Sunteți pe pagina 1din 20

Cerere de finantare Titlul proiectului INFIINTAREA UNEI CIUPERCARII INFORMATII PROIECT DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU

MANAGEMENTUL PROIECTULUI Prenume i Nume ISTUDOR ADRIANA Funcie MANAGER Numr de tele on !"#$%&'(!! Adre) pot i)tudor*+dri+n+,-+.oo*com electronic LOCAIA PROIECTULUI /+r+ Re0iunile 1udeele Sediul ROMANIA GA2ATI Co)me)ti

DURATA PROIECTULUI Dur+t+ ' ANI E3erien+ rele4+nt INGINER 2ICENTIAT PE DE56O2TARE + )olicit+ntului RURA2A DURA7I2A SI A7SO26ENT DE pentru domeniul MASTER IN INGINERIA SI proiectului MANAGEMENTU2 PROCESARII SI PASTRARII PRODUSE2OR A2IMENTARE*

DESCRIERE PROIECT 1 O8iecti4ul proiectului In urm+ )tudiilor e ectu+te9 +m +:un) l+ conclu;i+ c+ in iint+re+ unei ciuperc+rii pre;int+ re+le )+n)e de

reu)it+* In +ce)t )en) dorim )+ in iint+m irm+ SC Pleurotu) Tecuci SR2* Moment+n pe pi+t+ din Rom+ni+ cerere+ pentru ciuperci e)te de $# de ori m+i m+re dec+t o ert+ pentru +ce)t produ)* Ne iind o cultur+ o+rte complic+t+9 dorim )+ ne +3+m pe producere+ de ciuperci in )i)tem inten)i49 c+re urme+;+ )+ le li4r+m m+rilor )uperm+r<et=uri din Tecuci )i Foc)+ni 9 cu c+re +m ne0oci+t contr+cte de col+8or+re* Obiectivu !enera " O8tinere+ unei cote de pi+t+ de (!> l+ in+lul celor ' +ni* Obiective e #$ecifice" Anul I de +cti4it+te? o8tinere+ unui pro it net de minim @!!*!!! leiA Anul II de +cti4it+te? pro itului net cu '!>A Anul III de +cti4it+te? pro itului net cu "'>A Anul I6 de +cti4it+te? pro itului net cu @!!>A cre)tere+ cre)tere+ cre)tere+

Anul 6 de +cti4it+te? o8tinere+ unei cote de pi+t+ de (!>* Acti4it+tile proiectului Societ+te+ comerci+l+ din punct de 4edere + ormei )e dore)te + i BSociet+te cu r+)pundere limit+t+C D SR29 cu denumire+ irmei? SC Pleurotu)=Tecuci SR2* EFirm+ +re c+

princip+l o8iect de +cti4it+te producere+ )i comerci+li;+re+ ciupercilor9 cod CAEN !@@(9 cu un c+pit+l )oci+l de $!! ron* Sediul )oci+l 4+ i l+ Co)me)ti9 :udeul G+l+ti* Firm+ +re doi +)oci+ti* Ne propunem )+ culti4+m ciupercile Pleurotu)9 c+re +u re0im nutrition+l li0nicol D celulotic9 ele +c p+rte din Ordinul A0+ricole)9 impreun+ cu ciuperc+ A0+ricu) 7i)poru)9 in)+ cu deo)e8iri m+rc+nte intre ele* Din +mili+ Pleurotu) +mintim? Pleurotu) O)tre+tu)9 Pleurotu) Florid+9 Pleurotu) S+:or D C+:u9 Pleurotu) D:+mor9 )i o )erie l+r0+ de .i8ri;i9 o8tinuti dup+ +ni 0rei de cercet+ri +t+t pe pl+n intern+tion+l c+t )i in t+r+9 re;ult+nd tulpini o+rte re;i)tente cu precocit+te ridic+t+9 +4+nd o e icient+ economic+ )uperio+r+* Tin+nd cont de preturile de comerci+li;+re pr+ctic+te l+ ciuperci9 pe pi+t+ )i in m+0+;ine9 +m lu+t in c+lcul 4+lori ic+re+ productiei l+ pretul de # lei F <ilo0r+m d+torit+ +ptului c+ m+r + e)te prelu+t+ in )i)tem en=0ro))* Se preconi;e+;+ o cre)tere + con)umului de p+n+ l+ @*' F $ <ilo0r+me F +n pe c+p de locuitor in urm+torii +ni*

Re;ult+te +nticip+te

C+p+cit+te+ tot+l+ de +8)or8tie + produ)ului pe pi+t+ e)te de? !*$ <0 F +n F per)o+n+ G $@&*H!! per)o+ne I H(*#&! <0 F +n* Con)umul mediu pe c+p de locuitor in +lte )t+te din Uniune+ Europe+n+9 )e )itue+;+ intre @*' D $ <0 F +n F per)o+n+* Pre)upunem un con)um mediu 4iitor pe c+p de per)o+n+ de @*' <ilo0r+me D in urm+torii ' +ni )i +)t el9 c+p+cit+te+ tot+l+ de +8)or8tie de4ine? @*' <0 F +n G $@&*H!! per)o+ne I ($"*#!! <0 F +n* A)+d+r9 preconi;+m pentru urm+torii ' +ni9 o cre)tere + pietei tint+ de @'>9 in urm+ cre)terii con)umului mediu pe c+p de locuitor de l+ $!! 0r+me F +n in pre;ent9 l+ @*' <ilo0r+me F +n9 in urm+torii ' +ni* Din punct de 4edere +l +n+li;ei pietei de de) +cere9 +m e ectu+t dou+ tipuri de +n+li;e9 un+ prim+r+ )i un+ )ecund+r+* In c+drul +n+li;ei prim+re +m e ectu+t in4e)ti0+tii pri4ind pretul de comerci+li;+re +l ciupercilor in 4+ri+nt+ en=0ro)) )i c+re e)te c+ntit+te+ ce po+te i +8)or8it+ pe pi+t+* In urm+ +n+li;ei )ecund+re9 +dic+ in urm+ con)ult+rii in orm+tiilor pu8lice de )peci+lit+te +m +lc+tuit o 8+;+ de d+te pri4ind cele m+i indic+te metode de cultur+ pentru ciupercile Pleurotu) JK

('* Conte3tul proiectului Pe pi+t+ din Rom+ni+9 cerere+ pentru ciuperci e)te de $# de ori m+i m+re dec+t o ert+ pentru +ce)t produ)* Din punct de 4edere +l )e0mentului pe c+re ne 4om de;4olt+ +cti4it+te+9 +ce)t+ pre;int+ tendinte de cre)tere* Moment+n9 con)umul mediu pe c+p de locuitor in Rom+ni+ e)te de +pro3im+ti4 $!! 0r+me ciuperci F +n9 d+r )e preconi;e+;+ o cre)tere + con)umului de p+n+ l+ @*' F $ <ilo0r+me F +n pe c+p de locuitor in urm+torii +ni* Dorim )+ ne +3+m pe producere+ de ciuperci in )i)tem inten)i49 c+re urme+;+ )+ ie li4r+te m+rilor )uperm+r<et=uri din Tecuci )i Foc)+ni 9 cu c+re +m ne0oci+t de:+ contr+cte de col+8or+re pe o perio+d+ de $ +ni* Princi$a e e #%iuri din cate!%ria P eur%tu#& #unt" P eur%tu# O#treatu) e)te o ciuperc+ de cultur+9 cu p+l+ri+ de culo+re 4+n+t+9 termic crio il+9 r+)p+ndit+ )u8 numele de P+)tr+4ul de F+0 )+u 7urete de F+0 )i nece)it+ l+ ructi ic+re o temper+tur+ de @!LC D @#LC* P eur%tu# F %rida e)te o ciuperc+ de cultur+ de culo+re crem9 cu un re0im termic termo il9 nece)it+nd o

temper+tur+ $(LC* E)te culti4+tori9 ener0etice con)um+tori9

l+ ructi ic+re de $!LC D o+rte +preci+t+ +t+t de d+torit+ co)turilor )c+;ute9 c+t )i de pentru +rom+ pl+cut+*

P eur%tu# '( )*9 e)te un .i8rid de in+lt+ c+lit+te9 o8tinut de 4ecinii no)tri m+0.i+ri9 c+re + reu)it )+ )e impun+ in Rom+ni+ in detrimentul +ltor .i8ri;i per orm+nti cre+ti de cercet+tori rom+ni* JK (' +re p+l+ri+ de culo+re crem de)c.i) )i pre;int+ +4+nt+:ul c+ )e comport+ o+rte 8ine +t+t l+ temper+turi )c+;ute @!LC D @$LC9 c+t )i ridic+te $$LC D$HLC9 ne iind pretentio+)+ din +ce)t punct de 4edere* P+l+ri+ e)te puternic e3centric+ )i )itu+t+ +)imetric +t+ de picior9 +de)e+ in orm+ de )coic+9 cu l+time+ de ' D @' cm9 c+rne+ )+u pulp+ p+l+riei e)te comp+ct+9 con)i)tent+ l+ e3empl+rele +:un)e l+ m+turit+te* P eur%tu# D+a,%r e)te o )pecie de culo+re ro;9 o+rte +tr+0+to+re +t+t prin nu+nt+ deo)e8it+ c+t )i prin +rom+ pl+cut+ c+re )e o8tine in urm+ con)er4+rii* In cultur+ em+n+ un miro) puternic9 temper+tur+ ide+l+ pentru ructi ic+re e)te de $@LC D $$LC* Ace+)t+ ciuperc+ o+rte +preci+t+ pe)te tot9 )e culti4+ r+r in Rom+ni+* Noi +m +le) )+ culti4+m )oiul .i8rid P eur%tu# '( )*9 deo+rece9 in cultur+

+ce)tei+ cerintele pentru producere+ inten)i4+ )unt cele m+i redu)e9 )i9 e)te unul dintre )oiurile cu cel m+i m+re r+nd+ment de ructi ic+re*

1u)ti ic+re+ nece)itii implementrii proiectului

Produ)ul no)tru e)te +dre)+t tuturor con)um+torilor de ciuperci9 +dic+ m+:orit+te+ per)o+nelor intere)+te de o +liment+tie )+n+to+)+* Con orm in orm+tiilor de c+re di)punem9 in proportie de pe)te %!>9 ciupercile din .-perm+r<et=uri )unt din import9 pentru c+ in Rom+ni+ o ert+ de ciuperci e)te )itu+t+ mult )u8 ni4elul cererii9 m+i e3+ct cerere+ e)te de $# ori m+i m+re dec+t o ert+* Un o+rte import+nt +)pect ce tre8uie mention+t e)te +ptul c+ nu m+i e3i)t+ p+n+ l+ momentul +ctu+l9 nicio +)t el de +cti4it+te de;4olt+t+ in :udetul G+l+ti9 pe o r+;+ de @!! de <m9 de)i locuitorii din +ce+)t+ re0iune )unt con)um+tori de ciuperci pe )c+r+ l+r0+* A)t el9 )ociet+te+ no+)tr+ 4+ i c+p+8il+ )+ urni;e;e nece)+rul de ciuperci in cele & )uperm+r<eturi9 in mod r+pid )i e icient +t+t din punct de 4edere +l pro)petimii produ)elor9 c+t )i economic*

Re)ur)ele +loc+te A,$ a#area ciu$ercariei pentru In cee+ ce pri4e)te loc+ti+ implement+re+ ciuperc+riei in di)cutie9 +ce+)t+ )e 4+ proiectului )itu+ pe un teren din ;on+ m+r0in+l+ + comunei Co)me)ti* Terenul di)pune de urm+to+rele utilit+ti? curent tri +;ic9 drum de +cce)9 +p+ de l+ rete+* In + +r+ c+merelor de cultur+9 con)tructi+ 4+ m+i cuprinde )i un 8irou9 loc+tie pentru centr+l+ Min 4edere+ +)i0ur+rii temper+turii optime9 nece)+re re+li;+rii unei productii cre)cuteN9 c+mer+ ri0ori ic+ )i )p+tiu )oci+l pentru muncitori M4e)ti+re )i mini=)+l+ de me)eN* Inve#titii 6+lo+re+ in4e)titiei initi+le +m e)tim+t=o l+ )um+ de @!!*!!! euro* A)oci+tii 4or contri8ui cu )um+ de $'*!!! de euro9 urm+nd c+ Uniune+ Europe+n+ )+ complete;e in4e)titi+ e)tim+t+ initi+l9 cu )um+ de "'*!!! euro* Am lu+t in c+lcul o +morti;+re lini+r+ + in4e)titiei pe o perio+d+ de $! +ni9 +morti;+re+ +nu+l+ iind de '*!!! euro* Structura inve#titiei" = )upr+ +t+ de cultur+? $!! mp MH

c+mere de iec+reN

cultur+

c+te

'!

mp

= co)turile con)tructiei c+merelor de cultur+? $!! mp G @(! euro F mp I $#*!!! euro Min urm+ +n+li;+rii preturilor pr+ctic+te in )ectorul con)tructiilor9 co)tul +pro3im+ti4 e)te de @(! euro F mpN = dot+re+ cu r+ turi + c+merelor de cultur+? +pro3im+ti4 $!*!!! euro Mpret pe mp l+ r+ turi din +luminiu? +pro3 (! euro F mpN = )i)tem de condition+re F 4entil+tie9 orm+t din 4+pori;+tor cu c+mere de +er pro+)p+t9 c+mer+ de r+cire9 c+mer+ de inc+l;ire9 di)tri8utie +er9 +nte de )upr+pre)iune? @ 8uc+t+ co)t+ +pro3im+ti4 '*#!! euroA H G '*#!! I $$*H!! euro = )i)tem de com+nd+ )i control pentru o c+mer+ cu )en;ori temper+tur+ +er F compo)t9 pomp+ CO$9 computer centr+l? @ 8uc+t+ co)t+ +pro3im+ti4 (*&!! euroA H G (*&!! I @'*$!! euro = centr+l+ termic+? +pro3im+ti4 (*!!! euro = )i)tem de +pro3im+ti4 @*!!! euro umidi ic+re?

= +c.i;itie p+rcel+ @*!!! mp9 l+ pretul de @! euro F mp? @!*!!! euro

M pentru e3tindereN

M+n+0ementul proiectului

Pentru 8un+ de) +)ur+re + +cti4it+tii ciuperc+riei9 )ociet+te+ +re c+ )i per)on+l ? = un m+n+0erA = un cont+8ilA = un te.nolo0A = ' muncitori* Toti +n0+:+tii lucre+;+ in re0im norm+l de lucru9 )i +nume & ore F ;i* M+n+0erul +re )i rolul de +dmini)tr+tor9 repre;int+ )ociet+te+ +t+ de +utorit+tiile de )t+t9 terti )i in :u)titie9 e ectue+;+ to+te +ctele de +dmini)tr+re )i 0e)tion+re + )ociet+tii9 +4+nd to+te competentele nece)+re pentru + +ction+ in numele )ociet+tii9 pentru + +utori;+ +ctele )i oper+tiunile de 0e)tiune )i orice +cte de di)po;itie* M+n+0erul de)c.ide conturi in lei )i 4+lut+ )i po+te utili;+ ondurile in+nci+re +le )ociet+tii9 0e)tion+ndu=le in intere)ul o8iecti4elor )ociet+tii* Ciuperc+ri+ 4+ i repre;ent+t+ de cei doi +)oci+ti9 p+rte+ de +dmini)tr+re +

+ce)tei + +ceri ii re4ine m+n+0erului* M+n+0erul +re in )u8ordine direct+ cont+8ilul )i te.nolo0ul9 i+r te.nolo0ul r+)punde de munc+ de) +)ur+t+ de cei ' muncitori* Cont+8ilul e)te +8)ol4ent +l F+cult+tii de Economie )i Admini)tr+re + A +cerilor9 )ecti+ Cont+8ilit+te )i In orm+tic+ de Ge)tiune9 diplom+ de m+)ter in domeniu9 )i in pre;ent9 doctor+nd in cont+8ilit+te* Te.nolo0ul e)te )peci+li)t in cultur+ ciupercilor9 princip+lele )+le ind+toriri iind urm+rire+ 8unei de) +)ur+ri + +cti4it+tii muncitorilor )i +le0ere+ celor m+i 8une )olutii pentru re;ol4+re+ potenti+lelor pro8leme ce pot +p+re+* Select+re+ +ce)tui+ + o)t +cut+ printr=un )ite de recrut+re9 i+r deci;i+ de +n0+:+re + o)t lu+t+ de comun +cord de cei doi +)oci+ti9 in urm+ +n+li;+rii c4=ului )i te)t+rii cuno)tiintelor in domeniu9 l+ )ediul ciuperc+riei* Pentru c+ +n0+:+tii )+ ie moti4+ti )i )+ i)i indepline+)c+ 8ine )+rcinile9 )ociet+te+ 4+ r+)pl+ti e orturile +ce)tor+ prin +cord+re+ celui de=+l trei)pre;ecele+ )+l+riu9 i+r in perio+d+ )+r8+torilor )e 4or +cord+ prime9 8onuri c+dou )+u di erite 8onu)uri9 in unctie de producti4it+te+ iec+rui +n0+:+t in p+rte9i+r d+c+ )e lucre+;+ )upliment+r )e 4+ +cord+ un )por de '!> pe or+9 pentru inter4+lul lucr+t in

+ce)t re0im* Metodolo0i+ implement+re de Pr%,%vare Din punct de 4edere +l promo4+rii9 +m +le) )+ +plic+m metod+ cont+ct+rii directe + repre;ent+ntilor .-perm+r<et= urilor9 c+re )=+u +r+t+t o+rte recepti4i l+ o ert+ no+)tr+ de col+8or+re9 +)t el reu)ind )+ ne0ociem contr+cte de prelu+re + ciupercilor l+ pretul de # lei F <ilo0r+m*

Cu tivarea #i cre#terea ciu$erci %r P eur%tu# '( )* Te.nolo0i+ de cultur+ e)te o+rte )impl+9 pentru in)+m+nt+re )e olo)e)te miceliu 0r+nul+t9 c+re )e +me)tec+ cu )u8)tr+tul nutriti4 in proportie de $='> din 0reut+te+ lui* In )i)temul de cultur+ inten)i49 c+;ul no)tru9 4om pr+ctic+ circ+ #=& cicluri pe +n9 preconi;+m )+ re+li;+m o productie de $!! D (!! <0 ciuperci F ton+ de )u8)tr+t* Te-n% %!ia de cu tura a ciu$erci %r P eur%tu# '( )* #e re.u,a a" = )t+8ilire+ )u8)tr+tului nutriti4 D retet+ compo)t = umect+re+ m+teriilor = p+)teuri;+re+ termic+ +

compo)tului = in)+mn+t+re+ cu miceliu = incu8+re+ = ructi ic+re+ ciupercilor* Deta ierea eta$e %r" Prep+r+re+ compo)tului D to+te m+teriile prime ce dep+)e)c (=H cm* )unt toc+te9 m+teriile prime )e umecte+;+ pentru re+li;+re+ unei umidit+ti m+ri M@!!>N c+re )+ +)i0ure nece)+rul de +p+ in de;4olt+re+ ciupercilor* P+iele )e m+runte)c l+ dimen)iuni intre @= ( cm )i orme+;+ un )u8)tr+t o+rte 8un in Oretet+C in+l+9 c+re in c+;ul no)tru e)te = p+ie de 0r+u %'> = +mend+mente ur+:er+ )+u 4+rN '> Mip)o)9 cret+ D recolt+re+

Dup+ umect+re9 urme+;+ p+)teuri;+re+ termic+9 +me)tec+re+ )i omo0eni;+re+ )u8)tr+tului nutriti49 inclu)i4 +mend+mentul D c+lciu M ip)o) F 4+r F cret+ ur+:er+N* Ace+)t+ oper+tie +re rolul de + de;in ect+ )u8)tr+tul pentru ciuperci9 +)t el inc+t +ce)t+ )+ ie li8er de d+un+tori9 in)+ nu )terili;+t pentru + nu di)tru0e )u8)t+ntele c+r8onice u)or +)imil+8ile )i lor+ micro8i+n+ e3i)tent+ in )u8)tr+t9 c+re +:ut+ l+ cre)tere+

miceliului )i de;4olt+re+ ciupercilor* Un +lt +)pect o+rte import+nt de c+re tinem cont e)te +ptul c+9 in+inte de tr+t+re+ termic+9 +me)tecul omo0eni;+t in pre+l+8il9 e)te l+)+t l+ inmuiere pe pl+t orme9 in :ur de @=$ ;ile* In +p+ de im8i8+re punem pre4enti4 o c+ntit+te de &! 0r+me 7+4i)tin l+ @*!!! <0 m+teri+l* Dup+ +ce+)t+ oper+tie9 m+teri+lul il l+)+m l+ r+cit )i )cur) p+n+ +:un0e l+ temper+tur+ de $@L=$HLC )i umidit+te+ de "'=&!>9 c+nd )e po+te incepe in)+m+nt+re+* In)+m+nt+re+ cu miceliu D prim+ et+p+ e)te c+nt+rire+ compo)tului )i +n+li;+re+ c+lit+tii +ce)tui+9 4eri ic+ndu=)e re)pect+re+ urm+to+relor 4+lori? =temper+tur+ $@L=$HLC =umidit+te+ "'D&!> =PJDul 'D" In)+m+nt+re+ )e re+li;e+;+ +utom+t cu util+:e )peci+le +4+nd c+p+cit+ti medii de ' tone F compo)t F.* Ciupercile Pleurotu) JK (' nece)it+ l+ incu8+re o temper+tur+ )itu+t+ in :urul 4+lorii de $!L= $$L C9 pe dur+t+ + @! D @' ;ile*

In timpul incu8+rii e)te nece)+r+ mentinere+ umidit+tii l+ 4+lo+re+ de #' D "! >9 +)+d+r9 +m mont+t di)po;iti4e )peci+le cu diu;e pe t+4+n c+re 4or +)i0ur+ nece)+rul de umidit+te prin pul4eri;+re de 4+pori de +p+* 2umin+ nu e)te nece)+r+ pentru cre)tere+ miceliului9 +)t el c+9 in +ce+)t+ perio+d+9 lumin+ )e 4+ olo)i num+i pentru orient+re in interior* Aeri)ire+ e)te redu)+9 e3ecut+ndu=)e $ )c.im8uri de +er pe ;i iec+re + c+te @ or+9 curentii nu dep+)e)c !*$ mF)* Dup+ @& D $! ;ile de l+ in)+m+nt+re9 perio+d+ de incu8+re )e con)ider+ termin+t+ )i urme+;+ o +;+ de m+turi;+re9 i+r o d+t+ cu +p+riti+ primordiilor prin ori iciile )+cului incepe perio+d+ ructi ic+rii* Ap+riti+ primordiilor impune )i +ctorul lumin+9 c+re e)te indi)pen)+8il pentru de;4olt+re+ c+rpo orilor* Inten)it+te+ luminii )i perio+d+ de ilumin+re )unt re+li;+te cu +:utorul 8ecurilor reci M luore)centeN de nu+nt+ +l8+)truie9 cu norm+ unui neon de (# P pentru $=( mp* Nece)+rul de lumin+ e)te de & D @! ore pe ;i* Punem un m+re +ccent pe re)pect+re+ conditiilor de microclim+t D 4entil+tie D temper+tur+ D umidit+te D inten)it+te+ luminii D deo+rece9 o dere0l+re9 )+u dep+)ire + 4+lorilor recom+nd+te9 duce ine4it+8il l+ )c+dere+ dr+)tic+ + productiei9 p+n+ l+ compromitere+ tot+l+* Pr%ductia

Produ)ul ce urme+;+ )+ il comerci+li;+m9 4+ i produ) in propri+ no+)tr+ ciperc+rie9 in urm+ contr+ctelor ne0oci+te9 ne=+m +n0+:+t )+ +)i0ur+m c+ntit+te+ de $*!!! <0 ciuperci pe )+pt+m+n+9 ciupercile 4or i prelu+te de l+ )ediul ciuperc+riei de un +n0+:+t +l iec+rui m+0+;in in p+rte* Dup+ o pro und+ +n+li;+ )i in urm+ con)ult+rii di4er)ilor )peci+li)ti9 +m + l+t c+ pentru + produce c+ntit+te+ de ciuperci m+i )u) mention+t+9 e)te nece)+r )+ in)+m+nt+m cu micelii +pro3im+ti4 @!*!!! <ilo0r+me compo)t Mpreci;+re? compo)tul 4+ i prep+r+t de noi9 con orm retetei pre;ent+te in p+rte+ III + +ce)tui pl+n de + +ceriN* Producti+ de Pleurotu) JK (' 4+ri+;+ intre $! D (! <ilo0r+me F @!! <ilo0r+me compo)t* Am e ectu+t in)+m+nt+re+ miceliilor in )erii9 pentru + )e pute+ o8tine o c+ntit+te )+pt+m+n+l+ de $*!!! <0* C+ntit+te+ tot+l+ + compo)tului in)+m+nt+t e)te de H!*!!! <09 c+te @!*!!! <0 in iec+re c+mer+ de cultur+*

GRAFICUL ACTI/ITATILOR PROIECTULUI 0GANTT1

Date Financiare PAC'ETUL DE FINANARE A PROIECTULUI

Inca#ari e Dup+ cum +m mention+t9 ciupercile 4or i prelu+te de l+ )ediul ciuperc+riei )+pt+m+n+l9 de iec+re m+0+;in in p+rte* Sunt & m+0+;ine cu c+re +4em contr+cte de col+8or+re in pre;ent9 )i c+re +c.i;itione+;+ o c+ntit+te )+pt+m+n+l+ de $!! <ilo0r+me* A)+d+r9 c+ntit+te+ prelu+t+ e)te de @*#!! <ilo0r+me ciuperci Pleurotu) J< ('9 l+ pretul de # lei F <ilo0r+m9 pl+t+ +c+ndu=)e pe loc* Ace+)t+ 0enere+;+ un c+). loQ )+pt+m+n+l de %*#!! lei )i un c+). loQ lun+r de (&*H!! lei* Am +le) +ce+)t+ mod+lit+te de pl+t+ c+ )+ ne putem +coperii in mod con)t+nt c.eltuielile lun+re* P ati e 2un+r9 +4em urm+to+rele c.eltuieli? = c.eltuieli cu )+l+riile9 inclu)i4 contri8utiile d+tor+te l+ )t+t pentru ondul de )+l+rii? @#*'&( lei = c.eltuieli cu intretinere+ ciuperc+riei9 inclu)i4e T6A? $*!!! lei F lun+* Dup+ cum )e po+te o8)er4+9 c.eltuielile lun+re tot+le )unt de @&*'&( lei9 c+re )e pl+te)c din inc+)+rile lun+re9 in )um+ de (&*H!! lei9 r+m+n+nd o di erent+ po;iti4+ de c+). loQ in 4+lo+re de @%*&@" lei* Inve#titii 6+lo+re+ in4e)titiei initi+le +m e)tim+t=o l+ )um+ de @!!*!!! euro* Am8ii +)oci+ti 4or contri8ui cu )um+ de $'*!!! de euro*

Am lu+t in c+lcul o +morti;+re lini+r+ + in4e)titiei pe o perio+d+ de $! +ni9 +morti;+re+ +nu+l+ iind de '*!!! euro* Structura inve#titiei" = )upr+ +t+ de cultur+? $!! mp MH c+mere de cultur+ + c+te '! mp iec+reN = co)turile con)tructiei c+merelor de cultur+? $!! mp G @(! euro F mp I $#*!!! euro Min urm+ +n+li;+rii preturilor pr+ctic+te in )ectorul con)tructiilor9 co)tul +pro3im+ti4 e)te de @(! euro F mpN = dot+re+ cu r+ turi + c+merelor de cultur+? +pro3im+ti4 $!*!!! euro Mpret pe mp l+ r+ turi din +luminiu? +pro3 (! euro F mpN = )i)tem de condition+re F 4entil+tie9 orm+t din 4+pori;+tor cu c+mere de +er pro+)p+t9 c+mer+ de r+cire9 c+mer+ de inc+l;ire9 di)tri8utie +er9 +nte de )upr+pre)iune? @ 8uc+t+ co)t+ +pro3im+ti4 '*#!! euroA H G '*#!! I $$*H!! euro = )i)tem de com+nd+ )i control pentru o c+mer+ cu )en;ori temper+tur+ +er F compo)t9 pomp+ CO$9 computer centr+l? @ 8uc+t+ co)t+ +pro3im+ti4 (*&!! euroA H G (*&!! I @'*$!! euro = centr+l+ termic+? +pro3im+ti4 (*!!! euro = )i)tem de umidi ic+re? +pro3im+ti4 @*!!! euro = +c.i;itie p+rcel+ @*!!! mp9 l+ pretul de @! euro F mp? @!*!!! euro P an financiar Pre4i;ion+re+ 4eniturilor = contr+cte ne0oci+te cu & m+0+;ine = $!! de <0 prelu+te )+pt+m+n+l de iec+re m+0+;in = @*#!! <0 )+pt+m+n+l

= #*H!! <0 F lun+ = "#*&!! <0 F +n

6enituri +nu+le? "#*&!! <0 F +n G # lei F <0 I H#!*&!! lei Previ.i%narea c-e tuie i %r C-e tuie i cu intretinerea fer,ei& inc u#iv T/A C.eltuieli cu +c.i;ition+re+ m+teriilor prep+r+re+ compo)tului? @'*!!! lei F +n T%ta c-e tuie i" prime pentru

6om lu+ in c+lcul )i o +lt+ c+te0orie de c.eltuieli9 )i +nume9 Oc.eltuieli nepre4+;uteC in proportie de $!> din 4+lo+re+ tot+l+ + c.eltuielilor* C-e tuie i ne$reva.ute" $!> G $("*%%' lei I H"*'%% ei C-e tuie i anua e t%ta e" $("*%%' lei R H"*'%% lei I $&'*'%H ei /enituri anua e t%ta e" H#!*&!! lei C-e tuie i anua e t%ta e" $&'*'%H ei

Pr%fit brut 2 venituri 3 c-e tuie i 2 @"'*$!# ei Pr%fit net 2 $r%fit brut 3 i,$%.it $e $r%fit 2 @"'*$!# D $&*!(( I @H"*@"( ei

S-ar putea să vă placă și