Sunteți pe pagina 1din 104

SFAR$ITULOMULUI

CULESDIN SFINTELESCRIPTURI

de Smeritulintre monahi ZOSIMA PASCAL din SfrntaMdn[stireNeamfu,la 1905

Note gi indice de nume de Protos.TeodosieParaschiv

Not[ editorului asupra edifieide fafl

Irofeliile gi descoperirilecuprinsein carteaaceasta, de la Dumnezeu, ca de altfel toate profefiile gi descoperirile nu pot fi tilcuite ra{ionaldoar cu mintea,ci ele pot fi infelese doar cu inima luminatd de harul Duhului Sfdnt care locuiegte in om. Aceastase datoreazd faptului c5 realitdlile viitoare gi din lumea de dincolo (lumea spirituald), cu greu pot fi cuprinsein cuvinte. De aceea, chiar dacl multe din descoperirisunt pline de simboluri, greu de interpretat, nu trebuie s[ le desconsiderdm sau sd le denaturdm, intrucdt toate se vor implini la vremealor, gi se vor descifrain timp la vremealor. De asemenea, se cuvine a refine c[ Dumnezeu ne-a ftcut aceste descoperiri pentru a ne ajuta s[ ne indreptdm viefuirea; sd ne aminteascd cE vremeatrece qi se apropietot mai mult de sfrrqitul ei gi de ziuajudecdtii. Prin acestedescoperiri Dumnezeu vrea sd ne cheme la pocdinld gi la o responsabilizaremai mare fafd de viala noastrd gi a semenilor. Chiar dacd rdul cregtein lume, noi cregtinii nu trebuie sd disperdm sau sd ne descurajdm,ci dimpotrivd sd ne intdrim mai mult in credin!6 gi sd nu ne l6sdm furali de valurile lumii acesteiain care trlim; sd nu uitdm de Dumnezeu gi de poruncile lui; sd nu ne lasdm cumva amdgili cd Dumnezeu a uitat de lume sau cd sfdrgitul intdrzie sd vind. Sfhrgitul esteintirziat de Dumnezeu,care nu voiegte pierdereaoamenilor, ci mdntuirealor. in indelunga

T\

?.rF*

.,a1-,_

" 1o

Zoli*u Pu."glPry&od Monah


Sa rdbdareagteaptds[ ne intoarcem la pocbin!6' Dar ca sl nu credem cumva cd poruncile Sale nu mai pot fi implinite, El ne amintegtemereu de ziua judec6{ii. Ne amintegtemereu cI isoitele si ineercdrile prjnrare uu ir.". lumea vor fi tot mai tiuza ce oamenii ldsdndpe Dumnezeuse aldturl ;#iA;* diavolului. 56 nu zicd carevacd acestedescoperiri sunt poveqti, sau s[ creadd c6 Antihrist nu va veni, sau c6 pecetealui este doar ceva simbolic, pentru c5 toate se vor implini la vremea lor. Sfdrsitul lumii nu este legat de un moment anume, ci de oliniiea iaului in !Upp. Semneleapropierii sfhrgitului acestei

Sfbrgitulomului trupurile 9i sufletele ca oameniis6-9ipdngdreascl a-c-c-eptim sd-nune mai gi sodomie; prin curvie,preacurvie 9i ne-iqrgun Vom sta face? vom cregtinescl. educlmcopiii in legea $i ce drepli gi gata de lupta cea bund 9i ii vom infrunta pdn[ la moarte, mdrturisind pe Dumnezeuprin faptele noastre, copiilor gi lumii intregi.

imiAn-"a"tat"

anilor,ci in cregterea nu in sc'rgerea

rdului din lume la limitele extreme. numdrarea iubrli frali, sd nu ne preocupe De aceea, se,lnrylfescin anilor,si mai mult sdnej[9999pecAispitete ' lrr-e, p int6-re$te' $i seca raul din lume se inmul{eqte DCch-vedem fi4q este semn cd avem datorla s[ 9]-!q1-gr41-!qul!4jua-rs la tot pasul.Estesemncd inlnse stau ne ce la cursele aminte trebuie sd ne poceim; s6 l6sdm grijile lumeqti 9i sl ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu,prin implinirea Sale. poruncilor r17!ot cu duhurile-ry!9-9-tjn Suntemin rdzboinqvdzr:rt -weme
rdzboi,nu este vreme de dormit gi de ldncezit sau de d6n!uit, ci de veghe gi pregdtire de atac. Stapaoitotii lumii acestei4 vdnduli diavolului,.ne cer tot mai insistent s6 ne abatemde la calea dreptei credinfe, sd lepaddm poruncile lui Hristos gi s6 nu ne mai marturisim credinla in nici un fel intre oameni. Ne impun s6 acceptdm inchinarea la idoli, uciderea pruncilor (prin avort, apostazia, anticoncepfionale) gi a semenilor prin diverse. metode (otrdvirea apei, alimentelor, medicamentelor); ne impun sd

y3ryt_.ffi

!-$-a-act eiie

de

Pfe-enta edilie are la bazd editia din 1905..Corectura s-a-Equt-dup5, editia digital[- din "004, publicatl de Apologeticum gi s-a comparat cu edifia din 2004, tipdritd de Editura Credinta strlmogeascd. Edilia din 2004 a apdrut cu o serie de addugiri la sfhrgit din partea editorului, cu materiale privind noile buletine electronice gi indosarierea electronicd. Edi{ia amintit[ mai cuprinde in plus trei cuvinte ale Sf. Efrem Sirul; Cuvdnt al Sf, Efrem Sirul, luat din tomul al doilea, despre potopul lui Noe Si despre cum i-a stdpdnit pe oamenii aceia patima curviei (pp. 147-148), Cuvdnt al Sf' Efrem Sirul pentru a doua venire a Domnului nostru lisus Hristos, ca sd cunoascd cregtinii cum sd vieluiascd creStineSte(pp. 160184), Cuvdnt al Sf. Efrem Sirul, cum trebuie sd serbeze cregtinii (pp. 184-187).

1.CUVANT
CIIVANT CATRE CITITORI prea sfhntdcarteam fbcut-ocu blagoslovenia Aceastd nostru Pdrinte Nifon' ierocuviosului 9i duhovnicescului cfilg!5i j:r:elqeglqlul Schitului Rominesc r.ftit*ttfti, M:rnteAthos' lrqdroqul -dinS-fdntul Sfhntulp.ooro.sofonezice""Cusfarsile'sdse SfdrSeascd,|orS"^"i de pe fala pdmdntului'ztceDomnul' cerului si pdsdrile i" sr iobitoa"il,, 'p'segscd-s9 qi voi pj:* !"."ui "i"tmdrii, Si vor sldbi nLcrLdinciogii' peqtii (Sofoniel' Domnul' a" bge depefala pdmdnnlui' zice Tiri cartea "z-3);p.rrt o aceasta am gdsitde cuviin{6ca s[ numesc SfdrqitulOmului' aceasta le-am Textele 9i citatele cuPrinsein aceasti carte lui D:avid,din adunat de la slnlii Brooroci, din Psdmii APostoli9i din Sfintela Evanghelii,din epistoleleSfinlilor cdtrecititorii carecdrtesc spundnd cd: Scripturilecores-auzis de ,,nt/ se tmplinesc Sfinlii ApostoliSi de Sfinlii Pdrinli"

9i au avut deseoPeriri

ZIS-{ Domnul c[tre Awaam: ,,$tiind vei Sti cd nemernicd vafi sdmdnlata tn pdmdntstrdin,Si o vor supune pe ea robiei, gi o vor chinui gi o vor smeripe eapatru sute de ani. Iar pe neamul acela, cdruia fi vor sluji, Eu il voi judeca, iar dupd aceeavor ieSi aici cu averemultd, (Facere 15,13- 14) . Agadar,a zis Domnul c[tre Avraam, c6pg@sute*de gni are sd fie seminfialui in robie, sll:a fost intocmai, clci au_tqegut_p_afin sute trezeci gi @grcilor; ani pdn[ la iegirealor din Egipt. gi prooroCut Oaniit zice; ggle.de.pe-urmfi ale tmpdrd|iei ?!le!e lor, 91fu!_sg -,,$i.!n yogW+A*lo4 s.eya scula urc_impdrct JArdA ragine lo fafi gi care va fnlelegeghiciturile (armecele). gi puterea lui se va tntdri, mdcar cd nu cu puterea sa, ci ctt chip semelgi istel tnJUerurLasctUs_e va strica Si va spori Si ua face Si va pierde pe cei tari Si p?-pepo14l ce! sJ6nt', (Daniel8,23-24). yor incepeanii durerilorgi necazulcelm-are gi - @i p:9Eggtg ce are sI le pund Dumnezeupe p[mdnt pentru rEfrEfrle acelui impirat'fdt[ d" rugine ia iag6,cqle_esjg Agltbns!, ti pen@sh4iitorii$i-supu$iilui. Vedefi,vi rog, cum zice Proorocul, ci nu zice,,cdnd, sevor implini anii", ci ,,,cin_d ptrcatele va veni Se_v_o1-implini vremea",adici wemeapedepselor gi necazul cel mare.

MonahZosimaPascal-Prodromit

cdtrJturti ti' 11anii d: 9 l]:it:: Constantinopolului'de de ia Constantinopolul sd-se. tiiiia"a ia ra53, trebuie 400 s-a9iimplinit'$i-l vor stdp6ni de t*ci), precum "g*.. c6.nus-aimplinit intocmai 9i vedem ani,adicdpdn6la 1853,

pentru robirea Asemenea 9i la Agatanghel scrie

z.iNa.mrn cUvANTARE
a cirtii acesteia DUpA cum se fac vestiri prin cetEli gi prin oragede venirea impdratului, aga am fbcut gi eu aceastI inainte cuv6ntare, pentru ca cititorul sd gtie ce are s[ ne vesteascd noud aceastdcarte, ca s[ ne indreptdm gi, prin poc6inf6, sd ne intoarcem gi si facem bine, cu ajutorul rugdciunilor Prea Curatei Maicii lui Dumnezeu, ca sd afl6m mil6 in ziua infricoqatei judecdfi, gi sd ne inwednicim de partea celor drepfi, ca sI mogtenim impdrdlia ceririlor cu toJi sfinlii intnr nesfdrgifiiveci. Amin. Zice Sfdnta Evanghelie; ,1 tnceput Iisus a tnvdla, Si puteri a lucra", adic6: a invia mor{i, a lumina orbi, a face sd umble gchiopi, a cur6fi leprogi gi a ridica bolnavi din boal6. Aga 9i noi cregtinii, citind Sfintele Scripturi, @p4 cqm zice Domnul:,,CerceTiScrlpturile, cdintutddnsele veli afl a viala veSnicd".Deci gi noi, cei omorifi cu plcatele, sd inviem lui Dumnezeu cu sufletele,prin pocdinfd,iar cei orbili cu mintea sd ne lumindm simfirile; cei ce gchiopdtdm, prin cii neumblate gi prdpdstioaseale vielii acesteia, sd venim la calea pocdinlei; cei leproqali cu pdcatele, s[ ne curdldm cu mdrturisirea gi cu canonul ce ni-l va da duhovnicul. Aga ne vom curdfi de pdcatele noastre. ig-egA$ate-lurruri se vor lucra in veacul de apoi, cdci gi Antihrist in acel veac va sd

pentrupecaieLgi:repoclinlacreqtinllor'Cd iar69i prezicerea, '"i.t agarenilor' nguriugh-.r;.Aqa vor fi cregtiniisub robia ani; insd' de 400 i*.ii subrobia egiptenilor ;."";;rt};i incd prelungilDunnezeupedeapsa ;;tfr" F*,9-le-lor, a mai 40 de ani 9i apoi i-a dus 32 deani,9i in pustiaSinaiutulince 9i cu creqtinii' ;;;emanr;l fegaduinlei'"Astfel se urmeazd are s6 sL faca o credinfl in toat6lumea'DupI Dupd aceasta lui Daniil cum a zis 9i Neofit, in tilcuirea geptimilor piooro"of. $i ingerii au sd pund un impdrat in ,r.ftin bun, 9i minuni multe 9i mari au sI se bonstantinopol, facdin ConstantinoPol. careau sd se fac6' au $i, vdzdndfopoareleminunile cu tofi de erlsurile lor qi au sdvin[ sdseuneascd sdsetepede ei,".i"uR[s[ritului.$iatunciausdsebotezedintwcigidin evreimullime mult6'

vie, s[-$__luerczE &*lui_iusgtrqituli, prin ascult4lorii cei ilS_elafi de ddnsul,i.ntrucat ca atatase-tupl I _diavolul sd ducd preoti cre$tini in pierzare,incdt, dacd i-ar fi cu putin{d,$i ne cei alq$l-LeralnAgi"ea sd-i duci cu ddnsulla muncile cele vegnice.C[ $i pe Domnul L-a ispitit prea
ll

10

MonahZosimaPascal-Prodromit L-a suit in vicleanul in pustiu, ngglttgdur-LJ4 J-.]qumnezev; munte foarte inalt, intr-o clipeal[ de vreme, 9i I-a arltat toate impirefiile lumii gi slava lor, zicdndu-I: ,,Acestea toate fi le voi da !ie, dacd vei cddea tnaintea mea Si Te vei inchina mie" (Matei 4, 8-9). $tia diavolul de venirea lui Hristos, {ruusfe-aand

Sfiirgitulomului treceg99gjmp4laliai romanilor,adicr @r, care va implrlfi va fi ,rfntitrirr. lu, 4J$preze@g - S{inlitul Mucenic M_ od alpatarelo? zice cd in wemea aceea, cAndva cedeaTurcia, va yen! Filip ql gaselea qu _1g fi-abi (qaliuaDsr-ya&qpt4!.ri, cum n-amai fosr nicisdat?i. Atunci vor pqneingerii i-mperat la constantinopole, careva i*pq?lt ugi, iar acesta goni va giii p-e tulc_i. va impa4i =32!g m Ee! p_a4t: o parte o va boteza,a doua o va_ supunesuh qg_bie gi a treia o va goni cu marsmdnie.$i, intorcdndu_se de la rdzboi,i_seyor de,qqopEri cpmoii_le tqale= cele ascunse in p[mant 9i sevor da in mdnalui. Atunci sevor ducela dansul tofi, din toatepi4ile, gi iqi vor cerep[rfile !6rilor careau fost robite de alfi impirafi, gi i;i vor lua locurile care le_au stipdnit allii cu nedreptate, dup[ cum zice: ,,$i seva intogrce fiecarela cuiburilepdmdntegti,,; c6 ziceS.IefrtUl Uetodie: ,,$i boul va,raggl', ad-icb care dffiffir. {ara:roastr6, h fel vor face t-oat=eJaliile gi igi vor lua"ru pa4ile lor fiecare.c6 impdratulacesta a$ava fi de bun gi de-pagnic cd va fi ca un tatd, al tuturor.
3:

ispileape toli.&ep+ii' Cd 9i Antihrist va Igfr pentruaceasta tot.y"g."luiu."tt*i3,cq$jpulbla.4dg--sm:rit$i *nilq_q1tdrgf in post gi in rugdciuni,cu Urlosti@, va curafi, ffattmlO, Q!mq4l vg invia $i lepro$r lr.tttp"t ""-"i t".a rtqag&-ga bqeeJAlUsin. Pentrucd dlglustiu vaJgltj, de.toatd puterea-sa!4ci, care va gi, daTcol,o.se -va-un-rple atuncise locui intr-insul,dup[ cum zice SmUtu!-EfiLcx0sirrul; vqAe4g& mt11qdigje4 $rJeloeuij$eiusul. cd a venit Hrrptos, satana Numai atunci a*clr4-o-=scut pe cruce 9i a rdstignit Lau de cend a i-ud9!q!4!-p9-iidovi mUnt Si S=a,pqgerAf.in,iad $i, dc li a.surpatputereasatanei; nu dacd vadd sd totdeauna ispiteste cautd si ?!r+qi, Tlereu

lui satana, om cares{ i seinch-ine s4guri, cd uUg4qgSg--geun ar ]Wi-a$ngi peste lumea. toatd &t-ar da sdimpdrdleascd toatdlumea,dup6cum i s-a dat, ca sd supun[pe tofi stdpAni dqlxumai-rrQi--anl$L oameniidiavolului, ca lui Dumnezeu; jUqffat. va imp[rdfi prea blestematul Antihrist, iar nu in el. igi ndlucegte veci,precum 1llii cdnd are--si $i c{nd am inceputa scrie 'JgsFre impir4feasciAntihrist,li cdnd-ruZE,,cwiltele de mai sus,a vrut sd mE sugrume.$i eu i-am zis: ,,Dacdte-a slobozit dulcelemeuIisus ca sdmd omori, gatasunts6mor de o mie cuvinte,a fugit de la mine' de ori"; $i, cum am zis aceste - Smntut Ipolrti papa-nomei, zice cd: ,,Dupd ce vor
' Sffintul sfinfitul mucenic lpolit, papa Romei (t 258); vezi Vielile

ffiu@st.

Cdqi&aeu-uarruruesc

imbldnzi pe neam-u! cel pl[van,,, adici b6lan (se vede'c6pe Tot acest Sftnt zice c6: ,yA,tdta +rgi). aur are sI fie in constantinopgl cu lopata vdlntoarie, il lncdt gi vor fi sIracii ca gi impdrafiide bogafi." $i iar zice proorocul: ,,$i se va umpleplmQntu!lor*dp.eUU! de idoli (adicdde , 9i va st4p4ni !-ylqqea qcgeqlqar-mullsuyia, cd di tuli-aoit"u impdratva incepedesfrdnarea curyiei." Al doilea impdrat careva urma dupd cel bun, va fi
sifinli Ior, 30 ianuarie. ' Sftntului patarelor, Metodie,arhiepiscopul a pdtimit in anul 3r0 d.Hr. Detalii in Vielilesfinyilor,20 juiie. 1A git in sec. IX, in zilele impdratuluiLeon cel inlelept (BS6_gt2). Detalii in Vielilesfinfilor,2 octombrie.

,,$i va

t2

l3

Pascal-Prodromit MonahZosima

tul omului cu patimaTa ceade bunl voie, Ta, Adic6 $i cu Crucea surpat, St5pdne, i adului.Cg-.s.emlulg4rgiiJale, ai sfbrimat puterea mucenici pe idoli au sfdrimat 9i sfinfii cu putereau lucrat,9i intErirea este Crucea Bisericii; slava este Crucea fdcut. i-ai binrin{a este Crucea binecredinciogilor cregtini. mai fi gilor impdraf i. Dgqrqe-@g!4l 4u1o-r= binecredincio decdt mai multe vor fi," tot lume, insl in $i creqtinim.llti pe va zice. Apoi va zice: ,,Acum slobozegte robul acestea dupdcuvdntulTdu in pace,cd vdntrd ochii mei Tdu Stdpdne, Ta, careai gdtit-oinainteafelii tuturorpopoarelor, mdntuirea neamurilor9i slavapoporuluiT[u lumind spre descoperirea Israil." $i vor lg4-ingerii.,Cjffigq Sl qe--Lor$riseal4 c. eruri. $i vor lua ingerii gi ruflf'$l implratului' la greci am cdutatca s[ o gdsesc Rugdciunea,aceasta prin multe c[rti gi'nu am g[sit-o nic[ieri. Am adus de la ie* din Sfentul Munte Athos trei pe$t9ra${anulut At c64i vechi de format mare,scrisecu mdna,de vreo trei sute am renunlatde a de ani, gi nu am glsit-o in ele; agavdzfrnd, erambolnav fiindc6 pe in sus, eu cepetai, mai cduta.$ezdnd de stomac de vreo gapte ani, v[d un tdnir l6ngd mine imbrlcat cu haine albe gi cu brdu incins pe la mijloc, lat ca de'un rup (un lat de mfrn[), verdeinchis,plin fiind de cruci ce cauli tu, ca sI pui mici de aur. $i mi-a zis: ,,Sdgtii cd, ceea lo4n GrrI de A r." in cartea ta, esb-scris in clrlitreSffintrrlui zice pentru acel $i S-&ntul-Me-fodie--at-Patarefot, impdratci va_impdrfiimpfuilia la patru fii ai lui. Unul va imp[rdfi in Roma veche, al doilea in Constantinopol, al treileain Alexandria, in Tesalonic. al patrulea Se vede cd pe gel mai mare il va prr-neta!n! l}i impdratin Roma,mai inainte de moartea sa. Sflntul Andrei
a Sf. Atanasie Athonitul (930, Trapezunt - l00l) ; esteprdznuit la data de 5 iulie.

frul pe mamalui de va punelegi 9i 9oryt ca s6-ia gu: acesta

p: 1"9' a,fratete a-s fric ;;i.;il;ai pe ; l^:llt Iff.icei 13; so{ie; luide fiica "ff" fuieipe
HT'.L[[,,1'""ffi;;"ry
implrat' cu amard ce nu vor ascultaat po*ntile acestui r6bda moartea' vor moarte vor fi ornota1i,i3n aceia care lui Dumnezeu'vor fi la un pentru ca sd pdze"q;"*"cile intru impdrllia /ui loc cu Sfhntul i"nti-il"zdtoni'

o"Tt"f,itorn.r**u.at

acestui impdraf pdmd-ntul se vor inchina la idoli, in wemea uot

la idoli $1ca1i va infiin{ainchinarea

care vor Tu$ca pe c:1 :t ':t ilq-uu-"*PG;4._+t4t inchina idolilor 9i aceqtiavor mun'. Pr99un0-jidovjj-+are gerpi9i mureau'ln vremea m-ugg4ti-de C""" in pustie, eglg trdsnete$i fulgele' aceea, se vor cetdtl 9i satefocwi se vor arataF-i rpUlte'insule$i spre pdmtnt pe mure'ce vor fi ;ffi;d;n;-."tt"h ardtarea@u'

l^d#ir;-il;ft4:te

Ii;=l'i-";iffi

Sfhntul Metodie al iqrp6ratulUiilsgs!+a, precum zice mai ]naint:' ?1uu patarelor.Ac-q9!q l$r"va vedea moartea pei@-J,6-eqola--9ade mgrge la Ierusalii a; si mote; Golgotacu Sfhntul imp6r[fia fui Uumn'e"t"' $i mergdndla il va punein locul Lemn,impreun6cu ingerii 9i cu poporul' pe pe-nanjsoroanalDi unde S-a rastignit Dorinut, 9i uu p*t

p":lt intr@s6' f"t6-I4{6Ei 111t: " ilffi;'"tp'na"*;li,-+4"".*,'1+a''"

stitei^9i de v-6ta ffcitoarei

d? tail Doamne' : ^-1 lf,ta' $L*"t*g",-zicind:,,Doarnni' s=a s-a lumina!*li putereasatanet


ltffta c"tcea Ta, lume4

t4

l5

Sfiirqitulomului
O?^:* zice numai de trei; gi acegtianumai o sutd cinci zeci

uo, tiaitu l"It-dill: qatanli, vor fi in pace,cdci,ditr-*z--4vistia

gt-pe l0o, lua pe pt."ii gi pe monahi la oaste,incd rdzboi; g^i bate la Tesalonic' incdt copiii cei de gapteani, gi atdta^se^vor qe*va stinge neamul bdrbdtesc.in wemea aceeavor tlbdri se gapte femei pe un bprbat gi nu-l vor glsi. C4 -T-esalonic t0lc-uie$ILnelunabintint[. ^ ! vL, in Pentru al- gaselea imp6rat, care va impdrSfi aga: Constantinopolimpieund cu fii-a sa, zice Sfhntul Andrei va impdriJi.in ,,S, uu ridica ,t , uit.u" de la Marea Neagrd 9i celor patru frafi 9i, dup6 moartea lui, va impdr6li Vre1Euea p-atru frica sa. Se ve-decl va.r6pi acestaimpdrdtia de lacei (Egipt)' $i fra1i,fiindcd ei se blteau la Roma 9i la Alexandria al aupi aansul vaEsa pe fiica' lui, P-r!&-splucat6'femeie' lici dier{}l}Fi, la impir6lie. Cd iceas.ta va spurca Sfintele muzic'6 prin Biserici $i v-4p.1r-ng ;i c6$e cu chitdri 9i cu joace, 9i S-fintele biserici; ta .a"ti cantiC" spurcate 9i sl C[rfi din tot Sfintele M.r. sd le ristoarne; 9i va aduna Constantinopolul gi le va arde; va spurcamu{ime de sgflete gi va strica mullime de prunci. CAci in-lremeaei va lip^si pentru mullimea.rdzboaielor ce vor fi. In partea b6rb6teascd : vg ornori wem-qa4ggqa, se vor ucide o

va omori pe fiul lui, 9i maicile pe rrut pi-ta1atfrffiatal pe fiiceie lor, fiicele pe maicile lor, 9i fratepe frate, 9i surori. pe vecin sevor ucide9i altemii de rdutdtise surori,$L-vecin de cdtre aceasta\Prea vor face gi spurclciuni nenumdrate a sebate,va cugeta' $r gi cu Dumnezeu impdr[teas6; spurcatd cu gufunddndu-se clrurile va voi a le sfrrdma.Sise va niegie qe-Ja in vremeaimperdtesei Itol-Cln$tantinopotut. impf-rntg*a"t.t Ai" np"*tiptat,C6 se va lua paceade pe :plmdnt gi sevor omori oameniiunii pe a$ii'" ' vor veni din $i-ior"rrl cind va fi bataiela Tesalonic, China ipt.r"ci gi doi de imp[rali 9i vor strica ingrbditura T6

care acoperd pdmdntul: cu cai Si cdldreli Si cu cdrule. Eu te voi pogori tn pdmhntul lui Israil; gi fi vot pierde arcul tdu din mdnata ceadreaptd,gi sdgeliie tare din rydna ta cea stdngd,gi te voi pierde desdv,irqiT vot aduna $ /iarele pdmdntului, gi pdsdrile cerului, gi te vor mdnca tn pdmdntullui Israif'(Iezechiel 3g, l-29;39, l_!l). Cere_t or qi de fiare plslrile de cerului, fi 1Imdne_nemincafi grinoina. ?gnut cu fulgere gi cu trdsnetegi cu piatrd'ae"uai"rO" Precumin wemea lui Iisus al lui Navi pe vrejmagiilui, p" care,neputdnd el s5-ibat6,i-a bitut Domnul cu piatraoe i-a pigrdut pe tofi; a5a_$j pe chinezi ii va p . aA face Biserjcilor tni ntr*""r,r, @,@4-v=or cat" :ro, Eq&ee in gajauri ae ca;, li Vaselecele Sfinte_le -vorungecu spgfc-@igLg_yq rnqn94_p9,,qeqcai vji qisangste ior il de_ yor bea. $i aceasta zice prooroculIezechiel:,,cd ior aduna (cregtinii) oaselecele rdmasede Ia fiare si vor pune semn undevor gdsivreun os de om, ca sdie adune,pri t gropor" fn cimitir; c-dfi-ccttstevor face gi se va numt c-tarrLrru!_lui Zice Proorocul:,,$i v_or locui ostroavele in pace.,, Iar Domnul zice in SftintaEvanghelie: tn zilite acelea ,,Vefi ngcszcumn-a-nai fu* pnnd acumde Ia inceputulzidirii, pe care a zidit-o Dumnezeu, gi nici nu va maifi;, (Marcu 13,'5_ I 9): $:-@i,-irr!atE -se,na-ridicaAntihrisr fonpirat si sq va sgulagu_mare mdnie asupra_cre-$tinilo.r. Al6t_demari munci cregtinilor, g.rii ?!LsApun[ asupra t .r irrat si cicj"preaspUrcetul "", g" va putea $i preableoterlatul s; ou$r sA

yg@luitevoiridica Eu,ffil,E&g, i-!-"1 .9!lltl-p-grye!!!! ; lui lorql (adied-alcre6iuti[ -ss yeg

carea fdcut-oAlexandruMacedon. Q6ndvor vgUlggsliq in p$4$LgeStigtlq_r vor face atdtea irtut61i, atJnulffgcut niciodattr,dupl cum zice proorocu!Igzechiel ,&p_SfuSitrul

fus-"

t7

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfhrqitul omului

Am socotit sd insemndm aici p-e*Lotiimpdrafii care la sfdrgit. vor fi @pdnd Scrie Sfdntul Ipolit, papd al Romei, cd dacl vor trece zece impdrali ai romanilor (adic6 ai grecilor) va impdrlti Antihrist. Cel dintdi este cel pe care il vor pune ingerii. Al doilea va fi rdu, cd va pune legi gi dogme oamenilor: sd curveascd, cu slobozenie, cu rudele: tatil cu fiica sa 9i feciorii cu maicile lor, fra{ii cu surorile lor gi verii cu verigoarele lor. Al treilea, are sd infiinfeze inchinarea de idoli. Al patrulea, va veni de la Arabia. Al cincilea tle la Etiopia. Al qaseleade la Marea Neagr6, gi, cu cei patru feciori ai celui bun, se fac zece; iar Antihrist va fi al unsprezecelea. Zice Proorocul pentru vgagulde la_sfirgit: ,,$e va

risipi pe ei gi voi face sd inceteze ainit oamenipomenirea Ior. Q4rgtgr ce gi-apierdutsfatul.ri"'q: +u esteintru ddngii !t!f414 Au doar nu toateacestea *" uauiru,f. nii* qi r;" pecetluitinrru comorileMere?t" iiiuluanai.ii in-yremea-acSea va rEtdcipiciorul tor; ca_aproape ""i.a".'Ja,i, esteziua pierii lor, gi suntde fali ceiegitite utuar,' (Deut. 32,20_26, 28 si 34-3s).

trimiteasupra lor, cum6nia celorcesetardsc p. pe_anffi va sfdrgi pe ddngii sab! |@ii 9i db"A*A" frica;.tdnarul batranuiiestffigd el. Am zis: cf; ii voi UI f:::*:,'9,"T],.:

scula ruung!1, cu sfadd asupra celor bdtrdui; asl-pIe$t asupra celui tnvdlat; tlryo asupra stdpdnului; u-eeryl asupra aprogpglqi; fenglq asapretbdrb-atuluiSi bqtbqtul asupra femeii." C6 zice Prooroctl: ,,Cdndveli vedeaacestea u_ai! CM, toateJdcdndu-se, Si mdnia lui Dumnezeu nu va zdbovi." De la Proorocul Moise: <intoarce-voi fa{aMea de la d6nqii a zis Domnul: ,,$i gi yoi ardta cg va;[-!g in zilele cele de apoi, c[,neart iqder6,Udg-esfe, {i !a care nx este credinfSinfnr ddiigii. E-i M-au interatat p- Mine intru cel ce nu este dumnezeu, i{olii sii, qi nV ii voi interatape ei intru 4anianr-M-auin!r,r1 glnu este 4eam,igtru neamul cel neinfelegitorii voi 99_l p4qdla foc s-aaprinsdiU_UgAliaJdsa, arde-va urgisi pe ei. C[ aa#+gi p[mdntul lui, a.ndemdnca-va roadele iadUl*_Cltnatde=i0'r, gi ya lemeliile munlilor. Aduna-voila ei rele sdgefileMele voi sffirgiintru ddngii.S_e votlqpi de foamegi-de mdncarea pdsdrilor gi de gdrbovire nevindecat[.Dinfi de fiare, voi
tt

18

l9

3. CUVINTE de la Prooroci9i APostoli

neamurile, PsarvruL 45, 6-10:,,Tulburatu-s-au Sdu' glasul impdrd{iile plecatu-s-au ' dat-a Cel Prea inalt Domnul puterilor cu noi, spijinitorul chtinatu-s-ap6m6ntul. nostru, Dumnezeullui Iacov- Veni,ti 9i vedefi lucrurile lui minunile pe care le-a pus Domnul pe plmint' Dumnezeu, pin6 la marginilepamintului. Arcul il va stricdnd rdzboaie sfEr6maqi va fr6nge arma 9i pavezelele va arde cu foc' pe pdmAnt'" indlfa-M6-voi ittatp-nli-voi intru neamuri, Tdlcuire j11-z-9o.1149i?Pte Acesteavorfic6ndse-vor-ndiqq=cu P]aten,givor-lenila-Constantinopol.Pentruacegtiazice impdr6p*t-.ti,,,Tulburatu-s-au neamurile,plecatu-s-au constantiin iiil".,' reur rnrngnilece se vor face atunci esteo alti mai mare' cqa nopol,ct-st:bSg$a*Sofia,bisedpa mul1i, din qi cetS{eni bisericd.si acolo sunt oameni,preoli de c6tre---!u1ci' a foqt luat Constantinopolul @'cand

s6-gi cunoascr rtrt[cirea lor gi si vini c[tre Biserica Rdsdritului. p5mintul;Domnulputerilor $i zice:,,Clltinatu-s-a cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeullui Iacov." Adic6. nu ne-a l5sat ca s[ c6demin weun eres. ,,Veni1igi vedeli lucrurile lui Dumnezeu pe pdm6nt."Aici zice pentru tcrate pe neamurile care le cheami Dumnezeu, pentru ca sd vadd minunilece au s[ sefacdin vremea aceea, pe care ,,minunile le-a pus pe pdmdnt,stricdnd rdzboaiere pdni la marginile pdmdntului ". D1tp6bltdlia- aee_asta, a!_gs -\Lolmai bate;And i!-yrqmeapslor+atru-,tcJi,,Arcul il va sfrremagi va fringe armagi pavezele le vor ardecu foc." $i au s5 le prefacd in fiare de plug gi seceri;uneltere celede lemn au s6 le ard[ in gapteani gi nu vor t6ia lemne din dumbravi. Aici zice P.r,oqrqcul-Iezgehiel gi pentrucei din china, c6ndvor veni in pdmdntulcregtinilor:,,$i ii va pierdeDomnul cq_Fesqele_gi $lgere", pentrucd zicela Apocalipsa: ,,Vor fi ataiae -u11i, canisipulm[rii." PSALMUL 7I,7:,,R6siri_va in zilelelui dreptatea, gi mullimea picii, pdn[ ce seva lua luna." Tdlcuire drept ciderca_imU4@tiei -LUqlqaluuii se tAlcuiegte hrcegti cu desdvdrgire gi nu seva mai ridica. Stihul acesta estepentruigp_e&Lul-.cel bun, pe careil gi va domnide la -u.i'pane fa maregi de I::"p-tl" i"g=i. ra raun pdntr la marginelelumii. e6 impEratulacesta aie sd boteze toateneamurile cu Sfard il;", OrtoAo*. PSALMUL 74,2-3@ cu dreptate voi judeca.Topitu-s-a pimdntul gi tofi cei ce fo.r.ri"ri p. ddnsul." PSALMUL 75, 3: ,,Acolo au zdrobit tiria arcului, armagi sabia gi rlzboiul.', 2l

AFta

lumea astfel de minum' . $i, vdzdndneamwitor vor invi+ eresurile lor qi se vor la de se vo-r intoarce toate neamurile uni cu Biserica R6s6ritului. Pentru acestea zice psalmul: imp4r6{iile, dat-a Cel Prea inalt glasul S6u.'' ,,Plecatu-s-au Adic6, Dumnezeu $i-a dat glasul Sdu 9i oamenii L-au primit' Cd, in vremea cdnd se vor bate, vor auzi toli glas din cer stati,ajunge!" strigflnd:,,Sta1i, Aceasta s-a ftcut pentru cei neinlelegdtori, adic6' 20

i@ ttu" ad-ormiEde-enrnci;

Monah ZosimaP -""l-Ptodromit

Sfhrgitulomului
dintr-insa. Cd qtelele cerului gi luceferii gi toatd podoaba cerului zu-$i vor da_lumina gi se va intuneca soarele, rdsdrind, iar lu,nanu-gi va da lumina sa." Proorocul Isaia: ,,Iatd Domnul ya strica t_o*atd lpmea qi o va pustii pe ea, va descoperifafa ei gi va risipi pe cei ce locuiescintr-insa" (24, I). Proorocul Isaia: ,,in ziua aceea aduce-vaDumnezeu sabia cea sfdntd gi mare gi tare asuprahalaurului, qarpelece fuge, gi asupra balaurului celui incol[cit gi va ucide balaurul cel din mare" (27, I). Proorocul Isaia: ,,Apropiafi-vd neamuri, auzifi boieri! Sd audi pimdntul gi cei ce locuiescpe ddnsul,lumea gi poporul cel dintr-insa. CI mdnia Domnului este pestetoate neamurile, iar urgia Lui peste numdrul lor, ca s6-i prindd pe ei gi s6-i dea la junghiere. Cei rdnifi ai lor gi cei morfi se vor lepbdagi se va sui mirosul lor gi se vor uda munfii cu sdngele lor. Se-. vor cutremura toate puterile cerului gi se va invdlui cetul ca o hdrtie gi toate stelele vor c6dea ca frunzele de pe vi16, cum cad frunzele din smochin, imbitatu-s-a sabia Mia in cer. Se vor preface viile ei in smoal[ gi pdmAntul ei in puc_loasd gi va fi plmdntul ei arzind ca r6gina, noaptea gi ziua, gi nu se va stinge in vreme vegnicd;gi se va sui fumul ei in sus, intru neamuri gi vreme mult6 se va pustii" (34, l-5,

va Proorocul Isaia: ,,$i va judeca intre neamuri.gi popor mult gi-givor faces6biilg.lor.fiare mustra ^seceri lilli:,:l gi sabia nu o va mai ridica neam' impotnva suli{ele Pentru t1 :-u altui neam, gi nu se va mai invlla a se bate' vistieriei umplut lara lor de argint gi de aur 9i nu era num6r penffu aceastl lor" (2,4-7). Deqi am'scrisin mai multe locuri pricind le repet numai pentru mai multe mlrturii' tineri 9i Proorocul Isaia zice: ,,$i voi pune lor domni pornr va se popor cei batjocoritori ii vor stdpini pe ei' $i in va scula cu o* urtpru omului gi asuira vecinului- slu 9i se asupracelui sfaddpruncul asupracelui batran 9i cel necinstit de cinste"(3,4-5). . F,.--. gaptefemei Proorocul Isaia (4, 1): ,,$i se vor apuca vom mdnca 9i de un om, in zitta aceea,,itattdt pAineanoastrd tdu si se cu hainele noastre ne vom imbrdca, numai numele chemepestenoi. Ia ocaranoastr6'" pe vQrful Proorocul Isaia (13, 2-10): ,,Ridicali sepq1l ca sd intre pe muntelui, strigali cdtre ei, faceli semn cu mdna' ij volpovdfui p-e'dflnqii' asupriiritor Eu v-qirdn-du'iq1 ;;;" bucurdndu-se 9i uriasi vor veni sa in$fineasca hattiu Mea' cu asemenea pe munli' -emelindu-se. Glas de neamuri, multe adunate' neamuri multe, glas de impirali 9i de neamuri vind din sd ca inarmat' Domnul Savaot a poruncit niamului Domnul' plmint de departe,de la marginea temeliei cerului' lumea' Pldngefi' cd aproape ii inarmalii Lui s6 strice toat6 va veni' este ziua Domnului 9i sftrdmare de la Dumnezeu omului se va Pentru aceeatoat6 mina va sl[bi 9i tot sufletul vor cuprinde inspdiminta. Se vor tulbura btrtrinii (solii) ;i-i unll c^etre.a.ltul Juttti ca pe femeia ce na$te9i se vor pldnge lor in chipul fala qi ,. tor'inspdiminta gi-gi vor schimba focului. minie 9i Ciiatd,ziua Domnului v-ine'nevindecatdde pdcdtogii piardd de iulime, ca s6 facd lumea pustie 9i sd

e-10).

Proorocul Isaia:,,Iatd, JU._-IBjDi4_Me?_IAi_gustii rnarea $i*voi_de$erta rduli le $i_s. gJAI_USgA_p eqtrj !qr, nefi i nd ap6, gi vorm:uri de.sate.imbrlca-voi cerul ctfintunLrip gi, ca un sac,voi pune acoperimdntlui" (50,2_3). Proorocul leremia scrie: ,,De la Dan vom auzg glasrrlirrtirnii naitor rrri; de glasul nechezdriicailor cdlrrimii lui, s-a cldtinat tot pdmdniil; va veni gi va m6nca de tot pdmdntul gi plinirea lui, cetateagi pe cei ce locuiesc in ea. rentru c[, iatd, Erl trimit la voi ffirpi omordlgri, c[rora nu

22

23

este leac. $i vl vor mu$ca

Pascal-Prodromit MonahZosima durerea pe voi fdrd vindecare' cu

Sfiirgitulomului celq_elg apoi ve{i cunoagte (30,lg-20). acestea" Proorocul leremia: .4_!6,p@eng4p!9,gi neam mare, pi impdrafi mulli se vor scula de la marginea pimdntului,carearearc gi sabie;acesta estesilnic, gi nu ii va fi mili, glasul lui ca mareava suna,pe cai vor incileca gitifi, ca focul spre rdzboi, a_slrpra ta, _fua Babilonrr-lui': (50, 4 | -42). Proorocul Iezechiel: ,,$iJgrgqipg _cei ce vor lrgi djntre eLsi -vor-fi-inmunti, ca nigteporumbilecercetdtoare,

slabe"(8, 16)' inimii voastre


Tdlcuire pe1tru.ca Aceste stihuri le zice Proorocul per@ Dan'

AntihriStse va naStc-dinse-i''tia r,

,,

i'ffi t4J,ff;-'q$rqtn"a"*$'pi:l'::T!j':^?^!,ii" te.lo:u impotriva ra voi gerpi' Bu trimi-t 1l


n-;lAilf ,,r"te"
vindecare'".[g esteleac;gi vd vor rn"$tu pe voi-fEiade

insea111 il#:'#ii:

lt'i ian; li ta"9 l: ?i:"

r"i AniGtuii-uesei-eer*r:er-iryda,ryi;or ,*, .r"jirdtii fir{ de p"tt; ilie tnantoiascd


pecetluicu peceteaG't, pe voi "" ""t Lice: vd vor mugca marepociin16.Pentru'aceasta "$i f6r[ de vindecare.' . , .-:L,-^^^, De la Proorocul leremia: "$i iat6' B.g,ttiytllgll d$ryooi multri,zice Dogrnqloatu-ttt* pqqett'p9-g-ti

ffii.=o*ra"ffiig

a"pffit muntele arc-iivffana p'cci'

ii?;'-t.
il;;"i;

i*tt-grifu"U-si-Eudnept{ile-lor il; ;e-ste ft'f"i ochilor dinaintea

ft:ttenen"iltL',t:,*t:-tli":+*:: ascuns
nu s-au Si

spurca cu umezeq!6, gi sevor incingecu saci,gi ii va acoperi pe ei spaima,$i p_e.!g_t93!1_&& rugine pi pesje tot capul plequvire. ArgintulloiFe va lepdda in ulite 9i aurul lor seva trececu vederea. Aurul lor nu va puteastr-imdntuiascIpe ei in ziua mdniei Domnului. Sufletelelor nu se vor sdturagi pdntecelelor nu se va umple. Clci chin li s-au fdcut nedreptiifile lor" (7, 16-19). Tdlcuire sunt {cegtia pdn munti $iIgUEpA$ii gi sevor m6ntui cu muiie lacriili. Proorocul Iezechiel: Ce aceasta zice Domnul Dumnezeu cltre Tir: ,$u, nu de glasulciderii tale, c6ndvor gemerentii tdi, cAndse va scoatesabiain mijlocul tiiu, se vqr_ql4lin_a_qsfoavele?" lor $i se vor pogori de pe scaunele tofi stlpdnitorii mtrrii. $i vor lua mitrelede pe capetele lor gi de imbr[clmintea lor ceapestrifi sevor dezbrilca; cu spaimd se_v_or inspdimdnta, pe plmdnt vor zace gi se vor teme de pierzarea lor gi vor suspina asupra ta. $i vor incepea pldnge pentru tine gi ili vor zice: ,,Cum ai pierit $i te__-_a,tSueat in cetatea cea lludatd, care fost ai tare gi tu locuitorii .mare, t6i?" $i se vor temeostroavel-e de ziua c[derii tale gi se vor

si_pe . _tqtt_iryqrqlqel f_pqtqtr_i1_yqlq To_ate mii4qle se-vor _sla-b6nogi-qi toatecoapsele se vor

morticrumte Me4, (16, 15:17)' G]nffutt"qg1eqifg. rdele <<Iat6' Proorocul r.iCrni"t ,,Aga"it" Domnul: ilvglburare mare iesede S1

t@antur Meu cu '*' Lssseai;;,trlaqlunilor :l Lor' cu care au torSi-eu-fErEdelegile

pernar,fitui" 9i *tj-eltl li margineu

;#;il-i.

3: ::T:*l:-fl:: ri pTl i;;'gin'u prmdntului. 1i-ii:t'3.?

plmdntului,

fi" (25,32-33). vor LY'-' Ieremia: "cE-'reil4--Dgquuluia iegit iioo-."i

ngglgdiecjo$i se p lgdni oas6, iegit-a ur gi e, hrdnindu- ; es.t-e-gti se c'3

Domn1...............11yi' plne urgiamdniei ;;"*i. N" s" uainioaice cggetu!.jnimgJd lgbl' va facegi pflndce sq ya-4;eza 24

25

Sfhrgitulomului

Zoriqu!ry1lPto&d Monah ztce ta' Cd acestea i:1"."u q" ltulbura ostroavelel 11'"1 te voi. fune pe tine' cetate ,,Cdnd Dumnezeu: iDomnul vq'l*g!:s:? i - ...ry ^^ ^^+x+ila^alp ne r't,rse locuies" Si vo:3dqggqtPla
ai celece nu selocuiesc i ffi;;;;tu ct1 "L,a1it. *"llt-atunei ie voipogortvor i ta adflnculei te va;;;;;;;4 te 9r in gioa6la popo*t at odinioard cei ce sepogoara tt

# ;#a"tului" Ql 1l;?,0); srlocuieqti , pune cdtre "H;I;til" cuvatttuf pomnului


Proorocul lezechil: "Fost-a

$rspre ta spre-Go-g qi mine, zicdnd'.F*l;;;i;il iuargsteJuta Mesoh' iui roi ruraeq;*;; ;*"*1 pamdntul zrce "u*;"ili zi lui Acestea Tovel 9i prooroci$ pt""lddnsul 9i ta' G-o-gql ut"l11 Ia!\ Eu asupra Domnul no*.""": qt teptitniti Mesohului pimdntuluir"i rtn"ege;T*1y tu' t1l toatdputerea :l Tovelului.Te voi udo"upe tine 9i scuturl 9r mult6' adunare t-o!i'. pfutog" io 'ci"i"t"' imbracali c6l6re!i

ca vgnjn"ziua-4,@pe prm{ntul lui Israil." I $i sp:or cldlina_dp_fala DgrqUlui pegtii mdrii 9i pds[rile \t ..r,ii@a*p"iui ce setirdsc si toat. jivinele, c-ele pe pdmdnJ cei de pe fala plmdntului, sl-sg.Jgl $l.t*oJr-"gau0enii, .,.-"__1er= ,sJgggeggtri, *S1 "afua_rai ls /SLlgt Zidul -de*p'e qmulqi_vafi asupra frateluisEu. pgg4gl!9*gt_slupq. Sab.j4_ moarle gi cu sdngegi cu ploaie -c_u $i-l*sijudeca-p-e--.e-l inecltoaregi cu pietre de grindindgi foc, gi piatrd pucioasd voi ploua peste el gi pestetoli cei ce sunt cu el, gipeste n-944lu{1-!!u119-94.{9-slrnt cu el. $iJaa voi-sl6vi-qi MX vois!45i]4gJgl_@iltne!crrt inainteaa multe neamurigi vor cunoaste cdEu suntDomnuf'(38.l-9- 14-16 si 18-23). Proorocullezechiel: ,,$i tu, fiul omului,proorocegte
asupra lui Gog gi zi: Acestea zice Domnul: <<Iatd, Eu sunt asuprata Gog, c[petenia lui Mesoh gi Tovel. Te voi adunape tine, gi te voi povltui pe tine, gi te voi sui pe tine de la

mdnia Mea. $i, in rdvna Mea, cu focul mdniei Mele am griit, 1

coituri ei srbii'
ueni, $iffioi

COrInn $l s4urr' uolvttv

f.:1": Mie i1::*fir:: inainteadunati cu trne' Vei fi toatd adunareata cea pe rr- ^^ r,^ -xri in cei de ugnd va "r'rii straj[. D-g13rtentUtte sg-vq
la P6mAntul

'-'

getlllg-t1'
o--- ' . 'Si

din mdnata ceadreapt6. ffi'a'q'1-i"llGTGdi'F1"'"Ellil1g)' :::h.1l'H;",fi neamuna dintnt qi acesta p64ile; tu_$lqli,cei dimprejurultirr d--toutt s-a,putltti "#a r' p#i.,ltil$+*uryE1+l:1,":1: locui iesit eivor vei fi tu 9i top cet 9i t^ ^-^-,r oi rrei ^J"""ri iatiia"-il qi norul ca El:4ggp9.n-Plur"rY:

$r

pr-de-arcult[u din mdnata ceastattga, 9i rag@6te

^i'lgpig^1'^'^ylJl::?.:ffi affi;".i$ff T11y1 $ll'^i:.:ffi; :;x$"ffii l" llHffl##i"llffi t:tui!_ln rqg_fo_r nuin ziua**", rtr_@t+ Oare,
t:"ti;:i pace{adica","sti"iil.l;Fii.::y",t;;*ft
ie,r, d. la margineamiezu]----------------1=ngF:1; s'i asuDra ooporului

I neamwile cele ce $LIergqge $i tine, da-se-vor la pdsdri gi multime de la toate _sl!l_gl gi la toatefiarelecdmpului, zburdtoarele te-amdat pe tine, sl te mdndnce. Pe fala cdmpuluivei cddea,cd Eu am grdit,>> zice DomnulDumnezeu. <Vpi trimite foS_peglqlvlagg5i vor

r,

:?*TiH#'ip""**"iius'@ in zilelecelede p'*ffit "^i J';;;pJtt Meu Israil,ca un ";;, w:riveer s[ cunoascd - oL,x*i-t rl Meuca u<t Jc te voi aduce in g{mantut -ueu' unna. oe $i '*ffi Lnaoo*ay;i#+*'l*'g#';#:
""*"-=ffi
$i va ft zi]ua ?"' ..' . , ^ r\^dnr.l

in care y_q*rggl
r-)'mnez

$l-numele_tr4eq-Cet Sftnt se va cunoa$tein mijlocul pgorului Meqlqra!! gi nrr seva mai spurca numeleMeu cel Sflrt gi vo: qgpoags:*lo_4tteleamurile cd Eu suntDomnulCel Sfhnt in Israil.> Iatd, vine gi vei cunoaqte cd va fi precum tice-Doffiul <cAceasta esteziua in caream gr[it. $i vor iegi cei ce locuiesc in cetiifile lui Israil qi vor arde armele gi pavezele gi suli{elegi arcurilegi s[gelile gi toiegelede mdini

26

27

Sfrrgitul omului Z"'ryllut"il-PtoM Monah vor sapteani' $i nu de tr4np ele cu fog afata gi l[ncile 9i vor glrinezi.$i ii v-qpiqdeDomnulcu grindin4depiatr[, precum Navi, cind au intrat in,p6mdntul in:yrgme4_-lui _Iisusgi se bdteaucu cei de alt neam,9i cA{iau rimas fbgdduinfei vii de la bltaie i-a pierdut Domnul cu piatr6, a;a va f4ge l.ognutEi-chl!94lolt-eanLwly-euiinplmfr ntrrlcrestinilor, i.nwemurltecetemai a Proorocul Daniil: .$i, in zrlelecele de pe urmd ale un impdrdtieilor, cdndsevor implini pgcatele-!9l!9Ja 9qul4 ghicibuile ifnpglqt, feg4. -&14, care va intelege puterea lui seva tntilri, (mdcarcd nu (yraJrle qt-faroeele). $i cu putereasa),gi -@glva-faeeSi-+a pe pterae tari Sip $ijugul sarciniilui ""i qiQ1finima salse-:ra-miri ld v ii va zdrobipe ei. $i vedenia
cea de seari gi cea de dimineald, ce s-a zis, adevdrati este 9i

t;;;; a* qt;ll*:::rl#;: air, lualemne .'rll[#:J "a*P,'nlt T;i ;1J; &ia";' i:191 i::: ;S:fl'#'1',if tt'l]-' jetuit i-au ioiletut Pecei ce P" l' ingropare
a"--tgtfuic"e l"t P*tt T9 aceea, vi1' Su.ra ^1Y* celorceauvenitlffire 9ivor zidi jmprejq 9i seva chema *"rft""o1ui' pr.;;;^*i;"il acolo ingropa ei call lui

aJunci iqsep3{eslidps' ll lT.?'.Gopa'pe luna a $a!tea'9r-r'va

naqan$.i'n Israil, ca sb se ""ffi"a va fi lor numitl'ztua totil;ipdtantuturli ei pe ingropa 'itt Dolnul: <$i vor trimite in care *'.*;;"J'{lu s6 9i vor cluta ca tot-pdmdntul pt* vor care oameni, "*Cil

ingroaqep:...i#;;i;14ili:i:tl1'$*l;#fifiXT: qta@
U#1t#**'f:'iJff:"'i;T;;;';* *ffi ii'uo, pdnr el' lnne6

J :tu

cigrtr; 9l iOg-l"* .9g1ii se.va chema <Grliegte ziceOomnutDumnezeu: o*ot"','u'"t* flut tu, $i tet" toutt fiarele cdmpului: c6tretoatan"tu"" "b"*li"*t ii atl toate laturile dimprejur Adunali-vi li "t"ift, iA*tti-ie voul in munlii lui la jertfa Mea ceamare'p' "u"-ltiertfit-o veti bea sdnge' Clmurile Israil, 9i veli minca tu'ne 9i veli bea' aomnilorpdmdntului uriagilorveti m#il qi 'I"gtft devtr grisime

:lT:i*,Yrt$ru;:; "";;P;;,11.

cd dupdmulte zlle va fi" (8, 23-26). vedenia, tu pecetluiegte Tdlcuire impiratul desprecare zice Prooroculaici are sI fie Antihrist. Proorocul Daniil: ,,$i vor intra intru el chitimii cei ce ies, gi se va smeri, gi se va intoarcegl se v-4mdnia pe de legecel sf6nt.$i brafuri gi seminlii dintru el agezdmdntul se vor scula gi vor spurcasfintireaputerniciei,9i vor muta qi vor da urAciuneacelor stingi. Cei ce fac neincetarea, de lege il vor aducein ingeldri,iar fbrddelegi,agezdmintul lui, se vor int6ri. papoarele--cele--ce-grnoss-p9-Drmnczeul pricepe la multe 9i vor sldbi poporului se vor ai lC,ei-ptbcpufi 9i in{ru pard de foc Ai intru robie gi intru jaf de linqg_sabie_ {z-{e. $i, s-l6btqlei, se vor ajuta cu ajutor mic; Ei se v_or a4eueq--!L d@ $f lin-cglg%stQle&.vot sltrbi a-i llmuri pe ei, $i:eii@'e, gi a-i inllbi pind la

berbeci eilapitt;ii'

';"1;lil.,};'T:,ru;i.Hlif.#:: ,,",$l:tii;l;,f *iffi


vedeatoate nealmurile (39'l-2I)' ei>>" peste Meape caream adus-o Tdlcuire le zice Proorocul' spil!-ae!@ cdte Acesteatoate,

ili?;i'

mdnca !i.veti

ffi Mea intru vot'$r vor ":::'.XT';?;:H'?';,;.:.t-r:::"'::i:*:T:,'i','* zice p"*""i' iiSi'voi da slava am fbcut-o 9i mdna nic,r> judecatl.f: t*"
28

29

Monah ZosimaPascal-Prodromit

Sfhrqitulomului cegrlui gi pegtii mirii se,voriuCIpu{tna. " Proorocul loil :,,T!r cetatau i ertfaSl jmareadin-casa Dgnulul Uangeli$eofi, care slujili Altanrlui Domnului, cI s-aupustiit cdmpurile.SLplaqgdpdmdntul,cd s-a stricat grdul, vinul s-a uscat,untdelemnul s-a impufinat.Uscatu-sau plugarii; pl"dngpji_ rna$iile pentru grdu gi pentru orz, cd a pierit culesul din farin[. Via s-a uscat qi smochinii s-au impufinat, rodiile gi finicul gi mdrul gi tofi copacii farinei s-auuscat,cd au ruginatbucuriafiii oamenilor, incingefi-v[ qi pldngeli preofilor. Pl6ngeficei ce slujifi altarului, intrati, dormifi in saci cei ce slujili lui Dumnezeu, ci-au=focetatdin casal\umnezeului vostru jertla gi turnarea.S{n{ifr postul, vestili slujba, adunati pe bltrdni, pe toti cei ce locuiesc p6mdntul,in qas.a Domnului D-umnozeului vostru, gi strigali cdtreDomnul intins: Vai miell! Vai.miel!! Vai mie!!! Ca aproape esteziua Domnuluigi ticdlogie din ticdlogieva veni. Cd inaintea ochilor vogtri au pierit bucatele, din casa Dumnezeuluivostru veseliaqi bucuria. S[rit-au junicile in ieslelelor, pierit-au vistieriile, surpatu-s-au teascurile,c6 a secat rdul. Ce ne vom aduna nou6? PlAns-au cirezileboilor cI n-aveau pEgunegi turmele oilor au pierit. Cdtre Tine, Doamne, voi striga,cd focul a arscelefrumoase alepustiului qi para focului a aprinstoate lemnele tarinei. $i dobitoacele cimpului au clutat spreTine, c[ au secatizvoareleapelorgi focul a mdncatcelefrumoase alepustiei"(1,9-20). Tdlcuire

t@

u:Tt:ffi:,i: stellXl r.o, *uifi;; -;;f"*t'l' ne qiimpdratu, --v"a' erli cu semetre


il#;',i,,ii;i dumnezeilor ei mdnia(cdci seva-sfarqi pdna-unde indrepta (nand$e) 9i seva sdi' peste va fi), 9i spretog an-tt"zeii pdrintilor ffIr"*ii locul sduil va toli se va m[ri. Si p" i"-"ezeul.Maoziiin pdrinlii lui il m6ri qi pe dumnez.:"ip; carenu l-au cunoscut scumpe Si:T:f;,$i va m6ri, cu aur 9i cu argint9i cu pietr.e straln' dumnezeu tdriile cu ca sd intdreascd va face acestea, rnT11ui'$i uu pe careil va cunoail li tat"i" t] :"^ inmu{i dar" (11' 30-39)' iln"t"pe mulli 9i fi-a"l va impdrliin Israil fbrd de Osea:,,cji',i1' *"ltt uot qtd"u fiii lui fet"rj", iertfb 9i lard de altat' implrat qifir[ o" 6ttt"F{ (flarade prooroc)'!i dupa fbr6 de preofie$i mri Jt 'atatoti pe Domnul se vor ittouttJiiii toi ttrait 9i vor "6ota aoeasta intru Domnul qi intru Dumnezeul tor. $i se vor minuna 1ri il zjleleceledc-apoi"(3, 4-5)' o:rr"atatif.
Tdlcuire
t'"t. * f"tt t*i i*ittt oamenilor ---------;-=r:-

tu facedup6voia lui va f! vrerlq-e; li

$iva-trl4lte_-D9-m!ul-p9-E49b,.s6qp'}ulgfap_tele
^x ^-^+o ala ^alnr rnai dinainte de Hristos; gi

ale eels+agql::^i"**J @ ;r_e'r" Ti p. soitur-roun-,8@:ti'iol *lu de rl1llt:;*Tl' lll zicecdvor aceea tttts'
[i Cunoagte PeDomnul Dumnezeu'

a" q"top

30

31

MonahZosimaPascal-Prodromit

Sftrgitul omului Domnul Dumnezeu:iatd prlsil[ de l[custe, venind de dimineaf[, qi iatd q11 gdnd4c;graQ_ogigrpg141!ul. gi va fi dupd ce va sf6rgi a mdnca iarba pdmdtului.Am zis: Doamne! Doamne! Fie-fi mil6. Cine va scula pe Iacov? C6 s-a impufinat.ParS-li rdu,Doamne, de aceasta. Nu va fi aceasta, zice Domnul.Agami-a ardtatmie DomnulDumnezeu; iati,a chemat Jqs!9gqt?_gg_jg:Domnul Dunrnezcl_$i a_misttrit adAncul cel mult gi a mdncat partea Domnului!" ProoroculMiheia(1,3-4;4,3):,,Cd, iat6,Domnul va iegidin locul Sdugi Seva pogorigi Seva sui peste inIlfimile pdmdntului. $i se vpf cutre.f-nura muntri su.b dUsULSi v.[i-le sS-yorlopi ca ceara de fafa focului qi ca apace curgein jos. gi va iudecaintre popoare multg, liJggltrLrqaq]q-q !arr, p6ni de_parte2 tdia yol slbiile lor si &"q_p_!gg1qt $i 9i sulilele sd faCa-seceii gi mii-mult neamp.rt. neamnu va mai lua gi nicidecum sabie, nu vor mai invdfaa ser6zboi." Tdlcuire Aici spuneProoroculcd nu se vor mai invifa a se bate.CEde.la_tnoBiratul celbun pe careil vor puneingerii in Ccinstantinopol, pdpd la al cinclleaimpdratdupd ddnsulva urma pace,iar acesta va ldsaimp[rdfia la patru feciori ai lui caresevor rdzboiintre ddngiigi astfelseva stricapacea. De aceeazice cd se vor strica armele,dar in vremeapIcii. Iar incep6nd patruimpdrali,tulburarea cu acegti gi rdzboaiele nu vor mai incetapdndla sfhrgit. Proorocul Naum: ,,I\4untiis-au cutremurat de El gi dealuriles-au cldtinat gi s-a ingrozit pdmdntulde fala Lui, toatl lumea gi toli cei ce locuiescintr-insa.De fafa mdniei Lui cine va putea suferi? $i cine va sta inaintea iu{imii mdniei Lui? Mdnia Lui tope$testlp6niri, iar pietrele s-au sfdrdmat dinaintea Lui" (1, 5-6). Proorocul Sofonie (1, 2): ,,Cu sffirgire sd se

1ui vg: facs -chipul nestinstr. SfhntulNil Atbonitul, zicec[ 9i se vor inchina @-dlJ-t-jegL A![td; chipuluica lui Dumnezeu. pentru Ig Prgo1ggd, in citatul de mai sus' zice sfergitu-femantur"i ce se vor aprinde dintr-lns$--9o-4!e

Dlmnezeu 9ivol arde-1[mdntul ;;t;i;;, i..tqrt le.amcur va Atunci e'se-vor'desfiinfa' ffie:-qJtirjtf tuturor fiarelor
9i fi vai tuturor oamenilor,'dobitoacelor, s!4)6nul ui.ietilot. roi,p..Jttr.o;Elfltp..Dum"t"*",I\ddntuitoruls[u'$ivor Ta,Dumnezeule' noiinaintea ,ir.iffim fataLyi se I prooioiut Ioil l2;6lf l 0-I I ; 30--3 ) :,,rle= oalei'inaintea toutl fala,ca arsura popoarelti vor sfdrdma cerul,soarele cl6tina va gi felii iui ,e uutolb*u plmdnlul se luminalor' $i vor ascunde gi stelele $iiltra sevor intgneca felii puteriifalg' c{fgarte inaintea Sdu iffiul va da glasul mult[ estetab[ra Lui, c[ tari suntfaptelecuvintelorLui' c[
va fi mare este ziua Domnului, luminat[ foarte, 9i cine

pe plmdnt' semne ,-"A"ir ei? $i voi da minuni h cer'sus si jn s=qe+ftse va-sclrjmba jojJaqgqji@: fol (3, 2 9i 12-15):,,$i voi adunatoate neamurilegi le voi pogori in valea lui Iosafat, 9i Md voi pentrumo$temrea judeca 'Mea, cu ei acolo,penmrpoporullvleu 9i la valea neamurile gil[ sesuietoate Israil. S[ sescoale de ca s6judec toateneamurile lui Iosafat,cd acolovoi gedea primprejur. Trimiteli seteri, c[ a sosit secerigul,intra{i 9i .at.u1i,16e plin jgheabul,sevars[ tocitorile,cLq:9ugm91[! in valeajudec6!ii'16 aproape rgplltltilor.-Glasuri au rdsunat judecdfii' Spg:9lg-gj.lgryt!-e-,Yor r fziua Domnului in valea lori$irore$d1 intuneca $i-s1Eleie, lgqrina 'Proorocul Amos (7, 1-5): ,,A$a mi-a ardtat mie ---T;ooroc.tf

32

33

Monah Zoriqu Pog3lf,t&d

Smrgitul omului
marginea pdmintului p6ni la cealaltiimarginea pimAntului, atunci,strgtili cii aproape estesfbrgitul. Psalmul 43,3: ,,I\ddna Ta neamuria pierdut,gi i-ai sldit pe ddngii,chinuit-aineamurigi le-ai gitit pe ele." Psalmul 96, 5: ,Munfii ca cearas-au topit de fafa Domnului." . Psalmul106,2-3:,,$idin l6rii-a adunat pe ddngii; de la rdsdritgi de la apusgi de la miazlnoapte gi delamiazdzi." In{elepciunea lui Solomon(5, l8-24): ,,Lua-va toat[ armardvnaLui, gi va intr-arma(int[ri) fbpturaspreizbdnda (impotriva)vrljmagilor. Imbr[ca-se-va in ziua drept{ii, qi igi va pune Lui coif, judecatacea nefrfarnicd.Lua-va pav6zd, nebiruitd,sfinfenia,gi va ascuficumplit mdniaca o sabie,gi va da frzboi impreundcu El lumea asupracelor ftr6 de minte. Merge-vordreptnimeritoare sdgefile fulgerelorgi, ca dintr-unarc bine incordatal norilor, la lint[ vor lovi. $i, din mdnia cea ztrdrlitoare de pietre pline, se vor anmca grindinile,intdrdta-se-va asupra lor apamirii gi rdurileii vor inecaniprazric. Sta-vaimpotriva lor Duhul puterii gi ca un vifor ii va vdntura pe ei. $i f6ridelegea va pustii tot pimdntul, iar rlutateava rdsfurna puternicilor." scaunele In{elepciunea lui Solomon(14,22-27):,,Apoi,nu a fost destulardtdciintru cunogtinfa lui Dumnezeu, ci, in mare l@, p-e page rele, atdtea le turneau.Cd, sau pe fiii lor omordnd,ii jenfeau, sau taine ascunse, sau nebunegti, be1ii, din obiceiuri striine frceau. $i nici viafa, nici nun{ile nu le mai pdzeau curate; ci unul pe altul viclenind omoard, sau, amdgind, fac intristare. loate a,mesteaale sunt:jsangele 9i ucidirea,furtigagulli viclegigft striciciuneagi necredinta, g6lceava gi jurdmintul strdmb,gi tulburarea celor bune,neaducerea amintede facerea de bine, spurcdciunea sufletelor,schimbarea neamului,amestecarea nunfilor,preacurvia gi necurdlia."

smpelscf-ll depe falaplmintului,ziceDomnul: sfbrgeascd prsfil" .tti\:,$t"*t:: omul gi dobitoacele,'.iitl.ut"eise de rbrr cei pe

ffil ;i #:ffi:?"'.iilGitii
lege de pe fa{a pdmdntului."

i"ipi"ae

pano@.
s6u.t'

Proorocul d;;

^-^*,,r ne,"rl ut cu!tqnql!--c9*. (2,22-23):,,8J

carele rrru..riiffit'ilttxta*a im]-aialilor fratelui asupra cu sabia vor pogoricaii 9i camrliiilor, fiecare
Proorocul Zaharia (14, 12-13): "Qsca-j1=!$ile lor stdnd .$ivafiin i limba ile
9i .

sgaunell$i pierdJ Si:"pi ^?l':I"" gi cllarelit'9tse

fiecare de mina upt*ptfui mdna aproapelui s[u."

pel-te 1::J1 i.Y: gtpazoo".uUur-sare ziraaceea "l' se va inclegta mina lui cu ta"

,. vor v6 t,, nu -,x zis: -.. am -!-. (11, 9): Proorocul Zalrraria "$i sdlipseasca; s6moard 9i celipseqte, pe voi; cinemoare, oaste

il. zrya p444-c-q pe lllg-TezvrleaDul,ryi-ry ;v.a-rg- u!!!na c"a mureslEinutd' Careva-intoarce Domrrulrri. vin o-ut ti rpt" vecinulqiu, ca s6-nu fflt"pffil, "lrr"a tot'" gi s6.bat Pdm-dqldllg 21, 3r): 'jqi .vor3dr1ce Prooroculb"tio (Psalmul
marginilep[mdnamintegi se vor intoarcela Domnul toate tului." Tdlcuire

sru'" aproapelui cdrnurile iillrrltirr -i"ar,,e fiecure Eu-v4 trimilvoua (4,


Proorocul Miheia 5-6): "lat6'

toanTeolosrf , -ui, ilil"t.-^^a. ,li:npaTf ,4"tittTtst'

ppmrnut-psj$otl li,p?ll1?++Ef9gl Cdvatrimite cu pqpfe-

f ""'i'"nry1-* Ai, ::"f *TT,,? la Domnul ffit';;ffi.f Ji"**r vor venigi sevor intoarce
a zis in Sfinta toate neamurile; precum 9i Domnul Evanghelia de la o n.ruigttefie: cdnd ,. uu propov[dui

34

35

MonahZorimSPutt3!:'Pto&omit frate.pefrate Evanghelistul Matei (10, 21): ,,$i va da asupra la moarte gi tat6 pe fiu; 9i se vor scula feciorii pdrinlilor gi ii vor omori pe ddnqii." Tdlcuire scrie: '$i.a Aici se spunedupl cum 9i la Apocalipsd dat sa ta pe s-a i el gedea .o$" (r9ib) 9i celui ce fgsft pe altul'" $i "t-gt de pe pdmant, ca sd se omoare unul pacea care are sl acesteaau s[ fie iq',ryemea imp6r6tesei*+.S]el4marlr' scufundeConstantinopolulcu totul in addncul Evanghelistui vfatei (24, 3):,,$i .va trimite-Fiul Omului pe in"gerii Seili vor adunadln toat6lumea;grnlelile

Sfirgitul omului Evanghelistul Marcu: ,,$i la toateneamurile trebuie mai intdi sg_ gl=Pwrngheli a" ( I 3, I 0), sCprapAy4.dUf Tdlcuire Acesteatoate, desprecare a zis Domnul, au si se implineasce dupqluer-e4=Qq$@i,'cd atunci are s6.trimit[ impdratul qu s_inodul!a pfqpAy4@lIgq Euqpgheli"i la toate ne b cele neluminatecu Sfentul Botez; gi vor face minuni in numeleDomnului nostruIisus Hristos. iApdratu!ce-! b.un, vor sta doi impdra{i''r6i $i d11p_e 9i cu totul ftrd de l_ege; gi de la acegtia au sd se implineasci cuvintele Domnuluigi ale Proorocilor: ,,cdau sd se omoare unul pe altul, pdrinfii pe fiii lor 9i fiii pe pdrin{ii lor; 9i unul pe altul sevor vindespremoartegi fratepe frate." Zice Domnul:,,C_9nrt__$i_pLt!3ne!__Lol_ 89c9, iaf_ .jBY!I[9]9-\4& nu vor trece;$@rrr]va t-"li a-!qtg. q4_!f,rru se ingrg_r4gzg-1 e vo:strr 9u :gtfUlg,rgn_q4nfjlal betieiEi cu glUib-lugtii li, f4r6-dc-gste, sI vind asupravoastrdziua aceea, cdci ca un lat va rg!! 3qllgq tuturor celor ce locuiesc pc-4a-pem4uqqlui.D_e pr@;a, aceea ruedndu-vI, ca ,s6_v[invrednicifi_a-sqlpa de toate acestea carevor sdfie gi a stainaintea Fiului Omului." SfAntul Apostul Pavel scrie cdtre Timotei: ,,Iar u Duhul ardtatgrdiegte, cI in @ se vor f depertaunii ae ta ct"nqd, luQ4d_ aminte h a"h*i!g_."Ig I r,nsetatoare ti, ale celor ce in I si ta tnv fifnd infierafi iq_cuge[lor" (I li @, Tim.4, l-2). Sfintul Apostol Pavel(II Tim. 3, 1): ,,$i aceasta s6 gtii c6,ig_zilele_gele_dg ipOi, vo.rveni vremi cumoliteid vor fi oameniiiulitori de sine,iubitori de arginl mirefi, trufa$i, 37

sr;;;r

din{ilor'" -A d. f"" Acolova fi plinsulgi scrignirea p" gezind Matei (Z+, Z-t+1t Evanghelistul Pl "$i'

.-" rttg'ra.ia*

iq-crrytorul ii vorarunci+e-ei

ucenicii Lui' muntele M6slinilor, s-au apropiat de Ddnsul fi acestea?$i care JeoseUi, zicdnd: Spune-ne"ot'i, cdnd vor veacului? $i' este semnul venirii Tale 9i a sfirgitului

Iisus,a zis lor: Ca"tuqqel]|ulrlTlq:Tta respunzdnd, zicdnd: ;ueg-pr:-"ft $i u"ti,1Y-1d' n"t,os" 9ii@'tttii"rt-i*ela' 'Cautali ,il", nu va inspaimantEi
sa a.'t ;-U;"f" tf ".g tQatq acesteas6 fie; dar inc6-utt v?ill atuncl CE se cuvine peste s#situl. Cd se va scula neam peste neam' 9i impdrdfte-

alocuri' ,;ilffrarc,Ii ya fi vr Atqqqi Yorda iil;;i;;i";@lqr' d' -41 fi pt ua=GE-o.! ui+ s1u4t rr ,re"a4qr!-$i p" "tl neamudr" plnttu rurzu' Alunci'-se vqr sminti toate
"utn.te pe altul qi se7or uri unul pe altul' t*ifi,'i.t;oo@;ul pe in$91a qL Si mutti uqqrggrniDoi"o$i se vor scula -vor multora se ii, dragostea ; ' acelase va tabda uu ieci. p.-gi-c"l;-; .mdntui."

36

Monahzoriqu Egnlftoed
n.ltll!9ft' llY.?fYl*ll"" ,,.

Sfiirgitnl omului cqm n-a mai fost de cdnd sunt oameniipe plmdnt, ca acest (agamare)." cutremur Apocalipsa: ,,$i a strigat intru tirie, cu glas mare, zicdnd:qcdzut Bahilnnrrleel mare,$r s:e_&99tlqge$ dr4g{or gi paz6la toatii paslrea necurati $t_pgzi_!A!o!@lrUl_Uec-ltra!, uritii. din vind-,sinjei-cunrisld CI au blut toate' 9i neamurile, gi igrpiqatii p6mdntului cu_,ea. au curvit, gi negufltorii p6mdntului din puterea desfbtdrilor ei s-au (18,2-3). imbogdfit"

;:l: eryi,Lreiub,len-du:bin;Gf ?'^t:';lffi o1111i1' ae iubitori -"riaec^t


ffirttffi""ffi,rul
sl ace$tia jY':-v-*;Ta;t,t[postol

l1t:'tr i,,,."-lf

, neinfr6nap,

ei; ei de puterea uyilg ,U!rrlrort;t,,.r "itl'a" ggl$4qa ' te tEregu"'


ceascl (3, 3-13), t"itt

"ed.in lor. $i','o, ffiUn pa&ele"1.r.

venirii gaauintu toaie precumau fost de cind p6rinfii u*tuJot'i', agaram-in gti aceasta' c6Jriu a de la inceputul,iiili.-ca ;-t,*Jtt?gi deiemult' i ar I lui rrumt t]t'1ettfiG;t"tt-Atute quva.t,,

dupr care'-Yor-uCIbla pg"il^ni![6=tdn*ry+ Lui? Ctr

.-:-+^rXonhnn Petru in a doua epistold .tob-orntsd qtifi' cd vor ,'4*asta mai inainte

rt*"**..',.t Illlt,li##fJf l;!;;@i:ffi

Tdlcuire Prin cetateaBabilonului se infelegeConstantinopetrrl; dq{*-$i toat6C6,,babilonie", aeea-slaestebabihnlumea, cea greac6, in limba inseamnd amesteclri.Cd zice: au curvit cu lumea care Prin ;4fuuo:Fo1qtpL'illizat' ea toate neamurile, adicd sgi ce n-au avut frica Jui deatuncr,cuapa'nttand"-'e'apierit'Iarcsrurilpacesteade prq-aguryil, uedreptiili, ucid.cri, Dumnezeu, fdcdnd g}ry_Li, sub-!6strare' slnq!--pu!e;"n" ;Ga.a;*l cg-aseb$i-cruasj prillqin,_yqjb-e--,mendrii, befii, - iubire--de argint, rlpiri, oamenilor i si-g+ieglepi ixilil'ilP. de n_edrep!{Jig{!?p1q1!-qr,q9{1 eptdqg-lg4ltopsifrcdndu-le_sle ".-t-t Iar aceasta"nt.t[ ntt se tdinuiasc6 c.glglgcJerner9?L lofsfUegAqdu:S.e unul pe altul @ t darul Stru$l_tgtile_vqplgga splgl1u, oareatunci ce rdutateI Ittr-'ry-r;@p*fiu nu va face satanacu oamenii,c6@re pimdntului din puterea v_igleguguri? desfdtlrilor $i negustorii imbog{it. ei s-au de ea vor sta acegtia departe ,,$i negustorii 'ffi pentru gi gi zicdnd: pldngdnd frica chinului ei, tdnguindu-se pamantul a ei y-ffi si ij;,iatrr.*a',6n6'!e "l**tffi.I. gi cu Vai, vai, cetatea cea mare, cea imbr[catd cu vison toate Deci'dag4-acestea J. p. ad"tufvorarde' pqffire Si gqpile{lg4_gu singele _drep{ilol), cea poleiti cu s?fiti voi i1:sflntele:peg:clEl! ig ceflitr-g-bui9 sevor strica, gi pietre gi aur cu scumpe mdrglritare! I@ggg_S:Au cu $t ;.r.- irttpr.,t@redinle' "lt-tlta1'1 pu$4gEteg.-bog4ii. $iJot carmaciulgi toatdgloataceadin care pentnt zifli,t{.ournnezeu' a"et"ta venirea l;J;;; vor coi[bii gi corlbierii, gi oricifi htcreazd in mare, departeau se vor itrica gistihiile' aprinzdndu-s' ,.-rif., arzdnd.se yAzagd stat; 9i strigau fumul focului ei: <Care cetateera, locuieqte care dreptatea topi? C6 cer nou 9i iamant norr in (Apoc.18,5 gi 15-17). asemenea marelr> cu cetatea cea Prin dup[ fbg[duinlaLui, aqtePtlm'" se infelege vestea scufundirii CqnFla i, cA, 16' 18): "$ii=* ,,firm" Sfintul roui Couttghelistul(Apoc' fumul, s-a f6cut' fFcum facecinevaun foc maregi sevedede departe $ timete li curemlrgare A.ot giur*i 9i il;;;

38

39

Monah ZosimaPqt"t+*0t"-it

a$a se va auzi vestea scufrrnddriilui pdnl ta la181ntle lor 9t t*-g-1t' phmdntului(9i igi pineau tiidna pe capetele cel,TSre' gi tdnguindu-se, zicdnd:Vai, vai, cetatea ptangdnd pe corSbii au ir, .urt s-auimbogatitd; preful ei toli acei ce
mdri, c6 intr-un ceass-au pustiit!). Sfintul loan Evanghelistul, (Apoc. 1 7 , l 1 ) : , , . ' . $ i al optulea este,9i din cei fiara cqfe era $i nu este, 9i q,qesta gapteestegi intru Pieire merge." Tdlcuire Prin ,,fiar[" se in{elege toatllumea aceasta:care ca o fiard rdpegtepe oamenii cei lubitori de cele deqarteale lumii pierde de la Dunur@iii acesteia,il*tqt"

cele gaploputeri q_rff _fqqq f"liqataDq. CSlryp!g-99p9!esunt lu.qea,gi nu lasdnici pe ui" fu-ii aS,.rl.iu,care"il-rm-uiesc uiul diffie ddngii s[ ridice rlzboiul; gi ochii tuturor au cale mai de care*l--41lga, 9i mare privirea la Constantinopol, inchipuiesc ai nEinvoiahesteintre ddngii.Cel'Sapte capete (a veac u; : lin al optulea rnii-slcl cele$ag!g ' Cele gapte sfrrsi fac6 sd are optari-ie) ' Drrmnezeu
.--;--:-capete mal rncnlp"ie..

turce$tepe romdnegte ,,stai acolo". Muntele intru care a binevoit Dumnezeua locui de acum gi pdn6 in veac este impodobit[ de Dumnezeucu toate i@ cele dumnezeiegti: adicdcu cele $aptedaruri (din ,q-arynle icare Stmtu numai cdte ulul sau dou6 aveau,loiiliit cu qe cile au fEcut-iJlntru dragoste" fri'nueeu1. Xeydnfa uere $aptecapetepe care stii femeia,sunt gaptem_unfi. Eeueia-'-es!9--eaustanl,ilQrul-lul, pentru cd femeia o inchipuiegte pe cetate. impirali ,,$apte sunt:cinci au cdzutgi unul mai este,"careva fi cregtin.Iai dupi,ciderea_turcilol, arsltuilor iqrpifetia 9i inca mai mult se Y? 44+ti-P-prmezeu vor prosldvicregtinii,pentru cd, at pdzitcredinfanevitimati de tot eresul,intr-4!{teas!4mtqr_a!,1!iq{to,biii d9 agalqri.

p_q11n qq cactg pentru cd numai rrei ani gi .lU!_q4rd-mdnd, jumrtate sd imp[rdfeascd, fiindcI rlsftlgitul lumii,are sd Te soseascd degrabd. era,aceasta, $i fiara careesteSi_nq estea og!+,.$ar41'_este veac,adic[ in u OUta y -.

uiueoi, $i aaCt

munli inchipuiesccelL!4pl!e-Ju!9li' care mai inamte $Qp!e (& iu fu.".ea lumii) nu au fost gi careacums-auf6cut,toate, iultnrsqlbine-a aluueran,ca s[ sestricetoate'Munle-le spr-epumqe?qr a locui 1n!:iusul-9q!qJggt94 Dory$lul uoit intr-in$ii, Muntii intru care bine a voit Dumnezeua locui in ddnqii,ci au r@gi-sfntii, pentrucd a locuit Dumnezeu +i-auluminat-hmea" ce strelucit cu n_evoinlalefap&lol-bs$e cu lucrareaminunilor 9i cu mari i-a impodobit Dumnezeu draci din oameni9i boli nevindecate puteri, fiindcd scoteau IJgLi din Sfinfi ftceau mari minuni, c4 rnutau 9i ien'Ad,.tiu,r. cel ce a mutat mun{ii, pt..nm tqaehil4,PatnarhutEgip'fiJlui, se talcuiegte din gq 4u_rqegto Durdana, care muntele-c_are_ 40

9i c,-e!esapte pdcate de mo44-9"Cei

tittt$.El d.
sfhrgitul.

oam_eJrilor de la inceputu_l zldirii; gi judecata se va face. CE -*p"r-r;

la f*.a-Duqnearrl$a$itutffi

o,

.e in

"r'"i,ruia";';;

F"

41

ALE SFINTILOR 4. PROOROCIT leromonahul lui Agatanghel 4. 1.Din vedeniile care afost la anii de la Hristos 1274

neprietenia cea latineasctr.Dar mai_ingdduiegte inc6, intiiregte-tepentru ci srava veqnicurui nu-*r.u dupd aceasta la tine se va arlta. Fii credincios,fii slglggic (in crgdilf!) piu6-la moarte+ivei@ Tdlcuire Aici Agatanghel proorocegte pentruGermania. va fi ,Noaptea luminatd gi lina, pentruc6 tu vei pier_ de mdndriacea latineasc[,gi vei vedeamdndriaei smeria cdzdnd' cu durere, ca s6 c6nte cdntareimpreuni ra risdrit (careestelocuinla Mea).Amin." Aici se aratdci eermaniq 3rc_-s6gireaseapel4li_9a samearq4 ta Constm ol sx seinchine$i .a ..G*ia ql, Sgqgutului, ca Bisericas[ fie *u, dupe ..*.rnu u Eiqggga fost de la inceputulcregtinismului p6ndla anul i05a. Agatanghel veacva face,pe al doisprezecelea ,,Groaznic num6r de aur." Numirul acesta,desprecare se zice, afe =Si,.tg:i4 v-l9Te4@un, carearesi fie pus de ingi.r, si apol va curge mi91e li lapte. ,,$i_vor inceta rurtun_ite, cincizecide ani. vei imp[rr1i cu arinare, adev[rurva triumfa, cerul se va bucura de slava cea adevirati: gi. se va ini$a {gapta cfedialE{orodoxd)9i va siilta,sirind ea de la rdslrit cdtreapusuri,ca s6 se fericeascd gi sd se infricogeze barbarii ca, tremurdndcu capul,degrabi s6 fug6, p6r6sindpe maica cettrfilorlumii. Atunci Dumnezeu uu fi riauit gi vor u"i.u oamenii lucrurile atotputerniciei Lui; agafactr_se gi aga s6 fie." Amin. y4 grlta pacepe plmdnt;" dup[ aceas ,,99, ta urmeazl

AM CITIT cartea ce cuprinde aceste cuvinte: Constantin a inceput, Constantin va pierde imp[r6{ia Fiul omului, Vizantiei, a Rtrs[ritului (Constantinopolut). doisprezecelea numdri de la csljinlli tausla4lln pdn6la al nxme qTffieaea numdrulin careare s[ seintdmple c11-Qg9st sfdnt[ hot[rdre,nestrSa hotirdt. Aceastii Jeeaie Dumnezeu mutatl va fi; 9i seva implini la anul 1452pdnlla 1453'Cdnd maimarqimnlrxtie in meinil@ilor trebuiesd caddseQ (turcilor)-Dar, fiul omului,nu te teme;seva intoarcedin nou cdtre dar, gi va fi mult mai sldviti decdt cea dintdi' Dupd vrea aceastist[panirea lumii, carearesdvind in stricdciune, Dumnezeu sd ne supund, nou6, din nou' nenumdrate neamuri, mai multe decit cele dintdi' Aceasta va smeri vei mergea te inchina grumazul t6u cel mddru,inchindndu-te jertfelnicul la Vizantiea'Amin' cu careva stdp6ni impreund
Tdlcuire Aici zice Agatanghel cd, dupd ce s,eyface- impdrdfia va a Rdsdritului, v.@ cregtineascd una, face vor se Bisericile uni cu Biserica B{!g4!U!fi 9i precum au fost gi mai inainte. Agatanghel

VgUlqqloaseBisadte,asemeneav+4roblJ!3-optu *-@ Bisericd. gi vindut de cltre silit tare vezi pentru cd te deplrn, yte 42

ro4,si'ui*[it' ;; ;;;#' :
43

"

todto-it Iv{onahZoritq Putt4lf

Sfhrgitulomului (rugii) cu celelalte puteri intr-o unire,pe Ismail il vor zdrobi desrvdrgit. Apoi rdzboimareseva facede la toateneamuril6, cu cruzimepdndla al 5-lea ceasgi glas de sus le va striga: ,,Sta1i,stafi cu fricMlergafi, cu mult6 s6rguinf[, c6ire p[4ile drepte ale cetdqii9i vpti afla q4 b4ga{_miqpn4t_ 9i uit"aa+e-ace*tap i, pe ddnsrrl primindu-I,voia MeaveJiilnplini.,'
4. 2. Vedenia lui Kir Daniil (care afost la anii 1763) CA cel mai mic intre monahi el. Daniit, petrecdndin

gi cincizeci estehotIrdt pentru sfhrgitul necazurilor" de eliberare^ tdiri noastre de sub anul 1855, in care s. "i"" jugul agarenilor) -,,La . ,.:. Crivif, pe movild inalt6, s-au aritat trei focuri; 9i rat6, am vdnfi cL intre ddnsele bbtea tare rdzboi' spre pieiderea unui tulbur[tor. $i, iatd, auzeamcuvintele acestea a in limba latineascd; multe, wednice de minune, ffebuie se vedea, dar cele mai inalte, inaintea poftei a intinde nu poate." Aceast6 inscriplr-e este scrisd pe piatra de deasupra al mormdntului Sfantului Constantin, cel dintdi impdrat din cieqtinitor gi s-a tdlmdcit de cdtre Glenadie Scolasticul po*n"u impIratului grec Ioan Paleologul,la anii 1430.(cu de 23 de ani mai inainti de a fi cucerit Constantinopolul cdtre Sultanul Mohamed al doilea). ide AcestGhenadie,d de pus i, a .fost cel- dintdi patriarh, te ct.$tt"t d" c pentru multa lui inlelepciune' trrtohamed, Suttanu-t numit ,,La indictionul intii al impdrdliei lui Ismail, Mohamed, va birui neamul Paleologilor; 9i cetatea de pe gaptemunli (Constantinopolul)o va lua gi incd va implrlfi'" pustii ,,$i neamuri multe va risturna qi ostroavele va pdn6 la punctul Chesin (Marea Neagr6) 9i pdn6 la vecinii ei de la Istnr (Dundre). Acolo va fi hotarul 9i se va opri. $i in al va birui. IarI in al 9-lea indict se va Slea indict Peloponesul ogti asuprapdrlii Crivlfului, in al 10-lea indict va supunepe dalmati, gi iar[ se va intoarce, dupd un timp, cu rdzboi mare la la dalmali; gi pe unii ii va zdrobi. Mulfimea ne_amurilor 9i pe de la-miaz-6noaPt9'-pe-mare ihzUpl qe vsr adr$a-eu -c-ei al lui il va str[nepot pe un lrsc3t, gl pe Is,mail vor birui, iar fasa ia imperitiascb ic6zut 9i mic. Iar neamul celor pl6vili

un glas stralucitirlqpremunfii,Itttl: ,,Auzeam zicdnd"."u-1,t^t=n:t a9a Dundrii(adicldeh romdni), fdrmurile (adicd la

Ke*ira{taComu), pe4tr'u {regqltga_sr eylayraceo aveam


inuni, Sfinfrrl Sniridon. gi,,petrecAnd

igtr-o mdnistire de obgte optani,doreanfoarte mult si-m6 pajiloi pentru Hristos ca s[ m6 fac mucenic, !4yr.ednice-ss.a atzind, de dragostea cea multi a evlaviei pe care o aveam; cdutam insi vremea prielnic[ ca s6 mdrturisescin mod vdzut, insi, nu e mici primejdia de a se amnca cineva intr-o astfel de ispitd s41s .poate fi gi pierzdtoare gi neiertati de dumnezeiegtilelegi. Trimis fiind la Constantinopolpentru oarecarenevoi ale mdnistirii pi plec6nd de la Kerkira am venit in Qqq$4nlinopol. BinEvoind Dumnezeu gi vdz6nd, aqeas.t6

e9!at_e_din4_4e_

.qujautate asupra cre$tinilor, s-a aprins sulleful meu_s6 lzneal-d-paDomnulnostrulisusHgglos, @fruriseascE-cuind,f gi-inaintea c-[riar impdratuluide m-ar fi dus.Deci, sfdtuindumI cu duhovnicegtii plrin{i gi vestindu-le lor dorin{amea,lu fac un astfel de lucru (carenu estefbrd de mj-au dat voie sE. primejdie).Dar afldnd eu un duhovniciscusit i-am spuslui scopul meu, gi mi-a poruncit s6 m[ rog lui Dumneleu cu 45

44

MonahZosimaP"tt"t-Pt"at"-it

Smrgitul omului
inpii mi-a zis: ,,Ai venit Daniile?"$i eu am zis: ,,Am venit, eu, pdcitosul." Atunci au inceput a iegi cite doi gi aga urm6ndlor, a4q. ajunsla o altii geamiegi au zis: ,,Aqggsta a fog! gdal6 Biserica- celor dojsp-rezece _Apostoli', $i, apropiindu-se, s-audeschis ugile singuregi ieginddoi tineri, findnd fiecare cdte o fdclie, iar doi diaconi, cu cidelnila, stdnd aproapede ugtr,tlmAiau pe tofi Sfin{ii ce intrau in bisericE.Timdindu-ne gi pe noi, anutnhatjntuntm $Lam

post indoit$i a$u',du:1--1:lu sauaa,tg $i mi-aporun.it -Jo.op.ri -tau". wet vedenie, bine:tffi1fr;redi$a d9 nevornta
am mdrturisirii, ca sd te faci vrednic dorinlei tale' $i pe care cump[ratdoudlumdnlri, ca sEmd apucde nevoinla mi-a dat-oduhovnicul. Nevoindu-ml la rugdciuni cu lacrimi pdnd la ..al starea cea mult6' am 4gglga-ceas al nopfii, slabing de v[d adormit.Atunci, uailanOo-giDomnul amintede mine' inainteameaurianirslr[lucind- ca unirlger, inffebdndu-ma: mai bine a te ,i. ui Daniile, de ce te intristezi?Ji se cade 6,rrrrrudecdta te intrista." $i a zis tdndrulc6ffe mine: "Nu mI cunogti pe mine, cel ce gr[iesc cu tine? Eu sunt prietenult5u, cel pe carel-a trimis tatdl tdu' prin Anastasie, in imp[riiia cerurilor'" $i am zis cdtreMucenic: mucenicie, ai primit, omule al lui Dumnezeu,a veni c[tre ,,Du, "rr-a zis el' c[' de *in., p[cdtosul 9i iicelosul?" ,,Crede-m6, cdnd te-ai indepdrtattu de la casatatdlui t6u' nu m-am lenevit a ruga pi Du.nt"eu pentrutine, 4qpif6uri-te Ei te veselegte uttettite-ai inwednicit'a.vedeataulg mari ale sd "i $i am zis: ,,Darce bine am fbcut ca BruruluiDunurezeu!" s[ vld eu tainemari, dupdcum zici?" md invrednicesc Atunci apucindu-mi de m6ua dreapt6' mugg-rlicul multd am mi-a -is: ,,Vipd"P6.mine!" $i mergfindnoi cale 9i Ei:aspus: ,,!ezi jertlehfc{ u3"* fu o--geianlr-ilugr4$g6 :Mai inainte-era Biserica Tuturor Sfinlilor. .dsesta?" uqa singurl 9i a ieqit un om care Apropiindu-nes-a deschis pe noi!" c[ ne agteaptd n.-u ,,Veni1idup[ mine degrab6, "it, gi utn intrat in'auntrugi era o mu[ime de oameni tineri 9i Iardel a ,,c!1esuntacegtia?" uat ani. $iam zis lui Anasjasie: sunttofi Sfinfii desprecaream zis." Unul dintrzis: ,yA.cigtia 46

tlt!:lf!: jl ai, ta,rffittoru,'iti:u aiGqqtii fofosul sple -utetu*-anr""epeialcr i .s1"lltlt

bine 9i pl6out,lrri, g!!p!gl$e lacrimi fierbinli gi ,de e,ste

care

v.4zut-p:-sgiieigplezeee

igpreuul_qp - Sfhnta Elgna, {inend-_cinstila_Inrce care mai mult decdtSoa_rele strf,lucea $i a iegit SfiintulMarchian care, implrfind lumdnlri fiecIruia, ne-a dat gi nou[ gi am aprinstofi lumdnirile. $i a ie+itS$narl-Constantin, impreund cu malqalui, ay6_n4 cruceain mdni; asemenea gi Sfinfii Aposto-ligi tofi Sfinfii urmdndu-lelor 9i iegind cu cinstita entce, tgateremilunele si varfurilegeamiilors-auscufundat. Deci, inconjurdnd din destul, ne-am apropiat de Fanar,gi, trecind pe lAng6o casd,in care gedea un dasc6l, Hrisant,am zis Mucenicului:,,Robule al lui Dumnezeu, aici gadeun prieten al meu care,de multe ori m-a mdngdiatgi m-a miluit pe mine. Voiegti ca sd-l strig pe ddnsul gi siJ v[d?" Iar el mi-a zis: ,,il gtiu pe el, dar tu taci gi vino dup6 mine." $i, mergdnd inc6 pufindcale,iat6,vedempe.S,fhntul SffiF: .purtetorulde biruinfd, carea vorbit cetrd,Cheorghe. ,,Trecefi $i p9 la locagul meu, care este,acum geimie cufun4-.eflql. qn_s-_egg_ele Qlceasc[, p_elguca s6,se !or," Iar mai inainte de a ajunge noi gi, a mers _Vglete_qbgqlghe, afl6ndpe turci induntru,a luat o m[ciuc[ gi i-a gonit afard,, sco{6ndrogoj inele gi agternuturile ce erau agternutede ddngii.$!, cdutdnd, Sfrntul Gheorghe cu mfinie,le-azis: ,,Nu mai pot sufeg Utag_i-unile voastre, prea pdngdritilorll_$i al4g4qd c-igstlta,C-nrce, s-.au cufundatindatl urdtelesemne ale semilunii, cu turlele geamiilor.De acolo mergdndam 47

in

MonahZosimaPascal-Prodromit

Sfhrgitulomului ff,c-utsoboarelegi,stau preg[tt& ca gi mai inainte, cE au.sl gpddpe ddnsele arhiereiipsnlnr ca"s_[facd_.gnirea Biseflcii, p_entr-u ca sE se risipeasci toate dezbindrilegi s6 rIXnAnd {g,-acuminainte nespurcatl." $i aga au pus in mijlocul bisericii c.trrstita--Cnrce, iar Sfhntul Marchian iu6nd lumdn[rile de la to]i Sfinfii gi de la noi le-a pus i(r_rprgjuiul cinstiteicruci. gi deschizdndu-se ugasfiintului Altar,^au*iegit tineri imbrrca{i in hainealbe,avind jilf luminatgi preasldvit in mdinile lor gi pundndu-lla locul arhiereilor.$i am vdzut iegind dupd acesteape StlnAnul Hristos cu mullime de ingeri, careerauimbrdca{i cu minunat[podoabd preoieascd. Iar Stlpdnul Hristo.s aveape cap o cunundce str6lu_ ceaca soarele; gi a mersin scaunul cel g6tit.Atunci a venit gi Sffnfirl Tacov--fratele -Domnului, gi s-au pregdtit ca si inceap6sfhnta Liturghie gi, fbcandinceputul,la int6ia intrare IjSllg_Flnslosjnnuntrul Altarului a in!1! Marele Arh-r9r-e..p, iqtprr*a *rlr-tptf ;.i Jr stltr,r-l*ptejurul Lui. Venind wemeaapostolului,a i4-ggpttt__a,siliSfinfut-*avrentie; gi erau lainceput acestea: Fralilor, sfinlii toli pli,__crdinfu ai Otiuit tmpdrdfii... gi celelalte.Iar Sfdnta Evanghelieo citea pe amvonffintul intdiul Arhidiacon,Mucenicul$tefan,car"la inceputzicea: Et! sunt)tia, iar voi mlddilelq=gi celelalte. $i, venind wemea intrdrii celei mari,istat stapanul-Hridtos, gdndiegeau ei, gi A.binegg-v!4114r SfinteleTaine ji cand le-a pus pe.$fhnlaMag{ iardgile-a binecuvdntat; iar dupdce J_a g6ntatchinonicula iegit Sfhntul$tefan,zicind:,,Cu frica lui

Apo-r, Maicl'jsi celeialte. lmprrdteasd H T:t9."i9^l"illll vai

auzit cdntare versuitoare (ca aceasta), adic6:.':Bl::l[-:.t'

#ffi'n;;;ut-. ;;;il;;ail

fugim cd au venit cregtinii!" $i, ipropiindu-ne prrigeami,i;t"d in ograAa 9i infingind Cruc;1 se numegte de sus lut drept, am cdntat slavoslovia:Slavd fntru cei de a se termina,s-a suit hogea gi, fiind aproape Dumnezeu, ochii in sus suss6 strige.Atunci, tiOitina MareleConstantin nu vezi Crucea a zis cu mdnie catredflnsul:,,Blestematule, ridicdnd!*:tu' irrailu,a,ce strigi 9i h[llldieqti bdrfind?"Si' induntru' cu hogea' $i nemaintrdnd auc6ait nutele-impreund

,,vai geamra l"Tl^:u ce de

am mers la Biserica Sfdnta Sofia' gi au i9S1t, {oi Ajungdnd acolo, s-a deschis o u96 dou6.cddelnile diaconi, imbiacali in veqminte sfin{ite, findnd mucenlcul' clne aurite, intrebind eu pe Sffintul Artastasie' ce este de-a ,n rt u"r*l- doi diaconi, acestami-a -zis:"Cel iar cel ce este ar.aptu, este SfhntuljnfAilvluceni'e $tcfa.q Acesta A.-u tt'a"ga este SfaUl!il-I.avrenli9, a-r-hidiaconul'" mai pe-urm6' pe tdmdind Jinstita C;;. $fii toli Sfin1ii, 9i de-.Sfa1tul ,rol, u* intrat in biserici t"dt, apropiindu-1e mi se Altar, am v6zut c[ la dreapta era o u96 incuiatE' $i Sfhnta intra a penffu t-u deschis, de un oarecare' ;;;;; 'C-.. prea "e gi toli Sfinlii induntru' Acolo era un locaq candele' infrumuselat-gi wednic de vedere; 9i erau icoane' sl cuviinld de sfegnicegi alte vase sfinte de aur; iar unde era jil! in care gedea.Maica fie'icoana Maicii Domnului, era un inge.n.1i de Domnului gi imprejurul ei era o mu[ime fe jill' era alt jilf in arhangheli.iar in putt.u stdng6,mai jos de dormea sau era care stltea un oarecarebtrtrdn nu gtiu dacd o Evanghelie treaz- avea cunund pq cap 9i avea in mdini erau qi aceluia locagului infrumusefata, inchisd. i-pi.ju"tl jilfuri sunt ce uftt iifgi ii unl intrebat pe Sfantut: ,,Spune-mi qe41tarhiereii care 3u ur.Jt.u?" il miu zis: ,,Pe acesteaau

luQUd=S&ntu!__Pqtir Stipdnul Hristosa statin ugaAltarului. Atunci, $fb4tut Ioan 6urtrde_Aur gi gfrntul Mitrofaa_al cel dintdipatriarh, larigraduluis, mergdnd, a,, aegteptat fe
al constantinopolului. oragulimpdratului, larigrad se t6lcuiegte fq"n adic[ capitala imperiului. t

o.,gtggryu-gu credtrt[$tru-drag

s6v6 aprffifr]-qi

48

49

Monah ZosimaPascal-Prodromit

in jil! ql.$ftntulMinofana luat cununa ce dormea bdtrdnul depe capullui, iarSrariturifficurade Aur a luatEvanghe-

tia qi, t",tlattd,r-l pe ddnsul, au mers impreund la Ndsc.'4lcqlra qi de Dumuezeu, sdrutdndu-imarginile sfintelelor sale haine a venit inaintea Sfintei Ugi, unde era Domnul cu Sfdntul Potir, gi, inchinindu-se, l-a imp[rtdqit pe ddnsul St6pAnul Hristos, din Sftntul Potir. Sfintului $tunci a luat D-omnul cununa, din m6na Mitrofa;, gi a pus-o pe capul lui 9i a luat Sfdntul Ioan Gur[ .deAur Evanghelia gi a dus-o la Domnul, iar Domnul a luat-o din mAna Sfhntului Ioan Gurd de Aur 9i a pus-o in mdinile lui.

Sfhnta Liturghie, StdpdnulHristos a $i, sdvdrgindu-se mers inliliul care a fost mai inainte, 9i indat6, mergdnd to{i Sfin{ii, au cdzttt 9i s-au inchinat Domnului, gr[ind: ,,Doamne, noi robii Tdi suntem; ne rug6m bundtdlii 9i s[ miluieqti pe poporul milostivirii Tale, celei neasemdnate, TEu, cel numit cu numele T6u, gi s6-l izbavegti din mdinile multi .pdgAnilor." $i, rdspunzdnd, Domnul a zis: ,,$i mai a-i wednici tto tttnt ioUi. se cade u p,rnl asupra 1or,pentru "g\ilui." $i aga au tdcut Sfin1ii. Atunci au mers Sf6ntulJaeev' frut.l" Domnului, SJhntulIoan Teologul gi Sfinbrl loan Gur6 de Aur gi s-au inchinat Maicii Domnului, zicdnd ei: D'oanna

u, ne rugim noi,-robiitai-slt nostrusd izb[veascd filijloceStiqdtreFiul t6u gi Dumnezeul turcilor. desub-.mdna $i, sculAndu-se [e-cregtinii cei robifi ivlaica-Domnuluide pe scaunulsdu,a-!ua!-enl.rea-$i tolr sfinlu-slaq- inglrinat ei, gi mergdndcu tolii s=auapropiat-de Ebt- gi_s.aljnahiDat-Ld, iar Maica Domtrului a zis c6tre robii Tdi cu ce credincioqii Dantrrtt,,9g1"preadulce,vezipe cregtinilor 9i izbdvkea tiea stau inaintea Ta, cdutdnd robilor T6i qi m6 rog qi eu bundtdfiiTale s6-i gredinciogilor miluiegti, izb6vindu-ide cumplitarobie." Iar Domnul a zis 50

cgi, t-ar Sfintii,

cdtreNlscitoarea de Dumnezeu: Maica Mea, cd ,,Cunoagte, din_zilele prea pdgAnuluiimpdrat Mohamed am vrut sX_i izbdvesc pe ddngii,ius6 ?ce!!ia @ ptcateleloJ nrls_--au pocdit.gi i*-u@.t de acum sd ii imbracepe ddngiiin hainen"gr., iu, ie,,ana hainelecelenegre,s6 igi vin6 in sim{iri;insatoi nesimtiton au rdmas, mdniindu-M[in toatez]lele,.,, Atunci a zis impirdteasa a toate: ,,Eirl__meu" pgdepsegte-i pe ddngiiculunilateaTa precumgtii, insl s6.nu fie supdrafide vrdmagiirdi agareni (turci)." Atunci a zis ei: ,,De vreme ce Maica Mea mijloceqtecltre Mine pentru nemulfumitorii acegt:ug" c-re$ini, nCu6r:-&agoslea_ra9i p""entrunl&iuuile Sfrn{dor-Mei, ilvqi lzbjvi _piOaoqu_b v19me. cdzdnd Ndsc6tou..u -gi, a.-Ou-i.o"ffi1i l$in6 Sfinfii, s-au inchinat Domnului, iar Ndscitoareu O. Dumnezeu a gezut in scaunul sdu. tofi Sfinfii, dup6 rdnduiald,cdte . -D:.i, sqr[6ndu-se doi, qiinchindndu-se, slnrtaubedemifa stapendui Hrisiosgi, mai pe urmi de tot, agl mers gi .u, i-prrrrni cu Mucenicul Anastasie.$i eu, newednicul, apropiindu_md a. itapa*f Hristos, am zis: ,,Doamne,alute_mi!,, Afunci mi_a zis: ,,?-iil.:, vezi 'i nu indrizneslla mdrturisipe fap, ce mare primejdiefi se va int6*plu tic'At o.to_zis.-Eis,uaia_rru, DgannQ!" gi indatdau iegit doi tineri, i-UrarEi in uffit" g[rdlucitoare, din SfAntul Attar, E,_Oeg.grd";;;T;"a qqggeram4ltul_bisenr_ii, l.isu, Estos L -fu=fuElFt Do*t jmpryUnA

au toli ingerii,carestlteaui,opGur"lfii

, foarte-veseli-stdtea4_iar*dt"_._rlJc_,

51

MonahZorirn4u*Slftodto-it

Sfhrgitulomului
eeilalli: ,,Spuneli _implr4tesei cd pdgdnul imp[rat, cu nedrrcptate, _v*!94. _arhiue"i gi, pe boieri. " $ i onoo_-ale*pc __s-4," indat6, sculAndu-se din scaun N6scltoarea de Dumnezeu, au urmat tofi dupd ddnsa gi noi dimpreuni gi, prin cdntarea Ndscdtoarei de Dumnezeu, lndat[ au cdzut asolo "sennele semilunii -:i s-au scufundat. $i apropiindu:se-de__!0_iLqaUl qra$ului_au aflat pe arhierei gi pe boieri cu m6inile legate dinapoi, iar pglrei*alhiggi gi pe.doi din boieri cu capetele tiiate. Dgcd a vdnfi Ndscitoarea de .Dumnezerr acestea,a Ecfit semn Sfhntului Hristofor, care, ludnd sabia din mSna gcalatului i:a tiiat capul. Deci, ldsAndpe ceilalti acolo, a mers N[scltoarea_de

eu' ce doream rn-aminwednicit de ceea te m6hni PtnP zis: mi-a Iar Maica Domnului "Nu s-arfi intdmplat Dac6ai fi mdrturisit,maf,evdtdmare aceasta. pe fald' ryd $i dacdai fi m6rturisit bisericilorqi creqtinilor. lor,-penLru ! scdpatde.vicle$ugunle 9a-voizu $Ep:aqaLm+r"unicLni$IeleEta-qAte-s+ureqpej-rnc--pnn inainte9i a facutmutte Fenii-, iar_tagl&u uFort p" ui"i mai -tfrffi"gili*;ei .feluJr-deg4il,9ii-;;-t[taiiuivr{itorilcd-te-at-&putcregtin cum $inu sesriqepeveniin constantinopol in locotea de 'nu 'stmva i.-i U"JCru,qi nepricepdndg;1e, nitez'$i' aqtept64du-te' p'i*n Sfantil Tqrekafrfues^,catri cE estecregtin'9i au trimis un om un,"i', carese fb,timicea doarte vor afla' 9i au l6satp.e?Uii te-aucdutatpretutindeni, poate te vor afla Igg'-qglfgbuinp aici in orag,cercetdnd, au;nic? Penhr ci & frci e!'ppruqgileestede a te fageitaplrd{ra ceru{lor'" *".t, vqi-c-a$tlga ffii de Iar eu urn'X.pieacurati Doamn6'Ndscitoare Ea doream'ut'att faci 9i Alrinlii mei cregtini'" Dumnezeu, plintl.tei' o purtared; grtjl pentru nu mi-a zis: o,56 "i"i.i -- s-picp :;;:-;: t-as-a sdvdreit Pv'us ca ;.r* ]t:1r,T:::,"t';""1ffT pentru': hlEl=E$nicidecumsa nrgiciunile tale, tam6n$tit, iar va qi inviere@lu ,.."'.-^=-----_ cd vs 'Jr ruErr pentru ttr rogi, nu nu te Pvulru crede,c{mari rele faceel cregtinilor'" d;a uli, aici au, in"f'*;;;; c6, aceste Iar ea mi-a zis: ,,S-d.E!i gi sd slujesc." "una"r"r" aprinse,OercisUe=0s"4$i qi mai i""JA" sunt totdea-una duci iar[ Tu' ins6' p6.te mllt, iar aici nu pqglgom's-a $ma-na nu te duci' pentru c6 Munre sd fost, daLtLS ;;; Iar "i rurlrejfllilg 9i vor veni Si mai multg' s-au intdmpfat slavi aliului estendewirata Gffiifit, u".r,.u, p" "*s Ptolomaidei'" "u." ..t, ta ie spuiArhiepiscopului $iavenitun'omgiuint'itinbisericdgiaziscltre
<,,

gedea ca,re gi a in scaun, D-umu-ezeufo-casa-tira-auhi--implrat,


zis cdtre dinsul Stdpdna gi PurureaFecioaraMdria: ,,Prea pigdne gi fbri de lege,cgrygai indrdzrrit a omori pe arhiereigi pe boieri?" Iar el cU obrdzniciea zis cdtre Ndscltoareade Dumnezeu:,,Cine egti tu care cu indr'azneal[ai intrat gi vorbegticu acestfel de cuvinte?"Iar cei ce erauimprejurul Niscdtoareide Dumnezeui-au zis lui: ,Neindumnezeitule, pejUgpfri.Ieasa cerului gi a pdmdntului,care a venit $1q _yezi pe,tine?"$.Indati-r[pindtt SfhntulHristofor s[ le.pjar-d5 scaun Niscdtoarea {in de Dumnezeu l.-atrdntitjos gi a gezut pe scaungi a zis cdtreddnsul-cu mflnie:,,Pentru care-pricind pelegiuituleai omordl amar pe arhi-eiei-g| pe creStinigi pe ceilalti ai vrut sd-i omori? C-e,r[u !i-au fXcut ei, {ie?" Iar tiranul a zis cdtre dAnsa:o,Pentru aceasta i-am omordt pe dingii, cd au scris vr{jm4$ilor. gi mei potrivnicilor ca sI vie asupramea; ba am vnrt sili omor pe tofi." Dar Maica Domnului i-a zis:,,Nu_aceEia.au.scris, preanecredinciofule, vrdjmagilortIi; ci eu ii-aduc_asuprara" w6ud_ale rftrAma_pe tine gi p9 rc-AlqU!_t{u, pentru ci nu mai potsuferi vf,timirile
Le

d: gi i** zis:,,Doamn1,N.u:tlto1" ?:Al']}i} ta' sd aprind biserica in

tale cele_.mari gi pagubele gi nedreptifile tale ce le faci cregtinilor-"

53

Monah ZosimaPuttul-Ptodtod

Sfhrgitulomului inchine." $i Maica Domnului, cu tofi Sfinfii, a intrat in sfdnta Sofia' Iar eu,cu MuceniculAnastasie, am umblatcale destulI gi am mers in bisericacareacum se num?gte ,Gn, gi, ftcdnd Sfdntul Mucenic semnul Sfintei Cruci p" ,r"ga, aceasta s-a deschissingurS. $i am intrat induntru;gi erauin Fsfqte p6ng-ar4ii,,de*hsgl(poniturcesti), iar muceniptrl hend o p6rghie(lemn) i-a gonit afard.Intrdndnoi in aliar, am.vdzutun aqoper[meff_$i_dessoperin&L_leruLsuLd6nsul q-19o-anA--a=P.:ea i,ntelNescatoare de--Durnnezeucare . S_f slobozea-raze gi era prealumi*atfi-pe care sirutdnd_o,mi_a zis M-ucenicul: ,,Vezi aceastd SfdniaIcoand?Cdnd vor lua crestinii o muttimeae minunliuqalva fovia,fl!0orfii. pentruu."urtu $i -mare-lisericS-iivor, ridica cre$tinii." gi urop".ina-o p" ddnsa,am iegit, mergdndla casa mea. Afunci mi_a zis Mucenicul:,,Mergi la bisericd,pentruca sd ajungi utrenia.,, 1ut :u il sileampe dAnsulpentruca s6 mergemimdndoi la Arhiepiscopul Ptolomaidei, ca si ii vestimluicele p".ui" -i le-aspus MaicaDomnului. Iar el mi_a zis:,,Du_te Jirg*ii fi spunelui toatecelece ai vilztrtcd eu m6 duc la slujbi _eu;;t iar eu il sileamsI rimAni impreun[ cu mine pulinii el azis cdtre mine:,,Iatdc6, gi lumdnarea s_a stins."$feu, deschizdnd ochii, am vizut lumdnareaci se sfiirgise. $i, sl6vinJ Domnulgi pe slugaLui, pentruc6 a frcut Domnulmila Safe cu mine,am mersla bisericl sdcdntpsaltirea. 4.3 ProorociaSfintului Metodie ArhiepiscopulPatarelor, care a fost Ia anii 27! de Ia Hristos gi a pdtimit tn vrimea tmpdrdliei Iui AurelianSis-a sdvdrgit prin tdierecu sabie PENTRU cele ce au si fie in zilele cele mai de pe
55

rI Andrr-serlin-scaun,Ndscdtoareade Dumnezeu' au Sr:r incuiat toate casele din palat; gi impreunb cu tofi SfinJii (purtdnd scaunul ei impreund), urma qi Sfantul Hristofor la o. poartd gi iirnprr,rna cu ddngii). $i mergdnd au ajuns numai cdt a Ibcut semnul Sfrntei Cruci gi i-a deschis,9i acolo era o bisericd gi candelele erau aprinse qi erau tret arnterer imbrdcali cu podoaba Qqa arhiereascl, 9i vdzdnd^pe iridscdtoarea de Dumnezeu s-au inchinat i, zicdnd: Dumnezeu' tie, Doamn6 Niscdtoare de ,,Mulpmim pe izbdvegti s[ vrei cd pdmAntului, iqrpaiat.uta cerului gi a ldsdnd Ioli smerilii cregtini." $i iar69i acolo au rdmas 9i scaunul in bisericd, am venit iar69i la locul unde erau de arhiereii gi boierii cei legali 9i cu porunca Ndscdtoarei to{i Dumnezeu s-au dezlegat - prin Sfhntul Mucenic Hristofor zicdnd: ei, inchinat cei legali; gi to!i, cdzdnd' s-au cd ne-ai scos pe ,,trrtlrtEo-i* !ie, Prea Sldvitd impdrdteasd, noi toli din porfile iadului 9i ne-ai izb5.vit de aceastil mare nevoie'" Iar ea a zis cdtre ddnqii: 'JrlemulEumitori suntefi' fiindcd v;aJi fbcut $i urdtori cdtre mine' Au nu sunt eu ceea ce am izbdvit cetatea aceasta de atatea primejdii? Acum Eic[torul de mergeli in pace 9i nu fili nemullumitori c-Ltr-ebine." Atunci a zi s SS$rl loan-euv4ntdtorul. de Dumnezeu cdtre Ndscdtoareade-Dumnezeu: ,,Cum am -l6sat pe acegti rrei-arhierei ce zac aici omorali de nelegiuitul impdrat?" $i a acegtia?Nigi pezis Maica.Domnului c6tre ddnsul: ,,Yezipe ni ci pe mi ne,Vaic4 dAn$ii, pgrrro"r.t m=L=au odihnit inmlci via1a-aceasta-trecatoare, rrri si nu numaicls4]ipsil-d9 JgL vegnic6.i' --au luat$unlng4 a- futut, am mers la SfhntaBisericd Sofia i.qi"A Si gi Maica Domnului, lindnd aproape de ddnsa pe Anastasie, irlucenicul, a zis cdtre ddnsul: ,,Fiule, ia pe Daniil gi sd mergefi la locagul lui Constantin,impdratul, ca 9i acolo s6 se

54

Monah Zosimaryscal-Prodromlt

56

57

MonahZosimaPascal-Prodromit

Sfdrgitulomului

pac-dtogii ye$n-iQ4 quqq! 4 fgcului nesting gi viermeie-+er vegnicele bundtafi, pe care le-a g[tit Dumnezeu celor ce-L { ;rrL^-^ ^ T\A- ^--r - ^v iubesc-pe Ddnsul, a C[ruia esteJlava,cinsteagi inchineciri
carei=auingelat. Iar pe noi sd ne invredniceasc[ sd dobdndim

ygr__ftflmbifa, gi la.ale lor glasurivor invia-mo4ii. $i_qei vgr sta de-a dreapta impdratului ,.rr.",.iu.dipaJ-togi 4reti stAngn; de.-a, gi drepfii vor mo$teni cere$tite Uunatafi, iar

^^^ t- -,^^: a,-^: nea in veci. Amin.

4.4.Proorocirea Sfintului Andrei celNebun pentru Hristoscare a fost in vremea a tmpdratului Leoncel inlelept al larigradului, la anii gg2 OOefA, linigtindu-se, Epifanie cu Cuviosul Andrei, I-a intreb atu cenlc-u[-p e aces_ta, zic_6ndu_ i :,, Spun e_mi,ffi,", te rog cum aresI fi_e lumii acesteia? sfrr.fli0r_l Cdndares6 fie inceputul durerilor? $.i qum.vor cunoa$te ogmenii cd este aproape sfiirgitu!lumii $i p.n-u ce remneror fi .ar6llrile?gi cum se va strica oragul acesta,noul Ierusalim, adicd gi ce se vor face Sfintele Biserici, 3nrrt.t. lonslaltlnopolul, Cruci, SfinteleIcoanegi SfinteleMoagteale Sfiniilor? Te rog, aratd-mi, pentruc6 te gtiu pe tine gi pe cei ur"..n"u .u tine. C6 a zis Domnul Dumnezeu: ,,VoLdvi s_adat a gti taineleimpdrdfieicerurilorgi cu cAtmai mult ale lumii.,, l@-9Uvtgda z!-s_; fiulg pentruinceputul ,,.A_gcultd,

dinfiu_cai.s[raci gi va impiraliin mutia-ar.pt"t" ii ;;i;; toatq:[zhoaiele 9i va,imbogilipe cei slraci Si Va_fi sgj!v:elqea darug dup!--v_iglegugurile ]ui-Noe, celoiorltondii cu linigte, tijiyaiuqbog5fipetoli oamenii. h zileleu."i.u,"
58 59

, $9vn ridica impirdfia

MonahZoriqq P*g'lfto&o-it

Sfhrgitul omului

ffiqi

vechiului ia locul cea pur,inoEriu-erugean' 60

gi toatebundt[filesevor deschide, veselie celepImdntegti gi ceIe de la mare,qelqzileleJrri-Llo e!.c_:ue se_bucura._iupusliu_ pdnd-c-arad-a*venit-po-topul. gq_ va trecg aceastl $! dqpa_ impdrdfie, v-qrincepeanii durerilor. qarcaarefiu,_fbq4 Agggi va risiri un_ -de .l__ee Sl va -irlrpafifiin acestorag$i va faceceleca{e $c iuqegutul_lumii, nici nu se vor mai face. Si_d4g4Jq_stfla iqpdr5fie, va scoatedogme$i va nrrnelegL+line:@loat5 pledn6tatea, ca s.6 seinsoare t-atil cu ftica sa gi fiul cu mama sg$i tatel-ecu sorasa.$icare nu-l vor asculta pe ddnsul,su moarte silniqi vor muri si care vor muri astfel, adic[, qsprimind-domele_tui, in ziuajrrdecdfii,la a-_dqua_yeqirc_a Domnului Dumnezeuli Mdnfuitoru,lui nostru Iisus Hristos, loc sgivOJ: crr Sffin rdndrti,la-un oanBOteZ,ffOn'I. implrat ve de prin m[n[stiri Acest lfr,s_Ufa_p9_galugarii gg sila, $i pe preofi. Aceast?i silnicie este mai rea dec6t va curvi cu m,ama sagi cu fiioasa. $ige*fupeat Pciderea. In wgmea aceea, pf,e,aj.lestematadesfrenff o voi lua oameniicei prostisi neinfelegdtori: gi vor lua slobozenie d_e gi se'va 4 face gqrviecu surorilelor gicele de.asemenea; ga -e.ur,Aq!U!g, ._Qo lui ryt _pagdri,giup .$i pu.tp_-area,. !n?lxl,e-a D1rgl_":gt-qi nu-"e--u va mania g giJa igrar Domnul .$-e privi lplglot pamantul[i veporunci tunetg]qr_Ei t_rIsnerelor saleltn inilfime, Si va aducemare ice. Multe orase fi 11o_r qs9 d9_ mult! oaqgn_!_!-9_wie!ul_,acplo_r lo9 t! lp_fri_qe$te grqre,vor mlri_.r4!r,gi m-u[i vor ards_de ltnStS_qi=dg,gp4-iln3 foc. !ari, pimdntului, de infricogireaAtotliiioruiui gi de acea nemegtgita g1gi9-!l-111g1ig g--LulDlmnezeu' cea trimi sd in toati lumea, pentruc[ Seva pierde. iar acelim@t seva da in focul cel nestins! R in zilele acelea, EgUgrficei ce yAf _ in' Aminapetra,in Sirovilo gi in Carnopol,pentru c6 numai in aceste ora$e va fi linigte.Iar in toatecelelalteorage gi locuri 6l

lmperiu rornan.

MonahZosimaPascal-Prodromit

Sfhrgitulomului in pace, $i, dup[ aceea,prin lucrarra diavoluM pizmuindu-se intre ddn$ii,cel dintdi va veni la-Tesal9n.!c, zicdnd:,,Prinacestea vei birui pe vrdjmag, pentru cd tu egtf laudapoporului,c[ Dumnezeu preate-a sfinfit." Atunci, va lgApe poporuls[u la oaste, de la gapte ani in susipepreofi_gi p9 cdlugdri ii vor incinge cu anne de rdzboi. $i va fbce corlbii mari gi va mergela Roma gi, st6ndin porfile ei, yp zicede trei ori: ,,Bucur6-te, ldudat[Roma!Sabiata tdietoare, a deselors6gefi,egti tu prea gdtit[, a-fi ]ine religia ta, ca sd nu qaddde la tine. Fericifi cei ce locuiesc in tine." Atunci se va-saulala 1Lzloi neamul c"elpllv_it (slav) 9i va-intra_in mijloc,gi va 4leg9 pe gei alegiai neamurilor Al*-doilea.tAnirr,se va rdzboi in Mesopotamiagi aslpra OstroavelorCiclade gi va inarma pe preoli $i pe cdluglri cu mare impotrivire contracelorlalli; $i _v4veni la bunculp6mAntului(dup[ c_um zic unil ar fi laAlexandria), g1alqare.1aanie, gi va agtepta pe vr[jmagii lur, cu careva face rdzboi,ca sd-ibiruiascd. Aljfe-i&e {Ondr va face rlzboi in !'rig!g care este Galatia (in Asia mic[) 9i in Armenia gi in Arabia. Apoi, chematfiind, va veni la Tesalonic,mai inainte incredinfat fiind cd in veac nimeni nu-i va sta impotrivi. S va vepi acesta imprejur, adicdcu poporul care uU _cugolp'1ne@iat eq!9-sub g!-6,p.Qair9a lqi (sgpu_s) dar nici vrdjmaglui; pi c4qds-e vor adunaacestearmatefa{[ in fa1I,_atunci se va incing6 int'iCoSit gi puiernic rdzboi, gi se'vor tiiia unul p. ultil, bucdfi, ca oile la tiiiere gi se va vdrsasdngele romanilorca pdraielegi ca ploaia cea mare, incdt nu vor mai rlmdnea ostagi. atuncimarea cu sdngele celormor-ti, $i seva amesteca in acestloc, pdndla deplrtarede 12 stadii.lqpt_e_&UOgrle_var lf_n0pe_y4[uve,4$ac[+aptelee,eiv,gg_,cepunb6rba1_grru vllg[sl; iql_tttgtii se vor insura inainte de vdrsti gi se vor silnici la curvii, ca porcii. Fericili, gi de trei ori fericili, acei

t"t' t v.orfi-r[zbsaie+ilrlUruiri-:nulte,dupacrrm :? l,t1,lt

i.i lui s

^^^r^-cf6ntrrSf6ntulLemn $r coroanalUi va puneacolo jt gggaiup-4r6tpasc4. '*- ' -Atu".i , -: r)^^-t ^L-^-^i,. sculain acestom@ se-,v_or de 'c-incizeci vor impdrdli o su16 carefro$i lf .Jolos&,

-j?vlrrrr-=::'.

r!-"----''--=:-_.^^

62

63

Sfhrgitulomului dc rugdciune, huliLdpe-DuU!rezeu$i .Efie$slrit,gainchip zicdnd:,J.{u voi fi nepdsbtoare fa[6de Tine, Dumn_ezeule, ca se i1i pierd numele Tdu de pe fafa pdmdntului.Yezi, cdte gi nu ai fost in starenici peiii Ji-am fEcut,neputinciosule, capuluimeu s6-i vatdmi; agteaptipufin gi voi sfricatlria gi md voi sui acolo la Tine, Dumnezeule, s[ vedemcare este mai tare dintre zei. $i va stdrui sd pun[ mdnape indlfime. Dar sdle l6s6mla o partepe celelalte , cdtearesdsemai fach in vremeaei. $j--de="aicijnaintenu va-Eai indelunga Dumnezeu alcg! Sdu$, cll neopritdm6niaSa-gi putereva cu infricogata *indnde.mAna,.SaspreacesronssrJ:ralc.gapeelpgJegt.ig-cu Sale$i, t[ind plmAntuldedesubtul secsrar-putemiciei acesei oJep,ve_z.l_c. e,3pgi-re!9ijiuJ149, pe care sti oragul, q4 s6-l aa''tsul. AUSiApA, qete_qU_SulLa lnb_rli'pe S_q[9i cu grabd g1_crr gi i to1-vafi erbe i+_c elq ie_de&qUblgil olagq in fri co!41_v e, ca o_roa![ de moar[ A$a cu sila s9 v,o-L*d9_-qgbi4q saquqle pamantuhi $i cei ce se -va1*fi _or-4$, ljlqqul_aqestui trimigiin noianulnierzaniei. .A$adar,fiutmeulpifanie, ora$ulnostru sg--v?11igrjez pentru mulfimea rlutdfrlor $i a fErldelegilor,de care {i-am sBus cd -\4el-uuna-in lume, preglnl D.ogunul nostruJisus Hristos a zis cd este ?nceputulrelelor. Dupd aceastl aq"fiiGiia orasului n"*tru, -sft.linrl-lumu ftind up.*p", dupd cum ?"n $aj zi_s,.$idup[ implinirea vremiiirh*or la "r.4nd"u-l lor, in diferite vremi au impdr4lit,lg4murilor, -9Q-r9 va ridica Dumnezeu israilitenilor(prin Antihrisr} si $ceptrul ca sdimpdriteasciin-alsaptelea veacslrreal optr-rlea, pentru care a mnrfurisit proomcrffia, zicdnd,a$pi ,,ya ridrea spreplinirea neamurilor. ,Dumnezeuscmtr ce au stipdnit pe oile celg risipite_ ale -lui-lsrail.(adicd pe cregini) pfrntre neamuri$t_va 3duuapejsfeiluteeldficit (adicn-pe-eweii-cei 65

Monah Zosima Puttul-Ptodtod

Sfhrgitulomului

va

pasacreada in Fiu!tuioumneziu. o.ffi-

cel yesnic,nu sevor izbivi.

a,

q-e_JerJ-leca, mai ales acum,aflAndu-se in ?|J6Lea lucur*i1qi .ys_s_elii?" $i a zis ucenicul Epifanie: ,,,A.cestea, lasd-G Cuvioase. Numai sd-mi spui,pentruce zic unii c6 nu se.va !a gi maryaBisericda lui , cq ngvdzute plrtgi, va stasusr_rAyaZduh?' mdrturisegte Iar Cuviosul a zis: ,,Co zici, fiule? Tot oragul scufundAndu-se, bisericacum poate si rdmdnl, c6 cine va avea grijd ^de ea? Oare, Dumnezeuin locaguri de mdini locuiegte? ins6 nu sunt minciuni cuvinteleceie zise, pentru ce cii,_celdintdi, in care gunt SfintelePffi;i acesta va remane afard,, iar cor6bieriicare vor veni, vor lega de el frdnghiile lgt.^$l v91 glilSe gi se vor tdngui, cei Je umbl[ p" Io.", zicdnd:,,Vai! Vai, nou6!Cd cetatea noasfficeamare,cu care fdceamnegof, s-a scufundat."$i- 4ceast6pldngereva fine pamzggt_dg_Zde, in iar dupd acelezile se va muta impiratia t,-vg!e A-gadar, Atunci si sfirsitql lpmii se va apropia. cum zice Bomei la,Tesalonic. g, il vor lml sg___v,o; face lucruri infricogate.p-eUtru $! ci, in acel an, va deschi de Dugrne-z eulg-:adtl|uf+g! durilor, care este la |ro4i te O"-".if nostru--Ii-sus-lkistos,-Ce-!--Unul-Ndscut'-uuminte'El de la Vandalia (Marochir,ri),po4i pe care le-a inchis ttiala'"" rat" u ,it' ,,fl:!4, &t!t cale-q-gdgvdrul Si Alexan{ru Macedon.$ryq: iegi .dpacoloJqplezesi_Si.Elgl(le a-;i face O" n:r . fi-adu$at+9-sJrel ' at ft putut i4p.reun6cu poponrl lor, care se numescnearrrrrl i@ti tu lt1rtul,*p?i!":1*T* Pgntru (dezvinov6lire). ir-rdreptare van&lc-G4]batree), qln. g_qlemai pdnglrile qi mai spur_aate jqA-el,@ai-d!I cl numal a-pq-al-dilq arrse semePq+iruga' !Og-a "r

riffi"e.
G;d"*

a!-c-E

s"u .g+e'" 8, "s' plT,il, t+!


iadul

cum am zis mai sus'lnsd din in ale tot,ra,ip-'a

ainceputin sec.XX qi plmant al lui Israer ffiechiul in-1948. Israel statului dup6infiintarea ,-ffiifrrat pe evreidintreneamuri' I infiinloreastatutuils,aet'in tg+1, ca s6-iadune esteun semn. 66

lftna gi vor mdncacarnede oameniyiflf_la,ug.lp*1ff iGot b^pa; vor manca caini Si so- ci i de Vai, toatii lumea Le unde vor c6lca @ Dumnezeul aqestia! meu! Btne" Arfi_&$ cOjqZtlslucetea g nu mai fic*qrcstigl"i!_lugre, dar gtiu cr tot au sd fie; [i se va intuneeavi-'luhul, 4qre4inldnd rizbunarea lui Dumnezeu, 67

peqB_qllui 4eemug=&_ge, trcer9=s_ygslpti!_lqat5 &14

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfiirgitulomului

68

69

MonahZosimaPascal-Prodromit

Sfrrgitul omului
crivlfului gi va smulge penele wlturului Austriei.,La_auul l9j0luminile..qe v91_s!!n-ge $rya fi_e f,ime." Fdcdndu-sesocotealI din anii cei vechi de la facerea lumii, avem anul 7498, iar de la llristos I2g-ge.gi avem acum, de la Hristos anul 1900. La gteci am g6sit scris, c6 crivdful este Germania, iar nu Rusia, c6ci Rusia este la miazdnoapte. Tdlcuire Dup[ cum se zice mai sus, la anul 1880 se va scula un bdrbat mare gi va smeri pe ursul crivdfului, mi se pare cd are sd fie Japonia,fiindcd cu adevdratJaponiaa smerit Rusia. Japonia, acestaare sd fie bdrbatul cel mare, fiindcd tofi c6{i au venit au robit tot cregtinismul. Tdtarii gi alte na1ii, tot dintr-acolo au venit, gi au sd mai vind, dup{ cUUr zic Scfiplriledespre-Gog-$.i Magog. care eq_te China; acegtia pu s[ _vind in-zilele cele mai de pe urmd, dup6 cum zice ProoroculIezechil la cap.34 gi 39.

qi.mr-.fiP"lF lnaigo$a1i le-aupier-dlrtDup; iQeeo,Lor-fiambi{a *qit i.'p. "-ur. firI de qi yor inv-iato[ olrneut--9-ei-Uo4i, ffi"ii ingeri ApostolPavel, $Lse-vor ;trichciurri,dup[Tffi%t Sfentul in stricdciune trefu..,- tttpuiil. lot, intr-o clipa din in- intAmpinarea qestricdciunisi vo: - fi. rap-4i .ir-r,,..n-qri -"And vedea ss-yor +ringArilele F!..rI., Dorr,,'ut"iin v-azdutrr locul
jnlume, 5i urAcirrnea Fr stiiri i-stdnd ln p e"m.llri_intr6nd

t.f-tmnf f u*Ot*aoUUtO*atpncis-eJa!u-no?t-t9--c-q'!E!g-y$9 E1",1utdupapUfn4--vl-eg-reya-vCUrJUdqcdl-q41!-tuturor'"-: toatEG-i zis SfflntulAndrei,iar eu,Epifanie' Acestea smeritul, scriitorul acesteiproorociri, am fost impreunlpe Cuviosulrugdndula toateacestea. priveghetor $i, l6s6nd se,singur,eu m-amdusla bisericd.
4. 5. Proorocirea unui Sfint care s-a gdsit tn Mdndstirea Decapoliei, cu hramul SfdntuluiBenedict,la anul 1775 A f'OSf gdsitdintr-un mormdnt, in mdna unui Sfhnt, scrisa pe tabl6 de plumb, ins6 cdnd a fost proorocitd nu se gtie.Era scrisdaga: 1740' La ,,Cutremur mare va fi in toatd lumea la anul va vedea s6nge Roma anul 1760 Africa va arde cu foc ai (cine va voi ca s6 gtie despre Roma s6 caute in Istoria cea micS bisericeascagi va gdsi pentru aceasta,la anul amintit, lupta papilor de la apus cu calvinii, cind mult sdnge s-a varsatj. La anul 1790 mdnia lui Dumnezeu in tot plmdntul gi nu va fi dragoste. La anul 1800 pu{ini vor cunoa$te pe Dumnezeu. La anul 1845 va fi numai un pdzitor' La anul 1860 sfbrdmarealeului, a partii r6s6ritului gi a Austriei. La anul 1880 se va scula un bbrbat mare 9i va smeri pe ursul

4.6. Din vedeniile SfffntutuiNiI Athonitut - Izvordtorulde mir -

A ZtS QuyiosulPdrjntele nostruNil: pEfin{ii cei mai dinaintezic-e_4g. rugdciunea intreaei si desdvdr$it: ,,Doamne
esteo gre$eald de tipar. 7498- 5508 = 1990,adica anului 7-a9i-de-la-bceealuqii gi corespunde anul.1990dup6 Hri.stos. Acum dupi ce multe evenimente s-auconsumat gi anul 1990a trecut,ne este ugor sI inlelegem cd la aqul 1990 s:a pus inceput u-q9l*Lo,L_9l!e s-9 zicg g|JwinibrWlg.. 4ruisri$tiqe. Di-a,c-q-e,? 99 .-y91 _stinge. <<rzn fi-o' poate insemaaiBbeiqdftt-Ae-i_c1q4:Onout turmElr. B*rirea mondial++i-r+s4uvern mordial.jn nuropaSe ,ordine pun U-aiJte Uniunii Europene. . e Probabil

70

7l

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfrrgitulomului intoarcao4ne!fi_l*glg!ugu!_ spre pierzaregi nu o s6 se iatre-frate 91sor6]at[ 5auqAtn6; C6fiiii se va _sqp_oj9A-$-c[ impreunacu mamalui gi fratelecu soralui gi nu vor vrea s6 ascultedenimeni,ci-v_oravea-numai.q_stapdnjf.-e*Sp"tp*_c_Ury_Le, qa la Sodoma $i Gomora.li la cqle-,.mai.retre. ca rtui.i. uu 4veade femeiepe soralui gi fiul va aveade femeiepe mama lui;.gi.veomorlfiul-peratEl,luica sd curyeascd in slobozenie cu mamalui; li a_ltq.m[.d*r_[Ue! sevolface (Acesteg sevor in wgm_e4, impdratului dqileLdtrpa cddcrqaturslt_old. fac^e "ql

zic: q6ndva ffft;ffi-.ite ffiiluja-sc6. Pentnraceasta 100de ani,dela 1775 de ani,adicd t oini dc.p-.aj2*p:L-9et925

Iisuse Hristoase, Fiule Si Cuvdntul lui Dumnezeu, pentru' ffiscdtoareia de Duitmtnezeu, miluiettq:rud pe -pine pQcdtosul." Iar qgi-de-rtt'pi d6nqii au ldsat pe Ndscltoarea de Dumnezeu gi zic: ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,miluieSte-md!" lar c.9li9pg;1roa-Lor au l6sat pe Fiul lui Dumnezeu gi zic: ,,Doamne Iisuse Hristoase, miau ldsatDoamne 9i vremil IuieSte-md."I-argrQnahii zic: pentru-aur, ,,Iisuse,miluieSte-md'" se nevoiescnumai 9i o,s6lase 9i pe Iisus 9i o s6 zicd numai Iarseigaije+e.:rsn[ gi ,ldlUiqS,lp.--ma",4g!jgl crrm s[ se mai pQarte nici nu o s-6 pdn6la 1875,oare atunciin ce stareo s6 ajungdviala noastrl cind v-o1m4itrgce dejry1p5i honahiceascd?$i duph aceasta,

lairy44ie).$i-"q@e,
[e va face.

la 1950, pdnd z @--2s-ds.arrt3d!-.g--9gkJ875 F.t" gfglu

ere a .lumii, adic6la -fac r*('.abului_ilffi leA de,la_ -, r4c_" la pdn[ la de.la.J400 fac6,de sdse sefacd aresd .1aj400Pdn[ fu.To:re 75.Q8'", cg[-tulburare

hE"*u d";;i; ffi ",r'l""iri"lu;JJ##ffiffi#',; dgtiu,_lavrdjbi, la-iuhireade averigi d,e argint,qi preq.u*r.f

curvii. ii.Ia la sgd_o_1p1I.lI qldndrii,la nedr-eptiifi, Ia deznddlgdtiiii,

"erooir" S-e-vordaoamenii la -indulciri, la rdpiri-_miUpiunl, Je

qi cu art

Adicp de s6nge? 75002C-e-raptio sd se fac6,ca-artogstg-aEg ie vor insura rudenii infie ele, stri.c-4ide copii, spdglqii $i o sd 5i toateal!9."fb-f"gde-[9g1p;erzdtoare' EgacqyUr-gurvn nici inceputulnici Glntrebe neincetatgi nu o sd gdseascd (tu,rcilof)' sfhrgitul;@ S&rqitulSgarenilg{ cea qai dFpe--unq4[Laa0ruL*Fsa. Qec-l-a$usi are sd fie iE[SEllstramtorare in toatdlumea. pe urmd alq sd se fac6 Dupa pierzareaigarentlor, _al gadi pe 12 o -q4 c?r-e*Uo-t $i afe sdsefac[ o adunare optulea ffiffi-e. $i acegtia4r sd aleagd binele din r6u; dreapta dup[ cum la ariese alegegrdul din paie; credinf[ din eresuri, grdul pentruoameni,iar paielePFntrufoc, !-i -41*95-,[-5e-fac6 iace, insd putind weme (dupdcum zice S-&ghllAq&ei cel ) li.pe urmd iardqiau s[ se i
lo Adicd anul1992.

,,Pentru cd ryu aa@!! Dumnezeu.dMrii

tntry44uu_1W-deJcw.,,

adevdrul Euaryglleliei"le-a 1!at pnt'- ,-ii, cq sd se tmplinenscd

SUnf2SS-ani de cdnds-auintors oameniiSpre mai de la*4rtu! -rdu,.adi,c6 incoacepierzarea ,L785 a stapanit. nar i, !a ce ticiloasI siareare se :94 ""ot *"i eqrc atti 2 inaintezelrrmea? pdngla=atulJlQQ de la Sr dWd acestea, racerea^lumn, vplgnla toaterelelelui In veacul aMei-@ rdndu_iala_ monarrice$tii agezdri ri a,,purt.. astfel: c-eide dimineatase aseam6n[ cu flacdrafocului, a&lde-laamiaz; cu cflrbuniicei apringi,iar6 cu spuzaceaamestecatl -q-el-dg-SgarA cu cenuga, carer6m6ne de la cdrbunii cei apringi. Iar6gi, c-ei,Je rtimineeti se aseamln[cu literaAlfa, iar cpi de la amia-i cu ,,Mi" gi ,,Ni",

72

73

Monah ZosimaPascal-Prodromit

Sfhrgitulomului nici pF,nnentuI nu:gi yp gr.glda_ cels hrEnitoare *qdrgadelg.-sale, (.larg gaturd).P*e-v$me3acesag9_ yo.{__a{Ata*lucrudle lui

cu F. Adicb, fero, fg1o,carein limba noastrd iard q9-i-destlar-d iubirii de inseamndad-o, ad-o, ce inchipuiegteneF-QIi$! Ar,6.de.saliu,precum:r.ubireg-..de,-s!11eqi egonisea!6*.giadunirif de a stdp-in:"a nedreptEfi,iubirea de argint, rubirea de a se-p-gjgorri unii pe -de slava de."qarti,-clmltdrie, mdnrdr"r-p, alteleca cape al qdu..gi alllr, a t[ptdr.epilLalilia gi-a'l,.stipAni a uri caleacea Cdiubireade argintil facepe-eElugdr acestea. care strdmt[.gi necljitd qi a iuti mai mult odihng"Sf]9gpvtte3, De grla..,.Iga[i.*rautatea- la este p,ovdfuitoar:Q iqy[J,{t-9ary, patriarhi pffni la imptrrafi gi pini la monahiqi la cei mai (iubirea d) nu ne lasl de pe urmtr siraci, Lceasta .nec{iiti; pentru cI si intrim. prin,*uga--eea*sftemt[*9i qi la ele qi lumii'acesteia suntem-pfltima$i ale iubim cele pe grecegte se Litera H, care c-.e!. m,ai,-int-0i cste.+enrcce,te. - c@ va mege"in jos. zice: ,lr-i.r:hirotera" dupgnroarteaimn[Ea. llui -celuibun, au$eraE-se va-incepe
care va fi

$!rh.i$-cg-rarba,-pliuo.[vara,c-andincepeitum@tea

i,. cele_-pa!u"'q,r *ulia ptefur".e'ffio, Tllt (aicizicedespre_tir"ffipre rehimLa" ca; qe ju_{saftte). s.i i "err-i
4. 8. Cuv6nt desprevenirealui Antihrist pi pentru sfArqitullumii al CuviosuluiNil Athonitul- Izvordtorulde mir

satatoase(@gUE__eamen:i,se_""v_aregtqj_i*._u._iqA-{rA_ggJli eseqtq{ -buruigri (adicI Aalihris0seror-ivi, p-qa.t_e sq_vg maip-t-Efuugir ii ilra tot-elvabirui.Tinamitreceleceai auzitde la mine,ves_tirte iqlua.e-ags&-sernuel esfirsioluilumi i, c6ndvor fi ;i gfre, ,iTPYl?,

cea fierbints oin-to..rr'il'rritit[Er"i $#fa; Fla lrlo_?ia

cdtrecele sfinte_ya_fl_ca_arginrrrt ggl*p*t p*iiuffi1] i, 4ar nurir?

pdni la sfdrEi!.LiIgla r-du,Va-P9rge durgrilor $r.totspr"c--mai

vreme4 adicSm'trgiu$a*q-agi -.ta, ,,Psi" inseam6,._,"Bg-evma", {iFeay?-imBdrdtiminciuna,-c3lg-9gleJ\n1!thrig!.Iarllitera gl.Jgsegg-smr$if ultuturor, aldtdnda doua v enire OJqege, .Hristos. a-lui.Iisus despresfflrgitullumii 4. 7. Proorocie QtN cele ce sevor.ivi+eJainiiJgs0 de.la Hristos, tuturor, at aici pufine.V-or"--fi-de."ob+ts"in-Surile, am insemn mai infricogate$irrimeni nu l-eva pdzi: ripiri, lpcrdrile.cele desfrdnarg'.ncnr-$inarp, .iubire de zlyistie,, lux. nqdr-epJate, anlb-ilia-ceagiqe,d{r[p d.nuyev "fir-[ de nici ayg-rjl $i a cinstei,, r:rne*le ca acestea, tocuri-rAcare-v91! qn folos. $l vai 4.g-?cete 74

il' . ^ ,,QANP s9 v-pingrglfi s[*{srea, feridelegile lumii , st

care are sd fie.locag al preacurviei. ['lgg!91, ' Doamna noastr6, Nlscdtoarea de Dumnezeu, a fost P_fgagUfag inainte de nagtere, epraJ[ in nagtere 9i aupa

tgateprihanirile_ fiicd a

tg!*:ed-e-lpgrle lumiisi sresdnasci p" nu pffiEEtt


tt

nagtere, Emapuel, Sl?.n-As,arrj.p,_9 Cel fbr[ depdcat_ dc94-pecpratdftic6,marruL_$f, uorfarAAef egil6p_9ia s.ryg$h4*A$ihrist, are sd fiE*o sqnm nqcuratt$i;a_ curvd*in tgAti via[a,-ei. I,-aaceastinecurate au,gF si adune

l-ot"- observac6--anolimpurilgau-inc-eprliq,6fie- datg p,qg!-e--,cgp_-i4 intiepgalume (n, p.d.)l

75

MonahZosimaPascal-Prodromit

Sfhrgitulomului (gq. Antihrist) atotstipdnitor. C-Andvor p[cdtui oamenii, yel_-epj$iderl ce igi lucreazd mdntuirea lor. Atufrci se va - deftiq1p Sfegla $i are s6 fie multi Eygghelie. $i biqeqcil@ rips@ in lugre.'trr"*@Ts s+la Dumnezeu: ljpsd si foame indoit6, s_i!pl!!4_li_g4g@. se va -inchide cerul ca in zilele lui Ilie gi nu va !i4tA, c_d ploua,pentru frrddelegile -lor. Si eandit6, _4_dLc[ -vgr-fl.[m!_nzi oameniide cuv3nfit.Jui'nnmnru; c[_nu sg va g[si U!_a!q ca_9fo!"invefe-cu,vAnhrl mdntuirii.Si seva 4rept cu fapte b-une qdica dp la U4rr_q[ri_$lleUturi rr,r_0uga, _t'or $i, cU _9,4t'_VO_r_ lrrat_mrrl.t, cU ati! ".mai ur.u-l-t fldmdnzi.t3 igi vor deschide_visteriile-lor,4[Sl Atunci cei bo"gafi gstg s-eJ.ordefhima ri argirltul_egrlg4nd:rl; $i "" vor c6ba pielrelg p.e-drumrri. 94 4.tupci sq_-va_g$tsliJautatg-ll}i gi atunciva vietui pesanetatea Lr"if"t@r cu p9c-gtga lui Antihrist $i se,'v.,agdtca Darul lui Dumnezeu de-1a-oameni,pr-e-zu-m'zi-cc"Sfi nta.Scripfi ud:,J{uvardmd"ngp Dlthul t6eu tn oa749niiacegtia tn veac,pentru cd .tlUp!I!. sunt." $fse-yodnnputina oamenii, v-or.sldhl$Lyor:nuri cei pecetlui{ide Antihrist, ca p6s5ril,ape drumuri; $i_yqrmbca oamenii .c6mui..ie.- oarnenl-mo4i, nemaipffand--suftri qi foamea.$i g-0nq-and le$inarea hrp:ru -moartp," ro:_mun_ Si ei. peceteilui Antihrist estg: Iar iJrtelesul al ,ll meu eSti, tdu sunt, & bund voie ui!, nu de^,s-ild." de Y4i_$_g4qqr lei
pec-e!!uiJ! {q:lnfbrist! Se va face mare trrlhrrrarein lums' gi oamenii c[ intr-alte plrfi estepace, se vor muta acdio gUzind
13 Pentnr rlutatea si mdndria oamenilor. Dumnezeu va ridica

q-btinufe ta-ioate aii-e1t19le UineiuvanrareaSa-+. d,inpioduiJmbdiFr-"'ie gejetic, $Lpe careoameniile nlscocesc, @ giluindcreatial{satii_{-e^D_qgrlre_25:9.

76

77

MonahZosimaPascal-Prodromit

SfZirgitul omului vor veni toate.nea4[Uqd:Ja gi se-v.or-uni cu BisericaR6sdritului.

ceaftrd de lege'Cdnd lulce!1ay qi dgnntaq?' implinit-sgopul ii vjgsgbig-seffuiou5 !;;" uu.ur*t qt t. *se[-qr9-pe va i@il va.sftr6ma, gE."tSg , carQ-l munci" tmpretxE-cu uude se-.va arffiFitr ,regnica.muncd, va fi omor0t, aceasta pentru al lui; 9i sufletulcel preanecu.rat mo4ii l"i' $lgoarea-t"i are'sFfac[ sfrrlit raspratirea 3lF-re carata-'ucis CainpAbe-l,(pe mo4ilor. dupdcqr4m-oartgp*fui tuturor mor{ilor, asa si Antilnlist -e&-s*a--f,e @lgl i'i@urn to" .n4itnt, gi aga o s6 se sfdrqeascltoal6 [umea. tg,ugr -fi EIieqr-qq94$e---t,tl" @ S*e*Ja -face toate' qfdrqeas6 d"pa u lt-gg.gu,,-s*4;e

cfedh#i"@xI

ffiicat'ci'rupte

fir[,de cele cuoite 6une;

cu Hristos,in impdrdfiacerurilor; iarrtut., au s6impdrdleascb iard cei pdcdtoqiau s[ fie osdndili in veqnicamuncl a iadului,cu Antihrist impreunl9i cu toli dracii tn veci' 4. 9. Din Apocalipsa (7 ,3 -l o)

,NU vitlmali pimintul, nici marea,nici copacii, pe robii Dumnezeuluinostru pe pitad ce pu. vom pece.dJ'i pecetluifi: o sut6 .fu$lile-lor. $i am auzit numdrul celor pecetluili seminliafiilor din toatd de qi patrude mii patruzeci lui Israil." -qrrltE, I-Q*--c--a{-9. D;Pd acesteaam vdntt, Xnul$ime Ie $i serTlk din-toale neamnri nimnni.nu-putea-str-o*nrlmer; P?TTfi-t"t, stind inaintea lfte-@ Slaunului gi inaintea Mielului h'hrncafi in-vs$min!9-albeS!

.eteiint[, ca lumea q[_qq_p11mgqpcd propov.idldascl""dreaFta pI_opey4duiIgalur-Anttihrist, cici ingelitor este gi potrivnic propovlduirii lui Hristos. igwemga se vor intoarcenumai din r"-ioti"deci, dqg4-lunei-diu luda sc,va inlgarceA6l&g4ine, apoi cdtiimultimede popoare are sdcreadi din-cel-elalre"neamuri, in Hristos,gi cdteminuni au s[ facdacegtia? arestrse Cat^foc coboaredin cer gi c6i^rlzhoi va fi ca apeles[ se prefacii in sdnge?! SlSntihiqt are s4factrminuni, incdt 9i rnufii o sd-i dJn lss su farmecele$i cu w4iitoriile t"t, aaf.I@ =mute vederea oamenilor.iar munfi n:isidgrylnnu .&rmeca\numai sevor muta. "--"*":Q&i zice: ,,Tart$p$rjle celor treipr-opovtrduilpri ai Hristoswol anrncate in trei-zile*}i+rmlfate ulil[ $pdeA {ui apoi ve-veni-glas-dtn-ccr$-vor*invia $i se*,vsr la-per. -tucai$i vor tnmita da,run altuia, :uu,l Ticind @ cl-aeegtia.-fiei-ani" au pedepsit pImintul c-u tot felul de pedepse."

Aprgrc-de ygqieeJni&tihrist, Qu-!Leiiti-!l_iprrr4lgte_-sd.&ai4e, va trimiteDomnut pe*Affig Tp-zv,itcanul ce* S4. Si +e*-.Sfhntullo.an----Eyanghelistul,

ebr' qu*fi uieEin-q4brf

mare,zicdnd:,Mfofuireaeste de la $i-strigau--Qu-g[a-q Scaun 9i de la lvlielul'" Dumneieulnostnr,oare-gadepe 80

8l

Pascal-Prodromit Monah Zosima

Sfhrgitulomului De aici se vede cam ce fel de om era 9l--q?fg.,gl1 pricfen-aldscilor gi fbcea toate lucrurile lor, supdrdndpe oemcaiSiinscldUdu-i.Petrec6nd el in Antiohia, a adusmultl mullime de oamenispretoatd spurcata fbrddelege. Pe_mr[i pc_qppjiji p*q copile i-a ggrsgggtr@fe qi-gu&4q99qle_lui,

4. 10'Din viafa Sff,ntuluiCiPrian tn caresearatd qdl d'etaarevrdjitor afost el (tnaintede,ase Sicuvrdjitoriile lu-i' pocdi). 'orc ASaSiAntihrist,cufarmecele celorpecetluilicu 666 oamenilor iaQoi*ece@ L,A :O de ani ai vArsteilui, a mersSfhntulCiprianla a completat haldei 9i acolo, invilAnd.:eitireg.*st-c,lclor, in i*aptotu sa.Apoi a mersin Antiohiaundes-adesdvdrqit toati rdutatea:wdjitorii gi farmecede suflete pierzdtoarc' Mareprietengicredincioaslslug6astdpAnitoruluiiadului, .., .u* singui, de faf6, a vorbit, qi de mare cinste diavoleasc6,de la ddnsul, s-a inwednicit' Aceste lucruri le-a marnriisit, zicdnd:,,Sd md credefi pe mine, cipeinsuqi $i el mi-a zis" Iatd, noul Amwie' diavolul singurl-am v6zuL grabnicul .pt. ascultareanoastr6, vrednic de imp6rd{ia ioastr6." $!-ni-a frsed,uitsdml pun6boier,dlp4jesirea,mea *i *ai petrecepe pdmdntin toate s6-mi il din--tnrp, "at -elllp-ic-dlagl' Drept 4,ri., p] qf+-OaL#lu]ir"e=mle-r4l cinsteace mi-o vlzdndu-mi u"""u,'UoFrffii md ascultau, diavolul. fbcuse cu $r*era.gbipul-lui-caq-floare$i qgruL*luijnc-ununat n3!uc!rt' cu prefb-cgl[- ng adevlr-at4 9i o coro-and loat6 era din u* qi pietre luminoase,cjlfe -tptQamplfldin .-** jurul_tui-itlumina; sihainelq fui erauminunate.Iar c6q{39 -i-r^'...q
inenln si incoace- ie cutremura tot locul acela 9i

sEg-El&-glg49l-ii*Jgiunghia; pe mulli ila invxfat

prin vizduh, p9 altii se vrdjitoriile celerele,pe unii sE_zboare

ajUta.qu@ (vezi in Viclile #inliter, la 2 octombrie)glq4.diU_iad5i are LasmrytlllUnu se va de_zlega_ s?*pg;1lorqli lui -plrlersa--sa Antihris $l&lsau S:!qEU, dupa_gU4qztsesfen-tul Eftam Sirul in c64ile lui.
4.ll. SfAntulIoan Damaschin Pentru Antihrist, din cartea a IV-a, cap. 26. SE cuvine g+iim cd trebuie s[ vind Antihrist. Deci

lui in diferiterdnduielidedrft'ri fanla scaunul ;ri i st6teau m-are suprlnere,$i eu' ou totul supunAndu-ma ffi?6&Il-'in le-a- spus-Sfh_ntul la _gi_intoarcerea

4a aun*aelg!, E@.

Fiul lui Dumnezeu, ei-a-venitin Fu m=dffiiseslE\pe It gLS-a fhcut om desdvdrgit, tgprygr'rASi PumneeeU aes int6i sL.se3ro"*xduia@Src.Selia la toate Tfgburg_lT,r4i dgppguma zis Domnul.Si atunciva fi sffirgitulgi _neatlttlrile, jldovilor, va veni Domnul si judece lumea,!pre_ noustrarea celor potrivnicfl+!1reu. Cd zice: ,,Eu am venit in ,1rrffii Ma" gi nu md primili pe Ml:ne; dry uq lerli

" A;;ffiit;A

,,Pentru cd gi_-n-au p_tml!_C33gqstea adevdrului gia sd se mAntuiascd,dg_acgge le_va*Jnmite- DumnezeU_fucrarea

82

83

MonahZosimaPascal-Prodromit

Sfhrgitulomului gi igi ya_ardta_foatilrEutatea lui. ya feU_cu*r9mne=sku lT,$qnimincinqa$egi amdgitoare (nu adev[rat.),s fu.-;G, cel avea pqtredg si

9i sI sejudece tofi, care SEe!6ciunii;gfg[-greadfl-nsilaiuDii clau.crezutin nedreptatg." iau crezut adevA-rului, Ogljudgii, pe Domnul nostruIisus Hristos, Cel ce e,q!,e Fiul lui Dumnezeu,!IJ=au-pfj&it; r4lpq i-n$el6torul, i-Lyg-primi. Iar cum se carese va numi pe sineDumnezeu, ingerul l-a inv6fat pe Daniil, pe va numi sine Dumnezeu, plrin{ilor sdi nu-va inlelege." zicdndaga:,,SpreDumnezeul pe voi, in nici amdge-asc6-gigry n-gvd zice: ,,Sd $i Apostolul , credin$6) lnt chip, cd va veni Uejiruai deptutarca-(de 9i pe i potrivnicul, pdcatului, ar[ta va omul se tulpierzaniei, \ t'Wn de tot cel ce se zice Dumnezeu, cg_e_ se,yt indlfa mai presus sau inchindciune, aga incit s[ gadl el in Biserica lui afitandu:se+eJine ci ar fi el Dumnezeu,ca un dumnezeu, Dumnezeu." cea Ortodoxi, ]l tn cea lul Dar_nuin B_iserica Cdci nu la noi, cf-lgjudgi--E-ve+i. Nu pqrfrr,Ilristos, ci impotriva lui Hristos $i a_celorce sunt-4r lui Hristos. De aceease gi nunrelte,Anlihlst, ins[ trebuie mai intfii sd se propovdduiescd va Ev=ansbelia la toateneamurile. Si apgi.qe ya satanei gu lugrarea qfo1i fi lege, venire a arita cel f6ri de gi cu putrca-dlavolulu a face in cei pieritori (pecetluificu cu fermecltorii, crr nedreplate 666); pesesta PpryUlit:q_gglori cu dubuluii_Sale gi-l seva face v4-s_$pa cu verrirea aritdrii Sale.Deci,n$ayful (s[ intrupdrii Domnului, nu fie)-un om, ci, Qrp[ a.sgndnarea om-sev4 naltg-diu-cusde,ilJg+n![i toati,luc&le4 satanei, c6, +el--imi!$9.-$tiind vai0l4rl+i cea rea, Dumriezeu va slobozidiavohl@ Deci, qgva nagte din cunrje,precumam zis, Siva { se va scula gi se va crescut in as=c=l4rs $i fbra de vcste_ lui, sau impdrlti. va D-4r_Ja impotrivi 9i iqc*ep_qtul_ippdrdfiei mai bine spus la inceputultiraniei lui, se va frfaroici,,iar Bi serica lui Dumnezeu@a_9 -g=elua $apanir.u, IgBgi 84

intoarcd.inimile psg!1ilor cetre@r cdtre r\omnrrl nostru lisus__tlfiStos gi ierc proptvlduirea ,$ostolilor. Ei vor fi_omorflfi de Antltrrist. $i va veni Domnul din cer, in chipul in care L-au v6nfi Apostolii, pe D El'1Ire$!rr4-Lao-e-L t, gu,slav6si ctt putere;$iil va omori pe omul fbrldelegii, pe fiul pierzlrii, cu Duhul gurii Sale.Nimeni sd nu astepte pe pe ql-diu_qqr, de preeum e[ment, ios"lia=-spnil |otnnut Deci, Antibrisl_va fi om cu adevlrat (Antihrist ,. "ir" potrivnic lui Hristos). 4.12. Din viafa Slhntutuiloan Evanghelistul Desprecelece a lucrat Chinopsvrdjitorul, minunile/dcute de ddnsulcufarmecele lui. Asemenea vafaceSiAntihrist in vremeaimpdrdsiei sale
^_

S_{etttql.Ioan INqemea cdndp_fqpqv4<lul? Erran e_ ljglrl in Ostrolrrl Pergamrrlui,era Un_l6[ji[gr qf_rulqglt thinop!, gle de llultl,qni--pefieceaigr pusti. eu@ gguralg. [:qtl oameniidin ostrovul acelailav_eau_qtleJn Dumnezeu, pgtru-gbgidle pq qarele fasea. Jg4fi1gp!,i, care slUige!_lui_A@n, erau foarte nemu{um4i asupra' sfanttrtui pgptru cd a risipit capigtqa acestui idol, pdterea cu lui !oan, Dumnezeu, tofi oamenii i-a intors la invrtItura $i.pe Bisericii 85

Pascal-Prodromit Monah Zosima

SfArgitul omului
munceqti." $i indatd a iegit spurcatul din ostrov. $ vizdnd C-hinopsca-M, a trimis pe altul, dar gi acela a pdtimit la fel. Apoi a trimes pe alfi doi diavoli, dar le_ap-oruuqit cqg4ul s_[ intre la Ioan, iar alt-ulsd steaafar[, sd asculte gi s[ ii aduci lui rlspuns Deci, intrdnd unul din diavoli la Sfdntul loan, a pdtimit ca gi cei dinaintea lui, iar cel care era afar6, vdzdnd chinul tovardgului sdu, a fugit la Chinops gi ceea ce vdzuse i-a spus. Deci, gzl4d :Chrnqpssje_uuplut_de tn4'ri" penku a_ceasta, in cetale gi Si_lUqd to4t6 multimea df[o , a nqgrss-aubucurat mu[i cetdleniudz:dtt|pe Chinops, gi mergeaude i se inchinau lui. $i vdzdnd el c6*I-pauinvlfa poporul, s;a u_mp,!q!_de gi a zis cdtre tofi: ,,O, oameni orbi care ali ruu_kA_A1.0nte rdtdcit de la calea adev[rului, ascultali-mb pe mine; de este 4rept Ioan gi de sunt drepte cele griite de ddnsii, IL v.gfbg?sq6 cu,mine gi s[ facd acele feluri de minuni pe care gi eu le voi face, gi vefi vedea cine estemai mare intre noi, Ioan sau eu? O, e,.vafl mai mare Ioan voi crede gi_e_q p.g-.cele spuse gi flcute de d6nsul." peci, lu6nd Chinops pe un tdn6r i-a zis lui: ,,Tdn[ruIe, este viu tatdl tdu?" $i i-a rdspunslui tdn[ru]: ,,A murit." $i l-a intrebat Chinops: ,,Dar cu ce moarte a murit?". Iar tdndrul a zis: ,,Cgrdbip-r-a-fio,slpi spirgdndu-se corabia s-a inecat in mare." Ajtnciazis_Chinops-c[tre Ioan: ,,Acum s6-!i A$f, pulgrea ta, Ioane, ca si vedem cele zise de tine gi s[ pui pe tatdl viu, inaintea fiului s[u." I&Lean_a-zis:_-Nu m-a 4qUl pg minqlFlrrslqs ca-s[ridicsecei mo4i din,mare. ci Be

in numelelui IisusHristos. invdfdndu-i Ortodoxe, qi i s-au jertfrtori D"gl, acegti s:au-dlrs-14--C-hinops jeluit impotriva SfdntuluiIoan, rugdndu-lpe el ca sd vind lor. Dar Chinops dumnezeilor ia-i .a"bunepentrunecinstea n-a vmt s[ meargi in cetate.Apoi mai mulli cetdlenil-au rugat. El tot nu a vrut, iqse-le-e giduit ea-va--timite Un isggryig@(draq) in-casaid*Muqn, unde locuia Sfdntul Ioan, ca-sd.ijasufleruLluiqi s[--ldeajudecdliiveqnice'Deci, a doua zi, a frimis un diavol mai mare din cei vicleni, la ddnsulsufletulSfdntuluiIoan' ca s[ aducd poruncindu-i diavolul in casalui Miro-n,a stat deoparte' M-ergdnd i-a zis: ,,i11glluac-e-qc liejq Stiiud S$ntutJoa" a. "eqi nu ce acesta'pdnd locul pleci din q[nu c4 ffi.f.-bdlJrislo* iffiel sp,.tne @ cegtlle-qit la mine'" $l-fiindleeat-dl.avolul, la lui Ior a ziy;:,,JgrtfitoritluiApolr'" au,mers auvanfi" -ct sd ca in cetatc-Lostrov) el sdmeargd $LL?gqgqt--g4 ,Chinops moarte.iar el nu a voit, zicdnd:<dvlulfiani ;d"c6 4ryprg.14 gi acumoaresd md ostenesc neiegind im statin locul acesta in caleavoastrS pentruacelom prostgi de nimica?Ducefi-vd gi diminea![eu voi trimite pe un inger de al meu (drac)ca sd la mine, iar eu il voi dajudecdlii ia sufletullui gi il va aduce vegnice.>>" mai mai zis Sfrntul.Ioan cdtre drac: ,,D4r*te-a $111 trimislp-tine I'reodat6, Si sd-l aduci la --sg-i-ets]rflel-onenesc dar trimis r[spunsl d6nsul?"$i i-a d=g&0=omotd!, ,,AnLlost suflet rygr!!+utulrut." '$i Ioan: ,par pentruce il ascu{i l-a intrebat*$fiintul cel viclean:,,Tg@puttsrsas41anei pe ddnsul?"$i i-a rdspuns " noi Chinops+inoi pe e1. gqle--gLpg-q.qcplt4-Le b -d4nsul lui Apoi i-a zis Sfdntul [o,an: ,u{p-o-s-tolul Iisus casE-nu:naiintri Hriqtqs, ili-p.lnrntesle lip*dgtrule,v-lq!arr, into-rci la p*r-ql-!q-4U-lg=gl3i gi in locuinfele oamenilor ttrinops, ci, afard,din ostrovul acesta,s{* ieqi gi sd te 86

or qmentt_c ei__Clq3giti-s a-i_iuv_4l " $i a_zis_ oameni Ior: Cbinops


,,Mlcar acum sd mI crede{i pe mine cd ingeldtor este Ioan gi pe voi. Prindefi-l pe el gi-l fineli pdnd ce voi c[ vi am6gegte scoatepe tatiil copilului viu." $i mulfimea l-a linut pe Ioan.

87

MonahZosimaPascal-Prodromit

Sfdrgitulomului p@!g!!i c[ sqqt oanenj_,jnriatl din modi. Apoi lsyind tare Si plesniqdcu m6!_nile s-a aruncatin maregi s-a ftcut nevIzut in ochii tuturor.Atunci mullimeade pe mal a strigat:,,Mareegti Chinopse gi nu estealtul mai mare decdt tine!"

Apoi gi-ain$s ng6,luib-e-brnops 9i a plesnit cu ele9i nevdzutdin f6cdnd.u-se apoi temdndu-se, toti a lovit marea, lor 9i glasurile locul acela,oamenii cei de pe mal ridicau mare, ziceat ,,Mare egti Chinopse."$i*4Jgd!-Qbinqgs-..din mirat. $i a zis flndnd pe tatll copilului viu 9i toti s-au tatil t[u?" $i a r[spunstindrul: tdn[rului: ,,Oareesteacesta ,,A$o, doamne," qi s-au inchinat to{i lui Chinops.Atunci oag.tpe ei 9i a lumeas[-l uciddpe loan, ChlnolS-r.a cdutdnd atunci s[ acestea decdt zis: ,,Cd1riveti vEde-a*cle-mai-nad pe alt om i'a zis lui: ,"$i avut tu fie muncit." $i chemdnd dar din zavistiel-a fiu?" Iar acelaa rdspuns: ,,Da, doamne, ucis pe el un oarecare." $i indatda strigatChinops,chemind au stat de faf6. p numepe ucigaggi pe cel ucis, 9i amdndoi estefiul acesta Atunci a zis Chinopsomului aceluia:,,Oare tiu gi acesta este ucigagul lui?" $i a zis omul: ,A$a, Ioane? minunezi., doamne!"$i-a zis Chinopslui Ioan: ,,CQ-te .'' -Atuncia Sce4sta 3g m4 lP:jggggz IgJ-qao3gsplrns:,,Eu deviJsdeaii atunci9i iis Chinops:,,Si:ru!@ dgcdtacestea mai mult te vei minuna $i rru vei muri pind ce nu te voi infricoga pe tine auie!oo!e." -4gi-3-I4qpru1-s Ioan lui vor sticd' degrabls-e Chinops: ,,9_snggg!9-tale Al&ind mulsmrle un cuvdnt ca acesta,s3u- repezit cd l-au bdtut'p6nlcdndau considerat asU@ a-rrurit. $i a zis wdjitorul Chinops:,,L[safi-l neingropatca pe el," apoi s-au dus toli din plsdrile cerului s[J mdndnce impreuni cu Chinops. acelloc bucur6ndu-se c5.Ioan invafd in locul D-gpdaeeea-auzilqd-Clitlops pietre" a chematpe un diavol cafe se numea.Anrncarea de cu ajutorul cIruia fdceawdjile gi mergind acolo unde era cd mai multd ruginegi SIentulIoan i-a zis lui: ,,I\dI gdndesc te-am l6satviu, sd infruntarese iti fac fie cd pentruaceasta mea gi te vei vii deci la--malulmlrii qi vei vedea-s-lava gi rugina." mergeau dupi-Ching?s Egldlavoli care lL rg 88

s:a rygat S$n$rlloan Domnului ca sd nu-l mai socotearcd printre cei vii pe Chinops, gi aga a fost. PSntru :4 pe s-atullulat mareagi fierbeacu valuri mari gi n-a !ga$!gp!afe , rlmdndnd ac,olo in adincul apelor dupd stml_ cind s-a afundat in apd la Si_Earao"n, prin MareaRogie. trecerea taJirulilor acelora,pe care-mullimea ii considera c6 sqgt_qAqqqi_ig:fatf_din morfi, le-a zis Sfhntul Ioan: ,,&r f6cut nevlzuti. Mullimea de oamenist[ruia tot agteptdnd sd iasdChinopsdin mare,trei zile gi trei nop{i pe nisipul mlrii r[bdAndde foame,de setegi argifasoarelui. Iar cei mai multi dintreei au slIbit gi zlceaufrr[ de glas,dinfe caretrei copii au murit. M-ilostivindu-se Sfiintul Ioan s-a rugat pentru mdntuirea lor gi mult vorbindu-ledespre credinfd,a inviat pe gi copiii lor a tdmdduit pe bolnavi. Apoi to1i, apropiindu-sede Domnul nostru Iisus Hristos, s-au botezatgi s-au intors la caselelor sldvind qi lluddnd pe Mintuitorul Hristos. - As,ava facellAntihrist tat felU!_& !q4!g, ba $i_mai insutit inmiit,su v4iile $i $i B3l-49g-&4.a4=9b14oll3, c-u-fa,mecelelui. C@is-e--vadLlui, ca sd fi prrtirrta &ci ori*, pentroaffia"d''" "r, cei ale$i. $ine 89

@s q4je-$ai iiu-astrq-vul acesta," iar ei inlfatds-au Po.Ilugqc

Sfhrgitulomului

5. CUVANT DESPRE SFAR$ITUL LUMII din Apocalipsa Si din scrierile altor Sfinli Pdrinli

5. l. Descoperirea lui Dumnezeu cdtre un oarecare om drept Sipldcut al Sdu SUnI-BTUL unui om drept, cu voinfa lui Dumnezeu, a fost purla-t prin vhi"b-_vEzduhulul prin iad 9i prin rai; qi fiind el purtat pe la tofi Sfinlii, a fost dus gi la acegti trei SfinJi: la Enoh, la Ilie 9i la Sftntul Ioan Evanghelistul,cdci aceqti trei Sfin{i sunt la un loc. Pu4al_fi!$ 49 Arhanghelul i s-au ardtat lui toate cetele Sfinfilor. Iar la acegtia UtgI trei era o masi foarte frumoasd, care avea o prescurd pe ddnsa. Atunci a zis Arhanghelul Mihail: ,,Fericili vor fi toli cd{i se vor invrednici a mdnca din prescuraaceasta.C[ci, in vremea lui Aqtihrist va inceta de a mai fi Sfdnta Liturghie pe pdmdnt-Si vor veni acegti trei Prooroci, in vremea lui Antihrist, S! v-o"t*SlqliSfdnta Litulghie qi vor impdrtdqi pe cregtinii care se vor afla in vremea aceea,gi care vor primi propovdduirea acestor trei Prooroci," dupd cum zice la Apocalipsa (7,4): ,,$i am auzit numdrul celor pecetluili, o sutd patruzeci Si patru de mii, pecetluili din toatd seminlia fiilor lui Israil" (adicd din tot neamuljidovilor). Acegtia au sd creadd in propovdduirea acestor Prooroci, afar6 de alte limbi gi neamuri care vor primi propovdduireaacestortrei, gi vor fi omordli de Antihrist, pentru cd nu l-au primit pe ddnsul (dupd cum zice Sfhntul Ioan Damaschin despre venirea lui Antihrist). 5 Cele patrusprezece semne, prin care lumea se va strica, vor fi tn patrusprezecezile. Va certa Dumnzeu lumea cu d6nsele, aga cum ne-au ardtat Sfinlii Pdrinfi. Fle nu vor in fiecare zilardnd,, ci, precuhTiilla @ Apocalipsa Sfdntului Ioan, se vor impdrfi zilele acelea in oarecare vremi. $i vor fi semnele acestea la sfhrgitullumii:

Ln SF'AR$ITUL lumii, dupd multe rdutSli ale lui Antihrist, vor fi mari nevoi qi scArbein toatd lumea, cum n-au mai fost de la inceputul lumii, dar nici atunci nu va uita Dumnezeu pe aleqii sdi, c[ci le va trimite lor ajutor qi va scurta zllele lui Antihrist gi impdr[fia lui cea urgisit[ curind o va strica. $i acei trei ani gi jumdtate vor trece foarte repede, dupl cum zice Sffintul Ioan Evanghelistul in Apocalipsa, cap. 12: ,,$i mai inainte va trimite Dumnezeupe Enoh qi pe Ilie care vor ardta vicleSugurile lui Antihrist." Cdci aceqti Sfinli _s_un1 luafl -gg-1@131!gi4--raq Enoh mai inainte de Hristos, gi trdiesc pdnd potop; Ilie dupi potop, iar Ioan dup-dastdzi a$a cu trupurile, .unde, numai Dumnezeu gtie. $i vor veni atunci, adicd in vremea lui Antihrist, acegti Sfinfi qi vor ardta viclegugurile lui. $i la sfhrgit, tdiali fiind cu sabia, vor muri qi vor qedea in ulile trupurile lor moarte trei zile gi jumdtate; qi dupd cele trei zile gi jumdtate va veni glas din cer, zicdndu-le lor: ,,Sculafi-vdgi venili la mine;" gi atunci indat[, inviind ei, se vor ridica cu trupurile in nori la cer. Iar dupd aceeadegrabdva sosi sfhrgitul lumii gi va fi dupd cum a zis Domnul nostru Iisus Hristos in Sf6ntaEvanghelie. Atunci puterile cerului se vor cl6tina, iar ingerii care au aceastd dumnezeiascddregdtorie (ca intru minuni, cu tdrie sd poarte lucrurile lui Dumnezeu), atunci vor incepe a schimba gi a tocmi lucrurile cerului gi ale p[mdntului, cu groaznice schimbdri, incdt vor infricoga lumea gi va fi mare fricd gi durere oamenilor. Iar toate acestea vor fi spre rdspldtirea oamenilor celor rdi gi vr[jmagi ai lui Dumnezeu'

90

91

MonahZosimaPascal-Prodromit in ziua dintdi, qgvor lndlfa toate apele mdrilor in sus de patruzeci de co{i gi vor sta ca nigte ziduri. apele mdrilor in addnc, in ziua a doua, v-or s-c*f,d-e-a gi, incdt abia se vor vedea de sunetul valurilor, toatd lumea se vounuri de va ingrozi; iar-sare.noli-prcape-da-qutre, groazavuietelor valurilor. in ziua a treia, !oa!e fiarele cele spurcate9i veninoase gi toate jivinele mdrii, cele necurategi veninoase,vor ie$i la tErmurile mfuilgi -vorlrla guror trpa cu glas,marg incdt se vor inspiiminta toti oamenii din lume. In ziua a patra, sg-vgf-aprinds apele mlrilor gi toate celelalte ape (curgltoare gi stdtltoare) gi vor,a.rde din"fund pdnd deasupragi vor clocoti capara de foc ai fdrmurile se vor face de smoald gi de catran, gi va fi mare groazd9i spaimdin toat[ lumea. in ziua a cincea, marea gi izvoarele gi tot pdmAntul, v*ef umple'de,singe, dupl cum zice Isaia, Proorocul, la s-e, cap.24, gi Ioan, la Apocalipsa; ,v4mvdzut, zice,pe al treilea inger cd a vdrsat cupa cea de aur, ce o luase din mdinile lui Dumnezeu, peste izvoarele apelor, qi s-au prefdcut tn sdnge. Atunci a zis ingerul: Drept eSti, Doamne gi drepte sunt judecdlile Tale; cd pentru vdrsarea sdngelui Proorocilor, sdnge le-ai dat sd bea, cdci vrednici sunt!" In ziua a gasea, va-f,-cntrcqgllllare in tot p[mdntul (atrit de mare gi de groaznic, cum n-a mai fost de la inceputul lumii), incdt se vor sfbrdmamun{ii gi se vor topi ca ceara la foc, dupl cum zice David: ,,Munlii, ca ceara, s-au topit de fala Domnului" (Psalmul 96, 5), gi Miheia: ,,$i se vor cutremura munlii sub ddnsul Si vdile se vor topi ca ceara de falafocului Si ca apavor curge tnjos" (1,4). peste tot In ziua a gaptea, vlfi_taq_glqggylgg lovindu-se una pdmdntul: stiincile gi pietreiETd-vor sftrAma de alta. Oamenii gi dobitoacelevor muri zdruncinafi, iar mai

Sfhrgitulomului marii lumii acesteia,adicd domnii gi imp[ra{ii, ca nigte oameni befi, se vor leglna. $i cine, afldndu-sein atilta primejdie,va puteas5stea? In ziua a opta se vor adunatoateplsdrile cerului la un loc, vor fipa gi vor strigacu marejale, ar[tdnd cd, peste pufindvreme,seapropiesfiirqitullor! In ziua a noua,toatefiarelep[mdnfului,fiecaredupl firea ei, se vor adunagi vor striga, fiecarein glasul ei. in lume va fi fricd maregi spaim6, gi ele c6, in curdnd, ardtdnd va veni sfhrgitullor. In ziua e zecea, vor fi oameniila fel qi deopotrivd, in necazul cel mare,c[ imp[rafii, domnii gi cei boga{i,nu sevor cunoagte dintre cei slraci, gi, toli in aceleagi amdrlciuni gi necazurifiind, nimenea nu seva ar[ta mai mare;nici unul nu va ciuta la aur, la argint gi la mdrgiritare sau la pietre scumpe,ci toate acestea vor fi lepldate de tofi, ca nigte gunoaie pe drumurigi nimeninu le va mai lua, c6 nici nu vor avea trebuintd atunci de ele. Toati pgfte va pieri de la g &tdldjiG_viivor oameniin wemea aceea, fi ca gi ale mo$!gr, in acea weme nu-i va mai trebui nim[nui frumusefea femeilor, clci numai amar gi vai va fi in toattr lumea: de o parte de groazastihiilor, iar de altii parte de infricogarea lui Antihrist. In ziua a unsprezecea, vor iegi tofi din caselegi locuinlelelor, gi cei ce vor fi ascungi se vor imbrIca cu saci gi vor preslra cenugd pe capetele lor gi vor pldngecu amar, tofi, gi se vor uscade fric6. Atunci vor striga,tofi oamenii impreunI, zicdnd:,,O, voi, munfilor gi dealuri!Cdde{iasupra noastrd gi ne acoperili gi ne ascundefi de mdnia lui Dumnezeu, cd nu mai putem rdbda scdrbele ce ne-au cuprins;"gi foartetaresevor infricoga. In ziua a doudsprezecea va fi dupl cum zice cuvdntul in Evanghelia lui Hristos:,,Soarele se va tntuneca Si luna tn

92

93

Monah Zosima Pascal-Prodromit

omului Sfhrgitut
in ziua a 3-a se vor vedea deasupramdrii chifii cei mari gi tot felul de fiare din mare, care vor striga atdt de tare, incdt se va auzi glasul strigdrii lor ptn[ la cer; in ziua a4-avor secamlrile gi apele; \n ziua a 5-a vor asuda cu sAnge tofi copacii'gi ierburile pdmdntului; in ziua a 6-a se va face cutremur mare in toat5 lumea, at6t de mare gi infricogat, incdt nu va sta pe picioare nici om, nici dobitoc. $i vor cddea toate zidurile gi munfii gi toate locurile cele inalte gi se va face tot pdmdntul ges; in ziua a 7-a toate stdncile gi pietrele se vor lovi intre ddnselegi se vor sfErdma; in ziua a 8-a se vor deschidetoate mormintele, de la apusul soarelui pAnd la r6s[rituri, gi vor iegi oasele mortilor gi vor sta deasuprape fala pdmdntului; in ziua a 9-a vor cddea stelele de pe cer. $i toate dobitoacele gi fiarele se vor adunain cf;mpuri gi vor rage tare ftrd a pagte; in ziua a 10-a vor muri to{i oamenii, ca s[ invieze cu ceila[i morfi; in ziua a ll-a se va face cer nou gi p6mdnt nou gi va veni atunci infricogatul Judecdtor ardtat (foc mergdnd inaintea Lui), dupd cum zice David; ,,Dumnezeuardtat va veni, Dumnezeul nostru, Si nu va tdcea. Foc inaintea Lui va merge Si va arde pe vrdjmasii Luifoarte;" in ziua a I2-a se va arde cu foc iute, cerul gi pdmdntul gi vlzduhul.

sdngese va schimbagi stelelecerului vor cddea." Vai 9i amar, de frica care va fi atunci oamenilorcelor ce se vor inchina lui Antihrist, c[ci, atunci, vor cunoa;tecd au fost de vicleanul!Atunci insugiAntihrist seva intrista,cu iirgelaf! toate tf"git. lui, v[zdndu-gipieriarealoi. Anmci, vi ptange cerul gi pdmdntul,de amarulgi jalea oamenilorcelor ce s-au ingelatde Antihrist qi s-auinchinatlui. i, ziua a treisprezecease vor trimite ingerii, oqti ale cetelorcereqti,a celor de foc, peste dumnezeiegtile toatd fafa pimdntului, qi vor prinde pe to]i cei ce au fost pecetluifi de Antihrist cu 666, 9i ii vor adunaca v6ntul' $i vAntulpleavade pe fala pdmintului, aqa dup6cum spulberd in uoi hrape Antihrist gi pe toateslugilelui. $i ii vor arunca drepji"-v-ori,at"c-ej iezerulcel de foc, in muncilecelevepnice, qi vor in Domnului vdzduh int6mpinarea in fi ridica{i impdrdlicu IisusHristos,in vecii vecilor. in ziua a paisprezecea, cerul 9i pimdntul se vor foc. Vor ardemunlii 9i dealurile9i toatemdgurile, aprinde.drc sevor topi gi tot pdmintul seva prefacein ges9i se ca ceara gi seva facealb ca zdpadaSi va curali de toat[ spurcdciunea curat precum cristalul, Pgntruca sd vin[ Fdc[torul siu pe ddnsul. carevor fi la sffrrqitullumii 5.2. Cele12 semne, care s-augdsit tntr-un Hronograf evreiesc, leronim de tnleleptul dintdi se va in[lfa mareala in[lfime incdt sd iN "iuu vdrfurile munfilor; $l-va sla treacddin hotareleei, covArqind in llturi; nerev[rsAndu-se q$-4-qa!$t9-4duri, in ziua a 2-a vor lcldea apelemdrilor atAt de mult, incdtabiasevor vedea; 94

95

MonahZosimaPascal-Prodromit

Sfhrgitulomului
Al 3-lea: Am vdzut cdruld de lemn, cu cqi de lemn, Jiird alt material, mergdnd. $i mi s-a grdit cd este s/iirgitul la totme$te$ugul,Qypd9a44lse,_prooroculDanii,l:.."C__4ryLse.ve

5. 3. Vedeniapustnicului Grigorie care i s-a descoperit la anul 1868, in pustiul lordanului, gi pe care a scris-ocdtrestarelulSchituluiromdnesc Prodromul din Sfdnul Munteal Athosului DIN pustiul lordanului:cdtremult doritul meupdrinte Nifon, ctitorul gi fondatorul Sfiintului Schit Prodromuldin Sfand Munte al Athosului,inchinlciuni pdn[ la plmint. in numele Atotputernicului Dumnezeu, Celui in Treime sldvit gi al Nlscdtoareide Dumnezeu, a clrei mild estenemtrsuratii a mult gregifilor ei robi gi pe asupranoastrtr, careo ascultiiiubitul ei Fiu gi Dumnezeu, caregtietoate,de la intemeierea lumii gi pdn[ la sfhrgit (Si pe care ni le-au vestit nou[, prin Sfinfii Stri Prooroci gi prin Evanghelii) pentru nevoile ce le va pune pe p[m6nt, ca semne ale prin apropieriizilei celei de apoi,mi-au vestit gi mie acestea ingerulSdu. Intdi m-amuitat la apusgi a iegitun nor Sipe el era o baie mare, spre botez, celor ce au rdmas neluminali pdnd acum,tn neamuriSi in popoare. Al 2-lea: Au ieSitgaptestele mari, de Ia apus,Si s-au dus tot bdtdndu-se cdtre rdsdrit, tnchipuindcd va veni neam pesteneam. Aici zice despreConstantinopol, cdci va veni de la gu qelfi apus Filip-algaSe[q5 18 $ se vor bate atiit de tare gi at6t de cumplit, inidt va curge sdngeleca piraiele gi apa Buhaduluiva fi ca s&rgele derogie. Dup[ aceastli groaznictr bltllie se va face al optulea sobol pgntru*ca si se aleag[ binele de r[u, adic[ dreapta credinfd din eresuri gi atunci vo1 yerri toate neamurile la SfiintulBotezOrtodox. 96

Cdii vor isi -inTrrlti -inr.u, atunciva fi 9i sfhrginrl.,,

majindrii incdtSiprin vdzduh vor zbura.l AI 4-lea: Ai vazii ptni" pdsdri zburdtoare, "ii'*t care ti vor mdncape oameni de vii. $i vor fi acestea dupd cumziceProorocullezechiel. in,vremea c_6nd vor veni din China, ca_ s6 ia toate 14tl! creSline,uot ft utat qf *Utg,_lA_"ggql" care acoperd p6mdntulgi, din cauza lipieTaeFana vor marrca pe bb-meni de vii gi sdngelelor il voi beA pentrulipsa be va fi pe pdmdnt. lar ii va pierde Domnul pe ei,*cu fulgere -$r-cu tr[snetegi cu piatrd,incdtniciunulnu ares6mai r6m6nd. $i atunci va porunci Domnul pdsbrilor cerului gi fiarelor p[mdntului ca-s6:i*m6nAnce+eei, pentru cE*dac6 i-ar ldsaaga,s-arimpu{i tot pdmdntulgi vEzduhul gi ar muri tofi oamenii. Al S-lea: Am vdzut doud pdsdri foarte mari: una, care erafoarte grasd, a murit tndatdpe pdm6nt, iar pasdrea cealaltd erafoarte slabd. Aici, se antd cd vor fi doi impdrafi,gi unul, careeste al Turciei, va pierdein mod des[vfrryit impdrdfialui, iar al doilea, implratul Austriei. Cdci zice Agatanghel:,,Vai 1ie, Austrie, ci nu vei vedealumina ta pdndc6ndnu vei c6nta: <Bineestecuvdntat cel ce vine in numeleDomnului.>>" SI nu se mire nimeni de lucrurilece sevor intdmpla, pentru ci Dumnezeunu-i nedrept,clci Austria a luat cu nedreptate alte fdri mai mici gi le-a asupritpentrureligie gi pentru ca sI igi ldrgeascd hotarele;dupi cum a luat din Serbia atdteamilioane de sArbigi i-a fbcut papistagi; dupd
raAici vorbegte despre autovehicole gi avioane.

97

MonahZosimaPascal-Prodromit cum i-a luat pe legi. De la noi (de la romdni) a luat Bucovina gi alte p6rfi. Acestea inseamndluarea a toatdbundtateade pe pdmdnt gi tot rodul cu care ne-am hr[nit noi pdn6 acuma. Prin asta sd infelegem, nu numai hrana cea trupeascd,ci qi cea duhovniceasc6. De aceea a lipsit trrana_g.gp__-4-Ulqgwi rdt[cite, deoareceau de astdzi _sunt c@ adus profesori strlini, eretici, care cu incetul au s6-i indepdrteze (pe cregtini) de la dreapta credinfd Ortodox[.rs Cred insd cI Dumnezeu nu va zdbovi arcul mdniei Sale asupracelor rii. CIci se spunein Psalmii lui David: ,fierdeva Domnul pe cel ce grdieSteminciuna." ,,$i pas[rea cealaltil era foarte slabd;" prin aceastase arati cd va fi moarte cumplitl pe pdmdnt, de foame, de sete gi de alte morti ndprasnice. Al 6Jea: Mi s-a ardtat Mdntuitorul, dimpreund cu Prea Cinstita Sa Maicd, qi am privit la Prea Curata Maicd Si Fecioard Si era numai cu lanluri de aur tnfiguratd Si tmpodobitd. Am privit la Mdntuitorul gi avea in stdnga Sa o carte gi,/drd a-mi spune ceva, S-au indQat. Al TJea: Mi s-a dat in mdnd cartea, ce am vdzut-o Ia Mdntuitorul, fiind peste tot pecetluitd, dar pe aducdtorul ei nu mi s-a slobozit a-l vedea cu ochii mei cei trttpeSti.Sl s-a desfdcut una din peceli Si am citit acestea: ,,!4 de ani mai s_unttncd 4i,toatd pacea se va lua de pe pdmdnt." Dupd aceea s-a inchis vederea ochilor mei Si n-am mai putut citi nici un cuvdnt. $i mi-a luat din mdnd cartea, grdindu-mi: Llrye+ti, d aceastd ,,Celelalte ryUkpplivedea cu oc: la carte estea Proorociei celei veSnicede inceput." Al SJea: Dus fiind la un loc tnalt am privit toate
15 Lucrul acesta este mult mai evident astizi c6nd putem u$or constate efectele negative ale studiilor in strdindtate, la eretici (catolici gi protestanli). A_c_qqClqgstq pgcina pentru care in 100 de ani ecumenismul suflete nevinovate. gi prin s-a int[rit at6t de mult elgnlamigita4latea

Sfhrgitulomului
holdele si larinile lumii cu totul coapte gi uscate gi plecate spre cddere... Cregtinltatea din toat6 lumea este uscatjl gi plecatd spre cddere.Adic[ credinfa cregtindfbr*le fapte este !n nale

primej,{_ie q qa{qa, in mod aesaiSffiTa n"-ne"eu. de_ Dar Dumnezeu nu va inceta, certdndu-ne gi pedepsindu-ne,
muI1ime de s_9c--e@!&fui. " Acegtiami separec6 au sd fie celdtLehina, fiindcd zice ,,striin", adicd, strdinde rymnezeq adiq{jnc_hin{tggla idolitoatebucatele, ,,$i, secerdnd gr6ul,porumbulSi toate semdndturile, le-au cdrat din toate pdrlile Ia arie, spre treierat:Si aveautn mdndlopatdmare,sprevhnturat." jinqprc-_C_bhq $i, cu adevdrat,c9l_q-q=vg_J9qi cend
doar ne vom intoarce la El. ,,...Am privit $i, pe nea$teptate, am vdzut venind

c[tre v6nt, gi o spulberlin toatii lumea;a$avor faceacegtia, cdct$=qplSz9gljllgl4gimp@tiau s6fie in fruntealor. Al 9-lea: Eram privind gi s-a dat drumul la toate dobitoacele pdmdntului, mari gi mdrunte,curate $i necurate, ca sd pascd toate farinele. $i priveam Si iatd se tngrdsaserd foarte. Cfrd sg va lu-q-C__og_slAqtinoaolul de la_,nrci de cltre implratul pe careau sd-lpunl ingerii, aresii fie bine, cdciva rodi pdm6ntulinsutit gi rlzboaie nu vor fi, iar s[racii au s[ fie ca impira{ii de bogali. Atuu-c_i_Jor fi zilele ecle {e.ggr, dupl cum zice Agatanghel. ,,^ti s-a spus: aproape este toamna, adicd sfdrSitul _ lumii, apoi s-aupregdtit trei scaune." 99

98

MonahZosimaPascal-Prodromit Adicd trei--cdsdpii in care se vor aduna toate spre

Sfirgitul omului
iegeadin eretici, erafoarte urdtd. Al 12-lea: aym,-care este al Rt'qiei (cdci aga mi se ardtau, toate, pe rdnd). La aceastd cdsdpie, ersu qdunate numatdpbjlpgce c!4fate. dar foarte grase e. Se tdiaumari mici, prin erau trimiSi casapii toli munlii, Si foarte, Si ca sd adune toli berbecii la cdsdpie,pentru tdiere, zicdnd, cd altd grijd n-au iubitorii de argint decdt sd mdndnce Si sd bea, de la cei bdtrdni pdnd la cei tineri. Adicd s-au abdtut de t" pqter"" ceo nnour la iubirea de argiii, la mdncdri Si la bduturi Jdrd saliu. $i ti aduceau tn turme, turme, spre tdiere; qi eram privind-cdnd rdsturnard.al treilea scaun! Apoi au pus foc casapii tn palaturile tmpdrdteStiSi erafumul arderii ridicdndu-sepdnd la norii cerului. $i eram umbldnd prin toatd cetatea P-eter;burgului Si, iatd, nu erau Iocuitori, Si,cetatea era pustie de tot, tmpreund cu alte pdryi creStineSti.t6 Al l3Jea: Mi s-a zis: priveSte infala fmpdratului. $i era pdnd la 60 de ani, in ziua cdnd fugea el la munli, in pustii, numai cu un soldat, de la fala vrdjmasilor sdi. $i iape scaun, tdnguindu-se rdgi am vdzut pe tmpdratul, Sezdnd cd a pierdut toate moSiile pe care le-a avut. Iar,un evwu stdtea de-a dreapta lui cu sabia goald,foartesew$ Al l4-lea: Era ieSind un rdu de sdnge, de la a treia cdsdpie mare, dgr l1um-eyputut apropia niciacc de.rdal q"!, !9, t-ittsg, nici de trupurile morlilor, fiind oprit si zicdndu-mi-secdtoJl;UntPrc..qtrt-Qt4y.ip{.i",,Mtceniei,amardli 7 c! &fufi@.credin1dt . Deci, fericit vafi
t6 Tiierile ce i s-au ar[tat in Viena, Prusia gi Rusia, pot insemna

rodul de la toate cele cu care ne-am hrdnit pdnd astdzi, mergdnd aga,din r6p tot mai spre rdu. Acestea toate, cdte le Zice-Grigorie, ie vor implini dupd luarea Constantinopolului imp[raul,ggl b]41 carev a 3e*la Ur"l. C[ci, cgl4:a-rstpardi ani. Iar dupd ? d. de ingeri, viTipace qi-dreptate,,32.de incepe anii vor acestava fi impdrat unul rdu, $L&:[g@]!e durerilor, de care zice Grigorie; 9i va urma aga tot mai rdu pdnd la sfdrgit. Al lT-lea: Eram privind. S-a sculat un casap de la apus, avdnd tn mdna lui un culit mare Si cu ddnsul aQi iasapi, mulli si tari, avdnd toli culite fn mdini. $i au venit la tntdiut sca?'tn,care este tn Viena Si, dupd cim eram Si cele ce gydiesc,au tnceput sd taie Si sd tniunghie gi priveam -era un lipdt foarte mare; apoi rdsturnard scaunul' $i ieSea un rdu de sdnge din cdsdpie,ca de treizeci de stdnjeni de lat ochii' Si de trei de addnc, dupd cum am putut a-l aprecia cu prin Aici apus' la de venit cd a spune Acest casap se in ,,apus" trebuie infeles: ceL.@ezeu, 9i care nici nrr crede in -uecunoa$tere-de'-ftmnezeu Dumnezeu. Mi se pare cI are s5 fi.g "$qJ{$q!, pentru c[ se zice c6; ,,stdtea de-a dreapta implratului-rusesc -U-SyI9U foarte seme[." Zic Sfin{ii P[rin!i, cd va bate Pe trei imnalXfi mari $i, negregit, Antihrist trebuie s[ fie acesta, c[ci Constantinopolul 4le-sA-fi&'#&H{btjn vremea lui Antihrist' Al llJea: $i au trecut casapii la al doilea scnun, care este al P+asiei. A$a tmi ardta mie cel ce-mi ardtd acestea: Era un lipdt foarte mare, de la dobitoacele care se pe Dumjunghiau -nezeu (dobitoace sau eretici, care nu cinstesc Dupd ce scaunul' dupd adevdr). Apoi rdsturnard alt rdu de sdnge t9t aSa de mare, de sfdrSise tdierea, ieSise nu-l putea trece voinicul cdlare' Iar culoarea sdngelui, ce

tiiere. ffiTi;;i-ffil

cbci se va lua va incepefoamete,

gi l-au ucispe tar cu intreaga dupdce comunigtii au luatputerea familie.

100

101

MonahZosimaPascal-Prodromit si mucenic se va chema, tgt c.el ce va rdbda sd moard creStin: sau de-sabie,-s-qud-efoc..-sau-lnQggt, sau de foame, sau de sete, ,sau de-o-rip-eJelarilc*-uunqt pgrytru- dyeapta gredinfd. $i am privit la -rdul cel de sdnge, ce ieSea din slp;li1glg!-e Si nu se putea com,pqrs nigi cu 20 de pdrli la niqte una, cotcel ce ieSeadin ereticii pdgdni. fusfuiaatca pietr9*.;9grnpe S^i spuma lui era albd ca zdpada. $i tmi ardtd, tn carte, nenumdrata sumd a morlilor, dar nu am putut-o numdra cu privirea, cdci.erau millpqng d,gmilioane! Al l1-lea: Am fost dus la un munte tnalt; Si m-am uitat la cer gi iatd, a ieSit de la apus un Jlp-r mnte care a acoperit toatdfala cerului. Dupd aceea a ieSil alt n-ormare, f9qQ9 intuuecat, Si a acoperit toatd fala pdmdntului, plin cu Si mergea spre rdsdrit cu urgie foarte mare gi foc Si qQryge, era sd cadd peste mine; dar m-am rugat Domnului Si a venit un nor mic Si m-a ridicat foarte szs gi m-a pus pe spatele acelui nor purtdtor de foc Si de sdnge. $l nu am vdzut s-oareJs-11ici-Iuns-tdei-slelele, Qi try_illglf q1m md line la atdta tndllime. Dupd aceeas-au dus la rdsdrit Si pe mine m'au p,uspe pdmdntul cel de odihnd. Iar sus era Duh de roud, re.l4e, de la apuq vor ieSi.Si ca roud lui Aron. Adicd, lg_qte cdtre rdsdrit vor merge; $i pentru ldrqdelegile naastre va pune Diiieziia peste noi: foanete-gi-sceetd Si ne va da in mdinile celor mai cumplili pdgdni care, jupuindu-ne de vii, ne vor arde Si ne vor treceprin asculiEulsabiei; dar nimenea dintre creqtini sd nu se abatd de la Sfdnta Credinld Ortodoxd, cdci mulli invdldtori s-au sculat, Si se vor scula care se nenumdrali, pe-deasupra oi;i @, vor sili, tn tot chipul, a rdpi turma lui Hristos de Ia pdzitorii ei duhovniceSti. Qe la pa1riuhi-pQ4!*lg diaconi, aveyi grijd de turma lui Hristos, sd nu piard vreun miel din ear 32dci yC!!*dq seqmd de toatd turmfl, in ziua mftniei gi a urgiei gi a focului si a scrilgnirii din(ilor, inaintea Domnului; cdci s-

Sfiirgitulomului
qa aplgplg!*Zilele_lwiler,_8le =tigtfur Si ale celor mai campliu liare sdlbatice,-^care se vor sili, in tot chipul, sd sfrgie turma lui Hristos.Is AI I6Jea: Ary..gUgLpB"MqicaDD)t Sdnd grdind gi cuvinte mari putut nu am inlelege Si "fbgg pentru mullimea pldnsului. $i, iardgi, mi s-a zis: ,,ASa zice Domnul Dumnezeu,Sfdnta Treime, Domnul a toatd puterea de susgi dejos, Domnul a tot ce miScd:vin zile tn care nu ne vom odihni nici ziua gi nici noaptea,de urgia ce va sdfie." Al 17-lea: IardSi mi s-a zis: ,,Vezi, ce semn tnfricogat s-a ardtat, pdnd.a nu se implini cei 24 de ani ardtali tn cartea proorociei ce li s-a dat?." * Privegheri gi cu acatistegi inim[ curatii gi vd va ardta dacd Dumnezeu q,eva ierta Si"-v-e1n-fl-jg..d,Q.lgge aceastade la noi gi de la fiii nogtri in alt neam.
,1.

$i te rog din suflet, prin cel prin care vei primi aceastdscrisoare,s6-mi trimifi gi mie rdspuns,din cele ce te va lumina Maica Domnului, citind acestea.Cd aga am rugat pe inchinitorii aceia, care mi-au frgdduit cd iardgi se vor intoarce dup[ cdtiva vreme. $i vd rog @
rEAcestelucruri vizute par si insemne toalerqlglece se vor intinde din Apusul Europei sijn fdrile dinRIsF'it, ortodoxe.in decursul.tre-ii. Astizi vedemcum UniuneaEuropean[, carea unit stateleeuropene din apus,i8pune statelorotodoxe obiceiuri $i r!4dgielilheneslllji rentrare gi vedem cum prin aceast?i c&dintrl_9le$Irngji,-lui DqAngZgU. uniune qtoslal4 $-lp*I"g6n6, europeand, cregtinismulincepesd fie tot mai prigonit, iar oameniitot mai inrobiti.

rcz

103

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfhrgitulomului
trimite pe Sfhntul Duh, ca s[ lumineze pe Sfin{ii Apostoli, pentru cd ei aveau sd propovdduiascdSfhnta Evanghelie la toate neamurile, pdnd la marginea P[mdntului. Toate acestea le-au ardtat Sfin{ii Prooroci, inci gi despre sfhrgitul lumii au spus, ca cei ce erau inainte-v5-xtnri gd:htminali de Sfhntul Duh. gi tqate-se vor implini la vremea lor. e!q!_y1y_e_ni D omnrrl nqstru_Iisus llri stqs qa,silisplEfeasc 5 fi ecirui a dup5 pe cei drepfi s[-i incununeze,iar pe cei pdcdtogi tgglgJui: s[-i osdndeascd. $i auzind gi noi, s@ judecatS+i-.r6spl5tire, llliry ca, cunoscdndci eSJe sd nu mai pdcdtuim, zicdnd cd ,,Dumnezeu este milostiv gi gtie neputinfa firii omene$ti," cJ_r4_ge fegpn de orice pdcat,_c6,

al[d, c{ q9e=egt-e"-pl6qUlligllulu-Lcd de la Domnul m-am ingtiinlat a-fi trimite acestea,pe care le vei impdr{i pe la pdstorii bisericegti, c6ci multd platb vei primi pentru osteneald. Scris6 cu mdna mea, in pustiul Iordanului, unde md aflu, in mult-tristul locaglocuind.le Anul 1870, iulie 2, Pdrvu Grigorie, Pustnicul'

5. 4. Cuvffnt al Sfintului Sfinfitului Mucenic lPolit, PaP[ al Romei Despre ffirSitul lumii Sipentru a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos qi pentru venirea lui Antihrist ,,OBICEI au impdrafii, cdnd voiesc a merge la rdzboi, mai intdi sd trimitl din oamenii lor prin oraqele pe unde au sd treac6, ca sd dea de veste poporului sd iasd in intdmpinarea lor." Asemenea a fbcut gi Marele impdrat al implratilor, Hristos. Iisus Fiindcd avea sd ias[ la rdzboi contra ucigagului de oameni, diavolul, a trimis mai intii pe Prooroci, care au propovdduit venirea Lui din cer pe pdmdnt. $i au spus de NagtereaLui din Pururea Fecioara Maria gi c6 Se vaboteza, va pdtimi, gi va muri pe Cruce, Se va ingropa gi va invia, ca impreund sd ne invieze gi pe noi, Se va indl{a la ceruri gi va
lar-pe4gru vedenia penru carc zice ca sl se roage Domnului ca si-i descoperedacl ne va ierta Dumnezeu sau nu, Pirintele Nifon nu a mai avut vreme pentru c[ fiii lui cei duhovniceqti l-au dat in judecat6 in tar[ gi la Patriarhie gi a gezut pe la schituri (9i a fost alungat 9i de la Schitul din Tasul) gi a umblat aga 28 de ani. $l-a;a a foslprigonit' pdnl la moartea lui; gi ucenicii lui, cu d6nsulimpreunI. te

'

Deci, rogu-vd pe voi binecredinciogilor cregtini, fii ai Tatdlui ceresc, sq qgschldqtt-AghLjdnil_yee$e, ca si primifi cu toatl dragosteacuvintele mele, ce am s[ vi le zic, . ca pe nigte semin{e ceregti in sufletele voastre cele insetate de graiuri dumnezegti,deoareceam a vd spune lucruri.ple;r de *irare Si strilne auzu c, adicd despre FjilJ lumii si desprein$elieiunile diavohrh'i, desprg$geecll gL wdjile lui AUtihr.ist qi despre a doua_ygnge_4_D_on0nllui fr'6@-Ilsus $_gstos.Ins6, de unde voi incepe, o, iubitorilor de Hristos?! $i pe cine sd aduc martor cuvintelor mele? Cd nu am mai mult decdt credinja gi nddejdeaspre Dumnezeu. mai vechi decdt ceilalti @, Prooroci,zice despresfiirgitullumii aga:,&fuJUl vostru, deSert Si pustiu! Orasele voastre, arse de foc! .TargJton.Vtd, tnqintea voastrd,. o m.dndncd-strdinii! Pdrdsi-se-va /iica Sionului ca umbrarul tn vie Si ca o pdzitoare de poame tn harbuzdrie, ca un oras fmpresurat de vrdjmasi!" latd, cdt de aritat zice Proorocul pentru sfrrgitul

104

105

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfiirgitulomului zice, desprejudecata lui Dumnezeu:,,Acolo scquneleau lajudecatd,scaunele as.qpra Sezut caseilui David.,' de il vei intreba,vei afla de obgte $i pe tot Proorocul, vestindpentrusfrrgitul lumii. $i, ca sdnu intindemcuvdntul de la to{i Proorocii,s[ aducem numaipe unul, sprem[rturie, qi pe urm[ sdincepem cuvdntul despre_ c?r.e vrem sdvorbim. Proorocul@!ggbi, ar[ta despresfhrgitullumii aga: vffiffi ,,Iatd u n c u p t o rs ,r+ u oa r d e p e e is i v o r toyi ca cei de alt neem,ca cei-ge-sifac fi rurnclelpt_btu;iar Iju" g4e_pe_at_caJrc$Ilq tn ztua iceio, W. care vine,zjce DemnulAtotliitorul, ;i nu ra rdmdncadintre ei nici !9g@1d." $i va rdsdrivoua, adicl t n_o-stru.Iisgs Hristos,Judec[torulCel drept.Q!Jig@gl&4 va {in aripile.L,ui,. $i maijos zice:,,gi iatd,nuwt tiimttev;o,ua
pe llie Temiteanul, mai tnainte de ziua cea mare Si tnfricoSatd a Domnului, care va tntoarce inima pdrinlilor cdtre /ii Si inima omului cdtre vecinul sdu, cd sd nu batd pdmdntul fdrd de veste." Deci, toate acestea,ce le zice proorocul, sunt ca s6 c-t1lga$ent-noi glburanle si neintelede ce vor fi in vremea aceea,c@i:,rd@lfEggli de Bapor St L_ r; cum vor

pe.utls_poporul lumii! $i.qq vprbegte iudeu,nici nu vorbegte lor, Sionul,.cj_pentru desprecetatea SfhntanoastrdRisefpl de ce zice, @sts#-pu$!Dar noul aceastd Bisericd,carea lui Dumnezeu este,se numegte Sion?David zice; ,,MaicaSionului,va zice omul, Si om s-a ndscuttntr-insa." $i iardgi:,,Domnul tn Sion, mare esteSi tnfricoSat." $i Blggrygrl&ga zice, pentru sfhrgitul lumii, aga: Domnulufuzfur celede apoi vq"!7!mite_ ,Jn-uremile aAprylr" ryypfgJgr, pi se vor uscacu totul vinelelor, Si tot vasulcel mai pldcut al lor se va defiima Si cele ce vor avea tnpdntecevor crdpa."Deci, careestealtul VMFrI*eIarzUor, adip6-din @cE--nuAntihrist,@,

tolloeigeL_v_u,erinirc-d6osul gise-vor apelei[mantului .. 6';iEr*r,. rri sevorusca


strica- sufleiele oamenilor c@cute lui inqrbunafe Dumnezeu. si multe femei vor muri de foame. iardgi, Proorocul Amgs zice; ,,Acestea grdieSte $i Domnul <Fiindcd bgteli cu paunal-pe,sdraci gi luali de lq ddnsii daruri fdcdndu-vd case strdlucite, ry4 ueli locui i31l;insele>." $i, mai jos, iarIgi zice: ,,Aceasta grdieSte Domnul Dumnezeu Atoqiitorul: t1t toate locUttkl va .fi ce BJiUgerc-w#-e si in-toate uw e se ffi doresc ziua Domnului. Cd aceastd zi este pentru voi intuneric, iar nu lumind! $i precum ar fugi omal din feya leuluLSi ar da peste urs. asa v g9aea." Adic[, pldngere gi tdnguire mare v-qfi jq rrI9l4,9A_Lui-Aq-tihrist. Apoi zicea celor ce-l intrebau pentru sfhrgitul lumii: pentru ce aorifl se *iti? C\zr_vggeea vgglugaQlung1ic, iar nu lumind, adicd pe Antihrist, in vremea c[ruia se vor face mqltgJdut{{i, foamete mare gi secet!. $i necaz peste necaz le va veni o_amenilor, trecdnd din nevoi maAlq mai mari, cdci, yqr _c_adea din gura-le-uluj iLL;d ,U. $-Piooiocul David
. ' ' ' ' . @ -

ugrbla. t4gi!-iu.vo:ia!or.Sicum fiii_:oenuip-parinlii tort Pa{inlii iF-nor-ucfie fiiii6e isi vor da-btubatiiia
moarte,

106

107

MonahZosimaPascal-Prodromit

Sfhrqitulomului Acum sdtdlcuimce inseamnd aceste fiare: Cea dint6i fiard, adicd lggaicg, i4seamnd lmpdratul Babilory4ul.==fdabuconosor, care, dupd cum a vdzit ProoroculDaniil, eracu capulde aur,in5[6ndu-se ca un vuliar dupd aceasta, cu puterealui tur gi mult mdndrindu-se, Dumnezeu in bou. Dup[ aceea s-a intors iardgi s-a schimbat la implrdfie, gi dupdce sla smerit,s-aintors la chipul sducel dintdi. Fiara a doua, adic[ zg4*:!p9ery[_&par{ia per$ilor,care s-a vdnfi ca argintulin vedenialui Daniel. $i zice Proorocul,cd f\ara aveatrei coastein gur6. Aceasta inseamnd ce EelnaJi!ar-ippg[fii unadupdalta:pergii,midii (mezii)9i babilonienii. Fiara a treia, pgy/osul- iqseaaoln.4" impdr[lra lui Alexandnr Macedon, care a impdrdfit mai intdi asupra grecilor. A fost vdnfil de ProoroculDaniel ca aramacdci, dupl cdderea impdrlfiei pergilor,Alexandru,fiul lui Filip, a ucis pe Darie, impdratullor, gi i-a luat impdrdfia.Iar despre capetegi patru ceeace zice Proorocul,c6 ,,f7aa aye.g!_4l"{u inseamnd cd implraful Alexandru, aripi de pasdre,"aceasta murind, a l6sat dupd dAnsulpatru impdrafi, fiind pugi de ddnsul. gi ingrozitoare, Iar fiara a patra, careera infricogatd de aramd, inseamn[ av6gdzece,eoarre.dinli defier gi ungfuii imp[rdtia romanilor, cares-a ndtat in chipltl_f,_erului, -fiindcd aceastd impdrdliea fost mai putemic[ decdttoateimpbrdliile dinainte,dupdcum gi fierul mai tareestedecdtaurul,argintul gi arama. Sd mai zicem acum pentru picioarele chipului, pe in vis, gi pentru cele zece care l-a vdzat Nabucodonosor inseamn[ca&l$ fiare.Acestea amAndouE coarneale acestei lor, se=yA--aa$!g !5t; bl a fost vdnfi ca,,lln com mic in mijloculcelor 10 109

(pentru care Sfhntul Apostol Pavel ne sfbtuieqte,zicdnd'Fralilor, pdzili-ud /e ,r,li"rt.-- adic6 de -slqfigl). Pl,;;i\i-vd de lucrdtorii ftrbdelegii; pdzili-v[ de pierzarea sLve voastr6.P4zrl!:vaqd n@gau Vedefi cum sei cu+-r-ea-elniga am5gea ir$eldciune.lumeasc6. ci umblafi. t&Ueti-sljnlqlcnerttrs" @, ca-ceiintelepJi,-rAs-gu-mpirand-:rremea"cdcizilelesuntrele-'o Cine dar, auzind astfel de cuvinte de la Sfinfii gi de la insuqiMAntuitorul Apostoli gi de la Sfinlii Prooro.ci Cine, auzind de inviere? Hristos, s[ nu creadd c6 este judecatdgi de rlspuns, nu se va ingriji pe sine, ca sd fie judecatd? la dreapta pregdtitin tot minutulpentrua rdspunde Iar pentru Antihrist, zice Plogrocul-paniel: ,,Ell, patru vinturi noaptea, Daniel, iat[, mi s-a ardtatin vedenie, gi patnr-fiarq ce au ale cerului ce au lovit in mareaceamare

deos-e,bin-du.se-tu.tre,ele.
* Cea dintdi era ca leul, parte femeiasci, gi avea aripi ca de vultur. Am privit pdnd ce a intins aripile sale gi s-a ridicat de la pdmdnt gi pe picioare de om a stat gi inimd de om i s-a dat ei. e A doua fiard, asemeneaursului, a"stat la o parte gi avea trei coastetn gura ei. - Priveam gi iatd a treia fiard, ca pardosul s-a ardtat. Aceasta aveapatru aripi de pasdreasupraei gi patru capete. . In urma acesteiapriveam, gi am vdzttt a patra fiard infricogatl qi insp6imdntdtoaregi cu tdrie deajuns. Dinfii ei erau de fier gi unghiile de aramd;mdnca gi ceea ce-i rdmdnea cdlca cu picioarele sale. Aceasta era mult mai deosebitd decdt celelalte fiare, pe care le-am vdmt mai inainte, [i g.vga...zece coarne; $i md uitam la coamele ei. $5_iatd,4$*gurJ3ic a------_::-ierit- din mijlocul lor $i trri-esase.alei, din cele dintdi, sau smuls dinaintea felei aceluia; iar ochii erau ca ochii omului, in comul acela,pi gure mare griitoare."

108

'*4.

-i*r&Lr,r1

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfrrgitulomului Iar el, asculte,ca s[-l u-se,-nu*vrll1oi-sI.i va primi ca s[ roagemai mult gi aga,dupl multi rug6minte, qi impirat i sefac6_ , dupd cum zice SfhntulIoan EvanghelisElin-Apocalipsa: ,,$i s-au dat stdpdnire tnchinatbalaurului,care i-a fiarei." $i va face rdzboi 9u,trei imperafi gi-i va o*oii' p. ut ngiptriiuiTe-}I va ridica templul Libiei*$i pe al_Etiopiei. D-ML aceasta gi aupe eweilor dirr Ierusaritifo si@ tu r, zicind: mg{e igpdrpt sla ardtat sa propovdduiasc[ s[ ne inchindm lui, venili de astdzipe plmdnt, gllirp[ vede{i puterea-lui gi-sipanrea impir[fiej lui, c6ci acestavd va da pdine gi vin mllt, gi bog{ie cdt voi1i, gi alte daruri gi lui, care clatini Cine este asemenea cinstiri nenumtrrate! p[mintul, muti munfii, inviaz[ mo4ii gi imbogi]e$te pe sI vI Ven![tofi cdtredAnsul, s[raci gi face oricdtevoiegte? deatoatebuq6tllile{BotaJqpdrri). Atmci.s=Lvorducetoti c6ft@ -ygr Zice:am pe toli slujitorii tii, auzit cd egti mare imp[rat gi veselegti pentru aceasta am venit, ca qF ne \inchindmfie, spre a ne hr[ni, cd oierim de foame. fftunr] le,:e=Zige,S$elilorul:

@"@i-irnPereche.rigi tlt' a'ilestecar' ncct Va fi iubit de to1i, cuce4Q-pagnic, ur4tor de nedreptate. de iubitor idoli, de necinstitor daruri, de def[imitor de Scripturile bisericegti,cinstitor de preo{i, rugindndu'se de curvie, betrani, imbrdfigind pe tineri, ingrefogdndu-se jura, pe strdiniii va nu va wijmag celorpotrivnici, niciodat6 iubi, pe sdraciii va ajuta,pe cei lipsili ii va milui, pe vdduve le va ajuta,pe bolnavi ii va .a,ttu.@Jafagesi ii va pe cei bolnavi pe ii va curdti, leprogi cei lqinuni: iEilGldui, va scoatedraci, vasBune-maiinainte eele-rriitoare, va invia morti, va va-spunecele ce s:au$cut in -6[-ePISare, lumina orbi gi alte multe minuni va face,Jg3!e]ace!]!9l 9q el doi oamenicertddu=se, ndluciri driee$Ii.Iar undeva vedea zicind c[, Dumnezeuzice: ,,sdnu ii va fasc s[ se-impace, peste mdnia voastrd,avdndwajbd cu fratele apundsoarele vostru." $i aqa{e-ya-adgalintru toate dupd ale Domnului, tp9o4-b-o--vrene. Bani nu va aduna,argintul nu-l va iubi, le va face ca $a{ pentruaverenu seva ingriji. Toateacestea iubcasca oameniigi s5-leinsteascd. ale lui $i vdzind oameniibunbtdfilecele desdvdrqite gi puterealui, se vor-adunajefi-s6-l facd impfuat. aafgi= cere-_lqr. dgimn&al Zic6ndintre @1ihot timp. Oarese in acest ddngii:oarese mai afl6 altul ca acesta Deci si-l facemimpdratgi ca acesta? mai ana alt sfhnt astdzi s[ ne grdbim a-l dobdndi.$i aga,toli vor mergela ddnsul, rugdnduJgi zicddu-i:,J.{oitofi pe tine te voim imp[rat gi pe a ne tofi, gi prin tine ndddjduim tine te iubim, lie ne supunem mdntui, c[ numai tu egti drept pe plmdnt. Pe tine te-am pe tine te-amgdsit vrednic in neamul-nostru, cunoscut-sIhqt gi bun,pentruaceasta ne rug6mfie, fii impdratpestenoi!"
ll0

nsre rjbrsrsielEqeit%-$i v+-Afirpfratt" ""'ei $j:e

coarne". E! vg,4gzriddcina trei implr4fii 4!_Pglptului, al

en+eretea-(@}p_e_@a - dreap!{$_pe ygliti, se va pun


. Pentru aceastava pecetlui lc-a se nu mai poatd face dr@-oslululr gllnai-cul vede Se ce cinstitei Cnrqi Si s4__fi9_alUr__dqFvA$it.

pecetea lui Antihrist,fi lepaddriid.J al care-+a:+-+ (f,eryLq$ qgntru vor sta Iar-aeia, @i4gqlui,
pe qdna&.eap$ q! pe frulte. Iar pecetea ca s6-ipecetluiascd

20 Toate materialelepentru ridicarea templului din Ierusalim sunt nu ar duramai mult decdtcdteva luni. pregltitede ewei, iar constructia

111

'illrullT*

rr *'i'

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfhrgitulomului

*L y-:srf:1.:IT..TT^i v4ndd, qd g nt@i nuvaputea

lui va avea numdn:L46.6, dupd mdrturisirea Sfflntului Ioan Evanghelistul.$i ii va face pe cei mari 9i pe cei mici boga{i, va slobozi pe cei ce sunt in robie, c? pe multi sd i 4lu4geas-c6'

yor aveafsemnul acelqc.4lq 9i numerylfillll1 sautrJrmdnl gqg4glfl?-rei, :-.,lici este inlelepciunea.Cel ce are minte, socoteasca numdrulfiarei; cd nume de om esteSi numdrul ei este 666' Iar ilrlelesul oecelii va fi aqa: Mtr lepld de Ficitorul cerului qi al pimintului, m[ lepid de SfAntul Botez, mI lepld de a sluji lui Hristos qi mi fac rob al tIu; mi lepid de implrifia cerului gi iubesc muncile cele veqnice; mi

pgcetluiasci. $i dac6vor veni pentrua se pecetlui,Tin-e, iar de_ nu,,,-"u al4leaoedcpsgji va muncil dg gafq_ u q_au.-ui pome4itgi nici nu s-aum4i 4uzit in Clci cu aga'de _veac.

ctimpiite '''"*-iuil*% laelg,

irse]t@

ii

in aceavreme,cdci se va mdntui ,,Fericitva fi cel ce.varEbda gi cu mucenicii cei mari va fi," dupd cum zice Domnul, in c@qit, Evanghelia de la Matei: ,,Celacela se va mdntui." $i Smntul Ioan Evanghelistul, zice in ca aceia mari se vor chema." Evangheliasa ,,(Jn-ii v4plefacepp diavol-tjggh:p ace*d @i-st UE gi de draci va pnne ca s6-l mulim9 1|9.gggl! strltt*Ui lyltA zicdnd:Mare esteimpiratul vremii de f'e;-;6Iieveasc[, gi domnia lui, cine este este stlpAnirea maie acum, Dumnezeu qi cine este Domn afari de acesta?Acesta este Dumnezeu.!eni1i, de vd inchinali lui, veni{i, de credefi lui! . Pentru aceasta ne poruncegte Domnul in SfAnta Evanghelie de la Matei, zicdnd: ,,Cdutali sd nu vd tnqele

tg_q?ryqd4-ir4glEtonrl, cd va face cinevape voi." $i +_talq -19i se va ardta multe feluri de niluciri cu vrdii sir preficdndu-secd se ruG-!4-ser $i-1.-ypl-!u1draciigi-l vor

@o!va.fr..,@ard.9i

poruncitecu mul6 lnviaze,fbcdndpe slujltorii lui a facecele LT2

aceia, c--Ygr-liry,l -p-qile*lpgru@l Aul-ih-ri st, ci - agegti Muce,niei,se vor cinsti cu mult mai mult dec6t cei aintai Mucenici. Pentrucd cei mai dinaintemuceniciau biruit pe slujitorii lui Antihrist (oameni),iar apegtia i! t_or_biruipe insugl Antihrist. Atunci to!i, care se vor ardta slujitori rdvnitori ai lui Hristos,se vor cinffide insepimdinilelui Hristos,Dumnezeu Atotfiitorul. Sdne intoarcem, pgp{_ce_! ins6,la cuvintele noastre. v_a in$elasi ii vajecqllUiJE_tCIligllui,dup[ .e vo, flEi6"i gr-vor lnseta,vor merge la d6nsul,zicdnd:Iat6 noi ne_am inchinat tie gi ne-ai pecetluit pe noi; acum, dar, di_ne sd mdnclm gi sEbem,dup6cum ai fbg6duit,cd, iatd,pierim de f-oame,. intoarcg putoaream intr-o bun6 mireasmd,cI, iat[, din cauzasgceteiceld-mari au pierit toate fiarele din mare, ag__gn@Lp1rizduhul gi-ne ies sufletelede multd putoare!PorUnceSta fdntdnelor s[ izvorasc[ape! poruncegte cerului sdploud gi prmdtul sd-gidearoadasa! Goneqte de la noi fiarele cele mdncitoare de trupuri, care au iegit din culcugurile lor qi din marela uscatgi, neavdnd ce mdnca gi ce bea,au ndvilit asupra noasffi ca s6ne mln6nce!Cd noi, tofi, in tineng-am pnsnddqidead a ne mdntui. '! le vardsPunde, zicdnd: De @ gq{e slvd dau vag[-acestpa? DaSAgSl nu vrea si dea pniie gi pplndntulnu vreasa-giaffiau sa,de undesEv6 dau eu hran[?Qafi-migi voi mie! {Iuggi, nenorocifii aceia,
ll3

a. rJric4ilor n

Pascal-Prodromit Monah Zosima

Sfhrgitulomului trdsnetefiind speriafi,vor zice: cdnd se va lumina, ca sI vedemcel pufin luminazilei gi, bucurdndu-ne, sd-ne veselim de vederea rudeniilor gi a vecinilor nogtri?! $i o$o, nemdngAiatvor pldnge, ziua gi noaptea. Qr\ oameniiJimpreuna,vaphnee. a. P";@gl greq va suspina, ggl cu atar sg va.tdnguir,so@e i@ mihnire vor fi icoperite, numai-+tl juqdtate dAndu-si lumina lor. @l -a gi neincetaf vor fi tulburate -innegurate. Earclg celesilbatice gi toatedobitoacele celedomestice, de asemenea, cu jalnici strigareseJor tanzui si neobig I![g[!i.p{!ul]lg, . cg.gtpillg*pletrelegi toat[ sullarea ogr,,e,=geaqqd, toate vor pldnge cu amar, tAnguindu-se pentru am[girea gi ingeldciunea ce au pitimit, inchindndu-se oamenii neleguitului Antihrist gi, mai ales, pentru cd au primit peceteaacestuinecuratgi viclean gi s-au lepddatde prea cinstitaqi de viati ftcdtoarea C,ruce a DomnuluinostruIisus Hristos! Vor plAnge atungj,gr amard, tdnguire, Bisedcile -rari, -.u to_ate

auzind acestecuvinte ale lui,@' pfl*::^:l $i vor plAnge cu-q!qar,-b6'tjn-du=$r.AS@t noastr[ O, nenorocirea gi fafa cu palmele , zlgdnd:pn Vai' greqit! am rdu lea mare! O'rea-nggltltorie! Vai, cdt de am cdntt,cum ne-ainqelatamdgitorul in ce grozav1rpierii{e latul-sdu! Cum Vai, nou6! CJp qp---l-pg!glu4!u!-inacesta'i am cdzul in cur*^-tnuratrlui! O, cum ou am voil nLoisd ascultdmSfintei Scripturi 9i cum nLvaiam-sd auzim cele din clrfile Sfintelor Biserici! c6t de mult ne-am po-runcite desprecare ne lrbit! C[, de multe ori auzindu-leacestea, nu am luat aminte;qi, iatd, acum invatd SfhntaEvanghelie, ampierit. des[vdrgit ingeldndu-ne, Acesteazicdndei,vorp6r6sitoategisevorstraduis6 9i sd igi pldng[ lrgd in munli gi in peqteri,ca sd se ascundd lui v-or_ruga lor qi, cuiq!@e pa".utof tg-se qJindurespredf,n$ii$ s6le ierte lepldarea b-u***, lor.IgtDum1lezeu,cauninduralgiirrbitordeoamenice=este, .,luiAu$bqstgi'i vaacopen cu mffna 1i-ya-no necuratultiran. $i S; fi utomuie*i cd,ca sd nu-i gdseascd vgl-rdngpgprin cei ce ,. ,ro, pocbi,bine le va fi, iar -agj-cgre Cd cei de la risdrit cetdfiqi prin satemari.-uggazufi-vQf.suferi' g6si acolo.pufind vor c6 ffin6d6jduind cd *q*u.";-iu, a[ii de la apusvor veni c6trer6s6rit,r,restiind ticdlogii,necazuri9i chinuri carenu in tot locrtl sunt aceste din veac, dupd cum zice Domnul in Sfhnta G;-ffiil 1,,Yaicelor ce vor aveatnpdntece'" Evanghelie durerivor aveatofi oamenii,cdci, venind Asemenea sd se facdziu6,iar venind cu nerdbdare vor agtepta noaptea, sd se facd noapte,zicdnd:cdnd se va face ziua vor a$tepta noapte, se mai uitdm durerile 9i chinurile? $i noaptea, "u ca sd vedem vor zice: cdnd se va face z1ord venind iar6gi, noastrd! asupra $i de fiarelece n6p6desc luminagi s[ sc6p6m neincetatele de tunetele gi auzind fulgerele 9i vdzindnoaptea

lui-DnitrzF,l

SfdntaLi@e, toatevor fi pdr[site,ca n l Trup gi Singe al lui Hrisos, 4u se va_ mai vedea in zilele acelea,incetAnd cu totul slujbele celeSfinte. Vgr ilceJa atunci toate cintirile bisericegti;citirea Sfintelor Scripturi, nu se va mai auzi; iar invtrfitura Sfintelor Evanghelii de tot va ticea. Iar lgqazurilesevor inmudli;din zi in zi sevor inmulli. Aurul E] pieffqle,ceie dEffi Lo-f4nrnca, @ur-! pret, vor- fi c[lcate iq-.picioare ca pietrele de pe drumwi fiindcd toti se vor gribi, in zilele acelea, caremai de caresd se ascundd de la fala fermecdtoruluiAntr!gi$_$i nici-q&c (pgllgili_fiin0de nu-i vg_JUleA_Ialnul_de _el, deoarece, 115

@="g

tipti

tot,Jij=6E@

rt4

Pascal-Prodromit MonahZosima

Sfhrgitulomului
pe cei ce au luat semnul fiarei qi pe cei ce s-au tnchinat chipului ei, !gg!:au tri;mj; qQeftia doi tn t=ez_erul cel cqfoc, cu care arde cu piatrd de pucioasd. Iar c^e_Mli-au.frstJaciSi sphia C-eluice $edeape cal, care ieSeadin gura Lui, Si toate pdsdrile s-au sdturat din cdrnurile lor. Bine Si maiestos era ' pe cal qi armata Lui urma dupd Ddnsul." Cel ce Sedea Tot din Apocalipsd: ,,$i am vdzut cerul dcs_chizdnduse Si ia"td ieSeaun-esLalh-$wincioLSi g$gfrrutr-ga, care tntru dreptate judecd, qi dd rdzboi cu fiara. Ochii Lui erau ca para focului Si pe capul Lui erau multe cununi cu nume scrise, pe care nimeni nu gtia sd le citeascd, afard de Cel ce gedea pe cal. $i era tmbrdcat_eu h a ind vop;i ti_s!_;fusq _fiWM-a-fu!-aarc r At p e Cfllcp'_Si ';-ff e; $i Se chearad numele $i-g vdrsst tot Prea Lut Cuydnnl lui D nnezeu igf-oastep _L!, care era t*brig91@te, urma dupd Ddnsul, pe cai albi. QjMlui ce qedeapetal alb, Sezdndcdldri ie$ea i, ca sd biruiascd pe neamuri" (qare sunt dracii gi cei dintre oameni care i-au ascultat pe ei). Deci, cu acegtia a fbcut rdzboi Fiul lui Dumnezeu, cu impira{iip5mAnnrlni+,qrdiavolul. $i a fost prins diavolul, impreuna-su-Antihrist, care f6cea minuni amdgitoare inaintea lui, gi cu acele minuni a amdgit pe to{i aceia care au primit pecetea diavolului gi s-au inchinat icoanei lui, adicd lui Antihrist. D_upe uciderea lui An li 1C -Iisus -Hristos, n t!t, se va ardta Domnul q.-qlgitloritor adicd va fi a doua venire a Fiului lui Dumnezeu, in care am nldijduit gi nlddjduim c5 ne vom mdntui. $i va fi a doua venire a Lui, dupl cum singur, in Evanghelia cea de la Matei, aratd, zicdnd ,,Precumfulgerul iese de la rdsdrit gi se aratd la apus, a$a va fi Si venirea Fiului Omului." Dar, acum sI spunem gi despresfhrgitul lumii, despre

dAnsul,vor fi cunoscufide toatd luqrgl'" gi de mare fricd ad amagili, 9i nici indrePtare n-ausdaibdde undedobdndi! de pe $i, vdzdndEpr.lrite-cele irnpulite ale morlilor qi drumuri qi de prin case9i din tot locul, de mare groaz6' ---' ne.YA in cas6, afar6,'^-;:::*'t nevoie, qLqrst casduvYvrvt in llr u4J(r umple! ullrPttrl se vor vor fricd s9 Irlca tulburdri qi stngdrilHHlgglls::a foamegi sete,p. a--*i,

qi fetcle-celoiEvolfi ca ptee-gilgl=qgqgngsti i frumus vestei 9i va pierigi cutotulva inceta; @r sd qsl-14are, are care necaz,gl de ;argart.n;tq. inJffiite,
fie! ins6, in unele ca acesteafiind oamenii, Iubitorul de oameni gi Preainduratul Dumnezeu nu va ldsa ziditea Sa sd fie pedepsitd multb weme, cd, aqei trei ani !i iuT?lale "?i tui I ntih st sc-v=or imputina 9i degpb[ imparaliil .blesternatt' ltoi tt""" gi se vor qtirbi dupd cum s-a zis mai inainte, pg1[;1l n crdp6turilg Dup[ cum zlcea Domnul in Evanghelia scurta zilele acelea, nu s-ar mdntui nici un trup, tnsd,pentru cei aleqi se vor scurta zilele acelea'"

uci-ani 4i jum[tate' Deci, dupa-s9-se--vor-1!0pli4i jmpnrafia:recuratului Antihrist9i va tdat[ se,vadesfiinla


cddea-toatdputerea 9i mdndria lui, iarel,va merge in munca cea lo"qni"e, dup[ cum mdrturisegte Sfhntul Cuvdntdiorul de Dumnezeu, in Apocalipsd, zicdnd: ,,$i am vdzut pe fiard Si pe fmpdralii pdmdntului Si pe oastea lor adunitd, ca sd facd rdzboi, cu Cel ce Sedeape cal, gi cu oastea Lui. $j pai4zdndp?t fiard, Si cu ea Si pe,ugorgulnel mincinos, igr" o Jdcut ;?n?fg tnainle-aei, cu care a amdgit

" Ast6zi acestlucru se urmlregtepri@lOr electronicecu cip RFID au Documentele @. tol qefape' ui"t ,s14L4'fl-a..9!r

116

tr7

a--'

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sffirgitulomului
oamenii vatjnqepg a cre@na,

venirealui Antihrist, cum aie sd se nascl 9i cum va implini lui: toatdrdutatea Domnul nostruIisus Hristos,cdnd a voit sd vinl pe S-a n[x;ut din pdm6ntca sd mdntuiasc[neamul omenesc, impdrdtescai neam de ce era PreacurataE.ecioara"-Maria, dupdcum zictoli Proorocii9i m[rturisescSfintele arhieresc, Scripturile. qi de ingelItorul 9i de prearducredinciosul Asemenea SfhntaScriptur6:c.arg*11.l5te Antihlist, agamdrturisegte preaspurcat[ d:g-rq!0,1!tielyf lemeienecul4t5-$i ?-ag _dr,ntr-g qi*ve-flgesauLil,aseuns. Nu dupd cum zic unii, c6 insuqi diavolul seva intrupa,ci, vq[4g ca toti oamenii,da{ avdnd satanei, dupd cu{n 4Srturisegte intqin-g4l toat4.,-lucrarea ca 9i Hristos Damaschin. SffintulIoan $i-se-val[ia-impSejur $i-apostoliva a,{una,sple a-i sluji lui la toate rduldfile,pe le va face cu fermecitorii $i.wdjitgrii (nllqqiri). $i .tta Qare va face iubi +el neamu]ewqEscq! multeminuui mincinoase pe cei in"gint.elor, ca sd ingelepe oameniicei rdi, inci 9i putin[6. ifinli, de va fi cu socotind, contra lui Dumnezeu, Apoi, sgJg-Ugggdri draci, v-a aduna ischipul in veci. imp6r6li cI va ticdlosul, $i pundstdpdnitoriasupralucrurilor gi asupra @Jllgoilor,ca sd--i popolglui.Apoi, frla-Uippgfat, vp uri pe supugiisdi 9i va striga, cu mare glas, cdtre popoare:Cunoagteli,popoare, neamuri, seminfii gi limbi, putereamea cea mare? Care mie gi caredintre impdrali impdratpoatesdseimpotriveascd nu se va teme de mine? Privili la minunile mele gi vd pupd aceea va muta munfii cu nllucir"ile-lul, inspdimdntafi! va umbla pe mare ca pe uscat,foc va cobori din cer, ziua o va prefacein noaptegi noapteao va prefacein zi, 9i, in pe sfhrgit,va face toatecdtej se va odrea,ca sd amdgeascd gig4lnirl$i toti. h!3-tg]!g.qdte va face,n!,sUnt ad-eJErate, '$!-S!ar!I.ce olmeni. pentru ca sd in$elege. tlmecetorii, 118

nrrve m&rodi. Yareasev.frhpfriJi maiploua=si p.dmdntul @{gitoate usca.I@e

cerul nu vai,+i

toate fiarele din mare vor muri, riurile gi izvoarele, pdtaiele

b-el1ile vor'seffir" uu vor nlvlli asupra oamenilor.

Toate dobitoacele vor pieri, incd gi oamenii vor c[dea pe g!i1e=l-gpin4!i, morfi de foame qi de sete. Mamele vor imbrnfiqa pe fiicele lor, 9i vor cddea moarte amandoui, plrinfii cu feciorii lor, fratii cu surorile lor vor cldea murind impreund $i uu va fi cine_ s6-i ingroape. &fp6g-4ugl se va umple de reaua putoare din trupurile cele moarte! [ka va vdrsa afar6 valurile sale, ca nigte pdcurl impufitd. AEIUd va fi foamete gi secetdmare in toat[ lumea, pldngeri gi tdnguiri, aqar g! vai in toate locurile. Suspinelegi oftdrile inimilor vor prisosi, oamenii-din v_remea aceia vor feqlc-ipe cei modi, zicdnd: Fericifi suntefi voi, care n-a{i ajuns zllele noastre, acesteade pe urm6! $i nu vor avea unde sd fug6 gi s6 se ascundd, c[ se va tulbura marea gi uscatul. Pentru aceasta ne-a zis nou6 Domnul: Privegheafi,_neincetat rugfqdu-_vb_ca sa scapalide neca-''i. Rea putoare in mare, rea putoare pe pdmAnt,foamete, cutremur, in mare tulburare, pe pdmdnt fulburare, infricogare in mare, infricogare pe pdmdnt. Aurul cel mult, argintul gi hainele cele de m[tase, cu nimic nu va folosi pe cineva in necazul acela, cd tofi oamenii pe mo$i cei ingropafi ii vor ferici, mai inainte de a veni necazul cel mare, ce va fi pe plmdnt. C6 atuuci totaunrl gi argintul, aruncat fiind pe uli1e, nU va fi cine e[.] ia.pe=f fiindc[ toatever fi urite gi to1i, din toate pdrfile, a fugi se vor strddui. $i nicIieri nu va fi lor cu putinfd ca s[ se ascundi, cdci impreund cu foamea qi cu setea, yg fi frica de _fiarele 9e!9 tiritoar.e gi de trupuri t{E4gdtoare; din afar6, cutremur va fi, iar dinluntru frica. Toate.ulifle vor fi pline de mortdciuni: in uli!6 putoare, in

119

MonahZosimaPascal-Prodromit

SfZirgitul omului se 14toateceteleingeregti,duptrcum zice SfZintul Apostol Pavel: ,,$i noi, cei vii, care vom fi rdmasi, tmpreundcu ddngiine vom rdpi tn nori, fntru intdmpinarea Domnului,in vdzduh, purureacu Domnul,vomfi." $i a$a, Seva pogoriDomnulnostruIisusHristos,pe p6mdnt, fiind ldudat de toate puterile ingereqti,gi de tofi cei drepfi gi de Apostoli m5rindu-Se, sldvindu-Se, de Prooroci gi de Mucenici prosldvindu-Se. Ed_aceaSla ver aduce Sfinfii ingeri, inaintea infricogatului Judecdtor,pc_fiul__pierzirij, a-dic[ne satana ist, dimmeunr[ cu slujitorii lui gi fi p seva adtain$relEciunealui, pe care,leg6ndu.i,ii va aruncain iezenrl-eel-de foc (iad) unde se vor ardeneincetat, in vecii vec_ile1 satana$i Antihrjst,.cu tofi dracii gi slujitorii lor, adic6:-cu_masonii, jidovi, cu fermec[torii,cu necredinciogii agarenii, plgdnii gi cu toatii mu[imea ereticilor celor cu eu ce au,hulit gi s-au lepldat de-dumnezeirea lui Iisus Hristos, Dumnezeul nostlu, gi de Preacurata Nlscdtoare de Dumnezeugi PurureaFecioaraMaria, iUqi li cu toti cregtinii cei+IcIto$i si neeocliti gigg@gsiti !r preot de p[catele l_o_r_ce-lg rele si spggate. 5. 5. Cuvfrnt al SfAntuluiEfrem Sirul pentru a douavenirea Domnuluinostru IisusHristos;pentru venirealui AntihristSi pentru sfilrgitul lumii culesedin Tomulal doilea EU, Efre*, cel preamic Aipdcdtos gi plin de gregeli, cum voi puteas[ spuncelemai presus de puterea mea?Dar de weme ce Mdntuitorul, prin a Sa milostivire, pe cei nectrrturari,intelepciune i-a inv[tat $i, prin ddngii, pe credinciogiide pretutindeni i-a luminat, gi limba noastrI cu indestulare o va limuri sprefolosul gi zidireamea,a celui ce t2l

cqgd putoare; in ulifl glas de pldngere,ip casl glas de in cas[ foamegi sete;in ulit[ pldngere; in ulifi foamegi sete, amar,in casi ama\ fiecare,pe unul gi pe altul, cu pldgereil vor fi, in zilele acelea va intdmpinagi toli in marestrdmtoare suferi unele ca prea cumplite. Iar oamenii, nemaiputdnd acestea, cu mari glasuri vor striga: O, voi munlilor, cddefi peste noi gi ne acoperili! Deschideti-vdmorminte 9i ne din atitea nevoi vino de ne scoate primili pe noi! O, moarte, grele gi din mdinile preacumplituluiimpdrat, a acestui preap[gAn! acefor cumplite necantri, indat6 Iar p!-gfh$l _Wle se va intuneca$ilunarnu-gi va mai da lumina sa gi glqlgl-e vor cddeagi puterilecerului sevor cl6tina.,,$i atunci se va ardta semnulFiului Omuluipe cer. Atunci vor pldnge toate seminliilepdmdntului gi vor vedeape Fiul Omului, venindpe norii cerului, cu putere Si cu slavd multd." Iar cerul,ca o carte,seva invdlui qi pimitul seva mistui de foc pentru frrddelegile oamenilorgi, mai ales, pentru curvie, intr-o elipd toate noi, va sodomiegi ucidere.$L frc6ndu-ce Domnulpe ?ngeriiSdis[ trirnbi{ezecu glasmare,ca _trimite de la-margineagimintului, de a cdror s6.edrrqq-p-atresiiStri trdmbi{are,cerul gi pimdntul gi toate cele dedesubtse vor gi sevor inspdiminta,gi toatl firea ceaomeneascd cutremura gi ingereascd de gto za ceamare se va infricoga.Atunci, se vor vedea pogordndu-se de sus tqate cgtele-cele ceregti: ingttii-atnunghelii, Seaunele,Stipdniile, incep[toriile, Domniile, Puterile,Heruvimii cei cu..qgb-ordtigi Serafimii cei cu cdte gasearipi, dimpreunl cu toti Sfinfii, strigdnd: SS4t, Sfint, Sfint, Dourrul Savaot! Plin este cerul gi se va ardta pdmdntulde slavaLui. $i indat[, in aceacdntare, pe nori, ca un fulger, pdgind, im.pdratul_Slave-i, Hristos pqpnezeu, Judecitonrl viilar sr-el qlortilor, spre a C[rui intimpinare sevor rapi ta$.&-epSi depe p[malrt, aliturdndu-

t20

,IKf"'

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfbrgitul omului pdmAnt? $i nu se va auzi de niclieri! Cine oare va suferi urgia zilelor acelea? cel nbsuferit? $i cine va r6bda necans,l vor*vedea qe Q-dnd celor votveni de @, l_amarginile p[m{atului, vQderea1, tiranului, mul1i, ^ .pen]ttU_

in_chindndu-se i"ainieurp*rTffiftfr

sufletul de diamant, cas[ *uf.iC .'ii#irc -@l, oare,va Ayea toate-smin&file--acelea? Qre._ggre, va_fi_acrslom, precum '.o-el?q&i_qU-fratl_lSr, am zis, ca toli ingerii.s4-lferieeeseX rn:am-infricopf numai din ttfqilaruLdq 4g!slos, {ggAya$_rt iqti$r-pomenir-u. balauru_lt+ Cuget in mine, desBrc_xscazul cel-uare ce va fi asupra oamenilorin wemile acelea $iinee fefse va ardta 4.cestba_laur. p-dngdrit,asupra nea4qgrlui ils!_qfiq1ilor, cplor_ca _r; dt"" trt"il Cluririla h t.gmenesc, ; cd'vor fi mulfi cei "e se U \fQU::., ! -vgrafla atunci pl&Uihinumnezeu, care vor putea sd se I m-q$uiasp4 p@in locuri pustii,_cu multe gg&juni +i cu pl6ngere.aes$qi*5* Cd, vjzq4{u1pgqngzgu pqgl_A$ainFlAngere-nemAn gAiat6$i in credinti crrrati" Sp:a milostivl-spre-dSngii, ca un Pdrinteiubitor de fii, gi-i va p6zi

iudrazneali, c[*93_ardtai_qr pe_ slay6;yggJi de{ye1!g1i 9!!,'

(.r1c_{t gj-lg-gtr[se val?gtiglde-strighrile lor), zicdnd:Tu egti mdntuitorulnostru![AtuncirrcA se va tulbwa qi pimdntul se ya usca,ggg! nu va mai ploua $i lacJlf[e se vor usca.$i tqfi qei _cE vor_fi,papAmdnt,-{_e la rdsdritcel_{q apus" vo1fugi de nulla&ieE. $i iar6gi,cei ce vor fi la apusulsoarelui, c6tre rds[rit, vor fugi cu cutremur. Ludnd atuttg! o-'b_razqiqul, $4@1ga, v,.atrirlite pe d{acj in oracr m bare toatemargrnle+4manbrlur. q@ marginile+5ndfurUrlui, c crr

qiga cu cutremur

122

123

Pascal-Prodromit Monah Zosima

Sfrrgitul omului
vor facede ea,cdci luptdtoare impotrivalui Dumnezeu fiind, pe toateva voi sdle piardd Ali auzit,fra{ii mei cei iubitori de Hristos,cg g-fbcut diaytul.i$ailitendqr i4_pustie, cdndiegeau din Egipt?Cum i:a am6gitpe ei, ticdlosul qi prea spurcatul,ca si facd toti acelpreacumplit pdcat,c[a inv@tpe-Valaamca sddealui Valac,impbratulMadianului,s&EU, ca s6pundpe femeile cetifii in corturi gi pe popor s6-l amlgeascd spre curvie gi spreajertfi? Cdci,vdzdndu-i Dumnezeu, pe ca nigtenecurafi, cu totul, deodatl a vnrt s6-i piarddpe ei, dupl ce toli ar fi curvit cu femeile,ca nigtedobitoace. $i au pus pe femei cu la un loc (in comun)gi mesepline de mdnc[ri, de ,rleruginare stropiri gi mirosuri de jertfe inaintea porfilor, pe tofi tr[gdndu-ispremoarte. Ca acelace va dori sdcurveascd cu spurcatele acelea jertfa gi apoi sd intre la ddnsele, femei,mai inaintesd aducd cdci nu luau femeile plati de la popor, ca pe tofi cei ce veneau la ddnseles[-i ingele a jertfi la idoli. $i au dat boierilor sd curveascd cu fetele boierilor, de asemenea gi bog{ilor cu fetelebogafilor,iar pe celemai multe din femei in comun,la tot norodulcel prost. A{i vezul lucrarea nedreptifii gi vicleanamegtegugire, cum tuturor le-a sdpatgroapaspre moarte?Y6ntt-a cineva din voi, cdndva, weun lucru ca acesta, fdrd rugine? Preacurvia cdci cu doui {indndsabia,ceacu doui ascufiguri, gg1ti cumpliteomoraufemeilepe cei ce intraula dAnsele, ca idoli la uu Si @gclf, -s4iertfeasc[ @, f'g;[gryI,=cjllqJi 14pgartegcetea flqrei, cdnclva-veni in wemeasa, la implinireawemilor, c[ci3re sI amdgeascd pe tg1[i cu senae gi Wl_agr vor puteasdcumpere bucategi tot felul de trebuin{e, popgere-yq_pgg, si pov6fuitoripestq ca sd impline_4.qQd poruncalui. '!uE, stfte,tu?ii inr"it Covdrgirca'fiarci il

acdzutdin cer'' car9 neputinfd.Sim6ndn-e69ot* va-uilbuxapdmdntul,va in&icoga pe Cu toate acestea

semne vrdjitoreqti. $i nu va fi in -t9-ate,cu--ainciloasele vremea aceea,cand va veni balaurul, slibire pe pdmdnt, ci r4are"ngggz-tulbruare gl-amestecare--depopoare' moarte 9i i" toate marginile pdmdntului. c[ci, insugi Domnul, r*r*t. cu dumnezeiascaSa gurd, a zis: ,,Cd unele ca acestea nu s-au ficut de la inceputul zidirii'" Iar noi, picdtoqii, cum vom asemananevoia cea peste m[sur6, inci 9i netdlcuita, dup6 cum Dumnezeu insugi a numit-o pe dinsl ins6,.fiecare sa-gi pun6 in mintea sa, cu dinadinsul, sfintele cuvinte ale Domnului gi Mdntuitorului, cum c6, pentru nevoia 9i necazul cel prea mare, va scurta zilele acelea,prin a Sa milostivire, sfbtuindu-ne pe noi gi zicdnd: Rugali-vd ca sd nu fie fuga voastrd iarni (adicd cdzulliin vreo sect5,eres),sau sdmbdta (adicd in nelucrarea pocdinlei, deci, petrec6nd in pdcate)' iardgi a zis:,,PJhtegftealL-lotdeauua,adeseori rugfuLu-ld, ca sd scdpali de necaz Si sd stali tnaintea lui Dumnezeu,ca sd vd mdntuili de toate acestea,cd timpul aproape este"; Si Deci, sf,le-rugdm iu-ace la r)umnezeu, noaptea,45zAnd neirlgelgt, cu lacrimir-ziua 9i casale-loantuigr de.necazttlce-va s[:de-pe-oim6nt, casE-nu

pdmdntul. fi acela,careva puteasd-gilind viala Viteaz qgfp1pva atunci in mijlocul smintelilor,c6ci @-va imputina omq-I,atunci foarte Wor se va inconjura 9i se va balauruluicelui r6u 9i viclean,9i neiertatse ,6ti-fffi;ie la judecata va afla unul ca acesta , cd vdnzdtorluiinsugiseva afla,cd a crentttiranului de bunl voie. DjlnultqnrgEgfuni gi o, iubitilor, c4 se fie cineva din noi hcrimfffiebuinlS, Fiindcimulte vor fi nib$irilq fiarei, celece se tareiu.Lspitg! 124

r25

Pascal-Prodromit Monah Zosima

Sfhrgitulomului
ce si fac[. Cdci eu, prea micul, vd rog, frafilor iubitori de Hristos, sd nu ne molegim,ci, mai ales,puternici si ne facem cu puterea Crucii. Netrecuta nevoinfd l6ng6 ugd este; platoga credinlei sd o ludm cu totii; s5 scoatem cu dragoste din izvorul cel dumnezeiesc, nddejdile mdntuirii suflete[or noastre! Nezidita Treime, cea de o Fiinl6, este izvor ce dd viaf6. Daci se va inconjura cu astfel de arme sufletul nostru, cllcat va fi balaurul. Cu toate acestea,se cade nou[, a ne rvga, ca sd nu cddem in ispit6, nici sb fugim iarna..Fiti gata, deci, ca nige robi credinciogi, neprimind+elhrl; de vreme ce hoful gi pierzdtorul gi cel fhrd de omenie, qrai intdi v4 veni in a&=gbsi, vrdnd sd fure, si hjunghie gi sd piardl turma cea aleasda lui Hristos. Falsul p4!!g.r va lua asupralui chipul Adevaranrlui Pdstor, caffie oile turmei lui Hristos. tgggi-c,e.stig gi-ypr recunoa$teglasul,el Sffinf al Adevdratul,qi Pdstor, indati il vor cunoagte. C_6 glasul pierzitorului nrl se aseamlnd cu glasul Adevdratului P6stor, fiindcd glgsut tirant'tt'i ."t Plin fiind glasul lui de ch:@[_hofului, indatd se gi cunoagte.Deci, s-i ne invi{6m, prietemlor, cu ce cbip are sd vinl pe pdmdnt garpelecel flrd de rugine! FiindcaMdnfuitonrl, vrdnd sd mdntuiascdneamul cimenesc,din Fecioard S-a N6scut gi chipul omului ludnd a zdrobit pe w[jmag cu sfrnta putere a dumnezeirii Lui. Blend gi smerit a fost pe pim0nt, ca pe noi sI ne inal{e de la pdmdnt la cer. C[ci, cu incredinfare gi cu adevdrat,Dumnezeu este Cel ce S-a zimislit gi S-a intrupat, ndscdndu-Sedin SfAnta Fecioard,qi prin patima Crucii, a mdntuit neamul omenesc,gi iardgi va sd vind in ziua cea de pe urmd sd judece viii gi morlii qi si rdspl[teascdtuturor dupi faptele lor, drepfilor qi necredinciogilor,ca un Drept Judecdtor. Aceasta qtiind-o gi cunoscdnd-owdjnaqul, cd iarIgi va sI vinl din cer Domnul, cu slava dumnezeirii, a socotit gi

cdndva sdnu seteamdcinevagi nici sbnu steacu moleqire, incepe a inchipui balaurul pecetea sa in locul Crucii c31ulle-Le Mdntuitorului,in acestfel seva ostenivrdjmagul, Domnului gi MdntuitoruluinostruIisus Hristossd nu se mai lui' pomeneascd delocin vremea o va face,fiindcd se teme 9i se cutremur[ $i aceasta necuratulde sfhntaputerea Mdntuitoruluinostru. Cdci, de qlr,se aceluia, -varobi de' nu seva pecetluicinevacu pecetea iar Domnul nu se va depdrtade la unii ca qglgcrnte-.[Ul, aiegtia,ci ii va lumina gi ii va tragecdtreEl' A infelegese ndlucirilewdjmapului, cadenou[, fralilor, cu tot dinadinsul, Domnul nostru,cu Iar este. gi de omenie f-ard cd nemilostiv linigte va veni la noi tofi, ca s[ goneascdde la noi balaurului (fiarei). Deci, noi, credin{a lui megtegugurile Hristosneabdtutlgi curatd{indnd-o,u$orvom birui puterea tiranului. ggqd -ges1fiimlat sd ne cdqtigim 9i bund neavdnd gi se va dep[rtade la noi neputinciosul, statomicie, 126

Deci, fralii mei, infricogatd nevoinfd o sd fie tuturor oamenilor, celor iubitori de Hristos, dar pdni la ceasulmorfii

r27

MonahZosimaPascal-Prodromit

Sfhrgitulomului se va mai ardtaca un cucernic,ci cu toful va fi fir6 de omenig:iute, mdnios,cumplit, nestatornic, infricogat,slut, urdcios,greJos,qdtbatic, plerzdtor,sdrguindu-se a aruncain groap_a neamulomenesc, prin aganebunie. p1gg!?.!4l11lot Va fu.. rlqfuiryfuqG iar muTlimea qi alte multe popoare, stAnd inaintealui, tlr"t U"a" p.rtr"$t".n gi vor strigacu glasmare,-in-sal-ssys-cl6tina-lptul, in carepopoarele vor sta inaintea lui. $i. el va grdi cu indrdzneald: Cunoagte{i voi puterea gi stdpdnireamea? IatA dar, inaintea voastrd, a tuturor, ponmcescacesfuimunte mare, ce este de cealalt6 partea mdrii, ca s[ vind aici la noi. Apoi, va zice spurcatul: poruncesc-;p de mare;pi_va !9-gr{iindat6 dincoace T", tti alerga muntele,{in privirea tuturor. insl nicidecum din -

qa sd!A asupla-lqichipul venirii lui Hristos9i sd ne aceasta, irygle--pe-lqi. Dar Domnul nostru va veni ca un fulger lnfrcof,at pi plmdnt, iar vr6jma$l nu-:a-veqjJga, c6ci dintr-o femeie Zurbagiueste. $i se va nagte,cu adev6rat, fi unealtda lui; deci el nu se va intrupa,ci ca{e,J'a spurcatd, ca un hof, ca sd crr acestfel de chip va veni preapdngdritul, de la ingelepe to{i, fiind smerit,linigtit, urdndcelenedrepte, credinfdmai mult cinstind,bun, dreapta idoli intorcdndu-se, mdswdde frumos,-cubunl a;ezate' iubitor de slraci, p-este pe neamulirrdeilor(ci ei lun cdtretoti, cingtiqdcu covdr$ire va face serule, venirea lui). Iar in toate acestea, aqteaptd cu a$taT s!-hftjcog.ri cu multi stdpinire 9i se va megtegugi mul{i. de plac[ s4&jubil-repede tuturor, ca s5 viClegug ti Daruri nu va lua, cu m6nienu va grdi, mdhnit nu seva ardta, pdni ce se va gi cu chipul bunei {dnduieliva amdeilume.a, popoare niStefapte &ce impdrat.$i dupdce vpr vedeamulte gi putereasa, toti impreun6,cu -oroin!6 se bune ca acestea pe el impdrat, gi v.-er face, cu bucuriemareil vor propovddui zicdndunii cltre allii: Oarese mai afl6 weun om ca acesta bun gi drept? insl cel mai mult, poporul cel uciga$ al jg@!!gr, il vor cinsti gi se vor bucurade imp[rifia lui. De aceea,ca unul ce va cinsti cel mai mult locul qi biserica iuclaic6,-ya arbtatuturor, cd se face purtarede griji pentru cu mare ddngii. $i, c0nd va implr@t, popoarele i vor face ajutitoare: se sdrguinl[ Edgm, 9i iar69i irnplrat i sevor Vg-ay,incl gifiii lui Amon, ca unui adevdrat ai inchinalui cu bucurie,qipise vor &oe csi dintdi ap4rdtpri lui. Apoi, seyaintdri indatI implr{ia acestuia, 9i va bate se mari. Iar dupdaceasta, va in6!a cu-lq44tgpe-treiimpira*i sa, pundnd inima lui, gi va vdrsa balaurul amdrdciunea lumea. Vidiitina morfii, tulburdnd inainte,in Sion, veninul necdjitoate,va pdngiri suflete.Nu marglgileparqQntutui,-va

temeliile lui nu seVdEliffina!_u&e;ffii?de-ce ffi"tt, dq-,tqji"rcp"url

zidirii,

le-a intemeiat gi le-a tndlfat, a-supra acestora,prea spurcatul, nu are stdninire. $j va amlgi lumea $i cu alte nElueiri yr[ji!9res!i. $i iar[qi, altui munte, ce va sta in addncul mdrii celei mari, ostrov foarte mare fiind, ii va porunci sd se duc6 $i pe uscat sd stea, in tdrmuri veselitoare, spje:_veselia p-ltvillrilor, d4lostrovul nicidecum din mare nu se va mi$ca. $i iarSgi, igi va intinde miinile lui gi va aduna mu[ime de t6rdtoare gi pdsdri; de asemenea,incd va pdgi pe deasupra addncului, gi pe ma-re, va umbla ca pe uscat; igSAtoate jqeslqa

$f -g!i_ygf_cI94g in el gi-l vor sl6vi, ca pe un dumnezeu tare. Iar celor ce vor avea pe Adevdraful Dumnezsu, li r"ffii inimii lor si cu , privi, prin dea4[nuntul tor at4,1i vor cunoaSle irygl6giuneajui'Acestea toatefrcdndu-le, va ingelalumeagi mulli vor credelui, sllvindu-l ca pe un dumnezeu, ins! cA! vAr avea frlcllqr Dumtqze_U_ in ei $i ochii inim;; lgmfiati, vor cu4e,a$te_cu dinadinsul, cI nici muntelenu s-a mutatdin

vglfuslwlri.

t28

t29

MonahZosimaPascal-Prodromit

Sfiirgitul omului seara, iardgi,cu lacrimi preaamare, vor grdi intre dingii: oare cdnd se va lumina, ca, de necazulce stl asuprafioastrI, s6 sclpim? $[ngi, se va vestejifrumusetea fetii la tot trupul. Sg vor f_ace_f919]1lgf*gryloelL3g1!e-mg[! 9i va fi urdt[ frumuselea fepgilor, iaffoli cei ce s-au i@t; 'al si au luat peqejealgeUia, adicd p6gdnesculchip spurcatului, alergdnd cdtredinsul, vor zice cu durere:d6-ne noud sd mdnc[m gi sd bem, cd to{i murim de ioame gi gonegtede la noi fiarele cele veninoase!$i, neavind ce rispunde,tic.4$U!, yl:rcggg multd asp_ri_ms_de-uncle. si v6 dau eu, oamenilor. qlgqqc_et! gi se bef.j4cd cerul nu -i--ar&i, vore$9_jq_&g__pa46ntului ploaie, 9i p6m@ nicidecum n-a dat secerigsau road[? $i, auzind acestea, poporul va pldnge gi se va tingui cu totul, neavind
mfrngdierein necaz.Necaz pestenecazva fi lor, nemdngdiat,

locul sdu,nici ostrovulnu a ieqit din marepe uscat.Toate in numelesdu,le va sdvdryiAntihrist; 9i nu vor fi acestea, lucra dupl cum am zis mai sus,cdcicuJannece-va adevdrate, toate mincinoasele lui minuni, fErmecind vederile jamenrloLqr-se--vorplecaa credelui. @ si al sesepg spurcatul 4iul-ut-li--al-Sfhntului Duh, c6ci luptdtor impotriva lui estegi fiu al Pierz[rii. Dumnezeu inchinindu-selui, 9i flcindu-se gi popoarele Acestea l6ud0ndu-1, ca pe un dumnezeu 4g "i-hZlqe ta==4?tigJ"l pg@*bceruri, Dupd e*-e-i. $j>i va intoarcefata Sa necurmat[, acqea se vor faq-e--cugpli!9-Sg4q!9: &e!0919 qutre-mtu neincetat,Bo4i necontenite li Frnlq -lnl4c-o-9ate. A!r]lc-i -qg$l nu va mai ploua, q4ugq4tu!nu va mai rodi, rdurilesevor usca,g$a nu va mai rdsdri' vor seca, izvoarele se vor usca9i nu vor vp(eaf[ nu va fi, cgpacjidin r6ddcin6 odr[sli, pgftii m6rii gi chitii intr-insa vor muri 9i putoare pierzdtoareqi qlnete infricosate q- triglte- -ry-el- $.t' de oa$c_nji de fric6. Atunci vor .m!_ri_ hUfet"l_yAIUtlAL_-v-ar plflnge gi vor suspina cumplit sufletele lor 9i necz Nicdieri ii va cuprindepe ddngii,ziua gi noaptea. necontenit de povdfuitorii nu vor glsi sd se saturede mdncare,clci noroade,tiranii,s-e vor afla-in-+stjseul- $i dacd cineva va pe frunte gi pe aducecu sine peceteatiranului insemnatil din cele ce se pufin de mdncare mdnadreapt[, va cumpdra vor afla. Atunci Wf$IJJ--pluncil-la$ourite maicilor, vor pnrncilorlor, va-muritatElcu frii 9i rrfUnsrmaisilg-deasupra saus6-i stringd fi cine s[-i ingroape pp nu va {gmeia ul{LSi in mormAnturi. celemulte ce seva face,din mortEciunile -_PgJog-re.1ea ii va necdji mult pe ulifi gi pretutindenea, vor fi aruncate 9i pe cei vii. Dimineafa, tofi vor zice cu suspinurigi cu durere: cind se va face sear[ ca si dobdndimodihn6?$i venind 130

p"t"a

cdci,4e bun!_voiqrg clgzrlliranulu!. gi dacdticdlosulnu va

"iElEi-saGiffiute, zile vor fi nevoi mari, de Uegazutffl-$ult

**

ii ra mit"i p

qii?in acele

al belaurului, de

cel mare$i huietulmirii, de foane, de fticd $i de cutremurul gete$i de_mupcgqrile !gfg!or.@i lui-Dumnezzu,nu vor avea nici o partein implrIfia lui Hristos,ci dimpreund cu balaurul vor fi aruncafi in gheena. sfhntsi credllcios, gi va avea in inima__luLSfedin}i, -gre-de-indoiald, _cdtre infebdri-l-c lula -@,r, muncile nFlrrcirile lui. Dar mai inainte de defEimAnd $i acestea, vafU@Fa.nql gipe Enoh, ca un mlkntiy, ca s[ facd, cunoscutl dreapta credintl neamului onngnesg$i sd propoveduiascd-cu-EiFdZn6ale cunogtin{a de Dumnezeu tuturor, ca s[ nu creadi tiranului de fric[, c[ vor striga gi vor zice: ingeldtoreste,o, oamenilor, nimeni si nu creadi lui nicidecum!$i nici sd nu-l ascultali 131

MonahZosimaPascal-Prodromit

Sfhrgitulomului toti s-auabitut de la Dumnezeu P.jg@neamul omengscipa Ce_lSfhnt Si_Zi,dilgrultutg,rgr gi au uezut ingOldtorului, primind pecetea sp-urcffiffi fntihrist, in locul Fdsdtoarei de viafd Cruci a \{Antuitorului.Va pldngepdmintul gi mareagi cu totul va incetaglasulpsalmuluigi al rugdciuniidin gura omului! Vor pldngetoatebisericilelui Hristoscu pldngere mare,cd nu se va mai sluji sfinfireagi prinosuMar dup[ ce gi seyor implini trci aniSijuurdtate,ai stipdnirii spurcatului a faptelorlui, gi dupdce sevor implini toatesmintelils,in tot pbmAntul,dupd cum zice gara Domnului, atunci va veni Domnul gi Mflntuitorul nostru,ca un fulger strdlucind,din cerul cel sfhnt, cel prea curat gi infricogat gi prea sl6vit, Dumnezeul nostrugi impdratulgi Mirele Cel fErdde moarte. Pe nori va veni, cu slav6neaseminatd, inainteaLui alergdnd rdnduielileingerilor 9i ale Arhanghelilor,toti, vlpdi de foc fiind, Heruvimii, avdndochii in jos gi Serafimii,zburdndcu fefele gi picioarele ascunse intre aripile lor, cele de foc, strigdnd ct groazd,unul cdtre altul, gi zicdnd:intreit Sfhnt, intreit Sfdnt este Domnul. $i glas de trambifd va grli cu fric6: ss.ulali-y6. cei ce dormiti ! gi va auzi {[rdna Atunci se vor deschide monuintlqle g9a1rytui a@nireaMantuitorului, se vor scuf4tgaJg.s,eminJiile li, @i, pigqrintuluigi vor cdutala frumusetea cea sf6ntda Mirelui. Mii 9i milioane de mii de ingeri gi de Arhangheli 9i nenumdrate ogti se vor bucura cu bucurie mare. Atunci Sfinfii, Drep{ii gi tofi carenu vor fi luat pecetea balaurului celui pdgdn,sevor bucurafoarte.$Ug yl {rce tiranul,legat dS_tqgqfl-cg_draqli lui dim"pl-qp46, inainteadivanului. $i c.ei se vor ce -vor fi tua+ peeetea-lui-rofaEgAnii gi p[96to_gu. asupra lor, hotdrdrea aduce legali; gi va da impdratulhotdrAre osdndeicelei vegnice in focul cel nestins!$i tofi cei 4in pg$lgi se vor bucura impreuni cu Mirele, cu bucurie

Nimeni din voi sd pe acestluptdtorimpotrivalui Dumnezeu! Iatil, Domnul Cel surpa. se va c[ degrabd nu se infricogeze, Sfdnt vine din cer, sd judece pe to{i cei ce s-au plecat lui. semnelor gi gei ce vor voi sd asculte9i s[ iggi pulini tpt fis o va facd Iar aceasta Proorocilor. creadl in propovdduirea cd M6ntuitorul ca sd-$i trate nrgff4ilqJe*!&iE-dc -oatneni, ci gi 4 neguratului, pdcilo-sglqi niciodatdnu voiegtem-eartea nu aceea in vremea nici cd vg-q$!"g--9Ajgti.qA,,se=m6nSiasc6; ca ftrd de fdrl de propovdduire, va ldsa neamul omenesc judecatd. mulli Deci, la s6 fie tofi rdspuns din]Sfrrti, c61ise vor afla atunci, la venirea spurcatuluiAntihrist, vp1--v-{1sa cFtreDunurezeu eel Sf6nt,ca sd raurldeJacebgi,sJ-suspine" cu mare sdrguin!6, Jql-fuglin @i, cI fuqi-qg-r1qlg cunde.-$i pustieteti.in munti $i h pe capetele lor, rugdndu-se i$i vor |res[ra pFm aaap,Jqa-$i -Zru?-lla-multd smerenie.$i li se va d6rui lor Cel Sfant,qi-i va povdlui pe ddngii de ta Ounrnezeut aceasta, D*grul , gi sevor mdntui,fiind -D qqqun$i in gdwi gi in pe$gl! rwlzilDil--semnele 9i cu iqfricogArilefui,antihrist. Cici celor c3gE!!gl[' au te va n uqu,rinEa "unoscttffili la-lucruel-IumEti gi iubesc cele mintea de-a purure-a Cdci, pimAntegti,nu le va fi cunoscuti venirea acestuia. gti, pururea m[car dacd est cel ce de-a ba il $i ur[Step-ec,elce i-ar spune ar gi auzi, tg!_gq"crede, Sfi-nliisejnt4resc despre venirealui Antihrist.Pentruaceasta in ,credln![sBrea sc6pa,cd toati invdluirea9i grijile viefii le-aulep[dat. acesteia A0r-ngiva pldnge tot pdmdn*rl, marea qi aerul vor pldnge impreund,gi dobitoacelecele sdlbatice9i pdsdrile cerului; vor pldngemunlii gi dealurileqi lemnelecdmpului. Vor pldnge qi luminltorii cerului, dimpreundcu stelele, t32

r33

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfrrginrl omului adic6,cum mergi?CI fapteletale te arat6,dac[ tr[iegti sau nu pentruinviereace va fi. $i inger galbengi jivind gdnditd (care estetrupul), care se aprindede mfrnie(cd grecegte se zice Apsifton), ce are fire amard" ca pelinul, iar romdnegte se zice'.cd iutp se aprindede mdnie. De aceea$fdntul zicea ereticilor, cd numaidec6t se i nu suht i Si indeluirFiEFtlEtofr. Rntru aceasta cerea,de la { Sfiintul, cpipql qleg,t4lt_[fii. p4!are, Dd-mi mie cele -gapte adicd, cele gaptefapte bune, pe care trebuie s[ le aib[ tot gi las[ aceamie de ani, ziceaSfdntul. cregtinulcel adevdrat, Dovedegte c[ femei\a este cetateagi atunci eu ifi voi da dovadd chip pentrucei o mie de ani. fie in acest $erpe.$aaretara fi diavolul. Leg$llul estcJegf,tura qi ce4arc4_lUdDErnlgz9-u, ca s[ nu mai aibi st[pdnireasupra oamenilor. C_4ud_Antihrist va veni, lAntul se1a dezlgga, c@ sevor risipi, ial$lbiile, _arzdndu-se, Pimdntul, cu lucrurile cele de pe dAnsul,se va sE-vqUjppi. gi luna se vor arde,iar steleleca frunzelevor cddea. Soarele gi nu-givor mai da luminalor. intuneca Luafi aminte,iubililor, curn,toate cele rele-cresc ai sP9!9E-i4-fi9eara*ziSi+risose+te-v'iel,enia. Acestea toate agtelpta tttUwa.ea rg; A fi" $t;"." t.r care vin pestetoatemarginil@, cd penffupdqalele noastre gi pentrutrdnddvia noastr[sporesc celerele. 5. 7. CuvAntal SfffntuluiEfrem Sirul pentrua douavenirea DomnuluinostrulisusHristos,ca s[ cregtinegte cunoascd cregtiniicum sdviefuiascd ,,Asculta1i, despre a doua qi infricogata venire Stlpdnului nostru Iisus Hristos, fralii mei, iubitori de Hristos!Cd eu mi-am adusamintede ceasul acelagi m-am 135

cu toli Sfinfii, in impreund in impdrdfiaceavegnicd, negreitd, vecii vecilor.Amin. nesfdrgilii Sfintului Efrem Sirul 5. 6. Din cuvintele din Tomulal treilea culese SoanBrp gi luna gi toatesteleleseyor aduna,-drpg lnviereaceadeob$tsin*ul{gg-dg-&4f- 9i seva face,iar69i, intuneric. MAntuitorul a zis: inlq-y-q."S*gf6$itul 9i pe urm[ iqyierea,fiindcdpe toatein pildd le-a grdit.Tdlcuire Sfhntul Efrem vorbegteaici despreuqia-de ani, 9i g;1etici, care despreinvierea cea de obgte,pgqtru-qqqcq1gS@Uqt ani. cd aresd mai fie o inviere dupl o mie de ziceau c[ a[A[d- numai una are sd fie invierea-SfdntaScripturdzice care s-a intors sprepocdin!6 poatepentru omul cel pdcbtos, cd a inviat a doua oard intru dreptate,adicd a inviat cu sufletul,cfu:imai inaintedgpocdin{[eramort. Pentruaceasta zice de a doua inviere. Ce iryfeagg-digl6i--este Ea19-2l, iar a d.ouaeste pdcatuluicelui strdmogesc, pentru spdlaqea ffipa Cum am zis mai sus: invieEaimului+EeEtos, care a dpuaoar6'Pentru a ?nviat murisesufletegte ;i prifrp-q-cainF cuvinte. am explicataici aceste aCeasta zice la Apocalipsa,cd a - Sfhntul Ioan Evanghelistul gapte biserici. zicind despre pusacegti inchipuire, ani cu SfhntulEfrem zicea cdtreeretici: Dacd tu ceri de la o mre-dtenl, iat6, gi eu voi cerede la celoF mine intrtb-EiTle inseamni qi imbrdcdmintea ceaalbd.,,Candela" tine candela necidereain p[cate, dupl Botez.Dacdceri de la mine intdi inviereaceade o mie de ani, voi ceregi eu de la tine calea, 134

-Prodromit Monah ZosimaPascal

Sf6rgitulomului

din veac -p-p---qqr s-i-de$teplaua {9c@d a[or-fi;A'ep{i qi nedrepli?-Atunci,cendjsjad--passlgJirii nd, glaqu! trdmt-'rl9!-vgt-.de-ra--su "-qa,rg!dn!6' -ogggpsti auTf lor. Cdndvom vedeatoatdqufl-area incheieturileg{yl_dndu.gi fiecaredin loitEg-gltpfrg@ oamenilor, la din celepatrumarginialepdmdntului cul sbu,adunAndu-se judecatd. Cd va porunciMareleImpdrat,Cel ce are stdpdnire va da pestetot trupul, gi indat[, cu cutremur9i cu sdrguinld ori pegte de ipe morfii sdi.Ori fiar[ de i-a sfAgiat, pdmdntul i, clipealI d intr-o saupdsdride i-au rdpit,tpti. a mdncat, r! vor stade fald si nici frafilor,.@e vom suferi, Cum foc iesindcu mdnie,ca o mare saffiunfii cele de Pe el? $i lucnrPile ;i 136

cutremurat de multd fric6, aducdndu-mi a minte de cele ce atunci: cd cine le va povesti pe dAnsele 9i au sd se descopere audd sd gi incdpea, grdi in care auzva le va limbd cu ce fel de pe acelea? CAnd impdratul impiralilor, sculdndu-Se din pe tofi cei ce scaunulslavii Sale, Se va pogori sd cerceteze locuiesclumea, qi sd ia seamafiecIruia, 9i sd dea platd bund celor vrednici, iar celor vrednici de muncl s6le dea munci ca un Drept Judecdtor. Deci, de acesteaaducdndu-mi aminte, cu fric[ sunt finute mddularele mele gi dinspre toate pdrfile sunt sldbdnogit. Ochii mei l6crimeaz6, glasul meu amorfeqte buzele mele s-au lipit, limba mea se infroreazd 9i gdndurile tdcere cuget6. O! Cat de silit sunt a zice pentru folosul vostru, dar frica md silegte s[ tac! Cd acest fel de mari 9i infricoqate minuni nici nu s-au mai fbcut de la inceputul zidiiri, nici nu se vor mai face in toate neamurile! Cd dacd mpri 9i lumina{-iot acum, de :ggftlo-1|, cdnd se fac -fulgere, gp,eriq, qt qq pleacl la papdnt, atunci, cum vom om11ls-_e, mai pteils .e,r, *ti-dgSd@Sgl-din uq* c6ttd suferi, -

qi cerul, ca o cate, se va is. Atunci, ingerii, trimifandu-se, vor alergaimprejur adundnd pe cei alegidin celepatruv6nturi,precuma zis Domnul:,,De la marginileceruluipdndla marginilelui. &tunci-youlvedea cer !q!r, $i pdmdlllyou, dup[ fEg[duinfd".Cum vom suferi, atunci, iubitorilor de Hristos, cfu4_vg&gle:a ffi-icogatul s! ar.Plc4lQS-ar-dstigr-rit Iisus _p_ snlnr_-noi*de-hun5-voie?Atunci, vdzdndtoli i-ntru ?ndlfime, ardtdndu-se i i tuoparat. adic4S&Iefu, qi iqi va gfe rgqg3Dlejegal-e aduc_e alnintede cuvdntulDomnului,ed,,,se va ardtasemnul FiuluiOmului pe cer >. $i se vor incredinlato!i, cI, il-uroa acesteia, qpp4-r-g.implratul. in ceasulacela, frafii mei, s_e va gdndi-ficcare cglp s6;L intAmpine pe infricogatulimpdratgi igi v,4.a{uce_aminte de tOate_ faptelesale.Apoi, isi:e_yqdqa fi gqarqf@t*Salqstdndiq4-intg?Salou,Lun-s,_orirekAtunci, toli cei milpSJiv-,i $Lcassru*ocEil_cura!, se vor bucuravdzAndu-gi pe caremai inainte le-au rugdciunile, trir!1isVorvedea cel inai;a,Ii ne b'bi;;ailag qi pesaraciipe ;are.**,*iluit, rugdndu-rcp*t* ddngii,lucrurile celebune ale l9r-_v,estindu-le inainteaingerilor gi oamenilor.Iar a[ii, iardgi, lacrigi_le celeprin pocdin![;gi acegtia vor $i ostenelile, sta veseli gi lumina{i ,,agteptdndu-gi fericita nldejde qi ardtarea slavei marelui Dumnezeugi Mdntuitorului nostru IisusHristos".$i, ca sd, zic pe scurt,pq,qe,le mai mari,rrom e din indllimea cerului zicdnd ,Ja6,_MUgle_yloe!_ IatE, Judecdtorul se judecdtorilorse apropie!Iat6,impdratulse aratdlJudecdtorul descoperd! viqg_qijgd999__v-r!1 pi @, mortii!". Atunci, iubitorilor de Hristos,din strigarea aceea se v-ol cuftemura terneliile gi rirunchii pnmdntului, de la o t37

Atunci,iuli1ilor, de focul acelardurilevor lipsi,,izIggg.le vor seca,!l!g ge., r.: ua-rtin hniffi&e !g!g y:glgqe3.jgarele

MonahZosimaPascal-Prodromit margine pini la ceaialti margine a lor gi toate addncurile! va fi Peste tot AFxci, frafilor, s@ gi in aqteptarea gi glasul fricd trdmbifei; strigarea din omul, vor celor ce vor veni asupra lumii. Cdputerile--qqild^se cl6tina, precum este scris. Atunci, vor alerga inainte Ingerii, cetele Arhanghelilor, impreun[ vor alerga Heruvimii 9i Serafimii, iar cei cu ochi mul1i, cu tdrie 9i cu putere vor striga: ,,SJdnt!SJhnt!Sftnt! Domnul Savaot Cel ce esteSi CelAto tY i it orul ". Atunci, tgdA;idir:ea in cegra-; i-eeL ce .y-t!!,e, p[mant, gi cu cutremur 9i cu tdrie va gi pe pdm6nt sub cer striga: ,,Bine este cuvdntat tmpdratul, Cel ce vine tntru Se-va Numele Domnului!". @-9i gi preacurat s16vit, desc-opgi-impdratul impirafilor, Cel Dumne-zeulnostru, ca un fulger infricogat, cu putere mu1t5,9i cu slav6 neasemdnat[,precum a propovdduit 9i Sfhntul Ioan, Cuvdntdtorul de Dumnezeu, zicdnd ,,iatd vine pe norii cerului Si-L va vedeape El tot ochiul Si cei ce L-au tmpuns pe El". $i vor pldnge la venirea Lui toate seminliile pdmdntului! Oare, cgjg!3e-JuflelJa^Jt=aefu', ca sd poatd ribda cdnd cenil gi pdmdntul vor fugi? Cdci, zice Teologul, iarigi pe ddnsul, mare, alb gi pe Cel ce Sedea ,,Vdzut-am ury_scaun de a cdrui fald au fugit cerul Si pdmdntul Si loc nu s-a qJlat lor".Ydztrt-ai acestfel de fricd vreodatd?Ydnrt-ai acestfel de infricogate gi inspdimdntdtoarelucruri? Cerul gi pdmdntul vor fugi! $i -cine, fald de acestea,va putea sd stea? -Noi, plearoSiL-ude vom :fuei,- -cdnd-vom vedea scaunele pun6ndu-se $i pe StipAnul veacurilor geqdnd?Cdnd vom vedea ostile cele flrd de numlr, cu fricd stdnd imprejurul scaunului. @ci, se va implini proorocirealut lanisl (7, 9-10) care zice ,,Priveam pdnd ce s-au pus scauneleSi Cel vechi de zile a Sezut; tmbrdcdmintea Lui era albd ca zdpada, pdrul

Sfhrgitulomului
capului Lui, ca ldna cea curatd; scaunul Lui, pard de foc, rolile Lui foc arzdnd Si rdu de foc curgea, ieSind dinaintea Lui... Mii de mii slujeau Lui Si miriade de miriade stau fnaintea Lui. Judecdtorul a Sezut $lggrtik s-au deschis". Mare fricd va fi, fralilor, de ceasul acela gi groazd gi spaim6, cdnd va gedea acel nefdfarnic Judecltor gi se vor deschide acele infricoqate cirfi, Ug$!_qUq! rglpe_ lucrugle, clv4!4q li&ptele noastre, acelea 3ape care le-am vorb:!!gj_[ecieasta, gi am socotit cE se vor tdinui de
-.-l-----.-,.-

Dumnezeu,carecearc[ inigflg.si ii, dupd cum este scris cd ,Bgrii eapului vostru, to!i, sunt numdr_ati", adicd gdndgile si aducerileaminte,pentrucarevom da seamd la Judecitor..O! De cdte lacrimi avemtrebuinldpentruceasul acela!$i noi ne lenevim.. O! cit vom pldngeqi vom suspina, cdndvom vedeaacelemari daruri,pe carele vor lua, de la impdratulSlavei,cei cebine s-aunevoit.Cind vom vedeacu ochii noqtri 4egrditaimp6rdlie a cerurilor gi, de altil parte, infriggg,a1gle munci ar[tdndu-se. pe Iar in mijlocul acestora toatesemintiileSi t c_el ,{e la_A-dam, intdi zidit, pdndla q,e-l depe@niscU!, gi to1i,cu eutfemur, genunchiiplecindu-gi gi inchinandg;q1Q[gl S{g;ryeqqr-n estescris,,Viu suntEu, zice Domnul,qi Mie Mi se va pleca genunchial" (Romani14,I l). tot Atunci, iubitorilor de Hristos, toat[ omenireas!6nd intre-.ll4pdrItiegi intre judecatii,intre vial6 gi intre moarte, intre slobozeniegi intre nevoi, to,ti, infricogatul ceas al judecdfii agteptdndu-I, nimeneala nimeni nu va putea sd ajute.Atunci, se_va c_rgdinJei ceredSJAjSSaIsrnirfudsuea_ qi pecetea tgcgpalqbotezullri:credinfaqintina@_dg-tet_erequl, gi hainanespurcatil, nqg_fbrimatd dup[ cum estescrisc[ ,,tofi ceidimprejurul Lui vor aducedaruri infricogatuluiimp6rat. Ce deftls.Lcei ce s-auinscrisin numirul credinciogilor, in sa". SfhntaBisericd,sg,va-sgrginsd fieaigia-dupi puterea
J-

138

r39

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfhrgitul omului lepddarea de la SfhntulBotez. Acestea toate, ig*laltneric:Sba sub stEp6nirea diayql-uhi,le-aminv6fatmai inaintede a sosi la noi lumina, pdcatului.Iar cdnd a venit Iubitorul de can!_gf.m_ygld_rlfi oameni gi Milostivul Dumnezeusd ne izb[veascdpe noi dintr-o ingeldciune pe noi Rdsdrittil ca aceasta ne-a cercetat cel dintru indlfime, g_S--a.3gdt4t Dalgl lui Dumge4e,u, Cel pe pentru gi dat Sine in schimb noi ne-a {nantu{gf_$l=.$-a rdsq11rnp4_at1e!_o,i din ingellciunea idoleasclgi bine a voit a ne innoi pe noi, pginapdSi prin Duh. Deci, de acestea toate ne-a,mlgpddat gi ne-am dezbrdcat de _omul..ce!,:1eghi, imprqp[ cu toatefaptelelui, gi rtg-4m imbr6catin*Arlamcel

E:i putemici tare se vor inoprca, dup[ cum este scris, cdci ,,c6ruiai s-a dat mult, mult se va gi cere de la ddnsul gi, cu ce mdsurdva mdsurafiecare,i se va mdsuralui.". Mare de estecineva, sau mic de este,tofi, deopotrivd, Botez), tofi, asemenea, de diavolul ne-am lepddat, scuipdndu-l qi sufldndu-l pe dAnsul. $i tofi asemenea,cu Hristos ne-am impreunat, inchindndu-ne Lui. C-g-q{tgvdr41 _sd la dft intelegeti prttgJs:g,,l_?tnel gplimvitrei {(fiindcd lepddarea Sfdntul Botb?_il_q@ Pe ca6-in vremea Sfhntului Botez am fbcut-o g-Sg^g.g9, cdci C6, inlelegdnd-o, p{94-!04I9eqte, J@ri. prin pufine cuvinte, ne lepddlm de tot ce se numegte rdu gi de cel pe care il ur[gte Dumnezeu. Nu de unul, sau de dou6, -pe care il urage sau de zece, Dumnezeu, ne lepdddm. Adicd: m[ lep-6dde satana gi de toate lucrurile lui! De care lucruri? Ascult6! De curvie. de preacurvie, de necurd{ie, de minciund, de furtigag, de zavistie, de otrdvuri, de wdjitorie, de descdntece,de m_dnie, de iutime, de hul6, de vrajb5,, d9 prigonire, de pizm6. Md de mdndrig, de lenevi-re. lep[d de befie, de-cuvAntare,,degart6, q@te, de,edntece MI lepdd de rdsuri gi {r de c-qp1i,de vrdjirea cd pdsdri, de dficq*ijf$carile lntrelerile= duhurilor, de scrierea pe frunze. Md lepid de jertfirea de idoli, de singe, de sugrumatqide mortdciune... $i zic ,,multe" pentru cd nu este vreme a le numi pe toate, ci, pe cele multe sd le trecem. $i, sE zicem pe scurt: md lepdd de toate cele din soare gi din lund gi din cele ce se fac iq stele, gi din cele din izvoate gi din copaci, de cele drn r[spdntii gi de amestecdri gi de alte multe necuviincioase lucruri, care urdt este a le face gi a le grdi. De acesteatoate, pe care toate noi le gtim cI sunt lucruri pi invd!5turi ale diavolului gi de cele asemenea acestora, ne lepddlm in 140

-4m luat (Sfhntul 4+pe-arugB{$llli!"gedigl4,-sfantapeqete

ugu.
Deci, cel ce face acestelucruri rele, zise mai sus, a c[zut din dar. $i Hristos cu nimica nu-i va putea ajuta acelui offi, deoarece el a petrecut viala in picate. Ati auzit, iubitorilor de Hristos, {e cdtl mulflme de rele ne-am lep6dat, prin pufine cuvinte? Deci, pe aceast5 lepddare gi _bun. Urir0uisire o-epre,in ceasul gi ziua aceea,de la fiecare dintre noi. Cdci este scris ,,Pin cuvintele tale te vei indrepta"._$i iardgi, zice Domnul ,,Din gufgp te voi judeca pe tine, slugd vic Ieand! " Deci, araiiTTffibr4-ewiuldgJoasfie sau ne

osdndimsaune indreptflu,in-66asut-ace-ta. Dar cu ce chip se to.lntreb;i S" u- intrebaBlglorii, adicdepiscopii9i pentru ale lor petreceri(viefuire)gi pentruale turmei lor. $i se vor cere, de la fiecare, oile cele cuvdntitoare pe care le-au luat in seami de la Hristos,Mai-marelePlstorilor. $i dactr,d!4 ngp,urf4rea de gq4i[-a.spiscopului, va lipsi vreo oaie,sflngele ei din mlinile lui seva cere.Asemenea inctr gi_preoJii vor da seamtrpentru Bisericile lor, iurpreunl.Jii diacouii+i]s@a sa,ppntrufemeiasagi pentru fii gi pentru slugi gi slujnice,vor da seam6, d.ei-au hrdnit 9i i-au crescut pe ei in inv6!6tura gi sfrtujrea t4l

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sffirqitulomului
ce cerceteazdpe cei din temnit[, sprijinitorii celor obosili, cercetdtorii celor ce zac, cei ce au pl6ns acum, precum a zis Domnul, ,,cei ce au s6r[cit acum p_gUtru__bogalia ce-este-in ceruri, cei ce gregelile fralilor au iertat, cei ce pecetea credinlei, nesfbrdmatdgi neintinatd de toatd erezia, at pdzito", p acegtia ii va pune de-a dreapta. Iar pe capre de-a stangal=Tcffi;eeBrEG;Tuffi'rei=frrf-'de roade, care l-au intdrdtat pe Pdstorul Cel bun, cei ce nu au luat aminte la glasul Mai-marelui Pdstorilor, cei ingdmfali, cei nepedepsili, cei ce in vremea aceastade acum, a pocdinfei, ca nigte capre aujucat gi s-au desfEtat,care au cheltuit toatil viala in befie gi nemilostivire, ca bogatul acela,care niciodatd nu a miluit pe sdracul Lazdr; pentru aceastain starea cea de-a stdnga s-au gi -nsindura{i. Acegtia sunt cei osdndit, cg nigte nem-ilostiv_icare nu au roade de poc6inlI, nici untdelemn in candelelelor. g_i:?u Iar -cei-qe crrmpErat*untdelEmn {e b sdra"gi;L5igtau au*tmBlut -vasele lor de:a dreapta, sldvili gi cuviogi, strdlucili lindndu-gi candelele lor gi auzind fericitul gi milostivul glas ,,Venili blagoslovisii Pdrintelui meu, de moStenili tmpdrdlia cea gdtitd voud de la tntemeierea gi intristdtoarea lumii".Iar cei de-a stdngavor auzi dureroasa hotdrAre ,,Duceli-vd de la Mine, blestemalilor, in focul cel veSniccare este gdtit diavolului gi tngerilor lui. Precum nu ali miluit, aqa nici acum nu veli fi miluili; precum nu a[i ascultat glasul Meu aqa nici Eu, ecum, nu voi asculta tdnguielile voastre. Cd Mie nu Mi-ali slujit, Jldm6.nd fiind nu M-ali hrdnit, tnsetatfiind nu M-ali addpat, nici ca pe un strdin nu m-ali primit, gol fiind nu m-ali tmbrdcat, bolnav fiind nu m-ali cercetat, tn temnild fiind Eu nu ali venit la Mine. Ai altui domn lucrdtori v-ali ficut; slujitori ai diavolului! Pentru aceasta duceli-vd de la Mine toli lucrdtorii nedreptdlii. Atunci, se vor duce aceStia la munca cea vegnicd,iar dreplii in viala cea veSnicd".

Domnului, dup[ cum porunce$te Apostolul. Atunci vor fi intrebali impEralii qi.ho-isrii"b-og4i-i, $L.slracii, cei mici 9i cei mari, pentru lucrurile ce le-au lucrat. C5 scris este: ,Jo!i vom sta inaintea divanului lui Hristos, ca s[-gi ia fiecare, dupd culg:e*lUgrat qu t+lpgl, ori bune, ori rele". $i iardgi, in alt[ parte estescris: ,,nu estgpinesdvd scoatddin mdinile Mele". - Ne rug[m fie, ca sd ne spui noud cele ce se vor face dupd acestea. - Nq voi gr[i in dprereg-ipiAqiimele, c!-ngplrteJi aluzi cele ce se vor face in urma acestora,ci sd incetdm, iubitorilor de Hristos! Dar, iardqi, au zis iubitorii de Hristos: - Oare, slrn! mai inf-nqo*$ate de cAt cele zise mai sus gi pe care le-am auzit de la tine? Dascdlul,iarlgi, pldngdnda zis: - Cu lacrimi zic, cd 4lsr-ru--csre-cu+utintd fErd de lacrimi a le povesti pe acelea,fiindcd cele mai de pe urmd sunt... Dar, de vreme ce poruncd avem de la Apostoli pe acesteasd le punem inaintea oamenilor celor credincioqi (qi le pun inaintea voastr[, iar voi credinciogi suntefi), pe acestea pe inv6{ati. Degi mI doare a$ii s[-i voi, la rflndul vostru, ins6, iertaJi-mdpe mine inima mea pentru povestireaaceasta, fralilor blagoslovi,ti cdci atruci, dupd ce sg va cerceta-$i lucrurile tuturgqvof afdtainaiqlq4jugerilor $i a oamenilor ' LuiS-i-sp va s-urpa pwe sub plcigare_le vor toti-viiljmadi se_ . . .r t

tot gi4uterea,gi se va pleca lui Dumnezeu toa!6 stdpdnirea genunchiul,dupd cum este scris. Atunci, ii va desp[.4ipe

ptle-de p-dstonrlalesc ieeltii, dups-cum e.apre, u41l 49ry4p-e-

cdci,cqlps:v-pl--avea.luegrile-cele-brrnq+iroadelecelebune qi vor strdluci de roade$i p6ceto$i, sellor !9spA4i-d-e-epifbd pdzit poruncile ca soarele. Acegtia sunt cei care au Domnului: milostivii, iubitorii de sdraci 9i iubitorii de primitorii de strdini,cei ce imbracdpe cei goi, cei sdrmani, t42

143

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sffirgitulomului p@1999 gi c-ufluierEturi,beauvinul, iar de lucrurile ce, 9_l!, Domnuluinu caut6, nici de cuvinteleLui nu igi aducaminte! Vai, celor ce oclr[sc dumnezeiegtile Scripturi!Vai, celor cegi- pierd_vfeqea aceasta, a pocdinJeigi a intoarcerii, in gi rdsuri,cdcivor cduta pe careau chelnritrdspdndiri vremea o gi nu o vor afla! Vai, celor ce p.c-dubur_1le inSe-l6ciunii intreahi"4liau,aminte.la invilaturile dracilor, cd,impreundcu ddngii, se vor osdndiin veacul ce va sd fie! Vai, celor ce Vgi_celor 9,e, fa'.cscriu,nedreptatea! gi vrdjitqfii si fagpe-_c_e stric-drlde copii qi cele asemenea acestora!YaL_qpIs[ ce plata gstega c,e-! ce oprescplataslqgilor,-ci-cel ce opre$t-e va$Lsange!Vai, -o-elo,1 cejg{p_95.99 ngdreptate! Vai, celor ce dau dreptale..cehi.tecrrfa! dreptului o intuneq6! $i dreptatea jur6 "strdmb ! Vai, cclal -s_e*i+igdugfugsesfbAta Vai *selo1 c.e cre-dit4d cl erez-ii saufac pogordmdnt ereticilor!Vai, celorce palimd a zavistiei gi de pizmd! $i, bolesc de nevindecata pentru ce zic multe gi nu tai mai repede cuvdntul? Vai, tuturor celor ce se vor intdmpla de-a stdngain ziua aceea gi cu amarvor licrima, cind infricogatI,clci sevor infuneca gi jalnicd hotdrdre vor auzi! Adic6: ,,Duceliaceadureroasd alfii vor a'uziacea hotdrdre vd de la mine, blestemayilor".lar plin[ de mdhnire:,,intoarcd-se, pdcdtoSii,la iad".Iar a{ii vor auzi aceea:,,Amin, amin, zic voud, nu vd Stiupe voi, duceli-vdde la mine lucrdtori ai nedreptd|ii". Al1ii, adicl pizmdrelii,vor auzi:,,Ia-li al tdu gi te du". $i, undeoare,se vor duce acegtia? ,,Duceli-vdde Ia Mine, blestemalilor,tn Altii vor atrzi acestea:,,Legali-i lui mdinile pi foc"! picioarele gi scoateli-l tn .intunericulcel mai dinafard". de tot, in cuptorul Al1ii, ca neghinele, sevor legaspreardere focului. $i, dupdcum lggte l_bipuri de mdntuiri sunt,aga9i lqqq$ull in impnr4liaceffiloa mulTesunt... $i, dupd cum gi ale gregelilor, ruUlg-suntchipurilepdcatelor agade multe suntqi chipurilemuncilor.

Dar oare toli in acelagifel de muncd se vor duce? Sau sunt mai multe feluri de munci? Ir{ulte &luff qi multe locuri de munci sunt, dupl cum am auzit din Evanghelie: cd este mai 9i all-u,! intunericul cel mai dinafard dar se atatd cL e,sJe dinlduntru, ,,gheena focqJui", ,,scrdqnireadinfilor" este loc deosebit, ,,viermele cel neadormit", ,,iezerul .cel de foc", ,,tartan)\",este loc deosebit;,,focul cel nestins"',sunt locuri deosebite de munci, qi fiecare a sa ,!-atul4-are' ,,Cele dedesubt" qi ,pieirea" intru ale sale locuri sunt; ,,cele mai de jos ale pdmdntului" alt 'loc este; ,,iadul", unde se intorc pdcdtogii, 9i ,,puful iadu!u!" loc mai cumplit este! In aceste munci se impart ticdlogii qi p[q[!ogii, fiecare potrivit pdcatelor sale, ori mu tarc, ori mai moale, dupd cum este e P[c 4el or sale fi ecarg-ss-stringe.-In acest scri s: c6 _inI ?_n!u_i*l gi, precum aici sunt multe felurr fel se va-$aielffiffiputin; au i-q ei de munci, agaqi in veacul cel ce va sd fie, iar 9e-199 din trup, ca a94,-s[-igsd gi de se va intdmpla acestora lr-gib_d, judecdfii qi, ca nigte urifi, Slecut4-gr.uncd vor afla in ceasul qi in intunericul cel fbr[ de trimite se vor afar[ in focul din sfdrgit, ca cei ce au defbimat porunca ceau$oarda Domnului, de ori care zice: ,,Iubili-vd unii pe allii Si iertali de Saptezeci pgtreac-d ca-s[ este pdcdtosul dator lu cdte Sapte". Ins6, tot cdci Mdntuitor avem fhrS de Srjt, uici sl se dezndddjduiascd, cdtre Tat61, pe Iisus Hristos, Cel drept, c[ El este pentru curdfirea pdcatelor noastre. Dar nu pentru cei ce nu se ingrijesc, nici pentru cei ce se desfatd9i rdd, ci pentru cei ce pldng gi se pocdiesc Ai strigd cdtre Ddnsul ziua gi noaptea, aceqtiase vor m6ngdiade Mdngditorul, iar cSlSg 3P-q6tui! qi gf:A*U[a!-piaatele-sale*9i a$a a,ie$it 4i.rt..-Ep, peste acesta mAnia lui Dumnezertva cddea,aceamdnie pe care Manase a vestit-o, zicdnd cd ,,nesuferitd este mdnia ingrozirii Tale cea asuprapdcdtoSilor." Vai, iubitorilor de curvie! Vai, be{ivului! Vai, celor

t44

t4s

MonahZosimaPascal-Prodromit Cdfi avefi lacrdmi 9i umilin!6 pl8ngeli impreund cu mine! CI eu, fra{ii mei blagoslovi{i, mijtm adus aminte de qi nu pot suferi! Cd, in ceasul acela aceajalnicd despdr,tire infricogat, se vor despdrli unii de alfii cu jalnicd despIrfire 9ii va duce pe fiecare durerea,ci intoarcerenu este! Cjne este atAta de impietrit la iniml gi nu va pldnge pentru ceasul aiela,c6.t{.s_evo:despddi-eplsc,qp-iid.-e*Spiq-c-gpi,pleotiiie preoji, diiConii de diaconi gi ipodiaconii gi citeJii de prietenii lor! Atunci vor suspinaboierii 9i bogafii cei nemilostivi 9i se vor vedea din toate p64ile strfimtorafi gi nimeni nu va fi ca s[ le poatl ajuta! Nici bogdfia nu se va atdta,nici apdrdtori lor nu vor sta de fa!6, nici nu vor afla mil6; cd, nici nu au miluit gi nici nu au trimis mai inainte, ca sI afle... dupd cum 9i proorocul zice pentru unii ca acegtiacd ,,au adormit cu somnul lor Si n-au aflat rcimic." etenii,de Atunci, nu 9i-au prieteni. Atunci, sevor despa4i cujale sofirlg, c-are cU p{zit patul .lor nespurcat. Atunci, se vor desp64i ce! 9e_ ftre iarcu trupul au f,ost fec-iorelnici l4ravul rrguol,lpstM 9i cd judecata este fdrd de mil6 celgl_ggn-a BtL4q[?! o'--megfe, Dar, sd las a te-Zice pe cele multe, c[ fricd 9i cutremur md line pe mine in povestirea aceasta9i sd zic mai pe scurt. Atunci, aceia se vor goni de la scaunul de judecatd, 9i se vor duce de c6tre ingerii nemilostivi impingdndu-se 9i bdtdnduse gi cu dinfii scrdgnind,adeseaintorcdndu-se s1-i vadl pe cei drepfi gi bucuria de care s-au despdrfit! $-i vor vedea pe cei I'Enina-gea_negrdit!gi frumusefile raiuhii; Y.o!-1=9dea cunosculi in partea cea plind de veselie; vor vedea acelemari aanrii, pe care le vor lua de la impdratul slavei cei ce bine sau nevoit. Apoi, cdte pUliu depirtdndu-se de to{i drepfii, de gi de insugi Dumnezeu, SF ve5 prieteni gi dp cUlr_ggcu{i vadd bucuria qi lumina cea s6 nemaiputAnd assuude,

Sffirgitulomului adevdratd! $i, de aici, se vor apropiade,muncile celq$ai pentruca sdseimprdgtie gi s[ serisifeascdintru zise, inainte dinsele.Atunci, vdzind ei aceadesdvdrgitd p6rdsirea lor, gi cum toati nddejdea lor a pierit gi nu mai estenimeni caresd le ajute sau sd se mai roagepentru ddngii,ctr dreaptdeste judecata lui Dumnezeu, atunci, cu prea amare lacrimi tdnguindu-se, vor zice: O!, cdtl weme am pierdut in lenevire! O, cum ne-am batjocorit! O! cum, auzind Scripturile, le batjocoream!Acolo, Dumnezeugrdia prin Scripturi gi noi nu luam aminte;aici, noi strigdm gi El igi e ne-aUfolosit nou[ le intoarcefaJa Sa de la noi! C. lwnii? Upde estetatdl ce ne-an[squt?Unde sunt fiii, unde sunt prietenii?Unde estebogdfia,unde sunt averile?Unde quntgdlcevile? Unde suntturmelecelemulte, iar noi am rdmas neroditori?Vai de noi! Unde sunt impdra{ii gi silnicii? Cum, din tofi acegtiagrrnggr nu poate sd ne ajute, ci, quntempdrdsiti9i de Dumnezeu de.sEvQrSit 9i de Sfinfi? Ce vom face? Cd nu mai este vreme de pocdinf[, nu ne mai poate ajuta rugdciunea, nu ne mai sunt de nici un folos lacrimile! Nu se mai aratdslracii gi scdp[ta]ii,cei ce vdnd untdelemnul, cd s-asparttdrgul! Cdndaveam weme gi putere gi cei ce vindeau cu lacrimi strigau:,,cumpdrafi", urechile noastreasfupdndu-le, nu am auzit, nici nu am cumpdrat. Deci, acum, noi ciutdm gi nu afl6m! Nu mai esteizbdvire noud, picdtogilor! Nu vom mai dobdndimil6, ci nici nu suntemvrednici! Dreaptdestejudecatalui Dumnezeu. Nu vom mai vedea rdnduielile sfinfilor. Nu vom mai vedea lumina cea adevdratd. Ne-am flcut sdrmanidinspretofi. $i, de aceea,nu mai avem ce sd mai zicem:.Mdntui{i-v[ toti 'gi dreplii! Mdntuifi-vd Apostoli, Prooroci Mucenici! Mdntuiegte-te ceataMonahilor! Mdntuiegte-te cinstitl gi de viatd ftcdtoare Cruce! Mdntuiegte-te impdrdfia cerurilor! Mdntuiegte-teIerusalimul cel de sus, Maica celor intdi

r46

r47

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfhrgitulomului
Pentru aceasti zi, zicea proorocul lsaia: ,,Iatd, Domnul vine sd strice tot pdmdntul Si pe pdcdtoSi sd:-ipiardd de pe ddnsul". $i iar6gi, acelagi Prooroc zice: ,,Iatd, Domnul vine Si plata Lui cu Ddnsul gi lucrul fiecdruia tnaintea lui". Alt Prooroc strig6, zicdnd; ,,Iatd, Domnul vine gi cine va rdbda ziua intrdrii Lui sau cine va sta tnaintea Lui? ". incd, zice,alt prooroc, strigdnd:,,Doamne,auzit-am auzul Tdu Si m-am trfricoSat qi a_!!!!rg!_cuii,mur tn oasele mele". Alt prooroc zice despre fala Domnului: ,,in ziua izbdndirii voi rdspldti; gi nu eglefine sd vd scoatd din mdinile Mele". Pentru aceastd zi, de Dumnezeu ardtatd,, David zicea ,,Dumnezeu ardtat va veni, Dumnezeul nostru, Si nu va tdcea; foc inaintea Lui va arde Si imprejurul Lui vifur zi, strig[ gi Pavel, Apostolul: ,,in ziua foarte". Pentru aceasta aceea vgiuCpsgpum4ezell cele ascu4gBale oamg41!p1", dupd

ndscuti! Mdntuiegte-te Raiule al desfit6rii! Mdntuiegte-te qi tu Stdpdnd,Ndscdtoarede Dumnezeu, Maica Iubitorului de oameni Dumnezeu! Mdntuifi-vd pdrin{i, maici, fii gi fiice, cd nu v[ vom mai vedeape voi de acum! i-a $1, de aici, sg va.d g ! Unde viermele nu se gi focul nu se stinge! sfhrgegte Iatd, am fbcut mdngdiereavoastrd gi pofta voastr[ am implinit-o. Iptlafi vezut ce ne gdtim nouE*inqine?latil, a[i auzit cum strigd cei ce se lenevescAi se tr6nddvescgi nu se pocliesc? Agi atzit cum se batjocoresc, cei ce batjocoresc poruncile Domnului? Afi auzit cg40 ingeali gi rdtdcegtepe Afi cunoscut cum se mulfi viata,-acgasta rtric-dtoare"de.suflet? batjocorescdumnezeiegtileScripturi? Nimeni sd nu se ingele, iubifii mei blagoslovili. Nu cumva sI cread6cineva cE uugai cwjgF-gqalq-sunt cele zise-issp-r-e= judecati. Ci, cu dinadinsul gi cu intemeiere,to{i sd credem Domnului: cd este invierea morfilor gi judecat5 gi r6spl[tire a celor bune gi a celor rele, dupi dumnezeiegtile Scripturi. P9.-loate-ccle

bura restt ea meo . y ii

le pe ele, cu ygderg4_S1*de&imAtduEg+sbjgg Eeradl:& _ se-!9 inedjim ce r{gpttus:nm-da$icum vom stainainta


infriqp-satuluLpjxa!, in acel infiordtor gi infricogatceas,cd ----== .-=:-.=gi multacesta esteceasulcel mult-suspinltor, mult-dureros necljit, careincearcd zi gi pentru toatdviafa. Penbrraceasttr acestceas,au spusSfinfii Proorociqi Apostoli, mai inainte. zi gi acestceas, Scriptur[,de la Pentruaceastil dumnezeiasca o marginepAndla marginile lumii, prin biserici gi prin tot locul strigd gi m6rturisegte tuturor gi pe toti ii indeamnE, zicdnd :,, Ven i|! fusrt aruinle,*riveg@LJt ez_i|i-vdrryaQi u& I!!_yili, fi1i gata, cd nu S!!t Ziqq, nici ceasul tn care precum ffiffiiil u" venii. Deci, to1@, am zis, cu dureregi cu lacrimi strig6,mai inainte vestind nevoia zilei aceleia. 148
@;!:-ld-

ffilui".

infricogat lucru este a cddea in mdinile Dumnezeului celui v.iu!" Strigi inci gi fericitul Apostol Pete, verhovnicul Apostolilor, pentru zirta aceea,zicdnd ,,Ziua Domnului, ca un fur noaptea, a$a ya veni, pentru c_are cerurile, aprinzdndu-se, se vor strica gi stihiile, arzdndu-se, se vor topi". $i ce zic de Prooroci gi Apostoli? Dar, insugi Domnul gi Stdpdnul nostru pentru ziua aceea, mai inainte, a mErtnrisit, zicind: ,,Cdutali ca nu cumva sd se tngreuneze iglgllg.voastre cu mdncdrile, cu beyiile gi cu grijile ace_stea IurneSti,Si,pe.neas\eptale-sd vind peste voi ziua aceea, cdci ca un lat va veni pe;te cei ce locuiesc pe toatd fala

1,'"a

,,D-gjglygghggl!, cd tn ceasul tn care nu gdndili, Fiul omului va veni". $i, cu o_Ay"q!qt4 s_!l4i:yd a intra prin_Up c_qg-strem6, care duce la via1e.-Fiapi-.i, rA ranto.i- p" aceastti cale ca viafa ceavegnicd si o mogtenim, c6ci, acela care pe aceastiicale cdldtoregte, ar[tat este ci viafa cea 149

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfdrgitulomului

vegnicd va mogteni, c[ intr-aceastdcale este viafa 9i, deqi pu{ini sunt cei ce o afl5 pe dAnsa,noi, iubifilor, sd o nimerim ca pe ea. Nimeni, din noi, afard de ddnsasd nu c6l6toreasc6, sd nu se ducd in pierzare,precum zice gi Proorocul: ,,Ce nu cumva sd se mdnie Domnul gi sd pierili din calea cea dreaptd". ,,Eu sunt lumina lumii, Eu sunt viala, Eu sunt uSa. P&Mne, de va intrag!ry?q, se va mdntui. Eu sunt calea: cel ce urmeazd Mie nu se va poticni, ci va avea lumina vigllii". Deci, sd cil[torim pe aceastdfericitd cale, pe care au celItorit toJi cei ce au iubit pe Hristos. eAEtAlr_rt-eage-Ste-a sunt su ,rlecarrrd', dar odihna este fericite; umblau-le sunt mdhnicioase, dar rdsplitirea acestoraeste cu mare bucurie. Cdlitoriile acestea sunt strdmte, dar gazda este desfbtatd.

care gi Apostolul pe fiecare in parte le-a num[rat gi care sunt: curvia,,,preacurvia,_zavis{iile, uciderile qi cele de asemenea acestora, acesteasuql umblIrile c6ii cplqi l,ate gi desfttate, precum gi r6suri,le, strigdtele, desfbtbrile, laudele, fluierdturile, jocurile, spdldrile, imbr[clmintele cele moi, prdnzurile cele de mult pref, lovirile cu palmele la darisuri, gQ_lgevile-, cdntdrile fbrd de grij[, agternuturile moi gi paturi de multe feluri, n-esafiul mdnc[rilor, urflciunea de frali gi, cea mai rea dec6t toate, nep_oc[in{a gi a nu-gi aduce aminte de iepirea din viafa aceastaniciodat5. Acestea sunt umbldrile acelei cumplite c6i, pe care mulfi sunt cei ce cdldtorescpe ddnsa. Pentru aceea $i ga-r% pqfiiyit[ vor afla: in los de desfdtare,"foamea; in loc_de beJie,,p9,[9a;-in loc de odihn6, chinuirea; iulqc_de al[ute,-pl6ngerea;in loc de inc6mogare, vi_elqrele; in loc de p_eg4j.frg, economia;in loc de jocuri vor fi inpreunn-cudracii; in loq-de iscodiri gi de vrdjitorii gi de pgfe glg4smerita__cug_e!q9-_!aracl4__q9a-duh--oy,n-ie-easc4, celel_altecuriozitSli, iutuleriqu! cel mai flin afa1d, gheena dgfbimarea trupului, grUa sufletului. culcarea pe iosfocului gi altele asemeneaacestora, car.e sunt pdgqgi _ale neingrjjirca--lntpului. mdncarea uscatl, foamea. setea, pdlmuirilg, n-e4ii, pagte ale sale oi gi pe ai s6i ucenici gi unde moarte4goliciunea. milostenia, necinstirile, rdpirile, prieteni, care umbl[ in calea aceastdlati qi desfEtatS. lucrarea cu osteneali, a fi urdt gi a nu uri, rele a pdtimi gi ,,Cdci, ca pus, pune niste oi tn iad s-au zice, pagte pe datoriile, a sufletul moartea ii va bune a ry1spldti; a"lf,sa datomicilor ". ei!... Iar noi, frafilor iubili, abltAndu-nede la aceacumplitd s, pentru prieteni; $i, pe scurt, cale, sI auzim pe Domnul zicdnd: ,,Nevoili-vd a intra prin acestei De cineva umbletele are @. uga cea strdmta, zic voud, gg_MLi vor cduta sd intre Si nu strdmte ugi qi necdjite cdi, fericit va fi, c[ va lua rlspldtirea vor putea". $i multe altele a zis Domnul gi tofi purtitorii de impdrifiei cerurilor care nu are sfhrgit. C-dcilalgd esle uga gi Dumne zeu, asemenea strig6. desfdtatl este calea care duce la pieire. Umbletele acesteiain Pgac--egslE-ziin-minteludnd-o!_finJiimucenicil_ru-$iviaf4 de acum sunt bucuroase,dar acolo sunt scdrboase;aici ap miluit trupurile lor, ci tot felul ds mrrci au'rf,hdat, dulci, iar acolo, mai amaredecdtfierea; aici ugoareiar acolo bucurdndu-secri nddejdea cununilor. dflii in pustiet6fi Ei in grele qi dureroase,aici se v6d de nimic-$i care nimic sunt, iar munfi, in posturi gi intru feciorie, cu nevoi s-au nevoit gi acolo ca nigte fiare sdlbatice ii inconjoard pe cei ce le-au acum se nevoiesc. N.u-.numaib[rba{i ci gi femei, partea cea fbcut gi nu s-au poclit, dupd cum zice proorostl: ,,in ziua mai slab6, prin uga cea strdmtl gi pe calea cea necdjitd cea rea, Jdrddelegea cdlcdiului meu md va tnconjura". umblAnd, au r[pit impdrafia cerurilor. Deci, cine v4*.9b{a Adicd r[utatea viefii acesleia,umbldrile pe c[ile cele late pe

150

151

MonahZosimaPascal-Prodromit

Sfbrgitulomului boga{igi slraci, robi gi slobozi,betrenigi tineri. Vedeli s4gUZiSLgineya, cd mult am picdtuit $r nu am iertare.C[ cel ce ziceaceasta nUstrcceDu_mnezeu.esteAl celor c-e* s..8o_c.iigsc, Cel ce a zis cd ,,bucurieseface tn cer pentru un pdcdtosce se pocdiegte"; Cel ce a zis:: ,,ntt.am venit sd chempe cei drepli, ci pe cei pdcdtoSiIa pocdinld". CI aceasta estepaAEtnla_-Aea-adgraeratF, a ne depfutade la p,icatgi a-l uri pe el, dupdcum zice: Nedreptatea am urdt gi de ddnsa m-amingre{ogat... gi am pus Juratu-m-am $i aceea: judecilile dreptitii Tale. $i atunci,Dumnezeu ca sd pdzesc cu bucurie il primegtepe acela care se apropiede ddnsul astfelpreg6tit. Vedeli gi avefi gnjd,,c.a, nu-cumva,cu indrdzneald, cinevasd,zic6; eu nu am pdc[fuit, c[, c@te -o&-!qtii$i_$i{e@sul!r.a@gq9te, cd nu.$tie cum il fiUe pe el satana in cuydntsi inlucruri si prin auz-glprinvedere gi pg-pM. Cineseva ltrudacd neintinatl igi are inima gi toate simlirii lui curate?Ci nimeni nu esle fdri {e__p[cat, nimeni nu e curat de spurcTciune,-*t*tr.u nevinovat intre oameni, fdrtr numai singur Cel ce a sflr[cit pentrunoi, bogatfiind. El s_ingqeste fbr6 de p6cat,Cel ce a ridicat piicatul lumii, Cpl-ce voi,e$te c4 tofi oamenii str se mlqluiasc[, Cel ce nu voiegtemoartea plcltogilor, Iubitoru de oameni,Cel mult-milostivgi indurat,Cel bun gi iubitor de suflet,Cel atotputernic, Mdntuitorulsufletelornoastre, Tatiil s[rmanilor gi Judecitorulvdduvelor,Dumnezeul celor ce se poc[iesc,Doctorul sufletelorgi al trupurilor,nldejdea celor deznddljduili limanul celor ce se nevoiesc,ajutorul celor neajutoraficaleaviefii; Cel ce cheamd pe toli la poclinld gi Carede la nici unul, dintrecei ce sepocdiesc, nu Seintoarce. C5treAcestasI sc6p[mgi noi, ci to{i pdc[togiicdfi au sclpat citre Ddnsulmdntuireau dobdndit!... Deci noi, fratilor, s[ nu ne dezniddjduim de 153

in ziua gnginea mullime de femeisevor incununa aceea,cdnd estqpar-te gi mulli b[rba{i se vor ru9ina?C-6acolo qUaceea ci, fiecareplatd igi.va lua dup4 blrbiteascdgi femeiascd, qgleudg-le. Nu numai in pustietdJi9i in munfi s-au f6cut aceste'd, ci, qr mult mai mult, prin ora$q,!u jugple qi in biserici, mullimile celor ce s-aumdntuitau strdlucitfiindcd, poruncileStdpdnului prin sdrguinti, fiecarein a sa rdnduiald b-a p6rit, $i celelalterdnduieli ale Bisericii, episcopii 9i pieolii, imp[ra]ii, boierii, incepdtoriile qi stdpdniile. Cd !1e,nu a cinstit pe unul ;ai mult d-cdt pe altul, ci a$aa zis: Qiuncle vor I intru adicl in pustietlfi, in munfi, in pegteri numeleMeu adunaJi, in mijlocul lor 9i Mele, gcglp-gust sauln-tot tocul stdpAnirii qi cu ddngiivoi fi p6ndla sfhrgitulveacului, in veaculcel ce pe ei in vecii vecilor. va s[ fie Eu ii voi pagte
La acel infricopat divan 9i neamdgit Judecdtor cJgg.$q{.Qgl4d, in toate nopfile igi uda patul cu lacrimi 9i rugi pe Dumnezett,zicdnd; ,,Doamne sd ny intri la judecatd cu fq-bul Tdu, nici sdvoiegti a zice: osdndamea cu mine este, Iubitorule de oameni, cd de toatd rdspunderea fiind lipsit, pentru aceasta rog bundtatea Ta sd nu intri la iudecatd cu robul tdu. Cd, de vei vrea sdfaci aceasta,nu se va tndrepta fnaintea Ta nimeni din cei vii. " Vedeli fratilor pe fericitul David, temdndu-sede ziua gi ceasul acela, gi rugdndu-se 9i gdndindu-se ce rdspuns va da. Deci, veniti 9i voi frali' iubitori de Hristos, mai inainte de a veni zinta aceea, mai inainte de a se spargetdrgul, mai inainte de a veni Dumnezeu ar[tat, ci vi va afla nepreg[ti]i. Sd intdmpindm fala Lui in mdrturisire cu pociin!6, cu rug[ciuni, cu postire, cu lacrimi; cu primirea de stiini s[-L intdmpinim, mai inainte de a veni El ar[tat, cd altfel, ne va afla pe noi nepregdtili. Sd nu incetdm de a ne pocdi gi a-L ruga cu durere gi a ne preg[ti spre intlimpinarea Domnului, toli impreund, bdrba{i gi femei,

t52

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfhr$itul omului Care-L auzili zicdnd: ,,Venili toli cei ostenili Si tnsdrcinali gi Eu vd voi odihni pe voi, unde esteviala cea nestricdcioasdgi veselia tuturor bundtdyilor! Venili cdtre Mine, toli cei ostenili si tnsdrcinali gi Eu vd voi odihni pe voi! (Jnde este singurd dragostea, bucuria cea de-a pururea, veselia cea veSnicd, lumina cea netnseratd, soarele cel neapus! etati jugul Meu asupra voastrd, tnvdlali-vd de la Mine cd Ei iunt bla{SZyfterj.! 9u_ i4lmg gi veli afla odihnd sufletelor voastre, unde este glasul celor ce prdznuiesc, unde sunt comorile fnlelepciunii iar tainele cunostinlei se descoperd! Venili cdtre Mine toli gi Eu vd voi odihni pe voi, undi sunt darurile cele prea mari, bucuria cea neasemdnatd, veselia nepreJdcutd, lauda neffirSitd, slavoslovia netncetatd, mullumirea nepovestitd, cuvdntarea de Dumnezeu necurmatd, tmpdrdlie nesJbrgitd, bogdlie nemdrginitd, veci netreculi, addnc de tndurare, noian de mild gi de iubire de oameni, care de guri omeneSti a se grdi nu se poate, fdrd numai prin gdndire a se ardta... Acolo sunt milioane de tngeri, praznicele celor tntdindsculi, scaunele Apostolilor, adundrile proorocilor, cetele Patriarhilor, scaunele ucenicilor, laudere dreplilor. Acolo sunt toate tncepdtoriile, stdpdniile si rdnduielile. palat s-a gdtit, venili cdtre Mine toli cei cefldmdnzili gi tnsetoSali de dreptate Si Eu vd voi sdtura pe voi, de bundtdlile pe iare le-ayi dorit, cgb_ge,_aehial_nu le-a vdzut SiSrechea nu le_a auzilsila inirna omului nu s-au suit! cd acesteiTi-am gdtit celgl se.pepocdlepc_ 19 calea lor cea rea. Acestea le-am gdttt celar ce miluiesc st cilor sa/aci cu duhul. Acestea i-o* gdtit celor ce pldng fn pocdinld. Acestea le-am gdtit celor gonili pentru Mine, clevetili Si ocdrdli. venrti cdtre Mine toli cei fnsdrcinali Si lepddali de la voi sarcina pdcatelor; cd nimeni, care scapd cdtre Mine nu rdmdne tnsdrcinat, ci lggpddi reaua gbis4uinld Si se dezvald de meSteSugul, pe

mdntuirea noastrd.Am pdc[tuit? Se ne pocdim! De milioane de ori am pdcdtuit? De milioane de ori sI ne intoarcem gi sd ne pocdim. De Jot lucrul bun se bucur6 Domnul, dar mai ales de-sufletul ce te pocdiegte. Cd, pentru aceasta,cu totul Se pleacd gi cu ale Sale mAini il primegte qi-l cheamd zicdnd ,,venili cdtre Mine toli cei ostenili, cd pe cel ce vine cdtre Mine nu-l voi scoate afard". $i iar zicei ,,Yenifi cdtre Mine toli cei ostenili Si tngreunali qi Eu vd voi odihni pe voi tn cetatea cea de sus unde toli Sfinlii Mei tn mare bucurie se odihnesc!... Venili la bucuria cea negrditd, nepovestitd, neasemdnatd!La bundtdlile acelea, la care doresc tngerii a privi, unde sunt cetele Si rdnduielile dreplilorl" Acolo, in precum sdnul lui Avraam primegte pe cei.ce.rabd6..npcazuri, pe Lazdr cel, odinioari, slrac! ,,Acolo se vor deschide comorile bundtd{ilor Mele cele veqnice!"... Acolo este Ierusalimul cel de sus, maica celor int6indscufi! Acolo este fe.ricitul pdmdnl _alcelor blanzi!... ,,Venili cdtre Mine toli cei ostenili Si Eu vd voi odihni pe voi". Acolo sunt toate linigtite gi neimperecheate, sunt cele luminate 9i lui Dumnezeu pldcute. Unde nimeni nu este care sd asupreasc[, nici sd tiraniseasc6. Unde nu este pdcat nici poc[in{d, unde este lumina cea neapropiatEgi bucuria cea negr[it6. Ferici{i cei ce pldng! ,,Pldngeli, pocdipi-vd, tntoarceli-vd cdtre Mine gi Eu vd voi odihni pe voi, unde nu mai este durere, nici lacrimi, nici tdnguire... intoarceli-vd fiii oamenilor Si Eu vd voi odihni pe voi, unde nu este parte bdrbdteascd Si femeiascd, unde nu mai este diavol, nici moarte, nici post, nici gdlceavd, nici pricini, nici pizmd, ci bucurie gi pace, odihnd Si veselie. Intoarceli-vd cdtre Mine Si Eu vd voi odihni pe voi, unde este apa odihnei Si loc cu verdeald Si via cea de Dumnezeul lucratd, tn acelfericit pdmdnt al celor bl6nzi, tn care Eu,-vU ceq adeu_dfpt-d, -qdr\;lgsc, al cdreia lucrdtor este Tatdl, pe

154

155

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sftrgitul omului este. Iard lauda laudelor este Crucea, gi sdrbltoarea s[rbltorilor, bundqi lui Dumnezeu pldcutii,estecdndPagtile pentrunoi S-ajertfit Hristos.Iar[ mai alesesteaceea cdnda inviat din morfi Mielugelul lui Dumnezeu,Cel ce ridici p[catele lumii. Aceasta este impdriteasa gi Doar-nna praznicelor.$i celelaltetoate,sfinte sunt gi cinstitegi unele de altelese deosebesc intru slav[, strdlucindu-se cu fulgerul Dumnezeirii:ins6,pe acestea dupi vredniciesdle cinstegti gi prdznuiegti sd le cu credinfdla poruncilelui Dumnezeu.Iar cei intinafi gi pdngdrifiin p[categi in praznice fdrd de praznic sunt. insd @atoarea_blni. gi lui Dumnezeu pldcutdeste pocdinp bu lacrimi gi depdrtarE?'de peca{gi Cg!g@(r ltri pu4gez-eu gi dg11r_ea de_ bpnitdt'le cele vggntce.$i cind se fac acestea, atuncibucuriese facein cer, Bisericasebucuri gi saltd9i cheamlpe toti drepfii impreund,zicdnd:Bucura{ivi impreunl cu mine, c[ lql_ULeu_aqe.rt44grt era cu p69,4!9le prin pociin{6. a inyiat $i Sdrbltoarebuni gi lui Dumnezeu pl[cut6 este:acolo unde impreund serbeazl Hristos, unde se sdvdrgesc s6rbetorileLui gi se cinstescdumnezeiegtile scripturi. $i acolo impreun[ serbeazdHristos, unde sunt adunafi in numeleLui, in dragoste fEri de wajbl gi fdfdrnicie, impreund serbeazE Hristos: unde sir[cia se caut5,unde s[rmanii sunt mdngdiafi,unde striinii sunt odihnili, impreunl serbeazl Hristos:undeestecinstirede Dumnezeu in psalmi,in cdntiri gi in laudeduhovnicegti. Deci acegtiasunt cei adunatiin numele Lui gi, in mijlocul unoraca acestora a frglduit Domnul s[ fie. Ferici{i sunt, dar, cei ce in acestfel sunt adunati,c[ pe Stdp6nul avdndu-Lin mijlocul lor nimica nu-i va vltdma pe ddnqii. Deci, aga sd cinstim sdrbdtorileDomnului, cu sdrbltori dumnezeiegti, nu lumegti, ci mai presusde lume. Nu sd

care rdu l-a tnvdyat de la diavolul Si-fu4dieJLging meStequgbun. Vrdjitorii, apropiindu-se de Mine, au ldsat ffilioVMVamesii au pdrdsit vdmile si au alcdtuit biserici. Gonitorii au tncetat de a goni Si au primit a fi gonili. Curvele au urdt curvia Si au iubit tntreaga inlelepciune. Tdlharii au lepddat uciderile, dendsdndu-se de meSteSugul cel tdlhdresc Si au luat credinla cea curatd Si s-au ficut locuitori ai raiului! Deci, venili Si voi cdtre Mine, cd, pe cel ce vine cdtre Mine nu-l voi scoate afard!" Afi auzit iubitorilor de Hristos, bunele fbgdduinfe gi glasurile cele dulci ale Mdntuitorului sufletelor noastre?Cine a vdzut vreun tatd ca Acesta iubitor de fii? Cine a mai vdzut vreun doctor bun ca Acesta? Venili deci sI ne inchindm gi sd cddem cdtre Ddnsul, mdrturisindu-ne pdcatelenoastre. Slavd iubirii Lui de oameni, slavd indelung r[bddrii Lui gi pogor[mdntului Lui! Slavd indurdrilor Lui! Slavd impdrI{iei Lui! Slav[, cinste gi inchinIciune numelui Lui, in veci. Amin!... Iarigi zic, gi a zice nu voi inceta: s[ nu ne tdndlvim noi, plcitotii, n_ryL$.!U nL !gsm, sd nu incetim strigind, ziua4lnoaptea, cu lacrimi, cI milostiv este gi nemincinos, gi va face, negregit, scdparecelor ce strigd cltre Ddnsul, ziua gi noaptea,ci El este Dumnezeul celor ce se pocdiesc, Tatil gi Fiul gi Smnful Duh, Lui I se cuvine slava gi stdpdnireain vecii vecilor. Amin.

5. 8. CuvAntal SfAntuluiEfrem Sirul cregtinii Cumtrebuiesdserbeze Toatd sbrbltoareagi toatd fapta bun6, a Domnului nostrulisusHristoseste. a cregtinilor(ortodocgi) gi lauda,a noastr6, MAntuirea 156

r57

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfhrgitulomului
crcgtinilor, in fiecare casdgi in fiecare ceasqi minut sd nu ne lipsim de a ne insemna cu dAnsa, purtdnd-o in'tot locul gi, fbr[ de dAnsa,qimis sfnu facem. Ori dormind, ori sculdndune, ori culcdndu-ne, sau mdncdnd qi bdnd, sau cllltorind-pe mare sau pe uscat, sau rduri trecind, pe toate mEdularele neastre,-cufbcdtoareade via{6 cruce sd ne pecetluim, in felul acestaviefuind, niciodatl nu ne vom teme de: de noapte, de sdgeata ce zboard ziua, de lucrul ce um,,frica bld fn tntuneric, de tntdmplare Si de dracul cel de la quiazd." $i dacd totdeauna pe aceasta frate o vei lua spre ajutorul tdu, nu vor veni cdtre tine rele, gi bltaie nu se va apropia de locagul tdu; c[pe aceastav6zdnd-o, puterile cele potrivnice (diavolii) se infricoqeazd. Sfhila eruce, ingel[ciunea idolilor a surpat-o; aceasta toat[ lumea a luminat-o; aceastaintunericul l-a pierdut gi lumea la lumind a intors-o. Aceasta neamurile, adundndu-le de la apus gi de la miazdnoaptegi de la mare gi de la rlsdrit, intr-o Bisericd gi intr-o credin{6 qi intr-un Botez gi intr-o dragostele-a legat. Dumnezeului nostru se cuvine slav6! Amin.

incunundm pridvoarele caselor cu ramuri gi cu flori, nu dansuri sI facem, sau felele sd le impodobim, nu cu fluiere gi cu aldute sd mdngdiem auzul, nu cu haine moi gi cu strdluciri de aur imprejur s[ ne imbrdcim, nu cu distracfii gi cu befii nu cu mAncdrurigi bduturi sd se strice lucrul lui Dumnezeu. Sd nu te pdgubegtide dumnezeiasca Liturghie, pentru nesaful tdu, in bucltdrie indeletnicindu-te sau in alte pldceri. Toate acesteasd le l6sdm acelora cdrora pAntecelelor le este dumnezeu gi slav6. Iar noi, tofi, impreund, mici gi mari, bdrbafi gi femei, monahi,gi monahii, cregtinegte, cu evlavie, sdrbdtorile Domnului sd le cinstim, dupd cum ne-am invitat, in psalmi in laude gi in cdntdri duhovnicegti; si incunundm pridvorul sufletului nostru ca cregtinii, nu ca pdgdnii cu dafini sau cu flori sau cu alte materii, lucru care este al pdg6nilor gi al iudeilor. Cd umbra legii a trecut, iar adevdrul a inflorit. Dupd cum gi Apostolul zice: ,,Acum, cele vechi au trecut, iatd, toate s-au /dcut noi". inqeldciuneaiudeilor s-a surpat, moartea s-a prddat, robia cea din iad inapoi s-a chemat, impdrdfiile ingeliciunii celei cu mulli dumnezei s-au sfErdmat, omul s-a slobozit, Dumnezeu a impdr5flt, zidirea lui Dumnezeu se veselegte,Cmcease-prosldvegte. Crucii lui Hristos i se inchind toate neamurile gi popoarele, seminliile gi limbile, in care ne lduddm gi noi impreund cu fericitul Pavel, zicdnd: ,,Iard mie sd nu-mi fie a md lduda decdt numai tncracea Domnului nostru,Iisus Hristos". Pentru aceea, pe fEc6toarea de viafd Cruce sd o purtdm pe ugile noastre gi pe frunte, pe ochii nogtri, pe gure qi pe piept $i pe toate midularele noastre. $i, cu nebiruita armd a cregtinilor, cu biruitoarea morfii, cu nddejdea cregtinilor, cu luminarea marginilor, cu deschizdtoarea raiului, cu surp[toarea ereziilor, cu intdrirea dreptsldvitoarei credinfe, ct pdzitoarea cea mare a credinciogilor, cu lauda cea de mdntuire a Bisericii sI ne inarmdm. Pe qcg4gta,o,

5. 9. Descoperiri ale lui Zisu Fasula Descoperirea I-a AVt fEcut ruglciuni cdtre Dumnezeu, cdtre Maica Domnului gi Sfhntul Ioan Evanghelistul, ca s6-mi arate ce sunt acestea,caremi s-au ardtat.$i, intorcdndu-md sd dorm, vdd in agternutul meu, incd fiind treaz, cum deodatd toatd lumea s-a preflcut in mare. $i, deasupram6rii, venea o fiard mare ca scorpia, cu coada ridicatl, gi in vdrful cozii avea un ac mare; gi mergea pe deasupra apelor mlrii, din partea

158

159

MonahZosimaPascal-Prodromit rlslritului spre apus, cu mare mdnie. Dupd aceasta,o altd fiard in chipul pisicii, pestrill, s-a dus cu multd gr[bire aproape de scorpie. Iar eu am rimas, mirdndu-md de cele ar[tate. M-am uitat dup[ aceeaspre cer gi l-am vdnfi alb 9i nou, ca o coal6 de hdrtie. $i am zis de trei ori: ,,Doamne, miluiegte," gi indatd s-a deschis cerul acela nou gi a iegit un vultur foarte alb gi ca un fulger a venit la mare. $i cum s-au atins aripile lui de marginea mdrii, indatd s-au inecat acele doud fiare (scorpia gi pisica) gi nu s-au mai vdzut pe ap6. Aripile vulturului erau drepte, crucig, ca un chip de cdntar, 9i picioare nu avea, iar iniuntru, intre aripi, era ca un cap de om tdndr gi foarte frumos, iar penele ii erau aurite pe margine, 9i, indati ce s-au atins de mare s-a lEcut apa albd ca laptele, iar marea s-a linigtit, cu multd smerenie! Tdlcuire Acestea au sd fie in wemea impdratului celui bun, care va fi pus de ingeri, marea insemndnd lumea, iar apele insemn6ndpopoarele. Atuncea vor veni gi se vor boteza toate neamurile, adicd se vor albi (se vor curel de picate) cu SfZintulBotez 9i se va face pace in toatii lumea. Descoperirea a II-a Dupi o weme, cdnd era putin intunecat 9i nu puteam sd v[d bine, a venit un om, in chip de ostag,gi mi-a zis: sd gtii ci mulli credincioqi nu vor crede in clrfile tale qi mulli necredinciogi vor crede. Ostagul acela era tdndr, cam de 18 sau 20 de ani gi foarte ales gi frumos. Hainele lui erau ca cerul de curate, picioarele lui nu se vedeau cdnd cdlca, numele lui nu gi-l spunea,ttrme nu avea,numai o cruce finea in mAna dreapt5, pe jos nu umbla, iar crucea era mai inaltl decdt capul sdu cu doi rupi. Nu era nici de fier, nici de lemn,

Sfirgitul omului
ci se deosebea in felul ei. Acesta,mi se pdreac6 dupd mult6 vreme venea de la crivif. $i mi-a spus un cuvint, dar eu nu am putut s6-i rlspund. El, ostagul,mi-a zis: cu acest fel de haine mirenegti sd fii imbrdcat, ca sd alergi pretutindinea pe la arhierei, gi la cei bisericeqti,la stlpdnitori, dascdli qi la legiuitori. Mi s-a ardtatcdnd ostag,c6nd slujitor ogtii, cu toiag in min[, gi, mai inainte de fugirea lui Otanu, m-a lovit ugor cu toiagul, gi, degteptdndu-md, mi-a zis: aleargd, qi propo. vdduiegte, gi sI implinegti degrab[ aceast[ poruncd impdrdteasci in timp scurt, ca si ajungd poporul unde sunt iscllifi 150 de boieri gi de arhierei,incepdndde la Rumelia. Eu i-am zis: iatd cd eu sunt descull, ins6, cu lovirea toiagului sdu, mi s-a p6rut c[ am mers ca la 40 de pagi gi am implinit porunca. Apoi mi s-a mai ardtat gi alt[datd. Iar acum, fiind ultima dat6,mi-a zis: sd gtii gi aceasta, cd vifa cea din Sparta este tare, adicd nu crede in cele spuse de tine gi asemenea oameni nu se scot, dar tu sd protestezi gi a patra oar6 la arhiereu gi s5 pleci de aici gi s[ te duci in pdrfile crivdfului, cdci acolo vei gdsi un om, care sd te sfttuiascd gi s6 te ajute in orice nevoie vei avea, fiindcd cheile Eladei se fin in mdinile acestui om,K.T.Z. $i dacd omul acelava face ceva, este bine nafiei elinegti, iar de nu, atunci, se va prap6di Elada.

t i I

aflat spre pdrfile r[sdritului soarelui. $i era acolo un palat inalt gi curat, care nu era fbcut de mdini omenegti,gi avea o scardinalt6, gi mulli se suiau gi se coborau. Avea cetateinaltd de jur imprejur qi p[zitori mul1i, iar in partea de jos a scdrii era un om c[rut cu fafa spre pdmdnt, tdnir gi de mare neam gi foarte ales, cu haine albe, foarte

inart6 m-am ei ",^rr!iif"g::r'tr::i:;sinevoinra

160

r61

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfhrgitulomului
lumea va putea spuneminciuni, insd cdrfile tale nu vor min{i. Sd mergi pe la toli preo{ii, gi la popor, s[ propovlduiascd, strigAnd: poc[ifi-v[, ca sI vd mdntuiti, cdci, altfel, se va prlpddi naliunea elend. Despre aceste cuvinte, scrise mai sus, am vdntt vedenia aceasta:a venit un tdndr foarte luminat, care ave'ain mdinile lui o carte, gi imi ardta cele ce sunt scrise, fiindcd eu nu le scrisesem la sfdrgitulc[rfii mele. $i mi-a zis: nu lipsesc alte cuvinte decdt acestea,care trebuie sd le pui la inceputul cd4ii tale, gi sd nu le acoperipe unde treci, ci sd mdrturisegti: ,,Slavd intru cei de sus, lui Dumnezeu, gi pe pdmdnt pace, intre oameni bundvoire! Slavd lui Dumnezeu Celui ce pe pdmdnt S-a ar[tat gi S-a vdznt gi lumea a luminat; inceputul pentru suflet gi trup. Pentru cinstea cea de acum gi pentru impdrdfia gi slava viitoare. Cu Dumnezeu Cel Sfhnt, inceputuI scrierii se binecuvinteazd." Pentru veacul al optulea Mai bine s[ rdmAnmincinos de o mie de ori, decdtsI se facd acesteacare se arathin acest veac: nici sd le dea Dumnezeu in lume, sd le vadd oamenii in vremea aceea,din veacul al optulea. Mulli teologi renumili, vor invdla poporul prin chipul invdldturii lor, ins6 invItdtura, ce o vor da poporului nu va fi ascultatd, fiindc6 nu fac mai intAi ei acelea, pe care le invaf6. Pentru aceasta, vor Ii mulfi cuvAnttrtori de Dumnezeu llfarnici gi vor invifa ritiicitele invtrfiituri ale diavolului, adici francmasonii gi necredin{a", c5'ci in gura lor va fi venin diavolesc gi trebuie si vii pnzifi de unii ca aceqtia, chiar cu preful
22 intre acesteinvdt5turi r6t6cite se numdr[ gi ecumenismul, niscocire a diavolului gi propovatd de masonii din intreaga lume. Ei sunt dugmanii lui Hristos, ai sfintei cruci, ai icoanelor, ai sfinfilor gi a poruncilor lui Dumnezeu.

curate, cI nu s-a mai vdnfi niciodatd in lumea aceastaun astfel de om gi astfel de haine. Dar nici unul din cei ce se suiau gi se coborau, nu-l ridica. $i am intrebat pe un slujitor al palafului: Ce om este acesta care zacejos gi pe care nu-l ridicl nimenea? $i el mi-a zis: Acesta, este mila lui Dumnezeu gi nu are pe nimenea ca s6-l ridice gi pentru aceasta suntem tofi ai palatului intristali pentru el. Deci m-am dus eu gi l-am luat in bratele mele gi, finAndu-I, i-am zis: Ce ai frate? Stai pe picioarele tale! $i l-am rugat pe el s6-mi spuie ce are, gi numaidecit s-a sfdrqit in m6inile mele, gi tot palatul era intristat de ddnsul. Descoperirea a IV-a Am vdzut multe ape, foarte tulburate, rduri care se coborau din partea Crivdlului gi treceau spre partea rds[ritului, care, ludnd oamenii, ii duceau. Iar eu stiteam intre rduri gi-i apucam, gi, scofdndu-i gi ddndu-le curaj, le ziceam:nu vd temefi, frafilor, cd nu vi vor ineca apele. Iar generalulmi-a zis: ajutdpoporului cdt vei putea! Descoperirea a V-a in altd noapte, a venit la mine un om negru gi fErd de dar, pdzitorul safului, 9i mi-a zis: vei inceta a pomeni numele lui Hristos, sau te voi sffigia?Iar eu i-am rdspuns: nu, ci am zic mereu. $i mi-a dat un ghiont in coast[, gi mi s-a inegrit sd, tot trupul meu ca de om ucis, gi am strigat: ,,Maica Domnului, miluiegte-m[!" Atunci, pentru cuvdntul pe care l-am zis, s-a f[cut nevlzut. Descoperirea a VI-a Asemenea, gi in altd noapte, am fbcut rug[ciuni, cu nevoinfd gi cu post. $i mi s-a ardtat generalul gi mi-a zis; ai indrdznealdin cdrlile tale gi nu te teme de rinduiala ta. Toati

r62

r63

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sffirgitulomului
petece. Cel mai mare dintre ei linea in mAnI o carte din aur, ca evangheliile cele scolastice. $i mi-au zis: -vezi cartea aceasta?$i am vdnrt cd avea scrisoarede aur (cu stihuri pe dinafari), care zicea: Antihrist. Iar eu l-am privit cu urgie mare. $i mi-au zis iardgi: peste pu{ind vreme vor lua sfdrgit poruncile lui. Iar eu l-am blestemat gi, indat6, s-au fbcut g[uri prin toati cartea cea de aur. Apoi mi-a zis cu multd mdnie: tu mi-ai stricat slovele mele. Atunci, acei figani s-au fbcut nev6zu{i. Vedeniaa IV-a Md aflam intr-o cetate mare, precum Constantinopolul, unde era popor nenumdrat, pr[vilii gi ulife curate qi foarte largi. $i a cdzut foc din cer gi s-a aprins tot locul. Iar oamenii cet6,tiifugeau strigdnd: ardem cu tofii! $i nu aveau loc unde sd fug6. Eu fiind str[in, am zis unuia: ,,Nu este vreun cregtin in cetatea aceasta,care se pierde prin foc, ca sd-l intdlnesc? Nu este weun cregtin in cetateaaceastaca sd ne m6ntuiasc[?" $i mi-a zis: ,,Esteun oarecare om. Vino, sd mergem la casa lui." $i, mergind induntru, am aflat un om nobil gi o femeie incuviinfatd. $i am zis omului celui nobil: ,,Te rog s6-mi aft[i la cine v6 inchinali aici?" Iar el mi-a rSspuns:,,Vino, de vezi la cine ne inchindm!" $i m-a dus intr-o camerd, in care era o Hdife foarte frumoasI, gi, deschizAnd-o,a scos o basma auriti in care era o Evanghelie cu toful de aur, albd,,zicdndu-mi: ,,La aceastane inchinbm noi." Eu i-am rdspuns:,,D6-mi-o pe aceasta gi mie, ca sd md inchin gi eu." $i mi-a zis: ,,Ia-o, gi fd ce voiegti," iar eu le-am zis: ,,Veni1i s6 mergem, sd ne inchinlm cu toatd familia," gi ne-am dus la o piatrd inrdddcinatd,m-am suit numai eu de mam inchinat gi, deschizAndEvanghelia cea de la Ioan, am plAns. Iar lacrimile au cdzut induntru pe hdrtie gi s-au inchegat indat[ gi s-au fbcut ca aurul. $i mi-a zis omul cel

viefii voastre.

5. 10.Alte vedenii ale lui Zisu Fasula VedeniaI-a A TRECUT un om incuviin{at, din pdrlile rdsdritului, cdlare, cu doi ostagi purtdtori de cruci, gi erau crucile mai inalte decdt capetelelor, ca de doi rupi. Unul era de-a dreapta lui gi altul de-a stdnga. $i am intrebat: ce om este boierul acesta? $i mi-au rdspuns: acesta este Sffintul Teodor gi merge spre pdrlile rdsdritului, impdr,tind cdrfi pe la prietenii lui, care il iubesc, iar intr-insele are scris numele lui spre adeverire, ca, unde ii va prinde, sd arate iscilitura lui gi agasd treacdprin toate strdjile, neimpiedecafi. Vedeniaa II-a Mi-a venit ca o hartd mare, in chip de cadru, care avea fala ca a unui om mare gi foarte nepldcut: fala lui era ca de albind, ochii foarte bulbucafi, din ndrile lui curgea s0nge gi ieqea urdt fum, gura lui era foarte mare, dinlii qi limba afard din 9x6", iar din gurd iegea foc mare, in chip foarte intunecos; qi venea spre mine. Iar eu am strigat: Maica Domnului, ce este aceast[ reutate ce o vdd? $i, linigtindu-md pufin, a venit o femeie sldvitd gi Doamndcu un copil mic pe mdini qi mi-a zis: Te-ai speriat?Ai indrdznealdgi nu te teme, cd eu am venit sd-fi spun cine este acesta, care a venit gi a trecut pe aici: acestaeste Luceafirul care a cdzttt,dar nu m[ intreba unde merge. Vedenia a III -a Md aflam infr-o mdndstire,aproape,gi acolo au venit trei ligani zdrenflrogi, iar capetele lor erau legate cu nigte

t64

165

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfhrgitulomului au inviat cei gapte mucenici. $i vor intreba: unde este impdratul Constantin?Deci, in tulburare au adormit, in tulburare vor gi invia.
Descoperire La impdratul furc era un croitor cregtin, cu numele Hristea, care fbcea haine la tofi pagii 9i la tofi slujitorii impdrdtegti.Unul din pagi iubea foarte mult pe Hristea. $i s-a intimplat de s-a imbolndvit cel care iubea pe Hristea. Deci, auzind Hristea c[ este bolnav paga,in toate zilele mergea la el ca s6-l vad6, dar fiul papei nu-l l6sa ca sd intre la ddnsul (Pe vremea aceeadocumentelefiec[rui cregtin care avea case mari, ori mogii, erau tinute la pagd). Peste pufind vreme, fbcindu-se sdndtospa$a,a venit la el Hristea gi a zis paga: Hristeo, pentru ce n-ai venit ca sd md vezi, cd eram sd mor? Atunci el i-a spus pricina: Am venit, stdpdne,in toate zllele, dar nu m-a l[sat sd intru la tine. $i l-a intrebat paga,zicdndui: Cine nu te-a l6satsd vii la mine? $i a zis Hristea: Fiul tdu. Atunci, a deschis o ladi gi a dat lui Hristea toate documentele.Apoi a chemat paSape fiul sdu gi a zis: Pentru ce nu a-i ldsat sd vind Hristea la mine cAnderam bolnav? $i i-a rdspuns:Pentru documentele caselornu l-am ldsat.A zis tatdl: Fiule, nu mai este multi vreme gi ne vom face gi noi cregtini cd impdrd{ia noastrd va sta numai pdnd la anul 1881 cdnd are si cad[. Apoi a zis lui Hristea: Eu niciodatd nu !i-am fEcut vreun bine. Vino dupl mine! $i am mers in Biserica Sfintei Sofia, gi a zis cdtre mine: ridic[ piatra (care era ca o ugd),gi am apucatcu o mdn[ sd o ridic, aceasta iar el mi-a zis: apuc-o cu amdndoul mdinile cd nu po{i sd o ridici cu una cdci estegrea. $i apucdnd-o de un belciug, am ridicat-o. $i, cobordndu-nepe scdri, eu tremuram de fric[ qi md gdndeam cd de acum aici mE las6. $i era acolo mullime de popor gi

nobil: ,,Dupdce se vor implini in lume toate rdut6{ile,atunci, au sd vind tofi sd se inchine la aceastd Evanghelie." Am adus mii de mdrturii, prea adevdrate,de la at?\ia drepfi gi Sfinfi precum cd se vor boteza din toate neamurile qi ereticii qi inchinbtorii la idoli. Vor veni gi se vor uni cu Biserica Rdsdritului gi se vor face una. Cd ins[gi gura Domnului a zis'. Trebuie sI se propov[duiascd mai intdi Evanghelia de la o margine a pimflntului p6nd la cealalti margine a pdmdntului, gi pe urmd are sd fie sfhrgitul. Vedeniaa Y-a Au venit doi oameni bdtrdni gi m-au luat aproapede ei, gi, ducdndu-m6intr-un loc strdin, mi-au ardtatacolo doud cruci de aur gi mi-au spus numele lor: cI una se numepte Haralambiegi cealaltdNicolae. Apoi mi-au zis: ai indrdzneald, cd mulfi suntem cu tine; ia aceastdcruce qi sd ai credinfEgi, cAtevei cere din cer, !i se vor da pe plmdnt, gi aleargdinainte, ca sd vind poporul dupd tine. $i indatd am luat indrdznealdqi am plecat.

5. 11. Pentru Biserica SfAnta Sofia din Constantinopol Sub Biserica Sfrnta Sofia din Constantinopolse afl6 o altd bisericd. $i cdnd au luat turcii Constantinopolulde la greci (cregtini), atunci, in vremea lulrii, slujeau preolii cu arhiereii Sfhnta Liturghie, fiind adunat gi mult popor. Acegtia, to!i, au adormit de atunci pdnd in vremea de astlzi. Iar in vremea cdnd se va lua de la turci Constantinopolul togi aceia cili sunt acolo, adormili, vor invia, dupd cum la Efes 166

r67

Monah Zosima Pascal-Prodromit

tul omului gi i-amspus slufi.$i eum-amdusla Patriarh toatepe rdnd.


5 . 1 2 .V e d e n i a unui om al Iui Dumnezeu, drept qi minunat23 ACBST om al lui Dumnezeu, sguldndu.sg-pe. la migzulnqplii, gedea gindindu-se. $i ludnd aminte spre indllimea cerului, fiind lund gi lucind stelele pe.cer, cum gedeasingur, adgq,q{u-gi aminte.de pdcatele sale gi de ziua cea infricogat[ a judecdlii, pldngea cu_Ldnguire; gi vede cd, deodat6, s a ridicat tdria cerului, ca o pdnz6, gi a v[zut pe Domn-ul nosJru Iisus Hristos, foarte mare, stAnd in vdzduh, intru tdrie. Imprejurul Lui stdteau toate puterile ceregti, cu fricd gi cu cutremur: ingerii, Arhanghelii, infricogatele Stdpeniri, c4 in 164{ de rlzboi, stAndcu multd fric6. Domnul a flcut semn unuia din ingerii incepdtori de cete, care a venit aproape de DAnsul, infricogat gi insplimdntat. $i a zis Domnul cdtre d6nsul: Mihaile._Atl1baile,incepitor al agez[mdntului Meu, ri{ic6, impreund cu ceatata, scaunul-celin chipul focului, al slavei Mele gj_mergi in valea lui Iosafat gi il gdtegtepe el, spre dumnezeiasca apropiere a venirii Mele, c6ci a sosit ceasuljudec[1ii, ca sI primeascdfiecare dupd lucrurile sale.
23 Aceastd vedenie a avut-o Sf. Nifon, episcopul Constantianei Ciprului, care a viefuit in veacul al IV-lea gi estepr6znuit de Biserica Ortodoxd in ziua de 23 decembrie.Aceast6 vedenie se regdsegte reprodusi Siin Viala Si invdldturile S1;_4ftUluLlerarh-Nifsn, taducere din limba greacd de Plrintele Petroniu T6nase, Editura Romanului 9i Hugilor, 1993, pp. 6179. Aceeagi versiune este preluati gi in cartea Apostazia Si Antihristul, dupd invdldturile Sfinlilor Pdrinfi, Fundatia Sfin1ii Martiri Brdncoveni, Constanfa,2009, pp. 241-262. Avem dg aface, agadar,cu doul traduceri, iar diferentele dintre ele sunt doar de stil.

ostagicare stdteau ca adomili, in picioare.$i am zis: St[pdne, pentru ce nu-i dali afard, de ce stau aici aga?$i el mi-a zis: Nu poate nimenea ca s6-i dea afar6, cdci c6!i s-au apucat ca s6-i dea afard, unii au orbit, alfii au rdmas ciungi gi alfii au ologit, iar altora gura la ceafdli s-a intors gi nici mdcar a se atinge de ei nu se poate. Cd cine poate a se impotrivi lui Dumnezeu?Iar eu ?l tot sileam ca sd iegim gi el mi-a zis: Vino dupd mine! $i ducdndu-ne mai induntru, am vdzut arhierei, diaconi gi preofi. $i era impdratul in scaun gi lAngd el era un soldat bdtrdn bu sabia de amdndoudpdrfile asculitfl gi avea mdna dreaptd pe sabie, iar sabia era pe jumdtate scoasd din teacd.$i a zis pagacdtremine: CAndva iegi sabia aceasta din teac[, atunci are sd caddimpdrdlia noastrd. $i erau ostaqii cu hainele din wemea c6nd au adormit qi poporul de asemenea.$i am plecat ca sd iegim. $i a inceput pa$a a se sui pe scar[, iar eu mergeam dup6 ddnsul. $i era un cdlugdr din cei adormili, ca de treizececi de ani ca vdrst6, cu o carte in mdn6. Iar eu i-am luat carteadin mdnd gi am bdgat-oin sdn, fbrl sd gtie paga,gi am mers acas6.Apoi am pus-o in casade fier, ca a doua zi sd o citesc,gi cdutdnd-o a doua zi n-am mai gisit-o. Am intrebat pe femeie gi i-am zis: Numai tu umbli in casa de fier, iar ea mi-a rdspuns: Eu niciodatdnu am umblat. $i i-am zis: Poateai luat cheile din buzunar? Apoi am rugat mult pe pag[, zicdndu-i: Stdpdne,te rog sd mergem iarIgi la SfhntaSofia, dar el mi-a zis cd nu se poate,fiindcd trebuiesd ia voie de la impdrat.Atunci eu l-am supdratmult pentru aceastagi de-abia s-a indurat qi am mers gi a doua oar[. $i ducdndu-ne am gdsit cartea in mdinile cdlugdrului. $i i-am spuspapii: Stdpdne,cdnd am venit int6i, eu in urma ta fiind, am luat cartea din mdna cdlugdrului acestuiaftrd sd gtii tu. $i pagami-a zis: Cum ai putut-o lua? Cd noi nici a ne atinge de el nu putem, pentru cd rdmdnem

168

169

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sffirgitulomului
Aceasta o voi face qi ldlharilor, care_au fbcut ucidere. Pe toli lucrdtorii fbrddelegilor, cei ce au f[cut mulfe rdutdfi 9i nu s-au pocdit, tartarului ii voi da! Eu le voi ardta lor cum se cuvine a se supune lui Dumnezeu gi poruncilor Lui. Cici tuSIgI lg:qU*da! li1np de poedurJ[ qi n-au luat aminte la ea. Unde este lucrarea lor? $i pentru cd n-au pdzit porunca pe care le-am dat-o lor, ci M-au defbimat, ii voi umple de multd ruqine gi amdrdciunegi de aprindereadurerilor! Aglde-alq lolpildege__fiul cel risinitor5i pe mulli a{ii, ca sd nu se deafid[jduiascd, insl ei M-au disprefuit gi poruncile Mele le-au tdgdduit gi s-au intors de la Mine gi au iubit desfrdnarea, iar pe Mine M-au urAt gi s-au fbcut robi ai pdnlpcelui. Sd se duc[, deci, in fggglpg rg'rq$_l-eu jprins! Iar+e -celcq q:au s4vdrlit in pomenire de riu ii voi da in grea tulburare, pentru cd pacea Mea nu au iubit, ci, cu urgie, mAnie gi amdrdciune,gi-au cheltuit viala lor. Eu gata sunt a le rdspldti lor, pentru cd nu s-au ruginat gi nu s-au umilit. Iar pe asupritori, pe cdmdtari gi pe iubitorii de argint, carepricinuiesCa doua slujire de idoli, ii voi pierde de tot gi voi izbdndi asupralor, cu toat[ mdnia Mea, fiindcd gi-au pus nddejdea in aur, lepddAndu-sede Mine, ca gi cum Eu nu M-ag fi ingrijit de dAngii.Vp.i _apuc,a pq c_e!_cg se socotesca fi ._qe$ti!l,dar zic cd nu este invierea morfilor, gi pe cei ce zic c.[ qg face mutare a sufletelor in alte trupuri (metempsihozd) qidillebuor, p9 toJi acegtia,ca cearain gheenaii voi trimite gi in foc Ai in cenug[ se vor preface! Atungi se vor incredinla de invierea morfilor! P-1_v$jitori gi pe fermecdtori, pe cei ce cautd in stele gi ghicituri ii voi sfdrAmacupierzare silnic[ gi se vor vAntura in pieire! Iar pe cei ce beau vinul cu cdntdri gi cu muzicd, care de Mine s-au lepddat,ii voi pierde gi ii voi arunca in ad6nc.

$i f[ aceasta degrabd penffu c[ a sosit ziua cea mare, a venirii Mele: Eu.yoi rEspl^[ticelor ce s-au inchinat idolilor gi pe Mine, F[cdtorul, M-au tbgdduit, gi au cinstit pietrele gi lemnele gi au slujit lor! Asemeneagi nojloljudci gi celor ce qi nu sunt, ci adunarea satanii gi urmdtori a]r ZISqi_s-ruil i_udei ai mincinogilor prooroci. Acegtia se vor zdrobi, to!i, ca vasele olarului: critrelj, ereticii gi cei ce au indr6znit a M4 desp6{i {e Tatdl Meu gic_ei ce au indr6znit a cobori pe Mdngdielorul, D,uhul Sfhnt, intru zidire. Vai lor, cd munca ii pe ei! apteaptd Jariudeilor, celor ce M.au rdstign_i1 gi nu au crezut in Mine, Md voi face a-rdIat lor, cd Mie Mi s-a dat putereh, cinsteagi stdpAnirea. Eu vqi judeca cu dreptate.Iudeii ziceau, c6nd eram rdstignit: ,,Vai !ie! Cel ce strici Biserica, mdntuieSte-Te pe Tine tnsulil" .{ \4ea este izbdnda, Eu voi rdsplIti neamului celui r[zvrdtit Ei rdu. il voi judeca gi-l voi mustra gi de multd rugine il voi umple gi cumplitd pedeapsI ii v_oida, pentru_qA nu s-a_gea[it.I-am dat vreme de pocdin{d gi nu M-a ascultat.Uciderea lui Ca_h_o_ voijzbdndi, cd pocdintd gi vreme, ca s[ se pocdiascd,le-am dat lor gi n-au luat aminte. EU singur voi izbdndi. Aceasta o voi face qi sodomitenilor, care au spurcat v[zduhul gi pdmAntul cu p-ujqa-raa&r. Eu am ars Sodomagi Gomora,gi iardgiii voi arde cu foc, desdvdrgit,pentru cd s-au intors de la dulceafa Sfdntului Duh gi au-iubit curvia gi desfrdnareadiavolului. Eu voi r6spl[ti curvarilor celor nebuni gi intuneca{i cu mintei, care ugntld turbali dupd femei gi celor ce nu se indestuleazl cu femeile lor, qi aleargd" ca nebunii, pel$_lgge_lqt49,_glnte, qii trage satana(ca gi cu q9 frAu) in ddAnculfocului qi nu se tem de infriogata cdderein mAinile Dumnezeului Celui viu. Cu mdnie gi cu ameninfarevoi veni asupra lor! C_d timp de pocEinfdle-am dat lor gi nu s-aupoclit.

170

t7l

Monah Zosima Pascal-Prodromit

omului SfArgitul
lor pAn6 la Meu, cel in chipul focului, n_edreptaflle S-cauqq-l ceruri s-au suit gi dc-,yorbels-Lor cele smintitoare se infricogeaz[ Heruvimii, cd in fiecare clipeald de ochi trimif cdtegbU.ld la indlfimea Mea. Lupii -q_-el I1_r,c,eit-ari de cap pi netliafi imprejur la inim[, care au sflrffmat via Mea qi oile Mele le-au risipit, pistoresc aurul gi argintul, cu care qi-au ciqtigat vrednicia lor cea Arhiereasci. $i, o, cdt va fi munca acestoraqi cdt de mare va fi pldngerealor! Intru mAniaurgiei oi qi boi gi cai gi grddini Mele ii voi tulbura pe ei. C0gtigat-au stricdcioase,ialig.gjlg.Melc nu s-au ingrijit. Eu voi certa cu lnfricogatd toiagul ft,raddggilr-tor 9i cu b[tdi rasdrepl4{itreJor. asemen94*Qu-a-lui Antihri st! ace-glora, esle mun-c_a Iar pe preofii ce griiesc degerticiuni qi se-cearli in qi in tartar ii Sfintele Mele Biserici, in foc ii voi arunca voi cufunda qi, ca pe vasele olarului, ii voi sfrrffma! Eu vin, aducdndjudecata Mea. Am venit qi iardgi voi veni, dar qare se,va afla vrednic ca sd Md intdmpine pe Mine? Vai celor ce sunt in fErldelegi, cdci vor c[dea in mdinile Mele! Unde se va C4 fiecareva veni inainteaMea gol qi descoperit. ardta atunci neruginarealor? Cum vor vedea ei fafa Mea gi unde va fi ruginealor? Apuca:voi li pe ceirggdndgsc ei ci sunt monahi, gare cu EqUtL bnsvlre umblAnd, mint lui Dumnezeu qi oamenilor. Cici unele 4U flgldUit qi impotrivi au lucrat. Pe'acegtiaii voi prinde, ca qi cu o undil[, gi ii voi zgudui, ca fulgerul din nori, gi ?n ad6ncii voi trimite; cdci nu s-au indestulat de pierzarea lor, ,c-i si altora s-au frcut l.qlinteald $i pierz . Bine era lor a nu fbgddui, cdci, rbu vieluind, in desfrdnare,s-au amestecatin necuralii. A Mea esteizbAnda!Eu voi rispldti celor ce nu voiesc a se pocdi, gi ii voi judeca, ca un drept Judecdtor! Acestea zicdnd Domnul, cStreArhistrategul Mihail gi
. ; r P Yi ' Y :

Al\4ea este izbdn_da. Eu voi rdspl[ti fiecdruia, ca un Drept Judecdtor. Vai, celor ce cintd cdqtf,ri lumegti, joacd qi vorbesc degertdciunigi celor-ce se m6ndrescAi joacl dupd umbra lor; cu dreptategi ftrd fbprnicie ii voi arde pe ddnqii, fiindcd i-am chemat la pocdin{6, cu adevdrat, gi nu M-au ascultat,ci Md batjocoreau. Tuturor am pus mil6 qi pocdin!6 gi nicidecum n-au luat am-inte la Mine! I?r pg c_eL g_q micqoreazd Pg1nnggglile.:S-.ctlp"turi, pe c-areDuhul SfAnt le@ilo'l_ntei, ii va cuprinde pe ddngii gi pdcla qi viermele le va mdnca inimile! Fiindcd ?ritunericul joc ai au rd_s gi-au_b_6tut gi eu voi r6de de de por.uncile_Mele, gi, ddngii, plini de rugine fiind, focului ii voi da! Iq.r;rg_cei ce umbld la vrdjitogjlfermecdtqri, ca la doctori, gi igi pun nffiierile lor gi la altele de acestfel, ii voi certa qi atunc_ivor cunoagte cd trebuie sb n[d[jduiascd in Durnne4eu, i@i (inoameni), cd nu s-au smerit Mie, ci M-au defEimat,neavdndei nici o tdrie. A Mea esteizbAndagi Eu le voi rdspldti lor. lgt i11pg-rql4-ol Si boierilor, care purure'aM[ amdrdsc cu nedreptdtile lqr, in numele Meu le voi rdspldti lor, cd au ndddjduit, cu mdndrie, in dreptdlile lor gi cu defXimare au nedrept6fit p_op-o_ru_l Meu gi au luat daruri qi au prefbcut dtepg_tgq Iar Eu, nu voi face aga,c[_$4panirea !gngdrep_t4!,e. M-ea*U,r_!glqg$94qru:i; deci, ii voi pierde pe ddnqii, dupd tdUlalea lor, ca un Dumnezeu drept qi, ?][pgi, vor cunoagte cd Eu sunt infricoqat gi iug_dgbu4lg boierilor qi sunt mai infricogat decAt tofi impdrafii pdmdntului. Vai, lor, cd in muncd vor merge! C?ci_auqpr0$n_ilau_din{i asupra drepfilor qi au vdrsatsdngele nevinovatal fiilor gi fiicelor lor! Ygl"n_Ai4ililor, care nu sunt pdstori, cd urgia Mea le va rdspldti. Vai, vai, vai,lor! Toatd urgia Mea o voi vdrsa asupra lor gi asupra nbimifilor care au furat Sfintele Mele Taine, cd nelegiudle_.-l,qr Faptele lor tulburd sftiga patre_M_ine.

r72

n3

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfhrgitulomului gheenei, iaf abgl va trli in veci!" $i mai trecdndpufin zise: qi icqana=$fl0&nieilx ah pi ,,@t inllfdrii Mele, EnQ_h." rqai inainte-inchipuirpa $i la sfhrgitul : -Caffea=veacului intdi." cEdilera scris - Iar in urmltoareleveacuri,sun@nip" carele=aulqcrcilq vremekrica lor-viaf6: moartebgi 1g.., gi trufia; lijggEru i gi dreptatea,^smerenia viafa,nelegiurea lui. In acestchip au iegit cele gase se-va-dadup6-lucra'ea veacuri. al saptelea, a zis incEIutul Jindnd $i C_arteaJqacului r-IUtEEbr,,$r al -vieb$ugrrlui, inceputul rreniloslivirii, gi a sprrrciciuniigi desfrdnarea . ineczuUl . - - . - - . - - : -a : :toatduriciun-e*all
a-grliriiielau-$i a grljri,t- itl-delqrt. $i, inaintdnd, zicea; Oamenii veacului acestuia: -rdi, pizmdreli, spurcafi, p.dngdrili cu sufletu.I4L.cuJrupul, mincinoSi (avdnd dragoste Jdlarnicd tn inimd, grdiesc cele rele; apdgiri Si curse pe buzele lor Si tninimd cugetd cele rele), care tndreaptdpe cei necredincioSi, pentru daruri; curvari, preacurvari, robili fiind de sodomiceasca curvie. Vai lor! $i iar6gi, rdsfoind rUs gi, cu m6na carteagi in-aintdndpufin, $i-qIdicat4sbLb lorindu-$genunchiul gi acoperindu-gifruntea Sa, impreund $i-ochii, a stat multd vreme ca gi cum s-ar gAndi gi a zis; Cu adevdrat a covdrgit acest veac, al Saptelea,cu nedreptateaSi cu rdutatea, pLcele trecute. Iardgi, mai trecdnd pufin, in carte zicea: Elinii care s-au inchinat idolilor, se vor sfdrdma cu lemnul,TTiultla si cu piroanele care le-au bdgat tn Pdinea Mea cea de viald fdcdtoare (care este Trupul gi pe cei ce se tmpdrtdsesc cu Sdngele Meu), cgL4i,a6le nevrednicie.

auzind celelalte puteri acestea, cate a zis, fricl $i cutremuri-a pe cup'_fi-ns toti _i-nggrii. Dupd aceasta,a poruncit Domnul s6-I adUpe_pgq{rle celor gapte veacuri, q!e,!t!qi lumii, de la inceputul zidirii gi dupd aceastd porunc[, Mihail, indatd ducdndu-sela Casaa$ezindntului, le-a adus, fiind ca nigte valuri mari de p6,nz6. Apoi le-au pus inaintea fefei Domnului, stind imprejur cu fricd gi cu cutremur toate puterile ceregti. $i priveam - zice omul minunat - cum desfbgura Dqgttuli.*q44g.:g3.uribr'9i cele ce erau scrise in ele. Deci, t!@Jgl!g|6i, 9i deschizdnd,zicea: Aici s-au scris intAi acestea:@h. UqDunnczeu in trelfefe. F-iril-ndscut din Tatdl gi Fdcdtorul veacurilor. Cdci cu Tatdlui QlvanQl Tatdlui s-au a$ezatveacurile; cu C.,uyantul cerurile s-au intdrit gi tot pdmdntul gi cele dedesubt,marea gi r6urile, gi toate cele ce sunt, gi cu Duhul_gurii Lui toat5 puterealor. Pulin dupl aceasta,deschizdndcartea, zicea: a-ici s-a scris iryh:jg[ga lui Dumnezeu, Celui nevdzltrt,a intdiului em, Adam, cu Eva, femeia lui. $i, trecdnd pufind parte a cdrfii, a zis: ,,Porunca lui Dumnezeu, Atotfiitorului gi Ziditorului tuturor celor v[zute gi nevdzute:luiAdam s.& dat qaeasglege, cu incredinfareade a o pdzi cu s-eumpdtate cdtre Dumnezeu, $i dq:a-cugpta cI Dumnezeu este mai presus decat el." $i iardgi, trecdnd de aici, a zis: ,,Cdlcareade poruncd pe care a cdlcat-o iuq"bipulrealui Dumnezeu, adic6 gmul. care Sste dupd chipul lui.Dumnezeu Celui nevdzut, '@$!qdg:se,; :oai$ultjiq-lsnevira qi pulind .ingrijire, 9i cdzdnd,s-a scos din rai, cu dreaptd judeeatLqi+* hot[rdrea lui Dumnezeu, pentru ca sI nu fie el nevrednicul gi cdlcdtorul de poruncd, in miilocul atdtor bundtdfi!" Iardgi, trecdnd mai inainte, zise ,,S-a sculat Cain asupra lui Abel gi l-a omor6t pe el, e:f-sfalfl diaf@lui; dator estg focului

t74

t75

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfirgitul omului
inceput acest veac, ziceau ei, cg multd gi cu grea nevoie de pdcate se cuprinde cea mai multd parte a cdrfii acesteia. CSci cartea naturii omenegti, dupl hjumdt[firea ei -AlM! (adicd in al gapteleaveac qi jumdtate au sd ia sfdrgit toate, adic[ pdnl la anul 7500 de la facerea lumii), e_ste_plr4l4 4g Sg_LCe_!g_toi, plind de pizmi 9i de ucidere, plind de min"s4rnl$i de duqm[nie gi de pomenirea de rlu $i de toate alte pdsA&*" urAte. Pentru aceasta, cu injumltdlirea ei, desdvdrgitvoi tdia cu totul lucrareaei. Acestea zicdnd Domnul, a pornit pe Arhanghelul Mihail, ca sprejudecatI. $i, indat6, a iegit Mihail, cu toat6 ceata lui, figAnd cu sine necuprinsul Scaun, ceatd care este nenum[ratd gi pe care nu o va inc[pea tot pdm6ntul. $i, merg6nd, zicea: S-fhnt,Sfrnt, Sflnt, infricoqat, Mare, inalt, Puternic Ai Preaprosllvit egti, in vecii vecilor! $i indatd a trimis pe Gavriil, cu ceata lui, gi el, ducdndu-se, incepea, strigind: Sffint, Sfhnt, Sftnt, Domnul Savaot, plin este tot pdmdntul de slava Lui! $i de acel infricogat glas, care striga, s-a clItinat cerul gi p[m6ntul. A plecat gi al treilea inger, in urma lor, infricogat, impreund cu ceata lui, gi numele lui era Rafail. Cdnd mergea el striga, zicdnd: Unul Sfiint, Unul Domn, Iisus Hristos intru slava lui Dumnezeu Tatdl. Amin. A plecat gi a patrp,fdnduiald de ceatii, incepdtorul lor era grozav gi dulce la vedere. $i, merg6nd gi acesta, striga, zicdnd: ,,Dumnezeul dumnezeilor, Domnul a grdit; Si a chemat tot pdmdntul, de la rdsdriturile soarelui pdnd la apusuri. Din Sion este buna cuviinld a frumuselii Lui! Dumnezeu ardtat va veni Si nu va tdcea. Foc tnaintea Lui va merge gi tmprejurul Lui vifor foarte" gi celelalte ale Psalmului. $i cei mai mari ai cetei rdspundeau, zicdnd; ScoalI-Te, Doamne,judecl pdmdntul, cd Tu il vei mogteni pe ddnsul cu toti alegii Tbi gi cu tofi cei ce p[zesc poruncile gi indreptirile Tale. Cd binecuv6ntategti, Cel ce vii! Cd wei

qi pe cei bogali i-au deSertat(adicd i-au fdcut milostivi spre sdraci). CeL.ce au vdnat pe oameni Si, cu dumnezeiasca lui, multd vafi plata , tnsuflare, i.au iwiat din mgarte lor. $i, trecdnd pufin mai inainte, zicea;Al_esus-au cei iubili prieteneascd pdnd mdrturisitori Mie dragostea lor cea Si pdnd la ceruri, iubirea lor la scaunul Meu, dorinla lor tn inima Mea, pofta lor necontenitMd arde. Deci, slava Mea Si stdpdnirea Mea, cu ddnsii. $i, iardgi, intorcdnd cea mai multd parte a ce{ii, zdmbind, zicea'.Q{Ull, lindnd cu dre-apt6-credin!6 ocdrmuirea cet[fii de pe gapte munfi, povdfuitorul impdrdliei s-a aflat slujind dragosteiMele, gi lui i se cuvine impdrdfia cerurilor, ca unui rivnitor gi urm[tor al lui Hristos (Acesta este implratul pe care au sd-l pund ingerii in Constantinopol, dupd cdderea turcilor, dupd cum zice Sfdntul Andrei cel nebun pentru Hristos). Dupd aceasta, cele mai multe l6sdndu-le, zicea: cea prea frumoasd (adie[ Biserica), Mgrua-Mea, impo_dobjtisi c_institd, pe care mulli cdrciumari s-au silit s6 o gi prea curvd sd o arate;iar,ea_dc_ crdgmdreascd Mine nu s-a lepddat gi impgtriya eresurilor celor de multe feluri s-a inarmat gi le-a surpat gi de pe piatra care este intemeiati nu s-a clStinat;nici porfile iadului nu o vor birui. Iar dupd aceasta a zis qi pentru pdc6toqi,precum aratd cuvlnlglg cg.!-e_ ale _oamenilorcelor buni gi a celor _i:rsemnate rli: Pe c61imoartea i-a inchis $i, c_U_pegalnl6, spdlat! !u s_-Orl cartea avea inl6i mai scrise lucrurile oamenilor $i buni, iar dupd acestea erau scrise firddelegile oamenilor celor rdi. Ca nislpg! m[a1ii era rnultinea- lor, pe care, tiecdndu-le,-=ffiffi;l Iisus -s9 supirl.foarte, cldtindnd cu capul gi suspindnd. $i stdtea acea infricogatd mulfime a ingerilor, foarte inspdimdntali gi cupringi de cutremur, gi zicealu de trecerea citirii veacului al gaptelea. De cdnd a

1,76

t77

Monah Zosima Pascal-Prodromit

SfArgitul omului
ceasultrdmbilei, iu_viZdqh, spre intdmpinareavenirii Mele." prin ingeri, ca sd schimbe Dupd aceastaa dat se_mn, c.efqlg1mnOelt_ut, din striclciune in nestricdciune;soarelegi luna sd se intunece, stelele sd cad6, rdurile gi marea sd se usuce, gi toate cele ce sunt pe pdmdnt sd se piardl gi sd se Pe urmd a cdutatDreptulJudecdtor, spre4dmdnt, sfArqeasc[. gi iat[ avdzut qg4te,intuneric,pldugere,vaiete gi osteneala oamenilor, din multa ltranie a satanei.Cdci balaurul, plin fiind de mdndrie, de nebunie gi de furie, inghilea (mdnca),pe toate sfbrdmdndu-le, ca verdeafa buruienilor. $i_ mai ale,s, cdnd vedea pe ingerii lui Dumnezeupregdtindu-i focul cel vepnic. Deci, vdzdnd acestea, Dreptul Judecdtor indatd a poruncit unuia din ingeri, care era infricogat, iar vederea lui asprd, ingrozitoare gi nemilostivd; qi acesta era cdpetenia unei cete de ingeri gi i-a zis: mergdnd, iu ,U_!ilg tpragrl Meu gi sfarmd gi infricogeazd, qi ia, impreund cu tine, gi nenumdratele tale rdnduieli, cele mari, gi cdldtore$te pe (adic6 in toat[ lumea) gi prinde ma(ea cea inJ,e-Le!4toare bahurul, cu toiagul puterii Mele, dupd porunca Mea, gijl rine$te cumplit qi, pe toate duhurile lui, cele necurate, gtii in puturo asele I egdndu-l-e$_ri {i,cdndu:UeJOf i, s!:i_-itUprd ruunci" $i, merg6nd acesta,a prins pe balaurul intunericului impreund cu dracii lui gi il ducea la focul gheenei. Dupd aceasta a zis Domnul, cdtre Arhanghelul ce finea dumnezeiascatrdmbild, sI trdmbileze. Atunci pe neagteptate s-a ficut multd t[cere in ceasul acela, ca gi cum toate s-au pustiit. Deci.a mai trdmbifat gi toate trupUrijg morfilor slau eflgl--tn!regi. $i a trdmbilat a treia oard. $i s-a pornit Duhul Domnului, din glasul trAmbilei, si a intrat in fiecare trup li spaiml 9i fricd a cuprins pe tofi de glasul trdmbifei. $i tremurau cele de sus qi cele de jos gi se ingrozeau cu totul. $r s-aussulat mo{ii intr-o clipealSde ochi (de a cdror
"*=:t' '

sd judeci pdmdntul gi lumea intru adevdr gi dreptate. $i incepdtorul acestei dumnezeiegticete se numea Uriil, ca cel alescu numele. Dupd aceastaa venit inaintea fefei Domnului prea prosldvita Sa Qruce,strilucind ca un fulger infricogat,gi era mare slava ei, avdnd bunl mireasm[, foarte mare. $i se aducea in mijlocul celor dou[ cete, a Stapaniilor gi a Puterilor, cu prea mare cinste. $i mergind ele, era o infricogatdpriveliqte,c[ci mullimea puterilor aceloraera cuprinsd de multd fricd gi cutremur. $i, cdnd se despdr,teau ele, cdntau gi ziceau: ,,inAlp-Te-voi, Dumnezeul meu, impdratul meu gi bine voi cuvdnta numele Tdu in veac Ai in veacul veacului." $i cealaltdceatd rdspundeagi zicea: ,,ip611a1i pe Dumnezeu gi vd inchinali agternutului picioarelor Lui, cd Sfhnt este.Aliluia, Aliluia, Aliluia!" poruncd cdtre $i dupd aceastas-a dat dumnezeiasca Arhanghelul Mihail gi stdnd inaintea fefei Domnului, a venit gi un alt inger gi sta inaintea fefei Domnului, fiind gata ca in chip de ostagde a porni, avQtrdjngirtsi sculareadin morfi, gi era acea sculare, ca o piele subfire, schimbatd, induntru era ca cenu$acea obignuitd, foarte vdrtoasdqi pe partea din afar6 scria invierea morfilor, iar pe cea dinduntru, viafa celor adormili in buna credinfd. gi, lu6nd Domnul insAinile-Sale sgglg-I_ga_!qg4!lor, a suflat de treiori intr-insa gi trei cuvinte a grdit citre ea gi a dat-o lui Mihail, infricogatului inger, zicdnd: Ia trdmbifa aceastagi mergi la loc!{ Cdpifdnei, in care Preacuratele Mele miini Le-am intins, $i, stdnd, trdmbileazi de trei ori qi s[ stai. $i aceastazicdndu-i, s-a dus ingerul cu sdrguinfd. Dupd aceastaa chemat altd ceat6, care se qhea14[ ,,i4ge-p!J<lrii". $i zicea celui mai mare al lor: ,,Jie i1i zic: ludnd dumnezeiasca ta ceatd s.E_sta! !1 lqatd-lumea,ca sd r[pegti in no-ri pe to{i Sfinfii de la rdsdrituri gi de la apusuri,de la miazdzi gi de la miazdnoaptegi s6-i agezi,in

178

t79

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfdrqitul omului n-au crezut in Dumnezeu). Iar ceilalli s-au adunat de-a stdnga Judecdtorului,gi dintre acegtiacei mai 'mulfi erau iudei gi boieri, arhierei, preofi, impdra{i, clerici gi mullime multd de monahi gi mireni, care stlteau cu multd rugineqi se pentru a lor pierzare. ocdraupe sine,ticdloqindu-se Aga, avdndu-gi fefele pline de ruqine, se sfbrdmarica gi cum ar trage de moarte, foarte tare suflAnd, iar a{ii gi toli erau cuprinqi de sfordind, ca in somn schimbAndu-se, multd durere de pldns, de nedumerire gi de dezndddjduire,gi nici unul nu aveanici o mAngdiere de-a bun6. Cei ce stdteau dreapta Judecdtorului, toti erau__lumino$ gi frumpgi, lumin0nd ca soarele gi strdlucind mai mult decdt fulgerul; tofi cinstifi gi prosldvifi, albi ca lumina, infocafi de fulgerul luminii, strdlucindu-se cu tot adevdrul, gi nu indr[znesc a zice, ca insugi Judecltorul gi Dumnezeulnostru. Deci, indati, uitAndu-se in amdndoud pd4ile, infricogatul Judecdtor,la cei din dreaptaprivind cu bucurie, a zdmbit. Iar vdzdnd pe cei din st6nga, S-a tulburat, cu multi gi $i-a intors fafa Sa de la ddngii.$i cu glas mare zicea ur_gie, cdtre cei de-a dreapta: ,,Veni1i, binecuvdntalii Pdrintelui Meu, de moStenili impdrdlia Mea cea gdtitd voud, mgi tryginlede tttemeicrea lumii, cdci amfldmdnzit si Mi-ali dat de am mdncat, am tnsetat Si M-ali addpat, strdin am fost qi M-ali primit, gol amfost Si M-ali tmbrdcat, bolnav amfost Si M-ali cercetat, tn temnild am fost gi ali venit la Mine." $i rdspunzdnd aceia, au zis: ,,Doamne, cdnd Te-am vdzut fldmdnd Si Te-am hrdnit, tnsetat Si Te-am addpat, strdin Si Te-am primit, gol Si Te-am imbrdcat, bolnav Si Te-am cercetat,sau tn temnild Si am venit la Tine?" Atunci, rdspunzdnd, Domnul nostru Iisus Hristos, le-a zis: ,fmin, amin, zic voud: intrucdt ali /dcut uttuia, dintre acegtia mai mici frali ai Mei, Mie Mi-ali ficut." Apoi, intsrcindu-Se cu iu{ime cdtre cei de-a stdnga, le-a zis:

povestire,frafilor, fricd estegi a grdi), gi, stdndei, cuprindeau toatd,fala pdm6ntului. $i precum ploaia impiestrifatd, aga se pogorau cetele legiunilor de ingeri din cer, la Scaunul pregdtit, strigdnd intru tdrie qi zicdnd: ,,Sfdnt, SfAnt, Sfdnt, Domnul Savaot! Plin este cerul qi pdmAntulde Slava Lui!." $i sta tot poporul cu friclsi cu cutremur, iar nenumdratele cete de ingeri, de sus privind, se inspdimintau de acea stdpdnire infricogatdgi aceapogor6repe pdmAnt. Deci, cum priveau tofi de sus, fbrd de veste, s,a fbcut sutremur gi tunete gi fulgere in valea dreptdlii gi i-a cuprins pe tofi mare fricd gi cutremur gi mult[ nepricepere.$i, indatd, s-a _ridical tdria cerului pi deodatd s-a ardtat cinstita Cruce, strilu-cind mai mult decAt soarele, slobozind raze strdlucitoare gi bun6 mireasm[, gi era dusd de cdtre Sfinfii ingeri. $i, dupd pulin timp, s-a fEcut cdntare pi laudd de obgte, zicdnd ,,Bine este cuvAntat Cel ce vine intru numele Domnului; Dumnezeu este Domnul gi S-a ardtat tuturor oamenilor, Judec[torul gi Stdp6nulqi Domnul pdcii." $i, aceastl cdntare fEcdndu-se cu tdrie, iatd, Judecitorul S-a ardtatpe nori, gezdnd pe Scaunulslavei Sale qi, de multa strlluc!ry gi cur[fire, se infldclra cerul pi p6mdntul. $i, diq_m=!{lime44qg4ilor care inviaserd, fird de veste se ridicau-in sus gi se r[peau de nori in vdzduh intru intdmpinareaDomnului. Iar cgi rdmagijos, pldngeaucu amar cd nu s-au invrednicit a fi rdpifi pi ei. $i erau in amard, durere gi intristare sufletele lor. Plecau genunchii la Judecdtorul gi iardgi se ridicau. $i dupd cq a gezut Judecltorul pe Scaunul slavei Sale celei infricogate, au stat impr_ejurul Lui toate puterile cerurilor, cu multd fric6 gi cu cutremur. $i cei ce in nori se rdpiserd, spre dumnezeiascaintdmpinare a Drepfului Judecdtor,s-au pus tofi de-a dreapta,iar care nu s-au rapit in vdzduh, cea mai mare parte, s-au desp6(it de ei gi s-au dat focului gheenei, ftrd, a fi judecali (acegtiasunt p[gdnii, cei ce

180

181

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sf6rqitulomului
in vecii vecilor; gi nici unul dinhe ddnqiin-a putut trece rAul cel de foc. Pe tofi i-a cuprins focul, ca pe nigte vrednici de munca. Atunci, infricogatul Judecdtor, sculdndu-Se de pe Scaun, a ?nceputa face pornire spre dumnezeiascadmard, cdtre impdrd,tia cerurilor qi Se depdrta impreunl cu t6ate puterile cereqti care cdntau, zicdnd cu multd fric[ gi cutremur: ridicali domni porfile voastre gi sd se ridice porlile Edenului, sd intre Dumnezeul dumnezeilor gi Domnul, lor mogtenirea impreun[ cu tofi Sfinfii Lui, ca sd le ddruiascd este cuvdntat zicdnd'. Bine cea vegnic[. $i alt[ ceatd striga, cel ce vine intru numele Lui, impreund cu toli fiii cei dupd har. Dumnezeu este Domnul gi S-a ardtatnou6, impreund cu fiii Sionului. Iar Arhanghelii, mergdnd inainte, sldveaupe Domnul, qi c6ntau, in versuri ceregti gi de mdntuire, zicdnd, ca gi cum ar rdspunde:,,!eni!i sEne bucur[m de Domnul gi sd strigdm lui Dumnezeu,Mdntuitorul nostru; sd intdmpindm fafa Lui intru mdrturisire gi in psalmi s6-I strigdm Lui." $i altd ceatd, rdspundea, zicdnd gi cdntdnd cu dulceafd: ,,Dumnezeu, mare este Domnul qi impdrat mare peste tot pdmdntul; cd in mdna Lui sunt toate marginile lumii, gi indlldrile munlilor ale Lui sunt." Aga, de dulceala cea mare a cdntdrilor acestora,ca in somn se prefbceau cei ce ascultau gi erau intr-o nespusd bucurie. $i, cdntind Sfinfii ingeri, in_aff ,g3ntqIg Utraq Sfinlii cu Domnul nostru Iisus Hristos, in cereasca desfbtare a dumnezeiegtii cdm[ri, i456ltarea inimii; apoi s-au inchis po{ile. Iar dupd ce s-auinchis porlile c[m6rii celei de nunt[, atunci, a chemat Domnul pe cei intdi ai dumnezeiegtilor Gavril, Rafail, Uriil N{!,h-ail-gi ingeri, 9i au stat de fa!d: inld-i_ qi, dupd acegtia,igcep[torii celorlalte cete, spre a impdrfi dumnezeiegtiledaruri gi cununi.

,,Duceli-vd de la Mine, blestemalilor, in focul cel veSnic, care estegdtit diavolului Si tngerilor lui! Cd, amfldmdnzit Si nu Mi-ali dat sd mdndnc, am fnsetat qi nu M-ali addpat, strdin am fost Si nu M-ali primit, gol am fost Si nu M-ali tmbrdcat, bolnav amfost Si nu M-ali cercetat, tn temnild am fost qi nu ali venit la Mine." $i, r[spunzdnd, ei, au zis: ,,Doamne,cdnd Te-am vdzutfldmdnd, sau tnsetat,sau strdin, sau gol, sau tn temnild, Si nu am slujit f,ie?" Atunci, rdspunzind, Domnul le-a zis: Amin, amin, zic voud: tntrucdt nu ali fdcut utuia dintre aceStifrali ai Mei mai mici, nici Mie nu Mi-ali Jiicut. Duceli-vd de la Mine voi, cei tntunecali ai pdmdntului, tn tartar, unde este scrdsnirea dinlilor; acolo vafi vaiul Sipldnsul cel nemdngdiat! Acestea zicdnd gi hotdrdnd Domnul, iatd, c6, pe neagteptate, pe dinaintea felii Sale, din partea rdsdritului, a izvqf!! UU_f$p dq*fiLc*lqate gi infricogat, cu tdrie mergdnd spreapus.$i era in ldlimea lui ca o,mare,mare qi largd.Deci, cei de-a stdnga, foarte tare s-au infricogat, cdnd curgea rdul cel de foc Ai tremurau foarte mult, fiind intru nepriceperegi li se schimba mintea, ca intr-o uimire. $i indatd, infricogatul Judecdtor a poruncit ca prin miilogul rdUl_Ui,,celJe=foc, sd treacd drepfii gi pdcdtogii,ca prin_foc, sd se ?ncerceei. $i intdi cei ce st[teau de-a dreapta au inceput a se incerca. $i, trecdnd tofi prin mijlocul focului, s-au aflat ca aurul cel curat gi lucrurile lor nu s-au ars, ci, mai vdrtos, s-au ardtat mai luminate gi strdlucite, prin ispitire. $i se bucurau foarte, cdnd se cercau dumnezeiegtile -lor fapte qi nu s-a aflat nicidecum stricdciuneintru ddngii. Dupd aceasta, au venit gi cei de-a stdnga, ca sd treacd gi ei prin mijlocul focului, spre a se incerca lucrurile lor. Deci, cum au inceput a trece, flacdra a ars pe cei pdcdtogiimpreuni cu lucrurile lor; s-au ars ca nigte paie, rdmdndnd ei intregi spre a se arde in veci gi incd a se arde fhrd a se mistui, impreuni cu diavolul gi cu ingerii lui,

r82

183

MonahZosimaPascal-Prodromit Ceata celor I2 Apostoli Dupd aceasta au fost chemali cei 12 Apostoli, lumindtorii lumii, inaintea dumnezeiegtiloringeri, gi s-a dat lor infricogatdgi prea luminoasdstrllucire. $i iarSgi,li s-au dat lor 12 scaune,in chipul focului, ca nigte dumnezeiegti stele, gi au gezut impreund cu invlfdtorul lor, Domnul nostru Iisus Hristos, intru mult[ slavd gi cinste. $i era slava lor lumind vegnicd, necuprinsd gi de minte neapropiatS.$i erau curali precum chihlimbarul, lF{6ndu-se de cdtre prea curatelePuteri ingeregti gi li s-au dat cununi prea frumoase gi minunate, in chipul cristalului, bine impodobite cu pietre ceregtineprefuite. $i le purtau pe cregtetullor, fin6ndu-se de cltre cei mai mari gi infricogafi ingeri, gi toate se cldtinau. Ceata celor 70 de Apostoli Dupd acegtia, au intrat cei 70 de Apostoli inaintea fefii Domnului, stdnd imprejurul Scaunului Lui, ca niqte boieri mari. $i li s-a dat gi lor aceeaqicinste gi slavd, dar cununile celor 12 erau mai minunate. $i precum soarele nu lasd ochii omului aJ vedea gi a-l infelege, a$a gi acelea,qu s-au.fbcut inlqlgse, fericitului bdrbat, care a vdztrt aceast5 vedenie,pentru multa strdlucire a slavei lor. Ceata Sfinlilor Mucenici Dupd acegtia, au venit inaintea fe{ei Domnului o ceatd mare de Sfinfi, care erau Mucenicii, gi stind inaintea cetelor ceregti, imprejurul infricogatului Scaun, s-a dat lor via{a gi locul obgtei celei mari, pe caxeau pierdut-o dracii, cdzdtd din cer. $i indatd s-au fEcut Sfinlii Mucenici in mari cete, gi dumnezeiegtilecdpetenii ale cetelor ceregti degrabd le-au adus lor mullime de cununi cereqtigi sfinte, gi le-au pus pe sfintele lor cregtetegi, precum soarelesfiSlucegte, a$aerau gi cununile, ce se puseserdpe capetelelor; gi siltau Sfin{ii,

Sffirqitulomului foartegi indumnezeindu-se. veselindu-se CeataSfinlilor lerarhi a intrat ceata Sfinfilor Ierarhi, ceata Dupd aceasta preofilor, a diaconilor gi a clericilor gi s-au pus pe lor capete cununi vegnice gi nevegtejite. dumnezeiegtile lui gi i s-a dat, dpp:4lugrarea, rlbdareagi sdrguinta Fiecdruia Deci, se indulceau turmei incredin{atd lui. dupd ocArmuirea foarte gi s-au f[cut mogtenitoriai cu bucurie,veselindu-se (gi altii ca focul), in dulceidesfbtdri, luminafi fiind ca soareJe gi har fiind. $i s-adat tuturorclericilor (celor multl desfrtare de ceruri, bisericegti) Jertfqlnicul cel infelegdtor $ mai presus jertf[ ce aduceintru el sfrntii. $i tofi erau incununati.Iar cununile nu_gla.u_de-o-potiyi-laJoli, ci cunundde cunun[ se precum stea de stea se deosebea,covi4ind cu slava, deosebegte cu slav6.$i mulfi din preofi erau mai sldvifi gi mai strdlucifi; inctr din diaconi gi din clerici intreceaucu pe Arhiereigi preo{i. sfin{enia CeataSfinlilor Monahi ceatlia sfintilor Dupd acegtia a intrat dumnezeiasca plind strdlucind cu de bun[ mireasmS, monahi.$i fata lor era strdlucitoare ca ale soarelui,plind de tainice raze, negrdite, Atotgiitorul.Dsci indatl li s-audat lor slavalui Dumnezeu, cu ele de cdtre infricoga{ii cdte-6 ,aripi, igrbrdcdndu-se DuhrrluiSfhnt,9i strigau:Sfhnt,Smnt, Serafimi,intru puterea plin estetot pimdntul de slavaLui! $i Sfhnt,Domnul Savaot, q!gy*a-!ar_e_g1 gi prea-proslauitl, ca a aceloracu frqarte-mare lumind. Iar ochi mul1i, purtind in sine dumnezeiascd cununilelor erau in multe chipuri impodobitegi la vedere lor, li s-a dat deo sebindu-se. C*6q{Uqlsu4o4lg_$Lnevoinlele gi slava, precumsoarele de lundsedeosebegte. 185 '

184

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sf6rgitulomului
care i-a fdcut mogtenitori ai implrIliei cerurilor. Cei cepldng Dupd acegtiaau intrat cei ce pldng, pentru pdcatele lor, cu fierbinte pocdinld gi li s-a dat lor marea m-dngAiere a Sfinte_i,keimi, in multd veselie gi bucurie. $i erau frea strdlucifi de darul lui Dumnezeu. Cei bldnzi Dupd acegtiaau intrat cei blAnzi gi smerili. $i li s-a dat, spre mogtenire, pdmdntul celor bldnzi in care picd dulceafd gi buna mireasmd a Duhului lui Dumnezeu.Acegtia, aveau multd veselie gi bucurie cflnd au vdzut cd li s-a dat a moqteni fericitul p[mdnt. $i li s-au dat cununi de mult pre{, de trandafiri impestrifafi, slobozindraze strdlucitoarepe care, ludndu-le din mdna Domnului. se bucurau. veselindu-seinku bucuria sufletelor. Cei cefldmdnzescpentru dreptate Dupd acegtia,au intrat cei ce fldmdnzescde dreptate gi de poruncile lui Dumnezeu. $i li s-a dat, spre saliu, plata dreptdfii, indulcindu-se intru buna lor stare, vdzdnd inaintea lor pe impdratul Hristos, cu laude inlllat gi prea prosldvit de cdtre Sfinlii ingeri. $i erau cununile lor de mult pre! gi infrumuselate. Cei curali cu inima Dupd d6ngii, a intrat ceata celor ce, gu inima curat6, au lucrat poruncile lui Dumnezeu. $i li s-au dat ocl1i luminogi, plini de toatd bucuria gi mila Domnului, ddndu-li-se indeminaticd vedere,prea luminoasi, incdt li s-a dat a vedea ei, curat, fala lui Dumnezeu,in vecii vecilor. Iar cununile lor erau de diferite culori, prea luminoase, iar in partea dinapoi

CeataSfinlilor Prooroci Iar dupd acegtia s-a apropiat ceataProorocilor gi li s-a dat lor C6ntarea Cdntdrilor gi instrumentele de Psalmi migc[toare,ale lui David, cu timpanegi cu hore qi cu lumind pline de veselie gi de laude de de strilqqige lematg.fialnicd, mulgumirea Sfdntului Duh. Iar cununile lor erau de aur, fulgerdnd gi erau bine agezate pe cregtetullor. Apoi li s-a rdnduit lor pufin a cdnta pe l6ngd dumnezeiascacdmard a Stdpdnului; qi cdntau cdntiri veselitoare, incdt sdltau tofi Sfinfii, care din veac bine au pldcut lui Dumnezeu.Acestea primindu-le Sfinfii, din Preacurata dreaptd a Stdpdnului gi MAtuitorului nostru, au mogtenit bundt[file, pe care ochiul nu le-a vdntt qi urecheanu le-a auzit gi la inima omului nu s-au suit. Poporul cel de obsteal dreptcredincioSilor creStini Dupd aceastaa intrat poporul cel de obgte al drept credinciogilorcregtinigi toat[ ceatacelor mdntui{i din lume: sdracii gi boierii, impdrafii gi preofii, robii gi cei slobozi gi tofi stdteauinaintea dumnezeiegtiic[mdri a Mirelui, Care i-a despdrfitpe fiecare dupd faptele lui: Cei milostivi Deosebindu-i,pe cei milostivi gi curali, le-a dat lor desfdtarearaiului cea din Eden: palaturi ceregti luminoase, cununi bineincuviinlate gi bucurie de sfinfenie gi scaune gi scripturi gi ingeri luminogi a sluji strilucirii lor. Iar bucuria lor era ca roua ceagrasdgi ca aerulprealuminos. Cei sdraci cu duhul DupI acegtia,au intrat cEi care, pentru Hristos, s-au ftcut s[raci cu duhul. $i s-au indlfat foarte, foarte, ludnd cununi prea impodobite gi strdlucite, diq mdna Domnului,

186

187

Monah Zosima Pascal-Prodromit

SfArgitul omului
li s-au dat cununi implrdteqti, de la slava lui Dumnezeu. Iar lauda lor era cu bundcuviintd si infrumusetatd. fdrd de asemdnare. Cei ce sunt tn pocdinld (adic[ in canon de la duhovnic) Dupd acegtia au intrat 1si *t" s=au poclit de pdcatele lor, dar !u s-au nevoit/cti p-ostireqi-cu.rugieiunij ?nsdde relg_g=_4llferit. Deci, Judec[torul Slavei le-a zis lor: Vd este deajuns cd a1iscdpatde munci. $i le-a dat lor numai ca un chip de inel - semn de nemuncire a lor - ca sd fie, adicd, slobozi de foc. $i li s-a dat a gedeala un loc de pufind r6suflare. Despre cei din neamuri, mai dinainte de venirea lui Hristos Dup[ acegtia au intrat mult6 mullime, din neamuri, care au fost 44i-inainte de ffuistos, gi s-au s[vdrgit neav6nd legj, dar tofi au fbcut cele ale Legii lui Hristos; c[ci mul]i dintre dAngii strdluceauca soarele.$i, pentru ale lor vrednicii qi curdfenii, au dobdndit dumnezeiescul Rai gi buna mireasm[ a lui Dumnezeu. Asemenea aveau gi cununi prea luminoase impletite de trandafiri gi de crini. Pentru Sfinlii prunci Dupd acegtia a intrat o ceatd de sfinti, care erau qrunsii greglinilgr gi tofi erau ca la vArsta de 30 de ani. $i, riitdndu-Se, Mirele a zis: haina voastrd cea de la Botez este neintinatd, iar faptele asemeni; deci, ce vd voi face vou6? Atunci au rdspuns gi ei cu indrizneald gi au zis: Doamne, fiindcd ne-ai lipsit de bundtdlile cele pdmdntegti,nu ne lipsi qdcar de cele ceregti! Iar Mirele, z6mbindu-le, i-a fbcut p6rtagi vegnicilor bundtdli intru neincetataveselie gi bucurie.

ave?u cruci, in chipul cristalului, iar de-a dreapta gi de-a popor cu inchipuirea,iar dinainte,erauheruvimicegtii stdnga, ochi, cu totul cinstiti. Fdcdtorii de pace $i dupd acesteaa intrat cinstita ceatLa fbcdtorilor de pace. $i li s-a dat paceagi infelepcis4ealui Dumnezeugi a D*rului Lui, gi bundvoirea,_inlelegerea gi mila luminatd, din strllucirea lui Hristos. In urmd a venit, pe deasupra lor, o mAnd inchipuitd din incheieturi de oase, findnd un condei I nematerialnic, gi s-a scris pe frunfile lor: ,,Iisus Hristos, Fiul i lui Dumnezeu Celui viu, fligt@_danrl, iar nu cu firea." $i la urmd li s-a dat lor cununa46cii, prea luminat[, av6nd scris Numele Tatdlui gi al Fiului gi al Sfhntului Duh. gi se veseleau,bucurdndu-se, intru dulceafalui Dumnezeu.

Cei prigonili pentru dreptate Dupd acegtia, au intrat cei prigonifi pentru dreptate. $i li s-a dat dumnezeiascalaudd qi viata cea prea minunatd, strdlucind, cu revdrsdri de lumind qi cu raze strdlucitoare. Apoi li s-a dat qi negrdite scaune,in cer. Iar cununile lor erau de aur prea luminos gi erau bine aqezatedin dumnezeiescul Dar. $i de slavalor se veseleau ceteleingeregti. Cei ocdrdyipentru numele lui Hristos Dup[ acegtia, a intrat ceata celor ocdrdfi pentru numele lui Hristos, Marele Dumnezeu gi M6ntuitorul nostru. $i li s-a dat sfAnta fericire a dumnezeiegtilor laude, de la ingerii lui Dumnezeu gi prea necovdrgitoarea cinste gi laud6 gi slava bogd,tieigi nem[rginita lumind a lui Hristos. Pe urmd li s-au dat scaune f[cute din felurite culori gi sceptruri, cuviincioaselui Dumnezeugi Sfinfilor Lui. $i, dupl aceasta, 188

189

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfirgitul omului
apropiat cu multd dragoste gi evlavie gi i-a sdrutat prea cura,tiisdi ochi, cei nemuritori, gi neadormili gi prea dulci. $i, dup6 dumnezeiasca sdrutare, insugi Domnul tuturor, le-a ddruit acelor sfinte fecioare imbrdcdminte asemenea cu intocmirea in chipul fulgerului gi prea curate cununi. $i dupd acesteatoate, apropiindu-seinfelegltoarele Puteri ceregti gi tofi Sfinfii, cei ce bine au pldcut lui Dumnezeu, toli, cu mare bucurie, au ingenunchiat inaintea Preacuratei Maici a lui Dumnezeu gi, cu multd bucurie, o ldudau gi o fericeau gi, intinzdndu-qimdinile lor, o sldveape ddnsa. Iar dupd ce a ddruit Domnul toate darurile cuviincioasetuturor, atunci, S-a sculatgi Mirele din cdmaraSa cea de nuntd li a-!e$'it {indnd iq.&eapta pe Prea Curata Sa Maic6, iar" la stAnga pe un oarecare Prooroc minunat. $i aga, din cdmara de Mire iegind, Se plimba. Apoi au intrat in dumnezeiasca c[mard (Cetatea cea cereascd)in care sunt bundtdfle pe care ochiul nu le-a vdntt gi urechea nu le-a auzit gi la inima omului nu s-au suit, pe aare le-a ddruit Dtr,rrnezeu celor ce-L iubesc pe Ddnsul. CAnd a intrat Domnul in acea prealdudatd gi luminatd cetate, atunci, au intrat impreun[ cu El gi toate cetele Sfinfilor. $i vdzdnd Sfinfii acele negrdite bundtdti au sdltat de multd veselie gi bucurie. $i, mergind, au inceput cdntdri gi laude gi intrau cu cinste in l[cagurile lor, cele minunate. 4golo a implr,tit Dumnezeu bundtd{ile cele nespusetuturor, celor ce-L iubesc p-eDdnsul. Iar eu mult am rugat pe sluga lui Dumnezeu ca s6-mi spun[ in ce fel sunt acele bunitifi de care Sfin{ii se impdrtdgesc.$i, neputdnd nicidecum a-mi spune, suspindnd, acesta numai a zis; cd nu se poate cu limba a grdi gi cu lglqlga a le infelege sarl a le asemdnacu oarecarelucruri pe gi de a le aceleade acolo, c6ci erauafardde toatdin{elegerea, incerca cu mintea nu este cu putinf6. Deci, cdnd a implrfit

$i li s-au dat lor cununile credinfei gi ale dragostei qi ale nerdut5fii. $i erau prea minunali inaintea ogtilor ceregti,gi se bucurau sfin1ii prunci, purtdnd cununi nestricdcioase,intru curIlirea inimii. $i minune era cd, vdzdnd sfinfii ingeri rdnduielile tuturor sfinfilor, mai marii lumindtori (adic6 Arhanghelii Mihail gi Gavriil) r[sunau cdntlri de bucurie gi se inspdimdntaufoarte de mirirea bundtilii lui Dumnezeu. Pentru Prea SfdntaNdscdtoare de Dumnezeu Dupd acesteatoate, iat6,,cd vedea omul lui Dumnezeu, cu duhul, cd a sosit inaintea Mirelui oarecareMireasd, foarte-luminatd,ca uq fulger a lui Dumnezeu infricoqat, gi cu tgtul cinstitd. $i era mare bucurie gi veselie ingerilor lui Dumnezeu. $i, cdnd mergea, strdluceaupicioarele ei ca so4re19, iar genele ei erau ca fulgerul gi era plini de bund mireasml cereascdgi de dumnezeiegtiaromate. $i cdldtorea prinaer gi, de harul ei, se bucurau Sfinfii lui Dumnezeu. $i, imbrdcatd fiind cu porfird bineincuviinlatl, purta pe dumnezeiesculei cap o cero4n6, a c6rui minunatd podoabi limba omeneascd nu poates-o arate,din care iegeau, ca nigte raze ale dumnezeirii. $i ieqeau spre a ei ?ntdmpinarecetele Sfinlilor ingeri gi ale tuturor Sfinfilor. $i purta deasupra dumnezeiescului ei cregtet,oarece prea sl6vit, de la Sfenful Duh. Acea preacurati diademi era cu firea netdlcuitd. Iar c6nd mergea ea, la dumnezeiasca c6mard,,cdtre Mirele, mergea dup[ d6nsa mullime multiide tineri gi fecioare, care lumau dupd ddnsa cu imnuri gi laude de cdntdri, sldvind pe Dumnezeu, pentru lucrurile Sale cele sldvite. $i c6nd J-a apropiat de Mirele s-a inchinat de trei ori impreund cu toate acelesfinte fecioare. Atunci El, vdzdnd acea prea frumoasi podoabd, S_a veselit de dAnsafoarte, gi zdmbind gi-a plecat ei capul Lui; iar ea, strdng6nd la piept prea curatele Sale rndini, ,-u

190

191

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfrrgitul omului gi asupra prea lor gi inconjurarea, Puteri gi a toatil aqezarea lumea, curatelorsale clmdri. $i precumsoarelelumin'eaztr gi gi Dumnezeul tuturor a toat[ gi Tatdl indurdrilor aga revdrsa lumina Sa, cu nespusaDumnezeire, mAngdierea, peste to{i Sfinfii gi, neincetat,impreunI, Sfhnta Treime in veci. impdrdfegte cd Dumnezeu De aici inaintenu le mai eralor noapte, gi dulceafdgi le este lor lumind gi viat6 gi ziud necuprinsd s-afbcutmult6tdceregi a dat dreptului veselie. Dupi aceasta putereaa vedea,cu ochii lui, lumina cura6. $i iattr, cetei cea neincetatiigi celei dintdi i s-a dat mogtenirecdntarea gi dulceatI. Deci, nespus[ avind neasem[nati necurmatii, gi prea infricogat6 ceati a indat6, acea dumnezeiascd intru bun[ mireasmtr Heruvimilor a inceputnegr[it[ c6ntare, bucurie gi frumuse{e, incit inimile Sfinfilor, din nem[surata urmdndlui qi dulceat[ a dumnezeiegtii cdnt6ri,se veseleau, cetate. Dumnezeucu slav[, in preacurata Dupd cea dintii ceat6, s-a dat acea nepovestitli a Serafimilor. $i au inceput cdntarede slav6,la a doua ceattr, de gi acegtia a cdnta, cdntiiriin multefeluri, ce nu pot fi spuse mintea omeneasc[. $i, precum mierea indulcegte cu indulceaauzulSfinfilor gi aceea agagi cfintarea imbelgugare, veseleatoate sim{irile lor, iar ochii lor vedeaulumina cea neapropiatii. Ndrile lor miroseau buna mireasmd a cdntare a Dumnezeirii. Aua{ lor a\zea dumnezeiasca gi gura Trupul qi bea iar lor mdnca preacuratelor Puteri, Domnului nostruIisus Hristos,nou, intru implrdfia Sdngele cerurilor. in mainite lor fineau vegnicile bundtifi gi se bucurau. Picioarele lor dlnluiau intru llrgimea preafructrmdri;gi aga,prin toate simfirile lor moaseigi preacuratei primeaumarebucuriegi nespus[dulceaf[. de cdtrea cdntare s-adat dumnezeiasca Dupd aceasta gi al frumusetii rdsunetal doua ceatl la a treia, cu acelagi t93

Domnul tuturor Sfinfilor Lui toate bundt[lile, alqnci a poruncit marilor Heruvimi a inconjura, ca un zid, cetatea (Cdmara cea vegnicd). A poruncit gi Serafimilor sd inconjoare pe Heruvimi. Iardgi a poruncit Scaunelor a inconjura pe Serafimi.De asemenea, a rdnduit Domniilor de a inconjura pe Scaune.Dupd aceastaa hotdrdt incepdtoriilor a inconjura pe Domnii. lar Stdp6niile inconjurau pe Incepdtorii gi Puterile cerurilor pe Stbpdnii. $i a$a au inconjurat cetatea,ca un zid gi aga cetele se inconjurau una pe alta. $i sta qi Mihail intre ddnsele cu ceata lui, din partea dreaptd a vegnicelor c[miri, iar Gavriil, de-a stdnga c6m6rii sta, impreund cu ceata lui, cu multi evlavie. Uriil a trecut inspre apusul c6m[rii. Rafail sta cu ceata lui, cu multi cucernicie, inspre r[sdrit. Iar acestea toate s-au fbcut din porunca Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeul gi Mdntuitorul tuturor Sfinfilor. $i stdteau acestepatru tabere, foarte mari, iar cetele gi prea curatele puteri stiteau, una dupl alta, imprejw gi toate inconjurau cdmara (Cetatea) lui Dumnezeu, intru multd lumin6. DUpa qqlq4lg acesteas-au fEeut, atunci, insugi Fiul lui Dumnezeu Si *pur Tatdlui Sdu, Celui ce I-a supus toate, gi I s-a dat Lui toatd, Stdpdnirea,Domnia gi Puterea.Apoi a intrat gi El insugi in dumnezeiasca gi neapropiatacdmard, mogtenireaTatiilui SEu, Impdrat gi Arhiereu vegnic ficdndu-Se, cu toli mogtenitorii Lui cei Sfinfi. Deci, frafilor, dupd sfhrqitul tuturor celor ce s-au zis, a c6ror taine dreptul fost vdzdtor, prin infricogat[ desco3 perire, mai pe urmd Insugi Tat6l, Ndscltorul Unuia-Ndscut Fiului Siu, Lumina cea neapropiatl gi necuprinsd, luminAnd cu lumin[ neapusi peste acea Cetate cereascd,dupd cum spune pi in Apocalipsa, strdlucea deasupra preacuratelor

r92

Monah Zosima Pascal-Prodromit

omului SfArgitul
prietenie este intre Mine gi intre tine. Deci, ldmureqte-tedtn acestor infricogatetaine,cum au s6 fie. $i aga,s5 cunoagterea cugefi la cele viitoare, pentru multa Mea iubire de oameni, care pe care o am spre tine gi spre toatd firea omeneascd, ?ntru multd smerenie slujegti st[pdnirii Mele. Cgqi Eg.. 9u gi linigtit gi spre cel ce lpldcgreprivesc spre cel blAn-d,.-smerit {secutremur6 de cuvintele Mele." Eu socotesccd omul acestas6 se fi fbcut mucenic, pentru cd i-a zis Domnul: ,,L[muregte-te din cunoagterea acestor infricogate taine." Poate a mdrturisit la turci, pentru cd, in impdrdlia turceasc[, mullime de mucenici s-au ftcut.

privirii. Iar de cdtreacegtias-a dat nespusa cdntarela,apatra ceatd,dupd starealor. Asemenea,aceanepriceputdde mine cdntare,s-a dat din ceatd in ceatd, dupd rdndul aqezdrii lor, fbc0nd bucurie gi veseliein inimile Sfinfilor. gi era tainic Ai dulce foarte versul lor, cici infricogatdera cdntareagi nu era numai de un fel, ci erau felurite gi negr6ite gi strdine cele ce iegeaudin gurile lor. $i, precum incheieturl cu incheieturdqi mddular cu mddular se alcdtuiesc,aga,impreund, unii cu allii gl[suiau gi-gi alcituiau impreund cdntdrile lor gi se in6l{au cdtre Dumnezerr,iar Sfinfilor li se fbceanespusdveselie. $i cdnd aceqtia, tofi, cu multd laudd, de bund rdnduiald sdvdrgeaucdntarcalor, atunci, gi toli Sfinfii ingeri incepeau intreita c6ntare, gi mai ales intre acestestrdine gi prea sl[vite rdnduieli, Mihail incepea,iar Gavriil ?napoirdspundea, c6ci cei patru incepdtori rdsunau ca nigte infricogafi stdlpi din nemdsuratardnduiald a strdlucirii lor. $i pe r6nd, unul dupd altul, se alcdtuiau a cdnta cu mult6 evlavie gi se odihneau intre ddngii. Iar cdntarealor era repedeqi foarte tare. $i dupi aceasta, au inceput to{i cei diniuntrul dumnezeiegtiiclmdri, din nemdrginita acea cdntare a ddnfui, a cdntagi a preamdri pe Dumnezeu. $i erau induntru gi afarE cdntEri de laude infricogate, aga c[ se infldc[rau igln[Lle $finfilor din fericita dulcea!6 ce inilfa acele cdntdri neincetatecare, toglg glgfl.e le covdrgesc intru nesfdrgilii veci. Repede, pe toate acesteale vedea fericitul, robul lui Dumnezeu, gi era intru mult6 uimire. $i s-a fbcut glasul cunogtinfei lui Dumnezeu, ziednd c6tre ddnsul: ,,Dup6 aceastl multd privire pi prooroceasc[vedenie, cAtbai vdzut gi ai a;nzit,i[i zic lie ca sd le insemnezi in scrisoare, cu toat[ inlelepciunea, intru preafericitul adev6r,pe toate cele vdzute gi nevEzute,cdte {ie s-au descoperit,ca unui tainic iubit al Ai Meu fiu gi prieten gi mogtenitor al impdrdfiei Mele. CI fi-am descoperit ceea ce altuia nu i-am ardtat, ca s6*glii c6td

6. Din viafa pi invl{iturile Sf. Lavrentiede la Cernigov(1868- lg50)24 Antihristul- un singurimpdrat PAnnqfBLE deseoriigi ardtadorinla sd discutecu vremurilede apoi, uceniciis6i,(,,cucopiii sdi iubili"), despre ca s[-i invele cum sd se fereasc[de cdrdrilegreqitegi sd fie veghetori. - Acum, cdnd noi ii votdm pe conducdtoriinoqtri, Dar nu fie cu cei ,de stAnga". suntemfie cu cei ,,dedreapta" 6stae amarul, cdci vg.yeni o welqg qQndvgl-jgpUggJgrnii Iar cdnd omenireaYa-vota stSf@t. - antihristulp.entru un singurimp[rat,.sqSlifug@S" sfhntulde vei vota.Apoi adduga: $i s4je-lereascd - Va fi un asemenea r[zboimare incdt atdt de mulli
2o Istorisire luatd din cartea Sfdntul Lavrentie, via1a, invdldturile si - 177. minunile, Ed. Credinla strdmogeascd,2003,pp.169

194

195

Monah Zosima Pascal-Prodromit

SfArqitul omului {ntihrist $i el va fi pus impdrat. Rugali-vd ca Bunul Dumnezeusl m4i tUryggqgi!,aggqt ti131l ca s,Lnspulgpn intiri in c_redinji, a. I-*ffiint. la toate cele ce vd spun cdci totul se pregdtegte cu foarte ma@).Tqateb@levof fi pline de bogdlii,ca niciodatd, intr-o bunistareimens6, dgsg
nu mergeti in ele. Antihrist va fi incununat ca impdrat in marea bisericF din Ierusalim cu participarea clerului gi a Patriarhului. Intrarea gi ieqirea din Ierusalim v4 fi liberi pentru orice om, dar atunci sd vd strlduiti sg nu uA d.r.eti, clci totul va fi sple.a vd linzusi pe voi. agdin ispit[. Antihrist va proveni dintr-o fgmeie curvf o evreicl dinlla1 dq$plezeeela_rr-q m de preadesfrdna{i.D:Ejade la adolescentdse va deosebi de semenii sdi prin capacitdlile sale intelecfualedeosebite,care se vor manifesta la el mai ales dupi virsta de 12 ani citnd, plimbdndu-se prin parc cu mama lui, ;.e_yg_!ta!q1cugtana_941e_teqiqd diq lezni (din adAncul iadului) va intra in el. B6iatul se va cutremura de spaim[ ila_r_ s4ana ii va spune: ,pu te teme gi nu te inspdiminta, eu te voi indlfa pe tine" Acest copil ii va uimi pe toli cu inteligen{a sa. $i aga, din el va incolli gi se va coacein chipul omului,,antihristul". Cend satanava fi intronat, in limpul punerii coroanei se va citi Simbolul Credinfei - Crezul -, dar el 4g_1gr p-ermlte qa acesta sd fie citit corect, iar acolo unde vor fi scrisecuvintele,,giintru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu" e_lse va lepdda dg@gs]lga gi se va recunoagte doar pe sine. La incoronare, Arytilfistul va ave? ![A!]Ai_pe UAbi, iar c6nd .le--va-dajos ca sd-gi faci Sfhnta Cruce, Patriarhul yg obsertq cd el in loc de unghii are gheare gi aceasta__ii va intdri bdnuiala sa cd acestaeste Antihristul. Atunci Patriarhul va exclama: ,,Acesta este antihristul"
. q -

c,lsr-ca lqtga qd sepqg:e peffip" p[mdnt $i sp*v-a -face_u_recens6$ant al poBulagieifoarte d;astic. vor intra in casa omuluiiar acolosunisoqul, so{iagi iopiii, qi sofiail va rugape sof sd semneze cegfsl{el_D'u_y4 putea cumpdra nimic pentru copii: <<hai, sofule, s[ ne inscriemgi noi cdci avem copii pi dac6nu ne inscriemnu vom puteafacenimic>), ial qgtrUlXg]4lpuudel <iubitamea sollertu & pqtn qei, _r@![alr.nai bine pl@Iltgtos, decdtsd semnez cevapentruAntihrist>.Aga {e fragicviitor vd$-tg4pli." Vine timpul, gi nu e departe, povestea stareful,c6nd _ fo-a-qtq_{nultq b-lqqr1-1 se mAllastiri vor deschide in ,t"iUu !l Domnului gi se vor repara, le vor reface nu numai pe diniuntru ci gi pe dinafari. V-orauri qi gcoperigurile atdt ire bisericilor,cdt gi ale_-clopotnilelor,,dgr_Irpqlimea. nu va lucra lq l4Eggl credinciosului ci numai ta clffiile lui Faraon. Preotul nu va mai face qi misiune. cind vor termina lucrtrrile nu se vor putea bucura m"-Jri;; duhovniceqti in ele c6__va__venf_-vremea_llqpfutr(igllui 196

sgg==ffglge cd yQr $manq lb4$"e_..-putint care vor supraviefui, d41g-91--c_e_ v.a-IJepg e nu vor putea sclpa decdt dac6se vor adiposti prin cr6p6turilcplmdntului,prin pegteri. Spuneacdlin acest rdzboi s9f_ar distruge_adleastate incdt pdndla urm[ yo. i. Atunci ei se vor hot[ri sd-gi aleagl un singur impdrat peste tot pdmdntul. In ultimele timpuri, la sfdrSit, Va lxlele prigoana tmpotriva a4eydfelilor cre;ltin| care vor trebui sd-scape fugind, (evaddnd), iar cei neputincioSiSi bdtrdni mdcar de remorcile lor sd seprindd Si sdfugd. Despori starelul repeta cu tristefe in discufiile despre antihrist urmltoarele cuvinte: ,,Vor veni a$a vremuri cind vor umbla din casl in

197

Monah Zosima Pascal-prodromit

Sfdrgitul omului dar Dumnezeu are s[-$i ingrijeascdturma Sa, ddndu-le de mdncaregi ap[ de bdut celor ce-I urmeazdLui. ii va goni intr-un loc. Mulli Pe evrei de asemenea dupd legea lui Moise, nt, vot adevdrat cu .u6Tffiait -evrei urmdrinduprimi pecetealui antihrist. Ei vo{. s!a"in-esteptarg, lar !q L-au i toate aqtiyitdt4e lui. E_t*$=iUstr6nqfii a, dar eiqi va luqra gi 9i nu vor primi Du*n.r,._ll t6gi o.hii lo, s. v ceasil vor gtampila_lui satana,iarin iql_49:41Unsple?ecelea recunogE!_eleJisus -HfiStgs--drep-tMasia, vor trece la q$q-doxie,iar pentru credinfa lor se vor mAntui. i \ggq!_ poporului, fiind slab in crglinll, va r4e,rge ;dgpd5atana.lar cdnd pdmAntulnu va mai rodi, oamenii vor merge la satana cerdndu-i pdine, la care el le va rdspunde: ,,dacdpdmdntul n-a rodit, eu nu pot face nimic." Vor seca rdurile gi lacurile, gi nu va mai fi nici apd in fhntdni. Acest dezastrusg valUag=l,rgme de trei ani si jum4lale, dar pentru zile. alegii Sdi Dumnezeuva scurtaaceste In acestegrele vremuri incd vor$Jt4&4tqri,pul9nrrci, u care vor avea harul adgya14ll-qlablar--Bisericilortodoxe Rugdciunii lui Iisus (rugdciuneainimii) gi Dumnezeu ii va r . cacgpen pe el cu-haruL Sau cel stturl $r brneracerea5a cea minuni-qi semne false atotputernice $l-j@ care vollr_plggdtlle-de:\qtfhr1qt pe4!u tofi oamenii 9i pe caE G va vedea restul lumii, (w!9 @gl-i!--btserieile cregtinilor. inctr o dati vi repet g-nu mersett in aceste Hristos qi binefacereaLui nu va fi acolo". Eiffilci discufie, a intrebat: Una din surori, ascultAndaceastd - Ce sd fac, Pdrinte? Tare n-a$ vrea sd ajung vremurile acelea! - Tu egti incd t6ndrd, Lalpqlgq r!_dgggi, i-a r[spuns Pdrintele. Atunci sora,ingrozitd, a cdnfilapicioarele Pdrintelui,

va fi omorfif P9&l-cara P-atriarhul cer-se v.or cobori pmorocii Enoh gi Ilie care de Pin asemeni vgt_rollcalUmii gi vor striga: ,,Acesta este antihristul!Sd nu-l credefi!"Iar el ii va omori pe ei, ins6 vor invia gi se vor luqA 3 zile, cu puterealui Dumnezeu, inil{a la ceruri. Antihrist va fi foarte invlfat qi -ve_eqno_agt9 !_o-4Je vicleniilesatanieeEti gi va fecemuha.i"i,"t f;Gji_iJsn. aF4gitoare. Pe el il vor vedea tofi gi il va auzilumeaintreagr (prin televiziune,radio, etc. n. ed.). pe oamenii s6i e!-ii_rra $Jeggla cu semnulsdu.insd pe adevdrafii cregtini, i ,. "u* vor opune,ale s[i- urascl cu. urd Jnare.Afuugi va incepe ultima gi-csa-malmare-prigoan6 a cregtinilo..*i vor refuLa gtampila satanei (semnul 666). pSigoana va incepeindati iar:apoi se va extinde pe tot 99,n:*amantullenrsalimutui globul gi se va vlrsa ultima pic[turi de sdngein numele Ma3luitolului nostru Iisus Hristos. Dintre voi, copiii mei,
satana

primit omul saunu semnul satanicesc. Creptinul care nu va primi semnul satanei (666) nu va putea nici sil vAndii gi nici sil cumperenimic. Dar nu vtr pierdefi nidejdea gi nu vtr descurajafi, ci Dumnezeunu-$i va piirtrsi turma Sa. Si nu vtr fie frice, nu cumva sFJn dezund4iduifi! Hsericile vor fi deschise,d-el_ere$liuulortodox (trditor,viu cu sufletul)nq va prrtgainni in .i" ,e ,. ,o.g", ere icr:tfa ftrrtr de sffngea iui ::"i T_ @ rtlg!_Uli$qs.In eleva fi toati,,-a{gqarga satanicd". aceste $i iatd c5,pen_tru ftr[flelegi, pamdntulnu_gi va mai da roadasagi vJro;"rtl.$.de marefiie-pamdntur va faqe-4ga-!u$!9 craBi va putea sd cadd omul intr_q!r_ insele.ep@ir vor fi q_mor61i in locwi pustii, $a[ Lz.orrfi 198

t99

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Sfhrgitul omului necuratul gi nu Mesia nostru, gi nu-l rr'or recunoaqte de mesia. Plrintele discuta cu ierodiaconul Gheorghe despre timpurile de apoi $lvlrsAnd lacrimi,amare,spunea: - Mutti dubovni igi vor plgtsJrflglul in vremea antihristului! Plrintele Lavrentie a avut o dragoste duhovniceascd puternicd cdtre to{i gi Bunul Dumnezeu l.a inzestrat cu darul rugdciunii inimii gi cel al inainte-vederii. Ne povesteafoarte des despre timpurile de apoi in ultimul timp, Pdrintele, stdnd pe l6ngd corigti, ne povestea foarte des despre timpurile de apoi gi despre sfhrgitul lumii acesteia. in timpurile aceleaiiiu vor mai fi draci in ia ci toli Va fi o mare calamitate atunct pe pimdnt, nici m[car apd nu va mai fi, apoi vq !_gz!qll! at6t de mpn-dial (al treilca n. ed.). Vplfi-qi$!9-!9!qbe puternice, incdt qi fierul gi pietrele se vor topi. Focul gi fumul se vor ridica pdn[ la cer gi plmdntul va arde, vor rimdne foarte pufini oameni, gi atunci ei vor striga: ,,Terminafi cu rdzboiul gi sd ne alegemun singur impdrat pe tot globul!" $i vor alege de impdrat pe unul ce va fi ndscut dintr-o desfrAnatl evreicd din cel de-al doisprezecelea neam de p,-e_!tru desfrdnafi,din neamul imp6rdtesc,li Vg!-f!:_&lqoq cql nerredilgjggi, iar cei dlgpjglgdinqtq$i ii vor vedea fafa lui adevdratd:urAtb gi inspiim6ntdtoare. Cdnd se va plimba in ryantie impdr[teascd prin grddind cu mama sa, gi se va gdndi cum va fi el in viitor s6-gi conducdimpdrdlia, deodatdse va deschidepdmdntul, va izvori ap6, iar din apd va s[ri csya, $i lui ii va pdrea cd cineva e in spatelelui gi se va intoarce cu fafa inapoi sd vadl.

as1jhssg1lui gi in toate va fi o bunesffiffi' nemaipomenitd. Iar voi, cu reparafiilein bisericanoastras[ mai ingdduiti, fiti modegti qi cu mdsurl in aspectul ei exterior,ci mai bine si vtr rusafi mai mult qi strumbla![ila bisericl qlata__g4pcAt inci se mai poate, gi mai ales s6 undeseaduce ygliti H@-afttutg" Jertfafbrl de sdnge a Mdntuitoruluipe_ntru, pacatele intregii tumi. Sd vd spoved$ gggai gS ti :i6,va innpEda$ltr cu Truputli Sa"EeieTni Hristos,qi Dumnezeu vd va intfui. Dumnezeu estemult milostiv. E__l i1 va mdntui gi pe evreii care vor refazasd primeasce gtariipiialui antihrist gi vor exclama c5: astae amdgire gi minciuna,cd acesta este 200

O sord l-a intrebat pe pdrintele: - Asta inseamni cI vom pieri cu to{ii? - Nu, a rdspuns pdrintele. Sf_qlgAingfggi igi vor v{1s4 .qdn-ggle nenh,eredin,t[ 9i atunci ei vor trece in randul mucenicilor, iar cel_nqc_Icdjnciogi vor merge direct in iad. Pdn[ cdnd nu se vor completa r4ndurile ingerilor cdzuti, Du i, Dumnezeu $-p_e_.sai_yji inscri$i gin earteaviefii ii va trece in rdndurile in gerilor, completdndastfel rdndurile. {estaurarea bis_eriqilorse va face pdn[ la venirea

ins[ vor dispirea. Cg a.-"i trrit. nu-tt fi pentrupoc6inf qUfu1liqlrugqlg 5, ci pentru nimiqirA,_p

exclamdnd: - Pdrinte,mi-e fricd, ce s6 fac? - PAi, tu alegeuna din doud,sau cele ceregtisau cele pdmdntegti. V,+ fi rdzbo| continu[ Fdrintele povestirea, iar locurile prin care el,-va trece vor fi pusti_ite, vor dispdrea gi oamenii gi toate viefuitoarele. Dar inainte de aceasta D-pmnezeu va_lrimite jpt {et"t,Ae T" ffir-oamenii cei slabi gi ei vor muri. Cdnd va veni antllqsllApqlerp,.U_olite

201

Monah Zosima Pascal-Prodromit

Afunci va vedea c:eya groaznic, o grozdvie, gi, de fricI, va deschide ga sI fipe; atulr"9,"i*dbplulse va sdllglui fg gl gi drlggelmomgllt el va deveni antihrist. Nu o datl P[rintele ne spunea: ,,antihristul va fi incoronat la Ierusalim. AlU4gjnsi diavolul este legat in iad, dar Dumnezeu il vq dezlsg gi el se va sdldglui in imp[ratul-

Indice de nume Abel,80, 174,175; Adam,139,l4l,174; sec. XIII, 10,42,43,97,99; ieromonahul, Agatanghel, Albania,60; 15,16,58,63; Alexandria, impdrat,17,67, 109; AlexandruMacedon, orag,61; Aminapetra, Amon, 128; Amwie,82; pentru Hristos, sfdnt,13,15,16,59,69,70, Andreicel nebun 72,1761' 82,83; Antiohia, Apolon,zeu,85,86; 14,18,62,631' Arabia, Armenia,63; Athonitul,sfhnt,15; Atanasie sec.XVIII, 46, 48, 51, 54, 55; mucenic, Anastasie, Aurelian,implrat, 55; Austria,9T; Bitinia,56; Cain,80, 170,174; Carnopol, orag,6l; 16,2I, 7 l, 97,99; China, wijitor, 76,85-89; Chinops, Ciprian,sfhnt,82; Cipru,58; impirat,42,54; Constantin cel Mare,sfhnt, I I 0, I 3, 5, 16,20,33,36,37,3945, 47, 48, Constantinopol, 64,74,96,99,100,165,L66,167,176; 52,56-59,

aiii'ir'*r
Iereul Nechifor, Grigorie gi protoiereul Vasile Ganzin il contrazic pe Pdrintele Lavrentie, cd el despre asta a mai spuso datd, dar pufin diferit, iar el le-a r[spuns. - Frafii mei gi onorafi p[rinf,, vp[_ln_Jucm__:gr-l pncepl$l_nu-l_qgtr. Eu nu spun dear pentru Rusia noastl6, gi pentru intreaga lume. Cuvintele mele sunt adevdrate, iar mie qf le-a ardtat pe tode Duhul Sfinj, prin milostiyirea Bunului Dumnezeu asupra lnea.

Iereul Nechifor gi Grigorie Protosinghelul Vasile

202

203

MonahZosimaPascal-Prodromit Corfus, insul[,45; Daniil,proorocul, 9, 10,29,97 , 109: Daniil,monah, sec. XVIII, 4547,51,54,84; Darie,109; David, Proorocul, 8,34,92,95,98, 106,L07,149,152,186 Edom,128; Efes,56, 166; EfremSirul,sfdnt,7, 12,83,l2l, 134,135, 156; Egipt, 9, 16,40,80,66, I 10,I I l, 125; Elada(Grecia), l6l; Elena,sfhnti, impirateas[,47; Enoh, 30,34,68, 78,81,85,90,91,l3l, 175, 198; Epifanie, 59,65,67, 69,70; Etiopia,14, 18,62; Eva,174; Fanar,47; FilipVI, 13,56,96; Filip, tal6l lui Alexandru Macedon,109; Frigia,63; Galatia(Asia Micd), 63; Gawiil, Sf. Arhanghel,77,190, 192,194; Ghenadie Scolasticul, patiarh, 44; Gheorghe, sfrnt,47; Gheorghe, ierodiacon, 201; Germania, 43,71; Gog,17,26-28,33,71; Haralambie, 166; Hrisant,4T; Hristea, 167; Hristofor,sfhnt,53, 54;

Sfhrgitulomului
Iacov,patriarhul,20, 21, 33; Domnului,49,50; Iacov,fratele Ieronim,94; 197 154, 14,57,59,62,66,llI, 147, Ierusalim, , 198,202; profet,17,21,25,27, 97; Iezechiel, , 3l,l9E; 85,90,91, 1 0 7 1 30,34,68,77,78,81, Ilie,proorocul, Iliric,60; IoanBotezitorul,14,6l; sfhnt,83,91, 118; IoanDamaschin, 30,34,38, 40, 50,54,68,78, 8 1, 85-92, IoanEvanghelistul, 165; 138, 159, 134, lll, lr2, 116, IoanGuri de Aur, sfint, 15,49,50; implrat, 44; IoanPaleologul, valealui, 32,169; Iosafat, Ipolit,papaRomei,sfent,12,18,66,104; sfbnt,48, 49; Lawentie,arhidiacon, 5, 20I, 202; sfhnt,19 Lavrentieal Cernigovului, 111; L i b i a ,1 1 0 , sfBnt,76; Macarie, Magog,26,27,7l; Magulini,56; sfrnt,47,49; Marchian, MareaNeagrl,16,18,44,64; Mesopotamia,63; sec.III, l3-15,55; sfhnt, Metodieal Patarelor, 183,190, 177,178, 91, 169,173,174, Mihail,Sf.Arhanghel, 192,194; Miron,86; Mitrofan, sfhnt,49, 50; Moav,128; 11,44,51; Mohamed Moise,18,199; 109; Nabucodonosor,

204

205

MonahZosimapascal-prodromit Neofit, l0; Nicolae, 166; Nil Athonitul,32,7 l, 75; Noe,7, 59,61: PdnnrGrigorie,pustnic,104; Pergam,56,85; Petersbwg, l0l; Prusia, 100; Ptolomaida, 52,55; Rafail,Sf. Arhanghel,177, lg3, 192; Roma, 15,16,57,61,63,70; Rumelia, l6l; Rusia,7l,202; Set,175; Smirna,56,58; Sofonie, profet,8,33; Sparta, l6l; Spiridon, sffint,45; Sirovilo, orag,6l; $tefan,sfbntulintdiul mucenic,4g,49; Teodor, sfhnt,164; Tesalonic, 16,16,58, 60, 63,67; Uriil, Sf. Arhanghel, 178,lg3, 192: Yalaam,l25; Yalac,125; Viena,100;

CUPRINS Cuvdntcitre cititori 1, CuvAnt cdtrecei carecdrtesc 2. inainte cuvdntare 3. Cuvintede la Proorocigi Apostoli 4. Proorociriale Sfinlilor Ierom.Agatanghel 4. l. Din vedeniile 4, 2. Vedenia lui Kir Daniil Metodie 4. 3. Proorocia Sfdntului 4. 4. Proorocia Sf. Andreicel NebunpentruHristos 4. 5. Proorocia unui Sfhnt Nil Athonitul 4. 6. Din vedeniileSfdntului despre sfhrgitr.rl lumii 4. 7. Proorocie 4. 8. Cuvdntdespre venirealui antihrist 4. 9. Din Apocalipsa 4. 10.Din viala Sfdntului Ciprian - Pentruantihrist 4. I I SfdntulIoanDamaschin IoanEvanghelistul 4.12.Din vialaSffintului lumii 5. Cuvdntdespre sfdrgitul a lui Dumnezeu 5. L Descoperire lumii 5. 2. Cele 12semne alesfhrgitului Grigorie 5. 3. Vedeniapustnicului 5. 4. Cuv6ntal SfhntuluiIpolit, papi al Romei 5. 5. Cuvdntal Sfrntului Efrem Sirul 5. 6. Din cuvinteleSfrntuluiEfremSirul 5. 7. Cuvdntal Sf. EfremSirul, pentrua douavenire sirbitori 5. 8. Cuvdntal Sf. EfremSirul, despre alelui Zisu Fasula 5. 9. Descoperiri 5. 10.PentrubisericaSffintaSofiadin Constantinopol 5. 11.Vedenia unuiom al lui Dumnezeu Lawentiede Cemigov 6. Din viata Sfhntului Indicede nume
b

9 lt 20 42 42 45 55 59 70 7l 74 75 80 82 83 85 90 9l 94 96 104 l2l t34 135 156 159 166 169 195 203

206

207