Sunteți pe pagina 1din 39
SOHLVH'lV \'H.l11Q3

SOHLVH'lV \'H.l11Q3

SOHLVH'lV \'H.l11Q3

operta de GH. MARINESCU

Sl.ngero#i utopi~ti

din epoca foiletcJ]tisrfni

'"

Lui Nicolae Manolescu

a 5 i ei s-au ridieat de

~

batut ceasul din turn

la

masa ;

5i a striHuei t ceasul

pc mina marellli padurar

5i ei au ineeput vinatoarea ;

~i

a

tipat ceasul

de fier

}i ei 5i-au ~lefllit uoghiile.

Nll-ti fie teama, cititorule J Am padisit conven~ia coco~ata a 'trecerii timplllui.

Rid de ceasul dio turn, de ceasu} de mina,

de eeasul

de aur, de ceaswl de fief

to alta parte ne va puna s;irmana pasare

pre versuri tocmita. Cenu$a de sub arLpa ei

Nll

sint

~i l1U

tern.

de cenu$a

de arc, nu de sageata rna

ma tern.

RId de ceasul din tum, de cea~lIl de mlna, de ceasuJ eu cue!

Te

re-as putea pierde. Nu ai uncle merge. Nimeni nu dilatore5te, cititorule ! Numai rrupul - un ochi vast.

~in de

rnina

ath

de strins ou pentrll ca

5

.\Tumai trupul -

N umai trupul -

Eu te privesc atit de atent nu pen tru .ca a~ ve-dea In oasele tale 0 statuie ~u pentru asta ie privosc aut de atent. Nu te mai terne, cititorule !

.privit de un ami fix.

lnghi~it de 0

gura care vede.

'I

d batut ceasul din

turn

~i ei

all

sfir~it Ylniitoarea ;

~i .) stdllucit ceasu! pe mina marel'li padur,H

masa ;

)1

ei s-au

a~czal la

de

singe.

a lipat ceasu! de fier ,i ci au adormit in unghiile lor i~mrice.

)1

Ea a deschis l1~a eu /-.esturi m 10 dar adev3ml e ca nu a mai ga£it nimic din ultimii ciritori radkiti In sa'la de ,lcctlIra. un raz,boi de 0 suta de ani, i-au suns

si

~i ei

a

ba tu I

$-au

ceasul din turn. ridicat de la masa. ;

)i a stralucit ccasu! pe mlna marelui padurar

~i ei au Inceput 'Inaroarea ;

5i a lip.a ceasul de Fier

)i ei si-au i'nnoit unghllJe lor IStOnce.

6

, Totu#

de-a

lungltl deceniilor do! trallzifie,

acea.'ila

wi.

lIIra n-a zacltt In somn, ci tocmai /11 timpul descompllnerii ~i 0.1 aparentei sale autoabandotkiri s,l'V'ir§ite prin arti$ti, pro­ !esori ~i toiletoni$ti a cunosCllt a 'tare de cca mai a.'rut ita vigi1enta ?i autoanaliza. Chiar /1/ miezul perioadei de in/lo­ rire a foiletorJului existali- pretlltinaeni gm pe Izolace $i mh i, decise sa ramlna devotate spiritului ~i sa se str'lduiasca din raspltleri pentm a salva ptna dl{pi:i swrgerea ace<tei perioade un graunte din traditio. sanatoasa, blmele moravuri, mt!tudele ~i cOnJtiinfa illcelccwal.-i.

(Hermann l/fsse -

jocu! ell margele de stieHl)

Un

razboi de 0 SUla

de

ani

1

Ridem de ceasu! din turn, de ceasul de mina

de ceasul de am, de ceasul

de fier

Numai truput -

Inghitit de 0 gudi care vede.

o nuia de sticla

in fiecare dimineala ~e trezea cu un singur gin ;\-Iult timp a Irait a~a. lsi ]o"ca memoria ell () nuia de slidii. pune.a la fierr.

o arara tUlUcor, doar d<Ycl.r va spune cinc::va :

iata glorioasa victorie a celui slab

$i

singura pasarea va illgheia in :cborul ei sunator

!~i \ op~ea miinile. fa~a, dllminicile. lama refuza sa manince salata. Rastllrna caqi.!e bibliotecii pina ci"nd ele incepeau sa sufere.

Despre boala citi'se 1a 17 ani toml (i se parea 0 ~ansa). Despre iubire 1a fel. :'vllnia e.i :

t\ .corabie eu plnze in mijh.:H.:u! camerel Nebunia ei :

orbi. 011i mai mulli corbi )i statuia celebra din pia~a. Perversiunea ei :

scineetul unui robinet smuclga~.

8

~ebunia ei:

un razboi de zapada .

.\

mut a~a mult, mult, muh timp.

$i in ficeare dimineata se trezea ell un singur glnd.

Uni

oem de

dragost

In(en: sa fa( 1\ re(onstituire pa.~nica a vietii mele (ah tandrul sli\ietol'Lll repedele poem). Pri vcse camera alba. 0 miros, 0 pipai ~i nu urlu, plna clnd ea se g01e~te de acr

~i 1mi pune In brate un ma,luar de texte ingalbcnite.

Fac un gesl seun eu mlna dreapta.

Spaima ea POt eXi.'ll3 [ara mina mea dreapta

ma rulbura mai muh decll noaptea friguroasa a nasterii. ); u mai fae nici un gest eu mlna stloga. Privesc c.lOlera alba (privese camera alba)

5i Fiu : ingalbenitele texte au gus wi

ierbii

Accsta e un unie poem de dragoste, spun. (csta e un poem de dragoste, urlu ell gura plina de un --erde pamint.

(in(ere sa fae \) reeonstituire pa~nica a vietii mele)

10

Generatie

incerasem

sa asculdlID zgomolUl lingurit610r In paharuJ eu leai Imre 7 ~i 8 seara clnd palizi loeuitorii mansardei ne priviri greJe rufele mu~dnd in bucati mari aeru]

[emeile eopiii iarba tloara sandau a ro~ie loamna

V1ZltaU

11

Pe malul linislit of vulcall/{illi

tn fiecare Li flrietenii 1mi aduceau 0 :I'lta imagine lumii :

-- la mceput totul era (l imensa cupola de gheat a pe care ntlturii orbi t) punall pe spinarile lor Illnecoase ; la incepllt a fost () tlmida bataie din palme pe ma,lui tinistit a1 \'ulcanului :

a

1.1 incepllt a fost dreptul cenu$1i si ISpaima unei \"oci ascutite, intr-o lumina uscata, alltindu-ne, . Tncepusem sa ascllit din nouzgtll11orul surd al evenimentelor. In carner J eu pereli muzicali cram stapina tlnci frumoase coleqii de identitati. Prielenii au ol->osit sa-~i tOt came in arhi\e virsta de :WI',

- Towl \':1 fj de acum de Vin'tare, spuneau ~i isi numarau in COl' Jegetele in hp. unei micute sonerii muzicale Sentimcn tele s-all lllveehit mai repede

decit menul impiedicat al bunicii 10 jllrul globlllul

\'om

il \ ~n ta

singllri-singllrei cliendarlll,

"hccccbrlll, pl,tlletariul,

12

gropaml, singuri-singurei ~i buniea n-a mai aflat nimic despre ee s-a iudmplat 1ntr-o gaf.1 pU5l1e

)

la

La marginea ora~lllui sentimentele aVeGll capul retezat.

ora 19

~i 2v.

- $i Sd se dizoh'e 1\oma in

Tibru !

Soarele va continua sa rasara cit mai aprowe

e ade\'ar ~i viata mea \a

O. la l.l1ceput spaima IlU a.parea pc folIa oricui ; nici nu se ~ncurca printre :ttltea \'orbe.

fi ultima minune a lumii !

hi intindea palide bra\ele

)i

fil

[il

Juneca lirti~tit,

deasupra apelnr.,.

N aa/He de

71oa/J/e

lata cum rna furi$ez eu Ja grani\a dintre stiluri !

(Stiu: altadata {,!acari vinetii mi-ar [i rningiiat

incan ~tienra)

De aiei

va spun

:

-

Unde sa mai slngereze cenU$a asta

are ne \'i5eaza, prieten i ?

Cui sa-i mai

ba~e ea

pumnul in gura ?

S-a golit visteria $i nimeni nu mai are cUfaju )a-~i dea viai<1 Ja graniia dintre stituri",

"Ah, daca regeJe ne-ar CiLi in aJ sall Luwu" !

Ce spectacol, prieteni !

Ce 5 a nsa, pentru cenU53 aSIa care ne viseaza

~j tl)cmai pe noi. noaote de noapte

14

:\~ "rea

sa

.Vara?iune

fii mnana, mi-a spus.

Sa Iii moarta.

Slatuia cdebra ma pri \'e<l. eu LID ochi aidoma

Tram\'aiul cu malCI trecea prin

sfidind explozia sentimeillclor

')i ele imi slirtec::w billgrafia.

ochiului mel\.

:a\a

':\5 mai putea martllrisi ca in aceea')i secunda (ca in exact aceea~i ,ecunda) cineva a ie~it din creierul meu

')i

a

inceput sa

fuga pc ·;trad.i

de$i se auz-eau lmpu~ciituri

')1 incepuse fun una

]5

1/Jel III

sala de

diser{i

Poe/llllli 1011 j'y[l/re,JoII

Te treze~ti etl toate organe1e alawri. Pri\c.5Ii dar nu se i'ntUnpla nimic.

E 0

rasa [lira oglinzi -

ti se Spune.

ineva cClre iri seamana se apropie de fereClstra. Auzi : nu, ~uf.JetelenOClStrc nu POt fi ~ah-~ne

dar cea mai bol nava ,

eea mai mUl'dara,

cea mai ~ireata.

'ca llni \esela nmintire e mai acdevarata dcci! dizboiul de 0 sucil de ani.

Tli

spui

: pe

0

"reme ploio3sa nu se poate muri

a ttt de

1150f

~i deschizi dlllaplll de haine ell 0 singura bataie

de inima.

Ah, frumoasa rochic de bal a frumoasei buniei ! lrnpudidi sdl rasturnara-n ace; eu bratele-nmuiate_n

var

frumoasa rochie

de

bal acopedi 0

existenta

Brusc IIi aduci aminte dl nu e)li singur

~i Ineepi. sa citesri,

 

incepi sa CiteHi,

A

v.

Jl1cepJ sa Cltestl, o pagina alba care se serie singura.

.

 

Yrei sa treci mai depane

 

dar posibila ta moarte tti sare 1'n fata Cll

un pIn tee

greo!. Auzi: ou, sllfleteJe ooastre nu POt fi salvate.

16

iti de~faci bra\ele ~i fil fil in cuptoruJ. de stiehL Ai "enit. Ai vazut. T e arunci in cuptorul de stieHl. Ehei, testameotul rautaeios al bunieului !

o fotografie trucata ~i un stn [oane mic.

11 marcsal orb

cu 0 (elebra victorie in sira spinarii, Un aisbcr~

splOLUrat

de frumoasa rochie de bal a frumoasei bunici.

ell un

sen,

marunt ~i peltic. testamcntul diutacios

a.l bunicului

comanda foe! din ma~ina de

seris

Tu ~tij di zapada nu poate salva un dizboi de 0 suta de ani

dar ai rnlnglia un animal friguros sau

te-ai lntinde pe 0 ghea~a frumos mirositoare sau ai Hisa iarna sa-~i eada 10 inima ca un jnel de ceara sau ai defecta un spargator de gheata, ca el sa se opreasca

brusc .leo I,),

banda rulanta a unei lumi tn care nu le recuno'il.i .

E$U dat jos de pe masa de operatic:.

E 0 casa fara oglinzi.

fl~~~ ~~

]0

r

/t:bruarie, simbiita seara, aCum

[a a5 epra sosirea musafirilor 1n marea sufragerie.

N:ci unul dinrre gesturile ei a~('ufile nu a\ ea

capu.] ins1nge r at.

Nici 0 pOrtocala: nu fusese taiata aclt de frUltHls.

:\-imic din Ce ar PUtea face un salt morral in fiqiune.

,-a mal

spUS :

o femeie, 0 Oglinda, trei papagali nernuritori () arma de foe, un testament ra'utikios, .ceasuri pictate

o rochic dc bal, Un soldat de plumb, 0 pie1e de eu capra fructe u:] zepelin rO$U, un fluier de h;lci, un caftan

.

eSCflerea eSle aproapc exacr3.

~

lipsese eu, memnrie a c"lor 5

4

3

2

nelrerosirnil)

1 etaje

numarale lneet de ochiul egiptean,

.rroaSDat '"opsit.

Hl

Poem de dragos

~i inca de pe arunci ne tulbura ciuperca de pe gura meiancoliclIlui

care ne Sla ImpotriviL

19

VieleIlia cllZlaretulu,i orb

Tntr-o zi,

tinarul prozator ne-a descris 0 provincie imposibila. 'lini de en tuziasrn, prietenii tori all ple-ca t

IOTr-ac%.

Si ei Ce nebuni ! $i ei Ce nebuni, imi spuneam

inain te

d

e

-

a

rna ascunde in lada de zestre.

De aici nu-mi mai arnintesc nimic. Privesc decaderea £amiliei ~j SCOt ripete mici pentru POsteritate.

Ehei, videnia dotarc(uilli orb! Gnd lri intinde n mlna

ai pUtea lumina

a spiritului.

Ehei.

n

2

SUta de

ani, in

pUna l:lrn

N ebunia de a gusla trandaFi1'

La radiicina tirea~ca a diului ell pun () irezislibi'Ja pof ta de a-mi saruta

In voie miinile

(Ah. prietene

- nebunia de a gllsta trandafir

atirna{i ell 0 ureche de rozul bun Slmi)

La

17 ani,

1a 23

~i

1a

iarna.

voi continua sa-mi amintesc de mine cu aceea~i precizie di,lll\,liLa

Ca 5i cum pleoapele mi-ar cre~te pe vlrful unghiei

- la batrinc{c mi-a$ rllwnji bU:lel

pentru ctl\"intul acela crnncanitor

21

Fe1'icit

em inre1e l$i arara colr ii .

(,,In'Nd,,''c, buna m

,

I" mi,;,,, d'hiv". '0" "enus")

L~ sperie gindul de ce ai Putea SPune

$; dara (1 fusdi ai avea J'nf/nrara. I1nga tine un restaur.tlOr de mici suferinfe

ill '"eli m;lnjle ~i IlU 1nrelegi .

. ti atingi

u~or nchii

~j cineva

te mu~a.

(Complicind iSlari:! creSterii si descrest.erjj

lr

unui f

de paianjen hop 1 adt de aproape de vjala celui

mplorezi lmpotrjra glndaci10

r

de bucadirie

de-a! treilea)

~J nici macar ntl ai \'aZlil camarj,le umoroase

\ oli, fericit este soareeele :

singura lui spaima e CLlsea

ale Vaticanu!ui.

n biografia ta eu zgomot de hinie arsa un orb lsi amintc5te gustul icrbii.

- Refuz sa comunic, iJ auzj.

Refuz sa mai spun ceva despre memoria ca,lda a stelelor.

Ref liZ

Sa

mai

cred

In

menu!

pc

51 rma

';Ii

(lmj face diu culoarul de aer pe care j1 mghit

22

de

23

de ani)

Sf

cad urlu ~j toru5l uu cad.

totu~i nu

totu~i nu

~

o pasare intra pc fereastdl eu ora~ eu

lOt

Tn jurul gitului poarta \ estea: "Vnr veni ~apezile.

~l~dl

vor Yeoi zapezile

0

scul'ta epodi glaeial"a

pent n~ .•(e.1.· U

it ,int ~u,

Stare solzoasa 10 eare te zbafi". \'ai, feri )oarecele; sin~ura mea <spaima e Cll';>C3 •.•

.\Ii-a spus In [r-o zi

Nunta

f r ate1e:

- Inim.l mea eSte 0 mica Iemeie

am

L- rugat sa nu creada In micile ei mpilC de .1Pd.

I-am ararat misterul ro~("at$i de vu/pe aJ og/in/.ii. Am baur pentru e1, am iubit, am uil<ll.

Plna dnd nebunia mi-a CTCSCUt In oc~ica (l g-he.lra.

F ra tell' rneu .'ii-a I'n tins disper~reade 1.1 lin ca pa l

1a eeUilah al or'l)_dui

Clnd tOemai -pregateam rn1neare ro~jepentru el

(in cas a pUna de nllnta~i)

ind tocmai imi prindeam Jll agrafe miei corbi

dnd tocmai orbeam

24

Papu~a spl,llzurata

Nimie Ill! rna mai sperie.

Familia nebuna a fast aruncau In slrada. Lentila se Intoarce impotri \'a oehiului

- privirea se acopera ell pagini nescrise Gura mea ron~aie un cuvint ll'ne$. de iarna.

~imenj nu va spune intr-o

zi :

j s-a dar 0 masca de ga7.e eu memoria edlpata

- Pregate~te-te pentru c;arbamrile de i.lrna !

- Cauta-ri de siinatate !

iar ea a yea 0 buna parere despre menul 'inajn le al

- i $-3 propus " rapida instruire in 5liinte pozitive

lumii :

- Trei pa~i la sling.1, bini50r

 

~i alti

trei pa~i, 1.1 dreapt.l

lor

- i

s a aratat

0

expozi~ie de eadranc solare

- Reeunoa'lte!

~i nemaipomenitelt:

ei calorifere

pe care ne IDtindearn fcrici\i ~i racoriti.

o cocoa~a. un sentiment ba chiar ~i 0 mireasa p:lr~sita frumos

aidoma cre~terii caprelor '1i albinaritului Sint !

'Ea

Re<:unoa~te !

avea

0

buna parere

desprc

mersul

In~inte .11 lumii

Y[uhimea beata de ~tiri va patrunde degeaba In casa :

ha~, la rochia de bal a bunicii

25

har, 1.1 testamenrul raulacm~, la isroria secreta a capriciului

paStratd eu Rl'ija printl'e teXtele verzi,

rintre (ologratJile verzi, printre aoi verzi,

Nli ~e \:1 gasi nimit din atievaruJ prin tre colruros \"oi VerZI ,.

al aceStej istorii

a capa tUl

aCr:Sfei l'epede stari de 'palma

peSle C,~re suarde "a COn rinua ~a rasara

\

a

COn lin II a

sa 1'<1 'in r a

\'a cOntinua slngdc

singcle mell

para limpede in inleligcnta h1niei

26

Traiesc

E greu aici, sub eerul liber

- traiesc In mi}locul unui patinoar Jnro~it

noaprea ascuh caderea oaselor moi

(e

greu aiel sub '~crlll libel')

27

'api tlI/c;,;

III

Lll a

Dreptu

a rJawriJo r

e71USll

Oleie

fine,

- precurn pardosuJ la sfn~eexistenra onorabila

Cine lnsa ar mai pUtea descrit: tristcrea in mel'S dictatoruilli reapan pe stradii " care trezindu-se Intr-o dimineara 1n fara. ghiJotinei

r\.ceasr3 nu e ell PUtmla !

$i rna; trrzitl, spaima din ochii SUPll~jl()r; eTa dulce.

i~ ~Opre~te I'ngr02il

:

-

Otrava

int atit de batrlna,

illd'r cl:enirnenteJe rna ocolesc Cll n prec-izie dubio:l

Ghernuitil Irltr-un Intoliu,

gUstul degeaba ceaiului rna mai eHL' mil' allu/ : -

Vedeli, parahol a ;~irnacina Li de zi dinrii

De pe~[edoua7eci de ani

irltre do tl :'! Fringhii egale

sa

d"i -

nin vo,b, '

-

,wi ,·i"m ,"m nu "

III mUllJ grns din

(ereastra.

po", m,i bin,

Jrle l/lsa ar mai PUtea descrie () duminica neagra, In care dreptul cenu~iiar (i dnar un cuvin

peste care s-ar a~e7ain t:'!cere februarie

28

(iar ceasurile s-ar ru~in:l "de prea mulla apropiere")

0, cine ,-at mai In<,;wneta

Dar ce cautarn noi aici, \'esele cititOr ! Drumul nOStru este illchis

~i ar fi rrebuit sa JnVaram Ploa acum

ca orice groapa camuna l$i are hazu] ei

!

:

Co/ee(ionara

opilul asra. spUn parin~ii

;mbatrlne~teCa (' broasca -resroasa.

cultari !

Acum J5i freaca spinarea de talpa casei ;

acum 'se rostogole-5te Cll precizie in ba:lto

li ch de cU',od ,; Vom s;mt; bOt;"',ul umed "'''''Urat

aca

I.

1a piep!.

Femcia i~ COntempla

tinererea.

1\ deschis dulapuril e ;

a span oglinzile ;

hOrarit de una singura.

II.

rn dispcrarea

unei dimineri

lmi lovesc U$Or degeteJe de sric1a

ferestrei.

Nu maj a~tept\'enirea iernii in acest an.

Cintece1e mi-au In \'erzit aU7ul ; Illi mai :l5tept. Tmi privesc de aproa;J(' nebunia

5i cobor cJ't pOt de repede in

30

gradiniJe parasite

Palidil. rna a$el pc locul untie am fust vazlIta

femeic plingind,

Asta ar trebui acum ! Sa-mi amintl"sc sub n m:lSca.

III.

EI rna privea dintr-o pide care de mult ntl mai era

a

lui.

Eu ii intindeam paharul ~i Imi potriYe~.m parul. fI)chia. panwl'ul. EJ avea 22 de ani. Ell 23. Nc-am cllmparar 0 insula

1

In Anrik

Lovesc eu sete gura fruDloasa a echilibrului ! Si nebunii ar pllnge treziri din copilaria Jor

cu Dar nimic nu j se mai PI):lt:: i'mi'mpb cellli care hi cunoa~re pc de rost numarul

un

aSlfel de dntec!

degetelor,

dntecele, spaimele, capcanele. umilinrele,

dnrecele

\

Peste pl~nsul 'lacadat al nop\ii eel

mai

de ~us

a caZUt capul meu.

Nici tu nu e$ti CLIrat, nici

III nu e)li, imi srriga:lI.

Priveam inapoi : amintirea ul11eda a salii de diseqie

-

Cel mai

de sus

a

caZUt CapUl meu.

31

imi invada narile.

Colectionara

Capilul aSta, spun parin{ii

imbatrlneHe ca (' broasca ~eStOa,sa. AscuItati !

Acum J$i freacii spinarea de talpa casei;

acum 5e rostagole$tc Cll precizie 111 baho

~i elt de cUrtnd ii ,-om Simti boti$orul umed strecural aca

i.

femeia J~IContempla

lineretea.

A cJeschis dulapurile ; a span ag1ir12.iJe ; a hOtarit de una singura.

II.

b

piept.

In disperarea unei dimineti Imi lovesc U!iOr degetel e de slicla Jere51rei, Nu rnai a$tept \'enirea icrnii in acest Un.

Cintece1e mi-au 1l1\ erzit allzul

1mi privesc

de aproa;>e nebllni.l

; nu mai <lHept.

$i cobo

r elt pOt de repede In lp'adinile parasite.

30

l)a1da, ma a5ez pe locul unue am fl)Sl v;\"wta femeie plingind :\5ta ar trebui acum ! Sa-mi amintesc sub 0 masca.

III.

E1 rna privea dintr-o pide care de mUll nu mal era a

lui.

Eu Ii intindeam paharu] ~i lmi pOlriw3Jl1 parlll, rocllia, pantnful. E1 avea 22 de ani, Eu 23. Ne-am cumparat 0 insula In Amik

IV.

Lovesc eu sete gum

f rumoasa a e

:hilibrului

!

Si nebunii ar pli'nge treziti din copilaria lor

eu

un

a!,tfel de dntee !

Dar nimic nll i se mai pnate lnnlmp!:J.

celui care )~i CllnOa5te pe de rast numarul

degete1or.

c1ntecele. spaimele. eapeaneIe, umiIiuteIe, cin teeele

v.

Peste plinsul saeadat a) noptii eel mai de ~us a dizut caput meu.

Nici

tu nu

e~ti curar,

l1ici tu nu e51i. imi sll'igau.

Priveam ina.poi : amimirea umeda a salii de di~eqie imi invada nal'ile.

- Cel mai de sus a dizut capul meu.

31

VI.

In

disperarea unei dimine~i

lrni 'oars CtJ pofta nebunia.

Pe Oasele din

ce

in

ee mai S'ub~rri

lin ins {eroce l$i lust.ruie~te eu indiferenra

U, nu rnai a~teptvenirea iernii In acest an. uoghiiJe.

Atft rna iubesc, Cum stau de cuminte ~i dulce Intr-o baltoaca de cuvio,te".

Capticiu

Te mai g1nde~ti ~i Ja un

concert la patrll mllm

I)tU] e [oane greu 5i ce greu mai scrii $i P0emul ast:l (Domnifioadl ell nume mie.

faimoascJe terase Cll maei n-au existat, n-all existat) hi spuj : mi inven'ta tOlU~i 0 istorjl1ara !

- Ie mouton oui ou nnn a-t-il mange la Heur

$i bruse, la marginea pamlui. Intr-lin cchilibrll precar, \'Ine larna

(jarna gr~a. In care lli wi contempla nemuhumidi

33

capriciile)

In.tlmPlar£: CIt regma Victoria

Rea wdie, Spune regina ViCtoria

pri\"indu-ma din jil~ul e; cenu~iu. Rea, Ji spun

amintindu_mi de mina mea alba:

'Ii de rochia Cll nasturi purini.

(T mr - un

cub de gheata

imaginea dmpului de lUpta sare de la alb la negru Plna dnd lin hnho t de rls Ii taie capuJ.) Rea zodie, mormaie regina Victoria

jucindu-se cu un $treang deasupra JrIesei de $ah.

Rea, mM;

(Dintr-un aminrindu_m; cub de de capul gheara vOpsit ca 0 mireasa al hiniei.

s;nguratatea 110astra privea stele/Ie fix) Da, cla, $Opte~te regina Victoria IO"indu~mapeste deg ete Cli 0 inchipuire

$i

Da,

mult mai

frllmoasa.

mult

rnai

luminoasa

trintind U$a expoziriei eu 0 mIna alba dar

34

mult mai alba.

Blow-up

Ciinele acesta IDvarat a i'nceta't sa se apere. ilnele aCe&ta )ma\at are 0 cu towl alta parere

despre exploziile intlrzidte din

Va fi gasit vinovat ciilI1e1e :lceSta

care Iri St3 in ceafa $1 nu moare $lngur,

carne ~i singe.

.

.

nu moare smgur.

3

p oem de dragoste

Am ,~dpiltat0 uria$a foqi! de con yjngere.

Veehea

fusta inflo rata rO~e$teln C<Jmere aLbe .$i yerzi

iar ell

imbatdnesc lntr-o palida furie

incerc 0 cOnstruqie sensibiJii in f afa oglinzii. \lai, de $apte ziIc yorbesc in fara ogliDzii.

De $aplc zile Stall vopsita

ca

0 mireasa ~i yorbesc

,,- He-hei, Cetaleaj ai Ca"Stalici in ! fala oglinzii :

Am imbatrinil filra sa $tim mai aimic despre corabiile in care bunul dumaezeu

oasele

ne-a numarat

- $i pardi tOt Slnt purine! He-hei, cetareni !

Am 1mbatrinit ea ni$te pro~.ti ! Pielea magarului este scumpa

$i a leopardului nll are diutare.

Vite,

eu : [emeie

rJnara !

Eu am 0 ronda frumoasa

$i dinrii mei albi au se mai saturn priviad-o . Dar ereiewl meu f rum os ! l-ari cercetat iadeaproape I'n v e/ i sul

~i in adoratie (se $tie !) nu pori dlml'ne multa vrerne",

36

he-h~i, eetateni

De $apte zile In provincie miezul 110pt ii rna ademene$te eu slnge1e tau proa~pat. "N oi care nimie a-am avu( Ii YOm In Vala lini$tea", spuneal. Noi Ie vom rupe oasele eu 0 singudita·te feroce. Le vom amiDti de d'nteeul orb pe care i-au Imbra\i$at papagalii.

"Noj care nimic n-am avur

"

De $apte zile og'linzile piing pe rata lumij In iam:; i papagalii lsi fac cuib In vorbele mele neparntlntene :

gura ta alba se masoa.ra eu mine iar eu imbatrlnesc lntr-o palida furie

Desigur, cap;ltasem 0

uria~a forta de convingere.

(Cumplita anestezie in rnadlsuri japoneze !)

A'lbeam In fara oglinzii, intindeam 0 mina,

yorbeam un cuvint, respira:rn

- Ca 0 epoea bHnda,

ghemuita in rarml de sus al bibliotecii, spuneal.

o

noapte tot mai eeloasa. n pamint tOt mai intunecat.

o

femeie tot mai aproape de sin

Vechi dntec de dragoste

\, rei sa fmpaqi cu mine ghilotina

- I-'am intrebat.

Vrei

tll asra

- i-am mai ~optit.

CaJ1aul ne-a privit un rim,

~i a continuat sa mar~luiasdlln jurul nostru

pina dnd mlna lui a devenir dubla.

38

ad usum dellJlli-ni

(/oi

.•(lic

de

va

fi

iubilf

,fi

rilliarc

ccca

Cf'

'I

Iriaa

iI/copula

fIlw/a

,1/ flllJllclt pc "/II~li-lIlrc Flori ac/un (v11i:il 111•.r,ile,r.u. it illig/lOr fabro)

In cele din urma am lnteles.

o istorie a prostici omel1e~ti ne

urmarea indeaproape

Desigur, nu yeti gasi 0 descriere cxacta a ei.

Dar e bine sa vi

se spuna dl ea a existar.

E

bine

sa ~Ii\i ea

ea

exisul.

1.

O. ramii

(aici incepe pncmul)

mi-a srrigat steau3 stralueitoare

luindu-se 1a intrecerc eu durerca surda a eerului.

Cum sa mai aud eu nira de

tine

suferintele omene~ti $i etc, acolo

Cum sa mai

,.oh sal vic levantica iasomie trundafir"

I-am marrurisit : gheara din ochi mirosul caldut at mort IltJi

vad eu

fara

de lumina inimii

tale.

memoria crap:\ta

abitufa aerului

hi

hi

hi

neb,mie

T-am martUrisi't tol, nebtJDie.

:\ pllns ea, steaua strallicitoare.

3n

1\

uirat ea, steaua care a rasarit, de ea

(hai, steaua mea stra!ucito

hajde~ioaselor,

aminririlo r , dragelor, are

hai, mtna mea, mlna mea alba, un lanelrll, un repede, un sfi~jetor poem !)

11.

Delfinule. DelJinuJe !

Despre ora~elelumii, de bine, am zis

5i ele s-au prnbu~jtmai repede declt ~ipihul

la marginea drumului. caurlnd maci, 1ntr-o seara

unui copil,

J)espre iluzi'a ~lIienltoarea zilei, de bine !

- prive~tedntecul acesta simplu de care at1m

Despre Cum am iubit, de"pre cum am uitat, despre singllra mea mO,lfte de bine, am mai $Optir (1a marginca drumului, cautind maci)

singudi-n

noapte!

Un IeJ de existenra. au Spus)

HI.

lntre doua singllrarafi, ce sa a,legi ! Intre prima Ji a doua lOvitura de curit,

sa-ti aminte5ti ,

Cum

40

lotre doi vulturi orbi care te poarta spre casa,

cum sa-~i recuno~\i parin~ii !

si a placut delfinul delfinului ~i apoi DU s-a mai aflar

(ah randrul sfi~ietond repedele poem)

oClombrie

\'ai

Ce exaua

ma~urd " Illnqii

~-a IlCeClIr.l1 la

ella perfeqiun

noi

in ca,a

In mersul

t;rj~ .11 calendaruJui

~i cite 5 ar mai plItea spune despre 0 inchisoare "ie tn rare ~ecul1de1c1$i tntind de bunhoje gitlll pe blltllcllga caEi"JIII i

di~peC3t

~j lri ~l

~i {pane

IriH

2

disperat

CamjJionat de !JojJice

Frumusetea aSIa de revolta, eonsrrllita ell grija

- ~i ultimul tram vai, la marginea cartierului

:\zi nu mai lntrebi. :\i lntotdeallna raspunsuri :

- Era 0 casa aco10, la marginea canierului.

o c1Sa JO care ceasornicde se pDlriyeau ~ingure, dupa micile revolu\ii ale zilei : seulawl de dimJOeata, dll~lI.j, ziarele, cafealla proasta, ani'ersarile cuminti

de peste

an

(~i azi Iti mai tulbura nop\ile

F

febrllarie J980)

~i mai ales comunitatca aceea rar':; de principii

~i reguli! i devenil peste noaple

~i foanc 5chil.)apa

Nici nu )tii dnd

11 calugaridi schioapa

Acum ai vrea sa scrii wate ast .,i utopiile (dinii dli de casa) ti se preling printre degete ca ni$tc \iga ri C1iprinse. :'-Tu te mai inrereseaza elt de exacta ar putea fi descrierea.

Cit de Fru111oasa. Cit de umana.

- Un

Fel de campional mondi,,1 de popice, IIi Splll.

Un Iel de ca.mpinnar mondial.

43

Victorios,

Vlna torul i~i adora v<inatuL

Prabu~ita,

\'ictima 11 prj\-e~te eu iubire, se Spune. Desdirnata,

poezia i~iseamana din ce 111 ce mai multo

Sigura de tine,

ln noaptea asra, 1a marginea canierului, ai putea sa pierzi cu adevarat tramvaiuJ

]ocul

Nu \ a speria~i atlt de devreme de copilul

trist

care Am invadat Cll buna~ti.iI}~asufletele voastre umbroase. ell buna$tiin~a m-am inveniat din resturile \'oa.stre. Din cele doua singur~ltati(iubjre moane iubire moane) mi-am [aeUt 0 armura

de care furruna se izbe~te (ro~ic ro~ie).

Slot.

45

Blocadii continenta!c,

1\"-t/;"'-'/l/l ,I

df'

im'ill,<

II,'

«vel/lilli/I'

/"

loale

glllll

alba,'ln,

C,)I<!snlilb

/elll' dr r(';.'olu{ii ,'I !Jicdiri.-

1111(/,/ r(

I/Ibel

5('

/)('1 fl

eel

-

111)((1/1 ('

clJtrlll1l,

{liml/"

dill

dill

,lir:i

IOalt,

(('((I(

lal

tNt/III

(Ol;"t'l

(,ital'lll/tl'

ill

ll'akcf:c!,!

o dupa-amia:,di suspectil,

ca 0 pisica ncagra care aI' lneepe brusc ~a vorbeasca ~i tu, hodililta Dentru a nu $liu ella O:J.r.l sa incepi

(pri\ind in

\'iata

cchilibl'3ta

fur.

a

p'lezia ar £i decapi,tat pc loc noul Stj,J !) Dfl, 0 dupa-amiaza

in Crlre tipete ro$cate Iii ~i$neaude sub unghii

-

5i cum

rcoale.

sa m.1i ,jsCLi eu astfel

de

unghii

,

sentimentcJc ~c rO~togoJeau pc hlnia proa ~pa l ~

II ce parte a trupului se Lite)le poezia, mama ?' iipai lnspaimlntata ~i eu br-are'1e sm1l1se de vine,

- Ce parte a trupului lfi mai ramine dupa ce ai scris poezii, mama :­ '.5i apoi, lo,-iluriln u~a

ca niHe munci ale clmpului bill

e [aCllte :

Strinsa

fem~ia-l'iillelri adllcea un mesaj despre \Jne :

"FellnmencJe mari n 1I ~e repela !

AI privit Illdeajllns 111 creierul

in

hal a tl1! ei de spita!.

t:lll

indealum i-ai spalat eu "orbe sp.li'11e1e mici.

o

reli:.;ic la

f.\t<l !oL'ului, aSl;, e!

lr1\ entcaza dL'um 0

religie ~"

46

~ti-e teama ca n-am ~a pOt desuie intol:mai ; dar semnele cumplitei avcnturi se mai POt intilni

~i astazi : tipantl unei fernei din

bloeu1 de :I1~1turi ,

lin yjolonisl cu .aceea~i gama tra,a sub~ire prin ceara;

papLlcii bUn1cii (comozi, cum nu sc mai fae) ; ~i alte

lueraI';

~ntimplaroafe ale nawrii,

Via~a ta -

0 mica crima pcrfecdL

~l totu~l:

o dupa-amia:<:a 10 care sen limen lele te sufocau

lntr-o hlocada continentala 5i tela te Ll topiile ar fi "fut sa fie scrise de tine j

5i t()~lte zapezile ar

fj

~i logodnieul )i lemeia-ciine, eu

vrUl

sa Ie

\ j~ezc ;

bratele smulse de

Animal tinar, ai fi :m,

\nimal tmar !

- 5i mica lui spaima : vorbmd, ar ptnea tIe C'11

nenm n lor".

Uto/Jii )~iaile !Joeme de dragoste

Gata sa-ri invemezi 0 d:spari\ie

Gata sa iei locul \-arului de pc zidu! din fara casei, ~ In aeea dllpa-amiaza de septembl'ie, c11~dcineva hi mesteca tacticos oase1e,

einel

viara

ra

era

Ja

SUte

de

J\ilomerri

$i ~pala gcamurile lui aprilie. Gala sa nu mai cre%i,

in ceca Ce are Jiminea\a patru picioare

I'

la

prinz do ud ~i seara

trei

- )i toru)i sa speri,

sa vrei sa mi~tiun deg et pe reasta catifelata

a lui septembrie

(chiar dad pOVestea ana -,

0

~tii ~i tu

;

_

'111-1 \'01 face pc: nimeni sa-~iarninteasca de tine Gata de hohot,

- In acea dupa-amiaza de septembrie,

I'" care Gulliver sclncea 10 coapsa ta dreapta i'j citeai "Utopii ~i alre pOeme de dragnste", ata sa .:rezi 10 iubirea aproapelui

~i III

~i toemai de aceea sa strlngi bine perna tn b rare ~i sa-i 1l1torci ~i obrazul eelalalt) Gala de dispari\ie. Penrrll ea altfe! nll se mai poate ~i nimeni nu-ri spune nimic.

48

Dasdili{a

Intr-o diminea\3.

sa te treze~li In brate ell () realit.l:e dnlcbra.

- ea lpmduq:ia de 0tcl pc cap de !ocllit'\r . Sa 0 mmgo u,50r pe ere5ter. Sa-i spui vorbe de dragom. Sa-i cupi (din iubire) un deget. Ehei. cum Incep personajcle d existe ! In v-agomrl or. 11

\-iava ta se upc$le ~trlns de geamurile rnurdare

- ~i l~i cheama In ajuror rudde ~i prietenii,

pisica ~i dine/e, apada de anul tretut }i mltailiile . o realitate doldorn. care mcepe }i sHr$e~te tutr-o gara de dmpic.

uncle oamenii

pentru ca ai studii $i e~i trasnita ~i $lIie Asa. ta"ali ra In ucnciul tall alb, pari un spinn industrial,

lId~i ~i ncgrieio~i te pri "esc ClI cillcla,

diruia i-au scas Cll forcepslll mclancoliJ. ($i [rica lui de Mamica !)

N u,

Uite. pe iubirul aeesta nou,

de

ce

sa ver5i

!

11 vei parasi la

fe! de sarae $i ell parul

N u,

de

ce sa mu~i !

49

alb.

l'isil.l )i diode? Zapada de anuJ lreCut ~i ma~lniile ?

~\'u()Janii decen Ii ai ora~lor? Vorbe.

[JU\ eite51e-le mai departe copiilor "eei trei muschetari"

si niai ales nu

ujta sa 1e spui ca nici

unul

nu scap~l.

Li duar sc prefac.

1storie murclara

- De ce sa nu parase~ti is>toria ast;) murdara.

ite, promit :

ii

strigam

- Am sa orindui~c ·singura astreJe dupa pofw

inimii

tale!

- Duminica n-am ~a-i mai citesc dinelui din

Codicele Vorone~ean !

- N-am sa mai inventez istorioare ieftin

pentru

pensionarele

blocului !

(doar doar voi gasi 1.1 una ceva din zimbetu\ tau,

din mersul diu impicdicat ~i tandru

)

- Am 5a-mi iubesc barbatul cu dragoste de dine

~-am sa uit nd'CiodatJ sa plates'C hI timp chiria!

(~i in pauu klbe am sa platesc la

timp chiria

~i Hid cap ~i fadi:

IDlini)

- N-am sa mai pon trupul asta de sperieware !

Am sa rna fae frumoasa. frumoa-sa,

frumoasa

Vezj? De ce sa nu paraseSti atunci istoria asta muroadi ?

51

Poem de dTagost

;\ i '·rea sa spui eeva impersonal,

-

ca

0

se;lra la tara,

in care te asellnzi cit mai bine sub a$terUllluri, In care te Stringi roadi,

pina dnd Incepi sa

- "CopiJa J\tcnei dlJcind peste ierburi eu lini~te mare"

mormaie ciinele,

semeni eu Un reI de lume a ideiJor

,.a.re te \'cde sarind fereastra ell capul in miini.

S;n~lIr.1teea,

llnga balta roman tidC

\·orbe~ti cu preeizie : "Oh, dragul meu ! Iubirea

ll1-a in tristat Ja f ala;

ce

~i-o POrt

~i earnen naaStra lOt mai schelalaie ell demnitate

tt

SCNi un pumn de nama'J ~i 1'1 Inghi\i eu poEta'. E bun.

C1inele te priYc~te0 clipa fix -

51

l3 la goana, lIrlind eu precizie

0

!)2

din mizeria lui

de dine

_

Pasarela

(0 aria poetica)

" '·/I-m; {I((,\(/ Ullde a;lIl1l!

Sfinta mizerie ~i via\a

la

24

dar

ce melodrama, peronu

de ani!

~i ee prejudeeata ~i lini~tea din mersul meu deasupra liniilor de tren,

deasupra 1iniilor din pa'!ma !

o eu~ca ~i 0 cu~ca au 286 de

- am numarat ell aten\ie.

linii

'-iara

-

0

ta ~i a

mea

nu stnt alit de

femcie, un hotel ~i un

somll

bogaLe :

de SO d

ill care sa

visez.i doar de 20

(rcstul apa cal&\,

restul ceaiul salciu,

rcstul ndar noi nc-am iubit",

restul l--a.i uitat, mOa:t1te)

Oho, ~i asta n-ar Ji nimic !

Pasarile ueise de viscoi ~i pU\9tietatea sigura de ea ca il1tr-o leqie desprc pronumele p~rsonal.

Oha,

Un sufler, un dienet,

deasupra apelor

~i niei

asta n-ar fi

nimie !

Despre Arcadia,

:;'C

11m:

despre mica nebunie de ~e.1ra.

oind ~imturile dcyin duble.

cind fieeare I~i iube~te rnai dar ()·J~e!e,

{larc ~-a

.

mal

.

scn.~ aeum un

53

.

poem:

Dar el, poelill ? Un dine ii puana capul pnn ora? :

-- 5i eu, stimabile

<1m crezut In ll10artea deasupra marilol nr;l~e.

Si

ui te

ce am

a.Hat :

- Sa lupti lmporriva acelei pani din tine

unde slabiciunea lucreaza h

"i ar putea remwia calaturiile in afara lumii sau arlele japoneze.

Sa lUPfi Impotri\-a acelei patti din tine

unde morfii familiei au !f1umai cuyinte de lauda

pentru {elul

(~i ei. ci. unnebuneau de atha frumusefe a min~ii ') ladl ce am aflat:

- Tot c:ea ce alting lncepe sa-mi Semene.

Nu minria din afara, cea dinauntru trebuie stri\'ita. .'\colo uncle 0 gro.lpa sapa 0 aIra groapa

unic.

-

!:tma de cUfit

subti,l in care le-ai In~eIes dispari~ia

)i un de h;lj sa 0 recuo()a~tem. moaI'te

ne dispre\uim

In ega.hl masura.

Oho, tot ceca ce ating mcepe sa-mi semene

~i cine\''Cl imi mai trimite din cind 10 dod ve~ti :

Mil

sinH COl un gindac de Colorado

pe care insecticidele I-au tins rege. Dar am aflat ca nu exista dedt un singur e~c :

al amintirikr dcspre lichidul meu amniolic."

'"

*

Era \l Lna de treaba. Dimineata lene\ ea io pidca. ei alba

din siabiciune pentru ce 0 a5tepla peste zi

~i foarte muhi au 3U7it-n \orbind (\ limha ncp Cit despre z.iua, oh, despre zilla

In care ea a cunosclit apele reci ~i a Incepll t sa cinte,

llllmai

aCe,t

pUns

negru

mai

ooate

vorbi :

vnin le,lna

"Am obn~il de atita iuuire penlru ,:uvinrele fl'UmOaie. lnya\ lin alfabet nou, In care fiecare litera lmi poate inventa slngele

Ucenicie de oii·ne -

$i yorbe1e lor au mai multi ochi ~i mai mu'lte guri declt marea cea pescoasa. nYa~ un a!fabet nou."

spun

uneori prietenii

Din pudoare. auzili, din oudoare 15i facuse din moane

.

II nwmone

.

~

lIOlea

55

Camera eli Jereastra spre mar

La inceput i-au pn\pus sa-~i 5chimbc slngcle

eu unul mal reee.

I-au adus tratate ~i legi,

ieoane pc stid5 ~i ::l.pe minerale.

Pozilia a~triI0r, i'oJiaeul,

- i-au [OSI '-'-reerate indeaproaDe.

l-aJ

da I

pline

~i eire.

Au i'mbaiat-ll ell pra[uri slelare.

I-au <lri'iotat pe lTItuneric

de mcteoriri : -

Dar ea, nu. (Era Inlr-un s[lqit de secol plaplud.

cind oamenii mari erau displndiri prin camari

inimi

~i suflete

Alege !

~i priveau tristi

Apoi:

de

tOt

[elul

rasarirul-apusul prin gaura cheii.)

Doetorul : -

-

Funie.

Logodnicul :

-

Funie.

Funie, feniramin, extraveral, cur il

naftalina?

rizanteme,

lacramioare,

imortele, trandafir ?

trandafir.

tufanele,

Pentru prima data privit drept In fala lumea In care Irai'<l. I-a plGns la piept.

a

56

Apoi:

in camera invadata de ape,

pescaru5ii se luptau I,;U un roi negl'u de gheare.

- Hei, mai este einen pe aici ? a intrebat Intr-un tirziu roiul de gheare.

- Nu. i-a

.\Iarchiza a ie~it la ore1e S.

raspuns 0 VOce in livrea dintr-o Carte .

(Absurd ~i fara iDtoarcere scria pe ultima pagina

din bsurd si Hira intoarcere, in acei ani.)

calendar.

Poem de dragoste

Ce esle un :Ylontague ?

~eara, cind rna inwrc obo:iita <1ca<;;,1,

~) exiSlenta sumar

- Penrru carnca

irnbracata rna intimpina la u~

noa~tdi 'Iuminatl:i de rooarte,

t\l;lmna aceasta n-<l cxistat

Dc: plicl:\ea]v, pe medi-terana parchetului proaspal pluti;n 0 vremc ; pina rind ei i se face din ee In ce mai rau.

din

cc

in t:e mai

fri~ : -

La draeu ! Mediterana 35la

nu este adevarata !

- !\'1ai il1\,el1teaZ3 $i tl.! ceva, ii

s,ri~ !

.,Un gunoi c1elical". cum spune poend.

l\hi seoate ni5le flacari

(Cumpadl-\i buzunare pentru miini) :'vIai 1ngri ie5te-ti petele fO$ll .$i gradinile suspendale de sub perna! Mai aminre5re-\i de mine, ce dracu !

pe

~aple nari !

c eSlC un Montague?

Seara, dnd ma intorc obosita acasa, nu ~c Jntlrnolil nimie.

58

Ma a$ez 1n f ata televizorul ui, Imi ,lprind 0 sting lumina, inchid ochii.

Poe! Poc !

Pieile rosii

tiga~a,

Un UUll" dulce. dulce

Vorbe5ti, \'orbe~ri

- 5i mai ales umbli

pe stra~i fara

tine.

cloar cu 0 \l50adi bitiialii a capuhli ~i cu mll/le (oh. [oane mulre) bune inten\ii penUli prima zi a anului Si monsu'uolitatea poate [i cOntemplara ! Jntr-o iama. pe linga somnolentele case sase~li, ai \,az.l1t ri5nind din zapada mlll'clara imaginea lInui adolescent mOnstruos !Ii inncen ta ta (Iingurita ell miere a eelor care isi fac la timp SlUdiile) S-3 mal SClIrtar Cll lin cap:

ASClIlta! Asculd( ! N II oricine este in

ca 0 placinta"­ "Asculta ! Tatal mell bate apa or;icaitoare Cll 0

Stare sa-~i simta capuJ

rarnllra

verde de arin ~uf(lrile mele mingJie co bra\ele lor de spurna

!ii

proaspetele inSlIle de ierburi. de Duferi ~i gladiate

Asclllta !"

Cine

Illl cunoa~te re\'o!ta. ,l ta sing erie sub unghie

60

}J lJlutirea u'/o,lra deaslIpra Il1C~C;I\r l11 li'lle ­ niei nu trebuie ~a rnaninu~ strugurii de scplcmIJrie" Asculta ! Asculdi !

UneoI'i,

monstruozitatea \ ine din PO

~i poate

fi ~i atunei conremplata.

- cama!ia alba lipita de trup

~i pidituriJe de ser vis'ind geografia unei patrii irnaginare

(a poemelor de la

17 an;, d~ cxel1lplu)

Dar tu lImb!i pe stJ azi fara

cloar cu 0 u~oara blt'11aJa a capu!ui.

tine.

1I chiar miro~i ca poemele de la

li

ani:

"Mi-e tot mai frig

 

~i nu mai am nebunia, umi!in\a, Intr-o coaja de miir dulce. dulce lrni lnfig unghiiie

nebuni.l

 

$1

nu mai

am umilinp, nebllnia.

lImili(l\a

((

Uneori, monstruOLitalea e Ceva care vine dinatltru

lin salut cordial al dimii. al och1uJui strivit, pnn care ~ acum te Vlse~

-

.

.

.

Nusia j1

rbii

(S-a nasctlt la jumatatea secolului )LX. Vindecarea nu mc.i era insa posibila. Ramase - daar degetele subiiri, aburinde, ale zilei de ieri)

.1 crisialinullli l:O!.:lral penln! P ~:d;'\ retIna (sa se uimeasca ea, mO.1nea de a1.lta increngatura dc l)a~e 5i singe pe care 0 pi.paie pe dinauDtru)

~i imaginea pu\in mi~cata ~i pu~il1 lnstetala.

pentru supliciul diafan :rl gindlT ilur tale, cititorule !

Ubi SUnt qui ante no~, degetele su~\iri, aburinde, ale zilei de ieri ? ,\Lnerialist sal! ide",llj,t ~ E,;ista sau nu exisla pro;res in .:uta ? Ion are uei mere ro~ii ~i Maria trei perc albastre. Rima ~,1U Crima: Irup sau Spirit :-

t1a

LU a~alt dimineiile.

.1ai

sa-~i rupa ~rul de atita strategie.

Iluzie. versuri !

Pc sub cupolele de zapada ~i mizga inainta preci~.

BaJtOaca, croncanitul ~i gheara sint ale noastre

-

(spuneau, I~i preg:iteau ghearelc, risul)

ia

lumile de stiela ~i mil-ga,

ehiar eu