Sunteți pe pagina 1din 4

ROLUL SEMNELOR DE PUNCTUA!IE Punctul (.) marcheaz! sfr"itul unei propozi#ii sau al unei fraze enun#iative.

. Semnul ntreb"rii (?) marcheaz! sfr"itul unei propozi#ii sau al unei fraze interogative. Semnul exclam"rii (!) marcheaz! sfr"itul unei propozi#ii sau al unei fraze exclamative sau imperative; _ se pune dup! un vocativ sau dup! o interjec#ie, dac! acestea nu sunt urmate de virgul!. Virgula (,) : _ Se pune virgul! ntre p!r#ile de propozi#ie de acela"i fel (n cadrul unei enumera#ii, de exemplu) sau ntre propozi#ii de acela"i fel. Exemple: Am cump!rat c!r#i, caiete, creioane. Am venit, am v!zut, am nvins. _ Virgula poate marca absen#a unui verb. Exemplu: Eu sunt elev!, iar sora mea, student!. _ Se desparte prin virgul! o apozi#ie de substantivul pe care l determin!. Cnd dup! apozi#ie urmeaz! o alt! parte de propozi#ie, apozi#ia se intercaleaz! ntre virgule. Exemple: Am ntlnit-o pe Maria, colega mea. Pe colega mea, Maria, am ntlnit-o ieri. _ Se despart prin virgul! de restul propozi#iei cuvintele "i construc#iile incidente, iar propozi#ia incident! se desparte de restul frazei. (Incidente sunt cuvintele, construc#iile sau propozi#iile care aduc preciz!ri suplimentare, dar care ar putea lipsi f!r! s! se schimbe n#elesul enun#ului). Exemple: Am g!sit, din fericire, o carte interesant!. Am venit, spuse el, fiindc! m-ai chemat. _ Se despart prin virgul! de restul propozi#iei vocativele "i interjec#iile, dac! nu sunt urmate de semnul exclam!rii. Exemple: Stai, frate, nu pleca ! Hei, ce mai faci ? Punctul #i virgula (;) marcheaz! o pauz! mai mare dect cea redat! prin virgul! "i mai mic! ect cea redat! prin punct. n frazele mai lungi, folosirea punctului "i virgulei este mai potrivit! dect utilizarea virgulei. Dou" puncte (:) anun#! vorbirea direct!, o enumerare, o explica#ie sau o concluzie. Ghilimelele ( ) delimiteaz! reproducerea ntocmai a unui enun# spus sau scris de cineva. _ n anumite contexte, ghilimelele pot exprima ironia. Linia de dialog ( _ ) marcheaz! nceputul replicii, al vorbirii directe a fiec!rui interlocutor. Linia de pauz" ( - ) se utilizeaz! (ca "i virgula): _ pentru a delimita cuvintele, construc#iile sau propozi#iile incidente; _ pentru a separa apozi#iile de restul propozi#iei; _ pentru a marca lipsa verbului

Exemplu:

Eu l ntreb "i el, nimic. (= nu r!spunde

nimic). Parantezele ( ) cuprind un adaos, o explica#ie, un am!nunt privind n#elesul propozi#iei sau al frazei. Punctele de suspensie ... marcheaz! o ntrerupere a "irului vorbirii, cauzat! fie de emo#ia personajului, a naratorului sau a eului liric (emo#ie care l mpiedic! s!-"i continue discursul), fie de inten#ia autorului de a sugera ceva, de a-l face pe cititor s!-"i imagineze ceea ce nu s-a spus explicit. SEMNUL ORTOGRAFIC Cratima marcheaz! pronun#area mpreun! a dou! cuvinte (ia-o); _ marcheaz! elidarea unei vocale "i reducerea cu una a num!rului de silabe. (n ambele cazuri, scopul folosirii cratimei este de a p!stra m!sura "i ritmul versului, n poezie; respectiv de a conferi vorbirii un ritm mai rapid, n proz!.) VALOAREA EXPRESIV$ A MODURILOR %I A TIMPURILOR VERBALE Indicativul exprim! o ac#iune prezentat! ca real!, sigur!. Indicativul imperfect exprim! o ac#iune care continu! n trecut, care dureaz! (de exemplu: mergeam) Indicativul perfect simplu este folosit, uneori, ca timp al nara#iunii, iar alteori, pentru a exprima o ac#iune trecut! (nu mai departe de ziua anterioar!). Cu acest ultim sens, perfectul simplu este caracteristic limbii populare, ndeosebi graiului oltenesc. Exemplu: Veni"i ? Venii. Indicativul perfect compus exprim! o ac#iune trecut! "i ncheiat!. Ex.: !i te-ai dus, dulce minune Indicativul mai-mult-ca-perfect exprim! o ac#iune trecut!, petrecut! naintea altei ac#iuni, tot trecute. Exemplu: Cnd ai ajuns tu acolo, eu plecasem de mult. Indicativul viitor anterior exprim! o ac#iune viitoare, petrecut! !naintea altei ac#iuni, tot viitoare. Ex.: Cnd vei ajunge tu acolo, eu voi fi plecat de mult. Conjunctivul exprim! o ac#iune posibil!, dorit!, sperat! (Ex.: S!-l v!d venind, / A" mai tr#i o via$#). Uneori exprim! o porunc!, nlocuind imperativul, care nu are forme proprii la persoana a III-a (Ex.: S! vin! mine la "coal# !) Condi&ionalul optativ exprim! o dorin#! / o condi#ie. Ex.: A" veni, dac! a" putea. Imperativul exprim! un ordin, o porunc!, o rug!minte. Ex.: Vino imediat ! Vino, te rog, aici !

TEXT LITERAR / TEXT NONLITERAR TEXTUL LITERAR fic#ional scop estetic, de delectare artistic! obiectiv "i subiectiv stil beletristic TEXTUL NONLITERAR nonfic#ional scop informativ/argumentativ obiectiv stil "tiin#ific sau juridic-administrativ

Literatura de grani&" sau de frontier" include texte care au unele tr!s!turi ale textelor literare "i altele ale textelor nonliterare. Ele sunt nonfic#ionale (ca textele nonliterare), dar obiective "i subiective "i scrise n stil beletristic (precum textele literare). Din literatura de grani#! sau de frontier! fac parte memoriile, jurnalul intim, nsemn"rile de c"l"torie, eseul. STILURILE FUNC!IONALE $TIIN%IFIC BELETRISTIC JURIDICPUBLICISTIC ADMINISTRATIV legi, opere literare documente oficiale: mass-media observa#ii, decrete, hot!rri, experimente, cereri, demonstra#ii procese-verbale etc. etc. nonfic#ional fic#ional nonfic#ional fic#ional / nonfic#ional obiectiv obiectiv "i obiectiv obiectiv "i subiectiv subiectiv speciali"tilor unui public larg tuturor cet!#enilor unui public foarte larg de specialitate bogat "i variat specializat; accesibil multe cli"ee verbale (formule stereotipe) propriu propriu "i propriu propriu "i figurat figurat precizia expresivitatea precizia accesibilitatea

CRITERII Ce con#in, n ce domeniu se folosesc Text fic#ional / nonfic#ional Obiectiv / subiectiv Cui se adreseaz! Vocabularul

Sens propriu/figurat Principala calitate

CALIT$!ILE STILULUI Calit"&i generale: claritatea, proprietatea, precizia, corectitudinea, puritatea. Calit"&i particulare: naturale#ea, simplitatea, armonia, concizia, fine#ea, ironia, oralitatea. STIL DIRECT, INDIRECT, INDIRECT LIBER Stilul direct (vorbirea direct!) reproduce cu exactitate un enun# spus ori scris de cineva. Enun#ul reprodus este precedat de un verb de declara#ie (a spune, a zice etc.) "i de dou! puncte, fiind marcat prin ghilimele sau linie de dialog. Predomin! persoana nti. Exemplu: Colega mea a spus: Mine voi merge la "coal#. Stilul indirect (vorbirea indirect!) transpune enun#ul scris sau spus de cineva de la persoana nti la persoana a treia. Lipsesc ghilimelele "i linia de dialog. Enun#ul este precedat de un verb de declara#ie "i de o conjunc#ie subordonatoare. Exemplu: Colega mea a spus c# mine va merge la "coal#. Stilul indirect liber integreaz! cuvintele unui personaj n discursul naratorului, f!r! s! le marcheze prin ghilimele, f!r! verbe de declara#ie "i f!r! conjunc#ii subordonatoare. Exemplu: Mai sunt "i zdren$#ro"i "i descul$i "i nepiept#na$i "i nesp#la$i "i obraznici, s#r#cu$ii mamei; dar tot cam a"a e "i mama lor ea ns#"i. (Ioan Slavici, Mara) (Sintagma s#r#cu$ii mamei reproduce cuvintele personajului Mara, la care naratorul se refer! prin pronumele de persoana a treia singular, ea.)