Sunteți pe pagina 1din 221

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

FACULTATEA DE DREPT

GGHHIIDDUULL DDEE SSTTUUDDIIII

2012 - 2013

Dragi studenţi,

Învăţământul universitar se află într-un amplu proces de restructurare, de compatibilizare cu principiile de la Bologna, cu învăţământul modern european, astfel încât să asigure echivalarea studiilor, prin creditele transferabile. Cu unele particularităţi, învăţământul juridic face parte integrantă din acest proces. Pentru toţi studenţii (ZI, FR) înmatriculaţi în anul I de studii, sunt aplicabile prevederile Regulamentului privind desfăşurarea activităţii didactice – studii universitare de licenţă, regulament elaborat şi adaptat în conformitate cu standardele procesului de la Bologna şi aprobat prin Hotărârea Senatului Universităţii « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi 28 iulie 2011. În acest sens, din punct de vedere didactic, toţi studenţii Facultăţii de Drept au aceleaşi drepturi şi obligaţii, indiferent de faptul că sunt înmatriculaţi la cursuri de zi sau cu frecvenţă redusă. Planurile de învăţămînt conţin aceleaşi discipline obligatorii, discipline opţionale şi discipline facultative, cu acelaşi număr de credite (240), durata standard de studiu a unei discipline fiind de un semestru. Creditul este o unitate convenţională care măsoară volumul de muncă al studentului, necesar pentru a asimila cunoştinţele necesare în vederea promovării unei discipline. Fiecare activitate didactică cuprinsă în planul de învăţămînt al unei specializări se încheie cu o evaluare finală. Atât pentru studenţii de la cursuri de zi cât şi pentru studenţii înmatriculaţi la cursuri cu frecvenţă redusă, datele de evaluare vor fi afişate la avizier şi pe site-ul facultăţii, în timp util. Pentru informaţii complete vă recomandăm să consultaţi:

- regulamentul privind desfăşurarea activităţii didactice în Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi (prezentat integral şi în ghidul de studii); - pagina de internet a Facultăţii de Drept, aflată la adresa http://laws.uaic.ro precum şi www.uaic.ro Pentru orice nelămurire nu ezitaţi să contactaţi secretariatul sau conducerea

facultăţii. Vă dorim multă baftă,

Decan,

Dragi studen ţ i, Înv ăţă mântul universitar se afl ă într-un amplu proces de restructurare,

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER

GHIDUL DE STUDII 2012-2013

2

CUPRINS

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE FACULTATE

6

 • 1. Adresa Facultăţii

6

 • 2. Conducere

6

 • 3. Contact

9

 • 4. Specializări (2012-2013)

10

 • 5. Calendarul anului universitar 2012-2013

11

II. PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

12

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – Forma de învăţământ: ZI

12

Anul I

12

Anul II

13

Anul III

14

Anul IV

15

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – Forma de învăţământ: FRECVENŢĂ REDUSĂ

16

Anul I

16

Anul II

17

Anul III

18

Anul IV

19

Regulament privind desfăşurarea activităţii didactice – studii universitare de licenţă

20

CURRICULA ACADEMICĂ

32

ANUL I

32

Semestrul I – Discipline obligatorii

32

 

32

Teoria generală a dreptului (ZI şi FR) Drept european general (ZI şi FR)

35

Drept civil. Partea generală (ZI şi FR)

37

Competenţe T.I.C. (ZI şi FR)

39

Limba străină I (Engleză juridică) (ZI)

41

Limba străină I (Engleză juridică) (FR)

41

 

42

Limba străină I (Germană juridică) (ZI şi FR) Limba străină I (Franceză juridică) (ZI şi FR)

44

Semestrul I – Discipline opţionale

46

Sisteme judiciare contemporane (ZI şi FR)

47

Sociologie juridică (ZI şi FR)

48

Economie (ZI şi FR)

51

Latină juridică I (ZI şi FR)

53

Semestrul II – Discipline obligatorii

55

Drept civil. Persoanele (ZI şi FR)

55

Drept roman (ZI şi FR)

57

Drept constituţional şi instituţii politice (ZI şi FR)

62

 

64

Drept instituţional al Uniunii Europene (ZI şi FR) Limba străină II (Engleză juridică) (ZI)

66

Limba străină II (Engleză juridică) (FR)

66

Limba străină II (Germană juridică) (ZI şi FR)

68

Limba străină II (Franceză juridică) (ZI şi FR)

69

Semestrul II – Discipline opţionale

70

 

70

Latină juridică II (ZI şi FR) Retorică (ZI şi FR)

72

GHIDUL DE STUDII 2012-2013

Istoria dreptului românesc (ZI şi FR)

73

 

Logică juridică (ZI şi FR)

75

 

ANUL II

77

 

Semestrul I – Discipline obligatorii

77

 

Drept penal – partea generală I (ZI şi FR)

77

 
 

79

 

Drept civil. Drepturi reale (ZI şi FR) Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei (ZI şi FR)

82

 

Drept internaţional public (ZI şi FR)

84

 

Limba străină I (Engleză juridică) (ZI)

86

 

Limba străină I (Engleză juridică) (FR)

87

 
 

88

 

Limba străină I (Germană juridică) (ZI şi FR) Limba străină I (Franceză juridică) (ZI şi FR)

89

 

Semestrul I – Discipline opţionale

91

 

Uzanţe şi tehnici diplomatice (ZI şi FR)

91

 

Istoria construcţiei europene (ZI şi FR)

92

 

Latină juridică I (ZI şi FR)

94

 
 

96

 

Semestrul II – Discipline obligatorii Drept penal. Partea generală II (ZI şi FR)

96

 

Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor (ZI şi FR)

99

 

Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei II (ZI şi FR)

102

 

Drept financiar (ZI şi FR)

104

 

Limba străină II (Engleză juridică) (ZI)

106

 
 

107

 

Limba străină II (Engleză juridică) (FR) Limba străină II (Germană juridică) (ZI şi FR)

108

 

Limba străină II (Franceză juridică) (ZI şi FR)

110

 

Semestrul II – Discipline opţionale

111

 

Filosofia dreptului (ZI şi FR)

111

 

Criminologie II (ZI şi FR)

113

 
 

114

 

Etică şi deontologie judiciară (ZI şi FR) Drept bancar (ZI şi FR)

116

 

Latină juridică II (ZI şi FR)

118

 

ANUL III

120

 

Semestrul I – Discipline obligatorii

120

 

Drept penal – partea specială I (ZI şi FR)

122

 
 

122

 

Drept civil. Contracte (ZI şi FR) Drept procesual penal – partea generală – seria A (ZI)

125

 

Drept procesual penal – partea generală – seria B (ZI şi FR)

129

 

Dreptul familiei (ZI şi FR)

133

 

Semestrul I – Discipline opţionale

136

 
 

136

 

Dreptul securităţii sociale (ZI şi FR) Comunicare şi relaţii publice (ZI şi FR)

139

 

Managementul sistemului judiciar (ZI şi FR)

140

 

Tehnologie WEB pentru jurişti (ZI şi FR)

142

 

Semestrul II – Discipline obligatorii

144

 

Drept penal. Partea specială II (ZI şi FR)

144

 
 

146

 

Drept civil. Succesiuni (ZI şi FR) Drept procesual penal – partea generală – seria A (ZI)

149

 

Drept procesual penal – partea generală – seria B (ZI şi FR)

154

 

Dreptul proprietăţii intelectuale (ZI şi FR)

157

 

4

GHIDUL DE STUDII 2012-2013

Semestrul II – Discipline opţionale

159

 

Dreptul mediului (ZI şi FR)

159

 

Dreptul material al Uniunii Europene (ZI şi FR)

161

 

Teoria relaţiilor internaţionale (ZI şi FR)

163

 

ANUL IV

165

 

Semestrul I – Discipline obligatorii

165

 

Drept comercial I (ZI şi FR)

165

 

Drept internaţional privat (ZI şi FR)

169

 

Drept procesual civil I (ZI şi FR)

175

 
 

177

 

Semestrul I – Discipline opţionale Psihologie judiciară (ZI şi FR)

177

 

Medicină legală (ZI şi FR)

178

 

Organizarea sistemului judiciar (ZI şi FR)

182

 

Protecţia juridică a drepturilor omului (ZI şi FR)

185

 

Convenţia europeană a drepturilor omului. Practica CEDO (ZI şi FR)

186

 
 

190

 

Semestrul II – Discipline obligatorii Dreptul comerţului internaţional (ZI şi FR)

190

 

Drept procesual civil II (ZI şi FR)

193

 

Dreptul muncii (ZI şi FR)

195

 

Criminalistică (ZI şi FR)

200

 

Semestrul II – Discipline opţionale

202

 
 

202

 

Informatică juridică (ZI şi FR) Dreptul concurenţei (ZI şi FR)

204

 

Drept funciar şi publicitate imobiliară (ZI şi FR)

205

 

Jurisprudenţa CEDO

207

 

Executarea silită (ZI şi FR)

211

 

III. ALTE INFORMAŢII

213

 
 • 1. Dotări ale facultăţii

213

 
 • 2. Parteneriate ERASMUS

214

 
 • 3. Asociaţii Studenţeşti

216

 

ELSA

216

 
 • 4. Concursuri şi manifestări ştiinţifice studenţeşti

217

 
 • 5. Finalizarea studiilor

218

 

5

II..

IINNFFOORRMMAAŢŢIIII GGEENNEERRAALLEE DDEESSPPRREE FFAACCUULLTTAATTEE

 • 1. Adresa facultăţii:

FACULTATEA DE DREPT Universitatea " Al.I. Cuza" B-dul Carol I nr.11 cod 700506 IAŞI ROMÂNIA

 • 2. Conducere

I I . . I I N N F F O O R R M M

DECAN: Prof. dr. Tudorel TOADER Tel./Fax: +40 232 201266 Tel: +40 232 201059 E-mail: decan.toader@uaic.ro

PRODECANI:

Lect. dr. Marius Nicolae BALAN Tel.: +40 232 201682; E-mail: balan@uaic.ro

Lect. dr. Septimiu Vasile PANAINTE Telefon: +40 232 201685 E-mail: septimiupanainte@yahoo.com

DIRECTOR DEPARTAMENT DREPT ZI:

Lect. dr. Dan Constantin TUDURACHE Telefon: +40 232 201682 E-mail: danconstantin_tudurache@yahoo.com

DIRECTOR DEPARTAMENT DREPT ÎNVĂȚĂMÂNT FRECVENȚĂ REDUSĂ:

Lect.dr. Emanoil Corneliu MOGÎRZAN Telefon: +40 232 201270 E-mail: emanoil.mogirzan@uaic.ro

GHIDUL DE STUDII 2012-2013

DIRECTOR DEPARTAMENT CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ:

Conf. dr. Carmen Tamara UNGUREANU Tel./Fax: +40 232 201268 E-mail: carment_ungureanu@yahoo.com

Coordonator ERASMUS: Asist. dr. Carmen MOLDOVAN Tel. +40 232 201269; E-mail: carmen.moldovan@uaic.ro

DREPT PUBLIC

 • 1. Conf. dr. Silvia LUCHIAN – sluchian@uaic.ro

 • 2. Lect. dr. Marius Nicolae BALAN – balan@uaic.ro

 • 3. Lect. dr. Emanoil Corneliu MOGÎRZAN – ecmogirzan@yahoo.com

 • 4. Lect. dr. Cosmin DARIESCU – cdariescu@yahoo.com

 • 5. Lect. dr. Alina Mirabela GENTIMIR – gentimir@yahoo.fr

 • 6. Lect.dr. Snejana SULIMA - snejanasulima@yahoo.com

 • 7. Asist. dr. Ioana Maria COSTEA – ioana.costea@uaic.ro

 • 8. Asist. dr.Carmen MOLDOVAN – carmen.moldovan@uaic.ro

 • 9. Asist. drd.Claudiu PUPĂZAN – pupazan_claudiu@yahoo.com

 • 10. Asist. drd. Andra IFTIMIEI – andra.iftimiei@uaic.ro

 • 11. Asist. drd. Olga Andreea URDA – olga.alexandru@uaic.ro

 • 12. Asist. drd. Marius Sebastian STRIBLEA – msstriblea@lawyer.com

 • 13. Asist. drd. Cătălin BALAN – catalinbalan2005@yahoo.com

DREPT PRIVAT

 • 1. Prof. dr. Ioan MACOVEI – imacovei@uaic.ro

 • 2. Prof. dr. Gheorghe DURAC – gheorghe.durac@uaic.ro

 • 3. Prof. dr. Valeriu CIUCĂ valerius_m_ciuca@yahoo.com Conf. dr. Tamara Carmen UNGUREANU –

 • 4. carment_ungureanu@yahoo.com

 • 5. danconstantin_tudurache@yahoo.com

Lect. dr. Dan Constantin TUDURACHE –

 • 6. Lect. dr. Codrin MACOVEI – mcodrin@uaic.ro

 • 7. Lect. dr. Septimiu Vasile PANAINTE – septimiupanainte@yahoo.com

7

GHIDUL DE STUDII 2012-2013

 • 8. Lect. dr. Nicoleta Rodica DOMINTE – nicoleta_dominte@yahoo.com

 • 9. Lect. dr. Lucia IRINESCU – lirinescu@yahoo.com

 • 10. Asist. dr. Dan Constantin MÂŢĂ danmata@uaic.ro

 • 11. Asist. drd. Marina Gabriela POPA – marinagpopa@yahoo.com

 • 12. Asist. dr. Cristina Luiza GAVRILESCU – luiza.gavrilescu@uaic.ro

 • 13. Asist. dr. Nicolae Horia ŢIŢ horia.tit@gmail.com

 • 14. Asist. drd. Mirela Carmen DOBRILĂ mirela.dobrila@uaic.ro

 • 15. Asist. drd.Tudor Vlad RĂDULESCU – tudor.radulescu@uaic.ro

ŞTIINŢE PENALE

 • 1. Prof. dr. Tudorel TOADER – decan.toader@uaic.ro

 • 2. Prof. dr. Grigore THEODORU

 • 3. Conf. dr. Tudor PLĂEŞU

 • 4. Lect. dr. Maria Ioana MICHINICI – mimichinici@yahoo.com

 • 5. Lect. dr. Daniel ATASIEI – datasiei@uaic.ro

 • 6. Asist. drd. Ancuţa Elena FRANŢ anca_frantz@yahoo.com

 • 7. Asist. dr. Mihai DUNEA – mihai.dunea@uaic.ro

Profesori asociați

Prof. dr. Gheorghe IACOB Prof. dr. Constantin SĂLĂVĂSTRU Prof. dr. Viorel MELNIG Prof. dr. Nicoleta TURLIUC Prof. dr. Cătălin TURLIUC Prof. dr. Gabriel BĂDĂRĂU Prof. dr. Ion POHOAŢĂ Prof. dr. Gabi DROCHIOIU Prof. dr. Ionel MANGALAGIU Prof. dr. Alexandru TOFAN Prof. dr. Vasile ASTĂRĂSTOAIE Prof.dr. Lucian IONESCU Prof.dr. Emilian STANCU Prof.dr. Călin SCRIPCARU Prof. dr. Ioana VASIU Conf.dr. Dorin NASTAS

8

GHIDUL DE STUDII 2012-2013

Conf.dr. Gabriel OLTEANU Conf.dr. Doina HUMELNICU Conf.dr. Iulian Romeo OLARIU Lect.dr. Cecilia ARSENE Lect.dr. Viorel ANIŢĂ Lect.dr. Valentin POHOAŢĂ Lect.dr. Ovidiu BURUIANĂ Lect.dr. Ionuţ NISTOR Lect.dr. Horia Costin CHIRIAC Lect.dr. Cristian TUDOSE Lect.dr. Lucian GORGAN Lect.dr. Gabriel Cătălin BORCIA Lect.dr. Ghiorghiţă ZBANCIOC Asist.dr. Silvestru Bogdănel MUNTEANU Judecător dr. Claudia SUSANU Judecător Aurel DUBLEA Judecător Ileana GHEORGHIU Judecător Georgeta GAFTA Judecător dr. Cristina VĂLEANU Judecător drd. Anda CIOCÎNTĂ Judecător drd. Cristina RADU Judecător Alina PRELIPCEAN Judecător Irina Cornelia RUSU Procuror dr. Florin Daniel CĂŞUNEANU Judecător Anca GHIDEANU Procuror Iulian ISPIR Procuror Lucian ULIANOV Procuror Mihaela HITRUC Procuror drd. Irinel ROTARIU Dr. Iulia ZUP Dr. Răzvan Horaţiu RADU Medic legist dr. Diana BULGARU Drd. Mădălina VOICU Drd. Emanuela IFTIME Drd. Vlad VIERIU Drd. Tudor Ştefan ROTARU Drd. Elena MITOCARIU

9

GHIDUL DE STUDII 2012-2013

3. Contact

Administrator şef facultate:

ec. Costel PALADE Telefon. +40 232 201118 E-mail: costel.palade@uaic.ro

Secretariat:

Rodica SORA – secretar şef Telefon: +40 232 201058; Tel./Fax: +40 232 201158 E-mail: soraro@uaic.ro Cristina LUPAŞCU – secretar – studenţi ZI Telefon: +40 232 201058 E-mail: lupascu@uaic.ro Elena MANDACHI – secretar – studenţi ZI, Studenţi străini Telefon: +40 232 201058 E-mail: mandachi@uaic.ro Mihaela AMĂRICUŢEI – secretar – studenţi I.F.R. Telefon/Fax: +40 232 201272 E-mail: amaric@uaic.ro Mariana PETCU – secretar – Şcoala Doctorală, studenţi I.F.R. Telefon: +40 232 201058 E-mail: mariapet@uaic.ro Ancuţa NETEDU – secretar – studenţi I.F.R. Responsabil gestionare taxe studenţi Telefon/Fax: +40 232 201272 E-mail: ancanetedu@yahoo.com

Informatician:

Ciprian Traian ICHIM Telefon: +40 232 201264 E-mail: ciprian_ichim@yahoo.com Biblioteca Facultăţii de Drept:

Şef Bibliotecă - Roxana SINCĂ Telefon: +40 232 201159 E-mail: roxanasinca@yahoo.com E-mail facultate: drept@uaic.ro Pagină WEB: http://laws.uaic.ro

10

GHIDUL DE STUDII 2012-2013

 • 4. Specializări (2012-2013) Studii universitare de licenţă:

Drept – ZI ( 8 semestre) Drept – I.F.R. (8 semestre) Studii universitare de masterat - ZI (4 semestre):

Ştiinţe penale

Drept european

Dreptul afacerilor

Criminalistică

 • 5. Calendarul anului universitar 2012 – 2013

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Forma de învăţământ: ZI

Semestrul I Pentru toţi anii

1

octombrie

Deschiderea anului universitar

1

octombrie – 21 decembrie

12

săptămâni de predare – învăţare - evaluare

22

decembrie – 13 ianuarie

 • 3 săptămâni: vacanţa de iarnă

14

ianuarie – 17 februarie

 • 5 săptămâni de predare – învăţare - evaluare

 

În această perioadă se va organiza o sesiune de examene pentru

finalizarea studiilor.

 

Semestrul al II - lea

18

februarie – 16 iunie

17

săptămâni de predare – învăţare - evaluare

 
 • 1 săptămână liberă în perioada sărbătorilor de Paşti

 

(6-12 mai)

17

iunie – 30 iunie

 • 2 săptămâni: Practică de specialitate.

 

Situaţia şcolară pentru anul universitar 2012-2013 se va încheia la data de 7 iulie.

1

iulie – 1 octombrie

Vacanţa de vară

 

Semestrul al II-lea pentru anii terminali

18

februarie – 16 iunie

17

săptămâni de predare – învăţare - evaluare

 
 • 1 săptămână liberă în perioada sărbătorilor de Paşti

 

(6-12 mai)

17

iunie – 30 iunie

 • 2 săptămâni: definitivarea lucrării de licenţă/disertaţie;

 

Înscrierile pentru examenul de finalizare a studiilor se vor efectua în ultima săptămână din acest interval.

1

iulie – 7 iulie

Susţinerea examenului de finalizare a studiilor

11

GHIDUL DE STUDII 2012-2013

II..

PPLLAANNUURRII DDEE ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT

((îînncceeppâânndd ccuu aannuull uunniivveerrssiittaarr 22001122--22001133))

Studii universitare de licenţă - Forma de învăţământ: ZI

ANUL I

Nr

 

DDeennuummiirreeaa ddiisscciipplliinneeii

 

SSeemmeessttrruull 11

   

SSeemmeessttrruull 22

 

crt

   

Nr.ore/săpt.

FV

CR

 

Nr.ore/săpt.

FV

CR

C

S

L

C

S

L

 

DISCIPLINE OBLIGATORII

                   

1.

Teoria generală a dreptului General Theory of Law

2

1

 

E

5

         

2.

Drept european general

2

2

 

E

5

         

General European Law

3.

Drept civil. Partea generală Civil Law. General Part

2

2

 

E

5

         

4.

Competenţe T.I.C. / T.I.C. Competences

2

   
 • 1 5

C

           

5.

Limba străină I (engleză juridică, franceză juridică, germană juridică) Foreign language I

     
 • 2 5

C

           

6.

Drept civil. Persoanele

         

2

2

 

E

5

Civil Law. The Persons

7.

Drept roman / Roman Law

         

2

2

 

E

5

8.

Drept constituţional şi instituţii politice Constitutional Law and Political Institutions

         

4

2

 

E

5

9.

Dreptul instituţional al Uniunii Europene Institutional Law of the EU

         

2

1

 

E

5

10.

Limba straină

II (engleză juridică, franceză

             

2

C

5

juridică, germană juridică) Foreign Language II

 

DISCIPLINE OPŢIONALE (la alegere 1 disciplină pe fiecare semestru)

                   

1.

Instituţii jurisdicţionale Jurisdictional Institutions

2

2

 

C

5

         

2.

Sociologie juridică / Juridical Sociology

2

1

 

C

5

         

3.

Economie / Economy

2

1

 

C

5

         

4.

Latină juridică I / Latin

 

2

 

C

5

         

5.

Latină juridică II / Latin

           

2

 

C

5

6.

Retorică / Retoric

         

2

1

 

C

5

 
 • 7 Istoria dreptului românesc History of Romanian Law

         

2

1

 

C

5

 
 • 8 Logică juridică / Juridical Logic

         

2

1

 

C

5

 

DISCIPINE FACULTATIVE

                   

1.

A doua limbă străină (engleză juridică, franceză juridică, germană juridică) Second Foreign Language

     

C

 
 • 2 2

   

C

 

2.

Sport / Sports

 

2

 

C

   

2

 

C

 
           

30

       

30

12

GHIDUL DE STUDII 2012-2013

ANUL II

Nr

   

SSeemmeessttrruull 33

   

SSeemmeessttrruull 44

 

crt

   

DDeennuummiirreeaa ddiisscciipplliinneeii

 

Nr.ore/săpt.

 

FV

CR

Nr.ore/săpt.

 

FV

CR

 

C

S

L

C

S

L

 

DISCIPLINE OBLIGATORII

                   

1.

Drept penal – partea generală Criminal Law. General Part I

I

2

2

 

E

5

         

2.

Drept civil. Drepturi reale

2

2

 

E

5

         

Civil Law. Real Estate Law

3.

Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei I Administrative Law and Administration Science I

2

1

 

E

5

         

4.

Drept internaţional public International Public Law

2

1

 

E

5

         

5.

Limba străină I (engleză juridică, franceză juridică, germană juridică) Foreign Language I

     

2

C

5

         

6.

Drept penal – partea generală II Criminal Law. General Part II

         

2

2

 

E

5

7.

Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor Civil Law. Law of Tort

           

2

2

 

E

5

8.

Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei

II

         

2

1

 

E

5

Administrative Law and Administration Science II

9.

Drept financiar

         

2

1

 

E

5

Financial Law

10.

Limba straină II (engleză juridică, franceză juridică, germană juridică)

               

2

C

5

 

Foreign Language II DISICIPLINE OPŢIONALE (la alegere 1 disciplină pe fiecare semestru)

                     

1.

Uzanţe şi tehnici diplomatice Diplomatic Practice and Techniques

 

2

2

 

C

5

         

3.

Istoria construcţiei europene History of European Construction

 

2

2

 

C

5

         

4.

Latină juridică I Latin I

 

2

 

C

5

         

5.

Filosofia dreptului

         

2

2

 

C

5

Philosophy of Law

6.

Criminologie

         

2

2

 

C

5

Criminology

7.

Etică şi deontologie judiciară Judicial ethics and deontology

         

2

2

 

C

5

8.

Drept bancar

         

2

1

 

C

5

Banking

9.

Latină juridică II Latin II

           

2

 

C

5

 

DISCIPLINE FACULTATIVE

                     

1.

A doua limbă străină (engleză juridică, franceză juridică, germană juridică) Second Foreign Language

   

2

C

     

2

C

 

2.

Sport

 

2

 

C

   

2

 

C

 

Sports

           

30

       

30

13

GHIDUL DE STUDII 2012-2013

AANNUULL IIIIII

     

SSeemmeessttrruull 55

   

SSeemmeessttrruull 66

 

Nr

Nr.ore/săpt.

 

FV

CR

Nr.ore/săpt.

 

FV

CR

crt

DDeennuummiirreeaa ddiisscciipplliinneeii

 
 

C

S

L

   

C

S

L

   
 

DISCIPLINE OBLIGATORII

                     

1.

Drept penal – partea specială I Criminal Law. Special Part

2

2

 

E

5

         

2.

Drept civil. Contracte

2

2

 

E

5

         

Civil Law. Contracts

3.

Drept procesual penal-partea generală Criminal Procedure. General Part

2

2

 

E

5

         

4.

Dreptul familiei

2

1

 

E

5

         

Family Law

5.

Drept penal – partea specială II Criminal Law. Special Part II

           

2

2

 

E

5

6.

Drept civil. Succesiuni

         

2

2

 

E

5

Civil Law. Successions

7.

Drept procesual penal-partea specială Criminal Procedure. Special Part

         

2

2

 

E

5

8.

Dreptul proprietăţii intelectuale Intellectual Property Law

           

2

1

 

E

5

9.

Practica de specialitate

           

4

 

C

5

Specialised Practice

 

DISCIPLINE OPŢIONALE (la alegere 2

                   

discipline pe semestrul I şi pentru semestrul al II-lea)

1

la alegere

1.

Dreptul securităţii sociale Social Security Law

2

1

 

C

5

         

2.

Comunicare şi relaţii publice

2

1

 

C

5

         

Communication and Public Relations

3.

Managementul sistemului judiciar

 

2

1

 

C

5

         

Management of the Judicial System

4.

Tehnologie Web pentru jurişti

2

1

 

C

5

         

Web Technology for Lawyers

5.

Dreptul mediului

         

2

1

 

C

5

Environmental Law

6.

Dreptul material al Uniunii Europene

         

2

1

 

C

5

Substantive Law of the European Union

7.

Teoria relaţiilor internaţionale

         

2

1

 

C

5

Theory of International Relations

 
 

DISCIPLINE FACULTATIVE

                     
 

Instruire asistată de calculator

1

1

 

C

5

         

1.

Computer – Assisted Education

 

2.

Managementul clasei de elevi

         

1

1

 

C

5

Class Management

3.

Practica pedagogică

 

3

       

3

 

C

5

Teaching Traineeship

 

Evaluare finală portofoliu didactic Final evaluation – Teaching portfolio

               

E

5

           

30

       

30

14

GHIDUL DE STUDII 2012-2013

AANNUULL IIVV

Nr

   

SSeemmeessttrruull 77

   

SSeemmeessttrruull 88

 

crt

DDeennuummiirreeaa ddiisscciipplliinneeii

Nr.ore/săpt.

 

FV

CR

Nr.ore/săpt.

 

FV

CR

C

S

L

   

C

S

L

   
 

DISCIPLINE OBLIGATORII

                   

1.

Drept comercial

3

2

 

E

5

         

Trade Law

2.

Drept internaţional privat International Private Law

 

2

1

 

E

5

         

3.

Drept procesual civil

I

2

2

 

E

5

         

Civil Procedure I

4.

Practica de specialitate

 

4

 

C

5

         

Specialised Practice

5.

Dreptul comerţului internaţional International Trade Law

         

2

1

 

E

5

6.

Drept procesual civil

II

         

2

2

 

E

5

Civil Procedure II

7.

Dreptul muncii

         

4

2

 

E

5

Labor Law

8.

Criminalistică

         

2

1

 

E

5

Forensics Sciences

 

DISCIPLINE OPTIONALE discipline pe fiecare semestru)

(la alegere 2

                   

1

Psihologie judiciară / Judicial Psychology

2

1

 

C

5

         

2.

Medicină legală

2

1

 

C

5

         

Forensic Medicine

3.

Organizarea sistemului judiciar (organizarea

2

1

 

C

5

         

magistraturii, avocaturii, notariatului public şi activităţii executorilor) Organisation of the judicial system (the organisation of the magistracy body, of bars, of public notaries body and officers of court body)

4.

Protecţia juridică a drepturilor omului Legal Protection of Human Rights

2

1

 

C

5

         

5.

Convenţia europeană a drepturilor omului European Human Rights Convenient

2

2

 

C

5

         

7.

Informatică juridică Juridicial Computer Science

           

2

2

 

C

5

8.

Dreptul concurenţei

         

2

2

 

C

5

Anti-trust Law

9.

Drept funciar şi publicitate imobiliară Real Estate Law and Real Estate Survey System

         

2

2

 

C

5

10.

Jurisprudenţa CEDO / ECHR Case Law

         

2

2

 

C

5

11.

Executarea silită / Forced execution Law

         

2

2

 

C

5

           

30

       

30

 

EXAMENUL DE LICENTA

                 

5

15

GHIDUL DE STUDII 2012-2013

Studii universitare de licenţă - Forma de învăţământ: Frecvenţă Redusă

PPLLAANN DDEE ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT

ANUL I

Nr

 

DDeennuummiirreeaa ddiisscciipplliinneeii

 

SSeemmee