Sunteți pe pagina 1din 39

SOHLVH'lV \'H.

l11Q3
operta de GH. MARINESCU
Sl.ngero#i utopi~ti
din epoca foiletcJ]tisrfni... '"

Lui Nicolae Manolescu

~ a batut ceasul din turn


5i ei s-au ridieat de la masa ;

5i a striHuei t ceasul pc mina marellli padurar


5i ei au ineeput vinatoarea ;

~i a tipat ceasul de fier


}i ei 5i-au ~lefllit uoghiile.

Nll-ti fie teama, cititorule J


Am padisit conven~ia coco~ata a 'trecerii timplllui.

Rid de ceasul dio turn, de ceasu} de mina,

de eeasul de aur, de ceaswl de fief ...

to alta parte ne va puna s;irmana pasare

pre versuri tocmita.

Cenu$a de sub arLpa ei sint ~i l1U de cenu$a tern.


ma
Nll de arc, nu de sageata rna tern.

RId de ceasul din tum, de cea~lIl de mlna,

de ceasuJ eu cue!

Te ~in de rnina ath de strins ou pentrll ca

re-as putea pierde.

Nu ai uncle merge. Nimeni nu dilatore5te, cititorule !

Numai rrupul - un ochi vast.

5
, Totu# de-a lungltl deceniilor do! trallzifie, acea.'ila wi.
.\Tumai trupul - .privit de un ami fix.

lIIra n-a zacltt In somn, ci tocmai /11 timpul descompllnerii ~i


N umai trupul - lnghi~it de 0 gura care vede.

0.1 aparentei sale autoabandotkiri s,l'V'ir§ite prin arti$ti, pro­


Eu te privesc atit de atent

!esori ~i toiletoni$ti a cunosCllt a 'tare de cca mai a.'rut ita


nu pen tru .ca a~ ve-dea In oasele tale 0 statuie de singe.

vigi1enta ?i autoanaliza. Chiar /1/ miezul perioadei de in/lo­


~u pentru asta ie privosc aut de atent.

rire a foiletorJului existali- pretlltinaeni gm pe Izolace $i mh i,


Nu te mai terne, cititorule !

decise sa ramlna devotate spiritului ~i sa se str'lduiasca din


raspltleri pentm a salva ptna dl{pi:i swrgerea ace<tei perioade
un graunte din traditio. sanatoasa, blmele moravuri, mt!tudele
'I d batut ceasul din turn

~i cOnJtiinfa illcelccwal.-i.
~i ei all sfir~it Ylniitoarea ;

(Hermann l/fsse - jocu! ell margele de stieHl)

~i .) stdllucit ceasu! pe mina marel'li padur,H

)1 ei s-au a~czal la masa ;


Un razboi de 0 SUla de ani 1
Ridem de ceasu! din turn, de ceasul de mina
de ceasul de am, de ceasul de fier...
)1 a lipat ceasu! de fier

,i ci au adormit in unghiile lor i~mrice.

Numai truput - Inghitit de 0 gudi care vede.

Ea a deschis l1~a eu /-.esturi m 10

dar adev3ml e ca
nu a mai ga£it nimic

din ultimii ciritori radkiti In sa'la de ,lcctlIra.

un raz,boi de 0 suta de ani, i-au suns

si a ba tu I ceasul din turn.

~i ei $-au ridicat de la masa. ;

)i a stralucit ccasu! pe mlna marelui padurar


~i ei au Inceput 'Inaroarea ;

5i a lip.a ceasul de Fier

)i ei si-au i'nnoit unghllJe lor IStOnce.

6
o nuia de sticla ~ebunia ei:
un razboi de zapada .

.\ mut a~a mult, mult, muh timp.

$i in ficeare dimineata se trezea ell un singur glnd.

in fiecare dimineala ~e trezea cu un singur gin

;\-Iult timp a Irait a~a.

lsi ]o"ca memoria ell () nuia de slidii.

pune.a la fierr.
o arara tUlUcor, doar d<Ycl.r va spune cinc::va :
iata glorioasa victorie a celui slab
$i singura pasarea va illgheia in :cborul ei sunator...
!~i \ op~ea miinile. fa~a, dllminicile.
lama refuza sa manince salata.
Rastllrna caqi.!e bibliotecii pina ci"nd ele incepeau
sa sufere.
Despre boala citi'se 1a 17 ani toml
(i se parea 0 ~an sa).
Despre iubire 1a fel.
:'vllnia e.i :
t\ .corabie eu plnze in mijh.:H.:u! camerel

Nebunia ei :
orbi. 011i mai mulli corbi
)i statuia celebra din pia~a.
Perversiunea ei :
scineetul unui robinet smuclga~.

8
Uni oem de dragost Generatie

In(en: sa fa( 1\ re(onstituire pa.~nica a vietii mele


incerasem
(ah tandrul sli\ietol'Lll repedele poem).

Pri vcse camera alba. 0 miros, 0 pipai ~i nu urlu,

plna clnd ea se g01e~te de acr


sa asculdlID zgomolUl lingurit610r In paharuJ eu leai
~i 1mi pune In brate un ma,luar de texte ingalbcnite.
Imre 7 ~i 8 seara clnd palizi loeuitorii mansardei
Fac un gesl seun eu mlna dreapta.
ne V1ZltaU
Spaima ea POt eXi.'ll3 [ara mina mea dreapta
priviri greJe rufele mu~dnd in bucati mari aeru]
ma rulbura mai muh decll noaptea friguroasa a nasterii.
[emeile eopiii
); u mai fae nici un gest eu mlna stloga.
iarba tloara sandau a ro~ie loamna
Privesc c.lOlera alba (privese camera alba)

5i Fiu : ingalbenitele texte au gus wi ierbii ...

Accsta e un unie poem de dragoste, spun.


(csta e un poem de dragoste, urlu
ell gura plina de un --erde pamint.

(in(ere sa fae \) reeonstituire pa~nica a vietii mele)

10
11
gropaml, singuri-singurei ...)
Pe malul linislit of vulcall/{illi ~ibuniea n-a mai aflat nimic
despre ee s-a iudmplat 1ntr-o gaf.1 pU5l1e

la ora 19 ~i 2v.

La marginea ora~lllui sentimentele aVeGll capul retezat.

- $i Sd se dizoh'e 1\oma in Tibru !


tn fiecare Li flrietenii 1mi aduceau 0 :I'lta imagine Soarele va continua sa rasara cit mai aprowe
a lumii : e ade\'ar
-- la mceput totul era (l imensa cupola de gheat a ~i viata mea \a fi ultima minune a lumii !
pe care ntlturii orbi t) punall pe spinarile lor O. la l.l1ceput spaima IlU a.parea pc folIa oricui ;
Illnecoase ; nici nu se ~ncurca printre :ttltea \'orbe.
la incepllt a fost () tlmida bataie din palme
pe ma,lui tinistit a1 \'ulcanului :
1.1 incepllt a fost dreptul cenu$1i
hi intindea palide bra\ele
si ISpaima unei \"oci ascutite,
)i fil [il
intr-o lumina uscata,
Juneca lirti~tit,
alltindu-ne, . deasupra apelnr.,.
Tncepusem sa ascllit din nouzgtll11orul surd
al evenimentelor.
In carner J eu pereli muzicali
cram stapina tlnci frumoase coleqii de identitati.
Prielenii au ol->osit sa-~i tOt came in arhi\e
virsta de :WI',
- Towl \':1 fj de acum de Vin'tare, spuneau
~i isi numarau in COl' Jegetele

in hp. unei micute sonerii muzicale..

Sentimcn tele s-all lllveehit mai repede


decit menul impiedicat al bunicii 10 jllrul globlllul
\'om il \ ~n ta singllri-singllrei cliendarlll,
"hccccbrlll, pl,tlletariul,

12
N aa/He de 71oa/J/e
.Vara?iune

lata cum rna furi$ez eu Ja grani\a dintre stiluri !

(Stiu: altadata {,!acari vinetii mi-ar [i rningiiat


:\~"rea sa fii mnana, mi-a spus.

Sa Iii moarta.

incan ~tienra) Slatuia cdebra ma pri \'e<l. eu LID ochi aidoma

De aiei va spun : - Unde sa mai slngereze cenU$a asta


are ne \'i5eaza, prieten i ? ochiului mel\.
Cui sa-i mai ba~e ea pumnul in gura ? Tram\'aiul cu malCI trecea prin :a\a
S-a golit visteria $i nimeni nu mai are cUfaju sfidind explozia sentimeillclor
)a-~i dea viai<1 Ja graniia dintre stituri", ')i ele imi slirtec::w billgrafia.

"Ah, daca regeJe ne-ar CiLi in aJ sall Luwu" ! ':\5 mai putea martllrisi ca in aceea')i secunda
Ce spectacol, prieteni ! (ca in exact aceea~i ,ecunda)
Ce 5ansa,pentru cenU53 aSIa care ne viseaza cineva a ie~it din creierul meu
')i a inceput sa fuga pc ·;trad.i

~j tl)cmai pe noi.
noaote de noapte... de$i se auz-eau lmpu~ciituri

')1 incepuse fun una

14
]5
1/Jel III sala de diser{i iti de~faci bra\ele

~i fil fil in cuptoruJ. de stiehL

Ai "enit.

Poe/llllli 1011 j'y[l/re,JoII Ai vazut.

T e arunci in cuptorul de stieHl.

Ehei, testameotul rautaeios al bunieului !


o
fotografie trucata ~i un stn [oane mic.
11 marcsal orb
Te treze~ti etl toate organe1e alawri.
cu 0 (elebra victorie in sira spinarii, Un aisbcr~
Pri\c.5Ii dar nu se i'ntUnpla nimic.
splOLUrat
E 0 rasa [lira oglinzi - ti se Spune.
de frumoasa rochie de bal a frumoasei bunici.
ell un sen,
ineva cClre iri seamana se apropie de fereClstra.

marunt ~i peltic. testamcntul diutacios a.l bunicului


Auzi : nu, ~uf.Jetele nOClStrc nu POt fi ~ah-~ne

dar cea mai bol nava ,


comanda foe! din ma~ina de seris...
eea mai mUl'dara,
Tu ~tij di zapada nu poate salva un dizboi de 0 suta de ani
cea mai ~ireata.
dar ai rnlnglia un animal friguros sau
'ca llni \esela nmintire
te-ai lntinde pe 0 ghea~a frumos mirositoare sau
ai Hisa iarna sa-~i eada 10 inima ca un jnel de ceara sau
e mai acdevarata dcci! dizboiul de 0 sucil de ani.

Tli spui : pe 0 "reme ploio3sa nu se poate muri

ai defecta un spargator de gheata, ca el sa


se opreasca
brusc .leo I,),
a ttt de 1150f banda rulanta a unei lumi tn care nu le recuno'il.i .
~i deschizi dlllaplll de haine ell 0 singura bataie
de inima.

Ah, frumoasa rochic de bal a frumoasei buniei !

E$U dat jos de pe masa de operatic:.


lrnpudidi sdl rasturnara-n ace; eu bratele-nmuiate_n

frumoasa rochie de bal acopedi 0 existenta...

var E 0 casa fara


oglinzi.
Brusc IIi aduci aminte dl nu e)li singur

~i Ineepi. sa citesri,

incepi
A
sa CiteHi,
• v. .
Jl1cepJ sa Cltestl,
o pagina alba care se serie singura.
Yrei sa treci mai depane
dar posibila ta moarte tti sare 1'n fata Cll un pIn tee
greo!.
Auzi: ou, sllfleteJe ooastre nu POt fi salvate.

16

fl~~~ ~~

]0 /t:bruarie, simbiita seara, aCum


Poem de dragos

r
[a a5 epra sosirea musafirilor 1n marea sufragerie.
N:ci unul dinrre gesturile ei a~('ufile nu a\ ea ~i inca de pe arunci ne tulbura
ciuperca de pe gura meiancoliclIlui
capu.] ins1nge r a t. care ne Sla ImpotriviL
Nici 0 pOrtocala: nu fusese taiata aclt de frUltHls.

:\-imic din Ce ar PUtea face un salt morral in fiqiune.

,-a mal spUS :


o femeie, 0 Oglinda, trei papagali nernuritori

() arma de foe, un testament ra'utikios, .ceasuri pictate

o rochic dc bal, Un soldat de plumb, 0 pie1e de eu fructe


capra

u:] zepelin rO$U, un fluier de h;lci, un caftan

nelrerosirnil)

.
eSCflerea eSle aproapc exacr3.
~

lipsese eu, memnrie a c"lor 5 4 3 2 1 etaje


numarale lneet de ochiul egiptean,
.rroaSDat '"opsit.

Hl
19
Viele Ilia cllZlaretulu,i orb
N ebunia de a gusla trandaFi1'

Tntr-o zi,

tinarul prozator ne-a descris 0 provincie imposibila. La radiicina tirea~ca a diului


'lini de en tuziasrn, prietenii tori all ple-ca t
IOTr-ac%.
ell pun () irezislibi'Ja pof ta de a-mi saruta
In voie miinile
Si ei Ce nebuni ! $i ei Ce nebuni, imi spuneam

e (Ah. prietene
inain te d - a rna ascund e in lada de zestre.
- nebunia de a gllsta trandafir
atirna{i ell 0 ureche de rozul bun Slmi)
De aici nu-mi mai arnintesc nimic.
La 17 ani,
Privesc decaderea £amiliei
1a 23 ~i 1a iarna.
~j SCOt ripete mici pentru POsteritate.
voi continua sa-mi amintesc de mine cu aceea~i precizie
di,lll\,liLa

Ehei, videnia dotarc(uilli orb!


Ca 5i cum pleoapele mi-ar cre~te pe vlrful unghiei
Gnd lri intinde n mlna
- la batrinc{c mi-a$ rllwnji bU:lel
pentru ctl\"intul acela crnncanitor...
ai pUtea lumina n SUta de ani, in pUna l:lrn

a spiritului.

Ehei.

21

Fe1'icit
totu~i nu cad ~
totu~i nu urlu ~j
toru5l uu cad.

o pasare intra pc fereastdl eu ora~ eu lOt


Tn jurul gitului poarta \ estea: "Vnr veni ~apezile.
~l~dl
em inre1e l$i arara colr ii . vor Yeoi zapezile 0 scul'ta epodi glaeial"a
(,,In'Nd,,''c, buna m.., I" mi,;,,, d'hiv". '0" "enus") pent n~ .•(e.1.· U
L~ sperie gindul de ce ai Putea SPune Stare solzoasa 10 eare te zbafi". \'ai, feri... it ,int ~u,
)oarecele; sin~ura mea <spaima e Cll';>C3 •.•
$;dara ai avea I1nga tine
(1 fusdi J'nf/nrara.

un restaur.tlOr de mici suferinfe

ill '"eli m;lnjle ~i IlU 1nrelegi.

.ti atingi u~or nchii ~j cineva te mu~a.

(Complicind iSlari:! creSterii si descrest.erjj

lr
unui f de paianjen hop 1 adt de aproape de vjala celui

mplorezi lmpotrjra glndaci10r de bucadirie de-a! treilea)


~J nici macar ntl ai \'aZlil camarj,le umoroase

ale Vaticanu!ui.

\ oli, fericit este soareeele :

singura lui spaima e CLlsea...

n biografia ta eu zgomot de hinie arsa

un orb lsi amintc5te gustul icrbii.

- Refuz sa comunic, iJ auzj.

Refuz sa mai spun ceva despre memoria ca,lda a stelelor.


Ref liZ Sa mai cred In menu! pc 51 rma ';Ii
(lmj face diu culoarul de aer pe care j1 mghit

de 23 de ani) Sf

22
Nunta
Papu~a spl,llzurata

.\Ii-a spus In [r-o zi f r


ate1e:
- Inim.l mea eStemica Iemeie...

0 Nimie Ill! rna mai sperie.

am
L- rugat sa nu creada In micile ei mpilC de .1Pd. Familia nebuna a fast aruncau In slrada.

I-am ararat misterul ro~("at


$i de vu/pe aJ og/in/.ii. Lentila se Intoarce impotri \'a oehiului

Am baur pentru e1, am iubit, am uil<ll.


- privirea se acopera ell pagini nescrise ...

Plna dnd nebunia mi-a CTCSCUt In oc~i


ca (l g-he.lra.
Gura mea ron~aie un cuvint ll'ne$. de iarna.

Fra tell' rneu .'ii-a I'n tins disper~rea de 1.1 lin ca pa l


~imenj nu va spune intr-o zi :

j s-a dar 0 masca de ga7.e eu memoria edlpata

1a eeUilah al or'l)_dui
- Pregate~te-te pentru c;arbamrile de i.lrna !

- Cauta-ri de siinatate !
Clnd tOemai -pregateam rn1neare ro~je pentru el
iar ea a yea 0 buna parere despre menul 'inajn le al lumii :
(in cas a pUna de nllnta~i)

- i $-3 propus " rapida instruire in 5liinte pozitive


- Trei pa~i la sling.1, bini50r
~i alti trei pa~i, 1.1 dreapt.l lor ..
ind tocmai imi prindeam Jll agrafe miei corbi - i s a aratat 0 expozi~ie de eadranc solare ...
- Reeunoa'lte!
dnd tocmai orbeam ... ~i nemaipomenitelt: ei calorifere
pe care ne IDtindearn fcrici\i ~i racoriti.
o cocoa~a. un sentiment
ba chiar ~i 0 mireasa p:lr~sita frumos
aidoma cre~terii caprelor '1i albinaritului Sint !
Re<:unoa~te !
a
'Ea avea 0 bun parere desprc mersul In~inte .11 lumii ...

Y[uhimea beata de ~tiri va patrunde degeaba In casa :


ha~, la rochia de bal a bunicii

24

25
har, 1.1 testamenrul raulacm~,

la isroria secreta a capriciului

paStratd eu Rl'ija printl'e teXtele verzi,


Traiesc
rintre (ologratJile verzi, printre aoi verzi,

Nli ~e \:1
prin tre \"oi VerZI ,.
gasi nimit din atievaruJ colruros

al aceStej istorii

a capa tUl aCr:Sfei l'epede stari de 'palma

peSle C,~re suarde "a COn rinua ~a rasara

\ a COn lin II a sa a

1'<1 'in r E greu aici, sub eerul liber


\'a cOntinua slngdc
- traiesc In mi}locul unui patinoar Jnro~it
singcle mell
noaprea ascuh caderea oaselor moi ...

para limpede in inleligcnta h1niei ...


(e greu aiel sub '~crlll libel')

26

27
Dreptu e71USll
(iar ceasurile s-ar ru~in:l "de prea mulla apropiere")
0, cine ,-at mai In<,;wneta...

Dar ce cautarn noi aici, \'esele cititOr !

Drumul nOStru este illchis

~i ar fi rrebuit sa JnVaram Ploa acum

ca orice groapa camuna l$i are hazu] ei ...

'api tlI/c;,; III Lll a a rJawriJo r Oleie fine,

- precurn pardosuJ la sfn~e existenra onorabila

in mel'S
Cine lnsa ar mai pUtea descrit: tristcrea reapan pe stradii "
dictatoruilli

care trezindu-se Intr-o dimineara 1n fara. ghiJotinei

i~ ~Opre~te I'ngr02il : - r\.ceasr3 nu e ell PUtmla !

$i rna; trrzitl, spaima din ochii SUPll~jl()r


; eTa dulce.

Otrava

int atit de batrlna,


illd'r cl:enirnenteJe rna ocolesc Cll n prec-izie dubio:l
Ghernuitil Irltr-un Intoliu, sa
degeaba rna mai mil' : - De
gUstul ceaiului eHL' allu/..
pe~[e doua7eci de ani

Vedeli, parahol a ;~i rnacina Li de zi dinrii


irltre do tl :'! Fringhii egale
d"i - nin vo,b, ' - ,wi ,·i"m ,"m nu " po", m,i bin,
III mUllJ grns din (ereastra.

Jrle l/lsa ar mai PUtea descrie () duminica neagra,


In care dreptul cenu~ii ar (i dnar un cuvin
peste care s-ar a~e7a in t:'!cere februarie

28

!: Co/ee(ionara
Palidil. rna a$el pc locul untie am fust vazlIta
femeic plingind,
Asta ar trebui acum ! Sa-mi amintl"sc sub n m:lSca.

III.

opilul asra. spUn parin~ii


EI rna privea dintr-o pide care de mult ntl mai era
;mbatrlne~te Ca (' broasca -resroasa.
a lui.
cultari ! Eu ii intindeam paharul
~i Imi potriYe~.m parul. fI)chia. panwl'ul.
Acum J5i freaca spinarea de talpa casei ;
EJ avea 22 de ani. Ell 23. Nc-am cllmparar 0 insula
acum 'se rostogole-5te Cll precizie in ba:lto
aca In Anrik
li ch de cU',od ,; Vom s;mt; bOt;"',ul umed "'''''Urat
1a piep!. 1..
I.
Lovesc eu sete gura fruDloasa a echilibrului !
Femcia i~ COntempla tinererea.
Si nebunii ar pllnge treziri din copilaria Jor
1\ deschis dulapuril e ;
cu un aSlfel de dntec!
a span oglinzile ;
Dar nimic nu j se mai PI):lt:: i'mi'mpb
cellli care hi cunoa~re pc de rost numarul
hOrarit de una singura.

degetelor,
dntecele, spaimele, capcanele. umilinrele, dnrecele ...
II.

\
rn
dispcrarea unei dimineri
lmi lovesc U$Or degeteJe de sric1a ferestrei.
Nu maj a~tept \'enirea
iernii in acest an.
Peste pl~nsul 'lacadat al nop\ii eel mai de ~us
a caZUt capul meu.
Cintece1e mi-au In \'erzit aU7ul ; Illi mai :l5tept.
Tmi privesc de aproa;J(' nebunia Nici tu nu e$ti CLIrat, nici III nu e)li, imi srriga:lI.
Priveam inapoi : amintirea ul11eda a salii de diseqie
5i cobor cJ't pOt de repede in gradiniJe parasite
imi invada narile.
- Cel mai de sus a caZUt CapUl meu.

30

31

Colectionara
l)a1da, ma a5ez pe locul unue am fl)Sl v;\"wta
femeie plingind
:\5ta ar trebui acum ! Sa-mi amintesc sub 0 masca.

III.

E1 rna privea dintr-o pide care de mUll nu mal era


Capilul aSta, spun parin{ii a lui.
imbatrlneHe ca (' broasca ~eStOa,sa. Eu Ii intindeam paharu]
AscuItati !
~i lmi pOlriw3Jl1 parlll, rocllia, pantnful.

Acum J$i freacii spinarea de talpa casei;


E1 avea 22 de ani, Eu 23. Ne-am cumparat 0 insula
acum 5e rostagole$tc Cll precizie 111 baho In Amik
~i aca
elt de cUrtnd ii ,-om Simti boti$orul umed strecural

b piept. IV.
i.

Lovesc eu sete gum f rumoasa a e..:hilibrului !

Si nebuniiar pli'nge treziti din copilaria lor

femeia J~I Contempla lineretea.


eu un a!,tfel de dntee !
A cJeschis dulapurile ; Dar nimic nll i se mai pnate lnnlmp!:J.

a span ag1ir12.iJe ;
celui care )~i CllnOa5te pe de rast numarul
a hOtarit de una singura. degete1or.
c1ntecele. spaimele. eapeaneIe, umiIiuteIe, cin teeele ...
II.
v.
In disperarea unei dimineti
Imi lovesc U!iOr degetele de slicla Jere51rei, Peste plinsul saeadat a) noptii eel mai de ~us
Nu rnai a$tept \'enirea icrnii in acest Un. a dizut caput meu.
Cintece1e mi-au 1l1\ erzit allzul ; nu mai <lHept. Nici tu nu e~ti curar, l1ici tu nu e51i. imi sll'igau.
1mi privesc de aproa;>e nebllni.l Priveam ina.poi : amimirea umeda a salii de di~eqie
r
$i cobo elt pOt de repede In lp'adinile parasite. imi invada nal'ile.
- Cel mai de sus a dizut capul meu.

30
31
VI.

In disperarea unei dimine~i


Capticiu
lrni 'oars CtJ pofta nebunia.
Pe Oasele din ce in ee mai S'ub~rri
lin ins {eroce l$i lust.ruie~te eu indiferenra

U, nu rnai a~tept uoghiiJe.


venirea iernii In acest an.

Atft rna iubesc,

Te mai g1nde~ti ~i Ja un concert la patrll mllm


Cum stau de cuminte ~i dulce

I)tU] e [oane greu 5i ce greu mai scrii $i P0emul ast:l


Intr-o baltoaca de cuvio,te".
(Domnifioadl ell nume mie.
faimoascJe terase Cll maei n-au existat, n-all existat)
hi spuj : mi inven'ta tOlU~i 0 istorjl1ara !
- Ie mouton oui ou nnn a-t-il mange la Heur
$i bruse, la marginea pamlui. Intr-lin cchilibrll precar,
\'Ine larna...
(jarna gr~a. In care lli wi contempla nemuhumidi
capriciile)

33

In.tlmPlar£: CIt regma Victoria


Blow-up

Rea wdie, Spune regina ViCtoria

pri\"indu-ma din jil~ul e; cenu~iu.


sa
Ciinele acesta IDvarat a i'nceta't se apere.
Rea, Ji spun
ilnele aCe&ta )ma\at are 0 cu towl alta parere
amintindu_mi de mina mea alba:
despre exploziile intlrzidte din carne ~i singe.
'Ii de rochia Cll nasturi purini.
Va fi gasit vinovat ciilI1e1e :lceSta
(T mr- un cub de gheata

care Iri St3 in ceafa


. .
imaginea dmpului de lUpta sare de la alb la negru $1 nu moare $lngur,
Plna dnd lin hnho t de rls Ii taie capuJ.)
Rea zodie, mormaie regina Victoria
jucindu-se
Rea, mM; cu un $treang deasupra JrIesei de $ah. nu moare smgur.

aminrindu_m; de capul vOpsit ca 0 mireasa al hiniei.


(Dintr-un cub de gheara
s;nguratatea 110astra privea stele/Ie fix)

Da, cla, $Opte~te regina Victoria

IO"indu~ma peste deg ete Cli 0 inchipuire

$i mult mai frllmoasa. mult rnai luminoasa

Da,

trintind U$a expoziriei eu 0 mIna alba dar

mult mai alba.

34
3
p oem de dragoste
he-h~i, eetateni ...

De $apte zile In provincie miezul 110pt ii

rna ademene$te eu slnge1e tau proa~pat.

"Noi care nimie a-am avu( Ii YOm In Vala lini$tea",

spuneal.
Noi Ie vom rupe oasele eu 0 singudita·te feroce.
Am ,~dpiltat 0 uria$a foqi! de con yjngere. Le vom amiDti de d'nteeul orb pe care i-au Imbra\i$at
Veehea fusta inflo rata rO~e$te
ln C<Jmere aLbe .$i yerzi

"Noj care nimic n-am avur..."


papagalii.
iar ell imbatdnesc lntr-o palida furie ...

incerc 0 cOnstruqie sensibiJii in f afa oglinzii.


De $apte zile og'linzile piing pe rata lumij In iam:; i
\lai, de $apte ziIc yorbesc in fara ogliDzii.
papagalii lsi fac cuib In vorbele mele neparntlntene :
De $aplc zile Stall vopsita ca 0 mireasa ~i yorbesc
gura ta alba se masoa.ra eu mine
iar eu imbatrlnesc lntr-o palida furie...
in !
fala oglinzii :
,,- He-hei, Cetaleaj ai Ca"Stalici
Am imbatrinil filra sa $tim mai aimic

despre corabiile in care bunul dumaezeu


Desigur, cap;ltasem 0 uria~a forta de convingere.
ne-a numarat oasele (Cumplita anestezie in rnadlsuri japoneze !)
- $i pardi tOt Slnt purine!
A'lbeam In fara oglinzii, intindeam 0 mina,
He-hei, cetareni !
yorbeam un cuvint, respira:rn...
Am 1mbatrinit ea ni$te pro~.ti ! - Ca 0 epoea bHnda,
Pielea magarului este scumpa
ghemuita in rarml de sus al bibliotecii, spuneal.
$i a leopardului nll are diutare.

Vite, eu : [emeie rJnara !

Eu am 0 ronda frumoasa o noapte tot mai eeloasa.


$i dinrii mei albi au se mai saturn priviad-o .
n pamint tOt mai intunecat.
Dar ereiewl meu f rum os !
o femeie tot mai aproape de sin
l-ari cercetat iadeaproape I'n ve/ i sul

~i in adoratie (se $tie !) nu pori dlml'ne multa vrerne",

36

Vechi dntec de dragoste


ad usum dellJlli-ni

,fi ccca Cf'


(/oi .• (lic va fi rilliarc Iriaa
'I

de iubilf fIlw/a iI/copula


,1/ flllJllclt pc "/II~li-lIlrc Flori ac/un
(v11i:il 111 •.r,ile,r.u. it illig/lOr fabro)

\, rei sa fmpaqi cu mine ghilotina


- I-'am intrebat. In cele din urma am lnteles.
Vrei tll asra o istorie a prostici omel1e~ti ne urmarea indeaproape

- i-am mai ~optit. Desigur, nu yeti gasi 0 descriere cxacta a ei.

CaJ1aul ne-a privit un rim, Dar e bine sa vi se spuna dl ea a existar.

~i a continuat sa mar~luiasdlln jurul nostru E bine sa ~Ii\i ea ea exisul.

pina dnd mlna lui a devenir dubla.

1.

O. ramii (aici incepe pncmul)

mi-a srrigat steau3 stralueitoare

luindu-se 1a intrecerc eu durerca surda a eerului.

Cum sa mai aud eu nira de tine suferintele omene~ti

$i etc, acolo
Cum sa mai vad eu fara de lumina inimii tale.
,.oh sal vic levantica iasomie trundafir"
I-am marrurisit : gheara din ochi
mirosul caldut at mort IltJi
memoria crap:\ta
abitufa aerului hi hi hi neb,mie
T-am martUrisi't tol, nebtJDie.
:\ pllns ea, steaua strallicitoare.

38

3n
1\ uirat ea, steaua care a rasarit, de ea...
(hai, steaua mea stra!ucito lotre doi vulturi orbi care te poarta spre casa,
hajde~i oaselor, are
aminririlo r , dragelor, cum sa-~i recuno~\i parin~ii !
hai, mtna mea, mlna mea alba,

un lanelrll, un repede, un sfi~jetor poem !)

si a placut delfinul delfinului


11. ~i apoi DU s-a mai aflar

Delfinule. DelJinuJe !
Despre ora~ele lumii, de bine, am zis
(ah randrul sfi~ietond repedele poem)

5i ele s-au prnbu~jt mai repede declt ~ipihul

la marginea drumului. unui copil,

caurlnd maci, 1ntr-o seara...

J)espre iluzi'a ~lIienltoare a zilei, de bine !

- prive~te dntecul acesta simplu de care at1m

Despre Cum am iubit, singudi-n noapte!


de"pre cum am uitat,

despre singllra mea mO,lfte..

de bine, am mai $Optir

(1a marginca drumului,

cautind maci)
Un IeJ de existenra. au Spus)

HI.

lntre doua singllrarafi, ce sa a,legi !


Intre prima Ji a doua lOvitura de curit,
Cum sa-ti aminte5ti ,

40

oClombrie
CamjJionat de !JojJice

\'ai
Ce exaua ma~urd " Illnqii Frumusetea aSIa de revolta, eonsrrllita ell grija

~-a IlCeClIr.l1 la noi in ca,a - ~i ultimul tram vai, la marginea cartierului ..

ella perfeqiun :\zi nu mai lntrebi.

In mersul t;rj~ .11 calendaruJui :\i lntotdeallna raspunsuri :

~i cite 5 ar mai plItea spune despre 0 inchisoare "ie


tn rare ~ecul1de1c 1$i tntind de bunhoje gitlll - Era 0 casa aco10, la marginea canierului.
pe blltllcllga caEi"JIII i o c1Sa JO care ceasornicde se pDlriyeau ~ingure,
di~peC3t
dupa micile revolu\ii ale zilei : seulawl de dimJOeata,
~j lri ~l dll~lI.j, ziarele, cafealla proasta, ani'ersarile cuminti
~i {pane IriH de peste an
(~i azi Iti mai tulbura nop\ile F f ebrllarie J 980)
disperat
~i mai ales comunitatca aceea rar':; de principii
~i reguli!
Nici nu )tii dnd .. i devenil peste noaple
11 calugaridi schioapa ~i foanc 5chil.)apa...

Acum ai vrea sa scrii wate ast


.,i utopiile (dinii dli de casa)
ti se preling printre degete ca ni$tc \iga ri C1iprinse.
:'-Tu te mai inrereseaza elt de exacta ar putea fi
descrierea.
Cit de Fru111oasa. Cit de umana.

- Un Fel de campional mondi,,1 de popice, IIi Splll.

Un Iel de ca.mpinnar mondial.

2
43
Victorios,
Vlna torul i~i adora v<inatuL
]ocul
Prabu~ita,

\'ictima 11 prj\-e~te eu iubire, se Spune.

Desdirnata,

poezia i~i seamana din ce 111 ce mai multo

Sigura de tine,
ln noaptea asra, 1a marginea canierului, Nu \ a speria~i atlt de devreme de copilul trist
ai putea sa pierzi cu adevarat tramvaiuJ... care Slot.
Am invadat Cll buna~ti.iI}~a sufletele voastre umbroase.
ell buna$tiin~a m-am inveniat din resturile \'oa.stre.
Din cele doua singur~ltati (iubjre moane iubire moane)
mi-am [aeUt 0 armura
de care furruna se izbe~te (ro~ic ro~ie).

45

Blocadii continenta!c, ~ti-e teama ca n-am ~a pOt desuie intol:mai ;

dar semnele cumplitei avcnturi se mai POt intilni

1\"-t/;"'-'/l/l ,I II,' /elll' dr r(';.'olu{ii ,'I ~i astazi : tipantl unei fernei din bloeu1 de :I1~1turi ,

,lir:i df' im'ill,< !Jicdiri.-


IOalt, «vel/lilli/I' 1111(/,/ r( 5(' /)('1 fl
lin yjolonisl cu .aceea~i gama tra,a sub~ire prin ceara;
(('((I( /" glllll I/Ibel papLlcii bUn1cii (comozi, cum nu sc mai fae) ; ~i alte
lal loale (,ital'lll/tl' 111)((1/1 (' dill
tNt/III alba,'ln, ill eel clJtrlll1l, lueraI'; ~ntimplaroafe ale nawrii,
Via~a ta - 0 mica crima pcrfecdL
(Ol;"t'l C,)I<!snlilb - {liml/" dill
ll'akcf:c!,!

.. ~l totu~l:

o dupa-amia:<:a 10 care sen limen lele te sufocau


o dupa-amia:,di suspectil, lntr-o hlocada continentala
capisica ncagra care aI' lneepe brusc ~a vorbeasca
0 5i tela te Ll topiile ar fi "fut sa fie scrise de tine j
~i hodililta Dentru a nu $liu ella O:J.r.l sa incepi
tu, 5i t()~lte zapezile ar fj vrUl sa Ie \ j~ezc ;

a \'iata cchilibl'3ta ~i logodnieul

(pri\ind in fur.
)i lemeia-ciine, eu bratele smulse de "Int. ..

p'lezia ar £i decapi,tat pc loc noul Stj,J !)


Dfl, 0 dupa-amiaza
in Crlre tipete ro$cate Iii ~i$neau de sub unghii Animal tinar, ai fi :m,

- 5i cum
rcoale.
sa m.1i ,jsCLi eu astfel de unghii .. , \nimal tmar
!

- 5i mica lui spaima : vorbmd, ar ptnea tIe C'11

sentimentcJc ~c rO~togoJeau pc hlnia proa ~pa l ~ nenm n lor".

II ce parte a trupului se Lite)le poezia, mama ?'

iipai lnspaimlntata ~i eu br-are'1e sm1l1se de vine,

- Ce parte a trupului lfi mai ramine dupa ce

ai scris poezii, mama :­


'.5i apoi, lo,-iluriln u~a

ca niHe munci ale clmpului bill e [aCllte :


Strinsa in hal a tl1! ei de spita!.
fem~ia-l'iille lri adllcea un mesaj despre \Jne :
"FellnmencJe mari n1I ~e repela !
AI privit Illdeajllns 111 creierul t:lll
indealum i-ai spalat eu "orbe sp.li'11e1e mici.
o reli:.;ic la f.\t<l !oL'ului, aSl;, e!
lr1\ entcaza dL'um 0 religie ~"

46
Uto/Jii )~i aile !Joeme de dragoste
Dasdili{a

Gata sa-ri invemezi 0 d:spari\ie


Gata sa iei locul \-arului de pc zidu! din fara casei, Intr-o diminea\3.

~ In aeea dllpa-amiaza de septembl'ie, sa te treze~li In brate ell () realit.l:e dnlcbra.

c11~d cineva hi mesteca tacticos oase1e, - ea lpmduq:ia de 0tcl pc cap de !ocllit'\r .


einel viara ra era Ja SUte de J\ilomerri Sa 0 mmgo u,50r pe ere5ter.
$i ~pala gcamurile lui aprilie. Sa-i spui vorbe de dragom.
Gala sa nu mai cre%i, Sa-i cupi (din iubire) un deget.
in ceca Ce are Jiminea\a patru picioare Ehei. cum Incep personajcle d existe !
la prinz do ud ~i seara trei In v-agomrl or. 11
- )i toru)i sa
speri, \-iava ta se upc$le ~trlns de geamurile rnurdare
sa vrei sa mi~ti un deg et pe reasta catifelata - ~i l~i cheama In ajuror rudde ~i prietenii,
I' a lui septembrie pisica ~i dine/e,
(chiar dad pOVestea ana -, 0 ~tii ~i tu ; _ apada de anul tretut }i mltailiile .
'111-1 \'01 face pc: nimeni sa-~i arninteasca de tine o realitate doldorn.

Gata de hohot, care mcepe }i sHr$e~te tutr-o gara de dmpic.

- In acea dupa-amiaza de septembrie,


I'" care Gulliver sclncea 10 coapsa ta dreapta uncle oamenii lId~i ~i ncgrieio~i te pri "esc ClI cillcla,
~i III i'j citeai "Utopii ~i alre pOeme de dragnste", pentru ca
ai studii
ata sa .:rezi 10 iubirea aproapelui $i e~i trasnita ~i $lIie ...
~i
toemai de aceea sa
strlngi bine perna tn b Asa. ta"alira
In ucnciul tall alb,
~i sa-i 1l1torci ~i obrazul eelalalt) rare pari un spinn industrial,
Gala de dispari\ie. diruia i-au scas Cll forcepslll mclancoliJ.
Penrrll ea altfe! nll se mai poate ($i [rica lui de Mamica !)
~i nimeni nu-ri spune nimic. N u, de ce sa
ver5i !
Uite. pe iubirul aeesta nou,
11 vei parasi la fe! de sarae $i ell parul alb.
N u, de ce sa
mu~i !

48

49
l'isil.l )i diode? Zapada de anuJ lreCut ~i ma~lniile ?
~\'u()Janii decen Ii ai ora~lor ? Vorbe. 1storie murclara
[JU\ eite51e-le mai departe copiilor "eei trei muschetari"
sa
si niai ales nu ujta ca
1e spui nici unul nu scap~l.
Li duar sc prefac.

- De ce sa
nu parase~ti is>toria ast;) murdara.
ii strigam
ite, promit :
- Am sa
orindui~c ·singura astreJe dupa pofw
inimii tale!
- Duminica n-am ~a-i mai citesc dinelui din
Codicele Vorone~ean !
- N-am sa mai inventez istorioare ieftin
pentru pensionarele blocului !
(doar doar voi gasi 1.1 una ceva din zimbetu\ tau,
din mersul diu impicdicat ~i tandru ...)
- Am 5a-mi iubesc barbatul cu dragoste de dine
~-am sa uit nd'CiodatJ sa
plates'C hI timp chiria!
(~i in pauu klbe am sa platesc la timp chiria
~i Hid cap
~i fadi: IDlini)
- N-am sa mai pon trupul asta de sperieware !
Am sa rna
fae frumoasa. frumoa-sa, frumoasa ..

Vezj?

De ce sa
nu paraseSti atunci

istoria asta muroadi ?

51

Poem de dTagost
Pasarela
(0 aria poetica)

" '·/I-m; {I((,\(/ Ullde a;lIl1l!.. :;'C ..11m:

;\ i '·rea sa spui eeva impersonal,

- ca 0 se;lra la tara,
Sfinta mizerie ~i via\a la 24 de ani!

in care te asellnzi cit mai bine sub a$terUllluri,


...dar ce melodrama, peronu

In care te Stringi roadi, ~i ee prejudeeata ~i lini~tea din mersul meu

pina dnd Incepi sa semeni eu Un reI de lume a ideiJor... deasupra liniilor de tren,

- "CopiJa J\tcnei dlJcind peste ierburi eu lini~te mare" deasupra 1iniilor din pa'!ma !

mormaie ciinele,
o eu~ca ~i 0 cu~ca au 286 de linii

,.a.re te \'cde sarind fereastra ell capul in miini.


- am numarat ell aten\ie.

S;n~lIr.1teea, '-iara ta ~i a mea nu stnt alit de bogaLe :

llnga balta roman tidC


- 0 femcie, un hotel ~i un somll de SO d

\·orbe~ti cu preeizie : "Oh, dragul meu ! Iubirea


ill care sa visez.i doar de 20

(rcstul apa cal&\,

ce ~i-o POrt

ll1-a in tristat Ja f ala;


restul ceaiul salciu,

~i earnen naaStra lOt mai schelalaie


rcstul ndar noi nc-am iubit",

ell demnitate... tt

restul l--a.i uitat, mOa:t1te)

Oho, ~i asta n-ar Ji nimic !

Pasarile ueise de viscoi

SCNi un pumn de nama'J ~i 1'1 Inghi\i eu poEta'. E bun. ~i pU\9tietatea sigura de ea

C1inele te priYc~te 0 clipa fix - din mizeria lui ca il1tr-o leqie desprc pronumele p~rsonal.

de dine _ Oha, ~i niei asta n-ar fi nimie !

51 0 l3 la goana, Un sufler, un dienet,

lIrlind eu precizie... deasupra apelor ....

Despre Arcadia,
despre mica nebunie de ~e.1ra.
oind ~imturile dcyin duble.
cind fieeare I~i iube~te rnai dar ()·J~e!e,
. . .
{larc ~-a mal scn.~ aeum un poem:

!)2
53
Dar el, poelill ?

Un dine ii puana capul pnn ora? :


'" *
-- 5i eu, stimabile

<1m crezut In ll10artea deasupra marilol nr;l~e.

Si ui te ce am a.Hat :

- Sa lupti lmporriva acelei pani din tine

unde slabiciunea lucreaza h.u . nic. - !:tma de cUfit

"i ar putea remwia calaturiile in afara lumii

sau arlele japoneze.

Sa lUPfi Impotri\-a acelei patti din tine


Era \l Lna de treaba.
unde morfii familiei au !f1umai cuyinte de lauda

Dimineata lene\ ea io pidca. ei alba


pentru {elul subti,l in care le-ai In~eIes dispari~ia

din siabiciune pentru ce 0 a5tepla peste zi


(~i ei. ci. unnebuneau de atha frumusefe a min~ii ')

~i foarte muhi au 3U7it-n \orbind (\ limha ncp..v nin le,lna


ladl ce am aflat:

Cit despre z.iua, oh, despre zilla


- Tot c:ea ce alting lncepe sa-mi Semene.

In care ea a cunosclit apele reci


Nu minria din afara, cea dinauntru trebuie stri\'ita.

.'\colo uncle 0 gro.lpa sapa 0 aIra groapa

~i a Incepll t sa cinte,
llllmai aCe,t pUns negru mai ooate vorbi :
)i un de h;lj sa 0 recuo()a~tem. moaI'te

ne dispre\uim In ega.hl masura.

"Am obn~il de atita iuuire penlru ,:uvinrele fl'UmOaie.


lnya\ lin alfabet nou,
Oho, tot ceca ce ating mcepe sa-mi semene
In care fiecare litera lmi poate inventa slngele
~i cine\''Cl imi mai trimite din cind 10 dod ve~ti :
Ucenicie de oii·ne - spun uneori prietenii
..Mil sinH COl un gindac de Colorado
$i yorbe1e lor au mai multi ochi
pe care insecticidele I-au tins rege.
~i mai mu'lte guri declt marea cea pescoasa.
Dar am aflat ca
nu exista dedt un singur e~c :
nYa~ un a!fabet nou."
al amintirikr dcspre lichidul meu amniolic."

Din pudoare. auzili, din oudoare


15i facuse din moane
II
.
nwmone
. ~

lIOlea ...

55
Apoi:
Camera eli Jereastra spre mar
in camera invadata de ape,

pescaru5ii se luptau I,;U un roi negl'u de gheare.

- Hei, mai este einen pe aici ?

a intrebat Intr-un tirziu roiul de gheare.

- Nu. i-a raspuns 0 VOce in livrea dintr-o Carte .


.\Iarchiza a ie~it la ore1e S.

La inceput i-au pn\pus sa-~i 5chimbc slngcle


(Absurd ~i fara iDtoarcere scria pe ultima pagina
eu unul mal reee.
din calendar.
I-au adus tratate ~i legi, bsurd si Hira intoarcere, in acei ani.)
ieoane pc stid5 ~i ::l.pe minerale.
Pozilia a~triI0r, i'oJiaeul,
- i-au [OSI '-'-reerate indeaproaDe.
l-aJ da I pline ~i eire.

Au i'mbaiat-ll ell pra[uri slelare.

I-au <lri'iotat pe lTItuneric

inimi ~i suflete de mcteoriri : - Alege !

Dar ea, nu.

(Era Inlr-un s[lqit de secol plaplud.

cind oamenii mari erau displndiri prin camari


de tOt [elul
~i priveau tristi rasarirul-apusul prin gaura cheii.)
Apoi:
Doetorul : - Funie, feniramin, extraveral, cur il •
naftalina?
- Funie.
Logodnicul : rizanteme, lacramioare, trandafir.
tufanele,
imortele, trandafir ?
- Funie.
Pentru prima data
a privit drept In fala lumea In care Irai'<l.
I-a plGns la piept.

56
Poem de dragoste Ma a$ez 1n f ata televizorul ui,
Imi ,lprind 0 tiga~a,
sting lumina,
inchid ochii.

Poe! Poc !
Pieile rosii

Ce esle un :Ylontague ?

~eara, cind rna inwrc obo:iita <1ca<;;,1,

~) exiSlenta sumar irnbracata rna intimpina la u~

- Penrru carnca noa~tdi 'Iuminatl:i de rooarte,

t\l;lmna aceasta n-<l cxistat...


Dc: plicl:\ea]v, pe medi-terana parchetului proaspal
pluti;n 0 vremc ; pina rind ei i se face din ee In ce
mai rau.
din cc in t:e mai fri~ : - La draeu ! Mediterana 35la
nu este adevarata !
- !\'1ai il1\,el1teaZ3 $i tl.! ceva, ii s,ri~ !
.,Un gunoi c1elical". cum spune poend.
l\hi seoate ni5le flacari pe ~aple nari !
(Cumpadl-\i buzunare pentru miini)
:'vIa i 1ngri ie5te-ti petele fO$ll
.$i gradinile suspendale de sub perna!
Mai aminre5re-\i de mine, ce dracu !

c eSlC un Montague?

Seara, dnd ma intorc obosita acasa,


nu ~c Jntlrnolil nimie.

58
}J lJlutirea u'/o,lra deaslIpra Il1C~C;I\r l11 li'lle ­
Un UUll" dulce. dulce niei nu trebuie ~a rnaninu~ strugurii de scplcmIJrie" ...
Asculta ! Asculdi !

UneoI'i, monstruozitatea \ ine din PO


~i poate fi ~i atunei conremplata.
- cama!ia alba lipita de trup

~i pidituriJe de ser vis'ind geografia unei patrii


Vorbe5ti, \'orbe~ri

irnaginare
- 5i mai ales umbli pe stra~i fara tine.
(a poemelor de la 17 an;, d~ cxel1lplu)
cloar cu 0 \l50adi bitiialii a capuhli

~i cu mll/le (oh. [oane mulre)

bune inten\ii penUli prima zi a anului ...

Dar tu lImb!i pe stJ azi fara tine.


Si monsu'uolitatea poate [i cOntemplara !

cloar cu 0 u~oara blt'11aJa a capu!ui.


Jntr-o iama.

1I chiar miro~i ca poemele de la li ani:


pe linga somnolentele case sase~li,

ai \,az.l1t ri5nind din zapada mlll'clara

imaginea lInui adolescent mOnstruos

"Mi-e tot mai frig

!Ii inncen ta ta

~i nu mai am nebunia, umi!in\a, nebuni.l ..

(Iingurita ell miere a eelor care isi fac


Intr-o coaja de miir dulce. dulce

la timp SlUdiile) lrni lnfig unghiiie

S-3 mal SClIrtar Cll lin cap:


$1 nu mai am umilinp, nebllnia. lImili(l\a... ((

ASClIlta! Asculd( !
Uneori, monstruOLitalea e Ceva care vine dinatltru

.. N II oricine este in Stare sa-~i simta capuJ - lin salut cordial al dimii.

ca 0 placinta"­ al och1uJui strivit,

"Asculta ! Tatal mell bate apa or;icaitoare Cll 0 rarnllra . . .


pnn care ~ acum te Vlse~ ...
verde de arin
!ii ~uf(lrile mele mingJie co bra\ele lor de spurna
proaspetele inSlIle de ierburi. de Duferi ~i gladiate...
Asclllta !"
..Cine Illl cunoa~te re\'o!ta.
,l ta singerie sub unghie

60
Nusia j1 rbii .1 crisialinullli l:O!.:lral penln! P ~:d;'\ retIna
(sa se uimeasca ea, mO.1nea
de a1.lta increngatura dc l)a~e 5i singe
pe care 0 pi.paie pe dinauDtru)
~i imaginea pu\in mi~cata ~i pu~il1 lnstetala.
pentru supliciul diafan :rl gindlT ilur tale, cititorule !

Ubi SUnt qui ante no~,

(S-a nasctlt la jumatatea secolului )LX.


degetele su~\iri, aburinde, ale zilei de ieri ?

Vindecarea nu mc.i era insa posibila.


,\Lnerialist sal! ide",llj,t ~

Ramase - daar degetele subiiri, aburinde,


E,;ista sau nu exisla pro;res in .:uta ?

ale zilei de ieri) Ion are uei mere ro~ii ~i Maria trei perc albastre.

Rima ~,1U Crima: Irup sau Spirit :-

t1a LU a~alt dimineiile.

.1ai sa-~i rupa ~rul de atita strategie.


Iluzie. versuri !

Pc sub cupolele de zapada ~i mizga inainta preci~.


BaJtOaca, croncanitul ~i gheara sint ale noastre

- ehiar eu 0 anume t,lndrctc,

(spuneau, I~i preg:iteau ghearelc, risul)

5i ea cnn tinua sa ia ell asatr


i1 mai sa nc fupem gltul.
lumile de stiela ~i mil-ga,
pe-a Itlmilor unda, In dunga ...
- pentru care croi~e ~n mimc eel mai ales cchilibru.

al diminc\ilor aburinde.
pe 0 fdnghie. In singuratatea ci cea m;li \"le ...
Dar a'.1 plcc<1t Intr-o Ii ierni!e
~i s-au clus dracuilli wate miresele.
coborite pe-a lumilur unda, in dun2.,i
o teama dadt In pa:,-te,
ii adulmeca <t"l..i rama~i\cle
(spuneau, J~i pregaleau ghearele)
Via\a parasita ineet.
- corabie e~uata, croncaneau.
Ochilll deschis ill a lara.
- incredibi'l3: pcwestc de drag0ste

62

$1 lOtu~I,
I e~i1'ea Ia mare ce se poate face
eu un singur ochi,
lipir de un singur geam ?

Ci da-ne nOlla mai bine


moartea nOastra tntreaga
$1 nu ne mai -alunga de Ja lumina lntmu tale",
e ~e poate face
cu un singur oehi,
lipit de un sin gUl' geam :
Cum se poate numi
n reali ta te plln gacioasa,
care i$i da in d(rii la drum de seara ?
Dar nni ne-am iubit.
Am iubil 5i lumea din jllrul nostru
~i pe noi in$ine, ne-am iubit,
Exisla manori :
viaia ueschisa brusc la picioarele noaSlre
ca inceputlll dlZboillllli de 0 sura de ani
si copilul nebun. _llergtnd prin zapach'! inainte
de-;1 ~(" 11 a~te :
uwpiile st:ri~e zilnie,
in bucatnrie, pe strada si in pat
(h:tha. sub :l5ternuturi decad imperiile, ~pllnea!11) ,
carnea frumoasa ~l tin;lra
$i timpul fara de timn
~i fara de Sli flet ;
I1chiul de dine
prin care ne-am privit 'lnainle,l de/J.'itrului ...
5-a.l elus tO~i, S-;'Ui ell!" ell l\l,lIe
5i pUllcrea exaeta a degellllui pc ran.'i
nu \'a mai sal \ ,1 nlci n cllrabie.
Hei, lume fru1TIo:lsa !

4
Bruta cum n-a cunosctlt Bacovia"
~i lneep sa rid,
cu pleoapele pleseaiLOare linpotriva meu.

Vezi, perdelele-s lasate

pene ultima mare illbire a secolului.

D<11' ce ascunzi tu, lngera~ule.

sub cllvintele ciuruite ope care oi Ie tot adl\i :

Sa 'rei inapoi carnea ~ slngele fiqiunilor tale,


iata prostia,
iata demen~a. Putrezieiunea - am spus -­
In ;lceasta zi de ian uarie ~i oribila spaima cle moane
srdlbat dmpia din sudul pa'triei, pentru care .1m lochipuir cdc mal lJ'llmOa~e ml11C1Unl
frJternizind calm eu tOate Intoareerile din exil; ~i eel mai bine org'an int fun de margele
u mate blocadele continentale; - !>plnzurindu-ma apoi eu buna $tiirnta
~i ell tOate dlzboaiele 'de n ~uta de ani. e-.l lungul deceniilar de toa'te eularile.
Eu trebuie sa mai am timp - imi spun. ~i de toare tranzitii!e.
Curbii de pe aiei !lInt de () uimiroare deeen~a Putreziciunea regasirij de sine,
in fata resturilar. - adl~ndlqi eohii de lapte ;
Trebuie s~ mai am timp. $i pe eei de argin t ~j de aur - am spus.
Putrezicjunea ~i un februarie \'io!enr,
pcnrru care ar trebui sa-~i dea singure foe
(Din memoria unui naufragiu wate paginile de glorie ale cailor ferat....
fiqiuniJe se ridid palide, (5i toemai aiei. linga Dunare).
- <trabatlnd eu a'ten~ie universuL Pu trezieiunea, iubire
mu~clndu-i delicat peretii eu miros dulce de mar,
~i totll~i - se spune ­ - pentru care (In ex-taz) fietiuni Sua \-e am fost
ele DOt fj ueise mai precis dedt noi) inventati

tn .1cc.1sta zi strabar drnpia din sud rn spareIe [iecarei fiqitlni

5i lmi adue aminte de Mohammed Sceab ; ~e aseunde desigur un mon ;

~i de Jan ; ~i de prOZ:lroarea timidil : si In spatele lui rlsul meu palid,

"Toata yia\a lor Ie-a fost data 0 toamn~

66 67
- strabiltincl ell .lten~ie universul,
mu~ojnd delicat pere~ii.. ,
Da, da, Ulti17WI poem de dTagoste in gradina de tranda/il"
corbii de pe aici Slnt de 0 uimitoare decenra
11/ ClIlIINina G'u-atit de grelc vre­
In f ap resturilnr. mur;

Poate ei ~till, Si poate ca


eu mai am timp. Voi spllne-acum ce simt, nil (C

se-nvata:

Dupa cum orice ,naufragiu poate Iua forma lumii. Riilr;l/i;-1Il1 suleri/ de te cull'e­
rbirea - forma trupu'1ui meu. milT; .-

Noi. /il/crii, triii-tlom aWL vialii,


(Shakespeare - Regelc: Lear)

Vezi, perdelele-~ Hisa'te


este ultima mare iubire ; tn gradina de trandafir a spitalului,

iar noi degeneram sub zap ada prin,ere buca~i de memorie vesela Ii ublete arUI1C3le

cu si.m~urile intinsc nervos ai descoperit (dar \'C'I-i, nllme$te e:l::3ct !)

(tu sensurile zdrobite nen'os) legea deplasarii .in roiuri a popoarelor \'echi,

in jurul celei mai puternice iluzii ; - Qstfel de rama~i\e prohibi'1.e

din care se vor hrani Intr-o zi noile culturi...

Ai pri\-it-o un timp.

~i claar pen tru ea, ai ascultat-O atema ~i fara prea multa graba ;

fiqiunea, ~i dat fiind inteligenta ta

canalia, ~i posibilitatea rapida de adaptare

bruta, ai Inteles : - Uite-l, a venit chiar e1.

adeyarul tras odata de par ~i dlzut acum In dizgrati

(Slllp ! Inapoi !

\Iarturise5te intli fU';:inea ,.ilnica din copilarie :

"Mama ~j tata erau complexati diminea~a

5i mult prea neru5inuti l'\1sprc SeUta

(multa lume a5tepta atunci dizboiul !)

~i tocmai de aceea au hotarh

(dat fiind inteligel1ta mea

si posibilitalea rapida de adapt.lr.::)

sa-mi termin studiiJe

intt'-un orasel de munte, balnear 5i deparre de easa").

Ingradina de trandafir a spita.[ului

\'cni~e chiar el, adevarul tras la ra~:a

si ell ochii plesnit i .

(Reci 5i ascui-ite f usesera caile Sale !)

69
Desigur, sa-J privesc !
)1 memoria mea vesela !

Desigur, sa pun acum mina pe e1 !


$i dcplasan:.\ In roiuri a popoarclor ,"cehi !

Sa-J ioghit cu memoria mea vese1a

~i sa-i spun; - 0, tu eel negru pe dinafara

dar ath de alb pe dinauntru ! Regele a murit


Ascuha-ma .

$i Delfinul cste bastard !


Ya In cepe sa ploua al dracului de tare

Hai, in patri~ mea luminoasa !


~i se YOI' Ineca plna ~i nenorocitele astea de omizi.

Te VOl' primi "la 0 masa lunga $i. bogata

a~a dupa cum este nbiceiul prin paqile TIoastre

rasaritene ..
Putred::i carnca mea.
Hai. vino mai bine In patfia mea ;luminoasa !
N egru pamln rui.

In gradina de lrandafir a spitalului

am descoperit legea conservarii memoriei vesele.

- astfel de adevaruri din care se VOl' hrani intr-o zi

urma~ii mei, roiurile de cenusa ~i oase...

Dar Tu, P:ltrie Luminoasa !

E una care uita mai bine dedt Time?

Cite ziduri ri-au mai CaZUt .

i~i din~i ?
Si aite trupuri tinere se mai zbar
Imre nilcile Tale celeste?
~te ora~ele de offiUllte, balne~lfe $i departe de ca.sa?
Si cite gradini de Handafjr,
I'n care ·tinerele omi7i viseaza inca ?
Am dlutat peste tot adevaru1
~i nidieri nu I-am vazut mai bine
dedt lntre falcile Tale celeste!

Nicaieri sufletul meu nu ~i-a iubit mai tare coastele !

$i eu cum sa-Ii multumetSc !

La ce Sa-Ii foloseasca Tie ultimul poem de dragoste

In gradina de lrandafir ~

70

>;.:
'" Qrbirea

F tllnpul sa
h,ltadi}ti :

AWllei mi-a fast frica, prietene.


Cira: rise. nira moqi,

nmerabila slIficienfa gupla


o frica de animaJ tlnar a carui evolu\ie
plantata CX3et intre stllmac )1 creler.
este opri di bruse.
E timpul sa spui ; Emu zile dnd 1mi descopeream sub pielea alb"'
nu dntecele (0, nu c1nteeelc) ei un ris diu.
-- Totul a existat doar Intre acesre paglDl reCI,
pe care Ie va acoperi In zori rill I. $tiam : pentru ucii urmarea fireasca a uitarii de sine
este eucu ta usor pieri toMe.
A existat doar rlsul mic ~i nen'os
si Ollila ta dreapta Dar pentru un mOrt, di:tacit In propria sa piele
deasupra apelor. deasupra. ca lntr-unspat"iu IDterplanetar,
moanea cui sa 0 p11ngi ?
Aflasem ca dupa 0 suta de ani
hibliotecile tot mai visau ell oehii galbeni
spre Alexandria
- iar broastele din Galapagos priveau eu 1I1mlre
posteritatea mllJltora dintre noi...
Dupa 0 suta de am memoria mea inverzise pc zidul easel;
ne priveam zile intregi ~i uneori
inventam mici jocuri de recunoagere :
"Theseu, parasind-o in insula Nexos pe Ariadne
arunca de pe va'Sul care se departeaza 0 ultima priYire
spre eroina zeita, care, din prim-plan,
lntinde rugatoare
stlnga spre el.....
Dupa 0 suta de ani a'leam luciditate visatoare.
care (se ~tie 1) Ii poate opri e multi de la 0 trair
fireasca.

72
73
]n l1op\ile transparence din sud adorrneam luind pllzqla Poem de dragos/e
liliului.
aidol11a a5tronau~ilor in imponderabaitate
sau ma rugam. 10 vechea mea limba nepaminteana.
Dupa a sma de ani, in sflI'~it, dupa 0 suta de ani,
un acord lntre mine $i aceasta lume.
Fie ~i ell ochii ar~i,
- fie $i ell ripatlll facerii ueis in jurul unduitoarelor
coapse.
fie ~1 31C1, .iua III care descoperi
pe unde dadi ai sa treci yreodatii nesilr~ita bunatate a monii
~i \'alul de sInge incepe sa inunde l) parte J. lumii.
0, tinerii moqi ~tiu desigur mni mulL
ill';) \'eZI un mort fericit. Sub piclen de rrandafir se J.fla raspunsuri.
Aminte~te-~i :
pe 0 plaja murdara,
trupul unei femei adus de ape
~i sufletul ei salb;hicit lo\'indu-ne f ala.
Amime$te-ri :
ziua in care am descoperit nesflqita bUnatale
~i valul de singe din care tinerii moni
fae semne celor de pe rarm ...

75

CllfJrms

Campanie la miazanoapte

Singero~ii lJtOP1~t1 5
o nuia de sticUi 3
Unic poem de dragosle 10
Acum. dnd gradina de trandafir eSte lnchisa in mme Gcneratie 11
a Intr-o cama.$a de foqa Pe rnalul lini~til al vulcanului 12
~i imi picudi pe limba un suflet prea mare ~i ,tnX1C ; Noapte de noaptL' H
cind \ reau ell ade\'~lrat sa IlfIte1eg Nara\illnc \j

(fie ~i umb'l~nd In patru labe in jurul Ape! In sala de ,liser\ie IG


10 februaric. silllbiilo"l SC:lrn, a'lIm 18
cllnO~tjnielor mele p1viti,e
Pocm de oragnstc \9
si clnd deasupra spitalului latra un singur ClIne Viclenia c1nti!rL tulu; "1 b 211
iar creierul mel! moale II asculdl tandru 5i calm Nehunia rlt, a gmta trandafir 21
(landru ~i calm) Ferkil ~l
Nunta 2·1
I'i'ipu~a spinz\lradi :1~
Tdiicsc: '!.7
poate YO! avea curajul sa marrunsesc : Dreptul cenu~ij ~~
Colec:lionara ,~o
Capriciu 33
. Sa aducipe lume 0 religie p'1esnind de sanatate tntimplan: C'u re~illa Victoria 34
Blow-up
~ sa 0 dai eelor mai sing uri in via~a ciedt in moane. 3.3
Varsare de singe si pustiu sa
fie claar pentru tin Poem de dragostc:
Vechi cinlec dc dragostc
%
.~8
~i at tai, ad usum delphini .~9
In unna carelor de lupta yei yedea atunci visatoare 6 octombrie 42
literc de foc. Campionat de popice 4~
Acoll1. animal tinar, li-e uat sa traie~ti ~i sa mori.«' Jocul 45
B10cadii continentala 46
Utopii ~i aile poemc de dragoste ..V!
D1isciilita -I
si pulberca sa se intll:lrCa In paminl

Istoric murdara .'>1


~i pulbcrea sa se lntoarca in pamtnt

Poem de dragusle

77
76

S-ar putea să vă placă și