Sunteți pe pagina 1din 5

MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau ai ulte rspunsuri corecte la fiecare !

ntrebare " #"Care este pozitia contractuala a autoritatii contractante intr-un contract administrativ? a. egalitatea partilor b. ascendenta prestatorului fata de autoritatea contracatanta c. ascendenta autoritatii contractante fata de cealalata parte contracxatanta $"Bunurile din domeniul public sunt: a. inalienabile b.insesizabile c. imprescriptibile R%&'N%'RI L( NTREBRI 1. c. 2.a,b,c. MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau ai ulte rspunsuri corecte la fiecare !ntrebare " #" Care din enunturile privind principiile generale de atribuire a contractului de concesiune sunt gresite? a. nediscriminare b. transparenta c. proportionalitate d. obiectivitate $" Care sunt modalitatile de incetare a cocontractului de concesiune : a.la expirarea duratei stabilite n cocontract b.nerespect!rii obligatiilor contractuale de c!tre p!rti c.disparitiei dintr-o cauz! de fort! ma"or! a bunului concesionat. R%&'N%'RI L( NTREBRI 1. d 2.a,b, c MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau ai ulte rspunsuri corecte la fiecare !ntrebare " # )are sunt proce*urile *e atribuire? a. licitia restransa b. licitatia desc#isa c. dialogul competitiv d. licitatia inc#isa $ )e trebuie sa cuprin*a *ocu entatia *e atribuire ? a. cuantumul garantiei de participare b. perioada de valabilitate a garantiei de participare c. taxa de participare

R%&'N%'RI L( NTREBRI 1. a, b, c. 2.a, b MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau ai ulte rspunsuri corecte la fiecare !ntrebare " #" $ocumentatia de atribuire trebuie sa cuprinda: a. informatii generale privind autoritatea contrractanta b. cerintele minime de calificare c. caietul de sarcini sau documentele de calificare d. garantia de participare $" $ocumentele scrise se transmit: a.prin posta b.prin fax c.prin mail d.inmanare directa R%&'N%'RI L( NTREBRI 1. a, b, c. 2.a, b,c MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau ai ulte rspunsuri corecte la fiecare !ntrebare " #"%socierea de autoritati contractante pot fi autoritati contractante? a. pot fi b. nu pot fi c. pot fi in anumite conditii $"Curtea Constitutionala poate fi autoritate contractanta ? a. da b. nu c. poate fi in anumite conditii legale R%&'N%'RI L( NTREBRI 1. a. 2.a. MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau ai ulte rspunsuri corecte la fiecare !ntrebare " #"&n ce faze ale inc#eierii contractului de ac#izitie publica se aplica legea? a. inc#eierea acordului cadru b. organizarea concursul de solutii c. rezilierea contractului de ac#izitie publica $"&n ce cazuri nu se aplica legea privind ac#ititiile publice? a. programe destinate difuzarii der catre televiziune b. prestarea de servicii de arbitra" si conciliere

c. prestarea cserviciilor de cercetare stiintifica R%&'N%'RI L( NTREBRI 1. a, b. 2.a, b, c MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau ai ulte rspunsuri corecte la fiecare !ntrebare " #"Care sunt etapele procedurii restranse? a' etapa de selectare a candida(ilor, prin aplicarea criteriilor de selec(ie b ' etapa de evaluare a ofertelor depuse de candida(ii selecta(i, prin aplicarea criteriului de atribuire c'etapa de anuntare a ofertei ad"udecate $"$ialogul competitiv presupune: )2 a' contractul n cauz! este considerat a fi de complexitate deosebit! b ' aplicarea procedurii de licita(ie desc#is! sau restr*ns! nu ar permite atribuirea contractului de ac#izi(ie public! n cauz! c' ad"udecarea licitatiei R%&'N%'RI L( NTREBRI 1. a, b, 2.a, b MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau ai ulte rspunsuri corecte la fiecare !ntrebare " #"&n ce context se aplica cerea de oferte? a' pentru contractul de furnizare: 12+.,,, euro b' pentru contractul de servicii: 12+.,,, euro c' pentru contractul de lucr!ri: -..-+.,,, euro. $"$ocumentatia privind concursul de solutii trebuie sa cuprinda : a' informa(ii generale privind autoritatea contractant! b' instruc(iuni privind date limit! care trebuie respectate /i formalit!(i care trebuie ndeplinite n leg!tur! cu participarea la concurs c'informatii privind solvabilitatea participantilor ). R%&'N%'RI L( NTREBRI 1. a, b, c. 2.a, b MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau ai ulte rspunsuri corecte la fiecare !ntrebare " 110 #" 1n cazul n care autoritatea contractant! nc#eie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie s! prevad! cel pu(in:

a ' obliga(iile pe care operatorul economic /i le-a asumat prin propunerea te#nic! b' pre(ul unitar pe care operatorul economic l-a prev!zut n propunerea financiar! /i pe baza c!ruia se va determina pre(ul fiec!rui contract atribuit ulterior c' garantia de participare vla licitatie $" %utoritatea contractant! are dreptul de a atribui contracte de ac#izi(ie public! subsecvente unui acord-cadru nc#eiat cu mai mul(i operatori economici: a' fie f!r! reluarea competi(iei b' fie prin reluarea competi(iei ntre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru c' fie prin anularea licitatiei R%&'N%'RI L( NTREBRI 1. a, b, . 2.a, b MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau ai ulte rspunsuri corecte la fiecare !ntrebare " #" $ o sa rul ac#izi(iei publice trebuie s! cuprind! documentele ntocmite2primite de autoritatea contractant! n cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar f!r! a se limita la urm!toarele: 122 a' nota privind determinarea valorii estimate b' anun(ul de inten(ie /i dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac! este cazul c' anun(ul de participare /i dovada transmiterii acestuia spre publicare /i2sau, dup! caz, invita(ia de participare d' documenta(ia de atribuire e' si celelalate componente obligatorii prevazute de lege $"3rasabilitatea deplina a actiunilor in cadrul procedurii de atribuire se face atunci cand: ? a.procedura de atribuire se face prin mi"loace electronice b.cand se utilizeaza un sistem dinamic de ac#izitie c.cand se utilizeaza un sistem de ac#izitie electronic R%&'N%'RI L( NTREBRI 1. a, b, c.d,e 2.a,b, c MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau ai 140 la fiecare !ntrebare " #" Ce se intelege prin persoan! v!t!mat! ?

ulte rspunsuri corecte

a ' are sau a avut un interes legitim n leg!tur! cu respectiva procedur! de atribuire b' a suferit, sufer! sau risc! s! sufere un pre"udiciu ca o consecin(! a unui act al autorit!(ii contractante, de natur! s! produc! efecte "uridice, ori ca urmare a nesolu(ion!rii n termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire. c'a fost vatamata intr-un interes legitim privat $" Ce trebuie sa contina contesta(ia ? a ' numele, domiciliul sau re/edin(a contestatorului ori, pentru persoanele "uridice, denumirea, sediul lor /i codul unic de nregistrare. 1n cazul persoanelor "uridice se vor indica /i persoanele care le reprezint! /i n ce calitate b' denumirea /i sediul autorit!(ii contractante c ' denumirea obiectului contractului de ac#izi(ie public! /i procedura de atribuire aplicat! d' obiectul contesta(iei; e' motivarea n fapt /i n drept a cererii f' mi"loacele de prob! pe care se spri"in! contesta(ia, n m!sura n care este posibil g' semn!tura p!r(ii sau a reprezentantului persoanei "uridice. R%&'N%'RI L( NTREBRI 1. a, b. 2.a,b, c, d,e ,f, g