Sunteți pe pagina 1din 50
Pr, Prof. ION BRIA GENEVA - 1990 SPIRITUALITATE PENTRU TIMPUL NOSTRU Pr. Prof. ION BRIA epi) CONBIRM A oe Ca GENEVA - 1990 Introduce re Probleuelc pastorale, misionare g1 politice cara stau in faya Biserieii Ortodoxe Rocfne sint multiple. Acostea sint nu nurai probleme din “safari, care privase raportul ei cu s0~ cieteatea fn general, cu puterea politie# fn apceial, ed gd pro- blemele din l4untru, care privesc natura gi misiunes specified 5 Bisericdi. tu numal factorl axtemi, “neteologici" s-o sotinbat, oi gi via}a internf a Bisoricii. Aceste douk resliti jt sint @e fept insepam bile. Gxswinarea reportulud dintre Biseric® gi socletates ronind, in trecut g1 ami, trobuta ai fie dublatié de analiza condifiilox gi nevoilor pastozale inteme. Yulpi cxed cé, fn situstia ectuali, Ineinie de orice, trebuio oi fie refdout® “eredibilitates” Bisericii, ecolo unde posijis ei fn anumite problere publice, n-a font omedibild gi unde ea n-o luat distanta necesart. Acomodarea ei sooiologicé din trocut, unsori dincole de linita canonica, ar reprazenta deci obstacolul cal wai grau pa cales renagterii spirituale so- tuale. Acessth insistensi eato de fngeles. Oiici oricina fg4 di eaame ci istoria Biserleii este tulburati de reportul ei cu putexoa politict. Cherath acum sii trensfere velorila cregtine fn societates rowand, Bieoriea nu poate i Snchidk ochif fn fate acestei problera urgente. Totugt, f procesul de refacere a credibilitijii Bise- ricii nu trebuie st se treack anurite limite. Dack Biserica a riscat in acest domaniu (toji au riscet dind credit unui ragim politic trposter), ex a Picut-o anuze pentru a nu plerde laga- ture ot realitotee gi prisa esupze poporului. Fidelitates Bise- ricid trobude deci si fio recumoscuti. Mumai astfal ao poate oi nu dramatizexe stares actuali gi si roaduc# fn prie plen poten Aelul de care dispune pentru reinnoirea sociati}ii. Ou acaaatil conditie, oa posta sii tratoze problemele specifics care aint pe agenda crestin4 fn Roménia, fagt de caro ara o rispundere de la coro nu-4 este partie = In ccle ce urmeaz’, vow examina citeva problere ssjoze sara ae fotruleazi tn gituabia actualk. 60 sustragie