Sunteți pe pagina 1din 33

CENTRII ŞI CORPURI SUBTILE

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

1
Cap. I EVOLUŢIA UMANĂ ŞI DEZVOLTAREA ORGANELOR SPIRITUALE

Posedăm un corp fizic care e compus din puţin cam sărăcăcios acest fel de a vedea lucrurile.
organe. Chiar şi copiii ştiu asta: întrebaţi-i unde le Oricare ar fi gradul de fineţe pe care l-ar putea
sunt ochii, ei vă vor arăta; şi gura, urechile, nasul, atinge, cele cinci simţuri rămân oricum limitate,
picioarele vi le vor arăta, de asemenea. Mai pentru că aparţin lumii fizice şi nu explorează
târziu, la şcoală, ei vor învăţa că omul are cinci decât planul fizic. Natura a prevăzut şi alte clape
simţuri (vederea, mirosul, auzul, gustul şi simţul pe claviatură... da, un al şaselea, al şaptelea simţ,
tactil), având fiecare funcţii bine determinate: de o altă intensitate, de o altă putere. Numai că, pe
funcţiile senzaţiilor tactile nu sunt cele ale moment, oamenii s-au limitat la cele cinci simţuri,
gustului sau ale vederii, etc. nu vor să recunoască că sunt şi alte domenii de
Toate raporturile omului cu lumea sunt bazate explorat, de văzut, de atins, de respirat. Nu este
pe cele cinci simţuri, de aceea el încearcă să deci de mirare că nu pot avea noi senzaţii, mai
profite la maxim de posibilităţile lor şi, extinse, mai bogate, mai subtile. Cum se poate
deasemenea, să-şi multiplice senzaţiile pe care le explica faptul că, fără a-şi hrăni în nici un fel cele
furnizează ochii, urechile, pielea, etc... Printre cinci simţuri, anumite fiinţe au percepţii care le
senzaţii, unele sunt mai mult sau mai puţin duc până la extaz: o lărgire a conştiinţei, o
necesare şi mai mult sau mai puţin intense. De impresie de plenitudine, de grandoare şi
exemplu, gustul: cine ar nega bogăţia, varietatea imensitate?
senzaţiilor produse de gust, mai ales la o masă Oamenii trebuie să înţeleagă că, necăutând
suculentă? Sau simţul tactil... Când un bărbat şi o decât acumularea şi amplificarea senzaţiilor
femeie se mângâie, ei simt senzaţii de o mare fizice, vor avea mari decepţii, deoarece senzaţiile
intensitate; se spune că plăcerea sexuală dă cele acestea sunt limitate. De ce? Pentru că fiecare
mai puternice senzaţii, ceea ce este destul de organ este specializat: el îndeplineşte o funcţie
îndoielnic. În general, da, e adevărat, dar nu determinată şi nu procură decât senzaţii ce
pentru toată lumea: anumiţi artişti, înzestraţi cu o corespund naturii sale. Pentru a simţi noi senzaţii,
mare sensibilitate a vederii sau auzului, trăiesc trebuie să ne adresăm altor organe, pe care le
cele mai puternice impresii graţie culorilor şi posedăm.
sunetelor, mai intense decât cele din cazul actului Observaţi oamenii: ei au posibilitatea de a
sexual, care adesea îi lasă indiferenţi şi reci. vedea totul, de a gusta şi atinge totul, de a
Majoritatea oamenilor nu e încă aşa de cumpăra totul, şi totuşi le lipseşte ceva. De ce?
evoluată, putem spune că simţul tactil (în care Pentru că ei nu ştiu că, pentru a cunoaşte
includem şi sexualitatea) şi gustul sunt, pe plenitudinea, a descoperi senzaţii de o putere şi
moment, cele două simţuri care guvernează bogăţie într-adevăr excepţionale, trebuie să începă
lumea. Vederea, auzul şi mirosul ocupă un loc prin a nu mai conta exclusiv pe cele cinci simţuri.
secundar; sunt oameni pe care parfumurile, În acest domeniu orientalii sunt capabili de a face
sunetele şi culorile îi lasă indiferenţi, cu excepţia experienţe absolut de neconceput pentru
cazului când este în joc interesul lor, ca în cazul occidentali. În India sau în Tibet, de exemplu,
animalelor, unde mirosul, auzul şi văzul sunt anumiţi yoghini locuiesc în găuri scobite în
extraordinar de dezvoltate, pentru că au nevoie de pământ. În această obscuritate, în linişte absolută,
aceste simţuri pentru a se proteja şi a-şi căuta nu există nici un fel de hrană pentru cele cinci
hrana. simţuri, pe care yoghinul reuşeşte să le amorţească
Vă vorbesc de lucruri pe care le ştiţi, dar o fac prin meditaţie. Iar când simţurile se opresc din
pentru a vă atrage atenţia asupra concluziilor la funcţiune, ele nu mai absorb energia psihică
care, sigur, nu aţi ajuns. De milenii oamenii destinată centrilor subtili: atunci, aceştia se
exersează cum să-şi multiplice, cum să-şi trezesc şi yoghinul începe să vadă, să audă şi să
amplifice senzaţiile şi percepţiile celor cinci simtă, să atingă elementele fluidice din regiunile
simţuri, şi acest joc pe claviatura celor cinci superioare. Iată deci scopul pentru care aceste
simţuri îl numesc cultură şi civilizaţie. Ei bine, e fiinţe excepţionale încearcă, unii timp de ani de

2
zile, să-şi suprime senzaţiile vizuale, auditive, lucruri, e adevărat, încearcă multe senzaţii, dar
olfactive, etc... oprind orice mişcare. Rămâne doar cele cinci simţuri devorează toată energia lor
gândirea; în continuare, ei îşi opresc până şi psihică şi nu le rămâne nimic pentru partea
gândirea, pentru a trăi în comunitate totală cu spirituală. În occident, oamenii trăiesc prea mult
Divinitatea. senzaţiile fizice şi nu mai au energie pentru a o
Dumnezeu a depus în sufletul uman concentra spre alte facultăţi, care se pot trezi. Prea
posibilităţi pe care o existenţă întoarsă prea mult multe senzaţii! “Trăim”... desigur că trăim; dar e o
spre exterior le împiedică a se trezi. De altfel, ce viaţă care care ascunde adevărata viaţă. Trebuie să
faceţi atunci când meditaţi? Închideţi ochii pentru înţelegeţi aceasta, şi să vă decideţi să eliminaţi
a vă putea întoarce atenţia spre interior... Dar aş multe senzaţii care împiedică o reală percepţie a
dori să aduc o precizare la acest subiect. Când lucrurilor.
meditaţi, nu rămâneţi prea mult timp cu ochii La ora actuală, folosirea drogurilor se extinde
închişi; altfel, de vreme ce nu sunteţi încă yoghini tot mai mult... Din cauza dorinţei de a scăpa din
hinduşi, riscaţi să adormiţi. Deschideţi din când în insipida viaţă cotidiană, din ce în ce mai mulţi
când ochii, fără a vă lăsa atenţia distrasă de ceea oameni caută evadarea în opiu, haşiş, marijuana,
ce vă înconjoară, închideţi-i, apoi deschideţi-i din cocaină, heroină... Toţi acei care folosesc aceste
nou... Bineînţeles, pentru a medita se recomandă droguri obţin anumite senzaţii de clarvedere, de
în general de a închide ochii, pentru că aceasta claraudiţie, etc... care le pot da iluzia de a atinge
ajută la izolare şi concentrare. Dar dacă îi stări de conştiinţă superioare. Dar se înşală, şi în
închidem prea mult timp, adormim... timp îşi pierd chiar şi propriile facultăţi
Ce se petrece: deschizând ochii, ne trezim, iar intelectuale şi îşi ruinează sănătatea. Aceste
închizându-i, ne pregătim să dormim. Este un droguri, deşi sunt utilizate de secole în Orient sau
proces înregistrat în creier de milioane de ani, iar în America de Sud, sunt foarte nocive pentru
natura, care este fidelă şi veridică, spune: “Aţi sistemul nervos.
închis ochii? Înseamnă că doriţi să dormiţi. Foarte Hinduşii şi Tibetanii au o înaltă cunoaştere a
bine, vom aranja asta!” Şi iată-vă, scufundat într- ierburilor, e o ştiinţă care se transmite de milenii.
o... “meditaţie” profundă! Dimpotrivă, când Unele, se pare, permit când sunt mâncate a trăi
deschideţi ochii, este semnalul de trezire: totul se săptămâni fără hrană; altele, de a rămîne zi şi
pune în mişcare, începe să funcţioneze, creierul, noapte în zăpezile Himalaiei fără a suferi de frig.
braţele, picioarele... Da, o mică mişcare, o nimica Acestea mi s-au spus; nu le-am verificat, dar e
toată - deschiderea ochilor - declanşează o lume posibil. Eu cred în puterea ierburilor. Există, de
întreagă! Această problemă, a închiderii şi asemenea, preparate foarte puternice graţie cărora
deschiderii ochilor, este foarte importantă. Vi se putem să ne provocăm viziuni şi dedublare. Citim,
spune uneori: “Dar deschideţi ochii!” E un fel de a în anumite cărţi, că în Evul Mediu se cunoşteau
vorbi, pentru că ochii voştri sunt deschişi; atunci, pomade, unguente, cu care vrăjitoarele îşi ungeau
despre care ochi este vorba? Ei bine, despre alţi corpul pentru a merge la Sabat. În realitate, ele nu
ochi care sunt mai lucizi, care au o vedere mult mergeau nicăieri cu corpul fizic, ci cu corpul
mai profundă, mai spirituală. Ochii corpului astral. Anumiţi medici au verificat realitatea
vostru sunt deschişi, într-adevăr, dar mai aveţi şi acestor fenomene. Ei au adaptat reţetele, care sunt
alţi ochi, iar aceştia sunt închişi. Totuşi uneori, dificil de reconstituit exact, pentru că nimic nu era
observăm că ei există, şi că se pot deschide. spus clar, şi le-au experimentat. În toate aceste
Uneori, pentru a putea deschide aceşti ochi unguente se introduceau substanţe excitante, care
spirituali, care văd aspecte mai subtile ale provoacă dedublarea.
realităţii, trebuie închişi ochii fizici. Alteori, Dar să lăsăm această problemă. V-am spus
dimpotrivă: închizând ochii fizici îi închidem pe aceste lucruri numai pentru a vă arăta că există
cei spirituali şi deschizând ochii fizici îi produse extrem de puternice care vă dau acces la
deschidem pe cei spirituali. Vedeţi, sunt nuanţe planurile mai subtile decât cel fizic, dar aceste
foarte subtile. Încet-încet, veţi reuşi să distingeţi produse sunt adesea foarte nocive. De aceea vă
toate acestea şi să vă serviţi de ele în viaţa sfătuiesc să nu vă serviţi niciodată de ele. Cea mai
cotidiană. bună soluţie este de a căuta toate aceste senzaţii
Occidentali au dus la perfecţiune viaţa celor de plenitudine, libertate, bucurie, dilatare prin
cinci simţuri. Ei îşi imaginează că în acest fel vor mijloace spirituale. Iată, este aici drumul regal.
cunoaşte totul... şi vor fi fericiţi. Ei cunosc destule Adevăraţii discipoli nu contează pe nimic din

3
exterior, ei ştiu că Dumnezeu a depus toate critica, va judeca, dar se va înşela tot timpul,
comorile şi toată bogăţiile, toate produsele tuturor pentru că nu cunoaşte decât o parte a realităţii.
laboratoarelor şi farmaciilor în ei înşişi, e suficient Dacă vrea să cunoască întreaga realitate, trebuie
să le caute şi să le folosească. Ar fi păcat pentru să exerseze să trezească în ea alte facultăţi pe care
voi, după ce aţi stat zece, douăzeci de ani într-o le poseda şi înainte, dar care dorm, aşteptând să
şcoală iniţiatică, să nu fi învăţat să puneţi în fie utilizate. Într-o epocă foarte îndepărtată, când
valoare bogăţiile pe care le posedaţi. omul nu intrase cu adevărat în posesia corpului
Fiecare organ de simţ ne procură o parte din său fizic, tradiţia iniţiatică spune că trăia tot
cunoaşterea lumii şi e interesant de ştiut cum sunt timpul dedublat, în afara corpului său... Mai
aceste simţuri ierarhizate. Simţul tactil e târziu, când spiritul său a început să coboare
specializat în ceea ce este solid, nu atingem nici progresiv în materie, el şi-a dezvoltat facultăţi
ceea ce este gazos, nici ceea ce este eteric, un pic care îi permiteau să lucreze asupra materiei (cele
lichidele, dar mai ales solidele. Gustul e cinci simţuri), în timp ce slăbeau facultăţile sale
specializat pentru lichide. Veţi spune: “Ba nu, mediumnice. Dar nu le-a pierdut, le posedă încă.
când pun o bomboană în gură, ea e solidă, şi am Priviţi copiii. Până la vârsta de şapte ani nu
totuşi o senzaţie de dulce...“ Ah! Vă voi răspunde sunt complet intraţi în corpul lor fizic: aceasta
că n-aţi studiat bine problema: gustul nu reflectă perioada când umanitatea era în acest
funcţionează decât cu o condiţie, ca ceea ce puneţi stadiu de evoluţie. În acea perioadă, oamenii
în gură să aibe posibilitatea de a deveni lichid vorbeau cu spiritele naturii şi cu sufletele
graţie salivei. Să luăm acum mirosul. Este un simţ morţilor, comunicau cu ele, le întâlneau, şi când
care percepe mirosurile, adică emanaţiile gazoase. mureau ei înşişi, nu ştiau dacă sunt morţi sau vii.
Nasul are încă raporturi cu materia, dar cu o Lumea invizibilă, lumea spiritelor era pentru ei
materie mai subtilă ale cărei particule plutesc în cea mai mare realitate; ei pluteau în atmosferă ca
aer. Mai departe, în cazul auzului, nu mai e vorba şi cum ar fi fost imateriali, şi numai din când în
de particule materiale, ci numai de unde, vibraţii. când reintrau în corpul lor fizic. În aceste condiţii,
Şi la fel este pentru văz. Cu vederea suntem ei nu erau pregătiţi să lucreze asupra materiei. Ori,
aproape de lumea eterică. Deci, vedeţi, cele cinci în evoluţia lor trebuiau să treacă prin aceasta. În
simţuri sunt ierarhizate, de la cel mai grosier la cel prezent, oamenii au ajuns să aibă mijloace
mai subtil. intelectuale formidabile pentru a domina materia,
Dar dacă vrem acum să pătrundem în lumea dar în acelaşi timp au uitat de existenţa lumii
astrală, nu ne mai putem folosi de cele cinci spirituale, au rupt contactul cu ea. La unii,
simţuri. Ne trebuie un alt simţ, care să fie adaptat, desigur, a rămas o amintire, o intuiţie, dar
adică capabil de a percepe o materie şi mai majoritatea a uitat.
subtilă. Toţi aceia care nu au dezvoltat acest al Există două forme de cunoaştere: intelectuală
şaselea simţ nu pot şti că există o altă materie, o şi spirituală, deci dacă le-am putea dezvolta pe
altă regiune, ei nu bănuie că universul e parcurs amândouă, e cu atât mai bine. Nu trebuie să uităm
de alte vibraţii, care ne pot provoca senzaţii mai că natura însăşi, adică Inteligenţa cosmică are
vaste şi intense. Pentru a atinge un obiect, trebuie punctul ei de vedere asupra evoluţiei omului: ea a
să te afli lângă el. Pentru a-l gusta, de asemenea. plănuit dezvoltarea fiinţei umane în cele două
Pentru a respira un parfum, putem fi, deja, la o sensuri, spre materie şi spre spirit. Dar cum e
anumită distanţă. Pentru a capta un sunet, distanţa foarte dificil de dezvoltat cele două părţi în acelaşi
poate fi puţin mai mare... Şi pentru vedere, şi mai timp, ea a dat omului secole şi milenii pentru a
mare, pentru că ochii sunt astfel alcătuiţi încât ne lucra într-o singură direcţie, lăsând câteva căi
permit să primim informaţii şi instrucţiuni de deschise în cealaltă, pentru a nu împiedica
foarte departe. Vedeţi din nou cum natura a evoluţia sa spirituală. Deci, pentru epoca actuală,
stabilit foarte inteligent această ierarhie între cele Spiritul cosmic a decis de a permite oamenilor de
cinci simţuri. Dar ea nu s-a oprit aici, şi acum alte a se dezvolta în domeniul senzaţiilor, al vederii, al
simţuri trebuie să ne pună în contact cu regiuni auzului, etc... El îi lasă pe oameni să coboare în
mai vaste şi mai îndepărtate. materie pentru a o poseda, a o atinge, a o explora,
Cât timp fiinţa umană nu şi-a dezvoltat a o cunoaşte, şi mai cu seamă pentru a lucra cu ea.
organele care pot să o pună în contact cu regiuni Nu vă miraţi, aşa este, e un pasaj. Spiritul
şi entităţi mult mai elevate, ea nu va cunoaşte uman e obligat să coboare, din ce în ce mai
mare lucru. Ea va scrie, va vorbi, va explica, va profund, în materie pentru a o cunoaşte, pe

4
punctul de a pierde toate amintirile patriei celeste mulţumească cu cunoaşterea spiritului, şi că au
unde trăia în trecutul îndepărtat. Dar, cunoscând vrut de asemenea să coboare în materie; au
din ce în ce mai bine materia, el a făcut început atunci să coboare, şi aici, prin bucurie şi
numeroase achiziţii, şi mai ales a început să-şi suferinţe, prin sănătate şi boli, studiază - mai mult
domine materia lui proprie. Pe moment, desigur, răul - de milioane de ani. Depindea de ei să
numai o mică minoritate este capabilă de aceasta, rămână sus, în Paradis, să nu fi mâncat decât
dar pentru om, scopul existenţei terestre este de a fructele Arborelui Vieţii eterne, dar, împinşi de
coborî în corpul fizic ca să intre în posesia curiozitate, au vrut să vadă ce era jos, şi atunci au
facultăţilor sale şi să le utilizeze pentru a lucra început să sufere de frig, de obscuritate, de boli şi
asupra lumii exterioare. de moarte.
Când spun că spiritul uman “coboară în Omenirea îşi continuă, încă, coborârea...
materie”, subînţeleg în primul rând în corpul fizic, Anumite religii numesc această coborâre “păcatul
pentru a se instala, pentru a-l lua în posesie şi a originar”. Dar o putem interpreta, de asemenea, ca
pentru a-i deveni stăpân. Apoi, după ce s-a un studiu în care fiinţa umană a vrut să se lanseze.
instalat, el lucrează la rândul său asupra mediului Da, acest Arbore al Cunoaşterii Binelui şi Răului,
exterior. Aici, de asemenea, manipulează lucruri: reprezenta nişte studii de făcut, nişte studii forte
el transformă, construieşte, distruge... E o dificile, pentru că omul trebuia să înfrunte o
perioadă de involuţie, de coborâre în materie. Dar materie din ce în ce mai densă. Dar ce era rău în
cum Spiritul divin are proiecte grandioase pentru asta? El a ales să coboare să se instruiască, şi a
fiinţa umană, El nu o lasă să coboare indefinit, să coborât; acum e adâncit în studiile sale până la
se scufunde complet, să piardă contactul cu Cerul gât, pe cale de a-şi da seama în ce infern s-a băgat.
şi să-şi uite originile. De îndată ce va atinge un Pentru moment, el studiază răul, dar într-o bună zi
stadiu suficient de posesiune de sine, de stăpânire va urca înapoi pentru a studia binele.
a propriului creier, a propriilor membre şi tuturor Eu cunosc proiectele şi planurile Inteligenţei
facultăţile sale, de cunoaştere a tuturor cosmice, ştiu că atunci când oamenii vor stăpâni
proprietăţilor elementelor, atunci alte influenţe, şi domina materia graţie celor cinci simţuri, ei vor
alte forţe, alţi curenţi vor începe să o poarte, să o începe să se avânte spre înălţimi pentru a-şi
ridice, şi, progresiv, ea va regăsi facultăţile pe dezvolta simţurile spirituale. Deci, cei care doresc
care le poseda în trecut: va cunoaşte în acelaşi să avanseze pe drumul evoluţiei, să înceapă să
timp şi materia şi spiritul. reducă din senzaţiile pe care le încearcă prin cele
Se spune în Geneză că Adam şi Eva au cinci simţuri pentru a căuta de acum înainte în ei
mâncat din fructul Arborelui Cunoaşterii Binelui înşişi. Înăuntru e vastitate, bogăţie... trebuie numai
şi al Răului. Aceasta semnifică că nu au vrut să se să căutăm!

5
Cap II AURA

Tot ceea ce există, oamenii, animalele, atmosfera sunt neutralizate de elementele chimice
plantele, şi chiar pietrele, emit particule, produc cu care e impregnată.
emanaţii, şi această atmosferă fluidică, subtilă, Prin intermediul aurei noastre se produce un
care înconjoară orice lucru, o numim aură. schimb neîntrerupt între noi şi forţele naturii.
Evident, ea nu este vizibilă, cu excepţia Toate influenţele cosmice, planetare şi zodiacale
clarvăzătorilor, multă lume nici nu ştie că există. care se deversează constant în spaţiu, vin până la
Aura este deci acest fel de halou care înconjoară noi, şi după calitatea aurei noastre, după
fiecare fiinţă umană, cu diferenţa că la unii este sensibilitatea sa, puritatea şi culorile sale primim
vastă, luminoasă, puternică, posedă vibraţii o anume forţă sau nu. Aura reprezintă, deci,
intense, în timp ce la alţii, din contră, e mică, antenele noastre, e un aparat care captează mesaje,
ştearsă, urâtă. unde, forţe care ne vin din univers. Să
Putem compara aura cu pielea. Cunoaşteţi presupunem acum că există în lume anumite
importanţa pielii pentru corpul fizic. Ea are influenţe nefaste. Dacă aveţi o aură foarte
numeroase funcţii. Mai întâi, are o funcţie de puternică, foarte luminoasă, aceste forţe nu pot
protecţie, e un scut, o carapace: protecţie trece şi ajunge la conştiinţa voastră pentru a vă
împotriva şocurilor, contra substanţelor nocive, atinge, a vă zdruncina, a vă vătăma. De ce? Pentru
contra diferenţelor de temperatură, etc... Apoi, o că, înainte de a vă atinge, ele trebuie, mai întâi, să
funcţie de schimb, pentru că pielea absoarbe, întâlnească aura voastră. Aceasta este o o barieră,
respiră şi elimină. În fine, pielea este un organ de un zid, sau ca o vamă la frontieră, şi la această
simţ, pentru că prin intermediul ei simţim vamă se găsesc angajaţi care nu lasă să treacă
temperatura, contactul, durerea, etc... Dar, nu mă nimeni, fără să verifice ce are în bagaje, în maşini.
voi opri la aceste funcţii, nu e domeniul meu, dacă Aceşti vameşi acţionează în exteriorul conştiinţei
vreţi informaţii detaliate, le veţi găsi în cărţile de noastre, dar ei pot să ne avertizeze. Diferenţiem
anatomie şi fiziologie. Ceea ce mă interesează e să funcţiile aurei, dar în realitate ele sunt legate:
fac o paralelă între piele şi aură. Aura posedă sensibilitatea, schimbul şi protecţia, toate se fac în
aceleaşi funcţii ca şi pielea. Putem spune că este acelaşi timp.
pielea sufletului, ea este cea care-l îmbracă, care îl Acum, ce factori acţionează pentru formarea
protejază, care îi dă sensibilitatea, şi, în fine, ea e aurei? La fel ca la formarea pielii. Există piele
cea care permite să lase să treacă curenţii cosmici ordinară, zgrunţuroasă, uscată, şi altele, din contră
care permit schimburi între sufletul uman şi toate sunt suple, fine, plăcute... Aproape oricine, e
creaturile, până la astre, între sufletul unei creaturi capabil ca dintr-o privire să judece calitatea unei
şi Sufletul universal. pieli. Şi de ce depinde această calitate? De tot
Putem, de asemenea să comparăm aura cu organismul, de buna funcţionare sa fiziologică şi
atmosfera care înconjoară pământul. Da, e fizică. Omul e cel ce îşi formează pielea.
extraordinar! Pământul posedă o perdea de Da, pielea poate să ne dezvăluie multe lucruri.
protecţie, pielea sa. Ea e un pic mai îngroşată ca a Dacă ea e fină şi spirituală, înseamnă că omul e
noastră, e adevărat, dar joacă exact acelaşi rol. spiritual, pentru că nimeni nu-şi poate forma o
Graţie atmosferei sale, pământul evită multe piele care nu-i corespunde. Inconştient, omul
pericole în cursa sa prin spaţiu! Toate corpurile ce lucrează asupra pielii sale, şi, dacă ştie cum să şi-
vin din spaţiu şi care ar putea produce catastrofe o facă, poate chiar să o schimbe. Evident, e foarte
dacă ar ajunge pe pământ, sunt obligate să intre greu, dar e posibil şi este foarte important. Întreg
mai întâi în contact cu destinul omului depinde de pielea sa, pentru că
atmosfera unde sunt, în general, dezintegrate. relaţiile sale cu oamenii şi lumea exterioară
Atmosfera ne protejază de asemenea de alte depind de ea. Vă spun acestea pentru a reflecta.
pericole cum ar fi anumite radiaţii cosmice, care Fiecare detaliu al pielii are o semnificaţie. Chiar şi
ar fi mortale pentru noi, dar care traversând consistenţa sa (lucioasă, suplă, dură, flască,

6
moale) reflectă calităţile, caracteristicile esenţiale adevărat pur şi luminos ei vindecă bolnavii, aduc
ale unei fiinţe: rezistenţa sa, voinţa sa, activitatea binecuvântări pe oriunde trec şi călătoresc prin
sa, sau, din contră, slăbiciunea sa, lenevia sa şi spaţiu.
deficienţele sale. Aura este deci fuziunea tuturor emanaţiilor
Destinul omului, succesele sale, eşecurile fiinţei întregi. De aceea, când un Iniţiat vrea să
sale, totul este în piele. Strângând mâna cuiva, cunoască o persoană, el nu observă anume
spunându-i: “Bună ziua! Ce mai faceţi?” putem aparenţa sa exterioară: fizionomia, gesturile,
descoperi calităţile sale esenţiale. Dacă cunoaştem limbajul său; nu, ci el se străduie să-i simtă aura.
corespondenţele, strângând mâna cuiva, putem să Toate culorile, forţele şi emanaţiile fluidice care
ne facem o idee despre calităţile şi defectele sale. omul le răspândeşte în jurul său, şi pe care nu le
Dar cum mâinile se strâng automat, fără a da poate ascunde, nici controla, iată, ce observă
atenţie la ceva... nu descoperim nimic. Strângem Iniţiatul! Anumite persoane sunt adevăraţi artişti
mâna cuiva pentru a stabili un contact, a face un în camuflaj: ele îşi stăpânesc perfect gesturile,
schimb cu o altă persoană şi, în acest schimb, privirea, vocea, limbajul. Ceea ce nu ştiu, este că
trebuie să dăm ceea ce avem bun, iar celălalt, la ele nu au nici o putere asupra manifestărilor
rândul său, trebuie să facă la fel. Dacă acest gest subtile ale vieţii lor interioare. Gândurile lor,
nu aduce nimic, mai bine să nu-l facem. sentimentele lor, creează forme, culori pe care ele
Dar, să revenim la aură. Cum v-am spus, ea e nu au nici o putere să le schimbe sau să le
constituită din emanaţii, dar nu numai ale corpului ascundă. De aceea, pentru un Iniţiat, totul este
fizic, pentru că acestea nu sunt suficiente pentru a clar: dacă fiinţele sunt în armonie sau în
forma aura. Aura, e mai complexă, e o combinaţie dezordine, dacă emană din ele ceva constructiv,
a tuturor emanaţiilor a tuturor corpurilor subtile, şi benefic, luminos, o atmosferă care te întăreşte sau
fiecare dintre ele, prin emanaţiile sale, adaugă noi te purifică, sau, din contră, te îmbâcseşte, el simte
nuanţe. Corpul eteric al omului formează o aură imediat. Şi chiar şi sănătatea este vizibilă pe aură,
care penetrează aura corpului fizic şi această aură starea ficatului, a plămânilor, a creierului, etc...
a corpului fizic şi eteric ne arată sănătatea şi toate acestea sunt vizibile în aură.
vigoarea sa. Corpurile astral şi mental, prin Aura reprezintă deci o carte, dar o carte atât
activitatea lor - sau inerţia lor -, calităţile - sau de subtilă, încât e dificil să-ţi faci o idee. Şi aşa
defectele - lor, adaugă alte emanaţii, alte culori la cum nu există două creaturi cu aceleaşi amprente
aura de mai sus, dezvăluind astfel natura digitale, nu există, de asemenea, două creaturi
sentimentelor şi gândurilor omului. Şi dacă care au aceeaşi aură, pentru că aura reprezintă
corpurile cauzal, budhic şi atmic sunt trezite, ele totalitatea fiinţei umane.
adaugă alte culori, mai luminoase, alte vibraţii, Atmosfera pământului e impregnată de
mai puternice. emanaţiile oamenilor, animalelor, plantelor,
Emanaţiile celor trei corpuri superioare pietrelor, apelor, munţilor şi a tuturor forţelor care
formează corpul de slavă, pe care apostolul Pavel vin de la planete şi stele. La fel e şi aura umană; e
l-a menţionat în Epistolele sale. V-am mai vorbit o sinteză vastă, foarte bogată a tot ceea ce există
despre acest lucru. Îl numim de asemenea corpul în om. De altfel, mineralele, plantele şi animalele
nemuritor, corpul luminii sau corpul lui Christos. au de asemenea o aură, dar o aură numai fizică.
Când, în momentul schimbării la faţă pe muntele Mineralele, metalele şi cristalele proiectează
Tabor, Iisus a apărut cu Moise şi Ilie discipolilor anumite forţe care formează în jurul lor un fel de
Petru, Iacov şi Ioan, era atât de luminos şi radios mic câmp magnetic, colorat.
că ei nu au putut suporta această strălucire şi au La plante, corpul eteric adaugă vitalitatea,
căzut la pământ. “Faţa sa strălucea ca soarele, nevoia de a creşte şi conferă o aură mai intensă,
spun Evangheliile, veşmintele sale au devenit de vitalitate mai mare decât cea a mineralelor. La
albe, ca şi lumina.” Această transfigurare era o animale, aura e şi mai bogată pentru că ele au deja
manifestare a corpului de slavă. un corp astral, corpul dorinţelor. În general, ele nu
Corpul de slavă, ca şi aura, este o emanaţie a au început să-şi dezvolte corpul mental, în timp ce
fiinţei umane, dar în timp ce aura exprimă la unele animale, cum ar fi câinele, calul,
totalitatea fiinţei - defectele ca şi calităţile - corpul elefantul, maimuţa... biologii găsesc un început al
de slavă este expresia vieţii spirituale cele mai facultăţii de a gândi. E o gândire rudimentară,
intense. De aceea, corpul de slavă se manifestă desigur, dar în vecinătatea oamenilor, corpul lor
numai la mari Maeştrii. Graţie acestui corp, cu mental începe să se dezvolte, pentru că oamenii,

7
ocupându-se de animale, iubindu-le, îngrijindu-le, intre în el forţe pure şi luminoase. Pentru acei care
contribuie mult la evoluţia lor. Cât despre oameni, caută dragostea, puterea, sau lumina, nu există
ei dezvoltă corpul lor mental într-un mod altă metodă decât cea de a lucra asupra aurei lor,
prodigios; ei nu o fac tot timpul în sensul pentru a înlătura culorile şterse care distrug, prin
favorabil, dar cei ce ştiu să se conducă şi să-şi vibraţiile lor, tot ceea ce este bun în alţii. O ştiţi,
desăvârşească gândirea, îşi întăresc enorm aura. cineva stă abia cinci minute aproape de
Cât despre sfinţi, profeţi, Iniţiaţi, prin dumneavoastră, apoi vă căutaţi în zadar inspiraţia,
adorarea şi iubirea lor pentru Creator, ei îşi bucuria, credinţa în Dumnezeu. Totul a dispărut...
dezvoltă corpul lor cauzal, corpul lor budhic şi Alţii stau cinci minute cu voi şi sunteţi revigoraţi,
corpul lor atmic care formează o aură de o vechile voastre celule au dispărut şi din nou aveţi
splendoare extraordinară cu culori într-o continuă credinţă, din nou aveţi elan. Cauza acestor
mişcare, ca focurile de artificii. Aura lor este, de schimbări, trebuie să o ştiţi, este aura lor.
asemenea, foarte vastă, se povesteşte că aura lui Din acest motiv, aura este ca un instrument
Budha se întindea pe mai multe leghe. Da, marii magic în mâna Iniţiaţilor. Cum ea face parte din ei
Maeştri sunt capabili să-şi mărească aura pentru a înşişi, oriunde merg, ei îmbunătăţesc regatul
putea cuprinde o întreagă regiune sub protecţia lor mineralelor, plantelor, animalelor şi oamenilor. Şi
şi să penetreze în acelaşi timp aura tuturor aceasta nu se opreşte aici. Prin aura sa, un
oamenilor ce locuiesc în acea regiune pentru a le Maestru ajută chiar şi desîncarnaţii, care sunt
insufla o viaţă nouă. Ei nu au altă dorinţă sau scop miliarde şi miliarde în spaţiu... Da, aura sa caută
decât de a-şi lărgi aura pentru a se întinde şi a să se întindă, chiar şi acolo, în cealaltă lume. Eu
prinde sub aripile lor, cum se spune, un număr cât cunosc această problemă, am studiat-o. Un
mai mare de creaturi. Iată idealul lor! E grandios, Maestru ameliorează destinul a numeroase fiinţe
e sublim. Prin aura lor, ei purifică atmosfera în din lumea astrală şi din lumea mentală; dacă pe
jurul lor, o înfrumuseţează, iluminează şi reînvie pământ el nu se ocupă decât de un număr mic de
creaturile. Prin aură lucrează, de asemenea asupra oameni, pe de altă parte, este, fără îndoială, în
grânelor şi vegetaţiei şi schimbă curenţii contact cu o multitudine de creaturi care vin să se
atmosferici. Da, aura Iniţiaţilor este ceva divin! încălzească, să se lumineze la aura sa şi să
Graţie acestei aure imense, care le permite să primească un pic de vitalitate pentru a evolua.
atingă nenumărate regiuni ale universului, Iniţiaţii Da, munca veritabilă a marilor Maeştrii nu
ajung la o înţelegere profundă a lucrurilor, care nu este aici, printre oameni; pe partea cealaltă munca
este o înţelegere intelectuală. De aceea, voi lor e mult mai intensă, chiar dacă nu vedem
trebuie, de asemenea, să opriţi intelectul vostru să nimic. Marii Maeştrii, care au realizat din toată
aibă preocupări care nu vă aduc nici viziuni inima lor, din tot sufletul lor, din tot spiritul lor
celeste nici beatitudine şi să vă avântaţi, graţie acest ideal de a-l servi pe Dumnezeu, au trezit
unei aure puternice, luminoase, spre regiuni corpurile lor cauzal şi budhic, ale căror vibraţii
sublime unde veţi învăţa cum a creat Dumnezeu ating chiar şi creaturi care trăiesc pe alte planete.
lumea şi ce a scris prin intermediul stelelor, Şi în acelaşi fel, Maeştrii care trăiesc pe alte
munţilor, lacurilor, păsărilor, animalelor, planete ating creaturile terestre, şi astfel se face un
plantelor. Pentru a creşte intensitatea, puritatea şi schimb, nu numai în sistemul solar, dar în întreg
puterea aurei, esenţial este să avem un ideal înalt cosmosul. Dumnezeu n-a stabilit limite, nici
de a munci aspra nouă înşine, să îndeplinim acte frontiere în univers, şi dacă se spune că dragostea
nobile şi juste, să avem gânduri şi sentimente este atotputernică, este pentru că ea poate traversa
pure. spaţiul pentru a atinge astrele, planetele şi a atinge
Acei care găsesc că natura actelor, gândurilor entităţile cele mai îndepărtate.
şi sentimentelor lor nu are nici o importanţă Pentru ce s-au reprezentat sfinţii cu o aureolă
pentru că morala şi religia sunt acum ceva în jurul capului? În trecut, exista o întreagă ştiinţă
perimat, de care trebuie să ne debarasăm, îşi a culorilor care a explicat că fiecare virtute se
urâţesc aura şi nu produc decât culori spălăcite şi exprimă prin intermediul unei culori particulare şi
murdare, vibraţii haotice şi dizarmonioase, pe care aura e formată din culorile produse de aceste
alţii, în mod inconştient, le simt şi se virtuţi. Sfinţii au fost fiinţe de o mare puritate,
îndepărtează. Nu iubim decât ceea ce este pur, care voiau să se apropie de Dumnezeu, să se
luminos, armonios, şi cel care vrea să fie iubit topească în El pentru a-L cunoaşte şi a deveni
trebuie să înţeleagă că nu trebuie decât să lase să asemenea Lui, şi în această dorinţă de cunoaştere,

8
ei ajungeau la o anume penetrare, o anume Dar, în plan spiritual, oamenii rămân săraci,
înţelepciune şi o culoare galbenă de aur tâşnea din dezarmaţi. Şi totuşi, există tot felul de mijloace şi
profunzimea fiinţei lor, învăluindu-i. Există tot arme. Tot ce am putut găsi în plan fizic are
felul de nuanţe de galben, de la galbenul cel fin, echivalentul său în plan spiritual. În planul fizic,
delicat, până la galben de aur. Fiecare nuanţă are o pielea şi veşmintele ne protejează corpul fizic, în
semnificaţie, şi se pot spune multe despre acest planul spiritual aura joacă acest rol.
subiect care atinge o problemă alchimică: cum să Nu există protecţie mai eficace decât o aură
transformi toată materia în aur fluidic. pură şi luminoasă. Desigur, toate obiectele,
Dacă discipolul nu-şi dezvoltă anumite figurile şi formulele magice menţionate de tradiţia
calităţi şi virtuţi pentru a se proteja, inamicii intră ezoterică au raţiunea lor de a fi, toate au un sens
în el, iar el nu mai poate să scape de ei. Atunci, profund, dar nici o formulă, nici un talisman nu e
cum să ne protejăm? Lucrând asupra aurei, asupra aşa puternic ca aura. Înainte de a ne adresa
purităţii şi grandorii sale. Fiecare dintre aceste spiritelor, şi mai ales spiritelor infernale, un Mag
caracteristici depind de virtuţile asupra cărora trasează un cerc pentru a înscrie, în interior,
omul a lucrat. Dacă omul este pur, aura sa devine numele lui Dumnezeu sau simboluri; acest cerc
limpede şi transparentă. Dacă e inteligent, aura este o reprezentare a aurei. Nu putem să ne
este din ce în ce mai luminoasă. Dacă trăieşte o impunem dând ordine spiritelor tenebroase dacă
viaţă intensă, ea vibrează mult. Dacă are voinţă nu avem în jurul nostru un cerc protector, o aură
puternică, ea devine foarte puternică. Dacă se puternică. La modul general, putem spune, de
concentrează spre probleme spirituale, ea se asemenea, că nu vom obţine rezultate spirituale
lărgeşte, se amplifică şi devine imensă. Şi dacă nu avem în jurul nostru un cerc de protecţie,
frumuseţea, adică frumuseţea culorilor, depinde adică aura compusă din virtuţi şi forţe divine care
de armonia între calităţi şi virtuţi. Aura mai are simbolizează numele Domnului înscris în cerc.
multe nuanţe, dar v-am spus esenţialul. Dar multă lume se amestecă în practicile
Deci, cei care au tot timpul gânduri bune, magice fără să cunoască originea simbolurilor pe
credinţă, speranţă, bunătate, puritate, sunt care le utilizează, fără a înţelege sensul a ceea ce
beneficiarii tuturor bogăţiilor naturii şi ceea ce fac. Ei se mulţumesc să se conformeze ritualurilor
este rău nu poate să-i atingă, să intre în ei. Astfel, indicate în cărţi, fără să se gândească că în interior
ei sunt protejaţi, ca de un scut. Scutul pe care îl trebuie, de asemenea, să traseze un cerc şi să
poartă cavalerii în poveşti nu e nimic altceva înscrie numele Domnului, adică să dobândească
decât simbolul aurei. Şi sabia cavalerului? virtuţi care să formeze o aură de puritate,
Acestea sunt proiecţii de lumină care ies din om. sfinţenie, de lumină şi de dragoste. Ei ignoră toate
Vedeţi, sunt două simboluri. Aura, această incintă acestea, de aceea, în ciuda cercului, ei sunt
care ne înconjoară, reprezintă principiul feminin; vulnerabili. Acest cerc nu se trasează în exterior,
şi gândirea pe care omul o proiectează, sau spiritul iar în interior ei nu sunt în regulă, deci nu sunt
său care se lansează în spaţiu, reprezintă protejaţi.
principiul masculin, activ, dinamic. Aceste două Când se spune că magul, ţinând în mână o
simboluri, al scutului şi al sabiei, care vin din baghetă sau o sabie, se plasează într-un cerc şi
antichitate, reprezintă, deci, cele două principii: citeşte formule dintr-o carte, este exact, dar pentru
principiul feminin, aura, şi principiul masculin, Iniţiat, fiecăruia dintre aceste detalii îi corespunde
activ, gândirea susţinută de voinţă, care zboară ca ceva care trebuie să posede în interior. Iniţiatul
o săgeată. De altfel, sabia, săgeata, lancea au trebuie, mai întâi, să aibă bagheta magică în
reprezentat întotdeauna principiul masculin, activ. interior, sabia în interior, şi cartea de asemenea, în
În astrologie, Săgetătorul, care trage săgeţi cu interior. Iniţiatul citeşte, şi cartea reprezintă
arcul, este simbolul Iniţiatului care proiectează cunoaşterea tuturor forţelor şi tuturor spiritelor
gândirea sa. El trage cu arcul pentru a proteja naturii. Bagheta magică, sau sabia, reprezintă
oraşul Iniţiaţilor, pentru ca nici un inamic să nu voinţa cu care trebuie să lucreze. Dacă nu are
poată intra. această baghetă, aceasta înseamnă că nu posedă
Priviţi cum, în plan fizic, oamenii au ştiut să voinţă şi nu va putea conjura spiritele.
perfecţioneze unelte şi aparate cu care trebuie să Şi acum, cum să lucrăm asupra aurei? Putem
lucreze sau să se apere. Aspiratoarele au înlocuit să o facem în două maniere. Mai întâi, prin voinţa
măturile, tractoarele au înlocuit căruţele, tancurile, conştientă, adică concentrându-ne asupra
rachetele au înlocuit săgeţile, lăncile şi baionetele. culorilor, imaginându-ne că înnotăm în culorile

9
cele mai pure, cele mai luminoase. Pentru a avea o Multe lucruri despre aură nu sunt încă
idee exactă asupra celor şapte culori, trebuie să vă explicate, dar esenţialul este să învăţaţi să vă
serviţi de o prismă. Culorile pe care le vedeţi în ocupaţi de aura voastră, aşa cum vă ocupaţi de
natură, ale florilor sau ale păsărilor nu sunt exact piele. Faceţi băi, o îngrijiţi, nu-i aşa?... Dar,
cele ale luminii solare. În timp ce, cu ajutorul evident, pentru aură e puţin mai greu: nu putem
prismei vedeţi exact ce sunt cu adevărat roşul, să-i aplicăm loţiuni, creme... sau biftecuri, pentru
portocaliul, galbenul, verdele, albastrul şi violetul. a o îndulci! De altfel, chiar şi pentru piele,
Apoi, puteţi face face un exerciţiu imaginându-vă remediile nu sunt grozave. Există femei care nu se
cum culorile ies din voi şi se propagă în spaţiu, că spală pe faţă, spunându-şi că nu vor să-şi strice
sunteţi scufundat în această lumină, în aceste pielea. Dar nu există nimic mai minunat decât
culori, că sunteţi înconjuraţi de o sferă luminoasă apa! Lăsaţi toate aceste loţiuni şi creme care sunt
şi că trimiteţi în tot universul dragostea voastră. chiar periculoase: nu ştiţi ce vă pătrunde prin pori.
Acestea sunt exerciţii foarte plăcute, se poate să Umanitatea de acum e obişnuită să
nu mai vreţi să vă opriţi, făcându-le! îmbunătăţească numai aparenţa, dar în viitor se va
A doua metodă este de a munci asupra insista asupra avantajelor aspectelor părţilor
virtuţilor: puritate, răbdare, indulgenţă, interioare, şi, în loc să alerge la toate institutele de
generozitate, bunătate, speranţă, credinţă, frumuseţe terestre, femeile vor intra în propriul lor
smerenie, dreptate, dezinteres. Această a doua institut de frumuseţe spiritual, adică vor lucra
metodă este cea mai sigură. Lucraţi asupra asupra aurei lor. Acesta e un veritabil institut de
virtuţilor şi virtuţile formează aura. Evident, frumuseţe. O aură intensă, luminoasă
puteţi aplica ambele metode, e şi mai bine. Prin înfrumuseţează... şi, cel puţin, e o frumuseţe
virtuţi aceasta se face natural; prin voinţă durabilă! Pe când, o femeie care iese dintr-un
conştientă aceasta se face de asemenea, dar e mai institut de frumuseţe este veselă pentru 24 de
puţin eficace. Deoarece, să presupunem că vă ore... dar poimâine, ce tablou vechi! Ei da, aceasta
concentraţi în fiecare zi asupra aurei, dar în e pentru că îmbunătăţirea nu vine din interior, iar
acelaşi timp trăiţi o viaţă ordinară, călcând legile tot ceea ce nu vine din interior, nu durează.
divine: pe de o parte construiţi, dar pe de altă Particulele emanate de un mare Maestru sunt
parte distrugeţi. De aceea e mai bine să îmbinaţi dătătoare de viaţă, intense, luminoase, puternice.
cele două metode: să trăiţi o viaţă onestă, pură, Penetrând aura noastră, aceste particule intră în
plină de iubire, şi în acelaşi timp să lucraţi structura noastră şi transformă fiinţa noastră.
conştient asupra aurei, prin imaginaţie. Aceia care au primit cu dragoste aceste emanaţii,
Cum v-am spus, pe măsura dezvoltării sale, vor începe, într-o zi, să gândească ca şi maestrul
aura vă va permite să comunicaţi cu toate lor, să se poarte ca el, să devină liberi ca el.
regiunile spaţiului. Studiaţi planetele sistemului Desigur, aceasta nu se întâmplă decât după ani de
nostru solar: le separă milioane de kilometri, dar zile, dar se întâmplă. Din păcate, oamenii nu se
în realitate ele se ating, fuzionează şi formează o opresc niciodată asupra acestei părţi invizibile. Ei
unitate. Da, numai în aparenţă sunt separate. Să nu se bazează decât pe ceea ce le putem arăta, sau
luăm exemplul Pământului: continentele au o pe ceea ce pot atinge. Partea invizibilă o
anumită întindere, dar apele sunt în mai mare neglijează. Şi totuşi, e atât de importantă!
proporţie decât continentele; la rândul său, Deci, decideţi-vă să lucraţi asupra aurei şi veţi
atmosfera gazoasă care înconjoară planeta ocupă înţelege multe lucruri. Când sunteţi furioşi sunteţi
de mai multe ori volumul său; apoi, deasupra înconjuraţi de culoarea roşie ca focul, dar un roşu
atmosferei, Terra are un corp eteric, un corp astral întunecos, murdar, foarte diferit de roşul
şi un corp mental, încă şi mai vast... Pentru că trandafiriu ce corespunde dragostei. Şi dacă nu
Terra e o creatură vie, inteligentă, care are de aveţi credinţă, pace, albastrul aurei voastre este
asememnea suflet şi spirit. Şi cum e la fel şi şters, urât; pe măsură ce credinţa voastră creşte,
pentru alte planete, atunci, vedeţi, totul se culoarea albastră din aură seamănă cu albastrul
întrepătrunde. Corpurile lor fizice sunt cerului.
îndepărtate, dar aura lor, emanaţiile lor se ating, În fiecare zi faceţi acest exerciţiu. Luaţi o
fuzionează. Astfel putem explica, în astrologie, prismă, orientaţi-o în lumina soarelui, şi priviţi
influenţele planetare; graţie aurei lor, planetele se cum, traversând-o, lumina se descompune în şapte
întrepătrund şi acţionează unele asupra altora şi culori. După ce aţi contemplat adevăratele culori,
asupra creaturilor care le locuiesc. închideţi ochii şi imaginaţi-vă că sunteţi

10
înconjurat de violet, apoi de albastru, de verde. şi această planetă îi trimit se alterează, se sparg şi
aşa mai departe... Sau, începeţi cu roşul, mergând produc efecte nocive. În schimb, dacă aura sa e
spre violet, păstrând câteva minute fiecare culoare pură, puternică, toate influenţele, chiar şi cele
în jurul vostru. Practicând în fiecare zi acest proaste, devin bune pentru el.
exerciţiu, vă veţi purifica aura, o veţi întări şi vă Să nu fiţi miraţi când auziţi că planetele există
veţi simţi atât de bine, încât vă veţi mira. Iar când de asemenea în noi... Omul este o reflectare a
cineva din familia voastră sau dintre prietenii cosmosului, toate planetele există de asemenea în
voştri va fi bolnav, sau nefericit, descurajat, dacă el, ca şi în univers, ele se rotesc în jurul soarelui
veţi vrea, cu adevărat, să-l ajutaţi, faceţi acelaşi lui interior. Se pot spune multe lucruri despre
lucru asupra lui, trimiteţi-i cele mai frumoase acestea. Această ştiinţă a fost cunoscută în trecut,
culori ale prismei. Da, câte exerciţii putem face cu acum e aproape pierdută, dar în viitor ea se va fi
aura şi culorile sale! din nou învăţată.
Toate aceste exerciţii cu culorile le puteţi face Marte, Saturn, Uranus, Pluto sunt considerate
dimineaţa mergând la răsăritul soarelui. Privind malefice; în realitate, ele sunt aşa pentru creaturile
soarele, vizionând aura cu care este înconjurat şi care nu lasă să treacă virtuţile lor. Calităţile bune
cum ţâşnesc culorile din el şi se propagă în spaţiu a lui Marte sunt voinţa, cutezanţa, dorinţa de a
spuneţi: “Eu, de asemenea, vreau să-mi înconjur învinge dificultăţile, de a atinge scopul fixat; şi
fiinţa proprie cu lumină de aur, albastră, violetă...” cele rele sunt evident cruzimea, violenţa, nevoia
Şi scăldaţi-vă îndelung în această splendoare, în de a distruge. Calităţile bune ale lui Venus sunt
aceste culori, contemplaţi-le, imaginaţi-vă că bunătatea, farmecul, delicateţea, iar cele rele sunt
merg foarte departe, că toate creaturile se mişcă în senzualitatea, frivolitatea, infidelitatea. În om se
această atmosferă minunată, că înnoată în această manifestă aspectele bune sau rele ale acestor
lumină, că sunt impregnate de această lumină... şi planete, după cum aura sa este pură sau
aura voastră va deveni pentru ele o binecuvântare. obstrucţionată de elemente care, prin afinitate,
Puteţi să mergeţi oricât, nu există limite. Oamenii atrag influenţele bune sau rele.
sunt cei care îşi crează tot timpul limite. Trebuie Aceste legi sunt valabile de asemenea pentru
să avem o ambiţie nesfârşită pentru bine şi să celelalte planete. Calitatea aurei noastre este cea
spunem: ”Voi merge până acolo!” Un Maestru, un care atrage virtuţile lui Saturn (răbdarea,
discipol evoluat, trimit dragostea lor întregii stabilitatea, dorinţa de a cunoaşte) sau defectele
creaţii, întregului univers, şi această dragoste sale (tristeţea, încăpăţânarea, acrimea), virtuţile
merge mai departe decât astrele... Da, pentru unii, lui Jupiter (grandoarea, generozitatea, bunătatea,
e o realitate! Ei îşi trimit dragostea lor până la clemenţa) sau defectele sale (ambiţia, vanitatea,
astre şi ca un val, dragostea astrelor revine şi se dorinţa de a domina pe alţii, de a-i strivi chiar).
revarsă asupra lor, iar ei înnoată în dragoste, Deci, problema care se pune pentru discipol este
trăiesc în iubirea cosmică. de a şti să lucreze asupra aurei sale pentru a primi
numai influenţele favorabile ale planetelor. Pentru
II că, contrar opiniei majorităţii astrologilor,
influenţele bune sau rele ale planetelor asupra
Una din funcţiile aurei este de a asigura unei fiinţe umane nu depind exclusiv de semnul şi
schimburile între astrele exterioare şi astrele care de casa în care ele se află, nici de aspectele care
sunt în noi. Dacă aura noastră e impură, există între ele; după gradul de evoluţie a
întunecată, nu numai că nu poate sesiza curenţii persoanei, aceste influenţe se vor manifesta
benefici, dar ea îi captează pe cei malefici. diferit. De aceea se spune: “astrele predispun, dar
Spunem că există planete benefice şi planete nu dispun”.
malefice. Dar atunci, de ce aceeaşi planetă Vedeţi, problema aurei este foarte importantă.
acţionează favorabil asupra unora şi defavorabil Dacă aura voastră nu e pură, nu pot penetra în voi,
asupra altora? E simplu: acela care nu primeşte nu numai influenţele planetelor ci şi
decât influenţele proaste nu e pregătit să le binecuvântările pe care fiinţele angelice le trimit
capteze pe cele bune. În realitate, toate planetele pe pământ, din cauza tuturor straturilor groase
sunt benefice, dar acţiunea lor asupra omului care ascund fiinţa voastră adevărată. Când norii
depinde de aura sa. Dacă în aură se găsesc sunt îngroşaţi, ei acoperă soarele, care nu mai
elemente care nu permit ca influenţele benefice poate să încălzească, nici să lumineze creaturile.
ale unei planete să intre în om, curenţii pe care Este la fel şi pentru persoanele îngrijorate,

11
tulburate, furioase sau pline de duşmănie: există Aceasta e o imagine, evident că în zilele noastre
nori pe aura lor. De altfel, aura este de o există multe alte mijloace de a stabili contacte de
subtilitate infinită a vibraţiilor; ea e animată de comunicare, dar ea vă va face o idee despre ce
mişcări rapide, variază constant după starea vreau să vă fac să înţelegeţi.
noastră de conştiinţă şi chiar după starea de Terra este ca un ocean pe care noi navigăm
sănătate. Omul posedă, bineînţeles, o aură care nu noaptea; suntem în obscuritate, şi dacă nu
se schimbă, care arată ceea ce este el în proiectăm, de jos, semnale luminoase, fiinţele
profunzime, dar ea are nuanţe care variază de la invizibile, îngerii, arhanghelii, nu ne vor percepe.
un moment la altul. La fel stau lucrurile cu faţa Trebuie, deci, să proiectăm lumini, şi aceste
omenească: în timpul unei zile, trece prin tot felul lumini sunt proiectate de către aură. Deci, cel ce
de expresii, fără ca aceasta să-i afecteze forma posedă o aură foarte luminoasă este perceput de
nasului, frunţii sau gurii. În cazul aurei, ea e lucrătorii Cerului şi dacă el îi cheamă, ei se pot
compusă din anumite radiaţii, din anumite culori dirija spre el din cauza luminii sale. Aceasta, e tot
care revelează adevărata natură a omului, care nu o imagine... deoarece, dacă spiritele angelice vor
se modifică de-a lungul existenţei lui, în timp ce să găsească pe cineva, fiţi siguri că au mai mult de
alte vibraţii vin şi pleacă, exprimând stări un mijloc la dispoziţie. Din totdeauna se spune că
pasagere. Terra e o vale a lacrimilor, a suferinţelor şi a
Deci, acei care se lasă purtaţi de anumite tenebrelor. Ei da, nu e de mirare când oamenii trec
emoţii sau anumite slăbiciuni îşi ard fără încetare neobservaţi când suferă, gem, se revoltă: ei nu
aura, şi când forţele benefice vor să pătrundă în ei emit nici o lumină! Trebuie să emitem semnale
pentru a-şi face cuib, ele sunt împiedicate de luminoase prin intermediul aurei.
veritabile carapace de culoare ştearsă şi opacă. Să Aura vă serveşte, deci, la a atrage atenţia
presupunem că trăiţi o viaţă nerezonabilă, haotică, acestor fiinţe celeste asupra voastră. Dar ea vă
aura voastră va fi atunci traversată de multe permite, de asemenea, să aveţi acces la regiunile
turbioane şi vibraţii dezordonate, şi ea nu va mai unde locuiesc aceste fiinţe. Pentru a putea merge
putea fi un ecran suficient de puternic pentru a în anumite locuri, trebuie să aveţi un paşaport; de
rezista atacurilor şi ostilităţilor lumii invizibile. îndată ce l-aţi obţinut, porţile vi se dechid. Aşa
Apoi, schimburile pe care le faceţi cu universul şi este şi în planul fizic, şi în planul spiritual. Pentru
cu toate creaturile nu vor mai fi armonioase. După a intra în anumite regiuni ale lumii invizibile, ne
legea afinităţilor, nu veţi atrage din univers numai trebuie un paşaport, care e de fapt aura, cu culorile
ceea ce este dezordonat, haotic şi sumbru, iar ceea care le conţine. Astfel, pentru a fi admis într-o
ce este luminos, veţi respinge. Deci, dacă aura regiune anumită, trebuie ca aura să posede
voastră este impură, ştearsă, haotică, toate forţele culorile acestei regiuni. Dacă aveţi, de exemplu,
armonioase, pure şi luminoase vor rămâne în culoarea galbenă, de aur, sunteţi primiţi în
afară, şi numai ceea ce este şters şi urât se va bibliotecile naturii şi toate secretele vă sunt
scufunda în ea, pentru că ea nu va lăsa să treacă revelate. Albastrul vă permite accesul în regiunile
decăt ceea ce i se aseamănă. Cum spunem noi în muzicii şi religiei, roşul în cele din care veţi sorbi
Bulgaria: “ Măgarii râioşi se adulmecă între ei, esenţa însăşi a vitalităţii. Aura e determinantă
peste şapte dealuri”... şi se regăsesc! pentru a fi primit în lumea invizibilă. Culorile ei
Deci, dacă aura voastră nu e luminoasă, ea nu sunt un fel de paşapoarte pentru regiunile cărora
e o bună perdea de protecţie, nici un bun aparat le corespund, iar spiritele care locuiesc în aceste
pentru a percepe lumea invizibilă şi partea regiuni vă recunosc şi vin să vă ajute.
ascunsă a lucrurilor, şi nu veţi avea nici intuiţie, Starea aurei, puritatea sa, limpezimea sa,
nici presentiment. Nu veţi mai putea face depind de felul în care trăieşte omul. Dacă el se
schimburi cu Cerul, şi fiinţele din regiunile lasă pradă trândăviei interioare, dezordinii,
îndepărtate nu vor băga în seamă existenţa vicilor, aura sa începe să se asemene cu o mlaştină
voastră; fiinţele lumii invizibile, care locuiesc care emană tot felul de miasme vătămătoare pe
foarte sus, nu vă văd. În timp ce, dacă aura voastră care alţii le simt. Chiar dacă nu văd nimic - mai
e luminoasă, fiinţele vă văd. De ce? Să puţin clarvăzătorii - e dificil de văzut aura
presupunem că navigaţi pe ocean în timpul nopţii; oamenilor, ei simt o atmosferă apăsătoare,
dacă vaporul nu e luminat, nimeni nu-l va vedea. obscură, ca în apropierea unei mlaştini. În timp ce
Dar dacă lansaţi semnale, proiectaţi lumini, veţi fi un Iniţiat, un Maestru, care timp de secole, milenii
zăriţi de îndată, şi comunicarea se va face. a muncit să dezvolte în el dragostea,

12
înţelepciunea, puritatea, dezinteresul, posedă o se manifestă prin daruri extraordinare de
aură imensă, în care creaturile vin să se scalde şi clarviziune, claraudiţie, de vindecător... face
unde se simt hrănite, liniştite, reînprospătate, miracole! În timp ce, pentru acel care atrage
antrenate într-o direcţie divină. De aceea, entităţi malefice se vorbeşte de posesiune, de
discipolii pot primi multe binecuvântări din partea subjugare...
aurei Maestrului, dar cu condiţia să fie conştienţi, Trebuie făcută, deci, o muncă de desăvârşire,
pentru că dacă nu sunt conştienţi, orice ar face în ani de zile pentru a face din aura noastră o
Maestrul lor, ei rămân închişi influenţei lui. antenă capabilă să atragă ceea ce este cu adevărat
Dar discipolul nu trebuie să se mulţumească frumos şi benefic în univers. Dacă v-aş întreba:
să beneficieze de aura Maestrului său; el trebuie “Ţineţi cu adevărat la sănătatea, frumuseţea,
să lucreze asupra propriei aure, şi pentru aceasta pacea, fericirea voastră?” veţi răspunde:
trebuie să îşi schimbe viaţa. Pentru că, dacă nu “Bineînţeles, nu le vrem decât pe acestea!” Şi
face nimic pentru a-şi schimba viaţa sa mediocră, atunci, de ce nu faceţi nimic pentru a le dobândi?
plină de slăbiciuni şi stupidităţi, toate exerciţiile Toate aceste binecuvântări nu pot veni de sus,
de concentrare asupra aurei pe care ar putea să le prin hazard. Cel mai bun mijloc de a le atrage este
facă, nu vor servi la mare lucru. E exact ce se de a lucra asupra aurei: prin dragoste o umpleţi de
întâmplă în cazul sănătăţii: dacă ne mulţumim să viaţă, prin înţelepciune o faceţi mai luminoasă,
luăm medicamente, fără a ne schimba modul de prin forţa caracterului o faceţi mai puternică,
viaţă, medicamentele nu vor fi decât paleative. E printr-o viaţă pură o faceţi mai limpede şi mai
greu să faci oamenii să înţeleagă că singura clară. Calităţile pe care vreţi să le daţi aurei
metodă cu adevărat eficace este de a face voastre depind de virtuţile pe care vreţi să le
schimbări în modul lor de a trăi. dezvoltaţi.
O aură pură aduce, mai întâi, ameliorări în voi Nu e bine să se creadă că dezvoltând o
înşivă, dar ea transformă, de asemenea, şi singură calitate, veţi obţine toate binecuvântările.
ambianţa din jurul vostru, de aceea unii încep să Nu, fiecare lucru e determinat în univers, şi
vă iubească: fără a şti pentru ce, ei se simt bine în fiecare virtute atrage o binecuvântare determinată.
apropierea voastră. În realitate, ei simt prezenţa Ar fi prea lung să vă vorbesc de toate nuanţele,
fiinţelor luminoase pe care aura voastră le atrage. dar puteţi să vă gândiţi voi înşivă. Dacă ştiţi să
Entităţile celeste iubesc culorile pure, şi când observaţi, ar fi trebuit să o remarcaţi în
zăresc o fiinţă înconjurată de această lumină şi circumstanţele simple ale vieţii. Când cineva
aceste culori, ele fug spre ea, aşa cum entităţile vorbeşte, se exprimă cu forţă şi convingere, şi
tenebroase merg după oamenii vicioşi şi răi şi îi această convingere influenţează pe alţii. Dar
fac respingători pentru anturajul lor. Dar oamenii analizaţi-i bine cuvintele, poate vă veţi da seama
sunt atât de inconştienţi, nu ştiu nici de ce, nici că spune multe prostii. Invers, există persoane
cum atrag lucrurile bune sau rele. inteligente şi care vorbesc inteligent, dar nu au
Aura e o lume organizată, ierarhizată. Ca şi capacitate de convingere, nu sunt ascultate. Forţa
arborele vieţii, ea e divizată în regiuni unde de convingere e un lucru, iar inteligenţa e un altul!
locuiesc arhangheli, îngeri, spirite ale naturii, dar Sunt virtuţi diferite care dau aurei diferite calităţi.
de asemenea şi entităţi ale infernului. Aceasta Trebuie să reflectaţi la aceasta şi să înţelegeţi că
depinde de viaţa omului. Acel care are muncind zilnic pentru a vă îmbogăţi aura cu
binecuvântarea de a fi locuit de spirite luminoase calităţi noi, veţi obţine tot ceea ce vă doriţi.

13
Cap III PLEXUL SOLAR

Sistemul nervos simpatic e compus din studiază influenţele corpurilor celeste, funcţiile
centrii care se etajază de la creier până la baza organelor corpului cosmic. Astrologia este în
măduvei spinării şi dintr-o parte periferică, legătură cu circulaţia şi respiraţia. Punctul vernal,
constituită dintr-un ansamblu de nervi şi ganglioni de exemplu, retrogradează un grad la fiecare 72 de
uniţi între ei printr-o reţea de fibre nervoase numit ani; ori, 72 este de asemenea numărul bătăilor
plexuri. Plexul solar, situat la nivelul stomacului, inimii pe minut. Pentru respiraţie, norma este de
este unul dintre ele. 18 mişcări pe minut, şi 18 este un sfert din 72.
Ganglionii sistemului simpatic se repartizează Astrologia răspunde la întrebarea “când”?
astfel: 2 ori 4 perechi de ganglioni lombari şi sacrali:
- 3 perechi de ganglioni intracranieni 4 este numărul alchimiei, pentru că reprezintă cele
amplasaţi pe traseul nervului trigemen. 4 stări ale materiei: pământ, apă, aer şi foc.
- 3 perechi de ganglioni cervicali în relaţie cu Alchimia răspunde la întrebarea “ce”?
inima. Cele 26 de perechi de ganglioni ale sistemului
- 12 perechi de ganglioni dorsali în relaţie cu simpatic sunt deci divizaţi în 5 grupe. Aceste 5
plămânii şi plexul solar grupe de ganglioni sunt legate de 5 virtuţi
- 4 perechi de ganglioni lombari în relaţie cu reprezentate de pentagramă: puritate, dreptate,
plexul solar şi, prin plexul solar, cu stomacul, dragoste, înţelepciune şi adevăr.
intestinul subţire, ficatul, pancreasul, rinichii. - Puritatea este legată de cele 4 perechi de
- 4 perechi de ganglioni sacrali în relaţie cu ganglioni sacrali ce constitue baza lanţului de
rectul, organele genitale şi vezica. ganglioni, pentru că puritatea este baza,
Aceştia fac în total 26 de perechi. Acest fundamentul.
număr, 26, nu este un număr oarecare. Un kabalist - Justiţia corespunde celor 4 perechi de
vă va spune că este numărul celor 4 litere ale ganglioni lombari (situaţi în regiunea rinichilor,
numelui lui Dumnezeu: E la care e legată Balanţa , simbolul
extraordinar să constatăm că numele lui echilibrului), în relaţie cu toate organele nutriţiei:
Dumnezeu e construit după aceleaşi legi ce stomac, ficat, intestin, etc... Din cauză că omul nu
conduc structura sistemului simpatic! se ştie hrăni cum trebuie, echilibrul este rupt,
Cele două grupe de 3 perechi de ganglioni platanele balanţei sunt dereglate şi necazurile ce
intracranieni şi cervicali sunt în legătură cu lumea urmează revelează că justiţia trebuie să intervină
divină, ei corespund părţii psihologice ale naturii. pentru a restabili ordinea.
Cei 12 perechi de ganglioni dorsali sunt în - Dragostea este legată de cele 12 perechi de
legătură cu lumea spirituală; ei corespund părţii ganglioni dorsali. Dragostea este o forţă care ne
fiziologice ale naturii. dilată (şi această dilatare se regăseşte în mişcările
Cele două grupe de 4 perechi de ganglioni respiraţiei), care ne leagă de toate fiinţele, de tot
lombari şi sacrali sunt în legătură cu lumea fizică; universul, rezumat de cele 12 constelaţii ale
ei corespun părţii anatomice ale naturii. zodiacului.
Să studiem fiecare dintre aceste grupe mai în - Înţelepciunea este legată de cele 3 perechi de
detaliu: ganglioni cervicali care prin intermediul nervilor
2 ori 3 perechi de ganglioni intracranieni: 3 cardiaci sunt în relaţie cu inima, pentru că
este numărul Divinităţii. Este numărul Kabbalei, adevărata înţelepciune vine din inimă.
pentru că Kabbala ne relevă factorii, principiile - Adevărul este legat celor 3 perechi de
care acţionează în univers. Kabbala răspunde la ganglioni intracranieni, pentru că adevărul este în
întrebarea “cine”: cine a creat? cine acţionează? vârf, este scopul de atins, este deasupra tuturor.
12 perechi de ganglioni dorsali: 12 este Adevărul, înţelepciunea, dragostea, dreptatea
numărul Naturii condusă de aştri; este numărul şi puritatea ne pot pune în contact cu toate forţele
astrologiei (cele 12 constelaţii zodiacale), care armonioase din univers de la care primim

14
binecuvântări. Fiecare virtute ameliorează acestor dizarmonii e o demagnetizare totală. Când
funcţionarea ganglionilor şi organelor de care e simţiţi un frison sau un şoc, imediat veţi fi golit de
legată, în acelaşi fel în care fiecare greşeală forţe, picioarele nu vă mai susţin, mâinile vă
împotriva acestor virtuţi deranjază funcţionarea tremură, capul vă este vid. Aceasta semnifică că
lor. plexul vostru solar şi-a epuizat forţele sale.
S-a crezut mult timp că nu există nici o Plexul solar poate să se golească, dar poate să
legătură între creier şi sistemul simpatic. În zilele se şi umple, este chiar ceea ce discipolul trebuie
noastre se ştie că această relaţie există, şi este să înveţe: cum să-şi umple plexul solar. Vă voi da
chiar foarte strânsă. Creierul nu poate acţiona câteva metode.
direct asupra organelor, ci acţionează prin Fiecare arbore e un rezervor de forţe născute
intermediul unui conductor, care e marele din soare şi pământ, şi putem sorbi aceste forţe.
simpatic şi al cărui cel mai important centru este Alegeţi un arbore mare, aşezaţi-vă cu spatele la el
plexul solar. Iniţiaţii lucrează la a conştientiza puneţi mâna stângă la spate, cu palma pe trunchiul
legătura dintre plexul solar şi creier, pentru că o arborelui; în acelaşi timp puneţi palma mâinii
dată realizată conştient, totul devine uşor: prin dreapte pe plexul solar. Concentraţi-vă asupra
intermediul plexului solar, ei pot să ajungă să-şi arborelui cerându-i să vă dea o parte din energiile
controleze şi să-şi reînsprospăteze organele sale: le veţi primi prin palma stângă şi le veţi ceda
corpului lor fizic. prin palma dreaptă în plexul vostru solar. E un fel
Există o legătură între stările psihice şi stările de transfuzie de energie.
fizice. Tristeţea, de exemplu, acţionează asupra Puteţi să vă reînprospătaţi plexul solar
căilor simpatice, care, având un rol ascultând curgerea unui izvor, unei cascade sau
vasoconstrictor, începe să contracte sistemul unei fântâni. Acestea sunt metode în aparenţă
arterial. Această contracţie produsă de tristeţe, nesemnificative, dar care dau mari rezultate. Apa
împiedică deci circulaţia sângelui, şi, prin urmare, care curge influenţează plexul solar care primeşte
de asemenea, şi digestia, respiraţia, etc... Ne astfel viaţă şi este astfel mai apt să alunge
simţim, deci, comprimaţi, sărăciţi, abandonaţi. Nu materialele nocive. Privim adesea apa care curge,
e chiar aşa, dar e o impresie ce rămâne. Pentru a dar inconştient, nu ne dăm seama despre lucrarea
pune în acţiune, în sens invers, nervii care dilată, ce o putem face graţie ei pentru a evolua spiritual.
trebuie să apelăm la bucurie, dragoste, şi, în Şi dealtfel, ce ştim despre folosirea tuturor
fiecare dimineaţă, la trezire, în loc să ne gândim: elementelor pe care ni le dă natura?...
“Nu mai am bani, iubita mea mă înşeală, n-am Dacă sunteţi acasă, puteţi să vă întindeţi pe un
primit scrisorile pe care le aşteptam...” trebuie, pat, plasaţi-vă ambele mâini pe plexul solar şi
din contră, să ne străduim să avem o gândire imaginaţi-vă că sorbiţi energiile întregului
pozitivă. În fiecare dimineaţă, trezindu-se, un cosmos.
adevărat discipol gândeşte aşa: “Domnule Puteţi, de asemenea, să vă băgaţi mâinile în
Dumnezeu, Creatorul nostru, Îţi mulţumesc că m- apă, sau şi mai bine, picioarele, e metoda cea mai
am trezit în viaţă, sănătos, putând să respir, să puternică. De câte ori vă simţiţi demagnetizaţi,
merg, să cânt, să privesc, să aud... pentru că tulburaţi, sau contractaţi, pregătiţi apă caldă,
acestea sunt comori inestimabile.” Trebuie să ne băgaţi-vă picioarele conştient în ea şi începeţi să
sculăm bucuroşi, mulţumind Domnului. Dacă le spălaţi cu multă atenţie. Veţi acţiona astfel şi
oamenii îmbătrânesc atât de repede, este din cauză asupra plexului solar, dându-i forţe, şi starea
că nu ştiu cum să cheme în fiecare zi bucuria. voastră de conştiinţă se va schimba imediat. Dacă
Plexul solar e un centru extrem de important într-o zi, acasă, nu puteţi medita, faceţi o baie
şi trebuie să evităm tot ceea ce ar putea să îl picioarelor şi veţi vedea că puteţi să vă concentraţi
contracte, pentru că el întreţine mai departe mai bine.
contracţia vaselor de sânge şi diferitelor canale ale Există metode pentru a intra în comunicare cu
organismului. Şi când sângele sau celelalte lichide plexul solar şi a-i cere de a da ordine pentru a
circulă prost, se formează depozite care, cu remedia anumite deficienţe. E o întreagă ştiinţă pe
timpul, sfârşesc prin a provoca tot soiul de care o vom studia în viitor. Pentru moment nu
probleme. Ceea ce perturbă mai mult plexul solar este chiar posibil de a intra în comunicare cu
sunt manifestările dezordonate ale corpului astral: plexul solar; el îşi trăieşte viaţa sa independent şi
frica, furia, gelozia, dragostea pasională. Şi cum omul nu poate decât să acţioneze indirect asupra
plexul solar e un rezervor de forţe, consecinţa lui, aşteptând o zi când va putea acţiona direct. Şi

15
cum să îl influenţăm indirect? Străduindu-ne să împiedicând energiile să circule în el, strică
trăim o viaţă pură, cu bun simţ, luminoasă. armonia care există natural între el şi cosmos. Şi
Această viaţă acţionează asupra plexului solar, îl totuşi, numai această armonie îi permite să
deblochează, îl eliberează de anumite oprelişti, şi trăiască intens, să înflorească, să creeze.
când e eliberat, el remediază repede totul, pentru De aceea voi trebuie să vă obişnuiţi, în fiecare
că e foarte puternic. zi, să consacraţi câteva minute pentru a restabili în
Se povesteşte despre oameni care au aerul voi această armonie cu cosmosul şi să încercaţi să
extenuat, sunt zdrobiţi, sunt copleşiţi. Ei sunt în vibraţi în acord cu toate fiinţele creaţiei spunând:
această stare pentru că nu ştiu să lucreze cu plexul “Vreau să fiu în acord cu voi, vă iubesc, vă
solar, aceasta se vede pe faţa lor, care nu are nici o iubesc, fiţi binecuvântate”... Acest exerciţiu
lumină. O faţă ştearsă,obscură, arată că plexul restabileşte circulaţia energiilor. Se întâmplă chiar
solar nu funcţionează corect. De aceea, încercaţi celor mai mari înţelepţi, celor mari mari sfinţi să
voi, cel puţin, să utilizaţi metodele ce vi le-am dat cunoască momente de frământare, agitaţie, dar ei
pentru a lucra cu plexul solar, dacă nu, veţi sta ani sunt conştienţi, simt de îndată că vibraţiile lor s-au
de zile, fără să simţiţi că el este acolo, trezit, schimbat şi restabilesc imediat armonia. În timp
viglent, şi vă dilată. Totul va rămâne în creier şi ce majoritatea oamenilor rămân zile, săptămâni,
nu veţi obţine nici un rezultat nici privind soarele, ani în dezordine, şi sfârşesc prin a fi complet
nici în meditaţie, nici făcând exerciţii, cât timp nimiciţi.
plexul solar nu se va manifesta pentru voi arătând Trebuie, o dată pentru totdeauna, să vă
că conştiinţa voastră a coborât în fine în decideţi să înţelegeţi legile naturii, să învăţaţi cum
măruntaie. Pot să vă vorbesc de această senzaţie, este construit omul şi care trebuie să fie raportul
dar la ce ar servi? Nu aţi înţelege, pentru că pentru dintre el şi legile naturii. Dacă vreţi să fiţi fericiţi,
a înţelege, trebuie să fi făcut această experienţă. dacă vreţi să înfloriţi, trebuie să vă gândiţi la
Numai prin intelect nu vă puteţi face o idee. E ca armonie, să vă puneţi în armonie cu universul
şi cum aţi explica durerea de dinţi unuia pe care întreg. Evident, nu o să reuşiţi imediat, dar
nu l-au durut dinţii, sau cum aţi vorbi de dragoste perseverând, veţi simţi într-o zi că, de la picioare
cuiva care n-a fost niciodată îndrăgostit. Nu puteţi până la cap, totul din voi intră în comunicaţie şi
înţelege până n-aţi trecut prin aceasta. Chiar dacă vibrează la unison cu viaţa cosmică...
v-aş explica, nu aţi înţelege. Trebuie să lucraţi, să Copilul în burta mamei e legat de ea prin
vă schimbaţi viaţa, să trăiţi o viaţă armonioasă; cordonul ombilical situat în regiunea plexului
numai aşa se ajunge la momentul declanşării solar; prin acest cordon ea îl hrăneşte. În
centrilor subtili în noi-înşine, pentru că legea momentul naşterii, această legătură se rupe, de
acestor centri este armonia. aceea putem spune că naşterea nu e altceva decât
Din păcate, se întâmplă rar ca ceea ce trăieşte trecerea dintr-o stare de dependenţă într-o altă
şi simte omul să rămână în acord cu armonia care stare, de independenţă, de libertate. Dar în
domneşte în univers. Şi e grav, pentru că realitate, omul nu e complet independent, plexul
opunându-se legilor, forţelor, curenţilor cosmici, său solar e legat cu un alt cordon ombilical, un
el se izolează, de rupe de univers, se înconjură de cordon eteric, de Mama Natură, care îl poartă, îl
bariere impenetrabile; atunci forţele benefice care susţine şi îl hrăneşte. De aceea există în Orient
vin din cosmos să dea viaţă tuturor creaturilor, nu anumite învăţături care prevăd concentrarea
pot intra în el pentru a elimina impurităţile şi a asupra buricului. Bineînţeles, occidentali care văd
restabili ordinea, şi îl pun în pericol. Da, boala totul din exterior îşi bat joc de aceste practici, pe
este, foarte simplu, o dezordine care se instalează care le găsesc ridicole, dar pe nedrept. Cei care se
în om când el rupe legătura cu cosmosul şi nu mai concentrează asupra buricului, legându-se astfel
întreţine cu el schimburi corecte. de cosmos, gândindu-se că sunt încă dependenţi
Omul este obligat, pentru a trăi, să facă fără de Mama Natură, trebuie să cureţe acest canal prin
încetare schimburi cu cosmosul: a mânca. a bea, a care ea le trimite elementele cele mai preţioase de
respira, a absorbi lumina şi căldura soarelui, a care au nevoie, să se afle în plenitudine.
absorbi radiaţiile cosmice... Nu poate supravieţui În măsura în care ei păstrează încă această
nici un minut, dacă aceste schimburi sunt legătură cu natura, putem spune că aproape toţi
întrerupte, dar e chiar inconştient dacă nu vede că oamenii nu s-au născut încă: nu au încă tăiat
viaţa depinde de aceste schimbări; el îşi petrece cordonul ombilical. Pentru a se naşte, ei trebuie să
timpul tăindu-şi legăturile cu universul, iasă din pântecele naturii unde sunt pe cale de a

16
dormi... sau de a se zbate! Omul se naşte prima substanţa gri e la exterior şi substanţa albă la
dată când e adus pe lume de mama sa fizică, dar interior, e invers pentru plexul solar. Substanţa
naşterea sa adevărată, pe care o numim în Iniţiere gri, care e constituită din celule nervoase, permite
a doua naştere, nu se poate produce până nu se gândirea, în timp ce substanţa albă, constituită din
ajunge la ruperea legăturilor sale cu “natura fibre nervoase, prelungind celulele, permite să
natură”, cum spun filozofii, pentru a intra în simţim. Deci, datorită substanţei albe situată în
natura divină. Numai atunci e cu adevărat exterior, plexul solar simte tot ce se petrece în
conştient, luminat, iluminat. organism, în toate celulele; de aceea poate să se
ocupe fără încetare să restabilească echilibrul.
II Creierul nu simte nimic, cu excepţia faptului când
totul merge foarte rău, dar el nu ştie cum să
Se spune adesea că inima este cea care remedieze acestea. Dacă inima noastră bate prea
înţelege şi se vorbeşte de inteligenţa inimii... repede sau prea lent, sau dacă vă doare stomacul,
Chiar şi Evangheliile fac aluzie la inimă ca un creierul e incapabil să facă ce ar trebui, şi de
organ de înţelegere. Dar despre ce inimă e vorba? altfel, acestea nu depind de el. Deci, dacă veţi da
Evident că nu e vorba de cea fizică, organul care plexului solar condiţii bune de a funcţiona
pompează sânge. Nu, adevărata inimă, inima normal, el va echilibra totul. El posedă o
iniţiatică este plexul solar, el este cel care simte, farmacopee formidabilă, pe care nici nu v-o puteţi
înţelege, sesizează mari adevăruri cosmice. imagina; şi cum e în relaţie cu toate celulele,
Creierul ştie numai să studieze, să scrie, să poate să intervină. El este mult mai bine echipat
vorbească, să xxx, chiar fără a avea o idee clară decât creierul. Dar toate acestea nu sunt bine
despre lucruri. Priviţi cum se petrec lucrurile în explicate, chiar şi în ştiinţa medicală.
lumea actuală: se discută, se scrie, dar în realitate Odată cu dezvolarea creierului, omul a atins
nu s-a înţeles nimic, pentru că e imposibil de a se conştiinţa de sine, graţie căreia este individualizat.
înţelege corect cu creierul. Lucrurile trebuie trăite Plexul solar, din contră, e legat de subconştient,
pentru a le înţelege, trebuie trăite cu toată fiinţa. pune omul în legătură cu oceanul vieţii universale,
Când trăiţi un sentiment, când simţiţi în voi e legat de întreg cosmosul, ceea ce nu e cazul
teama, îngrijorarea, dragostea, nu le simţiţi în creierului. În realitate, această comunicaţie poate
creier, nici în inima fizică, ci în plexul solar. Deci, fi stabilită, dar creierul nu este încă suficient de
plasând inima în plexul solar, Iniţiaţii arătau că ei dezvoltat pentru aceasta, pentru că este de
cunoşteau mult mai bine adevărata anatomie şi formaţie recentă; plexul solar, e de formaţie mult
fiziologie umană decât biologii care nu văd decât mai veche. Creierul s-a dezvoltat foarte târziu la
ce e fizic şi material. Ei suprimă adevărata animale şi la oameni, şi chiar şi creierul furnicilor,
realitate a fiinţei umane, în timp ce Iniţiaţii sunt de exemplu, e mai bine organizat decât cel al
interesaţi mai întâi de această parte invizibilă şi oamenilor pentru că furnicile sunt mai vechi decât
subtilă. Aceştia din urmă posedau o ştiinţă el! Creierul uman nu e încă bine organizat, dar el
prodigioasă, dar ţineau multe lucruri ascunse, va fi mai târziu, pentru că are misiunea de a
pentru că revelarea lor ar fi fost periculoasă; înregistra totalitatea cunoştinţelor şi de a înţelege
atunci nu spuneau numai unele lucruri şi toţi noţiuni încă nebănuite. Dar, o repet, cel ce
ceilalţi trebuiau să le descopere pe celelalte. dirijează, comandă, şi de care depinde totul, este
Trebuie ştiut că plexul solar controlează plexul solar, cu centrul Hara, situat un pic mai jos,
majoritatea funcţiilor corpului fizic, dar şi că tot el şi care sunt în comunicare.
a creat şi alimentează creierul. Da, creierul e o Umanitatea contemporană este pe cale de a se
creaţie a plexului solar, e copilul său; de aceea distruge pentru că esenţialul activităţilor sale e
plexul solar îl hrăneşte, iar când încetează să-i mai situat în creier: studiile, calculele, necazurile,
trimită hrana, omul îşi pierde posibilităţile: devine etc... Cum nu e pregătit să reziste la tensiuni mari,
somnolent, sau îl doare capul şi nu mai poate să multe boli nervoase apar pe măsură ce creierul e
gândească. supraîncărcat. Trebuie să învăţaţi să repartizaţi
Creierul nu e separat de plexul solar, dar nu munca între cei doi centri: cel care este jos, în
poate să beneficieze tot timpul de susţinerea sa pântec, şi cel care este sus, în cap. În acel
pentru că nu ştie încă să intre în comunicare cu el. moment, numai, vă veţi găsi echilibrul. Este o
Ori, deja v-am explicat, plexul solar e un creier, lege a mecanicii: pentru a obţine echilibrul, nu
dar un creier inversat, pentru că, dacă în creier

17
trebuie încărcat numai un singur platan, ci lucru. Această ştiinţă iniţiatică a celor două
amândouă platanele unei balanţe. principii a fost revelată de Melkhitsek lui
Creierul nu este decât un instrument, şi acest Abraham: cum aceste două principii, masculin şi
instrument nu este independent. Pentru a avea un feminin, se regăsesc în univers sub forme diferite
bun instrument, trebuie să-l întreţinem. Luaţi orice şi lucrează împreună.
maşină, sau chiar numai o lampă: dacă opriţi sau Creierul se manifestă, vorbeşte, comandă,
diminaţi curentul, randamentul ei nu va fi acelaşi. organizează, produce agitaţie, strigăte,
Creierul uman e ca o lampă care luminează, care gesticulaţie. Dar cine îi dă posibilitatea? Plexul
raţionează, care vede. Dar, la majoritatea solar, el îi trimite energiile. Nu-l vedem, dar e
oamenilor, lampa nu e bună, e o lumânare care nu acolo, ascuns, silenţios, nu-şi face apariţia, nimeni
luminează destul. Trebuie deci branşată la sursa nu-i bănuie existenţa. E bărbatul smerit, dacă
inepuizabilă care îi va da toate posibilităţile, adică vreţi... Deşi are în realitate o funcţie feminină,
la plexul solar. De ce cei din vechime îl numeau pentru că el este mama hrănitoare, bogăţia
“solar”? Pentru că e legat de soare, şi soarele e infinită, rezervorul inepuizabil al naturii. Cât
inima universului nostru. despre creier, este o creaţie a plexului solar, e
Ce sunt plexul solar şi creierul unul faţă de copilul său... Sau e soţul, dacă vreţi, soţul care
altul? Ei reprezintă cei doi poli: unul masculin, vorbeşte, discută, tună şi fulgeră, în timp ce soţia
emisiv, şi celălalt feminin, receptiv. Găsim lui, tăcută, face toată partea ascunsă a muncii.
această polaritate în toată natura. Priviţi numai ce Trebuie să înţelegem aceste schimbări de
se întâmplă într-un cuplu: soţul e ocupat aproapre polaritate.
numai să câştige bani pentru a oferi soţiei sale Creierul e activ, dinamic, dar oboseşte repede
mijloace de a se îmbrăca, a se parfuma, a se dacă plexul solar nu îi trimite ajutoare. De aceea,
acoperi de bijuterii; şi iat-o elegantă, somptuoasă, înainte de a întreprinde o activitate intelectuală
atractivă, în timp ce bietul soţ, jos, în haine importantă, discipolul trebuie să lucreze cu plexul
ponosite, munceşte pentru a-i putea da toate solar. Creierul e capabil de multe lucruri, cu
acestea. Evident, poate fi şi invers, eu vorbesc condiţia ca plexul solar să-i trimită energie. Deci,
doar simbolic. originea, sursa, este plexul solar; şi creierul e
Plexul solar şi creierul sunt legate între ele şi ecranul pe care trebuie să se manifeste, să se
se pot ajuta sau, dimpotrivă, să-şi creeze exprime şi să prezinte lucrurile, în timp ce plexul
obstacole. Dumnezeu n-a dat toată puterea unuia solar îi dă această posibilitate. Din plexul solar
sau altuia. Ca şi în cazul bărbatului şi femeii: vin imaginile care sunt proiectate sus, pe ecranul
Dumnezeu n-a dat toate puterile bărbatului şi creierului. Bune sau rele, ele sunt proiectate. Este
niciuna femeii, El a dat puteri femeii şi puteri ca la cinema. Numai că, în cazul
bărbatului, dar sunt puteri diferite, care nu se pot cinematografului, principiul masculin, operatorul
manifesta în plenitudine decât când cele două sau aparatul e cel care proiectează imagini pe
principii sunt unite şi lucrează în armonie, în ecran; şi ecranul e principiul feminin, materia
acelaşi scop. Ceea ce poate oferi bărbatul, femeia asupra căreia spiritul proiectează forţele şi
nu poate, şi ceea ce poate oferi femeia, bărbatul energiile sale. Încă o schimbare de polaritate.
nu poate, de asemenea; dar când îşi unesc puterile, Când trebuie să meditaţi sau să faceţi o muncă
rezultatele sunt fantastice. Iar pentru cele două intelectuală intensă, nu începeţi prin a vă
creiere, care sunt plexul solar şi creierul din cap, e concentra brusc asupra subiectului de meditaţie
important să înţelegeţi cum sunt polarizate în sau asupra muncii voastre, pentru că astfel vă veţi
masculin şi feminin, cum acţionează unul asupra bloca creierul şi nu veţi ajunge la nimic. Începeţi
altuia şi care sunt puterile lor asupra materiei. să vă concentraţi asupra plexului solar, şi când
Cunoaşteţi experienţa cu tubul Crookes... simţiţi că aţi intrat într-o stare de pace, de dilatare,
Când curentul circulă prin tub, catodul emite un faceţi-vă munca: creierul vostru va fi alimentat şi
flux de electroni în direcţia anodului, dar el susţinut de energiile care vin din plexul solar. Şi
rămâne obscur, iar în regiunea anodului apare o dacă în timpul muncii simţiţi că creierul vostru se
luminiscenţă. blochează, masaţi-vă plexul solar în sens invers
Această experienţă nu este altceva decât o acelor de ceasornic: după câteva minute veţi simţi
ilustrare a raporturilor care există între principiul că gândirea vă este din nou degajată şi că vă puteţi
masculin şi principiul feminin. Oriunde în natură repune la treabă.
nu vedeţi altceva decât aceste două principii la

18
Trebuie să învăţaţi să repartizaţi activitatea posedă rădăcini, trunchi şi ramuri. Rădăcinile
între creier şi plexul solar, ca într-o adevărată trimit energia pentru a apărea frunze, flori şi
căsnicie, unde bărbatul şi femeia trăiesc în fructe. Rădăcinile nu se văd, dar ridicaţi-le, şi s-a
armonie şi îşi împart munca; atunci creierul poate terminat cu ceea ce se vede. Tot ceea ce se vede
să manifeste toate puterile acumulate în plexul este rezultatul a ceva invizibil care este foarte bine
solar. Plexul solar conţine în arhivele sale toate ascuns. În noi, plexul solar reprezintă rădăcinile;
cunoştinţele trecutului cel mai îndepărtat, şi şi trunchiul nostru şi membrele reprezintă
depinde de creier să le facă să iasă şi să le trunchiul şi ramurile arborelui. Omul e ca un
exprime. Creierul nu e altceva decât un instrument arbore: are rădăcini, trunchi, ramuri şi, în creier
cu sarcina de a scoate la lumină bogăţiile ascunse are flori şi fructe. Plexul solar reprezintă
în profunzimea fiinţei noastre. rădăcinile creierului, şi el e cel mai important,
Plexul solar este deci de asemenea un creier, rădăcinile sunt mai importante, pentru că dacă se
dar inversat. Substanţa albă a plexului solar, care întâmplă ceva în rădăcini, tot restul este în pericol.
e la exterior, comunică cu substanţa albă a Iată, încă un argument pe care nimeni nu poate să-
creierului, care e în interior, şi cu materia gri a l respingă. Dacă tăiaţi rădăcinile arborelui, el
creierului, care este la exterior. Iată o inversare, o moare.
încrucişare, care trece prin gât. De aceea, când Când vreţi să meditaţi, alegeţi un subiect
simţiţi că nu se face bine comunicarea, trebuie să spiritual asupra căruia vă veţi concentra; puteţi
vă masaţi gâtul în regiunea vertebrelor cervicale, apoi urmări derularea gândurilor, înlănţuirea lor,
pentru a restabili curenţii care merg din plexul contururile lor: creierul vostru e cel ce lucrează.
solar la creier. Gâtul e o cale de trecere extrem de Dar dacă ajungeţi să urcaţi mai sus în această
importantă. Când strângem foarte violent gâtul meditaţie, veţi simţi creierul vostru oprindu-se din
cuiva îl omorâm, pentru că viaţa pe care plexul funcţionare, plexul solar devenind activ: nu mai
solar o trimite nu mai poate ajunge la creier. înţelegeţi lucrurile în mod intelectual, analitic, ci
Vedeţi câţi centri nervoşi sunt importanţi, dar veţi avea o înţelegere sintetică, vibraţi în armonie
ştiinţa medicală nu s-a oprit încă asupra acestor cu ea, o senzaţie de plenitudine vă va cuprinde, iar
încrucişări care au loc la nivelul gâtului (emisfera meditaţia devine contemplare; nu mai gândiţi de
dreaptă a creierului care comandă partea stângă a loc, contemplaţi ceva splendid şi trăiţi intens.
corpului, şi emisfera stângă comandă partea Înţelegeţi altfel lucrurile, mai bine decât prin
dreaptă) pentru a o aprofunda din punct de vedere gândire, dar nu ştiţi cum le înţelegeţi, este numai
a corespondenţelor cosmice. o evidenţă absolută, da, pentru că aţi reuşit să
Învăţând să vă concentraţi asupra plexului atingeţi inima universului.
solar cu multă dragoste veţi ajunge să dispuneţi de Studiind, gândind, înţelegând lucruri, aceasta
toate energiile sale pentru a fi trimise creierului. nu semnifică încă că am atins inima universului;
Cum creierul este ca un ecran pe care se fac nu, acestea sunt condiţii prealabile. Inima
proiecţii, cu cât creierul pântecului, dacă putem universului nu o puteţi atinge decât cu inima.
spune aşa, proiectează mai corect imagini pe Când inima voastră, adică plexul solar va începe
ecranul celuilalt creier, cu atât omul devine să simtă, să iubească, să trăiască cu mare
capabil să acţioneze mai energic. intensitate, atunci, da, veţi atinge, veţi mişca
Iată încă un fenomen pe care îl întâlnim în inima universală, inima lui Dumnezeu, şi din
toate domeniile existenţei. Mai demult v-am această inimă vor veni la voi energii, forţe, curenţi
vorbit despre “soarele negru”, de la care soarele dătători de viaţă, care vă vor lumina. Da, când veţi
nostru primeşte energia sa. Acest soare negru care ajunge să proiectaţi din inima voastră o imensă
dă fără încetare e principiul masculin, iar soarele energie de dragoste, prin legile afinităţii şi
nostru, care primeşte energia şi care străluceşte, e ecoului, o altă inimă vă va răspunde. A atinge
principiul feminin... Nu v-am spus că am văzut în inima universului înseamnă a cunoaşte, a simţi, a
mod real soarele negru, dar l-am văzut interior; e intra în proiectele şi planurile Eternului, Sufletului
acolo, există, şi fără el n-ar exista soarele universal. Dar nu puteţi ajunge la acestea nici prin
strălucitor. Iată, încă o dată catodul şi anodul, iată ştiinţă, nici prin cunoştinţe livreşti, nici prin
tubul Crookes întins la dimensiunile universului. discursuri, oricât de elocvente ar fi.
Cât e de clar, cât e de simplu! Peste tot, peste Pentru a atinge inima universului trebuie să
tot, regăsim cele două principii. Vreţi să vă mai vibrezi la aceeaşi lungime de undă cu el, adică să
dau şi un alt exemplu? Să luăm un arbore: el dăruieşti aceeaşi dragoste dezinteresată. Când

19
ceea ce cereţi, ceea ce vă doriţi nu priveşte numai vârf de ac pe un cristal de galenă, pentru a stabili
interesul vostru personal, ci binele umanităţii şi un contact. Când acul atingea anumite puncte,
universului întreg, în acel moment dorinţa voastră imediat se auzeau în căşti cuvinte, muzică, în timp
vibrează pe aceeaşi lungime de undă ca şi inima ce pentru alte puncte nu se auzea nimic. Acest
universului. Şi cum inima universului este sursa fenomen mi-a dat mult de gândit... Plimbaţi acul
de viaţă, sursa fericirii, frumuseţii, poeziei, la stânga şi la dreapta pe cristal şi nu auziţi nimic.
muzicii, sursa a tot ce e splendid şi divin, atunci Deşi atingeţi cristalul. nu-i atingeţi inima... pentru
veţi primi această viaţă, această fericire, această că are şi el o inimă, cristalul, această piatră! De
splendoare... Veţi gusta plenitudinea. îndată ce-i atingeţi inima, imediat auziţi muzică.
Când aţi atins inima cuiva, obţineţi de la el tot Există de asemenea o inimă în univers, dar noi nu
ce vă doriţi. Cel căruia i-aţi atins inima vă îi cunoaştem legile, de aceea nu reuşim să
deschide porţile şi vă dă tot. În anumite zile rugaţi stabilim un contact pentru a capta undele sale şi să
Cerul, pentru a-l înduioşa, a-l impresiona, dar avem revelaţii.
aceasta nu serveşte la nimic, el răspunde: “Nu Pentru a atinge inima universului, trebuie să
înţeleg ce spui” şi vă închide uşa în nas. În alte vă intensificaţi dragostea. E o muncă care se face
zile nu spuneţi nimic, priviţi numai, iar el vă în plexul solar. În acel moment, v-am spus, nu
spune: “Vino, intră! Iată, ia asta!” Cum se explică mai gândiţi deloc, proiectaţi o putere, o energie de
aceasta? Trebuie aflat secretul. dragoste pe care o dirijaţi, dar creierul vostru se
V-am vorbit odată de receptorul cu galenă. odihneşte. Înţelegeţi, sunteţi conştient şi dirijaţi
Acum câteva zeci de ani, când aparatele de radio energiile, dar creierul nu e în activitate. Cum
nu erau aşa perfecţionate şi aşa de răspândite, explicăm aceasta? Există o altă formă de gândire,
multă lume îşi făcea un receptor cu galenă. Pentru o altă formă de înţelegere pe care trebuie să o
a capta o emisiune de radio trebuia deplasat un descoperim

20
Cap IV CENTRUL HARA

Veţi fi, poate, miraţi să vedeţi în India că funcţionează. Dacă ar şti să se concentreze asupra
anumiţi sadu, anumiţi yoghini au regiunea centrului Hara şi să-l dezvolte, oricare ar fi
pântecului foarte dezvoltată, cu toată că nu cheltuielile sale de energie nervoasă, el nu s-ar
mănâncă aproape de loc!... Şi majoritatea statuilor simţi niciodată obosit.
îl reprezintă pe Budha şi alţi înţelepţi cu un pântec Evident, e o problemă pentru Occidentali, din
proeminent. De ce? Pentru că, la Iniţiaţi, un cauză că centrii situaţi în partea inferioară au fost
pântec foarte dezvoltat dezvăluie puterea, forţa, consideraţi mult timp ca nedemni de a participa la
rezervele spirituale acumulate graţie exerciţilor de viaţa spirituală. Şi chiar şi eu, în timpul anilor,
respiraţie. Pentru că exerciţiile de respiraţie când vă vorbeam de acest centru, subînţelegeam
prelungite duc la dezvoltarea acestei părţi a aproape tot timpul Centrul suprem, Dumnezeu-
corpului unde se adună elemente care permit Însuşi, Cauza primordială. Nu v-am spus
vindecarea, dezagregarea a tot ce e nociv. niciodată că în corpul fizic, adevăratul centru al
Pântecul poate fi rezultatul materialismului omului este acolo, dedesubtul buricului, că vor
omului sau spiritualităţii sale. Dacă faţa sa arată trebui ani şi ani pentru a vă pregăti să îl penetraţi,
că el nu se gândeşte decât la a mânca, a bea şi a să-l exploraţi şi să-l dezvoltaţi pentru a cunoaşte
dormi, evident, opulenţa sa reprezintă ceva rău: el originea fiinţei voastre. Pentru că originea acolo
este o fiinţă grosieră, materialistă, senzuală. Dar este. De câte ori v-am spus: “Nu căutaţi în
dacă el are calităţi ca puritatea, clarviziunea, exterior, nu căutaţi la suprafaţă, dar săpaţi, săpaţi,
inteligenţa, pântecul său demonstrează că el are şi veţi găsi aur sau petrol!” Evident, vorbind
rezerve şi că poate transforma aceste rezerve simbolic. Voiam să vă spun că trebuie săpat chiar
vindecându-i pe alţii şi făcând multe lucruri pe în acest domeniu, al subconştientului.
care cei plăpânzi, slabi nu ar putea să le facă, Centrul Hara este menţionat în multe cărţi
pentru că nu au aceste resurse. ezoterice, dar în maniere foarte diferite, şi chiar
Priviţi, de altfel, japonezii. Unii au un pântec anumite remarci ale autorilor creştini din vechime
enorm, dar în acelaşi timp, o mare supleţe, forţă şi dovedesc că ei îl cunoşteau. Alchimistul Basile
inteligenţă. Aceasta, deoarece ei lucrează să-şi Valentin în cartea sa: “Cele douăsprezece chei”,
dezvolte ceea ce ei numesc centrul Hara. Aceste invită adeptul să coboare în centrul pământului
centru e situat la 4 centimetri sub buric. Hara pentru a găsi acolo piatra filozofală. El spune:
înseamnă “pântec” în japoneză, şi de aici vine “Visita Interiora Terae; Rectificando Invenies
expresia “a-şi face hara-kiri”, adică a se sinucide Occultum Lapidem, Veram Medicinam” Adică:
deschizându-şi pântecul. Pentru înţelepţii “Vizitaţi măruntaiele pământului, corectând, vei
japonezi, centrul Hara este centrul vieţii, al găsi piatra ascunsă, adevăratul medicament”.
echilibrului, centrul universal. Şi când omul se Dacă luăm primele litere ale acestor cuvinte, vom
concentrează pe el şi ajunge să-l dezvolte, devine găsi: VITRIOLUM. “Visita Interiora Terae”... în
neobosit, invincibil. Toţi acei care lucrează asupra realitate nu e vorba de a coborâ în interiorul
centrului Hara se disting în viaţă printr-un planetei, ci de a penetra în acest pământ, corpul
echilibru extraordinar. nostru fizic, pentru că acolo vom găsi materiale,
Un mare număr de anomalii care se manifestă vom găsi bogăţii, tezaure.
astăzi la Occidentali , v-am mai spus-o, apar din Cele trei divinităţi mai importante ale
cauză că ei au rupt echilibru, adică în loc să panteonului hindus sunt Brahma, Vishnu şi Shiva,
plaseze centrul vieţii la locul său, ei îl plasează în şi se spune în Cărţile sacre că Brahma e situat în
creier, care e la periferia fiinţei umane. Atunci, pântec, Vishnu în regiunea inimii şi a plămânilor,
prea multe gânduri, prea multe necazuri, prea şi Shiva în creier. De ce tocmai Brahma, creatorul,
multă activitate cerebrală şi omul se e situat în pântec? Dacă pântecul este o regiune cu
dezechilibrează. De aceea, atunci când primeşte adevărat de dispreţuit, şi creierul, din contră, aşa
şocuri, el nu mai poate să se restabilească, pentru de nobilă, Brahma ar fi trebuit plasat în creier. Ei
că centrul din el care ar putea remedia orice nu nu, în creier e plasat Shiva, care e identificat cu

21
distrugerea. Da, Brahma este creatorul, Vishnu, pregătire pentru a putea coborî apoi în
reparatorul, conservatorul, cel care susţine, profunzimile fiinţei voastre. Pentru că, pentru a ne
menţine, hrăneşte, în timp ce Shiva este cunoaşte cu adevărat, trebuie să cunoaştem cele
distrugătorul. Şi dacă Shiva corespunde tocmai două regiuni: ceea ce e sus, şi ceea ce e jos. Ceea
creierului, aceasta e deoarece creierul, mentalul ce este sus, sunt centrii creierului, şi ceea ce este
inferior, divizează, disecă, dezagregă, este jos, este tocmai acest centru pe care înţelepţii
distrugătorul realităţii. El este cel care îi desparte japonezi îl numesc Hara.
pe oamenii şi îi induce în eroare. Hara reprezintă subconştientul, profunzimile
De vreme ce pântecul este regiunea corpului obscure ale fiinţei umane. Dar aceste regiuni sunt,
unde se crează şi se formează fiinţe, el este de o desigur, foarte periculoase, de aceea trebuie
extremă importanţă şi nu are nimic ruşinos. De ce început explorând terenul de sus, şi apoi, când
viaţa se naşte într-un loc ruşinos? Dacă Inteligenţa suntem întăriţi, când avem arme şi tot
cosmică a ales acest loc, este pentru că ea îl echipamentul, putem coborî în abisuri pentru a
consideră sacru; atunci de ce omul trebuie să-l descoperi ce conţin. Toate bogăţiile sunt sub
dispreţuiască? Evident, nu e chiar estetic - cel pământ: da, aurul, pietrele preţioase, metalele
puţin după estetica oamenilor - dar, pentru ce preţioase, şi cărbunele, petrolul, asupra cărora
motiv viaţa vine de acolo? Nu numai că mama îşi lucrează o multitudine de entităţi şi spirite. În
poartă copilul în acest loc, dar copilul, legat prin lumea psihică, ca şi în cea fizică, totul e acolo,
cordonul ombilical, îşi trage forţele tot de aici şi jos, nu în înalt. Dar jos este de asemenea infernul
se hrăneşte. Ruşii numesc această regiune a şi monştrii săi, de aceea, înainte de a coborî,
plexului solar şi a centrului Hara “jivot”, şi “jivot” trebuie să învăţăm să ne protejăm, dacă nu, vom fi
în bulgară înseamnă “viaţă”. Da, viaţa vine de înghiţiţi. Iată motivul pentru care, în învăţământul
aici, şi astfel se propagă şi se distribuie în celelalte nostru, ne ocupăm la început de lumea superioară.
organe. Deci, creierul este de asemenea tributar Pentru a înfrunta tenebrele, ne trebuie lumină.
acestui centru care primeşte viaţa. Este ca pentru Nici cu plexul solar omul nu poate să aibă un
un arbore. Regiunea cea mai importantă a contact direct cu centrul Hara, pentru că nu are
arborelui, rădăcinile, sunt acolo, invizibile, nici un mijloc să atingă subconştientul său. Nu-l
ascunse, îngropate în pământ. Ei bine, de poate atinge decât pe căi ocolite, adică prin felul
asemenea, centrul Hara ca şi plexul solar sunt său de a trăi. Deci, dacă acest centru nu e corect
rădăcinile noastre. Şi dacă coborâm în rădăcini armonizat cu universul, din cauza vieţii sale
pentru a şti ce a plasat natura acolo, vom dezordonate, haotice, neraţionale, omul împiedică
descoperi o lume de o extraordinară bogăţie de buna sa funcţionare, nu mai poate primi efluviile
materiale şi energie. Iată, este o mină, o sursă. Sufletului universal.
Pântecul este locul unde se creează viaţa. Da, Pentru a vă echilibra, a vă întări, puteţi, în
sursa vieţii este acolo, în pântec. Se spune în timpul meditaţilor voastre, să vă puneţi mâinile pe
Evanghelii: “Din sânul său a tâşnit apă vie”. De ce abdomen, concentrându-vă asupra centrului Hara.
din sânul său? De ce nu din creier sau din Dar să nu faceţi acest exerciţiu decât sunteţi într-o
plămâni? Ce se află în pântec, făcând apele să stare de puritate, abnegaţie şi dezinteres, pentru
ţâşnească? Acolo locuieşte Tatăl, Brahma, binele umanităţii, dacă nu, alţi centri care sunt
creatorul. Dar pentru a-l simţi, pentru a putea alături se vor trezi şi veţi fi antrenaţi în regiunile
comunica cu el, ne trebuie mulţi ani de muncă. El tenebroase ale fiinţei voastre. De aceea, înainte de
e acolo, dar nu beneficiem de nici un avantaj, a lucra cu centrul Hara trebuie să vă pregătiţi.
pentru că lucrăm numai cu Shiva. De altfel, în Când sunteţi gata, puteţi să plonjaţi fără pericol în
India, prea puţine temple sunt consacrate lui adânc, pentru că acestea sunt profunzimile,
Brahma, mai multe lui Vishnu... şi şi mai multe abisurile fiinţei umane.
lui Shiva. De ce? Shiva este distrugătorul, şi de Psihanaliştii, desigur, au descoperit o parte a
teamă, pentru a-l linişti, ne ocupăm atât de mult subconştientului, dar sunt încă departe de a
de el? În timp ce pentru Brahma, creatorul, nu ne cunoaşte toate misterele centrului Hara şi de a şti
putem teme că face rău, şi de aceea, poate, îl cum acest centru, xxx în profunzimile
neglijăm... subconştientului, e legat la supraconştiinţă. Când
De ani de zile vă instruiesc prezentându-vă Iniţiaţii vorbesc de unirea cozii cu capul şarpelui,
numai lumea din Înalt, adică lumea conştiinţei, a ei subînţeleg unirea centrului de jos cu centrul
luminii, dar aceasta nu e în realitate decât o superior situat în creier, chakra Sahasrara din

22
vârful capului. Dar dacă nu aţi lucrat în prealabil este jos nu e identic cu ceea ce este sus. Ceea ce
asupra adevărurilor mai accesibile, cum veţi putea este jos este ca şi ceea ce este sus, în sensul în
lucra în aceste zone? Viaţa spirituală are, de care legile, funcţiile sunt aceleaşi. Spunând acest
asemenea, programul său. Trebuie, mai întâi, să “Ca şi” aceasta nu semnifică similitudinea. Când
vă purificaţi, să vă întăriţi, şi apoi, când vă simţiţi o casă se reflectă în apă, ceea ce e sus, în lumea
pregătiţi, vă puteţi permite să mergeţi să faceţi o realităţii, este ca şi ceea ce este jos în lumea
incursiune în aceste profunzimi. Sunt experienţe reflexiei, dar cele două lumi nu sunt identice.
care vă aşteaptă, dar trebuie să vă pregătiţi. Există deci o lume a reflexiei, a iluziei, care e
Alchimiştii vorbesc de “lumina ce iese din jos, şi o lume a realităţii care e sus. Apoi, în
tenebre”. Tenebrele sunt infinit mai vaste decât fiecare dintre aceste lumi, există un sus şi un jos;
lumina; ele îmbrăţişează şi invadează totul. În atunci, ceea ce e jos în lumea iluziilor corespunde
timp ce lumina e ca o scânteie, pe care tenebrele o la ceea ce este sus în lumea realităţii. Şi cum în
înconjură. Tenebrele sunt rădăcina fiinţei. Tot ierarhia divină, Creatorul se află sus, de asemenea
ceea ce apare pe pământ ca fenomen, ca aici, în noi, El se află jos, pentru că noi suntem o
manifestare, ca o concretizare, iese din tenebre; şi reflectare. A trecut mult timp de când v-am vorbit
asemeni copiilor în pântecul Mamei Natură, de această inversare, spunându-vă că pietrele,
aceste energii le sunt comunicate printr-un un fel cristalele, metalele, care sunt jos, sunt o reflexie a
de cordoane ombilicale graţie cărora absorb lumii divine, de sus. Şi în om, pântecul, care e jos,
forţele Sufletului cosmic. corespunde la ceea ce e în sus în Divinitate,
“Lumina ce iese din tenebre”... E aceea pe pentru că, în raport cu macrocosmosul,
care o vedem în profunzimea simbolului ieslei în microcosmosul, adică omul, e inversat. De aceea
care s-a născut Iisus. De ce Iisus s-a născut într-o Brahma, Creatorul, e plasat în pântec.
iesle, pe paie, între un bou şi un măgar, şi nu într- Iată, aceasta e tot pentru moment despre acest
un palat, într-un templu, într-o locuinţă vastă şi subiect, cu toate că e vorba de o lume infinită.
somptuoasă? Deoarece, ca şi naşterea unui copil Ceea ce v-am spus e deja prea mult. Dacă v-aş
fizic, naşterea unui copil spiritual, naşterea lui spune mai mult n-aţi şti ce să faceţi, veţi fi
Cristos în om se face acolo, chiar în această copleşiţi. Vrem tot timpul să ştim totul... din
regiune a centrului Hara. Naşterea e acolo, ieslea curiozitate, evident. Ei bine, nu, într-un adevărat
cu măgarul şi boul care nu sunt alţii decât ficatul Învăţământ iniţiatic, trebuie să punem în practică,
şi splina. Şi, în înalt, îngerii cântă, pentru că trebuie să ne obişnuim să mobilizăm propriile
această naştere, pe care o numim a doua naştere forţe, facultăţi pentru a face o muncă adevărată.
este un eveniment la care tot Cerul participă. Eu ştiu bine că ceea ce vă cer aici nu va găsi un
Ceea ce s-a produs în momentul naşterii lui ecou favorabil, pentru că întreaga lume, din
Iisus se reproduce de fiecare dată când o fiinţă contră, e instruită să caute totul în exterior. Iată de
umană este capabilă să se nască a doua oară. ce centrii interiori nu funcţionează, sunt ruginiţi şi
Există din nou măgarul, boul, magii, îngerii, curenţii nu circulă. Desigur, există câţiva mistici,
Fecioara şi copilul în iesle... Acest eveniment nu câţiva filozofi, câţiva spiritualişti care sunt
s-a produs numai acum 2000 de ani în Palestrina, obişnuiţi cu această muncă, dar, în acest domeniu,
ci se repetă etern. Şi pentru a forma copilul în voi, majoritatea oamenilor sunt ca şi infirmii, nu au
trebuie să cunoaşteţi multe lucruri: cum să-l nici forţa, nici voinţa de a întreprinde o muncă
atrageţi, cum să-l purtaţi, cum să-l hrăniţi... asupra lor înşişi.
În această iesle, în măruntaie, între bou şi Spuneţi că lucraţi, dar că nu obţineţi rezultate.
măgar, adică ficat şi splină se naşte copilul divin. Evident, nu e uşor, şi aici, de asemenea, apare
Naşterea lui Iisus într-o iesle are deci o problema reîncarnării. Dacă abia în această
încărcătură iniţiatică de cea mai mare importanţă. existenţă veţi începe această muncă, cum vreţi să
Aici, în centrul Hara, discipolul trebuie să facă să ajungeţi să mişcaţi centrii imobilizaţi de secole?
se nască în el această nouă conştiinţă, Copilul Pentru cei care au muncit în alte reîncarnări şi
Iisus. (A se vedea şi “Crăciunul şi Paştele în continuă, evident, totul e diferit, ei obţin rezultate.
tradiţia iniţiatică” cap I - colecţia Izvor) De aceea, pregătiţi-vă să începeţi această
Hermes Trismegistul a spus: “Ceea ce e jos e muncă în această încarnare, ştiind că dacă nu veţi
ca ceea ce este sus, şi ceea ce este sus e ca ceea ce începe în această încarnare, nu veţi ajunge la
este jos.” Nu e o similitudine, o asemănare exactă, nimic nici în următoarea. Pentru moment nu veţi
cum au crezut unii, pentru că în realitate ceea ce reuşi decât mici succese, dar nu e nimic, cel puţin

23
aţi început. Veţi continua mai departe în
următoarea încarnare, iar atunci veţi obţine sigur
rezulate. Ceea ce contează e de a începe să
declanşaţi curenţii divini, în această încarnare.

24
Cap V FORŢA KUNDALINI

Apocalipsa se termină cu viziunea unei (Vărsătorul), dă sensul universalităţii, fraternităţii


cetăţi celeste, Noul Ierusalim, a cărei pereţi, între naţiuni. Al doisprezecelea (Peştii), împinge
temelii, porţi sunt descrise de Sfântul Ioan la sacrificiu, la a suporta suferinţa şi chiar la a
Teologul. Prin acet oraş curge un fluviu: “Şi mi-a vedea partea bună şi a se veseli.
arătat un fluviu de apă vie, limpede ca un cristal, Iată calităţile fructelor acestui arbore al vieţii,
care ieşea din Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului. care nu e altul decât Arborele Sefirotic de care
În mijlocul oraşului şi pe cele două maluri ale vorbeşte Kabbala, cu sefiroturile: Keter, Hokmah,
fluviului era Arborele Vieţii ce producea de Binah, Hesed, Gebourah, Tipheret, Netzach, Hod,
douăsprezece ori fructe, dând fructul său în Iesod, Malkout. Kether e sămânţa care conţine
fiecare lună şi ale cărui frunze serveau la toate posibilităţile arborelui; Hokmah, e
tămăduirea popoarelor.” sâmburele care care se divizează pentru a lăsa să
Cum se făcea că arborele se găsea pe ambele iasă mica plantă: Binah; Hesed, este trunchiul;
maluri ale fluviului? Dacă am înţelege lucrurile Gebourah, ramurile; Tripheret, mugurii; Netzach,
literar, această descriere nu are nici un sens. În frunzele; Hod, florile; Iesod, fructul; Şi Makout,
realitate, acest arbore deasupra unui fluviu e un sămânţa, care, plantată în pământ, va da un nou
simbol; există în noi, şi fluviul, de asemenea, arbore. Aici, din nou, vedeţi o aplicaţie a legii: ce
trece prin noi. Pentru că oraşul suntem noi; şi în e jos e ca ce e sus, şi veţi înţelege de asemenea de
centrul acestui oraş - în plexul solar - curge un ce Iisus a comparat Împărăţia lui Dumnezeu
fluviu cu un arbore al vieţii pe malurile sale. (Malkout) cu grăuntele de seneve, care e
Plexul solar reprezintă arborele pe cele două minuscul, dar devine un arbore mare, unde vin să
maluri ale fluviului, dar de asemenea şi fluviul se adăpostească păsările cerului.
însuşi, această forţă, această vitalitate care circulă Sfântul Ioan spunea că frunzele arborelui vor
prin el. Şi unde sunt rădăcinile acestui arbore? servi la tămăduirea popoarelor. Veţi vedea, nu
Acestea sunt cele douăsprezece perechi de nervi şi numai fructele arborelui fac miracole, dar şi
de ganglioni dorsali: douăsprezece ramuri care frunzele de asemenea, şi chiar şi rădăcinile.
produc douăsprezece fructe pe an. Aceste Rădăcinile, înfipte în cele două maluri ale
douăsprezece fructe sunt legate de cele fluviului vieţii de care vorbeşte Sfântul Ioan, sunt
douăsprezece semne ale zodiacului. deci ansamblul nervilor şi ganglionilor situaţi de o
Să vedem acum proprietăţile acestor fructe. parte şi de alta a coloanei vertebrale. Coloana
Primul fruct, (Berbecul) face omul activ, dinamic vertebrală leagă cerul şi pământul, cerul nostru şi
şi decis. Al doilea (Taurul), dă o mare pământul nostru. Izvorul fluviului se află pe
sensibilitate, multă gentileţe şi bunătate. Al treilea culmea muntelui: “Fluviul, e spus, iese din Tronul
(Gemenii), împinge la studiu, incită la a se Domnului”. Capul, e cerul şi pântecul pământul.
interesa de tot şi de a călători. Al patrulea Pe pământ arde un foc care provoacă din timp în
(Cancer), dă o mare mediumitate pentru a capta timp erupţii violente vulcanice. Ori, acest foc se
undele şi prezenţele cele mai subtile. Al cincilea găseşte, de asemenea, la baza coloanei verticale.
(Leul), inspiră o mare nobleţe şi curajul necesar Acest foc subteran, legat de pântec şi de sex, este
pentru a-i ajuta şi a-i salva pe alţii. Al şaselea forţa Kundalini. Pentru moment, coloana
(Fecioara), purifică şi curăţă. Al şaptelea vertebrală nu are la oameni decât funcţie
(Balanţa), dă posibilitatea de a se uni la o cauză anatomică şi fiziologică; puterea ei spirituală nu e
divină şi de a stabili în sine echilibrul cosmic. Al trezită. Numai Iniţiaţii au reuşit să anime coloana
optulea (Scorpionul), luminează asupra morţii şi lor vertebrală pentru o imensă muncă spirituală şi
vieţii de apoi. Al nouălea (Săgetătorul), dă gustul magică graţie trezirii forţei Kundalini.
întrebărilor filozofice şi religioase. Al zecelea Forţa Kundalini doarme la baza măduvei
(Capricornul) inspiră putere, autoritate pentru a spinării, ea este mama care a creat universul, “cea
domina pe alţii şi pe sine însuşi. Al unsprezecelea mai puternică dintre forţe” cum o numea Hermes

25
Trismegistul. O dată trezită, ea se poate dirija în Când eram în India, am auzit vorbindu-se de
sus, sau în jos. Dacă ea se dirijează în sus, fiinţa tot felul de metode pe care le foloseau yoghinii
va beneficia de o mare dezvoltare spirituală, dar pentru trezirea Kundalini. Unele erau incredibile,
dacă ea se dirijează în jos, aceasta poate să până la introducerea unui fir de argint într-un loc
antreneze rezultate foarte supărătoare. Acel care, pe care nu am să-l numesc. Unii făceau toate
fără a fi pur şi stăpân pe el, trezeşte forţa nebuniile pentru trezirea acestei forţe!
Kundalini, devine pradă unei pasiuni sexuale Cel mai bun sfat de dat Occidentalilor este de
dezlănţuite, care-l antrenează cu o viteză a nu fi tentaţi să trezească Kundalini, ci de a trăi o
vertiginoasă spre abis, şi unei ambiţii nemăsurate viaţă pură, în acord cu legile divine. Ea se va trezi
care îl face să se opună lumii întregi. De aceea atunci când va veni momentul, nu trebuie grăbit
este de sfătuit discipolii să nu fie tentaţi să acesta. Orice alt fel de a proceda e riscant, pentru
trezească forţa Kundalini înainte de a fi lucrat că această forţă e asemenea unui foc, care poate
asupra purităţii şi smereniei. Pentru că această face ravagii distrugând unele organe ale corpului.
forţă, cea mai puternică dintre toate, poate la fel Când totul se desfăşoară natural, fără şocuri, omul
de bine să distrugă decât să creeze. În realitate, se trezeşte în armonie la conştiinţa lumii divine.
Kundalini poate fi trezită la mai multe nivele: ... Eu simt în voi o imensă dorinţă de a face
putem să o trezim de şapte ori pentru că ea eforturi pentru a ajunge la această trezire a
doarme şapte somnuri, ea e ascunsă sub şapte conştiinţei. Puteţi începe lucrul, dar trebuie să fiţi
învelişuri ale materiei. foarte prudenţi, foarte raţionali, şi să nu vă lansaţi
Într-un anume fel, e uşor să trezeşti fără o direcţie, dacă nu, riscaţi să vă
Kundalini, dar unde şi cum să o dirijezi e mult dezechilibraţi, să vă distrugeţi. Deci, nu vă grăbiţi,
mai dificil şi e chiar esenţialul. Direcţia pe care o aceasta va veni cu blândeţe, încet-încet. Tot ce
va lua Kundalini nu depinde de voinţa omului, ci avem aici ca exerciţii, practică, sunt exerciţii din
de calităţile şi virtuţile sale. Când şarpele yoga, care vă vor permite într-o zi să treziţi forţa
Kundalini se trezeşte, el se îndreaptă spre partea Kundalini. Mulţi cred că pentru a găsi
care îi oferă hrană. Dacă partea inferioară îi oferă spiritualitatea adevărată trebuie să meargă în
această hrană, acolo se îndreaptă, şi totul e India, dar trebuie de asemenea să ştie că
pierdut, e prăpastia, adevărata prăpastie. În timp învăţământul Fraternităţii Albe Universale, care e
ce dacă şarpele e atras de partea superioară, el se adevăratul învăţământ a lui Cristos, ne aduce o
îndreaptă în sus. yoga modernă, adaptată Occidentalilor.
Urcarea forţei Kundalini se face prin canalul Înţelepţii Indiei spun că înainte de trezirea
Sushuma situat în interiorul măduvei spinării. De şarpelui Kundalini yoghinul trebuie să-şi elibereze
o parte şi de alta a canalului Sushuma, cele două canalul central, Sushuma. Printr-o viaţă pură, prin
canale Ida (polarizat negativ şi legat la Lună) şi exerciţii potrivite, el curăţă acest canal. Această
Pingala (polarizat pozitiv şi legat de soare) se curăţire e necesară pentru că, odată cu trezirea
ridică într-o mişcare de spirale întretăiate. şarpelui Kundalini, el începe să activeze întreaga
Curentul Ida ajunge la nara stângă şi curentul viaţă psihică a omului; este un foc aşa de intens,
Pingala la nara dreaptă. De aceea, exerciţiile de care arde tot. De aceea drumul său trebuie să fie
respiraţie sunt considerate ca cele mai eficiente eliberat de toate impurităţile şi obstacolele, pentru
pentru a provoca trezirea forţei Kundalini. ca el să poată trece rapid, fără stricăciuni pentru
Pentru că, astupând nara dreaptă, aspiraţi aer om şi să atingă centrul coronal, chakra Sahasrara.
prin nara stângă, produceţi astfel un curent care Şi ce spune Iisus în Evanghelii? “Străduiţi-vă
trece prin canalul Ida. Acest curent traversează şi să intraţi prin poarta strâmtă”, sau “Mai repede
centrul unde doarme Kundalini, centrul trece o cămilă prin urechile acului decât un bogat
Muladhara, şi produce vibraţii uşoare care tind să prin poarta Împărăţiei Cerurilor” (pentru
o trezească un pic. Astupând nara stângă, aspiraţi comentarii asupra acestor versete, a se vedea “Un
aer prin nara dreaptă, curentul va trece prin nou înţeles al Evangheliilor - colecţia Izvor).
canalul Pingala, şi el, de asemenea, va da câteva Aceste două fraze au o semnificaţie foarte
impulsuri forţei Kundalini. Şi aşa mai departe... profundă: ele arată că într-adevăr canalul central e
Deci, practicând în fiecare dimineaţă exerciţiile aşa de îngust, încât forţa care aduce iluminarea nu
noastre de respiraţie, puteţi, încet, să treziţi forţa poate să treacă dacă fiinţa nu e pură. Dacă aveţi
Kundalini. Dar nu trebuie prelungite aceste prea multe lucruri în buzunare, nu puteţi băga
exerciţii. mâinile, trebuie să vă debarasaţi de toate acestea.

26
Vedeţi, yoghinii Indiei, Evangheliştii spun adevărurile pe care le aprofundăm în Învăţământul
aceleaşi adevăruri. Ei bine, acestea sunt Fraternităţii Albe Universale.

27
Cap VI CHAKRELE

Sistemul Chakrelor
De unde vine obiceiul de a reprezenta ceea ce au găsit Iniţiaţii, care graţie clarviziunii
îngerii cu aripi?... Ajunge să vedem o pictură sau lor şi experienţei lor spirituale au descoperit
o sculptură care prezintă o fiinţă înaripată pentru a anatomia subtilă a omului. Şi una din
şti că este un înger. De ce aceste aripi? Care e descoperirile cele mai impresionante este cea pe
sensul lor? Îngerii au cu adevărat aripi? Nu, dar care au făcut-o Iniţiaţii Indiei privind sistemul
acest fel de a-i reprezenta provine dintr-o ştiinţă celor şapte chakre. De mai multe milenii, ei învaţă
foarte veche privind fiinţa umană şi centrii săi că deasupra corpului fizic, în corpurile eteric şi
subtili. Marii Iniţiaţi ai trecutului ştiau că pe spate, astral, omul posedă centrii subtili situaţi pe axa
la nivelul umerilor, fiinţa umană posedă doi centri coloanei vertebrale. Ei îi numesc aceştri centri
foarte puternici. Aceşti centri situaţi în corpurile Chakre (în sanscrită înseamnă “roată”) sau lotuşi.
eteric şi astral sunt capabili să producă turbioane De jos în sus aceştia sunt:
care permit celui care a ştiut să-i dezvolte a se - la baza coloanei vertebrale: Muladhara,
deplasa în spaţiu. În tradiţia greacă, zeul Hermes e lotusul cu patru petale.
reprezentat cu aripi, dar la călcâie, pentru că şi - deasupra organelor genitale: Svadhishana,
călcâiul posedă un centru foarte important care e lotusul cu şase petale
de asemenea în legătură cu puterea de a se deplasa - în regiunea buricului şi al plexului solar:
în spaţiu. Manipura, lotusul cu zece petale
În realitate, aceşti centri subtili sunt într-un - în regiunea inimii: Anahata, lotusul cu
mare număr în corpul nostru. De exemplu, în timp doisprezece petale
ce contemplaţi răsăritul soarelui, absorbiţi lumina - în partea din faţa gâtului: Vishuda, lotusul
sa printr-un centru care e situat deasupra splinei. cu şaisprezece petale
Soarele ne trimite energia sa care soseşte la noi - între cele două sprâncene: Ajna, cu două
sub formă de mici sfere luminoase. Acest centru petale mari, divizate în 48 de petale fiecare: în
absoarbe deci lumina solară şi o împarte în şapte total 96 petale
culori ca cele ale prismei. Apoi trimite aceste - în creştetul capului: Sahasrara, lotusul cu o
şapte raze în organism, repartizându-le astfel: mie de petale. În realitate el are 960 petale, iar în
roşul şi oranjul spre organele sexuale, galbenul mijloc are o corolă de 12 petale, în total are 972
spre inimă şi plămâni, verdele spre stomac, ficat, petale. Cele 12 petale din mijloc sunt galben aurii,
intestine, rinichi; albastrul spre gât şi nas; violetul cele 960 sunt violete, iar cele două corole se
spre cap. Roşul poate reîmprospăta şi sistemul învârt în sens invers.
nervos. Unei persoane obosite îi lipseşte roşul şi Nu se pot găsi urme ale acestor centri
ea poate să-şi amelioreze starea concentrându-se spirituali în corpul fizic, pentru că ei sunt situaţi
pe această culoare. în corpul eteric. Organele corpului nostru sunt
Funcţia fiziologică a splinei este, o ştiţi, de a subordonate influenţei lor.
forma globulele roşii ale sângelui. Nu e de mirare, Aceşti centri subtili sunt inactivi la aproape
deci, că centrul eteric al vitalităţii e plasat chiar toţi oamenii. Pentru a-i stimula, un yoghin trebuie
deasupra ei. Pentru a capta particolele de vitalitate să-şi trezească forţa Kundalini care doarme la
care vin de la soare, trebuie ca dimineaţa să vă baza coloanei vertebrale, şi să o facă să urce
gândiţi la acest centru pentru a-l activa, a-l face străbătând chakrele unde ea declanşează şi
mai receptiv, şi a absorbi astfel mai bine lumina eliberează puterile pe care le conţin. Forţa
soarelui pentru a ameliora sănătatea şi vigoarea Kundalini e reprezentată ca un şarpe înfăşurat de
voastră. trei ori în jurul său în interiorul unei figuri
Prin observaţie, disecţie, cu ajutorul triunghiulare, în centrul ceakrei Muladhara. Când
aparatelor din ce în ce mai perfecţionate, se trezeşte, e ca o flamă, un foc care începe să
anatomiştii care studiază de secole corpul uman urce în spirală în lungul coloanei vertebrale, şi în
au ajuns la o cunoaştere foarte detaliată a urcare ea întâlneşte şi stimulează celelalte chakre.
structurii sale fizice; dar sunt departe de a găsi Cu limba sa, spune tradiţia, şarpele Kundalini

28
acţionează asupra fiecărei chakre pentru a suda şi el însuşi cu ochi şi urechi?” El le are, dar pentru
a lega diferite elemente care îi permit să se evoluţia fiinţei umane, Inteligenţa cosmică a
învârtă. O chakră e un sistem foarte delicat cu un amplasat altele în creierul său.
angrenaj de o extremă fineţe şi numai şarpele Acum, vă pot da un exerciţiu foarte simplu
Kundalini poate regla aceste roţi şi a le pune în pentru a dezvolta chakra gâtului, Vishuda. Puteţi,
funcţiune. În momentul când chakra începe să se din când în când, să vă planificaţi ca în timpul
rotească, se manifestă facultăţile şi puterile care meditaţiei să nu faceţi altceva decât să ascultaţi
sunt legate de ea. numai, fără să gândiţi... şi să încercaţi să auziţi
Chakrele se deosebesc unele de altele prin vocea înţelepciunii, vocea spiritelor luminoase.
culoarea lor, numărul de petale, adică numărul şi Evident, primele zile, săptămâni, nu veţi auzi
intensitatea vibraţilor lor, divinităţile care locuiesc poate nimic; dar dacă perseveraţi în acest
în ele, şi mai ales prin virtuţile şi puterile pe care exerciţiu, veţi auzi vocea interioară, dulcea voce a
trezirea lor le conferă omului: Muladhara îi dă lui Dumnezeu... O numim uneori vocea liniştii,
energie vitală; Svadhishana îi dă forţa creatoare; atât e de fină şi de subtilă, dar în ziua când veţi
Manipura îi dă conştiinţa colectivă; Anahata îi dă reuşi să o auziţi, toată fiinţa voastră se va
iubirea universală; Vishuda îi dă înţelepciune; cutremura... nu sunt cuvinte pentru a exprima ceea
Ajna îi dă clarviziune; Sahasrara îi dă ce este această voce.
atotputernicia şi libertatea. Se spune că o Pentru a dezvolta Ajna chakra, vă imaginaţi
divinitate sau Shakti locuieşte în fiecare chakră. că vedeţi cu ochii interiori pământul, cerul,
Numele lor, începând de jos, sunt: Dakini Shakti, spaţiul, cu creaturile nenumărate care îl locuiesc,
Rakini Shakti, Lakini Shakti, Kakini Shakti, toate lumile vizibile şi invizibile. Le priviţi aşa,
Shakini Shakti şi Hakini Shakti. Ajunsă la foarte simplu, cu multă dragoste, şi deja sunteţi pe
sfârşitul călătoriei sale, forţa Kundalini atinge cale să treziţi vederea voastră spirituală.
Shiva, principiul masculin. Reunirea celor două Pentru chakra creştetului capului, este de
principii masculin şi feminin, capul şi coada asemenea un exerciţiu de făcut, dar ar putea fi
şarpelui, se face într-o lumină orbitoare. Din acel periculos pentru unii şi o să vă vorbesc altă dată
moment, yoghinul, ajuns pe culme, e liber de despre el. În timp ce primele două sunt inofensive:
orice constrângere. faceţi-le, puteţi să le practicaţi fără nici un pericol.
Hinduşii dau chakrelor o reprezentare foarte Nimic rău nu vi se va întâmpla dacă căutaţi să
detaliată. Ar dura prea mult să ne oprim asupra auziţi vocea divină. Faceţi ca şi cum aţi asculta cu
fiecăreia, şi mă voi opri numai asupra Chakrei amândouă urechile; dar în realitate, se trezeşte o a
inimii: Anahata. E foarte important pentru treia ureche. Şi e la fel dacă încercaţi să
dezvoltarea voastră spirituală să purtaţi în inimă contemplaţi minunile lumii invizibile, un al treilea
imaginea acestei chakre, care este centrul iubirii ochi se va deschide. Astfel, în fiecare zi, câte
universale, pentru că acesta reprezintă această puţin, veţi parcurge un drum extraordinar care,
dragoste dezinteresată, atât de vastă, care trezeşte dacă ştiţi să perseveraţi, vă va conduce la
în voi inteligenţa adevărată, intuiţia. iluminare.
Cât despre cele trei chakre ale capului, În geneză se spune că Adam şi Eva trăiau în
Iniţiatul le dezvoltă în ultima fază a evoluţiei sale, grădina Edenului, unde, printre toate soiurile de
când totul în el este gata, şi toată fiinţa sa e arbori, creşteau Arborele Vieţii şi Arborele
dezvoltată armonios. Dacă vreţi o imagine pentru Cunoaşterii Binelui şi Răului. Dumnezeu le-a
a înţelege mai bine aceste trei chakre, putem interzis să mănânce din fructele Arborelui
spune că ele seamnă cu acele aparate pe care le Cunoaşterii Binelui şi Răului. Dar iată că şarpele
utilizează submarinele: un periscop, un ochi care a reuşit să o convingă pe Eva, care l-a convins pe
vede deasupra apei; un radar, care informează Adam să mănânce din fructul interzis... Şi
despre prezenţa altor vapoare din jur; şi un radio, cunoaşteţi continuarea.
graţie căruia se pot capta şi emite mesaje, Ei bine, acest Arbore al Cunoaşterii Binelui şi
apeluri... Ei bine, fiinţa umană e dotată cu aceleaşi Răului nu e altul decât sistemul cheakrelor în
aparate, cu aceleaşi antene. lungul coloanei vertebrale, şi şarpele care era la
Cele trei chakre ale capului sunt trei antene pe baza arborelui, înfăşurat în jurul lui însuşi, este
care plexul solar le poate utiliza ca şi un submarin forţa Kundalini. Şarpele i-a vorbit Evei,
aflat sub apă. “Dar, veţi spune, de ce aceste antene spunându-i: “Dacă vei mânca din fructele acestui
sunt plasate pe cap? De ce plexul solar nu e dotat arbore (adică dacă trezeşti chakrele), vei deveni ca

29
şi Dumnezeu, vei avea omniscienţă, clarviziune, câteva metode simple pentru a lucra asupra
puterea întreagă.” Evident, Eva a fost tentată şi chakrelor Vishuda şi Ajna, şi pot acum să adaug o
Adam la fel. Ei da, dar era prematur, ei nu erau alta care e valabilă pentru toate chakrele: cântecul.
pregătiţi să suporte puterea acestor forţe puse în Cântatul produce unde care fac să vibreze centrii
acţiune. Ei ar fi trebuit să continue să mănânce subtili ai omului. Evident, nu e vorba a cânta orice
fructele Arborelui Vieţii, adică de a absorbi şi oricum. Numai vibraţiile produse prin cântece
energia plexului solar, care e în legătură cu profunde, mistice, pe care le executaţi cu
cosmosul întreg. Pentru că, graţie acestei energii, conştiinţa forţei spirituale care o reprezintă, pot
nu ar fi cunoscut nici oboseala, nici suferinţa, nici începe trezirea acestor centri adormiţi.
moartea. Da, Arborele Vieţii e plexul solar, în Noi avem în Fraternitatea Albă Universală un
timp ce celălalt arbore, Arborele Cunoaşterii întreg repertoriu de cântece mistice compuse de
Binelui şi Răului, este coloana vertebrală. Adam Maestrul Peter Deunov. Cântatul e un act sacru,
şi Eva au fost prea grăbiţi să-i mănânce fructele, dacă le cântaţi conştienţi, unele cântece vor trezi
ar fi trebuit să aştepte până când Dumnezeu le-ar în coloana voastră vertebrală o forţă vie; această
fi spus să o facă, să vină momentul. forţă care se ridică soseşte până la cap, pentru a
Acum, acelaşi lucru se petrece cu oamenii. ieşi prin centrul superior. Dacă în timpul
Cei care ştiu să se hrănească cu plexul solar, care cântatului, simţiţi un frison care vă parcurge din
e legat de soare, ajung din nou să mănânce picioare până în cap, în lumină şi puritate, aceasta
fructele Arborelui Vieţii: ei absorb prana, elixirul arată cum corpul vostru vibrează o clipă în
vieţii veşnice. În timp ce aceia care vor să armonie cu universul. Dar aceasta e o
mănânce prematur fructele celuilalt arbore înainte binecuvântare pe care poate nu o cunoaşteţi, încă,
de a se fi întărit suficient, se expun celor mai mari sau pe care n-aţi experimentat-o decât fugitiv.
pericole. Ei încearcă să trezească forţa Kundalini, Când veţi cunoaşte cu adevărat această senzaţie în
ei vorbesc cu şarpele, iar acesta îi împinge spre plenitudinea sa, veţi înţelege bogăţia şi puterea
moarte. Da, moartea spirituală. cântatului pentru dezvoltarea vieţii spirituale.
Trezirea chakrelor făcută de forţa Kundalini
trebuie să se facă cu multă precauţie. V-am dat

Sistemul Chakrelor
II
Există un obicei milenar de a arde esenţe În tradiţia Kabbalistică, regăsim aceeaşi
sau alte substanţe parfumate în temple şi biserici. ştiinţă în Arborele Sefirotic cu cei doi stâlpi ai
Fumul, care se ridică în spirale, e un simbol al rigorii (pozitiv) şi clemenţei (negativ) situaţi de o
urcării forţei Kundalini prin chakre. Cădelniţa cu parte şi de alta unui stâlp central sau al
jăraticul reprezintă chakra Mulhadhara, şi fumul echilibrului. Doi curenţi coborând din sefirotul
reprezintă şarpele de foc, Kundalini. Acest simbol Kether trec prin Hokmak şi Binah, se încrucişează
al cădelniţei arată că trebuie să aruncăm anumite în Daath, trec prin Netzach şi Hod şi se
materii în cămin, şi să alimentăm, pentru ca forţa încrucişează în fine în Iesod care, simbolic,
să se poată ridica. Menţinând tradiţia de a arde reprezintă organele genitale.
esenţe în biserici, creştinismul a conservat Dacă mergeţi în Tibet, veţi vedea că arhitecţii
ritualuri care i-au fost transmise dintr-un trecut tibetani au ascuns această ştiinţă, Kundalini şi
îndepărtat, chiar dacă sensul lor s-a pierdut. chakrele, în felul de a construi edificii sacre pe
Dacă aruncăm o privire asupra altor tradiţii care le numesc “stupas”. Peste tot, la intrarea
spirituale, vom găsi această ştiinţă Kundalini sub sanctuarurilor, mănăstirilor, pe marginile
o altă formă. În tradiţia greacă, de exemplu, ea drumurilor, vedem aceste construcţii care au toate
apare sub forma caduceului lui Hermes cu cei doi aceeaşi structură: o bază în formă de cub, apoi o
şerpi împletiţi în jurul baghetei centrale. Cei doi parte rotundă, sferică, apoi o parte conică,
şerpi sunt Ida şi Pingala, cei doi curenţi care triunghiulară, deasupra căreia se găseşte un
înconjoară canalul Sushuma şi pe care yoghinii îi element în arc de cerc ca o semilună, iar pe el un
activează prin respiraţie pentru a trezi forţa ornament în formă de flamă pe care poate fi
Kundalini. comparat cu un deget ridicat, sau litera Iod a
alfabetului ebraic.

30
Toată ştiinţa omului şi universului este calităţile, virtuţile proprii. Se mai numesc şi Buda
ascunsă în structura acestor edificii. Întradevăr, ai celor cinci înţelepciuni, pentru că fiecare virtute
cele cinci forme geometrice corespund, după e considerată ca o înţelepciune.
tradiţia tibetană, celor cinci elemente: cubul - Cele cinci Dhyani-buda sunt venerate în
pământului, sfera - apei, conul - focului, Tibet, dar deasupra tuturor e venerat Buda
semicercul - aerului şi flamei - eterului. Cele cinci Avalokiteshvar. După legendă, el e fiul lui Buda
forme şi cele cinci elemente corespund în om Amithabha, şi a fost primul care a pronunţat
celor cinci chakre, pentru că tibetanii au redus de pentru prima oară silabele sacre: OM MANI
două ori două chakre la una singură. Astfel, cubul PADME HUM. Legenda povesteşte, de
reprezintă Muladhara şi Svadhisthana reunite, asemenea, că într-o zi, pe când privea lumea
pentru că sunt ambele legate pământului, materiei oamenilor, în faţa suferinţelor şi mizeriei lor, a
cele mai condensate. Deasupra se află chakra simţit pentru ei o aşa compasiune, încât capul său
ombilicală Manipura, reprezentată de cerc; apoi s-a făcut ţăndări. Tatăl său, Buda Amithabha, i-a
Anahata, chakra inimii, reprezentată de triunghi. dat atunci zece capete plus al său propriu, în timp
Mai sus, chakra gâtului, Vishuda, e figurată de ce din corpul lui Avalokiteshvar ieşeau mii de
lună, şi ultimele două chakre Ajna şi Sahasrara braţe. Astfel, el e reprezentat cu unsprezece capete
sunt reunite de asemenea într-o singură figură, cea şi mii de braţe venind în ajutorul oamenilor.
a flamei. Iată, în rezumat, cum tibetanii, care au primit
Fiecare din cei cinci centri este sediul unui aceeaşi învăţătură despre chakre ca şi hinduşii, au
Dhyani-Buda sau Buda de meditaţie. Aceştia sunt, exprimat toată această ştiinţă în structura
începând din centrul inferior: Amoghasiddhi, edificilor lor sacre care reflectă structura fiinţei
Ratnasambhava, Akshobhia, Amoghasiddhi şi umane şi cea a universului.
Vairocana. Cele cinci Dhyani-Buda au fiecare

Chakrele Ajna şi Saharara


Trebuie să păstrăm o parte din noi înşine să-l rugaţi; el priveşte, observă, înregistrează... şi
trează, seara, înainte de a adormi, trebuie să vă surâde.
gândiţi să lăsaţi pe cineva să vegheze asupra Pentru a putea deveni vigilent, lucid, trebuie
voastră în timpul somnului. Iisus a spus: să vă concentraţi din când în când asupra centrului
“Vegheaţi şi rugaţi-vă.” Mulţi au crezut că e vorba Ajna dintre sprâncene, să vă identificaţi cu acest
de a veghea numai în planul fizic, atunci, cei Veghetor etern. Atunci, chiar şi în somn, rămâneţi
săraci, ca să poată aplica acest percept pe care nu treji: corpul vostru va dormi, dar spiritul vostru
l-au înţeles bine, se trezeau în plină noapte, se vigilent, treaz, va călători, va întâlni alte fiinţe şi
extenuau, luptând împotriva somnului, şi sfârşeau va studia minunăţiile universului.
stricând ritmurile naturale ale corpului lor... Nu, Putem compara chakra Ajna cu un ochi, cu o
în alt plan trebuie să fiţi treji; în timpul nopţii bulă de cristal, cu o oglindă magică. Ea are o
trebuie să dormiţi, pentru a lăsa celulele corpului virtute pasivă, feminină: pe această oglindă se
să se odihnească, dar, în acelaşi timp, trebuie să reflectă toate evenimentele universului. Graţie ei,
vegheaţi în plan spiritual, adică să vă asociaţi cu puteţi vedea totul, dar nu puteţi acţiona cum vreţi,
cel ce veghează tot timpul, cu cel care nu doarme nu vi se dă posibilitatea. Ea vă dă viziunea,
niciodată... primiţi imagini, dar nu puteţi schimba cursul
Absolut imobil şi impasibil, există în voi un evenimentelor sau forţelor. Pentru aceasta, trebuie
Veghetor etern care vede tot, înregistrează tot. să ajungeţi la ultima chakră, Sahasrara, care este
Locuinţa sa este între cele două sprâncene, în emisivă, dinamică, masculină, şi care vă dă
chakra Ajna. De ce spun impasibil? Pentru că, puterea de a acţiona. Când forţa Kundalini atinge
orice vi s-ar întâmpla, el nu face nimic pentru a vă chakra Ajna, Iniţiatul are viziunea clară asupra
salva. Dacă sunteţi obinuiţi să observaţi viaţa lucrurilor, dar nu e atotputernic: rămâne încă
voastră interioară, veţi simţi că în cele mai rele vulnerabil, expus forţelor contrare, pendulând
momente, cineva dinăuntrul vostru observă totul, între bine şi rău. Iată de ce ea trebuie să meargă
înregistrează implacabil ceea ce se petrece, dar nu până sus la Sahasrara.
face nimic pentru a vă ajuta... nu e rolul său, şi Când intrăm în templele hinduse, găsim
chiar şi suferinţele voastre îl fac să surâdă. E inutil aproape peste tot simbolul lingamului. Lingamul

31
nu e altceva decât o piatră orizontală pe care se fiind femeie şi bărbat în acelaşi timp. În acel
ridică o piatră verticală. Piatra orizontală moment, ei nu mai au nevoie de a se uni exterior
reprezintă principiul feminin, în timp ce piatra cu o fiinţă complementară, sunt compleţi: ei au
ridicată vertical reprezintă principiul masculin. înţelepciunea, forţa, puterea bărbatului şi au
Toţi adepţii, bărbaţi, femei, băieţi, fete se roagă şi tandreţea, delicateţea, puritatea, sensibilitatea
se înclină cu veneraţie în faţa acestui simbol pe femeii; sunt ei înşişi simbolul lingamului, nu le
care îl ornează cu ghirlande de flori, pentru că e lipseşte nimic, totul li se supune, pentru că ştiu să
reprezentarea generării, a fertilităţi oamenilor şi a fie în acelaşi timp emisivi şi receptivi.
zeilor. Regăsim această polaritate, masculin şi
Lingamul e un simbol de o mare profunzime. feminin, în chakrele Ajna şi Sahasrara. Piatra
El arată că principiile masculin şi feminin nu orizontală, principiul feminin, este chakra Ajna,
trebuie să fie separate ci unite. Ori, la oameni, ele chakra care recepţionează, captează, care reflectă.
sunt separate. Bărbaţii, femeile nu ştiu să găsească Iar cealaltă, piatra verticală, e principiul masculin,
celălalt principiu în ei înşişi, de aceea îl caută în e chakra activă, dinamică, cea care creează,
exterior şi se frământă pentru că nu îl găsesc, sau proiectează: Sahasrara. Şi când Iniţiatul ajunge să
dacă îl găsesc, nu le aduce plenitudinea. Bărbaţii unească Ajna şi Sahasrara, devine perfect,
şi femeile nu pot găsi plenitudinea căutând în atotputernic, e ca şi Shiva, posedă lingamul viu.
exterior, ci unind cele două principii în ei înşişi,

32
Cuprins

Cap I Evoluţia umană şi dezvoltarea organelor


spirituale
Cap II Aura
Cap III Plexul solar
Cap IV Centrul Hara
Cap V Forţa Kundalini
Cap VI Chakrele

33

S-ar putea să vă placă și