Sunteți pe pagina 1din 7

Spa~iul scenic al baladei : Radu Stanca

Om felul in carC! Radu Stanca define$tC! ..1"esU.r~4~


, ei", sc pnalt' deduC<', deja, programul unei .. teatrali- _
a pocziCJ. Toatc elemenlelc aduse in di.sc:.Jtle con­
, 1n ultimil. instantli, spre i.dE'('u de ins c en are, de
pectacol $i joe cd mUftiLor. fntii, pentru ca,
cum 0 ('nnCcpt' poetul in escul din 1945', in forn11
reinnoita (.sau l'estaurat~), Qwjada devine doar un .,miJ­
poetic", vehiculul formal .al unui "continut.. di[erit
eel consacrat prin tl'adi\ie: ca "raveste~tc, de
~ 0 confesiune lirica. "A<;tfel - afirma eseis­
- dacil. in cazul liricului pur comunicarea afectiv"
direct~ .!;ioi nu tl'uvcrscaza niei un fel de pod~ [.. ,J, in
I baladt'l, poezia nu mai ('SIl' () simpla comuni:are
i sHiri ~.rl"Cti\."e, Cl)Oluni.care d:recta. nemijlocitA. ci
:micarea unei stAl.i a!ecuve .!,'in rnijlocirea unui eve­
n Acest evenimenl, pentru a (i biThdfOsc. &ebuie
... caraclprjzeze in primul rind prinlr-o stare perpe­
de conf!'ct dr.tnlatic :!:.
:'a,\ m dc-:\ face. aIDel spus, Cll un ~urs liric-DlC.­
(N. Manolescu vor~t(' dCl>pre 0 ..lirid mascatA.. ) 3
'D3i mutte niv(,le ale vC'Chii structuri a baladci ; tra..!na
elem(·ntul conOictual (an~8iind ~dialoguL adhor­
replica" unor ~personaje"). constructia, 8$8dar. a
intimplJri situate intr-un decor specific, eonstituie
'Resurtc$ia boleJdtl, In Ret'ista cerculUl Uteror. 194:1, nt", !l;
StanC,l, \C'l'llriU, Cluj. D.,cja, l'lj], p. ~,1......f6.
Op. ('iI •. p ..tJ.
,\ltlCl/lwrff>1:t'I,· jlfJ<'zld, Burur<' U. E.PL., l<'ltiS, p. I~,}

~19
~hivCllentul unul univ rs launtl"ic. proiectia sa x€ tel'io:lJI Esential pentru noua infati$8re a baladei, lirismul ur­
specta,eularii a sa apete. a$a.o: r. indiferent de formulele pre~Q­
C 1 :i~ire la gradeLe 3.s..eslej exteriorizari, in rapo :.izate 0 expre ie in d . r e c t 6. ,.Travestire ., liricului in
(;u eul linc. poetu,l adauga, ea e. eva eonsid~!'"d 1>1 ~i dramatic pune insa ~i 0 problema de op iune s t t­
interesante, procedind la 0 lasificare in cal'e asa-numi I, tic ii : a prc1ua vechile structuri baladesti - emar
1 ~ ~ en t c:-ti e b a lad esc Ii detin pozi ia <:ca 'mai apl" L'lteriorizate':--- inseamna. in poezia lui Radu tanea.
plata de dlscursul liric propri u-zis. Anecdo ieul ar -eon -ti insu i 51 1( n i v e r . U l des e nib iIi tat e mode­
aid, i "nascocirea" starii Uri c (termen ul e semniik· l, de-a Jungul timpului, d aceste structuri .,formal .• :
tlv !) ; .,confesi'llnca" transferata. ca sa spunem a a. um U, mai e.'act. a-I tr;)n5forma intr-un echivaknt a1 pro­
Jt. e r j ailat intl'-o situalle. drClm' tidi. I-a1' u oriei ser.sibil! i'iti, a iace din 1 tiparul eu care sa-ti po i
leg end Q; sa u e p 0 S t~ l, unde ., t 'ca 1iridi este II mode1a propri<='o Gxpresie de ine. In marc masuru... resu­
I.I: -..r...
~ . rta de a povesti in limplal'ea. iar pre]' reclia baladc i c: cst.E', de fapt, la poetul noslru,..o est a.u. ­
:are. 0 l' e Carl s tit II ire d€ oposurj cOn acrate d
l'ar~a baladesca e resimtc of timpul de prl'zenta IX
ulw care, el, realizeaza comunicarea" I. Fara a se t Iraditia speciei' 0 .. r cllziH\'" u~or de recunoscut, in
J ens u 1 ccll'cia poetul con tin 11 a sa jnventeze. Roman­
vesti. a$adar, intr-ul1 persona} 'ar se eonfeseaza e'
~tac in "lamentatia baladesdi". eul Uric i~i refuza totu."
lie Inll-un vcae neromantJic. Radu Stanca nu intelege :a
.xpr:sia ~ire ,ta ; el vorb ~t cle pr'c ILcevi'l decl despr nege pe sin d dragul un i "alinieri" la directia
sme mSW;l, lumd locul menef;t.relului evocator de timpw dominant; a poeziei. propiat, in aeca. til privinta, de un
leg:ndare $i~evcr:!n:ente pe masura. lBalada propriu-zi ,'1. Philippide. el nu se sfjcste sa reeurga la limbaju~ ,.ve­
r mcarna. In sim;IL, acel te.a1J.:u e 'l~i;iQ.rizat.. aJ aiec chi]" poezii pC'ntru .:l se exprima : n face. dl;1si<1ur. inlr-o
prin caJ.'e "poctul nu mai [a'ce decil oUciul de a declar fmna deviata. d ~r al' . iunii in "nas(:<)dri"
anec.dGta. rcstul urmtnd ! nLse desfasoar: sub chi'" enic de cnrc tnSa istanteaza la mQ.\iuLironic ­
. U nu In primul rind 1n aeest mod. Raporturile sale eu
Cu alte uvinte. . ,vocca aUc\.oriaUi'· e total elimmata Ir
..conv ntia" sint mai ubtile; el 0 preia, $i-o asuma. .
acest caz, expresia de sine a eului presupunfnd un num
mstaleaza In ea. ii utiliz aza arsenalul cu virtuoZllate
Clxim d m died: poetul e, de fapt .. ki aut 0 r 11 1 .
de perfect cunoseato . Efeetul dis t a nt d l' H~(moderne)
reg i z 0 r u l ltU1ui spedacol complet. .,Stare lirica"­
_ pus, pe drop\. cuvint, in legiHura cu co~t.iinta dara di
putem ~ed~c: - ti.nc, de efedul Ins{:,ellarii asupra .;;p' , az/' '€ e U ~. mai degraba deci cu "ironia roman­
tatoru~ul (<:lLJlorulul), 1n dependenta d calitatea sped"
lC .: . a Cll sarcasmul heinean - e generat tocmai de
eol~lul (.,anec?o~ ~l yel~sonagjilc i"). Mal cuprinzatoa
"£' d I in 1 de stiliza", de rafinamentul cu care e con­
decl toate 'aminE' InS' expresiva formula lansata r ~lrUit noul diseurs baladese, p;.oiedat pe un orizont eul­
Radu Stanea. - ~i .reamir:til~ mal recent de ~t. Aug, Du. . ral U 01" de icientilic L Aceasta particular a n $ tl ­
n31 - a "Sl'tuatwI poetlce" ..in re balad 'seul se afla ;1 t a a. con e. n tie' are. dealtfel, in numeroas tex!.e.
ill stare irtuaHi, n aetualizat··. <:a .,germen epic sau 1m, iem ele ei de 'ectlJloa., tere. ired marlurisiHi in creatiilL
b lie", j care "mar<:heaza mom€ n tul impalpabij, d Qr., iinafar;-: ~oatjului baladese, ca e su!:.'erata 51 1n dleva bu­
ni ~a: Intl'e lirie o5i epi'c' :1. .de dinu: -cele mai repr ze:1t.ativ~. Una dintre de ­
rru bad 1( r 11 I, min c in 0 - define5tC'. um 0 spune
I Radu tOllca. op. cit., p. 4,,­
r tllll. 0 ipost?za spe ifidl a eu1ui : cintare~ul galanl
~lbidem, p. 45.

3l j' birii p opune un univers al iluziei, rod al purei fante­


1 Situatia poctica, in Lampo lui Diogt'l1e. Bucur('~ti. Ed. Eml

n eu, 1970. p. 129-J31. zi de fa~urata opulent $i stralucitor. Din punctul de ple­

220 22\
are (titJu. inLiiul vel' ) SC' ~i pl'odue ~ in a ,.d mas area'
'benu-n miini" - avind. a~adar, eva clin eleaanJ.,<{ lU­
.. tl'ubadurul" minte, iar ,,:castelu]" nu c d cit un ,,'C 51.
ubra. a pers()n(~.iuJui unui Emil Botta, strabC:Htnd "parcul
in Spania", adica 0 ura himC'ra :
ruine" ~pre .' tur ul vechl. mlncat de reme", deschr
od "W"Ll eu scorpion". ,t.rivind "paingii pnnl?i p€ ste­
• u am, iubjto,-n Spania. un castel, nr" pen! I'U a . piHrund trist ~i palid in salon ,. 1a , accst
Portile lui sun I rinse-J cangi d> ur iliUm $i funerar supeu·' .. , A lmosfera straniu-oniridi a
Si linga fiecare sUi un maUl' cenei e aceentuata de 0 nuan aUi Ie k a misdirii pel (J­
eu fes de-argint, ell scull?i ell cercd, jelor fantomatice de l' ,'ug __ tia entei deplasari spre 1,)­
ul de in ilnire ("ul-c1n u~al treapUi dupa treapla", ,;"1
Pe soclmi mad ~i verzi dorm ei regc!;iti me-neet alene,. ,.) 1a ineremcnirea muta ( L"'nul in f<1~3
$i prin alci 'e plimba tri<;; i paunii. uilalt. ciudati. doua statui aIm'. fara pata. / a de'i
Cadin_ mni eu lungl :?l grcle funit ami Ulcuti ~i nemi$ea(i"), ~i. in linal, la l'eluarea, .. C3 1:::
TTdisc prin ierburi lene~e cal :-;,ti,.. • semn-, a mi$diri' (..dnd sun te iwave / Bat miczul
,piii-n rmcul solemn ") in atmosfera maca bra al d.l· 'i
Un :·),cmen:,a texl c graitol' l?i penlru 0 anumiUi ca· iiI" e U$or d recunoscut: .. $i-n bmp ce-ntreg c3.stelul
lit ate :l Jiri.:·mullli lui Radu Stanea. dependcnta tocmu: ~ofioara / De- n geamat urd, amar, knit rill zid, !
'2-. accasta. onc;tiinta :reeuzitei, Impl'umutindu-si coni mbrati$ati eu dol' ei se trecuara I In cripta de sub turD,
o,lL,lnca iPOSt37.ci ~ dorice~il a lrubadurulul ce-~i constlll" . de se-nchid .. ,".
i(':;;te lume:1 himerica, eul,Po ' sc exprimi"i pc sine in· Aparitia, il poanl5, a Ii 1 i a c u Iii i .,bCUnd din aripi
Stl5i - indircr't - ca pe un constt'uc:LOl de 1umi ilm:orii. 'iei'r]" eonturf'C1z5, emblematic. un univers d sensibiJi­
rial i'o cal' investe~te tot can' mai bun: lniv"'r per­ t~te, introdl1ciml ~i () nota de deta!:,ul'e, T ., cherz ", JUt­
f ct. rietuind sub semnul frumosului. al •.irlea1ul i", in~j nt a sa deC! relief, prin difercn\<1 de ton, intregului ta lou,
'1] unui idc31 refuzat, lrea1izabl1 - de unde si lonalita" D aSl'T'1ene< text spun , ~i el, foarte mult despre na­
ien insinuat-cl('~iaca_ P1acerea . tazfu'lj S,\1), in alt plan l4a liri mului lui Radu Stanea. MarturLsita e' r ,d al le­
<1 restau ..",,'j" I.lllei eonv n L stetiee, Ie sursa mai mul tli i . i fantaz[lrii (romantice), ba1ada indica 0 cal di­
"au mai pu~in liv:>esca, S(? ·:::(In,iug~ eu sentimen u] pr.."C1· ecta d lc,qatl1ra intre ubiectivitatea.....£l'eatoal· $i nl­
11 atli unei a ari pro~cc.tii idea1e, ul ima~ina : acC'sla e te, in aparenta lui exteriorltate
Alta datii., rnecanjsm 11 fa,nt z;)rii in intel'iorul ('au ' taeu1ar:i pmanatia tensiunilor subi ctiv , ploiectlCl in
sen ul) un . uni\" rs imaginal'. .. "aU -c;at" d' () anume fara a unui .. (eatl'll·' l:'iuntrit:. de videnUl atmosfera li­
ditie. e semru; a. l.a modul .le~ol:Lc.;.. inca din praguJ -' 'lea, elegiadi.' Pe d alta parte, ea atl'aqe alentia, inca 0
l:Lnfesiv - :11 baladcoi : ,.din eind in clnd din sufletull1 €U tao supra acel i instala" 1n e nven i~. a unui mim ­
~e' 1'a I en din '-un v c'hi lando intuneco', I Un d r. ni.~:'ic. c dubleaza. area lirica" indirect tran ­
inalt. in doli Lt, :lIb ca cearo:, ! Ling-un grilaj de poartd ~ prin i~~cer.area bahdesea ~ (j emoti de fae ura
(1(. jos" (L iIi a (' n I). Apoi nuc1eul epico-descriptiv d z" tl u -livre ca, mult di - :Intat; de ironja altar poeti.
'oltat in ti al'cle baladell,'omantiee ~crmane sau po ti :.' "Ianiel'ismllllui Hadu Stanea (in _toemai de acest rafina­
l'a l'U sol€'lTin de urnbre flmeral'e intr-un decol' ce l'C-' ent a1 rc:folosirii ~i l'€ s truelul'i.'irii unui repertol'lu fol'­
une~t0. inlr-n dispunere savanta. atenta deopotrivii 1:1 cal rno lenit. prin el, "desuctudinca:', "anneronismu1"
( " etul de ansarnblu ~i 1a detaliul ,grafic" al imaginn. ui tip de sC'nsibilitate se alvea:za ca jntr-un refugiu.
,'km('n lei? re1e mai c.:aractel'i tice ale "recuzltei c. - ,dom­ '<ld exista () solidaritate profunda intre ..r evcria nelini~­
l" a poetu1ui neoromantic _o;;i aeeasla rC'cuziUI. a altui
nul in, It. in rloliu", "ingindurat". c ,,0 razu p< 1" ~,l ~u limp. "mae ua1a: r ea _i ea. Optiunea pentrll ascmcnea il ­

222
:,{.'enarj sugereaza, in fond, 0 frustl'are :;;i necesitatea un ruriJe 'inlocuiesc aUe dpcoruri inlr-un specLacol ne­
vaziuni; fl'ustrare - in sensul cii eul Uric hipersensi erupt. Un adevarat ,.vic1u fic~lOnal··. cum se exp)'l.m~
~l "idealis " l.~i simte interzi Ii confesiunea directa . ev' Varti<..', pun in mi", are ace·t .,mare tcatru a1 llu­
ZJune - in rnasura in care formele .,veehi·' de exprE.1 • I. -\'('.1 ((> "trubcdurul mindno~" in\'enteaz- ,pentr
mai apte pe~tru a medi? reloric[ cenzuratii. let nivelu .\ Sd (.,Eu ;Im. lubitu,-n'pani:! LIn c<):-,tel .$1. ddea
tnct wcon[eslv, pot scrVI dr~pt ;nasea 'ceeptabila $i ac· I, tp ac stApina- "I"). imagineazii. p(}elul 81 p~ntru
ceptata, Cu observa\13, totuS!. ca apelul la ele sugel'€ : 1 (L 1" e claar \) lume de fantasme, p_ are ) 1< 1Tl
~i un a.nu~c se.r:.iiment ~egiac, 1 fragilili'it~i aee5lor ~m- pinire cind /) rea, caci:i-o cunsLl'lIie, t singUl:. v,

';"'ETSUll rCill1agumtC', abL<1 ~ompensat de placer a regli.· Ca orice adev[ll-at romantic, Radu tanca .. vJscaz~ 1<1
1 ~lui esld. cal'~ Ie ..l"estaureaza'·. Jocul ell ma:;;ti.1e stiJis- ice nu exi Ui" _ dar Ie viseazc1. ca am al vremunlor
i ice e deconspirat ot de autor, intr-:) lamentatie bal. I noi sub semnnl cultUJ'ii, al Cartii, al Spectacolulu,
('('sea. I." pr~cum Pistolzd. purLind ,ubt!tlu~ :... in ~lil r~ tlU~ sa an: in ea ceva ;,muzeis lC' .. ,. de arhivi'i cUIL~:
mantIc . ~l cnrp ar Loale datele medll:lLlel leglace . In lIl.',cenarile sale se tr;h~ste. se lUbestp, s<: sufel a
ema iubirii plerdut , tipica pentru .. poczia mormint s~ moar> f'1 r:~os ntuallc, intr-n c(:l'emunie compu~a
lor'" :, decorul autumnal.si. mai ales, t0atralita a ufe a toal0 rernllilc artei. confor un.ui c d ~o~ten,Jt a
!'mt c1 : aerul. me1 i )?I.'an;ahc, su<>erat de 0 ~n_u~1e se~erJlii' ~ei, Una' dintr "situatii1e pneLIc:e" dcftn1lo~'ll ­
tl7;are a gesbculatlel ~l exage.rare . tona'llLat.ll senhmen· ra mediet'alti _ atrage alen\-ia In clleva v.el'su.l'l asu~
t31e - .. Acpsta esle locul Ull< t m nrc sml / duo moliva iei ~lcesl('i opti uni p ntru cer~mor:l1al :;;1 deo
~;-n rO]YIL: straV<:':chi~e-osemint . / ~i-J.cest~ Q l;lOrmintu etului eu pnvir(J<l intoC\t':.a ~J~re.tI'e(,1Jlt : .~n tUl'~ ~_·,u
(~ar.c sarac r:n'1r?,tnt!) / Unde-a77~ ".t?ml. sa ,'Ll!ar :nit iar~i vechile piing ri. / II' cli slau totl ·u ,H'lpIle-n
:-::,-ml aduc nmmte": .. eu capu-n mWT/ rcfn-nul tn'cu- I b'l r '1' ,_ l pl a- :c[~b()ri "i sa sinv-er~ :;; i -a I Q ­
' 1 1 / co' • , • f l u 1 O. lC < S
1 u IUl -85tU t yl par, cum. staLl, ell mSlll1U () masc(J ". '~f
< ..,
" f ' I l>:> I cuma cas­
ncran'i'". ridenl/Ile c.lSIL e l l rlinlOI;,." _ .
Sub til1ul.B1lfJalo Bil se conslruieste. alta datil. 0 fliP- ul e oal () ruinii / Dar tu \'ino, chia:' dac.a ~um;u
J::(mie in care se tt'aducc obsesia trecerii timpului. intr-un ~elet. I . int ~' fanloma-, V 0 m .f i Q pat L n a / A
limbaj ~i ell 0 imagisticfl evid 'nt mar~ate stiJistic;
, ' f 'l- t r· ., ca· T u'
\to L
nos t r l.L t ci ('1.. t sid i,.~ C T (> I. I/O! Vino!

O!J..aCah~1 ost nu,ml. adun "we,,: ern 111'l3"d~' t (In rem e a (I c: e a s tab aT b ar ii ! S - a due e n
Jar atur..::;) em nu s mna c.tu )rec. marca mJ<' . 1" ( ) P " inlreaga
'a) -tilistica -rC'lunU\ lran. pare, lolw;;', in organizar a d(· a e u.: n r me 7 e va ... s. n. O~Zl~ . .
{'nrullli, a figuratiei $i mi~('arii scenice. din atmosfera m" nu numai a ~asta - estc, cum se cde, 0 1 n v t tat ,1 ~
tUl_uror ~ala.d€lor. .,GO~iC::I". ro:man~lc-ma~a~rj, poP I re g i e} b joe u I see n ie, ca () "corec~r_e" es~etl .
hntfmanmana StiU faustlca, medleva1a. anunlmd de b .. , 101' realiUitii barbare" .. Patina evulul taeul $1 di ­
mu 1 popular etc.. ,':ena baladei lui Radu Stanca este fit'- ta,~e I . II dl'"va''' "te. "il1t efeele calculate. re-
to' de (\ mare I1lO b I'I"ha 1e. R a 1un~1 e e sc I' b- 1
l1Jn a ell ro Ul •aeru l\ ' 01 Dle
L •
1
L ~
l ' mblemaLic odc­
ral penlru un spec taco cxemp aI, '
J 111 r'"puJ Hallu Stan,'a ~! formde nalade. C'l.um. dtn \" I \lici, in atrilck 'maginarului Tomantic-mac~~ru.
',ll npu lui Diot/rne. p. ifl--85. ')t. l\Ug, DOli <1) jdentjfica, in Op€'
ricit . -ar schimba decoru} $i costumati".t (in care sl1hz~­
I'" pftf't\llul., tp'Xtl'lf' "U,t\'~ltl\·l? pf'nt!' c.dtegoriile prop use in Rf
.un'('p lJaladr:J .,medicvaH'1" si "burgheza" c l'omantism tmpl.lrlu
! v. ub"tdr.\I,t1l( l'~('U ,,1 lUi Cornel
" mi.i~til(', in ,'n!. Cirrll, atuori, tr!ndill!r>, Stall,'a, poezie ~i lcaLru, BUl ul' ~tl, .'\1­
I' 1-1:1-152,

224 223
pl'l(l<Jmina tot U$l cum Si: cuvinc in II -(> poez-i truball
de eli 'Xl hbertiitij;'. <.:neazul valah tolu,:,i v'clodos,
re c- ntim ntala !), speda-colul consLruiL vizcrtza 0 anu
planul simholic, c to tie caci moar ea 11 apropi , de
p f qiun' s <.:lieu t, "Lam ntCl(ia baladesca", eu t1'
n ,de spal iu] . Cal' lului luminos" cal e-l \Tajis . Finalul
/(~nll ci. dl cill'siv dinspre eul liric pI (' un pe:' onaj-m
ziei concl:.''ltreaza .lI.~estiv aeesi pc raclox. conf I inel
tao are Il'totcl ~allna f) gravitate l'ituaUdi. () so]t>mnit;ate
emului :lce~ n01~1 de j'l)lunjime l stilizar.: emblematic..!.
t(ln lUJ ~i age, li(;ul"'\iei, adc~vata .. i(ua~iei-limW1 in
~iinitClric pentr scn. u! lui Rad Stanca. poE'tlil-sceno­
~(' l'I)S (''ite' cit? obIcel monologul. Lamentolia Ioanei D'll
af: .. Si e-am dizul la pOl' He celatii, ! Intins pc seut,
/'(' rllfj con 1II' aza, asH >1. in retorica-i SA.\'an a, nu nu
mitn:>, inLrll-n eCl".
LIn ~atetl:: di. CUt:; e1c'giHc: confesiun '<'/ l$i sugereaza
' Totul s pe r e ca ~i cum cest dubluri ale ului li­
coniIn '$1" 'm'U ", $i .festka, Prin v ea luan i d'A
n-ar fa.<:e, pnn confesiunea lor c1egia<:a, decit sa-Sl su­
. 'Il'b sle parC3 0 ~mblt'n1a pe ear 0 vedcm rC'liefindu­
ze suferin\a :;.i jcdfa intr-o inscenare ideala. slmb')­
de 10 11 SlroJ'3 1;1 alta. in 1iniile fel'l11<' <-de' dte un.j me
-e]jb ratoal'e. "Ada de a pove·ti Intimplal'ea", <.:elllt<
fllre p];]slic'i7an 1e: . flam.imii "erpi" al na~'-I"tlor imbl',';
gendelol'" in aceea$i Resurectie a ba/adei, nu 'emni­
.'1" za fa tura ramas5. ,.dre' pUi" :;:i .. n<'-nIdnlfc "ce devJ
,a, in f mel. ;~Itceva - c!;1C' 0 l'aportam la exigentel(~' de
tl PUlt noare de fl)C", s~'alclata .. <.:a-ntr-o i~alta amf
,presie (II <; I indirect<'\.) ah~ ului poetic; ciiei "si tua.in
,. um": .,pe rugul plln de bt'at('le nebllne". mqartea
t eli 'fl" se <.:u\'ine sa aiba Irumu iea ci : s- pr~m asca.
'we apoi "paginul joe al dragostel". "n('heiat ~u ,,~ununl.
dica, ('IrE-a v:~l()ar~ ell' em b Ie m d, de .. evenimenl sim­
eu ..fhkari1 albe", re<:eOult~ in final, d "aJbul jnel" lic-se!1tilnental". Dupa cum, in caw] "baladei propriu­
.. ium '?\T(,H ,i cl??ta mOi:!rU't", Muzie.l fas('inanti:i a "coral .:se", te, 'tu] lrchuic C:l 'onstrUlasca 0 see n d per fee I
ldi Iun in():;" (lir~ eClat sel'v('~t.e, in Un Cneaz valah' p g i z at d, ;n mare Ollmf'tr de b:lladc dezvolta cbial'
lA)r'(ile SilJilllui dn'pt .. und'1" e car sc inscrie >Je. :rna evaziunii inlr- lurne ascultind exclu::;jv e legjl'
moni,allll. 1.nL detali:'lt in mi$cari gradate ,81 mrll'tii per iUmosl1l ui,
~nnaJ ubl. lotl'-O regie aten (i:J c!l-opo!I'! Vii ]a pJogre iun~ RegeL visfltor, din pocmu] cu a('ela~i ti,lll npun cos­
, c1tm sferei" Urice $i b "reg1'esul" spre tinge 'e al 1m·· .w]ui t~ro('-cxpre jonist. abiltut peste DL1l1emarCi:l.. 0
C:clriJ .. ('I·OulIIl" ; in limp ce ini(iala .,uimire" a eneazulu. iludine :'ie d" (-l,aI'C 0steLa "i I'efllgiul in I'('V('l'Ie :
rovucatJ de ;.1cel ,,[.'1')1' dumnezei ~C, p]i de mister"
~i-n timTJ ll? mo~rte3 umb a-n Dnn"mul'f',1
Il'ansfo1'ma in a.devarata .,vraja". urni 'in "extaz" i "it
Nestingl~t.I'il::'t, p1ina de oroarc,
dntar;' frii(>!e scapa in mtna 'Jlaretului. "lanced....
·.[.CdC' : Irful / ~i calma ~i-l inng!.' in ni:;;;ip". pintenil sim
InviHuit in '(raie 0rbitoar
l 11 bera11 din seara-, pIa t05a (' desfi:icll Ui sj p$tean ul e pru' Eu, R."':;"1l', O1a plimh visind ell Jarca
"< le dm .o;;U sub pumnnlul r1u;;;man, Prczenta ,.se nicl" Alt l'ege, din Ba a a lacrimei de a1/1'. trai~' e doar in
ctfp rl plin conturaUi. "illtimul eI'S" conteazii $i 31
,tutea fascinatiei unlli id 011; studentu1 fau:i1Jc-hoffman­
i02rle mult n Lamenta~ia Joanei d'Arc pe TUg, , poant
"Ian din Baladii stllden ea cd L5' construi ">te noapte de
j l1-:a15 r:istlJrna ltuatia ir~gica ini tiala intt·-o ., victol'ie o
Cl nt:i iubil'i s.imbolice, 1'E'7uminc1, oar .cum, InlJ'(~aga d(5' n,apte him era, disparind sau pi l'ind odata ell disLru ;­
a ur·l'E' ("onf1iciuaJa a baladei. Dincoac are Ioc praC1lc a ei, Atotputernici regala se Lradur:e, .alta data (111
aeC'Easi mi~car(> l"evelato:1re : ucis c cind se ana ,la u. ik·a~ fi rege), ca Iascinati a spectacol,ultll .constl'Ult c
dinament de estet pina la forme xceSIVE ~l fJdatoare:
I Tnn Val'tic face, in nc~st '<ens, 0 ob~('rvati fundfimenlJ! Mi-a~ vopsi picioarele cu rO$U I Si-a' iubi bo~boanele
"cnind r\\: .. J aginaiia "dc"frlJlata», r-u in!)elatoare volut~" , dantul .' Seem--\. C1!5 ie~i, plimbind ·ell lan~ul, I Clnd,og ­
de I- pi, ,Jprin"; d(' dorinlil d(':l e JI hi (-, intr-o fkilunr]W
fl'rt~, il intr·" "d,Hp", in op, ('it., p. 43
lul vel dE', clnd ct:Jco~u. /1 De-as fi l'e~e-a$ recladl So­

226
227
U,m~l lSi-as sC 'd' lafia ci r:1finatil dar rcactuGlizeazii:;;i n inL,'(?b ori­
1~. poale1.-:- oi - ocul 'l1'OJ In nuu. in circlll'i J'OCll cullura 1 carc-i dn reJi f : Lot 3~a cum, bunaoar;;'l, Ba­
/ As apnnde inc-o data R [
GIn tal Cl med ~i-a ffUmLlsel" I T oma, ... J a studcntef7,,;ci'i I'l~giza In eatru a1 iluzlei inv{l\.aL di
a1'1e". ~IJ uturo!, lQ-:1 the $i Hvf[mann, iClI' Lamentatia poet1l1ui peT/1T1l iu­
E, -pn.. 'sif' extrema Cl. ::;t lism 1 . C . s irnagin pe da ale poeziei tfubadurcsti, in trnp
Juda on1c'r.im1l. j -i J'oac~ 1 d u .lI,t. -oryd n, din Trandafirul .-:i calanZ l!;'i construia .. anecnoa" in tOl1uri
, '" C J . ,'. ' a rna LI l weal. propl' , 1
J. II t i'll tlflclUlui nJ d. b' . . lU "pel romanta.
:'lJd[H')i!n'. gr tiea tUdi'a~ po. oa _c~' . tlf:ld!nca leg Poet mani"l isf, in sensul preluarii ~l raflnarii nor
bal t. CJ ~fl m' [ '. ,ml$Cal eel ea Intr-C) cena uri consacrate, dar ~i in a~e1a al mai g neralel opozi­
<•. - t emmlLatC' sllg ri d b"
}...Jl18 t:rtr~1cLLl'iz('. zi'i acc':! F , n _am Igtufat2a andr: wntre mimes1s ~i phantasia, dintre nat u r a 1 ~j a r ­
Pl'in(u) penu111hr,.,lor s:" prczentn crepusculara (,8' ric in., U (J uptiune VidenUi pentru termenii se­
(u[orla narcisi<-; t'J.'. ,eu mt amurglll") C(>-,l exhibe' zL RLldu ~ldnCct cste, pr-i eXI'(>] nta, autarul unui
at i 1 S c.: en' c in car ev lu 'aza atit 'a act (I r, in­
P,<nn Jici, l\Jl"d<'lu t e nlml'CUI'I' m" ­ '0 Urice. a l'oluliluI'. cit ,I - mai ales - 'n l' e 9 i z 01',
C" d .' -"copal". n t :.<lrul lumii - Flrc este pentru I, in primul und,
_IT) c~lc, p' rca t ec pc piimint d _
r~ OcJ:1 (pe ~'(:I 1'0':) iJ:. clInd sub ('n~~c~~~~ oelu auna l'eClIzila conv(:n< bila ~j masca potrivita
I eat l' u a 1 11 m i i c 6 l' til 0 r - 1 l~j alege In 10t­
unei . en­
I n~J c!5ul P1CIOI' l:lIld PA esc II de.." () ".
Dar 11..1te-l aCOD;':\r Cel I'~[· "0- 1 de pell, hUita~i < gitCi t(', oh date de ,.ideal" la modul romantic,
., '" " - ·copaL' .. , indu-$i cu intcnsiU.1.tc ~luziile ~i pierderea lor, c()nf;>­
Ca un <ad evara .". t an y, personaju] . 1 . f. nt, ca toti bal'ochj~tii, d contras1ele ~i inst<lbil;t::ltea
111'<1 ul ··IC''''st--.'' t -. . ...<.:e rna, 1 umos dJ Lmrilol' pl'insc in jocul <::retl l'e1unt al ap.:-,ren\e1ol'. $1
<.,-, ", r a ~ e $ t e pen t .
tl'an'f()1 ., . ,.' • • '} 1 spectaco tu~i, universul iluziei - al iluziei devc:nilc act arlisti .
. 111011-::' eXl t nta mtr-o perpetua fanl .' t" ,
,cer.arC'. cu slrident' . . f' ' < eZlS a II alitate cst E't ic:'1 , st pentl'u I unica, paradoxalacerti=­

clfc~enmd
.
t, ; . C.. 1 ra mament calculate -- dar ,dme. 1\ --0 pun unul dintre nurneroasele sale altel'
l~su~a pn:,ilor C' 'In lealm, eu deta;;area ir o-uri. car est€ Arhimcde din poemul Arhimede $i sol­
ce lll. CP vede ID tonte adele vi Iii nistc pOSJ'b' LUI, de7v5lllird dnlr . lkk, si c~en~inlul in\de a]
pI tF xte ludlce : ' "
.' u t 11 i practical de acc..:l iubito\" al perfeetiunii : .. Sa
te-atingi d' ccrcllrile m le I Osta:;; viclean ! $i nici SV
ell ,It l)e 1i (eeJ !!:>lbcn). il la sa -amuze
u te-n~ch~ / J\semanar a lor u arcul ti'i . / Sin t s i m ­
Pl'lvmd cum ~C' Li Loti c' scaiLll d .
Ha
<.:; .
! Ba ! dac-atl
_.
$ti cit va. "'a..J
y ' II e
d ~ eb?lJne.
e Ine
JejucQ1'ii" i nil fac rUIL... II Nu te uita prostit.
ochiul aen\. I In rorunjjmea lor stn HcLu] sacl'U, !
'_,armd, (vp.amd dupa negrele-mi buzl'.
J't>-mp1ine~l{~ sinul. mingea, asul. $i-aceasta n 1-' ()
Cell oebl <;-[Jmuza ~i-l las sa S-3muz
ee, com!?i1:;ul _. II Apropie-te mai bine cu _ fiala. t n
otlLnjimea lor nu e gl'e!jeala [.. J Inconjuratde
v d J U1, cinc! acu.m lucrurile _!~ el'spectiva poetului, ~ rcurile mele, I Fie a d I'm p€ prund, r-i bHini de bi­
'>" Impc~e c~ Radu St.:mca-·imngineaza ~j de dill ll', I C I ( lim p 1 e amp eel e, e 11 sin t lib e T" (s.n.).
u~~asta I~ 1?lel:1~],ul ltDQr model Uvrest': recuziLa­
Liberiate. a adar, in jo ul formelor pure, In jdeal Ie 'in­
<11:1. ~t~_ tt ml.tmd la dan· ysmul engl z, Ia Baud lai.
B.c;!...be'v d Aure flU".;. HII 'sm""<- ~nari capabilc sa stiger 'ze. emblematic, ipostazelc unei
' ......' ,sall M·a lelu ' Caragla . IC ­
ixist TIte sublimate, sustras5. astiel accidentului biografi::.
("Le _ 'om'ocata d,e 0 f:mtE'Zle mobila l'mp '" d '
1('m d"t·· E ,. .. ,rOVlzm pc I rutaliUltii destinului : (' jntelesu1 aceJei ars dulol'i pc
, . ': d. mo la cltltorului ,inca, dar' d bJ'x,
admlJ'u J:'1 t?"ala rna"' .." •. a, u a, Ire C'ulEric 0 prof se, Zf.l mel'(JU, stranie terapeutica rea­
C'> SUI" se-enn 111 me, CLI mastile si C(J.

228 229
LZdlii pnn mUllipliciU"cu inrati~Jril"I' ..iufedntl'i pro
(:(1to. ,ilit 'a treple ;lie eatllUr.~is-ului intr-un 5pect:H:'o! a
tlTl(W
DI ..1.r f>{'nlru minI.! nu c Joe in mine.

Eu singl1r lHl-mi g,iiC~C in mine }ucul.

D(-UCl't>.1 Vlt"IU (/ nOUH sufC'nn\a

Din calc fOClll Ill' tl sa-si soulbil fncuL

Dc-aLl'ea \Tca I 0 nouJ inclestare

Pt' l'<l_re .1ada mca 5-0 stringil-n coarde.

Ci'ici nur''l,-,i cind voi arde-n mii de I'uguri

Pl' I'll/.l"ul mcu apdn~ nu voi m~i {\l·de.

(Ars d%ris) P
Jo
f)('(}st>hin'a rata d(' .. clcgia rcalului imaginal''' a
Emil Dotta flparc medial. in ciuda apl';)piel'ilor tinind
flJndam('nta!a me\am'()lie 3 hiSlrionului cc.'-si C3Ul.1 f
.<d-l I-:a.sto'<lscf\ .,un destin pe ma.sura" :. rlaca la auto.
Darn/Iii faru satin linca rolurilor mUl'ca suferinta d
m.llicpi (ragmc!'1tal'i hi~!I'i{)n:('(' a liinh'i in "ranla:;li!:e
lUI i" ~i ntlslulgin unitt'ltii eului. Radu Stanca vcde in pi
tt>ism.J1 .IIQlindil'ii" de sine 0 posibilitale de salvare.
"millal"(' <l deslinului Implacabll. Un poem pn:cum Og
ria timpzlllli spune, ca () noua ars doloris, ca meum
l'll.a ~fX'da('uhnl. a eului. prntf'ismul s!lu sint tot ati
l't'm~dii impotriva ncantului :

Am :t:lvi!'l,t oglindu l'l () palte


~.l nu m,ti vt.d ([I l1mpu-nainte"za
Day (-a s-a ~parl ~i-n ciobUlile salp
L-;Jffi aunt cum ride ~i sfideaza.
TIL·zil C;l dir.tr-o ne8!.!ra nepasun'
lVI-am S(,lltl\r~t de ~indlll'i1c grele
Si ridicind de jos acele tfmd<iri
1':u m-am ":hul mulliplical in elc.

$.-am ris 1a rindul meu gindind in sinea·m:


o ! Timpu:c. lu t.'(~ Impani pove\e,
Oe mull limp vei aveR de-acum nevoie
r'l <;;1 u<:i.zi aLit de uHf' f('l1'_