Sunteți pe pagina 1din 21

Logistică

D
EM

LE NST
O
C RA
ŢI T
E IV
Ă
INTRODUCERE
Fiind un domeniu nou şi atractiv, logistica reprezintă o continuă provocare pentru
organizaţii în procesul de satisfacere a necesităţilor clienţilor, de creştere a profitabilităţii
şi competitivităţii acestora. Prin optica şi conţinutul pe care le promovează, logistica
impune organizaţiilor actuale să fie cât mai receptive la cerinţele şi exigenţele pieţei,
să aibă o viziune unitară asupra activităţilor pe care le desfăşoară şi să fie cât mai
flexibile şi inovatoare.
Cursul de Logistică pe care vi-l oferă Institutul Eurocor se adresează celor care do-
resc să-şi dezvolte aptitudinile şi să-şi însuşească cunoştinţele necesare desfăşurării
activităţii logistice din cadrul unei organizaţii, într-o manieră eficientă şi eficace, fie
că sunt la început de carieră sau că doresc să schimbe domeniul de activitate.
Această lecţie demonstrativă vă poate familiariza cel mai bine cu structura şi conţinutul
cursului.
Prin informaţiile conţinute, cele 16 module ale cursu-
lui de Logistică au drept scop dezvoltarea capacităţii
cursanţilor de a desfăşura activităţi în toate domeniile
componente ale logisticii (aprovizionare, transport, de-
pozitare, distribuţie, servirea clienţilor). Am încercat să
acoperim o arie tematică largă şi să structurăm cele mai
importante probleme ale logisticii contemporane, care se
regăsesc în practica economică a organizaţiilor actuale,
configurând în acest mod caracterul interdisciplinar şi
multidimensional al domeniului logisticii. Materialul de
curs cuprinde atât secţiuni teoretice, cât şi numeroase
aspecte practice – exemple şi exerciţii – care vă pot ajuta
în activitatea profesională. Fiecare modul cuprinde şi un
dicţionar cu termeni de specialitate, o serie de sugestii de
rezolvare a exerciţiilor propuse şi o temă pentru acasă.
Aceasta vă oferă posibilitatea verificării cunoştinţelor
însuşite prin feedbackul oferit de profesorul personal.
La finalul cursului, după rezolvarea temelor pentru acasă,
puteţi obţine certificatul de absolvire Eurocor.
Ne bucurăm că aţi ales să consultaţi această lecţie demonstrativă de Logistică şi sperăm
să vă oferim prin cursul nostru soluţii pentru problemele cu care dumneavoastră vă
confruntaţi în practică, având în vedere şi faptul că nu sunt multe oportunităţi de
pregătire în acest domeniu, iar specialiştii în logistică au început să fie foarte căutaţi
pe piaţa muncii.

Mult succes!
Profesorul dumneavoastră
2 lecţie demonstrativă Logistică

Modul de organizare a cursului


LOGISTICĂ
Materialul cursului se compune din 16 module. Dorim să vă atragem atenţia asupra
modalităţii speciale de concepere şi prezentare a modulelor, ce vă va permite
parcurgerea cu maximă uşurinţă a materialului de curs:
Fiecare modul are o anumită structură didactică, care se păstrează de-a lungul
întregului curs.
Pentru a avea foarte clar în minte obiectivele pe care trebuie să le atingeţi prin
parcurgerea fiecărui modul, la începutul acestuia vă sunt prezentate succint prin-
cipalele cunoştinţe şi deprinderi pe care trebuie să le dobândiţi, prin parcurgerea
cu atenţie a informaţiilor prezentate, la sfârşitul studiului.
Pentru valorificarea în mod curent a cunoştinţelor dobândite şi pentru asigura-
rea unei interactivităţi sporite, lecţiile cuprind numeroase exemple şi exerciţii.
Pentru verificare, la sfârşitul modulelor vă prezentăm rezolvarea exerciţiilor.
În plus, pentru a vă consolida cunoştinţele, la sfârşitul fiecărui modul veţi găsi un
rezumat, care prezintă cele mai importante aspecte analizate în cadrul acestuia.
Fiecare modul se încheie cu o temă pentru acasă, ce constituie o modalitate
eficientă de verificare a gradului de însuşire a cunoştinţelor prezentate; indicaţiile
referitoare la rezolvarea temelor pentru acasă şi la colaborarea cu profesorul
dumneavoastră sunt menţionate la sfârşitul fiecărui modul, pe copertă.
Acolo unde va fi cazul, vor fi prevăzute secţiuni de dicţionar pentru termenii
folosiţi sau liste de surse bibliografice.
Fiecare student EUROCOR are un profesor personal.
Temele propuse în fiecare modul vor fi expediate pe adresa Institutului EUROCOR,
urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea răspunsurilor şi să vă
transmită comentariile sale pe marginea acestora, precum şi să formuleze sugestii
de continuare a studiului. Vă recomandăm să rezolvaţi tema doar după parcurgerea
integrală şi atentă a materialului prezentat.
Pentru ca studiul dumneavoastră individual să fie cât mai uşor şi eficient, pe
marginea lecţiilor au fost introduse următoarele semne şi simboluri:

Desemnează noţiunile şi informaţiile esenţiale pe care este bine să le


reţineţi

În felul acesta vor fi semnalate exemplele care vă pot clarifica aspectele teo-
retice prezentate

Semnalează exerciţiile pe care vi le propunem spre rezolvare

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze


cu materialul cursului de Logistică. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară
asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din
modulele acestui curs, conţinând secţiuni teoretice, exemple şi exerciţii, un model
de racapitulare şi de temă pentru acasă. Din punctul de vedere al numărului de
pagini, ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu.
Logistică lecţie demonstrativă 3

Programa cursului
LOGISTICĂ

MODULUL 1 Specialistul în logistică


Rolul şi responsabilităţile specialistului în logistică
Conţinutul logisticii
Locul departamentului de logistică în organizaţie

MODULUL 2 Aprovizionarea (I)


Sursele de cumpărare
Strategii de aprovizionare

MODULUL 3 Aprovizionarea (II)


Identificarea, evaluarea şi selecţia furnizorilor
Costurile de achiziţie şi metodele de analiză a costurilor
Managementul relaţiilor cu furnizorii

MODULUL 4 Transportul mărfurilor


Locul şi rolul transportului în logistică
Modalităţi de transport
Costurile de transport
Decizii strategice şi operaţionale

MODULUL 5 Stocurile de mărfuri


Tipologia stocurilor
Planificarea şi controlul stocurilor

MODULUL 6 Depozitarea mărfurilor


Rolul şi funcţiile depozitelor
Tipologia şi amplasarea depozitelor
Amplasarea mărfurilor în depozite
Organizarea muncii în depozite

MODULUL 7 Distribuţia mărfurilor


Rolul, funcţiile şi importanţa procesului de distribuţie
Strategia de distribuţie

MODULUL 8 Canalele de distribuţie


Concept şi dimensiuni
Tipuri de canale de distribuţie
Motivele existenţei intermediarilor şi tipologia acestora
4 lecţie demonstrativă Logistică

MODULUL 9 Servirea clienţilor


Importanţa servirii clienţilor
Măsurarea nivelului de servire
Strategia de servire logistică a clienţilor

MODULUL 10 Marketingul şi logistica


Importanţa relaţiei dintre marketing şi logistică
Relaţiile dintre mixul de marketing şi logistică

MODULUL 11 Organizarea activităţilor logistice


Evoluţia structurilor organizatorice
Sisteme de marketing orizontale şi verticale

MODULUL 12 Managementul logisticii


Planificarea în logistică
Organizarea activităţilor de logistică
Coordonarea sau organizarea dinamică a activităţilor
Antrenarea – Cum motivăm personalul implicat în logistică?
Controlul şi evaluarea activităţilor de logistică

MODULUL 13 Sistemul informaţional şi lanţul de aprovizionare-


livrare
Noţiuni de bază de statistică şi informatică în logistică
Sisteme informaţionale şi informatice de logistică
Componentele sistemului informaţional de logistică

MODULUL 14 Managementul distribuţiei cu amănuntul, cu ridicata


şi al logisticii de piaţă
Comerţul cu amănuntul (en détail)
Comerţul cu ridicata (angro)
Logistica de piaţă

MODULUL 15 Tendinţe contemporane în domeniul logisticii


Logistica şi dezvoltarea durabilă
Distribuţia prin Internet şi logistica online
Tendinţe şi strategii logistice

MODULUL 16 Logistica în contextul globalizării


Importanţa globalizării logisticii
Dificultăţi întâmpinate prin internaţionalizarea logisticii
Surse informaţionale pentru evaluarea furnizorilor internaţionali
Logistică lecţie demonstrativă 5

Fiecare modul are o introducere, în care sunt prezentate pe scurt


principalele aspecte abordate în cadrul acestuia. Am ales spre
exemplificare introducerea modulului 1, în cadrul căreia vă sunt
prezentate şi obiectivele modulului.

MODULUL 1

Specialistul în logistică

Astăzi auzim tot mai des vorbindu-se despre


rolul deosebit al specialistului în logistică în
asigurarea competitivităţii organizaţiei. De
fapt, auzim tot mai des cuvântul „logistică”.
Acest termen a fost utilizat iniţial pentru do-
meniul militar (referitor la mişcarea şi aprovi-
zionarea armatelor), ulterior fiind extins şi în
activitatea economică şi în alte domenii. Tot
mai multe organizaţii au înţeles că este nevoie
de un departament specializat care să se ocu-
pe de acest domeniu de activitate, în ultimul
deceniu conştientizându-se rolul şi importanţa
logisticii în asigurarea unui grad ridicat de sa-
tisfacere a cerinţelor clienţilor şi a unui nivel
corespunzător de îndeplinire a obiectivelor organizaţiei.
Acest curs se doreşte a fi o modalitate de dobândire şi dezvoltare a cunoştinţelor şi
aptitudinilor necesare desfăşurării activităţilor de logistică în condiţii de eficienţă şi
eficacitate. Primul modul al cursului are rolul de a vă familiariza cu „universul logisti-
cii”, cu sfera activităţilor şi problemelor cu care se confruntă specialistul în logistică,
cu responsabilităţile, dar şi cu aptitudinile şi calităţile necesare lucrului în acest do-
meniu, cu toate elementele de bază care definesc sfera activităţilor logistice.

După parcurgerea acestui modul, veţi fi capabili să:


identificaţi principalele elemente care definesc logistica în organizaţia în
care lucraţi;
înţelegeţi cu adevărat rolul departamentului de logistică şi al specia-
listului în logistică în asigurarea performanţelor organizaţiei;
creaţi o fişă de post pentru specialistul în logistică, adecvată situaţiilor
specifice cu care se confruntă organizaţia dumneavoastră, pornind de la
sarcinile, competenţele şi responsabilităţile generale ale unui astfel de
specialist;
înţelegeţi noţiunile de lanţ de aprovizionare-desfacere (supply chain)
şi managementul lanţului de aprovizionare-desfacere (supply chain
management), atât de utilizate în teoria şi practica actuală;
abordaţi logistica într-o viziune integrată şi strategică, perspectivă în
măsură să ducă la performanţele economice scontate.
6 lecţie demonstrativă Logistică

Definiţiile sunt prezente pe tot parcursul cursului şi vă semnlează


aspectele esenţiale pe care ar trebui să le aveţi în vedere în timpul
studiului. Cuvintele cheie vă ajută la o mai bună structurare a
materialului de studiu şi la o învăţare mai rapidă.

Conceptul de aprovizionare (Modulul 2)

Aprovizionarea în viziunea clasică sau asigurarea resurselor materiale


reprezintă activitatea prin care se realizează fluxuri de resurse materiale de
la furnizori la producători pe baza cercetării pieţei, în vederea satisfacerii
nevoilor tehnice şi economice ale participanţilor la fluxurile de resurse
materiale.
Aprovizionarea este un proces economic complex prin care se realizează
stabilirea nevoilor materiale ale producţiei, utilizarea corespunzătoare
a resurselor materiale, raţionalizarea continuă a consumului de materii
prime, materiale, combustibil şi energie, folosirea intensivă a capacităţilor
de producţie, atragerea în circuitul economic şi în consumul producţiei de
noi resurse materiale, creşterea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante
şi prin aceste căi, sporirea eficienţei activităţii fiecărei firme, prin creşterea
tot mai susţinută a profitului acesteia.

Exemplu
La nivelul economiei naţionale, importanţa procesului de aprovizionare
cu resurse materiale constă în faptul că prin fluidizarea tranzacţiilor cu
resurse materiale se diminuează riscul apariţiei de goluri în desfăşurarea
procesului de producţie şi se evită blocajele financiare.

Nu putem vorbi despre aprovizionare fără a oferi o definiţie a resurselor materiale pe


care firma le va cumpăra de la furnizori pentru realizarea operaţiunilor sale.

Resursele materiale reprezintă ansamblul bunurilor materiale care urmează


să intre într-un proces de producţie, în vederea obţinerii de noi bunuri sau
servicii destinate pieţei.

Aprovizionarea este o activitate generatoare de profit, iar resursele materiale cumpărate


reprezintă parte din costul total. Procesul aprovizionării implică mai mulţi paşi: de-
terminarea nevoii, a necesarului de aprovizionat, contactarea furnizorilor, evaluarea
acestora urmată de selecţie, negocierea, încheierea contractului, asigurarea livrării
marfii, recepţia şi evaluarea întregului proces.

termeni Iată câţiva termeni asemănători cu aprovizionarea tehnico-materială, folosiţi în practica


înrudiţi firmelor: achiziţionare, asigurare, cumpărare, alimentare, procurare.
Termenii de achiziţionare, cumpărare sau procurare au o sferă de cuprindere mult
mai redusă decât aprovizionarea şi se referă de obicei doar la un moment din lanţul
momentelor aprovizionării, acela în care firma intră în posesia materiilor prime care
fac obiectul contractului semnat cu furnizorul şi pentru care trebuie să plătească.
Logistică lecţie demonstrativă 7

Costurile de transport (Modulul 4)

Costurile de transport versus tarifele de transport


Sistemele de transport se confruntă cu cerinţele de creştere a capacităţii şi
de reducere a costurilor. Utilizatorii acestora trebuie să negocieze în vederea
transferului de bunuri, informaţii şi capital (uneori şi oameni), deoarece fur-
nizorii, sistemele de distribuţie, taxele vamale, salariile, amplasările, tehnicile
de marketing şi costul combustibilului nu sunt constante. De asemenea, apar
costuri legate de culegerea informaţiilor, negocierea, încheierea contractelor
şi tranzacţiilor.
Foarte des în întreprinderi trebuie să se ia decizii cu privire la alegerea modalităţii
de transport şi a rutelor. Această decizie s-a dezvoltat foarte mult ca urmare a
producţiei unor bunuri cu valoare mare şi mai puţin voluminoase, precum electro-
nicele. Nu este deloc neobişnuit ca 20%
din costul total al unui produs să fie dat
de transportul acestuia. Este evident deci
că alegerea modului de transport de la ori-
gine la destinaţie este foarte importantă şi
depinde de mai mulţi factori precum: na-
tura bunurilor, infrastructura disponibilă,
punctul de plecare şi destinaţia, tehnolo-
gia şi distanţa. Împreună, acestea definesc
costurile de transport.

Costurile de transport reprezintă măsura monetară pentru ceea ce furni-


zorul de transport trebuie să plătească pentru realizarea serviciilor de
transport.

Cea mai des întâlnită clasificare le împarte în costuri fixe şi costuri variabile.

Costurile fixe sunt acele tipuri de costuri care pe un interval de timp nu


variază în funcţie de volumul de activitate.

Ele se numesc aşa pentru că pe termen scurt sunt fixe şi apar chiar dacă într-o anumită
perioadă firma nu îşi desfăşoară activitatea. Pentru firmele de transport acestea se
referă la vehicule, terminale, căi de acces, culoare de zbor, sisteme informaţionale,
echipamente-suport.

Costurile variabile sunt acele tipuri de costuri care se modifică în funcţie


de volumul de activitate în cadrul unei perioade de timp.

Acestea ajung să fie evitate prin neutilizarea mijloacelor de transport. În această ca-
tegorie se includ costurile directe ale transportatorului legate de fiecare încărcătură.
Sunt costuri care pot fi exprimate în funcţie de distanţa parcursă sau în funcţie de
cantitatea transportată. Cel mai des, costurile variabile sunt reprezentate de combu-
8 lecţie demonstrativă Logistică

Cu scopul de a vă facilita înţelegerea aspectelor teoretice prezentate,


modulele conţin numeroase exemple. Iată în acest sens o selecţie din
modulele 1 şi 3.

Dezvoltarea conceptului de logistică de-a lungul timpului (Modulul


1)

eficacitate/ O acţiune este eficace dacă produce efectul scontat, rezultatul dorit. O acţiune
eficienţă este eficientă dacă are efectele superioare eforturilor.

Exemplu
Pentru a înţelege mai bine diferenţa dintre eficacitate şi eficienţă, imaginaţi-
vă că aveţi de transportat de cealaltă parte a unui râu nişte obiecte la
care prietenul dumneavoastră ţine foarte mult. Nu există pod decât la 3
kilometri distanţă. O cunoştinţă se oferă să vă ajute cu maşina sa, dar vă
cere pentru asta 1.000 RON. Decizia de a accepta şi de a-i duce prietenului
obiectele respective este una eficace (am reuşit ce ne-am propus, transportul
obiectelor), în schimb nu este eficientă (ne costă mai mult decât obţinem ca
rezultat; nu cumva ar fi existat şi o alternativă eficientă?)

Aplicarea pe scară tot mai largă a conceptului „managementul calităţii


totale” (TQM) a dus la mutaţii semnificative în domeniul logisticii. S-a ex-
tins ideea de „zero defecte”. Este clar că sistemele logistice trebuie reproiectate
pentru a permite satisfacerea diferitelor aşteptări ale clienţilor.

Exemplu
Un produs ajunge mai târziu la client. Clientul respectiv este îndreptăţit
să considere acest produs drept inacceptabil, chiar dacă în rest întruneşte
toţi parametrii calitativi.

S-au intensificat preocupările de protejare a mediului ambiant. Preocupările


pentru cerinţele ecologice nu pot ieşi din sfera preocupărilor legate de logistică,
întrucât acest domeniu este cel în care apar cele mai multe interacţiuni între firmă
şi mediul natural, interacţiuni în măsură să-l influenţeze pozitiv sau negativ, de
la caz la caz.

componentele De multe ori auzim oamenii punând sub semnul egalităţii


sistemului de logistica şi distribuţia fizică. Evident este o greşeală,
logistică întrucât logistica înseamnă mult mai mult.
Logistică lecţie demonstrativă 9

Sfaturi pentru negocierea cu furnizorii strategici (Modulul 3)


Trebuie investit mult timp pentru stabilirea unor relaţii bune cu principalii furnizori.
Acest aspect este însă foarte important întrucât în acest mod se pot realiza economii
importante şi/sau se poate îmbunătăţi calitatea bunurilor şi serviciilor pe care le
cumpăraţi de la furnizori.
Evident că nu există reguli universal valabile, dar vă putem prezenta câteva sugestii
referitoare la cum trebuie să trataţi cu furnizorii dumneavoastră:
Observaţi cum se descurcă ei cu propria lor afacere. Înţelegând cum lucrează
un furnizor, puteţi avea mai multă încredere că acesta poate aduce beneficii
afacerii dumneavoastră. Cunoaşteţi personal oamenii lor din vânzări care se
vor ocupa de contul dumneavoastră şi aveţi grijă ca aceştia să poată fi uşor de
contactat.
Totuşi, nu ignoraţi ocaziile oferite din alte părţi. Chiar dacă dezvoltaţi relaţii
foarte strânse cu un furnizor, este de preferat ca opţiunile dumneavoastră să
rămână în permanenţă deschise, monitorizând şi ofertele celorlalţi furnizori.

Exemplu
Adriana Popescu e director de aprovizionare al
firmei YOUNG. Când a fost angajată, una dintre
primele sale provocări a fost să regândească modul
în care furnizorii sunt conduşi. O trecere în revistă
şi o analiză a costurilor au condus la o strategie
de cumpărare şi schimbări în bine cu adevărat
semnificative.
Ea povesteşte că în momentul în care a început
să treacă în revistă furnizorii, compania nu avea o strategie oficială de
cumpărare. YOUNG se dezvoltase semnificativ, dar sistemele de cumpărare
nu prinseseră de niciun fel. Personalul comanda în momentul în care se
observa că nu mai aveau o resursă pe stoc furnizorului care o putea livra
rapid.
Adriana a considerat că sunt necesare o serie de schimbări şi a trecut la
treabă.
Economiile au apărut imediat. De exemplu, schimbând furnizorul de
papetărie, a rezultat direct o reducere de 20%, în timp ce limitând alegerea
furnizorului pentru compania de maşini s-a ajuns la un discount de 15%
din preţ.
Adriana e de părere că ultimul obiectiv al strategiei de aprovizionare
reprezintă controlul costurilor. Dar nişte relaţii bune cu furnizorii nu se
bazează doar pe bani. Spre exemplu, ea povesteşte că după trei luni de
la angajare a schimbat furnizorul de telefonie pentru a economisi o sumă
importantă de bani. Dar nivelul noului serviciu nu a corespuns nevoilor,
iar afacerea a suferit un timp. După multă vreme, a revenit la furnizorul
lor iniţial. De atunci, orice decizie luată pentru a reţine un furnizor sau
10 lecţie demonstrativă Logistică

Exerciţiile şi întrebările de verificare sunt instrumente utile pentru


a pune în practică cunoştinţele teoretice prezentate în cadrul
fiecărui modul. Mai jos, am selectat câteva exerciţii şi întrebări din
modulele 5 şi 6.

Costurile generate de stocuri (Modulul 5)

Exerciţiul 5
Cererea anuală pentru materialul X este de 100 de bucăţi. Costul de pla-
sare a unei comenzi este de 45 de euro, iar costul de păstrare a stocului, pe
bucată, este de 20% din costul de achiziţie. Furnizorul acordă rabat, astfel
încât costul de achiziţie se prezintă astfel:
50 de bucăţi comandate sau mai puţine: 18 euro;
Între 51 şi 59 de bucăţi: 16 euro;
60 de bucăţi comandate sau mai multe: 12 euro.
Care este mărimea optimă a comenzii?

reducerea În numeroase întreprinderi, ocaziile de reducere a costurilor de stocare nu sunt ex-


costurilor de ploatate suficient. Există mai multe strategii care au ca rezultat reducerea acestor
stocare costuri. Dintre acestea, putem menţiona următoarele:
Pentru produsele cumpărate, se încearcă să se negocieze preţul de achiziţionare,
fapt ce va putea conduce şi la reducerea activităţilor referitoare la aceste as-
pecte.
Utilizarea la birou a calculatorului pentru elabo-
rarea comenzilor de cumpărare, transmiterea
lor, păstrarea instrucţiunilor de transport care să
permită să se ofere prioritate expedierii cu cele
mai scăzute costuri, pre-planificarea, pre-montar-
ea materialelor necesare, utilizarea echipament-
elor şi instrumentelor speciale, lucrul în echipă şi
diviziunea muncii, păstrarea temperaturii echipamentelor, toate împreună conduc
la reducerea ciclului de stocare. În centrul de distribuţie, inspecţia statistică şi
verificarea, depistarea vânzătorilor cheie în vederea eliminării funcţiilor de
primire, depozitarea în stocuri şi rezervarea locaţiilor de stocare pot diminua
costurile de achiziţie şi ciclul de stocare corespunzător.
Scăderea costurilor stocului prin exploatarea spaţiului,
utilizarea în depozitele private sau publice a unor treceri
înguste pentru manevrarea echipamentului, folosirea
antresolurilor etc.
Utilizarea modelelor de previziune în vederea diminuării
erorilor previzionale şi pentru reducerea suprastocării,
a returnării comenzilor, pentru păstrarea nivelului de
stocare apropiat de ceea ce este necesar pentru nivelul de servire a clienţilor
dorit.
Logistică lecţie demonstrativă 11

Pletizarea şi containerizarea (Modulul 6)


containerele Containerele specializate pot fi:
specializate containere refrigerente (frigorifice) – asigură menţinerea unei temperaturi
scăzute prin folosirea unui agent refrigerent;
containere izoterme – limitează schimbul de căldură, menţinând temperatura
constantă;
containere pentru mărfuri lichide – pentru anumite produse din industria
alimentară sau chimică, de exemplu;
containere pentru mărfuri în vrac – pentru produse din industria alimentară
(zahăr, făină, sare, cereale etc.), din industria chimică (polistiren, oxizi, carbonaţi
etc.), din industria materialelor de construcţii (ciment, calcare concasate şi
măcinate, gips etc.).
Evident, pentru containerele specializate şi problemele care apar sunt specifice.

Exemplu
Containerele tip cisternă (pentru mărfurile
lichide) presupun de regulă un traseu prin care
la dus sunt încărcate, iar la întors descărcate
sau invers. Această particularitate măreşte
evident costul transportului, cu atât mai mult
cu cât, aşa cum ştim, şi valoarea unui aseme-
nea container este mai mare decât a celor de
uz general.

Exerciţiul 6
Gândiţi-vă la unele probleme care pot apărea în cazul containerelor pen-
tru mărfuri în vrac. Ce se poate face pentru ca acestea să fie utilizate mai
eficient?

Întrebări de verificare
1. În ce constă metoda ABC pentru organizarea muncii în depozite?
2. Scrieţi 5 factori care trebuie avuţi în vedere în deciziile operaţionale pentru
eficientizarea activităţilor unui depozit.
3. Enumeraţi avantajele utilizării tehnicilor moderne de transport-depozitare.
4. Definiţi unitatea de manipulare.
5. Pe baza căror criterii este ales tipul de paletă cel mai potrivit?
6. Scrieţi care sunt principalele tipuri de containere specializate.
12 lecţie demonstrativă Logistică

Pentru facilitarea însuşirii de noi cunoştinţe, lecţiile cuprind imagini,


tabele şi scheme sugestive. Vă oferim spre exemplificare asemenea
fragmente din modulul 2 al cursului.

Aprovizionarea – verigă esenţială a logisticii (Modulul 2)


1. Listă furnizori acceptaţi

Nume Produs/
Nr. Data Punctaj Data Punctaj
furni- serviciu
crt. evaluării final reevaluării final
zor aprovizionat

2. Necesar aprovizionare
Departament/secţie: ________________________________________
Data:___/____/______
Recepţie
Denumire
Nr. Caracter- Descri- Canti-
produs/ser-
crt. istici ere cod tate Cantita- Calita-
viciu
tiv tiv

3. Comandă de aprovizionare
Logistică lecţie demonstrativă 13

Operaţiunile firmei

aprovizionarea Aceasta cuprinde toate activităţile necesare obţinerii resurselor pentru realizarea
produselor sau serviciilor companiei. În principiu, când auzim termenul „aproviz-
ionare” ne gândim imediat la asigurarea şi gestiunea resurselor materiale. În acest
modul ne vom referi la două mari grupe de activităţi. Prima grupă este cea clasică,
a achiziţionării materialelor şi serviciilor necesare. Cea de-a doua grupă, creditarea,
nu este văzută în mod tradiţional ca o activitate de aprovizionare, deşi în esenţa
ei este un fel de „achiziţionare de bani”. Ambele grupe de activităţi au un impact
foarte puternic asupra eficienţei lanţului de aprovizionare-livrare.

fabricaţia În această categorie sunt cuprinse activităţile necesare dezvoltării şi producţiei


propriu-zise a bunurilor materiale şi serviciilor oferite de un lanţ de aprovizion-
are-desfacere: proiectarea produsului, programarea producţiei, managementul
fabricilor. Evident, fabricaţia nu face în totalitate obiectul cursului nostru. Totuşi,
vom ţine seama de diverse variabile care ţin de fabricaţie pe tot parcursul mod-
ulelor de logistică.

distribuţia În acest caz este vorba despre activităţile legate de primirea comenzilor şi de
furnizarea produselor clienţilor. Managementul comenzilor şi programarea
distribuţiei sunt cele două mari grupe de activităţi incluse în această categorie.
Vom aborda pe larg aceste elemente în modulul 7.
În succesiunea lor, aceste patru categorii apar ca în figura următoare:

Fig. 1. Principalele tipuri de operaţiuni de bază ale firmei


14 lecţie demonstrativă Logistică

Surse de aprovizionare
Asigurarea şi gestiunea resurselor materiale în condiţiile econo-
miei de piaţă
Stabilirea şi realizarea oricărei strategii globale de dezvoltare la nivelul firmei impun
atât fixarea obiectivelor generale de dezvoltare, stabilirea termenelor şi a resurselor
necesare, precum şi a altor componente pe care le veţi descoperi în acest modul la
paginile legate de strategii.

tipuri de Asigurarea resurselor necesare realizării obiectivelor generale ale oricărui sistem de
resurse nec- producţie presupune:
esare asigurarea resurselor materiale;
asigurarea resurselor financiare;
asigurarea resurselor de forţă de muncă;
asigurarea resurselor informaţionale;
asigurarea altor tipuri de resurse.

Relaţiile de asigurare a resurselor materiale au câteva trăsături caracteristice:


sunt relaţii de schimb între firme;
sunt relaţii economice ale căror efecte se prelungesc la nivelul întregii activităţi
a unui sistem de producţie;
sunt relaţii economice, care au ca ultim efect o partajare a profitului ce se obţine
la nivelul unei filiere de producţie;
sunt influenţate de raporturile de putere deţinute pe piaţă de către firme.

relaţiile cu me- Este foarte important ca asumarea sarcinilor de desfacere să fie în strânsă dependenţă
diul economic cu posibilităţile de asigurare a resurselor necesare. De asemenea, asigurarea materială
din aval trebuie să determine obţinerea unor costuri finale eficiente, care să facă posibilă dez-
voltarea de strategii alternative de preţ pe piaţă.
Declanşarea producţiei se face în urma identificării unei cereri potenţiale pe piaţa de
desfacere. Această cerere:
trebuie identificată de către fiecare agent economic;
Logistică lecţie demonstrativă 15

Fiecare modul conţine la final un rezumat care vă permite


sistematizarea rapidă a informaţiilor prezentate. Am ales pentru
exemplificare rezumatul modulului 4.

REZUMATUL MODULULUI 4

4.1 Transporturile constituie una dintre cele mai importante componente ale vieţii
socioeconomice, dar şi o componentă a activităţii de logistică. Dezvoltarea,
diversificarea şi modernizarea acestei ramuri sunt determinate de extinderea
şi intensificarea activităţii de producţie, de circulaţia mărfurilor şi de evoluţia
surprinzătoare a diviziunii muncii.

4.2 Contractul de transport este un contract bilateral, cu următoarele caracteri-


stici: are un caracter cert, oneros şi real. Scrisoarea de trăsură sau scrisoarea de
transport este un document care însoţeşte contractul de transport şi are 5 file.

4.3 Pentru deplasarea mărfurilor sale, o firmă poate alege din cinci modalităţi de
transport: transport rutier, feroviar, pe apă, aerian şi prin conducte. Fiecare
dintre aceste modalităţi are caracteristicile şi avantajele sale.

4.4 Costurile de transport reprezintă măsura monetară pentru ceea ce furnizorul


de transport trebuie să plătească pentru realizarea serviciilor de transport. Co-
sturile de transport depind de o multitudine de factori. Cea mai des întâlnită
clasificare le împarte în costuri fixe şi costuri variabile, avându-se drept criteriu
modul în care acestea variază în funcţie de volumul de activitate.

4.5 Un alt criteriu de clasificare a costurilor de transport, criteriul separabilităţii,


reflectă măsura în care costurile pot fi atribuite unor segmente de activitate
strategică (produse sau servicii). Potrivit acestui criteriu, se disting costurile
specifice, costurile asociate şi respectiv costurile comune.

4.6 Tarifele de transport reprezintă preţul serviciilor de transport şi este plătit


de utilizatori; tarifele constau în suma monetară negociată pentru deplasarea
unei unităţi de bunuri între două puncte. Tarifele sunt cele care sunt vizibile
consumatorilor, dar ele nu exprimă neapărat costurile reale ale transportului.
Strategiile de preţ aplicate de firmele transportatoare pot fi strategii în funcţie
de cost, în funcţie de preţ sau combinate.

4.7 Pentru reducerea costurilor trebuie acţionat asupra tuturor elementelor sale:
costul combustibilului, salariile, amortizările, costurile de întreţinere, costul
anvelopelor, costul pieselor de schimb, costurile pentru diverse permise,
asigurările, costurile indirecte.

4.8 În vederea unui management eficient şi eficace al activităţilor de transport,


specialiştii urmăresc o gestiune activă a transporturilor. Răspândirea informaţiei
este un element esenţial, iar alegerea rutei, a metodei şi a companiei de transport
devin decizii strategice, care au un impact puternic asupra eficienţei economice
a activităţii desfăşurate.
16 lecţie demonstrativă Logistică

La finalul fiecărui modul veţi găsi o serie de sugestii de răspunsuri la


exerciţiile propuse spre rezolvare. Puteţi avea astfel un feedback rapid
la soluţiile găsite de dumneavoastră.

RĂSPUNSURI LA EXERCIŢII

Exerciţiul 1
Fiecare firmă îşi poate stabili ce anume contează pentru ea mai mult în procesul de
selecţie.
Totuşi, sunt unele firme care pun accent mai mare pe existenţa unui certificat de sistem
de management de calitate, deoarece acesta prezintă siguranţa desfăşurării tuturor
activităţilor de la furnizor în cele mai bune condiţii.
Ca importanţă, pot urma criteriile legate de preţul materiilor prime, modalitatea de
plată şi termenele de plată. Bineînţeles că sunt preferaţi cei care oferă termene de
plată mai largi.

Exerciţiul 2
Criteriul se referă la deţinerea sau nu de către furnizor a certificatului de calitate ISO
9001: 2000. Acest tip de certificat oferă firmei siguranţa desfăşurării tuturor proceselor
din cadrul organizaţiei furnizorului în condiţii de calitate la standarde europene.
De asemenea, deţinerea unui astfel de avantaj constituie un punct forte pentru acel
furnizor prin acordarea de puncte suplimentare în procesul de evaluare.

Exerciţiul 3
Răspunsul este negativ, întrucât este vorba de două comenzi diferite („a mai făcut
o altă comandă”). Dacă ar fi fost vorba de o adăugare la comanda iniţială, ar fi fost
altceva şi ar fi primit reducerea de 6% pentru întreaga cantitate.
În această situaţie însă, firma ALB va achita furnizorului DELTA:
pentru prima comandă: 400 × 50 × 97% = 19.400 RON
pentru a doua comandă: 120 × 50 = 6.000 RON
TOTAL: 25.400 RON
Dacă firma ALB ar fi făcut o singură comandă, ar fi avut de achitat:
520 × 50 × 94% = 24.440 RON
Deci costul suplimentar suportat de firma ALB, datorită faptului că a comandat de
două ori, este de: 25.400 – 24.440 = 960 RON
Logistică lecţie demonstrativă 17

Acest cost suplimentar ar fi putut fi calculat şi altfel, ca sumă a „pierderilor” la fiecare


comandă. Astfel, pentru prima comandă pierde reducerea de 6% şi obţine una de 3%
(deci pierde 3%), iar pentru cea de-a doua comandă pierde 6%:

400 × 50 × 3% + 120 × 50 × 6% = 960 RON

Exerciţiul 4

Soluţia în negociere constă în utilizarea tutoror acestor tactici, precum şi a altora,


în funcţie de situaţia creată, de caracterul şi comportamentul furnizorului sau de
obiectivele finale.

Nu există o reţetă perfectă şi nici negociatorul perfect. Contează foarte mult şi calităţile
personale ale negociatorului.

Exerciţiul 5

Cu siguranţă, primul lucru pe care l-a făcut a fost să scrie pe o listă toţi furnizorii şi
să calculeze cheltuielile făcute cu fiecare dintre ei, începând de la papetărie până la
compania de maşini.

Odată ce a avut toate informaţiile centralizate într-o bază de date, a putut să găsească
domeniile care trebuiau perfecţionate. A fost clară nevoia scăderii costurilor prin
centralizarea aprovizionărilor, raţionalizarea bazei de furnizori, negocierea unor
relaţii mai bune cu furnizorii.

În ceea ce priveşte comunicarea cu furnizorii, mai mult ca sigur următorul pas a fost
să verifice furnizorii existenţi şi să investigheze alternativele. A spus că e foarte impor-
tant să se dezvolte relaţii bune de la început. Dacă întreprinderea îşi ajută furnizorii,
aceştia vor fi şi ei mai doritori să-şi desfăşoare activităţile.

A fost desigur esenţial să pună capăt aprovizionării la momentul epuizării stocului şi


cu un furnizor de moment şi a trebuit ca noua strategie să circule prin toată întreprin-
derea. Era nevoie să se testeze de fiecare dată calitatea resursei, prin aprovizionarea
cu un produs mostră atunci când se planifica o schimbare. Cu siguranţă, a fost dificil
la început, pentru că este normal ca personalul să opună rezistenţă la schimbare, dar
probabil că prin discuţii repetate, s-a reuşit să se depăşească momentul.

Fără îndoială, Adriana a făcut o greşeală mare atunci când a schimbat furnizorul de
telefonie. Era firesc să facă şi greşeli, iar acest tip de greşeală este de altfel destul
de frecvent în organizaţii. În general, chiar dacă sunt opţiuni mai ieftine, nu trebuie
alungaţi furnizorii existenţi. Trebuie mai întâi vorbit faţă-n faţă cu ei şi explicată noua
strategie de cumpărare, pentru a le oferi şansa de a concura cu ceilalţi furnizori. În
orice caz, chiar şi după aceea, decizia este foarte dificilă, întrucât, aşa cum am învăţat,
costurile nu se rezumă niciodată doar la costul de achiziţie.
18 lecţie demonstrativă Logistică

În fiecare modul veţi găsi la final dicţionarul cu cei mai importanţi temeni de
specialitate utilizaţi. Puteţi astfel să descifraţi cu uşurinţă limbajul specific
acestui domeniu. Am selectat în acest sens dicţionarul modulului 3.

DICŢIONAR DE SPECIALITATE

avantaj concurenţial – stabilirea unei poziţii pe piaţă a firmei care


dife-renţiază favorabil mărcile sale de cele ale
concurenţei; această diferenţiere favorabilă se
reflectă fie într-o diferenţiere reală (caracteris-
tici superioare, beneficii adiţionale ca urmare a
utilizării respectivului produs), fie printr-un preţ
mai bun pentru client (mai mic)
ciclu de viaţă – perioada de timp din momentul lansării unui produs
pe piaţă până în momentul retragerii acestuia; între
cele două extreme mai există alte etape: creşterea,
maturitatea, declinul
cost standard – cost prestabilit pe baza preţurilor perioadei prec-
edente
discount – rabat; reducere concretizată prin plata unei sume
mai mici la cumpărarea unei anumite cantităţi de
marfă, stabilită peste o anumită limită superioară
lanţul valorii – succesiune de activităţi prin care se creează valoare;
activităţile pot aparţine unei singure organizaţii sau
mai multor organizaţii diferite
metoda Pareto – se mai numeşte şi metoda 20-80 şi are la bază cri-
teriul conform căruia 20% dintre cauze deter-mină
80% dintre efecte, iar restul de 80% dintre cauze
determină doar 20% dintre efecte
monopol – piaţă caracterizată prin numeroşi agenţi ai cererii
şi un singur agent al ofertei
ruptură de stoc – situaţie foarte neplăcută pentru o firmă, în care nu
mai există stoc pentru un anumit produs/pentru o
anumită resursă
Logistică lecţie demonstrativă 19

Toate modulele sunt însoţite de o temă pentru acasă, cu rolul de a vă


permite verificarea cunoştinţelor deja însuşite. Iată ca exemplu tema
modulului 2.

TEMA PENTRU ACASĂ 2

Răspundeţi la următoarele întrebări (la cele de tip grilă o singură variantă este
corectă):

1. În structura activităţilor componente ale aprovizionării se încadrează:


a) extinderea şi modernizarea reţelei proprii de service;
b) elaborarea contului de profit şi pierdere de la sfârşitul anului calendaris-
tic;
c) activităţi de evaluare, selecţie şi negociere cu furnizorii de materii prime,
materiale şi produse;
d) participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, târguri şi expoziţii.

2. Sunt activităţi care se desfăşoară în paralel cu actul de cumpărare:


a) activităţile de plată;
b) operaţiile de depozitare;
c) activităţile de selecţie a furnizorilor;
d) elaborarea politicilor de asigurare materială;
e) activităţile de contractare şi lansare-comenzi.

3. Care dintre următoarele nu este un criteriu în opţiunea de cumpărare sau


realizare cu forţe proprii?
a) cantitatea de produse necesară;
b) evoluţia pieţei pe termen lung;
c) gradul de dependenţă faţă de furnizori;
d) spaţiul de depozitare a produselor finite;
e) menţinerea secretului de fabricaţie.

4. Strategia de aprovizionare este parte componentă a:


a) strategiei financiare;
b) strategiei generale a firmei;
c) strategiei de marketing;
d) strategiei de resurse umane.
20 lecţie demonstrativă Logistică

Temele se rezolvă pe formulare speciale de temă pe care le găsiţi în


interiorul caietelor de curs.

Cu prezentarea formularului de temă pentru acasă


se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs.
În speranţa că materialul prezentat v-a convins
de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru,
vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului Eurocor,
înscriindu-vă la cursul de Logistică!

021/33.225.33; www.eurocor.ro