Sunteți pe pagina 1din 24

<Contabilitatea şi Analiza Operaţiunilor de Leasing Financiar>

I. Ce Este Leasingul ?

Leasing-ul este un mijloc financiar care a apărut în România în 1997. În conditiile în care
mediul concurential din âara noastră devine tot mai aspru, viteza de reactie a societaţilor la
schimbarile din mediul extern este vitala. Leasing-ul, prin operativitatea sa, satisface în
intervale de timp foarte scurte nevoia de fonduri pentru investiţii a agenţilor economici. De
asemenea, prin leasing, agenţii economici evită procedurile complicate ale contractării de
credite bancare, proceduri care presupun imobilizarea unor elemente din patrimoniul
societăţii sau cel privat pentru constituirea de garanţii.
Finantarea prin leasing are ca principala caracteristica flexibilitatea, adică posibilitatea de
a se adapta fiecarui plan de investiţii.
Potrivit Ordonantei de Guvern nr. 51/1997, operatiunile de leasing sunt acele operaţiuni
prin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul
de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti, denumita utilizator, la
solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfârsitul
perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga să respecte dreptul de optiune al
utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta
raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului înainte de
sfârsitul perioadei de leasing, daca partile convin astfel şi daca utilizatorul achita toate
obligatiile asumate prin contract.
Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi bunuri mobile de
folosinta îndelungata, aflate în circuitul civil, cu exceptia înregistrarilor pe banda audio şi
video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a drepturilor de autor.
În cadrul unei operaţiuni de leasing, finantator poate fi o societate de leasing, persoana
juridica româna sau straina. Calitatea de utilizator o poate avea orice persoana fizica sau
juridica, româna sau straina. Societatile de leasing sunt societati comerciale care au în
obiectul de activitate desfasurarea operaţiunilor de leasing şi un capital social minim,
subscris şi varsat integral la înfiintare, de 500 milioane lei, se înfiinteaza şi functioneaza
potrivit Legii nr. 31/1990, republicata. Potrivit Ordonantei de Guvern nr. 51/1997 pentru
efectuarea unei operaţiuni de leasing orice persoana fizica sau juridica va formula unei
societati de leasing o oferta ferma, însotita de lista cuprinzând bunurile care vor constitui
obiectul contractului de leasing, precum şi de acte din care să rezulte situatia să financiara. În
cadrul operaţiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-şi alege, cu acordul societatii de
leasing, furnizorul, precum şi societatea care va asigura bunul.

1
II. Ce înseamna Valoarea Reziduala şi Rata de Leasing?

Pentru a putea intelege totul despre operatiunile de leasing, trebuie să cunoastem


semnificatiile termenilor şi expresiilor folositi în acest mecanism financiar.
În primul rând, trebuie să stim ca valoarea de intrare reprezinta acea valoarea la care a fost
achizitionat bunul de catre finantator, adica costul de achizitie. Valoare totala reprezinta valoarea
totala a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala, iar valoare reziduala este valoarea
la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra
bunului catre utilizator. Rata de leasing reprezinta, în cazul leasingului financiar, cotaparte din
valoarea de intrare a bunului şi a dobânzii de leasing. Dobânda de leasing reprezinta rata medie a
dobânzii bancare pe piata româneasca.
În cazul leasingului operational, rata de leasing reprezinta cota de amortizare calculata în
conformitate cu actele normative în vigoare şi un beneficiu stabilit de partile contractante.

III. Câte tipuri de leasing există pe piaţa din Romania?


Conform legislatiei in vigoare, exista doua tipuri de leasing şi anume leasing-ul financiar şi
leasing- ul operational.

Leasing financiar reprezinta acea operatiune de leasing care îndeplineste una sau mai multe
dintre urmatoarele conditii:
• riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din
momentul încheierii contractului de leasing;
• partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera
utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
• utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va
reprezenta cel mult 50 la suta din valoarea de intrare (piata) pe care acesta o are la
data la care optiunea poate fi exprimata;
• perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acopera cel putin 75 la suta din
durata normata de utilizare a bunului, chiar daca în final dreptul de proprietate nu este
transferat.

Leasing operational este operatiunea de leasing care nu îndeplineste nici una dintre
conditiile prevazute mai sus.

2
IV. Instituţiile Financiare Nebancare Pot Executa Operaţiuni de
Leasing?
Institutiile financiare nebancare sunt persoane juridice constituite cu scopul de a
desfasura, cu titlu profesional, activitati de creditare incluzand şi leasing-ul financiar. Sursele lor
de finantare provin din resurse proprii sau împrumutate de la institut ii de credit, de la alte
institutii financiare sau, dupa caz, din alte surse prevazute în legi speciale.
Institutiile financiare nebancare pot executa şi ele operaţiuni de leasing în anumite
conditii stabilite de normele Bancii Nationale a Romaniei. Institutiile financiare nebancare au
obligatia de a se constitui ca societati comerciale pe actiuni. Organizarea şi functionarea acestora
sunt reglementate de Ordonanta de Guvern nr. 28/2006 şi de Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi, dupa
caz, de alte legi speciale în materie. În momentul îndeplinirii criteriilor prevazute prin
reglementa rile emise de Banca Nationala a României, institutiile financiare nebancare vor fi
înscrise în mod automat în Registrul special şi vor fi supuse supravegherii Bancii Nationale a
României. Reglementarile Ordonantei de Guvern nr. 28/2006 completeaza ordonanta cu privire
la operatiile de leasing.

V. Ce Trebuie să Cuprindă Contractul de Leasing?


Contractul de leasing trebuie să cuprinda minimum urmatoarele elemente:
a) partile în contractul de leasing respectiv locatorul/ finantatorul şi utilizatorul;
b) descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;
c) valoarea totala a contractului de leasing;
d) valoarea ratelor de leasing şi termenul de plata a acestora;
e) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;
f) clauza privind obligatia asigurarii bunului.
Contractul de leasing financiar trebuie să cuprinda, pe lânga elementele prevazute mai sus,
valoarea initiala a bunului şi clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la
cumpararea bunului şi la conditiile în care acesta poate fi exercitat. Contractul de leasing
constituie titlu executoriu, daca utilizatorul nu preda la sfârsitul perioadei de leasing, daca
utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului şi în cazul
rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului. Contractul de leasing nu se poate încheia
pe un termen mai mic de un an. Potrivit Codului fiscal, în cazul leasingului financiar, utilizatorul
este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, în timp ce în cazul leasingului operational,
locatorul are aceasta calitate.
Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de catre utilizator, în
cazul leasingului financiar, şi de catre locator, în cazul leasingului operational, cheltuielile fiind
deductibile. În cazul leasingului financiar, utilizatorul deduce dobânda, iar în cazul leasingului
operational, locatorul deduce chiria (rata de leasing).

3
VI. Care sunt Drepturile Şi Obligaţiile Părţilor în Cadrul unei
Operaţiuni de Leasing?

În cadrul unei operaţiuni de leasing, locatorul/finantatorul se obliga:


a) să respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesitatilor;
b) să încheie contract de vânzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator, în conditiile
expres formulate de catre acesta;
c) să încheie contract de leasing cu utilizatorul şi să transmita acestuia, în temeiul
contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumparare, cu
exceptia dreptului de dispozitie;
d) să respecte dreptul de optiune al utilizatorului, care consta în posibilitatea de a opta pentru
prelungirea contractului sau pentru achizitionarea ori restituirea bunului;
e) să îi garanteze utilizatorului folosinta linistita a bunului, în conditiile în care acesta a
respectat toate clauzele contractuale;
f) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing.
Utilizatorul se obliga în cadrul unei operaţiuni de leasing:
a) să efectueze receptia şi să primeasca bunul la termenul stipulat în contractul de leasing;
b) să exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de catre furnizor şi să asigure
instruirea personalului desemnat să îl exploateze;
c) să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fara acordul
finantatorului;
d) să efectueze platile cu titlu de rata de leasing în cuantumul valoric stabilit şi la termenele
prevazute în contractul de leasing;
e) să suporte cheltuielile de întretinere şi alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing,
să îsi asume pentru întreaga perioada a contractului, în lipsa unei stipulatii contrare, totalitatea
obligatiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii sai, inclusiv riscul pierderii,
distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi continuitatea platilor cu titlu de rata
de leasing pâna la achitarea integrala a valorii contractului de leasing, să permita finantatorului
verificarea periodica a starii şi a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului
de leasing, să îl informeze pe finantator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de
proprietate, venita din partea unui tert, să nu aduca modificari bunului fara acordul finantatorului,
să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing.
În temeiul contractului de leasing utilizatorul are dreptul de actiune directa asupra
furnizorului, în cazul reclamatiilor privind livrarea, calitatea, asistenta tehnica, service-ul necesar
în perioada de garantie şi postgarantie şi de a exercita actiunile posesorii fata de terti.
Drepturile reale ale finantatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt
opozabile judecatoruluisindic, în situatia în care utilizatorul se afla în insolventa, în conformitate
cu dispozitiile Legii nr. 85/2006.

4
VII. Cum Răspund Părţile după încheierea Contractului de
Leasing?

În cazul în care utilizatorul refuza să primeasca bunul la termenul stipulat în contractul de


leasing sau daca se afla în stare de insolventa, societatea de leasing are dreptul de a rezilia
unilateral contractul de leasing cu daune-interese. În acest caz, finantatorul nu raspunde daca
bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului.
În cazul în care utilizatorul nu executa obligatia de plata a ratei de leasing timp de doua luni
consecutive, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat
să restituie bunul, să plateasca ratele scadente, cu dauneinterese, daca în contract nu se prevede
altfel.
Daca finantatorul nu respecta dreptul de optiune al utilizatorului, acesta datoreaza daune-
interese în cuantum egal cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea să de circulatie,
calculata la data expirarii contractului de leasing. Daca în timpul derularii contractului de leasing
finantatorul vinde bunul care face obiectul contractului unui alt finantator, noul finantator este
legat de aceleasi obligatii contractuale ca şi vânzatorul, care ramâne garant al îndeplinirii
obligatiilor fata de utilizator. Din momentul încheierii contractului de leasing şi pâna la expirarea
acestuia şi reintrarea în posesia bunului, finantatorul este exonerat de orice raspundere fata de
terti pentru prejudiciile provocate prin folosinta bunului de catre utilizator.

VIII. Când Opereaza Publicitatea Operaţiunilor de Leasing?


Societatile comerciale care efectueaza operaţiuni de leasing, precum şi societatile comerciale
care utilizeaza bunuri mobile sau imobile în sistem de leasing sunt obligate să înscrie în evident
ele lor contabile urmatoarele date:
a) valoarea de intrare a bunurilor la momentul încheierii contractului de leasing;
b) suma totala a ratelor de leasing aferente contractului într-un exercitiu financiar, inclusiv
cuantumul lor indexat, daca partile au prevazut în contract actualizarea periodica a ratelor:
• pentru leasing-ul financiar rata de leasing va fi calculata tinându-se seama de
valoarea de intrare şi de dobânda de leasing aferenta, esalonata pe perioada derularii
contractului; achizitiile de mijloace fixe sunt tratate ca investiţii, fiind supuse
amortizarii în conformitate cu actele normative în vigoare;
• pentru leasing-ul operational rata de leasing va fi calculata tinându-se seama de
valoarea de intrare a bunului, de beneficiul stabilit de parti şi de amortizarea unei
parti din valoarea de intrare a acestuia; regimul de amortizare va fi stabilit de parti, de
comun acord, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 15/1994) privind amortizarea
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicata;
c) calculul şi evidentierea amortizarii bunului ce face obiectul contractului se vor efectua,
în cazul leasingului operational, de catre finantator, iar în cazul leasingului financiar, de catre
utilizator;
d) evaluarea la data închiderii bilantului contabil a ratelor ramase de rambursat.

5
Operatiunile vor fi evidentiate în mod distinct, dupa natura bunului închiriat.
Contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile vor fi înscrise în
Cartea funciara - partea a III-a, din registrul cadastral de publicitate imobiliara de la biroul
judecatoriei în a carei raza teritoriala de activitate este situat bunul respectiv. În cazul în care
intervin schimbari în ceea ce priveste sediul utilizatorului sau al finantatorului ori schimbari cu
privire la situatia juridica a bunului, finantatorul şi utilizatorul trebuie să procedeze la rectificare
în Cartea funciara şi la Oficiul Registrului Comertului.

IX . Poate o Persoana Juridică să îşi Vînda Echipamentul


Industrial unei Societăţi de Leasing, pentru a-l Utiliza în Sistem de
Leasing, cu Obligatia de Răscumpărare?

Ordonanta de Guvern nr. 51/1997 se aplica şi în situatia în care o persoana juridica îsi
vinde echipamentul industrial unei societati de leasing, pentru a-l utiliza în sistem de leasing, cu
obligatia de rascumparare. Echipamentul industrial sau constructiile pot fi utilizate în sistem de
leasing de catre mai multe societati comerciale, daca între acestea s-a încheiat un contract în
scopul realizarii unei investiţii sau al folosintei lor comune. Societatile de leasing care
perfecteaza un contract de leasing având ca obiect utilizarea unei constructii sau realizarea şi
utilizarea unei constructii pot dobândi atât dreptul de folosinta sau de achizitie a terenului pe care
se efectueaza lucrarea de catre antreprenor, cât şi dreptul irevocabil de achizitie a constructiei la
expirarea contractului de leasing. Veniturile obtinute de nerezidenti sub forma de dobânda sau de
redeventa (rata de leasing), stabilita de partile contractante, în cazul contractelor de leasing
financiar sau operational, se impun în România prin retinere la sursa, potrivit prevederilor
conventiilor de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei interne, dupa caz.
În cazul contractelor de leasing operational încheiate cu persoane nerezidente, redeventa
înseamna beneficiul stabilit de parti sau toata cota de leasing (rata de leasing), daca prin contract
nu se identifica partea de beneficiu. Cheltuielile de asigurare a bunului care face obiectul unui
contract de leasing sunt deductibile fiscal de catre partea obligata prin contract să plateasca
primele de asigurare.
Bunurile mobile care sunt introduse în tara de catre utilizatori, persoane fizice sau
juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu societati de leasing, persoane
juridice straine, se încadreaza în regimul vamal de admitere temporara, pe toata durata
contractului de leasing, cu exonerarea totala de la obligatia de plata a sumelor aferente
drepturilor de import, inclusiv a garantiilor vamale.
Bunurile mobile care sunt introduse în tara de societatile de leasing, persoane juridice
române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice
române, se încadreaza în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata a sumelor aferente
tuturor drepturilor de import. În cazul în care utilizatorul, din vina societatii de leasing sau a
furnizorului, nu şi-a exercitat dreptul de optiune prevazut în contract, privind prelungirea
termenului de leasing sau achizitia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat

6
să plateasca taxele vamale la valoarea reziduala a bunului, care nu poate fi mai mica de 20 la suta
din valoarea de intrare a bunului.
În cazul achizitionarii bunurilor introduse în tara în conditiile de mai sus, utilizatorul este
obligat să achite taxa vamala calculata la valoarea reziduala a bunului din momentul încheierii
contractului de vânzare-cumparare, care nu poate fi mai mica de 20 la suta din valoarea de
intrare a bunului. Termenul în cadrul caruia bunurile urmeaza să fie restituite sau să primeasca o
noua destinatie vamala este cel convenit între parti prin contractul de leasing, dar nu poate fi mai
mare de 7 ani de la data introducerii în tara a bunului. Subansamblurile şi componentele
introduse în tara de societat ile de leasing în scopul producerii de bunuri care vor face obiectul
unor contracte de leasing sunt exceptate de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea
adaugata.

X. Care sînt Regulile Stricte care Trebuie Respectate Conform


Codului Fiscal Intrat în Vigoare de la 1 Ianuarie 2007 ?

In contextul actual, agenţii economici şi persoanele fizice se pot confrunta cu dificultati


serioase în ceea ce priveste operatiunile de leasing, noul Cod fiscal intrat în vigoare de la 1
ianuarie introducand o serie întreaga de modificari pe toate cele trei sectiuni importante din acest
punct de vedere: impozit, TVA şi taxe locale. Privit din alt punct de vedere, în fiecare situatie, pe
cele trei sectiuni sunt abordari diferite în functie de tipul de bunuri care fac obiectul leasingului,
respectiv bunuri de capital, terenuri, cladiri sau vehicule.
Lamuriri se regasesc în Normele metodologice de aplicare a noului Cod fiscal, care
trebuie consultate în fiecare caz în parte, fiindca prezinta în anumite cazuri chiar modele de
calcul explicite.
• Toti beneficiarii de bunuri în leasing trebuiau ca pana la 31 ianuarie să fi depus
declaratii fiscale speciale, prevazute de legile precizate anterior.
În cazul TVA, pentru bunurile imobile sau partile din bunurile imobile
pentru care au fost încheiate contracte de leasing care sunt în derulare la data de 1 ianuarie 2007,
notificarea se va depune în termen de 90 de zile de la data aderarii, în situatia în care proprietarul
bunului doreste să continue regimul de taxare pentru operatiunea de leasing cu bunuri imobile.
• TVA pentru importul de bunuri în leasing nu se plateste la Vama
De regula, persoana obligata la plata TVA pentru importul de bunuri supuse taxarii este
importatorul sau, în absenta acestuia, proprietarul bunurilor la data exigibilitatii. Prin exceptare
de la acesta prevedere, platitorul poate devenii furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate
opta pentru calitatea de importator. Aceasta prevedere se aplica şi proprietarului bunurilor
importate în vederea efectuarii de operaţiuni de închiriere sau leasing în Romania.
De asemenea, în cazul bunurilor mobile corporale introduse în tara înainte de data
aderarii de societatile de leasing, persoane juridice romane, în baza unor contracte de leasing
încheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice romane, şi care au fost plasate în regimul
vamal de import, cu exceptarea de la plata sumelor aferente tuturor drepturilor de import,
inclusiv a TVA, daca au fost achizitionate dupa data aderarii de catre utilizatori, se vor aplica
reglementarile în vigoare la data intrarii în vigoare a contractului.

7
Precizam ca în sensul art. 161 alin. (16) din Codul fiscal, prin aplicarea reglementarilor în
vigoare la data intrarii în vigoare a contractului de leasing se întelege ca bunurile respective vor
fi importate din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata la data finalizarii contractelor şi se
datoreaza TVA la valoarea adaugata la valoarea reziduala a bunurilor. Taxa pe valoarea adaugata
datorata pentru aceste importuri nu se plateste efectiv la organele vamale de catre persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform, ci se evidentiaza în decontul de taxa,
conform prevederilor art. 157 alin.(5) din Codul fiscal. Pana la 31 decembrie 2006 functiona un
regim de scutire pentru microîntreprinderi, cu cifra de afaceri mai mica de 35.000 euro, dar dupa
aderare acest lucru nu mai este permis decat în situatia în care se modifica fie contractorii,fie
subcontractorii, corectiile în cauza putand fi efectuate doar de catre organele fiscale competente
la solicitarea beneficiarilor fondurilor nerambursabile.
• Impozitul pe cladiri în leasing, datorat de locatar
În cazul cladirilor, persoanele juridice datoreaza un impozit ce se calculeaza prin
aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii, care este cuprins între
0,25% şi 1,5%, cuantum stabilit în functie de localitate, prin hotarare a consiliului local. În cazul
unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se
reduce cu 15%. Dar în cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga durata a acestuia se aplica o serie de reguli, dupa cum urmeaza. În primul rand,
impozitul se datoreaza de locatar iar valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului
este valoarea din contract a cladirii, negociata de parti (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) şi
înscrisa în contract, asa cum este ea înregistrata în contabilitatea locatorului sau a locatarului. În
cazul contractelor în care valoarea negociata este în valuta, plata impozitului pe cladiri se face în
lei, la cursul BNR din data efectuarii platii.

În al doilea rand, în cazul în care contractul de leasing înceteaza altfel decat prin
ajungerea la scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator, fiind stabilit pe baza valorii
înregistrata în contabilitate. Şi în acest caz, pentru contractele încheiate pana la data de 31
decembrie 2006, locatarul, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica,
are obligatia depunerii declaratiei fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale în a carei raza de competenta se afla cladirea, pana la data de 31
ianuarie 2007, însotita de o copie a contractului de leasing.

• Cand nu se datoreaza taxa de prima înmatriculare


Pentru autoturismele introduse în Romania pe baza unor contracte de leasing initiate
înainte de 1 ianuarie 2007 şi a caror încheiere se va realiza la o data ulterioara, accizele ce
trebuie platite la buget devin exigibile odata cu initierea contractului de leasing, dar nu datoreaza
taxa speciala de prima imatriculare.
Precizam, de asemenea, ca în cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui
contract de leasing financiar încheiat pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, persoana
fizica sau persoana juridica, avea obligatia depunerii unei declaratii fiscale la compartimentul de
specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala îsi are
domiciliul/sediul/punctul de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2007, însotita de o copie a
contractului de leasing.

8
• Contractele pentru terenuri trebuiau declarate
Şi în cazul terenurilor care fac obiectul contractelor de leasing financiar, pe întreaga
durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar. Pentru contractele încheiate pana la
data de 31 decembrie 2006, locatarul, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana
juridica, avea obligatia de a depune o declaratie fiscala în acest sens la compartimentul de
specialitate al autoritatii administratiei publice locale în a carei raza de competenta se afla
terenul, pana la data de 31 ianuarie 2007, însotita de o copie a contractului de leasing. În cazul în
care contractul de leasing înceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren
este datorat de locator.

XI. Contabilitatea Operaţiunilor de Leasing Financiar


Organizarea contabilităţii operaţiilor economice privind leasingul financiar, care, într-o
primă etapă, asigură transmiterea către locatar a dreptului de posesie asupra bunului, se
realizează avându-se în vedere aspectele specifice .
Pe baza contractului încheiat, locatorul efectuează predarea mijloacelor fixe către locatar,
iar creanţa care se constituie reprezintă un împrumut pe termen lung acordat acestuia.
În perioada pentru care este încheiat contractul de leasing, locatorul asigură urmărirea
mijloacelor fixe predate către locatar cu ajutorul contului 8038 “Alte valori în afara bilanţului”,
analitic “Bunuri predate în leasing financiar”. Acest cont oglindeşte în debit valoarea
imobilizărilor corporale predate locatarului, iar în credit valoarea redevenţelor pe care le
facturează, având sold debitor care reprezintă valoarea ratelor (redevenţei) rămase de încasat.
La expirarea contractului de leasing se transferă dreptul de proprietate către locatar,
facturându-i valoarea ultimei rate înscrise în contract.
La rândul său, locatarul, în baza dreptului de posesie asupra mijloacelor fixe primite de la
locator, asigură intrareaa acestora în patrimoniu, iar obligaţia ce-i revine se încadrează în
categoria altor împrumuturi şi datorii asimilate.
În perioada cât acţionează leasingul, locatarul calculează şi înregistrează amortizarea
mijloacelor fixe în cauză, potrivit duratelor normale de funcţionare legale.
În perioada pentru care este încheiat contractul de leasing locatarul asigură totodată
urmărirea distinctă a valorii mijloacelor fixe primite de la locator cu ajutorul contului 8036
“Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate “.

Operaţiile economice privind leasingul financiar ocazionează înregistrări contabile atât la


locator, cât şi la locatar, care se prezintă în ordinea efectuării lor în activitatea practică.

9
A. În contabilitatea societăţii de leasing (locator)

a. Înregistrarea achiziţionării de la un furnizor intern a unor imobilizări corporale în vederea


predării lor în regim de leasing financiar:

212 ‘Mijloace fixe’ – valoare mijloace 404 ‘Furnizori de imobilizări’ – total valoare
fixe factura
4426 ‘TVA deductibilă’ – valoare TVA

precizare:
În cazul achiziţionării unor asemenea bunuri din import nu se plăteşte TVA şi în consecinţă nu se
utilizează contul 4426 ‘TVA deductibilă’.

b. Se plăteşte obligaţia faţă de furnizor din credite bancare:

404 ‘Furnizori de imobilizări’ – total valoare 162 ‘Credite bancare pe termen lung şi
factura mediu’– total valoare factura

Sau din banca :


404 ‘Furnizori de imobilizări’ – total valoare 5121 ‘Conturi curente la banca’– total valoare
factura factura

c. Înregistrarea operaţiei privind predarea către locatar a mijloacelor fixe care fac obiectul
contractului de leasing, inclusiv dobânda de încasat:

2672 ‘Împrumuturi acordate pe termen lung ‘ - 212 ‘Mijloace fixe’ - Cost de achiziţie
Cost de achiziţie

şi concomitent:

2678 ‘Dobânzi aferente creanţelor imobilizate ‘ 472 ‘Venituri înregistrate în avans’ - Dobândă
- Dobândă cuvenită cuvenită

Totodată, se efectuează înregistrarea:

Debit 8038 ‘Bunuri predate în leasing financiar’ - Val. ratelor

10
d. Facturarea ratelor (redevenţe) de încasat potrivit contractului, inclusiv dobânda cuvenită:

411 ‘Clienţi’ - Total val. facturată 706 ‘Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune
şi chirii’ - Val. ratelor

2678 ‘Dobânzi aferente creanţelor imobilizate’


- Dobândă cuvenită

4427 ‘TVA colectată’ - TVA rate

şi concomitent:

472 ‘Venituri înregistrate în avans’ - Dobândă 706 ‘Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune
cuvenită şi chiri ‘ - Dobândă cuvenită

şi:

Credit: 8038 ‘Bunuri predate în leasing financiar’ - Val. ratelor

e. Diminuarea împrumutului acordat (lit. c) corespunzător veniturilor aferente (706) ratelor


facturate:

658 ‘Alte cheltuieli de exploatare’ - Valoarea 2672 ‘Împrumuturi acordate pe termen lung’ -
ratelor Valoarea ratelor

La expirarea contractului de leasing, odată cu facturarea ultimei rate, se consemnează şi


transferul dreptului de proprietate, efectuându-se înregistrările contabile de la litera d).

B. În contabilitatea utilizatorului (locatarului)

a) La primirea contractului:

213 ‘ Instalatii tehnice, mijloace de transport’ 167 ‘ Alte imprumuturi şi datorii asimilate ‘ -
- valoarea totala, de regula prêt CIP, la cost valoarea totala, de regula prêt CIP, la cost
istoric istoric

Debit : 8036 ‘ Redevente, locatii de gestiune, chirii - valoarea ratelor de platit egala cu credit
cont 167

Debit : 8051 ‘Dobinzi de platit leasing ‘ - valoarea dobanzii de plata din contractul de leasing

11
b) Inregistrarea facturii de avans (de regula contine avans + comision administrare):
*** cursul valutar prevazut in aceasta factura = curs istoric ***

167 ‘ Alte imprumuturi şi datorii asimilate’ - valoarea 404 ‘ Furnizori de imobilizari – total
fara TVA a avansului prevazut in factura valoare factura

628 ‘Alte servicii executate de terti - valoarea


comisionului de administrare fara TVA prevazut in
factura

4426 ‘TVA deductibila’ - TVA corespunzator avans

4426 ‘ TVA deductibila’ - TVA corespunzator


comision

c)Plata facturii de avans şi comision de administrare :

404 ‘ Furnizori de imobilizari – total valoare factura 5121 ‘Conturi curente la banci’ –
total valoare factura

d)Inregistrarea facturii de asigurare RCA, lunar, trimestrial sau anula (dupa caz) :

613 ‘ Cheltuieli cu prime de asigurare’ - valoarea RCA-ului 401 ‘ Furnizori ‘- valoarea


RCA-ului

e)Inregistrarea facturilor lunare (presupunem ca plata ratei CASCO se face lunar) :

167 ‘ Alte imprumuturi şi datorii asimilate’ - rata din capital 404 ‘ Furnizori de
(evaluata la cursul istoric, chiar daca pe factura apare la cursul imobilizari’ – total valoare
zilei) factura
4426 ‘ TVA deductibila’ - TVA corespunzator
665 ‘Cheltuieli din diferente de curs‘ - diferenta pret coresp
ratei din capital = valoare capital rata (euro/usd) * (curs
factura - curs istoric)
4426 ‘ TVA deductibila’ - TVA corespunzator
666 ‘Cheltuieli privind dobinzile’ - dobanda din factura,
evaluata la curs istoric
665 ‘Cheltuieli din diferente de curs‘ - diferenta pret coresp
dobanzii = valoare dobanda rata (euro/usd) * (curs factura -
curs istoric)
613 ‘Cheltuieli cu primele de asigurare’ - rata asigurare casco
4426 ‘TVA deductibila’ - TVA corespunzator

12
Credit: 8036 ‘Redevente, locatii de gestiune’ - valoarea ratelor platite egale cu debit cont 167

Credit : 8051 ‘Dobinzi de platit leasing‘ - valoarea dobanzii platite egala cu debitul contului 666

f) Primirea facturii de rata reziduala:

167 ‘Alte imprumuturi şi datorii asimilate’- rata reziduala, la 404 ‘ Furnizori de


curs istoric’ imobilizari’ – total valoare
factura
4426 ‘TVA deductibila’ - TVA corespunzator

665 ‘Cheltuieli diferente de curs’ - diferenta pret capital


4426 ‘TVA deductibila’ - TVA corespunzator

628 ‘Alte servicii executate de terti’ - taxa de indigenizare

4426 ‘TVA deductibila’ - TVA corespunzator

!Observatii finale:

• Amortizarea se calculeaza şi se inregistreaza ca la oricare alta imobilizare


corporala :

681 ‘Cheltuieli de exploatare privind 281 ‘Amortizari privind imobilizarile


amortizarile şi provizioanele’ – valoarea corporale’ – valoarea amortizarii lunare
amortizarii lunare

• In cazul in care diferentele pret / curs valutar sunt favorabile se inregistreaza :

404 ‘ Furnizori de imobilizari’ 765 ‘ Venituri din diferente de curs’

• La plata ultimei rate, contul 8051 trebuie să se inchida, la fel contul 167 cu valoarea
reziduala.

• In cazul in care cursul din factura e mai mic decat cursul istoric factura de rate se poate
inregistra şi in felul urmator :

13
167 ‘Alte imprumuturi şi datorii asimilate’ - 404 ‘ Furnizori de imobilizari’ – total valoare
rata din capital (evaluata la cursul istoric, factura
chiar daca pe factura apare la cursul zilei)

4426 ‘TVA deductibila’ - TVA corespunzator

473 ‘Decontari din operatii in curs de


clarificare’ - diferenta pret coresp ratei din
capital = valoare capital rata (euro/usd) *
(curs factura - curs istoric) daca curs factura e
mai mic decat curs istoric

4426 ‘TVA deductibila’ - TVA corespunzator

666 ‘Cheltuieli privind dobinzile’ - dobanda


din factura, evaluata la curs istoric

473 ‘Decontari din operatii in curs de


clarificare’- diferenta pret coresp dobanzii =
valoare dobanda rata (euro/usd) * (curs
factura - curs istoric) daca curs factura e mai
mic decat curs istoric

613 ‘Cheltuieli cu primele de asigurare’ - rata


asigurare casco

4426 ‘TVA deductibila’ - TVA corespunzator

Şi concomitent :
473 ‘Decontari din operatii in curs de 765 ‘ Venituri din diferente de curs’ – cu suma
clarificare’ – cu suma inregistrata mai sus in inregistrata mai sus in debitul contului 473
debitul contului 473

14
XII. Studiu de Caz - Contabilizarea Achiziţiei unui Autoturism de
Către Firma SC ALFA SRL prin UNICREDIT LEASING SA
 Paşii care trebuie parcurşi de către o societate în vederea achiziţionării unui
autoturism în sistem leasing prin UNICREDIT LEASING SA şi inregistrarile contabile care
se fac pe tot parcursul derularii contractului de leasing.
Avem astfel, următorul caz :
Date de identificare SC ALFA SRL :
• Este înfiinţată în 05.04.2000 ;
• Obiect principal de activitate : Activitati de consultanta pentru afaceri şi management -
cod CAEN 7414 ;
• Număr de angajaţi : 9 ;
• Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (12.000 euro ; 20.000 euro ; 32.000 euro)
• Rata profitului : 75%
• Nu detine alte credite bancare sau imprumuturi.
• Nu are datorii mai mari de 1 an.
• Există un singur asociat şi un singur administrator ;
• Se solicită achiziţionarea unui autoturism FORD FOCUS în valoare de 12.495 Euro
CIP ;
• Condiţiile de finanţare solicitate de SC ALFA SRL sunt : 50% avans ; 12 de luni şi
valoare reziduală 0% ;
• Dobinda oferita de UNICREDIT LEASING SA este 7,4876 %, comisionul de
management 249.9 euro.
• Curs DVI 3.4615 lei/euro.

Iata etapele care trebuie parcurse în vederea obţinerii finanţării de către SC ALFA
SRL :
1. Oferta preliminară – clientul îşi manifestă interesul pentru obţinerea finanţării prin
UNICREDIT LEASING SA şi intră în contact direct cu unul din consultanţii de vânzări în
vederea stabilirii paşilor ce trebuie urmaţi. În urma discuţiei cu potenţialul client (SC ALFA
SRL) consultantul de vânzări este informat asupra solicitărilor clientului, şi pe baza acestora el

15
întocmeşte oferta preliminară şi pune la dispoziţie clientului lista cu actele necesare în vederea
întocmirii dosarului de leasing.
Ca urmare a analizării ofertei primite de la UNICREDIT LEASING SĂ cei de la SC
ALFA SRL iau decizia de demarare a formalităţilor de obţinere a finanţării
2. Întocmirea dosarului de leasing, analiza şi aprobarea acestuia de către
UNICREDIT LEASING SA – dosarul de leasing cuprinde : acte constitutive, actele contabile
(bilanţurile pe ultimii doi ani împreună cu balanţele aferente, balanţa la ultima lună împreună cu
ordinele de plată către bugetul statului aferente acesteia) ; documente tip precum şi factura
proformă de la furnizorul autoturismului SC FORD SA.
3. Analiza dosarului şi aprobarea acestuia ( situaţia economico-financiară a SC ALFA
SRL este foarte bună : s-a obţinut un scoring apropiat de 4, societatea încadrându-se astfel în
categoria de performanţă B ; marja de risc client este 3, trendul afacerii este unul crescător (cifra
de afaceri, profitul sunt în creştere faţă de anul trecut) ;
4. Semnarea contractului de leasing, a declaratiei de asigurare CASCO , a optiunii
de cumpărare prin care, după expirarea contractului de leasing, se angajează să achiziţioneze
bunul la valoarea rămasă (în cazul nostru ultima rată de leasing) ; precum şi un număr de 12 de
bilete la ordin ce reprezintă o măsură de garanţie cerută de către UNICREDIT LEASING SA,
acestea fiind prevăzute în condiţiile contractuale.
5. Semnarea contractului de vânzare cumpărare cu furnizorul – este vorba de un
contract de vânzare cumpărare tripartid care implică pe UNICREDIT LEASING SA
(CUMPĂRĂTOR), pe SC FORD SA (VÂNZĂTOR) şi pe SC ALFA SRL (UTILIZATOR).
6. Plata avansului şi a asigurării CASCO de catre utilizator– odată semnate toate
documentele atât cu utilizatorul cât şi cu furnizorul se emite factura de avans (numai la cererea
clientului) pe care utilizatorul este obligat să o achite în termen de 2 zile lucrătoare de la data
emiterii acesteia. Apoi în eventualitatea disponibilităţii autoturismului solicitat în stocul
furnizorului, utilizatorul este obligat să încheie asigurarea casco
7. Plata valorii integrale a autoturismului de catre societatea de leasing către
furnizor şi livrarea acestora . Odată efectuată plata de către UNICREDIT LEASING SA,
furnizorul SC FORD SA livreaza masina, utilizatorul este chemat să o ridice şi să semneze
procesul verbal de primire şi începe derularea contractului de leasing (clientul începe să
plătească redevenţele lunare).

16
8. Primirea exemplarului de contract impreuna cu scadentarul aferent
contractului :
- Valoare contract = 12.495 euro
- Avans = 6247.5 euro
- Perioda leasing = 12 luni
- Curs istoric = 3.47

Nr.Crt Rata leasing Data scadenta Capital Dobanda TVA Total rata
cu TVA
Rata 1 539,62 01.12.2007 502,03 37,59 102,53 642,15
Rata 2 539,83 01.01.2008 505,14 34,69 102,57 642,40
Rata 3 539,83 01.02.2008 508,51 31,32 102,57 642,40
Rata 4 539,83 01.03.2008 511,91 27,92 102,57 642,40
Rata 5 539,83 01.04.2008 515,31 24,52 102,57 642,40
Rata 6 539,83 01.05.2008 518,74 21,09 102,57 642,40
Rata 7 539,83 01.06.2008 522,20 17,63 102,57 642,40
Rata 8 539,83 01.07.2008 525,68 14,15 102,57 642,40
Rata 9 539,83 01.08.2008 529,18 10,65 102,57 642,40
Rata 10 539,83 01.09.2008 532,71 7,12 102,57 642,40
Rata 11 539,83 01.10.2008 536,26 3,57 102,57 642,40
Rata 12 539,83 01.11.2008 539,83 0,00 102,57 642,40

TOTAL 6.477., 6247,50 230.25 1230,84 7708,80

 Inregistrarile contabile care se fac pe tot parcursul derularii contractului de leasing


in contabilitatea utilizatorului sint :
a) La primirea contractului:

Cont debit Cont credit Suma


213 167 12.495 euro x 3.4615 = 43.251,44 lei

Cont debit Cont credit Suma


8036 43.251,44 lei

Cont debit Cont credit Suma


8051 230.25 euro x 3.4615 = 797,01 lei

17
b) Inregistrarea facturii de avans şi a comisionului de administrare:

c)Plata facturii de avans şi comisionului de administrare :

Cont debit Cont credit Suma


404 5121 26829,72 lei

18
d)Inregistrarea facturii de asigurare RCA şi plata asiguratorului (la fel se face şi
inregistrarea facturilor de rata CASCO):

Cont debit Cont credit Suma


613 401 583 lei

Cont debit Cont credit Suma


401 5121 583 lei

19
e)Inregistrarea primei facturi lunare :

Cont Cont Suma


debit credit
% 401 2.337,42lei
167 502.03 euro x 3.4615 (curs istoric) = 1.737,78 lei
665 502.03 euro x (3.64 (curs factura) – 3.4615(curs istoric))=89.61 lei
666 37.59 euro x 3.4615 (curs istoric) = 130.12 lei
665 37.59 x (3.64 (curs factura) – 3.4615(curs istoric))=6.71 lei
4426 373.20 lei

Cont debit Cont credit Suma


8036 502.03 euro x 3.4615 = 1.737,78 lei

Cont debit Cont credit Suma


8051 37.59 euro x 3.4615 lei = 130.12 lei

20
f) Inregistrarea urmatoarelor facturi se va face urmind acelasi procedeu, conform valorilor
din scadentar ( din 3 in 3 luni este posibil ca acesta să se modifice, in functie de evolutia
ratei dobinzii pe piata financiara) :

Cont Cont Suma


debit credit
% 401 Total valoare factura
167 Rata 2,3,……,12 euro x 3.4615 (curs istoric)
665 Rata 2,3,……,12 euro x (curs factura – 3.4615(curs istoric))
666 Dobinda 2,3,……,12 euro x 3.4615 (curs istoric)
665 Dobinda 2,3,……,12 euro x (curs factura – 3.4615(curs istoric))
4426 Tva aferent

Şi concomitent :

Cont debit Cont credit Suma


8036 Rata 2,3,……,12 euro x 3.4615

Cont debit Cont credit Suma


8051 Dobinda 2,3,……,12 euro x 3.4615 lei

g)Inregistrarea in fiecare luna, incepind cu cea urmatoare intrarii autoturismului in


patrimoniu, a amortizarii lunare :
• Valoarea de amortizat = 12.495 euro x 3.4615 = 43.251,44 lei
• Durata de amortizare = 36 luni
• Rata amortizarii = 100/36=2.7778 % luna
• Valoare amortizarii lunare = 43.251,44 lei x 2.7778% = 1201,43 lei

Cont debit Cont credit Suma
6811 2813 1201,43 lei

 La expirarea contractului, valoarea reziduala fiind 0, nu se mai face nici o


inregistrare privind valoarea reziduala, insa odata cu inregistrarea ultimei facturi (respectiv
rata 12), daca s-a lucrat corect, se fac urmatoarele verificari :
• Soldul conturilor 8051, 8036 şi 167 = 0
• Rulajul debitor al contului 666 = 230,25 euro x 3.4615 (curs istoric) = 797,01 lei

21
XIII. Concluzii şi Propuneri

Leasingul este opţiunea aleasă pentru un contract, în general pentru avantajele pe care le
prezintă atât pentru client cât şi pentru furnizor.
Astfel, pentru societatea de leasing, eficienţa rezultă din încasarea taxelor de leasing, al
căror nivel este de regulă ridicat: nivelul ridicat este justificat, în mare măsură, de riscurile pe
care le comportă aceste operaţiuni. Totodată, leasingul antrenează exportul, prin vânzarea de
maşini şi utilaje iar după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de leasing piesele de
schimb necesare şi alte servicii, care au o rentabilitate ridicată, în paralel cu operaţiunea de
leasing.
Pentru beneficiari, determinarea eficienţei operaţiunii de leasing (absolut necesară în
vederea fundamentării deciziei în politica de investiţii, a opţiunii către leasing) se face, de regulă,
prin comparaţie cu alte operaţiuni, ca de pildă, cumpărarea cash sau pe credit. In condiţiile
penuriei de capital, leasingul apare, oricum, ca alternativa cea mai potrivită pentru cumpărătorii
care nu dispun de capital propriu suficient pentru a realiza investiţiile iniţiale. De asemenea,
recurgerea la leasing poate genera o serie de efecte pozitive sub forma unor factori de antrenare,
cum ar fi: obţinerea de know-how aferent exploatării optime a unor maşini, instalaţii şi
echipamente moderne, pregătirea personalului şi ridicarea nivelului de calificare fără cheltuieli
suplimentare, scurtarea perioadei de execuţie a unor operaţiuni şi realizarea lor la un nivel
calitativ superior, îmbunătăţirea organizării proceselor economice şi creşterea gradului de
integrare a producţiei etc.
Pentru client, plata în sistem leasing, constituie un avantaj prin economisirea, în faza
iniţială, a capitalului propriu, plata unui avans nefiind obligatorie. În derularea operaţiunii de
leasing, chiria e considerată o cheltuială a întreprinderii şi nu o investiţie, astfel că, bilanţul
firmei nu se modifică deoarece atât maşinile închiriate, cât şi obligaţiile ce decurg din plata
chiriei nu apar în bilanţ. Tot chiria influenţează o operaţiune, şi prin aceea că, mărimea să
constantă facilitează programarea mai riguroasă a cheltuielilor. De asemenea, un alt factor îl
reprezintă, după cum am spus, perioada de închiriere. Pentru client, un avantaj este acela că,
perioada de inchiriere poate fi astfel stabilită încât întreprinderea să fie dotată permanent cu
maşinile cele mai moderne şi cu cel mai bun randament. Un alt avantaj care decurge din aceşti
factori este acela că într-o perioadă relativ scurtă de utilizare a maşinilor pentru care nu se

22
justifică cumpărarea, se poate realiza o economie importantă. De asemenea, se poate conveni cu
furnizorul să înlocuiască utilajul închiriat, cu altul mai modern, clientul fiind astfel ferit de
efectele uzurii morale, foarte intensă în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice actuale. Ca o
rezultantă a acţiunii factorilor de inf1uenţă a operaţiunii de leasing este şi aceea că furnizorii de
leasing pot permite folosirea şi în continuare după încheierea perioadei contractuale, a bunurilor
cu perceperea unor chirii mai reduse.
Pentru furnizor, toţi aceşti factori se materializează în avantaje, astfel:
• Furnizorul are posibilitatea să realizeze pe lângă exportul tradiţional şi pe cel în leasing,
al cărui mecanism contribuie efectiv la extinderea cererii pentru o serie de mărfuri de
valoare ridicată;
• Atragerea de noi beneficiari care nu pot plăti preţul întreg, în cazul vânzărilor cash,
sau avansul în cazul vânzărilor pe credit;
• Câştigarea de noi clienţi şi ca atare rolul promoţional al leasingului se realizează, de
asemenea, prin faptul că un anumit echipament este mai întâi închiriat, pentru a-1
convinge pe client de randamentul său, iar apoi în cazul unui rezultat pozitiv, acesta
poate achiziţiona echipamentul (leasingul experimental);
• Asigurarea obţinerii unor câştiguri suplimentare din revânzarea sau reînchirierea
maşinilor şi utilajelor care au fost returnate după expirarea perioadei de închiriere de
bază;
• Bilanţul nu este afectat de datorii, în ciuda refinanţării, deoarece vânzarea creanţelor
nu presupune o cerere de credit şi permite realizarea unor câştiguri de închiriere,
câştiguri care n-au ajuns însă la scadenţă.

Leasingul poate fi, de asemenea, o soluţie optimă de import, când utilajele care fac
obiectul acestor operaţiuni corespund unor necesităţi temporare, uneori unor utilităţi cu caracter
de unicat. Avantajele care decurg din această formă de leasing sunt asemănătoare celor
prezentate iniţial, şi anume, pentru furnizor: promovarea exportului, obţinerea de câştiguri
suplimentare prin revânzarea bunului la expirarea perioadei de închiriere etc.
Pentru importator, avantajele se prezintă astfel: poate folosi utilaje costisitoare, de mare
randament, cu eforturi financiare minime; utilajele depăşite moral pot fi înlocuite operativ;
obţinerea de consultanţă în domeniul managementului etc.

23
In concluzie:
• leasingul s-a dovedit a fi cel mai eficient mijloc de finanţare a investiţiilor
productive, oferind un plus de siguranţă deţinătorului de capital;
• unele proiecte ale statului pot fi finanţate prin intermediul leasingului public;
investiţiile comunităţilor pot folosi leasingul comunal;
• leasingul combinat cu facilităţi fiscale poate fi un mijloc eficient de dezvoltare a
regiunilor subdezvoltate;
o leasingul este o alternativă modernă la creditul clasic, dar poate fi şi o metodă de
remobilizare a capitalului imobilizat (lease-back);
o se încurajează întreprinderile rentabile, capabile să aducă profitul necesar
redevenţelor. Aceasta formă de finanţare oferă creditorului drept garanţie însuşi
dreptul de proprietate, fapt ce dă creditului un grad de risc scăzut;
o prin utilizarea fondurilor pentru plata furnizorilor de bunuri, se încurajează,
indirect, producţia de bunuri mobile şi construirea de imobile. Fondurile
sindicalizate din contractele de leasing cu valoare mare pot atrage capitalul de pe
piaţă şi direcţionarea lui către investiţii; în acest fel leasingul se dovedeşte un
mijloc de vitalizare a unei economii decapitalizate;
o leasingul poate fi un complement al sistemului bancar; prin emiterea de acţiuni
sau alte titluri de valoare se pot atrage fondurile de la populaţie şi folosi de
societăţile de leasing;
o în economia de piaţă, leasingul poate fi, prin controlul asupra creditului, un mijloc
prin care statul intervine în dezvoltarea economică, încurajând anumite investiţii,
orientând creşterea economică;
o pe plan intemaţional, leasingul este un mijloc de sprijinire a exportului, ori de finanţare a
societăţilor cu proiecte de dezvoltare şi, de asemenea, poate fi o cale credibilă de finanţare a
investiţiilor statelor în curs de dezvoltare;
În prezent, în ţările cu economie dezvoltată peste o treime din investiţii este finanţată în
sistem leasing. În România industria leasingului este în plină dezvoltare dar expansiunea ei este
limitată de cadrul juridic existent.

24

S-ar putea să vă placă și