po2itia, denumire si descriere produs, unitatea de masura, cantitate, grupa produs, pret propus, pret aprobat. Pretul re2ultat se corectea2a, dupa ca2, in functie dupa urmatoarele criterii5 gradul de u2ura fi2ica si morala a bunurilor respective, utilitatea bunurilor pentru potentialii cumparatori1 in ca2ul bunurilor utili2abile ca materii prime in procesul te8nologic, cantitatea /volumul0 bunurilor respective, caracterul se2onier al bunurilor, termenul de valabilitate, precum si pretul actual pentru produse identice sau similare. ;n ca2ul bunurilor necomunitare intrate in proprietatea privata a statului prin autoritatea vamala , pentru care aceasta comunica drepturi de import in sume fi4e aplicate la unitatea de cantitate, pretul stabilit trebuie sa asigure cel putin plata acestora si a celorlalte c8eltuieli de valorificare preconi2ate . ;n ca2ul produselor acci2abile care se pot valorifica numai catre antrepo2itari autori2ati, pretul stabilit de comisia de evaluare nu cuprinde acci2ele. *a evaluarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului care nu indeplinesc conditiile de comerciali2are catre populatie, ca atare, dar pot face obiectul unor prelucrari ulterioare al caror re2ultat poate fi comerciali2at, pretul stabilit de comisia de evaluare se poate diminua cu valoarea estimata a c8eltuielilor ulterioare de prelucrare. Pentru buna desfasurare a activitatii de evaluare , prin deci2ia directorului coordonator al DGFP Gorj pot fi numite subcomisii ale comisiei de evaluare care asigura informatii scrise privind preturile actuale pentru produse identice sau similare in vederea evaluarii bunurilor. ;n situatii justificate in functie de natura bunurilor, comisia de evaluare poate apela la serviciile unor evaluatori speciali2ati, valoarea stabilita de catre acestia putand fi acceptata sau corectata de comisia de evaluare. Me.(#%% o.%$%e% de e,"!'"#e )' &o+ *" e &"#+e d%) o.%$%" de !% %+"+%e. 'e2ultatele evaluarii sunt consemnate intr1un proces verbal de evaluare intocmit de comisia de evaluare in trei e4emplare , semnat de membrii acesteia si avi2at de directorul coordonator al Directia Generala a Finantelor Publice Gorj. M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-0/

E,"!'"#e" (')'#%!o# %)+#"+e %) &#o&#%e+"+e" $+"+'!'%

Ed. I P"-. 12

Re,. 0

Procesul verbal de evaluare cuprinde 5 numarul curent, denumirea actului de intrarea a bunurilor in proprietatea statului, grupa produsului, denumire, descriere produs, stare fi2ica, sursa produs, unitate de masura, cantitate, pret unitar de evaluare, valoare de evaluare si observatii. Procesul verbal de evaluare este insotit de ane4a la procesul verbal de evaluare a bunurilor devenite proprietate privata a statului care cuprinde 5 numar curent, denumire si descriere produs, unitate de masura, cantitate, pret unitar de evaluare cu =VA, valoare de evaluare cu =VA, pret unitar de evaluare fara =VA, valoare =VA, valoare de evaluare fara =VA. Procesele verbale de evaluare se indosaria2a si se pastrea2a in ar8iva curenta. ;n ca2ul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin maga2inele proprii, direct de la locul de depo2itare sau de la locul de detinere, precum si in regim de consignatie, in termen de 3% de 2ile de la data punerii in van2are, comisia de evaluare poate proceda la reducerea preturilor stabilite initial cu pana la 3%C din valoarea stabilita. ;n intervalul de ,% de 2ile de la data primei evaluari, se poate face mai multe reevaluari succesive, in sensul majorarii sau al reducerii pretului bunurilor, in functie de deci2ia comisiei de evaluare. 'educerea preturilor bunurilor poate fi facuta pana la &,C din pretul stabilit initial. Procesul verbal de reevaluare se intocmeste in 3 e4emplare, se semnea2a de membrii comisiei de evaluare, se avi2ea2a de directorul coordonator al DGFP Gorj si cuprinde 5 numar ordine produs, denumire, descriere produs, unitate de masura, coeficient reevaluare / procentual 0, stoc, pret evaluare / cu =VA 0, pret initial / cu =VA0, pret reevaluat / cu =VA 0, valoare la pret initial / cu =VA 0, valoare la pret reevaluat / cu =VA 0, diferenta, numar reevaluari. 1.0 Re$&o)$"(%!%+"+% B. Director +oordonator

1 aproba componenta comisiei de evaluare: 1 verifica si avi2ea2a procesele verbale de evaluare si reevaluare: 1 solutionea2a eventualele probleme divergente care pot aparea intre membrii comisiei de evaluare: B.$ Director +oordonator Adjunct 1 este presedintele comisiei de evaluare si coordonea2a activitatea de ansamblu a acesteia: B.3 Sef 3irou 1 convoaca comisia de evaluare si re2olva problemele organi2atorice aferente bunei desfasurari a activitatii comisiei. 1 obtine informatii cu privire la pretul bunurilor ce urmea2a a fi evaluate: M.F.P. PROCEDURA Cod: PO-52-19.05-0/

D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

OPERATIONALA

E,"!'"#e" (')'#%!o# %)+#"+e %) &#o&#%e+"+e" $+"+'!'%

Ed. I P"-. 13

Re,. 0

1 participa la evaluarea bunurilor, avand in vedere nivelul preturilor la produse identice sau similare, gradul de u2ura, utilitatea bunurilor pentru potentialii cumparatori, cantitatea, volumul /volumul bunurilor respective 0: 1 participa la reevaluarea bunurilor cu respectarea procedurii de reevaluare / convocare comisie, efectuarea reevaluarii, intocmirea procesului verbal de reevaluare0: B." +onsilieri, inspectori si referent 1 obtine informatii cu privire la pretul bunurilor ce urmea2a a fi evaluate: 1 participa la evaluarea bunurilor, avand in vedere nivelul preturilor la produse identice sau similare, gradul de u2ura, utilitatea bunurilor pentru potentialii cumparatori, cantitatea, volumul /volumul bunurilor respective 0: 1 inregistrarea, evidentierea si indosarierea in mod separat a proceselor verbale intocmite de comisia de evaluare la care se vor ane4a si pastra toate actele referitoare la procesul verbal in cau2a, cum sunt procesele verbale de reevaluare, actele de restituire, documentele bancare si orice declaratie si orice corespondenta referitoare la acestea. 1 participa la reevaluarea bunurilor cu respectarea procedurii de reevaluare / convocare comisie, efectuarea reevaluarii, intocmirea procesului verbal de reevaluare0: 2.0 Fo#.'!"#e 4 I)#e-%$+#"#% &. . Proces verbal de evaluare a bunurilor devenite proprietatea privata a statului conform !G "# $%%& &.$. Ane4a la proces verbal de evaluare a bunurilor devenite proprietatea privata a statului conform !G "# $%%& &.3. *ista propuneri reevaluari in ba2a !.G. "# $%%& &.3. Proces verbal de reevaluare a bunurilor devenite proprietatea privata a statului conform !G "# $%%&

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-00

Mod"!%+"+% de ,"!o#%*% "#e " (')'#%!o#

Ed. I P"-. 19

Re,. 0

1.0. S o& Procedura stabileste modul de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, asigurarea unei transparente totale in ceea ce priveste alegerea metodele de valorificare. 2.0. Do.e)%'! de "&!% "#e Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului. /.0. Do '.e)+e de #e*e#%)+" 3. !rdonanta Guvernului nr. "#$%%& republicata pentru 'eglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 3.$ (otararea Guvernului nr.&3 #$%%& privind aprobarea )ormelor metodologice de aplicare a !rdonantei Guvernului nr. "#$%%& pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 0.0 De*%)%+%% $% "(#e,%e#% MFP . Ministerul Finantelor Publice P! / Procedura !perationala 0 . procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr1o structura organi2atorica definita DGFP . Directia Generala a Finantelor Publice

AMAVS . Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului 5.0 De$ #%e#e" &#o ed'#%% Alegerea metodei de valorificare se face de catre directorul coordonator al Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Gorj. 3unurile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica de catre organele de valorificare prin maga2inul propriu, direct de la locul de depo2itare, in regim de consignatie sau prin bursele de marfuri si prin licitatie publica, dupa ca2. Valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care se afla in strainatate, se face prin licitatie publica sau alte proceduri legale, potrivit legislatiei aplicabila din statul pe teritoriul caruia se afla.

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-00

Mod"!%+"+% de ,"!o#%*% "#e " (')'#%!o# 5.1. P#o ed'#" de ,")6"#e &#%) ."-"6%)'! &#o&#%':

Ed. I P"-. 20

Re,. 0

Maga2inul propriu este organi2at si functionea2a in conformitate si cu respectarea legislatiei in vigoare, in incinta DGFP Gorj, in conditiile in care volumul bunurilor ce urmea2a sa fie vandute asigura continuitate in functionarea acestuia. Van2area bunurilor prin maga2inul propriu se poate face en detail si#sau angro, la valoarea stabilita de comisia de evaluare. Maga2inul este dotat cu mobilier, casa de marcat, pa2a fiind asigurata de personalul din cadrul ;nspectoratul <udetean de <andarmi Gorj iar activitatea maga2inului este asigurata de persoane din cadrul biroului de valorificare bunuri. 3unurile preluate de la detinatori se depo2itea2a la maga2ia unitatii, se inventaria2a, luand in acelasi timp si masuri de pastrare si conservare corespun2atoare a acestora. Dupa evaluarea bunurilor se intocmeste procesul verbal de transfer a acestora maga2inul propriu. Procesul verbal de transfer se intocmeste in 3 e4emplare / un e4emplar la biroul financiar, contabilitate, investitii si buget propriu, iar doua e4emplare raman la biroul valorificare bunuri in cadrul celor doua gestiuni 0 si cuprinde 5 numarul curent, numarul actului de trecere in proprietatea privata a statului, po2itia, denumire, descriere produs, unitate de masura, cantitate, pret actual cu =VA, valoare cu =VA, obligatie la buget,

gestiune finala fara comision si fara =VA pe comision, comision la gestiunea finala si =VA. Procesul verbal de transfer se semnea2a de catre persoanele raspun2atoare de gestiunea depo2itului si respectiv maga2inului propriu si se avi2ea2a de directorul coordonator. 3unurile transferate in maga2inul propriu sunt etic8etate, prin trecerea denumirii produsului si a pretului deja stabilit, urmand a fi vandute pe ba2a de bon fiscal si factura, dupa ca2. *a sfarsitul fiecarei 2ile se emite @'aportul D @ in care se reflecta totalul van2arilor din 2iua respectiva. 3anii astfel incasati sunt depusi a doua 2i pe ba2a de foaie de varsamant la =re2oreria =g1<iu. 5.2. P#o ed'#" de ,")6"#e &#%) !% %+"+%e: 3unurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica numai prin licitatie publica. Fac e4ceptie urmatoarele5 1 bunurile imobile grevate de datorii inscrise in pasivul succesoral: 1 bunurile imobile constand in locuinte, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, 1 bunurile imobile detinute de stat in cota indivi2a: 1 bunurile imobile pentru care e4ista un contract de inc8iriere in vigoare in momentul intrarii acestora in proprietatea privata a statului: M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-00

Mod"!%+"+% de ,"!o#%*% "#e " (')'#%!o#

Ed. I P"-. 21

Re,. 0

3unurile imobile intrate potrivit, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, grrevate de datorii, inscrise in pasivul succesoral, pot fi valorificate direct catre titularul dreptului de creanta, cu conditia ca acesta sa1si e4prime optiunea de cumparare si sa ofere pretul stabilit de comisia de evaluare in ba2a raportului de e4perti2a te8nica sau de evaluare, in termen de 3% de 2ile de la data primirii instiintarii in acest sens din partea organului de valorificare. ;n acest ca2, creanta asupra statului, atestata de certificatul de vacanta succesorala, se stinge prin compensare cu creanta statului asupra cumparatorului repre2entand contravaloarea imobilului, dupa ac8itarea de catre cumparator a diferentei in contul ,%.?,

@ Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statuluiA. Diferenta dintre contravaloarea imobilului si datoria care grevea2a imobilul se ac8ita 7n termen de B% de 2ile de la depunerea ofertei de cumparare. 6n ca2 contrar, precum si 7n ca2ul 7n care titularul dreptului de creanta nu si1a e4primat optiunea de cumparare 7n conditiile si termenul de mai sus, se procedea2a la valorificarea imobilului prin licitatie publica. 6n acest ca2, termenul mentionat curge de la data la care se trece la valorificarea prin licitatie publica. +ontractul de v9n2are1cumparare se 7nc8eie 7n forma autentica, 7n termen de 3% de 2ile de la data ac8itarii diferentei preva2ute mai sus. 3unurile imobile intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privata a statului, ce provin din succesiuni vacante, const9nd 7n locuinte, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, care nu se valorifica 7n termen de ?% de 2ile de la data evaluarii, cu respectarea procedurii de valorificare prin licitatie publica, pot fi atribuite cu titlu gratuit ministerelor, altor autoritati publice centrale si organelor deconcentrate ale acestora, precum si autoritatilor administratiei publice locale, prin 8otar9re a Guvernului initiata de Ministerul Finantelor Publice, la propunerea organelor de valorificare, 7nsotita de solicitarea institutiilor interesate, sau direct la solicitarea institutiilor interesate. 3unurile imobile detinute de stat 7n cota indivi2a se valorifica direct catre coproprietari, daca acestia ofera cel putin pretul stabilit de comisia de evaluare pe ba2a raportului de e4perti2a te8nica sau de evaluare, 7n termen de 3% de 2ile de la data 7nstiintarii 7n acest sens de catre organele de valorificare, si ac8ita integral suma 7n termen de B% de 2ile de la data depunerii ofertei de cumparare. 6n ca2 contrar, se procedea2a la valorificarea imobilului prin licitatie publica. 6n ca2ul 7n care unii dintre coproprietari nu depun oferta de cumparare 7n termenul de mai sus, v9n2area directa a cotei detinute de stat se face catre cei care au depus oferta. 6n ca2ul acestor bunuri imobile nu se aplica termenul preva2ut mai sus. +ontractul de v9n2are1cumparare se 7nc8eie 7n forma autentica 7n termen de cel mult 3% de 2ile de la data ac8iatrii sumei mentionate. 3unurile imobile intrate 7n proprietatea privata a statului, pentru care la data intrarii 7n proprietatea privata a statului e4ista un contract de 7nc8iriere 7n vigoare, pot fi valorificate prin v9n2area directa catre c8iriasi, dac ofera cel putin pretul stabilit de comisia de evaluare pe ba2a raportului de e4perti2a te8nica sau de evaluare, 7n termen de 3% de 2ile de la data M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-00

Mod"!%+"+% de ,"!o#%*% "#e " (')'#%!o#

Ed. I P"-. 22

Re,. 0

notificarii 7n acest sens de catre organele de valorificare, si ac8ita integral suma 7n termen de B% de 2ile de la data depunerii ofertei de cumparare. 6n ca2ul 7n care c8iriasii aflati 7n situatia preva2uta mai sus nu 7si e4prima oferta de cumparare sau nu ac8ita suma datorata 7n termenele preci2ate, se procedea2a la valorificarea bunurilor prin licitatie publica. 6n acest ca2, termenul preva2ut curge de la data la care se trece la valorificarea prin licitatie publica. ;n vederea organi2arii licitatiei se publica in presa anunturi de van2are, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii privind organi2area licitatiei5 a0 data, ora si locul organi2arii licitatiei: b0 valoarea de pornire a licitatiei: c0 descrierea bunurilor supuse licitatiei: d0 pasul licitatiei, stabilit procentual sau valoric. Se pot utili2a in plus si alte forme de publicitate. Publicarea anuntului de van2are se face in cel mult % 2ile lucratoare dupa evaluarea bunurilor. *icitatia publica se desfasoara in minimum , 2ile si ma4imum % 2ile lucratoare de la data publicarii anuntului de van2are. Valoarea de pornire a licitatiei este stabilita de comisia de evaluare. *a licitatia publica pot participa atat persoanele fi2ice, cat si juridice in urmatoarele conditii5 1 inscrierea la licitatie se face pe ba2a unei cereri: 1 plata unei garantii de participare la licitatie, repre2entand cel putin % C din valoarea de pornire a licitatiei: Garantia de participare la licitatie se depune de catre participantii la licitatie in contul 50.05 7 D%$&o)%(%! d%) $'.e de .")d"+ $% $'.e %) de&o6%+ "!e .%)%$+e#e!o# $% %)$+%+'+%%!o# $'(o#do)"+e85 desc8is la =re2oreria =g1<iu. 1 imputernicirea persoanei care il repre2inta pe ofertant: 1 pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului. 1 pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana si legali2at: 1 pentru persoane fi2ice romane, copie de pe actul de identitate: 1 pentru persoanele fi2ice straine, copie de pe pasaport sau carte de identitate, dupa ca2: 1 dovada emisa de creditorii fiscali ca nu are obligatii fiscale restante. *ista cuprin2and bunurile ce fac obiectul licitatiei publice se afisea2a la sediul directiei generale a finantelor publice Gorj. *ista cuprin2and bunurile ce fac obiectul licitatiei publice poate fi publicata si in presa centrala si locala, precum si prin internet, pe site1ul Ministerului Finantelor Publice . *icitatia publica are loc in pre2enta comisiei, formata din 3 membrii desemnati prin deci2ie a directorului coordonator al directiei generale a finantelor publice a judetului Gorj.

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-00

Mod"!%+"+% de ,"!o#%*% "#e " (')'#%!o#

Ed. I

Re,. 0

P"-. 2/ +omisia de licitatie verifica indeplinirea conditiilor de participare la licitatie si intocmeste lista cuprin2and persoanele acceptate la licitatie. *icitatia publica se desfasoara in locul, la data si la ora indicate in anuntul de van2are, daca sunt cel putin $ ofertanti. *icitatia publica se reia in situatia in care nu se pre2inta $ ofertanti sau nu se obtine valoarea de pornire a licitatiei.;n aceasta situatie se intocmeste un proces1verbal de desfasurare, semnat de toti membrii comisiei de licitatie. 'eluarea licitatiei publice se stabileste de catre comisia de licitatie, in termen de ma4imum 3% de 2ile de la data primei licitatii. Daca la a doua licitatie se pre2inta un singur ofertant si acesta indeplineste conditiile de participare, el este admis si are loc negocierea pretului de van2are a bunurilor. ;n situatia in care nu se obtine valoarea de pornire a celei de1a doua licitatii publice, inclusiv in ca2ul negocierii cu un singur ofertant, se intocmeste un proces1verbal de desfasurare, semnat de toti membrii comisiei de licitatie si licitatia se reia. +omisia de licitatie stabileste data celei de1a treia licitatii publice, in termen de cel mult 3% de 2ile de la data licitatiei anterioare. ;n ca2ul in care la cea de1a treia licitatie publica se pre2inta un singur ofertant, se procedea2a la negocierea pretului de van2are cu acesta, care nu poate fi mai de $,C din valoarea stabilita initial de comisia de evaluare. ;n ca2ul in care bunurile nu se valorifica nici in urma celei de1a treia licitatii publice, se pot utili2a alte metode de valorificare. P'(!% "#e" ")')+'!'% de ,")6"#e e$+e o(!%-"+o#%e %)"%)+e" *%e "#e% !% %+"+%% &'(!% e5 %) " e!e"$% o)d%+%% " $%) "6'! &#%.e% !% %+"+%%. Pasul de licitatie se stabileste inaintea fiecarei licitatii publice, in suma absoluta sau in procente din valoarea de pornire a licitatiei, de biroul valorificare bunuri din cadrul directiei generale a finantelor publice Gorj. Plata contravalorii bunurilor se face integral la preluarea acestora de catre castigatorul licitatiei. ;n ca2ul negocierii pretului de van2are cu un singur ofertant, van2area se poate face si in rate, cu garantie bancarare pre2entand contravaloarea a trei rate lunare, castigatorul licitatiei platind in momentul preluarii bunurilor minimum ,%C din valoarea adjudecata. 'ata doban2ii se actuali2ea2a in functie de nivelul ratei doban2ii de referinta a 3ancii )ationale a 'omaniei.

D'&" *%e "#e !% %+"+%e &'(!% " $e %)+o .e$+e ') &#o e$-,e#("! de !% %+"+%e %) "#e $e o)$e.)e"6" #e6'!+"+e!e " e$+e%" $% "#e $e $e.)e"6" de +o+% .e.(#%% o.%$%e% de !% %+"+%e $% de o*e#+")+%. Adjudecatarul primeste din partea comisiei de licitatie procesul1verbal de licitatie. Garantia depusa de participantii la licitatie se restituie in termen de , 2ile lucratoare de la data inc8eierii licitatiei. Adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul, diminuat cu contravaloarea garantiei, in termen de cel mult , 2ile de la data licitatiei. ;n ca2ul van2arii in rate , adjudecatarul este obligat la plata sumei de minimum ,% C din pret, diminuata cu valoarea garantiei depuse, in termen de cel mult , 2ile de la data M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-00

Mod"!%+"+% de ,"!o#%*% "#e " (')'#%!o#

Ed. I

Re,. 0

P"-. 20 licitatiei. Dupa plata pretului diminuat cu garantia, adjudecatarul preia bunurile in ba2a documentului @ factura @, care constituie si titlu de proprietate asupra acestora, in ca2ul bunurilor mobile. ;n ca2ul bunurilor imobile, adjudecatarul le preia pe ba2a de factura dupa plata pretului, diminuat cu garantia, dar titlul de proprietate il constituie contractul de van2are1 cumparare inc8eiat in forma autentica, in termen de 3% de 2ile de la plata sumei. ;n ca2ul in care adjudecatarul nu ac8ita suma datorata in vederea preluarii bunurilor, in ma4imum , 2ile lucratoare de la adjudecarea bunurilor, acesta pierde dreptul la restituirea garantiei, iar licitatia se reia in cel mult , 2ile lucratoare de la data adjudecarii, cu aceeasi valoare de pornire ca si licitatia anterioara. ;n aceasta situatie, adjudecatarul datorea2a majorari de intar2iere pentru neac8itarea obligatiei fata de bugetul de stat, stabilita prin proces1verbal de licitatie pana la stingerea creantei. +reanta se stinge prin ac8itarea contravalorii bunurilor de catre noul adjudecatar. Din garantia depusa si nerestituita de vec8iul adjudecatar se vor acoperi, in ordine, c8eltuielile oca2ionate de organi2area unei noi licitatii si diferenta de pret, in ca2ul in care pretul obtinut la noua licitatie va fi mai mic. ;n ca2ul in care garantia depusa depaseste c8eltuielile oca2ionate de organi2area unei noi licitatii si diferenta de pret, suma ramasa din garantie dupa acoperirea acestora se virea2a la bugetul de stat, in contul $%.3,.% .%3 @ ;ncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii @.

;n ca2 contrar, fostul adjudecatar este obligat la plata c8eltuielilor oca2ionate de organi2area unei noi licitatii publice si, dupa ca2, a diferentei de pret ramase neacoperite din garantia depusa. Vec8iul adjudecatar poate intra in posesia bunurilor, daca participa din nou la licitatie ac8itand pretul bunurilor, impreuna cu majorarile de intar2iere aferente si c8eltuielile oca2ionate de organi2area urmatoarei licitatii, ramase neacoperite din garantie, daca este ca2ul, pana cu o 2i inainte de data organi2arii acesteia.;n acest ca2 noua licitatie nu va mai avea loc. Daca adjudecatarul nu ac8ita in termen suma datorata / pretul bunurilor impreuna cu majorarile de intar2iere aferente si c8eltuielile oca2ionate de organi2area urmatoarei licitatii 0, nu are dreptul de a participa la urmatoarea licitatie. 5./. P#o ed'#" de ,")6"#e %) #e-%. de o)$%-)"+%e: 3unurile intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privata a statului se valorifica si 7n regim de consignatie, precum si prin societati comerciale tip consignatie, pe ba2a principiului licitarii comisionului 7n cadrul limitei de %,, 1 $,C din valoarea bunurilor. *icitarea comisionului se poate face la 7nceputul anului sau ori de c9te ori este necesar, cu conditia ca la stabilirea acestuia comisia de licitatie sa aiba 7n vedere criteriile M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-00

Mod"!%+"+% de ,"!o#%*% "#e " (')'#%!o#

Ed. I P"-. 25

Re,. 0

stabilite mai jos. *a stabilirea comisionului comisia de licitatie trebuie sa aiba 7n vedere urmatoarele criterii, dup ca25 a0 volumul de marfa care poate fi preluat pentru valorificare: b0 vadul comercial al consignatarului: c0 respectarea obligatiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata 7n avans. Predarea bunurilor in consignatie se face pe ba2a avi2ului de insotire a marfii . +onsignatarul vinde bunurile preluate la pretul stabilit de comisia de evaluare fara =VA, care include si comisionul, la care se adauga =VA1ul aferent. Plata contravalorii bunurilor v9ndute se face integral sau pe masura v9n2arii, 7n termen de ma4imum , 2ile lucratoare de la data v9n2arii in contul ,%.?, @ Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statuluiA. Pentru nevarsarea la termen a sumelor 7ncasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privata a statului, organele de valorificare calculea2a majorari de 7nt9r2iere, potrivit legislatiei fiscale 7n materie.

5.0. P#o ed'#" de ,")6"#e " (')'#%!o# de !" !o '! de de&o6%+"#e: V9n2area bunurilor de la locul de depo2itare sau de la locul unde acestea se afla, 7n sistem angro, se face pe ba2a de factura. V9n2area bunurilor 7n sistem angro se poate face cu plata integrala sau esalonat pe o perioada de ma4imum $ luni. 6n ca2ul v9n2arii 7n rate persoana fi2ica sau juridica pre2inta o garantie bancara sau scrisoare de garantie bancara repre2ent9nd contravaloarea a 3 rate lunare si plateste, 7n momentul ridicarii bunurilor, minimum ,%C din valoarea acestora. 'atele lunare se actuali2ea2a 7n functie de ta4a oficiala a scontului stabilita de 3anca )ationala a 'om9niei. 5.5. P#o ed'#" de ,")6"#e " (')'#%!o# de o)$'. "!%.e)+"# ' -#"d #%d% "+ de &e#%$"(%!%+"+e: 3unurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate, precum si cele care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare se supun valorificarii fara a fi necesar avi2ul de calitate, 7n conditiile 7n care se 7ncadrea2a 7n termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj. 6n situatia 7n care pentru aceste bunuri se depaseste termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj, este inter2isa valorificarea lor pentru consumul uman. 3unurile mentionate mai sus, inclusiv animalele, pasarile vii sau plantele, precum si bunurile al caror termen de valabilitate e4pira 7nainte de data ram9nerii definitive a 8otar9rii ce se pronunta 7n litigiul al carui obiect 7l constituie legalitatea procesului1verbal de confiscare sunt valorificate de persoanele juridice speciali2ate sau de persoanele fi2ice autori2ate sa comerciali2e2e aceste bunuri catre populatie. Valorificarea acestora se face la pretul cu ridicata practicat 7n 2ona, care poate fi pretul M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-00

Mod"!%+"+% de ,"!o#%*% "#e " (')'#%!o#

Ed. I

Re,. 0

P"-. 21 stabilit pentru ultima intrare, dup ca2, fara efectuarea procedurilor de evaluare. +ontravaloarea acestor bunuri mai putin adaosul comercial, se virea2a de persoanele juridice speciali2ate sau de persoanele fi2ice autori2ate 7n contul ,%.?, EDisponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privata a statuluiE, 7n ma4imum , 2ile lucratoare de la data 7ncasarii. 1.0 Re$&o)$"(%!%+"+%

B.

Director +oordonator

1 alege metoda de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului: 1 aproba componenta comisiei de licitatie a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 1 urmareste raportarea la A)AF a listei detaliate a bunurilor cu van2are lenta sau greu vandabile insotita de o nota justificativa a acestor stocuri 1 urmareste raportarea la A)AF a fisierelor de solduri privind bunurile confiscate si intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului ale trimestrului anterior si curent: B.$ Director +oordonator Adjunct 1 avi2ea2a procesul verbal de licitatie a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului: 1 avi2ea2a componenta comisiei de licitatie a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului: 1 coordonea2a si verifica activitatea de valorificare bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 1 urmareste raportarea la A)AF a listei detaliate cu van2are lenta sau greu vandabile insotita de o nota justificativa a acestor stocuri 11urmareste raportarea la A)AF fisierele de solduri privind bunurile confiscate si intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului ale trimestrului anterior si curent: B.3 Sef 3irou 1 reparti2ea2a bunurile receptionate pe metode de valorificare in urma alegerii metodei de valorificare de catre directorul coordonator, repspectiv maga2in propriu, direct de la locul de depo2itare sau de la locul la care acestea se afla, prin licitatie publica, in regim de consignatie, prin bursele de marfuri: 1 valorificarea in regim special a bunurilor de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecere timpului, pierd din greutate sau valoare, precum si a bunurilor al caror termen de garantie e4pira inainte de data ramanerii definitive a 8otararii ce M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-00

Mod"!%+"+% de ,"!o#%*% "#e " (')'#%!o#

Ed. I P"-. 22

Re,. 0

se va pronunta in litigiu, al carui obiect il constituie legalitatea procesului verbal de confiscare: 1 valorificarea mijloacelor de plata in valuta liber convertibila, confiscata sau intrata potrivit legii, in proprietatea privata a statului: 1 verifica daca sumele re2ultate din valorificarea bunurilor se varsa in termen la bugetul de stat: in ca2 contrar, ia masuri de reali2are a creantelor bugetare, conform legislatiei fiscale in vigoare: 1 transmite debitele constatate organelor de e4ecutare silita in vederea aplicarii masurilor de e4ecutare silita, in ba2a titlurilor e4ecutorii, cum sunt5 procesul verbal al comisiei de licitatie, in ca2ul neac8itarii la termen a obligatiilor re2ultate din adjudecarea bunurilor la licitatie: 1 contractul de van2are1 cumparare, in ca2ul neac8itarii la termen a ratelor re2ultate din van2area in rate a bunurilor: 1 intreprinde masurile necesare pentru publicarea in presa si afisarea la sediul DGFP si sau pe portalul A)AF a anunturilor cu privire la licitatiile organi2ate pentru valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si a licitatiilor de comision: 1 organi2ea2a licitatiile publice si licitatiile de comision si intocmeste procesul verbal de licitatie: 1 coordonea2a si verifica activitatea maga2inului propriu de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului: 1 verifica indeplinirea obligatiilor contractuale de catre consignatari: 1 organi2ea2a evidenta incasarilor pentru bunurile valorificate prin consignatie si calculea2a comisionul ce se acorda pentru valorificarea bunurilor prin consignatie: 1 verifica daca sumele reali2ate din valorificarea bunurilor se varsa la termen in contul de disponibil desc8is la dispo2itia organului de valorificare si la bugetul general consolidat, in ca2 contrar, se iau masuri de virare a sumelor respective impreuna cu majorari de intar2iere calculate in conformitate cu normele legale in vigoare: 1 organi2ea2a si tine evidenta facturilor catre unitatile de colectare a deseurilor si urmareste incasarea facturilor: 1 verifica scaderea din gestiune a bunurilor vandute. 1 verifica lista detaliata a bunurilor cu van2are lenta sau greu vandabile insotita de o nota justificativa a acestor stocuri 1 verifica fisierele de solduri privind bunurile confiscate si intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului ale trimestrului anterior si curent: B." +onsilieri, inspectori si referent 1 reparti2ea2a bunurile receptionate pe metode de valorificare in urma alegerii metodei de valorificare de catre directorul coordonator, repspectiv maga2in propriu, direct de la locul de depo2itare sau de la locul la care acestea se afla, prin licitatie publica, in regim de consignatie, prin bursele de marfuri: 1 urmaresc valorificarea in regim special a bunurilor de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care prin trecere timpului pierd din greutate sau valoare, precum si a bunurilor al caror termen de garantie e4pira inainte de data ramanerii definitive a 8otararii ce

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-00

Mod"!%+"+% de ,"!o#%*% "#e " (')'#%!o#

Ed. I

Re,. 0

P"-. 23 se va pronunta in litigiu, al carui obiect il constituie legalitatea procesului verbal de confiscare: 1 valorificarea mijloacelor de plata in valuta liber convertibila, confiscata sau intrata potrivit legii, in proprietatea privata a statului: 1 verifica daca sumele re2ultate din valorificarea bunurilor se varsa in termen la bugetul de stat: in ca2 contrar, ia masuri de reali2are a creantelor bugetare, conform legislatiei fiscale in vigoare: 1 transmite debitele constatate organelor de e4ecutare silita in vederea aplicarii masurilor de e4ecutare silita, in ba2a titlurilor e4ecutorii, cum sunt5 procesul verbal al comisiei de licitatie, in ca2ul neac8itarii la termen a obligatiilor re2ultate din adjudecarea bunurilor la licitatie: contractul de van2are1 cumparare, in ca2ul neac8itarii la termen a ratelor re2ultate din van2area in rate a bunurilor: 1 intocmesc documentatia in vederea valorificarii bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, prin bursele de marfuri si pe piata valorilor mobiliare: 1 participa ca membru in comisia de licitatie: 1 efectuarea publicitatii bunurilor evaluate care urmea2a a fi valorificate: 1intocmirea dosarelor de licitatie / declaratii, procese verbale de evaluare, oferte primite0: 1 organi2ea2a licitatiile publice si licitatiile de comision si intocmeste procesul verbal de licitatie: 1 asigura secretariatul comisiei de licitatie publica: 1 completea2a facturile pentru marfa vanduta si le inaintea2a pentru semnare sefului de birou sau persoanei imputerncite in acest sens: 1 asigura toate etapele privind publicitatea si desfasurarea licitatiilor: 1 evidentia2a garantia pentru ofertele depuse: 1 intocmeste documentele pentru restituirea garantiilor: 1 consemnea2a pierderea dreptului castigatorului la restituirea garantiei: 1 organi2ea2a evidenta facturilor pe clienti pentru bunuri vandurte, evidentia2a majorarile de intar2iere pentru neplata la termen a facturilor: 1completea2a si semnea2a avi2ele de insotire a marfii pe ba2a carora se dau bunurile in consignatie: 1 virea2a la bugetul general consolidat incasarile efectuate din valorificarea bunurilor: 1 organi2ea2a si tine evidenta facturilor catre uinitatile de colectare a deseurilor si urmareste incasarea facturilor: 1 evidentia2a scaderea din gestiune a bunurilor vandute:

1 intocmeste trimestrial lista detaliata a bunurilor cu van2are lenta sau greu vandabile insotita de o nota justificativa a acestor stocuri: 1 e4trage din programul informatic VA*!';F fisierele de solduri privind bunurile confiscate si intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului ale trimestrului anterior si curent:

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-00

Mod"!%+"+% de ,"!o#%*% "#e " (')'#%!o# 2.0 Fo#.'!"#e 4 I)#e-%$+#"#%

Ed. I P"-. 29

Re,. 0

&. . Proces verbal de transfer a bunurilor devenite proprietatea privata a statului, conform !G "# $%%&, republicata &.$. Situatie van2ari 2ilnice &.3. Factura &.". +8itanta &.,. 3on fiscal &.B. Avi2 de insotire a marfii &.&. Foaie de varsamant &.?. Anunt de van2are a bunurilor mobile si imobile &.-. Proces verbal de licitatie &. %. Proces verbal de adjudecare a bunurilor devenite proprietatea privata a statului, conform !G "# $%%&, republicata

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-05

A+#%('%#e" ' +%+!' -#"+'%+ " (')'#%!o# o)*%$ "+e

Ed. I P"-. /0

Re,. 0

1.0. S o& Procedura stsbileste modul de transmitere cu titlu gratuit unor persoane fi2ice sau juridice a unor bunuri supuse valorificarii. 2.0. Do.e)%'! de "&!% "#e Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului. /.0. Do '.e)+e de #e*e#%)+" 3. !rdonanta Guvernului nr. "#$%%& republicata pentru 'eglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 3.$ (otararea Guvernului nr.&3 #$%%& privind aprobarea )ormelor metodologice de aplicare a !rdonantei Guvernului nr. "#$%%& pentru reglementarea modului si

conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 0.0 De*%)%+%% $% "(#e,%e#% MFP . Ministerul Finantelor Publice P! / Procedura !perationala 0 . procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr1o structura organi2atorica definita DGFP . Directia Generala a Finantelor Publice AMAVS . Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului 5.0 De$ #%e#e" &#o ed'#%% Ministerul Finantelor Publice poate propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate in proprietatea privata a statului astfel5 Secretariatului General al Guvernului1autove8icule, ambulante sanitare cu toate dotarile necesare, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora, reparti2area acestora facandu1se de catre o comisie interministeriala pe ba2a situatiilor transmise de DGFP Gorj. Astfel , luna, pana pe data de , a lunii urmatoare, biroul valorificare bunuri comunica Ministerului Finantelor Publice @Situatia nominala privind autove8iculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente , ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului@.

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-05

A+#%('%#e" ' +%+!' -#"+'%+ " (')'#%!o# o)*%$ "+e

Ed. I

Re,. 0

P"-. /1 +ererile de atribuire cu titlu gratuit a autove8iculelor , ambulantelor sanitare cu toate dotarile necesare, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora se depun la Secretariatul General al Guvernului. +omisia interministeriala anali2ea2a cererile de atribuire gratuita a acestor bunuri si le reparti2ea2a in administrarea ministerelor , autoritatilor publice centrale si locale , in limita normativelor de dotare a acestora , precum si unitatilor de cult si Societatii )ationale de +ruce 'osie din 'omania . F Secretariatul General al Guvernului comunica Ministerului Finantelor Publice , dupa fiecare sedinta a comisiei interministeriale , situatia privind autove8iculele ,

ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora , care au fost atribuite gratuit , precum si situatia celor neatribuite gratuit. Predarea autove8iculelor catre institutiile carora le1au fost atribuite si valorificarea celor neatribuite de catre organul de valorificare se efectuea2a pe ba2a comunicarii e4prese a Ministerului Finantelor Publice. =ransmiterea comunicarilor de Ministerul Finantelor Publice atat catre beneficiari , cat si catre organele de valorificare se face in termen de , 2ile de la data primirii comunicarii de la Secretariatul General al Guvernului . =ransmiterea de catre beneficiari a acceptului sau refu2ului se face in termen de , 2ile lucratoare de la data comunicarii. ;n ca2 contrar , bunurile se considera refu2ate . F creselor, unitatilor si institutiilor de invatamant, bibliotecilor, centrelor de plasament, centrelor de primire a copilului in regim de urgenta, caminelor pentru persoane varstnice, unitatilor de asistenta medico1sociala /centre medico1sociale preluate0, persoanelor cu 8andicap, institutiilor de cult, Societatii )ationale de +ruce 'osie din 'omania, precum si persoanele fi2ice care au avut de suferit de pe urma calamitatilor naturale, la propunerea organelor de valorificare. Directia Generala a Finantelor Publice Gorj poate atribui cu titlu gratuit bunuri in valoare de pana la %.%%%lei# beneficiar la solicitarea scrisa a institutiilor interesate. Pentru aceasta, se intocmeste procesul verbal privind propunerile de atribuiri cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului care cuprinde5 numar ordine produs, numar# data declaratie bunuri, numar# data inregistrare DGFP Gorj, numar# data PV evaluare, denumire, descriere produs, termen valabilitate, unitate de masura, cantitate, pret, valoare, =VA., care se intocmeste in " e4emplare, se semnea2a de membrii comisiei de evaluare a bunurilor si se avi2ea2a de directorul coordonator. Dupa avi2area procesului verbal se intocmeste referatul pentru emiterea deci2iei privind atribuirea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care se aproba de directorul coordonator si in ba2a caruia directorul coordonator emite deci2ia de atribuire a bunurilor confiscate. ;n ba2a deci2iei se intocmeste in " /patru0 e4emplare procesul verbal de atribuire cu titlu gratuit a bunurilor devenite proprietate privata a statului care cuprinde5 numar curent, numar ordine produs, actul de intrare in propritatea privata a statului, po2itia, denumire, descriere produs, termen valabilitate, unitate de masura, cantitate, pret, valoare, =VA. Se semnea2a de repre2entantul DGFP Gorj, in calitate de predator si cel al institutiei solicitante , in calitate de primitor si circula5 un e4emplar la solicitant, un e4emplar se transmite biroului M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-05

A+#%('%#e" ' +%+!' -#"+'%+ " (')'#%!o# o)*%$ "+e

Ed. I P"-. /2

Re,. 0

financiar, contabilitate, investitii si buget propriu, iar restul e4emplarelor raman in cadrul biroului pentru descarcarea din gestiune a bunurilor. Pentru bunurile ce sunt atribuite cu titlu gratuit, in valoare de peste %.%%% lei#beneficiar, DGFP Gorj inaintea2a Ministerului Finantelor Publice propuneri concrete si motivate, care cuprind beneficiarii bunurilor si lista bunurilor atat cantitativ, cat si valoric. ;n vederea atribuirii cu titlu gratuit, bunurile sunt retrase de la valorificare . Se pot atribui cu titlu gratuit bunuri in valoare de peste %.%%% lei# beneficiar si in ba2a unei cereri inaintate direct Ministerului Finantelor Publice. ;n acesta situatie, MFP va solicita DGFP Gorj listele cu bunuri, atat cantitativ, cat si valoric . F ministerelor, altor autoritati publice centrale, inclusiv organelor deconcentrate ale acestora, precum si autoritatilor administratiei publice locale1 ec8ipamente de comunicatie, te8nica de calcul si birotica, rec8i2ite, bunuri de folosinta indelungata , inventar gospodaresc, materiale de intretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si evaluare . Atribuirea cu titlu gratuit, pentru unitatile administrativ 1 teritoriale, se face pe ba2a unei cereri adresate DGFP Gorj pentru bunuri in valoare de pana la %.%%% lei. Atribuirea cu titlu gratuit, pentru ministere si alte autoritati publice centrale , precum si pentru organele deconcentrate ale acestora, se face in ba2a unei cereri adresate MFP. FMinisterului Afacerilor G4terne 1 bunuri mobile si imobile aflate in strainatate, prin 8otarare a Guvernului: F persoanelor juriodice 1 bunuri intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care au fost ac8i2itionate din import, in ba2a unui? contract de credit garantat de stat, prin 8otarare a Guvernului: F persoanelor juridice care administrea2a caHse memoriale, prin 8otarare a Guvernului, la propunerea MFP: Atribuirea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face cu aprobarea, prin ordin, a ministrului finantelor publice, pentru cele care intra in competenta MFP, sau prin deci2ie a directorului coordonator al DGFP Gorj . Autove8iculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care nu indeplinesc conditiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, cele care nu sunt reparti2ate de comisia interministeriala sau cele refu2ate de beneficiari, e4plicit sau prin netransmiterea in termen de , 2ile a acceptului sau refu2ului de a le prelua, se valorifica de catre DGFP Gorj, astfel 5 1 prin licitatie publica 1 prin van2are directa de la locul de depo2itare sau de la locul unde acestea se afla 1 prin atribuire cu titlu gratuit : 1 ca piese componente : 1 prin unitatile de colectare si valorificare a deseurilor 1 prin distrugere Daca bunurile nu sunt preluate in termen de B% de 2ile de la data atribuirii cu titlu gratuit, vor urma procedura de valorificare sau pot fi atribuite unui alt beneficiar .

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-05

A+#%('%#e" ' +%+!' -#"+'%+ " (')'#%!o# o)*%$ "+e 1.0 Re$&o)$"(%!%+"+%

Ed. I P"-. //

Re,. 0

B. Director +oordonator 1 aproba documentatia pentru atribuirea gratuita a unor categorii de bunuri catre anumiti beneficiari /Secretariatul General al Guvernului, crese, gradinite, camine de copii, de batrani, a2iluri, spitale, scoli, institutii de cult, persoane cu 8andicap, persoane fi2ice care au avut de suferit in urma calamitatilor naturale0: 1 aproba transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului in valoare de pana la % %%% '!)# beneficiar: 1 propune MGF transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului in valoare de peste % %%% '!# beneficiar: 1 aproba valorificarea bunurilor care nu sunt preluate in termen de B% 2ile de la data aprobarii cu titlu gratuit. B.$ Director +oordonator Adjunct 1 avi2ea2a documentatia pentru atribuirea gratuita a unor categorii de bunuri catre anumiti beneficiari /Secretariatul General al Guvernului, crese, gradinite, camine de copii, de batrani, a2iluri, spitale, scoli, institutii de cult, persoane cu 8andicap, persoane fi2ice care au avut de suferit in urma calamitatilor naturale0: 1 propune aprobarea atribuirii transmiterii cu titlu gratuit a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului in valoare de pana la % %%% '!)# beneficiar: 1 propune MFP transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului in valoare de peste % %%% '!# beneficiar: 1 avi2ea2a valorificarea bunurilor care nu sunt preluate in termen de B% 2ile de la data aprobarii cu titlu gratuit. B.3 Sef birou 1 verifica intocmirea documentatiei pentru atribuirea gratuita a unor categorii de bunuri catre anumiti beneficiari /Secretariatul General al Guvernului, crese, gradinite, camine de copii, de batrani, a2iluri, spitale, scoli, institutii de cult, persoane cu 8andicap, persoane fi2ice care au avut de suferit in urma calamitatilor naturale0: 1 intocmeste referatul privind transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului in valoare de pana la % %%% '!) # beneficiar:

1 intocmeste si inaintea2a MFP documentatia privind transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului in valoare de peste % %%% '!) # beneficiar: 1 asigura valorificarea bunurilor care nu sunt preluate in termen de B% 2ile de la data aprobarii cu titlu gratuit: 1 verifica scaderea din evidenta a bunurilor atribuite cu titlu gratuit: 1 predarea bunurilor catre agentii economici sau a persoanelor fi2ice carora li s1au atribuit gratuit bunurile sau catre unitatile de colectare a deseurilor.

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-05

A+#%('%#e" ' +%+!' -#"+'%+ " (')'#%!o# o)*%$ "+e B." +onsilieri, inspectori si referent

Ed. I P"-. /0

Re,. 0

1 intocmirea documentatiei pentru atribuirea gratuita a unor categorii de bunuri catre anumiti beneficiari /Secretariatul General al Guvernului, crese, gradinite, camine de copii, de batrani, a2iluri, spitale, scoli, institutii de cult, persoane cu 8andicap, persoane fi2ice care au avut de suferit in urma calamitatilor naturale0 1 intocmeste procesul verbal privind propunerile de atribuire cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului: 1 intocmeste procesul verbal de atribuire cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului: 1 valorifica bunurile care nu sunt preluate in termen de B% 2ile de la data aprobarii cu titlu gratuit: 1 asigura scaderea din evidenta a bunurilor atribuite cu titlu gratuit: 1 predarea bunurilor catre agentii economici sau a persoanelor fi2ice carora li s1au atribuit gratuit bunurile sau catre unitatile de colectare a deseurilor. 2.0 Fo#.'!"#e 4 I)#e-%$+#"#% &. . *ista propuneriatribuiri cu titlu gratuit in ba2a !.G. "# $%%& &.$. Proces verbal atribuire cu titlu gratuit a bunurilor devenite proprietate privata a statului conform !.G. "# $%%&

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-01

A +%,%+"+e" de d%$+#'-e#e " (')'#%!o# o)*%$ "+e $"' %)+#"+e5 &o+#%,%+ !e-%%5 %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'% 1.0. S o&

Ed. I

Re,. 0

P"-. /5 Procedura stabileste modul de distrugere a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, care nu indeplinesc conditiile legale de comerciali2are. 2.0. Do.e)%'! de "&!% "#e Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului. /.0. Do '.e)+e de #e*e#%)+" 3. !rdonanta Guvernului nr. "#$%%& republicata pentru 'eglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

3.$ (otararea Guvernului nr.&3 #$%%& privind aprobarea )ormelor metodologice de aplicare a !rdonantei Guvernului nr. "#$%%& pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 0.0 De*%)%+%% $% "(#e,%e#% MFP . Ministerul Finantelor Publice P! / Procedura !perationala 0 . procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr1o structura organi2atorica definita DGFP . Directia Generala a Finantelor Publice AMAVS . Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului 5.0 De$ #%e#e" &#o ed'#%% 3unurile intrate in proprietatea privata a statului preluate de organele de valorificare si care in intervalul de ?% de 2ile au devenit necomerciali2abile , precum si cele care nu au putut fi valorificate sau atribuite cu titlu gratuit , inclusiv componentele re2ultate din de2membrare , care nu au fost predate unitatilor de colectare si de valorificare a deseurilor , se pot distruge sub supraveg8erea comisiei de distrugere. De asemenea pot fi distruse si bunurile pentru care volumul acestora / valoric 0 nu justifica angajarea c8eltuielilor in vederea valorificarii. 6n ca2ul bunurilor necomunitare intrate 7n proprietatea privata a statului prin autoritatea vamala, pentru care aceasta comunica drepturi de import 7n sume fi4e aplicabile la unitatea de cantitate, daca pretul stabilit nu asigura cel putin plata drepturilor de import si a celorlalte c8eltuieli de valorificare preconi2ate, bunurile se distrug. M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-01

A +%,%+"+e" de d%$+#'-e#e " (')'#%!o# o)*%$ "+e $"' %)+#"+e5 &o+#%,%+ !e-%%5 %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'%

Ed. I

Re,. 0

P"-. /1 +omisia de distrugere este formata din , membri 5 $ repre2entanti ai DGFP Gorj , desemnati din cadrul biroului valorificare bunuri, un repre2entant din partea ;P< Gorj, un repre2entant al +omisariatul <udetean pentru Protectia +onsumatorului Gorj si un repre2entant al Agentiei <udetene Gorj pentru Protectia Mediului si este stabilita prin deci2ie a directorului coordonator al Directia Generala a Finantelor Publice Gorj.

Se convoaca comisia de preluare si distrugere de catre detinator, pre2enta fiind obligatorie, iar daca un membru este absent, 7nlocuitorul acestuia este numit prin deci2ie a directorului coordonator al DGFP Gorj. Distrugerea bunurilor dovedite ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectual se efectuea2a 7n pre2enta si cu confirmarea comisiei de preluare si distrugere preva2ute. 6n functie de importanta operatiunii de distrugere se pot efectua 7nregistrari video fie cu aparatura proprie, fie prin apelarea la serviciile unor persoane fi2ice sau juridice speciali2ate +omisia de distrugere stabileste, in functie de natura bunurilor respective, locul unde urmea2a sa fie distruse bunurile, putandu1se apela si la serviciile unor unitati speciali2ate in acest gen de activitate. Data 7ntrunirii comisiei de distrugere se stabileste prin deci2ie a directorului coordonator al DGFP Gorj. ;n acest sens, se intocmeste in " e4emplare formularul lista de propuneri distrugeri, care cuprinde5 numar ordine produs, numar# data declaratie, numar# data inregistrare DGFP, numar# data PV evaluare, denumire, descriere produs, termen de valabilitate, unitate de masura, cantitate, pret, valoare, =VA, observatii. Se semnea2a de catre seful de birou si se aproba de catre directorul coordonator. Dupa avi2area procesului verbal se intocmeste referatul pentru emiterea deci2iei privind distrugerea unor bunuri intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care se aproba de directorul coordonator si in ba2a caruia directorul coordonator emite deci2ia de distrugere a bunurilor confiscate. ;n ba2a deci2iei se intocmeste in 3 /trei0 e4emplare procesul verbal de distrugere a bunurilor devenite proprietate privata a statului care cuprinde5 numar curent, numar ordine produs, actul de trecere in proprietatea privata a statului, po2itia, denumire, descriere produs, termen de valabilitate, unitate de masura, cantitate, pret cu =VA, valoare cu =VA. Se semnea2a de membrii comisiei de distrugere si se avi2ea2a de catre directorul coordonator si circula5 un e4emplar se transmite biroului financiar, contabilitate, investitii si buget propriu, iar restul e4emplarelor raman in cadrul biroului pentru descarcarea din gestiune a bunurilor. 1.0 Re$&o)$"(%!%+"+% B. Director +oordonator 1 aproba componenta comisiei de distrugere a bunurilor confiscate: 1.aproba lista de propuneri distrugeri bunuri confiscate: 1 emite deci2ia prin care se aproba distrugerea bunurilor confiscate: M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-01

A +%,%+"+e" de d%$+#'-e#e " (')'#%!o# o)*%$ "+e $"' %)+#"+e5 &o+#%,%+ !e-%%5 %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'% B.$ Director +oordonator Adjunct

Ed. I

Re,. 0

P"-. /2 1 propune aprobarea distrugerii bunurilor confiscate care nu mai pot fi valorificate, conform prevederilor legale: B.3 Sef birou 1 .intocmeste referatul pentru distrugerea bunurilor conform prevederilor legale: 1 intocmeste lista de propuneri distrugeri bunuri confiscate si o transmite spre aprobare directorului coordonator: 1 este presedintele comisiei de distrugere: 1 verifica scaderea din gestiune a bunurilor distruse: 1 convoaca comisia de distrugere a bunurilor confiscate care nu mai pot fi valorificate: B." +onsilieri, inspectori si referent 1 organi2ea2a evidenta bunurilor pentru care se intocmesc procesele verbale de distrugere: 1 este membru in comisia de distrugere: 1 intocmeste procesul verbal de distrugere a bunurilor devenite proprietate privata a statului: 1 asigura secretariatul comisiei de distrugere a bunurilor: 1 operea2a scaderea din gestiune a bunurilor distruse: 2.0 Fo#.'!"#e 4 I)#e-%$+#"#% &. . *ista propuneri distrugeri in ba2a !.G. "# $%%& &.$. Proces verbal de distrugere a bunurilor devenite proprietatea privata a statului

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-02

Ve)%+'#%!e %) "$"+e $% 9e!+'%e!%!e "*e#e)+e (')'#%!o# %)+#"+e5 &o+#%,%+ !e-%%5 %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'%

Ed. I

Re,. 0

P"-. /3 1.0. S o& Procedura stabileste veniturile incasate si c8eltuielile aferente bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 2.0. Do.e)%'! de "&!% "#e Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului. /.0. Do '.e)+e de #e*e#%)+" 3. !rdonanta Guvernului nr. "#$%%& republicata pentru 'eglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 3.$ (otararea Guvernului nr.&3 #$%%& privind aprobarea )ormelor metodologice de aplicare a !rdonantei Guvernului nr. "#$%%& pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 3.3 *egea 3B%# $%%$ privind statutul politistului 0.0 De*%)%+%% $% "(#e,%e#% MFP . Ministerul Finantelor Publice P! / Procedura !perationala 0 . procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr1o structura organi2atorica definita DGFP . Directia Generala a Finantelor Publice AMAVS . Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului

5.0 De$ #%e#e" &#o ed'#%% Veniturile 7ncasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privat a statului, precum si veniturile 7ncasate 7n urma valorificarii bunurilor confiscate de catre autoritatile administratiei publice locale se colectea2a 7n contul ,%.?, EDisponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privat a statuluiE, desc8is pe numele DGFP Gorj. 6n ca2ul 7ncasarii contravalorii bunurilor respective 7n numerar sumele se depun la casieria =re2oreriei =argu1 <iu 7n prima 2i lucratoare de la 7ncasare. Din sumele colectate DGFP Gorj acopera, pe ba2a de documente legale, c8eltuielile efectuate 7n vederea valorificarii bunurilor respective si retin cota de C aferenta bunurilor confiscate de organele de politie, care se virea2a Ministerului Administratiei si ;nternelor pentru recompensarea politistilor, av9nd obligatia ca 7n termen de , 2ile lucratoare de la 7ncasare sa vire2e disponibilitatile ramase, dupa ca25 a0 7n contul bugetului de stat $%.3,.% .%3 E6ncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiE: M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-02

Ve)%+'#%!e %) "$"+e $% 9e!+'%e!%!e "*e#e)+e (')'#%!o# %)+#"+e5 &o+#%,%+ !e-%%5 %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'%

Ed. I

Re,. 0

P"-. /9 b0 7n contul bugetului de stat $%.3,.% .%B E6ncasari din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a sav9rsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilorE: c0 7n contul $ .3,.%$.%3 E6ncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiE pentru sumele destinate bugetelor locale. Pentru c8eltuielile efectuate 7n vederea valorificarii bunurilor intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privata a statului dupa virarea la bugetul de stat a disponibilitatilor re2ultate din valorificare sau pentru care sumele disponibile 7n contul ,%.?, nu sunt suficiente, se pre2inta documente justificative, proced9ndu1se astfel5 a0 DGFP Gorj 7ntocmeste un referat 7n care vor fi consemnate, pe ba2a de documente justificative, sumele care urmea2a sa fie restituite din contul bugetului de stat 7n contul ,%.?, EDisponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privata a statuluiE. 'eferatul este intocmit de seful de birou si semnat de directorul coordonator al DGFP Gorj, si va purta vi2a de control financiar preventiv propriu:

b0 =re2oreria =argu1 <iu restituie suma totala aprobata 7n referat din contul bugetului de stat $%.3,.% .%3 E6ncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiE sau, dupa ca2, $%.3,.% .%B E6ncasari din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a sav9rsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilorE 7n contul ,%.?, EDisponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privata a statuluiE: c0 dupa alimentarea contului ,%.?, EDisponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privat a statuluiE, DGFP Gorj dispune platile legale catre beneficiari. Veniturile 7ncasate din valorificarea bunurilor confiscate de catre autoritatile administratiei publice locale se fac venit la bugetul local, dupa deducerea c8eltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislatiei 7n vigoare si a unui comision de $%C din veniturile ramase dupa deducerea c8eltuielilor cu valorificarea. +omisionul se virea2a 7n contul bugetului statului $%.3,.% .%3, 7n termen de , 2ile de la 7ncasare. 6n situatia 7n care nivelul veniturilor 7ncasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privata a statului nu asigura acoperirea c8eltuielilor necesare 7n vederea valorificarii acestora, diferenta va fi acoperita de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice. Diferenta de c8eltuieli neacoperita din veniturile 7ncasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privata a statului se acopera din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, respectiv de la capitolul ,".% EAlte servicii publice generaleE, subcapitolul ,".% .,% EAlte servicii publice generaleE. 6n categoria c8eltuielilor preva2ute mai sus se cuprind c8eltuielile efectuate 7n vederea valorificarii bunurilor intrate 7n proprietatea privata a statului, de la preluarea acestora p9na la valorificarea, atribuirea gratuita sau distrugerea lor, respectiv c8eltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depo2itarea, conservarea, anali2a, fotografierea, filmarea, marcarea, etic8etarea si e4perti2area, inclusiv cele efectuate pentru stabilirea M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-02

Ve)%+'#%!e %) "$"+e $% 9e!+'%e!%!e "*e#e)+e (')'#%!o# %)+#"+e5 &o+#%,%+ !e-%%5 %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'%

Ed. I

Re,. 0

P"-. 00 bunurilor care 7ndeplinesc conditiile de comerciali2are, asigurarea garantiei pentru bunurile de folosinta 7ndelungata, evaluarea, licitatiile, publicitatea, de2membrarea, distrugerea, c8eltuielile cu dotarea cu mijloace auto pentru desfasurarea 7n conditii optime a activitatii de valorificare, restituirea sumelor 7ncasate gresit sau fara ba2a legala,

a contravalorii bunurilor intrate gresit sau fara ba2a legala 7n proprietatea privata a statului, indemni2atiile membrilor comisiilor de evaluare si distrugere si cotele de contributii aferente acestor indemni2atii, datorate potrivit legii de angajator, precum si cotele pentru constituirea fondului de stimulente, conform reglementrilor 7n vigoare. +otele pentru constituirea fondului de stimulente conform reglementarilor 7n vigoare se aplica asupra sumelor re2ultate din valorificarea bunurilor intrate 7n proprietatea privata a statului, e4clusiv =VA si celelalte c8eltuieli de valorificare. 6n categoria c8eltuielilor cu valorificarea bunurilor se cuprind si c8eltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin maga2ine proprii, respectiv5 c8eltuieli cu pregatirea maga2inului conform cerintelor legale 7n vigoare, c8eltuieli cu dotarea maga2inului, respectiv cu mobilier, casa de marcat, obiecte de inventar, c8eltuieli cu 7ntretinerea, pa2a sau cu sistemele de asigurare a pa2ei, cu mijloacele de transport ale maga2inului, precum si c8eltuielile cu salari2area si scolari2area personalului care deserveste activitatea maga2inului. ;n categoria c8eltuielilor cu valorificarea bunurilor se cuprind si urmatoarele categorii de c8eltuieli privind valorificarea bunurilor imobile care provin din succesiuni fara mostenitori legali sau testamentari5 a0 c8eltuieli privind inventarierea si preluarea acestor bunuri: b0 c8eltuieli ce grevea2a asupra bunurilor 7n momentul preluarii acestora 7n vederea valorificarii /impo2ite, ta4e, c8eltuieli de 7ntretinere, energie, telefon, ga2e naturale, datorii 7nscrise 7n pasivul succesoral si altele asemenea0: c0 ta4e si onorarii platite persoanelor fi2ice si#sau juridice autori2ate: d0 c8eltuieli judiciare: e0 c8eltuieli pentru 7ndeplinirea conditiilor de publicitate imobiliara. 6n categoria c8eltuielilor preva2ute mai sus se cuprind si c8eltuielile oca2ionate de desc8iderea conturilor 7n valuta, de transformarea 7n lei a sumelor 7n valut si de restituirea acestora, precum si c8eltuielile oca2ionate de valorificarea metalelor preioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, astfel5 a0 c8eltuieli privind inventarierea cu oca2ia preluarii 7n te2aurul =re2oreriei =argu1 <iu, anali2a, e4perti2area si marcarea obiectelor din metale si pietre pretioase: b0 c8eltuieli cu procurarea de bunuri care asigura desfasurarea 7n bune conditii a activitatii de valorificare, pastrarea 7n conditii de siguranta a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, precum si a celorlalte valori /c9ntare electronice, casa de bani,camera de luat vederi, aparat foto digital pentru 7ntocmirea albumului de pre2entare a metalelor pretioase etc.0. De asemenea, sunt cuprinse si c8eltuielile cu procurarea de bunuri pentru aplicarea si buna functionare a pac8etului de programe destinat informati2arii activitatii de valorificare /dotarea biroului de valorificare a bunurilor cu ec8ipamente de comunicatii, te8nica de calcul M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-02

Ve)%+'#%!e %) "$"+e $% 9e!+'%e!%!e "*e#e)+e (')'#%!o# %)+#"+e5 &o+#%,%+ !e-%%5 %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'% si birotica si altele asemenea0 1.0 Re$&o)$"(%!%+"+%

Ed. I

Re,. 0

P"-. 01

B. Director +oordonator 1 aproba modul de constituire a fondului de stimulente cu respectarea prevederilor legale din domeniu: 1 aproba plata c8eltuielilor efectuate: 1 aproba referatul pentru restituirea sumelor din contul bugetului general consolidat in contul de disponibil al biroului de valorificare bunuri in ca2ul in care c8eltuielile de valorificare depasesc sumele disponibile in contul acestora, conform prevederilor legale in vigoare: 1 raportea2a A)AF situatia trimestriala a veniturilor obtinute din valorificarea bunurilor confiscate si intrate, potrivit legii, in propritatea privata a statului, precum si a c8eltuielilor efectuate pentru valorificarea acestora: B.$ Director +oordonator Adjunct 1 coordonea2a modul de constituire a fondului de stimulente cu respectarea prevederilor legale din domeniu: 1 avi2ea2a ordonantarea la plata: 1 verifica comunicarea in timp util biroului financiar, contabilitate, investitii si buget propriu, reparti2area pe destinatii a sumelor incasate in contul de disponibil tinand cont de c8eltuielile care trebuie acoperite din veniturile incasate si din provenienta bunurilor a caror contravaloare a fost incasata, in functie de care se stabilesc cotele retinute pentru constituirea fondurilor de stimulare, astfel incat sa se respecte termenul de la incasarea sumelor pana la virarea lor la bugetul general consolidat: 1 avi2ea2a referatul pentru restituirea sumelor din contul bugetului general consolidat in contul de disponibil al biroului de valorificare bunuri in ca2ul in care c8eltuielile de valorificare depasesc sumele disponibile in contul acestora, conform prevederilor legale in vigoare: 1 raportea2a A)AF situatia trimestriala a veniturilor obtinute din valorificarea bunurilor confiscate si intrate, potrivit legii, in propritatea privata a statului, precum si a c8eltuielilor efectuate pentru valorificarea acestora: B.3 Sef birou

1 comunica in timp util biroului financiar, contabilitate, investitii si buget propriu, reparti2area pe destinatii a sumelor incasate in contul de disponibil tinand cont de c8eltuielile care trebuie acoperite din veniturile incasate si din provenienta bunurilor a caror contravaloare a fost incasata, in functie de care se stabilesc cotele retinute pentru constituirea fondurilor de stimulare, astfel incat sa se respecte termenul de la incasarea sumelor pana la virarea lor la M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-02

Ve)%+'#%!e %) "$"+e $% 9e!+'%e!%!e "*e#e)+e (')'#%!o# %)+#"+e5 &o+#%,%+ !e-%%5 %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'%

Ed. I

Re,. 0

P"-. 02 incasata, in functie de care se stabilesc cotele retinute pentru constituirea fondurilor de stimulare, astfel incat sa se respecte termenul de la incasarea sumelor pana la virarea lor la bugetul general consolidat: 1 intocmeste referatul pentru restituirea sumelor din contul bugetului general consolidat in contul de disponibil al biroului de valorificare bunuri in ca2ul in care c8eltuielile de valorificare depasesc sumele disponibile in contul acestora, conform prevederilor legale in vigoare 1 organi2area evidentei c8eltuielilor efectuate cu valorificarea bunurilor, intocmind si documentele necesare pentru plata acestora /anali2e, publicitate, e4perti2e, banderole, timbre, alte c8eltuieli0 1 verifica situatia trimestriala a veniturilor obtinute din valorificarea bunurilor confiscate si intrate, potrivit legii, in propritatea privata a statului, precum si a c8eltuielilor efectuate pentru valorificarea acestora B." +onsilieri, inspectori si referent 1 intocmirea situatiei de stimulente si a situatiei lunare privind reparti2area sumelor incasate pe detinatori: 1 comunica in timp util biroului financiar, contabilitate, investitii si buget propriu, reparti2area pe destinatii a sumelor incasate in contul de disponibil tinand cont de c8eltuielile care trebuie acoperite din veniturile incasate si din provenienta bunurilor a caror contravaloare a fost incasata, in functie de care se stabilesc cotele retinute pentru constituirea fondurilor de stimulare, astfel incat sa se respecte termenul de la incasarea sumelor pana la virarea lor la bugetul general consolidat:

1 intocmeste referatul pentru restituirea sumelor din contul bugetului general consolidat in contul de disponibil al biroului de valorificare bunuri in ca2ul in care c8eltuielile de valorificare depasesc sumele disponibile in contul acestora, conform prevederilor legale in vigoare: 1 organi2area evidentei c8eltuielilor efectuate cu valorificarea bunurilor, intocmind si documentele necesare pentru plata acestora /anali2e, publicitate, e4perti2e, banderole, timbre, alte c8eltuieli0: 1 intocmeste trimestrial situatia veniturilor obtinute din valorificarea bunurilor confiscate si intrate, potrivit legii, in propritatea privata a statului, precum si a c8eltuielilor efectuate pentru valorificarea acestora: 1 impreuna cu biroul financiar, contabilitate, investitii si buget propriu confrunta lunara a datelor inscrise in contabilitate /balanta de verificare0 cu cele furni2ate de evidenta proprie. 2.0 Fo#.'!"#e 4 I)#e-%$+#"#% &. . Situatie incasari &.$. Situatie c8eltuieli M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-03

Re$+%+'%#e"

Ed. I P"-. 0/

Re,. 0

1.0. S o& Procedura stabileste modul de restituire, potrivit legii, a bunurilor nevalorificate trecute in proprietatea privata a statului, a mijloacelor de plata in lei, a contavalorii in lei a sumelor confiscate in valuta liber convertibila si neconvertibila si a contravalorii in lei a bunurilor deja valorificate. 2.0. Do.e)%'! de "&!% "#e Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului. /.0. Do '.e)+e de #e*e#%)+" 3. !rdonanta Guvernului nr. "#$%%& republicata pentru 'eglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a

statului. 3.$ (otararea Guvernului nr.&3 #$%%& privind aprobarea )ormelor metodologice de aplicare a !rdonantei Guvernului nr. "#$%%& pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 0.0 De*%)%+%% $% "(#e,%e#% MFP . Ministerul Finantelor Publice P! / Procedura !perationala 0 . procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr1o structura organi2atorica definita DGFP . Directia Generala a Finantelor Publice AMAVS . Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului 5.0 De$ #%e#e" &#o ed'#%% 3iroul de valorificare bunuri, restituie bunurile sau contravaloarea acestora, in ba2a 8otararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile, numai in ca2ul bunurilor care le1au fost predate de catre detinatori. ;n celelalte ca2uri, restituirea este de competenta detinatorilor. ;n ca2ul bunurilor trecute in proprietatea statului in ba2a unei ordonante emise de procuror, restituirea se poate face si in ba2a unei ordonante emise de procuror. ;n ca2ul bunurilor valorificate, restituirea contravalorii acestora se face la nivelul valorii recuperate in urma valorificarii Sumele obtinute in urma valorificarii pot fi actuali2ate numai pe ba2a de 8otarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila , care preci2ea2a suma de restituit, din care se scad c8eltuielile cu valorificarea acestora. 'eferitor la bunurile de consum alimentar cu grad M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-03

Re$+%+'%#e"

Ed. I

Re,. 0

P"-. 00 ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului , pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, pasarile vii si plantele, sumele obtinute din valorificarea acestora se ac8ita persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, conform prevederilor din 8otararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, dupa ca2, la nivelul actuali2at al preturilor in situatia in care in 8otarare nu se prevede suma. ;n ca2ul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, distruse sau al bunurilor care nu se mai afla in posesia biroului de valorificare bunuri si pentru care s1a intocmit documentatia in

vederea recuperarii creantelor, restituirea contravalorii acestora se face la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare. ;n ca2ul autove8iculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora, reparti2ate cu titlu gratuit ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale, pentru care se constata ulterior reparti2arii, ca au fost furate si sunt solicitate de proprietarii de drept si care se mai afla in posesia institutiilor beneficiare la data solicitarii, procedura de restituire se stabileste prin ordin comun al Ministerului Finantelor Publice si al Ministerul Administratiei si ;nternelor. Mijloacele de plata in valuta liber convertibila intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se depun de catre detinatorii acestora, in termen de "? de ore de la ridicare, in conturile in valuta desc8ise pe seama organelor de valorificare la bancile comerciale si se declara biroului de valorificare bunuri in cadrul aceluiasi termen, impreuna cu o copie a actului de confiscare sau intrate in proprietatea privata a statului. +ontravaloarea in lei a sumelor confiscate in valuta liber convertibila se virea2a de catre banca comerciala, in contul ,%.?, @ Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului @, desc8is la =re2oreria =g1<iu. 'estituirea mijloacelor de plata in lei, a contavalorii in lei a sumelor confiscate in valuta liber convertibila si a contravalorii in lei a bunurilor este de competenta biroului de valorificare bunuri numai in ca2ul depunerii acestor sume in contul ,%.?, @Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului @, desc8is la =re2oreria =g1<iu.;n ca2 contrar, restituirea sumelor este de competenta detinatorilor. 'estituirea mijloacelor de plata in lei, a contravalorii in lei a sumelor confiscate in valuta liber convertibila si a contravalorii in lei a bunurilor se face de catre biroul valorificare bunuri in ba2a 8otararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, insotite de o cerere de restituire si de certificatul de atestare fiscala din care sa re2ulte ca persoana fi2ica sau juridica de la care s1a dispus confiscarea nu are obligatii bugetare neac8itate. ;n acest sens, in ba2a documentelor pre2entate, se intocmeste referatul de restituire care se avi2ea2a de directorul coordonator adjunct si se aproba de directorul coordonator. +ontravaloarea in lei a mijloacelor de plata in valuta neconvertibila cotata, se calculea2a la cursul de referinta al pietei valutare comunicat de 3anca )ationala a 'omaniei depo2itata la sucursalele acesteia si se restituie de catre =re2oreria =g1<iu la care a fost virata suma respectiva, de la data ramanerii definitive si irevocabile a 8otararilor judecatoresti sau a D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-03

Re$+%+'%#e"

Ed. I P"-. 05

Re,. 0

unei ordonante emise de procuror, insotite de o cerere de restituire si de certificatul de atestare fiscala din care sa re2ulte ca persoana fi2ica sau juridica de la care s1a dispus confiscarea nu are obligatii bugetare neac8itate. +ontravaloarea 7n lei a mijloacelor de plata 7n valuta neconvertibila cotata, care fac obiectul restituirii, se calculea2a la cursul de referinta al pietei valutare comunicat de 3anca )aionala a 'om9niei, de la data ram9nerii definitive si irevocabile a 8otar9rii judectoresti prin care se dispune restituirea sau a ordonantei emise de procuror. Valuta neconvertibila necotata de 3anca )ationala a 'om9niei, depo2itata la sucursalele 3ancii )ationale a 'om9niei, care nu a putut fi valorificata de 3anca )ationala a 'om9niei, poate fi restituita ca atare. +ontravaloarea 7n lei a bunurilor si a sumelor 7n valuta libera convertibila, precum si mijloacele de plata 7n lei intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privata a statului se restituie din contul ,%.?, EDisponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privat a statuluiE, desc8is la =re2oreria =argu <iu si intra 7n categoria c8eltuielilor de valorificare. 6n ca2ul 7n care beneficiarul restituirii 7nregistrea2a obligatii restante fata de bugetele ale caror creante sunt administrate de Ministerul Finantelor Publice, acestea se vor compensa cu suma de restituit, p9na la concurenta celei mai mici sume. ;n acest sens se intocmeste formularul )ota de compensare in " e4emplare din care $ e4emplare se transmit la tre2orerie in vederea efectuarii compensarii, un e4emplar din nota de compensare solutionata fiind comunicat solicitantului restituirii. Diferentele de curs nefavorabile aferente sumelor 7n valuta confiscate restituite, precum si sumele re2ultate din actuali2area prin 8otar9ri judecatoresti sau ordonante emise de procurori a valorii bunurilor si sumelor confiscate se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, respectiv de la capitolul ,".% EAlte servicii publice generaleE, subcapitolul ,".% .,% EAlte servicii publice generaleE, 7n situatia neacoperirii acestora din veniturile 7ncasate. Sumele incluse 7n fondul de stimulare, aferente contravalorii bunurilor valorificate, restituite 7n temeiul 8otar9rilor judectoresti ramase definitive si irevocabile sau al ordonantelor emise de procurori, se deduc din fondul de stimulare constituit 7n perioada urmatoare pentru acelasi beneficiar. 3iroul de valorificare bunuri restituie obiectele din metal si#sau pietre pretioase intrate in proprietatea privata a statului sau contravaloarea acestora, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare in ba2a unei 8otarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila sau a unei ordonante emise de procuror. 1.0 Re$&o)$"(%!%+"+% B. Director +oordonator 1 aproba deducerea din fondul de stimulare a sumele aferente contravalorii bunurilor valorificate, restituite 7n temeiul 8otar9rilor judectoresti ramase definitive si irevocabile sau al ordonantelor emise de procurori: D.G.F.P. GORJ PROCEDURA Cod: PO-52-19.05-03

A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

OPERATIONALA

Re$+%+'%#e"

Ed. I

Re,. 0

P"-. 01 1 aproba documentatia de restituire a bunurilor sau a sumelor incasate din van2area acestora in ca2ul in care restituirea a fost 8otarata prin sentinta judecatoreasca ramasa definitiva /cerere de restituire, copia 8otararii judecatoresti, referat de restituire0: 1 aproba compensarile ce urmea2a a fi facute in ca2ul in care beneficiarul restituirii inregistrea2a obligatii restante fata de bugetele ale caror creante sunt administrate de MFP B.$ Director +oordonator Adjunct 1 avi2ea2a deducerea din fondul de stimulare a sumele aferente contravalorii bunurilor valorificate, restituite 7n temeiul 8otar9rilor judectoresti ramase definitive si irevocabile sau al ordonantelor emise de procurori: 1 avi2ea2a compensarile ce urmea2a a fi facute in ca2ul in care beneficiarul restituirii inregistrea2a obligatii restante fata de bugetele ale caror creante sunt administrate de MFP B.3 Sef birou 1. deducerea din fondul de stimulare a sumele aferente contravalorii bunurilor valorificate, restituite 7n temeiul 8otar9rilor judectoresti ramase definitive si irevocabile sau al ordonantelor emise de procurori: 1 verifica documentatia de restituire a bunurilor sau a sumelor incasate din van2area acestora in ca2ul in care restituirea a fost 8otarata prin sentinta judecatoreasca ramasa definitiva /cerere de restituire, copia 8otararii judecatoresti, referat de restituire0 1 verifica compensarile ce urmea2a a fi facute in ca2ul in care beneficiarul restituirii inregistrea2a obligatii restante fata de bugetele ale caror creante sunt administrate de MFP B." +onsilieri, inspectori si referent 1. deducerea din fondul de stimulare a sumele aferente contravalorii bunurilor valorificate, restituite 7n temeiul 8otar9rilor judectoresti ramase definitive si irevocabile sau al ordonantelor emise de procurori: 1 intocmeste documentatia de restituire a bunurilor sau a sumelor incasate din van2area acestora in ca2ul in care restituirea a fost 8otarata prin sentinta judecatoreasca ramasa definitiva /cerere de restituire, copia 8otararii judecatoresti, referat de restituire0

1 transmite tre2oreriei compensarile ce urmea2a a fi facute in ca2ul in care beneficiarul restituirii inregistrea2a obligatii restante fata de bugetele ale caror creante sunt administrate de MFP. 2.0 Fo#.'!"#e 4 I)#e-%$+#"#% &. . )ota privind restituirea# rambursarea unor sume &.$. )ota privind compensarea obligatiilor fiscale

D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-09

P#e!'"#e"5 e,"!'"#e"5 '+%!%6"#e"5 ,"!o#%*% "#e"5 "$"#e" $"' d%$+#'-e#e"5 d'&" "65" (')'#%!o# %)+#"+e %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'% de )"+'#" .ed% ".e)+e!o#5 $'($+")+e!o# +o:% e5 (')'#%!e '!+'#"!e de &"+#%.o)%'5 .%;!o" e!e de &!"+" %) ,"!'+" )e o),e#+%(%!"5 "#.e!e de *o 5 .')%+%e5 ."+e#%"! e:&!o6%, 1.0. S o&

Ed. I

Re,. 0

P"-. 02 Procedura stabileste modul de preluare, evaluare, utili2are, valorificare, casare sau distrugere, dupa ca2, a urmatoarelor bunuri5 a0 medicamente, materiale consumabile de utilitate medicala, materiale de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicala, substante to4ice, materiale radioactive, bunuri culturale de patrimoniu, documente istorice, materiale de ar8iva, obiecte, vesminte si carti de cult, timbre filatelice, materiale lemnoase, care se predau organelor de specialitate ale statului care au competenta de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale: b0 mijloace de plata 7n valuta neconvertibila care se depun la 3anca )ationala a 'om9niei 7n conditiile legii: c0 arme de foc, munitie, materii e4plo2ive si bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, Politiei 'om9ne, Ministerului Apararii )ationale ori, dup ca2, altor persoane juridice autori2ate, preva2ute de legislatia privind regimul armelor si munitiilor.

2.0. Do.e)%'! de "&!% "#e Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului. /.0. Do '.e)+e de #e*e#%)+" 3. !rdonanta Guvernului nr. "#$%%& republicata pentru 'eglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 3.$ (otararea Guvernului nr.&3 #$%%& privind aprobarea )ormelor metodologice de aplicare a !rdonantei Guvernului nr. "#$%%& pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 3.3. *egea Ar8ivelor )ationale nr. B# --B cu modificarile si completarile ulterioare 0.0 De*%)%+%% $% "(#e,%e#% MFP . Ministerul Finantelor Publice P! / Procedura !perationala 0 . procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr1o structura organi2atorica definita D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-09

P#e!'"#e"5 e,"!'"#e"5 '+%!%6"#e"5 ,"!o#%*% "#e"5 "$"#e" $"' d%$+#'-e#e"5 d'&" "65" (')'#%!o# %)+#"+e %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'% de )"+'#" .ed% ".e)+e!o#5 $'($+")+e!o# +o:% e5 (')'#%!e '!+'#"!e de &"+#%.o)%'5 .%;!o" e!e de &!"+" %) ,"!'+" )e o),e#+%(%!"5 "#.e!e de *o 5 .')%+%e5 ."+e#%"! e:&!o6%,

Ed. I

Re,. 0

P"-. 03 DGFP . Directia Generala a Finantelor Publice AMAVS . Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului 5.0 De$ #%e#e" &#o ed'#%%

Detinatorii bunurilor de mai sus din ordonanta vor proceda la inventarierea acestora si vor lua masuri de pastrare si de conservare corespun2atoare p9na la predarea lor efectiv organelor speciali2ate ale statului. Predarea1primirea acestor bunuri se va face de 7ndata, 7n ba2a unui proces1verbal 7nc8eiat 7n dou e4emplare, dintre care unul se pastrea2a de catre detinatori, iar celalalt se preda organului speciali2at al statului. Medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicala, materialele de natura obiectelor de inventar medicale si aparatura medicala se pun de catre detinator la dispo2itia Ministerului Sanatatii, care stabileste, prin ordin al ministrului, modul de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, comerciali2are sau, dupa ca2, casarea ori distrugerea acestor bunuri. Substantele si preparatele to4ice si foarte to4ice se predau gratuit unitatilor speciali2ate ale ministerelor cu atributii si raspunderi legale privind regimul acestor bunuri sau, dup ca2, operatorilor economici autori2ati prin lege sa desfasoare activitate cu astfel de substane si produse. Valorificarea sau, dup ca2, distrugerea acestora se face 7n conformitate cu prevederile actelor normative care reglementea2 regimul acestor substante. Materialele nucleare si radioactive se predau imediat, cu titlu gratuit, unitatilor speciali2ate, stabilite de +omisia )aionala pentru +ontrolul Activitatilor )ucleare. 3unurile, documentele sau valorile susceptibile sa faca parte din patrimoniul cultural national sau care pre2inta valoare documentara, stiintifica, artistica sau mu2eistica se predau de 7ndata, cu titlu gratuit, Ministerului +ulturii, +ultelor si Patrimoniului )ational, pentru a fi reparti2ate institutiilor speciali2ate, potrivit avi2ului +omisiei )ationale a Mu2eelor si +olectiilor. +artile, publicatiile si alte bunuri culturale de aceast natura, cu e4ceptia celor de mai sus se predau de 7ndata, cu titlu gratuit, Ministerului +ulturii, +ultelor si Patrimoniului )ational, pentru a fi reparti2ate bibliotecilor publice. Documentele si materialele de ar8iva se depun de 7ndata, cu titlu gratuit, la Ar8ivele )ationale sau la DGFP Gorj.

D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-09

P#e!'"#e"5 e,"!'"#e"5 '+%!%6"#e"5 ,"!o#%*% "#e"5 "$"#e" $"' d%$+#'-e#e"5 d'&" "65" (')'#%!o# %)+#"+e %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'% de )"+'#" .ed% ".e)+e!o#5 $'($+")+e!o# +o:% e5 (')'#%!e '!+'#"!e de &"+#%.o)%'5 .%;!o" e!e

Ed. I

Re,. 0

de &!"+" %) ,"!'+" )e o),e#+%(%!"5 "#.e!e de *o 5 .')%+%e5 ."+e#%"! e:&!o6%, P"-. 09 Aprecierea apartenentei documentelor preva2ute mai sus la Fondul Ar8ivistic )ational al 'om9niei se reali2ea2a, 7n conditiile legale de catre repre2entantii Ar8ivelor )ationale, la solicitarea detinatorilor acestor documente. Documentele preva2ute mai sus care nu fac parte din Fondul Ar8ivistic )ational al 'om9niei, se transmit de Ar8ivele )ationale unitatilor de profil. Predarea acestor documente se va reali2a 7n ba2a unui proces1verbal de predare1 primire care va cuprinde5 a0 numarul din registrul de evidenta curent al unitatilor ar8ivistice, al detinatorului, unde figurea2a 7nscrise documentele: b0 provenienta documentelor 1 cu trimitere la actele 7ntocmite cu acea oca2ie: c0 descrierea amanuntita a documentelor, reali2ata de catre repre2entantul Ar8ivelor )ationale, care se poate constitui ca inventar ane4at la procesul1verbal: d0 specificarea principalelor elemente cuprinse 7n inventar 1 totalitatea documentelor cuprinse, datele e4treme, felul acestora si denumirea creatorului, dupa ca2, denumirile creatorilor: e0 ba2a legala de trecere a documentelor 7n proprietatea privata a statului. Procesul1verbal se 7ntocmeste 7n doua e4emplare, dintre care unul ram9ne la detinatorul documentelor, iar celalalt se preda unitatii din structura Ar8ivelor )ationale, unde se depun documentele, ambele e4emplare fiind semnate, parafate pe toate filele si 7nregistrate la predator si primitor. Mijloacele de plata 7n valuta neconvertibila intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privata a statului se depun de catre detinatorii acestora, 7n termen de "? de ore, la 3anca )ationala a 'om9niei. Valorificarea mijloacelor de plata 7n valuta neconvertibila cotata de 3anca )ationala a 'om9niei intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privata a statului, preluate de 3anca )ationala a 'om9niei, se reali2ea2a prin virarea contravalorii 7n lei a acestora, calculat la cursul de referinta al pietei valutare comunicat de 3anca )ationala a 'om9niei la data decontarii, dupa deducerea c8eltuielilor efectuate 7n vederea valorificarii, 7n termen de , 2ile de la depunerea acestora, dup ca25 a0 7n contul bugetului de stat $%.3,.% .%3 E6ncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legiiE: b0 7n contul bugetului de stat $%.3,.% .%B E6ncasari din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a sav9rsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilorE:

D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-09

VALORIFICARE BUNURI P#e!'"#e"5 e,"!'"#e"5 '+%!%6"#e"5 ,"!o#%*% "#e"5 "$"#e" $"' d%$+#'-e#e"5 d'&" "65" (')'#%!o# %)+#"+e %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'% de )"+'#" .ed% ".e)+e!o#5 $'($+")+e!o# +o:% e5 (')'#%!e '!+'#"!e de &"+#%.o)%'5 .%;!o" e!e de &!"+" %) ,"!'+" )e o),e#+%(%!"5 "#.e!e de *o 5 .')%+%e5 ."+e#%"! e:&!o6%, Ed. I Re,. 0

P"-. 50 c0 7n contul $ .3,.%$.%3 E6ncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiE, 7n ca2ul mijloacelor de plata 7n valuta neconvertibila cotat de 3anca )ational a 'om9niei, confiscate de organele administratiei publice locale. Armele de foc, munitiile, materiile e4plo2ive si bunurile cu specific militar intrate, potrivit legii, 7n proprietatea privata a statului se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratului de politie judetene, fie pentru completarea dotarii unitilor Ministerului Administratiei si ;nternelor 1 prin organele centrale de planificare a 7n2estrarii 1 sau a institutiilor publice asigurate gratuit cu arme de foc si munitii de catre Ministerul Administratiei si ;nternelor 1 prin ;nspectoratul General al Politiei, fie, dupa ca2, pentru valorificare, potrivit legii, prin unitatile autori2ate sa le comerciali2e2e ori pentru casare. Se predau Ministerului Apararii )ationale numai armele militare si munitiile aferente acestora, materiile e4plo2ive si bunurile cu specific militar care fac obiectul 7n2estrarii e4clusive a unitatilor din structura acestui minister. Materiile e4plo2ive care nu fac obiectul atribuirii, cu titlu gratuit, Ministerului Administratiei si ;nternelor sau Ministerului Apararii )ationale se predau operatorilor economici autori2ati sa desfasoare activitati cu astfel de bunuri, 7n vederea utili2arii, valorificarii sau distrugerii conform legii. Armele de v9ntoare, de tir, cu ga2e nocive, iritante sau de neutrali2are, armele de recu2it, munitiile acestora si armele de panoplie, care nu fac obiectul dotarii sau casarii, se valorifica prin unitatile autori2ate sa le comerciali2e2e, dupa evaluare, conform legii. Gvaluarea acestor bunuri se efectuea2a de comisii numite prin dispo2itie a inspectorului general al politiei rom9ne, a sefului inspectoratului de politie judetean, din care face parte si un repre2entant al DGFP Gorj. Armele care pre2inta valoare istorica, documentara, stiintifica, artistica sau mu2eistica se predau gratuit de catre unitatile de politie care le1au preluat institutiilor mu2eale speciali2ate, potrivit avi2ului +omisiei )ationale a Mu2eelor si +olectiilor. 6n ca2urile 7n care organele Ministerului Administratiei si ;nternelor identifica ori sunt sesi2ate despre e4istenta unor materii e4plo2ive, dispo2itive cu 7ncarcatura e4plo2iva 1 bombe, mine, grenade, proiectile si altele 1 sau mijloace de initiere a acestora, pot

solicita sprijinul organelor de specialitate ale Ministerului Apararii )ationale pentru e4ecutarea, dupa ca2, a operatiunilor de ridicare, de transport sau de distrugere a acestor materiale, conform dispo2itiilor legale. !biectele, vesmintele si cartile de cult se valorifica de institutiile de cult, conform prevederilor legale 7n vigoare. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-09

P#e!'"#e"5 e,"!'"#e"5 '+%!%6"#e"5 ,"!o#%*% "#e"5 "$"#e" $"' d%$+#'-e#e"5 d'&" "65" (')'#%!o# %)+#"+e %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'% de )"+'#" .ed% ".e)+e!o#5 $'($+")+e!o# +o:% e5 (')'#%!e '!+'#"!e de &"+#%.o)%'5 .%;!o" e!e de &!"+" %) ,"!'+" )e o),e#+%(%!"5 "#.e!e de *o 5 .')%+%e5 ."+e#%"! e:&!o6%,

Ed. I

Re,. 0

P"-. 51 Materialele lemnoase confiscate se valorifica de catre unitatile silvice si#sau de structurile silvice private, legal autori2ate sa functione2e, 7n conformitate cu prevederile legale 7n domeniu. Sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor sunt virate, 7n termen de , 2ile de la 7ncasare, la bugetul de stat 7n conturile $%.3,.% .%3 E6ncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiE sau $%.3,.% .%B E6ncasari din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a sav9rsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilorE, dup ca2, sau la bugetul local 7n contul $ .3,.%$.%3 E6ncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiE, 7n ca2ul bunurilor confiscate de organele administratiei publice locale, dupa deducerea c8eltuielilor efectuate conform prevederilor legale 7n vigoare si a cotei de C aplicate asupra disponibilitatilor rmase care se virea2a Ministerului Administratiei si ;nternelor pentru recompensarea politistilor. Sunt e4ceptate sumele re2ultate din valorificarea bunurilor ce intra sub incidenta legislatiei 7n vigoare privind dreptul e4clusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care ram9n la dispo2itia cultelor religioase. 1.0 Re$&o)$"(%!%+"+% B. Director +oordonator

1.aproba contractelor cu bancile in vederea depunerii mijloacelor de plata in valuta liber convertibila confiscata de organele abilitate de lege: B.$ Director +oordonator Adjunct 1 avi2ea2a contractelor cu bancile in vederea depunerii mijloacelor de plata in valuta liber convertibila confiscata de organele abilitate de lege: B.3 Sef birou 1 selectarea bancilor si inc8eierea contractelor cu acestea in vederea depunerii mijloacelor de plata in valuta liber convertibila confiscata de organele abilitate de lege: D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-09

P#e!'"#e"5 e,"!'"#e"5 '+%!%6"#e"5 ,"!o#%*% "#e"5 "$"#e" $"' d%$+#'-e#e"5 d'&" "65" (')'#%!o# %)+#"+e %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'% de )"+'#" .ed% ".e)+e!o#5 $'($+")+e!o# +o:% e5 (')'#%!e '!+'#"!e de &"+#%.o)%'5 .%;!o" e!e de &!"+" %) ,"!'+" )e o),e#+%(%!"5 "#.e!e de *o 5 .')%+%e5 ."+e#%"! e:&!o6%,

Ed. I

Re,. 0

P"-. 52 B." +onsilieri, inspectori si referent 1 selectarea bancilor si inc8eierea contractelor cu acestea in vederea depunerii mijloacelor de plata in valuta liber convertibila confiscata de organele abilitate de lege:

2.0 Fo#.'!"#e 4 I)#e-%$+#"#% &. . )u este ca2ul

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-10

V"!o#%*% "#e" o(%e +e!o# d%) .e+"! $"' &%e+#e &#e+%o"$e

Ed. I P"-. 5/

Re,. 0

1.0. S o& Procedura stabileste modul de valorificare a obiectelor din metal sau pietre pretioase prin metoda van2arii directe. 2.0. Do.e)%'! de "&!% "#e Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului. /.0. Do '.e)+e de #e*e#%)+"

3. !rdonanta Guvernului nr. "#$%%& republicata pentru 'eglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 3.$ (otararea Guvernului nr.&3 #$%%& privind aprobarea )ormelor metodologice de aplicare a !rdonantei Guvernului nr. "#$%%& pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 3.3 !rdinul ministerului finantelor publice nr. ,$B#$%%", cu modificarile ulterioare 0.0 De*%)%+%% $% "(#e,%e#% MFP . Ministerul Finantelor Publice P! / Procedura !perationala 0 . procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr1o structura organi2atorica definita DGFP . Directia Generala a Finantelor Publice AMAVS . Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului 5.0 De$ #%e#e" &#o ed'#%% Metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase intrate in proprietatea privata a statului se valorifica de catre directia generala a finantelor publice Gorj in cadrul careia functionea2a =re2oreria =g1<iu depo2itara, conform )ormelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depo2itare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile preva2ute de lege. Sunt supuse valorificarii metalele pretioase si pietrele pretioase intrate in proprietatea privata a statului , pentru care e4ista un document care atesta intrarea, cu titlu definitiv, in proprietatea privata a statului si se utili2ea2a metoda van2arii directe. !biectele din metal si#sau pietre pretioase se valorifica numai catre persoanele fi2ice sau juridice autori2ate de catre Autoritatea )ationala pentru Protectia +onsumatorilor. M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-10

V"!o#%*% "#e" o(%e +e!o# d%) .e+"! $"' &%e+#e &#e+%o"$e

Ed. I

Re,. 0

P"-. 50 !biectele din metal si#sau pietre pretioase vor fi evaluate de catre comisia de evaluare iar repre2entantul +omisariatului <udetean pentru Protectia +onsumatorilor va fi un specialist in metale pretioase sau pietre pretioase, dupa ca2, care va intocmi un

raport de evaluare a obiectele din metal si#sau pietre pretioase evaluate, in care se vor pre2enta si fotografii ale acestora. Gvaluarea obiectele din metal si#sau pietre pretioase se va face la =re2oreria =g1 <iu unde au fost depuse, in functie de preturile pietei libere, tinandu1se seama de vec8imea si prelucrarea acestora, in ma4imum $ de 2ile de la data e4perti2arii lor. ;n scopul evaluarii, obiectele din metale si#sau pietre pretioase vor fi preluate temporar din te2aurul =re2oreriei =g1<iu , pe ba2a de proces1verbal de predare1primire a gropurilor, care va fi semnat de comisia constituita la nivelul =re2oreriei =g1<iu si de catre comisia de evaluare. !biectele din metal si#sau pietre pretioase evaluate, se depun la te2aurul =re2oreriei =g1<iu in gropuri sigilate, pe ba2a de de proces1verbal de predare1primire a gropurilor, care se semnea2a de catre comisia de evaluare, pentru predare, si de catre comisia constituita la nivelul =re2oreriei =g1<iu, pentru primire. ;n vederea valorificarii, obiectele din metale si#sau pietre pretioase se predau comisiei de evaluare de catre comisia constituita la nivelul =re2oreriei =g1<iu, pe ba2a de proce1verbal de predare1primire. +omisia de evaluare preda pe ba2a de proces1verbal de predare1primire obiectele din metale sau pietre pretioase repre2entantilor persoanelor fi2ice sau juridice autori2ate care le1au ac8i2itionat, care asigura si transportul la sediul acestora. Valorificarea prin metoda directa se poate face cu plata integrala sau esalonat, pe o perioada de ma4imum $ luni. ;n ca2ul van2arii in rate persoana fi2ica sau juridica va pre2enta o garantie bancara sau scrisoare de garantie bancara repre2entand contravaloarea a 3 rate lunare si va plati, in momentul ridicarii bunurilor, minimum ,%C din valoarea acestora. 'atele lunare se actuali2ea2a in functie de dobanda de referinta stabilita de 3anca )ationala a 'omaniei. ;n ca2ul in care nu se reuseste valorificarea bunurilor in urma publicarii cel putin a doua anunuturi de van2are in presa, comisia de evaluarea poate proceda la reducerea pretului de van2are cu cel mult $,C. ;n ca2ul in care dupa reducerea de pret nu se reuseste valorificarea bunurilor, comisia de evaluare poate proceda la noi reduceri de pret, pana cand pretul de van2are ajunge la $,C din pretul initial stabilit de comisia de evaluare. 1.0 Re$&o)$"(%!%+"+% B. Director +oordonator 1 avi2ea2a procesul de evaluare a obiectelor din metal si a pietrelor pretioase: 1 aproba documentatia in vederea valorificarii obiectelor din metal si a pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii sau confiscate M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-10

BIROU VALORIFICARE BUNURI V"!o#%*% "#e" o(%e +e!o# d%) .e+"! $"' &%e+#e &#e+%o"$e B.$ Director +oordonator Adjunct 1 este presedintele comisiei de evaluare a obiectelor din metal si a pietrelor pretioase: 1 avi2ea2a documentatia in vederea valorificarii obiectelor din metal si a pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii sau confiscate: B.3 Sef birou 1 este membru in comisia de evaluare a obiectelor din metal si a pietrelor pretioase: 1 convoaca comisia de evaluare a obiectelor din metal si a pietrelor pretioase si re2olva aproblemele organi2atorice aferente bunei desfasurari a activitatii comisiei: 1 verifica documentatia in vederea valorificarii obiectelor din metal si a pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii sau confiscate: B." +onsilieri, inspectori si referent 1 organi2ea2a evidenta si intocmeste documentatia in vederea valorificarii obiectelor din metal si a pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii sau confiscate: 1 convoaca comisia de evaluare a obiectelor din metal si a pietrelor pretioase si re2olva aproblemele organi2atorice aferente bunei desfasurari a activitatii comisiei: 2.0 Fo#.'!"#e 4 I)#e-%$+#"#% &. . Proces verbal de predare1 primire a gropurilor &.$. Proces verbal de evaluare a bunurilor devenite proprietatea privata a statului conform !G "# $%%& &.3. Ane4a la proces verbal de evaluare a bunurilor devenite proprietatea privata a statului conform !G "# $%%& &.". *ista propuneri reevaluari in ba2a !.G. "# $%%& &.,. Proces verbal de reevaluare a bunurilor devenite proprietatea privata a statului conform !G "# $%%& &.B. Factura &.&. +8itanta Ed. I P"-. 55 Re,. 0

M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod: PO-52-19.05-11

C"! '!'! $% ,%#"#e" d#e&+'#%!o# de %.&o#+ "*e#e)+e (')'#%!o# )e o.')%+"#e %)+#"+e %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'% &#%) "'+o#%+"+e" ,"."!"

Ed. I

Re,. 0

P"-. 51 1.0. S o& Procedura stabileste modul de calcul si virarea drepturilor de import aferente bunurilor necomunitare intrate in proprietatea privata a statului prin autoritatea vamala. 2.0. Do.e)%'! de "&!% "#e Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului. /.0. Do '.e)+e de #e*e#%)+" 3. !rdonanta Guvernului nr. "#$%%& republicata pentru 'eglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 3.$ (otararea Guvernului nr.&3 #$%%& privind aprobarea )ormelor metodologice de aplicare a !rdonantei Guvernului nr. "#$%%& pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 3.3 !rdinul ministerului finantelor publice nr.,$B#$%%", cu modificarile ulterioare 0.0 De*%)%+%% $% "(#e,%e#%

MFP . Ministerul Finantelor Publice P! / Procedura !perationala 0 . procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr1o structura organi2atorica definita DGFP . Directia Generala a Finantelor Publice AMAVS . Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului 5.0 De$ #%e#e" &#o ed'#%% Pentru bunurile necomunitare care au intrat in proprietatea privata a statului, autoritatea vamala detinatoare va preci2a in borderoul privind bunurile trecute in proprietatea privata a statului, ratele drepturilor de import aplicabile bunurilor cuprinse in borderou /procentual0, precum si sumele de lei datorate in valoare absoluta, pe unitatea de cantitate, daca este ca2ul. Declararea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se face, pe ba2a de borderou, la DGFP Gorj, la biroul valorificare bunuri. M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-11

C"! '!'! $% ,%#"#e" d#e&+'#%!o# de %.&o#+ "*e#e)+e (')'#%!o# )e o.')%+"#e %)+#"+e %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'% &#%) "'+o#%+"+e" ,"."!"

Ed. I

Re,. 0

P"-. 52 Drepturile de import se aplica asupra valorii re2ultate din valorificarea acestora, cu e4ceptia bunurilor distruse. Drepturile de import privind ta4ele vamale, ta4ele agricole si ta4ele antidumping se aplica si in ca2ul bunurilor atribuite cu titlu gratuit asupra pretului stabilit de comisia de evaluare. Daca legislatia in domeniu prevede drepturi de import sub forma unor sume fi4e in valuta, pe unitatea de cantitate, autoritatea vamala are obligatia sa calcule2e sumele in lei datorate pe unitatea de cantitate si sa le comunice biroului de valorificare bunuri, precum si sa comunice conturile desc8ise la =re2oreria Statului, in care aceasta sa vire2e sumele datorate cu titlu de drepturi de import si cota destinata constituirii fondului de stimulare a personalului vamal. F;n termen de % 2ile de la incasarea contravalorii bunurilor, biroul de valorificare bunuri calculea2a sumele datorate cu titlu de drepturi de import, aplicand, prin procedeul

sutei marite, rata comunicata de autoritatea vamala la valoarea re2ultata din valorificarea bunurilor /e4clusiv =VA1ul aferent 0 si le virea2a in contul desc8is la =re2oreria =g1<iu de autoritatea vamala. F;n ca2ul in care drepturile de import comunicate de autoritatea vamala repre2inta o suma fi4a in lei pe unitatea de cantitate, biroul valorificare bunuri calculea2a suma datorata pentru cantitatea valorificata si o virea2a in contul desc8is la =re2oreria =g1<iu, in cel mult % 2ile de la incasarea contravalorii bunurilor. F;n ca2ul in care drepturile de import au o componenta procentuala aplicabila valorii incasate din valorificarea bunurilor si una in suma absoluta pe unitatea de cantitate, se procedea2a astfel 5 a0 pentru partea care se calculea2a procentual, ,autoritatea vamala detinatoare va preci2a in borderoul privind bunurile trecute in proprietatea privata a statului, ratele drepturilor de import aplicabile bunurilor cuprinse in borderou / procentual 0: b0 pentru partea care se calculea2a pe ba2a unei sume fi4e pe unitatea de cantitate, organele de valorificare calculea2a suma datorata pentru cantitatea valorificata, o deduc din suma ramasa dupa deducerea sumei calculate conform lit. a0 si virea2a ambele sume, in cadrul aceluiasi termen de , 2ile, in contul =re2oreriei =g1<iu. 3iroul de valorificare bunuri transmite autoritatii vamale un borderou cuprin2and lista de bunuri valorificate, contavalorea incasata si drepturile de import aferente, precum si numarul si data borderoului cu care acesta a declarat bunurile. Valoarea re2ultata din valorificarea bunurilor, careia i se aplica, prin procedeul sutei marite, rata drepturilor de import, nu include ta4a pe valoarea adaugata. Drepturile de import aferente bunurilor necomunitare intrate in proprietatea privata a statului, inclusiv cele aplicate in ca2ul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, se platesc din contul ,%.?, @ Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a ststului @. M.F.P. D.G.F.P. GORJ A.M.A.V.S. BIROU VALORIFICARE BUNURI PROCEDURA OPERATIONALA Cod: PO-52-19.05-11

C"! '!'! $% ,%#"#e" d#e&+'#%!o# de %.&o#+ "*e#e)+e (')'#%!o# )e o.')%+"#e %)+#"+e %) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'% &#%) "'+o#%+"+e" ,"."!" 1.0 Re$&o)$"(%!%+"+% B. . Director +oordonator

Ed. I

Re,. 0

P"-. 53

1. aproba virarea in contul indicat de autoritatea vamala a a sumelor datorate cu titlu de drepturi de import: B.$. Director +oordonator Adjunct 1 avi2ea2a virarea in contul indicat de autoritatea vamala a a sumelor datorate cu titlu de drepturi de import: B.3. Sef birou 1 verifica calcularea sumelor datorate cu titlu de drepturi de import, aplicand, prin procedeul sutei marite, rata comunicata de autoritatea vamala la valoarea re2ultata din valorificarea bunurilor /e4clusiv =VA1 ul aferent, in ca2ul organelor de valorifcare platitoare de =VA0: 1 verifica virarea in contul indicat de autoritatea vamala a a sumelor datorate cu titlu de drepturi de import: 1 verifica transmiterea catre autoritatea vamala borderoul cuprin2and lista de bunuri valorificate, contravaloarea incasata si drepturile de import aferente, precum si numarul si data borderoului cu care autoritatea vamala a declarat bunurile. B.". +onsilieri, inspectori si referent 1 calcularea , in termen de % 2ile, a sumelor datorate cu titlu de drepturi de import, aplicand, prin procedeul sutei marite, rata comunicata de autoritatea vamala la valoarea re2ultata din valorificarea bunurilor /e4clusiv =VA1 ul aferent, in ca2ul organelor de valorifcare platitoare de =VA0: 1 virarea in contul indicat de autoritatea vamala a a sumelor datorate cu titlu de drepturi de import: 1 transmite autoritatii vamale borderoul cuprin2and lista de bunuri valorificate, contravaloarea incasata si drepturile de import aferente, precum si numarul si data borderoului cu care autoritatea vamala a declarat bunurile. 2.0. Fo#.'!"#e 4 I)#e-%$+#"#% &. . 3orderou cuprin2and lista de bunuri necomunitare valorificate PROCEDURI SCRISE
privind activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate ,potrivit legii , in proprietatea privata a statului desfasurata in cadrul D.G.F.P. Gorj - Biroul Valorificare Bunuri

Modul si conditiile de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate potrivit legii in proprietatea privata a statului sunt reglementate prin !rdonanta Guvernului nr. "#$%%& , republicata , pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate , potrivit legii , in proprietatea privata a statului si (otararea Guvernului nr. &3 #$%%& privind aprobarea )ormelor metodologice de aplicare a ordonantei . 3iroul Valorificare 3unuri functionea2a in cadrul D.G.F.P. Gorj 1 Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului fiind coordonat de directorul coordonator adjunct 1domnul Parasc8ivu G8eorg8e . 3iroul Valorificare 3unuri are in componenta sase persoane. A. O#-")%6"#e" " +%,%+"+%% de ,"!o#%*% "#e (')'#% o)*%$ "+e5$"' %)+#"+e &o+#%,%+ !e-%%5%) &#o&#%e+"+e" &#%,"+" " $+"+'!'% 1.Intocmirea fisei postului pe fiecare salariat din cadrul biroului !biective5 1 asigurarea indeplinirii tuturor atributiilor care revin biroului prin 'egulamentul de !rgani2are si Functionare: 1 reparti2area sarcinilor in cadrul biroului : 1 actuali2area fisei postului tinand cont de modificarile de natura legislativa si organi2atorica aparute. $. Intocmirea la inceputul fiecarui an a planificarii concediilor de odihna pentru personalul din cadrul Biroului Valorificare Bunuri !biective5 1 asigurarea continuitatii activitatii din cadrul 3iroului Valorificare 3unuri luind in calcul si respectarea nevoilor individuale ale personalului. 3. Gestionarea rationala a timpului de lucru al personalului din cadrul Biroului Valorificare Bunuri Aceasta se efectuea2a prin asigurarea unei evidente corecte in ceea ce priveste desfasurarea programului de lucru, invoirile,concediile de odi8na,medicale,studii /daca este ca2ul0 , urmand ca pe ba2a acesteia sa se intocmeasca si sa se aprobe foaia colectiva de pre2enta aferenta fiecarei luni. ".Respectarea circuitului documentelor +ontrolul intern este e4ercitat de catre seful biroului prin verificarea termenului de re2olvare,a modului de intocmire a tuturor documentelor,a locului si modului de ar8ivare a acestora. Diagrama privind procedura de valorificare a bunurilor confiscate sau devenite proprietate de stat conform !rdonantei Guvernului

nr. "#$%%&,republicata,pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate,potrivit legii,in proprietatea privata a statului si a (otararii Guvernului nr. &3 #$%%& privind aprobarea )ormelor metodologice de aplicare a ordonantei impreuna cu sc8ema de utili2are a veniturilor,aprobarea c8eltuielilor si restituirilor preva2ute de lege si a circuitului documentelor care sunt pre2entate in ane4e. ;ntocmirea documentelor de catre salariatii din cadrul biroului valorificare bunuri aferente activitatii precum si a avi2ului de insotire a marfii , a facturii,etc. ,. Autorizarea accesului la documente numai a persoanelor indreptatite prin lege !biective5 1 asigurarea confidentialitatii informatiilor si pre2entarea in termenele preva2ute de lege si la solicitare, a datelor privind activitatea de valorificare,autoritatii ierar8ic superioare si persoanelor autori2ate sau delegate. B.Pregatirea profesionala si evaluarea performantelor profesionale Pregatire profesionala din cadrul D.G.F.P a judetului Gorj ,instruiri trimestriale prin Scoala de Finante Publice . 'eactuali2area cunostiintelor cu modificarile aparute in legislatia in domeniu /+odul fiscal,+odul de procedura fiscala ,etc.0 Gvaluarea performantelor profesionale individuale si acordarea calificativului de apreciere la finele anului prin intocmirea @Raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale a functionarului public pe anul .......... FO !" D" #O$% O& '$%" $ in cadrul Biroului Valorificare Bunuri (.)utocontrolul Aceasta forma de control se manifesta in toate situatiile cand membrii biroului isi formali2ea2a actiunile de verificare,indrumare si control a activitatii de valorificare. Autoevaluarea cunostiintelor profesionale5 prin studierea legislatiei si a ca2urilor efective ce intervin in cadrul activitatii.;n functie de re2ultatele obtinute fiecare membru al biroului va sti ce masuri trebuie sa intreprinda,care sunt domeniile in care pregatirea sa profesionala trebuie aprofundata si care este nivelul personal de automultumire. *. #ontrolul reciproc Gste e4ercitat intre salariati pe ba2a circuitului de documente sau a flu4ului informational din cadrul biroului si pe ba2a separarii atributiilor,concreti2at prin divi2iunea muncii si a competentelor. +.#ontrolul administrativ intern

Se reali2ea2a sub forma controlului ierar8ic de catre seful biroului Valorificare 3unuri si Directorul +oordonator Adjunct conform 'egulamentului de organi2are si functionare a D.G.F.P. a <udetului Gorj,prin avi2are. =otodata controlul intern se manifesta prin gestionarea normala a activitatii biroului ,monitori2area activitatilor intreprinse asupra calitatii,randamentului securitatii procedurilor reali2ate,comportamentul personalului,respectarea codului etic al functionarului public. Directorul +oordonator 1 e4ercita controlul ieratr8ic administrativ intern1 prin aprobarea/direct sau prin delegare de autoritate0 a documentelor elaborate de catre 3iroul Valorificare 3unuri . ,.#ontrolul activelor entitatii Aceasta forma de control intern se reali2ea2a prin actiunea de inventariere anuala a patrimoniului,conform prevederilor !MF nr.$3??# --, pentru aprobarea )ormelor privind organi2area si efectuarea inventarierii patrimoniului.Gste o forma de control patrimonial. 1.Procedura cu privire la activitatea de declarare a bunurilor confiscate: 1 se primesc declaratiile de la detinatorii de bunuri confiscate,organe abilitate prin lege de a efectua confiscari,se inregistrea2a la registratura institutiei , ajung la secretariat,se reparti2ea2a de catre Directorul +oordonator catre Directorul +oordonator Adjunct la 3iroul Valorificare 3unuri si se inregistrea2a in 'egistrul declaratiilor. 2.Procedura cu privire la activitatea de preluare a bunurilor confiscate de la detinator1 declararea bunurilor intrate , potrivit legii , in proprietatea privata a statului se face pe ba2a de borderou la DGFP Gorj 1 biroul Valorificare 3unuri: 1 Predarea si preluarea bunurilor intrate , potrivit legii , in proprietatea privata a statului de la detinatori se face pe ba2a de proces verbal de predare 1preluare in maga2ia D.G.F.P.Gorj. 1 procesul verbal de predare 1 primire se intocmeste in doua e4emplare , dintre care un e4emplar ramane la detinatorul bunurilor , iar celalalt e4emplar se preda la DGFP Gorj1 biroul valorificare bunuri : 1 bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate precum si cele al caror termen de garantie e4pira inainte de data ramanerii defionitive a 8otararii ce se va pronunta in litigiu , al carui obiect il constituie legalitatea procesului verbal de confiscare ,se declara la DGFP Gorj in termen de "? de ore de la ridicare . Aceste bunuri se predau de catre detinator, de indata dupa ridicarea in vederea confiscarii , persoanelor juridice speciali2ate sau persoanelor fi2ice autori2ate sa comerciali2e2e aceste bunuri catre populatie , in ba2a procesului verbal de predare 1 primire in care se inscrie cantitatea de bunuri predata . Procesul verbal de predare 1 primire se transmite in termen de "? de ore la DGFP 1 biroul valorificare bunuri , insotit de o copie de pe )ota de intrare 1

receptie intocmita de persoanele juridice speciali2ate sau de persoanele fi2ice autori2ate sa comerciali2e2e aceste bunuri catre populatie : 3unurile care provin din donatii facute statului intra, potrivit legii , in proprietatea privata a statului , in ba2a unui act autentic intocmit de donator si a acceptului ,prin ordin al ministrului finantelor publice : 1 mijloacele de plata in lei intrate in proprietatea privata a statului se depun in contul ,%.?, @ Disponibil din valorificarea bunurilor intrate , potrivit legii , in proprietatea privata a statului @ desc8is pe numele DGFP Gorj 1 biroul valorificare bun uri la =re2oreria municipiului =g1<iu in termen de "? de ore de la ridicare . 1 bunurile mobile parasite se predau in termen de % 2ile unitatii de politie pe a carei ra2a teritoriala au fost gasite . Predarea 1 primirea se face pe ba2a de proces verbal si se pastrea2a timp de un an de catre organele de politie competente . 1 bunurile mobile abandonate , ai caror proprietari au fost identificati , dar au renuntat , printr1o declaratie scrisa pe propria raspundere , la e4ercitarea dreptului de proprietate asupra acestora , se predau de indata la DGFP Gorj , in vederea valorificarii. 1 in ca2ul in care detinatorul preda bunurile in custodie / in ca2ul bunurilor cu volum mare si care necesita un spatiu mare de depo2itare0 odata cu declaratia se depune si procesul verbal de custodie in care sunt preva2ute conditiile pe care trebuie sa le respecte custodele 1 persoana juridica sau persoana fi2ica cu privire la pastrarea si depo2itarea bunurilor precum si a duratei custodiei. . Procedura cu privire la documentele solicitate de la organele abilitate de lege , ca activitate premergatoare evaluarii bunurilor .rapoarte de e/perti0a pentru autove1icule si alte bunuri , rapoarte de evaluare a bunurilor imobile , avi0ul de calitate a unor bunuri, indeosebi cele de consum alimentar,marcarea bauturilor alcoolice1 in situatii justificate , in functie de natura bunurilor , se solicita sprijinul organelor abilitate in vederea e4perti2ei te8nice in ca2ul autove8iculelor, intocmirea raportului de evaluare in ca2ul bunurilor imobile precum si pentru obtinerea avi2ului de calitate in situatia in care e4ista incertitudini privind calitatea sau termenul de valabilitate a bunurilor : 1 toate documenteler solicitate sunt folosite de catre comisia de evaluare la evaluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului : 1 bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri , cu grad ridicat de perisabilitate , precum si cele care , prin trecerea timpului , pierd din greutate ori din valoare se supun valorificarii fara a fi necesar avi2ul de calitate , in conditiile in care se incadrea2a in termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj: 1 totodata , in ba2a prevederilor *egii nr. ,& #$%%3 privind +odul fiscal , republicata , se solicita ;mprimeriei )ationale marcarea bauturilor alcoolice. !. Procedura privind activitatea de evaluare a bunurilor proprietate de stat: 1 evaluarea bunurilor intrate , potrivit legii , in proprietatea privata a statului , se face de catre o comisie formata din , membri 5 3 repre2entanti ai D.G.F.P. Gorj/ directorul coordonator adjunct 1 seful comisiei si $ salariali din cadrul biroului

valorificare bunuri 0 , un repre2entant al +omisariatului <udetean Pentru Protectia +onsumatorului Gorj si unul al detinatorului bunurilor / ;nspectoratul <udetean de Politie Gorj ,Directia <udeteana pentru Acci2e si !peratiuni Vamale Gorj ,Garda Financiara 1 Sectia Gorj 1 , ;nspectoratul <udetean de <andarmi Gorj , Penitenciarul de Ma4ima Siguranta =g1<iu ,Politia Municipala Motru , Politia Municipala =g1<iu 0 1 termenul de evaluare a bunurilor este de $ de 2ile de la data preluarii acestora: 1 se procedea2a la convocarea in scris a comisiei de evaluare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului : 1 se intruneste comisia de evaluare care pe ba2a informatiilor de care dispune cu privire la natura bunurilor /rapoarte de e4perti2a te8nica in ca2ul autove8iculelor, rapoarte de evaluare in ca2ul bunurilor imobile precum si avi2 de calitate in situatia in care e4ista incertitudini privind calitatea sau termenul de valabilitate a bunurilor , etc si tinand cont de unele criterii , cum sunt 5 utilitatea bunurilor pentru potentialii cumparatori1 in ca2ul bunurilor utili2abile ca materii prime in procesul te8nologic, cantitatea / volumul 0 bunurilor respective, caracterul se2onier al bunurilor, termenul de valabilitate ,precum si pretul actual pentru produse identice sau similare, stabileste pretul bunurilor respective . ;n ca2ul bunurilor necomunitare intrate in proprietatea privata a statului prin autoritatea vamala , pentru care aceasta comunica drepturi de import in sume fi4e aplicate la unitatea de cantitate , pretul stabilit trebuie sa asigure cel putin plata acestora si a celorlalte c8eltuieli de valorificare preconi2ate . ;n ca2ul produselor acci2abile care se pot valorifica numai catre antrepo2itari autori2ati , pretul stabilit de comisia de evaluare nu cuprinde acci2ele : 1 re2ultatele evaluarii sunt consemnate intr1un proces verbal de evaluare intocmit de comisia de evaluare in trei e4emplare, semnat de membrii acesteia si avi2at de directorul coordonator al DGFP Gorj : 1 procesele verbale de evaluare se indosaria2a si se pastrea2a in ar8iva curenta . ". Procedura de predare spre valorificare a bunurilor evaluateDetinatorii de bunuri au obligatia sa declare pe ba2a de borderou bunurile intrate , potrivit legii , in proprietatea privata a statului la D.G.F.P. Gorj , in termen de % 2ile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora , cu e4ceptia bunurilor care nu indeplinesc conditiile legale de comerciali2are, a medicamentelor , mijloacelor de plata in valuta neconvertibila , a armelor de foc , etc. preva2ute de !.G. nr. "#$%%& , republicata . Predarea si preluarea bunurilor intrate , potrivit legii , in proprietatea privata a statului se consemnea2a intr1un proces verbal de predare 1 primire care se intocmeste in doua e4emplare , din care un e4emplar ramane la detrinatorul bunurilor , iar celalalt e4emplar se preda organului de valorificare . 3unurile care provin din donatii facute statului intra, potrivit legii , in proprietatea privata a statului , in ba2a unui act autentic intocmit de donator si a acceptului ,prin ordin al ministrului finantelor publice . 1 primirea Declararea bunurilor intrate , potrivit legii , in proprietatea privata a statului se face , pe ba2a de borderou si a bunurilor preva2ute se intocmeste un proces verbal de predare spre valorificare a bunurilor evaluate care se afla in maga2ia DGFP Gorj sau in custodie la alta unitate,acesta se semnea2a de catre predator si primitor si se vi2ea2a,iar in subsolul acestuia se trece procentul care se cuvine

comisionarului precum si valoarea care trebuie sa o depuna la casieria DGFP sau in contul de colectare ,%?,,aceasta metoda este van2area in sistem consignatie. 1 o alta metoda de se poate face si valorificare prin van2area directa metoda aprobata de catre directorul coordonator e4ecutiv la propunerea comisiei de evaluare ,de la locul de depo2itare,van2area facandu1se en detail sau angro la valoarea stabilita de comisia de evaluare pe ba2a de factura fiscala cu incasarea contravalorii facturii in termen de , 2ile lucratoareprin ordin de plata sau imediat in numerar. 1 se poate face valorificarea si prin van2area in rate a bunurilor dar sa nu depaseasca termenul de $ luni,dar cu conditia sa ac8ite ,% C din valoare in momentul ridicarii marfii. 1 incepand cu data de 3 %- $%%- , valorificarea se face prin maga2in propriu amenajat in incinta Directiei Generale a Finantelor Publice a <udetului Gorj cu respectarea conditiilor de pastrare,depo2itare si comerciali2are corespun2atoare.Van2area bunurilor prin maga2inul propriu se poate face en detail si #sau angro , la valoarea sta #. Procedura de van0are prin licitatie- intocmeste dosarul de licitatie pentru fiecare ofertant persoana juridica sau persoana fi2ica in ba2a documentelor e4istente,declaratii,rapoarte de evaluare,procese verbale de evaluare,oferte primite. 1bunurile imobile intrate in proprietatea privata a statului,autove8iculele,ambarcatiunile,te8nica de calcul se vand prin licitatie publica. 1in vederea organi2arii licitatiei se publica in presa centrala sau locala anunturi de van2are,care trebuie sa cuprinda data,ora si locul desfasurarii licitatiei,valoarea de pornire a licitatiei,descrierea bunurilor supuse licitatiei,pasul licitatiei,precum si prin ;nternet sau pe site1ul Ministerului Finantelor Publice. 1 lista cu bunurile ce fac obiectul licitatiei se afisea2a la sediul directiilor finantelor publice. 1 licitatia are loc in pre2enta unei comisii formate din trei membrii stabiliti prin deci2ie a directorului e4ecutiv. 1 comisia de licitatie verifica conditiile de participare la licitatie5 1inscrierea sa se faca in ba2a unei cereri. 1 plata unei garantii de participare la licitatie de cel putin % C din valoarea de pornire a licitatiei. 1 imputernicirea persoanei care il repre2inta pe ofertant. 1 pentru persoanele juridice certificatul de inregistrare la !'+. 1 pentru persoane fi2ice actul de identitate. 1 dovada emisa de creditori ca nu are obligatii fiscale restante la bugetul de stat si local. 1 licitatia se poate desfasura daca sunt cel putin doi ofertanti. 1 licitatia se reia daca nu sunt doi ofertanti in termen de 3% de 2ile,iar comisia de licitatie in cel mult % 2ile va proceda la reevaluare cu reducerea pretului de van2are cu cel mult ,% C din cel stabilit initial.

1 daca la a doua licitatie nu se pre2inta nici un ofertant, bunurile pot fi valorificate prin maga2ine proprii,de la locul de depo2itare ,in regim de consignatie sau prin bursa de marfuri. 1 daca la a doua licitatie se pre2inta un singur ofertant si indeplineste conditiile,acesta este admis si se negocia2a pretul de van2are dar nu mai mic decat cel stabilit de comisia de evaluare. 1 pentru a treia licitatie se poate reduce pretul cu pana la &, C din valoarea initiala. 1 bunurile imobile intrate in proprietatea statului,pentru care titularii contractelor de inc8iriere aflate in vigoare la data intrarii in vigoare a pre2entei 8otarari,isi e4prima intentia de cumparare in termen de un an de 2ile pot fi valorificate prin negociere cu acestia la un pret care nu poate fi mai mic decat cel stabilit de comisia de evaluare. 1 activitatea comisiei de licitatie are loc la solicitarea compartimentului valorificari. $.Procedura cu privire la activitatea de atribuire cu titlu gratuit a bunurilor confiscate-

Ministerul Finantelor Publice poate propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate in proprietatea privata a statului astfel5 F Secretariatului General al Guvernului1autove8icule, ambulante sanitare cu toate dotarile necesare, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora, reparti2area acestora facandu1se de catre o comisie interministeriala pe ba2a situatiilor transmise de DGFP Gorj Astfel , lunar , pana pe data de , a lunii urmatoare , biroul valorificare bunuri comunica Ministerului Finantelor Publice @Situatia nominala privind autove8iculele , ambulantele sanitare cu dotarile aferente , ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora , intrate , potrivit legii , in proprietatea privata a statului @ : +ererile de atribuire cu titlu gratuit a autove8iculelor , ambulantelor sanitare cu toate dotarile necesare, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora se depun la Secretariatul General al Guvernului : +omisia interministeriala anali2ea2a cererile de atribuire gratuita a acestor bunuri si le reparti2ea2a in administrarea ministerelor , autoritatilor publice centrale si locale , in limita normativelor de dotare a acestora , precum si unitatilor de cult si Societatii )ationale de +ruce 'osie din 'omania . Secretariatul General al Guvernului comunica Ministerului Finantelor Publice , dupa fiecare sedinta a comisiei interministeriale , situatia privind autove8iculele , ambulantele sanitare cu dotarile aferente , ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora , care au fost atribuite gratuit , precum si situatia celor neatribuite gratuit. Predarea autove8iculelor catre institutiile carora le1au fost atribuite si valorificarea celor neatribuite de catre organul de valorificare se efectuea2a pe ba2a comunicarii e4prese a Ministerului Finantelor Publice.

=ransmiterea comunicarilor de Ministerul Finantelor Publice atat catre beneficiari , cat si catre organele de valorificare se face in termen de , 2ile de la data primirii comunicarii de la Secretariatul General al Guvernului . =ransmiterea de catre beneficiari a acceptului sau refu2ului se face in termen de , 2ile lucratoare de la data comunicarii . ;n ca2 contrar , bunurile se considera refu2ate. F creselor, unitatilor si institutiilor de invatamant, bibliotecilor, centrelor de plasament, centrelor de primire a copilului in regim de urgenta, caminelor pentru persoane varstnice, unitatilor de asistenta medico1sociala /centre medico1sociale preluate0, persoanelor cu 8andicap , institutiilor de cult, Societatii )ationale de +ruce 'osie din 'omania , precum si persoanele fi2ice care au avut de suferit de pe urma calamitatilor naturale, la propunerea organelor de valorificare . DGFP Gorj poate atribui cu titlu gratuit bunuri in valoare de pana la %.%%%lei#beneficiar. Pentru aceasta, se accesea2a programul informativ VA*!';F, se introduce programul Pentru bunurile ce sunt atribuite cu titlu gratuit, in valoare de peste %.%%% lei#beneficiar, DGFP Gorj inaintea2a Ministerului Finantelor Publice propuneri concrete si motivate, care cuprind beneficiarii bunurilor si lista bunurilor atat cantitativ, cat si valoric. ;n vederea atribuirii cu titlu gratuit, bunurile sunt retrase de la valorificare . Se pot atribui cu titlu gratuit bunuri in valoare de peste %.%%% lei # beneficiar si in ba2a unei cereri inaintate direct Ministerului Finantelor Publice. ;n acesta situatie, MFP va solicita DGFP Gorj listele cu bunuri, atat cantitativ, cat si valoric . F ministerelor , altor autoritati publice centrale , inclusiv organelor deconcentrate ale acestora, precum si autoritatilor administratiei publice locale 1 ec8ipamente de comunicatie, te8nica de calcul si birotica, rec8i2ite, bunuri de folosinta indelungata, inventar gospodares, materiale de intretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si evaluare . Atribuirea cu titlu gratuit , pentru unitatile administrativ 1 teritoriale , se face pe ba2a unei cereri adresate DGFP Gorj pentru bunuri in valoare de pana la %.%%% lei #beneficiar , iar pentru bunuri in valoare de peste %.%%% lei# beneficiar , cererea va fi adresata MFP. Atribuirea cu titlu gratuit , pentru ministere si alte autoritati publice centrale, precum si pentru organele deconcentrate ale acestora , se face in ba2a unei cereri adresate MFP. FMinisterului Afacerilor G4terne 1 bunuri mobile si imobile aflate in strainatate, prin 8otarare a Guvernului : F persoanelor juridice1 bunuri intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care au fost ac8i2itionate din import, in ba2a unui? contract de credit garantat de stat, prin 8otarare a Guvernuloui : Fpersoanelor juridice care administrea2a caHse memoriale, prin 8otarare a Guvernului, la propunerea MFP: Atribuirea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face cu aprobarea, prin ordin, a ministrului finantelor publice, pentru cele care intra in competenta MFP, sau prin deci2ie a directorului coordonator al DGFP Gorj . Autove8iculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care nu indeplinesc conditiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, cele care nu sunt reparti2ate de comisia interministeriala sau cele refu2ate de beneficiari, e4plicit sau prin netransmiterea in

termen de , 2ile a acceptului sau refu2ului de a le prelua, se valorifica de catre DGFP Gorj, astfel 5 1 prin licitatie publica 1 prin van2are directa de la locul de depo2itare sau de la locul unde acestea se afla : 1 prin atribuire cu titlu gratuit : 1 ca piese componente : 1 prin unitatile de colectare si valorificare a deseurilor 1 prin distrugere Daca bunurile nu sunt preluate in termen de B% de 2ile de la data atribuirii cu titlu gratuit , vor urma procedura de valorificare sau pot fi atribuite unui alt beneficiar . 2.Procedura cu privire la activitatea de distrugere a bunurilor confiscate sau intrate,potrivit legii,in proprietatea privata a statului: 1 bunurile intrate in proprietatea privata a statului preluate de organele de valorificare si care in intervalul de ?% de 2ile au devenit necomerciali2abile , precum si cele care nu au putut fi valorificate sau atribuite cu titlu gratuit, inclusiv componentele re2ultate din de2membrare , care nu au fost predate unitatilor de colectare si de valorificare a deseurilor, se pot distruge sub supraveg8erea comisiei de distrugere: 1 de asemenea pot fi distruse si bunurile pentru care volumul acestora / valoric 0 nu justifica angajarea c8eltuielilor in vederea valorificarii : 1 comisia de distrugere este formata din , membri5 $ repre2entanti ai DGFP Gorj , desemnati din cadrul biroului valorificare bunuri, un repre2entant din partea ;P< Gorj , un repre2entant al +omisariatul <udetean pentru Protectia +onsumatorului Gorj si un repre2entant al Agentiei <udetene Gorj pentru Protectia Mediului si este stabilita prin deci2ie a directorului coordonator al DGFP Gorj : 1 se convoaca comisia de preluare si distrugere de catre detinator, pre2enta fiind obligatorie: 1 comisia de distrugere stabileste, in functie de natura bunurilor respective, locul unde urmea2a sa fie distruse bunurile, putandu1se apela si la serviciile unor unitati speciali2ate in acest gen de activitate . 1 dupa distrugerea bunurilor , comisia de distrugere inc8eie un proces verbal de distrugere , in 3 e4emplare , semnat de intreaga comisie si apoi vi2at de directorul coordonator . 1 formularul 1 procesul verbal de distrugere se editea2a din programul informatic prin accesarea meniului VA*!';F .Se introduce parola si se da clic pe acceptare ,se afisea2a automat data si apoi se da inca o data clic pe acceptare. Se intra in meniu pe operatiuni1 distrugere 1 si se completea2a campurile solicitate, respectiv5 nr. si data p.v. distrugere si se da clic pe cautare bunuri . Dupa aceea se intra pe meniul listare p.v. distrugere se completea2a campurile solicitate5 nr. si data p.v. distrugere, se aleg bunurile dupa detinator si p.v. de evaluare, se da clic pe afisare si apoi se listea2a .