Sunteți pe pagina 1din 103

CONSTANT TONEG.

\RU

STEAUA VENERII
Editie Ingrljil,j ~i prefatdld de
BAI~BU UOCULJ::SCU

BiblioeQca Centrala
OniverBitari
TimiJloara

11111111111111111111111111111111111111111111111111
02076042

rl~·87:L .

I !l 5 9
£DITeR; rE1'.TRU L1T£R/HUJ~
c;CURTA DESCIIIDERE ASUPRA VlErn
::,1 OPEREI LL'l CONSTANT TONEGAHU

Pasionunla i!>pitA monografia unui poe I de!>pre a ciirlli


\ wia nu se !?tiC' mai nimic, (I carlli Opl'rA, unitnra dnr
enigmaliLil. se propune pent\'u i11tiia oai1' unei Cerc.ettil-=i
';:Js1cmahce ~i unei judecati de ansam!Jlu, unei interpretari
(e poate fi. confruntatii ('11 intreg corpu] operei - dar care
interpretare beneficiaza dc la inceput de s('\.Iza de a fi, in
ordine cronologidi., prJnJa. Designr, nu SCIlLI;' ~i nid justifi­
ulri au (l Stu in fruntp3 paidnij albe ; tot <l')C1. nici afirm£qia
I.ll1ui pamint necunoscut nu este udevarata dectt in masura
in care se refera la o~~edita a lui Constant Tonegaru.
1ns<l aceasta constiluie tocmai pcrtes cea mai importantfl II
operei sale. f'ea care ingaduie criticului lHerar trasatU['il

v
dcullitol"ie Vi.l\.a in.,i'l~i a pc,t"'llui nu apariine unui trecul indu-sc la jcx:ul LIe carli, mai onoral.>il in cc pri\'(!~te emo­
I.

indepartat; dar ca s-a tlbsorbit in fabulos pina a<olo incil. lile. d'll i aeolo ele se produceau cotegiul ~i nu soli tal'. Nu po
inC'erdnd un marc efort de cuprindere. m-am aflal in fal,a )ti ce rama.!1ug a ci~tigat marinarul-Jurist tiparind la Editura
ohligaiiei cle a corela eu opera - ir.tr-atit m-a iJintuit Tipografia Mathilde C. Gheorghiu" din Piatra-Neamt, ia
iJuzin de> a-i fi descoperit ncele rpsorluri intime pe care <.otcc\ia ,.Autorii celebri", cartidca intitulati Pe ap<.l. .\
simpl" free\ entare II olllului nu I...-a[· ff luminat niciciod. f05t, printre altele. ~i un prileJ de a plati ni~te polite unoI'
Mtli eu seama timpul acestn libel' al analizarii unei [nainto~i ce oclli.d~ionasera. pe socoteala statului. ml ;;tiu
opere le nu s-a inchciat propriu-zi5 ~j at unei vicii care ce hir\;. copie miniaturala a altUlU inca ~i mai de mutt
s-a 5t,n~ ioainte de a Se fi dez\'Aluit, nu s-a tnf1\ti::;8t intii <.\e/l:deL Utt ;;i pc care, poate, i1 cenduC'ca, pe DlInare Cll patnt
plln ell' I'agllduilqi. iar apoi de obsturole. l\ri·am dat, in sITt',!li. IlOduri pc ceas. fearte tinarul licentiat de In Livorno.
seamn cit de mult trebuie sa r~compui un om pI" care ai
llyut pretentia a-I fl cunoscuL foarte bine, ca '\a nu repetl ricum, pe C'u\'intele sale se cinta romania Pastel de
l'I'tmiit:arl! a lui T. Fuchs: .,Prirnul frud de primavara
anecdotele cllrenlc, dintre ('are unele fabriC'ate ell proprie
De l'Ore de mult mi-e dol' / E cirea'ia Jc culoare / !1.o/ulu,
par{icipare. ~i en sa OJt1l1gi. 1n cell" din \Irma. sa-l cuno~ti
ri umfator", Tot in ~ustui epocii e\'oca el peisajul Le\'an­
din opera.
lililli : ,.La luffa )i 101 13e~Tltt I Stnt mari gl'adini de nori
ConslBnt TOne!lUnl s-a nascut la ]3{26 februarie HJ1!l L
~l mnndarini care rodesc I Pe an de dou.;i od·, sau ulit;el
(;nl<l~i ca fiu 01 jllrisLullli 'ii ofi~erulUi de marina Constantin
[;cb~, trill! : "In fata cuselor pustii I Sub dufinuL balrin I Aj
TOllel'luru ~i al i\larJei-~~Joarca, mbcutii Zorilil., ALllOr al U!lO\"
\ l'ea (:11 Illina (atre eCr' I De pialra sa ramin" (Itl;3). Se Sl'l'la,
reputale coduri maritime, pcrsonaj CW10SClll "i comental In
in preajma primu]ul rlitboi mondial, numai poezie explicita
ppoca, mni eu seama in tlrmn unei drmne pasionale pe care
~i cle nlunci probabil ea i-a ram as autorlllui de \('r:.un
a declan~at-o Cara sa se gindeasca la conseci nte. fire auto­
oca'lionale certitudinea ca ~tic ce este poe'lia.
rilara, indiplllinala ~i fantasca, contratlictorie prin amalgo­
mareo tendio\eJor negati\ isle ~i destmcth'e (,11 altele iz\'orite Mama lui Conslant, femcie innltA, bruna. de marl'
dinlr-un fond oncst $i milrginit-construcli\', Constantin !runlllsete ~i !>\lnatatc. cu iungi o<'hi negri )i zim!>ct incfabil
TO~f'l:nnl, ('are a supra\ ie\uit l U mai mulli ani poetului. prlmise pro\)abil ace.'! ingrijita educatie de pension care ~I'
po\'estea eu fnrmC'c inlimpluri exlraordinare. dintr-o catego­ lar.i!.efl fetelor L'e ntl trebuiau, prin situ3\ie. sa \ina nicio·
de dp,tul de aprOplata Cll cell" pe Clil'€' Ie islorlseau ul~ii c1es­ duta in contact cu asprimiJe Yie\ii. tmpletirea aeestor firi
pre al ~i din (are ~e putea t.rage ('on, lUria C'ii nu era de loe utit cl~ deosebite s-a facut sim\itA in aleatuiren psihosomaticd
ernul tllmi~ de falma ec-l tnconjura, de om imposibil. l,a a poetuilli; pina !Ii pe liniBe fetei nu ~litl Ce diagonalii a
poate u\ 0 .~i rlllliYI1. Constantin Tonegaru scrisese !)oi el in hU7elor cHitina armonia unei nobleti, Yiolentind-o apoi de-a
tinerete \ ersmi. pe gu~tul \ remii ~i. ned" dintr-un sentiment
drcpt\J! tn te\\irea. fnmiii osoase. Statura foarte inalta i\
c1c respeetabililutC. Pe olund. cjnd n-a\'eau ce face. per:.oa­
atenua acuitatea trasaturilor lel,ei, cu gunl lllnga !?i sub\ire
lele rle profe~ii inalte S;'riau in cantilati moderatc yersuri
dar rasfrintA, ('u oelli 'l:m.~ sub sprin<.eana anultii. ins1
<. ind, de pilda, prolcsin Ie inte17kea e<.hit!1tia. Se inlimnlii.
(Il bO\Jul mk. oc!:i ,eU mi!ieare plurala de rac*, cum 5PUl1~.')
i n.,~. C'Ol trudind asupra rimei. autorul in spe sa fie ('0\ i:'~it
1oelu!. Ill:!j adesea a:;cun;;i dllpli ',tiela fumurie a ochebrilor.
c1e 0 ('mo\ie rC'o!a :\ltmci. fire5te. renun(3 de indata, intor­

\'1 \'11
ea toti miopil, parca nilI'I suparat dn~9i-i scotea ~putuHe! ,"nracteristic Nocturlla j/lwlaltl ~i dedil'f1ta lui Mihail
pealmt <'T'nd $1-1 punen iar pI' naS. Crama. Genul Ill) era prea ferkit (..UHra intreaga hull
Se \ilie prea binI' ca dintre toate bres!ele. cea a mari­ Ikhida de sub !i!cpuri. I dudale rude negrc legate de
arilor I' mai ~reu de strunit. Trag eoneluzia Ca. cel pUlin pontoane, I In cheiul care umed Je C1L\'irlea in laLuri. I atita
eu deC'enii 'in urma, se\'eritntea era eomportaren de rigoare b0zna-n apa \'enita sa-l rastoarne U
od sfiq;itu]: (.,Aceasta
),

n eorpului oliiercsc, 'Ii nu severilatea obi~nuita. De unde resemnare sc raspindea generic / de zburatori de noopte ~i
Iczulta di sonrtn ii reLet'vase lui Tone} ;dle grele de limpuriu na\'iglnd spre apus, / sub sll.lciile jrinte, / eu plele de-ntune­
Mindriei paterne de a aliea un urma~ i-a urmat mini a de riC, / plutea pe \'alurl luna cu rhiplll descomplls~), tnsti arolll
a-~i \'edea filll iinind parten mamei, 1£1 desfaeerea Nisatoriel. nplecarea calre anumite simboluri. carora poetul Ie-a ramus
Ded biHatul \ £Idea. astfel. inca de mic. caracter, tOlodata ~i apoi mereu credincios, ea unul ce nu s-a nlPt niclodata de
imprudenlA. Au urmat nesfir~i\e represalii de facturA cnzoniL malea nativA:, t!rmuk apele. Urm[ltourea poe7ie, pUblicntH
intovara5ite de diderea Jin situatia socialii, eu repercusiuni in "Bacdul" dip 17 noiembrie 19,12 (omagiu involuntar I\Ii
f<rave in silua\in 5colan'l. la rindul lor insotlte de £lIte bruta­ Oacovia, eu care avea sa aiba alitcu inrudiri spirilllalt.: ?).
Jit1lii. Caz dusic. totdeauna trist ~j citeodata lr!1gic. Total a era dedicatA lui Al. T. Stamatiad. prlmul profesionbl 01
aparul in poslura de sUi pin aprig 5i al.>surd, dU!;tmanos pnn \'ersului care-i aratase intereSt Mai t'ir7.iu t~i aminlea Cl
definiiie, re/erdnd surpriLC dczagrenl.>ile. mama in aeeea a indui05are figurn bardului, Lara s-o intoard! nidodata in
feminiUI\ii ofuscate in ceea ...:e al'e mai pur: maternildtea. ridicul, cad Constant Tonegaru credca in excelentn poe:tiei.
De rapt, blliatul lubea profesiunea tatAlui, pe care-\ !;Oi hiar in decembrie 1D42 a publical in Preo('upJ."i llterare,
intoyara~.ise in cite\ a cllJi'itorii. Visul sau fusese insa pictura. revist€t bucure~teana ~i desigllr de alta fuetunl.
r:rn I1n grnlic'ion innaseul, eu \ Ld llnc Impctuoa~a, torrnicll­ Acum subsidiile parinte~tJ Tnlctascrii C·t! dl'''ih ir~ire. iur
)i);,\. I\u exisUi indoiala ea lalal sau. oricH dE' imlinat spre poelul, eu studiile lileale nelcJ-mlJ1ute. tragcn mi\ll Je ,·o'lda.
exccl1tricitllti, 11 re.lervase unei prolesiuni de 0 rll totul alla ocupind cind ~i cind dte lin post de roniopist repl"de
naludl. riuiLulizindu-i inclinatiile. In sc:himb. Constant ii desfiinlat de eri7a, cdci razboiul batea In plin - iala clwte
pilltea LU a('t'f'a~i moneda, distrllgindu-i milul respectabili­ dinlr-o autobiogrllfie de cirCllmstan\n ·.I1l nnlll !lJ:1 l ) 11m fo'\t
l&~ji. Tn accsl seIlS. primele sale ineercari grafire sau poetice in Directia Gencrnla I'T.T.. Ie Ol'ldul Liniilor Jlue. 1.
poate ,'a lmhracau un carewter /!rotesc ~i ie,~.;jt din comun uerator de lind ,'at )II. ·1 11. Ins<J dill muza ell nt
dintr-o neecsitate de cliberare dar ~i l'n Sa-';;l ('xaspere/e indeplineam rondi\iile tlrt. 8 c. din legeu pcntrll Statutl1l
tatal A debutat. cn :;.i parintele sau. cu texte Je ~Ia~are. 'ersonalului P.T.T.. numir€'8 ll1i-a fost anulata. Din 18J:l
F'aptul (a l.'k <IU fost aprel'iate l-n de(erminat sa Ie c!pa am fosl Ilm(~innnr rliurnist dnclilo~rar In Ministerul Cullurii
'nsemnillnle 'Ii sa 0\1 Ie renege. La finele mnnuserisului I\ationale ~i 01 Cultelor, fiind lasn~ In disponibilitote pentnl
steaua Vellerii Ie-a tre( ut intr-uTI raleidoscop sub tirlu! moti"e de eronornii bugetare In 1 oct. 19-1-l.~ Tar Inlr-un
de "poesii \ olunle" - pared pradA presirnlirii rii e datal' .ldaos aI nceleiu5i aUlobingnl fii: . ('ul1l \'illdu-rnll singur in
sa-$i auuTIe Slllg11r cpc(·a. noman\u St' numr-a Trei l'ioietc, domeniul literaturii. arn serb po('Sii publiclllll in {osia
iar poetul notase $i (Ola sub care se putea gasi la Biblioteea editura a r.'undntiilor un volum ~i am fust membJ."1J ul tostel
Academie!, ba ~i fapl uJ cii. pUI'lit-urn aparuse fara fln. Societati a 'lcr!itorilnr ~ ~j •.
~i-a fi'irut debut ,11 literal' in I::.rprcSltI din Brailn. in .i\eu:m poclUl. care traia ea pasarea eerului. se prnlc­
numarul 130, din () seplembrie HH::!. eu 0 poc?ie inlitutav tnri7use eu desa.\'ir~irc \oi se culti\'a singur, destopcrindll i

\'111 IX
pC'j nnudeluirl!. VerluJne, POE' ~i Apollinuire. Cuno5tea bine III cereul d~ bo<::rni pe care-I [rel\enta. poelul nli crt!
lidea natlonala 'Ii urmarea 5i lirica spaniola: pentru car WI aut'pt afTui naecus ~[ al tinutei-vesumClll.are dcstdiha­
Ilvea 0 atraclie deosebita. A fast perioada lJoemei. in <:om­ late, dup~ Cum nu rnlin[fesla nid gustul vagabondajului. rA­
ponia lui Dimitrie Slelaru (domiciliat pe atunei Jntr-un rei I.acu'ile lui mllJ'gimndu-se Ja prellingite ~ederi la COnS181l\a.
{Ie <,ot('~ de porumbei prin apropierea Rule\'ardullli CUla, unde, eu ajntonll tORo_tamilor ~i turchestanilor, via\n ern
und£' la numarul 13 loeuill Tonel), a poeiilar M, Crama ~l mal ieftina, pina In lil·ziul lui seplemune. Era insa un
1\1. Popovici. a pictorului $crbanescu-$crfi ~j a sculptorului inadllptabil, orielt de greu ar clidea cuvintul. 1Uiz\'rl'ttirea
Dem'u. a romanderullli (asta?i cercetator de arta) Pa\'pl impolriva autodtii\i1 paterne alterase In el 0 armonie ha-
Chihaia. a sluucntuhli. pe atunci. Tudorel Popa ~i d'('sigl1l' a I \'U, iar apol 5e proJeclase nsupra unei intregl ordini, in
ultot, "i Inc-lntatoare fete in !loare, scriitoare o;;i mal ales \ '-'J'e nu gasea nici incndl'are. nki !n\elegere, apal'tlnind
grn[iciene, al carol' nume mi-ar (i mai grell sa-l deeonsplr, I n\egoriei de oameni cllroranu Ie prie~te nici un rontext
seama iinind ('a poetu! era mai tot tlmpul indragostlt de sodal. tnsa imaginen sordidii era ehiar aceea a peisajului
ni.~t€' o(hi alba.5tri suu negri. O<:hii alb~tri aratindu-sc ne:n­ il~r'onjurator din tirnpul riizlJoiului: "Copii, eli numel'e
dl1latori. poelul a hotarit sa recurga la lin mijloe extrem. \tolete j:e mincr[ le5eau pe rind din cJnsn opta, ~I tr('w,
de persllnsiwle. ~lmuJind 0 sinudd~re, pregatit;!1 eu grij..l u cincea I p~tnd J?u\,oaiele ea ciorbeJe de cartofi I 'Ii sc
5i! nu reu~easca. In cursu! B('elel dimine\l dnd hotArfrea nmlllau inecind pisicile In ballUe red~. Interpretarra.
I\lSebe luatA ~i dnd c{'en ee era mai greu de realil.at - hanii Je::il~lIr, Ii apar~lllea . Aiel un -,?chiop toe in\'irtea ( t l
peJltrll 0 camera de hotel·- Se SOltlpOnnse, tatill meu un ~l1rub I ~i tot mer~ind G5U pe striizi I i~i rbipe!l Intre/.;1I1
primise 0 scrhoare prin ('are, instituit Clll-hoe executor trup~. Chinr dnd imaginea este c1iafanc1, beneridi, ell
lcstamentar. enl rugat sa vegheze a nu i 5e face 0 inn1Or­ p!btrrnzii rete~'\ a nocturnului: ,.U n dull carun, !rindu\
I1llntare p1[c·tkonsa, ,i una de pomina. cu muzi(';!1 de jaz ,i ie'i ure'rnd pe culmi. / cuprlnse-n palme Luna, se de,ir.i
<'11 raspfndirea cenu;;ii pe DimbO\ J\a. Cum trece vrcmea 1
mirat, I apoi se prelungi plullnd u~oJ' ([I l'hipul puJicl "'1
l1i11(' t"te mid punind cosite doar stelele cadeau neincctnt".
Bolna\' mort. blo<:asem telefonul. dnd, pe )0 trei noopten,
Cincl se 5trecoara, nota ging8..?e fillrE'a7a stranietii\1
aln amit un fel de sunet ealastl'Ofic, ('are cre~teo dispeJ'at ­
..Dr-atunCE'll nict I fantome mati sa lrellni nu mai \'01'
nil mi se mai pusese nieiodata 5irena - pentru ea apoi sa
(ininJ de mlini JantomE'le mai mki o
ea S3 \'orbim in
,.

aflum n\ cineva se sinudsese, lli.sind adreso noastra, ,.A


I~'t'fnenl aslrali. l:indtii poezilI sa ne-o in~i:ldllie. n~tl\ ul In
sdpm? illln~base lata. ingrozit. De lInde. sarmanul!"
Varsator se sim(ca inde~tat de Salw'n, amenintat de sfera
raspullsese 0 voce departata. eeea ce-l obligase numa iLle<;jt
de ametist, pe care nu izbutea s-o ~farime, ca sa pa-;.easea
sa porneasca sIJre locul nenorocirii. Citeva ore mai tirzlli. liller pc pajil}lilc omene~ti.
in alnra de orice pelieol. Tonel nu prea indraznea sa des­
Cind a inceoput sa publke ]a Kalende, J e\ Isla condnsa
chic!li oehii. spre a nu da de cei ('are Sc roteau aspru oi
r1. Vladimir Stt'einll. poetul era in buna purte format 5i in
l1C'ntorului sav de In I'alelIde. Cad VlaJimir SlI-einu nil se Irke coz pornit pe calea sa principala. Totl1~i trebuie ::.pus
nr~ta dispus sa fie tot alit de ingadllilor ea tata. Dar de
Jialogtl! eu CJj1icu1 literar a fost de 0 mnre insemnatute
aiei. cind, ell ci\i\'a ani mal tlrziu. poetul a fost eu udevllrat pc'l1tru debutanhn- ~e, cu toatil firea sa independenta,
\ il.itat de moarte. unii au Caeut 0 conIuzie, Cl'e7ind ea poet II i s-a spus de indata ;<i pentrtl multA \'reme ne~i Vladimir
a 5lir-;it l'a sinuciguJ?, <-;trelnu nu-l melluja, ba. era citeodnta chinr nsprll. Con-

.\ XI
~iQnt Tonegaru a simlit fara gn:'1 cii spinul crith:ului ascun­ Mui eu seama imi amintesc seara aeees, din ulUmlJI
t!<.>a limbul unui poel. 0 data intrllt pe u~a redactiei, poe luI an al vietH sole, cind, la Muzeul SLAtineanu (astazi Coleqio
Cl trehuit sa lepcde mantia de ca]atori pe eale mai diferite de alta comparatA), a venit intovAra~it de Riella, Irumoasa
meridianc, cu care se In\'e'1mintase ]a inceput. Mui Cll ~i ael'ian1l. in bl uza de matase albA, ~i a lost sarbiitorit
seama istorisirea, eu suculente detum, a unui periplu me­ pentru upropiata logodni'!.. Am plecat mai de\'reme, prada
diterania'1, urmat de a rai!a prin Madagnscnf I-a coslal unul irezistlbil sentiment de invidle, lncereind sa-I s­
sC'ump in oehii eriticul ui. Dar ~i mai tirZill, dud se insta­ endez eu gindul ell, dupa ee suferise alit, Ii \'enj~e lii lui
lase modest in C'oltul celor mai tineri la cenaclul Lovineseu. rindul sa se bueure de viata. Nici 0 luna mai tirziu, In
conc1us in ultima lui perioada de regretatul Aderca, relatare o februarie 1952, Constant se stingea in zorii 7i.1ei, iulgeral
(alui mai modest episod lua propol'tii hohlUnniene, de embolie, Ultimele z11e i-au fost triste: IUl"odna sc
~pre scandalul aHor partiLipan~i. Ciod Monica Dan a ridi, rupsese; t.re'lnd pe la Rielln, \'azllse otund bustuJ s1l.u, pe
cuJizat cenaclurile declinanle ale momeniului. intr-o reu5iUi care i-I dilruisC'. pus pe culoar, eobori! de pe pianul 10
schita, intituJata, credo Moartea ogarlllui lirie. Tonel s-a care dnta Ricllo,.,
rel:unoseul in personajul cure, impins de inghesuiaUi in Doca perionua de forma tie a poetului a fost $curla
baie, mincase pasta de dinti. Pe atunei I-am cllnoscut, pre­ jstori,ul ei 5e urata cu aHt mai interesant. Prin HJ.l~­
cednt de Laima unui ins neguros, ~i ehiar de C'onfuLiu ell cine! a in\.'eput sA publice l'U asiduilate, poeA:ron1iineasc~
unele ispravi paterne. pentru a-mi da seama. elupa un timp, era cromih1iU\ de clteva foarte puterruce personaHtiiii, uncle
7arindu-1 In cite un eoncert aplecat ell maxima !Juni:'l\'uinta In plinli. produdi\ itnte - Blaga, Argh('li, PiJlnt 'Ii
~upra sehilelor de miini ~i gestl,1ri mULkalc pe ('are Ie \'Oiculescu alteIe l'aTOi:l13i.irYiu, Al. Philippide. cu uparitie
gl'ifona partenem. I;ineinteks tot pjetori~a. insB. eu ochii rara, dar eu prezcn"tfi aprec.iata' ~i procligioasa. Genera\lu
dlprui, ea era un sentimental impenitent, sor1it sa nu d~­ t.inara, adka sub patruzeei de ani ,'- Eugen .Tebeleanu, Radu
ige raLboiul ('U fih:ele E\ ei. 1m! diil'uia cnril'aturi facute Doureunu, t·u merite I'ccunoscute -, se aila pe Un teren ele
comparatie diUl'i1. en lii eompar~ii ell 0 poezie mlli aparte
de el, uncle eutare poet din generatie ie;,ea dintr-un ('eus
CmWBotta. (;corge Lesnea etc. Mai aparusera insa, tot p
eu ('IIC sau intra de-a \'almJ:l jntr-un pian. Au (ost anii
utlmci, rei mni lineri. cure se nUmeall Dimitrie Stelaru,
romantid cind inlrnm la spE'ctacole numai eu LJilete de
(;co Dumitre~cu. Miron Rurlu l'urnschh eseu. Ton Carnion
fnyoare ',otdeaurJa eu Lerlitt...dinea Ca \'0111 asista la ce\a
ha C'hisr poeti de tot tined, cure (I\'eau sa Sl? grupp7e h
exceptional, ~i nu rareori poftiti sa enlcllllm in duJceata
Sihiu sllb semnul ..Cernt!lli literar Dara amintim ea aid
N

~nla, pina u nu fi dati in hrin('i, pentru prea zgomotoasa


U\'eau sa serie St. Augustin Dojnn~, Rauu StaneD, Ionnil'lJie
participare; dnd IJ\111{loanl, cite 0 vizila la Madlcna ~I
(Jlleunu, alunli apare cJar col cele mol tinert:! torte se \t:!':>­
'l'udorel Papa, proieclaU\ sa dureze lin ceas. se prelun~eu
leau foune redulabile. Ccn.ul de la Killende prof(,<!~J
eu 0 saplamJlla; cind Tonegoru scria de zor ade pesle
el~' libera. re\ ista neapar\inind niei u~ui for ,~al.
<l<.:tc ule unei pil'se in enre se nUu\(! eu ..gcneralul unuM
Pc~·atunci, in Plin razboi. pagina de re\'istii lilernl'(\ <'>n\
(tot reminiscen\e ale razl>oiului), hn ni Ie mai 'Ii cilea ore
insa, ncaparutil de Yers"M.~_ circumslcsl1\,-i, pe Lare \'1'<'­
in 5ir. pina simteetnl cil ne dam duhul : rind el In,>u~i "ashta"
mea 1e-n ing-hi\it neerutiitor. Se scria, fi!ra convingerc,
la leeturi cle ver~uri ale cite unci dudui cu mult mai poelle pnlriotarda, pe care realitatile nemijlodte U ox!dnl1
rt'lJ~jte dccit VCTSlll'j[t- respcltivf', pinn !l clabora 10aml'a .. in fa~i\: stilul sun:ee!a celui al "ieonnriJor", binfuil de n­

XII '\ III


gramalisme ~i ue 0 feroc~ pretcnlh: oe a O]t01 modernism rupindu-sc 0 stamba I Pamintul i se urea sub unghii I ~i 111'<1­
nedij:!E'rllte pI' 0 rad:kl nil arhaiea Jrl;(, entata prin inter­ 11'11' S\ irot'uu "isBtul unci gropi de smoala,« Concluziu:
mediul Gfndirfi. Tineril de In Sibiu i~i atrasescn1 flll­ ,.Pe urma 0 rachetA - I ro~u-alb alta r8cheta pI' nor; /
gerele presei oficiale atunei ernd, stringindu-se in jurul lu.i _lala, lmi spuneam, incepe eel mlu mare atae la baionetB, /
LovinesCli expirant. denumisera eurentul: pa~unism, IncA in sllr~it, iat1i, spuneam, e ce,'a sa iii gladiator" suna irCl­
~j aslazi, III mod inexpli, abi!, termenul mai st!rne~te funa nk lii aeuzalor. Inca mai "ehementA apare pozitia poetuilli
cite vreunei personne de tipar, care (Ted I' 0-1 "lIdi de per­ in "Document": "Ne adunasem himerici coborind din \'io\a
fidil:'. Dar nu I' a~o. Un anumit misticism, cultul mor~ilor, 'litoare I ea sa murim drep~i ra p<:liu) gTiulul. I Nepasatori
al eroismului mioritic, erau sprijinite de autoritati, PI' care ridicanl in mijlocul bulc\"ardului I 1ntr-o pozitie notode I fal
sltuulia frontului Ie ne1ini~tea serios. durile cama~ilor inroliite, sus - I sus, dcasupra aceslLli 1n­
Momentul trebuie consemnat, deoarece fnceputurile 11_ Lc~al tratat de blorie"... ..Sint Peter Schlemlhl. Allfel ~i

ricii tonegariene eupri nd [oeTnai protestul 10 occasta stare Intreb respeclUos, presrurtat, cu 0001', I PI' plancla tirania
de lucrurJ. Poezille din Plantalii sin!. in Intregimc, 5~rise mai lrimile oameni la abator?" Respect \lOS prcscurtot.
sub semnul neganl acelei lirid nesin('ere earl', in fond. eu Ollor. a(:€!>lea erau chial" indicatiile intocmirii de petitii
certifica dezastrul. Mai multI' din poezitie aparute in Ire autoritilti. Toneganl lanseaza acest manifest impotri­
lantatil «('arteu S Ii tiparit In 1945) nu putuser.l ,"cd en '0 dictaturii mlJitariste: ..CetaWni, I baricadn~l drumul eu
lumina tlparului inainte de 23 August. E~le tocmai "orhl sens llnic I ~i demontati omlll robot I ~i insllmi semncz.
de poe;'iile de ra71)oi ~i de C'ele ('ll c-ontinut social. P,'aTl­ Ell. I ('o\"olel' a1 Ordinului «Lancea lui Don Qui jott.c--· , In a­
rali.a de cliie, Vocumellt. Mome1l! solemn sint li~i' c rest gest afl1\m atit limitel<> ideologke ale poetului. ('it 'Ii
poezii ale unei atmosfere sumbre de ra2ooi: "A~teptam _ rreocupilri intr-lln ordin mai lar~ deeit razboiul: aceln al
a~teptam sa vad CE-Q sa se intimple I prin regiunile astea iHllomatizaril umane, in era industriaJa...Peste uzina de ::U"iut
singurahce. f Os alb, spuneam - nu mal bate in stinga sub inimn in omul -~ablon, i \"lntul duee noua scriptura de poet M

ultima ccasta ; I a7i-miine, rotund de plumb, ei intra pe la \a s, rie el in Steaua Venerii. III Moment solemn este
timp1e«, spunI' poelul in prima, evocind contraslul dlntre dc·mascat razbolul colonialisl: ,.UndCY'a in China Meridi­
razboiul eu solda\i de plumb din copilarie (..Mal de mull onula am strapuns un am gal ben eu bajonela: I PI' :rc1=>t('
pI' eoada pianului din ~lon I impai\.eam soldotii de plumb de pagoda singcle curgea din 1'1 rnirosind putred a iO<l I
in doua armate I ~i topearn PI' invin~i la ma~ina de spirt I inec:ind intr-o patii dincolo de zidurile de piotrll A"iia I
tingA oglinda eu Ingeri dezola\i deasupra apeIor colorate"). in care aduceam civilizatia blinda(i in camioane Ford M •
dintre legendele razboiului eroic, din eopilcirie ("Mal tirziu Pc dnd in\"adatorul a~ezat nelertalor Ja persoana intiia
reala legendei cu aburii stngelui I I$i dtidea mlna undeva pc i~i ;;terge de singe baionela eu batist<l ,,0 misionara ('U bo­
cimpul de lupta, / fire~te, peste sirma ghimpata de CHre in eanci ~i ochclari de baga cinta ..A'·e-Mario» la ,;}B,\'cdn"
alon pe cOVor / im'l1\um sa rna [ere5/.. tirindu-ma savant pe Absurditatea situa\.iei este mediul nutl'itl\' al liricii tone­
burUn ~i realitatea atroee a razboiului: ..La zece pa.~i de gariene, dar I' e"ident eli in lupta aceasta impotriva absur­
mine domnul euporal I i~i clacsona preJung ell pompa bili­ duJui iese 1a i\'eaHi ~~~rte reaM aplecare structurala
ara / ce-l. aUrna din pintec, verde sfara I patrula nimicita Iata de ad,ersal". ("urn se intimplil adesea 1!i romantici, care,
In asalt il Se Uni~ti apoi pe spate ca-ntr-un stal I in glasullui in oroarea lor fata de hid ~i grotesC', de brutlliitate ~I sc:sm,

XIV xv
ajung sil Ie oeserie pr;ea bint', sa 'ii Ie insu~easca. Aici, cer­
umanitate. cit !?i pentru mijloacele de 0 rorA expre~i\ Hate
cetatorii arlei de pe Poziiille clcmentelor psiholol:ice VOl'­
~i noutate. FarA sa llnihilam soci alu I printr-o prea vasta
besc despre l'olul comperu;ali\' a1 trea\iei artisticc, despre
deschidere de are, afil'mam ca el este existent pretutinuenl
acel "catlwl'sls" care sloboze~lc din artist duhul ('onstrin­
in lirl::a poetlllui, ('onv<.'I'tit in valo!'i stilistice. dintre care
gerii, spre a-I treee cititoru1ui. ea pe un vaccin -;J balsam,
rnulfe de mare frlUTIu&ete ilrlblicii Scrisoorea descllisa,
Ipote"a de lucru conforlabila cind apare neccsitatea de a
Apfle maTi, FUimillzri, Amiaz'l, Fapt divers. Mor­
interpune date din \ iata anali.dirii operei atund dn
Iii, din Plolltatii sinl poezii ell con1inul social; niei el"
apar eli l'icullil\i de interpretarc. En paci!.tuie~te In:;;i prill
U llU putut aparea inainte de 23 August. ('11 exeeptia uee·
aeeen r<i implidi nu numai cunoa5terea linlllor marl al
leia intitulata Martii, tare II yaZUl lumina tiparuluI In
\ie\ii crcntorului. ci !?i unele date de microcosm inUm ce
numarul dIn iunk-august 1944 a1 r<.'vistei Kellende. adics.
scapi!. ccrcctal'li oblectiye. Inscriindu-se intr-un domcniu
in momentul dnd cenzura antonescianA pierdea. in lapt
U50r conle~tabil, unde fieeare eroare III domeniul premizei
eontrolul situlltiei. Pentru edificare Fldmfnzli mcrita a
fal<;ifica lur~ conduzia. Esle oarecum rasturnarea ~ilua>ici
fi dtita in intregime : .,Strabi\t~am uliti ce tAiau in felii mll­
in car·e. explicind opera numa! prin lncadrarea ei ~ocial­
halale / dU"inJ spre bariera. Aeolo lumina I bilbiia din feH­
is(oridi. ::-e pierde Jin \ edere 0 dwleclica mai ginga$a ~i
al'. I Dintre noi unu1 a murmurat ! E frig, Tn 10(' de Kare­
se extrag rezultote egul \ aIabiIe penlru oricare t:realor al
nina vom intilni ursul polar, / Vintul hoinar ne piHnlndca sil
momentullli. pentrll orice operA din pel'ioada respecliva 'ii
~tearga primul cuvint seris pe tabli~e : FOAME./ prin vremc'
mai pu~jn pentru opera in chestllllle,
ered cil toernai aceste contrarii trelmic e\·itate in ana, purtat in Rhiozdane / po~me / ':oi wvC'rnc', / Milllllc al lora
lizarea operei poetice a lui Constant TOllegaru, poet ob::-cur ne-au pnns de glome tragindu-Jle-n Jos in strinsoare de
Ilumai in aparen\a. dar intr-ade\'i!.r paradoxa! ~i specios alII l(·~tar / sa De sature dC' pamint. f Prin mineei m' plt:c::-npau

('8 pel'sonuliUt{e c!'eoloart" cil 'joi in pri\'in~a locului sau in


ralele bice de \int / pulpanele ~dren\elor purtindu-Ie-n
literatw'u 1l0ustrD. modema. Cl nu poate fi judecal in prin­ 5bor. / Luna g111bena eli un oehi de mown / s-a st.ing oj une!
cipal din unghilll unei tllitlldini sociale, fiindca nu 'ii-a sulJ 0 pleoapa de nor. / ACbtll e odtiul lu..i Dumnezeu... I ".
lirnpezil-o indeujllDs in operll 'ii nu ponte fi ncuZIlt n!t:j d~ a min~it unuL elinlre noi. / Eram ccatol ell' umbre !;'i-n noap­
lipsa pnrliejpilrii la rcu11tate, deoarece folose~te no\iuni CIl, le-am intral inapoj" Sint miinurli ale unei tinere\i sllrac
rente, nej.:re\'att> de ni, i 0 indirr-iitura mi~ti('5: ~i nean"ajal'! petree uta In cart It:'rtJ 1 porlului sau al gilrji. inlre Lompllr~i
in nid un confllcl semantk de ordinul ineomunicobilit5:\i' far;) speran\lr (..Eram cer~elnri de 1a Xorrl. de la !':'ud, I laponi
Este comot! ~J plln('m, i/iuni! sule pesirniste diagnoslicu l t'I1­ )1 (Teoli il1l0mna\i. I numBl VarsatoruL Ul!l ZOdll ,. l1e luma
peril de l'eulitate. Cll corecti\'lll lDomentwui istoric in care CaleB Lapteilli in pumni"). Peisajul tonegarian Se lronsflgLl­
:;;i-u format yiziunea. insu e nllm,,!i pc jumcHate exad, de­ reazll din mat<.'rialele sale ;otidienc )i tllmIt' sprc a Llobindl
oareC'e reulitotea deri\'atli 1n care oJunge scriilOru!. milu­ nobletea /:l\'cnt.urii. dar ~J sprC' u ('('rlifll-a e5C'clil nct'sleiLl. ali­
rile $i simbolurile sale, plenca de 10 l'('nlitntea Hutivii a llncl el1area : .. ~radina l u lrude de ~tic1i\ ! uvea toate nleile pa­
t'rsonali liiti tOUl'le marcalc. personalilate apas'ltii de con \!lle eu plumb; / pc- 7.idw:.l~ eetale hpsite de pOI"\i I in
rete apel Ul'i mortuare. Considerind multiplicitatea in care loc de steaguri 1ilfoau porum\;~~, Am ('itnt strofelc dil'
ste obligat.i nrta sa folo$easro rcalitatea en materie prima. c;rildina enigma, (·u cOl'e se desdlld Plantatii/e. Lump1!
facem un loe ~i \'i/iunii tonegariene, ntit pentru calda ('1 pillsmulrilol' Iui Constant Tonegarll cste intr-uc!C'\ iiI 0 "I(r<:l-

XVI XVII
prezent cu cite\ a foarte su~esti"e poezii murine 0 anu­
xiuoea dlntrc subiect ~i obiect, dintl'e con~tiintd !;>i lucruri,
mltA flllidita{e de halo, reverberativli, caracteri/co/a tonul
comuniune ce, 0 dat~ izbutitA, il sile~te pe creator sa fill
\'olumulut : ,.Umbrcle dobitoac.elor curg pe api!, I limba lor
mai $tie daea ,,lumen gindc'Itc prin el sau el prin lume-,
r{lmine in lristqe : I ('Ie ling turnuri, ; paiute de sus eu care
illta 0 etapa de care linea tone,gnriana a fost scutila, eu
~e od!lpil" (\\'eltschmer:), In acest halo brumos de ('orouri de
loatu aplecarea ei cAtre problematic:a ceCl mai aeuta a 0­
\ inillour<:', l:ontururile [!ii pierd asperitalea, aerul carica­
mulLii mode-rn, caIre surse'le ali\'nal'ii. tn P!alltarii, L'U '0
tural: ,.Sc mal nude semnaJul unui pO!itnlion I 0 goarna
prolestul proj:(ramalic; impotri\'a alltomati7.arii insulul umun slngii conlonnrea noului anotimp, I desprjnderea l:ulorilur de
(..l'e!>te uzina de C'usut inima 1n omul-~Hl.Jlon I vintul dure pum I sau aminlirca unui hataliun. Viziunea nalUlii primll.re
noua scriptura de poet") sau ..Veneam omizi dinlr--o era ne devine predominantii in Steal/a Venel'li, Venera insa!ii
cC'luloza I sii dam examcn dc tlulUri in saIA"), IU lot E'X­ Wnd intii de tOllte .. Venus din WillendorC", to\'ara5a de
('ursul pl'inlr-un univers de obieete ~[ simboluri dezafeNt11(', cules, de "iniHori ~i de uordei a primiJor oameni. Tonul
acc-cntul se in5Ufu!)<:,aza pc foarte concrete triste~i ~i re\'oll(' de\ ine imnic, desfa~llrat, dispare inainlarca in zigzaguri :
ale unei tinereti sMale 'Ii ingenue, insa inadaptabila, In .. Aid noapte 0 bestie a trecul pe ogoat'e - inaintl" de orete
lotltalii oamenii prodama "independenta de [rig ". sint dlmine!li I eU 0 umbra eu cineva. { pulbere 'ii batillie stirnea
..preoc-upati de faa me" ari de suprafete de pamfnt, inge­ in zarc: ; pesC'arii aruneau undHa in Jumea cealalta o;;i tra­
mannIe, ironi(', C\I cele mistic-e; soare!e in5u5i. asemuit "unei genu struna din lIuviul de deasupra ! nlsturnind pielre lu­
monede de ('inc! intr-o ('utie de mila", e eel iii carlierelo!' minoase intr-una (OdihTla. samaraj.
praletore, uncle locuie~lc ~i haladuie~tc poetul: "Am 10CII" Tn Plan.tatii, numai Ultimttl de 10 12()() este un poem
into 11nl'(o cimiLir ; ,~i \'ad ora~\ll ric dc-parte. J Din C'o.5uri de de dragoste frusta, dar ~i aici cintecul se petreee in­
lolorifel' sau paate chilir !;Ii de la fabrici I pnre lamiie arsi 1/ -un pres liniu, Dimpolriva. in Steaua Vel1crii, tiOlpU!
fnmuJ", spunc eu infiorare, iar in drnitirul ..Sf, Vineri", este abol!1. sentimenlului slcit aJ CITadinwul abruliLat hun­
de l'are e \·orba. se alia acum !ii mormintl1l sau, du-i IOf'ul l'hernarea virila ;,i paduraticA, 0 chemare pe
('opacul din pm'/iilc sale raspinde')te nasluri cu sc-ulura­ car!' .. 0 mie de lanel 0 Lat in seuturj", ,Jinga sAleii aler­
luri rure, ~i nu ~lii uac-a este 0 de~mdare a lirii sau 0 in­ gind in vint eu coame de iepe", in .. neJ'oslita dlmineatii prin
nobilare. prin ceca ee proiectea/a inima poelului asupra-l. f'enul:-ii (aIda de \111cani", Poemul se inlituleaza "Fala
A\<teptatul domn 11lIonim. alter ego ;;i per~onaj orb, in po­ Morgana", S11h semnul aceleia~i reverbera\ii \'i\dind refuLul
loil', prefigurindu-l pe Bekell din Codat. prime~te sfaluri contuctului an\eic ell pamintul. O~sia ora5ului revlne,
ironice' ..-I'oli fi sentimenlal, a11, e~li chiar de admiral. prill liltre su('(:esi\'e. ("11 rE-zultale paradoxa I decantate:
omnule Anonirnfdul' te afll pe eel mal lung bulev8rd' "S~!Omotul ol'fl~\JI\Ji s-a strins. a fost 0 adunare de tacimuri,j
uncle eu r('\eransa. 1<:, I'ugam sil 1111 nl" strici mOf!lvul; I in aid sug l'iolane nu :;;tiu cite mii ; I Poml! pralui\l par pia­
sfir~il, eu luare aminle mer~i pe lingil gard",
niste pUdrate in restaurante I ~i clatina capu\ ea stru~ur"
Tn Planl.atii, alestul tlnkers j sc opuoe sltuI ('1'1 a'
<e se desprind din vii" (SHipinul marii in\'i7ibiIe), Pe lllocuri.
NoptiL a1 {'\'uziunii pc oceanele astrale, Acolo unde intI'''
pracedeul ,'are face legatura eu Plantatiile devine
cele doua repere mai apar inlerstitii, eat1.ea sc dez\'aIUle
~i mai violent: ..Molii c"in..: lvl. minC'at garderobe celebre;
Ca un dclJUl. Pasul 11 luce Steaua 'Ilelterii .. aid op\iunea
rod In mar~ini nceste tenebre" (Noaptea jerol'iaril), Sau:
pentru elementele ael' ,;;1 fo", in dauna pamlo.tului. este netd,
..Mu5tele de limpuriu au camt mana / In salon a mai ca7111.
elemenlul llC\'aU( fiind statornie subsumat, iat' cileodatd

XXI
X"
jo~ de- pe II'unlc... proklillui din leOa;]" I cercul sall ..'klos," san }JfJl'este de noapte) POl'trHului lunenr din Plantalll:
In rxcelenta poezie Vulturii. insa, LOlidianul urban ~e .. 1)0<11' sintrul' IL'l mai marc in ,E(l'ud i la lei (U marl Ie gr
lransfigUl-eaza miraculos : ..Linga noi lIU trecllt Yilrine / und.~ nH:'zi de curburi:eu pal' 0' merg dnd rnll indo! ~i cad· sau :
am vll.:,::ul piipu~i ~l primii mei pflntaloni i ~i 0 t'asli de ium Soar Ii putut serie pe mine: «acesla C culare.> !?i sa lill
in (are am patruns I I,unuind di e gindul lilu inc:ins ,. ell mine pus pc soc1u/ dicl intr-atit cram cuprins de tencbre pe unieu
"are urCam pI-in tine / le-ai aplE'{:ul sa (ulegi asfaltull cre­ bantA I j neit nu puteam sa c.lipesc. de parea pUl'turn h
zind di e 0 iuriJa, Ij Alunei am afJal in ultima odaie I dup~ (whi un rnonoclu" i sc interpune cel al \.Inu! reI enitor, cu­
re am tJ'ccut in lrecut } pere(ele ell pds3n impaiat.;> - ! (lni rirls ue frene7ia existentei. Putern cauta cheia portretu!ul
am deschis fereastra nu pu!ellu sa prkeapa libertatea _
lui Constant Tonegaru inlr-o singura strofd: ,.eopiii p:;­
primele ('arute care intrau la ban era, I ~triJ'(alul d~ I iala
rnin1ullli ce par un abur total se lntorc: In cimpil lini'ltite!
al IIlinei de ape," Cazul con~ti'Llie. telLl_~I, 0 eXI-rp1ic. h lind£> mii de flori stau Ca lli::te urec'hi sa aSC'lllte: i n in­
Stealla l'eneril, recuzita permanenta e~le \ iolent !>asL u:: cpU! desl'Dmpunerea unei lentle ' (ure II '.azul prea mulle-.
10':8.. ea m~ca -u_ unel. lumi Ce !?i~ _pi(ord llt menir;a-Ortrn ­ l'ror-edcz aid cum a:;; lneel'ca stH delinc'sc pc HOlderlm
nidi. Dadl braiejc unul candelabru ii C'onsliluie noblel~ 1 ciinlr-o singurA stan~il' ..5u.<; linse spirllul ml'u. uar drugo~­
ele \'01' fi im elile eu tifon ; prin oglindii. soar-ell' nl coho:'1
lell LT.l / Frurnuse~e it scobori : d11l'erea H aplen!. mal' iolcnt ,
inlr-un (ufar, Ofelia i~i pune resorl. pasarile sint de ii3 1a .
A"t'el am parcurs aJ'cul ' \-ie\!j 'ii rna illlure de unde-all1
man'a fnghe:ntA (' ll-;cmuitA une! \ itrine ('\1 pe,U expu-l
pit- m" (Cursu I Vie/i/.) Dadi. in Stealla Veneri!. poetul nu
Onh ersul nt'miJ!oC'il ramine structural dl'gradal. de uncle
nwi rSle ra ill \ 01 1Ir11 III precedent .. 0 sfUlW'a din JIlscrhllrl.
ereC\ e n ll1 nc",lorn5i simboluri, il1gC1:,ii tun~i de aripi. moJltle. (l piulra", I1uu!lra pUlei'IlI!."'l in c'are s-a presc!1lJnbut se con
cotoarele de conopida. flutllrii ulipi\i de balta Estc \ e;-\)~l
Sllm,~ peste un ultim t intec de dragoste ~l de lJbertale
de miluri? I'1,'e5te, uaca ne uleturam opiniCI 1m LeY­
.,I·'I'l'ul pina una-alta. l-;;i pun" limba i01r-o teliC<:l \e fllm :
Slrauss (I,a Pen<ee SQ!I(·(lrle. p :.!-I): .1'ropriul gindirjj rn:­
pina 11J1u-alta, prii'tenelc mele ca~~lp / ell botu! limed In
tice este dp n sc exprimn 111 lIjLltoruL unui repcrtol'lll .1
mi'lloi de drum / zarllr pnffirsr. Iiberlaleu".
carui compozille este eleroc!Jta ~i (':Ire. bineinieles. ramin
,.1 '0m cram. / lemn pentru Un Stracli\-ariu,> sa fiu
totusi limitat().- Un n"cmenen UIlIH'!'S se s~arma de ab.
<;pUl1r poelU! - dnu trecea ('erul prill cradle me Ie / Line
nlcatuit. spre a da na~lel'e, din fra!!mcntcle sale. cIllu;,;)
lrebam, pearli'! arcu)lll ?" en sa relutim termenil lInei incer­
noi. Dill alE-asta continua reinnoil'C ell seamiina eu ..munCl
Ctll'l recentc de explical'e a Uni\'cl'Sului poetic' (,Jucque~
vintului in mare" se plasmuies(' man dnle,'€' iml1i!'e : ..tm
p!<wc sa ilSL'lllt ('11m trece pe linga mine timpul I in Jnldln CHrelli. La (/ral'itatlofl poet/que) "om pLcen de lu 1OIirma\'0I
au~stui flutor ca scopurile, mijloacele poezlei truditionalc
ol'l;i ell nale ell' rl17.boi $i catedl'Ulc' - I asemeni dupa un
'nure pus de arme / desehis miMe lrllpul l:\ pt' 0 m"1>,'! d .. ! (ir, Jonna l.'1asidi. baroca. romantic-a !?i C'lliar haudeluirluna
spltal:iatiteu gindun $i imaglnl calaloare stnHimpezi sint ~I s;mbolbla). presupulllncl no\i UI1e'H und 111mi QrUon:llr H
printre organe/de pardi S-81' aria sub- un ('Tiswl~ (Somn) lIm:i natw'i in7estrate cu sens ~i frumllse~c !?i - S\I!Jsllmnt
!:oi s(' desavir$e~te profilul poetului. crewl sau de arta (..Tru­ - F1irul unlli limbaj ~, )M. sa restiUlie ace~te \'alori. im­
f a 50, udga,;o. ascultii a poveste de jos - j dar fiecure mal"­ plicau 0 tcologie ~i un creator. Iln demiurg, Dimpotri\'<l
fnl de cm inte minte. . ell mint in~a L'Cl mai frumos' f Hilda pue\ii moderni~ti. certati eu armonia COsmiu'l, populeu7j

XXII XXIII
slnguri 0 lume de zeildti moarte, unde num,li con\,lHn\n
l:OrnUn3 rel.onanlii. 1a mai toti poetH tineri ai rnomentuLui
umana dc\·ine surso sensului de\ii, Intr-UI1 asemenea con­
situat lmedlal tnalnte 5i dupa 23 August: Stelaru. Toncgarll.
~ext analLth:, selLematic. desigur, Tonei{aru se inscrie ca un
(jeo Dumllreseu ~i t:hiar Miron Radu Pal'asehi\'eseu. A­
modl'm fadi penetra\ii mistiee. Lupla eu aUloritatea paterna.
tunei. de altfel. s-a produs 0 ma.re lalie. urmati'i de 0 rein­
mre i-a intune('(lt atil de mull viais, rasuna in linea noire a fond ului care. pe linia ei magistrala, a eond us III
sa pdn ucea disputa permanenta ell un zeu neingiidUHor
inf\orirca lirieii de astAzi ; romantic, Constant Tonegaru nll
-;i absurd CDrI' i~i harll7.e~te flUl unei mort! fara sens. fara a <leees In romantismul revolutionar. care 1-ar fi Infrali
redemp\lunc. Acest element mal'unt in aparen\a, al l'!:lpor­ \ ia(a. Dc unde ;-i difuziunea sa tirzie. dar neL'c~ar1i.
turilor dintre lat~ ~j !iu, mi s-a impus 1/1 cautarea fiJia\iilol'
Liric'a lui Constant Tonegaru este intr-ade\ Al' romanticA,
spirituale. eind am renlizat idl:'llli!otea de sHua\H la acel
dar de un romnntism la polu1 Opil" acelei ..fIori albastre"
poeti froneezi ai .. rISUllll inlaerimat", Col'biel'e. Laforgue,
dntata de geniul eminescian. Considednd insll eli Eminescu
Apollimure. e\l Lare Tonegaru are eertc alinita\i. Fiu de
• este ell atil mai romantic eu cil abordeaza deopotriva ~i
marinar care colindase Illmea !;>i pentru dinsul. Corblel'e
sarensmlll ';oi blasfemul, \ om intelege mai u~or nota roman·
rldea "fiindl'i\ tistu Ii faeea ni\e! niu". Tatal lui Laforgue era tiel! a lin IIi temperament foarte diferit de al sau, dar tOl
..dllr din limidltate". al lui ApolJinail'e. liran .$i fugal'. Dacil tit de volbllros. Tn ultima etapa. Joarle scurtA. a crealiei
uncle imaginl ale lui ("or!>iere suna inl'udit (,,]\'fa girouelte sale, dnd Tonegaru descoperea marile radAcini ale artel
c!erouille en hau~ sa lyrolienne I l::1 ron en~end gemir rna noastre ~i dnd celebra ulciorul arhaic (Arntul). se gindisl'
porte eOlienne"), in sehimb apropierea de Apollinaire estl' sa schimbe titlul manuscrisului sau in Steaua SlnYtLTiitli­
<Ii vic. Paetul 01 dirui ..pahnr 5e sfarimasc cn un hollot Iii. Dedka\ia pusii dintru ineeput; ,.Ochii mei inaltarn ... u
de ris" il lltniscse pina acolo pe Tonegar\1. incit il,cesta a )i ne aratA cit de atras a fast Tonegaru de astrul eel mai inal
Iradus din Alcools - Vl'zi Emi9ralltul din Landor Road. ul poeziei noastre. Inla !$i explieatia: daea Eminescu este
Demoera\in. 24 de< embrie 1944. in ritmuri l'elativ fidele: £lsUizi eonsiderat pe toata dreptalea. drept ullil11ul mare 1'0­
..lndreapta. 0, Mare, o('hii rechinilor l'alre noaplea pierdula mantit: european. eu preciz8rea di a urcat spre iz\'oal'ele
in deznstrp 'pinll in zon sA pindeal'ca Incomi de indeplll'tate (.(.\(' mai Lul'ute nIl' romantismului. Constant 'fonegnt'u esle
genuniiCadavru! zilelor minrnle de nslre'ln sgomotul valu­ IIll romantic intil'ziat. poale ultimul. intT-o literaturli care
rilor ~i al ultimelor promistuni"... Rau iubit" ca ~i predel' cunoa~le acum un concept superior, eel al romanlismului
sorul Sall (termen Ull'a echivalenl in Limba noastra). Tone­ revolutionar. eu 1'1 se ineheie seria tl'ubadurllor ratilcitori
gam are aecea)! ~estidi J Irica, iar in materie de forma ('rec! al >oj itl de seeol ul \ itezelor. Poe<.iI1e de dragoste eu care se
dl de ta ApoJllnaire a invalat versul lun,g cu rilmari near;;­ jncheie \·olllmuJ. cidl1l pI' care C. Tonejtaru nu-l mai inrlusese
ptate. de 5ar pC' ('Ure se iJ'eze~le bruse. Tot astfr!. )i in lJ) Steaua Vellerii. rezervindu-I probabil llnlli nl lreilea \'0­
aceea!;>i mAsura relativa se arata Tone/{al'U impresionat de lum. ne aelue marluria unw pale tic romantism.
liri<'a pOCSC3. l\lal ddkilti apare problema influenlelor inu­ In tentativa <.Ie a prezenta poezia lui Constant Tone­
intn~ilor din literatura noastra. uncle. Mara de C'ileva note jtflrU n-am uitat nld 0 clipa fraza de inceput la 0 ,.lnll'odu·
formale din poezia lui Baeovia ~i MlnuleSC1!. nll-i gasesc L'ere III poet.ia cuvintelor·'. ~-:r:..~E' eL. !$i unde afirma eel.
fnl'udiri esentiale l'U si mholi~tii no~tri ~i nki paralelisme ..Incereuren de a da 0 dcfinitie pocziei fnseamna a prinde
semnifi;'alive Lll Emil Balta. Val numi Insa fenomenul dl:.' un abur ell 0 pla~a pentru flllturi" ~i .. Un lucru cu margin!

)::\ I V
).,>.,v
Ilumni L''::.l He :1'1 PO'll.' (1 t1l!';'irtS dc un nltul lmprejmlltt in purccla sa de dmitir, paiima i S-il potolit Am lot mili
('U pretentl1i l'Xadllatll malemuLit:c", Ac:castll. pretentle rnl1lt irnpre:>ia uJ. I-om cunoscut pu\in: intre1..>;ndu-r.1
PXHllitll\ii mUll'matiC't! nu m-a stiipinll, cUl1~tient ca treblJie riete1111 ~omunl. raspun.,ul lor a fo:>t sfiit. C~ aziv, Cu PElII
lasutA C'ililorului bucuria unei sinleze persol1ale: cell' ina­ llOlaf Ii. pU~lul intrase in :>fcra sa tie :Imetbt, r'lt IlOi)le<.l
intute aid ~lnt numai reptere pentru () discutie mui lar;.ld, \ il.rmclui d.:l matase III mu\eu;a <cu cure nC-ll il tlmpin3 '
ueS<'l1isa lutlu'or competen\elor,
ultima daW, ~i pan'a sui] aecasta impl'csic nst,\i'i "Inti l '
';;onstnn( 'ronegar-u S-d nlirnal de poezie aidom:l 5il1a,;­ nwl tillet'j pl'ieleni ai Jui au clC\E'llil ll1<1i \'lrstrlJLI dedt
lnillil din anul 0 mil', din PUl'!l111! lut 1\1. Plillippide. train 1 ('I, inl'cre C.f'l1llmen'nl sfj~ietor ul tllle; datorii pe care nu
prin \,inu\ile ei bucuride pe (urI' nu i Ie ofereu \'Ia ,u. pot sa i-t) 11'10r<'
cxortizind prin ritmul'i Ie \ ersului a apropiata scadenta pOal",
l'csim\ita 'II in Ol'il e "HZ puterni pll'Zenla ill f'pt'ra, ""-,1 r. \~ "L' C.O'. L:U.~C
"tlOS la lrelled ~i trei de ani. \'ir:>tiI mare. virstJ pl'OI",UC3
la curo se mindreli ca pierI' Danton, la care 51' :>tlnl!en i
ierlJin\ellJe gloriei Alexandl'u al 1l'Iacedoniei. Pina In ultImo
('\ipll n-n m'ul I1lciodata 0 odaie u lui. a ma:sa ell' lucru
\'I'P'1t1 obiect pel'sonu!. afsra de UD Ilrin~ ereion gall,eTl, d ..
!ec!dma til Lund \irl I)on l ~i elefantin la~a pe hirfie dire ne­
l1.~teptat llc ~ulJ\iri. Acesl t reion, care s-a piistrat. mprl Iii ~a
odillneasea in ntl'ina unui mU7eu literal': a fost spaua cre­
dilll'ioosa a IJnui c.waler al poeziei. Constant Toncgaru A 10<;(
fnmnrminlnl ' u slnglll'ul lo~IIl11, pa"trat L'U ingrijire, {'II S\li­
gllra pt'reche de pantoli, tiilpuita pentru mai multe ierni : Jl,
dlmlnentil monii i s-n trt>;:,ut pe <.Ieget \'erigheta comundaLi
mni de mult. dar (Irl' nu mai era 0'iteptatii, tleOa!'<!f"
los::odna :>e deslucuse, Scnlptortll LJt'mlJ. cure ii mai Id(U~e ';'.
1111 bust, i-a IOElt masn! mOrlllara ,;>i mascn miinii, llnB (:m

<ele mai l1o l 1ile ~i mai pUre din cite am \'azUL 0 mini'! tart'
inlJSP ("V,Inuun, dM r'ol'e 1111 ~liu<:e sa l:lpTlt:e nirnie penll"l
,'ilnt? 1'(' ralultlil', in <-jeritll pc carc I-om purtot I'll' umen.
dimpreunii eu tatal meu, l'U VlaclJlnir Streinu ~i Pu\el Chi­
h!lla, /imueo deslJns ~i misterius, l \I (l,'en ll'ldnJ " 11110"
rrigul'! 'iterse ( t l caJ'e imi illl'l1ipui ca I-a "indit marele FIn
pe Hamlet. in ceasu! opoteozei sale: .,Trist. lrist Hnga
t,lmbul'lnD C'u conrdC'le sparte I o:;tept sa plee Cll /o(8roa[;1
olba la re\'er~, AC'easlll I'!oroa[a, uilim sarut al pamintulUl.
" aVllt-o, Cu trecerea timpullJi. dupa utltn "reme stntornicG,

X ',\'1
....
--­ '­
....... -.
'R'\DINA Ef\'IGI\1.\

Eram ('l"~ctori de 1a ).lonl, de 1a Su~,


aponi $i t!'coli inlomlla~i,

nUJllai YarsiHol'u1 din Zodii

ne lmna ('a1('a Lapt\'llii in p\lmni.

Gradina ell frllete dl' ,;ti ,­


av('a toak aleik pavatc en-pluml);

pt' zirJurile de celate lipsite de por~i

in JCll' de sleaguri filfiiau porumbei.

..-.
Despre femei de piatra

~(' vorbca cum tl'iliau Uiinuite *,

Pandora, GalalC'ea, Niobe

~.i ll·gendroh.' a~t('ptal1 sa vcnim.

Un nufar pe cel' fnflorea noapb.~a.

un nufal' eu petale de zinc;

brumata Cll singe dimineata

rJoarea 1\'optii murea.

In editltl initIalS.: .•Sc \ orbeH despre ]u ruri ductule I

lemE'1 de pi{lln~ tnimd tliinu;te-. (Mo<IilI..are tal·uli de

··utor)

l'LO.\L\

De cind ploua, frunzele se lipiscra de asialt


ca-ntr-un album;
asagerii in tl'amvai faceau eul'sa complet5 $i st.arn
sa ascult
cum pe geamul eu reclam5 pentI'll vaselina antisoiari:i
din stin~a ploaia se eernea tangential in ritrn
foarte ocult..

<
;)
Citind ziarlll Ia ora aceasta tartii va ck~ SL'ara piu viaia
In pri.... irea ml'a timpul incelase sa mai treadi
am ailal des pre batafia din Url"aina ce cuprindca
iar dc' cl0parte lupii se mai auzeau inca urlind pe
stepa stepa Nagai
~i m-am vazut i('~ind din negW'i urmarit dc' haitc de pe Ul'mfl iala daxaane, Doamne cilt' claxoanc;
Jupi fin'$le se inl implase un accident banal de tramvai.
reaminlinclu-mi cum PP vremllri am fost halmanui
l\IaLeppa.
o oasagel'a ell ochii verzi discilia in vagan eu buna­
voill~a ;
::'-J"orii vineti se dcscompuIH:'au In fUlgi mari cit l1i~ll:' Omul vorbc~te sillgut dnd ajunge carllnt. ..
manu,?i Da, am fost hatmanul Mazeppa; acuma sint
nCl"('menind ckgt'tdc moi pe pUslil'tafr'a orbitoarE'
func\ionar cumsecade
de colon $i pe ge-amul ell rcclama ecru] plingea penlru mine
cu g('st standard de blazare fara sa inlilneasdi I
manm ..
sall! tul propus
pil1t(lIillii lIrwi latillidini cle Cil'Cllmslania deCllpa(i
din carlol ..

llCTW'ile despl't~ care vorl)es(' se pelreceall aIPV('o'

pe Ia omk~asesule:;;iceva ;

pc atunc1 eram nihilist ~i complolam sa r;l~torn pe

tar
clar ~l:'rlll pillrurllindll-mi"'l mai arline decll lama linci
srtbii arabe
a'Jandanam gfnrlmilc suIJvt.'l"sivc sil conspire it
samovar.

6
Pit'rdut aseultam cum privirea ei c1eclama tikerea
a11'ozilor lJ.iati in taverne ~i lamenta~i de briza.

DcodaUi, all ! ... fUidiri dogon'au pt> 7a1'e im0n<;(


ea -?i dnd dincola de \'ilralii mUI"l'au Sudame.
ea ~i tllm sc ineine-rau piidurile de margean
~i pI! ruine c1i1inuia patetic un nimh de fantame.

DlI"i d(' fn'amiltul apei spre conUnenlc lunare ­

obraji. obraji cle sidef pluteau pc fregate,

!iiuvite din parul Dianei flulurau la catarge frellC'lic

1 ('incilea punet cardinal sa mi-l arate.


o MIE DE Vr~TUHI

1\la1'ea era Cic1flp CLl ochiul lIl'aur ori doamnJ


l\[archil.a .
"Su? Eram de cllpal'tl" 0 statu it:: din scrburi. 0 piatra...
Peste mine au treclit 0 mie de vinturi. 0 mie de ani,
!il' mai aLld p(' fregate 0 mie de 1>oluri C\,lm latra.
Marea era 0 MarchiZel ee-~i lremura dan tela pe tarm

undeva print!'c aslre' culcfndU-$i Crunlea bolnava;

un vint Ii i)int.uia trena inocenla

~i pe tarmul aC'l'S(a IlU mai n8\·il.;a nic'i c) nava.

Eu eram de c!eparte, 0 slatuie din scrisuri, 0 piatr5,


iar Marea C'1 a Cidop ell ochiul de am sall doamna
l\.IarchL-:<l .

s
9
Gura ii era 0 ventuza.
Slnii ficrbin \i ca ni~te piini.
Ochii tulburi.
Imi era trupul daviatura pC'ntru dinsa.
Nllmai miinik Ii ('rau reci,
reci de ghia\a
~i c.Iegetelc eu virfUfi roluncle
a]lll1eeaU pe mine ca boabe elf' struguri,

Inu ~opLea :
~ In Peru mi-a fast amant un spaniol.
La Santa Clava avC'a planta\ii de zahiir.
'E\JEIA CAFE!\IIE Un allu1 eu favori~i in U.S.A.
.nei ;red dl' pu \ uri ell pet 1'01 1a Srnakover,
ar amorul penlru pielea mea eafC'nie
s-a lichidat. Cli dOll a dcstupari de pi!>to•.
I
Am illbil la Briiila 0 mulalra.
}'\'Il1eia pe (are la Hraila am ill bit-o :l\1-a iubi17... 1\l-a Olin tit ?
intl"-o can1l'rii de hOle] Vedpa - cint' :;;tie - in milw un altul?
purta pantofi vp)'zi de pielt' df' ~arp An·a sini fierbin\i ~i miini r('ei de ghea\a.
<:i avea nasul lllrtil. Era 0 mu1atra. Era prin nOl'mbrie. Pe DlInar(' dosppa Cea\a.
Clim vC'nise aieL habar n-am, In porl 1alumini de faoan'
Pfu·jntij. lJUnicii purtasercl poate oda1[j robii desdircau un vapor eu lignit
n niiri Un ineJ.

10
I)
in limp cO' un gramofon dnta ragu!?it
"Sonata Diavolului" sau a~a ('eva,
dar nimeni. nimcni n-o asculta.

Acum '>ub Luna hpsita de-un o!Jl'a


e Sf' zice ca pra in edipsa
era 0 groapa cI in care alcoo] ul fLi meg
!?i prin aburi ingeri dormind pluteau in ('Up<i,
pluteau lngeri ell aripi de muc'ava.

FI~rs CORONI\T OPUS

ChTi uma strivila

~i-nfundata in pamint

se-nfundasE' eu betivii $i loti


mfislui torii
~i 0 data eu ci 0 bue-ala _
o buC'atc1 din chipul sateUtului palid.

tn circiunla aC'easta Ziua si Noaptf'a


{'fau amestl?cate in pahat'fc'

12
IJ
eLI mine mai ('1'a un biet ark-chin c-e sc numea
Oswald arhival' din Sundsvall;
ca profetul lona a intrat in padure - dar ac('sta
n-avea carabina ~i casca de plula pC' cap ­
spunindu-mi : Marea Baltica c profunda C3 0 idee;
aid ~i-n piitlurt:' nu pliHc~li impozitC' ~i lumca nu-i
strimtiJ. ca un dulap,

lncf'rl ma plimlJam prin cert.itudini mormiiinci ca un


tub de orga
la salahorii ce aI'Ullcau pe cheiul din Bahia cite un
cub de piatra ca pC" un zar
FAN'rOMA LUI OSVlALD ~i prin millie piidun'a tropicala imi SClncea ca 0 viaii.i
inir-un dine
«(' C',-lllla omul ell mil'os e1c' st'l'llm])i(', dte () call'cll'ali'
glltidi eh:' bizar.

l.a (:'chillox a izl>ucnit rC\'ulta meti~ilor - un GOI1WZ


Pc Colorado am "pus: "PJmlntul ell' prelutinckni s-a prodamal nmi1'al ­
il'l rhagonalii prin lut11e am inso\it umbra lui Os'..vald
nu prit"?te oricui" ; asta am spus
Hnga stinciIe eu fruntC'a surpata in rug,kiunc pilla la margine3 lacerii cum R-a du<;
PI' 1111g:1 uluci d(' 1umini'i sfio8sa llmhlincl ('8 0 lloapt
inutilii sprc' <:('f
~i acum stind poate ca giganticC' teancllri de Lam uri f.1rzic ­
uncle prj n contabili tal t'a omenirii fo;mitorii cauta poc.;\C' Coloraclu atunci Suardc lnnobila stine-He ell
aurul c101'otic1 ca Werther, manlii (]C' apus.

14

I.,
nicidnd alit de akgoric Luna

11-1l otravil clanurile ei d<:: feciori !

Salomeea dant ufa stralimpezilor pelerini

cc abureau din miezul planctei prin flntini,

1I1slt?matiJ. trecea printre stegarii armiilor

in buc1e C'u Sirius ca un juvaE'r lucind pe sini,

- £1. Tonegaru, alhimist al clarurilor de platina,

amintC'$t(·-ti de dansul de peste varni, peste zodii ..

clincoJo dE' pulpe ferigelE' CTe$tC'aU miraculos

SALOJ\lJT \
pin a la pi\:'ptul und" siiltal.l donn rodii.

Salomcea di\n\uia lin pe inlinse prerii.

1\Joartea e un SOnln nesfin;it. un vis lun~ ;

- Dcspotica dinspre Luna solia ii vinC' teicUI.,

dil1(olo d0 pulp<" pina la piept ierburile triste 0 ajun

Moaftea (. un somn lung. un vis nesbr~L,

c1espotica dinspre Luna solia ii vine tncur ;

-- Oh. dcznackjdea mea se arUnca nebun.:i ca 0 lance

in LUllCl rotunda ~i ioverzitii ca fata ullui scut *.

Rugina lui S(' scutnra p<'ste frunti

fara elan purtincl din mit antic palori _

• In edifi(l ol"iginaM: .. ('8 un scut". (Modifkare


de aU[or,)
(~kUla

/1)
sin! stele care Yin ca ni-;;te balE'rine dinlrun orizont
de wldc altul plead, s-aduti.'i pC'1c'rini ciudati.

Nu strabiHea nid un ecoll prin spa~iu

golul purl..lnd C8 pe 0 apa curgatoare

bagat yc:;,mint de frunze putrcd scutm'al

din tnamnde CC' Yin $i mol' ratacito8re.

Oubul batrin domol de Luna Sf' clesprinsc

$1 inso~i diclerca din tcmelii a visclol' surpale ;

daar bra\l'le intr-o rugarc nesfir:?Wi, incremenite,

sub~iri parf'all. ca lli~IC ramllri vechi, usc-ate.

NOAPTE

Un dull r{lrunt trilldav iE'$1 urcfnd pE' culmi.

ruprins('-ll palme Luna, sc cl<.'!?ira mira!,

C1poi Se Pl'<.'llln~i plutincl U!~or Cll cbipul palicl

ca ni$te fl'l(' mki purlind cu~itf' claar <;tE:.'lek cad('aJ

nE'incctat.

Era fire$te 8<:010 sus 1111 pr8l! pe care n lIma1

C'c'i can-'-J vad sC'-mpiedicu ell' elin"u] inlristati :

18
19
ranguri de stele pluteau deasllpra
ca O1eduzelL' pc man.:a ~-tl'aveche "'.

lndepartat so auzeau cum strabat


urtuni magnetice prin paduri de flaute ;

de sub pamint ell sunete oeulie

prin donjon incepeau s~ rna caute.

eu verde de lucerna in singe sub~ire

Llffibla femcia venita din ani;

pasari sminlite fumegau de pe planeta

ROIECT ABANDO~AT DE MADJ1JGA


sa intilneasea cenu~a ratikiUi de vulcani.

Nici mina m(>a n-a gasit sinii aeelei printese

afara de mll~chi intins pe stinca ;

poatc ca purwnd manu~c ell solzi de fier

l1-a gasH sinii prin~('sei. nu inca.

Soan-Ie se deeapiteaza in stopa


unde bintuie printesa 0U sirti verzi pe aproape : • In ('xtul original; pe 0 mare stnh·edle. (Modificare
in patul acesta s-a odihnit un fluviu (ii, lila de autor.)
efl purta mirese despletite pc ape.

Ascultam freall1<ltul lui din trecut


ill seoid albastre linga urechc ;

20
~J
O. Jing a un astfel de fiord sc ridica 1111 c.astC'1

eLI turn bIanlt ~ub alb-('enu~iu !

Pe c!'enduri treeca luna in falduri

-;;i pc blazon corhul singur filfjja viu.

0: Linh!u un asHel de fiord St.' iniHta lin castd

in zona claruril'lr ca lebada din Lohengrin.

Timpul dornwa in danjon de milenU

71 Hic('rea-l ocrotea ca un imens baldachin.

CAS1'ELUl.

Pl'intrc trcstii 1'3Uiccau umbl'e de centauri

Insumlnd laolaWi 0 noaptc profunda;

w;;or: fn 70na clarurilor ca lebiida din Lohengri

111 rnipzul noptii lunecau pe undtl.

Din planetariU veneall l'nigmatic.i

asemeni tlnei plol de rugina prelinse Pl'


fata.
, lama prin (,ol1!)telatii domnea ca 0 riga
purlfnd in palow florc1l1ri de' ghia\..i.

22
23
Acol o sub eandclabre primul ofiter
nuOl ara sclavele ce vin prin vena eava
adus e din Indii pe ga1ere eu ciocuri de fie
iar pe punte intre \.unuri un b<ltrin flibustier
ooboar& steagul ell oase ca 0 eticheta pentru otrava.

Aburul in1mii aeestei pastteaza-1 eu grije in batistil


~i-mi denunt avalarul a~teptind sa fiu spinteeat
sa te convingi ('"urn din C'ra eu stridU exisUi
dupa treecrea organe10r melc In revista
I.Inindu-ti 1a colier perla mea neagra clQ 1a fical.

REVERENT.-\. SPINZURATULUr rn t£'zauru1 mctafiz1e mai paslrez un fagol


luminat de tor~(' pe panoplia ('e-1 suporta
~ ~i cum £II' fj $plritul muzicii inchis in retorta
seotind eu fantezie de profan pestQ to1.­
\lspine profunrle undeva din aOl"ta.

PlJnC-~l doamnii o<:h",']arii ch: stieli'i afumat<l, .,


lata doamna acum incE:'pe un conccrt
eaci 1nima mt'a in fuziune ea un metal
~Hi vei trccc lalia printre me]oclii curioase
turnat diIllr-un turn peste armata

Cll pC'rla de gala tlesprc care scoicile ma \'01' dl'scoase


ell brio Ircsalta ~i pretutindeni dilaUi
dnd luminos lcganindu-ma In fringhic ccrt
pere~ii salonului sentimental.

vintu-mi va inteti ~i mtli tare fosforul c1in oase.

• .,stida alumata"', in loc de .. maist1'u sudor", "armcHa M

n loc de "po POl"'" ~i .. pretulindeni dilata", in loc de "dilaU1


ell spor", modlficari ffkute de uutor.

24
25
"iarelP SOSCSC ue-a "alma - citeodaUi treizcci lunnr
a!?8 d\ nu apar in editH 5p('ciak sa S0 ant cine a
muril.

Peste pi1'atii ell pLl~ti cu fe~tile care pl'ildau de ilLIzi'


cpavek
Jlng a facile uncle renii 11mblau pc' eDame ell facle de
mull
umbra unui aulomobil .."905" trecea rizind dramatic
de po\'C')tile ash'a leribile carC' I1U <;t' mai ascult.

POHTL'L INFJPT LA NORD


Eu fikcam caligl'alia fiordnrilor dildncl foarte miral
de> ocpanul hoUiri1 c;a c1eschicUi cataloageh' carbonifere
din slim'i;
mai int:ulo sI1l1P!"h.. pa$ilor md lipite t0ma1oare de
urn1e
vp.l1eau fidele fiindc5 Intll1df'auna Ie-3m rial sen~uri
In lac de C'C'rn"aJd pellumbra portului infip la Nord
ClI adinci.
am sCTic; un ]1i:("m pellirtl citadinii d5ril1l<l\i a l1i~te
papice
pc c1wiul ingbC'tat undt' 8$lep1aU 0 contra!Jandil Mil mira 1l1cl!-oscbi carkrea c'l'oidi a D,nm'l1ilor \ !'i~1 j
_elebru ca si cum prodamau Jnclepenclcn~a ck Frig eu bratc~e
t'u tempcraturCl 8nolimplllui IInic de la f1'opic riclicate
sprl' parapetul allrorii boreale unde infloreau
manclarini
A:ci \Tc>ml'a estp ~i scum rpc\, $i ~pl'ii ("<1 (l placa dt' din ginGmik lor 1n forme- cit se poale ele Lbar
ardr>zie congelah'.
iar oamC'nii Pl'Ni~la in obiceiul dt> a c<id(~a
prel utindpl1i subit ;

21j
27
Pe inaltimile lui pasari ibis etalau pl'najc ro~ii .$i
sarre
deasupra poemului acesta desrriptiv eu faraoni in
exi1 ;
pe un ac a carui gcimalie cstc insa!?i Steaua POlara
sufletele lor ~i acum sc suprapull spre constelatii
dOC'ii.

GH.\DL"i 1\ I'll BLIC

In lac dl' sageatii pleca mar~ul nr 3;

prin artere toreadorii trcC'eau victorio~i in lrap

cOllve~i ~i concavi fiindca se C'lnta fals,

lllsa domnul eu dccora\ii aproba categoric din cap.

Toamna printre pamii a~~ trageam la !it ;


de bunascama <'ind va sc va II" zis : ;- Uite, asta e
Toncgaru. poct decadent;

::!8
2
serie clesp1'l' £aI110n10, consldatii ~i aIte dr'kii.
lara a ~C' ~ti ca 1a limba romiina a ri'ima<; l'Cpetf'l1t.
sco a1a Normala (' arum uzina de: l1astul'i ;

t~tu!?i, dupa cina am fosl sa caut ncgativul pozei din

pare ­
Ignoram pC' lulius O~zar, dar rna in(eresa un erOl! 5ugeam atunci bomboane eu miez claslic
maj recent: ;;i capl'1maistrul din pavilion Se indoia ca un arC'.
schimbam juxtele pe Un lexicon mpdical
S~I euno<;c date
c1esp r e p<'nsionarlll afon Cu CleCOra\i.i
~i am ailal -S(' chema ..impC'Jigo" ciuperca de pe

(helia domnului generaJ.

No)'mali'Otl'le Sl' pUPlball pl' alei in )ort1lri C'1I piclttt.le


pot irnichile "
ro~u din
('[1
SC'otificJ mtlanC'olic bali."1e C'U monogram
buzunar
C/isculau pl' aJl'i l1espl'P l110artea lui Rudolf Valentino
potrh'jncl pantofi<d'ii .'" ]:(' [run" 'Ie Ul-iC'ilte de ariaI'.

ein teeu1 l1J', 4 (!ra chiClr romanliC' ;


- Doamlw, sa fii [In'-u' ell c/ouuzpcj dl' alli lrebuic Sa

minti..,
Hi aminle~!i ell' ('andl'labruI ncpLill'nie din
pr0fcctura '?

$i omul-sandwich fTasea mom<ntu1 c;i;l faC'cl rcclamcl

pentru pasta de cJinti.

, Tn l<:,Xlul initial: .,Nol'maliSleJe s::, pJimklll ('a potil'ni­

('hile in ~ol'tur"j ell pir>.:'ilel e", (l\IodifiC'nl't':J autorului)

... fdem.

30
31
cum vcnea l?i sc impra~tia ea un evanlai ­
aveam d01l3zcci de ani ~i dc-spre dragoste nici 0 ideE'.

Aproapc de lumina i:?i slrecura vapaia


de la timpk p('ste brate alunecind in noapte,
cindt alergam 1& fereastra sa vad unde cste
intilneam matinal faitonul eu lapte.

Vlntul de primavara imi aminte$te de lnma femeie,


elldoi slropi de Luna intra pe furi;; in adaie
~i-mi alinta frllntea preocupata eli fapte diverse
PRIETE:"\lA DE DEFARTE'
iar eu ('ereetam pedant trupul e1 de lumina biilaie.

Anii tree' ca filele dintr-un album ell iluslratii


ieeare ilust.ratic era neaparat un episod :
ci;J un trifoi eu patru foi, a jart.iera, un fluture pn'sat:
o panglidi repl'E'lC'nta pe altul. dar avea no

Femci1C' de pe strad'l ajung 1a mine ell parfumul ;


vintul de primavara imi aminte$te de intiia femeie

* Titlul inj~i1Jl; ..Prietena indepartata. (1Vlodiiica


""
antor.) de

32
::3
Diagnos t ic-ul a fosl gre:;;it oarecum.
Nu ~till ce glandi=! secreta mai putin
sau mai mult talent.
Profesorul-medic scria 111ventar.
ell c1antura In cea'lca l?u:;;otea rar :
_ A pJesnit ill sflr~i\.

Podul V('niamin era rasucit


(a (l rufa stoarsa de-atlta venin.

SpiiUitoreasa stringea in mimi () coasEI


",i avea n umai [:1]< a de sus.
'ea dl' ju'"
n avca dumllC'allli desde~tata.
'I\PT DIVrms

,\ llluril In ~PJlall'oelul \'tniamir.l Prin salon era lin amant elegant

lorit dl' UII cal dp curse pensio.


nar pt' num" ,\\on Pompon Yindut
ck la 0 crima pasionala plictbit

pentrll salam. dar In ultima Ora in coapsa de dou:) bobite de plumL,

tran'porlil ('Brule ell \81'. Pc duc;;umde salla ('a 0 broascH inima poetutu'

<'it 0 IJan:tfl C\.l porum!>.

lnlrudt 11(' prj V('!?tr--, sin tern desiL!ur poeti.

trC'lJuie 'ia SE:' ~til' :

Poelul Veniamin a fost cules el(' prim5ric


Spitallli ori patul (In'a nllmaru] doi.
IIlC'ape aid ceva tolel'antii
D(i asta nu pn'7.inta imp,,,rtanta.

3~
3~

'.
prin l1oroi Heel a uncori sprc balamuc
~rt cst< in afara din program dupa obicei
L1nle u l clric 81 dracului de murdaI'.
ll'unsporund a<::\fel cite un nauc.

opiii IDici pe gura ell certuri de magiun


strigau : ,,1\na Clavicula! '" UiLC-uitc trasura",
intllnind nelJuna cautindu-~i barbatul
pe maidanele gal bene ca lli)te pete de tutun.

MAlDA1'<ELE GALBEl\'E

Erau maidane galbel1<' ea ni~tp pete de tutun


~.i treci'nd in apa pIoilar de Yara. de loamna
unduiau 1a vale ell toatil rugina din stra:;.ioi
spalind oasele vagabondll1ui nebuo.

Copii ell numere viu1ete pe mineci

ie~eau pe rind din clasa opta, a treia. a cineea,

pa$ind $uvoaiele ca ciorbele de cartoH

~i se amuzau inecind pisici in ba1tHe reci.

3'J !J7
..Os a11J. spuneam ­
nil mai bate in stlnga sub ultima (OaSla :

a7.i-ll1 lim:. rotund de plwnb \'('i intra pe 1a timple.

('alit arum pe domn1l1 caporal pc platou ­


, rilsuflci, nu rasufla, a murit ?
A~i-mline. Sf' face ora sa dam atac 1a bastion,
inc! rna voi lntoarce. dara rna voi lntoa1"('(,
In contra £ricf'i in loc sa descintati cu par de lup
apada parlilui meu s-o lopiti la chibrit.

1ai dt' mlllt pe coada pianu111i din salon


PLANTAT1A DE CUIE
impar\C'am soldatii de plumb in doua alma1R
:;i topeam pe invin~i 1a ma~ina de spir
lin((3 oglinda eu ingeri dczola\i deaslIpra apdor
colorate"

Spre tavan dubul odiiii. intre broderii olandeze.


Cu ni~te miin i CLl degetC'le tunsC',
"e intrupa din osta~ii de plwnb aruncati in scrumiera ;
de dOlla ori riisucite sub C) lucarna din eel'.
de obicei venea tu1burat din somnuJ df' cenu$c
in palme negre, toronal icc"
ell okoapclc intredcschise cit 0 butonkra.

pomU ('cI'$cau de7J"adikinarea

cit.' la I\Iarel~ Tt:mni<"l'r,

Ascultin<1 cu nepasare povestea Vasului Fantoma


croiam din hirtic invingatorullli 0 pe1erin<1
A:?teptam ­ iar lwruvimii paraseaLl.. r.~.Q:JOnst.rat\v in oglindrt
~teptam !'{l vud cC'-o sa Sf' \.nLimple
dE> pE' lama rococo pP!1cfe-lbt de stc'arina.
prin f('gillnill' astea singuratin.'

~{ 39
l\Iai tlrziu cl"a~a lcgendci eu auurii singclui
n lampagiu aprinse privirea fantasmei care rar

l$i diidea mina undeva pe dmpul de lupta,


cslc tral1$de lustruia satula pliscu1 de metal.

fire~tc, peste sirma ghimpata de car~ in salon


pe
eovor
tnvi'i~am sa 11 [eresc tirindu-ma sayant pe burtii. ltildat5 de pe se-aune inalte de bar
Instl"Llindll-mi pantofii in \'reme de pace
lnviitam pe ziclu1 opus l(eografie sumara
In plina noapte ie~ise niivodul din Infern
ctinlr-ul1 peisaj tropical vopsit de-o mina stingacc,
p\1rlincl pe spinj cadavre rnirosind a dor.

Tn aceasta singuratate veghl;am prin largul de nic;ip


La zece pa~i de mine clomnul capora
din postul mell de observatic situat. special pe
i$i elae-sona prelul1l5 Cll pompa biliarj
mendian
ee-i atirna din pinter', \ l'rde, afm'a,
au lam bE'l1e\'ol pasarea-l'ara ~i oamenii de lign i
patrula nimicita 1a asalt.
1a umbra palmit'rilor care frematau in (Jchean.

Se lini!?ti aplJi pl' 'ipalc ca-ntr-un ~tal


f)pcare cacla\"ru cc-l aducea lcmpesla pe coasla
in glasul lui ruplndu-se 0 stambil.
('ra 0 inten~i'2 UciS8 pe asfalt de ma C'uprindea mi13
Pi'imll1tuJ lut " i '>e urea sub Ling-hi'
linga palmierii \'E'niti CLI tarrnul aUt de aproape
~i ul'atl'le zYie-m'au \'islitul lImi ~r(1pi eu "moa1a.
inlil sttdeau [(ata-gata sfl sparga lE'ntila.

I-limcra 8c:,'11a ti5ni din ea


r.a c;fir::;.it sp('( lacolul pkca in virful piciaal'elor
f,kind escala ell ,t;lwal'ele infipte int:·~ <.:himpl
~i de 1a oarecarc (]istanta liisa in urma 0 pata ;
pc Luna ca un ficat lnsingerat
de aco10 Se apropia C3 0 pim:a giqantica de carabie
I'amas acolo p(' rptea,
obsesia mea din c1asa pan'a prlmara : reteaua de sirmii
ghimpat.i

• Cuyint inexistent in text, adflll~Hf cle editor spre a


supJini cezura (N. Ed,)

40 ~ I
rivirea fantasmc'i Scylla 11IC('a Ca 0 lama de salJit,
diJila ~i C'ioC';lllila
pll nico\'ali:i,

Din orbite un oehi Ji sari c11 0 porlOcalli

dar in 10C' s-o euleg ingrnpam in lut

cuiE.'lc (<' ridicau sirma ghimpala pe pari

sa rasara In alIa decarla. lungi, cu virfuri. mari

p('nlru Cc'tatvanu] NeclllloscUt.

Prin ~rnapa din can' him0ra venbe din adinc


marunLaicJe caporalu]u1 inc('pura sa eana
pe un arhipelag co nou5 ir021
lecati dilari ]a vinatoare ell ~esle ]a obline.

FHl'NTEA SOAHELUl-Rl:CE
PlI1a aiei se aUZ{'8U trompetele ('inegetice de 1a
antipozi !
Fc· urmii () rar!wta ­
rO~II-a]b alta racllC'li1 salta pt' nor ;
lala imi spuneam. incepe eel mai mare atae la
baione'! a.
in c;fir..;;it, i[1ta spuni"'(lm, {! ceva sa fij gladiator.
L'a () mOI1l'dii de rind inlr-o cuti" ell' mila
co privirea singura, trista. rntr-o zi.
llJ vei cobori fruntca Soan'lui palida ~i reef:'
Sil YE'zi el' minte aseuncI" sall -- poate () \'('i darui

Iminzind 1111 brat sa-1 culegi cJin deparUiri chinoit€


un lie oamenii leapildii JllDli in abisuri

12 43
\"ei ("aula un poet ~i vei spune : - E a1 tIm,
poi 1a sfir5it : "rna ilT~i dumncata purtiHor d
visuri"'.

Din tiOlpu1 ora~elor eu I igri protectori de smalt

cobol' c1c-atullci ~i marginea nu mai atiug;

daar aripile-mi arse dill clrumul diderii

se sculura cu scrulUul 1uci..rilor care S0 sting.

2it mai sus norii ~biu ca ni;;lc p1ute, departe,


~i pe dln$ii ,'ad ~'i~ ridicat in picioa1'e cum treee ;
rna ingrijesc numal iubito, cind poti - int1'-O zi _
intindl' Ollna ~i c1..:<;p1'inrk frllntt.'a SOal=dui-Reee. \
::L\:l.It~ZIT

'irCllJJkam uliti ce taiau in felii O13ha1a1l.:


ducind spn: bariera. Acola lumina
ilIJiia din fdlnar,
Dintre noi unul a mu1'murat
-.E...fri~. In 10c de Karenina vom intilni unul polar.
Vtntul 110ina1' n0 p5trundea
s1riiearga primul cuvlnt SCrlS pe U\blitc : FO.-\l\fS,
rin \Tl'l11l' ~t. in ghiazdane.

poeme

~i lay('rne.

4~
i\'liinik altora ne-au prins de glezne

tnlglndu-nc-n jos, in 51r1nsoare de cle$1e

si:l nl' sa1ure ell pamint. \

Prin mineei ne plesneau bratele 1Jice de ..fil~

pulpanel(' zdrentt'lor purllndu-le-n zbor.

Luna galbena ca un oehi de motan

s-a stins at IIDei sub 0 plcoapa ele nOlO.


A<'ela e olhinI lui Dumnezeu., .
... a min~it unul dintre noi.
O:ram epata de 11mbre ~i-n noapt.e am intrat inapoi.

(. \1'1.[1 P . \f\·1tN rIlLU

;\"L't!lnknit, !1cconlenit ell loviluri mill'llnk


siipcqi aclinc spina rca voastra sa asuclc
sub nidiiC'inill' sti.'jarilor dl" peste' fl'unte
tl' asuda ill \ irfllri seve cruck.

Fra\i de \'Niga. unclE' ne ('ste linerc\C'a firelv', '!


{.asanlii in heme. ~'ir~im~il(' ea 0 oasle
c1eznaclejdL'a urca plin l~~etul ei vc~tejit de olra'/a
'l' l1i Sl' prelin~e in pidituri ell"' <;moalii. pe coasl~.

41)
.1-,
I

Clnd pe lespezi mucegaite se tiriie seara.


armate. aUe armalc de ~oareci fioroasc I

In tainite mai negre decit secara


\ ne rod lanturile !?i ultimele oase. I

I
1n fiecare seara din cHe au mai ramas

ca un talaz cumplit ill turn suie guzgani"

a data eli l'ugina caire ceas


I
sa roniaie ];3ndle din panoplii ~i anii.

Yoi sapa\.i, sapaH adl:l1c in noapte

sa se auda diteii pamintului li'itrind


I

~i-n batul lor murdar de lapte

s-az\'irhti de pC' cao.;malc Luna fumcgind.


ASTEf'l'ATCL DO'\l~ AJ~O:\I"\:I
I

Prin paYajul tocit aSt::'meni unei mined prca invechite


mai atcnuat credt'am c1tlpa profeti : Va il'~i poate un I

cot" ;
~i ridicam baricadc de idei la lrontiere Ct..'nu~li
I
in mod inutil did ol11ul a~teptaL a ie~it din pamint
tot.
I

I
R 4:3

I
Poti ti sl'ntimpntaJ, ah c$ti ,hiar de admiral
Domnule Anonim .
dar te ath pt> eel mai lung bulevard
uncle cu rcveransa le rugam sa nu ne strici moravul :
ciaI' tc aflii pC' eel mui lung bulcvarc1

Nc prive'a ahst:,:.t, foaL'tc (ustra l- La Lll'mii am


~ vazut. ('ra orb ­
datinlnd lrist. capul enorm ell fruntea bomb.:lHi
~i a;;ezindu-sE' jos de-abia atunci am 'fntele'l fantom­
Eillui meu
1( ('('-01i lam urea in palmC' destinul ca pl' 0 hartii.

SCRrSOARF: D!';SCHIS,\
I PC-lln fund
r de' IJaltft () carle ved1f' s-a (leschis
in t 1111pl~Hor
to('mai la ora (i nd slnt uci$i ci i nii ell' pripa'>
iar literele-i vag plutC'au pl' llnga flori de mlfar crude,
lil'ziu - "pre' dimi.neati1 poatl' 10t1'-un ll1':du la
acela'ii eeas.
- Ci~i moni mai slnt 1a eeualor ?
Pe vremea mea
un blind guvernalol' era mutat
disciplillar.
A,lIma $till. A rabufnil iar duma
';oi pasari dugulesc oricit
clill o('hii cdor ec' VOl' [i stropiti ell Val'

-I
;,0
I\leduzEle palpiti1 lent in goll
~i papagali mullicolori i~i dau pareri
din tufe-n tufe de agave
c;ilabisind pe tonuri grave ca ~i studen1ii din Manilla
urn se nume~te Loala aceasta

rostWi vag de infirmieri.

Stau norii spinzurati ca draperii dupa spectacol.


nins.
Sintem in plinii iarn.'! ~i clantanit de dinti.
" La voi pc strada sicriile yor 1i trecut eumin1i
ca ni~t.e liizi de contrabanda eu alcool.
Aid,
RETROSPECTIE ..
un ~chiop se invirlca ca un !/urub

~i tot mergind a~a pe strazi

l!)i risipea lntregul trup.

A~tept coralliile plecate spre un larg pamint farf'


punct cardinal
sa-mi acluca imaginea in carc ~tringind patul pu~t.ii
ca pe 0 vioara
am pus capat disonant \'alsului boston cc-1 kganam
in gind
c-un pocnet stinglnd dincolo de linii nu ~till p~ cin..
e II
ell 0 tlgara.

• Tillul Initial: prin. glcbul de beril·'. (Mo­


dificat de outor.}

52 ~3
Alunci cum deschideam cutii de conserve eu baionel
1\ preoclIpat de foame, s\lprafE'~l' de pamint ~i inle>ntii
mislice,
taiam oameni banali de dimensiuni diverse
ce dCi':l'l"tau in necunoscul sub pn:siunea datelor

-
statistic-e.

Noaptea sc-nlindca ca un c('arreaf pe 0 t.arga C-Ull


muribund
dar totll~i 5C mai streclIrau fulgi ell sclipiri de
naftalina
peste locul uncle ('-un pocnet sLingcam 0 'viata ~i ()
tigara
pindincl sa dislJ'ug 1 tl timu 1 transport ClI bC'n7Jna.
CRlTlEHA

Dc lipsa corabiilor mete ell ~oldllrilc lUlse Cll smoaUi


scufundatc poat~' de atitea zapezi in tacere nn rna
tem;
pc .b~lcle mai pastrC'/. ~itiva flll~i de omat nctopit
(I suflClent pentru a serle un poem.
Nu incepuse inca ora lepadarii de sinv

".
~I de ~ase ori se dpsfruTIZlSe catargm-:

in a~teptarea zilei a ~aptea li'nga eei mai caru n\ i

ele pc vintl'l'1c' rnasuram C1..1 compasul larglll.

Plugar pe ape cernit(' ~em5llam dcznc:idl'jclea,


<;cuipatul ro~u al Iragtn'brMr de la rame;
iteodaUi iaTba de PU$C3. alteori calenclarul,
is('ooin(1 ecz('m~ce St' intindea pe armllri !ii pc anne.
,
M
5.j
n demon nOll mai mare peste lllrnle
l!!:eell ineet eu doua ancore in lac de bra~e ;
era un vaiet lung de iasme ~i hull~i
aseuti pe valuri din scuipat de demon sa sc-agate.

Mi-adue amillte cum n-am mai ajuns la mla$tini


dU$i de corsarul ell paHiric de pictor fJamand ;
'avearnereu fata acoperitil eu caliiea ~e-o palruil
ce tainuia 0 pecingine cit baza noastra de la
Helgolan

G induri aspl'e sci1'\ iiau dlsucindu-s2 in fiecare din


noi D~BF.::VIUR MORTI
a5 te plind (,E'asul h.'paclarii de sine ­
ascultlnd ciuclate glasuri ce veneau de sub ape
pluteam stapini IX'''te {~u~~!llL ~t,;P.i:UIti in nunc

rnabintuiau in cu~ca mea de crengi frunzele uscale


~i misterele fluturau din colt in can prin inchisoare Prin tlc$ertul marilor tuceri cram trcditor adm'mit
pina dnd orbite de lumina dinspre mla;;tini dupa-carnaval imi tot punea pe fata 0 masca
17 i
Hipturile namolul11i au ie~it eu mi.i ~i mii de topoal'e, de ghips Luna;
alba ;;i rcce in [iccare naapte merCll din fi!iic
Se dcsprindea rotunda sau la patrar cite una.

Lumina se prelingca "." ~...rimi de faianta


e bratul met! sting C'aligrafiat de Destin;

t:3 57
aJigrafiatfl cl(' Dl'slin pe bratul meu sting
duccam strav('ziu
a ancora d(' galera, un cuvint : "desnadC'jde".
alw vorba:
.. speranta~ .

Pl' romburilC' de ptll111nt p1csnit insemnam


ca-ntr-lln cai(lt
cite Luni so s(rccurau prin crapaturi
jlldcpartate in cutie,
rotunde sall la patrat Cll varul oaselor mele
scriam pe romburile de pamint zece veacuri. 0 mie.

ll'I3lTA eLI SUBTS >:EUTJ\/\L


Sub Crllcr8 Suclului peste c",1 mai mare
existent poC'm
ca 0 rochie de searli fl utllra plinsLll iubitei
purtat de muson ;
flutura plinslll iul>itl'i purtat de mUSOTi

l ea 0 rochie de searii
straptllls5 de fanlomelC' p0$tilor-spac!u ce
navigatl prin blestem
J l1('ori se tr<>ze~le in milK' Gcno\ll'zul dar n UIl1 .~i

rl'a sa vada urmarind ~inel0 inzupt.:'/.il0 ale


d:min0a\o

liniei de tramvai
flota peste care a fost amiralul echipajclor
incinsC' ell spade,
poat<> acum vagabonzi ee sorb in spelundi
-~ ... ---: cel mai decolorat C0ai.

r,11 !i!)
Iubita mea eu I'efh '\e de amur~pe pulpele la u °1 linal de croazicra savanta prjn enjgme
albe ea s:deful nerezolvat
"01i ~optea surizind neutral: -- Frigul a ell albastrul oceanului s-a evaporal spre aile sfere.

incr:lslat pe geam 0 harta


iar pentru noi amintloi ca ~i C'lm pleeam
spre Terrano'! Drag0stea mca ell zimbet neutral ~i
PU!pc
in sobii easianele truzneau ca tunurile carmine prelu ngi
de bord aWidatii. <;~ oftli cum prind paloare clapele inveehite de pian;
eu elll1 licoarc i-am oferit ultima picalura
paslraUi aten t
- Adu-mi oehianul. Xu-i un plan e un intreg s71 graviteze melaneolie 10 jurul s<'xuluj
continen ei brun lnCa un an.
iata plante tentaclliart' ,?i arbori eu algc
amase pe ramuri,
a fost desiguf aid un tnI'm tropical ~i
un ocean implorat
cit" Pieile Ro~ii celebrind tlansul vultlll'lllLli pe maluri.

Jos in spelunca tr('c\'a cUn mina in mini! un pumnal ;


clipeau $iret O1atrozii. insa gindurilc lor
fluturau ea un sleag
tt, al nu ~tiu carei arm ate constrinsa sa
prime-usc§. ultima lupta
urclnd scara de-a \"alma ~i la etajul aeesla
sa fiu dat in vileag.

- E~tidin ccnaclul noslrll. Fara virstii. Un


spectru infailibil ;
'In tine nimic nu mai pulseazu ~i licoarea din artC'r"

60 fil
Ing\;~l'ii cazu\i pL'intre coloane
aLirnau mQf\i.
Sute in C'iorchinc
~nlul~i de-aripi, fupt i ,

l1eruvimii loti allrnau uscati.

In~ira ii pe f'f Jri ca l1i;>te ciuperci

SC' docneau de vinturi en zgomotc seei.

Zeul murisC', Avea marca d vetiana.

Dt'ci mardi mondiala elJ z('ee rubine.

Brd numai cam vechi. Dovedise un lucru :


j
lnLors pl'ca mull. p.oate de-ull trecalor,
cli'l e1 arcul ie~ise ca ni~te intestine'
$i banal murise Oed:
(TAS! L \'H.. fll Dr> Sillt' nLl era sHitatol'.

alllinlin'a lui E. Lo\'lne;;cu

Pc »tl'pa 0terl)ci tacl'ri


Tcmplul Nc1dejdii dciinuia
sPrijinit pe coloane dl' fum,
Table indicatoarc infiptc in drum
ne i ncln>plun spr(' ]\f 081'te :

T[MPL l:J, ""Df]DII 10 1\ In DLP,\l\Tr

G:~
r,:.!
Goi ,
amindoi pc bUm uri de urs
ascullam mf'rccnarii cc-n zumLet de stup
pc crene1uri incercau apleeati peste arcuri
coardelc noi de mate de Iup.
Printesa topea eli sinii ghiata de pC: \'ltralU
sa ccrceUim 1a lumina aurorii borea1e
ell dosarul cu plante legat in piele de ren
ierburile aduse de Marco Polo.
Prin ostroave insorite.
1a margini de lumini, pc ac010,

s(' spune ca oamenii umbla ca noi amindoi

in fa~a foculu1 din dimin :

goL

LTIMUL DE LA 1200

Un Inger uria!? in dntecul mell de altac1ata


d'ldea eu aripilc arse mi~cind \'oios din coloare.

til a fOSl ­
un Inger refuzat ~1 un ble-stem:
1nt.1"-0 ilustratie veche - indepartata tortii ncstin~a.

am dntat pc malul Baltic('j pentru Clara,


..Te "ei risipi ca apa din iz\'oare,
(-am--cnmrr scobitura gem:rnchlulU1 clrept
in alt cv '\-"i purta pa larie',
din care sorbeam vinul ro~u Cll primavara;
ghet.c ell talpa de carton ,;-i bast on ~.
i-am dotat ginganiile de demult
FHimlnd de stele el a murit pe trotuar.
inchise in capcana co1ieru1ui de chihlimbar

eu care i;;i impodobca a1bu1 de pe piept.

MHne - azi, aiel se \'a pune p1aca de marmura


~i pentru tl'ubaduri s';-:l ,t'iclica un osual'.

64 5
I\-am bUllUit ci! lirziul a venit,

l ii sint singurul de la 1200 printre roboti

- ~i caii-pulere ;

all ! in mine se afla un icrbar,

oalgii neagra, amara,--;;;i-a erescut in orbite in tikere.

Pe drumuri nC'CllnOScute

r raUieesc 1mbrucat in zclren ~ple pielei de fen ­


Numai liniile dest.inului ce mi se-nlretaie in palma
\ <;trabat. ]jni~lea eu vuetul L1nei ciocniri de tren.

$tiu numai de Clara. printesa din tmn


~i
de \'lntul saral cum clinspre Baltica bate
cu invidie,

\
~ ~liu de limba Clan'i cind 0 pl'indeam intre clillti
l clim zVJcnNI <;-i Se' ras\lcea ca 0 striclie. PREPARATIVE PL'';-TnU TACEI1E

Alunecau jllcet armuri de nobile vlastare


ill'nile ~~or spre ~r~e din ccata
de slabC'le -!l-tmini impinse-n oouu Si'n~Llri
in marile oglinzi ce se inrruntau din fa\a.

Prin (Tistal€' sl'-mpru~tia 0 aminlire p)utind


precum scama plopilor f:I't,.~rat ;
departe mahalalE:'le al imate de ora~
latrau un print sall 0 umbra care a ()£tat.
(;{,
,7
amenii Vechi se-ntorCl'au din milcnii
unul altuia ~optind : - Cine sintem nu ~tim,
pC' frunti purtincl cite 0 slab<i lumina
fira"i se-ntrcbau: - Un de, de uncle venim?

Pe sub arcadele podUl'Hor de faiant5.


clormeau rasturnati in patul apei secate
pe rind tl1semnati de Luna eu alb
pl pide cu c-incisprezece carate.

ALEGORTE GEN~:RAL

De mull a$trii murisera de gripi1 ~i (U exccp\ii


unii mai aveau douc1 coItun ca jandarmi
i talleni la chipiu
iar altH pi'istrau integral geomet.ria in Oceanlll Celes
unde Luna enorma chelle plutea printre t.ot
cC' nu era viu.

CilE'odata se scufunda ~ in grozave


ton uri de umbra
cazilld de pe Constelatia Argonautilor peste emisff',

fS 69
$i !'evC'\wa lustruiltl pe la1azuri ILllg'-l stdeJe ve~lede
de care visiHorii anina caligrafia !'omantismului pe c\:1'.

Poate in Luna sint r('publici sincere fiindca


aeolo traiesC' mor~ii
iar aid ('sll" rert : anexaLe la colidian IgoIfuril&
f slnt parenteze
unde se practica revo1utia posibila a ..
meridianului Iaplelor diverse.
......... "

Vfntul rna descoperi in fata pa~ilor mei anteriori


!;ii pkcind In rautarea glorioasei mele ba$ti de pis!a
am gasit pardi sosiUi de 1a innegllratc hotMe plutunicc LUNA HlEHATJCA
/) inscriptic a!..>anclonata sapaLa pl' un capat de visla.

r ,opal a O1i 51..' proipcla in gincl pe UIl occan


imens cj t 0 suUi:
,.Prin spatiu toat(\ sint derivate dintr-un drum
perfect circular" Prin parul lui Avesalom adierea trccea ('a pe () lira,
insa cum a..,islam evid0nt 1a un call'goric Vai, Cl:' balla, eu sepia era noaptea, ~i Luna
mister inedit ve$nica plula !
m Va7\IL mipzul Lunii intrind ill adine clrepl onorm'. Tresareau sufletele inchise in cristale
tind logodnica dE'lirului n purla 111( e\ata ~i sluta.
h. arlf'clJinit VI'I1C'au in c]alluri migratori
". ~ .....
. din f(lnslegtii Riisarind demonic fusest' 0 gaJ\)eni'i amukta
spre valuri d(' sln~e purtate in plesnet de bice
de care cedrii sunau ~0 frunzi~ul (:e-l poarta ;
de AuStl=t'll tulbul'ator parfumat a smochin ~i a moartc
<:a fructele intunericului llegurile atirnau i"tovite
scuturincl din costume de carnaval kUoQrame de a1'5ic....
pe bratl'le unde se faeuse nurnaratoarea altudatii.

70 71
11lcercuiUi de oori ce filtrau Wl repertoriu romantic
pc accle~i bra~e scoLora muribwlda io ritual,
pasionalii ca un ochi intr-o lunga visare de apiu
~i intors in orbita pri vind in Nerval.
t'1f . _i­ 'I 1:. :i
~- ~. "j~~
Vedca 01'01 ic ('reScind tara califUor intr-o sera

!~,~ W
eli fauni vinind colurnbe Ce zburau in sterne lin
mai dcparte pe tarmuri ceou~ii sini de ceara
ee 5e coc nllmai in lumina de smalt opalio.

Ce v('~n.ica pluta pe imagini era Luna!


Atunei prin parullui AVi-'salom adierea trecea
"\ ca pe 0 lira ..
1it t.
1
~. tJ.ti- J "'i J .,
La portile aunJrit cunstdaiiilj admirau exaltat
um sub fruntea printului planet a respira.
r---\ '-.i 1.1.. D
.' 1.Ji <\
~\S\
_

-T.'f :.r-
~~
-of

'{ ~
J
l' , -t ..
.

-,I £~

Iii!L'"1
•~ 1
'~l~ {
~H .
1:L~1 iiiill
72
CULES DE ROD

Tavanul se liisase mal jus apasind peste noi


did mina, mina care ne:a fr~mintat din lu
aruncase pe tavan ~:int':!.rile. urlataare,
buimace, sfias inlrd)illd cum au cazul.

S'.Jb masa de biliarcl un vint mai mic. mai copil,


intrase 1a adapost yenind de departe ;
noate re15reta banchi~~b se iring ca tmtek.
dar \'orbcle Sf' tope-au, erau numai ~aapk.

13
1\'lai lin'iu $tiam, va \"('ni Cincva nepHkut;
ne-am retras l?i ne-am lipit de perete,
l1umarind s('(.'undele-n gind nl.' socotcam ;
cram cinci, alta mina, cinci degete.

- Pe u1'm5 LJ~or, LJ~a


s-a deschis ceremonial ca un a] Lar
J ;;i Mina J\Jare apalruns rece, de gheata ;
cautlnd pe unul dintre noi s-a opr-it
L intr-un pahar plutea inccata 0 viata.

T:\TEC PE J IIHTIE

Nu ~tiu clara sim imka.j,un.s poet mare


;a'fu papu$e de ceara linga l\·larat ~i
Camilll' DesmuuUins,
S~l n-<lm inima sau filii ca orin"' luminan.'
pe \)u]cval'dul I\10nt01a1't1'e in muzeu] G1'cvin,

Totu~i am 0 inima s.i.u;wla ce bate l'U despl'rare 1/


sa int1'<' in iC'meile CIJ ~i~l fierbintc ~i cnld

74 5
inchipuindu-mi ca sfJrcurile sint
_.--
pc care des<'fwz eu cl'rnl'aHi u mare albac;tra . .
aGiii
din Sud.'"""
'--­

Noaplca ealigrafiel curtezanelor epitaful


mel.! pc fcrestre :
..$int conc1olierul Toneganl Hira spada:
mi-am tocit-o aSC'lItindu-mi lIltimul creion
sa scriu cum am dat in poezie Cll 0 grenada".

-
TaW., sa-ti aelue rk la lupt<i femurul meu sub baleon
m trccut un fluyil.l ce-~i sU~1lblzii in galop arbitral'
elucinc1 in alte sfere ca po un dili'iret fantastic
rm5iura mea proletara de Val'.
IIWSC\ T'sf.-TSE

Un lnger i!?i desfrunze:;;l<, din a1'ipi albul arctic


amintinclu-mi cum am fost un apostrof,
o virgula pe cer :
iris!. l..1'ist, lInqii trombarina eu coardele spa1'te
~$tept sa plec cu 0 garoaf& alb~l la rever. Cl'edeam ~a_negrii piing cerneaUi dar __
lacrimile lor tot incolore :;;i sarate
au curs cind au aflcildespre febra domnU1Llt inginE'r :
Doamn5, aceasta c cea din urma Hoare atl.lnci boalasomnului se intindea pC'
pe care mi-o arunci ecuator eu ondulari de omidii
.,'1 de baleon imi ag5t pielea ea pe 0 !it caka ferati:i lwispravita i~i smuC'C'a brusc
dima;;e deoparte ­ ~inele catre eel'
s1nt Soarele ce-$i gasc:;;tl;:\ lancile aduse din spelun<;,j
Tn pulp<,k c1umitak clogorincl ca ni~te ora5e
- --- - -- - . --- incendiale.

7n 77
Ell dOl'milam ca aen in tevilc suuterane de plumb arlie purtau pL' uuna-diminca\8 I;ra~elor de flilcari
ti ncdum('rit asupra luminii : era Slea ori spiritul maLematic a1 domnului inginer .
semnul de la canton. sustras din inventar
clar lot lntrcblnd am v;,1wl negrii incheind
aplaudat de Majeslat('a Sa Africa din
un capitol murind
cc ilustra pc oa%<1 din Congo intreglll ei
tamtamuri C'U 0 mlna j
I

iar en alta muialii in gura ineerca fcura


rilm monoton. discului solar.

Se facea cii ma ;><'l'puiau brate fierbirl\i


de fedoara africana
p0 care chC'mam cind albii Imi diideau
0

ell de-a sila rom :


in aeeea$i dimincatJ pe pami"nl ul aCt'sta ncgativ
se contura vag mistl'l'ul ca fiicusem moarte de om.

cum drama se dC'sfa,?ura

Se gJseall nen umuratC' [jin ~(' alb€' ~i nl'gre


ca pionii de $ah
undl' J\loartea hi sculpla profilul pe fi<'care din fete;
cum ipse sabia incet dintr-o t<>aca a$a
ie~eau afad! din ell"
ramininc1 jnfipt0 In somn din cauza mu~tei Tsc-Tse.

78 79
_ Edgar Poe ? .. betiv american.
nas cul in rutare :;;i mort in spital
a fost poate ~i gangster,
dar precis, a red act at ...Graham's lIIagazine",

---
Duminica oamenii sint de~lepii,
se plimba pEe' bulevarde, merg la cinematograf, ­
cite unii la biki vin sa "ada tigri de Bengal ~'
ascuti captlYi la Hu~i sau Foc$ani
~i corbnl (lin poc'ma de peste ocean.

_. '\

PASi'iRE;\ :\EA(in,\ Odata un 11E:'IJlln fugi1.. elin spital


in haina pesu-itii ~i coif de ziar

a vrut eorbu! sa-l fure.

A fost Uitai€'. comisal' ~i scandal


~i tal mcreu la intrare te inviUi un 010 0 ,
corhnl fiinel impaiat. domonl ell '!ambetii era
venirileC'.
1\u ~tiu cum draCll fiicLlS(' domnul eu gambeta.
avea In baraci'i 0 CU§dl Cll tigri lihniti
ai nd printre~ratii o~e de vaca
i'9.!!t
~i-n fund mai era un loc cu galben drapat
undc corbul celebru ncmi;;.cat croncrtnea :
- N (Vl'rmore !

Pe pinz3 era zugriivit undeva Edgar Poe,


o lichca iti vorbea dcspre <'1 :

o ~l
pe burlJ nc apasau prea mull opt mdri cuui de ~ ~
piimillt
$i la dipatii pe cil('-un lemn sCfia: "un oarecare"'.

Cum De in trasC' l.acerea, noroilll sub~ire ~i rece ?

1l pompasc inima eind batuse ultima oar{l

{i\ra sa l?lic e3 mai tirziu (,fonicarii VOl' spline:

"Un halalion s-a tiril inapoi sprC' ('ra C'lIatrrnarii"'.

Glasul dp Sus era 0 kgcnd&, un mil,.

Deparle 0 trompe-Iii din ~antul Cll oameni 11(' cl1ema ;

am \'rut ,sa raspllncl. dar guru mi-era plina dl'

MORTH
pamll1t
~i din <;;aniul eLl oameni miLraliera pl'C(1 tare Jalra.

IS~ rccita in acordurIle mar~ului


luneoru til' Chopin)
!-llliiti lle jmprft~tiam blestL'mm;

din Irei7C'ci in trC'izeci clt-' zile () noaptl' durnwam 111

,17iL
l cinc! v('nearn. cioc-ciu(. c!onlnii sallli
\ 1TH' c{lUlau prin ullzunare bnmue Cli fitiL

Tucu\i a~tC'ptam clrizontali Cuvintul de Sus


'iii no riciicam c1c-a \'alma in oicioar'C' :

82
Dincol o (\t: ~patL'1c meu banuiam un ora~.
pensulinc1 fiecare punct esen tial
lim bi dt' fIaeari ajungeau pina Ia stelele fixe
(a $1 cum pe un prosop uria$
pus Ia uscat
Duturau urmele de singe li'isate de CaL"1..
Mai era un profet 81 ma§inei de cusut
AnSa gil) din liW ll7 inii
I-a strapuns eu laneea in $ezut.

a unLlI ce fugise neispnh'il din uzina


Vt'am ~i l~U trupul inseilat._
Cuprins dC' 'fi&ciiri ee- il~floreau ea anemona
in largul uniYersului plat
stateam pp pod Jinga Latona.
tntrC'bindu-ma dadi e asediu
flLOSOFrA \rATERIEJ din s('oiea palmei trandafirii
imi ofcrl'[l praline en opiu pe Lalu..;trada
rind cercetam noul ev mediu.

Inchisa in zed, in sute de chitare


a~t.'m('l1pa unoI' siC'r:f' pentru copii
Pardi pasul ml'lI s0 ascunSCSQ
ultima virsta In'cu pe sub arcada.
dr' cinteeul acela de mierl5..
De aicea c!e' pe punte
Ell E'ram tenorlll operei acestea:
in ape dare

1111ga talpa podului cu piciorul de creta


m~1 oglindeam statornic ca un turn

nIl diutam nici 0 perla.


$i admiram
Prin giHbenu$ul ee venea pe canal
(autam f>mbrionul Soarelui. al galaxiei. eu vtriu]
deasllpra umbrei me10 -h,m pe frunt!?
fYolu[l inelul lui Saturn.
de la floreHi.

F-­

H
Pc striizi sl-rigau colportorii :
_ PretuJ prinii r[lIninr' neschimbal.
Undcva suna1.1 trompete militare
chemind ingcrii 1a raport pe un nor foarte inal
iar trpculorii c1.1 tocuri de guma
~igi1au lImhrple caselol' pe asfalt. ~~~

La claj 0 femel€ i$i lipea sin11

de cdstalul unC'i oglinzi :

era cald, prea calel, copiii supara\i

pe tnmwai1.1l ce nu l('-a spus ceva nou t.,

all seris pc' pfatforma c-un cui )

DUPA-AMr ..\ZA tin ell\"j,,! dv {)carj : BOD.

Tramvaiul v\,( Iii cra lras pt· lil1ia moarlJ.

a () cas~i 0 ft'rl.'a<;(ra era d\"'scl-usa la etaj ;

era ('aId, prpa cald !Ii (copiii dl' joac;} ObOSiti\


ca ingC'rii C(I se In tore ell stdC'lc de la pascu t
a$tC'ptau sa spuna (l poveste tramvailll _
tramvaiul in care () pisic5 a nasclIl.
--
Sf;
7
lIltirne1e ro!;oCo ve alirnau ea limbi de dulai '/ ni~lc
pllctisiti c-au fost prost impTima\i pc neo mografie.(

DinCOlO de pellJze un visator oarecare


poate la cin;;' <-tie ce man5ard5. til riLmul vie~ii bana
aseulta la gramofon un dnlee ~amoez
pri vind tram\'aieh' albastre eu troleu pentagonal.

EraJD 110i doi : Eu !?i ell Mine,


pe ur~' ati ta plh....:t...i...se,.,.a......l..:i....."n"'e.,...-..,.a....m..-.,..(\,.,Kt~·Tat.
apele erau calme !;oi nimeni in pare
afara de rO'icove. tncit i-am scuipa ..

NOT Dor

Sufletul meU era senin ea dimineata,


dar dud mlna am \Tut sa tntind
mi s-a intimplat la Ie! ca-n tala unei nglinzi :
chipul din fund n-am putut sa-l cuprincl.

Statea picior peste pieiai' ~i fuma 0 tigara


scuturind scrumul blazat de aUla monotonie,

8()

fiB
Cu dle v a eartu:;.l' pI' portativ a inC('pllt cint('cul
primelJirii :
\ ('ni\i copii ai Frantei, ziua glorit'i a SllSit !
apti \' il1tr-un baloll inc:epusem asc'('llsiL1lwa lina
in piepi C-Ull arbust. crescut. din graull\e ck plumb,
Spre llc'guri cllprins dC' toamna ~i dC'sfl'ul1zit
5e inaHa w;;Or ea un fuJg
cina 5ndi mUl\in1l'a YOrlW3 pasion3 I a clespre Da nton
~i ghilotin5.

In drum poate sprl' 0 constelatie

nacela incepuse sa fie brumaUi ell lapte

clar de atita navigaiic am uilat sa ma reeomand.

DOCL'ME1\ r
5int Pdf'r Sehlemihl AtlfC'l

~i inl reh respC'cl UOS, prcsClu'lat., Cll anal',

pe planetc1 tirania mai lrimete oamvnii 1a abator?

Peste (impuri Ijalbene couorau ca \) sin,L(ura


CL'

frunzu (]esprin<;a.
No aclunascnl himcrici cq1Jorind din \' ia 1a viiLoare
1l11111a men p,"rforata 7\'1enea dill cc In Cf> mai I'm ;
ca sa mUl'im clr'ppii ca pailll griuJui.
din turle dopotarii pescuiau vlrsta pvu]ui
Cll boahc sfacojii dt> ehihlimbar.

.:\l"cpdsatori !'ielicam in mijloC'ul lJukvarc1ului

nt1'-O poziti!' lJ%riC'

Tra~l:,am m('reu de- funia de la sllpap~


faldurile cam,i~il()r inro$itc', sus _

pilla cinrl dupa multe patrarc IrC'C'usf' un all


SUB, deasupra acest..ui incc.'tat tratal de istorie

de' IllI mai $tiam


c1aca Luna ce-$i r6'tti~l'a coapsa d0ghi os
ill bratC']e mele dndva n sa fncapa.

110
91
jurlll slelelor se aduna tacC'rea
11
si Soarde in zodiac ingreuna balant a : prin <':i:lr~i1e dL' i... LoI'iL
Spune~i-mi, spuneti-mi prieteni clorotici, cei ee \'01' patina pe dira argintie de mele HisaW pe
pagini de noi
se mai intlmpHi elegii pentru Franta?
,.or auzi cintcCll indeparta din nu ~tiu a1 citelea
tom

Spre asl.rul mort. eu magazii pusti" cum pianissimo, piamssJmo,


sub paloarea florilor de cueuta lie sub stre~ini ploaia de singe 11 crc;;te
veteranii rrvo]utiei veneau stravezii pentru li!Jl'rtate. 1'oza vin turilor ~i om.
la Marele Congres Transparent pe cill2-o pluta
purtata lent de \"inlul dinspre miaza-zi.
Din drumul lor comC'tele 1i culegeau in poale
]a Ul'ma unor lungi dispute
cu miinile mele late cit ni~tc casmale
e-i chemau cu gest de rugaciune

lipHe ca doua une]tc neprief'pu"_.

TotU!;;i am lanc;at acest manifest:

Celateni

baricada~i drumul ell st.ns unie

!;ii c!cmonta\.i omll] robot

$i inSllmi semnez;

Ell,
c:1\·all'1' al ordinul ui ,.Lancca lui Don Quijote".

Atunci - nil acum,

~alutam cu buncta singde noslru de pe fade

luminind stindardele victoriei.

!l:!
, :I
Dc t,arn1 Iosfond marii SE' izl:>£'a
ples nind ca ni~t<' palme de copil
pe apa dintr-un baLin eu heruvimi e ghips
sa prinda lIll P\'5 1e ro~1.1 mort inutil.

Apclc. purta1l alge ell miros de ioel


!?i din canal-uri Luna s-a clesprins ca 1.111 gong
cind sl1ia olandezul de la h'opicc
profilut oril.ontului cit 0 mingE' de ping-pong.

OLANDEZU BUR,\TOH

Olanuczul zlJuralor Lrimetea spada


in fiecale all numai toamna prin porn
alunci frunzeJe galb('lw decupal! raZf'Je
"ducillcJ l1oap[('<) c<1-ntr-un om.

eu trC'i su 10 de alli \'('nise fn llrma

pc 0 corabie CE' despica noptile CII etrava

cukgind Jini~[ea 1;1i Yi~uri1c>

de pc buzt'1c mulatreJor ell otrava.

~1·1 (t:,
spectatotii in gramezi de ceara U$or s looc'au
cu f,,!?tile aprinse in arena intreaga
prin care un ~tol d0 corb~ se rotea
peste' Cavalerul-Auster
ce-~i pierdea pintenii de fil"
ell !:'tolul de corbi cununa pI:' cap
ergind numai in trap, numai in trap.

l.Al DATI:H TE:'\lT'Onrs :\CTI

Arena era pUna de manechine de ceara,

manechine de ceara eu fE'~tilC' de-a [unl(tll

t umate toall' intr-un ~ingur tipar

aprobinn pri" Uicprf' ('ternul spertl'I'tol.

Cavalerul dc Carne', Cavalerul Schelet.

Pe Dudpal nwr~ind numai In trap.

numai in trap.

Trecuri'i ani. tn'curti veacuri.

1)1'1

97
ingindurat i$i rezema fruntea de un suspin.
c;i 7bura sa aflc raspuilsul mai aproapc de e'cr.
~

Sling-ind vapaia amurgului ~i desfrunzind


altadaUi u!11ura lui se legi'ina peste tnI'm ea un
crin
un clopot suna slins in adillcuri
opri rea S0Vl'lOl' sa mai UTC'E' prj n iluzii Ii 11.

Sprc asfintit C:'ra luat de extazl' ~i romantic.


- NiciodatJ, ah, niciodata n-am vamt aUla infinit ! I
CaHitorii din carabie scoteau miini](' pe ferest!'€'
DEl\10~1.)[, StNCELLTI
~i ('ons('latiik CUt'gc'au vi01et(' de pareD. 1';(' top0a
intregul7,vnit.

Peste paji~ti dc al~e ce-mi LU'cau in aI'lC'n'


Demonlll StoW'lui zbura demol deasupra tu(urora.
prin inlprmundii orbitele-i ,goale C'otrobaiau Luna
ApelC' !\[iirii de Safir lntr-o noapte
eu pale lucid de pardi ar Ii fO<it aurora.
urcau raz\'J'iHitt' sprE:' lI1ima mpa de vinlura-lume,
p1utea l1ul11ai \'asu]-Fall[oma ~i () sLea E'xilatii
cI in oOn<;tC'lati i somplluo8<;l'. stl'alucil'l :;;i t'E'nume

DC'manul Sillgelui zbura (ll'b pC'st() paji~ti de alge.


-- Undt'-i arr;~ntlll Lunii? lnlroaba acest tenebros
cClvaler ;

~8
~~o
ca par de jderi scobite ~i undeva pe drop uitate
it' pasul larg al timpului de care stau desprinse.

Clod yin: un zvon de lant c1insprc adinc ra7batc.

E jumatatea lor, umbla la timple cu fantoma unei

mrcne;
de glC'7.TIC'le de zmalt trage fccioarelc eu slni pietro~i
IX? Hnga scoid !?i solzi stravechi coji~i de pe sirene.

Se ca\ar-::i piezi~ pe draperia cetil Piaza-Rea.


Din taiba ei de f urn \I Jl or'hi dp riga grasa
FA:\lTll stringe deasupra stufului indepartate fusuri de
arginl
ce-ncrt"menesC' C'.1uUit ura stacojic $i sticloa"a.

Pe aid - pe aici, ca praful se lasa peste trestii


seara.
Cu talie de miri ics fan\ii din taro\, 1a fnnoptat
imbraca in 01 sudoarea m1a~tinei: miasma grea
~i pC' 1a tImple 1e aelie Un fir de lina subtiat.

Rasar din smircuri. Ii trimet ora~ele cu turle sub


namol.
rbitele cit floarea-soarelui de mari Ie stau atit rip
stinse

100 101
Sar utu1 meu ck depal'te, de foarte depanl?

pe sinH pi tuguia~i fantomatic va tree€ ' :

spre pulpe lwwdnd ca un melc,

p(' coapse i~i va lasa visul urnr'd ~i re('f'.

La urma ('-un ('reion de nitraL de argint.

imi voi a~tl'rjw semnatura de-a latu] pc-' pintec

atunci Pasal'ea-Cobe imi fo~ne~te sub barbie

f]ucrincl .,La donna (' mobile" ori alt cintec.

\'\'lereu cind ';r' inc-hele aceasUi cura de ha~i~

HffiSUTA din basca mi St' rastoarnu 0 fan! asrnil copioasa :

asUi/.i din ]\la1".'[1 GClllJena pe~tii de lRracota inotind

dupa Lun<1
se ~parg('au de salcimi in loe sa cadii lntr-o plasa.

lJonlTlll!ui $<:rba!l CiOClllesc


HirSll ta l1-a vL'ni t, tll1c1e-i hirsuta

Pe pieptul meu fixlnc.l Pasan'a-Cobe


~ tfupa de l'l'ni. lich0nii ~i tundra?

doua piroam.· au intral in neguJ'i arlinci :


Pe monl'l(' fal<;e bafull' in orologi'

- E ora sa fumez sl'rnintc cit, cinepa


la sedin~a viitoare al Naibii sa fiu dadi nu-i cumpar

Hnga feri!;i Cll <'ita!e octllte tiparit<.: pe slinci. ~i umbra.

ui!?nuil)~()se~L(' u paruasa din arclic


m~asa Ja aspect ea 0 runa,
tnfierbintat.l rnii slJgruma indata
eu imbraii~are elP iedera brun.a.

102
103
pe bulevard caselt' elipeau sec din obloane
apei cc purta pe spinare 0 iapa umflata
,si trecind sub ferestre con versa ccnu:;;ie :
_" .Nu-i dedt 0 iapa, 0 iapa inc-caUL

Era ccru) 0 u:;;a putin deschisa numai


ce prelingea lumina, noTii p~Hind jntins
cuprinsul ei ca mlini ce-au dodinit sfias
in poarta ell ripolin vopsita proaspat dinadins.

Al'ELF: r-1AHT

Rasucina toracele aeoperit eu afi~e


copacul se-nelina, spWlea : "Indurare
pudic acoperit cu afi~c, pardi dL: vint descheiat
raspindea nasturi CLl scuturiiri rare.

Gloata se-mbrincea pe munle]e in eel' ell virfu


tot piHrunzind adinc - se-mplelicl.'a prin glad
did inccrclnd sa inlre nesiibuit prin rana
acolo sus se-niepenise de-a latul un lHo'rod.

101 105
DinsUl1inea sub Iwut UI1 motan
negru-violt't, smuls din noaplC' ;
Ifcbuia sa-i plombez(' un dinle molar,
3Ctlm erA JlC'mi!;>cat; mort· precis.

Faina din o3sele splnzura\ilor


in orllii pilplitori risipita ell' vint
stinse t.oall' luminilf' ';oi habanera
rasl\na prCI1Jlindeni \i$llind din pi'll int.

j]/lOJ\':\ERA

Un ali nl'cunos<.:ut scobora de pe lIlaltimc,


era lin spfllzurat de pc lopE'tile moril de vint
CE' vlslea in nori bruni macinind oas(' _
oas010 spinzuratilor de pc coc()a~a de pamint.

Din negUl'a basm<'1or locatarii firgului


il"$ira la fer0stre cu sfel?nicl:' dt" alama
fiecare sdipind C'll ochii vev0ritelor
dar spll17urntul ll'('C'Ll Jl0pasatol' in abie:..

IGt,
J(J7
Unl stelele s-au ureat pe eel'. nu ~tiu,
nid cum rrei au ramas pe-o eticheta ;
scrie: JAMAICA virgula COGNIAC IMPORTAT
i pe poza 0 creola zimbe~te coeheta.

Slicla e plata. Asta pentru a intra in buzunar.


Acuma e goalii Cind haitelc la Luna VOl' Ultra,
fire~te, sarutase sini bruni de seniorite
ell sete, lumina 0j din pumni 0 voi hea.

PUT[N ALCOOL

Cum stdell' s-au ureat pe eel', nu ~tiu,


dar Luna 7<lU. a~ pun0-0 intr-un euier
sfi nu se mai mi~t(' traditional
~i-a) cksd1rea intr-lnsa 0 oarabini"t Mantieher

Poate pina 1a urma voi sta resemnat


al?tpptind lupii sa se seurga plintre nampti
eu burta supta ~i adulmecind prin gel'
sil manincc ell editorii din farfLlrii pu('ti.

108
10'1
Numai \"intul se h1'anca eu solfegii din Fabrica d~
Claviruri:
un lIl'get apasa pc clapl: discret ("a "i cum suna la
UtI buduar
insa rdll/al invariabil sc pierdca ell (ea mai joasa
!lota din gama
;,i ldtimdc frull7c din plaLani risipitl' ca 111$t(;
mOlll'te pc t1'olLl')['.

Pe asfaltul jilav melafizica lor avca bal~am de


oembri~ patetic
Uira '1[{omot limpede de argint rostogoli t 5a-l
plii.teasca sa plee~
NOEI\1BRTF; P/\TETIC iar dill l;aZ111 clipeau prC'matur cite\'a skk lipitc pc
fund
ell' IlU mai ~tiam claca VOl' persisla sa clipl'asek!. dadi
apa V('l"zuit' 0 sa sece.

Prill clar-ouscuntl sC'rii luceau din Fa brica de


Pt' miinilc mph.' St' prE'lingca C('\'8 din culoarea mav Cla\'iruri accenlc ;
a cE'rului. 5-a1' fi pulul serh' pC' mine: ,.aCl'sta C' eu tarc" ~i sa
Vpzi. imi <;pllIlL'am llOinftl'C'ala a~ta ll' \'a dLlC0 1nt1'-0 fiu pus pe soclu
7,i 1a circumscl'ip\ic, C<lci intr-ntit cram cuprins de tenl'bre pc unica
<11' c':'illfam Toamna - ah. Toamna dOI'IllC'a undeva banca
pI:' 511b pod Incit l1U putcam sa clipesC' de pardi purtam la ochi
in b1'a\<' C'Ll vlntuI ~i \'a,galJonzii sleW de inanitie. monoclu,

J J0
III
Oh, nu - nu erali1 romantic, lacrimik mde erau
de petrol lampant
dintr-un rezervor c('-mi lntre~inea privirea care fara
!lid 0 (,!roan:
dildea conture perfectc !?i imense tutu1'o1' lucrurilor
eerte
de\('I'ite fantomatice in aeest moment eu
semniikatic intE'nsi'l de pleca1'e.

Tirziu a mai venib destitll.irea mea din anotimp !


P1'elunga ea 0 figurina de El Greco naluca mea
valsata de platani
pe. bemoli ar fi vrut Sa mimezC' C'llmplita ei
aventura AMURG
a1' parafrazele lui Noemorie cxprimau suficicnt
drama clanului meu de golani.

Sunetek trompetdor se turtisera de ziduri

rlin chio~e plecind rotunde ea ni~te mingi

~i altd(' plecau mai departe

incit de abia puteai sa Ie atingi.

TreciHorii pe stnhi Ie prindeau ea pe mu~te:

df1mnii cu pala1'ia, doamnele eLI evantai;

toata lumca salta fiind~\ d~ vaIs

dntal la final de toamna prelunJ:!ii.

II
113
SUl1l'lele lrompetl'1or se lipiscra de dtlUii

~i alt<:'le se-nttl tau <:a baloanelc de sapun

1n o!Jraji ell [('resIn'. turle !1i case

atila de g'l'a!'1t' C8 plt'snt'au sus.

Trc'catorii pll'CaSE'l'a pl' aid - Pf:' acolo :


Soal'ek curgL'a p(' enid ca luminarilf' ell' c('aru,
in miezlr! lui c:;e dizoh a \In drllmct
absent 11111rmlllind: --- E ulLin1.a st'ariL

CO}.iSPECT DE TOt\M!'<A

Domnilor,

am \IfU t s':i "criu ('eva $i dl~spr(' toamn[i.

rial' toamna aCL'asta a fast banald

{lei [oate loamncle-c:; la fc1


~i va asigur :
:-;id una ll-arc tema originalu.

114
-,
Am Jocuin\a linga dmiti"
~.j vad CJl'a~ul de depa1'lt'.
Din co~uri de calorifcr
<;au poate chiar ~i de: 1a fabril J
pare' tamliE.' a1's[\ [umul;
elt despre morti, ei nu mai Yin aid dc-un an
~i pierd calieii chilipir.

D1'icarii cu ~imbria Iwpliitila

la ri~ca joaca in raspintii 0 dantura

s~ Cllmpere cercoi de tinichea pentru iubiUi.

ell dini biHta1i la rampa de gunoi incruci~eaz..'

privi1'i de NapoIeoni in[ometati.

OEM D11\ SI\~ATORlUL DR. ZED

Domnilor, a fost 0 toamnu pacatoasa

:;;i Soan'Ie se fot racea ca sobelC' de tuci.

Un pore ~ipa ea fienlstrii.ul.

De-atuncea nid
fant.oml" mari sa tread nu mai vor Fumul de tigara rasuci lin burghill in tavan la ora
iinincl clp mlini fantomE'lC' mai mid.
cea mai lardiva ;
- Vai, paloarea Lunii piitnmse in adaie toata
aproape
!;Ii in dar poemek scrise p€' file de calendar
se 1eganau deaS1.1pra lInei ape.

Un plop pe a10ie purtihU Mdilcina ca 0 trena


traversa noaptca en mistere vegheate de a fata.
pc terasa.

I II) 117
}\lii gindeam : ..In chaisl'-lollg sub pled,l1 dill par
dE::' ctimil5.
Jtografia cal'ui ador pasll'ea/.ii lJiata tulk1't'uloasa~.

$i tOlll~i la ora asla - cca mai tirzil' _

in tf'nclC,l t ut cinta la su bSClt din Yiolonecl

iar plopul ll'a\'l'l'Sa invtc'rs l10aptea sumbra de

toanma
l'ii iar mii ~ind('am: "Pl'obabil (auta Hni')\;: ~i ('I".

C u nota final~l toale au slal ca un pcndul


ndntors
miinp plopul 3('('la va face pl'omenada ~Llb camera \\(l.i\IEXT SOLE:\lN
Illicle sint (nelli,:
- Dornnuk pami<: ink'I'\'ino sa tf'l'min ell ael'sl
romanti<;m.
alffel miine' .'iL'al';l clanll Lllnil rna lneuc5 pre-cis.

~ndL'va in China JVlpridionali:i am sln:ipuns un om


galbcll Cll baioneta;
p(' trl:'pt<: de pagod<i slngE'h:' cllrgm din d mirosincl
putrC'd a ioel
inecind intr-o paUl rJincolo de zidurilc de.> pial6i
Asia
in care aduecam eivilizatia l)linda\i in eamioanc
~ ..- ....
von!.

III,
'1
Vii spun: "Aiei am intilnit Moa1'tea eu aripi stravezii
de eeata
cum arunea sanii eu teasta unui piraL trecind alba
ea un E'mai;
pe euvlnt de cinste poetul Constant Toncgarn
VclzUt Moartea
p1utind deasupra plalltatiilor desfrunzile de ll'ai~.

Omnl galben strapuns venea spre mine ea stea


0
mar:na;
eu tremuram de frica suspendat pardi intr-o vioarii
;;i areu~ul domol
se prelingca peste eoarde - era vioa1'a 0 imensa
cutie, un sieriu ­ vox CLAi'vT A ~TlS 1:\ DES£RTO
iar miini1c'-mi tineau strins eoarda ell carc: vibram
in bem)l

Astfel am ineremcnit ~terglndu-mi ba~onC'ta de


si ngC' cu bati5ta
!;i fara sa f;itiu am loceput sa ma-nehin : Proseris sall fcrmecat de sirene
1aolalta pentru morti f;ii pentru vii la minastirea lmi mai Illminam drumul en stl'aua de pe frul1.te;
Sfinta Felicia 0, Doamna, spul1C'am Lunii, prime~te negura
o misionara ell boc-anM f;ii oel1elari ell::' ba~a cinta sufletu1ui ac('sta
"Ave-Maria" 1a daveein. cC' treec leganindu-se pC' raze ca pe 0 puntc.

Dineolo de malu1 cerul.~i arune'au navoaele


Int1'-O zona din st1'afnn eu 1umini,

12) 121
ei care sos('sc i~i pierel destinul 111 miraj

prl'sarind petalE'll' pa~ilor pe nocturne gradini.

Aid t' Ull loc Cl' absoarb(' lainelc ca un bun'te

pt' care 1a v\'llin:a mC'a filfiiau in stol ­


parea cimilirul IbllJ'ator a1 Fet(Jj l\IorgulW

ogIindit el\' dl'asupra trupului meu go!.

STEAL"...-\ \'E.\ EHll


l\Iii intrebam Cl' pull'au fi dedt Satane yislind
ori veslitori de tragcclli pe aripi eu Iuem de cutil?
PIutl'all In desfJ'un7ire prin natura noptii
()('hii mri JllilJI,am vis;i(ol'i la sleauu
in evuri in C'vuJ'i in ZbOL' ametit.
singllf·ulLlI.ii.
Jli/irlil h'fllirt('scn
IO~" 111 Illet ru .n!ic I
Era" Sfin('$i relra~j din lumi t u mistC')'<:,
o data ('ll paduriJcJ Toamlwi de- ve-deai infllnericuI
('urn cre~te ..
O. Doamna. spulwam Lunii, pastr08za nC'gura
suilet ului acesla
ce printre astr" 1a vilmi1e vazduhului sC' to('me~te.
NELTSCHMERZ

Umbrelc dobitoacdor curg pe apa,

lImba lor ramine in iriste~c;

ele ling lummi,

palate de sus ell care se adapa.

~cgre ca ni~tc cutii pentru viori

se simt striHne for~~~oare,

pasari de tigHi tree chemlndu-se prin nor

nri ni~te cenu~ii aripi de mori de vlnt ?

12,)
Prill. oglinclii Suan,'ll' coboarii Intr-lln cllf~lr

in rO~lll sau soml) _

numai ]a ora calda cu mi.':>ter

urea sci fip tava florilor de Jlufilr.

~i tu Ofelia ~i-ai pus pe undl'va resort

~i ai venit. eu aburii din lumea industriala,

linga fal.anii plingiHori a~tl'pl nld viu, nici mort,

sa te l'icJici din fund eu floarea apei intre din~i.

Se mai all<le $cmnalul unui po~tali()n,


o goarna striga canlonarc8 noului antJtim

uesprinch:'lva culorilor de porn

,jD1Hl\'.\ :::'U:\TARA
sau amintirc'a lllllli IJalalion.

Luminoasft pi"ilrulIdl' prin erael 0 Sl'CUI'C'

sub care' gilu] mi-I intind ;

jmi d'nt.a sin~l.'!l' pest(' piidul'('

plna cine! lingii eel' ca un mar inflorim.


Azi-noapu' 0 bestie a ln'cut pc..: ogoare ­
inainte lIt' orele dimil1l'tii
Cll 0 umbra. ell cil1l'va.
pulbere ~i bi'ilalie stirnea in zan:;
pescarii aruncau undita in lumt'a cealalta
~i trageau slrllna
din fluviul de dCaSUp1'8
usttu'J1 inrl pictre JLI minoO: '-una.

12(j
12.
Sub dealul unde doarme $opJrla.

larga oglind<i din labii i S-<l scurs

~i pC' fund so zaresc urmele unui ura~

prin care tree f5pturi lungi ea un fus.

In Uicere burgllt'zi dc altadata,

lumi disparute,

cum ning pe balta fluturi alipi~i

spre hrana au gest uri dintr-o turla scufundata.

Ku dati ell pietre.


DUnllll'ZCl1 pC' aid a coborit la crapii negri;
aureola i so inmul~e$te la suprafata
clucind 0 duke prevestire J A'f/\ MOHGAN.'\

dnd in ochiul lor taink de os


sa i'boarc Ia clillsul pc dedcsubt li inva1a.

1:,~ti
pretutindC'ni, necunoscuUi ;
ii-aud pn~U prin hataia inimii meW
recind din veghere oril1nde.
O,hi limpezi asculta chipmi t1E:chemate
ck carc> al tau se ascundc
Fiecare frl1nte-i 0 coli viE' incuiatii.
Atinge-mi pe dinauntru pleoapcle grelc
eu a~tri logoditi in parU't.'=j,,~.fd de fel
ar de ce intirzii prin
vise sa raUic('~ti pc dragoni despuiata ?

128
IZIJ
lalcl chemal'ea :
o mie de land batllte in sculuri
lp a~teapW la titrmul apei din piatra mea dl' inel,
linga salcii akr~inc1 in vint ell coamE' de iepe.
o masca u(' aur mirlic la stele
umbrita de \lulluri
din('otl'Ci palr:a nwa Uiculi:i incepe;
spMincl InlUl1f'rieuJ peste taate
rar tl'l:'salUi ajUllSl' de furtuili
caderi $i ure-ari sub lacate.
In nl.:'r(}slit<1 dimincu\i'i prin cenu:;;e calda de vulcani
s(' cl('~fj$oar[1 in minp ca pinze de C'orabii lumC'Cl
mortji.
Intr~l orlala suI, trllpul Illl'U

5a-i all/i vibran'a ell' dopat,


Sa presimt.i margine'a noptii ST.\rn,,rUL MAnlI rNVrZIBLLF:
in pl'j\.in'a mc'a stic10asa
sau de dillcolo torentc de lumin5 venind.

Sgomotlll ora~ului s-a strins, a fost adunare de


tacimuri,
ait'i su~ dolane nu ~tiu dte mii :
Pomii priHuiti par pianistC' puclratc in fl'staurantl'
!)i clatinH ('apul ca strugmii ('(~ 5C desprincl din vii.

..Hai sa pledim. pkcam"- .. '"!'!'hi am plccat ­


orC'p pC' () navil St1ipinul i:;;i cumpanea balan\a
peste pulpe

]30
131
scuturind prin spatH stel(>le marunte
StapinLll i~i mtindea picioarele scriindlH?i socateal1.l
'u coada ro~ic de Yulpe.
pe duneta,
dar lara sa-1 prcsimta, deasupra, dedesubt ori Snlre
p;hari Cll gu~a plina de seminte
Purtind ochi miraculo~i in' PCD\.:' ca paunii,
51! kganau asemeni unoI' 1oot1'E'.
din planetl' peste planeta, llnga Eol gol

ingcrii eprului se rasturnau eu 10pe li

sa dezgroape ancora sadita in namal.

]\Tai jo~ era flautul meu umplut eu \ilrina.

cLllcat pe iz\'oa1'e seca\c. pe secetJ eumplitii in chip

de perna;
deasupra i-am lrecut in aripile marilm' de vint
~i de atunei I1U mai 7,boara niei una pE'ste dealurile
\:(,1'2i de lucerna.

I'rintre foi10 porumbului ingerij curgea" netematori,


- ne~tiuti
uncle eu z\'icnire de ceasamic fo:;;nea uitata 0 mare,
uncle dimineata rlimin pe [1'un2e lacrimilc
sinuC'iga~ilor ti neri,
n!stul din Pi urclndll-se la Steaua VenerU ea lin
um, 0 uitare.

• In original: pe.

13 !:)",
13alano intre sini ell vegeta~ii verzi
deasupra raslurnaUi peste eeata
prea nlult ca ~puma rnarii. teo indC'partezi.
StrigiHu [ meu llltllne$te stngOi umezi ~i slIbtiri
urn blind prin cttiburi de pasari deportale;
nu mai ajunge pieiorul Hiu elegant
ca siIclele ell vin pentrll desert
h'giintnd un pantof J'O$U pe spate.

l\rborii de' piatra sint 111struiti de vlnt,


pe cite unn} noaptea arund'i aneora (J bareil ;
aU7l, auti. cum pintcl1ul ii scil'~iiC' la subtiori
de pardi a1' vrC'a padllrca eu raclac:na-n sus s-o
b\OUf1F:,\ {MPIETI':IT:\ intoarca
dar noi.
adOl'mi~i linga nodurilp c<.'-o loin de pumlnt,
visam.

Sci tll'i'lt'l-!C [ucI'rca. nu 5e simle vn'unu1 eu spada:

Noi, unde-i Alexandru I\'laehedon,

locuitorii ()ra~e1or Uicule,


Clltrimbita, altu1 mai miirinimos ?

ingenunchiem;
Poate sa vina din lumina,

prin oehii mci InneguI'a~i ea douii site


din intun\'ric sa pIC'cc.

tu trC'ci ell indoiala desprc lueruri :


od nu s-a naseut le~enda can~ sa ne clatine fieee os.
privesc $i vad prldllri, paduri incrcmC'nite.

...

.)"
J..,.l
134
Astazi ceva a~tepUim,
ieri n-a fast ­
miin<\ tatdeauna ­
pe ramuri de lignit e 0 bratara ro~ic, 0 rana ;
aurul din care-mi voi bate trompeta
e inca pe nori 0 coroana.

PAZNICUG FARULUI

Lipita pc fl'reastra (;a 0 ffunza


Luna sta de citeva saptamini ­
e 10cu1 fral;il de pe sticHi
unde ObSl'l'\' minuta ee, Doamne, 0 amlJli.

Vioara i~i indreapta gitul pe perete


apoi i~i stringe lemnul 11'Wl!~ ca 0 iasca,
are ceva intr-insu1 Cf' vrea ~&barat sa nasen
pasure, un \'ultur, un efcte.

1:31; 137
l\Jinial pC' dntecuJ ce Iin('('ze~te sa fie.
in lac de arcu~ un bici rasuna pe cutie.
iar dineolo de zid umbla pc mare
a lromba-n forma unui sC'mn de intrebare.

Cart' mister se el1inuie inauntru, oarc.

~i vrea prin crapiHuri sa treadi-afara

cum iese prin urechea acului 0 sfoara,

cinc sub talpa Ta 1a iniU~ime vrea sa zboare?

CorA!Jii argintat(' in poarta departarii pic!'

pe undl' inir-ull fluviu lal de-o mila

pasari eu ochii mici din boabe de piper

vin sa r-iu!{1.l1easca foeul din lentila.

SOM:-J

.')i Luna se dizolva pC' vitrina


~i oceanul urca ince! pC:' far,
se apropiC' de buz{' Doamrw ~i ma-nchid
In L(us! ul Tau amar.

cum salut 0 insula. bogata. plutitoarl',


ce datina carnoase plante eTude,
liP-allele viC'rmc1c cum fact' in fru1l7a lor fiiina
vegetala;
11I'pant'. mull departC'.
11m l$i ascut ~i Hinci ~i sabii
};0-aud o!;>tiri zornaiioare PI:' cor~lbii.

J3f.l
139
t\1i-c auzul larg spre culmi aeriene :

e_-un du-te-vino printre stele albc,

a ni~tc ~oimi pe care nu-i doboara

niei icdera c<' Je-a crescut pe pleoapd,

nici vinturi afluenle in Austru,

niri Incarcat ~i dc'scarcat de pu~ti.

o poartJ se deschid('. alta.


,, rapsozii incarun~esc in somn
, t

, . $i pasari ratacesc in siHi festive j


lumina oricH din Luna aj stoarce ca dintr-o Himiie,

l' lloaple, noapl<' fara de holare

prelunga, lun,ga pina 1a dilciie.

HOCUS-POCUS
Tmi place' SH aseult Cum (n'(I.' pe lin~[i mine Timpul

In faldll1'i 1argi Cl..l nave de' razboi 'Ii cateclrale

asemenj dupa lin mare pas de arme

dl'sehis mi-e trupul ca pe 0 masi'i dc' spital;

ati(<,a gfnduri ~i imagini calatoare

sU'fllimpl'zi slnt printrc organ!:'

de pardi s-ar afla sub lin crista!.


Cum am plccat, rna intore, a1 nimanui,
ni<'[lieri vreo stca, pretulindeni intunerie, pustill ;
P pamintul nobil a1 pat.riei mele

Puteti iuma liberi til.("arile mele ! rna supara la sub~ioal'a un cui.


!nconjurind zari

pe lari"mul ca 0 coapsa C'Ll _ dimat tropical

am trecLi t pric<'pi nd tact:'rp3 ceru lu i


~orl hainC' din scinduri eu rnuguri noi,
• armonia tacerii.
Il'cioarcle in a$tE'ptar~c~' li se mu~te sinii
. a~a c;ar poe~ii pc>slc ca•.
se slring la craci ce scLh·g~glinzi ea nU?le ploi
l3i de pC' pielea lor calm furnega imagini adormitc.
140
III
.:\lil inc:hin la tine SoarL' cind sc lasa amurguri

~
domoale.
iarUi-mi aiurelilc putinc, cuvintul clUicit de rii1nt~
'aUi-n0 pornind inaintea oehilar no!? r i _
dad! ne eheama ,qlasuri eu Venera latuaUi pc ~ale.
.-0

Undp-i sa1cia in oglinzi scu!undata,

dne-a filcut. aC0asti'i seamatorie,

lJndc se afla poza locului de altildata ?

Rasounde~i) vai, fecioarc neumolate la dragos(e.

CulC'gcti miini tine1'0 infrunzirea melor de caiet.

cfmcotro . pescarii amncau naV0aul dupa stele

peste uzina pentl'Ll eusut inima in omul-~ablnn


1I1LDA SAD POVESTE DF. NOAPTE
\"int.\11 duc(' lloua scriptura de poet.

Sa simt cum p('~Lii prinlre degf'te imi salta

mil face pasul meu ce intilne:;;te 0 scoic5 _

In osul C'i s(' dat.:na lntr0aga balta.,

0, dati-mi dati-mi cheia sa-1 dl:'sehid !

-. -

Peste turn ~UlLlri albi u~or tree,


(' in suflarea mea un adaos,
5c'1TIrwlc' orelo1" $0 dpsprind de pe cerc.

AsUizi a ('azul miezul noptii se pal'':


C'ind lU1 fluture a stat 111 repaos
li:isat. pe minutare. ....

42
11:
,\stfcl E'ste cadenta mereu

~i prin orele dc pe trepte


'TI'uIa~\l. uciga$o, ascultii 0 povesle de jos ­

urc derbedeu.
dar Iiecal'e maistru de cuvinte

minie.

(N\..~
ell mint insa cel mai frumos. "

:'Ju toful e intuJ1c1'ic. nu totu] e noapte eterna,


t.,'
dfrek pot Inca sa a~tepte,

mai staruif' la fe1'Gastra rcrze din lantC'rna.

Hilda. Hilda. ama-gitoarc de fluluri


dcasupra durerilor din dureri inseninata te bucuri
la tine in par Cum miroase

visul care ajunge

Cll aripile a1'SE'.

Scl'iptele VOl' spune C W

t rupul lui stl'ivi t scari]e Llnge,


tl'ubadu1'ul aluneca
~i chitara i-a pui
cind bate vintul sa dnte singudi-n cui

Fi tillll stins ce-mi cre.;;te din cap


ffe Ce eu batisLa-l opre.;;ti ?
flutul'ii sub fruntea mea nu rnai incap
~i p<' sus nu l?tiu uncle mai estL

14 J45
Vezi. ~a aud cLlm 8t'rul n~sufW din lJsul ell' cOeur
i~i trimil 8cum 0 sageata.

Tunsa de zboruri. ouosiUi,

la jum5tatca drumului lumina alirnii

peste l?oaptele izvoarelor,

peste fructe necoapte,

Jl\.'olllincioasa ca 0 mfll<l.

F. l>ul1a-dimineata tri"ta

cincl ori~icc se usudi,

ora care l5.rge~tc spatiul

L1:\c;;\ PACP. 1a pomii tinC'ri 111i tocme5C 11mbrelc prill paduri.

copacii (' se sparg ca miC'i'.ul vechi dC' l1ud"t.

Cnpili pamil1tului ('c par L1ll abur total


5e inton' in cimpii lini~tite
uncle mii de flori ,,(all e8 ni!)lC' lIn'chi Isa a<;culte,
Prill cadrul solar umbra omului de zapacUi ~ inccplll rl0scoOlpullC'rc3 11111'1 lC'lItik
a trecut la tiirimul celi:ilalt. ('are a "azut prea multe.
ochiul ci de cJrbllne IIlI mai masoara TimpuL
$i C'urind la a min~ alba
va Sla schimuatii in diamant.

- Buna diminea(a. cupola, tll care lft'd pC' 0 aripa,


.,.
tu din carc ora~ ai fost retC'zatii,

l:!oal5. de' clapot c(' iluzii nu sllni ?

14(i 1,1 i
Vcncau dintr-o veche planeta prill prisme
purtau pe spinare 0 1unga craca
ell pasari eu inima din mecanisme
'ln dntec aducind somn mineral.

~i acest astronomic alai~'

noaptea dezieaga pe observator,

\'inturi stau pe drum, hidre ctclopi ­

mu1t mai e pina 1a imperiile lor ;

n1.illlai pe fluviul indigo

inoaUi in contra sens

spre tremurari ciudate de catarge

p~slIavu1 20zo.

J ~\SCH1PTIE

Linga apa straja a fo<;t,


straja a fost lInga paminL
in tre una ~i altul
a adormit pe vlnt.

Colorate
curgeau apek <lin oglinzi.
Du~i de spectrl.1
oameni fan:'! lap intilneam
~veall pe git a floare
~i merg<'au sa sc plantezE' In alt seme~trH.

J4~ 14!J
asarilc din ierburi1e de 1a fund
p . .. • .. .. ­
arW"lca 501z11 In pl'lVlrea mea Sll1lstra
$i ill ierburi mai adinc se ascunrl.
eu bezne raz\'rati!&'>--2.'P stie,
orbita vccina 2iJl(lrtt~ 5<1-i intr\:' un astru mai clar
a:ar pr('tutindl'ni clue 0 scoidi
ee-mi cintil oceanu-n buzunar.
Liber('aza- \i i ubi to 1rist('~ea
peste 1umi muritoare,
pc catarge lasa sa iasa
cit Scandinavia un flulurt> noel urn
clin pulpa fa paroasa.
~i cuvintele liberate' cle poet
THIST~TELE Oi\WLUI MFl)[OCRU intre ape ~i vinturi incep sa calatorC'(\c;ca ;
nu l.UffiVa e mai bine'poa~
'Singe1e ca-n tuburi de termomctre sa se opreasca
1a "lrsta douaz,>C'i ~i ~apt{' ?

Vezi. imi stau nel"vii in semicer


unde lingllri~e de argint eu monogram
cad in linie dreapU'i ­
ac010. sub alta marc, aC{'('a~i,
nave rastumate clim sint ca~tile de pompier
101'ia tacerii a;;teapUi.
Imi spalil ochiul 0 trnmba marin­
pc cre~tet purLind Luna plinit,

50
151
Din trcnu1 care S-3 dus
se 1nlo1'C cal810rii din clas nth
pli ni de lumini, ell aripi la dilcii
pe slrazile ce s-au desprin in sus.

Nu e nimenj care sa-i salute,

s-3U vapsi l eu ceva din fugina

suita in ulmi din comori

toate fetele slutC'.

lVlai vine ell anpl Ull armasar ccn1J~iu,

din alta stca aduel.' in unghii noi plant"-,,

NOAPTEA FEROVIAH.'
plin ferestrc deschise_

Ie scapa in oglinzi.

Molii care au minea! garderobe celebre

rod la margini a('(:,~te tencbre :

mEne se facl"' clopot statuia din pia\a.

mline brol1zul \'a bah' cmorul de dimineatii.

n tunel Sncii a ramas fum,


tulburc, nelamurita, apa vin~,
curge spalind sabU ruginite,
singura a plecat locomotiva de pc 'line.

Apa vine din ploi pe pereti


ca lntr-o sala veehe de arme
eu vagoane unde elita ora$ului doarme
ulcatil pe fum.

132 .53
etl pila, ell penHa. mi-atirn porln'tu-oval
unde mai stan tovara~i in nevasta
monarhi. aventurieri. desculti.

Nepasatoan' tIda duee in si.ne


ibovnici mul1i
strin~i parea to,i p<:'-llll veninos ciorchine
asupra earuia aseul\i
cum dalta imi inclreapta barbia. 0 urecht"
atenta ea sa-mi faea (lin os asemanare.

Voi eei de afar-a, da,i-mi Ull muc de Juminare


AUTOPORTHET putoarea sa tn>saltp ea de' streclw
cind lumi.ninclu-mi seula, rindeaua fie alta,
8-0 frig la maruntaie ca vetre]e din pf'~t('ri
unde-a umblat 1}1 timpuri dalta
lasind ren!. vi'natori. pareri,
dnd omul alesese balta.

Pulp< Ie tu sfinti lingindu-s0 pe buze

<kschis<' lll-au ehemat sa las viitorimii un chip,


In loc de caada
nn v('rsurile oculte pC' apa ~i nisip
eu gil de lcbiiclii agrafa
cl'-mi cad din palma noaptea u~or ca nh;;te frunze.
(('-i sUi elin noadii
infipUi-n c('sfa,
aia grasa
AsC'meni unui viel mp prin frueful tIe migdal
maidane ~i palate, cafend€.'.
mai sus dc' pint<:'c la u cousta,
d('opotriva calci1 pe su&...s1..e)e
eLl-atlti nemuritori bor~aait

1[;
1:;5
DernoOeii asculta ca la margine?- marii

cum cresc muni ii ~~edesupt ­

~rpe oasele goale ~i lungi de Haul

j~i intind 8ripa sa copieze cintecul rupt.

Aid se inehcic : in sticla profunda.

Pe rfi1dfti.eep sa sape, ­
sa scoaUi laurarul ce merge pe turn

~i face eehilibru peste ape.

Tulbure, neinu'jnt curgind

prin poenile plutitoare ~i inalte de cea\u

OGLINDA BOL" A V.~ uncle ingerli inoaUi ca pe~tii

intra in aburi prin mcche trecindu-~i 0 ata.

Cum c;e <'latina, cum n'~-$i pierc1e cchilibrul.

;T la ecrul de al doilea e tras pe srom'a ~

Ku ~tiu. nu ~tiu, nu cumya I-ati vazu.,

Castelul sc scufundase in sine tnsu~


nu eumva a plecar de sub le"pcdea mea funerara '?

lanlC'rnele din felinare abureau pc tE'l'asa

1 Ilnblind ca pes('aru~ii peste naufra~ii

:;;i valeti s('rio~i Ie adunall in pIasa.

les radiicini din lumea ecalaltii

~1 tree pe- oglinda ca ni~te ('oarne tnecate de cerb;

lin£;a aratari tdiite inaint.e de demult

gavoll'. mazul'd. intr-o cutie de vi 0 adi mai fierb.

;-,6 157
j\ll'fS ul navelot· se ingropa in ierbllri
ca pC 0 sallea lasatii amanet:
era u plante marine care devorau voct.'a apclor,
o plasmtlire a tacerii
e unde astrek p~ turIe defilau lncet.

Doar pastil tau umbla p1'intre pece\i :


suna pustiu panloful ell tocul iniHtat
dnd Luna se zidise in oglinzi
in
$i 5111111 era mai decoltat.

Numai eu menit am fost sa cobol' ;


\'ALUL ALB
"iata m0a impintcnata ell pene de paun
nu presim\ea dadi urea sprc-odai
pi'in nara unui flaut de pastor.

Plui de ghips necontE'nit a$teptam


in batista ta de cast01ana sa pastr0,.
IncC'putul 15c<.>rii a fost valul, rma piciorului care a treeu t
u delfinii ce donneall Illtima rcspira\ie __ dincolo de oglinzi prin pare
spuma lui 1'aco1'oas5 a trecut peste uli\i, din moda lInlli jllrnal france
a trpcut. peste negustorii de languste ;
nid 0 nade'jde e5 vom intilni pe V011C'ra
dUC'lnel portu] in icrburile prins0. de fuste. Copacii mureau - lIU mureau,
se aude sub coaja lor ca-nt1'-ul1 stup
frul17.a elf' mai tirziu ~~1·,.'I';bat(' :

I,j.',! I",')
O~fPET A ASTUPAT. \

\"inul dosp('~tc inca in yii


~l stau ell aripa pe vintul dinsprc Falt'rr1o
adierile cind tree peste ora~elc incendiate
rna rup In zapezi eenu~ii.

ertind eu l\lagdalena ce plimba· prin,i ~i c1I\('i ! I


ell" ce nu liberezi ~i Duhul 1\egru .
ce-l \11 la rer intr-un album sub che-i,
o. .l\li('lule C'('-ai pusl(:"'"l:m1elia mea atit pacat ?

"Text indeslifrabil in manuscris original.

Hil
Dintr-o poza in alta nim(.'ni ll-a mai trecuL;
Magdalena, pasaricii far a pt'ne :;;i cu crcier putin,
doarme sub laba ta Doamnc, Cll mugurll de planla
filni 5-0 trezeasdi sabiilc care 111 ceUifi Sf' ascut.

lnga J'lJ)11l a~ vrca intrcg sa cobol'


II" pUn de stde ca un dragon stra veziu,
sa culeg in gheare ('oco~ii de tabla gala de zbor
! $i lupUltorii in flU'culitc cu alti lupUitori.

Dar mai c singe care 11mbia pe deua picware.


Ina] (' vreme pin a cind Vi\~ se umple ('ll Yin ;
vinalul ('e se ;fiee Om va zace inl1'-o aclinciJ. uitarc
c1up5 c(' :;;1-a jucat mllll cum a putut. IARBA SOMNUL VI

Focu] , pina ulla-alta, i,?i pune Iimba il1tl"-o


tcadi de fum:
pilla una-alta, p1'ietl"'/1C'le mpIc, ditele,

ell bntuJ umed 1a mijloC' de drum

0, sa ciupcsc slruna mai ramil,


"iirile priml'sc lil)("r[a[('a.

din priYirea mea femeile intrate sa piece,


ultima sa fii cea dintti ;
..!emeie Cll piele wlina
sa-mi lipa1'esc buzna mea rece
indura pina incepe luna pUna.

Iii.?
163
La pulpe, in !runte, pe-o nara,
dureri neintilnite m-au cuprins
!?i-atente ochiul'i catre parul tau bii1an
din carne rabufnesc afani.

planta palicHi, un crin de apa.

ea 1n bol'eane stravezii CU pe~ti

presimt cum impreuna clI-nserarea

pe ncrvii optki invirtc~ti.

Nu ~tiu radacinile unde se-nfig :


poate in alta lume din ael'
stau intr-o stinsa olaneta
pastratc 1a frig, GRADINA FALSULUl EPICUR
poate muH in adfno
prin craci aSCUt1se
a~teapta pasari negre de lut
cartea dE' joc din care au fost smulse.
~

Vtntul spre mocirle dii cerului lndemn


$i clnd fara cocori l-arunca
il iilfiie ca pinza cortului unde. se dii 1a semn
in lOC'1l1 Soareilli eu 0 gaura adfnca.

Pe aici se muta azi prin contravint


din dimensiunea noua, dintr-o lada,
in zodia paminteasca
o natie !?erpeasca !?i bastarda.
164
16
Scuipatul otravil pe poame pICa rar
I pe dod sub zbor copacii intra dnd pc rind,
sub arbori Ce rodesc sageti de aluminiu unde stind
\ vietuitoarele ramin C8 fluturii in insectaI'.

Cum au dizut, lunatici ~i la stele strimui.


pe brazda stau perechile-nfra~ite de carimbi
unde pution umezcalii ~i cu putina zgura lasa
desprinse limbile din gura ori melcii fara casa.

p~ verzele mar('~E' ies rnoliile I'oi

I\ cind se deschid cu scir~Ht de w;ii ~l


scot
ocltiul intrat e£l un pivot

din inima pamintului pc foi.


STEA1..1A VENEHlI

Nici mort I1U e, mCI nu e viu,

eu cc-a vitzut. sc-ntoarce in cI'ipta lui s~ltul,

nu mai trimite-n vel'ze lac1'imi, seve,

cad umDra Ii sc co~c(Jvc~te ~i <;e aduna suI.

lutea pc mare 0 bucata de eel'


a Prometeu pc mun\i, ca Atlas sub m\m\i.
int1'-o stea stinsa, mai stinsa, mai recl'.
ingerul ci faclicr
a un paianjen sc cHitina de eolti ­
daar valurile albe de sare
luminind cxtraordinara somnolen\u
pareau pisici mlngiiat~ ~inare.
Numai la mina lui cea dreapUi
deschisa pc dC'asupra tutural'a pardi,

166
167
cite unul, cite doi, plini de clorofilii
priveam cum pc un- flaut nc a~teapl1L
degetele visliu.d in chip elf' area.
VenealllG,mizi 'dintr-o era de celuloza
Sa dam examen de fluluri in sal a
cl'escute linga un album pc care I-am ros fila. eu fila,
unde Magnus Gabriel sc iubea cu rC'gina Cristina
!;>i Timpul era clogele ce-~i arunca
inelul pc trunehiuri de pluta

ce-1 primeau co parul despletit in dipa nuptiala.

La mal, un cinlC'e ne-a oplit. ~tra\'(:~ziu ~i stins :

ie.$eau, intrau, sirC'ne prin castC'le scufundate

:;;i din adinc in sus crc~tea lumina ~

poate in apC'k ec ineepusE'ra sil scacli1

din Luna lin sirnlJure ro~ialic s-a desprins,

poate lin do!.'!€' ::;i-:2 l"lsal inC'1ul greu sa cad,!. MtNnoI

Pe uncle nimenea nu ~tie

intra mereu in somn dQ... plumb _

.. ingeri CD evantaie de hirtle.

£1 Yin copii ~i-mbdtrillC'SC pe drum.

\TernC cit stau pe vinTSt:iO stele

apoi ell parul blond cu~ e..matasea 1a porum

in plopii. care fae dantele .

eoboara noaptea ca un fum.

I 'ill IG!)
Doar singur eel mai marc in grad

la fel C'u marile gramezi de cuburi

eu pardi merg cind rna indoi !i'i cad.

Jubito, st'Hi a~%i la oelli Ientile PUS(' in tubllri


-- .
prin carp sa rna ve%i trecind de nori

- - ...

~i-a$a, imens iii fara fridi,

mai libere4 decapitat

liliecil adormi ~i din su b~iori

sa prindi'i pui de rindunidL

~lt semin~C' cC'nu~ii ochii


ee au crescut enorma pl®ta,
w

fructul lor e un tub intuneeat grozav


PAVID
pe unde-o pasare SC' salta

din pene lungi fO$nind ea ni$te rochii.

Aud Cum pC' nume rna cheama

strigatul ('i ll"rav,

In parul tall aurill ascundc-ma. ia-ma.


Ciclopii in5telau drumul spre n1unt-i;
privirea lor nazarea dintr-o rana fat..ala
$i-aceste flllgere scoteall pC' tarm
mutre ce mi$Call din buze
fara sa se simta vrC'o vocali'i .

..Cine sint('~i carC' merg~-e.e labe obtuze 1"


SinglJre talaZllrik au fO$ni

.,,0
171
In nm tdigeau distanta de erestele ninse

$i pC' albastrul cumplil plin de albastru,

Ie navigau plaminii eu pinzele IntinsE'.

In porl se armasareau-.J2lJciEali viole~l

l!.....eu
David plirLigrasic

ce amurg, ee amurg peyeret!

un mfnz nou porloealiu

Urea pe turla ele la primarie.

Numcle lui era,o himera salara.:

pr'tn pulp_e Ii umbla vitcza in chip de roata de_ treV

~i din grotele muntilor amil'ali

CUvriliTUr. TJE PE APE'


munUlor eu epolc\.i,

mal tare rasunau tendoanele in refren.

Prccedati de polipi aerieni


pe t5rimuri haotice, InslclalL"
David trec('a printrc. cidQpi La marginea aJrorii m-am aplecat
spargindu-le ~u Qra~tia frun tea sa vad cereuri tic aur unul inlr-allul pe ape;
sa 1(' fadi Inca un oehi.
c-un l~t ele dcmult
~~tt~.din w'ma Ie cluce
prmtre amawane eu inimi alba')lre sub :;;a
~i seara h' spi 117.Ura ele fcrigi sa se usuce,

• ell lillul ini~ial : Prinwl cUL'int.

172
173
E hotiiri't ca omul la sfir~it pin singuratic ~a ramiJla un corn de vinatoare cheama sirenele pc sttnci,
Tree foi de dafin pe sub un golf de frunte .
pene=-au venit din vint. ell departiiri adind;
~i din nervuri ascunse ca-ntr-o mina
dll cind pe apC' cerul pnmului cuvint.
pe care veacul diUHor o-nlinde
o virsUi nOlla deslu~esc

deasupra tuturor ce Ie cuprinde.

Dc ce din nf'guri se i'ntorc in nari miasme de namo1 ?

ell gleznele legate in catifea de umbra

se-ntorc toti purtatorii mei de arme

din cint.ecul de tinga ochii verzi :

, ..Desfa-ti picioarf'le iubito


I cum pe Luna cc sub ape doarme

lop(>~ile ('azute dintr-o luntre pierzi~.

0, calfl' de strunit sagc\i in arbCIIlcte,

cre$te pC' 0 salcie cuvinLul de la inceput

1;'i lunecind prin plete de lumina

e un nor lung eu forma de pe:;;te ;

prin oehiul meu mai pilpiind ee\'a

fregatele cum ies eu puntea de ametiste pJin:i

$i-au impUntat eatargC'le-ntr-o stea.

PriV0SC eu ochU mari, desehi$i

ca margaretele ce $i-au trimis prin pasari

staminele 1a jnal~imi :

174