Sunteți pe pagina 1din 9

Evaziunea fiscala I.

Modalitati de investigare Obligatia fiscala Impozit Taxa Contribuabil Bugetul = balanta veniturilor si a cheltuielilor Evaziunea fiscala !. "ustragerea de la indeplinirea obligatiilor fiscale #. $orma de manifestare a criminalitatii economico%financiare Modalitati de savarsire a evaziunii fiscale legale. % practica unor societati comerciale de a diminua profitul prin inregistrarea in contabilitate a diverse cheltuieli &unele fictive' iar altele nedeductibile( % scaderea din venitul impozabil a cheltuielilor de protocol' reclama si publicitate % practica donatiilor filantropice si a sponsorizarilor care au avut sau nu loc si care micsoreaza masa de impozitare' conducand la sustragerea unei parti din veniturile realizate de agentul economic % constituirea de fonduri de amortizare)rezerva intr%un cuantum mai mare decat cel *ustificat din punct de vedere economic % contribuabilul are posibilitatea de a exclude din maza impozabila diverse cheltuieli' legate de forta de munca' pregatirea profesionala a personalului' a sumelor platite pentru contractele de cercetare. $rauda fiscala % savarsita de persoane fizice' prin sustragerea de la plata impozitului pe profit % savarsita de persoane *uridice' referitoare la plata T+, Ce sunt accizeleModalitati complexe de comitere a fraudelor fiscale. In functie de categoria de venituri !. Evaziune fiscala prin sustragerea de la plata impozitului pe profit #. Modalitati de savarsire a infractiunii referitoare la stabilirea' plata si rambursarea T+, .. Metode de sustragerea a contribuabilului de la stabilirea si plata impozitului pe salarii /. "avarsirea unor fapte penale legate de stabilirea si plata accizelor 0. 1tilizarea instrumentelor oferite de contabilitate in frauda fiscala. 2upa sanctiune !. frauda fiscala administrativa #. frauda fiscala penala 2upa criteriul material !. fraude care presupun un comportament activ #. frauda prin abstinenta )nedeclararea unui venit !

2upa autori !. comisa de persoana fizica #. comisa de persoana *uridica Cauze generatoare si conditii favorizatoare savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala !. Evolutia cadrului legislativ #. 3ermisivitatea cadrului legislativ in privinta infiintarii si functionarii unei societati comerciale .. 4uarea masurilor asiguratorii si recuperarea pre*udiciilor cauzate prin evaziunea fiscala /. ,lte cauze favorizatoare a( toleranta autoritatilor cat si a populatiei fata de faptele de evaziune fiscala b( implicarea superficiala a organelor de control c( munca clandestina d( necunoasterea sau ignorarea legislatiei fiscale e( birocratismul exagerat f( interpretarea sau aplicarea eronata sau abuziva a legislatiei fiscale de catre agentii economici. 3roceduri penale speciale. Metode de savarsire a infractiunilor de evaziune fiscala. $rauda fiscala prin sustragerea de la plata impozitului pe profit. !. 5einregistrarea in contabilitate #. Inregistrarea unor cheltuieli fictive sub pretextul prestarii unor servicii .. Ma*orarea cheltuielilor prin inregistrarea unor sume mai mari decat cele relae /. Constituirea de societati comerciale avand asocitati cetateni straini non%1e 0. "ustragerea de la plata impozitului pe profit 6. Inregistrarea unor cheltuieli 7. 2educerea unor cheltuieli personale ale asociatilor $rauda la regimul T+,. !. ,plicarea eronata a regimului deducerilor #. 5ecuprinderea unor operatii ce intra in sfera T+,' in baza de calcul a T+, a tuturor facturilor .. 5ecalcularea de catre banci a T+, aferenta veniturilor obtinute din valorificarea bunurilor ga*ate /. "ustragerea de la plata T+, prin declararea unor importuri ca fiind temporare 0. Erori de calcul' mai mult sau mai putin voite' ale contabililor 6. ,plicarea eronata a cotei 8 pentru operatiuni de export in cazul operatiunilor derulate prin intermediari care efectueaza operatii de export in nume propriu 7. "ustragerea de la plata T+, aferenta importului de bunuri prin prezentarea unor acte fictive de donatie de la parteneri externi' acte care inlocuiesc actele adevarate de vanzare%cumparare' precum si neincluderea in deconturi a T+,' amanata la plata in vama 9. Emiterea de chitante de asa maniera incat agentul economic' care nu e platitor' nu inregistraza si nu vireaza T+, la bugetul de stat. #

:. 5einregistrarea sau utilizarea defectuoasa a formularisticii tipizate sau inregistrari incomplete in *urnale ori inregistrari repetate in *urnalele de cumparaturi' facturi asa% zis pierdute' amanarea intocmirii facturilor fiscale in scopul amanarii platii T+,' necuprinderea in baza de calcul a tuturor elementelor de facturare. $rauda fiscala in domeniul impozitului pe salarii. !. 5eimpozitarea tuturor sumelor platite salariatilor cu titlu de venituri salariale& diverse a*utoare in bani sau in natura(' prime' sume de bani&participarea la beneficii(' stimulente etc. #. ,plicarea incorecta a tabelelor de impozitare a drepturilor salariale .. 5eretinerea si nevirarea impozitului pe salariu datorat pentru persoanele anga*ate pe baza de conventie civila% zilieri. /. 5ecumularea' in vederea impozitarii' a tuturor drepturilor salariale acumulate 0. 5einregistrarea obligatiei de plata a impozitului pe salariu. 6. 5einregistrarea impozitului pe salarii' suplimentar pentru depozitarea fondului de referinta 7. 5ecalcularea si neretinerea impozitului 9. 5erespectarea legislatiei privind stabilirea bazei de impozitare' cuantumul' reducerile si deducerile de impozit. $rauda fiscala in domeniul produselor accizabile. !. 5ecuprinderea in baza de impozitare a tuturor sumelor impozabile #. 1tilizarea unor cote inferioare de taxare fata de cele legale .. 5ecalcularea accizelor aferente modificarii concentratiei alcoolice /. 3roducerea de alcool din materii prime primite spre prelucrare' cu plata contravalorii sub forma de ;uium; retinut din productia realizata 0. 5eincluderea accizelor in pretul de vanzare a produselor pentru care se datoreaza accize 6. 5eevidentierea in contabilitate a obligatiei de plata a accizelor 7. "ustragerea de la plata accizelor prin schimbarea oncentratiei produselor alcoolice in facturile de import. $rauda fiscala in domeniul tranzactiilor intracomunitare. !. 5edeclararea tuturor tranzactiilor efectuate in spatiul intracomunitar. "unt implicate' de regula' firme fantoma care nu functioneaza la sediul declarat sau care au asociati ori administratori care au parasit teritoriul national dupa prefectarea actelor de cesiune. #. Interpunerea mai multor firme in tranzactiile efectuate' obligatiile fiscale fiind preluate de o firma fantoma& metoda carusel(. .. ,bandonarea sau cesionarea soecietatilor comerciale cau au realizat achizitii intracomunitare dupa o perioada de . luni intrucat acesta e termenul de depunere a declaratiilor intrastat ) raportare ce permite identificarea societatilor care nu si%au evidentiat operatiunile comerciale. $rauda fiscala in domeniul recrutarii si utilizarii fortei de munca. !. Munca la negru % practici des utilizate ce constau in anga*area de personal fara incheierea contractului de munca' nedeclararea acestora in termenul legal la ITM sau prelungirea in mod repetat a contractelor incheiate pe perioada determinata. .

#. Inregistrarea in contractul de munca a salariului minim pe economie in conditiile in care sumele incasate in realitate de lucratori sunt mai mari. $rauda fiscala in domeniul comertului cu tarile extracomunitare. !. Crarea de circuite comerciale fictive in care sunt incluse firme fantoma in vederea sustragerii de la plata T+, si a impozitului pentru marfurile importate' in special din tarile asiatice #. Infiintarea de firme ;tampon; in diverse state comunitare unde sunt idigenizate marfurile importate pentru ca mai apoi sa fie importate pe teritoriul <omaniei' beneficiarii sustragandu%se de la achitarea obligatiilor fiscale. .. "upraevaluarea marfurilor importate sau evidentierea in documentele contabile a unor operatiuni fictive de export in scopul obtinerii necuvenite de rambursari ilegale de T+, $rauda fiscala in legatura cu alte impozite si taxe savarsite de contribuabilul persoana fizica !. 5einregistrarea la ,5,$ a contractului de inchiriere pentru bunurile mobile si imobile' precum si neplata impozitelor aferente #. Inregistrarea contractului de inchiriere pentru bunuri mobile sau imobile cu valori nereale .. Munca la negru /. 2eclararea in fals a veniturilor obtinute din vanzarea bunurilor. ,lte forme de frauda fiscala !. in domeniul serviciilor si publicitatii #. in domeniul proprietatii intelectuale .. frauda fiscala complexa Investigarea infractiunilor la regimul vamal al <omaniei <egim vamal % totalitatea normelor *uridice incidente in materia trecerii marfurilor peste frontiera. "copul fundamental al activitatii vamale e reprezentat de supravegherea aplicarii corecte de catre agentii economici a prevederilor vamale reprezentate de stabilirea in conformitate cu legea a taxelor vamale de catre autoritatile specializate ale statului. 2in punct de vedere al provenientei marfurilor' acestea pot fi clasificate in . tipuri de origini !. marfuri de origine comunitara &1E( #. marfuri de origine preferentiala % taxa vamala 8 sau taxe vamale mai mici decat in nomenclatorul combinat al marfurilor % "1, si <epublica Moldova % clauza natiunii celei mai favorizate sau acorduri bilaterale .. marfuri de origine nepreferentiala % restul lumii Tariful vamal al <omaniei % cel pe baza caruia se stabilesc taxele vamale. Cuprinde in principal nomenclatorul combinat al marfurilor' alte nomenclatoare similare nomenclatorului combinat' prevederi din legislatia comunitara' prevederi ale acordurilor de tipul ;clauza natiunii celei mai favorizate; sau acorduri bilaterale' etc. /

Orice marfa trebuie incadrata la o pozitie tarifara. 4a stabilirea valorii in vama se iau in considerare valoarea declara pe factura' costul marfii la transportul pe parcursul extern si costul asigurarii. In <omania' autoritatea vamala ,5+ are in subordine directiile regionale vamale si birouri vamale. Birourile vamale se impart in % birouri vamale de exterior nu pot fi infiintate decat in punctele de trecere a frontierei % birouri vamale de interior pot fi infiintate oriunde pe teritorul <omaniei Exista . tipuri de regimuri vamale !. regimuri definitive &importuri si exporturi( #. regimuri suspensive &tranzitul' admiterea temporara' perfectionarea in regim suspensiv' transf. sub control vamal( .. regimuri economice admiterea temporara' perfectionarea pasiva' perfectionarea activa' admiterea temporara( In principiu' stabilirea taxelor vamale se face pe baza unei declaratii scrise de catre reprezentantul societatii importatoare' declarantul vamal sau comisionarul vamal. ,utoritatea vamala are obligatia de a verifica concordanta intre documentele ce ii sunt prezentate si situatia de fapt. Metode de comitere. !. Contrabanda % trecerea peste frontiera' prin alte puncte decat cele legale a unor marfuri sau trecerea fara a le declara daca marfurile au o valoare minima de #8.888 Euro. #. Contrabanda calificata % are ca obiect armele' munitiile' substantele toxice' radioactive' deseurile' reziduurile' drogurile' precursorii .. $olosirea de documente nereale pentru alte marfuri sau pentru alte cantitati /. $olosirea de documente falsificate &documentele reale pot fi regasite numai la exportator( 0. 3rocedeul ;capac; % la usa de acces in container este depozitata marfa conform facturii' iar in spatele acestei marfi sunt depozitate alte marfuri' de regula pentru care trebuie platite si accize 6. Introducerea in tara in circuitul comercial de bunuri din dut=%free sau dut=%paid >ocurile de noroc. Conditiile *ocului de noroc. % Mi*locul de *oc % orice suport material&inclusiv informatic( care serveste sau permite organizarea' desfasurarea si participarea la *ocurile de noroc. % mi*loace de *oc de baza orice suport material care genereaza in mod direct elemente aleatorii ce stau la baza *ocului de noroc % mi*loace de *oc auxiliare % orice suport material care desi nu face parte integranta din mi*locul de *oc de baza' concura impreuna cu acesta la organizarea si desfasurarea *ocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activitati. Organizarea de *ocuri de noroc persoanele *uridice autorizate sa organizeze si exploateze *ocuri de noroc in conditiile prevazute de legea in vigoare. 3ot dobandi acest drept numai persoanele fizice romane. 0

3articipantii la *ocurile de noroc % persoanele fizice ma*ore care doresc si au dreptul legal sa participe la *ocul de noroc in conditiile prevazute de lege. 3articiparea la *oc presupune acceptarea neconditionata a regulilor respectivului *oc de noroc. Castigul sau premiul % sumele de bani' bunuri sau servicii acordate de organizator participantului la *oc' ce a fost acceptat de castigator in conformitate cu prevederile cuprinse in regulamentul de *oc. 5u sunt considerate *ocuri de noroc % tombolele organizate in scoli' gradinite' alte colectivitati care au caracter distractv si non%profit pentru organizator % *ocurile de tip distractiv exploatete prin intermediul unor masini' aparate' dispozitive de orice fel si care nu presupun doar castiguri bazate pe elemente aleatorii ci au ca scop testarea fortei' inteligentei si dexteritatii participantului. % actiunile organizate de diversi operatori economici in scopul stimularii vanzarilor' care nu presupun o taxa de participare si niciun fel de cheltuiala din partea participantului si nici ma*orarea pretului pe care producatorul l%a avut anterior actiunii publicitare. % nu e considerat *oc de noroc po?erul' conform ordinului ,utoritatii 5ationale pentru "port si Tineret. Clasificarea *ocurilor de noroc. !. *ocuri tip loto #. pariuri mutuale sau pariuri cu cota fixa .. *ocuri de cazinou /. slot%masinile 0. *ocuri de bingo in sala 6. *ocuri online bingo' pariuri' cazinou 2ocumentele necesare agentului economic. !. 4icenta de organizare trebuie indeplinite conditiile pentru organizarea activitatii de *ocuri de noroc' e valabila 0 ani cu conditia platii taxei de autorizare anuale. #. ,utorizatia de exploatare Este valabila ! an si se acorda a( pentru loto pentru intreaga activitate care presupune extragerea de numere' litere' bilete sau simboluri' indiferent de procedurile sau caracteristicile mi*loacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor' care nu se desfasoara in prezenta *ucatorilor b( pentru pariuri se acorda pentru mi*loacele de *oc de baza prin care se desfasoara organizarea si exploatarea unitara la nivelul organizatorului a fiecarei activitati distincte c( autorizatia de exploatare pentru cazinou se acorda pentru locatia in care se organizeaza si desfasoara aceasta activitate d( pentru bingo in sali de *oc % pentru fiecare locatie e( pentru slot%masini % pentru fiecare mi*loc de *oc f( pentru *ocuri de noroc online % pentru intreaga activitate si pentru toate echipamentele tehnice Conditii pentru a obtine licenta. !. Existenta in statut a obiectului principal de activitate % *ocurile de noroc 6

#. Obtinerea avizului de la organele de politie abilitate .. "a constituie capitalul social si sa il verse in conditiile legii /. <eprezentantii legali ai persoanei *uridice trebuie sa depuna o declaratie din care sa rezulte ca operatorul economic nu a fost condamnat pentru vreo infractiune economica si ca nu se afla in stare de incapacitate--@-@ 0. Certificatul de cazier *udiciar 6. Cerere pentru licenta si autorizatie Conditii pentru obtinerea autorizatiei. !. existenta licentei valabile #. spatiul care a fost propus pentru autorizatie e inregistrat legal pentru detinator si spatiul indeplineste criteriie cerute de lege .. pentru cazinou' activitatea se poate organiza doar in locatiile care fac parte din hoteluri de cel putin . stele /. mi*loacele de *oc si locatiile propuse trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de actele normative in vigoare 0. mi*loacele de *oc slot%masini trebuie dotate cu sistem electronic integrat de minitorizare' inregistrare si evidentiere a tuturor operatiunilor de exploatare care sa permita controlul autoritatilor specializate. ,utoritatea nationala in domeniu Ministerul $inantelor 3ublice prin Comisia de ,utorizare a *ocurilor de noroc. Cererile privind acordarea licentelor si autorizatiilor vor fi solutionate in termen de .8 de zile de la data depunerii documentelor complete. 2in componenta comisiei fac parte % cel putin un reprezentat al M$3 % ! reprezentant al M,I % ! reprezentant al Oficiului 5ational 3entru Combaterea "palarii Banilor Comisia poate dipune anularea licentei sau autorizatiei de exploatare atunci cand se constata ca la data acordarii acestora' solicitantii au oferit informatii incorecte sau inexacte' care daca ar fi fost cunoscute ar fi condus la neacordarea licentei sau autorizatiei. ,tunci cand e anulata o licenta sau autorizatie' o noua solicitare poate fi efectuata dupa 0 ani. Efectele anularii nu se rasfrang asupra premiilor acordate participanilor la *ocul de noroc.

In ceea ce priveste revocarea licentei' ea se poate revoca atunci cand % nu sunt indeplinite obligatiile de plata catre buget sau sunt intarziate mai mult de .8 de zile. % cand organizatorii nu mai au ca obiect de activitate *ocurile de noroc. 2upa retragerea avizului de catre organele de politie organele de politie aduc la cunostinta reprezentantilor legali faptul ca acestia isi mentin pozitia respectiva pe o perioada de .8 de zile de la data comunicarii retragerii avizului. 3oate fi revocata % daca impotriva persoanei *uridice s%a pronuntat o hotarare definitiva de condamnare. 7

"e poate retrage % daca sunt organizate *ocuri de noroc frauduloase % s%au constatat nereguli in castigurile acordare' retinerea la sursa a sumelor aferente si neplata acestora % daca se constata nerespectarea oricaror conditii de licentiere si autorizare stabilite prin prevederi legale. % la solicitarea O53C"B se revoca licenta pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul spalarii banilor. Controlul tehnic al masinilor' dispozitivelor' instrumentelor' meselor si a altor mi*loace de *oc se exercita de Biroul <oman de Metrologie 4egala. >ocurile frauduloase. Infractiunea prin care mi*loacelor de *oc aprobate le sunt modificate datele sau parametrii initiali astfel ca sa fie adusa atingere elementelor de sansa sau metodelor de selectie. !. "istemele piramidale >ocurile financiare piramidale sunt procedeele ilegale de castig constituite virtual sub forma unei piramide in care straturile piramidei sunt alcatuite din persoane care platesc o anumita suma la intrarea in schema. <egulamentul general de castig intr%un asemenea sistem % persoanele ce a*ung in varful piramidei pot castiga suma de bani numai atata timp cat alte persoane intra in *oc la baza piramidei. $iecare persoana trebuie sa plateasca o taxa' dupa care au obligatia sa recruteze alti oameni care la randul lor sa achite taxa de intrare. Castigul = suma taxelor de intrare achitate de persoanele de la baza piramidei. Oamenii de la baza piramidei dau bani pentru persoanele aflate in varful piramidei. $iecare participant plateste pentru sansa de a a*unge in varful piramidei si de a profita de platile celor care vor intra ulterior in *oc. ,ceste scheme poarta diverse denumiri *ocuri de intra*utorare' fonduri comerciale inchise' investitii inchise. EA Caritas Megacaritas 3hiladelphia Cosmeticonn 3oBer Eagles Modalitati de savarsire a infractiunilor in domeniul *ocurilor de noroc. !. Instalarea si exploatarea unui numar mai mare de aparate sau mese de *oc decat cele autorizate #. $alsifiarea documentelor de evidenta primara in care sunt inscrise rezultatele *ocurilor in scopul sustragerii in totalitate sau in parte a veniturilor realizate. ,ceasta forma de inregistrare in contabilitate se realizeaza fie prin omisiune' fie prin calculul eronat al rezultatelor zilnice' fie prin intocmirea in fals a formularelor prevazute de legislatie. .. ,cordarea de castiguri in baza selectarii pe criterii aleatorii' de numere sau alte simboluri considerate castigatoare in baza unor conventii stabilite prin regulile *ocului. 9

/. 2eschiderea salilor de *oc sau extinderea activatii intaintea eliberarii de catre Ministerul $inantelor 3ublice a autorizatiei sau licentei. 0. $olosirea de autorizatii eliberate de primarii sau licente si autorizatii false 6. 3racticarea *ocurilor de noroc la anumite mese in cazinouri in valuta fara avizul B5<' inainte sau dupa eliberarea licentei si contrar dispozitiilor B5<. 7. Insusirea de catre asociati sau directori a unor importante sume de bani care pot fi scoase in numerar de la casieria unitatii fara *ustificare sau sub pretextul unor avansuri pentru dividente sau a unor avansuri pentru cheltuieli care ulterior nu sunt *ustificate' ca fiind in interesul societatii 9. Organizarea si derularea *ocurilor de noroc fara licenta sau autorizatie :. 2iminuarea frauduloasa a profitului prin cresterea artificiala a cheltuielilor& bancruta frauduloasa(. ,ceasta metoda a fost practicata deseori prin incheierea unor contracte de asociere fictiva cu parteneri autohtoni sau firme straine sau inexistente ori situate in paradisuri fiscale pentru prestatii de genul leasing)contract de management' care in realitate nu sunt efectuare dar sunt deduse din contabilitate. !8. $olosirea de monede sau de *etoane false' de chei false la sistemele de slot%masini pentru introducerea de impulsuri' utilizarea unor manopere de pacalire a aparatului de catre *ucatori sau anga*ati' consumarea prin *oc de impulsuri proprii pe care nu le platesc. !!. 3roducerea ilegala in tara de anumiti intreprinzatori de slot%masini ori introducerea prin contrabanda de ansambluri sau componente de masini care mai apoi sunt date ilegal in exploatare. !#. $olsoirea de aparate electronice de *ocuri de noroc de catre unii agenti economici in spatii apartinand altor societati comerciale' in regim de asociere in participatiune' ingreunarea in acest fel a procedurii de verificare' mai ales atunci cand la o verificare economico%financiara de organele de politie' cheile unor astfel de masini se afla asupra proprietarului care lipeste din localitate in momentul respectiv. !.. $alsificarea de licente' autorizatii si acte de verificare tehnica a aparatelor. 4oteria nationala % are lege proprie de organizare si functionare % nu are nevoie de licenta si autorizatie % unic actionar % Ministrul $inantelor