Sunteți pe pagina 1din 6

///.referat.

ro

Raspunderea contraventionala a functionarului public


Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia publica locala si autoritatile administrative autonome. Functionarul public1 este persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica. Persoana care a fost eliberata din functia publica si se afla in corpul de rezerva al functionarilor publici isi pastreaza calitatea de functionar public. Literatura de specialitate analizeaza, de regula, numai fenomenul raspunderii juridice, iar in cursurile de drept administrative, pe acest fond metodologic, se analizeaza formele de raspundere juridica a functionarilor (raspunderea penala, raspunderea administrativa, raspunderea disciplinara, raspunderea materiala si raspunderea civila). n sfera cercetarii fenomenul raspunderii sociale, implicit a celei juridice au fost realizate mari progrese in ultimele decenii, atat in ceea ce priveste analiza formelor raspunderi juridice, cat si in planul, mai larg, al relatiei dilectice dintre responsabilitatea sociala si raspunderea sociala. ! importanta mare o are si folosirea notiunii de raspundere contraventionala in loc de raspundere administrative, care sanctioneaza faptele ilegale savirsite cu vinovatie, din culpa sau din neglijenta." #otiunea abaterii administrative este folosita in doua sensuri $ sensul larg prin care se intelege orice incalcare a normelor de drept administrative si care poate sa atraga raspunderea administrative sau masuri de e%ecutare silita, si sensul restrins, prin care se intelege numai incalcarea normelor de drept administrative care reprezinta o contraventie si antreneaza raspunderea contarventionala&
1 "

'rt. 1 Legea nr. 1(( ) 1*** privind +tatutul functionarilor publici, modificata si republicata, ,. .Prisecaru, -ratat , p. &&& & . ovanas, .rept administrative si elemente ale stiintei administratiei, p. &"*, . +antai, op.cit. p.*(

.in aceasta perspectiva ,cercetarea raspunderii juridice, ca institutie comple%a a dreptului, a formelor sale ca institutii ale diferitelor ramuri de drept, trebuie sa depaseasca traditionalele cadre ale te0nicitatii juridice, realizandu-se o desc0idere mai mult spre filosofie, pra%iologie, psi0ologie sociologie, etc. .upa cum doctrina de drept public subliniaza si in domeniul stiintei dreptului se contureaza distinctia dintre notiunile de raspundere si responsabilitate, distinctie ce isi are originea in tezele filozofice cu privire la delimitarea fenomenului raspunderii sociale de cel al responsabilitatii sociale. Regimul juridic al functiei publice include si problema raspunderii acestuia, a carui menire este reprimarea greselilor comise de agentii publici, aspect care reprezinta doar unul din scopurile raspunderii. ncalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.1 ,,Contraventia constituie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata ca atare prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau dupa caz, prin hotararea consiliului local al comunei, orasului, municipiului, sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a consililui general al municipiului Bucuresti. 5 Prin intermediul raspunderii se relizeaza atat scopul preventiv, cat si cel sanctionator, carora ar trebui sa li se adauge potrivit doctrinei actuale, si cel educativ. Lege nr 1(()1*** privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza in capitolul , , +anctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici. Potrivit legii, incalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz. .upa cum doctrina de drept public subliniaza si in domeniul stiintei dreptului se contureaza distinctia dintre notiunile de raspundere si responsabilitate, distinctie ce isi are originea in tezele filozofice cu privire la delimitarea fenomenului raspunderii sociale de cel al responsabilitatii sociale.

1 3

'rt. 23 Legea 1(( ) 1*** tatutul func4ionarilor publici, modificat5, completat5 6i republicat5 Rodica #arcisa Petrescu, .rept administrative, editura 7amangiu, 8ucuresti, "99*, p. 3*9

,,Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajeaza in cazul in care acestia au savarsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu.:; Referitor la aceasta prevedere legala, in doctrina s-a subliniat ca este vorba despre o raspundere administrativ-contraventionala, avand in vedere acele fapte ce constituie contraventii, in cadrul raspunderii administrative a functionarului public, savarsite in timpul si in legatura cu atributiile de serviciu, diferit de cele savarsite in afara activitatii profesionale, asemeni oricarui cetatean, care implica o raspundere contraventionala potrivit dreptului comun in materie. <onstata savirsirea contraventiei si cine aplica sanctiunea contraventionala. <ontraventiile savirsite de functionarii publici in afara serviciului si fara legatura cu sarcinile de serviciu, nu sunt supuse regimului juridic al raspunderii administrative a functionarilor publici, deoarece pentru savirsirea celorlarte contraventii functionarii public raspund ca orce persoana fizica, potrivit dreptului comun in materie 2, aprobata cu modificari prin Legea nr. 1(9 ) "99"( .esi legea nu prevede, atit contraventia, cit si sanctiunea administrative aplicabila acesteia trebuie sa fie prevzute intr-o lege, o 0otarire de =uvern sau o 0otarire a consiliilor locale sau judetene. 'ctele normative care reglementeaza contraventiile savirsite de functiionarii publici, in timpul serviciului, sau in legatura cu serviciul, trebuie sa prevada cine ,, mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii functionarul public se poate adresa cu plangere la judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul autoritatea sau institutia publica in care este numit functionarul public sanctionat.:* +e poate observa ca termenul in care se poate formula plingerea impotriva procesului > verbal de constatare a contraventieu si de aplicare a sanctiunii contraventionale si nici faptul ca dispozitiilor referitoare la raspunderea administrative le sunt aplicabile prevederile !.=. nr. " ) "991, privind regimul juridic al contraventiilor.

; 2

,alentin . Prisecaru, Functionarii Publici, ?d. 'll. 8ec@, 8ucuresti, "991, p. 11& !.=. nr. " ) "991 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in A. !f. Partea , nr. 119 ) "3.92."991. ( Publicata in A. !f. partea , nr. ";( ) "". 91."99" * ,alentin . Prisecaru, Functionarii Publici, ?d. 'll. 8ec@, 8ucuresti, "991, p. 11&

nstanta astfel competenta sa solutioneze plingerile, se deroga din despozitiile art. &" alin. " ale !.=. " ) "991, potrivit carora aceasta competenta le revine judecatoriei in a carei circumscriptie s-a savirsit contraventia, si nu judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul autoritatea sau institutia publica in care este numit functionarul public sanctionat. 'ceasta dispozitie nu are in vedere termenul in care poate fi atacat procesul verbal de constatare a contraventiei si de aplicare, a sanctiunii si nici faptul ca dispozitiilor din +tatut nu este aplicabil dreptul comun in materia raspunderii contraventionale. Fata de regimul de drept comun, in materia raspunderii administrativ contraventionale prin care a fost stabilita competenta judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia, de a solutiona plangerea contravenientului, +tatutul prevede e%pres competenta judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul autoritatea sau institutia publica in care este numit functionarul public sanctionat, de a solutiona plangerea acestuia, care poate sa nu fie cea de la locul savarsirii contraventiei. .eoarece dreptul comun al contraventiilor stabileste si calea de abatere a recursului la sectia de contencios administrativ a tribunalului , vom interpreta ca acesta poate fi e%ercitat si de catre funtionarii publici19. 'ctele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii intra in vigoare in termen de &9 de zile de la data publicarii, 11 iar in cazul 0otaririlor consiliilor locale sau judetene, punerea in aplicare se face dupa scurgerea unui termen de 3 zile de la comunicarea actului catre prefect, conform legii.

19

'ntonie orgovan > Tratat de drept administrativ, Editia a III-a restructurata, revazuta si adaugita, Vol. I, ?ditura 'll 8ec@ - 8ucuresti, "991 11 'rt. & alin. 1 din !.B.=. nr. " ) "991

BIBLOGRAFIE

1. 'ntonie orgovan > Tratat de drept administrativ, Editia a III-a restructurata, revazuta si adaugita, Vol. I, ?ditura 'll 8ec@ - 8ucuresti, "991 ". Prof.univ.dr. .umitru 8rezoianu > Drept administrativ roman, ?ditura 'll 8ec@ 8ucuresti, "991 &. Aircea Preda - ,,Drept administrativ ,Partea generala ?ditia revazuta si actualizata, ?ditura Lumina Le%, <luj-#apoca, "991 1. .r.,alentin . Prisacaru > Functionarii publici ,?ditura 'll 8ec@ - Bucuresti, "991 3. .r.,alentin Prisacaru, Tratat de drept administrativ roman. Partea generala, editia a -a revazuta si adaugita, ?ditura Lumina Le%, 8ucuresti, "99" ;. Constitutia omaniei, adoptata prin referendum la 1* octombrie "99& 7. !egea nr. "##$"%%% re&eritoare la statutul &unctionarilor publici, republicata in "991

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate