Sunteți pe pagina 1din 44

CAP VI ORIENT|RI MODERNE ~N MANICHIUR| {I PEDICHIUR|

Manichiura este n!ri"irea s#ecia$% a #ie$ii &i un!hii$'r (e $a )*ini iar #e(ichiurea este n!ri"irea s#ecia$% a un!hii$'r &i #ie$ii (e $a #ici'are+ a),e$e -iin( $a -e$ (e i)#'rtante. At%t )anichiura+ c%t &i #e(ichiura au n #ri)u$ r*n( un caracter i!ienic &i se re-er% $a t%ierea &i #i$irea un!hii$'r n'r)a$e+ iar n ca/u$ #e(ichiurii n s#ecia$ $a t%ierea &i #i$irea un!hii$'r n!r'&ate+ nc%rnate+ ine!a$e sau (e-'r)ate (e $a #ici'are+ #recu) &i $a n(e#%rtarea #ie$ii n!r'&ate 01esut n s#ecia$ $a t%ierea &i #i$irea un!hii$'r n!r'&ate+ nc%rnate+ ine!a$e sau (e-'r)ate (e $a #ici'are+ #recu) &i $a n(e#%rtarea #ie$ii n!r'&ate 01esut 2er'tini/at3 (e #e ta$#a #ici'ru$ui 0c%$c*i3 &i a ,%t%turi$'r a)#$asate #e (e!ete+ ntre (e!ete+ #e c%$c*i sau ta$#a #ici'ru$ui.

fig 1

Aceste `ngrijiri sunt absolut necesare [i trebuie efectuate cu regularitate, deoarece att unghiile `nc\rnate sau prea mult crescute, ct [i b\t\turile sau ]esuturile `ngro[ate, fiind presate de `nc\l]\minte [i ciorapi provoac\ dureri `nso]ite de st\ri de nervozitate. Manichiura [i pedichiura sunt opera]iuni comple e care necesit\ [i ceva no]iuni medicale pentru e ecutarea de opera]ii de mare precizii [! de `nalt\ calificare, ca de e emplu cazul `n care se cere e tragerea unghiei `nc\rnate, `nl\turarea b\t\turilor profunde dintre phalange. " ecutarea meseriei de manchiurist [i pedichiurist presupune o mare `ndemnare, aten]ie [i calm, precum [i cunoa[terea bolilor de piele [i mult\ m\iestrie tehnic\. 4.5 6'cu$ (e )unc% a$ )anichiuristei &i #e(ichiuristei Meseria de manichiurist se e ercit\ `n acela[i salon cu coafura. #ocul de munc\ este dotat cu o m\su]\ confenc]ionat\ din lemn sau metal, prev\zut\ cu un sertar `nc\p\tor care `n interior este desp\r]it `n trei compartimente - un compartiment pentru p\strarea instrumentelor,

- un compartiment pentru materiale estetice, - un compartiment pentru materiale dezinfectante. $entru men]inerea `n condi]ii igienice a m\su]ei, aceasta se va acoperi cu sticl\. %ot ca mobilier sunt necesare dou\ scaune, unul pentru manichiurist\ [i cel\lat pentru cliente. #ocul de munc\ al machiuristei `n salonul de `nfrumuse]are poate fi plasat oriunde `n func]ie de necesit\]i [i spa]iu. -i!.7

4.7 Materia$e+ instru)ente+ )anichiur% &i #e(ichiur%

scu$e

&i

$en"etrie

#entru

A & MA%"'!A#" Materiale obligatorii ce sunt necesare pentru efectuarea machiurii, ct [i pedichiurii sunt urm\toarele& va\, aceton\, s\pun, fa[e sterile, prosoape curate, cr me, lacuri de unghii, coloran]i pentru lacuri, carmin [i creme.

-i!.8

9 : IN;TRUMENTE !nstrumentele esen]iale sunt urm\toarele & - foarfece pentru scurtat unghiile [i t\ierea col]urilor, - foarfece pentru t\iat pieli]a din [an]ul preunghial, - pile de diferite dimensiuni, - chiuret\ pentru cur\]area [an]ului perunghial, - cu]ita[ pentru aplicarea carminului+ - piatr\ ponce

-i!.<

C. ;CU6E := tre#ie(+ >a/'n #entru n)uiat )*ini$e+ $i!hean #entru n)uiat #ici'are$e. D. 6EN?ERIE: ha$at E. ;U9;TAN@E DEAINBECTANTE: =,icar,'nat (e s'(iu+ car)in+ s#irt )e(icina$+ a$c''$ (e D CD + ri>an'$.

-i!E

4.8 Met'('$'!ia e-ectu%rii )anchiurii A.SCURTAREA {I FORMAREA UNGHIILOR 1. (curtarea unghiilor degetelor de la mn\ prin t\iere [i pilire. ). *ormarea unghiilor prin pilire. +. *ormarea unghiilor av\nd `n vedere formele naturale ale m\inii [i ale degetelor. ,. Ajustarea neregularit\]ilor. No]iuni elementare importante sunt cuno[tin]ele referitoare la&

a-.aracteristici necesare preg\tirii `ntre]inerii unghiilor conform unui plan de diagnoz\. b-"fectul optic al diverselor unghii& /fig.1 unghii lungi, ovale dau degetelor [i `ntregii m ini iluzia de suplu [i `ngust0

unghiile scurte, rotunde, p\trate, trapezoidale dau impresia de l\]ime, de grosolan. c-Aspectul [i cauzele modific\rii unghiilor.

d- .ondi]iile de igien\ e-*oarfeci, cle[ti [i t\ierea unghiilor /fig.)-

f- %ipuri de pile pentru unghii [i folosirea lor & /fig.+-

pile1diamant pentru unghii dure+ pile1[mirghel pentru unghii moi, sensibile care se pot `ndoi. Alte diferen]ieri constau `n m\rime, form\ [i dantur\. g- $uncte de orientare la determinarea formei potrivite a unghiei & forma natural\,

dorin]a clientei

activitatea profesional\ moda h- *ormarea unghiilor crescute strmb & vrful planificat al unghiei ar trebui s\ fie ct mai aproape posibil de a a central\ a degetului. /fig.,Instrumente i !ot"ri suplimentare ne#esare. pile pentru unghii `n func]ie de tipul de unghii, prosop flau[at, sus]in\tor de mn\, [erve]ele de h\rtie, dizolvant de lac [i vat\,plan de diagnoz\, creion, etc. Descrierea #as cu #as a acti>it%1ii

5.6ucr%ri #re!%tit'are 1.1. $reg\tirea locului de munc\ & preg\tirea locului de munc\ 0 cur\]area minilor

manichiurista se a[eaz\ lateral, `n fa]a clientei [i `[i a[eaz\ un prosop pe picioare /fig.2 se sprijin\ mna clientei pe sus]in\torul de mn\.

1.). 3ndep\rtarea lacului de unghii se pun m\nu[ile,

se umeze[te un tampon de vat\ cu dizolvant pentru lac se ]ine degetul mic al clientei pe un [erve]el de hrtie, cu degetul mare [i cu cel mijlociu /fig.4 se apas\ vata pe unghie [i se trage rotind1o u[or spre v\rf, se procedeaz\ la fel pn\ se ajunge la degetul mare. (e prelucrea\ `n aceea[i ordine degtele celeilalte mini, se mai cur\]\ o dat\ fiecare unghie cu vat\ [i dizolvant. 5u trebuie s\ mai r\mn\ resturi de lac, 1.+. Aprecierea unghiilor [i degetelor se evalueaz\ unghiile [i degetele ambelor mini `n baza planului de diagnoz\ [i se trag concluziile, se interogheaz\ clienta cu privire la dorin]ele ori problemele ei [i se includ `n planul de diagnoz\ dac\ este cazul `mpreun\ cu clienta se stabile[te lungimea [i forma dorit\, cu ajutorul planului de diagnoz\,

se stabilesc concluziile pentru tratament. 7. Pi$irea un!hii$'r 7.5. P'/i1ia (e!ete$'r &i a instru)ente$'r 3n cazul unei persoane care lucreaz\ cu dreapta se `ncepe cu mna st\ng\ / un stngaci va `ncepe cu dreapta-. Astfel 6mna de lucru7 a clientei poate r\mne mai mult timp `n baia de `nmuiere, `n vederea tratamentului suplimentar al pieli]ii unghiilor.

se ]ine degetul mic, care urmeaz\ a fi prelucrat, ca pentru `nl\turarea lacului (e va lua pila `n mn\ &1degetul ar\t\tor, mijlociu [i inelar pe o parte, degetul mare [i cel mic pe cealalt\ parte /fig.87.7. Pi$irea

se pune pila u[or oblic, presnd pu]in pe lateral /fig.9 se manevreaz\ pila dus1`ntors, cu mi[c\ri lungi, corespunz\tor formei dorite a se da unghiei Un$%iile &ine i #asante se 'or pili !oar (ntr)un sin$ur sens* spre '+r&ul lor pentru a se e'ita ruperea. ,up" (n#%eierea &ie#"rei mi #"ri !e pilire* pila se a ea-" !in nou (n lateral. Nu se 'a pili un$%ia prea tare* pentru a nu #rea #ol]uri. .n a#este lo#uri se pot pro!u#e i ruperi !e un$%ii.

se orienteaz\ forma unghiei `n func]ie de a[a central\ a degetului. Acest lucru este necesar mai ales la unghiile crescute strmb. /fig.:-

7.8. Pi$irea ,a>uri$'r 3ndep\rtarea canturilor ascu]ite ap\rute la marginea unghiei & se a[eaz\ partea fin\ a pilei oblic1 sus, pe marginea unghiei, se manevreaz\ pila `n mod repetat, cu mi[c\ri scurte, ap\s\nd u[or, de sus `n jos pe cantul unghiei /fig.1;-

se verific\ prin pip\irea cu degetul mare, dac\ marginea pilit\ este rotunjit\ [i f\r\ asperit\]i. <ac\ este necesar se va mai prelucra unghia se pilesc `n acela[i fel [i celelalte unghii. <ac\ s1a terminat de lucrat o unghie [i urmeaz\ tratarea pieli]ei unghiilor, degetele trebuie scufundate `ntr1o baie de `nmuiere.

Fre&e$i ce tre,uiesc e>itate :

1.5erespectarea m\surilor de igien\ & mnile nu sunt curate, pilele de unghii nu au fost dezinfectate dot\rile suplimentare nu sunt curate ).$ilele sunt uzate 1 nu se poate ob]ine forma dorit\. +.#acul nu a fost `ndep\rtat & nu se pot stabili modific\rile suprafe]ei unghieie, lacul se sparge la pilire, astfel c\ forma pilit\ poate fi urm\rit\ doar nesigur. ,.5u a fost respectat planul de diagnoz\ & forma ob]inut\ a unghiei nu va fi avantajoas\ la unghiile pilite prea scurt vrful degetelor nu va fi protejat 2.=nghia a fost pilit\ prea mult `n lateral & apar dureri, forma unghiei va fi urt\, unghia s1ar putea rupe `n acest loc 4.>avurile nu au fost `ndep\rtate& marginea unghiei este aspr\. forma ungiei este neregulat\. 8.=nghiile sunt inegale `n lungime ? aspectul general va fi nesatisf\c\tor.

/.TRATAMENTUL 0IELI1EI UNGHIILOR %ratarea pieli]ei unghiilor f\r\ a v\t\ma pielea irigat\ sanguin.

3nmuierea, `mpingerea pi r\zuirea pieli]ei `nmuiate cu solu]ii de tratare. %\ierea, ori smulgerea pieli]ei `nmuiate . No]iuni preliminare : 1. 3nsu[irile [i sarcinile pieli]ei unghiilor&

este vorba despre o `ngro[are a ]esutului cornos, ceea ce `nseamn\ c\ nu con]ine nici vase de snge, nici nervi 0 rolul este de a ap\ra r\d\cina unghiei de murd\rie [i agen]i patogeni. ). (unt dou\ posibilit\]i de `nmuiere a pielii & baia de `nmuiere, solu]ia de `ndep\rtare a pieli]ei. (olu]ia de `ndep\rtare a pieli]ei nu trebuie `ntrebuin]at\ la pieli]a sensibil\ ori v\t\mat\ anterior. +. !nstrumentele de tratat pieli]a unghiilor sunt destul de diverse, precum cele e emplificate `n fig.1 [i fig.) ,. %rebuie s\ se cunoasc\ temeinic comportamentul `n cazul r\nirii pieli]ei. 2. @rice manichiurist sau pedichiurist trebuie s\ cunoasc\ c\ este obligatorie desinfec]ia [i cur\]area instrumentelor. Instrumente [i dot\ri suplimentare necesare baia de `nmuiere, vat\, prosop flau[at sau [ervet, solu]ie pentru `ndep\rtarea pieli]ei, picioru[ de calAridic\tor de pieli]\, cle[te [i foarfec\ pentru pieli]\, cu]ita[ pentru pieli]\, be]i[oare de manichiur\, m\nu[i. Meto!olo$ia opera]iunii !e tratare a pieli]ei un$%iilor ? descrierea pas cu pas a activit\]ii. %ratarea pieli]ei unghiilor trebuie s\ `nceap\ cu pilirea unghiilor. 1.Lucr\ri preg\titoare& 1 se a[eaz\ la `ndem\n\ instrumentele [! dot\rile suplimentare, desinfectate [i cur\]ate. ). ~nmuierea pieli]ei unghiilor.

(e umple pn\ la jum\tate un vas cu ap\ la temperatura pielii [i se pune pu]in [ampon. (e a[eaz\ vasul `n a[a fel `nct s\ nu se poat\ r\sturna, iar clienta s\ poat\ s\1[i introduc\ comod degetele unei mini. (e roag\ clienta ca dup\ pilirea unghiilor s\ ]in\ degetele acestei mini `n baia de `nmuiere, p\n\ c\nd se va pili [i unghiile celeilalte mini. #a final se va [terge cu un prosop. Modalit\]i de continuare a tratamentului & 1`ndep\rtarea pieli]ei prin r\zuire, `ndep\rtarea pieli]ei prin t\iere. 3. ~ndep\rtarea pieli]ei cu solu]ia pentru `ndep\rtat [i r\zuirea (e pun m\nu[ile de protec]ie pentru c\ solu]ia este

puternic alcalin\. .u ajutorul unui [erve]el se ia degetul mic al clientei `ntre degetul mare [i mijlociu al manchiuristei. /fig.+ Aplicarea solu]iei pe pieli]\ & - solu]ia lichid\ se aplic\ cu un be]i[or de manichiur\, pe care s1a `nf\[urat vat\, - solu]ia sub form\ de crem\ ori gelse aplic\ cu o pensul\, direct din tub @rdinea de lucru este de la degetul mic spre degetul mare. (e las\ o scurt\ perioad\ ca solu]ia s\1[i fac\ efectul.

R\zuirea (e a[eaz\ pe suprafa]a unghiei picioru[ul de cal cu partea r\zuitoare pe pieli]\.

(e r\zuie[te partea `nmuiat\, manevr\nd picioru[ul de cal cu o u[oar\ ap\sare, circular\ de1a lungul pieli]ei /fig.,~ndep\rtarea solu]iei r\mase (e ia un bol cu ap\ la care se daug\ pu]in\ solu]ie acid\, epntru a neutraliza resturile alcaline [i pentru a regenera mai rapid protec]ia acid\ a pielii. .u ap\ se `ndep\rteaz\ toate resturile solu]iei pentru `ndep\rtarea pieli]ei. (e usuc\ bine mna. Smulgerea resturilor de pieli]\

(e ia degetul clientei `ntre degetul mare [i cel mijlociu al manichiuristei. (e ia `n mn\ forfecu]a ori cle[tele pentru pieli]\. 1pentru priz\ pe inelele foarfecei se folose[te degetul mare [i inelarul /fig.2-

1 cle[tele va fi apucat `n c\u[ul palmei. Ar\t\torul [i degetul mijlociu vor fi ulizate pentru sprijin /fig.4-

(e `ndep\rteaz\ cu aten]ie resturile. ~ndep\rtarea pieli]ei prin t\iere `n majoritatea cazurilor aceast\ procedur\ nu este necesar\ [i ea trebuie evitat\ pe ct posibil. Bresarea pieli]ei ? se d\ cu crem\ pe pieli]\ imediat dup\ baia de `nmuiere [i dup\ uscare. $ieli]a r\mne astfel moale pentru tratament.

3ndep\rtarea pieli]ei ? cu ajutorul unui ridic\tor de pieli]\ se ridic\ cu aten]ie pielea `nmuiat\ /fig.9T\ierea pieli]ei (e ia `n mn\ forfecu]a, respectiv cle[tele. (e pune forfecu]a, respectiv cle[tele pe o lateral\ a pieli]ei [i se taie cu aten]ie numai por]iunea ie[it\ puternic `n afar\. (e las\ o distan]\ pn\ la ]esutul irigat sanguin. - pentru ca pericolul unei r\niri s\ nu fie prea mare,

- pentru ca func]iunea protectoare a pieli]ei s\ se perpetueze. (e spal\ mna cu ap\ curat\. Post-tratarea $entru regresarera pielii [i pentru regenerarea protec]iei acide se trateaz\ suprafa]a unghieie [i pieli]a cu o crem\ pentru unghii, ori cu un ulei corespunz\tor. <ac\ este cazul se efectueaz\ un masaj al minii. Gre[eli ce trebuiesc evitate : 1. !nstrumentele de lucru nu au fost `n stare igienic\ irepro[abil\ & cre[te pericolul infec]iilor, clienta va fi nemul]umit\. ). Casul pentru mn\ a fost a[ezat nepotrivit ? se va v\rsa. +. $ieli]a a fost insuficient `nmuiat\ `n baie & vor fi `ngreunate etapele urm\toare pielea va fi insuficient de elastic\ [i se va rupe. ,. $reparatul de `ndep\rtare al pieli]ei nu a fost aplicat dirijat & pielea iritat\ [i unghia vor fi inutil suprasolicitate.

C. A0LICAREA LACULUI ,E UNGHII 1.Aplicarea lacului de unghii. ).3nfrumuse]area formei unghiei prin subliniere ori compensare optic\ cu ajutorul lacului de unghii. +.Alinierea unghieie la mod\.

No]iuni preliminare importante ? sunt cuno[tin]ele privind & a- Bama de lacuri de unghii [i diferen]ele lor calitative. b- <omeniile de aplicare ale diferitelor tipuri de lacuri & lacul transparent, ca lac de deasupra sau de desesubt, lacul de acoperire pentru amelior\ri structurale, ori pentru echilibrarea suprafe]ei unghiilor.

c-$osibilit\]i de modelare cu lacuri colorate & /fig.1 l\cuirea complet\ sunt eviden]iate `n fig.a nu se l\cuiesc lateralele unghiilor, astfel se creeaz\ iluzia `ngust\rii ? eviden]iate `n fig.b [i d. nu se l\cuie[te luna unghiei ? astfel unghiile par mai scurte ? eviden]iat\ `n fig.c d-"fectul diverselor culori ale lacului & nuna]ele `nchise, puternice, subliniaz\ unghiile [i m inile, nuna]ele deschise ac]ioneaz\ mai pu]in b\t\tor la ochi, sunt estompate formele nefavorizante. Instrumente [i dot\ri suplimentare

lacuri de unghii, prosop plu[at, avt\, dizolvant de lac ori creion de corectur\, be]i[oare pentru manichiur\, diluant de lac, etc.

Metodologia aplic\rii lacului de unghii descrierea pas cu pas a activit\]ii a- Lucr\ri preg\titoare & se preg\tesc toate materialele, se cur\]\ minile, manichiurista se a[eaz\ `n fa]a clientei, lateral [i se protejeaz\ `mbr\c\mintea cu un prosop, se `ndep\rteaz\ lacul mai vechi dac\ este cazul, se verific\ dac\ pe unghii e ist\ resturi de crem\ sau de ulei, care vor fi `ndep\rtate cu dizolvant, pentru c\ altfel lacul nu se va prinde. b-Aprecierea formei unghiilor [i degetelor (e stabile[te forma unghiilor [! a degetelor conform planului de diagnoz\ Manichiurista se va interesa de dorin]ele [i e perien]ele clientei `n leg\tur\ cu lacul de unghii. Manichiurista va face propuneri pe care le va fundamenta, `n leg\tur\ cu coloristica unghiilor [i alegerea culorii lacului.

c-Pozi]ia degetelor &

(e va lua degetul ce trebuie tratat care se va ]ine ca la pilitul unghiilor, cu degetul mare [i cu cel mijlociu. (e scutur\ energic sticlu]a cu lac. (e va verifica apoi capacitatea de `ntindere a lacului de unghii. #acul prea v scos trebuie diluat cu cteva pic\turi de diluant. (e pune sticlu]a cu lac `n podul celeilalte palme, pentru a putea aplica lacul rapid [i sigur. /fig.)-. d-Tehnica aplic\rii lacului

(e va prelua pe pensul\ lac din sticlu]\. .antitatea necesar\ de lac este `n func]ie de m\rimea unghiei. (e va pune pensula pe mijlocul suprafe]ei unghiei, apoi se va deplasa pn\ aproape de pieli]\, pn\ la lun\. =lterior printr1o mi[care se va trage pensula pn\ `n v rful unghiei /fig.+1, (e va proceda identic [i pe p\r]ile laterale ale unghiei./fig. 2 ?4-. #acul se va aplica totdeauna dintr1o mi[care, `ntr1un strat sub]ire, unfirm, astfel el va rezista mai mult. 3n cazul l\cuirilor nereu[ite ? acestea vor fi `ndep\rtate pe `ntreaga suprafa]\ a unghiei, folosind solu]ia de `ndep\rtare. <up\ ce primul strat s1a uscat se va aplica cel de al doilea strat.

e)Corectarea gre[elilor minore se va `nf\[ura vat\ pe un be]i[or pentru manichiur\ sau se va folosi un creion de corectat lacul de unghii.

se va trece cu acesta, cu aten]ie de1a lungul minilor gre[ite /fig.8-

e)Uscarea lacului se va l\sa lacul s\ se usuce bine la aer, rugDnd `n acela[i timp clienta ca `n acest timp s\ nu apuce nimic cu m na. (e va evita `nc\lzirea, pentru c\ se pot crea discontinuit\]i pe suprafa]a de lac. se vor trata unghiile cu un preparat pentru uscarea lacului, dac\ clineta se gr\be[te, urm\rind cu aten]ie instruc]iunile de utilizare ale acestuia. f- Gre[eli ce trebuiesc evitate. 1.#acul vechi nu a fost complet `ndep\rtat& suprfa]a lacului nu va mai fi neted\, aspectul minii va fi ne`ngrijit ).$e suprafa]a unghieie s1au g\sit resturi de crem\ ori de ulei & lacul nu se va mai prinde uniform [i se desprinde `nainte de vreme. +.#acul a fost prea vDscos& stratul de lac va fi prea gros [i neuniform [i se desprinde `nainte de vreme stratul de lac se va usca cu greutate. ,.#acul a fost aplicat `ntr1un singur strat mai gros &

uscarea va dura foarte mult, suprafa]a lacului nu va fi neted\. 2.(1a plicat cu pensula prea mult sau prea pu]in lac de unghii & lacul picur\, scurgndu1se de pe unghie , stratul de lac nu va fi uniform. 4.Marginile trasate gre[it nu au fost corectate & aspectul lacului va fi ne`ngrijit. 8.5u s1a ]inut seama de forma unghiilor & l\cuirea nu va favoriza minile.

TEN,IN1E MO,ERNE .N MANICHIUR2 )L2CUIREA

E Ultima ten!in]" a mo!ei (n mani#%iur" ) l"#uire este pi#tura i !e#orul pe un$%ii 3 o art" #are #ere mult" r"4!are i ima$ina]ie ) e5empli&i#at" reu it (n po-a !e mai sus. F

$entru 84G dintre femei E vopsirea unghiilor F reprezint\ un gest de elegan]\ [i rafinament, iar pentru +8G dintre ele un atribut indispensabil ]inutei `ngijite. 'egularitatea acestui gest [i timpul consacrat e ecut\rii lui sunt foarte variabile & 2,G dintre femei `[i consacr\ `ntre cinci [i zece minute vopsirii unghiilor [i 41G aplic\ dou\ straturi de oj\. .ele care `[i l\cuiesc unghiile `n mod regulat /o dat\ pe s\pt\mn\- o fac `n num\r mai mare vara /))G fa]\ de 12G iarna-. $utem vorbi, a[adar de o vopsire sezonier\ a unghiilor. (\ nu se uite c\ vara, oja acoper\ [i unghiile degetelor de la picioare & ,:G dintre femei o utilizeaz\ `n acest scop cel pu]in o dat\ la cincisprezece zile. <e[i atunci cnd `[i aleg oja, femeile caut\ `n primul rDnd culoarea potrivit\, ele sunt interesate [i de calitatea cosmetic\. 3n acest sens principalele cerin]e feminie sunt & u[urin]a cu care se aplic\ oja, rapiditatea usc\rii ei rezisten]a `n timp. Aplicarea u[oar\ este legat\ de fluiditatea produsului, de capacitatea lui de acoperire a suprafe]ei unghiei, dar [i de calitatea pensulei. %impul de uscare trebuie s\ fie ct mai scurt. Aceste cerin]e nu aceea[i semnifica]ie pentru toate femeile , interesul fa]\ de aspectul unghiilor vopsite variaz\ de la femeile obi[nuite s\ s\ fac\ frecvent acest gest, la cele care1l e ecut\ ocazional. 3n primul caz durata ideal\ de rezisten]\ a ojei este de patru zile, iar `n cel de al doilea caz de vreo [ase ? [apte zile. 3n general femeile `[i doresc o oj\ care s\ le simplifice via]a. Aceast\ aspira]ie se traduce printr1o calitate impecabil\ a ojei cu o durat\ de rezisten]\ mare [i o aplicare facil\.

,. MONTAREA UNGHIILOR FALSE Montarea un$%iilor &alse 3 este pelun$irea un$%iilor naturale6 (n te%ni#a 7tip8 prin montarea !e '"r&uri !e un$%ii* (n te%ni#a a4lon* prin mo!elarea '+r&urilor un$%iilor pe a4lon.

prin meto!a 4i#omponentelor !e apli#are a unui strat sinteti# pe (ntrea$a un$%ie.

N'1iuni #re$i)inare& a- .uno[tin]ele prezentate anterior privind `ntre]inerea unghiilor. b- Crfurile artificiale ale unghiilor vor fi denumite 6tip71uri. Bama lor prezint\ diverse forme, lungimi [i l\]imi, astfel c\ va putea fi ales E tip F1ul portivit fiec\rui gen de

degete. %ehnica E tip F1ului trebuie s\ corespund\ l\]imii unghiei, tehnic\ ce este util\ pentru prelungirea [i `nt\rirea unghiilor scurte. c- $entru modelarea liber\ se utilizeaz\ [abloane dintr1un material asem\n\tor hrtiei, cu verso1ul lipicios. [ablonul se poate asorta la m\rimea degetului [i a unghiei, tehnica [ablonului se folose[te la unghii scurte, casante ori deformate. d- $entru E `mbr\carea F unghiilor [i a E tip F1urilor, ca [i pentru modelare sunt utilizate materiale plastice `nt\ritoare. " ist\ dou\ metode curente& metoda celor dou\ componente, la care o pulbere de modelat, respectiv un material plastic cu o consisten]\ de gel, dup\ amestecarea cu un lichid special, este aplicat\ ca un strat plastic, metoda de `nt\rire la lumin\, la care un gel care se `nt\re[te prin e punerea la ultraviolete, este aplicat `n dou\ sau trei straturi. e- #a fiecare +1 2 s\pt\mni se e ecut\ post1 tratamente pentru a umpe cre[terile de pieli]\ [i stratul de plastic. f- <ac\ trebuie nivelate neregularit\]i ale suprafe]ei unghiei, ca [i pentru `nt\rirea unghiilor moi, sub]iri [i casante se procedeaz\ ca la prelungirea unghiilor `n E tehnica [ablon F. g- $e lng\ tehnicile descrise, amintim tehnica E tip F cu m\tase, la fer pe `ntreaga suprafa]\ a unghiei este lipit\ m\tase ne[ifonabil\ autoadeziv\. $e deasupra se aplic\ un strat sub]ire de E tip F cu lipici netezit prin [lefuire.

h- $entru pilirea vrfurilor artificiale de unghii se folosesc pile speciale />uffer- cu suprafe]e de pilire diferite. /fig.1-.

i- (e va evita respirarea prafului rezultat prin pilire. j- 5u se vor monta unghiile artificiale c nd e ist\ r\ni [i inflam\ri `n zona unghiilor. Montarea irepro[abil\ a unghiilor artificiale cere concentrare, abilitate profesional\ [i foarte mult\ practic\. Exist\ multe sisteme diferite, astfel c\ aceste prime instruc]iuni se consider\ doar o introducere `n aceast\ tehnic\. Este obligatorie respectarea instruc]iunilor de utilizar ale sistemelor ce stau la dispozi]ie pentru prelungirea unghiilor.

Met'('$'!ia (e eGecutare a )'nt%rii un!hii$'r arti-icia$e (escrierea #as cu #as a acti>it%1ii. 1.Lucr\ri preg\titoare : se a[eaz\ toate materialele preg\tite pe m\su]\,

manichiurista se va sp\la pe mini [i `[i va pune m\nu[ile, manichiurista se va a[eza `n fa]a clientei. ). Preg\tirea unghiilor & se `ndep\rteaz\ eventual lacul e istent, dac\ este necesare se scurteaz\ unghiile naturale la forma [i lungimea din fig.). se pile[te u[or suprafa]a unghiei cu partea fin\ a unei pile pentru unghii, astfel unghia artificial\ va adera mai bine. +. TEHNICA TIP a-Fixarea tip -urilor

se

alege

un

tip

corespunz\tor ca m\rime. #\]imea lui trebuie s\ corespund\ cu l\]imea unghiei. /fig.+-

se d\ cu lipici pe capul inferior, transparent al E tip F1 ului. /fig., se va presa cteva secunde partea dat\ cu lipici pe vrful natural al unghiei /fig.2-.

3ntre E tip F [i unghia natural\ nu trebuie s\ apar\ nici o bul\ de aer. /fig.4-.

=mezeala ce ar p\trunde ar favoriza infectarea cu ciuperci [i ara afecat durabilitatea unghiei naturale. (e va scurta E tip F1ul cu forfecu]a, pn\ la lungimea dorit\.

(e va pili forma dorit\ cu pile speciale

(e va r\zui pu]in suprafa]a E tip F1ului. 3n acest fel favoriza]i trecerea spre unghia natural\ /fig.:-

b). Nivelarea trecerii se mai degreseaz\ `nc\ o dat\ unghia, se va aplica un lichid adeziv /$rimer- pe toat\ suprafa]a unghiei [i se va l\sa s\ se usuce bine. /fig.1; se va turna o cantitate de lichid special `ntr1un vas destinat amestecului, se va scufunda vrful pensulei `nti `n lichid special, apoi `n pulberea de modelat. (e va r\suci pensula pn\ cnd ea formeaz\ o bilu]\, care nu trebuie s\ fie prea uscat\ [i nici prea ud\.

(e va `ncepe aplicarea pe vrful E tip F1ului, `ntr1un strat sub]ire, spre unghia natural\ /fig.11-.

(e va continua aplicarea stratului pe unghia natural\, p n\ cnd se ob]ine o trecere uniform\. (e va evita ungerea pieli]ei unghiei, apoi se va l\sa stratul din material sintetic s\ ajung\ pn\ `n imediata apropiere a pieli]ie. (e va `ndep\rta, eventual lateral, cu un be]i[or de lemn, cantitatea e cedentar\. !mediat dup\ terminarea activit\]ii se va cur\]a cu lichid special. c- Scurtarea, netezirea [i lustruirea (e va l\sa stratul de mas\ plastic\ cca. trei minute s\ se ususce.

(e va [lefui noua suprafa]\ a unghiei cu partea fin\ a buffer1ului, pn\ devine neted\ [i `n final se va lustrui cu partea buretoas\, pn\ cnd str\luce[te /fig.1) ? 1+ Apoi se va `ndep\rta praful rezultat la pilire cu o pensul\ 3n final, se va cur\]a [i degresa unghia cu alcool. <. TEHNICA {A96ONU6UI

a- Aplicarea [ablonului mai `nti se va aplica grundul de priz\ /$rimer- pe `ntreaga unghie [i se va l\sa s\ se usuce complet, se va `ndoi [ablonul [i mijlocul `ndoit se va introduce sub vrful unghiei naturale /fig.1, ? 12-,

se va potrivi [ablonul cu bolta unghiei ? el trebuie s\ se arate u[or `n jos se va ap\sa [ablonul fest pe laterale /fig.14-

b- Modelarea unghiei artificiale& se va turna pu]in lichid `n vasul destinat amestecului.

se va scufunda vrful pensulei mai `nti `n lichidul special [i apoi `n pulberea de modelat., apoi se va r\suci pensula pn\ s\ formeze o bilu]\ care nu trebuie s\ arate nici prea ud\ nici prea uscat\. ap\snd pensula, se va forma pe [ablon, cu aceea[i bilu]\ un vrf de unghie. (e va `mpr\[tia amestecul pn\ se va ob]ine grosimea [i forma dorit\ /fig.18-. %rebuie s\ se lucreze uniform. (e va prelua din nou material de modelat, care acum se va plica `n strat pe unghia natural\, `n modul descris. (e va lucra pe direc]ia pieli]ei unghiei, pn\ se va ob]ine o trecere uniform\. (e va evita mnjirea pieli]ei. =lterior se va `ntinde stratul de mas\ plastic\, sub]ire, pn\ `n imdeiata apropiere a pieli]ei. (e va `ndep\rta cu un be]i[or de lemn substan]a depus\ eventual prea mult pe lateral. !mediat dup\ `ncheierea tratamentului se va cur\]a pensula cu lichid special . c- Scurtarea, netezirea [i lustruirea (e va l\sa stratul de material plastic s\ se usuce cca. cinci minute, vrful artificial al unghieie trebuie s\ se usuce bine. (e va `ndep\rta cu aten]ie [ablonul.(e va [relucra `n continuare unghia d-Etapele urm\toare 1 se va trata unghiile artificiale aplicate, cu lac de unghii colorat, ori cu lac incolor.

HMIINI ~NO9I6ATE tehnica a#$ic%rii un!hii$'r -a$se 'rient%ri )'(erne+ (e u$ti)% actua$itate

3n ultimii ani, folosirea suporturilor predecorate `n reconstruc]ia unghiilor a devenit ceva normal, avnd `n vedere c\ nu to]! sunt arti[ti perfec]i care `[i pot permite s\ creeze desene proprii pe unghiile clientelor.

.antitatea mare de decora]iuni `n cazul zuporturilor predecorate cu mna cu ajutorul tehnicii airbrush, /e ist\ cel pu]in :; de desene, toate diferite-, ne ajut\ pe to]i cei care licreaz\ `n acest domeniu al manichiurei, s\ oferim clientelor o gam\ larg\ de desene. Astfel, clienta se poate hot\r` s\ foloseasc\ acela[i desen pentru toate unghiile sau un desen diferit pentru una sau dou\ unghii. <up\ cum se [tie din e perien]a acumulat\ `n domeniu, nu toate suporturile se comport\ la fel. Mai ales esteticienele ce lucreaz\ cu r\[in\ acrilic\ trebuie s\ fie atente la achizi]ionarea acestui produs deosebit, deoarece nu toate suporturile predecorate permit utlizarea substan]elor acrilice pe desen.

Adesea se poate `ntmpla ca desenul s\ se deterioreze iremediabil. 3nainte de cump\rare trebuie s\ ne asigur\m `ns\ c\ suporturile rezist\ la r\[inile acrilice. Folosirea gelului etap\ cu etap\ (e preg\tesc unghiile. (e `mping cuticulele, cu partea moale a instrumentului. .u pila 1;;A9; se scurteaz\ unghiile naturale. (e preg\te[te patul unghiei, crendu1i asperit\]i cu pila 1;;A9; sau blocH alb 1;;A1;; sau blocH 1;;A9;. (e preg\tesc suporturile `n func]ie de m\rimea unghiei [i se lipesc cu adeziv cu priz\ rapid\. (e scurteaz\ suporturile cu cutte1ul. .u pila 19;A),; se pile[te suprafa]a suportului & la baz\ pu]in mai mult, iar spre v\rf mai pu]in. (e cur\]\ unghiile cu periu]a pentru a `nl\tura pulberea. (e folose[te gel =C monofaz\. 3n prima faz\ se `ntinde o baz\ sub]ire de gel, cu ajutorul pensulei, `n interiorul suprafe]ei aspre, dup\ care arcuim suportul `n form\ de E . F. (e introduce mna `n interiorul l\mpii =C, timp de trei minute. (e aplic\ ulei cu vitamine pe cuticule. 4.< ~n!ri"irea un!hii$'r 'rient%ri #re/ente &i (e >iit'r

.entrele specializate de manichiur\ cunosc un succes `n cre[tere [i vin `n `ntmpinarea sau `n ajutorarea persoanelor atinse de onicofagie /tic nervos de roadere a unghiilor-, ct [i a femeilor care sufer\ de afec]iuni ale unghiilor.

3ngrijirea unghiilor a evoluat foarte mult. Astfel o form\ modern\ de `ngrijire a unghiilor este cea a manichiurii Tiede ? revitalizant\ pentru unghii, avnd diverse metode de pansare pentru a `nt\ri [i repara unghiile moi [i care prezint\ deficien]e, precum [i cea a manichiurii franceze ? care se remarc\ prin aplicarea unui lac alb pe marginea liber\ a unghiei.

Manichiura francez\ a contribuit din plin la evolu]ia acestui domeniu, deoarece am putea s\ ne adres\m cu suuces unor cliente, care ezitau s\1[i acopere unghiile cu lac colorat, deoarece considerau c\ unghiile lor naturale erau prea scurte. Aceast\ metod\ [i1a atins scopul, fiind recomandat\ mai ales pentru a alungi [i a da rafinament unghiilor naturale scurte. 3n prezent, au ap\rut noi tehnici de aplicare a unghiilor false, [i anume & capsule plastice transparente acoperite cu un strat de r\[in\ translucid\, capsule plastice transparente acoperite cu un strat de gel acrilic care se usuc\ sub ac]iunea unui spraI. capsule *rench $ermanent tipuri albe care nu mai necesit\ aplicarea lacului /au repurtat un succes r\sun\tor ? $remiul pentru !nova]ieOrient%ri #entru >iit'r ? metoda viitorului o reprezint\ tehnica #e ,a/% (e u$tra>i'$ete. Aceasta presupune dispunerea unor capsule acoperite cu gel pe o pensul\ care se catalizeaz\ cu o lamp\ =.C. Metoda este simpl\ [i foarte rapid\.

Acest gel se aplic\ pe unghiile naturale pentru a le `nt\ri [! persist\ pn\ la cteva s\pt\mni pe capsule sporindu1le durabilitatea. 3n zilele noastre, au ap\rut tot mai multe tehnici pe pia]\ [i, evident, fiecare metod\ `[i are proprii sus]in\tori [i detractori. $entru manichiuriste cel mai important lucru este E s\ [tii cum s\ faci . %oate metodele sunt recunoscute valabile sub condi]ia ca produsele s\ fie utilizate `n cele mai bune condi]ii, care regulile de igien\ s\ fie respectate [i prin urmare sfaturile date clientelor s\ fie urmate. 9 :iitorul apli#"rii un$%iilor &alse !epin!e !e #ompeten]a i pro&esionalismul mani#%iuristei. ; "ste o profesie care necesit\ o ucenicie minu]ioas\. %rebuie s\ se protejeze imaginea de marc\ [i s\ se impun\ o reglementare riguroas\. (e va folosi dou\ cuvinte cheie & (avoir1faire, a [ti /cum- s\ faci, .alitate ? o gam\ de produse de calitate. $e viitor obiectivul va fi abordarea clientelei feminine, propunndu1i toate metodele care ar putea s\ corespund\ cerin]elor ei, prezentndu1le numeroase fantezii, decoruri, metode u[or de realizat [i care s\ le permit\ o diversitate de motive, `n func]ie de ocaziile [i imagina]ia lor.

ORIENT|RI ACTUA6E ~N PEDICHIURA $edichiura cuprinde toate `ngrijirile ce trebuie acordate piciorului [i unghiei. 3n acest sens se disting mai multe opera]iuni, care urm\resc fiecare un anumit scop [i anume