Sunteți pe pagina 1din 1

DTRECITA RESURSE UMANE9r SALARTZARE NR.

4ll
ll

,'f#"4f JriElfo

,,F4, ,l';.*-iliij

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

/DRUS/3O.ot.2Ot4

NOTA

Ref : calcul salariupersonaldidactic cu dirisenfie incadratpe doud niveluri de invdtdmdnt

Avdnd in vedere dificultatea implementdrii noilor modificdri legislative yd informdmcd existd reglementate in programul de O.U.G.nr.10312013 ,,Edusal,,, posibilitatea de dirigenlie ca unelecadredidacticecarebeneficiazd de indemnizalia pe un singurnivel de invSldmdnt p0ndin luna decembrie qi au fost incadrate 2013,in pe niveluri de inv6!5mdnt,sd primeascd un luna ianuane2014, dupd incadrarea cuantum al salariuluidiferit fatdde lunaprecedentd. in acestsens, vd comunicdm urmdtoarele: . pentru a nu diminua drepturile salarialeale cadrelor didactice, diferenfa reztltatd o puteli trece in statul de platd al aplicaliei ,,Edusal,,, la rubrica corecfli,,. ,,sume . Situaliacreatd seva reglementa lichidarea lunii februane20I 4.

Str.General Berthelot nr.28-30, Sector 1, 01016& Bucuresti Tel: +40(0)21 4056250 www.eou.ro

S-ar putea să vă placă și