Sunteți pe pagina 1din 211
Inforesu pony stu dept ‘comuntar al afscator are tat conotal tore, da alse, Practice, Conctail tecretice mu ANAC a Me aay Roménia 68 devina, nu peste mult $ ES (generoase, dar gi angajante, care se ‘eschd, sunt pe depin jusificate gi, mai ales, nocesare, In aceasta etapa, sfortute care safc, in pan sting, pont cunoapirea gl infelogerea, In-o mésur tot mai mare, a coca Drept comunitar al afacerilor l Editia a TI-a revazuta gi adaugita ud) la ederare § cal de {E} Drept comunitar al afacerilor Distnetit cordate autrulu,penra turd serise in Someniu: eademiet Romine, “Nicolae Titulesew” pentru lurarea al comunitar european. 3, 19, = Pre Dap insti Penal Unionit Juristilor dia Romina, “Sic Dan Zits", fn Adomonl dept compara, paar lurarea Dnt msenaional comunitar a Ve, 200 La claborarea prevented Iueriri sau avi in vedere doetrina, leita gi unisprenfs aparute pind la dats a 1 teeembrie 2005 DREPT COMUNITAR AL AFACERILOR Ediiaa Ila revaizuta si adaugita Universul Juridie Bucuresti ocumentare ‘eet de Rexana-Marlana Popeset Ais. ede. Mae Augustina Dumitragen Euitat de S.C. Universal Juridie S.R.L. Copyright © 2003, 2006, S.C. Universul Juridie S.RL. ‘Toate drepturile asupra prezentei edi apartin [Nici o parte din acest volum nu poate fi copiats fir acordul seris al S.C. Universul Juridte S.R.L. NIC! UN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI COMERCIALIZAT DECAT INSOTIT DE SEMNATURA AUTORULUL SI IPILA_EDITORULUL, APLICATE PE INTERIORUL ULTIMEI COPERTE, Deserierea CIP a Biblioteii Nationale a Romaiet FUEREA, AUGUSTIN rept comunitar al afacerilor/ prof univ dr. Augustin Fuerea.~ Ed. 22, ev, siadiug.~ ‘Bucuresti: Universul Juric, 2006 ‘ibligr ISBN 973-7683-15-1 346.62(4-15)(075.8) M7 14-15)0758) DEPARTANENTUL telefon: 0760.090.478 DISTRIBUTIES tel/an> 071.313.1489 Shit distibutiosuniversajuidicro www.universuljuridic.re ‘COMENZI ON-LINE, (CU REDUCERI DE PANA LA 15% CUVANT iNAINTE Drepral comumiar general din Europa statclor membre ale Univait Europene, reprecint i precent, im comp inportant de prineipi regu si nonme,iscrindse print ramarile cele mal diversfcate ale deep fr legaurite cu ale ramurt de drept sunt evident. Ase, este aproape imposibil ca drepral comercial inert 3 ru fact timiere la deepal comerciel ‘comunitar iar drepl concurenia majional a dept eoneurenta din spa Comunitar. Pe aceleas! conderente se tatemeiazd si este. drop ‘comunitareconomie, rar fuscar, var, al transprsrtor, al brevecor, ‘al inventor sien alinal rind, af ofacerton. Prin unnare, deptal ‘comunitar al afacerior nu este monai a rimunt a drt european. El Viceacd.adese, Paya comund general, care, de alifil,represnta principal subtec af lucrdvit de fd, day aga mantle, lee sectriale”: agricul, ransporsrie ee Tncercind o definite a dept comunitar al afuceritor,refinem cd asexte -eprecnd an ansanblu de prncips norme jardice conte fa Tratte sau elaborate de insite comunitare, prin care se unndrese, in principal, dezvolarea $i buna fcfonare a Plefel interne @ Ununi! Europene. Find vorba despre wn ansanble vast yi coerent de prinipt snore, are i gdsese Corespondenfé tn nomneledreptlutnajonal al staclor membre, acesea din smd sunt inflentate $i char condltionate bt evoluia Tor, fndnd cont de caracterl supranajional al Conunidilor si de fapa ed, Dh acest cas, ‘perez principal delegari de sueranitate pent domenile are cad sub incident eisai comunitare. Inteesl pena stdin! dre conunitar a afacerilor are aude conotatt teoreice, der, mai ale, proce, Conotailetoreice mi neces expliat ‘dre find evolu nreisrate tn aceasth period de ara noasrd, tar cele Practice recta din chiar calitarea pe care o presupune sana de vitor sat ‘embraol Comunitailorenripene, stot pe care Romania Fa dobinlt pris semnarea Tratamlut de aderare la UE. Sennifcaile pragmatic sunt ‘mplficete¢ de psibiliatea cn Romina devi, peste nat np, stat ‘membru al UE. cu deepens obliga depline. Ayadar,avind in vedere perspectivel,deosebit de eneroase, dar angajant, care se deschid unt pe deplinjsificare gi, mat ales, necesave th aceasta etop, efortuie cares fae 1n plan gine, penru camoaytrea si fnfelegerea, thro mds ot mal ‘mare, a ceea ce prerapun, tn mod real sattal de rot candidat la aderare i Cal de stat membre ol Unni Europens anchid pinta ape demerits dor af dew el folos «i tate de Drop ctr de Sma connie or eli nerve dar cloacae dors et des Fee ace teoyince nda dep comunitar al face. Ercan ices conti aan i po: Ferree pace, Referindese lun domeni now dose de ie ects Hacc penta Romina cute corte dese sera contderan e berrea exe, ies, cep de permanent Prima tug compat, aspete pe care le mm avea vedere it eae wma (ees ‘completarea si aprofindarea informayitor, raspunziind seopului de dining eerectare a demersal, clo Interest punem ta dispocts Te paginie fine, 0 lind billgraficd acral la dara documentrit ac. ABLS AUE An BCE CDE ce CECACECO, cEDO CEE CEEABurstom cIce FM carr on GE iM JOCE Les 1s MERC Ne IPC ope om OPA orcvm, ops: Op.cic ABREVIERI Attica, Camibe, Pacific ‘Asoiaia europeans Hberlu schirmb ‘Atul une european Ascot Banca cenirls european CCulegere de devia europene Conia europeans CConaiata europeans acirbunetui si elt ‘Convengia eurapean a dreptrilor mul ‘Comusitates economies europeans Comusiates europeans s energie’ stomice Cures de jst a Comansilreuropene Fonda monetrinternational_ coral general ponte tare i coment Grup european de interes economic Grup de inees eonomie Irarepringer ici s mile Jamal ofa a Comunale uropene Liberate prestari de servis Liberate de stabiie ‘Masur eu eee echivalenrestcilor Nomenelatoral eombinat NNoulinsrument e polities comercial Oran pn wpe cevhae ‘Organza intrationalt a munel ‘Ofer publi desi de alos mbiiare ‘Organismel colecsive de valor mobilire ‘Oferta publi de chim de valor mobil Opersciatt poe Ese PM REG Roce SA SAE SCA SE SEE. snc SRL SUA Tel ‘TRIPS Te UE UEN Va. Palin comercial comunt Poca extern side secuitate comand Fnurepinds ict rail Republica Federali Germania Regulamentalprivind ostcolele in ealen omer Societe pe actuni Societe anonimd european Sositate in comand pe stun Sosicine europeans Spatul economic european Societe fa nue coletiv ‘Societe cu epundere iit Statle unite le Americ “Tribunal de pei insta ‘Acord general eativ la aspctele depo proprititintelectale ‘Tant val corn Unianea European ‘Uniunea economic si monet Veches numerotre CAPITOLUL I SCURTE CONSIDERATI INTRODUCTIVE Secriunea f Contextul storie st organizayional al aparifick Comunitatilor Europene ste de notoioate faptl e&, dips cel deal doles Réeboi Mandi econstretia continental europeans reaiat sub forma ongnizailor de cooperae,unele ine ele datorind-seiiiaiveleramecane Asifel, au apirat wai mule eaegor de organiza nteraionale, dite are mention: ‘in domeniul militar, au fost infinate dows organiza, st anu: = Uniunea Europel Occidentale! (VEO): atl de instiuire 3 UEO contine 6 elawzl de angajent militar automat in caz de agresivne impoiiva unui dine membritorganizatet (ana, Regatel Unt, Beis, Old, Laxerburs ‘Germania, Kali. iterior. Spnia, Pomugalia i final, Crea OrgenicajtTratatlu Adana ce Nord (NATO), cre cupid mai rake state europene, Sitele Unite ale Amecei,procam si Canada, fro lian fn care s-a oust o veiabil aagrare mula, ex deorebira, ft de ‘UO, 8 nu se prevede angajamentl militar aciproe automat. in materi economics, ucbuie aminiia constiirea Organize! Europene de Cooperare Economica (OECE), ls 16 aprile 1948, ca 0 conte de acondare pene stele europene a posiiliiit de a gestions fn comin sjuoral american oferit tn cadrul Planlui Marshall. Aceata a devenit Organiona peru Cooperare Economied yi Dezvolare (OCED), pin inirres ‘in orgaizaic a SUA si Canadei tn anu! 1960. “in pl poi «fos fiat Conse! Europe, cae vines completeze ‘orpanzaile precedente, unin, intemal Trstatlu dels Lando in 9 ms 1949), statele europene care beneficia de un repin demcratc plist era luge idealunilor de protect a depurlr mul, Cau al dialogue pit, CConslal Europe exe, de asemenea, un instrument de annanizare a depalor ‘mul a nivel napionl. Cea mai importants convonie adapta in ees ads este, bineneles, Conventia european depuusilor om, semnat ia Rom, "ain prin aa de a Bes, io 17 mae 1948, eat pi Act de Psy din 3 come 1954 " Cons rn Tata dea Washington, din pee 148 Tat tn pre a3 sas 188 tat oiembeie 1950 si ima in vigore I 3 septembre 1953 ~ instrament ccna pe baza edna jude, la Stasbourg, Curtea Europeans a Drepiunilor ai ite de cate statele a ‘Cao reactie ka aceste oryanizatit internafionale constituite de te tanner Gein, tn a ls pi " rae ieaemveraic pula le rope’ Cen de Est, sb domi enitia URSS-ului Astel au apart: : et mtene conic Cn de Ajo Bono Reiprich Stee mF! de Verge a tele Eps Cena st Acct rpm inertial stee ta {DDL es wnat sda! lc commit pein ren ih ey ida, mention, din Pu completa eal rg in ea psi a jars vcr Seon rpc evi ep lpn se ‘Runa Europe, anume Unica wma stttor Benes Secjinnea a Tea hs Etapele procesului de constituire a Comunitafitor Europen vt “rebuie meno! atl ate cle wei Coma arp 28 no vaaren ‘niee statele membre, 2 unci coopersei ey ‘puternice tie aca ogni coopera. Av ss 2 a ipeopiatt aspirujitor federake. i) 1. Comuiiatea European a Cirbuselu gi Otel (CECOPC cole we} Commi = iva francez3. Un rol important Fran no hin a a pile drt cop ei a i cuore. Ace mi dea Rober Schuman, mn! aero Fo ee So onanm soprano. Ly 9 ma 1990, Rober ae ind fad ezerve propuneea Jean Mone, Ins delaraia TT pps ruse 199 oral ance 8 active, in od anal 1989. aa 188. nen nance. Lr Common wap di chro te 10 ate consretza ideea acstuia din wma, declaratic prin care se propunca create une pie a earbunlu i eu cae x8 fe eondsd poi easton Ssupranationale cera ce impli bandonrea meteeloetraifionale de cooperate nce sate, Realzarea acest pele ou a Tost consider un demers fn un ‘rim ps pe cals devolisio ulerioare. Este verb potivit acest concep eda payer solider sectoral, in special n menial ceenomie, Ase, “Plaul Schuman”, coneeput pent evi pout coniagralic ‘mondial, rin punetea ramutlor de baz3 ale industriel de armament sh contol interafional i intermediul unui tats involabl, & fost aoepet de Germania, lala, Belgia, Olanda Luxemburg, care, altar de Fan, dovin ‘ele ate state fondstare a cea ast ui Uniones European Dexbaterle elo ste au perms sie comtuezeedificialintemafonal av fin vere, Independenfa gi abut inated Autoriit mu ay fst sepuse tn isco, deoarecescesteaconstiaos untulcetrel al propunei La cerca Olandsi. a fost constiit un Consiho de Minin, care tebuit st dea, in ‘numitecazui, aizul su conform in eal proces legisltv Adunares Perlamentars 38 Cute de Jusitie ay complet ansumbll istituionl ‘Trattlinsttuind Comunisea Europeans a Cicbunel si Ofelia a fest ‘semnat pe data de 8 aprile 1951 la Parl ia fost incheiat pentru 0 dart 50 dean, Tratatl a fost ratficat de eel 6 sate sermatare (ran, Germania, tala, Belgia, Olds s Luxemburg) is natin vigoare la 10 sugust 1932: a ceeasi das, Inala Aucriate, prezdats de Jean Monnet, st insaa la Luxemburg, ineepindusi activities, Jean Monnet ind primal present a! xecutvulil comnitar Taal instiuind CECA a est in vigeae a data de 23 julie 2002. Potivic art 1, par. I-din Protocol asus. consecinclor financiare ale expr Tratauliinstiuind CECA gi Fondului de cereare Penta cbune i ofl, anexat Tratatulu de institsie 4 Comanitiicuropene, ite bunurle 3 obligate CECA, asa cum se asese ele la data do 2 tlic 2002, sunt transferate Comuniati’ europene, incepind cu data de 24 ule 2002 2. Premise sera Tratatelor dela Roma Reaitaea_ vtemi, reprezenttd de rizboul din Coreen, 2 determina ‘sinarmaree Germunci ceca cea cond, dasa de repade, formate or noi propuneri franceze. Planu! Pleven", presenti) ectomibie. 1950, | Orginal ar sigur con pore cre ol nF Germania * ada Ns, al 200 a navigate edad hac Se ropes se recur cu anomie ade, I moda supanaonls de {Sle Cntr Expert de Aporre (CEA) eb Sit eins une arma curpene nig, ceeh ce foplicaCICE, hoe a 1121976 Dontevoe ca / Por dl Roe cane “Tnacs c,atial evedeo sue concer slr stele « de acodur internationale, ar. 300, are confer compen exclusiva CE de Tiecae dats eld Trataul pevede incheierea unor acorduri care implied CComunittea. Aveasta, ins ni ese silent pentru a delimta domeniel ‘comptenei exclusive a CE, "Ase, ebuie stadia repaizarea competenclr realzath de Trt ‘conjmutl poll comercile comune. Ip cansecin este esenil stint inte competenele exphcte gi cele impicite. Tn md explicit art. 133° ofr competent exclsiv CE In cee ce privete rmodificirle turf, incheierea acordurlor tanfre 3i_ comercial, Ciniformizatea misuior de Uberlizare, politica exporurilor gi misurle de ‘roecie comercial (in spesal misunile de dumping). Pe baza aces aicol, Gomis putt reeunoaste 0 competena exclasivl. de negociere pent fconduile literate privind comecialzarea mfurilor elaborate i rundo Unuguay -GATT, Aces acordiri ke eer a aspectle din at 13. Tiberalzarea schinburlor sau politica exportunior despre cae este vorba fn a 133 nu se liiesz8 dec a arr. Serville otf avute in vedere de poliica comerla comuni, relinind competena exclusiva CE, desi in Soonduile negocite service suat considerate, in mod analog marurlor. ‘Mat delist ete. ins problema eompeentelo implicit ale Commi Europese deduse din an. 133. Idea cae se desprind este osa ptsivit eee Claborarea progiesivd a unui dept drivat iniwan sector sa altul pote do fuser unor rgull comune wstistive care ae putea fi repuse In ca act Fecare stat membr r pista, totus, oiberate de negoiee exterioar, ‘eoarece aimoniarea comunitara neste decit paral, vor rezlla competenfe concurente pen state i Comunitte th materia negocienor. Situaia este eu ade mai complex cu et sunt ma grew de determiat parle nu aeord intecnational exe corespund unet armonzasi complete inleoare ‘Comuriti Inavizuls30 nr 198 din 15 noiembrie 1994, CICE reamineste bla de a coopera, gt cum ez din at 10" al Trastl Din aceasta persptv, lspaifile x pivre ln TV sila dreptal val comunitar depind, cv sigan, de pollica comercial comina. Ele se Fmtemeiacs pe prevedeni a. 26g 77 ale Traatl de la Roma, Tn contnuate, vom analiza peincialele masuri gi aetuniprevizle de at 131 urmdlomcle le Tratatul Exit stl 4 aspect ce gravteaz8 in ral "Wns 28 Raat 13 2EAEE, Ave 196, 15.11.1994 Mins at 28829. 82 probleme principse, si anume: iberalizareaschimburir, in speial prin Aarmonizareyajutoarsior pntry exports nchoires acon taf si omer, pe de o pate, misule de prtetie, ev sanjionres nun procedce neloiak i cauzsle de slvgandae fn caz de deturare de tratie Sa ‘e dificult economice in anuntesste membre pede alt pare, 2 Liberlzaea schimbarilor ‘A Damen, Matfu i servicit Acco Hhoralias este ds ataite at pent imponul in cara Comuniti Europe it pent sclvtsie de exp, Polen comeriat comand exe stn legate negocenile fnte in cad! under GATT (ute le Organiza Monde Comet = OM) acre Coane ester sont se cindex compen Polica comercial comand deze. adt ce senmarea in cdl Rundi ‘Uruguay a Acoli gener! petra Comer cu servic, deni eomerult yn Ace svete ype de rv tase fi pl r> ICU ule sii vai B.Imponurie fn ceca co prveye importnle < destinis Comonttea european inci ese tsa al interior cae, in conforma co Pinipile GATT. find suent anf! vamel comun Tous. pety anurate Produse, sacle membre por astoriznte 8 adope contingent anita. Coningcncie tatfare sat de asemenea, posible nitty car stale percep a impo anf infrioareTVC pina fun num pea Beco n Suspends de depun pot, de semenea, edie. ” Yaw 129158, Vinca 121 Paw 133, Vina 2A aes ping a. 18 Vinca 11, San i Vn Tis Repent de Coie, man de Casi Mavs deat imple ps oS me cal Tea ei coningcte cna numa anid orl a. “ spouts Inceca ce pivesteexportuie, exist un regi commun (esti cceprabile siinformaea reciprocal), ck din anu 1960" [a inp acest rim Sevolat si dverieat. Asa. a fost hte fo eonsideraresubventile, dar, ‘natal, pltiilenaonaledeajutore fnaneiare pont expecta Police comerala comand are vocafa Je srmuniza uf stator fa exporu indfernt de mule in dieeue. Aw Tost realize, de asemenea, progres in privins bunui cultural D. Acorinterationse Loco! important al Comunity Europene in cad sehimbustr ivematonale ash Bt fheieres nb snumit numa de aeord comercial. Ina sles late, in login sa acu organiza inkeratonae. Cu ch de cxenpln, selinem acorduile muliateralefneheiate in cadrul OMC si GATT, “sstemil genorfzat de prefernie. acon de asoiere le ‘Comunitiilor Europene cae a ca obec fe alizarea we unin vamale, fe szarea unl snumite zone ecomomice. pecum sconrile de la Lomé inieite cu state din Africa, Carabe i Paiie (ACP. 3, Prtetia comers A Genera Des int tn competenta comune. pica comenial nese. tts comun in tote Privinele, Slale meme pstreaz’ posites Je a Ws Shui msi eu prvire Ta sate tee, sub ea sien conformitate ev polis comand In acest eae ebuie acon atenie detumanor de seu "pepe Cn (CE) a. 4069 dn 20 ce 0 evn aie ae conn peal expat. evan Cosi (CEE) Nr391092 din 9 deve 192 rind expt nwo; Regt Comes (CEE) Ne 752 it 30 te 193 pein ‘Sopra apes Replat Con CEE 3910 eran expan ure ote Bien Coal SCE 18 ste 18 pind eS eurfr iri ee at pon skal me Aces one st Slope itera cu Coen de Is Pred 14411070 pil comer Ht 68 Fu cite np ub spite UNESCO. 6 ‘An. 134 prevede fn aceat suai, o car de slvgardar, Plies comm conduce §1 In misur de protacie coleciva, de exempt potive damping wa 1, Clan de salvgardare national art ” An. 134 al Truulul pemite statelor membre si solicte Comisih uropene sa anmite masur restcive in dou situ principle 5: anu {naz de detumare de raseu (impor pei intermedi nt tt ter sau al CE ign 3 col misuile de pli comercial le staal meme de destnaie 4 mirror) gi atunei end confomitatea pole comercinle # acelui st fn al oven rind, prestarea rte 9 fe Tua md es, fn sch! uit remunerats Remuneras poate achat de bent Serviili chi dot ra iteaun se inl a Ms rt, pen emia tlevieatdtebuie hate fh considerare sh eanle indice Jn cad Servi (de exemple ain publ) O activist pu gah Sou necomerils nun sub incidenta pened nt, 50. cel organo eats desfqur hs acl np, ac eae 3 a ft compet te po fac in cerminate ei * Cones nia I 19 ane 180 pnd ee spss sai cna dsc ye sem na 19 une 188 2 nen df vit pe ls wo eee eet atm a ‘ppt ee ee oa Sst "CCE, otra S08 180 Praca Rot / De, C8279 comers cometeninecomerl. eal ila rind cel care pesca servi tebe spun carci inependae Dat persons cz x lit ctv {Sis'sun madens sor diponi din Teast, copia pivie la Hoe Seatac munctorer Aces Tue nu mpc, fos, am mansion 8 xc lt de biel nid 3 rar ee sr &presr de seri, o activate depended presare de eric Reus Deo tt atvisea de peste a srvicior sh i exerci ct fi pofeson ss osigue subalstena fect a preston “ “Feary ed sivas de peste 9 eve pose plas vice sexe al stv destsurate de revatio Distingen Th cada acti iguat de sng anne ne cova ce ee fh engin SSSI grecen'e fice ane, ope exempt, din celia flor ojonen peste de series independ de secrul esenomie pow" pvt asia het de vere, com ar fi cmisoile leis Rote, active anne le" bnclor socal legac de pure acetone, Torrie pubhie enor SHR, onizres de joc aen l tote protein itera (med ‘xocat atx comabil ce) 3. Categorie de pest de seviit cate beneficial e iberteacoruniard entra ira sub ince at ot 49 gi uritorce! mu este sficient 88 existe numa o avis evonomia de prestare a unor servi i ete necesar, (Ge asermonea, ca pestaia #8 fle comunitara, Tm sensu cB aceasta tebuie ‘paring uno resonant uni stat membr resorts a clr sed = shift pe terior un stat mem, ie ste trnsnaonal sau mi ‘An 49 din Teatat geared LPS acelor acti cre sunt oferite de resuntnantitsatelor membre sabi ini tar a Comuniilor, Aces ou ‘Gaunge Tose sediul principal si cel seeundar. Astfel, apesiem fap 8 © ovitate eomonitar care dispune de mai multe filisle gi sueurale in eadrul ‘Comunititeuropene are tot atten ponce inital de plesare pent a ofen “Kesst aco, fimitind LPS resonisanilor din stele membre, exclude, sucusaele pst de peronlitate urides ale societiilor tine “Aetvitatn de prestre a servicio Webui, pent a benefica de bematea ‘comunitera, st fe transfrontiers si intacomonitri. Acest Went ridicd "asa 9 ue 1m Problema localiza prestritseviilr, in special a seviilor fnaneare Siu a eer informatice. Amini pil cd Traatul de Ls Ross nea in ‘vedere siuatile pur inteme ale flcarui sat membeu. At ti ee Fraudulos dew prezena ca ind intrcomunitar a las de presi cas at peut, in md aie, eit ur al tat meas ata ind os canon ar fh naan, Adagil fs mma cortumpitexte se apical ener ‘Aicolel $0 proczeas8 cf press! poste exerci sth srooran ‘ssi sn fra de furnizaré apres". Aeest Tuer asco a pon ‘41 ofr servic, prestatoru se pte depos, Se subnjlepe vt se ut Sil un mp fadlangat pe ert alt st, dure a ei yun endfor din cadru dept de stabi. Nilo disp din Trt et in Sensul potivit earuia pestis servile tranlronere i temporal on exeepfional 4. Alegore ne liberate de tiie ‘aceon de prestre servicio Alegerea ine eo doa ier spd at uiain ensidee ca mul important find aceca «8 LPS permite pric regina fs 3 focial al sau fn cate so aft sedi de meresant situa Th ere se atone ce cna servi Axel ee 2 meal LPS plein deaths ‘membrana legs nonlin yc 9 cca sal spl ut toi spl, cite un sta ande dpe st mal ior, "Ar 50 en veers". Eff comers eu sk 3 une inepindr ee posts wunsa in en “penta” lil hk xcmpls, companied tans, conic de agin, Apres Tae in Tune de izre pes sau com pt ering sate ez LPs, Aces fneprinere pote sages ene esi tip de servic chee sak cae se plc nea st ci nso, pi iret clr Se (Gite sa stcuat) pe oct es pinned LPS por de sedi sb na at enn ‘cel contract ou poste inci su gl extent pei berate ‘de sable pene LPS. In cal in care oinepindre ses ul ‘tint determina prin intermedi LPS pin sel 04 lal cotacl h. inprincpu contrat find inci nepal ee. "Ponerinae come, cama ge pi contacto pie se ocuare pltis ee us COricare at fi alogeres tne liberstea de stable sb aeeea de prestae 3 servile satel m pot desfguraaeivi are mpediceapiunes, Nu po ere, spre exemplu i anu activate 8 pat Fi exes pe entail lor {de cate inveprndeie are sunt stabilite aolo. Aces fat ni Inseamna 8 tne nw pot invoca inferese de ordin general pera retrnge sau contola tuereitaes sei in regimul LPS avd ea destinatar propel tito. “Frau! este reutatl opin celor mai make. state cu prvie ln sive coe se desfgnard de ce Tneprindeie stabi pe tito or (Chir dct cele doos sunt consacrae prin Trt at 50 dspune c mu poate fi invocath liters prestare comnitard a seviilor dec tn misura to care Seville in cau “nu sunt reglemene de disposiile relative 1a libra ‘cule a marfrilor, capitauriloe ssw pesoaneor” Croce rezidual a EPS este, in acest fel, ps induc. Aces opt nu rdicd malt dificult x privet Hibeifile de eicalaje a mtsuror sau capitaurilor. Nu exe vorba tect despre o problema de ealifieare, in princi, spl de rezolat 0 mart se dating prior sor de un servi. ‘No acclat lucrd se inp, Tost, cu privire a liders circ a persoanelor, porta a beta de stabil. De fape, seul sau LPS po f+ {oi vector altematv ai aceleas activi economice de servi. O companic {le sigur, de excmpl, poste ofr acca ip de polis prin prestarca de fenicsau prntro sucural local, Or, este dif, uneoi, de lint dact infastcturil une! inteprindei, pe un anumit tester, sunt sufiiente petra ‘considera e8 acolo seal un sedi Sectiune a tha Beneficiarit Wert de stabilire side prestarea servcilor “eat de lo Roma constr rio mani deni aces We att onl ie er es Dre As sid SEE ‘eitereaza aceste prevederi inst, persoanele fizice gi cel juridice resortisante int Sam erie fu sot tt sca mr “ene” le Rerlr Srnie Nu aus ate et cl sbece dept ine se, in igre so octvinten fn at pati sf de epee 2 i our ie sa oe jue eat al ita pur smite i repace hvac tele comune svor plea apan, eo. id {aves vibe nae de "sein ves” Tan 38, 108 2. Peroanele ie Este resrisant comunitar orice perioand care are cetilenia unui stat ten, Determine scsi ent apartine lei sul cn cee Petsoanele cu dala eottenie sun, deja, desta de umerose si niurarea ‘barerelor din inteiorulspailasedropean va mulipica fr indi acese sua. Cum determinareaeetateniei aparineexclisv leg slater mere, ste sufcent cao persound si sib ceijena unua diate acest sate pentru putea revendia accesul Is idenaile comunitare. Asfel © person eate are ‘ceiena italind 1 pe cea arpentiiand poate invoea in Europa cetfena itafand sau on eetjeanfrancogermon poate invacs Ia Fran cettenia st ‘seman. Panicularittea anumitor siti nayionle a webu $8 fie Math tn considere. Asti a fost accept o declarsie german care rstringea ‘ccesl Is un sedi principal al oredr cetiean german ip vinutea les fudamentle a Reich af i eae ea, in acelai tmp. 5 cident a Est de nit Oder Nese. Aceati declare ga pient nd interes petty een din Lander-ul de Est din moment! reunfiedni “Germans. 0 declraie sseminiioue a fost fleuid i de Regatul Unit, precind cd termenul de “revorisnn vza, mai ales, etjnit dn Regatel Uni, din colonies dine lun stat din Commonwealth care au dept de rerden{ in Regal Unit) care Sunt, ase, dispensai de corral do migrate in Regatal Unit, Reva din Inslele Angl-Normande si ai sul Mann mu benefit de iver le In primul rind, problera delocalizaritgrupurlor de societti sau a ‘onducrit murilor ineprinder. ffinjrea de sucursale reprezint un pico! entra amenajares trtrialai Comuniéi. fitarea de fiiale permite ‘enjinerea, mai mult dedt in azul sure enter de ecicienaional, ‘aproape de cie, de sla gi de administrator. Faptl e& sine permise fuziunle ansfoniere prezita un rise de concentiare a sedilor sociale fn anamite state alese din motive de oporuniate. Este adevarat ob grape indostiale sau fnaneare au ocolit acesti difeuttefafiind Wale in anumite sate care le convin si concentnd acolo puerea administativ, comercial sau Financia ‘Sn doua poblend este aces stunt munca sla. Acegi pot fi fect fm mat mule mad deo farane transfroties. Operaises poste da nd fio {De temp dep aco, cu Conv de dnt gene. * Seal german sau In ana detonate 9 rostere uno neti persnsh de expe. Fizunes trnsfontiea pote feet Pcs mont de saat Niu stew pve fa ee apical eae prespne Grete deal. ni dserierea cost de ence a cone de teh inxcc, ennerecon eri coletve a vigor Mh melyesera dvetv x rivive a ofvile public de cumpinass sau cai dieiv 4 fast aprobats de Consily in dita de 2 iunie 19). Ofenele publce sunt. ch ¥ Taxiunie, un instrument de concentas te Aspen ins w nike Iniepinden- Ofetele publice pot ace sin ‘iepuuorfanamentate ale ationanoe gi, rin aceasta, ind sub indents Hcp soectafor comers. Adoparea monedei Eur 3 Taine pies Timmons snupene impure exisens una ead comoniar pentru ocast Tarmac concente Trail maionle consserd unele eferente. Oferta pullicd de ade vali nba (OPA) reste pratica prea lt in npr Nowbca. Ofets public de schimb de valori mobiire (OPS) este cua, seme prt s3eofere aetonarilo tir cotate pe pele Ter naorate, tno sut, Jesse inulcint. Divectva opus pene ‘ferele aursive, OPS ew sun colate pe o pias european’, fverizaza Informoven salar 9 astonano Geni tacantulfoferantl stove ttva a Consluh de adnate al finteifdestnasrulut oer). permite tits se apr eres etal eu fers dete ovat de Adunaea genera ew 18 unt nat) si ofera minsitrlor un dept invevpcron act pagel contolulut ete depigit de inst (In mumele subd, acest pea va Hdilerit Tn uneie de ar). 4 3. Coundonarea scalitisociotailoreomercsle Coordnarea fsa societtitor comercale se tnserie th penpectiva Pete inane, Ea hui 88 pentane uma © msi bund wtiare de eve yctor de stable gi de prestare a serviilor, cis refiguarca ‘Vou regitn aronizat al scaly sceeailor,ceea ce are legurd ie beta! gener al ibeei coneurenje, Armanizareafiscld se fnseric in prevederiorar-44 gin Traatl de Ix Roma, Tratatal face, totus posi 0 "ang a rien Comenfa de Ia Rom din 19 ane 980 ee prevede ng de rnc nr eg aia oan "onsen de baccn dn 7speae 168 pin comp in eon te pipe sonytea cna cs, C3 . yee pista pein ieee in fae son 10 snumit coordonare. sel, convergena in materie de impoaite indirect este previzuth de ant. 93", In ceca ce privese impoziele diecte, tebuie «8 so Feourgi la Tocheieres de conveapit internationale Tae statele membre, provizue de a. 239° “Armonizarea in aeestdomeni 5-2 relia, pe do pate, prin intermedi Directivel din 17 iuhe 1969" cu privire Ia impoatele indrecte asupea concentiiloe de eaptalur, modifica de mai multe of i pe de alt pate, Prin intermedi pei convent cae umirete drepobiaets pe acta tlimindritdubleiimpunen, adopaia de etre statle membre in tere at 220, devenit 293 ain Tratatl CE. jretva nr. 697335 las, Thdeosebi, opraiuile care pox fsupuse ‘repli de apor. Nico ali opeatune, in afara colo enumerate nu poste ‘supust unui asemenea drep.Aporurl,earetebuic evaluate la valores lor real use ate 0 1, cea ce pre exons we te ‘Accas Diretv a fst modiieat fa 23 jae 1990 prin 2 alte Ditectve. Prima directva* se rfart la regimel fiscal comun splice fuziuilon, Aizolviior, sporuritor parle de acive 5 schimburlor de actus! ca imply socitdile aparindnd unor sate membre dete, Principiul este seca al neimpositiriplus-aloe, sub condita ca, in principlu, sociciatea benefice sf caleuleze noe amor Ia eele mai saute vor aerate lementelor de activ spas uansferate fn aceleasi condi in cae arf feu societatea care Furnizeazaapoml, dat fuziuea su dzolvarea near at oe, ‘A doua diectva® privestereploul fiseal spicbil societtilor-mans 3 Mlislelo aparinénd unor sate memibedifete. Diectiva vives, mai ale, liminarea dub immpunes cu piljlcstrbuii Denia 4, Coordonaea deepal peelor Coordonarea dept pieeor, sn special al picelr bursiere,rpresints Prelungiea naturald a coondonri drepull socio. Spail fc fone Waren 9, Bins a 20 ® Diecva Cons 69350CEE dn 17 ale 1969 prvi tle indepen naj ea Dict Cons SO4SSICEE din 23 ale 190 piv regal aca come ae se apletsosetstor man aor sosor dn dle sae, Dist Cons SO494CEE 23 le 190 pnd Yen sal coman cate se sch einer, mindy, eso Je scve 9 hindu dean tae Soaked dere ste mene, Py tea cu SEE ofert 0 ibenae ice nani pe care fe constiuie Comaintea ot SEE Seastula Tmpromurter, slr cae Imprunutl i inemedanr, ete te steal la economia fei Europe, Deeks, Unni Petilieyoncar a ciao vert pat naciaeropesn. ee oma au fet adoptees mt dete vind ct Sp coctctnc gio satel meme dome drepul pior, Unele Sere tne cctv sont iste in cordonare eps see tour eee pv tele nmol Gest. rep pl ance eet usin sul imedependne Acta ene cal ectvel sr snarl aus scr esoaneor vind un rl import anal connor Secunia esenomior ese un obictv evden $i a oar ae patel dea eipenceadrecive prvi oordoarea rll sector eu rivierte pblice de ump de shin Fees cope cone de Tenens 8 ptr, ma none crag eae Baacove dn 3 marie 1979 sup coro conde sear admteres acta fil uti bue devalon- A dows Dieta Siena 7 a 580c pie acoi de ie de coal de e's pret spe publics per amie valor mie See ata oct bane de slo Direc in 17 marie 180 a fs Seissp pon Dect in 22 une 1987? cu pve ls rcmoaqerea pc wes pepe, cra ese eve esp pater i ites’ guts tanocarcuopesn- Als de cctv, ev pie [a re aie anim Diwavn din 15 februne 1982" care vege Peemesi ponte ce eu Tamizate de sociale dis I coars sem uobona de valor, pear si Directive din 12 dcembie 1988 Ad cnt ce wee pete copie ashi i cesunes "/Bkeatva Conn H0OOOCEE di 17 ate 1960 de cordon condi de cate ora ve ecctva Conill BKZTICEE din 12 deeemble I9R8 pnd informatie xe im ‘nei pit imporante dint-o societate coma a bursa, died treceres peste snumite“pragui" Cocrdonirea regia privind ofa publics de chi de vali mobilise a Tacepat prin coordonaredpospectul, apo prin reenoagteres recipes a atelor prospect In sfiyt, Ditetva din 13 decembrie 1989 privind coordonarea legislator ‘atelor membre tn materia operauni denumite a “inital ‘Aviod tn vedere nocesiatea sigurch secur jurdice_ si protectin economia 20 decembvi 1985 a ot aoptata Directive privind Organismele de plasamente colecave de valor mobili: (OPCVND, De asemenen, tebe ‘mentonate 5 dectivele care pivese servile fenite de iste de ered in rmaerie de negeies, de plasament sa de conserve a valor mail servile de investi. Cee dou dvetve nu a ptt tata acest ip de eric deci dup un anumit grad de armoniar a "egulilor penile 5. Grupurile europene Alona unui egim comunita al fusizilortrnsrontie spores interes penn eadrul juridie de cooperare ine nteprindeite Communion 3 ale ‘SEE. Prima grupure comunitara fost Grips! European de lntees Economie (GETE) diet insprat de medslel ances. Alun de pricetul raporat la Sociestea europeant (SE), s preigureara sate poiete, prec: de acier ‘utopeant, de scietate ip coopeatva european ide reciprciae europea. ‘A. Grupel european de interes economic GENE a ost fina prin Reguamontl ae. 2137/88 al Consus an 25 Tule 1985, De inspira fanesza. GETE fst infin penta favor Nortpi, Sue sand. Fn 1 secre pany a deol sab ptm toc dspoiile coment Schengen, dct wind cel phar vel de prt de seen 9s rvs welder pe Regal Unit Wn Spat er de esa ene we price imple acca in uta cont pail ya nil Ace arial it Taal sap Una Europe, rv pn td a Aram, cont oil jc ‘su lve conn Dated ingots reams nto herd pl free Cedin dren bane gor g ‘Vaan 90 Svaraus 1 Sub euewaea reseicie impue pce propria "biome pae eu pilose exe vant in Lass, nad cont de stay dort parte acs st Ress pues nits nana en mse legit dep conn, Ca de js condos ‘su neopertoal exedee persue cae ms ete us > Drunnda u cua epi geal de diel coma se refee la susan exe imran refuel consiigadti au a aor ean asta de can {Ecos aorta competent stu ie msi aso de posbiiea fern unl eeu dea " eceltatea adopt lieeiveo Deep conun coment nfs intrest pen dectvele gneae de ecunajicteeipoetsdponelor tui calieaor creer. Coles porn delve wnt exe dn 21 decembre 1958, cu povie te recunmsteren reid 4 diplosor gn 18 func 1992 cu pve este erie csitzen ati, Neds , dot ais“ execaren acti fm ttl membru de pi, ign eomoatr wine 8 pase Too situa, tn principe, eich ITatsanonalrnch ia. Tees ee seca 8 compat sinailor Shreve. gene fomelesablimentll sunt ta mal obi, Compares eet hrs exp In spe, mtvicen discrimi fe Ia surge, Acse drm sgt o forma de iscriinae fo functic enti de ab 12 pe ape ric 8 pein principe, 0 egalinte sal, soil cir rep egal de a Inve do pst des aves aces la conde Ieprinenr. Cua a prc ch iertea de sie vizned uma egulle speifice copie Tr exeretarea rope a actor feos ct sp ese cu pve la cence eel fren active B, Regimul uri lhe de peste a servsilor Prin definite, prestatoral se adresead cionlo cae mu sunt rezenft in stot nearest. Contar dept e tbr, LPS est prin natura, Imanstomieré 51 pune in dsc dow legisla. Cea staal de sable, din ‘are emand presi servicio, s cea a stat deepen 3 destnatarut "Diraiva Cosi SAREE in 21 deemtre 1956 piv ssernl genera reeueaset ipo de min sppener aor pr fooare pokes ‘Sha nit de et ei Cosa 92S VCEE din 1 ak 1992 rvind wn lies stem ea deen fri pfs Je compete 3 Oe! NCEE, Sack ato bees ec SNinran 4 servicior, add al cent LPS este foune df i practi de libereaten ie stabil, La fel se intpla Gin rept, deoarece LPS nu poate practic Tnue-un stat membru uulizind vecoel sau suporul dine sbliment situst pe acest terior In anarite sectoare economic, recunoatrea rapid LPS ar pte antrna o deroglre foarte brutal. Arieoll 51 alin I exclude, in acest fel libeates restr seviilorn materia ransporilor, din regi general al raat. ‘In sectoarele banca s celal asiguraror, LPS nu poate f eansiderat ca find antonons, pent anumite servi. Ea este legal de bers eitcuatie spitaluilor, pe Care ancl 61 alin. 2 o wateaz ea Find preslabild beri Drestai sericor in aeste secioareeconomice. 4 Libesu prevtare desert liber pestre de servic past Accash ditinctie igi gisese orginea trminologics in cen de-w dou recta a Conia, din 8 nokembre 1990 ae Fri genera a crepe ‘comunitar. LPS activa este, in prevent, cea ma des innit, Tn cea situatic presttorul ese pesoans ctv, aie el care vine in fj cen, devenind Aste, rezident al ator state dect cel n care este stilt. Locul de fcheire 8 prea ‘evs de mate 9 Deter HNTCEE "Data erilor “Conta meal rie, posta, mae. tin, ah ure he us dierent obictv ae persone sales preston de servi, pen 2 tu lesupne cuit cosoenger avg dn stl de pes a serie Stun sl de igi cre su josie proportional cu te exes Sao n sue “rebut bile as citer cre permis pie sau nu presale de sone repli care confer trtamentl ional Ase eu out princi anu: mera crm in fn de cetenie de Teed neerenmasunr, nm Gi, aplialecare sat efete fects cu excep sun care ele po fuse pene motive improasede ners general "Cu excep atvlr srl anicol $5 al Traut CE ar prea admte dotnminaleIsed In considere numa ceeia_ pest Legs srna rst er Cone de use. la arte 12 49° TCE, {vale de pineal prover, Are leans mca iscrininir directe” 3 indirecte sau deghizate, Tena prot dn conn artioll $9 cb csrininile care sant incre va pe consi crest re eyed a at a ‘eb st dre Treomecin stele nombre cae oe pestarea serie mu oli in pic pressor ae operses pe terol lx st spun de sn bli, "Acta itd ae Yala in pee, pn drm inde saa degitate cre sunt josie noma pin comet oi has presale fyi pe trl th Af exit mis ae lpun pest sarc scsi ate post dj, sy tn stat rune cen cea ae ep ect iene as nize van Cor pret! pan oust esta i fp eh last in ‘all st mb hone eres, ire erp code eed ipl egret dct es cine ee psa ye motive de ete. Ne ot ext dect evden rol 1 Cores de ste a sat es fe sb seingeaga net nal 1986, ap cdc une sea sabi pe cctv a plone eale oe Th CEE, CCE. htea din 25.0191, © ok, Commis Eye, C7392. 6 terior statu fn care presttorul ar pote fi admis este indspensbii penta 4 alnge obectivl leg uemait, Totodata Corte ads, fn snl 199. cd ste posiil ese rezerve un aaa} numa freprinderilor sbi, cee ein ‘mod natural, conduce a schrmarea orient cienlele. Ast ease adesea celor care opereza in eodrul LPS. Jusfcaea a fost gsi in impwejrarct salva coernf! sistem ical belgian . Mdswile nation lca ‘Misuile nationale loare diverse reglementessi sccesal ta anumite ‘ctivdli 31 pot sb se aplice pemim exereitrea LPS, Avem in vedere, bineinieles, profesile reglementte, acd cele care solcia diploms saa calificdri profesional. De asemenca, putem aminii diverse ijleger sa autora administrative. Msurle pot st vizeze exeretare, cota’ a seid ®. Toate aeeste misuri sunt. in general, pliable, tm mal nediferenjt in sensul ef ele sot sable ra splicte ld in eonsiderare ajionaliatea sau eedina profesionistl in eatzs CC toateacesta, le resrng iberatea pesticide servic Lietateasatelorestevariabild. Este mai mare ate cd este vrba de pune confi de pions sau de calificin profesional pentru s accede a Bete replemens, chiar tone neste vr de dt le Hp Reanim 8 este vorta despre acele profesuni la cre aces subordonat condor de dur, de diplome sau de elie profesional. In absentia armonizari, stele membre pot si stbileascdsivelul minim de califiare necesira peau exeretarea une atl de profes, pen garants calitaea prestilor furaizae pe tertoridl lor. Acest lucru inseam cd Aiplomele rajinale woe dere i Gecae stat meme. In vinutea principal recuneasterreiproce, autoijile stash membre oar "se vee, CICE. tad 28011992, Common / esi, C0080 i Insite dit 2601199, Hac at ge, C-S049D, Pine de sigue pv ‘yor dese dca sar dst ac se fo plo inept {Belgie sun aa somes esis pen“ pa pele) tere pout conta exe impel. Aa ape cfd Ides tip ttt o entaine shai deta capture soon crea fa ‘ve, esa ee prespne ut conl aia iaeprinerr, ctr Ps ent eee sot sae Fpl ct ete ee a Ia aS mem [tite dren de asm, ce pos detain apt lps Ue sr iy sede comanies eps a Comme ee Wear ‘hci ‘rantonier service JOCE, C334, in deen 1988, * conimale sds, compas, lie sri, deol ar arbi 9 apreciee canst su dplrse corte in stale de oigine 3 Sarr 9 o eanincas examen, gre S00 sagt de epic 0 acest al De ascnenes eine def bul fe moves suscepti de feos Aces pin sun exe pe cre leo int) our etl se subi. (Cole ma impotanedieetive in domen sunt: Diectiva din 21 devembric toss! 1 Dice din 18 tne 1992" eae ay props un sistem general de recinostee rweipencd 2 diplomelr, pe de pate gi a ceificaelor sau Sestntypofesoole, ede al pane Cer cea ier os Je ne incite ce esl in jraprdenta Keck howard Ele sun ret Bric cu ime la LPS In hore Ser of Dememeyer.Cunen de Taste tit ootunen de reste Ia mise chitin mo nedieenit ct, nch cid cle st "denature sa new $a fmt sete retour sabi Inn all st membru. tn creel famsee In mod teal serv analog mre al” seri fatal cd pesto rebuilt at ecto dct wn naj cous ce eee aaperes cence dn sal Nit. Accast est ee do Ci ctl epic en ev pee expe he ek "are ot ala at LPS, pin reap Ives *Pyrence minum Caeme pr freshen sets actu $2 auoratte ele fuels favo feponderior bite, sri Soak impose pest petry sit cae te deplsezh pen Fnac: pretrcade seri uc nd preston pe es bia inset st de rg ‘Ostacit peut din dipole mate al tr national hi docs apr lel din prota a ded asst om conflict ee Conve ds Roms ia 19 une 1980 Ca sin mers becca nt reset LS pt "Diels Conse @OMUCEE i 2 decesvie 198 posing seal gnc recat Sper devin sper acted Tomar roto 6 Spy Csi SUSUCEE dh 8 ne 192 vind un a di ss ger crete mit pana, compare Diese SOBICEE. “Cice hoa de 10081995, Ane icone Maser von Finance, C2 495. Prin pases nt pat nod erent, oe conic Sind az a eco element deci mode meme de exe 3 oetani wae ssp st fe ie eto. ‘Ate ede commie Coma LPS 9h mers peer in dos deca sana JOCE,C 208-10 ae 1987 ry Final, sfc legtime tnt din moment in care cle rispund unui imperativ legit, in sensu! drepuluicomaitar Principle privindsabiliea motvelor avin caracerimperis necesar sunt ‘comune fn materia LPS sau 2 libre ciculit a miele. Acleai condi ‘generale sunt rejinue:domenial n webuie si fe rmonzat msi trebvie Si Urmfeased un interes general sisi na fe dicrimintoie ei, dimpotva trebuie si fi, in mod bic, necesra; ouadata, mésury tebuie fie proportional ji si respecte pincipulrecunoasteri matte In compaatie ct materia Tibeeeieuajit a mifullor, ta acest domeniu nu exist 0 std @ avestor motive de interes general. Curtea de Jusie separ nowt, pov fart eae sunt deere In materia LPS, peoblemele de eid sad eligi, ‘chiar de moral, po fi sdiate mai feeventdecit cele pivind aclu 28 ‘Un bun exemp poate fi dat de inericerea are aduce anger, in Inds, publics pentru un servic medical pancular ~ vor. Exe posi de exemplu, ct regulledeeticd mediald care ind si se deavoke asta la vs) ‘ional ie date materia coneaciosu ‘Motivele diverse de interes general a fst admie de jurispradenta Curio materia LPS: deontologin gi buna adminisiare a jes, rept pictlor ‘afonae, destnatarit anurator serve. munctoni, onsumatoi, genera, reprile de proprerte ittectala say industala", medial, protects bogiflorarheolgice i arstice",apirarea nel limb sau a une cul, fegulilefisale si, fn special coerena unui repim fiscal, poiies eal respectre pluralism fn materia peti saa comic audviele Motiveleavute fn vedere de ancoul 86" po considerate pera aparea anicolul’ 49° Acest ricol est past pine regulie de cancuena. Acesten in rma nu sunt vite ded in med special de aiolu 84" ere considera de "Vaan 30 * CIC, hts da 101991, Sais fore Peto of Uo Clr Ireland /Grgane, C1590. "Boule de psaren, CIC, edn 180.1879 Minit: pblie ew / Von Werael COTE Fates, C1178 “Tinted terms, CICE hoi 17.1198, Web, 27880, 2 Asari, CJCE 1121956 Coin / Proce 22083, Dr de ar. CICE, hoa di 18031980, Cd Ca Ky Fi, 6279 CCE heres 05 i088 Coe / ig Fla, 262/81 (Cal * Por plea ina, wdes CICE ie dn 1407198, Pee ple cose Pera €-7992, Ase veka CICE hota 26021991, Como / Fane C099 Wins at Vina "a 0 we ‘5 se eibereze’ cree an Se ee ee ee " Monopa n pes Was Salas oe ght nen nce cue ig roi pret de niet a arose input sve felch nf piso Sito fn ior deal nest asa woo seat ou et ob Cea te bate ee pon se apna pean! rvs eer ‘Stem asm tea nesta oan 150 ‘exizene leyitime. Cumea aprecat, mai ales, eareteal tempor a libre Prestri a servieilr penta avocai’ s+ desvokizes milonccor modeme de ‘omoncare care permit indeplinirea dito simplaaleere a domiciul, hi spl det cererea ‘rticolol 49 ae rept sop si fat poibilt exerctarea sci resttorulut de servic din sitll de origne etre un lt sat memes le siscrminare economict sau profesional fn raport eu persanele salt in aexste sate. Accata nu implied ca orice legislate naionl, care vizeazd in ‘mod noemal,pesoanee stilt in acest stat, xk post pia integral ‘In acelag! mod activa exeretate fn LPS. Aceasta valeurs chiar $f atnei lind presatrul se deplaseaza fae, de © maniers tempor” in saul de restare a serviilor. Oda principal rma, ol se apreciaza de oanirs (Region juridical LPS paiva Aces deep exe relementa pina. 49 TCE, ‘Auunei cind destinaural’ de serve este activ, ef tees fonirele ‘nracomunitare pentw a merge "58 coosume” servic in sriniate, 1 accep prin aceasta doar pirsirea protetel ei juriice 9 situlus sia national Aun el se confunt cu tratamentul nina! vigor in stat tue care el Se deplascaz si eareadministeaza, tn prneipia, preston de sonvict care ‘uot act stub. Proectia specified a consumstoruli de servic na ae ‘ici un motv de existent. Nu se va rai pute rovendic, pe terial stall pe caret vaieazd, sphicaea tturor regliloe fn vigoare in statul st de ‘tizie,ovicare af modvee egiime pe care I justi. Liberate destinataruli dea se deplass In tot spat european tsbuie 88 fie respect de tate stele memibe. Destinatai ebuie x8 post ascode toate service, fei restric, sy mai ales, fed restocic. comiderind rajionaliates au sein lor, "oa credo 2m shen at 6, > Comma 1st Secjinnea a Via | Actiunea fntreprinsa de edtre Consilin pentru a facilita exereitarea “fectiva a liberttilor de stabilie side prestare de serviit reir eerie tee sae ste reer Fa 12 CAPITOLUL VI LIBERA CIRCULATIE A CAPITALURILOR® ‘raat deta Roma sa inspira inj, din Acordsile de fo Bretton Woods «ae a dat naytre Fondului Moneta Interational (FMI, in nal 1994, Ase, 2 fost fBcutédistincia Tate “plate cuente” si “migetle (deplsinle) de pital. Crclaacapitaluilor na 2 fost Hberazath dct progres, fining se cont de fap aceasta poste aduce atingere suerana Iraionate “Staelor gi fe poate bulversa economia, Liberalizarea defini ma interven ect odat eu Diretiva din 24 luni 1988, adopat anterior iti invigoare 4 Trataul de Ja Maastricht. Regimul shy necesilunele presiziri, wind in ‘vedere adoplrea une monedeunice Secjea I Playile curente Fostl ar. 106 at Tratatuli de fa Roms eupindes unniosrea formulae: “pli afeenteschimbutilor de marr, servic i capitaluy”. Acces! definite © regisete In at. 41 din Acordal insiuind SEE. In hotiirea Luis Carbone, Carte de Justa peeizat Fpl pli cure sunt "tansen de devizeeareconstiuieo eontrsprestatie in eacrul une tnasei sbiacene ‘Trebuie Sunt “the Coury onto Saunt * Fann poss nmi amiss, Sean Peden cpm 8 Com 9791 din 3 ware 197 avn siaagel decoajerste pe ret "nooo Ga pet m Iimplanate 0 garanlesuperione eelel care rez din sisteol sta de primi, chiar dad stem in vigoare in satel sediuli ese ri protetionise Instiutile de credit, penew a putea exercta o activate de servic de investi, rebuie sib Tn vedere corearea sistem prevzut in dines din 3 mare 1997 cuca a directive’ din 30 mai 1994 ‘Operaile pe titi implied participa Ia sstomele de pli. ce ‘compensare de wansfer. Aces sistem conduc li anamiterscun — deme Sistomice ~avind n vedere compensstea mult. fn pts nslvabiltates ‘unui participant mu webu afecteze sist goranfile sil m3 CAPITOLUL VIIL LIBERTATEA DE COMUNICARE IN EUROPA’ Seetiunea t Generattad 1, Antico 10 din Consens european’ depeurlo omuli ‘Aces iol fandamental impune princi Hori ica a ideo ya nformaior in stale se Ten, cate vepczind, teed. sun Princpiv Je drop! somuniar, are legltwa eu domeniul afaceniton. El Prsuard. cone, 0 hiberk cite’ a mesajelor. a imaginlor 3 NNporturlor for Progesele tehice, ip spevial tm materia audiovizul ‘Conde la eaianeu un spats aowizual european, Este vot in vedere. in Primutrind, Merten presini de servic. im special dfuzarea de imagiot Iclevizte, ea 31 difizaes ridofonied, pe ealea undeor, elector pe cil tered sau pi stl. Libera eiculajie a mesajelor sa informaile de orice fel face nevesurd constires 95 exploaarea reflclr europene bere 51 theses, coos ee w dit naplee exprsis “aorta informa”. Dezvot fefelei mondiale @ Inieretlui so inure ia aceasth perspectivi. Accssit Here de circulstie a elo $a informailor are prekingit economies rinks suri, Liberiatea de exprimare, afr a aiclul 10 din Convent euiopeand a dreptsloe omululvizeaza. de asemenen, guile de ‘oeurenf, deource ev cenduce I medfcarea satu Toepindeior ‘elit des publice ~ cae st, In spo Freevent, in stata de manopol a Stele oe 2: Societe ifoematici. Accesul a servi Deocardat, mu rebut fe subesimt rol seviiolul postal users se eviden cd sovitteninfvmail presopane an liber acces ls muliplle servi eae otf prune pin interme! reelelor. Primi observajie implied important deveglae Tn sector lecomunicajilor Progresele relizate in domenit sunt considenbile, In primal ng. ls {hupuanie 1998, a realist o mportan ibertizare pent 3 ‘Sigua depling concuren, far «8 ge aducd linger serviciul unversal "Roy ds ape ede Cisian Cava Gio Pan op ae, 18-208 etc vin a Fin Tal tp UE im indigesbi, tn speci, micilor iat, Apoi, a urmat amoniars Condi de ace de ular, Aces nplicd i mare ete po ‘utlizatoni ilegali. " n Cea de a dous observa se refer favorites palin mei Acai et za unl sociti inferatis democrat. Deja considera uh interes gener in urisprodenja Curt de ust, pra! media dove Un oie de actne ator corn, dat cinta igene ‘Tata de-ia Anterdam, sca informe devent tn obec seni al construct eaopese. Secriunea a tha Libertatea de comunicare si politicle eulturale Liberates de comuicare pote pune in pica o limb sao cular fn imerional Uniunil Europene. pares lr este un impertv legit. In sens reptuui comunitar. Subliniem e8aprare une limb saa une culturevine, ‘in primal ind, aur, serie sa ator care flosese acest ind Su repeezenantul acess cult. Dat service calla pat exelase in negocieile GATT ele ru pot fi exclse din fea taal, ind posi Taare de misuriproporionales adecvat de pct. 1. Armonizare egsailorn materia liberi de ansntere gi de ‘eceptre a messelo audiovizuale.Televiiunes fra Fonte Libertatea postlati de aricolu 10 din Conventia europeans dreptuiloe comulut a fleut object unorreslementst speciale In prelangtea conven Crsilslai Europe! ce privre Je televiiunea tanfromeri, semi la Swasbourg, a $ mai 1989, a fos adopt, a 3 octombrie 1989, 0 mmporant ‘ieetivi ~Diretva ,elevizune fd frontere™ [A Directv ,feleviiune fr frome” Principal coprinin directv exe aco otic cts emisiunes tule 8 respecte legen stawlut membr care are competeta asupa eeganimule do radiodifiziune sau care a scordat frecvenfa prin. sual. Nosinea de competena 2 rideat ule dificult. Unele state membre au considers as competeeli asupra organismelor de radodfusiane stun eld acest ma "eal Ms cemteow vind ea punt de pecae tetra or ‘irc din anal 1997 elaficd heruie, peczind notune adevath de stabil’ si deteominnd inpliciresinieo manird subsidiard 3 uit unei frecvenj sou une copia sateliulu unui sar membr Ar. 43% poate f spe cu ia subsidie. ‘ Receprare este in pineipiy Uber, In domeniilereglementate de directv, stele nu pt impedica sepia destin coadiile pe care le prevede directv, Tied putea merge pind la interecere total san nite un conto Secunda eu ach scp. Publicitate face abictol unor dspozit variate sceasta ete iterzsd pent ig tebe sa especte anu princi sane thse refer la birt alcoolice sau cind este destin mincrilr, Tip pont publictte et din ee in ce a Kimi itetva din 30 funie 1997 shodez8 si problema retransmisilor mate tvenimente sprtve. Stele pt stb eonwolul Comisc ssleuisco fst oor car au o importa jor pele societate, eu scopul de vimpiediea ca ‘pre important dia pubic! fora ie privat de acest imag ‘iret nr. 89/552 permite safelor membre Si eu pie la cperatoi care ina compen ma al tC Tt po i coat irs dcomumici, Diva Yeviine f troaicn“npunesator membre erecta de cite rane de omc cre pnd Je ks oe anime cote dopa eee PRS Sopra ur ito fe mj. Dar cena mete 0 obtgie Myon Dieatve saci specs c propor peso ‘Sropon men os cont 2 098. '. Anmnizareaegitapir in dome drepuilor de autor Liberatea de circulate ieilor eurinde, de asemenea gi eratea de cireolaje 2 operlor. En tebuie, ins 6 find eon de drepturilelegime de futon Divecva din 3 octombrie 1989 nu comine dispeitit eu prvi Ia Crepe de aor. Acest aspect a fost poviautdirceiva din 27 septembrie Ty eo pv pin al sol ft, loa de ut te iit de vn > ct Cosi SISSICEE dn oom 1989 privind come amo inp gee esemente sare le sil mere cu pi 1 ‘rcs acto de arare rgmelr de lee 16 1993" cu privre lx armonizarea anuitor reguli ale drepuuriloe de aor si deepal conexe aplcabile radiodiuziunt prin salts la reansmiterea prin cab In ceea ce privese comunicarea prin satel, sceash diectva rai tora rumitt “a injec" atunet cind semnalele sunt inroduse nto reea rnefnerupl care conduce la atl ate revine pe pit, exist comnicae ‘elie public. Se const, stl, ed are pins importans fap loci nei de receptie acoperi de satalit pot sau mi st prmensch emis, in funete de echipamenteletenice- Coes ce este hat in considera este sop sitjctie™:Aceast comnicare webu sie, in mod imperai, autrizata de ‘tori to condi conforms legi fide injec" Tn ceea ce peivesecetransmitares prin cablu,difeulate rel din fatal 8 opzratori de cabu cae reansmit programe ni Sun nvtdenuna sigur de fbjinerea drepului de autor pont sees ip de revansmisic®, Perm a fimplifea lueunile gi din motive de securiste juries, dirciva impune existnia ene convent preaabile cu privie Ia epee de autor acon pent aceasta un meonopalorgunimclr de gestone colecia a drepanlor de Direciva din 27 septembre 1993 rorogh Dirctiva din 19 nombre 1992" cx privire la dreptl de locate gi de impramut gi anumite drop conexe ‘repli de autor in domeniulpropritti intclestsle. Ea na pate fi to Drvith independent de Direciva din 29 octombrie 1993" cu privte la frmonizarea durtei de protec a dreptului de autor gia anumitr dept Disa Cons 9VSICEE din 2 etm 193 pind codons nui leptons nepal aor opel one ape de og: pa ream pon ahi, Es Yrta dpe mod penile de retasinee wheal, Sal exe salizt Ge undelete cl ulead sad eco 9 de cere Sr pop in ind as ete Cl vaca, ns Ye exenpi. ane. 4 Sian nes ing De exempt opr decal lan ire aranente poral cnemanelor Juco rea acetal cep apa feof sig? Tel eine Se ont rela do es dete eas nc eva Const S2NGOCEE Sn 19 meni 1992 prvind del de cic Hide ng suis et come ded ar hone paps * Dresiv Cons 9SSSICEE din 29 came 193 prvi manic rede proce a epi etor 9a anunr dept ares ™ in domenial depute de aur, cafe le domi 1 rere Ie irene” Pimut ders fos acla des ear poesune in pane. Det safaris mumevoasedivecive, raul a fort sxttstor Abia din Sol 1988 sr realzt-un stem general baat pe pnp recunosseri ‘esprce ¢. Directive spsile ‘Proteins, Aceste profesan fo obical uel dso special din Tata de a Roma. Ar 47 pa. 3 disp cn ecco privete profsiusile medical, poramodicale 9 farmecsutize elimnaea progesv Tier vf subordonadt coonlna condor de exerctare in erie Site membre Din necestaea dea mefine uo sve ict ls publ condone formarlor profess. exe determi, in preabil, de Srerite efetv ibe estab gdepresare servi. Trcepind eu snl 1973 a fost adopts nmerone dice In prezet ‘estes sunt eodieate pen desta sin 5 spe 1993" vind fctarea iter eveulira meicilor eounaseres rect adiplomelr acest, 3 cerita tian ‘Aces desi se bazet pe 2 plo, gi aname: pe de 0 pare, 0 ronal rivind fomaren profetonala pe de al pare un Droeipa de ecuncostreeprch a dpiomelor obit i ale sta membre ec epic aces fr dcrimin i actiaes mecicala Uncle apo sunt spciice liberi blie. si de pretre 4 servi Tncct ce prvepe pina liberate, igen comumitar tebe 52 repeat condi de ononbiliste, de moraiate 9 de state ale sal de primre si ebuie sab a als, cnoqne ngs. Tn ecu ee pvete Theat de prestre a servile, et peviest dspenst de isc Sau ilo a organiza sau orgaisme profesionale,eoea ce ml semi np de sr yee ps deg snl Aisipnare su profesional in vigor stl pri W profesiuns de avast Divesittea legstilornajonsle poste ace atingore auceultsenerei coiiene «profes. Ameizare legilaier Stator membre ce prvi exeriare posed avast ete ma peu de ‘ea, m compara cece medical Timp tndclungt berate de sbilie& aocsior ere reglemeniait pin raat Diplo vajinala cert de stl de pina bun 88 fe obb de grant comune sub ese econo eiproce Wa wt 7 = Dict Cons SVISCEE din pie 1953 ped atresia smegma eo apne, eater a ar 18 Cel care doreste sa. se stabileasea bul, binsinfeles, si respecte eontologa saul de primire sie se Inte in organamele profesionale ‘deoarece cerinjele ni sint discriminator ct prvi la nenafional, Drepl ‘comun eomuitar oferd un avant migranilorcomuniai, legisla saul de ‘rime inlericind deschideea cbinetelr secundare: a. $2" nu confine nc ‘restric cu privire In deschierea nor aemenea cabinet © imporania directa a fost adopt pe 16 febmuaric 1998”, pente stables avoetilo. Ba este fn coreaie cu diretva ar. 89/48, cu pi i recunossteea diplomelor, Sunt previzue tei sufi. Prima ‘ste aceen a exert sub ial de origin, fri restr de competent profesional, dar tx oblipaia de a stiona de comin seord ev un svocat local pent eprezentare Si aparae In juste 1 dubla deontlogie, ceea ce necestt © cooperre ck ‘sutrtile najonae. A dovasiuajle const in asimalarea eu avoeatlstatlu de primie cave ave acelai til, Asimilarea tala presupune o reeunousiere & Reguaect 17: Primal planet de pure picasso 8586p ‘rata abot pia Regula 12008, a1 ‘Obseritsmilare pot ft Fcute, de exemplu, in dome ajutcarlor de sta in cae Comisiabenefciaed de'@ mare berate de aetiane, aticolul £7! ane conte rns robb, nied supus efetlu det. ‘Auionomn awfoiilor comunitae avd rlul de a apica repute de oncutenta ni teu $8 fe sinonim eu opacitateaaetunt lr. Dimpotrv, Reaiiiatea de care dispun gi evolutia contextulli economic conduc It transparent Comsia ee tent ln aes neces i ee o serie de efor prnin a accclert procedure, pe de 0 pate si, pe deal parte, muiplich omunieanite sau informatie fn diecia insepeindeilor, pen a le oft ‘medial juried care we neve. 4. Spl economic european sregulleconcuenialecomunitare Articole $3 si umnitoarcte din Aconlul asupre SEE wnspun regulile de oncuren cane reat in Trade la Roma gi din Regulamentul 4064/89, thin 21 decembric 1989. cw priviee la contol coneentrioe. Chir toatl, Jimpeuni ew prtogcaele 21 ~ 23, nparizeazaregl procedure dictate ‘rapirat cu privite fs eoordonarea perosativelor Autor de supraveghere & SEE cu evle ale Comiscl, Un spaia economic se “neomodeaza” greu ct 0 Thali, Prinspile se repisese im arcoele $5 yi 56 din Acordl fsuper SEL. Atoristen de supraveghere mu are, in definv, decit 0 oampeten tat. "Aces compete ete apreiat in mod diferit, dpi eum este aera concurcnj, Pein ieleger, Autoriatea de supaveghere nu este competent Gecit duet comerul nie statele membre ale SEE este afetat, tn ecllake tavui, competent revine Comisil europene. in eve ce priveste poztile tlominante. Awtratea de supraveghere su inervine decit acd dominain tvist pe ferrules pain 2 sate din SEE®, sub rezerva cal in care fist i pe teitoral atoperit de attoriaten Comisiei. in cea ce priveste concentrate, Comisia europea et, i rig, competent, ma putin dad particular sunt pejudiviag pe terval SEES ‘Caesce aull ner ia de alt pind in an cada SEE cade ee de fe ela ntl hoe aed race tele ‘hea sates nce eres met esl comet econ. “oars ceo erated presto “Ar edn Acts SEE ants NIV toon 2) #24 wm, Secriunea a Ha Armonizarea dreptului conunitar al concurentei ‘eu drepturite najionale al statelor membre UB 1. Coesstena sstemelor juice eptal comunitarconcurenil ere rezule din cuprnsal Tratatului CEE, fu ae vocaia de a se substitu drepusilor nationale. Prirtaten dept comunitar si efetl ret al reglilorconcarenfile se spin pe ceterul reparife! competenfelor ine legislaile gi autoriaile comunitare gecle atonal. Ase, se vrbeste desea, de citerilafecini Piet interne a UE prin pracica aniconcuvaial a comectulut ine satele meme. Aceasti ofune so gasete exprinusa ia termeni similar in aticlele 81 si 82! ale trata. Ip schimb, novianea nu este Toes, fm-Regulamentel privnd controlul concenarlor din 21 decembyie 19897. Dar, acest Regulament fezer, competes comanitar® doar concenilor care exc arumtor pragu’, ceca ee menting, «couraro, plicaea depuslernaionale csr care ont sub acest pragu 2. Coexintena sutritiilor i jrseilor penin a aplicsdreptul eomunitr concurentil [Exist armonizare tne normele nafonale si esle comunitare, dar my xs un monopol al acortiereomunare pert a apica dep eomuni Gu unele except, autre si jusdetile nationale pot aves competent ‘entra a aplica§ repralcomunitaral concurs fect dieet gi priontatea egullor comunitare impun autoialor §i jwistitilor nafonale 58 dex efect depin deepal eomuniar, aceasta fh Funtie de propel rel interne de compen de procedur. Ta aces el, rezulil sitapa competefelor concurente sau" paalele penta aplicarea repli comuntar-Aceasta permite un ttamentdescenirlzat al afuceror concuretile, care privese dretul comuniur. © apheare descenvalizata a replat comunitar devine pesbld si dort, Tm acord cu princpial "ins a 8586 2 Regalertl 40645, prcia 2 area Repamenl 06489 “pn dato comunta up compee ex 193 sus: "hei se fact isin sutvi area al de apc repel Sonnet panels cece au role ape els sees dr eu tl inet, Priel sunt ele cae oto det $c, Sinan tow sanctostori Claes cele cae oot meee insertion rou snes iter) eps ype se priclror ler pi atc antconcuenal Ase patie ip april se 6 etn joc. denumte gi “decor ren Aeon ue des pee etre pricier poet Soule concen eet ‘ce priveste auioritifile nationale care au rolul de a aplica drepil onthe etl pnp, seve gies fondameia compte oe means le comcref! pe ae st obligates espe conte ineretcn stn mines de snctiona ct praca iene de ieee conamiar au exe a prior scour pn aig expected 2 aia nace recurnd aja eSeec'Ninie i pied, To 8 Se oxUndlcompesen wei ato ee car aps dep comer tly principal regu comiitr alta Din acest fp sev nae 0 nal competent concur. sree et Comic " “Turisdictile afionale trebuie si asigure efectul deplin al regulilor con oft ae penn pia sepa suetv ale panier tetlaacire Compete lor ex, des coca ces a Comse,t Inte ae ‘ues compte concen, prile na spare det tinct cm tn Copel waa saa dep dev, Comsia a esupseat © eevee xcs Acetate cel pi acl hain. fe in ‘Eat individual de seat ie prin set categoria. Tot ta fl, este st “Sa gee noite ae 198 ‘22ulconcenrii de dimensiune comnitars “Arbaliatea Inigo care pun in dicaie crept comnitarconcurefat ridicule probleme. Matra ese de odin public economic. Junsadents exclude arbirjul po mouiv ef acel_ contract litigios ese. supus. unc reglerentt imperative. Setinj, care ext contrat orn public, ete Fovit de multe. Binefgles, aii 0 mara rezerata sutras publice wu pate ft ronuojt de un wibual abit 3. Compeeneleconcurene {In cazul simapilor competenfei concurente, exists rscul dea era neconcordane Ine deca sau holdin. Aworile comune i, in special, Cartes de Juste. au incerear si reducd aces ris, rosunoscind interes Jsiiabillor de a satisfae edt mai pede poi dreptsile lor subjective. De lei decurge © consecina deosehit de importntd a cetinctisi operate inte sutorisile care au rol sa. apie dept concarenil cut pinpal i cele re sunt ngieinat st apie eu is incident Primoe! pot exeritacompeteta fi pte lor ait timp elt Comisia mu x eclanat procedura tn aceesi facet. In cazul declnsiiproceduri, cle trebles sugpende cee ce au statu CColelte? nu av aceeasi obligate. Ele trebuic mai Indl, SB asigure arama dreeuilorsubiective ale justiiablilr Ele po, totus st suspends hota in vedereaunei ma bane administer juste. im special pentru 3 consulta Curtea de Jasfie pin aplicares aioli 234°, sau Comisia ty adel oblgaii generale de coluborue enna la aricola 1° din Trea de ta Roma’ 4. Aplicareacumulativa sau aera a dep atonal i commit l ‘concucael. Prorateadreptulscomnitar © tnelegere sao poiie dominan in tn cadrl prevedeiloranicolelor 41 182 deoueceafectead comet inte statle membre. O atl de afectare "Poi Regul. 1200, vein ules deri singe dd scorn, decile act concrete ca san dele SUS ai sau dt su npn come at 81a. Stra usta ‘Nina 7 195 treble, fn mud fies, si $6 resid go_una sau nt multe dine pieele atone le sselor mene. Sunt ava i vedere fit teritoril CBE ct Talat una saw al ma mul state membre, De asemenea, sunt valabile Mai Thule isteme de drept(commitar 1 csle inteme). In acest ca se, pune bares aceste ssteme de dept Uebuie st sefioneze cumultv? In exz Alma figeare sistem de dept ar putea, in mod independent de cletalte Condit, 23 eondoct la sinefionares practi anicaneuenile considerate ‘Aceast cel poarti denumirea de eza duble barere™. Pena a egal, {nelegere sal 0 porije dominant ucbuie sl fie supus la dou examene ceaive (jon i comuntar sia invers, ie promoveze pe ambee (sat po tate, dact se ain vedere mai mule ssteme de drepe naional)- Aces Scam nd hppa eulcea muse res Wat inc Canes de Tosiie ecznch armonizea cont ent pe iaeme de cept inee i exo aepe See Citen evened fie inependenn romero ‘Sto eit neo, de ey ete cme SECON eee pr css oil cep comm aaah stun ecaonich an tat membre til see cata duane rover care est acepnd' ee txchet de pl emu. Herre CE, apicuca dept comuniar mule o fe it sul mee ou pt sce juli sete op dee ve: pice unfred exte vst at reed cb elt xe verb saree safe commirs in carl d fa Corsi ee competent Sims up neg Comet arate ender x dei dup cum dep conn, ae senna de pct, merce permit cones bin i anderen poo ca de ee op omer bind peat vee stone jis nator Asata ot sr hota comeinn a pong pri, ewe au Impede aa ee ds coment prcf at aetna ct el ORC eve ic acl! np alt in dep natona rir pores ce ces prenupod conto prlable. infra comune cpl pass l contr poate fun de lune emer presale der acexa mu ete sfc. Bousvares pation mo ete se prlopenck pita donee CRG ndec a wcomcrave pela. eet exe prt nv nama ce cm sc caret eas in peel compartments cai desing seated econ peel Assmenea ret pt ore ‘oid pt lal conor ule se lint: Soa care presale ‘Sup crt pte pte sess unel concer. Poa fnlegei cre Ext plat ul yl pepe o demonstra. Csunstance Stn Gtr Se pe dct fe ue oh ath contact da impo sou iced i sl ch a existe ofnlegere sc ‘Ponta Joved neers canter yn say need at practi coset, tebe st se eur 0 ili core» uneion pe Conidae O at eave osnen in olgopol (pa ner exis do ‘Sten sino fata une! ruin de comparator) poate st induct conde omits Se pte mcg, de serene, pe opi exten de ranpaen nde Tecare cooty ur eseae le swap soi 220 ‘5. Omologares de cite peril publics injelegerilor [Numeroase state membre ale Uniunii Europene au o soli trate interventions. Interventa puteriipubice poste, dees, sb fe bazald pe 0 partcipae a Toreprindeilor sau a ssocalor lor ln adoptaren decir de ‘re puterle public Economia eontractuald. post, deen, si den ocazia puter publie st declngez, mai in, infelegert fee Hnreprinderie dint tn sector economic dat pear a se ajange, in cole din ums, It moa reaulatee lor Oblvaia statelor memibre dea nu pune i pericolobestivele Trae este general. Esse aplicd in materia libre eiculai a maf, ea sin mitra liberi cieulit a perccaneoe sau 8 servicio, precum si, fires, in mater concurenei, Aceastarezuts din aicolle 3g i 10, Sasle meine ieee "sd ‘ia neo misur suseepubila de a init eect wilh aticoelor 81 #2, In ‘mod sina, ele nu tebe st edcteze mar care 58 permits ftepradeilor Sse sustragconsringriorimpuse pin acest aril" Din moment in care iflegore este conta ext mai pin important «a ea sf fie omologati de cite pusile pubic. Acestea treble, In tei areola 10" din Tra asgure fecal il al dspoilor aioli 8 Fink nici o indo, contactcle ~ fo sensul dreptali civil — pot s@ ‘aracterizezeo inelgere. Un exemple bun poate f sce a contractor srss de cisiibuire (stb selecva, praia, concest ee). Acordul poate x8 ru realizar seri, Pragmatism dreplti coneueail implied 88 nu se fink cont de natura ‘parca a acordulu- Asfel, statue de societate sau pocele acinar pot, Foare bie, se cord in sens arco 81 ain Canal general al eailrdeafacer ine dou sama mate itreprinder poate sh confer unui set unilateral prin forma sy aracterl una acon ‘Acesta poate fi eszal sersonior-ciculare sau al sctuloradreste de un fabricantdistrbuitonior si. Dispoztilecominute de acest documents sunt, desea, accepeate fn mea tacit deere dstnaai loe. [Nu este necesar ea acordul si fi, din punct de vedere jur,contact. in {emeiulregullor deepal civil aplicabl. Ceca ee conteszd exe x acodl fie expresia vont prior si c& aeestea sa se simi obligate sau lege 2 erevenpl, cule adact de Ford Geman xno si find mt occ orn esha cu onde dea (tine Ma Bs), ‘C1: da 1708185, Ford Common C250 9 C208 a Simplele angajamente morale, promisivnil, simple declaai de intetie pot ect, considerate acordun, Aici sunt avute in vedere gentlemen's ftercements, angajamentale de oneare sou chiar Frihsck Kartell in caval autor, aprobnt sau consolidsi une ineleger, exist 0 fnelegereGinijavé a ineprinderilr) acexprimata tn mod. clar ine Fntepeader, ccept sau susit deere putsilepublice. Comportamental aul no face st diparhinelegerea $1 poate arena punerea Th aplicae a fricollus 81 impotivafteprinderilor, pins- sancionre a Telegei si 3 Topstati njionae. Tous, atunci cind eompecamenslfireprindeilr este fntgegime determina de legisla unui stat membu, tebe, In primal rind, tavinstiufia Comives8alineze stat panty neindepiniea Olgatillor, apo Trebuie si se inepe Impotriva fnveprindei, ict inflegere persist CComisia nu are puetea de obliga inveprnderile 8 nclee legen nafionala ede ald punt, jurditile nafonale webuie si lse ca inapleabile, din propria lor naa, legislile care ar aduee atingere cfectlt ul al Sricollai SI; totdatl, pol st oblige inreponderile st adopte un Comportamen conform dep comuniar. Accleas obser otf fea i cu povire In atcoll 81 pti teoeet denumiteabvz automat, {Exe posbil cao misird afionald sf product efece tn intregime ‘comparabile color eae ar rerulta, de exemplu,dint-o Tnelegere ict. Dat, faci misuranaionall nu aeoper 0 nfelegere, nu va ai vorbs despre 0 inalare a aricoluli 8S. entra aceleapi motive, reglementnile imperative care impun ante condaiteintrerinderor (ev except nelegerilor lice) na intr in continual Articollui $1. Aces arco sizeazd actunea Totreprindeilor si me actele “itera simprtive le satelor, Trebiechiae ca aceste maisur imperative $n lus nei o liberate inteprinderior Dac n, Tn spf Hert care te tesa, ineprnderle pot, Fare bine, si constitu nese cite ™ Sectiunea a Ita Restritia de concurensa Aieoll 81 alin. 1 of un anuit nomi de exemple cre pots inte sub incidenla prevederilr sale, Aceatd redactare pragmalich aj exege=a formulei cardinal continua f ex $i posvt cela sun inereiseinelegere “care au ca obieet sau ca eect inpredicarea,resingerea sau deformaret Jocuuiconcurene tn interior peel comune". Aceath exogerd va permite se explice favourea eu care sunt Vzute ante pur de acorn, | Exemple coninute arco 81 ain 1 Lista exempleloroforte de atcolul 81 este pur indicaivé:advebul “in special” este ae flo penta Termin. Exempeleenunjte sin, tui, sacierstice mai multor peace ce. Ble nw sunt determingnte pentru © Aafinie generic a inolegen eestictive. A Stabila dist sa indict. a petulu de cumple sou de vanzare sau a lor eon de runzactie at Lin, Detenminareaprejuriloe rine un factor deisvalconcurete.Peioaele de erzd aminese aces aspet clement al concurenel. Fixareaprejrlor poate f direct sou indirect: pot fi preur de revinzare sabilite de consin cord sa pref impuse. Determinarea peturlor poste fi, de asemenca, ‘operat mod indict, prin fixarea do mare, de limite de pli au prin diverse consngen, ‘Acordutle crzonale de fixare a preturile sunt freevente in canal cantluilor sul eoncentior. ‘Acocduile vertical sunt de asemenea,vzate gn special, cele care leap sn fabricant de distributor sa in cara reelelor selective a concesonio. Aticolul 81 alin. 1a, inezice sabiliea retro, ade a preilor imps Dar, trebuie 88 se faci distineia Tue preturileimpase gi prune suger st cele care rezulth din consringerlestime impuse de fabricant care acu eft si limiteze, fart a suprima,concureta prin pret. B.Limitasea son contol] producti (an, 8 lin 1b ‘Aces tip de seordri conn o limitare vlunte a concurenel interme ote Feprindei, ale err efecte sunt exter si sun, ih speci, prejudiciabie 23 pont consumato. Prin sccst disposi sunt avute tn vedere sistemele de Droconae- In periada de erizi, infelogerile de resctie a produc sunt Fresvene: ele vieazd s8reducd supracapaciata pe care foele peel me ar ea singure sh inure aceasta ni mpiedicas se ine in earl prevederlor ‘coll 2, alin La. "Edctarea normelor tehnice, specifies anumitor profesit sau treprindes poste, deasemenc, snr in eadrl prevederi aicollui 1, alin, 1b Tiitrea sau contol producti, ca eforurle in materia normeor pot considerate dept acordur de specnlizaze sou de ceceare oni de dezvoltare, nun sob ineienfa prevedenior reglementnilor de scuire pe categorie ssoptate de Comisi. slr de amrvisionat ‘ici se regssctendinfle compartment Piet comune, Acorduile ign gh speci pate concent at aden, crt bic ii fratjuce Stomper fe nepidert fi dak exe cal, administra fonts 6s eve Acorle verse incl Tn rte de dsrbue freed de sremonea nest en de alate goa dea prea fae {Str pne sn ieee ner SUT taportul pre coda clei ee, Condarmares scoot ome ei clin sel nad, doi ane nepindet de a roa Sarre cl in pt ponte scoot la ilaes une! caize de excavate Setanpirr peer o cere nan mod anconeuenpal jn meat ses, menbortm coopenen companion petolire din adrl ‘Agsuie Inceajonse 2 Energies cre vaste chiara reuetor $ ‘cine sesior ee desnaile re cae len a ange fe n acest, fe opicwen acolo San lau prejian pe cain lin 3, cla cnc D. Aclicaea ‘Suen alin. 1) ion tui deza Drepiul comunitar ne cunoaste prohibiia per se a practi iscriminatoi, aga cam se ntlnest, de exempt dept rancez. Duc in repel comunitar exis © interzicere general dea ciscrimina, tiseminarea ese, tsi, sanefionati 1a aricolul 81, lin. 1d, privind ‘eaulacle lite p care le poste avea 0 Fnelegere. Proce de repanizare 3 pietelor pot ajunge, Teevent, ln a stabil diferte condi In funchie de Toeaiates ineprinderir a ¥ , Subordonarea tachelerit_ contact j_de eave paneer a 1 iment care. pin natura lor a posrvit wel comune, Prin seas formula, aniolul 81 alin. te vizea clauzele denumite de subordonare, convacie “euplst" su de “lini”. Acct prtc® mu este Sanefionatd. prin ea isa, ci numa fa situsia in care este’ eeu unei Injleperi. Conractele de dstibutie pot Tt nelegeri care contin acest tip de stipulate. Cateodat, aclu ler se nkmpla $f eal acordunlor de lien de bevete su a celor de savoite-firehow-how, ettdeauna sub zea ne ‘cut invidale sa etegoil 2. Ctrl de resictie a concurentel vizate Ia aol 8 alin. In eptturd cu aceste crite so poate discuta desta de miu, deosrece tecbuie se slabileascobiectival eae le determin i aceasta pets tse ores 0 concureni. perfect, stomisiea ire inteprinden.Plederet ‘utonomiei (reste individual) de cave fecareinreprnere a fw eit Pertinent unele exemple coninue in aticlal 81 ain. Ia) aw fort de respingeoasfel de concep (discrimindrle). In aes ex, dept concurees Ist entnde domeniul. Se deste, de asemenes, se pere piel gi dase Inepinderile. Asti, resteile nu devin. jusifibile pent dept concurenial decit dad ele limitesz8 sas restring concueni pe pil. Atcasta fsteideen concureniei practicable care conduce lao preoeupare ct privire It impuetul (cert ~ real sau potenial) al prac pe pia. Aceasth idee concurenei practicable este apical} de eae autoaile eomenitare dup hotrives CICE LTA Maschinenbau’ Dupd cum sa viaut exemplele enomerate de acest awl mu sunt lintative, ele nescoperind mares diverse daunelor aduse concurentc Ente, deci, necesar, 68 se stabileasederiteni genemle pecesare poner in praticd a acess tex. Alin. 1 eispone fap e8 fflegeestrbuie si aii ca ‘ezulat “impedicaea" “restngerea" sa “denturarea”concatef in cad Peel comune. Combinaea acesior ie elemente permite seoperiten tutu prjudiciloraduseconeurente, Daun produst coneuenii presupune, tn primal rind, aewerminarea sini’ inteprindeilor vaste pe pst inter» Uniunt Eusopone, adc pata De care ele imervin si realatea concuteafel cre trbuie «fie Mie "CICE, hore din 30.06 1965, Sot Tengu Mir Matchett, sas ns Apo, pute fi vr dew apres, concrét, stata concurenei care rez “dntaetegercu in eauzd sou ear este suscepibi 8 rezulte din aceasta. ‘Pina lean in mora tleseilor de conurent pti condsce Ia 0 sborte 2 pice xo porn mick intra fmceerior destin on oie onant: poe nce ase seine dct po op delat cu poi Pa ext Sadiq pen pee ined ne dominate de ici, tne de eit concoa onze opens deo ‘han jess pt evant ett rei Fpl et be see'Etimncs rest sow serve fest pe Tales su si eens ie Iepindle vat, cence reine, ase nile ‘cc yer Come a dein, eve ia ian me perenk Fes apc ac SL alin In orce exe fia et nese Mic cd st ste prague decent Ge exempt comune “iv sa tune end, cailel xcept, eu at 38 ven dence ent ina. is ji. eine pun dbl pln sxtoal geopai ere mer Rewind concurs poste spec deci tun emir fons cern de pase re servi Tn R78 Comat ev prvi Te deinen pie In cau svelzza demersal {Cine Cred principale cel sl subsiuapcen (cst frre) cr cota aves in ere dole ee posing de ae ers dr po peti et deal den chem exe min general. Este vorba dese subaiuttes fe Ean exe consider det tuned eet sale Sth tiene sbutaitt crc Seva putea examina, atl, procs eure fe conacle« prods cpaciaeafamizonor de song pe pi divest 8 ire Cone de comer 3 “Interna ofeed ‘sorb Te determines subtinsbi SREME Gistedicte tice alam profir gale une cp isi domi cr au neve costae species pt delieze rat Pet ovale constant ale consumatritor pot fi descoperite tn deprinderil lor ingress exis nevod const eprops reese tne e'mod bien sobs Aurel Stactt erica cra pte fiat. acest eas eae SEplnares climele cite she pods, in fence de cence 26 produsuli de refering ‘Uneod, Conisin ajunge la a caractoisa pele care grupeazt diferite rouse, putin suscopubile dea i Schimbate ie ele sau care av posbiltate Tia deaf chime Tne ele. Pata eletronic de hx cuprnde in eal rmisucd,tlevizoare si maynetoscoae. Aliomativa economic dispare fn ala thor evo! consiane ale consumaroree, dar de naturdpsiologis Aivertsment, produse eosmesce. Imagine lr, “aura” sau prcepiasubiectiva a consumateilor sum decisive, dooarce ele nu pot fi ilocie de lt prose elu, precum parfumusi. rice tertatvé de delimitare a une pie poste fee objet nei contest $i a unce aprecie’ divergent, in special in ceca co priveste cierile de Subsite gale nevoior constant ale consumo sa uz. Fnalittea regulilor concurejel, si anume concurenfa nefalsiie cconduce la a iz att produscle pentru care oferta este fi inns ‘concurenill, ct ererea consumatorir are ete slab locus. Acaste piele mu corespund perfect defn! pee. Tous, aestea sunt spate I ere Inteprinderile au ponibilitatea de a deforma concur in conformiate ci indies sau eu speciicul lor. Se vorbege, uneor, de sub-pcte sau de eumente de pat Deoarece delimitarea picet nu este 0 conic de fond ature end se vorbete de inciminare, Comisa poate si To considera numa stuaia fora 9 ere unui produs, Fra defn nofiunes de pas. __* Inplun seograi itemporl Terral rebuie considerate find spatial tn care fnepringerle sunt angajate si in care conte de concuread sunt ‘rmoogat'. Obiceaile, psibiiileeielor si natura produsull poe face <8 Variene ininderea geografich a peli sau posible geogafce ale Rest de concuent sf fetaes comer ine stale membre Ades, cul san component icra stan duh fea negtve. Un sel deca ent, exemple llazlor ear contin inert es exports sa care fc obsacol le inporrle parce. Aco ul de fect nepatie rete ak ite ale acre ine stil ene oe prim soe de pss sie Balm uci fe raters pet pest de concent spo Crit. Aca disc pe sf bi impel sve cane cel rte ene ms ul alec comers eit de tc 5. Resrici de concures epurente Aspocole prezeniae fer anamite exemple de restietit interme sav ‘exteme, apes funetie de contextl economic In continua, vom alia ‘azul de reared concuren aparent, si anume: pelle de acini, Fesrifile Talosint uni produs,ineprinderle comune $ angajamentle accesri care nu sunt dee sparen restncive, cai clauzelenecineurenile, Panicipaea i cute Proluarea ssionilor minortae ny este, In general, de nats concentationala. Dat poate, tot, «8 conduct [stata fo eae fecare line Tnseprindr (cea panicipana fi cea in care este prelucd paten din "Be emp, wa aad ana Ie dud aide avin deat st ‘nae inp evel per anu uae mete. poe sen st ble ‘tea neat x5 aca 2891 mdifcecomporsmentl su conueafal peney 2 mana ete ll. fr cet ear tebe at bn vere isto aeetch posblimm decom Je cere a pari, pura In tian wrt pn S ape, considers 30 asel Ade de prc’ mona en conan ea sca de concur Pcie tonaror pa see oti sic 88 1 str gu prvi I fos Resi, provim fxsrea preturlor de revinzae, expres previaate de aricoll 85, devent 81 an. 1, pot f impuse cumpiritosilor. Douk restrict Son in nd spoil vzte "Stein rnd, sot cee care limites cena cia cumplritru poate 5 ovind maa, Acct mitae poste gsogrfie i via lca Tabi nae ste. Sunt avte in veer laze care miediedimparrie fara Se pont voit acest xz dese doin eh Ge compartment ‘nel comune, Acta linia poste sh mu aeze deci smut cate poi Je ‘xan De exer, obliga pate priv Stir cre nu vands de Atilaionor su consmaonor final. Dei, spreciern pote 8 vareze fine de natura prodasli se ees de dsb, Un contact die i ‘Gnstspoute neces pentru a vinde produc in condi opine $i ‘omeurenae, cea ce Inpadct a Se vedeu in aoeast causa 0 esti de Soncurena a fel, auzle ea intra memtbilor onl ree de revinzar & Soufuror cae dsibuitrt nearest (clauze deena) sant, ded ‘Grau eve en inns neresttv de concurens. Aprecirea acestut gene Tlhurt pow, de semenea, sh dpindl de posi doi inermedianlr Seria vate tects sb te” cute angrosgtlor i poate npiedica Sh Dewcileae fal de consurton, de un ave) concur ness, rear deform cone. ‘Spot si condamnte clawzel care ntsc emptor intr eae eli a J oloseted pet poplin pine, Cumlratrl ui prs bul pat tle no mani atomor facie de propre tress economic . Aconus cae infin ineovinderi comune Aticolel 8 alin, 1 ng inferice sau mu rela mnifedile de suet’ "hse ede, CCE, 1412198, de ede ements one Kepe, ©3198. CConparinenres teat, lendad da th vieay de sce une cave, Ds ‘Seip oblgade eu reve dese pai v 26 Inervonite pe pai. Cu tote scesea, maifesnile de struct pot face si fevolueze ~ chiar gi de © mani negaivi ~ mediul coneureaial Dag, ‘onceptu de concurenis practicbild este un concept evel, Refenrea cae <8 poate, dec, varia, chiar negatfnfanetie de evolutia struc pit. Un bun exempu este fei de distinc dtr inrepinder comune coopera gt © inreprndere comund se fnfinfeazd th ura unui cord ine ‘nuoprinderie fondatare. Dadi punctl de vedere a rep concurs, ‘oul depinde de ce va fi jnteprinderes coming (0 intrepanders nou, cx exer depin, cae modified strctra peti sauna auxiiard de una sau a Aire name” au chiar 0 expresea unified aces) Doud regu juice ot fi aplicae fn acest caz, si anume: fie Regulamentsl 4068/88, din 21 Aecembre 1980, prvind conlul concent, fie aioli I Din vrsiunea nil « Regulamentu nr. 4054/9" rez mitral fap Tnimareaunei nweprinder comune cae are ca object st ca fect oordonarea comportamentulsi coneurental al Tnreprinerlor care. rimin Independonte nu este 0 concertare,precum ar i faliinjrea unl Fniepindert ‘comune autonome, caren aneneaza coodnares nie ilepmndenle Fondatoare sau inwe acestea din urna si inwepinderea comuna. Distncia nue inzepinderile comune coopers § concetratvise este subi, chiar ct came dept coosecaje judice imporanie (0 deci pivind ‘oncentirile este definitivd, conta unei except si rgulile de fond sunt Aerie, Tucprinderea comuna, pen 4 fi concerts, trebuie, mai inh 58 ezvot, inw-un med dur, toate Faetile unei freind autonome: ¢8 trebuie, To final, 88 fie cu exerci deplin. Acosta na este cazul nei Tneprinderi comune care nu jaca dect un rl auxiar (une distebuitor sa cumpirator) sau cae ese tibutac fondatrilor si pent aprovizoné st ‘are beneficiat deo susie din partes fandatrilr O afl de inreprindere ‘comin nu exe autonons. Een intr sub incienfa Regulamentuls 40649, ‘Apo ea nu tbe 8 e coopera. Or, iarapindaile comune alate cu ‘exeriisdeplin pt ansens, us, 0 coordonare a eomportamentului acest ‘excel al socieiloe-mama “extularicoluli 3 alin. 2 sugerezd acest er, Iptera se pein tune ind societile-mamnd.siabilese prezonia pe pisla pe cafe intavin a Tneprinderi comune su atunet cind societile-mamd i fnvepinderea ‘omund se specializeaza fecae pe ee un segment de pitt Inver, tune ‘ind doar una dine societile-mama rimine pe pia, Comisia dezvolat an 3a. a ‘concept de industriat leadership, care permite sk se considere i acest ca, 0 finreprindere conan en ind necooperatis Movies interentl in anu 1997! a aut tn vedere simplifcares reglemenrle deja existent a nivel comuilr Astfl,aricoll 3 alin. 2 din ‘Regulamentul ne, 4068/89 dspane nflinarea une LC. cu exer dephin 8 fie ca Tasso concentrare. Aceasta nu se ali decit pent opeatiunile eae ines in emul de plcae al Reglorentu, adi perry esl care sunt de imensun’ comune Thureprndera comin structural care antrenesei coordonares ‘eomportamentlo et metionat ain, in articoul 2 din regulamentl ex pre la aprecierea operajilor de coscentare. Noul aricol 2 alin, 4 precizeazi, tous, nreprinderile comune care anteneacoordonarea vor fi precite ca find concent, dar pe bsza aricoulu $1. Aces arial, care poate fi apicat in procedura de contol al concent, devine o regu de fond. 4 controls. Simpifcorea doth nu est, fas8, atinsd pentru ‘oncenuile earacteizate prin rear ube inepsinderi comune cooperate cu exereijia dein, ‘Dey pinipil este cel poivit cela aprecieea e face de I caz Ia a2, num puro intend comsine sun a priv consider ca neresictive de oncarenj de ce Comic gi sing de la ocept fn afara sf de apicare 2 Siollu 81 alin, 1y nefind nit in eel al Regulamentul prvind convols! once, In comuniara s, pect, privind trtamentalineprindeor ‘ome eu earacter coopera, Comisin a suger tip ‘Sin primal ring, cele aie cro socet-mamd aparin acelias erp 3 care na eorespund ett noir de orpanizare inter a gral ‘Sina doilea rnd, esl care rispund esteilor pose de comiicirea de nnn, in 30 septebvie 1986; Sin al tlen tind, cele care eAspund formelor de cooperare® inte fnurepsinden eafectind concurena, tn sensul comunicist Comisiei din 29 ile 1968 Tmiterea din aceasta comunicare In comunicare precedent este frecvent. Se inves aii grja Comisici dea favoriz, ait et se poate, Repuamental dn 30 une 1997 : 2 Pomel de comprare rei input de vedete al concise oct nese al ee ene ve neces der coterie wee ‘egnoe Jc asanome entender oleae nu ez ect aspect tee {yon ein col oem nen Jose eal nepal pe cl ‘Set mnt ex de nit whicocrgnanonai ale ce lengdevoneu: ttn re ae, dq acest Icom tear i comport or “angel ne pales er Stee pie lcopese eee in 29 ae 1968, 28 acest enoperar, in special in scout de aus IMM Tirepinderle comine care coordonetza comportamentulsocieailor- mami sunt susepiile de a fi cnsidere ca estneive de eoneureria. Aceasta nv inscamad cf si sunt, Ele tvbuie sh fac obectl unui examen pe baza aricollat 81 ai 1, fn comunicaea sa, preciat. din 16 febuare 1993 pivind trtamenl inrepeinserloe comune, Comisis precizesrS anamite rite pormivind dezvlurea une restietit de concen, sublinind chi neceitatea uneiapreies in conerofo. Existena une! concrenie actale = otenfale inte fondatoni inreprinderit comune este primal ert. fn final apse fnancire, de investi, de cunoaytere teed a fiecratFondator trees fe apreciate fn fonete de pi. Tnweprinderile comune inte concureni car au ca misivne comprare ot vindoea fn numelesociettiloemana, pot tesrnge concurent in ceca ce Drives tert, fe redueind acces lor pe pil, fe oferind acces prvileiat Socicailormama pe pias. De asemenea, Comisia vizeas reflele de freprindert comune care po, Ine aoe, sf comparimenteze geografiepiafa comind. Concurenta poate 88 "md redust tn interirulunor ate Ge eel, re ifr ii ‘0 singur socitate-maa care le este conrad: aceasta societate se aoc, de Fecave dus ex un at partenar, dad este zal, neconcuret, Tneprinderle sau lille care Tae obiectl uni examen negatives privire Ja dispoziilearicoluli 81 alin. 1 nu sunt fmocdeaunacondarmate. Ele pt respinse ca once Inelegee restictiva prin efccul unui requlament de exeepuare eats gorial se poate cla icin special, Regulamentul 417785 din 19 ecembrie 1986, cu privie Ia acocdusile de specializare, Regularentl ne. 4418/85, din aceoesi 2, eu piv la anamtescorduri de eorctres dezvolare Sau, in fine, Regulamentl nr. 24006, din 31 ianuanie 1996, cu pie la transferred ehnolgie. D. Angulamentlescesort Angajamentlesccesri se ali numa! pnt restriile de concuen— coordonare ~ implicate in infinjaes unei foteprinde comune? Se pout "pes suae ee ea mal eve. Rese de oncwen mingle etre ‘pe har aroha 5 an A ewes, dein Fordteogen 23 assem 182 JOCK 20.2 amare 193, pn const noo Pra “ow ditngia de cade nena blade cumpat,coserae 2 find scsi npn come, pn optic un aan de aoe ec ‘oar elle ore de bi san pe compo perme LC 29 ‘timp ca ffingarea scestei inmeprinder se fsofth de resrei de concuront detsabile Paceele acjonanior pot Tunizaastel de exemple. Ele ‘or f considerate ca find igelegei, ns® aeeast apreciere va depinde de Stabiliea caracteului accesoriu al angajameniclor luate in rapor. cu ‘oncentraren. Angajamentele accesori vor fi examinste ct inreprinderea communi, adic im mia areoll 81, fn eadrl Regulamentuli nr. 4064/9, doeainreprinderea este structural cooperativd.Angajameniele ne-accesoi ‘vor fi examine distin, fot luna arcolulel 81, comsderrsinguul fo fae se face refrire,in timp ce inropsnderea comin inet sub incidents Regulamentali ne 4064/89 saa a aricolali 81 Tn anumite stati, in fete de pie, angajamenele po 8 nv aba éectt 0 aparenfS de restric. Tebuie cade ecave dat st se relizze un fel de bilan cneurenil al inelegeri in caus. Acestbilant concurenal ex, tui, limite numa a aricolul 81. O convent va putes, pin ekova din clauzale sale, $8 rspanda unui obieciveoneurenial is avorzeze, ase, eoncurent, dar va putea, de asemanea, st contig dispoiii care vor fi reicive de oncaren i care nu se vr eSseumpir la ebctival su concueafial. Analza ru va putea, dc, doc rare se lnteo la aicolul I alin. Pentru sila caren Se rAScompars clei care este favorabild concuenel fn acordul tn az, va eb so reeury la dispoxiile din aicoll 81 al. 3. ‘Vom lua dous sitafi ea exemple, care permit infelegees analize’ cae tebe 88 fie leu eu pivire Ia eriolul 81 alin, I: eel el claureor care interac restablrea In cesunea fondunilor de comer cel al contacter de distbute, mult mai diversiiste 1 Clatzele de neconcurentd sud inecicere a restart ‘Acasa clauze sunt insert, adsea, sub diverse forme, tn ceiuile de fondu de comer st de inveprinder, Ee figuesz8, de asemenea, in micie cesuni care, prin mre loc, pot itresa dept comunitar. Restrict de Sconcuenft este prior! evident, Dar, aprenta este ngelitare. Aceath laua8 poate fi loptimt gi benefica aunci ind vinzitorl si cumpiritoml Stablest, dup casiune, sitatia de concurefaactuald sau poteniala. Ex ‘ssiguraclentall psibiliutea de a exploaa gi dea dezolafondul pe care] objine, £12 ca cedenal sb pou fmpicdica. Aceast clauzl poate, deci, permith nouli eoneurent spar pe pan acest cn, ea este benelcdpentn pia. Sector dieibitt Sectoral de disuibuie cunoagte © mare diverse si un numie mare de a ae wade comunicuea di 14 agus 199, 2 pve ls restigilesesac prada cence: JOC, 03, 14 pst 1990 240 void, Reflele de concesiond, de fanciza, de distur prefer sunt ‘aumerosse. Ele comport adesea, eset reiprce:iterdicha de a vind Ia fara reel, obligate Fabrica, constringet de a eumpira, abligat tot de Fabricant, in special. ‘Accasa NU Tnseamnd ¢8 (one aceste consringri sunt resrcive de ‘concuena. Va uebui ea, de ecare dese abd in vedere sitaia care ur prevedea in absent aeestor ree CConeurenia poate 52 52 exprime in diene modu, Nu exis decit © ‘ezlnjire a une lupe nespnit a taurorimpotiva tuto” In particular, rw exist decitconcurena pin pretiri, chiar dich aceasta ete important $ necesrd. Exist alte argument ale coneuenfel fndate pe alegeea oft consumatorr, servi, proxinitae. Alegerea fers impli un une mare al oferta sau al inevevientlor pe pis. Aparitia de noi comerianh concureai i mentinerea pe pili a IMMarilor sunt facton de concen AAceti comercani Ts) pot datos prezenta pe path numcl seller de ‘istbvitor fara aceste rol, copeurenta ar pate, dei 8 ie a slab Gis acest gen de taionamet, in specal, im dou eslere spete caiza Mero ¢/ Saba cate viza dsibuinea seleciva de televiacare 3 in spelt Pronupi cre via reoaus de rnc in aceasth Fm In hates Mero, Cute a sublinia impertanta pe care o are coexistenja mai mr tne de Aistrbuire peo acelash up’ de prods. in hotirieaPronupta, CICE. 4 subliiat apt e8reelele de franca permit noir comercant 38 se plaseze De pith, dato now-how-lui pe eate a tansenisfancions nv hole Leclere-Parfs, nsanaasublna importania meni “ai magi de lux” a produselr, care webuie <2 fe computa cu a deschidere 2 Aliscbuin cade comer spcializa, 6 Tire de acordur prezumate ca Find neretritive de cone uent In ceea ce priveste obiccivul unei concurene practicable pe pict $1 necesita nel atngce sensible a concurene, Comisia e considers !munite categorie ineleger ar teu a prior stm considerate ca imtdnd in prevederile aioli 1 alin 1. Comisia @ public un anumit numa de ‘omuniedi, Aesste comunicir, tas ou anyajee% decit pe ele insele. Ele ‘consi tui, ent penta intepeta a apie aco BL "Gaal alan op po. 276 ICE, bts din 2501186 Prom C1684 on ‘A. Comuniatea Comiset din 24 desembi sind contact reprezenare exclusiva Accasi cominicare a wat acorduile fcheiate Tote o inteprindere si eprezenanf a de comet. Comisia propane ester ce permits aprecieze (hed reprezentanul ese sat at © inrepndere independent. Asfel s poate tim ca in caz de independents, exist reste de concurensimultan la ‘ivelul frei (vinaitonl se angjeazd 82 vlnd® unui singurcumpirior) il nivell eoreni (cumpisitoral ae angajeseS au eumpere dee e aun singu inztor. Dr, x orice restric de concurent, en rebuie fie sensibil 1B. Comuni dn 29 lie 1968 privnd acondule,desizile i ‘racticile concertats= Inet din ancl 1968, Comisia s- preocupt, in perspetiva une concarene cficace, de menfinered i extinderea roll IMME-urilor. Aceasth reocupare s+ ST concetizt informe de coopera fle Fauepeinder, in special inte IMM- fans cate po, asfel, si mu i, in fat, restive, ei, dimpotrivs, benefice ‘Comunieren din 29 jue 1968 cupinde cpus de acon dnte care unele Sum de o mare importanté practet. Mai Ii, comunicarea ia exerplat fcordurilor care a obicet mum “Schimmbul de opinie sau de experinte, Sud! In comin al pier, reaizatea im comun de studi comparateprivind finvepsindene i sectoarele stabiiea Th comun de stasis de steme de facut". Comunicarea pres, api, exemplul acordrlor care au ca object ‘uma. “cooperarea in materic de compasbiliate, gaantaea Tn comin 2 Crediclor, biroule comune de fneasii,eonsularea de orzanisme comune in Instr de orgnizae intrprinderlor sau in materefiseali”. Comnicarer Sfer co exemp acordunie care aca obect uni “exerutarea Tn comun de proiccc de cercetae 31 de dezvolr, stibuirea in comin de mandate de Eetetare 9 de mandate vind dezvolaea epi proestelor de ceretare st ‘eevolure™, Je asemenea, in c8 exempla acorarile “care au ca obiect ttilizarea fn comun 2 mijleoceor de stocare side anspor” si exempluleslor fare “au ci obiet contiuirea de asocai temporare pena exeewarea tn mun de comenzi tune ed nteprindeile nu sunt in conearenfi sa atune tnd ele nu sunt fn mod individ, 1h masurd 5 execute aeste comendi {OCE. C159, 24 deen 1962 2}0CE,€. 139,24 dct 196 2 Drexel dlr deel per DAM gin seta sipsrar— eile Teo, 3 dese 199 JOCE, L153, tue 1990. ae CComunicarea ofa si exemplul acorduior caw au ex obicet “vinzarea in ‘comun, seville de dupa vinzare si repraea in coma “tunel cad a exist coaeurent ine partelpan. Sunt i Sit uae in consierare acon are au ex ive "pblettea in comin” “uiizarea net mr comune, ct oad ea sistema mae sie desis, sie onic concuret 88 participe enn acelesi conti” CC. Commicares din 9 decentris 1997, vind scowduile do imponsna ‘minor denumith comes minis? ‘Acca important comunicae a est, dj, invoctl Ea se ses, at, in perspectvn sustineifueprindeilor mic $i mili sf vasua8 aprecerea pragunlor de sensibiitat, precum si sfectres comemlui si restictia de oneuten. Acest comunicarefteaos prague T cife. Comunicarea fst ‘modifica in anol 1997 din mai mae motive si snume: mentinesea numa a pragurilor in procene pe pit, realzaea distinct ne acordusil vertical corduie orzontale, pent se fine cont de fapl eX acestea din urmd sunt rai nocive (prapunie de 10 si 3). Supmarea prugunler caniatve va permite marilorinreprinder s beneficeze de regula de mins. In coea ce Privese IMNG-urle,acstea beneficiaat, de asemenea, de regula de mus, ‘hia cual dep procentlo. CCominiarea previzetzi inieprndrile viele si efectl uma al Infelegeilor.Astel,rebuieretinut fap cea nu se apie “tune cind, pe Pio in cuuza, concureja est restinsd de efecul cumilaty al eeleloe Pree de acordursmularesabilite de mai mull febrican sau negosatc _. Commnigana din 3 ianuarc 1979, privnd aprsirea contrctelor sous In acest enz, este vrtn despre o divizare a muncl care are aparenfeleunei reste Da, ea pote ffavorabilé IMM aro prin sons-traiance” ee ofr Posibliaten 8 se acead ln comtrace, tic la care inreprnderie mi putea, fl, si aecead. Limitarea utiliza i divulginitcunogtinelr att de A a sacesv net dp pi ax versane cm 1970: JOCE, C231, 12 sxpomiic 1986S pons AELS-JOCE, LIS 18 tune 184 Prague oe 220 mine Ea: TOCE. C3 23 Semin 9H: oe JOCE, C372, 9 SOUS - TRAITANCE = house de sous tance = rns ret penta prrite Inspire dyn epson cpl neo apo x cel ct at a ocesie excel acetal contact esta, dec, legitimalpont donatoval de Grin. Sunt considerate sstfl urmitearele clauzo: cele eare interac st se Uilizeze cunogtinfe sau echipamense provenind de a un donatr de oedine fa tli cele care intezic punerea lor la dspozta teil; cele ear fe obligatia ‘Jes ni fimiza prose fabricate eu acest eunogtnge sau echipamente deckt ‘donators de ondin. Clatzale de comunicae, de perfecionsre sunt, de tem, lgitime. ‘Aces reste dverse nu se plies, decit aun cind cunesigele mu privese domenil publi CComnicare frmese8 un tot fpr cu cele peivind coopersea intre ‘ntreprinden eu cele eu privie la aconduril de imparan minor, Seetiunea a 1V-a Imputarea restrietei de concurengit Impure restric’ de concuren( nu presupune verieare exstonel une potenile sau na restric de concurena, ci esta vorbs do 8 caacierza 0 Tepitura de cauzalitate ince tfelegere st restrcia de coneurent actual sau potential, prin ipoteza cracterizat. In practic sun folosite init simulare, Sek acesen nos once pont a caactiza, simula, potenilul ‘esto imputaiiatea sa pri obi tloger ‘Aico 81 alin, 1 dispune cho nelegere poate fi sancionatd daca ca a avut un efect asupra esti de coneuenttscwala sau pocenial. Se Inelege ‘un drep pragmatic, precum dreplconcurefial, consider efectal cand protic acta pe care le vizes28. Ma dif de fgeles este impasse ‘et ineleger fn conforma cu singuUl sau obec, Im mod independent de efectele sie, Obl relam ato notune intelectual, tts una juries ‘csta exe seopul, zu doit de parscpanti la fflegere, char dact mu fi exist ate concrete de exeeutare sau chiar dacrezultatl leit dant mu 8 Fost tins. [Nojunes de obiect nu tebuie, totus, 8 fe Infeleast in mod abstract Cbieetalrepresintsprobubiistes efsetul. $i, aceasth pasiiliate vebuie sf fie demonstrat in concrta: ea tebuie avutd in vedere de stata care se prevede pe piath, de posi § de imporaniaIneprindrlor In cauza ec. “Climatul” care poste st reaike dintro elauzt de imerdicie de exporare rnesplicad paste, ail, fe suficiont Este sufiient ca efecul chiar a demons, fe probabil au posbil obiectv ‘Aaticolul 81 alin, 1 precizeaz3 edo nflegee pnt fi condarmat dae ca avut ea obiet “sa ex efect estringerea eoncurenel te suficien, del. ‘eeanicterizeze una din cle do ram altemative pene &ranone ‘Cute de Justo a preczat cd “harea tn consierae a efetelor concrete inieun cord este inal, chiar atone) ind pare Bane ch obit restringerea, impedicaen saw deformarea jocului coneuenei". Obectiva Wobuie si fie reiproc si st dea msere uel reale probabil a efectlu Chierile de impuabiiate care constiuic nile de “obicet™ saa de “sfet” pos fie considerate pent a sanctions oineegee. in cide roll de puter public. Sa vaz eventuaele omologai a efeelorinelegerbor de Fire pueilepublice na fae 8 dispara concurs dorne inal, Aceast trentld omologare permite i se stableased posites de impute Festi de concurel membrlrftleperi Secjtunea a Vea Nalitatea inelegeritor restrictive (art. 81 alin.2) ‘Aiicoll 81 lin. 2dispone cl “acordusile sa deca interase i vires ‘prezenul atic sunt ule de pin dpe. Aste, suntem in prezea une ‘inci civil, c8e co constitu 0 excopi pnt dept comatiar "Ancol BL alin. 2-ny yrevede ime cu privie i regimal nuit saw aplicarea so, Crea de Juste a preciat, sui, earacterl absolut si etractv a uli, mention eho ffleger auld nu pate conserva nic un eee ict Te pa niet in ea ee priveste per Tn schim sistemele de dep inter si passe atria in ceea ce prvest egimul procedural al nulah” sau Toolesul Iu privind conwactul (nue rfl sau) ‘Aceaia conduce a dsinetia fre jusdetile stator meme are sunt ‘ompetene eu tithy ineidental penrw a aplica drepul eomuniar gi cre pot 58 "Un exempt bn de bist hk ete cla inert expat, care rings oneuei.paein operat eo pa gages apriva imports em ‘ecg tnpafeeea encfe ive stele mee chided Pa coms. Ad est sul ole et cone. Dyed ach, de exer sub ead ote pnd de a iin, css oi publ, pon Tacs arisah 5, CICE, hares 121908, Vn Seiad Sci Poco vor Fieapeten C303, us eomunje sient eve inte cae nlite i aunts #b Sete ace ipa. Pl eb a ‘Pisce depuis sbetive den din tat Th parca, cele cre ‘Seis ste autre esti ers dane le evi, dc “ttle et jeer see vnoral e snepre de dept. Cu tate SENSE UE pac tm cul ant no bane amin a ustie 8amae Sttweao dc nats Comic «angst procera sau a nerogat Cura 1 Sette ve aioli 258 fn scm, ator stelor embe tee sande Lares oi incaz dang a prcedui Seefiunea a Via Rascumprarea ingelegerilor restrictive (art. 81 alin3) «nl sunt restve de concen sen ari in 1, bili Bae 3 pemio valida sexior. Aces ese-un tin connie eae eben pees al 3 moun ba cone SNe $i sin 3 pune fp ele iakegere pss fein dct st ‘ASS pu cea sme: anliontes sas gine ot romovaes rossi sucesso eit pia ere eal in Fpllguer uteaorioe esc inpensbie pentru tinge seat ‘dicts nelininra Concept 9 pare bsnl 2 proeslor fn 7 ‘A permite, Ia inceputul constructiei europene, autortafilor nationale de a sascurpm l nle nloeie cet pe itor oy ond, ah in ii pene pe a ean at pcan de petite nates, Nu tele #5 tc meres reseP iia ccormct er, dc raion conde a eta 34 {voz tig de concn Torii aonale mca peg 38 Const aces gen de pat. Penrose asm cae s grr o cone ae mete enw a BL 82 in Tat tbuie spice een uniform in ComuniatsReplaenl Cons ne 17 in fare 1962, primal seglamon de paar taper af 1 q 62" dy Trot a permis aan TCE, Tl Regt 1 ot oent pn an conde rears nol Taal CE confora a 12 in Trail de a Area mice lt tras 85 86a Trt 46 ervolarea nei polici comunitare de concurena care a contbuit ddseminaea une culturi concurenile fa eadrul Comunitii.Potvit artical 9 alin 1, al reguamontla, Comisi defines competena exelasiva penta ala ‘deci individuale de iaplcabiliste” x arcolulis SI alin. Lin viutea prugrafula alin 3, dupa notieare prio. ‘Tosi, avind in vedere experenja acum, regulamentat mentions ancetior uebuiafnlocit cu o legislaie eapabila fae faa provocii une Diele integrate gi exinde vitor 9 Combniti, Desesntralizarcaalacerlor oncureniae care ita Sub ineidena deepal comunitar este o-necesitite tick pent selibers Comisia, Din aeast perspectiva, a avin vedere, jn Cara alba din 28 aprile 1999, 58 se reint Comisiek monopoll decir indivi de insplicailat. In specal, ea noosa ea rable de plcare a excopisi dela ntericeea acorduilr ear restr concurenja, revazate fn ar SI alin (3) din Tritt 8 fie egindie. Conform ar. 83 ali. 2 It.) din Teta ebuie htt in considera, in aceasth privini, nevoia de a se asigurs 0 supriveshere efieend pe deo pars, de smpifin et mit mult posibil administra, pe dealt pare. Sistemal cenlizat inst prin Regulamental sr, A nu mal asia un ‘chil fe aceledout ebioeive. Acest sistem Impedieaaplicarearegullor comunitare de concuco de cite instonele gi atoiiile de concurents dn Saele membre, ir sistem de nacre pe cre implicdimpiedic Corsa ‘bgt concenrezeresusle asupra combtencelor mai grave Inet ale eestor regul- De asemenc,sstoml in cues impune ltepinderilor costa considerable De aceea sistem prevzut de Regulamental 17162 tebuia inlocuit cu un sisem de excep direct apliabi, tn eal euiaautoriie de concuren $i insanele statelor memibee sibs eompetena de a apliea nu doa ar 81 alin 5 at 82 din Tent, cae so splict diect im vite jrisprudene Cut de Susie a ComunitatiorEuropene, ear. SI alin 3 din raat ‘Asfel,incepind eu anul 2004 Regulamental 1742 fos tlocit cu Regulament 1/2003, Porvt at 1 din nou reglamen,acordui, decile Si pice concerate eupinse tat 8 ain I in Tata, care Ideplinese ‘onde dinar. 81 alin. 3 din Tra, se interac Fir af novoie deo deze presi in acest ens, fr acon, decile race concaratecuprinse ‘nant 81 alin. 1 din Tra, care indeplinese conde din an. 81 alin. 3 in “raat, nu interac, ida fi novo deo desaie preaabil fn acest ses. 10 132102106. jog 20062 Reutanart ion wha a de Regula (8). 216198 GOL Ts, 15061995 pa 3). a 1. Excepttile des eplisareadxportilor at. 81 (Regulamental 12003) In cazulerctror procedur nafionale sau comunitare de apicare aan 81 sin Tratt,sarina dea dovedtoFneearea sar. BL alin. 1 evine piri sau Suto care invocsIncleares.Inwepeader sau asocaiel de itreprinden are solicit deepal de benefieia deaf BL alin. 3 din Tratat it revine arcina ‘dea dovedi ct sunt indeplinite condi din respetival alist ‘Auune end autoritiile de concurent din saele membre sa insanele rnaionale aplica lgisltia najonala de eoncuents a acorur, deca ale asceiatiloe de inweprnder su la practi concerae in sent rt. 8 ain. care pot afecta comerul dine safle membre ele apie, de semenes, ar 81 Ta ate de acordu, deci sau pret concerts Aplcarea legisiafei nfionle de concurenfd poste st nu duct ia Jmerzicerea acordurlr, decir asocailor de tapeinde sau a practclor concerate are pot fect comer dine ttle membre, dar cae mu resting ‘oncurenj in senul at, alin. 1 sau car ndepinese condi ar. 81 ain. 3 fu sont reglemeniate de un regulament de aplicre wart. 81 alin. 3. Statole ‘membre nn sunt impiodieate st adopt ga aplice pe tenor lor o legisla naionala rai strict care interzice s2u sancfoneaza conduits uniltrala opts de inseprinden, ‘Alin, I si2 ale a. 61 nu se ali atunc ind autre de concurs insianfle din statele membre alc legisla national de conta faziilor si nic nu impeded aplicare dspociilor de rept nfional care urmirese a ‘mod predominant, un obicciv difert de el urmasit dear. BL 82. "Atunccind interesul public al ComunitSitlegat de apices ar. S10 impune, Comisia,aciontnd din propre injitv, poate 58 constte, prinw-o ecicie, cart. 81 mu este aplicbil unui acord, une deca a unelasocai de ‘nreprndest sau unel practic concerse, fe pentra cd nu sunt Fndepinite conde dia ar. 81 alin 1, fe pensu ch sunt satisficuteconditile dinar. 81 Sin 3 din raat. Pentru ase asigur apliarea ficient areglilorcomunitae de concureath si funcjionarea corectt 2 mecanismelor de eooperareprevizte tn regulament, ‘se necesa e ator de concurs instnfle din statele membre fle obligate aplice art. 8151 82 fn eazunle in care aplicd leis atonal de oneurenf Ia acordri si practi care pot afcta comerul dite stele ‘membre. Pent ase crea osfea de acione unifornd pent sordun, deci ale asocailor de inreprinder st practici concetate pe pala inte est necesar si se sbilesed, tn temeiul art, $3 alin, 2 lite) relatia dine legisla najonale i dep commitarprivind concuen. In aes ens, ext necesar ca aplicarea legisltilornafionale privind concurena la acordur 28 deci sa pratciconcoate in sesul ant 81 alin 1 8. due la intoricees ‘eestor acon, dees patch conceit dae acesten ni son nari de dept comuniarprivind concurs NNofunile de acorduri, deciit si proseduri coneerate sunt concepe sutonome ale deep: comunitar privind concureaa, cae reglemencazs oordonarea conduite) inrprindefilor pe pi, conform interpret Instanfelor comintare. Regulament na impedichstaele membre sb adope si apie, pe tentoil lor, regu najonale de coneurena mastic. care fitz sau imp sncjuni apa conde uniaterale fm eae sunt angajte Ingoprinderile. Aceste nome nationale mai strict pet include preveuet care ‘meric sau impun sanctuni pens conduits uniateald adopt de unele Ingeprinder In pls, regulaent nu se aplic lesslailornajionale car impun Sanchuni penle persoanelor ice, cu excepfin cazlu jn care ast de Sancti coastiule miloacele de pune in apliare a repuilor de concuentt ‘re se apie ntreprindeor. Dispozifile ardcolul 81 alin. 3 ara c, penta a f suite, inelegerle restrictive de concurentl tebuie st satisfac dul condi pocitve fi dou Condi negative. Le. vorn examine in mod sees: avintjele pe care Patcipanfi fe en din nelegere no uebui i elute in considerate A. Prim condi post nfle sso a ‘scanomic ~ Amlioarea producti poste proven n primal nd din raionlizarea producti pent a ajnge la produse de een mai bun caitate Ince mah mie rel. Tansfenur de tehnologie gi in special utlizarea ip Europa de tebnologt ro, pot fi lute in consderare.Invers,raioalizarea destrath si reduc productia in perioadt de criza sau Tn prezena supracapacii, poate, de serene, ine in prevederi cn arco 8 lin. 3 ‘sAmelionrea prseduilor de-dsiibic, Trebuie 8 se ac diferent fe avanigjele sibiective penint —partcipanh si obwecivtate bilan ‘oneurenia Creare de rele de dstibuitosi poate, far Tdi, $8 nu fc restctiv de concuren. Dar, adesea, contactele sunt complexe i contin luze care le fa restrictive de concureid. Notatea de produseeare necesita ‘un servi particu a put tin consderare. Raoalizara distribu poste, de asemenea, conduc Ia o mai bund grevedere de fariet do Sproviionin, Ex poste, ttedat, #8. perm distibutolor sd comacre prodkse conimetne, Ese, dec, foarte aproupe de considars intreso onsumatoilor sub refer dora progresullrehnie su economic. oy > Progresul social. Ancol 81 alin. 3 nu considera acest obietv fn bilan concur. Progesul socal este, fd india, vizt tm mod implic Prin referre Ia progresl economic, Pe trmen lng. acest i implies pe lila. fn anumite situa, tui, autos comanitre eu considerate rogrestl sci rebule sie ha fh consderire cao component paticlars« progresuli economic. Meojnerea postu este, astel,un factor de stabiat, Tnclegerile de ria pot, de asemenea, 88 permit inreprinderlr 38 procedese Inc retasre a persralula in condi acceptable B. Con 1 conditic posiivi: In sebuah ulizatonitr pare din re ‘Avantele produ pin nelegere ma ebuie fe ilturate. Ele rebuiest fie repercutate, cel pufn Tn pare, asupeaconsumorilr sau uilizaeitr Fina Sunt iuate fn considera O mai bund estates servic, secesl la nole ‘chnologi. 0 meninere a sprovzionti pit. Pot fave t vedere shale imterese. in ass sens, mu exist ist Se pate, fl et proejaren sin consumatoilor saa medial ‘desea, autoritile comunitareapreiaeé existent posit slegeilr ‘care suntoerit consumatoio sau wtliatoror Din aceasta perspectva aanijele tn materi de prur nu sent peor Accass ou inseamad ef ele tre pe un plan Secunda. Retelete de disiibuitor ‘cae apar, ast. din difeste constringer care limiteazA concurenia prin ‘run, Dar, mitre acesteiconcuenfe pe motive economice nu este leit ‘lnzelor a ezor obec constitu atingerea ada ix libee a preurion Phi io neato stile img nu wobuies8 as se sail penta satiefsee cle i oie {In aceasta conti se nlnesteospicare a prncpilui proportional Cauzalitca si necesiates. In primul vind, resticile uebule. sf Re neces. Lega tre esti progres tebue si fe doves ™ Proportonaiatea. Legitura de cauzaitate nu exe sfiients. Trebuie ca restr smu exceads cea ce ete indispesabil pentru a ainge obiectvele de progres previzte de artcoll BI alin. 3. Oriceeale mal putin rested scit cea aleasé de inteprinde ebuie st le fie impusis Auortile "Fea ete nese imal de exe a. ved ei Fao, 1 ‘secre 188 JOCE, 36,8 bare 1383. : 250 ‘omunitaredispun de o vasa maya de manera. Ble se angajeaa, ales, in egociee cu ineprinderil vizte pera lita aie restric is aj 1a un rezutac pe eae ele il consider salient in cea oe privet atic $1 alin 3. A down conditienegtiva: nu sib posi de climing concuren pein op raduselor in cauz8| in aceasta dows condita notin se reps porametol fundamentals concurenei face ps pata considera ~ Stteuile Invepanderi si pial. Se poate ajunge Is stusis eo inelegere 8 abi ca efectclinsnarea concuent:. Avot este, desea, cx Jnelegeior oizonale mullarse g, special, al eslor core egrupeazs ‘tii al principalilorimesvenint Suctra pitel este. asl, deciiva pent aprecka aceasta condi Comisia menfionezd: “erteiol nogaiv de elminare a concuenfel este ‘dept tune cid o concuretheicace mu exits pe pial”. Existe un dvopol sau a unei puternice concerti ert, cafe plc pe membni inlegeri, este inerpeat in mod negatv. Efe cumalaiv al rfelele faralle nu implica ciminarea concrete! daca esterile permit ina Aiterielor etegor de cst "~ Munle iaeprindn. si MMe, Aces enter de neetiminare a femeurenei permite se dfcrenieze comporameniele IMNC-unlor su ale ‘inrepindrior care doves si se implemeneze pe pia, de cele ule Ineprindeilor.adesea puternice, eae dain pats 2. Cooperarea Comin cuinstanfele none! In procedurile de apcare a an. 81, insanele dia satele membre pot solicit Comisieis le ansrata informatie pe cre le dine sau ail sn Prubleme reerioare la aplcaea rgullr comunitare de concurena. Stele ‘endive fainter Comisieio copie orice hot seis instnflor raionale pein care xe decide aplicare ut. 81, O asl de copie se inate ‘dupace versione integra hen srs este noi por Auoridile de concurena din statele mene, setiendnd din propie inotiva, pot teaina observa sense instanclor nationale di saul men Ge cae aparin,asupra nor aspects legate deapicirea a, 81. Cu permsiunes insiari fn cued, storie respective po, de seamen, insta obser "cola 1 a Regus 1208 asi ale instanjlornajonale din stl membra de cae aparin. Atunei eind SDlarea coorena sar 81 impune acest ue, Comiss, aetionind dn propre iMigaaivd, poate nsints observa serge instanelor din stale membre. Cu permisunen instal in ues, Comisia poate foul observa oa Tn scopalpregai bservafilor lor, auovitile de eoneureni din stele meme Cosi pot solic instant relovante din ttl membr respectv ‘Te tans sau si fe asgare tansmiterea rictror documente necesare ent evalurea eal 3, Posibittes une condamndi pe baza aricotu 82 Validiatea unei inleger care reauks dintro deczic individuala de inaplcabiitate nu este aplieabilé decit penru anicoul 85". Ex ne protejesz8 Trmpotriva uel eventuale plist a arScololui 82. Esti dualiae de infaciune. Cele doa texte sunt independent. “atunei ind teninja comer dine stele membre, rigiitates prewilor sau alte inprejurn sugeresa posbiliata ca concuenj sie restns8 sav ‘enatuatt fn earl piefel comune, Comisia post iia © apchett fun fnumit sector economies asupra unul anu tp de acordur fo ai mite fectonr. Pe pareursil anchete, Comisia poate slic insepriadenior sav {Sociaior de intreprindr cau $8 farizee informafile necesare pens meta in apicare ar 1 i825 poate desfgur oie inspect neces Tn Sees scp? Comisia ponte slits fnreprinderilor sav aociitor de invepindei fo ceauzt sh fi comunice tonte acorduie, decile si prucicile concerate ‘Tooodtd, Comisa poate publica un rapor cu prvie la rezulateleancete tnumie sectoue ale economici sau arupra numtoraeocduri fn mai multe fectone site pile terete formuleze comentari, entra ii indeplini indatorisle, Comisia poate st desfagoare toate Inspecilenecesure i Tneprinder ascii de fueprinderi, Reprezetani ffi si cobalt persone care fi insojese, autorzate do Comisie si ‘esfigoareoispecti, sunt impute i inte in oie clade, itor gt miloe de transport se tneprinderlor 5 sociale de feprindei; werd enamine evienfe alle esr privndafaceril, indiferent de loc de piste: 2 pnt 1 in Reuamen w- 12003. 3 Rell 20 Reamer 1203 282 1 ia sa si obing, sub orice form, copit sau extase din asemenes siege: sige orice se de activate gi orce evident i regi po pevoals vie seca cic reprezentant Sa membri al personal inreprinderit sau asotiafat de faueprinder expleai asupra fiptelor sau docuentale legate de ebiccal i sopul inspec 8 inveginee igpunrurile acer. A. Aplicare de amenzi’ Comins posts inne, pin dai, nteprinrlr saw soci de inven ama ere depp dn lia ahora in ‘rer uaa pects soe lod tnd Inenonal su in vege aes farce nora core sac ind near gpl © sce cera conform at 7s aan), fumes fr ene, compe sce id nears (unis tntrnaii sebi "pein evdergle gpl slcine. vind afcle In fom inna rei wf 8 ron nepal ise pane opal oer pote Repent “earlepns nonin da Sinn rapn noet one r, ‘tu ete temo! subi de Conia, un suns inure incl sn ce ince ero t un men a petra sa ‘dn aps cane ee hd sc jn ge ot fat lege de bel scl ipl pune pate Sei conform spa Replace etal epee dete ese ical si ke persoane ce Inj, uate doce Cone ot pe Canina pte ingne, pon exe, ame asym besos assed inter anid in edness in nh ine 8] su 82 i Tea ne “Contain ne! ei denne unr mnie “especie pent Ce don late ptr er Fence fiesre eine sxe de mepno eae pri a Incas nc amen epee 1 din ce deaf al i "Arcola 23 in Reglamenl 1203 cecal fans precede Dee nacre sv de o sca pete et arm ys Spi 0 dn ca dete oa el mera ne pe nao dele ga de ase Pere wl amen san cone gain ft drain inca state ind se inpune o ame spn one asa de nen lusts in conse ita de act menblo rascal Mes ‘svi, setae eign scat mambo et caper, pin nuit, lores ame act cont vit ns cod sia erent aut de Combe, Conia pone sta pata sna det ee nee din tcp cor epeznan ft mene oom de deve inert inca so veo Cosa ast lass tee eal deal ola pang dock ce pct hcg pst ae, Cos pats sata pls de cae once ne asc care uot oi ah ‘uneicind a surveniIealeares. "Toto Comisie nu solic plata conform celui de-l doiea sau al tries pariga forepsndedir care demonsieaza ed no au pus in aplicae devia Sorin cate a dis In fndleare sau ed nu a avutcunogtns de existent Scene sau et san distant ev de aceasta, nuit ca insttuia Comisil 53 Inne anche fn eazl respec "Responsabitatea finaneiarl a feciei Tnueprindei th privings lai amenzit nu depigeste 10% din cfr totals e afocer din exerci fnancior Deciale la emeil at 23 ain, 1512 mu sunt e ptr penal, 8, Penal cust comnts! Cons pout impure, rin dei spe fpr sav asco de Inverinde, penalty cominatorta care ru pene 5% din its Sk ataca mee ee dn exer finan poscent po i clelt tnd sit a deci, pen al obi Gp netu oceans 82 din Tr in coformitate cu 0 decent nee depo in Regulars uc lpn odie de nner nor su itera “St spete un angjament event obligor pinta die, "p24 dn Regula 12003. 2s 4 fumizeze informs complete si corecte pe care Comin lea solicit, pinto deci; “8's supond inspctiei impute de Comise pinto deizie, Atune!cindfniepinderie sau asociile de Iraprindets- indeplinit ‘obligajia care urma fle executaid prin penal co thy cominatory, CComisia poste fina sum definitiv’ @ penaiailr cu tila cominatons Ia © ‘valoare mai mica deedt cea ere a decurge din dis nal 4. Regula reeled except pe eategoril Exist fn Comunitate un foarte mare name de scordui susceptible de a ina in sfera de aplicare al ancolla 8. Malte din ele sunt sinilare-Acesta ‘este eazul seorduilor vericale din seioral istibue. Aricolul $1 alin. 3 proved, ase, excep pe eategor, CComisia nu are ai puter propi. Comsiliel trebuie, fm mod formal, si autorizeze Comisia sa" adople regulamente de excepare categoria Regulamencle de abuire adopste de Consiiv sunt propuse de Comic, pe bsza prop sale experens In timp, Conia hit mat mule reglameste silting Comisia. Ul, n cea e pivesteacordurile vertical ma ales cele 4 distribu, un altul ~ al cooper intr inreprindr, un sal privind stom particular a asiguai. In sector iranspetuior,unele except a fost, in mod direst, deeise de Cons, fn ip oe allele au fost preciate de Comisi, prin abilitare Consul In exzunile in care Comisia, imputeriitsprint-un_segulaent al Const, ca de exemplu Regulanentele 19G5ICEE, (CEE) nr. 2821/7, (CEE) nr. 2976087. (CEE) ne. 153491 sau (CEE) nr. 47992, 58 spice at. 81 alin. 3, declard a 81 alin. 1 ingplicail pena anomie catego de ued, eciai ale sscinilor de inreprinderi sau practic concette, Cmisis poste, scjonind din propre iniaiva sav ca rspuns la o reclamaie, = sigs sropul de a benficia de un asifel de reguament de exeeptare stuns ind consatd, in privina erctul ca fn pate, acondul, deciza sau pactica concerti la eae se aplicl regulamentul do exeeplre are anamiteefete care Sunt incompatbile ca 8 alin. 3 act in orice eaz in pane, acorduil,deceile asccailor de ineprinder su practicile concerts I cre Se apie un regulament al Comes mention anterior a efecte ear sunt incompatible ea a. 81 alin. 3, pe terial unt Sot membra sa nt pare @acestuia eae are tate caactertile nel pte srografice dstinte, aociaiea de coneutena din sl mem ia cai23 * oll 29 Repl 12008. poate rcrage dreptul de a beneficin de regulameniul in cauzs pentru ace Tnglegrile care int in sera de aplicare a un reguament de exceptare categoria sunt depensate de notficare. Accasa nu se api, bineinjles, ‘decit dct clauzeleacorelui satisfac tote condi de seut'. ‘A Regulumentl ne 19165" ‘Acestregulamet are in vedere aconduile de livrare fn seopul revnzi ‘nsojte de angajamentele de exclsivitate si care comport iit impose, avind tn vedere dept de propriette industrial procedecle de fbricare ‘su cunogtn tence Restreile veral, la eare Regulamentul 19165 permite excepaea, fac bit une examin. Ele sunt considerate ca find mai pujin grave dectt Inglegerieorzontale.Acestea pots ebtructoneze Pisa comand prin elasze fe exclusiva terial sau prin inerziereaaccesull pe pa dad reelele fu un elect comlativ. Dar, sefelelestimules2i, de asemenee,concurents $1 jut fa pitrdores pe psele mains. Resicfilevercale fa obiectl mai ‘ulorregulmente de exceptarecatgoral). Acestc except apar ca models de redactare contractor tip. Secuniaes jurdiea ese confor chiar dae ‘efeaua ma exe, de fap, restictiv de coneuents. 10 funie 1998, Regulamentul 19/65 a fst modifict’, fn sop de = scopes o mai mate varetate de acordu vertical (acordur fre mai mak de out intrepnoder, dstibuti selective, acordark parle), fn perspeciva unui Tegument de exceptreeatogonalsimpls sau unica care acopers acorduile verte, " el lemon nye same dno validate ice. Conrail exe cong ete ste nie Come cae poste opie ‘Neuen Cacia we, 1OSCEE 2 marke 1965 x pie In icues ancl 85 pr 3 in Tracer de cord pratc coscet Sezione Cm IESE in 2 ane 1983 cu pa ape rio spar} dn ra calgeior eau due cnr Reamer Cosel SRO din Dime IDES cu pee la apres stcolul 8 pa. 3 Taal ‘Sgr de aeadu emp excl, Realmentl Coasi 147595 in 28 ‘She 198 eu ila spares pur ceo de atu Ge sible SEvice dipl inrea minvccallo, egianenal Conia ae 408788 dn 30 ‘mene TORS cu pre apices aclu 8S par} in Tra enperlir oe or de ce, Mtepmcatel Conti (CE) nr. 1219989 dn 10 use 1999 de ome « Replat es OUSICEE vind pre 1 pa. 3 i Tat no nego de Injen sce act concen, 256 Revues Regulanentn. 115 er nec din mai le mos diners ait “at pI sap sna etgon nls in spa wor catego de lege! eae mu pati dest ud tnreprindc tn cae nace se angled fd cela a ou Utes anu rouse deett sexi, scout tevin Tn interior une pi deere in terior pce comune au incre ana se angleat ft ocean ampere anumite pee dest dea seat, nop revidei su ae dou inepeinéer conten, cop rein, atl de agsene ‘helve de we comps ~ rpilamentl excep existe Pi sae at defines catgorior de nelege ia se ape iim pei reste su slazte cee mp8 fgets fn legen, ciel 0 enamera Clawaar excep, * reapectel eglament de exepare my acopera dest ese de Injleger biaterle excsive Ince nop vind cre, Re a a tliet dsb sau cumprare exclusiva de una, compra reste impus fn iporcschnfonrea sau were drepturior de pope ‘nausea ‘Ant, en exchwe din doneri lr de plc tnelperie verieale facie tne mai mal’ de dot Inepinderscodune de In al patrlea rind, ebligata dea nu efectua nici o selectc canta ssi ideea de distrbuireadzevat impune pimirea tn roea ature eelor ‘are sunt, fn. mod obieetiv, api. Toi, cites eanttative pot, jn anumite ‘amu, eXcepionale, si le valle, avind in vedere slabiiunea produce * Uae pecan 267 Fabricant sau specifica foarte meat a produsuli 53. Obiccivul general une concurentenedeformate Aplicares nedseriminstve a error clave tebuie, fn princi 8 ntenezeo divested forme de comet fn interior rfl sauo dversite e comporamente fie dstibutor. Concurenia itera a reli (adica din ‘mein peel sa ioa-brand) webu si fe proj. Aste, de exempl, sunt interise preurilimpase Sitaiaconcureneteserioure eflei mo tebuie sh fle deformatt (coneurnfs fire mas sau inter-brand)- njelegesile ne fabric animator e refele vor fi, bncinjoles,condaronabile, Da, se poste sjunge ca, fr si fexiste 0 Inelegereorizntls,concuren|a mersbrand si fie afecwid. Aces ‘xe siti cind dsiibuires unui prods este, sistem, ssgurca pein-un ‘Singur tip de comrciantagreat. Cienile de solcia nu webuie st excluda cll penal evinaitor api 88 asigure dstnbuires adecvat a produselor 4. Efe coma al rellor CConcurenta pe pita a produselor considerate nu ese deforma duc ea coexist, att de dsinbuitor prefer, ev alte forme de coment care sunt ‘provzionse Tn produse concurente i subsiuibile prin raponare la eee cae ‘Sint vlndute prin rej su reel. Cea do Juste a subliia imporana pe fare 0 re aceasta coenistent ne difeite forme de comer, ecare atrgnd Cintele eu argumente de concireia diferite(pre, servic). Se poate, toi, ‘junge ea dstbuirea sf fe confscatd pe o anal pa de © singura forms de comer consis prin comercianl ~ membri al refelelor de dstbuie select. Avesta ete cul, de exempi, l peti parfunurlr de lux. Nu este, ‘ns, sta eleetrnics de divertsment. Atunci cind este coz, tora ctu cumsltv trebuie se aplicat pentru a considera rejleleparatele ca Festive de concurenfi. Astfel, totl va depinde de eristenia. enterilor Caliative, obietive s1 nedseriminatodi pneu a accede la refele- Daca revinzoriy poten apf sf dstibuie de o maniersdeevathprodusele in ‘auzi nu sunt exclsi va exist cestetie contra aticolul 81 alin. 3 5. Consecinta cracterlu neretictiv de concuren dino retea Dick se intemeins pe ert bicctive,ealtative 5 neleriminatoi, 0 rofentrebuie #8 aibfputeea de exist Trebuie si permit rezervarea neh 268 Vinzari de produse cirors le asiga disibuires adeovatd doar de cdtre rmembrireele. Sot, asta, lite elaele care asigu tangles a: este cxzulclauei are interac distbviterilor sf cedeze prduse comersianflor din afra roe sau cea care permite fabrcantl #8 contoleze scare sa facture ponru 4 sinctiona Vanedile din afora reject. Cunea de Juste a prcizat acest idee tn hori Metro of Carer, din 13 tanuarie 1994" Pomnind de la idee eo rejea de dstbiteri poate iit, Cartes presizat cin aceasta pez clauole ene inerie vrzaea in ara reel, 8 esle ‘ave aj la acelasirezulat, sunt ite. Refuenl Cartier de a aiguragaantio ‘easuilorahizitionate In fara retell penaliza distributor exter fle. a fel gi cind Caer refiza eect vinerea lor. 6. Clazele restitive de concen in rele de distribu seectiv CContractele de disibuire sunt ta general, complexe. Ele contin cluze care ru sunt fn mod obizctivnecesive distribu adcevae produselor tn cuz Acestecluze tebui, stun, se apreiate in lomna dispoxiilor rico Stalin 3. Tous, uncle mu po Ti rseumparte ‘A. Clanzle cae not beneficia de aiorea aicoluai€S fin, 2 Tn ceea ce privegteclauzoe care por benefcia de apliare an. 85 alin 3, nu «ste posi 8 erealizezeo eoumerare complot. Se ot sernaa unele dine le ma freevente Astfl este exemplulclauzeor de cs, de arortare st de cia de afer minima, cae sunt cole mai fecvente, Aceste care trebuie eh aba un carter obiectiv,sufcent determina penta a permite o aplcare uniform i ediseriminatore tn ceca ee pivoste tot pote revinzaon. "ICE, hia din 131984, Mero / Caner C:37682. In spat ete vrs de ‘saz sce Card tiga svc un enemas ‘ocsaes Meson freee de darter Carer Sar eu acess oan, Caen de aie ma ps npn omit ea samt cn piv ences vr opal seman chem obec tebe fick dense o ete dep mals, de ap Da ar pve, artes seins poe! imposes tnatriedin a ei hvor&eana Vines. Dazctnari pine, membre vor pea ster clacle onsingsoare di ems prr a eee inptveeetior ‘cro rede ps de anes demi des, ean fl © seeped eps ‘it drbtonor monde feel. Cures‘ ea sore eo hf Splenda comm, ei sina ex scat ar pele tlle cle a) ie vee ma yin emi. ae eee ele el stn che ase cast el npn oie de see 269 Daca ole respect principal proportions, pot smsiors distibulia (Gisbuitoa se concenteaza pe promovarea produselon atl inet sie favorable consumatrlor(prezena unei game-evanti de alegre), fd climina coneuren 2B. Clauzee ite Inotdeauna sunt condennatecavzle de fixate imperatv« prea sa cele cae interie expoareaprodselor In cadral CE, chins lo desis mmembrlor reel. Diente sipultipin cate pine pot. inpedia import pares, tn principe per se Acts su cate cre ‘eri nut membre al eles vexed se ilizatrar al are sun sabi nara zone sale a intan ak at mem. Se vealee ge ait “gee” compartimentni Pee comine. Aces en declauz pe, pn ath ss, inpericalschimbule fae atte membre i pied ner penetarea ecoomilo din ace tt. Inacinen ete grand In schinh, {rebuiesublne elauzele cre se ints I exer staatiaprodaclor ear dsbito azeal inerionreflet acaien mu vor ft decarate ite, evid i vere, bles, x esas fe hc 20 rr CAPITOLUL XII EXPLOATAREA ABUZIV A POZITILOR DOMINANTE* Secjnea t Aspecte generale Infactunea conn la aricolul 82. in trate rispunde dora redaciorilor si de ain cot de rigiiatile ere fin de srutra pit. Aceasta ese singura situa de dominate cre este intertis, Constataea eine not posit dominane ma implich nici un teproy th cea ce. privese Jnreprindereavizat. Domina ete a ins set post aol 82, chi daca ea ne as subziste dito eoncuen labia, Aeest arco! 82 nb Sanctioneaza decitexploatre abuziva a pie dominant’ fn aceacdmatene, droptul comuntar a evolat edt cy adoptrca Regulanenalui 4064/9, in 22 decembrie 1989, ck pivre la como once. Achzionarea unet poet dominante jn sensu de coocenrare Pst, pouivit dispaitilorgulamenhi, x8 fe sanctions Legs econoricd Tne rtclul 82g contol cenconilor reults in acess evolu. ‘Din aricolele 1 82 rezuld © dualiate de infratune. © pratict a Inepeindeiloe care au heneiciat de 0 exceptare categoria poate sf Ke ‘ui condamats pe baza arco 2, Inver, chit dad aes articol ‘zeaz’ comportamente unilterale, so. poate ajunge cao intrepindere dominant sa induc ffelegore esiesv Sau 8 partie Wt, ‘Contrarartcolul 81, arcalul 82 nu pevede ico exceptre individual sau categocild. Nojunea de abu este aninomics ocr idei de enti la progresil economic. In aces x2 peinspil precio i coneret permite x3 se onsidere, in anumite exzur,c8 nu sunt abu2ive comporamentle core ar "spunde anumiter obiective egiime, chiar dae arf sn al context Secriunea a ta Situaria dominatiet Saja de dominic pesypone deimiare eu pric «pes pe ar es 50 exert Pe pata delimit, dona pte se exer maiera wal "Pena deli ase ede ist Gx Gilera op itp. 306328 “rcs sts dep com se ding fate et de ral Star Uni le “Ameri ie cond doar achsonae spn doris m 1. Dsimitares pies dominate Delimitare pee pez o important deosebita unc nd este vorba de « pane in aplcie articolul 82. Aceast delimitare este o conic de fond « infocus exis pag corcterizas, na exist dominaie Rajonamentele Ceonomice inerfeeu2h cu problemelejurdie. Ele sunt decisive. Anulrea tel deci a Comisei penta insfiiena mosvaiel Mn determinarea pice nu Nojunes de pia nu este findameniatt difrt posit prevedeilor anicolelor 81 $2. Comnicaren Comisit din 9 decembrie 1997 cu privire la efniea poet Tn cous, aga eum este ea fnelest de drepul comanitar a ‘eoncuentl cuprinde metoda urmaté de Coie. ‘Astel opt poste fi defn cx jutorl ei seri de ete, Dlimitarea Dicfeleseochestane de fp. Sarina probelpivind axistena limite pee fevine Comisieistunei end efecteszainsructia unl dose. ‘imal hina cae tcbui feu este acla de a delimit, fa mod material, piala. Citerul principal exte ce al substi ceed Ese vorba de 3 luis dach existd solu de schimbore rezonabi $1 pecepuibilt de ere Uliston Se poate imagine pany aceasta, tn general, 0 vail Schau 31 Gluribls a preurilr, in scopul dea eluta eveatals aluecare a cere ‘Substiuiiltatea nu este, deck, psibiliatea teres pera consumo su tlaatr final de = alge un ale produs care sil asigue sisfacerea bicetvulat lor, Substiuibvlistea nu este eumai posiblitatea de a contra Inueprnderen dominant §produsl stu. Substtubiitatea tebe, I primal rind, se apocize lnind in cosiderarecaracterisicie obiecive ale una produ sv le uni servic $5, aot, nevoile constant de cite utizator. ‘Sbtuibiitatea ofr (preaania au inareaprevizut sav posibilé de not ‘soneueni care yor eee ofea) nu este retinue petra delimit pista dec in misura in car ofereleconeurente vor pute sasfce cererea sau nevoile Constante ale consumaorilr sau ale blister. Subsivibilitaes oferet Prespune deci, situate de concurent suficient de direct si eectiva ire Prodisele dominsnilu i cele eare sunt substibile. Subsinibiiateaofene fe stablegeavdnd. In vedere comportmentul prevail al clientele considerate Al dole lier ear rule cut est acela de a defini ps relevant din panct de vedere gegraic. Natura predusului medi! sa Juric, obiceurle !nunior clientele nafionale pts delimitezepiefle nationale sa regional, ‘Ces de tes apreciee este d odin temporal O pa pote sh evolueze m potivit perioadeor de timp de exemplu, deo manir cei ‘A. limits in conereta Demersul Comisii a condu, adesea, la © iolae 8 peti. Considerrea sng recut din earatrisiclle produsulu sau al serviila examinat ‘Acste carat pots saisfacd nevoile constant determinate. Se pate his ‘exemplulbananelor “Chiquita: produ ete carve diet deste frat) ‘deoarece este prezent Ln maura tot anul pe de até pane, exis © nevoie constanté a consumatoilor de banae, ind con de caceiicile acai fret: exec, o in La fel ear amin ae propria carter 51 proprile ilar. De asemenea, se pot da ea exempla dieiee forme de comer} en deta Anunite produc, ca de exeiplu, peroxide organi, satisfe, deo manier putin inteschimbabid, nevoie consane diverse (ai, component psi). Decl, eels produs pate f present pe doula ral ‘ule piete. Inver, simp ilar a uni reds penta flosie determina ese sient penta inheierea existent unc pit. ‘Aplicareaeritvilu de preferit ale wtlzatrlr sau al nevoilor obigaite entra uni, pate, eiteqdst, i conduct la conseinf a prior! dseuaile B.Clemtla capa Pent anuite produse, ciontla poate fi considers cn find catia. NNevole sale sunt constants In ee pivete produele unui singurfebrcan: cxistenja de echipameats neinterschinbabile ese, dese, cauza acest stati Picele pot fi, atunc, descopeie. Acssiea vor fi adesea, spat tn care concurenja va fi redustTatran med specifi, prinir-o sedere a ofc rau ‘rinu-o nesubstbilitate a ofera. Se poate ajunge I stuns cao sngurs Ineprinderes8 conrolezesccesul lao pia is existe nici lerativs Dratcabila. Aste, pia va fi determina de deat considerare . Mier” poitile dominante leolarea anumitor pile are poate rezuta din demersl Comise ajunge "ye ven pet me gale vet, CICE, heres in 021978, Utes rae Commis C278 eave ICE. da 142179 Han: La Roce / Common, CASTE “ICE: hrs ds 04061991, R20 / Connon 6286 ms citeodati, si craceizeze dominaile cae nu sunt obiectil mart Fitreprinder mai curing al IMM ur. , Pata seumentele devils Autre comanitarerecrg, desea, la nofunea de segmental peel sa ‘de supa Demers est inttdeaunaacelag si cons in punerea in parte Sspecifieului produsufsi in causd si nevolle constane. Notiunes de segment servese, ane, [a Ioarea in considerae a sitaielconcurefals de produse fnterschimbobileimitat, dar sigur, ca ale prodase ale pee in ansamble Pi substanfnl ale Pietel comune ‘Acsath nofiune este cupiasd tn aicolul 82, Ea are, adesea, 0 conotati geografed, Nojunesserveye la a delimit piece eare au, dn punt de vedere ‘eografie, 0 anamstl pont i pai intacomunitac cae sunt dstinete, JTrspradcgs a aplicatseasthnojune piellorsstlor membre sa pieelor Tegionle, Porurle a permis numeroase aplicaii ale acestei noi (Carateal ponder s/s dif anspor al produscor poate 8 porn 38 se caracerzezspietele lca 2.Fapul dea domina Dominaia no este cit o stare de fp. Exe putin important mol In eae ea a fost obfinti. Ea nu prejudiciaa ex ninie eventiala sanefiune. Od lominajis reaizat, feepnnderea dominantd tebuie si faci dovads wei Vilenje deosebite, penta ca ale sale compontamente si nu degenereze In sbuz, © piald poste dominath tm mii multe modus. Izlat sau eoleetiv, de cxempla; comercial gs jure. ‘A. Domina individual san clectivs Anieolul $2 na prevede dominatia dacit prin una sau mai muke inveprinderi, Nojunes de inieprindee este comund ancoelor 81 31 82. Recult ate, ct un grp untar post fi considera ca o singurireprindere dominant Domina individual «une pete este forma cea ai feevent 3 Almira mm ‘Acesia este, adesea, eamul ntepindesilor publice care benefice, th anumite cazun, de un dept exelusiv', Atco} 82, cf 31 aicolul 81, nu Aistinge print inuepeinrt pe cele care au tatu poblic sa privat ‘Nofiunea de poze dominant colectv ma apt ect recent in dep comunitar. Cu toate acest, ea ni ese exclust de articlul 82 care am in vedere, in mod expr, fapul eo dominaie poate definate un sau mai ‘mule fnreprinder™. Una die dificult o repezin fapel de a disinge Tnelegerile fold de dominate colective. Injelegerea implica ea inst 0 Infelegere secret so posbiltate de responsailitecoectiva I anal 1988, autriaile comonitare au asc inreprindr fer, dar «are apf aceliag up, pot st se gateased in pete dominant coectivd AAceasthposibiliate este, in prezen, admis ca 0 modal de concentrate ‘Trebuie sa se demonstreze ef Tauepinderile sunt suiient de legate inte ele entra adopao acceai ine de actine pe pat. (Cu tete acest, mat mult dect mae nslegerlor, ipl paraetism al comportamentulti mu este sufcient pen a carsctriza 0 pore dominant eleciva, Comisin a dedus dominjia coleetia din siti de oligopol care xis pe piala im cau stdin ientiaea ela soceailor vite. Da. Tribunal de prima instar a anlat decizia, dn psd probe Atel, este necesar si se dovedeasch carsteul coletiv i mu doar ‘aracterul parse al unit de actiune. Acordurile fine frprinden pot 38 se confer un avanaj economic beefcianlu su; > exit isc de w afecea concurs > slectean schimburile tne stale membre. CComisis Europeans Cures de ise interpreta nto manier foarte larg nofiunea de ,aju". Asfl, prin noiunen de ajar acordat sub orice Forma, cele dou instiuii comunitare fneleg tate aotrele pulice sau cordate de ocolectivitatetrtrali.Ajuorl poate interven nega mur $i de lun organism privat, precum 0 intreprindere privat sau public sb Sat privat, precua si dela tn organism asia edruia statl exerci cet fu indret influent preponderens (de exempl,o istic publed sau 0 oectivate local). Tmerdictia este apiat un numa forte mae de mis de spin dette Uipui, fie ele diecte sau indreee. Form 9 scopal ajatoral, pcm si motival seordri ui, sont elevate. Tot ceea ce contenzh aint efecele eestuiaasupra concurens, do aceea a numsi contmbupile proprivzise (precum subvenile) sunt considerate ca ajuoe de sa, c halle miu are reduepovarafinanear a une! fre 0 interzicere absolut a ajutouelor de stat este imposibils. An. 2 TCE. proved Fpl e8 uml din obiectvele Comunitii estewela dee -promova 0 fezvolare’armenioasi si cchlibrata = aetviailor economice in ines Comunitate",Difereniele de dezvolare economicdexistente dela an stat lt kul sde Tao reiune Ia aha pot justin inerveniaguvemamentals petra "vara 9, a Indeplinices sees obiestiv.Astfelaigetele 2 g3 ale ant. 87 prevad o serie ‘dscneept considerate compatible eu pata nr, dupa cum urmeaza “Stra de stat eu carter sell aeordatconsumatorilr individual, cu «onljianedisriminini legate de rigineaprodselor near Sijutrutacorl petra reparareadaunelorcaurate de dezasre naturale sau de stuai exceptional: Sutra acort znetor din Germania, dup reuniicaresacesteia, 2006 fectate de dviarea i “Tordark, Comisia europeand pote declan ea lind compatible eu pias ier 9 jtonreleacondate pent eomovarea dezvoliit anunitor seit hu regi jurul penu promovarea execute nul proietimponant de {meres european sau de remedirs a unor perturb grave in economia sttelor ‘membre, ajutoral pen promovaea culturit gi conservarea patrmonil precun salte catego de ator spocficate de ede Cons UE. ‘Deoarece Comins re ca tibufic gi pe aceea de a se ssigura cB ttle rembre acordS numa jtnare eompasile ea principle bune functions a piel item, ar 89a cblighsatele membee 58 nunle ss card aprobarea CComisil nante de acordares unui ate de jor. Replied procedard privindajtorl de stat au fst stabi 1 cariieate in Regulamentl nr. 659/199DICE, iar pe baza Regulamentul nr. 98498/CE Comins European’. pone excepts antmite pant de sjuor de stat de ta ‘Gini de notieare,precum ators! penis tnrepinerle mici si milo, penta coreetre sh cevole, pentru protejarea medivli, pentu ocupares Foret de rman i pent formare ajutoral conform eu hart sprobats de CComisie pen fiecare stat mama refeitoare Ia acordare jut regional “Atel cind Comisa Euopeand consider c un anumitiip de autor de sat rau exe compatibil cu pif comund si nici mu face parte din excepie Srcepate, acest solicit statu membru expicafi, pe eare acest trebuie 58 Te posite in cel mult hn, Dae janice statu membra fn cauz8 ni su salsfetoare, Cons decide ed statu 8 modiice sau si eimine ajar {Be siat ino period determinat (de regula, dout lun). In situatia fo care tut membra muse cnformeszd deciziel Comisiei pind te tmpliirea Termenufi Timi stabil, Comisin sau evicre lt sat membr inersat pot festza Cutea de Susi. Ta acelag timp ttl mera vizt poate se apels Ta Caren de Justi sala Consul UE. Secjnea a tha ‘Sediul materiei 1. Regulamentul nr. 99498/CE eu prvite I aplicares acoso 9298 93 din Traatl CE anuitor categri de ajutore desta rzontle ‘Acest_regulament conferd Comisiieuropene drepul de a emite regulamente de exceptare pe eatogar cu privie la arumte flu de jutoae, Atel, potivita. 1, Comisi pete declar, prin intemal unorreglsmente ‘udopiste in conforma cu procedunle previzuts in regulament #1 ci respectarea dspocfilr art. 92 din Tra, 8 urmateuce eaegoi de ajtoare sunt compatible eu pista comind gt mi dnd sub indent obligate de oleate previzute ar 93 alin. 3 % sjuarele pentu:inreprinder mii gi mili: cereete gi deavotre: proectia mediuli;ocuparea frei de mune formare profesional % sjloarele care respects hart aprobatd de Come pent iecare sit ‘menu privind aeonares sjuoarelor regional Regulamentele Comisii tebuie 52 specifice, pent fccare categorie, scopulajuoarelor, categorie de benicar, pragurile exprimate fe ct intent a ajuoaelor fat de unset de costr eligible, fe ca valort maxime ale ajtorlu, confi ear reglementazs cular sjutostelor si conde {de montorisare De asemenes, Comisia pote decide ca fo privnja unor ajutoare cre nu epaseic un anumic plafon, sf fe necesardnoiicaren Comic, Totodts, regulamenul confine i prevederirefentoare Ia tanepareaja gi contol necesar,durata de validate modifiarea regslamentsloremise de Camis, 2. Regulamentl nr 68/2001/CE referer la aplicarea aricollor 8 588 ale ‘Tratatlui CE in eazuljutoarlor per Frmare Regulamentul ne. 994/98 fmputerniceste Comisi $8 declare, conform at 57 din Tratat 2, tn anumite condi, ajtowele pentru formare sunt compatible cu pista comunt si mu sunt supuse obliga de nodfcae revizute fn at 88 alin. 3 din Teta. {In numeroase deci, Comisia a aplicat art. 87 g 88 din raat ajtoarlor pentru formare i, de asemenea, ga dint poliiea in acest domenia in "te ora dep alias proton, 303 comes omar sjotorstr pent fora ‘Sth ce inf to vig a Reglanentu ne, 682001, lave conn sa pt defi o pls tant crret not eta ‘Elwes fa de apene'a cesta ryan exe ext, ieuid 5 Stole ageslo lpssia splr Topuaen uexcide poste, peta tle mene de a sien uy jor pen forme Conia sarineseh seit pe bra tite previ i regulanen su confor ior deca xt Stata open, dc exit al ei eco sn nl de cir Pri at 3,ajtoarle individ coda i fra cts de ajuue ca iden tte cone previrle de repiamen st SS cu pa comm coform a7 sin 3 din Tatts cate Se ct eee previ i a8 ali. 3, c0 conde 3 contin Stouts expect le penal roglament pin ites ut 5 seas tuna de lca unl! Of ol Comat Eton “Ajuowek pene fomare er Denes de except san prove le ang ogument Insists joer pet pected formar ‘pected enemas Un 25% pes Interne ma i 35% pent ‘Recpindle mic mont, Acne incre njrcc cw 5% pent Inocpndrle stu i regu exe pot beef de je reponle efor 7 alin 3 i on Tint 9c 1 pe exe suf pan Gar pol ene de guar teponaecenfuem at 87 an 3 te @) din ‘Fant inesas suelo pets ple de forme geal se Tae $0 pons nerd a a7 anounced mit mc. Acasa 20 maoeard co 5% pen nreprie Ste yen ere pot esti de jr inde enter a 7 alin, Sit tram ea 10% pon cle sta nein cre px bein de ‘toa region conform 87 an 3 i) in Tra. Thcastaen gjuourtor asda in cece teapot marti poste sjng a 0D nen ck poste ef lo formae pei a tha gee it sntindpints unl oni “Steet formic ese meni acy al ecipe supeaminerala ord Tomas en bod no sae fanaa fm Comuniat. Gowrie sie st unl pris de str pr omer st umstonce: cos! de pn pen init cel dpi scorer SPurspapior le formar: ae chi suet (precum ee =n "SOC 345, 1.111998 pg. 304 Iterale si rechizitey amortizarea instrumentloe si echipamentelor in Proponte cu folosiea lor exclusiva penn proc de formare th cauza: costurleserviclor de consiiere privind selunea de Tormare: costrle de ‘personal ale participle la proictul de formare. Se pt lua jn considers dar orce fn timpol era lueretor aw pariciatefey ls forma, din eare se dedue oree de produce sau echivaleatlucestra Beneficial regulamentuli my opereazd dich suma alocald depiyese 1 milion de Euro. Regulamento insti, ttodat, egal peivind transparent gi ‘contolulacestor ajuoare: Asfl, La puneres tn aplca & unt sistem de ‘jtoare sau a acordi unui ajutr individual in aforaoriana sistem de tour, daca acest sistem de autore sou acest autor individual sunt seule Ge toxe in temoilprezenulireglament, stele membre comunict Comisii, in termen de dovtzei de zle ueriteare. in vederea publiirt fn Jomalel Oficial, 0 sintezd a informatilr privind sistemul de ajutoare sab ajtoral individual Siatele membre au obligatia de ptr dosare deta pivind sstemsle de ajuoar sete, ajutoarele individual acordate i acca sistem, precum $t shtoree indviduae seuite de axe. Aceste dosre cuprin toate informatie necesare pentru a se sabi dacd sunt Tndepliite conditile de excepae Dosarele pind ajutsaele individual e psec timp de zece ai de a data Ja care a fost seorda Jura jar dosivele eu privire ln difetele sisted juteare, timp de 2ece ani de a data acon ltimulut autor individual su forma respective de autor. [La ceerea srs 3 Comisii, stale membre in caus i comunic acest, tn termen de doudzeci do ile estore san oie termen mai lung stabil rin respectvaeerere, tot informatie pe care Coma le considers necesare enim & puta subili duct prevededle prevents regulament ut fost respect 3, Regulamentul ne. 772001/CE cu piv la apie aieolelor $7 588 ale ‘raatului CE ajutouelor desta destinate inteprindeior mic 5 mic Inureprinderle mic si milo joact un rol dterminant in crearea de loca de munca, si Tun fens mat lag, ca factor de sabiitate social sh de ‘inamica economica Dezvolireaacestor eprinderi poste, catgi, si fie limita de imperectunile pee. Ades, le este iil 8 as aces Ia epital sa ered ate Tid retcenjele anumitor pice financire de ei asuma sscunle s1 {rani deseo limite p cae acestea le pot oes. Linares aeestorresurse prt, de asemeneo, mis pelle de acces I infrmate, im special in 308 xen ce privegenoiletehnologi si pelle potential. Avind in vedere aceste ‘onsierene, IMMurle beneicard de uncle ajuoareexcepate, sub condita fn aeestea si aba ea scopfacltaren dezvoltrtactvitiilor economice ale inkeprindaior mci mle, id si modifie conijilecomercale contar fnteresuluicomun Regulamentl e apie ajutoarlor acordatefneprindeilor ic i milo din toate sectoarete. In schimb, egulamentul nu se aplcs ‘activi legate de producti, de prelucrare sau comerilizarea produsslor enumerate anexa | a raat *:ajutcarelr in favourea aciviilor legate de export, adic ajutareor det legate de cantatl exponat, de stabliea gi fuejonare une reel de tdstbutie sn ator cheltuil caret legate de activate de export ~ sjutoarelordestnate lid praduselornajonale eu prepondereng fa de produsele importa ‘Ajutourele petra investi i imobilizacororsle si necorporale, i eral si fara Comunitfi, st compatbilecu Pits Comins conform a. 87 ali 5 din Tratat gi sont cutie de obligatia de noticaeprevizuh fn at. 88 alin. 3 ain Trt. Ajutoarele ce pot 6 seordate To conformitate cu acest programe Indeplinese toate cone previzute in regulaent st act programe de sjuter contin o trimitere precisa la acest rogulament Inensiaten bral a sutorlii ms poate depi 158 pentru iazeprinderlo mic, 7.5% pentru “owreprindesle mili "Atuneicind investiia este realaat fmtro 20nd care poate beneicia de siutoae cu finalitate regional, inensata ajuovulul mu epdgeste plafoaul stoner penny investi cu nai regional Fiat fa hans aprobath de ‘Comise pent feeare stat emu dora mle de: 10 poncte de procent brut in regiuil ere ina sub incident a. 87 ain 3 fic) din Tratat, ofa Tne ftonsisten ned told a ajutorulut sd nu Sepienic8 308 sau "TS puncte de procent brut fn regiuil care in sub incident a. 87 ain. 3 ba) din Trataal CE, ste inci intnsiatea net total a ajtert st nu epigeased 75%. Plafoanele de sjutr regional mai mari nu sunt aplicobile dest ack ajutorl ‘se cords, sub zara ea invesita 58 ie menintd in zona beneficiar timp {e minimum cin! ani si ea beaetcianul st contbuie la Finajarea sa Turan procs) de cel putin 25%. Tn cazul in eae sjutomal este calculat pe baza chelicilor de investi, costueleadmisble ale une investi fm imobiizar corprale implied costrile "Pn res asses ef de pale ema fea 306 serene, ale cdr gale echipamentlui, fn sectoral ransporurior, eu excepia material feroviarrolnt,mijloaele si material de tanspeet na sunt lus in cost admis CCostunle sdmisibile ale une investi in imobiliz necorporale repreziid cosurile de achiife a tehnoogie In sit tn care ajtoul est ealelat pe baz lcurilor de mane’ cea, cuantuma) ajutorlus este exprimat in procenie din cheltielile salarale erent locurlor de muned create peo peioadi de doi ani conform Uurmioarelor con ‘erearea de ocur de mune’ trebuie sie leg de exeeutarea ul proeet de invesilie in imobilizéni corporale sav necorporale. Locurile de mune’ twebules ie create eu ofntraiere de tel ani dela realizar investi, + proietu de investi tebuie si conduc lao creiere net a namie de salar din unitate respectiv, in raport eu media eel doussprezece fun ‘rocedete loeunle de munca crete treuie 38 Fie mentinute pe @ perioads de rinimum de cnc an ‘Tiebuie remarcatfpeul ed, ta Anexa, regulamental definestenojiunes de Inwoprindor mii 5 ile. Aste, ineptinderle mic moc sunt definite find tnepriner: care au mai putin de 250 de angaj ifn ez eb ia de acer anal nu depgeste 40 MEUR® sau tol bilanuli anual ny Aepagese 27 MEU gi cae respect eitril de independenf, 35a cum acesta ste defini a alin. 3, Tn cazul in core este necesar sh se subilesed 0 distnetic inte 0 Inueprindere mica si una miloie, inzeprinderea mica” este defini ca 0 Intreprindere care ate 50 sngaai gi Tn azul cela cf de afaceri anual ma ofc megs ee ema porn ras de eal Parents coroean st stirrer oa estan pte de cle ‘re i ian Epon de parame agian Acs pt a re 203 pms delegate! parameter di Dulane are es si ari UE vec de Param ‘Svea pci fap chepezean cle 1 ste ee a ara a Romi ssi celor 38 de pramena ron dorsi depth bulge, Partamentt etropean rein, sips sins Confer afl ch Spa scans do vara @Prarmeni dea Strasbourg, scr rot Wr cope lc nex scr nt ih pereass 26-27 tm 2005-2 av toc la Luxembourg runanea minister Ununea Earoeans~ Grp ea Rio cui etre. pene ima did, 0 deegae # Minera Afacerir Exne din Renda Feria ca observ to eunane minerals Uin Eaopne bicep ica ce Ro, Tl one cla de amare alr As 39 come o dispose povivn ee onal prin wn anima ecomsndates Comite po dee 62 i da ait apn oan 2008 i imonitor Comii! se conde sal progr imple ecg i dete Ronda demons eps fice sss pt devesi mens al Unit. Clara de slvearae pose facta pon Bulgari, dr ace pve Romani, Coll pote decent eu rojas calc area deri cu un an a Inte 208, dc ‘const o pepe nse inden jue al afar me, dar 51 in domeniul concurente. " Secjinea a V-a Exprimarea consimgdmantulut _Exprimarea consinmanullsubecelor de dept dea even pt tata, epezin cea de- sia faz a ocheetit nul alt Prive Leg. 5502003, ‘vind uatele, sexprimarea consimindnlal de a deveni pe i ate Tce, dupa eaz, prin raieae, aprobare, adeare sau ecceptae™®, Defi fiecreia dine modalile de exprimare a eonsimtniuli se retseste in sntcol 1 (i £3) al Lei ‘cpa a ses Patera coped o peat wa mein de da ‘aT de sre ala fst eet pcp pai Ess 11 alga moan Anes pal aa ee Roms league ott hrs vr trou cp de nec 2 A Pome pie presen le prin (9 ire sc nlege modes xpi & cong = deve pare iu tt car ft ett de is omnes ng ee 4 ie Pensa, n coi et rn dm dea Gers Vapor se et moda de expinar cof dr aden poe au a re ema pas np ket sr apo as La nivel comunitar, dup emnarea Trtatulul de aderare, acest este transmis sitclor membre ale UE si flor candidate tn vedeea raft ‘Trapt de adsrae Ronni ka Uniines Eurpeand este comun eu Traatel Ae arare Bulga; aes poet impli ap ratiicarea lu se varealiza fn cele 25 de state memie ale UE, to Romania 3t Republica Bulgaria, Raticace se realize’ poivsprocedullorintere le esi sat, aceasta ‘vein, eventual, eferendumal Ta csca ce piveste Romina Leges 58072003, a a. 19 lit.) aispone fophl ct rattle Ta nivel guvemamentl care se refer Ia participarca fn ‘tate de mer la organiza internationale interguveramentale” e span Sore atfiare prin loge Parlement. La data de 29 aprile 2005, Guvermut omdniel a apobat Proecul de lege pont ratificarea Tatatl de aderare 3 Republic Bulgaria 1 Roménin la Uniunea Europems, wimitinde! Patan spre dexbtee fn procedure urges. Drept uma, data 17 rt 2005, Camera Deputalor $1 Senatl, reunite tm fedingS comin’, au ‘esbatatProieceul de Lege petr ratifeaea Tratatulu de aderae, adopting Tlogea a. 1572005? penta raicaea Tratului inte Regata Bele, Republics Cehi, Regal Danemueei, Republica Fedral Germania, Republica Exon, Republica Elend, Regaul Spanisi, Republica Frances, Manda, Republica Taliand, Republca Cipra, Republica Letonia, Republica Tituania, Male Duet ai Laxemburguui, Republica Ungar, Republica ‘Malt, Regatu Tio de Jos, Republica Austin, Republica Pato, Republica Ponuighexs, Republica Slovenia, Republica Slovacd, Republica Finland, Regatl Suediei Reyatul Unit al Mast Britnt si Indei de Nod (sate rncmbre ale Uniunil Europene) si Republica Bulgaria st Romina pivind Moraes Republic Bulgaria sia Romie Ia Uniunea European, sermat d= Romina it Linemburg la 25 spiie 2005. © siping ma tz, tara oud depu instruments afar, pouivit procedurit revazue la a. ‘Vin Trattlde oder. inte stale membre ale UE, pin in pezen?’, nual Stovacia ata ta 21 itnie 2005, Tratatl de aderae a Rominici si Bulgarct la UE, eu Imujriate de vot. Germania gra manifetatintentia de 2 supune ratiicarit as ess hrs UT ee DDOEcatenenase ae 7 arr eg males prin care erin ensingidnd de a deve pt ral coef senna pac rom "trate lege meat prin care Serna cnn deo deve port, trac inca care ost nna! pri omni ere prev ‘prsace mdaliate "patent Beare! iit Teal de dere 1 208 Pasay Mott Oise 205. hm, 226 Tra de er, dar ums pt prezentaren de ie Coma eu Raportului de jar pe anul 2005. Seurrans Cela sate urea 38 ratice acest Talat n conformist cv nomee consituionale propri Ismentce de aie se dun pe nga Gaver Republicii alia cel mai tiraiu la 31 decembrie 2006. caeleeae ' a7 Anes nef ‘Tratatlinsttuind Comunitaten european! (eats) PARTEA ATREIA POLITICILE COMUNITATI Tru LIBERA CIRCULATIE A MARFURILOR [ARTICOLUL 23 (fost aca! 9) (1) Comuritiea, se tmemeiaza peo uniune vamals care replementeaza ansamblolschimburor demas are implies intricrc,fo reli dine ‘Sicle membre, a acelorvamale la por $i seaport 9 8 oir tae eu eer ‘chivalont eecum gsdoptarea uni tart wumalcomut areal uf ee (© Dispontile aucoluls 25 sale cpl? din pezetl sap produselor rginare in stle membre, pesum 9 prodielor are provin dit fee care sels ibersciculaie fn sale membre, ARTICOLUL 24 (fst arco 10) Prose care provin dn frie sunt considerate alt fn ier cic {hun it mem neal care au fst ndeplinte formalise de impor 0 fast percepate fn siatl meme respec tale vara xsl cu elst chivalent expe i dacd'm au Beefica deo vate totals saa pl Seestor axe impure caprrowuL UUNIUNEA VAMALA ARTICOLUL 25 (fost aoa Ine stele membre sunt intease tele vamale I import gi Is export sa ‘axel cu eect ech valen “Acest intr se apc de semen taelr vale cu crater fia "Tex inralal Tal pot 6 cost pe pyina web a ns Baoan «in Rota wire) 39 ARTICOLUL26 fsa arco! 28) roxeleprevizute de Tarifal Vara Comun se stables de care Cons, ee soxase ob majorite alice prpunerea Comite, ARTICOLUL 27 (fost sco 9) In executes isin eae st credit intemal przenu capitol, CComisnae in vedere: Ta) nevesitea de a promovaschimbusile comercial fe stale membre #3 ates : {(b) evolutia conditiilor concurentei in cadrul Comunititi, in misura in care acest role at a eft creferes competi fareprindenlor ie) secsiiile Comuntiti de sproveonse cu mate prime $ prods semifnte vend i selat timp ed fe stele membre nu fie denaturste ‘oniitileconsuene meses ce peste pods te; "ah necetatea de a eva err pave sa economied a satelor membre si deo asigurao devote sana prodotet 910 rete a consul fol Comunia capiToLuL2 INTERZICEREA RESTRICTIILOR CANTITATIVE INTRESTATELE MEMBRE ARTICOLUL 28 stl arco 30) fnwe sacle membre sin neste resi canitatve Ia import precum §t orca ise let echivalent ARTICOLUL 29 (fsa tical 34) Ine stele membre sunt neater canttatve In export, precem 5 ice marx fet chivalen ARTICOLUL 30 (fst artical 36) ile aniaeoe 28 i 29'ru se op inti sa estilo Ia import nor su de ane tet pe motive de al pubic, de odie obi sgwan pote de pret’ ana vt pesca ar snd cna» pamelor de pore bx Dut de patina topo lor artic suns areal sau de protect «prope Ruse frome Cute cee, edie a eile apie ms tie sf ‘comtie un mio ducriminae sina fel 0 resce tisiml comer! dine stele membre 330 AARTICOLUL 31 (festa articl 37) (1) Stacle membre adapised monopoluile nome cv earciee come, se nt se asigue exeludores ota lscrminan ine reson aor ‘membre cu prvi acon de provizionae i cesfacere Dispoziile prezetulul arial = api ore organism prin termed caruia un sar mma, de jre sou de fat, direct sat inde, contolenzs, ondoce su iflerjuat fn mod semnifetv imporarle sav exporrle dine Sine membre. Acestedispozti Se ape, de asmenes, monopolilr de sat (@) Stele membre se abjin 58 induc orice nou misurd carecontravne ‘rnciploremunat a lineata (I) care rerange domenil de apcae a Srtcolelor cares refrain inraicete atlorvamale 98 resi canittive Inve stele membre (G) In cara ui monopole caster comercial at pres oreglementare rmenith $3 fcilteze desteerea sau valonifienea,produselor agricole, ebule igus, in pliearea pormelor prezetulus arco, garni echivalemte Petr cupaea fore de muncl pena ivell deal producto in aah TLL LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR, SERVICIILOR SI CAPITALURILOR CAPITOLUL 1 LUCRATORIT ARTICOLUL 39 (fost rico 8) (2) Libers cru turtle et eran in eadrol Comnti, (2) Libera circus implica eliminaes oriewes dicriminit pe motiv de ene inte Inrtoi stator membre, T cea ce privet ncarares fn mune, ‘Femurerarea celle condi de munch (Q) Sub ezervaresicilorjustnente de motive do odin pubic, sigan public stn public, iva cule aerator implica ep (a) dea acepa ofl rele de nctrare i mune; (©) dea circa ier n aces scop pe eri sttloe membre: (0) de ede trun sat menu pentru a desfgur o sci slaizat in onfrmitat cu lege, repuamensle sf narmele administrative care eplementesrh Incadarea in muned aerator stu respec: (@)dea rie pe eri un sat membre dap cea fost nedrat tn munch ‘in aeest stat fn cole care vor face obec unoeregulamente de spare opiate de Comisie "@) Dipole prenatal nae spleen i minis publi a1 ARTICOLUL 40 (fstul atic 49) Cosi, btrind in confers eu procedure prevzu arco 251 ups Conlies Comic Economie @ Socal adop, pm drestve sa ‘tic: mire nce ere eit ibe rea 2 hroo, ‘Slt um caveat dia ail 39,9 sei: (Gy algrren coop ss ese tonal pei ccupare rl deme To shninceaclr proce pacts admin rum 2 ake pert de ates I oul de mul dapobe ear decor im rep en veseor nebeate ance ecole membre le rene 3 Snails me ra cele umpc tro dlr elr provi de dealin ce Se shee stor ine tce membre, eve impun Tere din ice stte meme con fe In sea vet ber sepere aw ‘Epc apotcu rnd in respect ‘Usb uot mccnsne prop dre corti cere feted de toc de mun Tce elt ei ne eres oe de fe Shen con care senile amcnnires grav rll ts 9 tapurear de muct indies eprom nds ARTICOLUL 41 (fost aca 0) ‘Sttle membre fcurjeaz sib de Werte tnd fn carl un ‘progam comin ARTICOLUL 42 (fost tcl 51) ‘Cons, hotnd fn conformist x procednprevizu a anol 25 acon dont! ec soe sn ena en fsa bre Si n,n a pr sos am ae se iwedlor migan ji pesoanlr sate nef acer re “a Gell trr pees hat nese de ee die eisai imei Tavern die ps dopa Ta pes rca 3 pe Caesar, ih) plas pei ens penouele resident pe eri saor men com hota w uonimtepe parc nei posed preva ‘etc 31 capiTou.2 DREPTUL DE STABILIRE ARTICOLUL 43 (fsa antl 52) In confomitate cw dapoifile cae wear, sunt ineraserestitile vind sa Hivenatea de stabil a resorsunlor unui sat membra pe eri lal sat semi cast intdiche vizesrh gi rsttile privnd Snfitares de agen Sicurle sau fille de clue esos una sax membat stabil pe vera sit st membre. ‘Libenatea de stable presupune acesul a activi independent $i ‘xeritarenacestora, precum fi constulea 1 adminsrarea Inepradetr $i In Special, a socio ineesu stool 481 ollea parapet, in conde efits peavu resorisni prop Je Telia iil de Salle, sub raze ‘potion esplua pivied capil ARTICOLUL 44 (fost tcl 58) (In vedere telat tibet de subtve cw priv Ia 0 atvite sacri sont otra oe, peu tcl 2319 conve Comite Economie” Sola Conall are eit Intermed diectvetor oe {@) Conall $i Comisia exer until cael ovat emeialdspotilor smenionste ane gt speci (2) acordnd iota, de regl, acid i cau) cra Mberaten de subi consis o conic deoeit de wk a denvolares podaci 9 8 Schinburor comer (@) sigrind oss cooperae fe sore ain competent pentru scansge apes pial edifertlr activa dn cara Comurial, “© clminind acte proce i praccl administrative care decay fe din epi intern, fe din ard Incase aneir Iie ssl membre cor tenner ar constitu un esto ncale iberai de sabre, (Gl) asigrind lure dian sat mem, agai mel pe eto ‘un at stat menbra posta dea vamdne pe er aces pst & desta activi independ in ex fn ear ndplnesc conte pe care at treba iepiese pcan care a nap ttl cet tat a a a ‘he itenioneaet 8 nif ces ati, © asigurnd recorsaill on sat mem posiiatea de 2 dbind st foto wes consul step tr sk st mtn nasi fn ae ‘cea ase angers repr sbi arco 3 peal): (elimini pa erie prvi ieatea de stb fn fsa rams, de Sctvae aul tn vedere in cea ce piven pe de © parte, confi de Ininae de agent, sucuste sau it pe tetra wal sat membre de hs pane, comifile de sce al personal gaat dal sedi pip fn func ds eonducere sau de sugranepre le eestor agen, sucursalsa ise, (@ coord, in misurt cate este ocean vederes chia lr, ‘sane slistate de stele membre snletsior in Ines atoll 48a ies parra. peau prtjedepativa merece aocaor yale err () asigrind-se ch ajwowrele score de stele meme a deatrez®, confi de sublive. 33 ARTICOLULS (stl aco 55) ‘Sut exceptote de ls spire diporiile prezennlu capitl, fn cess ce wives merbraiteresa, ctivitiecare sum asciate aces sal chiar sis oazionl, exert autor publics ‘Consul Roirand cu majorite cafes’ propunerea Comisil, poate cexcepa unum ative Ia phere dipoatilorprezet capi. ARTICOLUL 46 fst 56) 1) Prevedrileprezentulu capita i srl aloptate fa tema sess ma aie oingere plea aetelor eu pote de Tepes actelor administrative care ‘rev un epi special pei resorusani sini din moive de orine pole, ‘gurnt poblics saat publics (@) Cons, orang in coformitae cu procedra previa I coal 251, opt dcetneprivnd cooronarn isponflormeafonte ane ARTICOLUL 47 (FOSTUL ARTICOL 57) (1) in vederea facilitarié accesului I activittile independente gi la exercitarea were ee mn erie foes en noeniee babar tatoaet cme ao cl sicle $i fh machete tm a eae ARTICOLUL 48 fst arte 58) Societe consti in confrtate cu leila una stat merbru gi avid sedi soca, aminisaia cata su feu! pina de desfjurare ascii {neadral Comunti sunt smite, i apiarea prevent subsecpun, personel fice sortie le ster mee. Pin scieti aeineleg scitie consinite tn conformiate cu dispocitile levis eivle sau comercial, inelsi socieile cooperative ale eroane juni de dept pie sou privat, eu exespin ceo fi scp cai. aa capToLUL SERVICIILE ARTICOLUL 49 (fst tcl $9) In conformist cu dispositile ce umes, sunt imerise restr pivind livertates dea pres servicll in cada Comuniti eu privre Ia esoesan {tnelor mémbre sabi Tt-on a sta al Comuniti dod celal benicar servicior ‘Conia, boSrnd cu majorite clifsth ta propuoeres Comisc, poste cstinde beneficial disposi pezei capitol Ix presntort de servic este Sn resorsan al un ste 9 son stabi fn eae Comunii, ARTICOLUL 50 (fst arco 60) In tnclesu pezemalu raat, sunt considerate servic presale frizate fn ‘mod obijuit in schimbul une remuncras a msrs care mst reglementate {dedisportileprivind itera crue a micro, capil person ‘Servi eyprind tn special: (@)etviai eu crac industria, (@ activin cv earstr comercial; (e) stv arizanal (@) activi prestt fn cdl protein iberale. irda aduce singore dispaiilor estou pind drt de sable, esata poate I vederea execu presupel,30 i dsfigoare tempor Stiviats far near pets servis n acleai cond eve sun pune Ge acast ara proprio resotsan ARTICOLOL 51 (fsa rico 61) (¥) Liber ckcuatie servile in domenil anspor et eplemestat -edispoiie din til pvind wansporrie (@) Literiaren eervicilor tance si de asiguisi asociste miele capialuior webu’ s4 30 renlaeze conconiten cv likeraiaresceuli ‘aia, ARTICOLUL 52 (fst arco 3) (2) Pera resiaresiberaizie una anuit servic, Coase propuczea CComive si upd conlaren Conaistlti Econom i Socal 1 Parlamen European. horse pin decive, cu maori alia (2) Dirccuvele manionate is lina (1) acord prot, de regu seriilor care ntevin dec asupracosurlor de product fats or Hbersiete ‘conti I letras shimburlor de mfr 335 ARTICOLUL $3 (stl arco 64) Stile membre se delat disposes procedeze Ia beara servicio in ‘our ai mae dect ces ls are alg dvectvel adopt fn vederea alii Sitcolutut 32 alipeatl (1, io exaul fm care stain Tor economics gener. Susi din ecto neat permite sce lr aces sco, Comisi adreszar ecomapdstatlor membre In uu ARTICOLUL 54 Cost artico! 65) At inp ot etic imps Mberi dea pest seven sot eliminate, fiecare dine satele meme Teal, fir icrmina pe move de cen of afonaliate sa rent ox sti ftror preston ce serve mention Ls $rucolul 49 primal paagrat ARTICOLUL 35 fost artct 66) Dispoiileatclelor 45-38 se apied domenilul replementat de prezentul iol CAPTOLULS CAPITALURILE SIPLATILE ARTICOLUL 56 fost ance! 73) D Tr temeia dspiitr pssemlut capitol sum imersse orice rete vind irclapia capitan fae sale membre, ecm i te state membre Se ee (2) In temcia dispriitor poses capital sunt iterzse orice resi privind lil te Satle membre prcum ite statele membre rie ee ARTICOLUL 57 (fost aticl 73) (0 Arial 56 nu aduce atingee apa, fe rport eu tiie tere a reser fate in vigoae a3 decree 1993 in emeil dre er sual Greptalst comunitar, adopts ca prvire La cculsia capanior avind ca ‘dshnage (tere su provenind in were, th eazal fn ere acest impich investi dieses ache iveile mobi, stables, peesarea de sev ‘inane su adtrea de als mobile ppc de capital (2) Depunin’ efor pens wesia bvstivl iver crea a captalor Fite stele membre te. con ma mare masra post Fra a aduee linger clare capole ale presen waa, hoirnd cu majorite caliet ii proponrea Conse, Consul poste 8 adpte isu elentoue Ta circ ‘apslaor avid eu desis ter au proven dn ern eazl In ne acestea implied investi dase, ictus investiile mobile, sabe 336 prstres de servi fmscare sau admires de vals mubilare pe pitele de ESpital.Penru adoptrea aslr mr nemeite ind pe dspoaepessau ‘Moet sun mal pi favorable ect cele vigour fn deptl commit ieeet fr pve erases cculsi eapilunior avd ea destinaie fet teres rovenind din rien ese neesraunaninitates ARTICOLUL 58 fstul unico 736) (2) Arvo 6 maze tiger tepa saeee membre: (3) ea apliendapoafile nce ale legis face care stable © isting ve conduit na se pikese aces ste mse ce rivee ‘ejeafor su local unde cpt loa fest svete () de a adopt tate masrilenesesre penta a combate incleare aetlr le eu putere de eggs mamelr for sista, a spi a domenica A supraveghertprodenjle iostiuior Tinanvare de stb peed Akela a rele capita In seopal infra adminsvative sau satstice ‘ride adopta mur justifieate de motive de odin able sau sgwan public. (2) Prezemu capil nu adue angere posi dea apie esc prvind rope de stable eae sn compat cu rezeatl ast (3) Mice si procedaite menjonste ta aieatale () 32) mu webu st onsite un mij de derninare aia’ fi nicl © resngere disimulaa a Tiere cca a eapaluor 9 liplor, afl cum ese sects dln It arial 36. ARTICOLUL 59 (ost aril 73) {In camlin cue, to impejuai exceionle, cua captor provenind din ele teresa desta asso rovone su meni s provoace ul fave in funcfonrea unum ecosnmice si mosclre. Cons, hatrind ‘ajoritatecalfent ls propuncres Comisl si dp conslaea BCE, post ‘ipa fn ror ou ele tere, mcr de slope pen operon dens Inge lu cal icae ses se sum set neeare ARTICOLUL 60 (ost atiol 32) (0) in azul i care. in stuatite menionte i arcu 30, este considera necesito aun 4 Comunii, Conn a conertste et procera prov [ardcolut 301, ponte dopa i apr cle were espace asus Bens rnecesse in ceva ce privet circu capitalio pale. (2) Fark sada sting arcolat 207 np cSt Corsi maa adopt ‘miso in conforma eu peat) un sta membru poate adopt i abn Pallice grave in moive de urges mst asterl pies wna tre fh cera ce pvese cicuaiscapisltioe si ple, Coma qi cllae ste rembre sunt informe despre aceie mis cel ri Ia dt tie lo fe sou a Conia, nnd x majorite caliests Ia propunetea Conise. pte decide ca sia er inca et bp SS moc sau imine sie setae rejetimele Cons tformosssPalamental Europea cup ls (esa uate de Cons ‘TITLUL VI (FOSTUL-TITLU V) NORME COMUNE PRIVIND CONCURENTA, IMPOZITAREA SI ‘ARMONIZAREA TEGISLATIVA CAPITOLULL NORMELE PRIVIND CONCURENTA SECTIUNEA 1 NORMELE APLICABILE INTREPRINDERILOR [ARTICOLUL 81 (is aro! 85) Sint incmpriile cw pak comb inerie one scout ine ‘negra, rice der aster eerie ere Pott tert cepa ace anger soma in ste membre ea 3c ‘nas fet median sseangre sn detrares Snell Pill omane gimp ee ce: ayaa dec sv nds pee de compas de viezare ou wie ate onde anacorate: “Oy Tine su comulccS pret, comeriinre, devo tit (Gympie ss sul de arin {G) spe inrapourte cu partoct comercial, confi eg la presi cctvatn, ceisler un desis conan {C)conlnend inchs sonal de nceptres de te paren um ‘west suplinenae eas pin ttn frau In confor cu zal inl mu ele ca Sac aestrconracte 2) Accrued nes sl preset aril seal de "8) cu tote acess, pdt excepted a apie sie (I: pice aor ant cep desert ne nerds, Ghee deci su cto desi ale sce de nweprider; ice act comerat sav cara de pase concer are cota la inundjies podchi sav dtu de avon vIn pomevarea poe iShnic sau economies tpn fond cosunatrier'0 pate ees ‘etic but cae a) mu inpun intend fn aur resi care au sur indispensible 338 ptr atngereaacesor bite: 1) oer nreprinrirposibiaten de »climina concent de pe pate seoutcadvs pee produlor inca ARTICOLUL 82 (fost artcl 86) ate incompaiil cu pia coms inertia, In masur in cane a pas sucesingre comer dine satele membre. florea mow ss de ce ‘i sou mai mite Ineprinder a une pou dominant dejntepe pita comurs sup o parte semifestva scestin. Aesle practic abunve pox cont a special (=) mpunea, dest sa indirect, a peurllor de var au de cumpirare san ‘aller condi petal de wanoctonre (6) Timiares produc, comercllari sau denvoliet tebnolopice te \dezevntjalconsumstorir: (© splices in aporturte cu partenerit comercial 2 nor condi inegle la prosatiechivalent, ren sel aestora un dena cones (@)condioares cheer cansetelor de acepars de ie paren» nor presi suplimentre cae, pet natura Tor sau ie confomiate cu ezntle omer au leprae obec esto ona ARTICOLUL 83 (fst aricl 87) ( Regulamenisle sau diwetivele wile in_vedeen plicit prncipior review is aticolele 8 82 se adopd de ce Cosi, hand cu maja {liicala peopuneres Comise9dpconlaesPalsmentl Eoopenn, (2) Dispeitile peevazute la anal (1) a ep Scop i speci (a) st anigrerevpctre ntti prevete In aicoll Salis (1) $1 ‘warucoll 82 prin iste de mena § poral eu iu cominator (b) 8 determine noemele de apicare a acolo 8 altel (3), und fa considera neste, pe de ple, de sigur 0 spravehere ein De eal part, da simplifies pe ct psi contol sdnnisra (c) si precizee, cat exe cna domenil de api stole $2 in sitetcle ram economics: {G) sh defineasc oll Comisiigal Cut de Justi in aplicateadaposijilor revine de preter linet {@) si definessct tportirle fave legilaile interne, pe de © pane gi sporti prezentt seen, precum si cele adoptate tn lemeinl prezenlt sro, pede als parte AARTICOLUL 8¢ (fos arco! ) ind a nwarea fn vigoare a dispel adopate in temelal aio 83, sone satan membre hotirie cu privre Ts admisibilista inelepeni calor racic concerate eu priv Ia floes fm mod suai a. ue 3 oui: dominant pe piss oman, in conforma cu dep fr intern gi ct {porte oriole Bt 3 im spa ale nett (),precum ale aio cs ARTICOLLL 85 (fost atc! 89) U) Fava a aduce atingore aioli 84, Comiin veghezt ta apharea rin sabe Ia artsolle 81 i 82. a coarea un stat merbra sau din Shei I cooperare cu sure compete le statlr membre, care cord Speuine Comita invesighsnespresupusele cazu de tneleare a pinipilr ‘Renoste mai sus iy aaa incur const existenla nei felis, Comisia Propane mar adecvate perc aceasta cee, "Dyn eszul In care inal my Teen, Comisa consis teleaes pwinipilor prnr'o dese motvaComisa poate publicn decizia 9) poste hor sate membee st masunlenocesure peu remedire stl, ms de cece condi nore de pia Te ales ARTICOLUL 80 (fost sol 90) Uy fn ceva ce priest nepsinderile fate im propitte publich sveprinderie crore acorda drei specs sau exclusive, stele membre ot ‘opi i no-mentin ih o-misrscomtardnormelr qreazaul raat gh 1 Spoil clr prevzite aro 12a arco 1-89 “O)Inrepnderie crea sacina de a gestions sevice de ena st ete pein earcer de nanopores esupus normeler prezentit far sin speci normsor privind concwena, ia mara cae apliaren fest nore ns ned, ree suis fp thptrirea mii speciale care ica teat meredith Desvoltea schimburior cometcisle mu rebuie st Ne ‘stl ten mica conavine nreselorComuniti. (3) Coma ssgurtplicarea elspeiilorprezntla ancl gi adreseaxt state membre, fn cal in cafe este mcesar, dietvele su deszile ‘corespunatoore SECTIUNEA2 AJUTOARELE ACORDATE DESTATE ARTICOLUL 87 (ost stool 92) (1) Os exopiaderogelrpreviaue rexel tat, st ncompatilee pial Comont sjuarele scorate de Sate sau pn intermedi reursstor de tt {oe orig fed care denture sau imenin st dentureze concuents pein ‘Evocznea anit faepindert x sectoare de produ, In isa fn Cre ‘esta afc chinburl comercial dine state membre {Sunt compatible eu pst com (Ghajutoacte eu etree socal acodat consumatoio inva, uy com 0 cates i mh fie init a at orgie pods (0) stare dst eer pepo provost xm mtr a deat eveniment extuardiare: ae (©) share corse esemomiei unite regio ale Republi Fderae rman aestte de divtarea Geran, Inns in cae acess sun neces ens conpensrsdezvanjlr exons cased scan ie (3) Fuh emirate compat cepa comun (3) jou dein vores esvolaren conic regio incre rivet dt estos de snus imcoe ex un pad de pee oh Gk mut extem desea See {© sjtource deine 8 promovere resizes anit pois important de nee crea comin lei peru eel conor (6) ajutoarele desinate si faciliteze dezvoliarea anumitor activiti sau a snumorrepun economic, cal in cae aces no ade mine corr ‘Shimburr comers ino mis cae contavie insula coms (@ sjsorle dinate st promovene cau conervaren pion a cul cae aces ou aluemoifici conti schimburo Comer al once! in Comune nto masurd cre contain inresull cman ‘iy aie eaugot de joie able pn deste «Consul, cre hxc cumajoiate clea a peopinres Cos ARTICOLUL 88 (fst arco 93) (0) Conmisia,impreunt eo sale membre, veifed permanent reginurle ajuteorexsonte ase st. Cosa propane aesors marie ulcers zen vp ees icone {0) ln caal fee, dope prior In coved a sola si reine bse, Camis ont ch suo scott d'un sat su pei interned reser de st a este corp eu pita comun Tr confor carol BT sao aces suo este uzt nme abun, svat ote sspears iia solide ies cara ermen sabi de Cosi. face incre sal ncn a confrmeact deci otrmera tabi CComisa saw once al sa in caus pote sea dct Cuten de Juste rin erga de lariat 72627 Terre un st ments, Consult i unite, poste deise fn autor scot sad eae unease ocordatde scot st webu Ne sider compat a pis comand prin derogre dei poi ancl 47 su de a replamenele revazue it aricolal 9, ca ete sel dit ete jst de inpejrr exceponil. In cz car nee cst jt, Com a nat proceduraprviral I pial papa cin green net err adress. Cons de sat in cava va avea ca elect suspends proce Imenjonte pn nd Cons se pronuolsupe cesta r ‘Cole aeste, cz in at Coal ms rong in ermsn dee fo ai ea fonplarea cee, Comisa hata. (3) Comba et formal n tony al you ai exes obser cu priv ln provtel are urmirese st istui sau sl mode ajuoarel. fn czul [tar apecae ef un projet nu et compaul cu pia comun i conforma Gh lopurpit aneot $7, Comin ia ra tedraee pocedura preva italien precedent Inte de pronuares wnat deci fae, sal membra in ‘hack pote pane fa apiece misuriepeconizate ARTICOLUL 89 (fost aticol 94) Consist htrtnd ev majorite califca n propunren Comisi aplicd orci organism pein care un stat mem, onuoleaa, de jure sad de faci, coordoneuzt sau infueriaza It. mod a semi, direct sau inet, import say export dine sale mere "Rccta seal, de aemene, tonopolrlr de stat neednte ttor. “PSs membres abjin del once mise nout care coneine prin ‘menjonate in alineatl (2) a eae reseinge domenial de aplcare a aioe Gara refert a tmericre alo vom a reser canative fate sate Bf caal uaal monopol ea caacer cometia care implies relementht meni 3 promovete desfcecs i alrite produslor ago, ebui s8 se ‘Sige, tr aplcaren presenti arco, garanecivalente pest aveal de ‘Scapur afr de munch per nivel eet al produc irs SECTIUNEA 4 CAPITALURISIPLATI Anticola E6 In cad presen seta sunt intersze este ati in sea ce priveste ciruljiaeapatorir cit pli ne tatele membre 9 ne statle meme si fariene ‘iol 457 1 Atco 11-156 ns aduceatingere api nile sexe a resco in signare lr 3 device 1993 in tml leit najorte sau a legisla ‘Uni adopt cu prvi la eel eapanilor cite sau provenod di i tere snc cind acer inplich ives dete, incusiv investi mobile abv, pest de eri nance sau admire de valor mobile pe picele {ie capil In ecea ce pivese resoileexstente fp tems legs! afiomle {da Bnoma si Unga daa respectva este 31 decemiie 1999, 2 Lape sa legen adr eurpeant sable masurle cu priv a crcl aptly ce su provennd din etter tunel cd acestea imped ines ‘Get, inclsi invesiile iobllare,sublive,pestara de servi naneioe Stu admire de vlor mobile pe pict de expt, ‘Prlamentl European si Comal depun eforturi entu a pune so poetic biztval betel etl 8 euptalarilor Fe stele membre le ee a 0 ‘ead lt ai ampli iis ade tinge altar dispociialeConstitu. rin droga de la lineata (2, mio Lge sao Tege-cdra european ¢ consis poate sbi sar are £4 consul un ecu deg Unni 18 ‘Ses privete Hbwaliarenmigeilor de capa ete sau proveind in ei Lene ‘Conia hoge Tn unainstate, dopa consular Parlamenus European Asti E58 1. Antioll I-156 eating dep sateor membre: {aj des aplica docile pernente din eile lor fiseae care stable © 3580 Aisin fe combat ae mse gsc fn acai stsic cu pre Ia teed sn oa unde capital investi (oj de a aopa tne mise reese pert a pica acne er 5 exams sel anon ea a oa pel 3 ‘nstuiorfanelae dea sabih procedon de dsr miei Se eat pen informs admiral sa ssc or ea ha mast Jet pe ‘on dere rb is ih. 2 Pret sete mu ace ager pstitii de pice reson a ropa dese cre sm compan eu Cons. “ Mise i prose pease fn snes (1) (2) moe sh onsite un milo de drimnae arbitra o rere diimul eu privie la iber ela a capitan pa, ap cum et deft co 56 “kn absent leat sau a eitcadu eaopene prevazu in arial 11-157 sligetl (3), Comist saben an dei europe a Conis! n emer de te nd a data solr exprimate de cbe stl men ez, Cons Poste adopa 0 deceie earopeans cae 8 isnt ca isu Mise restive $eoptte de un stat er fs do rte sa a8 de tm i tse onset ofr Cone ccna le 8 fe ate nao Conia trie in nai, nce na stat membee Arcola 159 Atuno ad ia crcunstaneexcopionl,cicuaia apse provening din fail su destate acest produc sau amenng produca cu prave Jn farcioaren Uniunil economice i monetare, Cori Ia propunetea Com, ste adopts vepulsmenc sau deco curopene Je induce 4 misilr de protefe pen file tere pesto period de pa Ta se luni ca atl de sist sie eee Comite ip cre i Cen open, ‘Arcola -160 unc ind exe necesar pentru realizar obietvelor enuf in aticoll 2st aes pee eens a aaa cee, rea combarea actstor fenomene, legen eropcind defines carl” masulor Ssminisrative.pivind revise captalanor i plfile, cam ar i inghearn fonduror, 4 actvelor finale aut befell seonomice care apn ‘eroanslr fice jure, ropunor sau eniilor nea, care sm In poses seustoa sau dai do sca ‘Conia propueren Comisi, adopt regulamentle sau decile exopene de pare in aplcaes ep saropene menfonate in primal parr “Acele merione in prezentl ato sonia disposi nese in matric de garni jr. 351 SECTUNEAS [REGUL DE CONCURENTA Atioll 6. 1, Sant incompatible eu pina inert si inerse oice acordut tore ining Gece de ssi anterior ovis pact conceate fare pot peo ome dine scl membre cae su ca eet su cect rpc, resttngren sa denatarea Concent In inrinlpest mere, Inspeca ete eae carta a save dct andro a prejrior de cumprae sau de vee sau a allo cond tarmac: (t liitares sau conolares produ deste, a dezoti enice sau a investor {© inptities peter su suselr de arovizonre, {@) apres tnor cond negate pest eben i rsporurle cu artnet comercial plas pe acest pe port concur detavarakse: (©) conifonare inh contatlor de acceplarea de ive pane 2 uot = supine care, rin patra sa conn zal, romero algae bet zest contract. "feos dail trie in eet prezeaula arcol sunt nue de dep Suto cet, lneatl (1) poate deca inapicabi ric sor a catgor Ge corde fepeer cel Gea en ner de dein de soir de rere titel pote conceal su eat de pact consra ae contibule ‘a ionbunten produit sav 2 dibutelproduselr 63. promovich rogel ehie na econ, e2srvdndeonsimaorior © pate eal dn rofl reat at (@) st inpunt intepinderor interest esti care sun iispensaile per atingstea scx bist by at dea inepinderor posta Je a linins concuens pen 0 pate subsoil a prodslr nem ‘Acta 162 ste incomplete intra fm mira fn care a putea afoot omer ne tele membre, oie abu de poriie dominant al ula S00 ai tlt teprinde cau pie rae su pe o pare svar acest “Acetate shusve po conta speci (@) imponeres, im mod dect sau lade. de pri de vinare sav de cumpicire sd con de uaszacionare inchibile, 32 (b timires produ, destacert sav 4 deol tence i detrimental comumatoior (@)aplcarca_unor condi inzgsle In presto echvalen In rpomrile cu prtenei comercial land pe asta pe poi concur dezavanaoas: (2 coutifonreatebiecoaractelo de scepes de ere prtene! tenor presi suplimenare care, ein natura sau conform WANE! comercial, Ua TEpitt cx abletl senor contact. Arto 163 Consul propunerea Comis, adopt egulamente europene de pune In pliers princpilr prevzute fn srcle HL-t6l -162. Cons horse {pa constr Pulentull European. ‘Aces regulamente au rep sop, n special (4) asgure respectra irr previzute io ariel I-16 slips ($n atoll M162. pin isuea de amenal st ponli! ea (@) si determine modaliie de apie a ant. LU-61 alist (3) aad in consderarenecestate, pe de opr, de a aigra 0 supraveghere ecient i, pe ‘dea pate, de a implfea pect posi contol admis, (c) st preieas, dk ese cand, demenial de apicaret dispostilor aU 161-12 in dveste rrr economice; (Gs defneasot voll Comisil al Cari de Justi a Usiani Euopene in plies dispoatilor revizute In peel paragra (c) sh dfinsnieraprtare ine leisltilestatelor membre, pe deo pare Go ala put, dspoaiilepezentl sec precu oglamoteleearopane {opiate in aplicare peace ato Arcola IE-164 Ping I nara in vgoae a replaenteloecaopenealopate fo spliesen at ULIG3, autoritle selor membre hori cu pve la admsitten Injelegeior gn explostaeasbuziva a uel poz dominant pe pa iter, i ‘onfrmate eu drei ftrs eu aclu IG, spect aint 3), 6 riot I-62 Asti I-65 | Fis ace atinpere a I 168, Comisia veghase le apliarespenpilor state neo Tor 9-162 La cere uni st membru sau din fea fn coliorare ci asorte competent le sate membre eare faced stan, Comisia investpheaed presse earn de nese a principe ‘enone mal sts: In eae in eae con exnena sme cles, Comise ‘ropune milose sete pein cases iets Bact incilcrea meio in alias (1) insetear, Comin atop deci eran mia de conse nde pci Comite Sar ees pone aurea stele mentve sl mesure necsae pat Peetstacs stir mira se err condi fi modality deaplicare Te sabe “Som pote ads vegulamente copes piv epi ecard cup cra Coils hotest conorer colt TI-16) a dlesprugrat ice) Aolu 1-166 1. Ince ce privet intreprinderile public inprndeie cto Te acon kept spe Sau elie, sul membre nu emit a mena nc © masa ‘omar Conatiil, n spesal aco [t alpatl (2) 9 ater M161 = Tm169, 2 lrepcindeile care av misinea gestion service de interes economic general sat ene preinid erate de Taopol fiscal sunt supuse dispar Const, in spetl regalo de concuena In misma In are aplicareaacetor egul ni inpldie, de deep sow de fap, depres mish spect cae loa fost ferent. Dervoltre schinburlor comerclale nu webule 2 e afecat nau cae conta iteresor Ui. 5 Comisiavephesa Ia plicareaprzenll aio adopn, dae ese cal, repulamentele su decal ctropene corespunztoare Subsceinnea ‘Ajutaareteacordate de state membre Aicolu-167 1. Gx excepfinderogiiorprevzate pia Const, sue incompasile cu lo nena tatleacrdate deste memes prin intermedi resrcor losin sub oe forms are densreae su smi st enaureze concur, prin fverizarea anita eprinder sau sectare ce proc, n sia in care costa seve schimburle comercial inte ttle membre *2. Sant compatible cu pial inter {a jtowee cu caracter soll sordateconsumatrilr individual cw condita cs dase fe ear irk dsciminare determina de oginesprouselor (by ajoxrele destin compensii pagubelorprovcate de alam naturale saute evenmente extant; {@) autoarele acne economiedsnumitorreiun ale Repub Federale (German, lect de dvzrea Geman, psu fn care acest necesire petra conpensies deaavantajelor economics eaurste de acess divisre. Dos Sins ni de ls nara in vgoare Taal de insite a une Constiui petry Europa. Consliu [a ropuneea Comisie,poste adopa 0 deci european de vogate acest ere 3: Po considerate compat x pia mera (Gy altstele destin favorizezederveliarea economic regivior in care 354 sivell de ti et norma de sau sau cae ein Ge sed enrem de ret, precum nivel de at din regione menor tn ‘roll I-14, avioduse fn vedere saa or ebtwl, econo socal, (©) sjuoarle destiate sf promoveze rezaea unui poet impede ‘eres european comun fa 58 femedizs peut gene ale erm a it member (e) shuoarcle desinate $8 faoriteze dezvollarea smumitor activa sau sanumtor regiuni economic, dat aceten mv modick cml schimburlor omelet sur are conravineinteesulul com (a) shutourle desta ss promovese eur gs comerve pris, dach acesea pu modifica condi schinurlor comercie st le concurenieh ia Unune, fn eis are conten ners oman (c) cele atepor de ajatoare sabi pin regulsment sa deca europene Mops deere Cons a roponetea Comisi Ancol 168 1. Comisis, impreant ou sttle membre, verick peimanent cegimul ajuoarelorexiente in scest sate. Comisa propane acesorsmasunile neste Gerutde dexvolarea tepaa sau de functonarea pe itn. 2 Ja azul fn eure, dupa ce parlor Ineresae tsa solic si presine observa, Comisn conta t8ajolorl sonst de un sot membre say prin ‘temo esuselor dest ma este compat cu pita eral in conform co toll 167 sa cd acest autor este liz! Ta mod ably, seeasta dopa © esac european de suspendar stu modiicare 2 jlo de ce st ncaa ln a eenal subi ‘Dac stl mem in aux mo se conformer deci euopene in emer stabil, Comisis sau uric al stat membru seers poate sesze direct Caren de Jusitléa Ununi Europene rin dergare de Tn amticoele I 360g I-36 TE cree unui st membres, Conilpoate adopts fn uranimite 0 die uropesnt conform ella un ajuor aordat sau care umount fe cord de fle acest a ebuie se consierat compat eu pit nena pin droga de in arco II 167 amu de la reulamentleearopene previzue in ail HITOD, cao ate de decal ese ustiieaa de crumsani excetonle. In eazl ‘aren legitr cv aent str, Comin a nifenprocedr preva presen Anca primal part, cerea adesait Conlin de ire sat. membre inerest are cu eect supendaea procedurii menfionae pind iad Consiil se round spr acest, ‘Cu toate cesta, in canal acre Consul tase pron in tere de te an eI inoucerea cere, tirage Comisia 3. Comite lformals de cite saiele membre, fa tinp ul pemra 2 prezentaabservaile, cu privie fa proectele destiate sii su $8 modiice Shtarle. Dies aprsaes cl un proieet nese. compat ep Hea onfocm at. TIIG7, Comina nia ie intsere procedurs previa limeatl (2) din peezeau ancl. Stal meu interesat mt pte pane 10 355 pint mise pecoizate nine de sdopacn wae dein ial, {Comba pote dopa reulamen ctropenepivnd cules de ajtoae de st abt de Cons, storm aol E16 ound excepts def oceduraprevazu in aliestal (3) din prezentl aca Atclu 169 La propunetea Comist, Comsiilposte adopts reglamenteeuropene petra spicata aieoelr M167 L168 $1 pen sabes, speci. coniilor ‘dap a aeoull H-168 aia) ys enogoriir de sjusare ear pol tekceptate dea procera prevazu i alot mena Cosi brs up consltaesPalamentll European, Anes 3 ‘Tealtul de aderare Republic Bulgaria a Romina Uniamea| Europeans (exuase) Anexa VE Lista meationt arco 23 din Actl de aderae: "abs traitor, Romana “raat einstuire« Comunia Europes 31968 R 1612: Regulamentel (CEE) al Consuls 161268 din 15 getombrle 1968 privnd liber cculi a leoror n cad Comanai GO 257, 19.10.1968, p. 2). moan ultima dat prin ~ 32004 1 "D038: iretva 200W38CE > Parlamenulsi European si a Conlin dn 2942008 GOL 158, 04:20, p77, 31996 L 0071: Birectiva S67 UCE sParameatulai Buen si « Costus ain 16 dcemrie 1996 prvi dataarea Iver in cau pest de servic OL 18,21: 1007, ps $2006 10038: Dieetiva 2004/38 Plamen European a Cosas in 29 apie 2004 privind repel la libera cea ere pe terri ttl Ieme pnt cee! Unis a membrior fier aestora de modifies Reguamentlui (CEE) 1612/68 de arose & Dretvelor G49 CEE GSICOCEE, TOISWCEE, TVIANICEE, TSSNCEE, TONSICEE, SASGUCEE SUISOSICEE i 93/961CEE (JO L158, 30412008 p77), (1 Anicoll 39 5 aricoll 49 primal pragraf din Taal CE se api pe eplianumai cu pve la libera tela’ error a Mera cui apalutior care presipune crulaia enparard lurtrlor, satel cum ste iis in aueol gin Diecdva 9671CE ire Ronn pe de © pate, $1 Sica dine actusele sate membre, pe de alt pate, pen caves apich Aispozitile anata laine 2) (1) (©) Prin droge de a aticolele 1 6 din Regimental (CE) ne 1612168 gi pnd Ifill pease de oi ani Gop dats adr, actual tat meme "Tel nega Tat powe const pe pisos woh a Iau Eagan inosine) 387 vor apn masr de dep ner, sau mas rele din ard bilateral, ce Toyltheteil acces aris oma pe pla ft oman in Recae Ginacete atte Actuale sive membre pot cont spice acese mis park {npiren wei peroae de cnt ani dos aa adr ‘esos fominy exe mance fel ft-an acta ist meme Is da desi eae sum nd pe it foe de mca pon o proud netarapi eel pin 1 an vor putes benef e Aces pe a Fre mane in aces Sat mem, dar ma pe pia fore de mined din elie stale membre cae Spl mae de ap itr Resorts ronda ami daphaderare pe pn fel de mune dnran seni stat membru pend. peaadérlnerpi de pan 12 hn ener Ae acces wept Resorts oman menfonl ls pagal dies il ween de ma us Incteazt st beoefiiene de drepniecurine fn acess psa ncaa aCe pies volun pif ors de mune dn acts sat membrane. Reson roman care rues egal fteun act at mem Is dt ar sau hora ip care se apich mise de ep inn a Sm, Smit pe pia ot de mune din aes st membre penn 9 perioad de mat inde 1 at na bene de ace rep (G) nant de sil peioades de ot ai dup8 data eri Conia sectamineal aplicareadspaiilor trast sabe ty sieatl (2). pe asa ti rapot al Come Ls nchlret ae examine dar mu ms ria de fri peoude de doi aid ata rr, stl tne membre otis Con inal cae fomimul apie msrile de dept ier sau qs rer dn scod Bilateral. ov fear apis fo vor atzlete I~ 6 din Regs (CEE) nr 162% i pe sete nisin se aplic ariclle | 6 din Regular (CEE 16136 (@) Lolitas Romine poate fet o ol scxamire fn set az se mia precede meatal etl (3) scare web Incl cme ak lr armen sot npr oma. (3) La sti prise de cnt oh menfon Is alist), um st ‘membr eare mefioe mis de rept inter su mas care ezl acdr Bates poate continu az are pe i fot de une’ in respect Skat membre produ sau exits cal hse pods por seve,peu | Si emis Comin apc sce pk fart at pao fepran dea dats eit np uel se noted, se apc alle |= ‘in Reglament (CEE) a 161218 (6 Pe prc pron de pte ani de I dua adc, cele state membre tn care in tami alent G3), @) su (3), se aplicd aklele 1-6 an Reglamentl (CEE) m-161268 eu piv a resorts romin cre n aceasthpeiad, eitreaehpemise de runs resotsunier Romi scop ‘montonsie ver face acest su nod sora (7) State membre tn eas n temeilslietlo (2), (4) sau (5), se aplica aviclele 6 in Repulse (CEE) nr 161268 pel estar 88 ¥ romini, pot recurge In procedure sbilite de ps Mig proud de spe ani dea dat der, Incazl Ineae nun stat emu menjonat la prim para se produ sau se prevede producer unor pert pe pista fre de munca care ar plea Iotninga grivaivlul do ral'sau nivelal de weupare 4 Toner de mun fate Suit regione sw fn cara une profs, respecivul st embed informe CChmisa celeste membra ca pric Is acs] furniverd scetora fate fetalile Pernente, Pe bara acsior informa stil membru poate sais Comin 8 declare supendaen, tll supa, aplichi rtoastor |= Gin Regulamentul (CEE) ne 61208, In vedere norma snap vegies ‘nade profese respective. Comin decide cu priv Ia menial de apcare duran stspendi!intesmen de cel mult doud Spumdei de a primcea acest folie g notifies dean Coniiu Tn fermen de dou spt de a ‘opie dein Come, rice sat membre poate soll, Conia alae Su medicarea decile Tn trmen de doud siptimin, Cons hate cs majorite cafe in pivna aes sol ‘Un slat membra meajona In pein prapat poue, ia car arpnte i cxceptionale, st supendeapicarea sioctor 1-6 Jin Regaamentl (CEE) T6168, drs ulterior Cnet once moet (@) Pe data suspend api aioe 1-6 din Reglamental (CEE) o 161268 i temeia lnetelor 2 5517 de mai sus, coca ce priveste dep ‘sembrlorfarliloe Merion dea asco un oe dene, se aplck aca 25 cin Drctva 20D4/5CE in Romina cu privie fests aculor sate tecnibee 9h tn acakele sae cmbre cu pve vesorienGit omdr fe Urstorele con ™ soul un Tero descendent aestora ere mu depts vista de 21 de tn shu cae se af in inelnren actor, care laces legal impretnd Icritral pe triton tat membre dada, enciigs up dea, {de seco mda pe pit fort! de mmc din ia sat rrr. Aces dsp se aplict membrane! unl lncrtr cue a fost amis egal pe pa fos ‘de munet din ace tat membra por pros de mal putin de 12 lun “Totlunui uci descendent eestor eae nu depaese vin de 2 de ani sau eure se aft In Tavepaeea acest, care louse Tegal impound c inet pe eto tt memo a St lear adorn, da nest pesto de spire a uspoiilor andor stable mat sus Benfica de feces pe pina foe de manct din respctvl tat membru in czul in ear a0 Toei in ae! stat membre putin opsprezece on sa din al ellen an up data deri cicare din ace date Ierviae prima in dine cronlogc. "Acete deposit na ade aingere mrilor marae, iniferent doe scot sin de rept intr sou rent din cord tral (©) In masa in eae anumiedspozi cm Dietiva 200838CE care pian sispsiite din Dgectva683601CEE" mu pot disci de cele din Repulamentl (CEE). 1612166 a eon apeare ete aia in tercal simatclor 2) (8), Romina actaele sate membre po derogs de a sete oso Inssra neces pen a apical (2) (8), (7}9h(8) (10) Tn toe esl care actualle ste embed sur de dey ier sau ele reall din aor iste, in temell Sapoais tegen abite mai su, Romina poste mean in vigoate mist xian Iason Drive rsortsa stat sau statlor membre case (In cul tn cae apicarea atcolelor 1-6 din Reguamensl (CEE) or 16128 este suspend de ele orcare dn actuiele state memine Rowen ate rege la procedure sable Is alinetl() in cecase pcre Buk casts ped, permisele de munch lire de Ronin seurgetle Bulgarien scopul mostonisri se cibereasssuomat, (42) Orie seul sat membvu cate pica mit de dep inten in confomitte {lie 2) ~ (3) (7) =}, poate tess, in pleas depletes Herta de cieulatie mat mate deci cea existent ln dat errs loos scesul pln pe pat Trl de munedIncepind cal trl a de) Gat ‘deri, ois acl sat mem care aplcd mur ddr ney peated orice momen 8 splice in loc acesior mas artlcle T6 dis Reeenea (CEE) ne, 161268. Comisa ei informat eu prvi sce semanes dees, 3) Pen a face fd perurtanlor grave. su, rscull produces anor 'serenea peur tm anumitesetoare sense de servi depe pn fre ae murs din ees ste, care af putea apes in ante reswnl ce wines rst arsnaonale de veri, ate cum exie tid fn waka Taig Dirccive S97/CE, si In miss tm cue aceaea apc Ure creas lueitoor rn intemal disposititortaatort stbiite mal ss; ae tpt intern sa eee care ez gin aeord bierale; Commands f Aang og ern, dup notiicares Comsiede ln arco! 39 pimol parapat din Tata EC in vederea lini. in cortex pretr de serv de carcsovetae sabe a Romina, a circus! temporare a lucraonilor al cor top de a ens (Geunania Ausra fae objet msi de dep inn Lista sectouelor de servic cae por face obictal accstei deroph este mates tn Geeman " Dict GBOGOCEE 4 Conia dio 15 octombrie 1968 prvi einen sci dew eu cl oer Conti pen rua ar oe ‘amie sesora JO 1.257 19101968 op 12) decid sll cnet sna da pn Aca ie aera din 2003 UO 13362592008 por 3) 9 eae din 30 snle 2006 pin Drectva 200USHCE Paanena, Eucree a Con GO 155, 304 2000 pap 7) 360 aad NACE, ov ence wT ‘spe conrare Ta aa | 4, ee detvdth enumerate tm anexs ta Sesoal Basa SOonIce SSRIS | HO sto SF liar sieeve SET na Ra TTS de doorul erie aT THT RACE ow aS Or “ Aispozitii eontrare AT Oia ‘icra rons nares] 267 a somone hat Sa aan PET TE Beat SST aig comes [7460 seni dete = clor —[ 7470 sient medicals domes [85.12 Savi de sssen socal fad [ 8537 og de Ia setizol 49 pina I mass incre Germania eA dog de acl prima pognt din rata CE In conforms cu parapraele anteroare, Romani nau ecient dpa aie Com it sop ares eet det mu pte sac eet rene norco pe oc are conextl pos tne de Sev Stoo Gana Aut Renna eee deo cl oxen Ss ‘na Tattle de aera ws eaeaetes ates “C4 Aplcse linestelor (2) - 3) 5)» (12) poate aves eft comin pe pata fore d munch din oot undp seca resorzanior somdn pe pa or "NAGE a ie 319903: Ropu CE) al Conia 309700 a » cmb 1390 pv eats si 9 sclor economic: ery mn ft moon same spt 0 3, 4101990 nn coo eon aha nn 30038102 Rogan CE) or 1600 Pafoment oe (Conti din 2992008 101.264, 31102003, pp). 3a culole sate membre msi reictve desit cele exsente In data semaart “io de dere irks aduceatingere alc dspontilor stabil aieaele L 13, i urs vce prods in care aplich tte de drepe itr sau cele cre raat Ain eon birt, actual sate membre sunt obligate curd un aament preferenl, n coca ce pivege asst pla fret de mune, usar care Font resortan a saeler eben compara cuca care st resorts anor tet Lorton igen rome fail eestor, care locuiese i munces legal ‘nai alt same sa Herter) gran care provin din celle state Imembue famille aoeoa cre lcuoue# muncese lel fb Roma my pot rt n cont trace dest ci provid din ere eae oes $i Ingen in acest sot membeu san Romanian afd de aces, Ia epee Prin preter comasniar, lear iran provennd diner care [Gouise s sunces in Romina ou po benef de irtament ml avoral ded ‘esos Romine. |. LIBERA CIRCULATIE A SERVICHLOR in droge de lt artol! lineata (1) din Dieciva OVDCE, cus ‘ninim ab compensiii mi se aphea ta Romdnia pind Ia 31 éecenbre 2011 Romina asgur ed somal shu de compersre perry investor! prvede 0 ‘espigbie fn vaoare de minim 4 SO0.EUR dos I amuse 200751 pan a 31 ‘ceric 2007, de mins 7000 EUR de in 1 janare 2008 gt pina fs 31 ‘lcembrie 2008, de minim 9 O00 EUR de fs 1 jane 2009 pan 1s 3 ‘lecembrie 2009, de minim 1 000 EUR de fx 1 anuaie 2010 $1 pint Is 31 Sscembrie 2010 9 de mines 15-000 EUR deta 1 inwarie 20115 pnt Ia 3 ‘decgmbrle 201 Tn cus proud de ani, se state membre fj mentin dep de 2 u pormite Rstionrea uel svarsnle 8 une seit rodney de lve tii pe ctor cesta inca in cae ttn ct rexpectva sours fue est, inert trun! in sistemele de compansare pein Inveior Feouposcue offal pe terial starulut embry In eauzi in Yederen scope ‘ere! dintecvsmumul romisese al compensa cuaeuml mini previa. Ia siol seta (1) ain Detva SVBICE. 2. LIBERA CIRCULATIE A CAPITALURILOR “Treat privind Unianes European, ‘rattle asus Comat Ewopene. (1) Fea alice aingere oblgailor previzute de watacle pe cae. se ‘memeiad Uniunea Euopeand, Romina poste refine fn vigoare, imp de cic fan del dts adi, resrefile sabi de leita sa, existent la moment feronidt tatu de ade, eu pve In dobindenpropritiv asupea se ‘ernurilor pentru regdine secundare de ctr esr satelor membre sau Sttlor cae sunt pare In Acordlpivied Spal Economie Euopean (ASEE), ‘eezsden a Roman, precum side ctesetelile cost i onformite ct FEeslaga alll stat membeu sau a unl sit membra al ASEE care sunt tbe nin a sucusla su reprezeta pe tetra Romnsh. Resorsanflor sislor membre gi resorisnbier elor care sunt pat: la Acordulpivind. Spal Economic ‘European cu drop legal de rides in Rona aise api dispel praraulprecedem sav oie ale ome st colar lot decit ele tare se aplics erie omni "@) Find 2 aduce ange obligor prove de watele pe ca se ‘emeiaad Uniunes Europeans, Romain poste meni in vigor, tip de sete an de [a data ade, cesicile sable de legisla s, exons La momen ‘chai wtsal de aderar,privind dobndres propiii asupry tren prcol, paduror 1 trenariorfoesre de eu rsorsanisatclor meme Sau a statelor care sunt parte la Acedal piv Spatul Economic Euan, precum gi de te soit consttte Tn conformist ch legis ‘membeu Sau gun stat parte a ASE eae nu sum mc sti, nt fret ‘in Romina, fn nici un cz, un cen lun tt mem ru poate wat lua favorail i ceca ce piveste dares de tren agrcolspsduri sy tren forestier ect a data seri Trawtl de derare sau posi waa in md a rest det 3. POLITICA IN DOMENTUL CONCURENTE! ‘A. AJUTORUL FISCAL 1) Taal de institute 2 Comuniti Euopene, ll VI, epi 1 - None ving coneurenta (G) Flea ace singer diposiiee acon 87g 88 in Trttl CE penta inwepcndenie iro Irs dat conifetd de investor permanant ino 2008 efvorzath sine de 1 fle 2003, Romina post continu sf acorde seu de Smt pe pratt i basa Ordon de Urgen Govern 24/1998 privindregimul zoncordefavrizate asl cum fot modifica pentru 3 zone defavorzate (Brad, Vale Ju, Balan pind ta dat de 31 ‘decemre 2008 ius, “pentru 22 de zoe dfuvesizate (Comaneq, Bucovina, Akin Tepe, Flips ‘Cepula, Alben, Sela, Mors Rovina, Rases Montana, Boess, Mois Nos ‘Ann, Baral Apusesi, Sict-Nuces, Bod. Sunes Dobrei-Vadu Chita Popesi-DermiAigd Ip Hide-Sorde- Sibo-Balan, Sirmasag-Chiey-Bobot, Bala Mar, Bor Vigeu Rod) pn daa do 31 decombrie 209 inlai peru 3 2onedefavarizte (Cue, Zimcea, Copa Mic) plat ia dat de 3 eceniie 2010 els in esol oni ojala ete covdat peru iventi ego: ensiaea et aunt ase! de autor felon u poate dep nivel de 0% din echivalentul net al sorta. Ase plafon poate fiat eo 15 pune 383 procentusle pent fteprinerl mils mili cu con e intestate oa ee jou nu depagesc 75% peal in eae inreprinderessciveaz8 In secterul auovehiculeo jurul toa au poate dep dn cost eg ale investi, "periods poar alae jor are ormoses incl in plafoancle rai sts metionate incepe Io 2 lamar 2003 cae ajutarele cert prite pe tas proitror cae prcel aceasta sunt excluse din ale Ap vedere ealulritajtorle 1, se Hoe seams de tote ajuoarcle cordate beneiiarlu eu privie a costul eligi, inclusive ator cert Prim alle scheme indent dac jor ete aot din suse locale regional alla sau comune; eNcogl lil sant definite fn bara Orientriorpivnd aja mans revi "ostileligiile cre pot lute in considerae sunt aeeen eect fie 2 tombe 1998 (dts nr In sigore a scheme prevate de Orconana de ‘Urge a Guvermiah ne. 24/1998 prvindveglmul sonelordefivorizat) 3115 seplembrie 200 (by Roma va wansmiteComise: ae dous ni de fs dts aera, iformail prvi todeplinre conditilor stabil mi wp La sft ui docembrie 201, informatie prvi Ta cost etigibie ale investor eles sported cite benicar pit Ondonsnel de Urgent 1 Gaver ni. 24/198 privndropimolsonelordefsvorzt, ssl cum a fast, ‘modes priv a vleaea ttle ajuoruu prt de benefcian, precu ~ reposrtesemestiale privind tmonitraares ajo acordt benefciaor din etoralstoweielelor (2) Trade inate» Comnitii Buropene tidal VI capt priv concurenta (a) Fara adc lingeredepoitlorarticollor 873488 din rata CE pena Iinvepindenit care au sermat contacts comerile cu alminisatile zocor ier nant de | ue 2002, Romina pout comin s corde sat de a plats redevereloe in temel Legit ar 84/192 privin egal zoelo bere, asl cum ‘ost anodiiud pnt la 31 decembie 201, fn urmatstele coi aor detest scart peau ives regional: fests nla a aces jor regonal mu pate dep! vel de SO% din civalentl net a ajtorl Aeasplton pote iat pen Tepe tit milo cu 13 puncte procentale, cu condi ea inesisis ne otal Norme "nina © Comancren Comic Cala misc pind jueral seroma po pce made inves JO C 7,193 2002, pag comer ste ‘Sina fo mica lua dat pbs in J0 C23 111208 pe 3 “yo "7s, 103.995, ap 3, eden asl com a fost mode wine da 9 bean 10 2255, 99.200, 8. on ote dopgess 159; “near cae Ingepindreaactveaa fn setoulautovehicueo! stor total a poate dpi 30% din corre sige le investi ™pesoads perry calle sor cae me fe incu I plaoanae smu sts menionate incepe a2 lanarie 2003 ote sjaoael cert prime pe ‘sz poftnlo eae reed aceasa aaa sunt excuse dn ala Tin yederea aul suru tol, se fine seams de toate ajarcle cordate Beeficaruli cu pivie cost cb, chai de jeu ear pan ate seme i indilren dacs fost acordat din sure Tole, Fegionle, nate sau emit ‘tose elie sont definite fm bara Orintilorprivind ajar tons region ~ cose eligi care ot flute In considerate sunt soos afc fre 30, lac 1902 (ce dts rr in vigoare assem previzte de Lege nr. 841992 Privndrpimulzonelo bere) 1 noiembre 2008 (©) Romina va uansmite mise: i ia ot dai nor vind Tepes consti pin sei a dcemtrie 2011, nforati cu prvi a costes ale investi, ec suporate de ce Denfica pxrvi Lepr $4/19 Privnd regimoi zonlorIibere, ase cum a fist modieats, eu peivite ‘alas toult'a jurul pam de beret rec “spose semesale privind toitorizarc jurul scordt eneficalor sin sacl auovebicullor. , RESTRUCTURAREA SECTORULUI SIDERURGIC ‘raul de insure @ Comunitii Europe, tidal Vi, capitol = Norme privnd concwenia, (1 Fira ace atingee arcoleoe 87 gi 88 din rat CE, jurul desta seorda de Romina pent resructrarea nor pr specifica ale industriel Sicerursce romano Gin 1093 pnd tn 2004 exe coir! f1 compat pi cm ub oni co pereada provi It aicoll 9 alinatl ($) din Protocols) 2 pevind produsele CECO Ia Acordal European nstuid 0 asociere ae Roms, pe de © "nla enc a Comnicaren Coin - Cal mazar prvi tml ‘elon per rite ade aes UOC 0, 19.030, a8). cancel Sy et odie lima da patents 10 C263, 111305, ap 3. “Yo C74, 105.1998 pg 9. ener sel cum a Tot modes hima da robin 0.258, 992803, oe as parte Comuniile Earopene stale membre ale sesso, pe det part 2 ost ‘yn deci 205 edie sate tn pogrmsl sional de resrvtoe i in plane indivi Je aera burn chor fos exits protocol menfonatstcir Sin espsate nara perendes 2002-2008; rset sbite dc prtenice spc stn apenicle A sunt Faun ne ace a plist foe nium jor de st combat icant sue nh Subnet programa anal de resrucurare def 1 itm 2008 p31 decembrc 2008, fui prone de estuctrae Sr se ated sa plate mols omese ln uo esa pen estar dps 1 desembre 200 fn sens peer doi a Ipendisat A pein ajuor Jes pena estucturae sefelege rie miso Rind soit sderice cre Conse jor de stu I nels atta Se Mines in Traul CE cae mu pote considers compa x ih ‘tml coformitec regis obute pte nC, 72) Suet pen spit jor de at cal programa roménese de ractustesiderpel nam sot enmerae in peek A pres | (Gncominare denim sola beater (Gy Ressturren tru sera omnes, ase cum ee deci in plana de fcr india se soetelr bereft sn programa tora [e"rearctore cola cu condi sabe de. reznste spot In Spendele As cele cl tie dade I decembre 2008 Cn conti ‘Epa stl pooael de resect "2).0 soe nacre (3) sant bene jal sort soci enti, cal wel ‘oon ca ose se ese emer ape Apaeni, ) prelusacivele nc ne suk eae mente ener t apendvee A parca [sitasnte bee joan Sct aces! Roa pin fs 3) em 208 3) Orice sink were tm proprsitea eiciia dine sncietiile tenufcae tebe sf cegene cone pense. pvind vata ‘htowete de St fedueen cops Getnte prin prez ioc sin ‘encisl A TG Scie care mu sunt umes ca ane beeicia’"tn penile A pare Im opti de jt de stt pei rescore sou de one ator {fem ct considera om ca somes comune pind orl de sat sifu cet comet mun obliges roduc coacse Neto reluere de ‘Spock ncaa acess se posts sell eco mime lec jor eat oman aro potas bein detent de jai pent fee ave owe de sor peice Tn eal rogram nao! fl de "10 L 35% 31121994 pas 2, aod ase cum 2 fs mds lina dt pie Dain 2003 Cons de Asse UERomins ie 289.2003 Gch npc Inu se 366 restructure al planrlorievidute de afocr core wesc sie probate de toile romine 9 care fac obietl verifies finale 2 Indep eneilor prevdzate lv aricoll 9 anes (2) din Protocol 2 la Aco european Je Suis aprobiri de eae Cons. in aie ca vale total oral ‘nu pen estrctrze scordat pl in period 1593-2004 mu pte dep 49 985 ‘mtiarée ROL. In ead aeestulpafon global, se opith urmilonrle subplafoae sau valori mime ale alorlan sat aco 9h pl fete Sela benefice fe penoads 1993-2001 Tap side Cala 50355 nade ROL Sierra Haneda CS Resa 1S Canpia Tara 2234 mide ROL COS Tagovie 7390 nilade ROL Dona (idee) Cala milage ROL Alor de stat conde Is vnbiliates socsilor benefice tm condi nota de pi a trl period de restructure Vala iene un semeneaajir tei s fe sic limite aces eee sbsoltnesest pent a ‘estab ‘aeasdwablliate Vibiisen “se determin. hind in comideare Indoor dese napenicle A pares Il Rona na mal aor ie un st jr de sa perry estrus ndestik sSidrurice mine (6) Toa nt al reducer de cps pant produ inte cate urmexz 0 A realizat de che sociale baneiare in eusulpaioadel 1993-2008 eae de ‘minimum 2.05 moan tone, ‘Aceste reducer de capitis maar pe haz ichideiloe deine prin isrugees fii a respecuvelor instal de Tomine aly asl thet Install 8 mu pout ep fn foncine ‘ declrajedefaliments nei soctti benefice pote client ep rected cpacit Redveerea minim ne capaci de 0S raloane tone gdaele care pivese sit icetiea produc, cit gt ichierea definitive isa respec. se ‘esi in conformist cuclendara stabi sapere A pate I (@) Phnare individale de. aficer tebe abi aprobares. sesh a socetlor benefice, Acesea webue sein aplicre wel sh cd spesa (ab fn cazlIspat Sides Gala (©, puneres in aplicure a posramulai de invesit pentru moderizarea ‘uct, imbunzaes randamentlo, reduces ‘costar (in special cle Drivnd consume tel) tmbunsies cali, " Reduce de cpa sum definite, set cum sunt definite Ha Desca 80108,7CECO aon 101256 610191, pa5 20) x6 ip orierarea ype segtmentele de pin ale praluslor plate cu valoaes sdsugad mal me imbues ficken operaonale fs managementa organizational (fnlzare estucraiHtear a socet (0) pumeren apie a ives cesar in vedere respect lei demati: (b)InexzaSideruria Hanes: (Grooderiares nstlilo ery a realiza plana de vinci preconiets (Gh imbuniren eine operat sa hanagementlu rgnizapona (i) punere tn aplication neesare fn vedres respect legis denaai: (o)Incazu 1S, Copia Twi (G eroteren product de prods ou valoaresfgupals mare si 66 produse elute (i) panera fn apicare programa de investi In vedere ibn cali proauei (Gi) Imbunithirea cin operaonale sia managemestlu orgenizaion (Gi) punatea napa a nvesifilor necese in vederes respecte lei de modi (a) Ineseal CS. Resi ()specalauea In producerea de semifbricate pent aproviionasca sectoral ine de fv: (Gi inher apace neice: {Gi punre in spire investor neces fn vederearespetri legit demedi {@ Incxzul C0, Trgovge: (Geese propor produselr cu yloueadaugua ma mare: (Gh pete ales pogramul de ives in sepel race costo, spor een inborn alii “i pune i splice a investor necesae fn vederea respecte legit de medi ()Incazul Donasi Cara (@ punores i aplcare 2 rogramulai de invests pera moderrizares eae {Gi ereerea propos de produ ie iy punerea in ape a nvestiilornevesiefnvederea respecte legisla demedi (QO) Orceschimbi wlrioare ale programulu maton de estoturare si le plunutlor individuale de afar ebuie saibscordl Comvsils, daca ete ‘zl a Conia (1) Panera fa apleure a resrucuririt are foe in condi de deplina veaneprena pe bata principio sido le economiei de pst. (2) Comin 1 Conlitl moaitoricaed Tndeaproape punerea Th plicae 2 propsamulut de estucturare sit plano indus de alert. precu § Inaepinies condor sable ds prezentle dsp I spends A aoe 368 dupa aderare pina in 2009. In speci, Comins monitrizensd principale Snqajamente si ipocile sabi ln elinetele (Ps (8) pv ajtorl de sat vinbilistea i cedueenle de capaci utlizind in Special indiestore resuueturte sabi ls alioeaul (9) sn spends A parte In aes cop (Comisiaraporteaed Consul (13) Montorzare include o evauare independent car ebui realiz al Sn percada 2005-200, (Ge) Romina coopereazi pe deplin cu toate sisemele de monitrzare. Ja speci: "Romina ese obligate transmit Comisii rapoon semastiale mu mith lieu de 1S marie $15 septembre seer a, cx excephin ener In care Comisa decide ale: Primul apart webu transmis 5 mar 2008 $m ls 1S martie 200; Scots poate eu = cupvindd toate infomatile necesre pent rmonitorizaea proces de restructure, si 2 vedoer 1 ila capac §t Wobui furatzez sufcone forma ince ears permis efectinten ne valu aspr deli condi $i cerielar eupase Tn prezanee disp $tnapendicele A Rapoareletrebul 8 cuprindh el pun informal stable a Epsodiele A paris IV, po eave Coma if rezerv dep le meifice in ‘onformiate ey experin sin cara procesulul de montrzare, De aemenen, In complaure la raposrle idlidale de aficer: le toceshor benef, sta tn raport esupra suai de anaamb a ssf sierrge romance, {rela resentle denon macoseonomic= "Romina obligt soceiile beneicre si deevie tote informatie relevant eae, male freer ot f considerate confide. [a vaportares 3 ‘axe Cons, Camis we aigud cb son dvupate informa confidential ‘specie soi, (15) Un comie consulta leat din eprezentani aorta omine $3, ‘Comisie se nvunege semesial. Reunite eomitctlu consult pot aves oe ‘ad-oe, neazul incre Comisia consider cesar (16) Ia cazl in ere Comisia consata, pe baza monitorzii, cd au imervenit shat serifestive de ln prognasle de dewoltare macroeconomic, dl Susi rancor socio beseiiare sau dela evalu vabil, sees poate solcia Remini ot ia misurlenecerare pentru a cone sa adie ‘abu de estucturare In ez espectvelor sci Deetcare (U1) in eaaul reare motores eventing (3) au fot ingplinte orcre dine conde tbile de precentele lspci sn pendicee Asay (0) ex na 4 fat dept care din angsjmenieleasumate de Roms fn ‘adrul exndes! orca! to cunul etre Rominis poate acorda iy ea ‘xcepionl stor de stat pets restucturaren nds le sider, I confermlate cy Acct european de sclera (@) chin cue peroadet de resucturare Ronni a acordat autor de stat, Incompai supimentesoeietiiorbeneiiare su rire societal sderurice, CComisia ia misuenecse solicits oes Soest implicate $1 ramburseas 30

S-ar putea să vă placă și