Sunteți pe pagina 1din 56

Parlamentul Romniei Lege nr. 7/1996 din 13/03/1996 Versiune actualizata la data de 02/08/2013 Legea cadastrului !

i a publicit"#ii imobiliare nr. 7/1996

___________ @Text actualizat la data de 02.08.2013. Actul include modific"rile din urm"toarele acte: - O.U.G. nr. 121/2011 publicat" n Monitorul Oficial, Partea I nr. 931 din 29/12/2011. - O.U.G. nr. 4/2013 publicat" n Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 31/01/2013. - Legea nr. 221/2013 publicat" n Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 17/07/2013. ___________ @Pus n aplicare prin: - Regulamentul publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 1049 din 29/12/2006. - Regulamentul publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 29/12/2006. - Protocol nr. 429312/2010 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 475 din 09/07/2010. - Regulamentul publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 823 din 09/12/2010. - Regulamentul publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 din 11/10/2011. - Regulamentul publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 28/12/2012. TITLUL I Regimul general al cadastrului !i publicit"#ii imobiliare

CAPITOLUL I Dispozi#ii generale Art. 1. - (1) Cadastrul !i cartea funciar" formeaz" un sistem unitar !i obligatoriu de eviden#" tehnic", economic" !i juridic", de importan#" na#ional", a tuturor imobilelor de pe ntregul teritoriu al #"rii. Scopul acestui sistem este: a) determinarea informa#iilor tehnice, economice !i juridice referitoare la imobile; b) asigurarea publicit"#ii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor !i faptelor juridice, precum !i a oric"ror altor raporturi juridice, prin cartea funciar"; c) furnizarea de date institu#iilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare !i pie#ei imobiliare; d) contribuie la asigurarea securit"#ii tranzac#iilor imobiliare !i la facilitarea creditului ipotecar. (2) Cadastrul realizeaz" identificarea, m"surarea, descrierea !i nregistrarea imobilelor n documentele cadastrale !i reprezentarea acestora pe h"r#i !i planuri cadastrale. (3) Cartea funciar" cuprinde descrierea imobilelor !i nscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au leg"tur" cu imobilele. (4) Eviden#a imobilelor nscrise n planul cadastral !i n cartea funciar" se realizeaz" !i se actualizeaz" din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la ini#iativa autorit"#ilor publice. Autorit"#ile publice !i titularii de drepturi asupra imobilelor au obliga#ia de a sprijini crearea !i actualizarea cadastrului prin punerea la dispozi#ie cu titlu gratuit a datelor !i informa#iilor de#inute. Autorit"#ile administra#iei publice locale sunt obligate s" acorde sprijin informa#ional, tehnic !i de alt" natur", n limitele competen#elor, la crearea !i actualizarea sistemului de cadastru !i carte funciar". (5) Prin imobil, n sensul prezentei legi, se n#elege terenul, cu sau f"r" construc#ii, de pe teritoriul unei unit"#i administrativteritoriale, apar#innd unuia sau mai multor proprietari, care se identific" printr-un num"r cadastral unic. (6) Imobilul definit la alin. (5) se nscrie ntr-o carte funciar". (7) Entit"#ile de baz" ale acestui sistem sunt imobilul !i proprietarul. Art. 2. - (1) Cadastrul se realizeaz" la nivelul unit"#ilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafa#" delimitat" de elemente liniare stabile n timp - !osele, ape, canale, diguri, c"i ferate etc. (2) Prin sistemul integrat de cadastru !i carte funciar" se realizeaz": a) identificarea, descrierea !i nregistrarea n documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, m"surarea !i reprezentarea acestora pe h"r#i !i planuri cadastrale, precum !i stocarea datelor pe suporturi informatice; b) identificarea !i nregistrarea proprietarilor, a altor de#in"tori legali de imobile !i a posesorilor;

c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite !i taxe pentru stabilirea corect" a obliga#iilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de institu#iile abilitate; d) publicitatea imobiliar", care asigur" opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor !i faptelor juridice, precum !i a oric"ror raporturi juridice supuse publicit"#ii, referitoare la imobile. (3) Planul cadastral con#ine reprezentarea grafic" a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorial", care se nscriu n cartea funciar", precum !i numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de c"tre inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru !i publicitate imobiliar". (4) Dac" un imobil este traversat de limita de demarcare ntre intravilanul !i extravilanul unei localit"#i din cadrul unei unit"#i administrativ-teritoriale, acel imobil va fi desp"r#it n dou" imobile, pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, unul pentru por#iunea din intravilan !i altul pentru cea din extravilan. (5) Rectificarea coordonatelor imobilelor nregistrate n planul cadastral se poate face la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, de c"tre oficiul de cadastru !i publicitate imobiliar". (6) Extrasul de plan cadastral reprezint" sec#iunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului !i a celor nvecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum !i a datei ultimei actualiz"ri a bazei de date grafice gestionate de Agen#ia Na#ional" de Cadastru !i Publicitate Imobiliar". Art. 3. - (1) Agen#ia Na#ional" de Cadastru !i Publicitate Imobiliar", denumit" n continuare Agen#ia Na#ional", se organizeaz" ca institu#ie public" cu personalitate juridic", n subordinea Guvernului !i n coordonarea prim-ministrului, printr-un consilier de stat. (2) La nivelul fiec"rui jude# !i n municipiul Bucure!ti se nfiin#eaz" oficiile de cadastru !i publicitate imobiliar", denumite n continuare oficii teritoriale, ca unit"#i cu personalitate juridic" n subordinea Agen#iei Na#ionale, prin reorganizarea actualelor oficii jude#ene de cadastru, geodezie !i cartografie !i al municipiului Bucure!ti !i a birourilor de carte funciar".
Punere n aplicare prin Protocol 429312/2010 : III. Atribu!iile ANCPI prin oficiile de cadastru "i publicitate imobiliar# 1. n regiunile de carte funciar# supuse regimului Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozi!iilor privitoare la c#r!ile funciare, nscrierile privitoare la imobilele cuprinse n cartea funciar# vor continua s# fie f#cute n acelea"i c#r!i funciare. De la aceast# regul# se excepteaz# urm#toarele cazuri, n care este obligatorie ntocmirea unei documenta!ii cadastrale cu atribuire de num#r cadastral pentru deschiderea c#r!ii funciare: a) imobilele nscrise n c#r!i funciare ntocmite n baza Decretului-lege nr. 115/1938, care se modific# prin alipiri sau dezlipiri; b) pentru nscrierea unei construc!ii, care a fost edificat# pe un teren care se afl# nscris ntr-o carte funciar# deschis# n baza Decretului-lege nr. 115/1938; c) cnd se cere nscrierea dreptului de proprietate dobndit n temeiul: - Legii nr. 15/1990, cu modific#rile ulterioare, precum "i al Hot#rrii Guvernului nr. 834/1991, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare; - Legii nr. 18/1991, republicat#, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare;

- Legii nr. 169/1997 pentru modificarea "i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare; - Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole "i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 "i ale Legii nr. 169/1997, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare. n cazul n care numai o parte din imobilul nscris ntr-o carte ntocmit# n baza Decretului-lege nr. 115/1938 a f#cut obiectul uneia dintre actele normative men!ionate anterior la lit. c), se va proceda la desprinderea acelei p#r!i prin formarea unui imobil pentru care se va ntocmi o carte funciar# nou#. Opera!iunea de desprindere se va nscrie n cartea funciar# existent#. Partea neafectat# de actele normative prev#zute la lit. c) se va renscrie n aceea"i carte funciar#, iar pentru partea desprins# se va constitui o carte funciar# nou#. n cartea funciar# existent# se vor men!iona num#rul cadastral "i num#rul c#r!ii funciare n care s-a nscris imobilul. n toate situa!iile prev#zute la lit. a), b) "i c), n c#r!ile funciare, precum "i n actele notariale se vor men!iona att numerele topografice, ct "i numerele cadastrale corespunz#toare. 2. Registratorul admite cererea de nscriere "i dispune nscrierea n cartea funciar# prin ncheiere, dac# nscrisul ndepline"te urm#toarele condi!ii: a) este ncheiat de c#tre un notar public sau eman# de la o autoritate public#, a"a cum a fost definit la cap. II pct. 2; b) identific# corect numele sau denumirea p#r!ilor, n sensul c# acestea corespund cu cele ale titularilor de drepturi nscris n cartea funciar#. Notarul public va men!iona n act inadverten!ele dintre numele sau denumirea titularului men!ionat n extrasul de carte funciar# sau certificatul de sarcini, dup# caz, "i cele din actele de identitate sau de proprietate ale acestuia; c) obiectul actului sau faptului juridic este individualizat n baza documenta!iei cadastrale, iar dac# a fost nscris n cartea funciar#, are num#r cadastral sau, dup# caz, num#r topografic, indicndu-se totodat# num#rul "i localitatea c#r!ii funciare; d) este nso!it de o traducere legalizat#, dac# actul nu este ntocmit n limba romn#; e) este nso!it, dup# caz, de o copie a extrasului de carte funciar# pentru autentificare sau a certificatului de sarcini mpreun# cu documenta!ia cadastral# ce a stat la baza ntocmirii actului; 1 f) este nso!it de dovada achit#rii impozitului potrivit art. 77 din Codul fiscal, cu excep!ia actelor autentice notariale, n cazul c#rora cuantumul impozitului perceput de notarul public este prev#zut n ncheierea de autentificare; g) este nso!it, cu excep!ia scutirilor legale, de dovada achit#rii tarifului constnd n: (i) chitan!# personalizat# cu antetul OCPI; sau (ii) copie a bonului fiscal eliberat de biroul notarial; sau (iii) copie a ordinului de plat# a tarifului. Copia bonului fiscal sau a ordinului de plat# vor fi vizate "i "tampilate pentru conformitate de biroul notarial. 3. Cererea de nscriere n cartea funciar# este trimis# registratorului de carte funciar#, ntr-un singur exemplar, mpreun# cu un exemplar original al actului notarial, de c#tre notarul public instrumentator al actului autentic sau al certificatului de mo"tenitor ori de legatar. Cererea va fi nregistrat# de ndat#, dup# care referentul din cadrul compartimentului registratur# va comunica notarului public num#rul de nregistrare al acesteia din registrul general de intrare, n scris, prin fax sau prin alt# modalitate de comunicare. n cazul actelor de garan!ie imobiliar#, num#rul de nregistrare va fi comunicat de ndat# prin fax notarului public instrumentator, lund n considerare specificul urgent al acestei proceduri. Dac# nu se poate transmite cererea de nscriere n cartea funciar# "i actul notarial, n original sau cu semn#tur# electronic#, n ziua ntocmirii actului sau cel trziu n prima zi lucr#toare consecutiv# celei n care s-a ntocmit actul, aceasta va fi transmis# prin fax sau prin alt# modalitate de comunicare, n vederea nregistr#rii. n aceast# situa!ie, cererea, mpreun# cu actul n original, se va transmite prin po"t# cu confirmare de primire sau direct, n aceea"i zi n care s-a efectuat transmiterea prin fax a cererii.

Cererea de nscriere, mpreun# cu actul notarial, va fi transmis# direct sau prin fax la biroul de cadastru "i publicitate imobiliar# n a c#rui raz# de activitate se afl# imobilul. Dup# nscriere se vor transmite notarului public ncheierea de nscriere "i un extras de carte funciar# pentru informare. 4. n vederea ndeplinirii prevederilor din Legea nr. 7/1996, republicat#, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare, privind cercetarea c#r!ii funciare "i eliberarea de extrase de carte funciar# "i certificate sau copii legalizate de pe acestea, oficiul de cadastru "i publicitate imobiliar# are urm#toarele obliga!ii: - s# elibereze la cerere notarilor publici extrase sau, dup# caz, copii ale c#r!ilor funciare ori certificate de sarcini. Att cererea, ct "i certificatele, extrasele "i copiile pot fi transmise ntre notarul public "i birourile de cadastru "i publicitate imobiliar# prin fax, e-mail, on-line sau prin orice alt# modalitate de comunicare care asigur# confirmarea de primire. Eliberarea documentelor solicitate nu va fi condi!ionat# de primirea cererilor n original. n cazul n care extrasul de carte funciar# a fost transmis prin fax, e-mail, on-line, originalul acestuia va fi comunicat prin po"t# numai la solicitarea expres# a biroului notarial; oficiile de cadastru "i publicitate imobiliar# vor primi cererile de nscriere n cartea funciar# "i actele ata"ate la acestea, transmise de c#tre notarii publici "i prin fax, email sau on-line. - eliberarea certificatului, a extrasului sau a copiei de pe cartea funciar# se va face nominal notarului public solicitant, potrivit termenelor stabilite prin protocoalele ncheiate ntre camerele notarilor publici "i oficiile de cadastru "i publicitate imobiliar#; - n aplicarea dispozi!iilor legii, termenul de valabilitate a extrasului de carte funciar# pentru autentificare este de 5 zile lucr#toare, calculate ncepnd cu ziua "i ora nregistr#rii cererii n registrul general de intrare "i terminnd cu sfr"itul celei de-a cincea zile lucr#toare. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciar# pentru autentificare constituie piedic# la nscrierea altor drepturi din momentul nregistr#rii. n termenul de valabilitate a extrasului, registratorul nu va efectua nicio alt# opera!iune de carte funciar#, cu excep!ia aceleia pentru care a fost solicitat extrasul. Termenul de valabilitate a extrasului de carte funciar# este de natur# s# garanteze securitatea circula!iei juridice a bunurilor imobile; - eliberarea extrasului de carte funciar# sau a copiei c#r!ii funciare se va face f#r# a fi condi!ionat# de prezentarea unui certificat fiscal. 4 5 . Notarul public va fi identificat n mod unic n aplica!ia informatic# n vederea nregistr#rii cererilor. 5 5 . Notarii publici ncaseaz# tarifele stabilite prin acte normative pentru serviciile ce urmeaz# a fi prestate de oficiile de cadastru "i publicitate imobiliar#, prin birourile teritoriale, elibernd solicitan!ilor documente de plat# proprii. 6 5. (1) Notarul public transmite cererile de prestare a serviciilor de cadastru "i/sau publicitate imobiliar# la oficiul de cadastru "i publicitate imobiliar# competent. (2) n primele 5 zile lucr#toare ale fiec#rei luni, oficiul teritorial n"tiin!eaz# fiecare notar cu privire la contravaloarea serviciilor prestate n cursul lunii precedente, prin transmiterea borderoului lunar generat din Registrul general de intrare. (3) Pn# n data de 14 a fiec#rei luni, notarul public contrasemneaz# borderoul lunar pe care l va comunica oficiului teritorial. n situa!ia existen!ei unor neconcordan!e, pn# la aceea"i dat# notarul public va n"tiin!a oficiul teritorial n vederea concilierii, conform unei proceduri de conciliere aprobate de ANCPI "i UNNPR. (4) Dac# notarul public nu n"tiin!eaz# oficiul teritorial n termenul stabilit, contravaloarea serviciilor prestate din borderoul lunar se consider# acceptat# de c#tre acesta. (5) n data de 15 a lunii, oficiul teritorial emite factura ce reprezint# contravaloarea serviciilor prestate "i agreate, aferente lunii precedente. (6) Contravaloarea facturii fiscale emise se achit# n termen de maximum 10 zile de la data emiterii acesteia, prin depunere la casierie sau prin virament bancar n contul oficiului teritorial prestator. (7) n situa!ia n care termenele prev#zute anterior corespund unor zile nelucr#toare sau de s#rb#toare legal#, acestea se vor prelungi pn# la sfr"itul primei zile lucr#toare urm#toare.

5 . Birourilor notariale identificate cu debite li se va restric!iona accesul la aplica!ia informatic# pn# la achitarea integral# a crean!elor fiscale nregistrate pe numele acestora. 7. ANCPI va pune la dispozi!ia notarilor publici, prin intermediul UNNPR, o baz# de date care s# cuprind# adresele, numerele de telefon "i fax, adrese de email "i numele registratorilor de carte funciar#, avnd totodat# obliga!ia, dac# este cazul, de a actualiza periodic aceast# baz# de date. 8. ANCPI se oblig# s# centralizeze toate ncheierile de respingere a cererilor de nscriere n cartea funciar# a actelor autentice ncheiate de notarii publici, n vederea standardiz#rii procedurilor de lucru, cu sprijinul comisiei de specialitate nfiin!at# la nivelul UNNPR.

(3) n subordonarea oficiilor teritoriale, la nivelul fiec"rei circumscrip#ii judec"tore!ti va func#iona cel pu#in un birou de cadastru !i publicitate imobiliar", denumit n continuare birou teritorial, sau, dup" caz, un birou de rela#ii cu publicul, ca unit"#i f"r" personalitate juridic". Modul de organizare !i func#ionare, num"rul, precum !i arondarea acestora pe unit"#i administrativteritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen#iei Na#ionale. (4) n vederea specializ"rii rela#iilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritorial", instan#ele de judecat", notarii publici !i Agen#ia Na#ional" sau, dup" caz, oficiul teritorial, primarul, pre!edintele instan#ei sau al Consiliului Superior al Magistraturii !i pre!edintele Uniunii Na#ionale a Notarilor Publici din Romnia sau al Camerei Notarilor Publici stabilesc prin dispozi#ie persoanele din structura de specialitate a acestora care colaboreaz" direct cu Agen#ia Na#ional" sau, dup" caz, cu oficiul teritorial, n condi#iile stabilite prin protocol de colaborare ncheiat ntre Agen#ia Na#ional" !i institu#iile anterior men#ionate. (5) n ndeplinirea obliga#iilor ce le revin, institu#iile publice !i notarii publici vor avea acces direct, permanent, personal sau prin reprezentant ori on-line la c"r#ile funciare n format electronic, n vederea ob#inerii pe cale electronic" a extraselor de carte funciar" !i transmiterii actelor instrumentate n vederea nscrierii acestora n cartea funciar". Agen#ia Na#ional" va asigura pn" la 31 decembrie 2012 punerea n aplicare a acestor dispozi#ii. Procedura comunic"rii actelor c"tre !i de c"tre birourile teritoriale se va stabili prin protocol de colaborare aprobat prin hot"rre a Consiliului Uniunii Na#ionale a Notarilor Publici din Romnia !i prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen#iei Na#ionale, protocol care se va publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Punere n aplicare prin Protocol 429312/2010 : 1 IV . Procedura comunic#rii on-line a actelor ntre notarii publici "i oficiile teritoriale 1. Dispozi!ii generale 1.1. ANCPI, prin oficiile teritoriale, va asigura notarilor publici, denumi!i n cuprinsul prezentului capitol utilizatori, posibilitatea nregistr#rii on-line a cererilor, prin acces la modulul Registrul General de Intrare (RGI) al sistemului informatic. 1.2. Accesul "i retragerea dreptului de acces al notarului public la platforma informatic# vor fi asigurate la cererea UNNPR. n situa!ia nerespect#rii procedurilor de lucru convenite, ANCPI va limita accesul notarului public la platforma informatic#, cu acordul prealabil al UNNPR. 2. Acces "i securitate

Accesul notarilor publici la platforma informatic# se face pe baz# de parol# static# sau certificat digital. Responsabilitatea ac!iunilor realizate n sistemul informatic, a corectitudinii datelor introduse "i a efectelor juridice produse de acestea, precum "i asigurarea confiden!ialit#!ii elementelor de acces n sistem apar!in exclusiv utilizatorului. 3. Implementare Implementarea accesului notarilor publici la modulul RGI se va face la nivelul camerelor notarilor publici, n etape, dup# un grafic stabilit de comun acord. ANCPI, prin oficiile teritoriale, va coordona ac!iunile "i activit#!ile de implementare, cu sprijinul "i colaborarea efectiv# a camerelor notarilor publici. 4. Disponibilitatea sistemului 4.1. Sistemul va fi disponibil notarilor publici pentru cereri de eliberare a extraselor pentru autentificare "i pentru cereri de nscriere n cartea funciar# n programul de lucru al birourilor de cadastru "i publicitate imobiliar# (BCPI) convenit prin protocol ncheiat cu camerele notarilor publici. Pentru furnizarea celorlalte servicii sistemul va fi disponibil permanent. 4.2. Mentenan!a sistemului se realizeaz# cu prec#dere n zilele nelucr#toare. Platforma informatic# va fi indisponibil# n perioadele alocate mentenan!ei sistemului, cu notificarea prealabil# a UNNPR cu 48 de ore nainte, dac# se realizeaz# ntr-o zi lucr#toare. n perioada alocat# mentenan!ei sistemului, notarii publici pot folosi celelalte mijloace de comunicare. 4.3. Pn# la data de 31 decembrie 2012, ANCPI va asigura mijloacele tehnice pentru acordarea accesului permanent al notarilor publici, n mod gratuit, la 2 consultarea c#r!ilor funciare n format electronic, n aplicarea art. 3 alin. (3 ) din Legea nr. 7/1996, republicat#, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare. n situa!ia n care c#r!ile funciare solicitate sunt disponibile numai n format hrtie, acestea vor fi convertite n vederea prest#rii serviciului solicitat. n mod similar, UNNPR va asigura ANCPI acces gratuit la registrele na!ionale electronice notariale a c#ror consultare este justificat# pentru buna desf#"urare a activit#!ii ANCPI, dup# o procedur# stabilit# cu administratorul registrelor na!ionale de eviden!# informatizat# a unor proceduri "i acte notariale. 5. Fluxuri de lucru 5.1. Notarul public poate nregistra n sistemul informatic toate tipurile de cereri pentru furnizarea serviciilor de cadastru "i publicitate imobiliar#, conform codurilor aferente acestora, stabilite prin ordinul privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI "i unit#!ile sale subordonate. Notarul public este considerat persoan# abilitat# prin lege special# s# solicite eliberarea certificatului de identificare a num#rului topografic/cadastral dup# numele/denumirea proprietarului. 5.2. n vederea nregistr#rii unei cereri n aplica!ia RGI se completeaz# cmpul solicitant cu: numele/prenumele solicitantului, CNP/CUI, jude!, localitate (unitate administrativ teritorial# - UAT). Cmpul deponent se completeaz# automat de c#tre aplica!ia informatic# cu datele de identificare ale biroului notarial/notarului public. 5.3. Se selecteaz# serviciile solicitate, identificate cu codurile principale, respectiv cele asociate acestora, precum "i tipul de act ce justific# cererea, dac# este cazul. 5.4. Se selecteaz# UAT, jude!ul, BCPI n a c#rui raz# teritorial# se situeaz# imobilul, precum "i identificatorii acestuia: num#r de carte funciar#, num#r cadastral/num#r topografic. 5.5. Se selecteaz# modalitatea de plat#, conform op!iunilor generate de aplica!ia informatic#. 5.6. n urma nregistr#rii cererii de nscriere n cartea funciar# n sistem, aplica!ia genereaz# num#r unic de nregistrare a acesteia, asigurnd rangul nscrierilor. n mod corelativ, se completeaz# integral cererea de nscriere "i n format hrtie, conform modelelor standard din regulamentul aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI.

5.7. n cazul n care se ata"eaz# cererii de nscriere nregistrate on-line o versiune scanat# n format .pdf sau .tif a dosarului cererii, sistemul aloc# termen de solu!ionare, iar cererea se solu!ioneaz# de c#tre persoanele desemnate la nivelul BCPI, ncheierea "i extrasul de carte funciar# de informare eliberndu-se numai dup# primirea dosarului original al cererii, cu excep!iile prev#zute mai jos. n vederea comunic#rii ncheierii "i a extrasului de carte funciar# de informare, dosarul original, mpreun# cu nota de nregistrare ntocmit# n dublu exemplar, va fi predat biroului teritorial competent nu mai trziu de termenul de solu!ionare stabilit. Dosarul original al cererii nu va fi predat biroului teritorial n termenul de solu!ionare stabilit, n situa!ia n care acesta a fost comunicat prin utilizarea unei semn#turi electronice, n condi!iile Legii nr. 455/2001 privind semn#tura electronic#. Comunicarea dosarelor originale ale cererilor de nscriere n cartea funciar# se va face n acest caz la sfr"itul fiec#rei luni. Referatele de completare emise se vor comunica de ndat#, prin fax, e-mail sau on-line, notarului public, f#r# a se a"tepta mplinirea termenului de solu!ionare a cererii. ANCPI va notifica UNNPR cu privire la momentul n care aplica!ia va permite comunicarea documentelor cu semn#tur# electronic# "i se angajeaz# s# ntreprind# toate demersurile n acest sens, pentru ca aplica!ia s# fie func!ional# cel mai trziu pn# la data de 31 ianuarie 2013. Dovada pred#rii dosarului original este reprezentat# de nota de nregistrare semnat# "i restituit# notarului public sau delegatului notarial de c#tre referentul din cadrul registraturii BCPI care a primit dosarul. 5.8. Pentru cererile avnd ca obiect eliberarea unui extras de carte funciar# pentru informare/autentificare sau eliberarea copiilor de pe documente din arhiva BCPI, aplica!ia RGI aloc# num#r de nregistrare "i termen de solu!ionare. n acest caz, eliberarea extraselor de carte funciar# pentru informare, pentru autentificare sau eliberarea de copii de c#tre BCPI nu va fi condi!ionat# de primirea cererilor n original. 6. Instruirea utilizatorilor ANCPI se oblig# s# pun# la dispozi!ia birourilor notariale interesate material didactic actualizat (manuale, filme de prezentare etc.) "i s# organizeze sesiuni de instruire pentru personalul desemnat de birourile notariale n vederea asimil#rii procedurilor practice de lucru n aplica!ia informatic#. Stabilirea num#rului sesiunilor de instruire, a periodicit#!ii acestora, respectiv a num#rului de participan!i se va efectua de comun acord de camerele notarilor publici "i de oficiile teritoriale, n func!ie de capacitatea tehnic# "i de personal a celor din urm#. 7. Suport tehnic n vederea solu!ion#rii eficiente a problemelor de natur# tehnic# ce pot s# apar# n utilizarea platformei, ANCPI va pune la dispozi!ia utilizatorilor un mecanism de suport tehnic "i canalele de comunica!ie aferente. Prin intermediul acestui mecanism se vor transmite instruc!iuni pentru dep#"irea problemelor "i vor fi colectate informa!ii necesare mbun#t#!irii sistemului. Utilizatorii sistemului au obliga!ia s# foloseasc# exclusiv sistemul de suport n vederea dep#"irii impedimentelor.

(6) Furnizarea on-line a serviciilor de cadastru !i publicitate imobiliar" poate fi pus" la dispozi#ia altor persoane fizice !i juridice interesate, conform unor proceduri stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen#iei Na#ionale. (7) n subordinea Agen#iei Na#ionale func#ioneaz" Centrul Na#ional de Cartografie, ca institu#ie cu personalitate juridic", care preia ntreg patrimoniul !i personalul Centrului Na#ional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie !i Teledetec#ie. (8) Agen#ia Na#ional" este condus" de un consiliu de administra#ie format din 9 membri, incluznd reprezentan#i din sectorul public !i privat, numi#i exclusiv pe criterii de competen#" profesional", dintre care unul este directorul general al Agen#iei Na#ionale !i pre!edinte al consiliului de administra#ie.

(9) Membrii consiliului de administra#ie !i directorul general sunt numi#i !i revoca#i din func#ie prin decizie a prim-ministrului. (10) Organizarea, func#ionarea, atribu#iile !i competen#ele consiliului de administra#ie !i ale directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare !i func#ionare a Agen#iei Na#ionale, care se aprob" prin hot"rre*) a Guvernului. ___________ *) A se vedea Hot"rrea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare !i func#ionare a Agen#iei Na#ionale de Cadastru !i Publicitate Imobiliar", publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012. (11) Membrii consiliului de administra#ie primesc o indemniza#ie de !edin#", care se pl"te!te din bugetul Agen#iei Na#ionale. Cuantumul indemniza#iei de !edin#" se aprob" prin ordin al directorului general, la propunerea consiliului de administra#ie, !i este de 20% din salariul de baz" al directorului general. Secretarul consiliului de administra#ie prime!te o indemniza#ie de !edin#" aprobat" de consiliul de administra#ie, la propunerea directorului general; cuantumul acesteia este de 7% din salariul de baz" al directorului general al Agen#iei Na#ionale. (12) Directorul general este ordonator de credite !i reprezint" Agen#ia Na#ional" pe plan intern !i interna#ional. n ndeplinirea atribu#iilor !i responsabilit"#ilor, directorul general emite ordine cu caracter individual !i normativ. Ordinele cu caracter normativ se public" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. ___________ Pus n aplicare prin Regulament din 18/12/2012 ncepnd cu 02.08.2013. CAPITOLUL II Organizarea activit"#ii de cadastru Art. 4. - Agen#ia Na#ional" are urm"toarele atribu#ii principale: a) coordoneaz" !i controleaz" executarea lucr"rilor de cadastru !i asigur" nscrierea imobilelor n registrul de publicitate imobiliar" la nivelul ntregii #"ri; b) controleaz" executarea lucr"rilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie !i teledetec#ie la nivelul ntregii #"ri; c) elaboreaz" regulamente !i norme, promoveaz" tehnici, procedee !i metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor !tiin#ifice !i tehnice n domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei !i publicit"#ii imobiliare; d) autorizeaz" persoanele fizice !i juridice care pot executa lucr"ri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei !i

cartografiei, pe teritoriul Romniei, n condi#iile legii speciale care reglementeaz" nfiin#area uniunii profesionale a acestora; e) organizeaz" !i administreaz" fondul na#ional de geodezie !i cartografie, precum !i baza de date a sistemului integrat de cadastru !i carte funciar"; f) asigur", n condi#iile legii, executarea, completarea, modernizarea !i men#inerea n stare de utilizare a re#elei geodezice na#ionale; g) asigur" executarea !i actualizarea h"r#ilor oficiale; h) avizeaz" con#inutul topografic al h"r#ilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor !i al altor documente cartografice destinate uzului public; i) pune la dispozi#ia autorit"#ilor publice !i a altor institu#ii interesate, n condi#iile legii, situa#ii statistice de sintez" privind terenurile !i construc#iile; j) ndepline!te sarcinile ce rezult" din angajamentele interna#ionale n domeniul s"u de activitate; k) particip" la organizarea !i coordonarea m"sur"torilor n vederea aplic"rii legilor funciare; l) avizeaz" tehnic expertizele efectuate de c"tre exper#ii judiciari n specialitatea topografie, geodezie !i cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instan#elor de judecat". Avizele men#ionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial n baza unui regulament comun, elaborat de Agen#ia Na#ional" !i Ministerul Justi#iei; ___________ Pus" n aplicare prin Regulament din 12/09/2011 ncepnd cu 07.02.2013. m) asigur" nscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modific" sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate; n) asigur" nscrierea c"ilor de atac mpotriva nregistr"rilor de carte funciar"; o) asigur" nscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdic#ii, incapacit"#i !i litigii judiciare n leg"tur" cu bunul imobil; p) asigur" formarea profesional" continu" !i preg"tirea personalului prin intermediul Centrului de Preg"tire Profesional" al Agen#iei Na#ionale, institu#ie f"r" personalitate juridic", prin Institutul Notarial Romn sau prin alte entit"#i abilitate; q) realizeaz", actualizeaz" !i administreaz" registrul electronic na#ional al nomenclaturilor stradale; r) realizeaz" !i ntre#ine geoportalul INSPIRE al Romniei !i asigur" compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Uniunii Europene, ndepline!te alte atribu#ii care i revin prin Ordonan#a Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii na#ionale pentru informa#ii spa#iale n Romnia, aprobat" cu modific"ri !i complet"ri prin Legea nr. 190/2010, cu modific"rile !i complet"rile ulterioare; s) ndepline!te !i alte atribu#ii ce au leg"tur" cu activitatea specific".

Art. 5. - (1) Nomenclatura stradal" se aprob" prin hot"rre a consiliului local, se organizeaz" pe fiecare localitate !i reprezint" eviden#a primar" unitar" care serve!te la atribuirea denumirii str"zii !i a num"rului administrativ. (2) Registrul electronic na#ional al nomenclaturilor stradale reprezint" sistemul unic de referin#" la nivel na#ional, n care sunt nscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, ora!elor !i al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de institu#iile !i autorit"#ile administra#iei publice centrale !i locale n activitatea specific". Agen#ia Na#ional" asigur" institu#iilor !i autorit"#ilor publice, precum !i notarilor publici accesul liber !i gratuit la registru. (3) Autorit"#ile administra#iei publice locale au obliga#ia de a furniza !i actualiza datele cu privire la nomenclatura stradal" proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale. (4) Modificarea adresei administrative a imobilului se noteaz" n cartea funciar". Prin excep#ie de la prevederile art. 31 alin. (1), ncheierea prin care se dispune notarea modific"rii adresei administrative se comunic" numai la cererea persoanei interesate. Art. 6. - (1) Atribu#iile !i r"spunderile oficiilor teritoriale, precum !i ale Centrului Na#ional de Cartografie se stabilesc prin regulamentele de organizare !i func#ionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agen#iei Na#ionale. (2) Recep#ia lucr"rilor, executate de persoanele fizice !i juridice autorizate n condi#iile art. 4 lit. d), se realizeaz" de c"tre Agen#ia Na#ional" sau de oficiile teritoriale, dup" caz. (3) Informa#iile nregistrate n sistemul integrat de cadastru !i carte funciar" pot fi redate !i arhivate sub form" de nregistr"ri, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automat" a datelor. Acestea au acelea!i efecte juridice !i for#" probant" echivalent" cu cea a nscrisurilor n baza c"rora au fost nregistrate. (4) Administrarea bazei de date prev"zute la alin. (3) se realizeaz" de c"tre Agen#ia Na#ional" !i oficiile teritoriale. Consultarea situa#iei cadastral-juridice a unui imobil nregistrat n baza de date se poate face de c"tre orice persoan" utiliznd datele de identificare ale imobilului. (5) Cererile de nscriere, precum !i cele pentru ob#inerea de informa#ii se vor putea face !i n format electronic, fiind nregistrate !i procesate cu efecte juridice echivalente. Comunic"rile ncheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face n format electronic sau pe suport hrtie, conform solicit"rii. Art. 7. - Institu#iile din domeniul ap"r"rii, ordinii publice !i al securit"#ii na#ionale pot executa, cu mijloace proprii n domeniul specific de activitate, lucr"rile de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie !i cartografie necesare ap"r"rii, ordinii publice !i securit"#ii na#ionale, conform normelor tehnice !i standardelor proprii, aprobate prin ordine ale conduc"torilor acestor institu#ii, cu avizul Agen#iei Na#ionale. Art. 8. - Datele geodezice !i cartografice interesnd ap"rarea #"rii, ordinea public" !i securitatea na#ional" se p"streaz", dup" caz, de c"tre institu#iile competente potrivit domeniului de activitate. Art. 9. - (1) Activitatea Agen#iei Na#ionale !i a unit"#ilor subordonate este finan#at" integral de la bugetul de stat, prin bugetul

Secretariatului General al Guvernului. Agen#ia Na#ional" poate beneficia de programe cu finan#are interna#ional". (2) Toate ncas"rile Agen#iei Na#ionale !i ale unit"#ilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agen#ia Na#ional" !i unit"#ile subordonate ncaseaz" sume din: a) servicii prestate; b) tarife stabilite conform actelor normative; c) nchirieri de spa#ii !i aparatur"; d) alte sume ncasate n condi#iile legii. (3) Tarifele !i ncas"rile prev"zute la alin. (2) lit. a) !i b) nu sunt purt"toare de TVA, n conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific"rile !i complet"rile ulterioare. Aceste prevederi se aplic" !i tuturor tarifelor, taxelor, precum !i onorariilor notariale percepute exclusiv n cadrul lucr"rilor sistematice de cadastru efectuate n vederea nscrierii n cartea funciar". Plata onorariilor !i tarifelor n vederea eliber"rii certificatului pentru nscrierea n cartea funciar" a posesorului ca proprietar !i n vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finaliz"rii nregistr"rilor sistematice se face de c"tre Agen#ia Na#ional", din sumele alocate de la bugetul de stat cu aceast" destina#ie. Cuantumul onorariilor !i tarifelor ce se vor percepe pentru fiecare procedur" n parte, prev"zut" la teza anterioar", se va stabili prin protocol ncheiat ntre Agen#ia Na#ional" !i Uniunea Na#ional" a Notarilor Publici din Romnia. Protocolul se aprob" prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen#iei Na#ionale !i hot"rre a Consiliului Uniunii Na#ionale a Notarilor Publici din Romnia !i se public" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (4) Tarifele pentru cererile avnd ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agen#ia Na#ional" !i unit"#ile sale subordonate pot fi ncasate de notarii publici n numele !i pe seama Agen#iei Na#ionale, pe chitan#iere !i facturiere ale acestei institu#ii, pe bonuri fiscale proprii, prin ordine de plat", ca urmare a viramentelor bancare efectuate n contul biroului notarial, prin mijloace electronice de plat" sau orice alte modalit"#i prev"zute de lege. n vederea acoperii cheltuielilor de ncasare !i virare, se percepe un comision din tarifele ncasate. Chitan#ierele !i facturierele sunt puse la dispozi#ie de c"tre Agen#ia Na#ional" !i sunt inscrip#ionate cu datele sale de identificare. Tarifele ncasate de notarii publici n contul biroului notarial, n condi#iile prezentei legi, prin oricare dintre mijloacele prev"zute anterior (chitan#iere, facturiere, bonuri fiscale proprii, ordine de plat" ca urmare a viramentelor bancare efectuate n contul biroului notarial, mijloace electronice de plat" sau orice alte modalit"#i prev"zute de lege) sunt virate, pn" la data de 25 a lunii urm"toare, n contul Agen#iei Na#ionale, deschis la Trezoreria Statului, conform eviden#elor #inute de biroul notarial. Metodologia de ncasare !i virare a tarifelor de publicitate imobiliar" se stabile!te de Agen#ia Na#ional" !i Uniunea Na#ional" a Notarilor Publici din Romnia prin protocol, care se aprob" n condi#iile alin. (3). Eviden#a tarifelor ncasate de notarii publici n condi#iile prezentei legi se #ine separat de eviden#a financiar-contabil" a biroului notarial. ___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan#" de urgen#" nr. 4/2013 ncepnd cu 01.07.2013. (5) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliar" pot fi ncasate !i de alte institu#ii sau persoane, n baza protocoalelor de colaborare ncheiate cu Agen#ia Na#ional". (6) Tarifele se stabilesc, se modific" !i se actualizeaz" prin ordin al directorului general al Agen#iei Na#ionale, la propunerea consiliului de administra#ie al Agen#iei Na#ionale. (7) Veniturile ncasate se vireaz" n contul Agen#iei Na#ionale deschis la Trezoreria Statului. (8) Agen#ia Na#ional" poate colabora cu persoane fizice !i juridice romne sau str"ine de specialitate, n condi#iile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunz"toare domeniului s"u de activitate. (9) Agen#ia Na#ional" !i asum" ntreaga responsabilitate n implementarea Proiectului cadastrului !i publicit"#ii imobiliare, finan#at prin mprumut de la Banca Interna#ional" pentru Reconstruc#ie !i Dezvoltare (BIRD), !i a celorlalte acorduri interna#ionale ce implic" mprumuturi nerambursabile sau garan#ii de la stat, asumate anterior de Oficiul Na#ional de Cadastru, Geodezie !i Cartografie, inclusiv pentru partea preluat" de la Ministerul Justi#iei. (10) Agen#ia Na#ional" va face toate demersurile necesare amend"rii acordurilor de mprumut interna#ionale pentru a se realiza nlocuirea Oficiului Na#ional de Cadastru, Geodezie !i Cartografie !i a Ministerului Justi#iei cu Agen#ia Na#ional". (11) Se instituie Programul na#ional de cadastru !i carte funciar", n scopul eliber"rii certificatelor pentru nscrierea n cartea funciar" a posesorilor ca proprietari !i, dup" caz, a dezbaterilor succesorale, al ntocmirii documenta#iilor cadastrale !i nregistr"rii gratuite a imobilelor n sistemul integrat de cadastru !i carte funciar". (12) Programul prev"zut la alin. (11) se realizeaz" pe baza strategiei Agen#iei Na#ionale, aprobate de consiliul de administra#ie, iar finan#area cheltuielilor privind realizarea acestuia se asigur" din bugetul de stat prev"zut la alin. (2), precum !i din alte surse financiare alocate din bugetul unit"#ilor administrativ-teritoriale sau din surse interna#ionale. (13) Organele !i autorit"#ile administra#iei publice centrale, unit"#ile administrativ-teritoriale, precum !i alte persoane juridice interesate, care au resurse financiare pentru realizarea programului prev"zut la alin. (11), vor ncheia protocoale de colaborare cu Agen#ia Na#ional" cu privire la caietul de sarcini, modalit"#ile de avizare, de verificare, de recep#ie !i de nscriere n cartea funciar", precum !i cu privire la utilizarea acestor informa#ii. Persoanele fizice !i juridice interesate vor ncheia un acord de finan#are n condi#iile legii. (14) Specifica#iile tehnice con#inute n documenta#iile de atribuire a contractelor pentru lucr"ri de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetec#ie !i aerofotografiere, stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen#iei Na#ionale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, sunt avizate pentru conformitate cu reglement"rile specifice de c"tre Agen#ia Na#ional", nainte de ini#ierea procedurilor de achizi#ie public", sub sanc#iunea neacord"rii avizului de ncepere a lucr"rilor,

respectiv a respingerii cererii de recep#ie. Autorit"#ile contractante nu efectueaz" pl"#i pentru aceste lucr"ri ntocmite f"r" respectarea celor men#ionate anterior. CAPITOLUL III Organizarea lucr"rilor sistematice de cadastru n vederea nscrierii n cartea funciar" Art. 10. - (1) Func#ia tehnic" a cadastrului se realizeaz" prin determinarea, pe baz" de m"sur"tori, a pozi#iei limitelor dintre imobilele nvecinate. Lucr"rile de m"sur"tori se execut" prin orice metod" grafic", numeric", fotogrammetric" sau combinate. (2) Documenta#iile cadastrale determin" suprafa#a terenurilor !i construc#iilor, rezultat" din m"sur"tori. (3) n cadrul func#iei economice a cadastrului se eviden#iaz" elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, dup" caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile. (4) Func#ia juridic" a cadastrului se realizeaz" prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor !i prin nscrierea acestora n eviden#ele cadastrale, n scopul nscrierii n cartea funciar". Art. 11. - (1) nceperea lucr"rilor de nregistrare sistematic" se stabile!te prin ordinul directorului general al Agen#iei Na#ionale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, !i cuprinde identificarea unit"#ii administrativ-teritoriale !i a sectorului sau, dup" caz, a sectoarelor cadastrale n care se vor desf"!ura lucr"rile. (2) Procedura detaliat" de realizare a lucr"rilor sistematice de cadastru n vederea nscrierii n cartea funciar" se aprob" prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen#iei Na#ionale, care se public" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, !i cuprinde, n principal, urm"toarele etape: a) n!tiin#area proprietarilor, respectiv a posesorilor !i a altor de#in"tori, dup" caz, privind nceperea lucr"rilor, prin intermediul campaniei de informare public", organizat" !i desf"!urat" la nivel na#ional !i local; b) identificarea limitelor unit"#ii administrativ-teritoriale; c) stabilirea sectoarelor cadastrale; d) integrarea de c"tre persoana autorizat" s" execute lucr"rile de cadastru a tuturor informa#iilor tehnice !i juridice preluate de la oficiul teritorial, autorit"#ile !i institu#iile publice sau de la alte persoane fizice !i juridice; e) identificarea amplasamentelor imobilelor n cadrul sectoarelor cadastrale; f) identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor !i a altor de#in"tori, precum !i preluarea actelor n original sau n copie legalizat" a acestora; g) sesizarea camerei notarilor publici de c"tre oficiul teritorial, n cazul succesiunilor nedezb"tute, n vederea repartiz"rii cauzei

succesorale notarului public competent; h) actualizarea informa#iilor culese din teren cu cele din nregistrarea sporadic" !i ntocmirea documentelor tehnice cadastrale; i) recep#ia documentelor tehnice cadastrale de c"tre oficiile teritoriale; j) publicarea !i afi!area, n condi#iile legii, a documentelor tehnice cadastrale; k) nregistrarea !i solu#ionarea contesta#iilor privind calitatea de posesor sau a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, publicate !i afi!ate; l) modificarea con#inutului documentelor tehnice cadastrale, n urma solu#ion"rii cererilor de rectificare, !i actualizarea eviden#ei conform lucr"rilor de nregistrare n cadastru !i n cartea funciar" realizate la cerere, n perioada de afi!are; m) eliberarea de c"tre notarul public a certificatelor pentru nscrierea n cartea funciar" a posesorilor ca proprietari; n) nchiderea lucr"rilor sistematice de cadastru n vederea nscrierii n cartea funciar"; o) deschiderea noilor c"r#i funciare; p) nchiderea vechilor eviden#e, prin ordin al directorului general al Agen#iei Na#ionale, care se public" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I; r) comunicarea ncheierii de nscriere, a extrasului de carte funciar" pentru informare, precum !i a extrasului din noul plan cadastral; s) arhivarea documentelor care stau la baza lucr"rilor de cadastru !i nscriere n cartea funciar". (3) Lucr"rile tehnice de cadastru se realizeaz" utiliznd reprezentarea grafic" a limitelor unit"#ilor administrativteritoriale, precum !i a limitelor intravilanelor, de#inute de oficiile teritoriale. Hotarele unit"#ilor administrativ-teritoriale sunt delimitate !i marcate de c"tre comisia de delimitare, stabilit" n acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unit"#ilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de c"tre acestea, n condi#iile legii. Regulamentul de organizare !i func#ionare a comisiilor de delimitare se aprob" prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen#iei Na#ionale, care se public" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (4) Hotarele men#ionate n procesele-verbale de delimitare semnate de membrii comisiei prev"zute la alin. (3) !i recunoscute reciproc de c"tre reprezentan#ii unit"#ilor administrativ-teritoriale devin oficiale !i sunt utilizate n activitatea autorit"#ilor !i institu#iilor publice centrale !i locale. (5) n cazul n care limitele unit"#ilor administrativ-teritoriale sunt contestate, pn" la solu#ionarea definitiv" !i irevocabil" a litigiilor care sunt deduse judec"#ii, autorit"#ile !i institu#iile publice centrale !i locale vor folosi limitele unit"#ilor administrativ-teritoriale utilizate de oficiile teritoriale n activitatea de recep#ie a documenta#iilor cadastrale !i de nscriere n cartea funciar". (6) n cazul n care limitele unit"#ilor administrativ-teritoriale sunt necontestate, acestea r"mn definitive !i reprezint" limitele oficiale ale respectivei unit"#i administrativ-teritoriale.

(7) Modificarea limitelor teritoriale ale unit"#ilor administrativteritoriale prive!te nfiin#area, renfiin#area sau reorganizarea unit"#ilor administrativ-teritoriale, care se organizeaz" potrivit legii. (8) Lucr"rile de specialitate stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen#iei Na#ionale pot fi executate !i de c"tre persoanele autorizate n acest scop: a) din aparatul de specialitate al primarului; b) de la nivelul structurilor jude#ene cu personalitate juridic" ale structurilor asociative ale autorit"#ilor administra#iei publice locale, recunoscute ca fiind de utilitate public"; c) din cadrul Centrului Na#ional de Cartografie. (9) n cadrul lucr"rilor de nregistrare sistematic" n cadastru !i cartea funciar", reprezentarea grafic" a imobilelor nregistrate anterior n planul cadastral sau topografic !i n cartea funciar" poate fi corectat" f"r" acordul proprietarilor, n situa#ia n care aceasta nu coincide cu situa#ia real" constatat" la teren. (10) Cu ocazia realiz"rii lucr"rilor de nregistrare sistematic" a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a propriet"#ilor funciare, dac" la nivelul unei tarlale se constat", n urma realiz"rii m"sur"torilor, un deficit de suprafa#", diferen#a de teren dintre suprafa#a nscris" n actul de proprietate !i cea existent" n teren n acea tarla poate fi alocat" n alt" tarla din cadrul unit"#ii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului n cauz", exprimat prin nscris ncheiat n form" autentic" notarial", #innd seama de situa#ia de fapt !i pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizat" s" execute lucr"ri de cadastru. (11) Planul parcelar astfel modificat se aprob" prin hot"rre a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, dup" solu#ionarea contesta#iilor. n cazul n care imobilul a fost nstr"inat, la nscrierea n documentele tehnice cadastrale !i n cartea funciar" va fi suficient" prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul n cauz". (12) n cadrul lucr"rilor de nregistrare sistematic" n cartea funciar" se nscriu suprafe#ele rezultate din m"sur"tori. Art. 12. - (1) Documentele tehnice ale cadastrului se ntocmesc pentru fiecare sector cadastral !i eviden#iaz" situa#ia de fapt constatat" de comisia care a desf"!urat lucr"rile de cadastru !i constituie temeiul nregistr"rii din oficiu a imobilelor n eviden#ele de cadastru !i n cartea funciar". Documentele tehnice sunt: a) planul cadastral; b) registrul cadastral al imobilelor; c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor !i al altor de#in"tori. (2) Autorit"#ile !i institu#iile publice centrale !i locale au obliga#ia de a pune la dispozi#ia Agen#iei Na#ionale, gratuit, datele, informa#iile !i copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele informa#ionale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru lucr"rile sistematice de cadastru n vederea nscrierii n cartea funciar".

(3) Primarul unit"#ii administrativ-teritoriale n care se desf"!oar" lucr"rile de cadastru are obliga#ia s" n!tiin#eze de#in"torii imobilelor, prin afi!are !i prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obliga#ia acestora, respectiv: a) de a permite accesul speciali!tilor s" execute m"sur"torile; b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile; c) de a identifica limitele imobilelor mpreun" cu echipele care realizeaz" lucr"rile de specialitate; d) de a verifica informa#iile privitoare la imobilele pe care le de#in, n etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale. (4) n vederea realiz"rii lucr"rilor de nregistrare sistematic" de cadastru, secretarul unit"#ii administrativ-teritoriale va comunica, n termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici n a c"rei circumscrip#ie teritorial" defunctul !ia avut ultimul domiciliu o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde: a) numele, prenumele !i codul numeric personal ale defunctului; b) data decesului, n format zi, lun", an; c) data na!terii, n format zi, lun", an; d) ultimul domiciliu al defunctului; e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului nregistrate n eviden#ele fiscale sau, dup" caz, n registrul agricol; f) date despre eventualii succesibili, n format nume, prenume !i adresa la care se face citarea. (5) Atribu#ia prev"zut" la alin. (4) poate fi delegat" de c"tre secretarul prim"riei unuia dintre ofi#erii de stare civil". (6) Primarul va urm"ri ndeplinirea acestor atribu#ii de c"tre secretarul prim"riei sau, dup" caz, ofi#erul de stare civil" delegat !i va aplica sanc#iunile disciplinare corespunz"toare. (7) Nendeplinirea atribu#iilor prev"zute la alin. (4) atrage sanc#ionarea disciplinar" !i contraven#ional" a persoanei responsabile. (8) Dac" proprietarii, posesorii sau al#i de#in"tori nu se prezint", identificarea limitelor imobilelor se va face n lipsa acestora. Primarul unit"#ii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, elibereaz" certificate !i furnizeaz" gratuit echipelor de realizare a lucr"rilor sistematice de cadastru date !i informa#ii cuprinse n: a) registrul agricol; b) registrul de rol nominal unic; c) nomenclatura stradal"; d) listele cuprinznd urm"toarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, dup" caz, num"rul de identificare fiscal", adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului !i codul de nregistrare fiscal" sau, dup" caz, codul unic de nregistrare, n cazul persoanelor juridice; e) orice alte informa#ii !i eviden#e care ar putea fi necesare realiz"rii lucr"rii sistematice de cadastru n vederea nscrierii n cartea funciar".

(9) Comisia care efectueaz" lucr"rile de cadastru !i identific" proprietarii, posesorii sau al#i de#in"tori este format" din reprezentan#i ai persoanei autorizate s" execute lucr"ri de cadastru !i cel pu#in un reprezentant al unit"#ii administrativ-teritoriale. Recep#ia tehnic" se realizeaz" de c"tre speciali!ti ai oficiului teritorial. Comisia de recep#ie va fi numit" prin ordin al directorului general al Agen#iei Na#ionale !i va verifica lucr"rile sistematice de cadastru executate. Aceast" verificare se va putea face !i n etape, pe sectoare cadastrale, nainte de terminarea lucr"rilor cadastrale la nivelul unit"#ii administrativteritoriale, n m"sura n care persoana autorizat" a finalizat lucr"rile n unitatea administrativ-teritorial" sau ntr-o parte a acesteia. Dup" recep#ia documentelor tehnice cadastrale, oficiul teritorial le va transmite autorit"#ii administra#iei publice locale n vederea public"rii, pentru a fi f"cute cunoscute persoanelor interesate s" solicite eventuale rectific"ri sau contest"ri ale acestora. (10) Reprezentan#ii persoanei autorizate efectueaz" lucrarea de cadastru, care const" n identificarea !i m"surarea imobilelor, preiau o copie legalizat" a documentelor, prelucreaz" datele ob#inute !i ntocmesc documentele tehnice cadastrale pentru fiecare sector cadastral n parte. Copiile legalizate ale documentelor se vor prelua numai dac" acestea nu exist" n arhiva oficiului teritorial sau a prim"riei. (11) Reprezentan#ii autorit"#ilor !i institu#iilor publice, ai regiilor autonome !i ai societ"#ilor comerciale cu capital par#ial de stat, precum !i ai altor entit"#i care de#in terenuri n administrare, aflate n proprietatea statului romn sau a unit"#ilor administrativteritoriale, au obliga#ia de a participa la identificarea !i m"surarea imobilelor n cauz". (12) Primarul unit"#ii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identific" proprietarii, posesorii sau al#i de#in"tori ai imobilelor !i pune la dispozi#ie informa#iile !i eviden#ele necesare de#inute de prim"rie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucr"rii sistematice de cadastru. (13) Primarul va contrasemna documentele tehnice cadastrale, anterior recep#ion"rii de c"tre oficiul teritorial, n vederea certific"rii veridicit"#ii informa#iilor privitoare la imobile !i la proprietari, posesori, respectiv al#i de#in"tori, care au fost furnizate de c"tre acesta. Contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale are drept consecin#" nsu!irea tuturor datelor cu privire la terenuri !i construc#ii, precum !i eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative, cum ar fi: certificatul de atestare fiscal", certificatul de atestare a existen#ei construc#iilor !i altele asemenea. (14) Eliberarea tuturor actelor necesare !i contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale de c"tre primar, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, se fac n termen de 30 de zile de la nregistrarea solicit"rii. (15) Inspectorul de cadastru verific" lucr"rile la teren executate de c"tre persoanele autorizate. (16) Pentru persoanele fizice, listele prev"zute la alin. (8) lit. d) se asigur" de c"tre serviciile publice comunitare locale de eviden#" a persoanelor, la solicitarea primarilor. Art. 13. - (1) Persoana care posed" un imobil ca proprietar necontestat va fi nscris" n cartea funciar" pe baza procedurii certific"rii de fapte ndeplinite de notarul public, procedur" prin care se constat" c" posesorul este considerat proprietar.

(2) Constatarea c" posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se ndepline!te de c"tre notarul public, la sesizarea oficiului teritorial, prin eliberarea certificatului pentru nscrierea n cartea funciar" a posesorului ca proprietar, n baza c"ruia se intabuleaz" dreptul de proprietate. (3) n cazul n care n perioada de afi!are s-a formulat contesta#ie cu privire la calitatea de posesor, iar aceasta este nso#it" de dovada sesiz"rii instan#ei de judecat", cu privire la obiectul contesta#iei, oficiul nu va mai solicita notarului public eliberarea certificatului prev"zut la alin. (2), registratorul procednd n condi#iile alin. (4). Contesta#ia se poate formula numai cu privire la calitatea de posesor, iar lipsa dovezii contestatarului c" s-a adresat instan#ei de judecat" atrage respingerea contesta#iei de c"tre oficiul teritorial !i solicitarea de c"tre acesta a eliber"rii certificatului. Eliberarea certificatului de c"tre notarul public se face dup" expirarea termenului de solu#ionare a contesta#iilor cu privire la posesor sau a cererilor de rectificare, la solicitarea oficiului teritorial !i pe baza urm"toarelor documente ata!ate n copie certificat" cererii: a) adeverin#" din care s" rezulte c": (i) s-a ndeplinit procedura de afi!are a documentelor tehnice ale cadastrului n care se nscriu informa#iile cu privire la imobile !i posesorii acestora, precum !i faptul c" posesorii nu au fost contesta#i; (ii) nu s-au formulat contesta#ii sau cereri de rectificare cu privire la posesie; b) planul cadastral al sectorului cadastral n care este situat imobilul, ntocmit de c"tre persoana autorizat" s" execute lucr"rile de cadastru, verificat !i avizat de c"tre oficiul teritorial; c) certificatul eliberat de prim"ria n a c"rei raz" teritorial" este situat imobilul, din care s" rezulte c": (i) posesorul este cunoscut c" de#ine imobilul sub nume de proprietar; (ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost nscris n eviden#e ca fiind n domeniul privat al statului sau al unit"#ilor administrativ-teritoriale; d) declara#ia pe propria r"spundere a posesorului, dat" n form" autentic", prin care acesta declar" c": (i) posed" imobilul sub nume de proprietar; (ii) este sau nu c"s"torit; n cazul n care este c"s"torit, va preciza !i regimul matrimonial; (iii) nu a nstr"inat sau grevat imobilul; (iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic; (v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu; (vi) imobilul este de#inut sau nu pe cote-p"r#i; n cazul n care imobilul este de#inut pe cote-p"r#i, to#i posesorii vor declara ntinderea cotelor; (vii) nscrisul doveditor al posesiei provine de la p"r#ile semnatare ale acestuia; n cazul n care nu exist" nscris doveditor, va declara c" nu de#ine !i nu are cuno!tin#" de existen#a unui astfel de nscris;

e) nscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma n care este ntocmit, atunci cnd acesta exist"; f) copie de pe actele de identitate !i stare civil". (4) Dac" dreptul posesorului este contestat sau notarul public refuz" emiterea certificatului prev"zut la alin. (2), se va proceda la notarea posesiei faptice n favoarea posesorului, n conformitate cu documentele prev"zute la alin. (3), precum !i la notarea contesta#iei !i a ac#iunii civile nregistrate la instan#a competent" sau, dup" caz, a ncheierii notariale de respingere. n acest caz, oficiul teritorial va nainta instan#ei documentele tehnice privitoare la imobilul n cauz". (5) n cazul prev"zut la alin. (4) dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, n urm"toarele condi#ii: a) din oficiu, la mplinirea unui termen de 5 ani de la momentul not"rii n cartea funciar", dac" nu a fost notat niciun litigiu prin care se contest" nscrierile din cartea funciar"; b) la cerere, n baza actului de proprietate, a certificatului prev"zut la alin. (2) sau n temeiul hot"rrii judec"tore!ti definitive !i irevocabile. (6) R"spunderea pentru autenticitatea !i veridicitatea actelor !i procedurilor care stau la baza emiterii certificatului de nscriere n cartea funciar" a posesorului ca proprietar revine oficiului !i, dup" caz, persoanei autorizate s" execute lucr"rile de cadastru sau primarului. (7) Procedura prin care se constat" c" posesorul este considerat proprietar se stabile!te prin protocol ncheiat ntre Agen#ia Na#ional" !i Uniunea Na#ional" a Notarilor Publici din Romnia. Protocolul se aprob" prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen#iei Na#ionale !i hot"rre a Consiliului Uniunii Na#ionale a Notarilor Publici din Romnia !i se public" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (8) Dispozi#iile alin. (1)-(6) nu se aplic" imobilelor din patrimoniul statului sau al unit"#ii administrativ-teritoriale, care se nscriu n baza actelor juridice prev"zute de lege. (9) Dispozi#iile alin. (1)-(6) nu se aplic" imobilelor nemprejmuite situate n extravilan care au f"cut obiectul legilor fondului funciar. n acest caz, surplusul de teren r"mne la dispozi#ia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, care poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferen#a de teren celor din tarla, n baza hot"rrii comisiei, dup" solu#ionarea eventualelor contesta#ii. (10) n cazul imobilelor ai c"ror proprietari, posesori sau al#i de#in"tori nu pot fi identifica#i cu ocazia efectu"rii din oficiu a lucr"rilor de cadastru, dreptul de proprietate se va nscrie provizoriu n favoarea unit"#ii administrativ-teritoriale. n acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, n baza unei documenta#ii care va cuprinde: a) identificarea imobilului n planul cadastral, n scopul de a certifica faptul c" imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan; b) actul care atest" dreptul de proprietate;

c) certificatul prin care se atest" c" imobilul este nregistrat n eviden#ele fiscale sau, dup" caz, n registrul agricol, eliberat de primarul unit"#ii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.

Punere n aplicare Art. 13. - prin Protocol 429312/2010 : IV2. Procedura eliber#rii certificatului pentru nscrierea n cartea funciar# a posesorului ca proprietar, n cadrul lucr#rilor de nregistrare sistematic# a imobilelor, n aplicarea dispozi!iilor art. 111 din Legea cadastrului "i publicit#!ii imobiliare nr. 7/1996. n cadrul unit#!ilor administrativ-teritoriale stabilite prin Programul na!ional de cadastru "i carte funciar#, realizat pe baza strategiei ANCPI, notarii publici pot elibera certificate pentru nscrierea n cartea funciar# a posesorilor ca proprietari "i certificate de legatar sau mo"tenitor, n baza c#rora oficiile teritoriale intabuleaz# dreptul de proprietate n cartea funciar#. ANCPI va comunica UNNPR anual, pn# la data de 31 martie, sau ori de cte ori se impune lista actualizat# a unit#!ilor administrativ-teritoriale n care se desf#"oar# lucr#ri de nregistrare sistematic#, incluse n programul na!ional conform strategiei ANCPI. Lista actualizat# se va afi"a "i pe pagina de internet www.ancpi.ro Eliberarea certificatului pentru nscrierea n cartea funciar# a posesorului ca proprietar se ndepline"te de c#tre notarii publici, la sesizarea scris# a oficiului teritorial, dup# expirarea termenului de solu!ionare a contesta!iilor cu privire la calitatea de posesor sau, dup# caz, a termenului de solu!ionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice cadastrale, pe baza documentelor prev#zute de art. 111 alin. (3) din Legea cadastrului "i publicit#!ii imobiliare nr. 7/1996, republicat#, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare, ata"ate n copie certificat# pentru conformitate cu originalul de c#tre persoana mputernicit# din cadrul oficiului teritorial. Modelul adeverin!ei emise de oficiul de cadastru "i publicitate imobiliar#, din care rezult# c# s-a ndeplinit procedura de afi"are a documentelor tehnice ale cadastrului, cuprinznd informa!iile cu privire la imobile "i posesorii acestora "i faptul c# nu s-au formulat contesta!ii sau cereri de rectificare cu privire la posesie, este prev#zut n anexa nr. 1. Eliberarea certificatului pentru nscrierea n cartea funciar# a posesorului ca proprietar este permis# pentru: - imobilele situate n intravilan, fie c# acestea sunt mprejmuite sau nemprejmuite, indiferent dac# au f#cut sau nu obiectul legilor fondului funciar; - imobilele mprejmuite situate n extravilan, indiferent dac# au f#cut sau nu obiectul legilor fondului funciar;

- imobilele nemprejmuite situate n extravilan, cu excep!ia celor care au f#cut obiectul legilor fondului funciar. Dispozi!iile referitoare la eliberarea certificatului nu se aplic# imobilelor nemprejmuite situate n extravilan care au f#cut obiectul legilor fondului funciar, imobilelor aflate n domeniul public sau privat al statului sau al unit#!ii administrativteritoriale, imobilelor scoase din circuitul juridic "i imobilelor care fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul instan!elor de judecat#. Plata onorariilor "i a tarifelor n vederea eliber#rii certificatelor "i a dezbaterii procedurilor succesorale se face de c#tre ANCPI, din sumele alocate de la bugetul de stat cu aceast# destina!ie, precum "i din alte surse financiare alocate din bugetele unit#!ilor administrativ-teritoriale sau din surse interna!ionale, conform art. 8 alin. (3) coroborat cu art. 8 alin. (151) din Legea cadastrului "i publicit#!ii imobiliare nr. 7/1996, republicat#, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare. Plata onorariilor percepute n vederea eliber#rii certificatului pentru nscrierea n cartea funciar# a posesorului ca proprietar "i a certificatului de mo"tenitor sau legatar se face n termen de 30 de zile de la data eliber#rii. Cuantumul onorariilor notariale ce se vor percepe pentru eliberarea certificatului pentru nscrierea n cartea funciar # a posesorului ca proprietar este de 50 lei/certificat. Pentru emiterea certificatului de mo"tenitor, cu ocazia dezbaterii succesiunilor n cadrul lucr#rilor de nregistrare sistematic#, cuantumul onorariului notarial este de 150 lei/ autorul succesiunii. ANEXA Nr. 4 la protocolul de colaborare Modelul adeverin!ei emise de oficiul de cadastru "i publicitate imobiliar# Oficiul de Cadastru "i Publicitate Imobiliar# ....................................... Stimat# doamn# notar public,/ Stimate domn notar public, V# comunic#m c# la data de ................., conform dispozi!iilor art. 112 alin. (1) din Legea cadastrului "i a publicit#!ii imobiliare nr. 7/1996, republicat#, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare, s-a ndeplinit procedura de afi"are a documentelor tehnice ale cadastrului ntocmite pentru imobilul situat n localitatea ................., adresa po"tal# ................., n suprafa!# de ................., avnd identificator unic (nr. cadastral) ................., precum "i faptul c# posesorul/posesorii acestui imobil (nume, prenume, CNP) ................. nu a/au fost contestat/contesta!i. Preciz#m c# nu s-au formulat contesta!ii cu privire la calitatea de posesor sau cereri de rectificare a documentelor tehnice cadastrale referitoare la imobilul identificat mai sus.

V# rug#m s# elibera!i certificatul privind nscrierea n cartea funciar# a posesorului/posesorilor ca proprietar/proprietari al/ai imobilului men!ionat mai sus. Anex#m n copie certificat# urm#toarele documente: a) planul cadastral al sectorului cadastral; b) certificatul eliberat de Prim#ria .................; c) declara!ia pe propria r#spundere a posesorului; d) nscrisul doveditor al posesiei (atunci cnd acesta exist#); e) copie de pe actele de identitate "i de stare civil#.
Director ................................... (nume !i prenume) .................................... (semn"tura !i !tampila)

Art. 14. - (1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afi!eaz", prin grija oficiului teritorial, la prim"ria unit"#ii administrativ-teritoriale n cauz". n regiunile de transcrip#iuni !i inscrip#iuni imobiliare, titularii sarcinilor nscrise n vechile registre de publicitate imobiliar" vor solicita transcrierea acestora n c"r#ile funciare, n termen de 30 de zile de la afi!are. Prin sarcini se n#elege ipotecile, privilegiile, soma#iile, sechestrele, litigiile !i orice acte juridice nscrise n vechile registre de publicitate imobiliar". (2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formuleaz" n termen de 30 de zile de la afi!are, n scris, !i sunt nso#ite de documente doveditoare. Oficiul teritorial solu#ioneaz" cererile de rectificare n termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de afi!are, prin proces-verbal care face parte integrant" din ncheierea de nscriere din oficiu n cartea funciar". Pentru solu#ionarea cererilor de rectificare, reprezentan#ii persoanei autorizate s" execute lucr"ri de cadastru coopereaz" cu reprezentan#ii unit"#ii administrativteritoriale, cu Camera Notarilor Publici !i cu oficiul teritorial. (3) ncheierea de carte funciar" poate fi atacat" cu plngere, n termen de 15 zile de la comunicare. Dispozi#iile art. 31 alin. (3) !i (4) se aplic" n mod corespunz"tor. (4) nscrierea n cartea funciar" se face din oficiu, dup" finalizarea lucr"rilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral !i dup" expirarea termenului de solu#ionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, conform unui regulament*) aprobat prin ordin al directorului general al Agen#iei Na#ionale. Directorul general al Agen#iei Na#ionale poate emite instruc#iuni cu

privire la modul de lucru n cadrul lucr"rilor de cadastru. ___________ *) A se vedea Regulamentul privind nscrierea din oficiu n cartea funciar" dup" finalizarea lucr"rilor de cadastru, aprobat prin Ordinul directorului general al Agen#iei Na#ionale de Cadastru !i Publicitate Imobiliar" nr. 844/2010, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 823 din 9 decembrie 2010. ___________ Pus n aplicare prin Regulament din 30/11/2010 ncepnd cu 07.02.2013. (5) R"spunderea pentru corectitudinea ntocmirii documentelor tehnice ale cadastrului !i pentru coresponden#a acestora cu realitatea din teren, precum !i pentru identificarea limitelor imobilelor n concordan#" cu actele juridice puse la dispozi#ie de de#in"tori revine persoanei autorizate s" execute lucr"ri de specialitate. Art. 15. - (1) De la data deschiderii c"r#ilor funciare din oficiu, registrele de transcrip#iuni !i inscrip#iuni, c"r#ile funciare !i orice alte eviden#e de cadastru !i publicitate imobiliar" se vor nlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral !i noile c"r#i funciare. Vechile eviden#e se p"streaz" n arhiva biroului teritorial !i pot fi consultate pentru istoric. Identificarea !i numerotarea imobilelor cuprinse n titlurile de proprietate emise n baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri !i alte eviden#e cadastrale !i de publicitate imobiliar" anterioare realiz"rii cadastrului !i deschiderii noilor c"r#i funciare !i pierd valabilitatea. (2) Sarcinile care sunt stinse prin mplinirea termenului sau din orice alt motiv nu vor mai fi nscrise n c"r#ile funciare, iar dac" sau nscris, acestea vor fi radiate la cererea proprietarului imobilului, a oric"rei persoane interesate sau din oficiu. (3) n cazul imobilelor nscrise n cartea funciar" ca urmare a finaliz"rii lucr"rilor de nregistrare sistematic" pe unitatea administrativ-teritorial" respectiv", dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciar". Dovada delimit"rii unui imobil fa#" de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral. Art. 16. - Registrul cadastral al imobilelor !i planul cadastral stau la baza complet"rii sau, dup" caz, a ntocmirii din oficiu a c"r#ilor funciare, la finalizarea m"sur"torilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile !i registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unit"#ilor administrativteritoriale. Art. 17. - Agen#ia Na#ional" !i oficiile teritoriale din subordine au obliga#ia de a furniza, la cerere, organelor abilitate eviden#ele necesare stabilirii valorii de impunere. Art. 18. - Completarea, modernizarea !i men#inerea n stare de utilizare a re#elei geodezice na#ionale necesare ntocmirii !i #inerii la zi a planurilor cadastrale !i h"r#ilor topografice se realizeaz" sub coordonarea Agen#iei Na#ionale.

Art. 19. - Oficiul teritorial controleaz", avizeaz" !i recep#ioneaz", dup" caz, lucr"rile de geodezie, topografie, cadastru !i cartografie. Art. 20. - Modul de avizare, verificare !i recep#ie a lucr"rilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei !i cartografiei se stabile!te prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agen#iei Na#ionale, cu consultarea uniunii profesionale nfiin#ate prin lege special". TITLUL II Publicitatea imobiliar" CAPITOLUL I Eviden#a cadastral-juridic" Art. 21. - (1) Publicitatea imobiliar" ntemeiat" pe sistemul de eviden#" a cadastrului are ca obiect nscrierea n cartea funciar" a actelor !i faptelor juridice referitoare la imobilele din aceea!i unitate administrativ-teritorial", n scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, dup" caz, al opozabilit"#ii fa#" de ter#i a acestor nscrieri. (2) Publicitatea imobiliar" se efectueaz" de c"tre birourile de cadastru !i publicitate imobiliar" pentru imobilele situate n raza de activitate a acestora. (3) C"r#ile funciare ntocmite !i numerotate pe teritoriul administrativ al fiec"rei localit"#i alc"tuiesc, mpreun", registrul cadastral de publicitate imobiliar" al acestui teritoriu, ce se #ine de c"tre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial n a c"rui raz" teritorial" de activitate este situat imobilul respectiv. (4) Acest registru se ntrege!te cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicnd num"rul cadastral al imobilelor !i num"rul de ordine al c"r#ilor funciare n care sunt nscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor !i cu o map" n care se p"streaz" cererile de nscriere, mpreun" cu un exemplar al nscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse nscrierii. Art. 22. - (1) Activitatea de publicitate imobiliar" n cadrul oficiilor teritoriale este ndeplinit" de registratori de carte funciar", denumi#i n continuare registratori, numi#i prin ordin al directorului general al Agen#iei Na#ionale, n urma unui concurs organizat de aceasta. Asisten#ii-registratori efectueaz" nscrierile n cartea funciar" n baza dispozi#iilor date de registratori, elibereaz" extrasele de carte funciar" !i certificatele de sarcini !i ndeplinesc alte atribu#ii stabilite prin reglement"ri specifice.

(2) Num"rul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabile!te prin ordin al directorului general al Agen#iei Na#ionale. (3) n cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliar" este n responsabilitatea unui registrator-!ef, iar n cadrul birourilor teritoriale, n responsabilitatea unui registrator coordonator, numi#i prin ordin al directorului general al Agen#iei Na#ionale, n urma unui concurs. (4) Poate fi numit" registrator persoana care ndepline!te n mod cumulativ urm"toarele condi#ii: a) are cet"#enia romn" !i are capacitatea drepturilor civile; b) este licen#iat n drept; c) nu are antecedente penale; d) se bucur" de o bun" reputa#ie; e) cunoa!te limba romn"; f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea func#iei; g) a ndeplinit timp de 5 ani func#ia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani func#ia de notar public, judec"tor, procuror, avocat, consilier juridic sau alt" func#ie de specialitate juridic". (5) Vechimea n func#ia de registrator de carte funciar", respectiv n func#ia de asistent-registrator principal constituie vechime n specialitate juridic", cu condi#ia ca persoana n cauz" s" aib" studii superioare de specialitate juridic". (6) Pn" la data organiz"rii concursului, registratorii pot fi numi#i din cadrul angaja#ilor serviciilor de publicitate imobiliar" care, de!i nu ndeplinesc condi#iile de studii, au cel pu#in 5 ani de experien#" n domeniul publicit"#ii imobiliare. (7) Registratorul r"spunde pentru activitatea sa, n condi#iile legii. (8) Angaja#ilor Agen#iei Na#ionale !i ai unit"#ilor subordonate le este interzis s" instrumenteze cauzele n care beneficiari sunt ei sau so#ul/so#ia, rudele sau afinii pn" la gradul al treilea inclusiv, persoanele juridice la care ei ori una dintre persoanele men#ionate anterior de#in calitatea de ac#ionari, asocia#i, directori sau administratori, precum !i cauzele care au ca obiect documenta#ii ntocmite de ei anterior dobndirii calit"#ii de salariat al institu#iei, de persoanele fizice autorizate care sunt so#/so#ie, rud" sau afin pn" la gradul al treilea inclusiv cu ace!tia ori de persoanele juridice autorizate la care ei sau una dintre persoanele men#ionate anterior de#in calitatea de ac#ionari, asocia#i, directori sau administratori. (9) n cazul n care se afl" n una dintre situa#iile prev"zute la alin. (8), angajatul este obligat s" se ab#in" !i s" n!tiin#eze de ndat", n scris, conducerea institu#iei, pentru repartizarea lucr"rii unei alte persoane. (10) Angaja#ilor Agen#iei Na#ionale !i ai unit"#ilor subordonate le este interzis s" execute, n calitate de persoane fizice autorizate sau de exper#i judiciari, lucr"ri de specialitate de natura celor prev"zute la art. 4 lit. a) !i b). (11) n cadrul Agen#iei Na#ionale func#ioneaz" Direc#ia de publicitate imobiliar", care organizeaz", coordoneaz" !i controleaz" activitatea de publicitate imobiliar" din cadrul oficiilor teritoriale, n vederea respect"rii legilor !i reglement"rilor n materie.

Art. 23. - Cartea funciar" este alc"tuit" din titlu, indicnd num"rul ei !i numele localit"#ii n care este situat imobilul, precum !i din 3 p"r#i: A. partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde: a) num"rul de ordine !i cel cadastral al imobilului; b) suprafa#a imobilului, reie!it" din m"sur"tori cadastrale, destina#ia, categoriile de folosin#" !i, dup" caz, construc#iile. Scoaterea definitiv" !i temporar" din circuitul agricol a imobilelor situate n intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autoriza#ia de construire. Con#inutul documenta#iilor de scoatere definitiv"/temporar" din circuitul agricol, precum !i schimbarea categoriei de folosin#" a imobilelor situate n intravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen#iei Na#ionale, care se public" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Scoaterea definitiv"/temporar" din circuitul agricol !i schimbarea categoriei de folosin#" a imobilelor situate n extravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii !i dezvolt"rii rurale !i al directorului general al Agen#iei Na#ionale, care se public" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I; c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a c"r#ii funciare, ntocmit" conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen#iei Na#ionale, care se public" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I; B. partea a II-a, referitoare la nscrierile privind dreptul de proprietate !i alte drepturi reale, care cuprinde: a) numele proprietarului; b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum !i men#ionarea nscrisului pe care se ntemeiaz" acest drept; c) str"mut"rile propriet"#ii; d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune !i dreptul de folosin#" cu titlu gratuit, corespunz"toare propriet"#ii publice; e) servitu#ile constituite n folosul imobilului; f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum !i ac#iunile privitoare la proprietate; g) recep#ia propunerii de dezmembrare ori de comasare !i respingerea acesteia, respingerea cererii de recep#ie !i/sau de nscriere, n cazul imobilelor cu carte funciar" deschis"; h) obliga#ii de a nu face; interdic#iile de nstr"inare, grevare, nchiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare !i amenajare; i) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil !i clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil; j) orice modific"ri, ndrept"ri sau nsemn"ri ce s-ar face n titlu, n partea I sau a II-a a c"r#ii funciare, cu privire la nscrierile

f"cute; C. partea a III-a, referitoare la nscrierile privind dezmembr"mintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garan#ie !i sarcini, care va cuprinde: a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abita#ie, servitu#ile n sarcina fondului aservit, ipoteca !i privilegiile imobiliare, precum !i loca#iunea !i cesiunea de crean#"; b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum !i ac#iunile privitoare la drepturile reale nscrise n aceast" parte; c) sechestrul, urm"rirea imobilului sau a veniturilor sale; d) orice modific"ri, ndrept"ri sau nsemn"ri ce s-ar face cu privire la nscrierile f"cute n aceast" parte. Art. 24. - (1) nscrierile n cartea funciar" sunt: intabularea, nscrierea provizorie !i notarea. (2) Cazurile, condi#iile !i regimul juridic al acestor nscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de nscriere n cartea funciar", de prezenta lege !i de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen#iei Na#ionale. (3) Dreptul de proprietate !i celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor nscrie n cartea funciar" pe baza nscrisului autentic notarial sau a certificatului de mo!tenitor, ncheiate de un notar public n func#ie n Romnia, a hot"rrii judec"tore!ti r"mase definitiv" !i irevocabil" sau pe baza unui act emis de autorit"#ile administrative, n cazurile n care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis n mod valabil. (4) Drepturile reale imobiliare !i promisiunea de a ncheia un contract avnd ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept n leg"tur" cu acesta, nscrise n baza unor acte juridice n care p"r#ile au stipulat rezilierea sau rezolu#iunea n baza unor pacte comisorii, se radiaz" n baza unei: a) declara#ii n form" autentic" a p"r#ilor; b) ncheieri de certificare fapte, prin care notarul public constat" ndeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea p"r#ii interesate; c) hot"rri judec"tore!ti. ___________ Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonan#" de urgen#" nr. 121/2011 ncepnd cu 02.05.2013. (5) Abrogat prin alineatul din Lege nr. 221/2013 ncepnd cu 20.07.2013. ___________ Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonan#" de urgen#" nr. 121/2011 ncepnd cu 02.05.2013. Art. 25. - Proprietarii unor imobile nvecinate, n vederea unei mai bune exploat"ri a acestora, pot s" le alipeasc" ntr-un imobil, n

baza unei documenta#ii cadastrale !i a actului autentic, ntocmite n condi#iile legii. (2) Actele de alipire !i dezlipire a imobilelor nscrise n cartea funciar" se ncheie n form" autentic". ___________ Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonan#" de urgen#" nr. 4/2013 ncepnd cu 01.07.2013. Art. 26. - (1) Dac" un imobil cu construc#ie - condominiu -, din care unele p"r#i sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se ntocme!te o carte funciar" colectiv" pentru ntreaga construc#ie, !i cte o carte funciar" individual" pentru fiecare proprietate individual" care poate fi reprezentat" din apartamente sau spa#ii cu alt" destina#ie dect cea de locuin#"; prin asimilare, poate fi definit condominiu !i un tronson cu una sau mai multe sc"ri, din cadrul cl"dirii de locuit, n condi#iile n care se poate delimita proprietatea comun". (2) Dreptul de proprietate comun" for#at" !i perpetu" pe p"r#ile comune ale unui imobil se valorific" numai mpreun" cu dreptul de proprietate exclusiv" care poart" asupra acestuia sau a unei p"r#i determinate din acesta. (3) *) Prin excep#ie de la dispozi#iile alin. (2) !i prin derogare de la prevederile art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind nfiin#area, organizarea !i func#ionarea asocia#iilor de proprietari, cu modific"rile ulterioare, ncetarea destina#iei de folosin#" comun" pentru p"r#ile comune din cl"dirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hot"r motivat, cu o majoritate de dou" treimi din num"rul coproprietarilor. 4) *) n cazul prev"zut la alin. (3), devin aplicabile dispozi#iile privitoare la coproprietatea obi!nuit" !i temporar". Cu toate acestea, nstr"inarea sau ipotecarea se poate realiza dac" exist" o majoritate de dou" treimi din num"rul coproprietarilor. (5) *) n cazurile prev"zute la alin. (3) !i (4), coproprietarii care nu au votat ori, dup" caz, s-au opus la nstr"inare sau ipotecare au dreptul la o desp"gubire just", stabilit" pe cale conven#ional" ori, n caz de nen#elegere, pe cale judec"toreasc". (6) *) Constatarea ncet"rii destina#iei de folosin#" comun" pentru aceste p"r#i se face prin hot"rre a adun"rii generale a asocia#iei de proprietari, adoptat" cu o majoritate de dou" treimi din num"rul coproprietarilor. ___________ *) Alineatele (3)-(6) ale articolului 45 (devenit prin renumerotare art. 26) au fost declarate neconstitu#ionale prin Decizia Cur#ii Constitu#ionale nr. 1.514 din 15 noiembrie 2011 referitoare la excep#ia de neconstitu#ionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului !i a publicit"#ii imobiliare nr. 7/1996, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2012. (7) Imobilul, respectiv partea din imobil rezultat/" din nstr"inare se va nscrie n cartea funciar" urmnd procedura cadastraljuridic" reglementat" la alin. (1).

(8) Opera#iunea de mp"r#ire a unei construc#ii - condominiu n mai multe unit"#i individuale se nume!te apartamentare. Opera#iunea de mp"r#ire a unei unit"#i individuale n mai multe unit"#i individuale noi se nume!te subapartamentare. Aceste opera#iuni se fac n baza unei documenta#ii cadastrale !i a actului autentic, ntocmite n condi#iile legii. Art. 27. - (1) Imobilele ce apar#in domeniului public !i domeniului privat al statului sau, dup" caz, al unit"#ii administrativ-teritoriale se vor nscrie n c"r#i funciare speciale ale unit"#ii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excep#iile prev"zute de lege. (2) C"r#ile funciare speciale se #in de c"tre birourile teritoriale ale oficiului teritorial. CAPITOLUL II Procedura de nscriere n cartea funciar" Art. 28. - (1) Cererea de nscriere n cartea funciar" se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial !i va fi nso#it" de nscrisul original sau de copia legalizat" de pe acesta, prin care se constat" actul sau faptul juridic a c"rui nscriere se cere; copia legalizat" se va p"stra n mapa biroului teritorial. (2) n cazul hot"rrii judec"tore!ti, se va prezenta o copie legalizat", cu men#iunea c" este definitiv" !i irevocabil". (3) Cererile de nscriere se vor nregistra de ndat" n registrul de intrare, cu men#ionarea datei !i a num"rului care rezult" din ordinea cronologic" a depunerii lor. (4) nscrierile n cartea funciar" se efectueaz" la cererea p"r#ilor interesate, cu excep#ia cazurilor n care legea prevede nscrierea din oficiu; cererea de nscriere se va transmite la biroul teritorial n circumscrip#ia c"ruia este situat imobilul. (5) Intabularea sau nscrierea provizorie poate fi cerut" de orice persoan" care, potrivit nscrisului original, hot"rrii judec"tore!ti sau hot"rrii autorit"#ii administrative, urmeaz" s" str"mute, s" constituie, s" modifice, s" dobndeasc" sau s" sting" un drept tabular. (6) nscrierea unui drept sau radierea unei sarcini poate fi cerut": a) de mandatarul general al celui ndrituit; b) de oricare dintre titularii aceluia!i drept. (7) Creditorul a c"rui crean#" cert" !i exigibil" este dovedit" printr-un nscris sau printr-o hot"rre judec"toreasc", ori n cazurile anume prev"zute de lege printr-o decizie a autorit"#ii administrative, va putea cere instan#ei, n numele !i n folosul debitorului s"u, nscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini. (8) Debitorul care a pl"tit valabil crean#a ipotecar" a unui cesionar nenscris n cartea funciar" poate cere radierea ipotecii, dac" nf"#i!eaz" nscrisul original al cesiunii !i chitan#a doveditoare a pl"#ii.

Art. 29. - (1) n cazul n care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau nscrierea provizorie prin ncheiere, dac" nscrisul ndepline!te urm"toarele condi#ii limitative: a) este ncheiat cu respectarea condi#iilor de form" prev"zute de lege; b) identific" corect numele sau denumirea p"r#ilor !i men#ioneaz" codul numeric personal, dac" este atribuit, num"rul de identificare fiscal", codul de nregistrare fiscal" ori codul unic de nregistrare, dup" caz, atribuit acestora; c) individualizeaz" imobilul printr-un num"r de carte funciar" !i un num"r cadastral sau topografic, dup" caz; d) este nso#it de o traducere legalizat", dac" actul nu este ntocmit n limba romn". n cazul actului autentic notarial, acesta trebuie s" fie ncheiat de un notar public n func#ie n Romnia; e) este nso#it, dup" caz, de o copie a extrasului de carte funciar" pentru autentificare, a extrasului de carte funciar" pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza ntocmirii actului, cu excep#ia cazului n care se face men#iune despre acestea n cuprinsul actului; f) este nso#it de dovada achit"rii tarifului de publicitate imobiliar", cu excep#ia scutirilor stabilite prin lege sau a situa#iei n care dovada ncas"rii tarifului se face conform procedurilor stabilite prin protocoale ncheiate potrivit art. 9 alin. (4) !i (5); g) ndeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a c"ror verificare se afl" n competen#a registratorului. (2) Directorul general al Agen#iei Na#ionale poate delega, prin ordin, asisten#ilor-registratori principali atribu#iile registratorilor. (3) ncheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea num"rului cadastral al imobilului !i al c"r#ii funciare, precum !i a p"r#ii c"r#ii funciare n care urmeaz" a se face nscrierea. De asemenea, se vor indica pozi#iile ce au fost radiate !i numele celui n favoarea sau mpotriva c"ruia s-au f"cut nscrierile, indiferent de felul lor. (4) n cazul n care identificarea cadastral" a imobilului nu este posibil", pe baza datelor existente, vor fi folosite documenta#ii cadastrale ntocmite !i recep#ionate conform prevederilor prezentei legi. (5) Hot"rrea judec"toreasc" definitiv" !i irevocabil" ce poart" men#iunea "conform cu originalul" se comunic" de ndat", din oficiu, biroului teritorial de c"tre instan#a care s-a pronun#at ultima asupra fondului, n vederea efectu"rii nscrierilor dispuse privitoare la drepturile reale tabulare, actele !i faptele juridice, precum !i la oricare raporturi juridice supuse publicit"#ii, referitoare la imobilele nscrise n cartea funciar". Art. 30. - (1) Dac" registratorul constat" c" actele depuse n justificarea cererii de nscriere n cartea funciar", precum !i aceasta din urm" nu ntrunesc condi#iile de form" cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o ncheiere motivat". (2) Registratorul va respinge cererea de nscriere a actului juridic a c"rui nulitate absolut" este prev"zut" n mod expres de lege sau pentru nendeplinirea unor condi#ii speciale prev"zute de reglement"rile n vigoare. (3) Despre respingerea cererii se face men#iune n registrul de intrare, n dreptul nregistr"rii acesteia, precum !i n cartea

funciar". Art. 31. - (1) ncheierea se comunic" celui care a cerut nscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum !i celorlalte persoane interesate potrivit men#iunilor din cartea funciar", cu privire la imobilul n cauz", n termen de 15 zile de la pronun#area ncheierii, dar nu mai trziu de 30 de zile de la data nregistr"rii cererii. (2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a ncheierii de admitere sau de respingere, n termen de 15 zile de la comunicare, care se solu#ioneaz" n termen de 20 de zile prin ncheiere de c"tre registratorul-!ef din cadrul oficiului teritorial n raza c"ruia este situat imobilul. n vederea solu#ion"rii cererii de reexaminare, persoana interesat" va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-!ef. (3) mpotriva ncheierii registratorului-!ef emise potrivit alin. (2) cei interesa#i sau notarul public pot formula plngere, n termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare !i plngerea mpotriva ncheierii se depun la biroul teritorial !i se nscriu din oficiu n cartea funciar". Oficiul teritorial este obligat s" nainteze plngerea judec"toriei n a c"rei raz" de competen#" teritorial" se afl" imobilul, nso#it" de dosarul ncheierii !i copia c"r#ii funciare. (4) Plngerea mpotriva ncheierii se poate depune de cei interesa#i sau notarul public !i direct la judec"toria n a c"rei raz" de competen#" teritorial" se afl" imobilul, situa#ie n care instan#a va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului ncheierii !i copia c"r#ii funciare, precum !i notarea plngerii n cartea funciar". (5) *) Hot"rrea pronun#at" de judec"torie poate fi atacat" numai cu apel. (6) *) Hot"rrea judec"toreasc" definitiv" se comunic", din oficiu, biroului teritorial de c"tre instan#a care s-a pronun#at ultima asupra fondului. (7) nscrierea f"cut" n temeiul acestei hot"rri judec"tore!ti !i produce efectele de la nregistrarea cererii de nscriere la biroul teritorial. (8) *) n cazul respingerii plngerii prin hot"rre judec"toreasc" definitiv", not"rile f"cute se radiaz" din oficiu. ___________ *) Intr" n vigoare la data de 15 februarie 2013, potrivit art. I pct. 1 !i 2 din Ordonan#a de urgen#" a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur" civil", precum !i pentru modificarea !i completarea unor acte normative conexe, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013. Art. 32. - Solu#ionarea plngerii mpotriva ncheierii de carte funciar", a ac#iunii n justificare tabular", n rectificare, precum !i presta#ie tabular" se face f"r" citarea oficiului teritorial. Art. 33. - (1) nscrierile !i radierile efectuate n c"r#ile funciare nu pot fi rectificate dect pe baza hot"rrii instan#ei judec"tore!ti

definitive !i irevocabile sau pe cale amiabil", n baza unei declara#ii date n form" autentic", de titularul tabular, respectiv de titular, n baza unei documenta#ii cadastrale. (2) Prevederile art. 31 se vor aplica n mod corespunz"tor. Art. 34. - (1) n cazul n care o carte funciar" urmeaz" a fi ntocmit" ori completat" prin nscrierea unui imobil care nu a fost cuprins n nicio alt" carte funciar", precum !i n cazul n care o carte funciar" a fost distrus", pierdut" ori a devenit nefolosibil", n tot sau n parte, din diferite cauze, ntocmirea, completarea !i reconstituirea, dup" caz, se fac de c"tre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesa#i, pe baza unei ncheieri. n acest scop se folosesc toate nscrisurile !i documenta#iile tehnice existente, privitoare la imobilele n cauz", precum !i situa#ia dreptului de proprietate. (2) ncheierea poate fi atacat", dup" caz, n condi#iile art. 31 alin. (2). Art. 35. - (1) Notarul public care a ntocmit un act prin care se transmite, se modific", se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat s" cear", din oficiu, nscrierea n cartea funciar". n acest scop, va trimite cererea de nscriere a actului respectiv, n ziua ntocmirii lui sau cel mai trziu n urm"toarea zi lucr"toare, la biroul teritorial n a c"rui raz" de activitate se afl" imobilul. Despre exercitarea acestei obliga#ii se va face men#iune expres" n cuprinsul actului sau, dup" caz, al certificatului de mo!tenitor. Men#iunea se va face n cazul n care pentru bunurile din masa succesoral" s-a deschis carte funciar" sau exist" documenta#ie cadastral". La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modific" sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciar" pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucr"toare de la data nregistr"rii cererii, sau, dup" caz, un certificat de sarcini. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real imobiliar, precum !i n cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele nscrise n cartea funciar" se va solicita extras de carte funciar" pentru informare. (2) n baza extrasului de carte funciar" pentru autentificare, notarul public poate efectua toate opera#iunile notariale necesare ntocmirii actului n vederea c"ruia acesta a fost solicitat. (3) Pe perioada valabilit"#ii extrasului de carte funciar" pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de nscriere n cartea funciar", cu excep#ia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Valabilitatea extrasului nceteaz", prin mplinirea termenului, la momentul nregistr"rii cererii de nscriere a actului notarial pentru care acesta a fost eliberat sau la cererea notarului public care a solicitat extrasul. (4) Cererile depuse n perioada de valabilitate a extrasului de carte funciar" pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost eliberat se solu#ioneaz", n condi#iile alin. (3), dup" expirarea termenului de valabilitate a extrasului, n ordinea !i cu procedura prev"zute de lege. (5) Instan#a judec"toreasc" va transmite, n termen de 3 zile, hot"rrea r"mas" definitiv" !i irevocabil", constitutiv" sau declarativ" asupra unui drept real imobiliar, la biroul teritorial n a c"rui raz" de activitate se afl" imobilul.

(6) Instan#a judec"toreasc" nu va trece la dezbaterea n fond a ac#iunii privind desfiin#area actului juridic supus nscrierii, dac" acesta nu a fost nscris, n prealabil, pentru informare, n cartea funciar". Art. 36. - (1) Dreptul de proprietate asupra construc#iilor se nscrie n cartea funciar" n baza autoriza#iei de construire !i a procesului-verbal de recep#ie la terminarea lucr"rilor semnat de reprezentantul autorit"#ii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea local" pe raza c"reia este edificat" construc#ia, precum !i a unei documenta#ii cadastrale. (2) Construc#iile realizate nainte de 1 august 2001, care este data intr"rii n vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea !i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut"rii lucr"rilor de construc#ii !i unele m"suri pentru realizarea locuin#elor, se intabuleaz", n lipsa autoriza#iei de construire, n baza certificatului de atestare fiscal" prin care se atest" achitarea tuturor obliga#iilor fiscale de plat" datorate autorit"#ii administra#iei publice locale n a c"rei raz" se afl" situat" construc#ia, precum !i a documenta#iei cadastrale. ___________ Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonan#" de urgen#" nr. 121/2011 ncepnd cu 02.05.2013. (3) Dreptul de proprietate asupra construc#iilor se poate nscrie n cartea funciar" !i pe stadii de execu#ie, n baza urm"toarelor documente: a) certificatului de atestare a stadiului realiz"rii construc#iei, eliberat de primarul unit"#ii administrativ-teritoriale; b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realiz"rii construc#iei; c) documenta#iei cadastrale. (4) Ipoteca se poate nscrie numai asupra unui imobil n ntregul s"u sau asupra cotei-p"r#i apar#innd unui coproprietar. Dac" ipoteca s-a constituit asupra unei p"r#i din construc#ie, ea va fi nscris" att asupra acesteia, ct !i asupra cotei corespunz"toare din p"r#ile comune indivize. (5) Ipoteca constituit" asupra unui bun viitor se poate intabula n condi#iile legii privind creditul ipotecar pentru investi#iile imobiliare, dac" n prealabil a fost notat" existen#a autoriza#iei de construire !i notarea procesului-verbal de recep#ie par#ial". (6) n toate cazurile cnd prin lege se acord" un privilegiu imobiliar sau o ipotec" legal" pentru garantarea vreunui drept sau crean#e, acestea se vor nscrie din oficiu n cartea funciar", cu excep#ia situa#iei n care p"r#ile renun#" n mod expres la acest beneficiu; nscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regul", n temeiul nscrisului din care rezult" crean#a privilegiat" sau care confer" dreptul de a lua o inscrip#ie ipotecar". (7) Persoana fizic" ce a mprumutat, n baza unui contract ncheiat n form" autentic", o sum" de bani pentru dobndirea unui imobil are asupra imobilului astfel dobndit un drept de ipotec" pentru restituirea mprumutului. (8) Privilegiile sau ipotecile legale se vor nscrie pentru suma prev"zut" n nscris; dac" crean#a nu este determinat", pentru

suma maxim" ar"tat" n cerere, precum !i cuantumul dobnzii. n toate cazurile, privilegiile se nscriu !i cap"t" rang numai n condi#iile determinate de legea care le-a instituit, iar n lipsa vreunei men#iuni n aceast" lege, ele primesc rang potrivit dispozi#iilor legale privitoare la nscrierea ipotecilor. (9) Cnd n nscrisul doveditor al vnz"rii se nvedereaz" c" pre#ul nu a fost pl"tit ori nu a fost pl"tit n ntregime, privilegiul pentru garantarea pre#ului datorat se nscrie din oficiu, n folosul vnz"torului. (10) Dac" vnzarea a fost desfiin#at", privilegiul se va radia din oficiu. (11) Dispozi#iile alin. (6) se vor aplica n mod corespunz"tor n cazul schimbului sau mp"r#elii, pentru diferen#a de valoare datorat" n bani. (12) Promitentul achizitor al imobilului nscris n cartea funciar" va putea cere, n temeiul nscrisului original al promisiunii de a contracta ncheiate cu cel nscris n cartea funciar", nscrierea ipotecii legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei pl"tite n contul acesteia. n acest caz, ipoteca se nscrie n termenul !i condi#iile prev"zute de Codul civil pentru notarea promisiunii de a contracta !i se radiaz", din oficiu, dac" imobilul este dobndit de c"tre promitentul achizitor ori, n cadrul vnz"rii silite, de c"tre un ter# care nu este #inut s" r"spund" de obliga#iile debitorului. (13) Dreptul de ipotec" se radiaz" n condi#iile art. 885 alin. (2) din Codul civil, cu excep#ia ipotecilor constituite n favoarea autorit"#ilor administra#iei publice centrale !i locale, care se pot radia n baza acordului titularului exprimat prin nscris oficial emis de institu#ia n cauz", care poart" semn"tura conduc"torului institu#iei sau a persoanei delegate de acesta, num"rul !i data nregistr"rii. (14) Privilegiul pentru garantarea pre#ului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus mp"r#elii se va nscrie n temeiul actului de adjudecare. (15) Coproprietarul, n afar" de cazurile prev"zute la alin. (11) !i (14), va putea cere, n temeiul nscrisului original de partaj !i al copiei legalizate a cererii de chemare n garan#ie, nscrierea ipotecii legale asupra imobilelor pe care ceilal#i coproprietari le-au dobndit prin efectul partajului, pentru garantarea crean#ei rezultnd din evic#iune. (16) Arhitec#ii !i antreprenorii vor putea cere, n temeiul nscrisului original doveditor al contractului ncheiat cu titularul nscris n cartea funciar", nscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucr"rilor ce s-au obligat s" le fac", pentru garantarea pre#ului acestor lucr"ri. (17) n cazurile prev"zute la alin. (15) !i (16), registratorul de carte funciar" va ncuviin#a nscrierea provizorie a ipotecii legale pentru suma ar"tat" n nscrisul de partaj sau n contractul prev"zut la alin. (16), iar n lips", pentru o sum" maxim", ar"tat" n cererea de nscriere. n acest din urm" caz, titularul nscris n cartea funciar" va putea solicita direct, prin plngere, instan#ei competente potrivit art. 31 alin. (4) reducerea sumei maxime. Justificarea nscrierii provizorii se va face potrivit art. 899 alin. (2) din Codul civil.

(18) n cazul prev"zut la alin. (16), se va putea cere radierea nscrierii provizorii, potrivit art. 899 alin. (3) din Codul civil, numai dac" au trecut 3 luni de la predarea lucr"rii. (19) Cesionarul unei crean#e ipotecare garantate cu o ipotec" imobiliar" va putea cere n favoarea sa nscrierea transferului ipotecii n cartea funciar", pe baza nscrisului de cesiune a crean#ei ncheiat n form" autentic". n acest caz, debitorul cedat va putea cere, n termen de o lun" de la comunicarea ncheierii prin care s-a ncuviin#at nscrierea ipotecii imobiliare, notarea excep#iilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare notific"rii sau accept"rii cesiunii crean#ei ipotecare !i pe care n#elege s" le opun" cesionarului. Registratorul va ncuviin#a n ntregime sau n parte radierea dreptului de ipotec" imobiliar" ori notarea excep#iilor invocate de debitorul cedat, n temeiul hot"rrii judec"tore!ti definitive prin care instan#a s-a pronun#at asupra temeiniciei excep#iilor invocate de debitorul cedat. (20) Dac" crean#a ipotecar" garantat" cu o ipotec" imobiliar" a fost, la rndul ei, ipotecat" cu o ipotec" mobiliar", dat" n gaj ori dat" n garan#ie n orice alt mod, debitorul va putea opune creditorului garantat excep#iile pe care le avea mpotriva creditorului s"u, dac" sunt ntemeiate pe cauze anterioare datei notific"rii sau accept"rii cesiunii crean#ei ipotecare. (21) Dac" nscrisul de ipotec" cuprinde clauza la ordin sau la purt"tor, se va face men#iune despre aceasta n nscriere. n acest caz, dreptul de ipotec" imobiliar" sau dreptul de ipotec" mobiliar" ori de gaj asupra crean#ei ipotecare se va dobndi !i va fi opozabil f"r" nscrierea n cartea funciar", prin ns"!i constituirea ipotecii mobiliare, str"mutarea, darea n gaj ori darea n garan#ie n orice alt mod a titlului la ordin sau la purt"tor. (22) n cazul n care cesiunea crean#ei ipotecare nu fusese anterior notificat" sau acceptat" n condi#iile Codului civil, comunicarea ncheierii de ncuviin#are a nscrierii cesiunii ipotecii ori a ncheierii de notare a garan#iei asupra crean#ei ipotecare va reprezenta !i notificarea creditorului cedat cu privire la cesiunea crean#ei ipotecare. (23) Dac" ipoteca crean#ei novate a fost rezervat" pentru garantarea noii crean#e, aceasta se va nscrie, n rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, n temeiul nscrisului care face dovada nova#iunii. (24) Cel subrogat n drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere notarea str"mut"rii dreptului de ipotec" sau privilegiului n temeiul nscrisurilor ce dovedesc subrogarea. (25) Cesiunea rangului ipotecii se va realiza n condi#iile Codului civil.

Punere n aplicare CAPITOLUL II prin Protocol 429312/2010 : IV. Atribu!iile ce revin UNNPR "i notarilor publici

1. Imobilul care face obiectul unui act sau fapt juridic va fi identificat n actul notarial cu num#r cadastral sau/"i topografic, num#rul "i localitatea c#r!ii funciare, specificndu-se, unde este cazul, att suprafa!a terenului din actele de proprietate, ct "i cea rezultat# din m#sur#tori, destina!ia "i categoria de folosin!#, iar, dup# caz, "i certificatul de urbanism pentru constituirea unei servitu!i de trecere cu privire la un imobil. Autentificarea actelor prin care se transmit, se constituie, se modific# sau se sting drepturile reale imobiliare se va face numai dup# ob!inerea extrasului de carte funciar# pentru autentificare sau, dup# caz, a certificatului de sarcini "i a documenta!iei cadastrale. n cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele nscrise n cartea funciar# se va solicita extras de carte funciar# de informare. 2. n ziua ntocmirii sau cel mai trziu a doua zi lucr#toare, consecutiv# celei n care s-a autentificat actul sau s-a emis certificatul de mo"tenitor ori de legatar, pentru bunurile imobile succesorale nscrise n cartea funciar# sau care au documenta!ie cadastral#, notarul public are obliga!ia de a transmite biroului de cadastru "i publicitate imobiliar# cererea de nscriere n cartea funciar# nso!it# de actul notarial n original. n actul autentic sau, dup# caz, n certificatul de mo"tenitor ori de legatar se va men!iona expres obliga!ia notarului public de a-l comunica n vederea nscrierii n cartea funciar#, n condi!iile prev#zute de art. 54 din Legea nr. 7/1996, republicat#, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare. Notarul public va men!iona, dup# caz, n ncheierea de autentificare, certificatul de mo"tenitor sau de legatar, tarifele ncasate pentru serviciul de publicitate imobiliar#, situa!ie care echivaleaz# cu ndeplinirea condi!iei prev#zute la cap. III pct. 2 lit. g) pentru admiterea de c#tre registrator a cererii de nscriere n cartea funciar#. 3. Cererea de nscriere "i actele doveditoare se transmit n original sau, dup# caz, prin fax ori e-mail, n condi!iile men!ionate la capitolul III. 4. n cazul nscrierilor n cartea funciar# cu efect de opozabilitate, n condi!iile art. 27 din Legea nr. 7/1996, republicat#, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare, notarul public va examina titlul dispun#torului. 5. Notarul public va instrumenta actul autentic n termenul de valabilitate al extrasului de carte funciar# pentru autentificare eliberat n acest scop, iar dac# acest termen nu poate fi respectat "i p#r!ile st#ruiesc n ncheierea actului, va solicita biroului de cadastru "i publicitate imobiliar# eliberarea unui nou extras de carte funciar#.

6. UNNPR are obliga!ia de a pune la dispozi!ia ANCPI toate datele privind notarii publici n func!ie referitoare la sediile birourile notarilor publici, numerele de telefon, fax, e-mail, care vor fi, dac# este cazul, actualizate, precum "i codul de identificare fiscal# al biroului notarial sau al asocia!iei constituite din 2 sau mai mul!i notari publici. 7. Pe lng# activit#!ile prev#zute mai sus, notarii publici pot solicita oficiilor de cadastru "i publicitate imobiliar#, n numele persoanelor fizice sau juridice, prestarea "i a altor servicii de publicitate imobiliar#. Punere n aplicare TITLUL II prin Protocol 429312/2010 : II. Principii generale care vor sta la baza colabor#rii dintre cele dou# institu!ii: 1. ANCPI coordoneaz# "i controleaz# executarea lucr#rilor de cadastru "i asigur# nscrierea imobilelor n registrul de publicitate imobiliar#, la cererea notarului public, a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate. 2. Dreptul de proprietate "i celelalte drepturi reale asupra unui imobil, inclusiv cele provenite din succesiune, se nscriu n cartea funciar# pe baza actului prin care s-au transmis, constituit, modificat ori s-au stins, numai dac# acel act s-a ncheiat n form# autentic# sau eman# de la o autoritate public#, cu excep!ia drepturilor care se sting prin decesul titularului sau prin mplinirea termenului pentru care s-au nscris. Prin act care eman# de la o autoritate public# se n!elege: - certificatul de mo"tenitor sau legatar; - hot#rrea judec#toreasc#; - decizia autorit#!ii administrative referitoare la drepturile reale imobiliare; - titlul de proprietate "i ordinul prefectului emise n temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat#, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare; - certificatul de atestare emis n temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unit#!ilor economice de stat ca regii autonome "i societ#!i comerciale, cu modific#rile ulterioare, precum "i al Hot#rrii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea "i evaluarea unor terenuri de!inute de societ#!ile comerciale cu capital de stat, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare; - decizia de restituire dat# n temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicat#, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare;

- alte acte emise de autoritatea public#, n condi!iile legii. 3. La ncheierea actului autentic sau a certificatului de mo"tenitor, notarul public are obliga!ia de a verifica titlul de proprietate al dispun#torului sau al autorului succesiunii. n situa!ia n care nu se prezint# un act justificativ al titlului dispun#torului sau autorului succesiunii, se poate lua n considera!ie, pe riscul p#r!ilor men!ionat expres n act, existen!a dreptului pe baza unei posesii exercitate sub nume de proprietar necontestat, situa!ie confirmat# "i prin: a) certificat pentru atestarea c# petentul este cunoscut ca proprietar, eliberat de c#tre primarul localit#!ii unde este situat imobilul, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrant# din prezentul protocol de colaborare; b) certificatul emis de organele fiscale ale autorit#!ilor locale; c) procesul-verbal de identificare a imobilului, potrivit modelului prev#zut n anexa nr. 2, care face parte integrant# din prezentul protocol de colaborare; d) documenta!ia cadastral#. Se nscriu n cartea funciar# att actele autentice, ct "i certificatele de mo"tenitor sau actele de partaj ntocmite pe baza posesiei exercitate de c#tre dispun#tor sau autorul succesiunii sub nume de proprietar. Pentru certificatele de mo"tenitor sau actele de partaj men!ionate mai sus, intabularea se va face n condi!iile prezent#rii "i a documentelor indicate anterior la lit. a)-d), n conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 7/1996, republicat#, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare, coroborate cu dispozi!iile art. 79 alin. (6) din Regulamentul de organizare "i func!ionare a birourilor de cadastru "i publicitate imobiliar#, aprobat prin Ordinul directorului general al Agen!iei Na!ionale de Cadastru "i Publicitate Imobiliar# nr. 633/2006, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare. 4. Notarul public care a ntocmit actul prin care se transmite, se modific#, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat s# cear# din oficiu nscrierea n cartea funciar#, n ziua ntocmirii lui sau cel mai trziu n prima zi lucr#toare consecutiv# celei n care s-a ntocmit actul, la biroul de cadastru "i publicitate imobiliar# n a c#rui raz# de activitate se afl# imobilul. 5. Autentificarea actelor de c#tre notarul public, cu privire la bunurile imobile, va avea la baz# extrasul de carte funciar# pentru autentificare emis de c#tre biroul de cadastru "i publicitate imobiliar# sau, dup# caz, certificatul de sarcini "i documenta!ia cadastral#.

Extrasul de carte funciar# pentru autentificare, prev#zut la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicat#, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare, se elibereaz# numai la cererea notarului public, ntocmit# conform anexei nr. 3, care face parte integrant# din prezentul protocol de colaborare, "i este valabil att pentru notarul public solicitant, ct "i pentru notarii publici asocia!i n cadrul aceluia"i birou notarial. n cazul n care p#r!ile nu mai n!eleg s# ncheie actul notarial pentru care s-a solicitat extrasul de carte funciar# pentru autentificare, la cererea acestora, notarul public va solicita de ndat# deblocarea c#r!ii funciare. 51. n cazul n care p#r!ile nu mai n!eleg s# ncheie actul notarial la notarul public care a solicitat extrasul de carte funciar# pentru autentificare, acesta poate fi cedat altui notar public, n termenul de valabilitate, cu men!ionarea pe verso a acordului notarului public cedent, nso!it de semn#tura "i sigiliul acestuia. 6. Ulterior recep!iei, documenta!ia cadastral# se transmite serviciului de publicitate imobiliar# n vederea nscrierii n cartea funciar#, printr-un flux de lucru integrat. Fac excep!ie de la acest principiu urm#toarele situa!ii: a) n caz de alipire sau dezlipire a unor imobile, actul autentic se va ncheia numai dup# recep!ia documenta!iei cadastrale "i atribuirea num#rului cadastral de c#tre oficiul de cadastru "i publicitate imobiliar#; b) n cazul ncheierii unui act autentic pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar, notarul public va solicita "i documenta!ia cadastral#. Punere n aplicare TITLUL II prin Protocol 429312/2010 : ANEXA Nr. 1 la protocolul de colaborare ROMNIA Prim#ria Ora"ului/Comunei .................. Nr. ................./.................................... CERTIFICAT pentru atestarea c# petentul este cunoscut ca proprietar

n baza cererii formulate de ........................................., domiciliat(#) n comuna ..........................................., str. ............................... nr. ................., "i a verific#rilor efectuate de c#tre compartimentul de specialitate al Prim#riei, se constat# c# petentul (petenta) figureaz# nscris (#) n registrul tipul .................., vol. ........., pozi!ia nr. ......................., asupra imobilului compus din .............................. m2, cu vecinii: .................................................................. .......................................................................................................................... ....................................................................................................................... n pct. ................................ sau a construc!iei din .......................... n ........................... cu .............. camere. S-a eliberat prezentul certificat, n temeiul art. 79 alin. (6) din Regulamentul de organizare "i func!ionare a birourilor de cadastru "i publicitate imobiliar#, aprobat prin Ordinul directorului general al Agen!iei Na!ionale de Cadastru "i Publicitate Imobiliar# nr. 633/2006, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare. Primarul localit#!ii, ................................... - Model ANEXA Nr. 2 la protocolul de colaborare ROMNIA Prim#ria Ora"ului/Comunei .................. Nr. ................./.................................... PROCES-VERBAL de identificare a imobilului ncheiat ast#zi ................................. Subsemna!ii: ................................................................., secretar al ora"ului/comunei ................................, agent agricol (persoan# desemnat# prin dispozi!ia nr. ..................................), ne-am deplasat la imobilul situat n intravilanul/extravilanul comunei/ora"ului/municipiului ...................................................., punctul ............................., identificat prin nr. cadastral ............................., proprietatea (coproprietatea) lui ..........................................., n suprafa!# de ............................... Imobilul identificat are urm#toarele vecin#t#!i: N ....................................................................................................;

S ....................................................................................................; E ....................................................................................................; V .................................................................................................... . Cu ocazia identific#rii am constatat c# nu exist# niciun litigiu cu privire la ntinderea suprafe!ei "i vecin#t#!ile. Identificarea n teren are la baz# planul de amplasament "i delimitarea bunului imobil ntocmit de ................................................. Prezentul proces-verbal s-a ncheiat n 3 exemplare "i n prezen!a urm#toarelor persoane: ..................................................... . (dup# caz: proprietar, rud#, vecin etc.) Prezentul nscris nso!e"te n mod obligatoriu certificatul pentru atestarea c# petentul ........................................... este cunoscut ca proprietar (anexa nr. 1).
Agent agricol, Secretar, ............................................ ................................. ............................................ ............................................ ............................................ Persoane care au participat la identificare:

ANEXA Nr. 3 la protocolul de colaborare Biroul Notarului Public ........................... Sediul ..................................................... Telefon/fax .............. E-mail ................... Nr. ......................./............................... C#tre: OFICIUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE IMOBILIAR% ............................................... BIROUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE IMOBILIAR% ............................................... CERERE DE ELIBERARE a extrasului de carte funciar# pentru autentificare Pe rolul acestui birou notarial se afl# spre solu!ionare cererea numitului ..................................................., domiciliat n ......................................., posesor al CI/BI .......................... seria .......... nr. ......................., prin care solicit# (opera!iunea juridic#) ..................................... unui imobil situat n .................................................................., nscris n Cartea funciar# nr. .................. a (localit#!ii) unit#!ii administrativ-teritoriale ................, cu identificatorul nr. ...............

V# rug#m s# ne comunica!i un extras de carte funciar# pentru autentificarea unui act notarial "i totodat# s# proceda!i la blocarea cotei-p#r!i de ........... din imobil, proprietatea lui ...................................................., pentru o perioad# de 5 zile lucr#toare.
$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%& 'Solicit comunicarea extrasului de carte funciar" pentru autentificare: ' (%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%* 'prin po!t" [ ] 'la sediul BCPI [ ] 'prin fax [ ] ' ' 'delegatului notarial ' ' +%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%-

Notar public, (semn#tura "i stampila) ...................................


TITLUL III Dispozi#ii tranzitorii, sanc#iuni !i dispozi#ii finale CAPITOLUL I Dispozi#ii tranzitorii Art. 37. - (1) nscrierile f"cute n conformitate cu actele normative n vigoare n registrul de transcrip#iuni !i inscrip#iuni, n c"r#ile funciare !i n c"r#ile de publicitate funciar", nainte de data intr"rii n vigoare a prezentei legi, !i vor produce !i dup" aceast" dat" efectele prev"zute, cu excep#ia cazurilor n care drepturile de proprietate !i celelalte drepturi reale au fost afectate n orice mod prin efectul legii. (2) Toate documentele de eviden#" !i publicitate imobiliar" se preiau !i se conserv" de c"tre birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale n a c"ror raz" de activitate se afl" imobilele. Art. 38. - Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil ncheiat anterior intr"rii n vigoare a prezentei legi, netranscris n registrul de transcrip#iuni !i inscrip#iuni ori, dup" caz, nenscris n cartea funciar", !i produce efectele la data nscrierii n cartea funciar", potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semn"tur" privat", valabil ncheiat, va fi luat n

considerare dac" are dat" cert" anterioar" intr"rii n vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat", cu modific"rile !i complet"rile ulterioare. Art. 39. - (1) n cazul n care reconstituirea dreptului de proprietate funciar" se face pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor h"r#i topografice, cu men#ionarea numerelor topografice ale parcelelor n regiunile de carte funciar" supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozi#iunilor privitoare la c"r#ile funciare !i Decretului nr. 2.142/1930 pentru func#ionarea c"r#ilor funduare centrale pentru c"ile ferate !i canaluri, nscrierile privitoare la imobile, cuprinse n c"r#ile funciare, vor continua s" fie f"cute n aceste c"r#i, cu respectarea !i n condi#iile dispozi#iilor prezentei legi, ale legilor speciale de reconstituire a dreptului de proprietate funciar" !i ale Codului civil, situa#ie n care pn" la realizarea cadastrului se va nscrie doar dreptul de proprietate, f"r" reprezentarea grafic" a acestuia. n cazul n care dup" verific"rile f"cute de oficiul de cadastru avnd la baz" planul de carte funciar" !i ortofotoplanul se constat" diferen#e, titlul de proprietate va fi nscris n cartea funciar" n baza unei documenta#ii cadastrale. (2) Pn" la deschiderea noilor c"r#i funciare, n condi#iile art. 40, n regiunile de transcrip#iuni !i inscrip#iuni imobiliare, privilegiile !i ipotecile legale, sechestrul, urm"rirea imobilului, a fructelor !i veniturilor sale, punerea n mi!care a ac#iunii penale, ac#iunile pentru ap"rarea drepturilor reale privitoare la imobilele nenscrise n cartea funciar", precum !i actele !i faptele juridice privitoare la drepturile personale sau la alte raporturi juridice n leg"tur" cu aceste imobile vor continua s" fie transcrise ori, dup" caz, nscrise n vechile registre de publicitate imobiliar", cu respectarea dispozi#iilor Codului civil !i ale prezentei legi. (3) n cazul nscrierii unei construc#ii, al dezlipirii sau alipirii unor imobile nscrise n c"r#i funciare ntocmite n baza Decretului-lege nr. 115/1938 !i pentru nscrierea imobilelor dobndite n temeiul legilor de restituire a propriet"#ilor funciare, se va ntocmi o documenta#ie cadastral" n vederea deschiderii unei noi c"r#i funciare, potrivit prevederilor prezentei legi. (4) Titlurile de proprietate emise n baza legilor de restituire a propriet"#ilor funciare se vor nscrie din oficiu n cartea funciar" pe baza planurilor parcelare validate de comisia jude#ean" de aplicare a legilor de restituire a propriet"#ilor funciare !i recep#ionate de c"tre oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen#iei Na#ionale. Art. 40. - (1) Prima nregistrare a imobilelor n sistemul integrat de cadastru !i carte funciar" se poate realiza !i n baza certificatului de mo!tenitor sau a actului de partaj voluntar ncheiat n form" autentic", a partajului judiciar !i a documenta#iei cadastrale. (2) Con#inutul documenta#iei cadastrale se stabile!te prin regulament*) aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen#iei Na#ionale, care se public" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. ___________ *) A se vedea Regulamentul privind con#inutul, modul de ntocmire !i recep#ie a documenta#iilor cadastrale n vederea nscrierii n cartea funciar", aprobat prin Ordinul directorului general al Agen#iei Na#ionale de Cadastru !i Publicitate Imobiliar" nr. 634/2006,

publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modific"rile !i complet"rile ulterioare. ___________ Pus n aplicare prin Regulament din 13/10/2006 ncepnd cu 07.02.2013. (3) n cazul lucr"rilor de nregistrare n cadastru !i n cartea funciar" realizate la cererea persoanelor interesate, dac" suprafa#a din m"sur"tori este diferit" de suprafa#a nscris" n cartea funciar", de cea din documenta#ia cadastral" precedent" pentru care nu s-a deschis carte funciar" sau de suprafa#a din actele de proprietate, cererea de recep#ie !i nscriere n cartea funciar" se solu#ioneaz" astfel: a) dac" suprafa#a din m"sur"tori este mai mic", atunci suprafa#a din m"sur"tori se nscrie n cartea funciar" n baza documenta#iei cadastrale !i a declara#iei proprietarului; b) dac" suprafa#a din m"sur"tori este mai mare n propor#ie de pn" la 10% inclusiv, n cazul terenurilor din intravilan, !i de pn" la 5% n cazul terenurilor din extravilan, atunci suprafa#a din m"sur"tori se nscrie n cartea funciar" n baza documenta#iei cadastrale !i a declara#iei proprietarului; c) dac" suprafa#a din m"sur"tori este mai mare dect procentul stabilit la lit. b), se va depune certificatul prev"zut la art. 13 alin. (2). n acest caz, procedura de emitere a certificatului se va stabili prin protocolul ncheiat n condi#iile art. 13 alin. (7).

Punere n aplicare prin Protocol 429312/2010 : IV3. Procedura eliber#rii certificatului pentru nscrierea n cartea funciar# a posesorului ca proprietar, n cadrul lucr#rilor de cadastru sporadic, pentru suprafe!ele de!inute n plus, n aplicarea dispozi!iilor art. 581 alin. (2) lit. c) din Legea cadastrului "i a publicit#!ii imobiliare nr. 7/1996 n cazul lucr#rilor de nregistrare n cadastru "i n cartea funciar# realizate la cererea persoanelor interesate certificatul pentru nscrierea n cartea funciar# a posesorului ca proprietar se elibereaz# pentru imobilele situate n intravilan, mprejmuite sau nemprejmuite, precum "i pentru imobilele mprejmuite situate n extravilanul unit#!ilor administrativteritoriale. Certificatul pentru nscrierea n cartea funciar# a posesorilor ca proprietari nu se poate elibera cu privire la imobilele aflate n domeniul public sau privat al statului sau al unit#!ii administrativ-teritoriale, imobilele scoase din circuitul juridic "i cu privire la imobilele care fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul instan!elor de judecat#.

La cerere, persoana autorizat# ntocme"te o documenta!ie cadastral# pentru ntregul imobil, care se recep!ioneaz# de OCPI "i se atribuie num#r cadastral, pe flux ntrerupt, dup# verificarea efectuat# la teren de c#tre inspectorul de cadastru. La cererea persoanei interesate, prim#ria unit#!ii administrativ-teritoriale afi"eaz# documenta!ia cadastral# pentru o perioad# de 30 de zile, n care se poate contesta posesia. Contesta!ia se va nregistra la prim#ria unit#!ii administrativteritoriale "i va fi nso!it# de dovada sesiz#rii instan!ei de judecat#. Dup# ncheierea perioadei de afi"are, prim#ria va elibera o adeverin!#, conform modelului prev#zut n anexa nr. 2, din care s# rezulte c# s-a ndeplinit procedura de afi"are a documenta!iei cadastrale a imobilului, precum "i dac# posesia a fost sau nu contestat#. A. n cazul n care posesia nu a fost contestat#, posesorul cere notarului public eliberarea certificatului pentru nscrierea n cartea funciar# a posesorului ca proprietar, conform modelului prev#zut n anexa nr. 3. La cerere se vor anexa: a) adeverin!a eliberat# de prim#rie, din care s# rezulte c# s-a ndeplinit procedura de afi"are a documenta!iei cadastrale a imobilului "i c# posesia nu a fost contestat#; b) certificatul eliberat de prim#ria n a c#rei raz# teritorial# este situat imobilul, din care s# rezulte c# posesorul este cunoscut c# de!ine diferen!a de suprafa!# sub nume de proprietar "i c# aceasta nu face parte din domeniul public sau nu a fost nscris# n eviden!e ca fiind n domeniul privat al statului sau al unit#!ilor administrativ-teritoriale [prev#zut la art. 111 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 7/1996]. Modelul certificatului este prev#zut n anexa nr. 4; c) nscrisul doveditor al posesiei, atunci cnd acesta exist# [prev#zut la art. 111 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 7/1996]; d) copie de pe actele de identitate "i stare civil# [prev#zut# la art. 111 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 7/1996]. n baza cererii, a actelor anexate acesteia "i a declara!iei pe propria r#spundere a posesorului, care va cuprinde elementele prev#zute la art. 111 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 7/1996, dat# n form# autentic#, notarul public va elibera certificatul pentru nscrierea n cartea funciar# a posesorului ca proprietar. n temeiul actelor de proprietate "i al certificatului pentru nscrierea n cartea funciar# a posesorului ca proprietar se va solicita intabularea n cartea funciar# a dreptului de proprietate asupra ntregului imobil. n situa!ia n care n termen de 6 luni de la recep!ia documenta!iei cadastrale nu se solicit# nscrierea n cartea funciar# n condi!iile mai sus men!ionate, num#rul cadastral va fi anulat din oficiu.

B. n cazul n care posesia a fost contestat# sau notarul public emite ncheierea de respingere a cererii de eliberare a certificatului pentru nscrierea n cartea funciar# a posesorului ca proprietar, se va proceda astfel: n baza documenta!iei cadastrale, a actului de proprietate "i a nscrisurilor prev#zute la art. 111 alin. (3) lit. c)-f) din Legea nr. 7/1996, se intabuleaz# dreptul de proprietate asupra suprafe!ei din act "i se noteaz# posesia pentru diferen!a de suprafa!#. Concomitent, n cartea funciar# se vor nota din oficiu contesta!ia "i ac!iunea civil# cu privire la obiectul contesta!iei nregistrat# la instan!a competent# sau, dup# caz, ncheierea notarial# de respingere. n situa!ia n care n termen de 6 luni de la recep!ia documenta!iei cadastrale nu se solicit# nscrierea n cartea funciar# n condi!iile mai sus men!ionate, num#rul cadastral va fi anulat din oficiu. ANEXA Nr. 5 la protocolul de colaborare Modelul adeverin!ei eliberate de prim#rie Prim#ria unit#!ii administrativ-teritoriale .................................................... Stimat# doamn# notar public,/ Stimate domn notar public, V# comunic#m c# la data de ................. s-a ndeplinit procedura de afi"are a documenta!iei cadastrale recep!ionate de oficiul teritorial, ntocmit# pentru imobilul situat n localitatea ................., adresa po"tal# ................., n suprafa!# de .............., avnd identificator unic (nr. cadastral) ................., precum "i faptul c# posesorul/posesorii acestui imobil (nume, prenume, CNP) ................. nu a/au fost contestat/contesta!i. Preciz#m c# nu s-au formulat contesta!ii cu privire la posesia asupra acestui imobil. V# rug#m s# elibera!i certificatul privind nscrierea n cartea funciar# a posesorului/posesorilor ca proprietar/proprietari al/ai imobilului men!ionat mai sus. Anex#m n copie certificat# urm#toarele documente: a) planul cadastral al sectorului cadastral; b) certificatul eliberat de Prim#ria .................; c) nscrisul doveditor al posesiei ( atunci cnd acesta exist#); d) copie de pe actele de identitate "i de stare civil#.

Primar ................................... (nume !i prenume) .................................... (semn"tura !i !tampila)

Punere n aplicare prin Protocol 429312/2010 : ANEXA Nr. 6 la protocolul de colaborare Modelul certificatului pentru nscrierea n cartea funciar# a posesorului ca proprietar ROMNIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ........... Sediul .................. CERTIFICAT pentru nscrierea n cartea funciar# a posesorului ca proprietar nr. ................ Anul ............... luna ................ ziua ................. Subsemnatul, .............................., notar public, n baza Adeverin!ei nr. .........../emise de ........................ "i a urm#toarelor documente certificate pentru conformitate cu originalul: - .................... , certific c# s-a ndeplinit procedura prev#zut# de Legea cadastrului "i publicit#!ii imobiliare nr. 7/1996, republicat#, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare, cu privire la imobilul situat n unitatea administrativ-teritorial# ...................., adresa po"tal# ...................., n suprafa!# de ...................., avnd identificator unic (nr. cadastral)...................., avnd ca posesori necontesta!i pe: ............................., cu domiciliul n .............................., identificat prin .................., CNP ....................; ............................., cu domiciliul n .............................., identificat prin .................., CNP ............... .

Prezentul certificat st# la baza nscrierii dreptului de proprietate n cartea funciar# potrivit Legii nr. 7/1996, republicat#, cu modific#rile "i complet#rile ulterioare. S-a perceput onorariul de ........................ lei, cu chitan!#/bon fiscal/ordin de plat# nr. .................... .
Notar public, ______............. .. L.S. ______............. ...

ANEXA Nr. 7 la protocolul de colaborare Modelul certificatului eliberat de prim#rie din care rezult# c# posesorul este cunoscut c# de!ine diferen!a de suprafa!# sub nume de proprietar CERTIFICAT Ca urmare a Cererii nr. .................... din data de ....................., se certific# prin prezenta c# domnul .............................., cu domiciliul n ....................., identificat prin ..............., CNP ....................; doamna .........................., cu domiciliul n ....................., identificat# prin ..............., CNP ...................., subscrisa, ......................................, cu sediul n ..........................., CUI .................., de!ine imobilul identificat cu nr. cadastral ...................., n suprafa!a de ......... mp, dup# cum urmeaz#: - suprafa!a de .................... mp, conform actelor de proprietate, - suprafa!a de .................... mp, reprezentnd diferen!a rezultat# din m#sur#tori, sub nume de proprietar. De asemenea, se certific# faptul c# aceast# diferen!# de suprafa!# nu face parte din domeniul public sau nu a fost nscris# n eviden!e ca fiind n domeniul privat al statului ori al unit#!ilor administrativ-teritoriale.
Primar ................................... (nume !i prenume) .................................... (semn"tura !i !tampila)

(4) Directorul general al Agen#iei Na#ionale va putea emite instruc#iuni n vederea stabilirii procedurii administrative de nscriere n cartea funciar" a suprafe#ei m"surate. (5) n cazul imobilelor proprietatea public" a statului !i a unit"#ilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizeaz" la cererea conduc"torului institu#iei publice centrale sau locale, dup" caz, n baza actelor de proprietate, iar n lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern n condi#iile legii, certificate pentru conformitate. (6) Pentru imobilele proprietatea public" a unit"#ilor administrativ-teritoriale, n lipsa actelor de proprietate sau a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate dispune nscrierea provizorie n baza hot"rrii emise n condi#iile legii de consiliile jude#ene, de Consiliul General al Municipiului Bucure!ti sau de consiliile locale. (7) n cazul propriet"#ii private, n lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor, la cererea persoanelor interesate, se va putea nota posesia n baza documentelor prev"zute la art. 13 alin. (3) lit. c)-f) !i a unei documenta#ii cadastrale.

Punere n aplicare prin Protocol 429312/2010 : IV4. Procedura not#rii posesiei n cartea funciar#, n situa!ia n care nu exist# acte de proprietate pentru imobilele aflate n proprietate privat#, n aplicarea dispozi!iilor art. 581 alin. (6) din Legea nr. 7/1996 n cazul imobilelor proprietate privat#, n situa!ia n care nu exist# acte de proprietate asupra terenului, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei n cartea funciar# n baza documenta!iei cadastrale "i a urm#toarelor nscrisuri: a) certificatul eliberat de prim#ria n a c#rei raz# teritorial# este situat imobilul, din care s# rezulte c#: - posesorul este cunoscut c# de!ine imobilul sub nume de proprietar; - imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost nscris n eviden!e ca fiind n domeniul privat al statului sau al unit#!ilor administrativ-teritoriale; - prim#ria are/nu are cuno"tin!# despre existen!a unor ac!iuni n justi!ie cu privire la imobilul respectiv; - imobilul a f#cut/nu a f#cut obiectul legilor de retrocedare. Modelul certificatului este prev#zut n anexa nr. 5. b) declara!ia pe propria r#spundere a posesorului, dat# n form# autentic#, prin care acesta declar# c#: - posed# imobilul sub nume de proprietar; - este sau nu c#s#torit; n cazul n care este c#s#torit, va preciza "i regimul matrimonial; - nu a nstr#inat sau grevat imobilul;

- imobilul nu a fost scos din circuitul juridic; - imobilul nu face obiectul vreunui litigiu; - imobilul este de!inut sau nu pe cote-p#r!i; n cazul n care imobilul este de!inut pe cote-p#r!i, to!i posesorii vor declara ntinderea cotelor; - nscrisul doveditor al posesiei provine de la p#r!ile semnatare ale acestuia; n cazul n care nu exist# nscris doveditor, va declara c# nu de!ine "i nu are cuno"tin!# de existen!a unui astfel de nscris; c) nscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma n care este ntocmit, atunci cnd acesta exist#; d) copie de pe actele de identitate "i stare civil#. Cererea de notare n cartea funciar# a posesiei asupra terenului va fi solu!ionat# de oficiul teritorial pe flux integrat. n situa!ia n care pe terenul cu privire la care s-a notat posesia sunt edificate construc!ii pentru care exist# acte de proprietate, dreptul de proprietate asupra acestora se va intabula n cartea funciar#. Punere n aplicare prin Protocol 429312/2010 : ANEXA Nr. 8 la protocolul de colaborare Modelul certificatului eliberat de prim#rie din care rezult# c# posesorul este cunoscut c# de!ine imobilul sub nume de proprietar "i c# acesta nu face parte din domeniul public sau nu a fost nscris n eviden!e ca fiind n domeniul privat al statului ori al unit#!ilor administrativ-teritoriale CERTIFICAT Ca urmare a Cererii nr. ...... din data de ................, se certific# prin prezenta c# domnul ................, cu domiciliul n ....................., identificat prin ..............., CNP ................; doamna ......................., cu domiciliul n ..........................., identificat# prin ..............., CNP ................, sunt cunoscu!i c# de!in imobilul identificat cu nr. cadastral ................, n suprafa!a de ................ mp, sub nume de proprietar. De asemenea, se certific# c# acest imobil: - nu face parte din domeniul public sau nu a fost nscris n eviden!e ca fiind n domeniul privat al statului ori al unit#!ilor administrativ-teritoriale;

- face/nu face obiectul unor ac!iuni n justi!ie cu privire la care prim#ria are cuno"tin!#; - a f#cut/nu a f#cut obiectul legilor de retrocedare.
Primar ................................... (nume !i prenume) .................................... (semn"tura !i !tampila)

(8) Drepturile reale care pot fi dobndite n temeiul uzucapiunii vor r"mne valabil dobndite, dac" titularul dreptului le-a posedat cu bun"-credin#", potrivit legii, timp de 5 ani de la nscrierea posesiei n cartea funciar". Art. 41. - Modul de nscriere a imobilelor apar#innd institu#iilor din domeniul ap"r"rii, ordinii publice !i al siguran#ei na#ionale se va stabili de c"tre aceste organe, mpreun" cu Agen#ia Na#ional". Art. 42. - (1) Dac" se constat" unele diferen#e ntre suprafe#ele nscrise n actele de proprietate !i situa#ia real" din teren, rezultat" din m"sur"torile executate pentru ntocmirea cadastrului, primarul va dispune n!tiin#area proprietarilor interesa#i. (2) Plusurile !i minusurile de teren de pe aceea!i unitate administrativ-teritorial" se compenseaz" ntre proprietarii n cauz". (3) Plusurile !i minusurile de teren se stabilesc de c"tre persoanele autorizate care efectueaz" m"sur"torile !i se comunic" celor n cauz" !i primarilor. Art. 43. - Orice nen#elegeri cu privire la identificarea !i m"surarea parcelelor de teren, precum !i cu privire la proprietarii acestora, se vor solu#iona de c"tre instan#ele judec"tore!ti. Art. 44. - (1) Agen#ia Na#ional" ntocme!te, n termen de 30 de zile de la data intr"rii n vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare !i func#ionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale. ___________ Pus n aplicare prin Regulament din 13/10/2006 ncepnd cu 07.02.2013 pn" la 07.08.2013. (2) Persoanele autorizate privind desf"!urarea activit"#ii de realizare !i de verificare a lucr"rilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei !i cartografiei de c"tre persoanele fizice !i juridice autorizate pe teritoriul Romniei, vor proceda, n baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale.

CAPITOLUL II Sanc#iuni Art. 45. - (1) Agen#ia Na#ional" este mputernicit" s" controleze activitatea tuturor persoanelor fizice !i juridice care desf"!oar" activit"#i pe teritoriul Romniei n domeniile cadastrului, geodeziei !i cartografiei. (2) Constituie contraven#ii urm"toarele fapte: a) folosirea n documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau construc#ii, altele dect cele nscrise n documentele cadastrale realizate n condi#iile prezentei legi; b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de execu#ie pentru realizarea lucr"rilor de cadastru, a celor geodezice, topografice !i fotogrammetrice, cu excep#ia Ministerului Ap"r"rii Na#ionale, Ministerului Dezvolt"rii Regionale !i Administra#iei Publice, Serviciului Romn de Informa#ii, Serviciului de Informa#ii Externe, Serviciului de Protec#ie !i Paz" !i persoanelor juridice din sectorul de ap"rare; c) refuzul de a pune la dispozi#ia Agen#iei Na#ionale sau institu#iilor subordonate documenta#iile de specialitate utilizabile la lucr"rile de cadastru de c"tre cei care le de#in, cu excep#ia Ministerului Ap"r"rii Na#ionale, Ministerului Dezvolt"rii Regionale !i Administra#iei Publice, Serviciului Romn de Informa#ii, Serviciului de Informa#ii Externe, Serviciului de Protec#ie !i Paz" !i persoanelor juridice din sectorul de ap"rare; d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu bun" !tiin#" a datelor, documentelor !i informa#iilor de specialitate elaborate sau aflate n administrarea Agen#iei Na#ionale ori unit"#ilor subordonate f"r" acordul acestora, dup" caz; e) executarea lucr"rilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie !i teledetec#ie f"r" avizele de execu#ie eliberate de Agen#ia Na#ional" sau de oficiile teritoriale, dup" caz; f) realizarea !i verificarea lucr"rilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei !i cartografiei, f"r" autoriza#ie legal"; g) nerespectarea sau nc"lcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor !i standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei !i cartografiei, precum !i din domeniul publicit"#ii imobiliare; h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la ntocmirea, eviden#a, multiplicarea !i p"strarea datelor !i documentelor cu caracter secret; i) ntocmirea de acte translative de proprietate f"r" extras de carte funciar"; j) nerespectarea de c"tre reprezentantul unit"#ii administrativ-teritoriale a obliga#iei de a furniza !i de a actualiza datele cu privire la nomenclatura stradal" proprie, conform art. 5 alin. (3); k) nerespectarea obliga#iei de c"tre secretarul unit"#ii administrativ-teritoriale sau de c"tre delegatul acestuia de a comunica Camerei Notarilor Publici competente sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale privind defunc#ii cu ultimul domiciliu n

unitatea administrativ-teritorial" n cauz"; l) refuzul semn"rii sau eliber"rii de c"tre reprezentantul unit"#ii administrativ-teritoriale a documentelor necesare realiz"rii lucr"rilor de cadastru sau pentru nscrierea n cartea funciar"; m) refuzul emiterii certificatului fiscal sau a certificatului prev"zut la art. 36 alin. (1), (2) !i (3); n) refuzul aviz"rii planului parcelar de c"tre primar. (3) Faptele prev"zute la alin. (2) lit. a) !i b) se sanc#ioneaz" cu amend" de la 400 lei la 1.000 lei, iar cele prev"zute la alin. (2) lit. c)-n) cu amend" de la 2.000 lei la 4.000 lei !i/sau suspendarea ori retragerea autoriza#iei de a desf"!ura lucr"ri de specialitate. (4) Amenzile se aplic" persoanelor fizice !i juridice, dup" caz, !i limitele acestora se vor actualiza, pe baza indicilor de infla#ie stabili#i de Institutul Na#ional de Statistic", prin ordin al directorului general al Agen#iei Na#ionale, care se public" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. 46.*) - (1) Constatarea contraven#iilor !i aplicarea sanc#iunilor se realizeaz" de c"tre Agen#ia Na#ional", prin mputernici#ii s"i. (2) Contraven#iilor prev"zute n prezenta lege le sunt aplicabile dispozi#iile Ordonan#ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven#iilor, aprobat" cu modific"ri !i complet"ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific"rile !i complet"rile ulterioare. (3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, m"rcilor de nivelment !i a semnalelor din re#eaua geodezic" na#ional", amplasate n subsol, pe sol ori pe construc#ii, sau mpiedicarea unor m"suri de conservare a acestor bunuri constituie infrac#iune de distrugere !i se pedepse!te potrivit prevederilor din Codul penal. (4) De asemenea, constituie infrac#iune de tulburare de posesie !i se pedepse!te, potrivit prevederilor din Codul penal, modificarea cu inten#ie a materializ"rilor limitelor de proprietate, nfiin#area sau mutarea semnelor de hotar !i a reperelor de marcare a limitelor de zon" a c"ii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, c"ilor navigabile, delimit"rilor de hotare cadastrale, silvice, geologice !i miniere, f"r" aprobarea prev"zut" de lege. ___________ *) Art. 65, devenit prin renumerotare art. 46, a fost modificat prin Legea nr. 187/2012, care intr" n vigoare la data de 1 februarie 2014. CAPITOLUL III Dispozi#ii finale Art. 47. - Oficiile teritoriale !i birourile teritoriale realizeaz", p"streaz" !i asigur" conservarea copiilor de siguran#" de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie !i publicitate imobiliar", inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice.

Art. 48. - Sistemele informa#ionale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se realizeaz" de c"tre autorit"#ile publice centrale care r"spund de domeniile respective. Autorit"#ile publice centrale colaboreaz" cu Agen#ia Na#ional" n cadrul programului prev"zut la art. 9 alin. (11). Art. 49. - (1) Informa#iile referitoare la re#eaua geodezic" na#ional", h"r#ile oficiale, cadastrul !i publicitatea imobiliar" sunt informa#ii publice !i reprezint" bun proprietate public" a statului !i sunt n administrarea Agen#iei Na#ionale prin unit"#ile subordonate. Aceste informa#ii se pot consulta !i sunt accesibile oric"ror persoane fizice sau juridice contra cost. (2) Informa#iile men#ionate mai sus pot fi consultate gratuit de c"tre autorit"#ile publice centrale !i locale n vederea realiz"rii proiectelor de interes na#ional. Art. 50. - n ndeplinirea obliga#iilor legale referitoare la activitatea de cadastru !i publicitate imobiliar", m"surile care se au n vedere se stabilesc prin protocolul ncheiat ntre Agen#ia Na#ional" !i Uniunea Na#ional" a Notarilor Publici din Romnia, protocol*) aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen#iei Na#ionale !i hot"rre a Consiliului Uniunii Na#ionale a Notarilor Publici din Romnia, care se public" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. ___________ *) A se vedea Protocolul de colaborare ncheiat ntre Agen#ia Na#ional" de Cadastru !i Publicitate Imobiliar" !i Uniunea Na#ional" a Notarilor Publici din Romnia privind modul de efectuare a opera#iunilor de publicitate imobiliar", n aplicarea Legii cadastrului !i a publicit"#ii imobiliare nr. 7/1996, republicat", cu modific"rile !i complet"rile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agen#iei Na#ionale de Cadastru !i Publicitate Imobiliar" nr. 309/2010, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, cu modific"rile ulterioare. Art. 51. - (1) Prezenta lege intr" n vigoare la 90 de zile de la publicarea ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (2) Pn" la data de 31 decembrie 2020, titularii sarcinilor nscrise n registrele de transcrip#iuni-inscrip#iuni vor solicita deschiderea c"r#ilor funciare pentru imobilele n cauz", n condi#iile prezentei legi, !i transcrierea sarcinilor valabile, cu scutire de la plata tarifelor. (3) Sarcinile care sunt stinse prin mplinirea termenului sau din orice alt" cauz" nu vor mai fi nscrise n c"r#ile funciare, iar dac" s-au nscris, acestea vor putea fi radiate la cererea persoanelor men#ionate n cuprinsul art. 15 alin. (2) sau din oficiu. (4) La data intr"rii n vigoare a prezentei legi se abrog": - art. 37-43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicat" n Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modific"rile ulterioare; - anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1985 privind nfiin#area colectivelor de lucr"ri cadastrale; - Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezic", topofotogrammetric" !i cartografic", precum !i

procurarea, de#inerea !i folosirea datelor !i documentelor rezultate din aceast" activitate, publicat n Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971; - orice alte dispozi#ii contrare prezentei legi. NOT.: I. Reproducem mai jos dispozi#iile art. II, III !i IV din Ordonan#a de urgen#" a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea !i completarea Legii cadastrului !i a publicit"#ii imobiliare nr. 7/1996, aprobat" cu modific"ri !i complet"ri prin Legea nr. 133/2012, care se aplic", n continuare, ca dispozi#ii proprii ale acesteia: "Art. II. - Pn" la data de 31 decembrie 2020, recep#ia documenta#iilor cadastrale !i deschiderea c"r#ilor funciare se vor realiza potrivit prevederilor Legii nr. 7/1996, republicat", cu modific"rile !i complet"rile ulterioare, cu scutire de la plata tarifelor, din oficiu sau la cererea: a) titularilor drepturilor reale nregistrate n vechile registre de publicitate imobiliar"; b) titularilor drepturilor reale nscrise n c"r#ile funciare deschise potrivit Decretului-lege nr. 115/1938; c) titularilor drepturilor reale nscrise n c"r#ile funciare deschise n baza Legii nr. 242/1947 !i a Decretului nr. 2.142/1930. Art. III. - Structura, organizarea !i func#ionarea registrului electronic na#ional al nomenclaturilor stradale se aprob" prin hot"rre a Guvernului. Art. IV. - De la data intr"rii n vigoare a prezentei ordonan#e de urgen#", n cuprinsul actelor normative n vigoare, sintagma cadastru general se nlocuie!te cu sintagma cadastru." II. Reproducem mai jos dispozi#iile art. II din Legea nr. 133/2012, pentru aprobarea Ordonan#ei de urgen#" a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea !i completarea Legii cadastrului !i publicit"#ii imobiliare nr. 7/1996, care se aplic", n continuare, ca dispozi#ii proprii ale acesteia: "Art. II. - n termen de 15 zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, documenta#iile comisiilor de delimitare, n care proceseleverbale de delimitare a hotarelor nu au fost semnate sau au fost semnate cu obiec#iuni de membrii comisiei de delimitare, vor fi naintate prefectului jude#ului, de c"tre Agen#ia Na#ional", prin institu#iile sale subordonate. Prefectul, n termen de 30 de zile de la primirea documenta#iei de delimitare, ini#iaz" concilieri sau, n caz contrar, sesizeaz" instan#ele de contencios administrativ cu privire la ac#iunea privind stabilirea hotarelor unit"#ilor administrativ-teritoriale."!