Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Danubius din Galai Facultatea de Drept Specializarea: tiine Penale, anul I, sem.

I Disciplina: Drept penal aprofundat partea special!

AMENDA PENAL

Prof. univ. dr. Alexandru BOROI

Student: Gheu orina

"

!PRINS

".NOI!NE I ARA #ERI$ARE%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%.& '. !PRINS!L L! RRII%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%( '.". Noul )od *enal +n ra*ort )u le,ea *enal- +n vi,oare%%%%%%%%%.( '.'. Deter.inarea *ede*/ei a.en0ii%%%%%%%%%%%%%%..%.%%1 '.&. ondiiile +nlo)uirii *ede*/ei a.en0ii. %%%%%%%%%%%..%%.% 2 '.(. Pedea*/a A.en0ii +n Noul od Penal 3art. 2" 4 2(5%%%%%%%%%..2 &. ON L!$II%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%"'

". NOI!NE I ARA #ERI$ARE $menda penal! este cea de a treia i ultima pedeaps! principal! re%lementat! &n le%islaia noastr!. 'ste o pedeaps! cu c(aracter pecuniar, care const! &ntr o sum! de bani pe care condamnatul este obli%at s! o pl!teasc! &n contul statului. )aracterul ei represiv rezult! din micorarea silit! a patrimoniului celui condamnat. )a orice pedeaps!, amenda penalp se &nscrie &n cazierul *udiciar al condamnatului." $menda penal! este pedeapsa principala ce consta in suma de bani pe care infractorul este condamnat de instanta sa o plateasca. 'ste prevazuta ca o sanctiune alternativa cu pedeapsa inc(isorii si se aplica numai in limitele prevazute de le%e.# Pedeapsa amenzii este prev!zut! &n partea %eneral! a codului penal &n +itlul III, capitolul III, sec,iunea III, art. -., aceasta reprezent/nd o pedeapsa principal! pecuniar! ce const! &n suma de bani pe care condamnatul este constr/ns s! o pl!teasc! &n contul statului. $menda, din acest punct de vedere, este o atin%ere adus! mi*loacelor de e0isten,! ale condamnatului 1i, ca atare, are un caracter de constr/n%ere. )a sanc,iune *uridic!, amenda este cunoscut! &n le%isla,ie ca sanc,iune penal!, ea put/nd fi aplicat! 1i ca sanc,iune administrativ!, civil!, fiscal!, procedural!. Spre deosebire de toate aceste sanc,iuni, amenda penal! are un caracter pur coercitiv, fiind consecin,a r!spunderii penale a f!ptuitorului, ea se aplic! numai de instan,a *udec!toreasc!, fiind pronun,at! &n cadrul procesului penal. $menda poate s! fie prev!zut! ca sin%ura pedeaps! pentru anumite infrac,iuni, ca pedeaps! unic!, dar ea poate fi prev!zut! 1i ca pedeaps! alternativ!,adic! &nc(isoare sau amend!, instan,a fiind &ndrituit! s! aplice una din cele dou!, &nfunc,ie de %radul de pericol social al acestei infrac,iuni. $menda penal! ca pedeaps! unic! este prev!zut! in le%isla,ia rom/neasc! pentru un num!r foarte mic de infrac,iuni &ns! ea este prev!zut!, &n cele mai multecazuri, ca o sanc,iune alternativ! cu pedeapsa &nc(isorii 1i se aplic! numai &nlimitele prev!zute de le%e..
"

Prof. Univ. dr. $le0andru 2oroi, Prof. Univ.dr. G(eor%(e 3istoreanu, Drept penal. Partea %eneral!, 'ditura ).4.2')5. #66#, pa%. #--. # (ttp:77888.advocate.ro7cabinet9avocat9cuvant9$menda9penala9 . (ttp:77888.scribd.com7doc7"-#:.:#."7$menda penala;do8nload

'. !PRINS!L L! RRII '.". Noul )od *enal +n ra*ort )u le,ea *enal- +n vi,oare Una dintre cele mai importante inovaii aduse de noul )od penal o constituie introducerea mecanismului modern de calculare a pedepsei amenzii sub forma zilelor amend!. < asemenea dispoziie nu e0ist! &n )odul penal &n vi%oare, care consacr! sistemul classic de determinare a cuantumului amenzii. =n acelai timp, noul )od penal menine ca element de individualizare a pedepsei amenzii e0istena i limitele pedepsei &nc(isorii prev!zut! alternative cu aceasta. =n condiiile &n care noul )od penal nu menine i amenda clasic! al!turi de cea aplicabil! sub forma zilelor amend!, aa cum a f!cut le%iuitorul francez >art. "." . ).pen?, se pune problema modului &n care se va determina pedeapsa amenzii prev!zut! &n present &n le%ile speciale.@ Art. 26 7 8nlo)uirea *ede*/ei a.en0ii /u9 for.a 0ilelor7a.end>"? =n cazul condamnatului care se sustra%e cu rea credin,! de la e0ecutarea amenzii, dac! le%ea prevede pedeapsa &nc(isorii stricte ca pedeaps! alternativ! la amend!, instan,a poate &nlocui amenda cu munca &n folosul comunit!,ii p/n! la :66 de ore sau, &n cazul &n care condamnatul nu &1i d! consim,!m/ntul pentru aceast! pedeaps!, cu pedeapsa &nc(isorii stricte. >#? =n cazul condamnatului care se sustra%e cu rea credin,! de la e0ecutarea amenzii, dac! le%ea prevede pedeapsa &nc(isorii ca pedeaps! alternativ! la amend!, instan,a poate &nlocui amenda cu munca &n folosul comunit!,ii p/n! la .66 de ore sau, &n cazul &n care condamnatul nu &1i d! consim,!m/ntul pentru aceast! pedeaps!, cu pedeapsa &nc(isorii. >.? Aa &nlocuirea pedepsei amenzii, se ,ine seama de durata zilelor amend! nepl!tite.:
@

)oordonator Geor%e $ntoniu, 3oul )od penal, Bolumul II > ar. :C "C"?, 'ditura ).4. 2')5 #66D, pa%.-E. : (ttp:77888.codpenal.ro7le%islatie7document7le%e .6" din #6"@ codul penal articol -D continutul pedepsei amenzii sub forma zilelor amenda "#-6 -.6EE.(tml

'.'. Deter.inarea *ede*/ei a.en0ii $menda aplicabil! sub forma zilelor amend! presupune dou! etape de individualizare. =n primul rand, instana stabilete num!rul zilelor amend!, &ntre limitele minime i ma0ime prev!zute de le%e pentru infraciunea comis!. $ceste limite, &n m!sura &n care nu au fost prev!zute de c!tre le%iuitor &n norma de incriminare, se determin! potrivit dispoziiilor art. -D. $stfel, daca le%ea prevede c! o infraciune se pedepsete numai cu amenda, f!r! a i ar!ta limitele, minimul special al zilelor amend! este de #6 de zile, iar ma0imul special de "#6 de zile. =n stabilirea num!rului zilelor amend! se vor avea &n vedere criteriile %enerale de individualizare prev!zute de art. DC, astfel c! persoanelor care au comis fapte similare &n condiiile similare li se va aplica acelai num!r de zile amend!.-

o.entariu 3 )onf.univ. dr. :lorin Streteanu5 Noul od *enal +n ra*ort )u le,ea *enal- +n vi,oare. 3oul )od penal menine &n linii %enerale dispoziiile art. -. ).pen. &n vi%oare adapt/ndu le &n raport de speciile de pedeaps! consecrate de noua re%lementare. =n plus, re%lementarea a fost dezvoltat! sub aspectul opiunilor pe care instana le are la dispoziie, &nlocuirea put/ndu se face nu doar cu o pedeaps! privativ! de libertate, ci i cu pedeapsa muncii &n folosul comunit!ii. '.&. ondiiile +nlo)uirii *ede*/ei a.en0ii . Aa fel ca &n re%lementarea &n vi%oare, noul )od penal prevede posibilitatea &nlocuirii pedepsei amenzii numai atunci c/nd ea este prev!zut! alternative cu pedeapsa privativ! de libertate. =n consecin!, &nlocuirea nu va fi posibil! atunci c/nd amenda este prev!zut! ca sanciune unic! &n cazul unei anumite infraciuni.

)oordonator Geor%e $ntoniu, 3oul )od penal, Bolumul II > ar. :C "C"?, 'ditura ).4. 2')5 #66D, pa%.-E C6.

'fectele &nlocuirii. 3oul )od penal stabilete o ordine de preferin! &n care se face &nlocuirea. $stfel, instana nu poate ale%e &n mod discreionar &ntre munca &n folosul comunit!ii i pedeapsa privativ! de libertate ci trebuie s! acorde prioritate muncii &n folosul comunit!ii. Doar &n ipoteza &n care cel condamnat nu consimte la prestarea muncii &n folosul comunit!ii se poate recur%e la &nlocuirea cu pedeapsa privativ! de libertate.C

'.(. Pedea*/a A.en0ii +n Noul od Penal 3art. 2" 4 2(5 $rt. -" Stabilirea amenzii >"? $menda const! &n suma de bani pe care condamnatul este obli%at s! o plateasc! statului. >#? )uantumul amenzii se stabilete prin sistemul zilelor F amend!. Suma corespunzatoare unei zile F amenda, cuprins! &ntre "6 lei i :66 lei, se &nmulete cu num!rul zilelor amend! care este cuprins &ntre ": zile i @66 de zile. >.? Instana stabilete num!rul zilelor amend! potrivit criteriilor %enerale de individualizare a pedepsei. )uantumul sumei corespunzatoare unei zile F amenda se stabilete in/nd seama de situaia material! a condamnatului, dar i de obli%aiile le%ale ale acestuia fa! de persoanele aflate &n &ntreinerea sa. >@? Aimitele speciale ale zilelor F amenda sunt cuprinse &ntre: a? -6 i "D6 de zile amend!, c/nd le%ea prevede pentru infraciunea s!v/rita numai pedeapsa amenziiG b? "#6 i #@6 de zile amend!, c/nd le%ea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa &nc(isorii de cel mult doi aniG

)oordonator Geor%e $ntoniu, 3oul )od penal, Bolumul II > ar. :C "C"?, 'ditura ).4. 2')5 #66D, pa%.C# C..

c? "D6 i .66 de zile amend!, c/nd le%ea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa &nc(isorii mai mare de doi ani. >:? Daca prin infraciunea s!v/rit! s a urm!rit obinerea unui folos patrimonial iar pedeapsa prev!zut! de le%e este numai amenda ori instana opteaz! pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zilelor amend! se pot ma*ora cu o treime. Aa stabilirea cuantumului sumei corespunzatoare unei zile amend! se va ine seama i de valoarea folosului patrimonial obinut sau urm!rit. >-? Fraciile stabilite de le%e pentru cauzele de atenuare sau a%ravare a pedepsei se aplic! limitelor speciale ale zilelor amend! prevazute in alin.>@? si >:?. $rt. -# $menda care &nsoete pedeapsa &nc(isorii >"? Daca prin infraciunea s!v/rit! s a urm!rit obinerea unui folos patrimonial, pe l/n%! pedeapsa &nc(isorii, se poate aplica i pedeapsa amenzii. >#? Aimitele speciale ale zilelor amend! prev!zute &n art. -" alin. >@? lit. b? si c? se determin! &n raport de durata pedepsei &nc(isorii stabilit! de instan! i nu pot fi reduse sau ma*orate ca efect al cauzelor de atenuare ori a%ravare a pedepsei. >.? Aa stabilirea cuantumului sumei corespunzatoare unei zile amend! se va ine seama de valoarea folosului patrimonial obinut sau urm!rit. $rt. -. =nlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa &nc(isorii >"? Dac! persoana condamnat! nu e0ecut!, cu rea credin!, pedeapsa amenzii, &n tot sau &n parte, i nu poate fi e0ecutat! silit, num!rul zilelor F amend! nee0ecutate se &nlocuiete cu un num!r corespunzator de zile cu &nc(isoare. >#? Dac! amenda nee0ecutat! a &nsoit pedeapsa &nc(isorii, num!rul zilelor F amend! nee0ecutate se &nlocuiete cu un num!r corespunzator de zile cu &nc(isoare, care se adau%! la pedeapsa &nc(isorii, pedeapsa astfel rezultat! fiind considerat! o sin%ur! pedeaps!.

>.? =n cazul &nlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa &nc(isorii &n condiiile alin.>"? si >#?, unei zile F amend! &i corespunde o zi de &nc(isoare. $rt. -@ '0ecutarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate &n folosul comunit!ii. >"? =n cazul &n care pedeapsa amenzii nu poate fi e0ecutat! &n tot sau &n parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consim!m/ntul acesteia, instana &nlocuiete obli%aia de plat! a amenzii nee0ecutate cu obli%aia de a presta o munc! neremunerat! &n folosul comunit!ii, afar! de cazul &n care, din cauza st!rii de s!n!tate, persoana nu poate presta aceast! munc! . Unei zile F amenda &i corespunde o zi de munc! &n folosul comunit!ii. >#? Dac! amenda &nlocuit! conform dispoziiilor alin.>"? a &nsoit pedeapsa &nc(isorii, obli%aia de munc! &n folosul comunit!ii se e0ecut! dup! e0ecutarea pedepsei &nc(isorii. >.? )oordonarea e0ecut!rii obli%aiei de munc! &n folosul comunit!ii se face de serviciul de probaiune. >@? '0ecutarea muncii &n folosul comunit!ii dispus! &n condiiile alin.>"? &nceteaz! prin plata amenzii corespunzatoare zilelor amend! r!mase nee0ecutate. >:? Instana &nlocuiete zilele amend! nee0ecutate prin munc! &n folosul comunit!ii cu un num!r corespunz!tor de zile cu &nc(isoare dac!: a? persoana condamnat! nu e0ecut! obli%aia de munc! &n folosul comunit!ii &n condiiile stabilite de instanaG b? persoana condamnat! s!v/rete o nou! infraciune descoperit! &nainte de e0ecutarea inte%ral! a obli%aiei de munc! &n folosul comunit!ii. Hilele amend! nee0ecutate prin munca in folosul comunit!ii la data comiterii noii infraciuni, &nlocuite cu inc(isoarea, se adau%! la pedeapsa pentru noua infraciune .

>-? Dac! persoana condamnat!, aflat! &n situaia prevazut! &n alin.>"?, nu &i d! consim!m/ntul la prestarea unei munci neremunerate &n folosul comunit!ii, amenda nee0ecutat! se &nlocuiete cu pedeapsa &nc(isorii conform art. -.. Un prim element de noutate const! &n calcularea amenzii prin sistemul zilelor amend!, care, prin mecanismul de determinare a cuantumului, asi%ur! o mai bun! individualizare a pedepsei concret aplicate atat sub aspectul proportionalit!ii, e0primat &n num!rul zilelor amend!, c/t i al eficienei, prin determinarea valorii unei zile amend! in/nd seama de situaia patrimonial! a condamnatului. $cest sistem foloete dou! elemente eseniale pentru determinarea cuantumului amenzii i anume: num!rul zilelor amend!, care e0prim! %ravitatea infraciunii s!v/rite i periculozitatea infractorului, considerent pentru care num!rul acestora se stabilete pe baza criteriilor %enerale de individualizare a pedepsei, i valoarea unei zile amend!, care reprezint! suma de bani corespunzatoare unei zile amend! ce se determin! in/nd seama de situaia material! a condamnatului i de obli%aiile le%ale ale acestuia fa! de persoanele aflate &n %ri*a sa. <data stabilite, num!rul zilelor amend! se &nmulete cu valoarea unei zile amend! iar rezultatul obinut reprezint! suma pe care condamnatul a fost obli%at s! o pl!teasc! cu titlul de amend!. $cest sistem de aplicare a pedepsei amenzii este &ntalnit &n codurile penale din Germania >art. @6?, Spania >art. :6?, Franta >art. "." :?, Portu%alia >art. @C?, 'lvetia >art. .@, &n vi%oare de la " ianuarie #66C?, Suedia >cap. #:, sectiunea "?, Finlanda >cap. # sectiunea @? i a fost preluat i de Ae%ea nr. .6"7#66@. 3oul )od Penal stabilte limitele %enerale ale num!rului zilelor amend! &ntre ": zile i @66 de zile iar cele ale valorii unei zile amend! &ntre "6 lei i :66 lei. =n privin a limitelor speciale, variabile pro%resiv sunt doar limitele num!rului zilelor amend! care, ca i &n actualul cod penal, se determin! &n raport de modul &n care norma de incriminare prevede amenda ca pedeaps! unic! ori alternativ cu pedeapsa &nc(isorii de o anumit! durat! . E

$l doilea element de noutate const! &n posibilitatea fie de a ma*ora limitele speciale ale pedepsei amenzii, fie de a aplica amenda cumulativ cu pedeapsa &nc(isorii, atunci c/nd prin infraciunea s!v/rit! s a urm!rit obinerea unui folos patrimonial. Iaiunea introducerii acestei re%lement!ri este e0plicat! de necesitatea de a consacra mi*loace de constr/n%ere penal! eficiente care s! nu presupun! ma*orarea duratei pedepsei &nc(isorii. =n ultimul deceniu i *um!tate fenomenul infracional s a amplificat ca urmare a creterii considerabile a num!rului infraciunilor contra patrimoniului ori a celor susceptibile de a aduce beneficii patrimoniale infractorilor iar &n faa acestei realit!i p/n! acum, &n planul politicii penale, s a considerat ca fiind oportun! i suficient! ma*orarea semnificativ! a pedepsei &nc(isorii pentru aceste infraciuni efectul nefiind nici pe departe cel scontat. Ieversul unei asemenea abord!ri a dus la apariia unor pedepse cu &nc(isoarea disproporionate &n raport cu importana valorii sociale prote*ate de le%ea penal! i locul acesteia &n cadrul ierar(iei valorilor ocrotite penal, a*un%/ndu se astfel la cazuri &n care pedeapsa pentru anumite infraciuni contra patrimoniului s! fie e%al! cu cea prevazut! pentru unele infraciuni contra vieii. Pentru a asi%ura mi*loacele *uridice necesare i eficiente &n prevenirea i sancionarea acestei cate%orii de infraciuni prin care s a urm!rit obinerea unui folos patrimonial, pe fondul diminu!rii semnificative a duratei pedepsei cu &nc(isoarea aa cum se observ! &n partea special! a proiectului, s a optat pentru soluia introducerii posibilit!ii aplic!rii i a unei constr/n%eri de ordin patrimonial, atunci c/nd instana apreciaz! ca o asemenea sanciune este necesar! i contribuie la o mai bun! individualizare a pedepsei. $stfel, &n cazul &n care pentru infraciunea s!v/rit!, prin care s a urm!rit obinerea unui folos patrimonial, le%ea prevede numai pedeapsa amenzii, sau pedeapsa amenzii este prevazuta alternativ cu pedeapsa &nc(isorii dar instana opteaz! pentru aplicarea amenzii, limitele speciale ale acesteia se pot ma*ora cu o treime. Dac! &n sc(imb le%ea prevede pentru infraciunea comis! numai pedeapsa cu &nc(isoarea, sau pedeapsa &nc(isorii alternativ cu pedeapsa amenzii dar instana opteaz! pentru aplicarea pedepsei cu &nc(isoarea, instana va putea aplica pe l/n%! pedeapsa &nc(isorii, atunci c/nd va considera necesar, i pedeapsa amenzii care va &nsoi astfel

"6

pedeapsa &nc(isorii. Durata pedepsei &nc(isorii i cuantumul pedepsei amenzii vor fi stabilite pe baza criteriilor de individualizare a celor dou! pedepse &ntre limitele speciale prev!zute de le%e pentru infraciunea s!v/rit!. Posibilitatea aplic!rii unei amenzi al!turi de pedeapsa &nc(isorii pentru aceeai fapt! nu reprezint! o premier! pentru le%islaia noastr! penal!, fiind &ntalnit! &n )odul penal din "E.- Jart. #: pct.: si art. :# alin.>"?K iar &n prezent este consacrat! i &n dreptul francez >art. "." #, "." : ). pen.?, olandez Jart. E alin.>.? ). pen.K, italian Jart. #@ alin. >#?K, elveian >art. :6?, %erman >L @"?, re%lementarea propus! fiind inspirat! de prevederile codului %erman. D

(ttp:77888.raspunsuri*uridice.ro7pedeapsa amenzii in noul cod penal art -" -@7;.Ut rfvvDIdU.

""

&. ON L!$II

=n 3oul )od Penal pedeapsa amenzii cunoate o nou! re%lementare, dar i o sfer! de aplicare semnificativ l!r%it! fa! de codul penal &n vi%oare, prin creterea num!rului infraciunilor ori a variantelor acestora pentru care amenda poate fi aplicat! ca pedeaps! unic! dar mai cu seam! ca pedeapsa alternativ! la pedeapsa &nc(isorii >apro0imativ -6 &n vec(iul cod F apro0imativ "C: in noul cod?.

"#

BIBLIOGRA:IE ". Prof. Univ. dr. $le0andru 2oroi, Prof. Univ.dr. G(eor%(e 3istoreanu, Drept penal. Partea %eneral!, 'ditura ).4.2')5. #66#, pa%. #--. '. (ttp:77888.advocate.ro7cabinet9avocat9cuvant9$menda9penala &. (ttp:77888.scribd.com7doc7"-#:.:#."7$menda penala;do8nload (. )oordonator Geor%e $ntoniu, 3oul )od penal, Bolumul II > ar. :C "C"?, 'ditura ).4. 2')5 #66D, pa%.-E. 1. (ttp:77888.codpenal.ro7le%islatie7document7le%e .6" din #6"@ codul penal articol -D continutul pedepsei amenzii sub forma zilelor amenda "#-6 -.6EE.(tml 2. (ttp:77888.raspunsuri*uridice.ro7pedeapsa amenzii in noul cod penal art -" -@7;.Ut rfvvDIdU.

".