Sunteți pe pagina 1din 34

Universtatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

MONOGRAFIE ASUPRA SISTEMULUI BAN AR !IN PORTUGALIA

Studen"i#

Cuprins
Capitolul 1- Sistemul bancar portughez.....................................................................................4 1.1 Scurt istoric.....................................................................................................................4 1.2 Trsturi ale sistemului bancar portughez actual............................................................7 1.3 Structura sistemului bancar portughez............................................................................9 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 Institutii de credit ...................................................................................................9 cti!itti ale institutiilor de credit..........................................................................9 Companii "inanciare...............................................................................................1# cti!it$i ale companiilor "inanciare......................................................................1#

1.4 Indicatori "inanciari% bancari ..........................................................................................1# 1.4.1 1.4.2 Indicatori de structur a sistemului "inanciar portughez........................................1# Indicatori de stabilitate a sectorului bancar portughez..........................................12

1.& 'i(loace de plat )n *ortugalia........................................................................................14 Capitolul 2 Banca Central...................................................................................................15


2 2.1 Istoricul +ncii...........................................................................................................................1&

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

Inceputuri..............................................................................................................1& *erioada de dup cel de,al doilea rzboi mondial.................................................1& -e la na$ionalizare p.n la 1997...........................................................................1/ 0uropean 'onetar1 Currenc1 ..............................................................................1/

2.2 2unc$iile bncii...............................................................................................................17

2.2.1 2.2.2 2.2.3

Stabilitatea pre$urilor.............................................................................................17 'onitorizarea acti!it$ii bancare..........................................................................13 4"erirea unui sitem de pl$i ..................................................................................19

2.3 4rganizarea +ncii Centrale a *ortugaliei.....................................................................2# 2.4 Cooperri interna$ionale.................................................................................................2# 3 4 Capitolul 3 Bnci reprezentative.............................................................................................21 4.1 Cai5a 6eneral de Cr7dito gricola 'utuo88888888888888.8.88.821 4.1.1 4.1.2 Structura grupului Cr7dito gricola88888888888888888.8..21 4"erta de produse 9i ser!icii bancare88888888888888888.....23

4.2 +anco *ortugues de :egocios88888888888888888888888.24 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Scurt istoric............................................................................................................24 *er"orman$ele +*:................................................................................................24 *rincipalii indicatori de operare.............................................................................2&

4.3 'illennium +cp.................................................................................................................2/ 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 Scurt istoric.............................................................................................................2/ Tipul +ncii 9i modul de organizare.......................................................................23 4"erta de produse 9i ser!icii bancare......................................................................29 *er"orman$ele bncii...............................................................................................29

Bibliogra ie..................................................................................................................................32

a$itolul % Sistemul &ancar $ortu'(e)


*er,total; sistemul "inanciar al *ortugaliei este solid; bine gestionat 9i competiti!; cu riscuri 9i !ulnerabilit$i care se )ncadreaz )n limite stabilite 9i este sus$inut de ctre un puternic cadru politic. Chiar dac este relati! mic 9i concentrat; sistemul bancar portughez se poate compara cu sistemele celorlalte $ri care "ac parte din <niunea 0uropean )n ceea ce pri!e9te e"icien$a; pro"itabilitatea; calitatea acti!elor; iar rata de sol!abilitate se apropie de ni!elul celui european. =n toate subsectoarele "inanciare 9i mai ales )n marile institu$ii ale *ortugaliei; supra!egherea lor este acti!; se des"9oar pro"esional; bene"iciind de o bun organizare. %*% Scurt istoric Sistemul bancar portughez nu a a!ut un )nceput tocmai promi$tor; prima etap a dez!oltrii sale "iind caracterizat de numeroase crize "inanciare 9i "alimente. *rima banc din *ortugalia 9i anume +anco de >isboa se )n"iin$eaz )n 1321. <rmatoarea banc )n"iin$at a "ost +anca Central a *ortugaliei ?)n 19 noiembrie 134/@ care a "ost na$ionalizat )n septembrie 1974. nul 137& reprezint )nceputul unei crize "inanciare. 4 consecin$ a acesteia a "ost suspendarea acti!it$ii bncilor din 13 august 137/. =n 133&; atacurile "inanciare asupra +ncii 'ontepio 6eral creeaz; din nou; o criz "inanciar temporar. =n 1391; +anca *ortugaliei declar $ara )ntr,o situa$ie "oarte aproape de "aliment; iar aceast situa$ie "inanciar dureaz timp de 2 ani. =n 1394; o serie de bnci )9i declar "alimentul. =n 139/; +anco de *orto se declar insol!abil; iar 14 zile mai t.rziu suspend pl$ile. =n e!olu$ia sistemului bancar portughez putem distinge 3 "aze; 9i anumeA , )ntre 19/& 9i 1973 se des"9oar procese de pri!atizare a bncilorB , )ntre 197& 9i 1934 are loc na$ionalizarea bncilorB , perioada )ntre 1934 9i 1933 se consider o perioad de tranzi$ie. *rima etap este caracterizat de "uziunea 9i achizi$ionarea bncilor e5istente. 13 bnci )9i )nceteaz acti!itatea 9i doar una )9i pune bazele sale. :a$ionalizarea bncilor a inclus toate bncile care,9i des"a9urau acti!itatea )n *ortugalia; cu e5cep$ia bncilor strine cu acti!itate pe teritoriul $rii 9i a unor mici bnci de economii numite CCai5as 0conDmicasE. :a$ionalizarea sistemului bancar a adus instabilitate )n sistem; odat cu re!olu$ia din 1974 9i a sczut gradul de )ncredere a popula$iei )n industria bancar. >egea 4/F77 a delimitat sectorul pri!at de cel public. 4

Sistemul era "oarte riguros; iar +anca Central nu autoriza intrarea de noi bnci. =n aceast perioad; e5istau produse bancare standard 9i o serie de ta5e administrati!e "i5e. =n anul 1973; +anca Central impune restric$ii )n ceea ce pri!e9te creditul stabilind un pla"on ma5im. *.n )n septembrie 1933; +anca Central a men$inut un ni!el al dob.nzii ma5im pentru )mprumuturi; iar )n cazul )mprumuturilor ipotecare aceast rat ma5im a "ost men$inut p.n )n 1993. C.t pri!e9te depozitele; acestea au a!ut o rat a dob.nzii sczut p.n )n anul 1992. Stabilirea acestor pla"oane ma5imeFminime a constituit un instrument "oarte puternic )n cadrul politicilor monetare portugheze; dar a a!ut consecin$e considerabile pentru sistemul bancar. st"el; )ntre 1973 9i 1934; depozitele au crescut )n medie cu 3#G; )n timp ce creditele cu doar 2#G. :i!elul depozitelor; mai ridicat dec)t al )mprumuturilor; a determinat bncile s caute alternati!e de a,9i plasa surplusul. S,au creat ast"el pie$ele titlurilor de capital. >egea 4#/ din 1933 permitea bncilor pri!ate s des"9oare acti!it$i bancare; iar sistemul "inanciar portughez a putut cunoa9te procese intense de liberalizare; di!ersi"icare 9i interna$ionalizare. u "ost puse bazele +ncii de Comer$ 9i Industrie ?+CI@; +ncii Interna$ionale de Credit ?+IC@; +ncii *ortugheze de In!esti$ii ?+*I@ 9i +ncii Comerciale *ortugheze ?+C*@. 4dat cu legea 23F3/ 9i cu intrarea )n Comunitatea 0uropean; colectarea depozitelor 9i acordarea de credite nu s,a mai realizat sub reglementri at.t de stricte. Halorile creditelor s,au dublat; bncile pri!ate au adus bncile publice )ntr,un mediu competiti!; iar situa$ia )ncepea s "ie "a!orabil de partea bncilor pri!ate ?!ezi tabelul 1@. B+nci $u&lice ,-. %011 Bunuri redite 37 37 %010 34 34 %002 74 74 B+nci $ri/ate ,-. %011 13 13 %010 1/ 1/ %002 2/ 2/

!e$o)ite 92 39 32 3 11 13 Tabelul 1A *rocenta(ul de$inut de bncile publice 9i cele pri!ate )n totalul sistemului bancar =ntr,o prim etap a pri!atizrii ?1933,1939@; statul selecteaz o banc de mrime medie ?+anco Totta e Iores@ 9i dou societ$i de asigurare ? lianIa Seguradora 9i Companhia de Seguros TranJuilidade@ pentru a "i pri!atizate. *rocesul pri!atizrii lor a )nceput )n 1939 9i s,a "inalizat abia )n 1991. Cea mai mare banc comercial a $rii; +C*; a "ost 9i ea supus pri!atizrii; iar p.n )n decembrie 199# s,a dez!oltat at.t de mult )nc.t a de!enit liderul bncilor comerciale pri!ate cu un capital apro5imati! de / miliarde de dolari. &

=n ciuda trendului de pri!atizare; 6u!ernul *ortugaliei a !rut s,9i men$in o pozi$ie important )n sistemul "inanciar chiar dac a!ea controlul asupra opera$iunilor bancare prin +anca *ortugaliei. st"el; au rmas )n conducerea statului dou mari grupuri "inanciare. *rimul includea l doilea grup era "ormat dinA +anco de Cai5a 6eral de -epositos ?cea mai mare banc de depozite@; +anco :acional <ltramarino ?banc comercial@ 9i 2idelidade ?o societate de asigurri@. de Seguros de Cr7ditos ?Cosec@. tranzac$iile bancare ale anului 199#. =n 199#; +anca *ortugaliei a )nlturat pla"onul de credite al bncilor comerciale. =n a"ara acti!it$ilor tradi$ionale de intermediere "inanciar; apar institu$ii "inanciare de in!esti$ii ?para banLing@; "onduri mutuale; 9i chiar ser!icii de consultan$. Con(unctura "a!orabil a contribuit la pri!atizarea tuturor bncilor publice ?cu e5cep$ia grupului Cai5a 6eral de -epDsitos@; iar bncile publice au pierdut mult din cota de pia$ ?!ezi tabelul 2@. B+nci $u&lice ,-. B+nci $ri/ate ,-. %00% %003 %004 %00% %003 %004 Bunuri /4 &2 4/ 3/ 43 &4 redite /& /# 33 2& 4# /7 !e$o)ite 72 /4 && 23 3/ 4& Tabelul 2A *rocenta(ul de$inut de bncile publice 9i cele pri!ate )n totalul sistemului bancar Spre s".r9itul anilor M3#; )n economia *ortugaliei )9i "ac apari$ia grupurile bancare. <n e5emplu este cel al grupului bancar )n care 0spNritu Santo "amil1 de!ine principalul ac$ionar al +IC 9i al 0spNritu Santo Sociedade de In!estimento 9i se z!onea c dore9te s ia controlul 9i asupra Societ$ii de sigurare TranJuilidade ?Companhia de Seguros TranJuilidade@. =n prezent; grupurile bancare sunt capabile s introduc noi produse 9i ser!icii ?de e5empluA re$eaua T'@ 9i s intre pe pia$a interna$ional "inanciar ?prin achizi$ii de institu$ii "inanciare O Spania 9i +razilia O sau prin )n"iin$area de unit$i )n alte $ri@. =n aceste condi$ii; sistemul bancar portughez a "ost pregtit s (oace un rol acti! )n Sistemul 2inanciar 0uropean. *ortugalia adopt ca moned na$ional; 0uro; )ncep.nd cu 1 ianuarie 1999; renun$.nd la escudo,ul portughez. ceasta a condus *ortugalia )ntr,un mediu interna$ional "a!orabil; iar economia ei a bene"iciat ast"el de lichidit$i la un cost redus pe calea "inan$rilor interna$ionale. -atorit apartenen$ei *ortugaliei la zona euro; agen$ii economici si bncile au a!ut acces la pie$ele "inanciare "r s "ie a"ecta$i de riscanta rat de schimb. =ncep.nd cu 2##4; prima de risc a atins cele mai (oase ni!eluri ale pie$elor "inanciare interna$ionale chiar 9i )n cazul celor mai riscante acti!e; iar )n paralel cu e!alurile substan$iale 9i cu !olatilitatea redus la bursele de !alori; au "acut mai u9oar "inan$area institu$iilor "inanciare. st"el; acti!itatea institu$iilor bancare a intrat )ntr,o / 2omento e 05terior ?banc de in!esti$ii@; +anco +orges e IrmKo ?banc comercial@; 9i Companhia ceste dou grupuri de$ineau; )mpreun; aproape 4# G din

perioad de e5pansiune 9i s,au putut dez!olta produse noi; so"isticate. Cel mai !izibil e"ect al acestor schimbri a "ost cre9terea discrepan$ei )ntre acordarea de credite interne 9i resursele de la clien$ii reziden$i; creditul a!.nd cre9teri semni"icati!e. +ncile au contrabalansat acest "enomen prin emiterea de obliga$iuni pe termen mediu 9i pe termen lung. 'ai mult; s,a redus rata delinc!en$elor )n cadrul porto"oliilor bncilor; iar indicatorii de pro"itabilitate si sol!abilitate s,au )mbunt$it. %*3 Tr+s+turi ale sistemului &ancar $ortu'(e) actual =n prezent; "inan$area intermediat din *ortugalia este dominat de sectorul bancar ?!ezi "igura 1@.

2igura 1. Structura sistemului "inanciar portughez ?2##4@ sistemul bancar

2igura 2. Structura capitalului )n

2igura 3. Capitalul de$inut de primele & bnci din sistem 7

=n timp ce aria de mani"estare a pie$ei "inanciare a *ortugaliei are o rat mai mic dec.t media la ni!elul zonei euro ?!ezi tabelul 4@; creditul bancar reprezint o important surs de "inan$are a sectorului pri!at. Sistemul bancar portughez de$ine pozi$ii strategice 9i )n alte sectoare ale economiei; inclusi! sectorul asigurrilor?tabelul 3@. *articiparea bncilor strine are un ni!el relati! ridicat ?"igura 2@. -ereglementarile )n domeniul "inanciar 9i )n"iin$area a 0uropean 'onetar1 <nion ?0'<@; au contribuit la concentrarea pie$ei bancare; )ns concuren$a se men$ine puternic ?"igura 3@.

G!

B P

Santande r

BES

BPI

Alte &+nci

Total5 &anc+ 1##.#

Total

Acti/itati &ancare

22;3

22;7

9;3

14;9

7;/

23;3

1##;#

Asi'urari 1/;9 de /iata Asi'urari 3&;9

22;2

9;4

13;2

21;9

9;&

93;1

1##;#

3;/

1#;4

#;7

11;3

/2;4

1##;#

non5/iata Tabelul 3. *rocenta(ul de$inut de bnci pe sectoare de acti!itate?2##4@

6ona EURO 322% redit &ancar Titluri /aloare a$itali)area &ursei de /alori TOTAL 33% 338 2/3 3 7# 72 113 de 33 3227 11/ 39

Portu'alia 322% 132 2& 3227 13/ 23

42

44

%00 21&

321 221

Total ca$ital al 2&1 &+ncilor

!e$o)ite

94

9/

11/

11&

&ancare Tabel 4A Intermedierea "inanciar )n zona 0<P4 9i )n *ortugalia

%*4 Structura sistemului &ancar $ortu'(e) Sistemul bancar portughez are )n componen$a sa institu$ii de credit 9i companii "inanciare. %*4*% Institu"iile de credit Institu$iile de credit sunt )ntreprinderi a cror acti!itate const )n primirea de depozite sau alte "onduri rambursabile de la public 9i acordarea de credite pe cont propriu. Sistemul bancar portughez cuprinde urmtoarele tipuri de instituii de credit: a) bnci; b) bnci de economii (Caixas Econmicas); c) Banca Central mutual de credit agricol (Caixa Central de Cr dito !gricola "#tuo) $i bnci mutuale agricole de credit (caixas de cr dito agr%cola m#tuo)& d) instituii 'inanciare de credit; e) societi de in(estiii; "@ companii de leasing "inanciarB g@ companii de "actoringB h@ companii la care se apeleaz pentru a cumpra )n rate ?Credit purchase "inancing companies@B i@ societ$i de garantare mutualB (@ institu$ii emitente de moned electronicB L@ alte )ntreprinderi. %*4*3 Acti/it+"i ale institu"iilor de credit Institu$iile de credit pot des"9ura urmtoarele acti!it$iA a@ acceptarea de depozite sau de alte 'onduri rambursabile; b) acordarea de credite; c@ ser!icii de trans"er de baniB d@ emiterea 9i administrarea mi(loacelor de plat ?carduri de credit; de e5emplu@ e@ comercializarea pe cont propriu sau )n contul clien$ilor de instrumente ale pie$ei monetare; de bunuri 9i !alori mobiliareB "@ participarea la problemele de plasare a !alorilor mobiliare 9i prestare de ser!icii cone5e 9

g@ acti!itti de broLera(B h@ acti!it$i de gestionare a porto"oliilor 9i de consiliere i@ management de consultan$ L@ acti!it$i de schimb pe baza metalelor 9i pietrelor pre$ioaseB l@ achizi$ii de participa$ii la societ$i comercialeB m@ comercializarea de poli$e de asigurareB n@ siguran$a ser!iciilor de custodie %*4*4 om$anii financiare Companiile "inanciare sunt )ntreprinderi* altele dec+t instituiile de credit* a cror acti(itate principal este de a des'$ura una sau mai multe din acti(itile bncilor descrise mai sus (de la litera b) la i))& ,ipuri de companii 'inanciare: a) dealeri; b@ broLeriB c@ companii de schimb !alutar sau moderatori pe pia$a monetarB d@ societ$i de gestionare a "ondurilor de in!esti$iiB e@ societ$i care emit 9i administreaz carduri de credit B "@ societ$i de gestionare a a!erilor personaleB g@ companii de dez(oltare regional; h) case de schimb (alutar; i) societi de gestionare a 'ondurilor securizate de credit; -) alte companii& Societile de asigurare $i companiile de gestionare a 'ondurilor de pensii nu sunt considerate a 'i companii 'inanciare& %*4*7 Acti/itatea com$aniilor financiare Companiile 'inanciare pot e'ectua numai tranzacii permise de legile $i reglementrile care gu(erneaz acti(itatea lor& %*7 Indicatori financiari 9 &ancari 1.4.1 !n"icatori "e structur a sistemului inanciar portughez #2$$$-2$$5% 3222 Institu"ii $rimitoare de 2#/ de$o)ite Gru$uri $rimitoare de 2# de$o)ite ...&rupuri cu capital "e 1 322% 193 2# 1 3223 191 21 1 1# 3224 191 2# 1 3227 13& 2# 1 3227 %9 2/ 13 1 322: %9 2& 13 1

stat ...&rupuri

cu

capital

& &1 1/ 3 27 2/# 12

4 &1 1/ 3 27 2/1 12

& 43 1/ 7 2& 221 3

/ 44 14 7 23 21& 7

/ 42 14 7 21 224 7

& ... ... ... ... ... ...

& 42 14 7 21 241 4

strin Societ+"i de asi'urare ..."e via' ...mi(te ..non-via' Societ+"i de in/esti"ii Societ+"i /;n)+toare9cum$+r+toare de ac"iuni Fonduri imo&iliare

de 23

23 14

34 11

33 14

&1 1&

... ...

// 3&

in/esti"ii Fonduri $ri/ate <nc(ise i 17 ec(ita&ile Capitaluri Sectorul &ancar ...cu capital strin ...cu capital intern ... iliale strine Sectorul asi'ur+ri ***de /ia"+ ***mi=te ***non5/ia"+ Societ+"i de in/esti"ii Societ+"i /;n)+toare9cum$+r+toare de ac"iuni Fonduri imo&iliare de 1.44&

?)n milioane euro@ 2&#.71 273.4/4 232.99/ 3#4.#/7 31&.&&# 272.41 9 31.3#/ 21#.&1 4 3.399 2&.&43 1#.3#/ 11.7&/ 2.93/ 21.&&3 4&

/01&/2

. / 39.933 39.312 44.&&& 4/./37 4#.714 43.#43 229.#19 233.33# 243.#99 2&4.2&3 231./97 2&7.31/ 9.4/3 27./34 12.3/1 11./13 3.211 21.2// 1/ 9.3#4 3#.217 1&.249 11./32 3.337 2#./#3 1 11.413 33.7&2 13.#&3 12.#23 3./7/ 22.3&7 22 14./&& 37.#31 2#.&12 12.9&3 3.&// 24.41& 34 *** *** *** *** *** *** *** *** 44.412 2&.91# 14.499 4.##4 23.29# &

1.317 742

2.2#3 4&2

2.&41 &4#

3.133 &3#

*** ***

3./3/ 714

in/esti"ii Fonduri $ri/ate <nc(ise i 1.#13 ec(ita&ile a$ital > <n $rocente din

)!B B+nci 2#&;1 21&;3 2#9;# 22#;4 Societ+"i de asi'urare 2#;9 21;4 22;3 24;& Tabelul &A Indicatori de structur ai sistemului "inanciar portughez

22#;/ 2&;9

19#;& ***

2#7;7 3#;1

:otaA 1F , pentru a analiza in"orma$ii din anul 2##& s,a "olosit un e9antion de institu$ii; iar pentru comparabilitate; s,a "olosit un e9antion 9i pentru anul 2##4. 11

%*7*3 Indicatori de sta&ilitate ai sectorului &ancar $ortu'(e) 3222 om$eten"ele ca$italului Capital normativ gra" ! pon"erate la risc Capital normativ gra" !! pon"erate la risc Capital-active &;3 &;& &;/ &;3 /;1 &;3 &;1 "e 9;2 9;& 9;3 1#;1 1#;4 1#;2 11;3 322% 3223 3224 3227 3227 %9 322: %9

active "e

active

7;/

7;3

7;1

7;1

7;3

7;1

!istri&u"ia sectoral+ a ?)n procente ale creditului total@ creditului &ancar Gru$uri financiare ...*biective inanciare ...+lte obiective Institu"ii financiare A'ricultur+? /;n+toare? #;/ $escuit etc Minerit Industrie manufacturier+ Produc"ie i distri&u"ie 1;3 de 'a)? curent electric onstruc"ii Ser/icii ...activit'i imobiliare Alte 3;1 24;3 4;2 3;/ 2/;7 &;& 7;4 3;4 27;& &;9 /;4 12 3;3 23;7 /;7 4;3 3;7 27;9 7;2 &;4 3;7 27;9 7;2 &;4 3;/ 27;& 3 &;2 1 #;9 #;9 #;9 #;9 1;1 #;2 3 #;2 7;3 #;2 7;/ #;2 7;/ #;2 /;3 #;2 /;3 #;2 / #;/ #;/ #;7 #;7 #;7 #;7 43;2 3/;3 12 non5 43 47;7 3/;3 1#;9 44;9 43;4 33;4 9;9 4&;3 43;3 33;/ 9;7 4/;9 49;3 39;4 9;9 4&;2 49;3 39;4 9;9 4&;2 &#;7 41;2 9;/ 44;1

institu"ii 3;3

financiare Re/endic+rile asu$ra &+ncilor @+ri din EMU @+ri de)/oltate @+ri <n de)/oltare entre off5s(ore Lic(idit+"i Lic(idit+"i 5 <n totalul ... acti/elor Lic(idit+"i 5 <n totalul ... o&li'a"iunilor termen scurt Aalut+ <n acti/e 5 <n 3;9 totalul acti/elor Aalut+ <n o&li'a"iuni 5 1#;7 <n totalul o&li'a"iunilor Aalut+ <n ac"iuni 5 <n 9;1 totalul acti/elor !e$o)ite 5 <n totalul &&;9 acti/elor Im$rumuturi 5 <n 114;3 121;# 127;7 12/;9 12/.2 13/;& 143;& &3;9 &3;3 &1;7 &1;9 &2;4 43;3 9;2 7;3 /;3 &;9 &;9 /;2 9;9 9;# 9;# 7;9 7;9 3;3 9;# 7;# /# &;2 &;2 &;/ $e 39;# 3&;/ 1#3;/ 11&;2 1#9;1 99;# 1&;3 12;& 17;1 1&;4 1&;3 1&;3 /;4 &;9 2;2 7;2 7;2 7;# 2;1 3;& 7;/ 7;& 3;& 1;3 14;/ 3;/ 1;# 2;3 13;4 3;3 #;9 2;3 13;4 7;& &;# 7;/ 12;2 7;3 &;# 3;1 str+ine

totalul de$o)itelor Sensi&ilitatea fa"+ de risc !esc(idere sc(im& !esc(idere fa"+ de ... ... 1;3 13 #;2 1;3 1;3 1;3 fa"+ de ... ... 7;1 4;7 3;9 4;# 4;&

ec(ita&ilitate Tabelul /A Sistemul bancar portughezB Indicatori de stabilitate :otaA 1F , pentru a analiza in"orma$ii din anul 2##& s,a "olosit un e9antion de institu$ii; iar pentru comparabilitate; s,a "olosit un e9antion 9i pentru anul 2##4.

%*: MiBloace de $lat+ <n Portu'alia 2olosirea bancnotelor 9i a monedelor ca mi(loace de plat s,a diminuat )n urma dez!oltrii altor mi(loace moderne de plat. -ez!oltarea re$elelor de aparate automatizate ? T',uri@ care o"er posibilit$i directe de plat; a *4S,urilor; au "cut ca "olosirea banilor cash s "ie redus. de debit 9i pl$ile cu cardul. =ns nici cecul nu mai este principalul instrument de plat; ci locul )i este luat de pl$ile cu cardul ?pa1ment cards@. cecurile. Trans"erul de credit este metoda pre"erat de marile companii. Trans"erul de debit se practic mai mult )n centrele urbane pentru c "aciliteaz plata pentru ser!icii publice ?tele"on; electricitate; gaz etc@. Cardurile de debit merit aten$ia noastr din cauza numrului lor )n continu cre9tere ?peste 1& milioane@ 9i a utilizrii lor prin sistemul 'ultibanco. cest sistem a "ost implementat de ctre SI+S lturi de cardurile , Sociedade InterbancQria de Ser!iIos ?InterbanL Ser!ice Compan1@. 'ultibanco; e5ist carduri HIS ; 0lectron; 'aestro; Cirrus. Cardurile de credit sunt emise de HIS 9i de institu$ii de credit ?HIS ; me5; 'astercard@; iar numrul lor este )n cre9tere ?peste & milioane@. <nele carduri pot "i at.t de credit c.t 9i de debit. =ncep.nd cu 193& p.n )n prezent au "ost instalate mai mult de 12.### de T',uri. cestea asigur o gam larg de ser!iciiA retragerea numerarului; depozite; trans"eruri; plata "acturilor utilit$ilor; plata "acturilor comerciale; plata ta5elor 9colare; plata )n schimbul )nchirierii biletelor la teatru sau plata biletelor de tren. Pe$eaua dez!oltat )n (urul *4S,urilor este "ormat din peste 13#.### terminaluri 9i peste 1##.### unit$i de !.nzare. cestea sunt "olosite; )n prezent; )n mai mult de (umtate din trans"erurile care nu se mai "ac cu numerar 9i )n mai bine de o treime a trans"erurilor care altdat se "aceau cu st"el; modalit$ile moderne de plat suntA cecurile; trans"erurile de credit ?ordinele de plat@; tran"erurile

14

-atorit ino!a$iilor multiple )n acest domeniu; s,au pus bazele unui sistem de monitorizare a pl$ilor prin internet 9i a pl$ilor mobile ?mobile pa1ment@ 9i anumeA electronic *a1ment S1stems 4bser!ator1 ?e*S4@.

a$itolul 3 Banca entral+

3*% Istoricul B+ncii entrale 3*%*% Cnce$uturi +anca *ortugaliei a "ost )n"iin$at )n 19 noiembrie 134/ ca banc comercial 9i banc emitent. "ost rezultatul "uziunii dintre +anco de >isboa 9i Companhia de Con"ianIa :acional. *.n )n 1337; +anca *ortugaliei a )mpr$it cu alte institu$ii dreptul de a emite bancnot. bia odat cu publicarea -ecretului >ege din 9 iulie 1391; a de!enit singurul emitent de banconote. >a )nceput; a "ost o companie public cu raspundere limitat; apoi a a!ut ac$ionariat pri!at; p.n la na$ionalizarea din 1974. *rimul deceniu de e5isten$ al bncii a "ost marcat de o serie de di"icult$i considerabile dup care; banca a crescut constant de!enind cea mai mare banc comercial portughez p.n la *rimul Pzboi 'ondial. Cre9terea poate "i e5plicat prin "aptul ca cea mai mare parte a datoriei publice era acoperit cu a(utorul )mprumuturilor publice 9i nu prin emisiune de moned. *.n )n 1391; standardul de aur "iind )nc )n !igoare; una din principalele preocupri era aceea de a asigura con!ertibilitatea banilor de h.rtie )n moned metalic. =n 137#; +anco de *ortugal dob.nde9te responsabilitatea de )mprumuttor de ultim instan$; chiar dac aceasta nu era una din "unc$iile sale o"iciale. =n iunie 1931 a a!ut loc o schimbare ma(or la ni!elul statutului 9i "unc$iilor +ncii. :oile reguli au "ost stabilite pentru a limita cre9terea pasi!elor; iar )mpreun cu alte msuri stricte; s,a dorit s se restr.ng rolul +ncii )n "inan$area 6u!ernului pentru a permite un control monetar

1&

e"icient. -ependen$a administrati! "a$ de 6u!ern a crescut; iar +anca a urmat o politic de dob.nd "i5 9i rate de schimb "i5e. 05isten$a unui e5cedent bugetar a permis practicarea trans"erului de capital 9i a comer$ului liber. -e asemenea a asigurat "ezabilitatea politicii monetare p.n la (umatatea anului 197#. Cu timpul; "unc$iile +ncii s,au schimbat substan$ial; acti!itatea ei )ndrept.ndu,se 9i spre s"erele pl$ilor interna$ionale; managementul rezer!elor 9i politici monetare na$ionale. 3*%*3 Perioada de du$+ cel de5al doilea r+)&oi mondial =n timpul celui de,al doilea rzboi mondial 9i a perioadei de dup rzboi; au "ost introduse noi restric$ii pri!ind tranzac$iile interna$ionale; care au condus la dez!oltarea unui sistem comple5 de control al schimbului care s cuprind capital; bunuri 9i opera$ii curente in!izibile. tribu$ii de reglementare )n acest domeniu; precum 9i sistemul de supra!eghere; a de!enit o responsabilitate a +ancii *ortugaliei; care a )nceput s ac$ioneze ca agent al 6u!ernului )n rela$ia sa cu organiza$iile interna$ionale monetare. *.n la s".r9itul anului 19&# a "ost conceput un cadru (uridic pentru a reglementa acti!itatea bncilor comerciale 9i a altor institu$ii de credit. =ntre 19&7 9i 19/# au "ost aprobate legi cu pri!ire la rezer!ele minime obligatorii ale bncilor. Pesponsabilit$ile +ncii *ortugaliei au crescut; iar inter!en$iile sale )n acordarea creditului 9i )n "i5area ratelor dob.nzii s,au intensi"icat. 3*%*4 !e la na"ionali)are $;n+ <n %00D -up na$ionalizarea sa; )n septembrie 1974; "unc$iile si statutul ei au "ost rede"inite prin >egea 4rganic publicat )n 1& noiembrie 197&. 4dat cu aceast >ege; +anca *ortugaliei a "ost )nsrcinat; pe lang rolul de +anc Central; s supra!egheze sistemul bancar. =n urma schimbrilor sociale; politicile monetare au de!enit mai acti!e; iar +anca *ortugaliei a preluat responsabilit$i importante )n domeniul monetar 9i al creditului. -up aderarea la Comunitatea 0uropean ?193/@ a de!enit responsabil de organizarea 9i reglementarea pie$ei monetare. Cu un control mai mare a politicii bugetare si o cre9tere a integrrii )n pie$ele europene; "unc$iile +ncii au crescut; )n compara$ie cu cele )ndeplinite de alte bnci centrale europene. =n octombrie 199# a "ost publicat o noua >ege 4rganic. *rintre )mbunt$irile aduse se numrau 9i noi reglementri cu pri!ire la "inan$area de"icitului public 9i la gradul de independen$ al Consiliului de -irectori ai +ncii *ortugaliei. <nitatea monetar a *ortugaliei; escudo; se altur la 05change Pate 'echanism ?0P'@ 9i la 0uropean 'onetar1 S1stem ?0'S@. 1/

'i9crile de capital de!enind libere; au "cut ca escudo s "ie pe deplin con!ertibil. Stabilitatea pre$urilor de!ine una din principalele misiuni atribuite +ncii. sistemelor de plat. 3*%*7 Euro$ean MonetarE urrencE ,EMU. =n ianuarie 1993; >egea 4rganic a +ncii a su"erit; din nou; modi"icri !iz.nd consolidarea autonomiei sale )n con"ormitate cu cerin$ele re"eritoare la participarea *ortugaliei )n etapa a treia a 0'< c.t 9i pregatirea pentru integrarea acesteia )n Sistemul 0uropean al +ncilor Centrale ?0uropean S1stem o" Central +anLs@. =n martie 1993 Comisia 0uropeana a propus includerea )n zona euro a 11 state membre; printre care se a"la 9i *ortugalia. monedA euro. =n iunie 1993; +anca *ortugaliei de!ine membr a 0SC+ ?0uropean S1stem o" Central +anLs@. 3*3 Func"iile B+ncii entrale 3*3*% Sta&ilitatea $re"urilor 2iind membr a 0SC+; +anca *ortugaliei are ca principal misiune stabilitatea pre$urilor. *olitica monetar este deosebit de e"icace )n creearea de condi$ii care s asigure stabilitatea monetar; adic stabilitatea general a pre$urilor 9i pe cea a in"la$iei. lte obiecti!e economice pot "i atinse cu a(utorul altor instrumente ?structurale; "iscale; de !enituri; de pre$ etc.@; dar cea mai e"icient politic monetar este aceea care se )ndreapt spre stabilitatea pre$urilor. Cre9terea economic se poate baza pe stabilitatea pre$urilor. =ns in"la$ia determin o instabilitate la ni!elul rela$iillor economiceA daca rata in"la$iei este mare; !aria$iile la ni!elul pre$urilor sunt de asemenea mari 9i toate acestea contribuie la dereglarea mecanismului de pre$uri 9i a celui de stimulare a economiei. 'ai mult decat at.t; o rat mai mare a in"la$iei )ntr,o $ar )n compara$ie cu ratele de in"la$ie a $rilor cu care )ntre$ine raporturi comerciale determin o scdere a capacit$ilor de produc$ie. *entru a )ndeplini acest obiecti!; rata in"la$iei trebuie s nu dep9easc 2 G; iar indicele general al pre$urilor s nu dep9easc de la an la an media de 2 G. :i!elul ratei dob.nzii are in"luen$e directe asupra cursului euro. Condi$iile de remunerare a in!esti$iilor )n euro (oac un rol important )n alegerile "cute de agen$ii economici cu pri!ire la porto"oliile de !alut. :i!elul ratei dob.nzii pe termen scurt; de pe pia$a monetar interbancar din 17 st"el ziua de 1 ianuarie 1999 urma s reprezinte )nceputul 0uropean 'onetar1 Currenc1. Statele membre !or adopta aceea9i politic monetar 9i aceea9i unic utonomia ei )n managementul politicii monetare a "ost )mbunta$it 9i a cptat noi responsabilit$i )n domeniul

zona euro; este in"luen$at de bncile centrale ale 0urosistemului prin capacitatea de a emite moned primar 9i central. Institu$iile de credit au ne!oie de moned primar sau central pentru a acoperi ne!oile proprii de bancnote 9i de moned metalic 9i pentru a solu$iona soldurile aprute )n urma schimbului de mi(loace de plat ?cecuri; trans"eruri@. Conturile de depozite cu 0urosistemul sunt tot timpul acoperite. 'oneda primar sau cea central este negociat de ctre institu$iile de credit pe pia$a interbancarA institu$iile care au e5cedent de lichidit$i )mprumut celor cu de"icit la o rat a dob.nzii dat. -ac surplusul de lichidit$i nu este su"icient atunci rata dob.nzii tinde s creasc; iar )n situa$ia contrarA c.nd e5ist o cantitate de lichidit$i prea mare; rata dob.nzii tinde s scad. Inter!en$ia eurosistemului const )n reglementarea condi$iilor de lichiditate ast"el )nc.t rata dob.nzii s aib un ni!el potri!it cu asigurarea stabilit$ii pre$urilor. 0urosistemul poate s absoarb lichidit$i de pe pia$ sau poate sa introduc lichidit$i c.nd este ne!oie de ele. Se "olosesc dou tipuri de instrumenteA opera$iuni de open marLet 9i rata rezer!elor minime obligatorii. lturi de aceste inter!en$ii directe; 0urosistemul poate s inter!in pe pia$a schimbului !alutar; )n situa$ii e5cep$ionale. st"el; cumpr sau !inde euro )n schimbul !alutei "olosind rezer!ele sale !alutare. *entru a contracara !aria$iile care ar duce la aprecierea sau deprecierea euro pe pia$; 0urosistemul !inde sau cumpr euro )n schimbul !alutelor la o rat de schimb pe care dore9te s o men$in. 3*3*3 Monitori)area acti/it+"ii &ancare *entru a asigura stabilitatea 9i soliditatea sistemului "inanciar 9i pentru a asigura e"icien$a des"9urrii opera$iilor care se des"9oar )n cadrul su; pentru a o"eri siguran$ depozitelor 9i persoanelor care au depozite este de datoria +ncii *ortugaliei s monitorizeze institu$iile de credit 9i companiile "inanciare. Institu$iile supra!egheate de +anca Central alctuiesc o gam larg. =n primul r.nd sunt supra!egheate institu$iile de credit 9i anumeA bncile; bncile publice de economii; bncile mutuale de credit agricol ?Cai5a Central@; societ$ile de in!esti$ii; companiile de leasing 9i "actoring 9i companiile companii la care se apeleaz pentru a cumpra )n rate ?credit,purchase "inancing companies@. =n al doilea r.nd sunt supra!egheate companiile "inanciareA dealerii; broLerii; companiile de schimb !alutar; societ$ile de gestionare a "ondurilor de in!esti$ii; societ$ile care emit 9i administreaz carduri de credit; societ$ile de gestionare a a!erilor personale; companiile de dez!oltare regional; casele de schimb !alutar; agen$iile de schimb dar 9i alte companii ?2inangeste Credi!alor@. 13

0ste de datoria +ancii Centrale s supra!egheze companiile de holding "inanciar 9i s !eri"ice dac porto"oliul lor este alctuit din mai mult de &# G ac$iuni la institu$ii de credit sau la companiile "inanciare. Instrumentele de supra!eghere sunt doar mi(loace de pre!enire ?de unde 9i denumirea de Rsupra!eghere pruden$ialR@ cu scopul de a asigura stabilitatea institu$iilor 9i a "ondurilor acestora. st"el; aceste institu$ii de credit 9i companii "inanciare trebuie s se bazeze pe un management competent; pe metodele e"iciente ale controlului intern; precum 9i pe rolul important (ucat de ctre auditorii interni 9i e5terni. +anca Central este singura care poate s autorizeze )n"iin$area de institu$ii de credit 9i societ$i "inanciare. Inter!en$ia +ancii *ortugaliei )n procedura de autorizare a unor noi institu$ii de credit 9i a companiilor "inanciare este un element indispensabil de supra!eghere pruden$ial; deoarece aceasta este singura cale de a pre!eni apari$ia unor institu$ii pe pia$; care; din moti!e di"erite; ar putea destabiliza sistemul "inanciar. -up acordarea autoriza$iei pe baza unor criterii de(a )ndeplinite; +anca Central stabile9te anumite reguli de pruden$ialitate cum ar "iA de"inirea unei sume minime de capital social; rata de sol!abilitate; limite de concentrare a riscului; pro!izioane de risc. Tot +ncii Centrale )i re!ine obliga$ia de a !eri"ica dac clien$ii institu$iilor de credit 9i clien$ii companiilor "inanciare sunt in"orma$i pe deplin asupra condi$iilor aplicate di"eritelor opera$iuni 9i ser!icii 9i asupra condi$iilor de risc. =n cazul )n care apar perturbri gra!e la ni!elul unei institu$ii; +anca *ortugaliei poate impune reorganizarea acesteia pentru a pre!eni transmiterea acestor perturban$e )ntregului sistem. =n cazuri e5treme; +anca Central a *ortugaliei; poate ini$ia procedura de lichidare a unei institu$ii. ceast inter!en$ie se "ace prin 2ondul de 6arantare a -epozitelor ?care are rolul de a asigura plata depozitelor p.n la limitele stabilite de >ege@. *articiparea la acest "ond este obligatorie pentru toate institu$iile care accept depozite ?cu e5cep$ia sucursalelor institu$iilor de credit autorizate de alte state membre a <niunii 0uropene; cu e5cep$ia bncilor mutuale de credit agricol O garantate de 2ondul de 6arantare gricol@. 3*3*4 Oferirea unui sistem de $l+"i <na din principalele responsabilit$i a +ncii Centrale este de a o"eri agen$ilor economici un sistem de pl$i e"icient; rapid 9i securizat. +anca Central este singura autoritate care poate emite moned )n *ortugalia; iar noua serie de bancnote euro integreaz cele mai so"isticate elemente de siguran$ disponibile )n prezent pentru h.rtia de bani. 19

6eneralizarea altor mi(loace de plat; bazate pe cererea de conturi de depozit; a "or$at +anca Central s "urnizeze celorlalte bnci din sistem ser!icii similare celor o"erite clien$ilor lor. *rin conturile de depozit pe care institu$iile de credit le au la +anca Central; aceasta din urma este numit 9i Cbanc a bncilorE. !.nd )n !edere dez!oltarea pl$ilor prin banii de banc ?trans"erul )ntre bnci; cecurile; cardurile de credit; cardurile de debit 9i alte mi(loace de plat electronic@; globalizarea 9i interna$ionalizarea pie$elor "inanciare; este necesar o mai mare automatizare pentru a e"icientiza 9i securiza aceste mi(loace. +anca *ortugaliei a promo!at 9i monitorizat acest proces de automatizare a sistemelor de plat; )n special sistemul de plat caracteristic acti!it$ilor de retail. -in punct de !edere tehnologic; sistemul de pl$i din *ortugalia se numr printre cele mai a!ansate sisteme din 0uropa. 3n ce pri(e$te plile interbancare de (alori mari* )n .442* s5au pus bazele unui sistem numit S67, (8arge59alue 6a:ment S:stem)& !cest sistem* )mpreun cu alte sisteme similare din rile membre ale ;niunii Europene 'ormeaz sistemul ,!<7E, (,rans5European <eal5,ime 7ross Settlement Express ,rans'er) destinat e'ecturii operaiunilor asociate cu o singur politic monetar& 3*4 Or'ani)area B+ncii entrale a Portu'aliei +anca Central a *ortugaliei ?+anco de *ortugal@ are sediul la >isabona; dar )9i des"9oar acti!itatea )n toat $ara. =n con"ormitate cu >egea 4rganic; organele de conducere a +ncii suntA , , , , 6u!ernatorulA HNtor 'anuel Pibeiro Const.ncio Consiliul director alctuit din gu!ernator S 1,2 !ice,gu!ernatori S 3,& directori Consiliul contabililor Consiliul consultati!e +anca este di!izat )n departamente dintre care amintimA departamentul de statistic; de supra!eghere bancar; de rela$ii interna$ionale; resurse umane; sistem de pl$i etc. 3*7 oo$er+ri interna"ionale +anca *ortugaliei a dez!oltat cooperri cu alte bnci central; )n special cu cele din $rile !orbitoare de limb portughez supra,numite * >4*. =n cazul * >4*; prioritate a politicii e5terne portugheze; +anca *ortugaliei a contribuit )n zonele )n care a putut s consolideze bncile centrale din punct de !edere institu$ional 9i din punct de !edere tehnic.

2#

a$itolul 4 B+nci re$re)entati/e


4*% ai=a General de rFdito A'ricola Mutuo 4*%*% Structura Gru$ului rFdito A'ricola Cr7dito gricola este un grup "inanciar de cooperare la ni!el na$ional; care )ncorporeaz un numr gricolas care )nseamn cutii agricole@ 9i gricola 'utuo si

mare de bnci locale de cooperare ?numite Cai5as 2enecam.

companii de specialitate. Structurile lor centrale sunt Cai5a Central de Cr7dito *rima; Cai5a Central de Cr7dito s asociate. 6rupul de a"aceri Credito

gricola 'utuo; este o institu$ie abilitat

supra!egheze; s monitorizeze 9i s orienteze opera$iunile )n bncile locale doua; 2enecam este o institu$ie de cooperare; care reprezint 9i gricola este; )n esen$; sus$inut de ctre Cai5as gricolas O

o"er ser!icii specializate pentru grup. entitti care conduc economiile locale. Cai5a 6eneral de Cr7dito credit printre careA 1. ,-.-C+/ utonome 9i integrate )n regiunile lor; acestea sunt e5trem

de bine in"ormate cu pri!ire la realit$ile din corporati!e 9i a situa$iei economice )n zona lor. gricola 'utuo cuprinde mai multe "irme "inanciare agricole de

21

2ederaIKo :ational das Cai5as de Cr7dito

gricola 'Ttuo; 2CP>; a "ost

)n"iin$at la 29 noiembrie 1973; 9i principalele sale misiuni suntA de a reprezenta Cr7dito gricola la ni!el intern 9i interna$ionalB de a promo!a dez!oltarea asociatului Cai5aB

de a stimula crearea de noi sucursaleB s se asigure c principiile 9i natura speci"ic a sistemului de cooperare a Cr7dito sunt respectateB de a promo!a 9i publica Cr7dito gricolaB s o"ere suport tehnic 9i de "ormare pentru Cai5as gricolasB gricola

s apere interesele )n raport cu alte entit$i publice 9i pri!ate. ceasta "edera$ie na$ional este compus din udit ?S <-@; Suport Tehnic grar ?S T @;

dministrati! ?S @ 9i Centrala de procurare ?CC@ a ser!iciilor. 2. 010+2 !.,*0/+3!C+ Ser!iIos de In"ormQtica.S ; )n"iin$at )n 1993; o"er ser!icii IT; inclusi! consultan$ cu pri!ire la selec$ia de so"tUare 9i hardUare; dez!oltare 9i spri(in )n dez!oltarea de date; instruirea personalului 9i "urnizarea de ser!icii de consultan$ organiza$ional 9i de management; precum 9i comercializarea de echipamente 9i produse de computer. 3. C+ 4!5+ Companhia de Seguros S ; este o societate de asigurri de !ia$; care 9i,a )nceput acti!itatea )n 1999. 'isiunea sa este de a permite clien$ilor s se pre!ad pentru cerin$ele lor de protec$ie sociala 9i dez!oltare economic; o"erindu,le economii; produse de capitalizare 9i de risc care indeplinesc ne!oile lor speci"ice. 4. C+ S-&10*S Companhia de Seguros e Pamos Peais; o"er clien$ilor Cr7dito gricola S asigurri )n ramura non,!ia$; "urnizarea de solu$ii de securitate 9i de protec$ie. Cu un permanent ser!iu de rela$ii cu clien$ii?S o gam de produse de asigurare a calit$ii@ acesta rspunde )n mod e"icient la pro!ocarea de a asigura un mai bun ser!iciu )n special )n zona pentru care a "ost creat; de!enind nu numai un a!anta( pentru 6rupul Cr7dito gricola; dar 9i pentru clien$ii si. 5. C+ &-S3 22

*rincipala misiune a Cr7dito 'obiliQrio; S

gricola 6est , ociedade 6estora de 2undos de In!estimento colecti! a in!esti$iilor; 9i gestionarea direc$ionat 9i

, este gestionarea

personalizat a porto"oliilor in!estitorului. Compania; de asemenea; poate administra "onduri de capital de risc; "onduri de pensii 9i poate o"eri ser!icii de consultan$ pentru in!esti$ii. 6. C+ C*.S123 *rincipala misiune a Cr7dito gricola Consult , ssessoria 2inanceira e de 6estKo; S este de a o"eri ser!icii economice 9i "inanciare sau de ser!icii de specialitate de consultan$ strategicB ser!icii de contabilitate sau de consultan$ )n administrarea corporati!e si managementul a"acerilor; precum 9i de pregtire 9i de re!izuire a studiilor economice 9i "inanciare. 7. C+ 5-+2-0 Cr7dito grNcola -ealer , Sociedade 2inanceira de Corretagem; S. . este o agen$ie de broLera( care comercializeaz )n nume propriu sau )n dreptul altor par$i implicate. Ia parte 9i la alte opera$iuni pe care le poate des"a9ura a!.nd )n !edere reglementrile legale care stau la baza sa. 4*%*3 Oferta de $roduse i ser/icii &ancare *rincipalele produse 9i ser!icii o"erite de 6rupul a Cr7dito gricola includA *roduse pentru tineri -epozite la or Conturi de economii Ipoteci Credite personale Carduri de debitFcredit 2onduri de in!esti$ii sigurri de !ia$ sigurri non,!ia$ Credit corporate >easing Internet banLing

*e aceea9i linie cu produsele 9i ser!iciile "inanciare 9i non,"inanciare de natura intern pe care le o"er clien$ilor si; 6rupul a Cr7dito de asemenea o gam de produse 9i ser!icii interna$ionale. cestea includA Trans"eruri ctre 9i din *ortugalia Credite documentare 23 Colectare interna$ional Cumprarea 9i !.nzarea de cecuri turi9tilor gricola o"er

2inan$are interna$ional 0miterea 9i acceptarea de garan$ii bancare 9i de asigurri Spri(inirea emigran$ilor portughezi

)ntr,o gama larg de $ri

24

Schimbul

9i

opera$iunile de pe pia$a monetar sunt; gricola; )n special opera$iunilor de schimb la

de asemenea; importanteA 6rupul are "acilit$i moderne de comercializare a sus$inerii interne 9i a a"acerilor trans"rontaliere pentru clien$ii Cr7dito !edere 9i la termen; precum 9i punerea )n aplicare a "ondurilor pe pie$ele monetare. Ser!iciile specializate pot "i; de asemenea; pre!zute pe pie$ele intene 9i interna$ionale de capital.

4*3

4*3*%* Scurt istoric +anco *ortugues de :egocios a "ost )n"iin$at )n 1993; a!.nd ca acti!itate de baz prestarea de ser!icii "inanciare; o"erirea de s"aturi de specialitate companiilor 9i in!estitorilor institu$ionali; e"ectuarea de studii "inanciare 9i economice. In 1993 )n con"ormitate cu noua orientare strategica; +*: s, a concentrate pe segmente largi de piata 9i pe o e5pansiune selecti! a re$elei de distribu$ie. Strategia +:* cuprinde )n mod similar dez!oltarea plat"ormelor ino!atoare; a tehnologiilor 9i produselor; precum 9i utilizarea de noi canale de distribu$ie; cu scopul de a optimiza rela$ia cu clien$ii; prin men$inerea unor contacte str.nse cu ace9tia. *rin "urnizarea global de ser!icii "inanciare; segmentarea pie$ei 9i organizarea permanent a re$elelor de distribu$ie , din punctul de !edere al eco,!.nzarilor , sunt de succces !ariabilele strategice asumate de ctre institu$ie; )ntr,o unitate )ndreptat )n mod clar ctre participare 9i consiliere personalizat. 4*3*3 Performan"ele &+ncii >a s"ar9itul anului "inanciar 2##7 6rupul +*: a )ncheiat cu un !enit net consolidat de &/.7 milioane de euro; reprezent.nd o scdere de apro5imati! 13G "a$ de cea din 2##/; si de 19;4G "a$ de cea 2##&. -e asemenea !eniturile nete din dob.nzi au crescut cu apro5imati! 14;9G "a$ de 2##/ la 133 de milioane de euro; acest lucru dator.ndu,se unei cre9teri a !olumului de a"aceri. 2&

6rupul de +*: a )nchis 2##7 cu un total de acti!e nete consolidate de 3;#2& de milioane de euro; ceea ce reprezint o cre9tere cu 11;1G "a$ de 2##/.In acelasi timp +*: a recurs la e5tinderea re$elei sale comerciale prin deschiderea a 1# sucursale; care pana la s"arsitul anului au a(uns la numarul de 213 sucursale; din care 4 )n 2ran$a; 9i 13 centre corporati!e

2/

4*3*4 !eclara"ie de /enit Aenituri nete din do&;n)i Aenituri din e=$loatare sau de /enit net &ancar (eltuieli 'enerale administrati/e Aenituri din e=$loatare Aenituri <nainte de im$o)itare Aenitul net Bilan"ul Total acti/e nete Ec(itate Im$rumuturi clien"ii Asset Mana'*SI fondurile de in/esti"ii Total resurse client Ra$orturi ostul de /enit Rata de sol/a&ilitate Asi'ur+ri Prime de asi'urare de /ia"+ Non5$rime de asi'urare de

Princi$alii indicatori de o$erare ai BPN 2##7 133.2/& 334.#&# 22/.174 73.29/ 79./3# &/.7&2 3.#2&.374 47/.2#3 &.793.233 2.2//.21/ 4.73/.&49 /7.7G 9./7G 13.24# 12&./33 2##/ 1/3.3/2 323.2/4 2#7.4&4 77.133 3&.399 /&.31/ 7.22/.#17 44/.1&9 4.9#/.377 2.&22.#73 4.1#7.&3# /4.2G 9.33G 17.#31 123.&34 2##& 1&3.33& 271.#33 13&.3#3 &1.3/9 /1.9&9 47.&27 &.3&4.7&2 34&.47/ 4.393.#&2 2.47#./21 3.994.&73 /3;&G 1#.3#G 13.14& 122.212 14;9G 3;3G 9.#G ,&.#G ,7.3G ,13.1G 11;1G /;7G 13;2G ,1#.1G 1/;&G n.a. n.a. /;3G 1;7G

/ia"+ ,direct. Num+rul de an'aBa"i BPN 1.37& 1.7/# BPN Grou$ 2.9#& 2./99 Num+rul de ramuri Portu'alia i Fran"a 213 2#& Tabel 7. *rincipalii indicatori de operare ai +*:

1./3/ 2.&/3 2#3

/;&G 7;/G 3;9G

4*4 4*4*% Scurt istoric 'illennium +C* ?+anco Comerciale *ortuguVs @ a "ost )n"iin$at )n luna iunie a anului 193& in *ortugalia. 4biecti!ul principal al bncii a "ost o"erirea de ser!icii bancare e5celente 9i produse personalizate; cu scopul de a satis"ace toate ne!oile si a9teptrile clien$ilor din sistemul bancar.

Re$ere $entru Millennium B P # 1895 In"iin$area +ncii Comerciale *ortughezeB

188$ -eschiderea a 3# de sucursale 4"erta public pentru achizi$ia pachetului de 43;49G din porto"oliul de ac$iuni al Companiei de In!esti$ii si Ser!icii 2inanciareB 1885 *reluarea C+anco *ortugues do tlanticoBE Pe!ista 0uromone1 acord grupului +C* C*remiul pentru 05celen$E pentru al treilea an consecuti!B =ncorporarea CSegundos e *ensoes 6ereE O un "ond de in!esti$ii pentru companiile de administrare a "ondurilor de asigurri 9i de pensii ale +C*B -eschiderea bncii C+ani" +anJueros *ersonalesE?Spania@; rezultat al unui parteneriat strategic cu +CW >ansarea +I' )n 'ozambicB

1886 =n"iin$area CSer!ibancaE O companie "urnizor de ser!icii pentru 'illennium +C*B >ansarea companiei CSegundo -irectoE O o companie de asigurri prin tele"onB >ansarea programului C'edisE O un sistem integrat o"erind at.t ser!icii medicale; c.t 9i asigurare medical O care a transpus conceptul de C'anaged Wealth CareE pe pia$a portughezaB >istarea la bursa din >ondraB +C* prime9te C*remiului de 05celen$E din partea 0uromone1 pentru al patrulea an consecuti!B -eschiderea primelor sucursale tlantico; marc.nd ast"el )nnoirea opera$iunilor de retail ale +anco *ortugues do tlantico pe pia$a portughez 1889 >ansarea +ncii 'illennium )n *olonia; prin deschiderea simultan a 22 de sucursaleB =ncorporarea CClassic PentingE O companie )n"iin$ata de ctre 'illennium +C* B 23

=n"iin$area C+I' In!estimento.E

1888 Peorganizarea sucursalelor :o!aPede )n cadrul proiectului C:o!aPed XXIst centur1E chizi$ia a 3#G din capitalul chmea +anLB chizitia a &#G din Capitalul InterbancoB 2$$$ 'illennium achizi$ioneaza +anco 'ello si compania de asigurari CImperio CB 2uziunea prin integrare a bncii tlantico )n 'illennium +C*B 'illennium cumpr C +anco *into Y Sotto 'a1or CB -eschiderea primelor 4 sucursale )n :e1 Zerse1; S< B

2$$1 >ansarea distribu$ieB >ansarea C +anJue +C*E )n 2ran$aB C+C* In!estimento C prime9te din partea re!istei 0uromone1 premiile C+est eJuit1 house C 9i C+est debt houseEB 2$$2 Pe!ista 6lobal 2inance premiaza millennium +C* cu C+est +anL Incorporate 2inance in *ortugalEB 'illennium +C* este clasat pe locul / in clasamentul mondial al competiti!it$iiB *entru al treilea an consecuti! ; re!ista 0uromone1 premiaza +C* in!estimento cu C +est in!estment banL operating in *ortugalEB Pe!ista 6lobal "inance acord +C*,ului premiul pentru cea mai bun banc din *ortugaliaB 2$$3 +anJue *ri!ee +C* )ncepe s opereze )n 0l!e$iaB 29 cti!o +anL 7 ; o banc de in!esti$ii personale cu mai multe canale de

Pe!ista 6lobal "inance acord 'illenniumului premiul C +est "oreing e5change banL and pro!ider C )n *ortugaliaB

2$$5 >ansarea unei opera$iuni autonome specializat )n microcredite; menit s sus$in micii )ntreprinztori precum 9i lupta )mpotri!a marginalizrii sociale; ca parte a strategiei 'illennium de responsabilitate socialaB 2$$7 >ansarea 'illennium +anL )n Pom.niaB

4*4*3 Ti$ul &+ncii i modul de or'ani)are 'illennium +C* este cea mai mare banc comercial din *ortugalia. =nca din primii ani s,a e5tins achizi$ion.nd at.t banci c.t 9i "irme de asigurri. *rintre cele mai concludente e5emple ragsim achizi$ionarea )n procent de 1##G a bncii :o!abanL din 6recia sau a bncii SitebanL din Turcia; +anca de In!estitii Imobiliare?+II@; +anca *ortugheza a tlanticului .. 'illennium +C* a participat la licita$ia pentru pri!atizarea +CP; dar a e9uat. cest lucru nu a descura(at pe portughezi; ei "c.ndu,9i apari$ia pe pia$a din Pom.nia; dorind s o"ere ser!icii bancare pentru sectorul companiilor 9i al persoanelor cu !enit mare c.t 9i credite de consum; prin intermediul unei institu$ii specializate. 0ste !orba de o in!esti$ie tip Cgreen"ieldE; adic de la #; "ra ca banca portughez s preia alte bnci mai mici din Pom.nia. Se estimeaza c 'illennium bcp !a mai in!esti )n Pom.nia alte 2##,2&# de milioane de euro p.n )n 2#11; cand se preconizeaza c numarul unit$ilor s a(unga la 1##. -ac )n *ortugalia printre ser!iciile bncii se numar ser!icii care se adreseaz studen$ilor sau pensionarilor; )n Pom.nia ; spre deosebire; banca !a o"eri ser!icii companiilor sau persoanelor cu !enit mare. 4*4*4 Oferta de $roduse i ser/icii &ancare 'illennium bcp este concentrat pe mai multe ramuri. 0a este specializat ca &anc+ de in/esti"ii; &anc+ comercial+; ofer+ care este cunoscuit )n toat lumea. ser/icii de asi'urare? im$rumuturi i$otecare.Toate acestea sunt componente pe care concernul portughez le de$ine sub un brand

3#

+anca 'illennium in!estimento este &anc+ s$eciali)at+ ca &anc+ de in/esti"ii pe pie$ele de bunuri 9i de capital; ser!iciile o"erite "iind unele din cele mai acti!e din *ortugalia. st"el segmentarea reunit cu specializarea a dus la creearea unei bnci de in!esti$ii care o"er solu$ii de "inan$are pentru corpora$iile mari. Ser!iciile o"erite de banca de in!esti$ii se impart )n trei categoriiA "inan$area pe termen mediu 9i lung; opera$ii pe pia$a de capital 9i ser!icii de consultan$ "inanciar. ser!icii de cotare la burs. =nc de la lansarea ca &anc+ comercial+ s,a a"lat )ntr,o continu modernizarare; o"erind ser!icii de calitate. 'illennium +C* pe pia$a ipotecar este bine reprezentat aceasta ocup.nd locul doi )n *ortugalia. Cre9terea numrului creditelor ipotecare acordate reprezint principalul moti! al cre9terii creditelor date pentru sus$inerea comer$ul cu amnuntul. ceast dez!oltare s,a datorat "aptului c ser!iciile o"erite sunt de calitate 9i competiti!e. *rin cele apro5imati! 1### de agen$ii ale bncii 'illennium bcp si +anco de In!estimento ImobiliQrio; banca se asigurK c sunt cunoscute o"ertele de acordare de credite ipotecare. *rin leasing 'illennium +C* "urnizeaz solu$ii de )mprumut pentru achizi$ii de echipamente at.t companiilor c.t 9i persoanelor "izice. 2le5ibilitaea 9i calita$ile solu$iilor o"erite au dus la "idelizarea clientelei. 4*4*7 Performan"ele &+ncii =nca de la )n"iin$area bncii )n anul 193& principatul obiecti! a "ost acela de a o"eri ser!icii de calitate tuturor clien$ilor. cest "apt a "acut ca )n anul 2##7 'illennium +C* s "ie cea mai mare banc comercial din *ortugalia. Cu toate c au pierdut )n "a$a celor de la 0rste pentru pri!atizarea +CP sau c +anco +*I a respins o"erta de 4;3 mld. 0uro; banca reprezint un brand bancar de succes. *ierderea luptei de pri!atizare a +CP nu a dus dec.t la ambi$ionarea portughezilor. ce9tia au a"irmat c pia$a din Pom.nia reprezint una dintre cele mai pro"itabile din 0uropa Central 9i de 0st. Pezultatele obtinute de 'illennium +cp in anul 2##3 au "ost urmatoareleA [ Henit net consolidat de 2#1.2 milioanne euroB [ Heniturile din e5ploatare au crescut cu 7.7G; la 2;3&1 milioane de euroB [ Comisioanele nete in !aloare de 74# milioane de euro au scazut cu 3./GB [ Heniturile nete din dobanzi au crescut I propotie de 12G inregistrand !aloarea de 17 milioane euroB [ cti!ele totale au crescut in procent de 7.1G la 94;424 milioane de euroB 31

[ -epozitele clientilor au crescut cu 14.4G; la 44;9#& milioane euro; un procent de 9.9G in *ortugalia si 27.3G in acti!itatea internationalaB [ 2ondurile clientilor au totalizat //;2/4 milioane euro; un procent de 3./&.

E/identa financiara Milioane euro Bilant Total acti/e Im$rumuturi $entru clien"ii Total fonduri clienti Bilant fonduri clienti Re)ultate Aenituri nete din do&;n)i Aeniturile nete de o$erare (eltuieli de e=$loatare Im$rumut de recu$erarE Im$o)ite $e /enit Interese minoritare Aenit net Profita&ilitate Aeniturile nete de o$erare9medie a acti/ului net Aenit <nainte de ta=e i interese 1;721.# 2;/#2.# 1;/7#.3 92.3 34.# &/.3 2#1.2 2.3G #.4G 1;&37.3 2;791.9 1;743./ 147.# /9./ &&.4 &/3.4 3.3G #.3G 17.2G 94;424 72;372 //;2/4 &1;/32 33;1// /&;/&# /3;9&3 4&;3&& 4% !ec* 21 4% !ec* 2D

minoritare 9 medie a acti/ului net Aenit <nainte de ta=e i interese 7.2G minoritare9 medie de ca$ital alitatea creditului redite restante9 total credite redite restante nete9 total credite nete Pierderi din de$reciere $entru <m$rumuturi 9 credite restante de mai mult de 02 )ile Pierderi din de$reciere $entru <m$rumuturi9 redite restante Ra$orturi de eficien"+ (eltuieli de e=$loatare 9 /enituri nete de &3./G 32 173.&G

1.4G ,#.7G 211.1G.

1.#G ,#.3G 2&1.3G

22#.4G

/#.3G

o$erare (eltuieli de e=$loatare 9 /enituri nete de &3.7G o$erare ,Portu'alia. osturi de $ersonal 9 /enituri nete de 33.2G o$erare a$ital Total ca$ital de re'elmentare Risc5acti/e $onderate Slo/a&ilitate Total sol/a&ilitate Scucursale Portu'alia In alte tari An'aBati Portu'alia In alte tari Tabel 3. 0!identa "inanciara 'illennium +cp 7;#&7 /7;42/ 7.1G 1#.&G 913 33& 1#;//7 11;992

&7.3G 32.3G

&.397 /1;/37 &.&G 9./G 33& 743 1#;321 1#;3#1

Bi&lio'rafie# 1. C2inancial stabilit1 report O 2##7E httpAFFUUU.bportugal.ptFpublishFP02Fre"\#7\e.pd" ]accesat #9.#4.2##9^ 2. CCredit institutions and "inanciarl companiesA legal "rameUorLE; httpAFFUUU.bportugal.ptFpublishFlegislFrgics"\e.pd" ]accesat #9.#4.2##9^ 3. C+anLing strategies in *ortugal O banLing acti!it1 betUeen 1933,1997E httpAFFUUU1.eeg.uminho.ptFeconomiaFcaacFpaginaG2#pessoalFpapersF_*C3 ,STP .*-2 ]accesat #9F#4.2##9^ 4. `+anco de *ortugal O 4""icial siteE httpAFFUUU.bportugal.ptF ]accesat in "iecare zi de lucru la monogra"ie^ &. `'illenium +anL O o""icial siteE httpAFFUUU.millenniumbcp.ptF ]accesat 13.#4.2##9^ /. `*ro"ile o" the Credito gricola 6roupE httpAFFUUU.credito,agricola.ptF:PFrdonl1resF191C #2-,# - ,4271,32 2, 733-+ 92-43F#FConsolidated nnualPeport2##/*P42I>0.pd" ]accesat 13.#4.2##9^ 7. `+*: O 4""icial siteE httpAFFUUU.bpn.ptFeportalF!1#F*TFasp5Fbpn4nlineFinde5.asp5 ]accesat 13.#4.2##9^ 33 cluster anal1sis approach to the *ortuguese

3. `Credito gricola O 4""icial siteE httpAFFUUU.creditoagricola.ptFC ]accesat 13.#4.2##9^ 9. `*ortugal Wistor1E httpAFFportugal,in"o.netFhistor1Fthird,republic.htm ]accesat #3.#4.2##9^ 1#. *ortugalA 2inancial S1stem Stabilit1 Pegulation; and Insurance PegulationR httpAFFUUU.im".orgFe5ternalFpubsF"tFscrF2##/Fcr#/373.pd" ssessment;including Peports on the 4bser!ance o" Standards and Codes on the "olloUing topicsA+anLing Super!ision; Securities

34