Sunteți pe pagina 1din 27

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT ADMINISRATIE PUBLICA

GRIGORE MANUELA ADMINISTRATIE PUBLICA ANUL III GRUPA 219

Judetul Buzau, un tinut de legenda


C !d nate ge g!a"i#e Situat la interferenta celor atru !ari ro"incii ro!ane#ti$ Muntenia % Moo&o"a % Tran#il"ania % Do'ro(ea$ a!antul Bu)aului a functionat ca o a&e"arata laca turnanta intre ace#tea$ a#i(uran& trainice le(aturi$ ce #*au #tatornicit #i reinnoit !ereu intre locuitorii # atiului car ato*&unareano ontic$ &in e oca ietrei ana in re)ent$ le(aturi care au la#at nu!eroa#e ur!e e+ ri!an&$ in lan !aterial$ unitatea culturii #i ci"ili)atiei nor&*&unarene #i "e#t* ontice$ ca tra##atura &efinitorie a in&elun(atului roce# &e for!are #i &e)"oltare a o orului ro!an, Parte &in a!antul !ano# al "ec-ii Dacii$ Bu)aul #i tinutul incon.urator a#trea)a 'o(ate "e#ti(ii ale ci"ili)atiilor ce #*au #ucce&at aici &e*a lun(ul #ecolelor #i !ileniilor$ re(nant rele"ate &e cercetarile ar-eolo(ice #i i#torice intre rin#e, Calatoria rin # atiul 'u)oian oate fi a(re!entata rin contactul cu fru!u#etile naturale ale ei#a.ului$ unctat cu !onu!ente ale naturii$ unice in tara$ recu! #i cu !onu!ente i#torice &e ar-itectura taranea#ca #au culta &e !are ori(inalitate$ a&e"arat te)aur &e !aie#trie #i fru!u#ete, /u&etul Bu)au #e in"ecinea)a cu .u&etele Bra#o"$ Braila$ Co"a#na$ 0rancea$ Ialo!ita$ Pra-o"a$ &etinan& 2$1 2 &in #u rafata tarii, Bu)aul ocu a cea !ai !are arte a 'a)inului -i&ro(rafic al raului cu acela#i nu!e$ cu rin)an& in !o& ar!onio# toate for!ele &e relief3 !unti in artea &e nor&$ ca! ie la #u&$ intre ace#tea #ituan&u*#e )ona colinara #u'car atica, Altitu&inea !a+i!a #e #ituea)a in 0arful Penteleu 41,552 !,6$ iar cea !ini!a in 0alea Cal!atuiului 478 !,6, O!ganiza!e $i i%&a!ti!e ad%ini$t!ati'a Unele .u&ete !untene #unt a!intite 9n &ocu!ente 9n #ecolul al :0*lea, Din 1;29 .u&etele #unt con&u#e &e !ari "atafi$ &in 11<1 &e ca itani !ari$ &u a 1578 &e i# ra"nici$ 9ntre 1=<1 #i 1=;7 &e oc>r!uitori$ 9n erioa&a 1=;;*1=;9 &e catre a&!ini#tratori #i a oi &e refecti, P>na la Re(ula!entul or(anic 41=<16$ Tara Ro!>nea#ca era 9! artita 9n 1= .u&ete$ rintre care #i Bu)au #i R>!nicu*Sarat$ fiecare con&u# &e c>te &oi i# ra"nici$ care e+ercitau at>t functii a&!ini#trati"e$ c>t #i .u&ecatore#ti #i fi#cale, Potri"it ri!elor !arturii &ocu!entare$ Tara Ro!>nea#ca era 9! artita 9n .u&ete$ ace#tea a ar>n& 9n &ocu!ente &in #ecolele :I0*:0I cu &enu!irea &eri">n& &in #la"one#cul #u&#t"o$ a .u&eca, /u&etele$ ca #u'9! artiri a&!ini#trati"e$ #unt conte! orane cu con#tituirea #tatului !e&ie"al #i #*au for!at$
2

9n (eneral$ &e*a lun(ul r>urilor care le*au &at #i nu!ele, E#te #i ca)ul .u&etelor Bu)au #i R>!nicu Sarat 4Sla! R>!nic6, ?n Muntenia$ >na la refor!a a&!ini#trati"a a lui Con#tantin Ma"rocor&at 4157<6$ 9n fruntea .u&etelor erau ca itanii !ari 4"el ca itanii6$ !ai 9n#e!nati fiin& cel &e la R>!nicu Sarat$ cu re#e&inta la @oc#anii Munteni 4 >na la 1=126 #i cel &e Me-e&inti, Din 1=<1 functiona ca in#titutie a&!ini#trati"a a .u&etului Bu)au oc>r!uirea, La 1 ianuarie 1=7; e#te &e#fiintat .u&etul Sacuieni 4Saac6$ o arte trec>n& la .u&etul Bu)au, /u&etele erau 9! artite 9n la#i 4re(iunea &e c>! 6 #i laiuri 4)ona &e !unte6$ con&u#e &e )a cii #i "atafi, ?n 1=7;$ .u&etul Bu)au a"ea trei la#i #i &oua laiuri, Din 1=;9$ .u&etele * &enu!ite &i#tricte * #unt con&u#e &e a&!ini#tratori$ iar &in <1 !artie 1=17$ 9n confor!itate cu Le(ea &e 9nfiintare a con#iliilor .u&etene #i Le(ea co!unala$ &e refecti$ care erau co!i#ari ai (u"ernului e l>n(a Con#iliul .u&etean, Pla#ile #i laiurile erau con&u#e &e #u'c>r!uitori #i a oi$ &in 1=17$ &e #u' refecti$ iar #atele &e >rcala'i #i "ornicei$ a oi &e ri!ari #i con#ilii co!unale, Prin Le(ea &e or(ani)are a co!unelor rurale #i a&!ini#tratia la#ilor$ &in 29 a rilie 198= .u&etul Bu)au e#te 9! artit 9n 12 la#i$ iar .u&etul R>!nicu Sarat 9n 11 la#i, ?n 1971 .u&etul Bu)au cu rin&ea = la#i$ cu 121 co!une #i <;9<7< locuitori, De la 1 a rilie 1979 .u&etul Bu)au e#te con&u# &e un co!itet ro"i)oriu$ iar &in &ece!'rie 19;8$ confor! Decretului nr, 2;9A19;8$ a luat fiinta #fatul o ular al re(iunii Bu)au$ >na 9n 19;2$ c>n& &e"ine #fat o ular al raionului Bu)au, ?n fe'ruarie 191= re&e"ine$ confor! noii 9! artiri a&!ini#trati"*teritoriale$ Con#iliul Po ular al .u&etului Bu)au, Du a 1998 #e re"ine 4a ro+i!ati"6 la "ec-ile #tructuri &e con&ucere a&!ini#trati"*teritoriala * refectura$ con#iliul .u&etean$ con#iliile locale,/u&etul Bu)au cu rin&e =; unitati a&!ini#trati"e (ru ate a#tfel3 !unici al Bu)au$ re#e&inta .u&etului$ !unici iul Ra!nicu*Sarat$ &oua ora#e * Ne-oiu #i Po(oanele #i =1 &e co!une cu 7=1 &e #ate, P &ulatia Po ulatia .u&etului e#te &e e#te ;1;,888 locuitori 42$< 2 &in o ulatia tarii6$ &in care 211,888 in !e&iul ur'an #i <87,888 in !e&iul rural, Din totalul locuitorilor$ ;88,888 #unt ro!ani, Ma.oritatea o ulatiei e#te &e reli(ie orto&o+a, Re$u!$e Natu!ale Dintre re#ur#ele naturale$ !ai i! ortante #unt3 etrolul$ (a)ele naturale$ car'unii$ otentialul -i&roener(etic #i eolian$ c-i-li!'arul$ calcarul$ ni#i urile cuartoa#e #i &iato!ita$ #area$ (re#ia$ ietri#urile #i i)"oarele !inerale$ #olurile fertile$ a&urile$ a.i#tile #i fon&ul cine(etic, TinutuI Bu)aului a#trea)a 'o(ate
<

"e#ti(ii ale ci"ili)atiilor care #*au #ucce&at aici &e*a lun(ul !ileniilor, Se!nalate in aleoliticul !i.lociu$ co!unitatile u!ane "or locui intrea(a )ona in aleoliticul #u erior #i in !e)olitic, P!i%ele 'e$tigii Confi(uratia (eo(rafica$ 'o(atia #olului #i a'un&enta cur#ului &e a a au creat con&itii o ti!e entru #ta'ilitatea #i continuitatea o ulatiei 9n acea#ta )ona &in cele !ai "ec-i ti! uri, Cercetarile ar-eolo(ice au &at la i"eala ur!e ale re)entei u!ane 9nca &in aleoliticul !i.lociu$ neoliticul fiin& ilu#trat rintr*o &i"er#itate &e o'iecte ce reflecta o inten#a #i 'o(ata "iata !ateriala #i # irituala, Din e oca 'ron)ului$ 9n ca&rul careia #e &eta#ea)a cele'ra cultura Monteoru$ &u a nu!ele a#e)arii e oni!e$ #unt &e#co eriri ce ofera o#i'ilitatea #a #e ar(u!ente)e ca 9nca &in acea#ta e oca #e #ituea)a roce#ul co! le+ al con#tituirii fon&ului etnic$ lin("i#tic #i cultural al tracilor nor&ici$ fon& e care !ai t>r)iu #e "a ro&uce ro!ani)area$ roce# care "a &uce a oi la for!area (eto*&aco*ro!anilor #i$ tre tat$ la for!area o orului ro!>n, Pri!a !entiune a Bu)aului$ !ai e+act a raului Bu)au$ &atea)a &in <5;A<51 e,n,$ &ar ate#tarea ar-eolo(ica a a#e)arii e#te cu !ult !ai "ec-e$ urtatori ai culturii Gu!elnita 42=88*2288 i,e,n,6 #i*au creat a#e)ari te!einice$ "e#ti(ii ale ace#tora fiiin& &e#co erite in arcul Cran( #i e !o"ila BDru!ul OilorC$ &in "e#tul ora#ului, Pre)enta tracilor nor&*'alcanici$ #tra!a#i ai (eto*&acilor$ teritoriulora#ului fiiin&circu!#cri# ariei culturii Monteoru 4#ecolele :0III%:I0 i,e,n,6$ localitatea e oni!a #e afla la 1;D! "e#t &e Bu)au$ e#te &o"e&ita rin a#e)arile care au e+i#tat in arcul Cran( 4 la #ere #i in unctul BBancea#caC6, In unctul BGura Ia)uluiC &in nor&*"e#tul ora#ului 4&e aici ince ea Ia)ul Morilor$ firicel &e a a care$ ince an& &in #ecolul al* :0I*lea$ unea in !i#care cele'rele B!ori ale Bu)auluiC6$ a fo#t &e#co erit inta! lator un &e o)it&e o'iecte &e 'ron)$ &in ri!a e oca a fierului 4#ecolele :II*0IA0 i,e,n,6, La #u& #i #u&*e#t &e ora#$ acolo un&e i#i au i)"oarele 'u)oielele 4 araia#e cu "ai utin a&anci$ care cur( aralel cu raul Bu)au$ crean& o retea &e !ean&re #i cro"uri$ a&e"arate ca cane entru cine nu cunoa#te locurile6$ e 'oturile &e tera#e .oa#e$ 'ine a arate natural$ au locuit$ in #ecolele l i,e,n,*ll e,n,$ (eto*&acii, Pe !o"ila BSilo)C$ ce #e afla la nor& &e #tatia C,@,R,Bu)au E#t$ au fo#t cercetate !ai !ulte co! le+e funerare #i cate"a locuinte &in a &oua e oca a fierului, De#i nu a fo#t #ta anit efecti" &e ro!ani$ tinutul Bu)aului a fo#t controlat #i #trict #u ra"e(-eat &e I! eriu, S re #far#itul #ecolului al*ll*lea e,n,$ in ace#t # atiu atrun& &acii li'eri$ #u' -e(e!onia car ilor$ 4I)"orul Dulce Merei$ Po#irce#ti Ni#co"$ Eore#ti6, In lan etno cultural$ feno!enul cel !ai i! ortant$ care &efine#te$ entru acea "re!e e"olutia #ocietatii#i in tinutul Bu)aului$ e#te roce#ul &e ro!ani)area (eto*&acilor$ &ucan& la for!area o ulatiei &aco*ro!ane$ care$ in #ecolul al I0*lea e,n,$ locuia$ e teritoriul ora#ului$ in a#e)ari i&entificate la inter#ectia #tra)ilor Buce(i #i Bi#trita$ la nor&*e#t &e #tatia C,@,R, Bu)au*E#t,
7

Du a re"enirea #ta anirii ro!ane la Nor& &e Dunare$ #u' Con#tantin cel Mare 4<81*<<5 e,n,6 #i ur!a#ii #ai$ #e la#ea)a !o!entul can&$ in a#e)arile &e e a a Bu)aului$ i#i &efa#ura acti"itatea &e !i#ionar Sa"a &e la Bu)au )i Gotul$ fa t care a rile.ui t ri!a ate#tare &ocu!entara a raului Bu)au FMousaios$ e !alul caruia #e afla ora#ul 4 oli#6, In .urul ace#tuia #e (ru au #i alte a#e)ari$ ai caror locuitori traiau in ca#e &in 'arne &e le!n$ cu (rin)i4&e tra&itie (eto*&aca8G erau$ &eci$ #e&entari$ nu !i(ratori$ #e ocu au cu a(ricultura$ cre#teau ani!ale$ folo#eau caruta tra#a &e "ite #i$ fa t &eo#e'it &e i! ortant$ -otarau in co!un cu! #a actione)e in i! re.urari &eo#e'ite$ erau &eci$ or(ani)ati in o'#ti, I! reuna cu i! ortantele &e#co eriri &e la Pietroa#ele$ Sarateanca$ G-era#eni$ Su&iti$ tinte#ti$ Balteni$ Ro#ioru$ Luciu$ Lar(u$ @un&eni$ 0a&u*#ore#ti$ Balta Al'a$ Orea"u$ &o"e)ile ar-eolo(ice &e#co erite in Bu)au$ coro'orate cu infor!atiile &ocu!entare$ confir!a ca $ &e la #far#itul #ecolului al I0*lea$ in ciu&a a! lelor !i#cari ale !i(ratorilor ce au a"ut loc in )ona $ o ulatia ro!anica #i*a continuat "iata necur!at$ !entinan& le(atura cu "ec-ile centre ro!ane &e e linia Dunarii$ re"itali)ate in #ec, 0*0I e,n, In #ecolele0*0II e,n,$ cultura Ciurel F I ote#ti*Can&e#ti a con#tituit ca&rul #ocial*econo!icin care #*a &e#fa#urat$ cu a! loare #i rofun)i!e$ roce#ul &e for!are a o orului #i a li!'ii ro!ane$ inc-eiat$ in linii (enerale la #fa#itul #ecolului al 0II*lea e,n,,

In e oca noua a ietrei$ neolitic 4!il, 0II*I0 I,C-r,6$ can& uneltele &in iatra #e o'tineau rin #lefuire$ in ace#t # atiu au locuit creatorii a# ectului cultural local Hcera!ica liniara cu ca ete &e note !u)icaleH$ i&entificat &e ar-eolo(ul 0ictor Teo&ore#cu la Su&iti * G-era#eni, Neoliticul !i.iociu e#te ilu#trat &e cultura Boian$ iar o&ata cu crearea cera!icii ictate$ caracteri#tica entru cultura Gu!elnita$ ca #i entru a# ectul cultural Al&eni II$ co!unitatile &in )ona intra in ulti!a fa)a &e e"olutie a e ocii ietrei #lefuite, Si!'io)a &intre tri'urile neolitice locale #i cele in&o*euro ene !i(ratoare$ &e#fa#urata in !ileniul III I, C-r,$ a a"ut ca ur!are$ in # atiul car ato*'alcanic$ a aritia tri'urilor tracice, In e oca 'ron)ului 4!il, III*#ec, :II I, C-r,6 #e &e)"olta !etalur(ia cu rului #i 'ron)ului$ #e ra# an&e#c carul #i calul &o!e#tic$ iar a#e)arile intarite &e"in re&o!inante, I! ortanta uniune &e tri'uri tracice &in )ona Bu)aului a creat una &intre cele !ai intere#ante culturi ale 'ron)ului car atic$ cultura Monteoru, Pri!ele "e#ti(ii ale ace#teia au fo#t i&entificate in 1=9;$ e antele &ealului Cetatuia &e la Sarata Monteoru * #tatiunea e oni!a 4care a &at nu!ele culturii re# ecti"e6 * &e catre un ar-eolo( a!ator$ ar-itectul !ilitar E&uar& Ion)iD$ cel care a con#truit 'aile #i ca)inoul Monteoru, Situatia &e!o(rafica #e !o&ifica in ri!a e oca a fierului 4Iall#tatt$ #ec, :II * 0AI0 I,C-r,6, Una &intre cele !ai intere#ante &e#co eriri -all#tattiene e#te #tatueta )eitei Anait-i#$ (a#ita inta! lator in 1=9<$ la @antanele* Naeni$ #u' cul!ea &ealului Colarea, Tot acolo au fo#t &e#co erite$ Tn 195=$ ri!ele "a#e &in cera!ica lucrate la roata olarului$ &atan& &in #ecolul 0 I,C-r, Pana la cucerirea ro!ana$ # atiul car ato*&unarean a fo#t locuit &e (eto*&aci$ ri!ii no#tri #tra!o#i$ care au &at ace#tui a!ant cel !ai cuno#cut nu!e antic3 Dacia, Au &e"enit &e.a cele're #tatuetele &e la Carlo!ane#ti$ creatii re!arca'ile ale unui !are arti#t anoni! care a trait aici in ri!a .u!atate a #ecolului I I,C-r, Cetatea &e la Gruiu * Darii * Pietroa#ele e#te #in(ura H&a"aH &in )ona a arata &e un "al &e iatra &e &i!en#iuni i! re#ionante, Si!'io)a &aco*ro!ana e#te ro'ata &e &e#co eririle &e la3 Luciu$ Balta Al'a$ Bu)au*e#t$ Borcanita*Sarateanca$ Po#irce#ti* Ni#co"$ Sa-ateni etc, Relatiile cu ro!anii au a&u# #i ri!ele contacte cu a&e tii noii reli(ii * cre#tini#!ul$ ince an& cu #ecolul II &,C-r, O&ata cu re"enirea #ta anirii ro!ane la nor& &e Dunare$ in "re!ea lui Con#tantin cel Mare 4<81 * <<56 #i a ur!a#ilor #ai$ #e con#truie#c la Pietroa#ele ca#trul #i t-er!ele$ in rea.!a carora a fo#t &e#co erit !arele te)aur HClo#ca cu uii &e aurH, Bu)aul$ una &intre cele !ai "ec-i a#e)ari ro!ane#ti$ a fo#t !entionat &ocu!entar$ entru ri!a &ata$ in anul <51$ in Pati!irea Sfantului Sa"a$ #cri#oare atri#tica a#trata in ar-i"ele 0aticanului #i in Bi'lioteca HSan MarcoH &in 0enetia, Martiri)area Sfantului Sa"a$ actualul atron # iritual al Bu)aului$ &e catre (otii i&olatri ai lui At-anaric-$ la 12 a rilie <52$ ii rile.uie#te ar-ie i#co ului 0a#ile cel Mare al Cae#areei Ca a&occiene$ concetatean cu Sa"a$ con#e!narea unor infor!atii e+tre! &e i! ortante &e# re #ituatia #ocial*econo!ica$ &e!o(rafica$ !ilitar* olitica #i &e# re or(ani)area 'i#ericii &in )ona Bu)aului in a &oua .u!atate a #ecolului al I0*lea, Pe l>n(a nenu!aratele &o"e)i ar-eolo(ice care ate#ta e+i#tenta neintreru ta a o ulatiei #i 9n acea#ta )ona$ ri!a ate#tare &ocu!entara cuno#cuta$ ce &atea)a &in
1

#ec, al I0*lea &,C-r,$ face referire la acti"itatea !i#ionarului cre#tin Sa"a Gotul* a#ta)i recuno#cut ca atronul # iritual al Bu)aului * !artiri)at &e (oti la 12 a rilie <52$ rin 9necare 9n r>ul Bu)au, Ur!ea)a o lun(a erioa&a !arcata &e !i(ratia (otilor$ -unilor$ #la"ilor #i a"arilor$ can& o ulatia cre#tina locala e"oluea)a in ca&rul co! le+ului cultural I ote#ti * Can&e#ti 4#ecolele 0I *0II6, In #ecolele 0III * :I$ a!antul 'u)oian a fo#t !artorul e"olutiei a#e)arilor in care traiau ro!anii "ec-i$ nu!iti #i H#traro!aniH, Ace#tia #unt oa!enii a!antului$ care au a&u# in ra(ul i#toriei !e&ie"ale un nou o or euro ean * o orul ro!an, Ei #i*au ri&icat locuinte la Pietroa#ele$ Sarata Monteoru$ Cioranca$ Al'e#ti$ 0a&u Sore#ti$ Su&iti * G-era#eni$ Saran(a$ a#a cu! au in"atat &e la !o#ii #i #tra!o#ii lor$ &e*a lun(ul !ultor (eneratii, Pentru a #e utea a ara i! otri"a ulti!ilor !i(ratori$ locuitorii tinuturilor 'u)oiene #i*au #tran# uniunile &e o'#ti in for!atiunea olitica HTara Bu)auluiH$ care rece&e #tatul feu&al Tara Ro!anea#ca, E& #a Feudala In #ecolele 0III*:I$ o ulatia #traro!anea#ca$ creatoare a culturii Dri&u$ #i*a continuat e+i#tenta #i in "atra ora#ului Bu)aui$ ca e intre( teritoriul atriei noa#tre$ una &intre a#e)arile ace#tei erioa&e fiin& i&entificata in Cran(, Bucuran&u*#e &e tra&itiifoarte "ec-i$ re re)entate &e or(ani)area in o'#ti$ &eor(ani)area olitica a for!atiunii con&u#a &eMou##oDio# 4#ecolul al 0I*lea e,n,6$ ro!o"an& intere#ele nu!eroa#elor a#e)ari care e+i#tau aici in #ecolele 0I*:I #i ra# un)an& nece#itatii &e a #e o une re#iunii nu!eroa#elor nea!uri in !i(ratie rin ace#t # atiu$ #e refi(urea)a o for!atiune re#tatala$ centrata e "alea Bu)aului$ o BTara a Bu)auluiC, E+i#tenta ora#ului Bu)au$ inainte &e con#tituirea #tatului feu&al tara Ro!anea#ca a Munteniei$ e#te !entionata in unele &ocu!ente e+terne, A#tfel$ cronicarul ra(u)an Giaco!o &i Pietro Lucari$ in lucrarea BDe (li annali &i Rau#aC 411816$ "alorifican& o cronica !ai "ec-e$ a lui Nicolo Lucari$ care ar fi trait in a &oua .u!atate a #ecolului al :I0*lea$ !entionea)a Bu)aul rintre cele cinci ora#e &in Tara Ro!anea#ca un&e e+i#tau cetati &e cara!i&a$ inte!eiate in "re!ea le(en&arului Ne(ru 0o&a, In erioa&a can& ri!ii &o!nitori !unteni$ &e la Ba#ara' I 41<18*1<;26 ana la Mircea cel 'atran 41<=1*171=6$ #taruiau entru or(ani)area roa# atului #tat ro!ane#c$ )ona Bu)aului$ ca Btinut &e !ar(ineC$ a"ea o'li(atii #i ri(ori ce*i i! uneau concentrarea eforturilor$ in ri!ul ran&$ entru a ararea a!antului tarii i! otri"a atacurilor e+terne$ initiate !ai ale# &e tatari, In acea#ta "re!e$ Btar(ul &e la a a Bu)auluiC ca ata atri'utele unui ora# !e&ie"al cu ro#turi !ereu # orite in #tructura Munteniei, In #ecolele :I0*:0I$ ora#ul era con&u# &e un .u&et #i 12 ar(ari # ri.initi in in&e linirea atri'utiilor lor$ &e #lu.itori ai &o!niei 4ro#ii #i &oro'anti6$ or(ani)ati in #tea(uri co!an&ate &e "atafi$ a oi in #ecolele :0II*:0III$ &e iu)'a#i #i ca itani,
5

Tinut &e !ar(ine$ Bu)aul a fo#t a&e#ea$ &e*a lun(ul "re!ii$ tinta unor atacuri$ fiin& ra&at$ ar#$ &i#tru#$ &e o ulat$ in ri!ul ran& &e oto!ani #i &e tatari, De#eori$ &i#tru(erile erau a! lificate &e !oli!e #i &e cala!itati naturale$ &ar in ciu&a tuturor "ici#itu&inilor i#toriei$ ora#ul a rena#cut &e fiecare &ata &in ro ria*i cenu#a, Poate toc!ai &e aceea$ in cel !ai "ec-i #i(iliu al Bu)aului a are$ ca #e!n -eral&ic$ a#area P-oeni+J Pri!a !entiune &ocu!entara a .u&etului Bu)au$ ca unitate a&!ini#trati"a$ &atea)a &in anul 17=1$ can&$ rin rocla!atia catre locuitorii tinuturilor Bu)aului$ Ra!nicului #i Brailei$ Stefan cel Mare ii in&e!na #a*l recunoa#ca &o!n al Tarii Ro!ane#ti e fiul #au a&o ti" Mircea, Tar(ul Bu)au e#te !entionat &ocu!entar entru ri!a &ata in anul 17<1$ iar Ra!nicu Sarat in 17<9, In ti! ul &o!niei lui Ra&u cel Mare$ la 1;88$ Bu)aul &e"ine re#e&inta e i#co ala$ a"an& un rol i! ortant in &e)"oltarea # irituala a .u&etului, Tinut &e (ranita$ cu ro#turi # eciale in ca&rul #i#te!ului &efen#i" al Tarii Ro!ane#ti$ .u&etul Bu)au #*a 'ucurat &e atentia !ultor &o!nitori$ in&eo#e'i a lui 0la& Te e#$ Mi-ai 0itea)ul$ Matei Ba#ara'$ Con#tantin Branco"eanu, ?n ti! ul &o!niei lui Mi-ai 0itea)ul$ Bu)aul a .ucat un rol 9n#e!nat 9n lanurile olitico* #trate(ice ale fauritorului ri!ei uniri a a!>nturilor ro!>ne#ti, Din ratiuni &e or&in olitic #i !ilitar$ )ona fiin& * ca #i R>!nicul * .u&et &e !ar(ine al Munteniei$ 9nfiintea)a Bania Bu)aului #i a Brailei$ in#titutie !entionata 9n &ocu!ente #i 9n ri!a .u!atate a #ec, al :0II*lea, Pri!ul 'an &e Bu)au a fo#t Mi-alcea C>n&e#cu$ co'or>tor &in nea!ul Pat>rla(enilor$ 9n oa#tea !arelui "oie"o& 9nt>lnin& #i alte er#onalitati &in acea#ta )ona$ ca itani &e o#ti carora &o!nitorul le*a &aruit$ entru fa tele lor &e ar!e$ !untii Siriului$ &in #tir ea lor co'or>n& cuno#cute cete !o#nene#ti, Oa!enii locului au luat arte la toate !arile !o!ente ale i#toriei nationale3 re"oluliile &e la 1=21 #i 1=7=$ Unirea Princi atelor * 1=;9$ cucerirea In&e en&entei &e #tat * 1=55$ cele &oua !ari confla(ratii !on&iale$ faurirea #tatului national unitar in &ece!'rie 191=( ?n E"ul !e&iu Bu)aul a fo#t cuno#cut #i ca un i! ortant centru # iritual$ aici 9nfiint>n&u*#e$ 9n .urul anului 1;88$ &e catre &o!nitorul Ra&u cel Mare$ cu a.utorul atriar-ului Nifon$ E i#co ia Bu)aului$ cu rol 9n#e!nat 9n "iata olitica #i culturala a e ocii, De re!arcat ca 9n )ona Bu)aului e+i#tenta$ continuitatea #i ra# >n&irea cre#tini#!ului * &e# re care a"e! &o"e)i$ a#a cu! #*a !ai # u#$ &in #ecolul al I0* lea * #unt confir!ate #i &e 'i#ericutele ru e#tre &in !untii Bu)aului$ ale caror 9nce uturi #unt$ &u a unele i ote)e$ tot 9n #ecolul al I0*lea #i care ne confir!a ca 9n acele locuri #i laca#uri #e traia o "iata !ona-ala inten#a #i 9n continua &e)"oltare, Docu!entele 9nre(i#trea)a$ &e a#e!enea$ e+i#tenta 9n ti! a !ai !ultor #c-ituri #i !>na#tiri$ &intre care a#ta)i !ai &ainuie &oar #a te$ oa)e &e lini#te #i # iritualitate 9ntru cre&inta #tra!o#ea#ca,

Pe l>n(a E i#co ie ia fiinta 9n 1191 #i o ti o(rafie$ a #a#ea la acea &ata 9n Muntenia #i care 9n acela#i an ti area 9n ro!>ne#te HPravoslavnica MarturisireH, Nu!arul !are &e ti arituri 4=8*98 &e titluri 9n 2= &e ani6$ ra# >n&ite 9n toate teritoriile 9n care traiau ro!>ni e"i&entia)a rolul Bu)aului 9n &ifu)area cartii 9n li!'a ro!>na$ cu efecte 'inefacatoare entru &e)"oltarea culturii ro!>ne#ti #i !ai ale# entru a !entine trea)a con#tiinta &e nea!$ li!'a #i cre&inta, Iar 9n # iritul tra&itiilor &e caritate 9ntretinute er!anent &e 'i#erica ia fiinta 9n anul 1592$ rin &otatia a-arnice#ei Maria Minculea#a$ S italul G>rla#i$ ri!ul a#e)a!>nt # italice#c$ 9n (ri.a E i#co iei >na 9n 1912$ cercetatorii care #*au ocu at &e i#toria ace#tor a#e)a!inte con#i&er>n&u*l tot at>t &e "ec-i ca #i # italul Coltea, Se!nala! toto&ata "ec-ea !>na#tire &e la Mele&ic*0intila 0o&a$ un&e acu! e#te <88 &e ani #*a 9nfiintat o #coala &e (ra!atici$ M>na#tirea Cucuteni$ "ec-ea &enu!ire a #atului St9l u$ un&e a ucenicit tatal &iaconului Core#i$ Cetatea &e #til 'r>nco"ene#c &e la Berca$ ctitorita 9n 1197 &e #tolnicul Mi-alcea C>n&e#cu #i #otia #a Anita Cantacu)ino$ ceea ce ne er!ite #a afir!a! ca .u&etul Bu)au a fo#t o 9n#e!nata "atra &e # iritualitate orto&o+a #i cultura ro!>nea#ca, ?n e"eni!entele i#torice &in #ecolele :0III*:I: e#te antrenat #i .u&etul Bu)au$ 9n ti! ul &e#elor confruntari !ilitare o ulatia a">n& &e #uferit &in cau)a &e"a#tarilor #i .afurilor 'eli(erantilor, ?n ri!a"ara anului 1=21 iau cuno#tinta$ rin rocla!atia tri!i#a &e Tu&or 0la&i!ire#cu$ &e o'iecti"ele ro(ra!ului re"olutionar$ a#tfel ca ra oartele i# ra"nicilor &e .u&et con#e!nea)a o #tare &e ne!ultu!ire #i a(itatie 9n lu!ea #atelor, Docu!entele "re!ii con#e!nea)a artici area 'u)oienilor #i la e"eni!entele re"olutionare &in 1=7=$ Bu)aul fiin& cel &int>i ora# &e ro"incie 9n care #*au 9nfiintat &eta#a!ente ale (ar)ii nationale, Se!nificati" entru felul 9n care #*au !anife#tat 'u)oienii e#te o #cri#oare a lui Bar'u Balce#cu$ fratele lui Nicolae Balce#cu$ care afir!a ca )Buzaul s-ar face n stare a da exemplu la celelalte 16 judete)( Cu aceea#i 9n#ufletire artici a locuitorii .u&etului la actiunile le(ate &e Unirea Princi atelor$ &o!nitorul Ale+an&ru Ioan Cu)a fiin& (a)&uit la Bu)au 9n noa tea &e 1*5 fe'ruarie 1=;9$ iar ri!a ani"er#are a Unirii$ )iua &e 27 ianuarie 1=18 a #ar'atorit*o tot la Bu)au, Ra)'oiul entru cucerirea in&e en&entei a co#ntituit un nou rile. &e !anife#tare a atrioti#!ului 'u)oienilor$ care au fo#t ri!ii care$ la 1 au(u#t 1=55$ au luat initiati"a con#tituirii unui fon& 'ane#c entru cu! ararea &e ar!e !o&erne,

Se!nala! #i actiunile 9n # ri.inul unirii cu tara #i a celorlalte teritorii locuite &e ro!>ni$ actiuni or(ani)ate &e catre #ectiunea locala a Li(ii entru unitatea culturala a tuturor ro!>nilor$ 9nfiintata la 27 ianuarie 1=91, Iar 9n ra)'oiul entru re9ntre(ire &in 1911*1919 #i*au .ertfit "iata e#te 18888 &e 'u)oieni$ alaturi &e care$ la loc &e cin#te$ #e 9n#criu #i eroii care$ la 22 iunie 1971$ orneau e lun(ul #i #>n(ero#ul &ru! al re9ntoarcerii Ba#ara'iei #i Buco"inei la #>nul !a!ei atrii, Scurta incur#iune 9n i#toria unui "ec-i .u&et$ cu e+i#tenta !ilenara #i cu "alori uneori unice 49ntre care a!inti! &e acu! "aloroa#ele re re)entari arti#tice cuno#cute ca Hplastica de tip CrlomanestiH$ cele'rul te)aur &e la Pietroa#ele * Clo#ca cu uii &e aur$ a#e)arile ru e#tre &in Muntii Bu)aului$ c>t #i o #erie &e re)er"atii #i !onu!ente ale naturii$ !onu!ente i#torice #i &e ar-itectura$ re)er"atii ar-eolo(ice etc,6$ ne ofera o#i'ilitatea #a re)enta! #i alte fatete ale ace#tor #tra"ec-i laiuri &e le(en&a, Dez' lta!ea E# n %i#a Un !are nu!ar &e &ocu!ente ate#ta &e)"oltarea in .u&et a !e#te#u(urilor #i co!ertului, Ince an& &in #ecolul al :0III* lea$ ia a! loare e+tractia car'unelui #i etrolului$ nu!arul atelierelor !e#te#u(are#ti cre#te$ a ar ri!ele #ta'ili!ente in&u#triale entru relucrarea le!nului$ etrolului$ te+tilelor #i cerealelor, E+ loatarea etrolului in .u&etui Bu)au &atea)a &in 1=;5$ can& #e reali)a rin uturi &e la !ici a&anci!i, Se trece a oi la e+ loatarea rin #on&e$ in cola'orare cu #ocietati a!ericane$ 'el(iene$ france)e, In re)ent$ etrolul #e e+tra(e in )ona Berca #i la Monteoru$ in unica !ina &e etrol &in Euro a, Car'unele a fo#t e+ loatat in co!una Un(uriu$ la cuno#cuta !ina O.a#ca$ inc-i#a in re)ent &in !oti"e financiare, C-i-li!'arul$ care a # orit fai!a Bu)aului$ e#te !entionat &e Ba#il lor(ule#cu in HDictionarulH #au$ inca &in anul 1=<9, Mine !ai cuno#cute au fo#t la Ba-na #i Aluni#*CoIti$ a#ta)i e+ loatarea facan&u*#e e! iric$ &e catre locuitorii &in )ona, Sarea a fo#t #i a ra!a# o alta 'o(atie a .u&etului$ cu &e o)ite la Sari*Bi#oca$ Man)ale#ti$ 0i ere#ti etc, 8 alta 'o(atie o con#titute a ele cu continut &e io& #i 'ro! #au cele #arate #i alcaline #i! le &in #tatiunea 'alneo*cli!aterica Sarata Monteoru$ a reciata in trecut &re t Karl#'a&*ul Ro!aniei, A e #ulfurate feru(inoa#e #la'e #e afla la Ba#ca$ Penteleu #i Nifon$ iar la Mele&ic #i @i#ici a e cloruro*#o&ice io&urate$ 'ro!urate #i feru(inoa#e #ulfatate, Bine cuno#cute #i a reciate entru "aloarea lor curati"a$ c-iar #i &e Carol Da"illa$ #unt i)"oarele cloruro*#o&ice #ulfatate$ cu na!ol$ &e la Balta Al'a$ "alorificate #i entru ro&u#e co#!etice, In erioa&a inter'elica au functionat la Bu)au$ Ra!nicu Sarat$ Ne-oiu #i in alte localitati$ !ari fa'rici &e c-ere#tea$ rafinarii$ te+tile$ !ar!ela&a$ cu toare &e u#cat fructe$ fa'rici &e ulei$ alcool$ otet$ !e)eluri #i ti(arete, Aflat la interferenta a trei !ari ro"incii ro!ane#ti$ Bu)aul #*a &e)"oltat #i ca rinci al no& &e cale ferata$ inca &in &eceniul o t al #ecolului al :I: * lea, A(ricultura a re re)entat !ult ti! ra!ura &e 'a)a a
18

econo!iei .u&etului, Stati#ticile aratau ca$ in 19<=$ #u rafata ara'ila a .u&etului era &e 218,299 -ectare, Marea ro rietate &etinea 27,=15 -ectare$ iar !icii ro rietari 1=;,72= -ectare, @anetele naturale ocu au 71,<<1 -ectare$ a&urile 111,588 -ectare$ li"e)ile 18,<82 -ectare$ "ita &e "ie 11,511 -ectare, In re)ent$ Bu)aul &etine o on&ere &e 2$52 n #u rafata totala #i a(ricola a tarii$ &e 2$<2 in o ulatia totala #i in o ulatia ocu ata #i &e a ro+i!ati" 2$82 in ro&uctia in&u#triala #i a(ricola a tarii, In econo!ia .u&etului re&o!inanta e#te in&u#tria$ ur!ata &e a(ricultura #i &e re#tarile &e #er"icii, In .u&et e+i#ta 15,<1= a(enti econo!ici$ &in care <; cu ca ital &e #tat$ 1<9 cu ca ital !i+t$ 577< ro rietate &e (ru #i 18,581 cu ca ital ri"at, /u&etuI Bu)au ro&uce in e+clu#i"itate a arate &e cale ferata$ cea !ai !are arte &in ro&uctia &e (arnituri &e frane #i &e etan#are entru toate ti urile &e auto"e-icule$ la#e #u&ate entru con#tructii$ electro)i &e #u&ura$ #ar!a )incata, Re re)entati"e entru in&u#tria .u&etului !ai #unt3 ro&uctia &e (ea! tra#$ utila.ele te-nolo(ice entru c-i!ie #i !etalur(ie$ ro&u#ele relucrate &in olietilena$ #ticlarie entru !ena.$ #ticlarie &e arta$ e+ loatarea #i relucrarea le!nului$ ro&uctia &e ulei co!e#ti'il #i )a-ar, A(ricultura e#te a &oua ra!ura &e 'a)a a econo!iei .u&etului$ #u rafata a(ricola fiin& &e 782,2<< -ectare$ &in care 2;;,2=2 -ectare teren ara'il, Sectorul ri"at &etine =8$22 &in #u rafata a(ricola a .u&etului, In )ona colinara re&o!ina lantatiile &e "ii$ cuno#cute !ai ale# rin o&(oriile Dealul Mare$ cu renu!itui centru "iticol Pietroa#ele #i Dealul CiInaului$ # eciali)at in ro&ucerea "inurilor ro#ii, Pe "aile Bu)aului$ Slanicului #i Ra!nicului #e intalne#c nu!eroa#e lantatii &e !eri$ runi$ "i#ini$ cai#i etc, Con&itiile fa"ora'ile e+i#tente au creat o#i'ilitatea &e)"oltarii )oote-niei$ re!arcata rin cre#terea 'o"inelor$ orcinelor$ o"inelor #i a#arilor, In .u&et #e afla &oua #tatiuni entru cre#terea cailor &e ra#a * Ci#lau #i Ru#efu$ o #tatiune &e cercetare #i cre#tere a 'o"inelor *Dul'anu$ o #tatiune &e cercetare #i cre#tere a oilor &e ra#a * Ru#etu$ recu! #i trei #tatiuni cu rofil "e(etal3 Statiunea &e cercetare #i ro&uctie "iti*"inicola Pietroa#ele$ Statiunea &e cercetare #i ro&uctie o!icola Can&e#ti #i Statiunea &e cercetare #i ro&uctie le(u!icola Bu)au, Prelucrarea ro&u#elor a(ricole #e a#i(ura rin #ocietati co!erciale # eciali)ate in in&u#tria carnii$ la telui$ #feclei &e )a-ar$ le(u!elor #i fructelor$ recu! #i rin unitati &e !orarit #i anificatie$ &e "inificatie$ &e ro&ucere a uleiului co!e#ti'il$ 'erii$ # irtului #i fura.elor co!'inate, /u&etuI &i# une &e o #u rafata fore#tiera &e 1;2,125 -ectare$ &in care #ectorul ri"at &etine 52, Anual$ #e "alorifica a ro+i!ati" <8<,=88 !e !a#a le!noa#a #i #e efectuea)a lucrari &e re(enerare a fon&ului fore#tier e circa 751 -ectare, Pa&urile a&a o#te#c un 'o(at #i "ariat fon& cine(etic3 ur#ul 'run$ cer'ul$ ca rioara$ lu ul$ "ul ea$ ra#ul$ coco#ul &e !unte$ !uflonul$ ca ra &e #tanca, Reteaua cailor &e tran# ort cu rin&e 2<2 D! cale ferata$ <2; D! &ru!uri nationale #i 1,5<; D! &ru!uri .u&etene, Reteaua co!erciala cu rin&e 2,=1; unitati$
11

&in care 12 &e #tat$ =5 coo erati#te #i 2511 cu ca ital ri"at, Ca !anife#tare co!erciala # ecifica$ "ec-e &e #ecole$ #e re!arca Tar(ul$ tra&itional HDra(aicaH, In fiecare an$ in luna iunie$ ace#ta &e"ine locul &e intalnire al ro&ucatorilor &e 'unuri &e lar( con#u! &in Bu)au #i &in )onele li!itrofe, In re)ent$ in .u&et functionea)a 1 #ucur#ale ale in#titutiilor 'ancare cu ca ital &e #tat3 Banca Nationala a Ro!aniei$ Banca Co!erciala Ro!ana$ Banca A(ricola$ Banca Ro!ana entru De)"oltare$ Banc o#t S,A, #i Bancore+, E+i#ta$ &e a#e!enea$ #ocietati 'ancare cu ca ital ri"at3 Cre&it BanD$ Banca Co!erciala Ion Tiriac$ Banca Tran#il"ania$ Banca Ro!anea#ca$ Banca Dacia @eli+, At!a#tii Tu!i$ti#e E"aluarea otentialului turi#tic$ cu nenu!aratele #ale fru!u#eti$ #*a facut 9nce >n& cu anul 198<$ c>n& Al, T)i(ara Sa!urca#$ care a"ea ro rietati 9n .u&etul no#tru$ con#tituie 9! reuna cu rofe#orul Lu&o"ic Mra)ec$ Gri(ore Anti a$ 0intila Bratianu$ Si!ion Me-e&inti$ G-eor(-e Munteanu Mur(oci #i Al, 0la-uta$ Societatea Turi#tilor Ro!>ni$ cu #e&iul 9n co!una Catina$ e !o#ia Coraliei Bol&ur*Co#tac-i$ ri!a a#ociatie &e ace#t (en &in Ro!>nia Ca&rul natural$ "arietatea #i co! le+itatea ei#a.ului$ in&eo#e'i in !unti #i in )ona colinara$ la care #e a&au(a 'o(ate ele!ente &e or&in i#toric$ etno(rafic #i folcloric$ ofera turi#tilor #ati#factii &eo#e'ite, Muntii Bu)aului #i ai 0rancei$ &in nor&ul .u&etului$ cu a&urile lor #eculare #i intin#ele a#uni$ con#tituie in&e!nuri entru o a# in locuri &e recreere, Intre ace#tia$ Ma#i"ul Siriu$ inalt &e 11;9 !etri$ atra(e rin fru!u#etea ei#a.ului$ !arcat &e cul!ile &o!oale #i a.i#tile al ine, Din "arful #au$ o e+traor&inara anora!a #e &e#fa#oara ri"irii e#te ri"eli#ti &e o rara fru!u#ete, Pe ace#t !a#i" #e afla Lacul 0ulturilor$ &enu!it #i HLacul fara fun&H$ eri(laciar$ i! re#ionant rin #ituarea #a la !are altitu&ine, In Su'car atii Bu)aului$ 0ulcanii noroio#i$ &e e Dealurile Paclelor$ con#tituie un ele!ent natural unic in tara noa#tra, Pe 0alea Slanicului$ in a ro iere &e Lo atari #i la Ru#a"atu *0i ere#ti$ un alt feno!en i! re#ionant e#te H@ocul "iuH$ flacari al'a#trii ce ie# &in cra aturile a&anci ale #olului, Lacurile re re)inta alte o'iecti"e &e intere# turi#tic, Retin atentia (ru urile &e lacuri &e la /o#eni$ Policiori$ &e e 0alea Gra'icina$ &e la Mele&ic$ O&aile$ recu! #i cele &e la A!ara #i Balta Al'a$ recuno#cute entru "aloarea tera eutica a na!olurilor, Pentru refacerea #anatatii$ turi#tii ot 'eneficia &e trata!ent in #tatiunea Sarata*Monteoru$ fai!oa#a entru a ele ta!a&ulioare$ !ai ale# in ca)ul afectiunilor reu!ati#!ale, 8 atractie a arte o re re)inta o'iecti"ele cultural*i#torice #i ar-itectonice$ cu! #unt3 Ca#trul #i t-er!ele ro!ane &e la Pietroa#ele$ a#e)arile ru e#tre &e la Aluni#*CoIti #i @i#ici*Bo)ioru$ Co! le+ul 'ranco"ene#c HA&or!irea Maicii Do!nuluiH &in Ra!nicu*Sarat$ Bi'lioteca H0, 0oicule#cuH &in Bu)au$ colectia !u)eala &e c-i-li!'ar &e la Colti$ Ta'ara &e #cul tura in aer li'er
12

Ma(ura$ !ana#tirile &e la Ciolanu$ Rate#ti #i Carnu, Ace#tora li #e a&au(a PalatuI Co!unal Bu)au$ a#ta)i Pri!aria !unici iului$ PalatuI e i#co al$ Cate&rala E i#co iei Bu)aului$ Se!inarul Teolo(ic$ Tri'unalul$ Mu)euI /u&etean$ Co! le+ul funerar &in Ci!itirul Du!'ra"a Bu)au$ un&e #unt a! la#ate &oua lucrari &e Brancu#i * HRu(aciuneH #i 'u#tui lui Petre Stane#cu, Un intere# &eo#e'it #tarne#te Te)aurul HClo#ca cu uii &e aurH$ &e#co erit e &ealul I#trita in anul 1=<5$ a carui co ie #e afla la Mu)euI /u&etean, In .u&etui Bu)au functionea)a 5 ca#e &e cultura$ <17 'i'lioteci$ 2 !u)ee$ Ta'ara &e #cul tura Ma(ura$ =1 ca!ine culturale cu 11= filiale$ o Ca#a !e!oriala 4H0, 0oicule#cuH &in Par#co"6$ 7 filiale ale uniunilor &e creatie, Anual$ #e or(ani)ea)a !anife#tari cultural*arti#tice &e a! loare3 @e#ti"alul national &e oe)ie H0$ 0oicule#cuH$ @e#ti"alul &e teatru co!ic #curt HIon Baie#uH$ @e#ti"alul &e !u)ica u#oara HMi-aela RunceanuH$ @e#ti"alul &e !u)ica u#oara HCantecul ora#uluiH * Ra!nicu Sarat$ HToa!na culturala 'u)oianaH, Cu aceea#i erio&icitate$ au loc #er'arile folclorice H@e#ti"alul SlaniculuiH 4Man)ale#ti6$ H@loare &e CoiliH 4Coili6$ HPe lauri 'i#oceneH 4Bi#oca6$ HPe ur!e &e 'ala&aH 4Gura Te(-ii6, Bi'lioteca .u&eteana H0, 0oicule#cuH$ infiintata in 1=9<$ &etine un atri!oniu &e i! ortanta nationala$ con#tituit &in e#te 2;8,888 &e "olu!e #i !anu#cri#e$ fiin& infor!ati)ata, Mu)euI .u&etean$ infiintat in 1=9;$ are un atri!oniu &e e#te 71,888 &e ie#e &e !u)eu$ colectiile !u)eale Colti$ Cotorca$ S!eeni$ colectia &e etno(rafie #i arta o ulara HCa#a 0er(u * ManailaH$ Ca#a !e!oriala H0, 0oicule#cu Par#co"G Ta'ara &e #cul tura in aer li'er Ma(ura, La Bu)au functionea)a ri!ul teatru ro!ane#c &e roiecte * Teatrul HG, Ci rian$ infiintatTn 1991, De#c-i&erea oficiala a a"ut loc cu cele'ra ie#a HO!ul cu !artoa(aH &e G, Ci rian, Dintre nu!eroa#ele for!atii ale arti#tilor a!atori$ &oua #unt re re)entati"e3 An#a!'lul folcloric HPlaiurile MioriteiH care a o'tinut re!ii in Un(aria$ El"etia$ Bel(ia$ Olan&a #i altele$ corul &e ca!era HLLraH care$ &e a#e!enea$ a fo#t ra# latit cu re!ii in @ranta$ El"etia$ Au#tria$ Ce-ia$ Slo"acia$ Un(aria$ Re u'lica Mol&o"a$ Bul(aria, In # atiul 'u)oian$ #atele ocu a #tra"ec-i "etre &e locuire, Inte(rate cu !are (ri.a in ca&rul natural$ (o# o&ariile #unt a#e)ate er(olo(ic$ &u a teren$ &u a #oare$ &u a "ale$ &u a &irectia "antului #i loii, PunctuI central al #atului il re re)inta 'atrana 'i#erica &in le!n #au )i&$ cu ar-itectura ce a!inte#te &e ca#ele tra&itionale, Prin !ari!e$ ar-itectura #i te!atica icturala$ 'i#erica ofera &ate #ocio*econo!ice &e# re "iata #i trairile #atenilor, Pictura e+terioara &in ri&"orul 'i#ericii$ cu Raiul in #tan(a #i la&ul in &rea ta$ incanta$ rin &ecor$ rin &uio#ii$ #i! litate #i !o&ul &irect$ oarecu! #atiri)ant$ &e re)entare a er#ona.elor &in lu!ea #atului, Ca#ele #i (o# o&ariile &e !unte #i &e &eal$ inaltate e te!elii$ 'eciuri #au i"nite$ a"an& un a# ect #i! lu #i ele(ant$ &e#c-i# #i ri!itor$ ofera con&itii rielnice entru a(roturi#!, La Lo atari #i Man)ale#ti$ intre &ecoratiunile &e interior #e re!arca
1<

te#aturile &in ar &e ca ra, 0e#tita creatoare o ulara A&ela Petre a ca atat renu!e !on&ial cu ace#te te#aturi$ a&e"arate ta i#erii ale e ocii noa#tre, Un ele!ent etno(rafic &i#tinct e#te ortui o ular # ecific )onei$ a&!irat a#ta)i in colectiile !u)eale$ &intre care #e &eta#ea)a colectiile &e etno(rafie #i arta o ulara HCa#a 0er(u *ManailaH #i cea a !u)eului &in Ra!nicu*Sarat, Locuitori ai unei )one 'o(ate in calcar$ 'u)oienii #unt !e#teri rice uti #i in relucrarea ietrei, Crucerii &e la Ba&eni$ Brea)a$ Naeni$ Pietroa#ele #i Ciuta au reali)at a&e"arate &antelarii in iatra$ crucile facute &e ei a.un(an& ana in ini!a Bara(anului, Se re!arca ci!itirul &e la Cotorca$ &eclarat re)er"atie &e atri!oniu, Cultu!a In &o!eniul culturii$ cronolo(ic$ ri!a er#onalitate al carei re#ti(iu &e a#e#te (ranitele .u&etului a fo#t Mitrofan$ inte!eietorul "e#titei ti arnite &in incinta E i#co iei Bu)aului$ la 1191, In acea#ta )ona #*au re!arcat$ !ai tar)iu$ Ga"ril Munteanu$ carturar lu!inat$ Dioni#ie Ro!ano$ ctitor al ri!ei #coli in li!'a ro!ana la Bu)au$ fon&atorul #ocietatii Aca&e!ice Ro!ane$ Ba#il lor(ule#cu$ renu!it e&a(o( #i u'lici#t$ cel care a u# 'a)ele Bi'liotecii$ Mu)eului #i Ateneului local, /u&etuI Bu)au e#te locul &e ori(ine al unor er#onalitati cultural*#tiintifice recu! G-, Munteanu*Mur(oci$ (eolo( #i (eo(raf$ fon&atorul e&olo(iei ro!ane#ti$ Nicolae 0a#c-i&e$ a carui o era in &o!eniul #i-olo(iei e+ eri!entale l*a i! u# e lan !on&ial$ Con#tantin Giure#cu$ i#toric$ Traian Sa"ule#cu$ fon&ator al #colii ro!ane#ti &e !icolo(ie #i fito atolo(ie$ Geor(e E!il Pala&e$ laureat al Pre!iului No'el$ fo#t ele" al Liceului HB,P, Ia#&euH$ Petre Antone#cu$ ar-itect$ Stefan 0enco"$ fi)ician$ Stefan St, Bar#e#cu$ e&a(o(, Tot &e Bu)au #e lea(a #i nu!ele unor #traluciti #lu.itori ai enelului3 Ion An&ree#cu$ G-eor(-e Tattare#cu$ Stefan Po e#cu$ Petre lor(ule#cu * Mor$ I, Petre#cu*Dra(oe$ Mar(areta Sterian$ A&ina*Paula Mo#cu, /u&etui Bu)au a &at #cenei ro!ane#ti nu!eroa#e talente lirico*&ra!atice3 Ari#ti&e De!etria&$ G, Ci rian$ 0la&i!ir Ma+i!ilian$ Nicolae Leonar&$ @lorica Cri#toforeanu$ Dinu Stelian$ Marin Con#tantin, In literatura$ .u&etui Bu)au e#te re re)entat &e 0a#ile Carlo"a$ 0, 0oicule#cu$ G, Ci rian$ Con#tanta Marino*Mo#cu$ I, A, Ra&ule#cu*Po(oneanu$ Ion Caraion$ N, Gr, Mi-ae#cu*Ni(ri!$ Cincinat Pa"ele#cu$ Nicolae Tautu$ Ion Baie#u, Pe ace#te !elea(uri au o o#it$ &e a#e!enea$ AI, O&o'e#cu$ I,L, Cara(iale$ AI 0la-uta$ Iorten#ia Pa a&at*Ben(e#cu #i altii, Renu!it centru cultural$ Bu)aul #*a re!arcat #i rin acti"itatea u'lici#tica$ re re)entata &e cele e#te ;88 &e )iare #i re"i#te$ ince an& cu H0e#titorul 'i#erice#cH$ a arut in 1=<9$ la Bu)au$ HAuroraH la Ra!nicu*Sarat *1=5;$ #i continuan& cu cele'ra HGa)eta #ateanuluiH a lui C, C, Datcule#cu, In re)ent$ #e e&itea)a #i #e ti are#c )iarele HO iniaH$ HMunteniaH$ HA! rentaH$ e!it o#turile &e ra&io HCa! u#H$ HMe&iaH #i HRa&io Bu)auH, I#i &e#fa#oara acti"itatea < #ocietati co!erciale &e tran#!itere a e!i#iunilor T0 rin ca'lu HStor! T0H$ HMe(a Con#tructH #i HRo!teleco!H$ recu! #i cate"a ti o(rafii$ cele !ai i! ortante fiin&
17

HEuro(rafic &e#i(nH$ HMa& LinotL eH #i HBu)auH, O a! la acti"itate e&itoriala &e#fa#oara Bi'lioteca .u&eteana$ care reali)ea)a anual$ in &i"er#e colectii$ in .ur &e 28 carti, Ince uturile in"ata!antului in .u&etui Bu)au #unt le(ate &e #coala &e la !ana#tirea Mele&ic &in Ra(-inari 40intila 0o&a6$ care #*a infiintat cu e#te 788 &e ani in ur!a$ un&e #*au re(atit ri!ii (ra!atici !unteni, Alt focar in .urul caruia fiintea)a #coli$ !entionate &in anul 152;$ e#te E i#co ia Bu)aului, La 1= a rilie 1=<2 #e &e#c-i&e la Bu)au ri!a #coala in li!'a ro!ana entru a!'ele #e+e$ con&u#a &e Dioni#ie Ro!ano, Intre #colile &e renu!e$ unele infiintate in a &oua .u!atate a #ecolului al :I:*lea$ #e nu!ara actualul cole(iu HB, P, Ia#&euH$ Scolile nor!ale &e fete #i &e 'aieti &in Bu)au$ LiceuI HM, E!ine#cuH$ LiceuI teoretic HAl, 0la-utaH &in R!, Sarat$ LiceuI #i #coala &e arte$ LiceuI Patarla(ele, In anul #colar 1991A1995$ in .u&et functionau =<2 unitati &e in"ata!ant$ &in care 1; (ra&inite cu orar relun(it$ <<9 (ra&inite cu ro(ra! nor!al$ 728 unitati &e in"ata!ant ri!ar #i (i!na)ial$ 2= licee #i (ru uri #colare$ 1 liceu cu rofil !ilitar$ o #coala o#tliceala #anitara$ 2 #coli rofe#ionale entru &eficienti$ = clu'uri entru co ii$ recu! #i ta'erele Ncolare &e la Ar'ana#i$ Poiana Pinului$ Monteoru$ Iarta(u #i @i#ici, La #fir#itului anului 1991$ reteaua #anitara .u&eteana cu rin&ea = # itale$ 5 oliclinici$ 2< &i# en#are !e&icale ur'ane$ =1 &i# en#are !e&icale teritoriale$ 11 &i# en#are #colare$ 59 ca'inete !e&icale ri"ate$ < far!acii cu ca ital &e #tat$ 7= far!acii ri"ati)ate$ 18 uncte far!aceutice, Pentru rotectia #ociala a o ulatiei$ e+i#ta 18 cre#e$ un ca!in*# ital entru 'atrani la Ra!nicu*Sarat$ 12 centre &e la#a!ent #i &oua cantine &e a.utor #ocial, Acti"itatea &e e&ucatie fi)ica #i # ort e#te or(ani)ata in 7 clu'uri # orti"e #i 275 a#ociatii$ iar 'a)a !ateriala a ace#teia e#te re re)entata &e < #ta&ioane$ e#te 28 #ali &e # ort$ un 'a)in oli! ic$ o #ala a # orturilor$ un atinoar #i altele,

P! g!a% de &! te#tia %ediului $i a%eli !a!ea te!enu!il ! in *udetul Buzau


Regula!iza!i Eonele afectate &e ero)iuni &e !aluri #unt3 * co!una Ma+ineni$ #at Cor'u 0ec-i * e raul Siret * rotectie 18 -a teren a(ricol #i 1;8 (o# o&ariiG * co!una Raco"ita$ #at Raco"ita * e raul Bu)au * rotectie < -a teren a(ricol #i 18 (o# o&ariiG
1;

* co!una Ri!nicelu$ #at Mi-ail Ko(alniceanu * e raul Bu)au * rotectie < -a teren a(ricol #i 1= (o# o&ariiG * co!una Scortaru Nou * e raul Bu)au 3 * #atul Pitulati * rotectie < -a teren a(ricol$ <8 (o# o&arii #i 1 D!, cai &e co!unicatieG * #atul Scortaru Nou * rotectie ; -a teren a(ricol$ 1; (o# o&arii$ retea electrica$ &ru! co!unal 288 !lG * #atul Gur(uieti * rotectie 1$; -a teren a(ricol$ 7 (o# o&arii$ =8 !l &ru! .u&etean, * co!una Sute#ti * e raul Bu)au 3 rotectie 2 -a teren a(ricol$ 1= (o# o&arii$ < -ale in&u#triale, * &i(ul &e rotectie la Dunare a incintei IMB$ in )ona localitatii @recatei$ cu rin&e 3 !utarea locala a &i(ului e o lun(i!e &e 788 !G lucrari &e a arare &e !al e o lun(i!e &e 1=8 !G ereu &e rotectie e talu) e+terior a &i(ului e o lun(i!e &e 7;8 !, 0aloarea e#ti!ati"a a fi nece#ara in ri!a ur(enta entru e"itarea ru erii &i(ului e#te &e cca, ;,888,888 !ii lei, Pe!i%et!e de a%eli !a!e /u&etul Braila are o #u rafata totala &e <=2,297 -a teren ara'il$ &in care o arte #i*a ier&ut in ti! 'onitatea, Prin ro(ra!ul &e a!eliorare a #olurilor &e(ra&ate$ #araturate$ in ri!a eta a au fo#t i&entificate 1 a! la#a!ente$ in#u!an& ==7 -a$ &in care 3 212 -a e teritoriul co!unei Cire#u$ 1=5 -a e teritoriul co!unei Du&e#ti$ <8; -a e teritoriul co!unei Ea"oaia #i 1<8 -a e teritoriul co!unei Traian,

I%&adu!i!i Su rafata terenurilor &e(ra&ate i&entificate la ni"elul .u&etului Braila in #co ul i! a&uririi e#te &e ;,11< -a, Pana in re)ent a fo#t ela'orata &ocu!entatia entru o #u rafata &e 1,=91$12 -a care a fo#t a ro'ata &e Directia Sil"ica Ialo!ita, Mini#terul A(riculturii$ In&u#triei Ali!entare #i Pa&urilor a a ro'at in ri!a eta a #u rafata &e teren &e =8;$;1 -a teren &e(ra&at$ ce ur!ea)a a fi i! a&urit$ lucrare entru care #e "a ela'ora roiectul &e # ecialitate in "e&erea e+ecutiei$ i!e&iat ce "or fi o'tinute fon&urile &e finantare,In"e#titia e#te re"a)uta a #e reali)a in toate localitatile .u&etului,

11

In$ula Mi#a a B!ailei In anul 1999$ Con#iliul Euro ei a a ro'at finantarea in ca&rul Pro(ra!ului HLife NaturaH roiectul HPlan &e !ana(e!ent inte(rat entru In#ula Mica a BraileiH ela'orat &e De arta!entul &e Ecolo(ie Si#te!ica #i De)"oltare Dura'ila a Uni"er#itatii Bucure#ti, O'iecti"ele roiectului ur!are#c in rinci al3 * Proiectarea #i &e)"oltarea infra#tructurii in#titutionale care #a a#i(ure !ana(e!entul re)er"atiei in concor&anta cu le(i#latia interna #i cu re(le!entarile internationale e+i#tente in &o!eniul con#er"arii 'io&i"er#itatiiG - Proiectarea #i &e)"oltarea ri!ului lan &e !ana(e!ent a&o ti" care #a a#i(ure conco!itent$ con#er"area 'io&i"er#itatii #i utili)area in li!itele ca acitatii ro&ucti"e #i &e #u ort a re#ur#elor #i #er"iciilor (enerate &e catre ace#t co! le+ &e eco#i#te!e$ in intere#ul o ulatiei locale #i entru #u#tinerea roce#ului &e &e)"oltare a #i#te!ului #ocio econo!ic a#ociat,

I%&a#tul & liti#ii de t!an$& !t a$u&!a %ediului


Una &in cele !ai i! ortante ro'le!e &e !e&iu in centrele ur'ane a(lo!erate e#te cre#terea e+a(erata a traficului auto$ i! lican& o oluare e+ce#i"a a aerului, In ace#t #en# #e e"i&entia)a o+i)ii &e a)ot$ co! u#ii or(anici "olatili #i alti recur#ori ai o)onului care nu ot fi controlati te-nolo(ic, P liti#a de t!an$& !t gu'e!na%entala Politica &e tran# ort a (u"ernului ro!an are &re t o'iecti" rinci al a#i(urarea unui #i#te! &e tran# ort fle+i'il$ #i(ur #i eficient$ entru &e la#area interna #i internationala a 'unurilor #i a er#oanelor, De a#e!enea$ #e are in "e&ere a#i(urarea acce#ului &irect #i ra i& in toate )onele Ro!aniei #i unerea accentului e re#ur#ele !inerale #i a(ricole ale tarii #i e o)itia #a #trate(ica$ intre Euro a &e 0e#t #i Orientul Mi.lociu, O rioritate ur(enta e#te alinierea #i#te!ului &e tran# ort ro!ane#c la #tan&ar&ele euro ene$ ca o cerinta &e 'a)a a roce#ului &e inte(rare a tarii in Uniunea Euro eana, E+i#ta 71 &e unitati a&!ini#trati"e in Ro!ania * .u&ete * care #unt re# on#a'ile &e ro'le!ele &e lanificare locala recu! #i &e #tarea #i rotectia !e&iului, In con&itiile alocarilor 'u(etare actuale$ o #erie &e roiecte cu #co ul i!'unatatirii infra#tructurii &e tran# ort * unele &intre ele ince ute c-iar inainte &e 1998 * tre'uie #a*#i intar)ie erioa&a &e finali)are, Cu toate ace#tea$ e#te nece#ara initierea unor roiecte "iitoare ri"in& infra#tructura entru #u#tinerea reor(ani)arii #i#te!ului econo!ic,
15

O'iecti"ele i&entificate entru &e)"oltarea infra#tructurii &e tran# ort inclu&3 !o&erni)area retelei rutiere$ in # ecial a &ru!urilor cu le(aturi internationale i! ortanteG con#tructia &e noi linii &e cai ferate #i i!'unatatirea infra#tructurii fero"iare actuale 41,288 D!$ re# ecti" <,988 D! &e #ina6 entru er!iterea atin(erii unei "ite)e # orite a trenurilorG e+tin&erea cailor flu"iale na"i(a'ile e raurile Olt #i Prut 4a ro+i!ati" 1<8 D!6G con#truirea a cinci noi orturi e Dunare #i PrutG a#i(urarea con&itiilor o ti!e entru &e#fa#urarea unui trafic aerian international e toate aero orturile &in Ro!ania #i con#truirea a atru noi aero orturi, Mo&erni)area tran# orturilor re re)inta o rioritate nationala, In ceea ce ri"e#te oluarea$ #*au facut unele incercari &e a re&uce efectele ne(ati"e ale traficului a#u ra #anatatii, Prioritatea i!e&iata e#te re&ucerea #i !ai a oi eli!inarea lu!'ului &in 'en)ina #i re&ucerea continutului &e #ulf &in !otorina$ atat ni"elul lu!'ului actual cat #i al #ulfului fiin& cel !ai ri&icat &in Euro a, Pana acu!$ fon&urile alocate cailor ferate$ &ru!urilor$ orturilor #i aero orturilor au fo#t in#uficiente * infra#tructura &e tran# ort a fo#t !entinuta la un ni"el inferior celui al Uniunii Euro ene$ atat in ceea ce ri"e#te ca acitatea cat #i calitatea #er"iciilor, De a#e!enea$ #e intalne#c &iferente #i la ni"el re(ional, De e+e! lu$ &en#itatea &ru!urilor .u&etene$ care contri'uie la !o'ilitatea nece#ara in&u#triei !ici #i intre rin&erilor a(ricole$ e#te &e trei ori !ai !ica &ecat cea &in Ger!ania #au Polonia, In 1995$ (u"ernul a ratificat un i! ru!ut &e 1;8 !ilioane &e &olari in ca&rul unui ro(ra! &e rea'ilitare a e#te <88 D! &e &ru!uri nationale, Intele(erea cu BIRD i! lica rea'ilitarea ur!atoarelor &ru!uri3 Bucure#ti * Ale+an&ria 45= D!6$ Ur)iceni * Bu)au 4;8 D!6$ Bu)au * Ra!nicu Sarat 4<9 D!6$ Craio"a * Slatina 47; D!6$ Slatina * Pite#ti 45; D!6 #i Ca! ina * Co!arnic 422 D!6, Contri'utia artii ro!ane #e ri&ica la #u!a &e ;78 !iliar&e lei, Data re"a)uta entru ter!inarea ro(ra!ului e#te <1 Dece!'rie 2888, S*a e#ti!at ca entru !o&erni)area a =,288 D! &e &ru!uri nationale in "e&erea a&ucerii lor la #tan&ar&e euro ene * a ro+i!ati" ;12 &in totalul retelei rutiere * #unt nece#are =$; !iliar&e &olari SUA, Le(i#latia a#u ra tran# ortului #i !e&iului In 199;$ (u"ernul a facut u'lic un ro(ra! national &e ar!oni)are a le(i#latiei ro!ane#ti cu cea a Uniunii Euro ene, Re# on#a'ilitatea ace#tui ro(ra! a re"enit De arta!entului &e Inte(rare Euro eana$ care a a"ut ne"oie entru reali)area lui &e !ai !ult &e &oi*trei ani cat #e antici a#e, Ace#t lucru #e &atorea)a nu!arului !are &e le(i luate in &i#cutie 4in .ur &e 1886 #i &e fa tul ca la ran&ul lor$ o #erie &e Directi"e Euro ene au #uferit !o&ificari, De arta!entul &e Inte(rare
1=

Euro eana a fo#t a#i#tat &e*a lun(ul ro(ra!ului &e GOPA$ o fir!a # eciali)ata &e con#ultanta care a#i(ura a#i#tenta te-nica in &o!eniul ar!oni)arii le(i#latiei, In ti! ul ace#tui roce#$ De arta!entul a u# la unct o Le(e Generala a Tran# orturilor care a intentionat #a cu rin&a un nu!ar &e rinci ii reluate &in le(i#latia Uniunii Euro ene, In ractica$ acea#ta le(e #*a &o"e&it a nu fi "ia'ila, Daca auto"e-iculele ar lati o rata ro ortionala cu i! actul e care il au a#u ra #u rafetei &ru!urilor$ #*ar utea a.un(e la unele #c-i!'ari ra&icale ri"in& i! artirea tran# ortului !arfurilor e #o#ea #i e calea ferata #i la o !ai !are eficienta ener(etica, Se #ta'ile#te nece#itatea &e a lua in con#i&erare con#er"area !e&iului$ utili)area terenului$ #i(uranta traficului$ rotectia !e&iului$ lanificarea ur'ana #i facilitatile acor&ate er#oanelor in "ar#ta #i celor cu -an&ica ,Articolul <5 #ta'ile#te ca entru toate &ru!uri nationale noi tre'uie efectuata o E"aluare a I! actului a#u ra Me&iului Du a con#ultari cu !ai !ulte !ini#tere$ autoritatea centrala entru rotectia !e&iului a reali)at o li#ta cu in&ru!ari te-nice$ #tan&ar&e #i a licatii a#u ra3 calitatii aerului #i (ra&ului &e oluare at!o#ferica &atorat #ur#elor #tationare #i !o'ileG car'urantilor #i calitatii tran# ortuluiG oluarii foniceG !eto&elor &e !a#urare #i anali)a$ inclu#i" ale(erea a! la#arii unctelor &e colectare #i utili)area in#tru!entelor &e anali)a 4frec"enta !a#uratorilor etc6, Inte!'entia gu'e!nului E#te nece#ara o inter"entie a (u"ernului in ca)ul in care #e &ore#te un control !ai 'un a#u ra e!i#iilor ro"enite &e la "e-icule, O #erie intrea(a &e (u"erne au intro&u# &iferite !a#uri$ &intre care unele au !er# iar altele nu au !er#, Stu&iile efectuate a#u ra !ai !ultor lanuri a&o tate la ni"el euro ean #u(erea)a ca acolo un&e inter"entia #tatului a &at (re#$ acea#ta #e &atorea)a in ri!ul ran& ur!atoarelor !oti"e3 olitica returilor nu reflecta co#turile &e !e&iu ale tran# orturilor$ ceea ce &uce la cre#terea cererii entru "e-icule #i &ru!uriG oliticile fi#cale &e i! o)itare #i ta+are a "e-iculelor #i car'urantilor #unt incorecte * &e e+e! lu$ ca!ioanele &e !are tona. nu #unt o'li(ate #a*#i latea#ca co#turile reale entru &ru!uri iar olitica in ceea ce ri"e#c car'urantii nu face &iferentierea intre car'uranti in functie &e i! actul lor a#u ra !e&iuluiG #u'"entiile #unt ro#t la#ate #i ro"oaca cre#terea traficuluiG
19

!a#urile re#tricti"e 4li!itarile &e "ite)a #i controlul a#u ra locurilor &e arcare6 nu #unt 'ine u#e in racticaG e+i#tenta unei roa#te coor&onari intre olitica &e tran# ort #i celelalte olitici, Gu"ernele ar tre'ui #a &e una eforturi !ai !ari entru &ia(no#ticarea ro'le!elor #i #a a&o te o a'or&are !ai #trate(ica$ rin inte(rarea oliticilor &e tran# ort #i &e rotectie a !e&iului, C n"li#te & tentiale int!e t!an$& !t $i du!a+ilitate Politica &e tran# ort a !ultor tari oate fi con#i&erata a fi in conflict cu o'iecti"ele &e)"oltarii &ura'ile &in !ai !ulte cau)e, Politica &e tran# ort3 #e 'a)ea)a e re#ur#e nere(enera'ile &e car'urantiG con#u!a alte !ateriale care nu #unt re(enera'ileG ro"oaca oluarea aerului$ a elor #i #oluluiG con&uce la ier&eri &e "ieti &in cau)a acci&entelor #i afectea)a #erio# #anatatea u!ana #i calitatea "ietiiG ro!o"ea)a !eto&e &e utili)are a terenurilor a caror "ia'ilitatea &e in&e &e #i#te!ele &e tran# ortG are &re t re)ultat &eteriorarea #tocului natural #i #e!i*natural &e -a'itate in )one cu "aloare naturala #au culturala, P! % 'a!ea +i#i#letel ! $i de$#u!a*a!ea utiliza!ii aut % +ilel ! O #erie &e tari #i !ulte co!unitati au a&o tat olitici &e ro!o"are a 'icicletelor, E+e! le o)iti"e ot fi (a#ite in Olan&a #au Dane!arca, In !ulte ora#e olan&e)e$ rata &e la#arilor efectuate cu 'icicleta oate a.un(e la 28 #i c-iar ;82, In /a onia$ le(i#latia ofera o#i'ilitatea autoritatilor locale &e a cere a!ena.area &e arcari entru 'iciclete in ca&rul #tatiilor &e tren, Se are ca rinci alul &eter!inant al utili)arii cre#can&e a 'icicletei e#te inter"entia (u"ernului$ !ai !ult &ecat referintele con#u!atorilor #au alti factori, De a#e!enea$ #*au #cri# !ulte &e# re !eto&ele &e &e#cura.are a utili)arii auto!o'ilului, Ur!atoarele e+e! le re re)inta initiati"e ce ot fi a&o tate &e catre co! aniile ri"ate3 reali)area unei olitici interne referitoare la utili)area autoturi#!elor #i u'licarea #a entru an(a.atiG unerea la &i# o)itie a "e-iculelor &oar atunci can& ace#t lucru e#te e#ential entru #lu.'a #au entru atra(erea ori retinerea er#onalului an(a.atG &e#cura.area !o&ului ra i& #au neatent &e con&ucere * ace#t lucru oate cere o #c-i!'are a "alorilor co!uneG
28

reali)area &e ra oarte re(ulate a#u ra con#u!ului &e car'uranti &e catre fiecare utili)ator al "e-iculelorG incura.area an(a.atilor &e a utili)a trenul #au auto'u)ul #i &e#cura.area lor &e a efectua &e la#ari inutileG incura.area utili)arii cre#cute a telefonului$ fa+ului #i teleconferintelorG a#i(urarea &e !a#ini care #a fie utili)ate &e !ai !ulte er#oane 4#au c-iar 'iciclete6$ lucru care "a &eter!ina oa!enii #a nu "ina la lucru cu !a#ina er#onala &ecat can& e#te a'#olut nece#ar, M dalitati de !edu#e!e a t!a"i#ului $i de i%+unatati!e a #alitatii %ediului Co!unicatiile #*au &e)"oltat atat &e ra i& incat au alterat in !o& &ra!atic !oti"atiile #i !o&alitatile &e tran# ort, In literatura e#te a roa e unani! acce tat fa tul ca ro(re#ul te-nolo(iei calculatoarelor #i teleco!unicatiilor &eter!ina &e#con(e#tionarea #i &e#centrali)area ora#elor, Nu e+i#ta nici o in&oiala ca ro(re#ul te-nolo(ic ra i& a a"ut #i "a continua #a ai'a o uternica influenta a#u ra ar-itecturii #i a or(ani)arii ora#elor, Acti"itatea &e )i cu )i a #ocietatii actuale are i! licatii a#u ra !e&iului !ai uternice &ecat oricare alta #ocietate &in i#toria o!enirii, Ace#te i! licatii #e ra#fran( a#u ra co#turilor econo!ice #i #ociale Un !o& &e a re&uce traficul #i a i!'unatati calitatea aerului e#te telelucrul$ acti"itatea &e#fa#uran&u*#e aca#a #au in centre # ecial a!ena.ate$ a roa e &e ca#a, Telelucrul$ intr*o acce tiune !ai lar(a$ re re)inta utili)area calculatoarelor #i a teleco!unicatiilor entru a #c-i!'a (eo(rafia &e lucru acce tata, Recentele &e)"oltari te-nice #i #ociale au contri'uit !ult la #u ra unerea acti"itatilor ca#nice cu cele lucrati"e, Teleco!unicatiile !o&erne #i te-nolo(ia co! uterelor er!it in&e linirea #arcinilor &e #er"ici aca#a$ fara a !ai fi nece#are &e la#ari frec"ente #i la &i#tanta entru a a.un(e la locul &e !unca Din e#ti!arile neoficiale efectuate la noi in tara 4un&e$ ana in re)ent$ nu #* a efectuat niciun #tu&iu oficial in ace#t #en#6$ ar re)ulta ca in Ro!ania acti"ea)a in re)ent cca, 1888 telelucratori$ fata &e a ro+i!ati" 188 cati erau acu! ; ani, Telelucrul i! lica anu!ite a"anta.e econo!ice #i #ociale$ recu! 3 *Ocre#terea re#iunii a#u ra in&u#triei$ entru a re&uce co#turile #i!ultan cu i!'unatatirea #er"iciilorG *Oi!'unatatirea calitatii !e&iului$ in # ecial rin i! actul a#u ra &ru!urilor #i !a#inilorG *Oa aritia unei econo!ii &e retea$ in care telelucrul #i teleco!ertul "or .uca un rol centralG *co!utarea &e la H#lu.'a latitaH la o ortunitati &e lucruH$ cu o cre#tere a rolului in&i"i&ului #i al intre rin&erilor !ici #i !i.locii Beneficii #ociale #i econo!ice * &e#con(e#tionarea traficuluiG
21

* re&ucerea &e la#arii #i a oluariiG * o ortunitati &e lucru !ai !ariG * acce#ul la lucru entru oa!enii cu &ificultati # ecificeG * re(enerarea econo!ica, Con"er(enta teleco!unicatiilor cu te-nolo(ia calculatoarelor care facilitea)a telelucrul$ face &e a#e!enea o#i'ile alte for!e &e interactiune colecti"a$ cuno#cute #u' nu!ele &e teleacti"itati, Teleacti"itatile #unt acti"itatile #ocioecono!ice 'a)ate e #i#te!e &e teleco!unicatii interacti"e$ in&i"i&uali)ate #i a#incrone care conectea)a er#oane$ o'iecti"e #i infor!atii in&e en&ent &e &i#tanta care le #e ara, De#i #e are ca telelucrul are cel !ai !are i! act #ocial #i &e !e&iu$ celelalte teleacti"itati$ recu! teleco!ertul$ #i tele#ociali)area$ contri'uie #i ele la ace#te efecte, E+i#ta o relatie #i!'iotica intre &iferitele teleacti"itati, In !o!entul in care oa!enii ince o teleacti"itate$ cre#te #i acti"itatea ace#tora in &o!eniul celorlalte teleacti"itati, Teleco!ertul re re)inta utili)area teleco!unicatiilor #i a calculatoarelor entru a "in&e #i a cu! ara ro&u#e #i #er"icii, Cataloa(ele on*line &e ro&u#e #i #er"icii au$ &intre for!ele &e "an)ari* cu! arari cu re)entare #i co!an&a la &i#tanta 4 rin tele+$ fa+$ telefon$ o#ta$ CD* ROM$ etc,6$ cel !ai !are otential &e re"olutionare a co!ertului cu ro&u#e #i #er"icii, Ele #unt u#or &e actuali)at #i er!it efectuarea &e co!en)i on*line, Teleco!ertul nu "a inlocui nicio&ata co! let "an)arile cla#ice$ intrucat # atiile fi)ice &e co!ert re re)inta$ in acela#i ti! $ #i locuri &e interactie #ociala #i econo!ica, Crearea unei a#tfel &e at!o#fere e Internet$ intr*un !e&iu &i(ital$ e#te &eo#e'it &e &ificila, Dar$ intrucat cu! araturile ot fi facute in ace#t !o& #i &e aca#a$ unul &in efectele ace#tei teleacti"itati e#te #i eli!inarea &e la#arilor nece#are in ca)ul cu! araturilor rin !eto&ele cla#ice, Sunt re&u#e a#tfel #i co#turile i! licite$ #i!ultan cu ocu area$ &e catre !a(a)ine #i centre &e co!ert$ a unui # atiu fi)ic !ult !ai re&u#$ ceea ce face o#i'ila utili)area # atiilor ra!a#e &i# oni'ile in #co uri #ociale #au &e rotectie a !e&iului incon.urator, C-iar &aca efectele i!e&iate ale ro!o"arii teleco!ertului nu "or con&uce la a'an&onarea !eto&elor cla#ice &e a efectua cu! araturi$ acea#ta teleacti"itate "a a"ea un efect 'enefic a#u ra !e&iului incon.urator, Alte efecte al teleco!ertului ot fi &e#centrali)area )onelor ur'ane a(lo!erate$ o re artitie !ai ec-ili'rata a )onelor ur'ane locuite$ #i re&ucerea utili)arii auto!o'ilelor, I%&a#tul telelu#!ului $i al telea#ti'itatil ! a$u&!a %ediului Acti"itatea )ilnica a oa!enilor are un i! ortant i! act a#u ra !e&iului incon.urator, Acea#ta #e re ercutea)a auto!at a#u ra co#turilor #ociale #i econo!ice, Telelucrul$ #i intr*o !a#ura !ai !ica teleacti"itatile$ re re)inta o !o&alitate &e re&ucere a efectelor ne(ati"e a#u ra !e&iului a acti"itatilor u!ane,
22

Redu#e!ea utiliza!ii aut % +ilel ! $i a # n$u%ului de !e$u!$e ne!egene!a+ile Confor! #tu&iilor Mini#terului Tran# orturilor al SUA$ A(entiei &e Protectia Me&ilui #i ATPT$ nu!ai an(a.atii ATPT au e"itat in 1999$ rin acti"itati &e telelucru$ arcur(erea a cca, 178 !ilioane D!$ econo!i#in& a#tfel 1;$1 l &e 'en)ina, In ace#t !o& #*a reu#it #a #e e"ite ur!atoarele e!i#ii &e oluanti3 *<5 !ilioane D( &io+i& &e car'on *112 !ilioane D( -i&rocar'uri *=7 !ilioane D( o+i)i &e a)ot *1$2; !iliar&e D( !ono+i& &e car'on Ace#te cifre #unt !ari entru ca nu #e ia in con#i&erare nu!ai cantitatea &e co!'u#ti'il con#u!ata$ ci #i tran#for!arile fi)ico*c-i!ice la care e#te #u u# aerul, Prin eli!inarea &e la#arilor fi)ice$ telelucrul oate re&uce i! licit #i con#u!ul &e re#ur#e nere(enera'ile, C-iar &aca e+i#ta ten&inta &e a re&uce e!i#iile oluante ale auto!o'ilelor rin utili)area &e filtre #i noi te-nolo(ii$ ace#tea nu ot fi eli!inate &efiniti"$ iar !arile cor oratii &in &o!eniul etrolului au in"e#tit rea !ult in infra#tructura lor entru a er!ite o co!utare ra i&a a tran# ortului auto rin utili)area ener(iei #olare, Telelucrul er!ite re&ucerea ace#tei oluari$ rin renuntarea la utili)area auto!o'ilului entru &e la#area la locul &e !unca, In lu#$ in ace#t !o& #e re&uc #i co#turile nece#are intretinerii auto!o'ilelor$ a &ru!urilor u'lice$ etc, Stu&ii a#u ra telelucratorilor au aratat ca ace#tia renunta )ilnic la cel utin &oua &e la#ari cu tran# ortul auto, De a#e!enea$ telelucrul oate re&uce a(lo!erarea traficului ur'an in erioa&ele #ale &e "arf, Pentru ca telelucrul #a ai'a ca efect o re&ucere efecti"a a traficului ur'an #unt nece#are o lanificare #i o #trate(ie co!une #i coor&onate &in artea &i"er#elor &e arta!ente (u"erna!entale #i ale a&!ini#tratiei locale, I! actul e#te !ini! in li #a ace#tor corelari, Tre'uie a"ut in#a in "e&ere ca &i!inuarea utili)arii auto!o'ilelor ar a"ea efecte financiare ne(ati"e a#u ra unor #ectoare econo!ice, De a#e!enea$ #*ar re&uce ta+ele #i i! o)itele (enerate &e "an)ari$ #er"icii #i intretinerea auto!o'ilelor, Ace#te i! licatii fac !ult !ai &ificila a&o tarea efecti"a a unei a#tfel &e #trate(ii, Mai !ulte #tu&ii a#u ra i! actului lucrului la &i#tanta a#u ra traficului con#i&era ca #e oate a.un(e a#tfel la o re&ucere a traficului auto )ilnic &e ana la <=2, Redu#e!ea $ li#ita!il ! de $&atii "izi#e Una &in le(ile econo!ice fun&a!entale ale fortei &e !unca # une ca oa!enii #e !uta la ora#e in cautarea locurilor &e !unca$ #i!ultan cu &e la#area &in centrele ur'ane a(lo!erate catre )onele eriferice #i ora#e !ai !ici$ in cautarea
2<

unui !e&iu &e "iata !ai 'un$ cu con&itia ca locul &e !unca #a oata fi acce#i'il cu a.utorul tran# ortului in co!un #au er#onal, In ca)ul telelucrului$ &i#tanta fata &e locul &e !unca &e"ine un ele!ent ne#e!nificati", Se oate lucra la &i#tanta c-iar &aca e#ti in "arf &e !unte, Ra# an&irea e #cara lar(a a telelucrului in ca&rul unei co! anii "a &i!inua ne"oile &e # atiu &e lucru, Acea#ta re#u une !ic#orarea co#turilor nece#are #ecuri)arii$ o erarii #i !entinerii locurilor &e !unca$ ca #i a celor &e#tinate !e&iului 4incal)ire$ "entilatie$ aer con&itionat$ etc,6 #i # atiilor &e arcare entru auto!o'ilele lucratorilor, Parcarile$ &e e+,$ #unt #ur#a !ultor ro'le!e &e, S atiile &e arcare uria#e actionea)a ca un colector #olar (i(ant$ #ca)an& al'e&oul #u rafetei a!antului #i cre#can& te! eratura in "ecinatatea lor, Acea#ta incal)ire locala &eter!ina o cre#tere a te! eraturii !e&ii a )onelor ur'ane$ feno!en cuno#cut #u' nu!ele &e Qefect ter!ic in#ularH, Con#tructia arcarilor #e face in &etri!entul # atiilor "er)i #i a celor a(ricole, Intr*un ora# &e)"oltat$ #e oate a.un(e ca .u!atate &in terenul utili)at #a fie alocat &i"er#elor ne"oi auto!o'ili#tice 4 arcare$ intretinere$ etc,6, C-eltuielile ur'ane cu ace#te # atii$ recu! #i oluarea fi)ica a ace#tor )one 4inclu#i" rin &e"er#areea locala a unor &e#euri6 "or fi$ in ca)ul utili)arii telelucrului$ !ult &i!inuate, M di"i#a!i a$u&!a utiliza!ii in"!a$t!u#tu!ii de t!an$& !t Intrucat telelucrul actionea)a ca o forta &e#centrali)atoare$ infra#tructura &e tran# ort a.un(e #a fie !ai utin #olicitata, O a#tfel &e #trate(ie$ &aca e#te a licata e #cara lar(a$ oate a"ea con#ecinte !a.ore entru reteaua &e tran# ort #i acti"itatile le(ate &e con#tructia$ intretinerea #i re ararea ace#teia, M di"i#a!i a$u&!a a#ti'itatil ! #a$ni#e Telelucrul er!ite o utili)are !ai eficienta a # atiului &e aca#a, S atiile nefolo#ite ot fi con"ertite in 'irouri$ er!itan& o re artitie !ai rationala a i! o)itelor #i ta+elor aferente, Se econo!i#e#c a#tfel #i 'anii &e&icati c-eltuielilor entru !icrocli!at$ care "or fi c-eltuiti acu! &oar entru un #in(ur # atiu$ intrucat locul &e !unca #i cu cel &e aca#a coinci&, I%&li#atii a$u&!a u!+ani$%ului Telelucrul contri'uie la o &e#centrali)are a a(lo!erarilor ur'ane$ oa!enii ne!aifiin& o'li(ati #a locuia#ca a roa e &e locurile lor &e !unca, Multe &in i! actele a#u ra !e&iului luate in &i#cutie #unt re)ultatul !o&ificarilor co! orta!entale ale oa!enilor, Ace#te !o&ificari au la 'a)a !oti"atii rioritare &e or&in er#onal$ #ocial #au econo!ic, I! licatii a#u ra con#u!ului &e !aterial le!no# #i a &e#eurilor &e -artie re)ultate
27

HEli!inarea -artiilorH$ #inta(!a ec-i"alenta &intot&eauna cu eli!inarea 'irocratiei$ &e"ine un &e)i&erat reali)a'il in era te-nolo(iei #i infor!ati)arii, Ele!entele*c-eie entru acea#ta #unt3 *Outili)area e #cara lar(a a !e#a.elor electronice F e*!ailG *&e)"oltarea unui #i#te! intranet $ in care !anualele$ &eci)iile$ # ecificatiile$ etc, #a fie #tocate e #u ort !a(netic$ e a(ini Re' &e circulatie interna$ re)ultan& a#tfel #i o acce#are !ai ra i&a a infor!atieiG *coo erarea on*line$ rin tran#ferul in retea &e fi#iere electronice in locul unei circulatii !ai lente a -artiilorG *Ore&ucerea &ocu!entatiei e #u ort &e -artie in relatiile fir!elor cu 'eneficiarii$ clientii #i furni)orii C n#luzii Daca #e a&o ta e #cara lar(a$ teleacti"itatile "or afecta rofun& (eo(rafia #i functiunile a#e)arilor u!ane, Ace#te !o&ificari au un i! act !a.or a#u ra !e&iului, Se ro(no)ea)a ca #e "a a.un(e a#tfel la !ulti le )one cu acti"itate inten#a$ &i#tri'uite unifor! in ca&rul unor a#e)ari ur'ane, A#tfel$ cu un !ic a.utor &in artea oliticienilor$ a e&ililor #i a roiectantilor$ &e)"oltarea telelucrului #i a teleacti"itatilor oate face ca ora#ele noa#tre #a &e"ina a#e)a!inte !ai curate #i !ai functionale, Un &o!eniu i! ortant care oate a.uta la &e)"oltarea telelucrului #i teleacti"itatilor cu i! act #u ra !e&iului e#te &e)"oltarea noilor in&u#trii #i a locurilor &e !unca &in ace#te #ectoare, Pentru acea#ta$ un rol &eci#i" il au or(ani)atiile$ atat ri"ate cat #i &e #tat$ intele(erea$ &e catre ele$ a rolului &eci#i" a econo!iei on*line #i a noului !o& &e lucru in &e)"oltarea #ocietatii, Din unct &e "e&ere al #trate(iei &e &e)"oltare$ oliticile cu cel !ai !are i! act in re)er"area !e&iului rin teleacti"itati #unt cele ri"in& utili)area terenurilor ur'ane #i rurale$ #i &e)"oltarea econo!ica$ ca #i &eci)iile a#u ra &e)"oltarii locale, Cel !ai 'un !o& entru #tat &e a #u#tine o olitica &e !e&iu eficienta #i co! etiti"a$ #e reali)ea)a rin con#i&erarea unei for!e !i+te &e &e)"oltare$ ro!o"an& atat for!ele cla#ice &e lucru cat #i cele # ecifice$ re)ultate &in &e)"oltarea inten#i"a a te-nolo(iei infor!atei #i co!unicatiei, In ace#t fel$ &i"er#ele a(entii i! licate in &e)"oltarea econo!ica ot co!'ina #trate(ia &e &e)"oltare &ura'ila cu cea &e &e)"oltare a te-nolo(iei infor!atiei #i co!unicatiei, Mo&alitati rin care #tatul oate &e)"olta o #trate(ie eficienta entru &e)"oltarea &ura'ila rin i! le!entarea la ni"el national a teleacti"itatilor3 *Oinclu&erea$ in #trate(iile &e &e)"oltare &ura'ila$ a utili)arii teleacti"itatilorG *O ro!o"area #u#tinuta a ace#tor conce te rin crearea unor &e arta!ente # eciale in ca&rul a(entiilor (u"erna!entale cu acti"itate in &o!eniul te-nolo(iei infor!atiei #i co!unicatieiG *O&e)"oltarea #er"iciilor on*lineG
2;

*Oincura.area infiintarii &e or(ani)atii #i a#ociatii cu reocu ari in &o!eniul teleacti"itatilor$ recu! #i a fir!elor care a elea)a la ace#te !eto&e alternati"e &e lucruG *Oinfiintarea &e telecentre,

21

Bi+li g!a"ie,

-( I n Mi#lea, .Buzau / % n g!a"ie0, Editu!a S& !t tu!i$%, Bu#u!e$ti, -122 3( Muzeul *udetean Buzau, .C le#tia %uzeala # lti0, C %+inatul P lig!a"i# .Ca$a S#anteii0,-124 5( Mini$te!ul Ag!i#ultu!ii $i Ali%entatiei, .G6idul ag! tu!i$ti# al 'aii Buzaului0, Editu!a Mi#ad !, Reg6in, 3777 8( Fl !ina B!an, .E# gie gene!ala $i &! te#tia %ediului0, A#ade%ia de $tudii e# n %i#e, Bu#u!e$ti, -119 :( Ge !ge Ge !ge$#u, .Re" !%a e# n %i#a $i dez' lta!ea du!a+ila0, Editu!a E# n %i#a, -11: 9( C %i$ia Nati nala Pent!u Stati$ti#a, .Mediul in# n*u!at ! in R %ania0, -111

25