Sunteți pe pagina 1din 90

JUDETUL VASLUI

GHID TURISTIC

Grupul colar Industrial tefan Procopiu Vaslui

Lucrare editat# de Grupul colar Industrial tefan Procopiu Vaslui, cu ocazia Zilelor Liceului din anul 2005 Director, Prof. Romel VICOL
2

Coordonator: MIHAI CIOBANU

Colaboratori: Text: IRINA NICOLESCU MARIANA AGAFI EI

Tehnoredactare: LOREDANA ANDRONIC-TIRON LEONA! DUMITRA!CU

Fotografii: LEONA! DUMITRA!CU CRISTIAN LOGHIN

EDITURA ISBN

PREFA ! Str$baterea unor spa&ii locale, statale, continentale, intercontinentale sau chiar interplanetare a fost o preocupare a oamenilor din cele mai vechi timpuri, iar istoria, arheologia 'i numeroase opere literare consemneaz$ aceast$ dorin&$ de veacuri a umanit$&ii. Este bine cunoscut c$ fiin&a uman$, n decursul veacurilor, a c$l$torit n scopuri pa'nice, fie pentru nevoia de hran$, de p$storit n diferite locuri prielnice, de schimburi comerciale prin trguri 'i iarmaroace, fie pentru un pelerinaj religios, fie pentru schimbarea mediului ca s$ se odihneasc$, s$-'i caute de s$n$tate, s$-'i mbog$&easc$ cuno'tin&ele ntr-un anumit domeniu, ori s$ participe la diferite ntlniri de interes cultural, 'tiin&ific sau sportiv. Fenomen integrat progresului 'i civiliza&iei, omul a sim&it nevoia s$ c$l$toreasc$ din pl$cere, cu piciorul sau cu mijloace moderne de transport, s$ str$bat$ zone 'i &$ri necunoscute, devenind mesager al locurilor 'i &$rilor de pe diferite meridiane 'i paralele ale Terrei. Turismul, definit de Dic&ionare, este o activitate cu caracter recreativ sau sportiv, constnd din parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distan&e pentru vizitarea regiunilor pitore'ti, a localit$&ilor, a obiectivelor culturale, economice, istorice. Cu timpul turismul a ncetat s$ mai fie o ndeletnicire individual$ 'i a devenit o activitate economic$ de mare amploare, un fenomen integrat progresului uman, asem$n$tor electricit$&ii. El creeaz$ implica&ii diverse 'i adnci, dificil de m$surat cu precizie n domenii diferite economice, sociologice, culturale, geografice 'i altele.(G. Faddoul fost pre'edinte al UIOOT). Cuvntul turism deriv$ de la cuvntul englezesc tour- c$l$torie 'i anterior de la cuvntul francez tour- c$l$torie sau plimbare n cerc, termen aplicat c$l$toriilor de agrement. Cu timpul turismul a devenit o industrie, care cuprinde un ntreg ansamblu de activit$&i umane, care se deosebe'te de o simpl$ c$l$torie. Referindu-se la c$l$tori 'i c$l$torii, scriitorii romni 'i francezi afirmau c$ : Dintre toate mijloacele de a mpodobi spiritul 'i de a forma judecata, cel mai eficace este s$ c$l$tore'ti(Volney) sau Nu este om complet dect acele care a c$l$torit mai mult, care 'ia schimbat de 20 de ori felul de a gndi 'i de via&$ (Lamartine). Cea mai complet$ defini&ie a turistului o g$sim n documentele ONU : Turistul este orice persoan$ care se deplaseaz$ din pl$cere, din curiozitate sau din dorin&a de a cerceta, n afara re'edin&ei sale obi'nuite, sau orice persoan$ care profit$ de o deplasare profesional$ n scopul unei pl$ceri personale.Astfel, prin amploarea pe care o are, turismul joac$ un rol de necontestat n domeniul economiei na&ionale fiind o m$rturie str$lucit$ a eliber$rii sociale 'i culturale a oamenilor, un barometru al situa&iilor politice dintr-o &ar$. Nevoile de cunoa'tere au f$cut ca turismul cultural s$ ia din ce n ce mai mult o ampl$ dezvoltare. Alt$ dat$ turismul reprezenta, nainte de toate, un prilej de plimbare 'i divertisment, spunea academicianul francez Georges Duhamel, ast$zi adev$ratul turism este un act de cunoa'tere. Prin practicarea turismului cultural s-au creat condi&ii deosebite
4

pentru a putea fi vizitate vestigiile trecutului cu ntreaga lor nc$rc$tur$ istoric$, m$n$stirile, muzeele, expozi&iile, realiz$rile arhitecturale cu valoare artistic$. Monumentele, n accep&iunea ini&ial$, cuprind opere de arhitectur$ sau sculptur$ (sub form$ de statuie sau basorelief) destinate s$ transmit$ urma'ilor amintirea unor persoane sau evenimente istorice nsemnate, memorabile. Monumentele apar&in deci trecutului pe care l evoc$ 'i-l men&in treaz n con'tiin&a noastr$. Istoricul Nicolae Iorga definea monumentul istoric ca ceva care cuprinde n sine mai multe lucruri : un me'te'ug de a cl$di, care nu se mai obi'nuie'te, o frumuse&e care nu se mai poate ndeplini 'i pe lng$ acestea o sum$ mai mare sau mai mic$ de amintiri, ceva din via&a oamenilor care s-au strecurat rugndu-se luptnd plngnd, tr$ind ntre acele ziduri sau ntre pere&ii aceia. Dup$ provenien&a 'i caracterul lor monumentele istorice din &ara noastr$ se pot mp$r&i n dou$ mari grupe : a. monumente civile (laice) : cet$&i, statui, palate domne'ti 'i boiere'ti, case memoriale, hanuri vechi, conace etc. b. monumente religioase : biserici, m$n$stiri, schituri, pietre funerare (tombale), chilii, pe'teri, etc. Toate aceste monumente fac parte din patrimoniul cultural na&ional 'i sunt ocrotite de legi elaborate 'i aplicate de peste o sut$ de ani. Pe plan interna&ional, un mare rol 'i-a asumat UNESCO, care prin Consiliul Interna&ional al Monumentelor 'i Localit$&ilor (ICOMS), a elaborat chiar 'i o Chart$ a turismului cultural, aprobat$ de 18 state 'i organiza&ii, la Bruxelles, n 1976.n aceast$ Chart$, ar$tndu-se importan&a turismului, n general 'i cel cultural n special, se solicit$ sprijinul mondial pentru a face ca turismul s$ nu duc$ la deteriorarea patrimoniului existent din partea unor turi'ti mai pu&in educa&i. Se insist$ ca n 'coli s$ se fac$ educarea copiilor 'i tinerilor pentru respect fa&$ de bunurile culturale, iar mijloacele de informare s$ contribuie la trezirea unei con'tiin&e universale n acest sens. De asemenea se face apel la speciali'ti 'i la guverne ca s$ g$seasc$ cele mai potrivite mijloace pentru a pune n valoare noi obiective de interes cultural. Turismul este un factor important de ridicare a calit$&ii vie&ii 'i nu trebuie privit numai prin latura lui economic$, a economiei de pia&$. De'i i se spune comer& invizibil, industrie f$r$ furnale, export intern de m$rfuri 'i se vorbe'te de produs turistic 'i pia&$ turistic$, turismul nu este o pia&$ de comer& ci este o rela&ie ce se creeaz$ ntre homo turisticus 'i patrimoniul turistic respectiv.

Director, Prof. Romel VICOL

ITINERAR TURISTIC VASLUIAN


Ora ul Vaslui, topos de legend# si istorie, se nscrie n triunghiul magic de cultur# i civiliza&ie ( Vaslui - Hu i Brlad ), ce a jucat un rol deosebit n trecutul zbuciumat al Moldovei. Pitorescul deosebit al acestor meleaguri, cu rezonan&# de legend#, n care trecutul este conservat n vestigii istorice i culturale de valoare na&ional#, a ncntat la nceput de secol, pe marele istoric Nicolae Iorga, care, n notele sale de c#l#torie, men&iona: Pu&ine locuri mi sunt mai duios cunoscute ca acest &inut al Vasluiului, care nu-i nici la munte, nici la es i se mp#rt# e te de o neasemuit# frumuse&e. A ezat n Podi ul Central al Moldovei, n zona de confluen&# a Brladului cu Vasluiul i cu Racova, ora ul Vaslui p#streaz# la temelia lui vestigii dintre cele mai vechi. Este men&ionat pentru prima dat# n documentele interne, la 31 martie 1423, pe vremea lui Alexandru cel Bun, i n cele externe, la 1375. Impresiona&i de frumuse&ea locurilor, c# l#torii din secolele trecute au l#sat pagini memorabile, cu privire la frumuse&ea cur&ilor domne ti i a Bisericii Sf. loan Botez#torul. Amintim nsemn#rile de c# l#torie ale lui Marcus Bandinius ( 1646 ), Paul de Alep(1653), Charles Joppecourt (1620), Grigore Ureche ( 1642 ), G. Le Cler (1866). Istoria sinuoas# a Vasluiului, privind nflorirea, dec#derea i apoi iar rena terea sa, se g#se te consemnat# n scrierile istoricilor Vasile Prvan, Nicolae Iorga, Gh. Ghib#nescu, Alexandru Andronic. Date istorice, etnografice, arheologice i turistice consemneaz# i recenta monografie Cronica Vasluiului, coordonata de profesorul Mihai Ciobanu. Dac# facem o c#l#torie n memoria Vasluiului, vom g#si oameni, fapte i locuri care confirm# spusele unui cunoscut publicist: Dac# ar trebui s# alegem dou# semne caracteristice pentru o stema spiritual# a Vasluiului, unul ar trebui s# fie scutul simbol al istoriei - iar cel#lalt masca histrionului - simbol al teatrului -. Este tiut ct de multe i mari fapte s-au petrecut n aceste locuri. Trgul i apoi ora ul Vaslui sa aflat a ezat nu numai la o r#scruce de vnturi aspre ale istoriei, dar i la o intersec&ie de drumuri comerciale spre Brlad, Ia i, Roman, Hu i i Bacau.Cel mai important drum din evul mediu era Drumul Podul Doamnei, 1841, sat Chi&cani, comuna Coste ti
7

Moldovenesc sau Via Walachiensis, cum este men&ionat n actele Liovului, la 1383 si f#cea leg# tura dintre porturile M#rii Nordului cu cele de la Dun#re i Marea Neagr#, trecnd prin Vaslui. C#l#torul care vine din sudul &#rii, pe drumul vechi moldovenesc (acum E 581 i D.N. 24, km 97), dup# ce trece de Podul Doamnei ( construit de voievodul Minai Sturza, din piatr# cu 5 arcade, la 1841 ), ajunge la localitatea Crasna, la 18 km. de Vaslui. CRASNA. o localitate mic# din comuna Albe ti, a intrat n istorie prin b#t#lia care a purtat-o domnitorul Moldovei Bogdan al II - lea, n 1450, mpotriva lui Alex#ndrel, fiul lui Ilia Vv., sus&inut de o tile poloneze. Se spune c# lupta s-a dat toat# ziua n codrii Crasnei, necunoscu&i de o tirea poloneza, care suna din trmbi&e pentru a nu se r#t#ci n desi ul codrilor. n mijlocul p#durii dintre Lipov#& i Deleni, le ii i Alex#ndrel au fost ataca&i de oastea lui Bogdan i m#cel#ri&i cu s#biile i coasele. DOCOLINA, satul lui Docolin, atestat n documente n 1433, azi sat disp#rut, se g#sea n trecut ntre satele Crasna i Ro ie ti. Ca important# sta&ie de po t# i un vestit han, a cunoscut cea mai ndelungat# existen&# din evul mediu pn# n epoca modern# (1400-1886), cnd s-a deschis calea ferat# Brlad Vaslui. Rato ul a fost construit pe creasta unui deal, ferit de inunda&ii. Pentru a se z#ri de departe, se ridicase o pr#jin# cu o roat#, semn c# acolo c#l#torii g#seau loc de ad#post pentru ei i carele de nego&. Acest han poate fi comparat cu Hanul Ancu&ei, de pe drumul Sucevei, cunoscut din secolul al XVIII - lea. Cronicarul Ion Neculce n O sam# de cuvinte poveste te cum Petru Rare , dup# ce s-a odihnit o noapte la acest han, la scurt timp dup# pornirea caravanei celor zece care, trase de ase boi fiecare, nc#rcate cu pe te, la locul numit Vadul Docolina, a fost ntmpinat de boieri i mitropolit, n noua calitate de domn. Noul domn las# carele cu pe te negu&#torilor. Faptele se petrec n anul 1527. Un alt cronicar moldovean, Grigore Ureche n Letopise&ul '#rii Moldovei ( 1359 - 1594), nota c# tot la Docolina s-a confruntat i domnitorul Petru (chiopul cu Ion Potcoav# - Cre&ul, n prim#vara anului 1577. Nentrecut n arta povestirii, Ureche relateaz# despre vicle ugul turcilor, alia&ii lui Petru Vod#, care au pus naintea lupt#torilor cirezi de vite. Cazacii, care sprijineau pe Potcoav# - Cre&ul, s-au speriat i au tras n dobitoace, producnd o mare nv#lm# eal# n tab#ra lui Petru Vod#, fapt ce a dus la pierderea b#t#liei.

ANSAMBLUL MONUMENTAL TEFAN CEL MARE DE LA PODUL NALT Cu ct ne apropiem de ora ul Vaslui ne d#m seama c# imaginea Sfntului Voievod (tefan cel Mare este o prezen&# vie, de peste cinci veacuri, nu numai n con tiin&a poporului romn, dar i prin vestigiile i luptele purtate n cei 47 de ani de domnie. Pe o culme de deal, se vede din dep#rtare, figura lui (tefan, a a cum apare i n versurile i cntecul popular:

Statuia ecvestr# a domnitorului (tefan cel Mare, sculptor Mircea (tef#nescu, 1975

(tefan, (tefan, Domn cel Mare, Seam#n pe lume nu are Dect numai mndrul soare! Ansamblul monumental de la Podul nalt (la 12 Km. sud de Vaslui), din satul B#c#uani, comuna Muntenii de Jos, cuprinde statuia ecvestr#, care-l nf#&i eaz# pe (tefan, ca un conduc#tor de o ti, nalt# de 7 m, pe un soclu de 8 m, la care se adaug# i un promontoriu, care, toate, dau o m#re&ie deosebit#. La poalele dealului sunt amplasate basoreliefuri n bronz, cu scene simbolice din legendele marelui voievod, culese de b#trnul Ion Neculce n O sam# de cuvinte. Lucrarea monumental#, turnat# n bronz, a fost realizat# de sculptorul Mircea (tefanescu ( Bucure ti ) i a fost dezvelit# n anul 1975, cu ocazia mplinirii a 500 de ani de la renumita b#t#lie a moldovenilor cu turcii. Documentele atest# faptul c#, n
9

vremea lui (tefan cel Mare, lng# Vaslui, la Podul nalt, pe cmpul dintre apa Racovei i a Brladului, s-a dat o mare b#t#lie, la 10 ianuarie, 1475. Ca s# nu se ndrepte pe valea cea larg# a Siretului spre capitala Suceava, (tefan Vod# i-a atras, cu viclenie, la locuri strmte, care nu permiteau imensei armate otomane s# se desf# oare n voie.Balaurul otoman se tra anevoios, prin drumuri desfundate, pe o distan&# de c&iva kilometri. Podurile erau distruse, r# mnnd unul singur din stejar, unde s-a decis soarta b#t#liei. Cuceritorii Constantinopolului, care amenin&au acum apusul Europei, au fost nvin i de geniul strategic al lui (tefan cel Mare, care cu o armat# de 40.000 de o teni, a nimicit armata turceasc# format# din cca. 120.000 de lupt#tori, condus# de Soliman - Pa a. A fost un teribil m#cel i pu&in a lipsit ca s# nu fie cu to&ii t# ia&i n buc#&i i Soliman - Pa a cu greu i-a sc#pat via&a prin fug# - scria un cronicar turc. Iar mama sultanului, Mara, recuno tea c# niciodat# armatele turce ti n-au suferit o nfrngere mai mare. Cronicarul polonez, contemporan cu (tefan cel Mare, Ioannes Dlugosz, l-a caracterizat apoteotic pe voievodul moldovean : O, b#rbat demn de admirat, ntru nimic inferior conduc#torilor eroici, pe care att i admir#m, care cel dinti dintre principii lumii a repurtat n zilele noastre o victorie att de str#lucit# mpotriva turcilor. BISERICA DOMNEASC# T#IEREA CAPULUI SFNTULUI IOAN BOTEZ#TORUL ( str. (tefan cel Mare, nr. 58 ) Continund c#l#toria, naintea privitorului se deschide o priveli te de o frumuse&e deosebit# : ora ul construit pe coama unui deal inundat de verdea&#, n centru cu o monumental# biseric#, avnd o siluet# specific# ctitoriilor tefaniene. Cu ocazia c#l#toriei n Moldova, Paul de Alepp, nota n februarie 1653, cu trei ani mai trziu, dup# ce vizitase Vasluiul: Aici n Vaslui curtea, b# ile, locurile de pl#cere sunt toate ale lui (tefan cel Mare, precum i mndra si superba biserica cu o elegant# cupola peste m#sur# de nalt#. Biserica cu hramul Sf loan Botez#torul a fost n#l&at# de (tefan Voievod, fiul lui Bogdan, ca paraclis al Cur&ilor Domne ti din Vaslui. A fost
Biserica T#ierea capului Sf. Ioan Botez#torul 1490, Vaslui, (tefan Cel Mare, 68 10

nceput# n luna aprilie 1490 i a fost trnosit (sfin&it#) n a doua jum#tate a lunii septembrie a aceluia i an, a a cum rezult# din inscrip&ia slavon# aflat# la intrare. Din punct de vedere arhitectonic biserica din Vaslui este prima biseric#, numit# n istoria artei medievale de tip or# enesc. Are un plan triconc, cu modific#ri de supradimensionare a pronaosului. n exterior ntlnim elemente de contraforturi i de profilatur# gotic#, cu ceramic# sm#l&uit#. Biserica a fost ref#cut#, n anul 1820 de Maria Cantacuzino. De-a lungul veacurilor Biserica Sfantului loan Prediteci a fost simbolul ora ului i a victoriei lui (tefan mpotriva turcilor. Zidurile cu turla i clopotni&a au avut mult de suferit de pe urma cutremure lor din anii : 1692, 1738,
Biserica T#ierea capului Sf. Ioan Botez#torul 1490, Vaslui, (tefan Cel Mare, 68

1802, 1837, 1896, 1940, 1977 i 1986. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, tot de attea ori, biserica a fost consolidat#, restaurat# sau renovat#, de c#tre oameni care au pre&uit valoarea inestimabil# a monumentelor istorice.

Pisania n limba slavon#, 1490

11

REZERVA&IA ARHEOLOGIC# CURTEA DOMNEASC# este situat# lng# Biseric# (str. (tefan cel Mare, nr. 56 A), pe terasa rului Vaslui, pe marginea platoului din partea de vest a ora ului. Cercet#rile arheologice efectuate de-a lungul anilor i pn# azi, au dat posibilitatea s# se identifice o construc&ie de propor&ii mari, considerat# o curte domneasc#, datat# - pe baza ceramicii decorative i a monedelor emise n timpul domniei lui Alexandru cel Bun - n prima jum#tate a sec. al-XV-lea. S-a confirmat arheologic una din legendele, care au circulat n Moldova, despre (tefan cel Mare, consemnate de Ion Neculce. Afl#m c# voievodul, fiind la Curtea din Vaslui, n palatul s#u, a ie it n polimar ntr-o duminic# i l-a auzit pe Burcel cum mna boii la plug. Polimarul este acea parte a cur&ilor construit# deasupra grliciului unei case de piatr#, cu pivni&e de piatr#, sau, mai modern, un balcon deschis sau o logie.

Obiecte de podoab#, sec. al XV-lea

Aureolat# de str#lucita victorie contra turcilor n crncena b#t#lie de la Podul nalt, domnia lui (tefan cel Mare va fi evocat#, nu numai n legende i poezii populare, dar i n literatura beletristic#, ca romanul lui Mihail Sadoveanu Fra&ii Jderi sau transpus# pe pelicula cinematografic# (tefan cel Mare - Vaslui 1475, n regia lui Mircea Dr#gan. n ceea ce prive te scrierile cu caracter istoric, trebuie men&ionate cronicile moldovene ti ale lui Grigore Ureche i Ion Neculce, Via&a lui (tefan cel Mare de Mihail Sadoveanu i Istoria lui (tefan cel Mare de Nicolae Iorga. Pentru ora ul Vaslui, (tefan a dat anumite privilegii comerciale, fixnd hotarele mo iei trgului, printr-un document emis la Suceava la 15 octombrie 1491. Tot la curtea domneasc# din Vaslui, la 16 ianuarie 1471, (tefan a t# iat capetele a trei boieri tr#d#tori : vornicul Isaiia, paharnicul Negril# i stolnicul Alexe. n acela i an, c#l#torul polonez Iannus Dlugosz, sosit cu o delega&ie polonez# la Curtea din Vaslui, a fost pl#cut impresionat de prezen&a n palat a celor dou# domni&e de o rara frumuse&e, care erau fiicele lui (tefan cel Mare.

12

CASA GHICA se g#se te amplasat# al#turi de Biserica Sf. Ioan Botez#torul, n partea de nord (str. (tefan cel Mare, nr. 60). Casa are aspectul unui conac boieresc din secolul al XIX-lea, construit n stil neoclasic. La intrare str#juiesc doua coloane care sus&in un fronton, iar marginile cl#dirii sunt marcate de turnule&e, specifice construc&iilor conacelor boiere ti din Moldova.
Casa Ghica, sec. al XIX-lea, str. (tefan cel Mare, nr. 60

Aceast# cl#dire a apar&inut marii familii boiere ti Ghica. Constantin Ghica ( 1740 - 1818 ), hatman, mare logof#t i proprietarul mo iei Vaslui, a fost fiul lui Matei Ghica i al Ecaterinei Bal . S-a c#s#torit cu Maria, fata lui Iordachi Cantacuzino Deleanu i au avut trei b#ie&i i o fat#. Unul dintre b#ie&i, Alexandru, mare logof#t, s-a c#s#torit cu Ruxanda, fata lui Sturdza logof#tul, c#tre anul 1805 i a avut trei copii : Elena, m#ritat# cu colonelul rus Alexe (ubin, Alexandru ( mort de timpuriu ) i Grigore - Alexandru, care va ajunge domn al Moldovei ( 1849 - 1856 ). n 1803 un incendiu a mistuit Vasluiul i propriet#&ile familiei Ghica. Casa a fost ref#cut# de Constantin Matei Ghica, iar dup# moartea sa, n 1818, 18 februarie, casa a revenit Elenei (ubin, proprietara trgului Vaslui (1825-1883).

13

Conacul din Vaslui a fost martorul multor evenimente care au marcat istoria zbuciumat# a Moldovei. Pe aici a trecut de multe ori Alexandru Ioan Cuza, nainte de a ajunge domn, fiind prieten foarte bun cu domnitorul Grigore Alexandru Ghica. Dup# detronarea lui, a fost condus, tot de aici, de Cuza pn# la Gala&i, unde s-a mbarcat pe un vapor care l va purta pn# la Viena. La Paris se sinucide. Tot n acest conac vor poposi personalit#&i proeminente ale vie&ii social politice i literare ca : Vasile Alecsandri, Mihail Kog#lniceanu, Manolache Costache Epureanu, paharnicul Costache Sion. Elena Rosetti (so&ia lui Al. I. Cuza) se oprea des la Vaslui n drum de la Sole ti, sau spre sora sa, Zoe, la conacul de la Banca. De asemenea, fratele acesteia, Theodor Rosetti, prefect de Vaslui ( 1864 ), junimist, primministru, venea des la acest conac al Ghicule tilor. PALATUL MAVROCORDAT (str. (tefan cel Mare, nr. 62) este singurul palat construit acum mai bine de 100 de ani n ora ul Vaslui, fiind martorul evenimentelor social-politice i culturale, care s-au petrecut n aceast# urbe. Este a ezat al#turi de Casa Ghica, pe artera principal# (tefan cel Mare, nr. 62. A fost proprietatea familiei Mavrocordat, familie cu r#d#cini adnci n imperiul bizantin, care a dat &#rii noastre 6 voievozi, reprezentan&i de seama n evolu&ia culturii i tiin&ei din secolele XVIII- XIX. Construc&ia palatului a fost terminat# n anul 1892. Edificiul este format dintr-un corp
14

central i dou# aripi laterale de n# l&ime mai mic#, avnd lungimea total# de 68 m. Planul i compozi&ia fa&adelor (principal# i posterioar#) se nscrie n stilul eclectic al sfr itului secolului al XIX-lea. Palatul este zidit din c#r#mid#. Intrarea principal# este marcat# de un portic cu turl#, pila tri lega &i n partea superioar# cu arcuri cu deschidere n arc n plin cintru i capiteluri corintice, chenare i rozete cu pl#ci ceramice albastre, metope de ipsos. Fa&ada principal# este str#juit# la col&uri de turnuri n stil neogotic la col&uri. Fa &ada posterioara are balcoane cu balustrade de fier forjat inspirate din Rena terea italian#. Terasa este nchis# cu o tmplrie bogat ornamentat# i cu fier forjat. Cl#direa are urm#toarele nc#peri, cu destina&ia ini&ial# : un salon-hall, folosit ca sal# de recep&ie i de dans, cu oglinzi laterale, tavan mobil cu luminator, iar deasupra un spa&iu amenajat pentru orchestr#; un vitraj mare (ser#); cinci camere pentru st#pn, opt camere de serviciu, o buc#t#rie, un bufet, o baie, magazii, camer# pentru nc#lzire. Are parter, subsol i pod par&ial mansardat. Merit# s# men&ion#m c#, la parter, se afla o bogat# bibliotec#, ntr-o sal# capitonat# cu lemn de nuc. n anul 1934, la oferta f#cut# de George Mavrocordat, Ministerul Ap#r#rii Na&ionale, a cump#rat imobilul pentru instalarea Cercului Militar Constantin Prezan. Printre membrii fondatori, n anul 1935, erau urm#toarele personalit#&i: Generalul Constantin Prezan, considerat un simbol al armatei romne (fost comandat al Regimentului 7 Racova, 25 Infanterie Vaslui n perioada 1901 - 1904 ); George T#t#r#scu prim-ministru, Vasile Sasu ministrul Agriculturii, deputat de Vaslui, Paul Angelescu general de corp de armat#, Ion Manolescu - Strunga, ministrul Industriei i Comer&ului, Gheorghe R# canu, prefect de Vaslui, Ion R# canu general, senator de Vaslui, fost ministru al Armatei, Dumitru 'aicu primarul Vasluiului, Olga Prezan so&ia generalului, Olga C. Dumitriu fiica sa adoptiv#, dr. C. Dumitriu - ginerele i Olghi&a C. - nepoata. Tot la ini&iativa i cu sprijinul lui Constantin Prezan, n anul 1938, Prim#ria din Vaslui face demersuri pentru cump#rarea unui avion. n prezent n fostul Palat Mavrocordat, ulterior Cercul Militar, func&ioneaz# Palatul Copiilor, apar&innd de Ministerul Educa&iei i Cercet#rii.

15

LICEUL ORTODOX DE FETE (str. (tefan cel Mare), fosta cl#dire a (colii cu clasele I - VIII, nr. 6 Minai Eminescu, situat# ntre Biserica Sf. Ioan i Palatul Mavrocordat. Cl#direa a fost cump#rat# de la Ing. Henry Theodoru din Bucure ti de c#tre Societatea Ortodox# a Femeilor Romne Vaslui format# din so&iile unor notabilit#&i ale ora ului: Cecilia 'aicu, Ana Batr, Elena
Fosta cl#dire a Liceului Ortodox de fete Vaslui

Mavrodin, Olga Volente, avnd ca pre edinte pe Vasile Sasu. Prima directoare a fost Olga Volente. Cl#direa a fost demolat# n anul 2003, iar n locul ei a fost construit# noua coal# cu clasele I-VIII nr. 6 Mihai Eminescu

16

ANSAMBLUL ARHITECTONIC DIN PIA&A CIVIC# TEFAN CEL MARE Dou# repere, cu reverbera&ii specifice, puncteaz# fiin&a psihic# a Vasluiului : un reper t#cut, static, rememorativ Biserica lui (tefan, expresiv# m#rturie arhitectonic# feudal# i un reper modern, simbolul ora ului ren#scut - pia&a civic#. Impresioneaz# prin valoarea urbanistic# i arhitectural# a cl#dirilor nconjur#toare, dar mai cu seam# prin valoarea artistic# a statuii lui (tefan cel Mare turnat# n bronz n anul 1972, nalt# de 5 m, impun#toare oper# a sculptorului ie ean Iftimie Brleanu.

Palatul administrativ, domin# partea vestic# a pie&ei i este de trei decenii simbolul ora ului. Arhitectura mbin# tradi&ia construc&iilor vechilor prim#rii, cu cerdac i turn cu ceas, cu arhitectura modern#, unic# n &ar#. n cl#direa cu 5 etaje func&ioneaz# Prefectura, Prim#ria i principalele institu&ii jude&ene.

17

CASA DE CULTUR# CONSTANTIN TANASE se afl# amplasat# n partea de nord a Pie&ei civice i este unul dintre cele mai moderne edificii culturale din &ar#. Impresioneaz# prin grandoare i originalitatea stilului arhitectonic ( arhitect Nina Popescu - Bucure ti ). Somptuosul edificiu a fost dat n folosin&# la 1 aprilie 1972, este construit pe o suprafa&# de 2910 m.p, i cuprinde o sal# de spectacole cu 600 locuri, o bibliotec# , s#li de curs, foaiere, cabine pentru actori. Men&ion#m c# aici se desf# oar# bienal ncepnd din 1970, Festivalul Interna&ional al Umorului Constantin T#nase. Sufletul manifest#rilor a fost, aproape trei decenii, regretatul scriitor vasluian, Valentin Silvestru. Pe scena modern# a Casei de Cultur# au urcat n decursul anilor cei mai mari actori ai teatrului i filmului romnesc: Radu Beligan, (tefan lordache, Toma Caragiu, Gheorghe Cozorici, Octavian Cotescu, Dem R#dulescu, Florin Piersic, Amza Pelea, Victor Rebenciuc, Teofil Vlcu, Dionise Vitcu, Valeria Seciu, Leopoldina B#l#nu &#, Stela Popescu, Alexandru Ar inel, Tamara Buciuceanu, Mitic# Popescu. Al#turi de Casa de Cultura, pe latura estica, se afl# bustul n piatr# a lui Constantin T#nase, opera sculptorului brl#dean, Marcel Guguianu. Constantin Tanase a fost actor de mare popularitate, ntemeiatorul teatrului de revist# n &ara noastr#. El s-a n#scut la Vaslui, unde i-a petrecut copil#ria i a urmat Gimnaziul M. Kogalniceanu.

18

HOTEL RACOVA. Este amplasat n centrul civic, fiind cel mai mare hotel al ora ului, din categoria trei stele, o construc&ie modern# cu 7 nivele, ce domin# pia&a (tefan cet Mare n partea de sud. Are 76 camere, inclusiv dou# apartamente, decorate cu gust i care ofer# dot#ri generoase: aer condi&ionat, cablu TV, linie telefonic# interna&ional#, minibar in fiecare camer#. Sala de conferin&e,are o capacitate de 50 de locuri i este echipat# cu aparatur# audio-video, reprezentnd locul ideal pentru ntlnirile de afaceri. Dispune de un elegant restaurant, bar de zi, o cofet#rie, sauna, jacuzzi, fitness, salon de masaj i o teras#. Tot aici, i are sediul S.C. RACOVA SA , unitate nfiin&at# n anul 1991, care ofer# urm#toarele servicii: activitate de hoteluri i restaurante, comer& cu am#nuntul, cafenele i baruri cu spectacol, activit#&i ale agen&iilor de turism, nchirieri de mijloace de transport, campinguri. Este cea mai mare societate care asigur# i dezvoltarea turismului, director general fiind economistul Adrian Porumboiu.

19

MUZEUL JUDE&EAN TEFAN CEL MARE n a doua pia&# a ora ului, Pia&a Independen&ei la nr. 1, n partea de est, se afl# Muzeul Jude&ean (tefan cel Mare i Biblioteca Jude&ean# Nicolae Milescu Sp#tarul. Pia&a este str#juit# de monumente de art# plastic# i memorial#: Monumentul Independen&ei, opera lui I. Jiga (Bucure ti), bustul lui Mihai Eminescu, realizat de D. Pasima i bustul Sp#tarul Nicolae Milescu, opera lui Gheorghe Alupoaei, toate realizate din bronz. Muzeul Jude&ean a fost ntemeiat de un grup de istorici inimo i lega&i de Vaslui, n anul s#rb#toririi ora ului i a luptei de la Podul nalt, la 26 septembrie 1975. Are urm#toarele sec&ii: istorie veche, arheologie,
Muzeul Jude&ean (tefan cel Mare, Vaslui

istorie medie, istorie contemporan#,art# plastic#, etnografie i art# popular#. Expozi&ia permanent# de arheologie nlesne te vizitatorilor cunoa terea unor fapte de via&# petrecute cu multe milenii n urm#. O hart# a descoperirilor arheologice din Romnia, avnd marcat n mod special jude&ul Vaslui, ilustreaz# succesiunea ornduirilor cunoscute pe plan universal. Materialele din paleolitic descoperite la Curteni, M# lu teni, demonstreaz# acest lucru. Bogat reprezentat# este epoca neolitic# prin vase de lut, unelte de piatr# i silex descoperite la Trestiana i Ige ti, plastic# antropomorf# i zoomorf#, provenit# din a ez#rile Dode ti i Ige ti, dovezi ale unor crea&ii originale ce se ridica la nivelul civiliza&iei Orientului Antic. n pragul mileniului III a.Chr. se ntrez#resc primele forme de manifestare ale culturii Cucuteni, una dintre cele mai reprezentative culturi neolitice. Se deta eaz#, n mod deosebit, diorama care reprezint# un aspect din locuin&a neolitic#, descoperit# la Dode ti, ceramic# pictat# i plastic# cucutenian# de la Ige ti, Brl#le ti, etc. Pentru epoca bronzului: seceri, topoare, vrfuri de s#ge&i i de lance de la Berezeni, Dode ti, Murgeni, Cop#ceana, etc, sceptre de piatr# descoperite la Voine ti, dau o
20

imagine complet# a nivelului civiliza&iei materiale i spirituale atins de locuitorii acestor meleaguri la mijlocul mileniului al II - lea a.Chr. Un spa&iu larg este afectat prezent#rii civiliza&iei geto - dacice din secolele V a.Chr. - I p.Chr. O hart# nf#&i eaz# statul geto - dac n vremea lui Burebista i Decebal i este completat# cu exponate din ceramic#, r ni& de piatr#, vrfuri de s#ge&i i de lance, obiecte de podoab# provenite din descoperirile de la Brl#le ti, T#cuta, Poiene ti, .a. Cu toate c# actualul teritoriu al jude&ului Vaslui nu a fost cuprins n provincia roman#, Dacia, procesul de romanizare s-a manifestat i la dacii liberi ce locuiau aici. O hart# a Daciei romane red#, n mod plastic, necontenitele leg#turi dintre dacii liberi i provincia administrativ# Dacia, iar obiectele de factur# roman# scoase la iveal# cu ocazia cercet#rilor arheologice din jude& - vase, amfore, podoabe, monede republicane i imperiale, etc. - atest# extinderea procesului de romanizare asupra acestui teritoriu. Uneltele agricole i ceramica descoperite la Dume tii - Vechi, monedele romane din vremea mp#ratului Iustinian, atest# continuitatea de via&# a popula&iei romanice i dup# retragerea aurelian#. n continuare, o suit# de materiale dovedesc evolu&ia social# i economic# n secolele VIII-X. O hart# nf#&i eaz# apari&ia primelor forma&iuni politice romne ti de tip feudal n secolele al IX - lea i al XIII - lea, cu voievodatele i cnezatele care au existat pe teritoriul actual al jude&ului: 'ara Berladnicilor, 'ara Brodnicilor, 'ara Bolohovenilor. Epoca lui (tefan cel Mare, mare voievod, diplomat de talie european#, autor a numeroase ctitorii, comandat de o ti, este foarte bine ilustrat#. Sunt expuse replici dup# coiful, spada i buzduganul lui (tefan, monede din secolul al XV - lea, arme i ghiulele de tun, cahle ornamentale de la Curtea Domneasc#, mbr#c#mintea folosit# de actorul Gheorghe Cozorici n filmul (tefan cel Mare - Vaslui 1475. LICEUL MIHAIL K0G#LNICEANU ( str. M. Kog#lniceanu, nr.20 ) nfiin&at n 1890, a func&ionat pn# n anul 1962 n cl#direa actual# a (colii cu clasele I - VIII, nr. 3 Constantin Parfene, cnd s-a construit un nou local cu 16 s#li de clas#, cu o extindere cu nc# 8 s#li n anul 1993. A fost i este una dintre institu&iile reprezentative n cultura i nv#&#mntul vasluian. Pe implacabila coordonat# a timpului, Liceul M. Kog#lniceanu s-a constituit ca o adev#rata Alma mater Vasluiensis, care, de-a lungul timpului, a concentrat o Gimnaziul Real Mihail Kog#lniceanu,
1890 1893, Vaslui 21

str#lucit# constela&ie de dasc#li i elevi, unii dintre ei ajungnd de notorietate na&ional# i universal#. Este suficient s# amintim, n aceast# direc&ie, pe primii profesori i directori cu rezonan&# n istoria nv#&#mntului romnesc, cum ar fi, academicienii: Constantin Moisil, Gheorghe Vrnceanu, Neculai Macarovici, Costin Murgescu, Radu Miron, Viorel Barbu, Constantin Macarovici. Dintre profesorii de prestigiu, cu mare voca&ie la catedr#, amintim: Constantin Calmuschi, Heiman Tiktin, Octav M#rculescu, Al. Savu, Constantin Mota , V.I. Cataram#, Constantin Cihodaru, George Zota, Florentina Banu, Elvira Sorohan. Pe b#ncile liceului au nv#&at mari actori ai scenei romne ti, dintre care amintim: Constantin T#nase, (tefan Ciubot#ra u, Anny Braeschi, Aglae Pruteanu, doctorii n medicin#: Dinu Al. Popovici, Alexandru Dobrescu, Gioconda Dobrescu, Ion Caniola i al&ii.
Bust n bronz, Mihail Kog#lniceanu, sculptor Gheorghe Alupoaie, 1995

Actorul, (tefan Ciubot#ra u, n amintirile sale despre liceu nota: ... a existat n vremea mea un climat favorabil dezvolt#rii culturii i talentelor. Liceul scotea o revist# redactat# de elevi N$zuin&e la care am debutat i eu cu versuri. Personal am organizat n amfiteatrul liceului un spectacol cu O noapte furtunoas$ n care interpretam pe Jupn Dumitrache ... . Sub auspiciile Casei culturale pe care o conducea un avocat, Corneliu Meza, am ascultat aici conferen&iari ca : Jean Bart, Mihail Negru, l-am auzit lecturnd pe Mihail Sadoveanu, Mihai Codreanu, G. Toprceanu, Ionel Teodoreanu, f#r# s# mai pun la socoteal# miracolul George Enescu, care p#rea anacronic pe mica scen# din Vaslui.

22

GRUPUL COLAR INDUSTRIAL TEFAN PROCOPIU VASLUI Printre institu&iile de elit# ale nv#&# mntului vasluian, Grupul (colar Industrial (tefan Procopiu se deta eaz# att ca o unitate de prim# m#rime si diversitate de profiluri, ct i printr-un prestigiu c#p#tat n cei peste 30 de ani de existen&#.

Grupul (colar Industrial (tefan Procopiu Vaslui, strada Castanilor, nr. 3

Personalitatea acestui l#ca spiritual i-au dat-o genera&iile de absolven&i, dar i voca&ia i pasiunea dasc#lilor colii, care i-au condus pe elevi, an de an, prin misterul labirintului cunoa terii. n decursul celor peste trei decenii, unitatea colar# a parcurs mai multe secven&e distincte: S-a nfiin&at, ca (coal# Profesional# (MIMC), n anul colar 1972/1973 i a func&ionat, la nceput, sub denumirea de (coala Profesional# de pe lng# Fabrica de

23

Ventilatoare i Instala&ii de Ventila&ie Vaslui. n acela i an colar, a nceput construc&ia cl#dirilor amplasate n Vaslui, pe strada Delea (Castanilor), nr. 3. Ca urmare a diversific#rii profilurilor, ncepnd cu anul urm#tor, 1973/1974, coala s-a transformat n Grupul (colar de pe lng# ntreprinderea de Ventilatoare i Instala&ii de Ventila&ie Vaslui (I.V.I.V.). Tot n acela i an, Ministerul Construc&iilor de Ma ini a aprobat nfiin&area (colii Postliceale , cu specialitatea Proiectan&i n industria constructoare de ma ini grele. (coala i-a m#rit capacitatea, la 1 septembrie 1976, prin fuziunea cu Liceul de electrotehnic# Vaslui, prelund clasele cu profil electrotehnic, cu tot colectivul didactic care preda disciplinele de cultura general# i de specialitate, precum i baza logistic#. ntre anii 1977-1990, unitatea colar# s-a numit Liceul Industrial nr.1 Vaslui, cunoscnd o continu# dezvoltare sub toate aspectele. n anul colar 1990/1991, unitatea colar# a luat denumirea de Liceul Industrial Construc&ii de Ma ini, iar n urm#torul an, 1991/1992, a func&ionat sub denumirea de Grupul (colar Industrial Construc&ii de Ma ini. O nou# etap# n evolu&ia colii o constituie anul 1992/1993, cnd, cea mai mare unitate colar# din Vaslui, ia numele marelui savant-fizician din jude&ul Vaslui, (tefan Procopiu i se va numi Grupul (colar Industrial (tefan Procopiu Vaslui. n anul colar 2003/2004, Grupului (colar Industrial (tefan Procopiu i s-a acordat titlul de (coal# European# de c#tre Ministerul Educa&iei i Cercetarii i Delega&ia Comisiei Europene prin Domnul Jonathan Scheele. Domeniile de formare profesional# ale colii au fost, pn# n 1990, cele tradi&ionale : mecanic i electronic. Ca urmare a transform#rilor socio-economice ale zonei i ale cerin&elor economiei de pia&#, au fost abordate cu succes noi domenii de formare a for&ei de munc# . Astfel, s-au introdus noi profiluri n oferta educa&ional# i n planul de colarizare precum: profil teoretic (matematic#, informatic# -studiu intensiv, limbi str#ine-studiu intensiv limba englez#), industrie u oar# (confec&ii mbr#c#minte i desing vestimentar), servicii turism i alimenta&ie public# , telecomunica&ii, mecanic# auto, electric-electronic (operator tehnic# de calcul, electronist-telecomunica&ii, automatiz#ri, electrician, electronist-auto). Avnd n vedere prevederile PLAI elaborat de C.L.D.P.S. Vaslui, n concordan&# cu tendin&ele de dezvoltare pe diferite domenii economice ale jude&ului i ale Regiunii Nord Est, coala i va orienta activitatea spre prest#ri de servicii, care deriv# din domeniul mecanic i electric (mecanic auto, tinichigiu-vopsitor auto, electrician auto).Se va avea n vedere i necesitatea de a introduce specializ#ri noi care s# r#spund# tendin &elor de dezvoltare tehnologic# actual# : mecatronic# , proiectant C.A.D., operator tehnic# de calcul i re&ele calculatoare. O cre tere a preg#tirii for&ei de munc# va fi i n domeniile textile (confec&ii mbr#c# minte), turism, alimenta&ie public#, electronic#, telecomunica&ii.
24

Structura planului de colarizare pe niveluri de preg#tire, clase i num#rul de elevi, se prezint# astfel n ultimii doi ani : Anul colar 2003/2004 Filier#/Profil/Specializare Nr. clase Liceu zi Liceu seral (coala de Arte i Meserii (coala Profesional# Total Anul colar 2004/2005 53 9 10 18 90 Filier#/Profil/Specializare Nr. clase Liceu zi Liceu seral (coala de Arte i Meserii (coala Profesional# 55 9 19 10 Nr. elevi 1472 253 308 403 2436 Nr. elevi 1505 250 739 223

n ceea ce prive te situa&ia socio-profesional# a absolven&ilor, n ultimii doi ani, se prezint# astfel: nv#&#mntul liceal Num#r absolven&i Continu# studiile ncadra&i (omeri nv#&#mntul profesional Num#r absolven&i Continu# studiile ncadra&i (omeri Promo&ia 2003 393 250 53 90 Promo&ia 2003 146 42 72 32 Promo&ia 2004 319 263 5 51 Promo&ia 2004 151 53 71 27

Politica educa&ional# este centrat# pe deschiderea interdisciplinar#, competen&e, cre terea transparen&ei actului didactic i construirea lui ca r#spuns la nevoile concrete de educa&ie ale comunit#&ii locale. Eforturile prioritare ale colectivului didactic sunt localizate asupra reformei actului didactic i cre terii calit#&ii acestuia, prin implementarea metodelor de predare interactiv#.

25

Liceul beneficiaz# de o ncadrare foarte bun#. Din cele 158 cadre didactice, 88 sunt titulare, 91 sunt profesori de cultur# general#, 47 pentru disciplinele tehnice i de specialitate, 20 de mai tri instructori. Din totalul de cadre didactice, 41 au examenul de definitivat, 30 au ob&inut gradul II, 44 gradul I i 1 doctorand. Sunt mul&i profesori cu publica&ii n revistele de specialitate, membrii n comisiile jude&ene i na&ionale pentru Curriculum colar, profesori care au urmat stagii de preg#tire n Fran&a, Anglia, Spania n cadrul Programelor finan&ate de Comunitatea European#. Ca urmare a preocup#rilor constante ale cadrelor didactice, pentru aprofundarea cuno tin&elor specifice de c#tre to&i elevii, a preg#tirii temeinice a acestora pentru sus&inerea examenelor de bacalaureat i de admitere n nv#&#mntul superior, pentru participarea la concursuri i olimpiade colare, s-au ob&inut an de an rezultate meritorii concretizate prin urm#toarele date : la examenul de bacalaureat s-a ob&inut un procent de 85% promova&i, iar la examenul de absolvire a colii profesionale to&i candida&ii au promovat. Pentru admiterea n nv#&#mntul superior au reu it la concursurile sus&inute 85% din cei nscri i, ocupnd primele locuri la facult#&i de prestigiu ca : Informatic#, Automatiz#ri i Calculatoare, Filologie i Limbi Moderne, A.S.E., I.S.E. , Politehnic#, etc. Obiectivul prioritar n activitatea colii l constituie, n permanen&#, nv#&#mntul de performan&#. n acest sens, pentru a contribui la cultivarea interesului elevilor pentru o anumit# disciplin# , s-a nfiin&at, n anul 2003, Centrul de Excelen&# (tefan Procopiu, sub deviza marelui savant : Progresul se face pe seama celor perseveren&i. Fiind un liceu de prestigiu, se practic# un nv#&#mnt modern care ncurajeaz# competen&a i cultivarea talentelor n domeniul artistic, plastic, muzical, sportiv, astfel c# fiecare elev poate parcurge un traseu educa&ional potrivit nclina&iilor i aspita&iilor sale. Preocuparea real# pentru organizarea olimpiadelor i concursurilor colare, pentru preg#tirea elevilor pentru fazele jude&ene i na&ionale, prin cooptarea celor mai buni elevi, n mod direct, n echipele care deruleaz# proiecte europene n cadrul programelor Leonardo da Vinci i Socrates, se concretizeaz# n ob&inerea unor rezultate remarcabile. Numai n anul 2003/2004, la faza na&ional# a concursurilor pe discipline i meserii s-au calificat 21 de elevi, din care 10 au ob&inut premii i men&iuni. Tot n acest an s-au derulat 8 proiecte cu parteneri din Germania, Fran&a, Spania, Ungaria, Bulgaria, Italia, Anglia, din care 5 n cadrul programului Leonardo da Vinci i 3 n cadrul programului Socrates. Pentru anul colar 2004/2005 s-au depus spre aprobare 5 programe Leonardo da Vinci i 5 programe Socrates cu parteneri din Spania, Italia, Ungaria, Malta, Polonia, Olanda, Bulgaria. n scopul optimiz#rii procesului instructiv-edecativ, Grupul (colar Industrial (tefan Procopiu, echipa managerial#, a instituit un sistem de parteneriat cu p#rin&ii elevilor, organiza&ii guvernamentale locale i centrale, agen&i economici i reprezentan&i ai lumii economice-financiare, cu autorit#&ile locale. Men&ion#m c#, din
26

anul 1995, coala a beneficiat de parteneriatul extern cu Corpul P#cii. Componenta limbi str#ine, prin promovarea limbii engleze de c#tre lectori americani. n cadrul Programelor Europene s-au stabilit parteneriate cu unit#&ile similare din &#ri europene ca Germania, Spania, Fran&a. Grupul (colar (tefan Procopiu dispune n prezent, pentru activitatea de nv#&#mnt i instruire practic#, de o foarte bun# baz# didactico material#, concretizat# prin: 7 corpuri de cl#dire n care se afl# : 49 s#li de clas#, 19 laboratoare (de informatic#, chimie, fizic# , biologie, limbi str#ine, electrotehnic#, mecanic# auto, legisla &ie rutier#), 23 atelire pentru instruirea practic# (mecanic# auto, electrotehnic#, electronic#, Laborator de informatic# sudur#, confec&ii mbr#c#minte i desing vestimentar, telecomunica&ii); Autoservice cu platform# de instruire practic#; Sta&ie de inspec&ii tehnice auto; Baz# sportiv# (sal# de sport, terenuri de sport pe domenii, piste de alerg#ri); Bibliotec# cu peste 25.000 volume; condi&ii de cazare (2 c#mine cu 425 locuri de cazare); cantin# (250 locuri pe serie). Se poate conchide c# coala dispune de toate resursele umane i materiale pentru a realiza un nv#&#mnt modern.

27

STATUILE VASLUIULUI

STEFAN CEL MARE n centrul civic al municipiului Vaslui domin#, impun#tor, statuia lui (tefan cel Mare. Realizat# din bronz, nalt# de 5 m, oper# a sculptorului Iftemie Brleanul, statuia a fost dezvelit# n anul 1972. Pe soclu au fost amplasate basoreliefuri n bronz, cu nsemne heraldice (capul de bour, scuturi) i scena intitulat# nchinarea steagurilor.

28

Bustul Nicolae Milescu Sp#taru, sculptor Gheorghe Alupoaei (aflat la Biblioteca Jude&ean# cu acela i nume).

Statuia de bronz Victorie de pe strada (tefan cel Mare (la intrarea n stadionul municipal), crea&ia sculptorului Constantin Popovici (1938- 1993) , atrage aten&ia la intrarea n stadionul ora ului.

29

Bustul din piatr# al actorului Constantin T#nase, oper# a sculptorului Marcel Guguianu (n fa&a Casei de Cultur# ce-i poart# numele).

MAUSOLEUL EROILOR NEAMULUI PENE CURCANUL DIN CIMITIRUL ETERNITATEA Vasluiul - acest p# mnt de istorie i legend# - pream#re te pe to&i eroii, care n decursul veacurilor au luptat i s-au jertfit pentru independen&a &#rii, transmin&nd cu mndrie din genera&ie n genera&ie, ca pe o tor&# aprins#, aceast# glorie f#r# de moarte a unor voievozi ca (tefan cel Mare sau a unui simplu sergent ca Pene Curcanul, erou al R#zboiului pentru Independen&# . Vasluianul Constantin 'urcanu (1854 1932), imortalizat de Vasile Alecsandri sub numele de Pene Curcanul, nume cu rezonan&# n istoria i literatura noastr#, a fost zeci de ani simbolul ora ului, iar din anul 1932 i doarme somnul de veci, al#turi de cei 9 doroban&i n cimitirul Eternitatea din localitate. A cunoscut i a dat mna cu bardul de la
30

Mirce ti (la Turnu M#gurele i Sole ti), cu Mare alul Constantin Prezan i Mare alul Averescu (n gara Vaslui ), deschidea toate par#zile militare, se fotografia la toate evenimentele al#turi de notabilit#&ile ora ului: primarii G. Scarlat, Cocor#scu, Gheorghiade, cu prefec&ii Marcel Bastaki i Gh. R# canu. Timp de mai bine de 50 de ani, pe str#zile ora ului se putea vedea un sergent, mergnd drept ca la parad#, cu o uniform# bine croit# , pe vestonul c#ruia str#luceau multe decora&ii militare romne ti i str#ine. Dup# moartea eroului, n anul 1934, din ini&iativa tot a unui mare militar, generalul Ion R# canu, s-a ridicat un mausoleu n cimitirul Eternitatea pentru cinstirea eroilor de la Plevna (18771878) i a celor pentru ntregirea neamului (19141918). n l#ca i-au g#sit odihna de veci, la umbra crucilor albe, sute de solda&i i ofi&eri, r#pu i de tifos exantimatic, str#jui&i de ziduri groase de cetate, care are drept fundal monumentul vitejiei, cu vulturul de bronz i crucea cre tin# . n mijlocul mausoleului, la loc de frunte, este crucea alb# a sergentului Constantin 'urcanu.

MONUMENTUL EROILOR VASLUIENI CAZUTI PENTRU INTREGIREA NEAMULUI (din fa&a Casei Armatei)

Statuia Eroului Necunoscut, din primul r#zboi mondial, 1925, Vaslui 31

Bustul lui Mihai Eminescu, bronz, Pasima,Vaslui, Pia&a Independen &ei.

sculptor

D.

Bustul lui Emil Racovi&#, sculptor Gheorghe Alupoaei, 1997, bronz (Liceul Emil Racovi&#) n gradina public# Copou, pe Aleea scriitorilor, au fost ridicate cteva busturi.

Bustul lui Ion Creang#

Mihail Kog#lniceanu, bust n bronz de Vladimir Florea


32

Alecu Russo , bust n bronz de sculptorul Dan Cov#taru

Costache Negri, bust n bronz de Vasile Condurache

Vasile Alecsandri

Busturi in bronz ridicate n fa&a Spitalului Jude&ean

Nicolae Hortolomei (18851961), chirurg, n#scut la Hu i

Anastasie F#tu (1816-1886), medic i naturalist, n#scut la Berezeni


33

Basorelief cu momente ale luptei pentru independen&#, bronz, de I. Jiga (Bucure ti) ridicat n Pia&a Independen&ei din centrul civic, anul 1977.

Fntn# cinetic#, material inox, centrul civic, Vaslui, sculptor C. Lucaci, 1984

34

CONACUL ROSETTI-SOLESCU - La 15 Km. de Vaslui pe D.N. 24 spre Ia i, a fost ridicat, n secolul al XIX-lea, (1827), pe muchea mp#durit# a unui deal, un conac ce se vede i ast#zi de la mare dep#rtare. Cl#direa a fost ridicat# la ndemnul Catinc# i Rosetti, so&ia postelnicului Iordache Rosetti, n stilul arhitecturii moldovene ti de la nceputul secolului al XIX-lea, care mbin# elementele tradi&ionale ale caselor cu cerdac, cu stilul neoclasic, la mod# n Europa acelori vremuri. Conacul are parter i etaj. n interior se afl# o scar# monumental# i un hol mare la etaj din care se accede la toate camerele prin intermediul culoarelor. Pe fa&ada de est prezint# arcade n plin cintru i o teras# neacoperit# la etaj. n cl#dire a func&ionat n secolul al XX-lea coala satului (n ultimii ani, mutndu-se ntr-un local nou) i sediul trustului I.A.S. Vaslui. Conacul s-a degradat an de an, devenind o ruin# dup# 1990. n acest conac a locuit familia postelnicului Iordache Rosetti, cu so&ia, Catinca, i cei 5 copii: 3 b# ie&i (Constantin, Theodor i Dumitru) i 2 fete ( Elena i Zoe), apoi Catinca singur# i n cele din urm# nepotul acesteia Gheorghe Rosetti Solescu i fiul s#u, Theodor Rosetti, ultimul proprietar (1949, cnd conacul a fost na&ionalizat). Elena, care avea s# ajung# prima Doamn# a Principatelor Unite, s-a n#scut la Ia i la 17 iunie 1825 i s-a stins din via&# la Piatra-Neam&, la 2 aprilie 1909. Dup# ce s-a c#s#torit la conacul din Sole ti, la 30 aprilie 1844, cu Alexandru Ioan Cuza, membru la Judec#toria &inutului Covurlui, Elena a avut parte de o via&a plin# de evenimente i ntmpl#ri nefaste: Alexandru era deprins de tn#r cu bani mul&i i petreceri prelungite, iar sora ei, Zoe, moare la 25 de ani, copiii s# i r#mnnd n grija Elenei. l nso&e te pe Alexandru loan Cuza, fostul domnitor al Principatelor Romne Unite (1859-1866) n exil, la Heidelberg, unde acesta moare n 1873. Ea gust# paharul am#r#ciunilor pn# la cap#t, prin moartea celor doi fii adopta&i de Alexandru, rezulta&i din rela&ia cu Maria Obrenovici ( Alexandru i Dimitrie, ngropa&i lng# Castelul de la Ruginoasa). Petrece ultimii ani la o familie prieten#, Bacalu, din Piatra Neam&. Chiar i dup# moarte, destinul nefast o urm#re te: vagonul mortuar ia foc n drum spre Vaslui, biserica unde a fost depus# la Sole ti este cuprinsa de un incendiu, iar mormntul aflat lng# biseric#, ca i conacul, sunt nengrijite i n ruin#, n momentul de fa&#. Nicolae Iorga, care a ntlnit-o cu ocazia s#rb#toririi a 50 ani de la Unire, nota despre Marea Doamn#, ajuns# la vrsta de 84 de ani, c# : ... n acea odaie, era o via&# care tia, cetea, afla, care unea amintirea ntreag# a trecutului cu con tiin&a des# vr it# a celor de ast#zi, era o cugetare sigur# i cuminte, era o inim# care b#tea pentru tot ce e nobil i ochi n care nu secase izvorul lacrimilor. MOVILA LUI BURCEL se g#se te la 25 km de Vaslui pe D.N. 24 ntre, comunele Micle ti i Cod#e ti. Este un loc istoric de legend# legat de b#t# lia de la Vaslui a
35

moldovenilor cu turcii (1475), rezerva&ie botanic# cercetat# de C. Dobrescu (1971),de importan&# tiin&ific# deosebit#, biologic#, biografic#, 275 specii floristice, n deosebi pontice. Denumirea a fost luat# de la numele Purcel, personaj legendar din povestirile lui Ion Neculce. Plecnd de la realitatea istoric#, poetul Vasile Alecsandri n culegerea de poezii populare, a schimbat numele de Purcel n cel de Burcel, toponim care se p#streaz# i ast#zi. Movilele ca i dealurile nalte au fost prezente n imagina&ia popular# ca locuri sacre, din care cauz# majoritatea bisericilor i mai cu seam# m#n#stirile au fost ridicate n aceste spa&ii. n zona Vasluiului, Ia ului i Sucevei se ntlnesc la tot pasul urme legendare legate de personalitatea lui (tefan cel Mare, unele probate prin documentele din acea vreme. Familia lui Purcel este atestat# n documente nc# de pe timpul lui (tefan cel Mare (1498), la fel ca i familia Movile tilor. Domnitorul (tefan cel Mare a d#ruit &#ranului Purcel nu numai un plug cu boi, ca s# nu mai are duminica cu
M#n #stirea Cod #e ti, 1993

plugul fratelui s#u, ci l-a f#cut boier cu p#mnturi ce se ntindeau n jurul Movilei de ast#zi, n satele (azi disp#rute) Du e ti, Glodeni, precum i n Cod# ie ti. Urmeaz# o perioad# de s#r#cire a familiei boierilor Purcele ti: la 8 iulie 1601, Tudora, sora fra&ilor Purcel, vindea un vad din Du e ti, de lnga Movil#; la 12 ianuarie 1626 Vasile, fiul Iui Gavril Purcel, vinde lui Pan#, vistiernic, p#r&i din Du e ti, cu vad de moar# la Vaslui. Pe vremea domnitorului Miron Barnovschi, documentele pomenesc de postelnicul Toader Purcel. n secolul al XIX - lea prin dispari&ia satelor Du e ti i Glodeni se stinge i familia Purcele tilor. ncepnd cu anul 1841 se nfiin&eaz# o sta&ie de po t# ( pocit#) la Movila lui Burcel i, astfel, toponimul r#mne pn# n zilele noastre.

36

M#n#stirea (tefan cel Mare i Sfnt este ridicat# n 1993, n apropierea Movilei lui Burcel, ca semn al credin &ei seculare i evlaviei oamenilor acestor locuri fa&# de voievodul (tefan cel Mare i Sfnt, precum i a legendarului Burcel. Lucr#rile la noua m#n#stire au nceput n anul 1993, prin construirea unui paraclis cu hramul Sf. Andrei. Ini&iativa au avut-o doi monahi din Cod#e ti, Andrei Pascaru i Haralambie Mor#rescu, dar cel care a coordonat lucr#rile a fost Arhimandritul (tefan Gu #. M#n#stirea este proiectat# ca o catedral# n stil moldovenesc, cu turnuri la col&uri. Biserica mare va avea un balcon deschis pentru slujbele n aer liber, iar chiliile vor putea ad#posti n jur de 200 de credincio i. Dependent de m#n#stire, sus pe Movila lui Burcel, s-a construit, ntre 1996 -1997 o bisericu&# de lemn cu hramul Sf. mp#ra&i Constantin i Elena i dou# case mari pentru chiliile c#lug#rilor. Tot aici s-a amplasat un grup statuar, reprezentndu-i pe (tefan si Burcel, ncadra&i de trei cruci mari, luminate electric. MUZEUL MEMORIAL EMIL RACOVI&# Se afl# n satul Emil Racovi&a (n trecut Sur#ne ti) din comuna D#ne ti, n partea de nord a jude&ului, la 45 Km. distan&# de Vaslui, pe D.N. 24, prin Cod#ie ti. Sur#ne tii ( azi Emil Racovi&# ) i are locul bine definit n istoria i cultura Vasluiului, dnd spiritualit#&ii romne ti trei mari savan&i de notorietate universal# : biologul Emil Racovi&# , anatomistul i scriitorul Gr. I. Popa i istoricul Emil Condurache. C#l#torul, care p# e te n satul lui Emil Racovi&# , este impresionat de departe de m#re&ia parcului secular cu specii diverse de arbori i arbu ti, de cl#direa alb# a casei p#rinte ti, care ad#poste te Muzeul Memorial Emil Racovi&#, de mormintele familiei, de coala i biserica din sat, toate legate de familia marelui savant. Cu prilejul mplinirii a 120 de ani de la na terea lui Emil Racovi&#, n 1988, Muzeul Jude&ean a reorganizat expozi&ia de baz# a Casei memoriale ntr-o viziune
37

modern# muzeografic# . Tematica cuprinde trei mari segmente: via&a i activitatea (1868-1947); participarea la expedi&ia antarctic# (1897-1899); Emil Racovi&#, fondatorul biospeologiei ( 1900 - 1947). Vizitatorii care trec pragul muzeului sunt ntmpina&i de fotografii i documente care dovedesc str#vechea familie a Racovi&e tilor (descenden&i ai domnitorului Mihai Cehan Racovi&# sec. al XVII-lea). Urmeaz# biroul cu biblioteca, dormitorul p#rin&ilor. Cea de a doua parte a muzeului este legat# de expedi&ia lui Emil Racovi&# (1897-1899) la Polul Sud, pe vasul Belgica, n calitate de zoolog i botanist. La pol, a c#l#torit cu mai mul&i savan&i printre care: Adrien de Gerlache, Ronald Amundsen, Frederik Cook, Emil Danco. n vitrine se afl# obiecte personale, care i-au folosit lui Emil Racovi&# : trusa de c#l#torie, h#r&i cu traseul expedi&iei, desene, diapozitive, note i comentarii din presa vremii, fotografii. Expozi&ia Casei memoriale se ncheie cu activitatea de biospeolog a lui Emil Racovi&# , fondatorul acestei noi tiin&e pe plan universal. mp#timit de cercet#rile pe care le efectueaz# n zeci de pe teri din Spania, Fran&a, i Romnia, chemat la conducerea Universit#&ii din Cluj, dup# Marea Unire, Emil Racovi&# a fondat aici primul Institut de Speologie din lume (1920), c#ruia i doneaz# o vast# colec&ie provenit# de la Muzeul Speologic din Paris. Ca urmare a ntregii activit#&i tiin&ifice, Emil Racovi&# a fost ales membru al Societ#&ii de Speologie din Paris, membru al Societ#&ilor de zoologie din Londra i Bruxelles, membru al Academiei Romne din anul 1927. In discursul de recep&ie spunea . A ti sau a nu ti, aceasta e ntrebarea: C#ci a nu ti nseamn#: supersti&ie, egoism orb, nen&elegere, du m#nie, foamete. A ti nseamn# pentru om, a- i tr#i timpul, de a fi cu mul&umire i a a tepta clipa de < a nu fi > cu senin#tate.

38

ITINERAR TURISTIC BRL DEAN

39

Municipiul Brlad este a ezat n Podi ul Central Moldovenesc, ocupnd albia major# a rului cu acela i nume, pe o suprafa&# de 1456 ha. Dac# facem o incursiune n istoria local#, se dovede te c# Brladul este al doilea ora al Moldovei, sub raportul vechimii. Descoperirile arheologice de la Trestiana - Brlad, atest# c# pe actualul teritoriu a existat o a ezare neolitic# de tip Starcevo Cri , cu importante argumente din epoca bronzului i a fierului. Urmele de locuire pe aceste locuri apar&in culturii Cucuteni(mileniul al IV-lea .e.n.).Relevante pentru continuitatea popula&iei autohtone sunt descoperirile de la Valea - Seac# (sec. III - V), cele din cartierul Munteni (sec. IX XI) i de la Prodana (sec. IX - XII). Cu toate ca primul document scris despre Brlad dateaz# din 28 iunie 1401 (pe vremea lui Alexandru cel Bun), vechimea documentar# a localit#&ii este socotit# din anul 1174, an n care se vorbe te despre Brlad, n Cronica Kievean#. Numele ora ului Brlad ar deriva fie de la termenul slav berlo, care semnific# creang#, nuia, birlat care nseamn# cu multe cotloane (vizuine, brloage) sau de la cuvnul bilad, de origine arab#, care se traduce prin trg, ora , (Al. Philippide). Documentele din secolul al XII-lea vorbesc de o popula&ie care se numea berladnicii, probabil nomad#, care a trecut prin sudul Moldovei de azi, dar care nu s-a stabilit din cauz# c# locurile erau deschise, nemp#durite. Apari&ia Brladului ca trg, n secolul al XIV-lea, n afara factorilor interni, a fost favorizat# de a ezarea acestuia pe vechi i importante drumuri comerciale care legau Europa central# de Bazinul M#rii Negre. Aici era loc de popas, pe Drumul Moldovenesc, pentru aprovizionarea cu hran# a negustorilor i caravanelor. Trg bogat, a ezat ntr-o pozi&ie geografic# ideal#, Brladul va fi re edin&a Marelui Vornic din 'ara de Jos, n perioada feudal#, apoi re edin &a &inutului Brlad, a jude&ului Tutova, a regiunii Brlad, iar din 1968 devine municipiu. Are aproximativ 80.000 locuitori. Din punct de vedere economic i geografic, municipiul este a ezat la intersec&ia unor importante c#i rutiere i feroviare, pe traseul dintre nordul i sudul Moldovei, dintre Valea Prutului i Valea Siretului, pe E 581, care asigur# leg#tura cu Republica Moldova, prin punctul de frontier# Albi&a. BISERICA DOMNEASC# (Pia&a Victoriei, nr. 1) , aflat# n centrul civic al ora ului, a fost n#l&at# n secolul al XVII-lea, (cca. 1646) n timpul domniei lui Vasile Lupu (1634 - 1653), pe temeliile unei biserici mai vechi din a doua jum#tate a secolului al XV-lea (ctitorit#, se pare, de (tefan cel Mare). Vasile Lupu a deschis o nou# epoc# n dezvoltarea cultural# a &arii. Brladul, fiind re edin&a marii Vornicii a '#rii de Jos, unde socrul lui Vasile Lupu, Costea B#cioc, era Mare Vornic, s-a luat m#sura s# se construiasc# o frumoas# biseric# de piatra, cu trei turle, din care una clopotni&a. Marii c# l#tori str#ini prin trgul Brlad las#

40

informa&ii pre&ioase cu privire la aspectul a ez#rii : episcopul Bandini (1646), diaconul Paul de Alep (1652 - 1658). Biserica Domneasc# sau Gospod a avut de suferit n urma pr#d#ciunilor din anii 1675 i 1711, dar mai cu seam# n urma cutremurelor din 14 octombrie 1802,1832, 1940 i 1977. n 1802 biserica a fost dobort# i a trebuit s# se zideasc# din temelie o nou# biseric# (1806 - 1807) din ini&iativa Mitropolitului Moldovei, Veniamin Costache, cu sprijinul domnitorului Alexandru Constantin Moruzi. Dup# cutremurul din 1832, biserica a fost m#rit#. Sub aspect arhitectural, biserica a fost construit# pe un soclu din blocuri de piatr#, pere&ii din dale de piatr#, ntrerupte de c#r#mizi a ezate vertical, asigurndu-se grosimea de 1,50 m. Planul bisericii este sub form# de nava dreptunghiular#, cu absida altarului semicircular#. Nu s-au g#sit probe c# Biserica Domneasc# a fost pictat# ini&ial. S-a p#strat un clopot n greutate de 2000 Kg, din anul 1776. De-a lungul secolelor Biserica Domneasc# a beneficiat de numeroase privilegii din partea domnitorilor. BIBLIOTECA CASEI NA&IONALE STROE BELLOESCU (strada Republicii, nr. 149), dona&ie a renumitului dasc#l i boier filantrop, Stroe Belloescu se afl# pe artera principal# a municipiului.

Bibleoteca municipal# Stroe Belloescu, Brlad, 1901

41

Dona&ia cl#dirii, construit# special pentru bibliotec# public#, s-a f#cut la 30 noiembrie 1909 de c#tre Stroe Belloescu. Stroe Belloescu (1838- 1912) se tr#gea din S#celele Bra ovului. A fost profesor de matematic# la Liceul Codreanu (1866 - 1898). Din leafa lui i din cele cteva hectare de p#mnt a ridicat dou# biserici i o coal# n comuna Grivi&a, o Cas# Na&ional#, o Bibliotec# public#, un bust al lui AI. I. Cuza n comuna Grivi&a (1912, primul monument al domnitorului, dezvelit dup# moartea lui). A murit asasinat, la 20 octombrie 1912, la Brlad, fiind nmormntat n comuna Grivi&a. I s-a conferit Coroana Romniei n grad de Mare Cruce. I s-a ridicat un bust la 14 iunie 1936, bust topit n perioada proletcultismului.

MUZEUL VASILE PRVAN se afl# situat pe strada Vasile Prvan, nr.1 din municipiul Brlad. A fost nfiin&at printre primele institu&ii de cultur# specializate din jude&, la 10 aprilie 1914, de un grup de intelectuali entuzia ti, n frunte cu Gheorghe Constantinescu Rmniceanu i pr. ec. Iacov Antonovici. Prima dat# a func&ionat n spa&iul Casei Na&ionale, dona&ia lui Stroe Belloescu. Cl#direa actual# a Muzeului este monument de arhitectur#, realizat n sec. al XIX - lea, dup# un proiect atribuit arhitectului italian Giovani Baldorossi. Patrimoniul muzeului s-a constituit din colec&ii, profilate la nceput pe trei sec&ii: arheologie - istorie, etnografie i art#. De la o etap# la alta, num#rul colec&iilor a crescut pe c#ile specifice : achizi&ii, dona&ii sau cercet#ri proprii, nct ast#zi, muzeul are urm#toarele sec&ii: arheologie - istorie, tiin&ele naturii, art#, oameni de seam# ai Brladului. Colec&ia de arheologie cuprinde diferite unelte de silex (r#zuitoare, lame, str#pung#toare i vrfuri gravettiene), nuclee i a chii din paleoliticul superior descoperite n a ezarea de la M#lu teni. Pentru epoca neolitic# sunt expuse topoare descoperite n a ez#rile de la Trestiana - Brlad i Bal - Valea P#rului, vase specifice culturii Cri , provenite de

42

la Perieni, Pogone ti i Trestiana. De asemenea, ceramic# cucutenian# cu forme i decor variat. Colec&ia cuprinde apoi vase caracteristice culturii Noua din perioada trzie a epocii bronzului, descoperite la Trestiana, B#deana, Brlad, instrumente i piese de harna ament de os provenite de la Horoiata (Bogd#ne ti), seceri de bronz de la B#ce ti, arme de bronz de la Fede ti i Brlad. Pentru perioada de cristalizare a civiliza&iei
Prefectura fostului jude& Tutova, sec. al XIX-lea, Brlad

geto - dacice, n prima epoc# a fierului, dovezi sunt obiecte de podoab# din bronz (fibule) din inventarul mormintelor de la Trestiana, ceramic# lucrat# cu roata, tezaurele de monede romane de la Puie ti i Con&e ti. Apoi, vestigii ale popula&iei autohtone din secolele III-IV : ceramic#, unelte agricole, obiecte de podoab#. Feudalismul timpuriu este dovedit prin monede bizantine, ceramic#, cu&ite de fier,obiecte de podoab# de la Prodana, o aplic# de aur de la Pogone ti, armament de la Brlad. Din perioada feudal# , de remarcat sunt obiectele de uz casnic, uneltele diverse,

43

armament (suli&e, l#nci, c# m# i de zale, bombarde, pinteni), descoperite n Cetatea de p#mnt a Brladului. MUZEUL COLEC&IILOR (str. Vasile Prvan, nr. 4) apar&ine tot de Muzeul Vasile Prvan i a fost deschis in anul 1993, n Casa Sturdza, monument de arhitectur#, construit n secolul al XIX lea de Sp#tarul Alecu (Alexandru) Sturdza. Sec&ia de art# a Muzeului dateaz# tot din anul 1914 i a debutat sub numele de Pinacoteca Muzeului Jude&ean Tutova. Pe simezele acesteia figurau lucr#ri semnate de N. Grigorescu, N. Tonitza, St. Dumitrescu, Ion Theodorescu - Sion, Stavru Tarasov i al&ii. ncepnd cu anul 1980 i pn# n prezent, prin transferuri, achizi&ii, Casa Sturdza, Sec. XIX, Brlad, strada V. Prvan, nr. 4 dar mai cu seam# prin dona&ia unor personalit#&i brl#dene, patrimoniul a fost substan&ial dezvoltat, muzeul avnd n expozi&ia permanent# un num#r de apte colec&ii: 1. Colec&ia de art# comparat# Ritta i prof. dr doc. Ion Chiricu&#. (n. la Brlad n 1918, m.la Cluj n 1988); 2. Colec&ia de arta oriental# i extrem-oriental# a doctorului Marcel Weinfeld (1917-1990, Brlad); 3. Colec&ia de icoane i art# popular# din Moldova a doctorului (tefan Bucevschi (n 1919 ,Visnicioara-m. 1999- Brlad); 4. Colec&ia de icoane, obiecte de cult i art# decorativ# romneasc# i universal# a preotului Vasile Urs#cescu. 5. Colec&ia de carte veche ( sec. XVII - XX ) i de documente a prof. dr. doc. George Iva cu (n. Certe ti - Tutova 1911 -m. 1992 Bucure ti); 6. Colec&ia de art# contemporan# a dr. Constantin Teodorescu (n. 1939 Murgeni Vaslui ); 7. Colec&ia de arme albe, uniforme militare, medalii a col. ing. Ion Negoescu (n.1913 Brlad-m.1992 Bucure ti);
44

La colec&iile men&ionate se adaug# dona&iile provenite din partea unor arti ti, lega&i de Brlad: Marcel Guguianu, Corneliu Vasilescu, Paul Neagu, Elena U&# -Chelaru, Costin Neam&u i doua prezent#ri monografice : Ana Iliu& i (tefan Constantinescu. n urma select#rii lucr#rilor provenite din transfer, achizi&ii i dona&ii, care reprezint# reale valori, a rezultat un lot care cuprinde peste 350 de lucr#ri, semnate de 78 de pictori, 32 de graficieni, 25 sculptori i 14 arti ti de art# decorativa, patrimoniu adunat n cca. 30 de ani.

COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE RO CA CODREANU (str. N. B#lcescu, nr. 11) Clasul Funda&iei Codreanu i-a deschis cursurile la Brlad la 20 octombrie 1846, ca una dintre cele mai vechi coli din Moldova, dup# Academia Mih#ilean# din Ia i.Dup# dorin&a testamentar# a boierului filantrop Gh. Ro ca Codreanu ( 1837 ), din averea sa urma s# se deschid# o coal# n Brlad, n care s# se predea i limba latin#.

Colegiul Na&ional Gh. Ro ca Codreanu, sec. XIX, Brlad, str. N. B#lcescu, nr. 11

Inaugurarea actualei cl#diri s-a f#cut la 27 aprilie 1886, iar dup# mai multe renov#ri construc&ia arat# ast#zi ca un frumos monument arhitectonic. n decursul timpului a avut mai multe denumiri: Gimnaziul Codreanu (1858); Liceul Codreanu(1864 ). Liceul Codreanu era al patrulea liceu nfiin&at n cele dou# &#ri romne ti, dup# cele din Bucure ti, Ia i i Craiova, n urma reformei nv#&#mntului, din 1864, a lui Al. I.
45

Cuza. La mplinirea unui secol de existen&# (1946 ) a devenit Colegiul Na&ional Gh. Ro ca Codreanu, apoi Liceul Gh. Ro ca Codreanu i din nou Colegiul Na&ional Gh. Ro ca Codreanu, din 1996. n cei 156 de ani de activitate, b#trnul liceu din Moldova a format numeroase personalit#&i proeminente ale tiin&ei, culturii i literaturii romne. La loc de cinste, se cuvine s# amintim galeria celor 24 de academicieni, forma&i pe b#ncile liceului : Alexandru Philippide, Alexandru Vlahu&#, Paul Bujor, Constantin Hamangiu, Garabet Ibr#ileanu, Gheorghe Ta c#, Vasile Prvan, Vasile R canu, (tefan Procopiu, Dumitru Bagdasar, Iulius Ni&ulescu, Constantin Tr. Nicolau, Iulian Gav#t, Martin Bercovici, (tefan St. Brs#nescu, Barbu L#z#reanu, Const. I. Manolache, Gheorghe P. Iv#nescu, Florin Cior#scu, George C#linescu, Scarlat Longhin, Ion Popescu - Zeletin, Nicolae Profiri, Ion Juvara. Dintre profesorii de mare prestigiu, cu nume de rezonant# n nv#&# mntul romnesc, care au func&ionat la acest liceu men&ion#m pe : Ion (Iacov) Antonovici (1894 - 1923 ), Stroe Belloescu (1866 - 1897 ), Octav P. Botez (1909), Const I. Botez (1905-1913), Petre Constantinescu - Ia i (1919-1927 ), Charles P. Drouhet (19001904), Dimitrie Evolceanu (1889- 1900),Emanoil Gaiu (1932), Marcel Guguianu (1946 - 1947), Constantin Parfene (1958), (tefan Procopiu (1917 - 1919), I. M. Ra cu (1918 - 1919), Petre Todicescu (1924 - 1935), Vasite 'ugulea (1956-2002), Valeriu Zanoschi ( 1957 - 1958), Mihail Berza (1931 - 1933), Gh. Fin&escu (1899 - 1909), Constantin Popovici (1899 - 1901), (tefan Vancea (1938 - 1940).

GHEORGHE RO CA CODREANU s-a n#scut la Brlad, la 10 martie 1805. A primit instruc&iunea n casa p#rinteasc# i la Institutul Vasilian din Ia i. Devine c#pitan n Mili&ia moldoveneasc# ( 1830 - 1832 ). Se mboln#ve te de ftizie i se retrage la mo ia din V#leni ( Falciu ), iar n 1837 pleac# la Viena, unde moare n acela i an. Las# prin testament toat# averea ( 572 ha ) n scopuri filantropice, printre care i deschiderea unei coli n care s# se predea limba latin#.

Statuia lui Nicolae Ro ca Codreanu, precursor pa optist, sculptur# de V. Scutari, 1908, marmur#, Brlad, Bulevardul Epureanu, nr. 19

46

TEATRUL VICTOR ION POPA (str Republicii, nr. 268) Ca un mare deziderat al brl#denilor, a luat fiin&# la data de 20 martie 1955, Teatrul de Stat Victor Ion Popa , dup# numele scriitorului legat de ora ul Brlad. Teatrul i are sediul n fosta sal# a Cur&ii cu Juri a jude&ului Tutova (aripa de sud-vest a prefecturii), amenajat# ast#zi ntr-o sal# modern# cu 400 de locuri. Spectacolul inaugural a avut loc la 28 decembrie 1955 cu premiera piesei Mielul turbat de Aurel Baranga, n regia cunoscutului regizor Sic# Alexandrescu. La unele succese ale

Teatrul Victor Ion Popa, 1890, Cutrea cu Juri a Palatului de Justi&ie Tutova, Brlad, strada Republicii, nr. 268

teatrului i-au adus contribu&ia mari personalit#&i artistice care au colaborat ca regizori, actori i scenografi: Radu Beligan, Dina Cocea, Marcela Rusu, Constantin Moruzan, Any Braeski, Mihai Tofan, Jules Perahim, critici de teatru: Valentin Silvestru, Dinu S#raru, Teodor Pracsiu, .a. Pe aleile parcului, n fa&a teatrului, se g#sesc busturile principalilor scriitori romni: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Ion Luca Caragiale, Ion Creang# , George Co buc, Victor Ion Popa.
47

STATUILE BRLADULUI
n afar# de statuile men&ionate, sunt i alte opere de art# plastic#, care mpodobesc municipiul, fiind amplasate n parcuri, scuare i n fa&a unor edificii social culturale i de nv#&#mnt : - Statuia lui Nicolae Ro ca Codreanu, precursor pa optist, sculptor V. Scutari, 1908, marmur#, Bulevardul Iepureanu, nr. 19 - Stroe Belloescu, bust ridicat n fa&a bibliotecii din strada Republicii, nr. 149. - Gh. Rosca Codreanu, bust n bronz, executat de sculptorul profesor, Gh. Alupoaei, amplasat n fa&a Colegiului Na&ional cu acela i nume, din strada N. B#lcescu, nr, 11. - Emil Grleanu, bust n piatr#, executat de prof. Gh. Alupoaei, situat n fa&a (colii nr. l, din strada N. B# lcescu, nr. 6. - Dr. Constantin Codrescu. statuie realizat# n 1903 de sculptorul F. Stork, marmur#, amplasat# n curtea Spitalului de Adul&i, din strada Republicii, nr.300 - Caporalul Constantin Mu at, erou al R#zboiului de Rentregire, statuie executat# n 1927 de Dimitriu Brlad, aflat# pe strada Tecuciului, nr.2 (n curtea garnizoanei). - Victor Ion Popa, bust bronz, montat pe soclu de marmur# n fa&a teatrului care-i poart# numele, autor Florica Hociung , 1943. - Mihai Eminescu, bust n bronz de C. Pasima, dona&ia Funda&iei Dr. C. Teodorescu, amplasat n fa&a Teatrului Victor Ion Popa. - George Enescu, una dintre cele mai frumoase statui, prima ridicat# n &ara noastr#. Este opera sculptorului Ion Vlad, fost elev a lui Cornel Medrea, turnat# n bronz la Bucure ti n anul 1957 i inaugurat# n ziua de 21 iunie 1959, pe un amplasament n Gradina Public#.

- Alexandru Vlahu&#, bust n bronz, realizat de sculptorul Dimitriu Brlad, 1924, amplasat pe aleea cu acela i nume din Gr#dina Public#.

48

GR#DINA PUBLIC# (str.Republicii, nr. 281) se afl# la extremitatea sudic# a municipiului i este una dintre cele mai vechi i frumoase gr#dini din Moldova, al#turi de Gr#dina Copou din Ia i i Gr#dina din Roman. Ini&iat# n prima jum#tate a secolului al XIX - lea i-a m#rit suprafa&a an de an, prin noi planta&ii de stejar, ar&ar, frasin, arbu ti ornamentali, etc. n ultimele decenii au fost alocate importante fonduri pentru modernizarea acestui obiectiv de odihn# i cultur#. Aici sunt amplasate statuile lui Alexandru Vlahu&# i George Enescu.

GR#DINA ZOOLOGIC# se g#se te n continuarea Gr#dinii Publice i reprezint# un mare punct de atrac&ie. A fost nfiin&at# n anul 1960, n urma ini&iativelor speciali tilor de la Sec&ia de (tiin&e ale Naturii din cadrul Muzeului Vasile Prvan. n decursul timpului, cu toate greut#&ile ntmpinate, i-a sporit suprafa&a i efectivele de specii de animale din &ar# i din celelalte zone geografice. Gradina cuprinde peste 70 de specii de vie&uitoare, reprezentnd
49

250 exemplare. Fac senza&ie n rndul vizitatorilor familiile de maimu&e, lei, acali, cinele Dingo, lama sud - american# , antilopa african#, stru&ul, boul Zebu din India, cerbul pitic din China, ct i specii indigene de cerbi carpatini, zimbri legendari, ur i din Carpa&i i numeroase p#s#ri din Delta Dun#rii i Lunca Prutului (lebede, pelicani, egrete, etc.). CASA CUZA se afl# situat# n cartierul Podeni. A fost construit# de familia Cuza, n jurul anului 1812. Ion Cuza, care a tr#it toata via&a la Brlad era fiul lui Gheorghe Cuza, frate cu Ion Cuza, tat#l domnitorului. Dup# Diploma de bacalaureat n litere, Alexandru loan Cuza s-a n#scut la Brlad la 20 martie 1820. (i-a f#cut studiile la Gala&i, Paris i la Academia Mih# ileana din Ia i. A fost pre edinte la Judec#toria Covurlui, apoi prc#lab al &inutului. Integrat n Mili&ia Moldoveneasc#, urc# toate gradele pn# la colonel. Se c#s#tore te cu Elena Rosetti n 1844, la Sole ti. La 5 ( 24 ) ianuarie 1859 a fost ales ca domnitor al Principatelor Unite. La 11/12 februarie 1866 a fost for&at s# abdice, p#r#se te &ara i moare la Heidelberg, la 15 mai 1873. A fost nhumat la Ruginoasa, iar dup# primul r#zboi mondial la Biserica Trei Ierarhi din Ia i. Ca semn de recuno tin&#, pentru primul domn al Principatelor Unite, brldenii au renovat casa n care s-a n#scut i au amplasat o plac# n fa&a casei, la 20 martie 1990 (170 de ani de la na tere).

Casa Cuza, sec. XIX, Brlad, str. Al. I. Cuza, nr. 95 A 50

ITINERAR TURISTIC HU!EAN

Ora ul Hu i este situat n Podi ul Central Moldovenesc, n partea estic#, ntr-o mic# depresiune, larg deschis# c#tre rul Prut, nconjurat# din trei p#r&i de dealuri acoperite cu vii i livezi, ce ncnt# privirea c# l#torului care popose te pe aceste meleaguri. Dealurile care nconjoar#, ca zidurile unei cet#&i, sunt: Corni, Sara, Lohan spre nord i nord - vest, Dobrina la vest, Co&oi, Rusca i Vulpe - Voloseni la sud i Dric la est, altitudinea maxim# a acestora fiind de 362 m. n dealul Dobrina. ntr-un cadru pitoresc cu frumuse&i naturale deosebite i anotimpuri de vis, ora ul dintre vii a ncntat ochiul c#l#torilor din cele mai vechi timpuri. Marcus Bandinus, ajungnd la Hu i, n 1646, a fost uimit de d#rnicia localnicilor, care aveau obiceiul s#i cinsteasc# pe trec#tori cu vin bun din tidve. ncntat de frumuse&ea locurilor, scriitorul Bogdan Petriceicu Ha deu compara Hu ul cu celebra sta&iune ceh# Karlsbad (azi Karlovy-Vary). Nicolae Iorga, n c#l#toria din 1902 l g#sea un ora mort, dar cl#dirile arat# mult# tragere de inim# i de dorin&# naiv# de a nfrumuse&a. To&i cei care au c#lcat pe str#zile ora ului cu topos binecuvntat au scris despre frumuse&ile lui n orice anotimp: Costache Ol#reanu, Virgil Caraivan, Gheorghe Chiper i cu mult mai nainte, Barbu Nem&eanu.

51

Cadrul natural i clima favorabil#, a f#cut ca zona s# fie locuit# din cele mai vechi timpuri. Descoperirile ocazionate de lucr#ri edilitare au scos la iveal# resturi ceramice neolitice de aspect cucutenian. Alte vestigii, constnd din ceramic# , vrfuri de s#ge&i din bronz i podoabe din acela i metal, vrfuri de lance i pumnale de fier, dateaz# din perioada trzie a fierului. Originea toponimicului Hu i provine, se pare, de la numele boierului Husul (Hus), care avea propriet#&i n acel loc pe timpul voievodului (tefan cel Mare (22 ianuarie 1495 ). Renumit centru viticol, nc# din veacul al XV - lea, ora ul se va dezvolta n timpul lui (tefan cel Mare, care construie te la Hu i o curte domneasc#, folosit# mai trziu de Bogdan al III -lea. La Hu i au avut re edin&# domneasc# Petru Rare , Ilia Rare , Alexandru Lapu neanu, loan Vod# cel Cumplit, Petru (chiopul. CURTEA DOMNEASC# (str. Mihail Kog#lniceanu, nr.19), era situat# lng# Biserica Sf. Apostoli Petru i Pavel, pe locul actualului palat episcopal, n subsolul c#reia se afl# pivni&ele domne ti. Curtea Domneasc# este men&ionat# n documente din vremea domniei lui (tefan cel Mare. Re edin&ele domne ti erau amplasate cu inten&ii strategice: Romanul p#zea calea de pe Valea Siretului, Vasluiul ocrotea valea Brladului, Cetatea de p#mnt ferea oraul Brlad de invaziile t #t # re ti. La Hu i nu a construit o cetate deoarece linia Prutului era ap#rat# de cet#&ile de pe Nistru, puternic fortificate. Pe t#p anul de la poalele codrului, ce cobora de la Dobrina, (tefan cel Mare i-a ridicat curtea domneasc# i o biseric# folosit# ca
52

paraclis al cur&ii n secolul XV. n veacurile urm#toare, dup# numeroase modific#ri ce i se aduc, mai ales dup# instalarea Episcopiei de Hu i (sec. XVI), aceast# curte decade i se ruineaz#. Starea de degradare a edificiului i va determina pe cronicari s# men&ioneze c# aceste cur&i sunt surpate, numai beciurile stau pn# ast#zi. Beciul existent sub Palatul Episcopal, pe lng# zid#ria de pe vremea lui (tefan, mai p#streaz# o u # cu ancadrament de piatr# ecarisat#, cu arc ogival, n stil gotic trziu, specifice epocii lui (tefan cel Mare. S#p#turile arheologice, din jurul fostei episcopii, au scos la iveal# vestigiile unei construc&ii de form# dreptunghiular#, cu funda&ie de piatr#, o parte din zid#rie i un plan eu pavat cu piatr# de talie mare i mijlocie. Acest edificiu, lung de 14 m i lat de 7 m., identificat cu unele dependin&e ale vechiului palat domnesc, era legat de un zid de piatr# din veacul al XV - lea. MUZEUL EPISCOPIEI HU ILOR a fost pn# n anul 2004 este ad#postit pn# n anul 2004 n Palatul Re edin&ei Episcopiei de Hu i, func&ionnd ast#zi ntr-un spa&iu special amenajat prin grija Episcopiei Hu ilor, n fosta cas# Iancu Berea, monument de arhitectur#. Palatul nsu i este un monument de arhitectur# construit n 1784, pe timpul episcopului Iacov Stamati, reformator al colilor n spirit luminist. Muzeul Eparhial a fost organizat n dou# camere din Palat, la ini&iativa Episcopului c#rturar Iacov Antonovici, n anul 1926. Au fost adunate, cu str#duin&a pr. ec. Vasile Urs#cescu, obiecte vechi de art# bisericeasc# de o mare importan&# istoric#. Muzeul a fost desfiin&at, odat# cu Episcopia Hu ilor, n anul 1949. n anul 1995, cu prilejul mplinirii a 500 de ani de la ctitorirea Bisericii Sf Apostoli Petru i Pavel de c#tre (tefan cel Mare, s-a renfiin&at Muzeul Eparhial. Odat# cu reactivarea Episcopiei Hu ilor, la 15 septembrie 1996, P.S. Ioachim, a reorganizat muzeul n trei camere i un hol mare. Sunt adunate 730 de icoane, 140 de obiecte de cult adunate de la parohiile din Eparhia Hu ilor. Se remarc# icoanele
Palatul Episcopal Hu i, sec. XVIII-lea, str. Mihail Kog#lniceanu, nr. 19 53

mp#r#te ti Maica Domnului cu Pruncul din sec. al XV -lea i Sf. Diaconi (tefan i Prohor de la nceputul sec. al XVII-lea, repictate de zugravul Radu, la 1741, Izvorul T#m#duirii din sec. al XIX lea, i altele. MUZEUL MUNICIPAL HU I (str. General Teleman, nr.8) Muzeul a luat fiin&# la 23 decembrie 1956 din ini&iativa profesorului (tefan Bujoreanu ( fostul asistent al ilustrului prof. Oreste Tafrale ), ajutat de prof. Mihai Ciobanu, director la Arhivele Statului, iar mai trziu, dup# trei ani de nv. Gheorghe Melinte, care a avut o mare contribu&ie, n organizarea i extinderea lui. Pn# n anul 1982 a func&ionat n Palatul Episcopal. De&ine urm#toarele colec&ii: istorie - arheologie, art#, etnografie i tiin&e ale naturii. Pentru mbog#&irea colec&iilor, s-au organizat cercet#ri arheologice la a ezarea neolitic# de la Hu i, cetatea dacic# de la Mo na, cimitirul prefeudal de la Arsura Mogo e ti, n special Cetatea traco-dacic#, sec IV-II a.Chr. de la Bune ti, comuna Bune ti Avere ti. Cercet#rile au fost valorificate tiin&ific de regretatul
Casa Adam Mitache, sec XIX, Hu i, str. Gen. Teleman, nr. 8

director Violeta Veturia Teodoru-Bazarciuc. Prezen&a tezaurelor din obiecte de metale pre&ioase, aur i argint, depozite de unelte din fier, ceramic# lucrata cu mna, obiecte din import grece ti, confera Cet#&ii de la Bune ti rolul de centru cel mai important al civiliza&iei dacice la est de Carpa&i. Expozi&ia permanent# a sec&iei de istorie cuprinde importante materiale arheologice din paleolitic cuprinde importante materiale: din paleolitic - silex la Curteni; din neolitic unelte i arme de silex, descoperite la Hu i i Curteni; din epoca bronzului - arme i podoabe din bronz descoperite la Gherm#ne ti,

54

vestigii care ilustreaz# evolu&ia culturii carpo-dacice din secolele III - IV : ceramic# (Vetri oaia i Arsura), fibule digitale din bronz provenite de la Cordeni i Vutcani. Sec&ia etnografie con&ine piese care exemplific# principalele ocupa&ii ale locuitorilor din zona Hu ilor. Se remarc# obiectele de art# popular# decorate cu Pomul vie&ii, motiv de origine indo-european#.

55

VINOTECILE HU!ULUI

1.Grupul (colar Agricol Hu i posed# dou# vinoteci : una veche, fondat# n 1909 i ad#postit# n cram#pivni&#, construit# ntre 1936 - 1945 i o alta nou#, ntr-o construc&ie modern#, ridicat# ntre anii 1974-1978, cu o sal# de degust#ri pentru elevi i pentru protocol, plus alte dependin&e. Ideea proiectului apar&ine ing. Vsevolod Moleavin i Avram D. Tudose, doctor n viticultur#. Cele mai vechi b#uturi din vinoteca liceului dateaz# din 1948 (coniac) i 1949 (vinuri). Se p#streaz# circa 25.000 de sticle din recolte succesive din cele 10 ha de vie ale liceului, precum si e antioane din alte zone viticole. Cartea de onoare a liceului p#streaz# impresiile i semn#turile unui num#r mare de personalit#&i ale vie&ii sociale, culturale, politice i literare din &ara noastr# i de peste hotare ca : Nicolae Iorga, Vasile Prvan, Nicolae Titulescu, George Enescu, Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu, George Toprceanu, Mihai Ralea, Ion Minuleacu, G. C# linescu, C.C. Giur#scu, Mihai
56

Codreanu, P#storel i Ionel Teodoreanu, Marin Preda, Constantin Ciopraga, N. Gh. Lupu, Romulus Vulpescu, Grigore Vieru, i mul&i al&ii. Din multitudinea de impresii, r#mase n timp, merit# s# red#m pe cea a lui N. Iorga din anul 1936 : n coala de viticultur# D. Cantemir din Hu i i n vinoteca sa, se merit# s# se intre ca ntr-un templu m#re& i unic al &#rii, covr it de respect i cu p# l#ria n mn#. 2. Vinoteca de la Vidi amp ( fost# I.A.S. ) a luat fiin&# n 1959, ini&iativa i proiectul apar&innd regretatului director ing. Dr. Ion Neam&u. P#strez# cteva zeci de mii de sticle cu b#uturi din viile proprii i din alte col&uri de &ar#.

3. Vinoteca Episcopiei de Hu i are o colec&ie din vinurile podgoriei Episcopiei, p#strat# n hruba lui (tefan cel Mare de sub Palatul Episcopal. 4. Microvinoteca personal# a prof. dr. Avram D. Tudose, rod a 45 de ani de activitate profesional#, are butelii avnd pe etichete semnaturile unor personalit#&i de prim rang ale culturii, tiin &ei, literaturii sau vie&ii artistice ca: Mihail Sadoveanu, G. C#linescu, Ion Minulescu cu so&ia Claudia Milian, Mihai Ralea, Tudor Vianu, Victor Eftimiu, (erban Cioculescu, Marin Preda, Vasile Militaru, Constantin Prisnea, Ioana Radu, George Vraca, George Lesnea, Paul Popescu - Neveanu, V. Voiculescu, Al.
57

Giugaru, V.D. Cotea, Grigore Vieru. Cele mai multe b#uturi apar&in Domeniilor Coroanei Regale i au aproape un secol. 5. Microvinoteca fostului ing. dr. Ion Neam&u, avea 400 de e antioane cu probe vinicole din circa 20 de &#ri. MUZEUL VITICOL, aflat n fosta locuin&# a directorului (colii de viticultur# D. Cantemir, nfiin&at# la 15 ianuarie 1908. Muzeul este ini&iativa i opera ing. dr. Avram D. Tudose. Este compus din vechi exponate care vorbesc despre tehnologia vinului i viticulturii folosite de-a lungul vremurilor, precum i o insolit# colec&ie de butuci de vie cu aspect zoomorf. Muzeul a fost inaugurat la 29 iunie 1966 i cuprinde peste 500 de exponate.

Liceul Teoretic Cuza Vod#, Hu i, 1889, str. Mihail Kog#lniceanu, nr. 15 58

LICEUL CUZA VOD# (str. Mihail Kog#lniceanu nr. 15). A fost i este coala cea mai prestigioas# a Hu ului, numit# de Paul Popescu Neveanu, un mare psiholog, fost elev al liceului, Academia de la Hu i. A luat fiin&# ca

gimnaziu n anul 1889, sub numele de Gimnaziul Anastasie Panu (1894 ) transformat n anul 1918 n Liceul Cuza Vod#. Localul vechi, care se g#se te i ast#zi, a fost construit ntre anii 1914 - 1916 i a avut mult de suferit n urma cutremurelor din anii 1940,1977, 1986. Ora ul Hu i i binecunoscutul liceu au crescut mul&i oameni care vor deveni personalit#&i proeminente n via&a cultural# i tiin&ific# de mai trziu. Aici s-au format academicienii : Radu Cern#tescu, Emil Cr#ciun, Mihai Cost#chescu, Anastasie F# tu, Gh. Ghib#neseu, Petre Constantinescu - Ia i, Nicolae Hortolomei, Neculai Gh. Lupu, Constantin Macarovici, Gheorghe S#ulescu, Mihai Ralea, Iacov Antonovici, Melchisedec (tefanescu, profesorii universitari dr. de mare prestigiu: Ion Gugiuman, Gh. Foc a, Mihai Iancu, Emil Hurmuzache, Petre Pogngeanu, Mihai Selaru, Constantin Toma, Ioan Petru, Alexandru Obreja, Mircea Chifan, Paul Popescu Neveanu, Dumitru Alistar, Petre Jitaru, Mihai Kernbach, scriitorii: Anton Holban, Gh. Vasilescu, Const. Asiminei, D.D. Soitu, Chiper Dinograncea, Cezar Iv#nescu, Costache Ol#reanu, Nicolae Dun#reanu, criticul literar Theodor Codreanu, poetul Ion Alex. Anghelu , pictorii : Octavian Anghelu&#, Adam B# l&atu, (tefan Dumitrescu, Viorel Peni oar#, Viorel Hu i, actorii : Alexandru Giugaru, Constantin Codrescu, Octavian Cotescu, Vasile Vasilache, muzicienii: Mihai Cozmei, George Vintil#, Constantin Prichici, sculptorii : Vasile Aciob#ni&ei, Mihai Onofrei. BISERICA Sf. APOSTOLI PETRU SI PAVEL Istoricul Catedralei Episcopale este n strns# leg#tura cu istoricul ora ului Hu i, ora a ezat aproape de Prut i ntr-o pozi&ie strategic# datorit# p#durilor i dealurilor nconjur#toare. (tefan cel Mare a g#sit de trebuin&# c#, n interesul ap#r#rii &#rii de turci i t#tari, s# - i construiasc# o re edin&# de var# i o biseric# pentru curtea domneasc#, dup# cum se tie, nenzestrnd-o cu mo ii dup# obicei. Dup# cum reiese din pisanie, Biserica a fost n#l&at# i sfin&it# n anul 1495. Biserica nu era prea mare, de form# dreptunghiular#, din piatr# i c#r#mid#, decorat# la exterior cu c#r#mid# sm#l&uit#, iar deasupra se vedeau firidele cu discuri colorate. U ile i ferestrele aveau ancadramente de piatr# traforat#. Biserica a durat dou# secole, pn# la marele cutremur din
Biserica Sfin&ii Apostoli Petru &i Pavel, 1495, Hu i, str. Mihail Kog#lniceanu, nr. 19 59

1692, cnd i-au c#zut turnurile i i-au cr#pat zidurile. Peste mul&i ani, n 1756, episcopul Inochentie, cu ajutor domnesc de la Matei Ghica, i cu mijloace proprii, d#rm# pn# la temelie vechea biseric# a lui (tefan cel Mare i construie te una noua, r#mnnd numai pisania, care o pune deasupra u ii. n cursul anilor a fost pr#dat# de turcii biruitori n lupta de la St#nile ti (1711), devastat# i ars# de t#tari ( 1740 ), grav avariat# n urma cutremurului din 1802 ( numit cel mare ). n 1803, episcopul Meletie, d#rm# turnurile i zid#ria pn# la ferestre, zidind-o de aceast# dat# cu un turn. n 1890 biserica este pictat# de vestitul pictor Gh. Tattar#scu, sub episcopul Silvestru B# l#nescu. Sub p#storirea lui Nifon Criveanu (1934-1939), biserica a fost consolidat# din nou, s-a turnat i s-a a ezat un clopot nou de 1750 kg n clopotni&a nou construit# la poart#. O dat# cu reinfiin&area Episcopiei de Hu i i numirea P.S. Ioachim Mare , ncepnd cu anul 1996, biserica a intrat ntr-o nou# faz# de consolidare i amenajare: s-a executat pictura mural# i iconografic# de pictorul Dumitru B#nic#, s-a a ezat o noua catapeteasm# i noul mobilier lucrat de profesorul Alexandru Hu&anu, s-a pardosit biserica cu marmur#, s-a mpodobit Sfntul l#ca cu candelabre i obiecte de cult, s-a dezvelit n fa&a catedralei statuia Iui (tefan cel Mare, executat# de sculptorul prof Gh. Alupoaei din Vaslui. Ca un bun pastor duhovnicesc i om de cultur#, P.S. Ioachim a continuat editarea lucr#rii Cronica Episcopiei Hu ilor, care a ap#rut anual din 1995, a renfiin&at muzeul eparhial n incinta Palatului Episcopal, i a redeschis Seminarul Teologic Liceal i (coala de cnt#re&i biserice ti.

60

MONUMENTELE HU ULUI 1. CENOTAFUL (n incinta Episcopiei) ridicat de Episcopul Silvestru B#l#nescu i mormintele episcopilor Grigorie Leu i Iacov Antonovici.

2. MONUMENTUL LUI VENIAMIN COSTACHE, fost episcop al Hu ilor ( 1792 - 1796, n#scut la Ro ie ti ). Ctitor este tot episcopul Silvestru B# l#nescu care-l dezvele te n octombrie, 1893. La nceput monumentul fusese amplasat n rondul din fa&a Bisericii. A fost mutat n vremea episcopului Nifon Criveanu ( 1939 ) n locul de ast#zi, la est de Catedral#. n locul lui a fost ridicat# o frumoas# troi&# de lemn de stejar sculptat, n stil romnesc.

61

3. MONUMENTUL GENERALULUI GHEORGHE TELEMAN (str. Mihail Kog# lniceanu, n parcul Cuza Vod#). Bustul de bronz, apar&innd sculptorului G. Vignali Firenze, a fost ridicat n 1914 din ini&iativa locuitorilor ora ului. Pe soclu se afl# un basorelief din bronz cu o scen# de lupt# reprezentnd pe doroban&ii romni la asaltul Plevnei. Tot pe soclu, n partea superioar#, sunt inscrip&ionate cuvintele, care se constituie ntr-o scurt# biografie: Marelui cet#&ean, general Gheorghe Teleman. Acest monument ridicat n anul 1914, n ora ul Hu i, prin subscrip&ie public# , din ini&iativa prietenilor politici din jude&ul F#lciu. General de Divizie Gheorghe Teleman, n#scut la 1838, luna octombrie n 22. Maior n campania anului 1877 - 1878, unde a luat parte activ# la asaltul de la Smrdan. Deputat, senator, prefect i ef al partidului conservator din Jud.F# lciu, posesor al mai multor ordine i decora&iuni. Decedat la 1913, luna iunie n 4. 4.GRUPUL STATUAR N MEMORIA EROILOR DIN PRIMUL R*ZBOI MONDIAL (str. General Teleman, Parcul Dacia), oper# n bronz a sculptorului f# lcian Mihai Onofrei, ridicat# n 1928. Monumentul reprezint# un soldat turnat n bronz, care prime te cununa biruin&ei din partea &#rii, sugerat# alegoric de o fat#. Pe un soclu nalt sunt s#pate cuvintele : nchinare eroilor no tri.

Grup statuar n memoria Eroilor din Primul R#zboi Mondial, sculprtor Mihai Onofrei, 1928, Hu i, Str. Gen. Teleman (n Parcul Dacia) 62

5. ALEXANDRU IOAN CUZA (str. Mihail Kog#lniceanu, n parcul cu acela i nume), bust n bronz de sculptorul hu ean Vasile Aciob#ni&ei. A fost ridicat n anul 1959, cu ocazia mplinirii a 100 de ani de la Unirea Principatelor Romne. Pe soclu sunt cuvintele: Alexandru Ioan Cuza (1820 - 1873), primul domnitor al Principatelor Unite (1859 1866 ). Locul de na tere al lui Cuza este mult controversat. Este considerat de unii istorici i ora ul Hu i, unde se g#sea familia Cuze tilor.

6. MIHAIL KOG*LNICEANU (str. Mihail Kog#lniceanu, n fa&a liceului cu acela i nume), bust sculptat n piatr# de hu eanul Vasile Aciob# ni&ei. Pe soclu sunt datele : 1817- 1891.

7. ION PATRA(, erou al Revolu&iei din 1989, general maior c#zut cel dinti la Otopeni n ziua de 23 decembrie 1989, Statuia se afl# n Parcul Dacia, i este o dona&ie a Unit#&ii de Jandarmi din Bac#u.

63

TURISMUL N ZONA MUNICIPIULUI HU I Turismul, considerat n epoca contemporan# ca un domeniu tin&ific complex, r#spunde imediat unor activit#&i practice de cunoa tere a frumuse&ilor naturale deosebite, a crea&iilor umane de-a lungul timpului, dar i a ospitalit#&ii tradi&ionale a moldovenilor.

Prof. Jaques Joly de la Universitatea Sorbona (Paris), definind turismul, arat# pe drept cuvnt c# : turism i prosperitate sunt legate indisolubil. Dac# ne referim la coordonatele turistice ale &inutului hu ean, constat# m c# sunt elemente care permit o practicare intens#: peisaje atractive de p#duri, vii, livezi, monumente. De la nceputul istoriei scrise, &inutul Hu ului a fost cunoscut ca un &inut al bogatelor podgorii, al variatelor livezi i al b#trnilor codri de foioase de la Dobrina. Dimitrie Cantemir, marele scriitor iluminist, din p#r&ile acestea, vorbea cu admira&ie de 'inutul Falciului n Descrierea Moldovei. Desf# urarea activit#&ii turistice este favorizat# i amplificat# de (oseaua Interna&ionala E 581, care constituie linia cea mai direct# dintre Bucure ti i Chi in#u prin Vama Albi&a. Deoarece prin Hu i se fece leg#tura
64

dintre &inuturile centrale ale Moldovei, pe drumurile ce vin de la Brlad, Vaslui i Ia i cu Republica Moldova, prin podul de la Albi&a de peste Prut, n aceast# zon# a existat din cele mai vechi timpuri o activ# via&# de ospe&ie. n documente este pomenit Hanul Vechi, care mai trziu va purta numele de Hanul Mrzoaia, amplasat la r#scrucea drumurilor comerciale din Hu i n secolele XVI - XIX. n prezent c#l#torul poate folosi un modern hotel.

HOTELUL DIMITRIE CANTEMIR, din strada Republicii nr 2, de 2 stele, dat n folosin&a n 1983, dispune de 50 camere cu 108 locuri, restaurant cat. I, cram#, loc de parcare. Hotelul apar&ine de SC RACOVA SA Vaslui, director general fiind Adrian Porumboiu.

MOVILA RBIA DIN SATUL R E TI se g#se te n apropierea Punctului de frontiera i a Vamei Albi&a. Vestita movil# a ntre&inut imagina&ia oamenilor cu nenum#rate legende despre acest loc. Construc&ia, care domin# peisajul v#ii largi a Prutului, este un monument unic ca m#rime i form# din &ara noastr#. Este o ridicatur# uria # de p# mnt, n form# conic#, cu 20 m. n# l&ime i

65

Tumul, sec. IV-III a. Chr., sat R e ti, Comuna Drnceni (movila Rbia)

cu o circumferin&# la baza de 200 m. Movila este nconjurat# de un val circular de p# mnt de aproape 15 - 20 m. n# l&ime. Cea mai veche informa&ie scris# dateaz# din anul 1415, cnd este pomenit# ntr-un document de Alexandru cel Bun. Cercet#rile au dovedit c# movila ascunde mormntul unui rege scit ( sec, al III - lea .e.n ) i este cel mai mare tumul funerar de felul acesta din &ar#.

66

M$N$STIRILE JUDE ULUI VASLUI


n str#vechile &inuturi ale Vasluilui, Tutovei i F#lciului, n p#duri izolate pline de taine i lini te duhovniceasc#, s-au n#l&at de-a lungul veacurilor schituri, biserici i m#n#stiri, prin osrdia unor drept credincio i voievozi, boieri - dreg#tori domne ti, nalte fe&e biserice ti cu mare dragoste de &ar# i credin&a str#mo easc#. Marele nostru istoric, Nicolae Iorga, cercetnd i admirnd monumentele noastre biserice ti spunea (n 1904 ) pe bun# dreptate : c# bisericile cuprind n sine mai multe lucruri: un me te ug de a cl#di, care nu se mai obi nuie te, o frumuse&e care nu se mai poate ndeplini, i pe lng# aceasta o sum# mai mare sau mai mica de amintiri, ceva din via&a oamenilor care s-au strecurat rugndu-se, luptnd, plngnd, tr#ind ntre acele ziduri sau ntre pere&ii aceia1. Schiturile i m#n#stirile seculare, al# turi de documentele vechi care le atest#, de nsemn#rile b#trnilor cronicari, de legendele i tradi&iile populare, sunt nesecate izvoare care ne ajut# s# cunoa tem i s# n&elegem mai bine istoria zbuciumat# a poporului romn. La nceput (sec. XV - XIX) loca urile de nchin#ciune, construite n codru departe de privirile n#v#litorilor, erau mici, din brne de lemn. Un scriitor, cunosc#tor a vie &ii monahale, f#cnd o compara&ie cu marile domuri din apus spunea: Nu tiu dac# m# n el; n bisericu &ele noastre de lemn n stil bizantin, orict de vechi, mi pare c# pot respira mai u or dect n unele arhitecturi de piatr# ale catedralelor din apus2 Prin construc&ia schiturilor vechi i apoi a bisericilor, m#n#stirilor, me terii populari ai locurilor au nscris n istoria arhitecturii biserice ti din aceast# parte a 'arii de Jos, procedee i metode originale privind dimensiunea loca urilor de cult, boltirea naosului i pronaosului, absidele, decora&ia interioar#, turlele i acoperi ul. Se poate observa pn# ast#zi c# me terii au statornicit stilul moldovenesc, mbinnd cu sim&ul propor&iilor elemente de arhitectur# popular# cu alte stiluri cunoscute. Este evident acest stil, mai cu seam# la Bisericile lui (tefan cel Mare de la Hu i i Vaslui, precum i la frumoasa biseric# a m#n#stirii Fstci, ctitorie a lui Mihail Racovi&#. Zugravii moldoveni au realizat n bisericile m#n#stirilor o pictur# care mbin# cu m#iestrie nuan &area culorilor, n conturarea luminelor i umbrelor, realiznd cu pricepere, dup# plastica i regulile hermeneutice, statornicite de Biserica Bizantina Ortodox#, idei dogmatice, principii morale, scene din istoria biblic#, portrete de sfin&i sugestive, fapte i momente din via&a bisericii. Pictura veche a fost restaurat# i conservat# de oameni cunosc#tori dup# anumite metode moderne. n toate m#n#stirile se folosesc valoroase obiecte de cult, cu valoare istoric# i artistic#: potire, candelabre, sfe nice, etc. Unele obiecte sunt f#urite din metale

67

pre&ioase, iar unele broderii si epitafe au fire de aur i argint. Sunt strane vechi i noi, frumos sculptate, cu mare valoare artistic#. La loc de cinste, la toate m#n#stirile, se afl# c#r&ile de cult (psaltiri, evanghelii, minee, octoihuri, moliftelnice), p#strate cu sfin&enie, transmise de la un c#lug#r la altul, fiecare carte avnd istoria sa legat# de evenimente, cataclisme, boli (nsemnate cu migal# pe marginea C#r&ilor Sfinte). n decursul veacurilor unele ocrmuiri au fost vr#jma e Bisericii Ortodoxe, la care s-a ad#ugat nep#sarea unor oameni i astfel, se mai pot vedea i ast#zi r#ni adnci l#sate pe ziduri sau pe pictura din biseric#. Bisericu&ile m#n#stirilor au avut mult de suferit (n special turlele i clopotni&ele) n urma cutremurelor de p#mnt din anii : 1471, 1692, 1738,1802, 1837, 1896, 1940, 1977, 1986, 1990. Majoritatea schiturilor au fost desfiin&ate de dou# ori: n 1864, prin aplicarea Legii lui Cuza, privind secularizarea averilor m#n#stire ti, cnd c#lug#rii sau risipit, iar bisericile au fost p#r#site i n 1959, cnd prin Decretul 410, regimul comunist a desfiin&at din nou m#n#stirile. Dup# anul 1990, o dat# cu ndep#rtarea regimului ateu, toate m#n#stirile vechi au fost renfiin&ate i restaurate, c#p#tnd nf#&i area de odinioar#. S-au construit noi paraclise, chilii, trapeze i dependin&e gospod#re ti. Prin grija Episcopiei de Hu i, Protoeriilor i St#re&iilor s-au f#cut repara&ii capitale la toate bisericile m#n#stirilor vechi, s-au restaurat pictura i sculptura anterioar#, s-au procurat noi obiecte de cult i c#r&i biserice ti. Multe m#n#stiri au nfiin&at ateliere de pictur#, croitorie i broderie, gospod#rii anex# pentru vie&uitorii m#n#stirii. Dar cea mai mare realizare este n#l&area din temelii a noilor m#n#stiri ca m#n#stirile: Moreni, (tefan cel Mare ( Movila lui Burcel ) Schimbarea la Fa&a Dobrina Hu i.

68

Biserica Sfin&ii Apostoli Petru i Pavel, 1495, Hu i, str. Mihail Kog#lniceanu, nr. 19

BISERICA SF. APOSTOLI PETRU I PAVEL HU I Biserica cu hramul Sf. Apostoli Petru i Pavel din or# elul bisericilor a fost construit# de (tefan cel Mare, pentru curtea domneasc#, pe un loc pitoresc aflat ntre Dr#sl#v#& i (ara, la poalele Lohanului. Dup# cum reiese din pisania, n limba slavon# aflat# deasupra u ii de la intrare, Biserica din Hu i a lui (tefan a fost trnosit# la 30 noiembrie

1495: Binecredinciosul i iubitorul lui Dumnezeu, Io (tefan Voievod, cu mila lui Dumnezeu, domn al &#rii Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a nceput a zidi aceast# biseric# n numele sfin&ilor i ntru tot l#uda&ilor mai marilor apostoli Petru i Pavel, ce este n Husso ( Hu i), pe Dr#sl# v#&, i s-a s#vr it n anul 7003, iar al domniei lui al XXXVIII - lea curg#tor noiembrie 30. Ca toate construc&iile lui (tefan cel Mare i Biserica domneasc# din Hu i a fost cl#dit# din piatr#, pentru a rezista ct mai mult vicisitudinilor vremii. La nceput, biserica nu era prea mare i avea forma dreptunghiular#, nc#p#toare pentru oamenii de la curte i pentru s#tenii din micul sat aflat n apropiere. n exterior, peste postamentul de piatr# era un strat de c#r#mid# aparent sm#l&uit#, iar deasupra se vedeau firidele i discuri colorate, galbene, verzi i albastre. U ile i ferestrele aveau ancadramente de piatr# nflorit#. Biserica cur&ii domne ti a lui (tefan cel Mare s-a transformat dup# 100 de ani n Biserica Episcopiei de Hu i, nfiin&at# ca a patra Eparhie a Moldovei ( dup# Mitropolia Ia i i Episcopiile de Roman i R#d#u&i), sub
69

domnitorul Moldovei Ieremia Movil# i a fratelui acestuia Mitropolitul Gheorghe Movil# . Din documentele vremii reiese c# Episcopia de Hu i a fost nfiin&at# n 1592 sub domnia lui Ieremia Movil# (1595 - 1606) care stabile te propriet#&ile l#ca ului i pe episcopul Ioan. Se presupune c# a fost locotenent de episcop ( 1592 - 1598 ) i apoi episcop, toamna 1598 - 5 mai 1606, cnd a trecut la R#d#u&i. Este cunoscut i sub numele de Ioan de la R ca, dup# numele m#n#stirii i centrului de spiritualitate isihast# a lui Macarie. De-a lungul veacurilor biserica a avut mult de suferit, att din pricina cataclismelor ct, mai cu seama, din pricina oamenilor: a fost afectata de cutremurile din anii 1692 ( s-au fisurat pere&ii i au c#zut turlele ), 1802, 10 noiembrie 1940, 1977, 1986. A fost pr#dat# de turcii biruitori la St#nile ti pe Prut, n anul 1711, devastat# i ars# de t#tari n 1740. Prin desfiin&area abuziv# a Episcopiei de c#tre regimul comunist n anul 1949, biserica a deservit m#n#stirea Sfin&ii Apostoli Petru i Pavel. Dar bunul Dumnezeu a rnduit ca pe scaunul vl#dicesc din Hu i s# se perinde de-a lungul timpului ierarhi care au str#lucit ca oameni de cultur#, dar i ca buni gospodari ce au recl#dit din temelii, consolidat sau restaurat Sfnta Biseric# tefanian# a Episcopiei Hu ilor. Din galeria marilor nainta i ai ierarhilor romni se deta eaz# personalit#&ile episcopilor: - Dosoftei ( Dimitrie Barila ), mare poet, c#rturar i traduc#tor, care nainte de a ajunge Mitropolit al Moldovei este episcop de Hu i 1658 1659. Este autorul de mai trziu a Psaltirii n versuri (1673 ). - Inochentie, episcop de Hu i ntre anii 1752 - 1782, a fost unul dintre cei mai buni gospodari ai Episcopiei hu ene ( Melchisedek ). El a hot#rt ca biserica lui (tefan cel Mare, afectat# de cutremurele din 1 692 i 1738, sa fie ref#cut# din temelii, p#strndu-se numai pisania de deasupra u ii. Cu ajutorul domnitorului Matei Ghica, noua catedral# a fost terminata n anul 1756 la 9 ianuarie, Inochentie fiind de fapt al doilea ctitor al bisericii. Dimensiunile se p#streaz# pn# ast#zi : lungimea - 38, 90 m; l#rgimea pronaosului - 12 m.; l#rgimea n dreptul anurilor - 15 m; pridvor lateral sud - 4,20 X 4,20 m.; turnul clopotni&ei 3,50 X 7,40; l#rgimea absidelor ad#ugite 22,20 m. - Iacov Stamati, mare c#rturar, episcop de Hu i ntre 1782 - 1792, apoi mitropolit al Moldovei (1793-1803), a nzestrat biserica cu o catapeteasm# nou# n 1784, a zidit re edin&a episcopal# , a zugr#vit biserica, turnnd clopotul cel mare. - Veniamin (Vasile) Costache, n#scut la Ro ie ti, c#rturar, traduc#tor de c#r&i religioase, ctitor de biserici si ntemeiator al Academiei Mih#ilene, a fost episcop de Hu i ntre 1792 - 1796, de Roman i Mitropolit al Moldovei. Pentru catedrala episcopal# a cump#rat o Evanghelie mbr#cat# n argint i un policandru de alam#. - Meletie Lefter Brandaburul, episcop (1803-1826), a pus mare ornduial# n gospod#ria episcopiei: a f#cut repara&ii capitale la biserica avariat# de seismul din

70

1802, a construit turnul clopotni&# de la intrare, pierde n 1812 teritoriu basarabean i prime te de la Roman &inutul Vaslui. n timpul lui, Hu ul a suferit de cium#. - Silvestru B#l#nescu, episcop ntre anii 1886- 1896, a mpodobit biserica episcopal# cu turnul al II - lea, de pe bolta Pantocratorului i l-a chemat pe vestitul pictor Gh. Tattarescu s# zugr#veasc# biserica. - Melchisedec (tef#nescu, locotenent de episcop ( 1861 - 1864 ), mare c#rturar i istoric, membru al Societ#&ii Academice Romne, scrie prima lucrare monografic# despre Hu i i Episcopie Chronica Hu ilor i a Episcopiei cu aseminea numire 1869), - Nicodim Munteanu, episcop de Hu i ntre anii 1912 - 1923, c#rturar de renume, traduc#tor, membru de onoare al Academiei Romne. A dat o nou# nf#&i are Episcopiei, fiind un foarte bun gospodar. A ajutat refugia &ii din timpul primului r#zboi mondial. - Nifon Criveanu p#store te Episcopia Hu ilor ntre anii 1934 - 1939. n timpul lui se repar# mobilierul, se cur#&# pictura, se ridic# turnul clopotni&# la poart#, n care a eaz# un clopot de 1730 kg., turnat din altele dou# mai mici, dup# modelul celui lucrat la Kiev, pentru Biserica domneasc# din Brlad, ctitorie a lui Vasile Lupu. A editat revista Cronica Hu ilor i Anuarul Eparhiei Hu ilor vreme de cinci ani de p#storire(1934-1939). - Grigorie Leu, mare om de cultur#, a fost episcop de Hu i ntr-o perioad# fr#mntat# din istoria &arii, tr#ind drama r#zboiului i a sovietizarii.n primul rnd a ref#cut catedrala afectat# de cutremurul din anul 1940, a nzestrat Episcopia cu o tipografie. Desfiin&area Episcopiei de Hu i, n anul 1949, a fost pentru el un martiragiu, murind n acela i an. - Ioachim Mare , primul episcop dup# reactivarea Eparhiei Hu ilor, la 15 septembrie 1996. Ca un mare om de cultur# a preg#tit catedrala tefanian# pentru aniversarea a 500 de ani de la nfiin&are i a organizat sesiuni de comunic#ri i manifest#ri tiin&ifice, cu participarea unor personalit#&i din &ar# i str#in#tate. S-a consolidat catedrala i turnul clopotni&#, s-a executat pictura mural# i iconografic# de pictorul Dumitru B#nic# , s-a ref#cut catapeteasma i ntregul mobilier prin contribu&ia profesorului Alexandru Hu&anu, s-a pardosit biserica cu marmur#, s-a mpodobit Sfntul l#ca cu candelabre i obiecte de cult, realizate de firma Dionisos Skiadopoulos Bros din Grecia, s-a ridicat n fa&a bisericii statuia lui (tefan cel Mare, executat# de sculptorul Gheorghe Alupoaei. - P.S. Ioachim a contribuit la editareaCronicii Episcopiei Romanului i Hu ilor, n ase volume, pentru anii 1989-1994 i a cronicii intitulate Cronica Episcopiei Hu ilor, ncepnd cu anul 1995 pn# n prezent. Volumele masive, ap#rute cu regularitate n fiecare an, cuprind capitolele: La trecutu-&i mare, mare viitor, Misiunea i responsabilitatea contemporana a preotului ortodox romn, Din cupa de nv#&#tura a Bisericii Ortodoxe, File de cronic#, Oameni care au fost,
71

M#rturii ale continuit#&ii, unit#&ii i spiritualit#&ii ortodoxe romne ti, Monumente ale culturii, spiritualit#&ii i literaturii romne. Ca un bun p#stor duhovnicesc i om de cultur#, a dispus organizarea unei biblioteci cu c#r&i biserice ti rare i renfiin&area muzeului lui lacov Antonovici. A renfiin&at Seminarul Teologic Liceal i (coala de cnt#re&i biserice ti pentru formarea viitorilor slujitori ai Bisericii. Prin grija P.S. Ioachim a fost n#l&at#, pe Dealul Dobrina - Hu i, M#n#stirea cu hramul Schimbarea la Fa&a n anul 1996. M#N#STIREA BUJORENI M#n#stirea Bujoreni se afl# la 13 Km de comuna Zorleni, jude&ul Vaslui. Are dou# hramuri: Izvorul T#m#duirii i Adormirea Maicii Domnului. A fost ntemeiat# la mijlocul secolului al XVI - lea. Schitul de c#lug#ri a ezat ntrun loc izolat, n mijlocul unei p#duri seculare, s-a numit prima data schitul M# garu, iar pentru un scurt timp schitul Murgeni. Din documente reiese c# schitul a fost fondat de familia Bujoreanu ( Bujorean ), la anul 1606, pe timpul domnitorului Ieremia Movil# . Mai trziu, pe timpul Cantemire tilor, pe la 1711, clucerul Gavril Costache a ref#cut schitul i a f#cut danii. Pn# la 1830 a fost schit de c#lug#ri, iar de atunci, de maici. n locul bisericii de lemn, a fost zidit# o nou# biseric# de piatr# i c#r#mid#, n anul 1840, de ieromonahul Ioanichie Costachi. M#n#stirea a func&ionat pn# n vremea lui Cuza - Vod#, cnd s-au secularizat averile m#n#stire ti. Casa Regal#, proprietara mo iei Zorleni, s-a ngrijit un timp ca m#n#stirea s# nu se risipeasc#. Pe timpul Episcopului de Hu i, Nifon Criveanu, m# n#stirea a fost renfiin&at# i mpropriet#rit# cu 25 ha. p#dure. S-au f#cut repara&ii la biseric# i chilii, s-au nfiin&at ateliere pentru &esut covoare i cus#turi, s-a m#rit soborul m#n#stirii, la aproape 20 de vie&uitoare. Printre stare&ele pricepute n conducerea m#n#stirii amintim: Amfilohia Panaitescu (1934), Olimpiada Costinescu (n#scut# n 1888), stare&# - cant. (1938), surorile Lapedatu, Evghenia i Sofia. Sub regimul comunist, prin aplicarea decretului din 1959, m#n#stirea a fost desfiin&at# , chiliile au fost demolate, paraclisul stricat, fiind salvat# numai biserica. M#n#stirea Bujoreni a fost renfiin&at#, pentru a treia oar#, n 1990, ca m#n#stire de maici i s-a construit un corp de 16 chilii, trapeza i alte dependin &e pentru 15 vie&uitoare. La nceput, a fost stare&# Xenia Andrioaie. Sub actualul stare& Mihail s-a construit noul paraclis cu hramul Sfin&ii Arhangheli Mihail i Gavril cu binecuvntarea P.S. Ioachim, Episcopul Hu ilor.

72

M#N#STIREA TEFAN CEL MARE DE LA MOVILA LUI BURCEL

M#n#stirea cu hramul Sf. Apostol Andrei s-a n#l&at la intrarea n comuna Cod#e ti,
73

jude&ul Vaslui, iar bisericu&a din lemn, care &ine tot de m#n#stire, a fost amplasat# pe Movila lui Burcel din comuna Micle ti, jude&ul Vaslui. Ini&iativa construirii unei m#n#stiri, care s# aminteasc# de binecredinciosul Voievod (tefan cel Mare, au avut-o doi monahi, de ba tin# din Cod#e ti, Andrei Pascaru i Haralambie Mor#rescu. Ace tia au propus Arhim. (tefan Gu #, la nceputul anului 1993, proiectul i conducerea lucr#rilor. Slujba sfin&irii locului viitoarei biserici i a paraclisului a fost oficiat# de un sobor de preo&i n frunte cu P.S., Ioachim Vasluianu, pe atunci vicar al Episcopiei Romanului i Hu ilor. Hramul noii m#n#stiri Binecredinciosul Voievod (tefan cel Mare i Sfnt s-a dat n amintirea viteazului domn legat de &inutul Vasluiului prin b#t# lia de la Podul - nalt, din anul 1475, dar i prin legenda Movilii lui Burcel, consemnat# la I. Neculce n O sam# de cuvinte. Lucr#rile la noua m#n#stire au nceput prin n#l&area unui paraclis cu hramul Sf. Ap. Andrei, fiind direct coordonate de stare&ul m#n#stirii Arhim. (tefan Gu #. n ziua de 2 iulie 1995, a fost oficiat# slujba de sfin&ire a paraclisului i a unui corp de chilii. Paraclisul este pictat n interior i dotat cu mobilier sculptat de me teri din Vn#tori Neam&. ntre timp, s-au amenajat c#i de acces, a fost introdus# lumina electric#, s-a tras ap# curent#, s-au ridicat garduri, s-au ob&inut 15 ha. de teren arabil, s-a organizat o gospod#rie anex#. Este n curs de finalizare ntregul proiect care prevede: construc&ii n patrulater de 80 X 80 m, , subsol, parter, etaj i mansard#, cu patru turnuri n col&uri i altele dou# la intrarea principal#, situat# la jum#tatea laturii dinspre est, dup# modelul vechilor m#n#stiri moldovene ti. n mijloc se va ridica o m#rea&# catedral# n stil moldovenesc. Proiectul va costa peste 20 miliarde lei. Biserica va avea un balcon deschis pentru slujbele mari de peste an, iar chiliile vor putea ad#posti n jur de 200 credincio i. Dependent de m#n#stire, sus pe Movila lui Burcel, s-a construit ntre 1996- 1997 o bisericu&# de lemn cu hramul Sf. mp#ra&i Constantin i Elena i dou# corpuri de chilii, pentru deservirea schitului de c#lug#ri. Al#turi
Biserica de lemn Sfin&ii mp #ra&i Constantin i Elena, 1996

74

de biseric#, s-a ridicat un grup statuar reprezentndu-i pe (tefan cel Mare i pe Burcel, ncadra&i n trei cruci mari, luminate electric. n fiecare an de hramul bisericii se adun# la slujb# mii de credincio i din p#r&ile Vasluiului. M#N#STIREA GRUMEZOAIA M#n#stirea Dimitrie Cantemir, cu hramul Sf. Dumitru se afl# n satul Grumezoaia, comuna D. Cantemir din jude&ul Vaslui. Constantin Cantemir, tat#l lui Dimitrie Cantemir, era originar din satul Sili teni, pe Valea Elanului, azi sat disp#rut. n acest sat, pe sprnceana dealului ce duce la Cre&e ti, ntre v# ile Fundul S#cii i F#g#d#u, Constantin Cantemir, domnul Modovei (1685 - 1692), n 1688, a n#l&at pe locul unde i azi se nume te Poiana Tomii, o biseric# de lemn cu o singur# turl#. Dup# patru ani, la 2 iulie 1692, Constantin Cantemir acord# Mn#siirii din Sili teni un privilegiu cu urm#torul con&inut: Miluim Domnia mea i nt#rim aceast# sfnt# m#n#stire Sili teni s# fie n pace de go tin# de oi i de go tin# de masscuri i de desetin# de stupi, i s# aib# n scuteal# ase poslu nici; nimica s# nu dea f#r# de ce ar da o dat# ntr-un an cte dou# unghi de om la vremea birului. Actul de nchinare a fost binecuvntat de Sava, mitropolitul Moldovei, Mihail, episcop de Roman, Lavrentie episcop de R#d#u&i i Varlaam episcop de Hu i. La 2 februarie 1696, Antioh Vod# Cantemir, nscaunndu-se domn, recunoa te privilegiul tat#lui, printr-un act identic, cu binecuvntarea acelora i ierarhi1. La 25 februarie 1700, Antioh Cantemir, v#znd c# preo&ii din Sili teni nu se ngrijesc de aceast# m#n#stire, iar biserica a nceput sa se ruineze i c#lug#rii au nceput sa se mpr# tie, a hot#rt s# o nchine M#n#stirii Mira din Vrancea, care va pune pe cine va crede i va cerca de adausul m#n#stirii2. Schitul, cu hramul Sfintei N#sc#toare de Dumnezeu, a fost la nceput de c#lug#ri, dar la 29 august 1802, oamenii din Grumezoaia, care se socoteau ctitori ai l#ca ului,
75

au f#cut dona&ii, ncredin&nd un zapis preotului Ioan de la F#lciu i maicii Elisabeta de la acel schit. Aceast# biseric# a deservit ca m#n#stire de maici pn# n anul 1855, cnd din cauza epidemiei de holer#, au murit toate maicile, r#mnnd numai dou#, care s-au retras i ele la M#n#stirea M#garu. Dup# 1855, schitul a devenit biserica satului, p#mntul dat maicilor n 1802 a fost luat de r#ze i, r#mnnd schitului numai 12 pr#jini de loc. Biserica m#n#stirii cu hramul Intrarea n Biseric# a fost construit# din brne de lemn n form# de corabie, interiorul fiind lipit cu lut, iar exteriorul, acoperit cu scndur# pentru protejarea pere&ilor de intemperii. Pn# n 1926 biserica a fost acoperit# cu indril#, ns# dup# o repara&ie a fost acoperit# cu tabl# zincat#3. n turla bisericii a fost instalat un clopot din 1862, care are o inscrip&ie slavon#, men&ionndu-se c# a fost turnat n atelierele Blavjini i Sericov .., i are o greutate de 70 Kg. Pictura din interior i iconografia este executat# pe pnz# pictat#, reprezentnd n registrul superior, pe sfin&ii prooroci n medalion care &in n mn# suluri scrise n limba romn# , cu litere chirilice. La apostoli sulurile sunt scrise n limba slavon#. Icoanele : Maica Domnului cu Pruncul - icoan# portativ#; Sfntul Nicolae, datnd din anul 1853, fiind adus#, probabil de la biserica Sf. Nicolae de lng# Urla&i, despre care ne vorbe te Dimitrie Cantemir4. n 1986, la interven&ia preotului Eleodor Ardeleanu, cu contribu&ia Episcopiei Romanului i Hu ilor, biserica a fost renovat# i restaurat#, a ez#mntul bisericesc fiind acoperit cu tabl# . Dintre c#r&ile cu valoare istoric# men&ion#m: a. Un Penticostar din vremea lui M.C Su&u Voievod i a Episcopului Filarel, 1785; b. Un Liturghier; c. Un Moliftelnic; d. Un Octoih Se afl# n p#strare un disc metalic original din nichel pe care este scris cu litere chirilice Schitul Grumezoaia, pr. Mihail 1831. Note: 1. Gh. Ghib#nescu, Surete i izvoade, VII, Ia i, 1912; 2. Ibidem 3. Andronic Tasia, Biserica M#n#stirii Grumezoaia, n Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, XII - XIV, 1990 - 1992, p. 195. 4. Idem,p. 198.

76

M#N#STIREA SCHIMBAREA LA FA&A HU I M#n#stirea cu hramul Schimbarea la Fa&# se afl# ntr-un loc pitoresc, pe dealul Dobrina, la intrarea n Hu i. A fost amplasat# pe fosta proprietate a lui Mihai Ralea, iar chiliile au fost amenajate chiar in cl#direa c#rturarului, folosit# ca locuin&# de vara. Mihai Ralea ( 1896- 1964 ), sociolog, psiholog, filozof, estetician i om politic, a fost legat de Hu i toat# via&a. Venea, n fiecare var# la casa de la Dobrina, cu prietenii de la revista Via&a Romneasc# ( Mihail Sadoveanu, fra&ii Teodoreanu, fra&ii Botez, Tudor Vianu), care botezaser# fiecare cte un pom din parcul aflat n apropierea casei. Pentru Hu i a l#sat Podul Ralea, calea ferat# Crasna - Hu i, i Casa Ralea, cu o bibliotec# i o cram# modern#. A murit n avion, n 1964, n drum spre Berlin la o manifestare cultural# UNESCO. Urma ii lui, Catinca Ralea, fiic# , om de televiziune i Emanoil Petru&, actor, ginere, au vndut proprietatea de la Hu i.
M#n #stirea Schimbarea la Fa&#, 1996, Hu i-Dobrina

Dup# 1990 casa cu via i acareturile au n administrarea Episcopiei Hu ilor. Prin grija P.S. Ioachim, episcop al Hu ilor, s-a n#l&at n 1996 o frumoas# i impun#toare Biseric# la Poarta Hu ului M#n#stirea este de maici cu 7 vie&uitoare, stare&# fiind Manuela Ciobanu.

77

M#N#STIREA FLORE Tl M#n#stirea cu hramul Sf. Ilie Flore ti, comuna Poiene ti, jude&ul Vaslui, este una dintre cele mai vechi a ez#ri monahale din &inutul Vasluiului (Tutovei). Tradi&ia oral# aminte te de faptul c# schitul Flore ti de pe valea Similei a fost construit din lemn, pe la 1480, iar o alt# tradi&ie atribuie construirea primei biserici unei femei Floarea - ambele tradi&ii neconfirmndu-se din punct de vedere M#n#stirea Sf. Ilie, Flore ti, 1852-1859, sat Flore ti, documentar.
comuna Poiene&ti

Documentele existente i investiga&iile arheologice atest# faptul c# M#n#stirea Flore ti, construit# din piatr#, a fost ridicat# ncepnd cu anul 1590, de c#tre biv vel vornicul '#rii de Jos, Crstea Ghenovici i jupneasa lui Anghelina. Prima biseric# avea hramul Sfntul Ilie Tesviteanul Proorocul, era locuit# de c#lug#ri i este atestat# prin Tetravanghelul, d#ruit chiar de ctitor la 27 iunie 1596, precum i prin hrisovul de la Ieremia Movil# din 22 iulie 1598. Cea de-a doua biseric# din piatr# a fost construit# ncepnd din 1686, ctitorul ei ini&ial fiind Gavriil Costache - mare vornic al '#rii de Jos. Construc&ia a fost n#l&at# pe locul bisericii anterioare i a fost des#vr it# cu greu, abia n anii 1694 - 1696 de c#tre fii vornicului. A fost pictat# de Zugraful Mihail Un mare cutremur din 1738 a dus la cr#parea bisericii i a clopotni&ei, care a fost ref#cut# ulterior. n anul Turn de poart# i clopotni&#, 18521800, egumenul Ioasaf a dispus mprejmuirea
1859, sat Flore ti, comuna Poene ti 78

m#n#stirii cu zid de incint#, ulterior amplasndu-se cteva metereze pe col&uri, cu aspect de cetate fortificat#. Mitropolitul Moldovei Veniamin Costache (1768 - 1846) i rudele sale s-au ngrijit de aceast# Sfnt# M#n#stire, pe care mai apoi au nchinat-o Muntelui Athos. Un alt mare cutremur din 1802 a avariat grav m#n#stirea. Cu mult mai trziu, n 1852, arhimandritul Nil a nceput construirea unui alt l#ca de cult, pe locul bisericilor anterioare. Abia la 20 iulie 1883 a avut ioc trnosirea noii biserici de c#tre arhimandritul de scaun, Nectarie Tomescu, n timpul acesta m#n#stirea a fost desfiin&at# ( 1863 ), averile au fost secularizate, biserica func&ionnd ca l#ca al Parohiei Flore ti. n anul 1980 palatul st#re&iei a fost preluat de Ministerul de Interne i apoi a devenit Spitalul rural. M#n#stirea Flore ti a fost renfiin&at# n 1991, cnd au nceput i lucr#rile de consolidare i restaurare prin grija Ieromonahului Iezechil. Cercet#rile arheologice (1998 -1999) au confirmat cele scrise n documente. M#N#STIREA GR#JDENI
Biserica Sf. Nicolae a M#n #estirii Gr#jdeni, sec XIX, sat Gr#jdeni, com. Frunti eni.

M#n#stirea Gr#jdeni se afl# situat# n satul cu acela i nume, comuna Frunti eni, jude&ul Vaslui, nu departe de ora ul Brlad. Biserica este ctitoria lui Petru Rare , care a construit-o ntre anii 1533 - 1540. Biserica din lemn, amplasat# n mijlocul p#durii, a fost ars# de t#tari. Dup# ce a fost

79

ref#cut# mai trziu, n anul 1687, i se stabilesc hotarele, printr-un document emis la 20 iunie 1692(7200): Copie de pe hotarnica mo iei schitului Grajdeni ntocmit# de Dabija al doilea logof#t i de Vasile, vornic din Brlad, ncredin&at# de Iordache Cantacuzino logof#t. Hotare : obr ia v#ii Dumbr#vi&ii Mari, Drumul cel mare, Vlceaua Dumbr# vi&ii Mici, Drumul spre Trestiana, Movila lui Pascu, Odaia lui Cimbal# , S#p#tura lui Ghergu, Odaia lui Pascu, Movila s#pat#. Pe locul vechii biserici de lemn, n anul 1853, a nceput construc&ia unei biserici de piatr# i c#r#mid# sub vl#dica Anania. Temelia i stlpii de la ferestre sunt de piatr# adus# de la Tg. Ocna. A fost sfin&it# n anul 1860, pe timpul episcopului Calinic Miclescu, avnd hramul Sf. Ierarh Nicolae. Dup# numai patru ani, n 1864, n urma seculariz#rii, m#n#stirea a fost desfiin&at#, c#lug#rii s-au mpr# tiat, iar biserica a func&ionat ca filiie a Parohiei Gr#jdeni. Prin st#ruin&a Episcopului Hu ilor, marele c#rturar, Iacov Antonovici, n anul 1930, a fost renfiin&at# m#n#stirea, rec#p#tnd de la stat terenul nconjur#tor de circa 10 ha i dreptul de folosin&# a 50 ha. M#n#stirea a fost restaurat# i consolidat# n anul 1937, cnd pe scaunul episcopal de Hu i era Nifon Criveanu, un om deosebit de gospodar. S-au reparat cele 11 chilii pentru c#lug#ri, s-a construit o buc#t#rie i o sal# de mese, un grajd de 20 X 6 m., o locuin&# pentru servitori, o remiz# pentru tr#sur#, o pivni&#. n perioada aceasta stare& era ieromonahul Modest Vimilescu, preot slujitor, Epifanie Vasilescu, venit de la Sf. Munte de la Athos (Grecia) i monahii: Xenofont Grama, Nicodim N#stase, Mina Agapie, Cleopa Jireghe, Ilie Con& i Vasile Dimofte. Biserica i m#n#stirea au fost desfiin&ate n anul 1959 i renfiin&ate n 1990. Din nou s-a reparat i pictat biserica, s-a construit un corp de cl#diri, n patrulater, toate prin grija preotului Ciprian i cu binecuvntarea Episcopului de Hu i, Ioachim. Note: 1. "Din tezaurul arhivistic Vasluian Catalog de documente Bucure ti 1996,p. 56; 2. Anuarul Eparhiei Hu ilor, pe anul 1938, p. 45; M#N#STIREA M #LINE TI M#n#stirea M# line ti, cu hramul Adormirea Maicii Domnului se afl# situat# n comuna Grceni, jude&ul Vaslui. Este construit# pe locul vechiului schit de lemn, din veacul al XIV lea. Veche vatr# de sih#strie, amplasat ntr-un loc deosebit de pitoresc, vechiul schit de lemn, pentru c#lug#ri are o istorie dintre cele mai interesante. Bisericu&a actual#, de lemn cu hramul Sf. Voievozi a fost construit# n anul 1826. Dup# secularizarea din 1864, m#n#stirea a fost desfiin&at# , biserica fiind filie a Parohiei Grceni.

80

M#n#stirea M# line ti, ajungnd n cele din urm#, n stare de ruin# , la st#ruin&a Episcopului de Hu i Iacov Antonovici, cu sprijinul moral i material al Generalului Constantin Prezan i al so &iei sale, Olga, schitul a fost renfiin&at, n 1925 fiind deservit de c#lug#ri&e. n aceasta perioad# stare&# a fost Anuza Gheorghiu, duhovnic Arhim. Serafim Cristescu, econom Aglaia Tans#u, secretar# Maria Vezetiu, ob tea avea atunci 15 monahii. n anul 1939 ob tea era format# din 17 monahii, stare&# fiind monahia Midonia Buzil#, iar duhovnic ierom. Macarie Buz# . Schitul a avut o coal# de cnt#ri biserice ti, sub conducerea maicii Zenaida Cost#chescu, profesoar# de psaltichie, venit# de la M#n#stirea V#ratic-Neam&. n incinta m#n#stirii a func&ionat o &es#torie de pnzeturi i covoare sub conducerea maestrei Elena Buga, venit# de la M#n#stirea Agapia-Neam&. Maicile se ocupau cu &esutul pnzei de bumbac, ln#, iac, muhair, m#nu i i ciorapi. Din anul 1936 r#zboaiele primitive de &esut au fost nlocuite cu r#zboaie sistematice. Schitul poseda 7 ha. teren de cultur#, prin dona&ii, 30 ha. p#dure, prin mpropriet#rire. n anul 1938 s-au ob&inut prin dona&ii icoane vechi, c#r&i de ritual, perdele, prosoape, iar locuitorul Ioan Filip a d#ruit schitului 30 pr#jini teren de cultur#. Ca i celelalte m#n#stiri i schitul M#line ti a fost desfiin&at n 1959 i a fost din nou renfiin &at dup# 1990, cnd devine m#n#stire de c#lug#ri, cu 7 vie&uitori, stare& fiind Protos. Filip Merca . Acum se reconstruie te st#re&ia, un paraclis i un corp de chilii cu etaj, toate cu binecuvntarea Episcopului Hu ilor, P.S. Ioachim. M#N#STIREA MORENI

Biserica i m#n#stirea Moreni (Adormirea Maicii Domnului), 1990, sat Moreni, Com. Deleni. 81

M#n#stirea Moreni, jude&ul Vaslui, este situat# ntr-un loc plin de farmec i singur#tate, avnd o evolu&ie aparte n tumultoasa istorie din acest spa&iu geo-spiritual. Acces la Sfnta M#n#stire, cu hramul Adormirea Maicii Domnului este pe D.N.24 (Vaslui - Brlad), ramifica&ie la dreapta prin comunele Deleni sau Coste ti (10 Km). ISTORICUL M*N*STIRII: Localitatea Deleni (denumirea veche Hotine ti) este o veche a ezare r#ze easc#, atestat# documentar la 15 octombrie 1491 ( 6999 ), prin care (tefan cel Mare fixeaz# hotarele trgului Vaslui i milele trgove&ilor. nc# din secolul al XV -lea, lng# a ezarea Delenilor era un schit de c#lug#ri cunoscut sub numele de Schitul Bilahoi sau Ghilahoi, dup# numele prului din apropiere. Boierul cu dragoste fa&# de mo ie, sulgerul (slugerul) Buznea Lupan, mpreun# cu so&ia sa Maria, au ntemeiat n jurul anului 154O, pe vremea lui Petru Rare , un schit de lemn n p#durea Morenilor, cunoscut n documentele vremii sub numele de M#n#stioara lui Lupan. Aceast# m#n#stire a fost atestat# documentar ntr-un uric dat de Petru Rare la 30 aprilie 1546, n a doua domnie pe scaunul Moldovei.
Turnul cu clopotni&a

Dintre domnitorii care au dat zapise de cump#r#tur# i r#scump#raturi pentru satul Hotine ti, care cuprindea i schitul Mor#ni, amintim n ordine cronologic#: Bogdan Vod# ( 1450 ), (tefan cel Mare (1491), Petru Rare (1546), Ieremia Movila

82

(1604), Ga par Vod# (1620), (tef#ni&# Vod# (1661), Ion Teodor Callimachi (1759), Scarlat Callimachi (1813,1818). n locul primei bisericu&e din lemn, distruse de timpuri, a fost ridicat# o alt# biseric#, n anul 1801, ctitorit# de credincio ii Hordun# i Giu c#. Un document din 16 mai 1818 aminte te de preo&ii Vasile i Gheorghe Foc a, care au ref#cut schitul de maici din Mor#ni, l-au dotat cu propriet#&i i au reprezentat interesele unit#&ii monahale n prima jum#tate din secolul al XIX - lea. Dup# familia lui Lupan, care are grij# de schit aproape trei veacuri, urmeaz# familia P #l#de tilor, ncepnd cu vornicul Palade (Paladi) care a st#pnit satul Mor#ni, cu bisericu&a de lemn. Schitul a devenit din nou de c# lug#ri, cu o ob te redus# la 4 - 6 c#lug#ri. Se cunoa te c#, la 23 februarie 1883, moare ultimul c# lug#r de la schit. Ieromonahul Nicon Srbu, dup# care m#n#stirea se desfiin&eaz#. Totu i, slujbele religioase s-au &inut, n continuare, duminica i s#rb#torile, prin grija preo&ilor din parohiile comunei Deleni. Astfel, peste trei decenii a slujit aici preotul Nicolae Dragoslav, iar dup# moartea acestuia, la 9 octombrie 1912, a continuat s# slujeasc# preotul Grigore Sbrnea. n anul 1935, din ini&iativa Episcopului c#rturar P.S. Nifon Criveanu, a luat fiin&# din nou str#vechea a ezare c#lug#reasc#. Ca stare& a fost mult timp Ieromonahul Sevastian Marcu. Schitul a fost desfiin&at din nou, prin decretul 410 din anul 1959, o dat# cu foarte multe a ez#ri m#n#stire ti din &ar#. O dat# cu nl#turarea regimului comunist totalitar i ateu, se nfiin&eaz# actuala m#n#stire cu binecuvntarea P.S. Eftimie, Episcop al Romanului i Hu ilor. La 1 noiembrie 1990 ia fiin&# M#n#stirea Moreni, fiind numit stare& Ieromonahul Meletie Merca , duhovnicul ob tei. n ultimii 10 ani m#n#stirea a cunoscut o dezvoltare f#r# precedent; s-a construit o biseric# paraclis, ncorporat# ntr-un ansamblu de chilii. S-au nfiin&at ateliere de tricotat i confec&ionat ve minte preo&e ti, s-au amenajat gospod#rii - anexe. Este n curs de nfiin&are un muzeu cu obiecte vechi de cult i c#r&i rare. Toate lucr#rile au fost coordonate de Protos. Meletie Merca , cu binecuvntarea P.S. Ioachim, Episcop al Hu ilor.M#n#stirea ad#poste te Centrul Scriptoria, nfiin&at n cadrul proiectului BYZANTIUM. M#N#STIREA PRVE TI M#n#stirea Prve ti, cu hramul Sf. Nicolae se afl# n comuna Coste ti, jude&ul Vaslui, la 17 Km, de gara CFR Crasna. Cea mai veche informa&ie despre biserica m#n#stirii este din anul 1666, cnd vornicul de poart# Apostol Talpe

83

i nepo&ii s#i Ion i Simeon Popescu, stolnici din Bilahoi au fost primii ctitori ai bisericii. La 8 ianuarie 1698, Domnul Moldovei Antioh Cantemir, d# un zapis, pecetluit cu sigiliu domnesc, prin care porunce te c#m#ra ilor de Ocn#, ca s# dea n fiecare an M#n#stirii Prve ti cte 40 cumpene de sare. Un alt document vechi, care pomene te numele ctitorilor, de-a lungul anilor, este Pomelnicul lui (tefan Pop#scu, vornic de Poart#, din anul 1726 ( 7234 ) i un alt Pomelnic - condic# din anul 1830. ntre anii 1816-1820, biserica a fost construit#, nconjurat# de chilii i acareturi de c#tre monahul Nicodim Popescu urma ul ctitorilor, impreun# cu: serdarul Gheorghe Gociu, Ion Nedelcu, ieromonah Teodosie,stare&, monahii Antonie i Chiril. n 1830 sa stabilit ca la acest schit s# vie&uiasc# numai 24 de c# lug#ri, cu un nacealnic. Din cercetarea nsemn#rilor consemnate pe cteva c#r&i vechi afl#m c# n anul 1701 Apostol Talpe , ctitorul primei biserici a cump#rat cu cheltuiala sa un Triod, iar n anul 1704 a resfin&it biserica cu hramul Sf. Nicolaie. n anul 1718 a fost mare foamete i secet#, n 1719, sub domnitorul Mihai Racovi&# cium# . M#n#stirea de c#lug#ri a func&ionat pn# n 1864, cnd s-a aplicat Legea seculariz#rii averilor m#n#stire ti. Cei mai mul&i c#lug#ri au plecat i biserica a devenit de mir. M#n#stirea Prve ti a fost renfiin&at# n anul 1993, s-a construit un corp de chilii, iar n 1999 s-a amenajat calea de acces, prin pietruirea drumului. M#N#STIREA RAFAILA M#n#stirea Rafaila se afl# situat# n satul Rafaila, comuna Rafaila, jude&ul Vaslui, la o dep#rtare de 34 km. de ora ul Vaslui, la 12 km. de ora ul Negre ti i la 5 km. de gara CFR Rafaila. Istoricul vechimii primului schit Rafaila este legat de o legend# despre (tefan cel Mare, domnitorul Moldovei (1457-1504), personalitate de seam# care s-a impus n con tiin&a poporului romn. n domeniul folclorului, imaginea marelui voievod este prezent# i ast#zi n multe sate din jude&ul Vaslui, explicnd originea unor locuri, monumente, biserici, cet#&i, etc, mpletind faptele reale din cronici cu fic&iunea; &#ranii din &inuturi singuratice tiu s# povesteasc# i ast#zi ntmpl#ri legate de (tefan cel Mare i Sfnt. Amintim doar cteva: existen&a a celor 3 mari biserici (Sf. Ioan din Vaslui, Sf Apostoli Petru i Pavel din Hu i, Pogorrea Duhului Sfnt" din Dobrov#& - localitate aflat# n vechime n &inutul Vasluiului, azi n jude&ul Iasi); 15 localit#&i a c#ror denumire este legat# de domnia lui (tefan cel Mare; locuri ca Movila lui Burcel, Cerdacul lui (tefan - Vod# , Podul Arapului sau Cet#&uia. Legenda care a circulat pe Valea Stemnicului, dup# lupta lui (tefan cel Mare cu turcii, la Podul nalt din anul 1475, are la baz# un document scris pe pergament i
84

v#zut de mai mul&i oameni, ultima data la 24 iunie 1899. Hrisovul, scris pe piele de vi&el cu litere aurite, s-a pierdut n timp i, astfel, nu avem o dat# precis# cu privire la nfiin&area schitului lui Rafail. Legenda spune c#, n lupta de la Podul nalt, din 1475, un p#durar din B#lteni pe nume B#lteanu, mpreun# cu so&ia au fost uci i de turci. Singurii supravie&uitori din familie au fost doi copii i anume Radu i Irina. Dup# lupta crncen#, (tefan cel Mare i-a g#sit pe ace ti doi orfani, pe cmpul unde s-a dat lupta, jelindu- i p#rin&ii. Impresionat de aceasta scen# tragic# , drept mngiere, Marele Voievod le-a dat acestora cte o mo ie: Irinei i-a dat mo iile unde se g#sesc ast#zi satele O e ti, Cosme ti, Chetre ti i Dele ti, iar lui Radu i-a f#cut danie mo iile unde se afl# satele Rafaila i Buda. Hotarul mo iilor ncepe de la locul dintre Buda i O e ti, numit Valea Alb# i &inea pn# dincoace de M#line ti. Pe lng# aceste danii (tefan 1-a f#cut pe Radu o tean de ncredere, din care cauz# a purtat i numele de Radu Arca u. L#sndu-se mai trziu de o tire, a mers la M#n#stirea Neam&ului i a devenit c# lug#r, schimbndu- i numele din Radu n Rafail. La b#trne&e, s-a retras la mo ia sa, dat# de (tefan. Aici, ntr-un loc retras, n fundul V#ii Stemnicului, n mijlocul unei p#duri seculare, neumblate de oameni, a ridicat o bisericu &#, cunoscut# la acea vreme sub numele de Schitul lui Rafail. Primul document care pomene te de M#n#stirea lui Rafail este din 4 decembrie 1599, dat de Ieremia Movila, domnul Moldovei, la Ia i. n uric se precizeaz# c# Ieremia Movil# Vv. Moldovei nt#re te lui Ursu P#tr# can, fost staroste i cneghinei sale Nastasia a treia parte din satul Todire ti, cu locuri de moar# pe Brlad i Racov#& i o poian#, precum i ni te locuri cu gr#dini i vii la m#n#stirea lui Rafail, &inutul Vasluiului, cump#rate de la Porcea aprod, fiul lui Carachiuzel i al Mari&ei, nepotul lui Coste logof#t, dup# ispisocul de mp#r&eal# pe care acesta l-a avut de la domn, cu pre&ul de 150 taleri de argint. (Din tezaurul arhivistic vasluian Buc, 1986, pg, 31). M#n#stirea Rafaila a d#inuit n secolele XV - XIX, deseori c#znd prad# invaziilor, incendiilor i cutremurilor devastatoare. La nceputul secolului al XIX -lea a ajuns s# fie ruinat# cu totul. Totu i, Catagrafiile vremii amintesc despre m#n#stirea Rafaila: Catagrafia Moldovei din 1803 (Cronica liuzilor) g#sim la Ocolul Stemnicului satul Rafaila ( a schitului). n Catagrafia din mai 1820 a trgului Vaslui i a &inutului, g#sim la pozi&ia nr. 11, m#n#stirea Rafaila, cu 11 poslu nici, 4 p#durari ai schitului. (i n Catagrafia din anul 1831 a &inutului Vaslui, la Ocolul Stemnic, figureaz# m#n#stirea Rafaila cu 171 liude. (Gh. Ghib#nescu, Vasluiul - studiu i documente Ia i, 1926, pg. 253,254). Biserica actual# a M#n#stirii Rafaila cu hramul Na terea Maicii Domnului s-a ridicat n incinta fostului schit, pe timpul i cu binecuvntarea Mitropolitului Veniamin Costache, n anul 1834. Pisania aflat# deasupra u ii din pridvor men&ioneaz#:

85

S-a sfin&it acest sfnt l#ca cu blagoslovenia Kiru Veniamin Mitropolit, prin osteneala i osrdia sfin&iei sale Iorest Dorotei Ieroschimonah Nacialnic si cu ajutorul altor patrio&i, la leat 1834, mai,1. Vechea bisericu&# de lemn a schitului, cu hramul Sf. Voievozi, a fost str#mutat# , n anul 1838, de c#tre ieromonahul Iorest, n satul Rafaila devenind biseric# parohial#. Spre deosebire de alte p#r&i, dup# secularizarea averilor m#n#stire ti, biserica fiind n sat, c# lug#rii nu au p#r#sit loca ul, ci au r#mas aici continund firul vie&ii c#lug#re ti. Stare& a fost mult timp Ierom. Hariton P#tra cu, iar ob tea era mic# numai din dou# monahii. n anul 1938 a venit ca stare& Ierom. Theofil S. Niculescu, n#scut n 1913 i c#lug#rit n 1933. Econom era Ieroschim. Agatanghel Georgescu, n#scut n 1883, c# lug#rit n 1906; eclesiarh Ierodiac. Damaschin Iov, nascut n 1872, c#lug#rit n 1928; arhondar Schimonahul Valentin Diaconescu, n#scut n 1854. M#n#stirea avea n folosin&# 3 ha. teren de cultur# i 25 ha. p#dure. C#lug#rii se ocupau cu cre terea albinelor, apicultor fiind pe atunci monahul Visarion Suhan. M#n#stirea a fost expropriat# n anul 1954. Dup# Revolu&ia din 1989, n 1994 M#n#stirea a fost renfiin&at# cu o ob te de 8 c#lug#ri, stare& fiind Vichentie Lupu. M#N#STIREA FSTCI M#n#stirea Fstci, se afl# n satul cu acela i nume, comuna Cozme ti, jude&ul Vaslui, la 25 km. de Vaslui i la 10 km. de gara CFR Brze ti. Actuala biseric# cu hramul Sf. Nicolaie este zidit# din temelie de c#tre Domnitorul Moldovei Mihai Racovi&# - Cehan n anul 1721, dat# confirmat# de pisania n limba slavon# , n piatra, aflat# deasupra u ii de la intrare. Eu Mihai Racovi&# -Voievod prin mila lui Dumnezeu gospodar (domn) al '#rii Moldovei, n a treia domnie (1721).... Documentele Racovi&e tilor ( publicate de Gh. Ghib#nescu ) arat# ca mo ia satului Fstci i biserica au o vechime cu mult mai mare. Cel mai vechi document, care atest# existen&a

Biserica Fstci, Sf. Nicolae, M#n#stirea Fstci, comuna Cozme ti 86

mo iei Fstci este din mai 7100 ( 1592 ), apoi din 7126 ( 1618 ); ( Documentele Racovi&e tilor, vol. VIII, pg. 27 i 259 ). Pe timpul lui Vasile Lupu se nt#re te lui Racovi&# - Cehan satele Fstci i Vaslui. Din cercetarea documentelor se constat# c# m#n#stirea lui Mihai Racovi&# a fost construit# pe locul unei m#n#stiri mai vechi, din lemn, atestat# n anul 1661, iulie, 16, prin care (tef#ni&# Lupu, Vv. Moldovei, nt#re te vnzarea unei p#r&i din mo ie, de c#tre (tefan G#lu c# i fiii s#i, m#n#stirii Fstci, unde era egumen Matei. (i alte documente pomenesc c# M#n#stirea Fstci a existat nainte de Mihai Racovi&# i anume: m#rturia, din 1694: hot#rniciei lui Mardare i Talpe Vornicii, 70 de p#mnturi le-am ales n deal al#turi de B#ltenii Mari i de M#n#stirea Fstci.... Voievodul Mihai Racovi&# - Cehan a g#sit cu cale s# nal&e biserica monumental# a m#n#stirii ntr-o poian# de codru la locul numit Izvoare. Biserica a fost zidit# pe locul vechii ctitorii a cunoscutei familii boiere ti Palade. C#l#torii timpului remarcau de departe m#rea&a biseric# cu dou# turle mari, cu o clopotni&# tainic#, totul nchis de un bru de zid secular de 6 m. n#l&ime. Casele m#n#stirii i zidul nconjur#tor au fost construite de Arhimandritul Iosaf Gndul, fost egumen al M#n#stirilor Fstci, n anul 1834. M#n#stirea a fost apoi nchinat# m# n#stirilor Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai i a Frmoasa din Ia i. nc# de la nceput, Sfnta M#n#stire a fost nzestrat# cu numeroase mo ii: Fstci, Curse ti, B# lteni (&inutul Vasluiului), Berezeni, Gherm#ne ti, Novaci (&inutul Falciului), Ciornohalul (Boto ani), precum i n Basarabia. Ctitorii sunt men&iona&i n pomelnicul m#n#stirii: Mihai Racovi&#, Voievod, Ana Monahia, Sultana, doamna. Constantin Voievod, (tefan Voievod, Mihai Voievod, Ruxanda - doamna, Ecaterina doamna, Ioni&# Voievod, i r#posa&ii din familia Palade: Dumitra cu, Elena, Manoil, Anastasia, Ioan, Ioana. n toamna anului 1863, prin aplicarea Legii lui Cuza, de secularizare a averilor m#n#stire ti, c#lug#rii greci au fost for&a&i s# plece din m#n#stire. Astfel, cu mare greutate a plecat egumenul Neofit i cu aceast# ocazie s-a desfiin&at i coala c#lug#rului Diomid, la care nv#&au mul&i elevi. De la aceast# dat# se numesc egumeni p#mnteni, primul fiind Arhimandritul Veniamin Adrian. n anul 1869 un puternic incendiu arde ve mntria, c#r&ile i od#jdiile. Totu i au mai r#mas 184 volume din bibliotec#. Biserica are un plan treflat cu pridvor deschis, nartexul, pronaos sepulcral (la fel ca la Probota lui Petru Rare sau Golia din la i) i altarul. Are 19,28m lungime i 6 m l#&ime, n#l&ime de 9 m, i 15, 50 m. n dreptul turlelor. Grosimea zidului este de 90 cm. Absidele laterale ofer# o elegan&# specific#, form# de trefl#, n interior sunt semicirculare, iar n exterior sunt poligonale. Pavimentul este din lespezi de marmur# alb#, n naos, fiind a ezate n diagonal# .

87

n exterior biserica este decorat# cu arcade oarbe trilobate sus&inute cu baz# p#trat# pe bru. O band# semicircular# decorat# cu zim&i din c#r#mid# mpodobe te fiecare arcad#. n partea superioar# rozete ce corespund num#rului arcadelor sunt ncadrate de cte un p#trat de c#r#mid#. Decora&ia exterioar# se aseam#n# cu cele de la bisericile din 'ara Romneasc#. n interior, se p#streaz# cteva icoane mp#r#te ti, tronul arhieresc, jil&ul mp#r#tesc, u ile mp#r#te ti, caracteristice sculpturii biserice ti din secolul XVIII. Jil&ul are aplicat pe peretele spetezei stema Moldovei, ncadrat# de nsemnele herardice ale familiei Racovi&#. Tronul arhieresc se aseam#n# cu tronul lui Vasile Lupu de la Biserica Golia din Ia i. ntreaga pictur# mural# este ref#cut# n tehnica fresc#, n secolul XX. Pe peretele de vest al narthexului, n dreptul u ii, se afl# portretul ctitorului Mihai Racovi&# , cu biserica n mna stng#, iar n stnga u ii portretul probabil a Doamnei Ana, so&ia ctitorului. Chipul lui Mihai Racovi&# este n toat# plenitudinea for&ei sale ca domnitor patriot. Clopotni&a se nal&# separat, la poarta m#n#stirii, construit# n secolul al-XIX-lea n stil neoclasic,dup# o veche arhitectur# moldoveneasc#, asem#n#toare cu cea de la Biserica Barnovschi, din Ia i, Sf. Ioan din Piatra - Neam&, Golia, Galata i Cet#&uia. Clopotni&a, zidit#, n timpul egumenului Ioasaf Gndul (1808) are trei rnduri de nc#peri suprapuse, ultima ad#postind clopotele. Un clopot are o inscrip&ie slavona: Acest chimval s-au f#cut cu cheltuiala Sfin&iei sale, p#rintelui S#n#it Criticul, la 1769, aprilie. Tot n acea perioad# s-au ridicat casele egumene ti din fa&a bisericii, precum i chiliile pentru c#lug#ri, t#inuite pe lng# zidul m#n#stirii spre asfin&it i miaz#-noapte. n 1850, arhiereul Chiril Strichide a acoperit biserica cu tabl#, a f#cut din nou catapeteasma, a pardosit biserica cu marmur# i a nzestrat-o cu odoare, ve minte i c#r&i. n urma incendiilor, din 1869 i 1874, biserica a fost grav afectat#. n 1881 o furtun# a distrus acoperi ul, ref#cut ulterior cu bani de la stat. n 1898 s-a reacoperit biserica prin contribu&ia popor#nilor, sub str#duin&a preotului Pavel Manoilescu, care a slujit biserica 50 de ani. Dependin&ele, ruinate de cutremure, au fost reparate de stat dup# 1940 i folosite ca orfelinat. Biserica a fost puternic afectat# de mi c#rile seismice care s-au produs de-a lungul anilor : 1802, 1896, 1940, 1977, 1986, 1990. Avnd n vedere grosimea zidurilor, de aproape 1 m. biserica i cl#direa din fa&# s-au p#strat bine pn# ast#zi. Ceea ce nu au stricat cutremurele de p#mnt, biserica i dependin&ele au fost afectate de regimul comunist, care a adus s# func&ioneze aici diferite institu&ii, ce nu au &inut seama de valoarea inestimabil# a a ez#mntului monahal. M#n#stirea Fstci, cu hramul Sf. Neculai a fost renfiin&at# n anul 1993, fiind ngrijit# de 10 maici, stare&# Parascheva Chelaru.

88

BIBLIOGRAFIE : l.Arhivele Na &ionale Vaslui : fondurile Episcopia Hu ilor, Prefectura Jude&ului Vaslui. 2.Acta Moldaviae Meridionalis, Anuarul Muzeului" (tefan cel Mare " Vaslui nr. I-XXI, 1979-2002. 3.Gh. Ghib#nescu, "Surete i izvoade", 25 vol. ( 1906 - 1929). 4.Cost#chescu, Mihai: Documentele lui (tefan cel Mare, Bucure ti, 1913. 5.Cost#chescu, Mihai : Documente moldovene ti naintea lui (tefan cel Mare,Ia i, l931. 6.Lahovari, G.L , Marele Dic&ionar Geografic al Romniei, vol. I - V, Bucure ti,1898-1902. 7.Iordan, Iorgu, Toponimie romneasc# , Bucure ti, 1963 8.XXX Enciclopedia Romniei , I IV, Bucure ti, 1939 1943, Editura Academiei. 9.XXX Din tezaurul arhivistic vasluian - Catalog de documente 1399-1877, Bucure ti, 1986., Editura Academiei 10.XXX Cronica Episcopiei Hu ilor, I - VI, 1995-2001., Editura Episcopia Hu ilor 11.Antonovici, Iacov: Monastirea Flore ti din plasa Simila, jud. Tutova, Bucure ti, 1916. 12.Ibidem Documente brl#dene , Brlad, 1911. 13.Giurescu, C.C., Trguri sau ora e i cet#&i moldovene din sec. X-XVII, Bucure ti, 1967. 14.Iorga, N., Inscrip&ii din bisericile Romniei, Bucure ti, 1908. 15.Stoicescu, N., Dic&ionarul marilor dreg#tori din 'ara Romneasca i Moldova - Bucure ti 1971. 16.Coman, Ghenu&#, Statornicie i continuitate. Repertoriul arheologic al jude&ului Vaslui, Bucure ti, 1980. 17.Elanul revista editat# de (coala Mihai Ioan Botez, din satul Giurcani, corn. G# ge ti, jud. Vaslui, 2001 - 2002. 18.XXXTezaurul toponimic al Romniei, A. Moldova, vol. I, p#r&ile 1 i 2, Bucure ti., Editura Academiei Romne. 19.Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie A.D. XenopolXIV, Ia i, 1977. 20. B#l#nescu, Ioan M ., Epureni 500, Bucure ti, 1995. 21.Iorga N., Istoria Romnilor, vol. I - II, Editura Enciclopedic#,1986-1996 22.Prvan, V. , Alex#ndrel Vod# i Bogdan Vod#, Bucure ti 1904. 23.XXX Istoria Brladului vol. I i II 24.XXX Istoria Hu ilor (sub coord. prof. Theodor Codreanu ), Gala&i, 1995., Editura Porto Franco 25.Ciobanu Mihai Cronica Vasluiului, Editura Publirom, Bucure ti, 1999
89

26. 27.

XXX - Anuarul Eparhiei Hu ilor pe anul 1934, Hu i,1934. XXX - Anuarul Eparhiei Hu ilor pe anul 1938, Hu i,1938.

90