Sunteți pe pagina 1din 6

Tip document:

PROCEDURA OPERATIONALA
S.C. MagicEvents S.R.L.

Denumire: Aprovizionare si asigurare logistica


pentru achizitia de produse

Cod: PO 07
Editia: ....(numarul...)
Pag :1 / 6
Inlocuieste: PO ...(nr), e.
( nr...)

APROBAT
DIRECTOR
SC MagicEvents S.R.L.
Nume si prenume Alice Soare

APROVIZIONARE SI ASIGURARE
LOGISTICA PENTRU ACHIZITIA DE
PRODUSE
Standard aplicabil:

SR EN ISO 9001 : 2001 - cap.8.2.1


SR EN ISO 14001 : 2005 - cap.4.5.1

AVIZAT :
RMI
Alice Soare

Sef CALITATE
Ionescu Raluca

Data aprobarii:
Data intrarii in vigoare:
Elaborat / Actualizat
Mircea Edvina

Semnatura

Verificat

Semnatura

Ionescu Oana
Exemplar nr. _______

NOTA :

Este interzisa copierea partiala sau totala a acestei PROCEDURI fara acordul emitentului.
Aceasta PROCEDURA este proprietate intelectuala a SC..........

Tip document:

PROCEDURA OPERATIONALA
S.C. MagicEvents S.R.L.

Denumire: Aprovizionare si asigurare logistica


pentru achizitia de produse

Cod: PO 07
Editia: ....(numarul...)
Pag :2 / 6
Inlocuieste: PO ...(nr), e.
( nr...)

CUPRINS

Cod: PO 07...................................................................................................................................................................................................................................1
CUPRINS........................................................................................................................................................................................................................................2
EVIDENTA ACTUALIZARILOR ...............................................................................................................................................................................................3

1.SCOP...............................................................................................................................................................4
2.DOMENIU.......................................................................................................................................................4
3.DEFINITII SI PRESCURTARI.....................................................................................................................4
3.1. Definitii ......................................................................................................................................................4
3.1 Prescurtari.....................................................................................................................................................4
4.DOCUMENTE DE REFERINTA..................................................................................................................5
5.PROCEDURA.................................................................................................................................................6
6.RESPONSABILITATI....................................................................................................................................6
6.1. Director SC...................................................................................................................................................6
6.2. Sef Serviciu ..................................................................................................................................................6
7.INREGISTRARI..............................................................................................................................................6
8.ANEXE............................................................................................................................................................6
9.DOCUMENTE ASOCIATE............................................................................................................................6
1.1. PO ..nr...... .Denumire;.........................................................................................................................6

NOTA :

Este interzisa copierea partiala sau totala a acestei PROCEDURI fara acordul emitentului.
Aceasta PROCEDURA este proprietate intelectuala a SC..........

Tip document:

PROCEDURA OPERATIONALA
S.C. MagicEvents S.R.L.

Denumire: Aprovizionare si asigurare logistica


pentru achizitia de produse

Cod: PO 07
Editia: ....(numarul...)
Pag :3 / 6
Inlocuieste: PO ...(nr), e.
( nr...)

EVIDENTA ACTUALIZARILOR

EDITIA /
REVIZIA /
DATA
0 / 07.2002
1 / 0 / 2003
1/1/2004
2/0/2004
3/03/2006

4/10/2007

6/07/2008

7/05/2010

CONTINUTUL ACTUALIZARII
Prima redactare
Redactare actualizata dupa SR EN ISO
9001:2001
Introducere cerinte SAP
Integrare sistem de management de mediu
- Modificarea referentialului SR EN ISO
14001:1997 cu SR EN ISO 14001:2005
-Moficare organigrama
-Modificare legislatie achitizii
-Actualizare conform noii organigrame si
inlocuirea SR EN ISO 9000:2001 cu SR EN
ISO 9000:2006
-Reglementarea metodologiei de lucru pentru
achizitiile efectuate in situatia lipsei calitatii
de Autoritatea Contractanta
-Implementare sistem de management SSO
-Modificarea legislatiei in materia achizitiilor
publice
-Modificarile aduse de standardul SR EN ISO
9001:2008

NUME
PRENUME

SEMNATURA

Mircea Edvina
Mircea Edvina
Ec. Alice Soare
Ionescu Raluca
Mircea Edvina
Ec. Alice Soare
Mircea Edvina
Ec. Alice Soare

Mircea Edvina
Murea Ana

Murea Ana

-Modificarea legislatiei in materia achizitiilor


publice
-Unificarea si actualizarea tuturor formularelor
necesare unei proceduri publice

Mircea Edvina
Murea Ana
Ionescu Raluca

NOTA: La primirea prezentei proceduri, aveti obligatia de a retrage si distruge procedura in editia
anulata, din dosarul dvs.

Editia precedenta a acestei proceduri a devenit nula.

NOTA :

Este interzisa copierea partiala sau totala a acestei PROCEDURI fara acordul emitentului.
Aceasta PROCEDURA este proprietate intelectuala a SC..........

Tip document:

PROCEDURA OPERATIONALA
S.C. MagicEvents S.R.L.

Denumire: Aprovizionare si asigurare logistica


pentru achizitia de produse

Cod: PO 07
Editia: ....(numarul...)
Pag :4 / 6
Inlocuieste: PO ...(nr), e.
( nr...)

1.

SCOP
Procedura stabileste responsabilitatile, cerintele si modul de lucru privind
achizitiile/aprovizionarile de produse din tara destinate activitatilor din S.C. MagicEvents S.R.L. din
componenta, precum si gestionarea stocurilor in cadrul entitatilor mentionate, astfel ca produsul
achiztionat sa fie conform cu cerintele de aprovizionare specifice.
2.
3.

DOMENIU
Procedura se aplica de catre personalul implicat in procesul de achizitie/aprovizionare din S.C.
MagicEvents S.R.L. in relatiile de achizitii din tara a:
Produselor pentru functionarea, intretinerea sau repararea instalatiilor din S.C. Magic Events
S.R.L.
Dotarilor;
Utilajelor si echipamentelor tehnologice in vederea punerii acestora la dispozitia antreprenorului
general pentru montaj;
Pieselor de schimb sau subansamblelor pentru mentenanta echipamentelor sau instalatiilor aflate
in exploatare;
Echipamentelor si mijloacelor de protectie a muncii;
Produselor neomogene si atipice;
Altor produse.
DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1. Definitii
Pentru scopurile prezentei proceduri se aplica definitiile din documentele de referinta (pct. 4)
3.1
Prescurtari
SMI Sistem de management integrat calitate-mediu-SSO;
HGR- Hotarare a Guvernului Romaniei;
PO - Procedur Operational
EO - Entitate organizatorica
OUG- Ordonanta de Urgenta a Guvernului;
OMFP- Ordinul Ministrului Finantelor Publice;
DA-Documentatie de achiztie;
DG-Director General;
DD-Director;
DE- Director Economic;
NR- nota de receptie si constatare de diferente;
RN- referat de necesitate;
BVC- bugeturi de venituri si cheltuieli;
PV- proces verbal;
CA- comanda aprovizionare;
ANRMAP- Autoritatea Natioanala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;
CNSC- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
UCVAP- Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achiztiilor Publice;
BMQM- Biroul Managementului calitatii si mediului;
SA- Serviciu aprovizionare;
BA- Birou Achizitii;

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.1.17
3.1.18
3.1.19
3.1.20
3.1.21

NOTA :

Este interzisa copierea partiala sau totala a acestei PROCEDURI fara acordul emitentului.
Aceasta PROCEDURA este proprietate intelectuala a SC..........

Tip document:

PROCEDURA OPERATIONALA
S.C. MagicEvents S.R.L.

3.1.22
3.1.23
3.1.24
3.1.25
3.1.26
3.1.27
3.1.28
3.1.29
3.1.30
3.1.31
3.1.32

Denumire: Aprovizionare si asigurare logistica


pentru achizitia de produse

Cod: PO 07
Editia: ....(numarul...)
Pag :5 / 6
Inlocuieste: PO ...(nr), e.
( nr...)

BAA- Birou aprovizionare;


CR- Comisia de Receptie;
CE- Comisia de Evaluare;
RC- Responsabil de contract;
RA- Responsabil agentie;
MM- Managementul Materialelor;
UF MM Tehnician- utilizator final MM Tehnician;
UF MM Aprovizionare- utilizator final MM Aprovizionare;
UF MM Gestionar- utilizator final MM Gestionar;
UF MM Contabil- utilizator final MM Contabil;
Comenzi PM/CS- comenzi deschise de mentenanta/ service clienti;

4.
4.1

DOCUMENTE DE REFERINTA
Standardul SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de Management al Calitatii. Principii
fundamentale si vocabular;
4.2
Standardul SR EN ISO 9001: 2008 Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte;
4.3Standardul SR EN ISO 14001:2005- Sistemul de Management de Mediu Cerinte cu ghid de
utilizare;
4.4Codul Comercial;
4.5Codul Civil al Romaniei;
4.6ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor
de achiztie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si contractelor de concesiune de
servicii; publicata in Monitorul Oficial nr. 418, din 15 mai 2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.
4.7LEGEA nr. 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625, din 20 iulie 2006
4.8 HOTARAREA DE GUVERN nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
publicata in Monitorul Oficial, nr. 625 din iulie 2006, cu modificarile si completarile
ulterioare
4.9 HOTARAREA DE GUVERN nr. 1660/22.11.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, publicata in Monitorul Oficial, nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.
4.10. ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de sercvicii;
publicata in Monitorul Oficial nr. 365 din 26 aprilie 2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.
4.11.

NOTA :

Este interzisa copierea partiala sau totala a acestei PROCEDURI fara acordul emitentului.
Aceasta PROCEDURA este proprietate intelectuala a SC..........

Tip document:

PROCEDURA OPERATIONALA
S.C. MagicEvents S.R.L.

Denumire: Aprovizionare si asigurare logistica


pentru achizitia de produse

Cod: PO 07
Editia: ....(numarul...)
Pag :6 / 6
Inlocuieste: PO ...(nr), e.
( nr...)

5.
PROCEDURA
5.1Ca date de intrare pentru monitorizarea satisfactiei clientului s-au folosit urmatoarele:
5.1.1
.......................................
5.2Descrierea activitatii de monitorizare
5.2.1. ................................
6.
RESPONSABILITATI
6.1. Director SC....................
6.1.1. .......................................................
6.2. Sef Serviciu ...................................
6.2.1. ......................................

7.

INREGISTRARI
Constituie inregistrari i se pastreaza 5 ani urmatoarele:
7.1.1. ...................................
7.1.2.
8.
ANEXE
8.1 Logigrama / Diagrama flux;
8.2 .................................
9.
DOCUMENTE ASOCIATE
1.1.
PO ..nr...... .Denumire;
.........................................

NOTA :

Este interzisa copierea partiala sau totala a acestei PROCEDURI fara acordul emitentului.
Aceasta PROCEDURA este proprietate intelectuala a SC..........