Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA : Drept

DISCIPLINA: Drept Medical


Profesorul de disciplina Prof.univ.dr. Calina Jugastru

Student:

PRELEVAREA SI TRANSPLANTUL DE TESUTURI SI ORGANE

In Romania , prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si elule de origine umana se !a in s op terapeuti , in on!ormitate u prevederile legii "# din $% aprilie $&&' ( )oordonarea, supraveg*erea, apro+area si implementarea ori aror dispo,itii privind a tivitatea de transplant revin Agentiei Nationale de Transplant ( Inainte de a putea intelege pro esul de prelevare si transplant de organe si de tesuturi ,tre+uie mai inatai sa anali,am semni!i atia a estor termini - in epem prin de!inirea prelevarii a !iind a tiunea de re oltare de organe si.sau tesuturi si.sau elule de origine umana sanatoase mor!ologi si !un tional, u e/ eptia autotransplantului de elule stem *ematopoieti e and elulele sunt re oltate de la pa ient, in vederea reali,arii unui transplant( In ontinuare de!inim tansplantului a !iind a ea a tivitate medi ala prin are, in s op terapeuti , in organismul unui pa ient este implantat sau gre!at un organ, tesut ori elula ( Prin termenul de organ intelegem partea di!erentiata in stru tura unui organism, adaptata la o !un tie de!inita, al atuita din mai multe tesuturi sau tipuri elulare, pre,entand vas ulari,atie si inervatie proprii ( Prin termenul de tesut de!inim gruparea de elule di!erentiata, unite prin su+stanta inter elulara amor!a, are !ormea,a impreuna o aso iere topogra!i a si !un tionala ( Prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si elule de origine umana se e!e tuea,a de atre medi i de spe ialitate, in unitati sanitare pu+li e sau private autori,ate de 0inisterul Sanatatii Pu+li e si a reditate, la propunerea Agentiei Nationale de Transplant (

Prelevarea de tesuturi si organe de la personae in viata


Pentru a evita ori e !el de atingeri ale drepturilor omului, in dreptul romanes , prin intermediul unor organisme de spe ialitate s1au adoptat norme are sta+iles prin ipiile generale in on!ormitate u are donarea de organe tre+uie reali,ata, printre are ele mai importante sunt2 prin ipiul respe tarii demnitatii umane, al inter,i erii ori aror atingeri aduse a esteia, prin ipiul anonimatului donatorilor, al gratuitatii et (Ori e a t prin are se e!e tuea,a prelevarea unor organe din orpul uman viu, adu and o grava atingere vietii si integritatii orporale omului, este san tionat de )odul penal( Pentru a se evita a este onse inte, transplantul de organe tre+uie on eput si reali,at a un gest suprem de daruire a omului atre om, un a t al unui om are, desi u drepturi inaliena+ile asupra orpului sau, este un mem+ru al so ietatii si, prin a easta, poate adu e un servi iu semenului sau, dar in onditiile unei genero,itati sanatoase si re,ona+ile( In a est sens , on!orm legilor a!late in vigoare , prelevarea de organe, tesuturi si elule de origine umana de la donatorul in viata se !a e in urmatoarele onditii 2

3 ( prelevarea de organe, tesuturi si elule de origine umana, in s op terapeuti , se poate e!e tua de la persoane ma4ore in viata, avand apa itate de e/er itiu deplina, dupa o+tinerea onsimtamantului in!ormat, s ris, li+er, preala+il si e/pres al a estora( Se inter,i e prelevarea de organe, tesuturi si elule de la persoane !ara apa itate de e/er itiu$ ( onsimtamantul se semnea,a numai dupa e donatorul a !ost in!ormat de medi , asistentul so ial sau alte persoane u pregatire de spe ialitate asupra eventualelor ris uri si onse inte pe plan !i,i , psi*i , !amilial si pro!esional, re,ultate din a tul prelevarii 5 ( donatorul poate reveni asupra onsimtamantului dat, pana in momentul prelevarii 6 ( prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si elule de origine umana a urmare a e/er itarii unei onstrangeri de natura !i,i a sau morala asupra unei persoane sunt inter,ise 5 . donarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana nu pot face obiectul unor acte si fapte juridice, in scopul obtinerii unui folos material sau de alta natura ; ' ( donatorul si primitorul vor semna un a t legali,at prin are de lara a donarea se !a e in s op umanitar, are ara ter altruist si nu onstituie o+ie tul unor a te si !apte 4uridi e in s opul o+tinerii unui !olos material sau de alta natura ( Prelevarea de organe, tesuturi sau elule de la donatorul viu se va e!e tua u avi,ul omisiei de avi,are a donarii de la donatorul viu, onstituita in adrul spitalului in are se e!e tuea,a transplantul - a easta omisie va evalua motivatia donarii si va ontrola respe tarea drepturilor pa ientilor ( )omisia de avi,are a donarii de la donatorul viu va avea urmatoarea omponenta2 1 un medi u pregatire in +ioeti a din partea olegiului medi ilor 4udetean sau al muni ipiului 7u uresti 1 un psi*olog sau un medi psi*iatru 1 un medi primar, anga4at al spitalului si avand atri+utii de ondu ere in adrul a estuia, neimpli at in e *ipa de transplant( A easta omisie va !un tiona on!orm unui regulament emis de Agentia Nationala de Transplant, u onsultarea )omisiei de +ioeti a a 0inisterului Sanatatii Pu+li e( Regulamentul va !i apro+at prin ordin al ministrului sanatatii pu+li e ( )omisia va evalua atat donatorul, at si primitorul are vor !i supusi unui e/amen psi*ologi si.sau psi*iatri , avand a s op testarea apa itatii de e/er itiu, pre um si sta+ilirea motivatiei donarii( E/amenul psi*ologi .psi*iatri va !i e!e tuat de un spe ialist, psi*olog sau psi*iatru, independent atat de e *ipa are e!e tuea,a transplantul, at si de !amiliile donatorului si primitorului ( Prelevarea, de la donatori vii, de sange, piele, sperma, ap !emural, pla enta, sange din ordonul om+ili al, mem+rane amnioti e, e vor !i utili,ate in s op terapeuti , se !a e u respe tarea regulilor de +ioeti a uprinse in regulamentul omisiei de avi,are a donarii de la donatorul viu, !ara a !i ne esar avi,ul a estei omisii ( Datele privind donatorul si re eptorul, in lusiv in!ormatiile geneti e, la

are pot avea a es terte parti, vor !i omuni ate su+ anonimat, ast!el in at ni i donatorul, ni i re eptorul sa nu poata !i identi!i ati( Da a donatorul nu doreste sa1si divulge identitatea, se va respe ta on!identialitatea donarii, u e/ eptia a,urilor in are de lararea identitatii este o+ligatorie prin lege (

Prelevarea de tesuturi si organe de la persoanele de edate


Prelevarea de organe, tesuturi si celule de la donatorul decedat se face in urmatoarele conditii : 3 ( se de!ineste a donator de edat !ara a tivitate ardia a persoana la are s1a onstatat oprirea ardiorespiratorie iresus ita+ila si ireversi+ila, on!irmata in spital de $ medi i primari( )on!irmarea donatorului de edat !ara a tivitate ardia a se !a e on!orm proto olului de resus itare , e/ eptie !a and situatiile !ara e *ivo 2 . se defineste ca donator decedat cu activitate cardiaca persoana la care s-a constatat incetarea ireversibila a tuturor functiilor creierului; 5 ( de lararea mortii ere+rale se !a e de atre medi i are nu !a parte din e *ipele de oordonare, prelevare, transplant de organe, tesuturi si elule de origine umana6 ( prelevarea de organe, tesuturi si.sau elule de la persoanele de edate se !a e numai u onsimtamantul s ris a el putin unu dintre mem+rii ma4ori ai !amiliei sau al rudelor, in urmatoarea ordine2 sot, parinte, opil, !rate, sora( In a+senta a estora, onsimtamantul va !i luat de la persoana autori,ata, in mod legal, on!orm legislatiei in domeniu, sa il repre,inte pe de!un t# ( prelevarea se poate !a e !ara onsimtamantul mem+rilor !amiliei da a, in timpul vietii, persoana de edata si1a e/primat de4a optiunea in !avoarea donarii, printr1un a t notarial de onsimtamant pentru prelevare sau ins rierea in Registrul national al donatorilor de organe, tesuturi si elule ' ( prelevarea nu se poate !a e su+ ni i o !orma da a, in timpul vietii, persoana de edata si1a e/primat de4a optiunea impotriva donarii, prin a t de re!u, al donarii avi,at de medi ul de !amilie sau prin ins rierea in Registrul national al elor are re!u,a sa done,e organe, tesuturi si elule( A tul de re!u, al donarii, avi,at de medi ul de !amilie, va !i pre,entat de atre apartinatori oordonatorului de transplant ( Prelevarea de organe, tesuturi si elule de la donatori de edati se e!e tuea,a numai dupa un ontrol lini si de la+orator are sa e/ luda ori e +oala in!e tioasa, o posi+ila ontaminare sau alte a!e tiuni are repre,inta un ris pentru primitor, on!orm proto oalelor sta+ilite pentru !ie are organ, tesut sau elula in parte ( Repartitia organelor, tesuturilor si elulelor de origine umana prelevate la nivel national se e!e tuea,a de atre Agentia Nationala de Transplant, in !un tie de regulile sta+ilite de a easta privind alo area organelor, tesuturilor si elulelor de origine umana in adrul sistemului de transplant din Romania ( In onditiile in are pe teritoriul national nu e/ista ni i un primitor ompati+il u organele, tesuturile si elulele de origine umana disponi+ile, a estea pot !i alo ate in reteaua internationala de transplant, pe +a,a unei autori,atii spe iale emise de Agentia Nationala de Transplant ( Tesuturile si elulele de origine umana prelevate pot !i utili,ate imediat pentru transplant sau pot !i pro esate si depo,itate in +an ile de tesuturi si elule, a reditate sau agreate de Agentia Nationala de Transplant ( Transplantul de tesuturi sau elule de origine umana se e!e tuea,a numai din +an ile a reditate sau agreate de Agentia Nationala de Transplant ( 8ie are prelevare de organ,

tesut sau elula de origine umana este anuntata imediat si inregistrata in Registrul national de transplant, on!orm pro edurilor sta+ilite de Agentia Nationala de Transplant( 0edi ii are au e!e tuat prelevarea de organe si tesuturi de la o persoana de edata vor asigura restaurarea adavrului si a !i,ionomiei sale prin ingri4iri si mi4loa e spe i!i e, in lusiv *irurgi ale da a este ne esar, in s opul o+tinerii unei in!atisari demne a orpului de!un tului ( Prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umana, in cazuri medicolegale, se face numai cu consimtamantul medicului legist si nu trebuie sa compromita rezultatul autopsiei medico-legale . Introducerea sau scoaterea din tara de organe, tesuturi, celule de origine umana se face numai pe baza autorizatiei speciale emise de Agentia ationala de !ransplant . Se inter,i e divulgarea ori arei in!ormatii privind identitatea donatorului adavru, pre um si a primitorului, e/ eptand a,urile in are !amilia donatorului, respe tiv primitorul sunt de a ord, pre um si a,urile in are de lararea identitatii este o+ligatorie prin lege( Datele privind donatorul si re eptorul, in lusiv in!ormatiile geneti e, la are pot avea a es terte parti, vor !i omuni ate su+ anonimat, ast!el in at ni i donatorul, ni i re eptorul sa nu poata !i identi!i ati( Agentia Nationala de Transplant poate a orda servi ii !unerare si.sau transportul adavrului, in a,ul donatorilor de la are s1au prelevat organe si.sau tesuturi si.sau elule( Dupa !ie are prelevare de organe, tesuturi si.sau elule de la donatorii adavru se vor ompleta, u datele din momentul prelevarii, 8isa de de larare a donatorului si 8isa de prelevare de organe si tesuturi( Agentia Nationala de Transplant sta+ileste un sistem de vigilenta pentru raportarea, investigarea, inregistrarea si transmiterea in!ormatiilor despre in identele grave si rea tiile adverse severe are pot in!luenta alitatea si siguranta organelor, tesuturilor si elulelor, e pot !i datorate pro urarii, testarii, pro esarii, sto arii si distri+utiei a estora, ast!el in at ori e rea tie adversa severa o+servata in timpul sau dupa pro edura de transplant ar putea !i legata de alitatea si siguranta organelor, tesuturilor si elulelor(

!ransplantul de tesuturi sau organe


Transplantul de organe, tesuturi si elule de origine umana se e!e tuea,a numai in s op terapeuti ( Transplantul de organe, tesuturi si elule de origine umana se e!e tuea,a u onsimtamantul s ris al primitorului, dupa e a esta a !ost in!ormat asupra ris urilor si +ene!i iilor pro edeulu ( In a,ul in are primitorul este in imposi+ilitatea de a1si e/prima onsimtamantul, a esta poate !i dat in s ris de atre unul din mem+rii !amiliei sau de atre repre,entantul legal al a estuia ( In a,ul primitorului a!lat in imposi+ilitatea de a1si e/prima onsimtamantul, transplantul se poate e!e tua !ara onsimtamantul preva,ut anterior da a, datorita unor impre4urari o+ie tive, nu se poate lua legatura in timp util u !amilia ori u repre,entantul legal al a estuia, iar intar,ierea ar ondu e inevita+il la de esul pa ientului (

Situatia minorilor 9 onsimtamantul


)on!orm prevederilor legii , se inter,i e prelevarea de organe, tesuturi si elule de la potentiali donatori minori in viata, u e/ eptia a,urilor preva,ute de lege ( In a,ul transplantului de tesuturi si organe in a,ul minorilor sau persoanelor lipsite de apa itate de e/er itiu, onsimtamantul va !i dat de parinti sau de elelalte persoane are au alitatea de o rotitor legal al a estora, dupa a, , in situatiile e/pres preva,ute de lege ( )a si o e/ eptie de la regula a prelevarea de la minorul in viata este inter,sa in a,ul in are donatorul este minor, prelevarea de ellule stem *ematopoieti e medulare sau peri!eri e se !a e in urmatoarele onditii2 - prelevarea de elule stem *ematopoieti e medulare sau peri!eri e de la minori se poate !a e numai u onsimtamantul minorului da a a esta a implinit varsta de 36 ani si u a ordul s ris al o rotitorului legal, respe tiv al parintilor, tutorelui sau al uratorului( Da a minorul nu a implinit varsta de 36 ani, prelevarea se poate !a e u a ordul o rotitorului legal- in a,ul donatorului are are el putin 36 ani, onsimtamantul a estuia, s ris sau ver+al, se e/prima in !ata presedintelui tri+unalului in a arui ir ums riptie teritoriala se a!la sediul entrului unde se e!e tuea,a transplantul, dupa e!e tuarea o+ligatorie a unei an *ete de atre autoritatea tutelara ompetenta - Re!u,ul s ris sau ver+al al minorului impiedi a ori e prelevare (