Sunteți pe pagina 1din 117
Prof. univ. dr. Wie PASCU Prof. univ. dr. Petre BUNECI NOUL COD PENAL PARTEA GENERALA $I CODUL PENAL PARTEA GENERALA IN VIGOARE. PREZENTARE COMPARATIVA Ediia a I-a, reviizuta si adéugita Universul Juridie Bucuresti 2011- Eaitat dos.c iniversul Juridie S.R.L Copyright © 2010, 2011 $.¢, Universul Juric $.R.L, ‘Toate drepturile asupra prezentel edit apartin S.C. Universul Juridie 8.8... Nicio parte din acest volum nu poate fl copiata fra acordul Soris al .C. Universul Juridie S.R.L WIGIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU_VA FI COMERCIALIZAT_DECAT INSOTIT_DE SEMNATURA S| ‘STAMPILA EDITORULUL APLICATE PE INTERIORUL ULTIME! COPERTE. Desc CP Hoe Names Rom mist Sal Cod pea paren genera Cale prea enclave “present comparct en ee is Pw Foose | Bac Unter ui 201 Sino so-1ars Chaar saa |1 pun eve REDACHE: ——tel/fax: 021.514.03.13 tel: 0753.320.005 mall redactletuniversuljuridicxo DEFARTAMENTUL telefon: 021.514.9: "ARTAMENTUL {clefon: 021.314.95.18; 0726.000.184 DISTRIBUTE: telan: 021-31 wwwuniversuljuridic.ro COMENZI ON-LINE, ‘CU REDUCERI De PANA LA’ 15% CUPRINS Cuviatinainte ‘TITLULT LEGEA PENAL Capit SULIMITELE EI DE APLICARE TITLULU INFRACTIUNEA Capitol |. Disporfi generac Capitol. Catzele jastiiative Capitola I Cauzle de neimputbiiate (Capitola V. Tenativa, CapitlutV. Unitaten platen de inacjion, Capitola VI Autor participa ‘TITLUL PEDEPSELE Capitol 1. Categorie pdepseior Capitol. Pedepretepinepale Capitol I. Pedenpsa accesories pespsciccompiementare Capitola IV. Caleull dart pedepsclor Capitola V ndviduaizreapedepselor TITLUL IV MASURILE DE SIGURANTA Capitol I sporti generale Capitola Regina maser de siawani TITLULY MINORITATEA CCpitolul 1. Repimulvspunderi penalea minorla Capitol I, Regimul masurlor educative neprivative de bore Capitotu I. Regimul masurior edvatve private de iene Capitola 1V. Dispozii comune BF ——— 66 68 9 8 Ms 46 Me 156 156 160 167 4 Luv ; FE pEREA PENALA A PERSO ANBIJURIDICE ‘Captl |. Dispozit generale Cabtotul Ti: Regimul pedepselr complementare splicte persoanel urd. Capita I. Dispzii comune. ‘TITLUL Vil a CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA THTLUL Vit pe - CAUZELE CARE INLATURA SAU MODIFICK BXECUTAREA PEDEPSEL ‘THTLUL Px ; ‘CAUZELE CARE INLATURA CONSECINTELE ‘CONDAMNARIL ‘THTLULX , INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESIL IN LEGEA, PENALA 18 i 186 1m 202 ne Cavin inante oul Cod penal adopiat la 26 iunie 2009 prin lagea we. 2862000, Jo uma angle apne’ Gavel in a Clee Depart Sena in eine comon din dat de 2 nie 300, Pate ie Monitral Of e310 in 24072009 va inm i ier Ido Careva statin eges pon pea pcre a acesea Ina 46 als. (3) nul Cod peal se presen emen ie 12 fn de a data pir prem Cod tn Mondo Oe al Rone, aes 1 Gaver a sopinePramentl spe adpare pac de ope pee poneratn spa Coll perl Cbigjia Gover, iver din acest text, «st Tne in recat Parla soaf poes de adopt ple de Peres pncres nape Coltrane 7? = Din expire publict'» Miia ste ene citar vigor nui Col penal se econ st nb be acu a ie Din stceaconfruisinonsatv al nul Cod penal reat <8 sce nrice inti no, ade crete cer eee gee pel in vigor lining pains, torspune cad ei po ‘joa reemestre dope la veh Unni Euopete sg Aizu dep penal mate romin cw stencl eee sate noe ale Unni Crepe, ox pemis a caper julcare nee pone Sart pereeunogyr irae lp in derail efor ur peta compar a dspoiior seul Cod petal pees genta sle Ca pera patca geen Vigne, rin acerca in pi scot aoe sai et tlementlor de dire sae parcutznr a clots ns ee tenttn cl do ea pea generale Pon ics eae to esene,t ife ‘zajsilrnrecemesres iio fanamernc de dey: om eee dou ate erative sa posit preening ea rates gener cares ft ltrs ttle cesta dn Cod Fen Fre generat igen conn sont ements ia fone Siete, dopo de element ce ste pe Se Caren metvelr care determina concrete # eel cae au sat la tra a umerose crete adine exvle ini crecostie bie element eps pol ngs SN Noul Cod Penal Pubilcat in Monitrul Of, artea tne S10 din 2407/2009, Partea general Til Legos penal tiitle olde aplicare Capitol. Princip generale ‘Art 4. Legalitatea ines ral (1) Legea pena prevede ‘aptee care consti natin (@) Nebo pasoand nu pos # smdjoratf poral pent © fapth (are nu era preva do egoa po ral cis Can s fost teres Art 2. Logalitatea sanctiu- nllor de drept penal. (1) Leges penalé prevede Pedepos apes | bie 31 misurle ecucative co 80 ot la fal ce persoanale care au Eavargt infect, presum sma Sure de surance 8 pot ua fat de persoanete care au coms fopte provazte oe logea pena {@) Nu se poate eplea 9 pe apa on Se poate hia 9 me ‘urd edcatva sau 0 msde ‘Sgucania acd aceasta nora prevazta de legea penal a dats and epi a fost svar IG) Nico pedesrt ru poate F Stabila gt apteata in aera I= aor generals ale acetal ‘Codul Penal in vigoare Vorlune actualizata pana la data ‘do: 1008/2010 Partea generals mi 11 Logos penal mittee ‘de eplcare Cepitoll .Dispozfiprliminare ‘Art 4. Scopul_ tell penale. Legea panala para, Impotva I= ‘fecfunler, Romania suverantatoa, rependenta, untatea § neve fatea souls, pesoana, drepurle 3 itera recum slintreaga ordine de erent Art. 2 Lagalitatea ince Lageaprevede care fapteconstiule infecbun), pedepsela ce se aplick Infactorc 91 masurle ce se pot us Tn cazut evar aesto fate esi, proptetata, | 10 Nou! Coe pana i Codul pena in vigoare (COMENTARII THTLULL Legea penala si limite ef de apicare CaPtro. ULL. Princpti generale Till {din Peiea Generali a noulni Cod ponal este stucturat, ea Codul penal tn vigoare, pe doutcaptle. Capitol | din nous lege este Intl Princip general”, in aport cu acelsicapito din Cdl penal in vigoae denumit,Dispozii petiminare™. “rticolu tdin Coda penal in vigore care definest sopal leg penale nu sexe corespondent in nou Cod penal din mai multe consideret Th primo rind pentru et enumerarea valor sociale pe care Ie ap legen penal in ott text ae un caracter pur exemplifai, vail sociale ecnumerte ind euprins Into expesie global inreagn odin de dent een ce scan f penta stabi fre scestor ar treba sis fc aps Iatoate nonee de ineriminare cae a sei p Codul penal, Pata speci, ‘in ei penal speciale sau ei nepenae eu disposi penal Tn a dif rind, textl are caractrul une declaai de prinepiy gi 0 corespunde une! necesti concrete de apicare lpi pena Tn aft in al telea rnd, un txt similar mua exstat in legistile romine atevioare (Cen. 1864, C.pen, 1936 inci nu exist eisai ‘modeme eurpene late ea termen de refering (Codurile penal din Fang, lala, Germania, Span. in Codul penal in vigoar, itn singur text (ar, 2) eu denumies marginal -Legalates inerimindri, esc reglementat principio! legaiti ful cole douf aspect: legaltatea invimingi si legaliten pedpsci. In foul Cod penal aceste dows aspecte sunt replementate distinct, devenind ‘dv pencpit de sine stititare: principal legalti inerimini (cons ‘rat de art 1) i princpillegalitisantinilor de dept penal (consnerat fe art, 2), In eonfiutul princi legalii inerimindrit s-ainsiuit re (null crimen sine lege praia) tn Aneroratea legit incriminatoe ii saneiuitor aport ev fapta svi arn continu! prnepiu ‘de rept penal 2a insult anerortatea sanciunilor de drept penal in rapor eu apa savy Pr are comparatvs mn CAPITOLUL II ‘Aplicarea legii penale SECTIUNEA 1 Aplicarealegi penale in timp ‘Capitol Aplicarea logit penale penale Secfunea 1. Aplicares legit | Seofvnes I. Aptcar leg penale ‘pena inte ining Art 10, Aetiviatoa logit ponale. Leges penal se ap inaction svar mpl ct a go a Th vous, ‘Art. 3. Activates legit pe. nal’. Lagoa penald so apd in fachunilor savage tn timp cSt fase afin vigoare, Art 11. Nerevozcivtatsa ogi nao, Legea poral nu se oped Fell cae, la data card au fost Sivarsta, ru rau provdzuie ca inact. ‘Art. 4 Apleare logit penalo de dozinerminare. Logea pels fu Se apie faptlor svar ub (egos vecho, daca u mal sunt prevazute de legea nous in est az, executarea pedepsei, am suri educative 3a masuror de Sgureia,ponucjte In baa ogi ‘ooh, precum 51 tote. conse Cele pense ale holier jude ‘flores privioare ls cesta fle incetoazd pn waren in vigoare 2 Ar. 12 Retrosetivitatoa logit ponale, (7) Leges penaé nu se pled faplctorsavergte sub legen echo, daca num sunt previzte fe legea noud. In aces caz execu teres pedopeclor, a. masini de Sigwanja ga masurlor educative, ponuntate In baza log! vec, pro: um tote consocinjle pense le otro judecatowesh prvoare a Soest fap, Icstoazd pen area Invwgaare a ogi not Ar. 6, Aplcarea logit penal smal favorable pan ls udecares ‘dfintiva a cauzol. (7) In caz in are de la sivaretes inaciunt pind to juseemea defn’ @ fuze au intent ura sau) mai rut ep pana, s6 apc legen mal fvrabia (2) Depoctile ain. (1) 38 = pcg aetelor normative pe oderlor in aestea daca ne ‘onettsjonaleprecum = odo rani do rgsnia aprobat de Patlarent cu modi sau com Peto eapse,dacd Th imps ind abestea eau oat In vansre fu cuprine spac penale ma) fnosbie ‘At 6, Aplicarea loll penale imal favorable dupa udecarea ‘otiniva a cause (1) Cand pa mane detniva 2 hot &e condarmave gi pind la exe ‘ctrea completa 2! pedepse Chior sau arenas itervent tage care prevade 0 pedeaos8 mal goers, eanclunea apicat, dacd fepageste, marl special pre ‘ut log nous pony inc nea sdvargl, se roduce Ta east mani. (2) Dacd sup rimaneres def rit lar de condarmare fetafune pe vs pi la exe uate al torent o loge ce fe aple inrafunlor care nu au fost deta jcate pang i cata Ina in goa ego, ‘At. 13, Aplicarea logit ponale mal favorable iy In cazul in cave dela sve sea inrecjun pana la judecares Aetna 9 cauzel av interven una ‘ou ma mute leg penale, se apicd legea cea mat forab (2) Cand leosa anteioard este mal fovrabid, pedepsele comeio- Irentae care, coresponden in [ogee penal rout seep In con fs imine reve. prevtzute fn logea penal nous nu ‘Semal apd [At 14, Aplicarea obigatorio a legit penaio mal favorable ca {ul pedepestor definitive. (1) C33 ibe ramanerea defn. a hot fart ce condarnare gt pa a exe- tularea complet 2 pedepse| inch Sri sau amoral a evento le Gore provese "0. pedoapst Ma (your, sorchunee pleat, dacd ‘pagent mane spocalprevizt (8 leges rout. peri infactnea ‘Sivargta,e9 rede a azoet mn (2) Daca dupa rarnerea det rival Rott de concarmare la (etenfune pe Wl gi pang ls ex ‘ularea ei etarvent lege care ‘rovede pent acesas pt pe- ‘eapes inenisor, pedeapss deer Stig 80 ras Srovastpoin scence (3 be agen nol pevece in epson rca sonal trend pedetan lead oP ‘Moauegt extendas pute Spi ana pei pe Vasu mien oud. randrae Sone pate execu on Peseopea noo co pati Simi i san poe sero ines arena a tare etcatve neo: cutt ‘3 repovdaionlees |r nl see cai ae Gare au ‘oesponcet lege fa ao owe cepa Iie porte do scot nt ete a over (ci ope ru ote ma ‘evan cones in.) Pedepate completa 9 Site de spun renee neprezt In agen rome ta exe rol cave a0 oo ‘eponsant mages ost ob ‘sec con 9 ites previste de scan 16) Oech ogee rou ete at favs tn ub amped Po {pec comport a Scher se sg sce ‘etn corgi 9 eto Previn deep au Gy Cos depose noose sos ssa psp Stents, se he sea nears elope wucun palo aa Foann voce © sontea, de Peepen recs sn neo Fox dena i (15 (@) Dact logea nous prevede in loci pedepss!Incisart rumal ‘amends, peceapsa apical se no esl co amanda, ar 2 39 pulea Sopas! maximal spool provut In legea nous. Tindnau-se’seama de Dates executta an pedeapea i Ese, se poate intura In ttl aun pre Orectares arent (4) Pedepsele complements, masutle de egurana, precum Idsutle educstve neerecutte § neprevizue in legea nou, nu 62 ponder In logos nou se execu in conjnuts mle prevazute de Sosaei lege (@) Cénd o cispoziie in leges noua se rele fa pedpse deity plc, so fre soar In carl pe. franks orci pnt ta Inresn vigoae a acestla, de pe: deapenreduad sau locate ‘depoalr alneatirpreoscent. | revede pent aoooss| fd nv Now Coe pena i Cal ponal in vigosre Prezentare comparaiva 13 © Legas cate prevede rau ‘ial podeapea Tresor, padeap-| Tul pe va a riccuey cu ma dle Surana sou masun ecucatne 48 delenjr pe vith ge. Io-| xml” nchisort proveait pont “4 nou! God penal Caau penal in vigoare ‘At 7 Aplcare li penale twomporare Th) Legea penal tempor spied inci savargte. in fect cand an vigore, chiar Soed tpt ra fom maria sa fieeciln sel era de Te ay Lopes. penal. trp ec legen potas cre roe SS a © in vigore sau a Ee “Spore ete tfat_pn cra tonporar a suapel cre 3 Inu sdoperes 2. ‘Art. 18, Aplcara facuitatva a legit pensia al favorable In ca ‘Si pedepeelor definitive (1) Cre Biph,ramaneres aetna. 2 Rot (Bit os eonaarnate si pana la exe- Gites compete a" pedense in Ghcorl a mevent © lope coe provede peceapsd ma oar, it EEnchunee spicata ce mal mcd Gecat mimi seeclal previut de fepea ous, jranausse seam de Inracunes savargts, de persoans Ccondamnaul co.condula oes {dupa pronunirea hota au in tinpul exeostrpecopsel 31 de input cat a execiial dn peceapsd poate spun fe menfineres, Fedveerea pedepea. Pedespsa ap (ats poate f coor sub mt (Ge arrarilla do reducerea acstoh ppodepse proportonl cu micora freximull speci previait pony Inrecnes avert 2} Osportie at, 14 ain. § so apc g1 inex condamatior ar ‘Be in present arial execute pana a Gala nen igore a eps fot pedeapsa in nolarare rea Cincise cu rem ‘rt. 16, Aplicarea lagi penato temporare. Lezea penal femo- (orl e apc facfuni savargite 0 {impul cind ra in vooare, car daed fap nu a fost mark su dealin aol terval de te, eae rezentare comparative 15 ‘Comenra CaPrroxu I. Al licarea leg penale Capitol al U-lea din ital 1 al noulsi Cod penal este initlat Aplicaea legit penale™ iar tn. Codul penal in Vigoao este denumit, “Limitle apie leg penal", Consideram ef denumirea din rege Fnenares anterior eorespunde ito mat bund sud specifiul por- Imeorcuprinse in acest capt In ambele Coduripenale Capitlul al U-ea al primolul sida este strcturat pe dovd sein, dar areten se succed in mod diet de la 0 rrelementare aaa, In nol Cod penal, prima setiuneeuprinde nore ce realementear8eplicars legit pele in inp, iar ceca de a dous secune hore ce se refed la aplicarea legit penal in spi. In Col penal in "igoareondines ene inverst. Souja de sistematizaes nomelor de aplicare 1 Teli penaleadoptaté de nou Cod penal, este promovat gi in Codurile pene tine, dar In Codurile penale romne din 186s 1936. Solin 5 impune gca ceri lgiet penne inne de a vor de aplicarea legit penale in spi, tebuie sh se consato ext o atl de lege in vigoare, prac uma oasemenes loge are apiudinea de a plicatain spai. SpcriuNes 1. Aplicarea leg penate fn timp 1 In accasts secon 5 roalza o sistematizare a relemendrii prin constcraea sopra $1 in ondinen lor freased prinpillr acti, retoactiviii lest penale de dezinriminare gi extraactvii lel penle ma avorbile 2. Din punt de vedere al apie leg pense in aport eu timpul, nul Cod penal prvede in at. 3 (ea i Cod penal in vigoar in art. 10) epes penal este ative, adic se aplcdtaurrinfainilor svg n pol fit se af in vigoare, AceasiaInsearnd et lgea penal nu se aplics nici faptelor sive insnte de intaren sain vigore gi nit fapelr comise, umaite su judecate dup egies din vigoare 3. Ar. 4 din nou! Cod penal istivie principal reroatvitit legit penal de devncriminare. PoUivit acest text, legea pena nu se aplicd fiptlorsiviyite sub legen veehe dach nu mi sunt previute de lege oui. fn acest ea2, executes pedepeelo, a misulor educative si a Nou! Cod penal Cod penal in vigoare ‘ndsurilor de siguan aplicate in baza fg vechi, cag toate conseeingele Tonal le hota judecstoret privitoare la acest ope netewz prin face in vigoare ale no Aceste disp sont prevazate g tn art. 12 fin (1) din Codul penal In vigoae, cu denumirn marginal: ,Reto~ ‘eta Legi penal, in alin, 2) al art 12 dn Codal penal in vigoae se nals legen care prevede mir de sigurang sau misuri educative 3 apliagfafiziamior care nu 8 fst dein joderate pin a data inti in vigoare a epi no" “Aeewe disp nau mat fst mentnut In nout Cod peal doa contavin prinpulllegalitaisanefunifor de dept penal 4, Ar 5 alin. (1) din aoul Cod penal consacr princpiu alii legit penn al favorable pa la judecarea doin a enuze, ext similar eu feldin art 13 alia, (1) Codi penal In vigoare, in conformitate cu cre n cal cind de la sivrgires inraeyiunil pin la judecaen defini 3 fervent una sa ai tule leg peal, se apie legea ose mat favorabil ‘Nou! Coad penal completez8 cadrul de rglementae al aplicri let peaale mai fverabile pin It judecaen definitvd a cauzei conscrat in dul penal in igoare, pin dispacijile art 5 alin. (2) In cre se stabilste Go eee, penalt; mai’ favorbili se-aplich gi acelor nonmative ori ‘revedrilor din acest declare neconsttonle,prsim i oronanilor ‘Be urgent aprbete de Parlament cu modificiri sau complet or resins, Gack tn inpal end acesten au ala in vigoare au euprins dispociti penal mai faverable” 5 Art 6 in aol Co peal stabi eal reglementare a apis vei eae al avraie neal condor deinen conepia wil Cod pera aplaes I peale ma favorable in cl onda ilo dsfnive opened nual modintea oligatre iln pte Car loge nou prevede 0 pedeapsh principal mal fou co ath ease ice de dtrunen pe vino amend aoe dence) seine fart (inl pei exe mat mie ect dense pia a taza ei veh. rsd se promeovatl de ei ex justia pe deo pas, ove ar inal posi atingerraduse aus de ero arp de pare enna I reglerentre pli alae ia ative cna Condnair defini cme Prezentare comparative a ‘sie i mare mis especial snc unilor de drept penal. eas " : In relent alii obligato ea penle msi fvrabie so fostndseo sore de na de element din Con penal in Niger Aste, nase edove find ssn penile neptind Inlate pdeplr complete, a prin 0 element disints freuen Sronen sbi co eg penal interven pt comarca dei esti favors fice prin poral sets pil, Shir dct pelspen complemetr ste mass natant ma {Ser atl penal complemeniae preven een vse crs {Srespondent in ope ot ec in comity inle reve de Sets fr ln 3}. Dse inst ge oh mu modifies pean pi Sia polepse omriemests i mise de gaan, prevarte de Sb leh ce ect in nee ods ace ten dn uma sit fvereo. in. (0 6. Ar 7 ain oul Cod penal intl career erative pele tear. Ace tet eo snr eu el eaprins ta 16 Cad pal In Nw aan 7+ aig! un now linet a. 7 lin. (2) ete se deine concep lt tmporare fn eae se sade st legen pel tempor propri-sist (care prvede ty supinsl i dfn ip in vig) et gen exceponl (a ie apear exe is prin stl natura emporart supe ear imps) In aes din Umea ei dn vignre thar dat xe temporada ve pois fr sh se emit at norma Gare st reva incre shu tempore (excep), act soma carer eset n cau eg leper propri is SECTIUNEA A2-A Aplicarea legit penale in spatiu Secfunea Aplicarea lgi penale ‘Secjunes 9 2-2. Apicares legit inspaqia ‘penal i spa An. 8. Tertoriaitatea logit | _ Art. 3. Teritoraitatoa log pe- | | penal. (1) Leges pena | ale. Lopes. poral se sled n= Muna copied nachunir ef | Racin sarge po tortor a Nou! Cod penal Cad penal in vigoare Prezontare comparative 19 Pr teat Rama se inelege intnderes. de pam, mares torioiaa sh apele ci Sob eubsoll i spabul seran, uprnse ine ronterele de stat. (2) Prin nractane svar pe tertocul Romariel se infe Fige erie inachune comisa pe teflon arta oan (2) 530 pe nav ub pavison romaneso fn pe 0 aeronatdInmstnevatt in loména. (a) Inracyunea se considera fvarga tortonul Romane! $raluncl clnd pe acest tert fri peo nava a pavilon roms nese ea pe o sronavd Inmat Coit in Romania 5 ofectut Un act de executare, ce insigere seu. do complctaie ori &= produ, chiar mare, rezltatl frat ‘An. 9, Personalitatea leit ponale. (1) Legea pana nso apt. actinior ‘Svar nafora tron et Ge ere un catlean roman sau ‘Se persoand uri romana, ack (pedearsa previzutt de fegea rorsnd este deleniunee pe. vial of inhisoarea mal fare de 10a 2) in calle cat, legea penal romana se ape iar Funior sivargte. in afara ter- for ade eats un cetéton roman sau de 0 petsoan ju ich romind, dock fia este previ oo nocune 3 fagea pena fr unde a os Sarg on dad 2 fost coms ‘Ar 142 Tortora Prin vormandl (orton din expesile Jeno Romania” tertile se Tle loge innate do pian 51 apele ‘cpinae ine Feil, c subeo 1 Spaliul eran, precun 5) mares ‘rte eu sou, subse I spi Art 143, Infactine savarsit pe tertril wr (). Prin infacyune sivéryia pe tortor (ir s@nflege once. In Fracune Gomes po terol arta in af 142 sau pe 0 neva of aeronava (2) Iacjunes ee consid st wari pa terol fe st tunel end pe bees felony on p20 nav os Seronava romand se efectuatnumal Un act ge executare oF 8 prods rezatainracri Ar. 4 Personatitatea lel p= nate. Legea penal se apes nz nor savargte in afore tion irk ‘aed Taptuto este catajean foman sau dood. neavand nicl © Catone, are cml na Tran 166 Care na este 606s Jeet ius stat. (3) Puneres In migare a 20 Juni pensle so face cu ator area reall a procul (ereral al parchehiui de pe iEngé curtea de ape in a cael ‘aaa terionala fit parcel tral rl eeseat sau, dup ox, 2 procuroml geneal al Par etl de pe nga ata Cute fe Casafe g Juste ‘Art 10, Realitatea logit pe- nal. (1) Logea penala roman Se apicd infecfunior sivérste Tn ataratertorl fri de ere Un colajean ‘sttin’ sau 0 pore Sond fra cota, conte sia {Ulu romn, cone’ un cet {ean roman of a Une! pereosne ries romene. (@) Punerea ia migcare a acon penale se face ou ato- fzarea prealabla @ pocurora fgoneral al Parchetull do pe Fingd Inala Cure de Casate’ 91 tate sh mel decd fpta ma feces obectul unelproseait juseiare Tr statu pe tered ‘inva scons, ‘Art 14, Universalitates logit penal "1 Legea pena romsina se ‘aplcd st ator inactun decst alo previzute In art 10, sh ‘arte afora tetera de {cetijean sitin sau 0 por Soand Yard calfeie, care so ‘it de. bundvole pe terol Art. 5. Reaitatea legit pena (1) Legea penald se apes nach Union sevérete In afata tertorut i, conta sigurano statu roman {aU conta veh unl ceajean roman, of pin care 2 adus 0 vatamare (avd integral corporate sau ein {Bp unuicettlean roman, cane sunt ate de eats Un eetitean atan sau de 0 persoand fd coterie are ru domclia® pe tet an (2) Punerea In mscare @ scfuni ponale pen nfacjunte prevazute In ineatl precedent se face aural cu adieraares preslabla 2 pros | ru genert ‘Act 6, Universalittea legit penale (1) Legea penal 2 ap 9 ‘tor nacfun’gecat exer prove in-art § ain (1), sivaryte In afar terol fi, de un oatjean sain ‘ou deo paroand fr cotati ca ‘ural pe teil, dct 2) fata este prevazutd ca inc une sae legea penald fas unde a Roménie, in uimatosrela can fost eave 20 Nou! Cox penal i Cod penal in vgoare Prezentare comparative 2 a Fa siglo aaciune | pe care sta romén gia est frat oblgeta. sé. repre In {eel unut trata ntrraonal, ferent acd este previzutd sou nu de legea ponald a sta- fui pe al cl tortor & fost 1) £9 con extidares sau predaea infactorul | accosta fost rotuzata (2) Dspoziile ain. (1) HL) ru Se apliea sure! cand, pot Topi situa in care ea Severe inrachunea, exist ocauzd care Impieiea punerea in migcare = ‘chunk penate sau continues proceso pena of executes | Dedepeot sau clnd pedeapss 3 fot exeouala or slo conse rat ca exec (@) Cand pedeapsa nu a fost cexccutaid sa 8 fst exoosats rural in parte, se pcocedeaz’ potivt eepazilor esa. priv foare la recunoasterea hot foe eine ‘Art 12, Leges penal st tratatsie internaionale. Dispo- fle art 6-17 se opted dacd nu fe depune afl print tat Intemational Ia care Romania este pate [At 13 Imuntatea do juris ice, Leges "pensla. nu 50 plea Infechuniorsivarste de hte reprezeriapt plat Si sotelr sine 225 de ce Ste. perecone ce. In-conr Tonle awe £2) Fens nechnie cropsto ingohie eonoa tt oan {ah conta uns coon ronan SE pone 8 peat pn cal [SiS Soya oercornt (S ipozte sins prece- sr ou oo ek came po- ep sats nae nto 8 Sivagtintagunee, ex weo Skat cae de per nn Saree schnt pen sau one Ses press po of teres Feces, au chr pedeapa at Cros of exe comer ca rete. Cand pedeapa ns fost, Stout sous tart nome inane. se grocacoara pot =~ Dots eos proare a Te Poster na ane Art. 7. Logea penala si conven file Internationale. Dispoziie cu Bree in at 8 «16 2 apes, dacd nu fe depune alfel pent-o convenfic temajonle | Are. 8 imunitatea de jure Leges penal nse pled infec: tnior savargte de cde reprezen- tani dpiomatc ai statlor staine Sou de ate persoane eae, In com formate cu" convene intra.) aitaie cu FAS tamafonsle, | Nelo, nu SURE SupURe JTS pe ‘sunt supuse luredefe pe: | nalea sta roman ale 2 statll mn, Art. 14, Exradaroa, (1) Ex:| Art. 8. Extridare, Extridares se luidares poate # acoralé eau | aco sau posi f sola pe baa Solctata fn teria una ata | de convene inlemajoraa, pe baxd Intemational la care Romania | de reciprecate gn ipsa acesiora, testa pata on pe baz8 de vet | In tome lege proctate n conse eg (@) Predarea sau exradarea inet perscane Tn rain cu tole membre ale Ununl E ropene se acoréé sau se colic Inconel ost (@) Fredarea une persoane catre un tbunal na! nar onal se scored’ In conde ei. COMENTARII: SeCTIUNEA 12-4 Aplicarealegi penale in spayiu 1. At repementee prilpiul feritorlalett legit penale. Aces spon aw fost completateadSugandse ca alineatesuecesiv, dfiniia. tentorinui Romnil [art 8 alin. (2) st explicarea expres ~nfacfune Sv pe tertoral fri (ar. Balin, (3) si (),ambele presi din Tt ‘VIIa. 142 gat 143) alo Cod penal in vigoare [Nofunen de tvtril Rornnie” in cele dou texte (ar. 142 Cod penal fn vigone gi art B alin. 2) noul Cod penal) este definiti la fel cu ‘eoeabrea cl texal moult Cod penal este ma bin Feral ‘De asemones, in alin. (3) si (4) ale art 8 din nou! Cod penal a fost reproduse dipole at. [43 Cod penal in vigoare cu completarea cd nava fie sub pavilion romdnse, ir arenavainmaticulatl in Romina. S-2 ‘adlgat 0 nou situaje cénd infecfiunes ee considorts siviryis. pe ‘eitorul Romdnel tm accopiues leat pense gi anume in jpoteza In cae Nou! Cox pana Codi penn vigaare pe tertrial Romine s-efetuat wn act de instgare sau de complica, far atorlsivrgest infaciunea nara ri 2, Principia! personaliti legit penalereplementat in an. 9 din nu Col penal a fos reformult. Se eli lees penal romind inretunlor Svirgite in fara terriul fry in concepfianoului Cod penal, numa fact sunesvarite de un etieanromn sau deo perscand juris ronsind (ag dew aati cu domicilal in Th replementarea ponepiulprronalitii fost inrodus condita dabel ‘nesiminati,cert de marea parte a atrilor de drep penal s actepat de Imgjoriatee leysljilor europene, Jar $a consideat oportun Timitarea festa la inffafunile pentr care legea penal prevede pedenps inhi Sori Je esl mult 10 ani, De asomenea, pent a evita Inecare intl 3 ‘rgancorjuicare mine cu enize imposible sau df de instrument Su prevzut ea o conde ds panee in migeare a afin penal autorizares Proeurorulu general al Parehetoli depo ling Curtea de Apel in a cir ‘ru torovieli seals Parchetul mai ini ssiat sa, dup cuz Prouro uli general al Percheuli de pe ling Inala Cute de Caste g Joti 3, Tot ast, priaepialrealta legit penale,reglementat Tm ar. 10 oul Cod penal aos reformat. S-2 dees adueerea tn fora sade incident ‘riche fnfectuni savisite i finda de un eotjean stein sau apa Conta staului roman a unui clean roman sau a unei persoane juridice fomine. Accasa pen a se ere un cadru juriic adeevat de combatee, Ina acs a erimialitit oganizate svérgite In srindate contra une etijean oma ori cone. statului romin, (rk a vizainsh via sau Interistca corporal eetjeaoli,fespetv siguranja najona ipsire de libetate, tafe de persoae, fade informatie et) Poniu a se evil estindereanejusificatt a leit penale romine 2 previzit ck puneres in migeare 2 sciuni penale este conijionats. de Sutorzares Procaroalil genera al Parchorulu de pe ling Inala Cute de Casa si dusiie i numei dach fap nu face cbictal nel procedui judiire i ttl pe terra cru - coms 4. Prineipialuniverslitii legit pena ext ealementat in at 11 din oul Cod pena, ext complet formula fa de cel existent nat. 6 Cod penal in vigoar. Nova formulae a continutlu pricipulu niversaliit Trai penole sable ca clrtate fra sa de inedent limita la dows suai prima, cind s-2 viet oinfacione pe care statu roman sé ‘sumat cbligaga so reprime i emeil unui ttt intemaional,inirent rozent compara 2 act este sau mu provi de legen penal statu peal cai teitora fost svar; a dowa, end s- cert extSdarea sau prdaresinfctorui 5 acensia a fost refuzal, In acest a doua situaie legen penalaromind "ovine incident numa decd fn stalin care a fost vars infractunes, ri exist ocauza care impedes prea in migeate a afin penale seu ontnuarea proces penal or executarea pedepsi sau cind pedeapsa 3 fost executatl sa considerate exeeutas, 5. In at. 12 noul Cod penal este rglemenatd regula priritt tra {atelor internaionae in rapart cu legeapenals romin Dac in teil tt 7 Cod penal in vigoare regula priori aatelar intrnafionale ope- rez numa in cea principio reali leat penal sal universal legit penal, potrivit ar 12 noul Cod penal asemenes regult opeetz in azul tuurorprincpilor aplicaritleaii penale in spit, incusiy al ‘eitovai Tevet pot f stu ednd prin trate internajonale <8 se reglementeze, de exempl,itinderea mai tertrne spa cosmic, 8 Spayilai de expleatare esonomies, a boppilor mls a plafommelor de bea martin ete 6, Art. 13 noul Cod penal stabileste infaciunile care sunt supuse Jurisiejii penale a saul romén, Aces text ese o reproduces a ela ‘uprins Tn ar. 8 Cod penal in vgoare, cu 0 singurd deossbire terme .convenfie” este inlouit eu temenal tatate Aceasa penta ase realiza Perea de acond atitcu Conventia de la Viena din 1969 pentu dre Irattelor, eit gl eu Legea nr. 590/2003privnd tattle, ete in cuprinsul clrora termenul de tata" repezin denumirea gentish pent atle {uridce internayional, interstate, indterent de denumiren dats acestora (convent, acd et). 7. Art 14 noul Cod penal cae roglementesci materia extradi, onjne multe modifier i rport eu extol art 9 Col penal in vigour care reglementeazd aces! matric, In noua reglementares- rena la fol sirea temenuui de convene" in favoarea celui de teat” din aesleas! considrente explicate ln artcoul precedent De asemenes, noul txt cupinde reglementriprivindpredarea cre au de ere statl roman uel pesoane iar relaile cu satele membre ale niu Buropene (an, 14 alin. 2), dar iin een ce privet predarea une pesoane trun sibusal penal inlrajona at. 14 ain 3) TITLUL Infracfiunea CAPITOLUL I Dispozifii generale murderer capitol Dispoxi generale ‘Art 15. Tatu esontiak ‘ate nfociunl. (1 iscunea fate fia previa oe tones penal, sivatA_ cu. vale justia mputabla per Soanel care sivars-o | (2) inracea esto singurl “Tul nfactiones ] [Ar 17,Tdtuile osential ale Infraction 1) Inractune esto fopta care Be ini peril soci, sar cu ino ‘ii si peovenuts de ogea eels (2) ineciunea est sngurul ee alréspunder! pale, ‘Capito Dispozitl gene temel al epunder: penal Art 18, Percoll social a opti apt care prin peiol social ih Iniesufgh penal exo orice ecfune {iu inacjune, pin oxo se. ce Singers une dire valor atate In Stet g pent sanejorarea careia ‘ste nepeuara apcarea unl pedense joie pes ea oun sane serie | | Sa | lL | de peri sot al une infaci Prezentare compara Art 16. Vinovita (1) Fagta consti foctane naa Sack 2 fost sivaria co fora ce ‘ood cena de ages peal (2). Vinod ens cand fopa este coi ono, pd sau ov ren dept (@) Fopia este sivetd cu enfant 3) prevede. reat ft sale, Gmatnd "produces Brn savrpr aoa fap >) provoderenutetstpte sale” des nut uate, vib pois rosea (3) Fapa colo saves dn cul cna ater 3) grevede Teautots fap! soe, ci ace, scr dhe ee 3) nu prevede text ote sale, dot tebu puta 88 revs 78) Git ntenjo. depésta cand ‘apa conan i a fre eau clue ienfonat 2) La aabivea in cone a ge ull de peel soca se re seama ‘de modul smyloseee de savargre 2 faplaeSenpul ume, do. Impre Jr in care fap fost coisa do tomares prods sau cae er put rode, ‘precum sl de pescana once fiptitrabi docs este ol rest (@) In carl fepeorprovizuts in prezorul artenk procure sa rsa pole ec ra dns Zeina St ee Att 48. vinowata. (1) Voovdte ct conta cae zis pect Sct ene sive cu ene 8) areups ‘Papa ele svg cu ene can ito )prevede reus ole! sl weit producares A pn Be Freacat ote )prevede rela fol sal ces umarete, 2p poe iis pric oa ele sive dn cil ‘cand infractorul: ee me 3) prevedo relat ete se der nt scepthsocotnd tame elm sovepeaies 3) mu prevece rest fp sal det vob pi 8 prove (2) Fons cone iro ature sein dn les cn ‘ae ne hana atu cnn ge revede in mod expres aces a ()rana consid tare nachne conse actne to cl eta ‘arya cu ef, te on cde ar {ecru cd ‘ages sarcjoeazh tual sere eeu inane alin vgoare Produce un eau wal are] ru datreaza cup pte (6), Fepia constind nto ‘acfune eau inchane constule infacjine cid este savers cu ininie, Fapia comisa dn ‘ipa constiule acjune nur ‘nd legea © provece In’ med expres, ‘Act. 17. Savieseesinfacti- ‘unit comisive.prin-omisiune. Inractonea ‘comsivé care pre supune produerea ul rezust fe coneiderd smart 9) prin ‘omisun, cans 2) exist 0 oblgae legal seu eotacusl doa acjona 5) ators omni, prnt-o scjune tal inacjune anterior 2 creat pent vaioaes social prota 0 elare de petco care | neat producerea ez COMENTARII TETLUL Tl Infractiunea CamrrouL I. Dispoziti generale ‘Tit din Parten general a nouli Cod penal cuprinde toate eae ‘mente cae se refer a inane, tere fn care s-au aus made importante fj de Codl penal in vigore 1. Degisistemele de drept penal seine, in marea lor majorite, ni conjn o norma prin care = formulaze 0 define general a ininsin, Suto noului Cod penal au decis 88 menjind tadifiainstauratt de Cod Prozentarecomparats 2 peal in vigore sn consecin au efintinfracjunen (rast esenfale tle infnotun in st 15 an). Potivit acest text infaciunea est fpta provszua de legen penal sivdrgild ch vino, nejusifeal sf impuabila persoanel care a sire In-conceptianoului Cod penal, in defnifa generat a instil, mv tna fost ment trsttum de pericol social Aceaia Init 0 alae tsi este. subinjeleast tn oree ininefime, daca nem seama ch leguitorl ns inerimineza n mod arbitra tntimplare Sau din inte © fopt, ci nam atune cind conta ef acea fap adie tingere Sau pune in perieolvalrle sociale ovate de Togen penal gh dat acest pericl prez osnumita gravitate penta juste sancfunes perl ‘in concopul general deinfactune dese in at, 15 alia. (1)neul Cod penal zit asturie esenfale ale acescag ordinea lor Prevedereafope in lege pana este prima tris ese a infac tii stdecurge' din principillegaliatincimingi. tn abseofa aceste {sir laps nu poate consi infracfune (0 fapid exe prevdzuth de ogea penalacind se const o concordant ‘ne continutlobictv al fate coneretsvargite gt conn obiecti al ommt de inriinae "A doustrasitur sinftacfunlo constiuievinovjia. Aceasia inseam «fo apt coneret eomist In alc eoainat se ideatifca toate eerinee, hcctive ale normei de incriminare, se vit cu forma de vinovajie cenit de ep. ‘Aca str esa a infociuil ineistent in art 17 alin. (1) Cod renal in vigor, exe seoua capa peovizus de legen penal, svar cu Forma de vinovifeceru de norme de inviminare, sf nu fie justia CCaractrulnejusifia al fate prevazute de legen penal presupan «8 sccasta nu ese perish de odin Juridica avand un caracter ict. Cel mai ‘desea, sivigten unel fle prevaaute do legen poral, cu forma de ‘inovfie cert de norma de ineriminae, ae carter ile Este psibil ea ‘9 asemenea fala sib carctr lit, ftrucdtsvargiene este perish de 8 norma legal. Spr exomply, vider une pesoane in lest parare forespunde descr realize de legiuitor in textl care inerimineaa ‘amon, ati subaspet obiesv lt i sub aspect substi, dar fap my ae faricter iit pentru ci legen alorizea sivigirea ei In coniile legtime api. ‘0 ulims trisitutesenil a intaciuni, neprevizut in Cod penal in igoare, ese ca fia se imputabiléporsoane| care a saat. 2 Nou! Coc penal i Cod penal in vigeare [Aprviein ch accasté lind tisiturt nw mal trebuia opens tn con fin eonepul general deinfactine, © fp coneret svg devine foudeaunaimputabilsprsoane cae @comiso dich se const inane ‘Shmlati a primer te estar’ esenfale (prevderea fp sivsite fous penal, vinovljia i nejutiicarea foptei svat). De altel, noul (CEs penal prevede ea find cauze de neimputblitate acle cauze care, potivit Cod ponal ia vigoreexchd viva, ‘ispozifia din at, 1 alin. (2) care prevee ) depradarea mtr ©) publoses hota de COMENTARII ULI, Pedepsele CaprToLuL I, Categorille pedepselor Til IM al Pali Generale a noulsi Cod penal capri tose rele atailepivind pedepsleaplicabilepersanel ice, ln Capitol Tain acest tila sunt reglementte categorie podepsclor plicable persone ice. Se menfin aceleagi pedops cai legen penal Tn vigoare, dar se adopt o al sistermatizae folsind deep rau odinea in care acesea,edathaplicate, uetzi s8 se execute, De aces, noua reglementare a eatogrilor de pelepseincepe ct pedepscle principle, ‘continu eu pedepseleaccesori seu pedepselecomplementre, Nu au mal fost mentite dspotile rt. 52 Cod penal in vigoare pivitare la ena pedepsci gi scopurile aceteia i nei cele care intriceas cauzarea Jo Sufernge fzice Sau injsies persoanei condamnatul, intact afl Jo Aspozii sunt cupiase Ia legen privindexseuareapedepelor. ss Nou! Cod penal Coc pana in ngoare T,An #3 gal Cod penal enumert pede ripe aplsile pert tes bets a Cod pens vigour Lite pesca re er Srncisone ale amen si previ P seal nearest deft acs poles princi aa felurile pedepselor compte ‘Acestea sunt: ccacepla nuh Cod penal = reuot It regimens it ae aoct jin, semenet. ca eer tw Crass personne juridct, asenenea ree ea htt ao ng pet, i VI nde erent at apunderen peal a prioane jie CAPITOLUL Il Pedepsele principale wa pesepece | Capitol Pedepscepncpale [o> ees penne " ‘Sectiunea! Regimul de oxecutare 2 pedgpselr prinipale pivative do ‘ibertato sa ra so ct eat | sate tana te ent ae | ao en eee ou ane ree Prozentare compara 6 Tr conde prvdzuie de ges pi] vind execulroa pedopsot: (2) Pedepeete pave de lber tate se execu n unl on umsion ree regi 3) em de sis ura 1) regal ines, ) regimul somigeschis 6) raga dears, (3) Regma executed pedep- seler private de ideale $0. be 2eaz8 pe posites condarmatier ea prota, ov acolo. 0 munca vil daca sunt apf pentru mune e educarea condarmabir, po es: poctarea de cite acoyta a orn Imtetoare ‘9 looutor ee defer, precam pe stmularaa s recor Ponearea calor stiuton In munca, ‘sop, scare dau dove tema nies oe indepiare (@) Daps implies vest! de 60 fe ani pentu Barba $i 58 de ani enuf, condarmali pot pres | ‘ muncl numa la cooreaacestora aed Sant anf pena mun, (6) Toato mifoacle fobsie in cadul ‘egimula execu pedep” Sele prvaive de IBerate rede 8 Contos la reintograrea in soce tate a celorcondarmnat sila prove. rirea svar de no nachos cre scape, ‘As 53, Regimul do_ munca. 1) Munca resis de condarnah ste romunerat, cu sxoapa mel fu earector gospocirese necesare Tocuka de ‘enere 3) oa presite naz de clam (2) Conaise de reste a run cl Gurata i pata aoestela,precum, nou! Co penal Cod penal in vgoare Prezentare compara n ae eptaar_varo, ais| Eraormapior sunt stabi pin 1 Secipvnd excovareapedepalee Soop “Socfunea | Deteniunes po vii 221. Datntunea pe vit Sect onan ee | ag man se [At 4, Regimul detentiuni pe visa eile ae eatalo pentencare epee {Gy Regimul execu pedopsa’ de fnjuns pe ala eso reslementat in = ‘vind exeaulrea pede feb soa ace |S pear pg fa nce, Ste dp PSs frp ee Soetes| Scam Stal cen Tepes a eta ete a | Ry tac’ cet a ei maxima. ‘de 25 de ani $1 pedeapsa interzicerii eae ex aept pe durata ei maxima. oe a a limpul executéri pedepsel, deten- fea pe villa 20 Iiocueste cu Trcisoarea pe inp oe 28 dean il perenne aes eee oe ears fem recat eaten ae eae | ear cars mask. Tnchisoil pa inp de 30 de a Podeapea iran exter thor areptut pe drat a mas, fact @ swt © bund conde po tooia duala execu peeps a indepint integra oblgspecivle Stable prin notre. do ‘Sonora afd de cael cd do- vedesie cl nu 3 awit nico pos Dale s8 le indeptneascs, $1 ‘Gcut progese conetanta $i ev dente in vederea renter At 53, Caleulul pedepsel in azul comutiri sa nlocult Pedepee! detenuni pe vist ssw comutar sou Toot Be ops detenfun pe visié cu pe. deapea.Inchsoni,peroada de ‘Selene exeetata se conscors (a parte exec dn pedeopes inenson Secfunea 82a Inchlsoarea ‘Art. 60. Regimul inchisor, Tnchsoarea const In prvarea de este pe aut determina cuprine rire 16 2 $20 603 Si se execu pot eg pind necutrea pecepselor. Art. 882 Calculul pedepsel In caz de comutare sau fnocuie. I ‘azul coma seu Inccu peep 6 delenjunt pe val cu paseapea | tnctison, peroada. de deteviune fveciltl G0 consid ca pane recat cn podesps Incrso. Secfunea I Inchisoarea ‘Art 56. Regimul. general al execu podepes.Abroga ‘At. 57. Reglmul de detner (1) Exeoutares.pedepsel Inchisor 2 fees, poet apozlor log Prins executareapedepesio In [eoun de cstnere enum destin, (2) Femete oondamnate Ia pe leaps fechisori execu aceasl podeapsi separate condamnaf brat (2). Minor condemna lap deanna Incieori execu peseapsa Separt de condemnafirajtl sau Inlecun de defnre specie, asa 2. ou Co penal! Cos penal n gear —rerentare comparing 78, irae postiates de @ oom] [5 1805 S00 ae wicsrandl, | Sopirea, Inia # preaites ioe ere cin leneapvece peop | posal 8 pesoerelr ft Ge tora side a cobirl 0 pregire ro mene aera cu, podespss | Ea are cote cigs eps. a 8 Roi de meh hae saat aor ak i Pel toe a ‘esionall perv ou apts een : ees soe core ‘An. 61, Stables amenai| Art. 68. Stabirea amenzt. (1) poeee geen Se ean Mg Sami cot | nl ce eas Se ee as cy Ren rt re | Sr ae Ses os| | | Cac Sn ee or coe | eels cpaess ea emeat a tae spe psa, ee |e nck eeteds| | [an a Me "10.000 le sofeste pedeapsa inchisorii. human zielormenda, care ele cas ate 30 de rie | 40042 | | (9) Cand legea prevede pe- Es deapea ame fara 2 aria. m= 9) intra stat muri | te lla cu pedeapen ler piers “fous trl | Sort do. col mult un an, minimul seat ddulzare a pe | spol ol mena ert de 300 fs genera emul ene cores | Manu spacial de 15.000 lar ceree cuerteraiecamend’ ae | cand. prevede pedoapsa amenzi Ems Grand seama.¢ 6 | alma cu pedeapsa incisor mat see pao. le condanna-| mare de un a, mind special este Peat devperscarete san | do 500 fl # madmul special de | (1) Daca prin infractunea sévar- Hee are ores oe ee Sane fees ae oie el Lease oieman Inojreres a St.o0 eta cums de Sonate ot we eSe specie ae 2 (4 Tp eax de apleare a cauzelor Spore specenee, wr ee tee te | 0 atone S00 de agro (9) La abies cantar sr cient |pedepscer, amend rs poste sh sume coepuretoae ne! He cara ee terse pr nse | Sepayeasc limb. generale a arene se vo fe soar doo. fineo svar numa! pesos | lta ha. 69 pe 1) iat tie pamonal sa benz, (©) Amencs. so stbloste suumart zo 9200 de eae | nn rar fo oie See cara) Ck “ese pede | 72, fd pune re pe actor n 63. Inlocuire pedense!| art 63 Ilocuiroa 8 ee ew, edema | shia do 9 nui putea ineoln awenzicu podeapsa neler | amen, ach ea cont 2 Mannan doetmutdorant | idles piviose a Ivetneres, (1) Decal persoana consemnet, | sustagecu_veacredeié ce la 4 Nou! oc penal Cod penal in vigor Prezentare comparative 75 Gr Ea, ta BCU Pe Seapsa.amanci, in te aun parte, numind elo amend heexacuate ee inlocusle cu un humdr corespunzator ce zie cu Inehsoare (2) bac8 amends neorocusta ‘2 ieopt pedeapsa inhisot, mux ‘nin ior amendd neewecstate ‘ecules u un numér cores puneitor de ale cu inchsoare are 36 ade la peda in Chol, peceapea abl rez fend considera o.singurd pe- eae, “2 Ih cazul lout rodepse ‘americ paceapsa incisor In ‘once alin. (1) sain 2), nel ‘he aand i corespunde © de inenioare set 64, Executes pedepe ame pin prestareel monet rromunrt la Comune exe peda! sera tpeta Secu rt so pare dh fobre nempubie perce Crea or cael inane mccueg ot Se pas mee me Ske fu ste ce rea fea nero Dea Cora dca ae Sir cats eae feroona ru pst pests avast net net sle-en hemes pune ‘0 munch ne orn Te) Doct oranda. neue ‘eailarea aver natal poo inci soeaettpedeapsa ol p= Capea inensorl Io smoke re Ste pon iirachunea. svar {nnd seama de pares din amend fare fost chit confomn disper ain. (1) 3 In ‘soft padeapea iehison, obiaaia de munca in fcsul comune aa ne secre pede (9) Coceonarea execu ‘blgaai 2 mune in.flosl ‘omUtai se face de ean probaune (4) Exccutarea munch In fo losul comuntaitaepusa in ‘co Aiie ain. (1) restaza pin pita lament corespunzatoae ele amends ramate noexecttate (6) Insanja iscsi lel ‘arenda neerectale prin mune In folosal comunity un rum corespuneaior dele cu en ‘Soare dacs 2) petecana condarnata nd executdobligaba ce munca n focsul comuntal in conde st be de rst ) persoana condarnata si vargoteo na nachna desoa- peti inane ce execulares Igrala'a bigatl do mune fn ‘ied comuniai,Zise mend reexecutate prin anc Tn fsa muta Ia ata ‘come no Inchon, nloute ex inhisos faa, se adauga a. pedeapen penis noua ferme (6) Dach persoana condar- ei, ofa In Stu prov In int), ru fg 8 consimiamanta fa prectarea une! muna nerem- hefate in foloeu comin fmenda ‘nesecutats S0 ine lest cu pedeapeaIrchsor con- form at 63, 6 Nou! Cod penal Cod penal in igre COMENTARII Carrow. Il Pedepsele principale pita Hal Til 1H din Partea generals a noului Cod penal este desing realementiritpelesclor prineipaleaplcaile persoane ize gi forespunde Capitola Ital Til al Pari generale a Codulu penal in Vigote. Ambele copitle suatstcturate pe 3 secjum,fecare seine svn ca obec de replementaeo pedeapsi principals. ‘Not! Cod penal rent la dsporiile cuprinse in Codul penal tn vigoae privitoare la reginul general al execu podepselorprivatve de Ibert la regimul de dteni ila reginal de manc, intredtasemenea Aispozii se esese in coninual legit pind execuaree pedepselr i 8 ‘masurilordispuse de organele judiciare in eurslprocesuli pena De asemenca espoctileprivind reglementarea Ibert condifonate rau mai fost meninut in coptlul reertor la peepee principle, apr Cindu-se clo Tor este in coprinsul capitol care vizeaa reglemen- tara indvidaliziitpedepselor. Sa reunfat la rglementarea execu preps into fchisoare militar. In materia pedepseor principle, nol Cost penal procedeazt la defnresfecrea dine cole tel pedepse simu ‘mums a peeps amenzi cain Codul peal In vgoare 1. In art, $6 noul Cod pentl se defineste detenjiunea pe via ea pedeopsi principal. Potvitacestul text detenfunea pe vif const In Private de liberate pe dura nedeterminata gi se execu conform legit Privind exeeutare poepselor. 2. Noal Cod penal in ar. 57 plsrezi interdiciaaplicr pedepsei etna pe vs. darn eal incupailoreare au implinitvrsa de 65 ‘dean pnd la pronunare hotest de condamnare, fai de 60 de ani in ‘eglementirea in vigoare (a. 55 Cod penal in vigoar) 43, Noul Cod penal, potrivitdispoziilor ant 58, ren a nlcuies ‘bligatrie «pedepse detent pe vin (soli adapta la Cod! penal in vigore in at 35 alin. (2)] in cau condamaaulu care aimplint vista ‘de 65 de ani in tnpul executri acest peeps, cu pedeapsa incisor pe timp de 30 dean. Modul de a rajons al giutoruli in consacraeaacesteh soli exe accla de ace posbliaten insane de judecath sh apesieze in Fiecare ear coeret potrivtunoe eit prevzte de lege, dacs impune Prezentarecomparati z sau mv inlouivea pedepei detentuni pe vig ew inchisoaren de 30 de ai svindu-se in vedere i ifertel ial ere a putea apars in prac, 4, In prvinfa calelullpedepssi in cams! comutsi say focus pedcpsc deteniuni pe vig no sunt daosebir, spoil sn similar in ‘ele dou coduri penale (ar. $9 nou! Cod penal gt at. 55° Codel penal in vigoare). 5. Potivit a. 60 noul Cod penal, inchisorea, cu pedeaps principals, ons in privarea deliberate pe drat determina, cuprins inte 152k $130 de ani gs execu potrivit leg pivind executives pedepselor 6. in regementarea amenzi, ea pedeaps principal, tn nol Cod penal se rojin mai multe elemeate de noutt a faprt cu lacs penal in vigore ‘Un prim element de nowtate sonst n modal de stabilize a cuantimui mena, adios a sume! de bani pe care condamatul ete obigt so pl {ease statull Psrivt ar 61 alin. (2) nou Cod peal, cuantumol amenzi fe stabilege prin sistem zilelor-amends. Acest sistem foloest dou flemonte esas entra determinarea euantrmll amen ante! n= inal zilelor amends, care exprind sravitata infacionit svdryite 9 per Caloiates infact, motiv entry care num astra se stabilegte pe baza eiterilor generale de individualire peeps si vloare uel Zileamenda, care reprezind. sua de bani sorespunattore elie Smends ces determina jindnd cont de stuajia materials a condamnatuls eobligaile legal ale acestia fa de persoanel flat in gia sa. In acest sons logoa prevede, pe deo pate, limita misim (10 Ie) gi limita maxims (500 lei ine care instana va sabi sume corespunzatoare te ile amend, ia, pede als parte, prevede Finite minima generals (30 dele) limita maxima general (400 deze) numa de ale amends Tne ear, in fincjic de Timitle special ale zilclor amends prevazte penirainfacfiunea svarg, nstanastabilete sumo ce consitue amenda Pir infactunea svg Limitele speciale al lei amend vaibil progresiv, sunt stabilite ca 5. codul penal in vigoare, in eaport cu mol In cae norma diac ‘minare prevede amends ea pedeaps unico altenatv eu pedeaps inchi- Sori deo anumits dara ‘Un alt clement de nowtte, In materia pedepsei amenzi, consti in instiuiveaposbiliaii dea majora cu o weime lmitele speciale ale seestel Pdepse in eazul in care prin infrefnen svg sums ebjinerea ‘nu oles patron jul Cod 1 penal in vgoare A Nou! Co onal! Coo pe cent dopo ene element te dtr de necesita 8 Prono ace de conarangee pl mai ese wes 8 D. spun mopar preveiea i cmbaeeaunor al de infact ioe ert sonstrangeri de ordin patrimonial atunci ind instanja Apnea wl Snare ae mcs conti noma ali “i cing, Ino mai sigurd prevenire & ee ide infracfiuni prin care se urmreste objinevea unui folos: i patio In at 63 nou! Cod penal est reglementath ilocinen pedepsi 3 In a edcapsaIchisr. Potivit acest text, dec persomne amend 64 cu emording, nu exceuth pedeapsa amend fn to su it onda rosea La tlwuen pleat emenai et peas Peg omar leant aie i si Pie tile de inchisoare. Din modul de formulae a acest ex conn nintl din epementarea cout onal ih vigoae (rt. 63") pei coat eu ichisoarea numa dacd. asus din se emits tleuies emenzi care Pegevizata in norma de inciminare 0, Noa! Co pena, a. 6, relemeniiz inlocen obit de 12 Note execu obliga dea pei 0 unc neemunetS a 22 comune apse, pnea are tn felon cst de bund-rei tt se afl in impostliats de « armen tot sa In parte pedeapsa amenzii gi nici ma mai poate fi excel din motive neimputabile, ins consi cee al conan nlciege, ele de amend om sure ara ore le de nunc iy lal comniti eel Se fos comico subi Is exces eles fone Te ice act persoana condamnad chi sun de bani amen gre viel de amends rimase neexeeuate, 1 poate 8 ‘ores nile de. ochaowre, deci pesoana condamnatiy fe at afl! consniii condi stabie de isan He SSotgenteo wou infoeine Prezen API Pedeapsa accesorie¢ si are compara TOLUL I i pedepsele complementare capitol, Pedeapss CCaptollV.Pedepsste vie pedepse ‘complamentare Secfunea 1. Pedeapsa ‘ecesorte ‘Art. 65. Confinutul si modul de executare a pedepse! acce Sori! interzicorexeretir | (1) Pedeape= complementare s pedepssle _sccesotaplieable percoanal ‘tee ‘Sectunea i, Pedepseleaccesorit ‘At. 7. Continutul gl mod -| exccutare 2 pedepes! accosor. erie contain lunor dreptur. (1) Pedeapea 2o- | Inzieres dreptuiorprovazuto i Cesare cons. in interooeres | art €4 ‘rer creptrior prevezue in | (2) Condarmarea la _pedeapea 66 ai (1) Ha), Ik) I Gp), a cot exsrtare a fat eter po vid sau a rchisort firage de Sept ntricrea srepts= ‘eras de stata ca pedeape | ror previzute In at 64H. -¢} 0 complenentara (2) in cazu pedepse deter tremens in ear herrea de con. annare a rama Sef § pnd fun pe vial, pedespsa acco | la torminarea ‘execu pedepes, fore consi in’ hlestesres de dept a exert umatoaeloe dept: 2) opt do a fle In auto raja pubice sau In cco ate func publics ©) dep dea ocupao ince care need exer auteta do oe: €) crop stainui do 2 so ‘a po tartoril Roma 6) opt doa alge ©) replies 2) crop de af tre eau cura pind fa grajerea tla sau a ros {ull de pedeapst ot pand fa imp ‘rea termenuiui de ‘prescipja 3 ‘eecatpedepse (@) Inferoeres crepuor pre- vazit nat 64 It) $1) se eplo fndnci-se seama oe natura #1 9 vials infactnl saver, oe Im prejurie cawze, de persoana In factor $1 de ntresele copia ff ale persoane! sate sub tel Souci. (4) Pe dirata aman au a tn treruperexeoulst pedepea! dete: [juni_pe vig seu_a_ichisoa | 2 2 ‘Nou! Cod panalg Cod penal n ire ee [Gy Peeps aco wh eondannst tose =, ores | de care ba lat penta aaa ede exetctarunor crept | dreptrieparinest sl rept do @& sitoa inact certain momo rama | toe seu Oar, Infra de azul fh) crept de a deine, pura i folosi ries categoria ds are: i) eptul de a conduce anumte ‘esiegort_ de. vehicules aio de stan ee eer ee elas aa tren anata ae thos tepatpeve|SSita sraomedat one | | | muae oo teat | ts acl psp || Wtaleeaconaotrie Sin. @ ito) s8 pune In exe | son, se suspend® i execwarea pe- de condicere in cad une Crate a data srl condfonate | depselor acceso parsoane jaro do dept publ: Sou dup pedeapss a fst con : eens ce 2 to aan anurite lala “sabe 2 ‘eoratéca execu neon Be rex cect comaraie® | lel eel mmo an on aos uimiotcs. ees ‘complementare’ a_ intezicerl | tur (1) Pedeapsa complements 2 fxereitir uno dreptrt. (1) Pe- | itaciceri unor depust cons in ftapsa complomentars 8 ile | itericerea unuia sau unors di Ur | instant 1) dept de a comunica cu vctma sau eu mem file al acestela, cu persoanee cu cre 2 coms Infachunea seu cu ate pereoane, sabe ce neon on Spe Seer sep | rows Hota tata mecre exoa |") cep 3 = loge 9 de 9 £ xeteseisim aS | aera te ss” pen ars Gre | ch ee pace, aoa, bie er ‘ates de S) Std da saa ohne sseavona eee ‘tale pubice sau in occe atte |") crepul de a ocupa © funcie jie aioe fine publie aude a enero protests of de 8 sau ale oer unde vitina desi met beg he eS ee oad acivigg sociale In. co. ile Sabie deinen do care tne evercipa aut de | seta do cae = ols eonda™ we (9) inerscerea exert repurorprevzute nan (1 It a)silt b)sedspune cumsativ. | (9) ropul de a ccuna func, | vz laa), fara de cal cna fo) encreta pofesia eau Me-| legen dspune sel rep de a crupao func | desgura acta, de oma stat Ft penrusbvagrea ntact ) ereptul dass de a se | a)eropturie pennies |) Cind tegeaprevede sap tertorul Ronan ¢) crept Ge 2 1 tuto sau inticerea exer crept oo peer ee aes nie 2 onipao func pubes rata 6} repre pines inteioerea crete provizute spine inersoerea exert i) rept de 2° kiore s2u| ie bn se poate pron decat repre prevezte nai. (1) water, pe tanga iiercerea Soper pre aii b) ri or do a destegura atta 4 | ‘dreptul de a fi ales In auto- | impiicéind exerciful autoritaii de stat, | 2 imple exert ur | loca ou de ranch, son 2 Nou! Cod penal Cod penal nvigoare [Pateorea poviaa ye nyt) nu se va SPAS fora and ent ete me mathe dea cede ob vols Pa Sore enuiese estat IO roa ocd percoana v8 8 8 Perea tracey ate atari framane on degregoie tat Ineo ummesch a expat 2) Cand Gapune nieces nua rive dept revere iat em) ao sian Filusteoscd tn eoncet cont PM erect eden, Yoend ouma de mprefaie cuz reg tt an weet er ss con cart ur deplete at Se ment ty Rn fas ‘at, 68, Executarea pedep- ‘sei complomentare a interzicer Art. 65. Aparoa tectert unr erepu. (1) Pe SSapentomplerntra ce ther crest pst pleat, 3:8 fpoceopes prec sabi ee Pianta deol poh 2 20 31 enn con a. nt verte rec Ipreute Cea peseona, cou Steiceectets| ‘sores pense nest unt dep ese uigatoe (Soa reve sean psooesh <3) consi ara ain (1) xn a ama penn ial ves sb dein ey cao. epowen papas Govt eat aeat eae ‘tore ‘art 66, Executarea podepse! Intericertunor dreptur. Exec aan meer tren pedepee_iteziced_unor} Prszentare compara a Ti) Breoarea pera Fior | op eae Gps eacarea [zoel ems cu |e on ee core toile sa resto ce peseeese, ornare dein a | i pe press Suet pe: sar de condarere 19: | SEP56 despa arena oom rbineea defn 9 hetiani e sondnmere pn eo $a dopus suspenders ner edepoel a sproveaners ©) apd executes padepes incisors dpa graere aso 2 eat de poteapes, cps n- pintoa errant de espe execu podepee! Sau dpa fxprarea. tment do. sop | ‘ether tbe condonat (2h hn cand in care Fe ds seerareaconsjonat, race | fee cep ran dea se ta | pe terra Romane se exes Beste. (3) Decl Se dspune revooarea spendin oxen pdepos Sib sipravepere sau focus econ! arena creisoarea |p te ot. dest ah Sir cute petopea somporen: fea here exert une Sep noses fn data ev tie sou inocu sa va exces fhipa” oxecutarea ‘pederse cna pas urs unforma os la data dma | rms. ott caitve a holirrt de con-| (2) Degradarea mitre apes dannare ‘in me Sig concarmatior Me # isl God pena Cod ponaln viore ss cmgaag ar a fia 9 os ee os a rat a ne en as pees | © | Comenranie wee eaieaencla creo | pond sl ede wens CoMENTARI: sadn ed | ae 10a su cares a Seer care el Sp mge| Hata res pd Tee ie ane | 8) Dogon pata pee Pedeaps ace |Foeesina mre =| ee i ce neo sb Copia Til nut C I nul Cod penal Paten geet ene con Sou detenjunea pe WetB rezerig pen | 18) Depradarea militar poate fh apteatécondarmatioe itn eran ea, In r| gidecel mut 108 ‘Sere. doch pooeapse Pin fol spies este rehsoarea do Eel putn 6 am se cel malt 10 | vente prere se Ale ‘an. 70, Pucsrea notte defintive de condamnar (1) Publoarea hotiréc éefnitve G2 eondarnae se poste dispune (ind, prand eesma de nate (goviales inracium, Imre Etzel i porsoana condemns: fai nctanga apreiazd 8 bk ‘area va con la preveniea | stare stor sserenes sac: a i rae canes | oo Pe om se gee se tran cotsen rape Song es eien hoe ak wie gente 8 a eae teens |e ee Grins, dacd pedeepsa pn fl stabi ete do cal pun 8 ar bie | scat relent pedepe Acca accent i pedepsc eeiol I eceehtl acest pedepsclo complemen ‘Taal Cop a vbr Ante capitate Se A ted ble capitol sn scat pe o are secjune avand ca obiect de Teh ris ee du cord pte ses in gonad oe eee cong ines penal i vine, ed pirate element peeps de elemennre ecu esteaps acesrs, snout Cod penal ordinea ponds mal inti rs Inirucét, logie, instanja de judoeat ® supa peepee sx es Ge minced ot de cond oo pape tnd titrl Romine ste se rem le Suites agate nfiactoral aa fst condarnat anterior ls penps tebisor sna pa en ae excel condamnarr pio fee cae ina previa de legen pena nase aise gh nasil ‘rare dn culpa prcum. i condomnarle evi cae crvenit ‘Rahlacs ora impli emmenl de eile ty afstora gee manifesta acordl de pes © mune neemunea in ols coun Stevi nz nr i pov de ge pn apldueapolepet este suiionl gchar fr exccutarea acest ns ete ‘erst upravedhores conduit sale peo period determina “Cand polepsn Ichsori exe its de pedeapn amen apete avs pate infact a wat pin Sacre infant ot to ls parinnal nena excl eh ch wears pst incisor a fost surpendaasibsupraveger. PSone negative prevzut fn a9 alin. (3s ‘)pedepsn splints este nua ends )Fptiemen pedopse! sh nf fost nial mira, i lero evo 2) toro sana se fsustas det dri peal au jude ot sw tfncerct siden aa dev sau 2 Meni tagei a Mopunre penal aol or patepanfiler. Fost de jadectl ae obigaia pent motivee pe care se tent covdarmarea fa eoor ee a0 termina suspended exccui (Skepue,precum ss stenfonee po condannatasupra conti sale ihe sca cmecinjlo le cre se expune dich va ma come inion weer vt respecte misure de suprveahere mu va execu bligafile ce Hath pe dura temenull de sipraveere 2. Noul Cod penal fn art. 92 reglementeaa termenul de supraveghers sub topectal duraci aces, Potrvit acest text, dura suspend cut pedepse sub supraveghere consiuie teen de supraveghere, stu condannat este cupring ite 2s 4 ani ir putea fi mami oni drata pedepsetaplicate In Codul penal in vigoare, in at. 86" este feslementat fermen! de fnereare compes din cuantumul pedepsti Treisori apicte la are se adauga un interval de imp, sail de intans ine 25a. Prezentare compara 129 Termenul de supraveghere, respectv, termenal de incecare, se cal culeaza de In date cin hotrires prin cae 4 pronunfl suspendarea exo ti pedepse sub supeavegher armas dtintiva 3. Misurle de supraveghere si obligaile care trebuierespectate sau execute pe duratatermenul de supraveghere sunt stbilt aa. 93 nou! Cod penal. Acesui text ii corespunde ar 86" Cod penal in vigoare “Masurie de supeaveghere, a noua lege penal sunt acleaic in Cod peal in vigoate ls are se adauga mura ea cel condarnat si primease viele consilirl de pobajune desemnat cu supravegherea sa ‘Obligate pe cae instnfe le poste impune condarmnatuli pe durta ‘ermenulu de supraveghere in nol Cod peaat sunt mult dferite de cele previzute in art 86" alin. (3) Cod penal in Vigoare In art. 93 alin. (3) noul Cod penal se instiuie obligaiacondamnatuui in mma acordului manifesta, de 9 presa © munch neremuneratt in flosil omuniti peo perioads euprinss inte 60 si 120 de zl, in conde preva de instan, afar de cazal in care, din eauza sri de sina, nu poate presta aceast munch ‘Numaral nie do ore se stabilete pin legen de exectae a podpse 4. Sat 94 noul Cod penal, care nu are corespondent in Codul penal in Vigoae, se reglementeaza modul in care se efectiearh supravegherea ‘ondamnafului pe duratatermenulsi de supraveghere,sacinile ere revin ‘sevilull de probaiune alte organe abla In aceasta mater. Se instiuie obligata servciulu de probafune ca pe durata termenuui de supraveghere i sesicze instanfa dacs 2) au intervent mosve ear justia fe modificarea obligato impuse de insta, fe incatarea execu nora dire aesta; ») persoana supravegheats nu rspesia misurile de supraveghere sau nu exccut in condiile stabil, obliga ere i evi; ©) persoanasupraveghents ns indepinit obliga civile sbi prin hotirire, eel mai tirziv cu 3 luni ininte de expirarea temmenulit de supravegher 5. Dac sorvical de probayune va sesizainstanja pe data trmonul de supraveghere a condamnatul, ca interven mative care justifies Fie ‘modifcares obliga imps, fe iceareaunora dine acesca, in baza ‘ispozitilor ar. 95 nou! Cod penal, eare va dispune modiicaea obli- falilor in mod eorespuztor, pentru a asigura condamaatull anse mai = ‘Nou Cod pana si Cod penal vigoare tna de inept Mcetarea ura dine obliga pe ae fe np Tay Spenura cf enfineresacestor nu mei ete neces vocare suspen execu pdeps si spavghee i out ol Reset sy are en i Co penal in igre (86) In ‘unndtoarele cazuri: ciind pe parcursul tenmenului de supraveghere, cel mio sie nud nan, dscopert pa opis ‘Sem ser pn sv ra oan con remorse cesta terme act pe prc ae se survenerepeseana saveghent, cu excreting teenie Je apravegice ei eapet baile mp dics {scams em eee rer a ies seep opie cle bite pn hie, aa de econ dvedee chm sit ni pit Sf nde plnech Misi Cod pew! prvee nat 96 alin.) an no cr de revocare a susp execs peeps sopaneghere Pari cet tex dct Sekapan sence am peeaps chi in ondiileat 62m Pees fos che pedesps nor in condi i (Rng reocd suspends pone exectren pdeps. I ee 52 SRE lapse nchioi che Io amend 7. Noul Co pel in at 97 prevdec ch pe perc erent de suprneghoe se decoera cd pentana condamnas ma sivas © peti sl meen dint pin eae dap inp pot cari epi poets ici, hie dt exp Seen men, spendaee se anlerh. apne dl cz Tnlate nfone leone! de infin, rei a praia ‘need ‘rca concurs de nin su plate inemedis, insane Ty Gupneaupendare exc pede rend dk scat ms pine a snide sea condii preven rt 91 ol Calpe Dock insane pent seca sol, teen de tpt se clelearh de dt mane define hot de EM ra cae apron anti sunpendara execu Polen ab sprveper apy re 97 oul Cod penal stn mre parte snare ou ee alea BCh peal gone Prezantare comparative 131 8. Blectle suspend execu pedepsei sub supraveghere sutregle- ‘mentate in at. 98 noal Cod penal care are un conifer de cel ala. 86" Cod penal in vigoae In coneeptianoulut Cod pent decd pnt la expirrentermenulu de supravegherecondaaaul na svat © nou infacivne nu sa dispus revocares suspendirii execu pedepsi sub supraveghere gi mu a des- opert o cauza de anulore,pedeapea este considera execu, pe clad, potrivitdspoztilr a. 86" Cod penal in vigoue, in acess sia, cel fondamnat ese reabiiat de dept, Prin urmare, In noua lege peael, suspendarea exccutiit pedepsei sub supraveghere nu mai are ea elect iterveniea rebar de dept a expiara termenulu de supraveghere, O astfel de condamnare va fi suscepiils de rebiltare conform dept omun, al cael armen va curge de Ia implinvestermenvlut de supe veghere SECTIUNEA A 6-4 Liberarea conditionata Capitol, Pedepsole plicable porsoaneifzice Sectunea a2 Liberarea | Secfunea | Detentunea pe vats ‘condjionata ‘Art 9 Condi teri con-| Ar. 61. Liberareacondio- inate in cau setengunt pe | nat (1) Cet consormst la pe- ‘at () Uborarea consonatn | Geopesdeerfun pe wala poate zz deterunlpe Wolt poate | Heft condoat pd execirea push dere ‘ere a 20 eon e Stenure. 2) col condannat a exit | deck ese sor ih runed efezv 20 6 an de etnine, | dsopnt si coved tomar | 1) el condrat a avo bund | de replat, esas cons pe tad ria execu |e antecedent ae pal. pesepsel (2) Conon oct de @) ca condannat 9 indent | varia do 8 do an peu Bata lier ebigajils cv stabite pin | $355 do ant pent fel sto ‘ores ce condarnar frd co | bert conainat ip one | cazl ind dovedete cf nua aut | rea eect 8 16 an de dete $92 Nou Cod penal i Codi pena in vgoare [reo poate eee reosch <) tan ao coringerea cd percoana colds ve nei Sie poate rnioga neooete ‘hess coger poset mot dof co 0 stort Seocars ier condone 8 Senjorarea consanra ap Sut slo some = coe. Seria cre ve pure. doc vo tal aria er Tacs maute fe oprmeghee oct ve eee ae Srevn pe cia Temonikl oe ta) Go. data ere cond fonuin‘cndamnets et sa {Warten de suavegere ‘An. 100, Condiite Nberai coneifonste. in cazul_pedepse! Inchigori. (1) Usrarea' conso- fi in cas Incheon! poate 8 iepus8, dad 2) cal condamnt 2 execulat ot pain cou Wem on curala pe Bapsel, in cazul esorh care nd ‘Sepagest 10 a, sau cl pun te patrmi an durata pedepse, dar nu fai mut de 20 do ani in coz Trego mai mat 102, peal condarteat se an exe cutareapeospee in ogi =n feecnis sau cose, eal condamat 2 indeptt itegral abigail cv stabi in holier de condarnar, afta de ie, a Sat Tape t= | late conti prevézute nan. (1), iG). Pedeapsa se consderd cexetclth, dact in fermen de 10 “ide a foerre oo condarmnat od a savarst on nou @ acne, Bac in acest ilar do tip oe ert 2 comis an nou inact: tune, 82 ape, In od cores at depozle at 61 ‘Secftnea i ehisoarea Art, 69, Liborarea condo nati (1) Bupdoo a cet cel pun Goud trem! dn duets po epee in can lnchion cre ns epigerte 10 an eu cal oh Ck fim neal neo fat eet Ge 10 an. condereat cre este Stator in mune scat 9 owes tenowce deren frances" sama $i de antec Errol ete penal, poste ibeat arajonat rant de executes intivegme a (2) in aloud Fectunilor de peeapst previ main (1) 88 Tesora do patents open! cre poate hcansiea Pritt gi c2 erecta pe baza ‘au nd Sovedesa c8 us av Fs pestate In acest cz Prozontare comparava 433 TSO _pOSBIISIe ai Te nda [Ibearea condor poate F reeset soorald inane de executrea 1) Instana are convingerea ca | efeciva 2 cal pun jumatate an persoara condannata sa rena | cute pede ind aceasta Mu Slsepoatereiiograinsocetis. | dopsfesie 10 ani gt a ca! pun ‘@) In cazul cond care | doud Weim’ cand pedespsa este 2 taplnt vata de 60 de ani, se | mol mare ge 10 an poate dspune iberaea condiio-| (3) Cénd condmatul executs Nal, dup executarea efectvd a | mal mull peepee cu Incnsoare Jumiate dn-durata:pedepes, tn | cate nu se conopesc, Faciunfle ‘azul nchison x ru depspest 10 | de pedeopsa arta n an. (1) 50 {an\ £24 a cal pujn dous Wein dn | socetese Thapar "cu all ‘aa padepssy, In cazut cna | pedepesi ‘mai mar de 10'ani ack sunt to-| (4) in aplcarea cspoziir al ‘epinte conde previzite nan. | neateor prececente se ate In (1) by) [a 80 alin. (2) Cod | vedere dusta pacense pe care 0 penal in vgcare ‘secuiacondarata (@)_ In cael ache de pedeaped previze In ain (7) se | Art, 58, Liberarea cond Jno. seams de pares cin auris| Honati_ tn ‘cazul nfracfunllor Deeps! ce poate f considerate, | edvarite din eal, (1) Cal cor arnt leg, ca execute pe baza | dammnat panty sivrstea Une ‘unc presi. In acest coz, ib | sou mal muter inactun in culpa Fares’ Goncionala nd poate | poate fi Roerat concjanat inne ‘ispust inant de enecutrea ele | de executarea Tn Itegime a po fh ace! pun uate din durta | Sense, cupa ceo ewccuat ce pedepselfochisor, cand aceasta | pun malate dn cura pedepse! fu depaseste 10 ans cel pun | in cal nchisort carer dood | ‘oud vem, ctnd pedeapea este | geste 10 ani sau oo pin oul tai mare de 10 an. (art 8 alin. (2) | trem tn cazlTnchiseth mat mar (Godul penal vigare. de 10 an, dot Indopinest 5 (@) lh. cacull fafunler do | collate condi provazuta In at. ppseaped prevazte tn asa (2) 8 | 58 at. (1). fine seame de pares din dureta| (2) Dispoile et. $9 ain. (2) Dsepes' ce poste f consderta, | a2 epics In mas corespunzit potivt igi, ca exacittd pa baza | Iberarea conforats naputnd fi] rune! presisie In acest ca, iee- | acordata nate de exocuarea ‘area concionalé ru poate 8 ds-|efeciva a cel pujn 0 tome. an usd ana de executes eect | cursia pacspec cand aceasta MU 2 cal puin © teime din cual | depdsosio 10 ani gi a cel putin Pedepeel Inchisr, cand aneasia | jmaite cand pedeapsa este mal fu-depageste 10 ia cal pan | mare de 10, 334 Nou! Cos pena i God pena in vigoare Prosentare compara 35 [aria cind padeapaa one mat Ihave ce 10 a at. 69 alin. (2) (Godul peal vans] ig) Cate oblgetone prezetarea rmobvolor da fap ce au determina ‘Corder beri condijonale = Sterporares condarmatull 255579 orca! salo vioare 52 conse Cro a care so oxpune, dct va fra conte infachuri sau 00 V8 Feepecta reéauie de supravechore sm va exccula coigafll 08 1 fevn pe usta. temmenulul de supravegher. io) terval cupins fe dla bean condone 31 6t2_ nn reel pedepee conse {mon de. supravogere pentty concer By cae co pater | co sp ens sate reas 3h Seecrsrr iacin vate ssp ec ee Se ops depot = th ospeniae at 50 an.) ose, aolch nod oes parte ‘art 69, Liberarea_condiio: rata in eazurtspaciale (1) Co Snail care, an cauze. sti Sinai sou o slo cauze, m8 fost nebodala fost la muncs et Smal este flo, poate ft iberat onatinat dup exsoutares toc Cr de padeapsd arate, a 5p ex, dupa exe, in at 58!, dacs Ga cove erence de dicing 51 Ge Irroniare (2) a1 concarmay. in timp ison, cind ang la varsta de eax precum 31 condarnal ecuf de vara do 60 de a pentty Dita) si de 55 oe ani Bent fer pa bera} con fons, cup execsrea wei tei tin. curatapedepse\ in azul Tresor care nu sepdgeste 10 er Sau uel jmia In eazul fhisori. mal mer do 10_an, cac8 | ‘Art 101, Misurile de supr veghore st obligate. (1) Daca Test de padespes ramas noox iat data Iter este de 2 ani | Sau mei more cand rable ‘Sf respecte umdtoao msi do supraveghere 2) Se prezite fa serv de probajune, Ie datole este de 4 Tndepinasc cease conc prev suena 9 al (1). (@),Persoanele previauten ‘in. (2, condemnst pent evr- ‘¥e9 une nfractun din cups, pot Fiera condiforat dup execs trea unet pani din rata podopeal in cazu Inchon care nu Aepageste 10 an sau a unel tein Tn caza Ineriscrs ma ms 10 fn dace ndepiness cells co ‘i prevazte mrt 88 in.) (@) Deck pedeapsa ce” se ‘recut este fez non urs rte inact savage dn ups § nach ininonate, 50 ‘Seles dipodife priv lbeerea ondiionta in cal Inractumr (6) Cand condamnatul execu ‘mal mite pedepse cu nchisoae, are ru se contopere, Fachunle fe pedeaped so soctose apo foal pedepasior (@) hn toate carl, le call Fracfu do pedeapsd to tne soa- tra de patea dn durata pedepsel ‘onsite, pet leg ca exe ‘eta po baz unc pests, (7) Dispoaiite art 50 aan (4) se nod in mod exespunestor. 198 ‘oul Cox penal Cod penal in vigor | Prezontare compara sr Dy pimesscl vive par Gy Oblgatio prevanate hal] soanei"deternate. cu suprVe 2 9-9) 948 pus mes | ‘hereos5 Mm exe nu au fost aploas ©) 28 anunf, In preslabil,oice conn pedepsl complemerisre scrmbare a losing oes pl 2 ineoan exerota unor Cre Sate care depagapio 5 ie, ft ') #8 comunce schimbareaIo-| (4) Céndstabeste obligate cule munca pevazla in alin (2) oe), nears 1) 38. comunice iormati_ si [raiduaizesed in conort cone cocumenie ge natura 2 perma | mtu acest ebigas, rand seam ono mifeacelor salo de exs Ce imprajurinle cauzer ‘ena (6) Marte do supravegher 9 (2 In cazulproviat In alin. (1), ‘caligalile preva tn an 2) 3) inearia poate smpune condam- $11 b) se oxccula dn moment fata s8 execute una au mai ‘corditi Hbeir, pe 0. peioada rate rte urmatoaroe ogo (pall cu 0 elme. din drat er. 2) ef umeze Un curs de pre- ‘enue supraveghers, dar nu ite goolara ot de calfeare pro- ‘al-mut de 2 ani, ar cbigaile fesionala previzite 1 ain (2) Itoh) se D) 38 fecvertaze unul sau mt fxaouta pe fata dura tread mute ‘programe de. rentew=re ‘se eupravegnere ocala onlate de cate servic (6) Pent eabires confrutaul te prebetune eau organzate Tn cult previzute an 2) olborare cu Insulin com 2) it 9) ineanja va. consula tale Servi do ‘probabune, cre esle | 5) 28 nu parisons’ terol ‘blgat e femulezerecomardat a Romane soest sens, 1) 34 nu se afe 1) anumte locun eau la anumte manos ‘Art, 102, Supravegherea con- fporve, cura oa te acura damnatuli ples stabi de nso TC) Pe. chrata_supravegher ) #8 nu comuriee eu vitima atte previzte in at 10 a. (1) sou.cu mem de fale i acest Ie cha) se comuniod cord de fa, ou parlopangl a sivas proba intachnt sou cu ako prsoane, (2) Supravegherea_ execu ‘abit instant) $3. Se culgapi prvezute In art 101 aprorie do aceste, fh 24 mu conducd anuite ven | cule siti insta 9).88 rw doling, sB nu folo- ‘soascd gi on poarte ni cate- ore de-ame. ‘in. @) IL 9) $i Ik t) se face de Servet de prebajune, Verficarea ‘moduli de insepince a obigaor Prevdzute In art 101 al (2) HL 9) 60 face de organele bitte, fate vor ses2a sencul de ro” 190 Nou Cod pene! s/Coc pram igor [Baie eu pre i oes Tredicare Suceson 2) Suoravegherea_ exec evigapior provense in att 101 Stn’ 6) so} pate free Sau §t ponteansetem electonc i edreghere, In cob pe SGoae degen spa a) Pe cra. suprvesher sev! de pcbatine ae 81083 esere nora cod Sav event nave core de roatearea conor impvse do reo, te Ineetorea treat unre rive aces, Sposoane supreetestlru respec ete ae upravechere {ru execu, In coaile st bite Sigal em. ft 103, Moda au ie trea ‘slain. () Onc SS" eter St ent se cle pics fe reneen thot tga, fo apes a re eer de eee Sree nate Sire fsateres Sangoma 7c feepoat, per suc Soir foe = ‘Stoo sooas Pra dope etre cock tote dee asoeia Pe Sele ius coe spect ck ‘rmnses acs moe oan At, 108, Revocn ter conaiont Dat pe aaa sure vege pace cows co occa ns reat asale Prozentare comparative Ge supraveghare sau nu @auld ‘obligate impuse, insta revocd leerarea. 1 eapune execute restull de podeapea, (2) Dacd copa scordrea tbe rit el condamnat a svargt 0 ‘noua infacne, care a fost esac Part In trmenul de suxraveghere 5 pontu cae sa pronunist © ‘ondemnare ia pedeapss Incr Char dupa exprares aoest tr ren, inslnja revoed Iberarea = Aispune execuares esta e Pedeapsa, Pedeapsa pent nova Inrachoe se stableste gi se exe ut, dupa caz, pot dspozior e fa recs sau pluraate intr mediate (8) Dispose an. (1) gain.) 2 aplt In mod corespunzsior $1 in eazul brah conaonate in Srecutaes pedepeel delenfunl pe vata ‘Act, 105. Anularea_ Uberti consdtionat. (1) Dacd_ po. par ureltermanull do supravenhere Se. descoperd ca pesoana com armas mal sSvergise 0. nifac- une pand la acorares tbr pen care | =-3 apleatpodeapsa Trehisori chiar dupd_expares pest teen, Hoetrea ‘se aru Ieaza, spicandi-se, dup caz, ds poz prvioae la concustl de frat, reeva sau urate Intermec. (2) In cal in cao, rapont de pedeansa rezutt, sunt indeinte onde pevazuts In ar 69 sau ‘att 100, instanj poate acorda ibe fares condijonals Dace sa ds 190 uo Nou! God penal si Con pana in gaara Prezentare compara “i Tierares, terrence pave. here. se caleulesza de la dala ‘orca primo ber. (2) Cand, dupa. anuare, i storia dapune executes pecep. fe rezuante, partes in data pedepss! eamplomantare 3 intra (ent erecta unor dept new (ut a data ela rar so va ‘eeouta dup execularee pedepset Inchon. ‘At 106, Efectle Ibori con. aayonate, Dect pana 2 expreres termenuli oe supraveahere con ‘damnaul ny @ sivargt dn nou 0 Inrachune nu ta dispusrevocarea Noor conctjonste $1 nu sa des opert © causa. de. anulre, pe ‘leapea te consider execu. ‘rt 61, ecto tbere con- cagonste (3) Pedeopsa se considera exe- cui det neil ote de 10 oerre si panda Inpinen Chesil peop col cndannat nua sian nou o acne Daa in aol ronal 0 beret 2 coma. dn nou. nfechne insta, grt sear’ do Oe tee scene, poate dsp Bo Irene Weta condpont fe revocea, neces tm ‘Se, podeopea Sai poy Wsctines evita ter "er depodeasa co mairomas Se execit an peceapaa ani fora se conopes, pune ‘pic un opr pS. 12) Rovoowen ete tigate vn Silla i sg oe Ste orrotne conta pcs ‘nent oachune de emo, © SrecpneSBvt8 os ene (Ge parecane: eau 0 nactine bin cre sau pocue cones Ercan ce rave : (COMENTARI SECTIUNES 6-4, Liberarea conditionat Insta liberi condone, in nou Cod penal, eunoaste modi semmificatve ait su aspect lulu reglementiritacesteia in structure CCodului penal, ct gia condor de acordare ori a impli active califiat's statu prin conte de proafiune pentru a asgur integrarea Social a condamnstli gi prevenirea svaeii de noi infaciui de etre ‘Dn Col penal vigoare brave condionat este eglermenta ‘in capitol ceferitor la pedspece principale plicable persone! fzice, in stoi distinct, dops eum Iibraren condionat este acordat condan- atula la pedeapsa detenjiunit pe vai sau condamnaul la pedeapsa incisor, in noul Cod penal liberaren condifnaté este reglementatd in ‘od justifiat fm capitol care replementea fdividualzarea pedepselr, Finn seam de natrajrdi w acest insti, 1. Conde liberi condionate in eazul detentiunt pe vag sunt formulate in a. 99 noul Cod pen Potrivt acest ex, iberaea condijiont, in cazul detengiuni pe via, poate fi dispusd died cel condamnat a execulat efetiv 20 de ani de ete, a avut o bunt conduit pe tats durata exeetrilpedepsi sa ‘ndepinic integral obliga civil stabilite prin botrrea de condamoare, fad de carl cind dovedesle ef nu a av ricio posiiliate si le inde Plineace ar nstana si format convingere ci persoana condamnat lndreptat se poate integra Tn socitte ‘Dae insta desde iberareacondionat a condamnatuu a pedeapsa ete pe vig, aceasta este obliga s pezitemotivele de fapt care ‘a determinat devia sa gs atenfioneze condamratul asupra condite Sale viloare i a conseenflor Ia care se expune, acd va comite noi infractunt sau nu va respeta misrile de supeaveghere ori dacd mu va ‘xeeuta obligafile ce it revin pe duatatemenulu de supraveghere care ‘sede 10 angi curge dela data iberisi conditions 'Nowl Cod penal mi mi menfinut o difereaire in ceea ce privet drat de pedenps ees exectah, in funete de varstacondamnatl le liberi condijonae in cazulpedepsiinchisri sn pre- jena fyi de pedeapst care se 2. Con ‘zu in art, 100 noul Cod pena a2 ‘Nou! Cod penal $i Cody penal in vigoare cere exc regimul de excutar a peeps! n cae ebuie s eale se cata a meme solfonr err conionat indies ‘iar cv sbi abodes decondaare Fee Cod penal junen de pedeap =o ne execu m3 s0enenets df sm inane care» determin condanmarea 8 ot ‘Gragg ul Hare mols unel auc solu const fl forma de Fee eee sierstinfatunes a fos valorifca in operas novi a ae pede! efcct n nafur, duran module aera etpec aga cum 0 fest apical rin hurre de condannare Sealant Snsutun element pet ndamentarea nor regi Serena de coated conor Se ay a ma fox ment Sisosifile care crews regimr itoenate de sonar 2 liberi condijonate Tne condarnai fe i favtnyanre iptnesu © anumtt vrs in timpel exci peeps ends rglmetaea unui regi anc cae erro relevant 58 reper darts excel peeps oe or at 100 pout Cod penal, rcimen din pedeapsa ee read te ei in rpor cu dora pepsi care se ate ade dren ne pedepe care ni depsese 10 an si cee aegis sce limit apr devia condannaut Prexce ancl manele ipl execu pedep Se tata az nchisori pots 6 dnp ac cel com Co caer putn dou rein’ din rata pepe, neal inehi- Seay pte 10 ni sa el pata we adn durin dep ‘arnault de 20 dean in ssl incisor a ar de 10 cull ser an eee ie son at eee ls cosdcrai, ptt ei ca exes pe baza mune ae ro canbe onde ons pest tate Pa eth at plin unite din Guna pdepsi incisor Su scenta'u deplete 10 ani el pin dou tei, end pedeapsa tstemai mar Je 10a Fassel care a implint vir de 60 de an se pote spun Terre condionait dupa exccutaea eect Juma dn Sha pedepst in cual nchisorit com deplete 10 an, sta cel putin dct int grata pepsin azul inhior mai mare de 10 en. $ {Wanae care gn sama de pata din dort pepsi ce poste 1 cons. dm excruaa pe azn mune pest, dar pedeasaefecivexcetat Prazentarecomparatvd a3 ‘rebuie fecal pin o treme din duran inchisri, cnd aceasta no depi- sete 10 anise cel pin jumdtat, end pedeasa este mai mare de 10a ‘Condiia ea cel condamnat st se afl In executrea pedepsel fn repim semmideschis sou deschis, promovats de nou Cod pen, este pe deplin juslfical inucst pune Ia aza libel condtionate,aprope Th excl- Sivitate, conduits condarmatull pe duras execu pedepsi, motivind-t pe acesta sie rept la neg proces de reeddcare gi reintgrare in Seciciae ear se desfaoar pe parcursul executri pedepsei in fine, condiia ca cel condarmnat sf fi indoplint obligate cvile stable prin hotiriree de condamnare este de natura st demensteze buna-redigs a eondamatoli, de care nu se poate face abstract In abor dare iter condone, ‘Odatsconsaate conde prvitonre Ia acordarea liberi condionate, iostanga do judeea va decide asupra ceseiadac igi formeaza conv ste cd pereoanacondamnats- indrepiat se pose feinogr fh sosieste va prezenta motivele de fapt care av delerminat scordarea Tiberi ondifonate, De aserenes, va atenfona condamnatalaspre conduit sale Villoae ga eonscinfeler la care se expune, dat va comin sa tn va respecte misurile de supraveghere ori au vaexocuta obligate cet revin pe draa termenvlu de supaveghere. TInervalelcuprins inte dat iberrt conionate si dats import durteipedesei, consti ermen de supraveghere pein coadamnat. 43, Noul Cod penal spre deosebire de Codul penal in vgoae,sablete in art, 101 masurle de supraveghere cae tebuie respecte si obligate ce Se impun fi exeeutte do condamnat pe dumtatermenol de supre- ‘eghere In temeiu eestor disposi, dad est de pedeaps ras nee ‘uta data iberdrit este de ani sau mai mare, condarmatul este obliga respecte anumite msi de supaveghere (st se peezne In servic de Drohajune Ia datele fixate do acest st primeasea viziele persanei Aeseomate eu supravegherea si; si anunfe in pealbil orice schinbare & locuinei i orice deplasare care depgest 5 ile, pecum si ntnreeren et.) ‘or poate Ti obligat st Indoplinasca anumite ctv lle procul do reintograe (Sh urmeze un curs de pregtre scolard or de calfiewe profesionlt; si feeventeze anol sau ai multe programe de reinterare Socials derulate de eae servcil de probaiune’ sau organiza tn cola bora eu insti din comunitate; <8 nu safle fy anumite Hcur sau la ‘numite manifest sportve, cultural or le lteadundei publi, stabiite deintan ee). aa ‘Nou! Coe pena i Cod penal nvgoare Marea pate obligailor ee pot impuse condamnatlui pe data tive endiionate sunt snilare, au aspoctulconjnutl, cu pedeapsa Traore a interceil exert nor repr, ere, aemenen, s© arse e durat iberri,insi cesen nu se vor suprapune dearece legen ieee imponerea unor obligagt ce a acest conjnut cu a itr pliate dja ca tit de pedeaps acceso. 4c art 102 noo! Cod penal sunt stabiite oblige gi competenele serviciuul de probafione eft $i ator organe abliste in setviatea de supraveghere a condamnatuli ‘Supavegherea excouiritobligaii condamnault de a nu se afte in mums Tost anu la anumite manifesta sportive, cultrale ori la alte ‘Miu pblie, stbilite de instant gi de anu comune cu wstina sau cu ‘ambri e ailea aeestes, ov patpani la svarire infaeiuni sou trate paroane, sabiite de insta, or si nu se apropie de aces, pate fr realeth i printran sistem elocronic de supraveghere, in conde previzute de legen special Pe data supravegher, servic! de probaiune ae oblgalia 38 sesicae inane dacd a interven motive cre justifies modifierea obiailor puree instant sv inetaea execu unora dine acestce ori doch Pebosna suprvegheata nu respect misurle de suprveghere sau mu in condi stable, oblige ce rein 5. Potivit dispzijilor ar. 103 noul Cod penal dich sesizarca servi de probaiuneinstana consti eX pe durtasupravegheri au itervenit motive cae juste impunereaunor noi obligor spriea sau iminares sondijilr de executare eeelor existent, va dispune modifi fatea blair in mod coespunzitr, pentns a asigura condainatuli fnse mai mar de reintgrare soca ‘De asemenea, instans va dispneincetares execute nora dine obi ait pe eate lea impos, decd apresial c& menjneesacesora ni mai te necasarh {6.fn art. 104 noul Cod pel sunt reglementate ezsile de revoeare 8 libri condtionate din exevutirea pedepsei detejun pe vill ot a pe- dept ichiseri Tstanja revoc liberareecondiionat dispune exsttarea rest de pedeapat daca pe darata supravegher!persoana condumnata, cu rea-cre- inj ne respect msurile de supraveghere su nu exeeutoblgaile inpuse Prozentare compara 185 easement, nana ev erare i dnpneexeuare rest de st daca secret ertt Conon, cel conan 8 Sonn inane sant oper men de Yegher i peta cae sa pronto coniamnare ls peas Inchon Shir dp expires est re. ws in noo! Cod penal sa rnunat I revocaen culavs 9 condiont peas o isin element n Cdl penal niga etl 7. Nou! Cod penal replementeaz In art. 105 anularea lier condi- Hionate. Aco tex nu ae corespndent in Codul penal in vigoae. Powivit dspoztilr at. 105, dacd pe parcursl termenul de supra- veghere se descopera ca pesoana condarmati mai varie 0 inacfione pn la acordaren liber, petra care 1 aplicatpedegpsainchisori Chir dupa expiea acestultemen, Tiberavea se anuleaza,apicindu-se, dupa caz,dispoziile privitoare la coneusul de infaciun, reid sau ploraitate de infacjian, ‘Dac in rap’ cu pedeapssrezulats, sunt indepiite conde Vibert conditinat,istanja pote cords din nou libra condifionais alee termen de supraveghere ae calulez de a data sori prime! liberi 8, Efecto liberi condlinate sunt previte in at. 106 nou! Cod. penal. Potrivit aes text, dak pnt la expiare termenul de supeve ‘here condamnatul ni 8m svat dia nou iaafune, nu sa spas ‘evocarea liberi conifonate gf nv 3-2 descopert 0 caueh de anulae, adeapsa se consider exceutat | Prerntare compari 141 TITLULIV | Comenrana: Masurile de siguranfa | TinLULIV. Misurile de sigurantt carro. Dispur generale CAPITOLUL I | eek: ’ ‘ipsbiil generale 1. Art 107 nou! Cod penal stbileste pe deo parte, sopul misurilr de Siren pcr ewe pt hn es unt ep peal a Per is in ne Sch penn antonio Span - = Tac pete peal [Francatemearsinn | iaviasortcr smo | | Aerie pia Codalin vey, | Spano guy ana pee eed pt L Dupe gear ‘one, tpn de in Capo apoot ste Zo pl et ess fp ees Pal Prep pected pao Dea pee dopcie Codi po vgs 0 mised de CcoptoulLDispozil generale ‘Ad, 111, Scopul_ masurilor At 107, Scop rasta Ge | sigurena, (1) Mamure de sguran Pe nh =| fee peel coe a de pr Nes Se tla te set) 9 re | othr tine oem Serena ete oi prea cea | Pere et un| | se ange (res sai) iss rewmeeas Ce eae raeg| | pereituneicam stat acct ana se |pemops ay enn Maa nO Taos Co pnt ard |egiepnmeamgeete [semen RS | | de pl pi Ele one st rang aun eaacter independent Tn care fipeutorlah Fito nu I'se apicd © pe nla apis opodeaps, | At, 108. Categorie misu- ore siguranay suri 2 - 2. Art, 108 nou! Cod pena, sub denumirea marginal «Categorie me it Attoite minut, | saurilordesigurani, sable sstomol masurier de sgurang. slgorant tune de Souris sunt In Codul pena in vigoare sistema mlsurilor de sigurani ete provizat, 1) cigaee ia ata medial Peal in vig 3 misurilor de sigan este prvaz i) temares medical soy dea erereiaoprofesie. tC) farterea ecupri une | mesa occ aka ou, | finch t's srrofan one po: |" ¢) inierieres dea se afer Teeuins Tali’ pe o peroadadeterinat 2 vance Soman | "Selah masuri de sigiranis, ci numa: bligarea la tatument medal, interarea 100 Nou! Cod penal i Cod penal in vgoare termina: expen stn a ot intros a calgoriapdepseor determin x Tamura mot Acest in Sameer penal devin acide earl uno ino eect tn specie a acest et neces competes pres site Captma penpedapen principal cu represione secundar ei, Sorina acest pedeps comments CAPITOLUL It Regimul misurilor de siguranta Rogimul masurior | Capitol. Regimul masurtor capitol de sigur ide sigurants| Art. 109. Obligarea ta trata-| Art. 113, Obligarea la tratament mont medical, medical. (i) Dace feputorl cn TH) Deck iptuton, din cauza | eauza une! ball ora ntoxica co una! bl neue cea piovocal de | nce eh aloo, supeints sau alle {onsumul Sone Je aeodl sau de | asemenea substan, prexia pe- ‘he substan pahoactve, prez | reo! pentru state, poate oblgst povcol peu aocetate. poate | a se prezenta In mod regat la tra: Spiga! 68" ummeze un tetament | fament medal pnd Ta Insand- ‘Rosca pind la insdnstoge sau | opr pind la cbjinerea une amelrar| (2) Cand persoana fot de care Ee sf nature staea de porcal | ea lat scsastmasurd nu oe pre (2) Cand persaana fa de cre | zit regula a valent, se poate lust oceosld mdswe nu ue | Bapune efemsrea medal ‘each tratamentu ‘se poate dls-| (8) Dac persoana obigat la a ‘ne infemarea meee tara ene condom peeap- To) Dard perscana obliga ta | sa-delenju pe Vaid sou [2 Pe tratment esla condariaia a 0 | deepsa.iehisor, taiaments se pedeapod prvalvl de. Ibert | elecuenza $1 in tpl execuli frotamental"s2 elecueaza 3) In| pedepse Smpul excutri pedepse (f) Misia oblgdct le ttamert rmeseal oate f ust In red pro- eon curs Umar perale oval eed ‘Act 110, iternarea_medieala.| Art. 114, Intemares| medical. (Cra leptons este sohaw potve | (1) Cand fapulond esie bona Prezentore comparava 4a ‘consamatar Genie de eibstane pehoacve sau suet de 0 bola Irtectocotanioaes si preznta pet ol pentu sockets, so poate a ‘isura bieman nt-o untae so tar do speciate, panda nsé- alos sau pang a obneres une fmetoran care 84 nure sae ae pares ‘Art. 111, Intertcerea ocupat tue! tune sau a excreta une profes (1) Cand ptt api apa dara incapactap hepregetin sau ator cauze care I fe napt pnw ocuparea une ‘anumte func, peru exectares Une! profes sau meserl ot pert estdgurrea une at acti, 50 basis us mésuraileicrl exes- ide replat do a ccupa aces funote of de 9 exereta ance po ‘eng, manors ea activate (2) Masara do siguranl poste | reveal la corer, dnd receres ‘Gul trmen eo pun un an, ect \s0 consi ca amaurio (area mpusluarea ol au ince | © nous eorere nu se poate face cat dupa tecorea unui fermen | Ge ce! pugs un en de la dal | respingtt cere anteroae | am 112 Contscares spe- ial (1) Sunt supuse onic spe- ale 2) burro produse prin sav sia Tepe prevzute de lege Penal | Pb) bunue car au fst olost, Lin one ox, sau desta af Trial ov Tonsoni 60 af iro ae care prez petal pei so- Belat, s2 posta his mura nr ra rtrun insist mecca de spe- alate, pd la nsanaiogre. (2) Acosta maura poate ust fn tod provzorv gn curs ut ‘are pena au aljudeca ‘Art. 118, Intoricereaunei funei sau profes (G) Cane iptitord 2 savers fopla'datoria capaci, nope itr eau ator cauee care I foc Impropu pentru ocuparea une nt mie fines, of petra exertarea Unei sree, meseri ea tel onipal, ee poate a masua Wer Zoe de a Gcupe aces functie sal Gea exercta anes profse, eserie ot ccupatie. (2), Aceastt maura poste recat le cere, cups Weceres Unuitemen deca pun un an, dard fe conslals cf temeurdo care au | imps loaea el au incest O-nou cotere use posts fae dec cin ‘tecarea uns fermen deco pun un ‘ne a data respngrt corr ant ‘At. 118. Confecarea special (1) Sun supuse contecan spocale: 2) bunurle precuso pan slvr sia fptl previne logea Bo ral D) unui care au fst flost, in once, mod, Ia sive une fnrotny, dacd sunt ae actordl Sou dae paringns alle! persone, 160 Nou! God pena i Cod pens! nwgoare Presenter comparatva 15 ‘arate Ta svargrea_ nl Tae provizua ob lea penal, deca Ent ale fptutonu sau’ ca, fsparjoand fel persoane, acensta ‘3 eanoseutsopul fotos or. )bunurie foste, imediat ‘up savargirea fone, pert & spur scdparea fpbitordui s=u Pstorea felon of a produsull Gop act unt ale faptervt Ee doce, aparinand. 320) per Seene, vvasia @canosout scopUl ‘eestor )bunurie care au fost dato peru a delormina evra unei (ape previews ce lagen penale Soupentra raelat pe puto, ‘o) banurle cabana prin 38- vargrea ‘ape previzute de fepea penal, dood (nu. sunt restate Berson wtrate Sn maura n are nu servese i. despaqubres soso 1 burure a cirr dejnere est intriea de egea peal (2) h carl preva n alin. (1) it) sit), deed vaoares bun for supuse conics este vet Ssproperonata fold de nature 8 ‘pees fpte so dlspune Con fecarea fn pari, pin ecnvaent binese, (rand seam de urmeres possi ‘cau care sar f! put produce sda consibuja bun i Govesta, Dach bunutie. au fost ‘ecuse, modifeate sau adspate fn scopi save pil prevazute te legen penal, se depune con- ‘scares rn ivegime. ‘Gh n cazure prevézuto nan (ytd) sito), daca buna ns saaais 6 canoe Soop for Asean masua nu poate fd pus in cal infacjuor svar pres 7) bunurle prodise, mocteste sou’ adepate In scopulsverart ‘het trachny, dace au ost lize Wa conierea avosioa si dacd sunt inractonai Cand bunt op fin atet persoane confscares s@ Gpune dock producers, medi (atea sau adaparen a fost fect fe proprietar one Inactor oo ‘nj propretrll, ) unuria care. au fost date pony 2 celemina sivérsitea unl fBpte sou pent 9 rasp pe Fp tut 1) bunt dobéndte prin sAvr- roa apis previzule do. legea Benois doch ru sunt reste et. Soanel vatérate 9) In mésura in Garena eewvese (2 cespagubies soos 7) bul a clr delinere este itera de oge (2) In azul provizut in al. (1) Wt B), dact valores bunurior su pose confi est va dspropor. Afonat fala do naira gi reviates Incturs, s6. pune, coniecrea tm pati, pen exivaient anes, {ad seama de urea inact Sle contbuja bunull pred eres acme. (2) In cane prevazte In al (lio) se), dace buna nu pot Beat, ruck unt ale fraconds, lar parsoona izes 1 Spar ma canoscutscop flst (Sr ae confscd exrivaerl In bant otf confscat nucat nu sarin | al aoestra TSS paar cre Sporn a cuowat seg i ev cna echelon iba somone apiewen epoca) Depo in 1) ma se poh ncaa sro ingress 1G Bak bute spi con- fect pot in (1) Bye) f otees no oso cock Sen run pana in eonazena ‘so aa “Sec oo marae, rie bane clu neon tres tar pas corr pean 4 co" posine do Sceson Su eco torrir ne ‘eeaoinain (Se) ack bare spine con {cir ru ae geese Inu lor 0 fonfacd san) burus pond eure vat aero (6) Se conte, do ssomenea, bustles Bnd bit dn expos favo ou lentes burr sups0 rfc cu exch unor frovisein an (YE) 0) titan poo 8 depund contecares buna dock beta face pate dn moose se axe teri de vebunissiicd of do Sehare 2 pole Infacol Sr pesto nc a fates opera manure confer ap Cale. " Art 116 Inerccares de 2 s0 afta In snumito loca (1) C2 fersoona consonmats a peaeapea Franeos scalp un aa fet soncannat pene at for fur doch malas cone 8 re Sis sont n lest unde a Siviet aches. in ae iccaly cna on eres) grr erin soctt, poate ua Told 32 eset persoant risus: tern de @ ao aa In scea cate SSr ft ate ata srums dtr Tinto pn Porat cond: {2 Condi ca apt ob 6 fon conaomat snore pont ale Iefaghun fu a ca, ci 80 uno condarmare mt mar de 8 {0} Acost sur poate sta po ul pra pote Nou! Cod pana) Cod pena in vigoare Prezentare compara 159 ei Sa poticda Sols Ba Preungres cu poste depési ioreta mau tea a) In can inocpunor de ur tame, specu, ult) contra. Bu olor moron 1 tburea gt Publoe, cergetore, prosiuje, VOL Topi sowie ve porscane dé Sealey) sox g pores seve rasura de iguana poate fat (hears ar pedeapes aplestl, do fata sau cuantmul acest 9h St Goes fitter nu @ mal fot con arma anterer pirate infec- tn 6) Maura de iguants poate rwigeals fa esere anu dn oh, (up teceres una termen 30 pun un an, dr puma decd terme Fini care au impus tures ei au Incetat © nove care nu se poate face docat upd trecerea unui fren 6e oat pute un an do =| Fespingei coven ante. At 117, Expulzarea, (1) Coie feanuhi san caro 2 com © i Frachune |e poate iniezice rim nee pe tetris (2) Orca linea eos dent 20, aplea$ persoane! 1rd feijene care nd are domiciy fn (a) ln cazul fn care expizarea inasfeste pedeapes inctsor, 2 fares la indepinre 2 explzie ae fbr cupa exceareapedensel (Gj Povoanle preva in pre reh nu vrhexpulzate dact acl ao fe supuse tran putts ‘act. 1181. Interdctia de a revent ‘in foculna famiel pe © peroada ‘dtorminata. Cand perscana cor ‘amma la pedeaosa Inchiseri de cal pul un an pon lov sau once | ‘ate acte de Velen cauratoar de | futons feice 1 patie, sivereio ‘supa membtiot fare, dact instonja "consiata ‘of prezena ‘cesta In fouls fale cons {ile un perco! grav pentu etal rem a fare, poate a at de ‘ovasidporsoand| mesure ine | {et de a oven in lcuinfa fame Ja corres pri vatamate. Aces ‘Raourl poats # Nat peo rata do pind la2 an ‘COMENTARI CCaPrToLuL Il. Regimul misurilor de sigurang 1. Obligtss fe txtament medical reglementas in art. 109 noul Coa penal are, in mare parte, acelasiconinut cu cel desis in art 113 Cod in vigoare ei efinres a dou deosebr, Prima dosebire se refed la Caza gener tri de percol;dact tn Codul penal in vigoure, cauza ener sri de prio, ta eazul abigail tratament medical 0 onst- {tie 0 Boal orig intxicae eons pin aloo, stupefiante sau ate ase- tence sibstan" n nou! Cod penal aceasta posie 1 orice bol, iacusiy ‘2s provocaa de consum ern de alcool sau ale substanepsioactve ‘A doun deossbireprivstedurta masuris dacs petrivt Codului peal fn vigoare misira drench pnd fn insSnstogir, tn tomeiul art. 109 alin. (1) foul Cod penal misuradureaa pln la insanatogire sau pn Ia obneren {nei amellori cre intrestrea de percal ‘De presale in a, 109 nou Cod penal nu se mai preved 8 misura poate tnt in mod provizi in cut uma pene sau a judecai, ‘Oasemenen posible va ume se reglementta tn Codul de procedur penal. 158 Nou! Cod penal gi Cod enn vigoare 2: mrmarea mec, ea mas de siguranl este replementat in art ster ih Codul penal in Vigoae in art. 114. O exaninare 110 nol Cod pena 10 nol Col evo dou texte pn ain anuite oebit de onjinut . ‘postin Codal geal in vigoare (art. 114) cauzn generatoare astride htm Coen Sate, ea feel al mast inert medal, 0 Rea eau onl ml, i nou Cod penal a. 110) a mae ut uma dae puto ee olno mii a1 Sasumator ric dsb psontv amar oi gre oe gneve cds itr mile po a ee nto pe ld nou Cod penal ees ish a i ec gnatgie sx pi Inte nel ame xe 8 Inu stare de pre eed aetna 10, ms am mein preven din Cal pela igo tee Tain 2] posi ea, masa inter me Fee ened provizoa ih cus Uma penal sl ives ‘rtedugi conile de hae rovizore a masuri ines medicale sn Sonal wn pole sat jue, vor freglmentte de somele pomeual penal, 3 Art 1L1 Cod peal ese constr reglementrii masurt de sgurans tn inraverit covpdi nel Tune sau a exercisi nei profsi, cast {hava de siguregs in Codul penal i vigoare, ese replementa in ar. Tes Jena marital nterzicerea une fone sa profes. ‘Cale dou toned eae ein prinpi,aceagt confint cu uncle deo scbir de formulag ere mu schimba sobstana. Sura stride pereol care Teiccacd loan aur ee reprezentas de ineapaciate, nepegtie sau ‘Fe cauze care i ep fptutor nap su impropriu pet oraparca une Sumite fame genm exerctarea une profes sau mescrit ort pent Aesigrrea une atv ‘Masurn de sigan od, Kat, pate dur pn. a Inctre tome iurlor care sgt aba lade aceseia, dar no mai timpurn de weceen tui termen de ge pun un an do fa Iurea misuri de cre insans de jects. 4 Confiscares pci, singure msurk de siguran de natu par Imonial i care ae'encircter obligatory, este reglementatl in at. 112 foul Cod penal yeas sunt menjnate dispriile cuprinse tn ar, 118 Cod Prezentare compara’ 186 renal in vig, a cum acest txt fst mies prin Lege 272006, ct wel medi sa compe mes 1 print compere gi moder, isa categoria de tamu regle- smn ina T2 Ti Bro! Cod perl tn ar 118 I 8) Cod peal a ‘igure Dict ptivit spd Cod pena vigoae (at 18 i bf sm spas contd pei Bunurile care au ft fst, I orice tna, vin na nan, dsc sn le nfactoa ab dae, Spann st peseane aces ano sop ls, ene peeved mo Copal (at. 112 IB) sun sopse con Spsvine bununle cae a fot fos in orice mod, sa destin fst sviyea unl Spe prevzte degen petal. Prin unas cepa oul Cod penal st supe confit speciale mt tal banat cara fox float le sia fp, sel crea fst stn a folosilsvien aca, Pentr confiscate eestor nar, inosine ce cone ten st lost ss deat a ols a sven ne ate reve fn een penal. a7 me ma ‘A dows modicare se refer la catezva de buns revit ina 122 te ©) nul Cod penal. Pov scestr pei sit supse conf ‘posal bonis floie media up stiri pl, pet x aia ‘Sipe pol ste psrre om rs presale, dc Suntali su dic, prin lel peroune, cesta xenon Scop ls Inte cso ann arn clr psec Sn speciale ee steal de nents combate enomenul erin sali prin rca srl Donro conic speciale eureerie dees in ae care am ft folie pty npeiaeavngrenren Sscope- Fe infacnir sa sig flu nfuun, De esemene, eva pune copa pace newatare fo con ce privet flsen veil Fentrtnsportl bunarlor ssrse i scuse sir un sau a ‘hall olost pen a aneports i dem Spor bani Tn sii, oat moda priveseconfsae apart, prin ehivaent, tn caal care valonren bun spas eoeiscrl ee adit Sapo. sion fa de tr groves fp. Tha 112 ain. 2) nul Cod Feral se pretede cl ach bora fost pode, mods sau adapiae Isc i fp prev eet ee dpe coins lovin eine TITLULV Minoritatea CAPITOLUL Regimul rispunderii penale a minorului | fe TH nortan "ul torte | Cpitolull Regimulréspunderi nalo'a minor At 119, Limitee ragpunder pnale. (1) Minoru eae nu 8 in in arta de 4 arr aepune penal. (2) Minor care ae varia rte +4451 18 ant rBapunde poral numa: decd se dovedeste ca a elvarst | epiacu dscemamant (@) Minera care = imei vests de 18 ani rdepunde Fens! ott al ‘Art 114,Consecinfel_ 80 under penal (0) Ea de. minonl cat. fa ata sivarg ncyuni, 268 ria cupnas inte 1 18 ant Sela 0 miourd educalvh 02> ‘ota Se berate (2) Fei de minor provi In ain. (1) $0 poate tus 0 msutd feaicave praia de tbat In 2) dac8 a mal svt oc- tune, pent caret = apa! 0 Frick cova co a fst 82 An. 99, Limitele rispundert ppenale. (1) Miperueare ru mini ‘aria Ge 14 an nu rispunde peal, {2} Mineral care are vasa inte 449116 an Bepunde poral, numa doct se doveseste cf 2 sivarst feplacu dscemamare (2) Minauleae a imp vrsta de 18 aniraepunde pons ‘An. 100. Consecinfele rispun- ori penal. (G) Fatt de minor care rs- unde penal se poate ua © masuta feavetva on | se poste epica 0 poveapsa, La alegereasanchunl se fine s2ama de raaul de paca! fecial al fapt saver, de siarea fled, do desvotreallecual 5 tmorais, de comporarea hi, de com (ips in care a oat reset In care frat sido ofee ate coments de fat "sf coratetzeze persoana | | minor, Prezontare comparatis 57 ila of 2 cle) ereauire @ Ineeput inate de comterea. ‘ocr posru care esto jude b) anc nd pedeapsa prev. uth de lege pent intacpunes ‘lve ese etisoaes de 7 ant Su mal mae of detenfunes pe vale Ar. 115, Misurile educative, (1) Misure eaucatve sunt neot- Vatvo de merste sou private co leer, {Masur ecucatve nope te de berate sunt 2) stag de ormare eet 2) supravegheres 2} consemnares i stiri do ‘siptamang 1) asta znd 2, Mesure exvesive prvaive ce berate sure 2) inemarea farn conru cexveat, ®) intemareaint-un cera cetenje (2) Alegerea maui educate care urmeari s8 fe Wa ta (minor es fac n condi at $4, pot trite pret h a7 Art 196, Referatul do ova- ware. (1) ip vederea fects evalua incr, ptr ein Previaute Ir et74, nstaia va Ebiots servis co probajune Intoemiea nul folerat cae va cupinde si propuner motte re ferloare la natu 31 aura. pre gamer de rehlograre socials Be care min ar vob 68 le @ Paseapea se mel camel daca so opreciand cf lvarea unel rut edveatve nu este suena pen Insretarea minor ‘At. 101. Masurle educative. sue educative care se poi uaa minor su: 3) musarea 1) fbertsea supcvegheats 2 iemarea rerun eentu de reeset 9} nematea ints itt medicalodueat. 158 Now! Cod pena i Cod pana in vgoare | te pol impuse acestuia de cre insinld. 12) Referaul de evalua pr sind espectares condor de exe tulsre a mésuri educalve sau sigan impuse ee iocmeste {hone cazunle in care Intaria Gepune asupra mésuror ecu fire asupra modiear sau noe tani execu obigaliio Inpuse procum 9 la terminarea execu ‘COMENTARII: ‘TiTLUL V. Minoritatea ‘idl Val noului Cod penal est rezervatreglementrilorprivindmino- rites inieo susie mk Hitt jh do Codul penal In vigoae si ‘onal unl dire puntole ental ale reform penal ‘isporfile euprise in acest a a fost sistematizat pe patra capitol: Capital | Regal espunderitpenale 2 minor"; Capital Re. [Erp nisurlor educative neprivative deliberate”; Capitol I, Regi! ‘navucor educative privative do liberate” si Capitolel TV Dispoit CCaPrroLUt I, Regimal rispunderii penale a minoruat | Dispzitite art 113 aol Cod penal care stables limitle spunder pale au ecelai confnat eu cele curise in art. 99 Cod penal in vigor Frtemeiulacesiorpreveder minora are nu a implint vista de 14 ani, a spunde penal iar minor care are vista inte 14 si 16 ani, spunde fount aun decd se dovedegte cA» sivirt fap cu dscersimant, fninoral ere a implinit vista de 16 ani ispunde penal 2. fn ar. 114 noul Cod penal sunt prevdzuteconseinjleespunderi pole pentru minora cae ae vista fe 14 gi 18 ani It data svg Prezentare compara 159 infact. Fai de acest se a. msu eduetivsneprivatva de Hiberate sa © maul educatia pivativa de liberite.Aceast din urmasaneiune se impune in ipoteza cand minrul «mai svar o inzefime pet care | 4 apical 0 masurt educatva ce a fost executor a eel executre 4 ‘nceput inant de comiterea ifaciuni pentru eae est judosat, i atunei ind pedeapsa previzutd de lege enim infaclunes. sivinita ese inchisoaren de 7 ani sau ma mare, ov detenfunea pe via Prin umare, nou! Cod penal consaerisistemul unie de sanjionae & ‘minoruiconsiuit numa ein misuri educative (neprivatve sau privatve de Tibet, sistem insivit gi de alte lesislitcuropene, fa de Codul penal in vigoare art. 110) care @adoptat an sistem mist de saneonare a ‘minorlui infactor format din suri educative i pedepse. 3. In an. 115 nou! Cod penal sunt precizat, pe de pare, mésurile ‘educative neprivative de libedae iar pe de até pate, mse eveatve privtive de berate, Misurle educative neprivaive de libette sunt: stalal de formare civied:supravegherea; consemnarea la figit de siptiming si asistirea ile, ir cele privatve de liberate cuprind: intemares. inten cena ducati gl interareain-an ents de dete Potrivt ar. 101 Cod penal in vigoare masurle educative care se pot ln fof de minor sunt: mustrarea; liberate supravegheat ntraresintan ‘ent de reeducare si ntmareaint-n canta medial educa 4, Art, 116 nou! Cod penal cu denumirea marginala Referatl de eva- luare instuieoblgaia insane de judecat de a solcta servi de probaune intocmisea unui refeat care va cuprinde date prvitoare Ia persoana minorull precum si propunesi motivate referitoare la natura durata programelor de eiteprare socials pe care minocul at tebui 88 Te urea oi alte obliga ce po impuseacestua de etre instant De asemenes, referatl de evaluare se intocmeste tn toate eazuile fn are insana ispunessupra msurilor educative oF supra modi sit Incetiri execu oblizailerimpuse, pecum sla terminare execu risurilor educative 60 Nou! Cod penal God onal in i270 Prezentare compara 161 patop ourasprogme 9 | | [eens CAPITOLUL Il Regimul masurilor educative neprivative de libertate SS Capitol Regia mlsurior ‘educative noprivative de libertato | ‘Ar. 447, Stagiut de formare ch vied (1) Miura educa 2 stag tf formore evel cone tn obigale ‘rin de a partopa sun progam (0 duet de cl mut 4 ha pen 1 gua a8 neleags conseonfel ole socalo la car se expune (ka srg nrc enews ‘nt responeabll2s cu pte 12 com prtamentl su vir. (2) Organizarea, asiousrea port pi gi supravegherea minors, pe ‘rata curl de formare oil, = fac, sub coordonarea serials de Debeline, fri alec. progam | Soo sa profesional al nom (1) Maura esueabva a ait nice Considm cbigata minruts de a es | pecla un program slabit de seri ‘Art 120, Astotarea anid. fe probafne, care confine ort $i ‘condi de desfgurere a acter, | Brecun seep mess mina (2) Mitsu oduatva 2. asst | | inseseie pe cctrt cumssince 316 hn, er supraveghores oe face | 3 comcnara sence Bo [Ant 18, Supravegherea. Mlsurs caval supravegnet const | ‘ontoarea g grurares minor | pose minorutu. (1) Pe draia exe uti masurlor eauoatve neprvaive Ge Ibarata, incanfa pote Im ‘inoraus une sau mat mute ce Gmatoarele ota fa) sf umezs un curs de pregite sear sau fomare profesional 1b) 88 mu depigeases, rt acordul servi de probation, Ima te foal stabi de nets ) ro a ny arurte locus au programs sou zinc, peo fret Cuprined Inte dous $8 kn Sub coerdonarea servciful de | fate, per a eeigura parcinares | ‘Art. 121. Obligatil ce pot fim ta cain ‘genre sau do fomare poterlonalé gi preventea desitgu ‘hor acy sau rare In gt |: “anumite prsoane ce PUES Giese "proces! de ncrepiare 2 sa! sane nantes sro p—niaianenee |_| Stuseo' oe ain foc teste Sab area | Tle esate 9 come | nay in oh | [oun aie ne ica srg de saplaménd coil in 12 ‘Nou! Cad penal Cod pens! n i070 Prezentare compara fshargeeaeacjunl oni Gu ae pereoane sabe de sis ©) ef ee prez a serickl de probaune a date fixate de acest | ‘Biba a acestla co partinanfi | 1) 8 se supund misuror de com ‘rol tetamant au ingre medial \@) Cand stabloge cbigeia pre veauta in’ alin (1) it ¢) tania Inavidualizeszs, In cone, conn ‘eect obigafi, yrnd. Seema oe Iimprejurie eauzet. (3) Supreveghores execu ob. aor impuee de Install face su | oordonares servic de probate (4) Pe dure evecularh isu educative neprvaive de ibe, Ser Veli de prebajone are obigaa 58 ‘Seszeze insta ack 2) ai Intervent motve care BS ‘ic fe modiseare obigabior m- | se de insta fe Toetarea exe bit unera te ast, D) persoana.supavegneat® mu respect conde de srecuats. @ trdsurt ecucsive eau nu execu lie state, abigail ce evn Art. 422, Modifcares sau ince- | tarea obligatilr. (1) Dact, pe p= careu!eupraveghel u nervenit m= the cae justcs ie mpuneres unor ot obligate spotrea sau. cm ‘area condor de execs @ 02 ‘steno, insane aspune moss area oblgailor in ad corespun ‘or, penny 8 asics persoane! t= pravegheats ganse mal mari de \nceptre @)_Irstanja dspre_Inctarea execitar unora de oblgaie Pe fare lea impua, cand eprecaza Ch Tenors BSOsiTa nu wal este ne Aan. 121, Prolungies 28 nlx euien misuror odes nape ‘tive doer 1 Desh etn respect, eu rear cena de ect 0 | iso ete" so 8 coer impuse, Instanja dispune: eh 3) prenges Misr ecicatve, tid 2 ie sts rca pee lege pat sx 5) nberes maz atc a sud eaicohé nop ae Menara over inosues fst sto itahore iran cone edt Carol mar. 9 sk sre cata repr i ae ces ‘aleve pe cts ss mame (incatone pevensa main () Wt 6) seb, oct eh ae Gott in especie consti co emote nwinad sini mas Sbigetsr‘empuna, wala ese foe mas ech reper co itera ev eee mera n cones Deck nord tat oom cate ure tus edit rept ‘ive 6 eete saree o uh ‘rcp ea ete ssa pon 0 icine concrete oe tr aria pune |) proses miso ectcave isis Soba al ep mania revet se" tepe pent cease ©) locates mas at na cu © ath ramrd-ofscabis eerie Saltwater a {@) hr cazurle preven in. (3) a) gilt, prooam sm alin. (3) 1) $10) stale poate impure no Shigatl i sarens mort spo: fee condjue de excouare 2 oeler sone —____—_ (COMENTARII: ‘CaprtoLUL IL Regiml misurior educative neprivative de libertate 1-Agt1¥7 nut Cod pent eglementcaz prima yea al wou inte naan cuca nepative de berate care consi in obi mio, aaa ee aan propam ch aa de cel mul Tun pent #1 ra are opt Somocncle lglg soil I ce © eae ne ai ii eA ns, 8 Saucony comporament su vio, 2 em, asian pari minora sf soa4e- ae ra cui de oare svc, s fh sb coro She Pe robe, cv peoeuprs de am aes rogram sei su profesional al minor 9: a 118 nou Cod peal est fegiementt es de # dows ms a cnt rman minors cdl p> ait spe dur cues ie 2 9 link dete evi Somes th copl agri pari mao usu glare Se ecto it proven fs bor ail Sau ra cnn er nuit persoae cre ar pte ft sul eden last. ~ Poca cs emu eta nu presrun o inp dee aaa nen realzaten cv dn progranl minora Seen vir ind doar acla de 8 montrzn modul in cae sa a es ogra oi (ecvenaea ers, acti rantve terete ct) 3. Misuraeducati a consemnéri la frit de spimnd epementat Jn at, 119 nou! Cod penal, const in obligaya minorul exccutatt sub coordonarenserviilu de probaune, dea na pds locuinja in lle de Sa i damincs, peo durathcuprnsh tne 4s 12 sipeman, afr de azul in cae, in aceastépercad are obliga de a participa Ia anumite programe oi des desigua ante activi impuse de insta 4. Asistarea zine kia misuraeducatva din categoria celornepr- vative deliberate, prevazuts in art. 120 nul Cod pena, const in obliga rminorlui de a respcta un program stailit de serviiul de probaun, petra o perioadtcuprias inte 3g 6 luni care confine oar i conile e desfigrae a sei, pecum gi interdieiempuse minor Asintaren sili presupune o intervene activ a serviciulu de proba- five, cze itoemeste program inie al sninocubi, inluzind in acest program ~ alitri de clementele obignuite in raport cu vista gstuaia ‘Scolari sau profesional a minorlul (spre exemplu,feevenarea cursor solar) si pe cele impuse de isan potrivt st. 121 nou! Cod penal — ‘orice asiviatenecesar rain seopului msuri educative (spre exerplu, par sn soa ment sa ie eile ‘minor 5. nan 121 novl Cod penal sunt previzte obligate pe care de judecaté Te poste impune minorului pe dara execu ‘icative neprvative deliberate, Acesteobligaitacoper, jn lini ge- hele, o ari similar cu cea obligor impuse major infactor care beneficias deo modliate de executare a pedepse inchisori fr privare de liberate (aminare epic pedepei art. 85 alin. (2); suspendaren texccitiri pedepsi sub supraveghere ~ ar. 93 alin. 2); libearea con- ‘ona ~ 107 alin. 2), da confit or va fi adapt n funete de persana gi condita minoruli de spoifclinfactunicomise, ‘Servicil de probajane eae coordoneazhexecuarea obliga inpuse de instany4 minor pe dorata masuri educative nopevatve de iberate, ‘se obligaja dea sesiza nstana dc au intervenit moive care justi, fe rmodifieareaobligailor sable de insta, fe incetaea exeeutii nora dine scesten sau dae persoana supraveghea au respect coil de execute a mésurilor etcative, off mv execu, in condiile stabil blige ce revi 188, Nou! Coe pana i Codi pen in vgoare powivit ‘acest text, ori de cite ori serviciul de probatiune constata, pe Fa eg eco sa naa hens nepal rae a sve Tanda nt sien ata neprvte ‘numer inn cent ea ju intr ro contr irl fl in exctare wc era te de erat ivr onus inne St manus ene cones svayita ari Span Se CoG i gin th cen no asim preva deep pera aens euiea msut puts er Omar egret de eta ma ees tat inal eal evo ma privat de Hert In xz ils mes pcngica mrt eprvve de sate iia Prozentare comparative 07 Inate sav iolocuirea msn cu alta mai seve, are postlisten de a impune no obliga in sca ino or sport conte de xe CAPITOLUL IIL Regimul msurilor educative privative de libertate Capitol. Regimul masuror educative prvative de Hberate ft 124 Inornarea intra | Art 104, Internaroa intra | centr educat cont de reeducare (1) Masira educaiva inter | “(1 Misura educa a intra rh nton conta aaah cont | mtsun earn ce reesare eof inimemarea minoru into ist | Scop reedues minor, ear | tije spevolzats In recuperaes | se alga posbiatsa cee dobénl mmnonior, unde va uma. pro | infers necesara gi 0 preaatre gram de preitre sear 9 for | prfesorad poet cu apace tare prfesionlapotivtaptud-| sale Ilr i, precur programe de | (2) Mésua tema safe terete soda mira pov ca coli (2) irtmarea se pune pe o | masu edveatve son nendestle ered cupinas tare un 913 ore (3) Dacé in periosd inlerar minor sévégesia © nou8 ac: ane su este Jasecst perio Fraime concur var ter, tania poate ‘mene rsa toma nan” erty edcat, preungnd cuaia aces {Se, tard Scopes moxmul prev 2ut do lege, sau 9 poste nec imasura cman inten cent de detente (2) fy cal in care po dota ites minora ves res 408 Nou! Cod penal Cod penal in igor Prezentare compara 169 [eae spa wa aoa pnd a ad PT ec omens evsote fn vodeea See Supt scot, ind eve. So vaca ivan ce do {Soo ol pun jon din ok mcr. tha rs nse pose f ‘a} Inlocuirea interne cu ma- cura elusive no pe Spout ga os Surat es far pms a mal mt See unt ack pecan mera ste toplvara ge an Ar 125, mormaren tnran | A 15 ita nt ne centr de dete svt meas. sre “iy Mise Sicawa a ie tiara Pa eed va er eae 9 oe | Svan nde teres reves" mek | cus ut me Bes oa poh Fonte aa Woe | eve do un tae a traci | aoeniem arcu oeiae 7 pasa 9 Sasavetno, se va 2) enor. con | |Bimodogeneiate coven | Art 108. pura, mitre cat, dacs paoara | | amr Secaposum't pours | (2) Maou prevents not 189 Fee eesti’ scald 9 fomare | 05 s0 lau Pe tmp, recelecmin rE profesional potrvit aptitudinilor | ins nu pot dura decdt pana le boraes intanja mexne respec Se. Irons rt 18a sua tae urea sau mal muta drive (2) Intemarea so dspune pe o | crevazlé In at. 105 webu 3 fe ‘bigalile prevazute in art. | perioada cupninsa intre 2 1 § ani, | riicatd de indata ce @ disparut pa eee Basel cet ‘sfaré de cazul In care pedeapss | cauza care a impus lueres acestela. ser frovde e lpe pet nao | sari, Sapunan rears rst (8) Dac’ minors nu respect _unea séivargita este inchisoarea de | previzute in art. 105, poate, dack cx reser conde do ox Soden sa mae on etn | ele car sf ofl de rer cute «mau ati nce | | fea pe wailed wemeren se | msi ner itn cant do Su cba rune, mara re [Spec pereas coined be i | eecucar. Sin oes lar ea be ‘Bani (2) Lac cdnd mip devine Cigpne avcetren res ms 18) back in pecsda tema | major, stan Pole puree. neexecutat cin dursta maui in | rminorul savérgeste o noua intac- | lungirea intrndci pe o durata de cel {ema an caret fine eau ene ucecat pro | mu 2a, daca scoala est noe: in cas sve pa | |/ncelme “contre. Svitl | Spo rears sap inpne crt 8 ne trevor nse reurgepe a | eh floc do le 9 prsoan Soa stoma eh a apt ‘are mvaimpintvarade (=n ‘smut pevdat main.) dtr fia oe care se dopus ccutea tat in rapa cu pedopsa coo ‘Mea era iran cnt trl grea dee cai pene de Sav cu mr sith nica, Ie per arin svar, Sra rovne. espa Inox Der urls mst oesiv so Sone’ Scade peroada execu pnd Ta 2) executes rex as | | iendin én usta dau tema iia (4) In eal In care pe durian cu posititates prelungii curated J | interna minorul a doves interes x0 Nou! Cod pana i Cod pena in vigor San pa raee OT (eer score i presale $18 ‘See Bexyse evo vera ‘eenayen sec, dips. oreo tees ce! pun inate in So neni Inston pose Sepune "A iccures teat ov mi | sxraleicatv a abstr Ze pe Srp epeld cua er. sath neve, Ga al mut Seon, ont pcre lonat fa inlet vr go 182 @) Teer an cart de de- | mauris Ben = (marie sere oe ene fae ti wo gr near shommeneee Seranaass Soca wien mamermaeate perenne ieee aie eneratens a sind mah ima} ‘contra de deter, Prozentare comparava am By prakngrea daria! aslo Irvin neonate prevazte In tin.) At 12, Schimbaranrogim lui de executaro, = Sach nel exo uni rain eds prise oa {Be pesos er care 8 iroint vera 10 a te oh ‘ormporamnent pia. Pien {eas reget su moss p {sul de esuperae entre Svcnorate penoare rar Satna pate Sepsis ‘rou nau edcaveParun | penton ‘Act, 127. Cateulul_duratel rmicurilor eduative. In cazul ‘masurlor eseawve pvaive. de Mente, depoaiie af. 71-73 50 ‘pica i mod eorespanzator [Art 107. Liberarea_minorulul Inainte de 8 deven! major. Dac 3 roca cel pul un an co la data Intemari in cenul 6 resducare 51 ‘minal est doves! temsnico. Se Indreplare, desing areata ia inssiea pregati cesinale, Se poate pune Iborrea acesta ‘nants de devon maior An. 108, Revocerea bord ‘sau Internal minora. (1) Dact In peioacs ibrar scordate pout stot precedent. minarl se © Purtare necorespunzaioae, se poate dispune revoraea liberi (2) Dacd in peroada ntemart inwrun centns"dereeducare. ou Inirun nite medica edit of 2 Noor nine. do advent ms, ino sivareeste dn nou © i= frctne pentu care se apeciat ‘Gh este camul ai | s0 pice po- ‘Seapea incor, Inlanrevocd interarea In. cazl nd nu esto eceoar8 0 pedespss, so meine frasura. tert 2 revocd therarea, wm Nou! Coe pena i Cod penal in vigoare ‘CoMENTARI! Caori01U- I. Regimal masuritor educative prvative de libertate spl ore ote atin P= dri a carei executare a ineeput inainte de commits infracfiunii pentru care fede Dock in prone ex ceduentiv, ioral sive Sftrejane concurent ivi vores dar si prelungeascd duran acest ce nasa intra nea esr educativ &0 vi sree a ter an cent 2 inane sa ee judas o visio insane pot, 6 =, mend Sa pint To ei an fle =f jac : sure itera mancentra de dete i: : c& minorul a fost receptiv la instrucfia geolard “atuelcind se dovedet _ i Subcom Beat rons maine fn deci Inga Se 2 ela aren, tue cn mou pln st rier g pune exceutarea restul i adn drt msi inferit nt-un cet eat oF See i edueativé a intern intr-wn centr de detec Prezentare compara a 2. Ar 125 ol Co penal elemetcaz en mai se dine masile educative sane, irae nea err de ten Acs mtr ins in cmare initia speci recuperten minor, rein de pach #supewepie, nde ve oma pregame imensve de tepare scales progame de egies i foomarepesenls pot apt se Incr Intranet de dni se dopo de insta de jude pe pues ne 253 ia Cont ct minor bai nacn an ere legen pevede pede nhs de? an st a tee rit dean apoptosis de incre svete mine sett cu peeaps hin de amisvaltaced a canis ical incre minor in pero ern ine cent de detec coms 0 nou nate or ese jut pen tine concur Snr itn prelngete din mas ar pts eps maxi G5, espn TS nied in sea poops cen ma gr ie ele preva de lege pei note avrg. Din dramas se Ste asin ve stden porta est Tata hots Dac te dovedegie ek minal cu progese sect fn ici i tc sei dp excctren el pfn jms dn data mss ins pate ippne, inocu tr ean cont de te insu ats’ ac pin 8 brent impli aes rst eden edt cu noc hs intr a ers in cen Go Seung, impone nasa a mae bla pin Ia iar ie i ea ran cee de aes ase hlgai nt sunt indeptinte, cu reece isn eve asap ‘moss era pene xen vest massac da hna mascara send dete. in ipee ncar nstang + ipanosie mst ter ian cert Ge dete co mist sire ch ure a Due conde a ‘nour teva pint Ta imple dat! ira svnee tout nee inte dea mpi vita de 18 ani, srs va dn feexunare est rma in a mse inn cen cee pene rs pins nS epetv 1S 3. In art. 126 noul Cod penal sunt previzute condijile th ear instana poate dspune ea persoana fas de are ht oasurd educa’ privatva {deliberate scone executarea acest int peitncin sta Nou! Cod pena i God ponal in vgoare sive de bate mp it cma oe ent pice nee ee sa ine ans uno nog cle poste Ie, ive de bette, art. 127 Hea in mod Potrvit aves tex exceutareaunei mast 4, La calla drat msl edueatve privat out Cod pena face miter a dispociile a. 71-73 care Sea ‘corespunzior. CAPITOLUL IV Dispoziii comune a | ‘At. 128, etl cauzstor. de pe 17 Segravare. in cad | ‘treet sare fn rel ah coueme 2 senuare 3 a a puto in vecse Sores maaan ewcatve S| Sue elects ne Imtote previo fe lege penta ferare masurd ed cata | ‘x 129, pitta do infac- fut (9) or concurs Fecha ahi mea me Fiat se siege $e 20 ng trdourd educa pentru toate fe (Be. in conde art 114, tnand Seams’ co enerle. prevéaute In a7 (yl cau svar a doud ‘recur, cine are una in feu eee une. dune mort, raya const ih wrod Feat cctsonanas ote] Precontare comparaivs Tar peri adlunea erst Supa maral se. sabes 0 po= ‘deans, dopa care: 2) coca mur edueabvd este neprvava de erate, se xcculd numal pedeapsa 1) Gacd masura educlva este vatva de ibait, lor podeapea ble incsoarea se apie pede Sainchisrt, cae sa more co ura eps cx cel pup o pate Gin curs maui educate on an Fest ramas neexeoulat on aceasta [5'datasavarg infaciuni comes pd majrat, ') dacs pedeapsa apical pon | wuineocpunoa eavargta cups mao. ‘at este detenfunes pe val, 50 ‘heeuts nual aceasta pacnonet } dace masira educatva ete privat de Iberia, far padeapes ste amenda. se execu maura ica, 2 cir: carat Feaz8 cu cal mult 61, Pasi maximal proviaut de lege Penta aceasta, (0) In azul provazutm ain. @) stb, din curate pedepes! apes 0 Stade ooea ce #8 execuat ih ‘moment séverpi inact co ‘ise cups majat pane la dala seca (2) in cazut savers dupa ma Jort a duit sau mal mulor ine fur conourent se eple8 mal nat fegutlerefetoare la concurs de Invactun, dupe cate se face al ‘area aspen (2) (@) Podeapea.siabita.potivt dispoatior ain. (2) IL b) nu poate face obecta amnén ape pe epee sau a suspend execu sub supravegrors +75 178 Nou! Cox penal Cad penal in vigoare Frezentare compara Tl] ‘a 120, Desooperrea une ne eatin vars in timpul tect Sack pe carta tomer soe Dene et emant on per! euependas sub eset oa era cond a te ein pecs vena cca al sive Beegcte nto minora pe Siar re bak ctr ink ete o ma ed Sse taint do bette, ama cated Ppendaea sau lberrea ae seat apleandse Tod Setter espe an 129 ain. er) ‘an 131. Prosctptia spun deri panals & minorllor, Terme flee preserple. ©. réspunder Fonalg, previzue fo art 154, se Farina pai co care Ia SSeS ancgefracjunt rau mins fice tnveup sau 62 suspend in Sule grevente do Togo. pens ‘ran st 182 Presrpia execu mmacorige sduetve, (1) Masia mtsuret ervatve de terete se eaenarun iemen de 2s de amen, conve @ Mase nc au fst al. “Santo eheatve prvsive a “ere se Preset run tag! cs ra miso ‘cee tte der mal pn oon > Tommie co peso © ioe asror edna oman) cesarean conic revue slag pentumait ‘Art, 128. Tormensle de. pre- serpte penira minor. Termenslo Se preecre rpunder penale fa exectas podapee! se rede s Fists pantu cst cae la ta ‘Svar aciunt ers miner (@) ncaa loca misurior cducatve, excautrea ae prose n Faport od masura educa mal 28 9 cuge co la dota ramner Seiniive a hotter pan cae 6a ‘Sspusinlocuirea An, 133. Efectole misuror educative. ifasuria ecuoaive mo atrag aril, decsden sa inca pact [Art 194, minorul devent ma- Jer. (1) Deporte prez ea 2 ope 1 major cae, fa dala var ifachon aveou vista cbse te dg nh (2) Cand daa prerunri ho- tars pin ae hat © stra caucaivd pad “do Boral, iractons & mpl varia ae 18 an stn, Gand seama do post bitafie sale ce. incepta, de \arsta scents, precum #1 de ode: lao citer previute in art. 74 poate dapune executes masiri ete nan pentencia. ‘COMENTARII: CaPmoLUL IV. Dispozifi comune 1. In ar. 128 nowt Cod penal sunt roplementat efetle eauzelor de stenuare si agravare In cazul infactunilor sive in pul minoriti Potivit acesul wt, dacs instnja const c& minorul a svat o infactune panda viesta de 18 ai dar, ttodat a fost refine fe ns cnuze de atenare, fle numa cauze de arava, or att catze de atenuare ct gi cauze de apravare, seston vor favute Inseam la alegerea msi 78 Nou! Cod penal Cod penal in i902 a dural mist edvcatve Ine imitele ductive apcabile stabil preva de ee 2. at 129 ou Col ea lens le ¥ alg de ifr’ crise in tnpul ino, inom in az ry uel dni st sti pedeans recum sol nce dach minal a svrgit mai multe inocu in vit acest es 7 nec infactiunile vies soana a sivérgit dot infracjini concurente dintre sr te ee St nr 7 in timpul minoritaii este aoeivted sien rea eas to eon ae che ee yr 13 op Cod penal denies marital Descente Fri etometcct ales api plese Inchisoares fom pena infntinen sv Prozentare compara a nulaea suspends exceutiit pedepsei sub supraveghere gi anlarea liberi condijionate, dacé pe durata termenului de supraveghere se consti 8 pesoana supraveghesit mai svarise o infaetane in tinpul minor pentru cave wa, hit, chiar dupa expire acestul termen 0 ‘mdsur eductivapevativa deliberate. Pia uate, in tereil acestui text, ‘mules apis pedepei, anularee suspendarit ori anularea liberi condifonate va aves foe numa; ded inisefien sivirgié de persoana Supravegheat in timpul minor era de © anunit gravitate pentru care instanya si pons lun o masurd educative privativa de libenae, in exz contar anulerea na poste opera 4. Am. 131 aoul Cod penal cuprinde dispozttprivind presritia. ispunderii penal a minoruli. Conform acest dispozititetmenele de Peserptie a rispunderii penale, previzute pent major, se reduc la Jmtate pentru cei care ln data svérii nati erad minors se ingerup sau se suspends in conde previzule de loge pene major ‘Acasto prevodri sunt asemdnatoare eu'cele euprinse in Codul penal in igoare i regomentazascoeas mere. 5. Amt. 152. noul Cod penal reglementeazh prescripia execu rnirilr educative. Acest text nd are corespondent in Codul penal in vigoare in temeil dispoziilor nouli Cod penal, termenul de prescipie @ execu meurilor educative ete diferit dupa cum masa edvetiva ete neprvatv de iberae sau privat de liberate Termentl de presripjc a enccutiritunet masuri dative neprivatve deliberate este de? ani dela data raméneri definitive abot prin care ‘lat masura (ermen fx) iar termenal de preseripte a exscurit une risuri educative prvatve de berate ese egal cu dura masurit late (ren variabi), dar nu mai pofin de 2 a "Termenele de presi a exceuail masrlor educative se inter se suspend in conde prvazute de lege pentru major 6. Bfecole misuilor educative sunt reglementate in at. 133 noul Cod onal. Powivitacestor disp, misurile dative, neavind relevant fact sant nepeivative sau pivative de bette, nu tag inte, deer su nepal. Codul penal in vigoareeaprinde dsporfi asenanatoar a rt. 109 alin (2) in cae se aratd ycondamnarile promunjate petra fapte ‘vérsiceinGmpul minor nu avag ieapacai seu decader. 100 Now! Cod pana i Codul penal in vgcare 27 In art, 134 nou! Cod penal, cu denumirea marginal .Minorl devenit naj” se prevede cb dsponfileTkluiV .Minoritatea” se apie majo- Ful cre la data svg infaciun,avea vista cuprins inte 14 gi 18 De asemenca, se insiuie posibiiatn insane de judecat, ex in eal ind inffactral a sivargito nfacjane in impul mint, dar Ia data fpronunfiri tir prin care ea hat o miso’ privat de liberate a impli 18 ani sh dispund exeeutarea masuri educative tnt-an pnitencia, tinind seama de postal sale de indreptare, de visi acesuia,prezum, side cella crite de individualizare a pedepsi TITLUL VWI Raspunderea penala a persoanei juridice CAPITOLULI Dispoziti generale TITLUL VL. Rispunderes pena 4 porsoane juries CopitoulDispoziti gene [Ant 135, Condi rspunderii| Art. 1". Conti rspunderi penal a perscanclorjurtaice. (1) | penale a persoanelor uri Petsoana juris, cu exceppa sta | (1) Pereoanee jr, cu scopes | tls eutortior pub, rés-| sist a autre pubes a | | punae ponst pent irfachuie 8 | ntti pubis care Sesigcur ‘aren teatizarea coiecuu de | 0 acivtate v= nu poste face ob aciviate sau in neresut of in | ecu domeniu pret, raspund tele pesoanel rice penal pant exactunie savargte (2) insti puice ru aspung | in veaearoa obiactus deactivate penal pant infacjunle savant | sau In ineresu ot in nunele por Jn exeetarea unet sctvisy ce ro | soanel jude, dct fepla @ fost Posie’ face oblectul domenidul| savas cu forma de wove vat prevazta de egea penal (@) Réspunderea penald a por-| (2) Réspundorea panalé a per | | soane!jurkice nu excuse raspun- | soon jee nu exclude Taspur- res penal a persoanei face | devea penal. 2 perane! fice ‘care a contrbut la sivarjitea ace | care 8 conrout, in orca mod, la as fate, vergrea acon An. 136. Pedopsole aplcable | _ Art. 69'. Felurle pedepselor persoaneljuridee. (1) Pedepsoa | apieabile persoane uridce. ‘plcabile persoanei jurdce sunt| (1) Pedepeee sunt panepoe g Dincpae 6 eomplemantare complemertare (2) Pedeopss prncpala este| (2) Pedeapsapiocpald este ‘mana do la 2800 2000000, 322 Nou! Cod penal Cag penal nvigoare 109 Gy Padepacle corslementas 2) dizolreaperscane ure #) sispendarea acti sau & uneia dire. aciutale. persoan! jue pao Surat dels 2Tuni ts 3 o) nchderea nor puncte. de uct ae persoanel juice pe © Curt de 3 na 3 a 2) iteracerea de & paricipa Is procedutie de chai puble Pe © (rts de ua 33 fe) plaserea sub supraveghere jude )aigaren eau publicores hot aaa | ‘An, 197, Stablirea_amenai pentru porsoana juridies.(1) Fenda conela in sua de Dan pe care paeoana juiled este co ‘ama 6 plétascd tatu (2) Cuartenul amenai $8 st- beso prin situ! zielorsmend& ‘Suma corespunestoae. une ze amend, cuptins ne 1005 5.000, Tet oe inmost cu nud zee ‘amend cae est cuss inte 30 ‘ele 91600 deze {@) Istana. eles numérl ier amend fosnd cont de et ferile gener Ge indvaualizare @ ppedepae, Cusrumel sul ces urzitoare nei zle-amendé 3 Tay PEGepSaIE” complomariare | re Sanne Seer caus Sots ae nae Benes eee ts co San ia ws go aac es out ‘capitol IV" Pedepsole plicable persoane! jroo ‘At. 71°. Continutul pedepse! amenzi (1) Pedeapsa amenc onal in suma oo Bani pe care perenana ra este condarnat $380 pleas. (2) Cand legea provede pent inacunea eivarea de persoana fied podeepes incisors do_cel frutt 19 ani sau senda, minis Special al meri pony persoana ded est oe 5000 ei, [or ‘rm! special al amen ese de 900.009. (@) Cand lagea prevede pent inracjunea savergtd de persoand fic pedeopea detonunl pe Vi ou podeapes Inchisrt mal mare loin rad saa wo oa Sfoces, in card persone juice sop hart respec de lo teapot ator peroare jes. preci de cease Sig a pene Juridice, a Ka (Lint sed lessor amends cunt cues ne 3) 60 91 100 ce seamed, sind ages pede port oc Gea “eva mia pedeap, 2) 120 #240 de sears, cand lege reve poseapen cho deo mt Sa un au Sora eons arn ) 180 9900 de samen card gee prevece.posape horde cel mt 10 nt 3) 240 9 420 de Bleed ctnd ge prevee poses n- ‘hao de cel 20 te ont ) 2009 510 de searonda ceed lngeo proves pecan o- cert al rare e 20 dea 251 Steune pie (©) cand prin iociunea varie pewoma jrided 8 emer ctjerea in fc pavmon Intl spedele ale te anenal predate ce lege pent ch Snes coms spot mora cu 0 tome, fi» ep max ‘enol arene, ta sabe 2 trea ao v0 fe scare dv fare fesul patina obra ‘ou uma TOA minim spacial a aren 2 pent persona uri este de 0000 let ar maxi special al ‘amerai sie de 900000 8, 08 ‘Nou! Cod penal = Cod penal n irs ‘COMENTARI “TILUL VI. Rispunderen penal persoanet jr fit, 40! ~ Pedeapsa in caz de concurs de infractiuni sivargite de persoana ‘53° ~ Aplicarea gi executarea pedepselor complementare in gazul persoanei rene! uric), Ccarirovu.1. Dispoziti generale 1. Art 135 din noul Cod penal replementeaz8 cont aie ¢ pesoanci juice. Acast txt are corespondent Paul peal in vigoare Inte confit clor doud texte ientiichm dou (eosbi esi Prima deonciteeseoilé se reer. la faptul e postvit milo regle mete, Sspundetea penal a persoane juridice poate fanrenat de rie moar iid ce acioneaz8 in ealizaren obistulu deactivate sou in Peel or sn numelepersoanel jrdiesi mu doar aul organelor a0 reprezentanflr acest, | rozentare comparatis 185 ‘A doua deosebireesenials vizetd restringerss imuntit penale a insiailor publice eae desigoal 0 activise ce nu pate face bicetal | deapsa complemeniar nu fost | | race usd in exoautar, stan dspune fizowares pesoane| juice Ai. 141, Neaplicarea dizol-| Art. 71 Neaplicarea dizoliri ‘vir sou suspendirilsetvtafi | sau suspendiri activi per persoane! juridce. Soane urge. 1) Pedepsete corm Ti) Pedepsele complementare | plemeniareprevzut nar 53 alin previzuteinart 128 a, (3) fe) | (2) Mea) 1b) ru otf apeate par Ib) nu pot fepseato tue | idelor potice, shale. pat Publica, paride police, sn | naelr si erganizafiorreigoase of aise, fattonatelr 5 ganze: | sparinénd minority, consitute filorraligease on aparinind =| pote Fortfiornajonala, constitute |" (2) Dispocil prvazute foal Poti el (1) 5e apie 31 persconelorjridce (2) Disp alin (1) se apes | eae Is coslyoard.actvistea To 3 pareoanelor juries’ ear Ty | domenu cresel, Seetigoart etvates In demerit prose! ‘Art 142, Inchideres unor | Ar. 71% Confinutul pedepse! puncte de lucry alo persoanel | complementare a Inchideril unor Juric ppunete ‘de lucru sla porsoane! (() Pedeapsa compiementaré|juridce. (1) Pedeapsa_comple- Inchides unr punde de ale | ments a Inchder unor pacts de persoene undice const In Inch | aru ale persoane juice cons In Serco unis agua mora inte | etree unuia sau 2 ral murs Ponctele ce lun aparinand par |cnte punctle de lucry aparinns Soane! jriice cu seap lta In| petsoane jure cu scop hay, 9 fare sa destguret scat In | care ca Gesfigurat actvatea In ‘ealcarea eareia 8 fost sivareta | realzaea area a fost sivaryta Sree inrctones, (2) Dispozijile an (1) nu se | 2) Dspacilo prevazute In ain. (se pereoanclrjrice ear | (1) ne api persasnlor juice ‘estigoaré activites In domenl | care igh desflgoard actvtaiea In davarflprnse™ 150 ‘Art 143. Intoralcorea do. 2 paticipa la procedure do ach | Ei public. Pesespea comple ‘onus a inorzcei de a part'pa 12 procedurlo de ach pubice consid in Inlercerea de par Tipe, direct sou inet. a pro cedutle pent stiburea contac- tor de aciiy pubice, revazute tolege Art 14, Plasarea sub supra voghore judilars. (1) Pissarea ‘Sub supraveghere jude const In desermarea de er instar 2 unui admnsater jasc sau 2 unui mandetar peer care ve supraveghea, peo peraodd do a nu fa 3 art desagurrea ach. ‘ai ce. 2 coarona savargtes infect (2) Adminiatond jccar sou mandaionl jdcior are obliga de a se0ze Insane sunc cans | consists cd possoana jr ru a ‘Gat muna nacessre In vedo | provers comiteti de nol inac- | funn eazut in care instants constata 68 sesres ta Ine melts, dspune inosies acest Dedepse cu pedeapes prevazuls ‘nen 140 (@) Pasarea sub supraveghere seid nse plea In cal Dersoanelor juries menjonate I outa ‘Art. 148, Afgarea sau publl- carea hotdrall de condarmnare (G) Atgares notre cosine de ‘Art. 71% Confinutul pedepse complemontare a intercede a participa la procedure de achizit pubic. Peeaps complemeniars 2 intercede. a partcpa la pro ‘edule do ahi publ const in Inverierea de 8 parteipa, dec su Inaect fa procedure’ pent ai bree oonracteor 6 achat pl bee previzte de lege. ‘an. 71". Contintut_ eden complomentare a afi sau dt 25 hori de condarmare. | 0 oul Cod penal Cod penal in wigoare Tay Agarea hota dotrive d= consemmare eau dlizarea acesia ‘reales pe chetuiaisperscane! [brie condareate 2) Pre afgares sau fuze hort de condamnare nu poste f ecvtluta Wenstatea vet, ard (Ge cal in care xs acordul2c=8- {sia sou a) roprezetantsll sau reg 2) Afgorea notre de condom rare se vesizeaza. in exes, it formas loos stabi de instar peru o penoad cups inte 0 fing 3 a. “a Dizarea hati de con amare 20 Toca In extras 3 foma stabi do instani, pin in formed! press seee sau auio- fizuale of pan ale mje de ‘omurieare ‘ausioviaval, ser nate densi 16) Dect dfwarea se face pin prose. sor sau audovicuaa anja stables numa pans, fate hu posta f al mare de 10, or In eazul aud pn ate rilooce auioveusio, usta scesi9 nu poate copii “cacammare sa publcrea aes tea se relaessd pe ches ‘ersoaneungioecondarnat. "Gy em argarea sau publcarea hora de candsmnare nu post Peegersiata Wentatea allor “G) Atgorea Notre de con danas se reolaeezd In exes, irtorme gow slablte de in. Sang, pent peroad® cups inte ohne gS a) Punicarea Nott de con ornare se faze In extras gi i forma, stabiue.o2 insist Intec presel scse Sau a Sora on prin alte mifoace d= Gomuncare aciowzual, deser 1s) Oactpublcares se face prinprese sri sau audowzu®, Pina stabfeste numérul aper- or, re nu poate mai mare de orca pubic prin alte ‘rjoocs socal dura 20e5- {elem poate dep! Sun COMENTARII: ‘Capirou Il Regiml pedepselor complementare aplicate persoanei juridice |. Art 138 noul Cod penal rglementeazh conde de apicare face atv sou cotatri «podepsslor complementarepersoael jure, pos iil acestora gi incepetea executril pedepselor comple Dititatea cual Precentare compara 101 rmentae care au fst aplicte perscane jure. Disp sunt similar eu ale a. 53° Cod penal in vigoare 2. Poivit a 139 nol Cod pes dzlare peso jars 26