Sunteți pe pagina 1din 29

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului Reglementare din 11/05/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea nr!

"#$bis din 11/05/2005 Reglementare te%nica "NORMATIV PENTRU EVALUAREA STARII DE DEGRADARE A MBRACAMINTEI BITUMINOASE PENTRU DRUMURI CU STRUCTURI RUTIERE SUPLE SI SEMIRIGIDE - REVIZUIRE AND 540-98", INDICATIV AND 540-2003 C&P TO'(' 1 PR)*)+)R ,)-)R&') .ec/iunea1 Obiect, scop 0i domeniu de aplicare &rt! 1! 1 Pre2entul normati3 se refer4 la metodologia de e3aluare a st4rii de degradare a 5mbr4c4min/ii pentru drumuri cu structuri rutiere suple 0i semirigide! &rt! 2! 1 Pre2entul normati3 este elaborat 5n 3ederea e3alu4rii st4rii de degradare, prelucrarea datelor 0i interpretarea re2ultatelor in3estiga/iilor! &rt! "! 1 )3aluarea st4rii de degradare se utili2ea24 pentru6 a! determinarea st4rii te%nice a drumurilor 5n conformitate cu pre3ederile instruc/iunilor C+ 1557 b! urm4rirea comport4rii 5n e8ploatare a sectoarelor e8perimentale 0i a sectoarelor RO1'TPP7 c! elaborarea e8perti2elor te%nice! &rt! 4! 1 )3aluarea st4rii de degradare se efectuea24 pe toate sectoarele de drum, cu e8cep/ia celor pe care au fost e8ecutate lucr4ri de 5ntre/inere a c4ror 3ec%ime este mai mic4 de 1 an! .ec/iunea2 +efini/ii, nota/ii 0i terminologie &rt! 5! 1 Terminologia utili2at4 5n pre2entul normati3 este conform .R 40"2/1! &rt! 9! 1 ndicele de e3aluare structural4 : !)!.T!; este determinat pe ba2a e3alu4rii cantitati3e a degrad4rilor structurale! &rt! $! 1 ndicele de e3aluare a suprafe/ei : !)!.(!; este determinat pe ba2a e3alu4rii cantitati3e a degrad4rilor de suprafa/4! &rt! <! 1 ndicele de e3aluare global : !,!; se calculea24 pe ba2a indicilor !)!.T 0i !)!.(! .ec/iunea" Referin/e te%nice 1 .R 40"22/112002 1 'ucr4ri de drumuri! T)RM -O'O, ) 1 nstruc/iuni te%nice departamentale pri3ind determinarea st4rii te%nice a drumurilor moderne, ind! C+ 15512000! 1 -ormati3 pentru pre3enirea 0i remedierea defec/iunilor la 5mbr4c4min/ile rutiere moderne, ind! &-+ 54$11##<! C&P TO'(' 2 T P(R +) +),R&+=R

&rt! #! 1 )3aluarea st4rii de degradare a 5mbr4c4min/ilor drumurilor cu structuri rutiere suple 0i semirigide ia 5n considerare urm4toarele tipuri de degrad4ri, conform tabelului 1! a; degrad4ri de tip structural 1 degrad4ri datorate oboselii structurii rutiere 1 faian/4ri 1 fisuri 0i cr4p4turi longitudinale 1 plomb4ri 1 f4ga0e 1 gropi care afectea24 structura rutier4 b; degrad4ri de suprafa/4 1 degrad4ri de margine 1 fisuri transmise la rosturile de lucru 1 fisuri 0i cr4p4turi trans3ersale 1 gropi care afectea24 stratul de suprafa/4 1 34luriri 1 suprafa/4 e8sudat4 1 suprafa/4 0lefuit4 1 suprafa/4 cu ciupituri 1 ced4ri acostamente Ar ! "0! - D#$r%&'r()# #*+,#r% # -* %.#)+) " /+* &(0#r#*1(% # 2r(* + ()(3%r#% /#,*#)4r 54*6#*1(4*%)# 2r#3#* % # -* A*#7#)# "!" 8( "!2! C&P TO'(' " P)R O&+& +) )*&'(&R) & .T=R

+) +),R&+&R)

&rt! 11! 1 )3aluarea st4rii de degradare se efectuea24 5n dou4 etape de m4surare6 1 etapa ini/ial4 de m4surare, 1 etape curente de m4surare! &rt! 12! 1 )tapa ini/ial4 de m4surare corespunde6 1 primei etape de m4surare dup4 moderni2area sau reabilitarea drumului sau dup4 ranforsarea structurii rutiere7 1 primei etape de m4surare a unor drumuri 5n e8ploatare! Re2ultatele ob/inute constituie 3alorile de referin/4 pe ba2a c4rora urmea24 s4 se aprecie2e e3olu/ia ulterioar4 a st4rii te%nice! &rt! 1"! 1 Pentru structurile rutiere suple etapa ini/ial4 de m4surare nu trebuie s4 aib4 loc 5nainte de 1 an, pe sectoarele pe care sunt e8ecutate lucr4ri de 5ntre/inere periodic4! &rt! 14! 1 Pentru structurile rutiere semirigide, etapa ini/ial4 de m4surare se stabile0te dup4 cel pu/in 12 luni, dar nu mai t>r2iu de 1< luni de la darea 5n circula/ie a drumului! &rt! 15! 1 Pentru re/eaua de drumuri 5n e8ploatare, prima etap4 de m4surare se elaborea24 pe ba2a planific4rilor elaborate de organul de administrare a drumurilor! &rt! 19! 1 )tapele curente de m4surare se stabilesc 5n func/ie de categoria drumului la inter3ale de " !!! 9 luni, conform instruc/iunilor C+ 155! C&P TO'(' 4 M)TO+O'O, & +) )*&'(&R) & .T=R

+) +),R&+&R)

.ec/iunea1 .tabilirea e0antioanelor de drum &rt! 1$! 1 )3aluarea cantitati34 a degrad4rilor se face prin 3i2uali2are pe e0antioane de drum de lungime redus4, selectate pe subsec/iuni omogene de drum! &rt! 1<! 1 )0antioanele de drum pe care se e3aluea24 starea de degradare sunt stabilite 5n cadrul unor sec/iuni omogene din punct de 3edere al traficului, al

tipului de structur4, al tipului de profil trans3ersal 0i anul ultimei inter3en/ii :tratament, ranforsare, co3oare, reabilit4ri;! &rt! 1#! 1 +atele referitoare la tipul de structur4 rutier4 0i anul ultimei inter3en/ii se ob/in din banca de date, sau pe ba24 de sonda?e 5n structura rutier4! &rt! 20! 1 +atele de trafic se refer4 la ultimul recens4m>nt de circula/ie datat 5naintea anului de in3estigare! &rt! 21! 1 .ec/iunile omogene sunt 5mp4r/ite 5n subsec/iuni omogene, pe ba2a st4rii reale a 5mbr4c4min/ii, calificat4 ca bun4, medie 0i rea! &rt! 22! 1 +elimitarea subsec/iunilor se face prin 3i2uali2area traseelor drumurilor la 3ite2a de 901$0 @m/% 0i calificarea st4rii 5mbr4c4min/ii pe fiecare @ilometru prin atribuirea calificati3ului6 bun :A;, mediu :M; sau r4u :R;! 'ungimea unei subsec/iuni nu poate fi mai mic4 de 200 m! Calificati3ele sunt atribuite 5n func/ie de total suprafa/4 degradat4 0i anume6 A(- :A; 1 B 10C M)+ ( :M; 1 10 1 "0C R=( :R; 1 peste "0C &rt! 2"! 1 Caracteristicile sec/iunilor omogene se 5nscriu 5n formularul din &-)D& 2! &rt! 24! 1 )0antioanele sunt stabilite 5n cadrul subsec/iunilor asigur>ndu1se o frec3en/4 de 1,5 e0antioane/@m pentru drumurile europene 0i un e0antion la 2 @m pentru drumurile principale 0i secundare! &rt! 25! 1 'ungimea unui e0antion este de "0 m! &rt! 29! 1 )8aminarea 3i2ual4 a suprafe/ei 5mbr4c4min/ii se face pe drumurile cu dou4 ben2i, pe banda cea mai degradat4! &rt! 2$! 1 '4/imea e0antionului :E; se stabile0te 5n func/ie de po2i/ia marca?ului lateral :5n situa/iile c>nd e8ist4; fa/4 de marginea p4r/ii carosabile 0i a marca?ului central fa/4 de rostul central de lucru, conform figurii 1, f4r4 a se lua 5n considerare l4/imea ben2ii de 5ncadrare!

Figura 1 .tabilirea l4/imii e0antionului pentru drumurile cu dou4 ben2i de circula/ie &rt! 2<! 1 Pentru drumurile cu trei sau patru ben2i de circula/ie, e3aluarea st4rii de degradare se face pe banda lateral4 cea mai degradat4! &rt! 2#! 1 '4/imea e0antionului 5n aceste situa/ii se stabile0te 5n func/ie de po2i/ia marca?ului lateral :c>nd e8ist4; fa/4 de marginea p4r/ii carosabile 0i a marca?ului dintre ben2ile central4 0i lateral4, fa/4 de rostul de lucru dintre aceste ben2i, conform figurii 2!

Figura 2 .tabilirea e0antionului pentru drumurile cu trei 0i patru ben2i de circula/ie &rt! "0! 1 Gin>nd cont c4 unele degrad4ri se de23olt4 0i pe urma ro/ilor, se preci2ea24 c4 l4/imea urmei ro/ilor este de 0,$9 m! &rt! "1! 1 &8ul urmei ro/ilor dinspre marginea p4r/ii carosabile este situat la 0,$5 m de aceasta sau de marca?ul lateral, iar al celei dinspre a8a drumului la 2,#0 m de marginea p4r/ii carosabile sau de marca?ul lateral conform figurii "!

Figura " .tabilirea urmei ro/ilor &rt! "2! 1 .e m4soar4 po2i/ia a8ului urmei ro/ilor fa/4 de marginea p4r/ii carosabile c>nd +H B 0,"0 m 0i fa/4 de marca?ul lateral c>nd +H I 0,"0 m! &rt! ""! 1 )3aluarea st4rii de degradare se 3a efectua dup4 un an de la e8ecu/ia dup4 mai pu/in de un an de la e8ecu/ia lucr4rilor de 5ntre/inere periodic4!

.ec/iunea2 Modul de e3aluare a st4rii de degradare &rt! "4! 1 .e marc%ea24 cu 3opsea pe teren po2i/ia @ilometric4 a e0antionului, aceasta constituind mi?locul e0antionului! &rt! "5! 1 .e marc%ea24 cu cret4, 5n momentul efectu4rii e3alu4rii st4rii de degradare, Jpic%e/iiJ de lucru situa/i din metru 5n metru pe toat4 lungimea e0antionului! &rt! "9! 1 Toate datele pri3ind starea de degradare se 5nscriu 5n formularele din &-)D& "! &rt! "$! 1 Repre2entarea grafic4 a degrad4rilor se face prin marcarea e8act4 a po2i/iei tipului de degradare 0i preci2area e8act4 a lungimii sau a suprafe/ei acestuia 5n formularul 1, &-)D& "! Pentru fiecare tip de degradare se notea24 simbolul 0i indicati3ul conform tabelului 1 0i al &-)D)1lor 1!1! 0i 1!2! &rt! "<! 1 Kn formularul centrali2ator, &-)D& " se 5nscriu 3alorile totale ale degrad4rilor! &rt! "#! 1 Kn &-)D& 4 este un model de completare a formularului 1! C&P TO'(' 5 )*&'(&R)& +),R&+=R 'OR .TR(CT(R&') &rt! 40! 1 Kn categoria degrad4rilor structurale se 5nscriu urm4toarele degrad4ri6 1 degrad4ri datorate oboselii structurii rutiere :1; 1 faian/4ri :2; 1 fisuri 0i cr4p4turi longitudinale :"; 1 plomb4ri :4; 1 f4ga0e :5; 1 gropi care afectea24 structura rutier4 :9; S#51(+*#%1 +egrad4ri datorate oboselii structurii rutiere :1; &rt! 41! 1 &cest tip de degradare se de23olt4 de obicei pe urma ro/ilor, pre2ent>ndu1se sub form4 de fisuri sau faian/4ri i2olate! &rt! 42! 1 )3aluarea se face prin m4surarea suprafe/ei afectat4 de acest tip de degradare :m2; 0i atribuirea unor ni3ele de se3eritate, conform figurii 4 0i anume6

Figura 4 +efinirea ni3elelor de se3eritate pentru degrad4rile datorate oboselii structurii rutiere

1 ni3el redus de se3eritate :r;, c>nd pe suprafa/a e0antionului apar fisuri i2olate care nu se 5ntrep4trund7 1 ni3el mediu de se3eritate :M;, c>nd fisurile se 5ntrep4trund f4r4 a forma o re/ea de fisuri7 1 ni3el ridicat de se3eritate :R;, c>nd fisurile se 5ntrep4trund form>nd o re/ea de fisuri! .ec/iunea2 Faian/4ri :2; &rt! 4"! 1 &ceste fisuri se de23olt4 sub forma unei re/ele, distan/a 5ntre laturile re/elei 3ariind 5ntre 0,1 m 0i 1,0 m, conform figurii 5! &rt! 44! 1 )3aluarea acestui tip de degradare se face prin 5ncadrarea suprafe/ei afectate 5ntr1un p4trat sau dreptung%i 0i se 5nscrie suprafa/a 5n formularul din &-)D& "! &rt! 45! 1 .e stabile0te dac4 fisurile sunt colmatate sau nu, atribuind simbolul JcJ celor colmatate sau badi?onate!

Figura 5 +efinirea ni3elelor de se3eritate pentru faian/4ri &rt! 49! 1 -i3elele de se3eritate pentru acest tip de degradare sunt atribuite 5n func/ie de desc%iderea fisurilor 0i cr4p4turilor, 0i anume6 1 ni3el redus de se3eritate :r;, c>nd d BL 5 mm7 1 ni3el mediu de se3eritate :M;, c>nd 5 B d BL 20 mm7 1 ni3el ridicat de se3eritate :R;, c>nd d I 20 mm! .ec/iunea" Fisuri 0i cr4p4turi longitudinale :"; &rt! 4$! 1 Fisurile longitudinale se de23olt4 pe urma ro/ilor, notate J"aJ sau 5n afara urmei ro/ilor, notate J"bJ! )le pot fi colmatate 0i se adaug4 la nota/ii litera JcJ :"ac 0i "bc; sau necolmatate :"a 0i "b;! &cest tip de degradare este pre2entat 5n figura 9!

Figura 9 +efinirea ni3elelor de se3eritate pentru fisuri 0i cr4p4turi longitudinale &rt! 4<! 1 -i3elele de se3eritate sunt atribuite 5n func/ie de desc%iderea fisurilor 0i cr4p4turilor :d;, 0i anume6 1 ni3el redus de se3eritate :r;, c>nd d BL 5 mm7 1 ni3el mediu de se3eritate :M;, c>nd 5 B d BL 20 mm7 1 ni3el ridicat de se3eritate :R;, c>nd d I 20 mm! .e m4soar4 lungimea lor :m; 0i se 5nscrie 5n formularul din &-)D& "! .ec/iunea4 Plomb4ri :4; &rt! 4#! 1 .unt e3aluate suprafe/ele plombate :m2; atribuindu1li1se ni3ele de se3eritate 5n func/ie de modul de e8ecu/ie al acestora 0i materialele utili2ate la e8ecu/ie, conform foto 1 0i anume6 1 ni3el redus de se3eritate :r;, c>nd plomb4rile sunt e8ecutate 5n a0a fel 5nc>t nu pre2int4 deni3el4ri sau alte defecte7 1 ni3el mediu de se3eritate :M;, c>nd plomb4rile sunt e8ecutate peste sau sub ni3elul suprafe/ei 5mbr4c4min/ii din 2ona 5n3ecinat4 sau c>nd pe suprafa/a plombat4 se constat4 desprinderi de materiale, fisuri, etc!7 1 ni3el ridicat de se3eritate :R;, c>nd suprafe/ele plombate au aspect de mo3ile, deni3el4rile respecti3e neasigur>nd confort 5n circula/ie 0i c>nd calitatea mi8turii este necorespun24toare!

Foto 1 +efinirea ni3elelor de se3eritate pentru plomb4ri .ec/iunea5 F4ga0e :5; &rt! 50! 1 F4ga0ele se de23olt4 pe urma ro/ilor, conform figurii $, e3aluarea lor f4c>ndu1se prin m4surarea ad>ncimii lor 5n trei puncte de pe lungimea e0antionului, situat4 la 5nceputul, mi?locul 0i sf>r0itul acestuia :0 m, 15 m, "0 m;!

Figura $

Modul de m4surare a ad>ncimii f4ga0elor &rt! 51! 1 &cestui tip de degradare i se atribuie ni3el de se3eritate 5n func/ie de ad>ncime, 5n formularul centrali2ator 1 &-)D& " se 5nscriu 3alorile ad>ncimii f4ga0ului separat pentru cel dinspre a8 0i cel dinspre margine! .ec/iunea9 ,ropi care afectea24 structura rutier4 :9; &rt! 52! 1 Kn aceast4 categorie se 5ncadrea24 gropile care afectea24 structura rutier4 0i care au o ad>ncime mai mare dec>t grosimea stratului de u2uri! &rt! 5"! 1 )3aluarea cantitati34 a gropilor se face prin m4surarea suprafe/ei acestora! .e men/ionea24 c4 dimensiunea minim4 5n plan a unei gropi s4 fie de 15 cm! &rt! 54! 1 &cestui tip de gropi i se atribuie " ni3ele de se3eritate 5n func/ie de ad>ncimea lor, foto 2 0i anume6 1 ni3el redus de se3eritate :r;, c>nd ad>ncimea gropii :%; este % BL 40 mm7 1 ni3el mediu de se3eritate :M;, c>nd ad>ncimea gropii :%; este 40 B % BL 90 mm7 1 ni3el ridicat de se3eritate :R;, c>nd ad>ncimea gropii :%; este % I 90 mm!

Foto 2 +efinirea ni3elelor de se3eritate pentru gropile care afectea24 structura rutier4

C&P TO'(' 9 )*&'(&R)& +),R&+=R 'OR +) .(PR&F&G= &rt! 55! 1 Kn categoria degrad4rilor de suprafa/4 sunt incluse urm4toarele degrad4ri6 1 degrad4ri de margine :$; 1 fisuri transmise la rosturile de lucru :<; 1 fisuri 0i cr4p4turi trans3ersale :#; 1 gropi :10; 1 34luriri :11; 1 suprafa/4 e8sudat4 :12; 1 suprafa/4 0lefuit4 :1"; 1 suprafa/4 cu ciupituri :14; 1 ced4ri acostamente :15; .ec/iunea1 +egrad4ri de margine :$; &rt! 59! 1 &ceste degrad4ri apar sub form4 de fisuri, cr4p4turi 0i rupturi de margine 5n special 5n ca2ul drumurilor la care ni3elul acostamentelor este mai ?os dec>t cel al 5mbr4c4min/ii drumurilor 0i se manifest4 pe o l4/ime de 0,9 m de la marginea p4r/ii carosabile :marginea 5mbr4c4min/ii;, conform figurii <!

Figura < +efinirea ni3elelor de se3eritate pentru degrad4rile de margine &rt! 5$! 1 -i3elele de se3eritate sunt atribuite dup4 cum urmea246 1 ni3el redus de se3eritate :r;, c>nd nu sunt rupturi de margine sau desprinderi de materiale7 1 ni3el mediu de se3eritate :M;, c>nd apar rupturi 0i pre2int4 desprinderi de material pe mai pu/in de 10C din lungimea e0antionului7 1 ni3el ridicat de se3eritate :R;, c>nd sunt rupturi de margine 0i pre2int4 desprinderi de material pe mai mult de 10C din lungimea e0antionului! .e m4soar4 lungimea pe care apar! .ec/iunea2 Fisuri transmise la rosturile de lucru :<;

&rt! 5<! 1 &cest tip de degradare se manifest4 la rosturile de lucru 5n ca2ul drumurilor cu straturi asfaltice e8ecutate pe 5mbr4c4min/i de beton sau agregate stabili2ate! &pare sub form4 de fisuri trans3ersale sau longitudinale! &rt! 5#! 1 )3aluarea acestui tip de degradare se face prin m4surarea lungimii acestora 0i i se atribuie urm4toarele ni3ele de se3eritate 5n func/ie de desc%iderea fisurilor 0i anume6 1 ni3el redus de se3eritate :r;, c>nd desc%iderea fisurilor :d; este d BL 5 mm7 1 ni3el mediu de se3eritate :M;, c>nd desc%iderea fisurilor :d; este 5 B d BL 20 mm7 1 ni3el ridicat de se3eritate :R;, c>nd desc%iderea fisurilor :d; este d I 20 mm! &rt! 90! 1 Fisurile trans3ersale sunt notate <a, <ac, iar cele longitudinale sunt notate <b 0i <bc, conform figurii #!

Figura # Tipuri de fisuri transmise la rosturile de lucru .ec/iunea" Fisuri 0i cr4p4turi trans3ersale :#; &rt! 91! 1 &ceste fisuri se de23olt4 predominant perpendicular pe a8a drumului 0i nu sunt locali2ate la rosturile de lucru, conform figurii 10!

Figura 10

+efinirea ni3elelor de se3eritate a fisurilor 0i cr4p4turilor trans3ersale &rt! 92! 1 )3aluarea se face prin m4surarea lungimii lor 0i se notea24 cu #r, #M sau #R 5n func/ie de ni3elul de se3eritate atribuit 0i anume6 1 ni3el redus :r; de se3eritate, c>nd desc%iderea :d; a fisurilor este d BL 5 mm7 1 ni3el mediu :M; de se3eritate, c>nd desc%iderea :d; a fisurilor este 5 B d BL 20 mm7 1 ni3el ridicat :R; de se3eritate, c>nd desc%iderea :d; a fisurilor este d I 20 mm! Fisurile se 5nregistrea24 diferen/iat dac4 sunt sau nu colmatate prin ad4ugarea indicelui JcJ celor colmatate! .ec/iunea4 ,ropi1pelad4 :10; &rt! 9"! 1 .e consider4 gropi sau pelade, gropile care afectea24 stratul de suprafa/4 a3>nd o ad>ncime mai mic4 de 40 mm! )ste 3orba de desprinderea par/ial4 a stratului de u2ur4 sau a tratamentelor! &rt! 94! 1 )3aluarea cantitati34 a gropilor se face prin m4surarea suprafe/ei acestora! .e men/ionea24 c4 dimensiunea minim4 5n plan a unei gropi trebuie s4 fie de 15 cm! &rt! 95! 1 &cestui tip de degradare nu i se atribuie ni3el de se3eritate! .ec/iunea5 *4luriri :11; &rt! 99! 1 .unt datorate fr>n4rii sau acceler4rii 3e%iculelor 0i sunt locali2ate 5n pante, curbe sau intersec/ii! .e m4soar4 suprafa/a de 5mbr4c4minte afectat4 :m2;! &rt! 9$! 1 &cestui tip de degradare nu i se atribuie ni3el de se3eritate! &cest tip de degradare este pre2entat sc%ematic 5n figura 11!

Figura 11 Modul de m4surare a 34luririlor

.ec/iunea9 .uprafa/a e8sudat4 :12; &rt! 9<! 1 .e datorea24 e8cesului de bitum din mi8tur4! +e obicei se manifest4 pe urma ro/ilor! &rt! 9#! 1 )3aluarea acestui tip de degradare se face prin m4surarea suprafe/ei 5mbr4c4min/ii afectate! &rt! $0! 1 -i3elele de se3eritate se atribuie dup4 cum urmea24, conform foto "6 1 ni3el redus de se3eritate :r;, c>nd suprafa/a 5mbr4c4min/ii se colorea24 u0or cu bitumul 5n e8ces7 1 ni3el mediu de se3eritate :M;, c>nd o parte din suprafa/4 este afectat4 de bitumul 5n e8ces7 1 ni3el ridicat de se3eritate :R;, c>nd suprafa/a drumului de3ine lucioas4 datorit4 bitumului 5n e8ces, iar agregatele sunt acoperite cu un strat de bitum!

Foto " +efinirea ni3elelor de se3eritate pentru suprafa/a e8sudat4

.ec/iunea$ .uprafa/a 0lefuit4 :1"; &rt! $1! 1 .e pre2int4 lucioas4, f4r4 nici un fel de asperit4/i, de culoare mai desc%is4, foto 4!

Foto 4 Mon4 cu suprafa/4 0lefuit4 -u i se atribuie ni3el de se3eritate! .e m4soar4 suprafa/a afectat4 de acesta degradare! .ec/iunea< .uprafa/a cu ciupituri :14; &rt! $2! 1 &cest tip de degradare apare datorit4 desprinderii particulelor de agregate din 5mbr4c4minte! .e m4soar4 suprafa/a afectat4! &rt! $"! 1 se atribuie trei ni3ele de se3eritate conform foto 5, dup4 cum urmea246 1 ni3el redus de se3eritate :r;, c>nd agregatele sau bitumul 5ncep s4 se u2e2e cu pierdere de p4r/i fine de agregate7 1 ni3el mediu de se3eritate :M;, c>nd suprafa/a 5mbr4c4min/ii de3ine aspr4, e8ist>nd desprinderi de materiale7 1 ni3el ridicat de se3eritate :R;, c>nd suprafa/a 5mbr4c4min/ii este foarte aspr4 0i se desprind particule mari!

Foto 5 +efinirea 2onelor de se3eritate pentru suprafa/a cu ciupituri .ec/iunea# Ced4ri acostamente :15; &rt! $4! 1 &cest tip de degradare se manifest4 prin apari/ia unei diferen/e 5ntre ni3elul suprafe/ei 5mbr4c4min/ii 0i al acostamentului datorat deplas4rii lor pe 3ertical4! .e m4soar4 aceast4 diferen/4 5n trei puncte ale e0antionului 0i anume6 0 m, 15 m 0i "0 m 0i poate a3ea 3alori po2iti3e sau negati3e! *alorile sunt notate cu JNJ c>nd ni3elul acostamentului este mai ?os dec>t suprafa/a 5mbr4c4min/ii 0i cu J1J c>nd ni3elul acostamentului este mai sus dec>t suprafa/a 5mbr4c4min/ii! &rt! $5! 1 se atribuie ni3el de se3eritate 5n func/ie de 5n4l/imea % med! *alorile m4surate sunt 5nscrise 5n formularul centrali2ator 1 ANE9A 3! &rt! $9! 1 Pre2entarea sc%ematic4 a acestui tip de degradare este dat4 5n figura 12!

Figura 12

C&P TO'(' $ )*&'(&R)& C&-T T&T *= & .T=R

+) +),R&+&R)

&rt! $$! 1 .tarea de degradare a 5mbr4c4min/ilor pentru structurile rutiere suple 0i semirigide este e3aluat4 cantitati3 cu a?utorul indicilor de degradare defini/i 5n capitolul 1, .ec/iunea2, art! 9, $ 0i <! 1 indicele de e3aluare structural4 : !)!.T!;, 1 indicele de e3aluare a suprafe/ei : !)!.(!;, 1 indicele de e3aluare global : !,!;! &rt! $<! 1 Kn calculul indicilor de degradare sunt implica/i urm4torii parametri6 1 tipurile de degrad4ri pre2entate 5n capitolul 27 1 ponderea procentual4 a fiec4rui tip de degradare, conform tabelelor " 0i 47 1 coeficien/ii de importan/4, 5n func/ie de ni3elul de se3eritate al fiec4rui tip de degradare7 1 coeficien/ii de importan/4 ai frec3en/ei de apari/ie sau e8tinderii7 1 puncte de sc4dere :negati3e;! .ec/iunea1 Calculul indicilor de e3aluare structural4 0i de e3aluare a suprafe/ei &rt! $#! 1 Kn calculul indicilor de degradare se iau 5n considerare6 1 l4/imea e0antionului, E, stabilit4 conform capitolului 47 1 suprafa/a e0antionului, &7 1 suprafa/a urmei ro/ilor, &:u;! &rt! <0! 1 Rela/iile de calcul a indicilor de degradare sunt6 !)!.t! L 100 1 -.t !)!.( L 100 1 -.( 5n care6 100 1 num4rul de puncte corespun24tor lipsei oric4rei degrad4ri7 -.t, -.( 1 num4rul de puncte de sc4dere :negati3e; corespun24tor tuturor degrad4rilor structurale, respecti3 de suprafa/4! n OOOO P-.t L /OOO -.t:i; iL1 n OOOO P-.( L /OOO -.(:i; iL1

5n care i L 1 !!! n, num4rul de tipuri de degrad4ri constatate pe e0antion! &rt! <1! 1 Pentru calculul num4rului punctelor de sc4dere :negati3e; se iau 5n considerare ponderile procentuale ale di3erselor tipuri de degrad4ri care conduc la starea de degradare a structurii sau suprafe/ei! OOOOP/OOO p:i; L 100

5n care6 i L 1, !!!, m, repre2int4 num4rul tipurilor de degradare considerate! *alorile ponderilor procentuale sunt conform tabelelor " 0i 4! &rt! <2! 1 Pentru fiecare tip de degradare 0i ni3el de se3eritate se acord4 coeficien/ii de importan/4 .:i;, ale c4ror 3alori sunt pre2entate 5n tabelele " 0i 4! &rt! <"! 1 )8tinderea sau frec3en/a de apari/ie, ), a di3erselor tipuri de degrad4ri se e8prim4 prin raportul 5ntre m4rimea degrad4rii :suprafa/4 sau lungime; 0i suprafa/a e0antionului, 5nmul/it cu 100, conform tabelului 2! &rt! <4! 1 Pentru e8tinderea degrad4rilor se diferen/ia24 trei calificati3e6 1 oca2ional4 :O; ) B 10C7 1 moderat4 :M; ) L 10 !!! 50C7 1 frec3ent4 :F; ) I 50C! &rt! <5! 1 Pentru fiecare tip de degradare 0i cele trei calificati3e de e8tindere se atribuie coeficien/ii de importan/4 f:i;, conform tabelelor " 0i 4! &rt! <9! 1 -um4rul punctelor de sc4dere :negati3e; at>t pentru degrad4rile structurii c>t 0i cele ale suprafe/ei se calculea24 cu rela/ia6 -:i; L p:i; Q s:i; Q f:i; Cu c>t num4rul de puncte de sc4dere este mai mare, cu at>t starea de degradare este mai a3ansat4! &rt! <$! 1 Pentru f4ga0e, num4rul punctelor de sc4dere se calculea24 5n func/ie de ni3elele de se3eritate aplicate 3alorii medii a ad>ncimii :%; a f4ga0elor 0i anume6 1 ni3el redus de se3eritate :r;, %:mediu; BL 20 mm7 1 ni3el mediu de se3eritate :M;, 20 mm B %:mediu; BL 40 mm7 1 ni3el ridicat de se3eritate :R;, %:mediu; I 40 mm! &rt! <<! 1 Pentru ced4ri acostamente, num4rul punctelor de sc4dere se calculea24 5n func/ie de ni3elurile de se3eritate aplicate 3alorii medii a diferen/ei e8istente 5ntre suprafa/a 5mbr4c4min/ii 0i acostament :%H;6 1 ni3el redus de se3eritate :r;, %H:mediu; BL 20 mm7 1 ni3el mediu de se3eritate :M;, 20 mm B %H:mediu; BL 40 mm7 1 ni3el ridicat de se3eritate :R;, %H:mediu; I 40 mm &rt! <#! 1 -um4rul punctelor de sc4dere calculate corespun24tor fiec4rui tip de degradare, ni3el de se3eritate 0i calificati3 de e8tindere este dat 5n tabelele 5 0i 9! &rt! #0! 1 Pentru fiecare sec/iune omogen4 se calculea24 3aloarea medie a indicilor de degradare !)!.t 0i !)!.( aferen/i fiec4rui e0antion! .ec/iunea2 Calculul indicelui global : ,; al st4rii de degradare &rt! #1! 1 Pentru fiecare e0antion se calculea24 indicele global cu rela/ia6 OOOOOOOOOOO , L P/ ).T Q ).( 5n care6 ).T 1 indicele de e3aluare structural4 ).( 1 indicele de e3aluare a suprafe/ei &rt! #2! 1 Pentru fiecare sec/iune omogen4 se calculea24 o 3aloare medie a indicelui global, pe ba2a 3alorilor acestuia aferente fiec4rui e0antion! &rt! #"! 1 Pe ba2a 3alorilor indicelui global de degradare se atribuie st4rii de degradare un calificati3, 5n conformitate cu pre3ederile instruc/iunilor C+ 155!

Tabelul 1 RSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSU V-r! V +enumire degradare V(!M!V ,rad de V ndicati3 V Vcrt!V V V se3eritate V V WSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V +egrad4ri de tip structural V WSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 1! V+egrad4ri datorate oboselii V m2 V redus :r; V 1r V V Vstructurii rutiere V V mediu :M; V 1M V V V V V ridicat :R; V 1R V WSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 2! VFaian/4ri V m2 V dem V 2r 2rc V V V V V V 2M 2Mc V V V V V V 2R 2Rc V WSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V "! VFisuri 0i cr4p4turi V V dem V"QQra:c; "QQrb:c;V V Vlongitudinale V V V "Ma:c; "Mb:c; V V V V V V "Ra:c; "Rb:c; V WSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 4! VPlomb4ri V m2 V dem V 4r V V V V V V 4m V V V V V V 4R V WSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 5! VF4ga0e V mm V 1 V 5 V WSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 9! V,ropi care afectea24 structura V m2 V redus :r; V 9r V V V V V mediu :M; V 9M V V V V V ridicat :R; V 9R V WSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V +egrad4ri de suprafa/4 V WSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V $! V+egrad4ri de margine V ml V redus :r; V $r V V V V V mediu :M; V $M V V V V V ridicat :R; V $R V WSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V <! VFisuri transmise la rosturile V ml V dem V<QQra:c; <QQrb:c;V V Vde lucru V V V <Ma:c; <Mb:c; V V V V V V <Ra:c; <Rb:c; V WSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V #! VFisuri 0i cr4p4turi trans3ersaleV ml V dem V #r #Qrc V V V V V V #M #Mc V V V V V V #R #Rc V WSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V10! V,ropi care afectea24 stratul V m2 V 1 V 10 V V Vde suprafa/4 V V V V WSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V11! V*4luriri V m2 V 1 V 11 V WSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V12! V.uprafa/4 e8sudat4 V m2 V redus :r; V 12r V V V V V mediu :M; V 12M V V V V V ridicat :R; V 12R V WSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V1"! V.uprafa/4 0lefuit4 V m2 V 1 V 1" V WSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V14! V.uprafa/4 cu ciupituri V m2 V redus :r; V 14r V V V V V mediu :M; V 14M V V V V V ridicat :R; V 14R V WSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V15! VCed4ri acostamente V mm V 1 V 15 V

Tipurile de degrad4ri

[SSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSS\ -ot46 Q indicati3ul JcJ se atribuie degrad4rilor care sunt colmatate! QQ indicati3ele JaJ 0i JbJ se atribuie astfel6 1 JaJ pentru fisurile longitudinale care se de23olt4 pe urma ro/ilor 0i pentru fisurile transmise la rosturile de lucru trans3ersale7 1 JbJ pentru fisurile longitudinale care se de23olt4 5n afara urmei ro/ilor 0i pentru fisurile transmise la rosturile de lucru longitudinale! )8tinderea tipurilor de degrad4ri Tabelul 2 RSSSSSSSSSSSTSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSU V ndicati3 V V -i3el de se3eritate V V degradare V (M WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V V V r :C; V M :C; V R :C; V WSSSSSSSSSSSZSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 1 V m2 V 1r/& V 1M/& V 1R/& V WSSSSSSSSSSSZSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 2 V m2 V 2r/& V 2M/& V 2R/& V WSSSSSSSSSSSZSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V "a V m2 V 0,5:"raN"rac;/& V 0,5:"MaN"Mac;/& V 0,5:"RaN"Rac;/& V WSSSSSSSSSSSZSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V "b V m2 V 0,5:"rbN"rbc;/& V 0,5:"MbN"Mbc;/& V 0,5:"RbN"Rbc;/& V WSSSSSSSSSSSZSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 4 V m2 V 4r/& V 4M/& V 4R/& V WSSSSSSSSSSSZSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 9 V m2 V 9r/& V 9M/& V 9M/& V WSSSSSSSSSSSZSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V $ V ml V $r/"0 V $M/"0 V $M/"0 V WSSSSSSSSSSSZSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V <a V ml V 0,5:<raN<rac;/& V 0,5:<MaN<Mac;/& V 0,5:<RaN<Rac;/& V WSSSSSSSSSSSZSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V <b V ml V 0,5:<rbN<rbc;/& V 0,5:<MbN<Mbc;/& V 0,5:<RbN<Rbc;/& V WSSSSSSSSSSSZSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V # V ml V 0,5:#rN#r;/& V 0,5:#MN#M;/& V 0,5:#RN#R;/& V WSSSSSSSSSSSZSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 10 V m2 V 10/& V 1 V 1 V WSSSSSSSSSSSZSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 11 V m2 V 11/& V 1 V 1 V WSSSSSSSSSSSZSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 12 V m2 V 12r/& V 12M/& V 12R/& V WSSSSSSSSSSSZSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 1" V m2 V 1"/& V 1 V 1 V WSSSSSSSSSSSZSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 14 V m2 V 14r/& V 14M/& V 14R/& V [SSSSSSSSSSSXSSSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSS\

-ot46 ] 5n calcule se 5nsumea24 fisurile trans3ersale sau longitudinale, colmatate cu cele necolmatate7 pentru cele longitudinale se 5nsumea24 separat cele de23oltate pe urma ro/ilor sau 5n afara urmei ro/ilor! ] lungimea fisurilor longitudinale sau trans3ersale se multiplic4 cu 0,5, care repre2int4 l4/imea 2onei afectate de aceste tipuri de degradare! Ponderile 0i coeficien/ii de importan/4 pentru degrad4rile de structur4

Ponderile 0i coeficien/ii de importan/4 pentru degrad4rile de structur4 Tabelul "


RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSU V VPonderileVCoeficien/i de importan/4 VCoeficien/i de importan/4V V VtipurilorVai ni3elului de se3eritateVa e8tinderii degrad4rilorV V Tip de degradare V de V s:i; V f:i; V V VdegradareWSSSSSSSSTSSSSSSSSTSSSSSSSSZSSSSSSSSTSSSSSSSTSSSSSSSSY V V P:i; C V r V M V R V O V M V F V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY V+egrad4ri datorate V V V V V V V V Voboselii :1; V "0 V 0,4 V 0,$ V 1,0 V 0,4 V 0,< V 1,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY VFaian/4ri :2; V "0 V 0,4 V 0,$ V 1,0 V 0,4 V 0,< V 1,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY VFisuri 0i cr4p4turi V V V V V V V V Vlongitudinale :"a; V 5 V 0,4 V 0,$ V 1,0 V 0,9 V 0,< V 1,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY VFisuri 0i cr4p4turi V V V V V V V V Vlongitudinale :"b; V 5 V 0," V 0,< V 1,0 V 0,5 V 0,< V 1,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY VPlomb4ri :4; V 15 V 0,4 V 0,$ V 1,0 V 1,0 V 1,0 V 1,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY VF4ga0e :5; V 10 V 0,4 V 0,$ V 1,0 V 1,0 V 1,0 V 1,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY V,ropi care afectea24 V V V V V V V V Vstructura :9; V 5 V 0," V 0,< V 1,0 V 0,4 V 0,< V 1,0 V [SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSXSSSSSSSSXSSSSSSSSXSSSSSSSSXSSSSSSSSXSSSSSSSXSSSSSSSS\

Ponderile 0i coeficien/ii de importan/4 pentru degrad4rile de suprafa/4 Tabelul 4


RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSU V VPonderileVCoeficien/i de importan/4 VCoeficien/i de importan/4V V VtipurilorVai ni3elului de se3eritateVa e8tinderii degrad4rilorV V Tip de degradare V de V s:i; V f:i; V V VdegradareWSSSSSSSSTSSSSSSSSTSSSSSSSSZSSSSSSSSTSSSSSSSTSSSSSSSSY V V P:i; C V r V M V R V O V M V F V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY V+egrad4ri de margine :$; V 10 V 0," V 0,< V 1,0 V 0,4 V 0,$ V 1,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY VFisuri transmise la V V V V V V V V Vrosturile de lucru :<; V 10 V 0,4 V 0,$ V 1,0 V 0,5 V 0,< V 1,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY VFisuri 0i cr4p4turi V V V V V V V V Vtrans3ersale :#; V 10 V 0,5 V 0,$ V 1,0 V 0,4 V 0,< V 1,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY V,ropi care afectea24 V V V V V V V V Vstratul de suprafa/4 :10;V 10 V 1,0 V 1,0 V 1,0 V 0,4 V 0,< V 1,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY V*4luriri :11; V 10 V 1,0 V 1,0 V 1,0 V 0,4 V 0,< V 1,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY V.uprafa/4 e8sudat4 :12; V 10 V 0," V 0,$ V 1,0 V 0," V 0,$ V 1,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY V.uprafa/4 0lefuit4 :1"; V 15 V 1,0 V 1,0 V 1,0 V 0," V 0,$ V 1,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY V.uprafa/4 cu ciupituri V 20 V 0," V 0,$ V 1,0 V 0," V 0,$ V 1,0 V V:14; V V V V V V V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSSZSSSSSSSZSSSSSSSSY VCed4ri acostamente :15; V 5 V 0," V 0,$ V 1,0 V 1,0 V 1,0 V 1,0 V [SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSXSSSSSSSSXSSSSSSSSXSSSSSSSSXSSSSSSSSXSSSSSSSXSSSSSSSS\

Tabelul 5 RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSU V V V )8tinderea degrad4rilor V V ndicati3 degradareV -i3el de se3eritate WSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSY V V V O V M V F V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V V r V 4,< V #,9 V 12,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V 1 V M V <,4 V 19,< V 21,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V V R V 12,0 V 24,0 V "0,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V V r V 4,< V #,9 V 12,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V 2 V M V <,4 V 19,< V 21,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V V R V 12,0 V 24,0 V "0,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V V r V 1,2 V 1,9 V 2,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V "a V M V 2,1 V 2,< V ",5 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V V R V ",0 V 4,0 V 4,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V V r V 0,$5 V 1,2 V 1,5 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V "b V M V 2,0 V ",2 V 4,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V V R V 2,5 V 4,0 V 5,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V V r V 2,4 V 4,< V 9,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V 4 V M V 4,2 V <,4 V 10,5 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V V R V 9,0 V 12,0 V 15,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V V % BL 20 mm V 4,0 V 4,0 V 4,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V 5 V 20 mm B % BL 40 mm V $,0 V $,0 V $,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V V % I 40 mm V 10,0 V 10,0 V 10,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V V r V 0,9 V 1,2 V 1,5 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V 9 V M V 1,9 V ",2 V 4,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSY V V R V 2,0 V 4,0 V 5,0 V [SSSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSS\

Punctele de sc4dere pentru degrad4rile structurii

Tabelul 9 RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSU V V V )8tinderea degrad4rilor V V ndicati3 degradareV -i3el de se3eritate WSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSY V V V O V M V F V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V V r V 1,2 V 2,1 V ",0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V $ V M V ",2 V 5,9 V <,0 V

Punctele de sc4dere pentru degrad4rile de suprafa/4

V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V V R V 4,0 V $,0 V 10,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V V r V 2,0 V ",2 V 4,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V < V M V ",5 V 5,9 V $,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V V R V 5,0 V <,0 V 10,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V V r V 2,0 V 4,0 V 5,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V # V M V 2,< V 5,9 V $,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V V R V 4,0 V <,0 V 10,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V 10 V 1 V 4,0 V <,0 V 10,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V 11 V 1 V 4,0 V <,0 V 10,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V V r V 0,# V 2,1 V ",0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V 12 V M V 2,1 V 4,# V $,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V V R V ",0 V $,0 V 10,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V 1" V 1 V 4,5 V 10,5 V 15,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V V r V 1,< V 4,2 V 9,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V 14 V M V 4,2 V #,< V 14,0 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V V R V 9,0 V 14,0 V 20,0 V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V V %H:mediu; BL 20 mm V 1,5 V 1,5 V 1,5 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V 15 V20 mm B %H:mediu; BL 50 mmV ",5 V ",5 V ",5 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V V %H:mediu; I 50 mm V 5,0 V 5,0 V 5,0 V [SSSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSS\

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului Ordin nr! #52 din 19/09/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea nr! 55# din "0/09/2005 0i pentru cu &-+ 5401

PENTRU COMPLETAREA Ordinului ministrului transporturilor, construc/iilor turismului nr! #0$/2004 pentru aprobarea Reglement4rii te%nice J-ormati3 e3aluarea st4rii de degradare a 5mbr4c4mintei bituminoase pentru drumuri structuri rutiere suple 0i semirigide 1 Re3i2uire &-+ 5401#<J, indicati3 200"

&rt! ! 1 Reglementarea te%nic4 J-ormati3 pentru e3aluarea st4rii de degradare a 5mbr4c4mintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple 0i semirigide 1 Re3i2uire &-+ 5401#<J, indicati3 &-+ 5401200", aprobat4 prin Ordinul ministrului transporturilor, construc/iilor 0i turismului nr! #0$/2004, publicat 5n Monitorul Oficial al Rom>niei, Partea , nr! "#$ 0i nr! "#$ bis din 11 mai 2005, SE COMPLETEAZ: CU ANE9ELE NR! "-4;< CARE =AC PARTE INTEGRANT: DIN PREZENTUL ORDIN! OOOOOOOOOOO ;< A*#7#)# *r! "-4 /+* r#2r4&+/# -* 0%5/(,()!

&rt!

! 1 Pre2entul ordin se public4 5n Monitorul Oficial al Rom>niei, Partea

Ministrul transporturilor, construc/iilor 0i turismului, ,%eorg%e +obre Aucure0ti, 19 iunie 2005! -r! #52! ANE9A Nr! " >A*#7% *r! " )% *4r,% (6<

&-)D& 1!1 +egrad4ri de tip structural

T(2+) &#$r%&'r(( +egrad4ri datorate oboselii structurii

S(,.4)

Faian/4ri

"

Fisuri 0i cr4p4turi longitudinale

Plomb4ri

5 9

F4ga0e Conform formular 2 ,ropi care afectea24 structura

&-)D& 1!2 +egrad4ri de suprafa/4 $ T(2+) &#$r%&'r(( +egrad4ri de margine S(,.4)

<

Fisuri transmise la rosturile de lucru

Fisuri 0i cr4p4turi trans3ersale

10

,ropi care afectea24 stratul de suprafa/4

11

*4luriri

12

.uprafa/4 e8udat4

1"

.uprafa/4 0lefuit4

14

.uprafa/4 cu ciupituri

15

Ced4ri acostamente

Conform formular 2

ANE9A Nr! 2 >A*#7% *r! 2 )% *4r,% (6< +R+P +^m !!!!!!!!! @m !!!!!!!! RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSU V Po2i/ie @ilometric4 V0 1 2 " 4 5 9 $ < # 10 11 12 1" 14 15V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY VTrafic V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY VTip structur4 V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V&nul ultimei inter3en/ii V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V.ec/iuni omogene V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V*i2uali2are stare degradareV V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V.ubsec/iuni omogene V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY VPo2i/ie @m e0antioane V V [SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS\

ANE9A Nr! 3 >A*#7% *r! 3 )% *4r,% (6< &+M - .TR&G & -&G O-&'= & +R(M(R 'OR 1 +!R!+!P! !!!!!!!!!!!!!!! +- !!!!!!!!!!!! Po2i/ie @m e0antion6 +ata !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FORM('&R C)-TR&' M&TOR
RSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSU V V V V ,rad de se3eritate V V ndicati3V T P +),R&+&R) V(!M!WSSSSSSTSSSSSTSSSSSSSSSSY V V V VRedus VMediuV Ridicat V V V V V :r; V :M; V :R; V WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V 1 V+egrad4ri datorate oboselii structurii rutiere V m2 V V V V WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V 2 VFaian/4ri V m2 V V V V WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V "a VFisuri 0i cr4p4turi longitudinale pe urma ro/ii V m V V V V V V'ungime colmatat4 V m V V V V WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V "b VFisuri 0i cr4p4turi longitudinale 5n afara urmei ro/iiV m V V V V V V'ungime colmatat4 V m V V V V WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V 4 VPlomb4ri V m2 V V V V WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSXSSSSSXSSSSSSSSSSY V 5 VF4ga0e V VConform formular f4ga0eV WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSTSSSSSTSSSSSSSSSSY V 9 V,ropi care afectea24 structura rutier4 V m2 V V V V WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V $ V+egrad4ri de margine V m V V V V WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V < V-um4r fisuri trans3ersale transmise la rosturile de Vnr! V V V V V Vlucru V V V V V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V VFisuri trans3ersale transmise la rosturile de lucru V ml V V V V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V V'ungime colmatat4 V ml V V V V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V VFisuri longitudinale V ml V V V V V WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V V'ungime colmatat4 V ml V V V V WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V # V-um4r fisuri trans3ersale V nr V V V V V V'ungime necolmatat4 V ml V V V V V V'ungime colmatat4 V ml V V V V WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V 10 V,ropi care afectea24 stratul de suprafa/4 V m2 V V_____V_____ V WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V 11 V*4luriri V ml V V_____V_____ V WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V 12 V.uprafa/4 e8udat4 V m2 V V V V WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V 1" V.uprafa/4 0lefuit4 V m2 V V_____V_____ V WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSZSSSSSZSSSSSSSSSSY V 14 V.uprafa/4 cu ciupituri V m2 V V V V WSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSZSSSSSSXSSSSSXSSSSSSSSSSY V 15 VCed4ri acostamente V VConform formularului V V V V Vced4ri acostamente V [SSSSSSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS\

Operatori6

F=,&`)6 RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSU V F4ga0e spre a8a drumului V F4ga0e spre marginea p4r/ii carosabile V WSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSY V-r! pic%etV+istan/a dintreV &d>ncime V-r! pic%etV +istan/a dintre V &d>ncime V V V pic%e/i :m; Vf4ga0 :mm;V V pic%e/i :m; Vf4ga0 :mm;V WSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V 1 V 0 V V V 0 V V WSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V 2 V 15 V V V 15 V V WSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSY V " V "0 V V V "0 V V [SSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSS\ C)+=R &CO.T&M)-T)6

RSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSU V-r! Pic%etV+istan/a dintre pic%e/i :m;V+iferen/a 5ntre ni3elul acostamentuluiV V V V 0i al suprafe/ei 5mbr4c4min/ii :mm; V WSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 1 V 0 V V WSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V 2 V 15 V V WSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY V " V "0 V V [SSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS\ -OT=6 1 pentru tipurile de degrad4ri pentru care nu sunt atribuite grade de se3eritate se completea24 5n c4su/a ne%a0urat47 - pentru tipurile de degrad4ri nesemnalate se completea24 3aloarea 2ero!

&+M - .TR&G & -&G O-&'= & +R(M(R 'OR 1 +!R!+!P! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +- 1 !!!!!!!!!!!! Po2i/ie @m e0antion6 Operatori! Tip structur4 :.., ..R;Q !!!!!!!! +ata !!!!!!!!!!!!!!!! FORM('=R
5 m RSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSU WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY 4 m WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY " m WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY 2 m WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY 1 m WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY 0 m [SSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSS\

1 m

2 m

" m

4 m

5 m

9 m

$ m

< m

# m

10 m

11 m

12 m

1" m

14 m

15 m

5 m RSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSSU WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY 4 m WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY " m WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY 2 m WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY 1 m WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY WSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSZSSY 0 m [SSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSSXSS\ 19 m 1$ m 1< m 1< m 20 m 21 m 22 m 2" m 24 m 25 m 29 m 2$ m 2< m 2# m "0 m

Q; .. 1 structuri rutiere suple, conform C+ 155 ..R 1 structuri rutiere semirigide, conform C+ 155

ANE9A Nr! 4 >A*#7% *r! 4 )% *4r,% (6< &+M - .TR&G & -&G O-&'= & +R(M(R 'OR +R+P !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OP)R&TOR 6 +- !!! 2 !!!!!!!!!!! Po2i/ie @m e0antion6 1"0N200dr

FORM('&R 1

1 1 1 +ata6 20!0<!200"

1M L 1r L 2M L "rac

2,5 m2 0,$5 m2 "Q0,$5 L 2,25 m2 L 2,0 m

"Rb L ",0 m "Ma L 1,0 m 4M L 0,5 m 9R L 1,0 m2

&+M - .TR&G & -&G O-&'= & +R(M(R 'OR +R+P !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OP)R&TOR 6 +- !!! 2 !!!!!!!!!!! Po2i/ie @m e0antion6 1"0N200dr FORM('&R 1

1 2 1 +ata6 20!0<!200" $R L 5,0 m <ra L ",$5 m <rac L ",$5 m <rb L 4,0 m #M L 1,0 m #Mc L 1,5 m #r L 2,0 m 10 L 0,5 m2 11 L ",0 m2 12R L 0,$9Q9 L 4,59m2 1" L ",0 m2 14M L 4,5Q1," L 5,<5 m2