Sunteți pe pagina 1din 7

VI. Infractiuni prevazute in legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.

1. Analizati conceptul de coruptie. Coruptia, in sens larg, reprezinta folosirea abuziva a puterii incredintate, in scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup. Orice act al unei institutii sau autoritati care are drept consecinta provocarea unei daune interesului public, in scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup poate fi calificat drept corupt. Nu este insa obligatoriu sa existe un prejudiciu (concret sau material al interesului public pentru a putea identifica o fapta de coruptie. !utem spune ca ne aflam in fata unui fapt de coruptie atata timp cat un magistrat, personal auxiliar sau functionar, profitand de pozitia sa, obtine alte beneficii personale, pentru sine sau pentru altul, in afara celor la care este indreptatit prin lege (salariu/indemnizatii . "ceasta definire larga a corputiei este reflectata in legislatia romaneasca in sens restrans, prin definirea anumitor infractiuni distincte care se incadreaza in termenul generic de coruptie, precum# darea si luarea de mita, traficul si cumpararea de influenta , primirea de foloase necuvenite, etc. 2. Infractiunea de cumparare de influenta analiza art. !1 din "egea 78/2000# Art. 61 (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri sau alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar, pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra in atributiile sale de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani. (2) Faptuitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai inainte ca or anul de urmarire sa fi fost sesi!at pentru acea fapta. (") #anii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul infractiunii preva!ute la alin. (1) se confisca, iar daca acestea nu se asesc, condamnatul este obli at la plata echivalentului lor in bani. ($) #anii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat in ca!ul preva!ut la alin. (2). Obiectul juridic $ il reprezinta valoarea sociala, adica apararea bunului mers al activitatii organizatiilor de stat, precum si al celor obstesti, si implicit, apararea intereselor legale ale persoanelor. Obiectul material % acesta infrac&iune nu are obiect material, banii sau foloasele pretinse sau primite constituie bunuri date pentru savarsirea infractiunii si vor fi supuse confiscarii. 'ubiectul activ $ acesta este necalificat, putand fi orice persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public sau functionar, aceste aspecte nefiind conditii ale subiectului activ ci mijloace prin care se savarseste infractiunea. 'ubiectul pasiv % este reprezentat de organul sau institutia de stat, de o unitate din cele prevazute (n art. )*+ C. pen. sau orice alta persoana juridica a carei imagine a fost puternic afectata. ,n secundar sub. pasiv este c-iar functionarul public a carui imagine este denaturata prin savarsirea faptei.

.atura obiectiva % o elementul material % se poate realiza prin trei actiuni distincte# primirea, pretinderea sau acceptarea de promisiuni de daruri direct sau indirect in vederea determinarii unui func&ionar sa faca ori sa nu faca un act ce intra (n atributiile sale de serviciu. o urmarea imediata % consta in crearea unei stari de pericol pentru buna desfasurare a activitatii de serviciu intr%un organ sau institutie de stat, intr%o unitate din cele prevazute in art. )*+ sau in orice alta persona juridica. .atura subiectiva $ forma de vinovatie este intentia directa. "utorul ofera bani, daruri sau alte foloaseunei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar, pentru a%l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra in atributiile sale de serviciu, acceptand rezultatul si c-iar urmarindu%l. /orme. 'anctiuni % actele preparatorii 0i tentativa de regula nu se pedepsesc, numai atunci c1nd sunt asimilate infrac&iunii consumate (pretinderea sau acceptarea . % fapt consumat % aceasta infrac&iune se consuma (n momentul acceptarii de promisiuni de daruri, (n momentul primirii de bani sau alte foloase. !entru consumarea infrac&iunii nu are relevan&a daca interven&ia promisa a 0i fost efectuata. % '"NC2,3N,# (nc-isoarea de la 4 la )5 ani, iar daca pedeapsa efectiv aplicata este mai mare de 4 ani, se poate dispune 0i pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi.6anii, valorile sau orice alte bunuri primite de faptuitor se confisca. 7aca acestea nu se gasesc, fapruitorul va face plata ec-ivalentului lor (n bani.

$. Infractiunea de luare de mita de catre un functionar cu atri%utii de constatare sau de control analiza art. 7 din "egea 78/2000# Art. % (1) Fapta de luare de mita, preva!uta la art. 2&$ din 'odul penal, daca a fost savarsita de o persoana care, potrivit le ii, are atributii de constatare sau de sanctionare a contraventiilor ori de constatare, urmarire sau (udecare a infractiunilor, se sanctinea!a cu pedeapsa preva!uta la art. 2&$ alin. 2 din 'odul Penal, privind savarsirea infractiunii de catre un functionar cu atributii de control. (2) Fapta de dare de mita savarsita fata de una dintre persoanele preva!ute la alin. (1) sau fata de un functinar cu atributii de control se sanctionea!a cu pedeapsa preva!uta la art. 2&& din 'odul penal, al carei ma)im se ma(orea!a cu 2 ani. (") *aca infractiunile preva!ute la art. 2&6 si 2&% din 'odul penal, precum si infractiunile preva!ute la art. 61 si +2 din pre!enta le e au fost savarsite de una dintre persoanele mentionate la alin. (1) si (2), ma)imul special al pedepsei se ma(orea!a cu 2 ani. Obiectul juridic % il constituie relatiile sociale referitoare la activitatea organizatiilor de stat, relatii menite sa asigure buna si normala desfasurare a activitatilor publice sau de interes public. Obiectul material % il constituie banii si alte foloase date functionarului sau primite de el.

'ubiectul activ % subiectul activ calificat al infractiunii prevazute de acest text trebuie sa fie# functionar in sensul legii penale sa aiba 8atributii de control $ ceea ce ridica unele aspecte mai deosebite 'ubiectul pasiv % subiect pasiv general este statul ale carui interese sunt grav lezate de savarsirea faptelor iar subiectul pasiv special este autoritatea publica, institutia publica sau o alta persoan9 juridica (de interes public sau privat in serviciul careia se afla functionarul incorect. .atura obiectiva $ o :lementul material % :lementul material se poate realiza prin ac&iune sau inac&iune. Cele patru verbe# 8pretinde, 8prime0te, 8accept9 ori 8nu respinge folosite (n mod alternativ (n determinarea con&inutului infrac&iunii, indic9 modalit9&ile de realizare a acesteia. o 3rmarea imediata % sub oricare din modalit9&ile sale, luarea de mit9 creeaz9 prin comportarea lipsit9 de probitate a subiectului o stare de pericol pentru activitatea organiza&iilor prev9zut9 de art. ))+ Cod penal )))* pentru (ndeplinirea (ndatoririlor de serviciu de c9tre func&ionari 0i pentru buna reputa&ie a lor. o .egatura de cauzalitate % dintre ac&iunea sau inac&iunea care constituie elementul material 0i urmarea imediat9 rezult9 din (ns90i materialitatea activit9&ii desf90urate de f9ptuitor 0i nu necesit9 o proba&iune aparte. .atura subiectiva % infractiunea de luare de mita se savarseste numai cu intentie directa. /aptuitorul isi da seama in momentul savarsirii faptei ca banii si foloasele pe care le pretinde sau le primeste sau care constituie obiectul promisiunii pe care o accepta sau nu o respinge, nu i se cuvin si cu toate acestea el vrea sa le primeasca sau sa nu le respinga. ,n acelasi timp el are reprezentarea starii de pericol care se produce pentru buna desfasurare a activitatii de serviciu, urmare pe care o doreste. /orme. 'anctiuni $ o "cte pregatitorii $ nu se sanctioneaza o ;entativa % desi posibila in modalitatea intrerupta, nu este pedepsita. o Consumarea % are loc in momentul realizarii oricareia din cele patru actiuni $ inactiuni incriminate alternativ prin art. 4+* din Codul penal o 'anctiuni % ,nfractiunea de luare de mita este sanctionata cu inc-isoare de la < la )4 ani, iar daca fapta a fost savarsita de un functionar cu atributii de control se pedepseste cu inc-isoare de la < la )+ ani potrivit dispozi&iilor .egii )*5/)==> si a .egii ?@/4555. &. Infractiunea prevazuta in art. ' din "egea 78/2000 analiza. Art. , -n ca!ul infractiunilor preva!ute in pre!enta sectiune, daca sunt savarsite in interesul unei or ani!atii, asociatii sau rupari criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influenta ne ocierile tran!actiilor comerciale internationale ori schimburile sau investitiile internationale, ma)imul pedepsei preva!ute de le e pentru aceste infractiuni se ma(orea!a cu & ani.

Obiectul juridic % il constituie relatiile sociale referitoare la activitatea organizatiilor de stat, relatii menite sa asigure buna si normala desfasurare a activitatilor publice sau de interes public. Obiectul material % il constituie banii si alte foloase date functionarului sau primite de el. 'ubiectul activ % subiect activ nemijlocit (autor al acestor infractiuni poate fi cel mai adeseori numai un functionar (in intelesul art. )*? Cod penal . ,n cazul catorva infrac&iuni (de exemplu darea de mita, traficul de influenta , subiect activ nemijlocit poate fi orice persoana. 'ubiectul pasiv % este statul ale carei interese sunt lezate prin savarsirea faptelor. .atura obiectiva $ o :lementul material % :lementul material se poate realiza prin ac&iune sau inac&iune. Cele patru verbe# 8pretinde, 8prime0te, 8accept9 ori 8nu respinge folosite (n mod alternativ (n determinarea con&inutului infrac&iunii, indic9 modalit9&ile de realizare a acesteia. o 3rmarea imediata % sub oricare din modalit9&ile sale, infractiunea de coruptie creeaz9 prin comportarea lipsit9 de probitate a subiectului o stare de pericol pentru (ndeplinirea (ndatoririlor de serviciu de c9tre func&ionari 0i pentru buna reputa&ie a lor. o .egatura de cauzalitate % dintre ac&iunea sau inac&iunea care constituie elementul material 0i urmarea imediat9 rezult9 din (ns90i materialitatea activit9&ii desf90urate de f9ptuitor 0i nu necesit9 o proba&iune aparte. .atura subiectiva $ infractiunile de coruptie se savarsesc numai cu intentie directa. /aptuitorul isi da seama in momentul savarsirii faptei ca banii si foloasele pe care le pretinde sau le primeste sau care constituie obiectul promisiunii pe care o accepta sau nu o respinge, nu i se cuvin si cu toate acestea el vrea sa le primeasca sau sa nu le respinga. ,n acelasi timp el are reprezentarea starii de pericol care se produce pentru buna desfasurare a activitatii de serviciu, urmare pe care o doreste. /orme. 'anctiuni o "cte pregatitorii $ nu se sanctioneaza o ;entativa % desi posibila in modalitatea intrerupta, nu este pedepsita. o Consumarea % are loc in momentul realizarii oricareia din cele patru actiuni $ inactiuni incriminate alternativ prin art. 4+* din Codul penal o 'anctiuni $ reprezinta o forma agravanta ale infractiunilor de coruptie, iar maximul prevazut de lege pentru aceste infractiuni se majoreaza cu + ani.

(. Infractiunile asimilate infractionilor de coruptie enumerare si scurta analiza art 10 1$2 din "egea 78/2000#. Art.10 .unt pedepsite cu /nchisoare de la & la 1& ani 0i inter!icerea unor drepturi urm1toarele fapte, dac1 sunt s1v2r0ite /n scopul ob3inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite4 a) stabilirea, cu inten3ie, a unei valori diminuate, fa31 de valoarea comercial1 real1, a bunurilor apar3in2nd operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administra3iei publice locale este ac3ionar, comis1 /n cadrul ac3iunii de privati!are ori de e)ecutare silit1, de reor ani!are sau lichidare (udiciar1 ori cu oca!ia unei opera3iuni comerciale, ori a bunurilor apar3in2nd autorit13ii publice sau institu3iilor publice, /n cadrul unei ac3iuni de v2n!are a acestora sau de e)ecutare silit1, s1v2r0it1

de cei care au atribu3ii de conducere, de administrare, de estionare, de e)ecutare silit1, de reor ani!are ori lichidare (udiciar15 b) acordarea de subven3ii cu /nc1lcarea le ii, neurm1rirea, conform le ii, a destina3iilor subven3iilor5 c) utili!area subven3iilor /n alte scopuri dec2t cele pentru care au fost acordate, precum 0i utili!area /n alte scopuri a creditelor arantate din fonduri publice sau care urmea!1 s1 fie rambursate din fonduri publice. Art.11 Fapta persoanei care, /n virtutea func3iei, a atribu3iei ori a /ns1rcin1rii primite, are sarcina de a suprave hea, de a controla sau de a lichida un a ent economic privat, de a /ndeplini pentru acesta vreo /ns1rcinare, de a intermedia sau de a /nlesni efectuarea unor opera3iuni comerciale sau financiare de c1tre a entul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea a ent economic, dac1 fapta este de natur1 a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepse0te cu /nchisoare de la 2 la % ani. (2) *ac1 fapta prev1!ut1 la alin. (1) a fost s1v2r0it1 /ntr-un interval de & ani de la /ncetarea func3iei, atribu3iei ori /ns1rcin1rii, aceasta se pedepse0te cu /nchisoare de la 1 la & ani. Art.12 .unt pedepsite cu /nchisoarea de la 1 la & ani urm1toarele fapte, dac1 sunt s1v2r0ite /n scopul ob3inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite4 a) efectuarea de opera3iuni financiare, ca acte de comer3, incompatibile cu func3ia, atribu3ia sau /ns1rcinarea pe care o /ndepline0te o persoan1 ori /ncheierea de tran!ac3ii financiare, utili!2nd informa3iile ob3inute /n virtutea func3iei, atribu3iei sau /ns1rcin1rii sale5 b) folosirea, /n orice mod, direct sau indirect, de informa3ii ce nu sunt destinate publicit13ii ori permiterea accesului unor persoane neautori!ate la aceste informa3ii. Art.1$ Fapta persoanei care /ndepline0te o func3ie de conducere /ntr-un partid, /ntr-un sindicat sau patronat ori /n cadrul unei persoane (uridice f1r1 scop patrimonial, de a folosi influen3a ori autoritatea sa /n scopul ob3inerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepse0te cu /nchisoare de la unu la & ani. 6e ea %+ 2000 actuali!at1 prin4 6e ea 1617200" - privind unele m1suri pentru asi urarea transparen3ei /n e)ercitarea demnit13ilor publice, a func3iilor publice 0i /n mediul de afaceri, prevenirea 0i sanc3ionarea corup3iei din 1, aprilie 200", 8onitorul 9ficial 2%,7200"5 Art. 1$1 -nfrac3iunea de 0anta(, prev1!ut1 la art. 1,$ din 'odul penal, /n care este implicat1 o persoan1 dintre cele prev1!ute la art. 1, se pedepse0te cu /nchisoare de la % la 12 ani. 6e ea %+ 2000 actuali!at1 prin4 .egea )>)/455< % privind unele m9suri pentru asigurarea transparen&ei (n exercitarea demnit9&ilor publice, a func&iilor publice 0i (n mediul de afaceri, prevenirea 0i sanc&ionarea corup&iei din )= aprilie 455<, Aonitorul Oficial 4?=/455<B Art. 1$2 -nfrac3iunea de abu! /n serviciu contra intereselor publice, infrac3iunea de abu! /n serviciu contra intereselor persoanelor 0i infrac3iunea de abu! /n serviciu prin /n r1direa

unor drepturi, dac1 func3ionarul public a ob3inut pentru sine sau pentru altul un avanta( patrimonial sau nepatrimonial, se pedepse0te cu /nchisoare de la " la 1& ani. Obiectul juridic % il constituie relatiile sociale referitoare la activitatea organizatiilor de stat, relatii menite sa asigure buna si normala desfasurare a activitatilor publice sau de interes public. Obiectul material $ il constituie banii si alte foloase date functionarului sau primite de el. 'ubiectul activ $ poate fi orice persoana, dintre cele enumerate in art. ). 'ubiectul pasiv $ este statul ale carei interese sunt lezate prin savarsirea faptelor. .atura obiectiva $ o :lementul material % :lementul material se poate realiza prin ac&iune sau inac&iune. Cele patru verbe# 8pretinde, 8prime0te, 8accept9 ori 8nu respinge folosite (n mod alternativ (n determinarea con&inutului infrac&iunii, indic9 modalit9&ile de realizare a acesteia. o 3rmarea imediata % sub oricare din modalit9&ile sale, infractiunea de coruptie creeaz9 prin comportarea lipsit9 de probitate a subiectului o stare de pericol pentru (ndeplinirea (ndatoririlor de serviciu de c9tre func&ionari 0i pentru buna reputa&ie a lor. o .egatura de cauzalitate % dintre ac&iunea sau inac&iunea care constituie elementul material 0i urmarea imediat9 rezult9 din (ns90i materialitatea activit9&ii desf90urate de f9ptuitor 0i nu necesit9 o proba&iune aparte. .atura subiectiva $ infractiunile de coruptie se savarsesc numai cu intentie directa. /aptuitorul isi da seama in momentul savarsirii faptei ca banii si foloasele pe care le pretinde sau le primeste sau care constituie obiectul promisiunii pe care o accepta sau nu o respinge, nu i se cuvin si cu toate acestea el vrea sa le primeasca sau sa nu le respinga. ,n acelasi timp el are reprezentarea starii de pericol care se produce pentru buna desfasurare a activitatii de serviciu, urmare pe care o doreste. /orme. 'anctiuni o "cte pregatitorii $ nu se sanctioneaza o ;entativa % desi posibila in modalitatea intrerupta, nu este pedepsita. o Consumarea % are loc in momentul realizarii oricareia din cele patru actiuni $ inactiuni incriminate alternativ prin art. 4+* din Codul penal o 'anctiuni % "rt. )5 $ inc-isoare de la + la )+ ani plus interzicerea unor drepturi % "rt. )) $ inc-isoare de la 4 la ? ani, sau daca a fost savarsita (ntr%un interval de + ani de la (ncetarea func&iei, atribu&iei ori (ns9rcin9rii, aceasta se pedepse0te cu (nc-isoare de la ) la + ani. % "rt. )4 $ inc-isoare de la ) la + ani % "rt. )< $ inc-isoare de la ) la + ani % "rt. )<) $ inc-isoare de la ? la )4 ani % "rt. )<4 $ inc-isoare de la < la )+ ani

!. Infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie enumerare si scurta analiza art. 17 din "egea 78/2000#. Art. 1% :n /n3elesul pre!entei le i, urm1toarele infrac3iuni sunt /n le 1tur1 direct1 cu infrac3iunile de corup3ie, cu infrac3iunile asimilate acestora sau cu infrac3iunile /mpotriva intereselor financiare ale 'omunit13ilor ;uropene4 a) t1inuirea bunurilor provenite din s1v2r0irea unei infrac3iuni prev1!ute /n sec3iunile a 2-a 0i a "-a, precum 0i favori!area persoanelor care au comis o astfel de infrac3iune5 b) asocierea /n vederea s1v2r0irii unei infrac3iuni prev1!ute /n sec3iunile a 2-a 0i a "-a sau la lit. a) din pre!entul articol5 c) falsul 0i u!ul de fals s1v2r0ite /n scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infrac3iunile prev1!ute /n sec3iunile a 2-a 0i a "-a sau s1v2r0ite /n reali!area scopului urm1rit printr-o asemenea infrac3iune5 d) abu!ul /n serviciu contra intereselor publice, abu!ul /n serviciu contra intereselor persoanelor 0i abu!ul /n serviciu prin /n r1direa unor drepturi, s1v2r0ite /n reali!area scopului urm1rit, printr-o infrac3iune prev1!ut1 /n sec3iunile a 2-a 0i a "-a5. d1) 0anta(ul, s1v2r0it /n le 1tur1 cu infrac3iunile prev1!ute /n sec3iunile a 2-a 0i a "-a5 e) infrac3iunile de sp1lare a banilor, prev1!ute /n 6e ea nr. 6&672002 pentru prevenirea 0i sanc3ionarea sp1l1rii banilor, atunci c2nd banii, bunurile sau alte valori provin din s1v2r0irea unei infrac3iuni prev1!ute /n sec3iunile a 2-a 0i a "-a5 f) contrabanda cu bunuri provenite din s1v2r0irea unei infrac3iuni prev1!ute /n sec3iunile a 2-a 0i a "-a sau s1v2r0it1 /n reali!area scopului urm1rit printr-o asemenea infrac3iune5 ) infrac3iunile prev1!ute /n 6e ea nr. +%71,,$ pentru combaterea eva!iunii fiscale, cu modific1rile ulterioare, s1v2r0ite /n le 1tur1 cu infrac3iunile prev1!ute /n sec3iunile a 2-a 0i a "-a5 h) infrac3iunea de bancrut1 frauduloas1 0i celelalte infrac3iuni prev1!ute /n 6e ea nr. "171,,0 privind societ13ile comerciale, republicat1, cu modific1rile 0i complet1rile ulterioare, s1v2r0ite /n le 1tur1 cu infrac3iunile prev1!ute /n sec3iunile a 2-a 0i a "-a5 i) traficul de dro uri, traficul de substan3e to)ice 0i nerespectarea re imului armelor de foc 0i al muni3iilor, s1v2r0ite /n le 1tur1 cu o infrac3iune prev1!ut1 /n sec3iunile a 2-a 0i a "a5 () infrac3iunile de trafic de persoane, prev1!ute /n 6e ea nr. 6%+72001 privind prevenirea 0i combaterea traficului de persoane, s1v2r0ite /n le 1tur1 cu o infrac3iune prev1!ut1 /n sec3iunile a 2-a 0i a "-a5 <) infrac3iunea prev1!ut1 /n 9rdonan3a de ur en31 a =uvernului nr. 1&,72001 pentru prevenirea 0i combaterea utili!1rii sistemului financiar-bancar /n scopul finan31rii de acte de terorism, aprobat1 prin 6e ea nr. $6672002, s1v2r0it1 /n le 1tur1 cu o infrac3iune prev1!ut1 /n sec3iunile a 2-a 0i a "-a.