Sunteți pe pagina 1din 55

RAPORT DE AUTOEVALUARE (EVALUARE INTERN) N

VEDEREA CERTIFICRII CALITII PROGRAMULUI DE


STUDII UNIVERSITARE DE NIVEL LICEN
Specializarea
CHIMIE
Domeniul
CHIMIE
Linia / limba de studiu
ROMAN
MAGHIAR
ENGLEZ
Cluj-Napoca
2009
1
ROMANIA
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI
Str. Miail !o"#lniceanu$ nr. 1$ %000&% Cluj-Napoca
'el. (00) %0 * 2+% * %0.,-.00./ %0.,-.01/ %0.,-.02/ %0.,-.22
0-mail1 sta223sta22.ubbcluj.ro
RAPORT DE AUTOEVALUARE (EVALUARE INTERN) N VEDEREA
CERTIFICRII CALITII PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE
DE LICEN CHIMIE
din domeniul CHIMIE
CUPRINS
PARTEA I. PREZENTAREA UNIVERSITII BABE-BOLYAI
1.1. Cadrul juridic de or"anizare 4i 2unc5ionare$ misiunea 4i obiecti6ele institu5iei -
1.1.1. 7cti6itatea mana"erial# 4i structurile institu5ionale ,
1.2. Dinamica dez6olt#rii 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai ,
1.2.1. ;ersonalul didactic (la ni6elul institu5iei 4i pentru 2iecare 2acultate) +
1.2.2. ;rocesul de <n6#5#m=nt la ni6el de licen5# 4i masterat >
1.2.-. Cercetarea 4tiin5i2ic# &
1.2.%. 9aza material# 9
1.-. Dez6oltarea cadrului de asi"urare a mana"ementului calit#5ii <n 8ni6ersitatea
9abe4-9ol:ai 11
1.%. 7rticularea pro"ramului cu politica peda"o"ic# 4i de cercetare a 899.
?ncadrarea pro"ramului e6aluat <n politica 8ni6ersit#5ii 12
PARTEA a II-a. EVALUAREA PROGRAMULUI DE STUDII
2.1.1 Cadrul juridic de or"anizare 4i 2unc5ionare a institu5iei 4i pro"ramului$ misiunile
4i obiecti6ele 1-
2.1.2 ;ersonal didactic 1&
2.1.- Con5inutul procesului de <n6#5#m=nt 20
2.1.% Studen5i 2-
2.1., Cercetarea 4tiin5i2ic# 2,
2.1.+ 9aza material# 2+
2.2. Criterii 4i standarde de per2orman5# 2&
7. Capacitatea institu5ional# 2&
9. 02icacitate educa5ional# -&
C. Mana"ementul calit#5ii %%
2.-. Concluzii 4i analiza S@A' - Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# ,-
2
ROMANIA
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI
Str. Miail !o"#lniceanu$ nr. 1$ %000&% Cluj-Napoca
'el. (00) %0 * 2+% * %0.,-.00./ %0.,-.01/ %0.,-.02/ %0.,-.22
0-mail1 sta223sta22.ubbcluj.ro
PARTEA I. PREZENTAREA UNIVERSITII BABE-BOLYAI
1.1. Cadrul juridic de organizare yi func(ionare, misiune yi obiective
8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai 2unc5ioneaz# pe baza autonomiei uni6ersitare$ <n5eleas# ca
modalitate speci2ic# de autoconducere <n acord cu cadrul le"al stabilit de Constitu5ia Dom=niei 4i
Le"ea <n6#5#m=ntului nr. &%/199,$ republicat# <n 1999 4i de alte le"i precum Le"ea nr. &>/200+ 4i
E.F. %0%/200+ 4i <n acord cu re"lement#rile 4i ot#r=rile interne (7neGa 1.1.1).
8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai <mp#rt#4e4te H'e Lima Declaration on 7cademic Breedom
and 7utonom: o2 Cnstitution o2 Ei"er 0ducationI (19&&)$ H'e Ma"na Carta o2 0uropean
8ni6ersitiesI (9olo"na$ 19&&)$ ader# la 7socia5ia 8ni6ersit#5ilor 0uropene$ la 7socia5ia
Cnterna5ional# a 8ni6ersit#5ilor 4i la Declara5ia de la 9olo"na (1999). 7cti6itatea institu5iei are la
baz# Carta 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai (adoptat# <n 199, 4i reactualizat# <n 199>$ 2000 4i 200-)
(7neGa 1.1.2). Carta a 2ost elaborat# <n concordan5# cu m#surile de re2orm# institu5ional# de dup#
19&9 ale 8ni6ersit#5ii$ dup# ce a trecut prin lecturile catedrelor$ studen5ilor$ Consiliilor
pro2esorale din 2acult#5i precum 4i prin analiza Senatului 8ni6ersit#5ii. 7t=t prin procesul de
elaborare 4i adoptare$ c=t 4i prin accesibilitatea <n 2ormat tip#rit 4i electronic$ con5inutul Cartei s-a
2#cut cunoscut membrilor comunit#5ii academice (ttp1//JJJ.ubbcluj.ro).
;rin misiunea sa$ 8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai urm#re4te promo6area 4i sus5inerea comunit#5ii
la ni6el na5ional 4i interna5ional prin dez6oltarea unei componente culturale speci2ice$ care
include1 a) promo6area <n6#5#m=ntului 4i cercet#rii <n concordan5# cu eGi"en5ele unei societ#5i
bazate pe cunoa4tere prin 2ormare ini5ial#$ educa5ie continu# 4i inte"rare <n circuitul de 6alori
uni6ersale/ b) asi"urarea unui cadru de inter2eren5e multiculturale$ multilin"6istice 4i
intercon2esionale/ c) realizarea pre"#tirii <n condi5ii de e"alitate$ <n limbile rom=n#$ ma"iar# 4i
"erman#/ d) dez6oltarea local#$ re"ional# 4i na5ional# din punct de 6edere social$ economic$
cultural$ politic$ printr-o implicare <n realitate$ <n acord cu ne6oile comunit#5ii. Modalit#5ile
pre6#zute pentru realizarea acestei misiuni au 6izat stabilirea unui mana"ement strate"ic 4i a unui
proces de plani2icare e2icient#/ dez6oltarea "lobal# 4i ecilibrat# a uni6ersit#5ii/ asi"urarea
ecilibrului <ntre democra5ie$ participare colecti6# 4i transparen5# pe de o parte$ e2icien5# 4i
2undamentare <n luarea deciziilor$ pe de alt# parte/ asumarea principiului calit#5ii - at=t <n
acti6itatea 8ni6ersit#5ii$ c=t 4i <n procedurile de e6aluare ale acestei acti6it#5i.
;lanul Strate"ic al 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai <4i propune un set de scopuri strate"ice
pentru perioada 200&-2011$ pe patru componente (7neGa 1.1.9)1
a). Componenta educa5ional#1
1. Ar"anizarea 4i realizarea procesului de predare$ <n6#5are 4i e6aluare academic# la ni6el
de licen5# 4i masterat pe baza rezultatelor cercet#rilor de ;eda"o"ie uni6ersitar#
contemporan#/
2. Corelarea pro"ramelor educa5ionale cu cerin5ele actuale ale pie5ei 2or5ei de munc#.
-. Cnterna5ionalizarea studiilor la 899.
%. Consolidarea caracterului multicultural 4i a dimensiunii europene a 899.
,. ?nt#rirea rolului educa5iei 2izice 4i a sportului <n pro"ramele academice ale 899.
b). Componenta cercetare 4tiin5i2ic#1
1. 7si"urarea unui a6antaj competiti6 la ni6el na5ional$ <ntr-un spectru lar" de domenii$ 4i
asi"urarea un a6antaj competiti6 la ni6el interna5ional$ <n c=te6a domenii ceie.
2. Cntrarea 899 <n cate"oria primelor ,00 de uni6ersit#5i ale lumii. 'rans2ormarea 899
<ntr-o plat2orm# de atra"ere a cercet#torilor de presti"iu$ rom=ni sau str#ini$ din 5ar#
sau str#in#tate.
c). Componenta rela5ia cu societatea1
1. Dez6oltarea 4i di6ersi2icarea ser6iciilor destinate mediului economic 4i social prin
tenolo"ii adaptate cerin5elor societ#5ii cunoa4terii/
2. 'rans2ormarea 8ni6ersit#5ii <ntr-un lider de opinie <n cadrul societ#5ii ci6ile.
-. 7ccentuarea rolului de catalizator cultural al 899.
-
%. Cmplicarea 8ni6ersit#5ii <n comunitate prin ac5iuni de responsabilitate social#
(Corporate Social Desponsabilit:$ CSD).
,. Dez6oltarea structurilor 899 <n domeniul eGpertizei peda"o"ice 4i 2ormarea unor
centre de cercetare 4i aplica5ie <n peda"o"ia pentru comunitate/
d). Componenta mana"ement 4i ser6icii suport1
1. Dez6oltarea continu# a resurselor umane <n 6ederea ob5inerii eGcelen5ei <n educa5ie$
cercetare 4i 2urnizarea de ser6icii c#tre comunitate/
2. Aptimizarea structurii de or"anizare a 899.
-. Cdenti2icarea de noi surse de dez6oltare a in2rastructurii la standarde europene 4i a
resurselor corespunz#toare obiecti6elor de dez6oltare institu5ional# printr-un
an"ajament puternic de a men5ine un mediu care s# asi"ure protec5ie 4i securitate.
%. Dealizarea unui mana"ement per2ormant$ e2icace 4i e2icient. 7ceste componente$
obiecti6e 4i 6alori asi"ur# indi6idualizarea 8ni6ersit#5ii 4i respectarea principiilor
2undamentale de asi"urare a calit#5ii <n Spa5iul 0uropean al ?n6#5#m=ntului Superior.
;rin ot#r=rea intern# nr. 20.2-,/2+.0%.200% pri6ind indicatorii 4i reperele asi"ur#rii
calit#5ii <n 899$ uni6ersitatea <4i asum# principala responsabilitate a ser6iciilor o2erite$ protejeaz#
interesele societ#5ii cu pri6ire la standardele de calitate$ asi"ur# structuri institu5ionale e2iciente
pentru sprijinirea 4i <mbun#t#5irea calit#5ii pro"ramelor academice$ asi"ur# transparen5a
ser6iciilor$ <ncurajeaz# di6ersitatea 4i ino6area (7neGa 01). 7ceste obiecti6e 4i componente ale
culturii asi"ur# indi6idualizarea 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai 4i respectarea principiilor
2undamentale de asi"urare a calit#5ii <n Spa5iul 0uropean al ?n6#5#m=ntului Superior.
?n 200, s-a adoptat Codul etic al 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai (documentul nr.
20.->2/-0.12.200,) <ntemeiat pe urm#toarele principii 2undamentale1 libertate academic#$
competen5#$ inte"ritate$ cole"ialitate$ loialitate$ responsabilitate (7neGa 1.1.&). D#spunderea
pentru respectarea dispozi5iilor Codului de etic# re6ine <n primul r=nd 2iec#rui membru al
comunit#5ii academice$ iar institu5ia dispune de practici 4i mecanisme care asi"ur# 4i controleaz#
aplicarea acestora. Structura institu5ional# <ns#rcinat# cu supra6e"erea aplic#rii dispozi5iilor
acestui Cod este Comisia de etic# a 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai (7neGa 02)$ care se constituie 4i
2unc5ioneaz# <n subordinea Senatului.
?n ceea ce pri6e4te structura or"anizatoric# a 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai$ aceasta cuprinde
2acult#5i$ departamente$ catedre$ eGtensii uni6ersitare$ institute$ biblioteci$ laboratoare$ unit#5i de
cercetare$ muzee$ c#mine$ cantine (7neGa 1.1.-). Sunt parte inte"rant# a 8ni6ersit#5ii ser6iciile
tenice$ administrati6e$ editura$ tipo"ra2ia 4i alte unit#5i eGperimentale$ baze de practic#$ de
a"rement$ sociale etc.
8ni6ersitatea$ asi"ur# <n6#5#m=ntul pe trei linii de studiu - rom=n#$ ma"iar#$ "erman# -
coordonate 4i studii complete <n limbi de circula5ie interna5ional#. Linia de studiu este 2orma de
or"anizare a procesului didactic din 2acult#5i$ departamente$ catedre$ des2#4urat <n limbile de
predare rom=n#$ ma"iar#$ "erman#$ con2orm le"isla5iei <n 6i"oare.
La ni6el de 8ni6ersitate eGist# Senatul$ Marele Senat$ Dectoratul$ Consiliul 7cademic$
Consiliul de 7dministra5ie precum 4i alte structuri pentru asi"urarea calit#5ii procesului
educa5ional$ de cercetare 4i al ser6iciilor c#tre comunitate. La ni6el de 2acultate eGist# Consiliul
pro2esoral al 2acult#5ii$ Cole"iul Consiliului pro2esoral al 2acult#5ii$ departamente$ departamente
ale liniilor de studiu$ catedre. 8ni6ersitatea a or"anizat unit#5i de cercetare cu 2inan5are din
bu"etul 8ni6ersit#5ii$ cu 2inan5are par5ial# sau cu auto2inan5are$ care cuprind institute$ centre$
colecti6e 4i laboratoare de cercetare.
8ni6ersitatea or"anizeaz# unit#5i de consultan5#$ trans2er tenolo"ic$ produc5ie 4i prest#ri
ser6icii cu auto2inan5are. 8nit#5ile de consultan5#$ trans2er tenolo"ic$ produc5ie 4i prest#ri ser6icii
sunt institute de cercetare/proiectare$ centre$ colecti6e 4i laboratoare.
Direc5iile 4i Ser6iciile 8ni6ersit#5ii cuprind1 Direc5ia Feneral# 7dministrati6#$ Ser6iciile
din cadrul Secretariatului Feneral$ Ser6iciile din cadrul Departamentului Desurse 8mane$ A2iciul
proiecte de cooperare uni6ersitar#$ le"#tura cu mediul economic 4i 7lumni$ Departamentul
Cma"ine 8ni6ersitar#$ A2iciul de 'rans2er 'enolo"ic$ Departamentul Cn2ormatizare$ Centrul de
%
Cooper#ri Cnterna5ionale$ Centrul de Bormare Continu# 4i ?n6#5#m=nt la Distan5#$ Fr#dina
9otanic#.$ 0ditura Cluj 8ni6ersit: ;ress
?n cadrul 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai 2unc5ioneaz# 21 de 2acult#5i 4i 1, eGtensii
uni6ersitare (7neGa 01>)$ o2erindu-se pro"rame de studiu pe - ni6ele (studii uni6ersitare de
licen5#$ masterat 4i doctorat. La admiterea 200&-2009$ 8ni6ersitatea a o2erit un total 11%
specializ#ri$ din care 10% pe linia rom=n#$ ,9 pe linia ma"iar#$ 1% pe linia "erman#$ 9 <n limba
en"lez# 4i c=te o specializare <n limbile 2rancez#$ ucrainean# 4i italian#. ;rin toate acestea$
8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai a de6enit cea mai presti"ioas# institu5ie de <n6#5#m=nt superior din
Dom=nia 4i una dintre cele mai distinse din aceast# parte a 0uropei.
1.1.1. Activitatea managerial yi structurile institu(ionale
Structura de mana"ement a 8ni6ersit#5ii este <n con2ormitate cu Le"ea ?n6#5#m=ntului nr
&% din 199, 4i cu Carta 8ni6ersit#5ii. 8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai este condus# de Senatul
8ni6ersit#5ii alc#tuit din reprezentan5ii 2acult#5ilor (cadre didactice 4i studen5i)$ directorul "eneral
administrati6 4i directorii departamentelor administrati6e 4i ai celorlalte departamente din cadrul
uni6ersit#5ii$ precum 4i reprezentantul centrelor de cercetare. Senatul este 2ormat din 11, persoane
(decani$ prodecani$ personalit#5i ale 6ie5ii academice$ cercet#tori$ directori de cole"ii$
reprezentan5i ai studen5ilor) 4i se <nt=lne4te <n sesiuni periodice 4i <n cadrul unor comisii
permanente pentru luarea de decizii. Conducerea eGecuti6# este asi"urat# de c#tre Dectoratul
uni6ersit#5ii compus din1 rector$ prorectori$ cancelar "eneral$ directorul "eneral administrati6 4i
secretariatul "eneral.
?n cadrul uni6ersit#5ii 2unc5ioneaz#$ con2orm Cartei 899$ Consiliul 7cademic care are
rolul de a elabora propuneri de re"lement#ri$ politici$ strate"ii de dez6oltare ale 8ni6ersit#5ii
9abe4-9ol:ai <n acord cu dez6oltarea uni6ersit#5ii 4i scimbarea cadrului le"islati6 4i elaboreaz#
proiecte de re"ulamente pre6#zute de Carta 899. Consiliul 7cademic asi"ur# e6aluarea
interna5ionala specializata a or"aniz#rii si 2unc5ionarii 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai prin intermediul
Cnternational 7d6isor: 9oard. Arice proiect de re"lementare "enerala$ proiect de politici si de
strate"ii ale 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai trebuie sa aib# aprobarea Consiliului 7cademic.
La ni6elul 2acult#5ilor$ conducerea este asi"urat# de Consiliul pro2esoral compus din
decan$ prodecani$ cancelar$ administrator 4e2 de 2acultate$ cadre didactice$ cercet#tori 4i
reprezentan5i ai studen5ilor.
Conducerea 4i dez6oltarea 8ni6ersit#5ii are la baz# Planul strategic de dezvoltare (7neGa
1.1.9) 4i planurile operaionale anuale. Bacult#5ile$ departamentele$ catedrele elaboreaz# 4i ele
planuri anuale. 7ceste documente con5in obiecti6e corespunz#toare structurii multiculturale a
8ni6ersit#5ii.
1.2. Dinamica dezvoltrii Universit(ii Babey-Bolyai
Calitatea mana"ementului 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai este demonstrat# de traiectoria
dez6olt#rii uni6ersit#5ii clujene$ care poate 2i ilustrat# prin c=te6a date sintetice ale e6olu5iei sale
consider=nd anii 19-&$ 19>0$ 19&9$ 1999$ prezent. ?n 19-& la 8ni6ersitatea din Cluj erau <nscri4i
-.09% de studen5i <n patru 2acult#5i si nou# specializ#ri$ care au 2ost pre"#ti5i de 11, membri ai
corpului didactic (% pro2esori onorari$ &% pro2esori titulari si 29 a"re"a5i$ con2eren5iari$ docen5i) si
2%, lectori$ asisten5i si preparatori. ?n 19>1 8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai a atins ci2ra maGima <n
dez6oltarea ei postbelica a6=nd 1%.%-& de studen5i <n opt 2acult#5i$ -+ de specializ#ri sub
conducerea a +%& de cadre didactice$ uni6ersitatea construind compleGul de c#mine studen5e4ti
KEasdeuK. Din 199- s-a des2#4urat cea mai cuprinz#toare si mai puternica dez6oltare din istoria
uni6ersit#5ii clujene$ uni6ersitatea noastr# de6enind una dintre cele mai di6ersi2icate ca
specializ#ri si compleGe institu5ii de <n6#5#m=nt superior din Dom=nia. ?n 199+ a debutat
construc5ia Noului Campus$ iar <n 1999 a <nceput construc5ia Noului CompleG de oteluri
studen5e4ti. ?n 200% 8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai a atins cea mai mare dez6oltare <n istoria de p=n#
,
acum a uni6ersit#5ii clujene. Dez6oltarea men5ionat# a presupus multe decizii de importanta
cruciala si ini5iati6e radical noi <n pri6in5a or"aniz#rii studiilor$ dez6olt#rii cercet#rii 4tiin5i2ice$
eGtinderii ser6iciilor c#tre comunitate$ moderniz#rii in2rastructurii$ cre#rii re5elei a6ansate de
comunica5ie$ implic#rii 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai <n democratizarea din Dom=nia.
A uni6ersitate <4i con2irm# an6er"ura prin atra"erea de studen5i$ doctoranzi 4i cursan5i din
5ar# 4i din a2ara 5#rii. ?n raport cu acest reper$ 8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai se bucur# de o pozi5ie
presti"ioas# 4i de o atracti6itate <n cre4tere. Cu cei peste cincizeci de mii de studen5i$ doctoranzi 4i
cursan5i$ uni6ersitatea clujean# s-a <nscris printre cele mai mari uni6ersit#5i din 5ar# 4i din aceast#
parte a 0uropei.
Cu o list# de specializ#ri 2oarte eGtins#$ <n care 4tiin5ele naturii 4i 4tiin5ele sociale$ in"ineria 4i
4tiin5ele economice$ teolo"iile 4i 2iloso2ia$ dreptul 4i educa5ia 2izic# 4i altele <4i au locul$ cu studii
complete <n limbile rom=n#$ ma"iar#$ "erman#$ cu studii complete <n limbile moderne de mare
circula5ie$ cu studierea <ntre"ului spectru al limbilor clasice (ebraica$ "reaca$ latina)$ cu studierea
unor limbi asiatice$ 8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai <ntre5ine una din cele mai eGtinse o2erte de studii$
<n di2erite limbi$ de pe continent.
8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai asi"ur# * prin pro2ilul ei e2ecti6 multilin"ual 4i multicultural *
posibilit#5i reale de cunoa4tere cali2icat# a culturilor istorice din 'ransil6ania$ din Dom=nia <n
<ntre"ime$ ca 4i a culturilor majore din lumea modern#$ precum 4i posibilit#5i de 2ormare pentru
marile dialo"uri culturale ale timpului nostru * dintre 0uropa$ 7merica$ 7sia$ dintre 4tiin5#$
2iloso2ie$ reli"ie$ dintre speci2ic#rile culturale ale marilor "rupuri din societatea modern#. ?n ceea
ce pri6e4te cooper#rile interna5ionale ale 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai$ acestea se reor"anizeaz# <n
2orma studiilor <n cotutel# si a acti6it#5ilor 4tiin5i2ice de tip1 diplome <n asociere$ masterate in
cotutel#$ doctorate <n cotutel#$ curriculum armonizat$ unit#5i de cercetare comune. Se <ncurajeaz#
or"anizarea de c#tre 2iecare 2acultate de cursuri de 6ar# cu participare interna5ional#$ de
mani2est#ri 4i sesiuni 4tiin5i2ice interna5ionale <n concordan5# cu standardele na5ionale 4i
interna5ionale. Dezultatele colabor#rilor interna5ionale se concretizeaz# <n num#rul ridicat al
cadrelor didactice 4i al studen5ilor care studiaz# anual la 8ni6ersitatea noastr#.
Cu eGtensii uni6ersitare amplasate <n cincisprezece ora4e$ 8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai a
dez6oltat una din cele mai eGtinse re5ele uni6ersitare din 5#rile europene. 8ni6ersitatea 9abe4-
9ol:ai dispune de eciparea electronic# complet# pentru <n6#5#m=nt la mare distan5# 4i <4i
dez6olt# <n6#5#m=ntul on line.
1.2.1. Personalul didactic (la nivelul institu(iei yi pentru fiecare facultate)
Num#rul total de posturi didactice le"al constituite este de 2+1>. ?n ceea ce pri6e4te
structura personalului didactic titular$ cu carte de munc# 4i norm# de baz# (7neGa 0-)$ personalul
didactic din cadrul 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai este reprezentat la 1 octombrie 200& de 1--> cadre
didactice cu carte de munc# 4i norm# de baz# la uni6ersitate$ dintre care 22- pro2esori$ -1+
con2eren5iari$ %2+ lectori$ ->0 asisten5i$ 2 preparatori/ in cadrul uni6ersitatii eGista %99 an"aja5i ca
personal didactic auGiliar si de cercetare 4i 91> an"aja5i ca personal nedidactic ('0S7 si
administrati6). La ni6el de 2acult#5i num#rul posturilor normate este1 Bacultatea de Matematic# 4i
Cn2ormatic# 1&2$ Bacultatea de Bizic# +2$ Bacultateade Cimie 4i Cn"inerie Cimic# 11>$
Bacultatea de 9iolo"ie 4i Feolo"ie 9>$ Bacultatea de Feo"ra2ie 1&0$ Bacultatea de Drept >,$
Bacultatea de Ltiinte 0conomice 4i Festiunea 72acerilor %>-$ Bacultatea de 9usiness ,1$
Bacultatea de Cstorie 4i Biloso2ie 120$ Departamentul pentru ;re"#tirea ;ersonalului Didactic 9,$
Bacultatea de ;siolo"ie 4i Ltiin5e ale 0duca5iei 200$ Bacultatea de Studii 0uropene &+$ Bacultatea
de Ltiinte ;olitice$ 7dministrati6e 4i ale Comunic#rii 201$ Bacultatea de Litere 2-%$ Bacultatea de
0duca5ie Bizic# 4i Sport 111$ Bacultatea de 'eolo"ie ArtodoG# -9$ Bacultatea de 'eolo"ie Freco-
Catolic# -+$ Bacultatea de 'eolo"ie De2ormat# 2>$ Bacultatea de 'eolo"ie Domano-Catolic# 21$
Bacultatea de Sociolo"ie 4i 7sisten5# Social# &0$ Bacultatea de Ltiin5a Mediului +>$ Bacultatea de
'eatru 4i 'ele6iziune +-.
+
Numarul cadrelor didactice cu 6arsta peste +, de ani$ a2lati in prelun"ire de acti6itate este
de 21 de pro2esori. Cadrelor didactice titulare$ in semestrul C$ se asociaz# aproGimati6 >%0 de
cadre didactice cu titlul de asocia5i$ din a2ara uni6ersit#5ii si din 5ar# 4i 1%0 de cadre didactice din
str#in#tate.
1.2.2. Procesul de nv(mnt la nivel de licen( yi masterat
Consiliul pentru Curriculum$ <n2iin5at prin Eot#r=rea nr. >19/-1.01.200+ a Senatului 899$
reprezint# structura specializat# a Senatului 899 care asi"ur# armonizarea 4i compatibilizarea
specializ#rilor (ni6el licen5# 4i master)$ cu practica european# 4i cu cerin5ele de dez6oltare socio-
economic# 4i cultural# a Dom=niei (7neGa 0,). 7cest Consiliu a preluat prero"ati6ele 2ostei
Comisiei de Licen5# 4i Masterat 4i a asumat responsabilit#5i <n plus$ menite s# dinamizeze re2orma
curricular# 4i s# sporeasc# ni6elul calitati6 al procesului instructi6-2ormati6. Misiunea Consiliului
pentru Curriculum este de acreditare intern#$ <n acord cu strate"ia re2ormei din 899$ cu
eGi"en5ele acredit#rilor eGterne (na5ionale 4i interna5ionale). 7ceasta se realizeaz# <n primul r=nd
prin e6aluarea 4i aprobarea planurilor de <n6#5#m=nt pentru 2iecare specializare$ cu respectarea
actelor normati6e <n 6i"oare$ prin 6eri2icarea dosarelor de autorizare sau acreditare a
specializ#rilor$ iar <n 2unc5ie de calitatea acestora$ a6izarea pentru <naintarea lor <n 6ederea
acredit#rii eGterne.
De asemenea$ monitorizarea 4i e6aluarea pro"ramelor de studiu se realizeaz# pe baza
Deperelor de elaborare a planurilor de <n6#5#m=nt$ re6izuite 4i aprobate de Consiliul pentru
Curriculum (7neGa 0+).
Dealizarea planurilor de <n6#5#m=nt este monitorizat# 4i 2undamentat# prin structuri
interne eGistente at=t la ni6elul 2acult#5ilor (Comisiile permanente de evaluare curricular)$ c=t 4i
al uni6ersit#5ii (Consiliul pentru Curriculum).
;ro"ramele de studiu se realizeaz# prin cooperare inter-2acult#5i 4i prin 2acilitarea
mobilit#5ii studen5ilor <n interiorul uni6ersit#5ii cu ajutorul trans2erului 4i acumul#rii creditelor de
studiu. BleGibilizarea planurilor de <n6#5#m=nt se asi"ur# prin posibilitatea studentului de a ale"e
cursuri op5ionale de la alte 2acult#5i din cadrul uni6ersit#5ii (creditele ob5inute la alte 2acult#5i <ntr#
<n cele 1&0/2%0 sau sunt suplimentare) <n momentul <ntocmirii contractului indi6idual de studii. ?n
structura planurilor de <n6#5#m=nt sunt cuprinse1 din punct de 6edere or"aniza5ional - discipline
obli"atorii$ discipline op5ionale$ discipline 2acultati6e/ iar din punct de 6edere al con5inutului -
discipline 2undamentale 4i/sau de pre"#tire <n domeniu$ discipline de specialitate$ discipline
complementare.
7ceast# structura a pro"ramelor de studiu permite 2iec#rui student s# <4i alea"# un traseu
propriu de <n6#5are potri6it aptitudinilor 4i intereselor sale$ <ntre 1,M 4i 2,M din discipline put=nd
2i alese <n 2unc5ie de propriile op5iuni ale studen5ilor. ;lanul de <n6#5#m=nt cuprinde -0 de credite
pe semestru$ num#rul de credite pe disciplin# este de <ntre --> alocate con2orm criteriilor
Sistemului 0uropean de Credite 'rans2erabile (De"ulamentul de 2unc5ionare a acti6it#5ii didactice
pe baza sistemului de credite trans2erabile <n 899 - 7neGa 010). La ni6elul masteratului planul
de <n6#5#m=nt pentru 2iecare specializare cuprinde1 discipline obli"atorii de specializare-
apro2undare$ module tematice op5ionale$ discipline metodolo"ice 4i /sau de istoria 4tiin5ei sau
disciplinei <n cauz#$ iar 2iecare semestru este creditat cu cel pu5in -0 0C'S.
8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai dispune de mecanisme pentru analiza scimb#rilor care se
produc <n pro2ilul cali2ic#rilor 4i <n impactul acestora asupra or"aniz#rii pro"ramului de studiu 4i
pentru analiza anual# a acti6it#5ii de <n6#5are a studen5ilor. ?n cadrul 8ni6ersit#5ii se deruleaz# o
serie de studii care urm#resc inser5ia pe pia5a muncii a absol6en5ilor no4tri$ opinia absol6en5ilor
cu pri6ire la pre"#tirea care li s-a o2erit pe parcursul studiilor uni6ersitare$ la competen5ele 4i
abilit#5ile 2ormate <n aceast# perioad#$ de asemenea este monitorizat# 4i opinia an"ajatorilor cu
pri6ire la pre"#tirea absol6en5ilor 899 (7neGa 0&). ?n plus$ s-a ini5iat procedura de e6aluare a
cadrelor didactice de c#tre cole"i. 7ceast# e6aluare completeaz# 2eedbacNul o2erit de c#tre
studen5i 4i de c#tre conducerea catedrei. ;entru a e6alua satis2ac5ia per ansamblu a studen5ilor din
>
cadrul uni6ersit#5ii$ s-a demarat anceta pri6ind satis2ac5ia studen5ilor. 7ceasta o2er# o ima"ine
asupra ni6elului de satis2ac5ie a studen5ilor cu pri6ire la condi5iile <n6#5#rii o2erite <n cadrul
uni6ersit#5ii. BeedbacN-ul din partea studen5ilor cu pri6ire la eGperien5a lor uni6ersitar#$ ob5inut
prin intermediul ancetei de satis2ac5ie a studen5ilor$ <ndepline4te dou# 2unc5ii majore1 o2er#
in2orma5ii interne$ menite s# 2aciliteze pro"resul * in2orma5iile ob5inute de la studen5i pot 2i
inte"rate <n cadrul proceselor 4i politicilor de <mbun#t#5ire a calit#5ii institu5iei/ 4i o2er# in2orma5ii
eGterne$ utile pentru poten5ialii studen5i 4i al5i a"en5i interesa5i <n an"ajarea absol6en5ilor 899.
;e baza acestor studii$ uni6ersitatea inter6ine <n componen5a pro"ramelor de studiu.
;lanurile de <n6#5#m=nt sunt re6izuite periodic pe baza analizelor la ni6el de catedr#$ 2acultate 4i
uni6ersitate <mpreun# cu studen5i 4i <n 2unc5ie de 2eedbacNul o2erit de absol6en5i$ pentru a
corespunde dinamicii pie5ei cali2ic#rilor uni6ersitare 4i pro2esionale. De asemenea$ criteriile de
re2erin5# <n analiza pro"ramelor de studiu sunt reprezentate 4i de alte institu5ii europene 4i
interna5ionale de presti"iu.
;entru a se asi"ura racordarea institu5iei la criteriile de competiti6itate interna5ionale$
Dectoratul a ot#r=t ca 899 sa participe la anceta H0uropean Student 9arometer 2009I$ ac5iune
a Cnstitutului 'rendence din 9erlin$ care reprezint# un sondaj de opinie e2ectuat anual printre
studen5ii europeni$ care le o2er# posibilitatea de a-4i eGprima p#rerea cu pri6ire la cariera lor 4i la
sistemul educa5ional. 8ni6ersitatea H9abe4-9ol:aiI a primit <n acest an in6ita5ia de a se participa
la edi5ia din 2009 a ierariz#rilor CE0. Din 199&$ Centre 2or Ei"er 0ducation De6elopment
(CE0) public# anual$ o ierarizare a uni6ersit#5ilor pe domenii de specializare$ iar din 2002 4i o
ierarizare a cercet#rii 4tiin5i2ice. ?n e6aluarea eGtern# a 899 din 200&-2009 se 6or include
domeniile Matematic#$ Cn2ormatic#$ Bizic#$ Cimie$ 9iolo"ie$ Feo"ra2ie$ reprezentate <n cadrul
pro"ramelor de ni6el licen5# 4i masterat o2erite <n limba en"lez# 4i "erman#$ <n sistem 9olo"na.
1.2.3. Cercetarea ytiin(ific
8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai situeaz# cercetarea 4tiin5i2ic# la baza 2unc5ion#rii sale$ aceasta
reprezent=nd principalul criteriu de e6aluare a cali2ic#rii academice. 7cti6itatea de cercetare
4tiin5i2ic# din cadrul uni6ersit#5ii acoper# - componente 2undamentale1
(1) cercetarea 2undamental# 4i aplicati6#/
(2) dez6oltarea ("enerarea prin cercetare de produse 4i ser6icii prototip ino6ati6e) 4i
(-) ino6area (implementarea <n mediul socio-economic a ser6iciilor 4i produselor
ino6ati6e). 7cti6itatea de cercetare 4tiin5i2ic# (cercetare-dez6oltare-ino6are) este
coordonat# de Consililul Cercet#rii Ltiin5i2ice$ care 2unc5ioneaza pe baza
De"ulamentului aprobat de Senatul 8ni6ersit#5ii$ cu ramura sa eGecuti6#$
Departamentul de Cercetare-Dez6oltare-Cno6are. ;entru atin"erea unui ni6el ridicat al
acti6it#5ilor speci2icate$ 899 <4i propune cinci scopuri strate"ice$ care reprezint# o
condi5ie 2undamental# pentru rede2inirea 4i reor"anizarea 899 <ntr-o clasi2icare
uni6ersitar# interna5ional# (@orld Class 8ni6ersit:).
Misiunea cercetarii stiinti2ice este de a contribui$ sus5ine$ dez6olta si promo6a1
(a) ino6area <n domeniul cercetarii$ dez6oltarii tenolo"ice si
trans2erului de cunostinte$ pentru crearea Societatii bazate pe cunoastere si a Spa5iului
0uropean de Cercetare/
(b) dez6oltarea resurselor umane implicate <n cercetare si
6alorizarea pro2esiei de cercet#tor.
Strate"ia pe termen lun" 4i pro"ramele pe termen mediu 4i scurt pri6ind cercetarea sunt
adoptate de Senat 4i Consiliile 2acult#5ilor$ odat# cu speci2icarea practicilor de ob5inere 4i de
alocare a resurselor de realizare 4i a modalit#5ilor de 6alori2icare. Cnteresele de cercetare sunt
predominant institu5ionale.
?n concordan5# cu priorit#5ile de cercetare 2ormulate <n cadrul ;ro"ramelor Cadru ;C,$
;C+ 4i ;C>$ <n acord cu domeniile prioritare de cercetare stabilite de c#tre CNCSCS 4i 5in=nd cont
de domeniile de cercetare <n care 899 a probat competen5# 4i a <nre"istrat per2orman5e notabile
&
s-au propus urm#toarele domenii de prioritate <n acti6itatea de cercetare din uni6ersitate1
Nano4tiinte/ 02ectele <nc#lzirii "lobale/ Lumi 6irtuale/ Cercet#ri interculturale/ ;ro"ramul de
cercetare a popula5iei/ De2orma institu5ional# 4i administrati6# a 8niunii 0uropene/ Moti6a5ia <n
societ#5ile democratice. Scopul acestor pro"rame este de a crea plat2orma unor proiecte
transdisciplinare$ menit# s# sporeasc# 6izibilitatea interna5ional# a produc5iei 4tiin5i2ice realizat#
la 8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai.
?n cadrul uni6ersit#5ii eGist# un climat 4i o cultur# academic# puternic centrate pe
cercetare$ atestate de num#rul "ranturilor de cercetare$ de publica5ii 4i de trans2erul co"niti6
4i tenolo"ic prin consultan5i$ parcuri 4tiin5i2ice$ etc.
?n ceea ce pri6e4te 2inan5area cercet#rii c=4ti"at# prin competi5ie$ <n anul 200& s-au
derulat ,99 de contracte de cercetare na5ionale 4i &+ de contracte de cercetare interna5ionale$
6aloarea acestora 2iind de aproGimati6 >0 mil. DAN. ?n urma ultimei competitii pentru
proiectele ;NOCCOCdei$ 8ni6ersitatea 9abes 9ol:ai a a6ut o rata de succes de -%.2>M (s-au
depus 2%& de cereri de 2inantare / s-a aprobat 2inantarea a &, proiecte). Paloarea totala a
proiectelor pentru urmatorii - ani este de >+.10,.++% lei. 8n succes deosebit l-au a6ut si
proiectele CD0C CAM;L0Q0 de cercetare eGploratorie si anume %2$&,M. ;rocentul pe tara a
2ost de asemenea 2oarte bun$ rata de success 2iind de 2,M (12 proiecte 2inantate pe tara$ din
care - de la 899).
Strate"ia cercet#rii 4tiin5i2ice a urm#rit cu consec6en5# cre4terea num#rului cercet#torilor
an"aja5i$ personalul an"ajat pe posturi de cercetare 4i ca personal didactic auGiliar ajun"=nd <n
200& la %99. S-a realizat identi2icarea 4colilor de cercetare de eGcelen5# ale 8ni6ersit#5ii
9abe4-9ol:ai. ?n urma acestui proces de e6aluare$ %, centre de cercetare au 2ost acreditate la
intern de c#tre Consiliul Cercet#rii Ltiin5i2ice$ iar 1+ au 2ost acreditate CNCSCS$ dintre
acestea 19 institute 4i centre 2iind <n2iin5ate <n anul 200& (7neGa 01&).
B#r# <ndoial#$ 6izibilitatea na5ional# 4i interna5ional# este asi"urat# de publica5iile
<nre"istrate <n contul 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai. Cercetarea este 6alori2icat# prin publica5ii
pentru scopuri didactice$ publica5ii 4tiin5i2ice$ trans2er tenolo"ic prin centre de consultan5i$
parcuri 4tiin5i2ice$ realizarea unor produse noi etc. Cea mai spectaculoas# cre4tere a 2ost
<nre"istrat# la capitolul publica5ii <n re6iste cotate interna5ional. ?n decursul anului 200& au 2ost
publicate %,- de lucr#ri CSC* @eb o2 Science dintre care$ -1% articole <n re6iste cotate CSC-
@eb o2 Science 4i 1-9 de lucr#ri <n 6olumele con2erin5elor indeGate CSC. ?n re6iste indeGate
<n 9aze de date interna5ionale au 2ost publicate 2&0 de articole$ din care &> de articole <n
re6iste str#ine indeGate <n baze de date interna5ionale. De asemenea$ au 2ost publicate1 22 de
c#r5i <n edituri interna5ionale$ precum 4i 21% c#r5i <n edituri na5ionale recunoscute CNCSCS.
Cnstitu5ia <ncurajeaz# diseminarea rezultatelor cercet#rii prin intermediul publica5iilor 4i
mani2est#rilor 4tiin5i2ice. Cn ceea ce pri6este 6alori2icarea rezultatelor cercet#rii prin re6iste de
specialitate editate de 8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai eGist# +& de re6iste$ din care %2 recunoscute la
ni6el na5ional$ , indeGate CSC.
1.2.4. Baza material
?n ceea ce pri6e4te baza material# care sus5ine acti6it#5ile uni6ersit#5ii$ <n 2unc5ie de
obiecti6ele acti6it#5ilor didactice$ de cercetare 4i administrati6e$ uni6ersitatea dispune de spa5ii de
<n6#5#m=nt 4i de cercetare$ care corespund ca 4i calitate1 supra2a5#$ dotare$ stare tenic#$ 6olum$
principiilor de si"uran5# 4i criteriilor i"ienico-sanitare.
8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai dispune de peste +0 de cl#diri a2late <n administrare alocate ca
spa5ii de <n6#5#m=nt$ cu o supra2a5# des2#4urat# de aproGimati6 1%9.9&> mp$ din care %0.%,9 mp
reprezint# supra2a5# de <n6#5#m=nt. ?n cadrul spa5iilor de <n6#5#m=nt eGist# aproGimati6 %0 de
am2iteatre$ +> s#li de curs$ 22% s#li de seminar$ %1- laboratoare si 1+ sali de lectura. Studen5ilor
de la ni6el licen5#$ masterat 4i doctorat care urmeaz# studiile la 2orma de <n6#5#m=nt cu 2rec6en5#$
li se o2er# peste +1-0 de locuri <n c#minele studen5e4ti <n 1& c#mine studen5e4ti.
9
9aza material# cuprinde o serie de 2acilit#5i acordate studen5ilor 4i cadrelor didactice. A
prezentare succint# a bazelor sporti6e$ este urm#toarea1 s#li de jocuri sporti6e$ s#li de aerobic$ de
atletism$ s#li de 2or5#$ s#li de masaj$ pista de atletism acoperit# cu material sintetic$ 2 terenuri de
2otbal cu "azon 4i 1 cu z"ur#$ 1 teren ru"b:$ 1 teren de mini2otbal cu supra2a5# sintetic# 4i
nocturn#$ 11 terenuri tenis cu z"ur#$ 2 terenuri tenis cu bitum$ o plat2orm# cu bitum (cu terenuri
de andbal$ bascet$ mini2otbal)$ 6estiare. ?n cadrul bazei sporti6e se asi"ur# accesul "ratuit c=te 2
ore pe zi 4i posibilitatea de <nciriere cu o reducere de ,0M pentru studen5i. 'endin5ele de
modernizare a bazei sporti6e s-au accentuat <n ultimii ani$ ast2el s-a inau"urat noua 4i moderna
cl#dire a Bacult#5ii de 0duca5ie Bizic# 4i Sport$ iar parcul a 2ost <nzestrat cu o pist# modern# din
material sintetic pentru atletism. Cubitorii de 2otbal pot bene2icia de un teren de mini2otbal cu
supra2a5# sintetic# 4i nocturn#$ cu 6estiar 4i du4uri$ teren amenajat. 9aza material# a 899
cuprinde un num#r mare de ca2et#rii 4i restaurante studen5e4ti.
?n cadrul obser6atorului astronomic studen5ii au acces la ecipament tenic per2ormant de
specialitate. De asemenea se bene2iciaz# de o bibliotec# care con5ine mai mult de 1+.000 de titluri
4i care este descis# zilnic. Fr#dina 9otanic# din Cluj este o institu5ie 4tiin5i2ic#$ didactic# 4i
educati6#$ subordonat# 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai. 7ceasta se des2#4oar# pe o supra2a5# de 1% a$
pe un teren cu con2i"ura5ie 6ariat#$ potri6it pentru cre4terea 4i dez6oltarea plantelor de pe di2erite
continente$ sunt culti6ate circa 10.000 de cate"orii speci2ice 4i este <mp#r5it# <n mai multe
compartimente1 ornamental$ 2ito"eo"ra2ic$ sistematic$ economic 4i medicinal.
;entru "#zduirea de simpozioane 4tiin5i2ice$ con2erin5e$ seminarii$ cursuri de 6ar#$ ac5iuni
instructi6-educati6e 899 pune la dispozi5ia cadrelor didactice 4i a studen5ilor Centrul 7rcalia.
Supra2a5a total# a propriet#5ii este de 1+$, a 4i se compune dintr-un parc dendrolo"ic (cu cca 1,0
de specii autotone 4i eGotice) 4i din trei corpuri de cl#diri. 7ici eGist# o sal# de con2erin5e (&0
mR)$ ce poate ad#postii cca >0 de participan5i$ sala de seminar (%0 mR)$ pentru 20-2, persoane$ sala
de lectur# (%0 mR)$ biblioteca 2ranco2oniei (2, mR).
?n ceea ce pri6e4te asi"urarea calit#5ii bazei materiale dedicate acti6it#5ii de predare$
dotarea s#lilor de curs/seminar 4i a laboratoarelor didactice 4i de cercetare corespunde stadiului
actual de dez6oltare a cunoa4terii 4tiin5i2ice 4i tinde s# 2ie comparabil# cu cea din 2acult#5ile
dez6oltate din 0uropa 4i cu bunele practice interna5ionale. S-a <ncercat ca la 2iecare 2acultate s# se
doteze o parte a s#lilor de care se dispune cu ecipament tenic 4i mijloace de 2unc5ionare1
6ideoproiectoare$ ecrane de proiec5ie$ 2lipcart-uri. ?n cadrul 8ni6ersit#5ii eGist# o re5ea de
laboratoare de in2ormatic# 4i - laboratoare per2ormante de predare-<n6#5are a limbilor str#ine.
Bacilit#5ile pri6ind 'enolo"ia Cn2orma5iei 4i Comunica5iilor (CC') destinate studen5ilor
899 cuprind1
1. Cn2rastructura CC' (Laboratoarele didactice din 2acult#5i 4i in2rastructura de
comunica5ii a2erent#$ Cn2rastructura eGistent# 4i <n curs de dez6oltare din compleGul
Easdeu/
2. So2t de baz# Microso2t @indoJs$ MS A22ice$ MS Bront ;a"e 4i alte so2t-uri instalate
<n laboratoarele didactice/
-. Sisteme in2ormatice dedicate tuturor studen5ilor din 899$ precum posibilitatea de
consultare a traiectoriei 4colare printr-o inter2a5# Jeb accesibil#$ acces la e-mail prin
conturi create <n domeniul ubbcluj.ro/
%. Sistemele Cn2oCiosc de in2ormare asupra 2acilit#5olor o2erite <n 899/
,. 7cces la Cnternet Jireless - Cl#direa Central#$ Campus/
+. 9iblioteci electronice utilizatorilor re5elei 899Net li se o2er# acces on-line la
bibliotecile electronice abonate prin intermediul 9ibliotecii Centrale 8ni6ersitare
KLucian 9la"aK1 ;roSuest$ Sprin"erlinN$ 0uropean Sources Anline$ ;CC Bulll'eGt$
Eistor: Anline$ Literature Anline$ 0bsco.
0ditura ;resa 8ni6ersitar# Clujean# 2unc5ioneaz# ca departament in cadrul 8ni6ersit#5ii
9abe4-9ol:ai Cluj-Napoca. ;remiile primite de-a lun"ul timpului precum 4i participarea
permanent# la t=r"uri de carte 4i eGpozi5ii re2lect# obiecti6ul s#u principal$ acela de cre4tere a
presti"iului 4tiin5i2ic al 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai. Dez6oltarea tenolo"iei in2orma5ionale din
10
prezent con2er# o importan5# tot mai <nsemnat# 6izibilit#5ii editurii <n spa5iul 6irtual al
internetului. ;entru simpli2icarea interac5iunii dintre produsul 4tiin5i2ic 4i consumatorul de cultur#$
;resa 8ni6ersitar# Clujean# este prezent# pe internet cu un site Jeb ce are 6alen5# dubl#1
in2ormare <n pri6in5a produselor sale 4i ma"azin on-line prin care pot 2i comandate 4i acizi5ionate
oricare dintre publica5iile 4tiin5i2ice proprii. Ser6iciul Multiplicare asi"ur# tip#rirea de bro4uri$
cursuri uni6ersitare$ 2ormulare necesare pentru buna des2#4urare a acti6it#5ii uni6ersit#5ii$
contribuie la editarea publica5iei Studia.
?n prezent$ 8ni6ersitatea o2er# prin intermediul bibliotecilor (peste -0 de biblioteci 2iliale
ale 9ibliotecii Centrale 8ni6ersitare HLucian 9la"aI 4i 10 biblioteci ale eGtensiilor uni6ersitare)
un 2ond total de publica5ii de peste -$, milioane de 6olume$ 2iind incluse manuscrise$
micro2ormate$ documente audio-6izuale.
9iblioteca dispune de resurse de <n6#5are in 2ormat clasic sau electronic. Documente
di"itale * c#r5i electronice * 1,00 titluri online$ ;eriodice electronice * -% titluri online$ 9aze de
date * 22 baze de date online$ care con5in articole 2ull teGt$ abstracte si biblio"ra2ii (acces imediat
la re6iste academice$ de a2aceri$ cu 2ull teGt si ima"ine1 09SCA$ ;DAT80S'$ S;DCNF0DLCN!$
US'AD$ V0N'D7L9L7'' M7'E$ M7'ESCCN0'$ 0M0D7LD M7N7F0M0N' 0Q'D7$
CAMM8NCC7'CAN W M7SS M0DC7 CAM;L0'0$ CAM;8'0DS W 7;;LC0D SCC0NC0S
CAM;L0'0$ E8M7NC'C0S CN'0DN7'CAN7L CAM;L0'0$ FD00NBCL0$ 7C7D0MCC AN0 BCL0,
ML7 CN'0DN7'CAN7L 9C9LCAFD7;EX). ;eriodicele tip#rite includ 120 titluri periodice
str#ine si -,& titluri periodice rom=ne4ti.
7naliza acti6it#5ii 2inanciare a 8ni6ersit#5ii indic# o e6olu5ie 2a6orabil# a "estion#rii
bu"etului$ a or"aniz#rii 4i 2unc5ion#rii contabilit#5ii proprii. 9u"etul de 6enituri 4i celtuieli pe
anul 200& demonstreaz# c# <n cadrul 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai totalul 6eniturilor asi"ur# o
2unc5ionare sustenabil# (7neGa 1.2.1).
?n 6ederea <mbun#t#5irii permanente a condi5iilor <n6#5#rii$ pe l=n"# 2acilit#5ile 4i spa5iile
eGistente$ uni6ersitatea elaboreaz# anual planuri de dez6oltare 4i pro"rame de in6esti5ii la ni6elul
in2rastructurii. ;ro"ramul de in6esti5ii cuprinde in6esti5ii <n continuarea lucr#rilor pentru spa5iile
de <n6#5#m=nt 4i cazare$ reabilit#ri ale c#minelor 4i cl#dirilor de <n6#5#m=nt.
1.3. Dezvoltarea cadrului de asigurare a managementului calit(ii n Universitatea
Babey-Bolyai
Mecanismele de asi"urare a calit#5ii pri6esc toate acti6it#5ile de mana"ement uni6ersitar$
mana"ement administrati6$ respecti6 acti6it#5ile de predare-<n6#5are$ cercetare 4tiin5i2ic# 4i
ser6icii academice. La ni6elul 2iec#rei 2acult#5i eGist# un De"ulament de or"anizare 4i 2unc5ionare
a 2acult#5ii care respect# re"lement#rile le"ale <n 6i"oare.
;rin sistemul de asi"urare a calit#5ii se urm#re4te dez6oltarea culturii calit#5ii la ni6elul
<ntre"ii uni6ersit#5i. ;entru realizarea acestui obiecti6 au 2ost create 4i acti6ate un ansamblu de
structuri opera5ionale necesare pentru coordonarea 4i implementarea ac5iunilor de asi"urare a
calit#5ii1 Centrul pentru Mana"ementul Calit#5ii (7neGa 0%)$ Comisia de 06aluare 4i 7si"urare a
Calit#5ii (7neGa 1.2.%)$ Consiliul Calit#5ii 4i Competiti6it#5ii 4i persoanele responsabile cu
asi"urarea calit#5ii pe 2acult#5i (7neGa 0+).
Consiliul 4i Comisia de e6aluare a calit#5ii - elaboreaz# strate"ia 4i cerin5ele speci2ice
pri6ind introducerea Sistemului de Mana"ement al Calit#5ii <n uni6ersitate precum 4i criteriile 4i
metodolo"ia de e6aluare 4i auditare a acestuia <n 8ni6ersitatea H9abe4-9ol:aiI/ contribuie la
dez6oltarea unei culturi a calit#5ii <n uni6ersitate$ at=t la ni6elul personalului academic 4i
administrati6 c=t 4i al studen5ilor 4i stabile4te m#suri pentru consolidarea acesteia/ asi"ur#
distribuirea in2orma5iilor pri6ind cultura calit#5ii din uni6ersit#5ile europene$ americane 4i asiatice/
stabilesc criterii 4i ini5iaz# analize 4i e6alu#ri pe baza criteriilor de calitate pe 2acult#5i$
departament/catedr#$ ser6iciu administrati6$ respecti6 pe procesele de predare-<n6#5are$ cercetare
4i ser6icii academice/ asi"ur# 2eedbacN-ul din partea studen5ilor/ asi"ur# 2eedbacN-ul din partea
11
an"ajatorilor/ propune e6alu#ri interne 4i eGterne 4i 2ace publice rezultatele acestora/ coopereaz#
cu 7D7CCS$ cu alte a"en5ii 4i or"anisme abilitate sau institu5ii similare din 5ar# sau str#in#tate$
potri6it le"ii/ realizeaz# cercet#ri 4tiin5i2ice consacrate asi"ur#rii calit#5ii$ care s# "enereze
publicarea de materiale pri6ind asi"urarea calit#5ii la 8ni6ersitatea H9abe4-9ol:aiI/ public#
materiale pri6ind asi"urarea calit#5ii <n 8ni6ersitatea H9abe4-9ol:aiI.
?n cadrul 8ni6ersit#5ii H9abe4-9ol:aiI asi"urarea calit#5ii 4i competiti6it#5ii este
re"lementat# printr-o serie de ot#r=ri interne pri6ind criteriile de competiti6itate 4i reperele
asi"ur#rii calit#5ii (7neGa 01). 8ni6ersitatea H9abe4-9ol:aiI a 2ost printre primele uni6ersit#5i din
5ar# care au acordat aten5ie problemei calit#5ii. ?n 2002 se iau c=te6a ot#r=ri importante <n
domeniul asi"ur#rii calit#5ii$ 2iind publicat#$ sub semn#tura rectorului$ o politic# a calit#5ii1 I[]
Calitatea este i trebuie s fie preocuparea fiecrui cadru didactic, cercettor, student, angajat,
responsabil administrativ din Universitatea !abe"!ol#aiI (7neGa 1.2.-). Se pun bazele
Sistemului de Mana"ement al Calit#5ii prin crearea unui Departament de 7si"urare a Calit#5ii 4i
prin stabilirea unor structuri opera5ionale cu responsabilit#5i speci2ice <n domeniu.
?n cadrul ;lanului Strate"ic al 8ni6ersit#5ii sunt cuprinse strate"iile cu pri6ire la domeniul
calit#5ii$ <ntr-un subcapitol dedicat mana"ementului calit#5ii. 7nual se stabilesc obiecti6e
speci2ice$ cuprinse <n ;lanul Apera5ional$ care sunt apoi dez6oltate$ de c#tre Centrul pentru
Mana"ementul Calit#5ii$ <ntr-un pro"ram al asi"ur#rii calit#5ii$ pe o perioada de un an$ la ni6el de
uni6ersitate (7neGa 0>).
Se elaboreaz# anual pro"rame de calitate at=t la ni6elul <ntre"ii institu5ii$ c=t 4i la ni6elul
2iec#rei 2acult#5i$ acestea stabilindu-4i strate"ii 4i obiecti6e proprii$ <n consonan5# cu strate"ia
comun# a uni6ersit#5ii. 7t=t pro"ramul elaborat la ni6el de uni6ersitate$ c=t 4i cele elaborate de
c#tre 2acult#5i$ 2ac re2erire la calitatea pred#rii-<n6#5#rii$ a cercet#rii 4tiin5i2ice 4i a ser6iciilor -
interne 4i c#tre comunitate. ?n cadrul acestor dimensiuni$ pro"ramele de calitate includ obiecti6ele
urm#rite$ ac5iunile preconizate pentru <ndeplinirea obiecti6elor$ cuanti2icarea realiz#rii
obiecti6elor$ responsabilii 4i termenele estimate pentru 2inalizarea 2iec#rui obiecti6. La s2=r4itul
perioadei acoperite de c#tre aceste pro"rame$ se e6alueaz# <ndeplinirea obiecti6elor asumate.
Not#1 7lte dez6olt#ri importante ale acti6it#5ilor 899 sunt rele6ate de urm#toarele aneGe1
7neGa 1.1.%/ 7neGa 1.1.>/ 7neGa 1.2.,$ 7neGa 012/ 7neGa 01-/ 7neGa 01%/ 7neGa 01+ (ata4ate
<n 2ormat electronic).
1.4. Articularea programului cu politica pedagogic yi de cercetare a UBB.
ncadrarea programului evaluat n politica Universit(ii
?n concordan5# cu politicile educa5ionale ale 8ni6ersit#5ii$ pe perioada 200+-2010$
orientate pe trei dimensiuni intercorelate$ prin intermediul prezentului pro"ram de studii se
urm#re4te a). Cno6area educa5ionalY <n domeniul pre"#tirii ini5iale 4i al 2orm#rii continue$
b). Cntensi2icarea cercet#rii educa5ionale uni6ersitare$ c). A2erirea de ser6icii educa5ionale c#tre
comunitate. ?n ceea ce pri6e4te acti6itatea de cercetare 4tiin5i2ic#$ pro"ramul de studii acoper#
componentele 2undamentale ale politicii cercet#rii la ni6el de uni6ersitate1 (1) cercetarea
2undamental# 4i aplicati6#$ (2) dez6oltarea ("enerarea de produse 4i ser6icii prototip ino6ati6e) 4i
(-) ino6area (implementarea <n mediul socio-economic a ser6iciilor 4i produselor ino6ati6e).
Specializarea CHIMIE se re"#se4te <n nomenclatorul de specializ#ri (Eot#r=rea de
Fu6ern Nr. 11>, din + septembrie 200+) la Domeniul Chimie$ 2iind o specializare cu tradi5ie <n
cadrul 899.
;rin disciplinele 2undamentale$ respecti6 cele complementare$ pro"ramul de pre"atire
o2erit asi"ura absol6entilor acestei specializari o baz# solid# pentru dez6oltarea unor abilit#5i
"enerale aplicabile 4i <n alte domenii. Disciplinele de specialitate o2er# posibilitatea dob=ndirii
unor cuno4tin5e teoretice 4i practice speci2ice acti6it#5ii <ntr-un laborator cu pro2il cimic.
12
7bsol6en5ii acestei specializ#ri pot bene2icia de o2ertele de pe pia5a muncii din
laboratoarele specializate (laboratoare clinice$ laboratoare de control al calit#5ii produselor$
laboratoare de cercetare). 0i se pot inte"ra <n cadrul unor 2irme/companii care o2er# ser6icii de
consultan5# 4i des2acere de materiale 4i ecipamente speci2ice laboratoarelor cimice 4i pot ocupa
posturi <n <n6#5#m=ntul preuni6ersitar.
PARTEA a II-a. EVALUAREA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE
LICEN
2.1. Cerin(e normative
2.1.1. Cadrul juridic de organizare yi func(ionare a institu(iei yi programului, misiunile yi
obiectivele
Component# reprezentati6# a 8ni6ersit#5ii Z9abe4-9ol:aiI$ Facultatea de Chimie yi
Inginerie Chimic este mo4tenirea 4i continuatoarea tradi5iei Departamentului de Cimie 4i
Bizic# a Bacult#5ii de Ltiin5# din cadrul 8ni6ersit#5ii Daciei Superioare$ 2ondat# <n 1918$ c=nd$
dup# ;rimul D#zboi Mondial$ 'ransil6ania 4i-a rec=4ti"at statutul 2iresc de parte inte"rant# a
Dom=niei.
Facultatea de Chimie i Inginerie Chimic funcioneaz astzi n baza Deciziei
Ministerului nvmntului ublic !r" #$%%#& din #' octombrie ()*+ ,ublicat n Monitorul
-ficial nr" #*) din #$ octombrie ()*+ (7neGa 7.1.1--).
De-a lun"ul celor peste opt decenii de eGisten5# acti6itatea 2acult#5ii a 2ost dedicat# at=t
unor scopuri educati6e c=t 4i de cercetare$ ambele <ncununate de realiz#ri academice 4i 4tiin5i2ice
remarcabile. Cnte"rat# cu toate 2or5ele 4i capacit#5ile <n e2orturile "enerale ale Dom=niei de a
asimila standardele Comunit#5ii 0uropene$ 2acultatea noastr# pri6e4te nu numai <nspre
perspecti6ele descise de democra5ie 4i autonomie uni6ersitar#$ ci <4i aminte4te cu m=ndrie de
"enera5iile de speciali4ti care au absol6it aici 4i care au ser6it cu succes 4i de6otament 4tiin5a
rom=neasc# de-a lun"ul timpului.
?nc# de la <nceputurile sale$ Bacultatea a a6ut pri6ile"iul de a bene2icia de prezen5a unor
personalit#5i recunoscute la ni6el interna5ional$ ca de eGemplu$ 7drian AS'DAFAPCCE$ Dan
D[D8L0SC8$ Feor"e S;7C8 4i Con '[N[S0SC8. 0i au descis direc5ii de cercetare care
au de6enit tradi5ionale pentru 4coala de cimie din Cluj-Napoca$ 4i$ <mpreun# cu Daluca DC;7N
4i Constantin M7C7DAPCCC$ membri ai 7cademiei Dom=ne 6eni5i de la Ca4i$ au consolidat nou
<n2iin5ata Bacultate.
A a doua 4i a treia "enera5ie de pro2esori de eGcep5ie$ incluz=ndu-i pe Candin LC'07N8$
Coan C[D7DC8$ 7leGandru SCL90DF$ Maria CAN0SC8$ Paler B\DC\L7N$ 0mil CECB8$
Li6iu ANCCC8 4i Coan 7. SCL90DF au dez6oltat munca de crea5ie 4tiin5i2ic# a predecesorilor lor.
7cum Bacultatea are <n colecti6ul de cadre uni6ersitare doi membri ai 7cademiei
Dom=ne1 ;ro2esorul Conel E7CD8C 4i ;ro2esorul Coan SCL7FEC-D8MC'D0SC8$ precum 4i un
membru al 7cademiei de Ltiin5e 'enice din Dom=nia * ;ro2esorul Lerban ;aul 7F7CEC.
?ncep=nd din anul 19,9 cursurile la sec5iile eGistente de CECMC0 4i CECMC0-BCVCC7 se
predau <n limbile rom=n# 4i ma"iar#/ <n anul 199, a luat 2iin5# o nou# sec5ie de predare <n limba
"erman#$ contribuind la caracterul multicultural al Universitii !$!%&"!'()$*. 7l#turi de
acestea din anul 2001 Bacultatea o2er# un pro"ram complet pentru specializarea CECMC0 <n
limba en"leza.
Cn anul 19>> Bacultatea de Cimie a de6enit Bacultatea de Cimie 4i 'enolo"ie Cimica
prin or"anizarea noilor sec5ii de in"inerie cimic#$ nu numai pentru a r#spunde ne6oilor industriei
cimice rom=ne4ti ci 4i pentru di6ersi2icarea orizonturilor 4tiin5i2ice ale membrilor acesteia.
1-
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# are <n componen5a sa urm#toarele catedre1
Cimie 7nalitic#$ Cimie 7nor"anic#$ 9iocimie 4i Cn"inerie 9iocimic#$ Cimie Bizic#$
Cn"inerie Cimic# 4i Ltiin5a Materialelor AGidice$ Cimie Ar"anic# 4i Cimie 'enolo"ic#.
Biecare dintre acestea are direc5ii de cercetare bine de2inite$ incluz=nd <n acela4i timp 4i colabor#ri
cu numeroase uni6ersit#5i din <ntrea"a lume$ realiz=ndu-se ast2el inte"rarea noilor tendin5e de
cercetare mondiale <n cimia 4i in"ineria cimic# rom=neasc#.
A parte semni2icati6# a rezultatelor 4tiin5i2ice ob5inute de cadrele noastre didactice sunt
publicate <n re6iste de specialitate recunoscute pe plan interna5ional.
De asemenea$ <n re6ista HSudia 8ni6ersitatis 9abe4-9ol:ai$ Seria CemiaI$ publicat# de
2acultatea noastr#$ apar numeroase articole 4tiin5i2ice ale personalului didactic 4i de cercetare de la
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# din Cluj-Napoca.
Seminarii 4tiin5i2ice au loc periodic <n toate departamentele a6=nd scopul ca membrii
Bacult#5ii s#-4i prezinte rezultatele 4tiin5i2ice cele mai recente din domeniile lor de cercetare$
pentru a putea 2i cunoscute de c#tre cole"i $ speciali4ti 4i studen5i.
;ro2esori$ conduc#tori de doctorat cu eGperien5#$ precum 4i in6ita5i importan5i ai altor
institu5ii academice prezint# periodic seminarii 4tiin5i2ice pe teme de cercetare majore. 7ceste
<nt=lniri cu caracter 4tiin5i2ic sunt eGtrem de utile pentru studen5ii 4i tinerii cercet#tori din
Bacultate$ care se 2amiliarizeaz# 4i se pre"#tesc pentru dezbaterile 4tiin5i2ice na5ionale 4i
interna5ionale la care 6or trebui s# participe de-a lun"ul acti6it#5ii lor 4tiin5i2ice ulterioare. 7ceste
mani2est#ri plaseaz# Bacultatea noastr# <n 2runtea 6ie5ii academice din Dom=nia$ nu numai prin
prezen5a marcant# a ;ro2esorului Conel E7CD8C$ ;re4edintele 7cademiei Dom=ne$ dar 4i prin
rezultatele 4tiin5i2ice bo"ate 4i 6aloroase ale membrilor "rupurilor de cercetare din cadrul tuturor
catedrelor. ;articiparea$ cu o rat# de succes ridicat#$ la competi5iile na5ionale 4i interna5ionale de
proiecte de cercetare a permis dez6oltarea continu# a in2rastructurii de cercetare 4i <n6#5#m=nt.
8nul dintre obiecti6ele cele mai importante ale ;lanului Cnstitu5ional de Dez6oltare <l
reprezint# eGtinderea colabor#rilor 4tiin5i2ice 4i a scimburilor de cadre didactice 4i studen5i cu
alte 8ni6ersit#5i 4i Cnstitute a6=nd specializ#ri coneGe sau complementare$ mai ales cu cele din
str#in#tate$ 4tiut 2iind 2aptul c# domeniul Cimiei este unul dintre cele mai Hinterna5ionalizateI
domenii de cercetare mondiale ale 4tiin5ei <nceputului celui de al treilea mileniu.
2.1.1.1. Programele de nv(mnt
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# 2ormeaz# prin cursuri de lun"# durat#
speciali4ti <n cimie 4i in"inerie cimic#. 7bsol6en5ii 2acult#5ii se pot 6alida pro2esional <n
industria cimic# 4i alimentar#$ <n proiectarea 4i eGploatarea instala5iilor cimice$ <n <n6#5#m=nt$
<n laboratoarele cimice din industrie$ <n laboratoarele clinice$ de control sanitar 4i 6eterinar$ de
protec5ia mediului 4i de asemenea$ <n laboratoarele de cercetare. ;rin cuno4tin5ele lor absol6en5ii
2acult#5ii noastre se 6alideaz# adesea <n cadrul 2irmelor de 6=nz#ri de produse industriale$ inclusi6
<n pozi5ii de conducere.
;ro"ramele de pre"#tire la ni6el licen5a sunt urmate de pro"rame la ni6el master 4i
doctorat$ pro"rame care sunt construite <n acord cu domeniile de cercetare <n care 2acultatea s-a
a2irmat ocup=nd o pozi5ie importanta <n ieraria na5ionala. Curriculum-ul academic al
specializ#rilor la ni6el licen5# 4i al masteratelor este conceput 4i speci2icat <n con2ormitate cu
pre6ederile Cartei 8ni6ersit#5ii$ cu standardele europene stipulate prin pro"ramele '0M;8S 4i
SACD7'0S 4i cu re"lement#rile Ministerului 0duca5iei 4i Cercet#rii.
STUDII LA NIVEL DE LICEN
Domeniul: CHIMIE
- Cimie$ limbile de predare rom=n#$ ma"iar# 4i en"lez#
1%
Domeniul: INGINERIE CHIMIC
- Cn"ineria substan5elor anor"anice 4i protec5ia mediului$ predare +n limbile rom,n i
englez
- Ltiin5a 4i in"ineria materialelor oGidice 4i nanomateriale$ predare +n limbile rom,n i
englez
- Cn"ineria 4i in2ormatica proceselor cimice 4i biocimice$ predare +n limba rom,n
- Cn"inerie biocimic#$ predare +n limba rom,n
- Cn"ineria 4i cimia substan5elor or"anice$ petrocimie 4i carbocimie$ predare +n
limbile rom,n, mag-iar i german
- Cimie alimentar# 4i tenolo"ii biocimice$ predare +n limba rom,n
Domeniul1 TIINA MEDIULUI
- Cimia mediului$ predare +n limba rom,n
Domeniul1 INGINERIA MEDIULUI
- Cn"ineria 4i protec5ia mediului in industria cimic# si petrocimie$ predare +n limba
rom,n
Domeiul1 INGINERIE I MANAGEMENT
- Cn"inerie ecomomica in industria cimic# 4i de materiale$ predare +n limba rom,n
STUDII LA NIVEL MASTER
7cestea sunt menite s# asi"ure o apro2undare a specializ#rilor 4i 2ormarea unor cercet#tori
4i 6iitori doctoranzi$ cu o pre"#tire 4tiin5i2ic# superioar#.
Masteratele din cadrul 2acult#5ii sunt1
% semestre1
Cimie a6ansat#$ predare +n limbile rom,n . englez
'enici moderne de sintez# <n cimie$ predare +n limbile engleza.mag-iar
Modelare molecular# <n cimie 4i biocimie$ predare +n limba englez, masterat
interna5ional
- semestre1
Cimie or"anic# a6ansat#$ predare +n limba englez
Cn"inerie a6ansat# de proces$ predare +n limbile rom,n.englez
Cn"ineria proceselor or"anice si biocimice$ predare +n limbile rom,n englez
Cn"ineria materialelor 4i protec5ia mediului$ predare +n limbile rom,n.englez.
francez
2 semestre1
Cn"inerie de proces a6ansat#$ predare +n limba englez
STUDII DOCTORALE
Studiile doctorale se des2#4oar# sub coordonarea unor pro2esori de la Bacultatea de Cimie
4i Cn"inerie Cimic# la care se adau"# cercet#tori din Cnstitutele de Cimie$ respecti6 Bizic# din
Cluj-Napoca 4i acoper# domeniile prezentate <n continuare.
CONDUCTORI DE DOCTORAT DOMENII DE COMPETEN
7cademician Conel E7CD8C Cimie anor"anic# 4i or"anometalic#
;ro2. Coan SCL7FEC-D8MC'D0SC8$
Membru corespondent al 7cademiei
Cimie anor"anic# 4i teoretic#
;ro2. in". ;aul Lerban 7F7CEC Cn"inerie cimic#
CS C. Damian 7Q0N'0 Cimie 2izic#
;ro2. consultant Coan 9]LD07 Cimie 2izic#
1,
CONDUCTORI DE DOCTORAT DOMENII DE COMPETEN
;ro2. in". Coan 9]'C8 Cn"inerie cimic#
;ro2. consultant 0mil CADDAL Cimie analitic#
;ro2. in". Mircea D\D\97N^8 Cimie or"anic#
;ro2. Pasile Mircea DC8D07 Cimie or"anic#
;ro2. consultant Simion FAC7N Cimie analitic#
;ro2. Con FDAS8 Cimie or"anic#
;ro2. consultant 'eodor EADCL7N Cimie analitic#
;ro2. in". ;etru CL07 Cn"inerie cimic#
;ro2. consultat in". Li6iu LC'0D7' Cn"inerie cimic#
;ro2. consultant Feor"e M7DC8 Cimie anor"anic# 4i radiocimie
;ro2. Liana Maria M8D0L7N Cimie 2izic#
;ro2. consultant Coan A;D07N Cimie or"anic#
;ro2. Conel C#t#lin ;A;0SC8 Cimie 2izic#
;ro2. Mariana D8S8 Cimie anor"anic#
;ro2. Lumini5a SCL7FEC-D8MC'D0SC8 Cimie or"anic#
;ro2. Cristian Sorin SCLP0S'D8 Cimie or"anometalic#
;ro2. Maria 'AMA7C7-CA'CL0L Cimie 2izic#
;ro2. consultant Mircea PL7SS7 Cimie or"anic#
?n anul uni6ersitar 200&-2009$ sunt <nmatricula5i 1-, de doctoranzi din care ++ sunt cu
2rec6en5#$ iar +9 doctoranzi 2#r# 2rec6en5#. Dintre ace4tia$ 2& sunt <nscri4i <n anul C de doctorat (20
la Cimie$ & la Cn"inerie cimic#).
2.1.1.2. Misiunea yi obiectivele institu(iei privite n contextul profilului yi al specializrilor
nrudite
;utem detalia misiunea institu5iei prin urm#toarele componente1 educa5ional#$ cercetare -
dez6oltare 4i 2ormare pro2esional#$ precum 4i implicarea <n mediul economic na5ional 4i
interna5ional.
Educa(ie - pre"#tirea unor eGper5i <n domeniile1 Cimie$ Ltiin5a Mediului$ Cn"inerie 4i
Cn"ineria Mediului$ pentru care asi"ur#m o o2ert# competiti6# de acti6it#5i didactice menite s#
asi"ure absol6en5ilor no4tri o pre"#tire adec6at# solicit#rilor de pe pia5a muncii. ;rincipalele
tr#s#turi ale pro"ramului educa5ional pot 2i sintetizate ast2el1
(i) ;lanul de <n6#5#m=nt o2er# <ntru-un raport adec6at discipline obli"atorii$ op5ionale 4i
2acultati6e/
(ii) ;entru asi"urarea unei pre"#tiri compleGe discipline sau ciar pacete de discipline sunt
predate de c#tre cadre didactice din Bacult#5ile de pro2il din 8ni6ersitate (Bacultatea de
Matematic# 4i Cn2ormatic#$ Bacultatea de Bizic#$ Bacultatea de 9iolo"ie 4i Feolo"ie$
Bacultatea de Stiin5a Mediului$ Bacultatea de Litere$ Bacultatea de Ltiin5e 0conomice 4i
Bacultatea de 0duca5ie Bizic#)/
(iii) ;entru per2ec5ionarea pre"#tirii pro2esionale o2erim continuarea studiilor dup# licen5# la
ni6el de masterat 4i doctorat/
(i6) ;er2ec5ionarea pro2esorilor din <n6#5#m=ntul preuni6ersitar pentru promo6area <n carier#
(de2initi6at$ "radul CC 4i "radul C)/
(6) 7si"urarea de cursuri de recon6ersie pro2esional# accesibile at=t pro2esorilor din
<n6#5#m=ntul preuni6ersitar (de eGemplu din mediu rural - pro"ramul ;CD) c=t 4i
personalului cu studii uni6ersitare din sectorul economic interesat de completarea
competen5elor pro2esionale cu cele le"ate de protec5ia mediului/
Cercetare * ;entru o mai rapid# adaptare a absol6en5ilor la cerin5ele locului de munc# <n
2acultate studen5ii particip# la acti6it#5i de cercetare al#turi de cadrele didactice. Studen5ii au
posibilitatea de a se acomoda cu prezentarea rezultatelor propriilor cercet#ri <n cadrul
1+
con2erin5elor anuale HStuden5i pentru studen5iI or"anizate <n Bacultate dar 4i prin particip#ri la
mani2est#ri 4tiin5i2ice na5ionale 4i interna5ionale.
Misiunea yi obiectivele specializrii privite n contextul profilului yi al specializrilor
nrudite
Misiunea specializ#rii CECMC0 poate 2i descris# prin urm#toarele caracteristici1
Componenta educa(ional: ;re"#tirea de speciali4ti <n CECMC0 este bazat# pe o
curricul# modern#$ care <mbin# cuno4tin5e din domeniul 4tiin5elor eGacte non-cimice
(matematic#$ 2izic#$ in2ormatic#)$ cu cele acumulate din 6ariate 4i numeroase discipline cu pro2il
cimic (vezi ane.a #"("("/# 0 lan de invatamant1. A2erta educa5ional# con5ine <ntr-un raport
adec6at discipline obli"atorii$ op5ionale 4i 2acultati6e. ;e baza cuno4tin5elor acumulate absol6en5ii
specializ#rii CECMC0 pot 2unctiona ca 4i specialisti <n1
-laboratoare de analiz# 4i controlul calitatii in industria cimic#$ industria alimentar#$
cosmetic#$ 2armaceutic#$ teGtil#$ laboratoare medicale$ statii de epurare a apei$ etc.
- laboratoare de cercetare din cadrul unor institute de cercetare sau uni6ersit#5i
- ser6icii de consultan5# la 2irme care des2ac materiale 4i ecipamente speci2ice
laboratoarelor 4i unit#5ilor producti6e cu pro2il cimic
- a"ricultur#
- <n6#5#m=nt preuni6ersitar
7ceast# cali2icare asi"ur# un punct de plecare spre ni6elul superior de pre"#tire$
reprezentat de pro"ramele de masterat 4i doctorat (inclusi6 <n 5#ri ale 8niunii 0uropene).
Diploma obtinut# permite accesul la cursuri de pre"#tire post-uni6ersitar# <n di2erite
domenii (mana"ement$ marNetin"$ etc.) care m#resc considerabil 2leGibilitatea <n carier# a
absol6en5ilor specializ#rii Cimie.
COMPETENTELE GENERALE si de SPECIALITATE pe care studen5ii le pot
dob=ndi <n urma ob5inerii licen5ei <n specializarea CHIMIE sunt1
- dez6oltarea capacitatilor de intele"ere a unor 2enomene si procese cimice "enerale si de
aplicare a acestora in studiul unor cazuri concrete$ speci2ice.
- aplicarea cunostintelor de cimie pentru intele"erea si eGplicarea 2enomenelor si
proceselor 2izice si cimice.
- <mbo"atirea limbajului cimic
- utilizarea corecta a notiunilor de cimie.
- comunicarea 4i ar"umentarea ideilor 4i a punctelor de 6edere proprii$ <n mod clar 4i
concis$ utiliz=nd pe lan"a modurile de comunicare clasice (scris si oral) tenolo"iile in2ormatice
(Cnternetul)
- posibilitatea de eGprimare <ntr-o limb# str#in#.
- asumarea responsabilit#5ilor de a participa la un pro"ram de autoper2ec5ionare prin
procesul de <n6#5#m=nt continuu$ necesar pentru men5inerea per2orman5elor pro2esionale de-a
lun"ul timpului.
- capacitatea de a stabili rela5ii interpersonale 2a6orabile lucrului <n ecip#$ de adaptare la
situatii noi 4i luarea de decizii
- capacitatea de a aplica cuno4tin5e "enerale de1 cimie (or"anic#$ anor"anic#$ analitic#)$
cimie 2izic#$ cimie tenolo"ica$ matematic#$ 2izic#$ teoria sistemelor$ utilizarea calculatoarelor
in abordarea compleGa a proceselor si 2enomenelor cimice
- capacitatea de a e2ectua 4i conduce eGperimente practice la scar# de laborator$ utiliz=nd
aparatura speci2ic# 4i capacitatea de a interpreta semni2ica5ia 2izica a datelor ob5inute.
- Componenta de cercetare1 Cn 2acultatea noastr# sunt abordate 6ariate teme de cercetare
<n domeniul cimiei$ at=t <n cadrul "ranturilor na5ionale c=t 4i a unor colabor#ri interna5ionale.
C=te6a eGemple semni2icati6e de teme de cercetare (derulate <n perioada 200+-200&)$ puternic
ancorate in domenii prioritare ale cercetarii stiin2ice$ corelate cu specializarea CECMC0 sunt
enumerate <n continuare1
- Abtinerea de noi compusi eterociclici biolo"ic acti6i1 deri6ati de 2enotiazina$
tiosul2onati si alte eterocicluri cu sul2
1>
- Deacti6i si intermediari or"anometalici in sinteze stereocontrolate de deri6ati cu
rele6anta biolo"ica
- Metodolo"ie moderna si compleGa de monitorizare a calitatii suplimentelor alimentare
de la materia prima la produsul 2init
- Centru de modelare moleculara si cimie cuantica computationala
- 0cipament optoelectronic si metoda ino6ati6a de inalta precizie si sensibilitate bazate
pe spectrometrie necon6entionala de 2luorescenta destinate testarii si controlului unor
2actori de mediu
- Noi masini moleculare1 desi"n$ sinteza$ analiza structurala si mecanisme de 2unctionare
- Czomeria nitro/nitrito in metalocomplecsi cu rele6anta biocatalitica
- Dez6oltarea de metode nepoluante de sinteza or"anica si or"anometalica in camp de
microunde
- Cimia or"anometalica a compusilor cu le"atura omo si -etero metal"metal
- Materiale de electrod de inalta per2ormanta pentru recunoasterea amperometrica
selecti6a a unor specii de interes biomedical1 preparare si caracterizare electrocimica
- Echivalarea pregtirii teoretice yi practice a absolven(ilor prin activit(i specifice:
;lanul de <n6#5#m=nt este realizat pe baza modelelor europene ast2el <nc=t sa asi"ure
absol6en5ilor no4tri1
- acumularea de cuno4tin5e teoretice 2undamentale (matematic#$ 2izic#$ cimie) prin <n6#5area 4i
<n5ele"erea 2enomenelor$ conceptelor 4i principiilor care stau la baza disciplinelor cimice.
- dobandirea cunostintelor teoretice si practice necesare pentru identi2icarea si utilizarea
metodelor de analiza si control speci2ice di2eritelor domenii practice
- dez6oltarea abilit#5ilor de comunicare 4i autoor"anizare
pentru ca acestia s# poat# ob5ine eci6alarea studiilor <n 0uropa dar 4i s# aib# posibilitatea de a se
pre"#ti un timp (semestru sau an de studiu) <n 8ni6ersit#5ile europene partenere bene2iciind de
eci6alarea acti6it#5ilor didactice <n baza sistemului european de credite trans2erabile (0C'S).
- Perspectiva specializrii:
;re"atirea compleGa si completa le permite absol6entilor specializ#rii CECMC0 sa
bene2icieze de o2ertele de pe pia5a muncii din industria cimic#$ industria alimentar#$ cosmetic#$
2armaceutic#$ laboratoare medicale$ statii de epurare a apei. 0i se pot inte"ra <n cadrul unor
2irme/companii care o2er# ser6icii de consultan5# 4i des2acere de materiale 4i ecipamente
speci2ice laboratoarelor cimice 4i unit#5ilor de produc5ie cu pro2il cimic. 'otodata$ sunt
absol6entii cei mai indreptatiti sa ocupe posturi in institute/unitati de cercetare in cimie.
7ceast# cali2icare asi"ur# un punct de plecare spre ni6elul superior de pre"#tire$
reprezentat de pro"ramele de masterat 4i doctorat (inclusi6 <n 5#ri ale 8niunii 0uropene).
7bsol6en5ii specializ#rii CECMC0 sunt necesari pe pia5a rom=neasc# a6=nd <n 6edere
perspecti6ele dez6olt#rii economice a Dom=niei <n cadrul 8niunii 0uropene$ spa5iu in care nu este
deloc de ne"lijat necesitatea eGistentei (pre"atirii) unor specialisti multilaterali in cimie.
;lanurile de <n6#5#m=nt au 2ost elaborate pe baza unui protocol semnat de reprezentan5i ai
uni6ersit#5ilor din 9ucure4ti$ 'imi4oara$ Craio6a$ Constan5a$ Ca4i 4i Cluj-Napoca$ a6=nd ca model
documente similare de la uni6ersit#5i din Comunitatea 0uropean# (8ni6ersit#5ile din 9erlin 4i
De"ensbur" * Fermania$ Frenoble * Bran5a 4i 8ni6ersitatea La Sapienza$ Doma * Ctalia).
2.1.2. Personal didactic
LISTA PERSONALULUI- CADRE DIDACTICE TITULARE - linia romn
Nr.
crt.
Nume si prenume Grad
didactic
Titlul
ytiin(ific
Specializarea absolvit
1. Con FDAS8 ;ro2. dr. Cimie
2. Conel C#t#lin ;A;0SC8 ;ro2. dr. Cimie
-. Coan SCL7FEC-D8MC'D0SC8 ;ro2. dr. Cimie
%. Lumini5a SCL7FEC-D8MC'D0SC8 ;ro2. dr. Cimie
,. Cristian Sorin SCLP0S'D8 ;ro2. dr. Cimie
1&
+. Maria 'AMA7C7-CA'CL0L ;ro2. dr. Cimie
>. Claudia Palentina CCM;AC8 Con2. dr. Cn"inerie cimic#
&. CS7PD7DC 7leGandra 7na Con2. dr. 'enolo"ie cimic# anor"anic#
9. Lumini5a Camelia D7PCD Con2. dr. 'enolo"ie cimic# or"anic#
10. CMD0-L8C7CC _rp`d Con2. dr. 'enolo"ie cimic# anor"anic#
11. 7urora MAC7N8 Con2. dr. Cimie
12. Micaela Lucia ;AN'7 Con2. dr. Cimie
1-. Dadu Lucian SCL7FEC-D8MC'D0SC8 Con2. dr. Cimie
1%. Maria S'7NC7 Con2. dr. Cimie
1,. Li6iu Dorel 9A9AL Lector dr. Cimie
1+. 0lena 9AFD7N Lector dr. Cimie
1>. Coana Luiza F\CN\ Lector dr. 'enolo"ia substan5elor or"anice
1&. Fabriela Nicoleta N0M0L Lector dr. Cimie - Bizic#
19. 7drian NCCA7D\ Lector dr. Cn"inerie cimic#
20. Crina '7DSCCE0 Lector dr. Cimie
21. 7namaria 0lena '0D0C Lector dr. Cimie
22. 9ianca 0lena MALDAP7N 7sist. drd. Cimie - Bizic#
2-. ;etronela Maria ;0'D7D 7sist. dr. Cimie
2%. 7lbert ;aul SAD7N 7sist. dr. Cimie
LISTA PERSONALULUI CADRE DIDACTICE TITULARE - linia maghiar
Nr.
crt.
Nume si prenume Grad
didactic
Titlul
ytiin(ific
Specializarea absolvit
1. 9ADCS 0u"en ;ro2. dr. Cimie
2. D7DP7SC 0u"en Con2. dr. Bizic#
-. BADCVS 0dit Con2. dr. Cimie or"anic#
%. !a!0DX N7FX Ladislau Con2. dr. Cimie anor"anic#
,. M7UDC! Cornelia Con2. dr. Cimie or"anic#
+. ;7CVS Csaba Con2. dr. 'enolo"ia substantelor or"anice
>. 9ALL7 Carol Csaba Lector dr. Cimie
&. !7'AN7 Fabriel Lector dr. Cimie
9. !8N 7ttila Vsolt Lector dr. 'enolo"ia substantelor or"anice
10. SV79b Fabriella Ste2`nia Lector dr. Cimie - Bizic#
11. P_DE0LXC Csaba Lector dr. 'enolo"ie cimic# or"anic#
12. LAP_SV 'am`s 7sist. dr. Cimie
1-. D_CV Csaba ;`l 7sist. drd. 'enolo"ie cimic# or"anic#
LISTA PERSONALULUI- CADRE DIDACTICE TITULARE - linia englez
Nr.
crt.
Nume si prenume Grad
didactic
Titlul
ytiin(ific
Specializarea absolvit
1. Con FDAS8 ;ro2. dr. Cimie
2. Conel C#t#lin ;A;0SC8 ;ro2. dr. Cimie
-. Coan SCL7FEC-D8MC'D0SC8 ;ro2. dr. Cimie
%. Lumini5a SCL7FEC-D8MC'D0SC8 ;ro2. dr. Cimie
,. Cristian Sorin SCLP0S'D8 ;ro2. dr. Cimie
+. Maria 'AMA7C7-CA'CL0L ;ro2. dr. Cimie
>. Claudia Palentina CCM;AC8 Con2. dr. Cn"inerie cimic#
&. CS7PD7DC 7leGandra 7na Con2. dr. 'enolo"ie cimic# anor"anic#
9. Lumini5a Camelia D7PCD Con2. dr. 'enolo"ie cimic# or"anic#
19
10. CMD0-L8C7CC _rp`d Con2. dr. 'enolo"ie cimic# anor"anic#
11. 7urora MAC7N8 Con2. dr. Cimie
12. Micaela Lucia ;AN'7 Con2. dr. Cimie
1-. Dadu Lucian SCL7FEC-D8MC'D0SC8 Con2. dr. Cimie
1%. Maria S'7NC7 Con2. dr. Cimie
1,. Li6iu Dorel 9A9AL Lector dr. Cimie
1+. 0lena 9AFD7N Lector dr. Cimie
1>. Coana Luiza F\CN\ Lector dr. 'enolo"ia substan5elor or"anice
1&. Fabriela Nicoleta N0M0L Lector dr. Cimie - Bizic#
19. 7drian NCCA7D\ Lector dr. Cn"inerie cimic#
20. Crina '7DSCCE0 Lector dr. Cimie
21. 7namaria 0lena '0D0C Lector dr. Cimie
22. 9ianca 0lena MALDAP7N 7sist. drd. Cimie - Bizic#
2-. ;etronela Maria ;0'D7D 7sist. dr. Cimie
2%. 7lbert ;aul SAD7N 7sist. dr. Cimie
Documentele pri6ind simularea de state de 2unc5ii pentru specializarea CHIMIE sunt
ata4ate <n aneGa 2.1.2-1$ lista personalului se "#se4te <n aneGa 2.1.2-2$ <n aneGa 2.1.2-- CP-urile
iar <n aneGa 2.1.2-, sunt documentele care atest# pre"#tirea peda"o"ic# pentru preparator 4i
asistent.
7cti6itatea didactic# <n 2acultatea noastr# este sus5inut# doar de cadre didactice titulare din
cadrul 8ni6ersitatii 9abes-9ol:ai (nu a6em cadre didactice asociate).
2.1.3. Con(inutul procesului de nv(mnt
Programe analitice
;ro"ramele analitice con5in obiecti6ele disciplinei$ competentele pe care 2iecare disciplina
isi propune sa le o2ere$ con5inutul tematic de baz#$ repartizarea num#rului de ore de curs$ seminar
4i acti6it#5i aplicati6e$ pe teme$ sistemul de e6aluare a studen5ilor$ biblio"ra2ia minimal# si
biblio"ra2ie suplimentara$ 2acultati6a.
'oate disciplinele corespund nomenclatorului iar con5inutul acestor discipline$ precizat
prin pro"ramele analitice$ corespunde domeniului de licen5# 4i pro"ramului de studii pentru care
s-au elaborat planurile de <n6#5#m=nt respecti6e 4i sunt con2orme misiunii declarate.
;entru specializarea CHIMIE planul de <n6#5#m=nt este compatibil cu planurile eGistente
la uni6ersit#5i europene.
;ro"ramele analitice ale specializ#rii CHIMIE sunt ata4ate <n aneGa 2.1.--1.
Lista disciplinelor fundamentale, a celor de specializare, a celor complementare
DISCIPLINE OBLIGATORII:
I. Discipline fundamentale 129
1. Cimie "eneral# %
2. 9azele cimiei anor"anice -
-. Cimia nemetalelor 2
%. Curs practic de cimie anor"anica C %
,. Cimie 2izic# %
+. Curs practic de cimie 2izic# C %
>. 9azele cimiei or"anice -
&. Cimie analitic# calitati6# %
9. Cinetic# 4i electrocimie %
10. Curs practic de cimie 2izic# CC %
11. Cimie or"anic# C 2
20
12. Curs practic de cimie or"anic# C %
1-. Cimie analitic# cantitati6# si metode de separare ,
1%. Cimia metalelor 2
1,. Curs practic de cimie anor"anic# CC %
1+. Cimie or"anic# CC -
1>. Curs practic de cimie or"anic# CC -
1&. ;ractica de specialitate >0
II. Discipline de specializare 53
1. Cimie coordinati6# 4i or"anometalic# 2
2. Cimia coloizilor 4i inter2e5elor -
-. Compu4i or"anometalici <n sinteza or"anic# %
%. 7naliz# instrumental# %
,. Cimie anor"anic# CCC -
+. 'enolo"ie cimic# +
>. Mecanisme de reac5ie 4i stereocimie %
&. Cimie bioanor"anic# -
9. ;ractica pentru elaborarea lucr#rii de licen5# %
10. Ap5ional 2 %
11. Ap5ional - %
12. Ap5ional % %
1-. Ap5ional , %
1%. Ap5ional + %
III. Discipline complementare 34
1. Matematici "enerale +
2. Bizic# "eneral# ,
-. 8tilizarea calculatoarelor %
%. Limba straina +
,. 0ducatie 2czica %
+. 9iocimie +
>. 'eoria ar"umentarii -
&. Aptional de la alte 2acultati (altele decat Cimie) -
DISCIPLINE OPTIONALE
1. 7naliza de urme
2. ;rocedee catalitice aplicate in depoluarea mediului
-. Samplin". ;rele6are si prelucrarea probelor
%. Dadiocimie si combustibili nucleari
,. Materialele polimerice si protectia mediului
+. Cimia 2izica a atmos2erei
>. Cimia 2izica a macromoleculelor
&. Metode analitice de control al calit#5ii produselor
9. Limba straina
DISCIPLINE FACULTATIVE
1. ;siolo"ia educatiei
2. ;eda"o"ie C
-. ;eda"o"ie CC
%. Didactica cimiei
,. Cnstruire asistata de calculator
+. ;ractica peda"o"ica <n <n6#5#m=ntul preuni6ersitar obli"atoriu (1)
21
>. Mana"ementul clasei de ele6i
&. ;ractic# peda"o"ic# <n <n6#5#m=ntul preuni6ersitar obli"atoriu (2)
9. Cstoria cimiei
total : 219
Structura pre"atirii1 discipline 2undamentale ,>$,- M
discipline de specializare 2+$02 M
discipline complementare 1+$%, M
Raportul orelor de prelegeri / activit(i practice
(seminarii, laboratoare, practic)
tip prelegeri
(cursuri)
activit(i
practice
P/AP
Num#r ore obli"atorii >,+ 10>& 0$>0
Num#r ore op5ionale 1+& 1,% 1$09
Total par(ial 924 1232 0,75
Num#r ore 2acultati6e 1+& 2,2 0$+>
Total 1092 1484 0,74
Corelarea planului de nv(mnt cu cel al specializrilor nrudite
Specializarea CHIMIE completeaz# <n mod 2iresc "ama de specializ#ri din Bacultatea de
Cimie 4i Cn"inerie Cimic# 4i se bazeaz# pe eGperien5a didactic# si de cercetare deja eGistente de
mai mult timp. ;lanul de <n6#5#m=nt a 2ost <ntocmit ast2el <nc=t s# se 6alori2ice competen5ele
dob=ndite de c#tre corpul pro2esoral <n cadrul acti6it#5ilor des2#4urate <n pre"#tirea studen5ilor <n
domeniul cimiei. ;entru majoritatea disciplinelor 2undamentale au 2ost elaborate pro"rame
similare cu cele ale specializ#rilor <nrudite de la 2acultatea noastra (respecti6 specializarile din
domeniile in"ineresti si Stiinta mediului$ la care multe din disciplinele 2undamentale speci2ice
domeniului respecti6 se suprapun cu cele de la Cimie).
?mp#r5irea disciplinelor <n cate"oriile fundamentale$ de specialitate 4i complementare$
rele6# raporturile care se stabilesc <n ceea ce subliniam mai sus$ o rela5ionare <ntre disciplinele
care cad <n di2eritele arii de studiu.
Activitatea de practic la specializarea CHIMIE
;ractica de specialitate reprezinta un element esential <n cadrul specializ#rii pro2esionale a
studentilor. Succesul absol6entilor pe piata muncii 6a depinde <n buna masura de "radul <n care
acestia se 6or 2amiliariza cu standardele pe care le presupune practicarea pro2esiei pentru care s-
au pre"atit.
Cn baza ordinului nr. -,%+/0+-0%-2000 cu pri6ire la acti6itatea de practica a studentilor$
aceasta acti6itate a 2ost plani2icata <n semestrul CP$ eci6alentul a doua saptamani. 7cti6itatea
practica are drept scop corelarea cunostintelor 2undamentale/teoretice acumulate la cursuri si
seminarii cu practica din laboratoare cu di6erse pro2ile * sinteza de compusi cimici$ analiza
cimica$ analiza structurala * cuplata cu cunoasterea directa a posibilelor 6iitoare locuri de
munca. ;e parcursul sta"iului de practica se elaboreaza un raport de practica ce se prezint#
comisiei didactice de e6aluare in cadrul colo6iului de practic#.
;entru specializarile eGistente in cadrul 2acultatii s-a or"anizat aci6itatea de practica pe
plat2orma industriala HAL'CECMI Damnicu Palcea$ in laboratoarele Cnstitutului de Cercetari
Cimice Daluca Dipan din Cluj-Napoca$ laboratoarele autorizate din 8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai
coordonate de cadre didactice ale 2acultatii noastre.
22
Pezi con6en5iile semnate de Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# cu di6ersi
parteneri$ aneGa 2.1.--2.
2.1.4. Studen(i
Admiterea
7dmiterea la Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimica$ specializarea CHIMIE se 2ace
con2orm re"ulamentului de admitere iar ierarizarea studen5ilor se 2ace pe locuri bu"etate 4i cu
taG#$ 4i <n ordine descresc#toare a mediilor.
Dosarul de admitere cuprinde1 2i4a de <nscriere (2ormular tip)$ diploma de bacalaureat <n
ori"inal$ copie le"alizata dup# certi2icatul de na4tere 4i acolo unde este cazul$ certi2icat de
competenta lin"6istica.
Documente yi nscrisuri
Dezultatele 4colare sunt con2orme cu le"isla5ia rom=neasca <n 6i"oare$ <n cadrul procesului
9olo"na eliber=ndu-se diploma supplement. Studen5ii pot solicita la cerere eGtrase a situa5iilor
4colare$ contra cost$ secretariatul 2iind cali2icat 4i obli"at s# le elibereze.
8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai are un re"ulament de credite trans2erabile$ con2orm le"isla5iei
<n 6i"oare.
;ri6ind trans2erul studen5ilor$ acesta este re"lementat at=t la ni6el na5ional$ la ni6el de
8ni6ersitate$ c=t 4i la ni6elul Bacult#5ii. Men5ion#m c# <n condi5iile re"ulamentelor eGistente este
pre6#zut# perioada de trans2er <n prima lun# pentru studen5ii inte"rali4ti. 8ni6ersitatea 9abe4-
9ol:ai$ prin re"lement#rile interne acord# o aten5ie sporit# acestor mecanisme de trans2er.
'oate <nscrisurile eliberate de Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimica$ 8ni6ersitatea
9abe4-9ol:ai$ respect# le"isla5ia <n 6i"oare. Men5ion#m c# 8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai este una
din cele mai compleGe uni6ersit#5i din Dom=nia$ care are <n componen5a ei 21 de 2acult#5i.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimica este una dintre acestea 4i este acreditat#$ supun=ndu-se
tuturor drepturilor 4i obli"a5iilor pre6#zute <n le"isla5ia uni6ersitar# (6ezi aneGa 2.1.%-- Model
foaie matricol2 3u,liment la di,loma).
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimica are o tradi5ie semni2icati6# <n prelucrarea 4i
"estionarea bazei de date re2eritoare la studen5ii din cadrul 2acult#5ii.
Licen(a
8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai 4i Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimica sunt abilitate s#
or"anizeze eGamen de licen5#. Cn 2iecare an uni6ersitar$ eGamenul de 2inalizare a studiilor se
or"anizeaz# <n dou# sesiuni stabilite de Senatul 899$ odat# cu aprobarea structurii anului
uni6ersitar.
Con2orm art. 10 din /egulamentul de funcionare a activitii didactice pe baza sistemului
de credite transferabile +n Universitatea !abe"!ol#ai$ consiliile pro2esorale stabilesc cerin5ele
pentru ob5inerea actelor de absol6ire a studiilor <ntr-o anumit# specializare. 7ceste cerin5e sunt
men5ionate eGplicit <n planul de <n6#5#m=nt.
Senatul 899 elaboreaz#$ pe baza preciz#rilor M0dC$ pentru 2iecare "enera5ie de
absol6en5i$ un re"ulament de des2#4urare a eGamenului de licen5#.
0Gamenul de licen5# const# din proba de prezentare 4i sus5inere a lucr#rii de licen5#
(testeaz# capacitatea absol6en5ilor de a procesa cuno4tin5ele <n condi5ii de rezol6are a unor
probleme speci2ice domeniului de pre"#tire)
Lucr#rile de licen5# pot a6ea conduc#tori 4tiin5i2ici numai titulari de curs$ care de5in titlul
de doctor <n specializarea respecti6#. Lucrarea poate a6ea doi sau mai mul5i conduc#tori
4tiin5i2ici. Lucr#rile se pot elabora$ edita 4i sus5ine <n limba <n care s-a studiat (rom=n#$ ma"iar#$
"erman#) sau <ntr-o limb# de lar"# circula5ie interna5ional# (en"lez#$ 2rancez#$ italian#).
2-
8n eGamen nepromo6at sau o prob# nepromo6at#$ dup# caz$ se poate repeta <ntr-o sesiune
ulterioar#. Notele ob5inute <n sesiuni anterioare la 899 se pot recunoa4te numai dac# sunt de cel
pu5in & (opt).
0Gamenul de licen5# sus5inut 4i promo6at nu se mai poate repeta <ntr-o alt# sesiune.
Programul Socrates/Erasmus
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimica este partenera unui mare num#r de uni6ersit#5i
<n cadrul ;ro"ramului Socrates/0rasmus 2inan5at de Comisia 0uropean#$ 2apt ce permite
studen5ilor 2acult#5ii noastre s# bene2icieze de burse de studiu <n str#in#tate. Spre eGemplu$ <n anul
uni6ersitar 200&/2009$ Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimica a o2erit ,, de ast2el de burse -
ni6el de studiu licen5#$ master 4i doctorat - num#rul acestora cresc=nd an de an. 7 crescut de
asemenea num#rul studen5ilor care 6in la Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimica <n cadrul
;ro"ramului Socrates / 0rasmus.
Cn tabelul urm#tor este prezentat# lista uni6ersit#5ilor partenere ale 2acult#5ii noastre <n
cadrul ;ro"ramului Socrates / 0rasmus$ list# 6alabil# pentru anul uni6ersitar 200&/2009. 7cest
tabel con5ine mobilit#5ile pentru studen5i.
Multe dintre mobilit#5ile pentru studen5i sunt bazate pe cooper#ri anterioare dintre "rupuri
de cercetare din Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimica 4i din uni6ersit#5i europene. Pizitele
de studiu <n cadrul ;ro"ramului Socrates/0rasmus au 2ost adesea urmate de in6itarea studen5ilor
ca masteranzi sau doctoranzi la uni6ersit#5ile partenere/ <n unele cazuri rezultatul a 2ost demararea
doctoratului <n cotutela.
Nr.
crt.
Denumirea institu(iei partenere Tara de
destina(ie
Nr. de
fluxuri
Durata
/flux
(luni)
Domeniul
de
studiu`)
Nivelul
de
studiu
``)
1 8NCP0DSC'0 LC9D0 D0 9D8Q0LL0S 90 1 - 1-.- L
2 BD0C98DF8NCP0DSC'X AB MCNCNF
7ND '0CENALAFX
D0 2 + 0+.- L M D
- EACESCE8L0 M0DS098DF D0 1 12 0+.- M
% 8NCP0DSCD7D D0 97DC0LAN7 0S 1 + 0+.- L$M
, 8NCP0DSCD7D D0 97DC0LAN7 0S 2 + 1-.- L M D
+ 8NCP0DSCD7D ;ALC'0CNCC7 D0
C7'7L8NX7
0S 2 , 0+.- L$M
> 8NCP0DSCD7D D0 L7 DCAU7 0S 2 , 1-.- D
& 8NCP0DSCD7D D0 V7D7FAV7 0S 2 , 1-.- L
9 0CAL0 D0 MCN0S Dd7L9C-
C7DM78Q
BD 1 + 0+.- L M D
10 8NCP0DSC'0 Dd7NF0DS BD 2 - 1-.- M
11 8NCP0DSC'0 UAS0;E BA8DC0D BD 2 10 1-.- L M D
12 8NCP0DSC'0 DDAC' 0' S7N'0
LCLL0 CC
BD 1 12 1-.- D
1- 8NCP0DSC'0 D0 ;0D;CFN7N PC7
DAMC'C7
BD - + 1-.- M D
1% 8NCP0DSC'0 D0 DA80N BD % - 1-.- M D
1, CNS'C'8' N7'CAN7L D0S
SCC0NC0S 7;;LCT80S D0 DA80N
BD 2 , 1-.- L
1+ 8NCP0DSC'0 ;78L S797'C0D
'A8LA8S0
BD 2 10 1-.- M D
1> N7'CAN7L '0CENCC7L
8NCP0DSC'X AB 7'E0NS
FD 2 + 1-.- M D
1& 8NCP0DSC'X AB CA7NNCN7 FD 2 + 1-.- M D
19 98D7;0S' 8NCP0DSC'X AB
'0CENALAFX 7ND 0CANAMCCS
E8 , + 1-.- L M D
2%
20 8NCP0DSC'X AB ;0CS E8 , + 1-.- L M D
21 8NCP0DSC'7 D0FLC S'8DC DC
C7FLC7DC
C' 2 10 0+.- L
22 8NCP0DSC'7 D0FLC S'8DC DC
C7FLC7DC
C' 1 + 1-.- L M
2- 8NCP0DSC'7 D0FLC S'8DC DC
DAM7 K'AD P0DF7'7K
C' - + 1-.- M D
2% ;ALC'0CENC!7 FD7NS!7 ;L 2 , 0+.- M D
2, 8NCP0DSCD7D0 D0 CACM9D7 ;' 1 9 1-.- L
2+ L7;;00ND7N'7 8NCP0DSC'X AB
'0CENALAFX
SB 1 9 0+.- M
2> L8ND 8NCP0DSC'X S 1 + 1-.- D
.) +.- - Domeniu Cn"inerie Cimic#/ 1-.- - Domeniu Cimie
..) L - ni6el licen5#$ M - ni6el masterat$ D - ni6el doctorat
'ot <n cadrul ;ro"ramului Socrates / 0rasmus 2acultatea noastr# are acorduri de realizare a
mobilit#5ilor cadrelor didactice (pro"ram didactic - predare) la uni6ersit#5ile partenere (aceleasi
care o2era mobilitati si pentru studenti).
2.1.5. Cercetarea ytiin(ific
'emele de cercetare din pro"ramele catedrelor Bacult#5ii de Cimie 4i Cn"inerie Cimic#
se <nscriu <n ariile 4tiin5i2ice ale domeniilor de licen5# eGistente$ precum 4i <n domeniul Cimiei *
specializarea CECMC0$ pe care o supunem e6alu#rii <n 6ederea acreditarii (6ezi aneGele 2.1.,-1 si
2.1.,-2 ).
Cn tabelul urm#tor sunt prezentate o parte din proiectele derulate <n 200& de cadrele
didactice de la Bacultatea noastr#.
Nr.
crt.
Tipul de
proiect
Denumirea proiectului
Suma
alocata pe
2008
RON]
Institu(ia
finan(atoare
1 proiect
na5ional
3trategies of interfacial nanofabrication in research
and develo,ment of some novel functional
nanomaterials and ,lan su,ramolecular structures
for nanotechnolog4 and nanodevices
20000 CNCSIS
2 proiect
na5ional
Contributii la chimia com,usilor organometalici
hi,ervalenti ai metalelor din gru,ele (* 5sn6 ,b16 ('
5sb6bi1 si ($ 5se6 te1 / design6 structura6 reactivitate
100000 CNCSIS
- proiect
na5ional
Chiralitate moleculara7 determinarea e.cesului
enantiomeric
99000 CEEX
% proiect
na5ional
!oi liganzi fosfor/organici ,olidentati si com,lecsi
ai acestora cu metale" 3inteza6 structura6 reactivitate
chimica si ,otentiale a,licatii
100000 CNCSIS
, proiect
na5ional
Materiale Com,ozite ,e baza de cali.arene cu
,ro,rietati magnetice si2sau de com,le.are selectiva
a unor ioni de metale de interes tehnologic
10000 CEEX
+ proiect
na5ional
Com,usi organometalici ai mercurului6 seleniului si
telurului cu coordinare intramoleculara / sinteza6
caracterizare structurala in solutie si stare solida6
reactivitate
21600 CEEX
> proiect
na5ional
Design/ul6 sinteza6 analiza structurala si
,ro,rietatile su,ramoleculare ale unor noi com,usi
20000 CNCSIS
2,
macrociclici cu unitati bitiofenice
& proiect
na5ional
8lcaloizi steroidici din 3olanaceae6 triter,ene din
9ricaceae si uleiuri volatile din :amiaceae indigene
,entru industria farmaceutica6 alimentara si
cosmetica
918500 CEEX
9 proiect
interna5ional
!oi structuri dendritice 5,i1deficitare 5diazine si s/
triazine1 cu terminatii serinolice ca ,otentiale
vehicule biotrans,ortoare 7 building/bloc;/uri6
dendroni6 dendrimeri
50000 CNCSIS
10 proiect
na5ional
roducerea hidrogenului ,e cale fotoelectrolitica 758000 CEEX
;e baza raport#rilor incluse <n 9aza de date a 899 Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# a
ob5inut <n 200& urm#toarele rezultate.
7rticole publicate <n re6iste recunoscute CSC1 102
Lucr#ri publicate <n re6iste indeGate 9DC +
Lucr#ri publicate <n re6iste neindeGate 9DC 1
7rticole publicate <n re6iste recunoscute CNCSCS 9
7rticole publicate <n alte re6iste na5ionale %
Capitole publicate la edituri recunoscute interna5ional 1
C#r5i editate la edituri recunoscute CNCSCS 10
Lucr#ri publicate <n con2erin5e 4tiin5i2ice indeGate 9DC 2-
Lucr#ri publicate <n con2erin5e 4tiin5i2ice neindeGate 9DC +,
Lucr#ri publicate <n con2erin5e 4tiin5i2ice na5ionale >
9re6ete 2
;roiecte na5ionale >0
;roiecte interna5ionale 1
Contracte interna5ionale +
Detalierea cu pri6ire la 7cti6itatea de cercetare pentru ultimii - ani 4i ;ro"ramul
mani2est#rilor 4tiin5i2ice sunt prezentate <n aneGa 2.1.,-2 4i respecti6 aneGa 2.1.,--.
2.1.6. Baza material
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimica dispune de o cl#dire proprie (strada 7ran:
Uanos$ nr. 11) care asi"ur# toate 2acilit#5ile necesare des2#4ur#rii acti6it#5ile didactice 4i de
cercetare (am2iteatre$ s#li de seminar$ laboratoare$ bibliotec#$ ateliere didactice$ ma"azii de
cimicale etc. (6ezi aneGa 2.1.+-- Situa5ia asi"ur#rii spa5iilor).
Bacultatea noastr# asi"ur# cadrelor didactice 4i studen5ilor baza materiala cuprinz=nd un
num#r su2icient de spa5ii de <n6#5#m=nt$ dup# cum urmeaz#1
Sli de curs / seminar:
% am2iteatre cu peste &0 locuri 2ecare/
1% s#li de curs/seminar cu capacitate mai mic#.
S#lile mari de curs sunt ecipate cu calculatoare 4i sisteme de 6ideo proiec5ie$ toate s#lile sunt
ecipate cu retroproiectoare.
Laboratoare didactice (6ezi aneGa 2.1.+-1)1
37 laboratoare didactice specializate pe catedre dup cum urmeaz:
2+
+ laboratoare de cimie "enerala$ cimie anor"anic# si tenolo"ii anor"anice$
- laboratoare de cimie or"anic# si cimie or"anometalica$
+ laboratoare de cimie-2izic# * structura$ termodinamica$ cinetica$ electrocimie$ coloizi
si macromolecule si tenolo"ii electrocimice$
, laboratoare de cimie analitic# calitati6a$ cantitati6a$ metode de separare$ analiza
instrumentala$
+ laboratoare de tenolo"ie cimic# anor"anica si or"anica$ analiza si sinteza sistemelor
cimice$
2 laboratoare de biocimie si tenolo"ii enzimatice$
9 laboratoare de in"inerie cimic# * 2enomene de trans2er$ in"ineria reac5iilor cimice$
4tiin5a 4i in"ineria materialelor oGidice$
% s#li dotate cu re5ea de calculatoare pentru acti6it#5ile didactice a2erente cursurilor de
in2ormatic# de baz# 4i de specialitate. Dintre acestea - sunt ecipate cu calculatoare noi
instalate <n ianuarie 200>. 8nul din laboratoarele de in2ormatic# este permanent la
dispozi5ia studen5ilor pentru Cnternet 4i pentru pre"#tirea temelor la di2erite discipline.
Dup# cum rezulta din 7neGa 2.1.+.-1 laboratoarele sunt dotate cu ecipamente speci2ice.
7c5iunea de modernizare continu# a laboratoarelor didactice este <n aten5ia cadrelor didactice ale
2acult#5ii. ?n anul 200& au 2ost 2inan5ate pentru dotarea cu ecipamente + laboratoare didactice.
Biblioteci
Studen5ii 2acult#5ii noastre au acces necondi5ionat la 9iblioteca Central# 8ni6ersitara
(9C8) ZLucian 9la"aI 4i la 2ilialele acesteia.
Cu un pro2il enciclopedic$ cultural 4i 4tiin5i2ic$ 9C8 este cea mai mare bibliotec# din
'ransil6ania 4i una din cele mai mari biblioteci uni6ersitare din 5ar#.
'otalul publica5iilor pe <ntrea"a re5ea de biblioteci-2iliale 4i unitatea centrala se ridic# la
aproGimati6 -.+00.000 de 6olume$ din care ,00.000 6olume de periodice. Bondul de colec5ii al
9C8 presupune publica5ii 4i materiale care s# sus5in# per2orman5a academic# a specializ#rilor
pre6#zute de 8ni6ersitatea K9abe4-9ol:aiK din Cluj-Napoca$ adapt=ndu-se <n permanen5#
cerin5elor <n6#5#m=ntului modern. Bondurile bibliotecii pot 2i consultate <n cele ,, s#li de lectura
cu o capacitate de peste 2100 locuri$ at=t <n cl#direa centrala$ c=t 4i <n bibliotecile 2iliale.
?n incinta Bacult#5ii de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# se "#se4te biblioteca Bacult#5ii (2iliala
a 9ibliotecii Centrale 8ni6ersitare ZLucian 9la"aI) 2iind una din cele mai mari biblioteci de
specialitate din partea de nord a tarii. 0a dispune de un 2ond de carte 4i publica5ii periodice de
specialitate ce acoper# zone de interes <n domeniul cercet#rii 4i documentarii.
9iblioteca este supus# unei dez6olt#ri continue$ prin cre4terea num#rului de c#r5i 4i de
periodice de specialitate acizi5ionate$ cat 4i a bazelor de date$ pe suport electronic 4i on-line.
9iblioteca dispune de o sal# de lectura cu -& de locuri$ precum 4i de doua s#li cu %+ de
locuri cu acces liber la ra2t. ;atrimoniul bibliotecii este 2ormat din1
C#r5i1 -+.&,%
;eriodice1 10.2%+
S'7S -uri1 --.>0&
9re6ete de Cn6en5ii1 &0
Ser6ire <n sal#1 - in2orma5ii biblio"ra2ice curente 4i de pro2unzime
- instruirea studen5ilor <n procesul de documentare
- <ndrumarea cititorilor
- catalo" on-line
9iblioteca o2er# acces la bazele de date1 ;roTuest si Sprin"erLinN$care pot 2i accesate de
la cele % calculatoare din dotarea bibliotecii sau de la calculatoarele de la celelalte 2iliale ale 9C8.
;e l=n"# c#r5ile 4i re6istele a2late <n 9iblioteca Bacult#5ii <n s#lile men5ionate mai sus$
2iecare catedra are c=te o 9iblioteca de Catedr# <n care sunt c#r5i 4i re6iste acizi5ionate de
membrii Bacultatii din 2onduri de cercetare sau din di6erse proiecte interna5ionale cu caracter
2>
didactic. 7cestea reprezint# <n "eneral c#r5i publicate 2oarte recent$ reedit#ri ale unor 6olume de
mare 6aloare 4i sunt la dispozi5ia tuturor cadrelor didactice 4i a studen5ilor. ;entru o bun#
in2ormare toate c#r5ile cump#rate de catedre au 2ost in6entariate 4i sunt trecute <n baza de date a
9ibliotecii Centrale 8ni6ersitare.
9iblioteca 2acult#5ii asi"ur#$ <n "eneral$ un num#r su2icient de cursuri / c#r5i / <ndrumare
care acoper# disciplinele din pro"ramul de studii. 'oate acestea sunt eGplicit precizate <n s:llabi
(6ezi aneGa 2.1.--1).
2.2. Criterii yi standarde de performan(
A. Capacitatea institu(ional
A.1. Structuri institu(ionale, administrative yi manageriale
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# este 2ormat# din Departamentul de Cimie 4i
Departamentul de Cn"inerie Cimic# 4i din Catedre$ 2iecare a6=nd propriile re"ulamente de
or"anizare 4i 2unc5ionare. De asemenea Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# <4i des2#4oar#
acti6itatea pe durata unui an urm#rind <ndeplinirea pre6ederilor propriului ;lan opera5ional (aneGa
7.1.1-1).
Ar"ani"rama 2acult#5ii este prezentat# <n aneGa 7.1.1-2$ iar actul "u6ernamental <n baza
c#ruia a 2ost <n2iin5at# Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# este prezentat <n aneGa 7.1.1--.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# asi"ur# <n6#5#m=ntul pe trei linii de studii *
rom=n#$ ma"iar#$ "erman#. Linia de studii este 2orma de or"anizare a procesului didactic din
2acultate des2#4urat <n limbile de predare mai sus amintite$ con2orm le"isla5iei <n 6i"oare.
Structurile institu5ionale ale Bacult#5ii de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# sunt prezentate in
continuare <mpreun# cu principalele lor atribu5ii.
Consiliul profesoral
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# este condus# de Consiliul pro2esoral. 7cesta este
compus din cadre didactice$ cercet#tori$ studen5i 4i administratorul 4e2 de 2acultate. ?n Consiliul
pro2esoral sunt reprezentate toate sec5iile$ catedrele$ liniile de studii 4i unit#5ile de cercetare. ?n
componen5a sa$ Consiliul pro2esoral 5ine cont de structura 2acult#5ii pe linii de studiu$ con2orm
structurii multiculturale a 8ni6ersit#5ii. Directorul unei linii de studii poate 2i decanul$
prodecanul$ cancelarul sau un alt membru al Consiliului pro2esoral. Le2ii de catedr# 2ac parte de
drept din Consiliul pro2esoral.
Consiliul pro2esoral se <ntrune4te <n sesiune ordinar# lunar$ con2orm pro"ram#rii stabilite la
<nceputul 2iec#rui semestru academic$ 4i <n sesiuni eGtraordinare$ la con6ocarea decanului$ a
Cole"iului Consiliului pro2esoral sau la cererea a cel pu5in 1/2 din num#rul membrilor Consiliului
pro2esoral.
Consiliul pro2esoral <4i constituie <n a doua 4edin5# ordinar# comisiile de specialitate$
prezidate de un membru al Consiliului. Comisiile de specialitate ale Consiliului pro2esoral sunt
2iGate dup# modelul comisiilor de specialitate ale Senatului.
Consiliul pro2esoral 6alideaz# 4e2ii de catedr# 4i de departament$ ale4i de plenul colecti6ele
didactice ale acestora. Consiliul pro2esoral poate decide necon2irmarea sau suspendarea din
2unc5ie a 4e2ilor de catedr#$ de departament$ precum 4i a decanului$ prodecanului$ cancelarului$ a
membrilor Consiliului pro2esoral$ in condi5iile stabilite de le"e.
?n 6irtutea autonomiei uni6ersitare Consiliul pro2esoral are urm#toarele competen5e1
a) stabile4te strate"ia dez6olt#rii 2acult#5ii <n concordan5# cu strate"ia de dez6oltare a
8ni6ersit#5ii$ pro"ramele didactice 4i 4tiin5i2ice/
b) propune structura 2acult#5ii (departamente$ catedre$ sec5ii de cercetare)/
c) stabile4te num#rul de studen5i pe sec5ii$ specializ#ri$ modalit#5ile de admitere$ potri6it
propunerilor 2ormulate de catedre/
d) propune specializ#rile pentru licen5#$ studii apro2undate 4i doctorat <naintate de catedre/
2&
e) a6izeaz# statele de 2unc5ii pentru personalul didactic$ de cercetare$ tenic*administrati6/
2) con2irm# comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice$ propunerile
comisiilor de speciali4ti pentru numirea pe posturi didactice/
") propune constituirea unit#5ilor autonome de cercetare sau de prest#ri ser6icii <n
con2ormitate cu pre6ederile le"ii 4i ale Cartei 8ni6ersit#5ii$ stabile4te modalit#5ile de 2unc5ionare
ale acestor unit#5i 4i aprob# personalul de cercetare 4i "radele 4tiin5i2ice/
) a6izeaz# propunerile catedrelor pentru conduc#torii de doctorat 4i 4e2i de unit#5i de
cercetare.
Consiliul pro2esoral aplic# principiile 4i normele de 2inan5are 2iGate de Consiliul de
2inan5are$ inte"rare economic# 4i probleme sociale al Senatului 8ni6ersit#5ii/ aprob# bu"etul
"eneral al 2acult#5ii 4i al catedrelor/ aplic# principiile de salarizare a personalului didactic$ de
cercetare 4i tenico*administrati6.
La <nceputul anului uni6ersitar$ Consiliul pro2esoral de2alc# bu"etul 2acult#5ii pe
departamente sau catedre. Consiliul pro2esoral stabile4te destina5ia celtuielilor 4i cuantumul
acestora$ in6esti5iile 4i pro"ramarea lor. Consiliul poate corecta bu"etul la di2erite capitole 4i <n
cursul anului.
Consiliul pro2esoral 2iGeaz# e2ecti6ul de burse pe sec5ii.
De asemenea$ Consiliul pro2esoral stabile4te strate"ia cooper#rii academice interna5ionale$
propune acorduri de cooperare academic# interna5ional#$ care trebuie s# aib# sus5inerea unit#5ilor
componente ale 2acult#5ii.
Consiliul pro2esoral 6alideaz# propunerile catedrelor pentru acordarea titlurilor de Doctor
Eonoris Causa al 8ni6ersit#5ii$ de Senator de Anoare al 8ni6ersit#5ii$ de ;ro2esor Eonoris Causa
4i de pro2esor consultant.
Consiliul pro2esoral poate propune anual prelun"irea acti6it#5ii cadrelor didactice care au
6=rsta de pensionare cel mult p=n# la 6=rsta de >0 de ani.
Consiliul pro2esoral poate propune <ncetarea acti6it#5ii cadrelor didactice <n 8ni6ersitate$ <n
condi5iile stabilite prin le"e.
Consiliul pro2esoral poate recur"e la 6ot secret 4i <n alte situa5ii dec=t cele pre6#zute eGplicit
de le"e.
Consiliul pro2esoral ia deciziile cu majoritatea simpl# a membrilor prezen5i/ c6orumul
4edin5elor este de 2/- din totalul membrilor Consiliului pro2esoral.
Colegiul Consiliului profesoral al facult(ii
Cole"iul Consiliului pro2esoral este 2ormat din decan$ prodecan$ cancelarul 2acult#5ii 4i
cancelarul studen5ilor. Deprezentantul departamentelor liniilor de studii in Cole"iu este decanul$
prodecanul sau cancelarul. Cole"iul l#r"it al Consiliului pro2esoral cuprinde pe l=n"# membrii
Cole"iului Consiliului 4i 4e2ii de catedr#$ directorii de departament$ directorii departamentelor
liniilor de studii$ 4i directorii unit#5ilor de cercetare. 7cesta se <ntrune4te la solicitarea decanului
atunci c=nd se discut# probleme speci2ice. Membrii Cole"iului l#r"it au drept de 6ot <n
problemele speci2ice <n care sunt implica5i.
Cole"iul Consiliului pro2esoral este or"anismul eGecuti6 al administra5iei academice din
2acultate. Cole"iul are urm#toarele competen5e1
(a) aplic# ot#r=rile Consiliului pro2esoral 4i ia ot#r=ri <n probleme curente <n inter6alul
dintre reuniunile Consiliului pro2esoral$ pe baza ot#r=rilor acestuia/
(b) coordoneaz# acti6itatea comisiilor Consiliului pro2esoral/
(c) pre"#te4te reuniunile Consiliului pro2esoral/
(d) coordoneaz# personalul administrati6 4i tenic/
(e) repartizeaz# spa5iile 2acult#5ii/ rezol6# problemele sociale/
(2) asi"ur# conducerea curent# a 2acult#5ii/ r#spunde la peti5ii$ cereri 4i solicit#ri/
(") realizeaz# cooperarea cu institu5ii 4i or"anisme interne sau interna5ionale/
() pro"rameaz# eGamenele/
(i) or"anizeaz# admiterea <n 2acultate/ pre"#te4te publica5iile 2acult#5ii.
29
Departamentul
Dolul departamentelor este de a concentra poten5ialul 4tiin5i2ic$ de a coordona politicile
unitare <n domeniul de competen5# al departamentului$ de a asi"ura o 2olosire mai e2icient# a
resurselor 4i a patrimoniului. Departamentele se creeaz# la propunerea 2acult#5ilor$ cu aprobarea
Senatului.
Le2ii catedrelor din departament 4i responsabilii liniilor de studii 2ormeaz# Cole"iul
departamentului 4i desemneaz# prin 6ot$ directorul departamentului care$ de re"ul#$ este unul
dintre 4e2ii de catedr#.
Cole"iul departamentului are un secretar 4tiin5i2ic desemnat dintre cadrele didactice ce 2ac
parte din departament. ?n 2unc5ie de bu"et$ departamentul poate constitui un secretariat
administrati6.
Departamentul public# pro"ramele didactice la <nceputul anului academic$ editeaz# re6iste
proprii.
Departamentul liniei de studiu
Departamentul liniei de studiu se alc#tuie4te din to5i membrii 2acult#5ii care predau <n cadrul
liniei de studiu respecti6e.
Conducerea Departamentului liniei de studiu este 2ormat# din Consiliul Departamentului$
alc#tuit din Directorul Departamentului liniei de studiu 4i un adjunct.
Departamentul liniei de studiu are <n competen5#1 politica de dez6oltare a liniei de studiu$
politica de resurse umane a liniei de studiu$ con5inutul disciplinelor pentru liniile de studiu$
or"anizarea unor acti6it#5i speci2ice liniei de studiu (mani2est#ri 4tiin5i2ice$ culturale$
documentare$ 6izite ale pro2esorilor in6ita5i etc.).
Eot#r=rile Departamentului liniei de studiu sunt supuse pentru aprobare Consiliului
pro2esoral al 2acult#5ii. Cn cazul <n care o ot#r=re a Departamentului liniei de studiu este in2irmat#
de Consiliul pro2esoral$ la solicitarea Departamentului ea poate 2i supus# discu5iei Senatului$
con2orm procedurilor acestuia.
Catedra
Catedra se or"anizeaz# pe discipline <nrudite.
Conducerea catedrei este asi"urat# de c#tre 9iroul catedrei alc#tuit din 4e2ul de catedr#$
adjunctul 4e2ului de catedr# 4i secretarul 9iroului.
Catedrele care asi"ur# pre"#tirea studen5ilor pe mai multe linii de studii 6or a6ea <n
componen5a 9iroului catedrei reprezentan5i ai acestor linii. Deprezentan5ii liniilor de studiu$
membri ai 9iroului catedrei$ au urm#toarele atribu5ii1 structurarea posturilor corespunz#toare
liniei respecti6e din statul de 2unc5iuni al catedrei$ or"anizarea cursurilor a2erente liniei$ politica
de personal <n cadrul liniei de studii.
?n catedre se mai pot constitui colecti6e$ conduse de responsabili de colecti6e. Desemnarea
responsabilului de colecti6 se 2ace pe baza De"ulamentului catedrei.
;e l=n"# catedre se pot or"aniza unit#5i de cercetare sau de prest#ri ser6icii cu auto2inan5are.
Directorii sau 4e2ii acestor unit#5i se con2irm# de c#tre Consiliul pro2esoral. 8nit#5ile de cercetare
sunt subordonate administrati6 decanului.
?n temeiul autonomiei uni6ersitare$ catedra are urm#toarele competen5e1 elaboreaz# planuri
strate"ice de dez6oltare$ state de 2unc5ii/ propune specializ#rile pentru licen5#$ studii apro2undate$
doctorat/ propune conduc#torii de doctorat/ coordoneaz# unit#5ile autonome de cercetare/ propune
di2eren5ieri salariale/ 2ace propuneri de cooperare academic# interna5ional#/ propune acordarea
titlului de Doctor Eonoris Causa$ Senator de Anoare$ ;ro2esor Eonoris Causa$ licen5iat onori2ic al
8ni6ersit#5ii$ propune <ncetarea acti6it#5ii cadrelor didactice$ a cercet#torilor 4i a personalului
tenico * administrati6/ elaboreaz# pro"ramele didactice$ de cercetare$ de studii apro2undate$ de
-0
doctorat 4i de 2ormare continu# (postuni6ersitare)/ or"anizeaz# mani2est#ri 4tiin5i2ice/ e6alueaz#
acti6itatea didactic# 4i 4tiin5i2ic# a cadrelor didactice 4i a cercet#torilor/ 2ace propuneri <n materie
de posturi$ propune comisiile de concurs$ or"anizeaz# concursurile/ propune cadrele didactice
asociate$ pro2esorii consultan5i$ prelun"irea acti6it#5ii persoanelor care au 6=rsta de pensionare.
Catedra <4i <ntocme4te un plan de bu"et (6enituri 4i celtuieli) a6=nd <n 6edere competen5ele
sale descentralizate.
Catedra adopt# anual pro"ramul de editare a cursurilor$ a materialelor$ a caietelor de
seminar 4i lucr#ri practice$ a altor materiale didactice.
Catedra aprob# anual pro"ramele 4tiin5i2ice ale cadrelor didactice 4i ale unit#5ilor autonome
de cercetare din subordinea sa.
Catedra poate acorda burse de cercetare$ specializare$ doctorat$ din resurse proprii.
Eot#r=rile <n cadrul catedrei se iau cu majoritatea membrilor prezen5i dac# num#rul lor
reprezint# cel pu5in 2/- din totalul membrilor catedrei.
Unit(ile de cercetare
8nit#5ile de cercetare subordonate Consiliului pro2esoral se or"anizeaz# la propunerea
catedrelor sau a departamentelor. 0le reunesc cadre didactice$ cercet#tori 4i studen5i.
Bunc5ionarea unit#5ilor de cercetare este re"lementat# de De"ulamentul "eneral emis de
Consiliul pro2esoral 4i de propriile De"ulamente de or"anizare 4i 2unc5ionare.
8nit#5ile de cercetare des2#4oar# preponderent cercetare 4tiin5i2ic#$ dar pot asuma 4i
acti6it#5i didactice mai ales de specializare post-uni6ersitar#.
Conduc#torii unit#5ilor de cercetare sunt1 director al institutului sau centrului$ 4e2 de colecti6
sau 4e2 de laborator. 0i sunt propu4i de departamentul sau catedra care solicit# <n2iin5area unit#5ii
de cercetare 4i sunt con2irma5i de Consiliul pro2esoral.
Competen5ele unit#5ilor de cercetare sunt1 elaboreaz# proiecte de cercetare/ or"anizeaz#
acti6itatea de cercetare/ realizeaz# pro"ramele de cercetare/ 6alori2ic# cercetarea/ asi"ur# sursele
de 2inan5are/ redacteaz# publica5ii 4tiin5i2ice/ or"anizeaz# mani2est#ri 4tiin5i2ice.
8nit#5ile de cercetare se pot constitui pe perioade determinate$ <n 2unc5ie de bu"et$ surse de
2inan5are 4i ne6oi 4tiin5i2ice.
8nit#5ile de cercetare au bu"et propriu$ aprobat la <nceput de an sau pe parcursul anului
2inanciar$ <n 2unc5ie de resursele 2inanciare.
8nit#5ile de cercetare pot an"aja personal tenic 4i de administra5ie$ <n limitele resurselor
2inanciare de care dispun$ pe o perioad# determinat# sau nedeterminat#.
8nit#5ile de cercetare sunt supuse periodic e6alu#rii de c#tre Consiliul pro2esoral.
Atelierele didactice
7telierele didactice sunt or"anizate la ni6el de 2acultate pentru a asi"ura lucr#ri curente de
repara5ii 4i <ntre5inere a aparaturii didactice 4i de cercetare din 2acultate.
;ersonalul atelierelor didactice se subordoneaz# Cancelarului 2acult#5ii.
Colecti6ele didactice ale Bacult#5ii de Cimie 4i Cn"inerie cimic# sunt prezentate <n
continuare1
CATEDRA DE BIOCHIMIE I INGINERIE BIOCHIMIC
Florin-Dan IRIMIE ;ro2esor dr. in".
Le2 catedr#
irimie3cem.ubbcluj.ro
;7CVS Csaba Con2erentiar dr. in". paizs3cem.ubbcluj.ro
Dadu Lucian SCL7FEC-D8MC'D0SC8 Con2erentiar dr. rsila"i3cem.ubbcluj.ro
Monica Coana 'AL7 Con2eren5iar dr. in". mtosa3cem.ubbcluj.ro
;aula Peronica ;AD07 7sistent mpaula3cem.ubbcluj.ro
-1
CATEDRA DE CHIMIE ANALITIC
Tiberiu FRENIU Con2eren5iar dr. in".
Le2 de catedr#
2tibi3cem.ubbcluj.ro
Claudia Palentina CCM;AC8 Con2eren5iar dr. in". claudia3cem.ubbcluj.ro
D7DP7SC 0u"en Con2eren5iar dr. edar6asi3cem.ubbcluj.ro
!a!0DX-N7FX Ladislau Con2eren5iar dr. lNeNed:3cem.ubbcluj.ro
Micaela Lucia ;AN'7 Con2eren5iar dr. mponta3cem.ubbcluj.ro
Costel S]D98 Con2eren5iar dr. csarbu3cem.ubbcluj.ro
Simona Codru5a CA9V7C Lector dr. in". csimona3cem.ubbcluj.ro
Crina '7DSCCE0 Lector dr. itarsice3cem.ubbcluj.ro
SAFAD Csilla Vsuzsa 7sistent so"or3cem.ubbcluj.ro
0mil CADDAL ;ro2esor consultant ecordos3cem.ubbcluj.ro
Simion FAC7N ;ro2esor consultant s"ocan3cem.ubbcluj.ro
'eodor EADCL7N ;ro2esor consultant todisan3cem.ubbcluj.ro
CATEDRA DE CHIMIE ANORGANIC
FORIZS Edit Con2eren5iar dr.
Le2 de catedr#
e2orizs3cem.ubbcluj.ro
Conel E7CD8C 7cademician iaiduc3cem.ubbcluj.ro
Coan SCL7FEC-D8MC'D0SC8 ;ro2esor dr.$ Membru
corespondent al
7cademiei
Decan
isi3cem.ubbcluj.ro
7drian Coan ;\'D8^ ;ro2esor dr. apatrut3cem.ubbcluj.ro
7nca Daniela SCLP0S'D8 ;ro2esor dr. in". ancas3cem.ubbcluj.ro
Cristian Sorin SCLP0S'D8 ;ro2esor dr. cristi3cem.ubbcluj.ro
Monica Miaela P0N'0D Con2eren5iar dr. in". monica3cem.ubbcluj.ro
!8N 7ttila-Vsolt Lector dr. in". aNun3cem.ubbcluj.ro
Pictor LC'07N8 Lector dr. li6ictor3cem.ubbcluj.ro
Dra"o4 M\DFCN07N Lector dr. dmar"i3cem.ubbcluj.ro
Fabriela Nicoleta N0M0L Lector dr. s"abi3cem.ubbcluj.ro
Dadu S0M0NC8C Lector dr. in". seme3cem.ubbcluj.ro
P7DF7 Dicard 7ttila Lector dr. ric:3cem.ubbcluj.ro
Feor"e M7DC8 ;ro2esor consultant "marcu3cem.ubbcluj.ro
Mariana D8S8 ;ro2esor consultant mrusu3cem.ubbcluj.ro
CATEDRA DE CHIMIE FIZIC
Liana-Maria MURESAN ;ro2esor dr.
Le2 de catedr#
limur3cem.ubbcluj.ro
Assi EADAPC'V ;ro2esor dr. oro6itz3cem.ubbcluj.ro
;etru CL07 ;ro2esor dr. in". pilea3cem.ubbcluj.ro
Conel-C#t#lin ;A;0SC8 ;ro2esor dr. cpopescu3cem.ubbcluj.ro
Maria 'AMA7C7-CA'CS0L ;ro2esor dr. mcotisel3cem.ubbcluj.ro
7leGandra 7na CS7PD7DC Con2eren5iar dr. in". arustoiu3cem.ubbcluj.ro
Culiu A6idiu M7DC7N Con2eren5iar dr. iomar3cem.ubbcluj.ro
7urora MAC7N8 Con2eren5iar dr. amocanu3cem.ubbcluj.ro
0leonora Maria D8S Con2eren5iar dr. norus3cem.ubbcluj.ro
Fraziella Liana '8DD07N Con2eren5iar dr. in". "turdean3cem.ubbcluj.ro
Li6iu Dorel 9A9AL Lector dr. lbobos3cem.ubbcluj.ro
9ALL7 Carol Csaba Lector dr. csbolla3cem.ubbcluj.ro
7urel Sorin DADN07N8 Lector dr. dorneanu3cem.ubbcluj.ro
7drian NCCA7D\ Lector dr. in". anicoara3cem.ubbcluj.ro
SV79b Fabriella Ste2`nia Lector dr. "szabo3cem.ubbcluj.ro
Dana Maria S79A8 7sistent drd. dsabou3cem.ubbcluj.ro
D_CV Csaba ;`l 7sistent cracz3cem.ubbcluj.ro
Coan 9]LD07 ;ro2esor consultant ibaldea3cem.ubbcluj.ro
-2
CATEDRA DE CHIMIE ORGANIC
Castelia Eugenia CRISTEA Con2erentiar dr. in".
Le2 de catedr#
castelia3cem.ubbcluj.ro
9ADCS 0u"en ;ro2esor dr. jbodis3cem.ubbcluj.ro
Coan CDCS'07 ;ro2esor dr. cristea3cem.ubbcluj.ro
Mircea D\D\97N^8 ;ro2esor dr. in". mida3cem.ubbcluj.ro
Pasile Mircea DC8D07 ;ro2esor dr. diudea3cem.ubbcluj.ro
Con FDAS8 ;ro2esor dr. "rosu3cem.ubbcluj.ro
Lumini5a SCL7FEC-D8MC'D0SC8 ;ro2esor dr. lusi3cem.ubbcluj.ro
Lumini5a Camelia D7PCD Con2eren5iar dr. in". muntean3cem.ubbcluj.ro
0lena 9AFD7N Lector dr. ebo"dan3cem.ubbcluj.ro
Coana Luiza F\CN\ Lector dr. in". "luiza3cem.ubbcluj.ro
!7'AN7 Fabriel Lector dr. "abiN3cem.ubbcluj.ro
Carmen Lucia S\C\LCL Lector dr. cbatiu3cem.ubbcluj.ro
7namaria 0lena '0D0C Lector dr. asuciu3cem.ubbcluj.ro
P7DE0LXC Csaba jr. Lector dr. in". 6caba3cem.ubbcluj.ro
LAP7SV 'am`s 7sistent dr. tlo6asz3cem.ubbcluj.ro
9ianca 0lena MALDAP7N 7sistent bianca3cem.ubbcluj.ro
Paleriu B\DC\L7N ;ro2. consultant -
Coan A;D07N ;ro2. consultant oprean3cem.ubbcluj.ro
Mircea PL7SS7 ;ro2. consultant m6lassa3cem.ubbcluj.ro
CATEDRA DE CHIMIE TEHNOLOGIC
CATEDRA DE INGINERIE CHIMIC I TIINA MATERIALELOR OXIDICE
Vasile-Mircea CRISTEA Con2erentiar dr. in".
Le2 de catedr#
mcristea3cem.ubbcluj.ro
;aul Lerban 7F7CEC ;ro2esor dr. in". sa"aci3cem.ubbcluj.ro
Coan 9]'C8 ;ro2esor dr. in". batiu3cem.ubbcluj.ro
C#lin Coan 7NFE0L Con2erentiar dr. in". can"el3cem.ubbcluj.ro
Simion DD\F7N Con2erentiar dr. in". sdra"an3cem.ubbcluj.ro
7dina Lucre5ia FECDCL7N Con2erentiar dr. in". "irisan3cem.ubbcluj.ro
Maria FAD07 Con2eren5iar dr. in" m"orea3cem.ubbcluj.ro
CMD0-L8C7CC _rp`d Con2erentiar dr. in". aimre3cem.ubbcluj.ro
Coan L7V\D Con2erentiar dr. in". ilazar3cem.ubbcluj.ro
Dadu Eora5iu MCLC7-97D98 Con2erentiar dr. in". miscar3cem.ubbcluj.ro
7na Maria CADMAL Lector dr. cani3cem.ubbcluj.ro
C#lin Cristian CADMAL Lector dr. in". cormos3cem.ubbcluj.ro
Biru5a FAF7 Lector dr. in". 2"o"a3cem.ubbcluj.ro
Crina Sil6ia CL07 ;reparator dr. in". suciu3cem.ubbcluj.ro
Li6iu LC'0D7' ;ro2esor consultant literat3cem.ubbcluj.ro
SECRETARIAT I ADMINISTRAIE
Secretar yef: Dodica Mariana ;A; rpop3cem.ubbcluj.ro
Secretar I: 90N0D0!BC 0dit bedit3cem.ubbcluj.ro
Secretar I: Coana 7dina CDCS'07 icristea3cem.ubbcluj.ro
Maria STANCA Con2eren5iar dr.
Le2 catedr#
mstanca3cem.ubbcluj.ro
Maria UC'7D8 Con2eren5iar dr. mjitaru3cem.ubbcluj.ro
M7UDC! Cornelia Con2eren5iar dr. majdiN3cem.ubbcluj.ro
Sanda 7ndrada M\CC\N07N Con2eren5iar dr. in". andrada3cem.ubbcluj.ro
Pasile MCCL\8L Con2erentiar dr. in". miclaus3cem.ubbcluj.ro
Cerasella Liliana CNDAL07N Lector dr. cella3cem.ubbcluj.ro
Si6ia 98DC\ 7sistent in". sburca3cem.ubbcluj.ro
--
Secretar II: 9e!fS Melinda Csilla$ melinda3cem.ubbcluj.ro
Administrator yef de facultate1 0c. 'eo2il Coan B0L0C7N
Administrator de sistem IT: Matei Maria 8^\
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
Numele yi prenumele Func(ia Numele yi prenumele Func(ia
Ma"dalena 97D7 'enician C 7 7ndreea ;aula AL'07N Cimist
Coan 9AD07 'enician C 7 Alimpia ;\L\C07N 'enician CC
Mariana C\LCN 'enician C 7 7urel ;A; 'enician C 7
L#cr#mioara Maria CECD7 'enician CC Coan Dan ;AD8M9 Cimist
7leGandru CCADN0C 'enician C 7 7nu5a S8CC8 Laborant C
Maria CSD70LC 'enician C 7 SV0N!APC'S 0niNg 7na 'enician C
!0FX0S MariNa 'enician C Fabriela Niculina LCMAN Cn"iner C
Dorel Dorinel L8NF 'enician C 7 Peronica '\D\8-;A; 'enician C 7
0lena M7'0C 'enician C 7 Cleana 'AD07 Aperator C
7driana M7'0C8 Cn"iner C Piorel 'A;7N Sticlar
Peronica MASCAPC'S 'enician C 7 Acta6ian ^C9D07 Muncitor C
Coana Mirela M8N'07N 'enician C 7 P7DF7 Cbol:a 'enician C 7
Mariana Monica NCS'AD 'enician C 7 Norica VS0U!C 'enician C 7
A.1.1. Misiune, obiective yi integritate academic
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# component# a 8ni6ersit#5ii K9abe4-9ol:aiK din
Cluj-Napoca este o comunitate academic# 2ormat# din cadre didactice$ cercet#tori$ personal
didactic auGiliar$ studen5i$ personal tenic 4i administrati6.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# 2unc5ioneaz# pe baza autonomiei uni6ersitare$
<n5eleas# ca modalitate speci2ic# de autoconducere <n acord cu cadrul le"al stabilit de Constitu5ia
Dom=niei$ Le"ea <n6#5#m=ntului nr. &%/199,$ republicat# <n 1999$ de alte le"i$ de Carta
8ni6ersit#5ii K9abe4-9ol:aiK 4i de re"lement#rile proprii.
7utonomia uni6ersitar# const# <n stabilirea De"ulamentului de Ar"anizare 4i Bunc5ionare
care re"lementeaz# des2#4urarea acti6it#5ilor didactice 4i de cercetare 4tiin5i2ic#$ criteriilor de
acordare a titlurilor didactice$ 4tiin5i2ice$ de cercetare 4i onori2ice/ implementarea si ameliorarea
propriilor structuri/ stabilirea 4i adoptarea de pro"rame de cercetare/ elaborarea re"ulamentelor
de cazare a studen5ilor la ni6el de 2acultate$ de acordare a burselor studen5e4ti 4i de eGaminare
pentru studen5i/ libertatea edit#rii de publica5ii 4tiin5i2ice 4i a 2unc5ion#rii unei edituri proprii/
ale"erea 4i scimbarea conducerii con2orm procedurilor le"ale/ or"anizarea de mani2est#ri
4tiin5i2ice cu participare intern# 4i interna5ional#$ precum 4i stabilirea 2ormelor de cooperare cu
alte 2acult#5i/ administrarea resurselor 2inanciare$ cu respectarea destina5iei acestora.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic#$ bene2iciaz# de autonomie uni6ersitar#$ 2#r# a
a6ea personalitate juridic#.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# <4i asum# misiunile stabilite prin Carta
8ni6ersit#5ii precum 4i principiile de or"anizare 4i 2unc5ionare ale acesteia.
Misiunea Bacult#5ii de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# const# <n1
promo6area <n6#5#m=ntului 4i cercet#rii <n concordant# cu eGi"entele unei societ#5i bazate
pe cunoa4tere prin 2ormare ini5ial#$ educa5ie continu# 4i inte"rare <n circuitul de 6alori
uni6ersale/
contribu5ia la dez6oltarea local#$ re"ional# 4i na5ional# din punct de 6edere social$
economic$ cultural$ politic$ printr-o implicare <n realitate$ <n acord cu ne6oile comunit#5ii/
Modalit#5ile de realizare a acestei misiuni sunt urm#toarele1
stabilirea unui mana"ement strate"ic si a unui proces de plani2icare e2icient#/
dez6oltarea ecilibrat# a 2acult#5ii/
-%
asi"urarea ecilibrului <ntre democra5ie$ participare colecti6# 4i transparent# pe de o parte$
e2icient# 4i 2undamentare <n luarea deciziilor$ pe de alt# parte/
asumarea principiului calit#5ii * at=t in acti6itatea 2acult#5ii c=t 4i in procedurile de
e6aluare ale acestei acti6it#5i.
Abiecti6ele pe care Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# le are <n 6edere sunt structurate
pe urm#toarele domenii1
0nvm,nt1
a) Destructurarea <n6#5#m=ntului <n acord cu tendin5ele europene/
b) 0Gtinderea utiliz#rii metodelor moderne de predare 4i <n6#5are 4i promo6area <n continuare a
<n6#5#rii bazate pe eGperiment 4i rezol6area de probleme/
c) 7daptarea con5inutului curriculumului la ne6oile eGistente pe pia5a muncii/
d) 7tra"erea unui num#r mai mare de studen5i str#ini/
e) Modernizarea 2ormelor de e6aluare a cuno4tin5elor studen5ilor la toate disciplinele/
2) Destructurarea studiilor postuni6ersitare (Masterat$ Doctorat).
Cercetare1
a) ?mbun#t#5irea per2orman5ei 4tiin5i2ice/
b) Cre4terea surselor alternati6e de 2inan5are/
c) Cre4terea impactului acti6it#5ilor de cercetare asupra <n6#5#m=ntului/
d) Monitorizarea acti6it#5ii centrelor de cercetare/
e) Stabilirea mai clar# a domeniilor de cercetare <n cadrul 2acult#5ii/
2) Cooper#ri cu alte uni6ersit#5i 4i institu5ii din 5ar# 4i str#in#tate/
") Mediatizarea acti6it#5ii de cercetare.
2tudeni1
?mbun#t#5irea ser6iciilor o2erite studen5ilor prin1
- eGtinderea 2acilit#5ilor de acces la Cnternet a studen5ilor/
- or"anizarea con2erin5ei interna5ionale HStuden5i pentru studen5iI/
- asi"urarea particip#rii studen5ilor$ masteranzilor la con2erin5e interna5ionale studen5e4ti/
- or"anizarea unor seminarii interdisciplinare pentru studen5ii de la ni6el master pentru di2eritele
specializ#ri
3ulticulturalism1
Dez6oltarea 4i restructurarea <n6#5#m=ntului <n limba ma"iar# 4i "erman# con2orm procesului
9olo"na.
/elaii internaionale1
a) 02icientizarea strate"iei pri6ind cooper#rile eGterne/
b) Cre4terea mobilit#5ilor$ at=t a cadrelor didactice c=t 4i a studen5ilor
4acultatea i societatea1
a) L#r"irea ser6iciilor pro2esionale o2erite de 2acultate/
b) Cntensi2icarea acti6it#5ilor des2#4urate <n cadrul ;arcului Cndustrial/
c) 7socia5ia absol6en5ilor 7L8MNC
3anagement i /esurse Umane
a) Mana"ementul academic prin (i) implementarea sistemului de e6aluare a acti6it#5ii academice$
(ii) implementarea ri"uroas# a mana"ementului strate"ic 4i (iii) men5inerea unor structuri
academice 4i administrati6e simple 4i 2leGibile/
b) Mana"ementul administrati6 prin in2ormatizarea ser6iciilor 4i elaborarea aplica5iilor so2tJare
necesare/
c) ;er2ec5ionarea sistemului de salarizare di2eren5iat# a personalului 2acult#5ii/
d) Dealizarea unor cursuri de per2ec5ionare a personalului din administra5ie 4i secretariate/
e) 7tra"erea 4i 2idelizarea personalului 2acult#5ii.
3anagementul calitii
a) 7si"urarea calit#5ii acti6it#5ii academice (predare$ cercetare 4i ser6icii pro2esionale) 4i
b) Cdenti2icarea principalelor procese din cadrul 2acult#5ii care contribuie la <mbun#t#5irea calit#5ii.
-,
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# 2unc5ioneaz# <n condi5iile (i) respect#rii
libert#5ilor academice ale personalului 4i studen5ilor$ (ii) a autonomie uni6ersitare 4i (iii) a
responsabilit#5ii 4i r#spunderii publice pentru educa5ia o2erit# si resursele utilizate <n acest scop. 'oate
acestea se realizeaz# <n con2ormitate cu le"isla5ia <n 6i"oare 4i cu Carta 8ni6ersit#5ii 9abe4 9ol:ai.
De"lement#rile interne sunt concordante cu le"isla5ia na5ional# 4i cu principiile Spa5iului 0uropean al
?n6#5#m=ntului Superior 4i sunt cunoscute de membrii comunit#5ii uni6ersitare.
Cnte"ritatea academica se bazeaz# pe Codul eticii 4i inte"rit#5ii academice care ap#r#
6alorile libert#5ii academice$ autonomiei uni6ersitare 4i inte"rit#5ii etice$ iar la ni6elul 8ni6ersit#5ii se
dispune de practici 4i mecanisme clare pentru aplicarea codului. ?n 200, s-a adoptat Codul etic al
8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai (documentul nr. 20.->2/-0.12.200,) <ntemeiat pe urm#toarele principii
2undamentale1 libertate academic#$ competen5#$ inte"ritate$ cole"ialitate$ loialitate$ responsabilitate
(7neGa 1.1.&). D#spunderea pentru respectarea dispozi5iilor Codului de etic# re6ine <n primul r=nd
2iec#rui membru al comunit#5ii academice$ iar institu5ia dispune de practici 4i mecanisme care asi"ur#
4i controleaz# aplicarea acestora. Structura institu5ional# <ns#rcinat# cu supra6e"erea aplic#rii
dispozi5iilor acestui Cod este Comisia de etic# a 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai (7neGa 02)$ care se
constituie 4i 2unc5ioneaz# <n subordinea Senatului.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# se supune practicilor 899 de auditare intern# cu
pri6ire la principalele domenii ale acti6it#5ii uni6ersitare$ pentru a se asi"ura c# an"ajamentele pe care
4i le-a asumat sunt respectate ri"uros$ <n condi5ii de transparen5# public#.
A.1.2. Conducere yi administra(ie
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# este condus# de un Consiliului pro2esoral
2ormat din 21 cadre didactice$ 7dministratorul 4e2 al 2aculta5ii 4i > studen5i. Conducerea operati6#
este asi"urat# de Cole"iulul Consiliului ;ro2esoral 2ormat din Decan$ ;rodecan * care este 4i
responsabilul liniei ma"iare de studii$ Cancelar 4i Cancelarul studen5ilor. 7dministratorul 4e2 4i
Secretarul 4e2 completeaz# ecipa operati6#. Cole"iul l#r"it al Consiliului ;ro2esoral este compus
din cei men5iona5i anterior la care se adau"# 4e2ii de catedr#.
7cti6itatea Consiliului pro2esoral este or"anizata pe se"mente speci2ice 4i coordonat# de
Comisiile Consiliului pro2esoral (6ezi Ar"ani"rama - aneGa 7.1.1-2).
Colegiul Consiliului profesoral
Nr. crt. Grad didactic, nume, prenume
1. ;ro2. uni6. dr. Coan SCL7FEC-D8MC'D0SC8 - Membru corespondent al 7cademiei - Decan
2. ;ro2. uni6. dr. in". ;etru CL07 * Cancelarul 2acult#5ii
-. Con2. uni6. dr. M7UDC! Cornelia * ;rodecan
%. ec. 'eo2il Coan B0L0C7N$ administrator 4e2 2acultate
,. Plad 9o"dan NCS'0$ anul CC Cn"inerie biocimic#$ linia rom=n#$ Cancelarul studen5ilor
Consiliul profesoral
Nr. crt. Grad didactic, nume, prenume
1. Con2. uni6. dr. in". 'iberiu BD0N^C8 - Le2ul catedrei de Cimie 7nalitic#
2. Con2. uni6. dr. !0!0DX-N7FX Ladislau
-. ;ro2. uni6. dr. Coan SCL7FEC-D8MC'D0SC8 - Membru corespondent al 7cademiei - Decan
%. 7cademician Conel E7CD8C - Membru de onoare
,. ;ro2. uni6. dr. 7drian Coan ;\'D8^
+. ;ro2. uni6. dr. Cristian Sorin SCLP0S'D8
>. Lector uni6. dr. Fabriela Nicoleta N0M0L
&. 7sist. uni6. dr. 7lbert ;aul SAD7N
9. ;ro2. uni6. dr. in". Blorin Dan CDCMC0 * Le2ul catedrei de 9iocimie 4i Cn"inerie 9iocimic#$
* Directorul Departamentului de Cn"inerie Cimic#
-+
10. ;ro2. uni6. dr. Liana Maria M8D0L7N * Le2ul Catedrei de Cimie Bizic#
11. ;ro2. uni6. dr. Conel C#t#lin ;A;0SC8 * Directorul Departamentului de Cimie
12. ;ro2. uni6. dr. in". ;etru CL07 * Cancelarul 2acult#5ii
1-. Lector uni6. dr. 9ALL7 Carol Csaba
1%. ;ro2. uni6. dr. Lumini5a SCL7FEC-D8MC'D0SC8 * ;rorector 899
1,. ;ro2. uni6. dr. Con FDAS8
1+. Con2. uni6. dr. in". Castelia 0u"enia CDCS'07 * Le2ul Catedrei de Cimie Ar"anic#
1>. Con2. uni6. dr. in". Lumini5a Camelia D7PCD
1&. Con2. uni6. dr. Maria S'7NC7 * Le2ul Catedrei de Cimie 'enolo"ic#
19. Con2. uni6. dr. M7UDC! Cornelia * ;rodecan
20. ;ro2. uni6. dr. in". ;aul Lerban 7F7CEC * ;re4edinte al 899
21. Con2. uni6. dr. in". Pasile Mircea CDCS'07 * Le2ul Catedrei de Cn"inerie Cimic# 4i Ltiin5a
Materialelor AGidice
22. Con2. uni6. dr. in". Simion DD\F7N
2-. ec. 'eo2il Coan B0L0C7N$ administrator 4e2 al 2acult#5ii
2%. 7na-Maria 'AM7$ student#$ anul CCC CS7;M linia rom=n#$ Senator student
2,. Plad 9o"dan NCS'0$ anul CC Cn"inerie biocimic#$ linia rom=n#$ Cancelarul studen5ilor
2+. Lorant ;etru 7DD0L07N$ student$ anul P Cn"inerie cimic#
2>. Cristian Coan M7DC7N$ student anul C$ Cimie a6ansat#
2&. Miaela Lte2ana 7N'AN$ student#$ anul P CCS7$ reprezentant ASC
29. ;bCS Fhza$ student anul CC Cimie$ linia ma"iar#
-0. 7nca Cristina ;0'D7N$ doctorand#$ reprezentant al doctoranzilor
A.1.3. Baza material
A.1.3.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# este amplasat# pe Strada 7ran: Uanos nr.11$ <n
trei corpuri de cladire1 Cladirea H6eceI (cca. 100 de ani de la constructie)$ cladirea Hnou#I$ o
arip# adau"at# cl#dirii ini5iale <n 19+9 4i complet recondi5ionat# (repara5ii capitale) <n 200, 4i
Cl#direa Dadiocimie. ;e l=n"# acestea <n curtea 2acult#5ii sunt dou# cl#diri aneGe pentru
depozitarea cimicalelor$ a2late tot <n patrimoniul Bacult#5ii de Cimie 4i Cn"inerie Cimic#.
;e lan"a salile de curs$ seminar si laboratoare didactice prezentate anterior$ in Bacultatea
de Cimie 4i Cn"inerie cimic# sunt -> de laboratoare (s#li) de cercetare ecipate cu aparatur#
modern# <n mare m#sur# acizi5ionat# <n ultimi 10 ani$ (6ezi Anexa A.1.3-1). Dotarea actuala a
laboratoarelor de cercetare 2ace posibila des2#4urarea de eGperimente la ni6el competiti6$ ceea ce
se o"linde4te in lista de publica5ii a6=nd ca si autori cadrele didactice$ cercet#torii$ doctoranzii$
masteranzii si studen5ii 2acult#5ii.
;roiectele din <mprumutul de la 9anca Mondiala$ proiectele din pro"ramul de eGcelenta
C00Q au permis$ prin 6aloarea lor$ in6esti5ia unor sume mari in ecipamente. 7st2el$ in
Bacultatea noastr# se "#sesc trei baze de cercetare cu utilizatori multipli 2inan5ate din <mprumutul
de la 9anca Mondiala (199&-2001)1 Centrul Na5ional de di2ractometrie de raze Q (Director pro2.
Cristian Sil6estru)$ o baza de cercetare dotata cu ecipamente de analize compleGe1 spectrometru
S;D0C'DA CCDASCCD (domeniu spectral 1+0 - 900 nm)$ pentru analize prin spectrometrie de
emisie atomica in plasma cuplata inducti6$ cu un spectrometru simultan cu detectori cu sarcina
cuplata (CCD)$ spectro2otometru B'-CD (domeniu 1000-200 cm
-1
)$ ecipamente pentru cercetari
in electrocimie$ etc. (Director con2. Maria Uitaru)$ precum si o a treia baza dotata cu Microscop
de Borta 7tomica (Director pro2. Maria 'omoaia Cotisel). Din 2inantarea 899 2acultatea a 2ost
dotata in anul 200% cu un aparat DMN de -00 MEz (9ruNer 76ance) standard (Director pro2.
Luminita Sila"i-Dumitrescu)$ la care s-a adau"at in anul 200+$ din proiecte de cercetare C00Q$
un cap de proba multinuclear plus alte aneGe care permit realizarea de eGperimente 2oarte
compleGe (practic se pot realiza toate tipurile de eGperimente in cimia or"anica si
->
or"anometalica). Laboratorul de spectroscopie al 2acultatii este dotat cu un aparat B'-CD si
spectro2otometru 8P-PCS (spectro2otometre 8P-PCS se "asesc si in laboratoarele de cercetare de
cinetica cimica si cimie anor"anica). ;entru cercetari in domeniul in"ineriei cimice amintim1
coloan de distilare ILUDEST, cu caracteristicile1 -0 talere cu clopo5ei$ 20 puncte de m#sur# a
temperaturii$ 2 puncte de m#sur# a presiunii$ 2 puncte de m#sur# a debitului$ operare
continu#/discontinu#$ Laborator de Automatizarea Proceselor din Industria Chimic, cu
instala5ie pilot pentru m#surarea parametrilor$ modelarea proceselor de trans2er$ testarea
al"oritmilor de re"lare$ instala5ie pilot pentru distilarea amestecurilor binare (complet
automatizat#)$ re"ulatoare numerice conectate la calculator$ retele de calculatoare pre6azute cu
so2turi speci2ice$ inclusi6 cu posibilitatea de a realiza eGperimente 6irtuale la distanta.
A parte a cadrelor didactice din 2acultate des2#4oar# acti6it#5i de cercetare 4i <n cadrul
Cnstitutului de Cercet#ri 0Gperimentale Cnterdisciplinare (CC0C) al 899 situat pe str. 'reboniu
Laurean nr. %2 unde bene2iciaz# de asemenea de o dotare cu aparatur# modern#. La CC0C
2unc5ioneaz# Laborator de Structura si Dinamica moleculara dotat cu un cluster de 2& calculatoare
(Director pro2. Coan Sila"i-Dumitrescu)$ Centrul de Cercet#ri <n 0lectrocimie (Director pro2.
Conel C#talin ;opesu) 4i Centrul de 7nalize Bizico-cimice (Director pro2. ;etru CL07).
Centrul de cercetri n electrochimie dispune de s#lile ;& 4i -11 <n care sunt amplasate
ecipamente speci2ice cercet#rilor electrocimice (poten5iostate / "al6anostate$ aparat electropol$
multimetre$ celul# BC7$ reactor electrocimic$ conductometru) aparatur# auGiliar# (bloc comand#$
6al6e BC7$ pompe peristaltice$ compresor de 6id$ pomp# de 6id$ ultratermostate) precum 4i
tenica de calcul necesar#.
Centrul de Analize Fizico-chimice este ecipat pentru a e2ectua 7nalize Bizico-cimice
pentru cercetarea din 899 4i pentru ter5i 2iind compus din laboratoarele1
- laboratorul de analize materii prime 4i materiale ceramice <4i des2#4oar# acti6itatea <n
s#lile1 -0% * -0& 4i -1% 2iind ecipat cu aparatura necesar# pre"#tirii probelor <n 6ederea analizei$
aparatur# analitic# 4i auGiliar# (cromato"ra2 de "aze$ <nre"istratoare G - t$ balan5# analitica$
a"itatoare ma"netice$ ultratermostat) precum 4i tenica de calcul.
- laboratorul de analize electrocimice 4i de mediu <4i des2#4oar# acti6itatea <n sala -10 4i
este ecipat cu cromato"ra2 de ioni$ combin# polaro"ra2ic#$ pE * conductometru$ spectrometru de
absorb5ie atomic# pre6#zut cu "enerator de idruri 4i cuptor de "ra2it$ ma"azie pentru etaloane 4i
sticl#rie standard.
B. Eficacitate educa(ional
B.1. Con(inutul programelor de studiu
B.1.1. Admiterea studen(ilor
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# aplic# o politic# transparent# <n ceea ce pri6e4te
admiterea prin concurs a studen5ilor la pro"ramele de studiu cu specializ#ri acreditate de ni6el
licen5#$ masterat 4i doctorat$ <n con2ormitate cu pre6ederile (egii +nvm,ntului nr5 67.899:$
republicat#$ cu Eot#r=rea de Fu6ern nr. &&/10.02.200, 4i cu Ardinul Ministrului 0duca5iei 4i
Cercet#rii nr. -%0%/0>.0-.200+ 4i potri6it principiului autonomiei uni6ersitare. Criteriile de
admitere sunt accesibile publicului at=t pe site-ul Jeb al 2acult#5ii
(JJJ.cem.ubbcluj.ro/admitere)$ precum 4i prin materiale tip#rite distribuite <n campania de
promo6are a 2acult#5ii la di2erite unit#5i de <n6#5#m=nt preuni6ersitar.
?n perioada 2ebruarie * iunie a 2iec#rui an 2acultatea particip# la ac5iunile de popularizare a
o2ertei sale at=t la cele or"anizate la ni6el de 899 c=t 4i prin ini5iati6e ale 2acult#5ii (aneGa 9 1.1-
1).
7dmiterea la Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie cimic#$ la specializarea CHIMIE, se 2ace
con2orm re"ulamentului de admitere (6ezi aneGa 2.1.%-1) iar ierarizarea studen5ilor se 2ace pe
locuri bu"etate 4i cu taG#$ 4i <n ordine descresc#toare a mediilor.
-&
Dosarul de admitere cuprinde1 2i4a de <nscriere (2ormular tip)$ diploma de bacalaureat <n
ori"inal$ copie le"alizata dup# certi2icatul de na4tere.
Criteriile de selec5ie la specializarea CHIMIE se bazeaz# pe media de admitere ob5inut#
dup# cum urmeaz#1
a. Media de bacalaureat * cu pondere -0M din media 2inal# de admitere
b. Media "eneral# ob5inut# la disciplina CECMC0 sau discipline de specialitate <n clasele CQ
* QCC * cu pondere >0M din media 2inal# de admitere.
7dmiterea la Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# se or"anizeaz# ast2el1
a). pe locuri sub6en5ionate de la bu"etul de stat (<n <n6#5#m=ntul de zi)/
b).pe locuri cu taG# (<n <n6#5#m=ntul de zi 4i 2rec6en5# redus#).
?n Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# se or"anizeaz# admitere pentru urm#toarele ni6eluri1
a). licen5#$ pe locuri sub6en5ionate de la bu"etul de stat (<n <n6#5#m=ntul de zi)$ 4i pe locuri cu
taG# (<n <n6#5#m=ntul de zi 4i 2rec6en5# redus#).
b). masterat$ pe locuri bu"etate 4i cu taG#$ numai <n <n6#5#m=ntul de zi
c). doctorat$ pe locuri bu"etate 4i cu taG#$ <n6#5#m=nt de zi 4i 2#r# 2rec6en5#.
Locurile 2inan5ate de la bu"etul de stat sunt stabilite prin Ardin al Ministrului$ pe baza
ci2relor de 4colarizare aprobate prin Eot#r=re de Fu6ern. Locurile <n re"im cu taG# se stabilesc <n
baza autonomiei uni6ersitare de c#tre Senatul 8ni6ersit#5ii H9abe4*9ol:aiI la propunerea
Consiliului ;ro2esoral.
Candida5ii la concursul de admitere <n <n6#5#m=ntul uni6ersitar$ pentru ni6elul licen5#$
sunt absol6en5i de liceu cu diplom# de bacalaureat (sau eci6alent# cu aceasta)$ precum 4i
studen5i sau absol6en5i ai di6erselor institute de <n6#5#m=nt superior$ cet#5eni ai Dom=niei.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# or"anizeaz# anual$ concursul ZCandin LiteanuI
la care pot participa ele6i din ani terminali de liceu$ <n scopul test#rii prealabile a cuno4tin5elor de
cimie. Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# declar# admi4i absol6en5ii de liceu (cu diplom#
de bacalaureat)$ care au ob5inut minimum &0 M din punctajul maGim$ la acest concurs.
Candida5ii care au ob5inut per2orman5e recunoscute la concursuri interna5ionale 4i
na5ionale sunt declara5i admi4i, la specializ#ri corespunz#toare disciplinelor la care au 2ost
distin4i, <n limita num#rului de locuri alocate de c#tre Ministerul 0duca5iei 4i Cercet#rii5
7dmiterea la Masterat este descis# tuturor licen5ia5ilor$ <n limita locurilor la specializ#rile
aprobate de Senatul 8ni6ersit#5ii H9abe4-9ol:aiI.
Structura pro"ramelor de studiu o2erite la Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic#
corespunde cali2ic#rilor pe domeniile Cimie 4i respecti6 Cn"inerie Cimic#.
;ro"ramele de studiu o2erite la ni6el licen5#$ se bazeaz# pe coresponden5a dintre
rezultatele <n <n6#5are 4i cali2icarea uni6ersitar# 4i duc la acumularea de competen5e "enerale$ de
specialitate$ precum 4i abilit#5i speci2ice acti6it#5ii de laborator <n cimie. 7bsol6en5ii sunt
pre"#ti5i pentru asumarea responsabilit#5ilor de a participa la un pro"ram de autoper2ec5ionare
prin procesul de <n6#5#m=nt continuu$ necesar pentru men5inerea per2orman5elor pro2esionale de-a
lun"ul timpului. Structura pro"ramelor de studiu este 2leGibila$ -0M din totalul de credite
cumulate la s2=r4itul pro"ramelor de studiu de c#tre un student pro6ine de la discipline liber alese.
Cali2icarea de ni6el licen5# asi"ur# un punct de plecare spre ni6elul superior de pre"#tire$
reprezentat de pro"ramele de masterat 4i doctorat (inclusi6 <n 5#ri ale 8niunii 0uropene).
S#pt#m=nal$ <n cadrul 4edin5elor de catedr# sunt analizate re2eratele de doctorat ale
doctoranzilor <ndruma5i de conduc#tori 4tiin5i2ici cadre didactice la Bacultatea de Cimie.
Cn cadrul Bacult#5ii de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# se utilizeaz# metode moderne de
predare (metoda con6ersa5iei$ <n6#5area prin descoperire$ rezol6are de probleme). Cadrele
didactice 2olosesc resursele noilor tenolo"ii (cursuri$ biblio"ra2ie <n 2ormat electronic).
Studen5ii pot participa la cursuri teoretice$ seminarii$ lucr#ri practice de laborator$ proiecte
4i practic# de specialitate <n unit#5i de pro2il (cercetare 4i industrie). Dela5ia dintre studen5i 4i
cadrele didactice este una de parteneriat <n care 2iecare <4i asum# responsabilitatea atin"erii
rezultatelor <n6#5#rii. Cursurile sunt dedicate acumul#rii de cuno4tin5e teoretice de specialitate
prin <n6#5area$ <n5ele"erea 4i aplicarea conceptelor cimiei.
-9
Cimia 2iind o 4tiin5# eGperimental#$ un num#r important de ore este alocat acti6it#5ilor
practice direc5ionate <n sensul dob=ndirii unor abilit#5i speci2ice acti6it#5ii de laborator prin
eGperimentare direct#. Dez6oltarea capacit#5ii de analiz# 4i sintez# a proceselor cimice se
urm#re4te prin discutii cu studen5ii la seminarii 4i <n orele dedicate rezol6#rii de probleme.
Cn cadrul Bacult#5ii de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# eGist# <ndrum#tori pentru 2iecare
specializare 4i 2iecare an de studii (<n total 22 mentori de an). 7ce4tia asist# studen5ii <n
completarea 2i4elor de <nscriere 4i <ntocmirea contractelor de studii pentru 2iecare an uni6ersitar.
Mentorii de an 6eri2ic# plani2icarea eGamenelor <n sesiune 4i analizeaz# <mpreun# cu
studen5ii rezultatele sesiunii de eGamene.
Cn cadrul Bacult#5ii de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# eGist# un climat puternic centrat pe
acti6it#5i de cercetare at=t 2undamental# c=t 4i aplicati6#$ <n domenii de cercetare de interes
na5ional 4i interna5ional. Domeniile de cercetare abordate de personalul didactic sunt accesibile
speciali4tilor interesa5i <n cooperare pe site-ul Jeb al 2acult#5ii (JJJ.cem.ubbcluj.ro/cercetare).
Din punct de 6edere cantitati6$ interesul pentru cercetare poate 2i apreciat prin num#rul mare de
"ranturi de cercetare c=4ti"ate de membrii corpului didactic prin competi5ie$ precum 4i prin
6alori2icarea rezultatelor de cercetare$ mai ales prin publicare <n re6iste de specialitate cu re2eren5i
4i cota5ie CSC.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# dispune de un bu"et anual de 6enituri 4i
celtuieli$ respectat ri"uros.
B.1.2. Structura programelor de studiu
;ro"ramele de studiu sunt detaliat 2ormulate$ <n 2unctie de rezultatele asteptate prin
<n6#tare si care corespund unei cali2ic#ri uni6ersitare. ;ro"ramele de studiu/specializare din
cadrul 2acultatii se bazeaz# pe corespondenta dintre rezultatele <n <n6#tare$ respecti6 cercetare.
Biecare pro"ram de studiu este prezentat sub 2orma unui pacet de documente care include1
pa"ina de "arda cu prezentarea "enerala a specializarii$ apoi obiecti6ele "enerale si speci2ice ale
pro"ramului$ planul de <n6#t#m=nt cu ponderea disciplinelor eGprimat# prin credite de studiu
0C'S si cu disciplinele ordonate succesi6 <n timpul de scolarizare$ S:llabus-ul 2iecarei discipline
incluse <n planul de <n6#t#m=nt contine rezultatele <n <n6#tare eGprimate <n 2orma competentelor
co"niti6e$ tenice sau pro2esionale care sunt realizate de disciplin#/ modul de eGaminare si
e6aluare$ tin=nd cont de rezultatele plani2icate$ modul de or"anizare si continuturile eGamenului
de 2inalizare a studiilor (7neGa 2.1.--1).
La Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# eGist# urm#toarele specializ#ri1
A. NIVEL LICENA:
Domeniul Specializarea Linia/limba de studiu
Cimie Cimie rom=n#$ ma"iar#$ en"lez#
Ltiin5a mediului Cimia mediului rom=n#
Cn"inerie cimic# Cimia 4i in"ineria substan5elor or"anice$ petrocimie
4i carbocimie
rom=n#$ ma"iar#$ "erman#
Cimie alimentar# 4i tenolo"ii biocimice rom=n#
Cn"ineria substan5elor anor"anice 4i protec5ia mediului rom=n#$ en"lez#
Cn"ineria 4i in2ormatica proceselor cimice 4i
biocimice
rom=n#
Cn"inerie biocimic# rom=n#
Ltiin5a 4i in"ineria materialelor oGidice 4i
nanomateriale
rom=n#$ en"lez#
Cn"ineria
mediului
Cn"ineria 4i protec5ia mediului <n industria cimic# 4i
petrocimic#
rom=n#
%0
Domeniul Specializarea Linia/limba de studiu
Cn"inerie 4i
mana"ement
Cn"inerie economic# <n industria cimic# 4i de
materiale
rom=n#
B. NIVEL MASTER
Specializarea Linia de studiu
Cimie a6ansat# rom,n . englez
'enici moderne de sintez# <n cimie engleza . mag-iar
Modelare molecular# <n cimie 4i biocimie englez,
masterat international
Cimie or"anic# a6ansat# englez
Cn"inerie a6ansat# de proces rom,n . englez
Cn"ineria proceselor or"anice si biocimice rom,n . englez
Cn"ineria materialelor 4i protec5ia mediului rom,n . englez . francez
Cn"inerie de proces a6ansat# englez
Cimia si in"ineria cimica reprezinta domenii in care rezultatele cercetarii au un impact
semni2icati6 asupra des2asurarii demersului instructi6-educati6. De aceea 2iecare pro"ram de
studiu este e6aluat periodic atat in ceea ce pri6este disciplinele - adesea rezultatul 2iind
introducerea de noi discipline$ 2ie ca si discipline optionale 2ie ca si discipline obli"atorii$ sau
trans2ormarea unei discipline optionale in disciplina obli"atorie ca urmare a dinamicii dez6oltarii
unor domenii * cat si in ce pri6este continutul disciplinelor. Desi nu este intotdeauna o operatie
comoda aceasta e6aluare si aplicarea masurilor care decur" din analiza rezultatelor este parte a
strate"iei de dez6oltare a 2acultatii. Daspunsul pietei muncii este luat in considerare in permanenta
si se 2ac ajustari ciar daca acestea nu 6izeaza direct pre"atirea de specialitate ci competente
complementare cum ar 2i utilizarea calculatorului$ cunoasterea limbilor straine$ abilitati in
comunicare$ etc.
Cn aneGe sunt prezentate1
9 1.2-1 Model cestionar de e6aluare cole"ial#
9 1.2-2 Model cestionar de e6aluare cursuri (model <n aneG#-structura S:llabus
punctul PCC)
9 1.2-- Sinteza raportului de e6aluare
B.3. Activitatea de cercetare ytiin(ific
B.3.1. Programe de cercetare
Strate"ia pe termen lun" a Bacult#5ii de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# <n domeniul cercet#rii
urm#re4te 6alori2icarea eGperien5ei acumulate p=n# <n prezent 4i orientarea cercet#rilor pe
urm#toarele direc5ii prioritare1
Cimia supramolecular# ce 6a aborda aspecte le"ate de sinteza$ caracterizarea 4i
6alori2icarea propriet#5ilor noilor compu4i / materiale sintetizate/
Nanomateriale 4i materiale inteli"ente cu aplica5ii <n industrie$ protec5ia mediului 4i
medicin#/
Dez6oltarea de procese cimice moderne$ operabile in condi5ii optime pe baza model#rii 4i
simul#rii cu ajutorul calculatorului.
7cestor direc5ii prioritare li se subscriu majoritatea cercet#rilor a2late <n lucru <n acest
moment 2ie c# este 6orba de teme de durat# scurt# sau medie.
Strate"ia de cercetare pe termen lun" 4i pro"ramele pe termen mediu 4i scurt pri6ind
cercetarea au 2ost analizate la ni6elul 2acult#5ii 4i al Consiliului Cercet#rii Ltiin5i2ice a 899 4i
adoptate de Senat.
%1
Cercetarea 4tiin5i2ic# din Bacultatea de Cimie si Cn"inerie Cimica dispune de resurse
2inanciare$ lo"istice 4i umane su2iciente pentru a realiza obiecti6ele propuse.
Palori2icarea cercet#rii s-a realizat 4i se 6a realiza 4i <n 6iitor prin publica5ii (6ezi mai jos)
care ser6esc at=t recunoa4terii na5ionale 4i interna5ionale c=t 4i scopurilor didactice de actualizare
4i dez6oltare a cursurilor predate studen5ilor. ?n e"al# m#sur# se urm#re4te trans2erul tenolo"ic
prin centre de consultan5#$ parcuri 4tiin5i2ice sau alte structuri de 6alori2icare a cercet#rii ce 6or
apare <n 6iitor.
7r"umente consistente pentru direc5iile de cercetare ale Bacult#5ii men5ionate mai sus se
re"#sesc at=t <n direc5iile de cercetare ale catedrelor c=t mai ales <n tematic# de cercetare a2lat#
acum <n curs. Stau do6ad# temele de cercetare abordate <n cadrul di2eritelor pro"rame na5ionale 4i
interna5ionale (aneGa 2.1.,-2 lista acti6it#tilor 4tiin5i2ice pentru perioda 200%-200+).
DIRECII DE CERCETARE TIINIFIC ALE CATEDRELOR
Catedra de Biochimie yi Inginerie Biochimic
9ioprocesare enzimatic# 4i celular#
Separatolo"ie
Cn"ineria bioproceselor
Sintez# or"anic# 2in#
Catedra de Chimie Analitic
Spectrometrie analitic# cu surse de plasm#
Cromato"ra2ie
Cemometrie
Catedra de Chimie Anorganic
Cercet#ri 2undamentale 4i aplicate pe compu4i coordinati6i 4i or"anometalici
Cimie anor"anic# teoretic# (structur# 4i le"#turi)
Cimia ciclurilor anor"anice
Cimie supramolecular#
Catedra de Chimie Fizic
Cinetica reac5iilor cimice 4i metode cinetice de analiz#
Dealizarea 4i caracterizarea electrozilor modi2ica5i utiliza5i pentru senzori/biosenzori
electrocimici
0lectrosintez# 4i electrocataliz#
7specte 2undamentale 4i aplicati6e pri6ind electrodepunerea metalelor
Cn"inerie electrocimic#
Con6ersia electrocimic# a ener"iei 4i coroziune
Bilme monomoleculare de biosur2actan5i
Studiul 2ilmelor sub5iri de licid sub ac5iunea "radien5ilor de tensiune super2icial# * 02ectul
Maran"oni
Catedra de Chimie Organic
Cercetarea 2undamental# (sintez# 4i stereocimie) <n domeniul cimiei eterociclurilor aromatice
eGaatomice 4i compu4ilor eterociclici satura5i
Cimia 4i stereocimia macrociclurilor
Coloran5i or"anici sintetici 4i compu4i biolo"ic acti6i
Studiul rela5iei structur#/propriet#5i prin metode topolo"ice
Catedra de Chimie Tehnologic
7lternati6e catalitice$ con6en5ionale 4i necon6en5ionale$ ecolo"ic a6antajoase
%2
Studii asupra proceselor de depoluare cimic# a apelor reziduale. 9ioremediere (biosorb5ie 4i
2itoeGtrac5ie)
Controlul reziduurilor cimice (pesticide$ aditi6i alimentari$ reziduuri medicamentoase) din
alimente
Cercet#ri 2undamentale 4i aplicati6e <n domeniul proceselor electrocatalitice
Studii de dinamic# a radicalilor liberi
Studii de de"radare a medicamentelor sub in2luen5a 2actorilor de mediu
7naliza metaboli5ilor 4i marNerilor biolo"ici
Catedra de Inginerie Chimic yi tiin(a Materialelor Oxidice
Modelarea$ simularea$ controlul 4i optimizarea proceselor cimice (Cn"inerie de proces asistat# de
calculator)
De"larea predicti6# dup# model a proceselor cimice
Cnte"rarea proceselor
7plica5ii multimedia <n educa5ia asistat# de calculator
7plica5ii ale inteli"en5ei arti2iciale <n cimie 4i in"inerie cimic#
Benomene de transport 4i trans2er (mas#$ ener"ie$ moment)
'enici de separare
Ltiin5a 4i in"ineria materialelor oGidice
Cn"inerie mecanic# aplicat#
Centre de Cercetare acreditate
Centrul de 0Gcelen5# <n Cimie Ar"anometalic#
Centrul de Cimie Ar"anic# 4i Computa5ional#$ cu aplica5ii <n Nanotenolo"ii
Centrul de Cercet#ri <n 0lectrocimie
Centrul de Cercet#ri <n Domeniul Cn"ineriei Cimice 7sistate de Calculator
Centrul de Cercet#ri - 9iotrans2orm#ri ale substan5elor or"anice
Centrul Na5ional de Di2ractometrie de Daze Q
;olul de 0Gcelen5# De"ional 0LCAND0S (;ile ddeGcellence rh"ional).
Bacultatea de Cimie Cn"inerie si Cimic# des2#4oar# o bo"ata acti6itate de cercetare a4a
cum se poate obser6a din datele prezentate <n continuare1
Centralizator al activit(ilor de cercetare desfyurate la Facultatea de Chimie yi Inginerie
Chimic n perioada 2006-2008
Nr.
Crt.
Indicator de calitate Produc(ie
(nr. buc(i)
1. 7rticole publicate in re6iste recunoscute CSC
-0-
2. Lucrari publicate in re6iste indeGate 9DC
>+
3. Lucrari publicate in re6iste neindeGate 9DC
>
4. 7rticole publicate in re6iste recunoscute CNCSCS
,+
5. 7rticole publicate in alte re6iste nationale
1,
6. Carti publicate la edituri recunoscute international
2
7. Capitole publicate la edituri recunoscute international
>
8. Capitole publicate la alte edituri internationale
1
%-
9. Carti publicate la edituri recunoscute CNCSCS
%-
10. Capitole publicate la edituri recunoscute CNCSCS
1
11. Carti publicate la alte edituri romanesti
-
12. Lucrari publicate in con2erinte stiinti2ice indeGate 9DC
&+
13. Lucrari publicate in con2erinte stiinti2ice neindeGate 9DC
1>+
14. Lucrari publicate in con2erinte stiinti2ice nationale
,,
15. 9re6ete
+
16. Polume coordonate internationale
2
17. Polume coordonate nationale 1
18. ;roiecte nationale
10&
19. ;roiecte internationale
+
20. Contracte nationale
-
21. Contracte internationale
11
22. Lucrari publicate in con2erinte stiinti2ice cotate CSC
9
23. ;remii nationale
,
24. Deprezentari in 7cademii internationale
2
25. Deprezentari in 7cademia Domana
2
26. Deprezentari in 7cademia de Stiinte 'enice
1
C. Managementul calit(ii
C.1. Strategii yi proceduri pentru asigurare a calit(ii
C.1.1. Structuri yi politici pentru asigurarea calit(ii
Desponsabil cu mana"ementul calit#5ii din Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# este
con2. dr. Castelia Cristea care coordoneaz# Comisia pentru asi"urarea calit#5ii din 2acultate.
Deciziile re2eritoare la calitate se iau <n cadrul Consiliului ;ro2esoral.
06aluarea intern# a acti6it#5ilor uni6ersitare speci2ice pe di2erite domenii este realizat# de
c#tre Consiliul ;ro2esoral 4i 9iroul Consiliului ;ro2esoral. Studen5ii sunt de asemenea implica5i <n
e6aluare prin intermediul Consiliului Studen5ilor de la Bacultatea de de Cimie 4i Cn"inerie
Cimic#.
;lanurile opera5ionale sunt elaborate anual 4i sunt aduse la cuno4tin5a membrilor 2acult#5ii.
;lanurile opera5ionale 6izeaz# dez6oltarea de perspecti6# a 2acult#5ii consider=ndu-se 2actori
precum1 dinamica 4i trans2orm#rile pe pia5a muncii$ resursele de personal pe di2erite domenii
academice$ o2erta 4i cererea de educa5ie contemporane$ posibilit#5ile de eGtensie pe noi linii de
studiu 4i <n alte localit#5i$ oportunit#5i de colaborare cu alte uni6ersit#5i din 5ar# 4i str#in#tate.
;lanurile opera5ionale 6izeaz# m#suri concrete pentru punerea <n practic# a planurilor strate"ice$
pe urm#toarele domenii1 <n6#5#m=nt$ cercetare$ rela5ii interna5ionale 4i in2orma5ii 4i comunicare.
%%
Bacultatea respect# re"lement#rile le"ale <n 6i"oare 4i pe cele concepute pentru uz intern.
;rincipalul document care asi"ur# ordinea intern# de 2unc5ionare a 2acult#5ii este re"ulamentul
2acult#5ii$ re"ulament care a 2ost elaborat prin consultarea cadrelor didactice 4i a studen5ilor iar
ultima actualizare a 2ost <n 200+.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# dispune de practici 4i mecanisme clare pentru
aplicarea codului de etic# pro2esional# pri6ind asi"urarea calit#5ii$ <n con2ormitate cu proiectul
codului de etic# pro2esionala pri6ind asi"urarea calit#5ii si acreditarea <n6#5#m=ntului superior din
Dom=nia$ pentru acti6it#5ile de conducere$ cercetare$ predare-<n6#5are. La ni6elul Bacult#5ii de
Cimie 4i Cn"inerie Cimic# s-a elaborat un plan de asi"urare a calit#5ii$ prin <nsumarea planurilor
de asi"urare a calit#5ii propuse de c#tre 2iecare dintre cele > catedre componente. ;ro"ramul
elaborat este centrat pe ob5inerea de rezultate <n <n6#5are 4i per2orman5e <n cercetarea uni6ersitar#
4i detaliaz# ac5iunile preconizate pentru <ndeplinirea obiecti6elor din domeniile1 <n6#5#m=nt$
cercetare 4i ser6icii.
7dministra5ia Bacult#5ii de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# respect# re"lement#rile le"ale <n
6i"oare 4i are mecanisme de control 4i de dez6oltare continu# a per2orman5elor.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# pune la dispozi5ia cadrelor didactice 4i studen5ilor
baza materiala cuprinz=nd un num#r su2icient de spa5ii de <n6#5#m=nt$ dup# cum urmeaz#1
- % am2iteatre cu peste &0 locuri 2iecare 4i alte 1% s#li de curs cu capacitate mai mic#$
- -> laboratoare didactice specializate pe catedre dup# cum urmeaz#1 + laboratoare cimie
anor"anic#$ - laboratoare cimie-or"anic#$ + laboratoare cimie-2izic#$ , laboratoare cimie
analitic#$ + laboratoare tenolo"ie cimic#$ 2 laboratoare biocimie$ 9 laboratoare in"inerie
cimic#.
- % s#li dotate cu re5ea de calculatoare
- - s#li bibliotec# (c#r5i$ publica5ii periodice de specialitate$ acces baze de documentare on-
line)
- laboratoare de cercetare pentru personalul didactic 4i studen5i.
- cantin#
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# dispune de surse de 2inan5are bu"etare su2iciente
pentru acti6itatea didactic#$ completate cu surse de 2inan5are a acti6it#5ii de cercetare ob5inute prin
participarea acti6# a membrilor corpului didactic la competi5ii de acordare a "ranturilor cu
2inan5are intern# 4i interna5ional#.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# aplic# cu consec6en5#$ <n condi5iile le"ii$
re"ulamentul de acordare a burselor din 8ni6ersitatea H9abe4-9ol:aiI. La cererea studen5ilor pot
2i acordate urm#toarele cate"orii de burse1 burse de per2orman5#$ burse de merit$ burse de studiu$
burse de ajutor social$ burse speciale. De"ulamentul de acordare a burselor este accesibil
studen5ilor pe site-ul Jeb al 2acultatii (JJJ.cem.ubbcluj.ro/burse ).
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic#$ prin <ntre"ul personal didactic 4i administrati6$
se implic# acti6 <n dez6oltarea permanent# a mecanismelor interioare de implementare a calit#5ii
procesului de <n6#5#m=nt 4i cercetare$ <n scopul compatibiliz#rii cu standardele eGistente <n
2acult#5i de cimie din uni6ersit#5i europene de presti"iu.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# dispune de o comisie de auditori interni
2ormat# din reprezentan5i ai 2iec#rei catedre. 7c5iunile preconizate pentru <ndeplinirea
obiecti6elor <n principalele domenii ale acti6it#5ii uni6ersitare au termene concrete si responsabili
nominaliza5i.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# are un plan strate"ic 4i un plan opera5ional
pentru anul uni6ersitar 200+-200> care este cunoscut 4i aplicat de membrii 2iec#rei catedre$ sub
supra6e"erea 4e2ilor de catedre.
7dministra5ia Bacult#5ii de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# respect# re"lement#rile le"ale <n
6i"oare 4i are mecanisme de control 4i de dez6oltare continu# a per2orman5elor <n cercetare pentru
personalul didactic 4i studen5i.
La Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# s-a 2ormat o Comisie a Calit#5ii (aneGa
C.1.1-1) compus# din responsabili cu calitatea pe 2iecare din cele > catedre componente. 7ce4tia
%,
particip# al#turi de 4e2ii de catedr# la preconizarea de ac5iuni pentru ob5inerea de rezultate <n
<n6#5are 4i per2orman5e <n cercetarea uni6ersitar#.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic#$ se implic# acti6 <n dez6oltarea permanent# a
mecanismelor interioare de implementare a calit#5ii procesului de <n6#5#m=nt 4i cercetare$ <n
scopul compatibiliz#rii cu standardele eGistente <n 2acult#5i de cimie din uni6ersit#5i europene de
presti"iu. Corpul didactic omo"en$ 2ace do6ada unei preocup#ri continue de <mbinare a 6alorilor
de6enite tradi5ionale <n cadrul Scolii de Cimie Clujene$ instaurate de nume ilustre ale cimiei
rom=ne4ti$ cu domenii moderne de interes na5ional 4i interna5ional.
Cn Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# eGist# comisii pe pro"rame de studii care
lucreaz# la analiza pro"ramelor de inte"rare <n procesul 9olo"na prin compararea cu alte 2acult#5i
de pro2il din 0uropa 4i din 5ar#.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# a re6izuit <n totalitate pro"ramele de studiu <n
6ederea implement#rii procesului 9olo"na$ <n scopul asi"ur#rii unui ni6el de calitate con2orm cu
cerin5ele spa5iului european 4i competiti6itate at=t pe plan intern c=t 4i interna5ional.
Cn e2ortul de a r#spunde modi2ic#rilor dinamice ale pie5ei muncii$ Bacultatea de Cimie 4i
Cn"inerie Cimic# 4i-a completat o2erta de specializ#ri prin ad#u"area a patru noi pro"rame de
studiu.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# dispune de un re"ulament 4i proceduri speci2ice
de eGaminare care sunt aduse la cuno4tin5a studen5ilor de 2iecare cadru didactic <n timpul primei
ore de curs. Modul de eGaminare este men5ionat <n planurile de <n6#5#m=nt$ iar detaliile sunt
stabilite <n 2i4a cursului redactat# de 2iecare titular de curs. La eGaminare particip# dou# cadre
didactice.
La Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# procedeele de eGaminare 4i e6aluarea
studen5ilor sunt centrate pe rezultatele <n6#5#rii 4i sunt anun5ate studen5ilor din timp 4i <n detaliu.
Cursurile <mbin# predarea$ <n6#5area 4i eGaminarea. Studen5ii trebuie s# redacteze re2erate asupra
2iec#rei lucr#ri de laborator$ 4i independent proiecte. 06aluarea pe parcursul semestrului se
realizeaz# prin lucr#ri de 6eri2icare par5iale.
Sistemul de e6aluare periodic# a cadrelor didactice 4i de cercetare 4tiin5i2ic# cuprinde1
e6alu#ri semestriale de c#tre studen5i$ e6aluarea anual# realizat# de c#tre 4e2ii de catedre 4i
autoe6aluarea.
;rocesul de e6aluare a cursurilor de c#tre studen5i se realizeaz# printr-o procedur#
standard pentru toate cadrele didactice din uni6ersitate 4i utilizeaz# un instrument elaborat <n
cadrul Centrului de Dez6oltare 8ni6ersitar#. Dezultatele sunt con2iden5iale$ 2iind accesibile doar
persoanei e6aluate 4i decanului. 7cest Centru coordoneaz# 4i procesul de auto-e6aluare a cadrelor
didactice$ care utilizeaz# un instrument standard pentru toate 2acult#5ile din cadrul 8ni6ersit#5ii.
7nual$ la ni6elul catedrelor se realizeaz# un proces de e6aluare a acti6it#5ii cadrelor
didactice de c#tre 4e2ul de catedr#$ care utilizeaz# un instrument de e6aluare cu urm#toarele
dimensiuni1 elaborarea de materiale didactice$ cercetarea 4tiin5i2ic#$ acti6itatea cu studen5ii$
recunoa4terea na5ional# 4i interna5ional#$ acti6itatea <n comunitatea academic# 4i participarea la
dez6oltarea institu5ional#. Coe2icien5ii ob5inu5i pe aceste dimensiuni sunt pondera5i <n 2unc5ie de
"radul didactic al personalului e6aluat. 7cti6itatea de cercetare des2#4urat# la ni6elul catedrelor se
realizeaz# 4i de c#tre Consiliul Cercet#rii Stiin5i2ice$ care utilizeaz# o metodolo"ie ce urm#re4te
urm#torii parametri1 producti6itatea catedrei la elaborarea de articole CSC 4i 9DC$ pe plan
interna5ional 4i recunoscute CNCSCS pe plan na5ional/ producti6itatea catedrei <n elaborarea de
c#r5i sau capitole de c#r5i publicate pe plan interna5ional$ 4i la edituri recunoscute CNCSCS pe plan
na5ional/ producti6itatea elabor#rii articolelor publicate <n 6olumele con2erin5elor interna5ionale 4i
na5ionale/ producti6itatea de participare la "ranturi interne 4i interna5ionale$ m#surat# prin num#r
de "ranturi 4i prin sume c=4ti"ate prin competi5ie.
7cordarea salariilor 4i a "rada5iilor de merit pentru cadrele didactice se 2ace printr-o
competi5ie bazata pe e6aluarea dosarelor de autoe6aluare de c#tre consiliul pro2esoral. Dezultatele
sunt con2iden5iale$ 2iind accesibile doar persoanei e6aluate 4i decanului.
S#pt#m=nal$ <n cadrul 4edin5elor de catedr# se dezbat teme pro2esionale.
%+
La Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# resursele 4i ser6iciile o2erite studen5ilor sunt
adec6ate 4i rele6ante pentru 2acilitarea <n6#5#rii 4i pentru asi"urarea unei 6ie5i studen5e4ti de
calitate. Studen5ii au acces liber la re2erin5ele biblio"ra2ice prin pro"ram de studiu la biblioteca
structurat# pe trei sec5iuni1
a) biblioteca de c#r5i <n care se "#sesc manuale 4i tratate de specialitate
b) biblioteca de publica5ii periodice <n care se "#sesc periodice de specialitate
c) sala de lectur# dotat# cu calculatoare pentru acces on-line la bazele de documentare abonate de
9iblioteca Central# 8ni6ersitar#.
'rei s#li dotate cu re5ea de calculatoare stau la dispozi5ia studen5ilor zilnic.
Laboratoarele de specialitate sunt dotate cu aparatur#$ sticl#rie 4i reacti6i de laborator necesari
acti6it#5ilor de eGperimentare speci2ice.
La Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# studen5ii cu per2orman5e <nalte sunt
stimula5i. 0ste sus5inut# acti6itatea de or"anizare a mani2est#rii 4tiin5i2ice a studen5ilor$ la care
particip# 4i studen5i din alte centre uni6ersitare din 5ar#.
La Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# eGist# pro"rame de recuperare a studen5ilor
cu per2orman5e reduse. Biecare cadru didactic are <n pro"ram cel pu5in 2 ore de consulta5ii pe
s#pt#m=n#. ;rin pro"ramul de tutoriat studen5ii sunt <ndruma5i de c#tre cadrele didactice mentori
de an <n <ntocmirea contractelor de studii anuale 4i <n plani2icarea eGamenelor. Mentorii de an
discut# cu studen5ii posibilit#5ile de dez6oltare a pro2ilului lor pro2esional.
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# dispune de un sistem in2ormatic care 2aciliteaz#
colectarea$ prelucrarea 4i analiza datelor 4i in2orma5iilor rele6ante$ 2ormat dintr-un nr. de aproG.
200 calculatoare conectate la internet$ situate <n cabinetele cadrelor didactice 4i <n - s#li pentru
accesul liber al studen5ilor.
La Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# se asi"ur# transparen5a in2orma5iilor de
interes public prin o2erirea de date calitati6e 4i cantitati6e actuale 4i corecte cu pri6ire la
pro"ramele de studiu$ diplome$ personal didactic 4i de cercetare etc. pe site-ul1
JJJ.cem.ubbcluj.ro 4i sub 2orm# de materiale tip#rite. Cn bro4ura 2acult#5ii$ editat# <n limbile
rom=n#$ ma"iar# 4i en"lez# este prezentat# o scurt# descriere a cursurilor$ num#rul de credite
acordate 4i numele titularilor de curs. Cn2orma5ia ast2el o2erit# public este comparabil# cantitati6 4i
calitati6 cu cea o2erit# de 2acult#5ile din Spa5iul 0uropean al Cn6#5#m=ntului Superior.
C.2. Proceduri privind ini(ierea, monitorizarea yi revizuirea planului strategic
C.2.1 Aprobarea, monitorizarea yi evaluarea planului strategic
?n 2iecare an Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# elaboreaz# propriul ei plan
opera5ional precum 4i e6aluarea planului opera5ional al anului <nceiat (6ezi aneGa 7.1.1-1) iar la
2inele anului se 2ace e6aluarea <ndeplinirii ;lanului opera5ional.
A component# important# a ;lanului opera5ional pe 200> o reprezint# desi"ur acti6itatea
didactic# 4i <n cadrul acesteia restructurarea <n6#5#m=ntului <n acord cu tendin5ele europene
respecti6 2inalizarea pro"ramelor de studiu pentru toate specializ#rile dup# modelul 9olo"na.
;rincipalele ac5iuni preconizate pentru <ndeplinirea acestui obiecti6 sunt1
- 7utoe6aluarea pro"ramelor de studiu 4i depunerea lor la Comisia de Curricul# a 899
- Compatibilizarea cu pro"ramele europene/
- 7si"urarea direc5iei de studiu licen5#/masterat/doctorat
- Corelare cu cercetarea <n domeniu
- D#spuns la ne6oile pie5ei 2or5ei de munc#
- Stabilirea competen5elor pe care absol6entul 2iec#rei specializ#ri trebuie s# le dob=ndeasc#
pentru 2iecare ni6el de pre"#tire (9acelor$ Master$ ;.D)
- 0laborarea s:llabilor pentru toate disciplinele ast2el <nc=t acestea s# o2ere competen5ele
corespunz#toare 2iec#rei specializ#ri/
- 7samblarea unit#5ilor de curs <n planuri de <n6#5#m=nt cu asi"urarea succesiunii lo"ice a
disciplinelor <n 2unc5ie de condi5ion#ri/
%>
- Cntroducerea unor cursuri op5ionale de 2ormare a unor deprinderi co"niti6e de baz# (metode
4i tenici de comunicare$ munc# <n ecip#$ tenici de <n6#5are etc.)/
- 7si"urarea unei structuri de <n6#5#m=nt care permite continuarea studiilor la 2acult#5i de
pro2il din 5ar# 4i str#in#tate.
Desponsabil cu <ntocmirea planului opera5ional este Cancelarul 2acult#5ii. ;lanul
opera5ional trebuie aprobat 4i monitorizat de Decanul 2acult#5ii$ iar e6aluarea acestuia o 6a 2ace
prorectorul responsabil.
C.3. Proceduri obiective yi transparente de evaluare a rezultatelor nv(rii
C.3.1 Evaluarea studen(ilor

0Gaminarea studen5ilor este re"lementata prin De"ulamentul de 2unc5ionare a acti6it#5ii
didactice pe baza sistemului de credite trans2erabile <n 899 precum si prin re"ulamentul de
2unc5ionare a 2acult#5ii. ;rocedurile de eGaminare 4i e6aluare ale studen5ilor sunt cuprinse <n
pro"rama 2iec#rei discipline <n mod detaliat (e6aluare pe parcursul semestrului$ acti6itate la
seminar$ eGamen 2inal etc.) 4i sunt aduse la cuno4tin5a studen5ilor la <nceputul 2iec#rui semestru de
c#tre titularii disciplinelor. 7cestea se re"#sesc in 2iecare S:llabus ata4at prezentului material in
(7neGa 2.1.--1) si in Fidul de e6aluare a studen5ilor$ 7neGa C.-.1-1). Biecare curs este ast2el
proiectat <nc=t s# <mbine predarea$ <n6#5area si eGaminarea. ;rocedurile de eGaminare si e6aluare
a studen5ilor sunt centrate pe rezultatele <n6#5#rii si anun5ate studen5ilor din timp si <n detaliu. La
<nceputul semestrului$ titularul de disciplin# stabile4te 4i comunic# modul de 6eri2icare precum 4i
alte eGi"en5e pri6ind promo6area (lucr#ri$ proiecte realizate etc.) 4i ponderea acestora <n nota
2inal# (con2orm art. 9$ De"ulamentul de 2unc5ionare a acti6it#5ii didactice pe baza sistemului de
credite trans2erabile <n 8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai).
;articiparea unui student la un anumit eGamen este condi5ionat# de prezen5a sa la cel pu5in
>,M din seminariile a2erente unei anumite materii$ prezenta la toate lucr#rile de laborator (se
o2er# si posibilitatea recuper#rii lucrarilor de laborator in cazul in care absenta este moti6ata * eG1
boala$ e6enimente speciale in 2amilie$ studentul este an"ajat si nu poate participa la laboratoare cu
cole"ii de "rupa$ etc.) dar 4i de realizarea acti6it#5ilor pre6#zute <n timpul dedicat acestora. La
eGaminare particip#$ pe l=n"# titularul cursului$ cel putin <nc# un alt cadru didactic de specialitate.
0ste intotdeauna prezenta si persoana care a condus seminarul sau lucrarile de laborator (in acest
din urma caz este 6orba despre doctoranzii cu 2rec6enta).
0Gist# <n principal dou# sesiuni de eGamene <ntr-un an uni6ersitar$ sesiunea de iarn 4i
sesiunea de var$ 2iecare cu o durat# de trei s#pt#m=ni$ la s2=r4itul primului 4i respecti6 celui de-
al doilea semestru. ?n "eneral$ eGamenele la limbi str#ine au loc cu aproGimati6 o s#pt#m=n# sau
dou# <nainte de sesiunea ordinar#. 8n rol important <n stabilirea datelor de eGamene <l are
reprezentantul de an care$ <n numele cole"ilor s#i$ se consult# cu titularii disciplinelor pentru
ale"erea datelor de des2#4urare a eGamenelor. ;entru 2iecare disciplin# se stabilesc dou# date
alternati6e de eGaminare <n sesiunea respecti6#$ iar de2initi6area plani2ic#rii sesiunii 4i predarea
situa5iei 2inale la secretariatul 2acult#5ii trebuie s# aib# loc cu cel pu5in dou# s#ptam=ni <nainte de
prima zi de eGamen din sesiune. Boarte important de 4tiut este c# studentul are obli"a5ia de a se
prezenta la eGamen cu "rupa sa (cu eGcep5ia unor cazuri bine justi2icate 4i cu aprobarea titularului
de curs) 4i numai la disciplinele men5ionate <n contractul s#u de studiu.
Nota ob5inut# de c#tre un student la o disciplin# re2lect# at=t rezultatele ob5inute la seminar
si/sau laborator$ c=t 4i la eGamenul sus5inut <n scris (maGim - ore) sau oral <n cadrul sesiunii. ?n
cazul eGamenelor promo6ate se aplic# principiul j8n eGamen promo6at este un drept c=4ti"atk$
acestea 2iind recunoscute.
Con2orm art. 1, din De"ulamentul de 2unc5ionare a acti6it#5ii didactice pe baza sistemului
de credite trans2erabile <n 8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai$ un student are dreptul de a se prezenta la
eGamen cel mult de dou# ori la 2iecare disciplin# din contractul s#u de studii pe un an uni6ersitar$
dar numai o sin"ur# dat# <ntr-o sesiune. Neprezentarea la eGamenul pentru o disciplin# din
%&
contractul de studii <n sesiunea ordinar# presupune consumarea uneia dintre cele dou# posibilit#5i
de prezentare <n anul uni6ersitar respecti6.
Studen5ii care nu au promo6at unul sau mai multe eGamene <n sesiunea ordinar# sau care
doresc o m#rire de not# se 6or prezenta <n sesiunea de restan(e$ care este practic o prelun"ire a
sesiunii imediat precedente$ a6=nd loc la o s#pt#m=n# dup# sesiunea de iarn# 4i <n prima
s#pt#m=n# a lunii septembrie$ pentru sesiunea de 6ar#. Din acest moti6$ <n sesiunea de ltoamn#m
se pot sus5ine reeGamin#ri numai la eGamenele nepromo6ate <n sesiunea de 6ar# (cea
corespunz#toare semestrului al doilea).
Cn cazul m#ririlor de not# se aplic# principiul dreptului c=4ti"at1 <n re"istrul matricol se 6a
trece nota mai mare ob5inut#$ 4i nu <n mod necesar cea ob5inut# la m#rire. 0Gamenele de m#rire a
notei pot 2i sus5inute numai <n sesiunile de restan5e din anul uni6ersitar <n care eGamenele au 2ost
promo6ate (art. 1>$ De"ulamentul de 2unc5ionare a acti6it#5ii didactice pe baza sistemului de
credite trans2erabile <n 8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai). ;articiparea la eGamenele de restan5# 4i la
cele de m#rire nu presupune <ntocmirea unei cereri <n prealabil. Spre deosebire de sesiunea
ordinar#$ studen5ii au posibilitatea de a ale"e pentru prezentare oricare dintre datele plani2icate <n
sesiunea de restan5#.
Cn cazul <n care studentul nu ob5ine o not# de promo6are nici dup# cea de a doua
eGaminare$ dar a realizat minimum -0 de credite <n anul de studiu respecti6 (<n aceste -0 de
credite neincluz=ndu-se creditele ob5inute prin promo6area limbilor str#ine)$ poate solicita din
nou <nscrierea la disciplina respecti6# <n anul uni6ersitar urm#tor. 0l 6a re2ace <ntrea"a acti6itate
didactic# pre6#zut# la acea disciplin#$ dup# care se poate prezenta din nou$ de cel mult dou# ori$
la eGamen. La a doua <nscriere studentul 6a a6ea statut de student cu taG# la disciplina respecti6#.
Nepromovarea unei discipline obligatorii dup# dou# <nscrieri atra"e dup# sine
eGmatricularea studentului din 2acultatea respecti6# sau$ la cerere$ trans2erarea studentului bu"etat
la re"imul cu taG#. Studentul 4colarizat <n re"im cu taG# se 6a putea re<nscrie la disciplina
respecti6# p=n# la promo6area eGamenului$ cu plata taGelor a2erente.
Cn cazul nepromovrii unei discipline op(ionale dup# dou# <nscrieri$ studentul poate
ale"e o alt# disciplin# op5ional# din pacetul op5ional respecti6$ disciplin# la care 6a a6ea statut
de student cu taG#.
Condi5iile pentru promovarea anului de studii sunt eGplicate <n art. 20 din De"ulamentul
de 2unc5ionare a acti6it#5ii didactice pe baza sistemului de credite trans2erabile <n 8ni6ersitatea
9abe4-9ol:ai. Studen5ii bu"eta5i 4i 4colariza5i <n re"im cu taG# care nu acumuleaz# <ntr-un an
uni6ersitar un total de -0 de credite la disciplinele de specialitate (respecti6 num#rul de credite
pre6#zut <n planul de <n6#5#m=nt pentru <n6#5#m=ntul la distan5#) sunt eGmatricula5i. La cerere$
studen5ii <n cauz# se pot re<nmatricula (dup# plata taGei de re<nmatriculare)$ <n re"im cu taG#$ <n
acela4i an de studiu. Cererea de re<nmatriculare se depune <n termen de 10 zile de la <nceperea
anului uni6ersitar.
Cn cele -0 de credite necesare pentru promo6are se includ creditele a2erente disciplinelor
<nscrise <n contractul de studii pentru cele dou# semestre ale anului uni6ersitar respecti6$
indi2erent dac# aceste discipline sunt <nscrise pentru prima dat# <n contract sau reprezint#
discipline nepromo6ate din anii anteriori. Se includ$ de asemenea$ creditele ob5inute <n de6ans 4i
reportate <n anul respecti6. Nu se includ <n cele -0 de credite creditele a2erente limbii/limbilor
str#ine$ creditele a2erente disciplinelor 2acultati6e sau cele a2erente disciplinelor pentru care
studentul a 2ormulat op5iune de reportare <ntr-un semestru urm#tor.
Sesiunea special (deschis): Durata sesiunii descise este de un semestru 4i se
or"anizeaz# <n a2ara sesiunilor ordinare de eGamene. Studen5ii care particip# la acest "en de
sesiune nu trebuie s#-4i pl#teasc# eGamenele. De aceasta pot bene2icia urm#torii studen5i1
studen5ii cuprin4i <n acti6it#5i sporti6e de per2orman5# sau <n acti6it#5i artistice/
studen5ii care au bene2iciat de mobilit#5i studen5e4ti interna5ionale (de tipul
Socrates/0rasmus)/
studen5ii care nu au a6ut posibilitatea de a se prezenta la eGamene <n sesiunea ordinar# sau
<n sesiunea de restan5e din moti6e medicale.
%9
Cererea de sesiune descis#$ <nso5it# de documente do6editoare$ se depune la secretariatul
2acult#5ii$ <n termen de 2 sptmni de la data <nceperii semestrului pe durata c#ruia se solicit#
sesiunea descis#$ pentru studen5ii care aneGeaz# ade6erin5e medicale$ respecti6 <n termen de o
lun de la data <ntoarcerii$ <n cazul studen5ilor pleca5i <n mobilit#5i Socrates/0rasmus. Dac#
cererea este aprobat#$ pe baza ei studen5ii 6or putea solicita cadrelor didactice pro"ramarea
eGamenelor pe parcursul semestrului. Documente do6editoare sunt1
copie dup# dispozi5ia rectorului 899 sau alte acte do6editoare ale deplas#rii$ <n cazul
mobilit#5ilor studen5e4ti/
documente medicale/ade6erin5# medical# care s# ateste tipul de in6aliditate din cauza
c#reia studentul nu s-a putut prezenta la eGamene$ contrasemnate de speciali4ti din cadrul
;oliclinicii Studen5e4ti.
C.4. Proceduri de evaluare periodic a calit(ii corpului profesoral
C.4.1. Calitatea personalului didactic yi de cercetare
06aluarea cadrelor didactice se realizeaz# <n trei modalit#5i1 autoe6aluarea$ e6aluarea
2#cut# de c#tre 4e2ul de catedr# 4i e6aluarea de c#tre studen5i prin sistemul de e6aluare al
uni6ersit#5ii (6ezi aneGele C.%.1-1$ C.%.1-2$ C.%.1--$ C.%.1-%$ C.%.1-,). ?n 2unc5ie de aceste
e6alu#ri se stabilesc coe2icien5ii de salarizare 4i salarizarea di2eren5iat#. A e6aluare in2ormal# a
per2orman5elor academice 4i 4tiin5i2ice a cadrelor didactice se mai realizeaz# prin intermediul
coloc6iilor$ con2erin5elor 4i meselor rotunde or"anizate de c#tre 2acultate.
Cn ultimul an au 2ost e6aluate de c#tre studen5i &2 M din cadrele didactice. Media ob5inuta
la doi dintre itemi re2eritori la 6aloarea cursului (;er ansamblu$ acest curs a 2ost 2oarte bun$ l-as
recomanda si altor studen5i * 6arianta de , puncte) $ respecti6 la 6aloarea pro2esorului (;er
ansamblu$ pro2esorul a 2ost 2oarte bun si as dori sa particip si la alte cursuri predate de acesta *
6arianta de , puncte) a 2ost -$9- (din ,) in transa de e6aluare corespunz#toare Semestrului C si
-$9% (din ,) in transa de e6aluare din Semestrul CC. Num#rul de studen5i care au participat la
procesul de e6aluare a 2ost relati6 sc#zut (sub ,0 M din e2ecti6ul 2iec#rui an)
Biecare cadru didactic are obli"a5ia de a-4i re6izui la <nceputul 2iec#rui semestru s:llabus-
ul 2iec#rui curs pe care <l pred#. 7cesta <4i a2i4eaz# tematica 4i biblio"ra2ia cursurilor precum 4i
cerin5ele pentru eGamen. ?n ultimii doi ani <n mod deosebit datorit# cerin5elor re2ormei 9olo"na$
pro"ramele de studiu 4i s:llabii au 2ost radical re6izuite.
C.5. Accesibilitatea yi adecvarea resurselor pentru nv(are
C.5.1. Resurse de nv(are yi servicii studen(eyti
La 2iecare din disciplinele predate <n cadrul Bacult#5ii se utilizeaz# metode moderne de
predare <n 2unc5ie de speci2icul acestora1 pe l=n"# prele"erea clasic# se 2olosesc studiile de caz$
simul#rile$ jocurile de rol etc.$ cu scopul de a 2urniza studen5ilor o multitudine de posibilit#5i de
apreendare a con5inutului curriculei. ?n plus se utilizeaz# cele mai noi tenolo"ii utilizate <n
educa5ie1 computere$ 6ideoproiectoare 4i retroproiectoare 4i noile medii de <n6#5are asociate cu
acestea (email$ site-uri Cnternet$ so2turi educa5ionale$ resurse <n 2ormat electronic).
0Gist# o mediere <ntre cercetarea realizat# <n 2acultate 4i transmiterea cuno4tin5elor c#tre
studen5i. 7st2el$ pe l=n"# medierea realizat# de cadrele didactice$ masteranzii 4i doctoranzii sunt
implica5i acti6 <n cadrul seminarilor de la ni6el licen5#$ unde <4i 2ac cunoscute proiectele lor de
cercetare 4i rezultatele acestora.
;e l=n"# accesul la 9iblioteca Central# 8ni6ersitar# Lucian 9la"a$ studen5ii 2acult#5ii au
acces 4i la bibliotecile proprii 2acult#5ii. Stimularea studen5ilor cu per2orman5e <nalte se realizeaz#
<n primul r=nd prin sistemul burselor. 0Gist# trei tipuri de burse1 burse de per2orman5# acordate de
uni6ersitate$ bursele de merit 4i bursele de studiu. Studen5ii cu rezultate deosebite au de asemenea
,0
posibilitatea de a participa la acti6it#5i studen5e4ti or"anizate de uni6ersit#5i partenere (seminarii
intensi6e$ 4coli de 6ar#$ con2erin5e)$ primind 4i 2inan5area pentru aceste particip#ri. 9ursele
0rasmus/Socrates reprezint# 4i acestea o 2orm# de recompensare a studen5ilor cu per2orman5e
<nalte (,, de burse <n anul <n 200&/2009).
Masurile de recuperare a studen5ilor cu per2orman5e reduse constau <n posibilitatea
re<nmatricul#rii studentului la cerere <n acela4i an de studiu 4i <n recunoa4terea sau eci6alarea
eGamenelor promo6ate anterior.
8ni6ersitatea 9abe4 - 9ol:ai o2er# o "am# lar"# de ser6icii studen5e4ti1
Cantina studen5easc# este amplasat# <n compleGul studen5esc Ea4deu 4i reprezint# o
alternati6# la restaurante de tip 2ast-2ood din ora4. Studen5ii caza5i <n c#minele j7k din
CompleGul studen5esc Ea4deu pot s# acizi5ioneze$ <n momentul <n care <4i pl#tesc re"ia
de c#min$ bonuri de mas# <n 6aloare de >0 DAN.
Studen5ii din cadrul 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai bene2iciaz# de ser6iciile de specialitate ale
policlinicii studen5e4ti. ;oliclinica are sec5ii de dermatolo"ie$ o2talmolo"ie$ stomatolo"ie
etc.
Ser6iciul Social asi"ur# cazarea in camine a studen5ilor$ doctoranzilor 4i cadrelor didactice
tinere/ e2ectueaz# opera5iuni de plat# a burselor pe cate"orii de burse$ a sub6en5iei
indi6iduale de cazare/ administreaz# bazele de instruire$ practic# 4i a"rement pentru
studen5ii 4i personalul 8ni6ersit#5ii 9abe4-9ol:ai (9eli4$ 7rcalia$ 9l#joaia)/ asi"ur#
ordinea 4i cur#5enia <n CompleGul Studen5esc/ asi"ur# prin compartimentul de sp#l#torie
buna 2unc5ionare a spa5iilor de cazare 4i a restaurantelor studen5e4ti.
;entru 2iecare an de studiu eGist# c=te un tutore care se ocup# <ndeaproape de problemele
studen5ilor 4i creeaz# o le"#tur# <ntre ace4tia 4i conducerea lista cu tutorii 2acult#5ii.
'utorii pentru anul uni6ersitar 200&/2009 sunt prezenta5i <n tabelul urm#tor.
TUTORII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2008/2009
Domeniul Specializarea Anul Linia de
studiu /
limba de
predare
TUTORI
CHIMIE CECMC0 C rom=n# Lector dr. N0M0L Fabriela Nicoleta
C ma"iar# 7sist. dr. SAFAD Csilla
CC rom=n# Lector dr. 7namaria 0lena '0D0C
CC ma"iar# Lector dr. !7'AN7 Fabriel
CCC rom=n# Lector dr. Crina '7DSCCE0
CCC ma"iar# Lector dr. 9ALL7 Carol Csaba
TIINA
MEDIULUI
CECMC7
M0DC8L8C
C rom=n# 7sist. in". Sil6ia 98DC\
CC rom=n# Lector dr. in". Simona Codru5a CA9V7C
CCC rom=n# Con2. dr. Micaela Lucia ;AN'7
INGINERIE
CHIMIC
'runci comun C rom=n# Con2. dr. in". Simion DD\F7N
CCSA;C C ma"iar# Lector dr. in". P7DE0LXC Csaba
C9 CC rom=n# Con2. dr. Dadu Lucian SCL7FEC-D8MC'D0SC8
CCSA;C CC rom=n# Con2. dr. in". Pasile MCCL\8L
SCMAN CC rom=n# Lector dr. in". Biru5a FAF7
C7'9 CC rom=n# Con2. dr. 7urora MAC7N8
CC;C9 CC rom=n# Lector dr. Sorin 7urel DADN07N8
CS7;M CC rom=n# 7sist. dr. ;etronela Maria ;0'D7D
,1
CCSA;C CC ma"iar# Lector dr. !7'AN7 Fabriel
C9 CCC rom=n# 7sist. ;aula Peronica ;AD07
CC;C9 CCC rom=n# Con2. dr. in". CMD0 - L8C7CC 7rpad
CS7;M CCC rom=n# 7sist. dr. ;etronela Maria ;0'D7D
CCSA;C CCC rom=n# Lector dr. 0lena 9AFD7N
SCMAN CCC rom=n# Con2. dr. in". Maria FAD07
C7'9 CCC rom=n# Lector dr. 0lena 9AFD7N
CCSA;C CCC ma"iar# Lector dr. 9ALL7 Carol Csaba
C9 CP rom=n# Con2. dr. in". Monica Coana 'AL7
CC;C9 CP rom=n# Lector dr. 7na Maria CADMAL
CS7;M CP rom=n# Lector dr. Dra"o4 M\DFCN07N8
CCSA;C CP rom=n# Lector dr. in". Coana Luiza F\CN\
SCMAN CP rom=n# Con2. dr. in". 9arbu Dadu Eora5iu MCLC7
CCSA;C CP ma"iar# Con2. dr. D7DP7SC 0u"en
C9 P rom=n# Con2. dr. in". ;7CSV Csaba
CC P rom=n# Con2. dr. in". 7dina Lucre5ia FECDCL7N
CCS7 P rom=n# Con2. dr. in". Monica Miaela P0N'0D
CCSA P rom=n# Lector dr. Carmen S\C\LCL
LCMA P rom=n# Con2. dr. in". Maria FAD07
INGINERIA
MEDIULUI
C;MCC; C rom=n# Con2. dr. in". Sanda 7ndrada M\CC\N07N8
C;MCC; CC rom=n# Con2. dr. in". Sanda 7ndrada M\CC\N07N8
C;MCC; CCC rom=n# Con2. dr. in". Sanda 7ndrada M\CC\N07N8
INGINERIE I
MANAGEMENT
C0CCM C rom=n# Lector dr. Cerasella Liliana CNDAL07N
C0CCM CC rom=n# Lector dr. Cerasella Liliana CNDAL07N
MASTERATE CAC7$
CA7$ 07$
C;7$
MMCC0M
C en"lez# ;ro2. dr. in". Mircea D\D\97N^8
MolMod C en"lez# ;ro2. dr. Coan SCL7FEC-D8MC'D0SC8
C7 - de 2 ani C en"lez# 7sist. 9ianca MALDAP7N
'MSC$ de 1
an 4i 2 ani
C ma"iar# Lector dr. SV79b Fabriella Ste2`nia
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic# sprijin# asocierea studen5ilor. 7socia5ia
Societatea Studen5ilor Cimi4ti (7SC) este o or"aniza5ie non"u6ernamental# studen5easc#$ care
<4i des2#4oar# acti6it#5ile pe baz# de 6oluntariat. Misiunea 7SC este aceea de a contribui la
dez6oltarea societ#5ii ci6ile din Dom=nia <ntr-un conteGt european$ prin stimularea ini5iati6ei
tinerilor$ <n 6ederea atin"erii de per2orman5e <ntr-un mediu competiti6.
Scopul or"aniza5iei este s# se 2ac# apreciat# prin pro2esionalismul de care d# do6ad# <n
acti6it#5ile sale.
C.6. Baza de date actualizat sistematic, referitoare la asigurarea intern a calit(ii
C.6.1. Sisteme de informa(ie
Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic#$ ca de alt2el toate 2acult#5ile din cadrul
8ni6ersit#5ii 9abe4 * 9ol:ai$ a implementat un sistem in2ormatic sub 2orma unei baze de date$
pentru "estiunea studen5ilor 4i a rezultatelor lor academice. ;rin aceasta$ studen5ii pot s#-4i
consulte on-line$ la s2=r4itul 2iec#rei sesiuni de eGamene$ pe baza num#rului matricol$ rezultatele
ob5inute.
,2
9aza de date "enereaz# di6erse documente1 2oi matricole$ situa5ii 4colare$ cataloa"e$
centralizatoare$ statistici$ 2iind 2oarte e2icient# <n munca secretarial#.
C.7. Transparen(a informa(iilor de interes public cu privire la programele de studii yi dup
caz, certificatele, diplomele yi calificrile oferite
C.7.1. Informa(ie public
Bacultatea are o politic# 2oarte transparent# <n ceea ce pri6e4te datele 4i in2orma5iile despre
pro"ramele de studiu$ personal didactic 4i 2acilit#5i1
Admiterea:
cu 4ase luni <naintea admiterii se 2ac campanii publicitare 4i de in2ormare a ele6ilor din
licee$ prin a2i4e 4i 2lutura4i
pe site-ul 2acult#5ii sunt a2i4ate toate specializ#rile$ liniile de studiu$ tipul de diplom#
ob5inut la 2inalizarea studiilor$ criteriile 4i condi5iile de admitere
8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai elaboreaz# Fidul 7dmiterii la 899$ unde din nou
2acultatea este prezent# cu in2orma5ii despre specializ#ri$ num#r de locuri 4i criterii de
admitere
8ni6ersitatea 9abe4-9ol:ai coordoneaz# acti6itatea de publicitate prin intermediul
mass-media
Site-ul facult(ii - acesta cuprinde in2orma5ii <n limbile rom=n# 4i en"lez# despre1
Cnstitu5ie1 istoric$ in2orma5ii "enerale
De"ulamentul de 2unc5ionare a Bacultatii
De"ulamentul de 2unc5ionare a acti6it#5ii didactice pe baza sistemului de credite
trans2erabile
;ro"rame de studiu la ni6el licen5# 4i master
Cadre didactice1 CP 4i lista lucr#rilor 4tiin5i2ice
Dela5ii interna5ionale1 proiecte$ "ranturi$ parteneri interna5ionali
Studen5i1 re"ulamente$ orar$ structura anului uni6ersitar$ asocia5ii studen5e4ti
9ursele Socrates/0rasmus
76izier1 in2orma5ii curente despre mani2est#ri 4tiin5i2ice$ pro2esori in6ita5i$ seminarii
studen5e4ti interna5ionale$ competi5ii <n curs (de eGemplu pentru bursele
Socrates/0rasmus sunt a2i4ate <n timp util in2orma5ii despre destina5ii$ limba de studiu$
condi5ii de selec5ie)
?n acela4i timp in2orma5iile cele mai importante sunt a2i4ate la avizierele facult(ii1
re"ulamente$ orar$ centralizatoare de note$ medii de burse$ oportunit#5i de studiu <n str#in#tate.
C.8. Func(ionalitatea structurilor de asigurare a calit(ii educa(iei, conform legii
C.8.1. Adecvarea yi eficien(a structurii de asigurare a calit(ii
Desponsabilii cu mana"ementul calit#5ii lucreaz# cu comisiile specializate ale 2acult#5ii1
Comisia de pro"rame academice$ Comisia de pro"rame 4tiin5i2ice$ Comisia de ima"ine 4i contacte
interna5ionale$ Comisia pentru in2ormatizare$ lo"istic# 4i <n6#5#m=nt la distan5#$ Comisia pentru
rela5ii cu studen5ii$ Comisia pentru pro"ramul SACD7'0S/0D7SM8S$ Comisia 9u"et *
Binan5e. Deciziile se iau <n cadrul Consiliului pro2esoral iar responsabilii cu calitatea din cadrul
2acult#5ii elaboreaz# un raport anual pri6ind Mana"ementul calit#5ii.
2.3. Concluzii yi analiza SWOT - Bacultatea de Cimie 4i Cn"inerie Cimic#
,-
Puncte tari
0Gperien5a <n domeniul pro"ramelor de
trainin" pentru in"inerie cimica
Contacte cu uni6ersitari 4i institu5ii europene
;arteneriate strate"ice 4i de 2ormare cu actori
locali 4i re"ionali
;ro"rame de educa5ie 4i 2ormare la distanta
Corp pro2esoral de elita
Speciali4ti reputa5i <n domeniul cimiei si
in"ineriei mediului
Centre de cercetare la ni6el 0uropean
9iblioteci 4i in2rastructura speci2ice
domeniului 2oarte bine dez6oltate
Disponibilitate spre scimbare 4i <n6#5are
or"aniza5ional#/
Caracterul interdisciplinar 4i multilin"6istic
al 2acult#5ii
Spa5ii de <n6#5#m=nt 4i cercetare <n
concordanta cu cerin5ele pro2ilului
Cn2rastructur# de calcul 4i comunica5ii de
eGcep5ie/
Capacitatea de atra"ere de resurse
eGtrabu"etare din acti6it#5i de cercetare
Capacita5i mana"eriale 2oarte bune
7lumni an"aja5i <n societ#5i comerciale cu
renume$ laboratoare na5ionale si interna5ionale
Descidere 2a5# de comunitatea local# 4i
re"ional#/
Puncte slabe
Capacitatea de a atra"e absol6en5i trebuie
di6ersi2icata 4i consolidata
Necesitatea unui marNetin" superior al
ima"inii 2acult#5ii 4i al oportunit#5ilor de cariera
pe care aceasta le o2er# este necesar
7tra"erea de resurse eGtrabu"etare altele
dec=t cele din cercetare 4tiin5i2ica 2inan5at# de
la bu"et
Cmplicarea studen5ilor 4i alumni
;reocuparea sustinuta pentru autoper2ec5ionare
continua <n domeniul pred#rii 4i pentru ino6a5ie
<n domeniul disciplinelor predate care lipse4te
la ni6elul unor cadre didactice.
Bacilit#5i multiple pentru cadre didactice$
personal auGiliar 4i studen5i pentru <n6#5are$
cercetare 4i petrecerea timpului liber
;ro"ramele dez6oltate la ni6elul masteratului
4i doctoratului articulate cu cele interna5ionale $
pro"rame in cotutela - 0Gperien5a dublei
diplome/
0Gperien5a de cercetare concretizata <n
eGistenta de centre de eGcelenta/
;ro2esori pre"#ti5i la ni6el interna5ional$
recunoscu5i prin cooptarea in colecti6e
interna5ionale sau prezenta ca lideri na5ionali ai
unor institu5ii academice
(6ezi ;re4edintele 7cademiei Dom=ne -
;ro2esor Conel Eaiduc).
,%
Oportunit(i
Cooperarea locala 4i re"ionala cu institu5ii
"u6ernamentale$ a"en5i economici publici 4i
pri6a5i/
1n Cma"ine poziti6# pe plan intern 4i
interna5ional care permite absol6en5ilor
continuarea studiilor si an"ajarea in str#in#tate/
2n Desurs# uman# <nalt cali2icat# pentru
acti6it#5i de eGpertiz#$ consultan5# 4i trans2er
tenolo"ic/
-n 0Gisten5a studiilor postuni6ersitare
di6ersi2icate (doctorate$ 4coli postdoctorale)/
0Gistenta re5elelor de cooperare cu
uni6ersit#5i din 5ar# 4i din str#in#tate/
;ro"ramele de 2inan5are ale Comisiei
0uropene 4i "ranturile na5ionale.
Amenin(ri
Sub2inan5are bu"etar# necorelata cu
celtuielile speci2ice cimiei si in"ineriei
cimice
7bsenta unei strate"ii na5ionale pentru
asi"urarea 2ormarii ritmice de speciali4ti pentru
domenii economice mai pu5in atracti6e in
prezent/
Concuren5a sistemelor educa5ionale 6estice/
Le"isla5ie$ politici centraliste 4i
nestimulati6e/
1n 'endin5a de reducere a autonomiei
uni6ersitare/
n Sc#derea natalit#5ii (popula5ia de 6=rst#
4colar#).
,,