Sunteți pe pagina 1din 107

1.

NOTIUNI DESPRE DREPT ELEMENTE DE DREPT CIVIL DEFINITIA DREPTULUI Totalitatea regulilor de conduita stabilite sau sanctionate de stat si care sunt aduse la indeplinire prin forta de constarngere a statului. Odata cu nevoia de aparare a unor valori sociale, a aparut notiunea de drept, si a fpst imbunatatit de-a lunbgul timpului, odata cu dezvoltarea societatii8 umanme. Dreptul intern se imparte in drept public care se ocupa de organizarea statului si a autoritatilor publice, de raporturile dintre stat si cetateni si de catele facute de persoanle einvestite cu atrivbutii speciale pentru reaklizarea uno0r interese fgenerale publice; si drept privat- care reglementreaza raporturile private dintre cetateni. istemul dreptului se imparte pe ramuri de drept, dupa specificul relatiilor sociale pe care le reglementeaza, astfel e!ista" - drept civil cuprinde normele ce reglementeaza raporturile patrimoniale care nu au caracter comercial, unele raporturi nepatrimoniale, precum si conditia #uridica a persoanelor fizice si #uridice care au calitatea de subiecte ale raporturilor #uridice. - drept procesu l civil cuprinde ansamblul normelor care reglementeaza activitatea de #udecare a cauzelor civile si de e!ecutare a $otararilor pronuntate de catre instante. - drept co!erci l cuprinde normele ce reglementeaza raportuirle patrimoniale avand caracter comercial, izvorate din natura actelor si faptelor #uridica - ca fapte de comert, ori din calitatea speciala a participantilor la raproturile #uridice respective. - dreptul familiei cuprinde normele dce reglementeaza raporturile ce decurg din casatorie, rudenie, filiatie, adoptie, cat si norme privind ocrotirea minorilor, a celor lipsiti de capacitate sau cu capacitate restransa. - dreptul !u"cii cuprinde normele ce reglementeaza raportuirle sociale de unca dintre patroni si salariati, anga#atori si anga#ati, privind fe%lul muncii, natura muncii, drepturile si obligatiile partilor, atributiile acestora, protectia salariatilor, etc. - drept d!i"istr tiv cuprinde normele legale care privesc organizarea si desfasurarea activitatii organelor administratiei de stat, a serviciilor publice - drept #i" "ci r cuprinde normele care reglementeaza relatiile referitoare la intocmirea, apriobarea si e!ecutarea bugetului de stat - drept pe" l cuprinde totalitatea normelor care stabilesc faptele sociale cu un grad de pericol social ridicat, denumite contraventii sau infractinui si pedepsele ce pot fi aplicate celor care savarsesc aceste fapte - drept procesu l pe" l cuprinde ansamblul normelor care reglementeaza desfasurarea procesului penal in faza urmaririi penale si a #udecatii - drept i"ter" tio" l care cuprind element de e!traneitate

&rin drept se intelege totalitatea normelor #uridice adoptate de organele competente ale statului, in scopul reglemenatrii relatiilor dintre oameni in cadrul societatii, pentru o mai buna convietuire. NORMA DE DREPT - 'ste o regula de conduita cu caracter general si impersonal, stabilita de organele de stat competente prin lege sau prin alte acte normative. (orma #uridica are trei elemente" ipoteza, dispozitia si sanctiunea. )unctie de felul acestora normele pot fi generale sau speciale, norme de drept penal sau civil, norme pro$ibitive sau onerative, etc. *n ansamblul lor, normele #uridice sunt legate intre ele si alcatuiesc un sistem. +cest sistem de drept este format din ramuri de drept. ,amura de drept reprezinta un ansamblu de norme #uridice legate organic intre ele prin obiectul de reglementare, adica grupul de relatii sociale supuse reglementarii criteriul obiectiv, si metoda de reglementare criteriul subiectiv. I$VOARELE DREPTULUI (otiunea de izvor are mai multe intelesuri" izvor material prin care se inteleg conditiile materiale, naturale, de e!istenta a societatii, care dau in ultima analiza continutul si esenta dreptului; izvor formal, adica formele specifice de e!primare a normelor #uridice prin care se determina vointa care a stat la baza adoptarii lor. Din punct de vedere formal, izvoarele pot fi diferite" -onstitutia ,omaniei, -odurile &enal, civil si comercial, etc., legile complementare, care completeaza -odurile, legile speciale cu dispozitii speciale si tratatele si conventiile internationale. PARTICIPANTII" &ersoane fizice si persoane #uridice care participa la raporturile de drept civil, penal, etc.

DREPT CIVIL 'ste o ramura a dreptului privat si cuprinde un ansamblu de norme #uridice cuprinse in acte normative, care constituie izvoarele dreptului civil. Dreptul civil este principala ramura de derept privat, pozitia sa fiind evidentiata de sintagma drept comun. Orice alta reglementare indiferent de materie, se completaeza cu prevederile -odului -ivil. Definitie" 'ste acea ramura care reglemeteaza raporturi patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si persoane #uridice aflate pe pozitii de egalitate #uridica ,aporturile patrimoniale sunt alcatuite din raprturile reale, ce au in continutul lor drepturi reale . drept de proprietate/ si din raporturile obligationale c!are contin drepturi de creanta.

,aporturile nepatrimoniale sunt formate din raportuirle care privesc e!istenta si integritatea subiectelor de drept civil, raproturile de ideentificare cu care se individualizeaza subiectele de drept civil, si raprotuirle generate de creatia intelectuala +ceste raporturi se por desfasura numai intre persoane fizice, numai intere persoane #uridice sau mi!te. I$VOARELE DREPTULUI CIVIL -onstitutia, -odul -ivil, legi, decrete si alte cate normative. RAPORT DE DREPT CIVIL consta intr-o relatie sociala-patrimoniala ori nepatrimoniala, reglementata de dreptul civil. -uprinde 0 elemente constitutive" partile.subiectele/ raprotului #uridic, si aceste apot fi persoanele fizice si persoanele #uridice, titulare de drepturim si obligatii; continutul raprotului #uridic civil care este dat de totalitatea drepturilor subiective si a obligatiilor civile pe care le au partile; si obiectul raportului #uridic civil care consta in actiunile sau inactiunile la care sunt indrituite partile sau poe care acestea sunt tinute sa le respecte, adica conduita pe care o pot avea sau trebuie sa o aiba partile. +ceste elemente trebuie intrunite cumulativ. SU%IECT DE DREPT CIVIL cuprinde persoanele fizice si persoanele #uridice, in calitate de titulari de drepturi si obligatii civile. CATE&ORII DE SU%IECTE DE DREPT CIVIL 1 mari categorii" - &', O+(' )*2*-' - subiecte individuale de drept civil - &', O+(' 34,*D*-' subiecte colective de drept civil &ersoanele fizice sunt omul, ca titular de drepturi si obligatii civile. - minorii sub 56 ani, care sunt persoane fizice lipsite de capacitate de e!ercitiu - minorii intere 56 si 58 ani care au capacitate de e!ercitir restransa - ma#orii care au capacitate de e!ercitiu deplina &ersoanele #uridice sunt un colectiv de oameni, care intrunind conditiile cerute de lege, sunt titulari de drepturi si obligatii civile, dar au o organizare proprie, un patrimoniu distinct, si un scop anume determinat. &ersoanle #uridice pot fi particulare sau private, de stat, mi!te, etc. -alitatea de subiect de drept civil presupune si capacitatea civila, cu 1 elemente fundamentale" capacitatea de folosinta .adica aptitudinea de a avea drepturi si obligatii/ si capacitatea de e!ercitiu .adica aptitudinea de a-si e!ercita drepturile si de a-si asuma obligatiile, savarsind acte #uridice in mune propriu/

Notiu"e de o'li( tie civil o categorie de raporturi #uridice ce contin drepturi de creanta, indatorirea ce-i revine suboiectului pasiv intr-un raport #uridic civil, de a da, a face sau a nu face ceva, inscrisul care incorporeaza si constata e!istenta unei creante. Deci, obligatia este indatorirea subiectului pasiv de a avea o anumita conduita, corespunzatoare cerintei subiectului activ, constand in a da, a frace ceva sau a nu face ceva, conduita care poate fi impusa la nevoie prin forta de constarngere a stattului. *n raport de obiectul lor, distingem" - obligatii de a da, a face sau a nu face - obligatii pozitive si negative - obligatii de rezultate si de diligenta *n raport de grasdul de opozabilitate, dfistingem" - obligatii obisnuite, opozabile partilor - obligatii opozabile si tertilor - obligatii reale *n raport de sanctiune, distingem" - obligatii perfecte - obligatii imperfecte Drepturile subiectelor de drept civil pot fi absolute sua relative, patrimoniale sau personale .nepatrimoniale/. Dreptul absolut este dreptul in temeiul caruia titularul sau, determinat, are posibilitatea sa-l e!ercite singur, celelalte personae avand obligatia generala si negativa de a nu face nimic de natura sa aduca atingere. Dreptul relativ este dreptul in temeiul caruia subiectula citv determinat are posibilitate%a de a pretinde de la subiectul pasiv sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva. Dreptul patrimonial este dreptul care are un continut economic evaluabil in bani. Dreptul personal nep7atrimonial este acela care are un continut economic, dar nu este evaluabil in bani. Din cuprinsul drepturilor patrimoniale amintim drepturile reale care sunt acele drepturi subiective in virtutea carora titularul sau poate sa-si e!ercite in mod direct atrbutele asupra unui lucru, fara a fi necesara interventia altei persoane; si drepturile de creanta, care sunt drepturile subiective in virtutea carora subiectul activ poate prtetinde subiectului pasiv sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva. Definitia 8bunului9 .8lucru9/ prin bun se intelege o valoare economica ce este utila pentru satisfacerea nevoii materiale ori spirituale a omului si este susceptibila de apropiere sub forma dreptului patrimonial. +ltfel spus, proprietatea este dreptul unei persoane de a se bucura si de a disapune de un anumit lucru in mod e!clusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege. -odul civil statueaza ca numai lucrurile ce sunt in comert pot fi obiectul unui contract.

&rin bun poate fi desemnat un lucru, sau in sens larg poate desemna atat lucrul cat si dreptul patrimonial ce are ca obiect acel lucru. &atrimoniul consta in totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale ce apartin unei persoane fizice sau #uridice. :unurile pot fi clasificate in functie de diferite criterii" - dupa natura lor" bunuri mobile si imobile - dupa regimul circulatiei #uridice" bunuri din circuitul civil si bunuri scoase din circuitul civil - dupa modul in care sunt determinate" bunuri determinate individual si bunuri determinate generic - dupa cum pot fi sau nu inlocuite in e!ecutarea unei obligatii civile" bunuri fungibile si bunuri nefungibile - dupa corelatia dintre ele" bunuri principale si bunuri accesorii - dupa cum pot fi impartite fara sa-si sc$imbe destinatia" bunuri divizibile si bunuri indivizibile - dupa modul de folosire care implica sau nu consumarea acestora"bunuri consumptibile si bunuri neconsumptibile. -ategorii de bunuri mobile .miscatoare/" - mobile prin natura lor - mobile prin determinarea legii - mobile prin anticipatie -ategorii de bunuri imobile .nemiscatoare/" - imobile prin natura lor - imobile prin obiectul la care se aplica - imobile prin destinatie %u"uri #l te i" circuitul civil sunt acele bunuri care pot face obiectul actelor #uridice, care pot fi dobandite sau instrainate printr-un act #uridic. Din aceasta categorie fac parte bunurile care pot circula liber si b unurile care pot fi dobandite, detinute sau instrainate conditional. %u"uri sco se di" circuitul civil acele bunuri care nu pot forma obiectul unui act #uridic, respectiv bunurile inalienabile. Dreptul de propriet te in sens obiectiv desemneaza ansamblul normelor #uridice ce privesc proprietatea in sens larg, respectiv o instituite #uridica. *n sens subiectiv desemneaza orice proprietate mobiliara, imobiliara, proprietatea unui uzufruct, proprietatea unei creante , etc., iar in sens restrans, reprezinta proprietatea corporala, respectiv dreptul de proprietate asupra bunurilor corporale mobile si imobile.

&roprietatea este dreptul pe care il are o presoana de a se bucura si de a dispune de un lucru in mod e!clusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege. +tributele dreptului de proprietate fructus .a se bucura/, abusus . a dispune/ si usus .folosinta/. +ltfel spus, atributele dreptului de proprietate sunt" posesia, folosinta si dispozitia. &osesia este o stare de fapt si consta in detinerea unui lucru sau folosirea unui drept. )olosinta este acea prerogativa in virtutea careia proprietarul poate intrebuinta bunul in interesul sau si poate sa-i perceapa fructele. Dispozitia este prerogativa proprietarului de a dispune liber de bunul sau. Dreptul de proprietate este acel drept real care confera titularului sau, persoana fizica sau #uridica, atributele de posesie, folosinta si dispozitie asupra unui lucru, pe care le e!ercita in mod e!clusiv si absolut. C r cterele dreptului de propriet te" - caracter absolut, fiind in acest fel inviolabil - caracter e!clusiv - caracter perpetuu si transmisibil - caracter individual - caracter legal )ormele dreptului de proprietate" dreptul de proprietate publica si dreptul de proprietate privata. &roprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale .comuna, oras, #udet/. &roprietatea privata apartine particularilor, persoane fizice si #uridice, inclusiv statului sau unitatilor administrativ-teritoriale. Titularii dreptului de proprietate privata pot fi atat persoanele fizice, persoanele #uridice, cat si statul si unitatile administrativ-teritoriale. &ersoanele #uridice sunt titulare ale dreptului de proprietate privata asupra bunurilor din patrimoniul lor. '!emple de persoane #uridice" societati comerciale, asociatii, sindicate, etc. +lte drepturi reale" - dreptul de administrare este acel drept real consituit prin act administrativ asupra unor bunuri care apartin statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, in virtutea caruia titularul poate sa e!ercite posesia, folosinta si in anumite limite dispozitia, cu respectarea dreptului de proprietate al celui care l-a constituit. *n ceea ce priveste atributele acestui drept, posesia si folosinta se e!ercita la fel ca in cazul dreptului de proprietate, insa dispozitia este limitata. O'iectul ctului )uridic acesta trebuie sa indeplineasca o serie de conditii" - sa e!iste

sa fie in circuitul civil sa fie determinat ori determinabil sa fie posibil sa fie licit sa fie moral o'li( tiilor

Teori (e"er l

Co"tr ctul este acordul intre doua sau mai multe persoane spre a consitui sau a stinge intre dansii un raport #uridic. 'ste un act #uridic, bilateral sau multilateral, apt sa produca efectele #uridice urmarite de parti. ;ointa #uridica e!primata de partile contractante nu poate produce efecte #uridice daca sunt incalcate normele #uridice imperative .contrara bunelor moravuri si ordinii publice/. anctiunea consta in nulitatea absoluta a contractului inc$eiat cu nerespectarea normelor imperative. *n functie de continut, contractele pot fi sinalagmatice .bilaterale/ si unilaterale. -ontracte bilaterale contract de vanzare-cumparare, contract de locatiune, contract de sc$imb, etc. -ontracte unilaterale contract de comodat, contract de ga#, contract de imprumut, etc. *n functie de scopul urmarit de parti, contractele pot fi cu titlu gratuit si cu titlu oneros. -ontract cu titlu gratuit contract de comodat -ontract cu titlu oneros contract de vanzare-cumparare, contract de locatiune. I"c*eiere co"tr ctelor realizarea acordului de vointa al partilor asupra clauzelor contractuale. Trebuie indeplinite conditii de validitate, de fond si de forma. '!ista 1 etape importante in inc$eierea unui contract" oferta de a contracta si acceptarea ofertei. O#ert de co"tr ct reprezinta propunerea facuta de o persoana in vederea inc$eierii unui anumit contract. Oferta poate fi scrisa, verbala sau tacita. Oferat trebuie sa intruneasca toate conditiile de valabilitate a consimtamantului. Trebuie sa fie o manifestare de vointa reala, neviciata si sa fie facuta cu intentia de a produce efecte #uridice. Trebuie sa fie precisa si completa. Oferta o data acceptata asistam la principiul obligativitatii. Oferta poate fi revocata in mod licit, daca actul revocarii a a#uns la destinatarul ofertei cel mai tarziu o data cu oferta insasi. -ea de-a doua etapa, acceptarea ofertei consta in raspunsul in care se manifesta acordul cu oferta primita.

Accept re poate fi e!presa, in forma scrisa , verbala sau tacita. De asemena acceptarea trebuie sa concorde cu oferta si trebuie sa provina de la persoana careia i-a fost transmisa oferta. <omentul inc$eierii contractului trebuie determinat foarte bine si consta in stabilirea momentului in care acceptarea inatalneste oferta, formandu-se astfel acordul de vointa. Determinarea se face in 1 ipostaze" ofertantul si acceptantul se afla unul in prezenta celuilalt contract inc$eiat intre prezenti, si ofertantul si acceptantul nu se afla in acelasi loc si contractul se inc$eie prin corespondenta contract intre absenti. *mportanta stabilirii momentului inc$eierii contractului in functie de acest moment se stabilesc urmatoarele" - se apreciza posibilitatea revocarii ofertei si caducitatea ofertei - se apreciza e!istenta cauzelor de nulitate - se determina legea aplicabila contractului inc$eiat - incep sa se produca efectele #uridice ale contractului - incepe sa curga in anumite cazuri termenul de prescriptie e!tinctiva - se determina locul inc$eierii contractului in vederea stabilirii instantie competente sa #udece un litigiu +. ELEMENTE DE DREPT COMERCIAL F pte de co!ert -odul -omercial stabileste anumite acte #uridice si operatiuni pe care le califica fapte de comert. )apte de comert cumpararile de produse sau de marfuri spre a le revinde, fie in natura, fie dupa ce se vor fi lucrat sau pus in lucru, ori numai spre a se inc$iria vanzarile de producte, vanzarile si inc$irierile de marfuri in natura sau lucrate si vanzarile de obligatiuni ale statului sau alte titluri de credit contrcatele de raport asupra obligatiunilor de stat sau asupra altor titluri de credit circuland in comert cumpararile sau vanzarile de parti sau de actiuni ale societatilor comerciale orice intreprinderi de furnituri intreprinderile de spectacole publice intreprinderile de comisioane, agentii si oficiuri de afaceri intreprinderile de constructiuni intreprinderile de fabrici, de manufactura si imprimerie intreprinderile de editura, librarie si obiecte de arta operatiunile de banca si sc$imb operatiunile de mi#locire in afaceri comerciale intreprinderile de transporturi de persoane sau de lucruri pe apa sau pe uscat

cambiile sau ordinele de producte sau marfuri constructiunea, cumpararea, vanzarea si revanzarea de vase pentru navigatiunea interioara si e!terioara e!peditiunile maritime asigurarile terestre asigurarile contra riscurilor navigatiunii depozitele pentru cauza de comert depozitele in docuri si antrepozite, etc. 'numerarea actelor si operatiunilor din art. 0 -od -omercial apare ca imperfecta, vetusta si incompleta. )aptele de comert au fost clasificate in 1 categorii" fapte de comert obiective si fapte de comert subiective. -lasificarea faptelor de comert" - operatiunile de interpunere in sc$imb sau circulatie . cumpararea si vanzarea comerciala/ - operatiunile care realizeaza organizarea si desfasurarea activitatii de productie, adica intreprinderile ca organism economic - actele #uridice si operatiunile cone!e .accesorii contractele de report asupra titlurilor de credit, cumpararile de parti sociale, depozitele pentru cauza de comert, etc./ Co!erci "tii subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atat comerciantii cat si necomerciantii. -odul comercial nu defineste termenul de comerciant, ci precizeaza cine are calitatea de comerciant. &otrivit art. = -od comercial, comerciant poate fi orice persoana fizica sau #uridica care desfasoara o activitate comerciala adica savarseste fapte de comert cu caracter profesional. *nainte de inceperea activitatii comerciale comerciantul este obligat sa se inmatriculeze la ,egistrul -omertului, si sa inregistreze de asemenea orice mentiuni privind activitatea ulterioara. -omerciantul este obligat sa desfasoare activitatea comerciala in conditiile unei concurente loiale. -omerciantii se impart in doua categorii" - comercianti persoane fizice .individuali/ - societati comerciale .comertianti colectivi/ >a acestea se adauga ,egiile +utonome.

Co!erci "ti perso "e #i,ice - au calitate de comerciant daca savarsesc fapte de comert cu caracter profesional Societ ti co!erci le - acestora le e recunoscuta calitatea de comerciant prin insusi obiectul lor de activitate DO%ANDIREA CALITATII DE COMERCIANT - persoana fizica pentru a deveni comerciant trebuie sa savarseasca anumite fapte de comert obiective - dupa dobandirea calitatii de comerciant toate actele si faptele #uridice ale comerciantului se prezuma a fi comerciale - sunt comercianti aceia care fac fapte de comert avand comertul ca profesiune obisnuita - societatea comerciala pentru a dobandi calitatea de comerciant trebuie sa se constituie cu respectarea conditiilor prevazute de lege -. SOCIETATILE COMERCIALE -odul -omercial si >egea nr. 05?5@@0 nu definesc societatea comerciala. Din dispozitiile art. 56@5 si 56@1 -od -ivil si din art. 5 >egea nr. 05?5@@0 rezulta ca societatea este un contract in temeiul caruia doua sau mai multe persoane .asociati/ se invoiesc sa pun$a in comun, anumite bunuri, pentru a desfasura impreuna o activiate, in vederea realizarii si impartirii beneficiilor care vor rezulta. Din aceasta definitei reiese ca societatea comerciala in calitate de persoana #uridica are o organizare de sine statatoare, isi constituie un capital necesar obiectului de activitate si urmareste satisfacerea intereselor economice si sociale ale asociatilor. Tipuri de societati comerciale" - societatea in nume colectiv este aceea in care raspunderea asociatilor este solidara si nelimitata, iar obligatiile sunt garantate cu patrimoniul social - societatea in comandita simpla este aceea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati; acestia raspund numai in limita aportului lor - societatea in comandita pe actiuni, al carui capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea solidara si nelimitata a asociatilor comanditati; acestia sunt obligati numai la plata actiunilor lor - societatea pe actiuni ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; actionarii sunt obluigati la plata actiunilor lor

- societatea cu raspundere limitata ale carei oblifgatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. Societ te i" "u!e colectiv- acea societate constituita prin asocierea, pe baza deplinei increderi, a doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri pentru a desfasura o activitate comerciala, in scopul impartirii beneficiilor rezultate si in care asociatii raspund nelimitat si solidar, pentru obligatiile societatii. Societ te i" co! "dit si!pl - este societatea care se constituie pe baza deplinei increderi, a uneia sau mai multor persoane, numite comanditati, care asigura gestiunea si conducerea societatii si raspund pentru obligatiile sociale, solidar si nelimitat, cu una sau mai multe persoane, numite comanditari, care nu participa la conducerea societatii si raspund pentru obligatiile sociale, numai in limita, a aportului lor la capitalul societatii. Societ te pe ctiu"i- este acea societate constituita prin asocierea mai multor persoane numite actionari, care contribuie la formarea capitalului social prin cote de participare de valoare egala, reprezentate prin titluri de credit circulabile, numite actiuni, in scopul impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale, in limita aportului lor incorporat in actiuni. Societ te cu r spu"dere li!it t - este acea societata ce se constituie pa baza deplinei increderi a doua sau mai multe persoane care pun in comun anumite bunuri pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea dobandirii si impartirii beneficiilor si care raspund pentru obligatiile societatii in limita aportului. Dizolvarea societatii prin acesta se intelege desfiintarea ei, ca persoana #uridica, incetarea e!istentei ei si nu numai a contractului de societate sau a statului societatii. C u,e (e"er le de di,olv re. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia $otararea adunarii generale falimentul declararea nulitatii societatii reducerea la #umatate a capitalului social al societatilor pe actiuni sau micsorarea acestuia sub limita legala - $otararea tribunalului la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice, precum neantelegerile grave dintre asociati care impiedica functionarea societatii Lic*id re societ tii / constituie un ansamblu de operatiuni avand ca scop inc$eierea afacerilor aflate in curs de desfasurare, la data dizolvarii societatii,

transformarea activului in numerar, si impartirea intre asociati a sumelor de bani ramase dupa efectuarea platilor INTREPRIN$ATORI INDIVIDUALI SI ASOCIATII FAMILIALE Pre!i,e -intreprinzatorii individuali nu pot fi decat persoanele cu domiciliul in ,omania. -asociatiile familiale se infiinteaza de catre membrii aceleiasi familii. Av "t )e -autorizarea rapida -costuri de infiintare mai mici De, v "t )e -impozitarea se face asupra veniturilor .60A/ -putere financiara redusa -limitari in stabilirea obiectului de activitate -nu se poate anga#a personal SOCIETATI COMERCIALE Le(e societ tilor co!erci le -101112 3repu'lic t 4 Societ te i" "u!e colectiv 3SNC4 C r cteristici -obligatiile sociale sunt garantate atat cu patrimoniul societatii cat si cu raspunderea nelimitata a asociatilor Av "t )e -organizare simpla -nu e!ista restrictii in privinta limitei minime a capitalului social De, v "t )e -raspunderea nelimitata a asociatilor .in caz de faliment, in momentul in care capitalul social nu poate acoperi datoriile societatii, se trece la vanzarea activelor personale ale asociatilor/ Societatea in comandita simpla (SCS) C r cteristici -asociatii sunt de doua tipuri" comanditari si comanditari -raspunderea este nelimitata pentru asociatii comanditati si in limita aportului la capital in cazul comanditarilor -e!ista cel putin 1 asociati .comanditar si comanditat/ Av "t )e -organizare simpla

-nu e!ista restrictii in privinta limitei minime a capitalului social De, v "t )e -comanditarii participa la beneficii nu si la conducerea firmei Societatea pe actiuni (SA) C r cteristici -garantarea se face cu patrimoniul social, actionarii raspund numai pentru plata actiunilor lor -in derularea activitatii, se delimiteaza de proprietarii acesteia care pot vinde actiunile fara a afecta derularea afacerii -capital social minim 1B.000 'uro in ec$ivalent lei Av "t )e -raspunderea limitata a actionarilor -posibilitati ridicate de finantare datorita fluiditatii circulatiei actiunilor -proprietatea asupra societatii, totala sau partiala, poate fi transferata cu usurinta altui investitor De, v "t )e -infiintarea este greoaie, cu multe formalitati -este necesara asocierea a cel putin B persoane pentru infiintarea societatii Societatea in comandita pe actiuni (SCA) C r cteristici -raspunderea este nelimitata pentru asociatii comanditati, comanditarii fiind obligati numai la plata actiunilor -capital social minim 1B.000 'uro in ec$ivalent lei -constituirea si functionarea acestui tip de societate este apropiata de cea a + Societatea cu raspundere limitata (SRL) C r cteristici -garantarea se face numai cu patrimoniul social iar asociatii raspund in limita partilor sociale -limitarea la ma!im de B0 de asociati -capital social minim 100 lei, in parti sociale ce nu pot fi mai mici de 50 lei Av "t )e -raspunderea limitata a asociatilor -limita minima a capitalului de 1 min. lei -control asupra managementului afacerii -poate avea un singur asociat De, v "t )e -obiectele de activitate permise sunt limitate

-o persoana poate fi asociat unic al unui singur ,> LE&ISLATIE pe"tru societ ti co!erci le >'C'+ (,. 05?5@@0 ,'&4:>*-+T+ * -4 <OD*)*-+,*>' 4>T',*O+,' privind societatile comerciale >'C'+ (,. 8B &,*;*(D &,O-'D4,+ *( O>;'(T'* .s-a modificat legea nr. D6 privind procedura falimentului si reorganizarii #udiciare/

-. Le(isl tie speci#ic ctivit tii turistice C dru le(isl tiv (e"er l l ctivit tii turistice - Eotarare nr. 5=5@ din 00?51?1008 .Eotarare 5=5@?1008/ privind organizarea si functionarea <inisterului Turismului - OrdonanFa Cuvernului nr. B8?5@@8 privind organizarea si desfGHurarea activitGFii de turism In ,omJnia - EotGrJre de Cuvern nr. 056 din 58 martie 100@ - O,DO(+(K+ D' 4,C'(KL nr. 8 din 58 februarie 100@ - EotGrJre nr. 16 din 11?05?100@ .EotGrJre 16?100@/ - EotGrJre pentru aprobarea (ormelor metodologice de aplicare a >egii nr.B66?1005 privind liberul acces la informaFiile de interes public ->'C'+ nr. B66?1005privind liberul acces la informaFiile de interes public - Ordin 1D5?00.00.1008 - Ordin 0=@?15.00.1008 - Ordin B00?15.06.1008 - Ordin =65?06.0D.1008 - Ordin D00?0D.0B.1008 - Ordin 1D5?0D.00.100@ C drul le(isl tiv speci#ic / "e5e LE&ISLATIE PRIVIND PROTECTIA CONSUMATORULUI
GENERALA:

Hotrre nr. 284/2009 din 11/03/2009 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr !"# din #$%&'%#&&( Actul a intrat in vigoare la data de #$ martie #&&( Ordonan nr. 21/1992 din #!%&"%!((# privind protecia consumatorilor Lege nr. 449/2003

din !#%!!%#&&' privind v)nzarea produselor i garaniile asociate acestora

!E"#$#"A: !a%&ete de 'er(i%ii t)ri'ti%e * O+ !&,%!((( privind activitatea de comercializare a pac-etelor de servicii turistice modificat prin .egea /'! din !/%!!%#&&!0 * Ordin 1!/ din !#%&$%#&&1 pentru aprobarea contractului*cadru de comercializare a pac-etelor de servicii turistice * Ordin #'1 din &/%&/%#&&! privind asigurarea turistilor 2n cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism, publicat in Monitorul Oficial, Partea I $'' din &#%&"%#&&!0 * .egea !$"%#&&& privind publicitatea cu modificrile i completrile ulterioare0 * O+ #!%!((# privind protecie consumatorilor, republicat 3#4 er(i%ii de %a*are t)ri'ti%a * O+ #!%!((# privind protecia consumatorilor, republicat 3#4, * .egea !$"%#&&& privind publicitatea, cu modificrile i completrile ulterioare, * 5+ !'#"%#&&! privind clasificarea structurilor de primire turistice, * Ordinul Ministrului 6urismului #&'%#&&# privind presc-imbarea certificatelor de clasificare i%sau a licenelor de turism, * Ordinul /'/%#&&" pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, norme de aplicare * .egea '$(%#&&# pentru prevenirea i combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificarile si completarile ulterioare,

* 5+ "&1 din #'%&"%#&&! privind unele msuri de informare asupra tarifelor ma7imale pentru serviciile de cazare 2n structurile de primire turistice cu funciuni de cazare turistic la turismul neorganizat, publicat 2n Monitorul Oficial, Partea I 1!( din '&%&"%#&&!, * 5+ #', din &"%&#%#&&! pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidena i protecia turitilor 2n structuri de primire turistice, publicat in Monitorul Oficial, Partea I (# din ##%&#%#&&!, * 5+ '&/%#&&! privind practicarea de ctre agenii economici din turism de tarife i ta7e nediscriminatorii 2ntre turitii rom)ni i strini * Ordin 1'/ din #'%&/%!((, pentru aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor privind mediul de via al populaiei, publicat 2n Monitorul Oficial, Partea I !$& din &'%&,%!((,, cu modificrile i completrile ulterioare, * Ordin ''& din !1%&$%#&&# privind dezinsectia i deratizarea structurilor de primire turistice 2n staiunile de pe litoral, publicat in Monitorul Oficial, Partea I #,& din #'%&$%#&&#, * 5+ !$!#%#&&# pentru modificarea i completarea 5+ !'#"%#&&! privind clasificarea structurilor de primire turistic, * Ordin 1&& %1$1%,#1%'1$%#&&! privind unele msuri de reducere a polurii fonice 2n staiunile turistice din zona litoralului Mrii Negre i 2n celelalte staiuni balneoclimatice, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I $"! din #!%&"%#&&!

er(i%ii de igiena +er'ona,a * O+ #!%!((# cu modificarile ulterioare privind protectia consumatorilor, republicata 3#40 * .egea !$"%#&&& privind publicitatea, cu modificarile ulterioare0 * .egea !,"%#&&& privind produsele cosmetice, cu modificarile si completarile ulterioare0 * Ordinul 1'/%!((, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei0 Norma de igiena privind mediul de viata al

populatiei din #'%&/%!((, elaborata de Ministerul 8anatatii, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I !$& din &'%&,%!((,, * Ordin !!'/%#&&, privind aprobarea Normelor de igien pentru cabinetele de 2nfrumuseare corporal, publicat in Monitorul Oficial, Partea I $"$ din !(%&,%#&&, * 5 + ($,%#&&& privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare, L# -A A"-ELOR NOR.A-#/E 0#N 0O.EN#1L !RO01 ELOR # ER/#"##LOR AL#.EN-ARE ACTE NORMATIVE CU CARACTER GENERAL

! OG nr.21/ 1992 privind protectia consumatorilor cu modificarile si completarile ulterioare0 # Legea nr. 323/ 2003 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianilor 2n relaia cu consumatorii i armonizarea reglementrilor cu legislaia european privind protecia consumatorilor0 ' HG nr.943/ 2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare0 $ HG. 430/ 2001 pentru aprobarea Instruciunilor de metrologie legal IM. "*&! 9Preambalarea unor produse 2n funcie de mas sau volum:, modificat prin HG nr. 402/ 20035 1 Lege nr. 140/2004 6r17 privind sigurana alimentelor i a -ranei pentru animale0 / REG1LA.EN-1L 6"E7 nr. 138/2002 de stabilire a principiilor i a cerinelor generale ale legislaiei alimentare, de instituire a Autoritii ;uropene pentru 8igurana Alimentar i de stabilire a procedurilor 2n domeniul siguranei produselor alimentare0 , REG1LA.EN-1L 6"E7 NR. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitii cu legislaia privind -rana pentru animale i produsele alimentare i cu normele de sntate animal i de bunstare a animalelor0 " O1G nr. 93/ 2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata prin legea nr 1,% #&&# cu modificarile si completarile ulterioare0 ( Ordonanta nr. 42/1994 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii0 !& Ordin nr. 332/ 842/ 28/ 442/ 2004 pentru aprobarea Normei privind 8istemul

rapid de alert pentru alimente i fura<e0 !! Ordin), 438/ 294/ 2002 pentru aprobare Normelor privind aditivii alimentari destinai utilizrii 2n produsele alimentare pentru consum uman, cu modificarile si completarile ulterioare, modificat i completat prin Ordinul nr /#% !&'% #&&$ i prin Ordinul nr !1$% $'% '!"% #&&10 !# OG nr. 2/2001 privind regimul <uridic al contraventiilor, aprobat si modificata prin .egea nr !"&%#&&#, cu modificarile i complrtrile ulterioare0 ETICHETAREA GENERALA A ALIMENTELOR !' HG nr. 102/2002 privind etic-etarea alimentelor, modificat i completat prin HG nr. 411/ 20048 HG nr. 1319/ 20048 HG nr. 1830/ 20048 HG nr. 1343/ 20028 HG nr. 1429/ 20038 HG nr. 341/ 20085 !$ REG1LA.EN-1L 6"E7 nr. 1924/2002 privind meniunile nutriionale i de sntate asociate alimentelor0 !1 REG1LA.EN-1L6"E7 nr.1924/2002 privind adugarea de vitamine i minerale i de alte substane la alimente 0 !/ Ordin nr. 841/1.404/231/300/2002 privind abrogarea unor acte normative 2n scopul aplicrii directe a regulamentelor i deciziilor comunitare0 !, Reg),a9ent), nr. 208/2004/"E al Comisiei cu privire la etic-etarea alimentelor i ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri ai fitosterolilor, fitostanoli i%sau esteri ai fitostanolului0 CARNE, PRODUSE DIN CARNE, PESTE, OUA !" REG1LA.EN-1L 6"EE7 NR. 1234/2003 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole 3=>egulamentul unic OCP:40 !( Ordin), nr. 420/1231/339/ 210/ 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne0 #& Ordin), nr. 333/ 2002 prin producerea, comercializarea i utilizarea crnii separate mecanic0 #! Ordin), %o9)n 410/ 944/ 143/ 2002 pentru aprobarea Normelor de comercializare a petelui i a altor vieuitoare acvatice0 ## Reg),a9ent), 6"E7 nr. 2402/92 de stabilire a normelor comune de comercializare pentru produsele din pete0 #' Reg),a9ent), 6"E7 nr. 2024/2001 de stabilire a informaiilor pentru consumatori 2n sectorul produselor de pete i acvacultur0

#$ Reg),a9ent), 6"E7 nr.489/2008 de stabilire a normelor de aplicare a >egulamentului 3C;4 nr !#'$%#&&, privind standardele de comercializare aplicabile oulor0 #1 Reg),a9ent), 6"E7 nr.443/2008 de stabilire a normelor de aplicare a >egulamentului 3C;4 nr !#'$%#&&, 2n ceea ce privete standardele de comercializare a crnii de pasre0 #/ Ordin), 202/ 443/ 82/ 2002 aprobarea Normelor cu privire la comercializarea crnii de pasare 3 cu e7ceptia prevederilor acoperite de > !#'$%#&&,40 #, Ordin), 494/ 849/ 138/ 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea crnii de porc3 cu e7ceptia prevederilor acoperite de > !#'$%#&&,40 LAPTE DE CONSUM, LAPTE CONSERVAT, UNT #" REG1LA.EN-1L 6"EE7 NR. 1234/2003 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole 3=>egulamentul unic OCP:40 #( Reg),a9ent), 6"E7 nr. 1143/2003 de modificare a >egulamentului 3C;4 nr #1(,%(, de stabilire a unor norme suplimentare privind organizarea comun a pieei 2n sectorul laptelui i al produselor lactate 2n ceea ce privete laptele de consum0 '& "o9)ni%are a "o9i'iei 62008/" 23/047 privind includerea 2n >egulamentul 3C;4 nr !#'$%#&&, al Consiliului 3>egulamentul unic OCP4 a reformelor recente ale politicilor din sectorul laptelui i produselor lactate i din sectorul za-rului 0 '! Ordin), 230/ 443/ 32/ 2002 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde i conditiile de calitate ale laptelui de consum3 cu e7ceptia prevederilor acoperite de > !#'$%#&&,4 0 '# Ordin), nr. 421/ 832/ 321/ 2003 pentru aprobarea Normei privind definirea, denumirile sub care se v)nd, etic-etarea i condiiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parial sau total des-idratat, destinate consumului uman, modificat prin Ordinul nr 1"/%!,&!%'/&%#&&"0 '' Ordin), %o9)n 424/ 948/ 8/ 2003 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se v)nd i condiiile de calitate ale grsimilor tartinabile destinate comercializrii 3 cu e7ceptia prevederilor acoperite de > !#'$%#&&,40 VIN, VIN AROMATIZAT, BAUTURI SPIRTOASE '$ Legea nr. 244/2002 a viei i vinului 2n sistemul organizrii comune a pieei vitivinicole 3republicat40 '1 OR0#N nr. 224/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiiile

decomercializare cu amnuntul a vinului de mas 2n vrac '/ REG1LA.EN-1L 6"E7 nr. 439/2008 privind organizarea comun a pieei vitivinicole, de modificare a >egulamentului 3C;4 nr !$('%!(((, a >egulamentului 3C;4 nr !,"#%#&&', a >egulamentului 3C;4 nr !#(&%#&&1 i a >egulamentului 3C;4 nr '%#&&" i de abrogare a >egulamentului 3C;;4 nr #'(#%"/ i a >egulamentului 3C;4 nr !$('%!(((0 ', REG1LA.EN-1L 6"E7 NR. 343/2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a >egulamentului 3C;4 nr !$('%!((( al Consiliului 2n ceea ce privete descrierea, denumirea, prezentarea i prote<area anumitor produse vitivinicole0 '" REG1LA.EN-1L 6"E7 NR. 382/2003 de modificare a >egulamentului 3C;4 nr ,1'%#&&# de stabilire a anumitor norme de aplicare a >egulamentului 3C;4 nr !$('%!((( al Consiliului 2n ceea ce privete descrierea, denumirea, prezentarea i prote<area anumitor produse vitivinicole0 '( REG1LA.EN-1L 6"E7 nr.114/2009 al Comisiei de stabilire a unor msuri tranzitorii pentru aplicarea >egulamentului 3C;4 nr $,(%#&&" al Consiliului 2n ceea ce privete trimiterile la vinurile cu denumire de origine prote<at i indicaie geografic prote<at0 $& Ordin 142/ 1303/ 184/ 2008 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, coninutul, originea, fabricarea, ambalarea, etic-etarea, marcarea i calitatea vinurilor aromantizate, a buturilor aromatizate pe baz de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializrii pentru consumul uman0 $! REG1LA.EN-1L 6"EE7 NR. 1201/91 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea i prezentarea vinurilor aromatizate, a buturilor aromatizate pe baz de vin i a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole0 $# Ordin), nr. 328/1120/212/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea i etic-etarea buturilor tradiionale rom)neti0 $' REG1LA.EN-1L 6"E7 nr. 110/2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etic-etarea i protecia indicaiilor geografice ale buturilor spirtoase i de abrogare a >egulamentului 3C;;4 nr !1,/%"(0 $$ REG1LA.EN-1L 6"EE7 NR. 1234/2003 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole 3=>egulamentul unic OCP:40 $1 OR0#N nr. 143/2004 pentru aprobarea .istei cuprinz)nd denumirile geografice prote<ate si recunoscute 2n >om)nia pentru bauturi spirtoase0 FAINA DE GRAU, PRODUSE DE CACAO SI CIOCOLATA, $/ Ordin), nr. 240/ 431/ 83/ 2002 pentru aprobarea Normei cu privire la

fabricarea, coninutul, ambalarea, etic-etarea i calitatea finii de gr)u destinat comercializrii pentru consumul uman, modificat prin Ordinul nr 1$1% #&&'0 $, O1G nr. 12/ 2002 pentru stabilirea unor msuri de reglementare a pieei pe filiera cerealelor i a produselor procesate din cereale0 $" Ordin 334/314/318/2003 al ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor i al ministrului sntii i familiei i al preedintelui Autorit?ii Naionale pentru Protecia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura , coninutul, originea, fabricarea, etic-etarea i marcarea unor produse din cacao i ciocolat destinate consumului uman0 ULEI VEGETAL, ULEI DE MASLINE, GRASIMI TARTINABILE, MAIONEZE $( Ordin), nr. 444/913/22/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, coninutul, originea, fabricarea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, pstrarea i calitatea uleiurilor vegetale i a maionezelor destinate comercializrii pentru consumul uman, modificat prin Ordinul nr ((,% $(1% !&% #&&' 3cu e7ceptia prevederilor acoperite de > !#'$%#&&,40 1& REG1LA.EN-1L 6"E7 NR. 1019/2002 privind standardele de comercializare a uleiului de msline, cu modificarile si completarile ulterioare0 1! REG1LA.EN-1L 6"EE7 NR. 2428/91 privind caracteristicile uleiurilor de msline i ale uleiurilor din resturi de msline, precum i metodele de analiz a acestora cu modificarile si completarile ulterioare0 1# REG1LA.EN-1L 6"EE7 NR. 1234/2003 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole 3=>egulamentul unic OCP:40 MIERE SI ZAHAR 1' Ordin 422/398/313/2003 al ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor i al ministrului sntii i familiei i presedintelui Autorit?ii Naionale pentru Protecia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura , coninutul, originea, prezentarea, compoziia, calitatea i etic-etarea mierii0 1$ Ordin 229/ 443/ 81/ 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura , coninutul, originea, prezentarea, compoziia, calitatea, etic-etarea i marcarea unor za-aruri destinate consumului uman0 11 REG1LA.EN-1L 6"EE7 NR. 1234/2003 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole 3=>egulamentul unic OCP:4 completeaz at)t ordinal cu mierea c)t i cel

cu za-arurile0 LEGUME SI FRUCTE LEGUME SI FRUCTE PROASPETE 1/ Ordin nr. 492/2002 privind efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele i fructele proaspete0 1, REG1LA.EN-1L 6"E7 2200/92 privind organizarea comun a pieei fructelor i legumelor0 1" REG1LA.EN-1L 6"E7 NR. 1480/2003 de stabilire a normelor de aplicare a >egulamentelor 3C;4 nr ##&&%(/, 3C;4 nr ##&!%(/ i 3C;4 nr !!"#%#&&, ale Consiliului 2n sectorul fructelor i legumelor0 1( REG1LA.EN-1L 6"E7 nr. 1148/01 privind controalele de conformitate cu normele de comercializare care se aplica 2n sectorul fructelor si legumelor proaspete, modificat prin >;+@.AM;N6@. 3C;4 nr #',(%&! 0 /& REG1LA.EN-1L 6"E7 NR. 1221/2008 de modificare a >egulamentului 3C;4 nr !1"&%#&&, de stabilire a normelor de aplicare a >egulamentelor 3C;4 nr ##&&%(/, 3C;4 nr ##&!%(/ i 3C;4 nr !!"#%#&&, ale Consiliului 2n sectorul fructelor i legumelor privind standardele de comercializare0 LEGUME SI FRUCTE IN CONSERVA /! Ordin nr. 423/808/341/2003 al ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor, al ministrului sntii i preedintelui Autorit?ii Naionale pentru Protecia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura , coninutul, fabricarea i etic-etarea gemurilor din fructe, <eleului, marmeladei i piureului de castane 2ndulcit 0 /# Ordin), nr. 340/ 231/ 133/ 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, coninutul, fabricarea , calitatea , ambalarea, etic-etarea, marcarea i pstrarea sucurilor de legume, modificat prin Ordinul nr $!/% /#"% $&/% #&&10 /' Ordin), nr. 322/ 230/ 103/ 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la coninutul, fabricarea, calitatea , ambalarea, etic-etarea, marcarea i pstrarea bulionului i a pastei de tomate0 /$ Ordin), %o9)n nr. 338/ 824/ 228/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul mslinelor de mas0 /1 Ordin), %o9)n nr. 381/ 822/ 229/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la

natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul ciupercilor conservate i al produselor derivate din ciuperci, modificat prin Ordinul nr #!"%($1%'$#%#&&/0 // Ordin), %o9)n nr. 382/ 828/ 230/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul tomatelor 2n conserv, modificat prin Ordinul nr #!$%($$%''"%#&&/0 /, Ordin), %o9)n nr. 334/ 1432/ 319/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul ananasului 2n conserv?, modificat prin Ordinul nr #!&%(1#%'1&%#&&/0 /" Ordin), %o9)n nr. 333/ 1492/ 322/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul fasole psti 2n conserv, modificat prin Ordinul nr #!!%($'%'11%#&&/0 /( Ordin), %o9)n nr. 339/ 823/ 223/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul morcovilor 2n conserv, modificat prin Ordinul nr #&/%($,%'$/%#&&/0 ,& Ordin), %o9)n nr. 380/ 824/ 222/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul castraveilor conservai, modificat prin Ordinul nr #!'%($/%'',%#&&/0 ,! Ordin), %o9)n nr. 332/ 1434/ 324/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul produsului mazre verde 2n conserv, modificat prin Ordinul nr #&1%(1$%'$1%#&&/0 ,# Ordin), %o9)n nr. 331/ 1433/ 324/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul produsului mazre re-idratat 2n conserv, modificat prin Ordinul nr #!/%(1,%'$!%#&&/0 ,' Ordin), %o9)n nr. 338/ 1494/ 323/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul sparang-elului 2n conserv, modificat prin Ordinul nr #&'%($(%'$'%#&&/0 ,$ Ordin), %o9)n nr. 381/ 1433/ 312/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul piersicilor 2n conserv, modificat prin Ordinul nr #!#%($!%''/%#&&/0

,1 Ordin), %o9)n nr. 330/ 1432/ 313/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul caiselor 2n conserv, modificat prin Ordinul nr #!1%(1/%''(%#&&/0 ,/ Ordin), %o9)n nr. 334/ 1434/ 318/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul prunelor 2n conserv, modificat prin Ordinul nr #&$%(1'%'$$%#&&/0 ,, Ordin), %o9)n nr. 332/ 1493/ 320/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul zmeur 2n conserv, modificat prin Ordinul nr #&,%(1!%'$,%#&&/0 ," Ordin), %o9)n nr. 333/ 1494/ 321/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul amestecului de fructe 2n conserv, modificat prin Ordinul nr #!,%(1&%'$&%#&&/0 ,( Ordin), %o9)n nr. 339/ 1492/ 322/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul cpunilor 2n conserv, modificat prin Ordinul nr #&(%($#%'$(%#&&/0 "& Ordin), %o9)n nr. 380/ 1493/ 323/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul perelor 2n conserv, modificat prin Ordinul nr #!(%(11%''1%#&&/0 "! Ordin), nr.344/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul piureului de mere conservat0 "# Ordin), nr.348/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul mandarinelor 2n conserv0 "' Ordin), nr.349/2004 pentru pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul porumbului za-arat 2n conserv0 LEGUME SI FRUCTE CONGELATE "$ Ordin), %o9)n nr. 929/ 1344/ 322/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul piersicilor congelate0

"1 Ordin), %o9)n nr. 932/ 1343/ 323/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul fasolei psti congelate0 "/ Ordin), %o9)n nr. 933/ 1341/ 322/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul porumbului congelat0 ", Ordin), %o9)n nr. 923/ 1342/ 349/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul morcovilor congelai0 "" Ordin), %o9)n nr. 933/ 1342/ 323/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul spanacului congelat0 "( Ordin), %o9)n nr. 934/ 1349/ 324/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul verzei de Aru7elles congelate0 (& Ordin), %o9)n nr. 934/ 1340/ 324/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul conopidei congelate0 (! Ordin), %o9)n nr. 938/ 1348/ 328/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul cartofilor pr<ii congelai0 (# Ordin nr.342/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul mazrii verzi congelate0 (' Ordin nr.344/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul broccoli congelat0 ($ Ordin), nr.320/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etic-etarea, marcarea, depozitarea i transportul afinelor congelate0 (1 OR0#N nr. 932/249/2002 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea i controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman LEGUME SI FRUCTE DESHIDRATATE (/ OR0#N nr. 342/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea i transportul piersici des-idratate0 (, OR0#N nr. 343/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul,

depozitarea, comercializarea cepei des-idratate0 (" OR0#N 340/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea i transportul stafidelor 0 (( OR0#N 343/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea i transportul ciupercilor des-idratate0 !&& OR0#N 341/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea i transportul legume radacinoase des-idratate0 !&! OR0#N 342/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea i transportul merelor des-idratate0 APE MINERALE NATURALE, APE POTABILE IMBUTELIATE, SUCURI SI NECTARURI DIN FRUCTE !&# Legea nr. 448/ 2002 privind calitatea apei potabile0 !&' HG nr.1020/ 2004 pentru aprobarea Normelor te-nice de e7ploatare i comercializare a apelor minerale naturale0 !&$ Ordin), nr. 938/ 2002 privind etic-etarea apei naturale 2mbuteliate utilizate 2n alimentaia sugarului, 2n conformitate cu art #1 din 5+ nr !&#&% #&&1 pentru aprobarea Normelor te-nice de e7ploatare i comercializare a apelor minerale naturale0 !&1 Ordin), nr. 341/ 2003 pentru aprobarea normelor de igien i a procedurii de notificare a apelor potabile 2mbuteliate, altele dec)t apele minerale naturale sau dec)t apele de izvor, comercializate sub denumirea de ap de mas0 !&/ Ordin 410/ 328/ 319/ 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura , coninutul, originea, prezentarea, compoziia, calitatea i etic-etarea sucurilor din fructe i ale altor produse similare destinate consumului uman0 SARE IODATA, OTET !&, HG nr. 428/2002 privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, -ranei animalelor si utilizarii in industria alimentara, modificata i completat prin 5+ nr $,'%#&&$ i 5+ nr !(&$% #&&/0 !&" Ordinul nr #'#% '!'% !'&% #&&' pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea i prezentarea oetului i a acidului acetic de calitate alimentar0 SUPLIMENTE ALIMENTARE

!&( OR0#N nr. 1029/2003 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare0 !!& OR0#N nr.1228/244/23/2002 pentru aprobarea Normelor te-nice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animal i vegetal i%sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale i ali nutrieni0 !!! OR0#N nr. 244/401/2004 privind prelucrarea, procesarea i comercializarea plantelor medicinale i aromatice utilizate ca atare, parial procesate sau procesate sub form de suplimente alimentare0 !!# Legea nr. 491/2003 a plantelor medicinale0 ORGANISME MODIFICATE GENETIC !!' Reg),a9ent), nr. 1830/2003/"E privind trasabilitatea si etic-etarea organismelor modificate genetic si trasabilitatea alimentelor si -ranei pentru animale, produse din organisme modificate genetic i de modificare a Birectivei #&&!%!"%C;0 !!$ REG1LA.EN-1L 6"E7 nr. 1829/2003 privind produsele alimentare i fura<ele modificate genetic0 !!1 REG1LA.EN-1L 6"E7 nr. 241/2004 privind normele de aplicare a >egulamentului 3C;4 nr !"#(%#&&' al Parlamentului ;uropean i al Consiliului 2n ceea ce privete cererea de autorizare a alimentelor i -ranei pentru animale, provenite din organisme modificate genetic, notificarea produselor e7istente i prezena 2nt)mpltoare sau inevitabil din punct de vedere te-nic a materialelor modificate genetic, care au beneficiat de o evaluare de risc favorabil0 !!/ HG nr. 133/2002 privind trasabilitatea i etic-etarea organismelor modificate genetic i trasabilitatea alimentelor i -ranei pentru animale, obinute din organisme modificate genetic0 PRODUSE ECOLOGICE !!, Reg),a9ent), 6"E7 nr.834/2003 privind producia ecologic si etic-etarea produselor ecologice, precum i de abrogare a >egulamentului 3C;;4 nr #&(#%(!0 !!" Reg),a9ent), 6 "E7 nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a >egulamentului 3C;4 nr "'$%#&&, al Consiliului privind producia ecologic i etic-etarea produselor ecologice 2n ceea ce privete producia ecologic, etic-etarea i controlul0 !!( Ordin), %o9)n nr. 413/110/2002 pentru aprobarea >egulilor specifice privind etic-etarea produselor alimentare ecologice cu modificarile si completarile

ulterioare 0 PRODUSE ALIMENTARE TRADITIONALE !#& HG nr. 134 / 2008 privind specialitile tradiionale garantate ale produselor agricole i produselor alimentare0 !#! REG1LA.EN-1L 6"E7 nr. 409/2002 privind specialitile tradiionale garantate din produse agricole i alimentare0 !## REG1LA.EN-1L 6"E7 nr. 1212/ 2003 de stabilire a normelor de aplicare a >egulamentului 3C;4 nr 1&(%#&&/ al Consiliului privind specialitile tradiionale garantate din produse agricole i alimentare0 !#' Ordin), nr.328/1120/212/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea i etic-etarea buturilor tradiionale rom)neti0 INDICATII GEOGRAFICE SI DENUMIRI DE ORIGINE !#$ HG nr. 828/ 2003 privind 2nfiintarea 8istemului de protectie a indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare0 !#1 REG1LA.EN-1L 6"E7 nr. 410/ 2002 privind protecia indicaiilor geografice i a denumirilor de origine ale produselor agricole i alimentare0 !#/ REG1LA.EN-1L 6"E7 nr. 1898/ 2002 de stabilire a normelor de aplicare a >egulamentului 3C;4 nr 1!&%#&&/ al Consiliului privind protectia indicatiilor geografice si a denumirilor de origine ale produselor agricole si alimentare, modificat prin >;+@.AM;N6@. 3C;4 N> /#"%#&&"0 !#, OR0#N nr. 143 / 2004 pentru aprobarea .istei cuprinz)nd denumirile geografice prote<ate si recunoscute 2n >om)nia pentru bauturi spirtoase0 SERVICII ALIMENTARE !#" OG nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor i serviciilor de pia, aprobat prin .egea nr /1&% #&&#, cu modificrile i completrile ulterioare0 !#( HG nr. 348/ 2004 privind e7ercitarea comerului cu produse i servicii de pia 2n unele zone publice0 !'& HG nr. 1328/2001 6r17 privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificrile i completrile ulterioare0 !'! Ordin), nr. 232/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice0

!'# HG nr. 843/ 1999 privind 2ncadrarea pe tipuri a unitilor de alimentaie public neincluse 2n structurile de primire turistice0 !'' Ordin), nr.434/2001 privind unele msuri de informare a consumatorilor0 !'$ Ordin nr. 1.944/1994 pentru aprobarea Normelor de igien privind unitile pentru ocrotirea, educarea i instruirea copiilor i tinerilor cu modificrile i completrile ulterioare 3Ordinul nr !&''%#&&$40 !'1 O1G nr. 92/2002 3cu modificrile i completrile din O@+ nr ,&%#&&' i O@+ nr (1%#&&"4 privind acordarea de produse lactate i de panificaie pentru elevii din clasele I * CIII din 2nvm)ntul de stat precum si pentru copiii precolari din grdiniele de stat cu program normal de $ ore !'/ HG nr. 314/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate i de panificaie acordate pentru elevii din clasele I*CIII din 2nvm)ntul de stat, precum i pentru copiii precolari din grdiniele de stat cu program normal de $ ore i pentru aprobarea coninutului%specificaiilor te-nice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate i de panificaie pentru elevi i precolari !', Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaie sntoas in unitatile de invatamant preuniversitar0 !'" Ordin nr. 1423/2008 pentru aprobarea .istei alimentelor nerecomandate precolarilor i colarilor i a principiilor care stau la baza unei alimentaii sntoase pentru copii i adolesceni0 !'( HG nr. 449/2001 privind unele msuri de comercializare a produselor alimentare i nealimentare 2n staiunile turistice0 !$& Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea i combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificat i completat prin O + nr !'%#&&', .egea nr #,1%#&&' si .egea nr (&% #&&$, cu modificrile i completrile ulterioare0 !$! Lege nr. 148/2000 privind publicitatea0 !$# Legea nr. 443/2004 privind publicitatea i sponsorizarea pentru produsele din tutun0 !$' HG nr.128/1994 privind unele msuri pentru asigurarea condiiilor de dezvoltare fizic i moral a elevilor i studenilor0 Legislaia muncii, relaii de munc

Ordin nr. 439/28.04.2009 al ministrului muncii, familiei i proteciei sociale pentru aprobarea Procedurii privind declararea strii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau <uridice, conform prevederilor art !,/ din

Ordonana +uvernului nr (#%#&&' privind Codul de procedur fiscal 3M O nr '#"%!" &1 #&&(4 Legea nr 43/2003 6"od), .)n%ii7

Ordonana de )rgen nr. 148/04.11.2008 pentru modificarea .egii nr 1'%#&&' * Codul muncii (M.O. nr. 765/13.11.2008) Legea nr. 202/21.10.2008 pentru modificarea alin 3!4 al art !'$ din .egea nr 1'%#&&' * Codul muncii 3M.O. nr. 728/28.10.20084 Legea nr. 3/09.01.2008 privind aprobarea Ordonanei de urgen a +uvernului nr !!1%#&&, pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a +uvernului nr !!/%#&&/ privind protecia social acordat persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurrii i reorganizrii unor societ naionale, regii autonome, companii naionale i societ comerciale cu capital ma<oritar de stat, precum i a societilor comerciale i regiilor autonome subordonate autoritilor administraiei publice locale Legea 23/2002 privind protecia drepturilor salariailor 2n cazul transferului 2ntreprinderii, al unitii sau al unor pri ale acestora Legea 213/2004 privind constituirea, organizarea i funcionarea comitetului european de 2ntreprindere Legea nr.444/2004 privind contenciosul administrativ Legea nr.128/1999 privind soluionarea conflictelor de munc Legea nr.130/1992 republicat, privind contractele colective de munc 0e%ret), nr.92/1932 privind carnetul de munc

ANE6E ANE6A 1 LE&ISLATIE pe"tru lice"te de turis! si 'revete de turis! O,D*( (r. 5=0 din 0 aprilie 1005 pentru aprobarea (ormelor metodologice privind criteriile Hi metodologia pentru eliberarea licenFelor Hi brevetelor de turism Text n vigoare ncepnd cu data de 29 iulie 2005 REALIZATOR: O!"A#IA $E I#%OR!ATI & #EA!' Text actuali(at prin produ)ul in*or+atic legi)lativ LE, E,"ERT n -a(a actelor nor+ative +odi*icatoare. pu-licate n !onitorul O*icial al Ro+niei. "artea I. pn/ la 29 iulie 2005: 0 Ordinul +ini)trului turi)+ului nr1 293420025 0 Ordinul +ini)trului turi)+ului nr1 930420025 0 Ordinul +ini)trului tran)porturilor. con)truc6iilor 7i turi)+ului nr1 3392420051 Mn temeiul prevederilor EotGrJrii Cuvernului nr. 16?1005 privind organizarea Hi funcFionarea <inisterului Turismului, In temeiul art. = din EotGrJrea Cuvernului nr. 108?1005 privind condiFiile de acordare a licenFei Hi brevetului de turism, ministrul turismului emite urmGtorul ordin"

+,T. 5 e aprobG (ormele metodologice privind criteriile Hi metodologia pentru eliberarea licenFelor Hi brevetelor de turism, prevGzute In ane!a care face parte integrantG din prezentul ordin. +,T. 1 >a data intrGrii In vigoare a prezentului ordin se abrogG Ordinul ministrului turismului nr. 51B?5@@8 pentru aprobarea (ormelor metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile Hi metodologia de acordare a licenFelor Hi brevetelor de turism, publicat In <onitorul Oficial al ,omJniei, &artea *, nr. 6D1 din 1 decembrie 5@@8, cu modificGrile Hi completGrile ulterioare, precum Hi orice alte dispoziFii contrare. +('N+ 5 (O,<' <'TODO>OC*-' privind criteriile Hi metodologia pentru eliberarea licenFelor Hi brevetelor de turism -+&. 5 DispoziFii generale 5.5. &rezentele norme metodologice, elaborate In conformitate cu prevederile art. = din EotGrJrea Cuvernului nr. 108?1005 privind condiFiile de acordare a licenFei Hi brevetului de turism, se aplicG persoanelor #uridice Hi fizice care desfGHoarG activitate de turism In ,omJnia. 5.1. Mn sensul prezentelor norme metodologice urmGtorii termeni se definesc astfel" - agentul economic din turism reprezintG societatea comercialG sau persoana fizicG autorizatG, care presteazG sau comercializeazG servicii turistice; - filiala agenFiei de turism constituie un punct de lucru al societGFii comerciale, titular al licenFei de turism, situat In afara sediului agenFiei, In care se desfGHoarG activitGFi specifice agenFiei de turism. -+&. 1 +cordarea, vizarea, radierea, suspendarea Hi retragerea licenFei de turism 1.5. +cordarea, vizarea Hi radierea licenFei de turism 1.5.5. >icenFa de turism se elibereazG de cGtre <inisterul Turismului - DirecFia generalG de autorizare Hi control, la cererea agenFilor economici. 1.5.1. -riteriile minime de acordare a licenFei Hi brevetului de turism sunt prevGzute In ane!a nr. 5 Hi, respectiv, In ane!a nr. 1 care fac parte integrantG din prezentele norme metodologice.

1.5.0. <ac$eta licenFei de turism este prezentatG In ane!a nr. 0 la prezentele norme metodologice pentru agenFii de turism Hi, respectiv, In ane!a nr. 0 bis pentru filiale. 1.5.6. Mn vederea obFinerii licenFei de turism agentul economic va prezenta urmGtoarele documente" a/ cerere de eliberare a licenFei de turism; b/ certificat constatator de la oficiul registrului comerFului din care sG rezulte urmGtoarele informaFii" obiectul de activitate al societGFii, structura acFionariatului, datele de identificare a societGFii ce se Inscriu In certificatul de Inmatriculare Hi sediul punctului de lucru unde se InfiinFeazG agenFia de turismO/; c/ copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce agenFia de turism; d/ copie de pe contractul de muncG al persoanei care deFine brevetul de turism; e/ dovada ac$itGrii contravalorii prestaFiei efectuate pentru eliberarea licenFei. -----------O/ +gentul economic poate furniza informaFiile respective Hi prin prezentarea copiilor de pe actele oficiale ale societGFii, din care rezultG informaFiile sus-menFionate. 1.5.B. DocumentaFia astfel IntocmitG se transmite reprezentantului zonal al <inisterului Turismului - DirecFia generalG de autorizare Hi control, care verificG documentaFia primitG, solicitJnd eventuale completGri. Termenul de soluFionare a cererii este de 00 de zile Hi curge de la data InregistrGrii documentaFiei complete. 'liberarea licenFei se face dupG consultarea cu reprezentanFii din teritoriu ai asociaFiei profesionale de profil Hi verificarea la faFa locului a Indeplinirii criteriilor minime prevGzute In ane!a nr. 5 la prezentele norme metodologice. 1.5.D. >a sc$imbarea sediului agenFiei de turism sau a titularului licenFei agentul economic In cauzG este obligat sG solicite eliberarea unei noi licenFe, Intocmind In acest sens urmGtoarea documentaFie" a/ cerere; b/ certificat constatator de la oficiul registrului comerFului privind noul sediuO/; c/ licenFa de turism eliberatG anterior, In original; d/ dovada ac$itGrii contravalorii prestaFiei efectuate. Termenul Hi procedura de eliberare a noii licenFe de turism sunt cele prevGzute la pct. 1.5.B. -----------O/ +gentul economic poate furniza informaFiile respective Hi prin prezentarea copiilor de pe actele oficiale ale societGFii, din care rezultG informaFiile sus-menFionate. 1.5.=. &entru Inscrierea filialei unei agenFii de turism se va Intocmi urmGtoarea documentaFie" a/ cerere; b/ certificat constatator de la oficiul registrului comerFului privind sediul filialeiO/;

c/ licenFa de turism a agenFiei de turism, In copie; d/ brevetul de turism Hi contractul de muncG, In copie, al persoanei care conduce filiala din altG localitate decJt agenFia de turism sau copie de pe documentul de calificare ca agent de turism Hi contractul de muncG al persoanei care conduce filiala din aceeaHi localitate cu agenFia de turism; e/ dovada ac$itGrii contravalorii prestaFiei efectuate. Termenul Hi procedura de eliberare a noii licenFe de turism sunt cele prevGzute la pct. 1.5.B. -----------O/ +gentul economic poate furniza informaFiile respective Hi prin prezentarea copiilor de pe actele oficiale ale societGFii, din care rezultG informaFiile sus-menFionate. 1.5.8. &entru vizarea, din 0 In 0 ani a licenFei pentru agenFia de turism Hi filiala acesteia se va Intocmi urmGtoarea documentaFie" a/ cerere; b/ licenFa de turism, In original, pentru agenFie Hi, respectiv, ane!a licenFei pentru filialG; c/ brevetul de turism al persoanei care conduce agenFia, In copie; d/ contractul de muncG al persoanei care deFine brevetul de turism, In copie; e/ dovada ac$itGrii contravalorii prestaFiei efectuate. Termenul Hi procedura de acordare sunt cele prevGzute la pct. 1.5.B pentru eliberarea licenFei de turism. 1.5.@. &entru radierea agenFiei de turism Hi, respectiv, a filialei acesteia se va prezenta urmGtoarea documentaFie" a/ cerere; b/ licenFa de turism Hi, respectiv ane!a licenFei de turism, In original. Termenul Hi procedura de operare a modificGrilor sunt similare cu cele prevGzute la pct. 1.5.B. 1.1. uspendarea licenFei de turism 1.1.5. >icenFa de turism se suspendG de cGtre <inisterul Turismului In cazul In care se constatG nerespectarea uneia dintre situaFiile prevGzute la art. 8 din EotGrJrea Cuvernului nr. 108?1005. uspendarea se face pentru o perioadG de pJnG la un an. 1.1.1. Mn cazul In care cu ocazia verificGrilor efectuate In vederea vizGrii licenFei de turism se constatG cG nu mai sunt Indeplinite condiFiile care au stat la baza acordGrii acesteia, licenFa se suspendG pJnG la remedierea deficienFelor. 1.1.0. >icenFa de turism este suspendatG din oficiu pe perioada In care agentul economic nu are Inc$eiatG poliFa de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al agenFiei. 1.0. ,etragerea licenFei de turism 1.0.5. ,etragerea licenFei de turism de cGtre <inisterul Turismului - DirecFia generalG de autorizare Hi control se face In situaFiile prevGzute la art. @ din EotGrJrea Cuvernului nr. 108?1005.

1.0.1. Mn situaFia In care, la verificarea efectuatG de reprezentanFii <inisterului Turismului - DirecFia generalG de autorizare Hi control se constatG cG agenFia de turism nu mai funcFioneazG la sediul Inscris In licenFa de turism, aceasta se retrage din oficiu, In termen de 5B zile de la notificarea agentului economic, titular al licenFei In cauzG, prin scrisoare recomandatG. 1.6. +lte prevederi 1.6.5. DesfGHurarea de activitGFi turistice specifice agenFiilor de turism de cGtre agenFii economici fGrG licenFG de turism se sancFioneazG potrivit prevederilor art. 65 lit. a/ din OrdonanFa Cuvernului nr. B8?5@@8 privind organizarea Hi desfGHurarea activitGFii de turism In ,omJnia, publicatG In <onitorul Oficial al ,omJniei, &artea *, nr. 00@ din 1D august 5@@8. 1.6.1. +genFilor economici care desfGHoarG activitGFi turistice specifice agenFiilor de turism fGrG licenFG sau dupG retragerea ori suspendarea licenFei le sunt aplicabile sancFiunile prevGzute la art. D alin. 5 din >egea nr. 51?5@@0 privind prote#area populaFiei Impotriva unor activitGFi comerciale ilicite, cu modificGrile ulterioare. 1.6.0. DesfGHurarea de activitGFi turistice specifice agenFiilor de turism de cGtre agenFii economici cu licenFa de turism suspendatG, nevizatG sau cu viza e!piratG se sancFioneazG potrivit art. 56 lit. a/ din EotGrJrea Cuvernului nr. 108?1005 privind condiFiile de acordare a licenFei Hi brevetului de turism. -+&. 0 +cordarea brevetului de turism 0.5. -onducerea operativG a agenFiei de turism, a filialei acesteia din alte localitGFi, a $otelului, a motelului, a campingului .cu o capacitate de peste 500 de locuri de cazare/, a satului de vacanFG, a cabanei Hi a unitGFii de alimentaFie pentru turism de categoria * Hi P>u!P, cu o capacitate mai mare de B0 de locuri la mese, se asigurG de persoane care deFin brevet de turism. 0.1. Mn funcFie de nivelul Hi de pregGtirea profesionalG, precum Hi de Indeplinirea criteriilor minime prevGzute In ane!a nr. 1 la prezentele norme metodologice se elibereazG brevet de turism pentru urmGtoarele funcFii" a/ manager In activitatea de turism; b/ director de agenFie de turism touroperatoare; c/ director de agenFie de turism detailistG; d/ director de $otel; e/ director de restaurant; f/ cabanier. &osesorul brevetului de turism poate ocupa Hi alte funcFii decJt cele Inscrise pe acesta, astfel"

a/ managerul In activitatea de turism poate ocupa oricare dintre funcFiile prevGzute la pct. 0.5; b/ directorul de agenFie de turism touroperatoare poate ocupa fie funcFia InscrisG In brevet, fie funcFia de director de agenFie de turism detailistG; c/ directorul de $otel poate asigura fie funcFia InscrisG In brevet, fie conducerea operativG a activitGFilor unui alt tip de unitate de cazare. <ac$eta brevetului de turism este prezentatG In ane!a nr. 6 la prezentele norme metodologice. 0.0. Mn vederea obFinerii brevetului de turism persoana In cauzG trebuie sG prezinte urmGtoarea documentaFie" a/ cerere; -8 999 A-rogat/ c/ curriculum vitae cu precizarea e!presG a pregGtirii profesionale Hi a e!perienFei profesionale, precum Hi cu urmGtoarea declaraFie" PDeclar pe propria rGspundere cG datele cuprinse In prezentul Inscris sunt reale, iar In cazul In care se constatG contrariul, sG Imi fie anulat brevetul de turismP.; d/ copie de pe actul de identitate; e/ copii de pe actele care atestG pregGtirea profesionalG; f/ copii de pe documentele de atestare a perioadei lucrate In turism; g/ atestat de limbG strGinG de circulaFie internaFionalG, cu e!cepFia cabanierului Hi a directorului agenFiei de turism detailiste; :8 999 A-rogat/ i/ certificat de cazier #udiciar; #/ dovada ac$itGrii contravalorii prestaFiei efectuate. 0.6. DocumentaFia IntocmitG potrivit pct. 0.0 se transmite reprezentantului teritorial al <inisterului Turismului - DirecFia generalG de autorizare Hi control, care va verifica Hi va solicita eventualele completGri. Mn situaFia In care solicitantul nu IndeplineHte condiFiile pentru eliberarea brevetului de turism, i se comunicG In scris motivul. Termenul de eliberare sau de rGspuns, dupG caz, este de 00 de zile de la data primirii Hi InregistrGrii documentaFiei complete. 0.B. :revetul de turism se elibereazG pe o perioadG nelimitatG.
+('N+ 5 la normele metodologice -,*T',**>' <*(*<' pentru eliberarea licenFei de turism QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ (r. +genFia +genFia )iliala )iliala crt. -riteriile de turism de turism touroperatoare detailistG touroperatoare detailistG OB/ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

0 5 1 0 6 B QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 5. +gentul economic trebuie sG aibG prevGzute In obiectul de activitate servicii turistice ! ! 1. +gentul economic trebuie sG fie Inregistrat In registrul comerFului ! ! 0. tarea Hi aspectul clGdirii In care funcFioneazG agenFia" - foarte bunG Hi salubrG ! ! - bunG Hi salubrG ! ! 6. +mplasarea agenFiei In clGdire la demisol, parter, mezanin sau la eta#ul *, uHor accesibilGO5/ ! ! ! ! B. uprafaFa comercialG a agenFiei" - peste 5D mp ! ! - peste 50 mp ! ! D. uprafaFa comercialG sG fie folositG In e!clusivitate pentru turismO1/ ! ! ! ! =. Crup sanitar propriu pentru personal sau cu acces facil ! ! ! ! 8. &ersoana care conduce activitatea agenFiei de turism trebuie sG fie posesoare a brevetului de turismO0/, O6/ ! ! ! ! @. +sigurarea cu personal calificat ca agent de turism Hi cu g$izi, posesori ai atestatului de g$id de turism, corespunzGtor serviciilor turistice comercializate ! ! ! ! 50. &oliFa de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al agenFieiOD/ ! ! 55. 4tilizarea de autocare clasificate ! ! ! ! 51. +sigurarea serviciilor de cazare Hi masG numai In structuri de primire turistice clasificate ! ! ! !

50. )irmG ! ! ! ! 56. <obilier adecvat activitGFii desfGHurate ! ! ! ! 5B. <i#loace de telecomunicaFii" - telefon Hi fa! ! ! ! ! 5D. &lac$eta cu numGrul de telefon al <inisterului Turismului, precum Hi al +utoritGFii (aFionale pentru &rotecFia -onsumatorilor, conform ane!ei nr. B la normele metodologice, amplasatG In spaFiul comercial ! ! ! ! QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ O5/ &ot fi acceptate Hi alte amplasamente, dacG sunt situate In clGdiri cu destinaFie publicG. +genFia de turism touroperatoare care nu are activitate de vJnzare directG cGtre turiHti poate funcFiona Hi la alte niveluri ale clGdiri. O1/ &ot fi acceptate, In mGsura In care spaFiul permite, Hi alte activitGFi, cum sunt" sc$imb valutar, !ero!, vJnzGri de suveniruri, ilustrate, cGrFi de turism, g$iduri, $GrFi. O0/ Mn situaFia In care InceteazG contractul de muncG Inc$eiat Intre persoana brevetatG Hi agentul economic, Inlocuirea acesteia se va face In termen de 00 de zile. O6/ Mn cazul filialei situate In aceeaHi localitate cu agenFia de turism persoana care conduce filiala trebuie sG fie calificatG ca agent de turism. &ersoana calificatG trebuie sG posede un document care sG certifice absolvirea uneia dintre urmGtoarele forme de InvGFGmJnt" - facultate de turism; - HcoalG postlicealG de turism; - liceu sau clasG cu profil de turism; - curs de calificare In meseria de agent de turism, organizat de instituFii autorizate. OB/ Doar agentul economic care deFine agenFie de turism touroperatoare poate InfiinFa filialG touroperatoare. OD/ -uantumul sumelor asigurate pe tip de agenFie de turism Hi procedura de asigurare se stabilesc periodic de <inisterul Turismului, prin ordin al ministrului turismului. +('N+ 1 la normele metodologice -,*T',**>' <*(*<' pentru eliberarea brevetului de turism emnificaFia coloanelor din tabelul de mai #os este urmGtoarea" + R <anager In activitatea de turism : R Director de agenFie de turism touroperatoare - R Director de agenFie de turism detailistG D R Director de $otel ' R Director de restaurant ) R -abanier QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ (r. -riteriile + : - D ' ) crt. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 0 5 1 0 6 B D = QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 5. -etGFenie G IndeplineascG una dintre condiFiile"

- sG fie cetGFean al ,omJniei. ! ! ! ! ! ! -etGFenii strGini trebuie" - sG domicilieze In ,omJnia; ! ! ! ! ! ! - sG deFinG permis de muncG In ,omJnia. ! ! ! ! ! ! 1. &regGtire profesionalG 1.5. G fie posesor al unui atestatO5/ de limbG strGinG de circulaFie internaFionalG ! ! - ! ! 212131 ;/ *ie a-)olvent cu exa+en de licen6/ al unei *acult/6i acreditate cu pro*il de turi)+ 7i )/ *ac/ dovada unei activit/6i n turi)+ de +ini+u+ 2 ani )au a a-)olvirii unui cur) de *or+are +anagerial/ )peci*ic *unc6iei. cu o durat/ de cel pu6in 2 luni. e*ectuat dup/ data de 3 ianuarie 3990. organi(at de in)titu6ii autori(ate1 ! ! ! ! ! ! 1.1.1. G fie absolvent cu e!amen de licenFG al unei facultGFi acreditate sau al unui colegiu universitar Hi sG facG dovada unei activitGFi In turismO1/ de minimum ...... ani In una dintre funcFiile" 1.1.1.5. - funcFie de conducere In societGFi comerciale din domeniul turismului, cu e!cepFia sectorului administrativ 0 1 5 1 1 1.1.1.1. - funcFii de specialitate In <inisterul Turismului sau In asociaFii profesionale din turismOO/ 0 1 5 1 1 1.1.1.0. - funcFii de specialitate In societGFi comerciale de turism, cu e!cepFia sectorului administrativ BO/ 0 1 0 0 5 1.1.1.6. - recepFioner - 6O/ 0O/ 0 0 5 1.1.1.B. - agent de turism - 0 1 6O/ 0O/ 5 1.1.1.D. - lucrGtor gestionar In alimentaFia publicG .bucGtar, gestionar, barman cu gestiune/ ( ( ( BO/ 6O/ 1.1.1.=. - Hef de salG ( ( ( D B 1.1.1.8. - g$id de turismOOO/ ( BO/ 0O/ ( ( 1 1.1.1.@. - cabanier ( ( ( B 6O/ 1.1.0. G fie absolvent al unei Hcoli postliceale In domeniul turismului, cu durata de 5 - 1 ani sau al unui liceu cu profil de turism Hi" a/ sG facG dovada unei activitGFi In turism de minimum .... ani In una dintre funcFiile" 1.1.0.5. - funcFii de conducere In societGFi comerciale din domeniul turismului, cu e!cepFia sectorului administrativ ( 0 1 0 0 5 1.1.0.1. - funcFii de specialitate In <inisterul Turismului sau In asociaFii profesionale din turism ( 0 1 0 0 5 1.1.0.0. - funcFii de specialitate In societGFile comerciale de turism, cu e!cepFia sectorului administrativ ( 6 0 6 6 5 1.1.0.6. - recepFioner - BO/ 6O/ 6 6 5 1.1.0.B. - agent de turism - 6 0 BO/ 6O/ 5 1.1.0.D. - Hef de unitate, te$nolog In alimentaFia publicG ( ( ( 6 6 5 1.1.0.=. - lucrGtor gestionar In alimentaFia

publicG .bucGtar-gestionar, barman cu gestiune sau Hef de salG/ ( ( ( = D 5 b/ sG fie absolvent al unui curs de formare managerialG In industria $otelierG Hi turisticG, specific funcFiei, efectuat dupG data de 5 ianuarie 5@@0OOOO/ - ! ! ! ! 1.1.0.8. - cabanier ( ( ( D B 2121<1 ;/ *ie a-)olvent de liceu: a8 )/ *ac/ dovada unei activit/6i n turi)+ de +ini+u+ 111 ani n una dintre *unc6iile: 2121<131 0 *unc6ii de )pecialitate n !ini)terul Turi)+ului )au n a)ocia6ii pro*e)ionale din turi)+ # < = < < 3 2121<121 0 *unc6ii de conducere n )ociet/6i co+erciale din do+eniul turi)+ului. cu excep6ia )ectorului ad+ini)trativ # < = < < 3 2121<1=1 0 *unc6ii de )pecialitate n )ociet/6i co+erciale din do+eniul turi)+ului. cu excep6ia )ectorului ad+ini)trativ # 5 < 5 5 3 2121<1<1 0 7e* agen6ie # < = # # 3 2121<151 0 ad+ini)trator :otel >7e* :otel8 # # # < # 3 2121<121 0 7e* unitate ali+enta6ie pu-lic/ # # # # < 3 2121<1?1 0 recep6ioner # # # 2 # 3 2121<1@1 0 agent de turi)+ # 5 < # # 3 2121<191 0 7e* recep6ie # # # 5 # 3 2121<1301 0 lucr/tor ge)tionar n ali+enta6ie pu-lic/ >7e* )al/. te:nolog n ali+enta6ie. -ar+an cu ge)tiune. -uc/tar0ge)tionar8 # # # # 5 2 2121<1331 0 o)p/tar )au -ar+an # # # # 2 2 2121<1@1 0 ca-anier # # # 2 5 3 -8 )/ *ie a-)olvent al unui cur) de *or+are +anagerial/ n indu)tria :otelier/ 7i turi)tic/. )peci*ic *unc6iei. e*ectuat dup/ data de 3 ianuarie 399099998 0 x x x x 0 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ O/ )uncFiile de director de agenFie de turism touroperatoare sau detailistG, director de $otel, director de restaurant pot fi ocupate numai dupG absolvirea unui curs de formare managerialG specific funcFiei, cu o duratG de cel puFin D luni, efectuat dupG data de 5 ianuarie 5@@0, organizat de instituFii autorizate. OO/ ;ec$imea In activitatea specificG categoriei de brevet solicitat va fi doveditG cu act de proprietate sau cu contract de locaFie de gestiune sau de Inc$iriere Hi cu certificat de clasificare ori cu licenFG de turism. OOO/ ;ec$ime doveditG prin carnet de muncG, contract de muncG sau convenFie civilG. OOOO/ Organizat de instituFii autorizate. O5/ +testatul trebuie sG fie eliberat de instituFii autorizate. e e!cepteazG" - absolvenFii unor forme de InvGFGmJnt cu predare Intr-o limbG de circulaFie internaFionalG; - absolvenFii facultGFilor de specialitate Intr-o limbG strGinG de circulaFie internaFionalG Hi cei ai facultGFilor de relaFii internaFionale Hi turism; - cei care fac dovada cG au lucrat la firme de turism In strGinGtate cel puFin un an; 0 ALiniu6a a <0aB 999 A-rogat/ Alineatul = 999 A-rogat O1/ -riteriul privind activitatea In turism se reduce cu B0A In situaFia In care solicitantul face dovada absolvirii unui curs de formare managerialG specific funcFiei, cu o duratG de cel puFin D luni, efectuat dupG data de 5 ianuarie 5@@0, organizat de instituFii autorizate. ( - (u poate ocupa funcFia respectivG.

ANE6A + 7OT8R9RE Nr. +-: di" : #e'ru rie +221 privind condiFiile de acordare a licenFei Hi brevetului de turism '<*T'(T" C4;',(4> ,O<S(*'* &4:>*-+TL M(" <O(*TO,4> O)*-*+> (,. 88 din 15 februarie 1005 Mn temeiul prevederilor art. 50= din -onstituFia ,omJniei Hi ale art. 1= alin. .0/ din OrdonanFa Cuvernului nr. B8?5@@8 privind organizarea Hi desfGHurarea activitGFii de turism In ,omJnia, Cuvernul ,omJniei adoptG prezenta $otGrJre. +,T. 5 .5/ +genFiile de turism IHi pot desfGHura activitatea de oferire, comercializare Hi vJnzare a serviciilor Hi a pac$etelor de servicii turistice pe teritoriul ,omJniei numai In baza licenFei de turism emise de <inisterul Turismului. .1/ &ersoana care asigurG conducerea operativG a unei agenFii de turism, a unei filiale a acesteia din altG localitate sau a unei structuri de primire turisticG va deFine brevet de turism, prin care se atestG pregGtirea profesionalG In domeniul turismului. +,T. 1 Mn sensul prezentei $otGrJri, urmGtorii termeni se definesc astfel" a/ licenFa de turism este documentul prin care se atestG capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice In condiFii de calitate Hi siguranFG pentru turiHti Hi posibilitatea de a InfiinFa o agenFie de turism;

b/ brevetul de turism este documentul prin care se atestG capacitatea profesionalG In domeniul turismului a persoanelor fizice care asigurG conducerea agenFiilor de turism sau a structurilor de primire turistice. +,T. 0 .5/ >icenFele Hi brevetele de turism se elibereazG de <inisterul Turismului, la cererea agentului economic Hi, respectiv, a persoanelor fizice care solicitG obFinerea brevetului de turism. .1/ Mn termen de ma!imum 00 de zile de la data InregistrGrii cererii agentului economic, respectiv a persoanei fizice, <inisterul Turismului, cu consultarea asociaFiilor profesionale din domeniul turismului, va efectua verificGrile necesare Hi va elibera licenFa Hi, respectiv, brevetul de turism. .0/ Mn situaFia In care nu sunt Indeplinite criteriile pentru emiterea licenFei Hi, respectiv, a brevetului de turism, <inisterul Turismului va comunica solicitanFilor, In termenul prevGzut la alin. .1/, motivul pentru care acestea nu pot fi eliberate. +,T. 6 .5/ >icenFa Hi brevetul de turism sunt netransmisibile Hi se afiHeazG In copie autentificatG la loc vizibil In incinta agenFiei de turism Hi a filialelor acesteia, pentru a da posibilitatea turiHtilor sG cunoascG dacG agenFia In cauzG funcFioneazG legal. .1/ &e documentele emise de agenFiile de turism Hi filialele acestora este obligatoriu sG se Inscrie numGrul licenFei de turism; opFional acesta va fi Inscris Hi pe firma agenFiei Hi a filialelor. +,T. B Mn situaFia In care nu mai sunt Indeplinite criteriile care au stat la baza acordGrii licenFei de turism pentru agenFia de turism sau pentru filialele acesteia, agentul economic In cauzG are obligaFia sG solicite In termen de 50 zile <inisterului Turismului eliberarea unei noi licenFe de turism, potrivit condiFiilor efectiv Indeplinite. +,T. D >icenFele de turism vor fi vizate de <inisterul Turismului din 0 In 0 ani. +gentul economic va solicita vizarea licenFei de turism cu cel puFin 00 de zile Inainte de e!pirarea termenului de 0 ani de la emiterea acesteia sau de la ultima vizG. +,T. = -riteriile Hi metodologia pentru eliberarea licenFelor Hi brevetelor de turism vor fi stabilite de <inisterul Turismului, cu consultarea asociaFiilor profesionale, patronale Hi sindicale din domeniul turismului, prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului turismului, care va fi publicat In <onitorul Oficial al ,omJniei, &artea *. +,T. 8 .5/ >icenFa de turism se suspendG pentru o perioadG de pJnG la un an de cGtre <inisterul Turismului, In una dintre urmGtoarele situaFii" a/ comercializarea pac$etelor de servicii turistice se realizeazG fGrG respectarea reglementGrilor legale In vigoare;

b/ neasigurarea de g$izi atestaFi pentru derularea In bune condiFii a programelor turistice, conform reglementGrilor In vigoare; c/ utilizarea de autocare neclasificate; d/ asigurarea de servicii de cazare Hi alimentaFie In structuri de primire turistice care nu deFin certificate de clasificare; e/ funcFionarea agenFiei de turism sau a filialei acesteia din altG localitate decJt cea In care este situat sediul agenFiei fGrG ca persoana care asigurG conducerea sG deFinG brevet de turism; f/ prestarea de servicii turistice prin filiale ale agenFiei turistice care nu au obFinut licenFa de turism. .1/ >icenFa de turism este suspendatG pe perioada In care agentul economic nu mai are ac$itatG poliFa de asigurare. +,T. @ .5/ >icenFa de turism se retrage de cGtre <inisterul Turismului In urmGtoarele situaFii" a/ cJnd se repetG una dintre situaFiile prevGzute la art. 8 alin. .5/; b/ cJnd agentul economic comunicG <inisterului Turismului, din proprie iniFiativG, renunFarea la desfGHurarea activitGFii de turism; c/ cJnd licenFa de turism este transmisG In scopul utilizGrii de cGtre alt agent economic care nu a obFinut licenFa; d/ cJnd agentul economic nu mai IndeplineHte criteriile care au stat la baza eliberGrii licenFei. .1/ Titularul unei licenFe de turism retrase In condiFiile prevGzute la alin. .5/ lit. a/ Hi c/ nu mai are dreptul sG solicite eliberarea unei noi licenFe de turism timp de 1 ani de la data retragerii. +,T. 50 <inisterul Turismului va publica periodic lista cuprinzJnd licenFele de turism suspendate sau retrase Hi, respectiv, lista cuprinzJnd brevetele de turism retrase. &ublicarea se va face cel puFin Intr-un cotidian central Hi Intr-unul local din #udeFul In care sunt situate agenFiile de turism In cauzG. +,T. 55 :revetul de turism se retrage de <inisterul Turismului In una dintre urmGtoarele situaFii" a/ cJnd nu mai sunt Indeplinite criteriile care au stat la baza eliberGrii acestuia; b/ cJnd, din motive imputabile titularului brevetului de turism, s-a anulat licenFa de turism sau, respectiv, certificatul de clasificare a structurii de primire turistice pe care acesta o conduce. +,T. 51 (eacordarea sau retragerea licenFei sau brevetului de turism, precum Hi nevizarea sau suspendarea licenFei de turism pot fi atacate la instanFa de contencios administrativ In condiFiile legii. +,T. 50

-onstituie contravenFii urmGtoarele fapte, dacG nu sunt sGvJrHite In astfel de condiFii IncJt, potrivit legii penale, sG constituie infracFiuni" a/ desfGHurarea de activitGFi turistice specifice agenFiilor de turism de cGtre agenFi economici cu licenFa de turism suspendatG, nevizatG sau cu viza e!piratG; b/ nerespectarea obiectului de activitate Inscris In licenFa de turism, corespunzGtor tipului de licenFG de turism obFinut; c/ desfGHurarea de activitGFi turistice prin filiale care nu au obFinut licenFa; d/ desfGHurarea de activitGFi turistice In alte sedii decJt cele Inscrise In licenFa de turism; e/ neasigurarea conducerii de cGtre persoane posesoare de brevet de turism a agenFiilor Hi structurilor de primire turistice In condiFiile stabilite potrivit normelor metodologice prevGzute la art. =; f/ nerespectarea condiFiilor Hi criteriilor In baza cGrora s-a eliberat licenFa de turism; g/ neafiHarea licenFei de turism In condiFiile prevGzute la art. 6 alin. .5/. +,T. 56 -ontravenFiile prevGzute la art. 50 se sancFioneazG dupG cum urmeazG" a/ faptele prevGzute la lit. a/ - f/, cu amendG de la 800.000 lei la 5.000.000 lei; b/ fapta prevGzutG la lit. g/, cu amendG de la D00.000 lei la 800.000 lei. +,T. 5B -ontravenFiile se constatG Hi amenzile se aplicG de salariaFii cu atribuFii de control din cadrul <inisterului Turismului. +,T. 5D -ontravenFiilor prevGzute la art. 50 le sunt aplicabile prevederile >egii nr. 01?5@D8 privind stabilirea Hi sancFionarea contravenFiilor, cu modificGrile Hi completGrile ulterioare, cu e!cepFia art. 1B Hi 1D. +,T. 5= >icenFele Hi brevetele de turism eliberate pJnG la data intrGrii In vigoare a prezentei $otGrJri rGmJn valabile In mGsura In care corespund criteriilor stabilite prin normele metodologice prevGzute la art. =. -elelalte licenFe Hi brevete de turism eliberate IHi pGstreazG valabilitatea numai pentru o duratG de douG luni, perioadG In care titularii acestora vor solicita eliberarea de noi licenFe Hi brevete de turism. +,T. 58 .5/ &revederile prezentei $otGrJri intrG In vigoare In termen de 00 de zile de la data publicGrii ei In <onitorul Oficial al ,omJniei, &artea *, termen In care vor fi publicate normele metodologice prevGzute la art. =. .1/ >a data intrGrii In vigoare a prezentei $otGrJri se abrogG EotGrJrea Cuvernului nr. B50?5@@8 privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice Hi de acordare a brevetelor Hi licenFelor de turism, publicatG In <onitorul Oficial al ,omJniei, &artea *, nr. 051 din 1= august 5@@8, precum Hi orice alte dispoziFii contrare. &,*<-<*(* T,4

+D,*+( (L T+ ' -ontrasemneazG" <inistrul turismului, <atei-+gat$on Dan

ANE6A O,DO(+(KL (r. 50= din 00 iulie 5@@@ privind activitatea de comercializare a pac$etelor de servicii turistice '<*T'(T" C4;',(4> ,O<S(*'* &4:>*-+TL M(" <O(*TO,4> O)*-*+> (,. 605 din 05 august 5@@@ Mn temeiul dispoziFiilor art. 50= alin. .5/ Hi .0/ din -onstituFia ,omJniei Hi ale art. 5 lit. & pct. 1 din >egea nr. 560?5@@@ privind abilitarea Cuvernului de a emite ordonanFe, Cuvernul ,omJniei emite urmGtoarea ordonanFG" -+&. 5 DefiniFii Hi domeniul de aplicabilitate +,T. 5 &rezenta ordonanFG are ca obiect armonizarea legislaFiei cu cea a statelor membre ale 4niunii 'uropene privind pac$etele de servicii turistice vJndute sau oferite spre vJnzare pe teritoriul ,omJniei, indiferent de locul de realizare al acestora. +,T. 1 Mn sensul prezentei ordonanFe, prin urmGtorii termeni se InFelege" 5. pac$et de servicii turistice - combinaFia prestabilitG a cel puFin douG dintre urmGtoarele trei grupe de servicii, cu condiFia ca durata neIntreruptG a acestora sG depGHeascG 16 de ore sau sG cuprindG o Innoptare, Hi anume" a/ transport; b/ cazare;

c/ alte servicii, fGrG legGturG cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora Hi care reprezintG o parte semnificativG a pac$etului de servicii turistice, cum ar fi" alimentaFie, tratament balnear, agrement Hi altele asemenea; 1. contract de organizare de cGlGtorii turistice - orice contract prin care o agenFie de turism touroperatoare se anga#eazG, In nume propriu, sG procure alteia sau unei persoane fizice, In sc$imbul plGFii unui preF, un pac$et de servicii turistice sau prestaFii izolate ale acestuia; 0. contract de intermediere de cGlGtorii turistice - orice contract prin care o agenFie de turism detailistG se obligG sG procure, In numele alteia, In sc$imbul plGFii unui preF, fie un contract de cGlGtorii turistice, fie una sau mai multe prestaFii izolate ce permit efectuarea unei cGlGtorii turistice sau a unei cazGri oarecare. )acturarea separatG a diferitelor prestaFii ale aceluiaHi pac$et de servicii nu e!onereazG agenFia de turism touroperatoare sau detailistG de obligaFiile ce decurg din prezenta ordonanFG; 6. agenFia de turism - orice unitate specializatG care organizeazG, oferG Hi vinde pac$ete de servicii turistice sau componente ale acestora. +genFiile de turism pot fi de urmGtoarele tipuri" a/ agenFie de turism touroperatoare, avJnd ca obiect de activitate organizarea Hi vJnzarea pe cont propriu a pac$etelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari; b/ agenFie de turism detailistG, care vinde sau oferG spre vJnzare, In contul unei agenFii de turism touroperatoare, pac$ete de servicii turistice sau componente ale acestora contractate cu aceasta; B. consumator - orice persoanG care cumpGrG sau se anga#eazG sG cumpere pac$etul de servicii turistice - contractant principal - sau orice persoanG In numele cGreia contractantul principal se anga#eazG sG cumpere pac$etul de servicii turistice - alFi beneficiari - sau orice persoanG In favoarea cGreia contractantul principal sau alFi beneficiari cedeazG pac$etul de servicii turistice - cesionarul. +,T. 0 DacG o agenFie de turism acFioneazG In calitate de intermediar pentru o agenFie de turism touroperatoare care nu este stabilitG In ,omJnia, aceasta este consideratG ca organizator de cGlGtorii turistice In raporturile cu consumatorul. -+&. 1 *nformarea consumatorului de servicii turistice +,T. 6 Orice informaFii privind pac$etul de servicii turistice, preFul acestuia Hi toate celelalte condiFii aplicabile contractului, comunicate de organizator sau de detailist consumatorului,

trebuie sG conFinG indicaFii corecte Hi clare, care sG nu permitG interpretGri ec$ivoce ale acestora. +,T. B <aterialele publicitare turistice puse la dispoziFie consumatorului In vederea Inc$eierii contractului - cataloage sau pliante - trebuie sG indice, In mod lizibil, clar Hi precis, preFul Hi informaFiile corespunzGtoare referitoare la" a/ destinaFie; b/ ruta; c/ mi#loacele de transport utilizate, caracteristicile Hi categoria acestora; d/ tipul unitGFilor de cazare, denumirea, categoria de clasificare Hi principalele lor caracteristici; In cazul cGlGtoriilor turistice efectuate In alte FGri se vor preciza diferenFele dintre categoriile de clasificare din FGrile respective Hi cele conform normelor din ,omJnia; e/ serviciile de masG oferite Hi categoria de clasificare a unitGFilor de alimentaFie; f/ informaFii de ordin general privind paHapoartele, vizele Hi formalitGFile sanitare necesare pentru cGlGtorie Hi Hedere; g/ valoarea sau procentul din preF ce trebuie ac$itat cu titlu de avans Hi graficul pentru efectuarea restului de platG; $/ numGrul minim de persoane ce trebuie realizat pentru a avea loc cGlGtoria Hi, In acest caz, data limita de informare a consumatorului In caz de anulare a cGlGtoriei turistice; i/ posibilitGFi de Inc$eiere a unor asigurGri facultative pentru asistenFG In caz de boalG, accidente etc.; #/ specificul cGlGtoriei turistice Hi publicul cGreia i se adreseazG. +,T. D *nformaFiile conFinute de materialele publicitare turistice anga#eazG organizatorul sau detailistul de cGlGtorii turistice, In afara cazului In care" - eventualele sc$imbGri In aceste informaFii au fost comunicate In mod clar consumatorului Inaintea Inc$eierii contractului; - modificGrile au fost efectuate, cu acordul pGrFilor contractante, ulterior Inc$eierii contractului. +,T. = Organizatorul Hi?sau detailistul trebuie sG comunice consumatorului, In scris sau prin orice altG formG corespunzGtoare, Inaintea Inc$eierii contractului, informaFiile de ordin general privind regimul paHapoartelor Hi al vizelor Hi formalitGFile de sGnGtate necesare pentru cGlGtorie Hi Hedere. +,T. 8 Organizatorul Hi?sau detailistul trebuie sG furnizeze In scris consumatorului, Intr-un termen stabilit prin contract, Inainte de data plecGrii, urmGtoarele informaFii" a/ orarele, locurile escalelor Hi legGturile, precum Hi locul ce urmeazG a fi ocupat de consumator In fiecare dintre mi#loacele de transport incluse In contract;

b/ numele, adresa, numGrul de telefon Hi de fa! al reprezentanFei locale a organizatorului Hi?sau detailistului sau, In lipsa acesteia, cele ale autoritGFilor locale care pot a#uta consumatorul In caz de nevoie. Mn cazul In care aceste reprezentanFe sau autoritGFi locale nu e!istG, consumatorul trebuie sG dispunG de un numGr de apel de urgenFG sau de orice altG informare care sG Ii permitG contactarea organizatorului Hi?sau detailistului; c/ pentru cGlGtoriile Hi Hederile minorilor, informaFii care sG permitG stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul Hederii copilului; d/ posibilitatea semnGrii unui contract de asigurare facultativG, care sG acopere ta!ele de transfer ale consumatorului, sau a unui contract de asistenFG, care sG acopere ta!ele de repatriere In caz de accidentare sau de boalG. -+&. 0 -ontractul de organizare de cGlGtorii turistice +,T. @ .5/ +genFia de turism touroperatoare sau detailistG este obligatG sG furnizeze consumatorului, In momentul rezervGrii cGlGtoriei, un bon de comandG. .1/ -ontractul ia naHtere In momentul In care consumatorul primeHte confirmarea scrisG a rezervGrii, transmisG de organizatorul sau detailistul cGlGtoriei turistice - care acFioneazG In numele organizatorului - In cel mult D0 de zile calendaristice de la data semnGrii bonului de comandG. .0/ Mn cazul In care conFinutul bonului de comandG diferG de conFinutul confirmGrii cGlGtoriei turistice sau dacG aceastG confirmare nu s-a fGcut In termenul de D0 de zile calendaristice de la data semnGrii bonului de comandG, consumatorul poate considera cG voia#ul nu a fost rezervat Hi are dreptul la rambursarea imediatG a tuturor sumelor de#a plGtite. .6/ (erespectarea dispoziFiilor cuprinse la alin. .5/ - .0/ nu ImpiedicG Inc$eierea cu IntJrziere a contractului de cGlGtorie turisticG, indiferent de perioada rGmasG pJnG la plecare, dacG pGrFile sunt de acord. +,T. 50 .5/ :onul de comandG Hi contractul de cGlGtorie turisticG trebuie sG menFioneze, In scris, cel puFin" a/ destinaFia.iile/ cGlGtoriei turistice Hi, In cazul perioadelor de se#ur, durata Hi datele de sosire Hi de plecare; b/ mi#loacele de transport utilizate, caracteristicile Hi categoriile de clasificare ale acestora, datele, orele Hi locurile de plecare?sosire, la ducere Hi la Intoarcere; c/ In cazul In care pac$etul de servicii turistice include Hi cazarea, adresa, caracteristicile Hi categoria de clasificare a structurilor de primire turistice In care se face aceasta,

conformitatea sa cu reglementGrile FGrii de primire Hi menFionarea diferenFelor Intre acestea Hi normele In vigoare din ,omJnia; d/ serviciile de masG furnizate - pensiune completG, demipensiune, mic de#un - Hi categoria de clasificare a unitGFilor de alimentaFie; e/ dacG realizarea pac$etului de servicii turistice necesitG un numGr minim de persoane, data limitG de informare a consumatorului privind anularea cGlGtoriei turistice comandate; f/ ruta; g/ vizitele, e!cursiile sau alte servicii care sunt incluse In preFul total convenit al pac$etului de servicii turistice; $/ numele Hi adresa agenFiei.iilor/ de turism organizatoare Hi, dupG caz, a agenFiei de turism detailiste Hi a societGFii de asigurGri; i/ preFul pac$etului de servicii, cu indicarea cazurilor In care acesta poate fi modificat, Hi preFurile pentru anumite servicii - ta!e de aterizare, Imbarcare?debarcare In porturi Hi pe aeroporturi, ta!e de turist - dacG acestea nu sunt incluse In preFul pac$etului de servicii turistice; #/ termenele Hi modalitatea de platG a preFului; k/ solicitGrile speciale ale consumatorului, fGcute cunoscute agenFiei de turism organizatoare sau celei detailiste In momentul efectuGrii comenzii Hi acceptate de cele douG pGrFi; l/ termenele In care consumatorul trebuie sG transmitG o eventualG reclamaFie pentru nee!ecutarea sau e!ecutarea necorespunzGtoare a contractului cGlGtoriei turistice; m/ condiFiile de reziliere a contractului de cGtre consumator; n/ obligaFiile agenFiei.iilor/ de turism In cazul anulGrii cGlGtoriei turistice. .1/ Mn toate cazurile agenFia de turism are obligaFia sG InmJneze consumatorului un e!emplar din contract. .0/ -ontractul poate fi prezentat Hi sub forma unui catalog, pliant sau alt Inscris, dacG consumatorul este informat despre aceasta Hi dacG documentul conFine informaFiile prevGzute la alin. .5/. +,T. 55 .5/ Mn cazul In care consumatorul nu poate sG participe la cGlGtoria turisticG, acesta poate sG transfere contractul unei terFe persoane care IndeplineHte toate condiFiile prevGzute In pac$etul de servicii turistice contractat. .1/ Transferul poate fi realizat numai cu anunFarea agenFiei de turism semnatare a contractului. .0/ -onsumatorul care cedeazG pac$etul sGu de servicii, precum Hi cesionarul sunt responsabili, In mod solidar, de plata preFului cGlGtoriei Hi a eventualelor costuri suplimentare apGrute cu ocazia aceste cedGri. +,T. 51 .5/ &reFurile stabilite In contract nu pot fi modificate, cu e!cepFia cazului In care contractul prevede In mod e!plicit acest lucru, atJt In vederea ma#orGrii, cJt Hi a reducerii,

precum Hi modul de calcul al acestora, Hi numai dacG modificarea are loc ca urmare a variaFiilor" a/ costurilor de transport, inclusiv costul carburantului; b/ redevenFelor Hi ta!elor aferente serviciilor de aterizare, debarcare?Imbarcare In porturi Hi aeroporturi Hi a ta!elor de turist; c/ cursurilor de sc$imb valutar aferente pac$etului de servicii turistice contractat. .1/ &reFurile stabilite In contract nu pot fi ma#orate, In nici un caz, In cursul celor 10 de zile calendaristice care preced data plecGrii. .0/ Mn cazul In care preFurile stabilite In contract sunt ma#orate cu peste 50A, indiferent de motivele ma#orGrii, consumatorul poate rezilia contractul fGrG nici o obligaFie faFG de agenFia de turism, aceasta din urmG avJnd obligaFia de a rambursa imediat consumatorului toate sumele aferente cGlGtoriei turistice plGtite de acesta. +,T. 50 Mn cazul In care agenFia de turism este nevoitG sG modifice una din prevederile esenFiale ale contractului, aceasta are obligaFia sG informeze consumatorul cu cel puFin 5B zile Inainte de data plecGrii, iar acesta sG comunice agenFiei de turism In termen de B zile de la primirea InHtiinFGrii $otGrJrea sa de a opta fie pentru" a/ rezilierea contractului fGrG platG de penalitGFi; b/ acceptarea noilor condiFii ale contractului. +,T. 56 Mn cazul In care consumatorul reziliazG contractul conform prevederilor art. 50 sau agenFia de turism anuleazG cGlGtoria turisticG Inaintea datei de plecare, consumatorul are dreptul" a/ sG accepte la acelaHi preF un alt pac$et de servicii turistice de calitate ec$ivalentG sau superioarG, propus de agenFia de turism; b/ sG accepte un pac$et de servicii de calitate inferioarG, propus de agenFia de turism, cu rambursarea imediatG a diferenFei de preF; c/ sG i se ramburseze imediat toate sumele ac$itate In virtutea contractului. +,T. 5B -onsumatorul poate, In orice moment, sG rezilieze, In totalitate sau In parte, contractul. Mn cazul In care consumatorul reziliazG contractul pentru un motiv care Ii este imputabil, ei va despGgubi agenFia de turism pentru pre#udiciul creat acesteia ca urmare a rezilierii. DespGgubirea se poate ridica la ma!imum preFul cGlGtoriei turistice. +,T. 5D Mn cazurile menFionate la art. 50 Hi 56 consumatorul are dreptul sG solicite agenFiei de turism Hi o despGgubire pentru neIndeplinirea prevederilor contractului iniFial, cu e!cepFia cazurilor In care" a/ anularea s-a fGcut datoritG nerealizGrii numGrului minim de persoane menFionat In contract, iar agenFia de turism a informat consumatorul, In scris, In termenul menFionat In

contract, termen care nu poate fi mai mic de 5B zile calendaristice premergGtoare datei plecGrii; b/ anularea s-a datorat unui caz de forFG ma#orG, prin acesta InFelegJndu-se circumstanFe anormale Hi imprevizibile, independente de voinFa celui care le invocG, Hi ale cGror consecinFe nu au putut fi evitate, In ciuda oricGror eforturi depuse, In aceasta nefiind incluse suprarezervGrile; c/ anularea s-a fGcut din vina consumatorului. +,T. 5= Mn cazul In care, dupG Inceperea cGlGtoriei turistice, o parte importantG din serviciile prevGzute In contract nu este realizatG sau agenFia de turism organizatoare constatG cG nu le va putea realiza, aceasta este obligatG" a/ sG ofere consumatorului alternative corespunzGtoare In vederea continuGrii cGlGtoriei turistice, fGrG ma#orarea preFului; b/ sG restituie consumatorului sumele ce reprezintG diferenFa dintre serviciile ac$itate Hi cele efectiv prestate In timpul cGlGtoriei turistice; c/ In cazul In care nu pot fi oferite consumatorului alternative corespunzGtoare sau acesta nu le acceptG din motive Intemeiate, sG asigure, fGrG costuri suplimentare, transportul retur al consumatorului la locul de plecare ori In alt loc agreat de acesta Hi, dupG caz, despGgubirea pentru serviciile neprestate. +,T. 58 .5/ +genFia de turism este rGspunzGtoare pentru buna e!ecutare a obligaFiilor asumate prin contract, inclusiv In situaFia In care aceste obligaFii trebuiau Indeplinite de cGtre o altG agenFie de turism sau de cGtre alFi prestatori de servicii. .1/ De la prevederile alin. .5/ se e!cepteazG urmGtoarele cazuri" a/ cJnd neIndeplinirea sau Indeplinirea defectuoasG a obligaFiilor asumate prin contract se datoreazG consumatorului; b/ cJnd neIndeplinirea obligaFiilor este atribuitG unui terF care nu este parte In contract, iar cauzele nerealizGrilor nu puteau fi prevGzute sau evitate; c/ cJnd neIndeplinirea obligaFiilor se datoreazG unor cauze de forFG ma#orG sau unor Impre#urGri pe care nici agenFia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita. .0/ Mn cazurile prevGzute la alin. .1/ lit. b/ Hi c/, agenFia de turism parte In contract este obligatG sG acorde asistenFG promptG consumatorului aflat In dificultate. +,T. 5@ .5/ &entru daunele materiale cauzate de nerespectarea de cGtre agenFia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse In contract, responsabilitatea acesteia privind despGgubirea consumatorului nu poate depGHi de douG ori preFul pac$etului de servicii turistice Inscris In contract.

.1/ +genFia de turism organizatoare Hi?sau detailistG nu pot e!clude sau limita responsabilitatea lor pentru pre#udiciul cauzat de moartea sau de rGnirea consumatorului ca urmare a acFiunilor sau a negli#enFei lor. +,T. 10 .5/ DeficienFele constatate de cGtre consumator la faFa locului, cu privire la realizarea pac$etului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, In scris sau sub orice altG formG, atJt prestatorului de servicii, cJt Hi agenFiei de turism de la care consumatorul a cumpGrat pac$etul de servicii turistice. .1/ +ceastG obligaFie a consumatorului trebuie menFionatG clar Hi e!plicit In contract. +,T. 15 Mn cazul unor reclamaFii ale consumatorului cu privire la realizarea serviciilor turistice contractate, agenFia de turism organizatoare, agenFia de turism detailistG, precum Hi prestatorii de servicii vor acFiona imediat pentru soluFionarea reclamaFiilor Hi vor face proba eforturilor depuse de ei In acest scop. +,T. 11 +genFia de turism parte contractantG trebuie sG dovedeascG, cu garanFii acoperitoare proprii sau prin poliFe de asigurare, cG poate asigura, In caz de insolvabilitate sau de faliment, rambursarea sumelor ac$itate de cGtre consumator, precum Hi a celor necesare repatrierii acestuia. -+&. 6 +cFiuni In #ustiFie +,T. 10 .5/ +cFiunile cGrora le poate da naHtere un contract de cGlGtorii turistice care cade sub incidenFa prezentei ordonanFe, din cauzG de deces, de rGnire sau altG atingere a integritGFii fizice sau psi$ice a turistului, se prescriu dupG 1 ani. .1/ Mn cazul rGnirii sau al altei atingeri aduse integritGFii fizice sau psi$ice care a cauzat moartea dupG data la care contractul prevedea cG ia sfJrHit prestaFia ce a dat naHtere la diferend, termenul de prescripFie de 1 ani prevGzut la alin. .5/ Incepe sG curgG de la data decesului, dar nu mai tJrziu de 0 ani de la data e!ecutGrii prestaFiei prevGzute In contract. .0/ +cFiunile cGrora le-a dat naHtere un contract de cGlGtorii turistice care cade sub incidenFa prezentei ordonanFe, altele decJt cele prevGzute la alin. .5/ Hi .1/, se prescriu In termen de un an. .6/ Termenul de prescripFie curge de la data la care contractul prevede cG ia sfJrHit prestaFia ce a dat naHtere la diferend. -+&. B upraveg$erea activitGFii de organizare sau de intermediere de cGlGtorii turistice

+,T. 16 -ontrolul respectGrii dispoziFiilor prezentei ordonanFe se face de cGtre organele de specialitate ale +utoritGFii (aFionale pentru Turism Hi ale Oficiului pentru &rotecFia -onsumatorilor. +,T. 1B Organele de control efectueazG verificGri la sesizarea persoanelor pre#udiciate prevGzute la art. 1 pct. B Hi din oficiu. +,T. 1D Organizatorul Hi?sau intermediarul de cGlGtorii turistice are obligaFia de a prezenta organelor de control contractele Inc$eiate cu turiHtii, In original. +,T. 1= Organele de control Inc$eie, dupG caz, procese-verbale In care se consemneazG faptele constatate cu ocazia verificGrilor fGcute Hi se Inscriu articolele din ordonanFG IncGlcate Hi vor aplica sancFiunea prevGzutG de lege. -+&. D ancFiuni +,T. 18 DispoziFiile OrdonanFei Cuvernului nr. 15?5@@1 privind protecFia consumatorilor, aprobatG Hi modificatG prin >egea nr. 55?5@@6, republicatG, sunt aplicabile prezentei ordonanFe. +,T. 1@ -onstituie contravenFie, In mGsura In care fapta nu este sGvJrHitG In astfel de condiFii IncJt, potrivit legii penale, sG fie consideratG infracFiune, IncGlcarea prevederilor art. 6, B, =, 8, @, 50, 51, 50, art. 56 lit. c/, art. 5=, art. 58 alin. .5/ Hi .0/, art. 15 Hi 10. +,T. 00 -ontravenFiile prevGzute la art. 1@ se sancFioneazG cu amendG de la 6.000.000 lei la 50.000.000 lei. &revederile prezentei ordonanFe se completeazG cu dispoziFiile >egii nr. 01?5@D8 privind stabilirea Hi sancFionarea contravenFiilor, cu e!cepFia celor de la art. 1B - 1=. -+&. = DispoziFii finale +,T. 05 &rezenta ordonanFG intrG In vigoare dupG D0 de zile de la publicarea ei In <onitorul Oficial al ,omJniei. &e aceeaHi datG se abrogG orice dispoziFii contrare.

&,*<-<*(* T,4 ,+D4 ;+ *>' -ontrasemneazG" p. &reHedintele +utoritGFii (aFionale pentru Turism, Dorin +nton Oficiul pentru &rotecFia -onsumatorilor 'liade <i$Gilescu, secretar de stat

>'C' (r. D05 din 5D noiembrie 1005 pentru aprobarea OrdonanFei Cuvernului nr. 50=?5@@@ privind activitatea de comercializare a pac$etelor de servicii turistice '<*T'(T" &+,>+<'(T4> &4:>*-+TL M(" <O(*TO,4> O)*-*+> (,. =B6 din 1= noiembrie 1005 &arlamentul ,omJniei adoptG prezenta lege. +,T. 5 e aprobG OrdonanFa Cuvernului nr. 50= din 00 august 5@@@ privind activitatea de comercializare a pac$etelor de servicii turistice, emisG In temeiul art. 5 lit. & pct. 1 din >egea nr. 560?5@@@ privind abilitarea Cuvernului de a emite ordonanFe, publicatG In <onitorul Oficial al ,omJniei, &artea *, nr. 605 din 05 august 5@@@, cu urmGtoarele modificGri Hi completGri" 5. &unctul 1 al articolului 1 va avea urmGtorul cuprins" P1. contract de comercializare a pac$etului de servicii turistice, denumit In continuare contract - acordul de voinFG dintre agenFia de turism Hi turist, care are ca obiect cumpGrarea unui pac$et de servicii turistice de cGtre turist Hi eliberarea documentelor de platG Hi a documentelor de cGlGtorie de cGtre agenFia de turism.P 1. &unctul 0 al articolului 1 se abrogG. 0. >a articolul 1, partea introductivG a punctului 6 va avea urmGtorul cuprins" P6. agenFia de turism - orice unitate specializatG, persoanG #uridicG, care organizeazG, oferG Hi vinde pac$ete de servicii turistice sau componente ale acestora. +genFiile de turism pot fi de urmGtoarele tipuri"P

6. DupG articolul 1 se introduc articolele 1T5 Hi 1T1 cu urmGtorul cuprins" P+,T. 1T5 Mn sensul prezentelor prevederi, turistul este persoana definitG ca beneficiar la art. 1 pct. B sau care a cumpGrat pac$etul de servicii turistice ori componente ale acestuia de la agenFia de turism. +,T. 1T1 )acturarea separatG a diferitelor prestaFii ale aceluiaHi pac$et de servicii nu e!onereazG agenFia de turism touroperatoare sau detailistG de obligaFiile ce decurg din prezenta ordonanFG.P B. +rticolul 0 va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 0 DacG o agenFie de turism acFioneazG In calitate de intermediar pentru o agenFie de turism touroperatoare care nu este stabilitG In ,omJnia, aceasta este consideratG organizator de cGlGtorii turistice In raporturile cu turistul.P D. Titlul capitolului ** va avea urmGtorul cuprins" P*nformarea turistuluiP =. +rticolul B va avea urmGtorul cuprins" P+,T. B +genFia de turism are obligaFia sG furnizeze turiHtilor, In scris, In vederea Inc$eierii contractului, informaFii referitoare la" a/ localitatea de destinaFie; b/ ruta de parcurs; c/ mi#locul?mi#loacele de transport utilizat?utilizate, caracteristicile Hi categoria acestuia?acestora; d/ tipul unitGFilor de cazare, adresele Hi categoriile de clasificare a acestora; e/ serviciile de masG oferite Hi categoria de clasificare a unitGFilor de alimentaFie; f/ durata programului, cu indicarea datei sosirii Hi a plecGrii; g/ informaFii generale privind regimul paHapoartelor Hi al vizelor, precum Hi al asigurGrilor de sGnGtate necesare pentru cGlGtorie Hi se#ur; $/ cuantumul avansului, dacG este cazul, precum Hi termenul pentru ac$itarea restului de platG; i/ numGrul minim de persoane necesar pentru realizarea programului Hi termenul limitG pentru informarea turistului, In caz de anulare a cGlGtoriei turistice; #/ posibilitGFi de Inc$eiere a unor asigurGri facultative pentru asistenFG In caz de boalG, accidente Hi altele asemenea. k/ durata pentru care opereazG oferta turisticG.P 8. +rticolul D va avea urmGtorul cuprins" P+,T. D *nformaFiile conFinute In materialele publicitare turistice anga#eazG organizatorul sau detailistul de cGlGtorii turistice, In afara cazului In care"

a/ eventualele sc$imbGri In aceste informaFii au fost comunicate In mod clar turistului Inaintea Inc$eierii contractului; b/ modificGrile au fost efectuate, cu acordul pGrFilor contractante, ulterior Inc$eierii contractului.P @. +rticolul = va avea urmGtorul cuprins" P+,T. = Organizatorul Hi?sau detailistul trebuie sG comunice turistului, In scris sau prin orice altG formG corespunzGtoare, Inaintea Inc$eierii contractului, informaFiile de ordin general privind regimul paHapoartelor Hi al vizelor Hi formalitGFile de sGnGtate necesare pentru cGlGtorie Hi Hedere.P 50. +rticolul 8 va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 8 Organizatorul Hi?sau detailistul trebuie sG furnizeze In scris turistului, Intr-un termen stabilit prin contract, Inainte de data plecGrii, urmGtoarele informaFii" a/ orarele, locurile escalelor Hi legGturile, precum Hi, dupG caz, locul ce urmeazG sG fie ocupat de turist In fiecare dintre mi#loacele de transport incluse In contract; b/ denumirea, sediul?adresa, numGrul de telefon Hi de fa! ale reprezentanFei locale a organizatorului Hi?sau a detailistului ori, In lipsa acesteia, cele ale autoritGFilor locale care pot a#uta turistul In caz de nevoie; In cazul In care aceste reprezentanFe sau autoritGFi locale nu e!istG, turistul trebuie sG dispunG de un numGr de apel de urgenFG sau de orice altG informaFie care sG Ii permitG contactarea organizatorului Hi?sau a detailistului; c/ pentru cGlGtoriile Hi Hederile minorilor, informaFii care sG permitG stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul Hederii copilului; d/ posibilitatea semnGrii unui contract de asigurare facultativG, care sG acopere ta!ele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenFG, care sG acopere ta!ele de repatriere In caz de accidentare sau de boalG.P 55. Titlul capitolului *** va avea urmGtorul cuprins" P-ontractul de comercializare a pac$etului de servicii turisticeP 51. +rticolul @ va avea urmGtorul cuprins" P+,T. @ .5/ +genFia de turism touroperatoare sau detailistG este obligatG sG furnizeze turistului un bon de comandG numai In cazul solicitGrii unor pac$ete de servicii turistice care nu fac parte din oferta agenFiei de turism. .1/ -ontractul ia naHtere In momentul In care turistul primeHte confirmarea scrisG a rezervGrii, ce se transmite de organizatorul sau detailistul cGlGtoriei turistice, care acFioneazG In numele organizatorului, In cel mult D0 de zile calendaristice de la data semnGrii bonului de comandG. .0/ Mn cazul In care conFinutul bonului de comandG diferG de conFinutul confirmGrii cGlGtoriei turistice sau dacG aceastG confirmare nu s-a fGcut In termenul de D0 de zile

calendaristice de la data semnGrii bonului de comandG, turistul poate considera cG voia#ul nu a fost rezervat Hi are dreptul la rambursarea imediatG a tuturor sumelor de#a plGtite. .6/ (erespectarea dispoziFiilor cuprinse la alin. .5/ - .0/ nu ImpiedicG Inc$eierea cu IntJrziere a contractului de comercializare a pac$etului de servicii turistice, indiferent de perioada rGmasG pJnG la plecare, dacG pGrFile sunt de acord.P 50. +rticolul 50 va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 50 .5/ :onul de comandG cuprinde urmGtoarele elemente" a/ destinaFia?destinaFiile cGlGtoriei turistice, durata Hi datele de sosire Hi de plecare; b/ mi#locul?mi#loacele de transport Hi categoria acestuia?acestora; c/ tipul Hi categoria structurilor de primire; d/ serviciile de masG .pensiune completG?demipensiune?mic de#un/; e/ programul turistic solicitat; f/ numGrul de persoane pentru care se comandG pac$etul de servicii turistice, numGrul de copii, vJrsta Hi actele de identificare a acestora; g/ alte solicitGri speciale. .1/ -ontractul cuprinde cel puFin urmGtoarele clauze" a/ destinaFia?destinaFiile cGlGtoriei turistice Hi, In cazul perioadelor de se#ur, durata Hi datele de sosire Hi de plecare; b/ mi#locul?mi#loacele de transport utilizat?utilizate, caracteristicile Hi categoriile de clasificare a acestuia?acestora, datele, orele Hi locurile de plecare?sosire, la ducere Hi la Intoarcere; c/ In cazul In care pac$etul de servicii turistice include Hi cazarea, adresa Hi categoria de clasificare ale structurilor de primire turistice, In conformitate cu reglementGrile FGrilor de primire; d/ serviciile de masG furnizate" pensiune completG, demipensiune, mic de#un; e/ dacG realizarea pac$etului de servicii turistice necesitG un numGr minim de persoane, data limitG de informare a turistului privind anularea cGlGtoriei turistice comandate; f/ ruta; g/ vizitele, e!cursiile sau alte servicii care sunt incluse In preFul total convenit al pac$etului de servicii turistice; $/ denumirea Hi sediul?adresa agenFiei?agenFiilor de turism organizatoare Hi, dupG caz, ale agenFiei de turism detailiste Hi ale societGFii de asigurGri; i/ preFul pac$etului de servicii, cu indicarea cazurilor In care acesta poate fi modificat, Hi tarifele pentru anumite servicii" ta!e de aterizare, Imbarcare?debarcare In porturi Hi pe aeroporturi, ta!e de turist, dacG acestea nu sunt incluse In preFul pac$etului de servicii turistice; #/ termenele Hi modalitatea de platG; k/ solicitGrile speciale ale turistului fGcute cunoscute agenFiei de turism organizatoare sau celei detailiste In momentul efectuGrii comenzii Hi acceptate de cele douG pGrFi;

l/ termenele In care turistul trebuie sG transmitG o eventualG reclamaFie pentru nee!ecutarea sau e!ecutarea necorespunzGtoare a contractului de cGlGtorie turisticG; m/ condiFiile de modificare Hi de reziliere a contractului; n/ obligaFiile agenFiei?agenFiilor de turism In cazul anulGrii cGlGtoriei, al Inlocuirii sau al neasigurGrii unor servicii; o/ posibilitatea de transfer al contractului de cGtre turist unei terFe persoane Hi modul de realizare a acestuia; p/ eventualele modificGri pe care agenFia de turism le poate aduce serviciilor cumpGrate; r/ rGspunderea agenFiei Hi despGgubirea turistului In cazul nerespectGrii clauzelor contractuale. .0/ Mn toate cazurile agenFia de turism are obligaFia sG InmJneze turistului un e!emplar din contract. .6/ -ontractul poate fi prezentat Hi sub forma unui catalog, pliant sau alt Inscris, dacG turistul este informat despre aceasta Hi dacG documentul conFine informaFiile prevGzute la alin. .1/.P 56. +rticolul 55 va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 55 .5/ Mn cazul In care turistul nu poate sG participe la cGlGtoria turisticG, acesta poate sG cesioneze contractul unei terFe persoane care IndeplineHte toate condiFiile prevGzute In pac$etul de servicii turistice contractat. .1/ -esionarea poate fi realizatG numai cu anunFarea agenFiei de turism semnatare a contractului. .0/ Turistul care cedeazG pac$etul sGu de servicii, precum Hi cesionarul sunt responsabili In mod solidar la plata preFului cGlGtoriei Hi a eventualelor costuri suplimentare apGrute cu ocazia acestei cedGri.P 5B. +lineatul .0/ al articolului 51 va avea urmGtorul cuprins" P.0/ Mn cazul In care preFurile stabilite In contract sunt ma#orate cu peste 50A, indiferent de motivele ma#orGrii, turistul poate rezilia contractul fGrG nici o obligaFie faFG de agenFia de turism, aceasta din urmG avJnd obligaFia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente cGlGtoriei turistice plGtite de acesta, inclusiv comisionul.P 5D. &artea introductivG a articolului 50 va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 50 Mn cazul In care agenFia de turism este nevoitG sG modifice una dintre prevederile esenFiale ale contractului, aceasta are obligaFia sG informeze turistul cu cel puFin 5B zile Inainte de data plecGrii, iar acesta este obligat sG comunice agenFiei de turism, In termen de B zile de la primirea InHtiinFGrii, $otGrJrea sa de a opta fie pentru"P 5=. &artea introductivG a articolului 56 va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 56 Mn cazul In care turistul reziliazG contractul conform prevederilor art. 50 sau agenFia de turism anuleazG cGlGtoria turisticG Inaintea datei de plecare, turistul are dreptul"P

58. +rticolul 5B va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 5B Turistul poate sG rezilieze In orice moment, In totalitate sau In parte, contractul. Mn cazul In care turistul reziliazG contractul pentru un motiv care Ii este imputabil, el va despGgubi agenFia de turism pentru pre#udiciul creat acesteia ca urmare a rezilierii. DespGgubirea se poate ridica la ma!imum preFul cGlGtoriei turistice.P 5@. +rticolul 5D va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 5D Mn cazurile menFionate la art. 50 Hi 56 turistul are dreptul sG solicite agenFiei de turism Hi o despGgubire pentru neIndeplinirea prevederilor contractului iniFial, cu e!cepFia cazurilor In care" a/ anularea s-a fGcut datoritG nerealizGrii numGrului minim de persoane menFionat In contract, iar agenFia de turism a informat turistul In scris, In termenul menFionat In contract, termen care nu poate fi mai mic de 5B zile calendaristice premergGtoare datei plecGrii; b/ anularea s-a datorat unui caz de forFG ma#orG, prin acesta InFelegJndu-se circumstanFe anormale Hi imprevizibile, independente de voinFa celui care le invocG, Hi ale cGror consecinFe nu au putut fi evitate In ciuda oricGror eforturi depuse, In aceasta nefiind incluse suprarezervGrile; c/ anularea s-a fGcut din vina turistului.P 10. +rticolul 5= va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 5= Mn cazul In care, dupG Inceperea cGlGtoriei turistice, o parte importantG din serviciile prevGzute In contract nu este realizatG sau agenFia de turism organizatoare constatG cG nu le va putea realiza, aceasta este obligatG" a/ sG ofere turistului alternative corespunzGtoare In vederea continuGrii cGlGtoriei turistice, fGrG ma#orarea preFului; b/ sG restituie turistului sumele ce reprezintG diferenFa dintre serviciile ac$itate Hi cele efectiv prestate In timpul cGlGtoriei turistice; c/ In cazul In care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzGtoare sau acesta nu le acceptG din motive Intemeiate, sG asigure fGrG costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori In alt loc agreat de acesta Hi, dupG caz, despGgubirea pentru serviciile neprestate.P 15. +rticolul 58 va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 58 .5/ +genFia de turism este rGspunzGtoare pentru buna e!ecutare a obligaFiilor asumate prin contract, inclusiv In situaFia In care aceste obligaFii trebuiau Indeplinite de cGtre o altG agenFie de turism sau de cGtre alFi prestatori de servicii. .1/ De la prevederile alin. .5/ se e!cepteazG urmGtoarele cazuri" a/ cJnd neIndeplinirea sau Indeplinirea defectuoasG a obligaFiilor asumate prin contract se datoreazG turistului;

b/ cJnd neIndeplinirea obligaFiilor se datoreazG unor cauze de forFG ma#orG.P 11. +rticolul 5@ va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 5@ .5/ &entru daunele materiale cauzate de nerespectarea de cGtre agenFia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse In contract, responsabilitatea acesteia privind despGgubirea turistului nu poate depGHi de douG ori preFul pac$etului de servicii turistice Inscris In contract. .1/ +genFia de turism organizatoare Hi?sau detailistG nu pot e!clude sau nu pot limita responsabilitatea lor pentru pre#udiciul cauzat de moartea sau de rGnirea turistului ca urmare a acFiunilor ori a negli#enFei lor.P 10. +rticolul 10 va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 10 .5/ DeficienFele constatate de cGtre turist la faFa locului, cu privire la realizarea pac$etului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, In scris, atJt prestatorului de servicii, cJt Hi agenFiei de turism de la care turistul a cumpGrat pac$etul de servicii turistice. .1/ +ceastG obligaFie a turistului trebuie menFionatG clar Hi e!plicit In contract.P 16. +rticolul 15 va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 15 Mn cazul unor reclamaFii ale turistului cu privire la realizarea serviciilor turistice contractate, agenFia de turism organizatoare, agenFia de turism detailistG, precum Hi prestatorii de servicii vor acFiona imediat pentru soluFionarea reclamaFiilor Hi vor face proba eforturilor depuse de ei In acest scop.P 1B. +rticolul 11 va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 11 .5/ +genFia de turism parte contractantG trebuie sG dovedeascG cu garanFii acoperitoare sau prin poliFe de asigurare cG poate asigura, In caz de insolvabilitate sau de faliment, rambursarea sumelor ac$itate de turist, precum Hi a celor necesare In vederea repatrierii acestuia. .1/ istemul prin poliFe de asigurare se va aplica IncepJnd cu data de 5 octombrie 1000 pentru agenFiile de turism nou-InfiinFate, iar pentru celelalte agenFii de turism, eHalonat, pe mGsura e!pirGrii termenului de valabilitate a scrisorilor de garanFie bancarG sau a anga#amentelor de platG In favoarea <inisterului Turismului, dar nu mai tJrziu de 5 ianuarie 1005.P 1D. +rticolul 10 va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 10 .5/ +cFiunile cGrora le poate da naHtere un contract de comercializare a pac$etului de servicii turistice care cade sub incidenFa prezentei ordonanFe, din cauzG de deces, de rGnire sau altG atingere a integritGFii fizice ori psi$ice a turistului, se prescriu dupG 1 ani. .1/ Mn cazul rGnirii sau al altei atingeri aduse integritGFii fizice ori psi$ice, care a cauzat moartea dupG data la care contractul prevedea cG ia sfJrHit prestaFia ce a dat naHtere la

diferend, termenul de prescripFie de 1 ani prevGzut la alin. .5/ Incepe sG curgG de la data decesului, dar nu mai tJrziu de 0 ani de la data e!ecutGrii prestaFiei prevGzute In contract. .0/ +cFiunile cGrora le-a dat naHtere un contract de comercializare a pac$etului de servicii turistice care cade sub incidenFa prezentei ordonanFe, altele decJt cele prevGzute la alin. .5/ Hi .1/, se prescriu In termen de un an. .6/ Termenul de prescripFie curge de la data la care contractul prevede cG ia sfJrHit prestaFia ce a dat naHtere diferendului.P 1=. +rticolul 16 va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 16 -ontrolul respectGrii dispoziFiilor prezentei ordonanFe se face de cGtre organele de specialitate ale <inisterului Turismului.P 18. +rticolul 1D va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 1D Organizatorul Hi?sau intermediarul de cGlGtorii turistice au obligaFia de a prezenta In original organelor de control contractele Inc$eiate cu turiHtii.P 1@. +rticolul 18 va avea urmGtorul cuprins" P+,T. 18 DispoziFiile prezentei ordonanFe se completeazG cu prevederile OrdonanFei Cuvernului nr. 15?5@@1 privind protecFia consumatorilor, republicatG In <onitorul Oficial al ,omJniei, &artea *, nr. =B din 10 martie 5@@6, cu modificGrile ulterioare.P +,T. 1 OrdonanFa Cuvernului nr. 50=?5@@@, cu modificGrile Hi completGrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatG In <onitorul Oficial al ,omJniei, &artea *, dJndu-se te!telor o nouG numerotare. +ceastG lege a fost adoptatG de enat In HedinFa din 8 octombrie 1005, cu respectarea prevederilor art. =6 alin. .1/ din -onstituFia ,omJniei. p. &,'U'D*(T'>' '(+T4>4*, CE'O,CE' :42+T4 +ceastG lege a fost adoptatG de -amera DeputaFilor In HedinFa din 5B octombrie 1005, cu respectarea prevederilor art. =6 alin. .1/ din -onstituFia ,omJniei. &,'U'D*(T'>' -+<','* D'&4T+K*>O,

O>BONANDE B; @>+;NDE Nr !(1 din ## decembrie #&&1 privind protecia mediului Text n vigoare ncepnd c data de 3 dece!"rie 2008 #$%&'(%TO#) *OM+%,'% -$ ',.O#M%T'*/ ,$%M0 Text act a1i2at prin prod 3 1 in4or!atic 1egi31ativ &$5 $5+$#T n "a2a acte1or nor!ative !odi4icatoare6 p "1icate n Monitor 1 O4icia1 a1 #o!niei6 +artea '6 pn7 1a 3 dece!"rie 2008) 8 #ecti4icarea p "1icat7 n Monitor 1 O4icia1 a1 #o!niei6 +artea '6 nr. 88 din 31 ian arie 20069 8 &egea nr. 265/20069 8 Ordonan:a de rgen:7 a ; vern 1 i nr. 57/20079 8 Ordonan:a de rgen:7 a ; vern 1 i nr. 11</20079 8 Ordonan:a de rgen:7 a ; vern 1 i nr. 16</2008. ,OT/) Ordonan:a de rgen:7 a ; vern 1 i nr. 1=5/2005 a 4o3t apro"at7 c !odi4ic7ri prin &egea nr. 265/2006. Av)nd 2n vedere necesitatea 2ndeplinirii anga<amentelor asumate de ara noastr 2n procesul de integrare european, este imperios necesar adoptarea, 2n regim de urgen, a prezentului act normativ, 2n baza cruia s poat fi adoptat legislaia subsecvent 2n domeniul proteciei mediului i Din)nd cont de necesitatea crerii cadrului unitar prin care se statueaz principiile care guverneaz 2ntreaga activitate de protecie a mediului i care traseaz direciile de reglementare a activitilor economice 2n vederea atingerii obiectivelor dezvoltrii durabile, elemente care vizeaz interesul public i care constituie situaii de urgen e7traordinare Fn temeiul art !!1 alin 3$4 din Constituia >om)niei, republicat, +uvernul >om)niei adopt prezenta ordonan de urgenG CAP ! Principii i dispoziii generale %#T. 1 (1) O"iect 1 pre2entei ordonan:e de rgen:7 1 con3tit ie n an3a!"1 de reg1e!ent7ri > ridice privind protec:ia !edi 1 i6 o"iectiv de intere3 p "1ic !a>or6 pe "a2a principii1or ?i e1e!ente1or 3trategice care cond c 1a de2vo1tarea d ra"i17. (2) Medi 1 repre2int7 an3a!"1 1 de condi:ii ?i e1e!ente nat ra1e a1e Terrei) aer 16 apa6 3o1 16 3 "3o1 16 a3pecte1e caracteri3tice a1e pei3a> 1 i6 toate 3trat ri1e at!o34erice6 toate !aterii1e organice ?i anorganice6 prec ! ?i 4iin:e1e vii6 3i3te!e1e nat ra1e n interac:i ne6 c prin2nd e1e!ente1e en !erate anterior6 inc1 3iv ne1e va1ori !ateria1e ?i 3pirit a1e6 ca1itatea vie:ii ?i condi:ii1e care pot in41 en:a " n73tarea ?i 37n7tatea o! 1 i. A>6 # Fn sensul prezentei ordonane de urgen, termenii i e7presiile de mai <os au urmtoarea semnificaieG 1. accident eco1ogic 8 eveni!ent 1 prod 3 ca r!are a nor neprev72 te dever37ri/e!i3ii de 3 "3tan:e 3a preparate peric 1oa3e/po1 ante6 3 " 4or!7 1ic@id76 3o1id76 ga2oa37 ori 3 " 4or!7 de vapori 3a de energie6 re2 1tate din de347? rarea nor activit7:i antropice necontro1ate/"r ?te6 prin care 3e deteriorea27 ori 3e di3tr g eco3i3te!e1e nat ra1e ?i antropice9

2. acte de reg1e!entare 8 avi2 de !edi 6 acord de !edi 6 avi2 ,at ra 20006 a tori2a:ie de !edi 6 a tori2a:ie integrat7 de !edi 6 a tori2a:ie privind e!i3ii1e de ga2e c e4ect de 3er76 a tori2a:ie privind activit7:i c organi3!e !odi4icate genetic9 3. acord de !edi 8 act 1 ad!ini3trativ e!i3 de a toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i6 prin care 3 nt 3ta"i1ite condi:ii1e ?i6 d p7 ca26 !73 ri1e pentr protec:ia !edi 1 i6 care tre" ie re3pectate n ca2 1 rea1i27rii n i proiect9 <. acord de i!port pentr organi3!e !odi4icate genetic 8 act 1 ad!ini3trativ e!i3 de a toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i6 care d7 drept 1 tit 1ar 1 i 37 rea1i2e2e activitatea de i!port de organi3!e/!icroorgani3!e !odi4icate genetic ?i 3ta"i1e?te condi:ii1e n care acea3ta 3e poate de347? ra6 con4or! 1egi31a:iei n vigoare9 1 arie%sit * zon definit geografic e7act delimitat0 / arie natural prote<at * zon terestr, acvatic i%sau subteran, cu perimetru legal stabilit i av)nd un regim special de ocrotire i conservare, 2n care e7ist specii de plante i animale slbatice, elemente i formaiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alt natur, cu valoare ecologic, tiinific sau cultural deosebit0 7. AAA %"rogat " audit de mediu * instrument managerial de evaluare sistematic, documentat, periodic i obiectiv a performanei organizaiei, a sistemului de management i a proceselor destinate proteciei mediului, cu scopulG a4 de a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului0 b4 de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor i intelor de mediu ale organizaiei0 =. a tori2a:ie de !edi 8 act 1 ad!ini3trativ e!i3 de a toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i6 prin care 3 nt 3ta"i1ite condi:ii1e ?i/3a para!etrii de 4 nc:ionare ai nei activit7:i exi3tente 3a ai nei activit7:i noi c po3i"i1 i!pact 3e!ni4icativ a3 pra !edi 1 i6 o"1igatori 1a p nerea n 4 nc:i ne9 10. a tori2a:ie integrat7 de !edi 8 act 1 ad!ini3trativ e!i3 de a toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i6 care acord7 drept 1 de a exp1oata n tota1itate 3a n parte o in3ta1a:ie6 n an !ite condi:ii6 care 37 garante2e c7 in3ta1a:ia core3p nde prevederi1or privind prevenirea ?i contro1 1 integrat a1 po1 7rii9 a tori2a:ia poate 4i e!i37 pentr na 3a !ai ! 1te in3ta1a:ii ori p7r:i a1e ace3teia6 3it ate pe ace1a?i a!p1a3a!ent ?i exp1oatate de ace1a?i operator9 11. a tori2a:ie privind activit7:i c organi3!e !odi4icate genetic 8 act 1 ad!ini3trativ e!i3 de a toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i6 con4or! di3po2i:ii1or 1ega1e n vigoare6 care reg1e!entea27 condi:ii1e de introd cere de1i"erat7 n !edi ?i/3a pe pia:7 a organi3!e1or !odi4icate genetic ?i pentr ti1i2area n condi:ii de i2o1are a !icroorgani3!e1or !odi4icate genetic9 12. a toritate co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i 8 a toritatea p "1ic7 centra17 pentr protec:ia !edi 1 i6 %gen:ia ,a:iona17 pentr +rotec:ia Medi 1 i 3a agen:ii1e pentr protec:ia !edi 1 i6 re3pectiv agen:ii1e regiona1e pentr protec:ia !edi 1 i ?i agen:ii1e > de:ene pentr protec:ia !edi 1 i6 %d!ini3tra:ia #e2erva:iei Bio34erei C-e1ta - n7riiC6 prec ! ?i ;arda ,a:iona17 de Medi ?i 3tr ct ri1e 3 "ordonate ace3teia9 13. avi2e de !edi e!i3e de a toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i) a) avi2 de !edi 8 act 1 ad!ini3trativ e!i3 de a toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i6 care con4ir!7 integrarea a3pecte1or privind protec:ia !edi 1 i n p1an 1 3a progra! 1 3 p 3 adopt7rii9 ") avi2 1 de !edi pentr prod 3e de protec:ie a p1ante1or6 re3pectiv pentr a tori2area ngr7?7!inte1or c@i!ice 8 act ad!ini3trativ e!i3 de a toritatea p "1ic7 centra17 pentr protec:ia !edi 1 i6 nece3ar n proced ra de o!o1ogare a prod 3e1or de protec:ie a p1ante1or ?i6 re3pectiv6 de a tori2are a ngr7?7!inte1or c@i!ice9 c) avi2 ,at ra 2000 8 act 1 ad!ini3trativ e!i3 de a toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i6 care con:ine conc1 2ii1e eva1 7rii adecvate ?i prin care 3e 3ta"i1e3c condi:ii1e de rea1i2are a p1an 1 i 3a proiect 1 i din p nct 1 de vedere a1 i!pact 1 i a3 pra arii1or nat ra1e prote>ate de intere3 co! nitar6 inc1 3e 3a care r!ea27 37 4ie inc1 3e n re:ea a eco1ogic7 ,at ra 20009 1<. "i1an: de !edi 8 1 crare e1a"orat7 de per3oane 4i2ice 3a > ridice care a ace3t drept6 potrivit 1egii6 n 3cop 1 o":inerii a tori2a:iei de !edi 6 care con:ine e1e!ente1e ana1i2ei te@nice prin care 3e o":in in4or!a:ii a3 pra ca 2e1or ?i con3ecin:e1or e4ecte1or negative c ! 1ate6 anterioare6 pre2ente ?i anticipate a1e activit7:ii6 n vederea c anti4ic7rii i!pact 1 i de !edi e4ectiv de pe n a!p1a3a!ent9 n ca2 1 n care 3e identi4ic7 n i!pact 3e!ni4icativ6 "i1an: 1 3e co!p1etea27 c n 3t di de eva1 are a ri3c 1 i9 !1 biodiversitate * variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale i comple7elor ecologice0 aceasta include diversitatea intraspecific, interspecific i diversitatea ecosistemelor0 !/ biote-nologie * aplicaie te-nologic 2n care se utilizeaz sisteme biologice, organisme vii, componentele sau derivatele acestora, pentru realizarea ori modificarea de produse sau procedee cu folosin specific0 !, biote-nologie modern * aplicarea in vitro a te-nicilor de recombinare a acidului nucleic i a te-nicilor de fuziune celular, altele dec)t cele specifice seleciei i ameliorrii tradiionale, care 2nltur barierele fiziologice naturale de reproducere sau de recombinare genetic0

18. ce1e !ai " ne te@nici di3poni"i1e 8 3tadi 1 de de2vo1tare ce1 !ai avan3at ?i e4icient nregi3trat n de2vo1tarea nei activit7:i ?i a !od ri1or de exp1oatare6 care de!on3trea27 po3i"i1itatea practic7 de a con3tit i re4erin:a pentr 3ta"i1irea va1ori1or81i!it7 de e!i3ie n 3cop 1 prevenirii po1 7rii6 iar n ca2 1 n care ace3t 4apt n e3te po3i"i16 pentr a red ce n an3a!"1 e!i3ii1e ?i i!pact 1 a3 pra !edi 1 i n ntreg 1 37 ) a4 te-nicile se refer deopotriv la te-nologia utilizat i modul 2n care instalaia este proiectat, construit, 2ntreinut, e7ploatat, precum i la scoaterea din funciune a acesteia i remedierea amplasamentului, potrivit legislaiei 2n vigoare0 b4 disponibile se refer la acele cerine care au 2nregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor 2n sectorul industrial respectiv, 2n condiii economice i te-nice viabile, lu)ndu*se 2n considerare costurile i beneficiile, indiferent dac aceste te-nici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel naional, cu condiia ca aceste te-nici s fie accesibile operatorului0 c4 cele mai bune * se refer la cele mai eficiente te-nici pentru atingerea 2n ansamblu a unui nivel ridicat de protecie a mediului 2n 2ntregul su0 18D1. certi4icat de e!i3ii de ga2e c e4ect de 3er7 8 tit1 1 care con4er7 drept 1 de a e!ite o ton7 de dioxid de car"on ec@iva1ent ntr8o perioad7 de4init79 !( deeu * orice substan, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaia specific privind regimul deeurilor, pe care deintorul 2l arunc, are intenia sau are obligaia de a*l arunca0 #& deeu reciclabil * deeu care poate constitui materie prim 2ntr*un proces de producie pentru obinerea produsului iniial sau pentru alte scopuri0 #! deeuri periculoase * deeurile 2ncadrate generic, conform legislaiei specifice privind regimul deeurilor, 2n aceste tipuri sau categorii de deeuri i care au cel puin un constituent sau o proprietate care face ca acestea s fie periculoase0 ## deteriorarea mediului * alterarea caracteristicilor fizico*c-imice i structurale ale componentelor naturale i antropice ale mediului, reducerea diversitii sau productivitii biologice a ecosistemelor naturale i antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra calitii vieii, cauzate, 2n principal, de poluarea apei, atmosferei i solului, suprae7ploatarea resurselor, gospodrirea i valorificarea lor deficitar, ca i prin amena<area necorespunztoare a teritoriului0 #' dezvoltare durabil * dezvoltarea care corespunde necesitilor prezentului, fr a compromite posibilitatea generaiilor viitoare de a*i satisface propriile necesiti0 #$ ec-ilibru ecologic * ansamblul strilor i interrelaiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigur meninerea structurii, funcionarea i dinamica ideal a acestuia0 #1 ecosistem * comple7 dinamic de comuniti de plante, animale i microorganisme i mediul abiotic, care interacioneaz 2ntr*o unitate funcional0 #/ ecoturism * form de turism 2n care principalul obiectiv este observarea i contientizarea valorii naturii i a tradiiilor locale i care trebuie s 2ndeplineasc urmtoarele condiiiG a4 s contribuie la conservarea i protecia naturii0 b4 s utilizeze resursele umane locale0 c4 s aib caracter educativ, respect pentru natur * contientizarea turitilor i a comunitilor locale0 d4 s aib impact negativ nesemnificativ asupra mediului natural i socio*cultural0 #, efluent * orice form de deversare 2n mediu, emisie punctual sau difuz, inclusiv prin scurgere, <eturi, in<ecie, inoculare, depozitare, vidan<are sau vaporizare0 28. e!i3ie 8 evac area direct7 ori indirect76 din 3 r3e p nct a1e 3a di4 2e6 de 3 "3tan:e6 vi"ra:ii6 radia:ii e1ectro!agnetice ?i ioni2ante6 c71d r7 ori de 2go!ot n aer6 ap7 3a 3o19 #( etic-eta ecologic * un simbol grafic i%sau un scurt te7t descriptiv aplicat pe ambala<, 2ntr*o brour sau alt document informativ, care 2nsoete produsul i care ofer informaii despre cel puin unul i cel mult trei tipuri de impact asupra mediului0 '& evaluare de mediu * elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului i a autoritilor publice interesate de efectele implementrii planurilor i programelor, luarea 2n considerare a raportului de mediu i a rezultatelor acestor consultri 2n procesul decizional i asigurarea informrii asupra deciziei luate0 30D1. eva1 are adecvat7 8 proce3 1 !enit 37 identi4ice6 37 de3crie ?i 37 3ta"i1ea3c76 n 4 nc:ie de o"iective1e de con3ervare ?i n con4or!itate c 1egi31a:ia n vigoare6 e4ecte1e directe ?i indirecte6 3inergice6 c ! 1ative6 principa1e ?i 3ec ndare a1e oric7r i p1an ori proiect6 care n are o 1eg7t r7 direct7 c 3a n e3te nece3ar pentr !anage!ent 1 nei arii nat ra1e prote>ate de intere3 co! nitar6 dar care ar p tea a4ecta n !od 3e!ni4icativ aria6 n !od individ a1 ori n co!"ina:ie c a1te p1an ri 3a proiecte9

'! evaluarea impactului asupra mediului * proces menit s identifice, s descrie i s stabileasc, 2n funcie de fiecare caz i 2n conformitate cu legislaia 2n vigoare, efectele directe i indirecte, sinergice, cumulative, principale i secundare ale unui proiect asupra sntii oamenilor i a mediului0 32. eva1 area ri3c 1 i 8 1 crare e1a"orat7 de per3oane 4i2ice 3a > ridice care a ace3t drept6 potrivit 1egii6 prin care 3e rea1i2ea27 ana1i2a pro"a"i1it7:ii ?i gravit7:ii principa1e1or co!ponente a1e i!pact 1 i a3 pra !edi 1 i ?i 3e 3ta"i1e?te nece3itatea !73 ri1or de prevenire6 interven:ie ?i/3a re!ediere9 '' e7emplar * orice plant sau animal 2n stare vie sau moart, sau orice parte sau derivat din acestea, precum i orice alte produse care conin pri sau derivate din acestea, aa cum sunt specificate 2n documentele ce le 2nsoesc, pe ambala<e, pe mrci sau etic-ete sau 2n orice alte situaii0 '$ e7peri * persoane fizice, recunoscute i%sau atestate pe plan naional i%sau internaional de ctre autoritile competente 2n domeniu0 '1 -abitat natural * arie terestr, acvatic sau subteran, 2n stare natural sau seminatural, ce se difereniaz prin caracteristici geografice, abiotice i biotice0 36. AAA %"rogat 37. AAA %"rogat 38. 8 in4or!a:ia privind !edi 1 8 orice in4or!a:ie 3cri376 vi2 a176 a dio6 e1ectronic7 3a 3 " orice 4or!7 !ateria17 de3pre) a) 3tarea e1e!ente1or de !edi 6 c ! 3 nt aer 1 ?i at!o34era6 apa6 3o1 16 3 pra4a:a tere3tr76 pei3a> 1 ?i arii1e nat ra1e6 inc1 3iv 2one1e !ede6 !arine ?i co3tiere6 diver3itatea "io1ogic7 ?i co!ponente1e 3a1e6 inc1 3iv organi3!e1e !odi4icate genetic6 prec ! ?i interac:i nea dintre ace3te e1e!ente9 ") 4actorii6 c ! 3 nt 3 "3tan:e1e6 energia6 2go!ot 16 radia:ii1e 3a de?e ri1e6 inc1 3iv de?e ri1e radioactive6 e!i3ii1e6 dever37ri1e ?i a1te evac 7ri n !edi 6 ce a4ectea27 3a pot a4ecta e1e!ente1e de !edi prev72 te 1a 1it. a)9 c) !73 ri1e6 inc1 3iv !73 ri1e ad!ini3trative6 c ! 3 nt po1itici1e6 1egi31a:ia6 p1an ri1e6 progra!e1e6 conven:ii1e nc@eiate ntre a torit7:i1e p "1ice ?i per3oane1e 4i2ice ?i/3a > ridice privind o"iective1e de !edi 6 activit7:i1e care a4ectea27 3a pot a4ecta e1e!ente1e ?i 4actorii prev72 :i 1a 1it. a) ?i6 re3pectiv6 ")6 prec ! ?i !73 ri1e 3a activit7:i1e de3tinate 37 prote>e2e e1e!ente1e prev72 te 1a 1it. a)9 d) rapoarte1e re4eritoare 1a i!p1e!entarea 1egi31a:iei privind protec:ia !edi 1 i9 e) ana1i2e1e co3t8"ene4ici 3a a1te ana1i2e ?i progno2e econo!ice 4o1o3ite n cadr 1 !73 ri1or ?i activit7:i1or prev72 te 1a 1it. c)9 4) 3tarea 37n7t7:ii ?i 3ig ran:ei !ane6 inc1 3iv conta!inarea6 ori de cte ori e3te re1evant76 a 1an: 1 i tro4ic6 condi:ii1e de via:7 !an76 3it ri1e ar@eo1ogice6 !on !ente1e i3torice ?i orice con3tr c:ii6 n !73 ra n care ace3tea 3 nt 3a pot 4i a4ectate de 3tarea e1e!ente1or de !edi prev72 te 1a 1it. a)6 3a 6 prin inter!edi 1 ace3tor e1e!ente6 de 4actorii6 !73 ri1e ?i activit7:i1e prev72 te 1a 1it. ") ?i6 re3pectiv6 c)9 '( infrastructura pentru informaii spaiale * metadate, seturi de date spaiale i servicii de date spaiale0 servicii i te-nologii de reea0 acorduri privind folosirea 2n comun, accesul i utilizarea0 procedurile, procesele i mecanismele de monitorizare i coordonare stabilite, operate sau puse la dispoziie 2n conformitate cu prevederile legale0 $& instalaie * orice unitate te-nic staionar sau mobil precum i orice alt activitate direct legat, sub aspect te-nic, cu activitile unitilor staionare%mobile aflate pe acelai amplasament, care poate produce emisii i efecte asupra mediului0 <1. AAA %"rogat $# mediu geologic * ansamblul structurilor geologice de la suprafaa pm)ntului 2n ad)ncimeG sol, ape subterane, formaiuni geologice0 $' microorganism * orice entitate microbiologic, celular sau necelular, capabil de replicare sau de transfer de material genetic, inclusiv virusurile, viroizii i celulele vegetale i animale 2n culturi0 $$ monitorizarea mediului * supraveg-erea, prognozarea, avertizarea i intervenia 2n vederea evalurii sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, 2n scopul cunoaterii strii de calitate i a semnificaiei ecologice a acestora, a evoluiei i implicaiilor sociale ale sc-imbrilor produse, urmate de msurile care se impun0 $1 monument al naturii * specii de plante i animale rare sau periclitate, arbori izolai, formaiuni i structuri geologice de interes tiinific sau peisagistic0 $/ organism modificat genetic * orice organism, cu e7cepia fiinelor umane, 2n care materialul genetic a fost modificat printr*o modalitate ce nu se produce natural prin 2mperec-ere i%sau recombinare natural0 <6D1. a tori2a:ie privind e!i3ii1e de ga2e c e4ect de 3er7 8 act 1 ad!ini3trativ e!i3 de a toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i6 prin care 3e 3ta"i1e3c o"1iga:ii1e privind !onitori2area ?i raportarea e!i3ii1or de ga2e c e4ect de 3er79 de a3e!enea6 3e 3ta"i1e?te o"1iga:ia de a ret rna an a1 n #egi3tr 1 na:iona1 a1 e!i3ii1or de ga2e c

e4ect de 3er7 n n !7r de certi4icate de e!i3ii de ga2e c e4ect de 3er7 ega1 c cantitatea de e!i3ii de ga2e c e4ect de 3er76 !onitori2ate ?i veri4icate pentr an 1 anterior9 $, plafon naional de emisie * cantitatea ma7im dintr*o substan care poate fi emis la nivel naional, 2n decursul unui an calendaristic0 $" planuri i programe * planurile i programele, inclusiv cele cofinanate de Comunitatea ;uropean, ca i orice modificri ale acestora, care se elaboreaz i%sau se adopt de ctre o autoritate la nivel naional, regional sau local ori care sunt pregtite de o autoritate pentru adoptarea, printr*o procedur legislativ, de ctre Parlament sau +uvern i sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative0 $( plan de aciuni * plan de msuri cuprinz)nd etapele care trebuie parcurse 2n intervale de timp precizate prin prevederile autorizaiei integrate de mediu de ctre titularul activitii sub controlul autoritii competente pentru protecia mediului 2n scopul respectrii prevederilor legale referitoare la prevenirea i controlul integrat al polurii0 planul de aciune face parte integrant din autorizaia integrant de mediu0 50. po1 ant 8 orice 3 "3tan:76 preparat 3 " 4or!7 3o1id76 1ic@id76 ga2oa37 3a 3 " 4or!7 de vapori ori de energie6 radia:ie e1ectro!agnetic76 ioni2ant76 ter!ic76 4onic7 3a vi"ra:ii care6 introd 37 n !edi 6 !odi4ic7 ec@i1i"r 1 con3tit en:i1or ace3t ia ?i a1 organi3!e1or vii ?i ad ce da ne " n ri1or !ateria1e9 1! poluare * introducerea direct sau indirect a unui poluant care poate aduce pre<udicii sntii umane i%sau calitii mediului, duna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o 2mpiedicare a utilizrii mediului 2n scop recreativ sau 2n alte scopuri legitime0 52. pre> dici 8 e4ect 1 c anti4ica"i1 n co3t a1 da ne1or a3 pra 37n7t7:ii oa!eni1or6 " n ri1or 3a !edi 1 i6 provocat prin po1 an:i6 activit7:i d7 n7toare ori de2a3tre9 53. proiect 8 exec :ia 1 cr7ri1or de con3tr c:ii 3a a1te in3ta1a:ii ori a!ena>7ri6 a1te interven:ii a3 pra cadr 1 i nat ra1 ?i pei3a> 1 i6 inc1 3iv ce1e care i!p1ic7 extragerea re3 r3e1or !inera1e9 5<. progra! pentr con4or!are 8 p1an de !73 ri nece3are pentr ndep1inirea cerin:e1or privind protec:ia !edi 1 i6 1a ter!ene1e 3ta"i1ite de a toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i9 progra! 1 pentr con4or!are 4ace parte integrant7 din a tori2a:ia de !edi 9 11 program operaional sectorial * document aprobat de Comisia ;uropean pentru implementarea acelor prioriti sectoriale din Planul Naional de dezvoltare care sunt aprobate spre finanare prin cadrul de spri<in comunitar0 1/ public * una sau mai multe persoane fizice sau <uridice i, 2n concordan cu legislaia ori cu practica naional, asociaiile, organizaiile sau grupurile acestora0 1, raport de mediu * parte a documentaiei planurilor sau programelor, care identific, descrie i evalueaz efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicrii acestora i alternativele sale raionale, lu)nd 2n considerare obiectivele i aria geografic aferent, conform legislaiei 2n vigoare0 58. raport de a!p1a3a!ent 8 doc !enta:ie e1a"orat7 de per3oane 4i2ice 3a > ridice care a ace3t drept6 potrivit 1egii6 n 3cop 1 o":inerii a tori2a:iei integrate de !edi ?i care eviden:ia27 3tarea a!p1a3a!ent 1 i6 3it a:ia po1 7rii exi3tente nainte de p nerea n 4 nc:i ne a in3ta1a:iei ?i o4er7 n p nct de re4erin:7 ?i co!para:ie 1a ncetarea activit7:ii9 5=. raport de 3ec ritate 8 doc !enta:ie e1a"orat7 de per3oane 4i2ice 3a > ridice care a ace3t drept6 potrivit 1egii6 nece3ar7 pentr o"iective n care 3 nt pre2ente 3 "3tan:e peric 1oa3e con4or! prevederi1or 1egi31a:iei privind contro1 1 activit7:i1or6 care pre2int7 perico1e de accidente !a>ore n care 3 nt i!p1icate 3 "3tan:e peric 1oa3e9 /& resurse naturale * totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite 2n activitatea umanG resurse neregenerabile * minerale i combustibili fosili, regenerabile * ap, aer, sol, flor, fauna slbatic, inclusiv cele inepuizabile * energie solar, eolian, geotermal i a valurilor0 /! sistem de management de mediu * component a sistemului de management general, care include structura organizatoric, activitile de planificare, responsabilitile, practicile, procedurile, procesele i resursele pentru elaborarea, aplicarea, realizarea, analizarea i meninerea politicii de mediu0 62. AAA %"rogat 63. AAA %"rogat 6<. AAA %"rogat 65. AAA %"rogat // substan * element c-imic i compui ai acestuia, 2n 2nelesul reglementrilor legale 2n vigoare, cu e7cepia substanelor radioactive i a organismelor modificate genetic0 /, substana periculoas * orice substan clasificat ca periculoas de legislaia specific 2n vigoare din domeniul c-imicalelor0 /" substane prioritare * substane care reprezint un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic i prin intermediul acestuia asupra omului i folosinelor de ap, conform legislaiei specifice din domeniul apelor0

/( substane prioritar periculoase * substanele sau grupurile de substane care sunt to7ice, persistente i care tind s bioacumuleze i alte substane sau grupe de substane care creeaz un nivel similar de risc, conform legislaiei specifice din domeniul apelor0 ,& surs de radiaii ionizante * entitate fizic, natural, realizat sau utilizat ca element al unei activiti care poate genera e7puneri la radiaii, prin emitere de radiaii ionizante sau eliberare de substane radioactive0 ,! trasabilitate * posibilitatea identificrii i urmririi organismelor modificate genetic i a produselor rezultate din acestea pe parcursul tuturor etapelor activitilor care implic astfel de organisme i produse0 ,# utilizare 2n condiii de izolare * orice operaiune prin care microorganismele sunt modificate genetic, cultivate, multiplicate, stocate, folosite, transportate, distruse i%sau ani-ilate 2n condiii controlate, 2n spaii%medii 2nc-ise Pentru toate aceste operaiuni se iau msuri specifice de izolare, pentru a se evita%limita contactul lor cu oamenii i cu mediul0 73. AAA %"rogat ,$ zon umed * 2ntindere de bli, mlatini, turbrii, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stttoare sau curgtoare, dulce, salmastr sau srat, inclusiv 2ntinderea de ap marin a crei ad)ncime la reflu7 nu depete / m A>6 ' Principiile i elementele strategice ce stau la baza prezentei ordonane de urgen suntG a) principi 1 integr7rii cerin:e1or de !edi n ce1e1a1te po1itici 3ectoria1e9 b4 principiul precauiei 2n luarea deciziei0 c4 principiul aciunii preventive0 d4 principiul reinerii poluanilor la surs0 e4 principiul Hpoluatorul plteteH0 f4 principiul conservrii biodiversitii i a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural0 g4 utilizarea durabil a resurselor naturale0 -4 informarea i participarea publicului la luarea deciziilor, precum i accesul la <ustiie 2n probleme de mediu0 i4 dezvoltarea colaborrii internaionale pentru protecia mediului %#T. < Moda1it7:i1e de i!p1e!entare a principii1or ?i a e1e!ente1or 3trategice 3 nt) a4 prevenirea i controlul integrat al polurii prin utilizarea celor mai bune te-nici disponibile pentru activitile cu impact semnificativ asupra mediului0 b4 adoptarea programelor de dezvoltare, cu respectarea cerinelor politicii de mediu0 c4 corelarea planificrii de amena<are a teritoriului i urbanism cu cea de mediu0 d4 efectuarea evalurii de mediu 2naintea aprobrii planurilor i programelor care pot avea efect semnificativ asupra mediului0 e4 evaluarea impactului asupra mediului 2n faza iniial a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului0 f4 introducerea i utilizarea p)rg-iilor i instrumentelor economice stimulative sau coercitive0 g4 rezolvarea, pe niveluri de competen, a problemelor de mediu, 2n funcie de amploarea acestora0 -4 promovarea de acte normative armonizate cu reglementrile europene i internaionale 2n domeniu0 i4 stabilirea i urmrirea realizrii programelor pentru conformare0 <4 crearea sistemului naional de monitorizare integrat a calitii mediului0 I4 recunoaterea produselor cu impact redus asupra mediului, prin acordarea etic-etei ecologice0 l4 meninerea i ameliorarea calitii mediului0 m4 reabilitarea zonelor afectate de poluare0 n4 2ncura<area implementrii sistemelor de management i audit de mediu0 o4 promovarea cercetrii fundamentale i aplicative 2n domeniul proteciei mediului0 p4 educarea i contientizarea publicului, precum i participarea acestuia 2n procesul de elaborare i aplicare a deciziilor privind mediul0 J4 dezvoltarea reelei naionale de arii prote<ate pentru meninerea strii favorabile de conservare a -abitatelor naturale, a speciilor de flor i faun slbatic ca parte integrant a reelei ecologice europene * Natura #&&&0 r4 aplicarea sistemelor de asigurare a trasabilitii i etic-etrii organismelor modificate genetic0 s4 2nlturarea cu prioritate a poluanilor care pericliteaz nemi<locit i grav sntatea oamenilor A>6 1 8tatul recunoate oricrei persoane dreptul la un mediu sntos i ec-ilibrat ecologic, garant)nd 2n acest scopG a4 accesul la informaia privind mediul, cu respectarea condiiilor de confidenialitate prevzute de legislaia 2n vigoare0 ") drept 1 de a3ociere n organi2a:ii pentr protec:ia !edi 1 i9

c) drept 1 de a 4i con3 1tat n proce3 1 de 1 are a deci2ii1or privind de2vo1tarea po1iticii ?i 1egi31a:iei de !edi 6 e!iterea acte1or de reg1e!entare n do!eni 6 e1a"orarea p1an ri1or ?i progra!e1or9 d) drept 1 de a 3e adre3a6 direct 3a prin inter!edi 1 organi2a:ii1or pentr protec:ia !edi 1 i6 a torit7:i1or ad!ini3trative ?i/3a > dec7tore?ti6 d p7 ca26 n pro"1e!e de !edi 6 indi4erent dac7 38a prod 3 3a n n pre> dici 9 e4 dreptul la despgubire pentru pre<udiciul suferit A>6 / 3!4 Protecia mediului constituie obligaia i responsabilitatea autoritilor administraiei publice centrale i locale, precum i a tuturor persoanelor fizice i <uridice 3#4 Autoritile administraiei publice centrale i locale prevd 2n bugetele proprii fonduri pentru 2ndeplinirea obligaiilor rezultate din implementarea legislaiei comunitare din domeniul mediului i pentru programe de protecie a mediului i colaboreaz cu autoritile publice centrale i teritoriale pentru protecia mediului 2n vederea realizrii acestora %#T. 7 (1) *oordonarea6 reg1e!entarea ?i i!p1e!entarea n do!eni 1 protec:iei !edi 1 i revin a torit7:ii p "1ice centra1e pentr protec:ia !edi 1 i6 %gen:iei ,a:iona1e pentr +rotec:ia Medi 1 i6 agen:ii1or regiona1e ?i > de:ene pentr protec:ia !edi 1 i6 %d!ini3tra:iei #e2erva:iei Bio34erei C-e1ta - n7riiC. 3#4 Fn perimetrul >ezervaiei Aiosferei HBelta BunriiH autoritatea public teritorial pentru protecia mediului este reprezentat de Administraia >ezervaiei Aiosferei HBelta BunriiH (3) *ontro1 1 re3pect7rii !73 ri1or de protec:ia !edi 1 i 3e rea1i2ea27 de) a) co!i3ari ?i per3oane !p ternicite din cadr 1 ;7r2ii ,a:iona1e de Medi 6 %d!ini3tra:iei #e2erva:iei Bio34erei C-e1ta - n7riiC9 ") a torit7:i1e ad!ini3tra:iei p "1ice 1oca1e6 prin per3ona1 1 !p ternicit9 c) *o!i3ia ,a:iona17 pentr *ontro1 1 %ctivit7:i1or , c1eare6 Mini3ter 1 %p7r7rii ,a:iona1e ?i Mini3ter 1 %d!ini3tra:iei ?i 'nterne1or6 prin per3ona1 1 !p ternicit6 n do!enii1e 1or de activitate6 con4or! atri" :ii1or 3ta"i1ite prin 1ege. CAP # Procedura de reglementare %#T. 8 (1) % torit7:i1e co!petente pentr protec:ia !edi 1 i6 c excep:ia ;7r2ii ,a:iona1e de Medi ?i a 3tr ct ri1or 3 "ordonate ace3teia6 cond c proced ra de reg1e!entare ?i e!it6 d p7 ca26 acte de reg1e!entare6 n condi:ii1e 1egii. (2) En der 1area proced ri1or de reg1e!entare pentr proiecte 3a activit7:i care pot avea e4ecte 3e!ni4icative a3 pra teritori 1 i a1tor 3tate6 a torit7:i1e co!petente pentr protec:ia !edi 1 i a o"1iga:ia 37 re3pecte prevederi1e conven:ii1or interna:iona1e 1a care #o!nia e3te parte. A>6 ( 3!4 8olicitarea i obinerea avizului de mediu pentru planuri i programe sunt obligatorii pentru adoptarea planurilor i programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului 3#4 ;valuarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor i cerinelor de protecie a mediului 2n pregtirea i adoptarea planurilor i programelor 3'4 Procedura de evaluare de mediu, structura raportului de mediu i condiiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri i programe, inclusiv pentru cele cu efecte transfrontier, sunt stabilite prin -otr)re a +uvernului, la propunerea autoritii publice centrale pentru protecia mediului 3$4 Aprobarea planurilor i programelor, la orice nivel ierar-ic, este condiionat de e7istena avizului de mediu pentru respectivul plan sau program %#T. 10 (1) En ca2 1 n care tit 1arii de activit7:i pentr care e3te nece3ar7 reg1e!entarea din p nct 1 de vedere a1 protec:iei !edi 1 i prin e!iterea a tori2a:iei de !edi 6 re3pectiv a a tori2a:iei integrate de !edi r!ea27 37 der 1e2e 3a 37 4ie 3 p ?i nei proced ri de vn2are a pac@et 1 i !a>oritar de ac:i ni6 vn2are de active6 4 2i ne6 divi2are6 conce3ionare ori n a1te 3it a:ii care i!p1ic7 3c@i!"area tit 1ar 1 i activit7:ii6 prec ! ?i n ca2 de di2o1vare r!at7 de 1ic@idare6 1ic@idare6 4a1i!ent6 ncetarea activit7:ii6 con4or! 1egii6 di3po2i:ii1e art. 15 a1in. (2) 1it. a) 3e ap1ic7 n !od core3p n27tor. (1D1) % toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i in4or!ea27 tit 1arii prev72 :i 1a a1in. (1) c privire 1a o"1iga:ii1e de !edi care tre" ie a3 !ate de p7r:i1e i!p1icate6 pe "a2a eva1 7ri1or care a 3tat 1a "a2a e!iterii

acte1or de reg1e!entare exi3tente. En 3it a:ia n care tit 1arii prev72 :i 1a a1in. (1) n de:in acte de reg1e!entare6 o"1iga:ii1e de !edi 3 nt identi4icate pe "a2a "i1an: 1 i de !edi . 3#4 Fn termen de /& de zile de la data semnrii%emiterii documentului care atest 2nc-eierea uneia dintre procedurile menionate la alin 3!4, prile implicate transmit 2n scris autoritii competente pentru protecia mediului obligaiile asumate privind protecia mediului, printr*un document certificat pentru conformitate cu originalul 3'4 Clauzele privind obligaiile de mediu cuprinse 2n actele 2ntocmite 2n cadrul procedurilor prevzute la alin 3!4 au caracter public 3$4 Fndeplinirea obligaiilor de mediu este prioritar 2n cazul procedurilor deG dizolvare urmat de lic-idare, lic-idare, faliment, 2ncetarea activitii (5) AAA %"rogat %#T. 11 (1) Fo1icitarea ?i o":inerea acord 1 i de !edi 3 nt o"1igatorii pentr proiecte p "1ice ori private 3a pentr !odi4icarea ori extinderea activit7:i1or exi3tente6 care pot avea i!pact 3e!ni4icativ a3 pra !edi 1 i. 3#4 Pentru obinerea acordului de mediu, proiectele publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra mediului, prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, sunt supuse, la decizia autoritii competente pentru protecia mediului, evalurii impactului asupra mediului 3'4 Procedura*cadru de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv pentru proiecte cu impact transfrontier i lista proiectelor publice sau private supuse procedurii sunt stabilite prin -otr)re a +uvernului, la propunerea autoritii publice centrale pentru protecia mediului (<) AAA %"rogat A>6 !# 3!4 Besfurarea activitilor e7istente precum i 2nceperea activitilor noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului se realizeaz numai 2n baza autorizaiei%autorizaiei integrate de mediu 3#4 Procedura de emitere a autorizaiei de mediu i lista activitilor supuse acestei proceduri sunt stabilite prin ordin al conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului 3'4 Pentru obinerea autorizaiei de mediu, activitile e7istente, care nu sunt conforme cu normele i reglementrile de mediu 2n vigoare, sunt supuse bilanului de mediu, la decizia autoritii competente pentru protecia mediului 3$4 Procedura de realizare a bilanului de mediu este stabilit prin ordin al conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului (5) % toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i 3ta"i1e?te c tit 1ar 1 activit7:ii progra! 1 pentr con4or!are6 pe "a2a conc1 2ii1or ?i reco!and7ri1or "i1an: 1 i de !edi . 3/4 ;ste obligatorie 2ndeplinirea msurilor cuprinse 2n programul pentru conformare la termenele stabilite 3,4 Activitile desfurate de structurile componente ale sistemului de aprare, ordine public i securitate naional sunt e7ceptate de la obinerea autorizaiei de mediu A>6 !' 3!4 Msurile privind prevenirea i controlul integrat al polurii i lista activitilor supuse procedurii de emitere a autorizaiei integrate de mediu sunt stabilite prin lege 3#4 Procedura de emitere a autorizaiei integrate de mediu i normele metodologice de aplicare a acestei proceduri sunt stabilite prin ordin al conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului A>6 !$ (1) AAA %"rogat 3#4 Kuncionarea fr autorizaie de mediu este interzis pentru activitile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al proteciei mediului 3'4 Kuncionarea fr autorizaie integrat de mediu este interzis pentru activitile supuse legislaiei privind prevenirea i controlul integrat al polurii 3$4 6itularul activitii are obligaia de a informa autoritile publice teritoriale competente pentru protecia mediului cu privire la rezultatele automonitorizrii emisiilor de poluani reglementai, precum i cu privire la accidente sau pericole de accidente %#T. 15 (1) % toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i e!ite 3a revi2 ie?te6 d p7 ca26 acte1e de reg1e!entare. (2) Tit 1arii p1an ri1or/progra!e1or/proiecte1or/activit7:i1or a o"1iga:ia) a) de a noti4ica a toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i dac7 intervin e1e!ente noi6 nec no3c te 1a data e!iterii acte1or de reg1e!entare6 prec ! ?i a3 pra oric7ror !odi4ic7ri a1e condi:ii1or care a 3tat 1a "a2a e!iterii acte1or de reg1e!entare6 nainte de rea1i2area !odi4ic7rii9

") de a re3pecta ter!ene1e 3ta"i1ite de a toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i n der 1area proced ri1or de e!itere a acte1or de reg1e!entare. (3) ,ere3pectarea ter!ene1or prev72 te 1a a1in. (2) 1it. ") cond ce 1a re3pingerea 3o1icit7rii. %#T. 16 (1) %vi2 1 de !edi ?i acord 1 de !edi ?i p73trea27 va1a"i1itatea pe toat7 perioada p nerii n ap1icare a p1an 1 i 3a progra! 1 i6 re3pectiv proiect 1 i. (2) % tori2a:ia de !edi ?i a tori2a:ia integrat7 de !edi 3 nt va1a"i1e 10 ani. (3) +rin excep:ie de 1a prevederi1e a1in. (2)6 a tori2a:ii1e de !edi e!i3e c progra! pentr con4or!are 3 nt va1a"i1e pe toat7 perioada der 17rii progra! 1 i6 dar n !ai ! 1t de 60 de 2i1e de 1a data 3cadent7 de rea1i2are a 1ti!ei !73 ri din progra! 1 re3pectiv. (<) En ca2 1 n care intervin e1e!ente noi6 nec no3c te 1a data e!iterii acte1or de reg1e!entare6 3a 3e !odi4ic7 condi:ii1e care a 3tat 1a "a2a e!iterii 1or6 a toritatea co!petent7 decide6 d p7 ca26 pe "a2a noti4ic7rii tit 1ar 1 i6 prev72 t7 1a art. 15 a1in. (2) 1it. a)6 !en:inerea acte1or de reg1e!entare 3a nece3itatea revi2 irii ace3tora6 in4or!nd tit 1ar 1 c privire 1a acea3t7 deci2ie. (5) +n7 1a adoptarea nei deci2ii de c7tre a toritatea co!petent76 n 3en3 1 prev72 t 1a a1in. (<)6 e3te inter2i37 de347? rarea oric7rei activit7:i 3a rea1i2area proiect 1 i6 p1an 1 i ori progra! 1 i care ar re2 1ta n r!a !odi4ic7ri1or care 4ac o"iect 1 noti4ic7rii. %#T. 17 (1) En 3it a:ia n care 3e decide revi2 irea acte1or de reg1e!entare6 a toritatea co!petent7 poate 3o1icita re4acerea raport 1 i privind i!pact 1 a3 pra !edi 1 i 3a a "i1an: 1 i de !edi 6 d p7 ca2. 3#4 Autorizaia integrat de mediu se revizuiete 2n condiiile prevzute de legislaia specific privind prevenirea i controlul integrat al polurii (3) %cord 1 de !edi 6 a tori2a:ia de !edi ?i a tori2a:ia integrat7 de !edi 3e 3 3pend7 de c7tre a toritatea e!itent76 pentr nere3pectarea prevederi1or ace3tora6 d p7 o noti4icare prea1a"i17 prin care 3e poate acorda n ter!en de ce1 ! 1t 60 de 2i1e pentr ndep1inirea o"1iga:ii1or. F 3pendarea 3e !en:ine pn7 1a e1i!inarea ca 2e1or6 dar n !ai ! 1t de 6 1 ni. +e perioada 3 3pend7rii6 de347? rarea proiect 1 i 3a a activit7:ii e3te inter2i37. 3$4 Fn cazul 2n care nu s*au 2ndeplinit condiiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competent pentru protecia mediului dispune, dup e7pirarea termenului de suspendare, anularea acordului de mediu sau autorizaiei%autorizaiei integrate de mediu, dup caz 314 Bispoziiile de suspendare i, implicit, de 2ncetare a desfurrii proiectului sau activitii sunt e7ecutorii de drept A>6 !" .itigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare se soluioneaz de instanele de contencios administrativ competente %#T. 1= %cord 1 de !edi 3a deci2ia de re3pingere a 3o1icit7rii6 a tori2a:ia/a tori2a:ia integrat7 de !edi pentr proiecte1e/activit7:i1e !iniere care ti1i2ea27 3 "3tan:e peric 1oa3e n proce3 1 de pre1 crare ?i concentrare6 pentr capacit7:i de prod c:ie !ai !ari de 5 !i1ioane tone/an 3a dac7 3 pra4a:a pe care 3e de347?oar7 activitatea e3te !ai !are de 1.000 @a 3e e!it prin @ot7rre a ; vern 1 i6 1a prop nerea a torit7:ii p "1ice centra1e pentr protec:ia !edi 1 i. A>6 #& 3!4 Autoritatea competent pentru protecia mediului, 2mpreun cu celelalte autoriti ale administraiei publice centrale i locale, dup caz, asigur informarea, participarea publicului la deciziile privind activiti specifice i accesul la <ustiie, 2n conformitate cu prevederile Conveniei privind accesul la informaie, participarea publicului la luarea deciziei i accesul la <ustiie 2n probleme de mediu, semnat la Aar-us la #1 iunie !((", ratificat prin .egea nr "/%#&&& 3#4 Informarea publicului 2n cadrul procedurilor de reglementare pentru planuri, programe proiecte i activiti se realizeaz conform legislaiei specifice 2n vigoare (3) *on3 1tarea p "1ic 1 i e3te o"1igatorie n ca2 1 proced ri1or de e!itere a acte1or de reg1e!entare6 potrivit 1egi31a:iei n vigoare. +roced ra de participare a p "1ic 1 i 1a 1 area deci2iei e3te 3ta"i1it7 prin acte nor!ative 3peci4ice. 3$4 Modalitile de realizare a participrii publicului la elaborarea unor planuri i programe specifice 2n legtur cu mediul se stabilesc prin -otr)re a +uvernului, la propunerea autoritii publice centrale pentru protecia mediului, 2n termen de !# luni de la data intrrii 2n vigoare a prezentei ordonane de urgen 314 Accesul la <ustiie al publicului se realizeaz potrivit reglementrilor legale 2n vigoare

(6) Organi2a:ii1e neg verna!enta1e care pro!ovea27 protec:ia !edi 1 i a drept 1a ac:i ne n > 3ti:ie n pro"1e!e de !edi 6 avnd ca1itate proce3 a17 activ7 n 1itigii1e care a ca o"iect protec:ia !edi 1 i. %#T. 21 (1) #aport 1 de !edi 6 raport 1 privind i!pact 1 a3 pra !edi 1 i6 "i1an: 1 de !edi 6 raport 1 de a!p1a3a!ent6 raport 1 de 3ec ritate6 3t di 1 de eva1 are adecvat7 3e rea1i2ea27 de c7tre per3oane 4i2ice ?i > ridice care a ace3t drept6 potrivit 1egii. (2) *ondi:ii1e de e1a"orare a raport 1 i de !edi 6 raport 1 i privind i!pact 1 a3 pra !edi 1 i6 "i1an: 1 i de !edi 6 raport 1 i de a!p1a3a!ent6 raport 1 i de 3ec ritate6 3t di 1 i de eva1 are adecvat7 3e 3ta"i1e3c prin ordin a1 cond c7tor 1 i a torit7:ii p "1ice centra1e pentr protec:ia !edi 1 i. (3) *@e1t ie1i1e privind e1a"orarea 1 cr7ri1or prev72 te 1a a1in. (1) revin tit 1ar 1 i p1an 1 i6 progra! 1 i6 proiect 1 i 3a activit7:ii. (<) #73p nderea pentr corectit dinea in4or!a:ii1or p 3e 1a di3po2i:ia a torit7:i1or co!petente pentr protec:ia !edi 1 i ?i a p "1ic 1 i revine tit 1ar 1 i p1an 1 i6 progra! 1 i6 proiect 1 i 3a a1 activit7:ii6 iar r73p nderea pentr corectit dinea 1 cr7ri1or prev72 te 1a a1in. (1) revine a tor 1 i ace3tora. A>6 ## 3!4 Autoritile publice pentru protecia mediului 2ncaseaz sumele provenite din ta7ele pentru emiterea actelor de reglementare 3#4 6a7ele prevzute la alin 3!4 se fac venit la Kondul pentru mediu, iar cuantumul acestora se stabilete prin -otr)re a +uvernului, la propunerea autoritii publice centrale pentru protecia mediului A>6 #' 3!4 Autoritile competente pentru protecia mediului 2ncaseaz, de asemenea, sume provenite din tarife pentru lucrrile i serviciile prestate la solicitarea persoanelor fizice i <uridice, 2n cadrul activitilor pe care le desfoar 2n limitele competenelor lor legale 3#4 Nomenclatorul lucrrilor i serviciilor prestate, precum i cuantumul tarifelor se stabilesc prin ordin al conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului, 2n termen de / luni de la data intrrii 2n vigoare a prezentei ordonane de urgen 3'4 Autoritile publice pentru protecia mediului constituie un fond de stimulare a personalului prin utilizarea unui procent de #1L, obinut din 2ncasarea tarifelor prevzute la alin 3!4, iar diferena de ,1L se vars la bugetul de stat 3$4 Metodologia de utilizare a fondului de stimulare este stabilit prin -otr)re a +uvernului, la propunerea autoritii publice centrale pentru protecia mediului 314 Bisponibilitile 2nregistrate i neutilizate la finele anului se reporteaz 2n anul urmtor i se utilizeaz cu aceleai destinaii prevzute la alineatul 3'4 3/4 Autoritile competente pentru protecia mediului au dreptul s primeasc i s utilizeze fonduri provenite din sponsorizri i donaii de la persoane fizice i <uridice, rom)ne sau strine, 2n condiiile legii CAP ' >egimul substanelor i preparatelor periculoase A>6 #$ Activitile privind fabricarea, introducerea pe pia, utilizarea, depozitarea temporar sau definitiv, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum i introducerea i scoaterea din ar a substanelor i preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare i gestionare A>6 #1 3!4 6ransportul internaional i tranzitul substanelor i preparatelor periculoase se realizeaz conform acordurilor i conveniilor privind transportul internaional al mrfurilor periculoase, la care >om)nia este parte 3#4 Importul i e7portul substanelor i preparatelor periculoase restricionate sau interzise la utilizare de ctre anumite state sau de ctre >om)nia se realizeaz 2n conformitate cu prevederile acordurilor i conveniilor internaionale la care >om)nia este parte A>6 #/ Autoritatea public central i autoritile publice teritoriale pentru protecia mediului, precum i alte autoriti publice abilitate prin lege, dup caz, controleaz respectarea reglementrilor privind regimul substanelor i preparatelor periculoase A>6 #,

Pentru controlul importului, e7portului i tranzitului substanelor i preparatelor periculoase 2n vam, autoritatea vamal convoac autoritile competente 2n domeniul substanelor i preparatelor periculoase, 2n conformitate cu prevederile legale 2n vigoare A>6 #" Persoanele fizice i <uridice care gestioneaz substane i preparate periculoase au urmtoarele obligaiiG a4 s respecte prevederile art #$ privind substanele i preparatele periculoase0 b4 s in eviden strict * cantitate, caracteristici, mi<loace de asigurare * a substanelor i preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor i ambala<elor acestora, care intr 2n sfera lor de activitate, i s furnizeze informaiile i datele cerute de autoritile competente conform legislaiei specifice 2n vigoare0 c4 s elimine, 2n condiii de siguran pentru sntatea populaiei i pentru mediu, substanele i preparatele periculoase care au devenit deeuri i sunt reglementate 2n conformitate cu legislaia specific d4 s identifice i s previn riscurile pe care substanele i preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sntatea populaiei i s anune iminena unor descrcri neprevzute sau accidente autoritilor pentru protecia mediului i de aprare civil CAP $ >egimul deeurilor A>6 #( +estionarea deeurilor se efectueaz 2n condiii de protecie a sntii populaiei i a mediului i se supune prevederilor prezentei ordonane de urgen, precum i legislaiei specifice 2n vigoare A>6 '& Controlul gestionrii deeurilor revine autoritilor publice competente pentru protecia mediului i celorlaltor autoriti cu competene stabilite de legislaia 2n vigoare A>6 '! Autoritile administraiei publice locale, precum i persoanele fizice i <uridice care desfoar activiti de gestionare a deeurilor au atribuii i obligaii 2n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen i a celor specifice din domeniul gestionrii deeurilor A>6 '# 3!4 Introducerea pe teritoriul >om)niei a deeurilor de orice natur, 2n scopul eliminrii acestora, este interzis 3#4 Introducerea pe teritoriul >om)niei a deeurilor, 2n scopul recuperrii, se realizeaz 2n baza reglementrilor specifice 2n domeniu, cu aprobarea +uvernului, 2n conformitate cu prevederile 6ratatului privind aderarea >om)niei la @niunea ;uropean, ratificat prin .egea nr !1,%#&&1 3'4 Calorificarea deeurilor se realizeaz numai 2n instalaii, prin procese sau activiti autorizate de autoritile publice competente 3$4 6ranzitul i e7portul de deeuri de orice natur se realizeaz 2n conformitate cu acordurile i conveniile la care >om)nia este parte i cu legislaia naional specific 2n domeniu A>6 '' 3!4 6ransportul intern al deeurilor periculoase se realizeaz 2n conformitate cu prevederile legale specifice 3#4 6ransportul internaional i tranzitul deeurilor periculoase se realizeaz 2n conformitate cu prevederile acordurilor i conveniilor internaionale la care >om)nia este parte CAP 1 >egimul 2ngrmintelor c-imice i al produselor de protecie a plantelor A>6 '$ Fngrmintele c-imice i produsele de protecie a plantelor sunt supuse unui regim special de reglementare stabilit prin legislaie specific 2n domeniul c-imicalelor A>6 '1 >egimul special de reglementare a 2ngrmintelor c-imice i a produselor de protecie a plantelor se aplic activitilor privind fabricarea, plasarea pe pia, utilizarea, precum i importul i e7portul acestora A>6 '/ Autoritile publice centrale competente conform legislaiei specifice din domeniul c-imicalelor, 2n colaborare cu autoritatea public central pentru protecia mediului, au urmtoarele obligaiiG a4 s reglementeze regimul 2ngrmintelor c-imice i al produselor de protecie a plantelor0

b4 s organizeze, la nivel teritorial, reeaua de laboratoare pentru controlul calitii 2ngrmintelor c-imice i al produselor de protecie a plantelor0 c4 s verifice, prin reeaua de laboratoare, concentraiile reziduurilor de produse de protecie a plantelor 2n sol, recolte, fura<e, produse agroalimentare vegetale i animale A>6 ', Autoritatea public central pentru protecia mediului, 2mpreun cu autoritile publice centrale pentru agricultur, silvicultur, sntate i cele din domeniul transporturilor sau serviciile descentralizate ale acestora, dup caz, supraveg-eaz i controleaz aplicarea reglementrilor privind 2ngrmintele c-imice i produsele de protecie a plantelor, astfel 2nc)t s se evite poluarea mediului de ctre acestea A>6 '" 3!4 Persoanele <uridice care produc, stoc-eaz, comercializeaz i%sau utilizeaz 2ngrminte c-imice i produse de protecie a plantelor, au urmtoarele obligaiiG a4 s produc, stoc-eze, comercializeze i s utilizeze produse de protecia plantelor numai cu respectarea prevederilor legale 2n vigoare0 b4 s nu foloseasc 2ngrmintele c-imice i produsele de protecie a plantelor 2n zonele sau pe suprafeele unde sunt instituite msuri speciale de protecie0 c4 s administreze produse de protecie a plantelor cu mi<loace aviatice, numai cu avizul autoritilor competente pentru protecia mediului, autoritilor competente 2n domeniul sanitar i al comisiilor <udeene de baz melifer i stuprit pastoral, potrivit reglementrilor 2n vigoare, dup o prealabil 2ntiinare prin mass*media0 d4 s aplice, 2n perioada 2nfloririi plantelor a cror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protecie a plantelor care sunt selective fa de insectele polenizatoare0 e4 s livreze, s manipuleze, s transporte i s comercializeze 2ngrmintele c-imice i produsele de protecie a plantelor ambalate cu inscripii de identificare, avertizare, prescripii de siguran i folosire, 2n condiii 2n care s nu provoace contaminarea mi<loacelor de transport i%sau a mediului, dup caz0 f4 s stoc-eze temporar 2ngrmintele c-imice i produsele de protecie a plantelor numai ambalate i 2n locuri prote<ate, bine aerisite 3#4 Persoanele <uridice interesate 2n fabricarea i%sau plasarea pe pia a produselor de protecia plantelor i 2ngrmintelor c-imice au obligaia s solicite i s obin, 2n cazul 2n care legislaia specific prevede aceasta, avizul de mediu pentru produse de protecie a plantelor, respectiv pentru autorizarea 2ngrmintelor c-imice, 2n vederea producerii, comercializrii i utilizrii acestora 2n agricultur i silvicultur 3'4 Obligaiile prevzute la alin 3!4 lit b4 * f4 revin i persoanelor fizice, 2n condiiile legii CAP / >egimul organismelor modificate genetic, obinute prin te-nicile biote-nologiei moderne A>6 '( 3!4 Activitile care implic organisme modificate genetic obinute prin te-nicile biote-nologiei moderne, sunt supuse unui regim special de reglementare, autorizare i administrare, conform dispoziiilor prezentei ordonane de urgen, a legislaiei specifice i conveniilor i acordurilor internaionale la care >om)nia este parte 3#4 Activitile prevzute la alin 3!4 includG a4 utilizarea 2n condiii de izolare a microorganismelor modificate genetic0 b4 introducerea deliberat 2n mediu i pe pia a organismelor modificate genetic vii0 c4 importul organismelor%microorganismelor modificate genetic 3'4 Activitile prevzute la alin 3#4 se desfoar numai 2n condiiile asigurrii proteciei mediului, precum i a sntii oamenilor i animalelor, 2n baza actelor de reglementare, emise de autoritatea competent A>6 $& 3!4 Autoritatea public central pentru protecia mediului emite autorizaiile i acordurile de import privind activitile cu organisme modificate genetic prevzute la art '( alin 3#4 lit c4 3#4 Fn procesul decizional privind activitile de la art '( alin 3#4 lit b4 i c4, autoritatea public central pentru protecia mediului solicit avizele autoritilor publice centrale pentru agricultur, sntate, sigurana alimentelor, protecia consumatorului, precum i ale altor instituii implicate, conform legislaiei specifice, consult Comisia pentru 8ecuritate Aiologic i asigur informarea i participarea publicului 3'4 Fn procesul decizional privind activitile prevzute la art '( alin 3#4 lit a4, autoritatea public central pentru protecia mediului aplic procedura stabilit prin legislaia specific privind microorganismele modificate genetic A>6 $!

3!4 Autorizaiile privind introducerea deliberat 2n mediu i pe pia a organismelor modificate genetic vii i privind utilizarea 2n condiii de izolare a microorganismelor modificate genetic se emit numai persoanelor <uridice, conform prevederilor legislaiei specifice 3#4 Importul pe teritoriul >om)niei i e7portul unui organism modificat genetic se realizeaz numai de ctre persoane <uridice, conform prevederilor legislaiei specifice 2n vigoare 3'4 6ransportul internaional al organismelor modificate genetic se realizeaz conform legislaiei naionale, acordurilor i conveniilor privind transportul internaional de mrfuri%mrfuri periculoase, dup caz, la care >om)nia este parte A>6 $# Autoritatea vamal permite importul%e7portul organismelor modificate genetic i colaboreaz cu autoritile publice centrale pentru protecia mediului, agricultur, sigurana alimentelor, sntate i alte autoriti implicate, 2n conformitate cu legislaia specific A>6 $' 6itularii acordurilor de import pentru organisme modificate genetic i ai autorizaiilor privind activitile cu organisme modificate genetic au obligaia s se conformeze cerinelor legale privind asigurarea trasabilitii, etic-etrii, monitorizrii i s raporteze autoritii publice centrale pentru protecia mediului i altor autoriti, dup caz, rezultatele activitii, conform legislaiei specifice 2n vigoare A>6 $$ Persoanele <uridice care desfoar activiti care implic organisme modificate genetic au urmtoarele obligaiiG a4 s solicite i s obin acordul de import pentru organisme modificate genetic i%sau autorizaiile privind activitile cu organisme modificate genetic, dup caz0 b4 s respecte prevederile acordurilor de import pentru organisme modificate genetic i%sau ale autorizaiilor privind activitile cu organisme modificate genetic, dup caz0 c4 s opreasc activitatea sau s sc-imbe condiiile de desfurare, la solicitarea autoritii competente, dac apar informaii noi, privind riscurile asupra mediului i sntii umane i animale0 d4 s rspund, potrivit prezentei ordonane de urgen i a legislaiei specifice 2n vigoare, pentru pre<udiciile rezultate din aceste activiti0 e4 s acopere costurile msurilor necesare pentru prevenirea i%sau reducerea consecinelor efectelor adverse ale acestor activiti0 f4 s aplice msurile de eliminare a deeurilor rezultate din activitile care implic organisme%microorganisme modificate genetic, 2n conformitate cu prevederile legale 2n vigoare CAP , >egimul activitilor nucleare A>6 $1 Activitile 2n domeniul nuclear se desfoar 2n conformitate cu dispoziiile prezentei ordonane de urgen i a reglementrilor naionale i internaionale specifice la care >om)nia este parte A>6 $/ 3!4 Acordul de mediu pentru o practic sau o activitate din domeniul nuclear se elibereaz 2nainte de emiterea autorizaiei de ctre autoritatea competent de autorizare, reglementare i control 2n domeniul nuclear, conform legislaiei 2n vigoare 3#4 Autorizaia de mediu se emite dup eliberarea autorizaiei de ctre autoritatea competent de autorizare, reglementare i control 2n domeniul nuclear 3'4 Pentru instalaiile cu risc nuclear ma<or * centrale nuclearoelectrice, reactoare de cercetare, uzine de fabricare a combustibilului nuclear i depozite finale de combustibil nuclear ars * acordul de mediu sau autorizaia de mediu se emit prin -otr)re a +uvernului, la propunerea autoritii centrale pentru protecia mediului A>6 $, 3!4 Controlul activitilor nucleare se realizeaz de autoritatea competent 2n domeniul activitilor nucleare 3#4 Autoritatea public central pentru protecia mediului are urmtoarele atribuiiG a4 organizeaz monitorizarea radioactivitii mediului pe 2ntregul teritoriu al rii0 b4 supraveg-eaz, controleaz i dispune luarea msurilor ce se impun 2n domeniul activitilor nucleare, pentru respectarea prevederilor legale privind protecia mediului0 c4 colaboreaz cu organele competente 2n aprarea 2mpotriva dezastrelor, protecia sntii populaiei i a mediului A>6 $"

Persoanele fizice i <uridice autorizate, care desfoar activiti 2n domeniul nuclear, au urmtoarele obligaiiG a4 s evalueze, direct sau prin structuri abilitate, riscul potenial, s solicite i s obin autorizaia de mediu0 b4 s aplice procedurile i s prevad ec-ipamentele pentru activitile noi, care s permit realizarea nivelului raional cel mai sczut al dozelor de radioactivitate i al riscurilor asupra populaiei i mediului, i s solicite i s obin acordul de mediu sau autorizaia de mediu, dup caz0 c4 s aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveg-ere a contaminrii radioactive a mediului, care s asigure respectarea condiiilor de eliminare a substanelor radioactive prevzute 2n autorizaie i meninerea dozelor de radioactivitate 2n limitele admise0 d4 s menin 2n stare de funcionare capacitatea de monitorizare a mediului local, pentru a depista orice contaminare radioactiv semnificativ care ar rezulta dintr*o eliminare accidental de substane radioactive0 e4 s raporteze prompt autoritii competente orice cretere semnificativ a contaminrii mediului i dac aceasta se datoreaz sau nu activitii desfurate0 f4 s verifice continuu corectitudinea presupunerilor fcute prin evalurile probabilistice privind consecinele radiologice ale eliberrilor radioactive0 g4 s asigure depozitarea deeurilor radioactive, 2n condiii de siguran pentru sntatea populaiei i a mediului CAP " Conservarea biodiversitii i arii naturale prote<ate %#T. <= (1) % toritatea p "1ic7 centra17 pentr protec:ia !edi 1 i !pre n7 c a torit7:i1e p "1ice centra1e ?i 1oca1e6 d p7 ca26 e1a"orea27 reg1e!ent7ri te@nice privind !73 ri1e de protec:ie a eco3i3te!e1or6 de con3ervare ?i ti1i2are d ra"i17 a co!ponente1or diver3it7:ii "io1ogice. 3#4 >egimul ariilor naturale prote<ate, conservarea -abitatelor naturale, a florei i faunei slbatice se supun prevederilor prezentei ordonane de urgen, precum i legislaiei specifice 2n vigoare (3) &a proiectarea 1 cr7ri1or care pot !odi4ica cadr 1 nat ra1 a1 nei arii nat ra1e prote>ate e3te o"1igatorie proced ra de eva1 are a i!pact 1 i a3 pra ace3teia6 r!at7 de avan3area 3o1 :ii1or te@nice de !en:inere a 2one1or de @a"itat nat ra16 de con3ervare a 4 nc:ii1or eco3i3te!e1or ?i de protec:ie a 3pecii1or 371"atice de 41or7 ?i 4a n76 inc1 3iv a ce1or !igratoare6 c re3pectarea a1ternativei ?i a condi:ii1or i!p 3e prin acord 1 de !edi 6 a to!onitori2area6 prec ! ?i !onitori2area de c7tre 3tr ct ri1e de ad!ini3trare6 pn7 1a ndep1inirea ace3tora. 3$4 Beintorii cu orice titlu de suprafee terestre i acvatice supuse refacerii ecologice sau aflate 2ntr*o arie natural prote<at au obligaia de a aplica i%sau respecta msurile stabilite de autoritatea competent pentru protecia mediului %#T. 50 AAA %"rogat %#T. 51 AAA %"rogat %#T. 52 (1) #e3pectarea prevederi1or din p1an ri1e de !anage!ent ?i reg 1a!ente1e arii1or nat ra1e prote>ate6 apro"ate con4or! 1egi31a:iei 3peci4ice6 e3te o"1igatorie. (2) +e 3 pra4a:a arii1or nat ra1e prote>ate e3te inter2i3 acce3 1 c !i>1oace !otori2ate care ti1i2ea27 car" ran:i 4o3i1i n 3cop 1 practic7rii de 3port ri6 c excep:ia dr ! ri1or per!i3e acce3 1 i p "1ic. (3) +e 3 pra4a:a arii1or nat ra1e prote>ate6 pe 1ng7 interdic:ii1e prev72 te n p1an ri1e de !anage!ent ?i reg 1a!ente6 e3te inter2i37 exp1oatarea oric7ror re3 r3e !inera1e neregenera"i1e din parc ri1e na:iona1e6 re2erva:ii1e nat ra1e6 re2erva:ii1e ?tiin:i4ice6 !on !ente1e nat rii ?i din 2one1e de protec:ie 3trict76 2one1e de protec:ie integra17 ?i 2one1e de !anage!ent d ra"i1 a1e parc ri1or nat ra1e. (<) En arii1e nat ra1e prote>ate 3 nt inter2i3e) orice activit7:i de o":inere6 c 1tivare6 depo2itare6 pre1 crare6 co!ercia1i2are a organi3!e1or vii !odi4icate genetic. (5) Orice p1an ori proiect care n are o 1eg7t r7 direct7 c 3a n e3te nece3ar pentr !anage!ent 1 ariei nat ra1e prote>ate de intere3 co! nitar6 dar care ar p tea a4ecta n !od 3e!ni4icativ aria6 n !od individ a1 ori n co!"ina:ie c a1te p1an ri 3a proiecte6 e3te 3 p 3 nei eva1 7ri adecvate a e4ecte1or poten:ia1e a3 pra ariei nat ra1e prote>ate de intere3 co! nitar6 :innd 83e cont de o"iective1e de con3ervare a ace3teia6 potrivit 1egi31a:iei 3peci4ice n do!eni . (6) +roced ra de eva1 are adecvat7 3e 4ina1i2ea27 c e!iterea avi2 1 i ,at ra 2000 3a a deci2iei de re3pingere a proiect 1 i ori p1an 1 i6 d p7 ca2. %#T. 53 (1) %ctivit7:i1e de reco1tare6 capt rare ?i/3a ac@i2i:ie ?i/3a co!ercia1i2are6 pe teritori 1 na:iona1 ori 1a export6 a 41ori1or de !in76 a 4o3i1e1or de p1ante ?i 4o3i1e1or de ani!a1e verte"rate ?i neverte"rate6 prec ! ?i a 3pecii1or de p1ante

?i ani!a1e din 41ora ?i 4a na 371"atic7 3a a nor p7r:i ori prod 3e a1e ace3tora6 n 3tare vie6 proa3p7t7 ori 3e!ipre1 crat76 3e pot organi2a ?i de347? ra de c7tre per3oane 4i2ice 3a > ridice a tori2ate6 n condi:ii1e 1egii. (2) +roced ri1e de a tori2are prev72 te 1a a1in. (1) 3e 3ta"i1e3c prin ordin a1 cond c7tor 1 i a torit7:ii p "1ice centra1e pentr protec:ia !edi 1 i. (3) *erin:e1e privind a3ig rarea " n73t7rii ani!a1e1or din 4a n7 371"atic7 a41ate n captivitate 3e 3ta"i1e3c prin 1egi31a:ie 3peci4ic76 con4or! 3tandarde1or interna:iona1e. %#T. 5< (1) AAA %"rogat (2) AAA %"rogat (3) -i3tan:a !ini!7 4a:7 de arii1e nat ra1e prote>ate6 n care activitatea de c 1tivare ?i/3a de te3tare a p1ante1or 3 perioare !odi4icate genetic e3te inter2i376 3e 3ta"i1e?te prin ordin co! n a1 cond c7tori1or a torit7:ii p "1ice centra1e pentr protec:ia !edi 1 i ?i go3pod7ririi ape1or ?i a torit7:ii p "1ice centra1e pentr agric 1t r76 p7d ri ?i de2vo1tare r ra17. CAP ( Protecia apelor i a ecosistemelor acvatice A>6 11 3!4 Protecia apelor de suprafa i subterane i a ecosistemelor acvatice are ca obiect meninerea i 2mbuntirea calitii i productivitii biologice ale acestora, 2n scopul evitrii unor efecte negative asupra mediului, sntii umane i bunurilor materiale 3#4 Conservarea, protecia i 2mbuntirea calitii apelor costiere i maritime urmrete reducerea progresiv a evacurilor, emisiilor sau pierderilor de substane prioritare%prioritar periculoase 2n scopul atingerii obiectivelor de calitate stipulate 2n Convenia privind protecia Mrii Negre 2mpotriva polurii, semnat la Aucureti la #! aprilie !((#, ratificat prin .egea nr ("%!((# A>6 1/ 3!4 Activitile de gospodrire i protecie a resurselor de ap i a ecosistemelor acvatice se supun prevederilor prezentei ordonane de urgen, precum i legislaiei specifice 2n vigoare 3#4 >eglementarea activitilor din punct de vedere al gospodririi apelor i controlul respectrii prevederilor privind protecia apelor i a ecosistemelor acvatice se realizeaz de ctre autoritile competente pentru protecia mediului, de gospodrire a apelor i de sntate %#T. 57 AAA %"rogat A>6 1" Persoanele fizice i <uridice au urmtoarele obligaiiG a4 s e7ecute toate lucrrile de refacere a resurselor naturale, de asigurare a migrrii faunei acvatice i de ameliorare a calitii apei, prevzute cu termen 2n avizul sau autorizaia de gospodrire a apelor, precum i 2n autorizaia de mediu, i s monitorizeze zona de impact0 b4 s se doteze, 2n cazul deinerii de nave, platforme plutitoare sau de fora<e marine, cu instalaii de stocare sau de tratare a deeurilor, instalaii de epurare a apelor uzate i racorduri de descrcare a acestora 2n instalaii de mal sau plutitoare0 c4 s amena<eze porturile cu instalaii de colectare, prelucrare, reciclare sau neutralizare a deeurilor petroliere, mena<ere sau de alt natur, stocate pe navele fluviale i maritime, i s constituie ec-ipe de intervenie 2n caz de poluare accidental a apelor i a zonelor de coast0 d4 s nu evacueze ape uzate de pe nave sau platforme plutitoare direct 2n apele naturale i s nu arunce de pe acestea nici un fel de deeuri0 e4 s nu spele obiecte, produse, ambala<e, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafa0 f4 s nu deverseze 2n apele de suprafa, subterane i maritime ape uzate, fecaloid mena<ere, substane petroliere, substane prioritare%prioritar periculoase0 g4 s nu arunce i s nu depoziteze pe maluri, 2n albiile r)urilor i 2n zonele umede i de coast deeuri de orice fel i s nu introduc 2n ape substane e7plozive, tensiune electric, narcotice, substane prioritare%prioritar periculoase CAP !& Protecia atmosferei, sc-imbrile climatice, gestionarea zgomotului ambiental A>6 1(

Autoritatea public central pentru protecia mediului are urmtoarele atribuii i responsabilitiG a4 elaboreaz politica naional i coordoneaz aciunile la nivel naional, regional i local privind protecia atmosferei, sc-imbrile climatice, precum i pentru protecia populaiei fa de nivelurile de e7punere la zgomotul ambiental ce poate avea efecte negative asupra sntii umane, 2n conformitate cu politicile europene i internaionale specifice0 b4 elaboreaz, promoveaz i actualizeaz 8trategia naional 2n domeniul proteciei atmosferei i Planul naional de aciune 2n domeniul proteciei atmosferei0 c4 elaboreaz, promoveaz i, dup caz, actualizeaz Programul naional de reducere a emisiilor de dio7id de sulf, o7izi de azot i pulberi provenite din instalaii mari de ardere0 d4 coordoneaz elaborarea Programului naional de reducere progresiv a emisiilor de dio7id de sulf, o7izi de azot, compui organici volatili i amoniac0 e4 elaboreaz, promoveaz i actualizeaz 8trategia naional privind sc-imbrile climatice, Planul naional de aciune privind sc-imbrile climatice0 f4 asigur integrarea politicilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser i adaptarea la efectele sc-imbrilor climatice 2n strategiile sectoriale0 g4 administreaz >egistrul naional al emisiilor de gaze cu efect de ser0 -4 coordoneaz 8istemul naional de estimare a emisiilor de gaze cu efect de ser0 i4 coordoneaz implementarea mecanismelor fle7ibile prevzute de Protocolul de la MNoto la Convenia*cadru a Naiunilor @nite asupra sc-imbrilor climatice0 <4 aprob i promoveaz Planul Naional de Aciune pentru reducerea nivelurilor de zgomot0 I4 organizeaz activitatea de monitoring privind calitatea aerului la nivelul 2ntregii ri0 l4 stabilete, dup caz, prin actele de reglementare, valori limit de emisie mai restrictive i msurile necesare 2n vederea respectrii plafoanelor naionale de emisii, respectiv a 2ncrcrilor i nivelelor critice A>6 /& 3!4 8c-ema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efecte de ser i condiiile de elaborare a planurilor naionale de alocare a acestor certificate se stabilesc prin -otr)re a +uvernului, la propunerea autoritii publice centrale pentru protecia mediului, 2n termen de (& de zile de la data intrrii 2n vigoare a prezentei ordonane de urgen (2) ;e3tionarea d ra"i17 ?i nitar7 a 4ond ri1or o":in te n r!a tran2ac:ion7rii nit7:ii de cantitate atri" it76 prev72 t7 de +rotoco1 1 de 1a GHoto 1a *onven:ia8cadr a ,a:i ni1or Inite a3 pra 3c@i!"7ri1or c1i!atice6 adoptat 1a 11 dece!"rie 1==76 rati4icat prin &egea nr. 3/20016 3e rea1i2ea27 prin 3tr ct ri 3pecia1 con3tit ite n cadr 1 %d!ini3tra:iei .ond 1 i pentr Medi . A>6 /! Autoritatea public central pentru protecia mediului, prin autoritile publice din subordinea sa, supraveg-eaz i controleaz aplicarea prevederilor legale privind protecia atmosferei i gestionarea zgomotului ambiental, 2n care scopG a4 dispune 2ncetarea temporar sau definitiv a activitilor generatoare de poluare, 2n vederea aplicrii unor msuri de urgen sau pentru nerespectarea programului pentru conformare%planului de aciuni0 b4 solicit aplicarea msurilor te-nologice, a restriciilor i interdiciilor 2n scopul prevenirii, limitrii sau eliminrii emisiilor de poluani0 c4 solicit luarea msurilor 2n vederea respectrii nivelului ma7im admis al zgomotului ambiental %#T. 62 -e:in7torii6 c orice tit1 6 de teren ri pe care 3e g73e3c perde1e1e ?i a1inia!ente1e de protec:ie6 3pa:ii1e ver2i6 parc ri1e6 gard ri1e vii 3 nt o"1iga:i 37 1e ntre:in7 pentr !" n7t7:irea capacit7:ii de regenerare a at!o34erei6 protec:ia 4onic7 ?i eo1ian7. A>6 /' Autoritile cu responsabiliti privind securizarea frontierei au obligaia s nu permit intrarea%ieirea din ar a surselor mobile poluante care nu respect prevederile legale 2n vigoare A>6 /$ Persoanele fizice i <uridice au urmtoarele obligaii 2n domeniuG a4 s respecte reglementrile privind protecia atmosferei, adopt)nd msuri te-nologice adecvate de reinere i neutralizare a poluanilor atmosferici0 b4 s doteze instalaiile te-nologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare i s asigure corecta lor funcionare0 c4 s asigure personal calificat i s furnizeze, la cerere sau potrivit programului pentru conformare, autoritilor competente pentru protecia mediului, datele necesare0

d4 s 2mbunteasc performanele te-nologice 2n scopul reducerii emisiilor i s nu pun 2n e7ploatare instalaiile prin care se depesc limitele ma7ime admise prevzute 2n legislaia 2n vigoare0 e4 s asigure, la cererea autoritilor competente pentru protecia mediului, diminuarea, modificarea sau 2ncetarea activitii generatoare de poluare0 f4 s asigure msuri i dotri speciale pentru izolarea i protecia fonic a surselor generatoare de zgomot i vibraii, astfel 2nc)t s nu conduc, prin funcionarea acestora, la depirea nivelurilor limit a zgomotului ambiental CAP !! Protecia solului, subsolului i a ecosistemelor terestre %#T. 65 +rotec:ia 3o1 1 i6 a 3 "3o1 1 i ?i a eco3i3te!e1or tere3tre6 prin !73 ri adecvate de go3pod7rire6 con3ervare6 organi2are ?i a!ena>are a teritori 1 i6 e3te o"1igatorie pentr to:i de:in7torii6 c orice tit1 . A>6 // 3!4 >eglementrile privind modalitile de investigare i evaluare a polurii solului i subsolului, remedierea 2n zonele 2n care solul, subsolul i ecosistemele terestre au fost afectate i cele referitoare la protecia calitii solului, subsolului i a ecosistemelor terestre se stabilesc prin -otr)re a +uvernului, la propunerea autoritii publice centrale pentru protecia mediului, 2n termen de !# luni de la intrarea 2n vigoare a prezentei ordonane de urgen 3#4 Autoritatea public central pentru protecia mediului, cu consultarea celorlalte autoriti publice centrale competente, stabilete sistemul de monitorizare a calitii mediului geologic 2n scopul evalurii strii actuale i a tendinelor de evoluie a acesteia A>6 /, Controlul respectrii reglementrilor legale privind protecia, conservarea, amena<area i folosirea <udicioas a solului, a subsolului i a ecosistemelor terestre se organizeaz i se e7ercit de autoritile competente pentru protecia mediului, precum i, dup caz, de alte autoriti ale administraiei publice competente, potrivit dispoziiilor legale A>6 /" Beintorii de terenuri, cu orice titlu, precum i orice persoan fizic sau <uridic care desfoar o activitate pe un teren, fr a avea un titlu <uridic, au urmtoarele obligaiiG a4 s previn, pe baza reglementrilor 2n domeniu, deteriorarea calitii mediului geologic0 b4 s asigure luarea msurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcional, 2n special a celor situate de*a lungul cilor de comunicaii rutiere, feroviare i de navigaie0 c4 s respecte orice alte obligaii prevzute de reglementrile legale 2n domeniu A>6 /( Beintorii cu orice titlu ai fondului forestier, ai vegetaiei forestiere din afara fondului forestier i ai pa<itilor, precum i orice persoan fizic sau <uridic care desfoar o activitate pe un astfel de teren, fr a avea un titlu <uridic, au urmtoarele obligaiiG a4 s menin suprafaa 2mpdurit a fondului forestier, a vegetaiei forestiere din afara fondului forestier, inclusiv a <nepeniurilor, tufiurilor i pa<itilor e7istente, fiind interzis reducerea acestora, cu e7cepia cazurilor prevzute de lege0 b4 s e7ploateze masa lemnoas 2n condiiile legii precum i s ia msuri de re2mpdurire i, respectiv de completare a regenerrilor naturale0 c4 s gestioneze corespunztor deeurile de e7ploatare rezultate, 2n condiiile prevzute de lege0 d4 s asigure respectarea regulilor silvice de e7ploatare i transport te-nologic al lemnului, stabilite conform legii, 2n scopul meninerii biodiversitii pdurilor i a ec-ilibrului ecologic0 e4 s respecte regimul silvic 2n conformitate cu prevederile legislaiei 2n domeniul silviculturii i proteciei mediului0 f4 s asigure aplicarea msurilor specifice de conservare pentru pdurile cu funcii speciale de protecie, situate pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare i eroziune, pe gro-otiuri, st)ncrii, la limita superioar de altitudine a vegetaiei forestiere, precum i pentru alte asemenea pduri0 g4 s respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetaiei lemnoase de pe punile 2mpdurite care 2ndeplinesc funcii de protecie a solului i a resurselor de ap0 -4 s asigure e7ploatarea raional, organizarea i amena<area pa<itilor, 2n funcie de capacitatea de refacere a acestora0 i4 s e7ploateze resursele pdurii, fondul cinegetic i piscicol, potrivit prevederilor legale 2n domeniu0 <4 s e7ploateze pa<itile, 2n limitele bonitii, cu numrul i speciile de animale i 2n perioada stabilit, 2n baza studiilor de specialitate i a prevederilor legale specifice0

I4 s prote<eze patrimoniul forestier, cinegetic, piscicol i al pa<itilor din cadrul ariilor naturale prote<ate, 2n termenii stabilii prin planurile de management i regulamentele specifice0 l4 s sesizeze autoritile pentru protecia mediului despre accidente sau activiti care afecteaz ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre CAP !# Protecia aezrilor umane A>6 ,& Pentru asigurarea unui mediu de via sntos, autoritile administraiei publice locale, precum i, dup caz, persoanele fizice i <uridice au urmtoarele obligaiiG a) 37 !" n7t7:ea3c7 !icroc1i!at 1 1oca1it7:i1or6 prin a!ena>area ?i ntre:inerea i2voare1or ?i a 1 cii1or de ap7 din interior 1 ?i din 2one1e 1i!itro4e ace3tora6 37 n4r ! 3e:e2e ?i 37 prote>e2e pei3a> 16 37 !en:in7 c r7:enia 3trada179 b4 s prevad, la elaborarea planurilor de urbanism i amena<area teritoriului, msuri de meninere i ameliorare a fondului peisagistic natural i antropic al fiecrei zone i localiti, condiii de refacere peisagistic i ecologic a zonelor deteriorate, msuri de protecie sanitar a captrilor de ap potabil i lucrri de aprare 2mpotriva inundaiilor0 c4 s respecte prevederile din planurile de urbanism i amena<area teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, a cilor i mi<loacelor de transport, a reelelor de canalizare, a staiilor de epurare, a depozitelor de deeuri mena<ere, stradale i industriale i a altor obiective i activiti, fr a pre<udicia ambientul, spaiile de odi-n, tratament i recreere, starea de sntate i de confort a populaiei0 d4 s informeze publicul asupra riscurilor generate de funcionarea sau e7istena obiectivelor cu risc pentru sntatea populaiei i mediu0 e4 s respecte regimul de protecie special a localitilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic i de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor prote<ate i a monumentelor naturii 8unt interzise amplasarea de obiective i desfurarea unor activiti cu efecte duntoare 2n perimetrul i 2n zonele de protecie a acestora0 4) 37 adopte e1e!ente ar@itect ra1e adecvate6 37 opti!i2e2e den3itatea de 1oc ire6 conco!itent c !en:inerea6 ntre:inerea ?i de2vo1tarea 3pa:ii1or ver2i6 a parc ri1or6 a a1inia!ente1or de ar"ori ?i a perde1e1or de protec:ie 3trada176 a a!ena>a!ente1or pei3agi3tice c 4 nc:ie eco1ogic76 e3tetic7 ?i recreativ76 n con4or!itate c p1an ri1e de r"ani3! ?i a!ena>area teritori 1 i9 g4 s reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporar sau permanent, accesul anumitor tipuri de autove-icule sau desfurarea unor activiti generatoare de disconfort pentru populaie 2n anumite zone ale localitilor, cu predominan 2n spaiile destinate locuinelor, 2n zonele destinate tratamentului, odi-nei, recreerii i agrementului0 -4 s nu degradeze mediul natural sau amena<at, prin depozitri necontrolate de deeuri de orice fel0 i4 s adopte msuri obligatorii, pentru persoanele fizice i <uridice, cu privire la 2ntreinerea i 2nfrumusearea, dup caz, a cldirilor, curilor i 2mpre<urimilor acestora, a spaiilor verzi din curi i dintre cldiri, a arborilor i arbutilor decorativi0 <4 s iniieze, pe plan local, proiecte de amena<are, de 2ntreinere i dezvoltare a canalizrii %#T. 71 (1) Fc@i!"area de3tina:iei teren ri1or a!ena>ate ca 3pa:ii ver2i ?i/3a prev72 te ca atare n doc !enta:ii1e de r"ani3!6 red cerea 3 pra4e:e1or ace3tora ori 3tr7! tarea 1or e3te inter2i376 indi4erent de regi! 1 > ridic a1 ace3tora. (2) %cte1e ad!ini3trative 3a > ridice e!i3e ori nc@eiate c nere3pectarea prevederi1or a1in. (1) 3 nt 1ovite de n 1itate a"3o1 t7. A>6 ,# .a elaborarea planurilor de urbanism i amena<area teritoriului se respect prevederile prezentei ordonane de urgen i a reglementrilor speciale i se prevd, 2n mod obligatoriu, msuri de meninere i ameliorare a fondului peisagistic natural i antropic al fiecrei zone i localiti, condiii de refacere peisagistic i ecologic a zonelor deteriorate i msuri de dezvoltare a spaiilor verzi, de protecie sanitar a captrilor de ap potabil i lucrri de aprare 2mpotriva inundaiilor A>6 ,' Planurile de urbanism i amena<area teritoriului se supun procedurii de evaluare de mediu, 2n vederea obinerii avizului de mediu pentru planuri i programe, conform legislaiei 2n vigoare CAP !' Comitetul regional pentru protecia mediului

A>6 ,$ 3!4 .a nivelul fiecrei agenii regionale pentru protecia mediului se organizeaz un Comitet regional pentru protecia mediului, denumit 2n continuare Comitet regional 3#4 Componena Comitetului regional este urmtoareaG a4 un reprezentant al autoritii publice centrale pentru protecia mediului0 b4 un reprezentant al Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului0 "D1) n repre2entant a1 %gen:iei ,a:iona1e pentr %rii1e ,at ra1e +rote>ate ?i *on3ervarea Biodiver3it7:ii9 c4 un reprezentant al ageniei regionale pentru protecia mediului0 d4 un reprezentant al ageniilor <udeene pentru protecia mediului din regiunea respectiv, desemnat de ctre Agenia Naional pentru Protecia Mediului0 e4 un reprezentant al Comisariatului regional din regiunea respectiv al +rzii Naionale de Mediu0 f4 un reprezentant desemnat de autoritatea public central 2n domeniul finanelor publice, din cadrul unui <ude din regiunea respectiv0 g4 un reprezentant al autoritii publice 2n domeniul sntii, din regiunea respectiv0 -4 un reprezentant al autoritii publice centrale din domeniul agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale, din regiunea respectiv0 i4 un prefect din regiunea respectiv, nominalizat de autoritatea public central 2n domeniul administraiei publice0 <4 un preedinte de consiliu <udeean, nominalizat de preedinii consiliilor <udeene din regiunea respectiv0 I4 un reprezentant al Bireciei Apelor din regiunea respectiv0 l4 un reprezentant al operatorilor din regiunea respectiv, desemnat de agenia regional pentru protecia mediului0 m4 un reprezentant al autoritii publice centrale 2n domeniul transporturilor, construciilor i turismului0 n4 un reprezentant ales de organizaiile neguvernamentale cu sediul 2n regiunea respectiv0 o) n pri!ar de ! nicipi re?edin:7 de > de:6 no!ina1i2at de pri!arii ce1or1a1te ! nicipii re?edin:7 de > de: din regi nea re3pectiv7. 3'4 >eprezentanii autoritilor publice sunt desemnai de conductorii autoritilor respective 3$4 >eprezentanii administraiei publice locale care fac parte din Comitetul regional funcioneaz 2n cadrul acestuia numai pe durata e7ercitrii mandatului funciei pe care o reprezint 314 Comitetul regional colaboreaz cu agenia regional pentru protecia mediului la aplicarea, la nivel regional, a strategiei i politicii naionale de protecie a mediului, 2n care scop are urmtoarele atribuiiG a4 avizeaz planul regional de aciune pentru protecia mediului i planurile regionale sectoriale specifice i analizeaz stadiul realizrii acestora0 b4 avizeaz lista de proiecte prioritare care urmeaz s fie finanate din fonduri comunitare i%sau alte fonduri identificate la nivel regional i urmrete aplicarea lor0 c4 evalueaz stadiul 2ndeplinirii anga<amentelor asumate 2n negocierea capitolului de mediu la nivelul regiunii respective i recomand aciunile prioritare pentru conformare0 d4 stabilete programe de educare i de contientizare a publicului privind protecia mediului 3/4 8ecretariatul Comitetului regional este asigurat de ctre agenia regional pentru protecia mediului 3,4 Comitetul regional are acces la informaiile privind mediul deinute de sau pentru orice autoritate public, la informaiile privind mediul deinute de instituii publice i de operatorii economici, potrivit legii 3"4 >egulamentul de organizare i funcionare a comitetelor regionale pentru protecia mediului se stabilete prin -otr)re a +uvernului, la propunerea autoritii publice centrale pentru protecia mediului, 2n termen de !#& de zile de la intrarea 2n vigoare a prezentei ordonane de urgen CAP !$ Atribuii i rspunderi 8eciunea ! Atribuii i rspunderi ale autoritilor pentru protecia mediului A>6 ,1 Autoritatea public central pentru protecia mediului are urmtoarele atribuii i rspunderiG a4 reactualizeaz strategia proteciei mediului, cu respectarea principiilor i elementelor strategice prevzute 2n prezenta ordonan de urgen0

b4 elaboreaz recomandrile i acioneaz pentru integrarea politicilor de mediu 2n strategiile i politicile sectoriale0 c4 coordoneaz activitatea de instruire 2n domeniul proteciei mediului0 d4 coreleaz planificarea de mediu cu cea de amena<are a teritoriului i urbanism i stabilete msuri de reconstrucie ecologic0 e4 creeaz sistemul de informare propriu i stabilete condiiile i termenii care permit accesul liber la informaiile privind mediul i participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul0 f4 stabilete infrastructura pentru informaia spaial care servete scopurilor politicilor de mediu i politicilor sau activitilor care pot avea un impact asupra mediului0 g4 iniiaz proiecte de acte normative, norme te-nice, reglementri i proceduri specifice0 -4 avizeaz normele i reglementrile referitoare la activiti cu impact asupra mediului, elaborate de alte autoriti i controleaz aplicarea acestora0 i4 organizeaz sistemul naional de monitorizare integrat a calitii mediului, coordoneaz activitatea acestuia i asigur informarea autoritii centrale pentru sntate privind rezultatele monitorizrii contaminrii radioactive a mediului0 <4 creeaz cadrul instituional*administrativ pentru identificarea i promovarea programelor de cercetare, pentru formarea i instruirea unui personal calificat pentru supraveg-ere, analiz, evaluare i control al mediului0 I4 implementeaz politicile, strategiile i reglementrile de protecia mediului prin Agenia Naional pentru Protecia Mediului i ageniile regionale i <udeene pentru protecia mediului0 l4 numete comisii de e7peri pentru evaluarea pre<udiciului adus mediului prin anumite activiti care implic organisme modificate genetic0 m4 asigur, contra cost, consultarea organismelor tiinifice i a e7perilor interni i e7terni, dup caz0 n) e1a"orea27 ?i i!p1e!entea27 progra!e ?i e1a"orea27 !ateria1e ed cative privind protec:ia !edi 1 i9 o4 urmrete, 2n sfera sa de competen, respectarea obligaiilor asumate prin conveniile internaionale la care >om)nia este parte0 p4 urmrete i analizeaz aplicarea prezentei ordonane de urgen, 2ntocmete, prin intermediul Ageniei Naionale de Protecia Mediului, rapoarte anuale privind starea mediului0 J4 colaboreaz cu organizaii i autoriti similare din alte ri i reprezint +uvernul 2n relaiile internaionale 2n domeniul proteciei mediului0 r4 aplic sanciuni, prin +arda Naional de Mediu, pentru nerespectarea legislaiei de mediu i pentru neconformarea la condiiile impuse prin actele de reglementare, titularilor activitilor0 s4 colaboreaz cu autoritile publice i alte persoane <uridice, 2n scopul diminurii efectelor negative ale activitilor economice asupra mediului i 2ncura<eaz introducerea te-nicilor i te-nologiilor adecvate pentru mediu0 t4 pune la dispoziie publicului date privind starea mediului, programele i politica de protecie a mediului0 :) 3e con3 1t7 ce1 p :in o dat7 pe an c repre2entan:ii organi2a:ii1or neg verna!enta1e ?i c a1:i repre2entan:i ai 3ociet7:ii civi1e pentr 3ta"i1irea 3trategiei protec:iei !edi 1 i9 u4 identific, 2n colaborare cu Ministerul Kinanelor Publice, noi instrumente financiare care favorizeaz protecia i 2mbuntirea calitii elementelor de mediu0 v4 realizeaz activitatea de inspecie i control 2n domeniul proteciei mediului prin +arda Naional de Mediu0 O4 colaboreaz cu autoritile publice de protecie civil pentru elaborarea planurilor operative i pentru e7ecutarea 2n comun a interveniilor 2n caz de poluri sau accidente ecologice0 74 elaboreaz Programul Operaional 8ectorial Mediu av)nd responsabilitatea managementului, implementrii i gestionrii asistenei financiare alocate acestui program0 H) prop ne6 n 3it a:ii 3pecia1e con3tatate pe "a2a date1or o":in te din 3 praveg@erea !edi 1 i6 dec1ararea prin @ot7rre a ; vern 1 i de 2one de ri3c na1t de po1 are n an !ite regi ni a1e :7rii ?i e1a"orea276 !pre n7 c a1te a torit7:i p "1ice centra1e ?i 1oca1e6 progra!e 3pecia1e pentr n17t rarea ri3c 1 i 3 rvenit n ace3te 2one6 care 3e apro"7 prin @ot7rre a ; vern 1 i. - p7 e1i!inarea 4actori1or de ri3c na1t de po1 are6 pe "a2a noi1or date re2 1tate din 3 praveg@erea evo1 :iei 3t7rii !edi 1 i6 2ona re3pectiv7 e3te dec1arat7 reintrat7 n nor!a1itate9 2) a tori2area 1a"oratoare1or pentr contro1 1 ca1it7:ii !edi 1 i. A>6 ,/ 3!4 Agenia Naional pentru Protecia Mediului, instituie public cu personalitate <uridic, finanat integral de la bugetul de stat, este organul de specialitate pentru implementarea politicilor i legislaiei 2n domeniul proteciei mediului, 2n subordinea autoritii publice centrale pentru protecia mediului 3#4 8tructura organizatoric, numrul de personal, atribuiile i competenele Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului sunt stabilite prin -otr)re a +uvernului, la propunerea autoritii publice centrale pentru protecia mediului A>6 ,,

Autoritile competente pentru protecia mediului sunt instituii publice cu personalitate <uridic, finanate integral de la bugetul de stat A>6 ," Pentru e7ercitarea atribuiilor sale, autoritatea competent pentru protecia mediului solicit informaiile necesare altor autoriti publice centrale, autoritilor administraiei publice locale, persoanelor fizice i <uridice A>6 ,( 3!4 Fn e7ercitarea atribuiilor ce le revin, comisarii regionali, comisarii efi i comisarii +rzii Naionale de Mediu, precum i persoane 2mputernicite din cadrul acesteia, au acces, 2n condiiile legii, oric)nd i 2n orice incint unde se desfoar o activitate generatoare de impact asupra mediului 3#4 Mi<loacele de transport i intervenie auto i navale din dotarea autoritilor competente pentru protecia mediului sunt prevzute cu girofar de culoare albastr i avertizare acustic 3'4 Persoana fizic sau <uridic pre<udiciat ca urmare a e7ercitrii atribuiilor de verificare, inspecie i control poate depune pl)ngere organelor competente 2n termen de !1 zile de la constatarea pre<udiciului 3$4 Fn obiectivele, incintele i zonele cu regim special din domeniul internelor, <ustiiei i siguranei naionale, personalul prevzut la alin 3!4 are acces numai 2n prezena personalului specializat al acestora, dup caz 314 Fn obiectivele, incintele i zonele aparin)nd structurilor componente ale sistemului de aprare, ordine public i securitate naional controlul se realizeaz de ctre personalul specializat din Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul Administraiei i Internelor, 8erviciul >om)n de Informaii, 8erviciul de Informaii ;7terne, 8erviciul de Protecie i Paz i 8erviciul de 6elecomunicaii 8peciale 8eciunea a #*a Atribuii i rspunderi ale altor autoriti centrale i locale A>6 "& Autoritile administraiei publice centrale au urmtoarele obligaiiG a4 s elaboreze politica i strategiile aplicabile 2n domeniul propriu de activitate, 2n conformitate cu principiile prezentei ordonane de urgen b4 s asigure integrarea politicilor de mediu 2n politicile specifice0 c4 s elaboreze planuri i programe sectoriale, cu respectarea prevederilor prezentei ordonane de urgen0 d4 s asigure pregtirea i transmiterea ctre autoritile competente pentru protecia mediului a informaiilor i documentaiilor necesare obinerii avizului de mediu pentru planurile i programele pentru care este necesar evaluarea de mediu e4 s asigure, 2n structura lor organizatoric, structuri cu atribuii 2n domeniul proteciei mediului, 2ncadrate cu personal de specialitate0 f4 s dezvolte, cu spri<inul autoritii publice centrale pentru protecia mediului, programe de restructurare, 2n acord cu strategia pentru protecia mediului i politica de mediu i s asiste unitile aflate 2n coordonarea, 2n subordinea sau sub autoritatea lor, la punerea 2n aplicare a acestor programe0 g4 s elaboreze normele i reglementrile specifice domeniului de activitate 2n conformitate cu cerinele legislaiei de protecia mediului i s le 2nainteze pentru avizare autoritii publice centrale pentru protecia mediului0 A>6 "! Autoritile publice cu responsabiliti 2n domeniile dezvoltrii i prognozei au urmtoarele atribuii i responsabilitiG a4 elaboreaz politicile de dezvoltare pe baza principiilor dezvoltrii durabile, cu luarea 2n considerare a posibilelor efecte asupra mediului0 b4 integreaz 2n politica proprie msuri i aciuni de refacere a zonelor afectate i msuri de prevenire a dezastrelor0 c4 elaboreaz Planurile de dezvoltare regional i celelalte planuri i programe, conform legislaiei 2n vigoare0 d4 coopereaz cu autoritile competente pentru protecia mediului la elaborarea i aplicarea strategiilor, a planurilor i programelor din domeniile lor specifice de activitate0 e4 colaboreaz cu autoritile competente la identificarea i implementarea proiectelor prioritare finanate din surse e7terne A>6 "# Autoritatea public central pentru sntate are urmtoarele atribuii i rspunderiG a4 organizeaz i coordoneaz activitatea de monitorizare a strii de sntate a populaiei 2n relaie cu factorii de risc din mediu0

b4 asigur supraveg-erea i controlul calitii apei potabile i de 2mbiere, precum i calitatea produselor alimentare0 c4 elaboreaz, 2n colaborare cu autoritatea public central pentru protecia mediului, reglementri privind calitatea i igiena mediului i asigur controlul aplicrii acestora0 d4 colaboreaz cu autoritatea public central pentru protecia mediului 2n managementul calitii mediului 2n relaie cu starea de sntate a populaiei0 e4 colaboreaz cu autoritatea central pentru protecia mediului 2n autorizarea activitilor prevzute la art #$ i '( i la emiterea acordului de import pentru aceste activiti0 f4 e7ercit controlul de specialitate 2n domeniul activitilor prevzute de art #$ * #", i art '( pentru a preveni orice efect advers asupra strii de sntate a populaiei, a lucrtorilor i a mediului i transmite autoritilor competente rezultatele controalelor i msurile adoptate0 g4 colaboreaz cu celelalte autoriti publice centrale cu reea sanitar proprie, pentru cunoaterea e7act a strii de sntate a populaiei i pentru respectarea normelor de igien a mediului din domeniul lor de activitate0 -4 colaboreaz, la nivel central i local, 2n asigurarea accesului publicului la informaia de sntate 2n relaie cu mediul A>6 "' Ministerul Aprrii Naionale are urmtoarele atribuiiG a4 elaboreaz norme i instruciuni specifice pentru domeniile sale de activitate, 2n concordan cu legislaia privind protecia mediului0 b4 supraveg-eaz respectarea de ctre personalul Ministerului Aprrii Naionale a normelor de protecia mediului pentru activitile din zonele militare0 c4 controleaz aciunile i aplic sanciuni pentru 2nclcarea de ctre personalul Ministerului Aprrii Naionale a legislaiei de protecia mediului 2n domeniul militar0 d4 asigur realizarea evalurii impactului asupra mediului, a raportului de amplasament i, dup caz, a raportului de securitate, prin structuri specializate, atestate de ctre autoritatea public central pentru protecia mediului, numai pentru proiectele i activitile din zonele militare0 e4 asigur informarea autoritilor competente pentru protecia mediului cu privire la rezultatele automonitorizrii emisiilor de poluani i a calitii mediului 2n zona de impact, precum i cu privire la orice poluare accidental datorat activitii desfurate A>6 "$ Autoritile publice centrale 2n domeniul securitii naionale au urmtoarele atribuii i rspunderiG a4 realizeaz activitatea de protecie a mediului prin structuri proprii care desfoar aciuni de control, 2ndrumare i coordonare, 2n scopul pstrrii i meninerii ec-ilibrului ecologic 2n domeniile sale de activitate0 b4 elaboreaz norme i instruciuni specifice, 2n concordan cu respectarea principiilor prezentei ordonane de urgen, 2n domeniile sale de activitate0 c4 supraveg-eaz respectarea de ctre personalul aflat 2n subordine a normelor de protecie a mediului, pentru activitile proprii0 d4 controleaz i aplic sanciuni pentru 2nclcarea de ctre personalul propriu a legislaiei de protecie a mediului 2n domeniul su de activitate0 e4 asigur evaluarea impactului asupra mediului a obiectivelor i activitilor proprii prin structuri specializate, certificate de ctre autoritatea public central pentru protecia mediului A>6 "1 Autoritatea public central pentru educaie i cercetare asigurG a4 adaptarea planurilor i programelor de 2nvm)nt la toate nivelurile, 2n scopul 2nsuirii noiunilor i principiilor de protecie a mediului, pentru contientizarea, instruirea i educaia 2n acest domeniu0 b4 promovarea tematicilor de studii i programe de cercetare care rspund prioritilor stabilite de autoritatea public central pentru protecia mediului0 c4 elaborarea programelor educaionale 2n scopul formrii unui comportament responsabil fa de mediu0 d4 elaborarea programelor i studiilor specifice de cercetare tiinific privind controlul produselor i procedeelor biote-nologice i de prevenire, reducere%eliminare a riscurilor implicate de obinerea i utilizarea organismelor modificate genetic prin te-nicile biote-nologiei moderne0 e4 colaboreaz cu autoritatea public central pentru protecia mediului 2n autorizarea activitilor prevzute la art '(, din domeniul su de activitate0 f4 e7ercit controlul de specialitate pentru activitile prevzute de art '(, din domeniul su de activitate, pentru a preveni orice efect advers asupra strii de sntate a populaiei, a lucrtorilor i a mediului i transmite autoritilor competente rezultatele controalelor i msurile adoptate

A>6 "/ Autoritatea public central 2n domeniile economiei i comerului are urmtoarele atribuiiG a4 elaboreaz politica i strategiile aplicabile 2n domeniul propriu de activitate 2n conformitate cu legislaia privind protecia mediului0 b4 elaboreaz i aplic la nivel naional strategia de e7ploatare a resurselor minerale, 2n concordan cu prevederile prezentei ordonane de urgen0 c4 elaboreaz politica 2n domeniul reciclrii i valorificrii deeurilor industriale0 d4 dezvolt i promoveaz legislaia privind protecia mediului din domeniile specifice de competen0 e4 colaboreaz cu alte autoriti publice centrale la elaborarea mecanismelor financiare pentru stimularea utilizrii te-nologiilor curate0 f4 colaboreaz la elaborarea i promovarea normelor care asigur implementarea cerinelor privind prevenirea i controlul integrat al polurii pentru anumite categorii de activiti industriale0 g4 2ncura<eaz introducerea sistemelor de management de mediu i a etic-etei ecologice0 -4 promoveaz norme i asigur implementarea acestora 2n domeniul substanelor i preparatelor periculoase0 i4 e7ercit controlul de specialitate 2n domeniul activitilor prevzute de art #$ * #" A>6 ", Autoritatea public central 2n domeniul agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale are urmtoarele atribuii i rspunderiG a4 asigur protecia i conservarea solurilor i meninerea patrimoniului funciar0 b4 iniiaz proiecte de acte normative privind volumul de mas lemnoas ce se recolteaz anual din fondul forestier naional, pe baza avizului autoritii publice centrale pentru protecia mediului, conform legislaiei 2n vigoare0 c4 asigur autorizarea cultivatorilor de plante superioare modificate genetic0 d) apro"7 1oca:ii1e ?i 3 pra4e:e1e pe care r!ea27 37 4ie c 1tivate p1ante 3 perioare !odi4icate genetic6 n vederea a tori27rii de c7tre a toritatea p "1ic7 centra17 pentr protec:ia !edi 1 i9 e4 colaboreaz cu autoritatea central pentru protecia mediului 2n autorizarea i controlul activitilor prevzute la art '(0 f4 asigur, prin registrul naional, evidena suprafeelor cultivate i a cultivatorilor de plante superioare modificate genetic0 g4 aplic principiul coe7istenei culturilor de plante superioare modificate genetic cu celelalte tipuri de culturi agricole0 -4 asigur informarea autoritii publice centrale pentru protecia mediului asupra rezultatelor controlului i msurile adoptate 2n domeniul organismelor modificate genetic A>6 "" Autoritatea public central 2n domeniul transporturilor, construciilor i turismului are urmtoarele atribuii i rspunderiG a4 dezvolt planuri i programe care materializeaz politica naional de amena<are a teritoriului i localitilor, cu respectarea principiilor prezentei ordonane de urgen i a legislaiei specifice privind evaluarea de mediu a planurilor i programelor0 b4 elaboreaz i aplic programe pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, a transporturilor multimodale i a transportului combinat, cu respectarea prevederilor prezentei ordonane de urgen0 c4 asigur controlul gazelor de eapament0 d4 elaboreaz i dezvolt planuri de aciune i programe privind 2mbuntirea calitii i proteciei mediului, inclusiv 2n domeniul zgomotului i vibraiilor pentru toate modurile de transport i infrastructurile acestora0 e4 urmrete prote<area patrimoniului natural, inclusiv prin msuri impuse unitilor care desfoar activiti 2n domeniul turismului i 2ncura<eaz aplicarea principiilor ecoturismului A>6 "( Autoritatea public central 2n domeniul administraiei i internelor are urmtoarele atribuii i rspunderiG a4 elaboreaz strategiile 2n domeniile gospodririi comunale i al producerii i distribuiei energiei termice 2n conformitate cu legislaia privind protecia mediului0 b4 elaboreaz norme i instruciuni specifice, 2n concordan cu respectarea principiilor prezentei ordonane de urgen, pentru domeniile sale de activitate0 c4 supraveg-eaz respectarea de ctre personalul aflat 2n subordine a normelor de protecie a mediului pentru activitile proprii0 d4 aplic sanciuni pentru 2nclcarea de ctre personalul din domeniul internelor a legislaiei de protecie a mediului0

e4 spri<in autoritile competente pentru protecia mediului 2n e7ercitarea controlului transporturilor de substane i materiale supuse unui regim special, pe baza normelor avizate de autoritatea public central pentru protecia mediului0 f4 particip, potrivit competenelor, la aciunile de prevenire, protecie i intervenie 2n caz de accidente ecologice prin Inspectoratele pentru 8ituaii de @rgen A>6 (& Autoritile administraiei publice locale au urmtoarele atribuii i rspunderiG a4 aplic prevederile din planurile de urbanism i amena<area teritoriului, cu respectarea principiilor prezentei ordonane de urgen0 b4 urmresc respectarea legislaiei de protecia mediului de ctre operatorii economici care presteaz servicii publice de gospodrie comunal0 c4 adopt programe i proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localitilor, cu respectarea prevederilor prezentei ordonane de urgen0 d) 37 ai"7 per3ona1 3pecia1i2at pentr protec:ia !edi 1 i ?i 37 co1a"ore2e n ace3t 3cop c a torit7:i1e pentr protec:ia !edi 1 i9 e4 promoveaz o atitudine corespunztoare a comunitilor locale 2n legtur cu importana proteciei mediului0 f4 asigur, prin serviciile publice i operatorii economici responsabili, luarea msurilor de salubrizare a localitilor, de 2ntreinere i gospodrire a spaiilor verzi, a pieelor i a parcurilor publice0 g4 conserv i prote<eaz spaiile verzi urbane i%sau rurale, astfel 2nc)t s se asigure suprafaa optim stabilit de reglementrile 2n vigoare Fn localitile 2n care nu e7ist posibilitatea asigurrii acesteia, conservarea spaiilor verzi e7istente este prioritar0 -4 supraveg-eaz operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminrii accidentale de poluani sau depozitrii necontrolate de deeuri i dezvoltarea sistemelor de colectare a deeurilor refolosibile i) AAA %"rogat7 A>6 (! Autoritatea naional 2n domeniul sanitar*veterinar i al siguranei alimentelor are urmtoarele atribuii i rspunderiG a4 elaboreaz, 2n colaborare cu autoritatea public central pentru protecia mediului, reglementri 2n domeniul organismelor modificate genetic, pentru asigurarea unui nivel ridicat al proteciei vieii i sntii umane, sntii i bunstrii animalelor0 b4 asigur controlul activitilor 2n domeniul su de activitate i al trasabilitii produselor0 c4 colaboreaz cu autoritatea public central pentru protecia mediului 2n stabilirea unor proceduri armonizate, eficiente i transparente privind evaluarea riscului i autorizarea organismelor modificate genetic, precum i a unor criterii pentru evaluarea potenialelor riscuri care rezult din utilizarea alimentelor i -ranei modificate genetic, pentru animale0 d4 informeaz autoritatea public central pentru protecia mediului asupra rezultatelor controlului i msurile adoptate 2n domeniul organismelor modificate genetic A>6 (# Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor are urmtoarele atribuii i rspunderiG a4 elaboreaz, 2n colaborare cu autoritatea public central pentru protecia mediului, reglementri 2n domeniul organismelor modificate genetic, pentru asigurarea unui nivel ridicat al proteciei vieii i sntii umane, sntii i bunstrii animale, proteciei mediului i intereselor consumatorilor0 b4 elaboreaz, 2mpreun cu autoritile publice centrale pentru protecia mediului, pentru agricultur, silvicultur i cu autoritatea sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor, reglementrile referitoare la produsele biocide, 2ngrminte c-imice, produsele de protecie a plantelor, organismele modificate genetic obinute prin te-nicile biote-nologiei moderne i asigur controlul aplicrii acestora 2n domeniul su de competen0 c4 controleaz trasabilitatea i etic-etarea organismelor modificate genetic 2n toate etapele introducerii lor pe pia0 d4 asigur controlul activitilor 2n domeniul su de activitate i al trasabilitii produselor i comunic autoritii centrale pentru protecia mediului rezultatele controlului A>6 (' Poliia, Pandarmeria, Inspectoratele pentru 8ituaii de @rgen i +arda financiar sunt obligate s acorde spri<in, la cerere, reprezentanilor autoritilor competente pentru protecia mediului 2n e7ercitarea atribuiilor lor 8eciunea a '*a Obligaiile persoanelor fizice i <uridice

A>6 ($ 3!4 Protecia mediului constituie o obligaie a tuturor persoanelor fizice i <uridice, 2n care scopG a4 solicit i obin actele de reglementare, potrivit prevederilor prezentei ordonane de urgen i a legislaiei subsecvente0 b4 respect condiiile din actele de reglementare obinute0 c4 nu pun 2n e7ploatare instalaii ale cror emisii depesc valorile limit stabilite prin actele de reglementare0 d4 persoanele <uridice care desfoar activiti cu impact semnificativ asupra mediului organizeaz structuri proprii specializate pentru protecia mediului0 e4 asist persoanele 2mputernicite cu activiti de verificare, inspecie i control, pun)ndu*le la dispoziie evidena msurtorilor proprii i toate celelalte documente relevante i le faciliteaz controlul activitilor ai cror titulari sunt, precum i prelevarea de probe0 f4 asigur accesul persoanelor 2mputernicite pentru verificare, inspecie i control la instalaiile te-nologice generatoare de impact asupra mediului, la ec-ipamentele i instalaiile de depoluare a mediului, precum i 2n spaiile sau 2n zonele aferente acestora0 g4 realizeaz, 2n totalitate i la termen, msurile impuse prin actele de constatare 2nc-eiate de persoanele 2mputernicite cu activiti de verificare, inspecie i control0 -4 se supun dispoziiei scrise de 2ncetare a activitii0 i4 suport costul pentru repararea pre<udiciului i 2nltur urmrile produse de acesta, restabilind condiiile anterioare producerii pre<udiciului, potrivit principiului Hpoluatorul plteteH0 <4 asigur sisteme proprii de supraveg-ere a instalaiilor i proceselor te-nologice i pentru automonitorizarea emisiilor poluante0 I4 asigur evidena rezultatelor i raporteaz autoritii competente pentru protecia mediului rezultatele automonitorizrii emisiilor poluante, conform prevederilor actelor de reglementare0 l4 informeaz autoritile competente, 2n caz de eliminri accidentale de poluani 2n mediu sau de accident ma<or0 m4 depoziteaz deeurile de orice fel numai pe amplasamente autorizate 2n acest sens0 n4 nu ard miritile, stuful, tufriurile sau vegetaia ierboas fr acceptul autoritii competente pentru protecia mediului i fr informarea 2n prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaii de urgen0 o4 aplic msurile de conservare stabilite de autoritatea public central pentru protecia mediului pe suprafeele terestre i acvatice supuse unui regim de conservare ca -abitate naturale pe care le gestioneaz precum i pentru refacerea ecologic a acestora0 p4 nu folosesc momeli periculoase 2n activitile de pescuit i v)ntoare, cu e7cepia cazurilor special autorizateG J4 asigur condiii optime de via, 2n conformitate cu prevederile legale, animalelor slbatice inute 2n captivitate legal, sub diferite forme0 r) a3ig r7 1 area !73 ri1or de 3a1 "ri2are a teren ri1or de:in te c orice tit1 6 neoc pate prod ctiv 3a 4 nc:iona16 n 3pecia1 a ce1or 3it ate de8a 1 ng 1 c7i1or de co! nica:ie r tiere6 4eroviare ?i de naviga:ie9 s4 s se legitimeze la solicitarea e7pres a personalului de inspecie i control prevzut 2n prezenta ordonan de urgen (2) +er3oane1e 4i2ice 3a > ridice care pro3pectea276 exp1orea27 ori exp1oatea27 re3 r3e1e 3o1 1 i ?i 3 "3o1 1 i a r!7toare1e o"1iga:ii) a4 s efectueze remedierea zonelor 2n care solul, subsolul i ecosistemele terestre au fost afectate0 ") 37 an n:e a torit7:i1e pentr protec:ia !edi 1 i 3a 6 d p7 ca26 ce1e1a1te a torit7:i co!petente6 potrivit 1egii6 de3pre orice 3it a:ii accidenta1e care p n n perico1 !edi 1 ?i 37 ac:ione2e pentr re4acerea ace3t ia. 3'4 Persoanele fizice i <uridice care cultiv plante superioare modificate genetic au urmtoarele obligaiiG a) 37 3o1icite ?i 37 o":in7 a tori2a:ia din partea a torit7:ii p "1ice co!petente pentr agric 1t r7. ") AAA %"rogat7 3$4 Persoanele fizice i <uridice au urmtoarele obligaii 2n vederea respectrii regimului ariilor naturale prote<ateG a) 37 re3pecte prevederi1e p1an ri1or de !anage!ent ?i a1e reg 1a!ente1or arii1or nat ra1e prote>ate9 b4 s nu desfoare activiti care contravin planurilor de management sau regulamentelor ariilor naturale prote<ate, precum i prevederilor prezentei ordonane de urgen0 c) AAA %"rogat7 d4 s permit accesul 2n aria natural prote<at a administratorilor sau custozilor precum i a 2mputerniciilor acestora pe terenurile deinute cu orice titlu A>6 (1 3!4 >spunderea pentru pre<udiciul adus mediului are caracter obiectiv, independent de culp Fn cazul pluralitii autorilor, rspunderea este solidar

3#4 Fn mod e7cepional, rspunderea poate fi i subiectiv pentru pre<udiciile cauzate speciilor prote<ate i -abitatelor naturale, conform reglementrilor specifice 3'4 Prevenirea i repararea pre<udiciului adus mediului se realizeaz conform prevederilor prezentei ordonane de urgen i a reglementrilor specifice CAP !1 8anciuni %#T. =6 (1) *on3tit ie contraven:ii ?i 3e 3anc:ionea27 c a!end7 de 1a 3.000 1ei (#O,) 1a 6.000 1ei (#O,)6 pentr per3oane 4i2ice6 ?i de 1a 25.000 1ei (#O,) 1a 50.000 1ei (#O,)6 pentr per3oane > ridice6 nc71carea r!7toare1or prevederi 1ega1e) ! obligaiile persoanelor <uridice de a realiza sisteme de automonitorizare i de a raporta autoritii publice teritoriale de protecie a mediului rezultatele automonitorizrii i%sau alte date solicitate, precum i accidentele i incidentele care pot conduce la pericole de accidente0 # obligaiile persoanelor <uridice de a ine evidena strict a substanelor i preparatelor periculoase i de a furniza informaiile i datele cerute de autoritatea competent pentru protecia mediului0 ' obligaiile persoanelor <uridice de a identifica i preveni riscurile pe care substanele i preparatele periculoase le pot prezenta asupra sntii populaiei i mediului i de a anuna iminena producerii unor descrcri neprevzute sau accidentale autoritii competente pentru protecia mediului i de aprare civil0 $ obligaia persoanelor fizice i <uridice autorizate de a aplica, prin sisteme proprii, programe de supraveg-ere a contaminrii radioactive a mediului, care s asigure respectarea condiiilor de eliminare a substanelor radioactive prevzute 2n autorizaie i meninerea dozelor radioactive 2n limitele admise0 1 obligaiile persoanelor fizice i <uridice autorizate de a menine 2n stare de funcionare capacitatea de monitorizare a mediului local pentru a depista orice contaminare radioactiv semnificativ care ar rezulta dintr*o eliminare accidental de substane radioactive0 / obligaia proprietarilor i deintorilor de terenuri cu titlu sau fr titlu, de a 2ntreine perdelele forestiere i aliniamentele de protecie, spaiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru 2mbuntirea capacitii de regenerare a atmosferei, protecia fonic i eolian0 , obligaia proprietarilor i deintorilor de terenuri cu titlu sau fr titlu, de a preveni, pe baza reglementrilor 2n domeniu, deteriorarea calitii mediului geologic0 " obligaia proprietarilor i deintorilor de terenuri cu titlu sau fr titlu, de a asigura la amplasarea, proiectarea, construirea i punerea 2n funciune a obiectivelor de orice fel, c)t i la sc-imbarea destinaiei terenurilor, condiiile prevzute 2n acordul i 2n autorizaia%autorizaia integrat de mediu0 ( obligaia proprietarilor i deintorilor de terenuri cu titlu sau fr titlu, de a nu arde miritile, stuful, tufriurile sau vegetaia ierboas, fr acceptul autoritii competente pentru protecia mediului i fr informarea 2n prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaii de urgen0 !& obligaia proprietarilor i deintorilor de terenuri cu titlu sau fr titlu, de a lua msuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcional, 2n special a celor situate de*a lungul cilor de comunicaie rutiere, feroviare i de navigaie0 !! obligaiile deintorilor cu orice titlu ai suprafeelor de teren de a prote<a flora i fauna slbatic e7istente pe acestea, 2n sensul meninerii ec-ilibrului ecologic i conservrii biodiversitii, precum i e7ploatrii durabile a resurselor 2n baza prevederilor legale 2n vigoare, pentru a nu crea pre<udicii mediului 2ncon<urtor i sntii umane0 12. o"1iga:ii1e a torit7:i1or ad!ini3tra:iei p "1ice 1oca1e6 prec ! ?i a1e per3oane1or 4i2ice ?i > ridice6 d p7 ca26 de a adopta ?i/3a ap1ica !73 ri o"1igatorii c privire 1a ntre:inerea ?i n4r ! 3e:area c17diri1or6 a c r:i1or ?i !pre> ri!i1or ace3tora6 a 3pa:ii1or ver2i din c r:i ?i dintre c17diri6 a ar"ori1or ?i ar" ?ti1or decorativi6 n con4or!itate c p1an ri1e de r"ani3!9 !' obligaiile autoritilor administraiei publice locale, precum i ale persoanelor <uridice, dup caz, s prevad la elaborarea planurilor de urbanism i amena<area teritoriului, msuri de meninere i ameliorare a fondului peisagistic natural i antropic al fiecrei zone i localiti, condiii de refacere peisagistic i ecologic a zonelor deteriorate i msuri de dezvoltare a spaiilor verzi, de protecie sanitar a captrilor de ap potabil i lucrri de aprare 2mpotriva inundaiilor0 !$ obligaia autoritilor administraiei publice locale, precum i a persoanelor fizice i <uridice, dup caz, de a nu sc-imba destinaia terenurilor amena<ate ca spaii verzi prevzute 2n planurile urbanistice0 !1 obligaia autoritilor administraiei publice locale, precum i a persoanelor fizice i <uridice, dup caz, de a nu degrada mediul prin depozitri necontrolate de deeuri de orice fel0

16. o"1iga:ia de347? r7rii pe 3 pra4a:a arii1or nat ra1e prote>ate n !ai a ace1or activit7:i con4or!e prevederi1or p1an ri1or de !anage!ent ?i reg 1a!ente1or arii1or nat ra1e prote>ate9 17. AAA %"rogat 18. AAA %"rogat 1=. AAA %"rogat 20. AAA %"rogat #! obligaia de a nu intra pe suprafaa ariilor naturale prote<ate i a nu practica sporturi 2n afara drumurilor permise accesului public cu mi<loace motorizate bazate pe folosirea combustibililor fosili0 ## obligaia de a respecta prevederile planurilor de management i ale regulamentelor ariilor naturale prote<ate aprobate conform prevederilor legale0 #' obligaia de a se legitima la solicitarea e7pres a personalului de inspecie i control prevzut 2n prezenta ordonan de urgen0 2<. AAA %"rogat #1 obligaia de a permite accesul 2n aria prote<at a administratorilor sau custozilor precum i a 2mputerniciilor acestora pe terenurile deinute cu orice titlu0 26. o"1iga:ia per3oane1or 4i2ice de a n dever3a n ape1e de 3 pra4a:7 3a 3 "terane ape 2ate6 4eca1oid !ena>ere9 27. AAA %"rogat 28. o"1iga:ia per3oane1or 4i2ice ?i > ridice de a !arca individ a1 3peci!ene1e apar:innd 3pecii1or de 41or7 ?i 4a n7 371"atic7 pentr care exi3t7 a3t4e1 de prevederi n reg 1a!ente1e *o!i3iei $ ropene privind con3ervarea 3pecii1or de 4a n7 ?i 41or7 371"atic7 prin reg1e!entarea co!er: 1 i c ace3tea 3a n 1egi31a:ia na:iona17 3peci4ic76 con4or! !etode1or apro"ate ori reco!andate de *on4erin:a +7r:i1or a *onven:iei privind co!er: 1 interna:iona1 c 3pecii 371"atice de 4a n7 ?i 41or7 pe ca1e de di3pari:ie6 ?i6 n partic 1ar6 !arcarea prin etic@etare a caviar 1 i att pentr co!er: 1 intern6 ct ?i pentr ce1 interna:iona1. (2) *on3tit ie contraven:ii ?i 3e 3anc:ionea27 c a!end7 de 1a 5.000 1ei (#O,) 1a 10.000 1ei (#O,)6 pentr per3oane 4i2ice6 ?i de 1a 30.000 1ei (#O,) 1a 60.000 1ei (#O,)6 pentr per3oane > ridice6 nc71carea r!7toare1or prevederi 1ega1e) 1. o"1iga:ia per3oane1or 4i2ice ?i > ridice de 3o1icitare ?i o":inere a acte1or de reg1e!entare con4or! prevederi1or 1ega1e6 prec ! ?i a acord 1 i de i!port/export ?i a a tori2a:ii1or privind organi3!e1e !odi4icate genetic6 con4or! prevederi1or 1ega1e6 n ter!ene1e 3ta"i1ite de a toritate9 1D1. o"1iga:ia a torit7:i1or p "1ice 1oca1e de a n 3c@i!"a de3tina:ia teren ri1or a!ena>ate ca 3pa:ii ver2i ?i/3a prev72 te ca atare n doc !enta:ii1e de r"ani3!6 de a n red ce 3 pra4e:e1e ace3tora ori o"1iga:ia de a n 1e 3tr7! ta9 2. AAA %"rogat ' obligaiile autoritilor administraiei publice locale privind 2mbuntirea microclimatului urban, prin amena<area i 2ntreinerea izvoarelor i a luciilor de ap din interiorul localitilor i din zonele limitrofe acestora, de a 2nfrumusea i prote<a peisa<ul, de a menine curenia localitilor0 $ obligaia autoritilor administraiei publice locale de a informa publicul privind riscurile generate de funcionarea sau e7istena obiectivelor cu risc pentru mediu i sntatea populaiei0 1 obligaiile autoritilor administraiei publice locale privind adoptarea elementelor ar-itecturale adecvate, optimizarea densitii de locuire, concomitent cu meninerea, 2ntreinerea i dezvoltarea spaiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori i a perdelelor de protecie stradal, a amena<amentelor peisagistice cu funcie ecologic, estetic i recreativ0 / obligaiile autoritilor administraiei publice locale de a reglementa accesul anumitor tipuri de autove-icule sau a desfurrii unor activiti generatoare de disconfort pentru populaie 2n anumite zone ale localitilor, cu predominan 2n spaiile destinate locuinelor, zonele destinate tratamentului, odi-nei, recreerii i agrementului, inclusiv prin interzicerea temporar sau permanent0 , obligaia autoritilor administraiei publice locale de a supraveg-ea aplicarea prevederilor din planurile de urbanism i amena<area teritoriului, 2n acord cu planificarea de mediu0 " obligaiile autoritilor administraiei publice locale de a supraveg-ea operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminrii accidentale de poluani sau depozitrii necontrolate de deeuri i de a dezvolta sisteme de colectare a deeurilor refolosibile0 =. o"1iga:ii1e a torit7:i1or ad!ini3tra:iei p "1ice 1oca1e de a avea per3ona1 3pecia1i2at pentr protec:ia !edi 1 i ?i de a co1a"ora n ace3t 3cop c a torit7:i1e pentr protec:ia !edi 1 i9 !& obligaiile autoritilor administraiei publice locale de a asigura, prin serviciile publice i operatorii economici responsabili, salubrizarea stradal, a spaiilor verzi, pieelor i parcurilor publice, i 2ntreinerea acestora0

!! obligaiile autoritilor administraiei publice locale de a respecta prevederile din planurile de urbanism cu privire la amplasarea obiectivelor industriale, a cilor i mi<loacelor de transport, a reelelor de canalizare, a staiilor de epurare, a depozitelor de deeuri mena<ere, stradale i industriale, i a altor obiective, fr a pre<udicia ambientul, spaiile de odi-n, tratament i recreere, starea de sntate i de confort a populaiei0 !# obligaiile autoritilor administraiei publice locale de a amena<a, 2ntreine i dezvolta reele de canalizare0 !' obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a furniza i%sau utiliza informaii corecte pentru elaborarea evalurilor de mediu, evalurilor impactului asupra mediului, a bilanurilor de mediu i a rapoartelor de amplasament0 !$ obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a asigura msuri i dotri speciale pentru izolarea i protecia fonic a surselor generatoare de zgomot i vibraii, de a verifica eficiena acestora i de a pune 2n e7ploatare numai pe cele care nu depesc pragul fonic admis0 !1 obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a livra, manipula, transporta i de comercializa 2ngrmintele c-imice i produsele de protecie a plantelor ambalate cu inscripii de identificare, avertizare, prescripii de siguran i folosire, 2n condiii 2n care s nu provoace contaminarea mi<loacelor de transport i a mediului0 !/ obligaiile persoanelor <uridice de a stoca temporar 2ngrmintele c-imice i produsele de protecie a plantelor numai ambalate i 2n locuri unde s*au prevzut toate msurile de securitate0 17. AAA %"rogat !" obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a nu folosi 2ngrmintele c-imice i produsele de protecie a plantelor 2n zonele sau pe suprafeele unde sunt instituite msuri speciale de protecie0 !( obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a administra produse de protecie a plantelor cu mi<loace aviatice numai cu avizul autoritilor competente pentru protecia mediului, autoritilor competente din domeniul sanitar i al comisiilor <udeene de baz melifer i stuprit pastoral, potrivit reglementrilor 2n vigoare, dup o prealabil 2ntiinare prin mass*media0 #& obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a aplica, 2n perioada 2nfloririi plantelor a cror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protecie a plantelor care sunt selective fa de insectele polenizatoare0 #! obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a nu folosi momeli periculoase 2n activitile de pescuit i v)ntoare, cu e7cepia cazurilor special autorizate0 22. o"1iga:ii1e per3oane1or 4i2ice ?i > ridice de a e4ect a eva1 area adecvat7 1a rea1i2area p1an ri1or 3a proiecte1or care pot avea i!pact 3e!ni4icativ a3 pra nei arii nat ra1e prote>ate de intere3 co! nitar. #' obligaiile persoanelor fizice i <uridice care gestioneaz suprafeele terestre i acvatice supuse unui regim de conservare ca -abitate naturale sau pentru refacere ecologic, de a aplica msurile de conservare stabilite de autoritatea public central pentru protecia mediului0 #$ obligaia persoanelor fizice i <uridice de a asigura condiii optime de via animalelor slbatice inute 2n captivitate legal, sub diferite forme0 #1 obligaia persoanelor fizice i <uridice de a nu e7ercita aciuni care s duc la distrugerea -abitatelor naturale, a florei i faunei slbatice de pe cuprinsul rii0 #/ desfurarea de activiti de recoltare, capturare i%sau de ac-iziie i comercializare pe piaa intern a plantelor i animalelor din flora i fauna slbatic, terestr i acvatic, sau a unor pri ori produse ale acestora, 2n stare vie, proaspt ori semiprelucrat, de persoane fizice sau <uridice neautorizate de autoritile publice teritoriale pentru protecia mediului0 27. o"1iga:ii1e per3oane1or 4i2ice ?i > ridice6 care pro3pectea276 exp1orea27 3a exp1oatea27 re3 r3e1e nat ra1e6 de a re!edia 2one1e n care 3o1 16 3 "3o1 1 ?i eco3i3te!e1e tere3tre a 4o3t a4ectate9 #" obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a e7ecuta 2n termen toate lucrrile de asigurare a migrrii faunei acvatice i de ameliorare a calitii apei prevzute 2n actele de reglementare0 #( obligaia persoanelor <uridice de a aplica msurile de eliminare a deeurilor rezultate din activitile care implic organisme modificate genetic0 '& obligaia persoanelor fizice i <uridice de a asigura dotarea, 2n cazul deinerii de nave, platforme plutitoare sau fora<e marine, cu instalaii de stocare sau de tratare a deeurilor, instalaii de epurare a apelor uzate i racorduri de descrcare a acestora 2n instalaii de mal sau plutitoare0 '! obligaiile persoanelor <uridice de a amena<a porturile cu instalaii de colectare, prelucrare, reciclare sau neutralizare a deeurilor petroliere, mena<ere sau de alt natur, stocate pe navele fluviale i maritime, i de a constitui ec-ipe de intervenie 2n caz de poluare accidental a apelor i a zonelor de coast0 32. o"1iga:ia per3oane1or 4i2ice ?i > ridice de a n prod ce po1 area ape1or de 3 pra4a:7 prin 3p71area de o"iecte6 prod 3e6 a!"a1a>e6 !ateria1e9

33. o"1iga:ia per3oane1or > ridice de a n dever3a n ape1e de 3 pra4a:7 3a 3 "terane ape 2ate6 4eca1oid !ena>ere9 '$ obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a nu arunca i de a nu depozita pe maluri, 2n albiile r)urilor, apele de suprafa i 2n zonele umede deeuri de orice fel0 '1 obligaia persoanelor fizice i <uridice de a nu introduce 2n apele de suprafa i 2n zonele umede substane e7plozive, tensiune electric, narcotice sau alte substane periculoase (3) *on3tit ie contraven:ii ?i 3e 3anc:ionea27 c a!end7 de 1a 7.500 1ei (#O,) 1a 15.000 1ei (#O,)6 pentr per3oane 4i2ice6 ?i de 1a 50.000 1ei (#O,) 1a 100.000 1ei (#O,)6 pentr per3oane > ridice6 nc71carea r!7toare1or prevederi 1ega1e) ! obligaia persoanelor fizice de a funciona cu respectarea prevederilor autorizaiei de mediu i a persoanelor <uridice de a funciona cu respectarea prevederilor autorizaiei%autorizaiei integrate de mediu pentru activitile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al proteciei mediului0 1D1. o"1iga:ia tit 1ar 1 i de a noti4ica a toritatea co!petent7 pentr protec:ia !edi 1 i cnd intervin e1e!ente noi6 nec no3c te 1a data e!iterii acte1or de reg1e!entare 3a c privire 1a orice !odi4icare a condi:ii1or care a 3tat 1a "a2a e!iterii ace3tora6 nainte de rea1i2area !odi4ic7rii9 1D2. o"1iga:ia tit 1ar 1 i de a n de347? ra activit7:i 3a de a n rea1i2a proiecte6 p1an ri ori progra!e care ar re2 1ta n r!a !odi4ic7ri1or care 4ac o"iect 1 noti4ic7rii prev72 te 1a art. 15 a1in. (2) 1it. a) pn7 1a adoptarea nei deci2ii potrivit prevederi1or art. 16 a1in. (<)9 # obligaia titularilor activitilor care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al proteciei mediului de a respecta termenele impuse de autoritatea competent de protecia mediului 2n derularea acestor proceduri0 3. AAA %"rogat <. o"1iga:ii1e per3oane1or 4i2ice ?i > ridice de a di!in a6 !odi4ica 3a nceta activit7:i1e generatoare de po1 are 1a cererea !otivat7 a a torit7:i1or pentr protec:ia !edi 1 i9 1 obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a asista persoanele 2mputernicite cu activiti de verificare, inspecie i control, pun)ndu*le la dispoziie evidena msurtorilor proprii i toate celelalte documente relevante0 / obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a prezenta autoritilor competente pentru protecia mediului un document certificat pentru conformitate cu originalul, care cuprinde obligaiile asumate privind protecia mediului, 2n termen de /& de zile de la data semnrii sau emiterii documentului care atest 2nc-eierea uneia dintre procedurile prevzute la art !& alin 3#40 , obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a facilita verificarea, inspecia i controlul activitilor ai cror titulari sunt i prelevarea de probe0 " obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a asigura accesul persoanelor 2mputernicite la instalaiile te-nologice generatoare de impact asupra mediului, la ec-ipamentele i instalaiile de depoluare a mediului, precum i 2n spaiile sau 2n zonele potenial generatoare de impact asupra mediului0 =. o"1iga:ii1e per3oane1or 4i2ice ?i > ridice de a rea1i2a n tota1itate ?i 1a ter!en !73 ri1e i!p 3e6 n con4or!itate c acte1e de reg1e!entare ?i prevederi1e 1ega1e6 de per3oane1e !p ternicite c veri4icarea6 in3pec:ia ?i contro1 1 n do!eni 1 protec:iei !edi 1 i9 !& obligaiile persoanelor <uridice de a acoperi costurile msurilor necesare pentru prevenirea i%sau reducerea consecinelor efectelor adverse ale activitilor cu organisme modificate genetic0 !! obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a produce 2ngrminte c-imice i produse de protecie a plantelor numai prin te-nologii i biote-nologii autorizate, potrivit prevederilor legale0 !# introducerea pe teritoriul rii, cu e7cepia cazurilor prevzute de legislaia 2n vigoare, de culturi de microorganisme, plante i animale vii din flora i fauna slbatic, fr acordul eliberat de autoritatea public central pentru protecia mediului cu consultarea Academiei >om)ne i, dup caz, a autoritii centrale pentru sntate0 12D1. export 1 exe!p1are1or apar:innd 3pecii1or non8*'T$F de 41or7 ?i 4a n7 371"atic7 3a dep1a3area ace3tora n vederea co!ercia1i27rii n na dintre :7ri1e din Ini nea $ ropean76 c excep:ia ca2 ri1or prev72 te de 1egi31a:ia n vigoare6 47r7 acord 1 pentr export6 re3pectiv 47r7 certi4icat 1 de origine e1i"erate de a toritatea p "1ic7 centra17 pentr protec:ia !edi 1 i9 !' obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a 2mbunti performanele te-nologice 2n scopul reducerii emisiilor i de a nu pune 2n e7ploatare instalaiile ale cror emisii depesc limitele stabilite prin actele de reglementare0 !$ obligaiile persoanelor fizice i <uridice de a suporta costul pentru repararea unui pre<udiciu i de a 2nltura urmrile produse de acesta, restabilind condiiile anterioare producerii pre<udiciului, potrivit principiului Hpoluatorul plteteH0 15. o"1iga:ia per3oane1or 4i2ice ?i > ridice 37 n dever3e2e n ape1e de 3 pra4a:7 3a 3 "terane ape 2ate6 3 "3tan:e petro1iere 3a peric 1oa3e6 ape care con:in 3 "3tan:e peric 1oa3e.

3$4 Amenzile aplicate 2n temeiul unei legi, ordonane de urgen, ordonane sau -otr)ri ale +uvernului din domeniul proteciei mediului i gospodririi apelor se fac !&&L venit la bugetul de stat, din care o cot de #1L, aferent fondului de stimulare a personalului, se vireaz de ctre unitile 6rezoreriei 8tatului 2n contul autoritii din care face parte agentul constatator, pe baza situaiilor financiare lunare 2ntocmite i prezentate de ctre autoritile competente pentru protecia mediului, 2n termen de cinci zile lucrtoare de la primirea acestora, i este evideniat 2ntr*un cont distinct care se gestioneaz 2n regim e7trabugetar %#T. =7 (1) *on3tatarea contraven:ii1or ?i ap1icarea 3anc:i ni1or prev72 te 1a art. =6 3e rea1i2ea27 de) a) co!i3ari ?i per3oane !p ternicite din cadr 1 ;7r2ii ,a:iona1e de Medi ?i %d!ini3tra:iei #e2erva:iei Bio34erei C-e1ta - n7riiC9 ") a torit7:i1e ad!ini3tra:iei p "1ice 1oca1e ?i per3ona1 1 !p ternicit a1 ace3tora9 c) *o!i3ia ,a:iona17 pentr *ontro1 1 %ctivit7:i1or , c1eare6 Mini3ter 1 %p7r7rii ,a:iona1e ?i Mini3ter 1 %d!ini3tra:iei ?i 'nterne1or prin per3ona1 1 !p ternicit6 n do!enii1e 1or de activitate6 con4or! atri" :ii1or 3ta"i1ite prin 1ege. (2) *on3tatarea contraven:ii1or ?i ap1icarea 3anc:i ni1or prev72 te 1a art. =6 3e rea1i2ea27 ?i de per3ona1 1 3tr ct ri1or de ad!ini3trare ?i c 3to2ii arii1or nat ra1e prote>ate6 n !ai pe teritori 1 ariei nat ra1e prote>ate ad!ini3trate. 3'4 Bispoziiile art (/ referitoare la contravenii se completeaz cu prevederile Ordonanei +uvernului nr #%#&&! privind regimul <uridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin .egea nr !"&%#&&#, cu modificrile i completrile ulterioare 3$4 Contravenientul poate ac-ita, pe loc sau 2n termen de cel mult $" de ore de la data 2nc-eierii procesului*verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, <umtate din minimul amenzii prevzute 2n actul normativ, agentul constatator fc)nd meniune despre aceast posibilitate 2n procesul*verbal de constatare i sancionare a contraveniei 314 Actele de constatare a contraveniilor 2ntocmite de agenii constatatori din cadrul autoritilor prevzute la alin 3!4 sunt acte procedurale, potrivit reglementrilor legale, cu toate efectele prevzute de legislaia 2n vigoare %#T. =8 (1) *on3tit ie in4rac:i ni ?i 3e pedep3e3c c nc@i3oare de 1a 3 1 ni 1a n an 3a c a!end7 pena17 de 1a 30.000 1ei (#O,) 1a 60.000 1ei (#O,) r!7toare1e 4apte6 dac7 a 4o3t de nat r7 37 p n7 n perico1 via:a ori 37n7tatea !an76 ani!a17 3a vegeta17) ! arderea miritilor, stufului, tufriurilor i vegetaiei ierboase din ariile prote<ate i de pe terenurile supuse refacerii ecologice0 # poluarea accidental datorit nesupraveg-erii e7ecutrii lucrrilor noi, funcionrii instalaiilor, ec-ipamentelor te-nologice i de tratare i neutralizare, menionate 2n prevederile acordului de mediu i%sau autorizaiei%autorizaiei integrate de mediu (2) *on3tit ie in4rac:i ni ?i 3e pedep3e3c c nc@i3oare de 1a 6 1 ni 1a 3 ani 3a c a!end7 pena17 de 1a 50.000 1ei (#O,) 1a 100.000 1ei (#O,) r!7toare1e 4apte6 dac7 a 4o3t de nat r7 37 p n7 n perico1 via:a ori 37n7tatea !an76 ani!a17 3a vegeta17) ! poluarea prin evacuarea, cu tiin, 2n ap, 2n atmosfer sau pe sol a unor deeuri sau substane periculoase0 # nerespectarea restriciilor sau interdiciilor stabilite pentru protecia apei i a atmosferei, prevzute de actele normative 2n vigoare0 ' folosirea de momeli periculoase i de mi<loace electrice pentru omor)rea animalelor slbatice i a petilor, 2n scopul consumului sau al comercializrii0 $ producerea de zgomote peste limitele admise, dac prin aceasta se pune 2n pericol grav sntatea uman0 1 nerespectarea restriciilor i a interdiciilor la v)nat i pescuit ale unor specii prote<ate sau oprite temporar prin lege i 2n zonele cu regim de protecie integral, potrivit reglementrilor specifice0 / continuarea activitii dup suspendarea acordului de mediu sau autorizaiei%autorizaiei integrate de mediu0 , nesupraveg-erea i neasigurarea depozitelor de deeuri i substane periculoase, precum i nerespectarea obligaiei de depozitare a 2ngrmintelor c-imice i produselor de protecie a plantelor numai ambalate i 2n locuri prote<ate0 " prezentarea, 2n lucrrile privind evaluarea de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, a bilanului de mediu sau a raportului de amplasament a unor concluzii i informaii false0 ( producerea i%sau importul 2n scopul introducerii pe pia i utilizarea unor substane i preparate periculoase, fr respectarea prevederilor actelor normative 2n vigoare i introducerea pe teritoriul >om)niei a deeurilor de orice natur 2n scopul eliminrii acestora0 !& importul i e7portul unor substane i preparate periculoase interzise sau restricionate0

!! transportul i tranzitul de substane i preparate periculoase, cu 2nclcarea prevederilor legale 2n vigoare0 !# omisiunea de a raporta imediat despre orice accident ma<or0 !' producerea, livrarea i utilizarea 2ngrmintelor c-imice i a produselor de protecie a plantelor neautorizate0 !$ desfurarea de ctre persoanele <uridice de activiti cu organisme modificate genetic sau produse ale acestora, fr a solicita i obine acordul de import%e7port i%sau autorizaiile prevzute de reglementrile specifice 15. AAA %"rogat 3'4 Constituie infraciuni i se pedepsesc cu 2nc-isoare de la ! la 1 ani, urmtoarele fapte, dac au fost de natur s pun 2n pericol viaa ori sntatea uman, animal sau vegetalG ! nerespectarea interdiciilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protecie a plantelor sau 2ngrminte c-imice0 # provocarea, datorit nesupraveg-erii surselor de radiaii ionizante, a contaminrii mediului i%sau a e7punerii populaiei la radiaii ionizante, omisiunea de a raporta prompt creterea peste limitele admise a contaminrii mediului, aplicarea necorespunztoare sau neluarea msurilor de intervenie 2n caz de accident nuclear0 ' descrcarea apelor uzate i a deeurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct 2n apele naturale sau provocarea, cu tiin, de poluare prin evacuarea sau scufundarea 2n apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substane sau deeuri periculoase 3$4 Constituie infraciuni i se pedepsesc cu 2nc-isoare de la # la , ani, urmtoarele fapteG ! continuarea activitii dup dispunerea 2ncetrii acesteia0 # neluarea msurilor de eliminare total a substanelor i preparatelor periculoase care au devenit deeuri0 ' refuzul interveniei 2n cazul polurii accidentale a apelor i a zonelor de coast0 $ refuzul controlului, la introducerea i scoaterea din ar a substanelor i preparatelor periculoase precum i introducerea 2n ar a culturilor de microorganisme, plante i animale vii din flora i fauna slbatic, fr acordul eliberat de autoritatea public central pentru protecia mediului0 1 aplicarea necorespunztoare sau neluarea msurilor de intervenie 2n caz de accident nuclear0 / provocarea, cu tiin, de poluare prin evacuarea sau scufundarea 2n apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substane sau deeuri periculoase 314 Fn situaia 2n care infraciunile pedepsite conform alin 3'4 i 3$4 au pus 2n pericol sntatea sau integritatea corporal a unui numr mare de persoane, au avut vreuna dintre urmrile prevzute 2n art !"# din Codul penal ori au cauzat o pagub material important, pedeapsa este 2nc-isoarea de la ' la !& ani i interzicerea unor drepturi, iar 2n cazul 2n care s*a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei naionale, pedeapsa este 2nc-isoarea de la , la #& de ani i interzicerea unor drepturi 3/4 6entativa se pedepsete A>6 (( 3!4 Constatarea i cercetarea infraciunilor se fac din oficiu de ctre organele de urmrire penal, conform competenelor legale 3#4 Bescoperirea i stabilirea, 2n e7ercitarea atribuiilor prevzute de lege, de ctre comisarii +rzii Naionale de Mediu, Comisiei Naionale pentru Controlul Activitilor Nucleare, <andarmi i personalul 2mputernicit din cadrul Ministerului Aprrii Naionale, a sv)ririi oricreia dintre infraciunile prevzute la art (", se aduce de 2ndat la cunotina organului de urmrire penal competent potrivit legii de procedur penal CAP !/ Bispoziii tranzitorii i finale A>6 !&& Fn sensul prezentei ordonane de urgen autoritatea public central pentru protecia mediului este Ministerul Mediului i +ospodririi Apelor A>6 !&! Fn scopul aplicrii eficiente a msurilor de protecie a mediului domeniile i dispoziiile generale din prezenta ordonan de urgen se vor reglementa prin acte normative speciale A>6 !&# 3!4 Fn termen de / luni de la data intrrii 2n vigoare a prezentei ordonane de urgen, titularii de activiti aflai 2n derularea procedurii de reglementare au obligaia s depun la autoritatea competent pentru protecia mediului documentaia complet, conform legislaiei 2n vigoare la data solicitrii actului de reglementare (2) +n7 1a adoptarea noi1or proced ri de reg1e!entare din p nct 1 de vedere a1 protec:iei !edi 1 i6 e!iterea acte1or de reg1e!entare 3e rea1i2ea27 con4or! acte1or nor!ative exi3tente 1a data intr7rii n vigoare a 1egii de apro"are a pre2entei ordonan:e de rgen:7.

%#T. 103 AAA %"rogat A>6 !&$ Prezenta ordonan de urgen intr 2n vigoare la '& zile de la publicarea 2n Monitorul Oficial al >om)niei, cu e7cepia urmtoarelor prevederiG a4 art !$ alin 3'4 care intr 2n vigoare la ! ianuarie #&&, pentru activitile puse 2n funciune dup '& octombrie !(((0 b4 art !$ alin 3'4 care intr 2n vigoare la '& octombrie #&&, pentru activitile puse 2n funciune 2nainte de '& octombrie !(((0 c) art. 21 a1in. (1) 1it. d) ?i e) ?i art. 5< care intr7 n vigoare 1a 1 ian arie 2007. A>6 !&1 .a data intrrii 2n vigoare a prezentei ordonane de urgen se abrogG a4 .egea nr !',%!((1 privind protecia mediului, republicat 2n Monitorul Oficial al >om)niei, Partea I, nr ,& din !, februarie #&&&, cu modificrile i completrile ulterioare0 b4 orice alte dispoziii contrare ,OT$) 1. #eprod ce! !ai >o3 prevederi1e art. '' ?i ''' din Ordonan:a de rgen:7 a ; vern 1 i nr. 11</2007. C%#T. '' (1) % torit7:i1e ad!ini3tra:iei p "1ice 1oca1e a o"1iga:ia de a a3ig ra din teren 1 intravi1an o 3 pra4a:7 de 3pa:i verde de !ini! ! 20 !p/1oc itor6 pn7 1a data de 31 dece!"rie 20106 ?i de !ini! ! 26 !p/1oc itor6 pn7 1a data de 31 dece!"rie 2013. (2) % torit7:i1e ad!ini3tra:iei p "1ice 1oca1e a o"1iga:ia de a ntoc!i6 n ter!en de =0 de 2i1e de 1a data intr7rii n vigoare a pre2ent 1 i act nor!ativ6 n progra! n care vor 4i eviden:iate etape1e de rea1i2are a o"1iga:iei prev72 te 1a a1in. (1)6 c indicarea ter!ene1or inter!ediare prop 3e. %#T. ''' (1) ,ere3pectarea prevederi1or art. '' con3tit ie contraven:ie ?i 3e 3anc:ionea27 c a!end76 n c ant ! 1 prev72 t 1a art. =6 a1in. (2) din Ordonan:a de rgen:7 a ; vern 1 i nr. 1=5/2005 privind protec:ia !edi 1 i6 apro"at7 c !odi4ic7ri ?i co!p1et7ri prin &egea nr. 265/20066 c !odi4ic7ri1e 1terioare. (2) *on3tatarea contraven:iei ?i ap1icarea 3anc:i nii prev72 te 1a a1in. (1) 3e 4ac potrivit art. =7 din Ordonan:a de rgen:7 a ; vern 1 i nr. 1=5/20056 apro"at7 c !odi4ic7ri ?i co!p1et7ri prin &egea nr. 265/20066 c !odi4ic7ri1e 1terioare. (3) -i3po2i:ii1e a1in. (1) re4eritoare 1a contraven:ii 3e co!p1etea27 c prevederi1e Ordonan:ei ; vern 1 i nr. 2/2001 privind regi! 1 > ridic a1 contraven:ii1or6 apro"at7 c !odi4ic7ri ?i co!p1et7ri prin &egea nr. 180/20026 c !odi4ic7ri1e ?i co!p1et7ri1e 1terioare.C 2. #eprod ce! !ai >o3 prevederi1e art. '' din Ordonan:a de rgen:7 a ; vern 1 i nr. 16</2008. C%#T. '' Fo1icit7ri1e de e!itere a acte1or de reg1e!entare6 dep 3e nainte de intrarea n vigoare a pre2entei ordonan:e de rgen:76 3e 3o1 :ionea27 potrivit prevederi1or 1ega1e n vigoare 1a data dep nerii ace3tora. % tori2a:ii1e de !edi c progra! de con4or!are ?i a tori2a:ii1e integrate de !edi c p1an de ac:i ni e!i3e pn7 1a data intr7rii n vigoare a pre2entei ordonan:e de rgen:76 prec ! ?i revi2 iri1e 1terioare a1e ace3tora 3 nt va1a"i1e pn7 1a 1ti! 1 ter!en prev72 t n progra! 1 de con4or!are6 re3pectiv n p1an 1 de ac:i ni.C ***************