Sunteți pe pagina 1din 11

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Municipiul Rădăuţi

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Municipiul Rădăuţi O 52° Clasa a VI-a B Prof. Sascău Gabriela
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Municipiul Rădăuţi O 52° Clasa a VI-a B Prof. Sascău Gabriela
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Municipiul Rădăuţi O 52° Clasa a VI-a B Prof. Sascău Gabriela
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Municipiul Rădăuţi O 52° Clasa a VI-a B Prof. Sascău Gabriela
O 52°
O 52°

Clasa a VI-a B Prof. Sascău Gabriela

Data: 29.XI.2012 Clasa: a VI-a B Profesor: Sascău Gabriela Aria curriculară: Matematică și
Data: 29.XI.2012 Clasa: a VI-a B Profesor: Sascău Gabriela Aria curriculară: Matematică și

Data:29.XI.2012

29.XI.2012

Clasa:a VI-a B

a VI-a B

Profesor:Sascău Gabriela

Sascău Gabriela

Aria curriculară: Matematică și Științe Matematică și Științe

Disciplina:Gabriela Aria curriculară: Matematică și Științe Unitate de învățare : Unghi Tipul lecţiei:

Unitate de învățare: Unghi : Unghi

Tipul lecţiei: Recapitulare Recapitulare

Scopul: Dezvoltarea deprinderilor de a aplica cunoștințelor teoretice referitoare la unghiuri în rezolvarea problemelor Dezvoltarea deprinderilor de a aplica cunoștințelor teoretice referitoare la unghiuri în rezolvarea problemelor

Matematică - Geometrie

Competenţe generale

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au

fost definite

2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri

matematice

3.

Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală

a

unei situaţii concrete

4.

Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi

a

algoritmilor de prelucrare a acestora

5.

Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă

Competenţe specifice

1.

Recunoaşterea şi descrierea unghiurilor în configuraţii geometrice date.

2. Calcularea unor măsuri de unghiuri utilizând metode adecvate.

3. Stabilirea coliniarității unor puncte.

4. Utilizarea proprietăților referitoare la unghiuri pentru calcularea măsurilor acestora.

5. Interpretarea informațiilor conținute în reprezentări geometrice în corelație cu determinarea unor măsuri de unghiuri.

6. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a desena figuri geometrice plane descrise în

contexte matematice date.

Obiective operaţionale

1. Cognitive:

Fiecare elev va fi capabil:

1.1.

să clasifice unghiurile;

1.2.

să cunoască proprietățile unghiurilor;

1.3.

să descrie proprietăţile unghiurilor în configuraţii geometrice date.

2. Psihomotorii:

Fiecare elev va fi capabil:

2.1.

să efectueze operații cu măsuri de unghiuri;

2.2.

să construiască un unghi cu o anumită măsură;

2.3.

să consruiască bisectoarea unui unghi;

2.4.

să determine măsura unui unghi în anumite situații;

2

2.5.

să utilizeze instrumentele geometrice pentru construcţia unor configuraţii

geometrice.

3. Afective:

Fiecare elev va fi capabil:

3.1. să fie atent la lecţie;

3.2. să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii prin aplicarea cunoştinţelor în probleme variate.

3.3. să participe activ şi cu interes la lecţie.

Metode şi procedee: Conversaţia, observaţia sistematică, algoritmizarea, problematizarea, explicaţia, exerciţiul Material didactic: Fişe de lucru, prezentare power point realizată cu ajutorul softului online Prezi, rebus realizat în HotPotatoes, videoproiector, calculator, flipchart, trusă de instrumente geometrice, cretă colorată, markere. Forme de organizare: Pe grupe, frontală, individuală Material bibliografic:

Pe grupe, frontală, individuală Material bibliografic: - studiat de profesor: 1. Petrică, Ion , Bălşeanu,

- studiat de profesor:

1. Petrică, Ion, Bălşeanu, Victor, Chebici, Iaroslav, Matematică –

Manual pentru clasa a VI-a, Editura Petrion, Bucureşti, 2004 2. Brânzei, Dan, Zaharia, Dan, Zaharia, Maria, Aritmetică. Algebră. Geometrie, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005

3. Sascău, Gabriela-Cica, Popa, Ana Marcela, Matematică. Fişe de lucru pentru clasa a VI-a,

Rădăuţi, 2008

- studiat de elev:

1. Petrică, Ion, Bălşeanu, Victor, Chebici, Iaroslav, Matematică – Manual pentru clasa a VI-a,

Editura Petrion, Bucureşti, 2004

2. Sascău, Gabriela-Cica, Popa, Ana Marcela, Matematică. Fişe de lucru pentru clasa a VI-a,

Rădăuţi, 2008

3

T Etapele Obiective Conţinut şi sarcini de învăţare i Strategii didactice Evaluare lecţiei opera- m
T
Etapele
Obiective
Conţinut şi sarcini de învăţare
i
Strategii didactice
Evaluare
lecţiei
opera-
m
Forme de
Metode şi
Resurse
ţionale
Conținuturi
Sarcini de învățare
p
organizare
procedee
1.
Moment
organizatoric
Stabilirea materialelor
necesare desfăşurării
activităţii
Pregătirea materialelor
necesare desfăşurării
activităţii
1’
2.
Verificarea
3.1.
Verificarea temei
Raportarea temelor și
corectarea greşelilor
- frontală
-conversaţia
- caiete
temei
3.3.
4’
- culegere
3.
Captarea
3.1
Prezentarea grupelor
-conversația
atenţiei
3.3
Raportorii prezintă
grupele
2’
4.
Enunţarea
3.1
Enunţarea obiectivelor
-conversaţia
obiectivelor
3.3
propuse spre realizare în
cadrul lecţiei
- explicaţia
Precizarea modalităţilor de
finalizare a produsului
Conştientientizarea
sarcinilor de învăţare
propuse pentru lecţie şi
modalităţile de realizare
a acestora
2’
5.Actualizarea
1.1.
Actualizarea cunoștințelor
Rezolvarea rebusului
- pe grupe
-conversaţia
- rebus
- orală
cunoştinţelor
1.2.
prin rezolvarea unui rebus în
aplicația HotPotatoes
5’
-calculator
-proiector

4

6. Obţinerea

1.3.

Recapitularea, prin exercițiile

Rezolvarea, pe rând, de către membrii fiecărei grupe, a exercițiilor din fișele de lucru (concurs între grupe)

30

- pe grupe

- exerciţiul

- flipchart

- scrisă

performanţelor

2.1.

prevăzute în fișele de lucru, a

- individuală

- observaţia

- prezentare

2.2. noțiunilor teoretice referitoare - frontală sistematică power-point

2.2.

noțiunilor teoretice referitoare

- frontală

sistematică

power-point

2.3.

la unghiuri

-

conversaţia

-

calculator

2.4.

-algoritmizarea

-

proiector

 

2.5.

Rezolvarea problemelor din fişa de lucru

-problematiza-

-

fişe de

- orală

3.1.

Utilizarea proprietăților

rea

lucru

- progre-

3.2.

unghiurilor pentru rezolvarea

-

caiete

sivă

3.3.

problemelor cuprinse în prezentarea power point realizată cu ajutorul softului online Prezi

 

-

instrumente

geometrice
geometrice

geometrice

-

cretă

colorată

  - instrumente geometrice - cretă colorată 7. Asigurarea   Aprecieri verbale şi clarificarea
  - instrumente geometrice - cretă colorată 7. Asigurarea   Aprecieri verbale şi clarificarea
  - instrumente geometrice - cretă colorată 7. Asigurarea   Aprecieri verbale şi clarificarea

7. Asigurarea

 

Aprecieri verbale şi clarificarea neclarităţilor pe parcursul întregii ore

Utilizarea indicaţiilor oferite în timpul îndeplinirii sarcinilor de învăţare

       

-

progre-

feedback-ului

sivă

5

8. Evaluarea

3.1.

Aprecierea cunoştinţelor elevilor şi notarea elevilor ce s-au remarcat la lecţie

Conștientizarea aprecierilor profesorului

4

- individuală

- conversaţia

 

performanţelor

- frontală

9.Asigurarea

 

Trasarea sarcinilor pentru acasă: culegere, pg. 152, pb. 6, 7, 8, 9

Explicarea eventualelor neclarităţi

Notarea sarcinilor de rezolvat pentru acasă

 

- individuală

- conversaţia

- culegere

transferului

2’

- explicaţia

 

6

1. Alege răspunsul corect:

Unghiul din imaginea alăturată este:

a) ascuțit

b)

c)

d)

e)

2.

drept

obtuz

nul

alungit

Calculați: 45°20’· 2 =

GRUPA I A
GRUPA I
A

3.

Complementul unghiului cu măsura de 75° are măsura de

4.

Dacă în coloana A sunt măsurile a 2 unghiuri, determinaţi corespondenţele corecte între

coloanele A și B.

A

B

89°60’

ascuțit

drept

75°

obtuz

5. Dacă în jurul unui punct O se construiesc 5 unghiuri congruente, atunci măsura unuia

dintre unghiuri este

6. Calculați:

100°20’ – 60°48’ =

A 7. Dacă (BM este bisectoarea unghiului ABC atunci 15°24’ B M m(ABC)= C
A
7. Dacă (BM este bisectoarea unghiului ABC atunci
15°24’
B
M
m(ABC)=
C

7

1. Alege răspunsul corect:

Unghiul din imaginea alăturată este:

a) ascuțit

b)

c)

d)

e)

2.

drept

obtuz

nul

alungit

Calculați: 32°42’ + 8°10’ =

GRUPA II B
GRUPA II
B

3.

Suplementul unghiului cu măsura de 65° are măsura de

4.

Dacă în coloana A sunt măsurile a 2 unghiuri, determinaţi corespondenţele corecte între

coloanele A și B.

A

B

100°

ascuțit

alungit

179° 60’

obtuz

5. Dacă în jurul unui punct A se construiesc 9 unghiuri congruente, atunci măsura unuia

dintre unghiuri este

6. Calculați: 55°42’ : 2 =

7. În figura de mai jos m(QON) =

O 112° N
O
112°
N

M

P

Q

8

1. Alege răspunsul corect:

Unghiul din imaginea alăturată este:

a) ascuțit

b)

c)

d)

e)

2.

drept

obtuz

nul

alungit

Calculați: 18°39’ : 3 =

GRUPA III C
GRUPA III
C

3.

Complementul unghiului cu măsura de 42° are măsura de

4.

Dacă în coloana A sunt măsurile a 2 unghiuri, determinaţi corespondenţele corecte între

coloanele A și B.

A

B

89°62’

ascuțit

drept

175°

obtuz

5. Dacă în jurul unui punct M se construiesc 6 unghiuri congruente, atunci măsura unuia

dintre unghiuri este

6. Calculați: 40°23’ + 60°59’ =

7. Dacă (OB este bisectoarea unghiului AOC atunci m(BOC) =

O

A B 98°4’ C
A
B
98°4’
C

9

1. Alege răspunsul corect:

GRUPA IV

D

Unghiul din imaginea alăturată este:

 

a) ascuțit

b)

drept

c)

obtuz

d)

nul

e)

alungit

2.

Calculați: 28°35’ - 15°15’ =

3.

Suplementul unghiului cu măsura de 71° are măsura de

 

4.

Dacă în coloana A sunt măsurile a 2 unghiuri, determinaţi corespondenţele corecte între

coloanele A și B.

A

B

ascuțit

drept

88° 120’

obtuz

5. Dacă în jurul unui punct B se construiesc 4 unghiuri congruente, atunci măsura unuia

dintre unghiuri este

6. Calculați: 10°35’ · 3 =

7. Dacă unghiurile DEA și AEF sunt complementare, atunci m(AEF) =

D

E

A 69° F
A
69°
F

10

1) În figura de mai jos [OM este bisectoarea unghiului  BOD. A D 4x
1) În figura de mai jos [OM este bisectoarea unghiului  BOD. A D 4x
1) În figura de mai jos [OM este bisectoarea unghiului  BOD. A D 4x

1) În figura de mai jos [OM este bisectoarea unghiului BOD.

A

D 4x + 54° M O x - 15° B C
D
4x + 54°
M
O x - 15°
B
C

Calculați măsurile unghiurilor AOC și COB.

2) Calculaţi măsura unui unghi, ştiind că suma dintre măsura complementul şi măsura suplementului său este egală cu triplul măsurii unghiului.

3) Se consideră un unghi (OA şi (OB astfel încât m(

3) Se consideră un unghi (OA şi (OB astfel încât m( MON cu măsura de 150°.

MON cu măsura de 150°. În interiorul unghiului se consideră semidreptele

150°. În interiorul unghiului se consideră semidreptele MOA) = m( BON) = 90°. Arătaţi că MOB

MOA) = m(

BON) = 90°. Arătaţi căinteriorul unghiului se consideră semidreptele MOA) = m( MOB ≡ NOA. 4) În jurul unui punct

consideră semidreptele MOA) = m( BON) = 90°. Arătaţi că MOB ≡ NOA. 4) În jurul

MOB

semidreptele MOA) = m( BON) = 90°. Arătaţi că MOB ≡ NOA. 4) În jurul unui

NOA.

4) În jurul unui punct O se consideră unghiurile adiacente cu măsurile de 1°, 2°, 3°, cu măsura de 35°. Calculați valoarea lui n.

, n° și un unghi

5) Fie dreapta AB, O(AB) și semidreptele (OC și (OD în același semiplan determinat de dreapta AB. Dacă m(AOD) este o treime din m(DOC) și o pătrime din m(COB), calculați m(DOB).

11