Sunteți pe pagina 1din 15

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Eu o!"an POS DRU #$$%&#$'(

In)* u+"n*" S* uc*u al" #$$% & #$'(

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA

ASOCIAIA OAMENILOR DE AFACERI ARGE

Investete n oameni ! Proiect cofinanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&' A(a Prioritar) Nr* + ,Promo area m)!urilor acti e de ocupareDomeniul .a/or de Inter enie +*&* ,Dez oltarea 0i implementarea m)!urilor acti e de ocupare1itlul proiectului2 Aciuni pentru ocupare o ans n plus pe piaa muncii ACAS Num)rul de identificare al contractului2 POSDRU3&#&3+*&343$5&$+ 6eneficiar2 ASOCIA7IA OA.ENILOR DE AFACERI AR4E8 PI1E81I Partener2 CA6INE1 INDI9IDUAL DE PSI:OLO4IE % .RCU8ANU EU4EN DRA4O8

PROIECT LA CURSUL: INSPECTOR RESURSE UMANE

CALCULUL PENSIILOR. STA ILIREA SI PLATA PENSIILOR

C!"sant: SAN#U O$I#IU #UMITRU

MARTIE %&'(

CALCULUL PENSIILO ! S"A#ILI EA SI PLA"A PENSIILO

Principalele pre ederi ale Legii pri ind !i!temul pu;lic de pen!ii !i alte drepturi de a!igurari !ociale referitoare la procedura de !ta;ilire !i plata pen!iilor pentru limita de <r!ta !unt urmatoarele2 Cererea de pen!ionare Pen!ia !e acorda la cererea per!oanei =ndreptatite> a mandatarului de!emnat de ace!ta cu procura !peciala> a tutorelui !au a curatorului ace!teia* Cererea de pen!ionare> =mpreuna cu actele care do ede!c =ndeplinirea conditiilor pre azute de lege> !e depun la ca!a teritoriala de pen!ii =n raza caruia !e afla re!edinta re!pecti domiciliul a!iguratului* Actele care do ede!c =ndeplinirea conditiilor> pre azute de lege !unt urmatoarele2 ? cerere pentru =n!crierea la pen!ie pentru limita de <r!ta3anticipata3partiala @ ? carnetul de munca Aoriginal !i copieB@ ? carnetul de a!igurari !ociale Aoriginal !i copieB@ ? alte acte pre azute de lege pri ind ecCimea =n munca !au realizata =n alte !ectoare de acti itate@ ? li retul militar Aoriginal !i copieB@ ?diploma de !tudii Aoriginal !i copieB !au ade erinta din care !a rezulte durata normala !i perioada !tudiilor> precum !i ceritificarea a;!ol irii ace!tora@ ? ade erinta pri ind !porurile !i adao!urile reglementate prin lege ! &DD&D "&&$o au prin contractul colecti 3indi idual de munca@ ? ade erinta pri ind conditiile de munca !peciale !i3!au deo!e;ite@ ? do ada certificarii !tagiului de cotizare@ Stagiul de cotizare !e certifica a!iguratilor anual> din oficiu> de catre CNPAS> prin ca!ele teritoriale de pen!ii re!pecti la cererea a!iguratilor* Stagiul de cotizare !e certifica !i la cererea a!iguratilor> contra co!t> oric<nd =n timpul anului* 1ariful !er iciului re!pecti !e !ta;ile!te anual de CNPAS* ecCimea =n !er iciu>

? procura !peciala pentru mandatar Aautentificata de catre notarii pu;lici de pe teritoriul Rom<niei> de catre mi!iunile diplomatice !au oficiile con!ulare ale Rom<niei !i care e!te ala;ila &5 luniB ? ade erinta> din care !a rezulte data =ncetarii calitatii de a!igurat@ ?acte pentru do edirea calitatii de ;eneficiar necontri;uti e reglementate de legi !peciale* Calculul pen!iei de drepturi !uplimentare>

Una din principalele elemente adu!e la reforma !i!temului de a!igurari !ociale de !tat con!tituie faptul ca la calculul pen!iei !?au con!acrat principiile !i!temului pu;lic de a!igurari !ociale =n principal cel al contri;uti itatii pe =ntreaga perioada parcur!a de a!igurare* En acea!ta pri inta con!ideram nece!ar !a !u;liniem inecCitatea formulei de calcul a pen!iei> aplicata p<na la data de & aprilie "##&* A!tfel> datorita faptului ca ;aza de calcul a pen!iei o con!tituia eniturile !alariale aferente a + ani con!ecuti i> ale!i din ultimii &# ani> =n care !?a platit contri;utia de a!igurari !ociale> !alariile realizate =n ultimii ani a <nd decala/e foarte mari =n functie de !ectorul de acti itate> !?au creat diferente !emnificati e =ntre ni elele pen!iilor unor per!oane apartin<nd acelora!i categorii !ocio?profe!ionale> a <nd apro(imati acelea!i durate de cotizare* De a!emenea> !?a creat po!i;ilitatea manipularii cuantumurilor unor pen!ii> pe ;aza =ntelegerilor =ntre unii patroni !i iitorii pen!ionari> a!tfel au aparut cazuri a;erante> iar =n perioada apropriata declan!arii reformei !?a a/un! ca ma/oritatea pen!iilor depa!e!c cuantumul ultimului !alar* Ca urmare> !?a acumulat> p<na la data intrarii =n igoare a Legii nr*&F3"###> un numar din ce =n ce mai mare de pen!ii> ale caror cuantumuri depa!eau de '?D ori pen!ia medie de a!igurari !ociale cu ecCime completa* Formula de calcul a pen!iei> =n general> a tre;uit !a a!igure =ndeplinirea e(igentei ecCitatii pentru toti cei aflati =n pre!tatie> indiferent de generatia de pen!ionari* De a!emenea> a fo!t nece!ara rega!irea contri;utiilor medii indi iduale pe parcur!ul perioadei de a!igurare comparati cu !alariile medii realizate pe economie> =n aceia!i perioada> de catre toti a!iguratii* A fo!t nece!ara !timularea contri;utiei !uplimentare pentru a o;tine un cuantum mai mare a pen!iei !i reducerea perioadei de pen!ie* En cazul pen!ionarilor de in aliditate !e au =n edere !a !e a!igure un cuantum decent al pen!iilor indiferent de contri;utiile datorate !i perioadele contri;uti e a in alizilor* Calculul pen!iei de limita de <r!ta

A!adar> pentru calculul pen!iei pentru limita de <r!ta !e determina mai =nt<i numarul de puncte realizat de a!igurat =n fiecare luna de a!igurare* Pentru acea!ta

!e =mparte !alariul ;rut lunar indi idual Ainclu!i !porurile cu caracter permanent !i adao!urileB !au> dupa caz> enitul lunar a!igurat> care a con!tituit ;aza de calcul a contri;utiei indi iduale de a!igurari !ociale> la !alariul mediu ;rut din luna re!pecti a> comunicat de in!titutia nationala de !tati!tica* Cu alte cu inte> formula de calcul ar fi2 NplG S;i 2 S;e unde2 Npl G numarul de puncte realizat =ntr?o luna@ S;i G !alariul ;rut lunar indi idual !au> dupa caz> calcul@ enitul a!igurat din luna de

S;e G !alariul mediu ;rut lunar din luna re!pecti a> pe economie> comunicat de In!titutul National de Stati!tica* Se determina apoi puncta/ul anual al a!iguratului> prin =mpartirea la &" a puncta/ului rezultat =n anul re!pecti din =n!umarea numarului de puncte realizat =n fiecare luna> pentru acea!ta utiliz<ndu?!e urmatoarea formula2 Pa G H Npl 2 &"

=n care2 Pa G puncta/ul anual al a!iguratului@ H Npl G !uma punctelor realizate luna de luna> =n anul de calcul* En fine> !e calculeaza puncta/ul mediu anual> prin =mpartirea !umei punctelor o;tinute anual =n perioada de cotizare la numarul de ani core!punzatori !tagiului complet de cotizare Areamintim ca potri it reglementarii de p<na la &*I9*"##& !tagiul complet de cotizare era de "+ de ani pentru femei !i de '# de ani pentru ;ar;ati> urm<nd !a crea!ca treptat> p<na =n anul "#&'> cu c<te + aniB* Pentru ace!t calcul poate fi utilizata urmatoarea formula2 Pma G unde2 Pma G puncta/ul mediu anual realizat =n toata perioada de cotizare@ H Pa G puncta/ul anual al a!iguratului Na! G numarul anilor din care !e con!tituie !tagiul complet de cotizare* H Pa 2 Na!

Cuantumul pen!iei e!te data de produ!ul dintre puncta/ul mediu anual> realizat de a!igurat =n perioada de cotizare> !i aloarea unui punct de pen!ie din luna pen!ionarii* Adica2 IP G Pma ( 9p =n care2 IP G cuantumul pen!iei@ Pma G puncta/ul mediu anual@ 9p G aloarea unui punct de pen!ie din luna pen!ionarii* 9aloarea unui punct de pen!ie !e calculeaza pe ;aza unei rate de =nlocuire con enit =n parlament> din !alariul mediu ;rut pe economie> prognozat utilizat fundamentarea ;ugetului a!igurarilor !ociale de !tat pentru anul urmator* A!tfel> de pilda !e oteaza o rata de =nlocuire de D#J din !alarul mediu prognozat de "### de lei> rezulta ca aloarea unui punct de pen!ie e!te de 5## lei* La determinarea puncta/ului mediu anual !e au =n edere !i cuantumul lunar ale altor drepturi de a!igurari !ociale* Din categoria altor drepturi de a!igurari !ociale fac parte2pen!ia de in aliditate> indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca> pre!tatii pentru pre enirea =m;olna irilor !i recuperarea capacitatii de munca> indemnizatie pentru maternitate> indemnizatie pentru cre!terea copilului !au =ngri/irea copilului ;olna > etc*B* Pentru perioadele =n care a!iguratul a urmat cur!urile de zi ale unei in!titutii de =n atam<nt !uperior !au !i?a !ati!facut !tagiul militar> !e folo!e!te ca ;aza de calcul a puncta/ului anual un !fert din !alariul mediu ;rut lunar pe economie din perioadele re!pecti e* A!iguratii care> dupa =ndeplinirea conditiilor de pen!ionare pentru limita de <r!ta> contri;uie o anumita perioada la !i!temul pu;lic> ;eneficiaza de ma/orarea puncta/ului realizat =n acea!ta perioada cu #>'J pentru fiecare luna> re!pecti cu '>KJ pentru fiecare an !uplimentar*

Calculul pen!iei anticipata !i anticipata partiala La !ta;ilirea !tagiului de cotizare pentru de!cCiderea dreptului la pen!ie anticipata !i pen!ie anticipata partiala nu !e au =n edere perioadele a!imilate> A!tagiu militar !i facultateB !i nici perioadele =n care a!iguratul a ;eneficiat de pen!ie de in aliditate* Ace!tea nu !e folo!e!c nici la determinarea puncta/ului mediu anual utilizat la calculul pen!iei anticipate !i al pen!iei anticipate partiale *

En ederea de!cCiderii dreptului la pen!ie anticipata !i la pen!ia anticipata partiala> !tagiul complet de cotizare cuprinde !i !porul acordat =n ;aza legi!latiei anterioare pentru acti itati de!fa!urate =n grupa I !i II de munca p<na la data de & aprilie "##&* En conditiile =n care ;eneficiarul unei pen!ii anticipate !au al unei pen!ii anticipate partiale> a <nd plata pen!iei !u!pendata> contri;uie o anumita perioada la !i!temul pu;lic de pen!ii> !tagiul de cotizare realizat =n acea!ta perioada a putea fi alorificat numai la !ta;ilirea pen!iei pentru limita de <r!ta* Pentru a!iguratii care au de!fa!urat acti itati =n conditii deo!e;ite !i3!au !peciale de munca !i care !olicita pen!ie anticipata partiala> diminuarea pre azuta nu !e aplica pentru numarul de luni cu care !?a redu! <r!ta !tandard de pen!ionare datorita conditiilor re!pecti e* Aceea!i reglementare !e aplica !i =n !ituatia per!oanelor care ;eneficiaza de reducerea <r!telor !tandard de pen!ionare pentru acti itati de!fa!urate in grupa I !au II de munca !i Legii nr* &"53&FF$ !i care !olicita pen!ia anticipata partiala* La =mplinirea <r!tei !tandard de pen!ionare pre azute !au> dupa caz> la =mplinirea <r!tei !tandard redu!e> ;eneficiarul unei pen!ii anticipate ori al unei pen!ii anticipate partiale poate !olicita trecerea la pen!ia pentru limita de <r!ta*La trecerea la pen!ie pentru limita de <r!ta> pen!ia anticipata !e recalculeaza> prin adaugarea perioadelor a!imilate !i a e entualelor !tagii de cotizare realizate =n perioada =n care plata pen!iei anticipate a fo!t !u!pendata* La trecerea la pen!ie pentru limita de <r!ta> pen!ia anticipata partiala !e recalculeaza> prin eliminarea diminuarii aplicate a!upra cuantumului pen!iei> precum !i prin adaugarea perioadelor a!imilate !i a e entualelor !tagii de cotizare realizate =n perioada =n care plata pen!iei anticipate partiale a fo!t !u!pendata* Calculul pen!iei de in aliditate

Encadrarea !au ne=ncadrarea =ntr?un grad de in aliditate !e face prin decizie emi!a de medicul e(pert al a!igurarilor !ociale* Propunerea pentru =ncadrarea =n grad de in aliditate !e face de catre medicul !peciali!t care a!igura a!i!tenta medicala* Stagiul de cotizare nece!ar pentru de!cCiderea dreptului la pen!ia de in aliditate !e raporteaza la <r!ta a uta la data e(pertizarii medicale* En !ituatiile pre azute la din lege pen!ia de in aliditate !e acorda indiferent de !tagiul de cotizare realizat de a!igurat in cazul =n care in aliditatea !?a i it ca urmare a unui accident de munca> a unei ;oli profe!ionale> a tu;erculozei> neoplazii> SIDA precum !i =n !ituatia =n care in aliditatea !?a i it =n timpul !i din

cauza =ndeplinirii o;ligatiilor militare> a!iguratul poate ;eneficia de pen!ie de in aliditate> indiferent de !tagiul de cotizare* La !ta;ilirea pen!iei de in aliditate a!iguratilor li !e acorda un !tagiu potential> determinat ca diferenta =ntre !tagiul complet de cotizare !i !tagiul de cotizare realizat efecti p<na la data =ncadrarii =ntr?un grad de in aliditate* En cazul a!iguratilor care au realizat cel putin /umatate din !tagiul de cotizare nece!ar> !tagiul potential !e determina ca diferenta =ntre !tagiul complet de cotizare !i !tagiul de cotizare nece!ar* Stagiul potential rezultat conform celor de mai !u! nu poate fi mai mare dec<t !tagiul de cotizare pe care a!iguratul l?ar fi putut realiza de la data i irii in aliditatii p<na la =mplinirea <r!tei !tandard de pen!ionare pre azuta> <r!ta la care> =n conditiile prezentei legi> poate !olicita o pen!ie pentru limita de <r!ta* Pentru !tagiul potential> acordat a!iguratilor =n drept !a o;tina o pen!ie de in aliditate> puncta/ul anual al a!iguratului e!te de2 ? #>$+ puncte pentru gradul I de in aliditate> re!pecti Candicap gra @ ? #>K# puncte pentru gradul II de in aliditate> re!pecti Candicap accentuat@ ? #>D# puncte pentru gradul III de in aliditate> re!pecti Candicap mediu* pentru cei cu pentru cei cu pentru cei cu

En ederea de!cCiderii dreptului la pen!ie de in aliditate !tagiul complet de cotizare cuprinde !i !porul acordat =n ;aza legi!latiei anterioare pentru acti itati de!fa!urate =n grupa I !i II de munca p<na la data de & aprilie "##&* Stagiul potential acordat a!iguratilor care au realizat un !tagiu de cotizare =n conditii de Candicap pree(i!tent calitatii de a!igurat !e determina ca diferenta =ntre !tagiile de cotizare nece!are pentru fiecare tip de Candicap din lege !i !tagiile de cotizare realizate efecti > a!tfel2 ? o treime din !tagiul complet de cotizare pentru cei cu Candicap gra pentru ne azatori@ accentuat@ ? !tagiul complet de cotizare pentru cei cu Candicap mediu* Stagiul potential !e determina =n ani> luni !i zile* En cazul =ncadrarii =n alt grad de in aliditate pen!ia de in aliditate !e !ta;ile!te cu re!pectarea conditiilor e(i!tente la data deciziei initiale> =n cuantumul aferent noului grad> conform pre ederilor legii* !i

? doua treimi din !tagiul complet de cotizare pentru cei cu Candicap

Pen!ionarii de in aliditate =ncadrati =n gradul I de in aliditate au dreptul> =n afara pen!iei> la o indemnizatie pentru =n!otitor> =n cuantum fi(* Cuantumul indemnizatiei pentru =n!otitor !e !ta;ile!te anual prin legea ;ugetului a!igurarilor !ociale de !tat !i nu poate fi mai mic dec<t !alariul de ;aza minim ;rut pe tara* En timpul e(ecutiei ;ugetare cuantumul indemnizatiei pentru =n!otitor !e reactualizeaza prin Cotar<re a 4u ernului* Suma fi(a pentru =ngri/ire> acordata =n ;aza legi!latiei anterioare> de ine la data de & aprilie "##& indemnizatie pentru =n!otitor =n =ntele!ul prezentei legi* 6eneficiarii pen!iei de in aliditate> la =mplinirea <r!tei !tandard pre azute > de in pen!ionari pentru limita de <r!ta> put<nd opta pentru cea mai a anta/oa!a dintre pen!ii* En acea!ta !ituatie indemnizatia de =n!otitor !e mentine indiferent de pen!ia pentru care !e opteaza* Per!oanele care au =mplinit <r!ta !tandard de pen!ionare nu mai pot !olicita =n!crierea la pen!ia de in aliditate* Calculul pen!iei de urma!

Au dreptul la pen!ie de urma! copiii !i !otul !upra ietuitor> daca per!oana decedata era pen!ionar !au =ndeplinea conditiile pentru o;tinerea unei pen!ii* Copiii au dreptul la pen!ie de urma!2 ? p<na la <r!ta de &K ani@ ? daca =!i continua !tudiile =ntr?o forma de =n atam<nt organizata potri it legii> p<na la terminarea ace!tora> fara a depa!i <r!ta de "K de ani@ in cazul copiilor care urmeaza cur!urile a doua !au mai multe in!titutii de =n atam<nt uni er!itar> pen!ia de urma! !e acorda p<na la terminarea cur!urilor primei in!titutii> fara a depa!i <r!ta de "K de ani* ? pe toata durata in aliditatii de orice grad> daca acea!ta !?a i it =n perioada =n care !e aflau =n una dintre !ituatiile pre azute mai !u!* Sotul !upra ietuitor are dreptul la pen!ie de urma! pe tot timpul ietii> la =mplinirea <r!tei !tandard de pen!ionare> daca durata ca!atoriei a fo!t de cel putin &+ ani* En cazul =n care durata ca!atoriei e!te mai mica de &+ ani> dar de cel putin &# ani> cuantumul pen!iei de urma! cu enit !otului !upra ietuitor !e diminueaza cu #>+J pentru fiecare luna> re!pecti K>#J pentru fiecare an de ca!atorie =n minu!* Sotul !upra ietuitor are dreptul la pen!ie de urma!> indiferent de <r!ta> pe perioada =n care e!te in alid de gradul I !au II> daca durata ca!atoriei a fo!t de cel

putin & an* Encadrarea =ntr?un grad de in aliditate a !otului !upra ietuitor =n ederea o;tinerii pen!iei de urma! !e face indiferent de <r!ta ace!tuia* Sotul !upra ietuitor are dreptul la pen!ie de urma!> indiferent de <r!ta !i de durata ca!atoriei> daca dece!ul !otului !u!tinator !?a produ! ca urmare a unui accident de munca> a unei ;oli profe!ionale !au tu;erculozei * Calculul pen!iei de urma! !e face din pen!ia !u!tinatorului decedat a!tfel2 ? !u!tinatorul decedat a ea pen!ie pentru limita de de urma! !e calculeaza din acea!ta pen!ie> <r!ta > !ituatie =n care pen!ia

? !u!tinatorul decedat a ea dreptul la pen!ie de limita de ar!ta> !ituatie =n care pen!ia de urma! !e calculeaza din pen!ia pentru limita de <r!ta la care ar fi a ut dreptul > ? !u!tinatorul decedat a ea pen!ie de in aliditate gradul I> !ta;ilita> !ituatie =n care pen!ia de urma! !e calculeaza din pen!ia in plata@ ? !u!tinatorul decedat !e afla =n plata pen!iei !au =ndeplinea la data dece!ului conditiile pentru o;tinerea unei pen!ii de in aliditate gradul II !au III> a unei pen!ii anticipate> a unei pen!ii anticipate partiale> inclu!i pen!ia anticipata conform Legii nr* "3&FF+> !ituatie =n care pen!ia de urma! !e !ta;ile!te din pen!ia de in aliditate gradul I> calculata conform legii* Cuantumul pen!iei de urma! !e !ta;ile!te> prin aplicarea unui procent a!upra puncta/ului mediu anual realizat de !u!tinator> =n functie de numarul urma!ilor =ndreptatiti> a!tfel2 ? pentru un !ingur urma! ? pentru " urma!i ? +#J ? $+J@

? pentru ' !au mai multi urma!i

? &##J *

Cuantumul pen!iei de urma!> =n cazul orfanilor de am;ii parinti> reprezinta =n!umarea drepturilor de urma!> calculate dupa fiecare parinte* Decizia de pen!ie Drepturile de pen!ie pentru limita de <r!ta !e acorda !i !e plate!c> de la data =ndeplinirii conditiilor de pen!ionare> daca cererea a fo!t depu!a =n termen de '# de zile de la acea!ta data* En cazul per!oanelor care =ndepline!c conditiile de pen!ionare !i a caror cerere a fo!t depu!a pe!te termenul aratat mai !u!> drepturile de pen!ie !e acorda !i !e plate!c de la data depunerii cererii =mpreuna cu actele do editoare* En cazul pen!iei pentru limita de <r!ta Aca de altfel pentru toate categoriile de pen!iiB admiterea !au re!pingerea cererii de pen!ionare !e face prin decizie emi!a de ca!a teritoriala de pen!ii =n termen de D+ de zile de la data

depunerii cererii* Ace!t termen curge de la data =nregi!trarii cererii cu toate actele care do ede!c =ndeplinirea conditiilor de pen!ionare* Decizia de pen!ionare !au de re!pingere a cererii de pen!ionare !e comunica =n !cri! !olicitantului> =n termen de + zile de la data emiterii* 6eneficiarul dreptului de pen!ie e!te o;ligat !a comunice ca!ei teritoriale de pen!ii orice modificare pri ind conditiile de acordare !i plata a pen!iei> =n termen de &+ zile de la aparitia ace!teia* Continuarea acti itatii ? cumul enituri

Pot cumula pen!ia cu eniturile realizate dintr?o acti itate profe!ionala> indiferent de ni elul eniturilor re!pecti e> copiii urma!i orfani de am;ii parinti Ape perioada !colarizarii> re!pecti p<na la ma(imum "K de aniB ne azatorii !i pen!ionarii pentru limita de <r!ta* De a!emenea pen!ionarii de in aliditate gradul III a caror capacitate de munca e!te redu!a la /umatate> pot de!fa!ura acti itati cu ma(im /umatate de norma > put<nd a!tfel cumula pen!ia cu !alariile o;tinute indiferent de cuantum* Pen!ionarii ;eneficiari ai unei pen!ii de urma! pot cumula pen!ia cu !alariul daca eniturile lunare dintr?o acti itate profe!ionala pentru care a!igurarea e!te o;ligatorie daca ace!tea !unt mai mici de o patrime din !alariul mediu ;rut pe economie* 6eneficiarii pen!iei pentru limita de <r!ta> care !i?au continuat acti itatea pot !olicita recalcularea pen!iei* Cererea de recalculare a pen!iei urmeaza acelea!i reguli procedurale pri ind !olutionarea !i conte!tarea> pre azute pentru cererea de pen!ionare* Pen!ia recalculata !e acorda =ncep<nd cu luna urmatoare celei =n care !?a depu! cererea de recalculare* Per!oanele =n!cri!e la pen!ie =n ;aza legi!latiei anterioare> pot !olicita recalcularea pen!iei prin adaugarea !tagiilor de cotizare ne alorificate initial !i a perioadelor a!imilate ? perioade necontri;uti e a!imilate !tagiului de cotizare> =n care a!iguratul a !ati!facut !er iciul militar ca militar =n termen !au militar cu termen redu!> pe durata legal !ta;ilita> a fo!t concentrat> mo;ilizat !au =n prizonierat>etc* Su!pendarea pen!iei !au anularea ace!teia are loc in cazul in care !e na!c incompati;ilitati ca urmare a realizarii de enituri !alariale> pentru cei in pen!ie de anticipata> anticipata partiala> in aliditate gradul I !au gradul II a caror capacitate de munca e!te pierduta in totalitate> !au in cazul urma!ilor a caror enituri depa!e!c o patrime din !alariul mediu ;rut pe economie*

Plata pensiilor Plata pen!iei !e face lunar> per!onal titularului> mandatarului de!emnat de ace!ta prin procura !peciala !au reprezentantului legal al ace!tuia* Formele de plata fiind prin2 ? ? ? po!ta ? la !ediul re!edintei> domiciliului cont curent per!onal cont de card*

En operatiunea !pecifica de plata a drepturilor de pen!ie pentru limita de <r!ta> pot !a apara !ituatii> =n care e!te nece!ara =ncetarea platii> !u!pendarea platii !au reluarea platii pen!iei* Drepturile de pen!ie pentru limita de <r!ta !e acorda !i !e plate!c de la data =ndeplinirii conditiilor de pen!ionare> daca cererea a fo!t depu!a =n termen de F# de zile de la acea!ta data* Drepturile de pen!ie anticipata !au pen!ie anticipata partiala !e acorda !i !e plate!c2 ? de la data =ndeplinirii conditiilor de pen!ionare> daca cererea a fo!t depu!a =n termenul pre azut mai !u!> dar nu =nainte de data =ncetarii calitatii de a!igurat ? in cazul per!oanelor ale caror cereri de pen!ionare au fo!t depu!e cu depa!irea termenului de F# de zile> drepturile de pen!ie !e acorda !i !e plate!c de la data depunerii cererii> =n cazul pen!iei pentru limita de <r!ta iar pentru pen!iile anticipate !i anticipate partiale de la data depunerii cererii> dar nu =nainte de data =ncetarii calitatii de a!igurat> Drepturile de pen!ie de in aliditate !e acorda !i !e plate!c2 ? de la data =ncetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca> daca cererea a fo!t depu!a =n termen de K# de zile de la data emiterii deciziei medicale de =ncadrare =n grad de in aliditate@ ? de la data =ncetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca> dar nu =nainte de data =ncetarii calitatii de a!igurat> daca cererea a fo!t depu!a =n termenul pre azut mai !u!> ? de la data depunerii cererii> dar nu =nainte de data =ncetarii calitatii de a!igurat> ale caror cereri au fo!t depu!e cu depa!irea termenului de K# de zile

? de la data depunerii cererii> =n cazul per!oanelor care la data !olicitarii pen!iei de in aliditate nu mai au calitatea de a!igurat* Drepturile de pen!ie de urma!> =n cazul per!oanelor care =ndepline!c conditiile pre azute de prezenta lege la data dece!ului !u!tinatorului a!igurat> !e acorda la cerere2 ? incep<nd cu luna urmatoare dece!ului> =n cazul =n care !u!tinatorul decedat era pen!ionar> daca cererea a fo!t depu!a =n termen de F# de zile de la data dece!ului@ ? de la data dece!ului !u!tinatorului> =n cazul =n care !u!tinatorul decedat nu era pen!ionar la data dece!ului> daca cererea a fo!t depu!a =n termen de F# de zile de la acea!ta data@ ? de la data depunerii cererii> =n !ituatiile =n care !?au depa!it termenele pre azute pre azute mai !u! ? =n cazul =n care urma!ul =ndepline!te conditiile pre azute de lege ulterior datei dece!ului !u!tinatorului a!igurat> drepturile de pen!ie de urma! !e acorda de la data =ndeplinirii conditiilor> daca cererea a fo!t depu!a =n termen de F# de zile de la data =ndeplinirii conditiilor* ? =n !ituatia =n care !?a depa!it termenul pre azut > drepturile de pen!ie de urma! !e acorda de la data depunerii cererii> dar nu =naintea =ncetarii calitatii de a!igurat* Reactualizarea pen!iilor Rata de =nlocuire a eniturilor profe!ionale> prognozate pe economie !e !ta;ile!te prin lege*9aloarea unui punct de pen!ie !ta;ilit prin :otar<re de 4u ern !e actualizeaza =n functie de po!i;ilitatile financiare> =n cur!ul e(ecutiei ;ugetare> prin inde(area trime!triala cu un procent care !a acopere cu p<na la &##J rata inflatiei* Actualizarea alorii punctului de pen!ie !e realizeaza =n functie de po!i;ilitatile financiare> =n cur!ul e(ecutiei ;ugetare> de regula> =n ultima luna a trime!trului* Urmarind reducerea> eliminarea inecCitatilor preluate de ecCiul !i!tem al a!igurarilor !ociale> =n perioada aniilor "##"?"##D !?au aplicat ma!uri de recorelare a pen!iilor* En cur!ul anului "##+ !?a finalizat operatiunea de recalculare a pen!iilor !ta;ilite anterior intrarii =n igoare a noii legi> aplic<ndu?!e principiile noi> con!acrate =n formula de calcul a pen!iei* 4ruparea !i modul de plata pen!iilor alorificare a informatiilor determinante pri ind !ta;ilirea !i

La alorificarea pe perioade a =n!crierilor din carnetele de munca !e au =n edere2 ? ? !alariile ;rute> p<na la data de '# iunie &F$$> inclu!i @ !alariile nete> =ntre & iulie &FF$ !i '& decem;rie &FF#@

!alariile ;rute> de la & ianuarie &FF&*

Pentru perioadele care au con!tituit ecCime =n munca !i nu !?a datorat CAS> la determinarea puncta/ului anual !e utilizeaza> dupa caz> !alariul minim pe economie ;rut !au net> re!pecti !alariul de ;aza minim ;rut pe tara din perioadele re!pecti e* Fac e(ceptie perioadele de detentie din moti e politice> deportare !au prizonierat> =n cazul ace!tora fiind utilizat ecCi alentul a &>+ !alarii minime pe economie A;rute !au neteB din acele perioade* Stagiul de cotizare realizat> =n principal !e compune din2 ? ecCimea =n munca @ ? perioadele =n care per!oana a ;eneficiat de pen!ie de in aliditate> a/utor de !oma/@ ? perioadele =n care per!oana a fo!t =n incapacitate temporara de munca> concediu de maternitate@ ? perioadele =n care per!oana a ;eneficiat de indemnizatie pentru cre!terea copilului@ ? perioadele de timp nelucrate din cauza reducerii timpului de munca pentru pre enirea =m;olna irilor !i recuperarea capacitatii de munca@ ? perioadele =n care per!oana a urmat !i a a;!ol it cur!urile de zi ale =n atam<ntului !uperior> pe durata lor normala@ ? perioadele =n care per!oana a !ati!facut !er iciul militar> a fo!t concentrat> mo;ilizat !au =n prizonierat@ perioadele pentru care per!oana a ;eneficiat de pre ederile Decretului?lege nr*&&53&FF# pri ind acordarea unor drepturi per!oanelor per!ecutate din moti e politice de dictatura in!taurata cu =ncepere de la K martie &FD+> precum !i celor deportati =n !trainatate !i con!tituite =n prizonierie@ Daca o per!oana a fo!t a!igurata !imultan la !i!temul de a!igurari !ociale de !tat !i la cel al pen!iilor pentru agricultori> la !ta;ilirea puncta/ului !e cumuleaza eniturile a!igurate din perioadele re!pecti e Ade dinainte de & aprilie "##&B* A!iguratii care au contri;uit la fondul pentru pen!ia !uplimentara cu "> '> re!pecti + la !uta ;eneficiaza de o cre!tere a puncta/ului determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la puncta/ele anuale realizate =n ace!te perioade> a!tfel2 ? ? ? &K J pentru perioada &*I*&FK$?&*I*&F$'@ &' J pentru perioada &*I*&F$'?&*I*&F$5@ &D J pentru perioada &*I*&F$5?&*9II*&F5K@

? ? ? ? ? ?

"& J pentru perioada &*9II*&F5K?&*LI*&FF#@ &+ J pentru perioada &*LI*&FF#?&*I9*&FF&@ &D J pentru perioada &*I9*&FF&?&*I9*&FF"@ &' J pentru perioada &*I9*&FF"?&*I*&FFF@ "" J pentru perioada &*I*&FFF?&*II*&FFF@ &$ J pentru perioada de dupa &*II*&FFF*

A!iguratii care au contri;uit cu D J la fondul pentru pen!ia !uplimentara ;eneficiaza de o cre!tere !i mai !u;!tantiala a puncta/elor anuale2 "K J pentru perioada &*9II*&F$&?&*I*&F$5 !i "5 J pentru perioada &*I*&F$5?&*9II*&F5K*

I LIO)RA*IE: '. OU) n". '+%&'( , mo-i.i/a"ea si /om01eta"ea Le2ii n". %3(+%&'& , sistem!1 !nita" -e 0ensii 0!41i/e %. Le2ea n". %3(+%&'& 0"ivin- sistem!1 !nita" -e 0ensii 0!41i/e (. 555.Avo/atnet."o